Candy | CBWDS 8514TH-S | Candy CBWDS 8514TH-S Operating instrustions

Candy CBWDS 8514TH-S Operating instrustions
PT
NL
Dank u voor het kiezen van een Candy
wasmachine. Wij zijn ervan overtuigd dat ze
u trouw zal helpen bij het veilig wassen van
uw kleding, zelfs fijne was, dag na dag.
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
l AEEA mag niet worden behandeld als
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Candy Customer Service Center
te contacteren.
Inhoudsopgave
1. ALGEMENE
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
Milieu voorschriften
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
6. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
7. DROOGCYCLUS
8. AUTOMATISCHE WAS/DROOGCYCLUS
9. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
2
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan
het apparaat of andere schade of
verlies ontstaan door gebruik dat
niet in overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen
om een gevaar te voorkomen.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Zorg
ervoor dat een tapijt de
basis van de machine en de
ventilatieopeningen niet kan blokkeren.
l Dit
apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met verminderde l De OFF stand is bereikt door het
plaatsen van het referentieteken
lichamelijke,
zintuiglijke
of
3
NL
verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
op de programma controle / knop l Het apparaat is niet geschikt
in de verticale positie. Elke andere
als industriële chemicaliën zijn
positie van deze knop betekent
gebruikt voor het reinigen.
dat de machine ON staat (alleen
geen
ongewassen
voor modellen met programma l Droog
artikelen
in
de
wasdroger.
keuzeschakelaar).
laatste deel van een l Artikelen die zijn bevuild met
stoffen als bakolie, aceton, alcohol,
wasdroogcyclus vindt plaats
benzine, kerosine, terpentine,
zonder warmte (koelcyclus) om
wassen en wax moeten in heet
ervoor te zorgen dat de artikelen
water gewassen worden met
niet worden beschadigd.
een extra hoeveelheid wasmiddel
voordat ze worden gedroogd in
WAARSCHUWING:
de wasdroger.
Stop nooit een wasdroger
voor het einde van de
l Artikelen van schuimrubber
tenzij
alle
droogcyclus,
(latex foam), douchenetjes,
artikelen snel verwijderd en
waterdichte kleding, artikelen met
uitgehangen worden, zodat
rubber en kleding of kussens
de hitte wordt verdreven.
voorzien van schuimrubber
dienen niet in de wasdroger
l Na de installatie moet het apparaat
gedroogd worden.
zodanig worden geplaatst dat de
stekker bereikbaar is.
l Wasverzachters of soortgelijke
l Het apparaat mag niet worden
producten dienen te worden
geïnstalleerd
achter
een
gebruikt zoals gespecificeerd door
afsluitbare deur, een schuifdeur
de wasverzachter instructies.
of een deur met scharnieren
aan de tegenovergestelde zijde
l Geoliede items kunnen spontaan
als die van de wasdroger,
ontbranden, vooral bij blootstelling
zodanig dat een volledige
aan warmtebronnen zoals een
openstelling van de deur van de
wasmachine droger. De items
wasdroger gegarandeerd blijft.
worden warm, waardoor een
oxidatiereactie ontstaat in de olie,
l De maximale toegestane hoeveelheid
oxidatie creërt warmte. Als de
van de lading van droge kleren
warmte niet kan ontsnappen,
hangt af van het gebruikte model
kunnen items heet genoeg
(zie bedieningspaneel).
l Het
4
l Gebruik
geen
converters,
meervoudige contactdozen of Door het plaatsen van de
verlengsnoeren.
markering op dit product,
verklaren wij, op onze eigen
verantwoordelijkheid, alle Europese
WAARSCHUWING:
water kan hoge temperaturen veiligheids-, gezondheids- en milieueisen na te leven opgesteld in de
bereiken tijdens de wascyclus.
regelgeving geldig voor dit product.
5
NL
worden om brand te vangen. l Zorg ervoor dat er geen water
Stapelen van geoliede tems
in de trommel is vóór het
kunnen voorkomen dat de warmte
openen van de deur.
ontsnapt en dus leiden tot brand.
l Trek niet aan het snoer of het
apparaat om de machine los te
l Als het onvermijdelijk is dat
koppelen.
artikelen met plantaardige stoffen of
bakolie of besmet zijn door l Stel de wasmachine niet bloot
haarverzorgingsproducten in een
aan regen, direct zonlicht of
wasdroger moeten, moeten ze eerst
andere weersomstandigheden.
in heet water met een extra l Bij
het
verplaatsen
de
hoeveelheid afwasmiddel worden
wasmachine niet optillen aan de
geplaatst - dit zal het gevaar
knoppen of wasmiddellade. Laat
verminderen, maar niet wegnemen.
tijdens het transport nooit de
l Verwijder alle voorwerpen uit
deur rusten op de trolley. Wij
de zakken zoals aanstekers en
adviseren dat twee mensen de
lucifers.
wasmachine verplaatsen.
l Om
de
productfiche
te l In geval van storing en / of defect,
schakelt u de wasmachine uit, sluit
raadplegen verwijzen wij u door
de kraan af en knoeit u niet met
naar de fabrikant.
het apparaat. Onmiddellijk contact
Veiligheidsinstructies
opnemen met het Customer
Service Center en alleen originele
l Alvorens
de wasmachine te
onderdelen gebruiken. Het
reinigen of te onderhouden, haal
negeren van deze voorschriften
de stekker uit het stopcontact en
kan gevaar brengen voor de
draai de waterkraan uit.
veiligheid van de apparaten.
l Zorg ervoor dat de elektrische
installatie geaard is. Zoek anders
gekwalificeerde professionele hulp.
2. INSTALLATIE
l Snijd
de buisriemen los zonder
de buis of het netsnoer te
beschadigen.
1
A
B
A
B
l Draai
de 2 of 4 schroeven (A)
aan de achterkant los en
verwijder de 2 of 4 schijven (B)
zoals weergegeven in figuur 1.
B
B
A
A
l Sluit
de 2 of 4 gaten met
behulp van de pluggen die in
de instructie-envelop zitten.
l Indien
de wasmachine wordt
ingebouwd: na het lossnijden
van de slangriemen, draai de 3 of
4 schroeven (A) los en verwijder
de 3 of 4 schijven (B).
2
A
1
l Bij
sommige modellen, zullen 1
of meerdere schijven in het
apparaat vallen: naar voren
kantelen van de wasmachine
om ze te verwijderen. Sluit de
gaten met de pluggen die in de
envelop zitten.
2
3
B
WAARSCHUWING:
Hou verpakkingsmaterialen
uit de buurt van kinderen.
C
l Plaats
het polionda laken op de
bodem, figuur 2 (volgens het
model versie A, B of C).
3
2
6
1
NL
Instructies voor het monteren
van de inbouwdeur
l Leg
de sjabloon op de achterkant
van de inbouwdeur. De scharnieren
en de sluitmagneet kunnen naar
wens links of rechts worden
gemonteerd. Markeer de posities
van de schroefgaten en boor de
gaten.
B
C
A
l Bevestig
de scharnieren met de
4 bijgeleverde schroeven (A).
l Bevestig
de magneet (B) met
de schroef (C).
l Monteer de plaat (D) aan de linker-
D
of de rechterkant, afhankelijk
van de installatievereisten. Plaats
de plastic steun (E) onder de
plaat en bevestig hem met de
schroef (F).
F
E
G
l Klik
de montagedop (G) in de
onderste positie.
7
l Monteer
de inbouwdeur met de
scharnieren op de voorkant van
de wasmachine. Plaats de
afstandsstukken
onder
de
scharnieren (I) en bevestig ze
dan met de schroef (H).
H I
We raden aan om de
inbouwdeur zo te monteren
dat hij naar links wordt
geopend, dezelfde richting als
de deur van de wasmachine.
Zo heeft u meer ruimte om de
was in en uit de machine te
laden.
l Schuif
de wasmachine in een
opening met de afmetingen die
in het schema hiernaast staan
aangegeven. Er kan een plint
langs de voorkant van de
wasmachine worden aangebracht.
De hoogte daarvan hangt af van
de hoogte waarop de wasmachine
is afgesteld.
60
0m
59
l Met de 4 verstelbare poten kan de
hoogte van de wasmachine
worden afgesteld van 820 mm tot
maximaal 840 mm. Om de hoogte
af te stellen, moet u de moeren
van de poten verwijderen en
vervangen door de bijgeleverde
moeren van 5 mm. Breng de
poten omhoog tot de gewenste
hoogte en draai de borgmoer dan
helemaal vast aan de basis van
de wasmachine.
8
600
6
570
825 min.
820 min.
in.
Hydraulische aansluitingen
NL
3
l Sluit enkel de waterslang aan om de
kraan, die werd geleverd met de machine
(fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets.
l Sommige modellen kunnen een of meer
van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken
uit de primaire interne buis "A", zal het
transparante omhulsel "B" water bevatten
die het mogelijk maakt de wascyclus te
voltooien. Aan het einde van de cyclus
dient u contact op te nemen met de
klantenservice om de toevoerbuis te
vervangen.
B
7
Positie
l Als de wasmachine dichtbij een muur
min 4 cm
max 100 cm
staat, let dan op dat de slang niet
verbogen of gebroken is. Plaats de
afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit
aan op een afvoer in de muur van
minstens 50 cm hoog met een diameter
groter dan de wasmachine slang (fig. 7).
9
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivelleer het apparaat met behulp van de
voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8:
a.Draai de moer met de klok mee om de
schroef vrij te maken;
b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen
totdat deze de grond raakt en vast staat;
c.Vergrendel de voet, de schroeven in de
moer, totdat ze aan de onderkant van de
wasmachine vast staan.
l Steek de stekker in het stopcontact.
8
A
B
WAARSCHUWING:
contacteer het Customer Service Center
indien het netsnoer aan vervanging
toe is.
C
Wasmiddellade
De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten
zoals weergegeven in figuur 9:
l Compartiment “1”: voor het voorwasmiddel;
l Compartiment “ ”: voor speciale
toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.;
9
1
2
WAARSCHUWING:
Gebruik enkel vloeibare producten, de
wasmachine is ingesteld om additieven
automatisch te doseren bij elke cyclus
gedurende de laatste spoeling.
l Compartiment “2”: voor wasmiddel.
10
Een vloeibaar wasmiddel cup is ook
voorzien in sommige modellen (fig. 10).
Om het te gebruiken, plaatst u deze in
bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar
wasmiddel in de trommel komen op het
juiste moment. De cup kan ook worden
gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel"
programma is geselecteerd.
WAARSCHUWING:
sommige detergentia zijn moeilijk te
verwijderen. In dit geval wordt
aangeraden het bijbehorende bakje in
de trommel te plaatsen (bijvoorbeeld
in figuur 11).
11
10
Laadtips
WAARSCHUWING: wanneer je je was
rangschikt, zorg ervoor dat:
Voordat u een droogprogramma gebruikt
(WAS-DROGERS)
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
l Bespaar energie en tijd door een hoog
toerental te selecteren zodat het
watergehalte in de kledij vermindert alvorens
een droogprogramma te gebruiken.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
centrifugeren
l Alvorens wol te wassen, controleer aan
de hand van het fabriekslabel of het
kledingstuk in de machine mag gewassen
worden.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als zijnde
geschikt voor lage temperatuur wasbeurten.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
Is een hete wasbeurt nodig?
l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar
of week ingedroogde vlekken in het water
11
NL
voor het wassen om de de noodzaak van
een heet wasprogramma te verminderen.
Bespaar tot 50% energie met behulp van
een 60°C-programma.
3. PRAKTISCHE TIPS
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen
speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig
de vakjes voor wasmiddelen en het filter.
Enkele tips over hoe de machine te
verplaatsen of over machines die lange tijd
niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven.
Lade reinigen
l Wij raden u aan de lade te reinigen om de
accumulatie van wasmiddel en restanten
te voorkomen.
l Om dit te doen, haal de lade schuin uit
met geringe kracht, maak hem schoon
met stromend water en plaats deze terug
in de houder.
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een
lange tijd, voer dan al het water uit de
buizen.
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Filter schoonmaken
zakken, voer het water volledig af in een
kom.
l De wasmachine is uitgerust met een
speciale filter die in staat is om grote
resten op te vangen, zoals knoppen of
munten, die de afvoer zouden kunnen
verstoppen.
l ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN:
Haal de kleine slang eruit, en haal het
dopje eraf om het achtergebleven water
te verwijderen.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u
klaar bent, plaats deze terug door deze
rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde
volgorde om alle onderdelen weer in elkaar
te zetten.
12
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
u klaar bent.
6. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
Deze wasmachine past automatisch het niveau
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
M
A
Programmakeuze
l Zet de wasmachine aan en selecteer het
gewenste programma.
L
l Stel de wastemperatuur indien nodig in
en druk op de gewenste "optie" knoppen.
I
DROGEN
Als u wilt dat de droogcyclus
automatisch begint na het wassen,
selecteert u het gewenste programma
met de DROOGEN SELECTIE knop.
Anderszijds is het mogelijk om de
wascyclus te beëindigen en vervolgens
te beslissen over het droogprogramma
en de lading.
B
G
H
E
C
D
F
A Programmakiezer met UITpositie
B START/PAUZE knop
C UITGESTELDE START knop
D DROOGSELECTIE knop
E SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
F OPTIES knop
G TEMPERATUURSELECTIE knop
H CENTRIFUGEERSNELHEID
knop
G+H KNOPPENVERGRENDELING
I Digitale display
L DEUR VERGRENDELD
indicatielampje
M SMART Fi+ gebied
l Druk op de START/PAUZE toets om te
beginnen wassen.
l Het bericht "End" verschijnt op het display
of de overeenkomstige led licht op aan
het einde van het programma.
Wacht
tot
het
lampje
DEUR
BEVEILIGING uit is gegaan voordat je
de deur opent.
l Schakel de wasmachine uit..
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuge: Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte van de
zekering/Netspanning: Raadpleeg de kenplaat.
13
NL
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
START/PAUZE knop
WAARSCHUWING:
Raak het display niet aan bij het
insteken van de stekker want de
machine kalibreert de systemen tijden
de eerste seconden, het aanraken van
het display zou de machine niet
correct doen werken. Verwijder in dit
geval de stekker en herhaal de
bewerking.
Sluit de deur ALVORENS op de knop
START/PAUZE te drukken.
l Druk om de geselecteerde cyclus te
starten.
Wanneer de knop START/PAUZE is
ingedrukt kan het starten enkele
seconden duren.
Programmakiezer met UIT-positie
TOEVOEGEN OF VERWIJDEREN VAN
KLEDINGSTUKKEN
NADAT
HET
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)
Wanneer u de programmakiezer draait,
licht het display op en toont het de
instellingen van het geselecteerde
programma.
Voor energiebesparing zal aan het einde
van de cyclus of na een periode van
inactiviteit, het displayniveaucontrast
verlagen.
l Houd de knop START/PAUZE ongeveer
2
seconden
ingedrukt
(een
indicatielampje en de resterende tijd
knippert, waaruit blijkt dat de werking van
het apparaat gepauzeerd is).
l Wacht
tot
het
lampje
DEUR
VERGRENDELD uit is gegaan vooraleer
de deur te openen.
N.B.: Om de machine uit te
schakelen,
draait
u
de
programmakiezer op de stand UIT.
l Druk op knop START/PAUZE om de
geselecteerde cyclus te starten.
l Eens het programma is geselecteerd blijft
de programmakiezer op het geselecteerde
programma tot het einde van de cyclus.
l Wanneer het woord "End" verschijnt op
het display en het lampje DEUR
VERGRENDELD uitgaat, is het mogelijk
om de deur te openen.
l Schakel de wasmachine uit door de
Controleer dat het waterniveau lager is
dan de deuropening om overstroming
te voorkomen.
l Nadat u kledingstukken hebt toegevoegd
of verwijderd, sluit de deur en druk op de
knop START/PAUZE (het programma zal
starten van waar het gebleven was).
HET PROGRAMMA ANNULEREN
l Om het programma te annuleren, zet u
de schakelaar in de stand UIT.
keuzeknop op UIT te zetten.
l Wacht
De programmakiezer moet teruggeplaatst
worden naar de positie UIT op het einde
van de cyclus of voorafgaand aan een
volgende wascyclus alvorens het volgende
programma te starten
UITGESTELDE START knop
2
minuten
tot
het
veiligheidssysteem de deur ontgrendeld
heeft.
l Met deze knop kunt u de start van de
wascyclus tot 24 uur voorprogrammeren.
14
Als
een
wasprogramma
wordt
geselecteerd dat niet compatibel is met
automatisch drogen, zal deze functie
niet geactiveerd worden.
volgende procedure:
- Selecteer het gewenste programma.
- Druk eenmaal op de knop uitgestelde
start om deze te activeren (h00
verschijnt op het display), druk nog een
keer om 1 uur uit te stellen (h01
verschijnt op het display). De vooraf
ingestelde vertraging stijgt telkens met 1
uur bij elke druk op de knop tot h24 op
het display verschijnt. Als dan nogmaals
gedrukt wordt, wordt de uitgestelde start
terug op nul ingesteld.
Als u de maximale drooghoeveelheid
wasgoed aangegeven in de programmatabel
overschrijdt, wordt het wasgoed
mogelijk niet voldoende gedroogd.
l Als u de selectie wilt verwijderen vóór de
start van het programma, drukt u
herhaaldelijk op de knop tot de lampjes
uit zijn of verander de programmakiezer
naar de stand UIT.
- Bevestig
door
op
de
knop
START/PAUZE te drukken. Het aftellen
begint en wanneer het klaar is zal het
programma automatisch starten.
l Enkel drogen:
na
met
de
knop
het
juiste
droogprogramma volgens de weefsels te
hebben gekozen, is het mogelijk om met
deze knop een andere drooggraad die
verschilt van de standaard drooggraad
(met uitzondering van woldroogprogramma)
te selecteren.
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te
annuleren door de programmakiezer op
UIT te zetten.
Als er een onderbreking is van de
stroomtoevoer wanneer de machine in
werking is, slaat een speciale herinnering
het geselecteerde programma op en als
de stroom wordt hersteld, gaat het verder
waar het gebleven was.
l Als u de cyclus tijdens het drogen wilt
annuleren, druk dan
seconden op de knop.
ongeveer
3
WAARSCHUWING:
nadat u het droogprogramma hebt
geannuleerd,
zal
de
afkoelfase
beginnen. Wacht ongeveer 10/20
minuten vooraleer de deur te openen.
Selecteer de optieknoppen vóór u de
knop START/PAUZE indrukt. Wanneer
een optie geselecteerd is die niet
geschikt is voor het geselecteerde
programma, dan zal het optieindicatielampje eerst knipperen en
dan uitgaan.
l Wanneer het woord "End" verschijnt op
het display en het lampje DEUR
VERGRENDELD uitgaat, is het mogelijk
om de deur te openen.
DROOGSELECTIE
Het is mogelijk om de droogcyclus te
annuleren door de programmakiezer
op UIT te zetten. Het is noodzakelijk
om te wachten op het einde van de
afkoelfase (10/20 minuten) en tot het
lampje DEUR VERGRENDELD uitgaat
alvorens de deur te openen.
l Voor automatische was/droogcyclus:
na de selectie van het wasprogramma
volgens het type wasgoed, selecteer het
droogteniveau via deze knop. Aan het
einde van het wasprogramma, zal de
geselecteerde droogcyclus automatisch
starten.
15
NL
l Om de start uit te stellen volg de
SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen twee
verschillende opties, afhankelijk van het
gekozen programma:
- SNEL
Deze knop wordt actief wanneer u het
programma SNEL (14/30/44 Min.)
selecteert. U kunt hiermee de wastijd
instellen op een van de drie aangegeven
tijden.
- VLEKKENNIVEAU knop
l Zodra het programma geselecteerd is
wordt de wastijd voor dit programma
automatisch getoond.
l Met deze functie kunt u kiezen tussen
drie niveaus van wasintensiteit, waarbij
de lengte van het programma wordt
aangepast aan hoe vuil de stof is
geworden (deze functie kan slechts bij
een aantal programma’s geselecteerd
worden, zoals aangegeven in de
programmatabel).
trommelbewegingscycli waarbij het water
gevuld en afgevoerd wordt, levert u
kleding op die perfect gewassen en
gespoeld zijn zodat het wasmiddel
volledig opgelost is wat een doeltreffende
reinigingsactie verzekert.
l Deze functie is voor mensen met delicate
en gevoelige huid.
l Deze functie kan ook worden gebruikt
voor kinderkleding en voor het wassen
van zwaar bevuild wasgoed, dat het
gebruik van veel wasmiddel vereist of
voor het wassen van handdoeken
waarvan de vezels de neiging hebben om
het wasmiddel vast te houden.
- HYGIENE +
Geactiveerd wanneer u de temperatuur
instelt op 60°C. Met deze optie kunt u uw
kleding grondig reinigen door tijdens het
volledige
wasprogramma
dezelfde
temperatuur te behouden.
TEMPERATUURSELECTIE knop
OPTIES knop
l Met deze knop kunt u de wastemperatuur
Met deze knop kunt u kiezen tussen drie
verschillende opties:
l Om de stof te beschermen is het niet
wijzigen.
- VOORWAS
l Met deze knop kunt u voorwassen en dit
is vooral nuttig voor zwaar bevuild
wasgoed (kan alleen worden gebruikt bij
sommige programma’s zoals vermeld in
de programmatabel).
l We bevelen aan dat u slechts 20% van
de hoeveelheid aangegeven
wasmiddelverpakking gebruikt.
op
de
- AQUAPLUS
l Met deze optie (alleen beschikbaar in
sommige programma’s) kunt u het
wasgoed in een veel grotere hoeveelheid
water wassen en dit, samen met de
nieuwe gecombineerde actie van de
16
mogelijk om de temperatuur hoger in te
stellen dan de maximumtemperatuur voor
ieder programma.
l Wanneer u een koude was wilt draaien,
moeten alle indicators uitstaan.
CENTRIFUGEERSNELHEID knop
l Door op deze knop te drukken kunt u de
centrifugeersnelheid
aanpassen
centrifugeren uitschakelen als u
wenst.
of
dat
l Als het label op de kleding geen
specifieke informatie bevat, is het mogelijk
om de maximale centrifugeersnelheid te
gebruiken die het wasprogramma aangeeft.
Op het display kunt u permanent aflezen
wat de status is van de machine.
3
l Om
het centrifugeren opnieuw te
activeren, drukt u op de knop totdat u de
snelheid heeft bereikt die u wilt instellen.
1 2 564 8
9
10
l Het is mogelijk om de snelheid aan te
passen zonder de machine te pauzeren
7
Een te hoog gehalte wasmiddel kan
een teveel aan schuim veroorzaken.
Als het apparaat teveel schuim
detecteert,
kan
het
de
centrifugeerfase overslaan of de duur
van het programma verlengen en de
waterconsumptie verhogen.
1) DEUR VERGRENDELD indicatielampje
l Het indicatielampje brandt wanneer de
deur volledig gesloten is.
Sluit de deur ALVORENS op de knop
START/PAUZE te drukken.
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de
deur gesloten, zal de indicator een paar
keer knipperen en dan oplichten.
Dit apparaat is voorzien van een
speciaal elektronisch mechanisme
dat de centrifugeercyclus verhindert
wanneer de lading uit balans is. Dit
vermindert geluid en trillingen in de
machine en verlengt de levensduur
van uw machine.
Als de deur niet goed gesloten is, zal de
indicator 7 seconden lang blijven
knipperen, daarna zal de opdracht start
automatisch geannuleerd worden. In dit
geval, sluit u de deur correct en drukt u op
de knop START/PAUZE.
l Wacht
tot
het
lampje
DEUR
VERGRENDELD uit is gegaan vooraleer
de deur te openen.
KNOPPENVERGRENDELING
l Door ongeveer 3 seconden tegelijkertijd
2) CENTRIFUGEERSNELHEID
Hiermee kunt u de centrifugeersnelheid van
het geselecteerde programma wijzigen of
weglaten.
de knoppen TEMPERATUURSELECTIE
en CENTRIFUGEERSNELHEID ingedrukt
te houden, kunt u de knoppen
vergrendelen. Zo kunt u voorkomen dat
er per ongeluk wijzigingen aan het
programma worden aangebracht tijdens
het wasprogramma.
3) WASTEMPERATUUR INDICATIELAMPJE
Dit laat de wastemperatuur van het
geselecteerde programma zien. Deze kan
gewijzigd worden (waar toegestaan) door
de relevante knop in te drukken.
Wanneer u een koude was wilt draaien,
moeten alle indicators uitstaan.
l De
knoppenvergrendeling
kan
geannuleerd worden door de twee
knoppen opnieuw in te drukken of door
het apparaat uit te schakelen.
17
NL
Digitale display
Om schade aan de stof te voorkomen,
is het niet mogelijk om de snelheid
hoger
in
te
stellen
dan
de
maximumsnelheid van een programma.
4) CYCLUSDUUR
l Wanneer een programma wordt geselecteerd,
zal automatisch op het display de cyclusduur
verschijnen, die kan variëren afhankelijk van
de geselecteerde opties.
l Wanneer het programma gestart is, wordt
u voortdurend op de hoogte gehouden
van de resterende tijd tot het einde van
het wasprogramma.
l De machine berekent de tijd tot het einde van
het geselecteerde programma op basis van
een standaard lading tijdens het programma,
de machine corrigeert de tijd naar deze van
toepassing volgens de omvang en
samenstelling van de waslading.
5) KNOPPENVERGRENDELING
INDICATIELAMPJE
Dit
lampje
laat
zien
dat
knoppenvergrendeling is ingeschakeld.
de
- de duur van het wasprogramma wordt
bepaald;
- het
spoelen
wordt
gecontroleerd
naargelang het type weefsel dat wordt
gewassen;
- het aantal toeren wordt aangepast aan
het type weefsel dat wordt gewassen;
- herkent de aanwezigheid van die stof en
de hoeveelheid water wordt verhoogd
tijdens het spoelen;
- de centrifugeersnelheid wordt aangepast
aan de hoeveelheid was om een gebrek
aan evenwicht te vermijden.
9) DROOGSELECTIE INDICATIELAMPJES
De indicators geven de mate van droogte
weer die geselecteerd kan worden door de
betreffende knop:
Automatisch droogprogramma’s
6) WIFI (alleen bepaalde modellen)
l Bij de modellen met de Wifi-optie, zal dit
symbool weergeven dat de Wifi aanstaat.
l Voor
meer
informatie
i.v.m.
de
functionaliteit en de instructies voor een
eenvoudige configuratie van de Wifi,
raadpleeg het deel “Downloaden” op
http://simplyfiservice.candy-hoover.com
7) VLEKKENNIVEAU INDICATIELAMPJE
Het indicatielampje toont de selectie van de
relevante optie.
EXTRA DROOG
(Geschikt
voor
badjassen
en
ladingen).
handdoeken,
volumineuze
STRIJKDROOG
(De was is strijkklaar).
KASTDROOG
(Voor
kledingstukken
onmiddellijk in de kast
gelegd zonder te strijken).
die
worden
Getimede droogprogramma’s
8) Kg Controle (functie alleen actief op
sommige programma's)
l Tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma, zal het symbool "Kg
Controle" opgelicht blijven terwijl de
intelligent sensor de was zal wegen, en
de juiste wastijd, de hoeveelheid water en
het elektriciteitsverbruik zal aanpassen.
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg Controle"
ervoor dat de hoeveelheid was in de trommel
wordt weergegeven, en dat tijdens de eerste
minuten van het wasprogramma:
- de juiste hoeveelheid
toegevoegd;
water
wordt
18
Ze kunnen worden gebruikt om
getimede droogprogramma’s selecteren.
Afkoelfase
Wordt ingeschakeld tijdens de
laatste afkoelperiode, in de laatste
10/20 minuten van elk droogfase.
10) OPTIES INDICATIELAMPJES
De indicatielampjes geven de opties weer
die geselecteerd kunnen worden door de
betreffende knoppen.
SMART Fi+
NL
Deze machine is uitgerust met de SMART
Fi+ technologie waarmee u de machine van
op afstand kunt regelen via een App dankzij
de Wifi-functie.
MACHINE-INSCHRIJVING (OP APP)
l Steek de stekker van de machine in het
stopcontact.
Als u de positie van uw NFC-antenne
niet weet, beweeg de smartphone in
een cirkelvormige beweging over het
SMART Fi+ -logo totdat de App de
verbinding
bevestigt.
Om
de
overdracht van data succesvol te
laten verlopen is het essentieel OM
UW
SMARTPHONE
OP
HET
BEDIENINGSPANEEL TE HOUDEN
TIJDENS DE PAAR SECONDEN VAN
DE PROCEDURE; een bericht op het
toestel zal u informeren over de juiste
uitkomst van de operatie en advies
wanneer het mogelijk is om de
smartphone weg te halen.
We bevelen aan dat de Wifiregistratieprocedure voltooid wordt
vooraleer de machine in de opening te
positioneren.
l Download de App Candy simply-Fi op
uw toestel.
De App Candy simply-Fi is beschikbaar
voor tablets en smartphones met zowel
Android als iOS.
Krijg alle details van de SMART Fi+
functie door de App te gebruiken in de
modus DEMO.
Dikke telefoonhoesjes of metalen
stickers op uw smartphone kunnen de
gegevensverbinding tussen apparaat en
telefoon beïnvloeden. Verwijder deze
indien nodig.
l Open de App, maak een gebruikersprofiel
aan en registreer uw apparaat door de
instructies op het scherm of de "Snelgids"handleiding op de machine te volgen.
Dankzij het gebruik van een Android
smartphone die voorzien is van de NFCtechnologie (Near Field Communication),
is het registratieproces vereenvoudigd
(Eenvoudige registratie); volg in dit geval
de instructies op het telefoonscherm,
PLAATS EN HOUD DEZE NABIJ HET
SMART Fi+ logo op het bedieningspaneel
van de machine wanneer de App u vraagt
dit te doen.
De vervanging van enkele onderdelen
van uw smartphone (bvb. achterkant,
batterij, etc…) met niet originele
stukken zou kunnen resulteren in een
NFC-antenneverwijdering.
AFSTANDSBEDIENING INSCHAKELEN
(VIA APP)
Na de machineregistratie, telkens dat u de
machine van op afstand via de App wil
regelen, moet u eerst het wasgoed en het
wasmiddel in de machine plaatsen, de deur
sluiten en de stand SMART FI+ op de
machine selecteren. Vanaf dat moment kunt u
de machine bedienen via de App-opdrachten.
OPMERKINGEN:
Plaats uw smartphone met de NFCantenne op de achterkant ter hoogte van
het SMART Fi+ -logo op uw apparaat.
19
Programmatabel
1)
(MAX.) *
PROGRAMMA
2
1
(zie bedieningspaneel)
(MAX.)
2
1
Wit
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Katoen**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
Gemengd
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Fijne was
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Spoelen
-
-
-
-
-
-
-
Afvoeren +
Centrifugeren
-
-
-
-
-
-
-
Wol/Zijde
1
1
1
2
2
2
30°
Wol drogen
1
1
1
2
2
2
-
Lage warmte
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
2)
Babyverzorging 4)
4)
Dagelijks
59 Min.
Snel
3) 4)
(drogen)
Hoge warmte
(drogen)
Snel W&D
59 Min.
Positie die u moet selecteren wanneer u de afstandsbediening via de App wilt
inschakelen (via Wifi). Als de machine nog niet geregistreerd werd, druk op de
knop START/PAUZE op de machine, het programma “Auto-Reinigen” om de
trommel te reinigen wordt uitgevoerd.
20
Selecteer één van de drie snelle
programma's beschikbaar 14 ', 30’
en 44 ' met de knop SNEL.
4)
Programma’s
drogen.
automatisch
INFORMATIE
VOOR
DE
TESTLABORATORIA (Ref. EN 50229
Standaarden)
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
* De maximale toegestane laadcapaciteit
van droge kleren hangt af van het
gebruikte model (zie bedieningspaneel).
Wassen
Gebruik het programma** met de
maximale vervuilingsgraad geselecteerd,
maximum centrifugeersnelheid en een
temperatuur van 60°C. Het programma
wordt ook aanbevolen voor een test met
een lagere temperatuur.
(Alleen
voor
modellen
met
vloeibaar wasmiddelcompartiment)
Wanneer slechts een beperkt aantal
artikelen vlekken hebben die
behandeling
met
vloeibare
bleekmiddelen vereisen, kunnen
vlekken vooraf verwijderd worden in
de wasmachine.
Giet het bleekmiddel in de
bleekwatercontainer geplaatst in het
compartiment
"2"
in
de
wasmiddellade en stel het speciale
programma SPOELEN in.
Als deze fase is beëindigd, draait u
de programmakiezer op de stand
UIT, voeg de rest van de kledij toe
en ga door met een normale was op
het meest geschikte programma.
Drogen
Eerste drogen met A kg (de belading
bestaat uit: kussenslopen en handdoeken).
Selecteer
het
katoendroogprogramma
(
) kastdroog (
).
Tweede drogen met B kg (de belading
bestaat uit: kussenslopen en handdoeken).
Selecteer
het
katoendroogprogramma
(
) kastdroog (
B (kg)
Eerst
drogen
Tweede
drogen
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
Alleen met de optie VOORWASSEN
geselecteerd (programma’s met optie
VOORWASSEN beschikbaar).
Capaciteit
(wassen)
(kg)
1)
Bij het selecteren van een programma
wordt op het scherm de aanbevolen
wastemperatuur getoond. Deze kan
gewijzigd worden (indien toegestaan
voor het programma) door de
corresponderende knop te gebruiken.
Om de duur van het wasprogramma
en de intensiteit te veranderen
gebruikt u de knop VLEKKENNIVEAU.
21
).
A (kg)
( )
2)
voor
( )
NL
3)
Programmaselectie
Om verschillende soorten weefsels en
verschillende vuilgraadniveaus te reinigen,
heeft de wasmachine specifieke programma's
die aan elke type wasgoed voldoen (zie
tabel).
Fijne was
Dit
programma
heeft
gereduceerde
periodes van trommelbeweging tijdens de
cyclus en is bijzonder geschikt voor het
wassen van fijne stoffen. De wascyclus en
spoelingen worden uitgevoerd met een
hoog waterniveau om de beste prestaties te
garanderen.
WASSEN
Wit
Een
intensieve
was.
De
laatste
centrifugeerbeurt bij maximale snelheid geeft
de meest efficiënte verwijdering.
Katoen
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik voor
katoenen wasgoed.
Gemengd
Het wassen en spoelen wordt geoptimaliseerd
door het ritme van de beweging van de
trommel en het waterniveau. De zachte
rotatie, zorgt voor een verminderde vorming
van kreuken in het weefsel.
Babyverzorging
Dit programma stelt u in staat om alle
babykleren perfect proper en hygiënisch te
wassen met een ingestelde temperatuur van
minimum 60°C.
Om een optimaal hygiënisch resultaat te
bekomen raden wij het gebruik van
waspoeder aan.
Dagelijks 59 Min.
Dit speciaal ontworpen programma zorgt voor
de beste waskwaliteit in een zo snel mogelijke
tijd. Dit programma is ontworpen voor een
kleine lading was (zie lijst met programma’s).
Snel (14/30/44 Min.)
Wascyclus
voorgesteld
voor
kleine
hoeveelheden en licht bevuild. Met dit
programma is het aanbevolen om de
hoeveelheid wasmiddel bij normaal gebruik te
verminderen om onnodige verspilling te
voorkomen. Selecteer het programma SNEL
en u kunt kiezen uit één van de drie
beschikbare programma's.
22
Spoelen
Dit programma voert 3 spoelbeurten uit met
een tussenliggende centrifugeerbeurt (die
kan worden verminderd of met behulp van
de juiste knop geannuleerd). Het wordt
gebruikt voor het spoelen van elk type
weefsel, bijvoorbeeld na een handwas.
Afvoeren + Centrifugeren
Het programma voltooit de afvoer en
het maximaal centrifugeren. Het is
mogelijk om het centrifugeren te annuleren
of te verminderen met de knop
CENTRIFUGEERSNELHEID.
Wol/Zijde
Dit programma maakt een delicate
wascyclus mogelijk, met name geschikt
voor
kledingstukken
opgegeven
als
"Machinewasbaar", wollen stoffen en
wasgoed
gemaakt
van
zijde
of
gespecificeerd als "Was als zijde" op het
stoflabel.
Katoen (hoge temperatuur)
Het hoge temperatuur droogprogramma
wordt aanbevolen voor katoen en linnen
items (altijd kijken naar het instructielabel).
Snel wassen en drogen 59 Min.
Wanneer u slechts een paar items wil
wassen en drogen kan dit programma van
59 minuten u veel tijd besparen! Geschikt
voor een 1,5 kg wasgoed (bijv. 4 shirts) of
licht vuile stoffen. Deze cyclus zal uw
kleding wassen, spoelen, centrifugeren en
drogen in minder dan een uur. Wij raden u
aan de dosis wasmiddel te verlagen bij
gebruik van dit programma om verspilling te
voorkomen.
SMART Fi+
Positie die u moet selecteren wanneer u de
afstandsbediening via de App wilt
inschakelen (via Wifi). In dit geval zal de
start van het programma gebeuren via de
App-opdrachten. Als de machine nog niet
geregistreerd werd, druk op de knop
START/PAUZE op de machine, het
programma
“Auto-Reinigen”
wordt
uitgevoerd.
Het
programma
werd
ontworpen om de trommel te reinigen,
slechte geuren te verwijderen en de
levensduur van de machine te verlengen.
Zorg ervoor dat er geen wasgoed in de
machine is vooraleer het programma “AutoReinigen te starten en gebruik alleen
een bedrijfseigen reinigingsmiddel of
poederwasmiddel. Laat de deur aan het
einde van het programma open om de
trommel te laten drogen. Het wordt
aanbevolen om dit programma na iedere 50
wasbeurten uit te voeren.
WAARSCHUWING:
Dispensers gebruikt voor geconcentreerde
poeders en vloeibare wasmiddelen moet
worden verwijderd uit de trommel vóór
de aanvang van het droogprogramma.
De trommel verandert van richting tijdens het
drogen om te voorkomen dat de was gaat
klitten. Koele lucht wordt gebruikt tijdens de
laatste 10/20 minuten van de droogcyclus om
kreuken te minimaliseren.
Wol drogen
Droogprogramma op lage temperatuur, ideaal
om wollen kleren te drogen met maximale
zorg en zachtheid, waardoor weefsels niet
gaan samenklitten en vilten wordt vermeden.
We suggereren om kleding binnenste buiten
te keren voor het drogen. De timing is
gerelateerd aan de hoeveelheid wasgoed en
gekozen centrifugeersnelheid. De cyclus is
geschikt voor een kleine hoeveelheid
wasgoed van max 1 kg (3 truien).
De wol droogcyclus van deze
machine is goedgekeurd door "The
Woolmark
Company"
voor het
drogen van machine wasbare wollen
producten op voorwaarde dat de
producten worden gewassen en
gedroogd volgens de instructies op
het
kledinglabel
en
geschikt
bevonden door de fabrikant van deze
machine.
Het
Woolmark-symbool
is
een
geregistreerd label in talrijke landen.
M1715
Gemengd (lage temperatuur)
Het lage temperatuur droogprogramma wordt
aanbevolen voor synthetische en gemengde
vezels (altijd kijken naar het instructielabel).
23
NL
DROGEN
l Alleen droog pre-gesponnen was.
7. DROOGCYCLUS
l De opgegeven indicaties zijn algemeen,
dus enige oefening is nodig voor het
beste droogresultaat.
l Wij raden bij het eerste gebruik een
lagere droogtijd dan aangegeven aan, om
zo de mate van droogheid nodig vast te
stellen.
l Wij adviseren een lage temperatuur voor
niet gemakkelijk te drogen stoffen die
rafelen, zoals tapijten of kleding met een
diepe inkeping, om luchtkanaalverstopping
te voorkomen.
l Wij adviseren u het wasgoed te sorteren
op de volgende manieren:
- aan de hand van droogzorgsymbolen
op de kledinglabels
Op de juiste manier drogen
l Open de deur.
l Vul niet meer wasgoed
aan dan de
maximale droogbelading aangegeven in
de programmatabel. In geval van grote
items (bijv. vellen) of zeer absorberende
artikelen (bijvoorbeeld handdoeken of
jeans), is het een goed idee om de
belasting te verminderen.
l Sluit de deur.
l Draai de programmakeuzeknop naar het
meest geschikte droogprogramma voor
uw wasgoed.
l De wasdroger kan de volgende soorten
drogen uit voeren:
- Lage
Geschikt voor droogkast.
Geschikt voor droogkast op hoge
temperaturen.
Geschikt voor droogkast op lage
temperaturen.
Niet geschikt voor de droogkast.
temperatuur
droogprogramma
aanbevolen voor wollen stoffen (
symboolprogramma).
- Lage temperatuur droogprogramma
aanbevolen voor gemengde stoffen
(Kunststof / katoen) synthetische stoffen
(
symboolprogramma).
- Hoge temperatuur droogprogramma
aanbevolen voor katoen, badstof,
Als de stof geen wasvoorschrift heeft,
moet worden aangenomen dat het niet
geschikt is voor het drogen.
linnen, hennep stoffen, enz. .. (
symboolprogramma).
l Selecteer de mate van droogte die u
- Door grootte en dikte
Wanneer het wasgoed groter is dan de
droogcapaciteit, trieer de kleren op dikte
(bv handdoeken van dun ondergoed).
- Per type stof
Katoen / linnen: handdoeken, katoenen
jersey, bed-en tafellinnen.
Synthetisch:
blouses,
overhemden,
overalls, enz. gemaakt van polyester of
polyamide, evenals voor gemengd katoen /
synthetisch.
24
nodig heeft:
EXTRA DROOG
(Geschikt voor handdoeken, badjassen
en volumineuze ladingen).
STRIJK DROOG
(De was is strijkklaar).
KASTDROOG
(voor kledingstukken die onmiddellijk
in de kast worden gelegd zonder te
strijken).
l Het
droogprogramma indicatielampje
gaat branden, totdat de cool-down fase
zal beginnen en de overeenkomstige
indicator zal oplichten.
te selecteren, druk op de DROGEN
SELECTIE knop totdat de gewenste
tijdindicator oplicht.
l Als het programma klaar is verschijnt het
Bij
selectie
van
het
wol
droogprogramma, is het niet mogelijk
af te wijken van de standaard
ingestelde droogtegraad.
woord "End" op het display. Na 5
minuten zal het apparaat in standbymodus gaan (op bepaalde modellen,
toont het display twee regels).
l De wasdroogcombinatie berekent de tijd
l Schakel
de machine uit door de
programmakiezer op de stand UIT te
plaatsen.
die nodig is voor het drogen en de
resterende hoeveelheid vocht in de was,
in verhouding tot de belading en het
gekozen droogteniveau.
l Open de deur en verwijder de was.
l Controleer of de kraan is ingeschakeld en
dat de afvoerslang goed geplaatst is.
l Draai de kraan dicht.
ANNULERING VAN HET DROOGPROGRAMMA
WAARSCHUWING:
Droog geen voorwerpen met speciale
bekleding
(bijv.
Dekbedden,
gewatteerde anoraks, enz.) of zeer
delicate stoffen.
Als kledingstukken drip / droog zijn,
minder items drogen om kreuken te
voorkomen.
l Om het drogen programma te annuleren,
houdt u de DROGEN SELECTIE
ongeveer 3 seconden in.
WAARSCHUWING:
Na het opheffen van het droogprogramma,
zal de cool-down fase beginnen en
moet u ongeveer 10/20 minuten wachten
voordat u de deur opent.
l Druk op de START/PAUZE knop (op het
display
verschijnt
droogtijd).
de
knop
resterende
Voor de juiste werking van het apparaat,
is het beter de droogfase niet te
onderbreken, tenzij het echt nodig is.
Het apparaat berekent de tijd tot
het einde van het geselecteerde
programma op basis van een
standaard belasting tijdens de cyclus,
het apparaat corrigeert de tijd volgens
de omvang en samenstelling van de
lading.
Tijdens de droogfase zal de trommel
versnellen naar een hogere snelheid
om de belasting te verdelen en om het
droogproces te optimaliseren.
25
NL
l Als u een getimed droogprogrammawenst
l Als u een getimed droogprogrammawenst
8. AUTOMATISCHE
WAS/DROOGCYCLUS
te selecteren, druk op de DROGEN
SELECTIE knop totdat de gewenste
tijdindicator oplicht.
Beperkt
u
tot
de
maximale
drooghoeveelheid wasgoed volgens
de programmatabel, anders wordt het
wasgoed niet voldoende volgens uw
wensen gedroogd.
l Druk op de START/ PAUZE knop.
l Aan het einde van de wasfase geeft het
display de resterende droogtijd weer.
- Wassen
l Open de lade, kies het wasmiddel en
gebruik de juiste hoeveelheid.
l Raadpleeg de lijst van de wasprogramma's
volgens de te wassen stoffen (bijv. zeer
vuil katoen) en draai de keuzeknop op het
gewenste programma.
l Stel de wastemperatuur in indien nodig.
l Het
droogprogramma indicatielampje
gaat branden, totdat de cool-down fase
zal beginnen en de overeenkomstige
indicator zal oplichten.
l Als het programma klaar is verschijnt het
woord "End" op het display. Na 5
minuten zal het apparaat in standbymodus gaan (op bepaalde modellen,
toont het display twee regels).
l Schakel
de machine uit door de
programmakiezer op de stand UIT te
plaatsen.
l Druk op de optie-knoppen (indien nodig).
l Controleer of de kraan is ingeschakeld en
dat de afvoerslang goed geplaatst is.
l Open de deur en verwijder de was.
l Draai de kraan dicht.
- Drogen
l Selecteer de mate van droogte die u
nodig heeft:
EXTRA DROOG
(Geschikt voor handdoeken, badjassen
en volumineuze ladingen).
STRIJK DROOG
(De was is strijkklaar).
KASTDROOG
(voor kledingstukken die onmiddellijk
in de kast worden gelegd zonder te
strijken).
Door het wolprogramma te selecteren
is
alleen
de
standaarddroogte
beschikbaar.
26
ANNULERING VAN HET DROOGPROGRAMMA
l Om het drogen programma te annuleren,
houdt u de DROGEN SELECTIE
ongeveer 3 seconden in.
knop
WAARSCHUWING:
Na het opheffen van het droogprogramma,
zal de cool-down fase beginnen en
moet u ongeveer 10/20 minuten wachten
voordat u de deur opent.
Voor de juiste werking van het apparaat,
is het beter de droogfase niet te
onderbreken, tenzij het echt nodig is.
Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht
hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen.
FOUTMELDINGEN
l Modellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de
letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2).
l Modellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak
als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee
keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Getoonde
Foutmelding
E2 (met display)
LEDs knipperen 2x
(zonder display)
E3 (met display)
LEDs knipperen 3x
(zonder display)
E4 (met display)
LEDs knipperen 4x
(zonder display)
E7 (met display)
LEDs knipperen 7x
(zonder display)
Andere code
Mogelijke oorzaken en oplossingen
De machine krijgt geen water.
Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat.
Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of
bekneld is.
Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie).
Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van
de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet
verstopt.
De wasmachine voert het water niet af.
Zorg dat het filter niet verstopt zit.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is.
Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het
water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak
wel wegloopt.
Er is te veel schuim en/of water.
Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen
producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine.
Deurprobleem.
Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet
blokkeren.
Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur.
Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut.
Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt,
neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of
reparateur.
27
NL
9. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
ANDERE PROBLEMEN
Probleem
De wasmachine
werkt of start niet.
Water lekt op de vloer
uit de machine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Harde
trillingen/geluiden
tijdens het
centrifugeren.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit.
Zorg dat de wasmachine aanstaat.
Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact
werkt.
De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht.
Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was
en of de startknop is ingedrukt.
Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat.
Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in
dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht.
Zorg dat het filter goed dicht zit.
Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine:
• De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd
toeneemt.
• Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen.
• Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen.
Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal
dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het
programma.
Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal
minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3.
Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg
ervoor dat deze niet aanstaat.
Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet
aanstaan.
Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint
met centrifugeren.
De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien
nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het
betreffende hoofdstuk.
Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en
kabelhulzen verwijderd zijn.
Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten
(muntjes, hangers, knopen, etc…).
De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door
elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating
van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die
niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of
doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.
28
Als het probleem blijft bestaan of wanneer u
denkt dat er een defect is, neem dan zo snel
mogelijk contact op met een officieel
servicecentrum.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
Het wordt aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen
te
gebruiken
die
verkrijgbaar
zijn
bij
onze
officiële
servicecentra.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
Garantie
De garantie voor dit product is geldig
onder de voorwaarden die op het
certificaat staan dat bij dit product
geleverd is. Het garantiecertificaat moet
goed ingevuld en bewaard worden,
zodat het getoond kan worden bij
officiële servicecentra indien nodig.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
29
NL
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
30
REEE contém substâncias poluentes (que
podem trazer consequências negativas para o
meio ambiente) e componentes básicos (que
podem ser reutilizados). É importante ter os
REEE submetidos a tratamentos específicos, a
fim de remover e eliminar adequadamente todos
os componentes poluentes e recuperar e reciclar
todos os materiais. Os consumidores podem
desempenhar um papel importante no sentido
de garantir que os REEE não se tornem num
problema ambiental. Para isso é essencial seguir
algumas regras básicas:
Leia este manual cuidadosamente para
uma utilização correcta e segura do
electrodoméstico e para que possa usufruir
de dicas úteis para uma eficiente
manutenção do aparelho.
l REEE não devem ser tratadas como lixo
Comece a usar a máquina de lavar
roupa apenas depois de ler cuidadosamente
estas instruções. Recomendamos que tenha
sempre este manual à mão e em boas
condições para que possa ser entregue a
futuros proprietários do aparelho.
Por favor verifique se o aparelho é fornecido com
o manual de instruções, contactos do Serviço
Técnico, etiqueta e certificado de eficiência
energética. Verifique também se as fichas,
curvas de tubos de descarga, bandejas e
gavetas de detergentes estão incluídos e se não
falta nenhum desses componentes, pois é
importante que os tenha consigo.
Cada produto está identificado com um código
único de 16 dígitos, também intitulado de
número de série, impresso no autocolante do
produto, em local visível, ou nos documentos
que acompanham o electrodoméstico. Este
número de código é uma espécie de bilhete de
identidade do produto que vai ser necessário
para registar o seu produto e sempre que
necessite da assistência técnica da Candy.
doméstico.
l REEE devem ser entregues nos pontos de
coleta próprios geridos pelo município ou por
empresas especializadas para o efeito. Em
alguns países a recolha de REEE de grandes
dimensões podem ser alvo de recolha ao
domicílio.
Em muitos países, quando se adquire um novo
aparelho, o antigo pode ser devolvido na loja ou
recolhido pelo retalhista sem custos para o
consumidor, desde que o equipamento seja de
um género semelhante.
Indice
1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS
2. INSTALAÇÃO
3. DICAS PRÁTICAS
4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E PROGRAMAS
Questões ambientais
7. CICLO DE SECAGEM
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos
de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
8. CICLO AUTOMÁTICO
LAVAGEM/SECAGEM
9. AVARIAS E GARANTIA
31
PT
Obrigado por ter escolhido uma máquina de
lavar roupa Candy. Estamos confiantes de
que este electrodoméstico o vai ajudar, no
dia-a-dia, a lavar e cuidar das suas roupas,
mesmo as mais delicadas, de forma
bastante segura.
l Este electrodoméstico não deve ser
1. REGRAS DE
SEGURANÇA GERAIS
l Este
electrodoméstico foi concebido
para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares,
tais como:
− Pequenas cozinhas de staff
em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho;
− Turismo rural ou de habitação;
− Por clientes alojados em
hotéis, motéis ou outro género
de residenciais e afins;
− Alojamento tipo “cama e pequenoalmoço” (bed and breakfast).
Uma utilização diferente deste
electrodoméstico em situações
que não sejam as tarefas
domésticas para que foi concebido,
tal como utilizações comerciais ou
profissionais, estão excluídas das
utilizações explicitadas e em
conformidade. Se o aparelho for
utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida
útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as
utilizações não foram as previstas
em conformidade com o uso a que
o aparelho se destina. Qualquer
dano no equipamento que seja
devido a utilizações não conformes
com o que é suposto com a
utilização doméstica e familiar
(mesmo que o aparelho esteja
localizado em casa), não são
cobertas pela garantia dada por lei.
32
usado por crianças com menos de 8
anos nem por pessoas com
reduzidas capacidades físicas,
sensoriais ou mentais ou pessoas
que tenham falta de experiência e
não saibam operar com o aparelho,
a menos sejam supervisionadas por
alguém com experiência e que
supervisione a sua segurança e que
entenda os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o
electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem
ser feitas por crianças.
l As
crianças
devem
ser
supervisionadas para que se
garanta que não brincam com o
electrodoméstico.
l Crianças
com menos de 3 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho a menos que tenham
supervisão constante de um adulto.
l Se
o cabo de alimentação do
electrodoméstico estiver danificado,
este deve ser substituído por um
técnico qualificado para se evitarem
acidentes.
l Para as ligações de abastecimento
de água, use apenas as mangueiras
e tubos fornecidos com a máquina
(nunca use material velho).
l A
pressão de água deve estar
situada entre 0,05 MPa e 0,8 MPa.
l Certifique-se
de que nenhum
tapete ou carpete por baixo da
33
PT
máquina ficam a obstruir a sua l A capacidade máxima de roupa
base e a sua correcta ventilação.
seca, depende do modelo (veja
o painel de controlo).
l A posição OFF/desligado obtém-se
quando o botão selector de l Não deve secar neste aparelho
roupas que tenham sido limpas
programas está na posição vertical.
com produtos químicos.
Qualquer outra posição deste
comando, significa que a máquina l Não seque aqui peças de
roupa que não foram lavadas.
está ligada (apenas em modelos
l Peças que se tenham sujado
com selector de programas).
com substâncias como óleos de
l A parte final de um ciclo de
cozinha, acetona, álcool, petróleo,
secagem acontece sem calor
querosene, tira nódoas, aguarrás,
(período de arrefecimento) para
ceras e removedores de ceras,
garantir que as peças de roupa
devem ser lavadas em água
ficam a uma temperatura que
quente e com uma quantidade
não lhes cause estragos.
extra de detergente antes de
serem secas na máquina.
l Roupas ou outros itens em
ATENÇÃO:
borracha ou materiais semelhantes,
Nunca pare um secador de
como toucas de banho, cortinados
roupa antes do fim do ciclo
de banho, tecidos impermeáveis,
a menos que todas as peças
por exemplo, não devem ser secos
sejam muito rapidamente
neste aparelho.
retiradas e espalhadas para
l Os amaciadores ou produtos
que o calor se dissipe.
semelhantes, devem ser usados
como especificado nas instruções
l Após a instalação a máquina
do fabricante.
deve estar posicionada de forma
l Roupas sujas por óleos podem
a que a ficha fique acessível.
inflamar-se
espontaneamente,
l O aparelho não pode ser
especialmente quando expostas a
instalado por trás de uma porta
fontes de calor, como uma
com tranca, porta de correr ou
máquina de lavar ou secar. Pode
porta com dobradiças do lado
haver reacção de oxidação no
oposto ao da máquina de tal
óleo, a oxidação gera calor. Se o
forma que alguma destas
calor não poder escapar, as
situações restrinja ou dificulte a
roupas podem ficar tão quentes
abertura conveniente do óculo.
que podem pegar fogo. Por isso
não coloque roupas desta forma l Certifique-se de que não existe
na máquina, pois pode criar um
água no tambor antes de abrir a
risco de incêndio.
porta.
l Se for inevitável que os tecidos sujos
l Nunca
puxe o cabo de
com óleo vegetais, de cozinha ou
alimentação para desligar a
outros ou que tenham sido
máquina.
contaminados por produtos para o l Não exponha a máquina a chuva,
cabelo sejam colocados na máquina
luz directa do sol ou outro tipo de
para lavar, estes devem ser
elementos ambientais.
previamente lavados em água quente
com detergente extra - isto irá reduzir, l Quando quiser movimentar a
máquina não a puxe pelos botões
mas não eliminar, o risco de incêndio.
ou gavetas de detergente.
l Remova dos bolsos da roupa
Durante o transporte nunca se
todos os objectos antes de colocar
encoste ou se apoie na porta. É
as peças no secador, tal como
aconselhável que sejam pelo
moedas, isqueiros, fósforos, etc.
menos duas pessoas a levantar e
l Para consultar a ficha de produto,
transportar a máquina de lavar.
por favor veja o site da marca.
l No caso de detectar algum mau
Instruções de segurança
l Antes
de proceder à limpeza ou
manutenção da máquina de lavar,
desligue o electrodoméstico da
tomada e feche a torneira da água.
l Certifique-se
de que o sistema
eléctrico está ligado à terra. Se
assim não for, chame um técnico
qualificado para fazer essa ligação.
l Por
funcionamento ou avaria, deligue a
máquina de lavar, feche a torneira
da água e não mexa no aparelho.
Contacte imediatamente o Centro
de Assistência Técnica e use
apenas peças originais, se for
necessário repor alguma. O não
cumprimento destes conselhos
pode comprometer o seguro e
correcto funcionamento do aparelho.
favor não use extensões, Ao colocar o símbolo
neste
conversores, fichas triplas ou múltiplas. produto declaramos, sob nossa
responsabilidade, a conformidade
com todas as exigências de
ATENÇÃO:
segurança europeia, para com a
A
água
pode
alcançar
temperaturas muito altas durante saúde e os requisitos ambientais
estabelecidos na legislação em
os ciclos de lavagem.
relação a este produto.
34
2. INSTALAÇÃO
os atilhos da embalagem,
tenha cuidado para não estragar
os tubos e cabos de alimentação.
1
A
B
A
B
l Desaparafuse
os 2 ou 4
parafusos (A) na traseira para
remover os 2 ou 4 calços (B) como
está ilustrado na imagem 1.
B
B
A
A
PT
l Corte
l Feche
os 2 ou 4 orifícios
usando as tampas incluídas.
l Se
a máquina de lavar for de
encastre, depois de cortar as
tiras da mangueira desaparafuse
os 3 or 4 parafusos (A) e remova
os 3 ou 4 calços (B).
l Em
alguns modelos, 1 ou mais
calços podem cair dentro da
máquina: incline-a para os
remover. Feche os orifícios
utilizando as tampas fornecidas.
2
A
1
2
3
B
ATENÇÃO:
Mantenha o material de
embalamento longe das
crianças.
l Coloque
a folha de polionda
no fundo, na base, como é
demonstrado na imagem 2 (de
acordo com o modelo, considere
a versão A, B ou C).
35
C
3
2
1
Instruções de montagem da
porta do armário
l Posicione
o modelo na parte
de trás da porta do armário. É
possível montar as dobradiças
e íman de fecho do lado direito
ou esquerdo, dependendo dos
seus requisitos. Assinale as
posições dos orifícios dos
parafusos, e depois perfure
nessas posições.
B
C
A
l Fixe
as dobradiças no local
certo com os 4 parafusos
fornecidos (A).
l Fixe
o íman (B) no local certo
utilizando o parafuso (C).
l Monte
a placa (D) no lado direito
ou esquerdo, dependendo dos
seus requisitos de instalação.
Coloque o suporte em plástico (E)
sob a placa e fixe-o na posição
correta com o parafuso (F).
D
F
E
G
l Ajuste
a tampa de montagem
(G) na posição mais inferior.
36
l Monte
a porta do armário na
parte frontal da máquina de
lavar utilizando as dobradiças.
Coloque os espaçadores sob
as dobradiças (I) e depois fixeos na posição correta com o
parafuso (H).
PT
H I
Sugerimos que monte a porta
do armário de forma que ela
abra para a esquerda, que é a
mesma direção que a porta da
máquina. Isto irá fornecer-lhe
mais espaço quando estiver a
carregar a máquina.
60
l Deslize
a máquina de lavar
para uma abertura do tamanho
indicado no diagrama ao lado.
Um rodapé de armário pode
percorrer a parte frontal do
aparelho, mas a sua altura
será ditada pela altura da
máquina de lavar.
0m
59
l Os
4 pés ajustáveis permitem
que a altura da máquina de lavar
seja ajustada desde 820 mm até
um máximo de 840 mm. Para
ajustar a altura, deve remover
as porcas localizadas em cada
pé e substituí-las pelas de 5 mm
fornecidas. Erga os pés para a
altura desejada e então aperte
totalmente a porca de travamento
na base da máquina de lavar.
37
600
6
570
825 min.
820 min.
in.
Ligações hidráulicas
3
l Ligue a mangueira de água à torneira
(fig. 3) usando apenas a mangueira
original fornecida com o aparelho (não
reutilizar mangueiras de aparelhos antigos).
l Alguns modelos podem incluir uma ou
mais das seguintes opções:
l HOT&COLD (fig. 4): Ligações à água da
rede para água quente e água fria para
maior poupança energética. Ligue o tubo
cinzento para a torneira de água fria e a
vermelha para a torneira de água quente. A
máquina pode ser ligada apenas à torneira
de água fria; neste caso alguns programas
podem começar alguns minutos mais tarde.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): Um dispositivo
localizado no cabo de alimentação
interrompe o fluxo de água se o tubo se
deteriorar. Neste caso uma marca
vermelha irá surgir na janela “A”, o que
significa que o tubo tem que ser
substituído. Para desapertar a porca,
pressione o dispositivo “B” de bloqueio.
l AQUAPROTECT - TUBO FORNECIDO
COM PROTECÇÃO (fig. 6): Caso a água
escorra do tubo interno primário "A", a
protecção de contenção transparente "B" vai
reter a água para permitir que o ciclo de
lavagem seja concluído. No fim do ciclo, entre
em contacto com o Serviço de Assistência
Técnica para que o tubo seja substituído.
5
6
B
A
B
A
7
Posicionamento
l Cuidado ao instalar a máquina de lavar
38
min 4 cm
max 100 cm
roupa perto de uma parede para que o
tubo não fique dobrado e coloque o tubo
de drenagem a descarregar para um
grande recipiente (cuba ou balde) ou, de
preferência, para uma parede com um
orifício a 50 cm de altura, pelo menos, e de
forma a que o diâmetro do orifício seja maior
que o do tubo da máquina de lavar (fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ilustrado na imagem 8:
a.gire a porca no sentido dos ponteiros
do relógio para soltar o parafuso;
b.gire o pé para levantar ou baixar até que
fique ao nível do chão, ao nível pretendido;
c.fixe o pé, enroscando a porca, até à
parte de baixo da máquina, mas sem
que interfira com esta zona.
l Ligue o aparelho à corrente.
8
A
PT
l Nivele a máquina com os pés, como está
B
ATENÇÃO:
Contacte o serviço de Assistência
Técnica se o cabo de alimentação
necessitar de ser substituído.
C
Gaveta do detergente
9
A gaveta do detergente está dividida em 3
compartimentos, tal como ilustrado na imagem 9:
l compartimento “1”: para detergente de
pré-lavagem;
l compartimento “ ”:para aditivos especiais,
como amaciador, fragrâncias perfumadas, etc.;
ATENÇÃO:
Use apenas produtos líquidos; a
máquina de lavar está programada para
definir automaticamente as doses de
aditivos durante o último enxaguamento
em cada ciclo de lavagem.
1
2
10
l compartimento “2”: para detergente de lavagem.
Alguns modelos têm incluído um recipiente
para detergente líquido (fig. 10). Para o utilizar,
coloque-o no compartimento "2". Desta forma, o
detergente líquido apenas vai entrar no tambor da
máquina no momento certo do ciclo. O recipiente
também pode ser usado no branqueamento quando
o programa de “Enxaguamento” está seleccionado.
11
ATENÇÃO:
Alguns detergentes são difíceis de remover.
Nesse caso recomendamos a utilização do
recipiente especial que possa ser colocado
no tambor (exemplo imagem 11).
39
de um programa de lavagem a quente
para que as nódoas sejam removidas.
3. DICAS PRÁTICAS
Dicas de carregamento da roupa
AVISO: quando estiver a escolher a
roupa, certifique-se de que:
- retirou todos os objectos metálicos, como
pins, moedas ou outros de todas as peças
de roupa;
- fechou os botões de fronhas, fechou
fechos e amarrou cintos soltos;
- removeu argolas de cortinados;
- leu cuidadosamente as etiquetas com as
recomendações de lavagem das peças de roupa;
- removeu
as
manchas
persistentes
causadas pelo detergentes específicos.
l Quando
lavar cobertas, cobertores,
edredons ou outras peças de grande porte,
recomendamos que evite a centrifugação.
l Para lavar lãs, certifique-se na etiqueta
do artigo que este pode ser lavado na
máquina.
Sugestões úteis para o utilizador
Um guia amigo do ambiente e da poupança
para a utilização do seu electrodoméstico.
Maximize a capacidade de carga
l Garanta
a
melhor
utilização
e
racionalização
da
energia,
água,
detergente e tempo ao utilizar a carga
máxima da máquina. Poupe até 50% de
energia ao lavar uma carga completa em
vez de duas máquinas com meia carga.
É necessária a pré-lavagem?
Antes de iniciar um programa de secagem
(MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR)
l Poupe energia e tempo seleccionando
uma alta velocidade de centrifugação
para reduzir ao máximo a quantidade de
água nas roupas e para que estas sejam
mais fáceis de secar.
Segue-se um guia rápido com dicas e
recomendações sobre que detergente
usar a várias temperaturas. Em qualquer
caso, leia sempre as instruções nas
embalagens dos detergentes para uma
utilização e dosagem correctas.
Quando lavar roupa branca com muita
sujidade, recomendamos a escolha de
programas de algodões a 60°C ou mais e
um regular detergente em pó para roupas
com muita sujidade, dado que esses
detergentes contêm agentes branqueadores
que a temperaturas médias/altas garantem
excelentes resultados.
Para lavar a temperaturas entre 40°C e
60°C o tipo de detergente usado deve ser
adequado ao tipo de tecidos a lavar e ao
nível de sujidade. Os normais detergentes
em pó são indicados para cores claras, a
chamada “roupa branca” ou cores “fixas” de
fábrica, em qualquer dos casos, roupa com
muita sujidade, enquanto os detergentes
líquidos ou “protectores de cores” devem
ser usados para roupas de cor mais
delicadas e com níveis baixos de sujidade.
l POUPE detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de consumo de energia ao NÃO
selecionar Pré-lavagem para lavar a
roupa diária com um nível de sujidade
normal. Apenas para roupa com muita
sujidade entranhada!
Para lavar a temperaturas abaixo dos
40°C recomendamos o uso de detergentes
líquidos ou detergentes especificamente
adequados a lavar a baixas temperaturas.
É necessária a lavagem com água quente?
l O pré-tratamento de manchas com um
removedor de nódoas ou a imersão das
peças com nódoas em água antes de as
pôr a lavar pode reduzir a necessidade
40
Para lavar sedas ou lãs, use apenas
detergentes específicos e recomendados
para estes tecidos delicados.
l Remova e limpe o filtro; quando terminar,
4. MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
volte a colocá-lo, girando no sentido dos
ponteiros do relógio.
Para limpar o exterior da máquina de lavar,
use um pano ou esfregão macio, evitando
detergentes abrasivos, álcool ou solventes. A
máquina não necessita de nenhum cuidado
especial para a limpeza regular: apenas
limpar os compartimentos da gaveta de
detergentes e o filtro; algumas dicas sobre
como mover a máquina ou o que fazer
quando está longos períodos sem utilização
encontram-se de seguida.
l Repita os passos anteriores de forma
PT
inversa para voltar a colocar o filtro e montar
todos os componentes.
Limpeza da gaveta
l Recomendamos que limpe a gaveta de
forma a evitar a acumulação de resíduos
de detergentes e aditivos.
l Para fazer isto, retire a gaveta usando
uma força ligeira, lave-a debaixo de água
corrente e volte a coloca-la no local certo.
Sugestões de mudança de local da
máquina ou períodos prolongados
de não utilização
Limpeza do filtro
l No caso da máquina estar num local não
l A máquina de lavar vem equipada com um
aquecido durante um longo período de
tempo, drene e retire toda a água das
tubagens.
filtro especial que retém resíduos ou
objectos maiores, como botões ou moedas,
de forma a que estes não entupam a
máquina e os sistemas de drenagem.
l Desligue a máquina da corrente.
l Retire o tubo de drenagem e deixe
l APENAS DISPONÍVEL EM ALGUNS
escorrer toda a água para um recipiente.
MODELOS: puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água para um
recipiente.
l Fixe o tubo de drenagem com a correia
assim que terminar a operação.
l Antes de desencaixar o filtro, recomendamos
que use um pano absorvente, para que o chão
não fique molhado com a água que se possa
espalhar.
l Rode o filtro no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até o ter no limite da
posição vertical.
41
5. GUIA RÁPIDO DE
UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E
PROGRAMAS
Esta máquina de lavar adapta automaticamente o
nível da água ao tipo e quantidade de roupa a
lavar. Este sistema permite uma redução nos
consumes de energia e uma sensível redução
dos tempos de lavagem.
M
A
Selecção de programas
l Ligue a máquina e seleccione o programa
pretendido.
L
l Ajuste a temperatura de lavagem se
necessário e pressione os botões de
“opções”, escolhendo as pretendidas.
SECAGEM
Se desejar que o ciclo de secagem
comece imediatamente a seguir ao
de lavagem, seleccione o programa
adequado com o selector de programas.
De outra forma, também pode deixar
terminar o programa de lavagem, esvaziar a
máquina, voltar a carrega-la com o que quer
secar e definir o programa desejado.
I
B
G
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para
iniciar a lavagem.
l A mensagem "End" vai aparecer no
display ou o led correspondente vai
acender-se no fim do programa.
Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Desligue a máquina.
Para qualquer tipo de lavagem, veja a
tabela de programas e siga as operações
pela sequência indicada.
Dados técnicos
Pressão do sistema hidráulico:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Velocidade de centrifugação:
verifique a placa de identificação.
Potência absorvida/ Fusível/ Tensão:
verifique a placa de identificação.
42
H
E
C
D
F
A Seletor de programa com
posição DESLIGADO
B Botão INICIAR/PAUSA
C Botão ATRASAR INÍCIO
D Botão SELEÇÃO DE SECAGEM
E Botão NÍVEL RÁPIDO / MANCHAS
F Botão OPÇÕES
G SELEÇÃO DE TEMPERATURA
botão
H Botão de VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
G+H BLOQUEAR TECLAS
I Ecrã digital
L Luz indicadora de PORTA
BLOQUEADA
M SMART Fi+ área
Botão INICIAR/PAUSA
AVISO:
Não toque no ecrã enquanto inserir a
ficha porque a máquina realiza a
calibração dos sistemas durante os
primeiros segundos: ao tocar no ecrã
a máquina pode não funcionar
devidamente. Neste caso, remova a
ficha e repita a operação.
Seletor de PROGRAMA
posição DESLIGADO
l Pressione
para
iniciar
o
ciclo
selecionado.
Quando o botão INICIAR/PAUSA
tenha sido pressionado, o aparelho
pode demorar alguns segundos antes
de começar a funcionar.
com
Quando o seletor de programa é rodado
o ecrã acende para apresentar as
definições para o programa selecionado.
Por motivos de economia de energia, no
final do ciclo ou após um período de
inatividade, o nível de contraste do ecrã
irá diminuir.
ADICIONAR OU REMOVER ITENS APÓS
OS PROGRAMAS TEREM INICIADO
(PAUSA)
l Pressione
e
mantenha
o
botão
INICIAR/PAUSA durante cerca de 2
segundos (algumas luzes indicadoras e
o indicador de tempo restante irão piscar,
indicando que a máquina entrou em
pausa).
N.B.: Para desligar a máquina, rode o
seletor de programa para a posição
DESLIGADO.
l Aguarde até que a luz de PORTA
l Pressione o botão INICIAR/PAUSA para
BLOQUEADA se apague antes de abrir a
porta.
iniciar o ciclo selecionado.
l Assim
que
um
programa
seja
selecionado o seletor de programa
permanece fixo no programa selecionado
até que o ciclo termine.
Antes de abrir a porta, por favor
verifique se o nível da água está
abaixo da abertura da porta para
evitar inundações.
l “Fim” irá aparecer no ecrã no final
do programa e a luz de PORTA
BLOQUEADA será desligada, agora é
possível abrir a porta.
l Depois de ter adicionado ou removido
itens, feche a porta e pressione o botão
INICIAR/PAUSA (o programa irá iniciar a
partir do ponto onde foi interrompido).
l Desligue a máquina de lavar rodando o
seletor para DESLIGADO.
CANCELAMENTO DO PROGRAMA
O seletor de programa deve ser rodado
para a posição DESLIGADO no final de
cada ciclo quando iniciar um ciclo de
lavagem posterior antes do próximo
programa ser selecionado e iniciado.
l Para cancelar o programa, coloque o
seletor na posição DESLIGADO.
l Aguarde 2 minutos até que o dispositivo
de segurança desbloqueie a porta.
43
PT
Feche a porta ANTES de selecionar o
botão INICIAR/PAUSA.
Botão ATRASAR INÍCIO
l Este botão permite-lhe pré-programar o
ciclo de lavagem para atrasar o início do
ciclo em até 24 horas.
l Para atrasar o início use o procedimento
seguinte:
- Selecione o programa requerido.
- Pressione o botão de atraso de início uma
vez para o ativar (surge h00 no ecrã) e
depois pressione-o novamente para 1
hora de atraso (surge h01 no ecrã). O
atraso predefinido aumenta em 1 hora de
cada vez que o botão é pressionado, até
que h24 surja no ecrã, nesse ponto ao
pressionar o botão novamente irá repôr o
atraso de início a zero.
- Confirme
pressionando
o
botão
INICIAR/PAUSA. A contagem decrescente
de atraso irá iniciar e quando tiver terminada
o programa será iniciado automaticamente.
l É possível cancelar o atraso de início
rodando o seletor de programa para
DESLIGADO.
Caso ocorra uma quebra de alimentação
durante o funcionamento da máquina, uma
memória especial armazena o programa
selecionado e, quando a alimentação é
restaurada, continua a partir de onde PAROU.
Os botões de opção devem ser
selecionados antes de pressionar o
botão INICIAR/PAUSA. Caso seja
selecionada uma opção que não seja
compatível
com
o
programa
selecionado então a luz indicadora
pisca primeiro e depois apaga-se.
botão. No final do programa de lavagem,
o ciclo de secagem selecionado será
iniciado automaticamente.
Caso um programa de lavagem não seja
compatível com a secagem automática
selecionada, esta função não será ativada.
Caso exceda a carga de secagem
máxima permissível indicada na
tabela de programa, a roupa pode não
ficar seca de forma satisfatória.
l Caso queira eliminar a seleção antes do
programa iniciar, por favor pressione
repetidamente o botão até que as luzes se
apaguem ou volte a posicionar o seletor de
programa na posição DESLIGADA.
l Ciclo apenas de secagem:
Selecione por meio do botão o programa
de secagem pretendido em conjunto com
os seus tecidos, pressionando este botão é
possível selecionar um grau de secagem
que é diferente do padrão (exceto para o
programa de secagem de lã).
l Para cancelar o ciclo durante a fase de
secagem, por favor pressione o botão
durante cerca de 3 segundos.
AVISO:
Depois de cancelar o programa de
secagem, a fase de arrefecimento será
iniciada e deve aguardar cerca de
10/20 minutos antes de abrir a porta.
l “Fim” irá aparecer no ecrã no final do
programa e a luz de PORTA BLOQUEADA
será desligada, agora é possível abrir a
porta.
SELEÇÃO DE SECAGEM
l Para
o
ciclo
automático
de
lavagem/secagem:
após a seleção do programa de lavagem
de acordo com o tipo de roupa, selecione
um grau de secagem pressionando o
44
Também é possível cancelar o ciclo de
secagem rodando o seletor de
programa para a posição DESLIGADO.
É necessário aguardar o fim da fase de
arrefecimento (10/20 minutos) e que a
luz PORTA BLOQUEADA se desligue
antes de abrir a porta.
Este botão permite-lhe selecionar entre
duas opções diferentes, dependendo do
programa selecionado:
- RÁPIDO
O botão fica ativo quando seleciona o
programa RÁPIDO (14/30/44 Min.) no
botão e isso permite-lhe selecionar uma
das três durações indicadas.
l Esta função serve para pessoas com
pele delicada e sensível.
l Esta função pode ser usada para peças
de criança e para a lavagem de peças
muito sujas, para as quais tenha de usar
muito detergente, ou para a lavagem de
Toalhas cujas fibras tenham a tendência
de reter detergente.
- Botão NÍVEL DE MANCHAS
l Assim que o programa tenha sido
selecionado, o tempo de lavagem
definido para esse programa será
automaticamente apresentado.
- HYGIENE +
l Esta opção permite-lhe selecionar entre 3
Ativado
quando
definir
60°C
de
temperatura. Esta opção permite uma
limpeza profunda da sua roupa mantendo a
mesma temperatura durante toda a
lavagem.
níveis de intensidade de lavagem
modificando a duração do programa,
dependendo da sujidade dos tecidos (só
pode ser usado em alguns programas
como ilustrado na tabela de programas).
Botão OPÇÕES
Botão de SELEÇÃO DE
TEMPERATURA
Este botão permite-lhe selecionar entre três
opções diferentes:
l Este
- PRÉ-LAVAGEM
l Não é possível aumentar a temperatura
botão permite-lhe alterar
temperatura dos ciclos de lavagem.
l Esta opção permite-lhe realizar uma pré-
a
para lá do máximo admissível para o
programa, de forma a proteger os
tecidos.
lavagem e é especialmente útil para
cargas muito sujas (pode ser usada
apenas em alguns programas como
ilustrado na tabela de programas).
l Caso execute uma lavagem a frio, todos
os indicadores devem estar desligados.
l Recomendamos que utilize apenas 20%
das quantidades recomendadas indicadas
na embalagem do detergente.
Botão de VELOCIDADE
CENTRIFUGAÇÃO
DE
- AQUAPLUS
l Ao pressionar o botão, é possível reduzir
l Esta opção (disponível apenas em alguns
a velocidade máxima e, caso o pretenda, o
ciclo de centrifugação pode ser cancelado.
programas) permite-lhe lavar a carga
numa quantidade muito maior de água e
45
PT
isto em conjunto com a nova ação
combinada dos ciclos de rotação do
tambor, em que a água é enchida e
esvaziada, irá proporcionar-lhe roupe
limpa e enxaguada na perfeição, para
que
o
detergente
se
dissolva
completamente, assegurando uma ação
de limpeza eficiente.
Botão NÍVEL RÁPIDO / MANCHAS
l Caso a etiqueta não indique informação
l O bloqueio de teclas pode ser cancelado
específica, é possível utilizar a centrifugação
máxima indicada no programa.
facilmente pressionando os dois botões
simultaneamente mais uma vez ou
desligando o aparelho.
Para evitar danos nos tecidos, não é
possível aumentar a velocidade para lá
do máximo permissível para o programa.
Ecrã Digital
l Para reativar o ciclo de centrifugação
pressione o botão até alcançar a
velocidade
de
centrifugação
que
pretende definir.
O sistema indicador do ecrã permite-lhe
estar constantemente informado sobre o
estado da máquina.
3
1 2 564 8
9
10
l É possível modificar a velocidade de
centrifugação sem colocar a máquina em
pausa.
7
Uma sobredosagem de detergente
pode causar excesso de espuma.
Caso o aparelho deteta a presença de
excesso de espuma, pode excluir a
fase de centrifugação ou ampliar a
duração do programa e aumentar o
consumo de água.
1) LUZ
INDICADORA
DE
PORTA
BLOQUEADA
l A luz indicadora é iluminada quando a
porta está totalmente fechada.
Feche a porta ANTES de selecionar o
botão INICIAR/PAUSA.
A máquina está equipada com um
dispositivo eletrónico especial que
previne o ciclo de centrifugação caso
a carga esteja desequilibrada. Isto
reduz o ruído e vibração na máquina
e, assim, prolonga a vida útil da sua
máquina.
l Quando INICIAR/PAUSA é pressionado
na máquina com a porta fechada, o
indicador irá piscar por momentos e
depois ficará iluminado.
BLOQUEAR TECLAS
l Ao
pressionar simultaneamente os
botões SELEÇÃO DE TEMPERATURA e
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
durante cerca de 3 segundos, a máquina
permite-lhe bloquear as teclas. Dessa
forma, pode evitar fazer alterações
acidentais ou indesejadas caso um botão
no ecrã seja pressionado acidentalmente
durante um ciclo.
46
Caso a porta não seja fechada
devidamente, a luz irá continuar a
piscar
durante
cerca
de
7
segundos, após cujo período o
comando
de
iniciar
será
automaticamente cancelado . Neste
caso, feche a porta devidamente e
pressione o botão INICIAR/PAUSA.
l Aguarde até que a luz de PORTA
BLOQUEADA se apague antes de abrir a
porta.
l Para todas as informações sobre a
2) VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
7) LUZ INDICADORA
MANCHAS
3) LUZES INDICADORAS DA TEMPERATURA
DE LAVAGEM
DE
8) Detetor Kg (função ativa apenas em
certos programas)
l Durante os primeiros minutos do ciclo, o
indicador “Detetor Kg” permanece
ligado enquanto o sensor inteligente pesa
a roupa e ajusta o tempo do ciclo,
consumo de água e eletricidade em
conformidade.
4) DURAÇÃO DO CICLO
l Quando um programa é selecionado o
ecrã apresenta automaticamente a
duração do ciclo, que pode variar,
dependendo das opções selecionadas.
l Ao longo de cada fase de lavagem o
“Detetor
Kg”
permite
monitorizar
informação sobre a carga de lavagem no
tambor e nos primeiros minutos da
lavagem este:
l Assim que o programa seja iniciado, será
mantido informado constantemente do
tempo restante até ao fim da lavagem.
- ajusta
a
necessária;
l O aparelho calcula o tempo até ao final
do programa selecionado com base na
carga padrão, durante o ciclo, o aparelho
corrige o tempo para o aplicável
consoante o tamanho e composição da
carga.
DE
NÍVEL
A luz indicadora apresenta a seleção da
opção respetiva.
Estas mostram a temperatura de lavagem
do programa selecionado que pode ser
alterada (quando permitido) pelo botão
respetivo.
Caso execute uma lavagem a frio, todos os
indicadores devem estar desligados.
5) LUZ
INDICADORA
BLOQUEADAS
DE
- determina
lavagem;
quantidade
a
duração
de
do
água
ciclo
de
- controla o enxaguamento de acordo
com o tipo de tecido selecionado para
ser lavado com o mesmo;
TECLAS
- ajusta o ritmo de rotação do tambor
para o tipo de tecido a ser lavado;
A luz indicadora mostra que as teclas estão
bloqueadas.
- reconhece a presença de espuma,
aumentando,
se
necessário,
a
quantidade de água durante o
enxaguamento;
6) WI-FI (apenas alguns modelos)
l Nos modelos com a opção Wi-Fi, o
- ajusta a velocidade de centrifugação de
acordo com a carga, evitando assim
qualquer desiquilíbrio.
ícones indica que o sistema Wi-Fi está
em funcionamento.
47
PT
funcionalidade e as instruções para uma
configuração fácil do Wi-Fi, por favor
consulte a seção “Download” em
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
Estas
mostram
a
velocidade
de
centrifugação do programa selecionado,
que pode ser alterada ou omitida pelo
botão respetivo.
9) LUZES INDICADORAS DA SELEÇÃO
DE SECAGEM
Os indicadores apresentam os graus de
secagem que podem ser selecionados pelo
botão respetivo:
Programas de secagem automáticos
SECAGEM EXTRA
(adequado para toalhas, robes e
cargas volumosas).
SECAGEM A FERRO
(que deixa a roupa pronta para
engomar).
ARMÁRIO SECO
(Para itens que serão guardados
sem engomar).
48
Programas de secagem temporizados
Podem ser usados para selecionar
programas de secagem temporizados.
Fase de arrefecimento
Ativado durante o período de
arrefecimento final, nos últimos
10/20 minutos de cada fase de
secagem.
10) LUZES INDICADORAS DE OPÇÕES
As luzes indicadoras apresentam a opção
que pode ser selecionada pelo botão
respetivo:
SMART Fi+
Este aparelho está equipado com
tecnologia SMART Fi+ que lhe permite
controlá-la por meio de uma App, graças à
função Wi-Fi.
PT
INSCRIÇÃO DA MÁQUINA (NA APP)
l Ligue o aparelho à fonte de alimentação.
Sugerimos que o procedimento de
inscrição Wi-Fi seja concluído antes
de posicionar o aparelho na abertura.
Caso não saiba a posição da sua
antena NFC, desloque ligeiramente o
smartphone num movimento circular
sobre o logótipo SMART Fi+ até que a
App confirme a ligação. De forma a
obter uma transferência de dados
bem sucedida, é essencial MANTER O
SMARTPHONE NO PAINEL DURANTE
OS
BREVES
SEGUNDOS
DO
PROCEDIMENTO; uma mensagem no
dispositivo irá informar sobre o
resultado da operação e instrui-lo
quando seja possível remover o
smartphone.
l Descarregue a App Candy simply-Fi
para o seu dispositivo.
A App Candy simply-Fi está disponível
para dispositivos tanto com Android
como iOS, ambos para tablets e para
smartphones.
Obtenha todos os pormenores sobre
as funções SMART Fi+ navegando
pela App em modo DEMO.
As caixas espessas ou autocolantes
metálicos no seu smartphone podem
afetar ou impedir a transmissão de
dados entre a máquina e o telemóvel.
Se necessário, remova-os.
l Abra a App, crie o perfil do utilizador e
registe o aplicativo seguindo as
instruções no ecrã do dispositivo ou do
“Guia Rápido” anexo à máquina.
Usando um smartphone Android
equipado com tecnologia NFC (Near
Field Communication), o processo de
registo é simplificado (Registo Fácil);
neste caso, siga as instruções no ecrã
do
telemóvel,
COLOQUE-O
E
MANTENHA-O PERTO DO logótipo
SMART Fi+ no painel da máquina,
quando lhe for solicitado pela App.
A substituição de alguns componentes
do smartphone (ex. tampa traseira,
bateria, etc...) por peças não-originais
pode resultar na remoção da antena
NFC.
ATIVAR CONTROLO REMOTO (VIA APP)
Após o registo da máquina, de cada vez
que quiser geri-la remotamente através da
App primeiro terá de carregar a roupa, o
detergente, fechar a porta e selecionar a
posição SMART Fi+ na máquina. A partir
desse momento pode geri-la através de
comandos do ambiente de trabalho.
NOTAS:
Coloque o seu smartphone de forma a
que a antena NFC na sua traseira
corresponda à posição do logótipo
SMART Fi+ no aparelho.
49
Tabela de programas
1)
(MÁX.) *
PROGRAMA
2
1
(ver painel de controlo)
(MÁX.)
2)
4)
Brancos
2
1
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Algodões** 4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
Cuidados 2)
com o Bebé 4)
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Delicados
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Enxaguar
-
-
-
-
-
-
-
Drenar +
Centrifugar
-
-
-
-
-
-
-
Lã/Seda
1
1
1
2
2
2
30°
Lã Seca
1
1
1
2
2
2
-
Calor Reduzido
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
2)
Misto
Diário 59 Min.
Rápido
3) 4)
(secagem)
Calor Elevado
(secagem)
Rápido W&D
59 Min.
4)
Posição que tem de selecionar quando pretende ativar o controlo remoto através
da App (via Wi-Fi). Caso a máquina ainda não tenha sido inscrita, ao pressionar
no botão INICIAR/PAUSA no aparelho, o ciclo “Auto-Limpeza”, de limpeza do
tambor, será executado.
50
Ao
selecionar
o
programa
RÁPIDO no botão, será possível
selecionar com o botão RÁPIDO,
um dos três programas rápidos
disponíveis entre 14’, 30’ e 44’.
4)
Programas
automática.
PT
3)
Por favor, leia estas notas:
* Capacidade máxima de carga de roupa
seca, de acordo com o modelo utilizado
(ver painel de controlo).
1)
2)
secagem
INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
DE TESTES (Ref. Normas EN 50229)
(Apenas para modelos com
compartimento de detergente
líquido)
Quando apenas um número limitado
de artigos têm manchas que
requerem tratamento com agentes
clareadores líquidos, a remoção
preliminar de manchas pode ser
realizada na máquina de lavar.
Verta a lixívia no contentor de
lixívia
líquida,
inserido
no
compartimento assinalado “2” na
gaveta do detergente e defina o
programa especial ENXAGUAR.
Quando
esta
fase
estiver
terminada, rode o seletor de
programa
para
a
posição
DESLIGADO, adicione o resto
dos tecidos e continue com a
lavagem normal no programa
mais adequado.
( )
para
Lavagem
Utilize o programa ** com o grau máximo
de sujidade selecionado, velocidade de
centrifugação máxima e a temperatura de
60°C. Programa recomendado também
para teste com uma temperatura inferior.
Secagem
Primeira secagem com A kg (uma carga
consiste em: fronhas e toalhas de mão)
selecionando o programa de secagem de
algodão (
) armário seco (
).
Segunda secagem com B kg (uma carga
consiste em: lençóis e toalhas de mão)
selecionando o programa de secagem de
algodão (
Capacidad
e
(lavagem)
(kg)
Apenas com a opção PRÉLAVAGEM selecionada (programas
com opção PRÉ-LAVAGEM disponível).
Quando um programa é selecionado,
é apresentado no ecrã a temperatura
de lavagem recomendada que pode
ser reduzida (se permitido) com o
botão respetivo.
Para os programas apresentados,
pode ajustar a duração e
intensidade da lavagem usando o
botão NÍVEL DE MANCHAS.
51
) armário seco (
A (kg)
( Primeira
)
).
B (kg)
secagem
Segunda
secagem
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
Seleção de programas
Para limpar tipos diferentes de tecidos e
níveis diferentes de sujidade, a máquina de
lavar tem programas específicos para
satisfazer cada necessidade de lavagem
(ver tabela de programas).
LAVAGEM
Brancos
Uma lavagem intensiva. A centrifugação
final a velocidade máxima oferece uma
remoção mais eficiente.
Algodões
Este programa é adequado para limpeza de
roupa em algodão com sujidade normal e é
o programa mais eficiente em termos da
combinação de energia e consumo de água
para lavagem de roupa em algodão.
Misto
A lavagem e enxaguamento optimizam a
velocidade e o ritmo da ação do tambor e
os níveis de água. A centrifugação suave
assegura uma reduzida formação de vincos
no tecido.
Cuidados com o Bebé
Este programa permite-lhe lavar toda a
roupa do bebé obtendo um efeito de
limpeza e higienização perfeito, definindo a
temperatura no mínimo a 60°C.
Para optimizar o resultado do efeito
higienizante recomendamos a utilização de
detergente em pó.
Diário 59 Min.
Este programa especialmente concebido
mantém um desempenho de lavagem de
elevada
qualidade
reduzindo
significativamente o tempo de lavagem. O
programa foi concebido para uma carga
reduzida (ver tabela de programas).
Rápido (14/30/44 Min.)
Ciclo de lavagem sugerido para cargas
reduzidas e pouco sujas. Com este
programa recomenda-se que reduza a
52
quantidade de detergente que usa
normalmente de forma a evitar desperdício
desnecessário. Ao selecionar o programa
RÁPIDO e atuando sobre o botão pode
selecionar um dos três programas
disponíveis.
Delicados
Este programa tem períodos reduzidos de
rotação do tambor durante o ciclo e é
especialmente adequado para lavagem de
tecidos delicados. O ciclo de lavagem e
enxaguamentos são realizados com um
nível elevado de água para assegurar o
melhor desempenho.
Enxaguar
Este programa executa 3 enxaguamentos
com uma centrifugação intermédia (que
pode ser reduzida ou excluída usando o
botão apropriado). É usada para enxaguar
qualquer tipo de tecido, por exemplo, após
uma lavagem realizada manualmente.
Drenar + Centrifugar
O programa completamente a drenagem e
uma centrifugação máxima. É possível
eliminar ou reduzir a centrifugação com o
botão VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO.
Lã/Seda
Este programa permite um ciclo de
lavagem delicado, especialmente adequado
para roupa especificada como “Lavável à
Máquina”, tecidos em Lã e itens em Seda
ou que especificam “Lavar como Seda” na
etiqueta.
Misto (Baixo Calor)
Programa
de
secagem
de
baixa
temperatura recomendado para sintéticos e
fibras mistas (consulte sempre a etiqueta
de cuidados de lavagem).
AVISO:
Os dispensadores utilizados para
detergentes concentrados em pó e
líquido devem ser removidos do
tambor antes de iniciar os programas
de secagem de roupa.
Algodões (Calor Elevado)
Programa de secagem de alta temperatura
recomendado para algodões e peças de
linho (consulte sempre a etiqueta de
cuidados de lavagem).
O tambor muda de direção durante o ciclo
de secagem para evitar que a roupa se
emaranhe e produzindo uma secagem
superior. É utilizado ar frio durante os
últimos 10/20 minutos do ciclo de
secagem para minimizar a criação de
rugas.
Rápido W&D 59 Min.
Quando tem apenas algumas peças para
lavar e secar depressa, este ciclo de 59
minutos é o economizador de tempo ideal!
Adequado para um tamanho de carga
ligeiro de 1,5 kg (ex. 4 camisas) ou tecidos
só ligeiramente sujos, este ciclo irá lavar,
enxaguar, centrifugar e secar a sua roupa
em menos de uma hora. Recomendamos
que reduza a dosagem de detergente
quando usar este programa para evitar o
desperdício.
Lã Seca
Programa
de
secagem
de
baixa
temperatura, ideal para roupa em lã seca
com o máximo cuidado e suavidade,
reduzindo o atrito dos tecidos e evitando a
possível criação de borboto. Sugere-se
que volte a roupa ao contrário antes da
secagem.
A
temporização
está
relacionada com a quantidade de lavagem
e
a
velocidade
de
centrifugação
selecionada para a lavagem. O ciclo é
adequado para cargas pequenas até 1 kg
(3 camisolas).
SMART Fi+
Posição que tem de selecionar quando
pretende ativar o controlo remoto através
da App (via Wi-Fi). Neste caso, o início do
ciclo ocorrerá através de comandos da
App. Caso a máquina ainda não tenha sido
inscrita,
ao
pressionar
o
botão
INICIAR/PAUSA
no aparelho, será
executado o ciclo de “Auto-Limpeza”.
Concebido para higienizar o tambor,
remover maus odores e prolongar a vida
útil do aparelho, certifique-se que não
existe qualquer carga no tambor antes de
iniciar o ciclo de “Auto-Limpeza” e utilize
um agente de limpeza ou pó detergente
para lavagem da máquina proprietário.
Deixe a porta da máquina aberta no final do
ciclo para permitir que o tambor seque.
Recomendado a cada 50 lavagens.
O ciclo de secagem de lãs desta
máquina foi aprovado pela "The
Woolmark Company" para a secagem
de artigos de lã laváveis na máquina,
desde que as peças de roupa sejam
lavadas e secas de acordo com as
instruções da etiqueta do vestuário e
as sugestões do fabricante da
máquina.
No Reino Unido, Irlanda, Hong Kong
e Índia, a marca Woolmark é uma
marca certificada. M1715
53
PT
SECAGEM
l Apenas
7. CICLO DE SECAGEM
l As indicações dadas são genéricas, no
entanto é necessária alguma prática para
obter os melhores resultados de secagem.
l Nas primeiras utilizações recomendamos
um tempo de secagem mais baixo do que
o indicado para que se possa habituar à
máquina e estabelecer o nível de
secagem desejado.
l Recomendamos que não seque na máquina
tecidos que se possam esfiampar, como
tapetes ou outros, para evitar que as
condutas entupam.
l Recomendamos que escolha a roupa de
acordo com as seguintes indicações:
- Para proceder à secagem, tenha em
consideração os símbolos que estão
presentes nas etiquetas das roupas
Pode ser seco no secador.
roupa
centrifugada.
que
tenha
sido
A forma correcta de secar
l Abra a porta.
l Encha a máquina com a roupa, tendo em
consideração não exceder a carga máxima
de secagem indicada na tabela de
programas. No caso de se tratarem de
peças muito grandes (por ex. edredões) ou
que tenham elevado nível de humidade, que
sejam muito absorventes, como toalhas
turcas ou calças de ganga, será boa ideia
reduzir a carga para que esta não fique no
máximo e seja possível a roupa secar no
período de tempo recomendado.
l Feche a porta.
l Gire o botão selector de programas para
o programa de secagem mais adequado
à carga de roupa a secar.
l A máquina de lavar e secar pode efectuar
Pode ser seco a alta temperatura.
os seguintes tipos de secagem:
Só pode ser seco a baixa temperatura.
- Baixa temperatura: programa para
secagem de tecidos de lã (símbolo
NÃO PODE ser seco no secador de
roupa.
Se a peça de roupa não tiver indicação
de secagem na etiqueta, deve assumir-se
que não deveser seca no secador.
).
- Baixa temperatura: programa para
secagem de tecidos mistos ou
sintécticos (símbolo
- Pelo tamanho e espessura
Sempre que a carga de lavagem for maior
do que a capacidade de secagem, separe
a roupa para secar de acordo com a sua
textura e espessura (por exemplo, roupas
finas para um ciclo e roupas grossas e
turcos noutro ciclo de secagem).
- Por tipos de tecidos
Algodões/linhos: turcos, toalhas, roupa
de cama. Sintécticos: blusas, camisolas,
calças, etc. Feitas de poliester or
poliamida, bem como tecidos com fibras
mistas (naturais e sintécticas).
54
).
- Alta
temperatura:
programa
de
secagem recomendado para algodões,
roupa de cama, toalhas, linhos, etc...
(símbolo
).
l Selecione o grau de secagem que pretende:
SECAGEM EXTRA
(para toalhas, roupa de banho e cargas
grandes e com muita humidade).
SECAGEM PARA ENGOMAR
(esta secagem deixa a roupa pronto
para ser engomada).
SECAGEM PARA PENDURAR
(para peças de roupa que vão ser
penduradas sem engomar).
l Se desejar seleccionar um programa de
l O indicador do programa de secagem vai
secagem temporizado, pressione o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM até
que a luz indicadora do tempo pretendido
se acenda.
acender-se até que a fase de
arrefecimento comece e o respectivo
indicador permaneça ligado.
"End" vai aparecer no monitor display.
Depois de 5 minutos a máquina entra no
modo standby (em certos modelos, o
display pode mostrar isto em duas
linhas).
Ao selecionar o programa de secagem
de lãs, não é possível alterar o nível
de secagem que está pré-definido.
l A
máquina vai calcular o tempo
necessário de secagem de acordo com o
tipo de roupa seleccionada e o nível de
humidade remanescente que se deseja.
l Desligue a máquina, girando o botão
selector de programas para a posição
OFF.
l Abra a porta e retire a roupa.
l Verifique se a torneira está ligada e se o
tubo de descarga está correctamente
posicionado.
l Feche a torneira.
CANCELAR O PROGRAMA DE SECAGEM
ATENÇÃO:
Não seque roupa com estofamento
especial
(por
exemplo,
mantas,
casacos acolchoados, etc.) nem
tecidos muito delicados. Se as roupas
estiverem a pingar, carregue menos
quantidade para evitar formação de
rugas.
l Para cancelar o programa de secagem,
mantenha pressionado por 3 segundos o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM.
ATENÇÃO:
Depois de cancelar o programa de
secagem a fase de arrefecimento vai
iniciar-se e deve aguardar 10 a 20
minutos antes de abrir a porta.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA (o ecrã
display vai mostrar-lhe o tempo que falta
para terminar a secagem).
Para um correcto funcionamento da
máquina é aconselhável nunca interromper
os ciclos de secagem, a menos que seja
estritamente necessário.
A máquina calcula o tempo até ao fim
do programa seleccionado baseado
numa carga standard, mas durante
o ciclo o aparelho corrige o tempo
de secagem de acordo com a
composição e quantidad e da carga.
Durante a fase de secagem a máquina
pode acelerar para uma alta velocidade
com o fim de distribuir bem toda a roupa
e optimizar os resultados e performances
de secagem.
55
PT
l Quando o programa terminar a palavra
l Se desejar seleccionar um programa de
8. CICLO AUTOMÁTICO
LAVAGEM/SECAGEM
secagem temporizado, pressione o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM até
que a luz indicadora do tempo pretendido
se acenda.
Não pode exceder a carga máxima de
roupa para secar, caso contrário a
roupa não ficará seca de forma
satisfatória.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA.
l No fim da fase de lavagem o mostrador
- Lavagem
l Abra a gaveta e coloque a quantidade
correcta de detergente.
l Consulte
a tabela de programas
conforme os tipos de tecido a serem
lavados e o nível de sujidade (algodões
muito sujos, por exemplo) e gire o botão
selector para o programa desejado.
l Ajuste a temperatura de lavagem se
necessário.
l Pressione
os botões
especiais, se for o caso.
de
opções
l Verifique se a torneira está ligada e se o
tubo de descarga está correctamente
posicionado.
- Secagem
l Selecione o grau de secagem que
pretende:
SECAGEM EXTRA
(para toalhas, roupa de banho e
cargas grandes e com muita
humidade).
SECAGEM PARA ENGOMAR
(esta secagem deixa a roupa pronto
para ser engomada).
SECAGEM PARA PENDURAR
(para peças de roupa que vão ser
penduradas sem engomar).
Se selecionar o programa de lãs só o
nível de secagem estabelecido por
defeito estará disponível, não pode
ser alterado.
56
vai
mostrar
quanto
tempo
respeitante à fase de secagem.
falta,
l O indicador do programa de secagem vai
acender-se até que a fase de
arrefecimento comece e o respectivo
indicador permaneça ligado.
l Quando o programa terminar a palavra
"End" vai aparecer no monitor display.
Depois de 5 minutos a máquina entra no
modo standby (em certos modelos, o
display pode mostrar isto em duas linhas).
l Desligue a máquina, girando o botão
selector de programas para a posição
OFF.
l Abra a porta e retire a roupa.
l Feche a torneira.
CANCELAR O PROGRAMA DE SECAGEM
l Para cancelar o programa de secagem,
mantenha pressionado por 3 segundos o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM.
ATENÇÃO:
Depois de cancelar o programa de
secagem a fase de arrefecimento vai
iniciar-se e deve aguardar 10 a 20
minutos antes de abrir a porta.
Para um correcto funcionamento da
máquina é aconselhável nunca interromper
os ciclos de secagem, a menos que seja
estritamente necessário.
9. AVARIAS E GARANTIA
Se constatar que a máquina de lavar não está a funcionar correctamente, consulte o guia
rápido fornecido abaixo com algumas dicas práticas sobre como corrigir os problemas
mais comuns.
l Modelos com display: o erro é mostrado por um número precedido pela letra "E"
(exemplo: Erro 2 = E2)
l Modelos sem display: o erro é mostrado através do piscar de LEDs quantas vezes
o código do erro, seguido por uma pausa de 5 segundos (exemplo: Erro 2 = dois
flashes de luz Led - pausa de 5 segundos - dois flashes - etc ...)
Erro mostrado
E2 (com display)
2 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E3 (com display)
3 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E4 (com display)
4 a piscar nos LEDs
(sem display)
E7 (com display)
7 a piscar nos LEDs
(sem display)
Qualquer outro código
Causas possíveis e soluções práticas
A máquina não enche de água.
Verifique se a torneira está aberta.
Verifique se o tubo de fornecimento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Tubo do esgoto não está na altura apropriada (ver secção de instalação).
Feche a torneira de abastecimento, desaperte a mangueira de
enchimento na parte de trás da máquina de lavar e certifique-se que
o filtro está limpo e não está bloqueado.
A máquina não deita a água fora, não faz a drenagem.
Verifique se o filtro não está entupido e bloqueado.
Verifique se o tubo de escoamento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Verifique se o sistema de drenagem de sua casa não está
bloqueado e permite que a água flua sem obstruções. Tente drenar
a água na pia para se certificar que esta está desimpedida.
Há muita espuma ou água
Verifique se não está a utilizar detergente a mais ou produtos que
não sejam adequados para a máquina.
Problemas na porta.
Verifique se a porta está bem fechada e se não há roupas a
impedirem o fecho correcto da mesma.
Se a porta estiver bloqueada e não abrir, desligue a máquina da
tomada, espere 2 a 3 minutos e volte a abrir a porta.
Ligue e desligue a máquina de lavar, espere um minuto. Ligue a
máquina e inicie um programa. Se o erro ocorrer novamente entre
em contacto com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
57
PT
RELATÓRIO DE ERROS
OUTRAS ANOMALIAS
Problema
A máquina não
começa/não para
Houve vazamento de
água no chão
A máquina não faz a
centrifugação
Fortes vibrações /
barulhos durante a
centrifugação
Causas possíveis e soluções práticas
Verifique se a máquina está ligada ao fornecimento de energia.
Verifique se tem energia eléctrica, se não houve um corte de
energia.
Verifique se a tomada eléctrica está a funcionar, experimentando
com outro electrodoméstico.
A porta pode não estar correctamente fechada, abra-a e volte a
fechá-la.
Verifique se o programa necessário foi corretamente seleccionado e
o botão de arranque pressionado.
Verifique se a máquina não está em modo de pausa.
Isto pode acontecer devido a uma fuga na junta entre a torneira e o
tubo de fornecimento de água; neste caso, substitua-o e aperte o
tubo e torneira.
Verifique se o filtro está correctamente fechado.
Devido a uma arrumação não correcta das roupas na máquina de
lavar pode acontecer uma destas coisas:
• Tentativa da máquina de equilibrar a carga, aumentando o tempo de
centrifugação.
• Diminuir a velocidade de rotação para diminuir as vibrações e ruído.
• A máquina exclui a centrifugação para protecção da própria máquina.
Certifique-se de que a carga de roupa é equilibrada, se não é
excessiva, se a roupa não está enrolada. Se assim for, arrume-as
melhor, volte a carregar a máquina e reinicie o programa.
Isto pode dever-se ao facto da água não ter sido completamente
drenada: aguarde alguns minutos. Se o problema persistir, consulte
a secção de erro 3.
Alguns modelos têm uma opção “não centrifugar”, verifique se não
estará ligada.
Verifique se não estão seleccionadas opções que alterem a
velocidade de centrifugação.
O uso de detergente em excesso pode inibir o início da
centrifugação
A máquina pode não estar correctamente nivelada, verifique se os
pés estão nivelados e, se necessário, proceda ao nivelamento de
acordo com as instruções dadas nessa secção.
Verifique se peças, embalagens, parafusos e outros objetos de
embalagem foram todos removidos.
Verifique se não existem objectos para além da roupa dentro da
máquina (canetas, botões, moedas, etc).
A garantia padrão do fabricante cobre defeitos causados por falhas eléctricas ou
mecânicas no produto que ocorramdevido a actos ou omissões do fabricante. Se
for encontrada alguma falha causada por factores externos ao produto
fornecido, má utilização ou como resultado de não serem respeitadas as
instruções de utilização, a garantia pode não cobrir esses caso e pode ser
aplicada uma taxa pela assistência técnica.
58
Se o problema persistir ou se suspeitar de
uma avaria, contacte imediatamente um
Centro Autorizado de Atendimento ao Cliente.
- turva a água de lavagem que é
drenada: Este efeito tem a ver com os
zeólitos em suspensão, mas que não têm
efeitos negativos sobre a eficiência de
lavagem.
É sempre recomendável usar peças
suplentes originais da marca, que estão
disponíveis na rede de Centros de
Atendimento ao Cliente Autorizados.
- espuma na água na última lavagem:
Isto não indica necessariamente que a
roupa esteja mal lavada ou enxaguada.
Garantia
O produto é garantido nos termos e
condições estabelecidas no certificado
fornecido com o produto. O certificado
de garantia deve ser devidamente
preenchido e guardado, de modo a ser
mostrado ao Centro de Assistência
Autorizada ao Cliente, em caso de
necessidade.
- espuma abundante: Isto é frequente
devido aos tensoactivos aniónicos
encontrados nos detergents que são
difíceis de eliminar da roupa.
Neste caso não lave de novo a roupa
para eliminar este efeito, isso não vai
ajudar.
O fabricante declina qualquer responsabilidade por erros de impressão no folheto e manual
que acompanham este produto. Além disso,
reserve-se o direito de fazer alterações
consideradas úteis para os produtos sem
mudar o essencial das suas principais
características.
- pó branco na roupa (zeólitos) no fim
do ciclo de lavagem: É normal, o pó não
é absorvido pelos tecidos e não altera a
sua cor.
59
PT
O uso de detergentes ecológicos sem
fosfatos pode causar os seguintes efeitos:
- CBWDS TH -
17.12 - 43023255 - SGT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising