Candy | GVSW 585TWHC/5-S | Candy GVSW 585TWHC/5-S Operating instrustions

Candy GVSW 585TWHC/5-S Operating instrustions
PT
NL
Dank u voor het kiezen van een Candy
wasmachine. Wij zijn ervan overtuigd dat ze
u trouw zal helpen bij het veilig wassen van
uw kleding, zelfs fijne was, dag na dag.
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
l AEEA mag niet worden behandeld als
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Candy Customer Service Center
te contacteren.
Inhoudsopgave
1. ALGEMENE
VELIGHEIDS VOORSCHRIFTEN
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
Milieu voorschriften
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
6. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
7. DROOGCYCLUS
8. AUTOMATISCHE WAS/DROOGCYCLUS
9. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
2
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan
het apparaat of andere schade of
verlies ontstaan door gebruik dat
niet in overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Als
het netsnoer beschadigd is
dan moet het vervangen worden
door een speciaal snoer of een
onderdeel dat verkrijgbaar is bij de
fabrikant of diens service agent.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Dit
apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder l Zorg ervoor dat een tapijt de
en personen met verminderde
basis van de machine en de
lichamelijke,
zintuiglijke
of
ventilatieopeningen niet kan blokkeren.
3
NL
verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l Het
laatste deel van een l Droog
geen
ongewassen
wasdroogcyclus vindt plaats
artikelen in de wasdroger.
zonder warmte (koelcyclus) om
ervoor te zorgen dat de artikelen l Artikelen die zijn bevuild met
stoffen als bakolie, aceton, alcohol,
niet worden beschadigd.
benzine, kerosine, terpentine,
wassen en wax moeten in heet
water gewassen worden met
WAARSCHUWING:
een extra hoeveelheid wasmiddel
Stop nooit een wasdroger
voordat ze worden gedroogd in
voor het einde van de
de wasdroger.
droogcyclus,
tenzij
alle
artikelen snel verwijderd en l Artikelen van schuimrubber
uitgehangen worden, zodat
(latex foam), douchenetjes,
de hitte wordt verdreven.
waterdichte kleding, artikelen met
rubber en kleding of kussens
voorzien van schuimrubber
dienen niet in de wasdroger
gedroogd worden.
l Na de installatie moet het apparaat
zodanig worden geplaatst dat de
stekker bereikbaar is.
apparaat mag niet worden l Wasverzachters of soortgelijke
producten dienen te worden
geïnstalleerd
achter
een
gebruikt zoals gespecificeerd door
afsluitbare deur, een schuifdeur
de wasverzachter instructies.
of een deur met scharnieren
aan de tegenovergestelde zijde
als die van de wasdroger, l Geoliede items kunnen spontaan
ontbranden, vooral bij blootstelling
zodanig dat een volledige
aan warmtebronnen zoals een
openstelling van de deur van de
wasmachine droger. De items
wasdroger gegarandeerd blijft.
worden warm, waardoor een
oxidatiereactie ontstaat in de olie,
l De maximale toegestane hoeveelheid
oxidatie creërt warmte. Als de
van de lading van droge kleren
warmte niet kan ontsnappen,
hangt af van het gebruikte model
kunnen items heet genoeg
(zie bedieningspaneel).
worden om brand te vangen.
l Het apparaat is niet geschikt
Stapelen van geoliede tems
als industriële chemicaliën zijn
kunnen voorkomen dat de warmte
gebruikt voor het reinigen.
ontsnapt en dus leiden tot brand.
l Het
4
het onvermijdelijk is dat l Alvorens de wasmachine te
artikelen met plantaardige stoffen of
reinigen of te onderhouden, haal
bakolie of besmet zijn door
de stekker uit het stopcontact en
haarverzorgingsproducten in een
draai de waterkraan uit.
wasdroger moeten, moeten ze eerst
l Trek niet aan het snoer of het
in heet water met een extra
apparaat om de machine los te
hoeveelheid afwasmiddel worden
koppelen.
geplaatst - dit zal het gevaar
verminderen, maar niet wegnemen. l Zorg ervoor dat er geen water
in de trommel is vóór het
l Verwijder alle voorwerpen uit
openen van de deur.
de zakken zoals aanstekers en
lucifers.
WAARSCHUWING:
l Om
de
productfiche
te
raadplegen verwijzen wij u door
naar de fabrikant.
water kan hoge temperaturen
bereiken tijdens de wascyclus.
l Stel
de wasmachine niet bloot
aan regen, direct zonlicht of
andere weersomstandigheden.
Elektrische aansluitingen en
veiligheidsinstructies
het
verplaatsen
de
technische
details l Bij
wasmachine
niet
optillen
aan
de
(voedingsspanning en stroominvoer)
knoppen of wasmiddellade. Laat
worden aangegeven op het
tijdens het transport nooit de
productplaatje
deur rusten op de trolley. Wij
l Zorg ervoor dat het elektrisch
adviseren dat twee mensen de
systeem geaard is, voldoet aan
wasmachine verplaatsen.
alle toepasselijke wetgevingen
en
dat
het
stopcontact l In geval van storing en / of defect,
schakelt u de wasmachine uit, sluit
compatibel is met de stekker
de kraan af en knoeit u niet met
van het apparaat. In andere
het apparaat. Onmiddellijk contact
gevallen, zoek gekwalificeerde
opnemen met het Customer
professionele hulp.
Service Center en alleen originele
onderdelen gebruiken. Het negeren
l Het gebruik van omzetters,
meerdere aansluitingen of
van deze voorschriften kan gevaar
brengen voor de veiligheid van de
verlengsnoeren wordt sterk
afgeraden.
apparaten.
l De
5
NL
l Als
2. INSTALLATIE
l Draai
de 2 of 4 schroeven (A)
aan de achterkant los en
verwijder de 2 of 4 schijven (B)
zoals weergegeven in figuur 1.
1
A
B
A
B
l Sluit
de 2 of 4 gaten met behulp
van de pluggen die in de
instructie-envelop zitten.
B
B
A
A
l Indien
de wasmachine wordt
ingebouwd: na het lossnijden
van de slangriemen, draai de 3 of
4 schroeven (A) los en verwijder
de 3 of 4 schijven (B).
l Bij
sommige modellen, zullen 1
of meerdere schijven in het
apparaat vallen: naar voren
kantelen van de wasmachine om
ze te verwijderen. Sluit de gaten
met de pluggen die in de
envelop zitten.
2
A
1
2
3
WAARSCHUWING:
Hou verpakkingsmaterialen
uit de buurt van kinderen.
B
l Plaats
de ‘dempplaat’ aan de
onderzijde zoals weergegeven
in figuur 2 (overeenkomstig het
toestel moet u versie A, B of C
overwegen).
Bij sommige modellen is deze
handeling niet nodig, omdat de
‘dempplaat’ reeds aan de onderkant
van het apparaat wordt geplaatst.
C
3
2
6
1
Hydraulische aansluitingen
NL
3
l Sluit enkel de waterslang aan om de
kraan, die werd geleverd met de machine
(fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets.
l SOMMIGE MODELLEN kunnen een of
meer van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken
uit de primaire interne buis "A", zal het
transparante omhulsel "B" water bevatten
die het mogelijk maakt de wascyclus te
voltooien. Aan het einde van de cyclus
dient u contact op te nemen met de
klantenservice om de toevoerbuis te
vervangen.
B
7
Positie
l Als de wasmachine dichtbij een muur
min 4 cm
max 100 cm
staat, let dan op dat de slang niet
verbogen of gebroken is. Plaats de
afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit
aan op een afvoer in de muur van
minstens 50 cm hoog met een diameter
groter dan de wasmachine slang (fig. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivelleer het apparaat met behulp van de
8
voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8:
a.Draai de moer met de klok mee om de
schroef vrij te maken;
b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen
totdat deze de grond raakt en vast staat;
c.Vergrendel de voet, de schroeven in de
moer, totdat ze aan de onderkant van de
wasmachine vast staan.
l Steek de stekker in het stopcontact.
A
B
WAARSCHUWING:
C
contacteer het Customer Service Center
indien het netsnoer aan vervanging
toe is.
Wasmiddellade
WAARSCHUWING:
installatie fouten worden niet gedekt
door de fabrieksgarantie.
De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten
zoals weergegeven in figuur 9:
l Compartiment “1”: voor het voorwasmiddel;
l Compartiment “ ”: voor speciale
toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.;
WAARSCHUWING:
9
Gebruik enkel vloeibare producten, de
wasmachine is ingesteld om additieven
automatisch te doseren bij elke cyclus
gedurende de laatste spoeling.
1
2
l Compartiment “2”: voor wasmiddel.
Een vloeibaar wasmiddel cup is ook
voorzien IN SOMMIGE MODELLEN (fig. 10).
Om het te gebruiken, plaatst u deze in
bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar
wasmiddel in de trommel komen op het
juiste moment. De cup kan ook worden
gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel"
programma is geselecteerd.
10
WAARSCHUWING:
sommige
detergenten
zijn
niet
ontworpen voor gebruik in de
doseerlade maar zijn voorzien van
hun eigen doseersysteem die direct
wordt geplaatst in de trommel.
8
Laadtips
Wanneer je je was rangschikt, zorg
ervoor dat:
Voordat u een droogprogramma gebruikt
(WAS-DROGERS)
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
l Bespaar energie en tijd door een hoog
toerental te selecteren zodat het
watergehalte in de kledij vermindert alvorens
een droogprogramma te gebruiken.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
centrifugeren
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
l Alvorens wol te wassen, controleer aan
de hand van het fabriekslabel of het
kledingstuk in de machine mag gewassen
worden.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als zijnde
geschikt voor lage temperatuur wasbeurten.
Is wassen op een hoge temperatuur
noodzakelijk?
l Behandel
vlekken
voor
met
vlekkenverwijderaar of laat ingedroogde
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
9
NL
vlekken inweken in water alvorens het te
wassen dit om een heet wasprogramma
te voorkomen.
Spaar energie door het gebruik van lage
temperatuur bij het wasprogramma.
3. PRAKTISCHE TIPS
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen
speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig
de vakjes voor wasmiddelen en het filter.
Enkele tips over hoe de machine te
verplaatsen of over machines die lange tijd
niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven.
Lade reinigen
l Wij raden u aan de lade te reinigen om de
accumulatie van wasmiddel en restanten
te voorkomen.
l Om dit te doen, haal de lade schuin uit
met geringe kracht, maak hem schoon
met stromend water en plaats deze terug
in de houder.
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een
lange tijd, voer dan al het water uit de
buizen.
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Filter schoonmaken
zakken, voer het water volledig af in een
kom.
l De wasmachine is uitgerust met een
speciale filter die in staat is om grote
resten op te vangen, zoals knoppen of
munten, die de afvoer zouden kunnen
verstoppen.
l ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN:
Haal de kleine slang eruit, en haal het
dopje eraf om het achtergebleven water
te verwijderen.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u
klaar bent, plaats deze terug door deze
rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde
volgorde om alle onderdelen weer in elkaar
te zetten.
10
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
u klaar bent.
6. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
Deze wasmachine past automatisch het niveau
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
M
A
Programmakeuze
l Zet de wasmachine aan en selecteer het
gewenste programma.
L
l Stel de wastemperatuur indien nodig in
en druk op de gewenste "optie" knoppen.
I
DROGEN
Als u wilt dat de droogcyclus
automatisch begint na het wassen,
selecteert u het gewenste programma
met de DROOGEN SELECTIE knop.
Anderszijds is het mogelijk om de
wascyclus te beëindigen en vervolgens
te beslissen over het droogprogramma
en de lading.
G
H
E
C
D
F
A Programma selectieknop met
UIT positie (OFF)
B START/PAUZE knop
C UITGESTELDE START knop
D DROGEN SELECTIE knop /
STOOMFUNCTIE
E SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
F OPTIES knop
G TEMPERATUUR SELECTIE knop
H CENTRIFUGE SELECTIE knop
F+B START SMART TOUCH
G+H KNOPPENVERGRENDELING
I Digitale display
L DEUR BEVEILIGING
Indicatorlampje
M SMART TOUCH-gebied
l Druk op de START/PAUZE toets om te
beginnen wassen.
l Het bericht "End" verschijnt op het display
of de overeenkomstige led licht op aan
het einde van het programma.
Wacht
tot
het
lampje
DEUR
BEVEILIGING uit is gegaan voordat je
de deur opent.
l Schakel de wasmachine uit..
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuge: Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte van de
zekering/Netspanning: Raadpleeg de kenplaat.
11
B
NL
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
START/PAUZE knop
WAARSCHUWING:
Raak het scherm niet aan tijdens
het insteken van de stekker omdat
de machine het systeem instelt tijdens
de eerste seconden van het opstarten:
als u het scherm aanraakt, kan de
machine niet naar behoren werken. In
dit geval verwijdert u de stekker, en
herhaalt u de handeling.
Programma selectieknop
UIT positie (OFF)
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
de
l Druk hier om de geselecteerde cyclus te
starten.
Wanneer de START/PAUZE knop is
ingedrukt kan het starten enkele
seconden duren.
met
TOEVOEGEN
OF
VERWIJDEREN
VAN KLEDINGSTUKKEN NADAT HET
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)
Wanneer u de programmakiezer draait,
licht het display op en toont de
instellingen van het gekozen programma.
Voor energiebesparing zal aan het einde
van de cyclus of na een periode van
inactiviteit, het display niveau contrast
verlagen.
l Houd de START/PAUZE-knop ongeveer
2 seconden in (een indicatielampje en de
resterende tijd knippert, waaruit blijkt dat
het apparaat is onderbroken).
l Wacht
tot
het
lampje
DEUR
BEVEILIGING uit is gegaan voordat je de
deur opent.
NB: Om de machine uit te schakelen,
draait u de programmakiezer op de
stand UIT.
l Druk op START/PAUZE knop om de
Controleer het waterniveau voordat u
de deur opent om overstroming te
voorkomen.
geselecteerde cyclus te starten.
l Eens het programma is geselecteerd blijft
de programmakiezer op het geselecteerde
programma tot het einde van de cyclus.
l Wanneer het woord "End" verschijnt op
de display en het lampje DEUR
BEVEILIGING op off staat, is het mogelijk
om de deur te openen.
l Schakel de wasautomaat uit door de
keuzeknop op UIT te zetten.
l Nadat
u hebt kledingstukken hebt
toegevoegd of verwijderd, sluit de deur
en druk op de START/PAUZE (het
programma zal starten vanaf waar het
gebleven was).
HET PROGRAMMA ANNULEREN
l Om het programma te annuleren, stelt u
de schakelaar in de UIT stand.
l Wacht 2 minuten tot de veiligheid van de
deur is ontgrendeld.
De programmakiezer moet teruggeplaatst
worden naar de UIT positie op het
einde van de cyclus of voorafgaand aan
een volgend programma alvorens een
nieuwe cyclus te starten.
UITGESTELDE START knop
l Met deze knop kunt u de start van de
wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur.
12
droogte niveau via deze knop. Aan het
einde van het wasprogramma, zal de
geselecteerde droogcyclus automatisch
starten.
volgende procedure:
- Stel het gewenste programma in.
- Druk 1 keer op de knop om te activeren
(h00 verschijnt op het display) , druk
nog een keer om 1 uur uit te stellen
(h01 verschijnt op het display). De
vooraf ingestelde vertraging stijgt
telkens met 1 uur bij elke druk op de
knop tot maximaal 24u. Daarna
verschijnt terug 0u.
Als een wasprogramma wordt geselecteerd
dat niet compatibel is met automatisch
drogen, is het niet mogelijk om dit te
veranderen.
Je kan niet meer drogen dan de
maximale drooghoeveelheid wasgoed
aangegeven in de programmatabel,
anders wordt het wasgoed niet
voldoende gedroogd.
- Bevestig door op de START/PAUZE
knop te drukken. Het aftellen begint en
wanneer het klaar is zal het programma
automatisch starten.
l Als u de selectie wil verwijderen vóór de
start van het programma, drukt u
herhaaldelijk op de knop tot de lampjes
uit zijn of verander het programma naar
de UIT stand.
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te
annuleren door de programmakiezer op
UIT te zetten.
Als er een onderbreking is van
de stroomtoevoer wanneer de machine
in werking is, slaat een speciale
herinnering het geselecteerde programma
op en als de stroom wordt hersteld, gaat
het verder waar het gebleven was.
l Enkel drogen:
na
met
de
knop
het
juiste
droogprogramma te hebben gekozen
volgens de weefsels, is het mogelijk om
met deze toets een andere drogingsgraad
die verschilt van de standaard (met
uitzondering van wol droogprogramma) te
selecteren.
Selecteer de optieknoppen vóórdat
u de START/PAUZE- knop indrukt.
Wanneer een functie is geselecteerd
die niet geschikt is voor het
geselecteerde programma, dan zal
het indicatielampje eerst knipperen
en dan uitgaan.
l Als u de cyclus tijdens het drogen wil
verwijderen, druk ongeveer 3 seconden
op de knop.
WAARSCHUWING:
DROGEN SELECTIE knop /
STOOMFUNCTIE
nadat u het droogprogramma hebt
gedelete zal de afkoelfase beginnen.
Wacht ongeveer 10/20 minuten voor
het openen van de deur.
Met deze knop kunt u kiezen tussen twee
opties:
- DROGEN SELECTIE
l Wanneer het woord "End" verschijnt op
l Een automatische was / droog cyclus:
de display en het lampje DEUR
BEVEILIGING op off staat, is het mogelijk
om de deur te openen.
na de selectie van het wasprogramma
volgens het type wasgoed, selecteer het
13
NL
l Om de start uit te stellen volg de
De functie is geschikt voor max 1,5 kg
belading.
Het is ook mogelijk om het
droogproces te annuleren door de
programmakiezer op de UIT stand te
zetten. Het is noodzakelijk om te
wachten op het einde van de
afkoelfase (10/20 minuten) en het
lampje DEUR BEVEILIGING op off
staat alvorens de deur te openen.
SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen twee
verschillende opties, afhankelijk van het
gekozen programma:
- STOOMFUNCTIE
- SNELWAS
Na selectie van het "MAKKELIJK
STRIJKEN" -programma, kunt u kiezen uit
drie verschillende stoom intensiteiten, die
geschikt zijn voor droge of natte kleren en
volgens type stof:
Deze knop wordt actief wanneer u het
SNEL-programma selecteert (14/30/44 Min.).
U kunt hiermee de wastijd instellen op een
van de drie aangegeven tijden.
- Makkelijk strijken Synthetisch / Gemengd
(Standaard selectie) P1 op het display
verschijnt
Dit
programma
is
geschikt
voor
synthetische en gemengde kleding. Bij
natte kleren (d.w.z. na het wassen)
geschikt voor minder kreuken na het
centrifugeren, bij droge kleren helpt het
om het ideale vochtniveau te bereiken
voor gemakkelijk strijken. Medium tijd.
- Makkelijk strijken Katoen
(Slechts één druk op de knop) P2
verschijnt op het display
Dit programma wordt voorgesteld voor
katoenen kleding. Bij natte kleren (d.w.z.
na het wassen) geschikt voor minder
kreuken na het centrifugeren, bij droge
kleren helpt het om het ideale vochtniveau
te bereiken voor gemakkelijk strijken.
Medium tijd.
- Steam Refresh
(Twee keer op de knop drukken) P3
verschijnt op het display
Dankzij de stoom actie, zullen tijdens
deze cyclus de kleren minder kreuken en
opgefrist zijn na gebruik. Het programma
bestaat uit een startfase waarin de stoom
werkt en een finale fase waarin het
overtollige vocht wordt verwijderd om
daarna uw kleding onmiddellijk te kunnen
gebruiken. Deze cyclus is geschikt voor
droge kleren.
14
- VLEKKENNIVEAU
l Zodra het programma geselecteerd is
wordt de wastijd voor dit programma
automatisch getoond.
l Met deze functie kunt u kiezen tussen
drie niveaus van wasintensiteit, waarbij
de lengte van het programma wordt
aangepast aan hoe vuil de stof is
geworden (deze functie kan slechts bij
een aantal programma’s geselecteerd
worden, zoals aangegeven in de
programmatabel).
OPTIES knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen drie
verschillende opties:
- VOORWAS
l Met deze optie kan u de kleding
voorwassen, dit is zeer praktisch bij
het wassen van heel vuile kleding (kan
enkel bij
sommige
programma’s
gebruikt worden, zoals aangeduid in de
lijst met programma’s).
l Wij raden u aan om enkel 20% van
de aanbevolen
hoeveelheid
die
aangeduid st aat op het wasmiddel te
gebruiken.
specifieke informatie bevat, is het
mogelijk
om
de
maximale
centrifugesnelheid te gebruiken die het
wasprogramma aangeeft.
l Met deze optie (alleen beschikbaar bij
bepaalde programma's) kan u de kleding
wassen in een veel grotere hoeveelheid
water gecombineerd met een aangepaste
werking centrifugecycli, waar het water
wordt gevuld en geleegd. Op die manier
zal je kledingstukken schoonmaken en
spoelen tot in de perfectie, zodat het
wasmiddel perfect oplost en zorgt voor
een efficiënte reiniging.
Om schade aan de stof te voorkomen,
is het niet mogelijk om de snelheid
van een programma hoger in te stellen
dan de maximumsnelheid.
l Deze functie is ontwikkeld voor mensen
met een delicate en gevoelige huid, die
bij
een
minimum
aan
resterend
wasmiddel irritaties of allergieën kunnen
krijgen.
l Om het centrifugeprogramma opnieuw te
l We adviseren ook om deze functie te
l Het is mogelijk om de snelheid aan te
activeren, drukt u op de knop totdat u de
snelheid heeft bereikt die u wilt instellen.
passen zonder de machine te pauzeren.
gebruiken voor zeer vuile kinderkledij,
waarvoor veel wasmiddel is gebruikt, of
voor artikelen bestaande uit badstof
waarvan de vezels meestal de neiging
hebben om het detergent vast te houden.
Een te hoog gehalte wasmiddel kan
een teveel aan schuim veroorzaken.
Als het apparaat te veel schuim
detecteert,
dan
kan
het
de
centrifugeerfase overslaan of de
waterconsumptie verhogen.
- HYGIÈNE+
Deze functie kan alleen geactiveerd worden
bij een temperatuur van 60°C, en zorgt
ervoor dat u uw kleren kunt wassen terwijl
de temperatuur gedurende de hele was
hetzelfde blijft.
Dit apparaat is voorzien van een
speciaal elektronisch mechanisme dat
het centrifugeerprogramma annuleert
wanneer de lading uit balans is. Dit
vermindert geluid en trillingen in de
machine en verlengt de levensduur.
TEMPERATUUR SELECTIE knop
l Met deze knop kunt u de wastemperatuur
wijzigen.
l Om de stof te beschermen is het niet
mogelijk om de temperatuur hoger in te
stellen dan de maximumtemperatuur voor
ieder programma.
START SMART TOUCH
l Wanneer u een koude was wilt draaien
dan moeten alle indicators uitstaan.
Tegelijkertijd de knoppen START/PAUZE
en OPTIES indrukken maakt het mogelijk
om de cyclus te starten die reeds door de
App is gedownload naar de Smart Touch
positie en die eerder is geselecteerd door
middel van de programmaknop (zie de
speciale sectie van de gebruikershandleiding).
CENTRIFUGE SELECTIE knop
l Door op deze knop te drukken kunt
u de centrifugesnelheid aanpassen of
centrifugeren uitschakelen als u dat wenst.
15
NL
l Als het label op de kleding geen
- AQUAPLUS
l Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
KNOPPENVERGRENDELING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
l Door ongeveer 3 seconden tegelijkertijd
de knoppen TEMPERATUUR SELECTIE
en CENTRIFUGE SELECTIE ingedrukt te
houden, kunt u de knoppen vergrendelen.
Zo kunt u voorkomen dat er per ongeluk
wijzigingen aan het programma worden
aangebracht tijdens het wasprogramma.
l De knoppenvergrendeling kan geannuleerd
worden door de twee knoppen opnieuw in
te drukken of door het apparaat uit te
schakelen.
Digitale Display
Op de display kunt u permanent aflezen wat
de status is van de machine.
3
1 2 564 8
9
2) CENTRIFUGE SNELHEID
Dit geeft de centrifuge snelheid van het
geselecteerde programma weer, die kan
gewijzigd worden of toegestaan met de
gerelateerde knop.
3) TEMPERATUUR SELECTIE
INDICATORLAMPJES
Dit laat de wastemperatuur zien van het
geselecteerde programma. Deze kan
gewijzigd worden door de relevante knop in
te drukken (indien toegestaan voor het
programma).
Als u een koude was wilt draaien, moeten
alle indicatoren uitstaan.
4) CYCLUS DUURTIJD
10
l Wanneer
een
programma
wordt
geselecteerd zal automatisch op het
display de cyclusduur verschijnen, die
kan
variëren
afhankelijk
van
de
geselecteerde opties.
7
l Zodra het programma gestart wordt, blijft
1) BEVEILIGING DEUR GETUIGENLAMPJE
l Het symbool geeft weer dat de deur
vergrendeld is.
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
l Het apparaat berekent de tijd tot het
de
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de
deur gesloten, dan zal de indicator een
paar keer pinken en dan oplichten.
Als de deur niet goed gesloten is, zal
de indicator 7 seconden lang blijven
pinken, daarna zal het programma
automatisch beeindigd worden. In dit
geval, sluit u de deur goed en drukt u
op START/PAUZE.
einde van het geselecteerde programma
op basis van een standaard belasting
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert
de tijd volgens de omvang en
samenstelling van de lading.
l Als u gekozen hebt voor de automatische
was/droog cyclus zal op het einde van de
wasbeurt nog de volledige droogtijd tot
het einde worden weergegeven op het
display.
5) VLEKKEN LEVEL INDICATORLAMPJE
Dit
lampje
laat
zien
dat
knoppenvergrendeling is ingeschakeld.
16
u voortdurend op de hoogte van de
resterende tijd tot het einde van de
wasbeurt.
de
- de aanwezigheid van lederen stoffen
wordt herkend, en de hoeveelheid water
wordt verhoogd tijdens het spoelen,
indien nodig.
l Bij de modellen met de Wi-Fi optie, zal dit
symbool weergeven dat de Wi-Fi aanstaat.
l Voor alle informatie over de functionaliteit
- de centrifuge snelheid wordt aangepast
aan de hoeveelheid was om een gebrek
aan evenwicht te vermijden.
en de instructies voor een eenvoudige
configuratie van de Wi-Fi, verwijzen wij
u naar de sectie "Download" op
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
9) DROGEN SELECTIE INDICATORLAMPJES
7) STOOM INDICATORLAMPJE
De indicatoren geven de mate van drogen
weer die kunnen worden geselecteerd door
de betreffende knop:
Het lampje geeft de selectie aan van de
toepasselijke optie.
Automatische droog programma’s
8) Kg Check (functie alleen actief op
sommige programma's)
EXTRA DROOG
(Geschikt voor handdoeken, badjassen
en volumineuze ladingen).
l Tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma, zal het symbool "Kg
Check" opgelicht blijven terwijl de
intelligent sensor de was zal wegen, en
de juiste wastijd, de hoeveelheid water en
het vermogen zal aanpassen.
STRIJK DROOG
(De was is strijkklaar).
KASTDROOG
(voor kledingstukken die onmiddellijk
in de kast worden gelegd zonder te
strijken).
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg
Check" ervoor dat de hoeveelheid was in
de trommel wordt weergegeven, en
tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma:
Getimede droogprogramma’s
Ze kunnen worden gebruikt om
getimede droogprogramma’s selecteren.
- de juiste hoeveelheid water wordt
toegevoegd;
Koelfase
- de duur van het wasprogramma wordt
bepaald;
-
het spoelen
naargelang de
gewassen;
Wordt ingeschakeld tijdens de
laatste afkoelperiode, in de laatste
10/20 minuten van elk droogfase.
wordt gecontroleerd
stoffen die worden
10) OPTIES INDICATORLAMPJES
Het indicatielichtje geeft de optie weer dat u
geselecteerd heeft met de gerelateerde
knop.
- het aantal toeren wordt aangepast aan
het type stof dat wordt gewassen.
17
NL
6) Wi-Fi (bij sommige modellen)
l Cycli – Voor het downloaden en gebruiken
SMART TOUCH
van nieuwe programma’s.
Dit apparaat is uitgerust met Smart Touchtechnologie, waardoor het, door middel van
de smartphone-App, kan communiceren
met smartphones die beschikken over een
Android-besturingssysteem en een NFCfunctie (Near Field Communication).
l Download de Candy simply-Fi-applicatie
l Smart Care – Speciale programma’s voor
controle apparaat, Auto-Clean-functie en
hulp bij problemen oplossen.
l Mijn statistieken – Wasstatistieken en
tips voor efficiënter gebruik van de
machine.
op uw smartphone.
Voor informatie over de mogelijkheden
van Smart Touch en een DEMO van de
App kijkt u op:
www.candysmarttouch.com
De
Candy
simply-Fi
App
is
beschikbaar
voor
tablets
en
smartphones met zowel Android als
iOS. Maar alleen met Androidapparaten met NFC-technologie kunt
u het maximale uit de Smart Touchtechnologie halen. Zie onderstaand
schema:
Android-smartphone
met NFC-technologie
Interactie met het
apparaat + inhoud
Android-smartphone
zonder NFC-technologie
Alleen inhoud
Android Tablet
Alleen inhoud
Apple iPhone
Alleen inhoud
Apple iPad
Alleen inhoud
SMART TOUCH GEBRUIKEN
EERSTE
apparaat
–
Registreren
Zoek en activeer de NFC-functie in het
menu "Wireless & Netwerken" in het
"Instellingen"-menu van uw Androidsmartphone.
Het activeerproces van de NFCfunctie verschilt per model en per
versie van Android. Raadpleeg de
handleiding van uw smartphone voor
meer informatie.
De bediening en het beheer van het
apparaat d.m.v. de App is alleen mogelijk
als u in de buurt bent van het apparaat:
bediening op afstand is niet mogelijk
(bv.: vanuit een andere kamer of van
buiten het huis).
l Zet de knop van het apparaat op de
Smart Touch-positie om de sensor op
het dashboard in te schakelen.
l Open de App, maak een gebruikersprofiel
FUNCTIES
Dit zijn de belangrijkste functies van de
App:
l Stem assistentie – Helpt bij de keuze
van het juiste wasprogramma met slechts
drie
spraakcommando’s
(kleren/stof,
kleur, vlekkenniveau)
18
GEBRUIK
aan en registreer uw apparaat door
de instructies op het scherm of de
"Snelgids"-handleiding op de machine te
volgen.
Meer informatie, veelgestelde vragen,
en een video over registreren vindt u op:
www.candysmarttouch.com/how-to
OPMERKINGEN:
l Wanneer u het apparaat wilt beheren met
Plaats uw smartphone met de NFCsensor op de achterkant ter hoogte
van het Smart Touch-logo op uw
apparaat (zie afbeelding hieronder).
de App moet u altijd de Smart Touchmodus inschakelen door de knop naar de
juiste stand te draaien.
l Wees zeker dat u uw GSM heeft
ontgrendeld (voor een mogelijke stand-by
modus) en dat u uw NFC-functie
geactiveerd heeft; anders volgt u de
vorige aangehaalde stappen.
l Wanneer u gaat wassen: doe was en
wasmiddel in de machine en sluit de
deur.
Als u de positie van uw NFC-antenne
niet weet, beweeg de smartphone in
een cirkelvormige beweging over het
Smart Touch-logo totdat de App de
verbinding
bevestigt.
Om
de
overdracht van data succesvol te
laten verlopen is HET ESSENTIEEL
OM UW SMARTPHONE OP HET
BEDIENINGSPANEEL TE HOUDEN
TIJDENS DE PAAR SECONDEN VAN
DE PROCEDURE; een bericht op het
toestel zal u informeren over de juiste
uitkomst van de operatie en advies
wanneer het mogelijk is om de
smartphone weg te halen.
l Selecteer de gewenste functie in de
App (bv.: een programma starten,
Controleprogramma laden, statistieken
bijhouden, etc…).
l Volg de instructies op uw GSM-display,
HOUD, zoals gevraagd door de app UW
GSM OP het Smart Touch logo dat zich
op het bedieningspaneel bevindt.
Telefoonhoesjes of metalen stickers
op uw smartphone kunnen de
gegevensverbinding tussen apparaat
en telefoon beïnvloeden. Verwijder
deze indien nodig.
De vervanging van enkele onderdelen
van uw smartphone (bvb. Achterkant,
batterij, etc…) met niet originele
stukken zou kunnen resulteren in een
NFC antenne verwijdering, waardoor
het volledig gebruik van de App
voorkomen wordt.
l Met het oog op het heropstarten van een
cyclus, die reeds in de stand Smart
Touch werd gedownload, schakel dan de
draaiknop om tot de gelijknamige positie
en druk tegelijkertijd op de knoppen
START/PAUZE en OPTIES, zoals
weergegeven op het bedieningspaneel.
19
NL
NA HET EERSTE GEBRUIK
Programma tabel
1)
(MAX.) *
2
(zie bedieningsscherm)
PROGRAMMA
(MAX.)
Makkelijk
strijken
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
4)
Tegen
4
allergie
Perfect Rapid 4)
2
59 Min.
3 3,5 4
4 4,5 5
5
60°
2 2,5 3
3 3,5 3,5
40°
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
10 10
90°
Delicaat
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Spoelen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afvoeren +
Centrifugeren
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wol/Zijde
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Wol
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
3) 4)
Katoen**
(drogen)
Gemengd
(drogen)
Katoen
(drogen)
Was en Droog
59 Min.
2)
4)
7
5
8
5
8
9
6
6
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
40°
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
3
2
-
14' 1
Snel
1
( )
-
Instelbare functie van de knop die u moet selecteren om te communiceren met de
smartphone-App en om de wasprogramma’s te downloaden (zie ook het corresponderende
hoofdstuk). In de fabriek wordt het standaardprogramma Auto-Clean (Automatisch
Schoonmaken) ingesteld; het programma om de machine schoon te houden.
20
2)
voor
automatisch
DE
EN
TEST
50229
Drogen
Eerst drogen met A kg (de belading
bestaat uit: kussenslopen en handdoeken).
Selecter katoendroogprogramma (
hangdroog (
).
)
Tweede drogen met B kg (de belanding
bestaat uit lakens en handdoeken:
Selecteer het katoen droogprogramma
(
) en hangdroog (
).
Alleen als de VOORWAS optie
geselecteerd
is
(beschikbare
programma’s met VOORWAS optie).
Capaciteit
(wasseng)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Eerst
drogen
Tweede
drogen
Bij het selecteren van een programma
wordt op het scherm de aanbevolen
wastemperatuur getoond. Deze kan
gewijzigd worden (indien toegestaan
voor het programma) door de
corresponderende knop te gebruiken.
Het is niet mogelijk om de temperatuur
te verhogen boven de maximum
toegestane temperatuur.
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
Om de duur van het wasprogramma
en de intensiteit te veranderen
gebruikt u de VLEKKENNIVEAU knop.
NL
Programma’s
drogen.
Gebruik het programma** met de
maximale vervuilingsgraad geselecteerd
maximum
toerental
en
een
max
temperatuur van 60°C. Het programma
wordt ook aanbevolen voor een test met
een lagere temperatuur.
21
4)
Wassen
(Alleen voor modellen met vloeibaar
wasmiddel compartiment)
Wanneer slechts een beperkt
aantal artikelen vlekken hebben
die behandeling met vloeibare
bleekmiddelen vereisen, kunnen
vlekken vooraf verwijderd worden
in de wasmachine. Giet het
bleekmiddel in het bleekwater
containervakje
"2"
in
de
wasmiddellade en stel het speciale
programma SPOELEN in. Als deze
fase is beëindigd, draait u de
programmakiezer op de UIT stand,
voeg de rest van de kledij toe en ga
door met een normale was op het
meest geschikte programma.
1)
Selecteer één van de drie snelle
programma's beschikbaar 14 ', 30'
en 44 ' met de SNEL-knop.
INFORMATIE
VOOR
LABORATORIA (Ref.
Standaarden)
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
* De maximale toegestane hoeveelheid van
de lading van droge kleren hangt af van
het gebruikte model (zie bedieningspaneel).
( )
3)
Programma’s
WAARSCHUWING:
Om verschillende soorten stoffen en
verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen
heeft de wasmachine specifieke programma's
die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel).
WASSEN
Makkelijk strijken
Dit exclusieve programma maakt gebruik
van een stoombehandeling die het mogelijk
maakt de plooien te verminderen en de
vezels te ontspannen om het ideale
vochtgehalte te bereiken om perfect
strijken te vergemakkelijken.
Via een speciale knop is het mogelijk om
drie verschillende intensiteitsniveaus te
selecteren en aan te passen voor droge of
natte artikelen, en derhalve ook voor het
type stof.
Mix Power Systeem +
De wasmachine is uitgerust met een
innovatieve pre-mix van wasmiddel en
water. Een waterstraal onder hoge druk
spuit deze mix onmiddelijk in de lading.
In de eerste fase van het wasprogramma
helpt de hogedrukstraal het wasmiddel te
injecteren tot in de vezels van de kleding
om het vuil te verwijderen en het beste
wasresultaat te garanderen.
Het "Mix Power System +" zorgt, tijdens
het spoelen, ook voor een complete
verwijdering van wasmiddelresten om u
was nog schoner te maken.
Perfect Mix
Dit programma maakt het mogelijk om
verschillende stoffen in type en kleur
allemaal
samen
te
wassen.
De
rotatiebeweging van de trommel en het
waterpeil worden geoptimaliseerd, zowel
tijdens het wassen als tijdens de spoelfase.
De nauwkeurige rotatie verzekert minder
kreuken in het weefsel. Dankzij de "Mix
Power
System
+"
technologie,
is
wasoptimalisatie mogelijk.
22
Nieuwe
gekleurde
kledingstukken
moeten afzonderlijk voor de eerste
wasbeurt worden gewassen.
Meng
nooit
stoffen.
NIET
KLEURECHTE
Tegen allergie
Dit programma zorgt voor een diepe
reiniging, een effectieve hygiënische en
anti-allergische
werking
dankzij
een
geoptimaliseerde cyclus op het gebied van
temperatuur en spoelcycli. Het elimineert
allergenen en restanten van detergent.
Ideaal in het geval van een gevoelige huid.
Het is geschikt voor katoenen kleding, die
op 60°C kan gewassen worden en is
geschikt voor een eerder kleine belading.
Perfect Rapid 59 Min.
Dit speciaal ontworpen programma zorgt
voor de beste waskwaliteit in een zo snel
mogelijke tijd. Dit programma is ontworpen
voor een kleine lading was (zie lijst met
programma’s).
Snel (14/30/44 Min.)
Wascyclus
voorgesteld
voor
kleine
hoeveelheden en licht bevuild. Met dit
programma is het aanbevolen om de
hoeveelheid wasmiddel bij normaal gebruik
te verminderen om onnodige verspilling te
voorkomen. Het SNEL-programma selecteren
en op de knop drukken met de drie beschikbare
programma's.
Katoen
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik.
Delicaat
Dit programma wisselt momenten van
activiteit af met pauzes en is bijzonder
geschikt voor het wassen van fijne stoffen.
De wascyclus en spoelingen worden
uitgevoerd met een hoog waterniveau om
de beste prestaties te garanderen.
De wol droogcyclus van deze machine is
goedgekeurd door "The Woolmark Company"
voor het drogen van machine wasbare wollen
producten op voorwaarde dat de producten
worden gewassen en gedroogd volgens de
instructies op het kledinglabel en geschikt
bevonden door de fabrikant van deze machine.
Het
Woolmark-symbool
is
een
geregistreerd label in talrijke landen.
M1715
Afvoeren + Centrifugeren
Het programma voltooit de afvoer en het
maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om
het centrifugeren te annuleren of te
verminderen
met
de
CENTRIFUGE
SELECTIE toets.
Gemengd
Het lage temperatuur droogprogramma wordt
aanbevolen voor kunststoffen en gemengde
vezels (altijd kijken naar het instructielabel).
Katoen
Hoge temperatuur droogprogramma aanbevolen
voor katoen en linnen items (altijd kijken naar het
instructielabel).
Was en Droog 59 Min.
Wanneer u slechts een paar items wil wassen en
drogen kan dit 59 minuten programma u veel tijd
besparen! Geschikt voor een lichte 1,5 kg wasgoed
(bijv. 4 shirts) of licht vuile stoffen. Deze cyclus zal
uw kleding wassen, spoelen, centrifugeren en
drogen in minder dan een uur. Wij raden u aan de
dosis wasmiddel te verlagen bij gebruik van dit
programma om verspilling te voorkomen.
Wol/Zijde
Dit programma maakt mogelijk een delicate
wascyclus mogelijk, met name geschikt voor
kledingstukken opgegeven als "Machinewasbaar", wollen stoffen en wasgoed
gemaakt van zijde of gespecifieerd als
"Was als zijde" op het stoflabel.
DROGEN
WAARSCHUWING:
dispensers gebruikt voor geconcentreerde
poeders en vloeibare wasmiddelen moet
worden verwijderd uit de trommel vóór de
aanvang van het droogprogramma.
SMART TOUCH
De trommel verandert van richting tijdens
het drogen om te voorkomen dat de was
gaat klitten. Koele lucht wordt gebruikt
tijdens de laatste 10/20 minuten van de
droogcyclus om kreuken te minimaliseren.
Instelbare functie van de knop die u selecteert
wanneer u een instelling van de App naar de
machine wilt verplaatsen, en om een wasprogramma
te downloaden/starten (zie het corresponderende
hoofdstuk en de gebruikershandleiding van de App
voor meer informatie). De Smart Touch-functie
heeft het standaardprogramma "Auto-Clean", dat
ervoor zorgt dat de trommel schoon blijft, dat
geurtjes verwijderd worden en dat de levensduur
van de machine verlengd wordt. Zorg ervoor dat u
het "Auto-Clean"-programma start zonder kleren
in de machine, en gebruik alleen poederwasmiddel.
Laat de deur aan het einde van het programma
open om de trommel te laten drogen. Het wordt
aanbevolen om dit programma na iedere 50
wasbeurten uit te voeren.
Wol
Droogprogramma op lage temperatuur,
ideaal om wollen kleren te drogen met
maximale zorg en zachtheid, waardoor
stoffen niet gaan samenklitten en vilten
wordt vermeden. We suggereren om
kleding binnenste buiten te keren voor het
drogen. De timing is gerelateerd aan de
hoeveelheid van de belading en het
toerental gekozen vóór het wassen. De
cyclus is geschikt voor kleine belading van
max 1 kg (3 truien).
23
NL
Spoelen
Dit programma voert 3 spoelgangen met
een tussenliggende centrifuge (die kan
worden verminderd of met behulp van de
juiste knop geannuleerd). Het wordt
gebruikt voor het spoelen van elk type stof,
bijvoorbeeld na een wasbeurt met de hand
uitgevoerd.
l Alleen droog pre-gesponnen was.
7. DROOGCYCLUS
l De opgegeven indicaties zijn algemeen,
dus enige oefening is nodig voor het
beste droogresultaat.
l Wij raden bij het eerste gebruik een
lagere droogtijd dan aangegeven aan, om
zo de mate van droogheid nodig vast te
stellen.
l Wij adviseren een lage temperatuur voor
niet gemakkelijk te drogen stoffen die
rafelen, zoals tapijten of kleding met een
diepe inkeping, om luchtkanaalverstopping
te voorkomen.
l Wij adviseren u het wasgoed te sorteren
op de volgende manieren:
- aan de hand van droogzorgsymbolen
op de kledinglabels
l Open de deur.
l Vul niet meer wasgoed
aan dan de
maximale droogbelading aangegeven in
de programmatabel. In geval van grote
items (bijv. vellen) of zeer absorberende
artikelen (bijvoorbeeld handdoeken of
jeans), is het een goed idee om de
belasting te verminderen.
l Sluit de deur.
l Draai de programmakeuzeknop naar het
meest geschikte droogprogramma voor
uw wasgoed.
l De wasdroger kan de volgende soorten
drogen uit voeren:
- Lage
Geschikt voor droogkast.
Geschikt voor droogkast op hoge
temperaturen.
Geschikt voor droogkast op lage
temperaturen.
Niet geschikt voor de droogkast.
temperatuur
droogprogramma
aanbevolen voor wollen stoffen (
symboolprogramma).
- Lage temperatuur droogprogramma
aanbevolen voor gemengde stoffen
(Kunststof / katoen) synthetische stoffen
(
symboolprogramma).
- Hoge temperatuur droogprogramma
aanbevolen voor katoen, badstof,
Als de stof geen wasvoorschrift heeft,
moet worden aangenomen dat het niet
geschikt is voor het drogen.
linnen, hennep stoffen, enz. .. (
symboolprogramma).
l Selecteer de mate van droogte die u
- Door grootte en dikte
Wanneer het wasgoed groter is dan de
droogcapaciteit, trieer de kleren op dikte
(bv handdoeken van dun ondergoed).
- Per type stof
Katoen / linnen: handdoeken, katoenen
jersey, bed-en tafellinnen.
Synthetisch:
blouses,
overhemden,
overalls, enz. gemaakt van polyester of
polyamide, evenals voor gemengd katoen /
synthetisch.
24
Op de juiste manier drogen
nodig heeft:
EXTRA DROOG
(Geschikt voor handdoeken, badjassen
en volumineuze ladingen).
STRIJK DROOG
(De was is strijkklaar).
KASTDROOG
(voor kledingstukken die onmiddellijk
in de kast worden gelegd zonder te
strijken).
l Het
droogprogramma indicatielampje
gaat branden, totdat de cool-down fase
zal beginnen en de overeenkomstige
indicator zal oplichten.
te selecteren, druk op de DROGEN
SELECTIE knop totdat de gewenste
tijdindicator oplicht.
l Als het programma klaar is verschijnt het
Bij
selectie
van
het
wol
droogprogramma, is het niet mogelijk
af te wijken van de standaard
ingestelde droogtegraad.
woord "End" op het display. Na 5
minuten zal het apparaat in standbymodus gaan (op bepaalde modellen,
toont het display twee regels).
l De wasdroogcombinatie berekent de tijd
l Schakel
de machine uit door de
programmakiezer op de stand UIT te
plaatsen.
die nodig is voor het drogen en de
resterende hoeveelheid vocht in de was,
in verhouding tot de belading en het
gekozen droogteniveau.
l Open de deur en verwijder de was.
l Controleer of de kraan is ingeschakeld en
dat de afvoerslang goed geplaatst is.
l Draai de kraan dicht.
ANNULERING VAN HET DROOGPROGRAMMA
WAARSCHUWING:
l Om het drogen programma te annuleren,
Droog geen voorwerpen met speciale
bekleding
(bijv.
Dekbedden,
gewatteerde anoraks, enz.) of zeer
delicate stoffen.
Als kledingstukken drip / droog zijn,
minder items drogen om kreuken te
voorkomen.
houdt u de DROGEN SELECTIE
ongeveer 3 seconden in.
WAARSCHUWING:
Na het opheffen van het droogprogramma,
zal de cool-down fase beginnen en
moet u ongeveer 10/20 minuten wachten
voordat u de deur opent.
l Druk op de START/PAUZE knop (op het
display
verschijnt
droogtijd).
de
resterende
Voor de juiste werking van het apparaat,
is het beter de droogfase niet te
onderbreken, tenzij het echt nodig is.
Het apparaat berekent de tijd tot
het einde van het geselecteerde
programma op basis van een
standaard belasting tijdens de cyclus,
het apparaat corrigeert de tijd volgens
de omvang en samenstelling van de
lading.
Tijdens de droogfase zal de trommel
versnellen naar een hogere snelheid
om de belasting te verdelen en om het
droogproces te optimaliseren.
25
knop
NL
l Als u een getimed droogprogrammawenst
l Als u een getimed droogprogrammawenst
8. AUTOMATISCHE
WAS/DROOGCYCLUS
te selecteren, druk op de DROGEN
SELECTIE knop totdat de gewenste
tijdindicator oplicht.
Beperkt
u
tot
de
maximale
drooghoeveelheid wasgoed volgens
de programmatabel, anders wordt het
wasgoed niet voldoende volgens uw
wensen gedroogd.
l Druk op de START/ PAUZE knop.
l Aan het einde van de wasfase geeft het
display de resterende droogtijd weer.
- Wassen
l Open de lade, kies het wasmiddel en
gebruik de juiste hoeveelheid.
l Raadpleeg de lijst van de wasprogramma's
volgens de te wassen stoffen (bijv. zeer
vuil katoen) en draai de keuzeknop op het
gewenste programma.
l Stel de wastemperatuur in indien nodig.
droogprogramma indicatielampje
gaat branden, totdat de cool-down fase
zal beginnen en de overeenkomstige
indicator zal oplichten.
l Als het programma klaar is verschijnt het
woord "End" op het display. Na 5
minuten zal het apparaat in standbymodus gaan (op bepaalde modellen,
toont het display twee regels).
l Schakel
de machine uit door de
programmakiezer op de stand UIT te
plaatsen.
l Druk op de optie-knoppen (indien nodig).
l Controleer of de kraan is ingeschakeld en
dat de afvoerslang goed geplaatst is.
l Open de deur en verwijder de was.
l Draai de kraan dicht.
- Drogen
l Selecteer de mate van droogte die u
nodig heeft:
EXTRA DROOG
(Geschikt voor handdoeken, badjassen
en volumineuze ladingen).
ANNULERING VAN HET DROOGPROGRAMMA
l Om het drogen programma te annuleren,
houdt u de DROGEN SELECTIE
ongeveer 3 seconden in.
knop
WAARSCHUWING:
Na het opheffen van het droogprogramma,
zal de cool-down fase beginnen en
moet u ongeveer 10/20 minuten wachten
voordat u de deur opent.
STRIJK DROOG
(De was is strijkklaar).
KASTDROOG
(voor kledingstukken die onmiddellijk
in de kast worden gelegd zonder te
strijken).
Door het wolprogramma te selecteren
is
alleen
de
standaarddroogte
beschikbaar.
26
l Het
Voor de juiste werking van het apparaat,
is het beter de droogfase niet te
onderbreken, tenzij het echt nodig is.
Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht
hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen.
ALLEEN VOOR SMART TOUCH-MODELLEN.
Met het Controleprogramma van de Candy simply-Fi-App kunt u op ieder moment
het functioneren van het apparaat controleren. Het enige dat u nodig heeft is een
Android smartphone met NFC-technologie. Meer informatie vindt u in de App.
Bij een foutmelding op het scherm van het apparaat (een code of knipperende
lampjes) opent u de App en houdt u uw smartphone met NFC tegen het Smart
Touch-logo op het dashboard. Nu kunt u de map openen waarin informatie staat
over de oplossing van het probleem.
FOUTMELDINGEN
l Modellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de
letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2).
l Modellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak
als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee
keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Getoonde
Foutmelding
E2 (met display)
LEDs knipperen 2x
(zonder display)
E3 (met display)
LEDs knipperen 3x
(zonder display)
E4 (met display)
LEDs knipperen 4x
(zonder display)
E7 (met display)
LEDs knipperen 7x
(zonder display)
Andere code
Mogelijke oorzaken en oplossingen
De machine krijgt geen water.
Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat.
Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of
bekneld is.
Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie).
Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van
de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet
verstopt.
De wasmachine voert het water niet af.
Zorg dat het filter niet verstopt zit.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is.
Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het
water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak
wel wegloopt.
Er is te veel schuim en/of water.
Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen
producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine.
Deurprobleem.
Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet
blokkeren.
Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur.
Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut.
Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt,
neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of
reparateur.
27
NL
9. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
ANDERE PROBLEMEN
Probleem
De wasmachine
werkt of start niet.
Water lekt op de vloer
uit de machine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Harde
trillingen/geluiden
tijdens het
centrifugeren.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit.
Zorg dat de wasmachine aanstaat.
Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact
werkt.
De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht.
Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was
en of de startknop is ingedrukt.
Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat.
Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in
dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht.
Zorg dat het filter goed dicht zit.
Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine:
• De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd
toeneemt.
• Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen.
• Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen.
Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal
dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het
programma.
Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal
minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3.
Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg
ervoor dat deze niet aanstaat.
Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet
aanstaan.
Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint
met centrifugeren.
De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien
nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het
betreffende hoofdstuk.
Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en
kabelhulzen verwijderd zijn.
Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten
(muntjes, hangers, knopen, etc…).
De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door
elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating
van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die
niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of
doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.
28
Garantie
De garantie voor dit product is geldig
onder de voorwaarden die op het
certificaat staan dat bij dit product
geleverd is. Het garantiecertificaat moet
goed ingevuld en bewaard worden,
zodat het getoond kan worden bij
officiële servicecentra indien nodig.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
Als het probleem blijft bestaan of wanneer
u denkt dat er een defect is, neem dan zo
snel mogelijk contact op met een officieel
servicecentrum.
Het wordt aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen te gebruiken die
verkrijgbaar
zijn
bij
onze
officiële
servicecentra.
Door het plaatsen van de
markering
op dit product, verklaren wij, op onze
eigen verantwoordelijkheid, alle Europese
veiligheids-, gezondheids- en milieueisen na te leven opgesteld in de
regelgeving geldig voor dit product.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
29
NL
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
Obrigado por ter escolhido uma máquina de
lavar roupa Candy. Estamos confiantes de
que este electrodoméstico o vai ajudar, no
dia-a-dia, a lavar e cuidar das suas roupas,
mesmo as mais delicadas, de forma
bastante segura.
Leia este manual cuidadosamente para
uma utilização correcta e segura do
electrodoméstico e para que possa usufruir
de dicas úteis para uma eficiente
manutenção do aparelho.
REEE contém substâncias poluentes (que
podem trazer consequências negativas para o
meio ambiente) e componentes básicos (que
podem ser reutilizados). É importante ter os
REEE submetidos a tratamentos específicos, a
fim de remover e eliminar adequadamente todos
os componentes poluentes e recuperar e reciclar
todos os materiais. Os consumidores podem
desempenhar um papel importante no sentido
de garantir que os REEE não se tornem num
problema ambiental. Para isso é essencial seguir
algumas regras básicas:
l REEE não devem ser tratadas como lixo
Comece a usar a máquina de lavar
roupa apenas depois de ler cuidadosamente
estas instruções. Recomendamos que tenha
sempre este manual à mão e em boas
condições para que possa ser entregue a
futuros proprietários do aparelho.
Por favor verifique se o aparelho é fornecido com
o manual de instruções, contactos do Serviço
Técnico, etiqueta e certificado de eficiência
energética. Verifique também se as fichas,
curvas de tubos de descarga, bandejas e
gavetas de detergentes estão incluídos e se não
falta nenhum desses componentes, pois é
importante que os tenha consigo.
Cada produto está identificado com um código
único de 16 dígitos, também intitulado de
número de série, impresso no autocolante do
produto, em local visível, ou nos documentos
que acompanham o electrodoméstico. Este
número de código é uma espécie de bilhete de
identidade do produto que vai ser necessário
para registar o seu produto e sempre que
necessite da assistência técnica da Candy.
Questões ambientais
l REEE devem ser entregues nos pontos de
coleta próprios geridos pelo município ou por
empresas especializadas para o efeito. Em
alguns países a recolha de REEE de grandes
dimensões podem ser alvo de recolha ao
domicílio.
Em muitos países, quando se adquire um novo
aparelho, o antigo pode ser devolvido na loja ou
recolhido pelo retalhista sem custos para o
consumidor, desde que o equipamento seja de
um género semelhante.
Indice
1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS
2. INSTALAÇÃO
3. DICAS PRÁTICAS
4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E PROGRAMAS
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos
de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
30
doméstico.
7. CICLO DE SECAGEM
8. CICLO AUTOMÁTICO
LAVAGEM/SECAGEM
9. AVARIAS E GARANTIA
l Este
electrodoméstico foi concebido
para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares,
tais como:
− Pequenas cozinhas de staff
em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho;
− Turismo rural ou de habitação;
− Por clientes alojados em
hotéis, motéis ou outro género
de residenciais e afins;
− Alojamento tipo “cama e pequenoalmoço” (bed and breakfast).
Uma utilização diferente deste
electrodoméstico em situações
que não sejam as tarefas
domésticas para que foi concebido,
tal como utilizações comerciais ou
profissionais, estão excluídas das
utilizações explicitadas e em
conformidade. Se o aparelho for
utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida
útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as
utilizações não foram as previstas
em conformidade com o uso a que
o aparelho se destina. Qualquer
dano no equipamento que seja
devido a utilizações não conformes
com o que é suposto com a
utilização doméstica e familiar
(mesmo que o aparelho esteja
localizado em casa), não são
cobertas pela garantia dada por lei.
31
usado por crianças com menos de 8
anos nem por pessoas com
reduzidas capacidades físicas,
sensoriais ou mentais ou pessoas
que tenham falta de experiência e
não saibam operar com o aparelho,
a menos sejam supervisionadas por
alguém com experiência e que
supervisione a sua segurança e que
entenda os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o
electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem
ser feitas por crianças.
l As
crianças
devem
ser
supervisionadas para que se
garanta que não brincam com o
electrodoméstico.
l Crianças
com menos de 3 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho a menos que tenham
supervisão constante de um adulto.
l Se
o cabo de alimentação estiver
danificado, deve ser substituído
por um específico fornecido pela
marca ou por um técnico da
assistência técnica oficial.
l Para as ligações de abastecimento
de água, use apenas as mangueiras
e tubos fornecidos com a máquina
(nunca use material velho).
l A
pressão de água deve estar
situada entre 0,05 MPa e 0,8 MPa.
l Certifique-se
de que nenhum
tapete ou carpete por baixo da
PT
l Este electrodoméstico não deve ser
1. REGRAS DE
SEGURANÇA GERAIS
máquina ficam a obstruir a sua l Não seque aqui peças de
base e a sua correcta ventilação.
roupa que não foram lavadas.
l A
parte final de um ciclo de l Peças que se tenham sujado
secagem acontece sem calor
com substâncias como óleos de
(período de arrefecimento) para
cozinha, acetona, álcool, petróleo,
garantir que as peças de roupa
querosene, tira nódoas, aguarrás,
ficam a uma temperatura que
ceras e removedores de ceras,
não lhes cause estragos.
devem ser lavadas em água
quente e com uma quantidade
extra de detergente antes de
ATENÇÃO:
serem secas na máquina.
Nunca pare um secador de
roupa antes do fim do ciclo l Roupas ou outros itens em
a menos que todas as peças
borracha ou materiais semelhantes,
sejam muito rapidamente
como toucas de banho, cortinados
retiradas e espalhadas para
de banho, tecidos impermeáveis,
que o calor se dissipe.
por exemplo, não devem ser secos
neste aparelho.
l Após a instalação a máquina
deve estar posicionada de forma l Os amaciadores ou produtos
a que a ficha fique acessível.
semelhantes, devem ser usados
como especificado nas instruções
l O aparelho não pode ser
do fabricante.
instalado por trás de uma porta
com tranca, porta de correr ou
l Roupas sujas por óleos podem
porta com dobradiças do lado
inflamar-se
espontaneamente,
oposto ao da máquina de tal
especialmente quando expostas a
forma que alguma destas
fontes de calor, como uma
situações restrinja ou dificulte a
máquina de lavar ou secar. Pode
abertura conveniente do óculo.
haver reacção de oxidação no
óleo, a oxidação gera calor. Se o
l A capacidade máxima de roupa
calor não poder escapar, as
seca, depende do modelo (veja
roupas podem ficar tão quentes
o painel de controlo).
que podem pegar fogo. Por isso
não coloque roupas desta forma
l Não deve secar neste aparelho
na máquina, pois pode criar um
roupas que tenham sido limpas
risco de incêndio.
com produtos químicos.
32
l Antes de proceder à limpeza ou
com óleo vegetais, de cozinha ou
manutenção da máquina de lavar,
outros ou que tenham sido
desligue o electrodoméstico da
contaminados por produtos para o
tomada e feche a torneira da água.
cabelo sejam colocados na máquina
l Nunca puxe o cabo de alimentação
para lavar, estes devem ser
para desligar a máquina.
previamente lavados em água quente
com detergente extra - isto irá reduzir, l Certifique-se de que não existe água
mas não eliminar, o risco de incêndio.
no tambor antes de abrir a porta.
l Remova
dos bolsos da roupa
todos os objectos antes de colocar
as peças no secador, tal como
moedas, isqueiros, fósforos, etc.
ATENÇÃO:
A água pode alcançar
temperaturas muito altas
durante os ciclos de lavagem.
l Para
consultar a ficha de produto,
por favor veja o site da marca.
l Não exponha a máquina a chuva,
luz directa do sol ou outro tipo de
elementos ambientais.
Ligações elétricas e
instruções de segurança
l Quando quiser movimentar a
máquina não a puxe pelos botões
ou gavetas de detergente. Durante
o transporte nunca se encoste ou
se apoie na porta. É aconselhável
que sejam pelo menos duas
pessoas a levantar e transportar a
máquina de lavar.
l Os
detalhes técnicos (voltagem de
alimentação e entrada de potência)
estão indicados na placa das
características do produto
l Certifique-se
de que o sistema
elétrico está ligado à terra, que
cumpre todas as leis aplicáveis l No caso de detectar algum mau
funcionamento ou avaria, deligue a
e que a tomada (elétrica) é
máquina de lavar, feche a torneira da
compatível com a ficha do
água e não mexa no aparelho.
aparelho. Caso contrário, procure
Contacte imediatamente o Centro de
assistência profissional qualificada.
Assistência Técnica e use apenas
l É totalmente desaconselhada
peças originais, se for necessário repor
a utilização de tomadas
alguma. O não cumprimento destes
múltiplas, cabos, extensões ou
conselhos pode comprometer o seguro
adaptadores.
e correcto funcionamento do aparelho.
33
PT
l Se for inevitável que os tecidos sujos
2. INSTALAÇÃO
l Desaparafuse
os 2 ou 4
parafusos (A) na traseira para
remover os 2 ou 4 calços (B) como
está ilustrado na imagem 1.
1
A
B
A
B
l Feche
os 2 ou 4 orifícios
usando as tampas incluídas.
B
B
A
A
l Se
a máquina de lavar for de
encastre, depois de cortar as tiras
da mangueira desaparafuse os 3
or 4 parafusos (A) e remova os 3
ou 4 calços (B).
l Em
alguns modelos, 1 ou mais
calços podem cair dentro da
máquina: incline-a para os
remover. Feche os orifícios
utilizando as tampas fornecidas.
2
A
1
ATENÇÃO:
2
3
Mantenha o material de
embalamento longe das
crianças.
l Coloque
a placa de polionda no
fundo, como demonstrado na
figura 2 (de acordo com o
modelo, considere a versão A,
B ou C).
Em alguns modelos esta
operação não será necessária
porque a placa de polionda já
estará colocada no fundo da
máquina.
C
3
2
34
B
1
Ligações hidráulicas
3
l Ligue a mangueira de água à torneira
PT
(fig. 3) usando apenas a mangueira
original fornecida com o aparelho (não
reutilizar mangueiras de aparelhos antigos).
l ALGUNS MODELOS podem incluir uma
ou mais das seguintes opções:
l HOT&COLD (fig. 4): Ligações à água da
rede para água quente e água fria para
maior poupança energética. Ligue o tubo
cinzento para a torneira de água fria e a
vermelha para a torneira de água quente. A
máquina pode ser ligada apenas à torneira
de água fria; neste caso alguns programas
podem começar alguns minutos mais tarde.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): Um dispositivo
localizado no cabo de alimentação
interrompe o fluxo de água se o tubo se
deteriorar. Neste caso uma marca
vermelha irá surgir na janela “A”, o que
significa que o tubo tem que ser
substituído. Para desapertar a porca,
pressione o dispositivo “B” de bloqueio.
l AQUAPROTECT - TUBO FORNECIDO
COM PROTECÇÃO (fig. 6): Caso a água
escorra do tubo interno primário "A", a
protecção de contenção transparente "B" vai
reter a água para permitir que o ciclo de
lavagem seja concluído. No fim do ciclo, entre
em contacto com o Serviço de Assistência
Técnica para que o tubo seja substituído.
5
6
B
A
B
A
7
Posicionamento
l Cuidado ao instalar a máquina de lavar
35
min 4 cm
max 100 cm
roupa perto de uma parede para que o
tubo não fique dobrado e coloque o tubo
de drenagem a descarregar para um
grande recipiente (cuba ou balde) ou, de
preferência, para uma parede com um
orifício a 50 cm de altura, pelo menos, e de
forma a que o diâmetro do orifício seja maior
que o do tubo da máquina de lavar (fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivele a máquina com os pés, como está
ilustrado na imagem 8:
a.gire a porca no sentido dos ponteiros
do relógio para soltar o parafuso;
b.gire o pé para levantar ou baixar até que
fique ao nível do chão, ao nível pretendido;
c.fixe o pé, enroscando a porca, até à
parte de baixo da máquina, mas sem
que interfira com esta zona.
l Ligue o aparelho à corrente.
8
A
B
ATENÇÃO:
C
Contacte o serviço de Assistência
Técnica se o cabo de alimentação
necessitar de ser substituído.
Gaveta do detergente
ATENÇÃO:
A gaveta do detergente está dividida em 3
compartimentos, tal como ilustrado na imagem 9:
l compartimento “1”: para detergente de
pré-lavagem;
l compartimento “ ”:para aditivos especiais,
como amaciador, fragrâncias perfumadas, etc.;
Problemas de má instalação não estão
cobertos pela garantia do fabricante.
9
ATENÇÃO:
Use apenas produtos líquidos; a
máquina de lavar está programada para
definir automaticamente as doses de
aditivos durante o último enxaguamento
em cada ciclo de lavagem.
1
2
l compartimento “2”: para detergente de lavagem.
ALGUNS MODELOS têm incluído um recipiente
para detergente líquido (fig. 10). Para o utilizar,
coloque-o no compartimento "2". Desta forma, o
detergente líquido apenas vai entrar no tambor da
máquina no momento certo do ciclo. O recipiente
também pode ser usado no branqueamento quando
o programa de “Enxaguamento” está seleccionado.
ATENÇÃO:
Alguns detergentes não foram concebidos
para serem colocados na gaveta dispensadora,
pois têm o seu próprio dispensador, que
deve ser colocado diretamente na máquina.
36
10
Dicas de carregamento da roupa
Antes de iniciar um programa de secagem
(MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR)
l Poupe energia e tempo seleccionando
uma alta velocidade de centrifugação
para reduzir ao máximo a quantidade de
água nas roupas e para que estas sejam
mais fáceis de secar.
Quando estiver a escolher a roupa,
certifique-se de que:
- retirou todos os objectos metálicos, como
pins, moedas ou outros de todas as peças
de roupa;
- fechou os botões de fronhas, fechou
fechos e amarrou cintos soltos;
- removeu argolas de cortinados;
- leu cuidadosamente as etiquetas com as
recomendações de lavagem das peças de roupa;
- removeu
as
manchas
persistentes
causadas pelo detergentes específicos.
Segue-se um guia rápido com dicas e
recomendações sobre que detergente
usar a várias temperaturas. Em qualquer
caso, leia sempre as instruções nas
embalagens dos detergentes para uma
utilização e dosagem correctas.
l Quando
lavar cobertas, cobertores,
edredons ou outras peças de grande porte,
recomendamos que evite a centrifugação.
Quando lavar roupa branca com muita
sujidade, recomendamos a escolha de
programas de algodões a 60°C ou mais e
um regular detergente em pó para roupas
com muita sujidade, dado que esses
detergentes contêm agentes branqueadores
que a temperaturas médias/altas garantem
excelentes resultados.
l Para lavar lãs, certifique-se na etiqueta
do artigo que este pode ser lavado na
máquina.
Sugestões úteis para o utilizador
Um guia amigo do ambiente e da poupança
para a utilização do seu electrodoméstico.
Para lavar a temperaturas entre 40°C e
60°C o tipo de detergente usado deve ser
adequado ao tipo de tecidos a lavar e ao
nível de sujidade. Os normais detergentes
em pó são indicados para cores claras, a
chamada “roupa branca” ou cores “fixas” de
fábrica, em qualquer dos casos, roupa com
muita sujidade, enquanto os detergentes
líquidos ou “protectores de cores” devem
ser usados para roupas de cor mais
delicadas e com níveis baixos de sujidade.
Maximize a capacidade de carga
l Garanta
a
melhor
utilização
e
racionalização
da
energia,
água,
detergente e tempo ao utilizar a carga
máxima da máquina. Poupe até 50% de
energia ao lavar uma carga completa em
vez de duas máquinas com meia carga.
É necessária a pré-lavagem?
l POUPE detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de consumo de energia ao NÃO
selecionar Pré-lavagem para lavar a
roupa diária com um nível de sujidade
normal. Apenas para roupa com muita
sujidade entranhada!
Para lavar a temperaturas abaixo dos
40°C recomendamos o uso de detergentes
líquidos ou detergentes especificamente
adequados a lavar a baixas temperaturas.
É necessária uma lavagem a quente?
l Pré tratar manchas com removedor de
manchas ou embeber as nódoas secas
em água antes da lavagem para
amolecerem e reduzir a necessidade de
um programa com lavagem a quente.
Para lavar sedas ou lãs, use apenas
detergentes específicos e recomendados
para estes tecidos delicados.
37
PT
Economize energia usando um programa
de lavagem a baixa temperatura.
3. DICAS PRÁTICAS
l Remova e limpe o filtro; quando terminar,
4. MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
volte a colocá-lo, girando no sentido dos
ponteiros do relógio.
Para limpar o exterior da máquina de lavar,
use um pano ou esfregão macio, evitando
detergentes abrasivos, álcool ou solventes. A
máquina não necessita de nenhum cuidado
especial para a limpeza regular: apenas
limpar os compartimentos da gaveta de
detergentes e o filtro; algumas dicas sobre
como mover a máquina ou o que fazer
quando está longos períodos sem utilização
encontram-se de seguida.
l Repita os passos anteriores de forma
inversa para voltar a colocar o filtro e montar
todos os componentes.
Limpeza da gaveta
l Recomendamos que limpe a gaveta de
forma a evitar a acumulação de resíduos
de detergentes e aditivos.
l Para fazer isto, retire a gaveta usando
uma força ligeira, lave-a debaixo de água
corrente e volte a coloca-la no local certo.
Sugestões de mudança de local da
máquina ou períodos prolongados
de não utilização
Limpeza do filtro
l No caso da máquina estar num local não
l A máquina de lavar vem equipada com um
filtro especial que retém resíduos ou
objectos maiores, como botões ou moedas,
de forma a que estes não entupam a
máquina e os sistemas de drenagem.
l APENAS DISPONÍVEL EM ALGUNS
MODELOS: puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água para um
recipiente.
l Antes de desencaixar o filtro, recomendamos
que use um pano absorvente, para que o chão
não fique molhado com a água que se possa
espalhar.
l Rode o filtro no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até o ter no limite da
posição vertical.
38
aquecido durante um longo período de
tempo, drene e retire toda a água das
tubagens.
l Desligue a máquina da corrente.
l Retire o tubo de drenagem e deixe
escorrer toda a água para um recipiente.
l Fixe o tubo de drenagem com a correia
assim que terminar a operação.
5. GUIA RÁPIDO DE
UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E
PROGRAMAS
Esta máquina de lavar adapta automaticamente o
nível da água ao tipo e quantidade de roupa a
lavar. Este sistema permite uma redução nos
consumes de energia e uma sensível redução
dos tempos de lavagem.
M
PT
A
Selecção de programas
l Ligue a máquina e seleccione o programa
pretendido.
L
l Ajuste a temperatura de lavagem se
necessário e pressione os botões de
“opções”, escolhendo as pretendidas.
I
SECAGEM
Se desejar que o ciclo de secagem
comece imediatamente a seguir ao
de lavagem, seleccione o programa
adequado com o selector de programas.
De outra forma, também pode deixar
terminar o programa de lavagem, esvaziar a
máquina, voltar a carrega-la com o que quer
secar e definir o programa desejado.
G
H
E
C
D
F
A Selector de programas com
posição OFF
B Botão INÍCIO/PAUSA
C Botão de INÍCIO DIFERIDO
D Botão de SELECÇÃO DE
SECAGEM / FUNÇÃO VAPOR
E Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
F Botão de OPÇÕES
G Botão de SELECÇÃO DA TEMPERATURA
H Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para
iniciar a lavagem.
l A mensagem "End" vai aparecer no
display ou o led correspondente vai
acender-se no fim do programa.
Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Desligue a máquina.
Para qualquer tipo de lavagem, veja a
tabela de programas e siga as operações
pela sequência indicada.
F+B INICIAR O SMART TOUCH
G+H TRANCA
I Painel Digital
L Indicador luminoso de SEGURANÇA
DA PORTA
M Área SMART TOUCH
Dados técnicos
Pressão do sistema hidráulico:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Velocidade de centrifugação:
verifique a placa de identificação.
Potência absorvida/ Fusível/ Tensão:
verifique a placa de identificação.
39
B
Botão INÍCIO/PAUSA
ATENÇÃO:
Não toque no display sem ter a ficha
na tomada porque a máquina calibra o
sistema
durante
os
primeiros
segundos: se tocar no painel display a
máquina não conseguirá trabalhar em
condições. Nesse caso, remova a
ficha e repita a operação.
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Pressione
iniciar
o
ciclo
A partir do momento em que o botão
INÍCIO/PAUSA é pressionado, a
máquina pode levar alguns segundos
até começar a funcionar.
SELECTOR DE PROGRAMAS com
posição OFF
Quando o selector de programas está
accionado, o painel mostra por
indicadores luminosos o programa que
foi seleccionado.
Para poupar energia, no fim de cada
ciclo ou em períodos inactivos, o nível
de contraste do painel digital vai
diminuir.
ADICIONAR OU REMOVER PEÇAS DE
ROUPA DEPOIS DO PROGRAMA TER
COMEÇADO (PAUSA)
l Pressione por cerca de 2 segundos o
botão INÍCIO/PAUSA (alguns indicadores
luminosos, bem como o indicador
de tempo remanescente vão piscar,
mostrando que a máquina está em
pausa).
Nota: Para desligar a máquina, gire o
selector de programas para a posição
OFF.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA
para
seleccionado.
para
iniciar o ciclo.
l Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Uma
vez que o programa esteja
seleccionado, o selector de programas vai
ficar nesse programa até que o ciclo
termine.
l Após a visualização da palavra "End" no
visor e da luz de SEGURANÇA DA
PORTA se ter apagado, é possível abrir a
porta.
l Desligue a máquina, girando o selector
de programas para a posição OFF.
O selector deve regressar à posição
OFF no fim de cada ciclo de
lavagem ou quando se inicia uma
subsequência de ciclos de lavagem
de forma a que o programa seguinte
seja seleccionado e arranque.
l Depois de ter removido ou adicionado as
peças, feche a porta e pressione o botão
INÍCIO/PAUSA
(o
programa
vai
recomeçar onde tinha parado).
CANCELAR O PROGRAMA
l Para cancelar o programa, posicione o
selector na posição OFF.
l Espere 2 minutos até que o sistema de
segurança permita destrancar a porta.
40
Antes de abrir a porta, por favor,
verifique se o nível da água está
abaixo da abertura da porta para
evitar inundações.
l Este botão permite-lhe pré programar um
ciclo de lavagem, adiando
máximo de 24 horas.
até
um
l Para retardar o início de um ciclo, siga os
seguintes procedimentos:
- Seleccione o programa pretendido.
Se um programa de lavagem que não é
compatível com a secagem automática
tenha sido selecionado, não vai ser
possível ativar esta função.
- Pressione o botão uma vez para o
activar (aparecerá h00 no painel) e
depois pressione de novo para definir
1 hora de atraso (vai aparecer 01h no
painel). O atraso pré definido vai
aumentar 1 hora de cada vez que o
botão for pressionado, até que apareça
24h no painel, se pressionar de novo o
botão vai apagar a definição se chegar
com o botão até ao valor zero.
Não pode exceder a carga de secagem
máxima indicada no quadro do
programa, caso contrário, a roupa não
ficará seca de forma satisfatória.
- Confirme
pressionando
o
botão
INÍCIO/PAUSA. A contagem de crescente
do tempo vai começar e assim que
finalizar o programa escolhido arranca
automaticamente.
l Se pretender excluir a seleção antes do
l É possível cancelar o início diferido rodando
l Fazer apenas um ciclo de secagem:
início do programa, por favor, pressione
repetidamente o botão até que as luzes
se apagarem ou o seletor de programas
tenha sido reposto na posição OFF.
após a seleção pelo botão direito dos
programas de secagem, selecionando de
acordo
com
o
tipo
de
tecido,
pressionando este botão é possível
selecionar um grau de secagem que
pretende, que é diferente da definição
padrão, que é dada por defeito (exceto
para o programa de secagem de lãs).
o selector de programas para OFF.
Se acontecer uma quebra de energia
enquanto a máquina está a operar, uma
memória especial armazena as informações
do programa seleccionado e, assim que a
energia voltar, o programa vai recomeçar
onde tinha sido interrompido.
l Para excluir o ciclo durante a fase de
Os botões de opção deve ser
seleccionados antes de pressionar
o botão INÍCIO/PAUSA. Se for
seleccionada uma opção que não
seja compatível com o programa
seleccionado, de seguida, a luz indicadora
dessa opção vai piscar e depois apaga-se.
secagem, por favor, pressione o botão
por aproximadamente 3 segundos.
ATENÇÃO:
depois de cancelar o programa de
secagem, a fase de arrefecimento vai
começar e terá que esperar cerca de
10/20 minutos antes de abrir a porta.
Botão de SELEÇÃO DE
SECAGEM / FUNÇÃO VAPOR
l Após a visualização da palavra "End" no
Este botão permite escolher entre duas
opções diferentes:
visor e da luz de SEGURANÇA DA PORTA
se ter apagado, é possível abrir a porta.
41
PT
- SELEÇÃO DE SECAGEM
l Faça um ciclo de lavagem / secagem
automática:
após a seleção do programa de lavagem
de acordo com o tipo de roupa, selecione
um grau de secagem, pressionando este
botão. No fim do programa de lavagem, o
ciclo de secagem selecionado será
iniciado automaticamente.
Botão de INÍCIO DIFERIDO
uso imediato das peças de roupa. Este
ciclo é adequado para roupas já secas
que só necessitem de ser refrescadas.
Também é possível cancelar o ciclo
de secagem, rodando o selector de
programas para a posição OFF. É
necessário esperar o fim da fase de
arrefecimento (10/20 minutos) e a
saída da luz SEGURANÇA DA PORTA
antes de abrir a porta.
A função é adequado para um máximo de
1,5 kg de carga.
Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
- FUNÇÃO VAPOR
Após a seleção do programa "ENGOMAR
FÁCIL", selecione entre três diferentes
intensidades de tratamento a vapor, que
são adequadas para roupas secas ou
molhadas e de acordo com o tipo de tecido:
- Fácil de Engomar Sintéticos / Mistos
(Selecção pré-definida) P1 aparece no
visor
Este programa é adequado para
sintéticos e roupas mistas. No caso de
roupa molhada (isto é, após a lavagem) é
indicado para relaxar vincos após
centrifugação, no caso de roupa seca,
serve para ajudar a atingir o nível de
humidade ideal para um engomar fácil. O
tempo do ciclo é de duração média.
- Fácil de Engomar Algodões
(pressione apenas um botão) P2
aparece no visor
Este programa é sugerido para roupas de
algodão. No caso de roupa molhada (isto
é, imediatamente após a lavagem) é um
programa indicado para relaxar os vincos
das roupas após a centrifugação. No caso
de roupa mais seca, ajuda a atingir o
nível de humidade ideal para um engomar
fácil. O tempo de duração do ciclo é
médio.
- Refrescar com Vapor
(Pressione dois botões) P3 aparece no
visor
Graças à ação de vapor, o ciclo permite
refrescar e relaxar vincos na roupa após
esta ser usada. O programa consiste
numa fase inicial em que o vapor funciona
e numa fase final em que o excesso de
humidade é removido para permitir um
42
Este botão permite escolher entre duas
opções
diferentes,
dependendo
do
programa selecionado.
- RÁPIDOS
O botão fica activado quando seleccionar
o programa RÁPIDO (14/30/44 Min.).
Programe no botão, selecionando um dos
três períodos de tempo indicados.
- NÍVEL DE SUJIDADE
l Uma vez que o programa tenha sido
seleccionado, o tempo de lavagem
previsto para esse programa será
mostrado automaticamente.
l Esta opção permite que escolha entre 3
níveis de intensidade de lavagem,
modificando a duração do programa,
dependendo do nível de sujidade dos
tecidos (pode ser usado somente em
alguns programas, como mostrado na
tabela de programas).
Botão de OPÇÕES
Este botão permite escolher entre três
opções diferentes:
- PRÉ- LAVAGEM
l Esta opção permite fazer uma prélavagem, o que é muito útil para tratar de
nódoas difíceis e muito entranhadas
(apenas pode ser usado em alguns
programas).
l Recomendamos que use apenas 20% da
quantidade de detergente recomendada
no pacote do detergente.
- AQUAPLUS
l Esta opção (disponível apenas em alguns
programas) permite que lave a carga de
roupa numa quantidade muito maior de
água e isso, juntamente com a nova ação
combinada dos ciclos de rotação do
tambor, que é cheio e esvaziado de
água, vai proporcionar-lhe uma lavagem
perfeita, em que o detergente dissolve
perfeitamente a sujidade, garantindo uma
ação de limpeza eficiente em todas as
epças de roupa.
Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
l Ao pressionar o botão, é possível reduzir
l Se a etiqueta não indicar a informação
específica, é possível utilizar a rotação
máxima prevista para o programa.
Para evitar danos nos tecidos, que
não é possível aumentar a velocidade
em relação ao máximo permitido para
cada programa.
l Esta função foi concebida para roupas de
pessoas com pele delicada e sensível,
para que a roupa tinha o mínimo de
resíduos de detergente, o que poderia
causar irritações ou alergias.
l Para reactivar o ciclo de centrifugação,
pressione o botão até chegar à velocidade
de centrifugação que gostaria de definir.
l Aconselha-se também usar essa função
l É possível alterar a velocidade de
para a roupa d ebebés e crianças e, em
caso de lavagens de roupa muito suja,
situações em que é necessária uma
grande quantidade de detergente ou
ainda na lavagem de toalhas e peças de
roupa cujas fibras têm a tendência para
acumular o detergente.
centrifugação sem parar a máquina.
Uma dosagem excessiva de detergente
pode causar espuma excessiva. Se o
aparelho detectar a presença de espuma
excessiva, pode excluir a fase de
centrifugação estender a duração do
programa e aumentar o consumo de água.
- HYGIENE+
Pode activar esta opção somente quando
estiver definido um programa a 60°C de
temperatura. Esta opção permite dar uma
gihienização extra às suas roupas,
mantendo a mesma temperatura, durante
toda a lavagem.
A máquina está equipada com um
dispositivo eletrónico especial, que
impede que o ciclo de centrifugação
desiquilibre a carga. Isso reduz o ruído
e as vibrações na máquina e assim
prolonga a vida útil da sua máquina.
Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
INICIAR O SMART TOUCH
l Este botão permite alterar a temperatura
dos ciclos de lavagem.
Pressione simultaneamente os botões
INÍCIO/PAUSA e OPÇÕES para permitir
iniciar o ciclo que foi previamente
descarregado da App na posição Smart
Touch que foi previamente selecionada no
botão seletor de programas (veja a secção
dedicada a este tema no manual de
instruções).
l Não é possível aumentar a temperatura
acima do máximo permitido para cada
programa, a fim de poupar os tecidos.
l Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
43
PT
a velocidade máxima, e, se desejar, o
ciclo de centrifugação pode ser cancelado.
TRANCA
l Pressionar simultaneamente os botões
SELECÇÃO DA TEMPERATURA e
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
durante cerca de 3 segundos, a máquina
permite bloquear as teclas. Desta forma,
pode evitar fazer alterações acidentais ou
indesejadas se um botão na tela for
pressionado acidentalmente durante um
ciclo.
l O bloqueio da tranca pode ser cancelado
pressionando
os
dois
botões
simultaneamente
novamente
ou
desligando o aparelho.
Painel Digital
O painel display digital permite-lhe estar
constantemente
informado
sobre
o
progresso dos programas e o estado de
funcionamento da máquina.
3
1 2 564 8
9
10
Se a porta não estiver convenientemente
fechada, a luz continuará a piscar cerca de 7
segundos, período de tempo após o qual o
comando INÍCIO vai ficar desactivado
automaticamente. Nesse caso, feche a porta
convenientemente e pressione de novo o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
2) VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
Aqui é mostrada a velocidade de
centrifugação do programa seleccionado,
que pode ser alterado ou omitido no
respetivo botão.
3) INDICADORES
LUMINOSOS
SELECÇÃO DA TEMPERATURA
DE
Esta mostra a temperatura de lavagem do
programa seleccionado pode ser alterada
(nos casos em que é permitido) pelo
respectivo botão.
Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
4) DURAÇÃO DOS CICLOS
l Quando um programa é seleccionado,
o painel automaticamente vai mostrar a
duração do ciclo, que pode variar
dependendo das opções seleccionadas.
7
l Uma vez que um programa tenha sido
1) INDICADOR LUMINOSO DE SEGURANÇA
DA PORTA
l O ícone indica que a porta está fechada.
l A máquina calcula o tempo até ao fim do
programa seleccionado com base numa
carga standard e duração do ciclo. O
sistema corrije o tempo de acordo com o
tamanho e tipo de carga que colocou na
máquina.
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Quando o botão INÍCIO/PAUSA é pressionado
e a porta da porta é fechada o indicador
luminoso vai piscar momentaneamente e ficar
iluminado.
44
iniciado, vai ser constantemente informado
sobre o tempo que falta até ao fim do
mesmo.
l Se estiver seleccionado o programa
automático de lavagem/secagem, no fim
da fase de lavagem, o tempo que falta
até ao fim do período de secagem
aparecerá no display.
- Ajuste da velocidade de centrifugação
de acordo com a carga de roupa,
evitando, dessa forma, qualquer tipo de
desiquilíbrio.
O indicador luminoso indica que os botões
estão trancados.
9) INDICADORES
LUMINOSOS
SELEÇÃO DE SECAGEM
6) Wi-Fi (só em alguns modelos)
l Nos modelos com opção Wi-Fi, o ícone
Os indicadores exibem os graus de
secagem que podem ser selecionados pelo
botão correspondente:
indica que o sistema Wi-Fi está a funcionar.
l Para
todas as informações sobre
as funcionalidades da app e as
instruções para uma configuração fácil
do Wi-Fi, por favor, consulte a seção
"Download", descarregamentos, em:
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
Programas de secagem automáticos
SECAGEM EXTRA
(para toalhas, roupa de banho e cargas
grandes e com muita humidade).
7) INDICADOR LUMINOSO DE VAPOR
SECAGEM PARA ENGOMAR
(esta secagem deixa a roupa pronto
para ser engomada).
A luz indicadora mostra a selecção que foi
feita das opções mais relevantes.
SECAGEM PARA PENDURAR
(para peças de roupa que vão ser
penduradas sem engomar).
8) Kg Check (esta função só pode ser
ativada em certos programas)
l Durante os primeiros minutos do ciclo, o
Tempos dos programas de secagem
indicador do "Kg Check" vai indicar ao
sensor inteligente o peso da carga de
roupa e ajustar o tempo do ciclo de
lavagem, a quantidade de água e
consumo de energia eléctrica de acordo
com a carga de roupa introduzida na
máquina.
Podem ser usados para seleccionar
programas com tempos programados.
Fase de arrefecimento
Acontece durante a fase final, tratase de
um período de arrefecimento nos últimos
10 a 20 minutos do ciclo de secagem.
l Em todas as fases da lavagem o "Kg
Check" permite monitorizar a informação
da carga de roupa a lavar e, nos
primeiros minutes da lavagem, vai ser
determinado o seguinte:
10) INDICADORES LUMINOSOS OPÇÕES
O indicador luminoso mostra as opções
que podem ser seleccionadas pelo
botão correspondente.
- Ajuste da quantidade de água necessária;
- Determina a duração do ciclo de lavagem;
- Controlo do enxaguamento de acordo
com o tipo de tecidos seleccionados
para lavar;
- Ajuste do ritmo da rotação do tambor de
acordo com o tipo de tecidos a lavar;
- Reconhecimento da presença de espuma,
aumentando se necessário, a quantidade
de água durante o enxaguamento;
45
DE
PT
5) INDICADOR LUMINOSO NÍVEL DE
SUJIDADE
l Ciclos – para descarregar e usar novos
SMART TOUCH
programas de lavagem.
Este electrodoméstico está equipado com a
tecnologia Smart Touch que permite
interagir, através da App, com smartphones
do sistema Android equipados com função
NFC - Near Field Communication.
l Descarregue a App Candy simply-Fi
através do seu smartphone.
A App simply-Fi da Candy está
disponível para aparelhos com
sistema Android e iOS, para tablets e
smartphones. No entanto, pode
interagir com o electrodoméstico e
tirar vantagens através da tecnologia
por toque apenas através dos
smartphones Android equipados
com a tecnologia NFC, de acordo
com as seguintes definições:
Android smartphone
com tecnologia NFC
Interacção com a
máquina +
conteúdos
Android smartphone
without NFC technology
Apenas
conteúdos
Tablet Android
Apenas
conteúdos
iPhone Apple
Apenas
conteúdos
iPad Apple
Apenas
conteúdos
e Verificação Smart e guia de problemas
e avarias.
l As Minhas Estatísticas – Estatísticas e
dicas para um uso mais eficiente da
máquina.
Veja todos os detalhes das funções
Smart Touch no modo demo da App
ou aceda a:
www.candysmarttouch.com
COMO USAR O SMART TOUCH
PRIMEIRA VEZ – Registo da máquina
l Entre no menu "Configurações" do seu
smartphone Android e active a função
NFC (wifi sem fios) dentro do menu
"Wireless & Redes".
Dependendo do modelo e da versão
do sistema IOS, o processo da
activação NFC poderá ser diferente.
Leia o manual de instruções do
smartphone
para
proceder
em
conformidade.
A gestão e o controlo da máquina via
App só é possível "pela proximidade":
não é, portanto, possível realizar
operações remotas (por exemplo: a
partir de outra divisão; fora da casa).
l Rode o botão para a posição Smart
Touch para activar o sensor no painel.
l Abra a App, crie o perfil de utilizador e
FUNÇÕES
As principais funções de que pode tirar
partido com a App são as seguintes:
l Assistente de Voz – Um guia para
escolher o ciclo ideal com apenas 3
ordens de voz (tecidos/tipos de roupa,
cor, nível de sujidade).
46
l Cuidado Smart – ciclos de Autolimpeza
registe o aparelho seguindo as instruções
apresentadas no visor ou siga o "Guia
Rápido" presente na máquina.
Mais informações, F.A.Q. e o vídeo para
um registo fácil e rápido disponível em:
www.candysmarttouch.com/how-to
PRÓXIMAS VEZES – Utilização Regular
NOTAS:
l Cada vez que pretenda gerir a máquina
Coloque o smartphone de forma a
que a antena NFC na parte traseira
corresponda à posição do logotipo
Smart Touch no aparelho (veja a
imagem abaixo).
PT
através da App, primeiro terá que
accionar o modo Smart Touch, rodando
o botão para a posição correcta.
l Certifique-se que destrancou o ecrã do
telephone (se estiver em modo stand-by)
e que activou a função NFC; de contrário,
siga os passos mencionados anteriormente.
l Se deseja iniciar um ciclo de lavagem,
carregue a roupa, o detergente e feche a
porta.
Se não sabe a posição da sua antena
NFC,
mova
ligeiramente
o
smartphone num movimento circular
sobre o logotipo Smart Touch até que
a App confirme a ligação. Para que a
transferência de dados seja bem
sucedida, é essencial manter o
smartphone
perto
do
painel
DURANTE TODOS OS SEGUNDOS do
procedimento; uma mensagem no
dispositivo irá informar sobre o
resultado correto da operação e
referir quando já for possível tirar o
smartphone de perto da máquina.
l Escolha a função desejada na App
(por exemplo .: iniciar um programa, o
ciclo de Verificação Smart, estatísticas de
atualização, etc ...).
l Siga as instruções no ecrã display do
telefone, mantendo-o o logotipo Smart
Touch no painel da máquina, quando
solicitado pela App.
Capas grossas ou adesivos metálicos
no smartphone podem afectar ou
impedir a transmissão de dados entre a
máquina e o telefone. Se necessário,
deve removê-los.
l Para reiniciar um ciclo que já foi
A substituição de alguns componentes
do smartphone (por exemplo, tampa
traseira, bateria, etc ...) com peças não
originais, pode resultar na remoção da
antena NFC, impedindo a utilização
plena da App.
descarregado na posição Smart Touch,
por favor, gire o botão de controlo para a
posição com o memso nome, em seguida
pressione os botões INÍCIO/PAUSA e
OPÇÕES ao mesmo tempo, como
mostrado no painel de controlo.
47
Tabela de programas
1)
(MAX.) *
2
(veja no painel de controlo)
PROGRAMA
(MAX.)
Engomar fácil
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
Anti alergias
4)
Perfect Rapid 4)
59 Min.
3 3,5 4
4 4,5 5
5
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
40°
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
10 10
90°
Delicados
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Enxaguar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Drenar +
Centrifugar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lãs/Sedas
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Lãs
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
3) 4)
Algodão**
(secagem)
Mistos
(secagem)
Algodão
(secagem)
Lava e Seca
59 Min.
2)
4)
7
5
8
5
8
9
6
6
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
40°
4
3
2
-
14' 1
Rápido
1
( )
-
Configuração personalizável do botão que tem que seleccionar para interagir com
a APP no smartphone e para descarregar os ciclos (veja a secção dedicada).
A máquina define o programa padrão Autolimpeza concebido para higienização
da máquina.
48
Por favor leia estas notas:
* A capacidade máxima de roupa seca, depende
do modelo (veja o painel de controlo).
Apenas com a opção PRÉ-LAVAGEM
seleccionada (programas com a opção
PRÉ-LAVAGEM disponível).
1)
Quando um programa é seleccionado,
no visor é mostrada a temperatura de
lavagem recomendada que pode ser
mudada (quando permitido pelo
programa) pelo botão respectivo, sendo
que não é possível ter um atemperatura
acima da máxima permitida.
Selecione o programa RÁPIDO no
selector de programas e escolha
um dos 3 programas rápidos
disponíveis: 14’, 30’ e 44’.
4)
Programas de secagem automática.
Use o programa ** com o nível máximo de
sujidade
seleccionado,
maxima
centrifugação e temperatura de 60°C.
Programa recomendado também para
testar a baixa temperatura.
Secagem
Primeira secagem com A kg (a carga
consiste em almofadas ou toalhas de
rosto), deve seleccionar o programa de
algodões (
pendurar (
) ou o programa para
).
Segunda secagem com B kg (a carga
consiste
em
lençóis
e
toalhas)
seleccionando o programa de algodões
(
) ou secagem para pendurar (
Capacidade
(lavagem)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Primeira
secagem
Segunda
secagem
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
).
PT
3)
Lavagem
49
Para os programas específicos
que o permitem, pode regular a
duração e intensidade da lavagem
utilizando o botão NÍVEL DE
SUJIDADE.
INFORMAÇÃO
PARA
TESTES
LABORATORIAIS (Ref. EN 50229
Padrões)
(Apenas para modelos com
compartimento para detergente
líquido)
Quando apenas um número limitado
de peças de roupa apresentam
nódoas que necessitam de tratamento
prévio com lexívias, anti nódoas ou
outros detergentes líquidos, esses
detergentes devem ser introduzidos no
respectivo compartimento da máquina
previamente e essas peças de roupa
vão ter um tratamento especial prévio
em separado das outras. Para colocar
esse tipo de lexívias ou anti nódoas,
coloque no compartimento marcado
com o número "2" e selecione o
programa
especial
ENXAGUAR.
Quando esta fase tiver terminado, gire
o selector de programas para a
posição OFF, adicione o resto das
peças de roupa que não necessitaram
do tratamento prévio e proceda
normalmente, definindo o programa de
lavagem, desejado.
( )
2)
Selecção de Programas
ATENÇÃO:
Para lavar diferentes tipos de tecidos e
diferentes níveis de sujidade, a máquina
disponibiliza vários programas que vão de
encontro a todas as necessidades de
lavagem (veja a tabela).
LAVAGEM
Engomar fácil
Este
programa
exclusivo
usa
um
tratamento de vapor que permite reduzir e
relaxar os vincos atingindo o nível de
humidade ideal para um engomar perfeito e
mais fácil.
Através de um botão dedicado, é possível
selecionar três níveis diferentes de
intensidade, personalizar o programa para
peças secas ou molhadas e o tipo de
tecido.
Mix Power System +
A máquina de lavar roupa está equipada
com um inovador sistema de pré-mistura do
detergente e da água. O sistema consiste
em pulverizar directamente na roupa jactos
de água de alta pressão com a mistura de
detergente.
No início do ciclo de lavagem os jactos de
alta pressão facilitam a penetração da
mistura de água e detergente nas fibras da
roupa, de forma a remover a sujidade mais
difícil e garantir os melhores resultados de
lavagem.
O sistema também permite a utilização do "Mix
Power System +" durante a lavagem, a
remoção completa dos resíduos de
detergentes verifica-se graças aos jactos de
que vão incidir sobre a roupa.
Perfect Mix
Este programa permite lavar tecidos de
diferentes tipos e cores todos juntos. O
movimento de rotação do tambor e os
níveis de água são optimizados, tanto
durante a lavagem, como na fase de
enxaguamento. A acção de rotação exata
garante uma reduzida formação de vincos
nos tecidos. Graças à tecnologia "Mix
Power System +" é possível uma total
otimização de lavagem.
50
Peças de roupa coloridas devem ser
lavadas separadamente Na primeira lavagem.
Nunca misture tecidos de cores não fixas
de fábrica (tecidos tingidos, por exemplo).
Anti alergias
Este programa assegura uma limpeza profunda,
uma higienização eficaz e uma ação antialérgicas graças a um ciclo otimizado em termos
de temperatura e enxaguamento, eliminando
alérgenos e resíduos de detergente. Ideal em
casos de pele sensível. É apropriado para roupas
de algodão, trabalhando a 60°C de temperatura e
é aconselhável para uma carga reduzida.
Perfect Rapid 59 Min.
Este programa foi especialmente concebido
para manter o alto desempenho e qualidade de
lavagem, ao mesmo tempo que reduz o tempo de
lavagem. O programa foi concebido para uma
carga reduzida (veja tabela de programas).
Rápido (14/30/44 Min.)
Programa de lavagem sugerido para pequenas
cargas de roupa ou pouco sujas. Com este
programa é recomendado que reduza a
quantidade de detergente normalmente usado,
para que não tenha gastos desnecessários.
Selecione o programa RÁPIDO e escolha um
dos três programas rápidos disponíveis.
Algodão
Este programa é indicado para roupa comum de
algodão. É o programa mais eficiente na
combinação de gasto de energia e água para a
lavagem de algodões.
Delicados
Este programa alterna entre momentos de
lavagem mais enérgica com momentos mais
delicados, sendo particularmente indicado para
tecidos delicados. O ciclo de lavagem funciona
com um elevado nível de água para assegurar
excelentes desempenhos.
Enxaguar
Este programa realiza 3 enxaguamentos com
uma centrifugação intermédia que pode ser
reduzida ou excluída, usando o botão adequado
para tal. O programa é utilizado para a qualquer
tipo de tecido, por exemplo para roupas lavadas à
mão que depois precisam de ser centrifugadas.
Mistos
Programas
de
baixas
temperaturas
recomendados para acrílicos, sintécticos e
tecidos mistos (verifique sempre primeiro a
etiqueta da roupa).
Lãs/Sedas
Este programa permite um ciclo de lavagem
delicado, podendo tratar roupas com tecidos
delicados, mas apropriados para lavar à
máquina (consultar etiqueta respectiva que
vem colocada de fábrica nas roupas).
Algodão
Programas de alta temperatura recomendados
para algodões e linhos (mas certifique-se
sempre primeiro na etiqueta da roupa se
pode ser seca em secador.
Lava e Seca 59 Min.
Quando tem apenas poucas peças de
roupa para lavar e secar rapidamente, o
ciclo de 59 minutos é o ideal para poupar
tempo! Recomendado para uma carga de
1,5 kg (p.ex. 4 camisas) ou roupas com
muito pouca sujidade, este ciclo vai lavar,
enxaguar, centrifugar e secar em menos de
uma hora. Recomendamos que reduza a
dose de detergente quando usar este
programa, dado ser pouca quantidade de
roupa.
SECAGEM
ATENÇÃO:
Os dispensadores (pequenos recipientes que
se colocam dentro da máquina junto com a
roupa) de detergente que se usam para os
ciclos de lavagem devem ser retirados antes
de se iniciar o ciclo de secagem.
O tambor vai mudando de direcção para que
a roupa não fique com muitas rugas e para
prevenir que esta se enrole. O ar frio de
arrefecimento também é usado nos últimos
10 a 20 minutos para reduzir vincos e rugas.
SMART TOUCH
A configuração personalizável do botão que
o utilizador tem que fazer quando desejar
transferir um comando da App para a
máquina ou descarregar/iniciar um ciclo
(veja a secção dedicada e o manual de
instruções da APP para mais informações).
Na opção Smart Touch a máquina define
como padrão o ciclo "Autolimpeza",
concebido para higienizar o tambor, remove
os maus cheiros e melhora a vida útil da
máquina de lavar. Certifique-se que inicia
o ciclo "Autolimpeza" sem roupa na
máquina, usando apenas detergente em
pó. Deixe a porta da máquina aberta no
final do ciclo de secagem para permitir a
secagem do tambor. Recomenda-se este
procedimento a cada 50 lavagens.
Lãs
Programa de secagem a baixa temperatura, ideal
para secar roupas de lã com o máximo cuidado e
suavidade, reduzindo o desgaste dos tecidos e
evitando que fiquem com borbotos. Sugere-se virar
a roupa do avesso antes da secagem. O tempo é
relacionado com a carga de roupae a velocidade de
rotação escolhida para a lavagem. O ciclo é
adequado para pequenas cargas, no máximo 1 kg
de roupa (3 blusas).
O ciclo de secagem de lãs desta máquina
foi aprovado pela "The Woolmark
Company" para a secagem de artigos de lã
laváveis na máquina, desde que as peças
de roupa sejam lavadas e secas de acordo
com as instruções da etiqueta do vestuário
e as sugestões do fabricante da máquina.
No Reino Unido, Irlanda, Hong Kong
e Índia, a marca Woolmark é uma
marca certificada. M1715
51
PT
Drenar + Centrifugar
O programa completa a drenagem e
centrifugação máximas. É possível eliminar ou
reduzir a centrifugação com o botão SELECÇÃO
DA CENTRIFUGAÇÃO.
l Apenas
7. CICLO DE SECAGEM
l As indicações dadas são genéricas, no
entanto é necessária alguma prática para
obter os melhores resultados de secagem.
l Nas primeiras utilizações recomendamos
um tempo de secagem mais baixo do que
o indicado para que se possa habituar à
máquina e estabelecer o nível de
secagem desejado.
l Recomendamos que não seque na máquina
tecidos que se possam esfiampar, como
tapetes ou outros, para evitar que as
condutas entupam.
l Recomendamos que escolha a roupa de
acordo com as seguintes indicações:
- Para proceder à secagem, tenha em
consideração os símbolos que estão
presentes nas etiquetas das roupas
Pode ser seco no secador.
que
tenha
sido
A forma correcta de secar
l Abra a porta.
l Encha a máquina com a roupa, tendo em
consideração não exceder a carga máxima
de secagem indicada na tabela de
programas. No caso de se tratarem de
peças muito grandes (por ex. edredões) ou
que tenham elevado nível de humidade, que
sejam muito absorventes, como toalhas
turcas ou calças de ganga, será boa ideia
reduzir a carga para que esta não fique no
máximo e seja possível a roupa secar no
período de tempo recomendado.
l Feche a porta.
l Gire o botão selector de programas para
o programa de secagem mais adequado
à carga de roupa a secar.
l A máquina de lavar e secar pode efectuar
Pode ser seco a alta temperatura.
os seguintes tipos de secagem:
Só pode ser seco a baixa temperatura.
- Baixa temperatura: programa para
secagem de tecidos de lã (símbolo
NÃO PODE ser seco no secador de
roupa.
Se a peça de roupa não tiver indicação
de secagem na etiqueta, deve assumir-se
que não deveser seca no secador.
).
- Baixa temperatura: programa para
secagem de tecidos mistos ou
sintécticos (símbolo
- Pelo tamanho e espessura
Sempre que a carga de lavagem for maior
do que a capacidade de secagem, separe
a roupa para secar de acordo com a sua
textura e espessura (por exemplo, roupas
finas para um ciclo e roupas grossas e
turcos noutro ciclo de secagem).
- Por tipos de tecidos
Algodões/linhos: turcos, toalhas, roupa
de cama. Sintécticos: blusas, camisolas,
calças, etc. Feitas de poliester or
poliamida, bem como tecidos com fibras
mistas (naturais e sintécticas).
52
roupa
centrifugada.
).
- Alta
temperatura:
programa
de
secagem recomendado para algodões,
roupa de cama, toalhas, linhos, etc...
(símbolo
).
l Selecione o grau de secagem que pretende:
SECAGEM EXTRA
(para toalhas, roupa de banho e cargas
grandes e com muita humidade).
SECAGEM PARA ENGOMAR
(esta secagem deixa a roupa pronto
para ser engomada).
SECAGEM PARA PENDURAR
(para peças de roupa que vão ser
penduradas sem engomar).
l Se desejar seleccionar um programa de
l O indicador do programa de secagem vai
secagem temporizado, pressione o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM até
que a luz indicadora do tempo pretendido
se acenda.
acender-se até que a fase de
arrefecimento comece e o respectivo
indicador permaneça ligado.
"End" vai aparecer no monitor display.
Depois de 5 minutos a máquina entra no
modo standby (em certos modelos, o
display pode mostrar isto em duas
linhas).
Ao selecionar o programa de secagem
de lãs, não é possível alterar o nível
de secagem que está pré-definido.
l A
máquina vai calcular o tempo
necessário de secagem de acordo com o
tipo de roupa seleccionada e o nível de
humidade remanescente que se deseja.
l Desligue a máquina, girando o botão
selector de programas para a posição
OFF.
l Abra a porta e retire a roupa.
l Verifique se a torneira está ligada e se o
tubo de descarga está correctamente
posicionado.
l Feche a torneira.
CANCELAR O PROGRAMA DE SECAGEM
ATENÇÃO:
l Para cancelar o programa de secagem,
Não seque roupa com estofamento
especial
(por
exemplo,
mantas,
casacos acolchoados, etc.) nem
tecidos muito delicados. Se as roupas
estiverem a pingar, carregue menos
quantidade para evitar formação de
rugas.
mantenha pressionado por 3 segundos o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM.
ATENÇÃO:
Depois de cancelar o programa de
secagem a fase de arrefecimento vai
iniciar-se e deve aguardar 10 a 20
minutos antes de abrir a porta.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA (o ecrã
display vai mostrar-lhe o tempo que falta
para terminar a secagem).
Para um correcto funcionamento da
máquina é aconselhável nunca interromper
os ciclos de secagem, a menos que seja
estritamente necessário.
A máquina calcula o tempo até ao fim
do programa seleccionado baseado
numa carga standard, mas durante
o ciclo o aparelho corrige o tempo
de secagem de acordo com a
composição e quantidad e da carga.
Durante a fase de secagem a máquina
pode acelerar para uma alta velocidade
com o fim de distribuir bem toda a roupa
e optimizar os resultados e performances
de secagem.
53
PT
l Quando o programa terminar a palavra
l Se desejar seleccionar um programa de
8. CICLO AUTOMÁTICO
LAVAGEM/SECAGEM
secagem temporizado, pressione o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM até
que a luz indicadora do tempo pretendido
se acenda.
Não pode exceder a carga máxima de
roupa para secar, caso contrário a
roupa não ficará seca de forma
satisfatória.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA.
l No fim da fase de lavagem o mostrador
- Lavagem
l Abra a gaveta e coloque a quantidade
correcta de detergente.
l Consulte
a tabela de programas
conforme os tipos de tecido a serem
lavados e o nível de sujidade (algodões
muito sujos, por exemplo) e gire o botão
selector para o programa desejado.
l Ajuste a temperatura de lavagem se
necessário.
l Pressione
os botões
especiais, se for o caso.
de
opções
l Verifique se a torneira está ligada e se o
tubo de descarga está correctamente
posicionado.
- Secagem
l Selecione o grau de secagem que
pretende:
SECAGEM EXTRA
(para toalhas, roupa de banho e
cargas grandes e com muita
humidade).
SECAGEM PARA ENGOMAR
(esta secagem deixa a roupa pronto
para ser engomada).
SECAGEM PARA PENDURAR
(para peças de roupa que vão ser
penduradas sem engomar).
Se selecionar o programa de lãs só o
nível de secagem estabelecido por
defeito estará disponível, não pode
ser alterado.
54
vai
mostrar
quanto
tempo
respeitante à fase de secagem.
falta,
l O indicador do programa de secagem vai
acender-se até que a fase de
arrefecimento comece e o respectivo
indicador permaneça ligado.
l Quando o programa terminar a palavra
"End" vai aparecer no monitor display.
Depois de 5 minutos a máquina entra no
modo standby (em certos modelos, o
display pode mostrar isto em duas linhas).
l Desligue a máquina, girando o botão
selector de programas para a posição
OFF.
l Abra a porta e retire a roupa.
l Feche a torneira.
CANCELAR O PROGRAMA DE SECAGEM
l Para cancelar o programa de secagem,
mantenha pressionado por 3 segundos o
botão SELECÇÃO DE SECAGEM.
ATENÇÃO:
Depois de cancelar o programa de
secagem a fase de arrefecimento vai
iniciar-se e deve aguardar 10 a 20
minutos antes de abrir a porta.
Para um correcto funcionamento da
máquina é aconselhável nunca interromper
os ciclos de secagem, a menos que seja
estritamente necessário.
9. AVARIAS E GARANTIA
SOMENTE PARA OS MODELOS com Smart Touch:
Graças ao ciclo de Verificação Smart ciclo da sua App Candy simply-Fi, pode
verificar a qualquer momento se a máquina está a funcionar correctamente. Só
precisa de um smartphone Android com tecnologia NFC para o fazer. Mais
informações podem ser encontradas na App. Se o visor da máquina mostrar um
erro (através de código a piscar nos LEDs), deve ligar a App e aproximar o seu
smartphone Android com NFC do logotipo Smart Touch no painel da máquina.
Nesse momento é possível começar o directório para resolver o problema.
RELATÓRIO DE ERROS
l Modelos com display: o erro é mostrado por um número precedido pela letra "E"
(exemplo: Erro 2 = E2)
l Modelos sem display: o erro é mostrado através do piscar de LEDs quantas vezes
o código do erro, seguido por uma pausa de 5 segundos (exemplo: Erro 2 = dois
flashes de luz Led - pausa de 5 segundos - dois flashes - etc ...)
Erro mostrado
E2 (com display)
2 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E3 (com display)
3 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E4 (com display)
4 a piscar nos LEDs
(sem display)
E7 (com display)
7 a piscar nos LEDs
(sem display)
Qualquer outro código
Causas possíveis e soluções práticas
A máquina não enche de água.
Verifique se a torneira está aberta.
Verifique se o tubo de fornecimento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Tubo do esgoto não está na altura apropriada (ver secção de instalação).
Feche a torneira de abastecimento, desaperte a mangueira de
enchimento na parte de trás da máquina de lavar e certifique-se que
o filtro está limpo e não está bloqueado.
A máquina não deita a água fora, não faz a drenagem.
Verifique se o filtro não está entupido e bloqueado.
Verifique se o tubo de escoamento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Verifique se o sistema de drenagem de sua casa não está
bloqueado e permite que a água flua sem obstruções. Tente drenar
a água na pia para se certificar que esta está desimpedida.
Há muita espuma ou água
Verifique se não está a utilizar detergente a mais ou produtos que
não sejam adequados para a máquina.
Problemas na porta.
Verifique se a porta está bem fechada e se não há roupas a
impedirem o fecho correcto da mesma.
Se a porta estiver bloqueada e não abrir, desligue a máquina da
tomada, espere 2 a 3 minutos e volte a abrir a porta.
Ligue e desligue a máquina de lavar, espere um minuto. Ligue a
máquina e inicie um programa. Se o erro ocorrer novamente entre
em contacto com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
55
PT
Se constatar que a máquina de lavar não está a funcionar correctamente, consulte o guia
rápido fornecido abaixo com algumas dicas práticas sobre como corrigir os problemas
mais comuns.
OUTRAS ANOMALIAS
Problema
A máquina não
começa/não para
Houve vazamento de
água no chão
A máquina não faz a
centrifugação
Fortes vibrações /
barulhos durante a
centrifugação
Causas possíveis e soluções práticas
Verifique se a máquina está ligada ao fornecimento de energia.
Verifique se tem energia eléctrica, se não houve um corte de
energia.
Verifique se a tomada eléctrica está a funcionar, experimentando
com outro electrodoméstico.
A porta pode não estar correctamente fechada, abra-a e volte a
fechá-la.
Verifique se o programa necessário foi corretamente seleccionado e
o botão de arranque pressionado.
Verifique se a máquina não está em modo de pausa.
Isto pode acontecer devido a uma fuga na junta entre a torneira e o
tubo de fornecimento de água; neste caso, substitua-o e aperte o
tubo e torneira.
Verifique se o filtro está correctamente fechado.
Devido a uma arrumação não correcta das roupas na máquina de
lavar pode acontecer uma destas coisas:
• Tentativa da máquina de equilibrar a carga, aumentando o tempo de
centrifugação.
• Diminuir a velocidade de rotação para diminuir as vibrações e ruído.
• A máquina exclui a centrifugação para protecção da própria máquina.
Certifique-se de que a carga de roupa é equilibrada, se não é
excessiva, se a roupa não está enrolada. Se assim for, arrume-as
melhor, volte a carregar a máquina e reinicie o programa.
Isto pode dever-se ao facto da água não ter sido completamente
drenada: aguarde alguns minutos. Se o problema persistir, consulte
a secção de erro 3.
Alguns modelos têm uma opção “não centrifugar”, verifique se não
estará ligada.
Verifique se não estão seleccionadas opções que alterem a
velocidade de centrifugação.
O uso de detergente em excesso pode inibir o início da
centrifugação
A máquina pode não estar correctamente nivelada, verifique se os
pés estão nivelados e, se necessário, proceda ao nivelamento de
acordo com as instruções dadas nessa secção.
Verifique se peças, embalagens, parafusos e outros objetos de
embalagem foram todos removidos.
Verifique se não existem objectos para além da roupa dentro da
máquina (canetas, botões, moedas, etc).
A garantia padrão do fabricante cobre defeitos causados por falhas eléctricas ou
mecânicas no produto que ocorramdevido a actos ou omissões do fabricante. Se
for encontrada alguma falha causada por factores externos ao produto
fornecido, má utilização ou como resultado de não serem respeitadas as
instruções de utilização, a garantia pode não cobrir esses caso e pode ser
aplicada uma taxa pela assistência técnica.
56
Garantia
O produto é garantido nos termos e
condições estabelecidas no certificado
fornecido com o produto. O certificado
de garantia deve ser devidamente
preenchido e guardado, de modo a ser
mostrado ao Centro de Assistência
Autorizada ao Cliente, em caso de
necessidade.
- turva a água de lavagem que é
drenada: Este efeito tem a ver com os
zeólitos em suspensão, mas que não têm
efeitos negativos sobre a eficiência de
lavagem.
- pó branco na roupa (zeólitos) no fim
do ciclo de lavagem: É normal, o pó não
é absorvido pelos tecidos e não altera a
sua cor.
- espuma na água na última lavagem:
Isto não indica necessariamente que a
roupa esteja mal lavada ou enxaguada.
- espuma abundante: Isto é frequente
devido aos tensoactivos aniónicos
encontrados nos detergents que são
difíceis de eliminar da roupa.
Neste caso não lave de novo a roupa
para eliminar este efeito, isso não vai
ajudar.
Se o problema persistir ou se suspeitar de
uma avaria, contacte imediatamente um
Centro Autorizado de Atendimento ao
Cliente.
É sempre recomendável usar peças
suplentes originais da marca, que estão
disponíveis na rede de Centros de
Atendimento ao Cliente Autorizados.
Ao colocar o símbolo
neste produto
declaramos, sob nossa responsabilidade,
a conformidade com todas as exigências
de segurança europeia, para com a
saúde e os requisitos ambientais
estabelecidos na legislação em relação a
este produto.
O fabricante declina qualquer responsabilidade por erros de impressão no folheto e manual
que acompanham este produto. Além disso,
reserve-se o direito de fazer alterações
consideradas úteis para os produtos sem
mudar o essencial das suas principais
características.
57
PT
O uso de detergentes ecológicos sem
fosfatos pode causar os seguintes efeitos:
fkhldsk
fkhldsk
- GVSWTH MPS -
18.08 - 43016568.A - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising