Candy | BWD 596PH3/1-S | Candy BWD 596PH3/1-S Operating instrustions

Candy BWD 596PH3/1-S Operating instrustions
NL
Dank u voor het kiezen van een Candy
wasmachine. Wij zijn ervan overtuigd dat ze
u trouw zal helpen bij het veilig wassen van
uw kleding, zelfs fijne was, dag na dag.
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
l AEEA mag niet worden behandeld als
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Candy Customer Service Center
te contacteren.
Inhoudsopgave
1. ALGEMENE
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
Milieu voorschriften
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. NOODOPENING DEUR
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
6. WI-FI
7. GEBRUIKERSHANDLEIDING
8. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
9. DROOGCYCLUS
10.PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
2
verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan
het apparaat of andere schade of
verlies ontstaan door gebruik dat
niet in overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen
om een gevaar te voorkomen.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Dit
apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder l Zorg ervoor dat een tapijt de
en personen met verminderde
basis van de machine en de
lichamelijke,
zintuiglijke
of
ventilatieopeningen niet kan blokkeren.
3
l Het
laatste deel van een l Droog
geen
ongewassen
wasdroogcyclus vindt plaats
artikelen in de wasdroger.
zonder warmte (koelcyclus) om
ervoor te zorgen dat de artikelen l Artikelen die zijn bevuild met
stoffen als bakolie, aceton, alcohol,
niet worden beschadigd.
benzine, kerosine, terpentine,
wassen en wax moeten in heet
water gewassen worden met
WAARSCHUWING:
een extra hoeveelheid wasmiddel
Stop nooit een wasdroger
voordat ze worden gedroogd in
voor het einde van de
de wasdroger.
droogcyclus,
tenzij
alle
artikelen snel verwijderd en l Artikelen van schuimrubber
uitgehangen worden, zodat
(latex foam), douchenetjes,
de hitte wordt verdreven.
waterdichte kleding, artikelen met
rubber en kleding of kussens
voorzien van schuimrubber
dienen niet in de wasdroger
gedroogd worden.
l Na de installatie moet het apparaat
zodanig worden geplaatst dat de
stekker bereikbaar is.
apparaat mag niet worden l Wasverzachters of soortgelijke
producten dienen te worden
geïnstalleerd
achter
een
gebruikt zoals gespecificeerd door
afsluitbare deur, een schuifdeur
de wasverzachter instructies.
of een deur met scharnieren
aan de tegenovergestelde zijde
als die van de wasdroger, l Geoliede items kunnen spontaan
ontbranden, vooral bij blootstelling
zodanig dat een volledige
aan warmtebronnen zoals een
openstelling van de deur van de
wasmachine droger. De items
wasdroger gegarandeerd blijft.
worden warm, waardoor een
oxidatiereactie ontstaat in de olie,
l De maximale toegestane hoeveelheid
oxidatie creërt warmte. Als de
van de lading van droge kleren
warmte niet kan ontsnappen,
hangt af van het gebruikte model
kunnen items heet genoeg
(zie bedieningspaneel).
worden om brand te vangen.
l Het apparaat is niet geschikt
Stapelen van geoliede tems
als industriële chemicaliën zijn
kunnen voorkomen dat de warmte
gebruikt voor het reinigen.
ontsnapt en dus leiden tot brand.
l Het
4
l Als
het onvermijdelijk is dat l Alvorens de wasmachine te
artikelen met plantaardige stoffen of
reinigen of te onderhouden, haal
bakolie of besmet zijn door
de stekker uit het stopcontact en
haarverzorgingsproducten in een
draai de waterkraan uit.
wasdroger moeten, moeten ze eerst
l Trek niet aan het snoer of het
in heet water met een extra
apparaat om de machine los te
hoeveelheid afwasmiddel worden
koppelen.
geplaatst - dit zal het gevaar
verminderen, maar niet wegnemen. l Zorg ervoor dat er geen water
in de trommel is vóór het
l Verwijder alle voorwerpen uit
openen van de deur.
de zakken zoals aanstekers en
lucifers.
WAARSCHUWING:
de
productfiche
te water kan hoge temperaturen
l Om
raadplegen verwijzen wij u door bereiken tijdens de wascyclus.
naar de fabrikant.
l Stel
de wasmachine niet bloot
aan regen, direct zonlicht of
andere weersomstandigheden.
Elektrische aansluitingen en
veiligheidsinstructies
het
verplaatsen
de
technische
details l Bij
wasmachine
niet
optillen
aan
de
(voedingsspanning en stroominvoer)
knoppen of wasmiddellade. Laat
worden aangegeven op het
tijdens het transport nooit de
productplaatje
deur rusten op de trolley. Wij
l Zorg ervoor dat het elektrisch
adviseren dat twee mensen de
systeem geaard is, voldoet aan
wasmachine verplaatsen.
alle toepasselijke wetgevingen
en
dat
het
stopcontact l In geval van storing en / of defect,
schakelt u de wasmachine uit, sluit
compatibel is met de stekker
de kraan af en knoeit u niet met
van het apparaat. In andere
het apparaat. Onmiddellijk contact
gevallen, zoek gekwalificeerde
opnemen met het Customer
professionele hulp.
Service Center en alleen originele
onderdelen gebruiken. Het negeren
l Het gebruik van omzetters,
meerdere aansluitingen of
van deze voorschriften kan gevaar
brengen voor de veiligheid van de
verlengsnoeren wordt sterk
afgeraden.
apparaten.
l De
5
2. INSTALLATIE
l Draai
de 2 of 4 schroeven (A)
aan de achterkant los en
verwijder de 2 of 4 schijven (B)
zoals weergegeven in figuur 1.
1
A
B
A
B
l Sluit
de 2 of 4 gaten met behulp
van de pluggen die in de
instructie-envelop zitten.
B
B
A
A
l Indien
de wasmachine wordt
ingebouwd: na het lossnijden
van de slangriemen, draai de 3 of
4 schroeven (A) los en verwijder
de 3 of 4 schijven (B).
l Bij
sommige modellen, zullen 1
of meerdere schijven in het
apparaat vallen: naar voren
kantelen van de wasmachine om
ze te verwijderen. Sluit de gaten
met de pluggen die in de
envelop zitten.
2
A
1
WAARSCHUWING:
Hou verpakkingsmaterialen
uit de buurt van kinderen.
2
3
B
l Plaats
de ‘dempplaat’ aan de
onderzijde zoals weergegeven
in figuur 2 (overeenkomstig het
toestel moet u versie A, B of C
overwegen).
Bij sommige modellen is deze
handeling niet nodig, omdat de
‘dempplaat’ reeds aan de onderkant
van het apparaat wordt geplaatst.
C
3
2
6
1
Hydraulische aansluitingen
3
l Sluit enkel de waterslang aan om de
kraan, die werd geleverd met de machine
(fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets.
l Sommige modellen kunnen een of meer
van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken
uit de primaire interne buis "A", zal het
transparante omhulsel "B" water bevatten
die het mogelijk maakt de wascyclus te
voltooien. Aan het einde van de cyclus
dient u contact op te nemen met de
klantenservice om de toevoerbuis te
vervangen.
B
7
Positie
l Als de wasmachine dichtbij een muur
min 4 cm
max 100 cm
staat, let dan op dat de slang niet
verbogen of gebroken is. Plaats de
afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit
aan op een afvoer in de muur van
minstens 50 cm hoog met een diameter
groter dan de wasmachine slang (fig. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivelleer het apparaat met behulp van de
8
voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8:
a.Draai de moer met de klok mee om de
schroef vrij te maken;
b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen
totdat deze de grond raakt en vast staat;
c.Vergrendel de voet, de schroeven in de
moer, totdat ze aan de onderkant van de
wasmachine vast staan.
l Steek de stekker in het stopcontact.
A
B
WAARSCHUWING:
contacteer het Customer Service Center
indien het netsnoer aan vervanging
toe is.
C
Wasmiddellade
De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten
zoals weergegeven in figuur 9:
l Compartiment “1”: voor het voorwasmiddel;
l Compartiment “ ”: voor speciale
toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.;
WAARSCHUWING:
Gebruik enkel vloeibare producten, de
wasmachine is ingesteld om additieven
automatisch te doseren bij elke cyclus
gedurende de laatste spoeling.
l Compartiment “2”: voor wasmiddel.
Een vloeibaar wasmiddel cup is ook
voorzien IN SOMMIGE MODELLEN (fig. 10).
Om het te gebruiken, plaatst u deze in
bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar
wasmiddel in de trommel komen op het
juiste moment. De cup kan ook worden
gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel"
programma is geselecteerd.
WAARSCHUWING:
sommige
detergenten
zijn
niet
ontworpen voor gebruik in de
doseerlade maar zijn voorzien van
hun eigen doseersysteem die direct
wordt geplaatst in de trommel.
WAARSCHUWING:
installatie fouten worden niet gedekt
door de fabrieksgarantie.
8
voor het wassen om de de noodzaak van
een heet wasprogramma te verminderen.
Bespaar tot 50% energie met behulp van
een 60°C-programma.
3. PRAKTISCHE TIPS
Laadtips
WAARSCHUWING: wanneer je je was
rangschikt, zorg ervoor dat:
Voordat u een droogprogramma gebruikt
(WAS-DROGERS)
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
l Bespaar energie en tijd door een hoog
toerental te selecteren zodat het
watergehalte in de kledij vermindert alvorens
een droogprogramma te gebruiken.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
centrifugeren
l Alvorens wol te wassen, controleer aan
de hand van het fabriekslabel of het
kledingstuk in de machine mag gewassen
worden.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als zijnde
geschikt voor lage temperatuur wasbeurten.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
Is een hete wasbeurt nodig?
l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar
of week ingedroogde vlekken in het water
9
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen
speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig
de vakjes voor wasmiddelen en het filter.
Enkele tips over hoe de machine te
verplaatsen of over machines die lange tijd
niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven.
Lade reinigen
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
l Wij raden u aan de lade te reinigen om de
accumulatie van wasmiddel en restanten
te voorkomen.
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een
lange tijd, voer dan al het water uit de
buizen.
l Om dit te doen, haal de lade schuin uit
met geringe kracht, maak hem schoon
met stromend water en plaats deze terug
in de houder.
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Filter schoonmaken
zakken, voer het water volledig af in een
kom.
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
l De wasmachine is uitgerust met een
u klaar bent.
speciale filter die in staat is om grote
resten op te vangen, zoals knoppen of
munten, die de afvoer zouden kunnen
verstoppen.
l ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN:
Haal de kleine slang eruit, en haal het
dopje eraf om het achtergebleven water
te verwijderen.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u
klaar bent, plaats deze terug door deze
rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde
volgorde om alle onderdelen weer in elkaar
te zetten.
10
5. NOODOPENING DEUR
Als de deur vergrendeld blijft vanwege
een stroomuitval of een storing, kan hij
worden geopend met de volgende
noodontgrendelingsprocedure:
1. Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact.
2. Controleer of het waterpeil onder de deur
staat voordat u deze opent, om
overstromingen te vermijden. Als dat niet
het geval is, voer het overtollige water
dan af via de afvoerslang en vang het op
in een emmer.
3. Trek de wasmiddellade naar buiten
(afb. 1).
4. Bedien het noodmechanisme met
een schroevendraaier of soortgelijk
instrument, zoals aangegeven op
afbeelding 2. Doe dit 2 keer en open
vervolgens de deur.
11
6. WI-FI
Dit apparaat is uitgerust met Wi-Fi
technologie die het mogelijk maakt om deze
op afstand te bedienen via de App, dankzij
de Wi-Fi-functie.
Krijg alle details van de Wi-Fi functies
door te bladeren door de App in de
DEMO-modus.
l Open de app, maak een gebruikersprofiel
en registreer het toestel volgens de
instructies op het scherm van het
apparaat of de "Snelgids" bevestigd aan
de machine.
MACHINE registratie (ON APP)
l Download de Candy simply-Fi-app op uw
apparaat.
De
Candy
simply-Fi
App
is
beschikbaar voor apparaten die
draaien op zowel Android en iOS,
zowel voor tablets en smartphones.
ACTIVEER afstandsbediening (VIA APP)
Nadat de machine is geregistreerd en u de
App will gebruiken om de machine te beheren
moet u eerst de wastrommel vullen, het
wasmiddel toevoegen, de deur sluiten en de
Wi-Fi positie op de machine selecteren.
Vanaf dat moment kunt u het beheren via de
App commando's.
12
7. GEBRUIKERSHANDLEIDING 8. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
Deze wasmachine past automatisch het niveau
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
Programmakeuze
l Schakel het apparaat in en kies het
gewenste programma.
l Pas de wasinstellingen aan indien nodig
en selecteer de gewenste opties.
DROGERS (enkel WAS-DROGERS)
Als u de droogcyclus automatisch wilt
starten na het wassen, selecteert u
het benodigde wasprogramma en
selecteert u de droogcyclus met de
"SET" knop.
Of u kunt de wascyclus laten
beëindigen
en
vervolgens
het
droogprogramma selecteren.
l Druk op de START/PAUZE toets om het
programma te starten.
l Aan het einde van het programma
verschijnt op het display het bericht
"EINDE".
l Zet de wasmachine uit.
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuge:
Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte
zekering/Netspanning:
Raadpleeg de kenplaat.
van
de
13
A Toets ON/OFF
B SMART RING (selectiering
PROGRAMMA'S/OPTIES)
C Toets START/PAUZE
D Toets INSTELLING/BEVESTIGING
E OPTIES-gebied
F Programma/optie STOOM
G Programma/optie SELECTIE
DROGEN
H Toets ZOOM-functie
D+H KINDERSLOT
I DISPLAY
L Wifi-stand/Wifi-lampje
M PROGRAMMA-gebied
Door deze handeling zullen alle
opgeslagen
instellingen
worden
geannuleerd.
LET OP:
Raak het display niet aan wanneer u de
stekker aansluit, want de machine voert
tijdens de eerste seconden een
zelfkalibratie uit die dan onderbroken
zou kunnen worden: als dit gebeurt
werkt de machine mogelijk niet
optimaal. Maak in dat geval de stekker
los en begin opnieuw.
SMART
RING
(selectiering
PROGRAMMA'S/OPTIES)
l Door na inschakeling van het apparaat de
"SMART RING" te draaien lichten de
symbolen van de programma's op en
worden op het display de beschrijving en
de bijbehorende parameters weergegeven.
Toets ON/OFF
l Om het geselecteerde programma met de
l Schakel het apparaat in en uit door op de
vooringestelde parameters te
starten, druk op START/PAUZE.
toets ON/OFF te drukken.
Denk er aan het einde van het
programma aan het apparaat weer uit
te zetten met de toets ON/OFF, de
stekker uit het stopcontact te halen en
de waterkraan dicht te draaien.
laten
Bij de volgende inschakeling wordt
het programma voorgesteld dat als
laatste heeft gedraaid, waarbij alle
eerder geselecteerde instellingen in het
geheugen worden gehouden.
l Om
het gekozen programma
veranderen, druk op "SET" en draai
"SMART RING" op het symbool van
gewenste optie, en druk opnieuw
"SET".
Starten
Taalinstelling
l Nadat de machine met het netwerk
verbonden is en ingeschakeld is, kan u
aan de "SMART RING" draaien zodat de
beschikbare talen worden weergegeven.
te
de
de
op
l Door de "SMART RING" te draaien
kunnen de beschikbare keuzen voor de
geselecteerde optie worden bekeken.
Druk om te bevestigen op "SET", en
daarna op START/PAUZE om het
programma te starten, of herhaal de
handelingen voor de andere opties.
l Selecteer de gewenste taal door opnieuw
te draaien aan de "SMART RING" en
bevestig door op "SET" te drukken.
Vanaf nu kan u programma’s selecteren
en opstarten.
Alleen de opties die compatibel zijn
met het gekozen programma kunnen
geselecteerd worden.
Taal wijzigen
Als u de taalinstelling wilt wijzigen houdt u
de "SET" knop ongeveer 5 seconden
ingedrukt. Het welkomstbericht zal worden
weergegeven op de display. U kan nu een
nieuwe taal kiezen door aan de "SMART
RING" te draaien.
Om het geselecteerde programma te
annuleren zet u de "SMART RING" op
programma en drukt u op "SET".
14
l Nadat
er wasgoed toegevoegd of
verwijderd is, sluit de deur en druk op
START/PAUZE (het programma wordt
hervat vanaf het punt waarop het
onderbroken is).
Terwijl het programma bezig is, wordt op
het display de resterende tijd
weergegeven. Door de "SMART RING"
te draaien wordt de informatie over
het programma getoond.
ANNULERING INGESTELD PROGRAMMA
Toets START/PAUZE
l Om het programma te annuleren moet de
toets ON/OFF ongeveer 2 seconden
ingedrukt worden gehouden, totdat het
display uitgaat.
Doe de deur dicht VOORDAT u op de
toets START/PAUZE drukt.
l Druk op de toets om het ingestelde
OPTIES-gebied
programma te starten.
De
opties
moeten
worden
geselecteerd
voordat
de
toets
START/PAUZE wordt ingedrukt.
Nadat de wasmachine gestart is, duurt
het enkele seconden voordat de
machine het programma begint.
- KEUZE VAN DE TEMPERATUUR
CYCLUS DUURTIJD
l Wanneer
een
programma
wordt
geselecteerd zal automatisch op het
display de cyclusduur verschijnen, die
kan
variëren
afhankelijk
van
de
geselecteerde opties.
l Zodra het programma gestart wordt, blijft
u voortdurend op de hoogte van de
resterende tijd tot het einde van de
wasbeurt.
l Het apparaat berekent de tijd tot het
l Door middel van deze optie kan de
temperatuur van de wasprogramma's
worden veranderd.
Om het textiel te beschermen is het
niet mogelijk om de temperatuur te
verhogen boven het maximum dat
voor elk programma is voorzien.
- KEUZE VAN DE CENTRIFUGEERSNELHEID
einde van het geselecteerde programma
op basis van een standaard belasting
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert
de tijd volgens de omvang en
samenstelling van de lading.
l Door middel van deze optie kan de
WASGOED TOEVOEGEN OF VERWIJDEREN
NADAT HET PROGRAMMA GESTART IS
(PAUZE)
l Als er geen aanwijzing op het etiket staat,
l Druk op START/PAUZE (op het display
maximaal mogelijke centrifugeersnelheid
worden verlaagd voor het geselecteerde
programma, of zelfs helemaal worden
uitgeschakeld.
mag
het
kledingstuk
worden
gecentrifugeerd op de hoogste snelheid
die voor het programma is voorzien.
verschijnt de tekst PAUZE).
Om het textiel te beschermen is het
niet mogelijk om de snelheid te
verhogen boven het maximum dat
voor elk programma is voorzien.
Controleer of het waterpeil onder de
deur staat voordat u deze opent, om
overstromingen te vermijden.
15
l De centrifugeersnelheid kan op elk
l De stoomfunctie werkt op het natte
moment worden veranderd, ook zonder
de machine op PAUZE te zetten.
wasgoed zodat kreukels minder sterk
worden en er minder tijd nodig is voor het
strijken.
l De vezels worden geregenereerd en
Een te grote dosis wasmiddel kan een
te sterke schuimvorming veroorzaken.
Als de wasmachine waarneemt dat er
teveel schuim aanwezig is, kan zij de
centrifuge uitschakelen of de duur van
het programma verlengen en het
waterverbruik vergroten.
verfrist zodat onaangename geuren uit
het wasgoed worden geëlimineerd.
l Voor elk programma is een speciale
stoombehandeling ontwikkeld, om elk
soort textiel zo goed mogelijk te wassen
en de kleur van het wasgoed te
behouden.
Het model heeft een bijzondere
elektronische voorziening die verhindert
dat de centrifuge kan starten met
bijzonder onevenwichtige ladingen. Dit
dient om de trillingen te beperken en de
werking stiller te maken, terwijl de
wasmachine langer mee zal gaan.
Gebruik
de
programma:
stoom
functie
als
l Draai de "SMART RING" op het juiste
icoon, in de programmaselectie, om één
van de beschikbare stoombehandelingen
te starten.
- UITGESTELDE START
l Druk op de knop "SET" en selecteer met
de "SMART RING"
het gewenste
programma (zie onderdeel programma
voor meer details).
l Door middel van deze optie kan het
starttijdstip van het wasprogramma
worden geprogrammeerd.
l Bevestig door opnieuw op de knop "SET"
l Door
selectie van het betreffende
symbool met de toets "SET" is het
mogelijk een uitstel van 1 uur tot een
maximum van 24 uur in te stellen.
te drukken.
l Druk op de knop START/PAUZE om te
starten.
l Bevestig door op de toets "SET" te
drukken.
- SELECTIE DROGEN
l Druk op START/PAUZE om de telling te
Automatisch wassen/drogen cyclus:
laten beginnen. Aan het einde hiervan
start het programma automatisch.
l Selecteer het wasprogramma volgens het
type wasgoed.
l De
uitgestelde
start
kan
worden
geannuleerd, door de toets ON/OFF
ongeveer 2 seconden ingedrukt te
houden tot het display uitgaat.
l Druk op de knop "SET" en draai de
"SMART RING" op het icoon drogen.
l Druk op de knop "SET" om via de de
- STOOM
"SMART RING" de beschikbare graden
te selecteren.
l Met
deze optie kan aan enkele
wasprogramma's (zie de programmatabel)
een specifieke stoombehandeling worden
toegevoegd.
l Bevestig door opnieuw op de knop "SET"
te drukken.
16
l Druk op de knop START/PAUZE om te
starten.
Op het einde van het wasprogramma zal de
geselecteerde droogcyclus starten.
Als het wasprogramma niet compatibel
is met het gekozen automatisch
droogprogramma dan zal deze functie
niet geactiveerd worden.
Als de maximale laadcapaciteit hoger
is dan wordt aangegeven in de
programmatabel dan zal de was niet
voldoende gedroogd zijn.
LET OP:
Nadat het droogprogramma geannulleerd
werd begint de afkoelfase. Gelieve 10
tot 20 minuten te wachten alvorens de
deur te openen.
Om de correcte werking van het
apparaat te garanderen is het niet
aangeraden om een droogcyclus te
onderbreken, tenzij dit absoluut nodig is.
Toets ZOOM-functie
l Door de "ZOOM"-functie te activeren met
Enkel een droogcyclus uitvoeren:
l Draai de "SMART RING" op het juiste
icoon, in de programmaselectie, om één
van de mogelijke droogcycli te starten.
l Druk op de knop "SET" en selecteer met
de "SMART RING" het meest passende
droogprogramma volgens de stof (zie
selectie voor meer details).
l Druk opnieuw op de knop "SET" om te
bevestigen en draai de "SMART RING"
op de gewenste graden om te drogen
(behalve voor de cyclus wol drogen)
l Bevestig door opnieuw op de knop "SET"
te drukken.
l Druk op de knop START/PAUZE om te
starten.
DROOGPROGRAMMA ANNULEREN
l Druk ongeveer 1 seconde op de knop
"SET" om het draaiende droogprogramma
te annuleren.
l Selecteer deze optie via de "SMART
RING" en bevestig door opnieuw op de
knop "SET" te drukken.
17
de betreffende toets, is het mogelijk om
elk weefsel in minder dan 59 minuten te
wassen met de programma's waarbij dit
is voorzien (zie de programmatabel)
terwijl
de
wasprestaties
worden
gewaarborgd.
l Met het exclusieve systeem "Mix Power
Jet+" wordt het wasmiddel ingespoten en
onmiddellijk geactiveerd in de kern van
de weefsels, zodat een diepgaande
reiniging wordt gewaarborgd.
Instelling VOORDAT een of meer opties
worden geselecteerd
l Nadat het programma is geselecteerd,
druk op "ZOOM" om de functie te
activeren. Op het display verschijnt de
nieuwe informatie over het programma.
l De opties van het programma kunnen
alleen
worden
gewijzigd
in
overeenstemming met de nieuwe duur
van het programma.
l Druk op START/PAUZE om het wassen
te laten starten.
Instelling NADAT een of meer opties
worden geselecteerd
l Druk op "ZOOM" om de functie te
activeren. Op het display verschijnt de
nieuwe informatie over het programma.
l De eerder ingestelde opties worden
KINDERSLOT
automatisch aangepast aan de nieuwe
duur van het programma en de opties die
NIET compatibel zijn, worden geannuleerd.
De temperatuur- en centrifugeniveaus die
eerder
zijn
ingesteld
worden
niet
overschreden, om de weefsels te
respecteren en te beschermen en voor het
beste wasresultaat in kortere tijd.
l Door de toetsen "SET" en "ZOOM"
ongeveer 3 seconden tegelijkertijd in te
drukken, worden de toetsen vergrendeld.
Op deze manier kan worden voorkomen
dat en ongewenste of onbedoelde
wijzigingen plaatshebben.
l Druk op START/PAUZE om het wassen
te laten starten.
l De toetsenvergrendeling kan worden
Bovendien is het mogelijk de
"ZOOM"-functie in te schakelen
binnen 15 seconden na de start van
het wasprogramma.
opgeheven door eenvoudig de twee
activeringstoetsen opnieuw in te drukken,
of door het apparaat uit te schakelen.
l Om de functie uit te schakelen, druk
Bij
een
stroomuitval
terwijl
de
wasmachine in werking is slaat een
speciaal
geheugen
de
verrichte
instelling op. Bij terugkeer van de
stroom
hervat
de
machine
het
programma vanaf het punt waarop het
gestopt werd.
opnieuw op "ZOOM" (de eerder
ingestelde opties worden hersteld).
Bovendien is het mogelijk de "ZOOM"functie uit te schakelen binnen 15 seconden
na de start van het wasprogramma.
18
Programma tabel
1)
2)
(MAX.)
2
1
(zie bedieningsscherm)
PROGRAMMA
Standard*
Standard*
Standard*
(MAX.)
2
1
STEVIG
KATOEN
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
90°
( )
KATOEN**
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
60°
( )
SYNTHETISCH 3)
EN GEKLEURD 4)
4
2,5
4,5
2,5
5
3
40°
( )
2
2
2
2
2
2
40°
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
SPOELEN
-
-
-
-
-
-
-
AFVOEREN EN
CENTRIFUGEREN
-
-
-
-
-
-
-
STOOM
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
5
-
6
-
6
-
-
4
-
4,5
-
5
-
-
1
-
1
-
1
-
-
WOL
DELICAAT
HOGE
TEMPERATUUR
LAGE
TEMPERATUUR
DROOG WOL
3)
De positie die je moet kiezen wanneer u het beheer via de App (via Wi-Fi) wilt
inschakelen.
19
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
Wanneer deze fase is beëindigd,
schakel het apparaat uit, voeg de rest
van de stoffen toe en ga verder met
een normale was op het meest
geschikte programma.
1) De maximale toegestane hoeveelheid van
de lading van droge kleren hangt af van het
gebruikte model (zie bedieningspaneel).
2) Wanneer een programma is geselecteerd,
wordt op de display de aanbevolen
wastemperatuur weergegeven die kan
worden verminderd (indien toegestaan)
door de TEMPERATUUR optie in te stellen
via de "SET" knop. Het is echter niet
mogelijk deze optie te verbreden boven de
maximale parameter die wordt gegeven.
INFORMATIE
VOOR
LABORATORIA (Ref.
Standaarden)
TEST
50229
Wassen
Gebruik het programma ** met de
maximale vervuilingsgraad geselecteerd
maximum
toerental
en
een
max
temperatuur van 60°C. Het programma
wordt ook aanbevolen voor een test met
een lagere temperatuur.
3) Beschikbare stoomfunctie.
4) Programma’s voor automatisch drogen.
*
DE
EN
Drogen
Eerste drogen met A kg (een lading
bevat: kussenslopen en handdoeken)
selecteer
selecteer
HOGE
TEMPERATUUR droogprogramma, KAST
DROOG.
Standaard programma (zonder "ZOOM"
optie).
( ) De voorwas optie is alleen beschikbaar
door het programma te selecteren via
de App.
Tweede drogen met B kg (een lading
bevast: lakens en haddoeken) selecteer
selecteer
HOGE
TEMPERATUUR
droogprogramma, KAST DROOG.
(Alleen voor modellen met vloeibaar
wasmiddel compartiment)
Wanneer slechts een beperkt aantal
artikelen vlekken hebben die behandeling
met vloeibare bleekmiddelen vereisen,
kunnen vlekken vooraf verwijderd worden
in de wasmachine.
Giet het bleekmiddel in de vloeibaar
reservoir, zie compartiment "2" in de
wasmiddellade, en stel het speciale
programma SPOELEN in.
20
Capaciteit
(wassen)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Eerst
drogen
Tweede
drogen
8
5
3
9
6
3
10
6
4
Programma’s
Om verschillende soorten stoffen en
verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen
heeft de wasmachine specifieke programma's
die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel).
STEVIG KATOEN
Gemaakt om een perfecte was te hebben.
Op het einde centrifugeren op maximale
snelheid geeft meer efficiënte verwijdering.
KATOEN
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik.
SYNTHETISCH EN GEKLEURD
Dit programma maakt het mogelijk om
verschillende stoffen in type en kleur
allemaal
samen
te
wassen.
De
rotatiebeweging van de trommel en het
waterpeil worden geoptimaliseerd, zowel
tijdens het wassen als tijdens de spoelfase.
De nauwkeurige rotatie verzekert minder
kreuken in het weefsel.
Dankzij de "Mix Power Jet +" technologie, is
wasoptimalisatie mogelijk.
SPOELEN
Dit programma voert 3 spoelgangen met
een tussenliggende centrifuge (die kan
worden verminderd of met behulp van de
juiste knop geannuleerd). Het wordt gebruikt
voor het spoelen van elk type stof,
bijvoorbeeld na een wasbeurt met de hand
uitgevoerd.
AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN
Het programma voltooit de afvoer en een
maximale spin. Het is mogelijk om de draai
met de CENTRIFUGEREN-optie te verwijderen
of te verminderen via de "SET" knop.
STOOM
Dit programma laat toe om te kiezen tussen
drie
verschillende
intensiteiten
van
stoombehandelingen die geschikt zijn voor
droge of natte was en volgens stof:
- KATOEN
Dit programma wordt voorgesteld voor
katoenen kleding. Bij natte kleren (d.w.z. na
het wassen) geschikt voor minder kreuken
na het centrifugeren, bij droge kleren helpt
het om het ideale vochtniveau te bereiken
voor gemakkelijk strijken. Medium tijd.
- SYNTHETISCH
Dit
programma
is
geschikt
voor
synthetische en gemengde kleding. Bij
natte kleren (d.w.z. na het wassen) geschikt
voor minder kreuken na het centrifugeren,
bij droge kleren helpt het om het ideale
vochtniveau te bereiken voor gemakkelijk
strijken. Medium tijd.
WAARSCHUWING:
Nieuwe
gekleurde
kledingstukken
moeten voor de eerste keer apart
worden gewassen.
Mix nooit GEEN KLEURVASTE stoffen.
WOL
Dit programma voert een wasbeurt uit
gewijd aan wollen stoffen die in de
wasmachine kunnen worden gewassen, of
artikelen die met de hand kunnen worden
gewassen.
DELICAAT
Dit programma wisselt momenten van
activiteit af met pauzes en is bijzonder
geschikt voor het wassen van fijne stoffen.
De wascyclus en spoelingen worden
uitgevoerd met een hoog waterniveau om
de beste prestaties te garanderen.
21
- OPFRISSEN
Dankzij de stoom actie, zullen tijdens deze
cyclus de kleren minder kreuken en
opgefrist zijn na gebruik. Het programma
bestaat uit een startfase waarin de stoom
werkt en een finale fase waarin het
overtollige vocht wordt verwijderd om
daarna uw kleding onmiddellijk te kunnen
gebruiken. Deze cyclus is geschikt voor
droge kleren.
De functie is geschikt voor max 1,5 kg
belading.
DROGEN
DROOG WOL
Droogprogramma op lage temperatuur,
ideaal om wollen kleren te drogen met
maximale zorg en zachtheid, waardoor
stoffen niet gaan samenklitten en vilten
wordt vermeden. We suggereren om
kleding binnenste buiten te keren voor het
drogen. De timing is gerelateerd aan de
hoeveelheid van de belading en het
toerental gekozen vóór het wassen. De
cyclus is geschikt voor kleine belading van
max 1 kg (3 truien).
WAARSCHUWING:
dispensers gebruikt voor geconcentreerde
poeders en vloeibare wasmiddelen moet
worden verwijderd uit de trommel vóór de
aanvang van het droogprogramma.
De trommel verandert van richting tijdens
het drogen om te voorkomen dat de was
gaat klitten. Koele lucht wordt gebruikt
tijdens de laatste 10/20 minuten van
de
droogcyclus
om
kreuken
te
minimaliseren.
De wol droogcyclus van deze machine is
goedgekeurd door "The Woolmark Company"
voor het drogen van machine wasbare wollen
producten op voorwaarde dat de producten
worden gewassen en gedroogd volgens de
instructies op het kledinglabel en geschikt
bevonden door de fabrikant van deze machine.
Het
Woolmark-symbool
is
een
geregistreerd label in talrijke landen.
M1715
HOGE TEMPERATUUR
Hoge
temperatuur
droogprogramma
aanbevolen voor katoen en linnen items
(altijd kijken naar het instructielabel).
LAGE TEMPERATUUR
Het lage temperatuur droogprogramma
wordt aanbevolen voor kunststoffen en
gemengde vezels (altijd kijken naar het
instructielabel).
Wi-Fi
De positie die je moet kiezen wanneer u
het beheer via de App (via Wi-Fi) wilt
inschakelen.
In dit geval zal de cyclus starten via de App.
22
l Alleen droog pre-gesponnen was.
9. DROOGCYCLUS
l De opgegeven indicaties zijn algemeen,
dus enige oefening is nodig voor het
beste droogresultaat.
l Wij raden bij het eerste gebruik een
lagere droogtijd dan aangegeven aan, om
zo de mate van droogheid nodig vast te
stellen.
l Wij adviseren een lage temperatuur voor
niet gemakkelijk te drogen stoffen die
rafelen, zoals tapijten of kleding met een
diepe inkeping, om luchtkanaalverstopping
te voorkomen.
l Wij adviseren u het wasgoed te sorteren
op de volgende manieren:
- aan de hand van droogzorgsymbolen
op de kledinglabels
Geschikt voor droogkast.
Geschikt voor droogkast op hoge
temperaturen.
Geschikt voor droogkast op lage
temperaturen.
Niet geschikt voor de droogkast.
Als de stof geen wasvoorschrift heeft,
moet worden aangenomen dat het niet
geschikt is voor het drogen.
- Door grootte en dikte
Wanneer het wasgoed groter is dan de
droogcapaciteit, trieer de kleren op dikte
(bv handdoeken van dun ondergoed).
- Per type stof
Katoen / linnen: handdoeken, katoenen
jersey, bed-en tafellinnen.
Synthetisch:
blouses,
overhemden,
overalls, enz. gemaakt van polyester of
polyamide, evenals voor gemengd katoen /
synthetisch.
23
Op de juiste manier drogen
l Open de deur.
l Vul niet meer wasgoed
aan dan de
maximale droogbelading aangegeven in
de programmatabel. In geval van grote
items (bijv. vellen) of zeer absorberende
artikelen (bijvoorbeeld handdoeken of
jeans), is het een goed idee om de
belasting te verminderen.
l Sluit de deur.
l Selecteer
het
meest
passende
droogprogramma voor uw was (HOGE
TEMPERATUUR, LAGE TEMPERATUUR,
DROOG WOL).
l Selecteer de mate van droogte die u
nodig heeft:
EXTRA DROOG
(Geschikt voor handdoeken, badjassen en
volumineuze ladingen).
STRIJKDROOG
(De was is strijkklaar).
KAST DROOG
(voor kledingstukken die onmiddellijk in
de kast worden gelegd zonder te strijken).
GEPROGRAMMEERDE
DROOGPROGRAMMA’S
- 120 MINUTEN
- 90 MINUTEN
- 60 MINUTEN
- 30 MINUTEN
Bij
selectie
van
het
wol
droogprogramma, is het niet mogelijk
af te wijken van de standaard
ingestelde droogtegraad.
l De wasdroogcombinatie berekent de tijd
die nodig is voor het drogen en de
resterende hoeveelheid vocht in de was,
in verhouding tot de belading en het
gekozen droogteniveau.
l Controleer of de kraan is ingeschakeld en
Tijdens de droogfase zal de trommel
versnellen naar een hogere snelheid
om de belasting te verdelen en om het
droogproces te optimaliseren.
dat de afvoerslang goed geplaatst is.
WAARSCHUWING:
Droog geen voorwerpen met speciale
bekleding
(bijv.
Dekbedden,
gewatteerde anoraks, enz.) of zeer
delicate stoffen.
Als kledingstukken drip / droog zijn,
minder items drogen om kreuken te
voorkomen.
Voor de juiste werking van het apparaat,
is het beter de droogfase niet te
onderbreken, tenzij het echt nodig is.
AUTOMATISCH WASSEN/DROGEN
CYCLUS
Beperkt
u
tot
de
maximale
drooghoeveelheid wasgoed volgens
de programmatabel, anders wordt het
wasgoed niet voldoende volgens uw
wensen gedroogd.
l Druk op de START/PAUZE knop (op het
display
verschijnt
droogtijd).
de
resterende
Als u wenst dat een droogcyclus
automatisch start na het wassen, kan u
via de knop "SET" het gewenste
wasprogramma kiezen, met de "SMART
RING" de graden om te drogen aanduiden
en de cyclus laten starten. Op het einde van
het wasprogramma zal de droogcyclus
automatisch
starten
(zie
hoofdstuk
"SELECTIE DROGEN"”).
Het apparaat berekent de tijd tot
het einde van het geselecteerde
programma op basis van een
standaard belasting tijdens de cyclus,
het apparaat corrigeert de tijd volgens
de omvang en samenstelling van de
lading.
24
10. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht
hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen.
FOUTMELDINGEN
l Modellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de
letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2).
l Modellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak
als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee
keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Getoonde
Foutmelding
E2 (met display)
LEDs knipperen 2x
(zonder display)
E3 (met display)
LEDs knipperen 3x
(zonder display)
E4 (met display)
LEDs knipperen 4x
(zonder display)
E7 (met display)
LEDs knipperen 7x
(zonder display)
Andere code
Mogelijke oorzaken en oplossingen
De machine krijgt geen water.
Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat.
Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of
bekneld is.
Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie).
Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van
de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet
verstopt.
De wasmachine voert het water niet af.
Zorg dat het filter niet verstopt zit.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is.
Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het
water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak
wel wegloopt.
Er is te veel schuim en/of water.
Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen
producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine.
Deurprobleem.
Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet
blokkeren.
Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur.
Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut.
Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt,
neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of
reparateur.
25
ANDERE PROBLEMEN
Probleem
De wasmachine
werkt of start niet.
Water lekt op de vloer
uit de machine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Harde
trillingen/geluiden
tijdens het
centrifugeren.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit.
Zorg dat de wasmachine aanstaat.
Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact
werkt.
De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht.
Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was
en of de startknop is ingedrukt.
Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat.
Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in
dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht.
Zorg dat het filter goed dicht zit.
Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine:
• De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd
toeneemt.
• Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen.
• Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen.
Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal
dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het
programma.
Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal
minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3.
Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg
ervoor dat deze niet aanstaat.
Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet
aanstaan.
Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint
met centrifugeren.
De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien
nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het
betreffende hoofdstuk.
Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en
kabelhulzen verwijderd zijn.
Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten
(muntjes, hangers, knopen, etc…).
De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door
elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating
van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die
niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of
doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.
26
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
Garantie
De garantie voor dit product is geldig
onder de voorwaarden die op het
certificaat staan dat bij dit product
geleverd is. Het garantiecertificaat moet
goed ingevuld en bewaard worden,
zodat het getoond kan worden bij
officiële servicecentra indien nodig.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
Als het probleem blijft bestaan of wanneer
u denkt dat er een defect is, neem dan zo
snel mogelijk contact op met een officieel
servicecentrum.
Het wordt aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen te gebruiken die
verkrijgbaar
zijn
bij
onze
officiële
servicecentra.
Door het plaatsen van de
markering
op dit product, verklaren wij, op onze
eigen verantwoordelijkheid, alle Europese
veiligheids-, gezondheids- en milieueisen na te leven opgesteld in de
regelgeving geldig voor dit product.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
27
SNOERLOZE PARAMETERS
Specificaties
(Wi-Fi)
Parameter
Specificaties
(Bluetooth)
Wireless Standaard
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Frequency range
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
Frequentiebereik
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
802.11g = 1024 bytes,
Minimum
Ontvangstgevoeligheid
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
Met deze info verklaart
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Candy Hoover Group Srl, dat het apparaat
voldoet aan de essentiële voorwaarden van Richtlijn
gekenmerkt door
2014/53/EU. Om een kopie van de conformiteitsverklaring te ontvangen, gelieve
de fabrikant te contacteren via: www.candy-group.com
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising