Candy | CBWDS 8514TH-S | Candy CBWDS 8514TH-S Navodila za uporabo

Candy CBWDS 8514TH-S Navodila za uporabo
SR
SL
HR
BG
2
ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до
негативни последици за околната среда),
така и основни компоненти (които могат да
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да се
премахнат и да се депонират правилно
всички замърсители, и да се възстановят и
рециклират всички материали. Гражданите
могат да играят важна роля в гарантирането,
че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
се следват някои основни правила:
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
l ОЕЕО не трябва да се третират като битов
(домакински) отпадък;
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. В
много страни може да има събиране от дома на
големи ОЕЕО.
Моля проверете дали уреда е доставен с
инструкции за експлоатация, гаранционна
карта, адрес на сервиз и етикет за
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи.
В много страни, когато си купите нов уред,
старият може да бъде върнат на продавача,
който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното
оборудване.
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Условия за околната среда
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
от Eлектрическо и Eлектронно
Oборудване (ОЕЕО).
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
7. СУШЕНЕ
8. АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА
ПРАНЕ/СУШЕНЕ
9. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
3
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
или са инструктирани относно
използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с
уреда. Почистване и поддръжка на
уреда да не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
l Тези
уреди са предназначени
да бъдат използвани за домакински
и подобни приложения, като
например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели
и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този уред
извън домакинското му приложението
или за типични домакински функции,
като професионалното му използване
от експерт или обучени потребители,
не се допуска, дори и в по-горните
приложения. Ако уредът се използва
по начин, несъвместим с употребата
му за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда и
да анулира гаранцията на
производителя. Всяка повреда на
уреда или друга повреда, или загуба
произтичаща от използване, което не
е в съответствие с използването на
уреда за домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което е в
пълно съответствие със закона.
l Децата
трябва да бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата
на по-малко от 3
години трябва да се държат
далеч от уреда, и да се
наблюдават непрекъснато.
l Ако
захранващият кабел е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За
свързване на уреда с
вода,
използвайте
само
комплекта маркучи доставен
с уреда.(Не използвайте стар
комплект маркучи за връзка).
l Налаягането
на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете
се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Състояние
ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l Този
уред може да се използва от
деца на възраст от 8 години и
повече, и от хора с ограничени
физически, сетивни или умствени
способности, или липса на опит и
познания, само ако се наблюдават
4
фаза на цикъла на l Не сушете неизпрани дрехи
пране и сушене завършва
в пералнята със сушилня.
без топлина (цикъл на
l Пране, което са било замърсено с
охлаждане) за да може
вещества, като например олио,
прането да се излезе от
ацетон, алкохол, бензин, керосин,
машината при температура,
препарати за премахване на
която гарантира, че няма да
петна, терпентин, восък трябва
се увреди..
да се измива с топла вода
и с допълнително количество
препарат преди да бъдат изсушено
ВНИМАНИЕ:
в пералната със сушилня.
Никога не спирайте машината
преди програмата за сушене да l Предмети от пяна каучук
е завършила, освен ако
(латекс пяна), шапки за баня,
прането не бъде извадено
водоустойчиви тъкани, предмети
бързо и не бъде разпределено
с гумена подплата и дрехи
така че топлината де се разсее.
или възглавници, снабдени с
подложки от пяна и/или гума не
l След инсталирането уреда
трябва да се сушат в машината.
трябва да се постави така, че
l Омекотители или подобни
контакта му да е достъпен.
продукти, трябва да се
l Уредът не трябва да се
използва, както е посочено в
монтира зад заключваща се,
инструкциите на омекотителя.
плъзгаща или врата с панта на
противоположната страна на l Вещи напоени с масло(гориво)
могат да се самозапалват, особено
отваряне на машината, по такъв
при излагане на топлинни източници
начин, че да се възпрепятства
като пералната със сушилна.
пълното отваряне на вратата на
Те стават топли, предизвиквайки
пералня със сушилня.
реакция на окисляване в маслото,
l Максималният капацитет на
окисляването създава топлина.
натоварване на сухо пране
Ако топлината не може да се
зависи от модела (вижте
отведе, вещите могат да станат
контролният панел).
достатъчно горещи, за да се
l Уредът не трябва да се
запалят. Натрупване, подреждане
използва, ако промишлени
и съхраняване на дрехи напоени
химикали са използвани за
с масло(гориво) създава опасност
почистване му.
от пожар.
5
BG
l Крайната
l Ако
е неизбежно, тъкани l Уверете се, че няма вода в
съдържащи растителни мазнини
барабана преди да отворите
или олио за готвене, или
люка.
замърсени от продукти за грижа l За да изключите машината
за косата да се перат в
от контакта, не дърпайте
машината, първоначално те
захранващият кабел или
трябва да се накиснат и измият с
уреда.
топла вода с допълнително
l Не излагайте пералната машина
перилен препарат - това ще се
на дъжд, директна слънчева
намали, но не и елиминира
светлина или природните стихии.
опасността.
l При местене не вдигайте
l Извадете всички предмети от
пералната машина за копчетата
джобовете като запалки и
или чекмеджето за препарат; по
кибрити.
време на транспортиране, никога
не поставяйте машината върху
l За да се консултирате с
люка. Препоръчваме ви двама
продуктовият
етикет
се
души да повдигат машината.
обърнете към website на
производителя.
l В случай на дефект и/или
неизправност, изключете уреда,
Инструкции за безопасност
затворете водната връзка и не
започвайте да поправяте уреда
l Преди
да почистване и
веднага. Свържете се с
поддръжка, изключете уреда
оторизираният ни сервизен
от
контакта
и
спрете
център и използвайте само
захранването му с вода.
оригинални резервни части.
l Уверете се, че електрическата ви
Не
изпълненото
на
тези
система е заземена. В противен
инструкции може да застраши
случай, потърсете квалифицирана
безопасността на уреда.
професионална помощ.
l Моля, не използвайте преобразуватели,
разклонители и удължители.
Поставяйки
и маркирайки този
продукт, ние декларираме на наша
отговорност, че той е в съотвествие
със всички Европейски изисквания
за безопастност, здравни и
екологични норми.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне
до висока температура, по
време на процеса на пране.
6
l Внимателно
срежете поддържащата
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч.
BG
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
A
B
A
B
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.
B
B
A
A
l Запълнете
дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако
пералната машина е за
вграждане, след като освободите
маркуча, развийте трите или
четирите винта (A) и махнете
подложките (B).
2
A
1
l При
някои модели още една
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
2
3
B
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните
материали, далече от деца.
Закрепете капака от нагънатия
материал в долната част, както е
показано на фигура 2 (според
модела, вижте версия А,В
или С).
C
3
2
7
1
Инструкции за монтиране
на врата
l Пробийте
дупки във вратата
като използвате картонената
мостра, както е посочено на
фигурата, за да монтирате
пантите и магнита наляво
или надясно, в зависимост от
Вашите предпочитания.
B
l Завинтете
пантите
с
C
A
4-те
винта (A).
l Завинтете
магнита (B) с винт
(C).
l Поставете
пластината (D) в
дясната или лявата позиция
според Вашите изисквания.
Поставете
пластмасовата
поставка (E) под пластината
и я завинтете с винт (F).
D
F
E
G
l Поставете
капачката (G) в
долната позиция.
8
вратата с пантите
пред пералнята, завинтвайки
с винтове (H) и поставяйки
уплътнителите (I) под пантите.
BG
l Поставете
H I
Препоръчваме да монтирате
вратата така, че да се отваря
наляво – по посока на отваряне
на вратата на пералнята, за
повече пространство за
зареждане.
60
• Поставете
пералнята
с
плъзгащо движение в отвор с
адекватен размер.
Може да се постави до
перваза, но в рамките на
предвидения размер.
0m
59
l 4-те
регулируеми крачета
позволяват
теглото
на
пералнята да се регулира от
820 mm до максимум от 840
mm чрез премахване на
предоставените
гайки
и
смяната им с 5 mm гайки.
Вдигнете
крачетата
и
застопорете
контрагайката
към основата на пластината.
9
600
6
570
825 min.
820 min.
in.
Водни връзки
3
l Свържете маркуча към захранващото
кранче (фиг. 3) използвайте за целта
маркуча доставен с уреда (не
използвайте повторно стари маркучи).
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по-висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
l AQUASTOP (фиг. 5):
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
10
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
8
BG
l Нивелирайте
A
B
ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
C
Чекмедже за препарат
9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
1
2
ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
l отделеине "2": за перилния препарат
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
В този случай ви препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).
10
11
11
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Съвети за пълнене
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки дрехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълна се уверете, че
изделието може да се пере в машина.
Вижте етикета за тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия при
пране с пълна машина, вместо пране на
2 пъти с наполовина пълна машина.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
Необходимо ли е пране на висока
температура?
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
12
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% енергия използвайки програми за
пране до 60°C.
Преди да използвате програма за сушене
(ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ)
l СПЕСТЕТЕ енергия и време, като
изберете
висока
скорост
на
центрофугиране, за да се намали
съдържанието на вода в прането, преди
да използвате програма за сушене.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
BG
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и/или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: почистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l Ако машината се съхранява за дълъг
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
l САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
13
към
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО 6. УПРАВЛЕНИЕ И
ЗА УПОТРЕБА
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
M
A
Избор на програма
l Включете
машината
и
изберете
желаната програма.
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
СУШЕНЕ
Ако искате сушенето да започне
автоматично след прането, изберете
програма за пране изискваща използването
на бутона ИЗБОР НА СУШЕНЕ.
В противен случай е възможно програмата
за пране да завърши и след това да
решите относно програмата за сушене и
количеството пране за сушене.
L
I
B
G
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате прането.
l Съобщение "End" ("Край") ще се появи
на дисплея или съответният светлинен
индикатор ще се включи, когато
програма за пране свърши.
Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
Налягане на водата: min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Центрофуга (обр.) виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
14
H
E
C
D
F
A Селектор на програми с
позиция OFF
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
D Бутон ПРОГРАМАТОР СУШЕНЕ
E Бутон БЪРЗИ ПРОГРАМИ /
СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
F Бутон ОПЦИИ
G Бутон ПРОГРАМАТОР
ТЕМПЕРАТУРА
H Бутон ПРОГРАМАТОР
ЦЕНТРОФУГА
G+H Блокиране на бутони
I Дисплей
L Индикатор БЛОКИРАН ЛЮК
M Зона SMART Fi+
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
Затворете люка ПРЕДИ да натиснете
бутон СТАРТ/ПАУЗА.
Селектор
на
позиция OFF
програми
с
l Натиснете за да стартирате избрания
цикъл със селектора на програми.
След стартиране на пералната
машина, с бутон СТАРТ/ПАУЗА ще
трябва да се изчака няколко
секунди докато машината стартира
програмата.
Чрез завъртане на регулатора,
дисплеят
светва,
визуализирайки
параметрите на избраната програма.
След завършване на цикъла или след
период на неактивност, яркостта на
дисплея намалява за енергийно
спестяване.
ДОБАВЯНЕ ИЛИ ИЗВАЖДАНЕ
ДРЕХИ
СЛЕД
СТАРТИРАНЕ
ПРОГРАМАТА (ПАУЗА)
ЗАБЕЛЕЖКА: За да изключите
машината, завъртете селектора на
програми в позиция OFF.
НА
НА
l Задръжте натиснат бутон СТАРТ/ПАУЗА
за около 2 секунди (някои индикатори и
индикация за оставащото време ще
мигат, за да показват, че машината е в
режим на пауза).
l Натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА да се
стартира цикъл на пране.
l Изчакайте
l Цикълът на пране ще се изпълни със
изключването
на
индикатора БЛОКИРАН ЛЮК преди да
отворите люка.
селектора на програми спрян на
избраната програма до завършване на
прането.
Проверете дали нивото на водата е
под люка, преди да го отворите, за
да се избегнат наводнения.
l След визуализиране на надпис "Край”
на
дисплея
и
изключване
на
индикатора БЛОКИРАН ЛЮК, ще бъде
възможно отварянето на люка.
l След добавяне или изваждане на
l След
завършване
на
цикъла,
изключете пералната машина, като
преместите селектора на програми в
позиция OFF.
дрехите, затворете люка и натиснете
бутон СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
продължи от мястото, в което е била
прекъсната).
15
BG
Селекторът на програми винаги
трябва да бъде преместван в
позиция OFF след завършване на
прането и преди избиране на нова
програма.
ВНИМАНИЕ:
Не
докосвайте
дисплея
при
включване на контакта, тъй като
машината, през първите няколко
секунди
извършва
автоматично
калибриране, което би могло да
бъде прекъснато: ако това се случи,
машината може да не функционира
правилно. В този случай, изключете
контакта и повторете операцията.
ОТМЯНА НА ЗАДАДЕНА ПРОГРАМА
l За
да
отмените
програмата,
преместете селектора в позиция OFF.
l Изчакайте
ДВЕ
минути
докато
устройството за безопасност отключи
люка и позволи отварянето.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
Бутоните за избор на опция трябва
да бъдат натиснати преди да бъде
натиснат бутон СТАРТ/ПАУЗА.
Ако бъде избрана опция, която не е
съвместима с избраната програма,
съответният индикатор първо ще
мигне и след това ще се изключи.
Бутон ПРОГРАМАТОР СУШЕНЕ
l Този
бутон
позволява
да
се
програмира стартиране на цикъл на
пране с максимално забавяне от 24
часа.
l За
да зададете отложен старт,
процедирайте по следния начин:
- Задайте желаната програма.
- Натиснете бутона еднократно за да го
активирате
(на
дисплея
се
визуализира h00) и натиснете отново,
за да зададете закъснение от 1 час
(на дисплея се визуализира h01). При
всяко
следващо
натискане,
отлагането се увеличава с 1 час до
24
часа,
докато
при
едно
допълнително натискане, се отменя
отложения старт.
- Потвърдете
чрез
натискане
на
СТАРТ/ПАУЗА
да
започне
отброяването, в края на което
програмата
ще
се
стартира
автоматично.
l Възможно е да се отмени отложения
старт, като се премести селектора на
програми в позиция OFF.
Ако
възникне
прекъсване
на
електрическото захранване по време
на функциониране на пералната
машина, една специална памет ще
запази зададената настройка и при
възобновяване на електрическото
захранване, машината ще продължи
цикъла от мястото, в което тя е
била спряна.
16
l Извършете един автоматичен цикъл
на пране/сушене:
след като е избрана една програма на
изпиране според типа на пране, чрез
този бутон ще бъде възможно да се
избере степента на сушене от наличните
степени. След завършване на програмата
за пране, автоматично ще бъде стартиран
зададения цикъл на сушене.
Ако бъде избрана програма на пране,
несъвместима
с
автоматично
сушене, няма да бъде възможно
активирането на този бутон.
Пълният цикъл може да бъде изпълнен
само с едно зареждане на пране, който
да
не
надвишава
максималното
количество за сушене, посочено в
таблицата на програми, в противен
случай резултатът на сушене няма да
бъде задоволителен.
l Ако желаете да отмените избора преди
стартиране на програмата, натиснете
многократно бутона, докато изключване
на съответните индикатори или върнете
селектора на програми в позиция OFF.
l Извършете само един цикъл на
сушене:
след като е избран посредством селектора
на програми, най-подходящата програма
на сушене според тъканите, посредством
този бутон ще бъде възможно да се избере
различна
степен
на
сушене
от
предварително зададената (с изключение
на цикъла на сушене на вълна).
продължителността
на
определено за тази програма.
фазата на сушене, задръжте натиснат
бутона за около 3 секунди.
пране,
l Тази опция позволява избор между 3
нива на интензивност на пране, в
зависимост от степента на замърсяване
на тъканите, променяйки продължителността
на избраната програма (може да бъде
използвана само при някои програми,
както е посочено в таблицата).
ВНИМАНИЕ:
след отменяне на програмата на
сушене, ще стартира една фаза на
охлаждането и ще бъде необходимо
да се изчака около 10/20 минути
преди да бъде отворен люка.
Бутон ОПЦИИ
l След визуализиране на надпис "Край”
на
дисплея
и
изключване
на
индикатора БЛОКИРАН ЛЮК, ще бъде
възможно отварянето на люка.
Този бутон позволява да се направи
избор между три различни опции:
- ПРЕДПРАНЕ
Цикълът на сушене може да бъде
отменен, също чрез преместване на
селектора на програми в позиция
OFF. Ще е необходимо да се изчака
завършването
на
фазата
на охлаждане (10/20 минути) и
изключването
на
индикатор
БЛОКИРАН ЛЮК преди да бъде
възможно да бъде отворен люка.
Бутон БЪРЗИ ПРОГРАМИ
СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
l Тази опция да се извърши едно
предпране и е особено подходяща за
силно замърсено пране (може да бъде
използвана само при някои програми,
както е посочено в таблицата).
l Препоръчва се да се използват само
20%
от
количеството
перилен
препарат, указано на опаковката.
/
- AQUAPLUS
l Тази опция (налична е само за някои
програми) позволява да се изпере
прането в по-голямо количество вода,
с новото комбинирано действие на на
цикли на ротация на коша със
зареждане и източване на вода,
позволява да се постигнат перфектно
чисти и изплакнати дрехи, постигайки
перфектното разтваряне на препарата
и гарантирайки ефикасно почистващо
действие.
Този бутон позволява да се направи
избор между две различни опции, в
зависимост от избраната програма:
- БЪРЗИ ПРОГРАМИ
Опцията може да бъде активирана,
когато се изберете програмата БЪРЗИ
ПРОГРАМИ (14/30/44 мин.) и позволява
да се избере една продължителност, от
трите налични.
l Тази
функция
е
специално
разработена за хората с деликатна и
чувствителна кожа, за които дори
минимален остатък от препарат, може
да предизвика дразнене или алергии.
- СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
l При
избора
автоматично
на
ще
една
бъде
програма,
показана
17
BG
l За да отмените цикъла по време на
l Препоръчва се използването на тази
функция, също така за детски дрехи и
много замърсени тъкани, за които е
необходимо да се използва повече
перилен препарат или при пране на
дрехи от хавлия, чиито влакна са
склонни да задържат перилен препарат.
- ХИГИЕНА +
Може да бъде активирана, когато се
зададат 60°C, тази опция помага да се
хигиенизира
прането,
поддържайки
постоянна температурата през цялата
фаза на пране.
Бутон ПРОГРАМАТОР
ТЕМПЕРАТУРА
l Този бутон позволява да се променя
температурата на циклите на пране.
l За
да
активирате
отново
центрофугата, достатъчно да се
натисне отново бутона, до достигане
на желаната скорост.
l Възможно е да се промени скоростта
на центрифугиране по всяко време,
дори без да се включва ПАУЗА на
машината.
Едно предозиране на перилен
препарат може да предизвика
прекомерно образуване на пяна.
Ако пералната машина открие
прекомерно наличие на пяна, може
да изключи центрофугата или да
удължи
продължителността
на
програмата
и
да
увеличи
потреблението на вода.
l За защита на тъканите, не е възможно
да се увеличи температурата над
максималната, предвидена за всяка
програма.
l Ако желаете да се изпълни една
програма на студена пране, всички
индикатори
трябва
да
бъдат
изключени.
Бутон ПРОГРАМАТОР
ЦЕНТРОФУГА
l При натискане на този бутон, може да
бъде намалена максималната възможна
скорост на центрофугата за избраната
програма, до нейното пълно изключване.
l Ако етикетът не представя никакво
указание, е възможно да центрифугира
на максималната скорост, предвидена
от програмата.
За защита на тъканите, не е
възможно да се увеличи скоростта
над максималната, предвидена за
всяка програма.
Моделът
е
оборудван
със
специално електронно устройство,
което предотвратява стартиране на
центрофугата
с
особено
небалансиран товар. Това служи за
да се намалят вибрациите и да се
подобри безшумността, запазвайки
продължителността на живот на
пералната машина.
БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИ
l Едновременното
натискане
на
бутоните
ПРОГРАМАТОР
ТЕМПЕРАТУРАТА
и
ПРОГРАМАТОР
ЦЕНТРОФУГА за около 3 секунди
позволява блокиране на бутоните. По
този начин, може да предотврати
извършването
на
нежелани
или
неочаквани промени.
l Блокирането на бутоните може да
бъде отменено, просто чрез натискане
на двата бутона за активиране или
изключвайки уреда.
18
3) ИНДИКАТОРИ ПРОГРАМАТОР
ТЕМПЕРАТУРА
Системата за сигнализиране на дисплея,
позволява да се поддържа постоянно
информация за функционирането на
уреда.
Показват температурата на пране на
избраната програма, която може да бъде
променена (където е приложимо) чрез
съответния бутон. Ако желаете да се
изпълни една програма на студена
пране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
3
1 2 564 8
9
10
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЦИКЪЛ
l При
избора на една програма,
автоматично
ще
бъде
показана
продължителността на цикъла, която
може да варира в зависимост от
опциите, които ще бъдат избрани.
7
1) ИНДИКАТОР БЛОКИРАН ЛЮК
l След
стартиране на програмата,
дисплеят
поддържа
постоянно
информация за оставащото време ди
края на изпирането.
l Индикаторът показва затваряне на
люка.
Затворете люка ПРЕДИ да натиснете
бутон СТАРТ/ПАУЗА.
l Уредът изчислява това време, въз
основа
на
едно
стандартно
натоварване, но по време на цикъла
машината извършва корекция на
времето, в зависимост от обема и
състава на товара.
l След натискане на бутон СТАРТ/ПАУЗА,
първоначално индикаторът ще мига, а
след това ще светне с фиксирана
светлина до края на прането.
5) ИНДИКАТОР
БУТОНИ
При неправилно затваряне на люк,
индикаторът ще продължи да мига
за около 7 секунди, след което
командата за стартиране ще се
анулира
автоматично.
В
този
случай, затворете правилно люка
и
натиснете
повторно
бутон
СТАРТ/ПАУЗА.
БЛОКИРАНЕ
НА
Показва, че бутоните са блокирани.
6) Wi-Fi (само при някои модели)
l При моделите, оборудвани с Wi-Fi,
посочва функционирането.
l За всяка информация, свързана с
функционалността и инструкциите за
една лесна конфигурация на Wi-Fi,
консултирайте раздела "Download" на
страницата http://simplyfiservice.candyhoover.com.
l Изчакайте
изключването
на
индикатора БЛОКИРАН ЛЮК преди да
отворите люка.
2) ОБОРОТИ ЦЕНТРОФУГА
Показва скоростта на центрофуга на
избраната програма, която може да бъде
променена
или
анулирана,
чрез
съответния бутон.
7) ИНДИКАТОР
ЗА
ЗАМЪРСЯВАНЕ
СТЕПЕН
НА
Посочва избора на съответната опция.
19
BG
Дисплей
8) Kg Проверка (активен само при
някои програми)
l През
първите няколко минути на
функциониране,
индикаторът
"Kg
Проверка" остава светещ, докато
машината
изчислява
времето,
оставащото до края на цикъла, в
зависимост от количеството пране,
поставено в действителност в коша.
l "Kg
Проверка"
позволява
измерването по време на всички фази
на пране, една серия от информация
за прането, поставено в коша и през
първите
минути на
цикъла
на
изпиране:
- регулира необходимото количество
вода;
- определя
пране;
продължителността
на
- регулира
изплакванията
според
натоварването и типа пране, което е
избрано за изпиране;
- регулира ритъма на ротация на коша,
за да го нагоди към вида тъкан;
- разпознава наличието на пяна, като
евентуално увеличава нивото на
водата по време на изплакване;
- регулира
броя
обороти
на
центрофугата според натоварването,
като
избягва
възникването
на
дисбаланс.
20
9) ИНДИКАТОРИ ПРОГРАМАТОР СУШЕНЕ
Индикаторите показват степените на
сушене, подлежащи на избор чрез
съответния бутон:
Автоматични програми на сушене
СУПЕР СУХО
(препоръчва се за хавлиени
кърпи, хавлии и обемисто пране).
ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
(което оставя прането готов за
гладене).
ГОТОВ ГАРДЕРОБ
(за дрехи, които не се нуждаят от
гладене).
Програми за време
Могат да бъдат използвани, за да
се зададат програми за сушена за
време.
Фаза на охлаждане
Включва се в крайната фаза на
охлаждане, през последните 10/20
минути на всяко сушене.
10) ИНДИКАТОРИ ОПЦИИ
Показват опциите, подлежащи на избор
посредством специалния бутон.
SMART Fi+
BG
Този уред е оборудван с технология SMART Fi+
която позволява дистанционното управление
на машината посредством Приложението,
благодарение на функцията Wi-Fi.
НАСТРОЙКА НА МАШИНАТА КЪМ
ПРИЛОЖЕНИЕТО
l Свържете уреда към електрическата
мрежа.
Ако не бъде разпозната позицията
на
антената
NFC,
преместете
леко смартфона с въртеливо
движение върху знака Smart Fi+ до
когато Приложението сигнализира
осъществяването на връзката. За
да може трансфера на данни да се
извърши успешно, е от особено
значение да ЗАДРЪЖИТЕ ТЕЛЕФОНА
ПОСТАВЕН ВЪРХУ ТАБЛОТО ПО
ВРЕМЕ НА ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА
(няколко секунди); един екран на
устройството ще информира за
успешното
извършване
на
операцията и кога ще бъде възможно
да се отдалечи смартфона.
Препоръчва се да се настрои
машината, преди да я поставите в
отделението за вграждане.
l Изтеглете
приложението
Candy
simply-Fi на вашето устройство.
Приложението Candy simply-Fi е
налично, както за устройства с
оперативна система Android, така и iOS,
както за таблет, така и за смартфон.
За да откриете всички детайли на
функциите SMART Fi+, разгледайте
менюто на Приложението, влизайки
в режим DEMO.
l Отворете Приложението, създайте един
Дебелите калъфи или металните
лепенки върху смартфона, могат да
повлияят или да попречат на трансфера
на данни между машината и телефона.
Необходимо е те да бъдат отстранени.
профил на потребител и настройте уреда,
следвайки инструкциите на дисплея на
устройството или процедурата, описана в
"Quick Guide" приложено към машината.
Ако се разполага със смартфон, въз
основа на оперативната система Android
и оборудван с функцията NFC (Near
Field Communication), процедурата за
настройване е улеснена (Easy Enrollment);
в този случай следвайте инструкциите на
дисплея на телефона, ПОСТАВЯЙКИ ГО
знака SMART Fi+ на таблото, когато се
изиска от Приложението.
Замяната на някои компоненти на
смартфона (напр: задна обвивка,
батерия, и др.) с други неоригинални,
би могло да доведе до отстраняване
на антената NFC.
УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ОТ ДИСТАНЦИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛОЖЕНИЕ
След настройка, всеки път, когато
възнамерявате да работите от дистанция
посредством
Приложението,
заредете
прането, препарата, затворете люка и
изберете позицията SMART Fi+ на машината;
от този момент ще бъде възможно тя да се
управлява от Приложението.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Позиционирайте смартфона така, че
антената NFC от задната му страна
да съответства на знака Smart Fi+
на таблото на машината.
21
Таблица програми
1)
(MAX.) *
ПРОГРАМА
2
1
(направете справка с таблото)
(MAX.)
2
1
Памук
Устойчив
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Памук**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
Смесени
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
Бебе
2)
4)
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
Всекидневно 4)
59 мин.
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
Бързи
30'
програми
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Деликатни
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Изплакване
-
-
-
-
-
-
-
Източване +
Центрофуга
-
-
-
-
-
-
-
Вълна/Коприна
1
1
1
2
2
2
30°
Вълна
1
1
1
2
2
2
-
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
3) 4)
(сушене)
Смесени
(сушене)
Памук
(сушене)
Пране-сушене
59 мин.
Позицията, която да се избере за да се включи електронно управление чрез
Приложение, посредством Wi-Fi. Ако машината още не е била настроена, при
натискане на бутон СТАРТ/ПАУЗА на устройството, ще бъде стартиран
цикъла "Автоматично Почистване" на машината.
22
Бележки, които да бъдат взети под
внимание
* Максималният капацитет на натоварване на
сухо бельо е различен в зависимост от модела
(направете справка с таблото).
1)
2)
4)
Програми, съвместими с цикъла
автоматично сушене.
Пране
Използвайте
програмата
**
като
изберете най-високата степен на
замърсяване, максимална скорост на
центрофугиране и температура 60°C.
Програма,
препоръчана
също
за
извършване на сравнителни тестове
при по-ниска температура.
Сушене
Първо сушене извършено с A kg (състав
на прането: калъфки на възглавници
и кърпи), избирайки програмата за
сушене на памук (
гардероб (
) готов
).
Второ сушене извършено с B kg (състав
на прането: чаршафи и кърпи), избирайки
програмата
за
сушене
на
памук
(
Само с избрана опция ПРЕДПРАНЕ
(програми с налична опция на
предпране ПРЕДПРАНЕ).
) готов гардероб (
).
A (kg)
B (kg)
Цикъл
първо
сушене
Цикъл
второ
сушене
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
( )
Капаците
т (пране)
(kg)
Когато се избере дадена програма, на
дисплея се показва препоръчаната
температура, която може да бъде
променена (където е приложимо)
чрез съответния бутон, но тя не може
да бъде увеличена на предвидената
максимална температура.
За посочените програми, е възможно,
посредством бутона СТЕПЕН НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ, да се настрои
продължителността и интензивността
на пране.
23
BG
При избор на програмата
БЪРЗИ
ПРОГРАМИ
от
селектора на програми и при
натискане на бутон БЪРЗИ
ПРОГРАМИ, ще бъде възможно
да се избере една от 3-те бързи
програми на разположение,
следователно 14’, 30’ и 44’.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИ
ЗА ТЕСТВАНЕ (EN 50229)
(Само за моделите, оборудвани с
касета за течен перилен препарат)
Когато само някои дрехи имат петна,
които изискват третиране с течни
избелващи продукти, може да се
пристъпи
към
предварително
отстраняване на петна в пералната
машина. Сипете в отделение "2" на
касетата за перилни препарати
специалната приложена ваничка, в
който сипете белината и задайте
програмата ИЗПЛАКВАНЕ. След
завършване на това третиране,
върнете селектора на програми в
позиция
OFF,
добавете
към
избеленото пране останалата част от
прането и продължете с нормално
изпиране с най-подходящата програма.
( )
3)
Избор на програми
За третиране на различните видове
тъкани и различните степени на
замърсяване,
пералната
машина
разполага със специфични програми,
които да задоволят всички нужди пране
(виж таблица програми).
ПРАНЕ
Памук Устойчив
Предназначена за извършване на
максимална степен на пране. Крайната
центрофуга на максимална скорост
гарантира отлично изцеждане.
Памук
Този режим е подходящ за пране на
нормално замърсени памучни дрехи и е
най-ефикасен от гледна точка на
комбинирана консумация на вода и
енергия за изпиране на памучно пране.
Смесени
Прането
и
изплакването
са
оптимизирани в ритъма на ротация на
коша и нивата на вода. Центрофугата за
леко действие, осигурява намалено
намачкване на тъканите.
Бебе
Тази програма позволява да се перат
бебешки дрехи, като се постига
перфектна чистота и хигиенизиране на
прането, при задаване на температура
60°C.
За да се оптимизира резултата на
хигиенизиране се препоръчва употребата
на перилен препарат на прах.
Всекидневно 59 мин.
Тази програма е разработена за
постигане за максимално качество на
пране, но с голямото предимство на едно
значително
намаляване
на
продължителността
на
цикъла
на
изпиране.
Цикълът
на
пране
е
разработен за да бъде използван с
намалено натоварване (виж таблица на
програми).
24
Бързи програми (14/30/44 мин.)
Цикъл на пране, препоръчван за
ограничен товар леко замърсени дрехи.
С тази програма се препоръчва да се
намали количеството на обикновено
използвания перилен препарат, за да
избегнете
ненужна
консумация.
При избиране на програмата БЪРЗИ
ПРОГРАМИ
и при натискане на
съответния бутон, е възможно да се
изберете една от 3-те бързи програми.
Деликатни
Тази програма редува моменти на
функциониране с моменти на пауза и е
особено подходяща за пране на много
деликатни
тъкани.
Прането
и
изплакването са извършени с високо
ниво на вода, за да осигури най-добрата
производителност.
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания
на прането с междинна центрофуга
(евентуално подлежаща на намаляване
или анулиране посредством съответния
бутон). Може да се използва за
изплакване на всякакъв вид тъкан,
например след пране извършено на
ръка.
Източване + Центрофуга
Посредством тази програма машината
извършва директно източването на вода
и едно центрофугиране на висока
скорост. Ако желаете да извършите само
източване или да намаляване на
интензивността на центрофугата, ще
бъде достатъчно да натиснете бутон
ПРОГРАМАТОР ЦЕНТРОФУГА.
Вълна/Коприна
Тази програма извършва един цикъл на
деликатно пране, особено подходящ за
дрехи от "Вълна, подлежаща на пране в
перална машината" или за копринени
тъкани, които подлежат на пране в
перална машина.
Памук
Програма
за
сушене
на
висока
температура, която се препоръчва за
тъкани от памук, хавлия, лен, канап
(винаги консултирайте етикетите на
тъканите).
ВНИМАНИЕ:
преди стартиране на една програма
за
сушене,
дозаторите
за
концентрирани перилни препарати
на прах или течни, трябва да бъдат
отстранени от коша.
Пране-сушене 59 мин.
Една пълна програма на пране и бързо
сушене, с продължителност около 59’. Тя
е идеална за да се постигнат изпрани и
изсушени дрехи, които желаем да
облечем веднага.
Подходяща за малко количество пране
от макс.1,5 kg (например 4 ризи) или за
слабо замърсени дрехи (памук и смесени
тъкани). С тази програма препоръчваме
да се намали дозата на перилен
препарат (спрямо нормалната) за да се
избегнат разхищения.
Кошът променя посоката по време на
циклите на сушене, за да се избегне
заплитане на прането: увеличавайки
ефекта на сушене. През последните
10/20 минути на цикъла на сушене, се
използва свеж въздух за да се сведат до
минимум гънките на прането.
Вълна
Програма за сушене на ниска температура,
идеална за сушене вълнени дрехи с
максимална деликатност и грижи, като се
избягва сплъстяване и деформации.
Препоръчително е да се обръщат дрехите
наопаки преди сушене. Времето може да
варира според размера и гъстотата на
товара и според избраната центрофуга на
цикъла на пране. Подходяща за малко
количество пране от макс. 1 kg
(приблизително 3 пуловера).
SMART Fi+
Позицията, която да се избере за да се
включи електронно управление чрез
Приложение, посредством Wi-Fi. В този
случай, стартирането на цикъла ще се
извърши посредством самите команди
на Приложението. Ако машината още не
е била настроена, при натискане на
бутон СТАРТ/ПАУЗА на устройството,
ще
бъде
стартиран
цикъла
"Автоматично Почистване", разработен
за хигиенизиране на коша, да отстрани
лошите миризми и да подсигури дългия
живот на пералната машина. Програмата
се извършва при празна машина,
използвайки само препарат на прах или
специфични продукти за почистване на
пералната машина, като се погрижите
д
оставите
люка
отворен
след
приключване, за да изсъхне коша.
Препоръчва се употребата на всеки 50
пранета.
Програмата за сушене на вълна е
одобрена от The Woolmark Company за
сушене на вълнени дрехи, обозначени
за пране в пералня, при условие че
продуктите се перат и сушат съгласно
инструкциите на етикета и тези на
производителя на машината.
В Обединеното кралство, Ирландия,
Символът Woolmark е сертификационна
марка в много държави. M1715
Смесени
Програма за сушене на ниска температура,
която се препоръчва за смесени тъкани
(синтетични/памук) и синтетични (винаги
консултирайте етикетите на тъканите).
25
BG
СУШЕНЕ
l На сушене могат да се подлагат само
7. СУШЕНЕ
l Дадените указания са общи, затова е
необходима известна практика за найдобри резултати на сушене.
l Препоръчваме
ви
да
настроите
времето за сушене на по-малко от
указаното,когато използвате машината
за първи път,за да установите
желаната степен на изсушаване.
l Препоръчваме да не сушите материи,
които лесно се разнищват, като
килими, за да се избегне запушване на
въздуховода.
l Препоръчваме
ви
да
сортирате
прането според следните методи:
- Според
символите
за
сушене
изобразени на етикетите на дрехите
Подходящ за сушене в сушилня.
Сушене на висока температура.
Сушене
само
температура.
на
вече центрофугирани дрехи.
Правилният начин на сушене
l Отворете вратата.
l Заредете с пране, което да не надвишава
максималният товар за сушене отбелязан
в таблицата с програмите. В случай
на сушене големи или абсорбиращи
неща (напр. чаршафи, хавлии, джинси)
е
препоръчително
да
намалите
количеството на товара за сушене.
l Затворете вратата.
• Завъртете
програматора
на
поподходяща програма за сушене на
вашето пране.
l Машината
може
да
следните видове сушене:
- Ниска температура, програма на
сушене
препоръчителна
за
използване
за
вълнени
тъкани
(
ниска
НЕ сушете в машина.
изпълнява
символ на програмата).
- Ниска температура, програма на
сушене
препоръчителна
за
използване
за
смесени
тъкани
(синтетика/памук) синтетични тъкани
(
символ на програмата).
- Висока температура, програма на
сушене
препоръчителна
за
използване за памук, хавлиени
тъкани, лен, конопени платове и т.н.
Ако няма етикет за сушене, трябва
да се приема че тъканта не е
подходяща за сушене в машина.
- Според размер и дебелина
Всеки път, когато прането е повече от
капацитета на сушене, разделете
дрехите в зависимост от дебелината
(напр. кърпи от тънко бельо).
- Според типа на плата
Памучни / ленени: кърпи, памучно
трико, покривки за маса и легло.
Синтетика: блузи, ризи, престилки и
др, изработени от полиестер или
полиамид, както и смесени тъкани
памук / синтетика.
26
(
символ на програмата).
l Изберете степента на сушене, която
желаете:
ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходяща за хавлии, халати и
обемисти дрехи).
ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).
ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за дрехи, които ще
прибрани без гладене).
бъдат
l Индикатора за програмата на сушене
сушене за време, натиснете бутона
ИЗБОР НА СУШЕНЕ докато на
индикатора не светне желаното време.
ще свети до стартирането на фазата
на охлаждане, когато ще се включи с
ъответният индикатор за охлаждане.
Чрез избиране на програмата
сушене на вълнени тъкани,
можете да изберете степен
сушене, различна от тази
подразбиране.
l Когато
програмата
завърши
на
дисплея ще се изпише "End". След 5
минути машината ще влезе в режим
готовност (standby) (при определени
модели на дисплея ще се покажат две
линии).
за
не
на
по
l Машината ще изчисли необходимото
l Изключете машината като завъртите
време за сушене и остатъчна влажност
на
прането,
в
зависимост
от
натоварването и избрания тип сушене.
програматора на позиция OFF.
l Отворете вратата и извадете прането.
l Проврете дали е пуснато захранването
с вода и дали маркуча за отводняване
е позициониран правилно.
l Спрете водата.
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ
ВНИМАНИЕ:
Не сушете дрехи със специално
уплътнение ( напр. вата, ватирани
анораци и т.н.) или от много
деликатни тъкани.
Ако дрехите са много мокри,
заредете по-малко дрехи, за да
предотвратите
образуването
на
гънки.
l За да отмените програмата за сушене
натиснете и задръжте бутона ИЗБОР
НА СУШЕНЕ за около 3 секунди.
ВНИМАНИЕ:
След отмяната на програмата за
сушене, ще се стартира програмата
за охлаждане и трябва да изчакате
10/20 минути преди да отворите
вратата.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА (на
дисплея ще се покаже оставащото
време за сушене).
За правилното функциониране на
уреда, за предпочитане е да не се
прекъсва фазата на сушене, освен
ако това е наистина необходимо.
Уредът изчислява времето до края
на избраната програма, на базата на
стандартно натоварване на машината,
по време на цикъла на сушене,
уредът
коригира
времето
но
програмата, на базата количеството
и състава на товара.
По време на фазата на сушене,
барабана ще се завърти на най-висока
скорост за да разпредели товара и да
се оптимизира сушенето.
27
BG
l Ако искате да изберете програма за
l Ако искате да изберете програма за
8. АВТОМАТИЧНА
ПРОГРАМА
ПРАНЕ/СУШЕНЕ
сушене за време, натиснете бутона
ИЗБОР НА СУШЕНЕ докато на
индикатора не светне желаното време.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Не
бива
да
превишавате
максималният товар пране за
сушене отбелязан в таблицата с
програмите, в противен случай
сушенето няма да е задоволително.
l В края на фазата на пране на дисплея
ще се покаже оставащото време за
сушене.
l Индикатора за програмата на сушене
- Пране
l Отворете чекмеджето за препарат,
изберете съответният препарат и
напълнете правилното количество.
l Обърнете се към списъка с програми за
пране в зависимост от типа на тъканите
които ще бъдат прани (например много
мръсен памук) и завъртете програматора
на необходимата програма.
l Ако
е
необходимо
температура на пране
настроите
l Когато
програмата
завърши
на
дисплея ще се изпише "End". След 5
минути машината ще влезе в режим
готовност (standby) (при определени
модели на дисплея ще се покажат две
линии).
l Изключете машината като завъртите
програматора на позиция OFF.
l Отворете вратата и извадете прането.
l Натиснете бутоните за избор на опции
(ако е необходимо).
l Проврете дали е пуснато захранването
с вода и дали маркуча за отводняване
е позициониран правилно.
- Сушене
l Изберете степента на сушене, която
желаете:
ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходяща за хавлии, халати и
обемисти дрехи).
ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).
ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за дрехи, които ще
прибрани без гладене).
ще свети до стартирането на фазата
на охлаждане, когато ще се включи с
ъответният индикатор за охлаждане.
бъдат
Чрез избор на програмата за вълнени
тъкани, е налична само степента на
сушене по подразбиране.
28
l Спрете водата.
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ
l За да отмените програмата за сушене
натиснете и задръжте бутона ИЗБОР
НА СУШЕНЕ за около 3 секунди.
ВНИМАНИЕ:
След отмяната на програмата за
сушене, ще се стартира програмата
за охлаждане и трябва да изчакате
10/20 минути преди да отворите
вратата.
За правилното функциониране на
уреда, за предпочитане е да не се
прекъсва фазата на сушене, освен
ако това е наистина необходимо.
Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с
бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да
отстранявате най-често срещаните проблеми.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА
l Модели с дисплей: грешката е показана с цифра прехдождана от буквата “E” (пример:
Error 2 (Грешка 2) = E2).
l Модели без дисплей: грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните
лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример:
Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).
Грешка
E2 (с дисплей)
2 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E3 (с дисплей)
3 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E4 (с дисплей)
4 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E7 (с дисплей)
7 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
Друг код за грешка
Възможни причини и практически решения
Пералната машина не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.
Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж.
раздела за инсталация)
Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната
машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен.
Пералната машина не източва вода.
Уверете се, че филтърът не е запушен.
Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.
Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на
водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.
Има прекалено много пяна и/или вода.
Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен
препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.
Проблеми с вратата.
Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в
машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.
Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела
и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.
Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел.контакт и
изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако
проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център
за обслужване на клиенти.
29
BG
9. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ДРУГИ НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Пералната машина
не
работи/стартира
Има изтекла вода
до машината
Пералната машина
не центрофугира
Силни вибрации /
шум по време на
центрофуга
Възможни причини и практически решения
Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.
Уверете се, че ел. захранването е включено.
Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите
друг уред, като лампа.
Вратата може да не е затворена правилно: отворете и
затворете вратата отново.
Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за
старт е натиснат.
Уверете се, че пералната машина не е паузирана.
Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и
тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете
добре крана и тръбата.
Уверете се, че филтърът е затворен правилно.
Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина
може да:
• Опита да балансира товара, като намали времето на
центрофуга.
• Намали скоростта на центрофугата, за намаляване на
вибрациите и шума.
• Изключи центрофугата, за да предпази машината.
Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете
заплетените дрехи, заредете пералнята отново и рестартирайте
програмата.
Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно
изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът
продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3).
Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете
се, че не е включена.
Уверете се, че не сте задали опции, които променят
центрофугата.
Употребата на прекалено много препарат може да
възпрепятства стартирането на центрофугата.
Възможно е пералнята да не е нивелирана: при необходимост,
регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.
Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и
разделители са премахнати.
Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти,
копчета и т.н.).
Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или
механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на
производителя.
Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на
неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.
30
- отичане
на
мътна
вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
Ако проблемът не може да бъде
отстранен или се съмнявате в повреда на
машината, незабавно се свържете с
оторизиран център за обслужване на
клиенти.
Винаги се препоръчва употребата на
оригинални резервни части, които можете
да откриете във всеки наш оторизиран
център за обслужване на клиенти.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
Гаранция
Продуктът е в гаранция съгласно
правилата и условията, посочени в
сертификата, включен към продукта.
Гаранционният сертификат трябва да
бъде надлежно попълнен и съхраняван,
за да може в случай на нужда, да бъде
представен пред оторизирания център за
обслужване на клиенти.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: няма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в своите
продукти, които счита за полезни,
без да променят основните им
характеристики.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
31
BG
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. CIKLUS SUŠENJA
8. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA/SUŠENJA
9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
32
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
33
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
HR
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Posljedni
dio ciklusa pranja/sušenja l Tkanine
zaprljane
tvarima
odvija se bez zagrijavanja (ciklus
poput ulja za kuhanje, acetona,
hlađenja) kako bi se postigla
alkohola, benzina, kerozina,
odgovarajuća temperatura rublja i
sredstava za uklanjanje mrlja,
spriječilo njegovo oštećenje.
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska; prije sušenja
u perilici sušilici moraju se oprati
u vrućoj vodi uz dodatnu
UPOZORENJE:
količinu deterdženta.
Nikada ne zaustavljajte rad
perilice sušilice prije završetka l Predmeti poput pjenaste gume
ciklusa sušenja.
(lateks
pjena),
kapa
za
Ukoliko to ipak učinite, rublje
plivanje, vodootpornih tkanina
brzo uklonite i rasprostrite
te rublja ili jastuka punjenih
kako bi raspršili postojeću
umecima od pjene ili gume; ne
toplinu.
smiju se sušiti u perilici sušilici.
da
su
nakon l Omekšivače i slične proizvode
koristite u skladu s propisanim
instalacije i postavljanja uređaja,
uputama proizvođača.
utikač i utičnica dostupni u
svakom trenutku.
l Predmeti zaprljani uljem mogu
se zapaliti, posebno prilikom
l Uređaj se ne smije postavljati
izlaganja izvorima topline poput
iza zaključanih, kliznih ili vrata
perilice sušilice. Predmeti se
sa šarkama na suprotnoj strani
zagrijavaju, uzrokujući oksidaciju
od perilice sušilice, na način
ulja koja proizvodi toplinu. Ukoliko
koji onemogućuje potpuno
se nastala toplina ne može
otvaranje vrata perilice sušilice.
ukloniti, predmeti postaju toliko
vrući da se zapale. Umetanje
l Maksimalan kapacitet suhog
uljem zaprljanih predmeta može
rublja ovisi o modelu (vidi
onemogućiti otklanjanje topline
kontrolnu ploču).
i time dovesti do opasnosti od
požara.
l Uređaj se ne smije koristiti
ukoliko su za čišćenje korištena l Ukoliko u perilici sušilici želite
sušiti tkanine zaprljane biljnim
industrijska sredstva.
ili uljem za kuhanje, ili
l U perilici sušilici nemojte sušiti
proizvodima za njegu kose;
neoprano rublje.
prije sušenja ih operite u vrućoj
l Pripazite
34
vodi uz dodatnu količinu l Držite perilicu rublja podalje od
deterdženta – to će smanjiti, ali
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
ne i potpuno ukloniti opasnost
kiše, vlage, izravne sunčeve
od požara.
svjetlosti.
džepova uklonite sve predmete l Prilikom prenošenja ili pomicanja
poput upaljača ili šibica.
perilice rublja, nemojte je držati za
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
l Dokumentaciju
o proizvodu
naslanjajte vrata perilice na
možete pronaći i na web stranici
transportna kolica. Kako je perilica
prizvođača.
rublja veoma teška, preporučamo
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
l U
l Prije
početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom,
potražite
pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti
uređaj
već
se
obratite
ovlaštenom servisu, te uvijek
zahtijevajte ugradnju originalnih
rezervnih dijelova. Nepoštivanje
navedenih uputa može imati
negativan utjecaj na sigurnost
korisnika i samog uređaja.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
l Prije
otvaranja vrata perilice Postavljanjem
oznake, pod
rublja, provjerite da u bubnju punom odgovornošću, potvrđujemo
nema vode.
da je ovaj uređaj u sukladnosti sa
l Kako biste isključili uređaj, svim sigurnosnim, zdravstvenim i
nemojte povlačiti električni kabel ekološkim zahtjevima europskog
ili sam uređaj.
zakonodavstva.
35
HR
l Iz
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
C
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
36
3
2
1
Upute za postavljanje vrata
namještaja
predložak na obrnutu
stranu vrata namještaja. Zglobni
element i magnet za zatvaranje
mogu se postaviti na desnu ili
lijevu stranu ovisno o vašim
željama. Označite položaj rupa za
vijke i zatim ih probušite.
HR
l Postavite
B
C
A
l Učvrstite
zglobne elemente
četirima isporučenim vijcima (A).
l Učvrstite
magnet (B) vijkom
(C).
D
l Postavite
ploču (D) na desnu ili
lijevu stranu ovisno o vašim
željama. Postavite plastični nosač
(E) ispod ploče i učvrstite ga
vijkom (F).
l Učvrstite
pokriv (G) u niži
položaj.
37
F
E
G
l Postavite
vrata namještaja na
prednji dio perilice uporabom
zglobnih elemenata. Postavite
odstojnike
ispod
zglobnih
elemenata (I) i zatim ih učvrstite
vijkom (H).
H I
Predlažemo vam da postavite
vrata tako da se otvaraju
nalijevo u istom smjeru kao i
vratašca perilice. Tako ćete
imati više prostora prilikom
umetanja odjeće u aparat.
l Ugurajte
nožica omogućava
postavljanje visine perilice u
rasponu od 820 mm do najviše
840 mm. Kako biste namjestili
visinu, skinite matice koje se
nalaze na svakoj nožici i zamijenite
ih isporučenim maticama od 5 mm.
Podignite nožicu na željenu visinu,
a zatim zategnite pridržnu maticu
za postolje perilice.
38
600
6
570
825 min.
in.
59
l Namjestiva
0m
820 min.
perilicu u otvor čija je
veličina naznačena na grafičkom
prikazu. Nosači namještaja mogu
se postaviti na prednji dio aparata,
dok će njegova visina ovisiti o visini
perilice.
60
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3)
HR
isključivo pomoću crijeva priloženog uz
uređaj (ne koristite stare setove cijevi).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
39
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
C
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
Ladica za deterdžent
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
10
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
40
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
Prije pokretanja programa
(PERILICE SUŠILICE)
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom
sušenja
veće brzine centrifuge kako bi smanjili
količinu vlage u rublju prije pokretanja
programa sušenja.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
l Kod pranja vune, pripazite da je rublje
prikladno za pranje u perilici. Provjerite
etiketu.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz potpuno
napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50%
električne energije u odnosu na dva
polovična pranja.
Da li je potrebno predpranje
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
visokoj
temperaturi,
mrlje
na
odjeći
41
HR
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l DOSTUPNO SAMO NA ODREĐENIM
MODELIMA: Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite graničnik i ispustite
vodu u spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
42
cijevi
ljepljivom trakom.
povezivanjem
ili
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
M
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
HR
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
L
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
I
SUŠENJE
Ukoliko želite da se ciklus sušenja
automatski pokrene nakon pranja,
odaberite odgovarajući program pomoću
tipke za ODABIR SUŠENJA.
Ili, pričekajte završetak pranja i potom
odaberite željenu količinu rublja i program
sušenja.
B
G
H
E
C
D
F
A Odabirač programa s
položajem OFF (isključeno)
B Gumb START/PAUSE
C Gumb ODGODA POČETKA
D Gumb ODABIR SUŠENJA
E Gumb BRZO / RAZINA
ZAPRLJANJA
F Gumb MOGUĆNOSTI
G Gumb ODABIR TEMPERATURE
H Gumb BRZINA CENTRIFUGE
G+H ZAKLJUČAVANJE GUMBA
I Digitalni zaslon
L Lampica pokazivača VRATA
ZAKLJUČANA
M Područje SMART FI+
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli ciklus pranja.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "End" (Kraj) ili će se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
Prije otvaranja vrata, pričekajte dok
se ne isključi svjetlosni pokazatelj
SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA
VRATA.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
43
Gumb START/PAUSE
UPOZORENJE:
Ne dirajte zaslon dok uključujete
perilicu u utičnicu jer uređaj kalibrira
sustave u prvim sekundama: ako
dirate zaslon uređaj neće ispravno
raditi. U tom slučaju isključite iz
utičnice i ponovite postupak.
Zatvorite vrata PRIJE
gumba START/PAUSE.
l Pritisnite kako bi pokrenuli odabrani
ciklus.
Nakon pritiska na gumb START/PAUSE
može proći nekoliko sekundi prije nego
uređaj počne s radom.
Odabirač PROGRAMA s
položajem OFF (ISKLJUČENO)
DODAJ ILI UKLONI PREDMETE NAKON
ŠTO JE PROGRAM ZAPOČEO (PAUSE)
Nakon pomicanja odabirača programa
zaslon se osvjetljuje i pokazuje postavke
odabranog programa.
Kako bi se sačuvala energija na kraju
ciklusa ili nakon razdoblja neaktivnosti
razina kontrasta na zaslonu će se
smanjiti.
l Pritisnite i držite gumb START/PAUSE
otprilike 2 sekunde (neki od svjetlosnih
pokazatelja će svijetliti, a pokazatelj
preostalog
vremena
će
treperiti,
pokazujući da je uređaj zaustavljen).
l Pričekajte dok se svjetlo DOOR LOCKED
N.B.: Za isključivanje uređaja okrenite
odabirač programa na položaj OFF.
l Pritisnite
gumb START/PAUSE
pokretanje odabranog ciklusa.
odabiranja
(VRATA ZAKLJUČANA) ne ugasi prije
nego otvorite vrata.
za
l Nakon što je program odabran odabirač
programa
ostaje
nepokretan
na
odabranom programu dok se ciklus ne
završi.
l „.End” („Kraj”) se pojavljuje na zaslonu
na kraju programa i svjetlo pored DOOR
LOCKED (VRATA ZAKLJUČANA) se
isključuje, moguće je otvoriti vrata.
l Isključite perilicu okretanjem odabirača na
položaj OFF (ISKLJUČENO).
Prije nego otvorite vrata provjerite je li
razina vode ispod razine vrata kako
biste izbjegli poplavu,
l Nakon dodavanja ili uklanjanja predmeta
zatvorite
vrata
i
pritisnite
gumb
START/PAUSE (program će nastaviti
gdje je stao).
OTKAZIVANJE PROGRAMA
l Za
otkazivanje programa namjestite
odabirač na položaj OFF (ISKLJUČENO).
l Pričekajte 2 minute dok se vrata ne
otključaju pomoću sigurnosnog uređaja.
Odabirač programa mora se vratiti na
položaj OFF na kraju svakog ciklusa
ili kad se započinje sljedeći ciklus
pranja prije odabira i pokretanja
idućeg programa.
Gumb ODGODA POČETKA
l Ovaj gumb vam dopušta prethodno
programiranje ciklusa pranja i odgađanje
početka ciklusa do 24 sata.
44
l Kako biste odgodili početak slijedite ovaj
- Odaberite željeni program.
- Pritisnite gumb za odgodu početka
jednom kako biste ga pokrenuli (na
zaslonu se pojavljuje h00), a zatim ga
pritisnite ponovno kako biste postavili
odgodu od 1 sat (na zaslonu se
pojavljuje h01). Prethodno postavljena
odgoda povećava se za 1 sat svaki put
kad pritisnete gumb, dok se na zaslonu
ne pojavi h24, u tom slučaju će se
idućim pritiskom gumba odgoda početka
ponovno vratiti na nulu.
Ako prekoračite maksimalnu količinu
rublja za sušenje navedenu u tablici
programa, rublje možda neće biti
dovoljno osušeno.
l Ako
želite
obrisati
odabir
prije
pokretanja programa, pritisnite gumb
nekoliko puta dok se svjetla ne ugase ili
pomaknite odabirač programa na položaj
OFF (ISKLJUČENO).
- Potvrdite
pritiskom
na
gumb
START/PAUSE. Odbrojavanje odgode
će započeti i nakon što završi program
će automatski početi s radom.
l Samo ciklus sušenja:
Pomoću odabirača odaberite željeni
program sušenja u skladu s vašim
tkaninama, pritiskom na ovaj gumb
moguće je odabrati razinu suhoće koja se
razlikuje od prethodno postavljene (osim
za program sušenja vune).
l Moguće je otkazati odgodu početka
okretanjem odabirača programa na OFF
(ISKLJUČENO).
l Za poništavanje ciklusa tijekom faze
Ako dođe do bilo kakvog prekida u
dovodu električne energije tijekom rada
uređaja, posebna memorija pohranjuje
odabrani program i, nakon ponovnog
uspostavljanja
električne
energije,
nastavlja s radom ondje gdje je prekinut.
sušenja, molimo pritisnite gumb na oko 3
sekunde.
UPOZORENJE:
Nakon otkazivanja programa sušenja
započinje faza hlađenja; molimo
pričekajte 10/20 minuta prije otvaranja
vrata.
Gumbi za mogućnosti trebaju se
odabrati prije pritiskanja gumba
START/PAUSE.
Ako
odabrana
mogućnost nije kompatibilna s
odabranim programom, svjetlosni
pokazatelj mogućnosti prvo treperi, a
zatim se ugasi.
l „.End” („Kraj”) se pojavljuje na zaslonu
na kraju programa i svjetlo pored DOOR
LOCKED (VRATA ZAKLJUČANA) se
isključuje, moguće je otvoriti vrata.
ODABIR SUŠENJA
Moguće je isključiti ciklus sušenja
okretanjem odabirača programa na
položaj OFF (ISKLJUČENO). Potrebno
je čekati dovršavanje faze hlađenja
(10/20 minuta) i isključivanje lampice
VRATA ZAKLJUČANA prije otvaranja
vrata.
l Za automatski ciklus pranja/sušenja:
nakon odabira programa pranja u skladu
s vrstom rublja, odaberite razinu suhoće
pritiskom na ovaj gumb. Na kraju
programa pranja odabrani ciklus sušenja
automatski započinje s radom.
45
HR
Ako program pranja nije kompatibilan s
odabranim automatskim sušenjem, ova
funkcija neće se pokrenuti.
postupak:
Gumb BRZO / RAZINA
ZAPRLJANJA
Ovaj gumb vam omogućava odabir između
dvije različite mogućnosti, ovisno o
odabranom programu:
uz novu kombiniranu akciju ciklusa
okretanja
bubnja,
pri
čemu
je
Voda napunjena i ispražnjena, pruža
odjeću očišćenu i ispranu do savršenstva
jer se sredstvo za pranje u potpunosti
otapa, osiguravajući učinkovito čišćenje.
l Ova funkcija namijenjena je ljudima s
- BRZO
osjetljivom kožom.
Gumb
postaje
aktivan
kad
odaberete brzi program RAPID (14/30/44
minute) na odabiraču i omogućava vam
odabir jednog od tri prikazana vremena
trajanja.
- Gumb RAZINA ZAPRLJANJA
l Nakon
što
je
program
odabran,
automatski će se pokazati odabrano
vrijeme pranja za taj program.
l Ova mogućnost vam pruža odabir između
3 razine intenziteta pranja mijenjajući
dužinu programa, ovisno o zaprljanju
tkanina (može se upotrebljavati samo na
nekim programima kako je prikazano u
tablici programa).
l Ova funkcija može se koristiti za dječje
predmete i za pranje jako prljavih
komada, za koje je potrebno dosta
sredstva za pranje, ili za pranje ručnika
čija vlakna zadržavaju sredstvo za pranje.
- HYGIENE +
Aktivira se kad postavite temperaturu na
60°C. Ova mogućnost pruža duboko
čišćenje vaše odjeće održavajući istu
temperaturu tijekom cijelog pranja.
Gumb ODABIR TEMPERATURE
l Ovaj
gumb vam dopušta
temperature ciklusa pranja.
Gumb MOGUĆNOSTI
Ovaj gumb vam pruža odabir između tri
različite mogućnosti:
promjenu
l Nije moguće podignuti temperaturu iznad
maksimalne dopuštene temperature za
program, kako bi se zaštitile tkanine.
- PRETPRANJE
l Ova mogućnost služi za pretpranje i
posebno je korisna za jako zaprljana
punjenja (može se koristiti samo u nekim
programima, kako je prikazano u tablici s
programima).
l Preporučamo
uporabu
samo
20%
preporučene količine prikazane na
pakiranju sredstva za pranje.
- AQUAPLUS
l Ova mogućnost (dostupna samo u nekim
programima) omogućava vam pranje
punjenja u većim količinama vode, te ovo,
46
l Ako želite izvršiti hladno pranje svi
pokazivači trebaju biti isključeni.
Gumb BRZINA CENTRIFUGE
l Pritiskom ovog gumba moguće je sniziti
maksimalnu brzinu, te ako želite ciklus
centrifuge može biti poništen.
l Ako
na programskoj oznaci nema
posebnih
informacija,
moguće
je
upotrebljavati
maksimalnu
brzinu
centrifuge očekivanu u programu.
Digitalni zaslon
Kako bi se spriječilo oštećenje
tkanina nije moguće povećati brzinu
iznad maksimalne dopuštene za
odabrani program.
Sustav pokazivača zaslona omogućava
vam stalno praćenje statusa uređaja.
3
pokrenuo pritisnite gumb dok ne dođete
do brzine centrifuge koju želite postaviti.
1 2 564 8
9
10
HR
l Kako bi se ciklus centrifuge ponovno
l Moguće je izmijeniti brzinu centrifuge bez
zaustavljanja uređaja.
7
Pretjerana količina sredstva za pranje
može dovesti do pretjerane količine
pjene. Ako uređaj otkrije prisutnost
pretjerane
količine
pjene
može
isključiti fazu centrifuge ili produžiti
trajanja programa i povećati potrošnju
vode.
1) LAMPICA POKAZIVAČA ZA ZAKLJUČANA
VRATA
l Lampica pokazivača svijetli kad su vrata
u potpunosti zatvorena.
Zatvorite vrata PRIJE
gumba START/PAUSE.
Uređaj
je
opremljen
posebnim
elektroničkim uređajem koji sprječava
centrifugu ako je teret neuravnotežen.
Na taj način se smanjuje buka i
vibracije vašeg uređaja i produžuje se
njegovo trajanje.
l Pritiskanjem
odabiranja
START/PAUSE
zatvorenim vratima pokazivač
trenutno zatreperiti, a zatim
osvijetliti.
sa
će
se
Ako vrata nisu dobro zatvorena,
lampica će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, a nakon toga će naredba za
pokretanje
biti
automatski
poništena. U tom slučaju, zatvorite
vrata na ispravan način i pritisnite
gumb START/PAUSE.
ZAKLJUČAVANJE GUMBA
l Istovremenim
pritiskom
na gumbe
TEMPERATURE SELECTION (ODABIR
TEMPERATURE)
i
SPIN
SPEED
(BRZINA CENTRIFUGE) oko 3 sekunde,
uređaj vam omogućava zaključavanje
gumba. Na ovaj način možete izbjeći
slučajne ili neželjene izmjene ako se
gumb na zaslonu slučajno pritisne tijekom
ciklusa.
l Pričekajte dok se svjetlo DOOR LOCKED
(VRATA ZAKLJUČANA) ne ugasi prije
nego otvorite vrata.
2) SPIN SPEED (BRZINA OCENTRIFUGE)
l Zaključavanje
gumba
može
se
jednostavno
poništiti
istovremenim
pritiskom na dva gumba ili isključivanjem
uređaja.
Pokazuje se brzina centrifuge odabranog
programa koja se može smanjiti ili izostaviti
pomoću određenog gumba.
47
3) LAMPICE POKAZIVAČA ZA TEMPERATURU
PRANJA
Pokazuje se temperatura pranja odabranog
programa koja se može promijeniti (ako je
dopušteno) pomoću određenog gumba. Ako
želite izvršiti hladno pranje svi pokazivači
trebaju biti isključeni.
l U svakoj fazi pranja „Kg Check”
4) TRAJANJE CIKLUSA
l Kad je program odabran, na zaslonu se
automatski pokazuje trajanje ciklusa, koje
se može razlikovati ovisno o odabranim
mogućnostima.
- prilagođava ritam okretanja bubnja za
vrstu tkanine u pranju;
l Nakon što je program započeo stalno
- prilagođava brzinu centrifuge u skladu s
teretom, izbjegavajući neuravnoteženost.
ćete moći vidjeti koliko je vremena
preostalo do kraja pranja.
omogućava praćenje informacija o teretu
u bubnju i u prvim minutama pranja:
- prilagođava potrebnu količinu vode;
- određuje dužinu ciklusa pranja;
- kontrolira
ispiranje
u
skladu
odabranom vrstom tkanine u pranju;
s
- prepoznaje prisutnost pjene po potrebi
povećavajući količinu vode tijekom
ispiranja;
računa
vrijeme
do
kraja
odabranog programa temeljeno na
standardnom punjenju, a tijekom ciklusa
uređaj ispravlja vrijeme kako bi bilo
primjenjivo na veličinu i sastav punjenja.
9) LAMPICE POKAZIVAČA ZA ODABIR
SUŠENJA
Pokazivači prikazuju razinu suhoće koja se
može odabrati pomoću gumba:
5) LAMPICA POKAZIVAČA ZA
ZAKLJUČAVANJE GUMBA
Lampica pokazivača ukazuje da su gumbi
zaključani.
EXTRA DRY (IZNIMNO SUHO)
(prikladno za ručnike, kupaonske
ogrtače i glomazne komade).
l Uređaj
6) WI-FI (samo neki modeli)
l U modelima koji imaju ovu mogućnost
Wi-Fi ikona pokazuje da sustav radi.
l Za sve informacije o funkcionalnosti i
upute za jednostavno konfiguriranje
usluge Wi-Fi, molimo pogledajte odjeljak
„Download”
na
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) LAMPICA POKAZIVAČA ZA RAZINU
ZAPRLJANOSTI
Lampica pokazivača pokazuje odabir
mogućnosti.
8) Kg Check (funkcija je aktivna samo za
određene programe)
l Tijekom prvih minuta ciklusa, pokazivač
„Kg Check” ostat će uključen dok
inteligentni osjetnik važe rublje i
prilagođava vrijeme ciklusa, potrošnju
vode i električne energije.
48
Automatski programi za sušenje
IRON DRY (SUHO ZA GLAČANJE)
(ostavlja
rublje
spremno
za
glačanje).
CUPBOARD DRY (SUHO ZA
POSPREMANJE)
(za predmete koji će se pospremiti
bez glačanja).
Vremenski određeni programi za sušenje
Mogu se koristiti za odabir programa
s vremenom sušenja.
Faza hlađenja
Aktivira se tijekom posljednjeg
razdoblja hlađenja, u posljednjih
10/20 minuta svake faze sušenja.
10) LAMPICE POKAZIVAČA MOGUĆNOSTI
Lampice pokazivača prikazuju mogućnost
koja se može odabrati pomoću određenog
gumba.
SMART FI+
Ovaj uređaj opremljen je tehnologijom
SMART Fi+ koja vam omogućava daljinsko
upravljanje pomoću aplikacije, zahvaljujući
funkciji Wi-Fi.
HR
SPAJANJE UREĐAJA (NA APLIKACIJI)
l Povežite uređaj s dovodom električne
energije.
Preporučamo dovršavanje postupka
spajanja uređaja pomoću funkcije WiFi prije postavljanja uređaja u otvor.
Ako ne znate položaj vaše antene NFC,
pomičite pametni telefon kružnim
pokretima iznad logotipa SMART Fi+
dok se ne potvrdi spajanje u aplikaciji.
Kako bi prijenos podataka bio uspješan,
ključno je DRŽATI PAMETNI TELEFON
NA NADZORNOJ PLOČI TIJEKOM OVIH
NEKOLIKO
SEKUNDI
POSTUPKA;
poruka na telefonu će vas obavijestiti
o ispravnom ishodu postupka i
obavijestiti vas kad je moguće
pomaknuti telefon.
l Preuzmite aplikaciju Candy simply-Fi na
svoj uređaj.
Aplikacija Candy simply-Fi dostupna
je za uređaje Android i iOS, za tablete i
za pametne telefone.
Saznajte sve detalje funkcije SMART
FI+ pregledavanjem aplikacije u
načinu DEMO.
Debele zaštitne navlake ili metalne
naljepnice na vašem pametnom
telefonu mogu utjecati ili spriječiti
prijenos podataka između uređaja i
telefona. Uklonite ih ako je to
potrebno.
l Otvorite aplikaciju, stvorite korisnički profil
i spojite uređaj slijedeći upute na zaslonu
uređaja ili pomoću uputa iz „Kratkog
priručnika” priloženog uz perilicu.
Uporabom pametnog telefona Android
opremljenog tehnologijom NFC (bežična
tehnologija kratkog dometa) postupak je
jednostavan (jednostavno spajanje); u
ovom slučaju slijedite upute na zaslonu
telefona, POSTAVITE GA I DRŽITE U
BLIZINI logotipa SMART Fi+ na
nadzornoj ploči perilice, kad se od vas
to traži u aplikaciji.
Zamjena nekih dijelova pametnog
telefona (stražnje maske, baterije itd.) s
dijelovima koji nisu originali može
rezultirati uklanjanjem antene NFC.
OMOGUĆI DALJINSKO UPRAVLJANJE
(POMOĆU APLIKACIJE)
Nakon spajanja perilice svaki put kad želite
njome daljinski upravljati pomoću aplikacije
prvo trebate staviti rublje, sredstvo za
pranje, zatvoriti vrata i odabrati položaj
SMART FI+ na perilici. Od tog trenutka
možete njome upravljati pomoću naredbi u
aplikaciji.
NAPOMENE:
Postavite svoj pametni telefon tako da
se antena NFC na njegovoj stražnjoj
strani poklapa s položajem logotipa
SMART Fi+ na uređaju.
49
Tablica programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(Vidi upravljačku ploču)
(MAX.)
2
1
Bijelo
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90 °
( )
Pamuk**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60 °
( )
Miješano
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60 °
Njega beba
2)
4)
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60 °
2
2
2,5
3
3
3
60 °
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40 °
Osjetljivo
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40 °
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
Cijeđenje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
Vuna/Svila
1
1
1
2
2
2
30°
Sušenje vune
1
1
1
2
2
2
-
Niska razina topline
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
4)
Dnevno
59 min.
Brzo
3) 4)
(sušenje)
Visoka razina topline
(sušenje)
Brzo pranje i
sušenje 59 min.
Položaj koji trebate odabrati kad želite omogućiti daljinsko upravljanje pomoću
aplikacije (preko Wi-Fi mreže). Ako perilica još nije pokretana, pritiskom gumba
START/PAUSE (POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE) na uređaju izvršava se
ciklus „Auto-Clean” (Automatsko čišćenje) namijenjen za čišćenje bubnja.
50
Odabirom
programa
RAPID
(BRZO) na odabiraču moguće je
pomoću gumba RAPID (BRZO)
odabrati jedan od tri brza
programa: 14 min, 30 min ili 44
min.
4)
Programi za automatsko sušenje.
HR
3)
Molimo pročitajte ove napomene:
* Maksimalni kapacitet punjenja suhe
odjeće, s obzirom na korišteni model (vidi
upravljačku ploču).
INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE
TESTOVE (Ref. EN standardi 50229)
Pranje
(Samo za modele s odjeljkom za
tekuće sredstvo za pranje)
Kad samo određeni broj proizvoda
imaju mrlje koje je potrebno
tretirati tekućim sredstvima za
izbjeljivanje, prethodno uklanjanje
mrlja može se obaviti u perilici
rublja.
Ulijte sredstvo za izbjeljivanje u
spremnik koji je umetnut u odjeljku
označenom brojem „2” u ladici za
sredstvo za pranje i postavite na
posebni
program
RINSE
(ISPIRANJE).
Kad je ova faza završena okrenite
odabirač programa na položaj
OFF (ISKLJUČENO), dodajte
ostatak tkanina i nastavite s
normalnim pranjem u programu
koji vam najviše odgovara.
( )
Samo s odabranom mogućnosti
PRETPRANJE (dostupni programi
s mogućnosti PRETPRANJE).
1)
Kad je program odabran, na
zaslonu se pojavljuje preporučena
temperatura pranja koja se može
sniziti pomoću odgovarajućeg
gumba (ako je dopušteno).
2)
Upotrijebite program ** s odabranom
maksimalnom
razinom
zaprljanosti,
maksimalnom
brzinom
centrifuge
i
temperaturom od 60°C. Preporuča se
testiranje i na nižoj temperaturi.
Sušenje
Prvo sušenje s A kg (punjenje se sastoji
od: jastučnica i ručnika) odabirom
programa
za
sušenje
pamuka
(
)suho za pospremanje (
).
Drugo sušenje s B kg (punjenje se
sastoji od: plahti i ručnika) odabirom
programa
za
sušenje
pamuka
(
)suho za pospremanje (
Kapacitet
(pranje)
(kg)
Za prikazane programe možete
prilagoditi trajanje i intenzitet
pranja pomoću gumba STAIN
LEVEL (RAZINA ZAPRLJANOSTI).
51
A (kg)
( )
).
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
Odabir programa
Za čišćenje različitih vrsta tkanina i različite
razine zaprljanosti perilica ima određene
programe za ispunjavanje svih potreba u
pranju (pogledaj tablicu programa).
PRANJE
Bijelo
Intenzivno pranje. Posljednja centrifuga
maksimalne brzine pruža učinkovitije
uklanjanje.
Pamuk
Ovaj program je prikladan za čišćenje
normalne razine zaprljanosti pamučnog
rublja i najučinkovitiji je program s obzirom
na kombinaciju potrošnje energije i vode za
pranje pamučnog rublja.
Miješano
Tijekom pranja i ispiranja brzina i ritam
pokretanja bubnja i razina vode su
optimizirani. Blaža centrifuga pomaže u
smanjenju nastanka nabora na tkanini.
Njega beba
Ovaj program omogućava vam pranje sve
dječje odjeće postižući savršenu čistoću i
dezinfekciju, postavljajući temperaturu na
najmanje 60°C.
Kako bi se optimizirao dezinfekcijski učinak
preporučamo uporabu sredstva za pranje u
prašku.
Dnevno 59 min
Ovaj posebno osmišljen program zadržava
visoku kvalitetu učinka pranja istovremeno
značajno
skraćujući
vrijeme
pranja.
Program je namijenjen smanjenoj količini
punjenja (pogledaj tablicu programa).
Rapid (Brzo) (14/30/44 min)
Ciklus pranja namijenjen za malu količinu i
nisku razinu zaprljanja. Za ovaj program je
preporučeno smanjiti količinu sredstva za
pranje kako bi se izbjeglo nepotrebno
rasipanje. Odabirom programa RAPID
(BRZO) i pomoću gumba možete odabrati
jedan od tri dostupna programa.
52
Osjetljivo
Ovaj program ima smanjeno vrijeme
okretanja bubnja tijekom ciklusa i posebno
je primjeren za pranje osjetljivih tkanina.
Ciklus pranja i ispiranja izvršava se uz
velike količine bode kako bi se osigurala
najbolja izvedba.
Ispiranje
Ovaj program izvršava 3 ispiranja sa
centrifugom među njima (koja se može
usporiti ili isključiti pomoću odgovarajućeg
gumba). Koristi se za ispiranje bilo koje
vrste tkanina, na primjer nakon ručnog
pranja.
Cijeđenje + Centrifuga
Program dovršava cijeđenje i maksimalnu
centrifugu. Moguće je obrisati ili smanjiti
brzinu centrifuge pomoću gumba SPIN
SPEED (BRZINA CENTRIFUGE).
Vuna/Svila
Ovaj program namijenjen je za ciklus pranja
osjetljive odjeće, posebno vunenih tkanina
označenih sa „Za pranje u perilici” i komada
odjeće napravljenih od svile ili označenih sa
„Perite kao svilu” na etiketi.
Pamuk (visoka razina topline)
Program
za
sušenje
na
visokim
temperaturama preporučen je za pamučne i
platnene predmete (uvijek pogledajte
deklaraciju na proizvodu).
UPOZORENJE:
Posude za doziranje korištene za
koncentrirani prašak i tekuća sredstva
za pranje moraju se ukloniti iz bubnja
prije pokretanja programa za sušenje.
Brzo pranje i sušenje 59 min.
Kad imate samo nekoliko komada za pranje
u žurbi, ovaj ciklus od 59 minuta je savršen
za uštedu vremena! Prikladan za lagano
punjenje od 1,5 kg (npr. 4 majice) ili tkaninu
koja nije jako zaprljana, u ovom ciklusu
vaša odjeća će biti oprana, isprana,
ocijeđena i osušena za manje od sat
vremena. Preporučamo smanjenje količine
sredstva za pranje prilikom uporabe ovog
programa kako bi se izbjeglo rasipanje.
Bubanj mijenja smjer tijekom ciklusa
sušenja kako bi se spriječilo zaplitanje i
potreba za dodatnim sušenjem. Hladan
zrak se upotrebljava tijekom posljednjih
10/20 minuta ciklusa sušenja kako bi se
smanjilo nabiranje.
Sušenje vune
Program za sušenje pri niskoj temperaturi
idealan je za sušenje vunene odjeće uz
maksimalnu pažnju i mekoće, smanjivanjem
trljanja tkanina i izbjegavanjem filcanja.
Preporučeno je preokrenuti odjeću prije
sušenja. Vrijeme je povezano s količinom
opranog rublja i brzinom okretanja
odabranog za pranje. Ciklus je prikladan za
male količine do 1 kg (3 džempera).
SMART FI+
Položaj koji trebate odabrati kad želite
omogućiti daljinsko upravljanje pomoću
aplikacije (preko Wi-Fi mreže). U ovom
slučaju početak ciklusa će se ostvariti
pomoću naredbi u aplikaciji. Ako perilica još
nije
povezana,
pritiskom
gumba
START/PAUSE na uređaju izvršava se
ciklus „Auto-Clean” (Automatsko čišćenje).
Osmišljen
za
dezinfekciju
bubnja,
uklanjanje neugodnih mirisa i produživanje
života uređaja; provjerite da nema punjenja
u bubnju prije pokretanja ciklusa „AutoClean”
i
upotrijebite
proizvođačevo
sredstvo za čišćenje perilice ili sredstvo za
pranje u prašku. Ostavite vrata perilice
otvorena na kraju ciklusa kako bi se
bubanj osušio. Preporuča se svakih 50
pranja.
Program ovog uređaja odobren je od
tvrtke Woolmark za sušenje vunenog
rublja uz uvjet da pranje i sušenje
bude u skladu s uputama na etiketi
rublja te uputama od proizvođača
uređaja.
Woolmark simbol predstavlja oznaku
certifikata u mnogim zemljama. M1715
Miješano (niska razina topline)
Program
za
sušenje
na
niskim
temperaturama preporučen je za sintetička i
miješana
vlakna
(uvijek
pogledajte
deklaraciju na proizvodu).
53
HR
SUŠENJE
l Sušite samo prethodno centrifugirano
7. CIKLUS SUŠENJA
rublje.
l Navedeni
primjeri su općeniti, za
postizanje najboljih rezultata sušenja bit
će potrebno nešto prakse.
Pravilan način sušenja
l Prilikom prve upotrebe, preporučamo
odabir kraćeg vremena sušenja od
navedenog, kako biste odredili potreban
stupanj suhoće.
l Preporučamo da ne sušite tkanine koje
se lako oštećuju, poput tepiha ili tkanina
debljih vlakana, kako biste izbjegli
začepljenje zračnog kanala.
Vrata
uređaja
su
opremljena
sigurnosnom zaštitom kako bi se
spriječio kontakt sa staklenim vratima
koja
mogu doseći visoku temperaturu
tijekom ciklusa sušenja.
Nije potrebno uklanjati sigurnosnu
zaštitu s uređaja prilikom uobičajene
upotrebe.
l Preporučamo da rublja razvrstate prema
sljedećim metodama:
- Prema oznakama odgovarajućeg
sušenja, prikazanim na etiketama
Prikladno za sušenje u sušilici.
Prikladno za sušenje na visokoj
temperaturi.
l Otvorite vrata.
l Umetnite rublje, ne prelazeći maksimalan
kapacitet naveden u tablici programa.
U slučaju većih (poput plahti) ili upijajućih
predmeta (poput ručnika ili traperica),
preporuča se smanjiti količinu rublja.
l Zatvorite vrata.
Sušiti isključivo na niskoj temperaturi.
l Okrenite programator na odgovarajući
NE sušite u sušilici.
program za vaše rublje.
l Perilica sušilica može vršiti sljedeće vrste
Ukoliko tkanina nema odgovarajuću
oznaku
na
etiketi,
može
se
pretpostaviti da nije prikladna za
sušenje u sušilici rublja.
sušenja:
- Program sušenja na niskoj temperaturi
prikladan za vunene tkanine (
oznaka na prikazu programa).
- Prema veličini i gustoći
Ukoliko je količina opranog rublja veća
od kapaciteta sušenja, odvojite rublje
prema gustoći (primjerice ručnike od
donjeg rublja).
- Program sušenja na niskoj temperaturi
prikladan
za
miješane
tkanine
- Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, pamuk, posteljina i
stolnjaci.
Sintetika: košulje, majice, kombinezoni,
itd. od poliestera ili poliamida, kao i
mješavine pamuka i sintetike.
- Program sušenja na visokoj temperaturi
prikladan
za
pamuk,
frotir,
lan,
54
(sintetika/pamuk) i sintetiku (
oznaka na prikazu programa).
tkanine od konoplje, itd. (
oznaka na prikazu programa).
l Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:
Tijekom faze sušenja bubanj će
povećati brzinu kako bi rublje bilo
ravnomjerno raspoređeno i time
optimizirati rezultate sušenja.
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
programa sušenja bit će
uključen sve do početka faze hlađenja
kada će se upaliti za to odgovarajući
indikator.
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
l Nakon završetka programa, na displayu
l Ukoliko želite odabrati vremenski program,
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
pritisnite tipku za ODABIR SUŠENJA dok se
ne upali svjetlosni indikator željenog vremena.
Kod programa za sušenje vune, nije
moguće odabrati stupanj sušenja
različit od početno postavljenog.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Perilica sušilica će izračunati vrijeme
potrebno za sušenje i odgovarajući
stupanj suhoće (vlažnosti), ovisno o vrsti
rublja i odabranom programu sušenja.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
UPOZORENJE:
Ne sušite rublje s posebnim punjenjem
(primjerice, pokrivače, punjene jakne i
sl) te osjetljive tkanine.
Ukoliko se radi o rublju koje nije
potrebno glačati, stavite manju količinu
kako biste sprječili nastanak nabora.
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
l Pritisnite START/PAUSE tipku (display
Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako
je nužno.
će prikazati preostalo vrijeme sušenja).
Uređaj prikazuje preostalo vrijeme
sušenja odabranog programa na
temelju standardne količine rublja, ali
tijekom ciklusa, preračunava vrijeme
ovisno o trenutnoj količini i vrsti rublja.
55
HR
l Indikator
l Pritisnite START/PAUSE tipku.
8. AUTOMATSKI CIKLUS
PRANJA/SUŠENJA
l Na kraju ciklusa pranja, display će
prikazati preostalo vrijeme sušenja.
Ne prelazite maksimalan kapacitet
rublja za sušenje naveden u tablici
programa, u suprotnom rezultat
sušenja neće biti zadovoljavajuć.
l Indikator
programa sušenja bit će
uključen sve do početka faze hlađenja
kada će se upaliti za to odgovarajući
indikator.
- Pranje
l Otvorite ladicu, odaberite deterdžent i
unesite pravilnu količinu.
l Potražite pomoć na listi programa pranja
ovisno o odabranoj tkanini (primjerice,
iznimno zaprljano pamučno rublje) i okrenite
programator na odgovarajući program.
l Podesite temperaturu ukoliko je potrebno.
l Podesite dodatne opcije (ukoliko je
potrebno).
l Nakon završetka programa, na displayu
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
- Sušenje
l Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako
je nužno.
Odabirom
programa
za
vunu,
dostupan je samo početno zadan
stupanj sušenja.
l Ukoliko
želite
odabrati
vremenski
program, pritisnite tipku za ODABIR
SUŠENJA dok se ne upali svjetlosni
indikator željenog vremena.
56
9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.
l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer:
greška 2 = E2)
l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…)
Prikazana greška
E2 (display)
2 treperenja LEDica
(bez displaya)
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica ne uzima vodu.
Pripazite da je otvoren dovod vode.
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)
E3 (display)
3 treperenja LEDica
(bez displaya)
E4 (display)
4 treperenja LEDica
(bez displaya)
E7 (display)
7 treperenja LEDica
(bez displaya)
Druga greška
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i
provjerite da je filter čist i prohodan.
Perilica ne ispušta vodu.
Pripazite da filter nije začepljen
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok
vode.
Prevelika količina pjene i/ili vode.
Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
Problem s vratima.
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
57
HR
IZVJEŠĆE O GREŠKI
OSTALE GREŠKE
Problem
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica rublja ne radi.
Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.
Provjerite da li ima struje.
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog
uređaja poput svjetiljke.
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta
START/PAUSE tipka.
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.
Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.
Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije
odabrana.
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje
centrifuge.
Iz perilice je procurila
voda.
Perilica ne centrifugira.
Snažne vibracije/buka
tijekom centrifuge.
Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice
kao navedeno u uputama.
Provjerite da su uklonjene transportne blokade.
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi,
itd.).
Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.
58
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
Ukoliko se problem opetovano javlja ili
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte
ovlašteni servis.
Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne
kod ovlaštenih servisa.
Jamstvo
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj.
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen
te ga spremite, kako biste ga u slučaju
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom
servisu.
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
59
HR
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. PROGRAM SUŠENJA
8. AVTOMATSKI PROGRAM ZA
PRANJE/SUŠENJE
9. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
60
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Aparat
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Č e je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
stroj vklopljen (velja samo za
in če so jim bila razložena navodila
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
61
SL
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Zadnja
faza programa pralno- l Perilo, na katerem so madeži od
sušilnega stroja poteka brez
jedilnega olja, acetona, alkohola,
segrevanja (faza ohlajanja), kar
bencina, kerozina, sredstev za
zagotavlja, da je perilo po koncu
odstranjevanje madežev, terpentina,
programa ustrezne temperature in
voska ali sredstev za odstranjevanje
voska in podobnih snovi morate
da ne bo poškodovano.
pred sušenjem v pralno-sušilnem
stroju temeljito oprat z vročo vodo
in večjo količino detergenta od
OPOZORILO:
običajne.
Nikoli ne izklapljajte pralnosušilnega stroja pred koncem
programa sušenja, č e nimate l V sušilnem stroju ni dovoljeno
sušenje penaste gume (pene
namena takoj pobrati perila iz
lateks), kap za prhanje,
stroja in ga razgrniti, kar bo
vodoodpornega tekstila, z gumo
omogočilo odvajanje toplote.
podloženih kosov ali oblačil
oziroma vzglavnikov, podloženih
l Tudi po instalaciji mora biti
ali obloženih s penasto gumo.
vtikač dostopen.
ne smete namestiti za l Mehčalce in podobne izdelke
uporabljajte skladno z navodili
zaklenjenimi vrati, za drsnimi
proizvajalca.
vrati ali za vrati s tečaji na
nasprotni strani kot so tečaji na
pralno-sušilnem stroju, saj bi l Perilo, na katerem so sledi olj,
lahko ta onemogočila, da bi se
se lahko spontano vžge, š e
vrata stroja do konca odprla.
posebej če je izpostavljeno viru
toplote, kot je to sušilni stroj.
l Največja
dovoljena količina
Posamezni kosi se segrejejo,
suhega perila je odvisna od
kar povzroči oksidacijsko reakcijo
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
olja, oksidacija pa proizvaja
toploto. Če odvajanje toplote ni
l V stroju ne smete sušiti perila, ki
možno, se perilo tako segreje, da
je bilo č iščeno z industrijskimi
lahko pride do vžiga. Č e od olja
kemikalijami.
umazano perilo mečete na kup,
ga zlagate ali shranite, to lahko
l V stroju ne sušite neopranega
onemogoči uhajanje toplote in
perila.
povzroči tveganje za vžig.
l Stroja
62
morate v stroju sušiti tudi l Ko izklapljate stroj iz električnega
perilo, umazano z rastlinskim
omrežja, vedno primite za vtikač,
ali jedilnim oljem, ali so na njem
nikoli ne vlecite za kabel.
sledi izdelkov za nego las, morate
te kose najprej oprati z vročo vodo l Stroj ne sme biti izpostavljen
dežju, neposredni sončni svetlobi
in večjo količino detergenta od
ali drugim vremenskim pogojem.
običajne. Tako boste tveganje
zmanjšali, vendar pa ga ne boste
l Pri premikanju ne dvigajte stroja
v celoti odpravili.
za gumbe ali predalček za pralna
l Iz žepov odstranite vse predmete,
sredstva; med transportom ne
predvsem vžigalnike in vžigalice.
odlagajte stroja na vrata.
Priporočamo, da stroj dvigneta
l Tehnični podatki o izdelku so
dve osebi.
dostopni na proizvajalčevi spletni
strani.
l V primeru nepravilnosti v delovanju
in/ali okvare stroj izklopite, zaprite
pipo za vodo in ne poskušajte sami
odpraviti napake. Takoj se obrnite
na najbližji pooblaščeni servis
in zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno vpliva
na varnost stroja.
Navodila za varno uporabo
l Pred čišč enjem
ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
Z oznako
na tem proizvodu
izjavljamo, na lastno odgovornost,
da je proizvod skladen z vsemi
evropskimi zahtevami o varnosti,
l Pred
odpiranjem vrat se zdravju in varstvu okolja, ki se v
prepričajte, da v bobnu ni vode. zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
63
SL
l Če
2. INSTALACIJA
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
1
A
B
A
B
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
B
A
A
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
l Na
dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
64
C
3
2
1
Navodila za montažo vrat
omarice
na hrbtno stran
vrat omarice. Tečaje in zapiralni
magnet lahko montirate na levo ali
desno stran, odvisno od potreb.
Označite položaj lukenj za vijake,
nato pa na teh mestih izvrtajte
luknje.
SL
l Postavite šablono
B
C
A
l Pritrdite
tečaje s 4 priloženimi
vijaki (A).
l Pritrdite
magnet (B) z vijakom
(C).
l Pritrdite
ploščo (D) na levo ali
desno stran, odvisno od zahtev
glede namestitve. Postavite
plastični nosilec (E) pod ploščo
in ga pritrdite z vijakom (F).
D
F
E
G
l Vstavite
zaščitni pokrovček (G)
v spodnjo odprtino.
65
l Namestite
vrata omarice na
tečaje na sprednji strani
pralnega stroja. Pod tečaje
vstavite distančnike (I) in jih
privijte z vijaki (H).
H I
Priporočamo vam, da vrata
omarice postavite tako, da se
bodo odpirala v levo, to je v
isti smeri kot vrata pralnega
stroja. Tako boste imeli več
prostora pri vstavljanju perila
v pralni stroj.
4 nastavljivimi nogicami je
mogoče nastaviti pralni stroj po
višini med 820 mm in največ
840 mm. Če ž elite stroj
nastaviti po višini, morate sneti
matice z vseh nogic in jih
nadomestiti s priloženimi 5 mm
maticami. Nogice nastavite na
želeno višino, zatem pa do
konca privijte protimatico pod
podložko.
66
600
6
570
825 min.
in.
59
l S
0m
820 min.
pralni stroj v odprtino
velikosti, navedenih na diagramu.
Podnožje omarice je mogoče
nastaviti č ez celotni sprednji del
aparata, višina pa je odvisna od
nastavljene višine stroja.
60
l Potisnite
Vodovodni priključki
3
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
SL
l HLADNA
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
min 4 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
67
max 100 cm
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
1
2
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
68
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
3. PRAKTIČNI NASVETI
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem perila iz volne se
prepričajte, da so primerni za pranje v
stroju. Preverite oznako na etiketi na
oblačilu.
Pred
vklopom
programa
(PRALNO-SUŠILNI STROJI)
sušenja
l ZA PRIHRANEK na energiji in času pred
sušenjem v stroju izberite centrifugiranje
pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost
vode v perilu.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
Za pranje zelo umazanega belega
perila
priporočamo
program
za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila,
ki pri srednjih/visokih temperaturah
zagotavljajo odlične rezultate.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj umazano
“belo” ali pisane tkanine obstojnih barv,
medtem ko so tekoči detergent ali “do barv
prijazni ” praški primerni za pranje manj
umazanega pisanega perila.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
Je potrebno pranje z vročo vodo?
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
l Madeže
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
69
SL
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
Čiščenje filtra
l Na
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l SAMO NEKATERI MODELI: izvlecite
gibljivo cev, odstranite čep in odtočite
vodo v posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
70
koncu
jermenom.
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
M
Izbiranje programov
A
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
SUŠENJE
Če želite, da stroj po pranju samodejno
opravi tudi program sušenja, izberite
ustrezen program s pomočjo tipke za
IZBIRANJE SUŠENJA.
Če želite, pa lahko perilo najprej operete,
nato pa izberete ustrezen program
sušenja in perilo, ki ga želite posušiti.
I
H
E
C
D
F
A Vrtljivi gumb za programe z
oznako OFF
B Tipka START/PREMOR
C Tipka za ZAMIK VKLOPA
D Tipka za IZBIRO SUŠENJA
E Tipka HITRI / STOPNJA
UMAZANOSTI
F Tipka MOŽNOSTI
G Tipka za IZBIRO TEMPERATURE
H Tipka za IZBIRO OŽEMANJA
G+H Zaklepanje tipk
I Prikazovalnik
L Opozorilna lučka ZAKLENJENIH
VRAT
M Predel SMART Fi+
zaženite program..
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
Tehnični podatki
Tlak vode: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
AMP
B
G
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
SL
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
/
71
Tipka START/PREMOR
POZOR:
med vstavljanjem vtiča se ne dotikajte
prikazovalnika, saj stroj v prvih
sekundah
izvede
samodejno
umerjanje, ki ga na ta način lahko
prekinete. Če se to zgodi, obstaja
tveganje, da stroj nikoli ne bo
optimalno deloval. V tem primeru
izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in
ponovite postopek.
Pred pritiskom tipke START/PREMOR
zaprite vrata.
l Pritisnite
tipko za začetek cikla,
nastavljenega
z
vrtljivimi
gumbom
programov.
Po zagonu pralnega stroja s pritiskom
tipke
START/PREMOR
je
treba
počakati nekaj sekund, preden stroj
začne program.
Vrtljivi gumb za programe z
oznako OFF
DODAJANJE ALI ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU PROGRAMA (PREMOR)
Če gumb obrnete, se prikazovalnik
osvetli in na njem se prikažejo parametri
izbranega programa.
Po zaključku cikla ali po določenem času
neuporabe se svetlost prikazovalnika
zmanjša, kar omogoči prihranek energije.
l Pritisnite gumb START/PREMOR in ga
zadržite
pritisnjenega
2
sekundi
(nekatere signalne lučke in oznaka
preostalega časa utripajo v znak premora
v delovanju stroja).
Opomba; če želite stroj izključiti,
pomaknite vrtljivi gumb programov na
oznako OFF.
l Počakajte,
l Pritisnite tipko START/PREMOR, da
da
opozorilna
lučka
ZAKLENJENIH VRAT ugasne, preden
odprete vrata.
začnete pralni cikel.
l Med potekom pralnega cikla je vrtljivi
gumb programov ustavljen na izbranem
programu do zaključka pranja.
l Po
prikazu
napisa
"End"
na
prikazovalniku in izklopu opozorilne lučke
ZAKLENJENIH VRAT je vrata mogoče
odpreti.
l Na koncu cikla izključite pralni stroj, kar
storite tako, da vrtljivi gumb programov
pomaknete na oznako OFF.
Prepričajte se, da voda ne sega do
vrat, preden jih odprete, da ne pride
do izliva.
l Ko ste dodali oziroma odvzeli želeno
perilo, zaprite vrata in pritisnite tipko
START/PREMOR (program se nadaljuje
od točke, na kateri ste ga prekinili).
PREKLIC NASTAVLJENEGA PROGRAMA
l Za preklic programa pomaknite vrtljivi
gumb programov na oznako OFF.
Vrtljivi gumb programov je treba na
koncu pralnega cikla in pred izbiro
novega vselej pomakniti na oznako
OFF.
l Počakajte DVE minuti, da varnostni
mehanizem odklene
njihovo odprtje.
72
vrata
in
dovoli
voljo. Ko se zaključi pralni program, se
samodejno začne nastavljeni cikel
sušenja.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l Ta tipka omogoča nastavitev začetka
z
največ
24
Če izberete program pranja, ki ni
združljiv s samodejnim sušenjem, te
tipke ni mogoče sprožiti.
urnim
l Za nastavitev zamika vklopa sledite
naslednjemu postopku:
Cikel je mogoče v celoti izvesti le, če
količina perila ne presega največje
količine, ki jo je mogoče posušiti in je
navedena v tabeli programov, sicer
rezultat sušenja ni zadovoljiv.
- Nastavite želeni program.
- Pritisnite tipko, da program sprožite (na
prikazovalniku se prikaže oznaka h00),
nato pa jo pritisnite znova, da nastavite
1-urni zamik (na prikazovalniku se
prikaže oznaka h01). Z vsakim
naslednjim pritiskom povečate zamik
vklopa za 1 uro vse do 24 ur, medtem
ko z nadaljnjim pritiskom prekličete
zamik vklopa.
l Če želite preklicati izbiro pred začetkom
programa, večkrat pritisnite tipko, dokler
ustrezne signalne lučke ne ugasnejo, ali
pomaknite vrtljivi gumb programov na
oznako OFF.
l Izvedba le cikla sušenja:
- Potrdite izbiro s pritiskom tipke
START/STOP, da začnete odštevanje,
po zaključku katerega se program
samodejno začne.
l Zamik vklopa lahko prekličete, tako da
potem ko ste z vrtljivim gumbom izbrali
najprimernejši program sušenja glede na
perilo, lahko s to tipko spremenite
prednastavljeno stopnjo temperature
(razen pri ciklu sušenja volne).
vrtljivi gumb programov pomaknete na
oznako OFF.
l Za preklic cikla med fazo sušenja
pritisnite tipko in jo zadržite pritisnjeno 3
sekunde.
Če pride med delovanjem pralnega
stroja do izpada električne energije,
posebni pomnilnik
shrani izbrano
nastavitev in ob povratku toka stroj
nadaljuje program od točke, na kateri je
bil prekinjen.
POZOR:
po preklicu programa sušenja se
začne faza ohlajanja in pred odprtjem
vrat je treba počakati 10 do 20 minut.
Izbirne tipke je treba izbrati pred
pritiskom tipke START/PREMOR.
Če ste izbrali možnost, ki ni združljiva
z
izbranim
programom,
začne
ustrezna
signalna
lučka
najprej
utripati, nato pa ugasne.
l Po
prikazu
napisa
"End"
na
prikazovalniku in izklopu opozorilne lučke
ZAKLENJENIH VRAT je vrata mogoče
odpreti.
Cikel sušenja lahko prekličete tudi
tako, da vrtljivi gumb programov
pomaknete na oznako OFF. Pred
odprtjem vrat je treba počakati na
zaključek faze ohlajanja (10 do 20
minut) in na izklop opozorilne lučke
ZAKLENJENIH VRAT.
Tipka za IZBIRO SUŠENJA
l Izvedba samodejnega cikla pranja/sušenja:
po izbiri pralnega programa glede na
vrsto perila lahko s to tipko izberete
stopnjo sušenja med tistimi, ki so na
73
SL
pralnega cikla
zamikom.
Tipka
HITRI
UMAZANOSTI
/
odstrani pralno sredstvo in zagotavlja
učinkovito pranje.
STOPNJA
l Ta funkcija je bila zasnovana posebej za
Ta tipka omogoča izbiro med dvema
različnima
možnostma,
odvisno
od
izbranega programa:
- HITRI
To možnost je mogoče aktivirati, če izberete
program HITRI (14/30/44 min), na voljo pa
so tri različna trajanja.
- STOPNJA UMAZANOSTI
l Ob izbiri programa se samodejno izpiše
prednastavljeni čas pranja programa.
l Uporaba te funkcije si priporoča tudi za
otroška oblačila in za zelo umazano
perilo, kjer je potrebna večja količina
pralnega sredstva oziroma za pranje
frotirastega perila, ki je bolj nagnjeno k
zadrževanju pralnega sredstva v svojih
vlaknih.
- HIGIENA +
l Ta možnost omogoča izbiro med 3
ravnmi intenzivnosti pranja, odvisno od
stopnje umazanosti perila, pri č emer se
spremeni
tudi
trajanje
izbranega
programa (uporabiti jo je mogoče le pri
nekaterih programih, kot je navedeno v
tabeli programov).
Ta možnost zagotavlja higiensko č isto
perilo, pri čemer ohranja enako temperaturo
ves čas pranja, na voljo pa je le, če
nastavite temperaturo najmanj 60 °C.
Tipka za IZBIRO TEMPERATURE
l Ta
tipka
omogoča
spremembo
temperature nekaterih ciklov pranja.
Tipka MOŽNOSTI
Ta tipka omogoča
različnimi možnostmi:
ljudi z nežno in občutljivo kožo, pri katerih
lahko le najmanjši ostanek pralnega
sredstva povzroči draženje kože ali
alergijske reakcije.
izbiro
med
tremi
- PREDPRANJE
l Ta možnost omogoča izvedbo predpranja
in
je
posebej
primerna
za
zelo umazano perilo (uporabiti jo je
mogoče le pri nekaterih programih, kot je
navedeno v tabeli programov).
l Priporočljivo je uporabiti le 20 % količine
pralnega sredstva, ki je navedena na
embalaži.
l Zaradi zaščite tkanin, ni mogoče nastaviti
višje temperature od tiste, ki je najvišja za
predvideni program.
l Če
želite izvesti program hladnega
pranja, morajo biti vse signalne lučke
ugasnjene.
Tipka za IZBIRO OŽEMANJA
l S pritiskom te tipke je mogoče znižati
najvišjo hitrost ožemanja, ki je na voljo za
izbrani program, vse do popolnega
izklopa centrifuge.
l Če na etiketi ni drugače navedeno, lahko
- AQUAPLUS
l Ta možnost (ki je na voljo le pri nekaterih
programih) omogoča pranje perila z večjo
količino vode. Z novim kombiniranim
delovanjem ciklov vrtenja bobna z
dovajanjem
in
odvajanjem
vode
zagotavlja brezhibno č isto in izprano
perilo, pri tem pa iz tkanin popolnoma
74
oblačilo ožemate pri najvišji predvideni
hitrosti za izbrani program.
Zaradi zaščite tkanin, ni mogoče nastaviti
višje hitrosti od tiste, ki je najvišja
predvidena za posamezni program.
l Za vnovični vklop ožemanja zadošča, da
dokler
Pred pritiskom tipke START/PREMOR
zaprite vrata.
ne
l Hitrost ožemanja je mogoče kadarkoli
l Po
pritisku tipke START/PREMOR
opozorilna lučka sprva utripa, nato pa
stalno sveti do zaključka pranja.
spremeniti, tudi brez pritiska tipke za
PREMOR.
Prevelik odmerek pralnega sredstva lahko
povzroči prekomerno penjenje. Če pralni
stroj zazna prekomerno penjenje, lahko
izključi ožemanje ali podaljša trajanje
programa in poveča porabo vode.
Če vrata niso pravilno zaprta,
opozorilna
lučka
nadaljuje
z
utripanjem š e približno 7 sekund,
zatem pa se ukaz za zagon samodejno
prekliče. V tem primeru pravilno
zaprite vrata in znova pritisnite tipko
START/PREMOR.
Ta model ima posebno elektronsko
napravo, ki preprečuje ožemanje, če perilo
ni enakomerno razporejeno v bobnu. To
zmanjša tresljaje in omogoča tišje
delovanje, obenem pa zagotovi daljšo
življenjsko dobo perila.
l Počakajte,
da
opozorilna
lučka
ZAKLENJENIH VRAT ugasne, preden
odprete vrata.
ZAKLEPANJE TIPK
2) VRTLJAJI OŽEMANJA
l Če hkrati pritisnete tipki za IZBIRO
Označuje hitrost ožemanja izbranega
programa, ki jo je mogoče spremeniti ali
preklicati z ustrezno tipko.
TEMPERATURE in IZBIRO OŽEMANJA
ter ju zadržite pritisnjeni približno 3 sekunde,
zaklenete tipke. Na ta način lahko preprečite
neželene ali nenamerne spremembe.
l Zaklepanje tipk je mogoče preklicati
3)
OPOZORILNE
TEMPERATURE
LUČKE
IZBIRE
Prikazovalnik
Označujejo temperaturo pranja izbranega
programa, ki jo je mogoče spremeniti z
ustrezno tipko (kjer je to predvideno). Če
želite izvesti program hladnega pranja,
morajo biti vse signalne lučke ugasnjene.
Opozorilni sistem zaslona uporabnika
stalno obvešča o delovanju stroja.
4) TRAJANJE CIKLA
preprosto tako, da znova pritisnete tipki
za aktiviranje ali izključite stroj.
3
1 2 564 8
9
l Ob izbiri programa se na prikazovalniku
10
samodejno izpiše trajanje cikla, ki je
odvisno od izbranih možnosti.
l Po začetku programa vas prikazovalnik
ves čas obvešča o preostalem času do
zaključka pranja.
7
l Stroj
ta čas izračuna na podlagi
standardne napolnjenosti bobna, vendar
ga med ciklom popravi glede na dejansko
količino in sestavo perila.
1) OPOZORILNA LUČKA ZAKLENJENIH VRAT
l Ta lučka opozarja na zaprtje vrat.
75
SL
pritisnete tipko tolikokrat,
nastavite želene hitrosti.
5) OPOZORILNA LUČKA ZAKLEPANJA
TIPK
Označuje, da so tipke zaklenjene.
6) Brezžično omrežje (samo pri nekaterih
modelih)
l Pri
modelih s funkcijo brezžičnega
omrežja označuje, da slednja deluje.
l Za vse informacije glede funkcij in
navodil
za
preprosto
nastavitev
brezžičnega
omrežja
si
oglejte
zavihek "Prenos" na spletni strani
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) OPOZORILNA
UMAZANOSTI
LUČKA
STOPNJE
le
pri
l V
prvih minutah delovanja ostane
opozorilna lučka "Kg Check" prižgana,
medtem ko stroj računa preostali čas do
zaključka cikla na podlagi dejanske
količine perila v bobnu.
l "Kg Check" meri med vsemi fazami
pranja vrsto podatkov o perilu v bobnu in
v prvih minutah pralnega cikla:
- nastavi potrebno količino vode;
- določi trajanje pranja;
- nastavi izpiranje na podlagi količine in
vrste perila v bobnu;
- nastavi ritem vrtenja bobna
prilagoditve vrsti tkanine;
Opozorilne lučke navajajo stopnje sušenja,
ki jih je mogoče izbrati z ustrezno tipko:
Samodejni programi sušenja
ZELO SUHO
(primerno za brisače, kopalne plašče
in velike kose perila).
ZA LIKANJE
(po sušenju je perilo primerno za
likanje).
ZA V OMARO
(za perilo, ki ne potrebuje likanja).
Programi s časovnim zamikom
Uporabiti jih je mogoče za nastavitev
časovnega zamika programov sušenja.
Opozarja na izbiro ustrezne možnosti.
8) "Kg Check" (omogočen
nekaterih programih)
9) OPOZORILNE LUČKE IZBIRE SUŠENJA
zaradi
- prepozna prisotnost pene in pri tem po
potrebi poveča količino vode med
izpiranji;
- nastavi število vrtljajev centrifuge glede
na napolnjenost bobna, pri tem pa
prepreči neuravnoteženo razporeditev
perila v njem.
76
Faza ohlajanja
Prižge se v zaključni fazi ohlajanja,
zadnjih 10 do 20 minut vsakega sušenja.
10) OPOZORILNE LUČKE MOŽNOSTI
Opozorilne lučke navajajo možnosti, ki jih je
mogoče izbrati z ustreznimi tipkami.
SMART Fi+
Ta aparat je opremljen s tehnologijo
SMART Fi+, ki omogoča daljinsko
upravljanje
stroja
preko
aplikacije
zahvaljujoč funkciji brezžičnega omrežja.
REGISTRACIJA STROJA V APLIKACIJI
Svetujemo vam, da vgradni stroj
registrirate, preden ga vgradite v omarico.
Če ne poznate položaja vaše antene
NFC, počasi premikajte vaš pametni
telefon s krožnimi gibi okrog logotipa
Smart Fi+, dokler aplikacija ne potrdi
povezave. Da zagotovite uspešen
prenos podatkov, mora biti PAMETNI
TELEFON MED CELOTNIM POSTOPKOM
POLOŽEN NA UPRAVLJALNI PLOŠČI
(nekaj sekund); sporočilo na aparatu vas
obvesti o pravilnem izidu postopka in vam
sporoči, kdaj lahko pametni telefon
umaknete.
l Prenesite aplikacijo Candy simply-Fi na
vašo napravo.
Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo
za naprave z operacijskim sistemom
Android ali iOS, tako za tablične
računalnike kot za pametne telefone.
Za podrobnejše podatke o funkcijah, ki
jih omogoča tehnologija SMART Fi+, si
oglejte predstavitveno različico.
Debel ovitki ali kovinske nalepke na
vašem
pametnem
telefonu
lahko
vplivajo na prenos podatkov med
strojem in telefonom ali pa ga
onemogočijo. Po potrebi jih odstranite.
l Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški
profil in registrirajte aparat po navodilih, ki
se izpišejo na zaslonu aparata ali jih
najdete v "Hitrem vodniku", ki je
priložen aparatu.
Če vaš pametni telefon temelji na
operacijskem sistemu Android in ima
funkcijo NFC (Near Field Communication),
je postopek registracije enostaven (Easy
Enrollment); v tem primeru sledite
navodilom na zaslonu telefona, ki ga
PRISLONITE ob logotip SMART Fi+ na
upravljalni plošči, kadar aplikacija od vas
tako zahteva.
Pri zamenjavi nekaterih sestavnih
delov pametnega telefona (npr. zadnji
pokrov, baterija ipd.) z neoriginalnimi
nadomestnimi deli se lahko anteno
NFC odstrani.
DALJINSKO
UPRAVLJANJE
STROJA
PREKO APLIKACIJE
Ko ste opravili registracijo, vsakič, ko želite
daljinsko upravljati stroj preko aplikacije,
vstavite perilo v boben, dodajte pralno
sredstvo, zaprite vrata in izberite položaj
SMART Fi+ na stroju; od tega trenutka
dalje lahko stroj upravljate s pomočjo
ukazov aplikacije.
OPOMBE:
Postavite vaš pametni telefon tako, da
bo antena NFC, ki se nahaja na
njegovi zadnji strani, usmerjena proti
logotipu Smart Fi+ na upravljalni
plošči stroja.
77
SL
l Priključite aparat na električno omrežje.
Tabela programov
1)
(NAJVEČ) *
PROGRAM
2
1
(oglejte si upravljalno ploščo)
(NAJVEČ)
2
1
Obstojni
bombaž
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Bombaž**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Občutljivo perilo
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
-
Volna/Svila
1
1
1
2
2
2
30°
Volna
1
1
1
2
2
2
-
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
Mešane
2)
4)
tkanine
Otroška
2)
4)
oblačila
4)
Dnevni
59 min. program
Hitri
3) 4)
(sušenje)
Mešane tkanine
(sušenje)
Bombaž
(sušenje)
Pranje in sušenje
59 min.
Ta položaj je treba izbrati, če želite omogočiti daljinsko upravljanje s pomočjo
aplikacije preko brezžičnega omrežja. Če stroja še niste registrirali, s pritiskom
tipke START/PREMOR na aparatu sprožite cikel "Samodejno čiščenje" stroja.
78
Samo, če je izbrana možnost
PREDPRANJA
(programi,
ki
omogočajo možnost PREDPRANJA).
1)
Ko izberete pralni program, se na
prikazovalniku izpiše priporočena
temperatura,
ki
jo
lahko
spremenite (kjer je to predvideno)
z ustrezno tipko, pri čemer ne
morete
nastaviti
višje
od
predvidene.
2)
4)
Programi, ki omogočajo samodejno
sušenje.
OBVESTILO ZA TESTNE LABORATORIJE
(STANDARD EN 50229)
Pranje
(Le pri modelih s posodico za
tekoči detergent za pranje
perila).
Če imajo samo nekatera oblačila
madeže, ki zahtevajo nanos
posebnih belilnih sredstev, lahko
izberete
pralni
program
za
odstranjevanje trdovratnih madežev.
V razdelek "2" predala za pralna
sredstva vstavite posodico, ki jo
prejmete skupaj s strojem, vanjo
nalijte Ko se ta program zaključi,
nastavite vrtljivi gumb za izbiro
programov na oznako OFF,
dodajte z belilnim sredstvom
opranim oblačilom preostalo perilo
in začnite pranje z najprimernejšim
pralnim programom.
( )
Če s pomočjo vrtljivega gumba za
izbiro programov izberete HITRI
program in pritisnete tipko HITRI,
lahko izberete enega od 3 hitrih
programov, ki jih pralni stroj
omogoča, in sicer 14, 30 in 44
minutnega.
Uporabite program **, tako da izberete
najvišjo stopnjo umazanosti, najvišjo
hitrost ožemanja in temperaturo 60 °C.
Ta program se priporoča tudi za
primerjalne teste pri najnižji temperaturi.
Sušenje
Prvo sušenje opravite z A kg (sestava
perila: prevleke za blazine in brisače), pri
tem pa izberete program za sušenje
bombaža (
) za v omaro (
).
Drugo sušenje opravite z B kg (sestava
perila: posteljnina in brisače), pri tem pa
izberete program za sušenje bombaža
(
) za v omaro (
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
Količina
perila
(pranje)
(kg)
Pri navedenih programih je s tipko
STOPNJA UMAZANOSTI nastavite
čas in intenzivnost pranja.
79
( )
).
SL
Opombe, ki jih je treba upoštevati
* Največja količina suhega perila je odvisna
od modela (oglejte si upravljalno ploščo).
3)
Izbira programov
Pralni stroj ima posebne programe za
pranje različnih vrst tkanin in stopenj
umazanosti, s katerimi je mogoče zadostiti
vsem zahtevam pranja (oglejte si tabelo
programov).
PRANJE
Obstojni bombaž
To je najučinkovitejši program pranja.
Končno ožemanje pri najvišji hitrosti
zagotovi, da je perilo odlično ožeto.
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanih bombažnih oblačil in je najbolj
učinkovit z vidika kombinirane porabe vode
in energije za pranje bombažnega perila.
Mešane tkanine
Pranje in izpiranje sta optimalno prilagojena
z vrtenjem bobna in s porabo vode. Nežno
ožemanje zmanjša mečkanje perila.
Otroška oblačila
Ta program zagotavlja brezhibno čistočo in
higieno otroških oblačil s pranjem pri
temperaturi 60°C.
Za zagotovitev optimalne higiene je
priporočljiva uporaba pralnega praška.
Dnevni 59 min. program
Ta program zagotavlja najvišjo kakovost
pranja z istočasno veliko prednostjo
občutno krajšega časa pranja. Pralni cikel je
zasnovan za manjšo količino perila (oglejte
si tabelo programov).
Hitri (14/30/44 min.)
Priporočeni program za pranje manjših
količin manj umazanega perila. Pri tem
programu je priporočljivo uporabiti manjšo
količino pralnega sredstva kot običajno,
da se prepreči nepotrebno trošenje.
Z izbiro HITRIH programov in pritiskom
ustrezne tipke je mogoče izbrati enega od 3
hitrih programov, ki so na voljo.
80
Občutljivo perilo
Pri tem programu, ki je posebej primeren za
pranje zelo občutljivih tkanin, se izmenjujejo
faze delovanja in premorov. Večja količina
vode pri pranju in izpiranju zagotavlja
najboljše učinke.
Izpiranje
Ta program opravi 3 cikle izpiranja perila z
vmesnim ožemanjem (ki ga je po potrebi
mogoče z ustrezno tipko izključiti ali pa
zmanjšati njegovo moč). Uporaben je tudi
za izpiranje vseh vrst tkanin, na primer po
ročnem pranju.
Izčrpavanje + Ožemanje
Pri tem programu pralni stroj neposredno
izčrpa vodo in izvede cikel ožemanja pri
visoki hitrosti. Če želite, da stroj le izčrpa
vodo ali želite znižati moč ožemanja,
zadošča, da pritisnete tipko NASTAVITEV
HITROSTI OŽEMANJA.
Volna/Svila
Ta program je z nežnim ciklom pranja
posebej primeren za volnena in svilena
oblačila, ki jih je dovoljeno prati v pralnem
stroju.
SUŠENJE
Mešane tkanine
Program sušenja pri nizki temperaturi,
priporočen
za
tkanine
iz
mešanih
(sintetika/bombaž) in sintetičnih vlaken
(vselej upoštevajte etiketo na tkaninah).
POZOR:
pred začetkom programa sušenja je
treba posodice za praškasto ali tekoče
pralno sredstvo odstraniti iz bobna.
Volna
Program sušenja pri nizki temperaturi,
idealen za nežno sušenje volnenega perila,
ki preprečuje krčenje in deformiranje.
Svetujemo vam, da perilo pred sušenjem
obrnete narobe. Čas sušenja je odvisen od
velikosti perila in napolnjenosti bobna, pa
tudi od učinkovitosti ožemanja pri pranju. Ta
program je primeren za manjšo količino
perila do največ 1 kg teže (približno 3
puloverji).
Sušilni program tega pralno-sušilnega
stroja je bil s strani podjetja "The
Woolmark Company" odobren za sušenje
volnenega perila, ki ga je dovoljeno prati
strojno, a le pod pogojem, da je bilo
oprano in posušeno v skladu z napotki na
všitku oblačila in z navodili proizvajalca
stroja.
V
številnih
državah
se
kot
certifikacijska
znamka
uporablja
simbol Woolmark. M1715
59 min. program pranja in sušenja
Popolni hitri program pranja in sušenja, ki
traja približno 59 minut. Ta program je
idealen za pranje in sušenje oblačil, ki jih
želimo obleči takoj.
Primeren je za manjšo količino perila,
največ 1,5 kg (na primer 4 srajce), ali za
malo umazana oblačila (bombaž in tkanine
iz mešanih vlaken). Pri tem programu je
priporočljivo uporabiti manjši odmerek
pralnega sredstva v primerjavi z običajnim,
da se prepreči nepotrebno trošenje.
SMART Fi+
Ta položaj je treba izbrati, če želite
omogočiti daljinsko upravljanje s pomočjo
aplikacije preko brezžičnega omrežja. V
tem primeru se cikel sproži z ukazi
aplikacije. Če stroja še niste registrirali, s
pritiskom tipke START/PREMOR na
aparatu
sprožite
cikel
"Samodejnočiščenje", ki je namenjen razkuževanju
bobna, odstranjevanju neprijetnih vonjav in
zagotavljanju dolge ž ivljenjske dobe stroja.
Program se izvede s praznim strojem in
izključno s praškastim pralnim sredstvom ali
posebnimi izdelki za nego pralnega stroja,
po zaključku programa pa je treba pustiti
vrata pralnega stroja odprta, da se boben
osuši. Ta program je priporočljivo izvesti
vsakih 50 pranj.
81
SL
Med sušenjem boben spreminja smeri, da
se perilo ne bi zamotalo, to pa poveča
učinek sušenja. Zadnjih 10-20 minutah
sušenja se v boben dovaja hladen zrak, kar
zmanjša zmečkanost perila.
Bombaž
Program sušenja pri visoki temperaturi,
priporočen za tkanine iz bombaža, frotirja,
lanu, konoplje (vselej upoštevajte etiketo na
tkaninah).
l Sušite samo perilo, ki je bilo ožeto v
7. PROGRAM SUŠENJA
l Nasveti v tej knjižici so splošni, z vajo pa
boste kmalu prišli do najboljših rezultatov.
pralnem stroju.
Pravilno sušenje
l Priporočamo, da na začetku nastavite
krajši č as sušenja od priporočenega, da
se prepričate o ustrezni stopnji suhosti.
l Odsvetujemo sušenje tkanin, ki se hitro
obrabijo, npr. preprog ali oblačil z
resicami, saj bi ta lahko zamašile vode za
zrak.
l Priporočamo, da perilo pred sušenjem
razvrstite:
- Glede na simbole na etiketah na
perilu, ki predpisujejo ustrezno
sušenje
l Odprite vrata.
l Vložite perilo v stroj, pri tem pa pazite, da
ne
prekoračite
največje
dovoljene
količine, navedene v Tabeli pogramov.
Če želite posušiti velike kose, npr. rjuhe,
ali perilo iz zelo vpojne tkanine, npr.
brisače ali jeans, priporočamo, da
nekoliko zmanjšate količino..
l Zaprite vrata.
l Obrnite gumb za izbiranje programov na
ustreznejši program za vrsto perila, ki ga
želite posušiti.
l Pralno sušilni stroj omogoča naslednje
načine sušenja:
Primerno za sušenje v stroju.
- Nizkotemperaturni
Sušenje
v
temperaturi
stroju
pri
visoki
Sušenje v stroju samo pri nižji
temperaturi.
Sušenje v stroju NI DOVOLJENO.
sušilni
program,
priporočen za volneno perilo (
znak ob gumbu za izbiro programov).
- Nizkotemperaturni sušilni program,
priporočen
za
mešanico
vlaken
(sintetika/bombaž) in sintetične tkanine
(simbol
programov).
na gumbu za izbiranje
- Visoka temperature sušilni program,
priporočen za bombaž, frotir, platno ipd..
Če na posameznih kosih perila ni etikete
z navodili o vzdrževanju, sklepajte, kos
najverjetneje ni primeren za sušenje v
stroju.
(simbol
programov).
- Po velikosti in debelini
Če je v stroju več opranega perila kot
znaša največja dovoljena količina za
sušenje, razvrstite perilo po debelini
(npr. ločite brisače od spodnjega perila).
- Po vrsti tkanine
Bombaž/platno:
brisače,
bombažni
jersey, posteljnina, prti.
Sintetika: bluze, srajce ipd. iz poliestra
ali poliamida, pa tudi mešanice
bombaža/sintetike.
82
na gumbu za izbiranje
l Izberite želeno in perilu primerno stopnjo
suhosti:
ZELO SUHO
(za brisače, kopalne halje in debelo
perilo).
SUHO ZA LIKANJE
(perilo je nared za likanje).
SUHO ZA V OMARO
(za perilo, ki ga po
pospravite brez likanja).
sušenju
l Če želite izbrati katerega od časovnih
l Indikator izbranega programa sušenja
programov sušenja, tolikokrat pritisnite
na tipko za IZBIRANJE SUŠENJA, da
se osvetli ustrezni indikator.
ostane osvetljen, dokler se ne začne faza
ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen
indikator.
l Ko
l Pralno-sušilni
stroj preračunal č as,
potreben za sušenje, na osnovi potrebne
preostale vlage v perilu, količine perila v
stroju in izbrane vrste sušenja.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta,
l Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.
in da je cev za odvajanje vode pravilno
nameščena.
l Zaprite pipo za vodo.
PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA
OPOZORILO:
Ne sušite perila iz zelo občutljivih
tkanin in perila s posebnimi podlogami
oz. polnili (npr. prešite odeje, polnjene
jakne).
Perila iz tkanin, ki se med sušenjem na
prostem sicer ne mečka, dajte v boben
manj, da preprečite mečkanje.
l Če želite preklicati program sušenja,
približno 3 sekunde pritiskajte na tipko
IZBIRANJE SUŠENJA.
OPOZORILO:
Po preklicu program sušenja se začne
faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat
morate počakati 10/20 minut.
l Pritisnite tipko START/PAVZA (prikazovalnik
bo izpisal preostanek časa do konca
sušenja).
Zaradi pravilnega delovanja stroja
odsvetujemo
prekinitev
programa
sušenja, razen ko je to nujno potrebno.
Aparat preračuna čas do konca
izbranega
programa
na
osnovi
standardne količine perila, med
izvajanjem programa pa ta čas
prilagodi količini in vrsti perila v
bobnu.
Med programom sušenja se hitrost
vrtenja bobna poveča, kar omogoča
enakomerno porazdelitev perila v
bobnu in izboljša sušenje.
83
SL
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End"
(Konec). Po 5 minutah se stroj
preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih
modelih se na prikazovalniku prikažeta
dve črtici).
Ko izberete program za sušenje volne,
je stopnja suhosti prednastavljena in
ne morete izbrati druge.
l Pritisnite na gumb START/PAVZA.
8. AVTOMATSKI PROGRAM
ZA PRANJE/SUŠENJE
l Po
koncu programa pranja se na
prikazovalniku prikaže čas, ki je ostal do
konca sušenja.
Če prekoračite največjo dovoljeno
količino perila za enkratno sušenje,
navedeno
v
Tabeli
programov,
sušenje perila ne bo zadovoljvo.
l Indikator izbranega programa sušenja
- Pranje
l Odprite predal za pralna sredstva, izberite
ustrezen detergent in odmerite ustrezno
količino.
l S pomočjo Tabele programov izberite
ustrezen program za vrsto tkanine, ki jo
želite oprati (nor. Zelo umazano, bombaž)
in obrnite gumb za izbiranje programov
na ustrezen program.
l Po potrebni prilagodite temperaturo pranja.
l Pritisnite na tipke za opcije (če je to
potrebno).
l Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta,
in da je cev za odvajanje vode pravilno
nameščena.
- Sušenje
l Izberite želeno in perilu primerno stopnjo
suhosti:
ZELO SUHO
(za brisače, kopalne halje in debelo
perilo).
SUHO ZA LIKANJE
(perilo je nared za likanje).
SUHO ZA V OMARO
(za perilo, ki ga po
pospravite brez likanja).
sušenju
Pri programu za sušenje volne je na
voljo le prednastavljena stopnja suhosti.
l Če želite izbrati katerega od časovnih
programov sušenja, tolikokrat pritisnite
na tipko za IZBIRANJE SUŠENJA, da
se osvetli ustrezni indikator.
84
ostane osvetljen, dokler se ne začne faza
ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen
indikator.
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End"
(Konec). Po 5 minutah se stroj
preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih
modelih se na prikazovalniku prikažeta
dve črtici).
l Stroj izklopite z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.
l Zaprite pipo za vodo.
PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA
l Če želite preklicati program sušenja,
približno 3 sekunde pritiskajte na tipko
IZBIRANJE SUŠENJA.
OPOZORILO:
Po preklicu program sušenja se začne
faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat
morate počakati 10/20 minut.
Zaradi pravilnega delovanja stroja
odsvetujemo
prekinitev
programa
sušenja, razen ko je to nujno potrebno.
9. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, č e voda odteka, č e cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
85
SL
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
86
Če se problem ponavlja in sumite, da gre za
nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na
najbližji pooblaščeni servis.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
87
SL
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša.
Zaštita životne okoline
Ovaj uređaj je označen u skladu
sa
Evropskom
direktivom
2012/19/EU o otpadu električne i
elektronske opreme. (WEEE).
Električni i elektronski otpad sadrži
zagađujuće materije (koje mogu da izazovu
negativne posledice po životnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo
koristiti). Važno je da se električni i
elektronski otpad može podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno
otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi
materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu
kako električni i elektronski otpad ne bi
postao opasan po životnu okolinu, zato je
važno da pratite osnovna pravila:
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži
podatke za pravilno i sigurno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
Počnite sa korišćenjen mašine za
pranje veša samo
nakon pažljivo
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli.
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za
eventualne buduće vlasnike.
l Električni i elektronski otpad se ne bi
smeo tretirati kao kućni otpad;
l Električni i elektronski otpad mora biti odložen
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve
isporučene delove pažljivo čuvate.
na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja
opština ili registrovana preduzeća.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat
stari možete vratiti trgovcu, koji će biti
odložen potpuno besplatno, sve dok je
priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu
namenu kao nov aparat.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. CIKLUS SUŠENJA VEŠA
8. AUTOMATSKI CIKLUS
SUŠENJA VEŠA
PRANJA
I
9. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
88
l Ovaj
uređaj je namenjen
isključivo za kućnu upotrebu ili
za slične namene kao što su:
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl;
− za pranje odeće zaposlenih
u manjim privrednim društvima,
vikendicama i sl;
− za pranje odeće gostiju u:
hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
za korišćenje u domaćinstvima za
uobičajene kućne poslove i nije
namenjen za drugo korišćenje kao
što su na pr. profesionalne, čak i
ako ga za tu svrhu koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može
smanjiti radni vek uređaja ili
dovesti do ukidanja garancije od
strane proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimerenog korišćenja ili
onoga koje nije u skladu sa
korišćenjem u domaćinstvu (čak
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu)
neće biti prihvaćena od strane
proizvođača u garantnom roku.
l Deca starija od 8 godina, kao i
osobe sa umanjenom fizičkim i
mentalnim sposobnostima; ili
nedostakom iskustva i znanja – mogu
da koriste ovaj uredjaj isključivo uz
89
nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u
vezi bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
održavanje ovog uredjaja se ne sme
poveravati deci bez nadzora.
l Pazite
na decu i držite ih pod
nadzorom kako se ne bi igrala sa
uređajem.
l Decu
mlađu od 3 godine ne
puštajte blizu mašine za pranje
veša, osim ako nisu pod
konstantnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnog
električnog kabla, zamena kabla
mora biti izvršena od strane
ovlašćenog servisa kako bi se
sprečila opasnost po korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
isporučene uz uređaj, nemojte
koristiti strari komplet cevi.
l Pritisak
vode mora biti izmedju
0,05 MPa i 0,8 MPa.
l Ako
je mašina za pranje veša
postavljena na tepih ili sličnu podlogu,
vodite računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu uređaja.
l Opcija
“isključeno” (OFF) postiže se
okretanjem dugmeta programatora
na željeni položaj. Svaki drugi položaj
dugmeta na programatoru ostavlja
mašinu za pranje veša “uključenom”
(ON). Važi samo za modele koji imaju
dugme za izbor programa.
SR
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Poslednji
deo ciklusa za pranje i l Veš koji je uprljan suspstancama
sušenje se obavlja bez toplote,
kao što su: aceton, alkohol,
kako bi bili sigurni da je veš unutar
benzin, kerozin, vosak, ulje je
bubnja na temperaturi koja ga
potrebno prethodno oprati u toploj
neće oštetiti.
vodi sa blago rastvorenim
deterdžentom, pre nego što ga
stavite u mašinu za pranje i
UPOZORENJE:
sušenje.
Nikada ne zaustavljajte mašinu
za pranje i sušenje pre l Veš kao što su vodootprni
tekstil, kape za tuširanje, lateks
završetka ciklusa sušenja, osim
guma, gumene podloge, ne bi
u slučaju da momentalno
trebalo sušiti u mašini za
izvadite kompletan veš iz
pranje i sušenje.
mašine i raširite ga kako bi se
toplota oslobodila.
l Omekšivače i slične proizvode
l Nakon
instalacije i postavljanja
uređaja na mesto gde će stalno
stajati, utikač i utičnica moraju
uvek biti dostupni.
l Aparat
ne sme biti instaliran iza
zaključanih vrata, kliznih vrata
ili vrata sa šarkama na
suprotnoj strani od one na kojoj
su vrata za mašinu za pranje i
sušenje. Na taj način sprečićete
potpuno otvaranje vrata Vaše
mašine.
l Maksimalan
treba koristiti kao što je
navedeno u uputstvu za upotrebu
ili prema uputstvu navedenom na
samom proizvodu.
l Veš
koji je uprljan uljem može
se spontano zapaliti usled
tolote kojoj je izložen tokom
ciklusa sušenja. Veš postaje
topao i izaziva oksidaciju, a
oksidacija stvara toplotu. Ako
toplota ostane unutar bubnja,
veš će postati vruć i zapaliće
se. Prethodno skidanje fleka od
ulja sprečiće toplotu, a samim tim i
mogućnost od požara.
kapacitet suvog
veša zavisi od modela koji se
koristi (vidite kontrolnu tablu l Ako je na tkaninama ulje za
mašine).
kuvanje ili kontaminirani proizvodi,
prvo ih operite u toploj vodi sa
l Ne smete koristiti industrijske
blago rastvorenim deterdžentom.
hemikalije za pranje veša.
Na ovaj način ćete smanjiti
posledice, ali ih ne i sasvim
l Nemojte
sušiti
veš
koji
eliminisati.
prethodno nije opran.
90
l Uklonite
sve predmete iz l Ne
izlažite
veš
mašinu
džepova, kao što su novčici,
vremenskim uslovima: kiši,
šibice, upaljači...
vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.
o proizvodu l Pri prenošenju ili pomeranju,
nemojte veš mašinu držati za
možete pronaći i na web stranici
dugmiće na kontrolnoj tabli ili za
proizvođaća.
fioku za deterdžent. Tokom
prenošenja
nikada
nemojte
Sigurnosna uputstva
naslanjati vrata veš mašine na
transportna kolica. Veš mašina je
l Pre čišćenja ili održavanja,
vrlo teška i savetujemo da je uvek
izvadite utikač iz utičnice i
nose dve osobe.
zatvorite dovod vode.
l U slučaju kvara ili nepravilnog
rada, isključite iz struje mašinu
l Budite sigurni da je električna
za pranje veša i zatvorite dovod
instalacija u Vašoj kući ili stanu
vode. Ne dirajte uređaj i ne
UZEMLJENA. U suprotnom
pokušavajte da ga popravite sami
zatražite pomoć ili savet od
već se obratite ovlašćenom
kvalifikovanog električara.
servisu i uvek zahtevajte ugradnju
l Ne spajajte uređaj na električnu
originalnih
rezervnih
delova.
mrežu preko produžnih kablova,
Nepoštovanje uputstva za
višestrukih utičnica ili raznih
upotrebu može uticati na
ispravljača.
siguran rad uređaja i sigurnost
samog korisnika.
UPOZORENJE:
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
oznake na ovaj
otvaranja vrata mašine za Stavljanjem
proizvod,
izjavljujemo,
pod punom
pranje veša, proverite da u
odgovornošću, da je ovaj proizvod u
bubnju nema vode.
saglasnosti sa svim evropskim
l Kada isključite uređaj nemojte normama o bezbednosti, zdravlju i
vući električni kabl ili sam svim zahtevima za zaštitu životne
uređaj.
sredine, navedenih u zakonodavstvu.
l Pre
91
SR
l Dokumentaciju
2. INSTALACIJA
l Presecite
trake kojima su
pričvršćene cevi i električni kabl,
ali budite oprezni da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Odšrafite
2 ili 4 (A) šrafa na
zadnjoj strani uređaja i uklonite
2 ili 4 podloške (B) kako je
prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korišćenjem
isporučenih poklopaca (koji se
nalaze u koverti sa dokumentacijom).
l Ako je Vaša mašina za pranje veša
ugradna, nakon što presečete
trake, odšrafite 3 ili 4 šrafa (A) i
uklonite 3 ili 4 podloške (B).
l Na
nekim modelima mašina za
pranje veša jedna ili više
podložaka će pasti unutar
uređaja, nagnite mašinu za pranje
veša napred, ka sebi i uklonite ih.
Zatvorite otvore korišćenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u koverti sa dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Materijal
od
ambalaže
(stiropor, najlon i sl.) neka
bude van domašaja dece jer
može biti opasan.
Postavite ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kao
što je prikazano na slici 2 (zavisno
od modela uređaja, uzmite u obzir
verziju A, B ili C).
92
C
3
2
1
Uputstvo za montiranje vrata
l Izbušite
rupe
u
vratima
korišćenjem kartonske šeme,
kako bi dalje mogli da zašrafite
šarke i magnet za zatvaranje
na levu ili desnu stranu mašine,
prema Vašim potrebama.
C
SR
B
l Pričvrstite
šarke na
mesto sa 4 šrafa (A).
l Pričvrstite
magnet
svoje
A
(B)
sa
šrafom (C).
l Stavite
pločicu (D) na levu ili
desnu stranu mašine, prema
Vašim
zahtevima.
Stavite
plastičnu podlošku (E) ispod
pločice i zašrafite na mesto sa
šrafom. (F).
D
F
E
G
l Zakačite
dekorativnu
(G) na donju poziciju.
kapicu
93
l Zakačite
vrata sa šarkama na
prednji deo mašine zašrafljivanjem
šrafova (H) tako da između
šarke i tela mašine stoje
plastični razdvojnici (I).
H I
Preporučujemo Vam da
montirate vrata tako da se
otvaraju na levo, kao i vrata
same mašine, kako bi imali
Više prostora za punjenje i
pražnjenje bubnja.
l 4
prilagodljive nožice mogu
menjati visinu veša mašine od
820 mm do najviše 840 mm.
Po podizanju nožica obavezno
zašrafite maticu uz gornji deo
šrafa tako da pozicija mašine
bude pričvršćena.
94
60
0m
59
600
6
570
825 min.
in.
820 min.
• Gurnite mašinu u prostor
odgovarajuće veličine prema
skici.
Moguće je postaviti donju
dekorativnu dasku kuhinje, ali
samo u prednji donji deo
mašine do veličine koji je
predviđen za to.
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Povežite crevo za vodu sa slavinom
(sl. 3) koristite samo crevo za vodu koje
ste dobili uz aparat (ne koristite staro, već
korišćeno).
l Neki modeli mašina za pranje veša mogu
imati uključene jednu ili više od sledećih
mogućnosti:
I
HLADNA VODA (sl. 4):
Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa
priključkom na toplu i hladnu vodu može se
postići veća ušteda u potrošnji električne
energije. Spojite sivu cev na slavinu za
hladnu vodu
a crvenu na slavinu za toplu
vodu. Mašina za pranje veša se može
spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju
neki programi pranja možda će se pokrenuti
nekoliko minuta kasnije.
4
1
SR
l VRUĆA
5
6
l AQUASTOP (sl. 5): Uređaj koji je ugrađen
na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazaće se crvena oznaka i
cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli
maticu, pritisnite taster – osigurač “B”.
l AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA
ZAŠTITOM (sl. 6): Ako glavna unutrašnja
cev “A” curi, voda će se zadržati u providnoj
zaštitnoj cevi “B” kako bi se omogućilo da se
ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon
završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni
servis kako biste zamenili dovodnu cev.
B
A
B
A
7
Pozicioniranje
l Budite oprezni i proverite da dovodna i
95
min 4 cm
max 100 cm
odvodna cev nisu previše savijene ili
pritisnute od strane okolnih predmeta ili
zida. Odvodnu cev možete postaviti preko
lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod
vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i
većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih
nožica slika 8:
a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš
mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala
na pod;
c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu,
sve dok ne bude lepo.
l prijanjala uz desno dno veš mašine.
8
A
B
UPOZORENJE:
Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju
da je potrbno zameniti glavni električni
kabl.
C
Fioka za deterdžent
Fioka za deterdžent podeljena je na 3
pregrade slika 9:
l pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
l pregrada
“ ”:
posebni
dodaci,
omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;
9
1
2
UPOZORENJE:
U ovoj pregradi koristite samo tečna
sredstva; veš mašina je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
l pregrada “2”: deterdžent za glavno
10
pranje.
Posuda za tečni deterdžent isporučena je
samo uz neke modele veš mašina (sl. 10).
Ako je želite koristiti, stavite posudicu u
pregradu 2. Samo na taj način će tečni
deterdžent ući u bubanj na vreme. Posudica
se može koristiti i za beljenje veša ako je
odabran program isprianje (rinse).
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženata se teško
otapaju. Pri korišćenju takve vrste
deterdženata koristite posebnu posudu
koja se stavlja direktno u bubanj veš
mašine (primer na slici 11).
11
96
Uštedite do 50%
pranjem na 60°C.
3. PRAKTIČNI SAVETI
Saveti za pripremu veša
električne
energije
Pre korišćenja programa za sušenje
(MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)
UPOZORENJE: pre stavljanja veša u veš
mašinu, učinite sledeće:
l Uštedite
električnu energiju birajući
najveću brzinu centrifuge kako biste
smanjili sadržaj vode u vešu, pre
korišćenja programa za sušenje.
- ukolnite sa veša sve metalne predmete
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni
novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se
nalazi na etikatema na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna
sredstva.
Kada perete jako prljav beli veš
savetujemo korišćenje programa za
pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
već na srednjim/visokim temperaturama
pružaju odlične rezultate pranja.
l Kada perete manje prostirke, pokrivače
za krevete u drugi teži veš, savetujemo
da izbegavate centrifugiranje.
l Za pranje vune, proverite na etiketi da li
sme da se pere u mašini.
Korisni saveti za korisnika
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje
Vaše mašine za pranje veša.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente koji su odgovarajući prema
vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Uobičajeni deterdženti u obliku praška
prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
obliku praška koji pružaju zaštitu boji
prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
zaprljanosti veša.
Najveća količina veša za pranje
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete
postići ako veš mašinu napunite s
maksimalno preporučenom količinom
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja.
Da li je potrebno predpranje?
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
posebno označeni kao prikladni za
pranje na niskim temperaturama.
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
l Da biste izbegli pranje na visokim
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namenjeni za takve vrste tkanina.
temperaturama, mrlje na odeći prethodno
obradite sredstvom za uklanjanje fleka ili
potapanjem takve odeće pre pranja.
97
SR
Pročitajte niže navedena kratka uputstva
sa savetima i preporukama za korišćenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
l Ponovite
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
prethodne korake obrnutim
redom da ponovo namestite sve delove.
Za spoljno pranje površina mašina za veš,
koristite mekanu krpu, izbegavajte oštra/gruba
sredstva (na pr. vim) ili sredstva na bazi
alkohola i sl. Za uobičajeno čišćenje i
održavanje, mašina za pranje veša ne
zahteva posebnu brigu, povremeno operite
fioku za deterdžent i očistite filter. Saveti kako
pripremiti mašinu za pranje veša, ako ne
nameravate da je koristite duže vreme su
dalje u nastavku.
Čišćenje fioke za deterdžent
l Savetujemo da fioku za deterdžent
povremeno operete kako biste sprečili
taloženje ostataka deterdženta i drugih
sredstava za pranje veša.
l Pažljivo izvucite fioku za deterdžent iz
veš mašine (bez upotrebe preterane sile).
Operite fioku vodom i vratite je nazad u
veš mašinu.
Priprema veš mašine u slučaju
dužeg nekorišćenja/preseljenja
l Ako uređaj ne nameravate da koristite
neko vreme (a pogotovo ako ako će biti
smešten u prostoriji koja se ne greje) ili
ako planirate da ga premestite, postupite
na sledeći način.
l Isključite glavni električni kabl
l Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
Čišćenje filtera
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u veš mašini ugrađen je i poseban filter
koji zadržava predmete poput metalnog
novca, dugmića, ostataka tkanine, kose i
sl.
l Dostupno SAMO NA NEKIM MODELIMA:
izvucite rebrasto crevo, ukolnite graničnik
i ispustite vodu u posudu.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.
l Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi
željeni položaj.
l Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja
vratite filter u izvorni položaj tako da ga
okrećete udesno.
98
l Odspojite dovodnu cev sa slavine i
ispustite svu vodu.
l Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti
lepljivom trakom.
5. KRATKA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU MAŠINE ZA
PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
M
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
A
Izbor peograma pranja
L
l Uključite veš mašinu i odaberite poreban
program pranja.
I
B
potrebi možete pritisnuti opcijski taster.
G
SUŠENJE
Ako želite da se ciklus sušenja
automtski pokrene, izaberite željeni
program
pritiskom
na
dugme
SUŠENJE.
U suprotnom nakon programa pranja,
možete izabrati program sušenja.
l Pritisnite
taster
pokrenete pranje.
START/PAUZA
H
E
C
D
F
A Regulator za izbor programa
sa pozicijom OFF (isključeno)
B Dugme START/PAUZA
C Dugme za ODLOŽENI START
D Dugme za IZBOR SUŠENJA
E Dugme za BRZI PROGRAMI /
NIVO ZAPRLJANOSTI
F Dugme za OPCIONO
G IZBOR TEMPERATURE
Dugme za
H Dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE
G+H ZAKLJUČAVANJE
KOMANDI
I Digitalni displej
L Svetlosni indikator za
ZAKLJUČANA VRATA
M SMART Fi+ površina
da
l Nakon što se program pranja završi
prikazaće se na ekranu „End“ (Kraj) ili će
se isključiti određeni svetlosni indikator.
Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
l Isključite veš mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
tabelu programa I pratite korake koje
nalaže uputstvo.
Tehnički podaci
Pritisak vode: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuga r.p.m.: pogledajte podatke na pločici
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon: pogledajte podatke na pločici
99
SR
l Odredite temperaturu pranja i prema
Dugme START/PAUZA
UPOZORENJE:
Nemojte dirati displej dok ukopčavate
utikač, jer mašina vrši kalibraciju
sistema tokom prvih nekoliko sekundi:
diranjem displeja, mašina ne može da
radi ispravno. U ovom slučaju,
iskopčajte utikač i ponovite ovu
radnju.
Zatvorite
vrata
PRE
dugmeta START/PAUZA.
l Pritisnite kako
biste
pritiskanja
pokrenuli izabrani
ciklus.
Kada pritisnete dugme START/PAUZA,
uređaju će možda biti potrebno
nekoliko sekundi pre nego počne sa
radom.
Regulator za izbor PROGRAMA
sa pozicijom OFF (isključeno)
Kada je regulator za izbor programa
uključen displej će zasvetleti prikazujući
podešavanja za izabrani program.
Kako bi se uštedela električna energija,
na kraju ciklusa ili tokom perioda
neaktivnosti, nivo osvetljenosti displeja
će se umanjiti.
DODAJTE ILI UKLONITE ARTIKLE
NAKON
ŠTO
STE
PRETHODNO
POKRENULI PROGRAM (PAUZA)
l Pritisnite i držite dugme START/PAUZA
oko 2 sekunde (svetlosni indikator i
indikator preostalog vremena pranja će
zasvetleti, pokazujući da je mašina
zaustavljena - pauzirana).
Napomena: Kako biste isključili
mašinu regulator za izbor programa
postavite u poziciju “OFF”.
l Sačekajte dok se ne isključi lampica
ZAKLJUČANA
vrata.
l Pritisnite dugme START/PAUZA kako
biste pokrenuli izabrani ciklus.
l Nakon
što ste izabrali program,
regulator za izbor programa se neće
pomerati sa odabranog programa dok se
ciklus ne završi.
VRATA
pre
otvaranja
Pre nego što otvorite vrata, molimo
vas da proverite da li je nivo vode niži
od otvora vrata kako bi izbegli
izlivanje vode mašine.
l Na kraju programa na displeju će se
prikazati reči "End" (Kraj) i svetlosni
indikator za ZAKLJUČANA VRATA će se
isključiti, te je sada moguće otvoriti vrata.
l Nakon što
ste
dodali
ili
uklonili
artikle, zatvorite vrata i pritisnite dugme
START/PAUZA (program će nastaviti od
tamo gde je stao).
l Mašinu isključite okretanjem regulatora
na poziciju OFF.
Regulator za izbor programa se mora
vratiti u poziciju OFF na kraju svakog
ciklusa pranja ili pre izbora i
pokretanja narednog programa kada
se započinje sledeći ciklus pranja.
PREKID PROGRAMA
l Kako
biste
poništili
program,
podesite regulator za izbor programa na
poziciju OFF.
l Sačekajte 2
minuta
pre
nego
što sigurnosni mehanizam otključa vrata.
100
Dugme za ODLOŽENI START
Dugme za IZBOR SUŠENJA
l Ovo dugme vam omogućava da unapred
l Za automatski ciklus pranje/sušenje:
programirate ciklus pranja kako biste
odložili ciklus do 24 sata.
nakon odabira programa pranja, shodno
vrsti veša koji perete, odaberite stepen
osušenosti veša, pritiskom na ovo
dugme. Na kraju programa pranja,
izabrani ciklus sušenja će se pokrenuti
automatski.
l Kako biste odložili početak pranja pratite
sledeći postupak:
- Pritisnite dugme za odloženi start
jednom kako biste ga aktivirali (na
displeju je prikazana oznaka h00), a
zatim ga ponovo pritisnite kako biste
odložili pranje za 1 sat (na displeju je
prikazana oznaka h01). Unapred
postavljeno odlaganje programa se
pomera za 1 sat svaki put kada
pritisnete dugme, sve dok se oznaka
h24 ne pojavi na displeju, nakon čega
se pritiskom na dugme odlaganje
ponovo vraća na nulu.
- Kako biste potvrdili izabranu postavku
pritisnite
dugme
START/PAUZA.
Odbrojavanje odlaganja će započeti i
nakon što se završi, program će se
automatski pokrenuti.
Ukoliko odabrani program pranja nije
kompatibilan sa programom automatskog
sušenja, ova funkcija se neće aktivirati.
Ukoliko
prekoračite
maksimalnu
količinu veša za sušenje navedenu u
programskoj tabeli, moguće je da veš
neće biti zadovoljavajuće osušen.
l Ukoliko želite
da
poništite
odabir
programa pre pokretanja programa,
pritiskajte dugme uzastopno sve dok se
lampica ne isključi ili promenite poziciju
regulatora za izbor programa na poziciju
OFF.
l Samo ciklus sušenja:
pomoću okruglog dugmeta odaberite
željeni program za sušenje shodno vrsti
veša, pritiskom na dugme moguće je
odabrati stepen osušenosti koji je
drugačiji od onog fabrički podešenog
(osim programa za sušenje vune).
l Možete
poništiti
opciju odloženi start
okretanjem
regulatora
za
odabir
programa na poziciju OFF.
Ako dođe do bilo kakvog prekida u
napajanju strujom za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani program, a nakon povratka
napajanja strujom, mašina će nastaviti
sa radom tamo gdje je stala.
Opcioni programi se trebaju odabrati
pre nego što pritisnete dugme
START/PAUZA. Ako opcija koju ste
izabrali
nije
kompatibilna
sa
izabranim
programom,
svetlosni
indikator te opcije će prvo zatreptati,
a potom se isključiti.
l Da
prekinete
ciklus tokom
faze
sušenja, pritisnite dugme u trajanju od
oko 3 sekunde.
UPOZORENJE:
Posle poništenja programa sušenja,
počeće faza hlađenja i morate sačekati
oko 10/20 minuta pre otvaranja vrata.
l Na kraju programa na displeju će se
prikazati reči "End" (Kraj) i svetlosni
indikator za ZAKLJUČANA VRATA će se
isključiti, te je sada moguće otvoriti vrata.
101
SR
- Odaberite željeni program.
- AQUAPLUS
Takođe možete poništiti ciklus sušenja
okretanjem
regulatora
za
izbor
programa na poziciju OFF. Potrebno je
sačekati da prođe faza hlađenja u
trajanju od oko 10/20 minuta i da se
isključi lampica ZAKLJUČANA VRATA
pre otvaranja vrata.
l Ova
opcija (omogućena samo u
nekim programima) omogućava da perete
odeću u mnogo većoj količini vode i to će
vam, zajedno sa novom kombinovanom
radnjom broja obrtaja bubnja, gde se
voda u bubnju puni i prazni, dati odeću
čistu i ispranu do savršenstva tako što se
deterdžent
rastvori
u
potpunosti,
omogućavajući efikasno radnju pranja.
Dugme za BRZI PROGRAMI /
NIVO ZAPRLJANOSTI
l Ova
Ovo dugme vam omogućava da birate
između dve različite opcije u zavisnosti od
izabranog programa:
l Ova
- BRZI PROGRAMI
Dugme postaje aktivno kada odaberete
BRZE PROGRAME (14/30/44 min.) na
okruglom dugmetu i omogućava vam
odaberete jednu od tri navedene dužine
programa.
- HYGIENE +
- Dugme za NIVO ZAPRLJANOSTI
l Nakon što ste odabrali program,
podešeno vreme pranja za taj program će
se prikazati automatski.
l Ova opcija vam omogućava izbor od 3
nivoa intenziteta pranja prilagođavajući
dužinu programa u zavisnosti od toga
koliko je veš zaprljan (može se koristiti
samo kod nekih programa kako je
navedeno u tabeli programa).
funkcija je namenjena
koji imaju nežnu i osetljivu kožu.
ljudima
funkcija se može koristiti za
dečiju garderobu i za pranje veoma
zaprljane odeće, za koju morate upotrebiti
mnogo deterdženta ili za pranje peškira
čija
vlakna
imaju
tendenciju
da
zadržavaju deterdžent.
Aktivira se kada podesite temperaturu na
60°C. Ova opcija omogućava dubinsko
čišćenje vaše odeće pri održavanju iste
temperature kroz ceo program pranja.
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
l Ovo
dugme
vam
omogućava
da promenite temperaturu ciklusa pranja.
l Temperatura se ne može povećavati
preko maksimuma predviđenog za taj
program da biste se očuvale tkanine.
Dugme za OPCIONO
Ovo dugme vam omogućava da izaberete
između tri različite opcije:
l Ukoliko želite da se veš pere u hladnoj
vodi, svi svetlosni indikatori moraju biti
isključeni.
- PRETPRANJE
l Ova opcija vam omogućava da
uključite pretpranje i posebno je korisna
za veoma zaprljan veš (može se koristiti
samo
na
pojedinim
programima
prikazanim u tabeli programa).
l Preporučujemo da upotrebite samo 20%
preporučene
količine
prikazane na pakovanju.
Dugme za IZBOR
CENTRIFUGE
BRZINE
l Pritiskanjem ovog dugmeta moguće je
deterdženta
102
smanjiti maksimalnu brzinu, te ukoliko
želite, ciklus centrifuge se može otkazati.
l Ukoliko
na etiketi nema posebno
navedenih informacija, možete koristiti
maksimalan broj obrtaja očekivan za taj
program.
Digitalni displej
Sistem indikatora na displeju vam
omogućava da stalno budete informisani o
statusu mašine.
Kako bi se sprečilo oštećenje tkanina,
nije
moguće
povećavati
brzinu
centrifuge
iznad
predviđenog
maksimuma za taj program.
3
1 2 564 8
9
10
l Da
biste ponovo pokrenuli ciklus
centrifuge, držite pritisnutim dugme sve
dok ne postignete brzinu obrtaja koju
želite podesiti.
7
bez pauziranja rada mašine.
1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA ZAKLJUČANA
VRATA
Preterano stavljanje deterdženta može
izazvati prekomerno stvaranje pene.
Ukoliko uređaj prepozna prekomerno
prisustvo pene, može isključiti fazu
centrifugiranja ili produžiti trajanje
programa i povećati potrošnju vode.
l Svetlosni indikator je uključen kada su
vrata potpuno zatvorena.
Zatvorite vrata PRE nego što izaberete
dugme START/PAUZA.
l Kada se na mašini pritisne dugme
Mašina je opremljena posebnim
elektronskim uređajem, koji sprečava
ciklus centrifugiranja u slučaju da
punjenje nije uravnoteženo. Ovo
smanjuje buku i vibracije u mašini i
tako produžava radni vek vaše mašine.
START/PAUZA sa zatvorenim vratima,
indikator će odmah početi da trepti i zatim
će zasvetleti.
Ukoliko vrata nisu dobro zatvorena,
lampica će nastaviti da treperi u
trajanju od oko 7 sekundi, nakon
čega će komanda za početak biti
automatski poništena. U ovom
slučaju, zatvorite vrata na ispravan
način
i
pritisnite
dugme
START/PAUSE.
ZAKLJUČAVANJE KOMANDI
l Istovremenim pritiskanjem dugmadi za
IZBOR TEMPERATURE i dugme za
IZBOR BRZINE CENTRIFUGE u trajanju
od oko 3 sekunde, mašina vam
omogućava da zaključate tastere. Na taj
način možete izbeći slučajne ili neželjene
promene ukoliko se dugme na displeju
slučajno pritisne tokom ciklusa.
l Zaključavanje
se
može
lako
poništiti istovremenim pritiskanjem ova
dva dugmeta ponovo ili isključivanjem
uređaja.
l Sačekajte dok se ne isključi lampica
ZAKLJUČANA
vrata.
VRATA
pre
otvaranja
2) BRZINA CENTRIFUGE
Ovdje je prikazana brzina centrifuge
izabranog programa, a koja se može
promeniti ili izostaviti odgovarajućim
dugmetom.
103
SR
l Moguće je promeniti brzinu centrifuge
3) SVETLOSNI INDIKATORI ZA
TEMPERATURU PRANJA
Ovo prikazuje temperaturu pranja kod
izabranog programa koja se može menjati
(gde
je
omogućeno)
odgovarajućim
dugmetom.
Ukoliko želite da se veš pere u hladnoj vodi,
svi svetlosni indikatori moraju biti isključeni.
4) DUŽINA CIKLUSA
l Kada odaberete program displej će
automatski prikazati standardnu dužinu
trajanja ciklusa, koja može varirati u
zavisnosti od izabranih opcija.
l Kada se pokrene program bićete stalno
obaveštavani o vremenu preostalom do
kraja pranja.
l Uređaj proračunava vreme preostalo do
kraja izabranog programa na osnovu
standardnog punjenja, tokom ciklusa, uređaj
menja vreme na ono koje se primenjuje za
tu datu veličinu i sastav punjenja.
5) SVETLOSNI INDIKATOR ZA
ZAKLJUČAVANJE KOMANDI
Svetlosni indikator prikazuje da su tasteri
zaključani.
l Tokom
svake faze pranja "Provera
kg" omogućava
vam
nadzor
nad
punjenjem za pranje u bubnju i u prvim
minutima ciklusa on:
- reguliše količinu potrebne vode za pranje;
- određuje dužinu ciklusa pranja;
- kontroliše ispiranje prema vrsti tkanine
koja je izabran za pranje;
- reguliše ritam okretanja bubnja prema
vrsti tkanine koja se pere;
- prepoznaje
prisustvo
sapunice,
povećavajući, ukoliko je potrebno,
količinu vode tokom ispiranja;
- podešava brzinu centrifuge shodno
punjenju, tako izbegavajući svaku
neuravnoteženost.
9) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR SUŠENJA
Indikatori na displeju pokazuju stepen
osušenosti
koji
se
može
izabrati
posredstvom odgovarajućeg dugmeta:
Automatski programi za sušenje
EXTRA DRY
(pogodan za peškire, bade mantile i
teška punjenja).
6) WI-FI (samo za pojedine modele)
l Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj
simbol prikazuje da Wi-Fi sistem radi.
IRON DRY
(ostavlja veš pripremljen za peglanje).
CUPBOARD DRY
(za artikle koji će se odložiti bez
peglanja).
l Sve informacije o funkcionalnosti kao
i uputstva za jednostavnu konfiguraciju
Wi-Fi mreže, možete naći u odeljku
"Download"
na
internet
stranici
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) SVETLOSNI INDIKATOR ZA
ZAPRLJANOSTI
Svetlosni
indikator
prikazuje
odgovarajuće opcije.
Vremenski ograničeni programi za sušenje
Možete ih koristiti za odabir
vremenski ograničenih programa
sušenja.
NIVO
izbor
Faza hlađenja
8) SVETLOSNI INDIKATOR ZA Proveru kg
(ova funkcija je aktivna samo kod
određenih programa)
l Tokom prvih minuta ciklusa, indikator
za "Proveru kg" će ostati uključen dok
pametni senzor meri težinu veša i
podešava dužinu ciklusa, te shodno tome
potrošnju vode i struje.
Aktivira se tokom završnog vremena
hlađenja, u poslednjih 10/20 minuta
tokom svake faze sušenja.
10) SVETLOSNI INDIKATORI ZA OPCIONO
Svetlosni indikatori prikazuju opciju koja se
može izabrati posredstvom odgovarajućeg
dugmeta:
104
SMART Fi+
Ovaj uređaj je opremljen sa SMART Fi+
tehnologijom
koja
vam
omogućava
upravljanje
putem
aplikacije
(App),
zahvaljujući Wi-Fi funkciji.
Preporučujemo da postupak registracije
na Wi-Fi završite pre nego što postavite
uređaj u otvor.
Ukoliko ne znate poziciju vaše NFC
antene, lagano pomerajte pametni
telefon kružnim pokretima preko ,
preko logo znaka SMART Fi+ dok App
ne potvrdi da je konekciju. Da bi
prenos podataka bio uspešan, od
suštinske važnosti je da DA DRŽITE
PAMETNI TELEFON NA KOMANDNOJ
TABLI
TOKOM
TIH
NEKOLIKO
SEKUNDI KOLIKO TRAJE POSTUPAK;
poruka na uređaju će vas obavestiti o
ispravnom ishodu operacije i o tome
kada možete skloniti i udaljiti pametni
telefon.
l Preuzmite i snimite Candy simply-Fi App
(aplikaciju) na vaš uređaj.
Candy simply-Fi App je dostupna za
uređaje sa Android i iOS platformom,
kako za tablete tako i za pametne
telefone.
Saznajte sve detalje o SMART Fi+
funkcijama, pretražujući App i DEMO
mode.
Deblje futrole ili metalne nalepnice na
vašem pametnom telefonu mogu
uticati ili sprečiti prenos podataka
između mašine i telefona. Ukoliko je
neophodno, uklonite ih.
l Otvorite
App (aplikaciju), napravite
profil korisnika i registrujte uređaj prateći
uputstva na ekranu uređaja ili u "Brzom
vodiču" koji je priložen uz mašinu.
Pomoću Android pametnog telefona
opremljenog sa NFC (Near Field
Communication) tehnologijom, postupak
registracije je pojednostavljen; u
ovom slučaju, pratite uputstva na
ekranu telefona, POSTAVITE GA I
DRŽITE BLIZU logo znaka SMART Fi+
na komandnoj tabli mašine, kada App
(aplikacija) bude tražila da to uradite.
NAPOMENE:
Stavite vaš pametni telefon tako da se
NFC antena na njegovoj poleđini,
poveže i upari sa pozicijom logo znaka
SMART Fi+ na uređaju.
Zamenom
nekih
komponenti
iz
pametnog telefona (npr. zadnje maske,
baterije, itd...) sa komponentama koje
nisu originalne, može doći do uklanjanja
antene u NFC-u.
OMOGUĆAVANJE DALJINSKOG
UPRAVLJANJA (PUTEM APLIKACIJE)
Nakon registracije mašine, svaki put kada
želite da daljinski upravljate mašinom
putem aplikacije, prvo morate staviti veš,
deterdžent, zatvoriti vrata i odabrati SMART
Fi+ poziciju na mašini. Od tog trenutka
možete upravljati mašinom posredstvom
komandi aplikacije.
105
SR
REGISTRACIJA MAŠINE (NA APLIKACIJU)
l Povežite uređaj na izvor napajanja.
Tabela programa
1)
(MAKS.) *
2
1
(pogledajte kontrolnu tablu)
PROGRAM
(MAKS.)
2
1
Beli veš
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Pamuk**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
Mešani veš 4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
2)
4)
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
Brzi
30'
programi
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Osetljive tkanine
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
Ispuštanje vode +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
Vuna/Svila
1
1
1
2
2
2
30°
Sušenje vuna
1
1
1
2
2
2
-
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
2)
Dečiji veš
Dnevni 59 min.
4)
3) 4)
Niska temperatura
(sušenje)
Visoka temperatura
(sušenje)
Brzi programi W&D
Dnevni 59 min.
Pozicija koju morate odabrati kada želite da omogućite daljinsko upravljanje
posredstvom aplikacije (putem Wi-Fi funkcije). Ukoliko mašina još nije
registrovana, pritiskanjem dugmeta START/PAUZA na uređaju, izvršiće se ciklus
"Automatsko čišćenje", napravljen za čišćenje bubnja.
106
(Samo za modele za posudom
za tečni deterdžent)
U slučaju kada samo ograničeni
broj artikala ima mrlje koje
zahtevaju
tretiranje
tečnim
izbeljivačima, prethodno uklanjanje
mrlja se može izvršiti u mašini za
pranje veša.
Sipajte izbeljivač u posudu za
tečni izbeljivač, koji se nalazi u
odeljku obeleženim brojem “2” u
fioci za deterdžent i podesite na
poseban program ISPIRANJE.
Kada se ova faza pranja završi,
okrenite
regulator
za
izbor
programa u poziciju OFF, dodajte
preostale artikle i nastavite
sa
normalnim
pranjem
na
najoptimalnijem programu.
( )
1)
2)
Odabirom
opcije
BRZI
PROGRAMI
na
regulatoru,
pomoću
dugmeta
BRZI
PROGRAMI ćete moći birati jedan
od tri dostupna brza programa od
14, 30 i 44 minuta.
4)
Programi za automatsko sušenje.
INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA (Ref. EN 50229 standardi)
Pranje
Koristite program ** sa maksimalnim
stepenom
zaprljanosti,
maksimalnim
brojem obrtaja i temperature od 60°C.
Ovaj program se preporučuje i za test sa
nižom temperaturom.
Sušenje
Prvo sušenje sa A kg (punjenje se sastoji
od: jastučnica i peškira za ruke) izborom
programa za sušenje pamuka (
)
cupboard dry (
) (za veš koji se odlaže
bez peglanja).
Drugo sušenje sa B kg (punjenje se sastoji
od: čaršava i peškira za ruke) izborom
programa za sušenje pamuka (
)
cupboard dry (
) (za veš koji se odlaže
bez peglanja).
Samo kada je odabrana opcija
PRETPRANJE (za programe sa
dostupnom
opcijom
PRETPRANJE).
( )
Kada je program odabran, na
displeju
će
se
pojaviti
preporučena temperatura pranja,
koja se može smanjiti (gde je
dozvoljeno) sa odgovarajućim
dugmetom.
Za prikazane programe možete
podesiti dužinu i intenzitet pranja
pomoću dugmeta za NIVO
ZAPRLJANOSTI.
107
Kapacitet
(pranja)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
SR
Pročitajte ove napomene:
* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi
od modela koji se koristi (vidite kontrolnu
tablu mašine).
3)
Izbor programa
Kako biste oprali različite vrste tkanina i
različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za
veš ima posebne programe kako bi
zadovoljila sve vaše potrebe za pranje
(pogledajte tabelu programa).
PRANJE
Beli veš
Intenzivno pranje. Završna centrifuga pri
maksimalnoj
brzini
pruža
efikasnije
pražnjenje.
Pamuk
Ovaj program je pogodan za čišćenje
normalno zaprljanog pamučnog veša i to je
najefikasniji
program u smislu kombinovane potrošnje
energije i vode za pranje pamučnog veša.
Mešani veš
Pranje i ispiranje omogućavaju optimalnu
brzinu i ritam rada bubnja i nivoa vode.
Lagana centrifuga obezbeđuje manje
stvaranje izgužvanosti tkanine.
Dečiji veš
Ovaj program vam omogućava da svu dečiju
odeću perete dobijanjem efekts savršene
čistoće
i
dezinfekcije
podešavanjem
temperature na minimalno 60°C.
Za optimalni rezultat efekta dezinfekcije
preporučujemo
upotrebu
praškastog
deterdženta.
rasipanje. Odabirom BRZIH PROGRAMA i
pritiskanjem dugmeta možete odabrati
jedan od tri dostupna programa.
Osetljive tkanine
Ovaj program ima smanjeno vreme
okretanja
bubnja
i
posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi
sa visokim nivoom
vode kako bi se
obezbedila najbolja efikasnost pranja.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću
srednje jačine centrifuge (koja može
biti smanjena ili isključena pomoću
odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za
ispiranje svih vrsta tkanina, na primer nakon
nakon ručnog pranja.
Ispuštanje vode + Centrifuga
Ovaj program završava ispuštanje vode i
maksimalnu brzinu obrtaja. Moguće je
poništiti ili smanjiti centrifugu pomoću
dugmeta BRZINA CENTRIFUGE.
Vuna/Svila
Ovaj program omogućava nežni ciklus
pranja, posebno prilagođen za odevne
predmete sa oznakom "Može se prati u
mašini", vunene tkanine i veš napravljen od
svile ili sa oznakom "Prati kao svilu" na
etiketi tkanine.
Dnevni 59 min.
Ovaj posebno osmišljen program održava
učinak
visokokvalitetnog
pranja
pri
značajnom smanjenju vremena pranja. Ovaj
program je osmišljen za manju količinu
veša (pogledajte tabelu programa).
Brzi programi (14/30/44 minute)
Brzi programi se preporučuju za pranje
malih punjenja i umereno zaprljane odeće.
Uz ovaj program preporučujemo da
smanjite količinu deterdženta koju biste
inače koristili da biste izbegli bespotrebno
108
SUŠENJE
Mešani veš (niska temperatura)
Program
za
sušenje
sa
niskom
temperaturom preporučuje se za sintetiku
kao i za veš mešovitih vlakana (uvek pre
sušenja pogledajte etiketu na odeći).
UPOZORENJE:
Dispenzeri
se
koriste
za
koncentrovane praškaste deterdžente i
tečni deterdženti moraju biti uklonjeni
iz bubnja pre početka programa za
sušenje u mašini.
Bubanj menja smer u toku ciklusa sušenja
kako se veš ne bi zapetljao i rezultat je bolje
sušenje. Hladan vazduh se koristi tokom
poslednjih 10/20 minuta ciklusa sušenja
kako bi se gužvanje smanjilo na minimum.
Sušenje vuna
Program sušenja sa niskom temperaturom
je idelan za sušenje vunene odeće sa
maksimalnom
zaštitom
i
mekoćom,
smanjujući habanje tkanine i sprečavajući
eventualno valjanje vune. Preporučuje se
da veš izvrnete na unutrašnju stranu pre
sušenja. Vreme sušenja zavisi od količine
odeće i brzine obrtaja koju ste izabarali za
pranje. Ciklus je pogodan za manja
punjenja maksimalno 1 kg (3 džempera).
Ovaj ciklus sušenja odeće od vune je
odobrila "The Woolmark Company"
shodmo standardima I instrukcijama
koja ova kompanija zahteva.
Woolmark robna marka je zaštićena
robna marka.
Woolmark simbol je oznaka sertifikata
u mnogim zemljama. M1715
Brzi programi W&D 59 min.
Kada imate samo nekoliko artikala za
pranje i sušenje u brzini, ovaj ciklus od 59
minuta je idealan za uštedu vremena!
Pogodan za laganu težinu punjenja od 1,5
kg (npr. 4 košulje) ili blago zaprljane artikle,
ovaj ciklus će oprati, isprati, iscediti i osušiti
vaše odevne predmete za manje od jednog
sata. Preporučujemo da smanjite količinu
deterdženta kada koristite ovaj program da
biste izbegli rasipanje.
SMART Fi+
Pozicija koju morate odabrati kada želite da
omogućite
daljinsko
upravljanje
posredstvom aplikacije (putem Wi-Fi
funkcije). U ovom slučaju, početak ciklusa
će se izvršiti posredstvom komandi
aplikacije. Ukoliko mašina još nije
registrovana,
pritiskanjem
dugmeta
START/PAUZA na uređaju, izvršiće se
ciklus "Automatsko čišćenje". Napravljen
za
dezinfekciju
bubnja,
uklanjanje
neprijatnih mirisa i produženje životnog
veka uređaja, proverite da li ima veša u
bubnju
pre
pokretanja
ciklusa
"Automatsko čišćenje" koristeći samo
propisano sredstvo za čišćenje mašine ili
praškasti deterdžent. Na kraju ciklusa
ostavite otvorena vrata mašine kako bi se
bubanj osušio. Preporučuje se nakon
svakog 50.-og pranja.
109
SR
Pamuk (visoka temperatura)
Program
za
sušenje
sa
visokom
temperaturom preporučuje se za pamuk i
posteljinu (uvek pre sušenja pogledajte
etiketu na odeći).
l Sušite samo prethodno centrifugiran veš.
7. CIKLUS SUŠENJA VEŠA
l Date indikacije su opšte, s toga je
potrebno malo prakse kako biste postigli
najbolje rezultate sušenja.
l Preporučujemo Vam da postavite kraće
vreme sušenja od nazanačenog, kako
biste kroz praksu utvrdili nivo potrebne
suvoće veša.
Kako da ispravno osušite veš
l Otvorite vrata.
l Napunite mašinu za pranje i sušenje
vešom, ali vodite računa da količina veša
za sušenje ne prelazi njen maksimalan
kapacitet koji je naveden u tabeli
programa. U slučaju da ima previše veša
(npr. čaršava) ili veša koji upija mnogo
vode (peškiri ili džins), preporučljivo je da
smanjte količinu veša unutar bubnja.
l Preporučujemo Vam da ne sušite tkanine
koje se lako cepaju, kao što su tepisi ili
haljine sa resama, kako ne bi zapušile
ventilacione odvode.
l Preporučujemo Vam da veš sortirate na
sledeći način:
- Simboli za sušenje odeće koje ćete
videti na etiketama na odeći
l Zatvorite vrata.
l Postavite regulator programa na program
koji Vam najviše odgovara za sušenje
veša.
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje.
l Mašina za pranje i sušenje može osušiti
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje na visokim teperaturama.
- Najniža temperatura se preporučuje za
sledeću vrstu veša:
vunenu odeću (pogledajte simbol
na programu).
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje na nižim temperaturama.
- Najniža temperatura se preporučuje za
mešovite tkanine (sintetika/pamuk) i
sintetičke taknine (pogledajte simbol
NIPOŠTO NE sušiti u mašini za
pranje/sušenje.
na programu).
- Visoke temperature se preporučuju za
pamuk, peškire, lan, tkanine od
Ako se na odeći ne nalazi etiketa,
odeća nije pogodna za sušenje u
mašini za pranje/sušenje.
konoplje... (pogledajte simbol
na programu).
- Po veličini i debljini
Uvek kada je kapacitet punjenja za
pranje veći od kapaciteta sušenja,
odvojite odeću po debljini (npr. peškire
od donjeg veša).
l Selektujte stepen osušenosti koji želite:
- Po vrsti tkanine
Pamuk/lan: peškiri, posteljine od lana,
stoljnjaci, salvete...
Sintetika: bluze, košulje, kombinezoni
itd napravljeni od sintetike ili poliamida,
kao i pamuk i sintetičke mešavine.
110
EXTRA DRY
(pogodan za peškire, bade mantile).
IRON DRY
(ostavlja veš I odeću spremnu za
peglanje).
CUPBOARD DRY
(za odlaganje odeće bez daljeg
peglanja).
l Ako
želite da izaberete vremenski
ograničen program sušenja, pritisnite
dugme SUŠENJE dok se ne upali
svetlosni indikator za traženo vreme.
Za program sa vunom je jedimo
moguće koristiti stepen osusšenosti
koji je fabrički podešen.
l Kada se ciklus završi, reč "End" (KRAJ)
će se pojaviti na ekranu. Posle 5 minuta
mašina će biti u pasivnom režimu rada
(na nekim modelima, diplej će prikazati
dve linije).
l Isključite mašinu postavljajući regulator u
poziciju OFF.
l Otvorite vrata i izvadite veš.
potrebno vreme za sušenje u skladu sa
količinom veša u bubnju i izabranog
programa za sušenje.
l Proverite da li je voda puštena i da li je
crevo ispravno postavljeno.
l Isključite vodu.
KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA
SUŠENJE VEŠA
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite taster SUŠENJE oko 3
sekunde.
UPOZORENJE:
Ne sušite odeču sa specijalnim
obaveštenjima I odeću od vrlo
delikatnih materijala. Preporučujemo
da uvek stavite malo manje odeće od
maksimuma kako bi izbegli gužvanje.
UPOZORENJE:
Posle otkazivanja programa sušenja,
faza hlađenja će početi i morate
sačekati 10/20 min pre otvaranja vrata.
l Pritisnite START/PAUZA dugme I na
displeju će se pokazati preostalo vreme
ciklusa.
Za ispravno funkcionisanje mašine,
poželjno je da ne prekidate fazu sušenja,
osim ako je to zaista neophodno.
Mašina će izračunati vreme do kraja
izabranog programa na osnovu
standardne količine veša unutar
bubnja. Tokom ciklusa mašina će
korigovati vreme u odosu na veličinu
veša i sastav punjenja.
Tokom faze sušenja bubanj će ubrzati
okretanje
kako
bi
optimizovao
efikasnost sušenja.
l Svetlosni indikator će svetleti i tokom faze
hlađenja.
111
SR
l Mašina za pranje i sušenje će izračunati
l Pritisnite dugme START/PAUZA.
8. AUTOMATSKI CIKLUS
PRANJA I SUŠENJA
VEŠA
l Na kraju faze pranja diplej će pokazati
preostalo vreme sušenja.
l Svetlosni indikator će svetleti i tokom faze
Ako
kojim
slučajem
pređete
maksimalan kapacitet punjenja za
sušenje veša naveden u tabeli
programa, veš neće biti osušen kako
treba i ostaće vlažan.
- Pranje
l Otvorite fioku
deterdžent.
i
sipajte
hlađenja.
l Kada se ciklus završi, reč "End" (KRAJ)
će se pojaviti na ekranu. Posle 5 minuta
mašina će biti u pasivnom režimu rada
(na nekim modelima, diplej će prikazati
dve linije).
odabrani
l Isključite mašinu postavljajući regulator u
l Pogledajte i odaberite program pranja
prema tabeli i vrsti tkanine koju želite da
operete (npr. veoma zaprljan pamuk) i
podesite regulator na željeni program.
l Regulišite temperaturu pranja ako je
potrebno.
l Pritisnite
opcionu
dugmad,
ako
je
potrebno.
poziciju OFF.
l Otvorite vrata i izvadite veš.
l Isključite vodu.
KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA
SUŠENJE VEŠA
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite taster SUŠENJE oko 3
sekunde.
l Proverite da li je voda puštena i da li je
crevo ispravno postavljeno.
- Sušenje
l Selektujte stepen osušenosti koji želite:
UPOZORENJE:
Posle otkazivanja programa sušenja,
faza hlađenja će početi i morate
sačekati 10/20 min pre otvaranja vrata.
EXTRA DRY
(pogodan za peškire, bade mantile).
IRON DRY
(ostavlja veš I odeću spremnu za
peglanje).
CUPBOARD DRY
(za odlaganje odeće bez daljeg
peglanja).
Za ispravno funkcionisanje mašine,
poželjno je da ne prekidate fazu sušenja,
osim ako je to zaista neophodno.
Na programu za vunu, samo fabrički
podešen stepen sušenja je moguć.
l Ako
želite da izaberete vremenski
ograničen program sušenja, pritisnite
dugme SUŠENJE dok se ne upali
svetlosni indikator za traženo vreme.
112
9. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u
vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se
najčešće javljaju.
IZVEŠTAJ O GREŠCI
l Display modela: greška je prikazana brojem kome prethodi slovo “E” (primer: Error
2 = E2)
l Modeli bez display-a: greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta
kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne –
pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd…)
E2 (sa display-em)
2 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E3 (sa display-em)
3 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E4 (sa display-em)
4 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E7 (sa display-em)
7 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
Neka druga šifra (kod)
Mogući uzroci i praktična rešenja
Mašina se ne puni vodom.
Proverite da li ventil za dovod vode otvoren..
Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnječeno.
Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalciju).
Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane
mašine za pranje veša i proverite da li je “anti-peščani” filter čist i nije
blokiran.
Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.
Proverite da filter nije zapušen.
Proverite da odvodno crevo nije savijeno, ngnječeno ili prelomljeno.
Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokiran i da voda
nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oticanje vode iz sudopere.
Ima previše pene i/ili vode.
Proverite da nije stavljeno previše deterdženta ili da, možda, taj
proizvod nije namenjen za vaš uređaj.
Problem sa vratima aparata.
Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar
mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata.
Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine
iz utičnice i napajanja , sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.
Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut.
Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi
kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.
113
SR
Prikaz Error (greške)
OSTALE NEPRAVILNOSTI
Problem
Veš mašina
Ne radi/startuje
Voda curi na pod
pored veš mašine
Veš mašina ne obrće
bubanj, nema
centrifuge
Snažne vibracije/
buka se čuje tokom
rada centrifuge
Mogući uzroci i praktična rešenja
Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.
Proverite da li ste uključili aparat.
Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim
drugim uređajem ili, na primer, lampom.
Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.
Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme
“Start”.
Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.
Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne
cevi; u ovom slučaju , zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.
Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.
Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:
• Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.
• Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.
• Isključite centrifugu, kako bi zaštitili mašinu.
Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš,
ponovo je napunite i pokrenite program.
Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte
nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavlje
Error 3 (greška 3).
Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije
uključena.
Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.
Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.
Veš mašina nije sasvim nivelisana: ako je neophodno, podesite
nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.
Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci
umetnute cevi za zaštitu.
Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubnju (kovanice, šnale
za kosu, dugmići, itd…).
Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane lektričnim ili
mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili
propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu
prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga
što se nisu pratilae instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može
biti naplaćena.
114
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave:
Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je
došlo do kvara, odmah kontaktirajte
ovlašćeni servis.
- mutna voda od ispiranja: ova pojava
povezana je s ekološkim deterdžentom i
nema negativni uticaj na delotvornost
ispiranja,
Preporučuje se da uvek koristite originalne
rezervne delove, koji su dostupni kod
ovlašćenog servisa.
- pena u vodi nakon poslednjeg
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pena: to se često događa zbog
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
pomoći za uklanjanje ove pojave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štampane greške u knjižici koju
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
menjanja njihovih važnih karakteristika.
115
SR
Garancija
Proizvod je pod garancijom u skladu sa
uslovima koji su navedeni u garantnom
listu i uputstvu za upotrebu, koji se
dobija uz aparat. Garantni list mora biti
ispravno popunjen i sačuvan, kako bi
mogli da ga pokažete ovlašćenom
servis, u slučaju potrebe.
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine,
- CBWDS TH -
17.10 - 43021331 - SGT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising