Candy | CBWDS 8514TH-S | Candy CBWDS 8514TH-S Uživatelský manuál

Candy CBWDS 8514TH-S Uživatelský manuál
SK
RO
HU
CS
Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Tento
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a
bez ohřevu (cyklus chlazení)
k zajištění, aby prádlo zůstalo při
znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném
teplotě, která nepoškodí prádlo.
3
CS
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Prádlo
z pěnové gumy (latexová
pěna),
koupací
čepice,
voděodolné textilie, pogumované
díly a prádlo nebo polštáře plněné
pěnou se nesmí sušit v tomto
spotřebiči.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič
před ukončením cyklu sušení,
pokud rychle nevyndáte
veškeré prádlo a nerozprostřete
k rozptýlení tepla.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
instalaci musíte pračku umístit
výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za
vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné
sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy
způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči
oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek
teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované.
zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
l Maximální kapacita suchého
olejem napouštěných látek
prádla závisí od modelu (viz
může zabránit úniku tepla a
ovládací panel).
zvýšit riziko požáru.
l Po
l Pokud
látky nevyhnutně obsahují
olej, nebo byly kontaminovány
vlasy ošetřujícími výrobky a
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
s přidaným množstvím pracího
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
l Spotřebič
se nesmí používat,
pokud byly k čištění použity
průmyslné chemikálie.
l Ve spotřebiči
nesušte nevyprané
prádlo.
l Prádlo
znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes
vyndejte
veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn,
předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte
zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
před sušením v sušičce.
4
případě závady pračku
vypněte, zavřete ventil přívodu
vody a nemanipulujte se
spotřebičem. Ihned kontaktujte
nejbližší servisní středisko a
používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se
ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
Umístěním značky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí, které jsou zakotveny v
legislativě a týkají se daného
produktu.
l Při
přemisťování nezvedejte
pračku za ovládací prvky ani
zásobník pracích prostředků;
během přepravy nikdy nepokládejte
pračku otvorem na vozík. Při
zvedání doporučujeme asistenci
druhé osoby.
5
CS
l V
Bezpečnostní pokyny
2. INSTALACE
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
6
1
CS
Pokyny pro montáž nábytkových
dveří
l Umístěte
šablonu na zadní stranu
nábytkových dveří Podle potřeby
je možné namontovat závěsy a
magnet zámku na pravé nebo
levé straně. Označte místa pro
otvory pro šrouby a vyvrtejte
otvory.
B
C
A
l Čtyřmi dodanými šrouby upevněte
závěsy (A).
l Upevněte
magnet (B) pomocí
šroubu (C).
D
l Namontujte
desku (D) na pravou
nebo levou stranu, podle potřeby
vaší instalace. Umístěte plastovou
podpěru (E) pod desku a upevněte
ji šroubem (F).
F
E
G
l Zaklapněte
západku (G) do
spodní polohy.
7
l Pomocí
závěsů namontujte dveře
na přední stranu pračky. Pod
závěsy vložte podložky (I) a poté
je upevněte šroubem (H).
H I
Doporučujeme
namontovat
dveře tak, aby se otevíraly
doleva, na stejnou stranu, jako
se otevírají dveře pračky.
Tím získáte více prostoru pro
vkládání prádla do pračky.
l Zasuňte
pračku do otvoru o
rozměrech uvedených na obrázku
na protější straně. Podstavec
skříňky může přesahovat přední
stranu spotřebiče, ale jeho
výška je určena výškou, do
které je vložena pračka.
60
0m
59
l 4
nastavitelné nožičky umožňují
nastavit výšku pračky od 820 mm
do 840 mm. Pokud chcete
nastavit výšku, musíte odebrat
matici z každé nožičky a nahradit
ji dodanými maticemi 5 mm.
Nastavte nožičky do požadované
výšky a poté utáhněte pojistnou
matici k základně pračky.
8
600
6
570
825 min.
820 min.
in.
Připojení vody
CS
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
9
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
8
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
9
1
2
10
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
10
Vkládání prádla
programu
l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké
se
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
programu sušení.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda ji lze prát v
pračce. Zkontrolujte štítek na prádle.
Užitečná doporučení pro uživatele
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
11
CS
Před
použitím
sušicího
(PRAČKY-SUŠIČKY)
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ:
vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a
zachyťte vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
12
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
CS
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
M
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
I
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném
případě
bude
možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň.
l Stisknutím
tlačítka
B
G
H
E
C
D
F
A Volič programů s polohou
VYPNUTO
B Tlačítko START/PŘERUŠIT
C Tlačítko ODLOŽENÝ START
D Tlačítko VÝBĚR SUŠENÍ
E Tlačítko RYCHLÉ / ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko MOŽNOSTI
G Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
H Tlačítko OTÁČKY
G+H UZAMKNUTÍ
I Digitální displej
L Kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
M Oblast SMART Fi+
START/PAUZA
spusťte praní.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
13
l Stisknutím spusťte vybraný cyklus.
VAROVÁNÍ:
Při zasouvání zástrčky se nedotýkejte
displeje, protože v prvních sekundách
pračka kalibruje systém: pokud se
dotknete displeje, pračka nemůže
řádně fungovat. V takovém případě
vytáhněte zástrčku a opakujte operaci.
Volič programů
VYPNUTO
s
Když
bylo
stisknuto
tlačítko
START/PŘERUŠIT, může trvat několik
sekund, než se cyklus spustí.
PŘIDÁNÍ NEBO
POTÉ, CO SE
(PŘERUŠENÍ)
polohou
ODEBRÁNÍ PRÁDLA
PROGRAM SPUSTIL
l Stiskněte
a přidržte
tlačítko
START/PŘERUŠIT asi na 2 sekundy
(některá kontrolka a indikátor zbývajícího
času budou blikat na znamení, že byl
cyklus přerušen).
Když se otočí voličem programů, rozsvítí
se kontrolky zobrazující nastavení pro
vybraný program.
Kvůli úspoře energie se na konci cyklu
nebo v období nečinnosti kontrast
displeje sníží.
l Vyčkejte,
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
Poznámka: Pokud chcete spotřebič
vypnout, otočte volič programů do
polohy VYPNUTO.
Před otevřením dvířek zkontrolujte, že
je hladina vody pod okrajem otvoru
pro dvířka, aby voda nevytekla.
l Pokud chcete spustit vybraný cyklus,
l Po přidání nebo odebrání prádla zavřete
stisknete tlačítko START/PŘERUŠIT.
l Jakmile
je program vybrán, volič
programů zůstává ve své poloze až do
konce cyklu.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
zhasne. Nyní je možné dvířka otevřít.
l Vypněte
pračku
otočením
programů do polohy VYPNUTO.
voliče
dvířka
a stiskněte
tlačítko
START/PŘERUŠIT (program se spustí
z místa, kde byl přerušen).
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Pokud chcete program zrušit, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO.
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
zařízení neodemkne dvířka.
Před výběrem dalšího programu
a spuštěním dalšího cyklu praní nebo
na konci cyklu je nutné otočit volič
programů do polohy VYPNUTO.
Tlačítko ODLOŽENÝ START
l Toto tlačítko umožňuje předprogramovat
cyklus praní a odložit spuštění cyklu až
o 24 hodin.
Tlačítko START/PŘERUŠIT
l Pokud
chcete odložit
postupujte následovně:
PŘED stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT
je nutné zavřít dvířka.
start
- Vyberte požadovaný program.
14
cyklu,
se program spustí, opakovaně stiskněte
tlačítko, až kontrolka zhasne, nebo
přesuňte volič programů do polohy
VYPNUTO.
l Cyklus pouze sušení:
ovladačem vyberte program sušení
odpovídající sušenému prádlu. Stisknutím
tohoto tlačítka lze nastavit stupeň sušení,
který je jiný než výchozí nastavení
(s výjimkou programu pro vlnu).
- Potvrďte
stisknutím
tlačítka
START/PŘERUŠIT. Začne odpočítávání
zpoždění a po skončení odpočítávání se
program automaticky spustí.
l Pokud chcete zrušit cyklus v průběhu
sušení, stiskněte
3 sekundy.
l Odložený start lze zrušit otočením voliče
tlačítko
asi
na
programů do polohy VYPNUTO.
VAROVÁNÍ:
Po zrušení programu sušení začne
fáze chlazení. Před otevřením dvířek
vyčkejte asi 10/20 minut.
Pokud
dojde
k výpadku
napájení
v průběhu
cyklu
praní,
nastavený
program se uloží do speciální paměti a
po
obnovení
napájení
program
pokračuje z bodu, kde byl přerušen.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
zhasne. Nyní je možné dvířka otevřít.
Tlačítka voleb je nutné stisknout před
stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT.
Pokud je vybrána volba, která není
kompatibilní se zvoleným programem,
kontrolka volby zabliká a zhasne.
Cyklus sušení lze zrušit otočením
voliče programů do polohy VYPNUTO.
Před otevřením dvířek je nutné čekat,
až skončí fáze chlazení (10/20 minut) a
kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA zhasne.
VÝBĚR SUŠENÍ
l Automatický cyklus praní/sušení:
Tlačítko RYCHLÉ /
ZNEČIŠTĚNÍ
po výběru programu praní podle typu
prádla stisknutím tohoto tlačítka vyberte
stupeň sušení. Na konci programu praní
se automaticky spustí vybraný cyklus
sušení.
ÚROVEŇ
Toto tlačítko umožňuje volit mezi dvěma
možnostmi, v závislosti na zvoleném
programu.
Pokud není program praní kompatibilní
s vybraným automatickým sušením,
nebude tato funkce aktivována.
- RYCHLÉ
Tlačítko se aktivuje, když vyberete voličem
program RYCHLÉ (14/30/44 min.) a můžete
vybrat jeden ze zobrazených časů praní.
Pokud překročíte maximální množství
prádla, které lze sušit, uvedené
v tabulce, prádlo nemusí být řádně
vysušeno.
- Tlačítko ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po výběru programu se automaticky
zobrazí čas praní pro vybraný program.
15
CS
l Pokud chcete zrušit výběr před tím, než
– Jednou stiskněte tlačítko odloženého
startu (na displeji se zobrazí h00).
Dalším stisknutím tlačítka nastavíte
zpoždění 1 hodinu (na displeji se
zobrazí h01). Při každém stisknutí
tlačítka se zpoždění zvýší o 1 hodinu,
dokud není dosaženo hodnoty h24. Při
dalším stisknutí tlačítka se zpoždění
nastaví na nula hodin.
l Tato
volba umožňuje vybrat mezi
3 úrovněmi intenzity a tím upravit délku
programu v závislosti na tom, jak je
prádlo znečištěné (lze použít pouze pro
některé programy, jak je uvedeno
v tabulce programů).
Tlačítko MOŽNOSTI
Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
l Toto tlačítko umožňuje změnit teplotu
cyklu praní.
l Aby
bylo
prádlo
chráněné
před
poškozením, není možné zvýšit teplotu
nad maximum povolené programem.
l Pokud chcete prát za studena, všechny
Toto tlačítko umožňuje volit mezi třemi
možnostmi:
kontrolky musí být zhasnuté.
- PŘEDPÍRKA
Tlačítko OTÁČKY
l Tato možnost umožňuje předeprání a je
l Stisknutím
zvláště užitečná pro velmi znečištěné
prádlo (lze použít pouze s některými
programy podle tabulky programů).
l Doporučujeme
použít pouze 20 %
množství pracího prostředku uvedeného
na obalu pracího prostředku.
- VODA+
l Tato možnost (dostupná jen v některých
programech) umožňuje prát prádlo
v mnohem větším množství vody a toto,
spolu s novou kombinací otáčení bubnu,
kam se voda plní a vyprazdňuje, zajišťuje
dokonalé rozpuštění pracího prostředku
a vysoce účinné praní.
l Tato
funkce je vhodná pro
s jemnou a citlivou pokožkou.
osoby
l Doporučuje se použít tuto funkci pro
dětské
prádlo
a pro
praní
silně
znečištěného prádla, které vyžaduje
použití velké dávky pracího prostředku,
nebo pro praní osušek, jejichž vlákna
mají tendenci zadržovat prací prostředek.
- HYGIENA +
Aktivuje se, když nastavíte teplotu 60 °C.
Tato možnost umožňuje důkladné vyprání
vašeho prádla, protože udržuje stejnou
teplotu po celý cyklus praní.
16
tohoto tlačítka lze snížit
maximální otáčky a, v případě potřeby,
zrušit cyklus otáček.
l Pokud
štítek
neuvádí
specifické
informace, je možné použít maximální
otáčky očekávané v programu.
Aby se předešlo poškození prádla,
není možné zvýšit otáčky nad
maximum povolené pro program.
l Pokud chcete reaktivovat cyklus otáček,
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
otáček, které chcete nastavit.
l Otáčky lze změnit, aniž by se přerušil
cyklus praní.
Příliš mnoho pracího prostředku může
způsobit nadměrné pěnění. Pokud
spotřebič rozpozná nadměrné pěnění,
může vynechat fázi otáčení nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit
spotřebu vody.
Pračka je vybavena speciálním
elektronickým zařízením, které brání
cyklu otáčení, pokud je zatížení
nevyvážené. Tím se snižuje hluk
a vibrace pračky, takže se prodlužuje
životnost pračky.
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
l Pokud
současně stisknete tlačítka
VÝBĚR TEPLOTY a OTÁČKY na asi
3 sekundy,
pračka
vám
umožní
zamknout tlačítka. Tímto zabráníte
provedení nechtěných změn v nastavení
při náhodném stisknutí tlačítka během
cyklu.
2) OTÁČKY
Zobrazuje otáčky vybraného programu,
které mohou být sníženy nebo zrušeny
příslušným tlačítkem.
3) KONTROLKY TEPLOTY PRANÍ
l Uzamknutí lze snadno zrušit opětovným
stisknutím obou tlačítek nebo vypnutím
spotřebiče.
Zobrazuje
teplotu
praní
vybraného
programu, která může být změněna (pokud
je to možné) příslušným tlačítkem.
Pokud chcete prát za studena, všechny
kontrolky musí být zhasnuté.
Digitální displej
Systém digitálního displeje vás průběžně
informuje o stavu pračky.
4) TRVÁNÍ CYKLU
l Pokud
3
1 2 564 8
9
je vybrán program, displej
automaticky zobrazí trvání cyklu, které se
může měnit v závislosti na provedených
volbách.
10
l Po spuštění programu budete souvisle
informováni o čase zbývajícím do konce
praní.
7
l Spotřebič vypočítává čas do konce
vybraného
programu
na
základě
standardního zatížení, během cyklu,
a spotřebič upravuje čas podle velikosti
a složení náplně.
1) KONTROLKA DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
l Kontrolka se rozsvítí, když jsou dvířka
zcela zavřena.
5) KONTROLKA UZAMKNUTO
PŘED
stisknutím
tlačítka
START/PŘERUŠIT je nutné zavřít
dvířka.
Kontrolka ukazuje,
uzamknuty.
l Pokud je stisknuto na pračce tlačítko
že
jsou
zámky
6) Wi-Fi (pouze některé modely)
START/PŘERUŠIT při zavřených dvířkách,
kontrolka chvíli bliká a poté svítí.
l U modelů s funkcí Wi-Fi indikuje ikona, že
systém Wi-Fi funguje.
l Informace o funkcionalitě a pokyny pro
Pokud
dvířka
nejsou
řádně
uzavřena, kontrolka bude blikat asi
7 sekund, po kterých bude pokyn ke
spuštění
automaticky
zrušen.
V takovém případě zavřete řádně
dvířka a stiskněte tlačítko START/
PŘERUŠIT.
snadnou konfiguraci Wi-Fi naleznete
v části
„Download“
na
webu
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) KONTROLKA ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ
Kontrolka ukazuje vybranou možnost.
17
CS
l Vyčkejte,
UZAMKNUTÍ
8) Kontrolka Kontrola kg (funkce pouze
pro některé programy)
l V průběhu prvních minut cyklu bude svítit
indikátor „Kontrola kg“ a inteligentní
snímač zváží prádlo a upraví trvání cyklu,
množství vody a spotřebu energie.
l V každé
fázi praní „Kontrola kg“
umožňuje sledovat informace o zatížení
praní v bubnu a v prvních minutách praní:
- nastavení
vody;
požadovaného
množství
- určení délky cyklu praní;
9) KONTROLKY VÝBĚR SUŠENÍ
Kontrolky zobrazují stupeň sušení, který lze
vybrat příslušným tlačítkem:
Programy automatického sušení
MIMOŘÁDNĚ SUCHÉ
(vhodné
pro
ručníky,
a běžné prádlo).
župany
SUCHÉ NA ŽEHLENÍ
(prádlo po vysušení je připraveno na
žehlení).
SUCHÉ PRO ULOŽENÍ
(pro prádlo, které bude uloženo bez
žehlení).
Programy sušení s nastaveným časem
- řídí máchání podle vybraného typu
prádla, které se pere;
- nastavení rytmu otáčení bubnu pro typ
praného prádla;
- rozpoznání
přítomnosti
pěny,
a v případě potřeby, zvětší množství
vody při máchání;
- nastavení otáček podle zatížení a tím
zamezení nevyváženosti.
18
Lze použít pro programy sušení
s nastaveným časem.
Fáze chlazení
Aktivuje se na konci každého sušení
v posledních 10/20 minutách cyklu.
10) KONTROLKY MOŽNOSTI
Kontrolky zobrazují možnosti, které jsou
vybrány příslušným tlačítkem:
SMART Fi+
CS
Tento spotřebič je vybaven technologií
SMART Fi+, která umožňuje ovládat pračku
na dálku pomocí aplikace přes připojení WiFi.
REGISTRACE PRAČKY (V APLIKACI)
l Připojte pračku k napájení.
Doporučujeme,
aby
byl
proces
registrace
Wi-Fi dokončen
před
umístěním spotřebiče do konečného
umístění.
Pokud neznáte polohu antény NFC,
pohybujte pomalu krouživými pohyby
chytrým telefonem nad logem SMART
Fi+ do té doby, než aplikace potvrdí
připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný, je důležité V PRŮBĚHU
TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND DRŽET
TELEFON NA OVLÁDACÍM PANELU;
o správném průběhu této operace vás
bude informovat zpráva na zařízení
a řekne vám, kdy můžete odebrat
chytrý telefon od panelu.
l Stáhněte si do svého zařízení aplikaci
Candy simply-Fi.
Aplikace Candy simply-Fi je dostupná
pro zařízení používající operační
systém Android nebo iOS pro tablety
i chytré telefony.
Všechny informace o funkci SMART
Fi+ zjistíte při procházení aplikace
v DEMO režimu.
Silné obaly nebo kovové nálepky na
vašem chytrém telefonu mohou
ovlivnit nebo zabránit přenosu dat
mezi pračkou a telefonem. V případě
potřeby je odstraňte.
l Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele
a registrujte spotřebič podle pokynů na
displeji telefonu nebo podle „Stručné
příručky“ dodané s pračkou.
Pokud
používáte
chytrý
telefon
s operačním
systémem
Android
vybavený technologií NFC (Near Field
Communication), proces registrace je
jednodušší (Easy Enrollment); pokud
chcete provést registraci v aplikaci,
postupujte podle pokynů na displeji
telefonu, který UMÍSTÍTE A PŘIDRŽÍTE
POBLÍŽ LOGA SMART Fi+ na
ovládacím panelu pračky.
Výměna některých součástí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
za neoriginální součásti může vést
k odstranění antény NFC.
POVOLENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
(Z APLIKACE)
Po registraci pračky pokaždé, když ji chcete
ovládat na dálku z aplikace, musíte nejprve
vložit prádlo, prací prostředek, zavřít dvířka
a vybrat na pračce SMART Fi+. Od této
chvíle můžete pračku ovládat příkazy
aplikace.
POZNÁMKY:
Umístěte chytrý telefon tak, aby
anténa NFC na jeho zadní straně byla
poblíž loga SMART Fi+ na pračce.
19
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(Viz ovládací panel)
(MAX.)
2
1
Bílé
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90 °
( )
Bavlna**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60 °
( )
Smíšené
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60 °
Baby
2)
4)
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60 °
2
2
2,5
3
3
3
60 °
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40 °
Jemné
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40 °
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
-
Vlna/Hedvábí
1
1
1
2
2
2
30°
Sušení vlny
1
1
1
2
2
2
-
Nízká teplota
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
Denní 59 min.
Rychlé
3) 4)
(sušení)
Vysoká teplota
(sušení)
Rychlé P+S
59 min.
4)
Poloha, kterou musíte vybrat, pokud chcete umožnit dálkové ovládání z aplikace
(přes Wi-Fi). Pokud nebyla pračka ještě registrována, můžete stisknout na pračce
tlačítko START/PŘERUŠIT. Spustí se cyklus „Auto-Clean“ a pračka se vyčistí.
20
Pokud zvolíte program RYCHLÉ,
je možné tlačítkem RYCHLÉ
vybrat jeden ze tří rychlých
programů 14’, 30’ a 44’.
4)
Programy pro automatické sušení
INFORMACE
LABORATOŘE
50229)
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální náplň suchého prádla podle
použitého modelu (viz ovládací panel).
Vybrána pouze možnost PŘEDPÍRKA
(programy s možností předeprání).
1)
Když je vybrán program, na
displeji se zobrazí doporučená
teplota, kterou lze snížit (je-li to
povoleno) příslušným tlačítkem.
2)
ZKUŠEBNÍ
Normy EN
Praní
Použijte
program
**
s výběrem
maximálního
stupně
znečištění,
maximálními otáčkami a teplotou 60 °C.
Program je doporučen i pro zkoušku
s nižší teplotou.
(Pouze modely s přihrádkou na
kapalný prací prostředek)
Pouze když jsou skvrny na
některém prádle, které vyžaduje
použití
tekutých
bělicích
prostředků, je možné předběžně
odstranit skvrny v pračce.
Nalijte tekutý bělicí prostředek do
nádobky, vložte do zásuvky na
prací prostředek označené „2“
a nastavte
speciální
program
MÁCHÁNÍ
Když skončí tato fáze, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO,
přidejte ostatní prádlo a spusťte
praní nejvhodnějším programem.
( )
PRO
(Ref.
Sušení
První sušení s A kg (náplň pračky se
skládá z povlaků na polštáře a ručníků).
Vyberte program pro sušení bavlny
(
) suché pro uložení (
).
Druhé sušení s B kg (náplň pračky se
skládá z pokrývek a ručníků). Vyberte
program pro sušení bavlny (
suché pro uložení (
).
A (kg)
B (kg)
( ) První
sušení
Druhé
sušení
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
Kapacita
(praní)
(kg)
Pro zobrazené programy lze
upravit dobu trvání a intenzitu
pomocí
tlačítka
ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
21
)
CS
3)
Výběr programu
Pro praní různých typů prádla s různým
stupněm znečištění je pračka vybavena
různými programy, které plní veškeré
potřeby praní (viz tabulka programů).
PRANÍ
Bílé
Intenzivní
praní.
Závěr
cyklu
při
maximálních otáčkách zajišťuje účinnější
praní.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní
normálně zašpiněného bavlněného prádla
a jedná
se
o nejúčinnější
program
z hlediska spotřeby energie a vody při praní
bavlněného prádla.
Smíšené
Praní a máchání s optimalizovaným rytmem
bubnu a spotřebou vody. Jemné otáčky
zaručují menší pomačkání prádla.
Baby
Tento program je určen pro praní
veškerého dětského prádla, které bude
dokonale čisté a dezinfikované. Teplota je
nastavena na minimálně 60 °C.
Aby bylo dosaženo optimální dezinfekce,
doporučujeme použít prací prášek.
Denní 59 min.
Tento speciální program zaručuje
kvalitu praní a při tom výrazně
dobu trvání praní. Tento program
pro menší náplň prádla (viz
programů).
vysokou
zkracuje
je určen
tabulka
Rychlé (14/30/44 min.)
Cyklus praní určený pro malé dávky slabě
znečištěného prádla. U tohoto programu se
doporučuje použít menší dávku pracího
prostředku, než se používá běžně, aby bylo
méně
odpadu.
Výběrem
programu
RYCHLÉ můžete tlačítkem vybrat jeden z
dostupných tří programů.
22
Jemné
Tento program používá omezený cyklus
rotace bubnu a je zvláště vhodný pro praní
jemného prádla. Cyklus praní a máchání
pro nejlepší výsledek používá velké
množství vody.
Máchání
Tento program provede trojí máchání
s přerušovaným otáčením (které lze omezit
nebo zrušit příslušným tlačítkem). Používá
se pro máchání jakéhokoliv prádla,
například pro máchání po praní v ruce.
Odčerpání + Odstředění
Tento
program
dokončí
vypouštění
a používá maximální otáčky. Je možné
zrušit nebo omezit otáčení tlačítkem
OTÁČKY.
Vlna/Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní,
zvláště vhodné pro vlněné prádlo, které má
značku „Lze prát v pračce“ a prádlo
z hedvábí, které má značku „Prát jako
hedvábí“.
Bavlna (vysoká teplota)
Program sušení při vysoké teplotě
doporučený pro bavlněné a plátěné prádlo
(vždy se řiďte štítkem na prádle).
Rychlé P+S 59 min.
Pokud máte jen malé množství prádla na
praní a sušení a spěcháte, tento program
trvající 59 minut je ideální šetřič času!
Vhodné pro malé dávky prádla do 1,5 kg
(např. 4 košile) nebo mírně zašpiněné
prádlo. Tento program vypere, vymáchá,
vyždímá a usuší vaše prádlo za méně než
hodinu. Abyste omezili množství odpadu,
doporučujeme pro tento program použít
menší množství pracího prostředku.
SMART Fi+
Poloha, kterou musíte vybrat, pokud chcete
umožnit dálkové ovládání z aplikace (přes
Wi-Fi). V takovém případě se aplikace
spustí příkazy z aplikace. Pokud nebyla
pračka ještě registrována, můžete stisknout
na pračce tlačítko START/PŘERUŠIT.
Spustí se cyklus „Auto-Clean“ a pračka se
vyčistí. Tento program dezinfikuje buben,
odstraňuje pachy a prodlužuje životnost
pračky. Před spuštěním programu „AutoClean“ zkontrolujte, že v pračce není žádné
prádlo a použijte prostředek na čištění
pračky. Po dokončení programu nechte
dvířka pračky otevřená, aby buben
uschnul. Doporučujeme použít po každém
padesátém praní.
VAROVÁNÍ:
Dávkovače
používané
pro
koncentrované prací prášky a tekuté
prací prostředky je nutné z bubnu
odstranit před tím, než se spustí
program sušení s otáčením bubnu.
V průběhu sušení se mění směr otáčení
bubnu. To brání zamotání prádla a zaručuje
rovnoměrné sušení. Aby se minimalizovalo
pomačkání prádla, posledních 10/20 minut
cyklu používá studený vzduch.
Sušení vlny
Program sušení při nízké teplotě. Ideální
pro vlněné prádlo s maximální jemností
a měkkostí, snižuje tření prádla o sebe
a brání plstnatění. Doporučuje se před
sušením obrátit prádlo naruby. Délka trvání
závisí na množství prádla a otáčkách
zvolených pro praní. Tento cyklus je vhodný
pro malé dávky prádla do 1 kg (3 svetry).
Cyklus pro sušení vlny tohoto spotřebiče
byl schválen "The Woolmark Company" pro
sušení vlněného oblečení za předpokladu,
že produkty lze prát v pračce v závislosti na
pokynech na štítku oblečení a prohlášení
výrobce tohoto spotřebiče.
Symbol Woolmark je certifikační
známka v mnoha zemích. M1715
Smíšené (nízká teplota)
Program
sušení
při
nízké
teplotě
doporučený pro syntetická a smíšená
vlákna (vždy se řiďte štítkem na prádle).
23
CS
SUŠENÍ
l Pouze suché odstředěné prádlo.
7. CYKLUS SUŠENÍ
l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
nejlepších výsledků sušení.
Správný způsob sušení
l Otevřete dvířka.
l Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste
přizpůsobili správný stupeň sušení.
l Nedoporučujeme sušit látky, které se
snadno třepí, jako jsou koberce nebo
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků.
l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální
náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
V případě velkých kusů prádla (např.
prostěradla) nebo velmi savých materiálů
(např. ručníky nebo džíny) snižte
množství náplně.
l Zavřete dvířka.
následujícího
l Otočte volič programů na nejvhodnější
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla
l Spotřebič může provést následující typy
l Rozdělte
prádlo
podle
postupu:
program sušení podle vašeho prádla.
sušení:
- Program sušení s Nízkou teplotou
Vhodné pro sušení v sušičce.
doporučený pro vlněné tkaniny (
symbol na voli či programů).
Sušení při vysoké teplotě.
- Program sušení s Nízkou teplotou
doporučený
pro
směsné
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušení pouze při nízké teplotě.
(
NESUŠIT v bubnové sušičce.
symbol na voliči programů).
- Programy sušení s Vysokou teplotou
doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné
pro sušení.
len, konopné látky, apod... (
symbol na voliči programů).
- Podle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla).
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i
bavlna/syntetické směsné.
24
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Během fáze sušení buben zrychluje na
vyšší rychlost k rozložení prádla a
k optimalizaci výsledku sušení.
sušení,
stiskněte
tlačítko
VOLBA
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
l Kontrolka programu sušení svítí až do
Po zvolení programu sušení vlny není
možné zvolit určitý stupeň suchosti
odlišný od výchozího.
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
sušení
a
požadovanou
zbytkovou
vlhkost, podle prádla a zvoleného sušení.
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
správně
rozsvícení
l Po skončení programu se na displeji
l Spotřebič vypočítá potřebnou dobu pro
ventil a zda je
odtoková hadice.
a
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
umístěna
programů do pozice OFF.
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
UPOZORNĚNÍ:
Nesušte oblečení se speciálním
polstrováním (např. deky, prošívané
bundy, atd.) a velmi jemné tkaniny.
Pokud jsou oděvy nežehlivé, sušte
menší množství oděvů, aby se
zabránilo pomačkání.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA (na
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
displeji se zobrazí zbývající doba sušení).
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví
čas podle velikosti a složení náplně.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
25
CS
l Pokud chcete zvolit časovany program
l Pokud chcete zvolit časovany program
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANÍ/SUŠENÍ
sušení,
stiskněte
tlačítko
VOLBA
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
Nesmíte překročit maximální náplň
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou
výsledky sušení uspokojivé.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
- Praní
l Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
l Kontrolka programu sušení svítí až do
l Viz seznam pracích programů podle
l Po skončení programu se na displeji
prané látky (např. velmi znečištěná
bavlna) a nastavte volič programů na
požadovaný program.
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
a
rozsvícení
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to
nutné).
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
l Zavřete vodovodní ventil.
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
- Sušení
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Po
zvolení
programu
vlny
je
k dispozici pouze výchozí stupeň
suchosti.
26
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
27
CS
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
JINÉ POTÍŽE
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
28
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
29
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Köszönjük,
hogy
Candy
mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
Javasoljuk, hogy ő rizze meg a kézikönyvet az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében).
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre
ragasztott címkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat
és
(újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban
a
nagyméretű
WEEEhulladékokat a lakásokból és az
otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Környezetvédelem
A
készülék
jelölése
megfelel
az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
8. AUTOMATIKUS MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
30
l A
készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek
személyzeti konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérő használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történő kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint használják,
akkor az csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját. A törvények által
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését
vagy más jellegű olyan károsodását
vagy kárát, amely az otthoni vagy
a háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be (még
akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket csak akkor használhatják
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű,
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
31
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
megértették a készülék használatában
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni
kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó
felügyelet hiányában a
3 évesnél kisebb gyerekeket
távol kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt
kicserélnie.
l Csak
a készülékkel együtt
szállított tömlőkészletet használja
a vízellátás csatlakoztatásához (ne
használjon régi tömlőkészletet).
l A
víznyomásnak 0,05 MPa és
0,8 MPa között kell lennie.
l Ügyeljen
arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A
kikapcsolt helyzet (KI) úgy
érhető el, hogy a programválasztó
gombon lévő jelet függőleges
helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
más helyzete bekapcsolja a
mosógépet (csak programozó
gombbal ellátott típusok esetén).
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l A
mosó-szárító ciklus befejező
viasszal
és
viaszeltávolítóval
része hőfejlesztés nélkül zajlik
szennyezett ruhadarabokat a mosóle
(hűtési
ciklus)
annak
szárítógépben történő szárítás előtt
biztosítása érdekében, hogy a
meleg vízben, nagy mennyiségű
ruhadarabok olyan hőmérsékleten
mosószerrel ki kell mosni.
maradjanak, amely nem károsítja l Nem szabad a szárítógépben habgumit
őket.
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
FIGYELMEZTETÉS:
szárítani.
Soha ne állítsa le a mosól Az
öblítőszereket és a hasonló
termékeket
az
öblítőszerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
szárítógépet a szárítási ciklus
vége előtt, hacsak nem veszi ki
gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
l Az olajjal szennyezett ruhadarabok
l A
telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó
hozzáférhető legyen.
l A
készüléket nem szabad zárható
ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal
ellátott ajtó mögé telepíteni,
amely
a
mosó-szárítógép
csuklópántjával ellentétes oldalon
van, és így akadályozná a mosószárítógép ajtajának teljes nyitását.
l A
öngyulladásra hajlamosak, különösen
ha olyan hőforrás hatásának vannak
kitéve, mint a mosó-szárítógép. A
ruhadarabok felmelegednek és
oxidációs reakciót indítanak el az
olajban. Az oxidáció hőt fejleszt. Ha a
hő nem tud távozni, a ruhadarabok
eléggé átforrósodhatnak ahhoz, hogy
lángra kapjanak. Az olajjal szennyezett
ruhadarabok egymásra helyezése,
egymásra halmozása vagy tárolása
megakadályozhatja a hő távozását,
ezért tűzveszélyt idéznek elő.
maximális száraz ruhaadag
az alkalmazott típustól függ
(lásd a kapcsolólapot).
l Ha elkerülhetetlen, hogy növényi
vagy főzőolajat tartalmazó, vagy
l A készülék nem használható, ha
hajápolási termékekkel átitatott
ipari vegyszereket használtak a
ruhadarabok kerüljenek a mosótisztításhoz.
szárítógépbe, akkor azokat először
l Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat
nagy mennyiségű mosószeres
a mosó-szárítógépben.
forró vízben kell kimosni. Ez
l A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
csökkenti, de nem szünteti meg a
benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval,
veszélyt.
32
ki minden tárgyat l A készülék mozgatásakor ne
(például öngyújtót, gyufát) a
emelje meg a mosógépet a
zsebekből.
gomboknál vagy a mosószertároló
fióknál fogva. Szállítás közben
l A
termék-adatlap a gyártó
soha ne fektesse a készülék
weboldalán tekinthető meg.
ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk,
hogy a mosógépet két személy
Biztonsági utasítások
emelje meg.
l A
mosógép tisztítása vagy l Hiba és/vagy hibás működés
karbantartása előtt húzza ki a
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
készülék csatlakozódugóját és
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
zárja el a vízcsapot.
hozzá a készülék szakszerűtlen
javításához. Vegye fel azonnal a
l Gondoskodjon az elektromos
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
rendszer földeléséről. Ha a
és kizárólag eredeti tartalék
rendszer nincs földelve, akkor
alkatrészeket használjon. A fenti
szakembertől kérjen segítséget.
utasítások betartásának elmulasztása
l Ne
használjon átalakítókat,
veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az
ablak kinyitása előtt,
ügyeljen arra, hogy ne legyen
víz a dobban
l A
csatlakozódugó kihúzásához
A
jel terméken történő
ne húzza meg a hálózati kábelt
elhelyezésével saját felelősségünkre
vagy a készüléket.
kijelentjük, hogy a termék megfelel
l Ne tegye ki a készüléket eső, a jogszabályokban meghatározott
európai
biztonsági,
közvetlen napsugárzás vagy összes
más időjárási körülmények egészségügyi és környezetvédelmi
követelménynek.
hatásának.
33
HU
l Vegyen
2. TELEPÍTÉS
l Vágja
el a csőrögzítő szalagokat,
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
1
A
B
A
B
l Csavarozza
ki a hátoldalon
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.
B
B
A
A
l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.
l Beépített
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal.
2
A
1
l Bizonyos
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
Helyezze a polionda lemezt alulra a
2. ábrán látható módon (a típustól
függően az A, a B vagy a C
változatot vegye figyelembe).
34
C
3
2
1
Útmutató az ajtó felszereléséhez
lyukakat az ajtóba, a
kartonpapír minta segítségével
az ábra szerint, hogy a
zsanérok és a záró mágnes
megfelelő pozícióban legyenek
az igény szerinti, jobb vagy bal
oldali nyitáshoz.
HU
l Fúrjon
B
C
l Csavarozza
a zsanérokat a
megfelelő helyekre a 4 db
csavar segítségével (A).
A
l Szerelje
fel a mágnest (B) a
csavar segítségével (C).
l Szerelje
fel a lemezt (D) a jobb
vagy bal oldali helyzetbe az Ön
igényeinek megfelelően. Előtte
helyezze a műanyag támaszt
(E) a lemez alá és csavarozza
be (F).
D
F
E
G
l Pattintsa
a fedőt (G) az alsó
pozícióba.
35
l Az
ajtót a felszerelt zsanérokkal
szerelje fel a mosógép elejére,
rögzítse azt a csavarokkal (H).
Előtte helyezze a zsanérok alá a
távtartókat (I).
H I
Javasoljuk, hogy az ajtót úgy
szerelje fel, hogy a mosógép
balos ajtónyitási irányával
megegyező irányban nyíljon így nagyobb tér marad a
ruhák behelyezésére.
60
59
l A
4 állítható láb lehetővé teszi,
hogy a mosógép magasságát
820 mm-ről max. 840 mm-re,
a
mellékelt
anyacsavarok
eltávolításával és azok 5 mm-es
anyacsavarokra történő cserével.
Emelje fel a lábakat, és rögzítse
a záró anyacsavarokat a lemez
alapjához.
36
0m
600
6
570
825 min.
820 min.
a mosógépet megfelelő
méretű nyílásba.
Alsó szegélyléc alkalmazható,
de annak az előírt méreten
belül kell lennie.
in.
l Helyezze
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra
HU
(3 ábra), és ehhez kizárólag a
készülékkel együtt szállított csövet
használja (a régi csőkészletet nem
szabad újra használni).
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
min 4 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
37
max 100 cm
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
8
A
B
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
1
2
10
l “2” rekesz: a mosószer számára.
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
38
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
A szárítóprogram használata előtt
(MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)
l Idő- és energia-megtakarítás céljából
válassza a nagy sebességű centrifugálást,
hogy a szárítóprogram beindítása előtt
csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
l A gyapjú textíliák mosása előtt győződjön
meg róla, hogy azok mosógépben
moshatók. Ellenőrizze az anyagok címkéjét.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
Van-e szükség előmosásra?
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
Van-e szükség forró mosásra?
l A forró vizes program használatának
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
39
HU
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
Szűrőtisztítás
a szíjjal.
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l CSAK
BIZONYOS TÍPUSOKON ÁLL
RENDELKEZÉSRE: húzza ki a bordázott
tömlőt, vegye ki a dugót, és ürítse a vizet egy
edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
40
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
M
HU
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
L
a kívánt programot.
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
I
B
G
SZÁRÍTÁS
Ha azt szeretné, hogy a szárítási
ciklus automatikusan megkezdődjön
a mosás után, akkor válassza ki a
kívánt programot a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ
gombbal. Ellenkező esetben befejezheti
a mosást, és azt követően dönthet a
szárítóprogramról.
H
E
C
D
F
A Program választókapcsoló OFF
állásban
B INDÍTÁS/SZÜNET gomb
C INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE
gomb
D SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA
gomb
E GYORS / FOLT SZINT gomb
F OPCIÓK gomb
G HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS
gomb
H CENTRIFUGA SEBESSÉG gomb
G+H GOMBZÁR
I Digitális kijelző
L AJTÓZÁR jelzőlámpa
M SMART Fi+ terület
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
START/SZÜNET gombot.
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
megfelelő LED-égő.
Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg
az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
Műszaki adatok
Víznyomás:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugálás: lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség: lásd a géptörzslapot.
41
INDÍTÁS/SZÜNET gomb
FIGYELMEZTETÉS:
A csatlakozó dugó csatlakoztatása
alatt ne érintse a kijelzőt, mivel a gép
az első másodpercekben kalibrálja a
rendszert: a kijelző érintése miatt
előfordulat, hogy a gép nem működik
megfelelően.
Ebben
az
esetben
távolítsa el a csatlakozót és ismételje
meg a műveletet.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb kiválasztása
ELŐTT zárja az ajtót.
l Nyomja meg a ciklus kiválasztásához.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb megnyomása
után a készülék néhány másodperc után
működni kezd.
PROGRAM választókapcsoló OFF
állásban
TÉTEL BEHELYEZÉSE VAGY ELTÁVOLÍTÁSA
A PROGRAM INDÍTÁSA UTÁN (SZÜNET)
l Nyomja
le és tartsa lenyomva az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot körülbelül 2
másodpercig (néhány jelzőlámpa és a
fennmaradó idő jelző lámpa villog, jelzi,
hogy a gép üzemelése szünetel).
Amikor a program választókapcsolót
elfordítja, a kijelző bekapcsol, és
megjeleníti a kiválasztott programhoz
tartozó beállításokat.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy inaktív időszakban a kijelző
kontraszt csökken.
l Az ajtó kinyitása előtt várjon, míg az
AJTÓZÁR lámpa lekapcsol.
JÓL JEGYEZZE MEG: A
gép
kikapcsolásához állítsa a program
választókapcsolót OFF állásba.
Mielőtt kinyitja az ajtót, ellenőrizze,
hogy a víz nem éri-e el az ajtó nyílását,
a kifolyás elkerülésére.
l Nyomja
meg az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot a kiválasztott ciklus indításához.
l A program kiválasztása után a program
kiválasztó
kapcsoló
a
kiválasztott
program állásában marad a ciklus végéig.
l "Kész" jelenik meg a kijelzőn a program
végén, majd az AJTÓZÁR lámpa
kikapcsol, ekkor kinyithatja az ajtót.
l Kapcsolja le a mosógépet, fordítsa a
választókapcsolót OFF állásba.
l Miután behelyezte vagy eltávolította a
tételeket, zárja az ajtót és nyomja meg az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot (a program
onnan indul tovább, ahol leállt).
PROGRAM TÖRLÉSE
l A
program
törléséhez
állítsa
választókapcsolót OFF állásba.
a
l Várjon 2 percet mg a biztonsági rendszer
kioldja az ajtót.
A program választó kapcsolót fordítsa
OFF állásba minden ciklus végén,
vagy következő program kiválasztása
és indítása előtt a mosási ciklus
indításakor.
INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE gomb
l Ezzel a gombbal előre beprogramozhatja
a mosási ciklust, és késleltetheti a ciklus
indítását maximum 24 óráig.
42
l Az indítás késleltetéséhez végezze el az
Ha meghaladta a program táblázatban
jelzett maximum szárítható töltetet, a
szárítás nem lesz megfelelő.
alábbiakat:
a
használni
kívánt
l Ha törölni szeretné a kiválasztást a
- Nyomja meg az indítás késleltetése
gombot míg aktiválódik (h00 jeleni meg
a kijelzőn), majd nyomja meg újra 1
órás késleltetés beállításához (h01
jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetés 1 óránként nő,
ahányszor megnyomja a gombot, míg
h24 jelenik meg a kijelzőn, ekkor a
gomb megnyomásakor a késleltetés
indítás nullázódik.
program indítása előtt, nyomja meg a
gombot, míg a lámpa kikapcsol vagy állítsa
a program választó kapcsolót OFF állásba.
l Szárítás ciklus:
válassza ki a gombbal a szövetnek megfelelő
szárítási programot, ezzel a gombbal
kiválaszthatja a szárítás fokozatot, mely
különbözik az alapbeálltástól (kivéve a gyapjú
szárító programnál).
l A ciklust törölheti a szárítási fázis alatt,
- Erősítse meg az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb megnyomásával. A késleltetés
számláló elindul, és ha leáll, a program
automatikusan elindul.
l Az
indítás késleltetést törölheti
választókapcsoló OFF állásba állítja.
ehhez nyomja le a gombot körülbelül 3
másodpercig.
ha
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítás program törlése után a
hűtés fázis elindul, várjon körülbelül
10/20 percet az ajtó kinyitása előtt.
Ha áramkimaradás lép fel a gép
üzemelése alatt, egy speciális memória
eltárolja a kiválasztott programot, majd
az áramellátás helyreállása után a
program onnan indul tovább, ahol leállt.
l "Kész" jelenik meg a kijelzőn a program
végén, majd az AJTÓZÁR lámpa
kikapcsol, ekkor kinyithatja az ajtót.
Az opciós gombokat az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb megnyomása előtt nyomja meg. Ha
egy olyan funkciót választ ki, ami nem
kompatibilis a kiválasztott programmal, az
opció jelző lámpa először villog, majd
kikapcsol.
A szárítás ciklust úgy is törölheti,
hogy a program választó kapcsolót
OFF állásba állítja. Az ajtó kinyitása
előtt várja meg a hűtés fázis végét
(10/20 perc) és várja meg, mg az
AJTÓZÁR lámpa kikapcsol.
GYORS / SZENNYEZETTSÉG SZINT
gomb
SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA
l Automatikus mosás/szárítás ciklus:
a mosás program kiválasztása után,
válassza ki ezzel a gombbal a mosásnak
megfelelő szárítási fokozatot. A mosás
program végén a kiválasztott szárítási
ciklus automatikusan elindul.
Ezzel a gombbal a kiválasztott programnak
megfelelően választhat ki két különböző
opciót:
- GYORS
A gomb akkor aktiválódik, amikor a GYORS
(14/30/44 perc.) programot válassza ki a
gombon, három programhossz kiválasztására
van lehetőség.
Ha a mosási program nem kompatibilis
az automatikus szárítással, ez a funkció
nem aktiválódik.
43
HU
- Válassza ki
programot.
- SZENNYEZETTSÉG SZINT gomb
l A
program
kiválasztása
után
a
programhoz
tartozó
mosási
idő
automatikusan megjelenik.
l Ezzel az opcióval 3 mosási intenzitás
szintet lehet kiválasztani a programhossz
kiválasztásával attól függően, hogy a
szövet mennyire szennyezett (csak
néhány programnál használható a
programtáblázat alapján).
- HIGÉNIA +
60°C-os hőmérséklet beállításakor aktiválódik.
Ezzel a funkcióval mélymosást végezhet, a
teljes mosáshoz beállított hőmérsékleten.
HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA
gomb
l Ezzel a gombbal módosíthatja a mosási
ciklus hőmérsékletét.
l A programhoz tartozó maximum fölé nem
állíthatja be a hőmérsékletet a szövet
védelme érdekében.
OPCIÓK gomb
Ezzel a gombbal három különböző opció
közül választhat:
l Hideg mosáshoz egy jelzőlámpa se
- ELŐMOSÁS
CENTRIFUGA SEBESSÉG gomb
l Ezzel a funkcióval előmosást végezhet,
különösen az erősen szennyezett ruháknál
hasznos (csak néhány program esetében
használható,, lásd a programtáblázatot).
l Javasoljuk, hogy csak a tisztítószer
dobozán
feltüntetett
javasolt
mennyiségnek csak a 20%-át használja.
- AQUAPLUS
l Ezzel
a funkcióval (csak néhány
programnál
elérhető)
nagyobb
vízmennyiség használatával moshatja a
ruhákat, így az új dob forgató ciklussal
együtt, ahol a víz feltöltése és leürítése
történik, a ruhák tökéletesen tiszták és
öblítettek lesznek, mivel a tisztítószer
teljesen eloszlik, ezzel nagyobb tisztítási
hatékonyságot biztosítva.
l Ez a funkció az érzékenybőrű emberek
éghet.
l Ezzel
a gombbal csökkentheti a
maximum sebességet, és törölheti a
centrifuga ciklust.
l Ha a címkén nem található speciális
információ, lehetőség van a maximális
sebesség kiválasztására.
A szövet sérülésének megakadályozása
érdekében
nincs
lehetőség
a
programban meghatározott maximum
sebességnél
nagyobb
sebesség
beállítására.
l A centrifuga ciklus aktiválásához nyomja
meg a gombot a
sebesség eléréséig.
beállítani
kívánt
l Lehetőség van a centrifuga sebesség
módosítására a gép
szüneteltetése nélkül.
üzemelésének
esetén használható.
l Ez funkció gyerekruhákhoz vagy nagyon
szennyezett
ruhákhoz
használható,
melyek
nagyon
sok
tisztítószert
igényelnek, vagy törölközők mosásához,
melyek szálai megtartják a tisztítószert.
44
A tisztítószer túladagolása túlzott
habzást okozhat. Ha a gép túl sok
habot észlel, letiltja a centrifugálást
vagy meghosszabbítja a program
időtartamát és növeli a vízfogyasztást.
l Ha
Ha az ajtó nem záródik megfelelően, a
lámpa villog körülbelül 7 másodpercig,
majd az indítás parancs automatikusan
törlődik. Ebben az esetben, zárja
megfelelően az ajtót, és nyomja meg az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot.
GOMBZÁR
l Ha
egyszerre
megnyomja
a
HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA és a
CENTRIFUGA SEBESSÉGE gombot
körülbelül3 másodpercig, aktiválódik a
gépen a gombzár. Így elkerülheti a
véletlen vagy nem kívánt módosításokat,
a kijelzőn lévő gombot véletlenül
megnyomják a ciklus alatt.
l Az ajtó kinyitása előtt várjon, míg az
AJTÓZÁR lámpa lekapcsol.
2) CENTRIFUGA SEBESSÉGE
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét jelzi, ami módosítható vagy
kihagyható a megfelelő gombbal.
Digitális kijelző
3) MOSÁS HŐMÉRSÉKLETÉNEK
JELZŐLÁMPÁI
A
kiválasztott
program
mosási
hőmérsékletét jelzi, ami módosítható (ha ez
lehetséges) egy megfelelő gombbal.
Hideg mosáshoz egy jelzőlámpa se éghet.
A kijelző jelzőrendszere folyamatosan
tájékoztatja a gép állapotáról.
l Egy program kiválasztásakor a kijelző
l A gombzár kioldható, ha egyszerre
megnyomja újból mindkét gombot, vagy
lekapcsolja a gépet.
3
1 2 564 8
9
4) CIKLUS IDŐTARTAMA
automatikusan megjeleníti a ciklus
időtartamát, mely a kiválasztott pozíciótól
függően változhat.
10
l A program indítása után folyamatos
információkat talál
fennmaradó időről.
a
mosás
végéig
l A gép a ciklus alatt a standard töltet
alapján kiszámítja a kiválasztott program
végéig hátramaradó időt, korrigálja a
töltet méretéhez és összetételéhez
alkalmazható időt.
7
1)
AJTÓZÁR JELZŐLÁMPA
5) GOMBZÁR JELZŐLÁMPA
A jelzőlámpa azt jelzi, hogy a gombok
blokkolva vannak.
l A jelzőlámpa világít, amikor az ajtó
teljesen zárva van.
6) WI-FI (csak néhány modellnél)
l Wi-Fi funkcióval rendelkező modelleknél
az ikon a Wi-Fi rendszer működését jelzi.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb kiválasztása
ELŐTT zárja az ajtót.
45
HU
az
INDÍTÁS/SZÜNET
gombot
megnyomja akkor, amikor az ajtó zárva
van, a jelzőlámpa villog egyet, majd
folyamatosan világít.
A gép egy speciális elektronikus
rendszerrel
rendelkezik,
mely
megakadályozza,
hogy
a
kiegyensúlyozatlan terhelést. Ez
csökkenti a gép által kibocsátott
zajt
és
a
vibrálást
és
meghosszabbítja a gép élettartamát.
l A Wi-Fi funkció egyszerű konfigurálására
vonatkozó
előírásokkal
kapcsolatos
információkhoz tanulmányozza a"Letöltés"
szakaszt a
http://simplyfiservice.candy-hoover.com
oldalon.
7) SZENNYEZETTSÉG SZINT JELZŐLÁMPA
A
jelzőfény
a
megfelelő
funkció
kiválasztását jelöli.
8) Kg
ellenőrzés
(csak
bizonyos
programoknál aktív)
l A ciklus első perceiben a "Kg ellenőrző”
lámpa világít, míg az intelligens érzékelő
megméri a töltet súlyát és ennek
megfelelően beállítja a ciklus időt, a vizet
és az elektromos fogyasztást.
l Minden
mosás fázis alatt a "Kg
ellenőrző" megjeleníti a dobban lévő
töltetre és a mosás első perceire
vonatkozó információkat:
- beállítja a megfelelő víz mennyiséget;
9) SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁS
JELZŐLÁMPÁI
A jelzőlámpák a szárítás fokozatait jelenítik
meg, ami a megfelelő gombbal választható
ki:
Automatikus szárítás programjai
EXTRA SZÁRÍTÁS
(törölközők,
fürdőköpenyek
nagyobb ruhák).
és
SZÁRÍTÁS VASALÁSHOZ
(a mosott ruhát vasalásra készen
szárítja).
TELJES SZÁRÍTÁS
(olyan ruhákhoz, melyeket vasalás
nélkül tehet el).
Időzített szárítás programjai
Időzített
szárítás
programjainak
kiválasztására használhatók.
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- ellenőrzi a mosni kívánt szövet
típusának megfelelően az öblítést;
- beállítja a dob forgásának ritmusát a
mosott szövet típusának megfelelően;
- felismeri a hab jelenlétét, és szükség
esetén növeli az öblítés alatt a víz
mennyiségét;
- beállítja a centrifuga sebességet a
töltetnek megfelelően, így elkerülve a
kiegyensúlyozatlanságot.
46
Hűtés fázis
A végső hűtés periódus alatt
aktiválódik, a szárítási fázis utolsó
10-20 percében.
10) FUNKCIÓ JELZŐ LÁMPÁK
A jelzőlámpák a megfelelő
kiválasztható funkciót jelzik.
gombbal
SMART Fi+
A gép SMART Fi+ technológiával
rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy Wi-Fi
funkció segítségével alkalmazással történő
távvezérlést.
HU
GÉP BEÁLLÍTÁS (ALKALMAZÁSON)
l Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz.
Javasoljuk, hogy a Wi-Fi beállítást a
gép elhelyezése előtt végezze el.
Ha nem ismeri NFC antennája helyét,
lassan
mozgassa
okostelefonját
körkörösen a SMART Fi+ logo felett,
míg az alkalmazás megerősíti a
csatlakozást. A sikeres adatátvitelhez
TARTSA NÉHÁNY MÁSODPERCIG A
MŰSZERFALON OKOSTELEFONJÁT;
az eszközön egy üzenet tájékoztatja a
sikeres műveletről, és értesíti, ha
eltávolíthatja okostelefonját.
l Töltse le a Candy simply-Fi alkalmazást
az eszközére.
A Candy simply-Fi alkalmazás Android
és iOS eszközökön érhető el, tablet
készülékeken és okostelefonokon.
A
SMART
Fi+
alkalmazás DEMO
részleteket.
funkciókról
az
módjában talál
A vastag burkolatok, vagy fém matricák
okostelefonján
befolyásolhatják
az
adatátvitelt a gép és a telefon között.
Szükség esetén távolítsa el ezeket.
l Nyissa meg az alkalmazást, hozzon
létre egy felhasználó profilt és állítsa
be a gépet a készülék kijelzőjének
utasításai vagy a géphez mellékelt
"Gyorsútmutató" előírásai alapján.
Ha okostelefonja egyes részeit (pl.
hátlap, akkumulátor stb...) nem eredeti
alkatrészekre cseréli, az NFC antenna
eltávolítását okozhatja.
NFC technológiával (Kommunikáció
mező mellett) rendelkező Android
okostelefon
esetén
a
beállítás
egyszerűsített (Egyszerű beállítás);
ebben az esetben kövesse a telefon
kijelzőjén megjelenő utasításokat,
HELYEZZE EL A gépen lévő SMART
Fi+ logo KÖZELÉBE, ÉS TARTSA OTT,
ha az alkalmazás erre kéri.
TÁVVEZÉRLÉS ENGEDÉLYEZÉSE
(ALKALMAZÁSSAL)
A gép beállítása után, ha alkalmazással
szeretné távvezérelni, először töltse be a
ruhákat, a tisztítószert, zárja az ajtót, és
válassza ki a SMART Fi+ állást a gépen.
Ekkor alkalmazás vezérlőkkel vezérelheti a
gépet.
MEGJEGYZÉSEK:
Helyezze okostelefonját e úgy, hogy
az
NFC
antenna
a
hátulján
egybeessen a gépen lévő SMRT Fi+
logo pozíciójával.
47
Programtáblázat
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(lásd vezérlőpanel)
(MAX.)
2
1
Fehérek
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Gyapjú**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
Vegyes
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Finom anyagok
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Öblítés
-
-
-
-
-
-
-
Víz leeresztés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
-
Gyapjú/selyem
1
1
1
2
2
2
30°
Száraz gyapjú
1
1
1
2
2
2
-
Alacsony
hőmérséklet
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
Babavédő
Napi 59 perc
Gyors
3) 4)
2)
4)
4)
(szárítás)
Magas
hőmérséklet
(szárítás)
Gyors W&D
59 perc
Az a pozíció, amit az alkalmazáson (Wi-Fi-n) keresztül történő távvezérléshez
engedélyez . Ha a gépet még nem állította be, a gép INDÍTÁS/SZÜNET
gombjának megnyomásával lefuttathatja a dob tisztítását végző "Automatikus
tisztítás" ciklus.
48
Kérjük
olvassa
el
az
alábbi
megjegyzéseket:
* Maximum száraz ruha töltési kapacitás a
használt modellnek megfelelően (lásd
vezérlőpanel).
1)
2)
4)
Automatikus szárítás programjai.
Mosás
Használja a ** programot a maximum
szennyeződés fokkal, maximum centrifuga
sebességgel 60°C-on. Javasolt program
alacsonyabb
hőmérsékleten
végzett
teszthez.
Szárítás
Első szárításA kg (a töltet tartalma:
párnahuzatok és kéztörlők) a pamut
szárítás
program
kiválasztásával
(
) teljes szárítás (
).
Második szárításB kg (a töltet tartalma:
lepedők
és
kéztörlők)
a
pamut
szárítás
program
kiválasztásával
(
) teljes szárítás (
Kapacitás
(mosás)
(kg)
Csak kiválasztott ELŐMOSÁS
funkcióval (programok ELŐMOSÁS
funkcióval).
Ha kiválasztotta a programot a
kijelzőn megjelenik a mosási
hőmérséklet, mely csökkenthető
(ahol lehetséges) a megfelelő
gombbal.
A megjelent programokhoz a
SZENNYEZŐDÉS SZINT gombbal
beállíthatja a mosás időtartamát és
intenzitását.
49
A (kg)
( ) Első
).
B (kg)
szárítás
Második
szárítás
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
HU
A GYORS program kiválasztásával
a gombon kiválasztható a GYORS
gomb, a három 14’, 30’ és 44’
program közül egy elérhető.
VIZSGÁLATI LABORATÓRUMOKRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (lásd
50229 szabványok)
(Csak
folyékony
mosószer
tartóval rendelkező modelleknél)
Ha csak néhány tétel szennyezett
oly
módon,
hogy
folyékony
fehérítőszer
használatára
van
szükség, a mosógépben előzetesen
eltávolítható a szennyeződés.
Öntsön fehérítőt a folyékony
fehérítőtartóba, mely a "2"
jelölésű tartályban található a
tisztítószer ürítőben, és állítsa
meg
a
speciális
RINSE
programot.
A fázis végén állítsa a program
kiválasztó kapcsolót OFF állásba,
adja hozzá a többi textíliát és
futtassa a normál mosást a
megfelelő programmal.
( )
3)
Programok kiválasztása
Különböző, eltérően szennyezett textíliák
tisztításához
a
mosógép
speciális
programokkal rendelkezik, mellyel minden
mosás igényt kielégít (lásd programtáblázat).
MOSÁS
Fehérek
Intenzív mosás. A maximális sebességű
utolsó centrifugálással az eltávolítás
hatékonyabb.
Pamut
Ezzel a programmal átlagosan szennyezett
pamut
ruhákat
tisztíthat,
ez
a
leghatékonyabb program, mely kombinálja
a
pamut
ruhák
mosásához
az
energiafogyasztást és a vízfogyasztást.
Vegyes
A mosás és öblítés optimalizálja a dob
sebességét és ritmusát és víz szintet. A
kímélő centrifugálás csökkenti a textília
gyűrődését.
Babavédő
Ezzel a programmal babaruhák mosására
van
lehetőség,
tökéletes
tisztítást,
fertőtlenítő hatást biztosítva 60°C-os
minimum hőmérsékleten.
A fertőtlenítő hatás optimalizálása érdekébe
javasoljuk, hogy por tisztítószert használjon.
Napi 59 perc
Ez a speciális program kiváló minőségű
mosási teljesítményt biztosít, míg nagyban
csökkenti a mosási időt. A program
tervezése csökkentett töltethez történt (lásd
programtáblázat).
Gyors (14/30/44 perc)
Kis töltethez, enyén szennyezett ruhákhoz
javasolt program. Ehhez a programhoz
javasoljuk, hogy csökkentse a normál
esetben használt tisztítószer mennyiségét,
ezzel elkerülhető a felesleges . A GYORS
program kiválasztásával és a gomb
lenyomásával kiválaszthatja a három
program egyikét.
50
Finom anyagok
Ennél a programnál a ciklus alatt a dob
forgásának ideje rövidebb, különösen
alkalmas finom szövetek mosásához. A
mosási ciklus és az öblítések magas víz
szinttel történnek a legjobb teljesítmény
biztosítása érdekében.
Öblítés
Ez a program 3 öblítést végez közepes
centrifugálással (mely csökkenthető vagy
kizárható a megfelelő gombbal). Bármilyen
típusú szövet öblítéséhez használható,
például kézi mosás után.
Víz leeresztés + Centrifugálás
A program víz elszívást és maximum
centrifugálást végez. Lehetőség van a
centrifugálás törlésére vagy csökkentésére
a CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉG gombbal.
Gyapjú/selyem
Ez a program finom mosási ciklust végez,
különösen alkalmas „Géppel mosható”
gyapjú szövetek és selyemből készül
ruhákhoz vagy a szövet címkéjén
„Selyemként mosandó” -ként meghatározott
ruhákhoz.
FIGYELMEZTETÉS:
A koncentrált por és folyékony
mosószereket a forgódobos szárítás
előtt el kell távolítani.
A dob a szárítás ciklus alatt irányt változtat,
így a ruhák nem törnek meg és jobban
száradnak. A gyűrődés minimalizálására a
szárítás ciklus utolsó 10-20 percében a
program hűtött levegőt használ.
Pamut (Magas hőmérséklet)
A magas hőmérsékletű szárítás program
pamut és vászon anyagokhoz javasolt
(minden esetben tanulmányozza a ruhán
található címkét).
Gyors mosás & szárítás 59 perc.
Ha csak kevés ruhát szeretne mosni és
szárítani, egy 59 perces ciklus ideális az
időmegtakarításhoz! Alkalmas 1,5 kg
töltethez (pl 4 ing) vagy enyhén piszkos
szövetekhez, ez a ciklus egy óra alatt
mossa ki, öblíti, centrifugálja és szárítja
meg a ruháit. Javasoljuk, hogy csökkentse
a mosószer adagot ennél a programnál.
Száraz gyapjú
Az alacsony hőmérsékletű szárítás program
ideális maximális védelmet és lágyságot
igénylő gyapjú ruhákhoz, csökkenti a
szövetek dörzsölődését, és megakadályozza
a nemezelődést. Javasoljuk, hogy szárítás
előtt fordítsa meg a ruhát. Az időzítés a
mosás mennyiségére és a mosáshoz
kiválasztott
centrifugálási
sebességre
vonatkozik. A ciklus kis töltetekhez alkalmas,
maximum 1 kg-hoz (3 pulóver).
SMART Fi+
Az a pozíció, amit az alkalmazáson (Wi-Fin)
keresztül
történő
távvezérléshez
engedélyez . Ebben az esetben a ciklus
indítása az alkalmazás vezérléssel történik.
Ha a gépet még nem állította be, a gép
INDÍTÁS/SZÜNET gomb megnyomásával
lefuttathatja az "Automatikus tisztítás"
ciklust. Tervezése a dob fertőtlenítésére, a
kellemetlen szagok eltávolítására és a gép
élettartamnak meghosszabbítására történt,
az "Automatikus tisztítás" indítása előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e ruha a dobban, és
használjon megfelelő tisztítószert vagy por
mosószert. Hagyja nyitva a gép ajtaját a
ciklus végén, hogy a dob megszáradjon.
Javasolt 50 mosásonként.
A készülék gyapjúszárító ciklusát a The
Woolmark Company is jóváhagyta a
gépben
mosható
gyapjútermékek
szárításához, azzal a feltétellel, hogy a
termékek mosása és szárítása a
ruhadarabokon lévő címke, illetve a
készülékgyártó utasításai szerint történik.
A Woolmark szimbólum számos
országban rendelkezik tanúsítvánnyal.
M1715
Vegyes (Alacsony hőmérséklet)
Az alacsony hőmérsékletű szárítás program
szintetikus és vegyes szövetekhez javasolt
(minden esetben tanulmányozza a ruhán
található címkét).
51
HU
SZÁRÍTÁS
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
l Az itt megadott tájékoztató általános jellegű,
ezért a legjobb szárítási eredmények
eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség.
l Az első használat alkalmával a megadottnál
rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk,
hogy megállapíthassa a szárítás kívánt
mértékét.
l A légcsatorna eltömődésének elkerülése
érdekében ne szárítson gyorsan kopó
anyagokat, például pokrócot vagy bolyhos
ruhákat.
l Javasoljuk, hogy az alábbi módszer
szerint válogassa szét a ruhákat:
- A ruhadarabok kezelési útmutató
címkéjén
látható
szimbólumok
szerint
Szárítógépben
alkalmas.
történő
Szárítás
gépben,
hőmérsékleten.
szárításra
magas
Szárítógépben
csak
alacsony
hőmérsékleten szárítható.
- Anyagtípus szerint
Pamut/vászon: törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyagok: poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall
stb., valamint a pamut és a szintetikus
anyagok keverékei.
l Csak
előzetesen
kicentrifugázott
ruhaneműt szabad szárítani.
A helyes szárítási mód
l Nyissa ki az ajtót.
l Tegye be a ruhákat, ügyelve arra, hogy
ne lépje túl a programtáblázatban jelzett
maximális szárítható ruhamennyiséget.
Nagyméretű anyagok (például lepedők)
vagy erősen nedvszívó anyagok (például
törülközők, farmernadrágok) esetében
célszerű az adag méretét csökkenteni.
l Csukja be az ajtót.
l Fordítsa el a programtárcsát a ruhának
legjobban megfelelő szárítóprogramra.
l A mosó-szárítógép az alábbi szárítási
módokra alkalmas:
- Az
Alacsony
hőmérsékletű
szárítópotrogram, gyapjúruhákhoz ajánlott
NEM szárítható géppel.
(
Ha a ruhadarabon nincs kezelési
útmutató címke, akkor azt kell
feltételezni, hogy a ruhadarab gépi
szárításra nem alkalmas.
szimbólum a programtárcsán).
- Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
kevert
anyagokhoz
(szintetikus/pamut)
és szintetikus anyagokhoz javasoljuk
(
- Méret és vastagság szerint
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa
szét
a
ruhadarabokat
(például a törülközőket az alsóneműtől).
52
szimbólum a programtárcsán).
- A magas hőmérsékletű szárítóprogramot
pamuthoz, frottírtörülközőhöz, lenvászonhoz,
kenderszövethez
stb.
Javasoljuk
(
szimbólum a programtárcsán).
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
A szabványos adag alapján a
készülék kiszámítja a kiválasztott
program végéig tartó időt, majd pedig
a ciklus közben korrigálja az
időtartamot a ruhaadag méretéhez és
összetételéhez képest.
mértékét:
EXTRA SZÁRAZ
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).
HU
VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).
A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb
fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag
elosztása és a szárítási teljesítmény
optimálissá tétele céljából.
SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne
l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,
választani, akkor addig nyomja le a
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa.
amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.
l A program befejeződésekor az "End"
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
A gyapjúszárító program választásakor
nem lehet az alapértelmezettől eltérő
szárítási fokot választani.
l Az
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
egyik
automatikus
program
kiválasztásával a mosó-szárítógép a
ruhaadag nagyságának és a kiválasztott
szárítási típusnak megfelelően kiszámítja
a
szárításhoz szükséges időt és a
szükséges maradó nedvességet.
KI helyzetbe fordításával.
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
l Zárja el a csapot.
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső
elhelyezve.
megfelelően
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
van-e
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
FIGYELMEZTETÉS:
Ne szárítson különleges párnázású
ruhadarabokat
(például
paplant,
steppelt anorákot stb.) vagy finom
textíliát.
Ha a ruhákat facsarás nélkül kell
szárítani, akkor a gyűrődések elkerülése
érdekében kisebb mennyiséget tegyen
be a gépbe.
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
A
készülék
megfelelő
működése
érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
ciklust, hacsak az nem feltétlenül
szükséges.
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot (a
hátralévő szárítási idő látható a kijelzőn).
53
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne
8. AUTOMATIKUS
MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
választani, akkor addig nyomja le a
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa.
Nem lépheti túl a programtáblázatban
jelzett
maximális
szárítható
ruhamennyiséget, mert különben a
ruha nem szárad meg megfelelően.
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A mosási fázis végén a hátralévő
szárítási idő látható a kijelzőn.
- Mosás
l Nyissa ki a fiókot, válassza ki a
mosószert, és öntsön be megfelelő
mennyiséget.
l A kimosandó textíliának megfelelően
l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,
amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.
l A program befejeződésekor az "End"
(például nagyon piszkos pamut) tekintse
át a mosóprogramok listáját, és fordítsa el
a választógombot a kívánt programra.
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
l Szükség esetén állítsa be a mosási
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
hőmérsékletet.
l Nyomja
le
szükséges).
az
opciógombokat
(ha
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
l Zárja el a csapot.
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső
elhelyezve.
KI helyzetbe fordításával.
megfelelően
van-e
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
- Szárítás
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
mértékét:
EXTRA SZÁRAZ
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).
VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).
SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
A gyapjúprogram választásakor csak
az alapértelmezett szárítási szint
érhető el.
54
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
A
készülék
megfelelő
működése
érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
ciklust, hacsak az nem feltétlenül
szükséges.
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót,
amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.
l Kijelzős típusok: a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
l Kijelző nélküli típusok: a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel,
amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két
felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)
Jelzett hiba
E2 (kijelzővel)
A LED-jelzők 2
felvillanása
(kijelző nélkül)
E3 (kijelzővel)
A LED-jelzők 3
felvillanása
(kijelző nélkül)
E4 (kijelzővel)
A LED-jelzők 4
felvillanása
(kijelző nélkül)
E7 (kijelzővel)
A LED-jelzők 7
felvillanása
(kijelző nélkül)
Egyéb kódok
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A gép nem tud vizet beszívni.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel
foglalkozó részt).
Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből,
és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.
A mosógép nem engedi le a vizet.
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze,
hogy
az
elvezetőtömlő
nincs-e
meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és
akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba
vezetni a vizet.
Túl sok a hab és/vagy a víz.
Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem
mosógéphez készült terméket.
Ajtóprobléma.
Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze,
hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.
Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzz ki a kábelt a
hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.
Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és
várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy
programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a
kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.
55
HU
HIBAJELENTÉS
EGYÉB RENDELLENESSÉGEK
Probléma
A mosógép
nem működik/
nem indul be
Víz folyt ki a padlóra
a mosógép körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés / zaj
hallható centrifugálás
közben
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy
másik készülékkel, például egy lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
lenyomta-e az indítógombot.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.
A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy
a mosógép:
• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az
adagot;
• csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj
csökkentése érdekében;
• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.
Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha
egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a
ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből:
várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el
a 3-as számú hibával foglalkozó részt.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze,
hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek
módosítják a centrifugálást.
A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás
megkezdését.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be
a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.
Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt
csavarokat, gumidugókat és távtartókat.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék,
kapcsok, gombok stb.).
A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt
keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra
terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső
hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása
okozta.
56
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ügyfélszolgálattal.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék
alkatrészeket
használjon,
amelyek
a
hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és
meg
kell
őrizni,
hogy
szükség
esetén
bemutathassa
a
hivatalos
Ügyfélszolgálatnak.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
57
HU
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
Vă mulțumim că ați ales o mașină de
spălat Candy! Suntem siguri că vă va ajuta
să spălați în siguranță rufele, chiar și pe
cele delicate, zi de zi.
Reciclarea produsului
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune
condiții, pentru referințe ulterioare.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROGRAM USCARE
8. PROGRAM AUTOMAT SPĂLARE/USCARE
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
58
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
59
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
RO
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Mașina
este pe poziția OPRIT când l Nu uscaţi în uscător rufe care
butonul pentru setarea programului
nu au fost spălate.
este pe poziția vertical. Orice altă
poziție a butonului presupune l Articolele care au fost pătate cu
substanţe cum ar fi ulei pentru gătit,
funcționarea mașinii (numai pentru
acetonă, alcool, petrol, kerosen,
modelele cu buton programator).
produse pentru îndepărtarea petelor,
l Partea finală a programului de
terebentină, ceară sau produse de
spălare cu uscare se realizează fără
curăţare pe bază de ceară trebuie
încălzire (numai fază de răcire),
spălate în apă fierbinte, cu o cantitate
pentru a se asigura faptul că rufele
suplimentară de detergent, înainte de
rămân la o temperatură la care
a fi uscate în uscător.
ţesătura nu va fi deteriorată.
l Articolele din cauciuc (spumă de
latex), căştile de duş, materialele
ATENȚIE:
impermeabile, articole cu suprafaţă
Nu opriţi maşina de spălat
cauciucată şi hainele sau pernele cu
rufe cu uscător înainte de
umplutură de tip vatelină nu trebuie
finalizarea programului de
uscate în uscător.
uscare, ci numai după ce aţi scos
rapid toate rufele şi le-aţi întins, l Balsamurile de rufe sau alte
pentru ca să se disipeze căldura.
produse similare trebuie utilizate
numai în conformitate cu specificaţiile
producătorului produsului respectiv.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor
l Articolele impregnate cu uleiuri se
accesibilă.
pot aprinde spontan, în special dacă
l Aparatul nu trebuie instalat în spatele
sunt expuse unor surse de căldură,
unei uşi care se blochează, a unei uşi
cum este şi cazul uscătorului.
culisante sau vis-a-vis de o uşă cu
Aceste articole se încălzesc,
balamale, pentru a se permite
provocând o reacţie de oxidare a
deschiderea uşoară a uşii maşinii de
uleiului şi oxidarea produce căldură.
spălat rufe, cu uscător.
În cazul în care căldura nu poate fi
l Capacitatea maximă de încărcare
eliminată, articolele devin suficient
pentru rufe uscate depinde de
de fierbinţi pentru a se aprinde.
modelul utilizat (vezi panoul de
Depozitarea sau aşezarea unor
control).
astfel de articole impregnate cu ulei
l Nu introduceţi rufele în uscător
unele peste altele poate împiedica
dacă pentru curăţarea acestora
eliminarea căldurii şi reprezintă
au fost utilizate produse chimice.
pericol de incendiu.
60
nu se poate evita spălarea
în maşina de spălat cu uscător a
unor ţesături care sunt impregnate
cu uleiuri vegetale sau ulei pentru
gătit sau care au fost pătate cu
produse pentru întreţinerea părului,
acestea trebuie săplate mai întâi cu
apă fierbinte şi cu o cantitate
suplimentară de detergent. În acest
mod se reduce pericolul, dar nu este
eliminat.
l Scoateţi din buzunare obiecte
precum
brichetele
sau
chibriturile.
l Pentru a consulta fișa produsului,
vă rugăm să accesați website-ul
producătorului.
l Înainte
de a deschide hubloul
asigurați-vă că nu a rămas apă
în cuvă.
Instrucțiuni privind siguranța
l În
l Nu
trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
din priză, trageți de ștecher.
l Nu
expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
soarelui sau alte intemperii.
l Când
mutați mașina, nu trageți
de butoane sau de sertarele
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
greutatea mașinii pe hublou.
Este recomandat ca mașina să
fie ridicată de 2 persoane.
cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta și mai
tare aparatul.
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
61
RO
l Dacă
2. INSTALARE
l Tăiați
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
l Deșurubați
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
B
A
A
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) și scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
2
A
1
2
3
l La
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
C
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
62
3
2
1
Instrucțiuni pentru instalarea
ușilor de mobilă
șablonul pe partea
din spate a ușii de mobilă. Este
posibilă montarea balamalelor
și a magnetului de închidere în
partea dreaptă sau stângă
în funcție de cerințele dvs.
Marcați pozițiile orificiilor pentru
șuruburi, apoi perforați aceste
poziții.
RO
l Poziționați
B
C
A
l Fixați
balamalele cu cele 4
șuruburi furnizate (A).
l Fixați
magnetul (B) pe poziție
utilizând șurubul (C).
l Montați
placa (D) pe partea
dreaptă sau stângă, în funcție
de cerințele dvs. de instalare.
Puneți suportul din plastic (E)
pe placă și fixați-l pe poziție cu
șurubul (F).
D
F
E
G
l Fixați
capacul de montaj (G) pe
poziția inferioară.
63
l Montați
ușa de mobilă pe fața
piuliței utilizând balamalele.
Puneți distanțierele sub balamale
(I) și apoi fixați-le pe poziție cu
șurubul (H).
H I
Vă sugerăm să montați ușa
de mobilă, astfel încât să se
deschidă spre stânga, care
este aceeași direcție cu ușa
rotundă. Aceasta va lăsa
mai mult spațiu atunci când
încărcați rufele în aparat.
4 picioare ajustabile permit
ajustarea înălțimii piuliței de la
820 mm la 840 mm. Pentru a
ajusta înălțimea, trebuie să
scoateți niturile fixate pe fiecare
picior și să le înlocuiți cu niturile
de 5 mm din dotare. Ridicați
picioarele la înălțimea dorită și
apoi strângeți complet nitul de
fixare pe baza piuliței.
64
600
6
570
825 min.
in.
59
l Cele
0m
820 min.
piulița într-o fantă de
dimensiunea indicată în diagrama
opusă. Se poate rula o plintă de
mobilă peste partea frontală a
aparatului, dar înălțimea sa va fi
dictată de înălțimea piuliței.
60
l Glisați
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
4
RO
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
1
5
6
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
65
min 4 cm
max 100 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
66
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
3. SUGESTII PRACTICE
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
Înainte de a utiliza programul de uscare
(MAȘINI DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR)
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
l ECONOMISIŢI energie
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
l Pentru articolele din lână, verificați mai
întâi dacă pot fi spălate în mașina de
spălat rufe. Citiți informațiile de pe
etichetă.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da, pentru rufe foarte murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
Avem nevoie de apă caldă?
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
67
RO
şi timp prin
selectarea unei viteze de centrifugare mai
mari pentru reducerea conţinutului de apă
din rufe înainte de utilizarea programului
de uscare.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l DISPONIBIL NUMAI PENTRU ANUMITE
MODELE: scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati apa intr-un
vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
68
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
l Așezați furtunul la loc în suport.
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI
PROGRAME
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
M
A
Selectarea programului
l Porniți mașina de spălat și selectați
programul de spălare dorit.
RO
L
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
I
USCARE
Dacă doriţi ca programul de uscare să
înceapă
automat
după
spălare,
selectaţi programul dorit cu ajutorul
butonului SELECTARE USCARE.
În caz contrar, se poate finaliza
spălarea şi se poate decide ulterior
asupra programului de uscare, în
funcţie de încărcătură.
B
G
H
E
C
D
F
A Selector de programe pe
poziția OPRIT
B Buton PORNIRE/PAUZĂ
C Buton AMÂNARE PORNIRE
D Buton SELECTARE USCARE
E Butonul NIVEL RAPID/PATĂ
F Buton OPȚIUNI
G Buton SELECTAREA
TEMPERATURII
H Buton VITEZĂ ROTAȚII
G+H BLOCARE TASTE
I Afișaj digital
L Indicator luminos UȘĂ
BLOCATĂ
M Zonă SMART Fi+
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
începe rularea programului de spălare.
l La finalizarea programului se va aprinde
LED-ul ”End” și va apărea acest mesaj și
pe ecran.
Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de
a deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat.
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga: cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
69
Buton PORNIRE/PAUZĂ
AVERTISMENT:
Nu atingeți afișajul în timp ce
introduceți ștecărul deoarece mașina
calibrează sistemul în timpul primelor
secunde: atingând afișajul, mașina
poate să nu funcționeze corect. În
acest caz, scoateți ștecărul și repetați
operațiunea.
Închideți ușa ÎNAINTE de a selecta
butonul PORNIRE/PAUZĂ.
l Apăsați pentru a iniția ciclul selectat.
Atunci când ați apăsat butonul
PORNIRE/PAUZĂ, aparatul are nevoie
de câteva secunde înainte de a iniția
funcționarea.
Selector de programe pe poziția
OPRIT
Atunci când selectorul de programe este
pornit, afișajul se aprinde pentru a indica
setările aferente programului selectat.
Pentru economisire de energie, la
sfârșitul ciclului sau al unei perioade de
inactivitate, nivelul de contrast al
afișajului va scădea.
ADĂUGAREA SAU ELIMINAREA DE
ARTICOLE
DUPĂ
INIȚIEREA
PROGRAMULUI (PAUZĂ)
l Apăsați
și
țineți
apăsat
butonul
PORNIRE/PAUZĂ timp de aproximativ 2
secunde (un indicator luminos și
indicatorul de timp rămas vor clipi
intermitent, indicând faptul că mașina a
fost pusă pe pauză).
N.B.: Pentru a comuta dispozitivul pe
poziția oprit, rotiți selectorul de
programe pe poziția OPRIT.
l Așteptați până când indicatorul UȘĂ
l Apăsați butonul PORNIRE/PAUZĂ pentru
a iniția ciclul selectat.
l După selectarea programului, selectorul
rămâne poziționat pe programul selectat
până la terminarea ciclului.
l La sfârșitul programului pe afișaj va
apărea „Sfârșit”, iar indicatorul luminos
UȘĂ BLOCATĂ se va stinge; în acel
moment se poate deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat rotind selectorul
pe poziția OPRIT.
ÎNCHISĂ se stinge pentru a deschide
ușa.
Înainte de a deschide ușa, vă rugăm
să verificați ca nivelul apei să fie sub
deschiderea ușii pentru a evita
inundarea.
l După ce ați adăugat sau scos articole,
închideți
ușa
și
apăsați
butonul
PORNIRE/PAUZĂ
(programul
va
reîncepe de unde a rămas).
ANULAREA PROGRAMULUI
Selectorul de programe trebuie
repoziționat pe OPRIT la sfârșitul
fiecărui ciclu sau atunci când inițiași
un ciclu de spălare ulterior, înainte de
selectarea și inițierea următorului
program.
l Pentru
a anula programul,
selectorul pe poziția OPRIT.
setați
l Așteptați 2 minute până când dispozitivul
de siguranță deblochează ușa.
70
Dacă un program de spălat nu este
compatibil
cu
uscarea
automată
selectată, această funcție nu va fi
activată.
Buton AMÂNARE PORNIRE
l Acest buton vă permite să programați în
avans ciclul de spălare pentru a amâna
inițierea ciclului până la 24 de ore.
a amâna pornirea,
următoarea procedură:
Dacă depășiți sarcina maximă de rufe
de uscat indicată în tabelul cu
programe, este posibil ca rufele să nu
fie uscate satisfăcător.
folosiți
- Selectați programul necesar.
- Apăsați butonul de amânare o dată
pentru a-l activa (pe afișaj apare h00),
iar apoi apăsați-l din nou pentru a seta
amânarea cu 1 oră (h01 apare pe
afișaj). Amânarea presetată crește cu 1
oră la fiecare apăsare de buton, până
când pe afișaj apare 24 de ore, moment
în care dacă apăsați butonul din nou
veți reseta amânarea la zero.
l Dacă doriți să ștergeți selectarea înainte
de inițierea programului, vă rugăm să
apăsați repetat butonul până când
luminile se sting sau repoziționați
selectorul de programe pe poziția OPRIT.
l Ciclul numai de uscare:
selectați cu ajutorul butonului rotativ
programul de uscare împreună în funcție
de materialele dvs., apăsând acest buton
este posibilă selectarea unui grad de
uscare care diferă față de cel implicit (cu
excepția programului de uscare a lânii).
- Confirmați
apăsând
butonul
PORNIRE/PAUZĂ. Numărătoarea inversă
a amânării va începe și atunci când se
termină, programul va începe automat.
l Este posibilă anularea amânării rotind
l Pentru a anula ciclul în timpul fazei de
selectorul de programe pe poziția OPRIT.
uscare, vă rugăm să apăsați butonul timp
de 3 secunde.
Dacă există o întrerupere a alimentării cu
curent în timpul funcționării mașinii, o
memorie specială reține programul
selectat și, la revenirea alimentării,
aceasta continuă DE UNDE A RĂMAS.
AVERTISMENT:
După anularea programului de uscare,
va începe faza de răcire și vă rugăm
să așteptați timp de aproximativ 10/20
de minute înainte de a manipula ușa.
Butoanele cu opțiuni trebuie selectate
înainte de apăsa butonul PORNIRE/PAUZĂ.
Dacă se selectează o opțiune care nu este
compatibilă cu programul selectat, atunci
un indicator luminos va clipi intermitent și
apoi se va stinge.
l La sfârșitul programului pe afișaj va
apărea „Sfârșit”, iar indicatorul luminos
UȘĂ BLOCATĂ se va stinge; în acel
moment se poate deschide ușa.
SELECTARE USCARE
Este posibilă și anularea ciclului de
uscare rotind selectorul de programe
pe poziția OPRIT. Trebuie să așteptați
încheierea fazei de răcire (10/20 de
minute) și ca indicatorul luminos UȘĂ
BLOCATĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
l Pentru ciclul de spălare/uscare:
după selectarea programului de spălat
conform tipului de rufe, selectați un grad
de uscare apăsând acest buton. La
sfârșitul programului de spălat, ciclul de
uscare selectat va porni automat.
71
RO
l Pentru
Butonul NIVEL RAPID/PATĂ
Acest buton vă permite să alegeți între
două opțiuni diferite, în funcție de programul
selectat:
tamburului, unde apa intră și este scoasă,
vă vor oferi haine curățate și clătite la
perfecție, astfel încât detergentul se
dizolvă complet, asigurând o acțiune de
curățare eficientă.
l Această funcție este pentru persoanele
- RAPID
Butonul se activează atunci când
selectați programul RAPID (14/30/44
Min.) pe butonul rotativ și vă permite să
selectați una din cele trei durate indicate.
- Buton NIVEL PETE
l După ce s-a selectat programul, durata
de spălare setată pentru acel program va
fi indicată automat.
l Această opțiune vă permite să alegeți
între 3 niveluri de intensitate a spălării,
modificând durata programului, în funcție
de cât de murdare sunt rufele (poate fi
utilizată numai la anumite programe,
conform tabelului de programe).
Buton OPȚIUNI
Acest buton vă permite să alegeți între trei
opțiuni diferite:
cu piele delicată și sensibilă.
l Această funcție poate fi utilizată pentru
hainele de copii și pentru spălarea
articolelor foarte murdare, pentru care
trebuie să utilizați mult detergent sau
spălarea prosoapelor ale căror fibre au
tendința de a reține detergentul.
- IGIENĂ +
Activată când setați temperatura la 60°C.
Această opțiune vă permite curățarea
hainelor
prin
menținerea
aceleiași
temperaturi pentru întreg ciclul de spălare.
Buton SELECTARE
TEMPERATURĂ
l Acest buton vă permite să modificați
temperatura ciclurilor de spălare.
l Nu este posibilă creșterea temperaturii
- PRESPĂLARE
l Această opțiune vă permite să efectuați o
prespălare și este îndeosebi utilă pentru
hainele extrem de murdare (poate fi
utilizat numai la anumite programe
conform indicațiilor din tabelul de
programe).
l Vă recomandăm să utilizați numai 20%
din cantitățile recomandate indicate pe
ambalajul detergentului.
peste limita maximă permisă pentru
program, pentru a proteja materialele.
l Dacă doriți să spălați la rece, toți
indicatorii trebuie opriți.
Buton VITEZĂ ROTAȚII
l Apăsând acest buton, este posibilă
reducerea vitezei maxime și, dacă doriți,
ciclul de stoarcere poate fi anulat.
- AQUAPLUS
l Această
opțiune (disponibilă numai
pentru anumite programe) vă permite să
spălați sarcina într-o cantitate mai mare
de apă, iar aceasta, împreună cu noua
acțiune combinată a ciclurilor de rotație a
72
l Dacă
eticheta nu indică informații
specifice,
este
posibilă
utilizarea
stoarcerii maxime preconizată pentru
program.
Afișaj digital
Pentru
a
preveni
deteriorarea
materialelor,
nu
este
posibilă
creșterea vitezei peste limita maximă
permisă pentru program.
Sistemul indicator al afișajului vă permite să
fiți la curent în mod constant referitor la
starea mașinii.
3
apăsați butonul până când ajungeți la
viteza de stoarcere pe care ați dori să o
setați.
1 2 564 8
9
10
l Este posibilă modificarea vitezei fără a
pune mașina pe pauză.
7
O dozare în exces de detergent poate
determina formarea de spumă în
exces. Dacă un dispozitiv detectează
prezența spumei excesive, acesta
poate exclude faza de stoarcere sau
poate prelungi durata programului și
crește consumul de apă.
1) INDICATOR LUMINOS UȘĂ BLOCATĂ
l Indicatorul luminos este iluminat atunci
când ușa este închisă complet.
Închideți ușa ÎNAINTE de a selecta
butonul PORNIRE/PAUZĂ.
Mașina este dotată cu un dispozitiv
electronic special, care împiedică
stoarcerea dacă sarcina nu este
echilibrată. Aceasta reduce zgomotul
și vibrațiile mașinii și, astfel,
prelungește durata de viață a mașinii
dvs.
l Atunci când se apasă PORNIRE/PAUZĂ
pe mașina cu ușa închisă, indicatorul va
clipi momentan intermitent și apoi se va
aprinde.
Dacă ușa nu este închisă adecvat,
lumina va continua să clipească
intermitent timp de aproximativ 7
secunde, după care comanda de
începere va fi ștearsă automat. În
acest caz, închideți ușa în mod
corespunzător și apăsați butonul
PORNIRE/PAUZĂ.
BLOCARE TASTE
l Apăsând
simultan
butoanele
SELECTAREA
TEMPERATURII
și
VITEZĂ ROTAȚII timp de aproximativ 3
secunde, mașina vă permite să blocați
tastele. Astfel, puteți evita efectuarea
accidentală sau nedorită de modificări în
cazul în care apăsați accidental un buton
de afișaj în timpul unui ciclu.
l Așteptați până când indicatorul UȘĂ
ÎNCHISĂ se stinge pentru a deschide
ușa.
2) VITEZA DE ROTAȚIE
l Blocarea tastelor poate fi pur și simplu
Acesta indică viteza de rotație a
programului selectat care poate fi redusă
sau omisă cu ajutorul butonului relevant.
anulată apăsând simultan din nou cele
două butoane sau oprind mașina.
73
RO
l Pentru a reactiva ciclul de stoarcere,
3) INDICATORI LUMINOȘI TEMPERATURĂ
SPĂLARE
Acesta indică temperatura de spălare a
programului selectat care poate fi
modificată (unde este permis) cu ajutorul
butonului relevant.
Dacă doriți să spălați la rece, toți indicatorii
trebuie opriți.
4) DURATA CICLULUI
l Atunci când se selectează un program,
afișajul indică automat durata ciclului, care
poate varia, în funcție de opțiunile selectate.
l După ce programul a fost inițiat, veți fi
informat constant cu privire la timpul
rămas până la sfârșitul spălării.
l Mașina calculează timpul până la sfârșitul
programului selectat pe baza unei sarcini
standard, în timpul ciclului, mașina
corectează durata care se aplică
dimensiunii și compoziției sarcinii.
5) INDICATOR LUMINOS BLOCARE TASTE
Indicatorul luminos arată faptul că tastele
sunt blocate.
6) WI-FI (numai pentru unele modele)
l La modelele cu opțiunea Wi-Fi,
pictograma indică faptul că sistemul Wi-Fi
funcționează.
l Pentru toate informațiile despre funcții și
instrucțiuni pentru o configurare facilă a
Wi-Fi, vă rugăm să consultați secțiunea
„Descărcare"
pe
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) INDICATOR LUMINOS NIVEL PETE
Indicatorul luminos indică selectarea
opțiunii relevante.
8) Verificare kg (funcția va fi activă
numai pentru anumite programe)
l În timpul primelor minute ale ciclului,
indicatorul „Verificare kg” rămâne aprins
în timp ce senzorul inteligent va cântări
greutatea și va ajusta durata ciclului,
consumul de apă și de energie în
consecință.
74
l La fiecare fază de spălare „Verificare kg”
vă permite monitorizarea informațiilor de
pe sarcina de spălat din tambur și în
primele minute de spălare a acesteia:
- ajustează cantitatea de apă necesară;
- determină durata ciclului de spălare;
- controlează clătirea conform tipului de
material selectat pentru spălarea acestuia;
- ajustează ritmul rotațiilor tamburului
pentru tipul de material spălat;
- recunoaște prezența spumei, crescând,
în caz de necesitate, cantitatea de apă
în timpul clătirii;
- ajustează viteza de rotație în funcție de
sarcină, evitând astfel orice dezechilibre.
9) INDICATORI LUMINOȘI SELECTARE
USCARE
Indicatorii afișează gradele de uscare care
se pot selecta cu ajutorul butonului relevant:
Programe de uscare automate
FOARTE USCATE
(adecvat pentru prosoape, halate și
lucruri voluminoase).
USCATE PENTRU CĂLCAT
(care pregătește rufele pentru
călcat).
USCARE PENTRU DULAP
(pentru articolele care fi depozitate
fără călcare).
Programe de uscare cronometrate
Acestea pot fi utilizate pentru a
selecta programele de uscare
cronometrate.
Faza de răcire
Activată în timpul perioadei de
numărare inversă, în ultimele 10/20 de
minute ale fiecărei faze de uscare.
10) INDICATORI LUMINOȘI OPȚIUNI
Indicatorii luminoși afișează opțiunea care
se poate selecta cu ajutorul butonului
relevant.
SMART Fi+
Această mașină este dotată cu tehnologie
SMART Fi+ care vă permite să o controlați
cu ajutorul aplicației, datorită funcției Wi-Fi.
Vă sugerăm să finalizați procedura de
înregistrare Wi-Fi înainte de a
poziționa dispozitivul în fantă.
Dacă nu cunoașteți poziția antenei
dvs. NFC, mișcați ușor smartphone-ul
într-o mișcare circulară peste logo-ul
SMART Fi+ până când aplicația
confirmă conexiunea. Pentru ca
transferul de date să reușească,
este
esențial
SĂ
MENȚINEȚI
SMARTPHONE-UL PE PANOU ÎN
TIMPUL
ACESTOR
CÂTEVA
SECUNDE DE PROCEDURĂ; un mesaj
de pe dispozitiv vă va informa despre
rezultatul corect al operațiunii și vă va
indica când puteți muta telefonul.
l Descărcați aplicația Candy simply-Fi pe
dispozitivul dvs.
Aplicația
Candy
simply-Fi
este
disponibilă pentru dispozitivele dvs.
care rulează pe Android și iOS, atât
pentru tablete, cât și smartphone-uri.
Obțineți detaliile funcțiilor SMART Fi+
explorând
aplicația
în
modul
demonstrativ.
l Deschideți aplicația, creați profilul de
utilizator și înregistrați aparatul urmând
instrucțiunile de pe afișajul dispozitivului
sau „Ghid rapid” atașat la mașină.
Carcasele groase sau autocolantele
metalice
de
pe
telefonul
dvs.
smartphone pot afecta sau împiedica
transmiterea datelor între mașină și
telefon. Dacă este necesar, scoateți-le.
Utilizând un smartphone Android
dotat cu tehnologie NFC (Comunicare
în câmp apropiat), procesul de
înregistrare
este
simplificat
(Înregistrare facilă); în acest caz,
respectați instrucțiunile de pe afișajul
telefonului, AMPLASAȚI-L ȘI ȚINEȚI-L
ÎN APROPIEREA logo-ului SMART Fi+
de pe panoul mașinii, atunci când
aplicația vă solicită acest lucru.
Înlocuirea
unor
componente
ale telefonului smartphone (de ex.,
capacul din spate, bateria etc.) cu
unele non-digitale, poate duce la
scoaterea antenei NFC.
ACTIVAREA CONTROLULUI DE LA
DISTANȚĂ (PRIN APLICAȚIA)
După înregistrarea mașinii, de fiecare dată
când doriți să o gestionați de la distanță cu
ajutorul aplicației, mai întâi trebuie să
încărcați rufele, detergentul, închideți ușa și
selectați poziția SMART Fi+ pe mașină. Din
acel moment o puteți gestiona prin
comenzile aplicației.
NOTE:
Amplasați telefonul dvs. smartphone,
astfel încât antena NFC de pa spatele
acestuia să fie în poziție cu logo-ul
SMART Fi+ de pe mașină.
75
RO
ÎNREGISTRAREA MAȘINII (PE APLICAȚIE)
l Conectați mașina la alimentare.
Tabel de programe
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(consultați panoul de control)
(MAX.)
2
1
Rufe albe
2)
4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Bumbac**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Delicate
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
Uscare +
Stoarcere
-
-
-
-
-
-
-
Lână/Mătase
1
1
1
2
2
2
30°
Lână uscată
1
1
1
2
2
2
-
Căldură redusă
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
2)
Amestecate 4)
2)
Pentru copii 4)
Zilnic 59 min.
Rapid
3) 4)
4)
(uscare)
Căldură ridicată
(uscare)
Rapid W&D
59 min.
Poziționați ceea ce trebuie să selectați atunci când doriți să activați controlul la
distanță prin intermediul aplicației (Wi-Fi). Dacă mașina nu a fost încă înregistrată,
apăsând butonul PORNITE/PAUZĂ de pe mașină, se va efectua ciclul „Autocurățare", destinat să vă curețe tamburul.
76
1)
Când se selectează un program,
pe afișaj este indicată temperatura
de spălare recomandată care
poate fi redusă (unde este permis)
cu ajutorul butonului relevant.
2)
4)
Programele
automată.
uscarea
Utilizați programul ** cu gradul maxim de
murdărie selectat, viteza de rotație
maximă și o temperatură de 60°C.
program recomandat și pentru testarea la
o temperatură mai redusă.
Uscarea
Prima uscare cu A kg (o sarcină constă
din: fețe de pernă și prosoape de mâini)
selectând programul de uscare pentru
bumbac (
(
).
) uscare pentru dulap
A doua uscare cu B kg (o sarcină constă
din: cearșafuri și prosoape de mâini)
selectând programul de uscare pentru
bumbac (
(
).
Capacitate
(spălare)
(kg)
Pentru programele indicate puteți
ajusta durata și intensitatea
spălării utilizând butonul NIVEL
DE PETE.
77
) uscare pentru dulap
A (kg)
( )
B (kg)
Prima
uscare
A doua
uscare
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
RO
pentru
Spălarea
(Numai pentru modelele cu
compartiment pentru detergent
lichid)
Atunci când un număr limitat de
articole au pete care necesită
tratamentul cu agenți de înălbire
lichizi, mai întâi se poate efectua
îndepărtarea petei în afara mașinii
de spălat.
Turnați înălbitor în recipientul
pentru înălbitor lichid, introdus în
compartimentul marcat cu „2” din
sertarul de detergent și setați
programul special CLĂTIRE.
Când se termină această fază,
rotiți selectorul de programe pe
poziția OFF, adăugați restul
materialelor și continuați cu o
spălare normală la cel mai
adecvat program.
Numai
cu
opțiunea
de
PRESPĂLARE selectată (programe
cu opțiunea PRESPĂLARE disponibilă).
Selectând programul RAPID de
pe butonul rotativ va fi posibilă
selectarea cu butonul RAPID a
unuia dintre cele trei programe
disponibile dintre 14', 30' și 44'.
INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE
DE TESTARE (Ref. Standardele EN 50229)
Vă rugăm să citiți aceste note:
* Capacitatea maximă de încărcare a
hainelor uscate, conform modelului utilizat
(consultați panoul de comenzi).
( )
3)
Selectarea programelor
Pentru a curăța diverse tipuri de materiale
și diverse niveluri de murdărie, mașina de
spălat are programe specifice care
îndeplinesc fiecare necesitate de spălare
(consultați tabelul cu programe).
SPĂLARE
Rufe albe
O spălare intensivă. Stoarcerea finală la
viteza maximă oferă o eliminare mai
eficientă.
Bumbac
Acest program este adecvat pentru rufele
din bumbac murdărite normal și este cel
mai eficient program în ceea ce privește
consumurilor combinate de energie și apă
pentru spălarea rufelor din bumbac.
Amestecate
Spălarea și clătirea optimizează viteza și
ritmul acțiunii tamburului și nivelurilor de
apă. Rotațiile blânde asigură formarea
redusă a cutelor în material.
Pentru copii
Acest program vă permite să spălați hainele
obținând un efect de curățare și igienizare
perfect, setând temperatura la minim 60°C.
Pentru a optimiza rezultatul efectului de
igienizare, vă recomandăm utilizarea
detergentului pulbere.
Zilnic 59 min.
Acest program conceput special menține
performanța spălării de înaltă calitate în
timp ce reduce cu mult durata de spălare.
Programul este conceput pentru o sarcină
redusă (consultați tabelul de programe).
Rapid (14/30/44 Min.)
Ciclul de spălare sugerat pentru sarcinile
mici și ușor murdare. Pentru acest program
se recomandă reducerea cantității de
detergent utilizate în mod normal pentru a
evita reziduurile inutile. Selectând programul
RAPID și acționând butonul puteți alege unul
dintre cele trei programe posibile.
78
Delicate
Acest program are perioade reduse de
rotire a tamburului în timpul ciclului și este
adecvat în special pentru spălarea
materialelor delicate. Ciclul de spălare și
clătirile sunt efectuate cu un nivel crescut
de apă pentru a garanta cea mai bună
performanță.
Clătire
Acest program efectuează 3 clătiri cu o
stoarcere intermediară (care poate fi redusă
sau exclusă utilizând butonul adecvat).
Acesta este utilizat pentru clătirea oricărui
tip de material, de exemplu, după o spălare
efectuată manual.
Uscare + Stoarcere
Programul finalizează scurgerea și o
stoarcere maximă. Este posibilă ștergerea
sau reducerea cu ajutorul butonului VITEZĂ
ROTAȚIE.
Lână/Mătase
Acest program vă permite un ciclu de
spălare delicat pentru haine cu specificația
„Numai spălare automată” și articole de
spălat confecționate din mătase sau cu
specificația „A se spăla drept mătase” pe
eticheta materialului.
Bumbac (Căldură intensă)
Programul de uscare la temperaturi ridicate
recomandat pentru articole din bumbac și in
(consultați întotdeauna cu atenție eticheta
hainelor).
AVERTISMENT:
Dozatoarele utilizate pentru detergenții
pulbere și lichizi concentrați trebuie
scoase din tambur înainte de a iniția
programele de uscare la tambur.
Rapid W&D 59 Min.
Atunci când aveți doar câteva articole de
spălat și uscat în grabă, acest ciclu de 59
de minute este ideal pentru a economisi
timp! Adecvat pentru o sarcină de 1,5 kg
(de ex., 4 cămăși) sau materiale ușor
murdare, acest ciclu va spăla, clăti, stoarce
și usca rufele dvs. în puțin sub o oră. Vă
recomandăm să reduceți doza de detergent
atunci când utilizați acest program pentru a
evita risipa.
Tamburul își modifică direcția în timpul
ciclului de uscare pentru a preveni
încâlcirea rufelor și cu un efect crescut de
uscare. În timpul ultimelor 10/20 de minute
ale ciclului de uscare se utilizează aer rece
pentru a reduce cutarea.
Lână uscată
Program de uscare la temperatură redusă,
ideal pentru a usca haine din lână cu
îngrijire și moliciune maxime, reducând
fricțiunea materialelor și evitând posibila
împâslire. Se sugerează întoarcerea
hainelor pe dos înainte de uscare. Durata
este aferentă cantității de spălat și vitezei
de rotație selectate pentru spălare. Ciclul
este adecvat pentru sarcinile mici de până
la 1 kg (3 pulovere).
SMART Fi+
Poziționați ceea ce trebuie să selectați
atunci când doriți să activați controlul la
distanță prin intermediul aplicației (Wi-Fi). În
acest caz, inițierea ciclului va avea loc prin
intermediul comenzilor aplicației. Dacă
mașina nu a fost încă înregistrată, apăsând
butonul PORNITE/PAUZĂ de pe mașină,
se va efectua ciclul „Auto-curățare".
Destinat să igienizez tamburul, să înlăture
mirosurile grele și să prelungească durata
de viață a mașinii, asigurați-vă că nu există
sarcini în tambur înainte de a începe ciclul
de „Auto-curățare” și utilizați un agent de
curățare sau un detergent pulbere adecvat
pentru curățarea mașinii de spălat. Lăsați
ușa mașinii deschisă la sfârșitul ciclului
pentru a lăsa tamburul să se usuce.
Recomandat la fiecare 50 de spălări.
Programul de uscare pentru lână pentru
această mașină a fost aprobat de "The
Woolmark Company" pentru țesături din
lână care pot fi spălate în mașina de spălat
rufe, cu condiția ca rufele să fie spălate și
uscate în conformitate cu instrucțiunile de
pe etichetă și cele recomandate de
producătorul acestei mașini.
Simbolul Woolmark este o marcă de
Certificare în numeroare țări. M1715
Amestecate (Căldură redusă)
Programul de uscare la temperaturi joase
recomandat pentru fibre sintetice și
combinate (consultați întotdeauna cu
atenție eticheta hainelor).
79
RO
USCAREA
l Uscaţi
7. PROGRAM USCARE
numai rufele
centrifugate înainte.
l Informaţiile
oferite sunt cu caracter
general, de aceea, cele mai bune
rezultate se vor obţine numai după ce veţi
efectua mai multe programe.
l La prima utilizare, vă recomandăm să
setaţi o durată mai mică pentru uscare
decât cea indicată, pentru a stabili gradul
de uscare dorit.
l Vă recomandăm să nu uscaţi ţesături
care se pot destrăma uşor, cum ar fi
covoraşe sau articole cu fir lung, pentru a
se se evita blocarea tuburilor de aer.
l Vă recomandăm să sortaţi rufele după
următoarele metode:
- În funcţie de simbolurile pentru
uscare, de pe etichetele rufelor
care
au
fost
Efectuarea corectă a programului
de uscare
l Deschideţi uşa.
l Introduceţi rufele, având grijă să nu
depăşiţi cantitatea maximă de încărcare
pentru uscare, indicată în tabelul cu
programe. În cazul unor articole mai mari
(ex. cearşafuri) sau a unor articole cu
grad mare de absorbţie (ex. prosoape
sau jeans), se recomandă reducerea
greutăţii încărcăturii.
l Închideţi uşa.
Adecvat pentru uscare în uscător.
l Rotiţi
butonul pentru programe la
programul cel mai adecvat de uscare
pentru rufele dumneavoastră.
Uscare la temperatură ridicată.
Uscare numai la temperatură scăzută.
l Maşina de spălat rufe cu uscător poate
A NU SE USCA în uscător.
efectua următoarele tipuri de uscare:
Dacă rufele nu au nicio etichetă, se
consideră că nu sunt adecvate a fi
uscate în uscător.
- Temperatură scăzută program de
uscare recomandat pentru țesături din
- În funcţie de dimensiune şi grosime
De fiecare dată când încărcătura pentru
spălare
este
mai
mare
decât
capacitatea de uscare, separaţi rufele în
funcţie de grosime (ex. separaţi
prosoapele de lenjeria intimă).
- În funcţie de tipul de ţesătură
Bumbac/in: prosoape,
ţesături din
bumbac, lenjerie de pat şi feţe de
masă.
Sintetice: bluze, cămăşi, tricouri etc.
din poliester sau poliamidă, precum şi
ţesături mixte bumbac/sintetic.
80
lână (simbolul
programe).
de pe selectorul de
- Temperatură scăzută program de
uscare recomandat pentru ţesături
mixte
(sintetice/bumbac),
sintetice
(simbolul
programe).
de pe selectorul de
- Temperatură ridicată program de
uscare recomandat pentru bumbac, in,
cânepă etc... (simbolul
selectorul de programe).
de pe
l Selectați gradul de uscare dorit:
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
În timpul fazei de uscare, cuva va
accelera la o viteză mai mare, pentru
distribuirea
rufelor
şi
pentru
optimizarea performanţelor de uscare.
USCARE FĂRĂ CĂLCARE
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
l Dacă doriţi să selectaţi un program de
uscare cu durată de timp programată,
apăsaţi butonul SELECTARE USCARE
până când se aprinde indicatorul luminos
corespunzător duratei de timp dorită.
l Indicatorul luminos pentru programul de
uscare este aprins, până când începe
faza de răcire şi indicatorul corespunzător
acesteia se va aprinde.
l La finalul programului, pe afişaj apare
Dacă selectați programul pentru
uscarea țesăturilor din lână, nu puteți
să selectați un alt grad de uscare în
afară de cel setat implicit.
mesajul "End". După 5 minute, aparatul
intră în modul standby (la anumite
modele, pe afişaj apar două linii).
l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
butonului pentru selectarea programului
în poziţia OPRIT.
l Maşina de spălat cu uscător va calcula
durata de timp necesară pentru uscare
şi umiditatea reziduală, în funcţie de
încărcătură şi de tipul de uscare selectat.
l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
l Închideţi robinetul.
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect.
ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
ATENȚIE:
Nu uscați articole de îmbrăcăminte cu
căptușeală
specială
(ex.
pilote,
hanorace groase etc.) și țesături foarte
delicate.
Dacă rufele sunt umede/uscate,
încărcați mai puține articole, pentru a
preveni șifonarea.
ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
de a deschide uşa.
Pentru funcţionarea corectă a aparatului,
este de preferat să nu se întrerupă
programul de uscare decât dacă este
absolut necesar.
l Apăsați butonul START/PAUZĂ (pe afișaj
apare durata de timp
programul de uscare).
rămasă
din
81
RO
Aparatul calculează durata de timp
până la finalizarea programului
selectat pe baza unei
încărcări
standard, şi în timpul programului,
aparatul corectează durata de timp în
funcţie de încărcătura actuală şi de
compoziţia acesteia.
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de
baie și țesături grele).
8. PROGRAM AUTOMAT
SPĂLARE/USCARE
Dacă selectați programul pentru lână,
este disponibil numai gradul de
uscare setat implicit.
Vă recomandăm să nu depăşiţi
cantitatea maximă de încărcare pentru
uscare
indicată
în
tabelul
cu
programe. În caz contrar, rezultatele
de uscare nu vor fi mulţumitoare.
l Dacă doriţi să selectaţi un program de
uscare cu durată de timp programată,
apăsaţi butonul SELECTARE USCARE
până când se aprinde indicatorul luminos
corespunzător duratei de timp dorită.
- Spălare
l Deschideţi sertarul pentru detergent,
alegeţi detergentul şi turnaţi cantitatea
corectă de detergent.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ.
l Verificaţi lista cu programe de spălare,
l Indicatorul luminos pentru programul de
pentru a selecta programul adecvat
rufelor care vor fi spălate (ex. ţesături din
bumbac, foarte murdare) şi rotiţi butonul
selector la programul dorit.
l Reglaţi temperatura de spălare, dacă
este necesar.
l Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă
este cazul).
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect.
l La finalul programului de spălare, pe
afişaj apare durata de timp rămasă până
la finalizarea programului de uscare.
uscare este aprins, până când începe
faza de răcire şi indicatorul corespunzător
acesteia se va aprinde.
l La finalul programului, pe afişaj apare
mesajul "End". După 5 minute, aparatul
intră în modul standby (la anumite
modele, pe afişaj apar două linii).
l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
butonului pentru selectarea programului
în poziţia OPRIT.
l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
l Închideţi robinetul.
ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
- Uscare
l Selectați gradul de uscare dorit:
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de
baie și țesături grele).
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
USCARE FĂRĂ CĂLCARE
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
82
ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
de a deschide uşa.
Pentru funcţionarea corectă a aparatului,
este de preferat să nu se întrerupă
programul de uscare decât dacă este
absolut necesar.
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
83
RO
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
ALTE ANOMALII
Problemă
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
84
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
85
RO
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
Ďakujeme za výber práčky značky Candy.
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Candy servisným strediskom.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENIA
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANIA/SUŠENIA
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
86
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
87
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Konečný
cyklus práčky bude bez
ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
že bielizeň zostala pri teplote,
ktorá nepoškodí bielizeň.
SK
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Bielizeň
z penovej
gumy
(latexová
pena),
kúpacia
čapica, vodeodolné textílie,
pogumované diely a bielizeň
alebo vankúše plnené penou sa
nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
UPOZORNENIE:
Nikdy nezastavujte spotrebič
pred
ukončením
cyklu
sušenia, ak rýchlo nevyberiete
bielizeň a nerozprestrete ju
pre rozptýlenie tepla.
l Aviváže
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
l Spotrebič
alebo
podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov výrobcu týchto
prostriedkov.
sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa
za uzamykateľné dvere, posuvné
môže vznietiť, hlavne pri
dvere alebo za dvere so závesmi
vystaveniu teplu, napríklad v
na opačnej strane k spotrebiču
sušičke. Bielizeň sa zahreje,
tak, že je úplné otváranie dvierok
spôsobí
oxidačnú
reakciu
spotrebiča blokované.
oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak
teplo nemôže unikať, bielizeň
l Maximálna
kapacita suchej
sa zahreje dostatočne na vznik
bielizne závisí od modelu (viď
ohňa.
Hromadenie
alebo
ovládací panel.
skladovanie olejom napustených
látok môže zabrániť úniku tepla a
l Spotrebič sa môže používať,
zvýšiť riziko požiaru.
ak boli na čistenie použité
priemyslové chemikálie.
l Ak látky nevyhnutne obsahujú
olej, alebo boli kontaminované
l V spotrebiči nesušte nevypratú
vlasmi ošetrujúcimi výrobkami
bielizeň.
a vložené do spotrebiča, je
nutné ich najskôr vyprať
l Bielizeň znečistená látkami ako
v horúcej vode s pridaným
je olej, acetón, alkohol, benzín,
množstvom pracieho prostriedku.
kerozén, odstraňovač š kvŕn,
Toto zníži, ale neodstráni
terpentín, vosk a odstraňovač
nebezpečenstvo.
vosku musíte vyprať v horúcej
vyberte
všetky
vode s dodatočným množstvom l Z vreciek
predmety ako sú zapaľovače a
pracieho
prostriedku
pred
zápalky.
sušením v sušičke.
88
l Pre
nahliadnutie popisu výrobku
navštívte stránku výrobcu.
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
práčku otvorom na vozík. Pri
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
Bezpečnostné pokyny
č istením alebo údržbou l V prípade poruchy práčku vypnite,
zavrite ventil prívodu vody a
práčky odpojte zástrčku od
nemanipulujte so spotrebičom.
sieťovej zásuvky a zastavte
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
ventil prívodu vody.
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
l Uistite sa, č i je elektrický
Nedodržaním týchto pokynov môžete
systém uzemnený. V opačnom
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
prípade vyhľadajte odborný
spotrebiča.
servis.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
Umiestnením značky
na
za prívodný kábel.
produkt deklarujeme na vlastnú
l Nevystavujte práčku dažďu, zodpovednosť zhodu so všetkými
priamemu slnečnému žiareniu požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
ani iným poveternostným vplyvom. bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
prostredia, ktoré sú zakotvené v
l Pri
premiestňovaní nezdvíhajte legislatíve a týkajú sa daného
práčku za ovládacie prvky ani produktu.
89
SK
l Pred
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
A
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
B
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
C
l Umiestnite
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
90
3
2
1
Pokyny na osadenie dverí
l K
opačnej strane dverí priložte
šablónu. V závislosti od vašich
požiadaviek môžete osadiť pánty
a uzatvárací magnet buď na
ľavú, alebo na pravú stranu.
Označte miesta, na ktorých
chcete vyvŕtať otvory na skrutky,
a následne tieto otvory vyvŕtajte.
C
SK
B
A
l Pánty zaistite pomocou 4 skrutiek,
ktoré nájdete v balení (A).
l Magnet
(B) zaistite pomocou
skrutky (C).
l V
závislosti od vašich požiadaviek
pri montáži osaďte podložku (D)
buď na pravú, alebo na ľ avú
stranu. Plastovú podperu (E)
umiestnite pod podložku a zaistite
ju pomocou skrutky (F).
D
F
E
G
l Poistný
uzáver (G) zaistite v
spodnej polohe.
91
l Pomocou
pántov osaďte dvere
na prednú stranu práčky. Pod
pánty umiestnite rozpery (I) a
následne ich zaistite pomocou
skrutky (H).
H I
Odporúčame osadiť dvere
tak, aby sa otvárali doľava,
pretože rovnakým smerom sa
otvárajú aj kruhové dvierka.
Vďaka tomu budete mať pri
nakladaní š atstva do práčky
viac priestoru.
4 nastaviteľným nožičkám
môžete meniť výšku práčky z
820 mm na 840 mm. Ak chcete
upraviť výšku, najskôr musíte z
každej nožičky vybrať maticu a
nahradiť ju 5 mm maticou, ktorú
nájdete v balení. Nastavte nožičky
na požadovanú výšku a následne
úplne dotiahnite poistnú maticu k
základni práčky.
92
600
6
570
825 min.
in.
59
l Vďaka
0m
820 min.
práčku do otvoru s
rozmermi uvedenými na nákrese
vpravo. Pod prednú stranu
spotrebiča
môžete
podložiť
podstavec, ale jeho výšku bude
určovať to, akú výšku práčky
nastavíte.
60
l Zasuňte
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
4
1
SK
l HOT&COLD
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
93
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
1
2
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
10
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré
pracie
prostriedky
sa
ťažko odstraňujú. V takom prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
94
Pred použitím sušiaceho
(PRÁČKY-SUŠIČKY)
Vkladanie bielizne
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
programu sušenia.
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
programu
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné
prať v práčke. Skontrolujte š títok na
bielizni.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ č o
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
95
SK
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l LEN
V
PRÍPADE
NIEKTORÝCH
MODELOV: vyberte hadičku, odstráňte
uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
96
zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
M
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
L
stlačte
I
SUŠENIE
Ak chcete spustiť cyklus sušenia
automaticky
po
praní,
zvoľte
požadovaný
program
pomocou
tlačidla VOĽBY SUŠENIA.
V opačnom prípade bude možné
dokončiť pranie a potom zvoliť
program sušenia a náplň.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
G
A
B
C
D
E
l Na konci programu sa zobrazí správa
sa
H
E
C
D
F
Volič programov v polohe OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
F Tlačidlo MOŽNOSTI
G Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
H Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
G+H UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
I Digitálny displej
L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
M Oblasť SMART Fi+
ŠTART/PAUZA
"End" (Koniec) alebo
príslušná LED kontrolka.
B
rozsvieti
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
97
SK
l Nastavte
l Stlačením spustite zvolený cyklus.
VÝSTRAHA:
Pri vkladaní zástrčky sa nedotýkajte
displeja, pretože práčka počas prvých
sekúnd kalibruje systémy: po dotyku
displeja práčka nebude správne
fungovať. V tomto prípade zástrčku
vytiahnite a operáciu zopakujte.
Po stlačení tlačidla Š TART/PAUZA
môže uplynúť niekoľko sekúnd, než
spotrebič začne pracovať.
PRIDANIE
ALEBO
ODSTRÁNENIE
ODEVOV NA PRANIE PO SPUSTENÍ
PROGRAMU (POZASTAVENIE)
Volič programov v polohe OFF
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na približne 2 sekundy (bude blikať
niektorá
kontrolka
a ukazovateľ
zostávajúceho č asu, č o znamená, ž e
práčka je pozastavená).
Po otočení voliča programov sa displej
rozsvieti a zobrazí nastavenia pre
zvolený program.
Z dôvodu úspory energie sa na konci
cyklu alebo počas nečinnosti úroveň
kontrastu displeja zníži.
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
Pozn.: Ak chcete práčku vypnúť, otočte
volič programov do polohy OFF.
l Stlačením
tlačidla
spustite zvolený cyklus.
ŠTART/PAUZA
l Po
zvolení programu zostane volič
programov na zvolenom programe až do
skončenia cyklu.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
nápis
„End“
(Koniec)
a svetlo
ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, takže
bude možné dvierka otvoriť.
l Vypnite práčku otočením voliča do polohy
OFF.
Než otvoríte dvierka, skontrolujte, či je
hladina vody pod otvorom dvierok,
aby sa nevyliala.
l Po pridaní alebo odstránení kusov na
pranie zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí tam,
kde sa prerušil).
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Ak chcete program zrušiť, nastavte volič
do polohy OFF.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostné
zariadenie odomkne dvierka.
Volič programov sa musí na konci
každého cyklu alebo pri spustení
ďalšieho cyklu prania pred výberom
a spustením ďalšieho programu vrátiť
do polohy OFF.
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
l Pomocou
tohto
tlačidla
môžete
predprogramovať cyklus prania tak, aby
sa
spustenie
cyklu
oneskorilo
o maximálne 24 hodín.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
l Na
oneskorenie
nasledovný postup:
PRED výberom tlačidla Š TART/PAUZA
zatvorte dvierka.
spustenia
- Zvoľte požadovaný program.
98
použite
l Ak
- Jedným stlačením tlačidla na oneskorené
spustenie ho aktivujte (na displeji sa
zobrazí h00) a potom ď alším stlačením
nastavte oneskorenie 1 hodinu (na
displeji sa zobrazí h01). Pri každom
stlačení
tlačidla
sa
prednastavené
oneskorenie zvýši o 1 hodinu, kým sa na
displeji nezobrazí h24, kedy sa ďalším
stlačením tlačidla oneskorené spustenie
vynuluje.
chcete
výber
odstrániť
pred
spustením
programu,
opakovane
stláčajte
tlačidlo,
kým
kontrolky
nezhasnú,
alebo
presuňte
volič
programov do polohy OFF.
l Iba cyklus sušenia:
pomocou otočného ovládača vyberte
požadovaný program sušenia podľa
vášho textilu. Stlačením tohto tlačidla je
možné vybrať stupeň suchosti, ktorý je
iný než predvolený (okrem programu na
sušenie vlny).
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Odpočítavanie oneskorenia sa spustí a po
jeho skončení sa program spustí
automaticky.
l Ak chcete cyklus zrušiť počas fázy
otočením voliča programov do polohy OFF.
Ak počas používania práčky nastane
výpadok napájania, zvolený program sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde
skončila.
VÝSTRAHA:
Po zrušení programu sušenia sa začne
fáza chladenia a pred otvorením
dvierok počkajte približne 10/20 minút.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
Tlačidlá možností je potrebné zvoliť
pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť, ktorá nie je
kompatibilná so zvoleným programom,
kontrolka danej možnosti bude najprv
blikať a potom zhasne.
nápis
„End“
(Koniec)
a
svetlo
ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, takže
bude možné dvierka otvoriť.
Cyklus sušenia je možné zrušiť aj
otočením voliča programov do polohy
OFF (Vypnuté). Pred otvorením
dvierok je potrebné počkať na
skončenie fázy chladenia (10/20
minút) a zhasnutie svetla ZAMKNUTÉ
DVIERKA.
VÝBER SUŠENIA
l Pre automatický cyklus prania/sušenia:
po výbere pracieho programu podľa typu
bielizne vyberte stlačením tohto tlačidla
stupeň suchosti. Na konci pracieho
programu sa automaticky spustí zvolený
cyklus sušenia.
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
Ak prací program nebude kompatibilný
so zvoleným automatickým sušením,
táto funkcia sa neaktivuje.
Pomocou tohto tlačidla môžete vyberať
medzi
dvomi
rôznymi
možnosťami,
v závislosti od zvoleného programu:
- RÝCHLY
Ak prekročíte maximálnu várku bielizne,
ktorú je možné usušiť, uvedenú
v tabuľke programov, bielizeň sa nemusí
vysušiť dostatočne.
Toto
tlačidlo
sa
aktivuje,
keď
na otočnom ovládači vyberiete program
RÝCHLY (14/30/44 Min.) a umožní vám
vybrať jedno z troch uvedených trvaní.
99
SK
sušenia, stlačte toto tlačidlo približne na
3 sekundy.
l Oneskorené spustenie je možné zrušiť
- Tlačidlo STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po
zvolení
programu
sa
bude
automaticky zobrazovať čas prania
nastavený pre tento program.
- VYŠŠIA DEZINFEKCIA
Aktivuje sa, keď nastavíte teplotu 60 °C.
Umožňuje hĺbkové čistenie oblečenia
zachovaním rovnakej teploty počas celého
prania.
l Táto možnosť vám umožňuje výber
medzi
3 úrovňami
intenzity
prania
úpravou dĺžky programu, podľa toho, ako
je textil znečistený (dá sa používať iba na
niektorých programoch, ako je to
uvedené v tabuľke programov).
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
l Pomocou tohto tlačidla môžete meniť
teplotu pracích cyklov.
l Z dôvodu ochrany látky nie je možné
teplotu zvýšiť nad maximálnu hodnotu
povolenú pre daný program.
Tlačidlo MOŽNOSTI
Pomocou tohto tlačidla si môžete vybrať
medzi tromi rôznymi možnosťami:
- PREDPIERANIE
l Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť
predpierku, ktorá je zvlášť užitočná pri
silno znečistenej náplni (môže sa
používať iba pri niektorých programoch
uvedených v tabuľke programov).
l Odporúčame
vám použiť iba 20 %
odporúčaného množstva uvedeného na
balení pracieho prostriedku.
l Ak chcete vykonať studené pranie, všetky
kontrolky musia byť zhasnuté.
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
l Stlačením tohto tlačidla je možné znížiť
maximálne otáčky a ak chcete, cyklus
odstreďovania môžete zrušiť.
l Ak na etikete nie sú uvedené konkrétne
informácie, je možné použiť maximálne
odstreďovanie, ktoré sa v programe
predpokladá.
- AQUAPLUS
l Pomocou tejto možnosti (dostupná iba pri
niektorých programoch) môžete náplň
prať v oveľa väčšom množstve vody
a vďaka
tomu,
spolu
s novým
kombinovaným pohybom cyklov otáčania
bubna, pri ktorom sa plní a vypúšťa voda,
získate oblečenie, ktoré bude dokonale
vyprané a opláchnuté tak, aby sa prací
prostriedok úplne rozpustil a aby bolo
pranie efektívne.
Aby sa zabránilo poškodeniu látky,
otáčky nie je možné zvýšiť viac, ako je
maximum povolené pre daný program.
l Ak chcete cyklus odstreďovania znovu
aktivovať, stlačte toto tlačidlo, kým
nedosiahnete otáčky odstreďovania, ktoré
chcete nastaviť.
l Otáčky odstreďovania je možné upraviť
l Táto funkcia je užitočná pre ľudí s jemnou
bez pozastavenia práčky.
a citlivou pokožkou.
l Táto funkcia sa môže používať na detské
oblečenie a na pranie veľmi znečistených
kusov, na ktoré musíte použiť veľa
pracieho prostriedku, alebo na umývanie
uterákov, ktoré majú vlákna s tendenciou
zadržiavať prací prostriedok.
100
Príliš veľa pracieho prostriedku môže
spôsobiť nadmerné penenie. Ak
spotrebič zistí prítomnosť veľkého
množstva peny, môže vylúčiť fázu
odstreďovania alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
l Keď stlačíte tlačidlo ŠTART/PAUZA na
Práčka je vybavená špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
zabráni cyklu odstreďovania, ak by
bola náplň nevyvážená. Tým sa
znižuje hlučnosť a vibrácie práčky
a následne predlžuje jej životnosť.
práčke so zatvorenými dvierkami, kontrolka
bude chvíľu blikať a potom sa rozsvieti.
Ak dvierka nie sú riadne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne ďalších
7 sekúnd a potom sa príkaz na spustenie
automaticky odstráni. V tomto prípade
dvierka riadne zatvorte a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
TEPLOTY
a
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy
môžete uzamknúť tlačidlá na práčke.
Takto môžete zabrániť náhodným alebo
neželaným zmenám pri náhodnom
stlačení tlačidla na displeji počas cyklu.
l Zámok tlačidiel je možné jednoducho
zrušiť súčasným stlačením týchto dvoch
tlačidiel ešte raz alebo vypnutím
spotrebiča.
Digitálny displej
Prostredníctvom systému ukazovateľov na
displeji môžete byť neustále informovaní
o stave práčky.
3
1 2 564 8
9
10
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
2) OTÁČKY ODSTREĎOVANIA
Zobrazuje otáčky odstreďovania zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
vynechať pomocou príslušného tlačidla.
3) KONTROLKY TEPLOTY PRANIA
Zobrazujú
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú je možné zmeniť pomocou
príslušného tlačidla (ak je to povolené).
Ak chcete vykonať studené pranie, všetky
kontrolky musia byť zhasnuté.
4) TRVANIE CYKLU
l Keď je zvolený program, na displeji sa
automaticky zobrazuje trvanie cyklu, ktoré
sa môže líšiť, v závislosti od zvolených
možností.
l Po spustení programu budete nepretržite
informovaní o čase, ktorý zostáva do
konca prania.
l Spotrebič vypočíta čas do skončenia
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej náplne a počas cyklu ho
spotrebič upraví na čas, ktorý zodpovedá
veľkosti a zloženiu náplne.
7
1) KONTROLKA ZAMKNUTÝCH DVIEROK
5) KONTROLKA ZÁMKU TLAČIDIEL
l Kontrolka svieti, keď sú dvierka úplne
Táto kontrolka ukazuje, že tlačidlá sú
zamknuté.
zatvorené.
Dvierka zatvorte PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
výberom
6) WI-FI (iba niektoré modely)
l Na modeloch s možnosťou Wi-Fi táto
ikona oznamuje, že Wi-Fi systém pracuje.
101
SK
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA
l Všetky informácie o tejto funkcii a
pokyny na jednoduchú konfiguráciu
siete
Wi-Fi
nájdete
v
časti
„Download“ (Na prevzatie) na stránke
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
7) KONTROLKA STUPŇA ZNEČISTENIA
Táto kontrolka ukazuje výber príslušnej
možnosti.
9) KONTROLKY VOĽBY SUŠENIA
Tieto kontrolky zobrazujú stupne suchosti,
ktoré je možné zvoliť pomocou príslušného
tlačidla:
Automatické programy sušenia
EXTRA SUCHÉ
(vhodný pre uteráky,
objemné náplne).
8) Kontrola hmotnosti (funkcia aktívna
iba na niektorých programoch)
l Počas prvých minút cyklu kontrolka
„Kontrola hmotnosti“ svieti, kým
inteligentný snímač odváži bielizeň
a podľa toho upraví čas cyklu a spotrebu
vody a elektrickej energie.
l Počas
všetkých fáz prania funkcia
„Kontrola
hmotnosti“
umožňuje
monitorovanie informácií o náplni v bubne
a počas prvých minút prania:
župany
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(necháva bielizeň pripravenú
žehlenie).
a
na
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(pre bielizeň, ktorá sa uloží bez
žehlenia).
Časované programy sušenia
Môžu
sa
použiť
na
výber
časovaných programov sušenia.
- upravuje množstvo potrebnej vody,
- určuje dĺžku cyklu prania,
- riadi plákanie podľa typu zvolenej látky,
ktorá sa má prať,
Fáza chladenia
Aktivovaná
počas
konečného
chladenia, posledných 10/20 minút
každej fázy sušenia.
- upravuje rytmus otáčania bubna pre
praný typ látky,
- rozoznáva prítomnosť peny a v prípade
potreby zvyšuje množstvo vody počas
plákania,
- upravuje otáčky odstreďovania podľa
náplne, čím zabraňuje nevyváženosti.
10) KONTROLKY MOŽNOSTÍ
Tieto kontrolky zobrazujú možnosť, ktorú
je možné zvoliť pomocou príslušného
tlačidla.
102
SMART Fi+
Tento spotrebič je vybavený technológiou
SMART Fi+, ktorá umožňuje diaľkové
ovládanie spotrebiča pomocou aplikácie
vďaka funkcii Wi-Fi.
Postup registrácie Wi-Fi odporúčame
dokončiť
pred
umiestnením
spotrebiča do otvoru.
Ak polohu antény NFC nepoznáte,
smartfónom zľahka pohybujte krúživým
pohybom nad logom SMART Fi+, kým
aplikácia nepotvrdí pripojenie. Aby bol
presun údajov úspešný, je nevyhnutné
POČAS TÝCHTO NIEKOĽKÝCH SEKÚND
POSTUPU NECHAŤ SMARTFÓN NA
OVLÁDACOM
PANELI;
správa
na
zariadení bude informovať o správnom
výsledku operácie a oznámi vám, keď
bude možné smartfón zobrať preč.
l Stiahnite si do svojho zariadenia aplikáciu
Candy simply-Fi.
Aplikácia
Candy
simply-Fi
je
k dispozícii
pre
zariadenia
so
systémom Android a iOS, pre tablety
aj smartfóny.
Všetky
podrobnosti
o funkciách
SMART Fi+ môžete zistiť prezeraním
aplikácie v režime DEMO.
Prenos
údajov
medzi
práčkou
a smartfónom môžu ovplyvniť alebo
mu môžu zabrániť hrubé obaly alebo
kovové
nálepky
na
smartfóne.
V prípade potreby ich odstráňte.
l Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský
profil a zaregistrujte spotrebič podľa
pokynov na displeji zariadenia alebo
podľa „Stručnej príručky“ dodávanej so
zariadením.
Ak použijete smartfón Android vybavený
technológiou
NFC
(Near
Field
Communication), proces registrácie sa
zjednoduší (Easy Enrollment); v tomto
prípade postupujte podľa pokynov na
displeji telefónu a keď vás o to aplikácia
požiada, UMIESTNITE A NECHAJTE HO
V BLÍZKOSTI loga SMART Fi+ na
ovládacom paneli práčky.
POZNÁMKY:
Smartfón umiestnite tak, aby anténa NFC
na jeho zadnej strane zodpovedala
polohe loga SMART Fi+ na spotrebiči.
Pri výmene niektorých komponentov
smartfónu (napr. zadného krytu,
batérie atď.) za neoriginálne môže
dôjsť k odstráneniu antény NFC.
AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
(POMOCOU APLIKÁCIE)
Vždy, keď po zaregistrovaní budete chcieť
práčku ovládať diaľkovo prostredníctvom
aplikácie, najprv musíte do nej naložiť
bielizeň, nasypať čistiaci prostriedok,
zatvoriť dvierka a vybrať polohu SMART
Fi+ na práčke. Od tejto chvíle ju môžete
ovládať pomocou príkazov aplikácie.
103
SK
REGISTRÁCIA PRÁČKY (V APLIKÁCII)
l Pripojte spotrebič k zdroju napájania.
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(pozri ovládací panel)
(MAX.)
2)
2
1
Biela bielizeň 4)
6
6
7
8
8
9
90°
( )
Bavlna**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
60°
( )
Zmiešaná
2)
4)
3
3
3,5
4
4
4,5
60°
4
4
4,5
5,5
5,5
6
60°
2
2
2,5
3
3
3
60°
14'
1
1
1
1,5
1,5
1,5
30°
30'
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
40°
Jemná
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie a
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
Vlna/Hodváb
1
1
1
2
2
2
30°
Sušenie vlny
1
1
1
2
2
2
-
3
3
3,5
4
4
4,5
-
4
5
5
5
6
6
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
Baby
Denný 59 Min.
Rýchly
3) 4)
2)
4)
4)
Nízka teplota
(sušenie)
Vysoká teplota
(sušenie)
Rýchle pranie a
sušenie 59 Min.
Poloha, ktorú musíte zvoliť, keď chcete aktivovať diaľkové ovládanie
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Ak práčka ešte nie je zaregistrovaná, po
stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA na spotrebiči sa vykoná cyklus „Auto-Clean“
(Automatické čistenie), určený na vyčistenie bubna.
104
(Iba pre modely s priehradkou
na kvapalný prací prostriedok)
Ak sa škvrny, na ktoré je potrebné
naniesť tekuté bielidlá, nachádzajú
iba na obmedzenom počte kusov,
v práčke
je
možné
vykonať
predbežné odstránenie škvŕn.
Nalejte bielidlo do nádobky na
tekuté
bielidlo,
vloženej
do
priehradky
s označením
„2“
v zásuvke na pracie prostriedky,
a nastavte špeciálny program
PLÁKANIE.
Po skončení tejto fázy otočte volič
programov
do
polohy
OFF
(Vypnuté), pridajte zvyšné textílie
a pokračujte s bežným praním
v najvhodnejšom programe.
( )
1)
2)
Po výbere programu RÝCHLY na
otočnom ovládači bude možné
pomocou tlačidla RÝCHLY vybrať
jeden z troch dostupných rýchlych
programov 14’, 30’ a 44’.
4)
Programy
sušenie.
na
automatické
INFORMÁCIE
PRE
SKÚŠOBNÉ
LABORATÓRIÁ (podľa noriem EN
50229)
Pranie
Použite program ** so zvoleným
maximálnym
stupňom
znečistenia,
maximálnymi otáčkami odstreďovania
a teplotou 60 °C. Program odporúčaný aj
pre test s nižšou teplotou.
Sušenie
Prvé sušenie s hmotnosťou A kg (náplň
tvoria vankúše a uteráky) s výberom
programu
na
sušenie
bavlny
(
) sušenie do skrine (
).
Druhé sušenie s hmotnosťou B kg (náplň
tvorí
posteľná
bielizeň
a uteráky)
s výberom
programu
na
sušenie
bavlny
(
Iba so zvolenou možnosťou
PREDPIERANIE (programy s
dostupnou možnosťou PREDPIERANIE).
) sušenie do skrine (
Kapacita
(pranie)
(kg)
Keď sa zvolí program, na displeji
sa zobrazí odporúčaná teplota
prania, ktorú je možné znížiť
(ak je to dovolené) pomocou
príslušného tlačidla.
Na
uvedených
programoch
môžete upraviť trvanie a intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
105
( )A (kg)
).
B (kg)
Prvé
sušenie
Druhé
sušenie
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
SK
Prečítajte si, prosím, tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchého oblečenia,
podľa použitého modelu (pozri ovládací
panel).
3)
Výber programov
Na čistenie rôznych typov textílií a rôznych
úrovní znečistenia má práčka osobitné
programy, ktoré vyhovujú rôznym potrebám
pri praní (pozri tabuľku programov).
PRANIE
Biela bielizeň
Intenzívne pranie. Záverečné odstreďovanie
s
maximálnymi
otáčkami
umožňuje
efektívnejšie vyberanie.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlnenej bielizne a je to
najefektívnejší program na umývanie
bavlnenej bielizne z hľadiska spotreby
energie a vody.
Zmiešaná
Pri praní a oplachovaní sa optimalizuje
rýchlosť a rytmus pohybov bubna a hladina
vody.
Šetrné
odstreďovanie
znižuje
vytváranie záhybov v látke.
Baby
Tento
program
umožňuje
dokonalé
vypranie
všetkých
detských
odevov
a dezinfekčný účinok, pričom teplota je
nastavená na minimálne 60 °C.
Na optimalizáciu dezinfekčného účinku
odporúčame
použiť
práškový
prací
prostriedok.
Jemná
Tento program má skrátený čas otáčania
bubna počas cyklu a je osobitne vhodný na
pranie jemných textílií. Prací cyklus
a oplachovanie sa vykonáva s vysokou
hladinou vody, aby sa zaistila najlepšia
účinnosť.
Plákanie
Tento program vykoná 3 oplachy prerušené
odstreďovaním (ktoré je možné skrátiť
alebo vylúčiť pomocou príslušného tlačidla).
Používa sa na oplachovanie všetkých typov
textilu, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie a Odstredenie
Tento
program
vykoná
sušenie
a maximálne odstreďovanie. Odstreďovanie
je možné odstrániť alebo obmedziť
pomocou
tlačidla
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA.
Vlna/Hodváb
Tento program umožňuje šetrný prací
cyklus, osobitne vhodný pre odevy z vlny
s označením
„Machine-Washable"
(Na
pranie v práčke) a bielizeň vyrobenú
z hodvábu alebo s označením „Wash as
Silk“ (Perte ako hodváb) na štítku.
Denný 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
umožňuje vysoko kvalitné pranie a zároveň
výrazne skracuje čas prania. Program je
určený pre menšiu náplň (pozri tabuľku
programov).
Rýchly (14/30/44 min.)
Cyklus prania určený pre malé náplne
a mierne znečistenie. S týmto programom
sa odporúča znížiť množstvo bežne
používaného pracieho prostriedku, aby sa
zabránilo plytvaniu. Po výbere programu
RÝCHLY môžete stlačením tlačidla vybrať
jeden z troch dostupných programov.
106
SUŠENIE
Zmiešaná (nízka teplota)
Nízkoteplotný sušiaci program odporúčaný
pre syntetické a zmiešané látky (vždy si
pozrite pokyny na bielizni).
VÝSTRAHA:
Pred začatím programov sušenia v
bubne sa musia z bubna odstrániť
dávkovače používané na koncentrované
prášky a tekuté pracie prostriedky.
Bubon počas sušiaceho cyklu mení smer,
aby sa bielizeň nezamotala a aby bolo
sušenie účinnejšie. Počas posledných
10/20 minút sušiaceho cyklu sa používa
studený vzduch, aby sa bielizeň č o
najmenej pokrčila.
Sušenie vlny
Nízkoteplotný sušiaci program ideálny na
sušenie vlneného oblečenia s maximálnou
starostlivosťou a jemnosťou, ktorý znižuje
odieranie látok a zabraňuje prípadnému
plsteniu Pred sušením sa odporúča
prevrátiť oblečenie. Čas závisí od množstva
pranej bielizne a otáčok odstreďovania
zvolených pre pranie. Tento cyklus je
vhodný pre malé náplne do 1 kg (3 svetre).
Cyklus pre sušenie vlny tohto
spotrebiča bol schválený „The
Woolmark Company“ pre sušenie
vlneného oblečenia za predpokladu,
že produkty môžete prať v pračke v
závislosti od pokynov na štítku
oblečenia a prehlásenia výrobcu
tohto spotrebiča.
Symbol Woolmark je certifikačná
známka v mnohých krajinách. M1715
Rýchle pranie a sušenie 59 Min.
Keď rýchlo potrebujete oprať a vysušiť iba
niekoľko kusov, tento 59-minútový cyklus
vám ideálne ušetrí čas. Tento cyklus
vhodný pre malú veľkosť náplne 1,5 kg
(napr. 4 košele) alebo mierne znečistené
látky operie, opláchne, odstredí a vysuší
vaše oblečenie za menej ako hodinu. Pri
použití tohto programu odporúčame znížiť
dávku pracieho prostriedku, aby sa
zabránilo plytvaniu.
SMART Fi+
Poloha, ktorú musíte zvoliť, keď chcete
aktivovať
diaľkové
ovládanie
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi).
V tomto prípade sa cyklus spustí pomocou
príkazov aplikácie. Ak práčka ešte nie je
zaregistrovaná,
po
stlačení
tlačidla
ŠTART/PAUZA na spotrebiči sa vykoná
cyklus
„Auto-Clean“
(Automatické
čistenie). Pred spustením cyklu „AutoClean“ (Automatické čistenie) určeného na
dezinfekciu bubna, odstránenie zápachov
a predĺženie životnosti spotrebiča sa uistite,
či v bubne nie je žiadna náplň, a použite
značkový č istiaci prostriedok na práčky
alebo práškový prací prostriedok. Na konci
cyklu nechajte dvierka práčky otvorené, aby
mohol bubon oschnúť. Odporúča sa po
každých 50 praniach.
107
SK
Bavlna (vysoká teplota)
Vysokoteplotný
sušiaci
program
odporúčaný pre bavlnené a ľanové kusy
(vždy si pozrite pokyny na bielizni).
7. CYKLUS SUŠENIA
Správny spôsob sušenia
l Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú
potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie
najlepších výsledkov sušenia.
l Otvorte dvierka.
l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu
náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov.
V prípade veľkých kusov bielizne (napr.
prestieradlá)
alebo
veľmi
savých
materiálov (napr. uteráky alebo džínsy)
znížte množstvo náplne.
l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia
ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste
prispôsobili správny stupeň sušenia.
l Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň
s dlhým vlasom, aby ste zabránili
upchatiu vzduchových kanálikov.
l Zatvorte dvierka.
l Otočte volič programov na najvhodnejší
program sušenia podľa vašej bielizne.
l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho
postupu:
l Spotrebič môže vykonať nasledujúce typy
sušenia:
- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na
štítku bielizne
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
vlnené
tkaniny
Vhodné na sušenie v sušičke.
(
Sušenie pri vysokej teplote.
symbol na ovládacom paneli).
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
zmiešané
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušenie len pri nízkej teplote.
(
NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.
- Programy sušenia s Vysokou teplotou
odporúčané
pre
bavlnu,
froté
uteráky, ľan, konopné látky, a pod...
Ak bielizeň neobsahuje informačný
štítok, musí byť braná ako nevhodná
na sušenie.
- Podľa veľkosti a hrúbky
Kedykoľvek je náplň väčšia ako
kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň
podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej
spodnej bielizne).
symbol na ovládacom paneli).
symbol na ovládacom paneli).
(
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
- Podľa typu látky
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey,
posteľná a stolová bielizeň.
Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy,
a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako
aj bavlna/syntetická zmiešaná.
l Len suchá odstredená bielizeň.
108
dosiahnuť:
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
l Ak chcete zvoliť časovaný program
l Po skončení programu sa na displeji
sušenia,
stlačte
tlačidlo
VOĽBA
SUŠENIA,
pokým
sa
nerozsvieti
príslušná kontrolka.
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (pri určitých modeloch displej
zobrazí dva riadky).
Po zvolení programu „sušenie vlny“
nie je možné zvoliť určitý stupeň
suchosti odlišný od počiatočného.
l Vypnite
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
voliča
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Spotrebič vypočíta potrebný čas na
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je
odtoková hadica.
správne
umiestnená
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
UPOZORNENIE:
Nesušte oblečenie so špeciálnou
výstelkou (napr. deky, prešívané
bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny.
Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte
menšie množstvo bielizne, aby sa
zabránilo pokrčeniu.
l Stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA
displeji sa zobrazí zostávajúci
sušenia).
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí fáza chladenia a pred otvorením
dvierok musíte počkať približne 10/20
minút.
(na
čas
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
Spotrebič vypočíta dobu do konca
programu na základe š tandardnej
náplne, počas cyklu spotrebič upraví
čas podľa veľkosti a zloženia náplne.
Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje
na vyššiu rýchlosť pre rozloženie
bielizne a na optimalizáciu výsledku
sušenia.
l Kontrolka programu sušenia svieti až do
spustenia fázy chladenia a rozsvietenia
príslušnej kontrolky.
109
SK
sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť,
podľa bielizne a zvoleného sušenia.
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Na konci fázy prania displej zobrazí
zostávajúcu dobu sušenia.
Nesmiete prekročiť maximálnu náplň
sušenia bielizne uvedenú v tabuľke
programov, v opačnom prípade nebudú
výsledky sušenia uspokojivé.
l Kontrolka programu sušenia svieti až do
spustenia fázy chladenia a rozsvietenia
príslušnej kontrolky.
- Pranie
l Otvorte zásobník pracích prostriedkov a
naplňte správne množstvo.
l Po skončení programu sa na displeji
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (u určitých modelov displej
zobrazí dva riadky).
l Viď zoznam pracích programov podľa
pranej látky (napr. veľmi znečistená
bavlna) a nastavte volič programov na
požadovaný program.
l Prípadne nastavte požadovanú teplotu.
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
správne
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
voliča
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Stlačte tlačidlo možností (ak je to nutné).
ventil a či je
odtoková hadica.
l Vypnite
umiestnená
- Sušenie
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
dosiahnuť:
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí
fáza
chladenia
a
pred
otvorením dvierok musíte počkať
približne 10/20 minút.
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
Po zvolení programu vlny je k
dispozícii iba počiatočný stupeň
suchosti.
l Ak chcete zvoliť časovaný program
sušenia,
stlačte
tlačidlo
VOĽBA
SUŠENIA,
pokým
sa
nerozsvieti
príslušná kontrolka.
110
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
111
SK
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
INÉ PROBLÉMY
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
112
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
113
SK
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
fkhldsk
fkhldsk
- CBWDS TH -
17.10 - 43021336 - SGT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising