Candy | GVSF H8A3TCEX-S | Candy GVSF H8A3TCEX-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy GVSF H8A3TCEX-S Εγχειρίδιο χρήστη
EL
BG
SR
HR
SL
Index
Prosimo vas, da ta navodila pozorno
preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi.
Ta knjižica vsebuje pomembna navodila za
varno uporabo, namestitev in vzdrževanje
vašega stroja ter tudi uporabne napotke za
doseganje najboljših rezultatov.
Vso dokumentacijo, ki ste jo dobili s strojem,
skrbno shranite, saj jo boste morda še
potrebovali ali pa jo boste Predali drugemu
lastniku.
1. OPOMBE ZA VARNOST
2. ODTOČNA CEV: NAVODILA
ZA PRIKLJUČITEV
3. PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA
4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
5. POSODA ZA VODO
Prosimo, preverite, ali ste s strojem dobili
tudi naslednje:
6. VRATA IN FILTER
● navodila za uporabo
● garancijski list
● nalepko o energijski varčnosti
7. TIPKE ZA UPRAVLJANJE
IN SIGNALNE LUČKE
8. IZBIRA PROGRAMA
9. ODPRAVLJANJE NAPAK
Z oznako
na tem proizvodu izjavljamo,
na lastno odgovornost, da je proizvod
skladen z vsemi evropskimi zahtevami o
varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
Prepričajte se, da med. prevozom stroj ni
bil poškodovan. Če se je poškodoval, pokličite
pooblaščeni servis.Če ne boste upoštevali
zgornjih navodil, lahko ogrozite varnost
naprave. Če bi napaka na stroju nastala zaradi
nepravilne uporabe, vam lahko zaračunamo
klic servisne službe.
2
veljavnost garancije.
Proizvajalec ne prevzema
nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno škodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi če
je bil aparat uporabljan v
gospodinjstvu.
● Ta naprava je namenjena
izključno uporabi v
gospodinjstvih, z njo
lahko sušite le gospodinjski
tekstil in oblačila.
●Strojsesmeuporabljatileza
namen, ki je opisan v tem
priročniku.Preduporabostroja
se prepričajte, ali ste
popolnoma razumeli navodila
za namestitev in uporabo.
● Stroja se ne dotikajte, če
imate vlažne oziroma mokre
roke ali noge.
● Med polnjenjem stroja se ne
naslanjajte na njegova vrata in
jih nikoli ne uporabljajte za
dviganje ali premikanje stroja.
● Nikoli ne dovolite otrokom, da
bi se igrali s strojem ali
njegovimi tipkami.
● OPOZORILO: Stroja ne
uporabljajte, če filter za puh ni
pravilno nameščen ali če je
poškodovan; puh se lahko
vžge.
OPOMBE ZA VARNOST
● Aparat lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi,
zaznavnimi ali umskimi
sposobnosti ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in predznanjem,
vendar le pod nadzorom in če so
jim bila razložena navodila za
varno uporabo aparata in če se
zavedajo s tem povezanih
tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
●OPOZORILO: Napačna
uporaba sušilnega stroja lahko
povzroči požar.
● Aparat je namenjen samo
uporabi v gospodinjstvih in
podobnih okoljih:
- kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in
drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska
uporaba aparata lahko skrajša
njegovo življenjsko dobo in izniči
3
SL
1.
Installation
●OPOZORILO: Na mestih, kjer je
simbol za vročo površino
, se
lahko temperatura med
delovanjem sušilnega stroja
dvigne na več kot 60 stopinj
Celzija.
● Izvlecite vtič iz električne
vtičnice. Pred čiščenjem stroja
vtič vedno izvlecite iz vtičnice.
● Če se vam zdi, da stroj ne deluje
pravilno, ga prenehajte
uporabljati.
● Na tleh v okolici stroja se ne
smejo nabirati nitke ali puh.
● Boben v stroju se lahko zelo
segreje. Preden začnete perilo
jemati iz stroja, vedno počakajte,
da sušilni stroj konča fazo
hlajenja.
● Zadnja faza programa sušenja
poteka brez segrevanja (faza
ohlajanja). S tem dosežemo, da
je perilo po koncu sušenja take
temperature, da ni nevarnosti za
poškodbe tkanine.
● V stroju ni dovoljeno sušiti
perila, ki je bilo čiščeno z
industrijskimi kemikalijami.
● OPOZORILO: Če je že nujno
potrebno prekiniti program
sušenja pred koncem, kar
odsvetujemo, takoj poberite
perilo iz bobna in ga razgrnite, da
se toplota razgubi.
● Največja dovoljena količina
perila: glej energijsko oznako.
● Ne uporabljajte adapterjev,
razdelilcev in/ali podaljškov.
●Nikoli ga ne postavite ob zavese
in pazite, da predmeti ne bodo
mogli pasti za sušilni stroj ali se za
njim nabirati.
● Naprave ne smete namestiti za
vrati, ki se dajo zakleniti, drsnimi
vrati ali vrati, ki imajo tečaje na
nasprotni strani kot sušilni stroj.
Pomembno: Med transportom
naj bo sušilni stroj v pokončnem
položaju. Če je nujno, ga nagnite
samo tako, kot je to prikazano na
spodnji sliki:
V nasprotnem primeru počakajte
vsaj 4 ure in šele nato vključite
sušilni stroj, da bo lahko olje steklo
nazaj v kompresor. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost
poškodbe kompresorja!.
4
● Mehčalce perila in podobne
izdelke uporabite, kot je
● V sušilnem stroju ne sušite navedeno v navodilih za
kosov, ki niso bili oprani.
uporabo Mehčalca.
●OPOZORILO: Nikoli ne sušite
tkanin, obdelanih s tekočinami za PRETOK ZRAKA
kemično čiščenje.
V prostoru, kjer stoji sušilni
● OPOZORILO:Materiali iz stroj, je treba zagotoviti
penaste gume lahko včasih pri
segrevanju (pod posebnimi zadostno zračenje, zato da
pogoji) zagorijo zaradi samovžiga. stroj med delovanjem v prostor
Predmetov iz penaste gume ne bi potegnil plinov, ki jih pri
(lateks pena), kap za prhanje, proti izgorevanju izločajo nekatere
vodi odpornih tkanin, izdelkov in naprave, na primer kamini.
oblačil z gumijasto podlogo in ● Zrak, ki izhaja iz stroja, ne
blazin z vložki iz penaste gume NE sme biti speljan v dimnik, na
SMETE sušiti v sušilniku za perilo. k a t e r e g a s o p r i k l j u č e n e
● Da izveste, ali je material naprave, ki za zgorevanje
primeren za sušenje, vedno uporabljajo plin ali druga
poglejte etiketo na tekstilu.
goriva.
● Predendasteoblačilavsušilni ● Sušilni stroj postavite s hrbtno
stroj,morajobitiožetaročnoalis stranjo ob zid ali drugo
centrifugo v pralnemstroju. V vertikalno površino.
sušilni stroj se NE SME dajati
●Redno preverjajte, ali ima
oblačil, iz katerih še kaplja.
zrak, ki teče skozi sušilni stroj,
● Pazite, da v žepih ni vžigalnikov
ali vžigalic, in v bližini sušilnega prosto pot.
stroja NIKOLI ne uporabljajte ● Po uporabi preverite, ali se je
v filtru nabral puh, in filter po
gorljivih tekočin.
potrebi
očistite.
● V stroju NIKOLI ne smete sušiti
zaves iz steklenih vlaken. Če ● Okoli stroja mora biti vsaj 12
steklena vlakna pridejo na druga m m p r a z n e g a p r o s t o r a .
oblačila, lahko pride do draženja Odprtine za vstop in izstop
kože.
zraka morajo biti vedno
● Kose, ki so se umazali s snovmi, neovirane, prav tako mora biti
kot so na primer jedilno olje, omogočeno kroženje zraka
aceton, alkohol, bencin, kerozin, med dnom stroja in tlemi, kar je
o d s t r a n j e v a l e c m a d e ž e v, nujno za zadostno zračenje.
terpentin, vosek ali odstranjevalec
voska, morate najprej oprati v ●Preprečite, da bi predmeti
vroči vodi z nekaj več detergenta, padali za stroj ali se nabirali za
preden jih začnete sušiti v njim, saj bi lahko ovirali pretok
sušilnem stroju.
5
SL
Perilo
zraka (vhode in izhode za zrak).
● NIKOLI ne namestite
sušilnega stroja ob zavesah.
● Redno po vsaki uporabi
preverjajte stanje filtra za delce
tkanine in ga po potrebi očistite.
● Če želite postaviti sušilni stroj
na pralni stroj, morate uporabiti
namenski komplet za
sestavljanje obeh strojev ter
upoštevati navodila.
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
model 35100019: za pralne stroje
globine najmanj 49 cm
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
model 35900120: za pralne stroje
globine najmanj 51 cm
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
izberite glede na globino vašega
pralnega stroja; na voljo so pri p
ooblaščenih servisih. Kompletu
so priložena tudi navodila za
instalacijo in vsi otrebni deli za
pritrditev.
Aparata ne smete
namestiti v prostoru, kjer je
nizka temperatura oziroma
obstaja tveganje za pojav
zmrzali. Pri temperaturah okoli
ledišča aparat morda ne bo
pravilno deloval: obstaja
tveganje za poškodbe, saj bi
lahko voda v hidravličnem
tokokrogu zamrznila (ventili,
cevi, črpalke). Za učinkovito
delovanje mora biti temperatura
v prostoru med 5-35°C.
Upoštevajte, da lahko med
delovanjem pri nizkih
temperaturah (med +2 in +5°C)
pride do kondenzacije vode in
posledično kapljic vode na tleh.
Air Outlets in the Base
6
Zahteve za Električno Napeljavo
● Vsi materiali, iz katerih je izdelana
embalaža, so okolju prijazni in jih je mogoče
reciklirati. Prosimo, odvrzite embalažo na
okolju prijazen način. Na vaši občini ali
komunalni službi vam bodo lahko podrobno
povedali več o odstranjevanju odpadkov.
● Ko boste sušilni stroj odvrgli, varnost
zagotovite tako, da stroj izključite iz vtičnice
ter nato prerežete električni kabel in ga
skupaj z vtičem uničite. Da preprečite, da bi
se otroci zaprli v stroj, odlomite tečaje vrat ali
ključavnico na vratih.
Sušilni stroji delujejo na enofazni
izmenični tok s 50 Hz in napetostjo 220
240 V. Prepričajte se, da je nazivna
zmogljivost priključka vsaj 6 A.
Električni tok je lahko zelo nevaren.
Ta naprava mora biti ozemljena.
Vtičnica električne napeljave in vtič
morata biti iste vrste.
Ne uporabljajte več adapterjev in/ali
podaljškov.
Vtič mora biti po namestitvi stroja na
dostopnem mestu, da ga lahko po
porabi iztaknete.
European Directive 2012/19/EU
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/ES o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
300
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine
ali registrirane družbe. V številnih državah je za
večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po
domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
429
GWP1430
Če je razlog za problem v delovanju
vašega stroja nepravilna instalacija, boste
morda morali za obisk serviserja plačati.
Če se poškoduje priključni električni
kabel na aparatu, ga je treba zamenjati s
posebnim priključnim električnim kablom, ki
je na voljo SAMO pri pooblaščenih servisih.
Zamenjavo kabla mora opraviti ustrezno
usposobljena oseba.
Ne potiskajte vtikača v vtičnico in ne
vklapljajte stroja, dokler instalacija ni
dokončana. Zaradi vaše varnosti mora biti
sušilni stroj pravilno instaliran. Če niste
prepričani o pravilni instalaciji, se posvetujte
s strokovnjakom pooblaščenega servisa.
Nastavitev Nivelirnih Nog
Ko boste stroj postavili
na želeno mesto, je
treba nastaviti še
nivelirne noge, da stroj
stoji vodoravno.
Nastavite vse štiri
nivelirne noge tako, da
stroj stoji trdno in
vodoravno.
Pooblaščeni Servis
● Zaradi zagotavljanja stalnega varnega in
učinkovitega delovanja stroja priporočamo,
da Vse servisne storitve in vsa popravila
izvaja le pooblaščeni serviser.
7
SL
Varovanje Okolja
2. Odtočna Cev: Navodila
4. Priključite črno cev
iz kompleta (uporabite
priloženi priključek in
sponko za cev) na cev,
ki ste jo sneli z nosilca.
Za Priključitev
Da bi se izognili praznjenju posode za vodo po
vsakem programu sušenja lahko napeljemo odtok
vode neposredno v odtok (obstoječi hišni sistem
za odvajanje vode). Neposredna povezava s
površinskim odtokom je z zakonom prepovedana.
Odtok, na katerega priključimo cev za odvajanje
vode, mora biti v bližini sušilnega stroja.
5. P r i k l j u č i t e n o v o
odtočno cev na odtok.
V kompletu sta 1 cev in 1 pipa
OPOZORILO! Pred kakršnim koli
posegom izklopite vtikač sušilnega stroja iz
električnega omrežja.
6. Ko ste stroj postavili
na ustrezno mesto,
preverite, da nova cev
ne bo pripognjena, ko
je sušilni stroj
potisnjen v pravilni
položaj.
Cev priključite na naslednji način.
1. Previdno nagnite
stroj na desno..
1
4
5
6
Priključite stroj na
električno omrežje.
2. Odtok za odpadno
vodo je na desni
strani stroja (gl sliko).
Siva cev ga povezuje
z mostičkom na levi
strani. S kleščami
odstranite držalo cevi
na mostičku.
3. L o č i t e c e v
odpriključka na
mostičku.
2
Pozor: Če je bil stroj pred tem v ležečem
položaju, počakajte vsaj 4 ure in ga šele
nato vklopite, da bo olje steklo nazaj v
kompresor. V nasprotnem primeru lahko
pride do poškodbe kompresorja.
3
8
●Po količini in gostoti blaga
Kadar koli je količina materiala za sušenje
večja od zmogljivosti sušilnega stroja,
razdelite obleke po debelini materiala (npr.
ločite brisače od tankega spodnjega perila).
● Po vrsti materiala
Bombažne/lanene tkanine: brisače, bombažni
jersey, posteljno in namizno perilo.
Sintetika: bluze, srajce, delovne halje itd.,
Izdelane iz poliestra ali poliamida; velja tudi za
mešanice iz bombaža in sintetike.
●Po tem, kako močno jih želite posušiti
Razdelite na: popolnoma suho, primerno za
zlaganje itd. Za občutljivo blago pritisnite tipko
da izberete sušenje pri nizki temperaturi.
PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA
Preden prvič uporabite sušilni stroj:
● Skrbno preberite navodila za uporabo;
● Odstranite vse dele, ki so v bobnu;
● Z vlažno krpo obrišite notranjost bobna in vrat,
da odstranite prah, ki se je nabral med prevozom.
Priprava Oblačil
Prepričajte se, ali je perilo, ki ga nameravate dati v
sušilni stroj, primerno za strojno sušenje; to je
prikazano na opozorilnih simbolih na vsakem kosu
perila.
Preverite, ali so vsi gumbi, zadrge in podobno
zapeti in ali so žepi prazni. Obrnite oblačila
navzven. Oblačila položite v boben narahlo (ne
natrpajte jih), da se ne bodo prepletla.
Bobna ne smete preveč napolniti, saj
lahko z velikimi kosi, ko so mokri, prekoračite
najvišjo dovoljeno težo perila (na primer:
spalne vreče, prešite odeje).
V Sušilnem Stroju ne Sušite:
4.
Svila, najlonske nogavice, občutljive
vezenine, tkanine s kovinskimi okraski,
oblačila z obrobami iz polivinila ali usnja.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Čiščenje Sušilnega Stroja
POMEMBNO: V stroju ne sušite perila, ki
ste ga čistili s čistili za kemično čiščenje ali
oblačil iz gume (nevarnost požara ali
eksplozije).
● Očistite filter in izpraznite posodo za
vodo po vsakem sušenju.
● Redno čistite kondenzator.
● Po vsaki uporabi obrišite notranjost
bobna in pustite vrata nekaj časa odprta,
da zrak kroži po bobnu in ga posuši.
● Zunanjost stroja in vrata obrišite z
mehko krpo.
● NE UPORABLJAJTE grobih gobic,
krpic ali čistil.
● Da bi preprečili nabiranje delcev tkanin
in oteženo odpiranje/zapiranje vrat po
vsakem zaključenem programu sušenja
obrišite notranjo stran vrat in tesnilo z
vlažno krpo.
Tekom zadnjih 15 minut se perilo suši v
hladnem zraku.
Varčevanje z Energijo
V sušilni stroj polagajte le perilo, ki ste ga strojno ali
ročno oželi. Čim bolj suho je perilo, tem krajši bo
čas sušenja, kar pomeni manjšo porabo električne
energije.
VEDNO
● Pred sušenjem preverite, ali je filter očiščen.
NIKOLI
● Ne napolnite stroja s tako mokrimi oblačili, da z
njih še kaplja; tako bi lahko stroj poškodovali.
OPOZORILO! Boben, vrata in perilo
so lahko zelo vroči!
Perilo Sortirajte po Naslednjem Zaporedju:
POMEMBNO! Pred čiščenjem stroj
vedno izklopite in potegnite vtikač iz
vtičnice.
● Po etiketah na oblačilih
Najdete jih na ovratniku ali notranjem šivu:
Primerno za sušenje v sušilnem stroju.
..
Sušenje v stroju pri visokih temperaturah.
.
Sušenje v stroju le pri nizkih temperaturah.
Podatki o ustreznem električnem
omrežju so navedeni na tablici s podatki na
sprednji strani ohišja (ob odprtih vratih).
Ne sušite v sušilnem stroju.
Če oblačilo nima etikete, ga raje ne sušite Strojno.
9
SL
3.
5. POSODA ZA VODO
Voda, ki se med sušenjem izloči iz perila, se
zbira v posodi v vratih sušilnega stroja. Ko se
posoda napolni, se osvetli indikator
na
stikalni plošči. Takrat MORATE izprazniti
posodo za vodo. Priporočamo pa, da posodo
za vodo izpraznite po vsakem programu
sušenja.
OPOMBA: Ko začnete uporabljati stroj, se
bo po nekaj programih sušenja v nabralo
zelo malo vode, saj se mora najprej napolniti
rezervoar v notranjosti stroja.
C
UPORABA SUŠILNEGA STROJA
2.Nežno zaprite vrata – potisnite jih proti
stroju, dokler se slišno ne zaprejo.
1. Nežno izvlecite
posodo za vodo; primite
jo za ročaj. (A) Ko je
posoda za vodo polna,
tehta približno 6 kg.
Prazno posodo
potisnite nazaj v stroj,
kot je to prikazano na
sliki; (C) najprej
postavite spodnji del
posode v pravilen
položaj, kot je to
prikazano na sliki, (1)
nato pa nežno potisnite
zgornji del v pravilen
položaj (2).
1
1.Odprite vrata in vložite perilo v boben.
Pazite, da perilo ne ovira zapiranje vrat.
Odstranjevanje posode za
kondenzat v vratih
2. Posodo za vodo
nagnite, da voda izteče
iz nje skozi dulec. (B)
OPOMBA: Če je v
bližini sušilnega
stroja odtok, lahko
uredite stalno
odtekanje vode iz
sušilnega stroja s
pomočjo ustreznega
kompleta. V tem
primeru vam ne bo
treba prazniti posode
za vodo.
3.Obrnite gumb za izbiranje programov
na ustrezen program (gl. razpredelnico
programov).
4.Pritisnite na tipko
Sušilni stroj začne
izvajati izbrani program, kontrolna lučka
nad tipko je stalno osvetljena.
A
5.Če med izvajanjem programa odprete
vrata, da bi preverili suhost perila, po
zapiranju vrat ponovno zaženete program
s pritiskom na tipko.
6.Proti koncu programa opravi stroj fazo
ohlajanja – perilo se med obračanjem
bobna ohlaja s pomočjo hladnega zraka.
7.Ko je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže indikator END
(Konec).
B
8.Po zaključku programa se boben
občasno zavrti, kar prepreči pretirano
mečkanje perila. Ta faza poteka, dokler
ne izklopite stroja oz. dokler ne odprete
vrat.
3. Ponovno zaženite
program s pritiskom na
tipko.
Med izvajanjem samodejnega
programa ne odpirajte vrat, da zagotovite
pravilno sušenje.
10
6. VRATA IN FILTER
SL
Čiščenje filtra kondenzatorja
Za odpiranje vrat potegnite ročico.
Za ponovni zagon sušilnega stroja zaprite
vrata in pritisnite tipko
1.Snemite podnožje.
OPOZORILO! Med delovanjem se
boben .in vrata ZELO SEGREJEJO.
2. Obrnite jezička v levo
in izvlecite sprednji
pokrov.
Filter
POMEMBNO:Zaradi zagotavljanja in
ohranjanja učinkovitosti sušilnega stroja
pred vsakim sušenjem Preverite, ali je filter
za puh čist.
1.Potegnite filter
navzgor.
2. Filter odprite, kot je
prikazano.
3. Z mehko krtačko ali
konicami prstov
narahlo odstranite
nitke.
1
3. Nežno izvlecite okvir
filtra in odstranite prah
in delce tkanine s filtra, 2
uporabite krpo. Filtra ne
čistite z vodo!
1
4. Nežno odstranite
gobico in jo nato
izperite pod tekočo
vodo; pri tem jo
3
obračajte, da z nje
odstranite prah in delce
tkanine.
2
5. Znova namestite
sprednji pokrov, pri tem
pa pazite, da je pravilno
nameščen (gl. 4
puščico!). Zaprite
jezička, ki ga
pridržujeta na mestu.
4. Filter zaprite nazaj
in ga vstavite nazaj
na njegovo Mesto.
Signalna Lučka za Stanje Filtra
se prižge, ko je treba filter očistiti.
Če se perilo ne suši pravilno, preverite, da
ni filter Zamašen.
6.Spet namestite
podnožje..
ČE FILTER OPERETE S CURKOM VODE,
NE POZABITE, DA GA MORATE PRED
PONOVNIM VSTAVLJANJEM V STROJ DO
KONCA POSUŠITI.
OPOZORILO! Če med izvajanjem
programa odprete vrata stroja, preden je
zaključena faza hlajenja, je lahko ročaj zelo
vroč. Pri praznjenju posode za vodo med
izvajanjem programa bodite zelo previdni!
11
5
7. TIPKE ZA UPRAVLJANJE
4.Izbiranje stopnje suhostiOmogoča nastavljanje želene stopnje
suhosti perila: nastavljanje je možno
tekom 5 minut po zagonu programa:
- Za likanje : perilo je po sušenju še
nekoliko vlažno, kar olajša likanje.
- Za na obešalnik : perilo je primerno
suho za obešanje na obešalnik
- Za v omaro: perilo lahko takoj
shranite v omaro
- Zelo suho : perilo je po sušenju
povsem suho, primerno za sušenje
polnega stroja perila
Ta aparat ima
funkcijo Drying Manager. Ko je pri
samodejnih programih dosežena
posamezna stopnja suhosti, zasveti
lučka, ki ustreza tej stopnji, dokler stroj
ne doseže izbrane stopnje suhosti.
IN SIGNALNE LUČKE
Time Remaining
59'
45'
30'
A
D
B
E
Time Remaining
59'
45'
30'
C 7
6
5
4
3
2
1
8
A-Gumb za izbiro programaZ vrtenjem gumba v eno od smeri lahko
izberete želeni program sušenja. Če želite
preklicati izbiro ali izklopiti sušilni stroj, gumb
zavrtite v položaj za izklop (OFF).
B- Digitalni prikazovalnik Na prikazovalniku je prikazan čas do konca
sušenja, nastavljeni časovni zamik in druga
obvestila o nastavitvah.
C-Switch 1.Start - premor - Za začetek oziroma za
prekinitev izvajanja izbranega programa.
2.Za najlažje likanje - To opcijo, ki
preprečuje mečkanje perila, lahko aktivirate
tekom prvih 5 minut izvajanja programa; na
voljo je samo pri samodejnih programih
sušenja. Tekom izvajanja programa se
boben vrti v obe smeri in perilo posuši do
stopnje, primerne za likanje (stopnjo suhosti
lahko prilagajate tudi po izbiranju te opcije).
Če izberete nekompatibilne nastavitve, vse
kontrolne lučke 3-krat utripnejo.
3. Hitri programi - Hitri programi: samodejni
program lahko spremenite v hitrega
najpozneje tri minute po začetku programa.
Če na gumb pritisnete večkrat, se trajanje
programa podaljša (30, 45 oz. 59 minut).
Ko je ta možnost izbrana, morate za
ponastavitev na samodejno sušenje izklopiti
sušilni stroj.
Če izbira ni na voljo, vse lučke LED trikrat
kratko zasvetijo.
12
5. Zamik vklopa – VEČFUNKCIJSKI
ZASLO - Omogoča zamik začetka
izvajanja programa za od 1 do 24 ur v
korakih po 1 uro. Nastavljeni časovni
zamik je prikazan na zaslonu. Po
pritisku na tipko START se čas odšteva
v korakih po 1 uro. Če vrata stroja
odprete, ko je zamik vklopa že
nastavljen, najprej zaprite vrata in nato
znova pritisnite gumb za začetek
programa. Odštevanje se potem
nadaljuje.
6. Memo - Spomin Ta opcija
omogoča shranjevanje nastavitev za
posamezni program. SHRANJEVANJE
> Medtem ko stroj izvaja program, tri
sekunde pritiskajte na tipko "memory"
("spomin"). Kontrolna lučka "memory"
("spomin") trikrat utripne in nastavljene
opcije za potekajoči program se
shranijo. Priklic shranjenega programa:
Izberite program in nato pritisnite na
tipko "memory" ("spomin"), da prikličete
shranjene opcije (s tem ne prikličete
programa, ampak samo shranjene
opcije za ta program)
7.Izbiranje časovnih programov
Časovni programi: nastavite lahko tudi
trajanje programa sušenja, in sicer
tekom 3 minut po zagonu programa. Če
pozneje želite preklopiti na samodejni
program sušenja, morate stroj najprej
izklopiti. Če izberete nekompatibilne
opcije, vse kontrole lučke 3-krat
utripnejo. Če potem želite znova
nastaviti samodejno sušenje, morate
pred tem sušilni stroj izklopiti Če
izberete nekompatibilne nastavitve, vse
kontrolne lučke 3-krat utripnejo.
D- Lučke LED
Posoda za vodo
- Osvetli se, ko je
potrebno izprazniti posodo za kondenzirano
vodo.
Čiščenje filtrov
- Osvetli se, ko je
potrebno očistiti filtre (filter v vratih in v
spodnjem delu stroja).
Cyklus sušenia vlny
tejto sušicky bol
s c h v á l e n ý
spolocnostou The
Woolmark Company na
sušenie vlnených
výrobkov vhodných na
pranie v prácke za
predpokladu, že ich budete prat a sušit podla
pokynov na etikete všité v odeve a pokynov
vydaných výrobcom tejto sušick. M1530
V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a v
Indii je obchodná značka Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
Maksimalna Teža za Sušenje
Bombaž največ
Napaka Max.capacity
Synthetics ali Delicates
Max.4 Kg
Navodila za Sušenje
Standardni program SUHO BREZ LIKANJA (
) je
energijsko najbolj učinkovit in najbolj primeren
za sušenje običajno mokrega perila iz
bombaža.
Tabela na zadnji strani kaže približen čas in
porabo energije glavnih programov sušenja.
Tehnični Podatki
Prostorn na bobna
Največja obremenitev
V š na
Š r na
Glob na
Nalepka o energetsk
varčnosti
115
glej energijsko oznako
85 cm
60 cm
60 cm
glej energijsko oznako
Poraba električne energije v stanju izključenosti
0,40 W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti
0,80 W
Informacije za preskusni laboratorij
E- Wi-Fi
(samo nekateri modeli)
Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
EN 61121 Programme To Use
Območje Smart Fi+ – Mesto na upravljalni
plošči, kamor približate pametni telefon med
postopkom vpisa aparata v aplikacijo.
Upoštevajte navodila na zaslonu telefona.
(Samo za pametne telefone s sistemom
Android in funkcijo NFC.)
-DRY COTTON
-IRON DRY COTTON
-EASY-CARE TEXTILE
COTTON OR
-COTTON OR WHITES
-DELICATES OR SYNTHETIC
Pravi čas sušenja je odvisen od
začetne ravni vlažnosti perila zaradi
hitrosti centrifugiranja, vrste in količine
bremena, čistoče filtrov in temperature
okolice.
Pred vsakim programom očistite filtre.
13
SL
8. Zaklepanje tipk Ta f u n k c i j a o n e m o g o č a n e ž e l e n e
spremembe nastavljenih opcij s pomočjo
stikalne plošče med delovanjem stroja.
Aktiviranje/Deaktiviranje: Dve sekundi
pritiskajte hkrati na tipko 4 in 5.
Na
prikazovalniku se prikaže napis "LOC" . Ko
prekličete zaklepanje, se na prikazovalniku
samo enkrat prikaže napis "Unl". Če odprete
vrata stroja medtem ko je stikalna plošča
zaklenjena, se program sušenja ustavi,
stikalna plošča pa ostane zaklenjena: če
želite znova zagnati program sušenja,
morate stikalno ploščo odkleniti in znova
pritisniti na tipko Start. Ko sušilni stroj
izklopite, se opcija samodejno deaktivira.
V katerem koli trenutku tekom izvajanja
programa lahko stikalno ploščo zaklenete ali
odklenete.
Samodejno preprečevanje mečkanja Ta opcija samodejno aktivira način
premikanja za preprečevanje mečkanja na
začetku (če je nastavljen časovni zamik
vklopa) in na koncu sušenja in sicer za
obdobje 6 ur po koncu sušenja. Aktivira se
vsakih 10 minut. Če želite premikanje
preklicati, obrnite gumb v izklopljeni položaj OFF Ta opcija je zelo koristna, če ne morete
pobrati perila iz sušilnega stroja takoj po
koncu sušenja, saj se boben občasno zavrti
in s tem prepreči, da bi se perilo zaradi lastne
teže zmečkalo, ampak ostane suho in
mehko.
8. IZBIRA PROGRAMA
PROGRAM
PROGRAM DESCRIPTION
Full
*
Standardni program za sušenje Eko (za obešanje), najbolj učinkovit po
porabi energije. Primeren za sušenje bombaža in platna.
6
*
Za hkratno sušenje različnih vrst tkanin - bombaža, platna, mešanice
vlaken, sintetike.
4
*
Občutljiv namenski program za sušenje temnih ali pisanih oblačil iz
bombaža ali sintetike.
4
*
Za sušenje občutljivih in sintetičnih tkanin, pri vzdrževanju katerih se je
treba strogo držati navodil
4
*
Ta program je namensko zasnovan za sušenje srajc. Perilo se med
sušenjem ne zavozla, tako da je manj zmečkano; za to poskrbi poseben
način vrtenja bobna. Priporočamo, da perilo poberete iz stroja takoj po
koncu programa.
2.5
*
Poseben program namenjen sušenju velikih kosov perila, npr. zaves, rjuh,
prtov. Poseben način vrtenja bobna poskrbi, da je perilo kar najman
zmečkano.
6
220’
Program je namenjen enakomernemu sušenju debelejših tkanin, jeansa ali
denima. Priporočamo, da perio pred sušenjem obrnete z notranjo stranjo
navzven.
4
*
Popoln program za enakomerno sušenje odej in prešitih odej, ki obenem
tudi poživi mehkobo perja
4
*
Za sušenje tehničnih oblačil za športne aktivnosti in fitnes, za nežno in
skrbno sušenje, ki preprečuje krčenje in negativen učinek na elastična
vlakna
4
*
1
70’
Specifičen program, ki ob sušenju tudi odpravlja prisotnost alergenov pršic, dlak domačih ljublječkov, cvetnega prahu in ostankov detergenta
4
220’
Ta program periilo segreje in samo v 12 minutah zgladi gube, tako da je
manj zmečkano
2.5
*
To je popoln program za odstranjevanje neprijetnih vonjev iz perila in za
glajenje zmečkanega perila
2.5
*
Primeren program za sušenje bombaža, frotirja, brisač.
Mix & Dry
Volnena oblačila: Program se lahko uporablja, da posuši do 1 kg perila
(okoli 3 puloverje ).Priporočljivo je, da pred sušenjem obrnete vsa
oblačila.čas se lahko spremeni zaradi dimenzije in debeline perila in
izbranega ožemanja med pranjem.Ob koncu cikla so oblačila pripravljena,
da se oblečejo, vendar če so le ta bolj težka, so lahko robovi malce mokri :
predlagamo, da jih posušite naravno.Priporočljivo je, da izpraznite
oblačila na samem koncu cikla.Priporočljivo je, da izpraznite oblačila na
samem koncu cikla.Pozor: proces polstenja volne je nepovraten;
posušite izključno oblačila s simbolom "primerno za sušenje " ; ta program
ni primeren za akrilna oblačila.
Če želite omogočiti daljinsko upravljanje s pomočjo aplikacije (preko Wi-Fi), morate izbrati ta
položaj. . Za podrobnosti glejte poglavje »One Fi Extra«.
*Dejansko trajanje programa sušenja je odvisno od začetne stopnje vlažnosti perila, ki je odvisna od
hitrosti ožemanja, vrste in količine perila v bobnu, čistoče filtrov in temperature v prostoru.
14
Če ne veste, kje na telefonu je
antena NFC, počasi s svojim
pametnim telefonom krožite nad
logotipom SMART Fi+, dokler
aplikacija ne potrdi povezave. Da bi
bil prenos podatkov uspešen, je
ključnega pomena, DA DRŽITE
PAMETNI TELEFON OB STIKALNI
PLOŠČI TEKOM CELEGA
POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ
SEKUND. Sporočilo na napravi vas
obvesti o uspehu operacije in vam
da vedeti, kdaj lahko odmaknete
telefon.
VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO)
● Naložite aplikacijo Candy simply-Fi na
svojo napravo.
Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo
tako za Android kot iOS, in sicer za tablice
in pametne telefone.
Podrobnosti o funkcijah SMART Fi+ so na
voljo v sami aplikaciji v načinu DEMO.
Debela ohišja ali kovinske nalepke
na pametnem telefonu bi lahko
vplivale na prenos podatkov med
strojem in telefonom, ali ga celo
onemogočile. Če je potrebno, jih
odstranite.
● Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in včlanite svoj aparat – sledite
navodilom na zaslonu svoje naprave, ali v
"Hitrem vodniku", ki je bil priložen vašemu
aparatu.
Z zamenjavo nekaterih delov
pametnega telefona (npr. pokrovček
na hrbtni strani, baterija ipd.) z
neoriginalnimi nadomestnimi deli
lahko odstranite tudi anteno NFC.
Postopek včlanitve za uporabnike
pametnega telefona Android s tehnologijo
NFC (Near Field Communication) je
poenostavljen (Easy Enrollment); sledite
navodilom na zaslonu telefona,
PRIDRŽITE TELEFON V BLIŽINI
LOGOTIPA SMART Fi+ na stikalni plošči
aparata, ko aplikacija to zahteva.
OMOGOČANJE DALJINSKEGA
U P R AV L J A N J A ( S P O M O Č J O
APLIKACIJE)
Po včlanitvi aparata morate vsakič, ko
želite daljinsko upravljati aparat s
pomočjo aplikacije, najprej potisniti
perilo v stroj, odmeriti detergent, zapreti
vrata stroja in izbrati položaj SMART Fi+
na stroju. Od tega trenutka dalje je
možno stroj upravljati daljinsko s
pomočjo aplikacije.
Opomba: Če odprete vrata, ko je vklopljeno
daljinsko upravljanje, povezavo z aplikacijo
obnovite tako, da zaprete vrata in pritisnete
gumb za začetek programa. Program se bo
nadaljeval.
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako, da
se položaj antene NFC na hrbtni strani
ujema s položajem logotipa SMART Fi+
na aparatu.
PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA
Parametri
Standard brezžičnega omrežja
Frekvenčno območje
15
Specifikacije
802.11 b/g/n
Največja moč oddajanja
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Minimalna občutljivost
sprejemanja
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
SL
SMART Fi+
Ta aparat je opremljen s tehnologijo SMART
Fi+, ki vam zahvaljujoč funkciji Wi- Fi
omogoča daljinsko upravljanje s pomočjo
ustrezne aplikacije.
9. ODPRAVLJANJE NAPAK
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da
je ta aparat, označen z oznako , skladen z
bistvenimi zahtevami direktive
2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o
skladnosti, se obrnite na proizvajalca na
naslov:
www.candy-group.com
PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA
Parametri
Specifikacije
Standard
brezžičnega omrežja ISO/IEC 14443 Type A in NFC Forum Type 4
Frekvenčni pas
13,553-13,567 MHz (center frekvenca 13,560 MHz)
Jakost
magnetnega polja
< 42dBμA/m (pri 10 metrih)
Kaj je Lahko Vzrok, da ...
Napake, ki jih lahko odpravite sami
Preden pokličete pooblaščeni servis za
nasvet, vas prosimo, da pregledate ta
seznam. Če bi se izkazalo, da stroj dela ali da
je bil nepravilno uporabljen ali nameščen,
vam bomo morali storitve servisa zaračunati.
Če težave ne morete odpraviti z nasveti po
tem seznamu, prosimo, pokličite pooblaščeni
servis, saj vam bodo morda lahko pomagali
po telefonu.
Če sušenje traja predolgo oz. če oblačila
niso dovolj suha:
● Ste izbrali pravi program/čas sušenja?
● So bile obleke preveč mokre? Ste oblačila
temeljito ročno ali strojno oželi?
● Je treba očistiti filter?
● Je treba očistiti kondenzator?
● Je sušilni stroj preobremenjen?
● Ali kaj ovira dno sušilnega stroja ali dovodne
in odvodne odprtine?
Sušilni stroj ne deluje ...
● Ali je stroj pod napetostjo? V vtičnico
priključite drugo napravo, da preverite, ali
vtičnica deluje.
● Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
● Je prišlo do napake pri oskrbi z električnim
tokom?
● Je pregorela varovalka?
● So vrata pravilno zaprta?
● Ali je sušilni stroj vklopljen in vključen v
vtičnico?
● Ste izbrali čas sušenja ali program sušenja?
● Ste po odprtju vrat stroj vklopili ponovno?
● Je stroj prenehal delovati, ker je posoda za
zbiranje vode polna in jo je treba izprazniti?
16
Sušilni stroj je zelo glasen ...
●Izključite stroj in za nasvet pokličite
pooblaščeni servis.
Signalna lučka
je prižgana ...
● Je treba očistiti filter?
● Je treba očistiti kondenzator?
Signalna lučka
je prižgana ...
● Je treba izprazniti posodo za vodo?
Pomoč Strankam
Če vaš sušilni stroj še vedno ne dela niti potem,
ko ste preverili vse točke na tem seznamu, vas
prosimo, da za nasvet pokličete pooblaščeni
servis. Morda vam bodo lahko pomagali po
telefonu ali pa se boste dogovorili za primeren
čas serviserjevega klica skladno z določili
garancije. Vendar pa vam lahko v naslednjih
primerih servisne storitve tudi zaračunamo:
● če stroj deluje;
●če stroj ni bil nameščen v skladu z navodili za
Namestitev;
●če ste stroj uporabljali narobe.
Nadomestni Deli
Ve d n o u p o r a b l j a j t e o r i g i n a l n e
nadomestne dele, ki so na voljo pri
pooblaščenem servisu.
Pooblaščeni Servis
Če potrebujete servisne storitve ali
popravilo stroja, pokličite najbližji
pooblaščeni servis.
Izdelovalec ne odgovarja za morebitne
tiskarske napake v tem priročniku.
Proizvajalec si pridržuje pravico do
primernih sprememb svojih naprav,
tako da ne spreminja njihovih
osnovnih značilnosti.
Vérifiez que les articles suivants ont bien été
livrés avec l’appareil :
Sadržaj
1.INFORMACIJE O SIGURNOSTI
I PREDOSTROŽNOSTI
2. ODVODNA CIJEV : UPUTE ZA
INSTALACIJU
3.RAZVRSTAVANJE RUBLJA
4.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5.SPREMNIK ZA KONDENZAT
6.VRATA I FILTER
● Manuel d'utilisation
● Carte de garantie
● Étiquette d'énergie
7.ODABIR PROGRAMA I
PODEŠAVANJE FUNKCIJA
En utilisant le symbole
sur ce produit,
nous déclarons sur notre propre
responsabilité que ce produit est conforme à
toutes les normes européennes relatives à la
sécurité, la santé et à l'environnement.
Vérifiez que la machine ne s'est pas
détériorée en transit. Si c'est le cas, contactez
GIAS pour une opération de dépannage. Le
non-respect de ces instructions peut
compromettre la sécurité de votre appareil. Un
appel de service peut vous être facturé si la
défaillance de votre appareil est causée par
une mauvaise utilisation.
17
8.ODABIR PROGRAMA I
PODEŠAVANJE FUNKCIJA
9.UKLANJANJE GREŠAKA U RADU
HR
Veuillez lire et suivre ces instructions avec
soin et utiliser la machine en conséquence.
Ce livret contient des instructions importantes
sur la sécurité d'utilisation, l'installation et
l'entretien de la machine, ainsi que des
conseils utiles pour obtenir les meilleurs
résultats possibles lors de son utilisation.
Conservez toute la documentation dans un
endroit sûr pour pouvoir vous y reporter à une
date ultérieure ou la transmettre aux
prochains propriétaires
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Korištenje koje nije u skladu s
ovim uputama može smanjiti
radni vijek uređ aja ili dovesti
do ukidanja jamstva proizvođ
ača. Bilo koji kvar ili šteta na
uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili
onoga koje nije u skladu s
korištenjem u kućanstvu (čak i
ako se uređ aj nalazi u
kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane
proizvođ ača u jamstvenom
roku.
I PREDOSTROŽNOSTI
Uređaj mogu koristiti djeca s
navršenih 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim i
mentalnim sposobnostima i
nedostatkom iskustva i znanja
ukoliko su pod nadzorom ili
upućene u način upotrebe i
moguće opasnosti od strane
osoba odgovornih za njihovu
sigurnost.
Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Čišćenje i održavanje
ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
● UPOZORENJE Nepravilna
upotreba sušilice rublja može
izazvati požar.
- Uređ aj je namijenjen za
kućansku upotrebu i slične
primjene poput:
- u kuhinjama za osoblje u
prodavaonicama, uredima i
ostalim radnim prostorima;
- na gospodarstvima;
- za goste hotela, motela i ostalih
prostora stambenog tipa;
- u prenoćištima.
Ovaj uređ aj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici.
● Uređ aj je namijenjen
isključivo za upotrebu opisanu
u ovom priručniku. Prije
početka upotrebe, pripazite da
je uređaj pravilno postavljen te
da su vam upute u potpunosti
jasne.
●Ne dodirujte uređaj vlažnim
ili mokrim rukama ili nogama.
● Ne naslanjajte se na vrata
kod punjenja rublja i ne koristite
vrata za podizanje ili pomicanje
uređaja.
● Djecu treba držati pod
nadzorom kako uređ aj ne bi
koristila za igru.
18
19
Instalacija
● Ne koristite ispravljače,
višestruke utičnice i/ili produžne
kablove.
●Ne postavljajte sušilicu nasuprot
ili ispod zavjesa i pripazite da iza
uređ aja ne padaju ili se ne
sakupljaju predmeti.
●Ne postavljajte uređaj iza vrata
koja se zaključavaju, kliznih vrata
ili vrata s šarkama na suprotnoj
strani od sušilice rublja.
Važno: Tijekom transporta, uređaj
mora biti u uspravnom položaju,
ukoliko je nužno, možete ga
nagnuti na stranu samo prema
niže prikazanoj slici;
Pažnja: Ukoliko je uređaj bio
okrenut na drugačiji način,
pričekajte barem 4 sata prije
uključenja, kako bi se ulje vratilo u
kompresor i stabiliziralo. U
suprotnom, može doći do
oštećenja kompresora.
HR
UPOZORENJE Ne koristite
uređ aj ako filter nije pravilno
postavljen ili ako je oštećen: može
doći do požara.
● UPOZORENJE Simbol vruće
površine
označava da
temperatura tijekom rada sušilice
može biti viša od 60 C.
●Isključite utikač iz utičnice prije
svakog čišćenja.
●Ukoliko uočite kvar ili oštećenje,
prekinite s upotrebom uređaja.
● Vlakna i prašina ne se smiju
skupljati na podu oko uređaja.
●Završna faza programa sušenja
odvija se bez zagrijavanja (faza
hlađ enja) kako bi rublje postigla
odgovarajuću temperaturu bez
rizika oštećenja rublja.
● Ne sušite rublje u sušilici,
ukoliko su za njegovo čišćenje
korištena industrijska kemijska
sredstva.
● U P O Z O R E N J E :
Ne
zaustavljajte rad sušilice prije
završetka. Ukoliko to učinite,
rublje je potrebno što prije
rasprostrti kako bi se raspršila
toplina.
●Maksimalan kapacitet sušenja:
vidi energetsku naljepnicu.
●
većom količinom deterdženta.
●Omekšivače i slične
●Ne sušite prljavo/neoprano proizvode koristite u skladu s
rublje u sušilici.
uputama proizvođača
●UPOZORENJE Ne sušite
tkanine tretirane sredstvima za
kemijsko čišćenje.
●UPOZORENJE Gumeni ili
pjenasti materijali mogu se, pod
Ventilacija
određenim okolnostima,
s p o n t a n o z a p a l i t i u s l i j e d ● U prostoriji gdje je smještena
zagrijavanja. Predmeti poput sušilica potrebno je osigurati
lateks pjene, kapa za tuširanje, odgovarajuću ventilaciju kako
vodootpornih tkanina, punjenih ne bi došlo do miješanja s
jakni ili jastuka NE SMIJU SE p l i n o v i m a k o j i n a s t a j u
sušiti u sušilici.
izgaranjem kod rada ostalih
●Upute za sušenje uvijek uređaja, uključujući otvoreni
provjerite na etiketama rublja.
plamen.
●Rublje je potrebno temeljito
ocijediti ili centrifugirati prije ● Stražnju stranu uređaja
sušenja u sušilici.
postavite uz zid ili okomitu
●U sušilicu ne stavljajte rublje s površinu.
kojeg kaplje voda.
●Izvadite upaljače i šibice iz ● Između uređaja i ostalih
džepova i NIKADA ne koristite predmeta mora biti barem 12
zapaljive tekućine u blizini mm slobodnog prostora.
uređaja.
Ventilacijski otvori moraju biti
●Zavjese od staklenih vlakana prohodni i bez prepreka. Za
NIKADA ne sušite u sušilici. pravilnu ventilaciju, prostor
Može doći do prijenosa staklenih između uređaja i poda mora biti
vlakana na ostalo rublje što bez prepreka.
izaziva kožne iritacije.
● Rublje zaprljano tvarima poput ● R e d o v i t o p r o v j e r a v a j t e
ulja za kuhanje, acetona, prohodnost ventilacijskih
alkohola, petroleja,
kerozina, otvora.
sredstava za uklanjanje mrlja, ● Redovito provjeravajte
terpentina, voska i sredstava za mekani filter nakon upotrebe, te
uklanjanje vosaka potrebno je ga očistite ukoliko je potrebno.
prije sušenja u
sušilici oprati u toploj vodi s
Rublje
20
● NIKADA ne postavljajte sušilicu
nasuprot ili ispod zavjesa.
● U slučaju kada se sušilica
postavlja na perilicu rublja,
potrebno je koristiti odgovarajući
element za spajanje prema
sljedećim uputama:
- element za spoj 35100019: za
perilice rublja minimalne dubine
49 cm
- element za spoj 35900120: za
perilice rublja minimalne dubine
51 cm
Gore navedeni elementi za
spajanje dostupni su kod naših
ovlaštenih servisa.
Isporučuju se uz upute za
instalaciju te potreban pribor za
spajanje.
Air Outlets in the Base
21
Ne postavljajte sušilicu u
prostor niske temperature gdje
postoji mogućnost zamrzavanja.
Na temperaturi oko točke
zamrzavanja, uređaj ne može
pravilno raditi: postoji rizik
oštećenja ukoliko dođe do
zamrzavanja vode u sustavu
hidraulike (ventili, cijevi, pumpe).
Za bolju učinkovitost uređaja,
temperatura prostora mora biti
između 5-35°C. Imajte na umu da
rad u hladnim uvjetima (između
+2 and +5°C) može izazvati
kondenzaciju vode na podu i
zidovima prostorije.
HR
● Pripazite da iza sušilice ne
padaju i ne skupljaju se predmeti
kako ne bi zapriječili prohodnost
ventilacijskih otvora.
Uvjeti za električno spajanje
Zaštita okoliša
● Sav materijal korišten za ambalažu ekološki je
prihvatljiv i može se reciklirati. Molimo da
zbrinjavanje ambalaže izvršite na za to predviđ
enom odlagalištu. Za upute se obratite
nadležnom lokalnom uredu.
● Za sigurno odlaganje uređaja, isključite utikač
iz utičnice, presijecite glavni kabel i uništite ga
zajedno s utikačem. Uklonite šarke i odvojite
vrata kako biste spriječili da se djeca zatvore
unutar uređaja.
Sušilica rublja radi na jednofaznom
električnom naponu 220-240V, 50 Hz.
Pripazite da je osigurač u električnoj instalaciji
na koji je priključena sušilica snage najmanje
6 A.
Električna struja može biti izuzetno opasna.
Uređaj mora biti uzemljen.
Zidna utičnica i utikač sušilice moraju biti
istovrsni.
Ne koristite ispravljače, višestruke utičnice i/ili
produžne kablove.
Nakon postavljanja sušilice, utikač mora biti
lako dostupan.
Europska smjernica 2012/19/EU
Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU
Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi
(OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu
imati negativne posljedice za okoliš i
osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti).
Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj
obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule
sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni
materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane
ekološki problem, pojedinci
imaju važnu
ulogu; potrebno je slijediti nekoliko osnovnih
pravila:
OEEO se ne smije tretirati kao kućanski otpad;
OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja
lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke.
U mnogim zemljama, za veći OEEO,
organizirano je skupljanje krupnog otpada. Kod
kupnje novog uređaja, stari možete vratiti kupci
koji ga je dužan preuzeti bez naknade uz uvjet
da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i
novi.
GIAS ovlašteni servis
Sadrži fluorirane stakleničke
plinove. Hermetički zatvoreno
300
22
GWP1430
Popravak kvara i/ili oštećenja
uzrokovanih nepravilnom instalacijom
ide na trošak korisnika .
U slučaju oštećenja glavnog
kabla, treba ga zamijeniti posebnim
kablom dostupnim ISKLJUČIVO kod
ovlaštenog servisa. Kabel mora
postavili ovlašteni servis.
Ne spajajte sušilicu na električnu
mrežu sve dok instalacija nije završena.
Zbog vaše sigurnosti, uređaj mora biti
pravilno postavljen. Ukoliko imate
nedoumica oko instalacije, kontaktirajte
ovlašteni servis.
Podešavanje nožica
● Za siguran i učinkovit rad uređ aja,
savjetujemo da sve servise i popravke obavlja
isključivo GIAS ovlašteni servis.
429
Nakon postavljanja
uređaja, poravnajte
ga pomoću podesivih
nožica.
INSTALACIJU
Kako biste izbjegli pražnjenje spremnika za
kondenzat nakon svakog ciklusa sušenja,
kondenzat možete isprazniti i izravno u sustav
kućnog odvoda (kao i kod kuhinjskog
sudopera). Propisi o zaštiti okoliša zabranjuju
površinsko ispuštanje otpadnih voda. Odvod za
vodu mora biti smješten neposredno uz sušilicu
rublja.
Komplet za instalaciju sadrži cijev, spojnicu,
obujmicu.
4. Učvrstite crnu cijev
iz kompleta za
instalaciju pomoću
spojnice i obujmice na
cijev izvučenu sa spoja
s mostom.
4
5. Spojite novu
odvodnu cijev na
odvod za vodu.
5
HR
2. ODVODNA CIJEV : UPUTE ZA
6. Nakon postavljanja
uređaja, pripazite da
nova cijev nije
pretjerano savinuta ili
pritisnuta.
UPOZORENJE! Isključite uređaj i
izvadite utikač iz utičnice prije instalacije.
6
Upute za instalaciju
1. Lagano nagnite
uređaj na desnu
stranu.
2. Odvodna cijev
smještena je na
desnoj strani uređaja
(vidi sliku). Sivu cijev
spojite na most s
lijeve strane uređaja.
Pomoću kliješta,
uklonite obujmicu
cijevi s mosta.
Spojite uređaj na
električnu mrežu
1
2
Pažnja: Ako je uređaj tijekom ove
instalacije bio okrenut na drugačiji način,
pričekajte barem 4 sata prije uključenja
kako bi se ulje vratilo u kompresor i
stabiliziralo. U suprotnom, može doći do
oštećenja kompresora
3
3. Izvucite cijev iz
spoja s mostom.
23
3. Razvrstavanje rublja
Prikladno za sušenje u sušilici rublja.
Prije prve upotrebe sušilice:
..
Sušenje na visokim temperaturama.
● Pažljivo pročitajte upute za upotrebu.
● Uklonite sve predmete iz bubnja.
● Obrišite unutrašnjost bubnja vlažnom krpom
kako biste uklonili zaostalu prašinu.
.
Samo sušenje
temperaturama.
Priprema rublja
Pripazite da je rublje namijenjeno sušenju u
sušilici, prema simbolima na etiketama rublja.
Provjerite jesu li svi gumbi i zatvarači zatvoreni, a
džepovi prazni. Okrenite rublje na unutarnju
stranu. Rublje pažljivo složite u bubanj kako se ne
bi zapetljalo.
Ne sušite u sušilici rublja:
Svilu, najlonke, osjetljive izvezene tkanine,
rublje s metalnim, plastičnim ili kožnim
ukrasima.
na
niskim
Zabranjeno sušenje u sušilici rublja.
Ukoliko rublje nema odgovarajuću etiketu
sa simbolima za sušenje, smatra se da nije
prikladno za sušenje u sušilici rublja.
●Prema količini i debljini materijala
Kada količina rublja prelazi kapacitet
sušilice, odvojite rublje prema debljini
materijala (npr. ručnike od tankog donjeg
rublja).
● Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, traper, posteljina,
stolnjaci.
Sintetika: Košulje, majice, radna odjela od
poliestera ili poliamida, kao i miješane
tkanine od pamuka I sintetike.
Pripazite na kapacitet bubnja, veliki
komadi rublja kada su mokri prelaze
maksimalan kapacitet (poput vreća za
spavanje, popluna).
VAŽNO: Ne sušite rublje koje je tretirano
sredstvima za kemijsko čišćenje ili gumene
materijale (opasnost od požara ili eksplozije).
Tijekom zadnjih 15 minuta ciklusa, rublje se
suši na hladnom zraku.
4.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje sušilice
Ušteda energije
U sušilici sušite samo rublje koje ste temeljito
ocijedili ili centrifugirali. Što je manja vlažnost
rublja, to je kraće sušenje, time i potrošnja
električne energije.
UVIJEK
●Provjerite čistoću i prohodnost filtera prije
svakog ciklusa sušenja.
NIKAD
● Ne stavljajte u sušilicu mokro rublje s kojeg
kaplje voda, može doći do oštećenja uređaja.
Razvrstavanje rublja
● Prema simbolima na etiketi
Nalaze se na ovratniku ili unutarnjem šavu:
24
● Nakon svakog ciklusa sušenja, očistite
filter i ispraznite spremnik za kondenzat.
● Redovito čistite kondenzator.
●Nakon svake upotrebe, obrišite
unutrašnjost bubnja i ostavite otvorena
vrata kako bi kruženje zraka osušilo
bubanj.
● Obrišite vrata i ostatak uređaja
mekanom krpom.
●NE KORISTITE abrazivne materijale ili
sredstva za čišćenje
●Da spriječite zapinjanje vrata i
nakupljanje vlakana, nakon svakog
sušenja očistite unutrašnjost i brtvu vrata
vlažnom krpom.
VAŽNO Uvijek isključite uređaj i iskopčajte
utikač iz utičnice prije čišćenja uređaja.
Električne podatke potražite na natpisnoj
pločici s prednje strane kućišta (s otvorenim
vratima).
5. SPREMNIK ZA KONDENZAT
Voda koja se tijekom sušenja uklanja s rublja,
skuplja se u spremnik smješten s unutarnje
strane vrata bubnja. Kada se spremnik
napuni,
uključit će se svjetlosni
indikator na upravljačkoj ploči te se spremnik
MORA isprazniti. Naravno, preporučamo
pražnjenje spremnika nakon svakog ciklusa
sušenja.
NAPOMENA: Kod prvih nekoliko ciklusa
novog uređaja skupit će se mala količina
vode s obzirom da se prvo puni unutarnji
spremnik
Uklanjanje spremnika za kondenzat
1. Nježno povucite
spremnik držeći ga za
ručku. (A)
Kada je pun, spremnik za
kondenzat teži oko 6 kg.
NAPOMENA: Ukoliko
imate mogućnost odvoda
vode, uz pomoć
odgovarajućeg seta za
instalaciju, možete
osigurati stalan odvod
kondenzata. Time ćete
ukloniti potrebu za
pražnjenjem spremnika za
kondenzat. Upute za
instalaciju potražite u
odgovarajućem dijelu
priručnika.
1
C
RAD SA SUŠILICOM RUBLJA
1. Otvorite vrata I stavite rublje u sušilicu.
Pripazite da rublje omogućuje zatvaranje vrata.
2. Laganim pritiskom zatvorite vrata dok ne
čujete klik.
3. Okrenite programator za odabir željenog
programa sušenja. (vidi Tablicu programa).
4. Pritisnite
tipku. Sušilica automatski
započinje s radom, a svjetlosni indikator iznad
tipke ostaje uključen.
5. Ukoliko tijekom programa otvorite vrata, za
nastavak sušenja, potrebno je pritisnut
tipku za nastavak sušenja nakon zatvaranja
vrata.
6. Blizu završetka ciklusa, kreće faza hlađenja,
rublje se suši na hladnom zraku.
7. Nakon završetka ciklusa, bubanj će se
povremeno okretati kako bi se smanjili nabori i
izbjeglo gužvanje rublja. Rotacija bubnja će se
nastaviti sve dok ne isključite uređaj ili otvorite
vrata.
8. Nakon završetka programa, uključit će se
odgovarajući svjetlosni indikator (END)
2. Nagnite spremnik
kako biste ispraznili
kondenzat kroz
odgovarajući otvor. (B)
Kada je prazan, vratite
spremnik kao prikazano;
(C) prvo postavite donji
dio spremnika kao
prikazano (1) , a potom
lagano pritisnite gornji
dio u položaj(2).
A
3. Pritisnite
tipku za
ponovno pokretanje
ciklusa sušenja.
B
Za pravilno sušenje ne otvarajte vrata tijekom
automatskih programa.
25
HR
UPOZORENJE! Bubanj, vrata i rublje
mogu biti izuzetno vrući.
6. VRATA i FILTER
Čišćenje filtera kondenzatora
Povucite ručku kako biste otvorili vrata.
Za ponovno pokretanje sušenja, zatvorite
vrata i pritisnite Start / Pause tipku.
1. Uklonite poklopac na
dnu uređaja.
UPOZORENJE! Tijekom rada sušilice,
vrata i bubanj mogu biti IZUZETNO VRUĆI.
Filter
VAŽNO: Za održavanje učinkovitog rada
sušilice, provjerite čistoću mekanog filtera
prije svakog ciklusa.
2.Okrenite dvije
preklopne poluge u
smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i
povucite prednji
poklopac.
1
2
1.Povucite filter
prema gore.
3.Lagano uklonite okvir
filtera i očistite ga od
prašine i ostatak
vlakana. Ne koristite
vodu za čišćenje
filtera.
2.Otvorite filter kao
prikazano.
1
3.Nježno uklonite
ostatke vlakana
mekanom četkom ili
vrhovima prstiju.
4.Sklopite filter i vratite
ga na početan položaj.
4.Lagano uklonite
spužvu iz ležišta i
operite je pod
mlazom vode kako
biste uklonili prašinu i
ostatke vlakana.
2
Svjetlosni indikator začepljenog filtera
Uključuje se kada je potrebno očistiti
filter.
Ukoliko rublje nije suho, provjerite da filter
nije začepljen.
AKO FILTER ČISTITE POD MLAZOM
VODE, NE ZABORAVITE GA OSUŠITI.
5.Vratite prednji 4
poklopac na početni
položaj (kao
p r i k a z a n o
strelicama) i čvrsto
utisnite u ležište.
Učvrstite dvije
poluge okretanjem u
smjeru kazaljke na
5
satu.
6. Vratite poklopac
UPOZORENJE! Ako otvorite vrata
tijekom ciklusa, a prije faze hlađenja, ručka
može biti veoma vruća. Koristite izuzetan
oprez kod pražnjenja spremnika za
kondenzat tijekom ciklusa sušenja.
26
3
PODEŠAVANJE FUNKCIJA
Time Remaining
59'
45'
30'
A
D
B
E
Time Remaining
59'
45'
30'
C 7
6
5
4
3
2
1
8
A-Programator- Okretanjem programatora
u oba smjera, odaberite željeni program
sušenja. Kako biste poništili odabrani
program ili isključili sušilicu, okrenite
programator na OFF položaj.
B- Digitalni display - Display prikazuje
preostalo vrijeme sušenja, odgodu početka
sušenja i ostale svjetlosne pokazatelje
postavki.
C-Tipka 1.Start-Pause tipka Za početak ili pauziranje odabranog
programa.
2.lakše glačanje - Opcija omogućuje
smanjenje nabora, zahvaljujući izmjeničnoj
rotaciji bubnja tijekom i nakon sušenja te
automatsko podešavanje stupnja suhoće
(stupanj suhoće možete promijeniti nakon
odabira opcije).
Opciju možete aktivirati unutar 5 minuta od
početka programa i dostupna je samo kod
automatskih programa.
3.Brzi programi - Brzi programi: moguće je
automatski program prebaciti na BRZI,
unutar 3 minute od početka programa.
Svakim pritiskom tipke produžujete trajanje
programa (30-45-59 minuta). Ukoliko želite
promjenu natrag na automatski program,
potrebno je isključiti sušilicu. U slučaju da
opciju nije moguće odabrati, svi LED
pokazatelji će zatreperiti 3 puta.
27
5.Odgoda početka sušenjaOmogućuje odgodu početka sušenja od
1 do 24h u intervalima po 1 sat.
Odabrana odgoda prikazana je na
displayu. Nakon odabira START tipke,
počinje odbrojavanje, umanjeno za
svakih sat vremena.
Ako otvorite vrata nakon što je
aktivirana odgoda početka sušenja, za
ponovnu aktivaciju odbrojavanja nakon
zatvaranja vrata, potrebno je pritisnuti
Start tipku.
6. Memorija Opcija omogućuje
spremanje željenih postavki
programaMEMORIRANJE > Tijekom
rada programa, pritisnite i držite tipku za
memoriju 3 sekunde. Svjetlosni
pokazatelj memorije zatreperit će 3
puta; na aktivni program spremit će se
odabrane postavke.
Poništavanje: Nakon odabira programa,
pritisnite tipku za memoriju kako biste
poništili spremljene postavke (ali ne i
program).
7.Odabir vremenskih programa Moguće je promijeniti program iz
automatskog u vremenski, unutar 3
minute od početka programa. Svakim
pritiskom tipke produžujete trajanje
programa za 10 minuta.
Ukoliko želite promjenu natrag na
automatski program, potrebno je
isključiti sušilicu.
U slučaju da opciju nije moguće
odabrati, svi LED pokazatelji će
zatreperiti 3 puta.
HR
4.Odabir stupnja suhoće Odabir željenog stupnja suhoće,
odabranu opciju možete promijeniti
unutar 5 minuta od početka programa:
- suho za glačanje : rublje ostaje
lagano vlažno za lakše glačanje
- suho za vješanje : rublje koje
možete objesiti
- suho za spremanje : rublje koje
možete odmah spremiti
- ekstra suho : potpuna suhoća rublja,
opcija namijenjena punom
kapacitetuUređaj je opremljen Drying
Manager funkcijom. Kod automatskih
programa, odgovarajući svjetlosni
indikator prikazuje srednji stupanj
suhoće, koji prethodi odabranome.
7. ODABIR PROGRAMA I
8. Sigurnosno zaključavanje - Funkcija
onemogućuje neželjene izmjene postavki na
upravljačkoj ploči tijekom sušenja.
Uključenje/isključenje: Pritisnite i držite tipke
4 i 5 dvije sekunde. Na displayu će biti
prikazana oznaka LOC. Kod poništavanja,
na displayu će se prikazati oznaka UNL,
samo jednom. Ukoliko otvorite vrata, a
uključeno je sigurnosno zaključavanje,
program se prekida, ali opcija ostaje
uključena: za ponovno pokretanje programa,
morate isključiti sigurnosno zaključavanje i
odabrati Start tipku. Kod isključenja sušilice,
opcija se automatski poništava. Sigurnosno
zaključavanje možete uključiti/isključiti u bilo
koje vrijeme tijekom programa.
Automatski tretman protiv gužvanja Opcija automatski aktivira rotaciju bubnja u
slučaju aktivacije odgode početka sušenja ili
nakon završetka programa sušenja, u
trajanju do 6 sati. Opcija se aktivira svakih 10
minuta. Za isključenje, okrenite programator
na OFF položaj.
Korisno u situacijama kada niste u
mogućnosti odmah pospremiti rublje nakon
završetka sušenja; rotacija bubnja rastresa
rublje, kako bi ostalo suho i mekano.
Maksimalan kapacitet sušenja
Pamuk
Maksimalan kapacitet
Sintetika ili osjetljivo
Max.4 Kg
Vodič za sušenje
Standardni program SUŠENJE PAMUKA
(
) energetski je najučinkovitiji i
optimalan program za sušenje
uobičajeno vlažnog pamučnog rublja.
Tablica na sljedećoj stranici prikazuje
približno trajanje i potrošnju električne
energije glavnih programa.
Tehnički podaci
Kapac tet bubnja
115
Maks m alan kapac tet
V s na
V d energetsku
naljepn cu
85 cm
Š r na
60 cm
Dub na
60 cm
Klasa energetske
učinkovitosti
V d energetsku
naljepn cu
Potrošnja energije isključenog uređaji
D- LED svjetlosni pokazatelji
Kondenzacijska posuda
- Uključuje se
kada je potrebno isprazniti spremnik za
kondenzat.
Čišćenje filtera
- Uključuje se kada je
potrebno očistiti filtere (na vratima i donji
filter)
E- WI-FI
(samo neki modeli)
U modelima s opcijom Wi-Fi, ikona ukazuje
na to da Wi-Fi sustav radi.
SMART Fi+ prostor - Dio upravljačke ploče
na koji ćete prisloniti smartphone tijekom
faze registracije i spajanja uređaja putem
aplikacije. Pratite upute prikazane na
displayu smartphona. (samo za Android
smartphone s NFC tehnologijom)
Program sušenja vune
odobren je od strane
Woolmark tvrtke za sušenje
vunenog rublja
namijenjenog pranju u
perilici uz uvjet pridržavanja
uputa na etiketi I
proizvođača sušilice. M1530.
Ujedinjeno Kraljevstvo, Eire, Honk Kong, Indija –
Woolmark zaštitni znak je certificirani zaštitni znak.
28
Potrošnja energije uređaji u pripravnosti
0,40 W
0,80 W
Podaci za laboratorijski test usporedbe
EN 61121 Program
-SUŠENJE PAMUKA
-
PAMUK ili
-PAMUK SUHO ZA GLAČANJE - PAMUK ili BIJELO
-OSJETLJIVO
- OSJETLJIVO ili SINTETIKA
Stvarno trajanje programa sušenja
ovisi o početnoj vlažnosti rublja ovisno o
brzini centrifuge, vrsti i količini rublja,
čistoći filtera i temperaturi prostora.
Očistite filtere prije svakog ciklusa.
PROGRAM
PROGRAM DESCRIPTION
DRYING
TIME
(min)
Full
*
Program sušenja ECO standarda (suho za vješanje). Najučinkovitiji
program prema energetskoj potrošnji. Namijenjen pamučnom i lanenom
rublju.
6
*
Program namijenjen zajedničkom sušenju rublja različitih tkanina (pamuk,
lan, miješane tkanine, sintetika).
4
*
Program za sušenje tamnog ili šarenog rublja od pamuka i sintetike.
4
*
Program za sušenje osjetljivog i sintetičkog rublja koje zahtijeva poseban
tretman.
4
*
Program za sušenje košulja uz smanjenje nabora, zahvaljujući posebnoj
rotaciji bubnja. Preporučljivo je rublje izvaditi iz sušilice odmah nakon
završetka programa.
2.5
*
Poseban program namijenjen sušenju većeg rublja poput zavjesa, plahti i
stolnjaka. Zahvaljujući optimalnoj rotaciji bubnja, rublje će biti osušeno uz
minimalne nabore.
6
220’
Program namijenjen ravnomjernom sušenju trapera. Preporučljivo je prije
sušenja okrenuti rublje na unutarnju stranu.
4
*
Idealan program za ravnomjerno sušenje popuna i pokrivača, uz obnavljanje
mekoće perja.
4
*
Program za nježno sušenje sportskog rublja od tehničkog platna, bez
skupljanja ili oštećenja elastičnosti vlakana.
4
*
1
70’
Program sušenja uz smanjenje alergena kao što su grinje, dlake kućnih
ljubimaca, pelud i ostaci praškastog deterdženta.
4
220’
Program toplog sušenja u trajanju od samo 12 minuta za smanjenje nabora.
2.5
*
Program sušenja za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.
2.5
*
Program za sušenje pamuka, spužvastog rublja i ručnika.
Mix & Dry
CAPACITY
Full
Vuna: program za sušenje do 1 kg rublja (oko 3 pulovera) .
Preporuča se prije sušenja okrenuti rublje na unutarnju
stranu. Trajanje ovisi o veličini i debljini rublja i odabranoj
centrifugi tijekom pranja. Na završetku ciklusa, rublje je
spremno za nošenje, ali ako je riječ o većim, težim
komadima, rubovi mogu biti lagano vlažni: preporuča ih se
osušiti na zraku. Preporuča se izvaditi rublje po završetku
ciklusa. Pažnja: oštećenje vune je nepovratno: molimo sušite
samo rublje s odgovarajućim simbolima na etiketi; ovaj
program nije namijenjen rublju od akrila.
Položaj na koji je potrebno okrenuti programator za aktiviranje upravljanja na daljinu putem aplikacije (Wi-Fi
funkcija). Za detaljnije informacije, proučite One Fi Extra paragraf
* Stvarno trajanje programa sušenja ovisi o početnoj vlažnosti rublja ovisno o brzini centrifuge, vrsti i količini rublja, čistoći
filtera i temperaturi prostora.
29
HR
8.ODABIR PROGRAMA I PODEŠAVANJE FUNKCIJA
SMART Fi+
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC antena, laganim kružnim
pokretima pomičite smartphone
preko SMART Fi+ loga dok
aplikacija ne potvrdi spajanje. Za
uspješan prijenos podataka,
ključno je NEPREKIDNO DRŽATI
S M A R T P H O N E
N A
UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o
pravilnom spajanju i kada je
moguće udaljiti smartphone.
Ovaj uređaj opremljen je SMART Fi+
tehnologijom koja omogućuje upravljanje na
daljinu putem aplikacije, zahvaljujući Wi-Fi
funkciji.
REGISTRACIJA UREĐAJA (U
APLIKACIJI)
● Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju na
svoj smartphone.
Candy simply-Fi aplikacija dostupna je za
tablete i smartphone s Android i iOS
operativnim sustavima
Isprobajte sve SMART Fi+ funkcije
korištenjem DEMO (probne) verzije
aplikacije
Deblje maske ili metalne naljepnice na
smartphonu mogu usporiti ili
onemogućiti prijenos podataka između
uređaja. Ukoliko je potrebno, uklonite
ih.
● Otvorite aplikaciju, kreirajte korisnički račun
i registrirajte uređaj prateći upute na
smartphonu ili "Kratki vodič" priložen uz
perilicu rublja.
Zamjenom pojedinih dijelova
smartphona (npr. stražnje maske,
baterije, itd.) neoriginalnim dijelovima,
možete ukloniti NFC antenu čime
onemogućujete korištenje aplikacije.
Upotrebom Android smartphona s NFC
tehnologijom (NFC – komunikacija bliskog
polja), postupak registracije je
pojednostavljen (Jednostavna registracija);
u tom slučaju, pratite upute na displayu
smartphona, PRISLONITE I DRŽITE
SMARTPHONE UZ SMART Fi+ logo na
upravljačkoj ploči perilice, kada vas na to
uputi aplikacija.
AKTIVIRANJE UPRAVLJANJA NA
DALJINU (PUTEM APLIKACIJE)
Nakon registracije uređaja, kada
perilicom želite upravljati putem
aplikacije, prvo stavite rublje i
deterdžent, zatvorite vrata i okrenite
programator na SMART FI+ položaj.
Tada možete upravljati perilicom
pomoću naredbi aplikacije.
Napomena: Ukoliko otvorite vrata tijekom
upravljanja na daljinu, kako biste ponovno
uspostavili vezu s aplikacijom, zatvorite
vrata i pritisnite START tipku. Program će
nastaviti s radom od trenutka u kojem je
prekinut.
NAPOMENE:
Postavite stražnju stranu NFC antene
smartphona uz SMART Fi+ logo na
uređaju.
PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE
Parametar
Bežični standard
Frekventni opseg
Maksimalna snaga
odašiljanja
Minimalna
osjetljivost prijema
30
Tehnički uvjeti
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da ovaj
uređaj nosi oznaku sukladnosti
s osnovnim zahtjevima EU Smjernice
2014/53/EU. Za kopiju izjave o sukladnosti,
molimo kontaktirajte proizvođača na
www.candy-group.com
BEŽIČNI PARAMETRI
Paramètres
Spécifications
Bežični standard
ISO/IEC 14443 tip A i NFC Forum tip 4
Frekventni opseg
13,553-13,567 MHz (središnja frekvencija13,560 MHz)
Ograničenje magnetnog polja < 42dBμA/m (na 10 metara)
Mogući uzroci…
Greške koje možete sami ukloniti
Prije kontaktiranja servisa za tehničku podršku, molim
da proučite niže navedeni popis. Popravak kvara i/ili
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom ide na
trošak korisnika.
Ukoliko se greške nastave i nakon preporučenih
provjera, molimo da kontaktirate ovlašteni servis koji
vam može pomoći i preko telefona.
Prikazano vrijeme do kraja sušenja može se
mijenjati tijekom ciklusa. Sušilica tijekom cijelog
ciklusa provjerava status rublja i podešava
trajanje za optimalnu procjenu. Prikazano trajanje
programa može se smanjiti ili povećati; to je
normalan rad uređaja.
Sušenje traje predugo/rublje nije dovoljno suho…
● Jeste
li odabrali odgovarajuće trajanje
sušenja/program?
● Možda ima previše vlage u rublju? Jeste li u
potpunosti ocijedili ili centrifugirali rublje?
●Možda je potrebno očistiti filter?
● Jeste li prekoračili maksimalan kapacitet?
Sušilica ne radi…
● Provjerite ispravnost utičnice drugim uređ ajem
(npr. stolnom svjetiljkom).
● Provjerite da li je utikač pravilno uključen u utičnicu.
● Ima li električne energije?
● Provjerite da nije izgorio osigurač.
● Jesu li vrata pravilno zatvorena?
● Provjerite da je sušilica uključena (utikač u utičnicu,
te ON/OFF tipka).
● Jeste li odabrali trajanje sušenja ili program?
● Jeste li uređ aj ponovno uključili nakon otvaranja
vrata?
Sušilica je bučna…
● Isključite sušilicu i kontaktirajte ovlašteni
servis za savjet.
Uključen je
indikator…
● Potrebno je čišćenje filtera.
● Faut-il nettoyer le condenseur ?
Uključen je
indikator…
●Potrebno je isprazniti spremnik za
kondenzat
KORISNIČKA PODRŠKA
Ukoliko se problemi u radu uređaja nastave
ili sumnjate na kvar, kontaktirajte Candy
tehničku podršku za savjet.
Pomoći će vam putem telefona ili vas uputiti
na ovlašteni servis u skladu s jamstvenim
uvjetima.
Sljedeći slučajevi idu na trošak korisnika:
Utvrđena je potpuna uspravnost uređaja.
●
Uređaj nije instaliran u skladu s uputama.
●
Nepravilna upotreba uređaja.
●
Rezervni dijelovi
Uvijek koristite originalne rezervne
dijelove, dostupne u ovlaštenom Candy
servisu.
Ovlašteni servis
Za servis i popravak uređaja kontaktirajte
lokalni ovlašteni servis
Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske greške. Također zadržava pravo
izmjena na uređajima koje smatra potrebnim
bez promjene njihovih bitnih karakteristika.
Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske greške.
Također zadržava pravo izmjena na uređajima
koje smatra potrebnim bez promjene njihovih
bitnih karakteristika.
31
HR
9. UKLANJANJE GREŠAKA U RADU
Sadržaj
Molimo pročitajte ova uputstva pažljivo i
koristite mašinu u skladu sa istim. Ova knjižica
pruža važna uputstva za bezbednu upotrebu,
instalaciju, održavanje i po neki koristan savet
za najbolje rezultate pri korišćenju mašine.
Čuvajte celokupnu dokumentaciju na
bezbednom mestu za referisanje u budućnosti,
ili za buduće korisnike.
Molimo proverite da li su sledeći predmeti
dostavljeni uz aparat:
● Uputstvo za upotrebu
● Garantni list
● Energetska nalepnica
1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
2. ODVOD VODE : UPUTSTVO ZA
INSTALACIJU
3. PRIPREMA VEŠA
4. ČIŠĆENJE I REDOVNO
ODRŽAVANJE
5. POSUDA ZA VODU
6. VRATA i FILTER
7. KONTROLA I INDIKATORI
8. IZBOR PROGRAMA I FUNKCIJA
Stavljanjem
oznake na ovaj proizvod,
potvrđujemo saglasnost u svim relevantnim
Evropskim bezbednosnim, zdravstvenim i
ekološkim zahtevima koji su primenjivi na
ovom proizvodu
Proverite da mašina nema nikakvih
fizičkih oštećenja tokom transporta. U
slučaju da ima, pozovite ovlašćeni servis. U
suprotnom, možete ugroziti bezbednost
aparata. U tom slučaju će Vam poziv i
izlazak servisera biti naplaćen, kao i u
slučajevima nepravilnog korišćenja
mašine.
32
9. PRONALAŽENJE REŠENJA
PROBLEMA
Ovaj aparat je namenjen
isključivo za upotrebu od strane
ljudi starijih od 8 godinama, i
ljudima sa ograničenim fizičkim,
osećajnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i ljudima
koji nemaju iskustvo korišćenja
aparata samo ako im je dato
uputstvo, predočeni rizici i
pružen stalan nadzor pri
korišćenju aparata. Deca ne bi
trebalo da se igraju sa aparatom.
Čišćenje i održavanje ne bi
trebalo da rade deca bez
nadzora. Decu mlađ u od 3
godine bi trebalo držati dalje od
aparata.
● UPOZORENJE: nepravilno korišćenje može dovesti do požara.
● Ovaj aparat je namenjen za
upotrebu u domaćinstvu i sličnu
okolinu kao što je:
-Kuhinje u prodavnicama,
kancelarijama I slično.
- Farme i seoska domaćinstva
- Od strane klijenata u hotelima,
motelima i drugim rezidencijalnim tipovima okoline;
- U domaćinstvima koje pružaju
noćenje sa doručkom. Svako
drugačije korišćenje aparata
izvan domaćinskih uslova, kao
što je komercijalna upotreba
●
33
aparata i time poništiti
validnost garancije.
Svaka šteta naneta aparatu ili
bilo kakav drugi gubitak
nastao nepravilnim
korišćenjem ili korišćenjem
nekarakterističnim za kućne
uslove (čak i ako je aparat
lociran u kućnim uslovima)
neće biti prihvaćen na
odgovornost proizvođ ača do
svih granica u skladu sa
zakonom.
● Ovu mašinu treba koristiti
samo za svrhu koja je
navedena, kako je opisano, u
ovom uputstvu. Pobrinite se
da pre prvog korišćenja
potpuno razumete uputstva
za upotrebu I instalaciju.
● Ne dodirujte aparat kada su
vam ruke ili noge mokre.
● Ne naslanjajte se na vrata
kada punite mašinu, i ne
hvatajte se za njih kada želite
da je podignete ili pomerite.
Ne dozvoljavajte deci da se
igraju sa mašinom i njenim
kontrolama
SR
1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA može smanjiti životni vek
● UPOZORENJE Ne koristite
aparat u slučaju da filter nije na
mestu ili je oštečen; ostaci van
filtera se mogu zapaliti.
●UPOZORENJE Na mestima na
kojima se nalazi simbol
temperatura tokom rada
aparata može preći 60°C.
●Isključujte aparat iz struje. Uvek
izvadite utikač iz utičnice pre
održavanja.
● Nemojte koristiti aparat u
slučaju da Vam deluje da je
neispravan.
● Vlakna i slične ostatke odeće
koji se sakupljaju u filteru se ne
smeju ostavljati pored mašine, na
podu I sl.
● Poslednji segment ciklusa
sušenja se vrši bez grejanja
(ciklus hlađ enja) kako bi se
vlakna ostavila u temperaturi koja
garantuje da neće biti oštećene.
● Mašinu za sušenje ne treba
koristiti u slučaju da su za pranje
korišćene industrijske hemikalije.
● UPOZORENJE: Nikada
nemojte zaustavljati mašinu pre
kraja sušenja osim u slučaju da
možete brzo da otvorite i zatvorite
mašinu, kako ne bi došlo do
gubitka toplote.
● Maksimalni kapacitet sušenja
je naznačen na energetskoj
nalepnici..
34
Instalacija
●Ne koristite adaptere, produžne
kablove I sl.
● Nikada nemojte instalirati
aparat u neposrednoj blizini
zavesa, i obratite pažnju da
predmeti ne padaju ispod mašine.
● Aparat ne sme biti instaliran iza
vrata koja se zaključavaju, kliznih
vrata i vrata sa šarkom koja je
suprotna od one na mašini.
Važno: Tokom transporta se
pobrinite da je mašina
pozicionirana uspravno, a ako je
neophodno nakrivite je samo u
desno prema prikazu;
Upozorenje: U slučaju da ste
okrenuli proizvod u suprotnom
smeru, sačekajte najmanje 4 sata
pre uključivanja tako da ulje može
da se vrati pravilno u kompresor.
U suprotnom, može doći do
oštećenja kompresora i
prestanka rada mašine.
trebalo pre sušenja oprati u
toploj vodi sa pojačanom
● Ne sušite stvari koje nisu
količinom deterdženta.
prethodno mašinski oprane.
●
UPOZORENJE Ne
Omekšivači i slični proizvodi
sušite stvari koje su tretirane
mogu biti korišćeni na
tečnostima hemijskog čišćenja
stvarima pre sušenja, prema
● UPOZORENJE U određ enim
uputstvima proizvođača.
situacijama, materijali od pene
se mogu zapaliti spontanom
eksplozijom. Stvari koje sadrže
penu (lateks penu), kape za Ventilacija
plivanje, tuširanje, vodootporni
tekstili, stvari sa gumenom ● Adekvatna ventilacija mora
postavom NE SMETE sušiti u biti obezbeđena u prostoriji gde
se nalazi mašina, kako bi se
mašini.
● Uvek pogledajte uputstva sa izbeglo nakupljanje gasova i
stvaranje otvorenog požara
etikete pre sušenja u mašini.
tokom rada mašine.
● Sva odeća mora biti dobro
● Instalacija zadnjeg dela
iscentrifugirana pre sušenja u
aparata treba da bude blizu
mašini.
zida ili slične vertikalne
● Neisceđ enu, veoma mokru
površine.
odeću nikada ne stavljajte u
● Trebalo bi da postoji najmanje
mašinu za sušenja.
12 mm razmaka izmeđ u bilo
Upaljači, šibice i zapaljive
koje strane mašine i bilo kog
tečnosti nikada ne smeju biti
drugog predmeta. Ulaz i izlaz
ostavljeni u džepovima ili
vazduha moraju biti držani bez
držane u blizini mašine.
opstrukcija.
Zavese od staklenih vlakana ne
● Redovno proveravajte da ne
treba NIKADA staviti u mašinu.
postoji problem sa protokom
Iritacija kože može da se desi u
vazduha pri radu mašine.
slučaju da su ostale stvari došle
● Proveravajte i redovno čistite
u dodir sa staklenim vlaknima.
filtere nakon upotrebe.
Stvari prethodno zaprljane
substancama kao što su ulje,
acetoni, alkohol, benzin bi
35
SR
Veš
● Sprečite da stvari padaju i
skupljaju seiza mašine, zato što
time mogu obstruirati ulaze i
izlaze vazduha.
● NIKADA nemojte instalirati
mašinu u blizini zavesa.
● U slučajevima kada je mašina
za sušenje instalirana na veš
mašinu, odgovarajući set za
povezivanje mora biti korišćen u
skladu sa sledećom
konfiguracijom:
- Set za povezivanje Mod.
35100019: za dubinu mašine od
49 cm pa na više.
- Set za povezivanje Mod.
35100120: za dubinu mašine od
51 cm pa na više.
Set za povezivanje bi trebalo da
bude dostupan za naručivanje
kod ovlašćenog servisa.
Uputstva za instalaciju kao i svi
dodatni šrafovi za pričvršćivanje
će biti dopremljeni uz set za
povezivanje.
36
Air Outlets in the Base
Nemojte instalirati aparat u
prostoriji sa niskom
temperaturom ili u prostoriji u
kojoj može doći do rizika
smrzavanja. Na temperaturi
zamrzavanja aparat neće moći
da funkcioniše kako treba: postoji
rizik oštećenja u slučaju da voda
uspe da se zamrzne u
hidrauličnom sistemu mašine
(ventili, cevi, pumpe). Za najbolje
performanse proizvoda,
temperatura prostorije mora biti
5-35°C. Molimo imajte u vidu da u
hladnim uslovima (između +2 i
+5°C) može dovesti do blage
kondenzacije na zidovima i podu
prostorije.
Električni zahtevi
●Svi korišćeni materijali za pakovanje su pogodni
za životnu sredinu I mogu biti reciklirani. Molimo
da ih odložite na pravilan način. Vaša lokalna
komunalna služba za otpad će moći da vam da
najbolji savet za bezbedno odlaganje.
Kako bi omogućili maksimalnu bezbednost
pri odbacivanju stare mašine, molimo da
presečete stari kabal za struju I polomite
bravicu/vrata kako bi sprečili decu od
zatvaranja u mašini.
●
Mašine za sušenje su napravljene da
funkcionišu na naponu od 220-240V, 50 Hz
jednofazno. Proverite da osigurač na koji je
prikačena mašina ima najmanje 6 A.
Struja može biti veoma opasna.
Ovaj aparat mora biti uzemljen.
Vrsta utikača i utičnice na koju je priključena
mašina mora biti ista.
Ne koristite adaptere ili produžne kablove.
Kabal mora biti dostupan za lako isključenje iz
struje kada mašina bude instalirana.
Evropska direktiva 2012/19/EU
Ovaj aparat je označen u skladu sa
evropskom direktivom 2012/19/EU o
električnom otpadu I elektronskoj
opremi (WEEE).
Sadrži f l u o r i n a t e d g r e e n h o
u s e g a s e s . Hermetički zatvoren.
300
WEEE sadrži zagađujuće substance
(koje mogu dovesti do negativnih posledica po
životnu sredinu) i osnovne komponente (koje
mogu biti ponovo korišćene). Važno je da
ovakav otpad odnesete na pravilnu reciklažu.
Svaki pojedinac igra važnu ulogu u tome da
elektronski otpad ne postane veliki problem;
neophodno je poštovati neka osnovna pravila:
- WEEE ne smete tretirati kao regularni otpad.
- WEEE treba predati odgovarajućim
institucijama za otpad certifikovane od strane
države ili opštine. U mnogim zemljama,
moguća je I kućna otprema.
U mnogim zemljama takođe, kada kupite novi
aparat, stari možete vratiti prodavcu po principu
jedan zajedan, sve dok stari aparat pripada
istoj kategoriji kao I novi
● Kako bi omogućili kontinuirano efikasan rad
aparata, savetujemo da bilo kakvo servisiranje ili
popravke izvrši ovlašćeni GIAS serviser.
37
GWP1430
U slučaju da nastane problem izazvan
nepravilnom instalacijom, servis će Vam biti
naplaćen čak iako je mašina pod
garancijom..
U slučaju da dođe do oštećenja kabla
mašine, on mora biti zamenjen iskljulčivo
originalnim koji se može nabaviti kod
ovlašćenog servisera. Mora ga instalirati
kompetentna osoba.
Ne koristite mašinu dok je ne instalirate
pravilno. U slučaju da imate bilo kakvih
nedoumica, molimo kontaktirajte
ovlašćenim servisom.
Prilagođavanje nožica
GIAS Servis
429
Kada namestite
mašinu na mesto na
kome treba da stoji,
okretanjem nožica
obezbedite da bude
potpuno nivelisana.
SR
Životna sredina
2. ODVOD VODE : UPUTSTVO ZA
INSTALACIJU
Samo u slučaju da ne želite da praznite posudu
za vodu na kraju svakog sušenja, postoji
mogućnost instalacije cevi za izbacivanje vode
iz mašine slobodnim padom. Cev za
izbacivanje vode treba instalirati da pada pored
mašine.
4. Zakačite crnu
plastičnu cevčicu koja
dolazi uz mašinu,
(spojnicom koja je
takođe dopremljena),
za sivo crevo koje ste
prethodno otkačili sa
mosta.
4
5
Komplet se sastoji od: 1 crevo, 1 spoj
5. Povežite cevčicu i
novu cev koja je
dopremljena u bubnju
na isti način.
UPOZORENJE! Isključite aparat iz
struje pre početka bilo kakvih radova na
instalaciji cevi ili održavanju mašine.
6
Uputstvo za nameštanje creva:
6. Kada budete vraćali
mašinu na mesto,
obratite pažnju da se
cevo nigde ne
priklješti, kako bi voda
nesmetano mogla da
se izbacuje.
1
1. Polako okrenite
mašinu na njenu desnu
stranu.
Na kraju procesa
uključite aparat u
struju.
2
2. Crevo za izbacivanje
vode se nalazi na
desnoj strani mašine
(vidite sliku).
“Sivo
crevo je spojeno sa
mostom na levoj strain
mašine. Korišćenjem
klješta izvucite držač
creva za most.
3
Upozorenje: U slučaju da ste mašinu
okrenuli na drugu stranu, sačekajte
najmanje 4 sata kako bi se ulje vratilo u
kompresor. U slučaju da to ne učinite,
može doči do oštećenja kompresora.
3. Povucite cev sa
spoja mosta.
38
3. PRIPREMA VEŠA
Pre prvog korišćenja mašine za sušenje:
●Molimo detaljno pročitajte ovo uputstvo.
●Izvadite sve stvari iz bubnja.
●Detaljno obrišite vlažnom krpom bubanj I vrata od
eventuale prašine koja se slegla tokom transporta.
Prikladno za sušenje.
..
.
Sušenje na visokoj temperaturi.
Sušenje na niskoj temperaturi.
Priprema odeće
Pobrinite se da svaka etiketa na komadima veša
koji želite da sušite dozvoljava da se veš suši u
mašini.
Zatvorite sve dugmiče i rajsfleršuse i ispraznite sve
džepove. Okrenite stvari na naličje. Stavite stvari
lagano u bubanj tako da se ne izgužvaju.
Ne sušite:
Svilu, najlon, delikatnu čipku, stvari sa metalnim
ukrasima, stvari sa PVC ili kožnim delovima.
U slučaju da stvar ne dolazi sa etiketom, mora se
predpodstaviti da nije prikladna za sušenje u
mašini.
● Po količini I debljini
Kad god je količina veša veća od kapaciteta
sušenja, razdvojite odeću prema debljini (npr.
peškiri i tanke majice)
● Prema vrsti tkanine
Pamuk/Lan: Peškiri, pamučne majice, stolnjaci I
posteljine.
Sintetika: Bluze, majice, košulje, kompleti itd.
Napravljene od poliestera ili poliamida, kao i za
pamučne/sintetičke mešavine.
Ne pretrpavajte bubanj, velike stvari kada
su mokre prelaze maksimalnu težinu
normalnih stvari koje mašina može da primi
(npr. jorgani, vreće…)
4.
VAŽNO: Nikada ne sušite stvari koje su
bile tretirane tečnostima za hemijsko
čišćenje ili sadrže gumu (postoji opasnost
od vatre ili eksplozije).
ČIŠĆENJE I REDOVNO
ODRŽAVANJE
Čišćenje mašine
Tokom poslednjih 15 minuta ciklusa, veš se
okreće u hladnom vazduhu.
Ušteda energije
U mašinu stavljajte uvek veš koji je prethodno
dobro izcentrifugiran. Što se bolje veš iscedi, to će
sušenje biti kraće, a samim tim I ušteda energije
veća.
UVEK
●Proverite da je filter čist pre svakog sušenja.
NIKADA
●Ne stavljajte stvari sa kojih kaplje voda u mašinu,
pošto može oštetiti mašinu.
●Očistite filter i ispraznite posudu za vodu
nakon svakog procesa čišćenja.
●Redovno čistite kondenzator.
● Nakon perioda korišćenja, obrišite unutrašnjost
bubnja i vrata vlažnom krpom i ostavite vrata
otvorena kako bi vazduh mogao da cirkuliše.
Obrišite spoljašnjost mašine mekanom
microfiber krpom.
NE KORISTITE abrazivna sredstva za čišćenje!
●Kako bi sprečili elektrostatičnost vrata i privlačenje
vlakna odeče, prebrišite ih vlažnom krpom nakon
svakog sušenja.
UPOZORENJE! Bubanj, vrata i veš
tokom rada mogu postati veoma topli.
Sortiranje veša
VAŽNO Uvek isključite aparat iz
struje pre bilo kakvog čišćenja ili
održavanja aparata.
●Prema simbolima sa etikete
Mogu se naći na kragni ili unutrašnjem kroju
Za sve električne podatke referišite
nalepnicu na prednjem delu mašine (na
otvoru vrata).
39
SR
Bez sušenja.
5. POSUDA ZA VODU
Voda izvučena iz veša tokom ciklusa sušenja
se skuplja u posudu za vodu u vratima
mašine. Kada se posuda napunim indikator
će zasvetleti i posuda će morati da bude
ispražnjena. Međutim, preporučujemo da
ispraznite posudu nakon svakog ciklusa
sušenja.
NAPOMENA: Veoma mala količina vode će
ostati tokom prvih nekoliko ciklusa, zato što
će se interni rezervoar prvo napuniti
Uputstvo za izvlačenje
posude za vodu
NAPOMENA: U
slučaju da imate
opciju odvoda vode u
blizini mašine,
možete iskoristiti
dodatno komplet
crevo koje dolazi uz
m a š i n u
z a
permanentno i
autmatsko ispuštanje
vode sakupljene u
posudi mašine za
sušenje. Sa ovakom
instalacijom nikada
nećete trebati da
praznite posudu za
vodu.
1
C
REDOSLED KORIŠĆENJA
1. Otvorite vrata i stavite rastresen veš u
bubanj.Pobrinite se da komadi veša ni na
koji način ne blokiraju otvor vrata.
2. Nežno zatvorite vrata tako što ćete ih
gurnuti sve dok ne čujete 'klik'.
3. Okrenite selector programa na željeni
program sušenja (vidite programski
vodič).
4. Pritisnite taster
. Mašina će
automatski krenuti da radi, a svetlosni
indicator će konstantno svetleti.
5. U slučaju da otvorite vrata tokom
ciklusa iz bilo kog razloga, neophodno je
da pritisnete
, kako bi nastavili
ciklus po zatvaranju vrata.
6. Pri kraju ciklusa će mašina ući u fazu
hlađenja u kojoj će odeća biti okretana
bez grejanja kako bi se ohladila.
7. Po završetku ciklusa, mašina ima
automatski system koji povremeno
okreće bubanj kako bi se sprečilo
gužvanje. Ovaj režim traje sve dok se
selector programa ne stavi na poziciju
OFF ili vrata mašine otvore.
8. Kada se program završi, svetleće END
svetlosni indikator.
1. Nežno povucite
posudu za vodu na
gore. (A)
Kada je puna, posuda
za vodu je teška oko 6
kg.
A
2. Nagnite posudu za
vodu kako bi ste je izlili
kroz odgovarajuće
mesto. (B)
Kada se isprazni, vratite
posudu za vodu nazad
kao što je prikazano; (C)
prvo stavite dno posude
za vodu u poziciju kao
što je prikazano (1) a
potom ga nežno
pritisnite na dole u svoju
poziciju (2).
B
3. Pritisnite taster
kako bi ponovo
pokrenuli ciklus, u
slučaju da je bio
prekinut zbog posude.
Ne otvarajte vrata tokom automatskih
(senzorskih) programa, za pravilno
sušenje.
40
6. VRATA i FILTER
Kako bi očistili filter kondenzatora
UPOZORENJE! Dok mašina radi, vrata i
bubanj mogu postati VEOMA TOPLI!
Filter
VAŽNO: Kako bi održali efikasnost mašine,
održavajte i proveravajte da filter bude čist pre
svakog ciklusa sušenja.
1. Skinite masku.
2.Okrenite obe bravice
u smeru suprotnom
od kazaljjke na satu
i povucite poklopac
za ručku.
3. Nežno izvucite ram
filtera i očistite bilo
kakvu prašinu ili
ostatke tkanine sa
mekanom krpom.
Ne koristite vodu za
čišćenje filtera.
1.Izvucite filter na gore.
2. Otvorite filter kako je
prikazano na sl. 2.
1
3. Vrhovima prstiju
nežno očistite filter.
4.Spojite filter nazad iv
r a t i t e g a u
odgovarajuče ležište.
2
Indikator napunjenosti filtera
Svetli kada je filterima potrebno čišćenje.
1
SR
Povucite ručku da bi otvorili vrata.
Kako bi ponovo pokrenuli mašinu, zatvorite
vrata i pritisnite, Start / Pause button.
2
4.Nežno izvucite
sunđer iz njegovog
ležišta i operate ga
pod mlazom vode
sa česme.
3
5. Vratite na prednji
deo poklopac tako
da bude pričvršćen
na pravilan način
(što je prikazano
strelicama) i čvrsto
ga pritisnite na
svoje mesto.
4
U slučaju da mašina ne suši, proverite da
filteri nisu zapušeni.
6. Vratite poklopac za
filter.Zaključajte
bravice tako što ćete
ih okrenuti u smeru
kazaljke na satu.
U SLUČAJU DA ČISTITE FILTER POD
VODOM, NE ZABORAVITE DA GA POTPUNO
OSUŠITE.
UPOZORENJE! U slučaju da otvarate
vrata u toku ciklusa, pre nego što se ciklus
hlađenja završi, ručka bi mogla da bude veoma
topla. Molimo da veoma obratite pažnju pri
pokušaju pražnjenja posude tokom trajanja
ciklusa..
41
5
4.Izbor nivoa osušenostiOmogućava izbor nivoa osušenosti:
moguće je promeniti u prvih 5 minuta
nakon početka ciklusa:
- Spremno za peglanje : Ostavlja
stvari blago vlažnim, za olakšano
peglanje.
- Suvo za ofinger : Za stvari koje će
biti na vazduhu posle sušenja, bez
peglanja.
- Suvo za ormar : Za stvari koje se
direktno mogu složiti u ormar.
- Ekstra suvo : za potpuno suve
stvari, idealno za velike količine
veša.Ovaj udeđaj je opremljen
funkciojom Drying manager. Kod
automatskih programa, odgovarajući
svetlosni indikator prikazuje nivo
osušenosti pre nego što se dostigne
izabrani.
7. KONTROLA I INDIKATORI
Time Remaining
59'
45'
30'
A
D
B
E
Time Remaining
59'
45'
30'
C 7
6
5
4
3
2
1
8
A-Selektor programa - Okretanjem
programatora u obe strane moguće je
izabrati željeni program sušenja. Kako bi
prekinuli izbor programa i isključili mašinu,
okrenite programator na OFF.
B- Digitalni displej - Displej prikazuje
preostalo vreme sušenja, vreme odloženog
starta i druge indikatore vezane za ciklus
sušenja.
C-Tasteri 1.Start/Pause Kako bi pokrenuli ili
prekinuli započeti program.
2.Najbolje peglanje - Ova opcija
omogućava manje gužvanje veša
zahvaljujući periodičnim pokretima bubnja
nakon sušenja, i podešavanjem idealnog
nivoa vlažnosti kako bi veš bio spreman za
peglanje (nivo osušenosti može biti
modifikovan nakon izbora opcije).
Ova opcija može biti podešena najviše 5
minuta nakon izbora ciklusa, samo na
automatskim programima.
3.Brzi programi - Brzi programi: Moguće je
pretvoriti automatski program u BRZI
program, do 3 minuta nakon početka ciklusa.
Svakim pritiskom na ovaj taster se povećava
vreme (30-45-59 minuta).
Ukoliko želite da nakon izbora ove funkcije
izaberete automatsko sušenje, neophodno
je da isključite mašinu.
U slučaju nekompatibilnosti, svi indikatori će
zatreptati 3 puta.
42
5.Odloženi start - Funkcija koja odlaže
početak sušenja od 1 do 24 časa.
Odloženi start će biti prikazan na
displeju nakon što pritisnete START, i
prikazano vreme do početka će se
smanjivati sat po sat. Indikatori će
svetleti i menjati se sa odbrojavanjem
vremena, a ugasiće se sa početkom
ciklusa. U slučaju otvaranja vrata tokom
odbrojavanja do starta, neophodno je
ponovo pritisnuti start po zatvaranju
vrata. Za resetovanje okrenite selektor
programa na poziciju OFF.
6. Memorija - Ova opcija omogućava
memorisanje opcija podešenih na
ciklusu. MEMORISANJE > Kada ciklus
radi, pritisnite taster "memory" na 3
sekunde. Svetlosni indikator "memory"
će zatreptati tri puta i sačuvati opcije
vezane za ciklus, izabrane u tom
trenutku. Opoziv: Za opoziv
memorisanih opcija pritisnite taster
"memory" nakon izbora ciklusa.
7.Selektor vremena sušenjaVremenski ciklusi: svaki automatski
ciklus je moguće pretvoriti u vremenski
jednostavnim pritiskom na ovaj taster,
pre ciklusa ili do 3 minuta nakon početka
ciklusa. Ciklus transformisan iz
automatskog u vremenski je nemoguće
vratiti, osim resetovanjem programa
gašenjem mašine. U slučaju
nekompatibilnosti, svi indikatori će brzo
treptati 3 puta.
D- Led indikatori
Posuda za vodu
- Zasvetli kada je
neophodno isprazniti posudu za vodu.
Čišćenje filtera
- Zasvetli kada je
neophodno očistiti filter (na otvoru vrata i
donji filter)
E- WI-FI
(samo za pojedine modele)
Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj simbol
prikazuje da Wi-Fi sistem radi..
SMART Fi+ prostor - Deo upravljačke ploče
na koji ćete prisloniti smartphone tokom faze
registracije i spajanja uređaja putem
aplikacije. Pratite uputstva prikazana na
ekranu smartphona. (samo za Android
smartphone s NFC tehnologijom)
Maksimalna težina sušenja
Pamuk
Max.deklarisani kapacitet
Sintetika ili Delikatno
Max.4 Kg
Vodič za sušenje
Standardan ciklus SUŠENJE PAMUKA
(
) je energetski najefikasniji i
najprikladniji za sušenje normalnog
pamučnog veša. Tabela na poslednjoj
strain ovog uputstva prikazuje prosečno
vreme i potrošnju struje glavnih
programa
Technička Specifikacija
Zaprem na bubnj,
115 l
Max. kapac tet
V det en. nalepn.
V s na
85 cm
Š r na
60 cm
Dub na
60 cm
Energetska klasa
V det en. nalepn.
Potrošnja energ je u
isključebnom režim u č.
Potrošnja energ je u
uključebnom režim u č.
0,40 W
0,80 W
Informacije za Test Laboratorije
EN 61121 Program za korišćenje
-SUŠENJE PAMUKA
-PAMUK ZA PEGLU
-SINTETIČKI TEKSTILI
COTTON ILI
-PAMUK ILI BELO
-DELIKATNI ILI SINTETIKA
Realno trajanje sušenja zavisi od
početnog nivoa vlažnosti, vrste i količine
veša, čistoće filtera i spoljne temperature.
Očistite filtere pre svakog ciklusa.
Program za sušenje vune je
odobren od strane The
Woolmark Company za
sušenje vune perive u
mašini pod uslovom das u
proizvodi oprani i osušeni u
skladu sa uputstvima na
etiketi i uputstvima sa mašine. M1530. U
Ujedinjenom Kraljevstvum Irskoj, Hong Kongu i
Indiji Woolmark je certifikacioni trademark.
43
SR
8. Zaključavanje tastature- Ova opcija
omogućava blokiranje promene izabranih
opcija na kontrolnoj ploči u toku sušenja.
Aktivacija/Deaktivacija: Pritisnite dugmad 4
i 5 zajedno, na 2 sekunde. Oznaka "LOC" će
se prikazati na displeju. Istim metodom se
otključava, i na displeju će jednom biti
prikazano "Unl". U slučaju otvaranja vrata
tokom sušenja sa aktiviranom blokadom,
ciklus će prestati ali blokada ostaje: da bi
ponovo pokrenuli ciklus morate prvo
otključati tastaturu i potom pritisnuti Start.
Ova opcija se automatski deaktivira kada je
mašina isključena. Blokada kontrolne ploče
može biti modifikovana u bilo kom trenutku
ciklusa.
Automatski sistem protiv gužvanja - Ova
funkcija automatski aktivira okrete bubnja
protiv gužvanja pre ciklusa (u slučaju izbora
odloženog starta) i nakon ciklusa, do 6 sati.
Okreti su aktivirani svakih 10 minuta. Kako bi
prekinuli ovu funkciju, okrenite selektor
programa na poziciju OFF. Ovo je veoma
korisna opcija kada niste u mogućnosti da
odmah izvadite veš, zato što periodični okreti
bubnja sprečavaju da se veš slegne, čime
ostaje mekši i manje izgužvan.
8.
IZBOR PROGRAMA I FUNKCIJA
PROGRAM
OPIS PROGRAMA
Full
*
Program za ECO normative (suvo za ofinger). Najefikasniji
program u pogledu potrošnje energije. Prikladan za pamuk i lan.
6
*
Za sušenje različitih tipova tkanine odjednom kao što su
pamuk, lan, mešano i sintetika.
4
*
Delikatan i specifičan cilus za sušenje tamne i obojene odeće i
sintetike.
4
*
Program za sušenje sintetičke i delikatne garderobe koja
zahteva poseban tretman.
4
*
Specifičan program za sušenje košulja napravljen za sušenje sa znatno
manje gužvanja, zahvaljujući specifičnim pokretima bubnja.
Preporučujemo da košulje odmah izvadite nakon sušenja.
2.5
*
Specifičan ciklus za sušenje velikih predmeta kao što su posteljine, stoljnjaci,
zavese i sl. Zahvaljujući specifičnom kretanju bubnja, ovi večiki predmeti će biti
osušeni sa što manje gužvanja i savijanja.
6
220’
Posvećen temeljnom i ravnomernom sušenju materijala kao što je teksas.
Preporučujemo da ove predmete okrenete na naličje pre sušenja.
4
*
Savršen ciklus za sušenje ćebadi i jorgana, idealan za
revitalizaciju njihovog punjenja.
4
*
Program za nežno sušenje sportske i aktivne odeće, sa
specijalnom brigom o tome da se ne skupe i ne promene oblik.
4
*
1
70’
Specifičan ciklus za otpornu odeću koji u isto vreme suši i
pomaže uklanjanju alergena kao što su grinje, dlaka kućnih
ljubimaca, polen i ostaci deterdženta.
4
220’
Ciklus koji na nižoj temperaturi za samo 12 minuta pomaže
opuštanju prevoja na odeći.
2.5
*
Idealan ciklus za osvežavanje odeće i uklanjanje neprijatnih
mirisa, kao i prevoja.
2.5
*
Najbolji ciklus za sušenje otpornog pamuka i peškira.
Mix & Dry
KAPACIT. VREME SUŠ.
(min)
(kg)
Vunena odeća: program može biti korišćen za sušenje najviše 1 kg veša
(oko 3 džempera). Savetujemo da okrenete svu odeću na naličje pre
sušenja. Vreme može biti korigovano prema debljini i količini veša, kao i
brzini centrifuge koja je korišćena na pranju. Na kraju ciklusa, odeća je
spremna za nošenje, ali ako je teža, krajevi mogu ostati malo vlažni:
savetujemo Vam da ih ostavite da se dosuđe prirodno. Preporučujemo
da izvadite stvari čim se sušenje završi. Upozorenje: skupljanje vune je
ireverzibilan proces; molimo sušite isključivo vunu koja naglašava na
etiketi da je to dozvoljeno ; ovaj program nije namenjen akrilnim
materijalima.
Pozicija na selektoru programa koju morate da izaberete kako bi omogućili bežičnu kontorlu (putem
Wi-Fi mreže). Za detaljnije informacije, proučite One Fi Extra paragraf
* Realno trajanje ciklusa zavisi od početnog nivoa vlage, tj. izbora brzine centrifuge, vrste, količine veša, čistoće
filtera, kao i spoljne temperature.
44
Ako ne znate poziciju vaše NFC
antene, lagano pomerajte
smartphone kružno, preko SMART
Fi+ logo-a, dok App ne potvrdi da je
uspostavljena veza. Da bi prenos
podataka bio uspešan, bitno je da
DA DRŽITE SMARTPHONE NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO SEKUNDI KOLIKO
TRAJE PROCEDURA; poruka na
uređaju će vas obavestiti da li je
ishod operacije bio uspešan, te
shodno tome, možete skloniti i
udaljiti telefon.
POVEZIVANJE MAŠINE (SA APLIKACIJOM)
● Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju na
Vaš telefon.
Candy simply-Fi Aplikacija je dostupna za
mobilne telefone, tablete i slične mobilne
uređaje sa Android i iOS operativnim sistemom.
Preuzmite sve detalje o SMART Fi+ funkcijama
ulaskom i listanjem DEMO mode u aplikaciji.
Deblje futrole ili metalne nalepnice
na vašem smartphone-u (pametnom
telefonu) mogu uticati ili sprečiti
prenos podataka između mašine i
telefona. Ako je neophodno,
uklonite ih.
● Otvorite aplikaciju, napravite lični profil i
povežite aparat prateći instrukcije sa displeja
aplikacije ili "Brzom Vodič" zakačenom na
mašini.
Promena određenih komponenti na
smartfonu (e.g. maska, baterija,
itd...) sa delovima koji nisu
originalni, može dovesti do
uklanjanja NFC antene.
Korišćenjem Android telefona koji ima i
NFC (Near Field Communication)
tehnologiju, proces prvog povezivanja
aparata i telefona je znatno olakšan; u tom
slučaju, pratite instrukcije koje prikazuje
aplikacija, STAVITE APARAT I DRŽITE GA
BLIZU loga SMART Fi+ na kontrolnoj tabli,
kada aplikacija to zatraži.
OMOGUĆITE BEŽIČNO KORIŠĆENJE
(PUTEM APLIKACIJE)
Nakon povezivanja mašine, svaki put
kada želite da je bežično kontrolišete
putem aplikacije prvo morate staviti veš,
deterdžent, zatvoriti vrata i okrenuti
selektor programa na SMART Fi+
poziciju. Od tog trenutka ćete moći da
koristite mašinu putem aplikacije.
Napomena: Ukoliko otvorite vrata tokom
upravljanja na daljinu, kako biste ponovno
uspostavili vezu s aplikacijom, zatvorite vrata
i pritisnite START taster. Program će nastaviti
sa radom od trenutka u kojem je prekinut.
OBRATITE PAŽNJU:
Stavite vaš pametni telefon tako da se
NFC antena, na poleđini, poveže i upari
sa pozicijom SMART Fi+ logo-a na
uređaju.
WIRELESS PARAMETRI
Parametri
Bežični Standard
Opseg frekvencije
Najviša snaga prenosa
Najmanja osetljivost primanja
45
Specifikacija
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
SR
SMART Fi+
Ovaj aparat je opremljen SMART Fi+
tehnologijom koja omogućava bežičnu
kontrolu putem Aplikacije zahvaljujući Wi-Fi
mreži.
9. PRONALAŽENJE REŠENJA PROBLEMA
Sa ovom izjavom, Candy Hoover grupa deklariše
da je naznačeni proizvod u
saglasnosti sa
osnovninm zahtevima Direktive 2014/53/EU.
Kako bi dobili kopiju deklaracije o usaglašenosti,
molimo kontaktirajte proizvođača na:
www.candy-group.com
BEŽIČNI PARAMETRI
Parametar
Specifikacije
Bežični standard
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvencioni opseg
13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)
Limit Magnet. polja
< 42dBμA/m (at 10 meters
Mašina je bučna…
Šta može biti razlog problema…
● Isključite mašinu i kontaktirajte ovlašćeni
Kvarovi koje sami možete izlečiti
Pre zvanja servisa za tehničli savet molimo proverite
sledeću listu pitanja Troškovi servisiranja neće biti
pokriveni pod garancijom u slučaju da serviser nađe
potpuno ispravan aparat ili ako je kvar prouzrokovan
nepravilnom instalacijom/korišćenjem. U slučaju da
problem nastavi da se pojavljuje nakon Vaše provere,
molimo pozovite ovlašćeni servis – oni bi možda
mogli da Vam pruže pomoć telefonom.
Vreme do kraja sušenja se može menjati tokom
ciklusa. Vreme sušenja se konstantno proverava i
koriguje na najpreciznije vreme koje senzori u
datom trenutku prikažu. Normalno je da se
prikazano vreme drastično povisi ili smanji.
Vreme sušenja je previše dugo/stvari nisu
dovoljno suve…
● Da li ste izabrali ispravno vreme sušenja/program?
● Da li je odeća bila previše mokra? Da li je odeća
jako iscentrifugirana pre sušenja?
● Da li je potrebno čišćenje filtera?
● Da li je mašina preopterećena?
Mašina ne radi…
● Da li je sve u redu sa dotokom struje? Proverite
funkcionalnost štekera sa nekim drugim uređ ajem,
kao što je stona lampa.
● Da li je utikač pravilno i potpuno uključen u
utičnicu?
● Da li ima struje?
● Da li je iskočio osigurač?
● Da li su vrata dobro zatvorena?
● Da li je mašina uključena na prekidaču štekera i
selektoru programa?
● Da li je program sušenja dobro izabran?
● Da li je mašina pravilno ponovo pokrenuta nakon
otvaranja i zatvaranja vrata?
46
servis za savet.
Svetlosni
indikator svetli…
● Da li je filterima potrebno čišćenje?
Svetlosni
indikator svetli…
● Da li je potrebno pražnjenje posude za vodu?
KORISNIČKI SERVIS
U slučaju da i dalje postoji problem sa Vašom
mašinom nakon svih preporučenih provera,
molimo pozovite ovlašćeni servis za savet.
Servis će moći da Vam pomogne putem
telefona ili zakaže izlazak servisera pod
uslovima garancije. Međutim, troškovi izlaska
servisera neće biti pokriveni garancijom u
slučaju da:
● Mašina pravilno radi.
● Mašina nije instalirana pravilno i u skladu sa
uputstvima.
● Mašina nije pravilno korišćena.
Rezervni delovi
Za sve popravke koristite originalne
rezervne delove dostupne kod ovl.
servisa.
Servis
Za svo servisiranje i popravke pozovite
Vašeg ovlašćenog servisera.
Proizvođač odbija bilo kakvu
odgovornost u slučaju grešaka pri
štampanju ovog uputstva. Proizvođač
takođe zadržava pravo da napravi
modifikacije na svojim proizvodima
bez menjanja osnovnih karakteristika
aparata.
Index
Съхранявайте документацията на
сигурно място за бъдещи справки или
за бъдещи собственици.
Моля, проверете, дали следните
документи са доставени с уреда:
1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ:
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА
ПОДДРЪЖКА
5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
6. ВРАТА и ФИЛТЪР
7. КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ
8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
● Ръководствозаупотреба
● Гаранционнакарта
● Енергиенетикет
Чрез поставяне на този символ
на
продукта, потвърждаваме, че съответства
с всички необходими Европейски
изисквания за безопасност, здраве и
околна среда, които са приложими в
законодателството за този продукт.
Уверете, че уредът не е повреден при
транспортирането. Ако е повреден, се
обадете за съдействие на GIAS.
Неспазването на тези препоръки може
да застрашават безопасността на уреда.
Можете да бъдете таксувани за
обаждане за сервиз, ако проблемът с
уреда е бил причинен от неправилна
употреба.
47
BG
Моля, прочетете инструкциите
внимателно и се съобразявайте с тях
по време на употреба на машината.
Тази брошура предоставя важни
насоки за безопасна употреба,
монтаж и поддръжка, както и полезни
съвети за най-добрите резултати при
работа с машината.
1.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
●Този уред може да се
използва от деца, навършили 8
години и лица с намалени
физически, сетивни и умствени
способности или липса на опит
и познания, ако са под
н а б л ю д е н и е и л и
и н с т р у к т и р а н и з а
използването на уреда по
безопасен начин и разбират
свързаните с това опасности.
Почистването и поддръжката
не трябва да се извършват от
деца без надзор. Децата на
възраст под 3 години следва да
се държат далеч от уреда,
освен ако не са наблюдавани
непрекъснато.
● ВНИМАНИЕ Неправилната уп
отреба на сушилнята може да пр
едизвика опасност от пожар.
● Този уред е предназначенза из
ползване в домашни или подобн
и
условия като:
- кухненски области за персонал
а в магазини, офиси и други раб
отни
пространства;
- ферми;
- от клиенти в хотели, мотели и д
руги жилищни среди;
- стаи за нощувки.
Употребата на този уред в
среда, различна от
домашната, или за функции,
които не са типични за
домакинството, като търговска
употреба от експертни или
48
обучени потребители, се
изключва дори при
описаното по-горе
използване.
Ако уредът се използва по
начин, който не е в
съответствие с този, това
може да скъси живота му и да
отмени гаранцията на
производителя. Всички щети
по уреда или други повреди
или загуби, произтичащи от
използване, което не е в
съответствие с домашната
или битовата употреба (дори
ако се намира в домашна
среда) няма да се приема от
производителя до степента,
позволена
от закона.
●Този уред трябва да бъде
използван само по
предназначение, както е
описано в ръководството.
Уверете се, че инструкциите
за монтаж и употреба са
напълно ясни, преди работа с
уреда.
● Не докосвайте уреда, когато
сте с мокри ръце или крака.
● Не се облягайте на вратата,
докато зареждате машината и
не използвайте вратата, за да
повдигнете
● или преместите машината.
●Не позволявайте на деца да
играят с машината или нейнит
е контроли
●ВНИМАНИЕ Не използвайте
уреда, ако филтърът за мъх не
е п о с т а в е н правилно или е
49
Монтаж
● Не използвайте адаптери, ра
зклонители и/или удължители.
●Никога не монтирайте сушилн
ята зад пердета и се уверете, ч
е зад нея не могат да падат
или да се събират предмети.
● Уредът не трябва да се монтира
зад врата, която се заключва, пл
ъзгаща врата или такава с панта
от страната, противоположна на
тази на вратичката на
сушилната машина.
Важно:Уверете се, че по време
на транспортиране, сушилнята
е в изправено положение, ако е
необходимо можете да
наклоните на едната страна,
както е показано;
Внимание:Ако уредът е на
другата страна, изчакайте поне
4 часа преди да го включите,
така че маслото да може да се
върне обратно в компресора.
Неспазването на това, може да
доведе до повреда на
компресора.
BG
повреден; мъхът може да се
запали.
●ВНИМАНИЕ На мястото на
символа за гореща повърхност
е
температурата се
повишава по време на работа
на сушилнята и може да
надвиши 60C.
● Извадете щепсела от контакта.
Винаги изваждайте щепсела от к
онтакта,
● преди почистване или дейност
и по поддръжката.
● Прекратете работа с уреда, ак
о изглежда повреден.
● На пода около машината не тря
бва да има мъхчетата и пухчетат
а.
● Финалната част на програмата
за сушене не включва нагряване
(ц и к ъ л на охлаждане), така че
елементите да достигнат
температура, при която да не се
повредят.
● Сушилнята не трябва да се изп
олзва, ако са използвани проми
ш л е н и химикали при
почистване.
● ВНИМАНИЕ: Никога не спирай
те сушилната машина преди кра
я н а цикъла на сушене, освен
ако всички предмети за
извадени бързо и
разпределени, така че
топлината е разсеяна.
● Максимално тегло при суше
не : вижте енергийния етикет..
Прането
•Не сушете непрани дрехи в
барабанната сушилня.
•ВНИМАНИЕ Не сушете в
машината сухи материи, които
са били третирани с
почистваща течност за
химическо чистене.
•ВНИМАНИЕ Материалите от
пенеста гума могат, при
определени обстоятелства,
при нагряване, да предизвикат
пожар от спонтанно запалване.
Артикулите като микропореста
гума (латексна пяна), шапки за
душ, водоустойчив текстил,
гумирани артикули и дрехи или
възглавници с подложки от
микропореста гума не трябва
да се сушат в барабанната
сушилня.
•Винаги правете справка с
етикетите за грижа при пране,
за подходящи насоки при
сушене.
•Дрехите трябва да са минали
през центрофуга или да са
добре изцедени, преди да се
поставят в сушилнята. Дрехи,
от които тече вода не трябва да
бъдат поставяни в сушилнята.
•Извадете запалки и кибритени
клечки от джобовете и НИКОГА
не използвайте запалими
т еч н о с т и в бл и з о с т д о
машината.
•Никога не поставяйте пердета
от стъклени нишки в машината.
Може да настъпи раздразнение
на кожата, ако по други дрехи
има следи от стъклени нишки.
•Дрехи, които са били
50
замърсени с течности като
олио за готвене, ацетон,
алкохол, петрол, керосин,
препарати за премахване на
петна, терпентин, вакси и
средства за премахване на
вакси следва да се перат с
гореща вода с допълнително
количество препарат, преди
да се сушат в сушилната
машина.
•Омекотителите за тъкани и
подобните продукти следва
да се използват съгласно
инструкциите на
производителя.
Вентилация
•В стаята, където е
разпол ожена сушилнята,
трябва да се предостави
подходяща вентилация, за да
се предотвратят газове от
уреди на гориво, включително
и открит огън.
Монтиране на уреда с гръб,
близо до стена или
вертикална повърхност.
Трябва да има разстояние от
поне 12 mm между машината и
други предмети. Входящите и
изходящите маркучи трябва
да се предпазят от запушване.
За да се осигури подходяща
вентилация, разстоянието
между долната част на
машината и пода, не трябва да
бъде запушено.
• Редовно проверявайте, дали
въздуха, който преминава в
51
Air Outlets in the Base
Не монтирайте уреда в стая
с ниска температура или в стая,
където има опасност от
замръзване. При температури
на замръзване, уредът може
да не работи правилно: има
риск от повреда, ако водата
замръзне в хидравличната
верига (клапани, маркучи,
помпи). За по-добро
изпълнение, стайната
температура трябва да бъде
между 5-35°C. М оля,не
забравяйте,че работата в
студени условия (между +2 и
+5°C) може да доведе до
образуване на воден конденз и
капки вода на пода.
BG
сушилнята не е ограничен.
• Ре д о в н о п р о в е р я в а й т е
филтъра за мъх след употреба и
почистване, ако е необходимо.
Уверете се, че зад сушилнята
не могат да падат или да се
събират предмети, тъй като те
могат да попречат на входния и
изходния въздух.
• НИКОГА не монтирайте
сушилнята зад пердета.
• В случай, че сушилнята е
монтирана над пералнята,
трябва да се използва подходящ
с в ъ р з в а щ к о м п л е к т, в
съответствие със следната
конфигурация.
-Свързващ к омплек т М од.
35100019: за минимална
дълбочина на пералнята 49 cm
-Свързващ к омплек т М од.
35900120: за минимална
дълбочина на пералнята 51 cm
Свързващият комплект трябва
бъде един от посочените погоре, който може да получите в
сервиза ни за резервни части.
Свързващият комплект трябва
бъде един от посочените погоре, който може да получите в
сервиза ни за резервни части.
Инструкциите за монтаж или
фик с ир а щи пр ис та в ки, с а
предоставени със свързващия
комплект.
Проблеми в околната среда
Електрически изисквания
● Всички опаковъчни материали са природос
ъобразни и рециклируеми. Моля, изхвърляйте
отпадъците природосъобразно. Местната слу
жба ще ви даде детайли относно правилното
изхвърляне на отпадъците.
●За осигуряване на безопасност при изхвърл
яне на стара сушилня, извадете щепсела от к
онтакта, отрежете захранващия кабел и ги ун
ищожете. За предотвратите затварянето на д
еца в машината, счупете пантите на вратата
или ключа на вратата.
Сушилните работят при волтаж от 220240V, 50 Hz еднофазно. Уверете, че ел.
веригата в поне 6 A.
Е л е к т р и ч е с т вото м ож е д а бъ д е
изключително опасно. Този уред трябва
да бъде заземен. Контактът и щепселът
трябва да са от един и същи вид. Не
използвайте адаптори и/или
удължители. Щепселът трябва да бъде
достъпен за изваждане след като уредът
е монтиран.
Европейската директива 2012/19/EU
Уредът е маркиран в съответствие
с Европейска директива
2 0 1 2 / 1 9 / Е С з а О т п а дъ ц и от
ел е к т р и ч е с к о и ел е к т р о н н о
оборудване (ОЕЕО).
300
Електрическото и електронно оборудване
съдържа и двете замърсяващи вещества
(което може да причини негативни последици
за околната среда) и основни компоненти
(които могат да се използват отново). Важно е
WEEE да се подлагат на специфично
третиране, за да се отстранят и изхвърлят по
подходящ начин всички замърсители, а
материалите да се извлекат и рециклират.
Хората могат да играят важна роля в
осигуряването на това, че електрическото и
електронно оборудване не се превърне в
проблем за околната среда. Важно е да
спазвате някои основни правила:
- WEEE не трябва да се третират като
домакински отпадъци.
- WEEE следва да се предават в съответните
пунктове за събиране, управлявани от
общинските власти или от регистрирани
компании. В много държави е възможно
събиране на WEEE по домовете.
В много държави при закупуване на нов уред
старият може да се върне на търговеца на
дребно, който трябва да го приеме безплатно
на база "едно към едно", при условие че
устройството е от еквивалентен вид и има
същите функции, като доставеното.
Сервиз GIAS
429
GWP1430
Можетедабъдететаксуваниза обаждане
засервиз,акопроблемътсуредае билпричи
ненотнеправилнаупотреба.
Акокабелътнауредаеповреден,то
следвадасезаменисъсспециаленкабел,
койтоможедасеполучиСАМОотсервиза за
резервничасти.Трябвадабъдемонтиран от
компетентнолице.
Невключвайтемашината,докато монта
жътнеезавършен.Заваша безопасност,суш
илнятатрябвадабъде монтиранаправилно.
Акоиматесъмнения относномонтажа,сеоба
детенасервиза GIAS засъвет.
Регулиране на крачетата
● Сцелосигуряванепродължителната безопас
ностиефективнаработанауреда, препоръчвам
евсичкиобслужванияи поправкидасеизвършв
атсамоот оторизиранинженеротсервиза GIAS.
52
Когато машината е
монтирана, трябва
да регулирате
крачетата за нивото
на уреда.
2.
МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ:
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
За да избегнете източването на водния
резервоар след всеки цикъл, водата може да
бъде изхвърляна директно в отходна тръба
(същата дренажна система като
домакинските мивки). Правилник при водата
затваряща свръзка към повърхност за
източване на вода. Дренажната тръба за вода
трябва да бъде разположена до сушилнята.
4. П р и к р е п е т е
черния маркуч от
комплекта (к ато
и з п о л з в а т е
предоставените
конектор и скоби за
маркуч) към маркуча,
изваден от връзката
с моста.
4
5
Комплектътсесъстоиот: 1 маркучи 1 кран.
5. Свържете новия
маркуч за източване
към маркуча за
мръсна вода.
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Изключетеиизвад
етеотел.захранванесушилнята, предидапро
ведетекакватоидаеработа.
6. С л е д к а т о
м а ш и н а т а е
п о с т а в е н а ,
проверете дъното, за
да се уверите, че
новият маркуч не се
огъва при бутане на
барабана на място.
Монтирайте маркуча, както следва:
1. О б ъ р н е т е
машината бавно на
дясната й страна.
2. М а р к у ч ъ т з а
м р ъ с н а вод а с е
намира от дясната
страна на машината
(вж. картинката).
Сив маркуч се
свързва с моста от
лявата страна на
машината. Като
и з п о л з в а т е
клещите, свалете
скобата, задържаща
маркуча, от моста.
3. Д р ъ п н е т е
маркуча от връзката
с моста.
1
6
С в ъ р ж е т е с
електрозахранващат
а мрежа.
2
Внимание: Ако продуктът е на
различна страна, изчакайте поне 4
часа преди да го включите, за да може
маслото да протече обратно в
компресора. Неизпълнението на това
може да повреди компресора.
3
53
.
3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
Преди да използвате сушилнята за пръв път:
моля, прочетете внимателно тази книжка с
инструкции. Извадете всички предмети от
барабана. Избършете барабана и вратата
свлажна кърпа, за да отстраните праха, който
може да се е събрал по време на
транспортиране.
Подготовка на дрехите
Уверете се, че прането, което ще сушите е
подходящо за сушилня, както е посочено на
етикетите за грижа на всяка дреха.
Уверете се, че всички закопчалки са затворени
и джобовете са празни. Обърнете дрехите на
обратно. Поставете дрехите свободно в
барабана, за да не се оплетат.
Да не се суши в машина:
К о п р и н а , н а й л о н о в и ч о р а п о га щ н и ц и ,
деликатни бродерии, платове с метални
декорации, дрехи с PVC или кожени ръбове.
ВА Ж Н О : Н е с у ш е т е д р е х и ,
третиране с течност от химическо
чистене, или гумени дрехи (опасност от
пожар или експлозия).
Да не се суши в машина.
Ако предметът няма етикет за грижа, се
предполага, че не е подходящ за сушилня.
●По количество и дебелина
Когато зареждането е по-голямо от
капацитета на сушилнята, разделете
дрехите според дебелината им (например
хавлии от тънко бельо).
●По вид на тъканта
Памук/лен: Хавлии, памучен анцуг, спално
бельо и покривки.
Синтетика: Блузи, тениски, гащеризони и
т.н. от полиестер или полиамид, както и
микс от памук и синтетика.
Не претоварвайте барабана – когато об
емистите предмети са мокри, това може да н
адвиши теглото на дрехите (например: спал
ни чували, завивки).
4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА
ПОДДРЪЖКА
Почистване на сушилната машина
В последните 15 минути зареждането винаги
се върти с хладен въздух.
Пестене на енергия
В сушилнята поставяйте само пране, което е мина
ло през центрофуга или е изцедено добре. Колк
ото по-сухо в прането, толкова по-малко време ще
се суши и ще спестите електричество.
ВИНАГИ
● Проверявайте,далифилтърътечистпреди
всекицикълнасушене.
НИКОГА
● Поставянетонамокрипредметивсушилнята м
ожедаповредиуреда.
Сортирайте дрехите, както следва
● По символи за грижа
Можете да ги откриете на яката или по вътрешния
шев:
● Почиствайте филтъра и изпразвайте
водния резервоар след всеки цикъл на
сушене.
● Почиствайте редовно кондензатора.
● След всеки период на употреба,
избършете барабана отвътре и оставете
вратата отворена за известно време, за да
може да се изсуши.
● Избършете външната повърхност на
машината и вратата с мека кърпа.
● НЕ използвайте абразивни кърпи или
почистващи препарати.
● За да предотвратите залепване на вратата
или наслагване на мъх, почиствайте
вътрешната врата и уплътненията с влажна
кърпа след всеки цикъл на почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Барабанът,
вратата и прането може да са много
горещи.
ВАЖНО Винаги изключвайте и
изваждайте щепсела от електрическата
мрежа, преди почистване на уреда.
За информация Относно данни за
електричеството, вижте табелката с
данни на предната страна на сушилнята
(при отворена врата).
Подходящи за сушене в сушилня.
..
Сушене в машина при ниска температура.
Сушене в машина при висока температура.
54
5.
ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате
възможност за дренаж,
б
л
и
з
о
до сушилнята, може да
използвате комплекта за
изхвърляне, за да
п р е д о с т а в и т е
постоянно източване на
в о д а т а ,
която се събира в
контейнера след всеки
ц
и
к
ъ
л
.
Това означава, че вие не
трябва да изпразвате
водния резервоар.
Водата от прането, по време на сушене се
събира в контейнер във вратата на
сушилнята. Когато
контейнерът се напълни,
индикаторът на контролното табло ще
светне и контейнера трябва да бъде
изпразнен.Препоръчваме контейнерът да
се изпразва след всеки цикъл на сушене.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще се събира много малко
вода по време на първите няколко цикъла,
когато машината е нова, тъй като първо се
пълни вътрешния резервоар.
1
C
За да извадите резервоара
от вратата
1.Внимателно
извадете резервоара
за вода, като хванете
дръжката. (А) Когато е
пълен, водният
резервоар ще тежи
около 6 кг.
1. Отворете вратата и заредете прането.
Уверете се, че дрехите не възпрепятстват
на затварянето на вратата.
2. Внимателно затворете вратата, като я
натиснете бавно, докато се чуе "кликване".
3. Завъртете кръговия селектор на
програми, за да изберете желаната
програма за сушене (вижте Ръководството
за програми).
4. Натиснете бутона
. Сушилнята ще
започне автоматично и индикаторът над
бутона ще свети постоянно.
5. Ако отворите вратата по време на
програмата, за да проверите прането,
необходимо е да натиснете ,
за да
възстановите сушенето, след като
затворите вратата.
6. Когато краят на цикъла наближи,
машината ще влезе във фаза на
охлаждане, дрехите ще се въртят в
барабана със студен въздух, което
позволява охлаждане на прането.
7. След прик лючване на цикъла,
барабанът ще се върти с прекъсвания, за
да се намали намачкването. Това ще
продължи, докато машината не се изключи
или вратата не бъде отворена.
A
2. Наклонете водния
контейнер, за да го
изпразнете през
тръбата. (B)
Когато е празен,
върнете водния
резервоар к акто е
показано; (С)
поставете първо
о с н о в а т а н а
контейнера на място
както е показано (1),
след това внимателно
бутнете горната част
на място (2).
B
Не отваряйте вратата по време на автоматичните програми за да може дрехите да
се изсушат.
3 . Н а т и с н е т е
бутон за рестарт
на програмата.
55
BG
РАБОТА
6. ВРАТА и ФИЛТЪР
Почистване на филтър на кондензатор
Издърпайте дръжката, за да отворите вратата.
За да рестартирате сушилнята, затворете
вратата и натиснете бутона "Старт/Пауза
ВНИМАНИЕ! Когато сушилнята се
използва, барабанът и вратата могат да
са МНОГО ГОРЕЩИ.
Филтър
ВАЖНО: За да поддържате ефективността
на сушилнята, проверявайте дали филтъра
за мъхчета е чист след всеки цикъл на
сушене.
1. И з д ъ р п а й т е
филтъра нагоре.
2. Отворете филтъра,
както е показано.
1.Отстранете капака.
2.Завъртете двете
заключващи лостове
по посока обратна на
часовниковата
стрелкаи издърпайте
предния капак.
1
3.В н и м а т е л н о
отстранете рамката
на филтъра и
почистете праха или
мъхчетата от
филтъра с кърпа. Не
използвайте вода
при почистване на
филтъра.
2
4.О т с т р а н е т е
внимателно гъбата
от мястото и след
това измийте под
течаща вода, като го
въртите, за да
отстраните всякакъв
прах или мъхчета.
3. В н и м а т е л н о
отстранете мъхчетата с 1
мека четка или пръсти.
4 . Щракнете филтъра
и поставете обратно.
2
Индикатор за грижа на филтъра
Светва, когато филтърът се нуждае от
почистване.
Ако прането не се суши, проверете дали
филтърът не е запушен.
АКО ЧИСТИТЕ ФИЛТЪРА ПОД ВОДНА
СТРУЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГО ИЗСУШИТЕ.
5.Поставете обратно
предния капак, като
се уверите, че е
поставен правилно
(както е показано със
с т р елк ата ) и го
избутайте силно на
м я с т о т о м у.
З а к л юч ете д вата
лоста, като ги
завъртите по посока
на часовниковата
стрелка.
6. Поставете обратно
капака.
ВНИМАНИЕ! Ако отворите вратата по
средата на програма, преди да завърши
програмата за охлаждане, дръжката може
да е гореща. Моля, бъдете особено внимателни, когато опитвате да изпразните
водния резервоар по време на програма.
56
3
4
5
КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ
4.Избор на ниво на сушене ButtonПозволява задаване на желаното
ниво на сушене: опция за редакция до 5
минути след началото на програмата:
- Готови за гладене: оставя дрехите
леко влажни за по-лесно гладене.
- Сушене за закачалка: За да станат
дрехите готови за закачане
- Сушене за гардероб: За пране,
което да може да се прибере директно
- Допълнително сушене: за напълно
сухи дрехи, идеално за пълно
зареждане.
Този уред е оборудван
с функция "Мениджър на сушенето".
При автоматични програми, всяко ниво
на междинно сушене, преди достигане
на избраното, се показва с премигване
на светлинния индикатор, отговарящ на
достигнатата степен на изсушаване.
Time Remaining
59'
45'
30'
A
D
B
E
Time Remaining
59'
45'
30'
C 7
6
5
4
3
2
1
8
A-Избор на програма - Като завъртите
копчето в двете посоки, е възможно да
изберете желаната програма за сушене.
З а да от ме н ите с еле кц иите или
Изключете сушилнята, завъртете копчето
OFF.
B- Цифри на дисплея - Дисплеят показва
оставащото време за сушене, отложеното
време в случай на отложен старт и други
известия за настройки.
C-БУТОН 1.Старт-Пауза
За стартиране на избраната програма
и/или за спирането й.
2.Супер лесно гладене - Тази опция
позволява намаляване на гънките и
з а п л и т а н и я т а , бл а г о д а р е н и е н а
редуващите се движения на барабана по
време и след сушене и автоматичната
настройка на нивото на сушене за гладене
(нивото на сушене може да се променя
след избор на опцията)
Тази опция може да се настрои до пет
минути след началото на програмата и се
активира само за автоматични програми.
3.Бързи - Бързи програми: възможно е
да превключите автоматична програма на
БЪРЗА до 3 минути след старта на
програмата. Последователно натискане
увеличава времето (30-45-59 мин.).
След избора, за зануляване на функцията
за автоматично сушене е нужно да
изключите сушилнята В случай на
несъвместимост, всички LED индикатори
премигват бързо 3 пъти. Прогресивното
налягане увеличава времето в интервали
от 10 минути.
57
60
5.Отложен старт - Позволява отлагане
на стартирането на програмата от 1 до
24 часа през 1-часови интервали.
Избраното отлагане се показва на
екрана. След натискане на бутона
"СТАРТ", показаното време намалява
час по час. Като отворите капака при
зададен отложен старт, след като го
затворите отново, натиснете "старт", за
да продължите броенето.
6. Памет Тази опция ви позволява
да съхраните опциите, зададени за
определен цикъл.ЗАПАЗВАНЕ > Когато
програмата работи, натиснете бутона
"памет" за три секунди. Контролният
индикатор "памет" премигва три пъти и
запазва зададените опции за цикъла,
избран в диапазона. .
Извикване: След избор на програма,
натиснете бутона "памет", за да видите
запаметените опции (не цикъла).
7.Избор на времеви цикъл
Възможно е да превърнете програма от
автоматична в програмирана до 3
минути след стартиране на програмата.
Последователно натискане увеличава
времето през 10-минутни интервали.
След избора, за зануляване на
функцията за автоматично сушене е
нужно да изключите сушилнята
В случай на несъвместимост, всички
LED индикатори премигват бързо 3
пъти.
BG
7.
8. Заключване на клавиши- Тази
функция позволява блокиране на
нежелани промени в зададените опции на
лентата по време на фазата на сушене.
Активиране/деактивиране: Натиснете
бутони 4 и 5 едновременно за две секунди.
На екрана се показва знакът "LOC". При
отключване на опцията на екрана се
показва "Unl" само веднъж. При отваряне
на капака с активирано заключване на
клавишите, програмата спира, но
заключването остава: за да рестартирате
програмата, трябва да премахнете
заключването и да натиснете "старт".
Когато сушилнята е изключена, опцията
се деактивира автоматично.
Заключването на клавишите може да се
промени по всяко време по време на
програмата.
Автоматично против гънки Тази опция автоматично активира
движение против гънки на барабана,
преди програмата при активиране на
отложен старт и в края на програмата за
сушене до 6 часа. Активира се на всеки 10
минути. За да спрете движенията, задайте
бутона на ИЗКЛ.
D- led индикатори
Воден резервоар
- Светва, когато е
нужно да се изпразни резервоара за вода
от конденз.
Почистване на филтри
- Светва,
когато се изисква почистване на филтрите
(вратата и долния филтър)
E- WI-FI (само при някои модели)При
моделите с опция Wi-Fi, иконата показва
че Wi-Fi системата работи.
Зона SMART Fi+ – Това е зона на таблото,
върху която поставяте смартфона по
време на свързване на машината и
приложението. Следвайте стъпките върху
екрана на телефона (само за смартфони с
операционна система Android и
технология NFC).
Програмата на тази
машина за сушене на
вълна е одобрена от The
Woolmark Company за
сушене на вълнени дрехи,
обозначени за пране в
пералня, при условие че
продуктите се перат и
сушат съгласно инструкциите на етикета и тези
на производителя на машината M1530.
В Обединеното кралство, Ирландия, Хонконг и
Индия търговск ата марк а Woolmark е
сертифик ационна търговск а марк а.
58
Максимално тегло при сушене
Синтетични
Посочен макс. капацитет
Синтетични или деликатни Макс..4 Kg
Ръководство при сушене
цикъл
СУШЕНЕ НА
) е най енергийно ефективен и
Стандартният
ПАМУК (
е подходящ за сушене на нормално мокро
памучно пране.
Таблицата на последната страница показва
приблизителното време и консумация на
енергия от основните програми на сушене.
Технически спецификации
Капацитет на барабана
Максимално зареждане
Височина
Ширина
Дълбочина
Енергиен клас
115
Виж енергийния етикет
85 cm
60 cm
60 cm
Вижте енергийният стикер
Консумация на енергия в режим "изкл."
0,40 W
Консумация на енергия в режим "вкл."
0,80 W
Информация за лабораториите за изпитване
EN 61121 Програма за използване
-СУШЕНЕ НА ПАМУК
-ГЛАДЕНЕ НА ПАМУК
ПАМУК ИЛИ
-ПАМУК ИЛИ БЕЛИ
-ЛЕСНА ГРИЖА ЗА ТЕКСТИЛ -ДЕЛИКАТНИ ИЛИ СИНТЕТИЧНИ
Реалната продължителност на
цикъла на сушене зависи от началното
ниво на влажност на прането, от
скоростта на въртене, вида и количеството зареждане, чистотата на
филтрите и околната температура
Почиствайте филтрите преди стартиране
на всяка програма.
8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА
ИДЕАЛНА ЗА
Full
*
Програма Еко норма (простиране) сушене. Най-ефективната
програма за потребление на енергия. Подходяща за памук и бельо.
6
*
За общо сушене на различни платове, като памук, лен, смесени,
синтетични.
4
*
Деликатна и специална програма за сушене на тъмни или цветни
памучни или синтетични дрехи.
4
*
За сушене на деликатни и синтетични платове, които се нуждаят от
акуратно и специфично третиране.
4
*
Тази специална програма е създадена за сушене на ризи с минимално
оплитане и гънки, благодарение на специфичните движения на барабана.
Препоръчва се да извадите дрехите незабавно след програмата за сушене.
2.5
*
Специален цикъл за сушене на спално бельо с огромни размери, като пердета,
чаршафи и покривки. Благодарение на специфичното движение на барабана,
спалното бельо ще бъде изсушено с минимум заплитане и гънки.
6
220’
Специално за униформено изсушаване на платове като джинси или дънки.
Препоръчва се да обърнете дрехите наопаки преди сушене.
4
*
Идеална програма за униформено сушене на покривки и юргани,
освежавайки гладкостта на перата.
4
*
Специално за технически облекла за спорт и фитнес, суши
внимателно с особено внимание за избягване на свиване и разваляне
на еластичния плат.
4
*
1
70’
Специална програма, която суши и едновременно помага за
намаляване на основните алергени, като домашен прах, косми от
домашни любимци, полени и остатъци от прахове за пране.
4
220’
Това е топла програма, която само за 12 мин. помага да се изгладят
гънките.
2.5
*
Идеалната програма за премахване на лоши миризми от бельото и за
изглаждане на гънки.
2.5
*
Правилната програма за сушене на памучни, гъби и хавлии
Mix & Dry
Вълнени дрехи: програмата може да бъде използвана при сушене на
до 1 кг. пране (около 3 гащеризона). Препоръчително е да обръщате
всички дрехи преди сушене. Средното време на цикъла е около 70
мин.: продължителността може да се промени, заради размерите и
дебелината на зареждането и центрофугата при пране. В края на
цикъла, дрехите са готови за обличане, но ако са по-тежки, краищата
могат да бъдат леко влажни: препоръчително е да ги оставите да
изсъхнат естествено. Препоръчително е да извадите дрехите в самия
края на цикъла. Внимание: сплъстяването при вълната е неизбежно;
моля, сушете единствено дрехи със символ ("подходящи за
сушилня"); тази програма не е подходяща за акрилни дрехи.
Позицията, която трябва да изберете, когато искате да се даде възможност за дистанционно
управление чрез приложението App (чрез Wi-Fi). Вижте раздел One Fi Extra за повече
информация.
*Реалната продължителност на цикъла на сушене зависи от началното ниво на влажност на
прането, от скоростта на въртене, вида и количеството зареждане, чистотата на филтрите и
околната температура
59
BG
ПРОГРАМА
Ако не знаете положението на
Вашата NFC антена, бавно
предвижете вашият смарфон с
кръгово движение върху логото
SMART Fi+ докато приложението не
потвърди връзка. За да бъде
успешно извършено прехвърлянето
на данни е от съществено значение
ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СМАРТФОНА НА
ТА Б Л О Т О Н А М А Ш И Н АТА З А
НЯКОЛКО СЕК УДИ ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;
съобщение на устройството ще
информира за резултата от и ще
посъветва, кога ще е възможно да се
отмести смартфона по-далеч.
SMART Fi+
Този уред е оборудван с SMART Fi+
технология, която ви дава възможност да го
контролират дистанционно чрез
приложение App, благодарение на Wi-Fi
функция.
СВЪРЗВАНЕ НА МАШИАТА (КЪМ APP)
● Свалете приложението Candy simply- Fi
на вашето устройство.
Приложението Candy simply-Fi е налично
за устройства, работещи и с Android и с
IOS, както таблети така и смартфони.
Научете всички подробности за функциите
на SMART Fi+ работейки с приложенито
App в демонстрационнен режим.
По-дебелите калъфи или метални
стикери за телефон могат да
повлияят или попречат на обмена
на данни между машината и
телефона. Свалете ги, ако е
необходимо.
● Отварете приложението, създайте си
профил и се свържете с уреда следвайки
инструкциите на дисплея на устройството
или "Бързото ръководство" идващо с
машината.
Замяната на някои компоненти на
смартфона ви (напр. заден капак,
батерия и др.) с неоригинални такива,
може да даде отражение върху NFC
атената, пречейки на цялостното
използване на приложението.
Използвайки на Android смартфони
оборудвани с NFC технология (Near Field
Communication), процеса на свързване с
уреда опростен (Лесно свързване); в този
случай, следвайте инструкциите на
изписвани на дисплейя на телефона, КАТО
ГО ПОСТАВИТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БЛИЗО
логото на SMART Fi+ на таблото на
машината, когато това се изисква от App.
приложението.
АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА (ПРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕТО APP)
След като сте свързали машината веднъж,
всеки път когато искате да я управлявате
дистанционно през пирложенито първо
трябва да заредите парнето и препарата,
да затворите вратата на машината и да
изберете на програматора SMART Fi+. От
този момнет нататък Вие можете да
управлявате машината през команди от
приложението.
Забележка: В случай, че отворите вратата
при активирано дистанционно
управление, трябва да я затворите и да
натиснете бутона за Вкл. Отново, за да
възстановите връзката с приложението.
Цикълът ще стартира от момента, в който е
бил прекъснат.
БЕЛЕЖКИ:
Поставете смартфона си така че NFC
антената на гърба да съвпада с
разположението на логото на SMART
Fi+ на уреда.
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Параметър
Безжичен Стнадарт
Честотна лента
Mаксимална излъчвателна
мощност
Минимална чувствителност
на пиремане
60
Спецификация
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Параметър
Спецификация
Безжичен
Стнадарт
ISO/IEC 14443 Type A и NFC
Forum Type 4
Честотна лента
13,553-13,567 Mhz (честотна 13,560 MHz)
Граници на
магнитното поле
< 42dBμA/m (на10 метра)
Каква може да е причината за..
Дефекти, които можете да поправите сами
Преди да се обадите на сервиза GIAS за
технически съвет, моля, прегледайте
следния списък. Ще бъдете таксувани, ако
се окаже, че машината работи или е била
монтирана или използвана неправилно.
А к о п р о бл е м ъ т п р одъ л ж а ва с л ед
извършване на препоръчаните проверки,
моля, обадете се на сервиза GIAS, те могат
да ви асистират по телефона.
Показаното време може да се промени по
време на цикъла на сушене. Времето за край
се проверява постоянно по време на цикъла
на сушене и времето се регулира, за да даде
най-доброто време. Показаното време може
да се увеличи или намали по време на
цикъла на сушене и това е нормално.
Времето за сушене е прекалено
дълго/дрехите не са достатъчно сухи...
● Избрали ли сте правилното време за суше
не/програма?
● Дрехите бяха ли прекалено мокри? Бяха л
и дрехите внимателно изцедени или подсу
шени чрез центрофуга?
● Филтърът има ли нужда от почистване?
● Сушилнята претоварена ли е?
Сушилнята не работи...
● Има ли подаване на електричество към с
ушилнята? Проверете с помощта на друг у
ред като настолна маса.
● Щепселът правилно ли е свързан към еле
ктрическата мрежа?
● Има ли спиране на тока?
● Има ли изгорял предпазител?
● Вратата напълно затворена ли е?
● Включен ли е уредът както към мрежата, т
ака и към машината?
● Избрали ли сте време за сушене или прогр
ама?
● Машината беше ли включена отново след
отварянето на вратата?
61
Сушилнята е
шумна...
● Изключете сушилнята и се свържете с отор
изираният сервиз за съвет.
Индикаторът
е включен...
● Филтърът има ли нужда от почистване?
Индикаторът
е включен...
● Водният резервоар трябва да се изпразни?
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ако все още има проблем с вашата
сушилня след приключване на всички
препоръчани проверки, моля обадете се на
оторизирания сервиз за съвет.
Те могат да ви помогнат по телефона или
да организират подходяща среща с
инженер, който да се свърже с вас по
силата на условията на вашата гаранция.
Въпреки това, може да бъдете таксувани,
ако някои от следните неща се отнасят за
машината ви:
● Ако работи нормално.
● Не е монтирана, в съответствие с
инструкциите за монтаж
● Използвана е неправилно
Резервни части
Винаги използвайте оригинални
резервни части, налични директно от
GIAS Service.
GIAS Service
FОтносно сервизни и ремонтни
дейности, обадете се на вашия местен
инженер на GIAS Service
Производителят не поема никаква
отговорност в случай на каквито и да е
печатни грешки в тази книжка.
Производителят също така си запазва
правото да извършва съответни
промени на продукта без да променя
основните характеристики.
BG
С това Candy Hoover Group ООД
декларира че този уред маркиран с
е в съответствие с основните
изисквания на директивата 2014/53/ ЕС. За
да получите копие от декларацията за
съответствие, моля, свържете се с
производителя на адрес:
www.candy-group.com
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες και τηρείτε τις πιστά,
εκτελώντας το χειρισμό της συσκευής αντίστοιχα.
Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει σημαντικές οδηγίες
ασφαλούς χρήσης, εγκατάστασης, συντήρησης
και ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις για τα καλύτερα
αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σας.
Φυλάξτε το σύνολο της τεκμηρίωσης σε ασφαλή
θέση για μελλοντική αναφορά ή για τυχόν
μελλοντικούς κατόχους της συσκευής.
Ελέγξτε ότι στην παράδοση η συσκευή
συνοδεύεται από τα εξής:
●
●
●
Εγχειρίδιο Οδηγιών
Κάρτα εγγύησης
Ενεργειακή σήμανση
Index
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5. ΔΟΧΕΊΟ ΝΕΡΟΎ
6. ΠΌΡΤΑ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟ
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Με την τοποθέτηση της σήμανσης
σε
αυτό το προϊόν, δηλώνουμε με δική μας
ευθύνη, τη συμμόρφωση με το σύνολο όλων
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης
για την ασφάλεια, υγεία και του
περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη
νομοθεσία για αυτό το προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί
ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν έχει, καλέστε για
σέρβις τη GIAS.Η μη τήρηση των παραπάνω
μπορεί να υποβαθμίσει την ασφάλεια της
συσκευής. Μπορεί να χρεωθείτε για την
επίσκεψη του σέρβις αν το πρόβλημα της
συσκευής σας οφείλεται σε κακή χρήση.
62
8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
● Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη γ
ια χρήση από παιδιά ηλικίας άνω τω
ν 8 ετών και από άτομα με μειωμένη
ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς προ
γενέστερη εμπειρία και γνώση στη χ
ρήση της συσκευής υπό τον όρο ότι
θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν οι
κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν κα
τανοήσει τους κινδύνους που εγκυμ
ονεί η χρήση της συσκευής. Μην αφ
ήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσ
κευή ή να ασχολούνται με το καθαρι
σμό και τη συντήρηση της χωρίς την
επίβλεψη ενήλικα.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κακή
χρήση ενός περιστροφικού
στεγνωτηρίου μπορεί να
δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
● Η συσκευή αυτή προορίζεται απο
κλειστικά για οικιακή και παρεμφερε
ίς με την οικιακή χρήσεις όπως:
- Στον αγροτουρισμό;
- Από τους πελάτες ξενοδοχείων, μ
οτέλ και παρεμφερών χώρων;
- Α π ό τ ο υ ς π ε λ άτ ε ς τ ω ν bed &
breakfast.
-Χρήση διαφορετική από την κλασι
κή οικιακή χρήση ,όπως επαγγελμα
τική χρήση από ειδήμονες ή
επαγγελματίες ,δεν ενδείκνυται έστ
ω και αν γίνεται στους προαναφερθ
έντες χώρους. Διαφορετική από τ
ην προαναφερθείσα χρήση μπορεί
να επηρεάσει την διάρκεια ζωής της
63
συσκευής και να ακυρώσει την ισ
χύ της εγγύησης που την συνοδε
ύει. Ζημιές ή βλάβες στη συσκευ
ή ή σε τρίτους που μπορεί να απο
δοθούν σε διαφορετικ ή από την ο
ικιακή , χρήση της συσκευής (έσ
τω και αν η συσκευή είναι εγκατεσ
τημένη σε οικιακό περιβάλλον) δ
εν αναγνωρίζεται από τον κατασκ
ευαστή ούτε ενώπιον των δικαστ
ηρίων.
● Αυτή η συσκευή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή χρήση,
δηλ. στέγνωμα οικιακών
υφασμάτων και ενδυμάτων.
● Αυτή η συσκευή θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την
προβλεπόμενη χρήση της όπως
αυτή περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι οι
οδηγίες εγκατάστασης και
χρήσης έχουν κατανοηθεί
πλήρως πριν τη λειτουργία της
συσκευής.
● Μην αγγίζετε τη συσκευή αν τα
χέρια ή τα πόδια σας είναι υγρά ή
βρεγμένα.
● Μη στηρίζεστε στην πόρτα
όταν τοποθετείτε ρούχα στη
συσκευή και μη χρησιμοποιείτε
την πόρτα για ανύψωση ή
μεταφορά της συσκευής.
● Μην επιτρέπετε σε παιδιά να
παίζουν με τη συσκευή ή με τα
στοιχεία χειρισμού της.
EL
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη
χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν το
φίλτρο χνουδιού είτε δεν είναι στη
θέση του είτε έχει υποστεί ζημιά. Το
χνούδι μπορεί να αναφλεγεί.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όπου έχει
τοποθετηθεί το σύμβολο θερμής
επιφάνειας
, η θερμοκρασία
κατά τη λειτουργία του
στεγνωτηρίου μπορεί να
υπερβαίνει τους 60 βαθμούς C.
● Αφαιρέστε το φις από την παροχή
ρεύματος. Πάντα αφαιρείτε το φις
πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
● Μη συνεχίσετε τη χρήση της
συσκευής αν αυτή παρουσιάσει
δυσλειτουργία.
● Δεν πρέπει να επιτρέπετε στις
ίνες και το χνούδι να
συσσωρεύονται στο δάπεδο γύρω
από το εξωτερικό μέρος της
συσκευής.
● Το εσωτερικό του τυμπάνου
μπορεί να είναι πολύ θερμό. Πάντα
επιτρέπετε στο στεγνωτήριο να
ολοκληρώσει την περίοδο ψύξης
του πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
●Το τελευταίο μέρος ενός κύκλου το
υ στεγνωτηρίου γίνεται χωρίς θερμ
ότητα (κρύος κύκλος) για να εξασφα
λιστεί ότι τα ρούχα εναποθέτονται σε
θερμοκρασία που να διασφαλίζει ότι
δεν θα καταστραφούν οι ίνες τους.
●Το στεγνωτήριο να μη χρησιμοποι
ηθεί σε περίπτωση που χρησιμοποι
ήθηκαν χημικά για τον καθαρισμό
●ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Να μην σταμα
τάτε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτ
64
ηρίου πριν την ολοκλήρωση του κύκλ
ου, εκτός κι αν όλα τα ρούχα απομακ
ρυνθούν και απλωθούν γρήγορα ούτ
ως ώστε να διαχέεται η θερμότητα
●Μέγιστο βάρος φορτίου στεγνώματ
ος:Δείτε ενεργειακή ετικέτα.
Εγκατάσταση
● Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες,
πολύπριζα και/ή καλώδια επέκτασης.
● Ποτέ μην εγκαταστήσετε το
στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες και
φροντίστε απαραίτητα να αποτρέπετε
την πτώση ή τη συσσώρευση
αντικειμένων πίσω από το στεγνωτήριο.
●Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί
πίσω από πόρτα που κλειδώνει,
συρόμενη πόρτα ή πόρτα που έχει
μεντεσέ σε αντίθετη πλευρά από αυτή
του μηχανικού στεγνωτηρίου.
Επισήμανση : Μην γέρνετε τη
συσκευή κατά τη μεταφορά της .
Εάν πρέπει να την γείρετε πρέπει
να το κάνετε από την δεξιά πλευρά
κοιτάζοντας την.(βλέπε φωτό) .
Προσοχή : εάν έχετε γείρει τη
συσκευή σε λάθος πλευρά
,πρέπει να περιμένετε 4 ώρες
πριν την βάλετε σε λειτουργία .Η
αναμονή αυτή είναι απαραίτητη
για να επανέλθει το λιπαντικό στο
κομπρεσέρ ,εάν δεν τηρήσετε
αυτή την οδηγία το κομπρεσέρ της
συσκευής μπορεί να πάθει βλάβη.
● Μη στεγνώνετε στο περιστροφικό
στεγνωτήριο είδη που δεν έχουν
πλυθεί.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη στεγνώνετε
στο περιστροφικό στεγνωτήριο
υφάσματα επεξεργασμένα με υγρά
στεγνού καθαρισμού.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά από
αφρώδες ελαστικό μπορούν, υπό
ορισμένες συνθήκες, να
αυταναφλεγούν όταν θερμανθούν.
Είδη όπως αφρώδες ελαστικό
(αφρώδες λατέξ), σκουφάκια ντους,
αδιάβροχα υφάσματα, είδη με
επένδυση ελαστικού και ενδύματα ή μ
μαξιλάρια με γέμιση από αφρώδες
ελαστικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να στεγνώνουν
στο περιστροφικό στεγνωτήριο.
● Πάντα ανατρέχετε στις ετικέτες
φροντίδας των ρούχων για οδηγίες
σχετικά με την καταλληλότητα για
μηχανικό στέγνωμα.
● Τα ρούχα θα πρέπει να στύβονται στο
πλυντήριο ή καλά στο χέρι πριν
τοποθετηθούν στο περιστροφικό
στεγνωτήριο. Δεν πρέπει να
τοποθετούνται στο στεγνωτήριο ρούχα
που είναι τόσο υγρά ώστε να στάζουν.
● Δεν πρέπει να αφήνετε στις τσέπες
αναπτήρες ή σπίρτα και ΠΟΤΕ μη
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά κοντά
στη συσκευή.
● ΠΟΤΕ δεν πρέπει να τοποθετούνται
στη συσκευή κουρτίνες με ίνες γυαλιού.
Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του
65
δέρματος αν άλλα ενδύματα
μολυνθούν με τις ίνες γυαλιού.
● Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες
όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν,
οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη,
καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά
και αφαιρετικά κεριού, θα πρέπει να
πλένονται σε ζεστό νερό με
πρόσθετη ποσότητα
απορρυπαντικού πριν τα
στεγνώσετε στο περιστροφικό
στεγνωτήριο.
● Μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
όπως καθορίζεται στις οδηγίες του
εκάστοτε προϊόντος.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Στο χώρο όπου έχει
τοποθετηθεί το περιστροφικό
σ τ ε γ ν ωτ ή ρ ι ο π ρ έ π ε ι ν α
παρέχεται επαρκής
εξαερισμός ώστε να
αποτραπεί η αναρρόφηση στο
χώρο αερίων από συσκευές
καύσης και από ανοικτές
φωτιές.
●Εγκαταστείστε το πίσω μέρος
της συσκευής κοντά σε έναν
τοίχο ή μια κάθετη επιφάνεια
● Θα πρέπει να παρμβάλλεται
ένα κενό τουλάχιστον 12mm
ανάμεσα στη συσκευή και σε
οποιοδήποτε εμπόδιο.Η
είσοδος και η έξοδος θα πρέπει
να παραμένουν μακριά από
εμπόδια.Για να εξασφαλιστεί ο
επαρκής εξαερισμός της
συσκευής ,το κενό ανάμεσα
στη συσκευή και στο πάτωμα
EL
Τα Pούχα
●
●
●
●
●
δεν πρέπει να παρεμβάλλεται
από εμπόδια
● Ο εξαγόμενος αέρας δεν
πρέπει να διοχετεύεται σε
κ α π ν α γ ω γ ό π ο υ
χρησιμοποιείται για την
εξαγωγή αναθυμιάσεων από
συσκευές καύσης αερίου ή
άλλων καυσίμων.
● Ελέγχετε τακτικά ότι δεν
υπάρχει περιορισμός ροής
αέρα μέσω του στεγνωτηρίου.
● Ελέξτε συχνά το φίλτρο
χνουδιών,ιδανικά μετά από
κάθε χρήση, και καθαρίστε το
εάν είναι απαραίτητο
● Εμποδίζετε να πέφτουν ή να
συσσωρεύονται αντικείμενα
πίσω από το στεγνωτήριο γιατί
αυτά μπορεί να εμποδίσουν την
είσοδο και την έξοδο του αέρα.
● ΠΌΤΕ μην εγκαταστήσετε το
στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες.
● Σε περίπτωση που το
στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω
σε ένα πλυντήριο, αυτό μπορεί
να γίνει μόνο με τη χρήση
κ α τ ά λ λ η λ ο υ
συνδετικού,ακολουθώντας την
παρακάτω συνθήκη.
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με
πλυντήριο,Μοντέλο
3 5 1 0 0 0 1 9 : ε λά χ ι σ το β ά θ ο ς
πλυντηρίου 49εκ
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με
πλυντήριο,Μοντέλο
3 5 9 0 0 1 2 0 : ε λά χ ι σ το β ά θ ο ς
πλυντηρίου 51εκ
Ο σύνδεσμος στεγνωτηρίου θα
πρέπει να είναι ένας από τους
66
παραπάνω, αγορασμένος από
το εξουσιοδοτημένο κατάστημα
ανταλλακτικών μας.Οι οδηγίες
εγκατάστασης παρέχονται στη
συσκεασία του συνδέσμου.
Air Outlets in the Base
Μην εγκαταστήσετε το
προϊόν σε χώρο με χαμηλή
θερμοκρασία ή σε χώρο όπυ
υπάρχει κίνδυνος παγετού.Σε
θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν,
το προϊόν ενδέχεται να μη
μπορεί να λειτουργήσει
κανονικά. Υπάρχει κίνδυνος
ζημιάς αν επιτραπεί να παγώσει
το νερό στο κύκλωμα (βαλβίδες,
λαστιχένιοι σωλήνες, αντλίες).
Για καλύτερη απόδοση του
προϊόντος, η θερμοκρασία
περιβάλλοντος πρέπει να είναι
από
έως 5-35°C.Παρακαλώ
σημειώστε ότι λειτουργώντας σε
κρύες συνθήκες (ανάμεσα
στους +2°C και +5°C) μπορεί να
προκληθεί συμπύκνωση των
υδρατμών με αποτέλεσμα νερό
στο πάτωμα.
Θέματα σχετικά με το περιβάλλον
● Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι
φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.
Παρακαλούμε να βοηθήσετε στην απόρριψη των υλικών
συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι
τοπικές σας αρχές θα μπορέσουν να σας ενημερώσουν
για τις λεπτομέρειες των διαθέσιμων μεθόδων
απόρριψης.
● Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη παλιού
περιστροφικού στεγνωτηρίου, αποσυνδέστε το φις
ρευματοληψίας από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο
ρεύματος και καταστρέψτε το μαζί με το φις. Για να
αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών μέσα στη συσκευή
σπάστε τους μεντεσέδες ή την ασφάλιση της πόρτας.
Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ
Αυτή η συσκευή έχει σήμανση
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EU, σχετικά
με τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να
προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον)
κ α ι β α σ ι κ ά ε ξα ρ τ ή μ α τ α ( π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α
ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε
τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου να
αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι
ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα
ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα
περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς
βασικούς κανόνες :
Electrical Requirements
Τα περιστροφικά στεγνωτήρια παραδίδονται
διαμορφωμένα για λειτουργία με μονοφασική
τάση 220 - 240 V , 50 Hz. Ελέγξτε ότι το
κύκλωμα παροχής ρεύματος έχει ονομαστική
τιμή ρεύματος τουλάχιστον 6A.
● Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να γίνει
εξαιρετικά επικίνδυνο.
● Η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί.
● Η πρίζα και το φις της συσκευής πρέπει να
είναι ίδιου τύπου.
● Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και/ή
καλώδια επέκτασης.
● Μετά την εγκατάσταση, το φις της
συσκευής πρέπει να είναι προσπελάσιμο για
αποσύνδεση.
429
GWP1430
EL
300
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή υποστεί
βλάβη, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα. Για ενδεχόμενες επισκευές
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής
αυτής έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο, το οποίο
διατίθεται ΜΟΝΟ από το τμήμα μας
ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει
από εξειδικευμένο άτομο.
-Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά
απόβλητα.
-Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά
σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήμοι ή
εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα
ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή,
η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία
όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και
χαρακτηριστικά με το παλαιά.
Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα και
μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της από το
δίκτυο έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Για τη δική σας ασφάλεια, αυτό το στεγνωτήριο
πρέπει να εγκατασταθεί σωστά. Αν υπάρχει
οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την
εγκατάσταση, καλέστε για συμβουλές την
υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Ρύθμιση των ποδιών
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
● Για να διασφαλίσετε τη συνεχόμενη ασφαλή και
αποτελεσματική λειτουργία αυτής της συσκευής,
συνιστούμε τα σέρβις και οι επισκευές να
εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
σέρβις της GIAS.
67
Όταν η συσκευή είναι
στη θέση της, θα πρέπει
να ρυθμιστούν τα πόδια
για να διασφαλιστεί η
οριζοντιότητα.
2. ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
4
ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για να απαλλαγείτε από την εργασία αδειάσματος
του δοχείου νερού μετά από κάθε κύκλο ,το νερό
που μαζεύεται μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο
αποχέτευσης του νερού (το δίκτυο που πάει το
νερό από το νιπτήρα) Η ισχύουσες νομοθεσίες
απαγορεύουν τη διοχέτευση του νερού σε
επιφανειακό δίκτυο αποστράγγισης νερών .Το
σύστημα με το σωλήνα αποχέτευσης του νερού
στεγνώματος πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο
στεγνωτήριο συμπύκνωσης.
Το κιτ περιλαμβάνει : 1 εύκαμπτο σωλήνα,ένα
ρακόρ για σωλήνες.
5
5. Συνδέστε τον νέο
σ ω λ ή ν α
αποστράγγισης στον
σωλήνα αποχέτευσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν ξεκινήσετε τις
εργασίες συναρμολόγησης αποσυνδέστε τη
συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής .
6. Όταν έχετε
ολοκληρώσει την
διαδικασία της
αντικατάστασης,
ελέγξτε τη βάση της
συσκευής για να
βεβαιωθείτε ότι ο νέος
εύκαμπτος σωλήνας
δεν θα τσακίσει όταν
θα σπρώξετε το
στεγνωτήριο για να
επανέλθει στη σωστή
θέση.
Οδηγίες για την συναρμολόγηση του κιτ:
1
1. Γυρίστε με προσοχή
τη συσκευή προς τα
δεξιά.
2. Ο σωλήνας
αποχέτευσης βρίσκεται
στα δεξιά (δείτε εικόνα).
Ένας γκρι εύκαμπτος
σωλήνας συνδέεται με
τη γέφυρα στα αριστερά
της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε μια
πένσα για να ανοίξετε το
κλιπ συγκράτησης του
σωλήνα που βρίσκεται
στη γέφυρα.
4. Συνδέστε τον μαύρο
εύκαμπτο σωλήνα που
περιέχεται στη
σ υ σ κ ε υ α σ ί α
(χρησιμοποιώντας τον
σύνδεσμο και τα κλιπ
σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς πο υ
παρέχονται) στη θέση
του παλιού σωλήνα
που αφαιρέσατε από
την γέφυρα.
6
Συνδεθείτε στην
κεντρική παροχή
ρεύματος.
2
Προσοχή: Εάν είχατε γείρει τη συσκευή,
από τη στιγμή που θα βρεθεί πάλι σε
όρθια θέση περιμένετε τουλάχιστον 4
ώρες προτού την ενεργοποιήσετε ώστε
το λάδι να έχει επιστρέψει στον
συμπιεστή.
Εάν δεν ακολουθήσετε
αυτή την οδηγία υπάρχει κίνδυνος να
καταστραφεί ο συμπιεστής.
3
3. Αποσυνδέστε τον
εύκαμπτο σωλήνα από
τη σύνδεση του στη
γέφυρα.
68
Προετοιμασία των ρούχων
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που πρόκειται να
στεγνώσετε είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
περιστροφικό στεγνωτήριο, όπως αυτό
υποδεικνύεται από τα σύμβολα φροντίδας σε κάθε
είδος. Ελέγξτε ότι όλα τα κουμπιά είναι
κουμπωμένα και οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα
ρούχα το μέσα έξω. Τοποθετήστε τα ρούχα στο
τύμπανο χωρίς να τα πιέσετε, για να μη
μπερδευτούν.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο:
..
.
Στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία.
Στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία.
Μην το στεγνώνετε σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
Αν ένα είδος δεν έχει ετικέτα φροντίδας, πρέπει
να θεωρηθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για
περιστροφικό στέγνωμα.
● Κατά ποσότητα και πάχος
Όταν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από τη
δυναμικότητα του στεγνωτηρίου, χωρίζετε τα
ρούχα ανάλογα με το πάχος (π.χ. πετσέτες από
λεπτά εσώρουχα).
● Κατά τύπο υφάσματος
Βαμβακερά/ λευκά: Πετσέτες, βαμβακερά ζέρσεϊ,
λευκά είδη.
Συνθετικά: Μπλούζες, πουκάμισα, φόρμες κλπ.
από πολυεστέρα ή πολυαμίδιο, καθώς και μικτές
ίνες βαμβάκι/ συνθετικές.
Ρούχα από μετάξι, νάιλον κάλτσες, ρούχα με
κεντήματα, υφάσματα με μεταλλικά διακοσμητικά,
ρούχα με τελειώματα από PVC ή δέρμα.
Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Τα
μεγάλα είδη (π.χ. υπνόσακοι, παπλώματα)
όταν είναι υγρά μπορεί να υπερβούν το
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τοποθετείτε στο
στεγνωτήριο ρούχα που έχετε προεργαστεί με
υγρά για στεγνό καθάρισμα ή ρούχα από λάτεξ
(κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης).
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός του στεγνωτηρίου
Κατά τα τελευταία 15 λεπτά του κύκλου
εισέρχεται κρύος αέρας στον κάδο.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Τοποθετείτε στο περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο ρούχα
που έχουν στυφτεί καλά με το χέρι ή στο πλυντήριο. Όσο
πιο στεγνά είναι τα ρούχα, τόσο μικρότερος είναι ο
χρόνος στεγνώματος και έτσι εξοικονομείται ηλεκτρική
ενέργεια.
ΠΑΝΤΑ
● Προσπαθείτε να στεγνώνετε το μέγιστο φορτίο
ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και ρεύμα.
● Πριν από κάθε κύκλο στεγνώματος ελέγχετε ότι το
φίλτρο είναι καθαρό.
ΠΟΤΕ
● Μην υπερβείτε το μέγιστο βάρος. Έτσι γίνεται
σπατάλη χρόνου και ρεύματος.
● Μη φορτώσετε στο στεγνωτήριο είδη τόσο υγρά που
στάζουν. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
Ταξινομήστε το φορτίο ως εξής
● Κατά σύμβολα φροντίδας
Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο κολάρο ή σε εσωτερική
ραφή:
Κατάλληλο για στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
69
● Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο
νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
● Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το
συμπυκνωτή .
● Μετά από κάθε περίοδο χρήσης, σκουπίζετε το
εσωτερικό του τυμπάνου και αφήνετε την πόρτα
ανοικτή για λίγο για να επιτραπεί κυκλοφορία του
αέρα για να στεγνώσει.
● Σκουπίζετε το εξωτερικό της συσκευής και την
πόρτα με ένα απαλό πανί.
● ΜΗ χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, είδη
καθαρισμού ή καθαριστικές ουσίες που χαράζουν.
● Για να αποφύγετε το μάγκωμα της πόρτας ή τη
συσσώρευση χνουδιών, καθαρίζετε το εσωτερικό
της πόρτας & το λάστιχο με ένα υγρό πανί μετά από
κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.
Για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στην
πινακίδα στοιχείων στο μπροστινό μέρος του
περιβλήματος του στεγνωτηρίου (με την πόρτα ανοικτή).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πάντα να απενεργοποιείτε τη
συσκευή και να απομακρύνετε το βύσμα από την
παροχή ρεύματος προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
Για τις ηλεκτρικές πληροφορίες της συσκευής
σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ε ί τ ε τ η ν π ι ν α κ ί δ α τ ε χ ν ι κώ ν
χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο μπροστινό
μέρος του κάδου του στεγνωτηρίου (με την πόρτα
ανοιχτή).
EL
Πριν την πρώτη χρήση του στεγνωτηρίου:
● Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών.
● Αφαιρέστε όλα τα είδη που έχουν συσκευαστεί
μέσα στο τύμπανο.
● Σκουπίστε το εσωτερικό του τυμπάνου και την
πόρτα με υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν
σκόνη που μπορεί να κάθισε στη μεταφορά.
5. δοχείο νερού
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα
στο τύμπανο. Βεβαιωθείτε ότι τα ενδύματα δεν
εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
Κατά την διάρκεια του κύκλου το νερό
απομακρύνεται από τα ρούχα και
συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που βρίσκεται
στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της
συσκευής .
Όταν το
δοχείο γεμίσει στον πίνακα με τα
χειριστήρια ανάβει μια λυχνία ειδοποιώντας ότι
το δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να το αδειάσετε Σκόπιμο
είναι να αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε
κύκλο στεγνώματος .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τους πρώτους κύκλους
λειτουργίας το νερό που συγκεντρώνεται στο
δοχείο είναι λιγότερο γιατί γεμίζει το εσωτερικό
ρεζερβουάρ.
2. Κλείστε απαλά την πόρτα σπρώχνοντάς την
αργά έως ότου ακουστεί ο ήχος κλεισίματος 'κλικ'.
3. Περιστρέψτε τον περιστροφικό Επιλογέα
προγράμματος για να επιλέξετε το απαιτούμενο
πρόγραμμα στεγνώματος (βλ. Οδηγό
προγραμμάτων).
4. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το
στεγνωτήριο θα ξεκινήσει αυτόματα και θα είναι
σταθερά αναμμένη η ενδεικτική λυχνία DRY.
5. Αν στη διάρκεια του προγράμματος ανοίξετε την
πόρτα για να ελέγξετε τα ρούχα, πρέπει να
πατήσετε Έναρξη/Παύση για να αρχίσει πάλι το
στέγνωμα αφού κλείσει η πόρτα.
Άδειασμα του δοχείου νερού
1. Απομακρύνετε με ήπιες
κινήσεις τη δεξαμενή
νερού κρατώντας την από
τη λαβή της. (A) Όταν η
δεξαμενή νερού είναι
γεμάτη ζυγίζει περίπου 6
κιλά.
2. Γείρετε τη δεξαμενή
νερού για να αδειάσετε το
νερό από το στόμιο. (B)
Όταν η δεξαμενή έχει
α δ ε ι ά σ ε ι ,
επανατοποθετήστε τη
δεξαμενή στη θέση της
σύμφωνα με την εικόνα.
(C) Ξεκινήστε από τη
βάση της δεξαμενής (1)
και έπειτα πιέστε απαλά
το επάνω μέρος για να
κουμπώσει στη σωστή
θέση (2).
3. Πατήστε το κουμπί για
να επανεκκινήσετε τον
κύκλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κοντά
στη συσκευή υπάρχει ένα
σ ι φ ό ν ι α π οχ έ τ ε υ σ η ς
μπορείτε με την βοήθεια
του κιτ να διοχετεύσετε
μόνιμα το νερό στο δίκτυο
αποχέτευσης. Με αυτό το
τρόπο θα απαλλαγείτε
από την υποχρέωση
αδειάσματος του δοχείου.
6. Όταν ο κύκλος πλησιάζει το τέλος του, η συσκευή
θα εισέλθει σε φάση ψύξης και τα ρούχα θα
περιστρέφονται σε κρύο αέρα ώστε να κρυώσουν.
7. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ανάψει η
ενδεικτική λυχνία END.
8. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, το τύμπανο
θα περιστρέφεται διακοπτόμενα για να
ελαχιστοποιηθεί το τσαλάκωμα. Αυτό θα συνεχιστεί
έως ότου απενεργοποιηθεί η συσκευή ή ανοιχτεί η
πόρτα.
A
Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια των
αυτόματων προγραμμάτων προκειμένου να
εξασφαλίσετε το σωστό στέγνωμα του φορτίου.
B
1
C
70
6. ΠΌΡΤΑ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟ
Για να καθαρίσετε το φίλτρο συμπυκνωτή
Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.
Για να ξεκινήσει πάλι το στεγνωτήριο, κλείστε την
πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν το στεγνωτήριο
λειτουργεί ο κάδος και η πόρτα μπορεί να είναι
ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ.
1.Αφαιρέστε το
κλείστρο στο κάτω
μέρος της συσκευής .
1
Φίλτρο
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι ΚΟ : Γι α ν α δ ι α τ η ρ ή σ ε τ ε τ η ν
αποδοτικότητα του στεγνωτηρίου ελέγχετε ότι το
φίλτρο χνουδιού είναι καθαρό πριν από κάθε κύκλο
στεγνώματος.
2. Περιστρέψτε προς τα
αριστερά τους γάντζους
για να βγάλετε το
καπάκι στήριξης των
φίλτρων
3.Απομακρύνετε
μαλακά το πλέγμα
πιέζοντας τον επάνω
γάντζο, καθαρίστε το
πλέγμα από υπόλοιπα
σκόνης και κατακάθια.
Μην χρησιμοποιήσετε
νερό
3
2.
Ανοίξτε το φίλτρο
όπως δείχνει η εικόνα.
1
3. Αφαιρέστε απαλά ίνες
και χνούδι με μαλακή
βούρτσα ή τα δάκτυλά
σας.
4. Απομακρύνετε
μαλακά το σπογγώδες
φίλτρο από τη βάση του
και πλύνετε κάτω από
τη βρύση ώστε να
απομακρυνθούν τα
κατακάθια και οι 4
βρωμιές .
4. Κουμπώστε πάλι το
φίλτρο και πιέστε το στη
θέση του.
2
Ενδ. λυχνία Φροντίδα φίλτρου
Ανάβει όταν το φίλτρο χρειάζεται καθάρισμα.
Αν τα ρούχα δεν στεγνώνουν, ελέγξτε μήπως
υπάρχει απόφραξη στο φίλτρο.
ΕΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ανοίξετε την πόρτα στα
μισά του κύκλου, προτού να έχει ολοκληρωθεί
ο κύκλος ψύξης, η λαβή της πόρτας μπορεί να
είναι καίει. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί
όταν επιχειρείτε να αδειάσετε τη δεξαμενή
νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
κύκλου.
5. Τοποθετείστε τα
φίλτρα, το καπάκι στη
σωστή θέση (το τόξο να
κοιτάζει προς τα
επάνω) στερεώστε το 5
καπάκι με τους
γάντζους
6. Τοποθετείστε το
καπάκι του φίλτρου στη
θέση του .
71
EL
2
1. Τραβήξτε το φίλτρο
προς τα πάνω.
4.Επιλογή επιπέδου στεγνώματος
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο
στεγνώματος: μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή
σας έως και 5 λεπτά αφότου έχει ξεκινήσει ο κύκλος.
- Έτοιμα για Σιδέρωμα: Αφήνει τα ρούχα
ελαφρώς νωπά ώστε να είναι πιο εύκολο το
σιδέρωμά τους.
- Στέγνωμα για Κρέμασμα : Αφήνει τα ρούχα
έτοιμα για να τα κρεμάσετε στη ντουλάπα.
- Στέγνωμα για Αποθήκευση: Μπορείτε να
αποθηκεύσετε τα ρούχα στη ντουλάπα αμέσως
αφού στεγνώσουν.
- Εξαιρετικά Στεγνά: για να στεγνώσετε
εντελώς τα ρούχα σας. Ιδανικό όταν έχετε πλήρες
φορτίο.
Αυτή η συσκευή διαθέτει Λειτουργία Ρυθμιστή
Στεγνώματος. Στους αυτόματους κύκλους, για κάθε
επίπεδο στεγνώματος που προηγείται από το
επίπεδο που έχετε επιλέξει, η αντίστοιχη λυχνία θα
φωτίζει δείχνοντας σας το βαθμό στεγνώματος που
έχει επιτευχθεί στον κάδο τη δεδομένη στιγμή.
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Time Remaining
59'
45'
30'
A
D
B
E
Time Remaining
59'
45'
30'
C 7
6
5
4
3
2
1
8
A-Επιλογέας Κύκλων - Περιστρέφοντας τον
επιλογέα και από τις δύο κατευθύνσεις, είναι εφικτό να
επιλέξετε πρόγραμμα στεγνώματος. Για να
ακυρώσετε τις επιλογές ή για να σβήσετε το
στεγνωτήριο, περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση OFF.
B- Ψηφία στην Οθόνη - Στην ψηφιακή οθόνη
εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει για το στέγνωμα,
η διάρκεια καθυστέρησης έναρξης σε περίπτωση που
έχετε επιλέξει αυτή τη λειτουργία καθώς και οι
ειδοποιήσεις άλλων ρυθμίσεων.
C-Κουμπιά 1.Έναρξη-Παύση
Για να εκκινήσετε ή/και να διακόψετε τον επιλεγμένο
κύκλο.
2.Πολύ Εύκολο Σιδέρωμα - Αυτή η επιλογή σας
επιτρέπει να μειώσετε το τσαλάκωμα και το μπέρδεμα
των ρούχων μεταξύ τους, χάρη στην περιστροφή του
τύμπανου και προς τις δύο κατευθύνσεις τόσο κατά τη
διάρκεια όσο και μετά το τέλος του κύκλου
στεγνώματος, καθώς και να επιλέξετε το επίπεδο
στεγνώματος που επιθυμείτε (μπορείτε να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις του επιπέδου που έχετε επιλέξει).
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση αυτής της
λειτουργίας έως και 5 λεπτά μετά την έναρξη του
κύκλου. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε
αυτόματους κύκλους στεγνώματος.
3.Γρήγοροι κύκλοι - Γρήγοροι Κύκλοι: μπορείτε να
αλλάξετε από ένα αυτόματο κύκλο σε έναν ΓΡΗΓΟΡΟ
έως και 3 λεπτά αφότου έχει ξεκινήσει ο κύκλος
στεγνώματος. Όσο αυξάνεται η πίεση τόσο πιο πολύ
θα αυξάνεται και η διάρκεια του κύκλου (30-45-49
λεπτά).
Εάν μετά από αυτή την ενέργεια επιθυμείτε να
επαναφέρετε το αυτόματο πρόγραμμα στεγνώματος
θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο.
Σε περίπτωση ασυμβατότητας, όλες οι ενδείξεις LED
της συσκευής θα αναβοσβήσουν γρήγορα 3 φορές.
72
5.Καθυστέρηση Έναρξης - Σας επιτρέπει να
καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος από
1 έως και 24 ώρες σε διαστήματα 1 ώρας. Ο χρόνος
καθυστέρησης που έχετε επιλέξει θα φανεί στην
οθόνη της συσκευής. Αφού πατήσετε το κουμπί
START (ΕΝΑΡΞΗ) ο χρόνος που εμφανίστηκε στην
οθόνη της συσκευής θα αρχίσει να μετράει
αντίστροφα. Εάν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής
ενώ έχετε ρυθμίσει καθυστέρηση έναρξης, αφού
κλείσετε την πόρτα πατήστε πάλι το κουμπί Start
(Έναρξη) για να συνεχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
6. Μνήμη Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ενός κύκλου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ> Ενώ ο κύκλος βρίσκεται σε
εξέλιξη πατήστε το κουμπί "Μνήμη" για τρία
δευτερόλεπτα. Η λυχνία ένδειξης "μνήμη" θα
αναβοσβήσει τρεις φορές και θα αποθηκεύσει τις
επιλεγμένες ρυθμίσεις του κύκλου που λειτουργεί.
Να θυμάστε: Αφού επιλέξετε τον κύκλο πατήστε το
κουμπί "Μνήμη" για να αποθηκεύσετε στη συσκευή
τις επιλεγμένες ρυθμίσεις (όχι τον κύκλο).
7.Επιλογή διάρκειας κύκλου
- Μπορείτε να
αλλάξετε από ένα αυτόματο κύκλο σε έναν
προγραμματισμένο έως και 3 λεπτά αφότου έχει
ξεκινήσει ο κύκλος στεγνώματος. Όσο αυξάνεται η
πίεση τόσο πιο πολύ θα αυξάνεται και η διάρκεια
του κύκλου σε διαστήματα 10 λεπτών.
Εάν μετά από αυτή την ενέργεια επιθυμείτε να
επαναφέρετε το αυτόματο πρόγραμμα
στεγνώματος θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το
στεγνωτήριο.
Σε περίπτωση ασυμβατότητας, όλες οι ενδείξεις
LED της συσκευής θα αναβοσβήσουν γρήγορα 3
φορές.Прогресивното налягане увеличава
времето в интервали от 10 минути.
Αυτόματη λειτουργία κατά των ζαρών
Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί αυτόματα μια ειδική
κίνηση του τύμπανου ώστε να μειωθούν οι ζάρες στα
ρούχα. Ιδανική σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει
καθυστέρηση έναρξης του κύκλου και για περίπου 6
ώρες αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος. Ενεργοποιείται
κάθε 10 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αυτή γυρίστε τον επιλογέα στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση).
Χρήσιμη λειτουργία εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να
αφαιρέσετε αμέσως τα ρούχα από τη συσκευή.
Κρατάει το τύμπανο σε κίνηση ώστε να μην βαραίνουν
τα υφάσματα αλλά να παραμένουν στεγνά και απαλά.
D- Led
Δεξαμενή νερού
- Φωτίζει όταν είναι
απαραίτητο να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού.
Καθάρισμα Φίλτρων
- Φωτίζει όταν είναι
απαραίτητο να καθαρίσετε τα φίλτρα της συσκευής
(το φίλτρο στην πόρτα και το φίλτρο στη βάση της
συσκευής).
E- WI-FI
(μερικά μοντέλα μόνο)
Στα μοντέλα με επιλογή λειτουργίας μέσω
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το σύστημα
Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία..
Περιοχή ONE Fi EXTRA - η περιοχή της
πρόσοψης στην οποία θα τοποθετήσετε το
smartphone κατά τη φάση εγγραφής της
συσκευής στην εφαμρογή. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
(Μόνο σε Android
συμβατό με NFC
smartphone )
Τοπρόγραμμαμάλλινωναυτού τ
ουστεγνωτηρίουέχειεγκριθεί απ
ό την The Woolmark Company γι
ατοστέγνωμαμάλλινωνρούχων
πουπλένονταιστοπλυντήριουπ
ό τονόροότιταρούχα πλένοντα
ικαιστεγνώνονταισύμφωναμετι
ς οδηγίες τις ετικέτας τουρούχουκαιτις οδηγίες του κατα
σκευαστή αυτού τουστεγνωτηρίου..M1530
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Honk Kong και Ινδία το
εμπορικό σήμα Woolmark είναι ένα Certification trade mark.
73
Μέγιστο βάρος στεγνώματος
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Μέγιστη δυνατή
Χωρητικότητα
Συνθετικά ή Ευαίσθητα
Max.4 Kg
Οδηγός στεγνώματος
Ο στανταρ κύκλος (ο οποίος είναι μαρκαρισμένος
με το εικονίδιο
ΡΟΎΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΣΙΔΕΡΏΝΟΝΤΑΙ (
) είναι ο πιο αποδοτικός
ενεργειακά και ο πιο κατάλληλος για το στέγνωμα
βρεγμένου βαμβακερού φορτίου.
Ο πίνακας στην τελευταία σελίδα δείχνει τις
προσεγγιστικές διάρκειες και καταναλώσεις των
κυρίων προγραμμάτων στεγνώματος.
Τεχνικές προδιαγραφές
Χωρητικότητα τυμπάνου
Μέγιστο φορτίο
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Κατηγορία ενεργειακής
σήμανσης
115
Δείτε ενεργειακή ετικέτα
85 εκ
60 εκ
60 εκ
Δείτε ενεργειακή ετικέτα
Η κατανάλωση ισχύος "εκτός λειτουργίας»
0,40 W
Η κατανάλωση ισχύος "που παραμένουν στην κατάσταση
λειτουργίας»
0,80 W
Πληροφορίες Εργαστηριακών Δοκιμών
EN 61121 Πρόγραμμα για Χρήση
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ή
-ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ -ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ -ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ή ΛΕΥΚΑ
-ΥΦΑΣΜΑ EASY-CARE -ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Η πραγματική διάρκεια του κύκλου
στεγνώματος εξαρτάται από το αρχικό
επίπεδο υγρασίας του φορτίου -το οποίο
προκύπτει από την ταχύτητα στροφών
που είχατε επιλέξει- από τον τύπο και το
είδος του φορτίου, από το πόσο καθαρά
είναι τα φίλτρα και από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
Καθαρίστε τα φίλτρα πριν από κάθε κύκλο.
EL
8. Κλείδωμα Πλήκτρων
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποφύγετε να
αλλάξετε κατά λάθος τις επιλογές που έχετε ρυθμίσει
κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος.
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση:
Πατήστε
ταυτόχρονα τα κουμπιά 4 και 5 για δύο δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη "LOC" θα εμφανιστεί στην οθόνη της
συσκευής. Όταν απενεργοποιήσετε το κλείδωμα
πλήκτρων στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί
μία φορά η ένδειξη "Unl". Εάν ανοίξετε την πόρτα της
συσκευής ενώ έχετε ρυθμίσει το κλείδωμα των
πλήκτρων, ο κύκλος θα σταματήσει αλλά δεν θα
απενεργοποιηθεί το κλείδωμα: για να επανεκκινήσετε
τον κύκλο θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το
κλείδωμα πλήκτρων και να πατήσετε πάλι το κουμπί
Start (Έναρξη). Η επιλογή κλειδώματος πλήκτρων
απενεργοποιείται αυτόματα εάν απενεργοποιήσετε το
στεγνωτήριο.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώματος πλήκτρων οποιαδήποτε στιγμή κατά στη
διάρκεια του κύκλου στεγνώματος.
8.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα
Mix & Dry
Ιδανικό για
Ο κατάλληλος κύκλος για να στεγνώσετε βαμβακερά, σπόγγους και
πετσέτες.
Full
*
Οικολογικό Πρόγραμμα για προσαρμοσμένο Στέγνωμα (στέγνωμα για
κρέμασμα) Το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση
ενέργειας. Κατάλληλο για βαμβακερά και λινά.
6
*
Για να στεγνώσετε μαζί διαφορετικούς τύπους υφασμάτων όπως
βαμβακερά, λινά, μικτά και συνθετικά.
4
*
Ένας ήπιος κύκλος πλύσης ειδικός για να στεγνώσετε σκούρα ή
χρωματιστά βαμβακερά ή συνθετικά ρούχα.
4
*
Για να στεγνώσετε ευαίσθητα και συνθετικά υφάσματα που χρειάζονται
προσεκτική και ειδική μεταχείριση.
4
*
Αυτός ο κύκλος έχει σχεδιαστεί για να στεγνώσετε πουκάμισα χωρίς να
τσαλακωθούν πολύ και να μπερδευτούν, χάρη στην ειδική κίνηση του τύμπανου.
Συνιστάται να απομακρύνετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο αμέσως μόλις
ολοκληρωθεί ο κύκλος.
2.5
*
Ειδικός κύκλος κατάλληλος για να στεγνώσετε μακρόστενα υφάσματα όπως κουρτίνες,
σεντόνια και τραπεζομάντηλα. Χάρη στην ειδική κίνηση του τύμπανου τα υφάσματα θα
στεγνώσουν χωρίς να μπερδεύονται και να τσαλακώνονται.
6
220’
Κατάλληλος κύκλος για να στεγνώσετε ομοιόμορφα τζιν υφάσματα και
παντελόνια. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα από την ανάποδη προτού τα
τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
4
*
Τέλειος κύκλος για να στεγνώσετε ομοιόμορφα παπλώματα και κουβερλί
και να ανανεώσετε την απαλότητα των πούπουλων στο εσωτερικό τους.
4
*
Κύκλος σχεδιασμένος για τα τεχνικά υφάσματα των αθλητικών ρούχων
σας ο οποίος εξασφαλίζει το ήπιο στέγνωμα τους και φροντίζει ώστε να
μην συρρικνωθούν και να μην καταστραφούν οι ελαστικές ίνες τους.
4
*
1
70’
Ειδικός κύκλος που στεγνώνει και ταυτόχρονα μειώνει την παρουσία
αλλεργιογόνων παραγόντων στα ρούχα όπως τα ακάρεα σκόνης, το
τρίχωμα κατοικίδιων, η γύρη και υπολείμματα απορρυπαντικού.
4
220’
Είναι ένας κύκλος ζεστού αέρα που απαλύνει τα τσαλακώματα και τις ζάρες
στα ρούχα σας σε μόλις 12 λεπτά.
2.5
*
Ιδανικός κύκλος για να απομακρύνετε άσχημες μυρωδιές από τα
υφάσματα και να απαλύνετε τις ζάρες.
2.5
*
Μάλλινα ρούχα: το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
στέγνωμα φορτίου έως και 1 κιλού (περίπου 3 πουλόβερ).Προτείνεται
να αναστρέφετε όλα τα ρούχα πριν το στέγνωμα.το χρονοδιάγραμμα
μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πάχος του φορτίου και την επιλογή
στροφών στυψίματος κατά την πλύση.Στο τέλος του κύκλου, τα ρούχα
είναι έτοιμα να φορεθούν, αλλά εάν είναι πιο βαριά , τα άκρα τους μπορεί
να είναι λίγο υγρά: προτείνεται για να τα στεγνώνετε φυσικά.Προτείνεται
να ξεφορτώνετε τα ρούχα στο τέλος του κύκλου.Προσοχή: Η διαδικασία
αλλοίωσης του μαλλιού είναι μη αναστρέψιμη. Παρακαλώ να
στεγνώνετε αποκλειστικά και μόνο, ρούχα με το σύμβολο για στέγνωμα
("ok tumble»). Αυτό το πρόγραμμα δεν ενδείκνυται για ακρυλικά ρούχα.
Η θέση που πρέπει να επιλέξετε, όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον απομακρυσμένο έλεγχο
μέσω της Εφαρμογής (μέσω Wi-Fi). Δείτε την ενότητα One Fi Extra για λεπτομέρειες
*Η πραγματική διάρκεια του κύκλου στεγνώματος εξαρτάται από το αρχικό επίπεδο υγρασίας του φορτίου το οποίο προκύπτει από την ταχύτητα στροφών που είχατε επιλέξει- από τον τύπο και το είδος του φορτίου,
από το πόσο καθαρά είναι τα φίλτρα και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
74
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία
S M A R T F i + πο υ σ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α
χρησιμοποιείτε απομακρυσμένα τη συσκευή
μέσω της Εφαρμογής (App), χάρη στη
λειτουργία του Wi-Fi.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
● Κατεβάστε την Εφαρμογή Candy simply- Fi
στη συσκευή σας.
Η Εφαρμογή Candy simply-Fi είναι διαθέσιμη
σε συσκευές με λογισμικό Android και iOS, όχι
μόνο σε tablets αλλά και σε smartphones.
Ενημερωθείτε για όλες τις λειτουργίες του
SMART Fi+ ρίχνοντας μια ματιά στην
Εφαρμογή σε κατάσταση DEMO.
Το χονδρό κάλυμμα ή μεταλλικά
αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα
μπορούσαν να επηρεάσουν ή να
αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων
μεταξύ του υπολογιστή και του
τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο,
αφαιρέστε τα.
● Ανοίξτε την Εφαρμογή, δημιουργήστε ένα
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη της
συσκευής ή σύμφωνα με τον "Γρηγορες
Οδηγιες" που είναι συνημμένος στη συσκευή.
Η α ν τ ι κα τά σ τα σ η ο ρ ι σ μ έ ν ω ν
εξαρτημάτων του smartphone (π.χ.
πίσω κάλυμμα, μπαταρία, κτλ....) με
μη αυθεντικά, μπορεί να οδηγήσει
στην αφαίρεση της κεραίας NFC.
Χρησιμοποιώντας ένα Android
smartphone με τεχνολογία NFC (Near Field
Communication), η διαδικασία εγγραφής
θα είναι πολύ πιο απλή (Εύκολη
Εγγραφή)· σε αυτή την περίπτωση, όταν
σας ζητηθεί από την Εφαρμογή,
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της
συσκευής, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΑ στο λογότυπο
SMART Fi+ στο ταμπλό της συσκευής.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Μετά την εγγραφή της συσκευής, κάθε
φορά που θα θέλετε να τη χειριστείτε
απομακρυσμένα μέσω της Εφαρμογής, θα
πρέπει πρώτα να φορτώσετε τα άπλυτα και
το απορρυπαντικό, να κλείσετε την πόρτα
και να επιλέξετε τη θέση SMART Fi+ στη
συσκευή. Από εκείνη τη στιγμή, μπορείτε
να τη χειρίζεστε μέσω των εντολών της
Εφαρμογής.
Σημείωση: Στην περίπτωση του ανοίγματος
της πόρτας εν ώρα τηλεχειρισμού, για να
αποκατασταθεί η σύνδεση με την εφαρμογή,
κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο
έναρξης. Ο κύκλος θα συνεχιστεί από το
σημείο που σταμάτησε.
NOTES:
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο
τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο
SMART Fi+, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν
αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας,
έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συμπίπτει με τη
θέση του λογότυπου SMART Fi+ της συσκευή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Παράμετρος
Πρωτόκολο δικτύωσης
Εύρος συχνότητας
75
Χαρακτηριστικά
802.11 b/g/n
Μέγιστη Ισχύς μετάδοσης
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Ελάχιστη
Ευαισθησία Λήψης
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
EL
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC
κεραίας, μετακινήστε ελαφρώς το
τηλέφωνο σε μια κυκλική τροχία πάνω
από το λογότυπο SMART Fi+ μέχρι η
εφαρμογή να σας επιβεβαιώσει την
σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η
μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό
να ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ
Σ Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ο Ψ Η Γ Ι Α Λ Ι ΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα μήνυμα
στην συσκευή θα σας ενημερώσει για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
θα σας ειδοποιήσει όταν είναι
κατάλληλη στιγμή να απομακρύνετε το
τηλέφωνο σας.
SMART Fi+
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
С това Candy Hoover Group ООД
декларира че този уред маркиран с
ев
съответствие с основните изисквания на
директивата 2014/53/ ЕС.
За да получите копие от декларацията за
съответствие, моля, свържете се с
производителя на адрес:
www.candy-group.com
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Specifications
Безжичен Стнадарт ISO/IEC 14443 Type A и NFC Forum Type 4
Честотна лента
13,553-13,567 MHz (честотна 13,560 MHz)
Граници на
магнитното поле
< 42dBμA/m (на10 метра)
ο στεγνωτήριο κάνει θόρυβο…
Ποια μπορεί να είναι η αιτία για…
●Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της
GIAS για συμβουλές.
Η ενδεικτική λυχνία Φροντίδα φίλτρου
είναι αναμμένη…
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
Η ενδεικτική λυχνία Άδειασμα νερού
είναι αναμμένη…
●Μήπως το δοχείο νερού χρειάζεται
Προβλήματα που μπορείτε να διορθώσετε
μόνοι σας
Πριν καλέσετε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS για
τεχνικές συμβουλές, ελέγξτε όλη την παρακάτω
λίστα ελέγχου. Θα χρεωθείτε αν βρεθεί ότι η
συσκευή λειτουργεί ή έχει εγκατασταθεί ή
χρησιμοποιείται λανθασμένα. Αν το πρόβλημα
επιμένει μετά την ολοκλήρωση των
συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία
Σέρβις της GIAS. Ίσως να μπορέσουν να σας
βοηθήσουν μέσω τηλεφώνου.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το
στεγνωτήριό σας μετά την ολοκλήρωση όλων
των συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την
υπηρεσία Σέρβις της GIAS για συμβουλές.
Ίσως να μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω
τηλεφώνου ή να κλείσετε κατάλληλο ραντεβού
για επίσκεψη τεχνικού βάσει των όρων της
εγγύησής σας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει
χρέωση αν για τη συσκευή σας ισχύει κάποιο
από τα εξής:
● Βρεθεί ότι λειτουργεί κανονικά.
● Δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Πολύ μεγάλος χρόνος στεγνώματος/ ρούχα
όχι εντελώς στεγνά…
● Έχετε επιλέξει σωστό χρόνο/ πρόγραμμα
στεγνώματος;
● Μήπως τα ρούχα ήταν πολύ βρεγμένα;
Στύφτηκαν τα ρούχα καλά με το χέρι ή σε
πλυντήριο;
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
● Μήπως υπερφορτώθηκε το στεγνωτήριο;
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί…
● Υπάρχει κανονική παροχή ρεύματος προς το
στεγνωτήριο; Ελέγξτε με χρήση άλλης συσκευής
όπως επιτραπέζιου φωτιστικού.
● Έχει συνδεθεί σωστά το φις στην παροχή
ρεύματος δικτύου;
● Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος;
● Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
● Είναι καλά κλεισμένη η πόρτα;
● Έχει ενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο, τόσο στην
παροχή ρεύματος όσο και στο μηχάνημα;
● Έχει επιλεγεί ο χρόνος στεγνώματος ή το
πρόγραμμα;
● Έχει ενεργοποιηθεί πάλι η συσκευή μετά το
άνοιγμα της πόρτας;
● Έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.
Ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά,
διαθέσιμα απ' ευθείας μέσω της υπηρεσίας Σέρβις
της GIAS.
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
Για σέρβις και επισκευές καλέστε τον τοπικό σας
τεχνικό της υπηρεσίας Σέρβις της GIAS.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για τυπογραφικά σφάλματα στο παρόν
εγχειρίδιο. Επίσης ο κατασκευαστής
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να
επιφέρει κατάλληλες τροποποιήσεις στα
προϊόντα του χωρίς την αλλαγή ουσιωδών
χαρακτηριστικών.
76
EL
Параметър
Energy
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Capac ty (kg)
Class
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Capacity
8
A+++
1,82
260
1,60
233
1,42
210
0,81
125
1,12
168
Time
9
A+++
2,00
305
1,75
276
1,59
240
0,88
140
1,27
192
40011999
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising