Candy | CBWD 8514D-S | Candy CBWD 8514D-S Uživatelský manuál

Candy CBWD 8514D-S Uživatelský manuál
Návod k obsluze
CBWD
1
Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v souladě
s Evropskou směrnicí 2012/19/
EU o odpadových elektrických a
elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahujú znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní vlivy na životní
prostředí, tedy i základní komponenty,
které lze opětovně využít. Proto je důležité
věnovat tímto spotřebičům zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně likvidovány a
materiály, které lze opětovně využít, byly
recyklovány. Lidé sehrávají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsoboval
potíže v rámci životního prostředí. Je nutné
dodržovat několik základních pravidel:
• s OEEZ by se nemělo zacházet jako s
domácím odpadem;
• OEEZ by se měl odevzdat na příslušném
sběrném místě obce nebo registrovaných
podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci,
pokud je zařízení ekvivalentního typu a
funguje na stejném principu jako dodané
zařízené. Tuto službu poskytuje prodejce
bezplatně.
Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.
registercandy.com k získání rychlejšího
přístupu k dodatečným službám výhradně
určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro správné
a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné
tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze
u některých modelů) součástí dodávky.
Uschovejte si všechny tyto díly na
bezpečném místě.
Každý výrobek je označený jedinečným
16-místním kódem, také zvaným „sériové
číslo”, vytištěným na štítku na spotřebiči
(oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř
výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt
s Candy servisním střediskem.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. A U TO M AT I C K Ý C Y K L U S P R A N Í/
SUŠENÍ
9. O D S T R A N Ě N Í
P Ř Í PA D N Ý C H
PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
2
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
• Pro připojení vody používejte pouze
hadice dodané se spotřebičem
(nepoužívejte staré hadice).
• Tento spotřebič je určený pro použití v
domácnosti a podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách,
kancelářích nebo jiném pracovním
prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro typické
domácí činnosti, jako je komerční využití
odborníky nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených aplikací.
Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu
s výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit
právo na záruční opravu. Jakékoliv
poškození spotřebiče vyplývající z použití
jiného než domácího (i když se nachází
v domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
• Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05
MPa až 0,8 MPa.
• Zajistěte, aby koberec neblokoval dno
pračky a větrací otvory.
• Stav vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím prvku
do vertikální pozice. Jakákoliv jiná pozice
tohoto ovladače pračku zapne.
• Konečný cyklus pračky bude bez ohřevu
(cyklus chlazení) k zajištění, aby prádlo
zůstalo při teplotě, která nepoškodí
prádlo.
VAROVÁNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič před
ukončením cyklu sušení, pokud
rychle nevyndáte veškeré prádlo a
nerozprostřete k rozptýlení tepla.
• Tento spotřebič mohou používat děti od
8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými
nebo
mentálními
schopnostmi, nebo bez dostatečných
zkušeností a znalostí, pokud jsou
pod dohledem nebo byly poučeny o
bezpečném použití spotřebiče a
porozuměly možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dohledu.
• Po instalaci musíte pračku umístit tak, aby
zůstala zástrčka snadno přístupná.
• Spotřebič se nesmí instalovat za
uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo
za dveře se závěsy na opačné straně ke
spotřebiči tak, že je úplné otevření dvířek
spotřebiče blokované.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
• Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
• Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud
nejsou neustále pod dohledem.
• Spotřebič se nesmí používat, pokud byly
k čištění použity průmyslné chemikálie.
• Pokud je poškozený přívodní kabel, musí
jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby
se zabránilo nebezpečí.
• Ve spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
3
• Prádlo znečištěné látkami jako je olej,
aceton, alkohol, benzin, kerozén,
odstraňovač skvrn, terpentýn, vosk a
odstraňovač vosku musíte vyprat v horké
vodě s dodatečným množstvím pracího
prostředku před sušením v sušičce.
• Ujistěte se, zda je elektrický systém
uzemněný. V opačném případě
vyhledejte odborný servis.
• Nepoužívejte převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
• Prádlo z pěnové gumy (latexová pěna),
koupací čepice, voděodolné textilie,
pogumované díly a prádlo nebo polštáře
plněné pěnou se nesmí sušit v tomto
spotřebiči.
VAROVÁNÍ:
Během praní může voda dosahovat
velmi vysokých teplot.
• Před otevřením dvířek se ujistěte, zda
není v bubnu voda.
• Aviváže nebo podobné prostředky musíte
používat podle pokynů výrobce těchto
prostředků.
• Při odpojování spotřebiče netahejte za
přívodní kabel.
• Olejem znečištěné prádlo se může
vznítit, zejména při vystavení teplu,
například v sušičce. Prádlo se zahřeje,
způsobí oxidační reakci oleje, oxidace
tvoří teplo. Pokud teplo nemůže unikat,
prádlo se zahřeje dostatečně na vznik
ohně. Hromadění nebo skladování olejem
napouštěných látek může zabránit úniku
tepla a zvýšit riziko požáru.
• Nevystavujte pračku dešti, přímému
slunečnímu
záření
ani
jiným
povětrnostním vlivům.
• Při přemisťování nezvedejte pračku za
ovládací prvky ani zásobník pracích
prostředků; během přepravy nikdy
nepokládejte pračku otvorem na vozík.
Při zvedání doporučujeme asistenci druhé
osoby.
• Pokud látky nutně obsahují olej, nebo byly
kontaminovány vlasy ošetřujícími výrobky
a vloženy do spotřebiče, je nutné je
nejdříve vyprat v horké vodě s přidaným
množstvím pracího prostředku – toto
sníží, ale neodstraní nebezpečí.
• V případě závady pračku vypněte, zavřete
ventil přívodu vody a nemanipulujte se
spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením těchto
pokynů můžete negativně ovlivnit
bezpečnost spotřebiče.
• Z kapes vyndejte veškeré předměty jako
jsou zapalovače a zápalky.
• K nahlédnutí popisu výrobku navštivte
stránku výrobce. výrobce těchto
prostředků.
Značka
představuje, že spotřebič
vyhovuje všem platným Evropským
předpisům o zdraví, životním prostředí
a bezpečnosti, které platí pro tento
spotřebič.
Bezpečnostní pokyny
• Před čištěním nebo údržbou pračky
odpojte zástrčku od síťové zásuvky a
zastavte ventil přívodu vody.
4
2. INSTALACE
• Prořízněte spojovací pásky hadic,
nepoškoďte hadice a napájecí kabel.
1
A
B
A
B
• Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A) na
zadní straně spotřebiče a vyndejte
2 nebo 4 ploché podložky, gumové
ucpávky a plastové distanční trubky
(B) dle obrázku 1.
B
B
A
A
• Pokud je pračka určená pro vestavbu,
po přeříznutí pásků vyšroubujte
3 nebo 4 přepravné šrouby (A) a
sundejte 3 nebo 4 ploché podložky,
gumové ucpávky a plastové distanční
trubky (B).
2
• Při uvolnění šroubů mohou vymezovací
trubky padnout do spotřebiče. Můžete je
vyndat naklopením spotřebiče dopředu
a zvednutím z podlahy nebo ze dna
spotřebiče.
A
1
2
3
• Překryjte otvory přepravních šroubů
pomocí 2 nebo 4 plastových záslepek z
dodaného balení.
B
VAROVÁNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
Umístěte vlnitý plastový díl, který
se nachází v horní části spotřebiče
v průběhu vybalování, do základny
spotřebiče dle zobrazení na obrázku
2 (v závislosti na modelu verze A, B
nebo C).
C
3
2
5
1
Pokyny pro montáž nábytkových
dvířek
• Umístěte šablonu na zadní stranu
nábytkových dvířek. V závislosti od
vašich požadavků lze namontovat
závěsy a zavírací magnet na pravé
nebo levé straně. Označte pozice
otvorů pro šrouby, následně vyvrtejte
otvory v těchto pozicích.
B
C
A
• Připevněte závěsy na místě pomocí 4
dodaných šroubů (A).
• Připevněte magnet (B) na místo
pomocí šroubu (C).
• Připevněte plíšek (D) na pravou
nebo levou stranu v závislosti na
požadavcích pro instalaci.
Umístěte pod tento plíšek plastový
držák (E) a připevněte jej na svém
místě pomocí šroubů (F).
F
D
E
G
• Zacvakněte kryt (G) do spodní
polohy.
6
• Namontujte nábytková dvířka do
přední části pračky pomocí závěsů.
Pod závěsy umístěte distanční
podložky (I) a pak je umístěte v dané
poloze pomocí šroubu (H).
H I
Doporučujeme vám namontovat
nábytková dvířka tak, aby se
otvíraly směrem vlevo, což je
stejný směr, jakým se otvírají
dvířka spotřebiče. Takto budete mít
více prostoru při vkládání prádla
do spotřebiče.
• Zasuňte pračku do otvoru s rozměry
uvedenými na nákrese. Nábytkový
sokl narazte do přední strany
spotřebiče, ale jeho výška bude daná
výškou, do které je nastavená pračka.
60
• 4 stavitelné nožičky umožňují
upravit výšku pračky na 820 mm až
maximálně 840 mm. Chcete-li upravit
výšku, měli byste sundat matice
namontované ke každé nožičce a
nahradit tyto matice dodanými 5
mm maticemi. Zvedněte nožičky do
vámi požadované výšky a pak zcela
utáhněte pojistnou matici k základně
pračky.
600
59
6
7
in.
570
825 min.
820 min.
0m
Připojení vody
3
• Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané nové hadice (obr. 3)
(nepoužívejte staré hadice).
• Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
• HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie. Připojte šedou
hadici k ventilu studené vody
a
červenou k ventilu horké vody. Pračku
lze připojit pouze k ventilu studené vody:
v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
4
1
• AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné
na přívodní hadici, které zastaví přívod
vody v případě poškození hadice; v tomto
případě se zobrazí červený symbol v
okénku „A“ a hadici musíte vyměnit.
K odšroubování matice stiskněte
jednosměrné pojistné zařízení „B“.
5
6
B
• AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S
OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda přeteče
z hlavní interní hadice „A“, transparentní
izolační plášť „B“ udrží vodu k dokončení
pracího cyklu. Na konci cyklu kontaktujte
autorizované servisní středisko pro výměnu
přívodní hadice.
B
A
A
7
Odtok
umyvadla
Umístění
• Postavte pračku do blízkosti místa
konečné instalace, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce od 50 cm
do 85 cm od podlahy. Pokud používáte
připojení pod umyvadlem, odtoková
hadice musí být vedena nad propadem
odtoku umyvadla pro zabránění
zpětnému natékání vody. Neskřípněte
odtokovou hadici (obr. 7).
max 100 cm
min 4 cm
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
• Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
podle obrázku 8:
a. otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b. otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c. zajistěte nožičku točením matice,
dokud se nedotkne spodní části
skříňky pračky.
• Spotřebič připojte.
8
A
B
VAROVÁNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte servisní středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený na
3 části podle obrázku 9:
• prostor „1“: prací prostředek pro
předpírku;
• prostor „ “:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
VAROVÁNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
• prostor „2“: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky (obr.
10). K použití jej vložte do části „2“.
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádobu
můžete použít také pro bělidlo při volbě
programu „Máchání“.
Odtok
umývadla
11
VAROVÁNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují. V takovém případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
9
3. PRAKTICKÉ RADY
Před použitím programu sušení…
• ŠETŘETE energii a čas volbou vysokých
otáček odstředění k snížení obsahu vody
v prádle před použitím programu sušení.
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla se
ujistěte:
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními o použití pracích prostředků
při různých teplotách. V každém případě si
vždy přečtěte pokyny na pracím prostředku
pro jeho správné použití a dávkování.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí
výjimečné výsledky při středních/
vysokých teplotách.
• Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
• Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň
znečištění. Běžné prací prášky jsou
vhodné pro „bílé“ nebo barevné odolné
tkaniny se silným znečištěním, zatím co
tekuté prací prostředky nebo prášky „s
ochranou barvy” jsou vhodné pro barevné
látky s vysokým stupněm znečištění.
Užitečné doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
• Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
40°C
Potřebujete předpírku?
• Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
• Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním
k snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
10
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček. Madlo filtru se zajistí, když již
není možné jim dále otáčet a madlo
je v horizontální pozici. Aplikujte malé
množství tekutého mýdla na těsnění filtru,
což pomůže nasazení.
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol ani rozpouštědla. Pračka nevyžaduje
žádnou speciální údržbu: vyčistěte zásobník
pracích prostředků a filtr; několik tipů o
přemisťování pračky nebo dlouhodobém
odstavení je popsaných níže.
• Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
• Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
• K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
Doporučení k přemísťování
a dlouhodobému odstavení
spotřebiče
• Nezapomeňte správně nasadit víčko
sifonu.
Čištění filtru
• Pokud budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
• Pračka je vybavena speciálním filtrem
k zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
• Odpojte pračku od elektrické sítě.
• Odpojte hadici od odpadního systému a
nacvakněte na zadní stranu spotřebiče,
pak snižte konec hadice nad mísu a
vypusťte zbytkovou vodu.
• Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
• Upevněte odtokovou trubku k odpadnímu
systému a nacvakněte na zadní stranu
spotřebiče.
• Zkontrolujte, zda v bubnu není voda.
• Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení
vody. Při vyjmutí filtru z něj může vytéct
malé množství vody, je to zcela normální.
• Udržujte těsnění dvířek a sklo čisté.
Záruka se vztahuje pouze na vady
výrobku
mechanického
nebo
elektrického původu. Na závady
způsobené nesprávným použitím,
instalací nebo manipulací se záruka
nevztahuje a nejsou bezplatné.
• Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
11
5. PRŮVODCE RYCHLÝM
STARTEM
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
• Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
• Nastavte teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
I
L MNO
P
H
SUŠENÍ
Pokud
chcete
spustit
cyklus
sušení automaticky po praní, zvolte
požadovaný program pomocí tlačítka
VOLBY SUŠENÍ. V opačném případě
bude možné dokončit praní a pak zvolit
program sušení a náplň.
D
C
E
F
G
B
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
• Stisknutím tlačítka START/PAUZA
spusťte praní.
• Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
D Tlačítko VOLBY SUŠENÍ
E Tlačítko RYCHLÝ/
STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
G Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK
• Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
H Digitální displej
I Indikátory VOLBY SUŠENÍ
L Indikátor ZAMČENÁ DVÍŘKA
M Indikátor KG DETECTOR
Technické údaje
N Indikátor UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Tlak vody:
min 0,05 Mpa/max. 0,8 Mpa
(0,05 MPa dávkuje přibližně 1 litr vody za
10 sekund)
Otáčky při odstředění: viz výrobní štítek.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
O Indikátory VOLBY TEPLOTY
P Indikátory volby OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
12
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Volič programů s pozicí OFF
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro zvolený
program. Pro úsporu energie na konci
cyklu nebo v době nečinnosti se úroveň
jasu sníží.
• Stiskněte a podržte tlačítko START/
PAUZA po dobu 2 sekund (některé
světelné indikátory a indikátor zbývajícího
času budou blikat – to znázorňuje, že
pračka byla zastavena).
Poznámka: k vypnutí spotřebiče nastavte
volič programů do pozice OFF.
• Před otevřením dvířek pračky počkejte,
dokud nezhasne indikátor ZAMČENÁ
DVÍŘKA.
• Stisknutím tlačítka START/PAUZA
spusťte zvolený cyklus.
Před otevřením dvířek zkontrolujte,
zda je voda pod úrovní otvoru dvířek.
• Po volbě programu zůstane volič
programů do konce cyklu s v nastavené
pozici.
• Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/
PAUZA (program se spustí ve fázi, kde
bylo praní přerušeno).
• Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a indikátor ZAMČENÁ DVÍŘKA
zhasne, nyní můžete dvířka otevřít.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
• Pračku vypněte otočením voliče do pozice
OFF.
• K zrušení programu nastavte volič
programů do pozice OFF.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
• Počkejte 2 minuty, než bezpečnostní
zařízení neodemkne dvířka.
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Tlačítko START/PAUZA
• Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu o 24 hodin.
Zavřete dvířka PŘED stisknutím
tlačítka START/PAUZA.
• Pro odložení
následovně:
• Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
startu
postupujte
- Zvolte požadovaný program.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
pracovat.
13
- Stisknutím tlačítka odloženého startu
jej aktivujte (na displeji se zobrazí
h00) a pak opětovným stisknutím
nastavte 1 hodinové odložení (na
displeji se zobrazí h01). Předvolba se
zvyšuje po 1 hodině každým stisknutím
tlačítka, dokud se nezobrazí h24, pak
se zobrazení vrátí na nulu.
Pokud přesáhnete maximální náplň
prádla sušení uvedenou v tabulce
programů, prádlo se nemusí dobře
vysušit.
• K zrušení volby před zahájením
programu stiskněte tlačítko opakovaně,
dokud nezhasne indikátor nebo nastavte
volič programů do pozice OFF.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/
PAUZA. Spustí se odpočítávání a po
jeho skončení se automaticky spustí
program.
• Volba samotného sušení: voličem zvolte
požadovaný program sušení dle látky,
stisknutím tohoto tlačítka lze zvolit stupeň
sušení, odlišný od počátečního nastavení
(kromě programu pro sušení vlny).
• Odložený start lze zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
• Pro zrušení cyklu v průběhu fáze sušení
stiskněte a podržte tlačítko na přibližně 3
sekundy.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
VAROVÁNÍ: po zrušení programu
sušení se spustí fáze chlazení počkejte
přibližně 10/20 minut, než otevřete
dvířka.
Tlačítka volby možností musíte
stisknout před stisknutím tlačítka
START/PAUSE. Zvolíte-li možnost,
která není kompatibilní se zvoleným
programem, kontrolka možnosti bude
blikat a pak zhasne.
• Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a indikátor ZAMČENÁ DVÍŘKA
zhasne, nyní můžete dvířka otevřít.
Cyklus sušení lze zrušit také otočením
voliče programů do pozice OFF. Před
otevřením dvířek musíte počkat do
skončení fáze chlazení (10/20 minut)
a než zhasne indikátor ZAMČENÁ
DVÍŘKA.
Tlačítko VOLBA SUŠENÍ
• Pro automatický cyklus praní/sušení:
po volbě pracího programu dle typu prádla
zvolte stupeň sušení stisknutím tohoto
tlačítka. Na konci programu se spustí
automaticky zvolený cyklus sušení.
Pokud program není kompatibilní se
zvoleným automatickým cyklem, tato
funkce nebude aktivní.
14
Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
Abyste zabránili poškození látky, není
možné otáčky zvýšit nad automaticky
nastavené pro daný program.
Toto tlačítko vám umožňuje zvolit dvě
různé možnosti, v závislosti na zvoleném
programu.
• Pro opětovnou aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadované otáčky odstředění.
- RYCHLÝ
Tlačítko bude aktivní, zvolíte-li voličem
program RYCHLÝ (14/30/44 Min.) a
umožňuje vám zvolit jednu ze tří dob
trvání.
• Otáčky odstředění lze upravit bez
pozastavení činnosti spotřebiče.
Nadměrné
dávkování
pracího
prostředku může způsobit nadměrnou
tvorbu pěny. Pokud spotřebič zjistí
přítomnost pěny, může uskutečnit
fázi máchání nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
- TLAČÍTKO STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
• Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas praní pro zvolený program.
• Tato možnost vám umožňuje zvolit jednu
ze 3 úrovní intenzity praní upravením
délky programu, v závislosti na stupni
znečištění prádla (lze použít jen u
některých programů uvedených v tabulce
programů).
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Tlačítko VOLBA TEPLOTY
• Toto \tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
Uzamčení tlačítek
• Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
• Současným stisknutím tlačítek VOLBY
T E P L O T Y a V O L B Y O T Á Č E K po
dobu cca 3 sekund pračka umožňuje
uzamčení tlačítek. Tímto způsobem
se můžete vyhnout nechtěným nebo
nežádoucím změnám při náhodném
stisknutí tlačítka na displeji během cyklu.
• Pokud si přejete uskutečnit cyklus
studeného praní, nesmí svítit žádný
indikátor teploty.
• Uzamčení tlačítek lze snadno zrušit
opětovným současným stisknutím dvou
tlačítek nebo vypnutím spotřebiče.
Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
• Stisknutím tohoto tlačítka je možné snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
• Pokud štítek prádla neurčuje konkrétní
informace, lze použít maximální otáčky
programu.
15
3) INDIKÁTOR ZAMČENÁ DVÍŘKA
Digitální displej
• Kontrolka svítí, když jsou dvířka zamčená.
Systém indikátorů displeje umožňuje
neustálé informování o stavu pračky.
1
2
3 4
6
Zavřete dvířka PŘED stisknutím
tlačítka START/PAUZA.
7
• Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
5
1) INDIKÁTORY PROGRAMŮ SUŠENÍ
Indikátory zobrazují stupeň sušení, který lze
zvolit pomocí odpovídajícího tlačítka:
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7 sekund,
pak se příkaz spuštění automaticky
zruší. V takovém případě zavřete dvířka
správně a stiskněte opět tlačítko START/
PAUZA.
• Před otevřením dvířek počkejte, než
zhasne kontrolka U Z A M Č E N Ý C H
DVÍŘEK.
Automatické programy sušení
EXTRA SUCHÉ
(doporučený pro ručníky, župany a
objemné prádlo).
4) INDIKÁTOR Kg DETECTOR
(funkce aktivní jen u určitých
programů)
SUCHÉ K ŽEHLENÍ (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení).
• Během prvních minut cyklu indikátor „Kg
Detector“ svítí, dokud inteligentní senzor
neodváží prádlo a nenastaví čas cyklu,
vodu a spotřebu elektrické energie.
SUCHÉ DO SKŘÍNĚ
(pro prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
• Během každé fáze praní „Kg Detector“
umožňuje monitorování informací o náplni
prádla a během prvních minut praní:
2) TRVÁNÍ CYKLU
• Po volbě programu displej automaticky
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
- nastaví množství potřebné vody;
- určí délku pracího cyklu;
- řídí máchání dle typu zvolené tkaniny,
která se má prát;
• Během počáteční fáze plnění cyklu
spotřebič vypočítá aktuální dobu cyklu
na základě velikosti náplně a zvolených
možnostech. Pak se zobrazí skutečný čas
praní. Tento čas se během praní upravuje
v závislosti na hladině pracího prostředku
a vyvážení prádla.
- upraví rytmus a rotace bubnu pro typ
tkaniny, která se má prát;
16
6) INDIKÁTORY TEPLOTY PRANÍ
- rozezná přítomnost nadměrné pěny, v
případě potřeby upraví množství vody
pro máchání;
Zobrazují teplotu praní zvoleného programu,
kterou lze změnit (pokud je to možné)
odpovídajícím tlačítkem.
Pokud chcete uskutečnit studené praní,
kontrolky nesmí svítit.
- nastaví rychlost odstřeďování dle
náplně, čímž zabrání nevyvážení.
5) INDIKÁTOR ZAMČENÍ TLAČÍTEK
7) INDIKÁTORY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
Tento indikátor informuje, že jsou zamčená
tlačítka.
Zobrazují rychlost odstředění zvoleného
programu, můžete je snížit nebo vyloučit
pomocí odpovídajícího tlačítka.
17
Tabulka programů
%0 PROGRAM
(viz ovládací panel)
1
2
%0 Bílé
H
Bavlna**
H
Bavlna
+ Předpírka H
H
Směsné
Dětské
H
H
H
Rychlý 3) 4) H
H
Máchání
Vypouštění +
odstřeďování
Jemné
H
Ruční praní/
Hedvábí
H
Vlna
H
Sušení vlny
Denní 59 min.
Smíšené
(sušení)
Bavlna
(sušení)
18
3)
Volbou programu RYCHLÝ na voliči
bude možné zvolit tlačítkem Rychlý
jeden ze tří dostupných rychlých
programů 14’, 30’ a 44’.
4)
Programy pro automatické sušení.
INFORMACE
LABORATOŘ
STANDARDY)
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
na modelu (viz ovládací panel).
1)
2)
PRO
(REF.
TESTOVACÍ
EN
50229
Praní
Použijte program ** se zvoleným
maximálním stupněm znečištění,
maximálními otáčky odstředění a teplotou
60°C. Program doporučen také pro test s
nižší teplotou.
(Pouze pro modely s prostorem na
tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje ošetření bělením, můžete
provést odstranění skvrn v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého v
prostoru označeného „2“ v zásobníku
pracích prostředků a nastavte
speciální program Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek prádla a pokračuje v běžném
praní s nejvhodnějším programem.
Sušení
První sušení s A kg (obsah prádla:
polštáře a ručníky) volba programu
sušení bavlny (
) suchá do skříně
(
).
Druhé sušení s B kg (obsah prádla:
povlečení a ručníky) volba programu
sušení bavlny (
) suché do skříně
(
).
Když zvolíte program a je zobrazený
na
displeji,
displej
zobrazí
doporučenou teplotu praní, kterou
lze snížit (pokud je to možné) pomocí
odpovídajícího tlačítka.
Kapacita
(prádla) (kg)
6
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
19
A (kg)
B (kg)
První
sušení
Druhé
sušení
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
Rychlý (14/30/44 min.)
Prací cyklus doporučený pro malé a mírně
znečištěné náplně. S tímto programem
doporučujeme snížit množství běžně
používaného pracího prostředku za účelem
úspory. Volbou programu RY C H L Ý a
tlačítkem zvolte jeden ze tří dostupných
programů.
Volba programů
K praní různých typů látek a různého stupně
znečištění obsahuje pračka specifické
programy pro splnění každé potřeby praní
(viz tabulka).
PRANÍ
Máchání
Tento program uskuteční 3 máchání s
prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit příslušným tlačítkem). Slouží pro
máchání jakéhokoliv typu látky, například po
ručním praní.
Bílé
Jedná se o intenzivní praní. Konečné
odstředění při maximální rychlosti umožňuje
účinnější odstranění nečistot.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní
běžně znečištěného bavlněného prádla
a je to nejúčinnější program z hlediska
kombinované spotřeby energie a vody pro
praní bavlněného prádla.
Vypouštění + odstředění
Program dokončí vypouštění a odstřeďování
při maximální rychlosti. Odstřeďování lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Bavlna + předpírka
Tento program byl navržen pro odstranění
odolnějších nečistot z bílého bavlněného
prádla. Předpírka zajišťuje odstranění
odolných nečistot. Do prostoru označeného
„1“ přidejte 20% pracího prostředku ve
srovnání s dávkou pro hlavní praní.
Jemné
Tento program sníží trvání rotací bubnu
během cyklu a je vhodný zejména pro praní
jemných látek. Praní a máchání se provádí
s vysokou hladinou vody pro zajištění
nejlepších výsledků.
Směsné
Praní a máchání optimalizuje rychlost a
rytmus akcí bubnu a hladinu vody. Jemné
odstředění zajistí menší pomačkání tkaniny.
Ruční praní/Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací cyklus
pro oblečení označené jako „Pouze ruční
praní“ a prádlo vyrobené z hedvábí nebo
s označením na štítku „Prát jako hedvábí“.
Dětské
Tento program Vám umožňuje prát veškeré
dětské prádlo s dosažením perfektní čistoty
a dezinfekčního účinku při nastavené teplotě
min. 60°C.
K dosažení výsledku perfektního praní
doporučujeme použít prací prášek namísto
pracího gelu.
Vlna
Tento program provádí prací cyklus
specializovaný pro praní vlněných tkanin,
které lze prát v pračce, nebo prádla, které by
se mělo prát v rukách.
Denní 59 Min.
Tento speciálně navržený program uchovává
vysokou kvalitu praní při značně zkrácené
době praní. Program je navržen pro menší
náplň (viz tabulka programů).
20
SUŠENÍ
VAROVÁNÍ:
Dávkovače pro koncentrované prací
prostředky a tekuté prostředky musíte
z bubnu vyndat před spuštěním
programu sušení.
Cyklus sušení vlny této pračky byl
schválen „The Woolmark Company“
pro vlněné produkty, které lze prát v
pračce za předpokladu, že prádlo se
bude prát a sušit v souladu s pokyny
na štítku prádla a dle pokynů výrobce
tohoto spotřebiče.
Buben mění směr během cyklu sušení pro
ochranu prádla před zamotáním. Studený
vzduch se využívá během posledních
10/20 minut sušicího cyklu k minimalizaci
pomačkání.
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
v Indii je obchodní známka Woolmark
certifikační obchodní známkou. M0000
Sušení vlny
Program sušení s nízkou teplotou, ideální
pro sušení vlněného prádla s maximální
péči, snižující odření látek a možné
plstnatění. Před sušením doporučujeme
prádlo převrátit. Časování se vztahuje na
množství prádla a otáčky zvolené pro praní.
Cyklus je vhodný pro malé náplně do 1 kg
(3 svetry).
Směsné (nízká teplota)
Program sušení s nízkou teplotou
doporučený pro syntetické a směsné látky
(viz štítek na pádle).
Bavlna (vysoká teplota)
Program sušení s vysokou teplotou
doporučený pro bavlnu a len (vždy si
přečtěte štítek na prádle).
21
7. CYKLUS SUŠENÍ
Správný způsob sušení
• Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
nejlepších výsledků sušení.
• Otevřete dvířka.
• Naplňte prádlo nepřesahující maximální
náplň sušení uvedenou v tabulce
programů. V případě velkých kusů prádla
(např. prostěradla) nebo velmi savých
materiálů (např. ručníky nebo džíny)
snižte množství náplně.
• Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste
přizpůsobili správný stupeň sušení.
• Nedoporučujeme sušit látky, které se
snadno třepí, jako jsou koberce nebo
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků.
• Zavřete dvířka.
• Otočte volič programů na nejvhodnější
program sušení podle vašeho prádla.
• Rozdělte prádlo podle následujícího
postupu:
• Spotřebič může provést následující typy
sušení:
- Program sušení při nízké teplotě
doporučený pro vlněné látky (
symbol na voliči programů).
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla
Vhodné pro sušení v sušičce.
Sušení při vysoké teplotě.
Sušení jen při nízké teplotě.
- Program sušení při nízké teplotě
doporučený pro směsné látky
(syntetické/bavlna) syntetické látky
(
symbol na voliči programů).
NESUŠIT v bubnové sušičce.
- Program sušení při vysoké teplotě
doporučený pro bavlnu, osušky, len,
konopní látky apod... (
symbol
na voliči programů).
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné pro
sušení.
• Zvolte stupeň požadovaného sušení:
- Dle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušení,
rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky
od tenkého spodního prádla).
Extra suchá program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
Suché pro žehlení program
(zanechá prádlo vhodné por
žehlení).
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní a
stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako
i bavlna/syntetické směsné.
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
• Sušte pouze odstředěné prádlo.
22
• Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
Volbou programu sušení vlny není
možné zvolit stupeň sušení odlišný od
počátečního.
• Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
• Pračka vypočítá potřebnou dobu pro
sušení a stupeň zbývající vlhkosti v
prádle, dle náplně a zvoleného typu
sušení.
• Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
• K zrušení programu sušení stiskněte
a podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
• Ujistěte se, zda je otevřený přívod vody a
správně umístěná odtoková hadice.
VAROVÁNÍ:
Nesušte prádlo se speciální vycpávkou
(např. deky, prošívané bundy apod.) a
velmi jemné prádlo. Pokud je prádlo
savé, vložte méně kusů, aby se
zabránilo pomačkání.
VAROVÁNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
K zajištění správného provozu spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není zcela nutné.
• Stiskněte tlačítko START/PAUZA. (Displej
zobrazí zbývající dobu sušení.)
Spotřebič vypočítá čas do konce
zvoleného programu na základě
standardní náplně. Během cyklu
spotřebič upraví čas dle velikosti a složení
náplně.
Během fáze programu buben zvyšuje
na vyšší rychlost k rozložení prádla a k
optimalizaci účinku sušení.
• Po skončení programu se na displeji
zobrazí nápis „End“. Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
23
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANÍ/SUŠENÍ
• Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
• Po skončení programu se na displeji
zobrazí nápis „End“. Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
Nesmíte překročit maximální náplň sušení
prádla uvedenou v tabulce programů,
v opačném případě nebudou výsledky
sušení uspokojivé.
• Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
- Praní
• Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
• Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
• Viz seznam pracích programů podle
prané látky (např. velmi znečištěná
bavlna) a nastavte volič programů na
požadovaný program.
• Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
• K zrušení programu sušení stiskněte
a podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
• Případně nastavte požadovanou teplotu.
• Stiskněte tlačítko možností (pokud je to
nutné).
VAROVÁNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
• Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je správně umístěna
odtoková hadice.
- Sušení
• Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3
automatických programů:
K zajištění správného provozu spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není zcela nutné.
Extra
suché
program
(doporučený pro ručníky, župany
a objemné prádlo).
Suché k žehlení program
(zanechá prádlo vhodné pro
žehlení).
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
Volbou programu sušení vlny je
dostupný pouze počáteční stupeň
sušení.
• Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
24
9. Odstranění případných problémů A ZÁRUKA
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
PRO MODELY SMART TOUCH
Aplikace Candy simply-Fi má funkci Smart Check-up, která umožňuje kdykoliv
potvrdit funkčnost a stav spotřebiče. pro použití aplikace Candy simply-Fi
potřebujete smartfon se systémem Android s technologií NFC.
Více informací najdete v aplikaci. Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo
blikající LED), musíte zapnout aplikaci na smartfonu se zapnutým NFC.
Umístěte váš smartfon k Smart Touch logu na ovládacím panelu. Nyní byste měli
mít možnost přečíst adresář se závadou pro odstranění problému.
FORMÁT KÓDU ZÁVADY
• Modely s displejem: závada je zobrazená s prvním znakem „E” (příklad: E2 = Error 2).
• Modely bez displeje: závada je zobrazená sekvencí blikání každé LED. Kód závady je
zobrazený počtem bliknutí následovaným 5 sekundovou pauzou (příklad: dvě bliknutí
– pauza 5 sekund – dvě bliknutí – opakování = Error 2).
Zobrazená závada
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jiný kód
Možná příčina a praktická řešení
Pračka nenapouští vodu
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda není zalomená nebo skřípnutá hadice přívodu vody.
Zkontrolujte, zda je odtoková hadice ve správné výšce (viz instalaci).
Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici ze zadní strany pračky
a zkontrolujte, zda je čistý „pískový filtr“.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není ohnutá nebo skřípnutá odtoková hadice.
Zkontrolujte, zda není ucpaný odpadní systém v domácnosti. Zkuste vylít
vodu do umyvadla.
Příliš mnoho pěny a/nebo vody.
Zajistěte použití správného množství pracího prostředku a vhodného
pro pračku.
Problém s dvířky.
Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená.
Ujistěte se, zda prádlo uvnitř bubnu nebrání v úplném zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka zamčená, pračku vypněte a odpojte od elektrické sítě,
počkejte 2-3 minuty a dvířka otevřete.
Vypněte a odpojte pračku, počkejte minutu. Zapněte pračku a restartujte
program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní
středisko.
25
JINÉ PROBLÉMY
Problém
Možná příčina a praktické řešení
Pračka
nefunguje/ Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
nespustí se
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pozastavení nebo odloženého
startu.
Voda na podlaze pod Může to být z důvodu netěsnosti mezi ventilem, hadicí a plnicím
ventilem; v takovém případě těsnění vyměňte a správně připojte.
pračkou
Zkontrolujte, zda je správně zavřený přední filtr.
Pračka je vybavena detekčním systémem, který chrání prádlo a
spotřebič před poškozením v případě nevyvážené náplně před
odstředěním.
Výsledkem může být:
• Pračka se pokusí vyvážit prádlo, prodlouží dobu odstředění.
• Sníží rychlost otáček k snížení vibrací a hluku.
• Cyklus odstředění se zruší pro ochranu pračky a náplně. Pokud
k tomu dojde, vyjměte prádlo, přeložte jej a restartujte program
odstředění.
Je to z důvodu, že voda nebyla zcela odčerpána: počkejte několik
minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: zkontrolujte, zda
není aktivní.
Zkontrolujte zvolené možnosti a vliv na cyklus odstředění.
Nadměrné množství prostředku brání v odstředění, zajistěte správné
dávkování pracího prostředku.
Silné vibrace během Pračka není správně vyvážená: dle potřeby upravte vyvážení pomocí
nožiček podle popisu v návodu.
odstředění
Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní šrouby a vymezovací trubky.
Zkontrolujte, zda nejsou v bubnu cizí předměty (mince, háčky, knoflíky
apod…).
Pračka neodstřeďuje
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
spotřebiče z důvodu činností výrobce. Pokud je závada způsobená vnějšími faktory
nebo nedodržením návodu, za opravu může být účtován poplatek.
26
Doporučujeme vždy používat originální
náhradní díly dostupné v autorizovaném
servisním středisku.
Použití ekologických pracích prostředků bez
fosfátů může způsobit následující:
- tmavší voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený
na bezpečném místě, k předložení v
případě opravy pro servisní středisko.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
K odstranění zeolitů zvolte program
máchání. V budoucnosti zvažte použití
menšího množství pracího prostředku.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost
za tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo
na jakékoliv změny užitečné pro tento
výrobek bez změny jeho základních
vlastností.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje to nutně špatné máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte
opakované máchání k odstranění tohoto
efektu: nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo pokud se problém
opakuje, ihned kontaktujte servisní středisko.
27
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising