Candy | BWD 596PH3/1-S | Candy BWD 596PH3/1-S Používateľská príručka

Candy BWD 596PH3/1-S Používateľská príručka
SK
Ďakujeme za výber práčky značky Candy.
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Candy servisným strediskom.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. NÚDZOVÉ OTVORENIE DVIEROK
PRÁČKY
6. WI-FI
7. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
8. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
9. CYKLUS SUŠENIA
10.ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
2
a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom
alebo boli poučené o bezpečnom
používaní spotrebiča a porozumeli
možnému riziku.
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča
mimo domáceho prostredia
alebo pre typické domáce
činnosti, ako je komerčné
využitie
odborníkmi
alebo
skúsenými
užívateľmi,
je
vylúčené z vyššie uvedených
aplikácií.
Ak
nepoužívate
spotrebič v súlade s vyššie
uvedenými podmienkami, môže
sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča
vyplývajúce
z
použitia iného ako domáceho
(aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Tento
spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so l Konečný cyklus práčky bude bez
zníženými fyzickými, senzorickými
ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
alebo mentálnymi schopnosťami,
že bielizeň zostala pri teplote,
alebo bez dostatočných skúseností
ktorá nepoškodí bielizeň.
3
l Bielizeň
z penovej
gumy
(latexová
pena),
kúpacia
čapica, vodeodolné textílie,
pogumované diely a bielizeň
alebo vankúše plnené penou sa
nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
UPOZORNENIE:
Nikdy nezastavujte spotrebič
pred
ukončením
cyklu
sušenia, ak rýchlo nevyberiete
bielizeň a nerozprestrete ju
pre rozptýlenie tepla.
l Aviváže
alebo
podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov výrobcu týchto
prostriedkov.
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa
môže vznietiť, hlavne pri
za uzamykateľné dvere, posuvné
vystaveniu teplu, napríklad v
dvere alebo za dvere so závesmi
sušičke. Bielizeň sa zahreje,
na opačnej strane k spotrebiču
spôsobí
oxidačnú
reakciu
tak, že je úplné otváranie dvierok
oleja,
oxidácia
tvorí
teplo.
Ak
spotrebiča blokované.
teplo nemôže unikať, bielizeň
sa zahreje dostatočne na vznik
l Maximálna
kapacita suchej
ohňa.
Hromadenie
alebo
bielizne závisí od modelu (viď
skladovanie olejom napustených
ovládací panel.
látok môže zabrániť úniku tepla a
l Spotrebič sa môže používať,
zvýšiť riziko požiaru.
ak boli na čistenie použité
priemyslové chemikálie.
l Ak látky nevyhnutne obsahujú
olej, alebo boli kontaminované
l V spotrebiči nesušte nevypratú
vlasmi ošetrujúcimi výrobkami
bielizeň.
a vložené do spotrebiča, je
nutné ich najskôr vyprať
l Bielizeň znečistená látkami ako
v horúcej vode s pridaným
je olej, acetón, alkohol, benzín,
množstvom pracieho prostriedku.
kerozén, odstraňovač š kvŕn,
Toto zníži, ale neodstráni
terpentín, vosk a odstraňovač
nebezpečenstvo.
vosku musíte vyprať v horúcej
vode s dodatočným množstvom l Z vreciek
vyberte
všetky
pracieho
prostriedku
pred
predmety ako sú zapaľovače a
sušením v sušičke.
zápalky.
l Spotrebič
4
l Pre
nahliadnutie popisu výrobku l Nevystavujte práčku dažďu,
navštívte stránku výrobcu.
priamemu slnečnému žiareniu
ani iným poveternostným vplyvom.
Pripojenie k elektrickej sieti a
l Pri
premiestňovaní nezdvíhajte
bezpečnostné pokyny
práčku za ovládacie prvky ani
zásobník pracích prostriedkov;
l Technické parametre (napájacie
počas prepravy nikdy nepokladajte
napätie a príkon) sú uvedené na
práčku otvorom na vozík. Pri
výrobnom štítku.
zdvíhaní odporúčame asistenciu
l Uistite sa, ž e je elektrický
druhej osoby.
systém uzemnený, vyhovuje
všetkým platným predpisom a l V prípade poruchy práčku vypnite,
že (prípojka) zásuvka je zhodná
zavrite ventil prívodu vody a
so zástrčkou spotrebiča. V
nemanipulujte so spotrebičom.
opačnom prípade požiadajte o
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
pomoc profesionálneho technika.
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
l Dôrazne neodporúčame použitie
Nedodržaním týchto pokynov môžete
prevodníkov,
viacnásobných
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
zásuviek alebo predlžovacích
spotrebiča.
káblov.
l Pred
č istením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
za prívodný kábel.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
5
2. INŠTALÁCIA
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
1
A
B
A
B
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
B
B
A
A
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
l V
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
A
1
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
2
3
B
l Umiestnite
„polionda“ panel na dno
podľa obrázku 2 (podľa modelu
zvoľte verziu A, B alebo C).
Pri niektorých modeloch nie je
tento krok potrebný, pretože
„polionda“ panel je už inštalovaný
na dne spotrebiča.
C
3
2
6
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
4
1
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
8
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
pranie.
PRI NIEKTORÝCH MODELOCH je dodaná
tiež nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
UPOZORNENIE:
niektoré pracie prostriedky nie sú určené pre
použitie v zásobníku pracích prostriedkov,
ale sú vo svojom vlastnom dávkovači, ktorý
sa vkladá priamo do bubna.
UPOZORNENIE:
na inštalačné chyby sa nevzťahuje
záruka výrobcu.
8
3. PRAKTICKÉ RADY
Pred použitím sušiaceho
(PRÁČKY-SUŠIČKY)
Vkladanie bielizne
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
programu sušenia.
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
programu
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné
prať v práčke. Skontrolujte š títok na
bielizni.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ č o
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
9
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l LEN
V
PRÍPADE
NIEKTORÝCH
MODELOV: vyberte hadičku, odstráňte
uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
10
zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
5. NÚDZOVÉ OTVORENIE DVIEROK PRÁČKY
Ak by ostali v dôsledku výpadku dodávky
energie dvierka práčky zablokované,
budete ich môcť otvoriť nasledujúcim
núdzovým postupom:
1. Odpojte spotrebič
napájania.
od
elektrického
2. Pred otvorením dvierok skontrolujte, či je
hladina vody pod ich úrovňou, aby ste
predišli úniku vody. V opačnom prípade
vypusťte vodu cez vypúšťaciu hadicu,
zachyťte ju do vedra.
3. Vyberte zásuvku na prací prostriedok
(obr. 1).
4. Vypáčením
skrutkovačom
alebo
podobným nástrojom aktivujte núdzové
zariadenie, ako vidno na obrázku 2.
Postup urobte 2-krát a potom otvorte
dvierka.
11
6. WI-FI
Tento
prístroj
je
vybavený
Wi-Fi
technológiou, ktorá vám umožní prístroj
ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka
funkcii Wi-Fi.
REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII)
l Stiahnite aplikáciu Candy simply-Fi na
Vašom zariadení.
l Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa
a zaregistrujte prístroj podľa pokynov na
displeji zariadenia alebo pomocou
"Príručky rýchleho štartu" priloženého
u Vášho prístroja.
POVOLIŤ VZDIALENEJ OVLÁDANIE
(CEZ APLIKÁCIU)
Po registrácii prístroje, zakaždým, keď
chcete, aby bolo možné ovládať prístroj
vzdialene
prostredníctvom
aplikácie,
najprv musíte vložiť bielizeň, čistiaci
prostriedok, zavrieť dvere a vybrať
pozíciu Wi-Fi na zariadení. Od tej chvíle
ho môžete ovládať pomocou príkazov
aplikácie.
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, a to ako pre tablety aj pre
smartphony.
Získajte
všetky
podrobnosti
o
funkciách
Wi-Fi
prechádzaním
aplikácie v režime DEMO.
12
7. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
8. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
Voľba programu
l Zapnite spotrebič a zvoľte požadovaný
program.
l V prípade potreby upravte nastavenia
prania a zvoľte požadované možnosti.
SUŠENIE (len práčky-sušičky)
Ak požadujete automatické spustenie
cyklu sušenia po praní, zvoľte
požadovaný prací program a cyklus
sušenia tlačidlom "SET".
Alebo môžete ukončiť pranie a potom
zvoliť program sušenia.
l Stlačením
tlačidla
spustite program.
A Tlačidlo ON/OFF
B SMART RING (prstenec na voľbu
PROGRAMOV/MOŽNOSTÍ)
C Tlačidlo ŠTART/PAUZA
ŠTART/PAUZA
D Tlačidlo NASTAVIŤ/POTVRDIŤ
E Oblasť MOŽNOSTI
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
správa "KONIEC".
F Program/možnosť PARA
l Vypnite práčku.
G Program/možnosť VOĽBA
SUŠENIA
H Tlačidlo funkcie lupy ZOOM
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
D+H DETSKÁ ZÁMKA
I DISPLEJ
Technické údaje
L Poloha Wi-Fi/Kontrolka Wi-Fi
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Oblasť PROGRAMY
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
13
SMART RING (prstenec
voľbu
PROGRAMOV/MOŽNOSTÍ)
POZOR:
Po zapojení zástrčky do zásuvky
elektrickej siete sa nedotýkajte displeja
spotrebiča, pretože spotrebič počas
prvých sekúnd vykonáva automatickú
kalibráciu, ktorá by sa tým mohla
prerušiť: ak by k tomu došlo,
spotrebič by
nemusel fungovať
správne. V takom prípade vytiahnite
zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a
postup zopakujte.
na
l Po zapnutí spotrebiča sa pri otočení
„INTELIGENTNÉHO
PRSTENCA“
rozsvietia ikony programov a na displeji
sa zobrazia opisy a príslušné parametre.
l Zvolený
cyklus
s
predvolenými
parametrami spustíte stlačením tlačidla
ŠTART/PAUZA.
Tlačidlo ON/OFF
l Spotrebič sa zapína a vypína stlačením
Pri nasledujúcom zapnutí spotrebič
navrhne posledný použitý program,
pričom v pamäti ostanú všetky predtým
nastavené parametre.
tlačidla ON/OFF.
l Ak chcete program zmeniť, stlačte „SET“
Po ukončení cyklu nezabudnite
spotrebič vypnúť tlačidlom ON/OFF,
vytiahnuť
zástrčku
zo
zásuvky
elektrickej siete a zatvoriť vodovodný
kohútik.
a otočte „SMART RING“ na ikonu
zodpovedajúcu ž elanej možnosti, potom
znovu stlačte „SET“.
l Otočením „INTELIGENTNÉHO PRSTENCA“
Prvé spustenie
Nastavenie jazyka
l Po pripojení spotrebiče k sieti a zapnutí
otočte "SMART RING" pre zobrazenie
dostupných jazykov.
l Požadovaný jazyk zvoľte opätovným
otočením "SMART RING" a potvrďte
stlačením "SET". Od teraz môžete zvoliť
a spustiť programy.
Zmena nastaveného jazyka
Ak chcete zmeniť nastavený jazyk, musíte
stlačiť a podržať na približne 5 sekúnd
tlačidlo "SET". Na displeji sa zobrazí
uvítacia správa a otočením "SMART RING"
môžete zvoliť nový jazyk.
Týmto procesom budú všetky uložené
nastavenia zrušené.
14
bude možné zobraziť voľby dostupné pre
zvolenú možnosť. Nastavenie potvrdíte
stlačením tlačidla „SET“, potom znovu
stlačte ŠTART/PAUZA, čím sa spustí
cyklus alebo zopakujte postup, pokiaľ
chcete nastaviť ďalšie možnosti.
Nastaviť sa dajú iba možnosti
kompatibilné so zvoleným programom.
Pre zrušenie voľby programu otočte
"SMART RING" na oblasť programu
a stlačte "SET".
Počas vykonávania programu sa na
displeji bude zobrazovať zostávajúci
čas. Otočením „INTELIGENTNÉHO
PRSTENCA“ sa zobrazia informácie o
cykle.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Dvierka zatvorte PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
Oblasť MOŽNOSTI
stlačením
Možnosti musíte zvoliť ešte
stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
pred
- VOĽBA TEPLOTY
l Stlačením sa spustí nastavený cyklus.
l Táto možnosť umožňuje zmeniť teplotu
cyklov prania.
Po stlačení tlačidla práčka počká
niekoľko sekúnd, až potom spustí
nastavený program.
Aby sa predišlo poškodeniu tkanín,
teplota sa nedá zvýšiť nad maximálnu
hodnotu príslušného programu.
TRVANIE CYKLU
l Po voľbe programu displej automaticky
- VOĽBA ODSTREĎOVANIA
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
l Pomocou
tejto
možnosti
sa
dá
znížiť maximálna dostupná rýchlosť
odstreďovania pre zvolený program, pričom
odstreďovanie sa dá aj úplne vylúčiť.
l Po spustení programu budete konštantne
l Ak na etikete nie je žiadne označenie,
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
môžete odstreďovať pri maximálnej
rýchlosti príslušného programu.
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví č as podľa veľkosti a
zloženia náplne.
Aby sa predišlo poškodeniu tkanín,
rýchlosť odstreďovania sa nedá
zvýšiť
nad
maximálnu
hodnotu
príslušného programu.
PRIDANIE ALEBO VYBRATIE BIELIZNE
PO SPUSTENÍ PROGRAMU (PAUZA)
l Rýchlosť odstreďovania môžete zmeniť v
ľubovoľnej chvíli, aj bez
spotrebiča do stavu PAUZA.
l Stlačte ŠTART/PAUZA (na displeji sa
zobrazí nápis PAUZA).
prepnutia
Nadmerná dávka pracieho prostriedku
môže spôsobiť nadmernú tvorbu
peny. Ak práčka zistí nadmerné
množstvo
peny,
môže
vylúčiť
odstreďovanie alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
Pred otvorením dvierok skontrolujte,
či je hladina vody pod ich úrovňou,
aby ste predišli úniku vody.
l Po pridaní alebo vybratí bielizne zatvorte
dvierka
a
znovu
stlačte
tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí od
bodu, v ktorom bol prerušený).
Model práčky je vybavený špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
zabráni odstreďovaniu v prípade
mimoriadne nevyváženej náplne. Týmto sa
znížia vibrácie a hlučnosť práčky, čo
napomôže predĺžiť životnosť práčky.
ZRUŠENIE NASTAVENÉHO PROGRAMU
l Program sa zruší, ak podržíte stlačené
tlačidlo ON/OFF približne 2 sekundy, kým
nezhasne displej.
15
- ONESKORENÝ ŠTART
l Táto možnosť umožňuje naprogramovať
spustenie cyklu prania.
l Zvolením
príslušnej ikony tlačidlom
„SET“ bude možné nastaviť oneskorenie
1 hodinu až maximálne 24 hodín.
l Potvrďte stlačením tlačidla „SET“.
l Stlačte tlačidlo "SET" a volič "SMART
RING" otočte na ikonu sušenia.
l Stlačte
tlačidlo
"SET"
a voličom
"SMART RING"zvoľte dostupný stupeň
sušenia.
l Opätovným stlačením tlačidla "SET"
potvrďte.
l Stlačením
ŠTART/PAUZA sa spustí
odpočítavanie, po ktorom sa program
spustí automaticky.
l Oneskorený štart môžete zrušiť, ak podržíte
stlačené tlačidlo ON/OFF približne 2
sekundy, kým nezhasne displej.
- PARA
l Použitím tejto možnosti sa po niektorých
cykloch prania (pozri tabuľku programov)
spustí špecifické ošetrenie parou.
l Pôsobením pary na mokrú bielizeň sa
vyrovnávajú záhyby, čím sa skracuje
doba žehlenia.
l Vlákna sa tým regenerujú a osviežujú a
odstraňuje sa nesprávny pach z bielizne.
l Spustite stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Na konci pracieho programu sa spustí
cyklus sušenia.
Ak nie je prací program kompatibilný so
zvoleným automatickým sušením, táto
funkcia sa neaktivuje.
Ak prekročíte maximálnu náplň
bielizne pre sušenie vedenú v tabuľke
programov, bielizeň sa nemusí
spoľahlivo vysušiť.
Uskutočnenie
sušenia:
samostatného
cyklu
l Otočením voliča "SMART RING" na
l Pre
každý program je navrhnutý
špecifický cyklus ošetrenia parou, aby sa
zaručila účinnosť prania v závislosti od
tkanín a farieb bielizne.
Spustite funkciu pary ako samostatný
program:
l Otočte volič "SMART RING" priamo na
požadovanú ikonu, vo fáze výberu
programu,
pre
spustenie
jedného
z dostupných ošetrení parou.
príslušnú ikonu vo fáze voľby programu
spustíte jeden z dostupných cyklov
sušenia.
l Stlačte tlačidlo "SET" a voličom "SMART
RING" zvoľte najvhodnejší program
sušenia v závislosti od látky (viď príslušný
odsek pre podrobnosti).
l Opätovne stlačte tlačidlo "SET" pre
l Stlačte tlačidlo "SET" a pomocou "SMART
potvrdenie a otočte volič "SMART RING"
na požadovaný stupeň sušenia (okrem
cyklu sušenia vlny).
RING" zvoľte požadovaný program (pre
podrobnosti viď tabuľku programov).
l Opätovným stlačením tlačidla "SET"
l Opätovným stlačením "SET" potvrďte.
potvrďte.
l Spustite stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
l Spustite tlačidlom ŠTART/PAUZA.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
- VOĽBA SUŠENIA
Cyklus automatického prania/sušenia:
l Pre zrušenie prebiehajúceho programu
sušenia stlačte a podržte tlačidlo „SET"
na približne 1 sekundu.
l Zvoľte prací program podľa typu bielizne.
16
l Voličom "SMART RING" zvoľte možnosť
l Predtým
nastavené
funkcie
sa
automaticky prispôsobia novej dĺžke
programu a tie, ktoré NIE SÚ
kompatibilné,
sa
zrušia.
Nebudú
prekročené predtým nastavené hodnoty
teploty a odstreďovania, aby sa chránili
tkaniny a aby sa dosiahli čo najlepšie
výsledky prania v skrátenom čase.
a opätovným stlačením "SET" potvrďte.
POZOR:
po zrušení programu sušenia sa spustí
fáza chladenia a pred otvorením
dvierok počkajte približne 10/20 minút.
l Stlačením
ŠTART/PAUZA
spustí pranie.
Ak
to
nie
je
nevyhnutné,
pre
zaistenie správnej činnosti spotrebiča
neodporúčame prerušovať fázu sušenia.
sa
znovu
Okrem toho, do 15 sekúnd od
spustenia cyklu prania bude možné
aktivovať funkciu „ZOOM“.
Tlačidlo funkcie lupy ZOOM
l Funkciu zrušíte opätovným stlačením
„ZOOM“ (obnovia sa predtým nastavené
možnosti).
l Aktivovaním funkcie „ZOOM“ príslušným
tlačidlom bude pri niektorých programoch
možné prať všetky tkaniny za kratšie ako
59 minút (pozri tabuľku programov),
pričom sa zachovajú charakteristiky
prania.
Okrem toho, do 15 sekúnd od
spustenia cyklu prania bude možné
funkciu „ZOOM“ zrušiť.
l Pomocou exkluzívneho systému „Mix
Power Jet+“ sa prací prostriedok
vstrekuje do tkanín, kde sa okamžite
aktivuje, čo zaručuje dôkladné pranie.
DETSKÁ ZÁMKA
l Súčasné stlačenie tlačidiel „SET“ a
„ZOOM“ na približne 3 sekundy umožní
zablokovať tlačidlá. Týmto spôsobom sa
dá zamedziť neželaným alebo náhodným
zmenám nastavení.
Nastavte ešte PRED zvolením jednej
alebo viacerých možností
l Po zvolení programu stlačte „ZOOM“,
aby sa funkcia aktivovala. Na displeji sa
zobrazia nové informácie o cykle.
l Zablokovanie
tlačidiel sa dá zrušiť
jednoduchým
opätovným
stlačením
dvoch tlačidiel na aktiváciu alebo vypnutie
spotrebiča.
l Možnosti
programu sa budú dať
modifikovať iba v súlade s novou dĺžkou
programu.
l Stlačením
ŠTART/PAUZA
spustí pranie.
Nastavte PO zvolení
viacerých možností
sa
znovu
jednej
alebo
Pokiaľ by počas cyklu práčky došlo k
výpadku elektrického napájania, pamäť
uchová nastavenie a, po obnovení
elektrického napájania, spotrebič obnoví
činnosť od bodu zastavenia.
l Stlačte „ZOOM“, čím sa funkcia aktivuje.
Na displeji sa zobrazia nové informácie o
cykle.
17
Tabuľka programov
1)
2)
(MAX.)
2
1
(viď ovládací panel)
PROGRAM
Standard*
Standard*
Standard*
(MAX.)
2
1
ODOLNÁ
BAVLNA
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
90°
( )
BAVLNA**
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
60°
( )
SYNTETICKÁ 3)
A ZMIEŠANÁ 4)
4
2,5
4,5
2,5
5
3
40°
( )
2
2
2
2
2
2
40°
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
PLÁKANIE
-
-
-
-
-
-
-
ODČERPANIE A
ODSTREDENIE
-
-
-
-
-
-
-
PARA
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
VYSOKÁ TEPLOTA
5
-
6
-
6
-
-
NÍZKA TEPLOTA
4
-
4,5
-
5
-
-
SUŠENIE VLNY
1
-
1
-
1
-
-
VLNA
JEMNÁ
3)
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom
aplikácie (cez Wi-Fi).
18
Prečítajte si tieto poznámky:
1) Maximálna kapacita suchej bielizne
závisí od modelu (viď ovládací panel).
Po ukončení tejto fázy spotrebič
vypnite, pridajte zvyšok bielizne a
pokračujte v štandardnom praní s
najvhodnejším programom.
2) Po zvolení programu displej zobrazí
odporúčanú teplotu, ktorú je možné znížiť
(ak je to možné) nastavením možnosti
TEPLOTA
prostredníctvom
tlačidla
"SET". Teplotu nie je možné zvýšiť nad
maximálnu predpísanú teplotu.
INFORMÁCIA
PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIÁ (Ref. EN 50229
Štandardy)
Pranie
Použite program ** s maximálnym časom
prania,
s
maximálnou
rýchlosťou
odstreďovania a s teplotou 60°C. Program
odporúčame aj pre test s nižšou teplotou.
3) Dostupná funkcia pary.
Sušenie
4) Programy pre automatické sušenie.
*
Počiatočný
"ZOOM").
program
(bez
Prvé sušenie s A kg (náplň obsahuje:
vankúšiky a uteráky) voľbou programu
sušenia VYSOKÁ TEPLOTA, SUCHÁ DO
SKRINE.
možnosti
Druhé sušenie s B kg (náplň obsahuje:
obliečky a uteráky) voľbou programu
sušenia VYSOKÁ TEPLOTA, SUCHÁ DO
SKRINE.
( ) Možnosť predpierky je dostupná len
voľbou
programu
prostredníctvom
aplikácie.
(Len pre modely s priestorom na
tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje ošetrenie bielením, môžete
vykonať odstránenie škvŕn v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka pre tekuté
bielidlo, vloženého v komore "2"
zásobníka pracích prostriedkov a
nastavte špeciálny program PLÁKANIE.
19
Kapacita
(pranie)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvé
sušenie
Druhé
sušenie
8
5
3
9
6
3
10
6
4
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
ODOLNÁ BAVLNA
Na perfektné pranie. Konečné odstreďovanie
pri maximálnej rýchlosti ponúka účinnejšie
odstránenie pracích prostriedkov.
BAVLNA
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody
na pranie bavlnenej bielizne.
SYNTETICKÁ A ZMIEŠANÁ
Tento program umožňuje prať tkaniny
rôzneho typu a farby spolu. Pohyb otáčania
bubna a vodnej hladiny sú optimalizované,
a to ako v priebehu prania, tak aj vo fáze
plákania. Presné odstreďovanie zaisťuje
zníženie tvorby záhybov na oblečení.
Vďaka technológii "Mix Power Jet +" je
možná kompletná optimalizácia prania.
UPOZORNENIE:
Novú farebnú bielizeň musíte
prvom praní prať samostatne.
PLÁKANIE
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
ODČERPANIE A ODSTREDENIE
Program
dokončí
odčerpanie
pri
maximálnych otáčkach. Otáčky odstredenia
je možné znížiť alebo odstredenie úplne
vylúčiť
možnosťou
ODSTREDENIE
prostredníctvom tlačidla "SET".
PARA
Tento program umožňuje voľbu jednej
z troch intenzít parného ošetrenia, ktoré je
vhodné pre suchú alebo vlhkú bielizeň,
podľa typu látky:
- BAVLNA
Tento program je navrhnutý pre bavlnené
oblečenie. V prípade mokrej bielizne (tzn.
po praní) je program určený pre vyrovnanie
pokrčenia po odstredení, v prípade suchej
bielizne pomáha k dosiahnutiu optimálnej
úrovne vlhkosti pre jednoduché žehlenie.
Stredná dĺžka programu.
- SYNTETICKÁ
Tento program je vhodný pre syntetickú a
zmiešanú bielizeň. V prípade mokrej
bielizne (tzn. po praní) je program určený
pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení, v
prípade suchej bielizne pomáha k
dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre
jednoduché
žehlenie.
Stredná
dĺžka
programu.
pri
Nikdy nekombinujte NESTÁLOFAREBNÉ
látky.
VLNA
Tento program vykoná prací cyklus určený
pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke,
alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.
JEMNÁ
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
20
- OSVIEŽENIE
Tento cyklus umožňuje vyrovnať pokrčené
oblečenie po nosení pomocou pôsobenia
pary. Program sa skladá z počiatočnej fázy,
v ktorej sa para spustí, a konečnej fázy, v
ktorej je prebytok vlhkosti odstránený, aby
sa oblečenie mohlo ihneď použiť. Tento
cyklus je vhodný pre suché oblečenie.
Táto funkcia je vhodná pre maximálne 1,5
kg náplne.
SUŠENIE
SUŠENIE VLNY
Sušiaci program s nízkou teplotou, ktorý suší
vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou a
jemnosťou, znižuje nepríjemné škrabanie
tkaniny a zabraňuje plstnateniu. Pred sušením
odporúčame obrátiť oblečenie naruby. Dĺžka
cyklu závisí od náplne a odstredenia
zvoleného pre pranie. Cyklus je vhodný pre
maximálnu náplň 1 kg (3 svetre).
UPOZORNENIE:
Dávkovače používané pre koncentrované
prášky a tekuté pracie prostriedky
musíte vybrať z bubna pred spustením
programu sušenia.
Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre
ochranu bielizne pred zamotaním. Studený
vzduch sa využíva počas posledných 10/20
minút sušiaceho cyklu na minimalizáciu
pokrčenia.
Cyklus pre sušenie vlny tohto
spotrebiča bol schválený „The
Woolmark Company“ pre sušenie
vlneného oblečenia za predpokladu,
že produkty môžete prať v pračke v
závislosti od pokynov na š títku
oblečenia a prehlásenia výrobcu
tohto spotrebiča.
Symbol Woolmark je certifikačná
známka v mnohých krajinách. M1715
VYSOKÁ TEPLOTA
Program sušenia s vysokou teplotou
odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň
(viď štítok na bielizni).
Wi-Fi
Pozícia, ktorú musíte vybrať, keď chcete
povoliť diaľkové ovládanie cez aplikáciu
(cez Wi-Fi).
V tomto prípade sa začiatok cyklu uskutoční
pomocou príkazov aplikácie.
NÍZKA TEPLOTA
Program
sušenia
s nízkou
teplotou
odporúčame pre syntetické a zmiešané
látky (viď štítok ošetrovania na bielizni).
21
9. CYKLUS SUŠENIA
Správny spôsob sušenia
l Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú
potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie
najlepších výsledkov sušenia.
l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia
ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste
prispôsobili správny stupeň sušenia.
l Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň
s dlhým vlasom, aby ste zabránili
upchatiu vzduchových kanálikov.
l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho
postupu:
- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na
štítku bielizne
l Otvorte dvierka.
l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu
náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov.
V prípade veľkých kusov bielizne (napr.
prestieradlá)
alebo
veľmi
savých
materiálov (napr. uteráky alebo džínsy)
znížte množstvo náplne.
l Zatvorte dvierka.
l Zvoľte najvhodnejší program pre vašu
bielizeň (VYSOKÁ TEPLOTA, NÍZKA
TEPLOTA, SUŠENIE VLNY).
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
dosiahnuť:
EXTRA SUCHÁ
(Vhodné pre uteráky, župany a objemnú
bielizeň).
Vhodné na sušenie v sušičke.
Sušenie pri vysokej teplote.
SUCHÁ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú
žehlenie).
Sušenie len pri nízkej teplote.
NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.
na
SUCHÁ DO SKRINE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí žehliť).
Ak bielizeň neobsahuje informačný
štítok, musí byť braná ako nevhodná
na sušenie.
- Podľa veľkosti a hrúbky
Kedykoľvek je náplň väčšia ako
kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň
podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej
spodnej bielizne).
- Podľa typu látky
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey,
posteľná a stolová bielizeň.
Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy,
a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako
aj bavlna/syntetická zmiešaná.
PROGRAMY ČASOVANÉHO SUŠENIA
- 120 MINÚT
- 90 MINÚT
- 60 MINÚT
- 30 MINÚT
Po zvolení programu „sušenie vlny“
nie je možné zvoliť určitý stupeň
suchosti odlišný od počiatočného.
l Spotrebič vypočíta potrebný čas na
sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť,
podľa bielizne a zvoleného sušenia.
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je
odtoková hadica.
l Len suchá odstredená bielizeň.
22
správne
umiestnená
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
UPOZORNENIE:
Nesušte oblečenie so špeciálnou
výstelkou (napr. deky, prešívané
bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny.
Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte
menšie množstvo bielizne, aby sa
zabránilo pokrčeniu.
l Stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA
displeji sa zobrazí zostávajúci
sušenia).
CYKLUS AUTOMATICKÉHO
PRANIA/SUŠENIA
(na
čas
Nesmiete prekročiť maximálnu náplň
sušenia bielizne uvedenú v tabuľke
programov, v opačnom prípade
nebudú výsledky sušenia uspokojivé.
Spotrebič vypočíta dobu do konca
programu na základe š tandardnej
náplne, počas cyklu spotrebič upraví
čas podľa veľkosti a zloženia náplne.
Ak si želáte, aby sa cyklus sušenia spustil
automaticky po praní, stlačte tlačidlo „SET“
na požadovanom pracom cykle voličom
„SMART RING“ nastavte požadovaný
cyklus sušenia a spustite cyklus. Na konci
prania sa automaticky spustí cyklus sušenia
(viď kapitolu „VOĽBA SUŠENIA“).
Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje
na vyššiu rýchlosť pre rozloženie
bielizne a na optimalizáciu výsledku
sušenia.
23
10. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
24
INÉ PROBLÉMY
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
25
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
Umiestnením značky
na produkt
deklarujeme na vlastnú zodpovednosť
zhodu so všetkými požiadavkami EÚ
týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia, ktoré sú zakotvené
v legislatíve a týkajú sa daného produktu.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
26
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA
Parametre
Špecifikácie
(Wi-Fi)
Špecifikácie
(Bluetooth)
Wi-Fi štandard
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Frekvencia
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
Maximálny výkon
prenosu
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
802.11g = 1024 bytes,
Minimálna citlivosť
príjmu
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
Týmto spoločnosť
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Candy Hoover Group Srl, prehlasuje, že zariadenia
spĺňajú základné požiadavky Smernice 2014/53/EU.
označené symbolom
Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, prosím kontaktujte výrobcu na:
www.candy-group.com
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising