Candy | CBWDS 8514TH-S | Candy CBWDS 8514TH-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CBWDS 8514TH-S Εγχειρίδιο χρήστη
UKR
PL
EL
2
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης, το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Candy.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
3
EL
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed &
breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Η
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
των 8 ετών και από άτοµα µε
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και
γνώση στη χρήση της συσκευής
4
5
EL
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
χρησιµοποιηθεί βιοµηχανικές
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
χηµικές ουσίες για τον καθαρισµό.
επιλογέας προγράµµατος).
l Μη στεγνώνετε άπλυτα αντικείµενα
l Το τελευταίο µέρος του κύκλου ενός
στο πλυντήριο στεγνωτήριο.
πλυντηρίου στεγνωτηρίου συµβαίνει l Αντικείµενα που έχουν λερωθεί µε
χωρίς θέρµανση (κύκλος µείωσης
ουσίες όπως λάδι µαγειρέµατος,
θερµοκρασίας) για να εξασφαλιστεί
ακετόνη, οινόπνευµα, βενζίνη, κηροζίνη,
ότι τα αντικείµενα θα µείνουν σε
αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και
θερµοκρασία που διασφαλίζει ότι δεν
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλυθούν
θα καταστραφούν.
µε ζεστό νερό µε µια επιπλέον δόση
απορρυπαντικού πριν στεγνωθούν στο
πλυντήριο στεγνωτήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
l
Αντικείµενα όπως αφρώδες ελαστικό
Μην
διακόψετε
ποτέ
ένα
(latex foam), σκουφάκια µπάνιου,
πλυντήριο στεγνωτήριο πριν από
αδιάβροχα υφάσµατα, αντικείµενα
το τέλος του κύκλου στεγνώµατος,
µε ενίσχυση καουτσούκ και ρούχα ή
εκτός εάν αφαιρέσετε όλα τα
µαξιλάρια που έχουν παραγέµισµα
αντικείµενα γρήγορα και τα
από αφρώδες υλικό δεν πρέπει
απλώσετε µεταξύ τους έτσι ώστε η
να στεγνώνονται στο πλυντήριο
θερµότητα να διαχέεται.
στεγνωτήριο.
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο l Τα µαλακτικά υφασµάτων, ή
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
παρόµοια προϊόντα, θα πρέπει να
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να
χρησιµοποιούνται, όπως ορίζεται από
είναι προσβάσιµη και µετά την
τις οδηγίες στο µαλακτικό ρούχων.
εγκατάσταση της συσκευής.
l Αντικείµενα τα οποία έχουν µολυνθεί µε
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρελαιοειδή µπορεί να αναφλεγούν
εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που
άµεσα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές
κλειδώνει, από συρόµενη πόρτα ή
θερµότητας, όπως ένα πλυντήριοπόρτα που έχει µεντεσέ στην
στεγνωτήριο. Τα αντικείµενα αυτά
αντίθετη πλευρά από εκείνη του
θερµαίνονται, προκαλώντας οξειδωτική
πλυντηρίου στεγνωτηρίου, µε τρόπο
αντίδραση στο πετρελαιοειδές. Η
δηλαδή που να εµποδίζεται το πλήρες
οξείδωση δηµιουργεί θερµότητα. Αν η
άνοιγµα της πόρτας της συσκευής.
θερµότητα δεν µπορεί να διαφύγει, τα
l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
αντικείµενα µπορούν να θερµανθούν
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
αρκετά ώστε να πιάσουν φωτιά. Η
συσκευής (δες τον πίνακα).
συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση
αντικειµένων που έχουν σχέση µε το
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρέλαιο και συναφή έλαια µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, εφόσον έχουν
εµποδίσει τη διαφυγή της θερµότητας
και έτσι να δηµιουργηθεί κίνδυνος
πυρκαγιάς.
l Εάν δεν µπορούµε να αποφύγουµε
να τοποθετήσουµε σε ένα πλυντήριο
στεγνωτήριο, υφάσµατα που
περιέχουν φυτικά έλαια ή λάδι
µαγειρέµατος ή που έχουν µολυνθεί
από προϊόντα περιποίησης µαλλιών,
θα πρέπει πρώτα να τα πλύνουµε σε
ζεστό νερό µε επιπλέον δόση
απορρυπαντικού - αυτό θα µειώσει,
αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
l Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα
από τις τσέπες, όπως αναπτήρες
και σπίρτα.
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
l Πριν
ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν
από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
σε αυτό το προϊόν,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
δηλώνουµε µε δική µας ευθύνη, τη
συµµόρφωση µε το σύνολο όλων
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία
Κατά την διάρκεια της πλύσης
και του περιβάλλοντος, που
το νερό µπορεί να αναπτύξει
αναφέρονται στη νοµοθεσία για
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
αυτό το προϊόν.
6
l Κόψτε
τις ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
EL
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
B
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
C
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
3
2
7
1
Οδηγίες για την τοποθέτηση
της πόρτας εντοιχισµού
l Τοποθετήστε
το περίγραµµα στην
πίσω
πλευρά
της
πόρτας
εντοιχισµού. Είναι δυνατόν να
τοποθετηθούν οι µεντεσέδες και ο
µαγνήτης κλεισίµατος στη δεξιά ή
την αριστερή πλευρά ανάλογα µε
τις απαιτήσεις σας. Σηµειώστε τις
θέσεις των οπών για τις βίδες, στη
συνέχεια, τρυπήστε αυτές τις
θέσεις.
B
C
A
l Στερεώστε
τους µεντεσέδες στη
θέση τους µε τις 4 παρεχόµενες
βίδες (A).
l Στερεώστε
το µαγνήτη (B) στη
θέση του µε τη βίδα (C).
l Τοποθετήστε
το έλασµα (D) στη
δεξιά ή την αριστερή πλευρά,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της
εγκατάστασής σας. Τοποθετήστε
το πλαστικό στήριγµα (E) κάτω
από το έλασµα και στερεώσετε το
στη θέση του µε τη βίδα (F).
D
F
E
G
l Κουµπώστε το κάλυµµα υποδοχής
(G) στην κάτω θέση.
8
την πόρτα εντοιχισµού
στο εµπρός µέρος του πλυντηρίου
χρησιµοποιώντας τους µεντεσέδες.
Τοποθετήστε τους αποστάτες κάτω
από τους µεντεσέδες (I) και στη
συνέχεια στερεώσετε τους στη θέση
τους µε τη βίδα (H).
EL
l Τοποθετήστε
H I
Προτείνουµε την τοποθέτηση της
πόρτα εντοιχισµού έτσι ώστε να
ανοίγει προς τα αριστερά, η
οποία είναι η ίδια κατεύθυνση µε
την πόρτα φινιστρίνι. Αυτό θα
επιτρέπει περισσότερο χώρο
όταν τοποθετείτε τα ρούχα για
πλύσιµο στη συσκευή.
l Σπρώξτε
το πλυντήριο σε ένα
άνοιγµα
του
µεγέθους
που
υποδεικνύεται στο πλαϊνό διάγραµµα.
Στο εµπρός µέρος της συσκευής
µπορεί να τοποθετηθεί µια βάση,
αλλά το ύψος της εξαρτάται από το
ύψος στο οποίο θα τοποθετηθεί το
πλυντήριο.
60
0m
59
l Τα
4 ρυθµιζόµενα πόδια, σας
επιτρέπουν να ρυθµίσετε το ύψος του
πλυντηρίου από 820 mm έως το
µέγιστο 840 mm. Για να ρυθµίσετε το
ύψος, θα πρέπει να αφαιρέσετε τα
παξιµάδια που υπάρχουν στο κάθε
πόδι και να τα αντικαταστήσει µε τα
παρεχόµενα παξιµάδια 5 mm.
Ανυψώσετε τα πόδια στο επιθυµητό
ύψος και, στη συνέχεια, σφίξτε
πλήρως το παξιµάδι ασφάλισης στη
βάση του πλυντηρίου.
9
600
6
570
825 min.
820 min.
in.
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
4
1
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
10
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
EL
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
A
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
11
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό µεταλλικά
αντικείµενα όπως καρφίτσες, χρήµατα, συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Για το πλύσιµο των µάλλινων βεβαιωθείτε
πρώτα ότι το ρούχο µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο. Συµβουλευτείτε την ετικέτα µε τις
οδηγίες φροντίδας του ρούχου.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
12
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Πριν χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα
στεγνώµατος (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ)
l ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ενέργεια και χρόνο
επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα περιστροφής
για να µειωθεί η ποσότητα του νερού της
µπουγάδας πριν από τη χρήση ενός
προγράµµατος στεγνώµατος.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε συµβουλές
και επισηµάνσεις γύρω από την χρήση του
απορρυπαντικού στις διάφορες θερµοκρασίες. Σε
κάθε περίπτωση είναι σηµαντικό να συµβουλεύεστε
τις οδηγίες που αναφέρονται επάνω στη
συσκευασία και αφορούν την χρήση και την
δοσολογία του συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά και
θερµοκρασίες από 60°C και άνω για λευκό
ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό ,χρησιµοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη (heavy-duty) που
περιέχει λευκαντικές ουσίες και σε αυτές τις
θερµοκρασίες δίνει άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε θερµοκρασία
µεταξύ 60°C και 40°C, επιλέγετε το απορρυπαντικό
ανάλογα µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό βαµβακερό
ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε απορρυπαντικό σε
σκόνη, για τα χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη ειδικό για
την προστασία των χρωµάτων.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Για το πλύσιµο µάλλινου και µεταξωτού
ρουχισµού χρησιµοποιείτε αποκλειστικά
τα ειδικά για αυτού του είδους ρουχισµό
απορρυπαντικά.
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
Καθαρισµός του φίλτρου
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ: τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα
έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί στραγγίξτε το
ωερό σε ένα λεκανάκι.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
13
EL
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
M
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
L
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Αν θέλουµε ο κύκλος στεγνώµατος να
ξεκινήσει αυτόµατα µετά το πλύσιµο,
επιλέγουµε το πρόγραµµα που απαιτείται
χρησιµοποιώντας το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ. Διαφορετικά µπορούµε
να τελειώσουµε το πλύσιµο και στη συνέχεια
να
αποφασίσουµε
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος και το είδος φορτίου.
I
B
G
H
E
C
D
F
A Διακόπτης επιλογής
προγράµµατος µε θέση OFF
B Κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
C Κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
D Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
θα εµφανιστεί η ένδειξη “End” (Tέλος)
E Κουµπί ΓΡΗΓΟΡΟ / ΒΑΘΜΟΥ
ή θα ανάψει το αντίστοιχο led.
ΛΕΚΕΔΩΝ
Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
F
Κουµπιά ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε τη
G Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ
πόρτα.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
H
Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει G+H ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
I Ψηφιακή οθόνη
L Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
Τεχνικά στοιχεfα
ΠΟΡΤΑΣ
Πιεσηνερου: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
M Περιοχή SMART Fi+
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
14
Κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ επιλέξετε το
κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
Διακόπτης επιλογής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ µε θέση OFF
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο επιλεγµένος
κύκλος.
Όταν
περιστρέφετε
το
διακόπτη
επιλογής προγράµµατος η οθόνη
φωτίζεται για να εµφανίσει τις ρυθµίσεις
για το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Για εξοικονόµηση ενέργειας, στο τέλος
του κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας, η
αντίθεση της οθόνης θα µειωθεί.
Όταν
πιέσετε
το
κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ,
µπορεί
να
περάσουν µερικά δευτερόλεπτα πριν
η συσκευή να αρχίσει να λειτουργεί.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
ΣΗΜ.: Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή,
γυρίστε
το
διακόπτη
επιλογής προγράµµατος στη θέση
OFF.
l Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ για περίπου 2
δευτερόλεπτα (ορισµένες λυχνίες και η
ένδειξη του υπολειπόµενου χρόνου θα
αναβοσβήσουν, υποδεικνύοντας ότι η
συσκευή έχει τεθεί σε παύση).
l Πιέστε το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ για
να ξεκινήσει ο επιλεγµένος κύκλος.
l Περιµένετε
να
σβήσει
η
λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε
την πόρτα.
l Από τη στιγµή που έχετε επιλέξει ένα
πρόγραµµα,
ο
διακόπτης
επιλογής
προγράµµατος παραµένει στάσιµος στο
επιλεγµένο πρόγραµµα µέχρι το τέλος του
κύκλου.
Πριν
ανοίξετε
την
πόρτα,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η
στάθµη του νερού είναι κάτω από το
άνοιγµα
της
πόρτας
για
να
αποφύγετε την πληµµύρα.
l Η ένδειξη "End" (Τέλος) θα εµφανιστεί
στην οθόνη στο τέλος του προγράµµατος
και θα σβήσει η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, τώρα µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε το
κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
όπου διακόπηκε).
l Απενεργοποιήστε
το
πλυντήριο
γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής στο
OFF.
15
EL
Πρέπει να επιστρέφετε το διακόπτη
επιλογής προγράµµατος στη θέση OFF
στο τέλος κάθε κύκλου ή όταν ξεκινάτε
έναν επόµενο κύκλο πλυσίµατος πριν
επιλέξετε και ξεκινήσετε το επόµενο
πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην αγγίξετε την οθόνη ενώ εισάγετε
το φις, διότι η συσκευή βαθµονοµεί τα
συστήµατα
κατά
τα
πρώτα
δευτερόλεπτα: αγγίζοντας την οθόνη,
η
συσκευή
δεν
µπορεί
να
λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή την
περίπτωση, αποσυνδέστε το φις και
επαναλάβετε τη διαδικασία.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε το πρόγραµµα, γυρίστε
το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF.
l Περιµένετε 2 λεπτά µέχρι το σύστηµα
ασφαλείας να ξεκλειδώσει την πόρτα.
Κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
l Αυτό
το κουµπί σας
προγραµµατίσετε εκ των
κύκλο πλυσίµατος και να
την εκκίνηση του κύκλου
ώρες.
επιτρέπει να
προτέρων τον
καθυστερήσετε
για έως και 24
l Για να καθυστερήσετε την εκκίνηση
χρησιµοποιήστε την παρακάτω διαδικασία:
- Επιλέξτε το απαιτούµενο πρόγραµµα.
- Πιέστε το κουµπί καθυστέρησης εκκίνησης
µία φορά για να το ενεργοποιήσετε (στην
οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη h00) και στη
συνέχεια πιέστε το ξανά για να ρυθµίσετε
µια καθυστέρηση 1 ώρας (στην
οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη h01). Η
προκαθορισµένη καθυστέρηση αυξάνεται
κατά 1 ώρα κάθε φορά που πιέζετε το
κουµπί, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
ένδειξη h24, µετά από αυτό το σηµείο εάν
πιέσετε ξανά το κουµπί η καθυστέρηση
εκκίνησης θα επιστρέψει ξανά στο µηδέν.
- Επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ. Θα ξεκινήσει η
αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης
και όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την
καθυστέρηση εκκίνησης γυρίζοντας το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος στη
θέση OFF.
Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύματος,
ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το
επιλεγμένο
πρόγραμμα
και
όταν
αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος,
συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
16
Θα πρέπει να επιλέξετε τα κουµπιά
επιλογών πριν πιέσετε το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ. Εάν επιλέξετε
µια επιλογή που δεν είναι συµβατή µε
το επιλεγµένο πρόγραµµα τότε η
λυχνία
επιλογής
πρώτα
θα
αναβοσβήσει και στη συνέχεια θα
σβήσει.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Για αυτόµατο κύκλο
πλυσίµατος/στεγνώµατος:
µετά την επιλογή του προγράµµατος
πλύσης σύµφωνα µε τον τύπο ρούχων,
επιλέξτε
ένα
βαθµό
στεγνώµατος
πιέζοντας αυτό το κουµπί. Στο τέλος του
προγράµµατος πλύσης, θα ξεκινήσει
αυτόµατα
ο
επιλεγµένος
κύκλος
στεγνώµατος.
Εάν ένα πρόγραμμα πλύσης δεν είναι
συμβατό με το αυτόματο στέγνωμα που
επιλέχθηκε, η λειτουργία αυτή δεν θα
ενεργοποιηθεί.
Εάν υπερβείτε το µέγιστο φορτίο
ρούχων για στέγνωµα που αναφέρεται
στον πίνακα προγραµµάτων, τα ρούχα
µπορεί να µην στεγνώσουν ικανοποιητικά.
l Εάν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή
πριν
ξεκινήσει
το
πρόγραµµα,
παρακαλούµε πιέστε επανειληµµένα το
κουµπί µέχρι να σβήσουν οι λυχνίες ή
γυρίστε ξανά το διακόπτη επιλογής
προγράµµατος στη θέση OFF.
l Κύκλος µόνο στέγνωµα:
επιλέξτε µέσω του διακόπτη το επιθυµητό
πρόγραµµα στεγνώµατος σε συνδυασµό
µε τα υφάσµατά σας. Πιέζοντας αυτό το
κουµπί µπορείτε να επιλέξετε ένα βαθµό
στεγνώµατος διαφορετικό από τον
προεπιλεγµένο (εκτός από το πρόγραµµα
στεγνώµατος µάλλινων).
l Αυτή
η επιλογή σας επιτρέπει να
επιλέξετε µεταξύ 3 βαθµών έντασης
πλύσης τροποποιώντας τη διάρκεια του
προγράµµατος, ανάλογα µε το πόσο
λερωµένα είναι τα υφάσµατα (µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο σε ορισµένα
προγράµµατα, όπως φαίνεται στον
πίνακα προγραµµάτων).
στεγνώµατος, παρακαλούµε πιέστε το
κουµπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μετά
την
ακύρωση
του
προγράµµατος
στεγνώµατος,
θα
ξεκινήσει
η
φάση
ψύξης
και
παρακαλούµε να περιµένετε περίπου
10/20 λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.
Κουµπιά ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
µεταξύ τριών διαφορετικών επιλογών:
l Η ένδειξη "End" (Τέλος) θα εµφανιστεί
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ
στην οθόνη στο τέλος του προγράµµατος
και θα σβήσει η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, τώρα µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα.
l Αυτή
η επιλογή σας επιτρέπει να
πραγµατοποιήσετε µια πρόπλυση και
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για πολύ βρώµικα
ρούχα (µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο
σε ορισµένα προγράµµατα όπως φαίνεται
στον πίνακα προγραµµάτων).
Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τον
κύκλο στεγνώµατος γυρίζοντας το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος
στη θέση OFF. Είναι απαραίτητο να
περιµένετε το τέλος της φάσης ψύξης
(10/20 λεπτά) και να σβήσει η λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ
πριν
ανοίξετε την πόρτα.
l Συνιστούµε τη χρήση µόνο του 20% των
συνιστώµενων
ποσοτήτων
αναγράφονται στη συσκευασία
απορρυπαντικού.
που
του
- AQUAPLUS
l Αυτή η επιλογή (διαθέσιµη µόνο σε
ορισµένα προγράµµατα) σας επιτρέπει να
πλύνετε τα ρούχα σε µια πολύ
µεγαλύτερη ποσότητα νερού και αυτό,
µαζί µε τη νέα συνδυασµένη λειτουργία
των κύκλων περιστροφής του κάδου,
όπου το νερό γεµίζει και αδειάζει, θα σας
προσφέρει ρούχα που έχουν καθαριστεί
και ξεβγαλθεί τέλεια έτσι ώστε να
διαλύεται απόλυτα το απορρυπαντικό,
εξασφαλίζοντας
µια
αποτελεσµατική
λειτουργία καθαρισµού.
Κουµπί ΓΡΗΓΟΡΟ / ΒΑΘΜΟΥ
ΛΕΚΕΔΩΝ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
µεταξύ
δύο
διαφορετικών
επιλογών,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα:
- ΓΡΗΓΟΡΟ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε
το πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44
λεπτά) στο διακόπτη και σας επιτρέπει να
επιλέξετε µία από τις τρεις αναφερόµενες
διάρκειες.
l Η λειτουργία αυτή είναι για άτοµα µε τη
απαλή και ευαίσθητη επιδερµίδα.
l Η
λειτουργία
αυτή
µπορεί
να
χρησιµοποιηθεί για παιδικά ρούχα και για
το πλύσιµο πολύ βρώµικων ρούχων, για
τα οποία απαιτείται η χρήση πολύ
απορρυπαντικού, ή για το πλύσιµο
πετσετών οι ίνες των οποίων έχουν την
τάση να συγκρατούν το απορρυπαντικό.
- Κουµπί ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ
l Μόλις
επιλέξετε το πρόγραµµα θα
εµφανιστεί αυτόµατα ο χρόνος πλύσης
για εκείνο το πρόγραµµα.
17
EL
l Για ακύρωση του κύκλου κατά τη φάση
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο,
- HYGIENE +
Ενεργοποιείται όταν επιλέξετε θερµοκρασία
60°C. Η επιλογή αυτή επιτρέπει το βαθύ
καθαρισµό των ρούχων σας διατηρώντας
την ίδια θερµοκρασία για ολόκληρη την
πλύση.
Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Αυτό
το κουµπί σας επιτρέπει να
αλλάξετε τη θερµοκρασία των κύκλων
πλυσίµατος.
l Δεν είναι δυνατόν να αυξήσετε τη
θερµοκρασία πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο για το πρόγραµµα,
ώστε να προστατευτούν τα υφάσµατα.
l Εάν θέλετε να κάνετε µια πλύση µε κρύο
νερό όλες οι λυχνίες πρέπει να είναι
σβηστές.
Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
πιέστε το κουµπί µέχρι να φτάσετε την
ταχύτητα στυψίµατος που θα θέλατε να
ρυθµίσετε.
l Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα
στυψίµατος χωρίς να σταµατήσετε τη
συσκευή.
Μια
υπερβολική
ποσότητα
απορρυπαντικού µπορεί να προκαλέσει
υπερβολικό αφρό. Εάν η συσκευή
ανιχνεύσει
παρουσία
υπερβολικού
αφρού, µπορεί να εξαιρέσει τη φάση
στυψίµατος ή να παρατείνει τη διάρκεια
του προγράµµατος και να αυξήσει την
κατανάλωση νερού.
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε
ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα, το
οποίο
εµποδίζει
τον
κύκλο
στυψίµατος εάν το φορτίο δεν είναι
ισορροπηµένο. Αυτό µειώνει το
θόρυβο και τους κραδασµούς στη
συσκευή και έτσι παρατείνει τη
διάρκεια ζωής της συσκευής σας.
l Πιέζοντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατό
να µειώσετε τη µέγιστη ταχύτητα, και εάν
θέλετε, µπορείτε να ακυρώστε τον κύκλο
στυψίµατος.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Πιέζοντας
l Εάν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένες
πληροφορίες,
µπορείτε
να
χρησιµοποιήσετε τη µέγιστη ταχύτητα
στυψίµατος
που
προβλέπεται
στο
πρόγραµµα.
Για
να
αποτραπεί
ζηµιά
στα
υφάσµατα, δεν είναι δυνατό να
αυξήσετε την ταχύτητα πάνω από τη
µέγιστη
επιτρεπόµενη
για
το
πρόγραµµα.
ταυτόχρονα τα κουµπιά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
και
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου
3 δευτερόλεπτα, η συσκευή σας
επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα.
Έτσι, µπορείτε να αποφύγετε τις κατά
λάθος ή ανεπιθύµητες αλλαγές, εάν
πατηθεί κατά λάθος ένα κουµπί στην
οθόνη κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
l Το
κλείδωµα πλήκτρων µπορεί να
ακυρωθεί
απλά
πιέζοντας
ξανά
ταυτόχρονα
τα
δύο
κουµπιά
ή
απενεργοποιώντας τη συσκευή.
18
Εµφανίζει τη θερµοκρασία πλύσης του
επιλεγµένου προγράµµατος την οποία
µπορείτε να αλλάξετε (όπου επιτρέπεται) µε
το αντίστοιχο κουµπί.
Εάν θέλετε να κάνετε µια πλύση µε κρύο
νερό όλες οι λυχνίες πρέπει να είναι
σβηστές.
Το σύστηµα ενδείξεων της οθόνης σας
επιτρέπει να είστε συνεχώς ενήµεροι για την
κατάσταση της συσκευής.
3
1 2 564 8
9
10
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
l Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια
του κύκλου, η οποία µπορεί να διαφέρει,
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε
επιλέξει.
7
l Από τη στιγµή που θα ξεκινήσει το
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
πρόγραµµα θα ενηµερώνεστε συνεχώς
για το χρόνο που αποµένει µέχρι το τέλος
της πλύσης.
l Η λυχνία ανάβει όταν η πόρτα είναι
απόλυτα κλειστή.
l Η συσκευή υπολογίζει το χρόνο έως το
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ επιλέξετε το
κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
τέλος του επιλεγµένου προγράµµατος µε
βάση ένα στάνταρ φορτίο, κατά τη
διάρκεια του κύκλου, η συσκευή
διορθώνει το χρόνο σε αυτόν που ισχύει
για το µέγεθος και τη σύνθεση του
φορτίου.
l Όταν πιέσετε το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
στη συσκευή µε την πόρτα κλειστή, η λυχνία
θα αναβοσβήσει στιγµιαία και στη συνέχεια
θα ανάψει.
5) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά,
η
λυχνία
θα
συνεχίσει
να
αναβοσβήνει
για
περίπου
7
δευτερόλεπτα, µετά από τα οποία η
εντολή εκκίνησης θα ακυρωθεί
αυτόµατα. Στην περίπτωση αυτή,
κλείστε την πόρτα σωστά και πιέστε
το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
Η λυχνία υποδεικνύει το κλείδωµα των
πλήκτρων.
6) WI-FI (µόνο ορισµένα µοντέλα)
l Στα µοντέλα µε επιλογή Wi-Fi, το
εικονίδιο υποδεικνύει ότι λειτουργεί το
σύστηµα Wi-Fi.
l Για όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τη
l Περιµένετε
να
σβήσει
η
λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε
την πόρτα.
λειτουργικότητα και τις οδηγίες για µια
εύκολη
διαµόρφωση
του
Wi-Fi,
παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
"Download"
στην
ιστοσελίδα
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Εµφανίζει την ταχύτητα στυψίµατος του
επιλεγµένου προγράµµατος την οποία
µπορείτε να αλλάξετε ή παραλείψετε από το
αντίστοιχο κουµπί.
7) ΛΥΧΝΙΑ ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ
Η λυχνία υποδεικνύει την επιλογή της
αντίστοιχης επιλογής.
19
EL
3) ΛΥΧΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
Ψηφιακή οθόνη
8) Kg Check (η λειτουργία είναι ενεργή
μόνο σε ορισμένα προγράμματα)
l Κατά τα πρώτα λεπτά του κύκλου, η
λυχνία "Kg Check" (Έλεγχος Kg) θα
παραµείνει αναµµένη ενώ ο έξυπνος
αισθητήρας θα ζυγίσει τα ρούχα και να
ρυθµίσει ανάλογα το χρόνο του κύκλου
και
την
κατανάλωση
νερού
και
ηλεκτρικού.
l Σε κάθε φάση της πλύσης η λυχνία "Kg
Check" επιτρέπει την παρακολούθηση
των πληροφοριών σχετικά µε το φορτίο
πλύσης στον κάδο και στα πρώτα λεπτά
της πλύσης:
- ρυθµίζει την απαιτούµενη ποσότητα του
νερού,
- καθορίζει
πλύσης,
τη
διάρκεια
του
κύκλου
- ελέγχει το ξέβγαλµα ανάλογα µε τον
επιλεγµένο
τύπο
υφάσµατος
για
πλύσιµο,
- ρυθµίζει το ρυθµό περιστροφής του
κάδου για τον τύπο του υφάσµατος που
πλένεται,
- αναγνωρίζει την παρουσία σαπουνάδας,
αυξάνοντας,
εάν
απαιτείται,
την
ποσότητα του νερού κατά το ξέβγαλµα.
- προσαρµόζει την ταχύτητα στυψίµατος
σύµφωνα µε το φορτίο, αποφεύγοντας
έτσι οποιαδήποτε ανισορροπία.
20
9) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Οι λυχνίες εµφανίζουν τους βαθµούς
στεγνώµατος που µπορείτε να επιλέξετε µε
το αντίστοιχο κουµπί:
Αυτόµατα προγράµµατα στεγνώµατος
ΠΟΛΥ ΣΤΕΓΝΑ
(κατάλληλο
για
πετσέτες,
µπουρνούζια και ογκώδη φορτία).
ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα έτοιµα
σιδέρωµα).
για
ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
(για τα ρούχα που θα φυλαχτούν
χωρίς σιδέρωµα).
Χρονοµετρηµένα προγράµµατα στεγνώµατος
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την
επιλογή
χρονοµετρηµένων
προγραµµάτων στεγνώµατος.
Φάση ψύξης
Ενεργοποιείται κατά την τελική
περίοδο ψύξης, στα τελευταία 10/20
λεπτά κάθε φάσης στεγνώµατος.
10) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι λυχνίες εµφανίζουν την επιλογή που
µπορείτε να επιλέξετε µε το αντίστοιχο
κουµπί.
SMART Fi+
EL
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε
τεχνολογία SMART Fi+ που σας επιτρέπει
να την ελέγχετε από απόσταση µέσω
εφαρµογής, χάρη στη λειτουργία Wi-Fi.
ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
l Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύµα.
Προτείνουµε η διαδικασία σύζευξης WiFi να ολοκληρωθεί πριν την τοποθέτηση
της συσκευής στην υποδοχή.
Εάν δεν γνωρίζετε τη θέση της κεραίας NFC,
µετακινήστε ελαφρά το smartphone µε
κυκλικές κινήσεις πάνω από το λογότυπο
SMART Fi+ µέχρις ότου η εφαρµογή να
επιβεβαιώσει τη σύνδεση. Για να είναι
επιτυχής η µεταφορά δεδοµένων, είναι
απαραίτητο
ΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ
ΤΟ
SMARTPHONE ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ
ΑΥΤΑ
ΤΑ
ΛΙΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ένα
µήνυµα στη συσκευή θα σας ενηµερώσει
σχετικά µε το σωστό αποτέλεσµα της
διαδικασίας και θα σας ενηµερώσει πότε
είναι δυνατό να αποµακρύνετε το smartphone.
l Κατεβάστε την εφαρµογή Candy simplyFi στη συσκευή σας.
Η εφαρµογή Candy simply-Fi είναι
διαθέσιµη για συσκευές που λειτουργούν
τόσο µε Android όσο και µε iOS, τόσο για
ταµπλέτες όσο και για smartphone.
Δείτε όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
λειτουργίες SMART Fi+ µε µια περιήγηση
στην εφαρµογή σε λειτουργία DEMO.
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε το
Χοντρές θήκες ή µεταλλικά αυτοκόλλητα
επάνω στο smartphone θα µπορούσαν
να επηρεάσουν ή να εµποδίσουν τη
µετάδοση των δεδοµένων µεταξύ της
συσκευής και του τηλεφώνου. Εάν
χρειάζεται, αφαιρέστε τα.
προφίλ χρήστη και συζεύξτε τη συσκευή
ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται
στην οθόνη της συσκευής ή στο "Quick
Guide" που παρέχεται µε τη συσκευή.
Χρησιµοποιώντας ένα smartphone Android
εξοπλισµένο µε τεχνολογία NFC (Near Field
Communication - Επικοινωνία κοντινού
πεδίου), η διαδικασία σύζευξης απλοποιείται
(Easy Enrollment - Εύκολη σύζευξη). Σε αυτή
την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη του τηλεφώνου, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΤΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΝΤΑ στο
λογότυπο SMART Fi+ στον πίνακα ελέγχου
της συσκευής, όταν σας ζητηθεί από την
εφαρµογή.
Η αντικατάσταση ορισµένων εξαρτηµάτων
του smartphone (π.χ. πίσω κάλυµµα,
µπαταρία, κλπ...) µε µη αυθεντικά, θα
µπορούσε να έχει σαν αποτέλεσµα την
αφαίρεση της κεραίας NFC.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Μετά τη σύζευξη της συσκευής, κάθε φορά που
θέλετε να την διαχειριστείτε από απόσταση
µέσω της εφαρµογής, πρώτα θα πρέπει να
τοποθετήσετε τα ρούχα, το απορρυπαντικό, να
κλείσετε την πόρτα και να επιλέξτε τη θέση
SMART Fi+ στη συσκευή. Από εκείνη τη στιγµή
µπορείτε να την διαχειριστείτε µέσω των
εντολών της εφαρµογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Τοποθετήστε το smartphone, έτσι ώστε η
κεραία NFC στην πίσω πλευρά του να
ταιριάζει µε τη θέση του λογότυπου
SMART Fi+ πάνω στη συσκευή.
21
Πίνακας προγραµµάτων
1)
(ΜΕΓ.) *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2
1
(βλ. πίνακα ελέγχου)
(ΜΕΓ.)
Λευκά
2)
4)
2
1
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Βαµβακερά** 4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
3) 4) 30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Ευαίσθητα
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
2
2
2
30°
1
1
1
2
2
2
-
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
2)
Μικτά
2)
4)
Καθηµερινό 4)
Βρεφικά
59 λεπτά
Γρήγορο
Άδειασµα +
Στύψιµο
Μάλλινα/
Μεταξωτά
Στέγνωµα
Μάλλινα
Χαµηλή θερµότητα
(στέγνωµα)
Υψηλή θερµότητα
(στέγνωµα)
Γρήγορο Πλύσιµο &
Στέγνωµα 59 λεπτά
Θέση που πρέπει να επιλέξετε όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισµό µέσω
της εφαρµογής (µέσω Wi-Fi). Εάν δεν έχετε κάνει ακόµα τη σύζευξη της συσκευής,
πιέζοντας το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ στη συσκευή, θα πραγµατοποιηθεί ο
κύκλος "Auto-Clean" (Αυτόµατο καθάρισµα), σχεδιασµένος για να καθαρίζει τον κάδο.
22
Παρακαλούµε
διαβάστε
αυτές
τις
σηµειώσεις:
* Μέγιστο
φορτίο
στεγνών
ρούχων,
ανάλογα
µε
το
µοντέλο
που
χρησιµοποιείτε (βλ. πίνακα ελέγχου).
1)
2)
4)
Προγράµµατα
στέγνωµα.
για
αυτόµατο
Πλύσιµο
Μόνο µε επιλεγµένη την επιλογή
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
(προγράµµατα
µε
διαθέσιµη την επιλογή ΠΡΟΠΛΥΣΗ).
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα,
στην
οθόνη
εµφανίζεται
η
συνιστώµενη θερµοκρασία πλύσης
την οποία µπορείτε να µειώσετε
(όπου επιτρέπεται) µε το αντίστοιχο
κουµπί.
Για
τα
προγράµµατα
που
παρουσιάζονται
µπορείτε
να
προσαρµόσετε τη διάρκεια και την
ένταση της πλύσης χρησιµοποιώντας
το κουµπί ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ.
23
Χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα ** µε
επιλεγµένο το µέγιστο βαθµό βρωµιάς, τη
µέγιστη
ταχύτητα
στυψίµατος
και
θερµοκρασία
60°C.
Το
πρόγραµµα
συνιστάται επίσης για δοκιµή µε µια
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Στέγνωµα
Πρώτο στέγνωµα µε A kg (ένα φορτίο
αποτελείται από: µαξιλαροθήκες και πετσέτες
χεριών)
επιλέγοντας
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος βαµβακερών (
στεγνά για το ντουλάπι (
).
)
Δεύτερο στέγνωµα µε B kg (ένα φορτίο
αποτελείται από: σεντόνια και πετσέτες
χεριών)
επιλέγοντας
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος βαµβακερών (
στεγνά για το ντουλάπι (
).
)
( )
Χωρητικ
ότητα
(πλύση)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Πρώτο
στέγνωµα
Δεύτερο
στέγνωµα
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
EL
Επιλέγοντας
το
ΓΡΗΓΟΡΟ
πρόγραµµα στο διακόπτη, θα είναι
δυνατό να επιλέξετε µε το κουµπί
ΓΡΗΓΟΡΟ, ένα από τα τρία
διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα
µεταξύ των 14’, 30’ και 44’.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΟΚΙΜΩΝ (Αναφ. Πρότυπα EN
50229)
(Μόνο για µοντέλα µε θήκη υγρού
απορρυπαντικού)
Όταν µόνο λίγα ρούχα έχουν λεκέδες
που απαιτούν επεξεργασία µε
υγρά λευκαντικά, η προκαταρκτική
αφαίρεση των λεκέδων µπορεί να
πραγµατοποιηθεί στο πλυντήριο.
Προσθέστε το λευκαντικό στο δοχείο
υγρού λευκαντικού, που βρίσκεται στη
θήκη µε την ένδειξη "2" στη
σαπουνοθήκη και επιλέξτε το ειδικό
πρόγραµµα ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ.
Όταν λήξει αυτή η φάση, γυρίστε το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος
στη θέση OFF, προσθέστε τα
υπόλοιπα υφάσµατα και συνεχίστε
την κανονική πλύση µε το
καταλληλότερο πρόγραµµα.
( )
3)
Επιλογή προγραµµάτων
Για τον καθαρισµό διαφορετικών τύπων
υφασµάτων και διαφόρων επιπέδων βρωµιάς,
το
πλυντήριο
διαθέτει
συγκεκριµένα
προγράµµατα για να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη
πλυσίµατος (βλέπε πίνακα προγραµµάτων).
ΠΛΥΣΙΜΟ
Λευκά
Μια έντονη πλύση. Το τελικό στύψιµο στη
µέγιστη
ταχύτητα
παρέχει
πιο
αποτελεσµατική αφαίρεση.
Βαµβακερά
Το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για τον
καθαρισµό
κανονικά
λερωµένων
βαµβακερών ρούχων και είναι το πιο
αποτελεσµατικό πρόγραµµα από την
άποψη της συνδυασµένης κατανάλωσης
ενέργειας και νερού για το πλύσιµο
βαµβακερών ρούχων.
Μικτά
Το πλύσιµο και το ξέβγαλµα βελτιστοποιεί
την ταχύτητα και το ρυθµό της λειτουργίας
του κάδου καθώς και τη στάθµη νερού. Το
απαλό στύψιµο, εξασφαλίζει µειωµένο
σχηµατισµό ζαρών στο ύφασµα.
Βρεφικά
Το πρόγραµµα αυτό σας επιτρέπει να
πλύνετε όλα τα µωρουδιακά επιτυγχάνοντας
ένα τέλειο αποτέλεσµα καθαριότητας και
εξυγίανσης, ρυθµίζοντας τη θερµοκρασία
τουλάχιστον στους 60°C.
Για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος
εξυγίανσης
συνιστούµε
τη
χρήση
απορρυπαντικού σε σκόνη.
Καθηµερινό 59 λεπτά
Αυτό το ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα
διατηρεί την υψηλής ποιότητας απόδοση
πλύσης ενώ µειώνει κατά πολύ το χρόνο
πλύσης. Το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο
για ένα µειωµένο φορτίο (βλέπε πίνακα
προγραµµάτων).
Γρήγορο (14/30/44 λεπτά)
Κύκλος πλύσης που προτείνεται για µικρά
φορτία και ελαφριά βρωµιά. Με το
πρόγραµµα αυτό, συνιστάται να µειώσετε την
ποσότητα του απορρυπαντικού που συνήθως
χρησιµοποιείτε, προκειµένου να αποφύγετε
24
την άσκοπη σπατάλη. Επιλέγοντας το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ και πιέζοντας το
κουµπί, µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία
διαθέσιµα προγράµµατα.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό έχει µειωµένες περιόδους
περιστροφής του κάδου κατά τη διάρκεια του
κύκλου και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το
πλύσιµο ευαίσθητων υφασµάτων. Ο κύκλος
πλύσης και τα ξεβγάλµατα πραγµατοποιούνται
µε µια υψηλή στάθµη νερού για να εξασφαλιστεί
η άριστη απόδοση.
Ξέβγαλµα
Αυτό το πρόγραµµα εκτελεί 3 ξεβγάλµατα µε
ένα ενδιάµεσο στύψιµο (που µπορεί να
µειωθεί ή να παραληφθεί µε χρήση του
κατάλληλου κουµπιού) . Χρησιµοποιείται για
το
ξέβγαλµα
οποιουδήποτε
είδους
υφάσµατος, για παράδειγµα µετά από µια
πλύση που έγινε στο χέρι.
Άδειασµα + Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα
και ένα στύψιµο στη µέγιστη ταχύτητα. Είναι
δυνατό να ακυρώσετε ή να µειώσετε το
στύψιµο µε το κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ.
Μάλλινα/Μεταξωτά
Το πρόγραµµα αυτό επιτρέπει ένα απαλό
κύκλο πλύσης, ιδιαίτερα κατάλληλο για µάλλινα
ρούχα µε την ένδειξη "Machine-Washable"
(πλύσιµο στο πλυντήριο) και µεταξωτά ρούχα ή
µε την ένδειξη "Wash as Silk" (πλύσιµο σαν
µεταξωτά) στην ετικέτα του υφάσµατος.
Βαµβακερά (Υψηλή θερµότητα)
Πρόγραµµα
στεγνώµατος
υψηλής
θερµοκρασίας
που
συνιστάται
για
βαµβακερά και λινά (ανατρέχετε πάντα στην
ετικέτα φροντίδας πλυσίµατος).
Γρήγορο Πλύσιµο & Στέγνωµα 59 λεπτά
Όταν έχετε λίγα µόνο ρούχα για πλύσιµο και
στέγνωµα στα γρήγορα, αυτός ο κύκλος 59
λεπτών είναι ιδανικός για εξοικονόµηση χρόνου!
Κατάλληλος για ελαφρύ φορτίο 1,5 kg (π.χ. 4
πουκάµισα) ή ελαφρά λερωµένα υφάσµατα,
αυτός ο κύκλος θα πλύνει, θα ξεβγάλει, θα στύψει
και θα στεγνώσει τα ρούχα σας σε λιγότερο από
µία ώρα. Σας συνιστούµε να µειώσετε τη δόση
απορρυπαντικού κατά τη χρήση αυτού του
προγράµµατος για να αποφύγετε τη σπατάλη.
Μικτά (Χαµηλή θερµότητα)
Πρόγραµµα
στεγνώµατος
χαµηλής
θερµοκρασίας που συνιστάται για συνθετικά
και µικτά υφάσµατα (ανατρέχετε πάντα στην
ετικέτα φροντίδας πλυσίµατος).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Σαπουνοθήκες που χρησιµοποιούνται
για συµπυκνωµένες σκόνες και υγρά
απορρυπαντικά
θα
πρέπει
να
αφαιρούνται από τον κάδο πριν την
έναρξη των προγραµµάτων στεγνώµατος.
SMART Fi+
Θέση που πρέπει να επιλέξετε όταν θέλετε
να ενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισµό µέσω
της εφαρµογής (µέσω Wi-Fi). Στην
περίπτωση αυτή, η έναρξη του κύκλου θα
πραγµατοποιηθεί µέσω των εντολών της
εφαρµογής. Εάν δεν έχετε κάνει ακόµα τη
σύζευξη της συσκευής, πιέζοντας το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ στη συσκευή, θα
πραγµατοποιηθεί ο κύκλος "Auto-Clean"
(Αυτόµατο καθάρισµα). Σχεδιασµένος για
εξυγίανση του κάδου, αποµάκρυνση
άσχηµων οσµών και παράταση της
διάρκειας ζωής της συσκευής. Βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχει φορτίο στον κάδο πριν από
την εκκίνηση του κύκλου "Auto-Clean" και
χρησιµοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό
πλυντηρίου ρούχων ή απορρυπαντικό σε
σκόνη. Αφήστε την πόρτα της συσκευής
ανοικτή στο τέλος του κύκλου για να
επιτρέψετε στον κάδο να στεγνώσει.
Συνιστάται κάθε 50 πλύσεις.
Ο κάδος αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια
του κύκλου στεγνώµατος για να εµποδίσει τα
ρούχα να µπλεχτούν και για ακόµη
περισσότερο στέγνωµα. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 10/20 λεπτών του κύκλου
στεγνώµατος, χρησιµοποιείται ψυχρός αέρας
για την ελαχιστοποίηση του ζαρώµατος.
Στέγνωµα Μάλλινα
Πρόγραµµα
στεγνώµατος
χαµηλής
θερµοκρασίας, ιδανικό για το στέγνωµα
µάλλινων ρούχων µε τη µέγιστη φροντίδα και
απαλότητα, µειώνει την τριβή των υφασµάτων
και
αποφεύγει
την
πιληµατοποίηση.
Προτείνεται τα ρούχα να γυρίζετε από την
ανάποδη πριν από το στέγνωµα. Ο χρόνος
εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων και
την ταχύτητα στυψίµατος που έχετε επιλέξει
για την πλύση. Ο κύκλος είναι κατάλληλος για
µικρά φορτία έως 1 kg (3 πουλόβερ).
Ο κύκλος στεγνώµατος για µάλλινα
ρούχα σε αυτή τη συσκευή έχει
εγκριθεί από την Εταιρεία Woolmark ,
για το στέγνωµα µάλλινων ρούχων
που µπορούν να πλυθούν
στο
πλυντήριο , υπό την προϋπόθεση ότι
τα ρούχα θα πλυθούν και θα
στεγνωθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες
που αναγράφονται στην ετικέτα τους
και τις οδηγίες του κατασκευαστή της
συσκευής.
Το σύµβολο της Woolmark αποτελεί
Σήµα Πιστοποίησης σε πολλές
χώρες. M1715
25
EL
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
l Να στεγνώνετε µόνο µπουγάδες µετά
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Οι υποδείξεις που σας δίνονται είναι
γενικές, γι' αυτό, χρειάζεται λίγη
εφαρµογή στην πράξη για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσµατα στο στέγνωµα.
l Σας προτείνουµε να ορίσετε χαµηλότερο
χρόνο στεγνώµατος από τον αναγραφόµενο,
όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα για πρώτη
φορά, έτσι ώστε να διαπιστώσετε το επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε.
l Συνιστούµε να µην στεγνώνετε υφάσµατα
που ξεφτίζουν εύκολα, όπως χαλιά ή
ενδύµατα µε ψηλό πέλος, για να µην
φράζουν οι αεραγωγοί.
l Συστήνουµε να ξεδιαλέγετε τη µπουγάδα
µε τις εξής µεθόδους:
- Με
τα
σύµβολα
φροντίδας
στεγνώµατος, τα οποία φαίνονται
στις ετικέτες των ενδυµάτων
Κατάλληλο
στέγνωµα.
για
περιστροφικό
Περιστροφικό στέγνωµα σε υψηλή
θερµοκρασία.
Περιστροφικό στέγνωµα µόνο σε
χαµηλή θερµοκρασία.
ΟΧΙ περιστροφικό στέγνωµα.
από στύψη.
Ο σωστός τρόπος στεγνώµατος
l Ανοίξτε την πόρτα.
l Τοποθετείστε
τα ρούχα, χωρίς να
ξεπερνάτε το µέγιστο φορτίο που
ενδεικνυται στον πίνακα προγραµµάτων .
Στην περίπτωση µεγάλων αντικειµένων
(π.χ. σεντόνια) ή πολύ απορροφητικά
αντικείµενα (όπως πετσέτες ή τζιν), θα
είναι καλό να µειώσετε το φορτίο.
l Κλείστε την πόρτα.
l Γυρίστε τον επιλογέα προγραµµάτων στο
καταλληλότερο πρόγραµµα στεγνώµατος
για τον ρουχισµό σας.
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο µπορεί να
εκτελέσει τα ακόλουθα είδη στεγνώµατος:
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστώµενο για µάλλινα
υφάσµατα
(σύµβολο
επιλογέα προγραµµάτων).
στον
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστώµενο για µικτά
υφάσµατα (συνθετικά/βαµβακερά) και
συνθετικά υφάσµατα (σύµβολο
στον επιλογέα προγραµµάτων).
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή
θερµοκρασία
συνιστώµενο
για
βαµβακερά, πετσετέ, λινά, καννάβινα
Αν το ύφασµα δεν έχει ετικέτα φροντίδας,
θα πρέπει να υποθέσουµε ότι δεν είναι
κατάλληλο για στεγνωτήριο.
υφάσµατα, κλπ. (σύµβολο
στον επιλογέα προγραµµάτων).
- Με βάση το µέγεθος και το πάχος
Εάν το φορτίο πλύσης είναι µεγαλύτερο
από
τη
δυνατότητα
στεγνώµατος,
ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα µε το πάχος
(π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).
- Με βάση τον τύπο του υφάσµατος
Βαµβακερά/λινά: πετσέτες, βαµβακερό
ζέρσεϊ, σεντόνια και τραπεζοµάντιλα.
Συνθετικά: µπλούζες, πουκάµισα, φόρµες,
κλπ. από πολυεστέρα ή πολυαµίδιο, καθώς
και συνδυασµό από βαµβακερό/συνθετικό.
26
l Επιλέξτε
το
επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε:
έντασης
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
(ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια
και ογκώδη φορτία πλύσης).
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα σε ιδανική
κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα).
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(για ρούχα που θα αποθηκευτούν
χωρίς σιδέρωµα).
l Η ένδειξη του προγράµµατος στεγνώµατος
θέλετε
να
επιλέξετε
ένα
χρονοµετρηµένο πρόγραµµα στεγνώµατος,
πατήστε το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
µέχρι να ανάψει η επιθυµητή ένδειξη χρόνου.
θα είναι αναµµένη, µέχρι να ξεκινήσει η
φάση κρυώµατος και η αντίστοιχη ένδειξη
να ανάψει.
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
Εάν
επιλέξετε
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος για µάλλινα, δεν θα
µπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο
έντασης στεγνώµατος.
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο θα υπολογίσει
το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωµα
και την παραµένουσα υγρασία που
χρειάζεται, ανάλογα µε το είδος και τον
τύπο στεγνώµατος που επιλέξαµε.
l Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας
τον
επιλογέα
θέση OFF.
l Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι
προγράµµατος
στην
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα
ανοιχτή και ότι ο σωλήνας αποστράγγισης
έχει τοποθετηθεί σωστά.
ρούχα.
l Κλείστε την παροχή νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην λειτουργείτε πρόγραµµα στεγνώµατος
για είδη ρουχισµού µε ειδική επένδυση (π.χ.
παπλώµατα, άνορακ κτλ) καθώς και για
πολύ ευαίσθητα υφάσµατα.
Εάν τα ρούχα είναι σχεδόν στεγνά,
τοποθετείστε λιγότερα ρούχα για
στέγνωµα προκειµένου να αποφύγετε
τη ηµιουργία ζαρωµάτων.
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
l Αφού
πατήστε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (η λυχνία ένδειξης
θα δείξει το χρόνο που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος
στεγνώµατος).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
Η συσκευή υπολογίζει το χρόνο έως το
τέλος του επιλεγµένου προγράµµατος µε
βάση ένα συνηθισµένο είδος φορτίου, ενώ
κατά τη διάρκεια του κύκλου, η συσκευή
διορθώνει το χρόνο ώστε να ταιριάζει στο
µέγεθος και τη σύνθεση του φορτίου.
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε
τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό
είναι πραγματικά απαραίτητο.
Κατά
τη
διάρκεια
της
φάσης
στεγνώµατος ο κάδος επιταχύνει µε
µεγαλύτερη ταχύτητα για να κατανέµει το
φορτίο και να αυξάνεται το αποτέλεσµα
του στεγνώµατος.
27
EL
l Εάν
l Εάν
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
θέλετε
να
επιλέξετε
ένα
χρονοµετρηµένο πρόγραµµα στεγνώµατος,
πατήστε το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
µέχρι να ανάψει η επιθυµητή ένδειξη χρόνου.
l Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Μην ξεπερνάτε το ενδεδειγµένο µέγιστο
φορτίο χωρητικότητας, αλλιώς τα ρούχα
δεν θα στεγνώσουν ικανοποιητικά.
l Στο τέλος της φάσης πλύσης, η ένδειξη θα
δείξει το χρόνο στεγνώµατος που αποµένει.
- Πλύσιµο
l Ανοίξτε το συρταράκι, επιλέξτε το
απορρυπαντικό και ρίξτε τη σωστή δόση.
l Ανατρέξτε
στον
κατάλογο
µε
τα
προγράµµατα πλύσης σύµφωνα µε τα
υφάσµατα που πρόκειται να πλυθούν
(π.χ. πολύ βρώµικα βαµβακερά) και
γυρίστε το κουµπί του επιλογέα στο
επιθυµητό πρόγραµµα.
l Ρυθµίστε τη θερµοκρασία πλυσίµατος,
εάν είναι απαραίτητο.
θα είναι αναµµένη, µέχρι να ξεκινήσει η
φάση κρυώµατος και η αντίστοιχη ένδειξη
να ανάψει.
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
l Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας
τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση OFF.
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
l Πιέστε τα κουµπιά επιλογής (αν απαιτείται).
l Κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι
ανοιχτή
και
ότι
ο
σωλήνας
αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Στέγνωµα
l Επιλέξτε
το
επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε:
l Η ένδειξη του προγράµµατος στεγνώµατος
έντασης
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
(ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια
και ογκώδη φορτία πλύσης).
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα σε ιδανική
κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα).
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(για ρούχα που θα αποθηκευτούν
χωρίς σιδέρωµα).
Στο πρόγραµµα για µάλλινα δεν µπορείτε
να αλλάξετε το προεπιλεγµένο επίπεδο
έντασης στεγνώµατος.
28
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε
τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό
είναι πραγματικά απαραίτητο.
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν
έχει µπλοκάρει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
29
EL
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
30
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε
ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
31
EL
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uwagi dotyczące środowiska
6. STEROWANIE I PROGRAMY
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
32
7. SUSZENIE
8. PRANIE/SUSZENIE AUTOMATYCZNE
9. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
PROBLEMÓW
I
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
33
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Ostatni
etap cyklu suszenia w
pralko-suszarce odbywa się bez
udziału wysokiej temperatury (cykl
chłodzenia), co chroni suszoną
odzież przed uszkodzeniem.
UWAGA:
nie wyłączać urządzenia przed
zakończeniem cyklu suszenia.
Jeśli jest to konieczne należy
szybko wyjąć pranie z bębna, aby
umożliwić rozproszenia ciepła.
olejem spożywczym, acetonem,
alkoholem, benzyną, naftą, środkiem
do odplamiania, terpentyną,
woskiem lub substancjami do
usuwania wosku należy wyprać w
gorącej wodzie z dużą ilością
detergentu.
l W
urządzeniu nie należy
suszyć wyrobów z pianki
gumowej (lateksowej), czepków
kąpielowych, tkanin nieprzemakalnych,
podgumowanych oraz odzieży i
poduszek z wkładkami z gumy
piankowej.
l Przy
montażu
urządzenie
powinno być umieszczone w l Płyny do płukania tkanin i podobne
sposób umożliwiający dostęp do
produkty należy stosować zgodnie
kontaktu zasilania.
z instrukcją producenta podaną na
opakowaniu produktu.
l Nie
instalować urządzenia
bezpośrednio za zamykanymi l Tkaniny zabrudzone olejem mogą
drzwiami, drzwiami przesuwnymi
zapalić się samoistnie pod wpływem
lub drzwiami z zawiasami po stronie
wysokiej temperatury, również
przeciwnej względem urządzenia w
podczas suszenia w pralkosposób uniemożliwiający całkowite
suszarce. Pod wpływem ciepła
otwarcie drzwiczek.
zachodzi reakcja utleniania z olejem
i wytwarza się ciepło. Jeżeli ciepło
l Maksymalny
wsad
prania
nie może się rozproszyć, tkaniny te
suchego zależy od modelu pralki
mogą nagrzewać się do bardzo
(patrz panel sterowania).
wysokiej temperatury i ulec
l Nie należy suszyć odzieży,
samozapłonowi. Układanie w stosy
która została wcześniej poddana
lub przechowywanie wyrobów
działaniu płynów do czyszczenia
poplamionych
olejem
może
chemicznego.
uniemożliwić rozpraszanie się ciepła
l W pralko-suszarce nie należy
i stwarzać zagrożenie pożarowe.
suszyć brudnych (niewypranych)
l Przed włożeniem do suszarki
wyrobów.
tkanin poplamionych olejem
l Przed wysuszeniem w pralko
(w tym olejem spożywczym)
suszarce odzież zabrudzoną
lub tkanin zanieczyszczonych
34
35
PL
produktami do pielęgnacji włosów l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
należy je wcześniej wyprać w
się, że w bębnie nie ma wody.
gorącej wodzie z dodatkiem dużej l Nie ciągnąć przewodu zasilania
ilości detergentu tak aby ograniczyć
lub samego urządzenia w celu
ryzyko samozapłonu (nie da się go
odłączenia wtyku z gniazda
jednak całkowicie wyeliminować).
elektrycznego.
l W kieszeniach odzieży przeznaczonej l Nie pozostawiać pralki na działanie
do suszenia nie należy pozostawiać
deszczu, słońca czy innych
żadnych
przedmiotów,
w
czynników atmosferycznych.
szczególności zapalniczek i l W przypadku przewozu nie
zapałek.
unosić pralki za pokrętła czy
l Odnośnie dodatkowych informacji
szufladkę na płyn do prania;
podczas transportu nie opierać
dotyczących produktu lub w
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
celu uzyskania danych z karty
technicznej należy zaznajomić się
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
ze stroną internetową Producenta.
dwie osoby.
l W każdym przypadku uszkodzenia
Przepisy bezpieczeństwa
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
l Przed wykonaniem jakichkolwiek
dopływu wody i nie dokonywanie
prac (czyszczenie i konserwacja)
żadnych czynności w urządzeniu.
należy odłączyć z gniazdka przewód
Skontaktować się natychmiast z
zasilania
elektrycznego
oraz
Centrum Serwisu Technicznego,
zamknąć kranik z dopływem wody.
zamawiając wyłącznie oryginalne
l Upewnić się, ż e instalacja
części zamienne. Brak zachowania
elektryczna posiada uziemienie.
powyższego może spowodować
W razie jego braku zlecić jego
narażenie stanu bezpieczeństwa
wykonanie przez specjalistów.
urządzenia.
l Nie
zaleca się stosowania
adapterów, rozgałęźników i/lub Poprzez umieszczenie oznaczenia
przedłużaczy.
na tym produkcie poświadczamy
na własną odpowiedzialność
przestrzeganie wszystkich wymogów
UWAGA:
podczas prania woda może europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
osiągać
bardzo
wysokie ochrony zdrowia i środowiska
określonych w przepisach dla tego
temperatury.
produktu.
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
A
B
A
B
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
A
1
l W
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
2
3
B
C
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
36
3
2
1
Instrukcja montażu drzwiczek
meblowych
szablon do tylnej
powierzchni drzwiczek meblowych.
Zawiasy i magnes zamykający
można montować w zależności
od potrzeb, tak aby drzwiczki
otwierały się w prawo lub w lewo.
Zaznaczyć położenia otworów na
wkręty, a następnie wywiercić
otwory.
PL
l Przyłożyć
B
C
A
l Zamocować
zawiasy za pomocą
4 wkrętów (A) z zestawu.
l Zamocować
magnes (B) za
pomocą wkręta (C).
l Zamocować
płytkę (D) po prawej
lub lewej stronie w zależności od
wymogów montażu. Podłożyć pod
płytkę plastikową podkładkę (E) i
zamocować całość za pomocą
wkrętów (F).
D
F
E
G
l Zatrzasnąć
zaślepkę (G) w
położeniu dolnym.
37
l Za
pomocą zawiasów zamocować
drzwiczki meblowe do powierzchni
czołowej pralki. Podłożyć pod
zawiasy podkładki dystansowe (I),
a następnie zamocować zawiasy
za pomocą wkrętów (H).
H I
Sugerujemy montaż drzwiczek
meblowych w taki sposób, aby
otwierały się w lewo, tak samo
jak drzwiczki pralki. Pozwoli
to zachować więcej wolnej
przestrzeni podczas ładowania
bielizny do pralki.
pralki można regulować
w zakresie od 820 mm do
maksymalnie 840 mm za pomocą
4 regulowanych nóżek. Aby
umożliwić regulację wysokości,
należy odkręcić nakrętki każdej
nóżki i zastąpić je nakrętkami
5 mm z zestawu. Podnieść nóżkę
na żądaną wysokość, a następnie
całkowicie
dokręcić
nakrętkę
kontrującą do podstawy pralki.
38
600
6
570
825 min.
in.
59
l Wysokość
0m
820 min.
pralkę w puste miejsce o
wymiarach podanych na schemacie
obok. Przed urządzeniem może
przebiegać
meblowa
listwa
przypodłogowa, ale jej wysokość
musi być dostosowana do
wysokości ustawienia pralki.
60
l Wsunąć
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
PL
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
39
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Wypoziomować
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
9
1
2
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
10
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
40
Można zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
3. PRAKTYCZNE PORADY
Przed rozpoczęciem programu suszenia
(PRALKO-SUSZARKI)
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
zaoszczędzić czas i energię
elektryczną wyroby przeznaczone do
suszenia w pralko-suszarce należy
wcześniej odwirować na najwyższej
zalecanej prędkości wirowania, tak aby
usunąć z nich nadmiar wody.
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego ś rodka piorącego w proszku
(heavy-duty), zawierającego elementy
wybielające i który przy średnich-wysokich
temperaturach daje najlepsze rezultaty.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l Przed praniem wełny, upewnij się, czy
nadaje się do prania w pralce. Sprawdź
etykietę tkaniny.
Porady dla użytkowników
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w proszku,
specjalnie polecanych do niskich temperatur.
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
Jaką wybrać temperaturę prania?
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
l Użycie odplamiacza przed praniem w
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury
wyższej
niż
60°C.
41
PL
l Aby
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy
pralki zastosuj wilgotną ściereczkę, nie
używaj środków trących, alkoholu i/lub
rozpuszczalników. Pralka wymaga czyszczenia
w niewielkim stopniu: czyszczenie szufladki i
czyszczenie filtru; poniżej wskazane są także
sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
l Tylko W NIEKTÓRYCH MODELACH:
wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz
wodę do pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
42
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
M
PL
A
Wybór programu
l Włączyć pralkę i wybrać potrzebny program.
L
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
I
SUSZENIE
Aby
zaprogramować
automatyczne
rozpoczęcie programu suszenia po
zakończeniu cyklu prania należy wybrać
odpowiedni program posługując się
przyciskiem WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA.
Jeśli program suszenia nie został wybrany
należy odczekać aż urządzenie zakończy
cykl prania a następnie samodzielnie
wybrać program suszenia odpowiednio
dostosowany do wsadu.
B
G
H
E
C
D
F
A Pokrętło wyboru programu z
pozycją WYŁ. (OFF)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk OPÓŹNIONEGO
URUCHOMIENIA
D Przycisk WYBORU
PROGRAMU SUSZENIA
E Przycisk PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO /
STOPNIA ZABRUDZENIA
F Przycisk OPCJI
G Przycisk WYBORU
TEMPERATURY
H Przycisk PRĘDKOŚCI
WIROWANIA
G+H BLOKADA PRZYCISKÓW
I Cyfrowy wyświetlacz
L Kontrolka BLOKADY
DRZWICZEK
M Obszar SMART Fi+
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
l Po zakończeniu programu na ekranie
pojawi się napis “End” (Koniec) lub zapali
się odpowiednia dioda led.
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik zasilania /
Napięcie zasilania: (patrz tabliczka znamionowa)
43
Przycisk START/PAUZA
OSTRZEŻENIE:
Podczas wkładania wtyczki do gniazda
nie należy dotykać wyświetlacza pralki,
ponieważ urządzenie kalibruje system w
ciągu pierwszych kilku sekund od
aktywacji - dotknięcie wyświetlacza może
spowodować nieprawidłowe działanie
pralki. W takim przypadku należy wyjąć
wtyczkę z gniazda i powtórzyć czynność.
Pokrętło wyboru programu
pozycją WYŁ. (OFF)
PRZED
naciśnięciem
przycisku
START/PAUZA należy zamknąć drzwiczki.
l Nacisnąć przycisk, żeby uruchomić cykl.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie potrzebuje kilku sekund na
rozpoczęcie pracy.
z
DODAWANIE
LUB
ARTYKUŁÓW
PO
PROGRAMU (PAUZA)
Przekręcenie pokrętła wyboru programu
spowoduje podświetlenie wyświetlacza
oraz wyświetlenie ustawień wybranego
programu.
W celu oszczędzania energii kontrast
wyświetlacza zmniejsza się pod koniec
cyklu lub po określonym czasie
bezczynności.
WYJMOWANIE
ROZPOCZĘCIU
l Nacisnąć
i
przytrzymać
przycisk
START/PAUZA przez około 2 sekundy
(jedna z kontrolek oraz wyświetlacz
pozostałego czasu prania zaczną migać,
sygnalizując
wstrzymanie
pracy
urządzenia).
UWAGA: Żeby wyłączyć urządzenie,
należy ustawić pokrętło wyboru
programu w pozycji WYŁ. (OFF).
l Przed
otwarciem drzwiczek należy
zaczekać, aż kontrolka BLOKADY
DRZWICZEK zgaśnie.
l W celu rozpoczęcia wybranego cyklu
należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
l Po
ustawieniu
programu
pokrętło
pozostaje nieruchome w wybranym
położeniu aż do zakończenia cyklu.
Żeby
uniknąć
zalania,
przed
otwarciem
drzwiczek
należy
sprawdzić, czy poziom wody spadł
poniżej dolnej krawędzi otworu.
l Kiedy program dobiegnie końca, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”
(Koniec),
a
kontrolka
BLOKADY
DRZWICZEK
zgaśnie,
sygnalizując
możliwość otwarcia drzwiczek.
l Żeby wyłączyć pralkę, należy ustawić pokrętło
l Po włożeniu lub wyjęciu artykułów należy
zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk
START/PAUZA
(program
zostanie
wznowiony od momentu, w którym go
wstrzymano).
wyboru programu w pozycji WYŁ. (OFF).
ANULOWANIE PROGRAMU
Po zakończeniu każdego cyklu, a także
przed wybraniem i uruchomieniem
kolejnego programu, pokrętło wyboru
programu należy ustawić w położeniu
WYŁ. (OFF).
l Żeby anulować program, należy ustawić
pokrętło w położeniu WYŁ. (OFF).
l Mechanizm zabezpieczający odblokuje
drzwiczki po upływie 2 minut.
44
WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA
Przycisk OPÓŹNIONEGO
URUCHOMIENIA
Po wybraniu odpowiedniego programu
prania należy ustawić intensywność
suszenia za pomocą tego przycisku.
Wybrany cykl suszenia rozpocznie się
automatycznie na koniec programu
prania.
l Ten przycisk umożliwia ustawienie cyklu
prania opóźnionego o maksymalnie 24
godziny.
l Żeby
opóźnić uruchomienie,
wykonać następujące czynności:
należy
Jeśli program prania nie jest zgodny
z wybranym cyklem automatycznego
suszenia, funkcja nie zostanie aktywowana.
- Ustawić żądany program.
- Nacisnąć
przycisk
opóźnionego
uruchomienia jeden raz w celu
aktywowania funkcji (na wyświetlaczu
pojawi się h00), następnie nacisnąć go
ponownie w celu wybrania opóźnienia o
1 godzinę (na wyświetlaczu pojawi się
h01). Każde naciśnięcie przycisku
zwiększa opóźnienie o 1 godzinę aż do
pojawienia się na wyświetlaczu wartości
h24 - wówczas ponowne naciśnięcie
przycisku
spowoduje
wyzerowanie
opóźnienia.
Przekroczenie podanego w tabeli
programów maksymalnego wsadu
może
uniemożliwić
skuteczne
wysuszenie prania.
l Aby
anulować
wybór
przed
rozpoczęciem
programu,
należy
naciskać przycisk tak długo, aż kontrolki
zgasną, lub ustawić pokrętło wyboru
programu w pozycji WYŁ. (OFF).
l Cykl samego suszenia:
- Potwierdzić przez naciśnięcie przycisku
START/PAUZA.
Rozpocznie
się
odliczanie czasu opóźnienia, po upływie
którego program zostanie automatycznie
uruchomiony.
Za pomocą pokrętła wybrać program
suszenia odpowiedni do danych tkanin.
Naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę
intensywności suszenia na inną niż
domyślna
(nie
dotyczy
programu
suszenia wełny).
l Opóźnione
uruchomienie
można
anulować przez ustawienie pokrętła
wyboru programu w pozycji WYŁ. (OFF).
l Żeby
anulować cykl podczas fazy
suszenia, należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk przez około 3 sekundy.
Jeśli w trakcie pracy urządzenia nastąpi
przerwa w zasilaniu, wybrany program
zostanie zapisany w pamięci pralki. Po
przywróceniu zasilania program zostanie
wznowiony od momentu, w którym
został zatrzymany.
OSTRZEŻENIE:
Po anulowaniu programu suszenia
rozpocznie się faza studzenia —
należy odczekać 10–20 minut przed
otwarciem drzwiczek.
Dodatkowe opcje prania należy
wybrać przed naciśnięciem przycisku
START/PAUZA. Jeśli wybrana opcja
nie jest zgodna z ustawionym
programem prania, jej kontrolka
zamiga, a następnie zgaśnie.
l Kiedy program dobiegnie końca, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”
(Koniec),
a
kontrolka
BLOKADY
DRZWICZEK
zgaśnie,
sygnalizując
możliwość otwarcia drzwiczek.
45
PL
l Automatyczny cykl prania/suszenia:
l Zalecamy
używanie
tylko
20%
rekomendowanej
ilości
detergentu
podanej na opakowaniu.
Cykl suszenia można anulować przez
ustawienie pokrętła wyboru programu
w
pozycji WYŁ. (OFF). Przed
otwarciem drzwiczek należy zaczekać,
aż faza studzenia dobiegnie końca
(10–20 minut) i zgaśnie kontrolka
BLOKADY DRZWICZEK.
- AQUAPLUS
l Ta opcja (dostępna tylko w niektórych
programach) umożliwia pranie wsadu w
znacznie większej ilości wody, co w
połączeniu z nowymi współgrającymi
cyklami obrotów bębna, podczas których
Przycisk PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO / STOPNIA
ZABRUDZENIA
Ten przycisk umożliwia wybór jednej z
dwóch opcji w zależności od ustawionego
programu:
- PRANIE BŁYSKAWICZNE
Ta opcja staje się aktywna, gdy na
pokrętle zostanie ustawiony program
PRANIA BŁYSKAWICZNEGO (14/30/44
min). Wówczas za pomocą przycisku
można wybrać jedną z trzech długości
cyklu prania.
- Przycisk STOPNIA ZABRUDZENIA
l Po wybraniu danego programu automatycznie
wyświetlony zostanie ustawiony czas prania.
l Opcja pozwala wybrać jeden z 3 poziomów
intensywności prania, które różnią się
czasem trwania programu w zależności od
stopnia zabrudzenia tkanin (funkcja jest
dostępna tylko dla niektórych programów,
jak wskazano w tabeli programów).
Przycisk OPCJI
woda jest pobierana i spuszczana,
zapewnia idealnie wypraną i wypłukaną
odzież oraz całkowite rozpuszczenie
detergentu.
l Funkcja ta jest przeznaczona dla osób z
delikatną i wrażliwą skórą,
l a ponadto nadaje się do prania ubranek
dziecięcych i bardzo zabrudzonych
artykułów wymagających użycia dużych
ilości detergentu, jak również ręczników,
których włókna mają tendencję do
wchłaniania detergentu.
- HIGIENA+
Funkcja ta jest aktywowana po ustawieniu
temperatury 60°C. Utrzymywanie stałej
temperatury przez cały cykl prania
gwarantuje wyjątkowo dokładne usuwanie
brudu.
Przycisk WYBORU
TEMPERATURY
l Ten
Ten przycisk pozwala wybrać jedną z trzech
opcji:
- PRANIE WSTĘPNE
l Ta opcja aktywuje pranie wstępne, które
jest szczególnie przydatne w przypadku
bardzo zabrudzonych artykułów (funkcja
jest dostępna tylko dla niektórych
programów, jak podano w tabeli
programów).
46
przycisk
umożliwia
temperatury cyklu prania.
zmianę
l Dla bezpieczeństwa tkanin podniesienie
temperatury
powyżej
maksymalnej
dopuszczalnej wartości dla danego
programu nie będzie możliwe.
l Żeby możliwe było pranie w zimnej
wodzie, wszystkie kontrolki muszą być
zgaszone.
Cyfrowy wyświetlacz
l Za
System kontrolek umieszczonych na
wyświetlaczu umożliwia stałe monitorowanie
pracy urządzenia.
pomocą tego przycisku można
zmniejszyć maksymalne obroty bębna lub
anulować cykl wirowania.
l Jeśli na metce nie podano konkretnych
3
informacji, można użyć maksymalnych
obrotów dla danego programu.
1 2 564 8
9
10
W celu ochrony tkanin nie jest możliwe
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej
prędkości dla danego programu.
7
l Żeby
ponownie
aktywować
cykl
wirowania, należy naciskać przycisk aż
do ustawienia żądanych obrotów.
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
l Lampka zaświeca się, kiedy drzwiczki są
całkowicie zamknięte.
l Prędkość obrotową można zmienić bez
zatrzymywania pracy pralki.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu
może prowadzić do powstawania
nadmiaru piany. W przypadku wykrycia
nadmiaru piany pralka może anulować
fazę wirowania lub przedłużyć program,
zwiększając zużycie wody.
PRZED
naciśnięciem
przycisku
START/PAUZA należy zamknąć drzwiczki.
l Jeśli
przycisk
START/PAUZA
na
urządzeniu zostanie wciśnięty przy
zamkniętych
drzwiczkach,
kontrolka
zamiga, po czym zaświeci się ś wiatłem
ciągłym.
Pralka jest wyposażona w specjalny
moduł elektroniczny uniemożliwiający
wirowanie w przypadku niewyważenia
bębna. Urządzenie to ogranicza hałas i
drgania generowane przez pralkę,
zwiększając jej trwałość.
Jeśli drzwiczki nie są prawidłowo
zamknięte, kontrolka będzie migała
przez około 7 sekund, po czym
polecenie uruchomienia zostanie
automatycznie anulowane. W takim
przypadku
należy
prawidłowo
zamknąć drzwiczki i jeszcze raz
nacisnąć przycisk START/PAUZA.
BLOKADA PRZYCISKÓW
l Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie
przez około 3 sekundy przycisków
WYBORU TEMPERATURY i PRĘDKOŚCI
WIROWANIA pozwala na zablokowanie
przycisków.
Funkcja
ta
zapobiega
przypadkowym lub niechcianym zmianom
opcji podczas trwania cyklu.
l Blokadę
można w prosty sposób
dezaktywować
przez
ponowne
równoczesne naciśnięcie wspomnianych
przycisków lub wyłączenie pralki.
l Przed
otwarciem drzwiczek należy
zaczekać, aż kontrolka BLOKADY
DRZWICZEK zgaśnie.
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Wyświetla
prędkość
wirowania
dla
wybranego
programu.
Za
pomocą
odpowiedniego przycisku można zmienić
prędkość wirowania lub pominąć cały cykl.
47
PL
Przycisk PRĘDKOŚCI WIROWANIA
3) KONTROLKI TEMPERATURY PRANIA
Wyświetlają
temperaturę
prania
dla
wybranego programu. Temperaturę można
zmienić
za
pomocą
odpowiedniego
przycisku (w niektórych przypadkach).
Żeby możliwe było pranie w zimnej wodzie,
wszystkie kontrolki muszą być zgaszone.
4) CZAS TRWANIA CYKLU
l Po wybraniu programu na wyświetlaczu
automatycznie pojawia się czas trwania
cyklu, który zależy od wybranych opcji.
l Od
chwili rozpoczęcia programu na
wyświetlaczu nieustannie będzie podawany
czas pozostały do zakończenia prania.
l Urządzenie oblicza czas do zakończenia
wybranego programu na podstawie
standardowego obciążenia. Podczas
trwania cyklu urządzenie koryguje czas
stosownie do wielkości i zawartości wsadu.
5) KONTROLKA BLOKADY PRZYCISKÓW
Ta kontrolka sygnalizuje zablokowanie
przycisków.
6) WI-FI (tylko w niektórych modelach)
l W modelach obsługujących Wi-Fi ta ikona
sygnalizuje aktywną funkcję Wi-Fi.
l Wszystkie informacje dotyczące działania
funkcji
Wi-Fi
oraz
instrukcję
umożliwiającą prostą konfigurację tej
funkcji można znaleźć w zakładce
Pobierz na stronie
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) KONTROLKA STOPNIA ZABRUDZENIA
Ta kontrolka wskazuje wybraną opcję.
każdym etapie prania, zaś w pierwszych
minutach prania pozwala ona na:
- regulowanie ilości potrzebnej wody;
- określenie długości cyklu prania;
- kontrolowanie płukania
wybranym typem tkanin;
l Funkcja
Ważenia wsadu umożliwia
monitorowanie parametrów wsadu na
48
z
- regulowanie rytmu obrotów bębna pod
kątem rodzaju pranych tkanin;
- wykrywanie obecności artykułów skórzanych
i w razie potrzeby zwiększanie ilości wody
podczas płukania;
- regulowanie prędkości wirowania zgodnie z
obciążeniem w celu uniknięcia niewyważenia.
9) KONTROLKI WYBRANEGO POZIOMU
SUSZENIA
Kontrolki wskazują poziomy suszenia, które
można wybrać za pomocą odpowiedniego
przycisku.
Automatyczne programy suszenia
SUSZENIE EXTRA
(odpowiedni do suszenia ręczników,
szlafroków i obszernych wsadów)
DO PRASOWANIA
(pranie od razu nadaje się do
prasowania)
DO SZAFY
(odpowiedni do artykułów, które
zostaną odłożone do szafy bez
prasowania)
Programy suszenia z wyborem czasu
Umożliwiają
suszenia o
trwania.
8) Ważenie wsadu (funkcja aktywna
tylko w niektórych programach)
l W ciągu pierwszych kilku minut trwania
cyklu kontrolka Ważenia wsadu będzie się
świeciła. W tym czasie inteligentny sensor
zważy wsad i odpowiednio dostosuje czas
trwania cyklu oraz zużycie wody i energii.
zgodnie
wybór
programów
określonym czasie
Faza studzenia
Funkcja
końcowego
studzenia
aktywowana podczas ostatnich 10–
20 minut każdej fazy suszenia.
10) KONTROLKI OPCJI
Kontrolka wskazuje opcję wybieraną za
pomocą odpowiedniego przycisku.
SMART Fi+
Urządzenie wykorzystuje technologię SMART
Fi+, która umożliwia zdalne sterowanie pralką
za pomocą aplikacji i połączenia Wi-Fi.
PL
KOJARZENIE URZĄDZENIA Z SIECIĄ
(PRZEZ APLIKACJĘ)
l Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.
Zalecamy
ukończenie
procedury
kojarzenia z siecią Wi-Fi przed
wstawieniem pralki do wnęki.
W
razie
wątpliwości
co
do
umiejscowienia
anteny
NFC
w
telefonie należy wykonywać okrężne
ruchy smartfonem nad logo SMART
Fi+, dopóki aplikacja nie potwierdzi
połączenia. Dla powodzenia transferu
danych niezbędne jest TRZYMANIE
SMARTFONA PRZYŁOŻONEGO DO
PANELU
PRALKI
PRZEZ
CAŁY
CZAS TRWANIA KILKUSEKUNDOWEJ
PROCEDURY. O pomyślnym ukończeniu
procedury i możliwości zabrania telefonu
poinformuje komunikat na wyświetlaczu
pralki.
l Należy pobrać aplikację Candy simply-Fi
na urządzenia przenośne.
Aplikacja
Candy
simply-Fi
jest
dostępna na tablety i smartfony z
systemem Android lub iOS.
Szczegółowe informacje na temat
funkcji SMART Fi+ można uzyskać,
przeglądając
aplikację
w
trybie
DEMONSTRACYJNYM.
l Po otwarciu aplikacji należy utworzyć
Grube etui lub metaliczne naklejki na
smartfonie mogą pogarszać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
między urządzeniem a telefonem. W
razie potrzeby należy je zdjąć.
profil użytkownika i skojarzyć urządzenie
z
siecią,
postępując
zgodnie
z
instrukcjami
pojawiającymi
się
na
wyświetlaczu urządzenia lub Skróconą
instrukcją dołączoną do pralki.
Korzystając ze smartfona z systemem
Android i technologią komunikacji NFC
(Near Field Communication), można
uprościć proces kojarzenia pralki z
siecią (Kojarzenie uproszczone). Należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie telefonu i w
odpowiednim momencie PRZYTRZYMAĆ
TELEFON PRZY logo SMART Fi+ na
panelu pralki.
UWAGI:
Telefon należy ustawić w taki sposób,
żeby znajdująca się z tyłu antena NFC
pokryła się z logo SMART Fi+ na pralce.
Wymiana niektórych elementów smartfona
(np. tylnego panelu, akumulatora itp.)
na nieoryginalne może skutkować
usunięciem anteny NFC.
WŁĄCZENIE ZDALNEGO STEROWANIA
(PRZEZ APLIKACJĘ)
Jeśli urządzenie zostało skojarzone z
siecią, przed przystąpieniem do zdalnego
sterowania jego pracą należy załadować
pranie, dodać detergent, zamknąć drzwiczki
i wybrać opcję SMART Fi+ na pralce.
Od tego momentu można sterować
urządzeniem za pomocą aplikacji.
49
Tabela programów
1)
(MAKS.) *
PROGRAM
2
1
(patrz panel sterowania)
(MAKS.)
2)
2
1
Tkaniny białe 4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Bawełna**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
Mieszane
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Tkaniny delikatne
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
Spuszczanie wody
+ Wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
Wełna/Jedwab
1
1
1
2
2
2
30°
Suszenie wełny
1
1
1
2
2
2
-
Niska temperatura
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
Ubranka
2)
dziecięce 4)
4)
Pranie
codzienne, 59 min.
14
min
3), 4)
30
Pranie
błyskawiczne min
44
min
(suszenie)
Wysoka temperatura
(suszenie)
Błyskawiczne pranie
1,5
i suszenie 59 min.
Pozycja, którą należy wybrać w celu włączenia zdalnego sterowania za pomocą
aplikacji (przez Wi-Fi). Jeśli pralka nie została jeszcze skojarzona z siecią,
naciśnięcie przycisku START/PAUZA spowoduje przeprowadzenie cyklu
automatycznego czyszczenia bębna.
50
Ważne informacje:
* Maksymalna ilość suchego wsadu dla
danego modelu pralki (patrz panel
sterowania).
1)
2)
4)
Programy automatycznego suszenia.
Pranie
Należy ustawić program ** i wybrać
maksymalny
stopień
zabrudzenia,
maksymalną prędkość obrotów oraz
temperaturę 60°C. Program zalecany
również
do
badań
przy
niższej
temperaturze.
Suszenie
Pierwsze suszenie: A kg wsadu
(składającego się z poszew na poduszki i
ręczników), program suszenia bawełny
(
) z funkcją Do szafy (
).
Drugie
suszenie:
B kg wsadu
(składającego się z pościeli i ręczników),
program suszenia bawełny (
funkcją Do szafy (
).
Tylko w przypadku wyboru opcji
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
programów z dostępną funkcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
) z
( )
Po
wybraniu
programu
na
wyświetlaczu
pojawi
się
rekomendowana
temperatura
prania, którą można (w niektórych
przypadkach)
zmniejszyć
za
pomocą odpowiedniego przycisku.
Dla
pokazanych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
oraz intensywności prania za
pomocą
przycisku
WYBORU
STOPNIA ZABRUDZENIA.
51
Pojemnoś
ć (pranie)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Pierwsze
suszenie
Drugie
suszenie
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
PL
Po ustawieniu na pokrętle programu
PRANIA BŁYSKAWICZNEGO można
za pomocą przycisku PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO wybrać jeden z
trzech programów błyskawicznych: 14
min, 30 min i 44 min.
INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH (Ref. norma EN
50229)
(Dotyczy
tylko
modeli
z
przegrodą na płynny detergent).
Jeśli tylko niewielka część ubrań
jest
zabrudzona
w
stopniu
wymagającym użycia płynnego
wybielacza, wstępne odplamianie
można przeprowadzić w pralce.
Wlać wybielacz do zbiornika na
płynny wybielacz (znajdującego
się w przegrodzie nr 2 w
szufladzie na detergent) i ustawić
specjalny program PŁUKANIE.
Po zakończeniu tej fazy należy
ustawić pokrętło wyboru programu
w pozycji WYŁ. (OFF), włożyć do
pralki resztę ubrań i uruchomić
wybrany program prania.
( )
3)
Wybór programów
Aby zapewnić możliwość prania różnych
rodzajów tkanin o różnym stopniu
zabrudzenia,
pralka
oferuje
szereg
specjalnych programów (patrz tabela
programów).
PRANIE
Tkaniny białe
Program intensywnego prania. Końcowy
cykl wirowania z maksymalnymi obrotami
zapewnia wydajniejsze oddzielanie wody.
Bawełna
Ten program jest odpowiedni do prania
bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia.
Pod względem zużycia wody i energii jest to
najwydajniejszy
program
do
prania
artykułów bawełnianych.
Mieszane
Zastosowane cykle prania i płukania
zapewniają optymalny dobór prędkości i
rytmu pracy bębna oraz ilości użytej wody.
Delikatne wirowanie redukuje zagniecenia
tkanin.
Ubranka dziecięce
Program
przeznaczony
do
prania
wszystkich rodzajów ubranek dziecięcych w
temperaturze co najmniej 60°C. Zapewnia
idealną, higieniczną czystość.
W
celu
osiągnięcia
maksymalnie
higienicznej czystości należy stosować
detergent w proszku.
Pranie codzienne, 59 min.
Ten specjalny program oferuje doskonałą
jakość prania przy bardzo skróconym
czasie pracy. Program jest przeznaczony
do prania mniejszych wsadów (patrz tabela
programów).
Pranie błyskawiczne (14/30/44 min)
Cykl prania sugerowany w przypadku
mniejszych wsadów i delikatnie zabrudzonej
odzieży. Zaleca się stosowanie mniejszej
niż zwykle ilości proszku, aby uniknąć
52
marnowania detergentu. Po ustawieniu
programu
PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO
można za pomocą przycisku wybrać jedną z
trzech dostępnych długości cyklu.
Tkaniny delikatne
Ten program skraca okresy obrotów bębna
podczas trwania cyklu, dzięki czemu nadaje
się przede wszystkim do prania delikatnych
tkanin. Aby zmaksymalizować wydajność,
cykle prania i płukania wykorzystują duże
ilości wody.
Płukanie
W tym programie wykonywane są 3 cykle
płukania z pośrednim wirowaniem (możliwe
jest zmniejszenie obrotów lub wyłączenie
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku). Program umożliwia płukanie
tkanin dowolnego rodzaju, na przykład po
praniu ręcznym.
Spuszczanie wody + Wirowanie
W tym programie wykonywane jest
spuszczenie
wody
i
wirowanie
z
maksymalną prędkością. Za pomocą
przycisku
PRĘDKOŚCI
WIROWANIA
można wyłączyć wirowanie lub zmniejszyć
obroty.
Wełna/Jedwab
Ten program aktywuje delikatny cykl prania
odpowiedni przede wszystkim do odzieży
wełnianej określonej jako „nadająca się do
prania w pralkach” oraz jedwabiu lub
artykułów opatrzonych na metce informacją:
„prać jak jedwab”.
OSTRZEŻENIE:
Przed
uruchomieniem
programu
suszenia należy wyjąć z bębna
dozowniki
po
skoncentrowanym
detergencie w proszku lub w płynie.
Bęben zmienia kierunek obrotów podczas
cyklu suszenia, co pozwala zapobiec plątaniu
się odzieży i zwiększyć skuteczność
suszenia. W trakcie ostatnich 10–20 minut
cyklu wprowadzane jest chłodne powietrze,
które minimalizuje zagniecenia.
Suszenie wełny
Program suszenia w niskiej temperaturze,
który zapewnia maksymalnie delikatne
suszenie odzieży wełnianej, redukuje
ocieranie się tkanin i zapobiega filcowaniu.
Przed suszeniem zaleca się wywrócenie
odzieży na lewą stronę. Czas trwania
programu zależy od ilości prania i
ustawionej prędkości wirowania. Cykl
nadaje się do suszenia małych wsadów
ważących do 1 kg (3 swetry).
Cykl suszenia wyrobów wełnianych w tym
urządzeniu został zatwierdzony przez firmę
Woolmark w odniesieniu do produktów
wełnianych nadających się do prania w
pralce, z zastrzeżeniem, że produkty te są
prane i suszone zgodnie z informacjami
podanymi na metce dołączonej do ubrania i
instrukcjami dołączonymi do urządzenia
przez producenta.
Symbol Woolmark stanowi w wielu
krajach znak certyfikacji. M1715
Mieszane (niska temperatura)
Program suszenia w niskiej temperaturze
zalecany do tkanin syntetycznych i
mieszanych (należy zawsze sprawdzać
metki poszczególnych artykułów).
Bawełna (wysoka temperatura)
Program suszenia w wysokiej temperaturze
zalecany do tkanin bawełnianych i lnianych
(należy
zawsze
sprawdzać
metki
poszczególnych artykułów).
Błyskawiczne pranie i suszenie, 59 min.
Ten 59-minutowy program został stworzony
specjalnie z myślą o bardzo szybkim praniu
i suszeniu odzieży. Jest to cykl prania,
płukania, wirowania i suszenia nadający się
do lekkich wsadów o wadze do 1,5 kg (np.
4 koszule) lub delikatnie zabrudzonych
tkanin. Dla oszczędności zaleca się
zmniejszenie
ilości
stosowanego
detergentu.
SMART Fi+
Pozycja, którą należy wybrać w celu
włączenia zdalnego sterowania za pomocą
aplikacji (przez Wi-Fi). Cykl zostanie
uruchomiony poprzez polecenie wydane w
aplikacji. Jeśli pralka nie została jeszcze
skojarzona z siecią, naciśnięcie przycisku
START/PAUZA spowoduje przeprowadzenie
cyklu automatycznego czyszczenia. Cykl
automatycznego czyszczenia sterylizuje
bęben, usuwa nieprzyjemne zapachy i
zwiększa trwałość pralki. Przed jego
uruchomieniem należy wyjąć całe pranie z
bębna i zastosować środek do czyszczenia
pralek lub detergent w proszku. Po
skończeniu cyklu należy zostawić drzwiczki
otwarte aż do wyschnięcia bębna. Zalecane
co 50 cykli prania.
53
PL
SUSZENIE
7. SUSZENIE
l Wskazówki
podane
w
instrukcji
urządzenia mają charakter ogólny.
Osiągnięcie optymalnego efektu suszenia
wymaga praktyki w obsłudze urządzenia.
l Zaleca się, aby we wstępnej fazie
eksploatacji urządzenia wybierać czasy
suszenia krótsze niż podano w instrukcji,
tak aby samodzielnie dobrać optymalny
stopień wysuszenia.
l Nie należy suszyć materiałów łatwo
strzępiących się (np. dywaników) ani
materiałów z długim włosiem, aby nie
dopuścić
do
zatkania
przewodu
wentylacyjnego.
l Zalecane sposoby sortowania prania:
- Sortowanie
według
podanych na metkach
zaleceń
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszyć w suszarce bębnowej w
wysokiej temperaturze.
Syntetyki: bluzki, koszule, kombinezony
itp. wykonane z poliestru lub poliamidu,
jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
l Przed rozpoczęciem suszenia pranie
należy odwirować.
Prawidłowy sposób suszenia
l Otworzyć drzwiczki.
l Załaduj
pranie,
nie
przekraczając
maksymalnego załadunku wskazanego w
tabeli programów. W przypadku dużych
wyrobów (np. prześcieradeł) lub wyrobów
pochłaniających duże ilości wody (np.
ręczniki, dżinsy itp.) należy zmniejszyć
wielkość wsadu.
l Zamknąć drzwiczki.
l Wybierz
program suszenia
odpowiedni dla danego prania.
najbardziej
l Urządzenie oferuje możliwość suszenia w
Suszyć w suszarce bębnowej w
niskiej temperaturze.
niskiej i wysokiej temperaturze.
- Program
suszenia
w
niskiej
temperaturze jest zalecany do tkanin
NIE SUSZYĆ w suszarce bębnowej.
wełnianych (symbol
programatora).
Jeśli wyrób nie posiada metki należy
założyć, ż e nie nadaje się do suszenia
w suszarce bębnowej.
- Sortowanie według wielkości wyrobu
i grubości tkaniny
Jeśli wielkość wsadu przekracza
pojemność urządzenia należy podzielić
odzież
według
grubość
tkanin
(np. oddzielić ręczniki od bielizny).
- Sortowanie według rodzaju tkaniny
Len/bawełna: ręczniki, bluzy bawełniane,
pościel i obrusy.
54
na pokrętle
- Program
suszenia
w
niskiej
temperaturze
zalecany
jest
do
suszenia wyrobów z tkanin mieszanych
(syntetyki/bawełna) i syntetycznych
(symbol
na pokrętle programatora).
- Program
suszenia
w
wysokiej
temperaturze
zalecany
jest
do
suszenia wyrobów z bawełny, ręczników
frotte, lnu, konopi itp. (symbol
na pokrętle programatora).
l Wybierz potrzebny stopień wysuszenia:
Podczas suszenia prędkość obrotów
bębna zwiększa się, aby równomiernie
rozprowadzić
wsad
i
zapewnić
optymalne efekty suszenia.
IDEALNIE SUCHY
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków i
większych sztuk garderoby).
gotowe
do
l Kontrolka programu suszenia będzie
DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych
do szafy bez prasowania).
l Aby wybrać program suszenia czasowego,
świecić przez cały czas trwania
programu, po czym włączy się kontrolka
sygnalizująca rozpoczęcie fazy chłodzenia.
l Po zakończeniu programu suszenia na
wyświetlaczu pokaże się komunikat
"End". Po 5 minutach urządzenie
przejdzie w stan wstrzymania (w
niektórych modelach na wyświetlaczu
pokażą się dwie linie).
naciskać przycisk WYBORU PROGRAMU
SUSZENIA aż zapali się odpowiednia
kontrolka czasu.
Wybranie programu suszenia wełny
uniemożliwia
wybranie
stopnia
wysuszenia innego niż domyślny.
l Wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło
programatora w pozycji OFF.
l Otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z
l Suszenia
urządzenie
obliczy
czas
potrzebny do zakończenia suszenia i
uzyskania żądanego stopnia wilgotności
tkanin na podstawie wielkości wsadu i
parametrów programu suszenia.
bębna.
l Zamknąć zawór doprowadzający wodę.
ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA
l Sprawdzić czy zawór doprowadzający
l Aby anulować program suszenia należy
wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy
jest prawidłowo założony.
nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA i przytrzymać przez 3
sekundy.
UWAGA:
Nie suszyć artykułów ze specjalnym
wypełnieniem (np. pikowanych kołder,
kurtek, itp.) i bardzo delikatnych tkanin.
Jeśli odzież ocieka wodą/jest sucha,
włóż
mniejszy
wsad,
w
celu
zapobieżenia zagnieceń.
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia
urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia.
Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 10/20 minut.
l Wciśnij przycisk START/PAUZA (panel
sterowania pokaże czas, który pozostał
do końca suszenia).
Aby zapewnić prawidłowe działanie
pralko-suszarki
nie
należy
bez
konieczności przerywać cyklu suszenia.
Urządzenie podaje czas pozostały
do końca programu suszenia dla
standardowego wsadu. Podczas suszenia
urządzenie koryguje ten czas w oparciu
o rzeczywistą wielkośći rodzaj wsadu.
55
PL
DO PRASOWANIA
(pozostawia ubrania
prasowania).
l Aby wybrać program suszenia czasowego,
8. PRANIE/SUSZENIE
AUTOMATYCZNE
naciskać przycisk WYBORU PROGRAMU
SUSZENIA aż zapali się odpowiednia
kontrolka czasu.
Nie
przekraczaj
dopuszczalnego
załadunku suszenia wskazanego w
tabeli programów, w przeciwnym
wypadku
pranie
nie
będzie
wystarczająco suche.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA.
l Pod zakończeniu programu prania na
wyświetlaczu pokaże się czas pozostały
do zakończenia programu suszenia.
- Pranie
l Otworzyć szufladkę i dodać odpowiednią
ilość środka piorącego.
l Zapoznać się listą programów prania w
celu właściwego doboru programu w
zależności od rodzaju tkaniny (np. bardzo
zabrudzone tkaniny bawełniane). Ustawić
pokrętło programatora na wybranym
programie prania.
l Dostosować
temperaturę
prania
(opcjonalne).
świecić przez cały czas trwania
programu, po czym włączy się kontrolka
sygnalizująca rozpoczęcie fazy chłodzenia.
l Po zakończeniu programu suszenia na
wyświetlaczu pokaże się komunikat
"End". Po 5 minutach urządzenie
przejdzie w stan wstrzymania (w
niektórych modelach na wyświetlaczu
pokażą się dwie linie).
l Wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło
l Wybrać opcje dodatkowe, naciskając
odpowiednie przyciski (opcjonalne).
wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy
jest prawidłowo założony.
- Suszenie
l Wybierz potrzebny stopień wysuszenia:
bębna.
l Zamknąć zawór doprowadzający wodę.
ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA
IDEALNIE SUCHY
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków i
większych sztuk garderoby).
gotowe
programatora w pozycji OFF.
l Otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z
l Sprawdzić czy zawór doprowadzający
DO PRASOWANIA
(pozostawia ubrania
prasowania).
l Kontrolka programu suszenia będzie
l Aby anulować program suszenia należy
nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA i przytrzymać przez 3
sekundy.
do
DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych
do szafy bez prasowania).
Z wybranym programem suszenia
wełny dostępny jest tylko domyślny
program suszenia.
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia
urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia.
Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 10/20 minut.
Aby zapewnić prawidłowe działanie
pralko-suszarki
nie
należy
bez
konieczności przerywać cyklu suszenia.
56
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
RAPORT BŁĘDÓW
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
57
PL
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, ż e ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
58
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
59
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному пранні одягу, навіть делікатного.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або
у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, а би поводження
з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи
продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Охорона
середовища
навколишнього
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
7. ПРОГРАМА СУШІННЯ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
60
8. ПРОГРАМА АВТОМАТИЧНОГО
ПРАННЯ І СУШІННЯ
9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА
ГАРАНТІЯ
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх , або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо, прилад
використовується в комерційних цілях,
це може призвести до скорочення
терміну придатності та втрачається
гарантійне обслуговування. Будь-які
пошкодження приладу, які виникають
під час використання не в побутових
умовах та не за призначенням (навіть l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
якщо прилад знаходиться в побутовому
машини
та вентиляційних отворів.
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
встановлених правил.
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
l Прилад дозволяється використовувати
вертикальне положення. Встановлення
дітям від 8 років та людям з обмеженими
поворотної ручки у будь-яке інше
фізичними, сенсорними або розумовими
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
можливостями, а також недосвідченим
машину
(тільки для моделей з
користувачам за
умови здійснення
ручкою програматором).
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання l Заключна частина програми прання
та сушіння відбувається без
приладу та розуміння ними пов’язаних
нагрівання (цикл охолодження ), щоб
із цим небезпек. Не
дозволяйте
61
UKR
дітям гратися з
приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної ма шини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
забезпечити температуру, з а якої
вироби не будуть зіпсовані.
УВАГА:
Ніколи не зупиняйте пральну
машину із
сушкою до
завершення програми сушіння,
окрім випадків, коли усі вироби
необхідно негайно витягнути та
розкидати, щоб розсіяти тепло.
плямовивідники, скипидар, парафіни
та засоби для видалення парафінів,
слід прати у гарячій воді з
достатньою кількістю миючого
засобу, перш ніж сушити їх у машині.
l Такі вироби
як поролон (латексна
губка), шапочки
для душу,
водонепроникні тканини, вироби
та одяг з гумовою підкладкою
або подушки, набиті поролоном,
сушити у машині не можна.
l Пом’якшувачі
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
тканин та подібні
засоби слід застосовувати згідно з
інструкціями використання таких
пом’якшувачів.
не можна встановлювати l Вироби, забруднені нафтопродуктами,
можуть раптово спалахнути, особливо
за дверима, що замикаються,
під впливом джерела тепла, такого
розсувними дверцятами або
як пральна машина. Вироби
навісними дверцятами з шарнірними
нагріваються, спричиняючи реакцію
петлями, розташованими з
окислення
у нафтопродукті, а
протилежного боку до шарнірів
окислення виробляє тепло. Якщо
пральної машини з функцією
тепло виділяється назовні, вироби
сушіння таким чином, що обмежується
можуть перегрітись та спалахнути.
повне відкриття дверцят машини.
Складання в купу, нагромадження або
l Максимальне навантаження сухої
зберігання виробів, забруднених
білизни залежить від використовуваної
нафтопродуктами, може перешкоджати
моделі (див. панель управління).
виділенню тепла назовні, і таким чином
створити небезпеку займання.
l Прилад не можна використовувати,
якщо для чищення застосовувались l Якщо потрапляння у пральну машину
промислові хімікати.
тканин, забруднених рослинним чи
кулінарним
жиром, або засобами для
l Не сушіть невипрані вироби у
догляду за волоссям, неминуче, їх слід
машині.
спочатку випрати в гарячій воді з
l Вироби, забруднені такими
достатньою кількістю миючого засобу –
речовинами як кулінарний жир,
це зменшить небезпеку, хоча і не усуне
ацетон, алкоголь, бензин, гас,
її повністю.
l Прилад
62
з кишень усі предмети,
такі як запальнички та сірники.
l Щоб отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте
веб-сайт виробника.
Вказівки з безпечної експлуатації
l Перед чисткою або обслуговуванням
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пр альну
машину вдвох.
l У разі виникнення несправностей
та/або порушення нормальної
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання
води та не розбирайте прилад.
Одразу ж зверніться до Сервісного
Центру та використовуйте лише
оригінальні запас ні
частини.
Невиконання цих вказівок може
вплинути на безпеку цього приладу.
пральної машини витягніть кабель
живлення з розетки та перекрийте
кран подачі води.
l Впевніться, що електричну
систему заземлено. Якщо це не
так, зверніться до відповідного
кваліфікованого спеціаліста.
l Будь ласка, не використовуйте
перетворювачі, багатомісні розетки Маркуючи нашу продукцію символом
або подовжувачі.
ми підтверджуемо що цей виріб
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
УВАГА:
протягом
циклу
прання Європейського Союзу, продукт пройшов
процедуру оцінки відповідності
вода може нагріватися до
директивам. Даний виріб не є шкідливим
дуже високих температур.
(небезпечним) для здоров' я його
l Перед відкриттям дверцят, споживачів, а також нешкідливий для
переконайтеся, що в барабані навколишнього середовища.
машини відсутня вода.
l Даний прилад сертифікований
l Не тягніть за кабель живлення
згідно з вимогами безпеки органом
або прилад, щоб відключити
по сертифікації промислової
його з розетки.
продукції Державним комітетом
l Не допускайте потрапляння
України з
питань технічного
пральної машини під дощ, прямі
регулювання та споживчої політики
сонячні промені або
вплив
державна система
сертифікації
інших атмосферних явищ.
l Під час пересування пральної
УкрСЕПРО
.
машини не піднімайте її за ручки з
подальшими
змінами
і
управління або лоток для прального доповненнями.
63
UKR
l Виймайте
2. УСТАНОВКА
l Обережно
видаліть затяжки, якими
з’єднано шланги, та кабель
живлення, щоб не пошкодити при
цьому шланги та кабель живлення.
1
A
B
A
B
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти (A) на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
B
B
A
A
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
l Якщо
пральна машина є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’ єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини: нахиліть пральну машину
вперед, щоб дістати їх. Закрийте
отвори, використовуючи заглушки,
які знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
2
A
1
2
3
l У
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
B
C
захисний лист знизу,
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
3
l Розмістіть
64
2
1
Інструкції з монтажу меблевих
дверцят
шаблон зі зворотного
боку меблевих дверцят. Завіси
й фіксуючий магніт можна
встановити з правого та лівого
боку, залежно від вимог до
встановлення. Позначте отвори
під шурупи, потім просвердліть їх.
UKR
l Розташуйте
B
C
A
l Закріпіть
завіси у відповідних
місцях 4 шурупами, які входять
до комплекту (A).
l Закріпіть
магніт (B) за допомогою
шурупа (C).
l Встановіть
пластину (D) з
правого чи лівого боку, залежно
від вимог до
встановлення.
Встановіть пластикову підкладку
(E) під пластиною та закріпіть її
за допомогою гвинтів (F).
D
F
E
G
l Встановіть
і защіпніть кришку
(G) униз до упору.
65
l Встановіть
меблеві дверцята
перед машиною за допомогою
завіс. Встановіть розпірки під
завісами (I) та закріпіть завіси за
допомогою гвинтів (H).
H I
Рекомендуємо встановити
меблеві дверцята так, щоб
вони відчинялися наліво , в
тому ж напрямку, що і
дверцята пральної машини.
Таким чином ви матимете
більше місця при завантаженні
білизни в пральну машину.
l Встановіть
60
регульовані ніжки дозволяють
регулювати висоту пральної
машини від 820 мм до максимум
840 мм. Щоб відрегулювати
висоту, зніміть гайки з кожної
ніжки та замініть їх 5-мм гайками,
які входять до комплекту.
Підніміть ніжки на потрібку
висоту й повністю затягніть
контргайки до фіксації біля
основи пральної машини.
66
600
6
570
825 min.
in.
59
l 4
0m
820 min.
пральну машину в
отвір із розмірами, вказаними
на малюнку. Меблевий цоколь
може
проходити
вздовж
переднього боку машини,
проте його висота залежатиме
від встановленої висоти пральної
машини.
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до крану (Рис. 3),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
UKR
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
4
1
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
5
6
B
A
B
A
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
67
min 4 cm
max 100 cm
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
8
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
9
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
10
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану
пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
11
68
Поради
білизни
щодо
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте застібкиблискавки, зав’яжіть ремені та довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а
також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед тим як прати виріб із бавовни,
переконайтеся, що його можна прати у
пральній машині. Перевірте етикетку
на виробі.
Корисні поради для користувача
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
l Для досягнення найбільш ефективного
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
l Обробіть плями плямовивідником або
69
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
UKR
попередньо замочіть плями у воді перед
пранням, щоб зменшити потребу у пранні
гарячою водою. Використання програми прання
60°C заощаджує до 50% електроенергії.
Перш ніж використовувати програму
сушіння (ПРАЛЬНІ МАШИНИ-СУШАРКИ)
l Економте електроенергію і час, обираючи
режим швидкого обертання, щоб зменшити
споживання води для прання, перед
використанням програми сушіння.
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l ТІЛЬКИ
В ОКРЕМИХ МОДЕЛЯХ:
витягніть гофрований шланг, вийміть
пробку та злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його н азад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
70
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
M
A
Вибір програм
необхідну програму.
l За необхідності відрегулюйте температуру та
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
UKR
l Увімкніть пральну машину та оберіть
L
I
СУШІННЯ
Якщо Ви бажаєте, щоб сушіння почалося
автоматично після прання, оберіть
необхідну програму за допомогою
кнопки ВИБОРУ СУШІННЯ.
У решті випадків можна завершити
прання, а потім прийняти рішення щодо
програми сушіння та завантажити.
B
G
H
E
C
D
F
A Селектор програм з
положенням ВИМКН. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
D Кнопка ВИБІР СУШІННЯ
E Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ
F Кнопка ФУНКЦІЇ
G Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
H Кнопка ШВИДКІСТЬ
ВІДЖИМАННЯ
G+H БЛОКУВАННЯ КНОПОК
I Цифровий дисплей
L Індикатор БЛОКУВАННЯ ЛЮКА
M Зона SMART Fi+
l Для початку прання натисніть кнопку
ПУСК/ПАУЗА.
l По завершенню програми на дисплеї
з’явиться надпис "End" (Кінець) або
загориться відповідна індикаторна лампочка.
Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
71
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
УВАГА!
Не торкайтеся дисплея, вставляючи
штепсель, оскільки під час перших
секунд машина калібрує системи:
якщо торкнутися дисплея, машина
не зможе працювати належним
чином. У цьому випадку вийміть
штепсель і повторіть операцію.
Закрийте люк, ПЕРШ НІЖ натискати
кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Натисніть
кнопку,
вибраний цикл.
щоб
запустити
Якщо натиснути кнопку ПУСК/ПАУЗА,
машина може зачекати кілька секунд,
перш ніж розпочати роботу.
Селектор ПРОГРАМ з
положенням ВИМКН. (OFF)
ДОДАВАННЯ АБО ВИЙМАННЯ РЕЧЕЙ
ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМ (ПАУЗА)
При повертанні селектора програм
вмикається дисплей, відображаючи
налаштування вибраної програми.
Для економії електроенергії після
закінчення циклу або під час періоду
неактивності рівень контрастності
дисплея зменшується.
l Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом приблизно 2
секунд (окремі індикатори й індикатор
часу,
який
залишився,
почнуть
блимати, вказуючи на те, що машину
поставлено на паузу).
l Зачекайте, доки згасне індикатор ЛЮК
Примітка. Щоб вимкнути машину,
поверніть селектор програм у
положення ВИМКН.
ЗАБЛОКОВАНО, перш
люк.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
запустити вибраний цикл.
l Після
вибору програми селектор
програм залишається на вибраній
програмі до закінчення циклу.
l Після закінчення програми на дисплеї
з’явиться
повідомлення
End
(Закінчення), а також згасне індикатор
ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО; зараз можна
відкрити люк.
l Вимкніть машину, повернувши селектор
у положення ВИМКН.
ніж
відкрити
Перш ніж відкрити люк, щоб запобігти
затопленню,
переконайтеся,
що
рівень води нижчий за отвір люка.
l Після додавання чи виймання речей
закрийте люк і натисніть кнопку
ПУСК/ПАУЗА (програма розпочнеться
з моменту її переривання).
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ
l Щоб скасувати програму, встановіть
селектор у положення ВИМКН.
l Зачекайте 2 хвилини, доки запобіжний
пристрій розблокує люк.
Слід повертати селектор програм у
положення ВИМКН. після закінчення
кожного циклу чи при запуску
наступного циклу прання до вибору й
запуску наступної програми.
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
l Ця кнопка дозволяє запрограмувати
цикл прання, щоб відкласти запуск
циклу на час до 24 годин.
72
l Щоб відкласти запуск, виконайте таку
Якщо програма прання несумісна з
вибраним автоматичним циклом
сушіння, ця функція не ввімкнеться.
процедуру:
- Виберіть потрібну програму.
- Натисніть кнопку відкладеного запуску
один раз, щоб активувати функцію (на
дисплеї з’явиться h00), а потім
натисніть її ще раз, щоб встановити
затримку на 1 годину (на дисплеї
з’явиться
h01).
Запрограмована
затримка
збільшуватиметься
на
1 годину після кожного натискання
кнопки, доки на дисплеї не з’явиться
h24. Після цього наступне натискання
кнопки скине відкладений запуск на
нуль.
Перевищення максимальної ваги
білизни для сушіння, вказаної в
таблиці програм, може спричинити
незадовільне сушіння білизни.
запуску програми, натискайте кнопку
доти, доки індикатори не згаснуть, або
поверніть
селектор
програм
у
положення ВИМКН..
l Цикл тільки сушіння:
за допомогою ручки виберіть потрібну
програму сушіння відповідно до ваших
тканин. Натисканням на цю кнопку
можна вибрати рівень сухості, який
відрізняється від рівня, встановленого
за
замовчуванням
(за
винятком
програми сушіння вовни).
- Підтвердіть вибір, натиснувши кнопку
ПУСК/ПАУЗА. Розпочнеться зворотний
відлік часу, після закінчення якого
програма запуститься автоматично.
l Відкладений запуск можна скасувати,
повернувши селектор
положення ВИМКН.
програм
у
l Щоб скасувати цикл під час фази
У
разі
порушення
постачання
електроенергії під час роботи машини
вибрана програма зберігається у
спеціальній пам’яті, а після відновлення
електроживлення програма відновиться
з моменту її переривання.
сушіння, натискайте кнопку протягом
приблизно 3 секунд.
УВАГА!
Після скасування програми сушіння
розпочнеться фаза охолодження.
Зачекайте приблизно 10/20 хвилин,
перш ніж відкрити люк.
Кнопки функцій слід натискати до
натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА.
Якщо вибрана опція несумісна з
вибраною програмою, її індикатор
спочатку блимає, а потім згасає.
l Після закінчення програми на дисплеї
з’явиться
повідомлення
End
(Закінчення), а також згасне індикатор
ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО; зараз можна
відкрити люк.
ВИБІР СУШІННЯ
l Для циклу автоматичного прання/сушіння:
Можна скасувати також цикл сушіння,
повернувши
селектор
програм у
положення ВИМКН. Необхідно зачекати
закінчення фази охолодження (10/20
хвилин) та згасання індикатора ЛЮК
ЗАБЛОКОВАНО, перш ніж відкрити люк.
після
вибору
програми
прання
відповідно до типу білизни виберіть
рівень сухості, натиснувши цю кнопку.
Після закінчення програми прання
автоматично запуститься вибраний
цикл сушіння.
73
UKR
l Якщо ви хочете скасувати вибір до
Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ
/
Ця кнопка дозволяє вибрати одну з двох
різних функцій, залежно від вибраної
програми:
- ШВИДКЕ ПРАННЯ
l Ця функція підходить для людей з
делікатною та чутливою шкірою.
Кнопка
стає
активною
якщо,
ви
вибрали
програму
ШВИДКЕ
ПРАННЯ (14/30/44 хвил.) ручкою, і
дозволяє вибрати один із трьох
вказаних параметрів тривалості.
- Кнопка РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ
l Після вибору програми автоматично
відобразиться встановлена
тривалість прання.
комбіновану дію циклів обертання
барабана, коли вода надходить і
зливається, та забезпечує ефективне
очищення
та
полоскання
одягу,
оскільки засіб для миття розчиняється
повністю.
для неї
l Ця функція допомагає вибрати між 3
рівнями
інтенсивності
прання,
змінюючи
тривалість
програми
залежно від рівня забруднення тканин
(застосовна
лише
в
окремих
програмах, як вказано в таблиці
програм).
l Цю функцію можна використовувати
для дитячих речей, прання значно
забруднених виробів, які потребують
чимало засобу для миття, або прання
рушників,
волокна
яких
мають
тенденцію до затримки засобу для
миття.
- ГІГІЄНА +
Функція активується при встановленні
температури
60°C.
Ця
функція
забезпечує глибоке очищення речей,
підтримуючи
однакову
температуру
протягом усього прання.
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
l Ця
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
Кнопка ФУНКЦІЇ
Ця кнопка дозволяє вибрати одну з трьох
різних функцій:
- ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
l Із метою захисту тканин неможливо
підвищити
температуру
понад
максимум, дозволений для програми.
l Якщо ви хочете виконати прання в
l Ця
функція
дозволяє
виконати
попереднє
прання,
надзвичайно
ефективне для значно забрудненої
білизни (застосовна лише до окремих
програм, в ідповідно до вказівок у
таблиці програм).
l Рекомендуємо використовувати 20%
кількості, вказаної на упаковці засобу
для миття.
- AQUAPLUS
l Ця функція (доступна лише в окремих
програмах)
дозволяє
прати
завантажену білизну у значно більшій
кількості
води,
передбачає нову
74
холодній воді, всі індикатори мають
бути вимкнені.
Кнопка ШВИДКІСТЬ
ВІДЖИМАННЯ
l Натискаючи
цю
кнопку,
можна
зменшити максимальну швидкість, а
також за бажанням скасувати цикл
віджимання.
l Якщо на етикетці не вказано конкретної
інформації,
можна
використати
максимальну швидкість, передбачену
програмою.
Щоб
запобігти
пошкодженню
тканин,
неможливо
підвищити
швидкість
понад
максимум,
дозволений для програми.
Цифровий дисплей
За допомогою системи індикаторів на
дисплеї ви можете постійно отримувати
інформацію щодо стану машини.
l Щоб
поновити цикл віджимання,
натискайте кнопку, доки не досягнете
бажаної швидкості віджимання.
3
1 2 564 8
9
10
l Можна змінити швидкість віджимання,
UKR
не зупиняючи машини.
7
Передозування засобу для миття
може
спричинити
надмірне
утворення піни. Якщо машина
виявить надмірне утворення піни,
вона
може
вилучити
фазу
віджимання чи подовжити тривалість
програми та збільшити споживання
води.
1) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКА
l Індикатор
вмикається,
повністю закрито.
коли
люк
Закрийте люк, ПЕРШ НІЖ натиснути
кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Якщо натиснути кнопку ПУСК/ПАУЗА
Машину
оснащено
спеціальним
електронним
пристроєм,
який
скасовує цикл віджимання у разі
розбалансування
завантаженої
білизни. Це знижує шум і вібрацію
машини, подовжуючи термін її
використання.
на машині із закритим люком,
індикатор на мить блимне, а потім
увімкнеться.
Якщо люк не закритий належним
чином,
індикатор
блиматиме
протягом приблизно 7 секунд,
після чого команду запуску буде
автоматично скасовано. У цьому
випадку закрийте люк належним
чином і
натисніть
кнопку
ПУСК/ПАУЗА.
БЛОКУВАННЯ КНОПОК
l Одночасне натискання кнопок ВИБІР
ТЕМПЕРАТУРИ
та
ШВИДКІСТЬ
ВІДЖИМАННЯ протягом приблизно 3
секунд блокує кнопки машини. У цей
спосіб ви можете уникнути випадкових
чи небажаних змін у разі випадкового
натискання кнопок на дисплеї під час
виконання циклу.
l Зачекайте, доки згасне індикатор ЛЮК
ЗАБЛОКОВАНО, перш
люк.
ніж
відкрити
2) ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМАННЯ
Відображає швидкість віджимання за
вибраною
програмою,
яку
можна
зменшити або скасувати за допомогою
відповідної кнопки.
l Блокування кнопок можна скасувати,
знову одночасно натиснувши дві
кнопки чи вимкнувши пральну машину.
75
3) ІНДИКАТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАННЯ
Відображають температуру прання за
вибраною програмою, яку можна змінити
за допомогою відповідної кнопки (якщо
припустимо).
Якщо ви хочете виконати прання в
холодній воді, всі індикатори мають бути
вимкнені.
4) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l Після вибору програми на дисплеї
автоматично відображається тривалість
циклу, яка може варіюватися залежно від
вибраних функцій.
l Після запуску програми ви будете
постійно поінформовані про час, який
залишився до закінчення прання.
l Пральна машина розраховує час до
закінчення
вибраної
програми
з
урахуванням стандартного завантаження;
під час циклу машина коригує час
відповідно до обсягу та складу
завантаженої білизни.
l Під час кожної фази прання Перевірка
ваги в
кг дозволяє контролювати
інформацію щодо ваги білизни в барабані,
а також у перші хвилини прання датчик:
- регулює необхідний об’єм води;
- визначає тривалість циклу прання;
- регулює полоскання відповідно до
типу тканини, вибраної для прання;
- регулює ритм обертання барабана
відповідно до типу тканини, яка переться;
- розпізнає наявність мильної піни та,
за необхідності, збільшує об’єм води
під час полоскання.
- регулює швидкість віджимання відповідно
до завантаження, запобігаючи дисбалансу.
9) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ СУШІННЯ
Індикатори відображають рівні сухості,
які можна вибрати за допомогою
відповідних кнопок:
Програми автоматичного сушіння
5) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Індикатор вказує, що кнопки заблоковані.
ЗОВСІМ СУХО
(для рушників, купальних халатів і
об’ємної білизни).
6) WI-FI (тільки для окремих моделей)
ДЛЯ ПРАСУВАННЯ
(білизна готова для прасування).
l У моделях із функцією Wi-Fi піктограма
вказує, що система Wi-Fi працює.
l Для отримання всієї інформації щодо
функціональності та інструкцій про
зручну конфігурацію Wi-Fi див. розділ
Download (Завантаження) на сайті
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ
Індикатор відображає вибір відповідної
функції.
8) Перевірка ваги в кг (Kg Check) (функція
активна тільки в окремих програмах)
l Під час перших хвилин виконання
циклу індикатор Перевірка ваги в кг
залишиться увімкненим, поки розумний
датчик зважить білизну та відрегулює
тривалість циклу, споживання води й
електроенергії.
76
У ШАФУ
(для речей, які можна складати
без прасування).
Програми сушіння,
певний час
розраховані
на
Їх можна використовувати для вибору
програм сушіння, розрахованих на
певний час.
Фаза охолодження
Активується під час завершального
періоду охолодження, протягом останніх
10/20 хвилин кожної фази сушіння.
10) ІНДИКАТОРИ ФУНКЦІЙ
Індикатори показують функції, які можна
вибрати відповідною кнопкою.
SMART Fi+
Цю
пральну
машину
оснащено
технологією SMART Fi+, яка дозволяє
керувати нею дистанційно за допомогою
додатку та завдяки функції Wi-Fi.
Рекомендуємо виконати процедуру
реєстрації через Wi-Fi до встановлення
та підключення машини до комунальної
мережі.
Якщо ви не знаєте місця розташування
антени NFC, повільно переміщуйте
смартфон по колу над логотипом
SMART
Fi+,
поки
додаток
не
підтвердить наявність з’єднання. Для
успішної передачі даних необхідно
УТРИМУВАТИ СМАРТФОН НА ПАНЕЛІ
ПРОТЯГОМ ЦИХ ДЕКІЛЬКОХ СЕКУНД
ПРОЦЕДУРИ; повідомлення на пристрої
поінформує
вас про
успішне
завершення операції і те, коли можна
буде забрати смартфон.
l Завантажте на свій пристрій додаток
Candy simply-Fi.
Додаток Candy simply-Fi доступний
для планшетів і смартфонів, які працюють
на платформах ОС Android та iOS.
Детально ознайомтеся з функціями
SMART Fi+, переглянувши додаток у
демонстраційному режимі.
Товстий чохол або металеві наклейки
на вашому смартфоні можуть вплинути
чи завадити передачі даних між
машиною і телефоном. У разі
необхідності зніміть їх.
l Відкрийте
додаток,
створіть
профіль
користувача та зареєструйте машину,
дотримуючись інструкцій на дисплеї пристрою
або в Quick Guide (Коротка інструкція), яка
входить до комплекту постачання машини.
За умови користування смартфоном на
ОС Android з технологією ближнього
зв’язку NFC (Near Field Communication)
процес
реєстрації
спрощується
(Easy Enrollment); у цьому випадку
дотримуйтеся інструкцій на дисплеї
телефону, РОЗТАШУЙТЕ ТА УТРИМУЙТЕ
ЙОГО ПОРУЧ із логотипом SMART Fi+
на панелі керування машини, коли
додаток запропонує це зробити.
Заміна окремих компонентів смартфону
(наприклад,
задньої
кришки,
акумулятора тощо) неоригінальними
компонентами може призвести до
видалення антени NFC.
УВІМКНЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ (ЧЕРЕЗ ДОДАТОК)
Після реєстрації машини для керування
нею дистанційно через додаток щоразу
слід насамперед завантажити білизну та
засіб для миття, закрити люк і вибрати на
машині положення SMART Fi+. Із цього
моменту ви можете керувати нею за
допомогою команд додатка.
ПРИМІТКИ.
Розташуйте смартфон так, щоб антену
NFC на його зворотній стороні було
суміщено з положенням логотипу
SMART Fi+ на машині.
77
UKR
РЕЄСТРАЦІЯ МАШИНИ (В ДОДАТКУ)
l Підключіть
машину
до
мережі
електропостачання.
Таблиця програм
1)
(МАКС.) *
ПРОГРАМА
2
1
(див. панель керування)
(МАКС.)
2
1
Білизна
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Бавовна**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
Змішані
тканини
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
Дитячі речі 4)
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
4)
Щоденне
прання 59 хвил.
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
2)
3) 4)
Швидке
прання
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Делікатне
прання
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Полоскання
-
-
-
-
-
-
-
Злив +
Віджимання
-
-
-
-
-
-
-
Вовна/Шовк
1
1
1
2
2
2
30°
Суха вовна
1
1
1
2
2
2
-
Низька температура
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
(сушіння)
Висока температура
(сушіння)
Швидке прання й
сушіння 59 хвил.
Положення, яке вам слід вибрати, якщо ви хочете використовувати
дистанційне керування через додаток (за допомогою Wi-Fi). Якщо машину ще
не зареєстровано, натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА призведе до виконання
циклу Самоочищення, передбаченого для очищення барабана.
78
1)
2)
4)
Програми
сушіння.
для
автоматичного
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ (див. стандарти EN
50229)
Прання
(Тільки
для
моделей
з
відділенням для рідких засобів
для миття)
Якщо тільки окремі речі забруднено
плямами, які потребують обробки
рідкими засобами для відбілювання,
попереднє видалення плям слід
виконати за межами пральної
машини.
Залийте відбілювач до контейнера
для рідкого відбілювача, вставленого
у відділенні з позначкою „2” висувної
ємності
засобів
для
миття,
та встановіть спеціальну програму
ПОЛОСКАННЯ.
Після закінчення цієї фази поверніть
селектор програм у положення
ВИМКН., додайте решту тканин і
виконайте нормальне прання за
найбільш відповідною програмою.
( )
Вибравши ручкою програму
ШВИДКЕ
ПРАННЯ,
за
допомогою кнопки ШВИДКЕ
ПРАННЯ можна встановити
одну з трьох програм швидкого
прання: 14’, 30’ і 44’.
Використовуйте програму ** з вибором
максимального ступеня забруднення,
максимальної швидкості обертання
барабана
й
температури
60°С.
Програму також рекомендовано для
випробувань із нижчою температурою.
Сушіння
Перше сушіння з A кг (завантаження
містить наволочки та рушники) з
вибором програми сушіння бавовни
(
(
) для розміщення в шафі
).
Друге сушіння з В кг (завантаження
містить простирадла та рушники) з
вибором програми для сушіння бавовни
(
(
Тільки з вибраною функцією
ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ (програми з
доступною функцією ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ).
) для розміщення в шафі
).
Завантаж
ення
(прання)
(кг)
( ) A (кг)
B (кг)
Перше
сушіння
Друге
сушіння
Під час вибору програми на дисплеї
відображається
рекомендована
температура прання, яку можна
зменшити за допомогою відповідної
кнопки (якщо припустимо).
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
Для відображених програм ви
можете відрегулювати тривалість та
інтенсивність прання за допомогою
кнопки РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ.
8
6
2
9
6
3
79
UKR
Прочитайте ці примітки
* Максимальне
завантаження
сухих
речей, відповідно до використовуваної
моделі (див. панель керування).
3)
Вибір програм
Для прання різних типів тканин і
видалення різних рівнів забруднення
пральна
машина
має
спеціальні
програми, які відповідають усім потребам
прання (див. таблицю програм).
ПРАННЯ
Білизна
Інтенсивне
прання.
Завершальне
віджимання на максимальній швидкості
забезпечує
ефективніше
видалення
забруднень.
Бавовна
Ця програма призначена для прання
нормально
забрудненої
бавовняної
білизни та є найефективнішою з точки
зору споживання електроенергії та води
для прання бавовняної білизни.
Змішані тканини
Прання й полоскання оптимізують
швидкість і ритм обертання барабана, а
також рівні води. Лагідне віджимання
запобігає зминанню тканин.
Дитячі речі
Ця програма дозволяє прати дитячий
одяг, забезпечуючи прекрасний ефект
очищення та санітарної обробки, за
умови
встановлення
температури
мінімум 60°C.
Для
оптимізації
ефекту
санітарної
обробки рекомендовано використовувати
засіб для миття у вигляді прального
порошку.
Щоденне прання 59 хвил.
Ця спеціально розроблена програма
підтримує високу якість прання, значно
скорочуючи його тривалість. Програма
призначена
для
незначного
завантаження (див. таблицю програм).
Швидке прання (14/30/44 хвил.)
Цикл
прання
рекомендовано
для
незначних обсягів білизни та незначного
забруднення.
Для
цієї
програми
80
рекомендовано
зменшувати
звичну
кількість засобу для миття, щоб
оптимізувати
його
використання.
Обравши програму ШВИДКЕ ПРАННЯ і
натиснувши кнопку, ви можете вибрати
одну з трьох доступних програм.
Делікатне прання
Ця програма передбачає скорочені
періоди обертання барабана під час
циклу. Вона особливо підходить для
прання делікатних тканин. Цикли прання
й полоскання виконуються з високим
рівнем води, щоб забезпечити найкращі
результати.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (яке можна
уповільнити або скасувати за допомогою
відповідної кнопки). Використовується
для полоскання тканин будь-якого типу,
наприклад, після ручного прання.
Злив + Віджимання
Програма виконує злив і віджимання на
максимальній
швидкості.
Можна
скасувати цикл віджимання чи зменшити
його швидкість за допомогою кнопки
ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМАННЯ.
Вовна/Шовк
Ця
програма
забезпечує
цикл
делікатного
прання,
яке
особливо
підходить для предметів одягу з
вовняних тканин з позначкою „MachineWashable” (Для машинного прання) та
виробів з шовку або з позначкою „Wash
as Silk” (Прати як шовк) на етикетці
тканини.
УВАГА!
Дозатори
для
концентрованих
пральних порошків і рідких засобів
для миття слід вийняти з барабана
до початку виконання програм
сушіння в барабані.
Під час циклу сушіння барабан змінює
напрямок обертання, щоб запобігти
сплутуванню білизни та збільшенню
тривалості
сушіння.
Для
мінімізації
утворення складок протягом останніх 10/20
хвилин циклу сушіння використовується
холодне повітря.
Суха вовна
Програма сушіння з низькою температурою
ідеальна
для
вовняного
одягу;
вона
характеризується
максимальною
обережністю та м ’якістю, зменшуючи тертя
тканин і уникаючи можливого звалювання.
Перед сушінням рекомендуємо вивернути
одяг. Час прання залежить від кількості
білизни та вибраної швидкості віджимання.
Цикл підходить для незначних обсягів
білизни до 1 кг (3 светри).
Цикл сушіння вовни у цій машинці був
затверджений "The Woolmark Company"
для сушіння продукції з вовни, для
якого
дозволяється
автоматичне
прання, за умови, що така продукція
буде пратися та сушиться відповідно до
інструкцій, вказаних на етикетці одягу та
рекомендацій виробника цієї машини.
Символ «Woolmark» є знаком
сертифікації в
багатьох країнах.
M1715
Змішані тканини (низька температура)
Програма сушіння з низькою температурою
рекомендована для тканин із синтетичних і
змішаних волокон (завжди див. етикетку
щодо догляду за білизною).
Бавовна (висока температура)
Програма сушіння з високою температурою
рекомендована для виробів із бавовни т а
лляної білизни (завжди див. етикетку щодо
догляду за білизною).
Швидке прання й сушіння 59 хвил.
За потреби швидко випрати та висушити
кілька речей цей 59-хвилинний цикл
ідеально збереже ваш час! Підходить
для незначного обсягу білизни вагою 1,5
кг (наприклад, 4 сорочки) або злегка
забруднених тканин. За допомогою цього
циклу ви зможете випрати, прополоскати,
віджати та висушити свій одяг менш ніж
за годину. Рекомендуємо зменшити
дозування засобу для миття під час
користування цією програмою, щоб
уникнути зайвих витрат.
SMART Fi+
Положення, яке вам слід вибрати, якщо
ви хочете використовувати дистанційне
керування через д одаток (за допомогою
Wi-Fi). У цьому випадку старт циклу
відбудеться
за
командами
через
додаток.
Якщо
машину
ще
не
зареєстровано,
натискання
кнопки
ПУСК/ПАУЗА на ній призведе до
виконання циклу Самоочищення. Цикл
призначений для санітарної обробки
барабана, видалення неприємних запахів і
подовження терміну використання машини.
Переконайтеся в тому, що в барабані
немає білизни, перш ніж запускати
цикл Самоочищення, та використовуйте
спеціально призначений для пральної
машини засіб для миття чи пральний
порошок. Після закінчення циклу залиште
люк машини відкритим, щоб барабан висох.
Рекомендовано здійснювати через кожні 50
циклів прання.
81
UKR
СУШІННЯ
7. ПРОГРАМА СУШІННЯ
l Надані
позначки
є
загального
характеру, тому потрібен певний досвід
для досягнення найкращих результатів
сушіння.
Синтетика: блузи, сорочки, спецодяг
тощо, особливо з поліестру або
поліаміду,
а
також
бавовняносинтетичні змішані тканини.
l Лише попередньо скручена білизна.
l Під
час першого використання ми
рекомендуємо встановлювати тривалість
сушіння менше, ніж рекомендовано
програмою, щоб визначити потрібний
рівень сухості.
l Ми не рекомендуємо сушити тканини,
що легко розплітаються, такі як килими
або речі з довгим ворсом, щоб
уникнути засмічення трубки.
l Ми
рекомендуємо Вам сортувати
білизну наступними методами:
- За
позначками
на
одязі
рекомендаціями щодо сушіння
Правильний спосіб сушіння
l Відкрийте дверцята.
l Завантажте
білизну. Вага не має
перевищувати максимальну, вказану в
таблиці програм. За наявності великих
речей (наприклад, простирадла) або
сильно поглинаючих тканин (наприклад,
рушники або джинси), бажано зменшити
об’єм завантаження.
з
l Закрийте дверцята.
Можна сушити в барабані.
l Встановіть програматор на найбільш
Сушіння при високій температурі.
Сушіння
лише
температурі.
при
підходящу програму сушіння.
зниженій
l Пральна машина із сушкою може
здійснювати наступні типи сушіння:
НЕ МОЖНА сушити в барабані.
- Низькотемпературна програма сушіння,
рекомендується для вовни (символ
Якщо на тканині немає ярлику з
догляду, слід вважати, що її не
можна сушити в барабані.
на перемикачі програм).
- За розміром та товщиною
Щоразу коли завантаження для
прання перевищує допустимий об’єм
сушіння, розділіть речі за товщиною
(наприклад, рушники від тонкої
спідньої білизни).
- За типом тканини
бавовна/льон: рушники, бавовняні
трикотажні вироби, постільна білизна
та скатертини.
82
- Низькотемпературна програма сушіння,
рекомендована для синтетичних та
змішаних тканин (синтетика/бавовна)
(символ
на перемикачі програм).
- Високотемпературна програма сушіння,
рекомендована
для
бавовняних,
махрових рушників, лляних, пенькових
виробів тощо... (символ
перемикачі програм).
на
l Оберіть ступінь сухості, який вам
Протягом фази сушіння барабан
розганятиметься до високої швидкості,
щоб розподілити навантаження та
оптимізувати якість сушіння.
потрібний:
ЕКСТРА СУШІННЯ
(підходить для рушників, халатів
та великих навантажень).
СУШІННЯ В ШАФУ
(для позицій, які
прасуватися).
не
l Індикатор програми сушіння буде горіти,
для
доки не почнеться фаза охолодження і не
засвітиться відповідний індикатор.
l Коли програму завершено, на дисплеї
будуть
з’явиться напис "End" ("Кінець").
Через 5 хвилин прилад перейде у
режим очікування (на деяких моделях
на дисплеї з’являться дві лінії).
l Якщо Ви бажаєте обрати сушіння із
заданою
тривалістю,
утримуйте
кнопку ВИБОРУ СУШІННЯ доки не
з’явиться індикатор потрібного часу.
l Вимкніть машину, повернувши перемикач
програм у положення ВИМК. (OFF).
Обираючи програму сушіння вовни,
неможливо обрати ступінь сушіння,
що відрізняється від налаштованого
за замовчуванням.
l Відкрийте дверцята та вийміть білизну.
l Перекрийте кран.
l Пральна машина порахує час, необхідний
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
для сушіння та потрібного рівня залишкової
вологості, згідно з обраним типом
завантаження та сушіння.
l Для скасування програми сушіння,
натисніть
та
утримуйте
кнопку
ВИБОРУ СУШІННЯ протягом близько
3 секунд.
l Переконайтеся, що кран відкритий, а
зливний шланг правильно розташований.
УВАГА:
Не прасуйте одяг з спеціальною
підкладкою (наприклад, кілт, стьобана
куртка, тощо) та дуже делікатну тканину.
Якщо одяг вологий/сухий, завантажуйте
менше позицій, щоб не допустити
зморшок.
УВАГА:
Після скасування програми сушіння
почнеться фаза охолодження, і вам
слід зачекати близько 10/20 хвилин,
перш ніж відкривати дверцята.
Для забезпечення справної роботи
приладу, краще не переривати фазу
сушіння, якщо це не вкрай необхідно.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА (на дисплеї
з’явиться час, що залишився на сушіння).
Прилад розраховує час до завершення
обраної програми, виходячи зі
стандартного
завантаження,
під
час циклу прилад скоригує час
відповідно до розмірів та складу
завантаження.
83
UKR
СУШІННЯ ПІД ПРАСКУ
(залишає білизну готовою
прасування).
l Якщо Ви бажаєте обрати сушіння із
8. ПРОГРАМА
АВТОМАТИЧНОГО
ПРАННЯ І СУШІННЯ
заданою
тривалістю,
утримуйте
кнопку ВИБОРУ СУШІННЯ доки не
з’явиться індикатор потрібного часу.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА.
Не слід завантажувати більше, ніж
вказано в таблиці програм, інакше
білизна не висушиться належним
чином.
l Після завершення фази прання на
дисплеї з’явиться час сушіння, що
лишився.
- Прання
l Відкрийте дозатор, оберіть миючий засіб
та додайте його необхідну кількість.
l Ознайомтесь із переліком програм прання
відповідно
до
тканин
(наприклад,
сильно забруднена бавовна) і поверніть
перемикач програм на потрібну програму.
l Якщо потрібно, можна відрегулювати
температуру.
доки не почнеться фаза охолодження і не
засвітиться відповідний індикатор.
l Коли програму завершено, на дисплеї
з’явиться напис "End" ("Кінець").
Через 5 хвилин прилад перейде у
режим очікування (на деяких моделях
на дисплеї з’являться дві лінії).
l Вимкніть машину, повернувши перемикач
l Натисніть кнопки вибору опцій (за
необхідності).
програм у положення ВИМК. (OFF).
l Відкрийте дверцята та вийміть білизну.
l Переконайтеся, що кран відкритий, а
зливний шланг правильно розташований.
- Сушіння
l Оберіть ступінь
потрібний:
l Індикатор програми сушіння буде горіти,
l Перекрийте кран.
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
сухості,
який
вам
ЕКСТРА СУШІННЯ
(підходить для рушників, халатів
та великих навантажень).
СУШІННЯ ПІД ПРАСКУ
(залишає білизну готовою
прасування).
СУШІННЯ В ШАФУ
(для позицій, які
прасуватися).
не
для
будуть
Програма для вовни дозволяє
обрати тільки ту ступінь сухості, що
була встановлена за замовчуванням.
84
l Для
скасування програми сушіння,
натисніть та утримуйте кнопку ВИБОРУ
СУШІННЯ протягом близько 3 секунд.
УВАГА:
Після скасування програми сушіння
почнеться фаза охолодження, і вам
слід зачекати близько 10/20 хвилин,
перш ніж відкривати дверцята.
Для забезпечення справної роботи
приладу, краще не переривати фазу
сушіння, якщо це не вкрай необхідно.
9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
85
UKR
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
86
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні в
наших центрах обслуговування клієнтів.
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому в ипадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь -які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
87
UKR
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
- CBWDS TH -
17.10 - 43021346 - SGT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising