5170 Wirobond 280 fr/nl
Wirobond® 280
fr
Alliage chrome/cobalt pour la
céramo-métallique (sans nickel et sans
béryllium conformément à ISO 9693)
Analyse indicative en masse %
(Eléments)
Co
60,2
W
Cr
25,0
Ga
Mo
4,8
Si, Mn
6,2
2,9
Instructions d’utilisation
Autres conseils voir
«Alliages non précieux
pour la céramo-métallique»
(gratuit)
Langues:
de
fr
es
it
en
REF: 82092 82093 82094 82095 82096
0197
ISO 9693 / ISO 22674
Consigne de sécurité
La poussière de métal est nocive pour la
santé. Lors du dégrossissage et du sablage,
travailler avec une aspiration et porter un
masque Type FFP3-EN149:2001!
Cobalt-Chroom opbaklegering
(nickel en berylliumvrij
volgens ISO 9693)
nl
Richtwaarde in volume-%
(bestandsdelen)
Co
60,2
W
Cr
25,0
Ga
Mo
4,8
Si, Mn
6,2
2,9
Gebruiksaanwijzing
Caractéristiques de l’alliage
(valeurs indicatives)
Certificat Bio
Type (ISO 22674)
5
Code Couleur BEGO
argent
8,5
Densité [g/cm3]
Dureté Vickers (HV 10)
280
Module d’élasticité [GPa]
env. 220
540
Limite élastique (Rp 0,2) [MPa]
680
Résistance en traction (Rm) [MPa]
Allongement à la rupture (A5) [%]
14
Intervalle de fusion [°C]
1360–1400
Température de coulée [°C]
env. 1500
25 – 500 °C
14,0
CET [10 –6 K–1]
20 – 600 °C
14,2
Verdere informatie zie boekje
„Edel metaal vrije legering
voor de metaalceramiek”
(gratis)
Taal:
de
fr
es
it
en
REF: 82092 82093 82094 82095 82096
0197
ISO 9693 / ISO 22674
Veiligheidsaanbeveling
Metaalstof is schadelijk voor de gezondheid.
Bij het bewerken en afstralen, afstraler met
fijnstoffilter en mondbeschermingsmasker
Typ FFP3-EN149:2001 gebruiken!
Legeringsgegevens
Bio-Certificat
Type (ISO 22674)
5
BEGO-kleurcode
zilver
8,5
Soortelijk gewicht [g/cm3]
Vickers Hardheid (HV 10)
280
Elasticiteitsgrens [GPa]
ca. 220
540
Rekgrens (Rp 0,2) [MPa]
680
Trekvastheid (Rm) [MPa]
Breukrek (A5) [%]
14
Smeltinterval [°C]
1360–1400
Giettemperatuur [°C]
ca. 1500
25 – 500 °C
14,0
WAK [10 –6 K–1]
20 – 600 °C
14,2
Modelleren/aanzetten: Na het afwerken van het gietstuk moeten
de wanddikten van het metaal minstens 0,3 mm bedragen voor het
opbakken van porselein, en 0,3 mm wanneer kunststof met
Ø ≥ 4 mm
retentieparels wordt aangebracht. Cervicaal en platinaal rond laten
verlopen vermijd scherpe randen. Bij grote bruggen kunststof
Ø ≥ 3.5 – 4 mm*
„Hohlsticks“ tussen de frontelementen separeren.
Ø ≥ 5 mm**
Inbedden/voorverwarmen: Gebruik fosfaat gebonden K en B
inbedmassa (bijv. Bellavest®). Werkhandleiding in acht nehmen!
Mise en revêtement/préchauffage: Utiliser des matériaux
Ø ≥ 2.5 mm
Gietdylinder voorverwarmtemperatur 900 –1000 °C.
de revêtement à liant phosphate C+B (par ex. Bellavest®).
1.5 – 2 mm
Respecter le mode d’emploi!
Smelten/gieten: Belangrijk: Legering niet oververhitten voor iedere
Température de préchauffage 900 –1000 °C.
legering een aparte schone smeltkroes gebruiken. Wanneer legering
* Ne pas amincir!
** Tiges creuses en cire ou résine.
opnieuw
gegoten wordt, alleen legering van dezelfde charge
Fusion/Coulée: Principe: ne pas surchauffer l’alliage. N’utiliser
Niet geleidelijk dunner maken! Was- of Kunststof-Hohlsticks.
gebruiken. Gebruikte legering zorgvuldig schoonstralen en minimaal
que des creusets de fusion propres, réservés à un alliage donné.
50 % nieuwe legering toevoegen. Alleen maar keramische kroezen
Conseil: pour le suivi précis des lots, ne couler que du métal neuf.
gebruiken.
En cas de recoulée: ne recouler que des alliages identiques. Nettoyer le matériau usagé par sablage.
Giettijdstip: Vacuümdrukgieten met inductieverwarming (Nautilus®) en centrifugaalgieten met
Utiliser au moins 50 % de matériau neuf. N’utiliser que des creusets en céramique.
inductieverwarming (Fornax®): Als het laatste vaste bestanddeel volledig in de smelt gedaald is,
Instant de coulée: Coulée sous pression et sous vide avec chauffage par induction (Nautilus®) et
naargelang het inductievermogen van het giettoestel 1 tot 5 seconden verder verwarmen, dan in de
®
coulée par centrifugation avec chauffage par induction (Fornax ): lorsque le dernier morceau solide
moffel gieten. Gebruiksaanwijzing van Fornax® en Nautilus® in acht nemen. Vlam-centrifugaalgieten
dans le bain de fusion s’est totalement affaissé, prolonger la chauffe de 1 à 5 secondes en fonction
(Fundor): Gieten als het laatste vaste bestanddeel volledig in het smeltbad gezonken is en de smelt
de la puissance d’induction de la machine de coulée puis déclencher. Respecter le mode d’emploi de
zich duidelijk door de vlamdruk beweegt.
Fornax® et Nautilus®. Coulée par centrifugation au chalumeau (Fundor): couler lorsque le dernier
Na het uitbedden: Inbedmassarestanten met Korox® 250 met 3 – 4 bar afstralen.
morceau solide dans le bain de fusion s’est totalement affaissé et que le métal en fusion bouge
Gebruik voor het beslijpen van het gietstuk fijnvertande hardmetalen frezen, keramisch gebonden
nettement sous la pression du chalumeau.
stenen of BEGO-Sinterdiamanten.
®
Après démoulage: Sabler les résidus de matériau de revêtement avec Korox 250 à 3 – 4 bars.
Porselein: Opbakkeramiek naar ISO 9693 met opbaktemperatuur tot ca 980 °C gebruiken
Pour le dégrossissage: utiliser des fraises au carbure de tungstène à denture fine, des abrasifs à liant
(z. B. Duceram KISS, Creation, HeraCeram, IPS d.SIGN, Noritake, Vintage, Vintage Halo).
céramique ou des instruments diamantés par frittage BEGO.
Ook toepasbaar: opbakkeramiek met lage baktemperatuur (bijv. Omega 900, VM 13, Finesse). Altijd de
Céramique: Utiliser des céramiques réfractaires selon ISO 9693 avec une température de cuisson
gebruiksaanwijzing van de porseleinfabrikant volgen. De met porselein te bedekken vlakken beslist met
jusqu’à env. 980 °C (par ex. Duceram KISS, Creation, HeraCeram, IPS d.SIGN, Noritake, Vintage,
zuiver Korox® 250 bij 3 – 4 bar afstralen en vervolgens het gietstuk reinigen door stoomstralen of door
Vintage Halo). Conviennent également: les céramiques avec température de cuisson réduite (par ex.
koken in aqua dest. Na het reinigen in de arterieklem vasthouden en niet meer aanraken.
Omega 900, VM 13, Finesse). Respecter les instructions du fabricant! Commencer impérativement par
Oxidebrand: niet vereist. Wanneer een oxidebrand wordt verricht ter controle van het oppervlak
sabler les surfaces à incruster (Korox® 250 propre, 3 – 4 bars) et nettoyer soigneusement l’armature
(950 –980 °C / 5 minuten met vacuüm), moet u beslist het oxide weer verwijderen door stralen
(nettoyage à la vapeur ou ébouillantage dans l’eau distillée). Après le nettoyage, maintenir avec une
(zuiver Korox® 250: 3 – 4 bar).
pince artérielle et ne plus toucher.
Porselein opbrengen: Opaker altijd in twee lagen aanbrengen. Eerste laag dun („Washbrand“) en
Cuisson d’oxydation: pas nécessaire. En cas de cuisson d’oxydation pour un contrôle de l’état de
tweede laag dekkend opbrengen. Voor het porselein opgebracht wordt, het werkstuk onder stromend
surface (950 – 980 °C/5 minutes sous vide), sabler impérativement une nouvelle fois les oxydes
water reinigen. Na het opbakken normaal afkoelen. Uitzonderingen: Creation (Amann Girrbach GmbH),
(Korox® 250 propre: 3 – 4 bars). Finir par un nettoyage minutieux (nettoyage à la vapeur ou
Reflex® (Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG). Altijd de gebruiksaanwijzing van de
ébouillantage dans l’eau distillée).
porseleinfabrikant volgen. Keramiek alleen maar mechanisch verwijderen. Fluorwaterstofzuur (HF)
tast het metalen gietstuk aan.
Cuisson de la céramique: Toujours monter l’opaque en deux cuissons. Première couche fine (lait
d’opaque), seconde couche couvrante. Rincer l’armature à l’eau courante avant un nouveau montage de
Kunststof opbrengen: Voor de verwerking van de het composiet/kunststof moeten de betreffende
céramique. Refroidir normalement après les cuissons. Exceptions: Creation (Amann Girrbach GmbH),
aanwijzingen van de fabrikant in acht genomen worden.
®
Reflex (Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG). Respecter les instructions du fabricant. Veuillez
Afsluitende werkzaamheden: Zichtbare metaal vlakken met Korox® 50 afstralen en de buitenzijde met
éliminer la céramique seulement mécaniquement. L'acide fluorhydrique (HF) attaque l'échafaudage de
Perlablast® glansstralen. Daarna met BEGO-polijst rubbers en vervolgens met BEGO-Cobalt-Chroom
métal.
polijstpasta (blauw) polijsten. Aansluitend het gietstuk reinigen (door stoomstralen of door koken in
aqua dest).
Incrustation rèsine: Pour l’utilisation de la résine, respecter les instructions du fabricant.
Soldeer: Solderen voor het opbakken met de open vlam Wirobond® lot (REF 52622) en vloeimiddel
Travaux de finition: Sabler les zones métalliques visibles avec Korox® 50, puis sabler les extrados avec
Fluxsol (REF 52531). Solderen na het opbakken in de porseleinoven: WGL-Lot (REF 61079) en
Perlablast®. Passer une meulette caoutchouc BEGO puis polir avec la pâte à polir chrome/cobalt BEGO
vloeimiddel Minoxyd (REF 52530). Normaal afkoelen.
(bleu). Finir par un nettoyage minutieux (nettoyage à la vapeur ou ébouillantage dans l’eau distillée).
Laser lassen: Laserlasdraad: Wiroweld -draad Ø 0,35 mm (REF 50003) of Ø 0,5 mm (REF 50005).
®
Soudure: Soudure avant cuisson à la flamme: soudure Wirobond (REF 52622) et fondant Fluxsol
Bijwerkingen: Zoals b. v. allergieën tegen ingrediënten van de legering of elektrotechnisch veroorzaakte
(REF 52531). Soudure après cuisson au four: soudure WGL (REF 61079) et fondant Minoxyd
problemen zijn in zeer enkele gevallen mogelijk.
(REF 52530). Refroidir normalement.
Wisselwerkingen: Bij occlusaal of approximaal contact van onderling verschillende legeringen zijn in
Soudure au laser: Matériau d’apport: fil Wiroweld Ø 0,35 mm (REF 50003) ou Ø 0,5 mm (REF 50005).
zeer enkele gevallen problemen mogelijk.
Effets secondaires: Comme par exemple des allergies aux composants de l’alliage ou des pertes de
Contra-indicatie: Bij bewezen onverdraagzaamheid, allergieën tegen ingrediënten van deze legering.
sensibilité de nature électrochimique sont possibles dans de rares cas.
Garantie: Onze gebruikstechnische aanbevelingen, mondeling schriftelijk of vanwege praktische
Interactions: En présence d’un contact occlusal ou proximal de différents alliages, une altération des
aanwijzingen medegedeeld, berusten op onze eigen ervaringen en onderzoeken en kunnen derhalve
sensations de nature électrochimique est possible dans quelques cas isolés.
slechts als richtlijnen worden beschouwd. Onze producten ondergaan een voortdurende verbetering.
We maken dus een voorbehoud voor wijzigingen in constructie en samenstelling.
Contre-indications: En cas d’incompatibilités et d’allergies reconnus aux composants de l’alliage.
Prestation de garantie: Nos recommandations sur la manière d’utilisation – n’importe qu’elles
soient données de voix vive, par écrit ou par voie d’instructions pratiques – s’appuyent surnos propres
expériences et essais et se comprennent seulement comme valeurs indicatives. Nos produits sont
continuellement améliorés. C’est pourquoi nous nous réservons le droit d’effectuer de modifications
dans la construction et la composition des nos produits.
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG · Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen · Tel. + 49 421 2028-0 · Fax + 49 421 2028-100 · www.bego.com
Best.-Nr. 14565/03 · K5170 · © 2007 by BEGO · Nov. ‘07
Modelage/Mise en place des tiges de coulée: Épaisseurs de
paroi minimales (après le dégrossissage): pour incrustation
céramique 0,3 mm, pour incrustation résine avec perles de
rétention 0,3 mm. Réaliser des congés dans la zone cervicale et
palatine. Eviter les bords vifs. Pour des travaux de grande
portée, séparer les dents antérieures et la zone des incisives par
des tiges creuses en résine.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising