Candy | CSWS40 364D/2-S | Candy CSWS40 364D/2-S Uživatelský manuál

Candy CSWS40 364D/2-S Uživatelský manuál
SK
RO
HU
CS
2
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
3
CS
Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Tento
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a
bez ohřevu (cyklus chlazení)
k zajištění, aby prádlo zůstalo při
znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném
teplotě, která nepoškodí prádlo.
4
z pěnové gumy (latexová
pěna),
koupací
čepice,
voděodolné textilie, pogumované
díly a prádlo nebo polštáře plněné
pěnou se nesmí sušit v tomto
spotřebiči.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
instalaci musíte pračku umístit
výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za
vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné
sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy
způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči
oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek
teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované.
zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
l Maximální kapacita suchého
olejem napouštěných látek
prádla závisí od modelu (viz
může zabránit úniku tepla a
ovládací panel).
zvýšit riziko požáru.
l Po
l Pokud
látky nevyhnutně obsahují
olej, nebo byly kontaminovány
vlasy ošetřujícími výrobky a
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
s přidaným množstvím pracího
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
l Spotřebič
se nesmí používat,
pokud byly k čištění použity
průmyslné chemikálie.
l Ve spotřebiči
nesušte nevyprané
prádlo.
l Prádlo
znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes
vyndejte
veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn,
předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte
zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
před sušením v sušičce.
5
CS
l Prádlo
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič
před ukončením cyklu sušení,
pokud rychle nevyndáte
veškeré prádlo a nerozprostřete
k rozptýlení tepla.
l V
případě závady pračku
vypněte, zavřete ventil přívodu
vody a nemanipulujte se
spotřebičem. Ihned kontaktujte
nejbližší servisní středisko a
používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se
ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
Umístěním značky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí, které jsou zakotveny v
legislativě a týkají se daného
produktu.
l Při
přemisťování nezvedejte
pračku za ovládací prvky ani
zásobník pracích prostředků;
během přepravy nikdy nepokládejte
pračku otvorem na vozík. Při
zvedání doporučujeme asistenci
druhé osoby.
6
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
CS
2. INSTALACE
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
7
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
9
Před
použitím
sušicího
(PRAČKY-SUŠIČKY)
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
programu
l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké
se
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
programu sušení.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda ji lze prát v
pračce. Zkontrolujte štítek na prádle.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
10
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ:
vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a
zachyťte vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
11
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
Q
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném
případě
bude
možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň.
l Stisknutím
tlačítka
START/PAUZA
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
12
P
H
D
spusťte praní.
LMNO
I
l Nastavte
A
B
C
D
C
E
F
G
B
Volič programů s pozicí OFF
Tlačítko START/PAUZA
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Tlačítko VOLBA SUŠENÍ /
FUNKCE PÁRY
E Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko VOLBA TEPLOTY
G Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK
H Digitální displej
I Kontrolky VOLBA SUŠENÍ
L Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
M Kontrolka KG DETECTOR
N Kontrolka UZAMČENÍ TLAČÍTEK
O Kontrolky VOLBA TEPLOTY
P Kontrolky VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Q Oblast SMART TOUCH
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Stiskněte
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
DVÍŘKA
dvířek.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
nezhasne
před
otevřením
Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
zvolený cyklus.
l Po volbě programu zůstane volič programů
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
l Po zobrazení slova "End" na displeji a
zmizení ikony zámku je možné dveře
otevřít.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Pračku vypněte otočením voliče do
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
pozice OFF.
volič
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
l K odložení startu postupujte následovně:
stisknutím
- Nastavte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
13
CS
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Volič programů s pozicí OFF
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Spustí se odpočítávání a po jeho skončení
se automaticky spustí program.
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
l Chcete-li před začátkem programu zrušit
výběr, opakovaně stiskněte tlačítko,
dokud se světla nevypnou, nebo otočte
ovládacím knoflíkem do pozice OFF.
l Vybrat pouze sušicí cyklus:
Po výběru sušícího programu ovládacím
knoflíkem dle typu tkaniny je pomocí
tohoto tlačítka možné zvolit stupeň
suchosti (s výjimkou programu sušení
vlny).
l Chcete-li zrušit cyklus během fáze
sušení, stiskněte tlačítko po dobu 3
sekund.
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení cyklu sušení začne fáze
vychladnutí a musíte počkat asi 10/20
minut před otevřením dvířek.
l Po zobrazení slova "End" na displeji a
zmizení ikony zámku je možné dveře
otevřít.
Tlačítko VOLBA SUŠENÍ /
FUNKCE PÁRY
Toto tlačítko umožňuje zvolit mezi dvěma
možnostmi:
- VOLBA SUŠENÍ
Je také možné zrušit sušicí cyklus
otočením programového voliče do
polohy OFF. Je třeba počkat na konec
fáze chlazení (10/20 minut) a na
zmizení ikony zámku před otevřením
dvířek.
l Spustí automatický prací / sušící cyklus:
Po výběru pracího programu podle typu
prádla, vyberte úroveň sušení stiskem
tohoto tlačítka. Na konci pracího
programu se zvolený sušicí cyklus
automaticky spustí.
Pokud bude vybrán prací program,
který není kompatibilní s automatickým
sušením, není možná aktivace této
funkce.
Nelze překročit maximální kapacitu
náplně prádla pro sušení uvedenou v
tabulce programů, jinak se prádlo
neusuší uspokojivě.
14
- FUNKCE PÁRY
Po výběru "SNADNÉ ŽEHLENÍ" zvolte ze
tří různých intenzit parních procedur, které
jsou vhodné pro suché nebo mokré
oblečení a podle typu tkaniny:
- Snadné žehlení Syntetické/Směsné
(výchozí volba) P1 se zobrazí na
displeji
Tento program je vhodný pro syntetické a
smíšené oblečení. V případě mokrého
oblečení (tj. po praní) je určeno
k narovnání pomačkání po odstředění, v
případě suchého prádla napomáhá k
dosažení optimální úrovně vlhkosti pro
snadné žehlení. Střední délka.
- Snadné žehlení Bavlna
(Pouze tlačítko) P2 se zobrazí na
displeji
Tento program je navržen pro bavlněné
oblečení. V případě mokrého oblečení (tj.
po
praní)
je
určeno
k narovnání
pomačkání po odstředění, v případě
suchého prádla napomáhá k dosažení
optimální úrovně vlhkosti pro snadné
žehlení. Střední délka.
l Toto tlačítko vám umožňuje změnit
teplotu pracího cyklu.
l Teplotu nelze zvýšit nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program, za
účelem ochrany tkanin.
l Pokud chcete uskutečnit studené praní,
nesmí svítit žádný indikátor.
- Vapore Refresh Oživení prádla párou
(stlačení dvou tlačítek) P3 se zobrazí
na displeji
Tento cyklus umožňuje vyrovnat pokrčené
oblečení po nošení za pomoci působení
páry. Program se skládá z počáteční fáze,
ve které se pára spustí, a konečné fáze,
ve které je přebytek vlhkosti odstraněn,
aby se oblečení mohlo ihned obléci. Tento
cyklus je vhodný pro suché oblečení.
Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit.
l Pokud
štítek
neuvádí
konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
Tato funkce je vhodná pro maximálně
1,5 kg náplně.
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.
Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
l K opětovné aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.
Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé
možnosti, v závislosti na zvoleném programu.
l Otáčky odstředění můžete upravit bez
přerušení činnosti pračky.
- RYCHLÝ
Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte
RYCHLÝ (14/30/44 Min.) program na
ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří
uvedených dob trvání programu.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může vést k tvorbě velkého množství
pěny. Pokud spotřebič zjistí nadměrné
množství pěny, může vyloučit fázi
odstředění nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas pro daný program.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání cyklu
odstředění v případě nevyváženého
prádla. Tím se sníží hluk a vibrace
spotřebiče a tak se prodlouží i jeho
životnost.
l Tato možnost umožňuje výběr ze 3 úrovní
intenzity upravující délku programu,
v závislosti na stupni znečištění prádla
(lze použít pouze s určitými programy
uvedenými v tabulce programů).
15
CS
Tlačítko VOLBA TEPLOTY
2) TRVÁNÍ CYKLU
UZAMČENÍ TLAČÍTEK
l Současným
stisknutím tlačítek VOLBA
TEPLOTY
a
VOLBA
OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ na přibližně 3 sekundy
můžete uzamknout tlačítka. Tímto způsobem
můžete zabránit před nežádoucí změnou
programu stisknutím tlačítka během cyklu.
l Uzamčení tlačítek můžete snadno zrušit
opětovným stisknutím stejných tlačítek
nebo vypnutím spotřebiče.
Digitální displej
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
1
2
34
6
l Po volbě programu displej automaticky
zobrazí dobu trvání cyklu, která se může
měnit
v závislosti
od
zvolených
přídavných možností.
l Po spuštění programu budete konstantně
informováni o zbývající době do konce
programu.
l Spotřebič
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení náplně.
3) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
7
stisknutím
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
5
1) KONTROLKY VOLBA SUŠENÍ
Ikony zobrazují stupně suchosti, které
mohou být vybrány pomocí příslušného
tlačítka:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
župany
a
připravené
k
DVÍŘKA
dvířek.
nezhasne
před
otevřením
4) KONTROLKA Kg Detector (funkce je
aktivní pouze u některých programů)
l Během prvních minut cyklu zůstane
se
nemusí
16
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
kontrolka "Kg Detector" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
l Během každé fáze praní "Kg Detector"
5) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK
o
Indikátor
tlačítek.
svítí
v případě
uzamčených
- nastaví množství potřebné vody;
6) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY
- určí délku pracího cyklu;
Zobrazuje
nastavenou
teplotu
praní
zvoleného programu, kterou lze změnit
(pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek.
Pokud chcete provést studené praní,
indikátory nesmí svítit.
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
7) KONTROLKY VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
17
CS
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
l Smart péče – Smart kontrola a cykly
SMART TOUCH
"Auto-Clean" (Automatické čištění) a
příručka k odstranění možných problémů.
Tento spotřebič je vybavený technologií
Smart Touch, která umožňuje komunikaci,
prostřednictvím aplikace, se smartfony
s operačním
systémem
Android
a
vybavenými funkcí NFC (Near Field
Communication).
Aplikace
Candy
simply-Fi
je
dostupná pro zařízení se systémy
Android a iOS, pro tablety a
smartfony. Můžete komunikovat se
spotřebičem
a
získat
výhodu
nabízenou Smart Touch pouze se
smartfony
Android
vybavenými
technologií NFC, dle následujícího
schématu:
Interakce se
spotřebičem +
obsahem
Android
smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
pro efektivnější využití spotřebiče.
Získejte
veškeré
podrobnosti
o
funkcích Smart Touch aplikace v
DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com
l Stáhněte si aplikaci Candy simply-Fi.
Android smartfon
s technologií NFC
l Moje statistiky – statistika praní a tipy
POUŽITÍ SMART TOUCH
POPRVÉ – registrace spotřebiče
l Otevřete
menu "Settings" vašeho
Android smartfonu a aktivujte funkci NFC
v menu "Wireless & Networks".
V závislosti na modelu smartfonu a OS
verzi systému Android může být
proces aktivace NFC odlišný. Viz
návod k smartfonu.
l Nastavte
ovladač do pozice Smart
Touch k aktivaci senzoru na ovládacím
panelu.
FUNKCE
l Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský
Hlavní funkce aplikace jsou:
l Hlasový asistent – příručka k výběru
ideálního cyklu pouze se třemi hlasovými
příkazy (prádlo/látka, barva, stupeň
znečištění).
l Cykly – k načtení a spuštění nových
pracích programů.
18
profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na
telefonu nebo dle "Příručka Rychlého
Startu" sptořebiče.
Další informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem Smart
Touch dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný,
je
nutné
UDRŽOVAT
CHYTRÝ
TELEFON
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO
NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ.
Následně
Vás
bude
zařízení
informovat o správném výsledku
operace a oznámí Vám, že je možné
přesunout se s chytrým telefonem
kamkoliv.
l Pokaždé,
když
chcete
spravovat
spotřebič přes aplikaci, nejdříve aktivujte
režim Smart Touch nastavením ovladače
na správnou pozici.
l Ujistěte
se, zda máte odemčenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
režimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opačném případě postupujte podle výše
uvedených pokynů.
l Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
l Zvolte požadovanou funkci v aplikaci
(např.: spuštění programu, kontrola cyklu,
aktualizace statistik apod…).
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
l Postupujte podle pokynů na displeji
telefonu a dle požadavku aplikace jej
UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotřebiče.
Nahrazením některých částí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
neoriginálními složkami by mohlo
dojít k poškození NFC antény, které
by pak mohlo bránit plnému využití
aplikace.
Správa
a
ovládání
spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možná pouze
„v blízkosti“: nelze provést operace na
dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici Smart
Touch logu spotřebiče (viz obrázek
níže).
19
CS
DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(viz ovládací panel)
(MAX.)
Snadné žehlení
2)
4)
4)
Směsné
Baby
Denní 59 Min.
Rychlý
1
3) 4)
4)
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4 4,5 5
60°
3 3,5 4
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
60°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
Bavina**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Bavlna +
Předpírka
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
90°
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jemné
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Vlna/Hedvábí
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Vlna
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(sušení)
Směsné
(sušení)
Bavina
(sušení)
5
5
6
6
1
-
3
3
5
2
Přizpůsobitelná nastavení ovladače na spolupráci s aplikací smartfonu a ke
stažení cyklů. viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě je nastaven počáteční program
"Auto-Clean" (Automatické čištění), navržen pro čištění spotřebiče.
20
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
1)
2)
Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.
4)
Programy pro automatické sušení.
INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ
(REF. EN 50229 STANDARDY)
Praní
Použijte program ** se zvoleným
maximálním
stupněm
znečištění,
maximálními otáčky odstředění a teplotou
60°C. Program doporučen také pro test
s nižší teplotou.
Sušení
První sušení s A kg (obsah prádla:
polštáře a ručníky) volba programu sušení
Po zvolení programu se na displeji
zobrazí doporučená teplota, kterou
lze změnit (pokud je to možné)
pomocí příslušného tlačítka, nelze
ji však zvýšit nad maximální
povolenou pro daný program.
bavlny (
) suché do skříně (
).
Druhé sušení s B kg (obsah prádla:
povlečení a ručníky) volba programu sušení
bavlny (
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
21
3)
) suché do skříně (
Kapacita
(prádla)
(kg)
A (kg)
B (kg)
První
sušení
Druhé
sušení
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
).
CS
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Bavlna + Předpírka
Tento program byl navržen pro odstranění
odolnějších nečistot z bílého bavlněného
prádla. Předpírka zajišťuje důkladné
odstranění nečistot. Do komory "1" přidejte
20% pracího prostředku ve srovnání
s prostředkem pro hlavní praní.
PRÁDLA
Snadné žehlení
Tento exkluzivní program používá páru,
která umožňuje snížit a narovnat záhyby a
dosahuje ideální vlhkosti pro snadnější
žehlení.
Prostřednictvím speciálního tlačítka je
možné zvolit tři různé úrovně intenzity pro
přizpůsobení suchému nebo mokrému
oblečení, a také druhu tkaniny.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Baby
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté. K docílení
výsledku perfektního praní doporučujeme
použít prací prášek místo pracího gelu.
Denní 59 Min.
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla. Prací
cyklus a máchání se provádí s maximálním
množstvím vody k zajištění nejlepšího účinku.
Vlna/Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný zejména pro vlněné
prádlo označené "Vhodné pro praní v
pračce" a prádlo z hedvábí nebo označené
jako "Prát jako hedvábí" na štítku látky.
SUŠENÍ
Rychlý (14/30/44 Min.)
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a
mírné
znečištění.
S tímto
programem
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří
dostupných programů.
UPOZORNĚNÍ:
Dávkovače používané pro koncentrované
prášky a tekuté prací prostředky musíte
vyjmout z bubnu před spuštěním program
sušení.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Buben mění směr během cyklu sušení
pro ochranu prádla před zamotáním.
Studený vzduch se využívá během
posledních 10/20 minut sušicího cyklu
k minimalizaci pomačkání.
22
SMART TOUCH
Přizpůsobitelné nastavení ovladače, který
musíte zvolit, pokud chcete přenést
příkaz z aplikace do spotřebiče a ke
načtení/spuštění cyklu. (viz odpovídající
kapitolu v návodu k obsluze aplikace pro
podrobnější informace). V možnosti Smart
Touch je z výroby nastaven cyklus "AutoClean" (Automatické čištění), k čištění
bubnu, odstranění pachu a prodloužení
životnosti pračky. Cyklus "Auto-Clean"
(Automatické
čištění)
spusťte
bez
vloženého
prádla,
používejte
pouze
práškový prací prostředek. Na konci cyklu
nechte dvířka pračky otevřená pro vysušení
bubnu. Doporučujeme po každých 50
cyklech praní.
Směsné
Program
sušení
s nízkou
teplotou
doporučujeme pro syntetické a směsné
látky (viz štítek ošetřování na prádle).
Bavlna
Program
sušení
s vysokou
teplotou
doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo
(viz štítek ošetřování na prádle).
23
CS
Vlna
Nízkoteplotní sušicí program, který suší
vlněné oděvy s maximální péčí a jemností,
snižuje nepříjemné škrábání tkaniny a
zamezuje plstění. Je doporučeno obrátit
oblečení naruby před sušením. Délka
cyklu závisí na naplnění a odstřeďování
zvoleného pro praní. Cyklus je vhodný pro
maximální náplň 1 kg (3 svetry).
l Pouze suché odstředěné prádlo.
7. CYKLUS SUŠENÍ
l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
nejlepších výsledků sušení.
Správný způsob sušení
l Otevřete dvířka.
l Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste
přizpůsobili správný stupeň sušení.
l Nedoporučujeme sušit látky, které se
snadno třepí, jako jsou koberce nebo
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků.
l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální
náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
V případě velkých kusů prádla (např.
prostěradla) nebo velmi savých materiálů
(např. ručníky nebo džíny) snižte
množství náplně.
l Zavřete dvířka.
následujícího
l Otočte volič programů na nejvhodnější
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla
l Spotřebič může provést následující typy
l Rozdělte
prádlo
podle
postupu:
program sušení podle vašeho prádla.
sušení:
- Program sušení s Nízkou teplotou
Vhodné pro sušení v sušičce.
doporučený pro vlněné tkaniny (
symbol na voli či programů).
Sušení při vysoké teplotě.
- Program sušení s Nízkou teplotou
doporučený
pro
směsné
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušení pouze při nízké teplotě.
(
NESUŠIT v bubnové sušičce.
- Programy sušení s Vysokou teplotou
doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné
pro sušení.
len, konopné látky, apod... (
symbol na voliči programů).
- Podle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla).
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i
bavlna/syntetické směsné.
24
symbol na voliči programů).
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Během fáze sušení buben zrychluje na
vyšší rychlost k rozložení prádla a
k optimalizaci výsledku sušení.
l Spotřebič vypočítá potřebnou dobu pro
l Po skončení programu se na displeji
sušení
a
požadovanou
zbytkovou
vlhkost, podle prádla a zvoleného sušení.
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
UPOZORNĚNÍ:
Nesušte oblečení se speciálním
polstrováním (např. deky, prošívané
bundy, atd.) a velmi jemné tkaniny.
Pokud jsou oděvy nežehlivé, sušte
menší množství oděvů, aby se
zabránilo pomačkání.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA (na
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
displeji se zobrazí zbývající doba sušení).
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví
čas podle velikosti a složení náplně.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
25
CS
Po zvolení programu sušení vlny není
možné zvolit určitý stupeň suchosti
odlišný od výchozího.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANÍ/SUŠENÍ
l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
Nesmíte překročit maximální náplň
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou
výsledky sušení uspokojivé.
l Po skončení programu se na displeji
- Praní
l Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
l Viz seznam pracích programů podle
prané látky (např. velmi znečištěná
bavlna) a nastavte volič programů na
požadovaný program.
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to
nutné).
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
- Sušení
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Po
zvolení
programu
vlny
je
k dispozici pouze výchozí stupeň
suchosti.
26
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
POZZE PRO SMART TOUCH MODELY.
Díky cyklu Smart kontrola vaší aplikace Candy simply-Fi můžete kdykoliv
zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android
smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste
zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na Smart Touch logu
spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
27
pracího
CS
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
JINÉ POTÍŽE
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
28
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
29
kontaktujte
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
30
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
Javasoljuk, hogy ő rizze meg a kézikönyvet az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében).
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre
ragasztott címkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat
és
(újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban
a
nagyméretű
WEEEhulladékokat a lakásokból és az
otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Környezetvédelem
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
A
készülék
jelölése
megfelel
az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
8. AUTOMATIKUS MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
31
HU
Köszönjük,
hogy
Candy
mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l A
készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek
személyzeti konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérő használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történő kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint használják,
akkor az csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját. A törvények által
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését
vagy más jellegű olyan károsodását
vagy kárát, amely az otthoni vagy
a háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be (még
akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket csak akkor használhatják
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű,
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
32
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
megértették a készülék használatában
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni
kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó
felügyelet hiányában a
3 évesnél kisebb gyerekeket
távol kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt
kicserélnie.
l Csak
a készülékkel együtt
szállított tömlőkészletet használja
a vízellátás csatlakoztatásához (ne
használjon régi tömlőkészletet).
l A
víznyomásnak 0,05 MPa és
0,8 MPa között kell lennie.
l Ügyeljen
arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A
kikapcsolt helyzet (KI) úgy
érhető el, hogy a programválasztó
gombon lévő jelet függőleges
helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
más helyzete bekapcsolja a
mosógépet (csak programozó
gombbal ellátott típusok esetén).
mosó-szárító ciklus befejező
viasszal
és
viaszeltávolítóval
része hőfejlesztés nélkül zajlik
szennyezett ruhadarabokat a mosóle
(hűtési
ciklus)
annak
szárítógépben történő szárítás előtt
biztosítása érdekében, hogy a
meleg vízben, nagy mennyiségű
ruhadarabok olyan hőmérsékleten
mosószerrel ki kell mosni.
maradjanak, amely nem károsítja l Nem szabad a szárítógépben habgumit
őket.
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
FIGYELMEZTETÉS:
szárítani.
Soha ne állítsa le a mosól Az
öblítőszereket és a hasonló
termékeket
az
öblítőszerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
szárítógépet a szárítási ciklus
vége előtt, hacsak nem veszi ki
gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
l Az olajjal szennyezett ruhadarabok
l A
telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó
hozzáférhető legyen.
l A
készüléket nem szabad zárható
ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal
ellátott ajtó mögé telepíteni,
amely
a
mosó-szárítógép
csuklópántjával ellentétes oldalon
van, és így akadályozná a mosószárítógép ajtajának teljes nyitását.
l A
öngyulladásra hajlamosak, különösen
ha olyan hőforrás hatásának vannak
kitéve, mint a mosó-szárítógép. A
ruhadarabok felmelegednek és
oxidációs reakciót indítanak el az
olajban. Az oxidáció hőt fejleszt. Ha a
hő nem tud távozni, a ruhadarabok
eléggé átforrósodhatnak ahhoz, hogy
lángra kapjanak. Az olajjal szennyezett
ruhadarabok egymásra helyezése,
egymásra halmozása vagy tárolása
megakadályozhatja a hő távozását,
ezért tűzveszélyt idéznek elő.
maximális száraz ruhaadag
az alkalmazott típustól függ
(lásd a kapcsolólapot).
l Ha elkerülhetetlen, hogy növényi
vagy főzőolajat tartalmazó, vagy
l A készülék nem használható, ha
hajápolási termékekkel átitatott
ipari vegyszereket használtak a
ruhadarabok kerüljenek a mosótisztításhoz.
szárítógépbe, akkor azokat először
l Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat
nagy mennyiségű mosószeres
a mosó-szárítógépben.
forró vízben kell kimosni. Ez
l A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
csökkenti, de nem szünteti meg a
benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval,
veszélyt.
33
HU
l A
l Vegyen
ki minden tárgyat l A készülék mozgatásakor ne
(például öngyújtót, gyufát) a
emelje meg a mosógépet a
zsebekből.
gomboknál vagy a mosószertároló
fióknál fogva. Szállítás közben
l A
termék-adatlap a gyártó
soha ne fektesse a készülék
weboldalán tekinthető meg.
ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk,
hogy a mosógépet két személy
Biztonsági utasítások
emelje meg.
l A
mosógép tisztítása vagy l Hiba és/vagy hibás működés
karbantartása előtt húzza ki a
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
készülék csatlakozódugóját és
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
zárja el a vízcsapot.
hozzá a készülék szakszerűtlen
javításához. Vegye fel azonnal a
l Gondoskodjon az elektromos
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
rendszer földeléséről. Ha a
és kizárólag eredeti tartalék
rendszer nincs földelve, akkor
alkatrészeket használjon. A fenti
szakembertől kérjen segítséget.
utasítások betartásának elmulasztása
l Ne
használjon átalakítókat,
veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az
ablak kinyitása előtt,
ügyeljen arra, hogy ne legyen
víz a dobban
l A
csatlakozódugó kihúzásához
A
jel terméken történő
ne húzza meg a hálózati kábelt
elhelyezésével saját felelősségünkre
vagy a készüléket.
kijelentjük, hogy a termék megfelel
l Ne tegye ki a készüléket eső, a jogszabályokban meghatározott
európai
biztonsági,
közvetlen napsugárzás vagy összes
más időjárási körülmények egészségügyi és környezetvédelmi
követelménynek.
hatásának.
34
2. TELEPÍTÉS
el a csőrögzítő szalagokat,
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
1
A
B
A
B
l Csavarozza
ki a hátoldalon
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.
B
B
A
A
HU
l Vágja
l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.
l Beépített
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
2
A
típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal.
1
l Bizonyos
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
l Helyezze
a polionda lemezt alulra
a 2. ábrán látható módon (a
típustól függően az A, a B vagy a
C változatot vegye figyelembe).
35
C
3
2
1
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra
(3 ábra), és ehhez kizárólag a
készülékkel együtt szállított csövet
használja (a régi csőkészletet nem
szabad újra használni).
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
min 4 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
36
max 100 cm
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
8
A
B
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
1
2
10
l “2” rekesz: a mosószer számára.
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
37
HU
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
A szárítóprogram használata előtt
(MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)
l Idő- és energia-megtakarítás céljából
válassza a nagy sebességű centrifugálást,
hogy a szárítóprogram beindítása előtt
csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
l A gyapjú textíliák mosása előtt győződjön
meg róla, hogy azok mosógépben
moshatók. Ellenőrizze az anyagok címkéjét.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
Van-e szükség előmosásra?
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
Van-e szükség forró mosásra?
l A forró vizes program használatának
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
38
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
HU
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
Szűrőtisztítás
a szíjjal.
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l CSAK
BIZONYOS TÍPUSOKON ÁLL
RENDELKEZÉSRE: húzza ki a bordázott
tömlőt, vegye ki a dugót, és ürítse a vizet egy
edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
39
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
Q
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
I
a kívánt programot.
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
START/SZÜNET gombot.
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
megfelelő LED-égő.
Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg
az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
Műszaki adatok
Víznyomás:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugálás: lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség: lásd a géptörzslapot.
40
P
H
D
SZÁRÍTÁS
Ha azt szeretné, hogy a szárítási
ciklus automatikusan megkezdődjön
a mosás után, akkor válassza ki a
kívánt programot a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ
gombbal. Ellenkező esetben befejezheti
a mosást, és azt követően dönthet a
szárítóprogramról.
LMNO
C
E
F
G
B
A Programválasztó gomb KI
helyzettel
B START/SZÜNET gomb
C KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
D SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb /
GŐZÖLŐ FUNKCIÓ
E GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
SZINT gomb
F HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
G CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb
F+G GOMBOK LEZÁRÁSA
H Digitális kijelző
I SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ jelzőlámpák
L AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
M KG DETECTOR jelzőlámpa
N LEZÁRT GOMBOK jelzőlámpa
O HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
jelzőlámpák
P CENTRIFUGAVÁLASZTÁS
jelzőlámpák
Q SMART TOUCH terület
RUHADARABOK
BERAKÁSA
VAGY
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Programválasztó gomb KI
helyzettel
tartsa lenyomva a START/SZÜNET
gombot (egyes jelzőlámpák és a
hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
hogy a mosógép működése szünetel).
l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
fordítsa el a programválasztó gombot
KI helyzetbe.
Az ajtó kinyitása előtt kérjük, hogy a
víz kiömlésének elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy a vízszint az
ajtónyílás alatt van-e.
l A
kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
START/SZÜNET gombot (a gép onnan
folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
l Csak az "End" szó kijelzőn történő
megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG
jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót
kinyitni.
A PROGRAM TÖRLÉSE
l A program törléséhez állítsa
választógombot a KI helyzetbe.
l A
program
kiválasztása
után
a
programválasztó gomb a kiválasztott
programon marad a ciklus végéig.
a
l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtózárat.
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden
egyes ciklus végén, vagy egy új
mosási
ciklus
beindításakor
a
következő program kiválasztása és
beindítása előtt.
l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethető.
l Az
indítás késleltetése
eljárással végezhető el:
START/SZÜNET gomb
alábbi
- Állítsa be a kívánt programot.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
meg a kijelzőn. A gomb ebben a
helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
beindításához.
A START/SZÜNET gomb lenyomása
után
a
készülék
csak
néhány
másodperc elteltével lép működésbe.
41
az
HU
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
A programválasztó gomb elfordításakor
felgyullad
a
kiválasztott
program
beállításait megjelenítő kijelző.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy az inaktív időszakokban
csökken a kijelző fényereje.
- Erősítse
meg
a
beállítást
a
START/SZÜNET gomb lenyomásával.
Megkezdődik a visszaszámlálás, amelynek
befejeződésekor a program automatikusan
elindul.
l A késleltetett indítás a programválasztó
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
memóriája
tárolja
a
kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.
Az opciógombokat a START/SZÜNET
gomb lenyomása előtt kell kiválasztani.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelz ő
lámpa el őször villog, majd pedig
kialszik.
lámpák ki nem alszanak, vagy állítsa
vissza a programválasztót a KI helyzetbe.
l Csak szárítási ciklus:
miután kiválasztotta a gombbal a
ruhaneműnek megfelelő szárító programot,
a gomb lenyomásával kiválasztható a
szárítás kívánt, alapértelmezettől eltérő
mértéke (a gyapjúszárító program
kivételével).
l A ciklus szárító fázis közben történő
törléséhez
nyomja
le
3 másodpercre a gombot.
körülbelül
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis
lép
működésbe,
ezért
körülbelül 10–20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
l Csak az "End" szó kijelzőn történő
megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG
jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót
kinyitni.
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb /
GŐZÖLŐ FUNKCIÓ
Ez a gomb két különböző opció közötti
választást tesz lehetővé:
- SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ
l Automatikus mosási/szárítási ciklus:
a
mosóprogram
ruhatípus
szerinti
kiválasztása után válassza ki a szárítás
kívánt mértékét a gomb lenyomásával. A
mosóprogram
végén
automatikusan
beindul a kiválasztott szárítási ciklus.
Ha a mosóprogram nem kompatibilis a
kiválasztott automatikus szárítással,
akkor ez a funkció nem aktiválható.
Nem lépheti túl a programtáblázatban
jelzett maximális szárítható ruhamennyiséget,
mert különben a ruha nem kielégítően
szárad meg.
l Ha a program beindulása előtt vissza
szeretné vonni választását, kérjük,
nyomja le ismételten a gombot, amíg a
42
A szárítási ciklus a programválasztó
gomb
KI
helyzetbe
fordításával
törölhető. Az ajtó kinyitása előtt
meg kell várni a hűtőfázis végét
(10–20 perc) és az AJTÓBIZTONSÁG
jelzőlámpa kikapcsolódását.
- GŐZÖLŐ FUNKCIÓ
A "KÖNNYŰ VASALÁS" program kiválasztása
után válasszon három különböző intenzitású,
száraz vagy nedves ruhákhoz használható
gőzölő kezelés közül, a ruha típusa szerint:
- Könnyen vasalható szintetikus/kevert
anyagok
(alapértelmezett választás) P1 jelenik
meg a kijelzőn
Ez a program szintetikus és kevert
anyagokhoz használható. Nedves ruhák
esetén (vagyis mosás után) a centrifugálás
utáni gyűrődések kisimítására szolgál,
száraz ruhák esetében pedig a könnyű
vasaláshoz ideális nedvességtartalom
elérését segíti elő. Közepes idő.
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a
- Könnyen vasalható pamut
(csak egy gombnyomás) P2 jelenik
meg a kijelzőn
Ezt a programot pamutból készült
ruhákhoz ajánljuk. Nedves ruhák esetén
(vagyis mosás után) a centrifugálás utáni
gyűrődések kisimítására szolgál, száraz
ruhák
esetében
pedig
a
könnyű
vasaláshoz ideális nedvességtartalom
elérését segíti elő. Közepes idő.
mosási ciklusok hőmérsékletet.
legnagyobb megengedett
növelni a hőmérsékletet.
fölé
l Ha hideg mosást szeretne végezni, minden
jelzőlámpának
lennie.
kikapcsolt
állapotban
kell
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb
- Gőzöléses frissítés
(két gombnyomás) P3 jelenik meg a
kijelzőn
A gőzölő hatásnak köszönhetően ez a
ciklus felfrissíti a ruhákat és kisimítja a
használat során keletkezett gyűrődéseket.
A program egy gőzöléses kezdeti fázisból
és egy befejező fázisból áll, amelyben
távozik a nedvesség a ruhából, így az
azonnal használatba vehető. Ez a ciklus
száraz ruhákhoz használható.
l A gomb lenyomásával csökkenthető a
maximális sebesség, és a centrifugálási
ciklus ki is kapcsolható.
l Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
Az anyagok kímélése érdekében
a
programválasztás
közben
az
automatikusan megengedhető érték
fölé nem növelhető a fordulatszám.
A funkció max. 1,5 kg adaghoz használható.
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
SZINT gomb
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
l A
centrifugálási sebesség a gép
működésének
szüneteltetése
nélkül
módosítható.
A kiválasztott programtól függően ez a
gomb két különböző opció közötti választást
tesz lehetővé.
- GYORS
A gomb a GYORS (14/30/44 perc) program
kiválasztásakor válik aktívvá. A kijelzett
három időtartam egyikének a kiválasztását
teszi lehetővé.
A mosószer túladagolása túlzott
habképződést eredményezhet. Ha a
készülék túl sok hab jelenlétét érzékeli,
akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a
program időtartamát és növelheti a
vízfelhasználást.
- SZENNYEZETTSÉGI SZINT
l A programválasztás után automatikusan
megjelenik
a
kijelzőn
az
adott
programhoz beállított mosási idő.
A
gép
speciális
elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely
megakadályozza a centrifugálást, ha a
berakott ruhaadag egyenetlenül oszlik
el. Ezáltal csökken a gép által keltett
zaj és vibráció, és meghosszabbodik a
mosógép élettartama is.
l Ezzel az opcióval – a program hosszának
módosítása révén – a mosási intenzitás 3
szintje közül lehet választani, attól
függően, mennyire szennyezettek a ruhák
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
43
érték
HU
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a
2) CIKLUSIDŐTARTAM
GOMBOK LEZÁRÁSA
l A program kiválasztásakor a kijelző
l A HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS és a
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS
gomb
3
másodpercig tartó egyidejű lenyomásával
lehetővé válik a billentyűk lezárása. Így
elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem
kívánatos változtatások, ha a ciklus
folyamán véletlenül lenyomunk egy
gombot a kijelzőn.
l A gombok lezárása könnyen feloldható a
két gomb egyszerre történő ismételt
lenyomásával,
vagy
a
készülék
kikapcsolásával.
automatikusan
mutatja
a
ciklus
időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
l A program beindulása után a gép
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
l A szabványos adag alapján a készülék
kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
3) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
Digitális kijelző
l Az ikon az ajtó zárását jelzi.
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
1
2
34
6
7
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.
5
1) SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ JELZŐLÁMPÁK
A jelzőlámpák a szárítás mértékét mutatják,
amely a megfelelő gombbal választható ki:
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor
a
lámpa
körülbelül
7
másodpercig tovább villog, majd
pedig automatikusan törlődik az
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az
EXTRA SZÁRAZ
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).
VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).
SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
44
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
4) Kg Detector JELZŐLÁMPA (a funkció
csak egyes programok esetében aktív)
l A ciklus első perceiben a "Kg Detector"
jelzőlámpa égve marad, miközben az
intelligens érzékelő megméri a ruha
súlyát, és ennek megfelelően állítja be
a ciklusidőt, valamint a víz- és
áramfogyasztást.
l A "Kg Detector" mindegyik mosási
5) LEZÁRT GOMBOK JELZŐLÁMPA
fázisban lehetővé teszi a dobban lévő
ruhaadaggal kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:
- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
6) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
JELZŐLÁMPÁK
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a
dob forgási ritmusát;
A kiválasztott program mosási hőmérsékletét
mutatja, amely a megfelelő gombbal (ahol
lehet) módosítható. Ha hideg mosást
szeretne végezni, minden jelzőlámpának
kikapcsolt állapotban kell lennie.
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség
esetén öblítés közben növeli a
vízmennyiséget;
7) CENTRIFUGAVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK
- a ruhaadagnak megfelelően és a
kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
beállítja a centrifugálási sebességet.
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét mutatja, amely a megfelelő
gombbal módosítható vagy kihagyható.
- szabályozza az öblítést a mosáshoz
kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
45
HU
A jelzőlámpa azt mutatja, hogy a gombok le
vannak zárva.
l Smart Care – Smart Check-up (ellenőrző)
SMART TOUCH
A készülék az úgynevezett Smart Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az
Android operációs rendszerrel működő és
az NFC (Near Field Communication)
funkcióval ellátott okostelefonokkal való
együttműködést.
l Töltse
le okostelefonjára
simply-Fi alkalmazást.
a
Candy
A
Candy
simply-Fi
alkalmazás
Android és iOS operációs rendszerű
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhető el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval ellátott, Android operációs
rendszerrel működő okostelefonok
segítségével
lehet
a
géppel
kapcsolatot teremteni a Smart Touch
által kínált lehetőség használatával,
az alábbi rendszer szerint:
Android
okostelefon NFC
technológiával
Együttműködés a
géppel + tartalom
Android
okostelefon NFC
technológia nélkül
Csak tartalom
Android táblagép
Csak tartalom
Apple iPhone
Csak tartalom
Apple iPad
Csak tartalom
l My
Statistics – Mosási statisztika
és
ötletek
a
gép
hatékonyabb
használatához.
Ismerje meg a Smart Touch funkciók
részleteit
az
alkalmazás
DEMO
módban történő böngészésével, vagy
látogasson el a következő webhelyre:
www.candysmarttouch.com
A SMART TOUCH HASZNÁLATA
ELSŐ
ALKALOMMAL
regisztrálása
–
A
gép
l Lépjen
a az Android okostelefon
„Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
nélküli
hálózatok
és
hálózatok”
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és Android
operációs rendszerének verziójától
függően eltérő lehet az NFC funkció
aktiválásának módja. Olvassa el
a
részleteket
az
okostelefon
kézikönyvében.
l Állítsa
a gombot a Smart Touch
helyzetbe a műszerfalon lévő érzékelő
bekapcsolásához.
l Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre a
FUNKCIÓK
Az alkalmazás használatával elérhető fő
funkciók a következők:
l Voice Assistant – Útmutató az ideális
ciklus kiválasztásához mindössze három
hangbevitellel
(ruha/textília,
szín,
szennyezettségi szint).
l Cycles – Új mosóprogramok letöltése és
beindítása.
46
és Auto-Clean automatikus tisztító ciklus
és hibaelhárítási útmutató.
felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő
vagy a készülékhez mellékelt „Rövid
útmutató”-ban található utasításokat
követve.
Az egyszerű regisztrációval kapcsolatos
további információ, a GYIK és a videó a
következő címen érhető el:
www.candysmarttouch.com/how-to
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el
az NFC antenna, forgassa körkörösen
az okostelefont a Smart Touch logó
fölött, amíg az alkalmazás jelzi a
kapcsolatot. A sikeres adatátvitel
érdekében fontos, hogy A NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET
IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenő
üzenet
tájékoztat a művelet eredményéről, és
jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
l Minden
alkalommal,
amikor
az
alkalmazáson keresztül szeretné kezelni
a gépet, először a Smart Touch
üzemmódot kell bekapcsolnia a gomb
azonos nevű pontjára állítva.
l Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefon
képernyőjét (az esetleges készenléti
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
l Ha el szeretne indítani egy mosási
ciklust, töltse be a ruhát és a mosószert,
és csukja be az ajtót.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévő fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják a
gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
l Válassza ki az alkalmazásban a kívánt
funkciót (például program indítása,
ellenőrző ciklus, statisztika frissítése stb.).
l Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
műszerfalán lévő Smart Touch logó fölé.
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történő kicserélése az NFC antenna
eltávolítását
eredményezheti,
ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körű használatát.
A gép alkalmazáson keresztül történő
kezelése és irányítása csak „közelről”
lehetséges:
távvezérlésre
nincs
lehetőség
(például
egy
másik
helyiségből; a házon kívülről).
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a
hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen
a készüléken lévő Smart Touch logó
helyzetével (lásd az alábbi ábrát).
47
HU
KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
Programtáblázat
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(lásd a kezelőlapot)
(MAX.)
Könnyű vasalás
2)
4)
4)
Vegyes
Baby
4)
Napi 59 perc
Gyors
1
3) 4)
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4 4,5 5
60°
3 3,5 4
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
60°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
Pamut**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Pamut +
Előmosás
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
90°
Öblítés
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vízürítés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finom
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Gyapjú/Selyem
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Gyapjú
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(szárítás)
Vegyes
(szárítás)
Pamut
(szárítás)
5
5
6
6
1
-
3
3
5
2
A gomb személyre szabható beállítása, amelyet az okostelefonos alkalmazással
történő használathoz és a ciklusok letöltéséhez kell kiválasztani. (lásd az ezzel
foglalkozó részt). Gyárilag az Auto-Clean alapértelmezett automatikus tisztító
program van beállítva, amely a gép tisztításához készült.
48
2)
4)
Programok automatikus szárításhoz.
TÁJÉKOZTATÁS VIZSGÁLÓ
LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE
(hivatkozás az EN 50229 szabványra)
Mosás
Használja a ** programot 60°C hőmérsékleten,
a kiválasztott maximális szennyezettségi
szinttel és maximális centrifugálási sebességgel.
A programot alacsonyabb hőmérsékleten
végzett vizsgálathoz is javasoljuk.
Szárítás
Első szárítás A kg ruhával (az
adag tartalma: párnahuzatok és törülközők)
a pamutszárító program (
és a „szekrényszáraz“ szárítás (
kiválasztásával.
Egy
program
kiválasztásakor
megjelenik a kijelzőn az ajánlott
mosási hőmérséklet, amely a
megfelelő gombbal módosítható
(ha
megengedett),
de
a
megengedett maximális érték fölé
nem növelhető.
)
)
Első szárítás B kg ruhával (az adag
tartalma: lepedők és törülközők) a pamutszárító
program (
szárítás (
A bemutatott programoknál a
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
segítségével a mosás időtartamát
és intenzitását állíthatja be.
49
A GYORS program kiválasztásakor
a rendelkezésre álló három gyors
program egyikét választhatjuk ki
(14’, 30’ és 44’) a GYORS
gombbal.
az
a
(Csak a folyékony mosószertároló
rekesszel ellátott típusok esetében)
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony
fehérítőszerrel
kell
kezelnünk, akkor a foltok előzetes
eltávolítását
a
mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítőszert a
folyékony fehérítő-tartóba, amely
a mosószeres fiók „2” jelű
rekeszébe van behelyezve, és
állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS
programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
helyzetbe, tegye be a többi ruhát,
és folytassa a normál mosást a
legmegfelelőbb programmal.
1)
3)
) és a „szekrényszáraz“
) kiválasztásával.
Mennyiség
(mosás)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Első
szárítás
Második
szárítás
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
HU
Kérjük, olvassa el az alábbi
megjegyzéseket:
* A maximális száraz ruhaadag
alkalmazott
típustól
függ
(lásd
kapcsolólapot).
Programválasztás
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
MOSÁS
Könnyű vasalás
Ennél a különleges programnál gőzölő
kezelést alkalmazunk, amely lehetővé teszi
a gyűrődések csökkentését és kisimítását,
és ideális nedvességtartalmat alakít ki a
vasalás megkönnyítéséhez. A programhoz
tartozó gombbal három intenzitási szint
közül lehet választani, amelyek száraz vagy
nedves ruhákhoz, illetve a ruha fajtájához
igazíthatók.
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések
kialakulásának csökkentését biztosítja.
Baby
Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
program - tökéletes tisztító hatást kifejtve lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
Az optimális tisztító hatás elérése céljából
mosópor használatát javasoljuk.
Napi 59 perc
Ez a különlegesen kialakított program a
kiváló mosóhatás fenntartása mellett
jelentős mértékben csökkenti a mosási időt.
A programot csökkentett ruhaadaghoz
terveztük (lásd a programtáblázatot).
Gyors (14/30/44 perc)
Kis adagokhoz és enyhén szennyezett
ruhadarabokhoz javasolt mosási ciklus. A
szükségtelen pazarlás elkerülése érdekében
ezzel a programmal csökkenthető a
megszokott módon használt mosószer
mennyisége. A GYORS program kiválasztásával
és a gomb megnyomásával három program
közül választhatunk ki egyet.
Pamut
Ez a program az átlagosan szennyezett
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
50
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Pamut + Előmosás
Ezt a programot az erősebb szennyeződések
fehér pamutanyagokból történő eltávolítása
szempontjából
vizsgáltuk.
Az
előmosás
garantálja az erős szennyeződések eltávolítását.
Öntsön az „1” rekeszbe annyi mosószert,
amennyi a főmosáshoz használt mennyiség
20%-ának felel meg.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
például a kézi mosás után.
Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
a centrifugálás vagy csökkenthető a
centrifugálási sebesség.
Finom
Ez a program a mosógép működése közben
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
magas vízszinttel történik.
Gyapjú/Selyem
Ez a program finom mosási ciklust tesz
lehetővé, különösen alkalmas a „Géppel
mosható” gyapjúszövetből, valamint a
selyemből
készült
vagy
a
„Mosás
selyemként” címkével ellátott ruhadarabok
számára.
SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogramok megkezdése előtt
ki kell venni a dobból a koncentrált
mosóporokhoz
és
a
folyékony
mosószerekhez használt adagolókat.
A szárítási ciklus folyamán a dob váltogatja
a forgási irányt, hogy a ruhadarabok ne
gubancolódjanak össze, és ezáltal a
szárítás
is
egyenletesebb
lesz.
A
gyűrődések
minimálisra
csökkentése
érdekében a készülék hűvös levegőt használ
a szárítási ciklus utolsó 10/20 percében.
Vegyes
Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
szintetikus és kevert szálas anyagokhoz
ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési
útmutató címkét).
SMART TOUCH
A gomb személyre szabható beállítása,
amit akkor kell választani, ha utasítást
szeretne
továbbítani a
géphez
az
alkalmazásból, és egy ciklust szeretne
letölteni/beindítani. (további információért
lásd a kapcsolódó részt és az alkalmazás
felhasználói kézikönyvét). A Smart Touch
opció esetében gyárilag az "Auto-Clean"
alapértelmezett tisztító ciklus van beállítva,
amely a dob tisztítását, a kellemetlen
szagok megszüntetését és a mosógép
élettartamának meghosszabbítását célozza.
Ügyeljen arra, hogy az "Auto-Clean"
ciklust csak mosópor használatával indítsa
be olyankor, amikor nincsenek ruhák a
gépben. A ciklus végén hagyja nyitva a gép
ajtaját, hogy kiszáradhasson a dob. Minden
50. mosás után ajánlott.
51
HU
Gyapjú
Alacsony hőmérsékletű szárító program,
gyapjúruhák
gondos
és
körültekintő
szárításához
ideális,
csökkenti
a
bolyhosodást és az összetapadást.
A szárítás előtt célszerű kifordítani a
ruhadarabokat.
Az időtartam az adag nagyságától és a
mosásnál
kiválasztott
centrifugálási
sebességtől függ.
A ciklus legfeljebb 1 kg-os kis adagokhoz
használható (3 gyapjúpulóver).
Pamut
A magas hőmérsékletű szárítóprogramot
pamutból és vászonból készült anyagokhoz
ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési
útmutató címkét).
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
l Az itt megadott tájékoztató általános jellegű,
ezért a legjobb szárítási eredmények
eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség.
l Az első használat alkalmával a megadottnál
rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk,
hogy megállapíthassa a szárítás kívánt
mértékét.
l A légcsatorna eltömődésének elkerülése
érdekében ne szárítson gyorsan kopó
anyagokat, például pokrócot vagy bolyhos
ruhákat.
l Javasoljuk, hogy az alábbi módszer
szerint válogassa szét a ruhákat:
- A ruhadarabok kezelési útmutató
címkéjén
látható
szimbólumok
szerint
Szárítógépben
alkalmas.
történő
Szárítás
gépben,
hőmérsékleten.
szárításra
magas
Szárítógépben
csak
alacsony
hőmérsékleten szárítható.
- Anyagtípus szerint
Pamut/vászon: törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyagok: poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall
stb., valamint a pamut és a szintetikus
anyagok keverékei.
l Csak
előzetesen
kicentrifugázott
ruhaneműt szabad szárítani.
A helyes szárítási mód
l Nyissa ki az ajtót.
l Tegye be a ruhákat, ügyelve arra, hogy
ne lépje túl a programtáblázatban jelzett
maximális szárítható ruhamennyiséget.
Nagyméretű anyagok (például lepedők)
vagy erősen nedvszívó anyagok (például
törülközők, farmernadrágok) esetében
célszerű az adag méretét csökkenteni.
l Csukja be az ajtót.
l Fordítsa el a programtárcsát a ruhának
legjobban megfelelő szárítóprogramra.
l A mosó-szárítógép az alábbi szárítási
módokra alkalmas:
- Az
Alacsony
hőmérsékletű
szárítópotrogram, gyapjúruhákhoz ajánlott
NEM szárítható géppel.
(
Ha a ruhadarabon nincs kezelési
útmutató címke, akkor azt kell
feltételezni, hogy a ruhadarab gépi
szárításra nem alkalmas.
- Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
kevert
anyagokhoz
(szintetikus/pamut)
és szintetikus anyagokhoz javasoljuk
(
- Méret és vastagság szerint
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa
szét
a
ruhadarabokat
(például a törülközőket az alsóneműtől).
52
szimbólum a programtárcsán).
szimbólum a programtárcsán).
- A magas hőmérsékletű szárítóprogramot
pamuthoz, frottírtörülközőhöz, lenvászonhoz,
kenderszövethez
stb.
Javasoljuk
(
szimbólum a programtárcsán).
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb
fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag
elosztása és a szárítási teljesítmény
optimálissá tétele céljából.
mértékét:
EXTRA SZÁRAZ
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
KI helyzetbe fordításával.
A gyapjúszárító program választásakor
nem lehet az alapértelmezettől eltérő
szárítási fokot választani.
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
l Zárja el a csapot.
l Az
egyik
automatikus
program
kiválasztásával a mosó-szárítógép a
ruhaadag nagyságának és a kiválasztott
szárítási típusnak megfelelően kiszámítja
a
szárításhoz szükséges időt és a
szükséges maradó nedvességet.
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső
elhelyezve.
megfelelően
van-e
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
Ne szárítson különleges párnázású
ruhadarabokat
(például
paplant,
steppelt anorákot stb.) vagy finom
textíliát.
Ha a ruhákat facsarás nélkül kell
szárítani, akkor a gyűrődések elkerülése
érdekében kisebb mennyiséget tegyen
be a gépbe.
A
készülék
megfelelő
működése
érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
ciklust, hacsak az nem feltétlenül
szükséges.
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot (a
hátralévő szárítási idő látható a kijelzőn).
A szabványos adag alapján a készülék
kiszámítja a kiválasztott program
végéig tartó időt, majd pedig a ciklus
közben korrigálja az időtartamot a
ruhaadag méretéhez és összetételéhez
képest.
53
HU
l A program befejeződésekor az "End"
VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.
8. AUTOMATIKUS
MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
l A mosási fázis végén a hátralévő
szárítási idő látható a kijelzőn.
Nem lépheti túl a programtáblázatban
jelzett
maximális
szárítható
ruhamennyiséget, mert különben a
ruha nem szárad meg megfelelően.
l A program befejeződésekor az "End"
- Mosás
l Nyissa ki a fiókot, válassza ki a
mosószert, és öntsön be megfelelő
mennyiséget.
l A kimosandó textíliának megfelelően
(például nagyon piszkos pamut) tekintse
át a mosóprogramok listáját, és fordítsa el
a választógombot a kívánt programra.
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet.
l Nyomja
le
szükséges).
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
KI helyzetbe fordításával.
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
l Zárja el a csapot.
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
az
opciógombokat
(ha
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső
elhelyezve.
megfelelően
van-e
- Szárítás
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
mértékét:
EXTRA SZÁRAZ
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).
VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).
SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
A gyapjúprogram választásakor csak
az alapértelmezett szárítási szint
érhető el.
54
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
A
készülék
megfelelő
működése
érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
ciklust, hacsak az nem feltétlenül
szükséges.
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
CSAK A SMART TOUCH TÍPUSOK ESETÉBEN
A Candy simply-Fi alkalmazás Smart Check-up ellenőrző ciklusának köszönhetően
bármikor ellenőrizheti, hogy megfelelően működik-e a gép. Ehhez Android rendszerű,
NFC funkcióval ellátott okostelefonra van szükség. További információ az
alkalmazásban található. Ha a gép kijelzője hibát jelez (kód jelenik meg vagy villog a
LED-jelző), kapcsolja be az alkalmazást, és közelítse az Android rendszerű, NFC
funkcióval ellátott okostelefonját a kereten lévő Smart Touch logóhoz. Ekkor
beindítható a tartalomjegyzék a probléma megoldásához.
HIBAJELENTÉS
l Kijelzős típusok: a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
l Kijelző nélküli típusok: a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel,
amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két
felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)
Jelzett hiba
E2 (kijelzővel)
A LED-jelzők 2
felvillanása
(kijelző nélkül)
E3 (kijelzővel)
A LED-jelzők 3
felvillanása
(kijelző nélkül)
E4 (kijelzővel)
A LED-jelzők 4
felvillanása
(kijelző nélkül)
E7 (kijelzővel)
A LED-jelzők 7
felvillanása
(kijelző nélkül)
Egyéb kódok
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A gép nem tud vizet beszívni.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel
foglalkozó részt).
Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből,
és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.
A mosógép nem engedi le a vizet.
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze,
hogy
az
elvezetőtömlő
nincs-e
meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és
akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba
vezetni a vizet.
Túl sok a hab és/vagy a víz.
Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem
mosógéphez készült terméket.
Ajtóprobléma.
Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze,
hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.
Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzz ki a kábelt a
hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.
Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és
várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy
programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a
kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.
55
HU
Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót,
amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.
EGYÉB RENDELLENESSÉGEK
Probléma
A mosógép
nem működik/
nem indul be
Víz folyt ki a padlóra
a mosógép körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés / zaj
hallható centrifugálás
közben
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy
másik készülékkel, például egy lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
lenyomta-e az indítógombot.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.
A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy
a mosógép:
• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az
adagot;
• csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj
csökkentése érdekében;
• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.
Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha
egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a
ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből:
várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el
a 3-as számú hibával foglalkozó részt.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze,
hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek
módosítják a centrifugálást.
A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás
megkezdését.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be
a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.
Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt
csavarokat, gumidugókat és távtartókat.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék,
kapcsok, gombok stb.).
A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt
keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra
terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső
hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása
okozta.
56
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ügyfélszolgálattal.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék
alkatrészeket
használjon,
amelyek
a
hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és
meg
kell
őrizni,
hogy
szükség
esetén
bemutathassa
a
hivatalos
Ügyfélszolgálatnak.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
57
HU
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
58
Vă mulțumim că ați ales o mașină de
spălat Candy! Suntem siguri că vă va ajuta
să spălați în siguranță rufele, chiar și pe
cele delicate, zi de zi.
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune
condiții, pentru referințe ulterioare.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROGRAM USCARE
8. PROGRAM AUTOMAT SPĂLARE/USCARE
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
59
RO
Reciclarea produsului
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
60
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
este pe poziția OPRIT când l Nu uscaţi în uscător rufe care
butonul pentru setarea programului
nu au fost spălate.
este pe poziția vertical. Orice altă
poziție a butonului presupune l Articolele care au fost pătate cu
substanţe cum ar fi ulei pentru gătit,
funcționarea mașinii (numai pentru
acetonă, alcool, petrol, kerosen,
modelele cu buton programator).
produse pentru îndepărtarea petelor,
l Partea finală a programului de
terebentină, ceară sau produse de
spălare cu uscare se realizează fără
curăţare pe bază de ceară trebuie
încălzire (numai fază de răcire),
spălate în apă fierbinte, cu o cantitate
pentru a se asigura faptul că rufele
suplimentară de detergent, înainte de
rămân la o temperatură la care
a fi uscate în uscător.
ţesătura nu va fi deteriorată.
l Articolele din cauciuc (spumă de
latex), căştile de duş, materialele
ATENȚIE:
impermeabile, articole cu suprafaţă
Nu opriţi maşina de spălat
cauciucată şi hainele sau pernele cu
rufe cu uscător înainte de
umplutură de tip vatelină nu trebuie
finalizarea programului de
uscate în uscător.
uscare, ci numai după ce aţi scos
rapid toate rufele şi le-aţi întins, l Balsamurile de rufe sau alte
pentru ca să se disipeze căldura.
produse similare trebuie utilizate
numai în conformitate cu specificaţiile
producătorului produsului respectiv.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor
l Articolele impregnate cu uleiuri se
accesibilă.
pot aprinde spontan, în special dacă
l Aparatul nu trebuie instalat în spatele
sunt expuse unor surse de căldură,
unei uşi care se blochează, a unei uşi
cum este şi cazul uscătorului.
culisante sau vis-a-vis de o uşă cu
Aceste articole se încălzesc,
balamale, pentru a se permite
provocând o reacţie de oxidare a
deschiderea uşoară a uşii maşinii de
uleiului şi oxidarea produce căldură.
spălat rufe, cu uscător.
În cazul în care căldura nu poate fi
l Capacitatea maximă de încărcare
eliminată, articolele devin suficient
pentru rufe uscate depinde de
de fierbinţi pentru a se aprinde.
modelul utilizat (vezi panoul de
Depozitarea sau aşezarea unor
control).
astfel de articole impregnate cu ulei
l Nu introduceţi rufele în uscător
unele peste altele poate împiedica
dacă pentru curăţarea acestora
eliminarea căldurii şi reprezintă
au fost utilizate produse chimice.
pericol de incendiu.
61
RO
l Mașina
l Dacă
nu se poate evita spălarea
în maşina de spălat cu uscător a
unor ţesături care sunt impregnate
cu uleiuri vegetale sau ulei pentru
gătit sau care au fost pătate cu
produse pentru întreţinerea părului,
acestea trebuie săplate mai întâi cu
apă fierbinte şi cu o cantitate
suplimentară de detergent. În acest
mod se reduce pericolul, dar nu este
eliminat.
l Scoateţi din buzunare obiecte
precum
brichetele
sau
chibriturile.
l Pentru a consulta fișa produsului,
vă rugăm să accesați website-ul
producătorului.
l Înainte
Instrucțiuni privind siguranța
l În
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
de a deschide hubloul
asigurați-vă că nu a rămas apă
în cuvă.
l Nu
trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
din priză, trageți de ștecher.
l Nu
expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
soarelui sau alte intemperii.
l Când
mutați mașina, nu trageți
de butoane sau de sertarele
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
greutatea mașinii pe hublou.
Este recomandat ca mașina să
fie ridicată de 2 persoane.
cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta și mai
tare aparatul.
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
62
2. INSTALARE
l Tăiați
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
A
A
RO
l Deșurubați
B
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) și scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
2
A
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
1
l La
2
3
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
63
C
3
2
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
64
min 4 cm
max 100 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
RO
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
65
3. SUGESTII PRACTICE
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
l Pentru articolele din lână, verificați mai
întâi dacă pot fi spălate în mașina de
spălat rufe. Citiți informațiile de pe
etichetă.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da, pentru rufe foarte murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
Avem nevoie de apă caldă?
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
66
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
Înainte de a utiliza programul de uscare
(MAȘINI DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR)
l ECONOMISIŢI energie
şi timp prin
selectarea unei viteze de centrifugare mai
mari pentru reducerea conţinutului de apă
din rufe înainte de utilizarea programului
de uscare.
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
RO
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l Așezați furtunul la loc în suport.
l DISPONIBIL NUMAI PENTRU ANUMITE
MODELE: scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati apa intr-un
vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
67
cablului
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
Q
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
Selectarea programului
programul de spălare dorit.
l Ajustați temperatura apei dacă este
LMNO
I
l Porniți mașina de spălat și selectați
P
H
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
D
USCARE
Dacă doriţi ca programul de uscare să
înceapă
automat
după
spălare,
selectaţi programul dorit cu ajutorul
butonului SELECTARE USCARE.
În caz contrar, se poate finaliza
spălarea şi se poate decide ulterior
asupra programului de uscare, în
funcţie de încărcătură.
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
începe rularea programului de spălare.
l La finalizarea programului se va aprinde
LED-ul ”End” și va apărea acest mesaj și
pe ecran.
Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de
a deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat.
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga: cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
68
C
E
F
G
B
A Selectare program cu poziţie
OPRIT (OFF)
B Buton START/PAUZĂ
C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton SELECTARE USCARE /
FUNCȚIE ABUR
E Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
F Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
G Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
F+G BLOCARE BUTOANE
H Afişaj digital
I Indicatoare luminoase
SELECTARE USCARE
L Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
M Indicator luminos KG DETECTOR
N Indicator luminos BLOCARE
BUTOANE
O Indicatoare luminoase SELECTARE
TEMPERATURĂ
P Indicator luminos SELECTARE
CENTRIFUGARE
Q Zonă SMART TOUCH
Selectare program cu poziţie
OPRIT
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
Când rotiţi butonul pentru selectarea
programului, afişajul se aprinde pentru
a indica setările corespunzătoare
programului selectat.
Pentru
reducerea
consumului
de
energie, la finalul programului sau în
perioadele de pauză, nivelul contrastului
afişajului descreşte.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
indicatoare luminoase şi indicatorul
pentru durata de timp rămasă clipesc,
pentru a arăta că maşina este în pauză).
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat,
rotiţi butonul pentru selectarea
programului în poziţia OPRIT.
l Așteptați
ca
indicatorul
luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
activa programul selectat.
Înainte de a deschide ușa, verificați
dacă apa se află sub nivelul ușii
pentru a nu se vărsa pe podea.
l După selectarea programului, butonul
selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul
programului.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
l După apariția pe afișaj a cuvântului
"End" și stingerea indicatorului pentru
BLOCARE UȘĂ, puteți să deschideți ușa.
ANULAREA PROGRAMULUI
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
butonului selector în poziţia OPRIT.
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
selector în poziţia OPRIT.
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
fiecărui program sau dacă doriţi
să activaţi un alt program înaintea
programului următor selectat şi activat.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
Buton START ÎNTÂRZIAT
Buton START/PAUZĂ
l Acest buton vă permite să programaţi în
avans cu până la 24 de ore începerea
programului de spălare.
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
l Apăsaţi
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
pentru
a
activa
programul
- Setaţi programul dorit.
selectat.
69
RO
l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
(pe afişaj apare h01). Durata pentru
întârzierea programului creşte cu câte
1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran
apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
resetat de la zero.
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ. Începe numărătoarea
inversă şi programul începe automat în
momentul în care se ajunge la intervalul de
timp setat.
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
Dacă este selectat un program de
spălare care nu este compatibil cu
uscarea automată, nu este posibil să
activați această funcție.
Nu puteți să depășiți cantitatea maximă
admisă pentru uscare indicată în
tabelul cu programe, în caz contrar,
rufele nu vor fi uscate corespunzător.
l Dacă doriți să anulați selecția înainte de
începerea programului, vă rugăm să
apăsați de câteva ori butonul până când
indicatorul luminos se stinge sau
readuceți
butonul
selector
pentru
programe în poziția OPRIT.
l Efectuare numai program uscare:
După selectarea programului adecvat de
uscare prin rotirea butonului, în funcție de
tipul de țesătură, dacă veți apăsa acest
buton se poate selecta un grad de uscare
pentru rufe diferit de cel implicit (cu
excepția programului pentru uscarea
țesăturilor din lână).
l Pentru anularea programului în timpul
Butoanele pentru opțiuni trebuie să fie
selectate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ. Dacă este selectată o
opțiune ce nu este compatibilă cu
programului selectat, atunci indicatorul
luminos va clipi apoi se va stinge.
programului de uscare, vă rugăm să
apăsați butonul după circa 3 secunde.
ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
se va activa faza de răcire și trebuie să
așteptați circa 10/20 de minute înainte
de a deschide ușa.
Buton SELECTARE USCARE /
FUNCȚIE ABUR
l După apariția pe afișaj a cuvântului
Acest buton vă permite să selectați două
opțiuni diferite:
"End" și stingerea indicatorului pentru
BLOCARE UȘĂ, puteți să deschideți ușa.
- SELECTARE USCARE
Puteți de asemenea să anulați
programul de uscare prin rotirea
butonului selector pentru programe în
poziția OPRIT. Trebuie să așteptați să
se termine faza de răcire (10/20
minute) și să se stingă indicatorul
pentru BLOCARE UȘĂ înainte de a
deschide ușa.
l Realizarea unui program automat de
spălare/uscare:
după selectarea programului de spălare,
în funcție de tipul de țesături, selectați
gradul de ucare prin apăsarea acestui
buton. La finalul programului de spălare,
programul de uscare selectat va începe
automat.
70
- FUNCȚIE ABUR
Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
După selectarea programului "EASY
IRON", selectați unul dintre cele trei
tratamente de tratare cu abur care sunt
adecvate pentru rufe uscate sau umede și
variază în funcție de tipul de țesătură:
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele două opțiuni diferite, în funcție de
programul selectat.
Butonul devine activ atunci când selectați
programul RAPID (14/30/44 Min.) și vă
permite să selectați una dintre cele trei
durate indicate.
- Easy Iron Țesături sintetice/Mixte
(selectare implicită) pe afișaj apare P1
Acest program este adecvat pentru rufe
din țesături sintetice și mixte. În cazul
rufelor umede (ex. după spălare) este
recomandat pentru a îndepărta urmele de
șifonare după centrifugare, în cazul rufelor
uscate ajută la atingerea gradului ideal de
umiditate pentru a permite călcarea
ușoară. Timp mediu.
- GRAD DE MURDĂRIRE
l După ce a fost selectat programul, va fi
afișat automat timpul de spălare pentru
programul respectiv.
l Această opțiune vă permite să selectați
unul dintre cele 3 nivele de spălare,
modificând durata programului, în funcție
de gradul de murdărire al rufelor (poate fi
utilizat doar pentru anumite programe,
așa cum este indicat și în tabelul cu
programe).
- Easy Iron Bumbac
(numai o apăsare de buton) pe afișaj
apare P2
Acest program este recomandat pentru
rufele din bumbac. În cazul rufelor umede
(ex. după spălare) este recomandat
pentru a îndepărta urmele de șifonare
după centrifugare, în cazul rufelor uscate
ajută la atingerea gradului ideal de
umiditate pentru a permite călcarea
ușoară. Timp mediu.
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
l Acest
buton
permite
modificarea
temperaturii programului de spălare.
l Pentru a vă proteja hainele, nu este
permisă creșterea temperatuii peste
nivelul maxim admis pentru fiecare
program în parte.
- Reîmprospătare cu abur
(două apăsări de buton) pe afișaj
apare P3
Datorită acțiunii aburului, acest tip de
program contribuie la reîmprospătarea și
relaxarea țesăturilor după utilizare. Acest
program se compune dintr-o etapă inițială
în care acționează aburul și o etapă finală
în care umiditatea în exces este
îndepărtată, pentru a permite utilizarea
adecvată a rufelor. Acest program este
adecvat pentru rufele uscate.
l Dacă doriți să realizați o spălare cu apă
rece, toate indicatoarele
trebuie să fie stinse.
Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
l Cu ajutorul acestui buton, puteți reduce
viteza maximă și dacă doriți, puteți anula
centrifugarea.
l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite
Funcția este adecvată pentru o încărcare
de maximum 1,5 kg.
informații suplimentare, puteți
viteza maximă a programului.
71
luminoase
utiliza
RO
- RAPID
Afişaj digital
Pentru a nu deteriora hainele, nu se
poate seta o viteză de centrifugare mai
mare decât viteza maximă permisă
pentru fiecare program în parte.
Sistemul de indicatoare al afişajului vă
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
l Pentru a activa din nou viteza de
centrifugare, apăsați butonul până
ajunge la viteza dorită.
se
1
2
34
6
7
l Puteți modifica viteza de centrifugare fără
a opri mașina de spălat.
5
Utilizarea unei cantități foarte mari de
detergent poate duce la formarea de
spumă în exces. Dacă mașina de
spălat detectează o cantitatea mare de
spumă, poate elimina etapa de
centrifugare sau poate prelungi
durata programului, mărind în același
timp consumul de apă.
1) INDICATOARE LUMINOASE SELECTARE
USCARE
Prin apăsarea butonului corespunzător, pe
afișaj apar indicatoarele pentru gradul de
uscare:
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de
baie și țesături grele).
Mașina este prevăzută cu un
dispozitiv electronic special, ce nu va
porni etapa de centrifugare în cazul în
care cantitatea de rufe din interior nu
este echilibrată. Se vor reduce
vibrațiile și zgomotul, prelungindu-se
totodată și durata de viață a mașinii
de spălat.
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
USCARE FĂRĂ CĂLCARE
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
2) DURATA PROGRAMULUI
l Când este selectat un program, pe afişaj
BLOCARE BUTOANE
l Pentru a bloca butoanele de pe mașina
de spălat, apăsați simultan timp de 3
secunde
butoanele
SELECTARE
TEMPERATURĂ
și
SELECTARE
CENTRIFUGARE. Astfel, puteți evita
modificările nedorite ale setărilor în cazul
în care este apăsat accidental un buton în
timpul programului de spălare.
l Funcția de blocare a butoanelor poate fi
anulată prin apăsarea celor două butoane
simultan sau prin oprirea mașinii de
spălat.
72
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
l După începerea programului, veţi fi
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
l Aparatul calculează durata de timp până
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
3) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
- reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru
tipul de ţesătură care este spălată;
l Acest simbol indică faptul că uşa este
închisă.
- recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă
este necesar, măreşte cantitatea de apă
în timpul clătirii;
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
5) INDICATOR LUMINOS BLOCARE
BUTOANE
Indicatorul luminos arată
butoanele sunt blocate.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
că
6) INDICATOARE LUMINOASE
SELECTARE TEMPERATURĂ
Este indicată temperatura apei pentru
programul selectat și poate fi modificată
(dacă se permite) cu ajutorul butonului
respectiv. Dacă doriți să spălați cu apă
rece, toate indicatoarele luminoase trebuie
să fie stinse.
l Așteptați
ca
indicatorul
luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
7) INDICATOARE LUMINOASE
SELECTARE CENTRIFUGARE
4) INDICATOR LUMINOS Kg Detector
(funcție activă numai la unele
programe).
Acesta indică faptul că viteza de
centrifugare pentru programul selectat
poate fi modificată sau eliminată cu ajutorul
butonului respectiv.
l În timpul primelor minute ale programului,
indicatorul "Kg Detector" rămâne aprins
în timp ce senzorul inteligent cântăreşte
greutatea rufelor şi reglează durata
programului, consumul de apă şi de
energie.
l Pentru fiecare fază a programului de
spălare, funcţia "Kg Detector" permite
monitorizarea informaţiei referitoare la
greutatea rufelor din cuvă şi în primele
minute, va efectua următoarele:
- reglează cantitatea de apă necesară;
- stabileşte durata programului de spălare;
- controlează clătirile în funcţie de tipul de
ţesătură care se spală;
73
faptul
RO
- reglează viteza de centrifugare în funcţie
de greutatea rufelor şi astfel se asigură
distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă.
l Smart Care – Verificare și programe
SMART TOUCH
”Curățare Automată” și ghid cu probleme
tehnice.
Acest produs este prevăzut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interacționarea,
prin intermediul aplicațiilor, cu telefoanele
cu sisteme de operare Android și prevăzute
cu
funcția
NFC
(Near
Field
Communication).
l Descărcați pe telefonul dumneavoastră
aplicația Candy simply-Fi.
Aplicația Candy simply-Fi este
disponibilă pentru telefoanele cu
sistem de operare Android și iOS,
pentru tablete și smartphone. Puteți
interacționa cu mașina de spălat și
puteți beneficia de potențialul oferit
de Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevăzute cu tehnologie
NFC, în funcție de următorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Interacțiune cu
mașină + conținut
Smartphone Android
fără tehnologie NFC
Doar conținut
Tabletă Android
Doar conținut
iPhone Apple
Doar conținut
iPad Apple
Doar conținut
l Statisticile mele – Statisticile de spălare
și recomandări pentru o utilizare cât mai
eficientă a mașinii de spălat.
Obțineți toate detaliile privind funcția
Smart Touch, navigând prin aplicație
în modul DEMO sau accesați:
www.candysmarttouch.com
CUM SĂ
TOUCH
UTILIZAȚI
SMART
PRIMA DATĂ – Înregistrarea mașinii
l Accesați meniul "Setări" de pe telefonul
cu Android și activați funcția NFC din
meniul "Wireless & Networks".
În funcție de modelul telefonului și
versiunea
sistemului
Android,
procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone
pentru mai multe detalii.
l Rotiți butonul pe poziția Smart Touch
pentru a activa senzorii de pe panou.
FUNCȚII
Funcțiile principale
aplicațiile sunt:
disponibile
utilizând
l Asistent
vocal – Un ghid pentru
selectarea programului ideal cu doar trei
intrări vocale (haine/țesături, culoare,
grad de murdărire).
l Programe – Pentru a descărca și lansa
noile programe de spălare.
74
l Deschideți aplicația, creați un profil și
înregistrați aplicați urmând instrucțiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atașat de mașina de spălat.
Mai multe intrebări, informații și
videoclipuri pentru o înregistrare ușoară
veți găsi pe:
www.candysmarttouch.com/how-to
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
misca
circular
incet
telefonul
deasupra logo-ului Smart Touch pana
cand Aplicatia confirma conexiunea.
Pentru ca transferul de date sa se
realizeze cu succes este esential SA
TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE
CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII;
un mesaj pe dispozitiv te va informa
cu privire la rezultatul corect al
operatiunii si iti va recomanda
indepartarea telefonului.
l De fiecare dată când doriți să setați
mașina prin intermediul aplicației, va
trebui în primul rând să activați modul
Smart Touch prin rotirea butonului.
l Asigura-te
ca ai
telefonului (din modul
activat functia NFC;
rugam sa urmezi
anterior.
deblocat ecranul
stand-by) si ca ai
in caz contrar te
pasii mentionati
l Dacă doriți să porniți un program de
spălare, introduceți rufele, detergentul și
închideți ușa.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre mașină și
telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.
l Selectați funcția dorită din aplicație (de
exemplu: pornirea unui program, etapa
de verificare, statistici actualizare, etc...).
l Urmeaza instructiunile de pe ecranul
telefonului, POZITIONEAZA-L PE logo-ul
Smart Touch de pe masina, atunci cand
Aplicatia solicita acest lucru.
Inlocuirea anumitor elemente ale
smartphone-ului (ex. carcasa, baterie,
etc.) cu piese care nu sunt originale
poate duce la indepartarea antenei
NFC,
impiedicand
functionarea
corecta a Aplicatiei.
Administrarea și controlul mașinii prin
intermediul aplicației este posibilă doar
din apropiere: de aceea, nu este posibilă
operarea de la distanță (de exemplu: din
alta cameră, din afara casei).
OBSERVAȚII:
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul Smart Touch de pe mașina de
spălat (vezi imaginea de mai jos).
75
RO
DATA VIITOARE – Utilizare periodică
Tabel cu programe
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(vezi panoul de control)
(MAX.)
Easy Iron
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Ţesături mixte 4) 3
4)
Baby
Zilnic 59 Min.
4)
3 3,5 4
4 4,5 5
5
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
60°
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Bumbac + 2)
6
Prespălare 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
3) 4)
Bumbac**
2)
4)
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Evacuare +
Centrifugare
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ţesături delicate
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
Ţesături lână/
Mătase
Ţesături lână
(uscare)
Ţesături mixte
(uscare)
Bumbac
(uscare)
5
5
6
6
1
60°
4
3
2
-
14' 1
Rapid
1
Setare personalizată a butonului pe care trebuie să îl selectați pentru a
interacționa cu aplicațiile de pe smartphone pentru a descărca programele (vezi
secțiunea dedicată). Setarea din fabrică pentru programe este Curățare automată,
destinată igienizării mașinii de spălat.
76
(Numai
pentru
modelele
prevăzute cu compartiment
pentru detergent lichid)
Dacă
există
articole
de
îmbrăcăminte care sunt pătate şi
care trebuie tratate cu agent
de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor
în maşina de spălat.
Turnaţi agentul de înnălbire în
compartimentul pentru agent de
înnălbire lichid, cel introdus în
compartimentul pentru detergent
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
programul special CLĂTIRE.
1)
2)
Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.
4)
Programe automate pentru uscare.
INFORMAŢIE PENTRU LABORATOARELE
DE TESTARE (Ref. Standardele EN 50229)
Spălare
Utilizaţi programul ** dacă aţi selectat grad
maxim de murdărire, viteză maximă de
centrifugare şi temperatură de 60°C.
Program recomandat de asemenea pentru
testare la temperatură mai scăzută.
Uscare
Prima uscare cu A kg (încărcătura: feţe
de pernă şi prosoape de mâini) selectaţi
Atunci când este selectat un program,
pe afișaj va apare temperatura de
spălare recomandată ce poate fi
modificată (dacă este permis) cu
ajutorul butonului respectiv, însă nu
poate fi mărită peste valoarea maximă
permisă.
programul uscare bumbac (
uscare fără călcare (
).
)
A doua uscare cu B kg (încărcătura:
cearşafuri şi prosoape de mâini) selectaţi
programul uscare bumbac (
uscare fără călcare (
).
Pentru programele indicate se
poate regla durata şi intensitatea
spălării prin apăsarea butonului
GRAD DE MURDĂRIRE.
77
3)
)
Capacitate
(spălare)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prima
uscare
A doua
uscare
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
RO
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
SPĂLARE
Easy Iron
Acest program exclusiv utilizează un
tratament cu abur care contribuie la
reducerea gradului de șifonare și la
relaxarea țesăturilor și se atinge gradul de
umiditate ideal pentru o călcare perfectă a
rufelor. Datorită butonului special este
posibil să selectați trei grade diferite de
intensitate, pentru rufe uscate sau umede și
adecvate în funcție de tipul de țesătură.
Ţesături mixte
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
Baby
Acest program va permite sa spalati toate
hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
perfecta precum si igienizarea necesara, setind
temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
optime privind igienizarea hainelor recomandam
sa folositi detergent pudra (nu lichid).
Zilnic 59 Min.
Acest program special este destinat pentru
obţinerea unor performanţe deosebite de
spălare într-un timp scurt.
Programul este realizat pentru încărcări
reduse (vezi tabelul de programe).
Rapid (14/30/44 Min.)
Program de spălare sugerat pentru o cantitate
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire.
Pentru acest program se recomandă
reducerea cantităţii de detergent utilizată în
mod normal, pentru a se evita consumul inutil
de detergent. Dacă selectaţi cu butonul selector
programul RAPID, apăsaţi butonul corespunzător
pentru a alege una dintre cele trei durate de timp
disponibile.
78
Bumbac
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de
apă şi energie.
Bumbac + Prespălare
Acest program este utilizat pentru rufele
albe din bumbac cu un grad ridicat
de murdărire. Prespălarea garantează
îndepărtarea murdăriei dificile. Adăugați în
compartimentul "1" o cantitate de detergent
egală cu 20% din cantitatea utilizată pentru
spălarea principală.
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
SELECTARE CENTRIFUGARE.
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
Lână/Mătase
Acest program permite spălarea unor
ţesături delicate, în special pentru ţesături
din lână sau mătase pentru care se permite
spălarea în maşina de spălat.
USCARE
ATENȚIE:
Recipientele
pentru
detergenţi
concentraţi şi lichizi trebuie să fie
scoase din cuvă înainte de a începe
programul de uscare.
Cuva îşi modifică sensul de rotaţie în timpul
programului de uscare pentru a preveni
încurcarea rufelor şi pentru a asigura o
uscare uniformă a acestora.
În timpul ultimelor 10/20 de minute este
utilizat aer rece, pentru a se reduce
şifonarea rufelor.
Bumbac
Program de uscare cu temperatură ridicată,
recomandat pentru ţesături din bumbac şi in
(verificaţi întotdeauna etichetele de pe
articolele de îmbrăcăminte).
Lână
Program de uscare la temperatură scăzută,
ideal pentru uscarea rufelor din lână, foarte
delicat, care nu permite asprirea țesăturii
sau formarea de scame.
Se recomandă întoarcerea rufelor pe dos
înainte de uscare.
Durata programului depinde de greutatea
încărcăturii și de viteza de centrifugare
selectată la spălare.
Programul este adecvat pentru încărcături
mici, de max. 1 kg (3 pulovere).
Setare personalizată a butonului pe care
trebuie să îl selectați atunci când doriți să
transferați o comandă de pe aplicație către
mașina de spălat pentru a porni / descărca
un program (pentru mai multe informații,
vezi secțiunea dedicată și manualul de
utilizare al aplicației). Pentru opțiunea
Smart Touch, setarea din fabricație este
programul "Curățare automată", utilizat
pentru igienizarea cuvei, îndepărtarea
mirosurilor neplăcute și pentru prelungirea
duratei de viață a mașinii de spălat. Aveți
grijă să porniți programul "Curățare
automată" fără a introduce rufe în cuvă,
utilizați doar detergent pudră. La finalul
programului, lăsați ușa deschisă pentru a
permite uscarea cuvei. Este recomandabil
să utilizați acest program la fiecare 50 de
spălări.
Ţesături mixte
Program de uscare cu temperatură redusă,
recomandat pentru ţesături sintetice şi
mixte (verificaţi întotdeauna etichetele de
pe articolele de îmbrăcăminte).
79
RO
SMART TOUCH
l Uscaţi
7. PROGRAM USCARE
numai rufele
centrifugate înainte.
l Informaţiile
oferite sunt cu caracter
general, de aceea, cele mai bune
rezultate se vor obţine numai după ce veţi
efectua mai multe programe.
l La prima utilizare, vă recomandăm să
setaţi o durată mai mică pentru uscare
decât cea indicată, pentru a stabili gradul
de uscare dorit.
l Vă recomandăm să nu uscaţi ţesături
care se pot destrăma uşor, cum ar fi
covoraşe sau articole cu fir lung, pentru a
se se evita blocarea tuburilor de aer.
l Vă recomandăm să sortaţi rufele după
următoarele metode:
- În funcţie de simbolurile pentru
uscare, de pe etichetele rufelor
care
au
fost
Efectuarea corectă a programului
de uscare
l Deschideţi uşa.
l Introduceţi rufele, având grijă să nu
depăşiţi cantitatea maximă de încărcare
pentru uscare, indicată în tabelul cu
programe. În cazul unor articole mai mari
(ex. cearşafuri) sau a unor articole cu
grad mare de absorbţie (ex. prosoape
sau jeans), se recomandă reducerea
greutăţii încărcăturii.
l Închideţi uşa.
Adecvat pentru uscare în uscător.
l Rotiţi
butonul pentru programe la
programul cel mai adecvat de uscare
pentru rufele dumneavoastră.
Uscare la temperatură ridicată.
Uscare numai la temperatură scăzută.
l Maşina de spălat rufe cu uscător poate
A NU SE USCA în uscător.
efectua următoarele tipuri de uscare:
Dacă rufele nu au nicio etichetă, se
consideră că nu sunt adecvate a fi
uscate în uscător.
- Temperatură scăzută program de
uscare recomandat pentru țesături din
- În funcţie de dimensiune şi grosime
De fiecare dată când încărcătura pentru
spălare
este
mai
mare
decât
capacitatea de uscare, separaţi rufele în
funcţie de grosime (ex. separaţi
prosoapele de lenjeria intimă).
- În funcţie de tipul de ţesătură
Bumbac/in: prosoape,
ţesături din
bumbac, lenjerie de pat şi feţe de
masă.
Sintetice: bluze, cămăşi, tricouri etc.
din poliester sau poliamidă, precum şi
ţesături mixte bumbac/sintetic.
80
lână (simbolul
de programe).
de pe selectorul
- Temperatură scăzută program de
uscare recomandat pentru ţesături
mixte
(sintetice/bumbac),
sintetice
(simbolul
programe).
de pe selectorul de
- Temperatură ridicată program de
uscare recomandat pentru bumbac, in,
cânepă etc... (simbolul
selectorul de programe).
de pe
l Selectați gradul de uscare dorit:
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de
baie și țesături grele).
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
În timpul fazei de uscare, cuva va
accelera la o viteză mai mare, pentru
distribuirea
rufelor
şi
pentru
optimizarea performanţelor de uscare.
USCARE FĂRĂ CĂLCARE
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
l La finalul programului, pe afişaj apare
mesajul "End". După 5 minute, aparatul
intră în modul standby (la anumite
modele, pe afişaj apar două linii).
Dacă selectați programul pentru
uscarea țesăturilor din lână, nu puteți
să selectați un alt grad de uscare în
afară de cel setat implicit.
l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
butonului pentru selectarea programului
în poziţia OPRIT.
l Maşina de spălat cu uscător va calcula
durata de timp necesară pentru uscare
şi umiditatea reziduală, în funcţie de
încărcătură şi de tipul de uscare selectat.
l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
l Închideţi robinetul.
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect.
ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
ATENȚIE:
Nu uscați articole de îmbrăcăminte cu
căptușeală
specială
(ex.
pilote,
hanorace groase etc.) și țesături foarte
delicate.
Dacă rufele sunt umede/uscate,
încărcați mai puține articole, pentru a
preveni șifonarea.
ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
de a deschide uşa.
Pentru funcţionarea corectă a aparatului,
este de preferat să nu se întrerupă
programul de uscare decât dacă este
absolut necesar.
l Apăsați butonul START/PAUZĂ (pe afișaj
apare durata de timp
programul de uscare).
rămasă
din
81
RO
Aparatul calculează durata de timp
până la finalizarea programului
selectat pe baza unei
încărcări
standard, şi în timpul programului,
aparatul corectează durata de timp în
funcţie de încărcătura actuală şi de
compoziţia acesteia.
8. PROGRAM AUTOMAT
SPĂLARE/USCARE
Dacă selectați programul pentru lână,
este disponibil numai gradul de
uscare setat implicit.
Vă recomandăm să nu depăşiţi
cantitatea maximă de încărcare pentru
uscare
indicată
în
tabelul
cu
programe. În caz contrar, rezultatele
de uscare nu vor fi mulţumitoare.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ.
l La finalul programului de spălare, pe
afişaj apare durata de timp rămasă până
la finalizarea programului de uscare.
- Spălare
l Deschideţi sertarul pentru detergent,
alegeţi detergentul şi turnaţi cantitatea
corectă de detergent.
l La finalul programului, pe afişaj apare
l Verificaţi lista cu programe de spălare,
l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
pentru a selecta programul adecvat
rufelor care vor fi spălate (ex. ţesături din
bumbac, foarte murdare) şi rotiţi butonul
selector la programul dorit.
l Reglaţi temperatura de spălare, dacă
este necesar.
mesajul "End". După 5 minute, aparatul
intră în modul standby (la anumite
modele, pe afişaj apar două linii).
butonului pentru selectarea programului
în poziţia OPRIT.
l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
l Închideţi robinetul.
ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
l Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă
este cazul).
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect.
- Uscare
l Selectați gradul de uscare dorit:
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de
baie și țesături grele).
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
USCARE FĂRĂ CĂLCARE
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
82
ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
de a deschide uşa.
Pentru funcţionarea corectă a aparatului,
este de preferat să nu se întrerupă
programul de uscare decât dacă este
absolut necesar.
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
DOAR PENTRU MODELELE SMART TOUCH.
Datorită etapei Smart Check-up a aplicației Candy simply-Fi, puteți verifica
oricând dacă mașina de spălat funcționează corespunzător. Aveți nevoie doar de
un telefon cu sistem Android și tehnologie NFC. Mai multe informații veți găsi în
aplicație.
Dacă pe afișajul mașinii apare o eroare (un cod sau un LED ce clipește), va trebui
să porniți aplicația și să apropiați telefonul cu Android și NFC de logo-ul Smart
Touch de pe mașină. Acum puteți încerca să rezolvați problema.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
83
RO
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
ALTE ANOMALII
Problemă
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
84
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
85
RO
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
86
Ďakujeme za výber práčky značky Candy.
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Candy servisným strediskom.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENIA
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
87
SK
Životné prostredie
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
88
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Konečný
cyklus práčky bude bez
ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
že bielizeň zostala pri teplote,
ktorá nepoškodí bielizeň.
l Bielizeň
z penovej
gumy
(latexová
pena),
kúpacia
čapica, vodeodolné textílie,
pogumované diely a bielizeň
alebo vankúše plnené penou sa
nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
UPOZORNENIE:
Nikdy nezastavujte spotrebič
pred
ukončením
cyklu
sušenia, ak rýchlo nevyberiete
bielizeň a nerozprestrete ju
pre rozptýlenie tepla.
l Aviváže
alebo
podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov výrobcu týchto
prostriedkov.
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa
za uzamykateľné dvere, posuvné
môže vznietiť, hlavne pri
dvere alebo za dvere so závesmi
vystaveniu teplu, napríklad v
na opačnej strane k spotrebiču
sušičke. Bielizeň sa zahreje,
tak, že je úplné otváranie dvierok
spôsobí
oxidačnú
reakciu
spotrebiča blokované.
oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak
teplo nemôže unikať, bielizeň
l Maximálna
kapacita suchej
sa zahreje dostatočne na vznik
bielizne závisí od modelu (viď
ohňa.
Hromadenie
alebo
ovládací panel.
skladovanie olejom napustených
látok môže zabrániť úniku tepla a
l Spotrebič sa môže používať,
zvýšiť riziko požiaru.
ak boli na čistenie použité
priemyslové chemikálie.
l Ak látky nevyhnutne obsahujú
olej, alebo boli kontaminované
l V spotrebiči nesušte nevypratú
vlasmi ošetrujúcimi výrobkami
bielizeň.
a vložené do spotrebiča, je
nutné ich najskôr vyprať
l Bielizeň znečistená látkami ako
v horúcej vode s pridaným
je olej, acetón, alkohol, benzín,
množstvom pracieho prostriedku.
kerozén, odstraňovač š kvŕn,
Toto zníži, ale neodstráni
terpentín, vosk a odstraňovač
nebezpečenstvo.
vosku musíte vyprať v horúcej
vyberte
všetky
vode s dodatočným množstvom l Z vreciek
predmety ako sú zapaľovače a
pracieho
prostriedku
pred
zápalky.
sušením v sušičke.
89
SK
l Spotrebič
l Pre
nahliadnutie popisu výrobku
navštívte stránku výrobcu.
Bezpečnostné pokyny
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
práčku otvorom na vozík. Pri
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
č istením alebo údržbou l V prípade poruchy práčku vypnite,
zavrite ventil prívodu vody a
práčky odpojte zástrčku od
nemanipulujte so spotrebičom.
sieťovej zásuvky a zastavte
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
ventil prívodu vody.
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
l Uistite sa, č i je elektrický
Nedodržaním týchto pokynov môžete
systém uzemnený. V opačnom
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
prípade vyhľadajte odborný
spotrebiča.
servis.
l Pred
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
Umiestnením značky
na
za prívodný kábel.
produkt deklarujeme na vlastnú
l Nevystavujte práčku dažďu, zodpovednosť zhodu so všetkými
priamemu slnečnému žiareniu požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
ani iným poveternostným vplyvom. bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
prostredia, ktoré sú zakotvené v
l Pri
premiestňovaní nezdvíhajte legislatíve a týkajú sa daného
práčku za ovládacie prvky ani produktu.
90
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
A
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
SK
l Prekryte
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
91
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
92
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
1
2
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
10
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré
pracie
prostriedky
sa
ťažko odstraňujú. V takom prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
93
SK
Zásobník pracích prostriedkov
3. PRAKTICKÉ RADY
Pred použitím sušiaceho
(PRÁČKY-SUŠIČKY)
Vkladanie bielizne
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
programu sušenia.
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
programu
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné
prať v práčke. Skontrolujte š títok na
bielizni.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ č o
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
94
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
zvyšnú vodu.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
l LEN
V
PRÍPADE
NIEKTORÝCH
MODELOV: vyberte hadičku, odstráňte
uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
95
SK
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
Q
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
tlačidla
spustite pranie.
D
ŠTART/PAUZA
l Na konci programu sa zobrazí správa
"End" (Koniec) alebo
príslušná LED kontrolka.
sa
rozsvieti
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
96
LMNO
P
H
SUŠENIE
Ak chcete spustiť cyklus sušenia
automaticky
po
praní,
zvoľte
požadovaný
program
pomocou
tlačidla VOĽBY SUŠENIA.
V opačnom prípade bude možné
dokončiť pranie a potom zvoliť
program sušenia a náplň.
l Stlačením
I
stlačte
A
B
C
D
C
E
F
G
B
Volič programov s pozíciou OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA /
FUNKCIA PARY
E Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
F Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
G Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
F+G UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
H Digitálny displej
I Kontrolky VOĽBA SUŠENIA
L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
M Kontrolka KG DETECTOR
N Kontrolka UZAMKNUTIE
TLAČIDIEL
O Kontrolky VOĽBA TEPLOTY
P Kontrolky VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
Q Oblasť SMART TOUCH
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
Volič programov s pozíciou OFF
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
Po otočení voliča programov sa rozsvieti
displej na zobrazenie nastavenia pre
zvolený program. Pre úsporu energie na
konci cyklu alebo v č ase nečinnosti sa
úroveň jasu zníži.
Poznámka: pre vypnutie spotrebiča
nastavte volič programov do pozície
OFF.
Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
či je hladina vody pod dvierkami, aby
ste zabránili vytečeniu.
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite
zvolený cyklus.
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Po
voľbe programu zostane volič
programov do konca cyklu v nastavenej
pozícii.
l Pre zrušenie programu nastavte volič
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
l Po zobrazení slova "End" (Koniec) na
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
displeji a vypnutí ikony zámky, môžete
dvierka otvoriť.
l Práčku
vypnite
pozície OFF.
otočením
voliča
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
do
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24 hodín.
Na konci každého cyklu alebo pred
spustením nového cyklu musíte nastaviť
volič programov späť do pozície OFF.
l Pre
odloženie
nasledovne:
štartu
postupujte
- Nastavte požadovaný program.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
stlačením
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Spustí sa odpočítavanie a po jeho
skončení sa automaticky spustí program.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, Č O BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Odložený štart je možné zrušiť otočením
programátora do polohy OFF.
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, š peciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, že práčka
bola zastavená).
97
SK
programov do pozície OFF.
Tlačidlo prídavných možností musíte
zvoliť
pred
stlačením
tlačidla
START/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so
zvoleným
programom,
kontrolka
možnosti bude blikať a potom zhasne.
UPOZORNENIE:
Po zrušení cyklu sušenia začne fáza
vychladnutia
a
musíte
počkať
približne 10/20 minút pred tým, ako
otvoríte dvierka.
l Po zobrazení slova "End" (Koniec) na
Tlačidlo VOĽBA
FUNKCIA PARY
SUŠENIA
displeji a vypnutí ikony zámky, môžete
dvierka otvoriť.
/
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť medzi dvoma
možnosťami:
- VOĽBA SUŠENIA
l Spustí automatický prací / sušiaci cyklus:
Po výbere pracieho programu podľa typu
bielizne,
vyberte
úroveň
sušenia
stlačením tohto tlačidla. Na konci
pracieho programu sa zvolený sušiaci
cyklus automaticky spustí.
Pokiaľ bude vybraný prací program,
ktorý
nie
je
kompatibilný
s
automatickým sušením, nie je možná
aktivácia tejto funkcie.
Nie je možné prekročiť maximálnu
kapacitu náplne bielizne pre sušenie
uvedenú v tabuľke programov, inak sa
bielizeň dostatočne nevysuší.
l Ak chcete pred začiatkom programu
zrušiť výber, opakovane stlačte tlačidlo,
pokým sa svetelné ukazovatele nevypnú,
alebo otočte ovládačom do pozície OFF.
l Vybrať iba sušiaci cyklus:
Po
výbere
sušiaceho
programu
ovládačom podľa typu tkaniny je
pomocou tohto tlačidla možné zvoliť
stupeň sušenia (s výnimkou programu
sušenie vlny).
l Ak chcete zrušiť cyklus počas fázy
sušenia, stlačte tlačidlo na približne
3 sekundy.
98
Môžete taktiež zrušiť sušiaci cyklus
otočením programového ovládača do
polohy OFF (VYPNÚŤ). Je potrebné
počkať na koniec fázy chladenia
(10/20 minút) a na vypnutie ikony
zámky pred otvorením dvierok.
- FUNKCIA PARY
Po výbere "JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE"
zvoľte z troch rôznych intenzít parných
procedúr, ktoré sú vhodné pre suché alebo
mokré oblečenie a podľa typu tkaniny:
- Jednoduché žehlenie - Syntetické/
Zmiešané
(predvolená možnosť) P1 sa zobrazí na
displeji
Tento program je vhodný pre syntetickú a
zmiešanú bielizeň. V prípade mokrej
bielizne (tzn. po praní) je program určený
pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení, v
prípade suchej bielizne pomáha k
dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre
jednoduché žehlenie. Stredná dĺžka
programu.
- Jednoduché žehlenie - Bavlna
(iba tlačidlo) P2 sa zobrazí na displeji
Tento program je navrhnutý pre bavlnené
oblečenie. V prípade mokrej bielizne (tzn.
po
praní)
je
program
určený
pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení, v
prípade suchej bielizne pomáha k
dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre
jednoduché žehlenie. Stredná dĺžka
programu.
- Oživenie bielizne parou
(stlačenie dvoch tlačidiel) P3 sa
zobrazí na displeji
Tento
cyklus
umožňuje
vyrovnať
pokrčené oblečenie po nosení pomocou
pôsobenia pary. Program sa skladá z
počiatočnej fázy, v ktorej sa para spustí, a
konečnej fázy, v ktorej je prebytok vlhkosti
odstránený, aby sa oblečenie mohlo
ihneď použiť. Tento cyklus je vhodný pre
suché oblečenie.
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
je možné možné použiť
otáčky uvedené v programe.
maximálne
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne
možnosti,
v závislosti
od
zvoleného
programu.
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia
požadované otáčky.
prerušenia činnosti práčky.
Nadmerné
dávkovanie
pracieho
prostriedku môže viesť k tvorbe veľkého
množstva peny. Ak spotrebič zistí
nadmerné množstvo peny, môže vylúčiť
fázu odstredenia alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
- RÝCHLY
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY
(14/30/44 Min.) program na ovládači a
umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených
dôb trvania programu.
- STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po voľbe programu sa automaticky
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
bráni cyklu odstredenia v prípade
nevyváženej bielizne. Tým sa zníži
hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa
predĺži aj jeho životnosť.
zobrazí čas pre daný program.
l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní
intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,
v závislosti od stupňa znečistenia bielizne
(je možné použiť len s určitými programami
uvedenými v tabuľke programov).
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA
TEPLOTY
a
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy
môžete
uzamknúť
tlačidlá.
Týmto
spôsobom
môžete
zabrániť
pred
nežiadúcou zmenou programu stlačením
tlačidla počas cyklu.
l Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť
teplotu pracieho cyklu.
l Teplotu
nie je možné zvýšiť nad
maximálnu povolenú hodnotu pre daný
program, za účelom ochrany tkanín.
l Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť
l Ak chcete uskutočniť studené pranie,
opätovným stlačením rovnakých tlačidiel
alebo vypnutím spotrebiča.
nesmie svietiť žiadny indikátor.
99
SK
Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne
povolené programom.
Táto funkcia je vhodná pre maximálne
1,5 kg náplne.
3) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
Digitálny displej
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
1
2
34
6
stlačením
7
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
5
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
1) KONTROLKY VOĽBA SUŠENIA
l Ikony zobrazujú stupne suchosti, ktoré
môžu byť vybraté pomocou príslušného
tlačidla:
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
4) KONTROLKA Kg Detector (funkcia
je
aktívna
iba
pri
niektorých
programoch)
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
l Počas
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
prvých minút cyklu zostane
kontrolka "Kg Detector" svietiť, kým
inteligentný senzor nezváži bielizeň a
podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu
vody a elektriny.
2) TRVANIE CYKLU
l Po voľbe programu displej automaticky
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
l Počas každej fázy prania "Kg Detector"
l Po spustení programu budete konštantne
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví č as podľa veľkosti a
zloženia náplne.
100
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
- nastaví množstvo potrebnej vody;
- určí dĺžku pracieho cyklu;
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
5) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
svieti
v prípade
uzamknutých
7) KONTROLKY VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstredenie
úplne
vylúčiť
pomocou
príslušného tlačidla.
SK
Indikátor
tlačidiel.
6) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY
Zobrazuje
nastavenú
teplotu
prania
zvoleného programu, ktorú je možné
zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim
tlačidlom. Ak chcete vykonať studené
pranie, indikátory nesmú svietiť.
101
l Smart Care – kontrola a cykly "Auto-
SMART TOUCH
Clean"
a
príručka
možných problémov.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Smart Touch, ktorá umožňuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi
s operačným
systémom
Android
a
vybavenými funkciou NFC (Near Field
Communication).
l My Statistics – štatistika prania a tipy pre
efektívnejšie využitie spotrebiča.
Získajte
všetky
podrobnosti
o
funkciách Smart Touch aplikácie v
DEMO režime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com
l Stiahnite si aplikáciu Candy simply-Fi.
Aplikácia
Candy
simply-Fi
je
dostupná
pre
zariadenia
so
systémami Android a iOS, pre tablety
a smartfóny. Môžete komunikovať
so spotrebičom a získať výhodu
ponúkanú Smart Touch len so
smartfónmi
Android
vybavenými
technológiou NFC, podľa nasledujúcej
schémy
Android smartfón
s technológiou NFC
Interakcia so
spotrebičom +
obsahom
Android smartfón
bez
NFC
technológie
Len obsah
Android tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
na odstránenie
POUŽITIE SMART TOUCH
PRVÝKRÁT – registrácia spotrebiča
l Otvorte menu "Settings" vášho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v menu
"Wireless & Networks".
V závislosti od modelu smartfónu a
OS verzie systému Android môže byť
proces aktivácie NFC odlišný. Viď
návod k smartfónu.
l Nastavte ovládač do pozície Smart
Touch
pre aktiváciu
ovládacom paneli.
senzora
na
FUNKCE
l Otvorte aplikáciu, vytvorte si užívateľský
Hlavné funkcie aplikácie sú:
l Voice Assistant – príručka na výber
ideálneho cyklu len s tromi hlasovými
príkazmi (bielizeň/látka, farba, stupeň
znečistenia).
l Cycles
– na načítanie a
nových pracích programov.
spustenie
102
profil a zaregistrujte spotrebič pokynov na
telefóne alebo podľa "Príručky rýchleho
štartu" spotrebiča.
Ďalšie informácie, otázky a video pre
ľahkú registráciu je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
l Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez
aplikáciu, najskôr aktivujte režim Smart
Touch nastavením ovládača na správnu
pozíciu.
l Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom
prípade
postupujte
podľa
vyššie
uvedených pokynov.
l Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii
(napr.: spustenie programu, kontrola
cyklu, aktualizácia štatistík a pod…).
l Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria
atď.) neoriginálnymi zložkami by
mohlo dôjsť k poškodeniu NFC
antény, ktoré by následne mohlo
brániť plnému využitiu aplikácie.
Správa
a
ovládanie
spotrebiča
prostredníctvom aplikácie je možná len
„v blízkosti“: nie je možné vykonať
operácie na diaľku (napr.: z inej
miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii Smart Touch logu spotrebiča
(viď obrázok nižšie).
103
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
Smart Touch až kým aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART
TELEFÓN
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
SK
DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(viď ovládací panel)
(MAX.)
Jednoduché
žehlenie
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
Zmiešaná
Baby
Denný 59 Min.
4)
4 4,5 5
3 3,5 4
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
60°
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Bavina + 2)
6
Predpieranie 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
3) 4)
Bavina**
2)
4)
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie +
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jemná
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Vlna/Hodváb
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Vlna
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(sušenie)
Zmiešaná
(sušenie)
Bavina
(sušenie)
5
5
6
6
1
60°
3
3
5
2
-
14' 1
Rýchly
1
Prispôsobiteľné nastavenia ovládača na spoluprácu s aplikáciou smartfónu a na
stiahnutie cyklov. viď zodpovedajúcu kapitolu). Vo výrobe je nastavený počiatočný
program Auto-Clean, navrhnutý na čistenie spotrebiča.
104
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
(Len pre modely s priestorom
na tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje
ošetrenie
bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn
v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka
na tekuté pracie prostriedky
vloženého v priestore označeného
„2“
v
zásobníku
pracích
prostriedkov a nastavte program
PLÁKANIE.
Po skončení cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF,
pridajte
zvyšok
bielizne
a
pokračuje v bežnom praní s
najvhodnejším programom.
1)
2)
Voľbou programu RÝCHLY na
voliči programu môžete zvoliť
pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z
troch dostupných rýchlych programov:
14’, 30’ a 44’.
4)
Programy pre automatické sušenie.
Pranie
Použite program ** s maximálnym
časom prania, s maximálnou rýchlosťou
odstreďovania a s teplotou 60°C.
Program odporúčame aj pre test
s nižšou teplotou.
Sušenie
Prvé sušenie s A kg (obsah bielizne:
vankúše a uteráky) voľba programu sušenia
Po zvolení programu sa na displeji
zobrazí odporúčaná teplota, ktorú
je možné zmeniť (ak je to možné)
pomocou príslušného tlačidla, nie
je možné ju však zvýšiť nad
maximálnu povolenú pre daný
program.
bavlny (
) suché do skrine (
).
Druhé sušenie s B kg (obsah bielizne:
obliečky a uteráky) voľba programu sušenia
bavlny (
Pre uvedené programy môžete
nastaviť
trvanie
a
intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
) suché do skrine (
).
Kapacita
(bielizne)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvé
sušenie
Druhé
sušenie
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
SK
INFORMÁCIA
PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIÁ (Ref. EN 50229 Štandardy)
105
3)
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
BIELIZNE
Jednoduché žehlenie
Tento exkluzívny program používa paru,
ktorá umožňuje znížiť a vyrovnať záhyby a
dosahuje ideálnu vlhkosť pre jednoduchšie
žehlenie.
Prostredníctvom
špeciálneho
tlačidla
môžete zvoliť tri rôzne úrovne intenzity pre
prispôsobenie suchej alebo mokrej bielizne,
a taktiež druhu tkaniny.
Zmiešaná
Pranie a plákanie je optimalizované s
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú
tvorbu pokrčenia látok.
Baby
Tento program Vám umožňuje prať detské
oblečenie pri nastavenej teplote min. 60°C.
Vďaka tomuto programu bude detské
oblečenie hygienicky čisté. Pre docielenie
výsledku perfektného prania odporúčame
použiť prací prášok namiesto pracieho gélu.
Denný 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
zachováva vysoký účinok prania so
značným skrátením č asu prania. Program
je navrhnutý pre menšiu náplň (viď tabuľku
programov).
Bavlna + Predpieranie
Tento
program
bol
navrhnutý
na
odstránenie odolnejších nečistôt z bielej
bavlnenej bielizne. Predpieranie zaisťuje
dôkladné odstránenie nečistôt. Do komory
"1" pridajte 20% pracieho prostriedku
v porovnaní s prostriedkom na hlavné
pranie.
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie + Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
Vlna/Hodváb
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný najmä na vlnenú bielizeň
označenú "Vhodné na pranie v práčke" a
bielizeň z hodvábu alebo označenú ako
"Prať ako hodváb" na štítku látky.
SUŠENIE
Rýchly (14/30/44 Min.)
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a
mierne znečistenie. S týmto programom
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku,
za účelom úspory. Voľbou programu
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť
jeden z troch dostupných programov.
UPOZORNENIE:
Dávkovače používané pre koncentrované
prášky a tekuté pracie prostriedky
musíte vybrať z bubna pred spustením
programu sušenia.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody
na pranie bavlnenej bielizne.
Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre
ochranu bielizne pred zamotaním. Studený
vzduch sa využíva počas posledných 10/20
minút sušiaceho cyklu na minimalizáciu
pokrčenia.
106
Zmiešaná
Program
sušenia
s nízkou
teplotou
odporúčame pre syntetické a zmiešané
látky (viď štítok ošetrovania na bielizni).
Bavlna
Program sušenia s vysokou teplotou
odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň
(viď štítok na bielizni).
SMART TOUCH
Prispôsobiteľné nastavenie ovládača, ktorý
musíte zvoliť, ak chcete preniesť príkaz
z aplikácie
do
spotrebiča
a
na
načítanie/spustenie cyklu. (viď zodpovedajúcu
kapitolu v návode na obsluhu aplikácie pre
podrobnejšie informácie).
V možnosti Smart Touch je z výroby
nastavený cyklus "Auto-Clean", na čistenie
bubna, odstránenie pachu a predĺženie
životnosti práčky.
Cyklus "Auto-Clean" spusťte bez vloženej
bielizne, používajte len práškový prací
prostriedok.
Na konci cyklu nechajte dvierka práčky
otvorené pre vysušenie bubna. Odporúčame
po každých 50 cykloch prania.
107
SK
Vlna
Sušiaci program s nízkou teplotou, ktorý
suší vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou
a jemnosťou, znižuje nepríjemné škrabanie
tkaniny a zabraňuje plstnateniu. Pred sušením
odporúčame obrátiť oblečenie naruby. Dĺžka
cyklu závisí od náplne a odstredenia zvoleného
pre pranie. Cyklus je vhodný pre maximálnu
náplň 1 kg (3 svetre).
7. CYKLUS SUŠENIA
Správny spôsob sušenia
l Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú
potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie
najlepších výsledkov sušenia.
l Otvorte dvierka.
l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu
náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov.
V prípade veľkých kusov bielizne (napr.
prestieradlá)
alebo
veľmi
savých
materiálov (napr. uteráky alebo džínsy)
znížte množstvo náplne.
l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia
ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste
prispôsobili správny stupeň sušenia.
l Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň
s dlhým vlasom, aby ste zabránili
upchatiu vzduchových kanálikov.
l Zatvorte dvierka.
l Otočte volič programov na najvhodnejší
program sušenia podľa vašej bielizne.
l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho
postupu:
l Spotrebič môže vykonať nasledujúce typy
sušenia:
- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na
štítku bielizne
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
vlnené
tkaniny
Vhodné na sušenie v sušičke.
(
Sušenie pri vysokej teplote.
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
zmiešané
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušenie len pri nízkej teplote.
(
NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.
- Podľa veľkosti a hrúbky
Kedykoľvek je náplň väčšia ako
kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň
podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej
spodnej bielizne).
symbol na ovládacom paneli).
- Programy sušenia s Vysokou teplotou
odporúčané
pre
bavlnu,
froté
uteráky, ľan, konopné látky, a pod...
Ak bielizeň neobsahuje informačný
štítok, musí byť braná ako nevhodná
na sušenie.
(
symbol na ovládacom paneli).
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
- Podľa typu látky
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey,
posteľná a stolová bielizeň.
Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy,
a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako
aj bavlna/syntetická zmiešaná.
l Len suchá odstredená bielizeň.
108
symbol na ovládacom paneli).
dosiahnuť:
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
Po zvolení programu „sušenie vlny“
nie je možné zvoliť určitý stupeň
suchosti odlišný od počiatočného.
l Zatvorte vodovodný ventil.
l Spotrebič vypočíta potrebný čas na
sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť,
podľa bielizne a zvoleného sušenia.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
správne
umiestnená
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí fáza chladenia a pred otvorením
dvierok musíte počkať približne 10/20
minút.
UPOZORNENIE:
Nesušte oblečenie so špeciálnou
výstelkou (napr. deky, prešívané
bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny.
Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte
menšie množstvo bielizne, aby sa
zabránilo pokrčeniu.
l Stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA
displeji sa zobrazí zostávajúci
sušenia).
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
(na
čas
Spotrebič vypočíta dobu do konca
programu na základe š tandardnej
náplne, počas cyklu spotrebič upraví
čas podľa veľkosti a zloženia náplne.
Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje
na vyššiu rýchlosť pre rozloženie
bielizne a na optimalizáciu výsledku
sušenia.
l Po skončení programu sa na displeji
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (pri určitých modeloch displej
zobrazí dva riadky).
l Vypnite
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
voliča
109
SK
ventil a či je
odtoková hadica.
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
l Na konci fázy prania displej zobrazí
zostávajúcu dobu sušenia.
l Po skončení programu sa na displeji
Nesmiete prekročiť maximálnu náplň
sušenia bielizne uvedenú v tabuľke
programov, v opačnom prípade nebudú
výsledky sušenia uspokojivé.
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (u určitých modelov displej
zobrazí dva riadky).
- Pranie
l Otvorte zásobník pracích prostriedkov a
naplňte správne množstvo.
l Viď zoznam pracích programov podľa
pranej látky (napr. veľmi znečistená
bavlna) a nastavte volič programov na
požadovaný program.
l Prípadne nastavte požadovanú teplotu.
l Vypnite
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
voliča
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
l Stlačte tlačidlo možností (ak je to nutné).
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je
odtoková hadica.
správne
umiestnená
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí
fáza
chladenia
a
pred
otvorením dvierok musíte počkať
približne 10/20 minút.
- Sušenie
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
dosiahnuť:
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
Po zvolení programu vlny je k
dispozícii iba počiatočný stupeň
suchosti.
l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
110
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
LEN PRE SMART TOUCH MODELY.
Vďaka cyklu Smart Check-up vašej aplikácie Candy simply-Fi môžete kedykoľvek
skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón
s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii.
Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste
zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na Smart Touch logu
spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému.
HLÁSENIE PORUCHY
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
111
pracieho
SK
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
INÉ PROBLÉMY
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, č i je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
112
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
113
SK
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
fkhldsk
fkhldsk
- CSWS 2D - VST -
18.03 - 45319469 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising