Candy | CMD 136-86S | Candy CMD 136-86S Användarmanual

Candy CMD 136-86S Användarmanual
DA
SV
Brugsanvisning
Bruksanvisning
CMD 136
DA
TILLYKKE
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
2
SV
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candy långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
I Candy omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
För service kontaktas någon
av Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
SV
DA
KAPITEL
AVSNITT
INDHOLD
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion.
Inlednig
Modtagelse og udpakning.
Allmänt
1
Garantibestemmelser.
Garanti
2
Sikkerhedsregler .
Säkerhetsanvisningar
3
Tekniske data.
Tekniska data
4
Opstilling og Installation.
Idrifttagning och installation
5
Beskrivelse af funktioner.
Manöverpanel
6
Program oversigt.
Programtabell
7
Valg af program
Programval
8
Sæbe skuffen.
Tvättmedelsbehållare
9
Gode råd vedr. vask
Hantering av tvätt
10
Sådan bruges maskinen.
Tvätt
11
Tørring
Torkning
12
Automatisk vask og tørring i
en cyklus
Automatisk tvättning och
torkning
13
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengöring och skötsel
14
Fejl søgnings skema.
Checklista
15
3
DA
DA
SV
KAPITEL 1
AVSNITT 1
KAPITEL 2
AVSNITT 2
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
GARANTI
GARANTI
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTISEDEL
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
4
SV
A
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
B
C
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
D
F
E
5
DA
KAPITEL 3
SV
AVSNITT 3
● Brug ikke adaptere, eller
multistik.
● Lad ikke børn betjene
SIKKERHEDS
REGLER.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
SÄKERHETSANVISNINGAR
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Stäng vattenkranen.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
6
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Hvis maskinen går i stå
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
maskinen.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Utsätt inte maskinen för
vädrets makter (regn, sol
etc.).
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Tvättmaskinen för inte
transporteras så att den lutar
mot luckan.
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
● Använd inga skarvsladdar
● Låt inte barn använda
● Håll inte i vreden eller
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Ved transport, læn da ikke
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
adapter eller skarvdosor.
udsat for regn, eller direkte
sol.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
● Anslut inte maskinen till
● Håll i stickkontakten när Du
● Alla Candy maskiner är
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
maskinen, uden behørigt
opsyn.
● Efterlad ikke maskinen
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
SV
DA
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
7
SV
DA
KAPITEL 4
DA
AVSNITT 4
85
cm
SV
KAPITEL 5
AVSNITT 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Kapa bandet kring
slangarna.
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
54 cm
60 cm
8
TVÄTTMASKIN
VASK
TEKNISKE DATA
TEKNISKA DATA
KAPACITET
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
6
VANDSTAND NORMAL
NORMAL VATTENMÄNGD
l
6÷15
TILSLUTNINGS
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°C)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°C)
kWh
1,8
FORSIKRING (Amp.)
SÄKRING
A
10
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
VANDTRYK.
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
DRIFT SPÆNDING
SPÄNNING
V
230
2150
1300
TORKNING
TØRRING
4
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
9
DA
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
SV
DA
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Juster maskinen med de
forreste ben.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
A
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
max 100 cm
min 4 cm
10
SV
B
C
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
DA
SV
KAPITEL 6
AVSNITT 6
M
SV
DA
L
I
C
Q
R
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
LUGE HÅNDTAG
HANDTAG
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
A
2 min.
D E F G HB
P
N
A
FUNKTIONS OVERSIGT
MANÖVERPANEL
Dør håndtag
Handtag
Indikator for lukket luge
Lampan Dörren låst
Start knap
Start-knapp
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
A
B
C
D
E
F
G
H
Kold vask knap
kallt knapp
Anti krøl knappen
Knapp för skrynkelskydd
Knappen for Intensiv vask
Intensive-knappen
Knap til Udskudt start
Knappen Startfördröjning
Knap for Variabel
Centrifugeringshastighed
Spin speed-knappen
Kontrollampe for
centrifugeringshastighed
Indikatorlampa för
centrifugeringshastighet
I
Indikatorer for
tidsnedtællingssystem
Indikatorlampor för
tidsnedräkningssystem
L
Kontrollys bag betjenings
knapperne
Tryckknapparnas
kontrollampa
M
Timer knap for valg af
program med OFF position
Programväljare med OFF
position
N
Programvælgerknappen for
tørring
Knapp för val av torkprogram
P
Indikatorer for
tørreprogrammer
Torkprogrammets lampor
Q
Sæbe skuffe
Tvättmedelsbehållare
R
12
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LAMPAN DÖRREN LÅST
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
B
13
DA
SV
START KNAP
START KNAPP
Når du har valgt et program,
skal indikatoren STOP blinke,
inden du trykker på
knappen START.
När programvalet pågår,
vänta till lampan "STOPP"
börjar blinka innan du
trycker på knappen START.
Tryk startknappen ind
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program).
Tryck in startknappen
(kontrollampan lyser för det
valda programmet)
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Programmet kan afbrydes
midlertidigt når som helst
under vask, ved at knappen
"Start/Pause" holdes nede i
ca. 2 sekunder. Når
maskinen er i pausetilstand,
blinker kontrollamperne for
sluttidspunkt,
centrifugeringshastighed og
indstillinger.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Hvis programmet skal
annulleres, skal
programvælgeren drejes
hen til positionen FRA.
14
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Du kan göra paus i
programmet när som helst
under tvättcykeln genom
att hålla ner Start/Pauseknappen cirka två
sekunder. När maskinen är i
pausläge blinkar
indikatorlampan Time To
End (sluttid), knapparna för
centrifugeringshastighet
och tillval.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
AVBROTT I PROGRAMMET
Programmet kan avbrytas
genom att vrida väljaren till
läge AV.
C
DA
SV
KOLD VASK KNAP
Ved at trykke på denne knap,
vasker maskinen med koldt
vand i alle programmer uden
at ændre andet i programmet.
Gardiner, små tæpper, sarte
samt ikke farveægte tekstiler
kan vaskes sikkert, takket være
denne nye funktion.
KALLT KNAPP
Genom att trycka på denna
knapp tvättar maskinen med
kallt vatten utan att de andra
egenskaperna i programmet
ändras. Tack vare denna
funktion kan t.ex. gardiner, små
mattor, handgjorda textilier och
kläder som färgar av sig tvättas
säkert.
ANTI KRØL KNAPPEN
(ikke muligt i
bomuldsprogrammer)
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved udpumpningen
vil tromlen stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke i
koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den lette
centrifugering udelukkes.
I uldprogrammet vil anti krøl
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
KNAPP FÖR SKRYNKELSKYDD
(Inte möjligt på bomulls
programmen)
Denna funktion kan aktiveras
för att minimera skrynklor,
varefter man specificerar
tvättprocessen närmare
genom att välja tvättprogram
och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning av
blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har beskrivits
ovan för blandad tvätt, med
undantag av den gradvisa
avkylningen av vattnet, men
med ett extra skede där
vattnet står stilla i trumman
med stopp efter den sista
sköljningen.
I ylleprogrammet har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter den
sista sköljningen, så att fibrerna
blir så smidiga som möjligt.
Under skölj stopp fasen
kommer indikatorlampan att
blinka för att visa att apparaten
är i pause läge.
Tvättprocessen för ömtålig tvätt
och ylle kan avslutas på
följande sätt:
- Återställ knappen för
SKRYNKELSKYDD för att avsluta
processen med tömning och
centrifugering.
Om du inte vill centrifugera
kläderna och aktivera endast
vattentömning:
- Sätt programväljaren i läge
AV.
- Välj bara programstyrd
vattentömning
- Starta maskinen igen genom
att trycka på knappen START.
Under skylle pauserne vil
indikator lampen blinke for at
vise at maskinen er i pause.
Efter skåne- og uld
programmet kan
udtømningen foretages ved
at frakoble anti krøl knappen
og programmet vil afslutte
normalt.
Hvis tøjet ikke skal
centrifugeres, men vandet
udpumpes, skal du benytte
følgende fremgangsmåde:
- Drej programvælgeren til
OFF.
- Vælg kun udpumpning.
- Tænd maskinen igen ved at
trykke på knappen START.
D
E
15
DA
KNAPPEN FOR INTENSIV VASK
Ved at trykke på denne knap,
der kun kan aktiveres under
bomuldsprogrammer, aktiveres
sensorerne i det nye Activasystem. De påvirker både den
valgte temperatur, der bevares
konstant under hele vasken,
samt tromlens mekaniske
funktion.
Tromlen er fremstillet til at rotere
ved to forskellige hastigheder
på afgørende tidspunkter. Når
vaskemidlet blandes med tøjet,
roterer tromlen på en måde, så
vaskemidlet fordeles jævnt.
Under vask og skylning øges
tromlens rotationshastighed, for
at optimere vaskeprocessen.
Takket være dette specielle
system er vaskeeffektiviteten
blevet forbedret UDEN AT
FORLÆNGE
VASKEPROGRAMMET.
INTENSIVE-KNAPPEN
KNAP TIL UDSKUDT START
Maskinens starttidspunkt kan
indstilles med denne knap.
Starten kan udskydes med 3, 6
eller 9 timer.
Følg nedenstående for at
indstille udskudt start:
Vælg et program (indikatoren
STOP blinker)
Tryk på knappen for udskudt
start (hver gang du trykker på
denne knap, udskydes starten
med hhv. 3, 6 eller 9 timer, og
den tilsvarende indikator
blinker).
Tryk på START for at aktivere
funktionen for udskudt start
(den indikator, der er tilknyttet
det valgte tidspunkt for udskudt
start, holder op med at blinke
og forbliver tændt).
Programmet starter, når den
indstillede tidsforskydning er
nået.
KNAPPEN
STARTFÖRDRÖJNING
Utrustningens starttid kan
ställas in med denna knapp.
Starten kan fördröjas med 3, 6
eller 9 timmar.
Gör så här för att ställa in en
fördröjd start:
Välj ett program (lampan
"STOPP" blinkar)
Tryck på knappen
Startfördröjning (varje gång
knappen trycks in fördröjs
starten med 3, 6 eller 9 timmar,
och motsvarande lampor
blinkar).
Tryck på START för att utlösa
startfördröjningsfunktionen
(lampan för den valda
starttiden slutar blinka och
lyser med fast sken).
Vid slutet av den inställda
tidsfördröjningen startar
programmet.
Sådan annulleres funktionen for
udskudt start:
Tryk på knappen for udskudt
start, indtil indikatoren holder
op med at lyse (indikatoren
STOP blinker), og programmet
kan startes manuelt ved hjælp
af knappen START, eller sluk
maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
16
DA
SV
Trycker du på den här
knappen aktiveras sensorerna
i det nya Activa-systemet. Det
kan bara aktiveras i
programmet Cotton (bomull).
Sensorerna påverkar vald
temperatur som hålls på
konstant nivå under hela
tvättprogrammet och
trummans mekaniska arbete.
Trumman är utformad så att
den vänder med två olika
hastigheter vid särskilda
tillfällen. När tvättmedlet sugs
in i textilierna roteras trumman
så att tvättmedlet fördelas
enhetligt. Under tvätt och
sköljningen ökas hastigheten
så att rengöringen
maximeras. Tack vare detta
specialsystem förbättras
effektiviteten i
tvättproceduren UTAN ATT
TVÄTTPROGRAMMET BEHÖVER
FÖRLÄNGAS.
Gör så här för att avbryta
startfördröjningsfunktionen:
Tryck på knappen
startfördröjning tills lamporna
stängs av (lampan "STOPP"
blinkar) och programmet kan
startas manuellt med
knappen START eller
utrustningen stängas av
genom att sätta
programväljaren i läge AV.
F
G
SV
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan
justere maskinens
centrifugeringshastighed
efter behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
SPIN SPEED-KNAPPEN
KONTROLLAMPE FOR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når De har angivet et
program, vises den
maksimale
centrifugeringshastighed
automatisk af den relevante
kontrollampe.
Hvis De vælger en lavere
centrifugeringshastighed
vha. knapperne, tændes den
relevante kontrollampe.
INDIKATORLAMPA FÖR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När du ställer in ett program
visas maximal
centrifugeringshastighet
automatiskt av en
indikatorlampa.
Du kan välja en lägre
hastighet genom att trycka
på en knapp så att den
berörda indikatorlampan
lyser.
I
INDIKATORER FOR
TIDSNEDTÆLLINGSSYSTEM
Du kan bedre tilrettelægge
din tid, da denne
vaskemaskine har et
indikatorsystem, så du hele
tiden kan se, hvor lang tids
vasketid der er tilbage.
INDIKATORLAMPOR FÖR
TIDSNEDRÄKNINGSSYSTEM
För att bättre kunna hantera
din tid, har tvättmaskinen ett
indikatorbelysningssystem
som håller dig konstant
informerad om den
återstående cykeltiden.
L
Indikator ved 90:
Resterende tid over 60
minutter
Lampan "90": Mer än 60
minuter kvar
Indikator ved 60: Resterende
tid er under 60 minutter
Indikator ved 30: Resterende
tid er under 30 minutter
Indikator ved 15: Resterende
tid er under 15 minutter
Indikator ved stop:
Programmet er slut.
Centrifugeringscykeln är
viktig för att så mycket av
vattnet som möjligt
avlägsnas från tvätten utan
att skada textilierna. Du kan
justera centrifugeringens
hastighet efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå
från centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln
behöver du bara trycka på
knappen tills du når den
hastighet du vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Du kan ändra hastigheten
när som helst, också utan att
sätta maskinen i pausläge.
H
Lampan "60": Mindre än 60
minuter kvar
Lampan "30": Mindre än 30
minuter kvar
Lampan "15": Mindre än 15
minuter kvar
Lampan "Stopp":
Programmet slut
17
DA
KONTROLLYS BAG BETJENINGS
KNAPPERNE
Kontrollyset bag
betjeningsknapperne vil lyse
når knappen er aktiveret
d.v.s at funktionen er valgt.
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER.
MASKINEN TÆNDES
VED AT VÆLGE ET
PROGRAM VIA
PROGRAMVÆLGEREN.
DENNE STATUS
ANGIVES VED, AT
INDIKATOREN STOP
BLINKER. DENNE
INDIKATOR BLINKER,
INDTIL MASKINEN
STARTES ELLER SLUKKES.
Tryk på knappen
"Start/Pause" for at starte det
valgte forløb.
SV
TRYCKKNAPPARNAS
KONTROLLAMPA
Kontrollampan vid
tryckknapparna tänds då
man väljer en viss funktion.
M
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
N
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA.
MASKINEN SLÅS PÅ
GENOM ATT VÄLJA ETT
PROGRAM MED
PROGRAMVÄLJAREN.
STATUS VISAS GENOM
ATT LAMPAN "STOPP"
BLINKAR, OCH
FORTSÄTTER ATT BLINKA
TILLS MASKINEN
STARTATS ELLER
MASKINEN ÅTERSTÄLLTS
TILL LÄGET AV.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen
hen på OFF.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen
till OFF.
18
SV
PROGRAMVÆLGERKNAPPEN
FOR TØRRING
KNAPP FÖR VAL AV
TORKPROGRAM
Programvælgeren må ikke
stå på SLUKKET (OFF); tryk på
knappen for at vælge det
ønskede tørreprogram; et
indikatorlys lyser for at vise
resultatet af det valgte
tørreprogram, hver gang du
trykker på knappen.
Hvis du ønsker at annullere
dit valg, inden
tørreprogrammet starter, skal
du trykke flere gange på
knappen, indtil
indikatorlysene slukkes, eller
sæt programvælgeren
tilbage til SLUKKET (OFF).
Hvis du ønsker at afbryde
programmet under tørringen,
skal du holde knappen nede
i 3 sekunder, indtil indikatoren
for afkøling lyser; pga. den
høje temperatur inde i
tromlen, anbefaler vi, at du
lader tørretumbleren afslutte
afkølingsfasen, inden du stiller
programvælgeren tilbage på
SLUKKET (OFF) og tager
vasketøjet ud.
Tryck på knappen och välj
önskat torkprogram.
Programväljaren får inte vara
i OFF-läge. En lampa lyser
och visar valt torkresultat
varje gång du trycker på
knappen.
Vill du avbryta valet innan
torkprogrammet har startats
trycker du på knappen
upprepade gånger tills
lampan slocknar eller vrider
på programväljaren tills den
är i OFF-läge.
Vill du avbryta
programcykeln under
torkningen håller du ner
knappen i 3 sekunder tills
avsvalningslampan lyser.
Eftersom temperaturen är
hög i trumman
rekommenderar vi dig att
låta torktumlaren slutföra
avsvalningen innan du sätter
programväljaren till OFF-läge
och tar ut tvätten.
P
Tryck på knappen
Start/Pause för att påbörja
vald cykel.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
DA
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
19
DA
SV
INDIKATORER FOR
TØRREPROGRAMMER
Indikatorerne viser
programtype og/eller
tørretid:
TORKPROGRAMMETS LAMPOR
Automatiske programmer:
Når du vælger et af disse 3
automatiske programmer, vil
tørretumbleren beregne den
nødvendige tid til tørring og
den nødvendige
restfugtighed i forhold til
tøjmængde og valgt
tørremåde.
Når du har trykket på
knappen START, lyser en af
indikatorerne for at vise den
resterende tørretid.
Automatiska program:
Väljer du ett av dessa tre
automatiska program
beräknar
tvättmaskinen/torktumlaren
den tid som krävs för torkning
och den återstod av fukt
som har valts, enligt lasten
och vald torktyp.
När du har tryckt på STARTknappen lyser en av dessa
lampor för att visa hur lång
torktid som är kvar.
"
" = Ekstra tørt
tørreprogram (anbefales til
håndklæder, badekåber og
store tøjmængder)
”
” = Extra torrt
torkprogram
(rekommenderas för
handdukar, badrockar och
skrymmande last)
"
" = Skabstørt
tørreprogram
"
" = Strygetørt
tørreprogram
Lamporna visar
programtypen och/eller
torktiden:
”
” = Skåptorrt
torkprogram
”
” = Stryktorrt
torkprogram
NYTTIGE TIP:
Det 30 minutter lange
tørreprogram anbefales til
små mængder tøj (under 1
kg) eller til let fugtigt tøj.
Tørretumbleren stopper
tørrecyklussen automatisk,
når den ønskede
tørhedsgrad er nået.
Det er bedst ikke at afbryde
tørreprogrammet,
medmindre det er strengt
nødvendigt, hvis maskinen
skal kunne fungere korrekt, .
ANVÄNDBARA TIPS:
Torkprogrammet som tar 30
minuter rekommenderas för
mindre last (lättare än 1 kg)
eller lätt fuktad last.
Tvättmaskinen/torktumlaren
avslutar programcykeln
automatiskt när den uppnår
vald torknivå.
Du använder apparaten på
korrekt sätt om du undviker
att avbryta torkprogrammet
annat än i absolut nödfall.
Tidsindstillede programmer:
120 minutter – 90 minutter –
60 minutter – 30 minutter:
Indikatorer med dobbelt
funktion:
Hvis et af de 3 automatiske
tørreprogrammer er valgt,
viser indikatorerne den
resterende tørretid
De kan bruges til at vælge
tidsindstillede
tørreprogrammer.
Tidsinställda program:
120 minuter – 90 minuter – 60
minuter – 30 minuter:
Tvåfunktionsindikatorer:
Har du valt ett av de tre
automatiska programmen
visar indikatorerna hur lång
torktid som är kvar.
De kan användas för att
välja tidsinställda
torkprogram.
Afkølingsfase
:
Er tændt i sidste del af
afkølingsfasen, de sidste 10
minutter af hver tørring.
Avsvalningsfas
:
Sätts på under den
avslutande avsvalningen de
sista tio minuterna av varje
torkning.
20
Q
DA
PROGRAM OVERSIGT
KAPITEL 7
PROGRAMVÆLGEREN PÅ:
Vaskeprogrammer:
FYLDNIG
MAX
kg
TEMPERATUR
°C
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
❙❙
Kogevask Normal Vask
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Bomuld, Blandet
❙
Hvid vask
90
6
90°
●
●
Hvid vask med
forvask
60
P
6
60°
●
●
Kulørt vask
farveægte
60
6
60°
●
●
Kulørt vask
farveægte
40
6
40°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
30
6
30°
●
●
4
-
3
60°
●
●
3
60°
●
●
**
Tørring
Skånevask
Syntetiske Stoffer
Nylon, Perlon, Blandet, Bomuld
Kulørt vask
farveægte med
forvask
60
P
Bomuld
Blandet, Syntetisk
Kulørt vask
farveægte
60
Nylon, Dralon, Trevira
Kulørt vask
farveægte
50
3
50°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
40
3
40°
●
●
Sart, Blandet, Syntetisk
Kulørt vask ikke
farveægte
30
3
30°
●
●
BLANDET
Tørring
2
-
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
30°
●
●
-
-
●
-
-
●
-
-
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Skånevask
Ekstra Finvask
ULD vask
Uldvask
Håndvask
40
30
30
Speciel
* Skylning, bomuld
22
blandede
* Skylning,
stoffer
* centrifugering
Udpumpning
“Mix
* Programmet
& Wash System”
quick
* 32 minutter
vask
40
50
**
Vigtige noter:
* Specialprogrammer med automatisk tørring.
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at fylde
maskinen med 3 kg.
BOMULD
**
●
●
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades
helt, især til de sarte vaske programmer.
** Programmer efter CENELEC EN 60456.
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver
behandling med flydende blegemiddel, kan forbehandling ske i
vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "II"
i sæbeskuffen, og vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og
lægge resten af tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det
relevante program.
●
23
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
PROGRAMVÄLJARE
PÅ:
Tvättprogram
Vit-kulõrtvätt
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMEDELSFACK
❙❙
❙
Vittvätt
90
6
90°
●
●
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Bomull
Vittvätt med
förtvätt
60
P
6
60°
●
●
Kulörtvätt
färgäkta
60
6
60°
●
●
Kulörtvätt
färgäkta
40
6
40°
●
●
6
30°
4
-
3
60°
●
●
3
60°
●
●
50
3
50°
●
●
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
2
-
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
30°
●
●
-
-
●
Sköljning,
blandade tyger
-
-
●
centrifugering
-
-
Utpumpning
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Kulörtvätt inte
färgäkta
30
Torkning
BOMULL
Kulörtvätt
färgäkta med
förtvätt
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt inte
färgäkta
Bland- och
syntetmaterial
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Alla ovannämnda
Kulörtvätt inte
färgäkta
BLANDAT
Torkning
Skontvätt
Fintvätt
Ullprogram
60
P
60
40
30
Ylle
Handtvätt
30
Special
* Sköljning, bomull
24
**
*
*
“Mix
* Programmet
&Wash System”
minuters
* 32snabbtvätt
40
50
**
**
●
OBS!:
* Specialprogram för automatisk torkning.
●
●
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
●
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets
lapp eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
** Program enligt EN 60456.
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med
blekmedel går det att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är
märkt "II" i tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av
textilierna och fortsätter med ett vanligt tvättprogram.
●
25
DA
KAPITEL 8
SV
AVSNITT 8
VALG AF PROGRAM VAL AV PROGRAM
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
1 NORMAL VASK - KOGEVASK
- NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
TØRRING BOMULD
Bomud, lagener, pudevår,
linned, håndklæder,
badekåber, blue jeans, etc.
TORKNING BOMULL
Vit - kulörtvätt, bomull, frotté
m.m. tåliga textilier
2 FINVASK - SYNTETISK VASK
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget skånsom
behandling, og et meget fint
vaskeresultat.
2 BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre sköljningar
med hög vattennivå
garanterar en skonsam
behandling och ett effektivt
resultat.
TØRRING BLANDET
Syntetiske stoffer, skjorter,
blandet bomuld.
TORKNING BLANDAT
Syntet - och blandmaterial
3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks. MASKINVASKBAR
ULD.
HÅNDVASK 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøjets
vaskeanvisning viser ”kun
Håndvask”. Programmet
indeholder svag vask ved 30
grader efterfulgt af 3
skånsomme skylninger med
en svag centrifugering.
26
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
3 FINTVÄTT
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
HANDTVÄTT 30°
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som kan
användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30
grader därefter 3
skonsamma sköljningar med
DA
SV
4. Speciel programmer
4. Specialprogram
TILLÆGSPROGRAMMET
SKYLNING BOMULD
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING BOMULL"
Programmet genomför tre
sköljningar med en maximal
centrifugering (som kan
saktas ner eller uteslutas
med en knapp). Det kan
användas för att skölja alla
typer av textilier, till exempel
handdukar.
Under dette program
udføres 3 skylninger med
maksimal centrifugeringer
(der kan reduceres eller
annulleres vha. den
relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper,
f.eks. kan det anvendes efter
Håndvask.
Programmet kan också
användas vid blekning (se
tabellen över tvättprogram).
Programmet kan også
bruges som en del af
blegningsforløbet (se
programoversigt).
TILLÆGSPROGRAMMET
SKYLNING BLANDEDE
STOFFER
Under dette program
udføres 3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING BLANDADE
TYGER"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
TILLÆGSPROGRAMMET
CENTRIFUGERING
Programmet Centrifugering
udfører en maksimal
centrifugering (der kan
reduceres vha. den
relevante knap).
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering
(hastigheten kan sänkas
med en knapp).
UDPUMPNING ALENE
UTPUMPNINGSPROGRAM
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
27
DA
SV
PROGRAMMET "MIX & WASH
SYSTEM"
Dette er et eksklusivt Candysystem, der indeholder to
store fordele for brugeren:
PROGRAMMET "MIX & WASH
SYSTEM" (BLANDA & TVÄTTA)
Det här är en exklusiv
funktion i Candy-systemet
som ger två betydande
fördelar:
● vask af forskellige
materialetyper samtidigt
(f.eks. bomuld + syntetiske
materialer osv…)
FARVEÆGTE.
● Det går att tvätta olika
typer av textilier på en
gång (till exempel bomull
+ syntetmaterial etc.),
färgäkta textilier.
● energibesparende vask.
● Tvätten sker på ett
energibesparande sätt.
Programmet Mix & Wash har
en temperatur på 40°C og
forskellige dynamiske faser
(tromlen, der roterer) til
statiske faser (materiale, der
er i blød) med en
programvarighed på
næsten 3 timer.
Energiforbruget for det
samlede forløb er kun
850 W/t.
Programmet Mix & Wash
utförs vid en temperatur på
40 °C, med omväxlande
dynamiska faser (trumman
vänder) och stillastående
faser (textilierna blötläggs i
viloläge) under nästan tre
timmar.
Energiförbrukningen för hela
cykeln är bara 850 W/h.
Vigtigt:
● den første vask af ikke
farveægte materialer skal
ske separat,
Viktigt!
● Nya färgade textilier
måste tvättas separat
första gången.
● bland aldrig IKKE
FARVEÆGTE materialer.
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 MINUTERS
SNABBPROGRAM 50°
32 minutter programmet
indeholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader .
32 minuters programmet
innehåller ett komplett
tvättprogram för max 2 kg
tvätt och max 50 grader.
Då du väljer “32 minuters
snabbprogram”
rekommenderar vi att
endast ca. 20% av
tvättmedelmängden
används som nämns på
förpackningen.
Når De vælger “32 minutter
hurtig program anbefaler vi,
at De kun bruger 20 % af det
af vaskepulver fabrikanten
anviste.
28
● Kom ihåg att aldrig
blanda textilier som INTE
ÄR FÄRGÄKTA.
DA
SV
KAPITEL 9
AVSNITT 9
SÆBE SKUFFEN
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
- Den rum mærket ”I” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
✿“
- Den rum mærket ”II”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne specielle beholder
skal sættes i rum "II" i
sæbeskuffen, også når De vil
bruge programmet "SKYL" i
blegningsforløbet.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
- Den facket märkt ”I”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”II” är till
huvudtvätten.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
märket "II" i
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
29
DA
SV
SV
DA
KAPITEL 10
AVSNITT 10
KAPITEL 11
AVSNITT 11
GODE RÅD VEDR.
VASK.
SORTERING AV
TVÄTT
FORBRUGER
INFORMATION
Goda råd
om tvätt
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
FYLL MASKINEN HELT
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
ER FORVASK NØDVENDIGT ?
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT ?
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
30
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
BRUG AF TØRRETUMBLER
Husk at anvende maksimal
centrifugering, hvis tøjet skal
tørres i en tørretumbler
efter vasken. Energiforbruget
kan nemt stige til det
dobbelte hvis man halvere
centrifugeringshastigheden.
INNAN DU KÖR ETT
TORKPROGRAM
SPAR energi och tid genom
att välja snabb centrifugering,
så att du får bort så mycket
som möjligt av vattnet i
tvätten innan du startar
torkningen.
31
SV
DA
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
TVÄTT
VARIABEL KAPACITET.
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
● Åben sæbeskuffen.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum II.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack
II. Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
✿
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
✿
● Luk sæbeskuffen.
32
● Stäng
tvättmedelsbehållaren.
DA
SV
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Öppna kranen.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVÄLJAREN
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Vent, indtil indikatoren STOP
blinker.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Vänta tills lampan "STOPP"
börjar blinka.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Vent, indtil lugen kan
åbnes (ca. 2 minutter efter
at programmet er afsluttet).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Åbn lugen, og tag tøjet
ud.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
33
DA
KAPITEL 12
AVSNITT 12
TØRRING
TORKNING
ADVERSEL: TØR ALDRIG
TEKSTILER DER ER LAVET
AF SKUMGUMMI, ELLER
BRANDBARE
MATERIALER.
ADVERSEL:
TØRRETUMBLEREN MÅ
KUN ANVENDES TIL TØJ
DER ER VASKET OG
CENTRIFUGERET.
ADVARSEL:
De angivne tørretider er
vejledende og kan svinge
en del afhængig af tøj
sammensætning. Derfor er
det nødvendigt at prøve sig
frem i begyndelsen, og ikke
vælge for lange tørretider,
da dette kan resultere i at
tøjet krøller og evt. kryber.
Det frarådes at tørre tekstiler
med lange frynser, eller
tekstiler der fnugger meget
eks.tæpper med dyb luv.
Tørre funktionen giver en
perfekt tørring, uden af
afgive fugt og damp til
omgivelserne.
En varm luft strøm passerer
gennem tromlen med det
fugtige tøj.
34
SV
DA
Den varme og fugtige luft
ledes til et kondenserings
kammer, hvor fugten
fortættes og ledes til
afløbet. Den varme luft
recirkuleres tilbage til
tromlen.
SV
Den fuktiga varma luften kyls
ner med kallt vatten, varvid
vattenångan kondenseras
och följer med avloppsvattnet ut.
VARNING: TORKA
ALDRIG KLÄDER SOM
INNEHÅLLER CELLPLAST
ELLER ANDRA
ANTÄNDBARA
MATERIAL.
VIKTILT:
TORKA ENDAST TVÄTTD
OCH CENTRIFUGERAD
TVÄTT
Torkanvisningarna
och - tiderna är
riktgivande.Det tar lite tid
innan Du lär dig att avpassa
torkeffekten till Din tvätt.
Vi rekommenderar, att Du
under en inledande period
väljer kortare torktider än de
rekommenderade, eftersom
kvaliteten på tvätten bl.a.
plaggens storlek och
tjocklek inverkar på
torktiden.
Vi avråder Dig från torkning
av textilier, från vilka det
lossnar ludd, eftersom det
kan täppa till luftkanalerna.
Torkenheten är sluten och
därför tränger ingen ånga
eller fukt in i rummet där
maskinen står. Upphettad
luft blåses in mot den fuktiga
tvätten och torkar den.
DU MÅ ALDRIG ÅBNE
LÅGEN, EFTER AT
TØRREPROGRAMMET ER
STARTET – VENT INDTIL
AFKØLINGSFASEN FOR
DET PÅGÆLDENDE
PROGRAM ER
AFSLUTTET.
ÖPPNA ALDRIG
LUCKAN NÄR
TORKCYKELN HAR
STARTATS - VÄNTA TILLS
EFTER DEN
AVSVALNINGSPERIOD
SOM FINNS FÖR VARJE
PROGRAMCYKEL.
Torka bara centrifugerad
tvätt.
Vaske/tørre maskinen kan
foretage to typer af tørring:
Den torkande tvättmaskinen
kan utföra två torkprogram
för olika typer av textilier:
Bomud, lagener, pudevår,
linned, håndklæder,
badekåber, blue jeans, etc.
Vit - kulörtvätt, bomull, frotté
m.m. tåliga textilier
Syntetiske stoffer, skjorter,
blandet bomuld.
Syntet - och blandmaterial
35
DA
SV
DERFOR KAN DER TØRRES
BOMULD, HÅNDKLÆDER,
LINNED ETC. SOM FØLGER:
ANVISNINGAR FÖR
TORKNING AV
VIT - KULÖRTVÄTT
Korrekt tørring:
Rätt sätt att torka:
● Åbn døren.
● Öppna luckan.
● Læg højst 4 kg tøj i
maskinen - ved større stykker
(f.eks. lagner) eller meget
absorberende tøj (f.eks.
håndklæder eller
cowboybukser) er det en
god ide at begrænse
tøjmængden.
● Fyll på med upp till 4 kg har du stora artiklar (t.ex.
lakan) eller mycket
absorberande material (t.ex.
handdukar eller jeans) kan
det vara en bra idé att
minska lasten.
● Luk døren
● Stäng luckan.
● Drej programvælgeren
til
bomuld.
● Vrid programväljaren
till
bomull.
● Hvis du gerne vil have dit
tøj skabstørt, skal du trykke
på programvælgerknappen
for tørring, indtil indikatoren
lyser.
● Vill du att textilierna ska
vara skåptorra trycker du på
knappen för val av torktid
tills lampan
lyser.
● Hvis du gerne vil have dit
tøj strygetørt, skal du trykke
på programvælgerknappen
for tørring, indtil indikatoren
lyser.
● Vill du att textilierna ska
vara stryktorra trycker du på
knappen för val av torktid
tills lampan
lyser.
● Hvis du ønsker at vælge
end tidsindstillet tørrecyklus,
skal du trykke på
programvælgerknappen,
indtil indikatoren
"Tidsindstillet" lyser.
● Vill du välja en tidsinställd
torkcykel trycker du på
knappen för val av torktid
tills lampindikatorn för
tidsinställning lyser.
SKYDDSLUCKA
DOBBELT GLAS I LÅGE
Lågen på denne model er
udført med dobbelt glas i
lågen.
Dette er gjort for at forhindre
kontakt til glasset, som under
drift bliver meget varmt,
specielt under tørring.
ADVARSEL:
RØR UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER
LÅGEN UNDER
TØRRING, DA DENNE
BLIVER MEGET VARM.
● Kontroller at der er åbnet
for vand tilgang.
● Kontroller at afløb er
monteret korrekt.
36
Apparatens lucka är
utrustad med en skyddsplåt
för att hindra att det bildas
kontakt med glaset som
uppnår höga temperaturer,
speciellt under
torkningsfasen.
VARNING:
RÖR INTE VID LUCKAN
UNDER TORKNENGEN,
EFTERSOM DEN ÄR HET.
● Se till att vattenkranen är
öppen. Maskinen anväder
vatten för kondensering av
fukten i torkluften.
● Se till att avloppsslagen
sitter som den skall.
DA
MAX
4 kg
ADVARSEL
TØR ALDRIG ULD,
ELLER TEKSTILER DER
INDEHOLDER ULD,
QUILTEDE ELLER
VATTEREDE TEKSTILER.
KULØRT VASK: VED
STRYGEFRI STOFFER
ANBEFALES DET AT
FYLDE MINDRE TØJ I
MASKINEN, FOR AT
UNDGÅ KRØLNING.
SV
OBS!
YLLE, SILKE ELLER
ÖMTÅLIGT
SYNTETMATERIAL
LÄMPAR SIG INTE FöR
TORKNING. TORKA INTE
HELLER TEXTILIER SOM
INNEHÅLLER GUMMI,
CELLPLAST ELLER
ANDRA
VÄRMEKÄNSLIGA
MATERIAL.
LÄGG IN EN MINDRE
TORKMÄNGD I
MASKINEN OM
PLAGGEN ÄR
STRYKFRIA FöR ATT
UNDVIKA SKRYNKLING.
Tryk på knappen START.
Tryck på START-knappen.
● De tidsindstillede
indikatorer viser den
resterende tørretid, indtil
indikatoren for afkøling
lyser
.
● Indikatorerna för
tidsinställning visar
kvarvarande torktid tills
avsvalningsindikatorn börjar
lysa
.
● Tørrecyklussen begynder
med programvælgeren
stående på symbolet
,
indtil tørringen er færdig.
● Torkfasen startas med
programväljaren på
symbolen
tills
torkningen är klar.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Vent, indtil lugen kan
åbnes (ca. 2 minutter efter
at programmet er afsluttet).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Stäng av maskinen
genom att sätta
programväljaren i läge AV.
● Åbn lugen, og tag tøjet
ud.
● Öppna dörren och ta
bort tvätten.
37
DA
KAPITEL 13
AVSNITT 13
VASK MED
AUTOMATISK
TØRRING
AUTOMATISK TVÄTT
OCH TORKNING I
EN FÖLJD
ADVARSEL:
DER MÅ MAX. FYLDES
4 kg I MASKINEN NÅR
DER VASKES MED
AUTOMATISK TØRRING.
Se tabellen over
vaskeprogrammer, og gør
klar til vask på følgende
måde uden at trykke på
startknappen og alt efter,
hvilken slags tøj der skal
vaskes:
OBS!
TVÄTTMÄNGDEN
MAX 4 kg TORR
TVÄTT.
Granska tabellen över
tvättprogram och,
beroende på vilka textilier
som ska tvättas, förbered
tvätten på följande sätt
utan att trycka på STARTknappen:
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Vrid väljarknappen så att
det valda programmet
aktiveras.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Öppna kranen.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
Se tabellen over
tørreprogrammer, og alt
efter det tøj der skal tørres
(f.eks. bomuld), skal du
foretage følgende indstilling:
● Hvis du gerne vil have dit
tøj skabstørt, skal du trykke
på programvælgerknappen
for tørring, indtil indikatoren
lyser.
● Hvis du gerne vil have dit
tøj strygetørt, skal du trykke
på programvælgerknappen
for tørring, indtil indikatoren
lyser.
38
SV
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
Granska tabellen över
torkprogram och, beroende
på vilka textilier som ska
torkas (bomull t.ex.), ställ in
torkningen på följande sätt:
DA
60° C
4 kg MAX
SV
● Hvis du ønsker at vælge
end tidsindstillet tørrecyklus,
skal du trykke på
programvælgerknappen,
indtil indikatoren
"Tidsindstillet" lyser.
● Vill du välja en tidsinställd
torkcykel trycker du på
knappen för val av torktid
tills lampindikatorn för
tidsinställning lyser.
Tryk på knappen START.
Tryck på START-knappen.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
Tørretumbleren vil herefter
fuldføre hele
tørreprogrammet.
Tvättmaskinen/torktumlaren
slutför sedan hela
torkprogrammet.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Vent, indtil lugen kan
åbnes (ca. 2 minutter efter
at programmet er afsluttet).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Stäng av maskinen
genom att sätta
programväljaren i läge AV.
● Åbn lugen, og tag tøjet
ud.
● Öppna dörren och ta
bort tvätten.
● Vill du att textilierna ska
vara skåptorra trycker du på
knappen för val av torktid
tills lampan
lyser.
● Vill du att textilierna ska
vara stryktorra trycker du på
knappen för val av torktid
tills lampan
lyser.
39
DA
DA
TABEL MED TØRRETIDER (I MINUTTER):
PROGRAM
Ekstra tørt
Skabstørt
trygetørt
BOMULD
BLANDET
Min. 1 kg
Maks. 4 kg
Min. 1 kg
Maks. 2 kg
30’
30’
30’
til 160’
til 150’
til 130’
30’
30’
30’
til 130’
til 110’
til 70’
SV
TABELL ÖVER TORKTIDER (I MINUTER):
PROGRAM
Extra
Skåptorrt
Stryktorrt
40
BOMULL
KAPITEL 14
AVSNITT 14
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rensning af filter.
● Rengöring av avloppssil
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Anbring sæbeskuffen igen.
Skjut in behållaren.
BLANDAT
Min 1 kg
Max 4 kg
Min 1 kg
Max 2 kg
30’
30’
30’
till 160’
till 150’
till 130’
30’
30’
30’
till 130’
till 110’
till 70’
SV
41
DA
SV
RENGØRINGAF FILTER.
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
DA
KAPITEL 15
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned, og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Skru sikkerheds skruen lidt ud
og drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Lossa silens skruv (den
behövs inte skruvas loss helt
och hållet).
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
● Ta ut och rengör silen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
42
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER UDSTYRET MED ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS KONTROL. DET BETYDER AT HVIS
TØJET I MASKINEN ER I UBALLANCE NEDSÆTTES CENTRIFUGERINGS HASTIGHEDEN AUTOMATISK, OG
PÅ DEN MÅDE HINDRE AT VIBRATIONER SKAL SKADE MASKINEN.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
43
SV
AVSNITT 15
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED EN ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS-KONTROLL, SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER MASKINENS LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN AVBRUTITS, FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I TRUMMAN OCH STARTA CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
44
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC vedrørende
elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette
produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet bør det
overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt ved at
kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och miljö, som i
annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den lämnas till
ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen, på
återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
06.05 - 40004458 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
SV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising