Candy | EVOC 5810NB-S | Candy EVOC 5810NB-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy EVOC 5810NB-S Εγχειρίδιο χρήστη
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
EVOC 5810NB
Στεγνωτήριο Συμπύκνωσης
Ελληνικά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Πληροφορίες παραλαβής
Αφαίρεση συσκευασίας
Επισημάνσεις Ασφάλειας
Χρήση
Εγκατάσταση
Η συσκευή
Προστασία του Περιβάλλοντος
Τεχνική Υποστήριξη Gias
Εγκατάσταση
Προδιαγραφέςηλ.εγκατάστασης
Ρύθμιση βάσης
Εξαερισμός
Προετοιμασία
φορτίου
Προετοιμασία ρουχισμού
Tri De La Charge
Τι δεν στεγνώνουμε στη συσκευή
Οδηγίες στεγνώματος
Χειριστήρια & Λυχνίες
Επιλογή Προγράμματος
Πόρτα και Φίλτρο
Άνοιγμα της Πόρτας
Φίλτρο
Ένδειξη συντήρησης φίλτρου
Δοχείο Νερού
Αφαίρεση του Δοχείου
Συμπυκνωτής
Αφαίρεση του Συμπυκνωτή
Λειτουργία
Μετάθεση έναρξης λειτουργίας
Ακύρωση και επαναλειτουργία του κύκλου
Καθαρισμός και συντήρηση ρουτίνας
Καθαρισμός του Στεγνωτηρίου
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επίλυση προβλημάτων
Εξυπηρέτηση πελατών
Ανταλλακτικά
Τεχνική Υποστήριξη Gias
GR 1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διαβάστε και ακολουθείστε επιμελώς τις οδηγίες που περιέχει αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας
περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και την χρήση ,την εγκατάσταση και την συντήρηση της συσκευής
,καθώς και χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας . Φυλάξτε
σε ασφαλές σημείο όλα τα έντυπα που συνοδεύουν τη συσκευή για να τα συμβουλεύεστε κάθε φορά που θα
παραστεί η ανάγκη και να τα δώσετε σε όποιον θα χρησιμοποιήσει τη συσκευή στο μέλλον.
Οδηγίες για την παραλαβή
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύετε από :
● Τ ι ς οδηγίες χρήσεως
● Τ ο πιστοποιητικό εγγύησης
● Σετ αποχέτευσης και οδηγίες
● Ενεργειακή ετικέτα
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί κατά την
μεταφορά φθορές. Εάν έχετε αμφιβολία επικοινωνήστε με την
τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση της βλάβης.
Η μη τήρηση των πιο πάνω οδηγιών
μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία
της συσκευής. Η αποκατάσταση βλάβης από
κακή χρήση επιβαρύνει το χρήστη.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Αφαιρέστε τη συσκευή
από την συσκευασία της
αφού
την
μεταφέρετε
κοντά
στο
σημείο
εγκατάστασης.
1. Κόψτε προσεκτικά τη
συσκευασία
περιμετρικά
στη βάση της συσκευής
και κατά το μήκος της
μιας πλευράς
2.Αφαιρέστε το φύλο ποεθυλαινίου και
βγάλτε το στεγνωτήριο από την βάση από
πολυστηρόλιο.
Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε
ασφαλές σημείο, σε σημείο που δεν έχουν
πρόσβαση τα παιδιά γιατί εγκυμονούν κίνδυνο
.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Χρήση
● Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες ( και από παιδιά) καθώς και από άτομα που δεν
έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας της συσκευής ή εξοικείωση με την χρήση παρόμοιων συσκευών .Η χρήση της
συσκευής από τους προαναφερθέντες πρέπει να γίνεται μόνο με την επίβλεψη ατόμου που θα έχει την ευθύνη για την
ασφάλεια τους . .
● Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
● ΠΡΟΣΟΧΗ. Η λανθασμένη χρήση του στεγνωτηρίου εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
● Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε αποκλειστικά για οικιακή χρήση, δηλαδή για το στέγνωμα οικιακού ρουχισμού
και ενδυμάτων
● Η συσκευή που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την χρήση για
την οποία σχεδιάστηκε και στην οποία αναφέρεται αυτό το βιβλίο οδηγιών. Πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης.
● Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν τα πόδια σας είναι υγρά .
● Μην στηρίζεστε στην πόρτα όταν φορτώνετε τη συσκευή και μην χρησιμοποιείτε την πόρτα για να ανασηκώσετε ή
να μετακινήσετε τη συσκευή.
●Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή με τα χειριστήρια .
● ΠΡΟΣΟΧΗ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο κατακράτησης χνουδιών δεν είναι στη θέση του ή έχει καταστραφεί
,υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης .
● ΠΡΟΣΟΧΗ .Κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 60 ο C στα
σημεία που υπάρχει το σύμβολο της επιφάνειας με υψηλή θερμοκρασία
●Κάθε φορά που καθαρίζετε τη συσκευή πρέπει να διακόπτετε την λειτουργία της και να την αποσυνδέετε από την παροχή.
●Μην χχρησιμοποιείτε την συσκευή αν παρουσιάσει κάποια βλάβη .
●Διατηρείτε το χώρο γύρω από την συσκευή καθαρό από σκόνες και χνούδια
α.
● Μετά το πέρας του κύκλου στεγνώματος το τύμπανο μπορεί να είναι ζεστό. Περιμένετε να κρυώσει πριν
αφαιρέσετε τα ρούχα.
GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Εγκατάσταση
Προστασία του περιβάλλοντος
● Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε
Η συσκευασία αυτής της συσκευής έχει κατασκευαστεί
ότι δενπαρουσιάζει εμφανείς ζημιές. Στην
ολοσχερώς με ανακυκλώσιμα υλικά, φιλικά προς το
περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά αποφύγετε να περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο κέντρο ανακύκλωσης του
την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στη
Δήμου της περιοχής σας για την σωστή απόσυρση της
τεχνική υποστήριξη Gias Service.
συσκευασίας. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή
● Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολύμπριζα απόσυρση της συσκευής πρέπει να την αποσυνδέσετε
από την παροχή να κόψετε το καλώδιο και να
και παλαντέζες.
καταστρέψετε την πρίζα. Καταστρέψτε τους μεντεσέδες
● Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από
της πόρτας ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος εγκλωβισμού
κουρτίνες, συρόμενες πόρτες
παιδιών ή κατοικίδιων
●Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν έχει πέσει στο
πίσω μέρος της συσκευής.
Ο ρουχισμός
● Μην δοκιμάσετε να στεγνώσετε άπλυτα ρούχα
στο στεγνωτήριο.
● ΠΡΟΣΟΧΗ μην στεγνώνετε υφάσματα που
έχετε επεξεργασθεί με καθαριστικά για στεγνό
καθάρισμα.
● ΠΡΟΣΟΧΗ :Αντικείμενα από διογκωμένη
πολυουρεθάνη μπορεί να αναφλεγούν. Για αυτό
το λόγο αντικείμενα από καουτσούκ (latex),όπως
σκουφάκια για το ντους. αδιάβροχα υφάσματα ή
πλαστικοποιημένα ή μαξιλάρια με λατέξ
ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ
ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΝ
ΣΤΟ
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ.
●
Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/CE
Η συσκευή αυτή διατίθεται σύμφωνα με
το περιεχόμενο της υπάριθμ 2002/96/CE
Ευρωπαϊκή διαδικασία για την απόσυρση
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
απόβλητων (WEEE).
Εξασφαλίζοντας την σωστή αποκομιδή και
ανακύκλωση αυτής της συσκευής συμμετέχετε στον
περιορισμό και την πρόληψη των αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία που μπορεί
να προκύψουν από την λανθασμένη απόσυρση αυτής
της συσκευής. Το σύμβολο του κάδου επάνω στη
συσκευή υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να
αντιμετωπίζεται ως απλό οικιακό απόβλητο, και ότι
πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σημείο ανακύκλωσης
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών απόβλητων. Η συλλογή
αυτών των προϊόντων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις
ισχύουσες περιβαντολλογικές ρυθμίσεις για την
απόσυρση αυτού του είδους των αποβλήτων ή την
συλλογή τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την συλλογή, ανακύκλωση κλπ της συσκευής
πρέπει να απευθύνεστε στην αρμόδια δημοτική αρχή
,στο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας ή στο
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή..
Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να
επιλέξετε το σωστό τρόπο στεγνώματος.
● Ο ρουχισμός που μπαίνει για στέγνωμα πρέπει
να έχει στυφτεί στο χέρι ή στο πλυντήριο,
ρουχισμός που στάζει δεν πρέπει να μπαίνει στο
στεγνωτήριο.
●Πριν τοποθετήσετε το ρουχισμό μέσα στο
στεγνωτήριο αφαιρείτε από τις τσέπες αναπτήρες
 και σπίρτα μην αφήνετε εύφλεκτα υλικά κοντά στη
συσκευή.
● Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο κουρτίνες
από υαλόνημα Η επαφή του υπόλοιπου
ρουχισμού με το υαλόνημα μπορεί να
Τεχνική υποστήριξη GIAS
προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς .
● Τεχνικοί έλεγχοι και αποκατάσταση βλαβών και
● Ρουχισμός ο οποίος έχει λερωθεί με ουσίες ζημιών είναι σκόπιμο να γίνoνται από τα κέντρα
όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλη,
Τεχνικής υποστήριξης Gias Service.
πετρέλαιο, κεροζίνη ,ουσίες αφαίρεσης λεκέδων
πρέπει να πλυθεί με ζεστό νερό και πρόσθετη
ποσότητα απορρυπαντικού.
● Η χρήση μαλακτικών και άλλων παρεμφερών
προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή..
Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί ή βρίσκεται
σε βλάβη, απενεργοποιείστε
την
,
αποσυνδέστε την από την παροχή και ζητείστε
την βοήθεια του κέντρου τεχνικής υποστήριξης
GIAS Service.
GR
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Τα στεγν ωτήρια συμπύκνωσης έχουν
κατασκευαστεί για λειτουργία σε μονοφασική τάση
230V , 50 Hz.
Ελέγξτε ότι το κύκλωμα παροχής ρεύματος έχει
ονομαστική τιμή ρεύματος τουλάχιστον
10A.
● Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να γίνει
εξαιρετικά επικίνδυνο.
● Η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί.
● Η πρίζα και το φις της συσκευής πρέπει να είναι
ίδιου τύπου.
● Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και/ ή καλώδια
επέκτασης.
● Μετά την εγκατάσταση, το φις της συσκευής πρέπει
να είναι προσπελάσιμο για αποσύνδεση.
Οι αγωγοί στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι
χρωματισμένοι σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα:
Μπλε
ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
Καφέ
ΦΑΣΗ
Πράσινο και κίτρινο
ΓΕΙΩΣΗ
CE - Η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες 89/336/ΕΟΚ, 73/23/ΕΟΚ και μεταγενέστερες
τροποποιήσεις.
Μπορεί να χρεωθείτε για την επίσκεψη του σέρβις αν
προκληθεί πρόβλημα στη συσκευή σας λόγω κακής
χρήσης.
Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αυτής έχει
υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό
καλώδιο, το οποίο διατίθεται ΜΟΝΟ από το τμήμα μας
ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από
εξειδικευμένο άτομο.
Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα και μην
ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της από το δίκτυο έως
ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Για τη δική σας
ασφάλεια, αυτό το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί
σωστά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την
εγκατάσταση, καλέστε για συμβουλές την Τεχνική
εξυπηρέτηση Gias service.
Ρύθμιση των ποδιών
Όταν η συσκευή είναι στη
θέση της, θα πρέπει να
ρυθμιστούν τα πόδια για
να διασφαλιστεί η
οριζοντιότητα.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Στο χώρο όπου έχει τοποθετηθεί το περιστροφικό
στεγνωτήριο πρέπει να παρέχεται επαρκής
εξαερισμός ώστε να αποτραπεί η αναρρόφηση στο
χώρο αερίων από συσκευές καύσης και από ανοικτές
φωτιές.
● Ο εξαγόμενος αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε
καπναγωγό που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή
αναθυμιάσεων από συσκευές καύσης αερίου ή
άλλων καυσίμων.
● Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχει περιορισμός ροής
αέρα μέσω του στεγνωτηρίου.
● Ελέγχετε το φίλτρο χνουδιού μετά τη χρήση και
καθαρίστε το αν χρειάζεται.
● Οι είσοδοι και έξοδοι πρέπει να διατηρούνται
απαλλαγμένες από εμπόδια. Για να εξασφαλίσετε
επαρκή εξαερισμό, δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια
στο χώρο ανάμεσα στην κάτω πλευρά του
μηχανήματος και το δάπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει
διάκενο τουλάχιστον 12 χιλ. ανάμεσα στη συσκευή
και οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο.
● Εμποδίζετε να πέφτουν ή να συσσωρεύονται
αντικείμενα πίσω από το στεγνωτήριο γιατί αυτά
μπορεί να εμποδίσουν την είσοδο και την έξοδο του
αέρα.
● ΠΌΤΕ μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο κοντά σε
κουρτίνες.
Ανοίγμ
ατα εισόδου αέρα
Έξοδοι αέρα
Έξοδοι αέρα στη βάση
Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε χώρο όπου
υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε θερμοκρασίες κοντά
στο μηδέν, το προϊόν ενδέχεται να μη μπορεί να
λειτουργήσει κανονικά. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς
αν επιτραπεί να παγώσει το νερό στο κύκλωμα
(βαλβίδες, λαστιχένιοι σωλήνες, αντλίες). Για
καλύτερη απόδοση του προϊόντος, η θερμοκρασία
περιβάλλοντος πρέπει να είναι από +2°C έως
+35°C.
GR
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για να απαλλαγείτε από το άδειασμα του
νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος,
μπορείτε να διοχετεύσετε το νερό απευθείας
στο δίκτυο αποχέτευσης (όπως γίνεται και με
τους νιπτήρες). Η σχετική νομοθεσία
απαγορεύει την αποχέτευση του νερού στην
επιφάνεια. Η σωλήνα αποχέτευσης πρέπει
να βρίσκεται δίπλα στο στεγνωτήριο .
Tο kit αποτελείται από1 σωλήνα και1 τάπα
τάπαtap.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Διακόψτε τη λειτουργία και
αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή πριν την εγκατάσταση του κιτ.
tumble dryer plug from the electricity supply
before carrying out any work.
Οδηγίες σύνδεσης σωλήνα
1. Γείρετε τη συσκευή
5 . Κλείστε την τρύπα
που έμεινε ανοικτή
με την τάπα που
συνοδεύει το κιτ .
.
6. Όταν η συσκευή θα
επανέλθει στη θέση της θα
πρέπει να ρυθμίσετε τα
ποδαράκια προκειμένου
να αλφαδιάσετε τη
συσκευή με το δάπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι δεν
τσακίσατε τη σωλήνα
κάτω από τη συσκευή.
7. Συνδέστε τη νέα
σωλήνα με το δίκτυο
αποχέτευσης .
προς τα πίσω.
2. Η σωλήνα
αποχέτευσης βρίσκεται
στην δεξιά πλευρά της
συσκευής (βλέπε φωτό)
Με το γκρι ρακόρ θα
συνδέσετε τη σωλήνα
στην αριστερή πλευρά
Με την βοήθεια μιας
πένσας αφαιρέστε το
κλιπ στήριξης από την
σύνδεση.
3. Σπρώξετε την
σωλήνα σύνδεσης .
4.
Τοποθετείστε την
μαύρη σωλήνα του κιτ
(με την βοήθεια του
συνδετήρα και των
κλιπς),στην σωλήνα που
απελευθερώσατε
πριν
.
EL
8. Συνδέστε τη
συσκευή στο δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ
Λυχνία
φίλτρου
Indicator
Λυχνία
νερού
Indicator
Πλήκτρο
Οn/Off
Οθόνη φάσης
κύκλου
Display
Πίνακας λειτουργιών & Λυχνίες
Πλήκτρο
Ευαίσθητα
Button
Επιλογέας
Πλήκτρο
μετάθεσης έναρξης
προγράμματος
elay Start
rogramme
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Selector
Button
Επιλογέας Προγράμματος – Επιλέξτε το
πρόγραμμα που θέλετε .
Πλ.μετάθεσης λειτουργίας
– Σας δίνει την
δυνατότητα να μεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας (Βλέπε πιο κάτω)
Πλήκτρο Start/Pause
– Πιέστε το πλήκτρο
button
Για
να ξεκινήσει το πρόγραμμα στεγνώματος
– Πιέστε για να μειώσετε
Πλήκτρο ευαίσθητα
Την θερμοκρασία για τα ευαίσθητα ,η λυχνία
Πάνω από το πλήκτρο θα ανάψει .Για να αλλάξετε
Θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίσετε το πρόγραμμα από την αρχή
Χαμηλή θερμκ –Λυχνία ON
Υψηλή θερμκ – Λυχνία OFF
Λυχνία Φίλτρου
Φίλτρο θέλει καθάρισμα.
Λυχνία δοχείου νερού :
Δοχείο γεμίσει
–ανάβει όταν το
– ανάβει όταν το
Οθόνη φάσεων κύκλου
Στεγνό – Όταν επιλέγουμε το πρόγραμμα η
λυχνία DRY αναβοσβήνει ,όταν το πρόγραμμα
ξεκινά η λυχνία DRY παραμένει αναμμένη .
– η λυχνία ανάβει όταν είμαστε προς το τέλος
του προγράμματος .Σε αυτή τη φάση του
κύκλου η συσκευή λειτουργεί με κρύο
αέρα.Down phase. Ανάλογα με το
πρόγραμμα η διάρκεια αυτής της φάσης
κυμαίνεται μεταξύ 10 & 15 λεπτά.
END – Η ένδειξη εμφανίζεται όταν το πρόγραμμα
ολοκληρωθεί
finished.
EL
O αισθητήρας στεγνώματος Candy Sensor Dry
προσφέρει πολλές επιλογές στεγνώματος του
ρουχισμού
Στον
πίνακα
προγραμμάτων
αναφέρονται όλα τα προγράμματα και τα
χαρακτηριστικά τους.
Σημείωση:sΟ αισθητήρας μπορεί να συμβεί
να μην εντοπίσει φορτία μικρής διάστασης,
ρουχισμό που έχει εν μέρει στεγνώσει, σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερα να
επιλέγεται ένα πρόγραμμα καθορισμένης
διάρκειας.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα μεταξύ 30 και 75
λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και
τον βαθμό στεγνώματος που επιθυμείτε.
Εάν ο αισθητήρας δεν εντοπίσει το φορτίο θα
λειτουργήσει για 10 λεπτά πριν ξεκινήσει την
φάση στεγνώματος με κρύο αέρα.
Εάν το φορτίο είναι πολύ μεγάλο ή πολύ
βρεγμένο
ή
συσκευή
αυτόματα
θα
λειτουργήσει με την φάση κρύου αέρα και θα
σταματήσει περίπου μετά από 3 ώρες.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Πριν την πρώτη χρήση του στεγνωτηρίου:
● Διαβάστε προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών.
● Αφαιρέστε όλα τα είδη που βρίσκονται μέσα στο
τύμπανο.
● Σκουπίστε το εσωτερικό του τυμπάνου και την
πόρτα με υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν
σκόνη που μπορεί να κάθισε στη μεταφορά.
Προετοιμασία των ρούχων
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που πρόκειται να
στεγνώσετε είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
π εριστροφικό στεγνωτήριο, όπως αυτό
υποδεικνύεται από τα σύμβολα φροντίδας σε κάθε
είδος. Ελέγξτε ότι όλα τα κουμπιά είναι κουμπωμένα
και οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα ρούχα το μέσα
έξω. Τοποθετήστε τα ρούχα στο τύμπανο χωρίς να
τα πιέσετε, για να μη μπερδευτούν.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο:
μάλλινα, μεταξωτά, ευαίσθητα υφάσματα, νάιλον
κάλτσες, ευαίσθητες δαντέλες, υφάσματα με
μεταλλικές διακοσμήσεις, ενδύματα με διακοσμητικά
από PVC ή δέρμα, παπούτσια γυμναστικής, ογκώδη
είδη όπως υπνόσακους κλπ.
Σ ΗΜ ΑΝ Τ Ι ΚΟ : Μ η στ εγ ν ω νε τε ε ί δ η
επεξεργασμένα με υγρό στεγνού καθαρισμού ή
ενδύματα από ελαστικό (κίνδυνος πυρκαγιάς ή
έκρηξης).
Τα τελευταία 15 λεπτά το φορτίο πάντα περιστρέφεται σε ψυχρό αέρα.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Τοποθετείτε στο περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο
ρούχα που έχουν στυφτεί καλά με το χέρι ή στο
πλυντήριο. Όσο πιο στεγνά είναι τα ρούχα, τόσο
μικρότερος είναι ο χρόνος στεγνώματος και έτσι εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια.
ΠΑΝΤΑ
● Προσπαθείτε να στεγνώνετε το μέγιστο φορτίο
ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και ρεύμα.
● Πριν από κάθε κύκλο στεγνώματος βεβαιωθείτε
ότι το φίλτρο είναι καθαρό.
Μέγιστο φορτίο στεγνώματος
●
Βαμβακερά
● Συνθετικά
Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Τα μεγάλα
είδη (π.χ. υπνόσακοι, παπλώματα) όταν είναι υγρά
μπορεί να υπερβούν το μέγιστο επιτρεπόμενο
φορτίο.
Ταξινομήστε το φορτίο ως εξής
● Ανάλογα με τα σύμβολα των ετικετών με τις οδηγίες
του κατασκευαστή για την περιποίηση του ρουχισμού ,
που θα βρείτε στο κολάρο ή σε εσωτερική ραφή:
Κατάλληλο για στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
..
.
Στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο σε
υψηλή θερμοκρασία.
Στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο
σε χαμηλή θερμοκρασία.
Ακατάλληλο για στέγνωμα σε
φ ι κ ό στεγνωτήριο.
GR
περιστρο
Αν ένα είδος δεν έχει ετικέτα φροντίδας, πρέπει να
θεωρηθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για περιστροφικό
στέγνωμα.
● Aνάλογα με την ποσότητα και το πάχος
Όταν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από τη δυναμικότητα
του στεγνωτηρίου, χωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με το
πάχος (π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).
● Ανάλογα με το είδος του υφάσματος
Βαμβακερά/ λευκά: Πετσέτες, βαμβακερά ζέρσεϊ, λευκά
είδη.
Συνθετικά: Μπλούζες, πουκάμισα, φόρμες κλπ. από
πολυεστέρα ή πολυαμίδιο, καθώς και μικτές ίνες βαμβάκι/
συνθετικές.
Ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό στεγνώματος
Ταξινόμηση σε: στεγνά για σιδέρωμα, στεγνά για φύλαξη
κλπ. Για ευπαθή είδη πιέστε το κουμπί Ευπαθή για να
επιλέξετε χαμηλή θερμοκρασία στεγνώματος.
Οδηγός στεγνώματος
Ο πίνακας δείχνει τους κατά προσέγγιση χρόνους
στεγνώματος, ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος και
την υγρασία των ρούχων.
ΜΕΓΑΛΟ
ΦΟΡΤΙΟ
ΜΕΣΑΙΟ
ΦΟΡΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΙΟ
HIGH
140-165 λ.
70-80 λ.
50-65 λ.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
LOW
---
70-80 λ.
40-55 λ.
ΑΚΡΥΛΙΚΑ
LOW
---
50-65 λ.
30-40 λ.
ΥΦΑΣΜΑ
ΠΟΤΕ
● Μην ξεπερνάτε το μέγιστο βάρος. Έτσι γίνεται
σπατάλη χρόνου και ρεύματος.
● Μη φορτώσετε στο στεγνωτήριο είδη που
στάζουν. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
Μέγ. 8 κιλά
Μέγ. 4 κιλά
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
AMME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΤΕΓΝΑ
ΠΟΛΥ ΣΤΕΓΝΑ
ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ
Επιλέξτε το βαθμό στεγνώματος που επιθυμείτε . Μπορείτε να επιλέξετε
πετσέτες και μπουρνούζια, για ρουχισμό
που θα
αποθηκεύσετε χωρίς να σιδερώσετε ή το πρόγραμμα που αφήνει τα
ρούχα στεγνά
έτοιμα για σιδέρωμα .
Στεγνό Σιδέρωμα
Μάλλινα
Ατσαλάκωτα
Γρήγορο 40'
Ένα απαλό πρόγραμμα ειδικά μελετημένο για να κάνει τα μάλλινα πιο
απαλά μετά το στέγνωμα στον αέρα, τα τελευταία 12 λεπτά το
πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το φρεσκάρισμα των
μάλλινων που είχαν αποθηκευτεί στην ντουλάπα.
Το στεγνωτήριο διαθέτει ένα πρόγραμμα ειδικό για το ξεζάρωμα του
ρουχισμού Το πρόγραμμα έχει μια φάση διάρκειας 9 λεπτών με ζεστό
αέρα, η οποία ακολουθείται από μια φάση 3 λεπτών με κρύο αέρα.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία για εκείνες τις
περιπτώσεις που τα ρούχα θα φυλαχτούν στο καλάθι για ένα χρονικό
διάστημα πριν σιδερωθούν. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη και όταν τα
ρούχα έχουν στεγνώσει πολύ έξω ή επάνω σε καλοριφέρ. Με αυτό το
κύκλο απομακρύνεται το πολύ ζάρωμα μ και το σιδέρωμα γίνεται εύκολα
και γρήγορα.
Γρήγορο πρόγραμμα με διάρκεια κύκλου 40’. Είναι ένα πρόγραμμα που
μας δίνει όμορφα και μαλακά ρούχα έτοιμα σε λιγότερο από 40 λεπτά.
Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος ο αισθητήρας ελέγχει
συνεχώς το βαθμό στεγνώματος και την
θερμοκρασία στο κάδο .Ο κύκλος ολοκληρώνεται ευθύς ως στεγνώσουν
τα ρούχα. Η διάρκεια του κύκλου μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος των
ρούχων. Μέγιστο φορτίο για αυτό το πρόγραμμα είναι 2kg και είναι
κατάλληλο για όλα τα ρούχα που μπορούν να στεγνώσουν στο
στεγνωτήριο
150'
Πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 150'
120'
Πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 120'
90'
Πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 90'
75'
Πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 75'
60'
Πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 60'
45'
Πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 45'
30'
Πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 30'
Φρεσκάρισμα
Φρεσκάρισμα με κρύο αέρα διάρκειας 20 ‘
EL
ΠΟΡΤΑ και ΦΙΛΤΡΟ
Άνοιγμα της πόρτας
Πιέστε την χειρολαβή για
να ανοίξετε τη πόρτας
the door.
Για να ξεκινήσει Το στεγνωτήριο
Κλείστε τη πόρτα και
close the .
πιέστε
press
Επισήμανση ! Κατά την λειτουργία της συσκευής η
επιφάνεια της πόρτας και ο κάδος ίσως έχουν υψηλές
θερμοκρασίες. Μην διακόπτετε την λειτουργία της
συσκευής πριν από την ολοκλήρωση του κύκλου
στεγνώματος. Εάν διακόψετε την λειτουργία πριν το τέλος
πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως το ρουχισμό και να τον
απλώσετε ώστε να φύγει η θερμότητα
Φίλτρο
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Για να εξασφαλίσετε την
αποτελεσματικότητα του κύκλου στεγνώματος
καθαρείστε το πριν από κάθε χρήση .
1 . Τραβήξτε το φίλτρο
προς τα επάνω
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
Το νερό που αφαιρείται από τη συσκευή κατά
τη διάρκεια του στεγνώματος συγκεντρώνεται
στο εσωτερικό της πόρτας.
Όταν το δοχείο γεμίσει στο πίνακα θα
ανάψει η λυχνία και το δοχείο θα πρέπει
να αδειάσει .Είναι σκόπιμο το δοχείο να
αδειάζει στο τέλος κάθε κύκλου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την διάρκεια των
πρώτων κύκλων λίγο νερό θα παραμείνει
στο κύκλωμα της συσκευής
Αφαίρεση του δοχείου νερού
1.ainer
Τραβήξτε απαλά το
δοχείο νερού από την
χειρολαβή
Όταν είναι γεμάτο
ζυγίζει περίπου 6 kg.
2 . Γείρετε το δοχείο για
να αδειάσετε το νερό από
το στόμιο.
Όταν αδειάσετε το δοχείο
τοποθετείστε το στην
θέση του, πρώτα βάλτε
την βάση στην θέση της
και μετά πιέστε το απαλά
προς τα μέσα και επάνω.
2. Ανοίξτε το φίλτρο βλ.εικονα
3. Αφαιρέστε απαλά την
βρωμιά με την βοήθεία
μιας μαλακιάς βούρτσας
using a soft brush or
your
fingertips.
4 . Βάλτε
το φίλτρο στην
θέση του
.
Λυχνία καθαρισμού φίλτρου
Ανάβει όταν το
φίλτρο πρέπει να καθαριστεί
Εάν το στεγνωτήριο
δεν στεγνώνει ελέγξτε
μήπως έχει βουλώσει
το φίλτρο
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
EL
3.Πιέστε
Το πλήκτρο
Press
to
Να
ξεκινήσει Button
ο κύκλος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:εάν έχετε
την δυνατότητα
αποχέτευσης κοντά στο
στεγνωτήριο μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το
κιτ αποχέτευσης και να
λύσετε μόνιμα το
πρόβλημα αποχέτευσης
του νερού αυτό
σημαίνει ότι δεν θα
χρειάζεται να αδειάζετε
το δοχείο
1
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ.
Εάν ανοίξετε την πόρτα στη μέση του κύκλου η
χειρολαβή μπορεί να είναι πολύ ζεστή. Το
άδειασμα του δοχείου στη μέση του κύκλου
πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή.
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ
Επισήμανση:Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού
του συμπυκνωτή αποσυνδέεται τη συσκευή από την
παροχή .
Για την διατήρηση της αποτελεσματικότητας του
στεγνωτηρίου ελέγχετε την καθαριότητα του
συμπυκνωτή
Αφαίρεση του συμπυκνωτή
1 .Αφαιρέστε τον
μασπιέ
kickplate.
2. Περιστρέψτε τα δύο
κλείστρα προς τα αριστερά
για να βγάλετε το
συμπυκνωτή έξω
3 . Αφαιρέστε την
μονάδα του συμπυκνωτή
4. Αφαιρέστε απαλά με
ένα πανάκι την βρωμιά
και το χνούδι που μπορεί
να έχει μαζευτεί, μετά
τοποθετείστε το
συμπυκνωτή κάτω από
μια βρύση για να φύγουν
τυχόν υπολείμματα που
δεν μπορέσατε να
απομακρύνετε
5. Τοποθετείστε το
συμπυκνωτή με προσοχή
στην θέση του και πιέστε
σταθερά Ασφαλίστε τα
δύο κλείστρα
περιστρέφοντας δεξιά
6. Βάλτε τον μασπιέ
στη θέση του
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετείστε το
ρουχισμό στο τύμπανο. Βεβαιωθείτε ότι ο
ρουχισμός δεν έχει μαγκωθεί στην πόρτα
2. Κλείστε προσεκτικά την πόρτα πιέζοντας
έως ότου δεν ακούσετε το χαρακτηριστικό
κλικ.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράμματος για να επιλέξετε το
πρόγραμμα που επιθυμείτε
(συμβουλευθείτε τον πίνακα)
4. Εάν στεγνώνετε συνθετικά,ακρυλικά ή ευαίσθητα
items,
Πιέστε το
Πλήκτρο για να μειώστε την θερμοκρασία
Η λυχνία δίπλα από το πλήκτρο θα ανάψει
Πρόγραμμα
πιέστε το
Πλήκτρο, ώστε
light up
να
αλλάξετε
τις ρυθμίσεις
πουthis
κάνατε
.
when
the machine
is in low
heat
setting.
To
deselect in the first few minutes of the
5. Πιέστε το
πλήκτρο. Το στεγνωτήριο θα ξεκινήσει
Αυτόματα και η λυχνία στεγνώματος θα
παραμείνει αναμμένη.
continuously lit.
6. Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά την διάρκεια του
κύκλου ,για να ελέγξετε το πλυντήριο πιέστε το ,
Προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί
αφού κλείσετε τη πόρτα καλά.
7. Όταν ο κύκλος είναι προς το τέλος η συσκευή θα
πραγματοποιήσει τη φάση στεγνώματος με κρύο
αέρα έως το τέλος του κύκλου
.
8. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος θα εμφανισθεί η
ένδειξη ΕND
9. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου το τύμπανο
περιστρέφεται διακεκομμένα ώστε να μειωθεί το
ζάρωμα των ρούχων,αυτό συνεχίζει μέχρι να
διακόψετε την λειτουργία και να ανοίξετε την πόρτα .
EL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας
Η λειτουργία μετάθεσης έναρξης του κύκλου δίνει την δυνατότητα μεταφοράς της έναρξης κατά 3,6,9 ώρες.
Την πρώτη φορά που θα πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας θα εμφανισθεί η ένδειξη 3 ώρες, κάθε
επόμενη φορά που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη θα μετατίθεται κατά 3 ώρες
the button will increase the delay to 6 or 9 hours.
Γιαναξεκινήσειτοπρόγραμμαπρέπειναπιέσετετοπλήκτρο Start/Pause η συσκευή θα ολοκληρώσει το κύκλο
αφού παρέλθει ο χρόνος μετάθεσης της έναρξης . Οι λυχνίες των ενδείξεων 3, 6 ή 9 ώρες θα
αναβοσβήνουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου μετάθεσης .
Ακύρωση και νέος προγραμματισμός της συσκευής
για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία
DRY θα αναβοσβήσει σε επιβεβαίωση του νέου προγραμματισμού.
Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμα πιέζετε συνεχώς το πλήκτρο Start/Pause
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
Καθαρισμός
● Καθαρισμός του φίλτρου αδειάστε το δοχείο
ater
filter and
Νερού
μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος
●
Καθαρίζετε τακτικά το συμπυκνωτή
● Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε το εσωτερικό
του τύμπανου και αφήνετε την πόρτα ανοικτή για
κάποιο χρονικό διάστημα ,ώστε να κυκλοφορήσει ο
αέρας και να στεγνώσει.
● Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες και την
πόρτα με ένα μαλακό ύφασμα.
● ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ σφουγγαράκια
καθαρισμού και κρέμα καθαρισμού
agents.
● Για να αποφύγετε να κολλήσει η πόρτα η να
μαζευτεί γλίτσα καθαρίζετε το εσωτερικό της
πόρτας και την τσιμούχα με ένα υγρό ύφασμα
μετά από κάθε χρής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τύμπανο και φορτία μπορεί να
είναι πολύ θερμά .
EΛ
Tεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Μέγιστο φορτίο
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Ενεργειακή Κατηγορία
115 litres
8 kg
85 cm
60 cm
60 cm
B
Πληροφορίες για Test Laboratory
EN 61121 Πρόγραμμα-Πρόγραμμα δοκιμής
-ΣΤΕΓΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
-ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ
-ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
-ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΕΓΝΑ
-ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
- ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΕΓΝΑ +ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ Διακόπτετε την λειτουργία της
συσκευής και αποσυνδέστε την από την παροχή
πριν από κάθε εργασία καθαρισμού -συντήρησης
Για πληροφορίες του ηλεκτρικού συστήματος διαβάστε την
ετικέτα στο εμπρός μέρος της συσκευής στο εσωτερικό της
πόρτας (ανοικτή)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ποια μπορεί να είναι η αιτία για…
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Προβλήματα που μπορείτε να διορθώσετε
μόνοι σαςΠριν καλέσετε την τεχνική υποστήριξη
GIAS για τεχνικές συμβουλές, διαβάστε και
πραγματοποιείστε τους ελέγχους που
ακολουθούν.Η επίσκεψη του τεχνικού επιβαρύνει
το πελάτη εάν διαπιστωθεί ότι η συσκευή
λειτουργεί ,έχει εγκατασταθεί ή χρησιμοποιείται
λανθασμένα. Αν μετά τον έλεγχο το πρόβλημα
παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη GIAS. Ίσως να μπορέσουν να σας
βοηθήσουν μέσω τηλεφώνου.
Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το
στεγνωτήριό σας μετά την ολοκλήρωση όλων των
συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία
Σέρβις της GIAS .
Ίσως να μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω
τηλεφώνου ή να κλείσετε ραντεβού για επίσκεψη
τεχνικού βάσει των όρων της εγγύησής σας.
Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει χρέωση αν για τη
συσκευή σας ισχύει κάποιο από τα εξής:
Πολύ μεγάλος χρόνος στεγνώματος/ ρούχα όχι
εντελώς στεγνά…
●
● Έχετε επιλέξει σωστό χρόνο /πρόγραμμα
στεγνώματος;
● Μήπως τα ρούχα ήταν πολύ βρεγμένα;
Στύφτηκαν τα ρούχα καλά με το χέρι ή σε
πλυντήριο;
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
● Μήπως υπερφορτώθηκε το στεγνωτήριο;
● Μήπως είχε γίνει η
από
επιλογή
προηγούμενο κύκλο;
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί…
● Ελέγξτε τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος
Ελέγξτε με την βοήθεια άλλης συσκευής όπως
επιτραπέζιου φωτιστικού.
● Έχει συνδεθεί σωστά το φις στην παροχή
ρεύματος δικτύου;
● Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος;
● Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
● Είναι καλά κλεισμένη η πόρτα;
● Έχει ενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο, τόσο
στηνπαροχή ρεύματος όσο και στο μηχάνημα;
● Έχει επιλεγεί ο χρόνος στεγνώματος ή το
πρόγραμμα;
● Έχει ενεργοποιηθεί πάλι η συσκευή μετά το
άνοιγμα της πόρτας;
● Βρεθεί ότι λειτουργεί κανονικά.
Δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης.
● Έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.
Ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά,
από τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης και το δίκτυο
πώλησης ανταλλακτικών και αναλωσίμων
Τεχνική Υποστήριξη
GIAS
Για σέρβις και επισκευές α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε
στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
GIAS στο τηλέφωνο 801.11.50.50.50
Το στεγνωτήριο κάνει θόρυβο…
● Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της GIAS για
συμβουλές.
Η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού του φίλτρου είναι
αναμμένη…
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
Η ενδεικτική λυχνία Άδειασμα νερού είναι
αναμμένη…
● Μήπως το δοχείο νερού χρειάζεται
άδειασμα;
EL
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά σφάλματα που
μπορεί να υπάρξουν στο εγχειρίδιο.
Ο κα τ α σ κ ε υ α σ τ ή ς διατηρεί το δικαίωμα
να επιφέρει κατάλληλες τροποποιήσεις στα
προϊόντα του χωρίς την αλλαγή ουσιωδών
χαρακτηριστικών.
5.12.13 matbureau
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising