Candy | GVH D813A2-S | Candy GVH D813A2-S Lietotāja rokasgrāmata

Candy GVH D813A2-S Lietotāja rokasgrāmata
KASUTUSJUHEND GVH D813A2-S
Soojuspumbaga trummelkuivati
Lugege siintoodud juhised tähelepanelikult läbi ja järgige
neid juhiseid seadme kasutamisel hoolikalt. Selles brošüüris
on toodud oluline teave seadme ohutu kasutamise,
paigaldamise ja hooldamise kohta ning kasulikud nõuanded
parimate tulemuste saavutamiseks.
Hoidke kõik dokumendid kindlas kohas alles, et neid
vajadusel uuesti lugeda või seadme järgmisele omanikule
edasi anda.
Kontrollige, et seadme pakendis oleksid järgmised esemed:
• Kasutusjuhend
• Garantiikaart
• Energiamärgis
Kontrollige, et seade ei oleks transpordi käigus
kahjustada saanud. Kui seade on saanud kahjustada,
helistage GIASi klienditeenindusse. Kahjustunud seadme
kasutamine ei pruugi olla ohutu. Kui seadme probleem
tuleneb selle väärkasutusest, võib tehniku väljakutsumine
olla tasuline.
OHUTUSALASED HOIATUSED
Kasutamine
• Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud,
kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad
piisavad kogemused või teadmised seadme
kasutamiseks, tohivad seadet kasutada
järelevalve all või juhul, kui neile on antud
juhiseid seadme kasutamiseks ja nad
mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed
tohivad seadet puhastada ja hooldustöid
teha ainult järelevalve all. Hoidke alla 3aastased lapsed seadmest eemal või
tagage neile järelevalve.
• HOIATUS! Trummelkuivati väärkasutus võib
tekitada tulekahju.
• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises ja teistes sarnastes
kohtades nagu:
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade
kööginurgad,
- talumajutused,
- hotellid, motellid jm majutusasutused,
- külalistemajad.
Seadet ei tohi kasutada väljaspool
kodumajapidamist ega otstarbel, milleks see
ei ole ette nähtud. Keelatud on seadme
kommertskasutus professionaalsel
eesmärgil.
• Kui seadet kasutatakse väljaspool
kodumajapidamist ja muul viisil kui selles
juhendis kirjeldatud, muudab see seadme
garantii kehtetuks. Tootja ei võta endale
vastutust sellisest kasutusviisist tulenevate
seadme mis tahes kahjustuste või muude
kahjustuste või kahju eest.
• Kasutage seadet ainult selles juhendis
kirjeldatud otstarbel. Enne seadme
kasutamist veenduge, et olete kogu
paigaldus- ja kasutusjuhendis toodud
teabest õigesti aru saanud.
• Ärge puudutage seadet märgade või
niiskete käte ega jalgadega.
• Ärge nõjatuge seadme täitmisel selle ukse
vastu ega tõstke või liigutage seadet kohalt
uksest hoides.
• Ärge lubage lastel seadme ega selle
juhtnuppudega mängida.
• HOIATUS! Ärge kasutage seadet, kui
ebemefilter ei ole oma kohal või on saanud
kahjustada. Ebemed võivad süttida.
süttimisel võib
seadme pealispinna temperatuur töötamise
ajal tõusta üle 60 °C.
• Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast
välja. Enne puhastamist tõmmake pistik alati
seinapistikupesast välja.
• Kui seade on rikkis, siis ei tohi seda
kasutada.
• Seadme kõrval olev põrand tuleb hoida
ebemetest puhas.
• Trummelkuivatuse tsükli viimane osa on
ilma kuumutuseta (jahutamistsükkel). See
tagab, et pesuesemed jäävad
temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
• HOIATUS! Sümboli
• Kui pesemisel on kasutatud tööstuslikke
kemikaale, ei tohi pesu trummelkuivatis
kuivatada.
• HOIATUS! Ärge katkestage seadme tööd
enne kuivatamistsükli lõppu, välja arvatud
juhul, kui kõik pesuesemed võetakse
seadmest kiiresti välja ja laotatakse laiali, nii
et kuumus hajub.
• Maksimaalset kuivatamiskogust vt
energiamärgiselt.
Paigaldamine
• Ärge kasutage adaptereid, mitmeharulisi
pistikuid ega pikendusjuhtmeid.
• Ärge paigaldage kuivatit kardinate alla!
Veenduge, et kuivati taha ei saaks kukkuda
ega koguneda mingeid esemeid.
• Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse
või liugukse taha või ukse taha, mille hinged
on trummelkuivati hingede vastasküljel.
Oluline! Transportimise ajal peab seade olema püstiasendis.
Vajadusel võite selle toetada ainult näidatud küljele.
Ettevaatust! Kui seade on asetatud teisele küljele, oodake
enne selle sisselülitamist vähemalt neli tundi, et õli saaks
kompressorisse tagasi valguda. Vastasel juhul võib
kompressor saada kahjustada.
Kuivatatavad esemed
• Ärge kuivatage seadmes pesemata
esemeid.
• HOIATUS! Ärge kuivatage seadmes
keemilise puhastusvedelikuga töödeldud
esemeid.
• HOIATUS! Vahtkummist materjalid võivad
teatud tingimustel kuumenedes iseeneslikult
süttida. Seadmes EI TOHI kuivatada
vahtkummist esemeid, dušimütse,
veekindlaid tekstiile, kummist esemeid,
vahtkummist polstriga rõivaid ega patju.
• Lugege alati esemete etikette, et veenduda
nende sobivuses trummelkuivatuseks.
• Riided tuleb enne trummelkuivatisse
panekut täielikult tsentrifuugida või kuivaks
väänata. Tilkuvaid esemeid ei tohi
kuivatisse panna.
• Tulemasinad ja tikud tuleb taskutest välja
võtta. Seadme lähedal EI TOHI kasutada
kergsüttivaid vedelikke!
• Seadmes EI TOHI kuivatada klaaskiust
kardinaid! Klaaskiududega saastunud
riideesemed võivad ärritada nahka.
• Küpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini,
petrooleumi, plekieemaldajate, tärpentiini,
vahade ja vahaeemaldajatega saastunud
esemed tuleb enne seadmes kuivatamist
pesta kuuma vee ja rohke pesuvahendiga.
Kangapehmendajaid või sarnaseid tooteid
tuleb kasutada vastavalt kangapehmendaja
tootja juhistele.
Ventilatsioon
• Ruumis, kuhu trummelkuivati paigaldatakse,
peab olema piisav ventilatsioon, et tagada
kütteseadmetest (sh lahtisest tulest)
tekkivate gaaside ventileerimine välisõhku
seadme tööajal.
• Seade tuleb paigaldada nii, et selle tagakülg
jääb seina või vertikaalse pinna lähedale.
• Seadme ja seda ümbritsevate esemete
vahele peab jääma vähemalt 12 mm vaba
ruumi. Seadme õhu sisse- ja väljalaskeava
peavad olema puhtad. Nõuetekohase
ventilatsiooni tagamiseks ei tohi seadme
põhja ega põranda vahel olla mingeid
takistusi.
• Kontrollige regulaarselt, et seadmele oleks
tagatud vaba õhuvool.
• Kontrollige ebemefiltrit regulaarselt pärast
kasutamist ja vajadusel puhastage seda.
• Veenduge, et seadme taha ei satuks
mingeid esemeid, sest need võivad
takistada õhu sisse- ja väljavoolu.
• Seadet EI TOHI paigaldada vastu kardinaid!
• Kui seade paigaldatakse pesumasina peale,
tuleb kasutada sobivat paigalduskomplekti
vastavalt järgmisele konfiguratsioonile.
-Paigalduskomplekt mudelile 35100019:
pesumasina minimaalne sügavus 49 cm Paigalduskomplekt mudelile 35900120:
pesumasina minimaalne sügavus 51 cm
Kasutada tuleb üht eespool toodud
paigalduskomplektidest, mille saate osta
meie varuosade teenindusest.
Paigaldusjuhised ja vajalikud
kinnitusvahendid on komplektiga kaasas.
Nõuded elektrisüsteemile
Seadme tööpinge on 220-240 V, 50 Hz, ühefaasiline.
Vooluvõrgu võimsus peab olema vähemalt 6 A.
Elekter võib olla väga ohtlik.
Seade tuleb kaitsemaandada.
Seinapistikupesa ja pistik peavad olema sama tüüpi.
Ärge kasutage mitmeharulisi adaptereid ega
pikendusjuhtmeid.
Õhu väljalaskeavad seadme
põhjas
Ärge paigaldage seadet ruumi, kus temperatuur on
madal või esineb külmumisoht. Külmumispunkti lähedasel
temperatuuril ei pruugi seade korralikult töötada:
veesüsteemi külmumisel (klapid, voolikud, pumbad) on oht
seadet kahjustada. Seadme tööomaduste tagamiseks
peab ruumi temperatuur jääma vahemikku +2 °C kuni +35
°C. Seadme kasutamisel külmas kohas (temperatuuril
vahemikus +2 kuni +15 °C) võivad põrandale tekkida
kondensatsioonivesi ja veepiisad.
Seinapistikupesa peab olema kergesti juurdepääsetav ka
pärast seadme paigaldamist.
Seade vastab Euroopa direktiividele 2004/108/EÜ ja
2006/95/EÜ ning nende muudatustele.
Kui seadme probleem tuleneb valest paigaldusest,
võib tehniku väljakutsumine olla tasuline.
Kahjustunud toitejuhtme tohib välja vahetada AINULT
varuosade teenindusest ostetud spetsiaalse toitejuhtme
vastu. Toitejuhtme peab paigaldama vastava pädevusega
isik.
Keskkonnateave
Kõik kasutatud pakendimaterjalid on keskkonnale
ohutud ja taaskasutatavad. Palun kõrvaldage
pakkematerjalid kasutuselt keskkonnasäästlikult.
Täpsemat teavet saate vastavast kohalikust asutusest.
Ärge lülitage seadet sisse ega vooluvõrku enne, kui
seade on täielikult paigaldatud. Teie ohutuse tagamiseks
peab seade olema nõuetekohaselt paigaldatud. Kahtluste
korral helistage GIASI klienditeenindusse.
• Kasutuskõlbmatuks muutunud seadme ohutult kasutuselt
kõrvaldamiseks tõmmake seadme pistik seinapistikupesast
välja, lõigake toitejuhe seadme küljest ära ja kõrvaldage
see koos pistikuga kasutuselt. Lõhkuge uksehinged või
ukselukk, et lapsed ei saaks end seadmesse kinni panna.
Euroopa direktiiv 2012/19/EL
Seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete (WEEE) kohta.
WEEE hõlmab nii keskkonnaohtlikke aineid kui ka seadme
põhikomponente (mida saab taaskasutada). On oluline, et
elektrilisi ja elektroonilisi jäätmeid töödeldaks vastavalt
nõuetele. Nii eemaldatakse ja kõrvaldatakse nõuetekohaselt
kasutuselt kõik kahjulikud ained ning saadetakse
taaskasutusse ja ümbertöötlemisse kõik materjalid.
Kõik inimesed saavad aidata kaasa sellele, et elektrilised ja
elektroonilised jäätmed ei muutuks keskonnale ohtlikuks.
Selleks tuleb järgida peamisi eeskirju:
- Elektrilisi ja elektroonilisi jäätmeid ei tohi visata olmeprügi
hulka.
- Sellised jäätmed tuleb viia vastavasse kogumispunkti.
Paljudes riikides saab suurtele elektrilistele ja
elektroonilistele jäätmetele äraviimiseks koju transpordi
tellida.
Paljudes riikides kehtib eeskiri, et uue seadme ostmisel peab
müüja vana seadme tasuta vastu võtma.
GIASi teenindus
• Seadme ohutu ja tõhusa töö tagamiseks soovitame lasta
kõik hooldus- ja remonditööd teha selleks volitatud GIASi
tehnikul.
Seadme jalgade
reguleerimine
Kui seade on oma kohale
paigaldatud, reguleerige seadme
jalad, nii et seade jääks tasakaalu.
SEADME ETTEVALMISTAMINE
VEE VÄLJALASKEVOOLIK:
PAIGALDUSJUHISED
Veeanuma tühjendamine pärast igat kuivatamistsüklit ei ole
väga mugav. Selle vältimiseks saab vee lasta
kanalisatsioonitorusse. Vee laskmine valinguveekollektorisse
võib olla seadusega keelatud. Kanalisatsioonitoru peab
asuma trummelkuivati kõrval.
Komplekt koosneb voolikust ja kraanist.
Enne trummelkuivati esmakordset kasutamist:
• Lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult.
• Võtke trumlist kõik pakendatud esemed välja.
• Pühkige trumlit ja seadme ust seestpoolt niiske lapiga, et
eemaldada sinna transpordi käigus tekkinud tolm.
Riiete ettevalmistamine
Kontrollige, et riided sobivad trummelkuivatis kuivatamiseks
(vt etikettidel toodud hooldussümboleid).
HOIATUS! Enne mis tahes tööde tegemist lülitage
seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast
välja.
Kontrollige, et kõik kinnitused oleksid kinni ja taskud oleksid
tühjad. Keerake riided pahempidi. Pange riided trumlisse
lõdvalt, nii et need ei läheks omavahel sõlme.
Kinnitage voolik
järgmiselt:
Trummelkuivatis ei tohi kuivatada:
1. Kallutage
seadet
paremale küljele.
aeglaselt
2. Vee väljalasketoru asub seadme
paremal küljel (vt pilti). Hall voolik
ühendatakse seadme vasakul
küljel asuva silla külge. Eemaldage toru kinnitussulgur
tangide abil silla küljest.
Villaseid esemeid, siidesemeid, õrnast materjalist esemeid,
nailonsukki, õrnu tikandeid, metallist kaunistustega esemeid,
PVC- või nahast kaunistustega riideid, spordijalatseid,
sulgesemeid nagu magamiskotid jms.
OLULINE TEAVE! Ärge kuivatage seadmes keemilise
puhastusvedelikuga töödeldud esemeid ega kummist
riideid (tulekahju või plahvatuse oht).
3. Tõmmake voolik silla
ühenduskohast välja.
4. Kinnitage komplektis olev must
voolik (kaasasoleva ühenduskoha
ja torusulgurite abil) sillaühenduse
küljest eemaldatud vooliku külge.
5. Kui seade on oma kohal,
kontrollige selle põhja,
veendumaks, et uus voolik ei lähe
keerdu, kui seade oma kohale
lükatakse.
6. Ühendage uus vee
väljalaskevoolik
kanalisatsioonitorusse.
7. Ühendage seadme pistik
seinapistikupessa.
Ettevaatust! Kui seade on asetatud
teisele küljele, oodake enne selle
sisselülitamist vähemalt neli tundi, et
õli saaks kompressorisse tagasi
valguda. Vastasel juhul võib
kompressor saada kahjustada.
Kuivatamistsükli viimase 15 minuti jooksul kasutatakse
jahedat õhku.
Energiasäästurežiim
Trummelkuivatisse tohib panna ainult esemed, mis on
eelnevalt kuivaks väänatud või tsentrifuugitud. Mida vähem
vett pesuesemetes on, seda vähem aega ja elektrit kulub
kuivatamiseks.
ALATI
• Ärge ületage lubatud maksimumkaalu. Nii säästate aega ja
elektrit.
• Kontrollige enne igat kuivatamistsüklit, et filter oleks puhas.
MITTE KUNAGI
• Ärge ületage lubatud maksimumkaalu. Nii säästate aega ja
elektrit.
• Ärge pange trummelkuivatusse tilkuvaid esemeid. See võib
seadet kahjustada.
Ärge koormake trumlit üle. Suured esemed (näiteks
magamiskotid, päevatekid jms) võivad märjana ületada
lubatud maksimumkaalu.
Puuvill
Sünteetika
Maksimumkaal kuivatamisel
Max. 10 kg 9 kg 8 kg
7 kg
Max.
4 kg 4 kg 4 kg 3,5 kg
6 kg
3 kg
Trummelkuivatuseks sobiv.
Trummelkuivatus kõrgel temperatuuril.
Trummelkuivatus ainult madalal temperatuuril.
Ei sobi trummelkuivatuseks.
Kui esemel ei ole etiketti, tuleb eeldada, et see ei ole
trummelkuivatuseks sobiv.
• Koguse ja paksuse põhjal
Kui esemeid on rohkem kui kuivatisse mahub, sorteerige
need paksuse põhjal (pange näiteks eraldi käterätid ja
aluspesu).
• Vastavalt materjali tüübile
Puuvillased ja linased esemed: käterätid, puuvillane
trikooriie, voodi- ja laudlinad.
Sünteetika: polüestrist või polüamiidist pluusid, särgid,
ülerõivad jms ning puuvillased/sünteetilised esemed.
• Kuivatusastme põhjal
Sorteerige esemed: triikimiskuiv, kapikuiv jne. Õrnast
materjalist esemete korral vajutage nuppu
, et valida
madalam kuivatamistemperatuur.
Ärge koormake trumlit üle. Suured esemed (näiteks
magamiskotid, päevatekid jms) võivad märjana ületada
lubatud maksimumkaalu).
Sorteerige esemed järgmiselt
• Etikettidel toodud hooldussümbolite põhjal
Etiketid võib leida kraelt või sisemiselt õmbluselt:
JUHTNUPUD JA NÄIDIKUD
Filtri hooldustööde
näidik
Programmi ekraan
Tööaja valikunupp
Viitajaga
käivituse nupp
Akrüüli / sünteetika
nupp
Veepaagi näidik
Programmi valikunupp: seda saab pöörata mõlemas
suunas, et valida soovitud programm.
Tööaeg
: soovitud programmi kuivatamisaja muutmiseks;
kasutatav ainult teatud programmidega.
Viitajaga käivitus
: kuivatamistsükli alguse
edasilükkamiseks ja pesu kuivatamiseks ajal, kui elektrihind
on väiksem (vt asjakohast osa kasutusjuhendis).
Õrnast materjalist esemed: tõmmates lülitub see näidik
välja ja süttib uus näidik
. Nii on kuivatamistemperatuur
madalam ja õrnast materjalist esemed on kaitstud.
Kortsumisvastase funktsiooni nupp
: valige
kortsumisvastane funktsioon kuivatamistsükli lõpus. Trumlit
liigutatakse regulaarsete ajavahemike tagant, et anda
esemetele värske ilme.
Jahutamine
: see näidik süttib kuivatamistsükli viimases
ehk jahutamise etapis.
Start/Paus
: soovitud programmi käivitamiseks või tsükli
katkestamiseks.
Automaatprogrammid: sõltuvalt soovitud programmist
süttivad konkreetsed näidikud (vt "Programmide loend").
: kui see näidik põleb, puhastage
Veepaagi täitumise näidik
tühjendage veepaak.
: kui see näidik põleb,
PROGRAMMI VALIMINE
Candy sensoriga kuivati pakub pesu kuivatamiseks palju
erinevaid võimalusi, mille hulgast leiab igaüks endale sobiva.
Järgmisel leheküljel olevas loendis on toodud programmid ja
nende funktsioon.
Märkus:
Sensor ei pruugi tuvastada väikest kogust esemeid.
Väiksemate koguste ja üksikute esemete või eelnevalt
kuivatatud esemete korral, mis ei ole nii niisked, kasutage
kindlaks määratud ajaga programme. Kui sensor ei tuvasta
esemeid, töötab kuivati ainult 10 minutit ja hakkab seejärel
jahutama. Kui ese on kuivatis kuivatamiseks liiga suur või
liiga niiske, läheb kuivati ligikaudu kolme tunni pärast
automaatselt jahutamisetappi. Sel juhul soovitame kasutada
kindlaks määratud ajaga kuivatamistsükleid vahemikus 3075 minutit, sõltuvalt esemete suurusest ja soovitud
Programmi
valikunupp
Kortsumisvastase funktsiooni nupp
Juhtpaneel ja näidikud
Filtri hooldusnäidik
filtrid.
Nupp Start/Paus
kuivatamisastmest, ning valida kõrge või madala
temperatuuri sõltuvalt materjali tüübist.
Woolmark Company on selle kuivati
villaste esemete kuivatamistsükli heaks
kiitnud masinpestavate villaste esemete
kuivatamiseks, tingimusel, et esemed on
pestud ja kuivatatud vastavalt
hooldusetiketil toodud ja seadme tootja
antud juhistele. M1530.
Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis ja Indias on
Woolmarki kaubamärk sertifitseeritud kaubamärk.
SEADME UKS ja FILTER
PROGRAMMI VALIMINE
PROGSOBIB SUUREPÄRASELT
RAMM
Perfect Esemetele, mis peavad jääma täiesti kuivad
Home (käterätid, hommikumantlid, laudlinad,
voodilinad). Tööaeg: ligikaudu 3 tundi.
Esemetele, mille soovite kokku voltida ja kappi
Store Dry panna ilma triikimata (segamaterjalist särgid,
sokid, beebiriided). Tööaeg: ligikaudu 2 tundi ja
45 minutit.
Hang Dry Esemetele, mida ei ole vaja triikida ja mille
riputate pärast kuivatamist riidepuule. Tööaeg:
ligikaudu 2 tundi ja 30 minutit.
Iron Dry Riided jäävad veidi niisked ja see hõlbustab
triikimist. Tööaeg: ligikaudu 1 tund ja 50 minutit.
Esemetele, millele on vaja anda veidi värskem
Anti ilme. Sobib riietele, mida on plaanis triikida või
Crease mida on kuivatatud õues või radiaatoril. Sellel
programmil on spetsiaalne kortsumisvastane
funktsioon, mis hõlbustab triikimist. Tööaeg: 9
minutit + 3 minutit jahutamiseks.
Villased esemed: programmiga saab kuivatada
kuni 1 kg esemeid (ligikaudu kolm kampsunit).
Riided on soovitatav pöörata enne kuivatamist
pahempidi. Tööaeg võib varieeruda sõltuvalt
esemete suurusest ja paksusest ja pesemise ajal
valitud tsentrifuugimistsüklist. Tsükli lõppedes
saab riided kohe selga panna, aga kui need on
Wool
raskemad, siis võivad ääred olla veel veidi
märjad. Sel juhul soovitame lasta riietel õhu käes
kuivada. Soovitatav on esemed kuivatist välja
võtta tsükli lõppemisel. Tähelepanu! Kui villased
esemed lähevad kuivatamise käigus kokku, on
see pöördumatu. Kuivatage seadmes ainult neid
esemeid, mille etiketil on märge, et see sobib
trummelkuivatuseks. See programm ei sobi
akrüülist riiete kuivatamiseks.
Puuvillasest ja sünteetilisest materjalist esemete
kuivatamiseks: säästab aega ning esemeid ei ole
Mix & Dry
vaja erinevate tsüklitega pesta ja kuivatada.
Tööaeg. ligikaudu 2 tundi (kuni 4 kg).
Nii puuvillasest kui sünteetilisest materjalist
Shirts särkide kuivatamiseks. Tööaeg: 1 tund 2 kg
sünteetiliste särkide puhul (ligikaudu 10 särki); 1
tund ja 20 minutit 3 kg puuvillaste särkide puhul
(ligikaudu 10 särki).
Rapid 40 Kuivad, värskema ilmega ja kandmisvalmis riided
Min. vaid 40 minutiga. Sensorisüsteem kontrollib
temperatuuri, et tagada alati parim tulemus. Kuni
2 kg esemete kuivatamiseks.
Kuivatamisaegade valimiseks vahemikus 30 kuni
180 minutit. Valides "20 minutit", aktiveeritakse
Time
"jahe" programm, mis sobib riietele värskema
ilme andmiseks ja lõhna eemaldamiseks.
Kuni 4 kg (umbes viis paari) teksaste
kuivatamiseks. Programmi tööaeg on ligikaudu
kaks tundi, kuid selle pikkus võib muutuda
Jeans sõltuvalt esemete hulgast ja pesemise ajal valitud
tsentrifuugimiskiirusest. Seda programmi tohib
kasutada ainult 100% puuvillaste esemetega.
Programm ei sobi erinevat värvi, tikandite või
lisanditega teksaste kuivatamiseks.
Seadme ukse avamiseks tõmmake käepidemest.
Seadme taaskäivitamiseks sulgege selle uks ja vajutage
nuppu Start / Paus
HOIATUS! Töötava seadme trummel ja uks lähevad
VÄGA KUUMAKS. Ärge katkestage seadme tööd enne
kuivatamistsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui kõik
esemed võetakse seadmest kiiresti välja ja laotatakse
laiali, nii et kuumus hajub.
Filter
OLULINE! Seadme töökvaliteedi
tagamiseks tuleb enne igat
kasutuskorda kontrollida, et
ebemefilter oleks puhas.
1. Tõmmake filtrit ülespoole.
2. Avage filter, nagu on näidatud
joonisel.
3. Eemaldage ebemed jms ettevaatlikult pehme pintsli või
sõrmeotstega.
4. Pigistage filter kokku ja lükake see oma kohale tagasi.
Filtri hooldustööde näidik
Näidik
süttib, kui filtrit on vaja
puhastada.
Kui pesu ei jää kuiv, kontrollige, kas
filter on puhas.
FILTRIT EI TOHI PUHASTADA
VEEGA.
HOIATUS! Seadme ukse avamisel kuivatamistsükli
ajal ja enne jahutamisetapi lõppemist võib ukse käepide
olla kuum. Veeanuma tühjendamisel kuivatamistsükli ajal
tuleb olla väga ettevaatlik.
ja enne jahutamisetapi lõppemist võib ukse käepide olla
kuum. Veeanuma tühjendamisel kuivatamistsükli ajal tuleb
olla väga ettevaatlik.
Kondensatsioonivee filtri puhastamine
1. Eemaldage kaitseplaat.
2. Keerake kahte lukustuhooba
vastupäeva ja tõmmake esikate välja.
3. Eemaldage ettevaatlikult filtriraam ja
puhastage filter riidelapiga tolmust ja
ebemetest. Ärge puhastage filtrit
veega.
4. Võtke švamm ettevaatlikult oma
kohalt ja peske see voolava vee all
tolmust ja ebemetest puhtaks.
5. Pange eespoolne kate oma kohale
tagasi ja veenduge, et see on õiges
asendis (nagu on näidatud noolega)
ja tugevasti oma kohale lükatud.
Lukustage hoovad päripäeva
keerates.
Ärge avage ust automaatprogrammide kestel. Vastasel
juhul ei ole kuivatamistulemus parim võimalikust.
6. Pange kaitseplaat oma kohale
tagasi.
KASUTAMINE
Viitajaga käivituse funktsioon
VEEANUM
Esemetest kuivatamise käigus eralduv vesi koguneb seadme
ukse siseküljel asuvasse anumasse. Kui anum on täis, süttib
juhtpaneelil näidik
ja anum TULEB tühjendada.
Soovitame anumat tühjendada pärast igat kasutuskorda.
MÄRKUS: seadme esimestel kasutuskordadel koguneb
anumasse väga vähe vett.
Anuma eemaldamine
1. Tõmmake veeanum käepidemest
hoides ettevaatlikult välja.
Täis veeanum kaalub ligikaudu 6 kg.
2. Kallutage veeanumat,et vesi tila kaudu
välja valada.
Pärast tühjendamist pange veeanum
oma kohale tagasi, nagu on näidatud
joonisel. Esmalt sisestage anuma põhi
näidatud asendisse, seejärel lükake
anuma ülaosa ettevaatlikult oma
asendisse.
3.
Vajutage tsükli taaskäivitamiseks
nuppu
.
MÄRKUS: kui seadme lähedal on
kanalisatsioon, saate seadme
vastava komplekti abil kanalisatsiooni
ühendada, nii et anumasse
kogunenud vesi voolab kuivatist välja.
Nii ei pea te veeanumat tühjendama.
KASUTAMINE
1. Avage seadme uks ja pange kuivatatavad esemed
seadmesse. Kontrollige, et midagi ei jääks ukse vahele.
2. Sulgege uks ettevaatlikult vajutades, kuni kuulete ukse
sulgemise klõpsu.
3. Soovitud kuivatamisprogrammi valimiseks keerake
programmi valikunuppu (vt Programmide juhend).
4. Sünteetiliste, akrüül- või õrnast materjalist esemete korral
vajutage kuumuse vähendamiseks nuppu
.
Madala temperatuurisätte korral süttib näidik. Kui soovite
programmi seadme esimeste tööminutite jooksul
tühistada, vajutage nuppu
valida uus säte.
ja lähtestage seade, et
. Kuivati hakkab automaatselt tööle ja
nupu kohal asuv näidik põleb püsivalt.
6. Kui soovite programmi kestel seadme ukse lahti teha ja
esemeid kontrollida, tuleb pärast seadme ukse
5. Vajutage nuppu
kinnipanekut vajutada nuppu
, et kuivatamine
taaskäivitada.
7. Kuivatamistsükli lõpus läheb seade jahutamisetappi ja
esemeid kuivatatakse jaheda õhuga, mille tulemusel
need jahtuvad.
8. Pärast tsükli lõppu pöörleb trummel aeg-ajalt, et
kortsumist vähendada. See jätkub kuni masina
väljalülitamiseni või ukse avamiseni.
Viitajaga käivituse funktsioon
võimaldab kuivatamistsükli
alguse 1-24 tunniks edasi lükata.
Funktsiooni nupu esmakordsel vajutamisel kuvatakse
ekraanile viivitus üks tund. Iga järgmise nupuvajutusega
suurendatakse tundide arvu 1-tunniste sammude kaupa.
Programmi käivitamiseks vajutage
ja kuivatamistsükkel
lõppeb määratud aja lõpuks. Märgutule vilkumine näitab, et
viitajaga käivitus on aktiveeritud.
Programmi tühistamine ja lähtestamine
Programmi tühistamiseks hoidke nuppu
kolm sekundit all.
TÖÖAJA ekraanil 0:00 vilgub tuli, mis näitab, et seade on
lähtestatud.
PUHASTAMINE JA RUTIINSED
HOOLDUSTÖÖD
Kuivati puhastamine
• Puhastage filter ja tühjendage veeanum pärast igat
kuivatamistsüklit.
• Puhastage kondensatsioonivee anum.
• Pärast igat kasutuskorda pühkige trumli sisemust ja jätke
seadme uks mõneks ajaks lahti, et õhk saaks ringelda ja
seade kuivada.
• Pühkige seadme välispinda ja ust niiske lapiga.
• ÄRGE kasutage abrasiivseid lappe ega
puhastusvahendeid.
• Ukse kleepumise ja ebemete kogunemise vältimiseks
puhastage sisemist ust ja tihendit pärast igat
kuivatamistsüklit niiske lapiga.
HOIATUS! Trummel, uks ja esemed võivad olla väga
kuumad.
OLULINE! Enne puhastustöid lülitage seade alati
välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.
Andmed elektrisüsteemi kohta leiate seadme esiküljel
asuvalt andmeplaadilt (seadme uks peab olema lahti).
HOIATUS! Trummel, uks ja esemed võivad olla väga
kuumad.
Kuivatamise juhend
Standardne kuivatamistsükkel HANG DRY ( ) on kõige
energiasäästlikum ja sobib kõige paremini tavapäraselt
niiskete puuvillaste esemete kuivatamiseks.
Viimasel leheküljel olevas tabelis on toodud peamiste
kuivatamisprogrammide ligikaudne tööaeg ja energiatarve.
Võimsustarve väljalülitatud seisundis 0,20 W
Võimsustarve sisselülitatud seisundis 0,75 W
Teave katseasutustele
EN 61121 Programm
Kasutatav programm
-DRY COTTON
-IRON DRY COTTON
-EASY-CARE TEXTILE
-HANG DRY
-IRON DRY
-HANG DRY + SYNTHETIC
Tehnilised andmed
Trumli maht
115
Maksimaalne kogus
Kõrgus
Laius
Sügavus
Energiaklass
Vt energiamärgiselt
85 cm
60 cm
60 cm
Vt energiamärgiselt
PROBLEEMID SEADME TÖÖS
Mis võib olla nende põhjus?
Mõned probleemid saate ise lahendada
Enne GIASi klienditeenindusse helistamist vaadake läbi
järgnev kontrollnimekiri. Kui seade on tegelikult töökorras või
kui probleem tuleneb selle valest paigaldusest või
kasutamisest, võidakse tehniku väljakutse eest tasu küsida.
Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, helistage GIASi
klienditeenindusse, kes saab teid võib-olla ka telefoni teel
aidata.
Ekraanile kuvatav programmi lõpuaeg võib
kuivatamistsükli ajal muutuda. Lõpuaega
kontrollitakse kuivatamistsükli ajal pidevalt ja
reguleeritakse vastavalt. Ekraanile kuvatava lõpuaja
muutumine tsükli ajal on normaalne.
Kuivatamisaeg on liiga pikk ja riided ei jää piisavalt
kuivad...
• Kas olete valinud õige kuivatamisaja / -programmi?
• Äkki olid riided liiga märjad? Kas riided olid korralikult
kuivaks väänatud või tsentrifuugitud?
Äkki on vaja filtrit puhastada?
Võib-olla on seade üle koormatud?
•
•
• Kas eelmisest tsüklist valiti
?
Seade ei tööta.
• Kas seadmesse tuleb vool töötavast vooluvõrgust?
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollige vooluühendust muude seadmetega (näiteks
laualambiga).
Kas pistik on korralikult pistikupessa ühendatud?
Äkki on toimunud voolukatkestus?
Äkki on kaitse läbi põlenud?
Kas seadme uks on korralikult kinni?
Kas seadme pistik on ühendatud seinapistikupessa ja
seade on nupust sisse lülitatud?
Kas kuivatamisaeg või programm on valitud?
Kas seade on pärast ukse avamist uuesti sisse lülitatud?
Seade teeb töötades rohkem müra.
• Lülitage seade välja ja võtke ühendust GIASI
klienditeenindusega.
Näidik
põleb.
• Võib olla vajadus filtrit puhastada?
Näidik
põleb.
• Võib olla vajadus veeanumat tühjendada?
KLIENDITEENINDUS
Kui te ei suuda seadme töös esinevat probleemi ise
lahendada, pöörduge nõu saamiseks GIASi
klienditeenindusse. Võib-olla saavad nad teid aidata telefoni
teel või saata teile koju tehniku. Tehniku kojukutse on ka
garantiiajal tasuline juhul, kui:
• seade on tegelikult töökorras;
• seade ei ole paigaldatud vastavalt juhistele;
• seadet on kasutatud sobimatul viisil.
Varuosad
Kasutage alati originaalvaruosi, mille saate GIASi
teenindusest.
GIASi teenindus
Kui seade vajab teenindustöid või remonti, helistage oma
kohalikku GIASi teenindusse.
Tootja ei võta endale mingit vastutust selles brošppris
esineda võivate trükivigade eest. Tootja jätab endale
õigusi oma tooteid muuta.
Maht Tööaeg
Energia
Maht (kg)
Klass
1/2
7
8
9
10
A+
A+
A+
A+
Energiakulu
kWh
2,54
2,95
3,23 3,80
Tööaeg
(minutites)
250
280
330
Energiakulu
kWh
2,35
2,60
2,82 3,35
Tööaeg
(minutites)
230
250
300
Energiakulu
kWh
2,03
2,3
2,56 3,05
Tööaeg
(minutites)
202
225
260
Energiakulu
kWh
1,11
1,21
1,31 1,70
Tööaeg
(minutites)
113
133
149
Energiakulu
kWh
1,58
1,83
2,05 2,44
Tööaeg
(minutites)
160
180
210
230
7
8
9
10
A++
A++
A++ A++
Maht (kg)
Klass
1/2
350
335
315
159
Energiakulu
kWh
2,25
2,50
2,75 3,11
Tööaeg
(minutites)
250
280
330
Energiakulu
kWh
2,00
2,20
2,40 2,74
Tööaeg
(minutites)
230
250
300
Energiakulu
kWh
1,73
1,95
2,18 2,49
Tööaeg
(minutites)
202
225
260
Energiakulu
kWh
0,98
1,08
1,15 1,18
Tööaeg
(minutites)
113
133
149
Energiakulu
kWh
1,35
1,55
1,74 1,99
Tööaeg
(minutites)
160
180
210
379
336
305
152
244
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising