Candy | GVSW4 465D/2-S | Candy GVSW4 465D/2-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy GVSW4 465D/2-S Εγχειρίδιο χρήστη
UKR
PL
EL
2
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης, το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Candy.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
3
EL
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed &
breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Η
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
των 8 ετών και από άτοµα µε
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και
γνώση στη χρήση της συσκευής
4
5
EL
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
χρησιµοποιηθεί βιοµηχανικές
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
χηµικές ουσίες για τον καθαρισµό.
επιλογέας προγράµµατος).
l Μη στεγνώνετε άπλυτα αντικείµενα
l Το τελευταίο µέρος του κύκλου ενός
στο πλυντήριο στεγνωτήριο.
πλυντηρίου στεγνωτηρίου συµβαίνει l Αντικείµενα που έχουν λερωθεί µε
χωρίς θέρµανση (κύκλος µείωσης
ουσίες όπως λάδι µαγειρέµατος,
θερµοκρασίας) για να εξασφαλιστεί
ακετόνη, οινόπνευµα, βενζίνη, κηροζίνη,
ότι τα αντικείµενα θα µείνουν σε
αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και
θερµοκρασία που διασφαλίζει ότι δεν
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλυθούν
θα καταστραφούν.
µε ζεστό νερό µε µια επιπλέον δόση
απορρυπαντικού πριν στεγνωθούν στο
πλυντήριο στεγνωτήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
l
Αντικείµενα όπως αφρώδες ελαστικό
Μην
διακόψετε
ποτέ
ένα
(latex foam), σκουφάκια µπάνιου,
πλυντήριο στεγνωτήριο πριν από
αδιάβροχα υφάσµατα, αντικείµενα
το τέλος του κύκλου στεγνώµατος,
µε ενίσχυση καουτσούκ και ρούχα ή
εκτός εάν αφαιρέσετε όλα τα
µαξιλάρια που έχουν παραγέµισµα
αντικείµενα γρήγορα και τα
από αφρώδες υλικό δεν πρέπει
απλώσετε µεταξύ τους έτσι ώστε η
να στεγνώνονται στο πλυντήριο
θερµότητα να διαχέεται.
στεγνωτήριο.
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο l Τα µαλακτικά υφασµάτων, ή
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
παρόµοια προϊόντα, θα πρέπει να
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να
χρησιµοποιούνται, όπως ορίζεται από
είναι προσβάσιµη και µετά την
τις οδηγίες στο µαλακτικό ρούχων.
εγκατάσταση της συσκευής.
l Αντικείµενα τα οποία έχουν µολυνθεί µε
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρελαιοειδή µπορεί να αναφλεγούν
εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που
άµεσα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές
κλειδώνει, από συρόµενη πόρτα ή
θερµότητας, όπως ένα πλυντήριοπόρτα που έχει µεντεσέ στην
στεγνωτήριο. Τα αντικείµενα αυτά
αντίθετη πλευρά από εκείνη του
θερµαίνονται, προκαλώντας οξειδωτική
πλυντηρίου στεγνωτηρίου, µε τρόπο
αντίδραση στο πετρελαιοειδές. Η
δηλαδή που να εµποδίζεται το πλήρες
οξείδωση δηµιουργεί θερµότητα. Αν η
άνοιγµα της πόρτας της συσκευής.
θερµότητα δεν µπορεί να διαφύγει, τα
l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
αντικείµενα µπορούν να θερµανθούν
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
αρκετά ώστε να πιάσουν φωτιά. Η
συσκευής (δες τον πίνακα).
συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση
αντικειµένων που έχουν σχέση µε το
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρέλαιο και συναφή έλαια µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, εφόσον έχουν
εµποδίσει τη διαφυγή της θερµότητας
και έτσι να δηµιουργηθεί κίνδυνος
πυρκαγιάς.
l Εάν δεν µπορούµε να αποφύγουµε
να τοποθετήσουµε σε ένα πλυντήριο
στεγνωτήριο, υφάσµατα που
περιέχουν φυτικά έλαια ή λάδι
µαγειρέµατος ή που έχουν µολυνθεί
από προϊόντα περιποίησης µαλλιών,
θα πρέπει πρώτα να τα πλύνουµε σε
ζεστό νερό µε επιπλέον δόση
απορρυπαντικού - αυτό θα µειώσει,
αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
l Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα
από τις τσέπες, όπως αναπτήρες
και σπίρτα.
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
l Πριν
ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν
από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
σε αυτό το προϊόν,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
δηλώνουµε µε δική µας ευθύνη, τη
συµµόρφωση µε το σύνολο όλων
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία
Κατά την διάρκεια της πλύσης
και του περιβάλλοντος, που
το νερό µπορεί να αναπτύξει
αναφέρονται στη νοµοθεσία για
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
αυτό το προϊόν.
6
l Κόψτε
τις ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
EL
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
B
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
C
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
3
2
7
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
4
1
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
5
6
B
A
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
max 100 cm
min 4 cm
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
EL
8
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
A
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
9
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό µεταλλικά
αντικείµενα όπως καρφίτσες, χρήµατα, συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Για το πλύσιµο των µάλλινων βεβαιωθείτε
πρώτα ότι το ρούχο µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο. Συµβουλευτείτε την ετικέτα µε τις
οδηγίες φροντίδας του ρούχου.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
10
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Πριν χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα
στεγνώµατος (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ)
l ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ενέργεια και χρόνο
επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα περιστροφής
για να µειωθεί η ποσότητα του νερού της
µπουγάδας πριν από τη χρήση ενός
προγράµµατος στεγνώµατος.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε συµβουλές
και επισηµάνσεις γύρω από την χρήση του
απορρυπαντικού στις διάφορες θερµοκρασίες. Σε
κάθε περίπτωση είναι σηµαντικό να συµβουλεύεστε
τις οδηγίες που αναφέρονται επάνω στη
συσκευασία και αφορούν την χρήση και την
δοσολογία του συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά και
θερµοκρασίες από 60°C και άνω για λευκό
ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό ,χρησιµοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη (heavy-duty) που
περιέχει λευκαντικές ουσίες και σε αυτές τις
θερµοκρασίες δίνει άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε θερµοκρασία
µεταξύ 60°C και 40°C, επιλέγετε το απορρυπαντικό
ανάλογα µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό βαµβακερό
ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε απορρυπαντικό σε
σκόνη, για τα χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη ειδικό για
την προστασία των χρωµάτων.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Για το πλύσιµο µάλλινου και µεταξωτού
ρουχισµού χρησιµοποιείτε αποκλειστικά
τα ειδικά για αυτού του είδους ρουχισµό
απορρυπαντικά.
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
Καθαρισµός του φίλτρου
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ: τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα
έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί στραγγίξτε το
ωερό σε ένα λεκανάκι.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
11
EL
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
Q
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
I
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Αν θέλουµε ο κύκλος στεγνώµατος να
ξεκινήσει αυτόµατα µετά το πλύσιµο,
επιλέγουµε το πρόγραµµα που απαιτείται
χρησιµοποιώντας το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ. Διαφορετικά µπορούµε
να τελειώσουµε το πλύσιµο και στη συνέχεια
να
αποφασίσουµε
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος και το είδος φορτίου.
LMNO
P
H
D
C
E
F
G
B
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ /
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ
θα εµφανιστεί η ένδειξη “End” (Tέλος)
E Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ή θα ανάψει το αντίστοιχο led.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΒΑΘΜΟΥ
Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΒΡΩΜΙΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε τη
F Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
πόρτα.
G Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
F+G ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που H Ψηφιακή οθόνη
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει I Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
L Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Τεχνικά στοιχεfα
M Λυχνία KG DETECTOR
N Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Πιεσηνερου: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
O Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/ P Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Ταση ρευµατοσ:
Q Λειτουργία SMART TOUCH
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
12
προγράµµατος
µε
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
l Περιµένετε
η
λυχνία
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε τη
πόρτα.
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που
επιλέξατε.
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
Πριν
ανοίξετε
την
πόρτα,
παρακαλούµε ελέγξτε ότι η στάθµη
του νερού είναι κάτω από το άνοιγµα
της πόρτας για να αποφευχθεί πιθανή
πληµµύρα.
l Όταν εµφανιστεί η ένδειξη "End" (Tέλος)
στην ψηφιακή οθόνη της συσκευής σας
και σβήσει η λυχνία ένδειξης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, µπορείτε να ανοίξετε τη πόρτα
της συσκευής σας.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
13
EL
Επιλογέας
θέση OFF
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Εχει
ξεκινήσει η µέτρηση του χρόνου µετά το
πέρας της οποίας το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν
πιέσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και
µετά θα σβήσει.
πατήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε
τον επιθυµητό κύκλο στεγνώµατος. Ο
επιλεγµένος κύκλος στεγνώµατος θα
ξεκινήσει αυτόµατα µετά το τέλος του
κύκλου πλύσης.
Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης
που δεν είναι συμβατό με την λειτουργία
αυτόματου στεγνώματος, αυτή η
λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.
Καλό θα ήταν να µην υπερβαίνετε το
µέγιστο όγκο ρούχων που υποδεικνύεται
στο πίνακα προγραµµάτων, αλλιώς
υπάρχει κίνδυνος τα ρούχα σας να µην
στεγνώσουν ικανοποιητικά.
l Εάν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή
σας προτού ξεκινήσει ο κύκλος
πλύσης πατήστε συνεχόµενα το κουµπί
µέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία ή
γυρίστε τον επιλογέα προγράµµατος στη
θέση OFF.
l Λειτουργία µόνο κύκλου στεγνώµατος:
αφού επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα
στεγνώµατος ανάλογα µε τα υφάσµατα
των ρούχων σας, µπορείτε - πατώντας
αυτό το κουµπί- να επιλέξετε διαφορετικές
ρυθµίσεις στεγνώµατος από αυτές που
έχουν προεπιλεγεί από τον κατασκευαστή
(µε εξαίρεση το πρόγραµµα στεγνώµατος
για µάλλινα ρούχα).
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος
κατά
τη
διάρκεια
λειτουργίας του, πατήστε το κουµπί για
περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ /
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε δύο διαφορετικούς τύπους
στεγνώµατος:
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Αυτόµατος κύκλος πλύσης / στεγνώµατος:
αφού επιλέξετε ένα πρόγραµµα πλύσης
ανάλογα µε τον τύπο των ρούχων σας,
14
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού
ακυρώσετε
το
κύκλο
στεγνώµατος,
θα
ξεκινήσει
η
διαδικασία ψύξης στο εσωτερικό του
κάδου οπότε θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10-20 λεπτά προτού ανοίξετε
τη πόρτα.
- Φρεσκάρισµα µε Ατµό
(πατήστε το Κουµπί δύο φορές ) P3
εµφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη
Χάρη στη λειτουργία ατµού, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτόν τον κύκλο για να
φρεσκάρετε τα ρούχα σας και να ισιώσετε
τις ζάρες που έχουν δηµιουργηθεί µετά τη
χρήση των ρούχων. Στην αρχική φάση
του κύκλου ενεργοποιείται η λειτουργία
ατµού και στο τελικό στάδιο αφαιρείται η
πλεονάζουσα υγρασία από τα ρούχα
ώστε να µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε
αµέσως µετά. Αυτός ο κύκλος είναι
κατάλληλος µόνο για στεγνά ρούχα.
στην ψηφιακή οθόνη της συσκευής σας
και σβήσει η λυχνία ένδειξης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, µπορείτε να ανοίξετε τη πόρτα
της συσκευής σας.
Μπορείτε να ακυρώσετε τον επιλεγµένο
κύκλο στεγνώµατος γυρίζοντας τον
επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF.
Είναι απαραίτητο να περιµένετε να
ολοκληρωθεί η φάση ψύξης (10 - 20
λεπτά) και να σβήσει η λυχνία
ένδειξης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ προτού
ανοίξετε τη πόρτα.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο όταν
το βάρος των στεγνών ρούχων στον κάδο
δεν ξεπερνά το 1.5 κιλό.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ
Αφού πατήσετε το Κουµπί "ΕΥΚΟΛΟ
ΣΙΔΕΡΩΜΑ"
µπορείτε
να
επιλέξετε
ανάµεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα
έντασης ατµού κατάλληλα για στεγνά ή και
βρεγµένα ρούχα , ανάλογα µε τον τύπο του
υφάσµατος:
Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ /
ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα:
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ Συνθετικά / Μικτά
Υφάσµατα
(προεπιλογή) P1 εµφανίζεται στην
ψηφιακή οθόνη
Αυτό το πρόγραµµα είναι κατάλληλο για
συνθετικά και µικτά υφάσµατα. Εάν τα
ρούχα είναι βρεγµένα (µετά από πλύση)
µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για να
ισιώσετε
τις
ζάρες
που
έχουν
δηµιουργηθεί µετά το στέγνωµα. Εάν τα
ρούχα είναι στεγνά, το πρόγραµµα τους
δίνει το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας
προκειµένου να σιδερωθούν εύκολα.
Μέση διάρκεια κύκλου.
- ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44 Min.) και
σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους
τρεις αναφερόµενους χρόνους.
- ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Μόλις έχει επιλεγεί το πρόγραµµα, θα εµφανιστεί
ο χρόνος πλύσης του προγράµµατος.
l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε 3 επίπεδα έντασης πλύσης,
τροποποιώντας τη διάρκεια του προγράµµατος,
ανάλογα από τον βαθµό λερώµατος των ρούχων
(δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κάποια
προγράµµατα, όπως αναφέρεται στον πίνακα
προγραµµάτων).
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ Βαµβακερά
(πατήστε το Κουµπί µία φορά) P2
εµφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη
Αυτό το πρόγραµµα είναι κατάλληλο για
βαµβακερά υφάσµατα. Εάν τα ρούχα είναι
βρεγµένα (µετά από πλύση) µπορείτε να
το χρησιµοποιήσετε για να ισιώσετε τις
ζάρες που έχουν δηµιουργηθεί µετά το
στέγνωµα. Εάν τα ρούχα είναι στεγνά, το
πρόγραµµα τους δίνει το κατάλληλο
επίπεδο υγρασίας προκειµένου να
σιδερωθούν εύκολα. Μέση διάρκεια
κύκλου.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Αυτό
το κουµπί σας επιτρέπει να
µεταβάλετε τη θερµοκρασία των κύκλων
πλυσίµατος.
l Δεν δύναται η αύξηση της θερµοκρασίας
πάνω από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
για κάθε πρόγραµµα µε σκοπό να
προστατευτούν τα υφάσµατα.
15
EL
l Όταν εµφανιστεί η ένδειξη "End" (Tέλος)
l Σε
περίπτωση
που
θέλετε
να
πραγµατοποιήσετε πλύση µε κρύο νερό, όλες
οι ενδείξεις πρέπει να είναι απενεργοποιηµένες.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πατώντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατόν
να µειωθεί η µέγιστη ταχύτητα και,
εφόσον
επιθυµείτε,
µπορείτε
να
ακυρώσετε τον κύκλο στυψίµατος.
l Αν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένα
στοιχεία, είναι δυνατή η χρήση µέγιστης
ταχύτητας στυψίµατος αυτού του προγράµµατος.
Για να προστατεύονται τα υφάσµατα, δεν
είναι δυνατή η αύξηση της ταχύτητας
πάνω από το επιτρεπόµενο όριο του κάθε
προγράµµατος.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Πιέζοντας
ταυτόχρονα τα κουµπιά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
και
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου 3
δευτερόλεπτα, η συσκευή σας επιτρέπει
να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Κατ` αυτόν
τον τρόπο, µπορεί να αποτραπούν οι
τυχαίες ή οι ανεπιθύµητες αλλαγές, σε
περίπτωση που κατά λάθος πατηθεί ένα
κουµπί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
l Το πλήκτρο κλειδώµατος µπορεί να
ακυρωθεί απλώς µε την ταυτόχρονη
πίεση αυτών των δύο κουµπιών ή
απενεργοποιώντας την συσκευή.
Ψηφιακή Οθόνη
l Για
να επανενεργοποιήσετε τον κύκλο
στυψίµατος, πατήστε το κουµπί διαδοχικά µέχρι
να φτάσει στην επιθυµητή ταχύτητα στροφών
στυψίµατος.
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
1
2
34
6
7
l Είναι εφικτή η τροποποίηση της ταχύτητας των
στροφών στυψίµατος, χωρίς την παύση της
λειτουργίας της συσκευής.
5
Μεγαλύτερη δόση απορρυπαντικού
µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό
αφρό. Αν η συσκευή ανιχνεύσει την
παρουσία
υπερβολικού
αφρού,
µπορεί να αποκλείσει τη φάση
στυψίµατος ή να επεκτείνει τη
διάρκεια του προγράµµατος και την
αύξηση της κατανάλωσης του νερού.
1) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Οι δείκτες θα σας εµφανίσουν τα επίπεδα
έντασης στεγνώµατος που µπορείτε να
επιλέξετε πατώντας το αντίστοιχο κουµπί:
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
(ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια
και ογκώδη φορτία πλύσης).
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ειδικό
ηλεκτρονικό
αισθητήριο
που
αποτρέπει την εκτέλεση του κύκλου
στυψίµατος αν τα ρούχα στο τύµπανο
δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα.
Αυτό αποτρέπει το θόρυβο και τις
δονήσεις και εξασφαλίζει µεγαλύτερη
διάρκεια ζωής της συσκευής.
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει
τα
ρούχα
σε
ιδανική
κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα).
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(για ρούχα που θα αποθηκευτούν
χωρίς σιδέρωµα).
16
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος,
οποία
µπορεί
να
διαφέρει ανάλογα µε τις επιλογές που
έχετε κάνει.
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
"Kg Detector" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται
αποµένει για την
προγράµµατος.
ο χρόνος που
ολοκλήρωση του
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή
προσαρµόζει τον χρόνο ανάλογα µε το
µέγεθος και τη σύνθεση του φορτίου που
πλένεται.
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
3) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει
αναµµένη.
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
5) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ότι τα πλήκτρα
είναι κλειδωµένα.
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Δείχνει τη θερµοκρασία πλύσης του
επιλεγµένου προγράµµατος το οποίο
δύναται να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από
το αντίστοιχο πλήκτρο. Σε περίπτωση που
θέλετε να πραγµατοποιήσετε ένα πλύσιµο
µε κρύο νερό, όλες οι ενδείξεις πρέπει να
είναι κλειστές.
l Περιµένετε
η
λυχνία
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε τη
πόρτα.
4) ΛΥΧΝΙΑ Kg Detector (H λειτουργία είναι
διαθέσιμη
μόνο
σε
ορισμένα
προγράμματα)
7) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
Δείχνει την ταχύτητα στυψίµατος του
επιλεγµένου προγράµµατος η οποία µπορεί
να µεταβληθεί ή να ακυρωθεί από το
σχετικό κουµπί.
του κύκλου, η ένδειξη "Kg Detector"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
17
EL
2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
l Έξυπνη Φροντίδα – Smart Check-up και
SMART TOUCH
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε την
τεχνολογία Smart Touch (Έξυπνη αφή)
που επιτρέπει, µέσω εφαρµογής, την
αλληλεπίδραση µε smartphones που
βασίζονται στο λειτουργικό σύστηµα
Android και είναι εξοπλισµένα µε τεχνολογία
NFC (Near Field Communication).
l Κατεβάστε στο δικό σας smartphone την
εφαρµογή Candy simply-Fi.
Η εφαρµογή Candy simply-Fi είναι
διαθέσιµη για τις συσκευές µε
λειτουργικό σύστηµα Android και
iOS, τόσο για τις ταµπλέτες όσο και
για
τα
smartphones.
Ωστόσο,
µπορείτε να αλληλοεπιδράσετε µε τη
συσκευή και να επωφεληθείτε από
τις δυνατότητες που προσφέρει η
λειτουργεία Smart Touch µόνο µε τα
smartphones
µε
λειτουργικό
σύστηµα Android εξοπλισµένα µε
τεχνολογία NFC, σύµφωνα µε το
ακόλουθο λειτουργικό σύστηµα:
Android
smartphone µε
τεχνολογία NFC
Αλληλεπίδραση µε
τη συσκευή +
περιεχόµενα
Android
smartphone χωρίς
τεχνολογία NFC
Μόνο περιεχόµενα
Android Tablet
Μόνο περιεχόµενα
Apple iPhone
Μόνο περιεχόµενα
Apple iPad
Μόνο περιεχόµενα
Αυτόµατος Καθαρισµός και ο οδηγός
αντιµετώπισης προβληµάτων.
l Τα στατιστικά µου – Στατιστικά στοιχεία
πλυσίµατος και συµβουλές για την
αποτελεσµατικότερη χρήση της συσκευής.
Δείτε όλες τις λεπτοµέρειες των
λειτουργιών Smart Touch κάνοντας
περιήγηση στην εφαρµογή σε λειτουργία
DEMO ή δείτε την ιστοσελίδα:
www.candysmarttouch.com
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART TOUCH
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – Εγγραφή της συσκευής
l Μπείτε στο µενού "Ρυθµίσεις" του
Android
smartphone
σας
και
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC µέσα
στο µενού "Ασύρµατο και δίκτυα".
Ανάλογα µε το µοντέλο του smartphone
και την έκδοση OS του Android, η
διαδικασία της ενεργοποίησης του NFC
µπορεί να είναι διαφέρει. Για περισσότερες
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
smartphone.
l Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα
στην πρόσοψη, γυρίστε τον διακόπτη στη
θέση Smart Touch.
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε το
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι κύριες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες
µε τη χρήση της εφαρµογής είναι:
l Φωνητικός Βοηθός – Ένας οδηγός για
να επιλέξετε τον ιδανικό κύκλο µόνο µε
τρεις φωνητικές εντολές (ρούχα /
υφάσµατα, χρώµα, επίπεδο λεκέ).
l Κύκλοι – Για να κατεβάσετε και να
εκκινήσετε νέα προγράµµατα πλύσης.
18
προφίλ του χρήστη και καταχωρήσετε τη
συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου
ή τον "Γρηγορες Οδηγιες" που
συνοδεύει τη συσκευή.
Περισσότερες πληροφορίες, F.A.Q. και
βίντεο για µια εύκολη εγγραφή είναι
διαθέσιµα στην ιστοσελίδα:
www.candysmarttouch.com/how-to
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC
κεραίας,
µετακινήστε
ελαφρώς
το
τηλέφωνο σε µια κυκλική τροχία πάνω
από το λογότυπο Smart Touch µέχρι η
εφαρµογή να σας επιβεβαιώσει την
σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η µεταφορά
δεδοµένων,
είναι
σηµαντικό
να
ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα
µήνυµα στην συσκευή θα σας ενηµερώσει
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
θα σας ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη
στιγµή να αποµακρύνετε το τηλέφωνο
σας.
Το χονδρό κάλυµµα ή µεταλλικά
αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα
µπορούσαν να επηρεάσουν ή να
αποτρέψουν τη µετάδοση δεδοµένων
µεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.
Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.
Η αντικατάσταση ορισµένων εξαρτηµάτων
του τηλεφώνου (π.χ. κάλυµµα, µπαταρία
κλπ) µε µη αυθεντικά, µπορεί να συντελέσει
στην αποµάκρυνση της κεραίας NFC,
εµποδίζοντας την πλήρη χρήση της
εφαρµογής.
Η διαχείριση και ο έλεγχος της συσκευής
µέσω της εφαρµογής είναι εφικτή µόνο
από κοντά: ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό
να εκτελεστούν αποµακρυσµένα λειτουργίες
(π.χ.: από ένα άλλο δωµάτιο ή έξω από το
σπίτι).
NOTES:
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στο
τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο
λογότυπο Smart Touch, στην πρόσοψη της
συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το
smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του,
να συµπίπτει µε τη θέση του λογότυπου Smart
Touch της συσκευή (δείτε την εικόνα πιο κάτω).
19
EL
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ - Η τακτική χρήση
l Κάθε φορά που θέλετε να διαχειριστείτε το
µηχάνηµα µέσω της εφαρµογής, πρέπει πρώτα
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Smart Touch
γυρίζοντας το κουµπί στην αντίστοιχη θέση.
l Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την
οθόνη του τηλεφώνου (από κατάσταση
αναµονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει την
λειτουργικότητα NFC αλλιώς, ακολουθήστε
τα βήµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
l Αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα κύκλο
πλύσης, φορτώστε το πλυντήριο, βάλτε
απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
l Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία στην
εφαρµογή (π.χ..: εκκίνηση ενός προγράµµατος,
κύκλος
Smart
Check-up,
ενηµέρωση
στατιστικών στοιχείων, κ.λπ. ...).
l Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του
τηλεφώνου, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΩ στο
λογότυπο Smart Touch που βρίσκεται
στην πρόσοψη, όταν σας ζητηθεί από την
εφαροµογή.
Πίνακας προγραµµάτων
1)
(MAX.) *
2
(βλέπε πίνακα ελέγχου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(MAX.)
Εύκολο
Σιδέρωµα
Ανάµικτα
Baby
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
Καθηµερινό 4)
59 λεπτά
Γρήγορο
1
3) 4)
4 4,5 5
60°
3 3,5 4
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
60°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
7
8
8
9
10 10
60°
6
7
8
8
9
10 10
90°
2)
Βαµβακερά** 4) 6
Βαµβακερά + 2)
6
Πρόπλυση 4)
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα νερού +
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ευαίσθητα
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
Μάλλινα/
Μεταξωτά
Μάλλινα
(στεγνωµα)
Ανάµεικτα
(στεγνωµα)
Βαµβακερά
(στεγνωµα)
5
5
6
6
1
-
3
3
5
2
Προσαρµοζόµενη ρύθµιση του επιλογέα που πρέπει να επιλέξετε για να αλληλεπιδρά η συσκευή
µε το smartphone και για να κατεβάζετε προγράµµατα (δείτε ειδική ενότητα). Η εργοστασιακή
εγκατάσταση προβλέπει ως προεπιλεγµένο πρόγραµµα το Αυτόµατος Καθαρισµός, το οποίο
προορίζεται για την απολύµανση της συσκευής και για τη παράταση ζωής του πλυντηρίου ρούχων.
20
Προγράµµατα για αυτόµατο στέγνωµα.
Χρησιµοποιήστε αυτό το πρόγραµµα (**)
επιλεγοντας το µέγιστο βαθµό ρύπανσης, µέγιστη
ταχύτητα περιστροφής και θερµοκρασία 60°C. Το
πρόγραµµα συνιστάται επίσης για δοκιµή µε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Στέγνωµα
Πρώτο στέγνωµα µε A kg (το φορτίο
αποτελείται από: θήκες µαξιλαριών και
πετσέτες χεριών) επιλέγοντας το πρόγραµµα
στεγνώµατος βαµβακερά (
για ντουλάπι (
).
) στεγνά
Δεύτερο στέγνωµα µε B kg (το φορτίο
αποτελείται από: σεντόνια και πετσέτες
χεριών) επιλέγοντας το πρόγραµµα
στεγνώµατος βαµβακερά (
στεγνά για ντουλάπι (
).
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται η συνιστώµενη
θερµοκρασία πλύσης η οποία µπορεί
να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από το
σχετικό κουµπί, αλλά δεν είναι δυνατή
η αύξηση πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο.
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
21
)
Χωρητικότητα
(πλύσιµο)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Πρώτο
Στέγνωµα
Δεύτερο
Στέγνωµα
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
EL
4)
Πλύσιµο
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
2)
Επιλέγοντας µε τον επιλογέα την
λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα,
µπορείτε στη συνέχεια µε το
αντίστοιχο πλήκτρο να προσδιορίσετε
πιο από τα τρία διαφορετικής
διάρκειας 14’, 30’ και 44’ γρήγορα
διαθέσιµα προγράµµατα θέλετε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΟΚΙΜΩΝ (Σύµφωνα µε τα Πρότυπα
EN 50229)
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
1)
3)
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
ΠΛΎΣΙΜΟ
Εύκολο Σιδέρωµα
Αυτό
το
αποκλειστικό
πρόγραµµα
χρησιµοποιεί ατµό για να ελαττώσει και να
ισιώσει τις ζάρες
στα ρούχα σας,
κρατώντας τα σε ένα επίπεδο υγρασίας
ιδανικό για εύκολο σιδέρωµα. Εάν πατήσετε
το αντίστοιχο κουµπί µπορείτε να επιλέξετε
ανάµεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα
έντασης ατµού, ανάλογα µε το εάν τα ρούχα
σας είναι βρεγµένα ή στεγνά αλλά και µε
τον τύπο του υφάσµατος.
Ανάµικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Baby
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε όλα
τα ρούχα του µωρού έχοντας τέλεια αποτελέσµατα
απολύµανσης και καθαριότητας, ρυθµίζοντας τη
θερµοκρασία στο ελάχιστο στους 60°C. Για τη
µέγιστη απόδοση της απολύµανσης των ρούχων
συνιστούµε απορρυπαντικά σε µορφή σκόνης.
Καθηµερινό 59 λεπτά
Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να διατηρεί την υψηλή ποιότητα καθαρισµού
µε σηµαντική µείωση της διάρκειας του κύκλου.
Το πρόγραµµα αυτό έχει σχεδιαστεί για
µειωµένο φορτίο (συµβουλευθείτε τον πίνακα
προγραµµάτων).
Γρήγορο (14/30/44 Min.)
Κύκλος πλύσης ειδικός για µικρά φορτία λίγο
λερωµένα. Σε αυτό το πρόγραµµα είναι σκόπιµο
να µειώσετε την ποσότητα του απορρυπαντικού
22
που χρησιµοποιείτε για να αποφύγετε τη
σπατάλη. Επιλέξτε το ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα και
πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ένα από τα
τρία διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα.
Βαµβακερά
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το
πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα
βρώµικου και χαρακτηρίζονται για την
συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα καθαρισµού
και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Βαµβακερά + Πρόπλυση
Αυτό το πρόγραµµα έχει µελετηθεί για την
αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων από τα
λευκά βαµβακερά ρούχα. Η πρόπλυση
εγγυάται την αποµάκρυνση των δύσκολων
λεκέδων. Στο δοχείο "1", προσθέσετε µια
ποσότητα απορρυπαντικού 20%, από αυτή
που χρησιµοποιείτε για την κύρια πλύση.
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος
µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Άδειασµα νερού + Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Μάλλινα/Μεταξωτά
Αυτό το πρόγραµµα επιτρέπει έναν απαλό
κύκλο πλυσίµατος, ειδικά σχεδιασµένο για
Μάλλινα ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα
«Πλύσιµο σε Πλυντήριο» και Μεταξωτά
ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα «Πλύσιµο
για µεταξωτά».
Ανάµικτα
Ένα πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστάται για συνθετικά και
µεικτής ίνας υφάσµατα (πάντοτε να
συµβουλεύεστε την ετικέτα του ρούχου).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για
συµπυκνωµένες σκόνες και υγρά
απορρυπαντικά πρέπει να αφαιρούνται
από τον κάδο πριν ξεκινήσουν τα
προγράµµατα στεγνώµατος µε περιστροφή.
Βαµβακερά
Ένα πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή
θερµοκρασία συνιστάται για βαµβακερά και
λινά είδη (πάντοτε να συµβουλεύεστε την
ετικέτα του ρούχου).
Ο κάδος αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια
του κύκλου στεγνώµατος για να µην αφήσει τα
ρούχα να µπλεχτούν µεταξύ τους και, έτσι, να
πετύχει οµοιόµορφο στέγνωµα. Δροσερός
αέρας χρησιµοποιείται τα τελευταία 10/20
λεπτά του κύκλου στεγνώµατος για να
περιοριστεί το τσαλάκωµα.
SMART TOUCH
Προσαρµοζόµενων παραµέτρων πρόγραµµα
του επιλογέα, που ενεργοποιείτε όταν
θέλετε να µεταφέρετε µια εντολή από την
εφαρµογή (App) στην συσκευή ή και για
να κατεβάσετε / εκκινήσετε τον κύκλο
πλυσίµατος (για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε την ειδική ενότητα στο εγχειρίδιο
χρήσης της εφαρµογής). Στην επιλογή
Smart Touch η εργοστασιακή ρύθµιση έχει
το πρόγραµµα "Αυτόµατος Καθαρισµός"
το οποίο προβλέπεται για την απολύµανση
του κάδου, αφαιρώντας τις άσχηµες οσµές
και παρατείνοντας τη διάρεικα ζωής του
πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι κατά την
εκκίνηση του αυτόµατου κύκλου καθαρισµού
"Αυτόµατος Καθαρισµός", δεν υπάρχουν
ρούχα
µέσα
στο
πλυντήριο
και
χρησιµοποιείτε µόνο απορρυπαντικό σε
σκόνη. Στο τέλος του κύκλου, αφήστε ανοικτή
την πόρτα του πλυντηρίου για να στεγνώσει
ο κάδος. Συνιστάται κάθε 50 πλύσεις.
Μάλλινα
Πρόγραµµα Στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία, ιδανικό για να στεγνώσετε
µάλλινα ρούχα µε την πρέπουσα φροντίδα
και προσοχή, µειώνοντας την τριβή και το
µάζεµα της ίνας. Συνιστάται να γυρίζετε τα
ρούχα µέσα - έξω προτού εκκινήσετε τον
κύκλο στεγνώµατος. Η διάρκεια του
προγράµµατος εξαρτάται από τον όγκο των
ρούχων και τις στροφές του προγράµµατος
πλύσης. Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος
για µικρά φορτία πλύσης, τα οποία δεν
ξεπερνούν το 1 κιλό (π.χ. 3 πουλόβερ).
Ο κύκλος στεγνώµατος για µάλλινα
ρούχα σε αυτή τη συσκευή έχει
εγκριθεί από την Εταιρεία Woolmark ,
για το στέγνωµα µάλλινων ρούχων
που µπορούν να πλυθούν
στο
πλυντήριο , υπό την προϋπόθεση ότι
τα ρούχα θα πλυθούν και θα
στεγνωθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες
που αναγράφονται στην ετικέτα τους
και τις οδηγίες του κατασκευαστή της
συσκευής.
Το σύµβολο της Woolmark αποτελεί
Σήµα Πιστοποίησης σε πολλές
χώρες. M1715
23
EL
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
l Να στεγνώνετε µόνο µπουγάδες µετά
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Οι υποδείξεις που σας δίνονται είναι
γενικές, γι' αυτό, χρειάζεται λίγη
εφαρµογή στην πράξη για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσµατα στο στέγνωµα.
l Σας προτείνουµε να ορίσετε χαµηλότερο
χρόνο στεγνώµατος από τον αναγραφόµενο,
όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα για πρώτη
φορά, έτσι ώστε να διαπιστώσετε το επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε.
l Συνιστούµε να µην στεγνώνετε υφάσµατα
που ξεφτίζουν εύκολα, όπως χαλιά ή
ενδύµατα µε ψηλό πέλος, για να µην
φράζουν οι αεραγωγοί.
l Συστήνουµε να ξεδιαλέγετε τη µπουγάδα
µε τις εξής µεθόδους:
- Με
τα
σύµβολα
φροντίδας
στεγνώµατος, τα οποία φαίνονται
στις ετικέτες των ενδυµάτων
Κατάλληλο
στέγνωµα.
για
περιστροφικό
Περιστροφικό στέγνωµα σε υψηλή
θερµοκρασία.
Περιστροφικό στέγνωµα µόνο σε
χαµηλή θερµοκρασία.
ΟΧΙ περιστροφικό στέγνωµα.
από στύψη.
Ο σωστός τρόπος στεγνώµατος
l Ανοίξτε την πόρτα.
l Τοποθετείστε
τα ρούχα, χωρίς να
ξεπερνάτε το µέγιστο φορτίο που
ενδεικνυται στον πίνακα προγραµµάτων .
Στην περίπτωση µεγάλων αντικειµένων
(π.χ. σεντόνια) ή πολύ απορροφητικά
αντικείµενα (όπως πετσέτες ή τζιν), θα
είναι καλό να µειώσετε το φορτίο.
l Κλείστε την πόρτα.
l Γυρίστε τον επιλογέα προγραµµάτων στο
καταλληλότερο πρόγραµµα στεγνώµατος
για τον ρουχισµό σας.
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο µπορεί να
εκτελέσει τα ακόλουθα είδη στεγνώµατος:
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστώµενο για µάλλινα
υφάσµατα
(σύµβολο
επιλογέα προγραµµάτων).
στον
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστώµενο για µικτά
υφάσµατα (συνθετικά/βαµβακερά) και
συνθετικά υφάσµατα (σύµβολο
στον επιλογέα προγραµµάτων).
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή
θερµοκρασία
συνιστώµενο
για
βαµβακερά, πετσετέ, λινά, καννάβινα
Αν το ύφασµα δεν έχει ετικέτα φροντίδας,
θα πρέπει να υποθέσουµε ότι δεν είναι
κατάλληλο για στεγνωτήριο.
υφάσµατα, κλπ. (σύµβολο
στον επιλογέα προγραµµάτων).
- Με βάση το µέγεθος και το πάχος
Εάν το φορτίο πλύσης είναι µεγαλύτερο
από
τη
δυνατότητα
στεγνώµατος,
ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα µε το πάχος
(π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).
- Με βάση τον τύπο του υφάσµατος
Βαµβακερά/λινά: πετσέτες, βαµβακερό
ζέρσεϊ, σεντόνια και τραπεζοµάντιλα.
Συνθετικά: µπλούζες, πουκάµισα, φόρµες,
κλπ. από πολυεστέρα ή πολυαµίδιο, καθώς
και συνδυασµό από βαµβακερό/συνθετικό.
24
l Επιλέξτε
το
επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε:
έντασης
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
(ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια
και ογκώδη φορτία πλύσης).
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα σε ιδανική
κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα).
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(για ρούχα που θα αποθηκευτούν
χωρίς σιδέρωµα).
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο θα υπολογίσει
το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωµα
και την παραµένουσα υγρασία που
χρειάζεται, ανάλογα µε το είδος και τον
τύπο στεγνώµατος που επιλέξαµε.
l Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας
l Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα
τον
επιλογέα
θέση OFF.
προγράµµατος
στην
ρούχα.
ανοιχτή
και
ότι
ο
σωλήνας
αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά.
l Κλείστε την παροχή νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
λειτουργείτε
πρόγραµµα
στεγνώµατος για είδη ρουχισµού µε
ειδική επένδυση (π.χ. παπλώµατα,
άνορακ κτλ) καθώς και για πολύ
ευαίσθητα υφάσµατα.
Εάν τα ρούχα είναι σχεδόν στεγνά,
τοποθετείστε λιγότερα ρούχα για
στέγνωµα προκειµένου να αποφύγετε
τη ηµιουργία ζαρωµάτων.
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
l Αφού
πατήστε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (η λυχνία ένδειξης
θα δείξει το χρόνο που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος
στεγνώµατος).
Η συσκευή υπολογίζει το χρόνο
έως το τέλος του επιλεγµένου
προγράµµατος
µε
βάση
ένα
συνηθισµένο είδος φορτίου, ενώ κατά
τη διάρκεια του κύκλου, η συσκευή
διορθώνει το χρόνο ώστε να ταιριάζει
στο µέγεθος και τη σύνθεση του
φορτίου.
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε
τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό
είναι πραγματικά απαραίτητο.
Κατά
τη
διάρκεια
της
φάσης
στεγνώµατος ο κάδος επιταχύνει µε
µεγαλύτερη ταχύτητα για να κατανέµει
το φορτίο και να αυξάνεται το
αποτέλεσµα του στεγνώµατος.
25
EL
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
Εάν
επιλέξετε
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος για µάλλινα, δεν θα
µπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο
έντασης στεγνώµατος.
l Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Στο τέλος της φάσης πλύσης, η ένδειξη θα
δείξει το χρόνο στεγνώµατος που αποµένει.
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
Μην ξεπερνάτε το ενδεδειγµένο µέγιστο
φορτίο χωρητικότητας, αλλιώς τα ρούχα
δεν θα στεγνώσουν ικανοποιητικά.
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
- Πλύσιµο
l Ανοίξτε το συρταράκι, επιλέξτε το
απορρυπαντικό και ρίξτε τη σωστή δόση.
l Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας
l Ανατρέξτε
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
στον
κατάλογο
µε
τα
προγράµµατα πλύσης σύµφωνα µε τα
υφάσµατα που πρόκειται να πλυθούν
(π.χ. πολύ βρώµικα βαµβακερά) και
γυρίστε το κουµπί του επιλογέα στο
επιθυµητό πρόγραµµα.
l Ρυθµίστε τη θερµοκρασία πλυσίµατος,
εάν είναι απαραίτητο.
l Πιέστε τα κουµπιά επιλογής (αν απαιτείται).
l Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι
ανοιχτή
και
ότι
ο
σωλήνας
αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Στέγνωµα
l Επιλέξτε
το
επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε:
έντασης
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
(ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια
και ογκώδη φορτία πλύσης).
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα σε ιδανική
κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα).
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(για ρούχα που θα αποθηκευτούν
χωρίς σιδέρωµα).
Στο πρόγραµµα για µάλλινα δεν µπορείτε
να αλλάξετε το προεπιλεγµένο επίπεδο
έντασης στεγνώµατος.
26
τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση OFF.
l Κλείστε την παροχή νερού.
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε
τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό
είναι πραγματικά απαραίτητο.
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ SMART TOUCH.
Χάρη στον κύκλο Smart Check-up της εφαρµογής Candy simply-Fi, µπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα
στιγµή τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου σας. Χρειάζεται µόνο ένα smartphone Android µε
τεχνολογία NFC. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην εφαρµογή. Αν στην οθόνη της
συσκευής εµφανίζεται ένα σφάλµα (µέσω κωδικού ή αν αναβοσβήνει κάποιο LED), θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε την εφαρµογή και να φέρετε κοντά το Android smartphone σας, µε το NFC στο
λογότυπο Smart Touch. Ο οδηγός θα ξεκινήσει για να λύσει το πρόβληµα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν
έχει µπλοκάρει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
27
EL
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
28
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε
ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
29
EL
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
30
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uwagi dotyczące środowiska
6. STEROWANIE I PROGRAMY
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
7. SUSZENIE
8. PRANIE/SUSZENIE AUTOMATYCZNE
9. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
31
PROBLEMÓW
I
PL
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
32
etap cyklu suszenia w
pralko-suszarce odbywa się bez
udziału wysokiej temperatury (cykl
chłodzenia), co chroni suszoną
odzież przed uszkodzeniem.
olejem spożywczym, acetonem,
alkoholem, benzyną, naftą, środkiem
do odplamiania, terpentyną,
woskiem lub substancjami do
usuwania wosku należy wyprać w
gorącej wodzie z dużą ilością
detergentu.
UWAGA:
nie wyłączać urządzenia przed
zakończeniem cyklu suszenia.
Jeśli jest to konieczne należy
szybko wyjąć pranie z bębna, aby
umożliwić rozproszenia ciepła.
l W
urządzeniu nie należy
suszyć wyrobów z pianki
gumowej (lateksowej), czepków
kąpielowych, tkanin nieprzemakalnych,
podgumowanych oraz odzieży i
poduszek z wkładkami z gumy
piankowej.
l Przy
montażu
urządzenie
powinno być umieszczone w l Płyny do płukania tkanin i podobne
sposób umożliwiający dostęp do
produkty należy stosować zgodnie
kontaktu zasilania.
z instrukcją producenta podaną na
opakowaniu produktu.
l Nie
instalować urządzenia
bezpośrednio za zamykanymi l Tkaniny zabrudzone olejem mogą
drzwiami, drzwiami przesuwnymi
zapalić się samoistnie pod wpływem
lub drzwiami z zawiasami po stronie
wysokiej temperatury, również
przeciwnej względem urządzenia w
podczas suszenia w pralkosposób uniemożliwiający całkowite
suszarce. Pod wpływem ciepła
otwarcie drzwiczek.
zachodzi reakcja utleniania z olejem
i wytwarza się ciepło. Jeżeli ciepło
l Maksymalny
wsad
prania
nie może się rozproszyć, tkaniny te
suchego zależy od modelu pralki
mogą nagrzewać się do bardzo
(patrz panel sterowania).
wysokiej temperatury i ulec
l Nie należy suszyć odzieży,
samozapłonowi. Układanie w stosy
która została wcześniej poddana
lub przechowywanie wyrobów
działaniu płynów do czyszczenia
poplamionych
olejem
może
chemicznego.
uniemożliwić rozpraszanie się ciepła
l W pralko-suszarce nie należy
i stwarzać zagrożenie pożarowe.
suszyć brudnych (niewypranych)
l Przed włożeniem do suszarki
wyrobów.
tkanin poplamionych olejem
l Przed wysuszeniem w pralko
(w tym olejem spożywczym)
suszarce odzież zabrudzoną
lub tkanin zanieczyszczonych
33
PL
l Ostatni
produktami do pielęgnacji włosów l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
należy je wcześniej wyprać w
się, że w bębnie nie ma wody.
gorącej wodzie z dodatkiem dużej l Nie ciągnąć przewodu zasilania
ilości detergentu tak aby ograniczyć
lub samego urządzenia w celu
ryzyko samozapłonu (nie da się go
odłączenia wtyku z gniazda
jednak całkowicie wyeliminować).
elektrycznego.
l W kieszeniach odzieży przeznaczonej l Nie pozostawiać pralki na działanie
do suszenia nie należy pozostawiać
deszczu, słońca czy innych
żadnych
przedmiotów,
w
czynników atmosferycznych.
szczególności zapalniczek i l W przypadku przewozu nie
zapałek.
unosić pralki za pokrętła czy
l Odnośnie dodatkowych informacji
szufladkę na płyn do prania;
podczas transportu nie opierać
dotyczących produktu lub w
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
celu uzyskania danych z karty
technicznej należy zaznajomić się
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
ze stroną internetową Producenta.
dwie osoby.
l W każdym przypadku uszkodzenia
Przepisy bezpieczeństwa
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
l Przed wykonaniem jakichkolwiek
dopływu wody i nie dokonywanie
prac (czyszczenie i konserwacja)
żadnych czynności w urządzeniu.
należy odłączyć z gniazdka przewód
Skontaktować się natychmiast z
zasilania
elektrycznego
oraz
Centrum Serwisu Technicznego,
zamknąć kranik z dopływem wody.
zamawiając wyłącznie oryginalne
l Upewnić się, ż e instalacja
części zamienne. Brak zachowania
elektryczna posiada uziemienie.
powyższego może spowodować
W razie jego braku zlecić jego
narażenie stanu bezpieczeństwa
wykonanie przez specjalistów.
urządzenia.
l Nie
zaleca się stosowania
adapterów, rozgałęźników i/lub Poprzez umieszczenie oznaczenia
przedłużaczy.
na tym produkcie poświadczamy
na własną odpowiedzialność
przestrzeganie wszystkich wymogów
UWAGA:
podczas prania woda może europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
osiągać
bardzo
wysokie ochrony zdrowia i środowiska
określonych w przepisach dla tego
temperatury.
produktu.
34
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
PL
A
B
A
B
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
A
1
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
35
C
3
2
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
36
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
PL
l Wypoziomować
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
9
1
2
10
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
37
Można zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
3. PRAKTYCZNE PORADY
Przed rozpoczęciem programu suszenia
(PRALKO-SUSZARKI)
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
l Aby
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l Przed praniem wełny, upewnij się, czy
nadaje się do prania w pralce. Sprawdź
etykietę tkaniny.
zaoszczędzić czas i energię
elektryczną wyroby przeznaczone do
suszenia w pralko-suszarce należy
wcześniej odwirować na najwyższej
zalecanej prędkości wirowania, tak aby
usunąć z nich nadmiar wody.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego ś rodka piorącego w proszku
(heavy-duty), zawierającego elementy
wybielające i który przy średnich-wysokich
temperaturach daje najlepsze rezultaty.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
Jaką wybrać temperaturę prania?
l Użycie odplamiacza przed praniem w
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury
wyższej
niż
60°C.
38
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w proszku,
specjalnie polecanych do niskich temperatur.
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy
pralki zastosuj wilgotną ściereczkę, nie
używaj środków trących, alkoholu i/lub
rozpuszczalników. Pralka wymaga czyszczenia
w niewielkim stopniu: czyszczenie szufladki i
czyszczenie filtru; poniżej wskazane są także
sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
l Ponownie zamocować opaską przewód
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
odprowadzenia wody.
l Tylko W NIEKTÓRYCH MODELACH:
wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz
wodę do pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
39
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
Q
A
Wybór programu
l Włączyć pralkę i wybrać potrzebny program.
prania i załączyć potrzebne opcje.
LMNO
I
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
P
H
SUSZENIE
Aby
zaprogramować
automatyczne
rozpoczęcie programu suszenia po
zakończeniu cyklu prania należy wybrać
odpowiedni program posługując się
przyciskiem WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA.
Jeśli program suszenia nie został wybrany
należy odczekać aż urządzenie zakończy
cykl prania a następnie samodzielnie
wybrać program suszenia odpowiednio
dostosowany do wsadu.
D
C
E
F
G
B
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
l Po zakończeniu programu na ekranie
pojawi się napis “End” (Koniec) lub zapali
się odpowiednia dioda led.
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
D Przycisk WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA / FUNKCJA PAROWA
E Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
F Przycisk WYBORU TEMPERATURY
G Przycisk WYBORU WIROWANIA
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik zasilania /
Napięcie zasilania: (patrz tabliczka znamionowa)
40
F+G BLOKADA PRZYCISKÓW
H Wyświetlacz cyfrowy
I Kontrolki WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA
L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
M Kontrolka KG DETECTOR
N Kontrolka BLOKADA PRZYCISKÓW
O Kontrolki WYBORU TEMPERATURY
P Kontrolki WYBORU WIROWANIA
Q Obszar SMART TOUCH
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
uruchomienia wybranego programu.
Przed otwarciem drzwiczek prosimy
sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz
pralki znajduje się poniżej drzwiczek, aby
uniknąć zalania.
l Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
l Po ukazaniu się komunikatu "End"
(Koniec) na wyświetlaczu, i wygaśnięciu
lampki kontrolnej BOKADY DRZWICZEK,
można otworzyć drzwiczki.
ANULOWANIE PROGRAMU
l Po
l Aby anulować program należy ustawić
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
drzwi.
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
Przycisk START/PAUZA
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
- Wybrać program prania.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
41
PL
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01). Każde kolejne naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie
uruchomienia programu o godzinę. Po
osiągnięciu wartości 24 godzin (wyświetlacz
pokaże h24), kolejne naciśnięcie przycisku
spowoduje powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu.
Po upływie zaprogramowanego czasu
opóźnienia
program
zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji OFF.
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
Funkcje dodatkowe należy wybrać
przed
naciśnięciem
przycisku
START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji
najpierw miga a
następnie gaśnie.
Jeśli wybrany zostanie program prania
niekompatybilny z wybranym trybem
suszenia,
nie
ma
możliwości
aktywowania tej funkcji.
Nie należy przekraczać maksymalnej
wagi wsadu podanej w
tabeli
programów, ponieważ pranie nie
zostanie w zadowalającym stopniu
wysuszone.
l Aby anulować program przed jego
uruchomieniem, prosimy przyciskać
przycisk aż do chwili, gdy zgasną lampki
kontrolne, lub ustawić programator w
pozycji OFF.
l Ustawianie tylko trybu suszenia:
Można to zrobić wybierając za pomocą
pokrętła program suszenia odpowiedni
dla rodzaju wypranych wcześniej tkanin.
Następnie, za pomocą niniejszego
przycisku, ustawić stopień wysuszenia,
jeśli różni się od zaprogramowanego
domyślnie (nie dotyczy programu do
suszenia wełny).
l Aby
anulować cykl podczas jego
trwania, należy przytrzymać wciśnięty
przycisk przez około 3 sekundy.
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia,
rozpoczyna się faza schładzania.
Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać około 10-20 minut.
PRZYCISK WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA / FUNKCJA PAROWA
Przycisk ten pozwala na wybranie jednej z
dwóch opcji:
- WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA
l Ustawianie
automatycznego cyklu
prania/suszenia:
Po wybraniu za pomocą niniejszego
przycisku programu prania właściwego
dla rodzaju pranej odzieży, prosimy
również wybrać żądany stopień jej
wysuszenia. Po zakończeniu cyklu
prania, wcześniej wybrany cykl suszenia
uruchamia się automatycznie.
42
l Po ukazaniu się komunikatu "End"
(Koniec) na wyświetlaczu, i wygaśnięciu
lampki kontrolnej BOKADY DRZWICZEK,
można otworzyć drzwiczki.
Cykl suszenia można anulować
ustawiając programator na pozycji
OFF. Przed otwarcie drzwiczek należy
odczekać 10-20 minut na zakończenie
fazy
schładzania
i
wyłączenie
się lampki kontrolnej BLOKADY
DRZWICZEK.
- FUNKCJA PAROWA
Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
Po
wybraniu
programu
"ŁATWE
PRASOWANIE", można wybrać jedną
spośród trzech różnych intensywności trybu
pary, które - w zależności od rodzaju
tkaniny - będą odpowiednie dla suchych lub
wilgotnych ubrań:
PL
Przycisk ten pozwala wybierać pomiędzy
dwiema opcjami, w zależności od
wybranego programu.
- PRANIE SZYBKIE
Przycisk zostaje aktywowany po wybraniu
pokrętłem programu SZYBKI (14/30/44
Min.) i pozwala na wybranie trzech czasów
prania.
- Łatwe prasowanie - tkanin syntetycznych
i mieszanych
(ustawienie domyślne) na wyświetlaczu
pojawia się P1
Program ten jest odpowiedni dla ubrań z
tkanin syntetycznych i mieszanych. W
przypadku mokrych ubrań (tj. po praniu)
zaleca się po odwirowaniu rozprostowanie
zagnieceń. W przypadku suchych ubrań
program pomaga osiągnąć idealny
poziom nawilżenia, ułatwiający prasowanie.
Średni czas.
- STAN ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
programu
zostaje
automatycznie pokazany czas prania dla
tego programu.
l Opcja ta pozwala na wybór 3 poziomów
intensywności prania dzięki modyfikacji
czasu jego trwania, zależnie od tego jak
bardzo zabrudzone są tkaniny (może być
stosowany tylko w połączeniu z
niektórymi programami, tak jak to
pokazano w tabeli programów).
- Łatwe prasowanie - tkanin bawełnianych
(tylko za wciśnięciem przycisku) na
wyświetlaczu pojawia się P2
Program ten jest zalecany dla tkanin
bawełnianych. W przypadku mokrych
ubrań (tj. po praniu) zaleca się po
odwirowaniu rozprostowanie zagnieceń.
W przypadku suchych ubrań program
pomaga
osiągnąć
idealny
poziom
nawilżenia,
ułatwiający
prasowanie.
Średni czas.
Przycisk WYBÓRU TEMPERATURY
l Przycisk
ten pozwala
temperatury prania.
na
zmianę
l Nie jest możliwe podniesienie temperatury
powyżej maksymalnej wartości zaprogramowanej
dla danego programu, aby nie niszczyć
tkanin.
- Odświeżanie parowaniem
(dwa przyciśnięcia) na wyświetlaczu
pojawia się P3
Dzięki działaniu pary, program pozwala
odświeżyć i rozprostować zagniecenia na
noszonych ubraniach. Program składa się
z fazy początkowej (tj. działania pary)
oraz fazy końcowej, podczas której
usuwany jest nadmiar wilgoci, pozwalają
na natychmiastowe włożenie ubrań. Cykl
ten jest odpowiedni dla ubrań suchych.
l Jeśli chcesz przeprowadzić pranie w
zimnej wodzie, wszystkie lampki kontrole
muszą być wyłączone.
Przycisk WYBÓRU WIROWANIA
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
Wsad podczas wykorzystania tej funkcji nie
może przekraczać 1,5 kg
43
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje innych
informacji, można korzystać z maksymalnej
prędkości wirowania.
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, nie
można zwiększyć prędkości wirowania
ponad maksymalny poziom dozwolony
dla danego programu.
Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
1
2
34
6
7
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia
prędkości wirowania.
żądanej
5
l Prędkość wirowania można modyfikować
bez zatrzymywania pralki.
1) KONTROLKI
SUSZENIA
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne
pienienie.
Urządzenie
wykrywa obecność nadmiaru piany i
może:
anulować
fazę
wirowania,
przedłużyć czas pracy programu lub
zwiększyć ilość użytej wody.
WYBÓR
PROGRAMU
Lampki
kontrolne
pokazują
stopień
wysuszenia, który można wybrać za
pomocą odpowiedniego przycisku:
IDEALNIE SUCHY
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków
i większych sztuk garderoby).
Urządzenie
jest
wyposażone
w
specjalne urządzenie elektroniczne,
które uniemożliwia wirowanie przy
niesymetrycznym obciążeniu bębna.
Pozwala ono obniżyć poziom hałasu i
drgania pralki, i tym samym przedłuża
żywotność urządzenia.
DO PRASOWANIA
(pozostawia ubrania
prasowania).
gotowe
do
DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych
do szafy bez prasowania).
2) CZAS CYKLU
BLOKADA PRZYCISKÓW
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
l Jednoczesne
wciśnięcie
przycisków
WYBÓR TEMPERATURY oraz WYBÓR
WIROWANIA przez około 3 sekundy
blokuje przyciski urządzenia. Pozwala to
uniknąć dokonania przypadkowych lub
niechcianych zmian, gdy przycisk na
wyświetlaczu
został
wciśnięty
przypadkowo w trakcie trwania cyklu.
l Blokada
przycisków
może
zostać
anulowana przez ponowne jednoczesne
wciśnięcie tych dwóch przycisków lub
wyłączenie urządzenia.
44
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
l Po rozpoczęciu programu na wyświetlaczu
podawana jest przez cały czas informacja
o czasie pozostałym do końca prania.
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
5) KONTROLKA BLOKADA PRZYCISKÓW
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
Lampki kontrole pokazują, że przyciski są
zablokowane.
6) KONTROLKI WYBÓRU TEMPERATURY
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
Pokazuje
temperaturę
prania
dla
wybranego programu, którą (jeśli to
możliwe) można zmienić za pomocą
odpowiedniego przycisku.
Jeśli chcesz prać w zimnej wodzie,
wszystkie lampki kontrolne muszą być
wyłączone.
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
7) KONTROLKI WYBÓRU WIROWANIA
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
Pokazuje
prędkość
wirowania
dla
wybranego
programu,
którą
można
zmieniać za pomocą odpowiedniego
przycisku
lub
wirowanie
całkowicie
anulować.
4) KONTROLKA Kg Detector (funkcja
aktywna podczas działania tylko
niektórych programów)
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
"Kg Detector" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
l Podczas każdej fazy prania funkcja
"Kg Detector" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
45
PL
3) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
l Smart Diagnostyka – do kontrolowania
FUNKCJA SMART TOUCH
Urządzenie korzysta z technologii Smart
Touch, która umożliwia interakcję z
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposażonych w funkcję NFC (Near Field
Communication).
l Pobierz aplikację Candy simply-Fi na
swój smartfon.
Candy simply-Fi App jest dostępna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiązanie kontaktu z pralką i
korzystanie z całego potencjału, jaki
zapewnia funkcja Smart Touch, jest
możliwe
tylko
wówczas,
gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposażony w technologię
NFC,
zgodnie
z
następującym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android
z technologią NFC
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Tablet z Androidem
Interakcja z pralką i
wszystkie inne treści
Wyłącznie treści
Apple iPhone
Wyłącznie treści
Apple iPad
Wyłącznie treści
prania i "Autoczyszczenie" + przewodnik
po rozwiązywaniu problemów.
l Moje Statystyki – Statystki prania i
porady dotyczące bardziej efektywnego
korzystania z pralki.
Pobierz wszystkie funkcje Smart
Touch, wyszukując w przeglądarce
DEMO
dla
App
lub
odwiedź
www.candysmarttouch.com
JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
l Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu
"Wireless & Networks".
W zależności od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC
może
być
różny.
Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi dołączonej do smartfona.
Wyłącznie treści
l Przekręć pokrętło na pozycję Smart
Touch, aby włączyć czujnik na panelu
sterowania.
FUNKCJE
Głównymi funkcjami dostępnymi z poziomu
aplikacji są:
l Sterowanie
głosowe – Przewodnik
pomagający dobrać idealny cykl prania za
pomocą
trzech
haseł
głosowych
(ubrania/tkaniny,
kolor,
stopień
zabrudzenia).
l Programy – do wgrywania i uruchamiania
nowych programów prania.
46
l Otwórz the App, utwórz profil użytkownika
i zarejestruj urządzenie postępując
zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu
lub
"Skrócona
Instrukcja",
który
dołączono do urządzenia.
Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obróć smartfonem w
ruchu kołowym wokół logo Smart
Touch aż App potwierdzi połączenie. W
celu umożliwienia przesyłania danych,
ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE
JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON
PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na
urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.
l Za każdym razem, gdy chcesz zarządzać
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji,
najpierw przełącz je do trybu Smart Touch
przekręcając pokrętłem na tę pozycję.
l Upewnij się, że masz odblokowany ekran
telefonu (w trybie stand-by) i została
włączona funkcja NFC; w przeciwnym
razie, należy wykonać czynności opisane
wcześniej.
l Jeśli chcesz rozpocząć cykl prania,
załaduj pranie, wsyp/wlej detergent i
zamknij drzwiczki pralki.
l Wybierz żądaną funkcję w aplikacji (np.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
uruchomienie programu, cykl Check-up,
aktualizację statystyk, itp...).
l Postępuj
zgodnie
z
instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie telefonu,
PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY do
logo Smart Touch na panelu urządzenia,
gdy wymagane przez aplikację.
Zastąpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie
oryginalnymi,
może
spowodować
usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia
pełne wykorzystanie aplikacji.
Zarządzanie i sterowanie urządzeniem
za pośrednictwem aplikacji możliwe
jest tylko z bliska: w związku z tym nie
jest możliwe wykonywanie zdalnych
operacji (np.: z innego pokoju czy
poza domem).
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach” dopasowała
swoje położenie do logo Smart Touch na
urządzeniu (patrz zdjęcie poniżej).
47
PL
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
Tabela programów
1)
(MAKS.) *
2
(patrz panel sterowania)
PROGRAM
(MAKS.)
Łatwe
prasowanie
Mieszane
Dziecko
Codzienny
59 Min.
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
4)
4 4,5 5
3 3,5 4
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
60°
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Bawełna + 2)
6
Pranie wstępne 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
3) 4)
Bawełna**
2)
4)
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Delikatne
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Wełna/Jedwabne
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Wełna
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(suszenie)
Mieszane
(suszenie)
Bawełna
(suszenie)
5
5
6
6
1
60°
3
3
5
2
-
14' 1
Szybki
1
Konfigurowalne ustawienie pokrętła, które trzeba wybrać, aby wejść w interakcję z aplikacją dla
smartfonów, i pobrać oprogramowanie dla cyklu prania (patrz: dedykowana temu tematowi
sekcja). Pralka posiada fabrycznie ustawiony program Autoczyszczenie, który przeznaczony
jest do dezynfekcji pralki.
48
Programy suszenia automatycznego.
Zastosować program** wybierając maksymalny
stopień zabrudzenia, maksymalne obroty
wirowania i temperaturę 60˚C. Program ten
zalecany jest również do testów w niższych
temperaturach.
Suszenie
Pierwsze suszenie, wsad A kg
(poszewki i ręczniki do rąk). Wybrać
program suszenia bawełny
suche do szafy (
).
(
)
Drugie
suszenie,
wsad
B kg
(prześcieradła i ręczniki do rąk). Wybrać
program suszenia bawełny
suche do szafy (
).
Po wybraniu programu, wyświetlacz
pokaże zalecaną temperaturę
prania, którą można zmienić, jeśli
jest to dozwolone, za pomocą
odpowiedniego przycisku, lecz
której
nie
można
podnieść
powyżej wartości maksymalnej
temperatury zadanej dla danego
programu.
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem STAN ZABRUDZENIA.
49
(
)
Pojemność
(pranie)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Pierwsze
suszenie
Drugie
suszenie
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
PL
4)
Pranie
Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
2)
Po wybraniu programu SZYBKI na
pokrętle możliwe będzie wybranie
za pomocą przycisku SZYBKI
jednego
z
trzech
szybkich
programów (14, 30 lub 44 minuty).
INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH (zgodnie z normami
EN 50229)
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
1)
3)
Wybór programu
Pralka posiada specjalne programy umożliwiające
pranie rożnych rodzajów tkanin przy różnych
stopniach zabrudzenia (patrz tabela).
PRANIE
Łatwe prasowanie
Tej wyjątkowy program wykorzystuje parę
do zmniejszania i rozprostowywania zagnieceń
na ubraniach, dzięki czemu osiągają odpowiedni
stopień wilgotności i dają się łatwiej prasować.
Za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego
przycisku można wybrać jeden spośród trzech
różnych stopni intensywności, dopasowując go
do suchych lub mokrych ubrań, czy też rodzaju
tkaniny.
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Dziecko
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań, dzięki dodatkowym cyklom podczas prania
i płukania oraz wysokiej temperaturze 60°C.
By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
Codzienny 59 Min.
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania mniejszej
ilo ści tkanin (patrz tabela programów).
Szybki (14/30/44 Min.)
Program zalecany dla małej ilości niezbyt
brudnych rzeczy. Zaleca się zmniejszenie
dawki środka piorącego. Po wybraniu
programu SZYBKI możliwy jest wybór jednej z
trzech opcji czasu trwania programu za
pomocą przycisku PRANIE SZYBKIE.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Bawełna + Pranie wstępne
Program ten jest przeznaczony do
usuwania trwałych plam z białych ubrań
50
bawełnianych. Pranie wstępne gwarantuje
usunięcie brudu. Do przedziału "1" należy
dodać detergent, w ilości równej 20% ilości
użytej do prania zasadniczego.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Wełna/Jedwab
Program ten zapewnia delikatny cykl
prania, i nadaje się szczególnie do odzieży
z wełny lub jedwabiu posiadających
informację na metce, że nadają się do
prania w pralce, oraz tkanin z etykietą
zalecającą pranie jak dla jedwabiu.
SUSZENIE
UWAGA:
Przed rozpoczęciem suszenia z bębna
urządzenia należy wyjąć dozowniki na
skoncentrowane proszki i płyny do
prania.
W trakcie suszenia bęben urządzenia
okresowo zmienia kierunek obrotów, aby
nie dopuścić do splątania się suszonych
wyrobów i zapewnić ich równomierne
wysuszenie. Końcowa faza cyklu suszenia
(ostatnie 10-20 minut) odbywa się bez
udziału
wysokiej
temperatury,
aby
zminimalizować zagniecenia.
Cykl suszenia wyrobów wełnianych w tym
urządzeniu został zatwierdzony przez firmę
Woolmark w odniesieniu do produktów
wełnianych nadających się do prania w
pralce, z zastrzeżeniem, że produkty te są
prane i suszone zgodnie z informacjami
podanymi na metce dołączonej do ubrania i
instrukcjami dołączonymi do urządzenia
przez producenta.
Symbol Woolmark stanowi w wielu
krajach znak certyfikacji. M1715
Mieszane
Program suszenia w niskiej temperaturze
zalecany do suszenia tkanin z włókien
syntetycznych i mieszanych (należy sprawdzić
zalecenia producenta na metce wyrobu).
Bawełna
Program suszenia w wysokiej temperaturze
zalecany do suszenia tkanin bawełnianych i
lnianych (należy sprawdzić zalecenia
producenta na metce wyrobu).
SMART TOUCH
Konfigurowalne ustawianie pokrętła, gdy
chcesz przenieść polecenie z aplikacji na
pralkę i pobrać/uruchomić cykl (zapoznaj
się z dedykowaną sekcją oraz instrukcją
dołączoną do aplikacji, jeśli chcesz uzyskać
więcej informacji). Opcja Smart Touch jest
ustawiana fabrycznie jako domyślna funkcja
"Autoczyszczenie", i składa się na nią cykl
dezynfekcji bębna i usuwania brzydkich
zapachów. Funkcja przedłuża ż ywotność
pralki.
Cykl "Autoczyszczenie" należy
przeprowadzać przy pustej pralce i używać
wyłącznie detergentu w proszku. Po
zakończeniu cyklu drzwiczki urządzenia
należy pozostawić otwarte, w celu
wyschnięcia bębna. Zaleca się skorzystanie
z tej opcji po każdych 50 praniach.
51
PL
Wełna
Program suszenia w niskiej temperaturze,
idealny dla suchych ubrań z włóczki,
zapewniający maksymalną pielęgnację i
miękkość, i zmniejszający przy tym wycieranie
się tkanin i ich filcowanie. Przed suszeniem
zaleca się przewinięcie ubrań na lewą stronę.
Czas suszenia zależy od wagi wsadu i
prędkości, z jaką ubrania zostały odwirowane
przez pralkę. Cykl jest odpowiedni dla małych
wsadów o maksymalnej wadze 1 kg (3 swetry).
7. SUSZENIE
l Wskazówki
podane
w
instrukcji
urządzenia mają charakter ogólny.
Osiągnięcie optymalnego efektu suszenia
wymaga praktyki w obsłudze urządzenia.
l Zaleca się, aby we wstępnej fazie
eksploatacji urządzenia wybierać czasy
suszenia krótsze niż podano w instrukcji,
tak aby samodzielnie dobrać optymalny
stopień wysuszenia.
l Nie należy suszyć materiałów łatwo
strzępiących się (np. dywaników) ani
materiałów z długim włosiem, aby nie
dopuścić
do
zatkania
przewodu
wentylacyjnego.
l Zalecane sposoby sortowania prania:
- Sortowanie
według
podanych na metkach
zaleceń
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszyć w suszarce bębnowej w
wysokiej temperaturze.
Suszyć w suszarce bębnowej w
niskiej temperaturze.
Syntetyki: bluzki, koszule, kombinezony
itp. wykonane z poliestru lub poliamidu,
jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
l Przed rozpoczęciem suszenia pranie
należy odwirować.
Prawidłowy sposób suszenia
l Otworzyć drzwiczki.
l Załaduj
pranie,
nie
przekraczając
maksymalnego załadunku wskazanego w
tabeli programów. W przypadku dużych
wyrobów (np. prześcieradeł) lub wyrobów
pochłaniających duże ilości wody (np.
ręczniki, dżinsy itp.) należy zmniejszyć
wielkość wsadu.
l Zamknąć drzwiczki.
l Wybierz
program suszenia
odpowiedni dla danego prania.
najbardziej
l Urządzenie oferuje możliwość suszenia w
niskiej i wysokiej temperaturze.
- Program
suszenia
w
niskiej
temperaturze jest zalecany do tkanin
NIE SUSZYĆ w suszarce bębnowej.
wełnianych (symbol
programatora).
Jeśli wyrób nie posiada metki należy
założyć, ż e nie nadaje się do suszenia
w suszarce bębnowej.
- Sortowanie według wielkości wyrobu
i grubości tkaniny
Jeśli wielkość wsadu przekracza
pojemność urządzenia należy podzielić
odzież
według
grubość
tkanin
(np. oddzielić ręczniki od bielizny).
- Sortowanie według rodzaju tkaniny
Len/bawełna: ręczniki, bluzy bawełniane,
pościel i obrusy.
52
na pokrętle
- Program
suszenia
w
niskiej
temperaturze
zalecany
jest
do
suszenia wyrobów z tkanin mieszanych
(syntetyki/bawełna) i syntetycznych
(symbol
na pokrętle programatora).
- Program
suszenia
w
wysokiej
temperaturze
zalecany
jest
do
suszenia wyrobów z bawełny, ręczników
frotte, lnu, konopi itp. (symbol
na pokrętle programatora).
l Wybierz potrzebny stopień wysuszenia:
Podczas suszenia prędkość obrotów
bębna zwiększa się, aby równomiernie
rozprowadzić
wsad
i
zapewnić
optymalne efekty suszenia.
IDEALNIE SUCHY
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków i
większych sztuk garderoby).
gotowe
l Po zakończeniu programu suszenia na
do
DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych
do szafy bez prasowania).
wyświetlaczu pokaże się komunikat
"End". Po 5 minutach urządzenie
przejdzie w stan wstrzymania (w
niektórych modelach na wyświetlaczu
pokażą się dwie linie).
l Wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło
Wybranie programu suszenia wełny
uniemożliwia
wybranie
stopnia
wysuszenia innego niż domyślny.
programatora w pozycji OFF.
l Otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z
bębna.
l Suszenia
urządzenie
obliczy
czas
potrzebny do zakończenia suszenia i
uzyskania żądanego stopnia wilgotności
tkanin na podstawie wielkości wsadu i
parametrów programu suszenia.
l Zamknąć zawór doprowadzający wodę.
ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA
l Aby anulować program suszenia należy
l Sprawdzić czy zawór doprowadzający
nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA i przytrzymać przez 3
sekundy.
wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy
jest prawidłowo założony.
UWAGA:
Nie suszyć artykułów ze specjalnym
wypełnieniem (np. pikowanych kołder,
kurtek, itp.) i bardzo delikatnych tkanin.
Jeśli odzież ocieka wodą/jest sucha,
włóż
mniejszy
wsad,
w
celu
zapobieżenia zagnieceń.
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia
urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia.
Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 10/20 minut.
l Wciśnij przycisk START/PAUZA (panel
Aby zapewnić prawidłowe działanie
pralko-suszarki
nie
należy
bez
konieczności przerywać cyklu suszenia.
sterowania pokaże czas, który pozostał
do końca suszenia).
Urządzenie podaje czas pozostały do
końca
programu
suszenia
dla
standardowego
wsadu.
Podczas
suszenia urządzenie koryguje ten
czas w oparciu o rzeczywistą
wielkośći rodzaj wsadu.
53
PL
DO PRASOWANIA
(pozostawia ubrania
prasowania).
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA.
8. PRANIE/SUSZENIE
AUTOMATYCZNE
l Pod zakończeniu programu prania na
wyświetlaczu pokaże się czas pozostały
do zakończenia programu suszenia.
Nie
przekraczaj
dopuszczalnego
załadunku suszenia wskazanego w
tabeli programów, w przeciwnym
wypadku
pranie
nie
będzie
wystarczająco suche.
l Po zakończeniu programu suszenia na
- Pranie
l Otworzyć szufladkę i dodać odpowiednią
ilość środka piorącego.
l Zapoznać się listą programów prania w
celu właściwego doboru programu w
zależności od rodzaju tkaniny (np. bardzo
zabrudzone tkaniny bawełniane). Ustawić
pokrętło programatora na wybranym
programie prania.
l Dostosować
temperaturę
prania
(opcjonalne).
wyświetlaczu pokaże się komunikat
"End". Po 5 minutach urządzenie
przejdzie w stan wstrzymania (w
niektórych modelach na wyświetlaczu
pokażą się dwie linie).
l Wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło
programatora w pozycji OFF.
l Otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z
bębna.
l Zamknąć zawór doprowadzający wodę.
ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA
l Aby anulować program suszenia należy
l Wybrać opcje dodatkowe, naciskając
odpowiednie przyciski (opcjonalne).
nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA i przytrzymać przez 3
sekundy.
l Sprawdzić czy zawór doprowadzający
wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy
jest prawidłowo założony.
- Suszenie
l Wybierz potrzebny stopień wysuszenia:
IDEALNIE SUCHY
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków i
większych sztuk garderoby).
DO PRASOWANIA
(pozostawia ubrania
prasowania).
gotowe
do
DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych
do szafy bez prasowania).
Z wybranym programem suszenia
wełny dostępny jest tylko domyślny
program suszenia.
54
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia
urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia.
Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 10/20 minut.
Aby zapewnić prawidłowe działanie
pralko-suszarki
nie
należy
bez
konieczności przerywać cyklu suszenia.
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
TYLKO DLA MODELI Z FUNKCJĄ SMART TOUCH
Dzięki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Candy simpy-Fi, kontrolującej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo Smart Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
katalog i próbować rozwiązać ten problem.
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
55
PL
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
56
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
57
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
58
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або
у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, а би поводження
з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи
продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Охорона
середовища
навколишнього
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
7. ПРОГРАМА СУШІННЯ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
8. ПРОГРАМА АВТОМАТИЧНОГО
ПРАННЯ І СУШІННЯ
9. УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ
59
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА
UKR
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному пранні одягу, навіть делікатного.
дітям гратися з
приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної ма шини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх , або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо, прилад
використовується в комерційних цілях,
це може призвести до скорочення
терміну придатності та втрачається
гарантійне обслуговування. Будь-які
пошкодження приладу, які виникають
під час використання не в побутових
умовах та не за призначенням (навіть l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
якщо прилад знаходиться в побутовому
машини
та вентиляційних отворів.
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
встановлених правил.
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
l Прилад дозволяється використовувати
вертикальне положення. Встановлення
дітям від 8 років та людям з обмеженими
поворотної ручки у будь-яке інше
фізичними, сенсорними або розумовими
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
можливостями, а також недосвідченим
машину
(тільки для моделей з
користувачам за
умови здійснення
ручкою програматором).
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання l Заключна частина програми прання
та сушіння відбувається без
приладу та розуміння ними пов’язаних
нагрівання (цикл охолодження ), щоб
із цим небезпек. Не
дозволяйте
60
забезпечити температуру, з а якої
вироби не будуть зіпсовані.
УВАГА:
Ніколи не зупиняйте пральну
машину із
сушкою до
завершення програми сушіння,
окрім випадків, коли усі вироби
необхідно негайно витягнути та
розкидати, щоб розсіяти тепло.
плямовивідники, скипидар, парафіни
та засоби для видалення парафінів,
слід прати у гарячій воді з
достатньою кількістю миючого
засобу, перш ніж сушити їх у машині.
як поролон (латексна
губка), шапочки
для душу,
водонепроникні тканини, вироби
та одяг з гумовою підкладкою
або подушки, набиті поролоном,
сушити у машині не можна.
l Пом’якшувачі
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
тканин та подібні
засоби слід застосовувати згідно з
інструкціями використання таких
пом’якшувачів.
не можна встановлювати l Вироби, забруднені нафтопродуктами,
можуть раптово спалахнути, особливо
за дверима, що замикаються,
під впливом джерела тепла, такого
розсувними дверцятами або
як пральна машина. Вироби
навісними дверцятами з шарнірними
нагріваються, спричиняючи реакцію
петлями, розташованими з
окислення
у нафтопродукті, а
протилежного боку до шарнірів
окислення виробляє тепло. Якщо
пральної машини з функцією
тепло виділяється назовні, вироби
сушіння таким чином, що обмежується
можуть перегрітись та спалахнути.
повне відкриття дверцят машини.
Складання в купу, нагромадження або
l Максимальне навантаження сухої
зберігання виробів, забруднених
білизни залежить від використовуваної
нафтопродуктами, може перешкоджати
моделі (див. панель управління).
виділенню тепла назовні, і таким чином
створити небезпеку займання.
l Прилад не можна використовувати,
якщо для чищення застосовувались l Якщо потрапляння у пральну машину
промислові хімікати.
тканин, забруднених рослинним чи
кулінарним
жиром, або засобами для
l Не сушіть невипрані вироби у
догляду за волоссям, неминуче, їх слід
машині.
спочатку випрати в гарячій воді з
l Вироби, забруднені такими
достатньою кількістю миючого засобу –
речовинами як кулінарний жир,
це зменшить небезпеку, хоча і не усуне
ацетон, алкоголь, бензин, гас,
її повністю.
l Прилад
61
UKR
l Такі вироби
l Виймайте
з кишень усі предмети,
такі як запальнички та сірники.
l Щоб отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте
веб-сайт виробника.
Вказівки з безпечної експлуатації
l Перед чисткою або обслуговуванням
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пр альну
машину вдвох.
l У разі виникнення несправностей
та/або порушення нормальної
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання
води та не розбирайте прилад.
Одразу ж зверніться до Сервісного
Центру та використовуйте лише
оригінальні запас ні
частини.
Невиконання цих вказівок може
вплинути на безпеку цього приладу.
пральної машини витягніть кабель
живлення з розетки та перекрийте
кран подачі води.
l Впевніться, що електричну
систему заземлено. Якщо це не
так, зверніться до відповідного
кваліфікованого спеціаліста.
l Будь ласка, не використовуйте
перетворювачі, багатомісні розетки Маркуючи нашу продукцію символом
або подовжувачі.
ми підтверджуемо що цей виріб
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
УВАГА:
протягом
циклу
прання Європейського Союзу, продукт пройшов
процедуру оцінки відповідності
вода може нагріватися до
директивам. Даний виріб не є шкідливим
дуже високих температур.
(небезпечним) для здоров' я його
l Перед відкриттям дверцят, споживачів, а також нешкідливий для
переконайтеся, що в барабані навколишнього середовища.
машини відсутня вода.
l Даний прилад сертифікований
l Не тягніть за кабель живлення
згідно з вимогами безпеки органом
або прилад, щоб відключити
по сертифікації промислової
його з розетки.
продукції Державним комітетом
l Не допускайте потрапляння
України з
питань технічного
пральної машини під дощ, прямі
регулювання та споживчої політики
сонячні промені або
вплив
державна система
сертифікації
інших атмосферних явищ.
l Під час пересування пральної
УкрСЕПРО
.
машини не піднімайте її за ручки з
подальшими
змінами
і
управління або лоток для прального доповненнями.
62
2. УСТАНОВКА
l Обережно
видаліть затяжки, якими
з’єднано шланги, та кабель
живлення, щоб не пошкодити при
цьому шланги та кабель живлення.
1
A
B
A
B
2 або 4 гвинти (A) на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
B
A
A
UKR
l Відгвинтіть
B
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
l Якщо
пральна машина є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’ єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини: нахиліть пральну машину
вперед, щоб дістати їх. Закрийте
отвори, використовуючи заглушки,
які знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
2
A
1
l У
2
3
B
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
l Розмістіть
захисний лист знизу,
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
63
C
3
2
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до крану (Рис. 3),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
4
1
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
5
6
B
A
B
A
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
64
min 4 cm
max 100 cm
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
8
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
UKR
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
C
Лоток для прального засобу
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
9
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану
пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
10
11
65
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Поради
білизни
щодо
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте застібкиблискавки, зав’яжіть ремені та довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед тим як прати виріб із бавовни,
переконайтеся, що його можна прати у
пральній машині. Перевірте етикетку
на виробі.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
l Для досягнення найбільш ефективного
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
l Обробіть плями плямовивідником або
66
попередньо замочіть плями у воді перед
пранням, щоб зменшити потребу у пранні
гарячою водою. Використання програми прання
60°C заощаджує до 50% електроенергії.
Перш ніж використовувати програму
сушіння (ПРАЛЬНІ МАШИНИ-СУШАРКИ)
l Економте електроенергію і час, обираючи
режим швидкого обертання, щоб зменшити
споживання води для прання, перед
використанням програми сушіння.
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а
також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
l ТІЛЬКИ
В ОКРЕМИХ МОДЕЛЯХ:
витягніть гофрований шланг, вийміть
пробку та злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його н азад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
67
UKR
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
Q
A
Вибір програм
l Увімкніть пральну машину та оберіть
необхідну програму.
l За необхідності відрегулюйте температуру та
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
СУШІННЯ
Якщо Ви бажаєте, щоб сушіння почалося
автоматично після прання, оберіть
необхідну програму за допомогою
кнопки ВИБОРУ СУШІННЯ.
У решті випадків можна завершити
прання, а потім прийняти рішення щодо
програми сушіння та завантажити.
ПУСК/ПАУЗА.
l По завершенню програми на дисплеї
з’явиться надпис "End" (Кінець) або
загориться відповідна індикаторна лампочка.
Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
68
P
H
D
l Для початку прання натисніть кнопку
LMNO
I
C
E
F
G
B
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
D Кнопка ВИБОРУ СУШІННЯ /
ФУНКЦІЯ ПАРУ
E Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
F Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
G Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
F+G БЛОКУВАННЯ КНОПОК
H Цифровий дисплей
I Індикатори ВИБОРУ СУШІННЯ
L Індикатор ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ
M Індикатор KG DETECTOR
N Індикатор БЛОКУВАННЯ КНОПОК
O Індикатори ВИБОРУ
ТЕМПЕРАТУРИ
P Індикатори ВИБОРУ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ
Q Зона SMART TOUCH
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
l Натисніть і утримуйте кнопку ПУСК/ПАУЗА
При перемиканні перемикача програм
загоряється дисплей, на якому можна
вибирати налаштування вибраної
програми.
З метою економії енергії в кінці циклу
або в неактивному стані контрастність
дисплея знижується.
протягом 2 секунд (почнуть блимати деякі
індикатори, що свідчитиме про те, що
машина зупинилася).
l Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
Перед тим, як відкрити двері, будь
ласка, перевірте щоб рівень води
був нижчий дверного отвору, для
уникнення затоплення.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
запустити вибраний цикл.
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Після того, як на дисплеї з’явиться
слово "End" (Кінець) та вимкнеться
лампочка ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ,
можна відкрити дверцята.
l Щоб відмінити програму, встановіть
перемикач у положення ВИМК..
l Зачекайте 2 хв илини, доки пристрій
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у
положення
ВИМК..
безпеки розблокує двері.
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу прання , перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
цикл прання таким чином, щоб відкласти
запуск циклу на час до 24 годин.
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
дії:
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
- Встановіть потрібну програму.
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити
вибраний цикл.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
69
UKR
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА.
Почнеться
відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
Кнопки вибору слід натиснути до
натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА.
Якщо обрано варіант, який не
сумісний з обраною програмою,
тоді індикатор опцій спочатку
блимає, а потім гасне.
l Якщо ви хочете скасувати вибір до
початку
програми,
будь
ласка,
натисніть кнопку кілька разів, поки не
згасне лампочка, або перемістіть
селектор програм в положення ВИМК.
l Увімкнути лише цикл сушіння:
після того, як ви обрали правильну
програму
сушіння
за
допомогою
кнопки, що обертається, відповідно до
типу білизни, можна обрати ступінь
сушіння, натиснувши цю кнопку, що
відрізняється від налаштування за
замовчуванням
(окрім
програми
сушіння вовни).
l Щоб вимкнути цикл під час
сушіння, натисніть та
кнопку протягом 3 секунд.
фази
утримуйте
Кнопка ВИБOРУ СУШІННЯ /
ФУНКЦІЯ ПАРУ
УВАГА:
після відміни програми сушіння,
почнеться фаза охолодження та ви
маєте зачекати близько 10/20 хвилин
перед тим, як відчинити дверцята.
Ця кнопка дозволяє обирати між двома
різними варіантами:
l Після того, як на дисплеї з’явиться
слово "End" (Кінець) та вимкнеться
лампочка ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ,
можна відкрити дверцята.
- ВИБІРY СУШІННЯ
l Цикл автоматичного прання/сушіння:
після
вибору
програми
прання
відповідно до типу білизни, оберіть
ступінь сухості, натиснувши цю кнопку.
В кінці програми прання, вибраний вами
режим сушіння почнеться автоматично.
Якщо
була
оборана
програма
прання,
яка
є
несумісною
з
автоматичним
сушінням,
ця
функція не буде активована.
Ви
не
можете
перевищувати
максимальне навантаження білизни
для сушіння, що вказане в таблиці
програм, в
іншому
випадку
завантажені
речі
не
будуть
достатньо висушені.
Також
можна
відмінити
цикл
сушіння,
повернувши
селектор
програми у позицію ВИМК. Важливо
зачекати
завершення
фази
охолодження (10/20 хвилин) та
вимкнення лампочки ЗАМИКАННЯ
ДВЕРЦЯТ перед тим, як відчинити
дверцята.
- ФУНКЦІЯ ПАРУ
Після
вибору
програми
"ЛЕГКЕ
ПРАСУВАННЯ", оберіть між трьома
різними режимами обробки паром, що
підходять для сухої та вологої білизни
відповідно до типу тканини:
70
щоразу цю кнопку на дисплеї загориться
віповідно обрана програма.
- Легке прасування, синтетичної/змішаної
білизни
(вибір
за
замовчуванням)
P1
з’являється на дисплеї
Ця програма підходить для синтетичної
та змішаної білизни. У разі вологої
білизни (тобто після прання) потрібно
розправити зморшки на білизні, що
з’явилися після викручування, у разі
сухої білизни це допомагає досягти
ідеального рівня зволоження для
легкого прасування. Середній час.
- РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Після того як програма була обрана
час прання, відповідний для цієї
програми буде автоматично показано
на дсиплеї.
рівнями інтенсивності прання змінюючи
тривалість програми, в залежності від
того, наскільки тканини забруднені
(можуть бути використані тільки на
деяких програмах, як показано в
таблиці програм).
- Легке прасування бавовни
(лише
натисніть
кнопку)
P2
з’являється на дисплеї
Ця
програма
призначена
для
бавовняної білизни. У разі вологої
білизни (тобто після прання) потрібно
розправити зморшки на білизні, що
з’явилися пі сля викручування, у разі
сухої білизни це допомагає досягти
ідеального рівня зволоження для
легкого прасування. Середній час.
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
l Ця
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
l Не можливо підняти температуру до
максимально допустимої для кожної
програми, для того, щоб захистити
тканини.
- Оновлення паром
(натисніть
дві
кнопки)
P3
з’являється на дисплеї
Завдяки дії пара, цикл дозволяє
освіжити та розправити зморшки на
білизні
після
використання.
Ця
програма складається з фази запуску, у
якому працює пар, та з фінальної фази,
у якій надлишкова волога видаляється.
Цей цикл підходить для сухої білизни.
l Якщо ви хочете здійснити прання в
холодній воді все індикатори повинні
бути вимкнені.
Кнопка ВИБІР
ВІДЖИМУ
Ця функція підходить для завантаження
1,5 кг білизни.
ШВИДКОСТІ
l При
натисканні на кнопку, можна
зменшити максимальну швидкість, і
якщо ви хочете, цикл віджиму може
бути скасований.
Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Якщо
інструкція
до
одягу
не
містить спеціальної інформації, можна
використовувати максимальне обертання.
Ця кнопка дозволяє вибрати між двома
різними варіантами, в залежності від
обраної програми:
Для
того,
щоб
запобігти
пошкодженню тканин, не можна
збільшувати
швидкість
більше
максимлаьно.
- ШВИДКЕ ПРАННЯ
Кнопка дозволяє активувати ШВИДКE
ПРАННЯ (14/30/44 Хв.) натискуючи
71
UKR
l Ця опція дозволяє вибирати між 3
l Для повторної активації віджиманні
натисніть кнопку, поки не
буде
досягнута швидкість віджиму ви хотіли
б встановити.
Цифровий дисплей
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
l Можна змінити швидкість віджиму, не
перериваючи машину.
1
2
Передозування миючого засобу
може
викликати
надмірне
піноутворення. Прилад визначає
наявність надмірної піни, і може
виключити
фазу
віджиму або
продовжити термін дії програми і
збільшити споживання води.
34
6
7
5
1) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ СУШІННЯ
Індикатори відображають ступені сухості,
що можуть бути обрані за допомогою
відповідної кнопки:
Машина
оснащена
спеціальним
електронним
пристроєм,
який
запобігає віджиманню якщо виникає
нерівномірне
завантаження
і
дисбаланс. Це зменшує шум і
вібрацію в машині, продовжуючи
термін служби вашої машини.
ЕКСТРА СУШІННЯ
(підходить для рушників, халатів
та великих навантажень).
СУШІННЯ ПІД ПРАСКУ
(залишає білизну готовою для
прасування).
СУШІННЯ В ШАФУ
(для позицій, які не будуть
прасуватися).
БЛОКУВАННЯ КНОПОК
2) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l Натискання
одночасно
кнопки
регулювання
температури
ВИБІР
ТЕМПЕРАТУРИ і ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ протягом 3 секунд, машина
дозволяє заблокувати усі кнопки.
Таким чином, ви можете уникнути
випадкових і небажаних змін, якщо
кнопка на дисплеї буде натиснута
випадково під час циклу.
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
l Після запуску програми на дисплеї
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
l Пристрій вираховує час до завершення
l Блокування клавіш може бути просто
відмінено одночасно натиснувши ті ж
саму дві кнопки або виключити
прилад.
72
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
3) ІНДИКАТОР ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ
- регулює ритм обертання барабана
для обраного типу тканини;
l Ця іконка відображає закриті дверцята
- розпізнає наявність піни, збільшуючи,
якщо це необхідно, кількість води під
час полоскання;
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
5) ІНДИКАТОР БЛОКУМАННЯ КНОПОК
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
Загоряється при блокуванні кнопок
6) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ
Вказує температуру прання обраної
програми, яка може бути змінена (якщо
це можливо) за допомогою відповідної
кнопки.
Якщо ви хочете провести прання в
холодній воді всі індикатори повинні бути
вимкнені.
l Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
7) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
Вказує швидкість віджиму на обраній
програми, яка може бути змінена або
знижена відповідною кнопки.
4) ІНДИКАТОР Kg Detector - Автоматичне
зважування (функція активна тільки
для декількох програм)
l Протягом
перших
хвилин
циклу
індикатор "Kg Detector" продовжує
світитись, поки інтелектуальний датчик
зважує білизну і відповідно визначає
тривалість циклу прання, споживання
води і електроенергії.
l На кожному етапі прання індикатор "Kg
Detector"
дозволяє
отримувати
інформацію про навантаження білизни
в барабані і в перші хвилини прання:
- визначає тривалість циклу прання;
- контролює полоскання залежно від
обраного типу тканини;
73
UKR
- регулює швидкість віджиму відповідно
до навантаження, що дозволяє
уникнути дисбалансу.
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
l Smart Care (Розумне піклування) –
SMART TOUCH
l Цей прилад оснащений інтелектуальною
сенсорною технологією, що дозволяє
взаємодіяти,
через
додаток, у
смартфонах на базі операційної системи
Android і оснащений функцією NFC
(Near Field Communication).
Завантажте додатоктна Candy simply-Fi
App.
Додаток
Candy
simply-Fi
App
доступний для пристроїв під
управлінням як Android так і IOS, як
для планшетів і смартфонів. Тим
не менш, Ви можете взаємодіяти
з
пристроєм
і
скориставшись
можливостями системи
Smart
Touch, для
смартфонів
під
управлінням Аndroid, оснащених
NFC технологією, відповідно до
наступної функціональної схемою.
Смартфон Android з
NFC технологією
Взаємодія з
пристроєм + зміст
Смартфон Android
без NFC технології
Лише зміст
Android планшет
Лише зміст
Apple iPhone
Лише зміст
Apple iPad
Лише зміст
Цикли Smart Check-up (Самоперевірки)
та Auto-Clean (Авто очистка) та
керівництво усунення несправностей.
l My Statistics (Статистик) – Статистика
прання
та
поради
для
більш
ефективного використання машини.
Щоб
отримати
деталі
про
функціонал Smart Touch (Смарт
Сенсор) завантажте App у DEMO
демо режимі чи перейдіть до:
www.candysmarttouch.com
ЯК ВИКОРИСТОВУВАНИ СМАРТ
СЕНСОР
ПЕРШИЙ КРОК – реєстрація машини
l Увійдіть до меню "Налаштування/Settings"
у вашому Android смартфоні та активуйте
NFC функцію у "Бездротові мережі
та під’єднання/Wireless & Networks"
menu.
Залежно від моделі смартфона і
його версії Android OS , процес
активації NFC може відрізнятися.
Зверніться
до
керівництва
смартфона для більш докладної
інформації.
l Поверніть ручку в положення Smart
Touch (Смарт Сенсор), щоб включити
датчик на панелі приладів.
ФУНКЦІОНАЛ
За допомогою програми доступні основні
функції:
l Voice Assistant (Голосовий помічник) –
допомогає вибрати ідеальний цикл
прання за допомогою трьог голосовх
показниківа (одяг/тканина, колір, рівень
забруднення).
l Cycles (Цикли) – Завантаження/оновлення
актуальних програм прання.
74
l Увійдіть до програми, щоб створити
профіль користувача і зареєструвати
пристрій, слідуючи інструкціям на
екрані телефону а бо "Quick Guide"
("Швидкий Помічник"), що прикріплений
до машини.
Більше інформації, відео та відповіді
на питання доступні на:
www.candysmarttouch.com/how-to
Якщо ви не знаєте позицію вашої
NFC антени , перемістіть смартфон
в круговому русі над
логотипом
Smart Touch (Смарт Сенсор), поки
програма не підтвердить з'єднання .
Для того, щоб передача даних, була
успішною, важливо УТРИМУВАТИ
СМАРТФОН НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ
ПАНЕЛІ
ПРОТЯГОМ
ДЕКІЛЬКОХ
СЕКУНД; повідомлення на пристрої
проінформує про успішний результат
операції.
Що разу, коли ви хочете , щоб управляти
машиною через App , спочатку ви повинні
включити режим Smart Touch (Смарт
Сенсор) поворотом ручки в однойменне
положення.
l Переконайтеся, що у вас розблоковано
екран телефону (від можливого режиму
очікування) і активована функція NFC; в
іншому випадку, виконайте дії, описані раніше.
l Якщо ви хочете, почати цикл прання,
завантажте білизну, миючий засіб і
закрийте дверцята.
Товсті чохли або металеві наклейки
на вашому смартфоні може вплинути
або запобігти передачі даних між
машиною і телефоном. При необхідності,
видаліть їх.
l Оберіть бажану функцію у додатку
(напр.
початок
программи,
цикл
перевірки, оновлення, статистика тощо.).
l Дотримуйтесь
інструкцій на екрані
телефону, УТРИМУЙТЕ ТЕЛЕФОН
НАВПРОТИ ЛОГОТИПУ Smart Touch
(Смарт Сенсор) на приладовій панелі
пральної машини, при активації програми.
Заміна
деяких
неоригінальних
компонентів смартфона (наприклад,
зняття задньої кришки, батареї,
використання наліпок або
чохла
т.д. ... ), може привести до змін у
роботі антени NFC, ускладюючи
повне використання програми.
Керівництво та управління машиною за
допомогою програми можливо відновити
лише "близьким дотиком": тому не
представляється можливим виконувати
віддалені операції (наприклад: З іншої
кімнати, поза домом).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Розташуйте свій смартфон так, щоб
датчик NFC відповідав положенню
логотипу Smart Touch (Смарт Сенсор) на
пристрою (див малюнок нижче).
75
UKR
НАСТУПНИЙ КРОК – Регулярне використання
Таблиця програм
1)
(МАКС.) *
2
(Див. панель керування)
ПРОГРАМА
(МАКС.)
Легке
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
прасування
Змішані
2)
3 3 3,5 4 4 4,5 5 5
4)
тканини
4)
Baby
4)
Щоденна
59 Хв.
Швидке
прання
1
3) 4)
60°
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
60°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
7
8
8
9
10 10
60°
6
7
8
8
9
10 10
90°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бавовна**
2)
4)
6
Бавовна + 2)
6
Попереднє прання 4)
прання
Полоскання
Злив + Віджим
-
-
Делікатне
прання
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Шерсть/Шовк
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Шерсть
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(сушіння)
Змішані тканини
(сушіння)
Бавовна
(сушіння)
5
5
6
6
1
-
4
3
2
Налаштування ручки, яку ви повинні вибрати, щоб взаємодіяти з додатком
через смартфон і завантаження циклів (Див окремий розділ).
Завод-виробник встановлює програму за замовчуванням Auto Clean (Авто
очистка), розроблена для санітарної обробки машини.
76
Програми автоматичного сушіння.
Використовуйте програму ** з обраним
максимальним рівнем забруднення, з
максимальною швидкістю обертання та
температурою 60°C. Програма також
рекомендована для випробування за
нижчої температури.
Сушіння
Перше сушіння з A кг (завантаження
складається з: наволочок та маленьких
рушників),
програма
сушіння
для
бавовняних тканин (
для зберігання (
).
), Сушіння
Друге сушіння з B кг (завантаження
складається з: простирадла та маленьких
рушників),
програма
сушіння
для
бавовняних тканин (
для зберігання (
).
Рекоменд
оване
завантаже
ння
(прання)
(кг)
При виборі програми, на дисплеї
показується
рекомендована
температура прання, яка може
бути змінена (якщо це можливо)
за допомогою відповідної кнопки,
але це не можливо підняти її до
максимально допустимого рівня.
Для показаних програм можна
регулювати тривалість циклу
та інтенсивність прання за
допомогою
кнопки
РІВЕНЬ
ЗАБРУДНЕНОСТІ.
77
), Сушіння
A (кг)
B (кг)
Перше
сушіння
Друге
сушіння
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
UKR
4)
Прання
(Тільки
для
моделей
з
відділенням
для
рідкого
миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох
речах, можна здійснити попереднє
усунення плям у пральній машині.
Налийте відбілювач у контейнер
для рідкого відбілювача, який
знаходиться у відділенні під 2 у
висувному ящику для миючих
засобів, і виберіть спеціальну
програму ПОЛОСКАННЯ.
Після завершення цієї стадії
встановіть перемикач програм у
положення ВИМК., додайте решту
речей і продовжіть стандартне
прання за найбільш підходящою
програмою.
2)
Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ
на
рукоятці,
за
допомогою
кнопки
ШВИДКЕ
ПРАННЯ можна вибрати одну з
трьох доступних програм швидкого
прання - 14’, 30’ и 44’.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
(див. стандарти EN 50229)
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
1)
3)
Вибір програми
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
ПРАННЯ
Легке прасування
Ця ексклюзивна програма використовує
обробку паром, що дозволяє зменшити
та розправити зморшки на білизні,
досягаючи ідеального рівня зволоження
для найкращого легкого прасування.
Завдяки спеціальній кнопці, можна
обрати три різних рівня інтенсивності,
відповідно до сухого або вологого стану
білизни, а також типу тканини.
Змішані тканини
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Baby
Дана
програма
дозволяє
досягти
ідеальних результатів та дезінфікуючого
ефекту в пранні дитячих речей, при
температурі всього 60°C.
Для досягнення дезінфікуючого ефекту
ми
рекомендуємо
використовувати
пральний порошок.
Щоденна 59 Хв.
Ця спеціально розроблена програма
підтримує високу якість прання, при
цьому значно знижуючи час
прання.
Програма призначена для зниженого
навантаження (див. таблицю програм).
Швидке прання (14-30-44 Хв.)
Цикл
прання,
рекомендований
для
невеликої кількості речей легкого ступеню
забруднення. Використовуючи цю програму,
скоротіть стандартну кількість
миючого
засобу, щоб уникнути його надлишкової
витрати. Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ, за допомогою кнопки можна
обрати одну з трьох доступних програм.
78
Бавовна
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
Бавовна + Попереднє прання
Ця програма р озробленадля видалення
сильних плям з бавовняного білого одягу.
Попереднє прання гарантує видалення
стійкого бруду. Рекомендуємо додати в
відділення "1" кількість миючого засобу,
що дорівнює 20% від кількості що
використовується для основного прання.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути скорочене
або відмінене натисненням спеціальної
кнопки). Використовується для полоскання усіх
типів тканини, наприклад, після ручного прання.
Злив + Віджим
Програма виконує злив т а віджима на
максимальній швидкості. Можна відмінити віджим
або скоротити його тривалість за допомогою
кнопки ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
Шерсть/Шовк
Ця програма дозволяє здійснити цикл
делікатного прання, яке, зокрема, підходить
для одягу з вовни з позначкою "MachineWashable" («Машинне прання») та для білизни
з шовку або такої, що має позначку "Wash as
Silk" («Прати як шовк»).
СУШІННЯ
УВАГА:
Дозатори, що використовуються для
концентрованих порошків та рідких
миючих засобів, повинні бути видалені з
барабану перед запуском програми сушіння.
Барабан змінює напрям під час циклу сушіння
щоб запобігти скручуванню білизни, а отже
здійснює рівномірне сушіння. Останні 10/20
хвилин циклу сушіння використовується холодне
повітря, щоб запобігти зморщуванню білизни.
Цикл сушіння вовни у цій машинці був
затверджений "The Woolmark Company"
для сушіння продукції з вовни, для
якого
дозволяється
автоматичне
прання, за умови, що така продукція
буде пратися та сушиться відповідно до
інструкцій, вказаних на етикетці одягу та
рекомендацій виробника цієї машини.
Символ «Woolmark» є знаком
сертифікації в
багатьох країнах.
M1715
Бавовна
Високотемпературна програма сушіння
рекомендована для бавовняних та
лляних тканин (завжди звіряйтесь з
ярликом з догляду).
SMART TOUCH (Смарт Сенсор)
Налаштування ручки, яку ви повинні
вибрати, у разі необхідності передати
команду з додатку до машини і розпочати
почати цикл (Див спеціальний розділ і
керівництво користувача додаток для
отримання додаткової інформації). В опції
Smart Touch (Смарт Сенсор) Заводвиробник
встановлює
програму
за
замовчуванням "Auto Clean" (Авто
очистка), яка розроблена для санітарної
обробки машини, дезінфікції барабану ,
видалення
неприємних
запахів
і
поліпшення життя пральної машини.
Переконайтеся в тому, щоб перед
початком циклу автоматичного очищенн у
машині відсутній одяг і використовуючи
тільки пральний порошок. Залиште
дверцята машини відкритими наприкінці
циклу, для того щоб барабан просохнув.
Рекомендується використовувати кожні
50 циклів прання.
79
UKR
Шерсть
Програма сушіння на низькій температурі
ідеально підходить для максимально
обережного та м’якого сушіння одягу з вовни,
знижуючи тертя тканини та уникаючи повсті.
Пропонується вивернути білизну перед
сушінням. Час залежить від кількості
навантаження та швидкості віджимання,
обраної д ля прання. Цей цикл підходить для
невеликого навантаження – 1 кг максимально
(три светри).
Змішані тканини
Низькотемпературна програма сушіння
рекомендована для синтетичних та
змішаних тканин (завжди звіряйтесь з
ярликом з догляду).
7. ПРОГРАМА СУШІННЯ
l Надані
позначки
є
загального
характеру, тому потрібен певний досвід
для досягнення найкращих результатів
сушіння.
Синтетика: блузи, сорочки, спецодяг
тощо, особливо з поліестру або
поліаміду,
а
також
бавовняносинтетичні змішані тканини.
l Лише попередньо скручена білизна.
l Під
час першого використання ми
рекомендуємо встановлювати тривалість
сушіння менше, ніж рекомендовано
програмою, щоб визначити потрібний
рівень сухості.
l Ми не рекомендуємо сушити тканини,
що легко розплітаються, такі як килими
або речі з довгим ворсом, щоб
уникнути засмічення трубки.
l Ми
рекомендуємо Вам сортувати
білизну наступними методами:
- За
позначками
на
одязі
рекомендаціями щодо сушіння
Правильний спосіб сушіння
l Відкрийте дверцята.
l Завантажте
білизну. Вага не має
перевищувати максимальну, вказану в
таблиці програм. За наявності великих
речей (наприклад, простирадла) або
сильно поглинаючих тканин (наприклад,
рушники або джинси), бажано зменшити
об’єм завантаження.
з
l Закрийте дверцята.
Можна сушити в барабані.
l Встановіть програматор на найбільш
Сушіння при високій температурі.
Сушіння
лише
температурі.
при
підходящу програму сушіння.
зниженій
l Пральна машина із сушкою може
здійснювати наступні типи сушіння:
НЕ МОЖНА сушити в барабані.
- Низькотемпературна програма сушіння,
рекомендується для вовни (символ
Якщо на тканині немає ярлику з
догляду, слід вважати, що її не
можна сушити в барабані.
на перемикачі програм).
- За розміром та товщиною
Щоразу коли завантаження для
прання перевищує допустимий об’єм
сушіння, розділіть речі за товщиною
(наприклад, рушники від тонкої
спідньої білизни).
- За типом тканини
бавовна/льон: рушники, бавовняні
трикотажні вироби, постільна білизна
та скатертини.
80
- Низькотемпературна програма сушіння,
рекомендована для синтетичних та
змішаних тканин (синтетика/бавовна)
(символ
на перемикачі програм).
- Високотемпературна програма сушіння,
рекомендована
для
бавовняних,
махрових рушників, лляних, пенькових
виробів тощо... (символ
перемикачі програм).
на
l Оберіть ступінь сухості, який вам
Протягом фази сушіння барабан
розганятиметься до
високої
швидкості,
щоб
розподілити
навантаження
та
оптимізувати
якість сушіння.
потрібний:
ЕКСТРА СУШІННЯ
(підходить для рушників, халатів
та великих навантажень).
СУШІННЯ В ШАФУ
(для позицій, які
прасуватися).
не
l Коли програму завершено, на дисплеї
для
з’явиться напис "End" ("Кінець").
Через 5 хвилин прилад перейде у
режим очікування (на деяких моделях
на дисплеї з’являться дві лінії).
будуть
l Вимкніть машину, повернувши перемикач
програм у положення ВИМК. (OFF).
Обираючи програму сушіння вовни,
неможливо обрати ступінь сушіння,
що відрізняється від налаштованого
за замовчуванням.
l Відкрийте дверцята та вийміть білизну.
l Перекрийте кран.
l Пральна
машина
порахує
час,
необхідний для сушіння та потрібного
рівня залишкової вологості, згідно з
обраним типом завантаження та
сушіння.
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
l Для скасування програми сушіння,
натисніть
та
утримуйте
кнопку
ВИБОРУ СУШІННЯ протягом близько
3 секунд.
l Переконайтеся, що кран відкритий, а
зливний шланг правильно розташований.
УВАГА:
Після скасування програми сушіння
почнеться фаза охолодження, і вам
слід зачекати близько 10/20 хвилин,
перш ніж відкривати дверцята.
УВАГА:
Не прасуйте одяг з спеціальною
підкладкою (наприклад, кілт, стьобана
куртка, тощо) та дуже делікатну тканину.
Якщо одяг вологий/сухий, завантажуйте
менше позицій, щоб не допустити
зморшок.
Для забезпечення справної роботи
приладу, краще н е переривати фазу
сушіння, якщо це не вкрай необхідно.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА (на
дисплеї з’явиться час, що залишився
на сушіння).
Прилад розраховує час до завершення
обраної програми, виходячи зі
стандартного
завантаження,
під
час циклу прилад скоригує час
відповідно до розмірів та складу
завантаження.
81
UKR
СУШІННЯ ПІД ПРАСКУ
(залишає білизну готовою
прасування).
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА.
8. ПРОГРАМА
АВТОМАТИЧНОГО
ПРАННЯ І СУШІННЯ
l Після завершення фази прання на
дисплеї з’явиться час сушіння, що
лишився.
Не слід завантажувати більше, ніж
вказано в таблиці програм, інакше
білизна не висушиться належним
чином.
l Коли програму завершено, на дисплеї
з’явиться напис "End" ("Кінець").
Через 5 хвилин прилад перейде у
режим очікування (на деяких моделях
на дисплеї з’являться дві лінії).
- Прання
l Відкрийте дозатор, оберіть миючий засіб
та додайте його необхідну кількість.
l Вимкніть машину, повернувши перемикач
l Ознайомтесь із переліком програм прання
l Відкрийте дверцята та вийміть білизну.
відповідно
до
тканин
(наприклад,
сильно забруднена бавовна) і поверніть
перемикач програм на потрібну програму.
l Якщо потрібно, можна відрегулювати
температуру.
l Перекрийте кран.
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
l Для
l Натисніть кнопки вибору опцій (за
необхідності).
l Переконайтеся, що кран відкритий, а
зливний шланг правильно розташований.
- Сушіння
l Оберіть ступінь
потрібний:
програм у положення ВИМК. (OFF).
сухості,
який
вам
ЕКСТРА СУШІННЯ
(підходить для рушників, халатів
та великих навантажень).
СУШІННЯ ПІД ПРАСКУ
(залишає білизну готовою
прасування).
СУШІННЯ В ШАФУ
(для позицій, які
прасуватися).
не
для
будуть
Програма для вовни дозволяє
обрати тільки ту ступінь сухості, що
була встановлена за замовчуванням.
82
скасування програми сушіння,
натисніть та утримуйте кнопку ВИБОРУ
СУШІННЯ протягом близько 3 секунд.
УВАГА:
Після скасування програми сушіння
почнеться фаза охолодження, і вам
слід зачекати близько 10/20 хвилин,
перш ніж відкривати дверцята.
Для забезпечення справної роботи
приладу, краще не переривати фазу
сушіння, якщо це не вкрай необхідно.
9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SMART TOUCH (СМАРТ СЕНСОР)
Завдяки циклу Smart Check-up (Самоперевірки) вашої App Candy simply-Fi
ви можете перевірити в будь -який час функціональність машини. Вам
потрібно всього лише смартфон на базі Android з технологією NFC. Більш
детальну інформацію можна знайти на App.
Якщо дисплей машини показує помилку (по коду на дисплеї), ви повинні
звернутися до App, включити програму та наблизити свій Android смартфон
з NFC на логотип Smart Touch (Смарт Сенсор) на лицьовій панелі. Тепер
можна запустити помічник, щоб вирішити цю проблему.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
83
UKR
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
84
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні в
наших центрах обслуговування клієнтів.
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому в ипадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь -які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
85
UKR
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
fkhldsk
fkhldsk
- GVSW 2D - VST -
17.10 - 45318952 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising