Candy | BWD 596PH3/1-S | Candy BWD 596PH3/1-S Instrukcja obsługi

Candy BWD 596PH3/1-S Instrukcja obsługi
PL
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE
KONSERWACJA
I
RUTYNOWA
5. AWARYJNE OTWIERANIE DRZWICZEK
6. WI-FI
Uwagi dotyczące środowiska
7. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
8. STEROWANIE I PROGRAMY
9. SUSZENIE
10.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
2
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez dzieci
przy użyciu pralki lub jej czyszczenia
czy konserwacji bez nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i
specjalistów, jest zabronione także
w miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z opisanym
może zredukować trwałość produktu
i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące
prawo nie będą uznane przez
Producenta.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
l Urządzenie
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Ostatni etap cyklu suszenia w
pralko-suszarce odbywa się bez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i umysłowych
udziału wysokiej temperatury (cykl
chłodzenia), co chroni suszoną
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
odzież przed uszkodzeniem.
3
l W
urządzeniu nie należy
suszyć wyrobów z pianki
gumowej (lateksowej), czepków
kąpielowych, tkanin nieprzemakalnych,
podgumowanych oraz odzieży i
poduszek z wkładkami z gumy
piankowej.
UWAGA:
nie wyłączać urządzenia przed
zakończeniem cyklu suszenia.
Jeśli jest to konieczne należy
szybko wyjąć pranie z bębna, aby
umożliwić rozproszenia ciepła.
montażu
urządzenie l Płyny do płukania tkanin i podobne
produkty należy stosować zgodnie
powinno być umieszczone w
z
instrukcją producenta podaną na
sposób umożliwiający dostęp do
opakowaniu produktu.
kontaktu zasilania.
l Nie
instalować urządzenia l Tkaniny zabrudzone olejem mogą
bezpośrednio za zamykanymi
zapalić się samoistnie pod wpływem
drzwiami, drzwiami przesuwnymi
wysokiej temperatury, również
lub drzwiami z zawiasami po stronie
podczas suszenia w pralkoprzeciwnej względem urządzenia w
suszarce. Pod wpływem ciepła
sposób uniemożliwiający całkowite
zachodzi reakcja utleniania z olejem
otwarcie drzwiczek.
i wytwarza się ciepło. Jeżeli ciepło
nie może się rozproszyć, tkaniny te
l Maksymalny
wsad
prania
mogą nagrzewać się do bardzo
suchego zależy od modelu pralki
wysokiej temperatury i ulec
(patrz panel sterowania).
samozapłonowi. Układanie w stosy
l Nie należy suszyć odzieży,
lub przechowywanie wyrobów
która została wcześniej poddana
poplamionych
olejem
może
działaniu płynów do czyszczenia
uniemożliwić
rozpraszanie
się
ciepła
chemicznego.
i stwarzać zagrożenie pożarowe.
l W pralko-suszarce nie należy
suszyć brudnych (niewypranych) l Przed włożeniem do suszarki
wyrobów.
tkanin poplamionych olejem
l Przed wysuszeniem w pralko
(w tym olejem spożywczym)
suszarce odzież zabrudzoną olejem
lub tkanin zanieczyszczonych
spożywczym, acetonem, alkoholem,
produktami do pielęgnacji włosów
benzyną, naftą, ś rodkiem do
należy je wcześniej wyprać w
odplamiania, terpentyną, woskiem lub
gorącej wodzie z dodatkiem dużej
substancjami do usuwania wosku
ilości detergentu tak aby ograniczyć
należy wyprać w gorącej wodzie z
ryzyko samozapłonu (nie da się go
dużą ilością detergentu.
jednak całkowicie wyeliminować).
l Przy
4
l W
kieszeniach odzieży przeznaczonej l Nie ciągnąć przewodu zasilania
do suszenia nie należy pozostawiać
lub samego urządzenia w celu
żadnych
przedmiotów,
w
odłączenia wtyku z gniazda
szczególności zapalniczek i
elektrycznego.
zapałek.
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
się, że w bębnie nie ma wody.
l Odnośnie dodatkowych informacji
dotyczących produktu lub w
celu uzyskania danych z karty
technicznej należy zaznajomić się
UWAGA:
ze stroną internetową Producenta.
podczas prania woda może
osiągać bardzo wysokie
Podłączenia elektryczne i instrukcje
temperatury.
dotyczące bezpieczeństwa
l Nie pozostawiać pralki na działanie
deszczu, słońca czy innych
l Dane techniczne (napięcie i
czynników atmosferycznych.
moc zasilania) podane są na
tabliczce znamionowej produktu
l W przypadku przewozu nie
unosić pralki za pokrętła czy
się, ż e
system
l Upewnij
szufladkę na płyn do prania;
elektryczny jest uziemiony,
podczas transportu nie opierać
spełnia wszystkie obowiązujące
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
przepisy
iż
e
gniazdo
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
(elektryczne) jest zgodne z
dwie osoby.
wtyczką urządzenia. Jeśli tak
nie jest, zwróć się o pomoc do
l W każdym przypadku uszkodzenia
wykwalifikowanego fachowca.
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
l Zdecydowanie
odradza się
dopływu wody i nie dokonywanie
stosowanie przetworników, gniazd
żadnych czynności w urządzeniu.
wielokrotnych lub przedłużaczy.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum Serwisu Technicznego,
l Przed wykonaniem jakichkolwiek
zamawiając wyłącznie oryginalne
prac (czyszczenie i konserwacja)
części zamienne. Brak zachowania
należy odłączyć z gniazdka
powyższego może spowodować
przewód zasilania elektrycznego
narażenie stanu bezpieczeństwa
oraz zamknąć kranik z dopływem
urządzenia.
wody.
5
2. INSTALACJA
l Odkręcić
ś ruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2 lub
4 (B), patrz rysunek 1.
1
A
B
A
B
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
B
B
A
A
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić ś ruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu ich usunięcia należy przechylić
pralkę do przodu. Zaślepić otwory
używając w tym celu zatyczki
dostarczone w woreczku.
2
A
1
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
2
3
B
l Zamontować osłonę z tworzywa od
spodu urządzenia jak pokazano na
rysunku 2 (wariant A, B lub C w
zależności od modelu).
C
W niektórych modelach operacja
ta nie jest konieczna, ponieważ
osłona jest montowana fabrycznie.
3
2
6
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Wypoziomować
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
W NIEKTÓRYCH MODELACH dołączone zostało
także naczynko do środków piorących w płynie
(rys. 10). Stosujemy je poprzez wprowadzenie do
przegródki "2". W ten sposób płynny środek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki czyszczące nie są
przeznaczone do stosowania w pojemniku
na detergenty, ale są wyposażone w ich
własny dozownik, który jest umieszczony
bezpośrednio w bębnie.
UWAGA:
Usterki spowodowane niewłaściwą
instalacją nie są objęte gwarancją
producenta.
8
Można zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
3. PRAKTYCZNE PORADY
Przed rozpoczęciem programu suszenia
(PRALKO-SUSZARKI)
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
l Aby
zaoszczędzić czas i energię
elektryczną wyroby przeznaczone do
suszenia w pralko-suszarce należy
wcześniej odwirować na najwyższej
zalecanej prędkości wirowania, tak aby
usunąć z nich nadmiar wody.
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego ś rodka piorącego w proszku
(heavy-duty), zawierającego elementy
wybielające i który przy średnich-wysokich
temperaturach daje najlepsze rezultaty.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l Przed praniem wełny, upewnij się, czy
nadaje się do prania w pralce. Sprawdź
etykietę tkaniny.
Porady dla użytkowników
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w proszku,
specjalnie polecanych do niskich temperatur.
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
Jaką wybrać temperaturę prania?
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
l Użycie odplamiacza przed praniem w
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury
wyższej
niż
60°C.
9
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy
pralki zastosuj wilgotną ściereczkę, nie
używaj środków trących, alkoholu i/lub
rozpuszczalników. Pralka wymaga czyszczenia
w niewielkim stopniu: czyszczenie szufladki i
czyszczenie filtru; poniżej wskazane są także
sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
l Ponownie zamocować opaską przewód
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
odprowadzenia wody.
l Tylko W NIEKTÓRYCH MODELACH:
wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz
wodę do pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
10
5. AWARYJNE OTWIERANIE DRZWICZEK
W przypadku, gdy drzwiczki
zablokowane z powodu braku
usterki, będzie można je
wykonując opisaną poniżej
odblokowywania awaryjnego:
maszynę
1. Odłączyć
elektrycznego.
od
pozostaną
prądu lub
otworzyć,
procedurę
gniazdka
2. Sprawdzić, czy poziom wody znajduje
się poniżej poziomu otwarcia drzwiczek,
aby uniknąć wylania się wody. W
przeciwnym razie spuścić do wiaderka
nadmiar wody poprzez rurę odpływową.
3. Wyjąć szufladę na detergenty (rys. 1).
4. Podważając śrubokrętem lub podobnym
narzędziem,
jak
pokazano
na
rysunku 2,
uruchomić
urządzenie
awaryjne. Wykonać procedurę 2 razy i
otworzyć drzwiczki.
11
6. WI-FI
Urządzenie jest wyposażone w technologię
Wi-Fi, która pozwala kontrolować je zdalnie
za pośrednictwem aplikacji, dzięki funkcji
Wi-Fi.
Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące
Wi-Fi przeglądając aplikację w trybie
DEMO.
l Otwórz
aplikację,
utwórz
profil
użytkownika i zarejestruj urządzenie
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie lub zawartymi w dołączonym
"Skrócona Instrukcja".
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA (za pomocą
aplikacji)
l Pobierz aplikację Candy simply-Fi na MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA
swoje urządzenie.
Aplikacja Candy simply-Fi jest dostępna
dla urządzeń z systemem Android i iOS
zarówno dla tabletów i smartfonów.
(za pomocą aplikacji)
Po uruchomieniu urządzenia, możesz nim
zdalnie sterować za pośrednictwem aplikacji.
Najpierw załaduj pranie do bębna, dodaj
detergent, zamknij drzwi i wybierz ustawienie
Wi-Fi na panelu sterowania. Od tego momentu
można zarządzać urządzeniem za pomocą
aplikacji.
12
7. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
8. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
Wybór programu
l Włącz urządzenie i wybierz żądany
program.
l W razie potrzeby dostosuj ustawienia
prania i wybierz wymagane opcje.
SUSZENIE (dotyczy tylko PRALKOSUSZAREK)
Jeśli chcesz, aby cykl suszenia
rozpoczął się automatycznie po
praniu, wybierz wymagany program
mycia i cykl suszenia za pomocą
przycisku "SET".
Możesz także zakończyć pranie, a
następnie wybrać program suszenia.
l Aby uruchomić program, naciśnij przycisk
START/PAUZA.
l Po
zakończeniu
wyświetlaczu pojawi
"KONIEC".
programu
na
się komunikat
l Wyłącz pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
13
A Przycisk ON/OFF
B SMART RING (pokrętło wyboru
PROGRAMÓW/OPCJI)
C Przycisk START/PAUZA
D Przycisk
USTAWIENIE/POTWIERDZENIE
E Obszar OPCJI
F Program/opcja PARY
G Program/opcja WYBÓR
SUSZENIA
H Przycisk funkcji ZOOM
D+H ZABEZPIECZENIE PRZED
DZIEĆMI
I WYŚWIETLACZ
L Pozycja Wi-Fi/Lampka
sygnalizacyjna Wi-Fi
M Obszar PROGRAMÓW
SMART RING (pierścień wyboru
PROGRAMÓW/OPCJI)
UWAGA:
Po włożeniu wtyczki nie należy dotykać
wyświetlacza, ponieważ urządzenie, w
pierwszych
sekundach,
wykonuje
autokalibrację, która mogłaby zostać
przerwana. Jeśli tak się stanie,
urządzenie może nie działać w sposób
optymalny. W takiej sytuacji należy
wyjąć wtyczkę i powtórzyć operację.
l Po
włączeniu urządzenia, podczas
obracania pokrętłem „SMART RING”
podświetlają się ikony poszczególnych
programów, a na wyświetlaczu pojawia
się opis i odnośne parametry.
l Aby uruchomić wybrany cykl ze wstępnie
ustawionymi
parametrami,
należy
nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Przycisk ON/OFF
Przy następnym włączeniu zaproponowany
zostanie ostatni wykonany program, a w
pamięci będą zapisane wprowadzone
wcześniej ustawienia.
l Aby włączyć i wyłączyć urządzenie,
należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
Pod
zakończeniu
cyklu
należy
pamiętać, aby włączyć urządzenie za
pomocą przycisku ON/OFF, wyjąć
wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór
wody.
l Jeśli zamierza się zmienić wybrany
program, należy nacisnąć przycisk „SET”
i obrócić pokrętłem „SMART RING” na
ikonę odpowiadającą żądanej opcji, po
czym nacisnąć ponownie przycisk„SET”.
Pierwsze uruchomienie
l Poprzez obracanie pokrętłem „SMART
Ustawienie języka
RING”
będzie
można
wyświetlić
dostępne wybory w ramach danej opcji.
Aby
potwierdzić,
należy
nacisnąć
przycisk „SET”, a następnie nacisnąć
START/PAUZA, aby rozpocząć cykl lub
powtórzyć operację dla innych opcji.
l Po podłączeniu pralki Bianca do sieci i
włączeniu jej, obróć pokrętło "SMART
RING", aby wyświetlić dostępne języki.
l Wybierz żądany język poprzez ponowne
przekręcenie pokrętła "SMART RING" i
zatwierdź wybrany język przyciskiem
"SET". Od tej chwili możesz wybierać i
uruchomiać programy.
Można wybrać tylko opcje zgodne z
wybranym programem.
Zmień ustawiony język
Aby anulować wybór programu,
przekręć pokrętło "SMART RING" do
obszaru programów i wciśnij "SET".
Jeśli chcesz zmienić ustawienie języka
wciśnij przycisk "SET" przez około 5
sekund. Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat powitalny. Teraz obracając
pokrętło "SMART RING" będziesz mógł
ponownie wybrać nowy język.
Ten proces powoduje
wszystkich zapisanych
ustawień.
Podczas trwającego programu na
wyświetlaczu
będzie
widoczny
pozostały czas. Podczas obracania
pokrętłem „SMART RING” będą
wyświetlane informacje dotyczące
cyklu.
anulowanie
dotychczas
14
ANULOWANIE USTAWIONEGO PROGRAMU
Przycisk START/PAUZA
l Aby anulować program, należy nacisnąć
przycisk ON/OFF i przytrzymać go przez
około 2 sekundy do momentu zgaśnięcia
wyświetlacza.
Zamknąć drzwiczki PRZED naciśnięciem
przycisku START/PAUZA.
Obszar OPCJI
l Nacisnąć, aby uruchomić ustawiony cykl.
Opcje muszą zostać wybrane przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Po
uruchomieniu
pralki
należy
poczekać
kilka
sekund,
zanim
urządzenie rozpocznie dany program.
- WYBÓR TEMPERATURY
l Opcja ta umożliwia zmianę temperatury
CZAS CYKLU
cykli prania.
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
l Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
DOKŁADANIE LUB WYJMOWANIE ODZIEŻY
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA (na
wyświetlaczu pojawi się napisPAUZA).
Dla bezpieczeństwa tkanin nie ma
możliwości zwiększenia temperatury
powyżej maksymalnej przewidzianej
dla każdego programu.
- WYBÓR WIROWANIA
l Za pomocą tej opcji można zmniejszyć
maksymalną możliwą prędkość wirowania
dla wybranego programu, aż do jej
całkowitego wyłączenia.
l Jeśli na etykiecie nie podano ż adnego
wskazania,
można
wirować
z
maksymalną prędkością przewidzianą
przez program.
Dla bezpieczeństwa tkanin nie ma
możliwości zwiększenia prędkości
powyżej maksymalnej przewidzianej
dla każdego programu.
l Istnieje
możliwość zmiany prędkości
wirowania w dowolnym momencie, bez
konieczności włączania trybu PAUSA.
Sprawdzić, czy poziom wody znajduje się
poniżej poziomu otwarcia drzwiczek, aby
uniknąć wylania się wody.
l Po
dołożeniu lub wyjęciu odzieży
zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie
się od punktu, w którym został
przerwany).
15
Zbyt duża ilość detergentu może
powodować nadmierne tworzenie się
piany. Jeśli pralka rozpozna nadmiar
piany, może wyłączyć wirówkę lub
przedłużyć czas programu i zwiększyć
zużycie wody.
Model ten wyposażony jest w
specjalne urządzenie elektroniczne,
które
uniemożliwia
uruchomienie
wirówki w przypadku nadmiernie
niewyrównoważonych wsadów. Ma to
spowodować zmniejszenie drgań i
cichszą pracę, jednocześnie zapewniając
dłuższą trwałość pralki.
Uruchom funkcję parową jako program
dedykowany:
l Na
etapie wyboru programu obróć
pokrętło "SMART RING" bezpośrednio
na dedykowaną ikonę, aby uruchomić
jedną z dostępnych opcji parowych.
l Naciśnij przycisk "SET" i wybierz żądany
program
poprzez
użycie
pokrętła
"SMART RING" (szczegółowe informacje
znajdują się w sekcji wyboru programu).
- OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE
l Opcja ta umożliwia zaprogramowanie
l Potwierdz poprzez ponowne naciśnięcie
uruchomienia cyklu prania.
przycisku "SET".
l Po wybraniu odpowiedniej ikony za
l Rozpocznij
pomocą przycisku „SET” można ustawić
opóźnienie
od
1
godziny
do
maksymalnie 24 godzin.
naciskając
przycisk
START/PAUZA.
- WYBÓR SUSZENIA
l Potwierdzić, naciskając przycisk „SET”.
Automatyczny cykl prania/ suszenia:
l Wybierz
prania
l Naciśnij
"SET"i
przekręć
RING" na ikonę
program
rodzejem prania.
l Nacisnąć START/PAUZA, aby rozpocząć
odliczanie, po zakończeniu którego
program uruchomi się automatycznie.
przycisk
pokrętło "SMART
suszenia.
l Istnieje możliwość anulowania opóźnionego
uruchomienia, przytrzymując przycisk
ON/OFF naciśnięty przez około 2 sekundy
do momentu zgaśnięcia wyświetlacza.
zgodnie
z
l Naciśnij przycisk "SET", aby wybrać
poprzez
pokrętło
"SMART
dostępny stopień wysuszenia.
- TRYB PARY
RING"
l Potwierdz przez naciśnięcie przycisku
l Ta
opcja umożliwia dołączenie do
niektórych cykli prania (patrz tabela
programów) specyficznej obróbki parą.
"SET".
l Rozpocznij
naciskając
przycisk
START/PAUZA.
l Funkcja obróbki parą oddziałuje na mokrą
odzież,
ograniczając
powstawanie
zgnieceń, a tym samym skraca czas
prasowania.
Na koniec cyklu prania rozpocznie się
wybrany cykl suszenia.
Jeśli program prania nie jest zgodny z
wybranym automatycznym programem
suszeniem, funkcja ta nie zostanie
aktywowana.
l Włókna są regenerowane i odświeżane,
dzięki czemu eliminuje się z odzieży
nieprzyjemne zapachy.
l Dla
każdego
programu
została
opracowana odpowiednia obróbka parą w
celu zapewnienia maksymalnej efektywności
prania w zależności od tkanin i kolorów
odzieży.
Jeśli
przekroczysz
maksymalny
załadunek dla cyklu suszenia wykazany
w tabeli programów, efekt wysuszenia
może być niezadawalający.
16
Uruchom tylko cykl suszenia:
l Na etapie wyboru program przekręć
pokrętło "SMART RING" bezpośrednio
na dedykowaną ikonę aby uruchomić
jeden z dostępnych cykli suszenia.
będzie można prać w czasie krótszym niż
59 minut w programach, w których
funkcję taką przewidziano (patrz tabela
programów), przez co pranie będzie
efektywniejsze.
l Naciśnij
l Dzięki
l Naciśnij ponownie przycisk "SET", aby
Ustawienie PRZED wybraniem jednej lub
kilku opcji
l Po wybraniu programu nacisnąć „ZOOM”,
aby uruchomić tę funkcję. Na wyświetlaczu
pojawią się nowe informacje o cyklu.
przycisk "SET" i poprzez
pokrętło
"SMART
RING"
wybierz
najbardziej odpowiedni program suszenia
w
zależności
od
rodzaju
tkanin
(szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w sekcji).
potwierdzić wybór i ustaw pokrętło
"SMART RING" na żądany stopień
wysuszenia (z wyjątkiem cyklu suszenia
wełny).
l Potwierdz przez ponowne naciśnięcie
przycisku "SET".
l Rozpocznij
naciskając
przycisk
START/PAUZA.
ANULOWANIE CYKLU SUSZENIA
l Aby anulować uruchomiony program
suszenia, naciśnij przycisk "SET" przez
około 1 sekundę.
l Wybierz
opcję za pomocą pokrętła
"SMART RING" i potwierdź naciskając
przycisk "SET".
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia
rozpoczyna się faza ochłodzenia,
dlatego poczekaj około 10/20 minut
przed otwarciem drzwi.
unikalnemu systemowi „Mix
Power Jet+” detergent jest wtryskiwany i
natychmiast oddziałuje na tkaniny,
zapewniając głębokie i dokładne pranie.
l Opcje programu będzie można zmienić
jedynie zgodnie z nowym czasem trwania
programu.
l Nacisnąć START/PAUZA, aby uruchomić
pranie.
Ustawienie PO wybraniu jednej lub kilku
opcji
l Nacisnąć „ZOOM”, aby uruchomić tę
funkcję. Na wyświetlaczu pojawią się
nowe informacje o cyklu.
l Poprzednio ustawione opcje zostaną
automatycznie dostosowane do nowego
czasu trwania, a opcje NIEKOMPATYBILNE
zostaną anulowane. Nie zostaną przekroczone
ustawione wcześniej poziomy temperatury i
wirowania w celu zabezpieczenia tkanin i
uzyskania jak najlepszych rezultatów prania w
krótszym czasie.
l Nacisnąć START/PAUZA, aby uruchomić
W celu zapewnienia prawidłowego
działania urządzenia zaleca się, aby nie
przerywać fazy suszenia, chyba, że jest
to niezbędne.
Przycisk funkcji ZOOM
l Po aktywacji funkcji „ZOOM” za pomocą
odpowiedniego przycisku każdą tkaninę
17
pranie.
Ponadto funkcję „ZOOM” będzie
można uruchomić w ciągu 15 sekund
od rozpoczęcia cyklu prania.
l Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć
ponownie „ZOOM” (opcje ustawione
wcześniej zostaną przywrócone).
l Blokadę przycisków można anulować przez
Ponadto funkcję „ZOOM” będzie
można wyłączyć w ciągu 15 sekund
od rozpoczęcia cyklu prania.
ponowne naciśnięcie dwóch przycisków
aktywacji lub wyłączenie urządzenia.
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI
l Równoczesne
naciśnięcie przycisków
„SET” i „ZOOM” i przytrzymanie ich
przez około 3 sekundy umożliwia
zablokowanie przycisków. W ten sposób
można zapobiec wykonaniu niechcianych
lub przypadkowych zmian.
Gdyby podczas działania pralki zostało
odłączone zasilanie elektryczne, specjalna
pamięć
przechowuje
wprowadzone
ustawienia, a po przywróceniu zasilania
prądem urządzenie uruchamia się od
punktu, w którym zostało wyłączone.
18
Tabela programów
1)
2)
(MAKS.)
1
2
(patrz panel sterowania)
PROGRAM
Standard*
Standard*
Standard*
(MAKS.)
2
1
BAWEŁNA
3)
INTENSYWNY 4)
8
3,5
9
4
10
4,5
90°
( )
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
60°
( )
SYNTETYCZNE 3)
I KOLOROWE 4)
4
2,5
4,5
2,5
5
3
40°
( )
2
2
2
2
2
2
40°
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
PŁUKANIE
-
-
-
-
-
-
-
WYPOMPOWANIE
WODY
I ODWIROWANIE
-
-
-
-
-
-
-
PARA
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
WYSOKA TEMP.
5
-
6
-
6
-
-
NISKA TEMP.
4
-
4,5
-
5
-
-
SUSZENIE WEŁNY
1
-
1
-
1
-
-
BAWEŁNA**
WEŁNA
DELIKATNE
3)
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy chcemy umożliwić zdalne sterowanie za pomocą
aplikacji (poprzez Wi-Fi).
19
Uwagi:
Po zakończeniu tej fazy wyłącz
urządzenie, dodaj pozostałe tkaniny i
kontynuuj pranie w najbardziej
odpowiednim programie.
1) Maksymalny wsad prania suchego zależy
modelu
pralki
(patrz
panel
od
sterowania).
INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH (zgodnie z normami
EN 50229)
2) Po wybraniu programu, na wyświetlaczu
pojawi się zalecana temperatura prania,
którą można obniżyć (jeśli jest to
możliwe),
ustawiając
opcję
TEMPERATURA za pomocą przycisku
"SET". Nie mniej jednak, nie jest
możliwe podwyższanie temperatury poza
dany maksymalny parametr.
Pranie
Zastosować program ** wybierając
maksymalny
stopień
zabrudzenia,
maksymalne
obroty
wirowania
i
temperaturę 60˚C. Program ten zalecany
jest również do testów w niższych
temperaturach.
3) Dostępna funkcja pary.
Suszenie
Najpierw suszenie załadunku A kg
(załadunek składa się z: poduszki i
ręczników)
uzyskujemy
wybierając
program suszenia WYSOKA TEMP. SUCHE DO SZAFY.
4) Programy suszenia automatycznego.
*
Program domyślny (bez opcji "ZOOM").
Drugie suszenie załadunku B kg
(załadunek składa się z pościeli i
ręczników)
uzyskujemy
wybierając
program suszenia WYSOKA TEMP. SUCHE DO SZAFY.
( ) Opcja prania wstępnego jest dostępna
tylko przez wybranie programu za
pośrednictwem aplikacji.
(Tylko modele z komorą na środek
piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do prania
mają plamy, które wymagają użycia
wybielacza w płynie, możliwe jest
wstępne usunięcie plam w pralce. Nalać
wybielacza do pojemnika na wybielacz
w płynie w komorze oznaczonej 2 w
szufladzie na ś rodki piorące i ustawić
program specjalny PŁUKANIE.
20
Załadunek
(pranie)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Pierwsze
suszenie
Drugie
suszenie
8
5
3
9
6
3
10
6
4
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
BAWEŁNA INTENSYWNY
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie
jest
przeprowadzane
przy
maksymalnej prędkości.
BAWEŁNA
Program do prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych. Najbardziej efektywny pod
względem łącznego zużycia energii i wody.
SYNTETYCZNE I KOLOROWE
Program ten pozwala na pranie razem
tkanin różnego typu i w różnych kolorach.
Posiada
zoptymalizowaną
prędkość
obrotów bębna oraz poziomów wody
zarówno w fazie prania, jak i płukania.
Odpowiednio dobrana prędkość wirowania
pozwala na zmniejszenie liczby zagnieceń
na tkaninach.
Technologia "Mix Power Jet +" umożliwiła
optymalizację całego cyklu prania.
UWAGA:
Kolorowe ubrania za pierwszym razem
należy prać osobno.
Nie wolno prać
razem odzieży o
NIETRWAŁYCH kolorach.
WEŁNA
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania
rzeczy
wymagających
prania
ręcznego.
DELIKATNE
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
21
PŁUKANIE
Program trzech płukań przy średniej prędkości
wirowania (odpowiednim przyciskiem płukanie
można wyłączyć lub zmniejszyć jego
prędkość). Program do płukania wszelkiego
rodzaju tkanin, na przykład po praniu ręcznym.
WYPOMPOWANIE WODY I ODWIROWANIE
Program kończy się odpompowaniem wody
i odwirowaniem wody na maksymalnych
obrotach. Za pomocą przycisku "SET"
można zrezygnować z wirowania lub
zmniejszyć jego prędkość za pomocą opcji
WIROWANIE.
PARA
Program ten pozwala wybrać jedną z trzech
intensywności zabiegów parowych, które
nadają się do zastosowania ubrań suchych
lub mokrych w zależności od typu tkaniny:
- BAWEŁNA
Program ten jest zalecany dla tkanin
bawełnianych. W przypadku mokrych ubrań
(tj. po praniu) zaleca się po odwirowaniu
rozprostowanie zagnieceń. W przypadku
suchych ubrań program pomaga osiągnąć
idealny poziom nawilżenia, ułatwiający
prasowanie. Średni czas.
- SYNTETYCZNE
Program ten jest odpowiedni dla ubrań z
tkanin syntetycznych i mieszanych. W
przypadku mokrych ubrań (tj. po praniu)
zaleca się po odwirowaniu rozprostowanie
zagnieceń. W przypadku suchych ubrań
program pomaga osiągnąć idealny poziom
nawilżenia, ułatwiający prasowanie. Średni
czas.
- ODŚWIEŻANIE
Dzięki działaniu pary, program pozwala
odświeżyć i rozprostować zagniecenia na
noszonych ubraniach. Program składa się z
fazy początkowej (tj. działania pary) oraz
fazy końcowej, podczas której usuwany
jest nadmiar wilgoci, pozwalają na
natychmiastowe włożenie ubrań. Cykl ten
jest odpowiedni dla ubrań suchych.
Wsad podczas wykorzystania tej funkcji nie
może przekraczać 1,5 kg.
SUSZENIE
UWAGA:
Przed rozpoczęciem suszenia z bębna
urządzenia należy wyjąć dozowniki na
skoncentrowane proszki i płyny do prania.
W trakcie suszenia bęben urządzenia
okresowo zmienia kierunek obrotów, aby
nie dopuścić do splątania się suszonych
wyrobów i zapewnić ich równomierne
wysuszenie. Końcowa faza cyklu suszenia
(ostatnie 10-20 minut) odbywa się
bez udziału wysokiej temperatury, aby
zminimalizować zagniecenia.
SUSZENIE WEŁNY
Program suszenia w niskiej temperaturze, idealny
dla suchych ubrań z włóczki, zapewniający
maksymalną pielęgnację i miękkość, i
zmniejszający przy tym wycieranie się tkanin i
ich filcowanie. Przed suszeniem zaleca się
przewinięcie ubrań na lewą stronę. Czas
suszenia zależy od wagi wsadu i prędkości, z
jaką ubrania zostały odwirowane przez pralkę.
Cykl jest odpowiedni dla małych wsadów o
maksymalnej wadze 1 kg (3 swetry).
Cykl suszenia wyrobów wełnianych w tym
urządzeniu został zatwierdzony przez firmę
Woolmark w odniesieniu do produktów
wełnianych nadających się do prania w
pralce, z zastrzeżeniem, że produkty te są
prane i suszone zgodnie z informacjami
podanymi na metce dołączonej do ubrania i
instrukcjami dołączonymi do urządzenia
przez producenta.
Symbol Woolmark stanowi w wielu
krajach znak certyfikacji. M1715
WYSOKA TEMP.
Program suszenia w wysokiej temperaturze
zalecany do suszenia tkanin bawełnianych i
lnianych (należy sprawdzić zalecenia
producenta na metce wyrobu).
NISKA TEMP.
Program suszenia w niskiej temperaturze
zalecany do suszenia tkanin z włókien
syntetycznych
i
mieszanych
(należy
sprawdzić zalecenia producenta na metce
wyrobu).
Wi-Fi
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy
chcemy umożliwić zdalne sterowanie za
pomocą aplikacji (poprzez Wi-Fi). W tym
przypadku, rozpoczęcie cyklu odbędzie się
za pośrednictwem poleceń aplikacji.
22
9. SUSZENIE
l Wskazówki
podane
w
instrukcji
urządzenia mają charakter ogólny.
Osiągnięcie optymalnego efektu suszenia
wymaga praktyki w obsłudze urządzenia.
Syntetyki: bluzki, koszule, kombinezony
itp. wykonane z poliestru lub poliamidu,
jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
l Przed rozpoczęciem suszenia pranie
należy odwirować.
l Zaleca się, aby we wstępnej fazie
eksploatacji urządzenia wybierać czasy
suszenia krótsze niż podano w instrukcji,
tak aby samodzielnie dobrać optymalny
stopień wysuszenia.
l Nie należy suszyć materiałów łatwo
strzępiących się (np. dywaników) ani
materiałów z długim włosiem, aby nie
dopuścić
do
zatkania
przewodu
wentylacyjnego.
l Zalecane sposoby sortowania prania:
- Sortowanie
według
podanych na metkach
Prawidłowy sposób suszenia
l Otworzyć drzwiczki.
l Załaduj
pranie,
nie
przekraczając
maksymalnego załadunku wskazanego w
tabeli programów. W przypadku dużych
wyrobów (np. prześcieradeł) lub wyrobów
pochłaniających duże ilości wody (np.
ręczniki, dżinsy itp.) należy zmniejszyć
wielkość wsadu.
l Zamknąć drzwiczki.
zaleceń
l Wybierz najbardziej odpowiedni program
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszyć w suszarce bębnowej w
wysokiej temperaturze.
Suszyć w suszarce bębnowej w
niskiej temperaturze.
suszenia dla Twojego prania (WYSOKA
TEMP., NISKA TEMP., SUSZENIE
WEŁNY).
l Wybierz potrzebny stopień wysuszenia:
EXTRA SUCHE
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków i
większych sztuk garderoby).
SUCHE DO PRASOWANIA
(pozostawia
ubrania
gotowe
prasowania).
NIE SUSZYĆ w suszarce bębnowej.
do
Jeśli wyrób nie posiada metki należy
założyć, że nie nadaje się do suszenia
w suszarce bębnowej.
SUCHE DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych do
szafy bez prasowania).
- Sortowanie według wielkości wyrobu
i grubości tkaniny
Jeśli wielkość wsadu przekracza
pojemność urządzenia należy podzielić
odzież
według
grubość
tkanin
(np. oddzielić ręczniki od bielizny).
CZASY SUSZENIA PROGRAMÓW
- 120 MINUT
- 90 MINUT
- 60 MINUT
- 30 MINUT
- Sortowanie według rodzaju tkaniny
Len/bawełna: ręczniki, bluzy bawełniane,
pościel i obrusy.
23
Wybranie programu suszenia wełny
uniemożliwia
wybranie
stopnia
wysuszenia innego niż domyślny.
l Suszenia
urządzenie
obliczy
czas
potrzebny do zakończenia suszenia i
uzyskania żądanego stopnia wilgotności
tkanin na podstawie wielkości wsadu i
parametrów programu suszenia.
l Sprawdzić czy zawór doprowadzający
wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy
jest prawidłowo założony.
Podczas suszenia prędkość obrotów
bębna zwiększa się, aby równomiernie
rozprowadzić
wsad
i
zapewnić
optymalne efekty suszenia.
Aby zapewnić prawidłowe działanie
pralko-suszarki
nie
należy
bez
konieczności przerywać cyklu suszenia.
AUTOMATYCZNY CYKL PRANIA/
SUSZENIA
UWAGA:
Nie suszyć artykułów ze specjalnym
wypełnieniem (np. pikowanych kołder,
kurtek, itp.) i bardzo delikatnych tkanin.
Jeśli odzież ocieka wodą/jest sucha,
włóż
mniejszy
wsad,
w
celu
zapobieżenia zagnieceń.
l Wciśnij przycisk START/PAUZA (panel
sterowania pokaże czas, który pozostał do
końca suszenia).
Urządzenie podaje czas pozostały do
końca
programu
suszenia
dla
standardowego
wsadu.
Podczas
suszenia urządzenie koryguje ten
czas w oparciu o rzeczywistą
wielkośći rodzaj wsadu.
24
Nie
przekraczaj
dopuszczalnego
załadunku suszenia wskazanego w
tabeli programów, w przeciwnym
wypadku
pranie
nie
będzie
wystarczająco suche.
Jeśli chcesz, aby cykl suszenia rozpoczął
się automatycznie po praniu, po prostu
ustaw przycisk "SET" na wybranym cyklu
prania, ustaw pożądany stopień wysuszenia
przez pokrętło "SMART RING" w pozycji
suszenia i rozpocznij cykl. Po zakończeniu
programu prania automatycznie rozpocznie
się cykl suszenia (patrz rozdział "WYBÓR
SUSZENIA").
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
25
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, ż e ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
26
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub
jeśli
podejrzewasz
usterkę,
należy
natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy na
własną odpowiedzialność przestrzeganie
wszystkich
wymogów
europejskich
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i środowiska określonych w
przepisach dla tego produktu.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
27
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
Parametry
Specyfikacja
(Wi-Fi)
Specyfikacja
(Bluetooth)
Standard
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Zakres częstotliwości
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
Maksymalna szybkość
transmisji
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
802.11g = 1024 bytes,
Minimalna czułość
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
Niniejszym
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Candy Hoover Group Srl, deklaruje, że to urządzenie oznaczone
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE.
symbolem
Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności, należy skontaktować się z
producentem: www.candy-group.com
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising