Candy | BWD 596PH3/1-S | Candy BWD 596PH3/1-S User manual

Candy BWD 596PH3/1-S User manual
UKR
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному пранні одягу, навіть делікатного.
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, а би поводження
з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи
продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або
у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. АВАРІЙНЕ ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ
Охорона
середовища
навколишнього
6. WI-FI
7. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
8. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
9. ПРОГРАМА СУШІННЯ
10.УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ
2
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА
приладу та
розуміння ними
пов’язаних із цим небезпек. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати
чищення та
обслуговування
пральної ма шини самостійно і без
нагляду.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх , або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо, прилад
використовується в комерційних цілях,
це може призвести до скорочення
терміну придатності та втрачається
гарантійне обслуговування. Будь-які
пошкодження приладу, які виникають
під час використання не в побутових
умовах та не за призначенням (навіть
якщо прилад знаходиться в побутовому
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання
встановлених правил.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте
дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі
пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для
підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
l Впевніться, що килим не створює
дозволяється використовувати
перешкоди для бази пральної
дітям від 8 років та людям з
машини та вентиляційних отворів.
обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими можливостями, а l Заключна частина програми прання
та сушіння відбувається без
також недосвідченим користувачам
нагрівання (цикл охолодження ), щоб
за умови здійснення нагляду за
забезпечити температуру, за якої
ними або надання їм пояснень
вироби не будуть зіпсовані.
щодо безпечного використання
l Прилад
3
достатньою кількістю миючого
засобу, перш ніж сушити їх у машині.
УВАГА:
Ніколи не зупиняйте пральну
машину із
сушкою до
завершення програми сушіння,
окрім випадків, коли усі вироби
необхідно негайно витягнути та
розкидати, щоб розсіяти тепло.
l Такі вироби
як поролон (латексна
губка), шапочки
для душу,
водонепроникні тканини, вироби
та одяг з гумовою підкладкою
або подушки, набиті поролоном,
сушити у машині не можна.
l Пом’якшувачі
тканин та подібні
засоби слід застосовувати згідно з
інструкціями використання таких
пом’якшувачів.
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
l Прилад
не можна встановлювати l Вироби, забруднені нафтопродуктами,
за дверима, що замикаються,
можуть раптово спалахнути, особливо
розсувними дверцятами або
під впливом джерела тепла, такого
навісними дверцятами з шарнірними
як пральна машина. Вироби
петлями, розташованими з
нагріваються, спричиняючи реакцію
протилежного боку до шарнірів
окислення у нафтопродукті, а
пральної машини з функцією
окислення виробляє тепло. Якщо
сушіння таким чином, що обмежується
тепло виділяється назовні, вироби
повне відкриття дверцят машини.
можуть перегрітись та спалахнути.
Складання в купу, нагромадження або
l Максимальне навантаження сухої
зберігання виробів, забруднених
білизни залежить від використовуваної
нафтопродуктами, може перешкоджати
моделі (див. панель управління).
виділенню тепла назовні, і таким чином
l Прилад не можна використовувати,
створити небезпеку займання.
якщо для чищення застосовувались
l Якщо потрапляння у пральну машину
промислові хімікати.
тканин, забруднених рослинним чи
l Не сушіть невипрані вироби у
кулінарним жиром, або засобами для
машині.
догляду за волоссям, неминуче, їх слід
спочатку випрати в гарячій воді з
l Вироби, забруднені такими
достатньою кількістю миючого засобу –
речовинами як кулінарний жир,
це зменшить небезпеку, хоча і не усуне
ацетон, алкоголь, бензин, гас,
її повністю.
плямовивідники, скипидар, парафіни
та засоби для видалення парафінів, l Виймайте з кишень усі предмети,
слід прати у гарячій воді з
такі як запальнички та сірники.
4
l Щоб
отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте
веб-сайт виробника.
УВАГА:
протягом циклу прання вода
може нагріватися до дуже
високих температур.
Підключення до джерел
живлення та техніка безпеки
l Не
допускайте потрапляння пральної
машини під дощ, прямі сонячні промені
або вплив інших атмосферних явищ.
l Технічні
характеристики (напруга
та потужність) наведені у
табличці технічних даних.
l Під час
пересування пральної
машини не піднімайте її за ручки
управління або лоток для прального
засобу; під час транспортування
ніколи н е розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пральну
машину вдвох.
l Переконайтесь,
що система
електропостачання заземлена
та відповідає всім вимогам
чинного законодавства, і що
(електричний) роз'єм сумісний
із вилкою приладу. В іншому
випадку,
зверніться
за
кваліфікованою професійною
l У разі виникнення несправностей
допомогою.
та/або порушення
нормальної
роботи пральної машини, вимкніть
l Не рекомендується використовувати
її, перекрийте кран постачання води
конвертери,
трійники
та
та не розбирайте прилад. Одразу ж
подовжувачі.
зверніться до Сервісного Центру та
використовуйте лише оригінальні
l Перед чисткою або обслуговуванням
запасні частини. Невиконання цих
пральної машини витягніть кабель
вказівок може вплинути на безпеку
живлення з розетки та перекрийте
цього
приладу.
кран подачі води.
l Не
тягніть за кабель живлення або
прилад, щоб відключити його з розетки.
l Перед
відкриттям дверцят,
переконайтеся, що в барабані
машини відсутня вода.
5
2. УСТАНОВКА
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти (A) на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на Рис.1.
1
A
B
A
B
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться у пакеті з інструкцією з
експлуатації.
B
B
A
A
l Якщо
пральна машина є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’ єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
l У
деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини: нахиліть пральну машину
вперед, щоб дістати їх. Закрийте
отвори, використовуючи заглушки,
які знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
2
A
1
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
2
3
B
l Розмістіть
пластиковий гофрований
лист на дні машини, як показано на
малюнку 2 (відповідно до моделі,
враховуючи варіант А, В або С).
Для деяких моделей виконувати
цю операцію не потрібно, оскільки
пластиковий гофрований лист уже
буде розміщений на дні вашого
приладу.
C
3
2
6
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до крану (Рис. 3),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
4
1
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
5
6
B
A
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
B
A
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
max 100 cm
min 4 cm
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
8
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
До комплекту ДЕЯКИХ МОДЕЛЕЙ також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
Певні миючі засоби не призначені
для використання у дозаторі, і тому
поставляються
разом
із
своїм
власним дозатором, який розміщується
безпосередньо в барабан.
УВАГА:
Несправності, які виникли через
неправильне
встановлення
не
покриваються
гарантією
від
виробника.
8
попередньо замочіть плями у воді перед
пранням, щоб зменшити потребу у пранні
гарячою водою. Використання програми прання
60°C заощаджує до 50% електроенергії.
Перш ніж використовувати програму
сушіння (ПРАЛЬНІ МАШИНИ-СУШАРКИ)
l Економте електроенергію і час, обираючи
режим швидкого обертання, щоб зменшити
споживання води для прання, перед
використанням програми сушіння.
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Поради
білизни
щодо
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте застібкиблискавки, зав’яжіть ремені та довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а
також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед тим як прати виріб із бавовни,
переконайтеся, що його можна прати у
пральній машині. Перевірте етикетку
на виробі.
Корисні поради для користувача
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
l Для досягнення найбільш ефективного
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
l Обробіть плями плямовивідником або
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
9
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
l ТІЛЬКИ
В ОКРЕМИХ МОДЕЛЯХ:
витягніть гофрований шланг, вийміть
пробку та злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його н азад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
10
5. АВАРІЙНЕ ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ
Якщо дверцята заблоковані через
відключення струму або в результаті
несправності,
їх
можна
відкрити
відповідно до наступної процедури
аварійного відчинення:
1. Відключіть
розетки.
прилад
від
електричної
відчинити
дверцята,
2. Перш
ніж
переконайтеся, що рівень води є
нижчим за отвір, щоб уникнути
затоплення. В іншому випадку, злийте
зайву воду через дренажну трубку у
відро.
3. Вийміть відділення
засобу (рис. 1).
для
миючого
4. Для керування аварійним пристроєм,
підважте за допомогою викрутки або
аналогічного інструменту, як показано
на рис. 2. Виконайте дану процедуру
двічі, а тоді відчиніть дверцята.
11
6. WI-FI
Цей прилад оснащений технологією Wi-Fi,
яка дозволяє керувати ним дистанційно
через додаток завдяки функції Wi-Fi.
РЕЄСТРАЦІЯ ПРИЛАДУ (В ДОДАТКУ)
l Завантажте додаток Candy simply-Fi
на ваш прилад.
l Відкрийте додаток, створіть профіль
користувача і зареєструйте прилад,
дотримуючись
інструкцій,
що
відображаються на дисплеї пристрою,
або в «Стислому керівництві», яке
додається до приладу.
АКТИВАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ (ЧЕРЕЗ ДОДАТОК)
Після реєстрації приладу, коли ви захочете
керувати ним дистанційно через додаток,
спочатку вам необхідно завантажити білизну,
миючий засіб, закрити дверцята і вибрати
положення Wi-Fi на приладі. Тепер і надалі
ви можете керувати приладом за допомогою
команд через додаток.
Додаток Candy simply-Fi доступний для
пристроїв на базі Android і iOS, як для
планшетів, так і для смартфонів.
Додаткову інформацію про функції
Wi-Fi можна отримати за допомогою
перегляду Додатку в режимі DEMO.
12
7. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
8. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
Вибір програм
l Увімкніть прилад та оберіть необхідну
програму.
l За
необхідності налаштуйте
прання обравши потрібні опції.
цикл
СУШІННЯ (лише для ПРАЛЬНИХ
МАШИН З СУШКОЮ)
Якщо ви б хотіли, щоб цикл сушіння
автоматично розпочинався одразу
після
циклу
прання,
оберіть
необхідний
режим
прання
та
оберіть цикл сушіння за допомогою
кнопки "SET".
Або ж ви можете обрати цикл
сушіння одразу після завершення
циклу прання.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА для
того щоб запустити програму.
l Після завершення програми на дисплеї
висвітиться повідомлення "КІНЕЦЬ".
l Вимкніть пральну машину.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
13
А Кнопка ON/OFF
B SMART RING (кільце для
вибору ПРОГРАМ/ОПЦІЙ)
C Кнопка СТАРТ/ПАУЗА
D Кнопка
ВСТАНОВИТИ/ПІДТВЕРДИТИ
E Зона ОПЦІЙ
F Програма/опція ПАРА
G Програма/опція ВИБІР
ВІДЖИМУ
H Кнопка функції ЗБІЛЬШЕННЯ
D+H ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ
I ДИСПЛЕЙ
L Позиція Wi-Fi/індикатор Wi-Fi
M ПРОГРАМНА зона
SMART RING (кільце
вибору ПРОГРАМ/ОПЦІЙ)
УВАГА:
Не торкайтесь дисплею, вставляючи
вилку в розетку, оскільки протягом
перших секунд прилад виконує
автокалібрування,
яке
можна
перервати: якщо це трапилося,
прилад може працювати несправно.
У такому разі, вийміть вилку та
повторіть процедуру.
l Увімкнувши прилад, значки програм на
кільці "SMART RING" засвітяться, а
дисплей
відображатиме
опис
та
відповідні параметри.
l Щоб розпочати вибраний цикл
заданими
параметрами,
кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
Кнопка ON/OFF
l Щоб
увімкнути/вимкнути
натисніть кнопку ON/OFF.
для
із
натисніть
Коли прилад знову ввімкнено,
відображатиметься остання програма
зі
збереженими
попередніми
налаштуваннями.
прилад,
Наприкінці циклу не забудьте
вимкнути прилад за допомогою
кнопки ON/OFF, а також вийняти
вилку з розетки та перекрити
водопровідний кран.
l Якщо
вибрану програму потрібно
змінити, натисніть "SET" та поверніть
кільце "SMART RING" на значок
потрібної опції, тоді знову натисніть
"SET".
l Повертаючи кільце "SMART RING", ви
Перший запуск
можете
відобразити
доступні
параметри для вибраної опції. Для
підтвердження, натисніть "SET", тоді
натисніть кнопку СТАРТ/ПАУЗА, щоб
розпочати
цикл або
повторити
процедуру для інших опцій.
Налаштування мови
l Після під’єднання машини до мережі та
увімкнення, поверніть "SMART RING"
для відображення списку доступних мов.
l Оберіть необхідну мову повернувши
Вибрати можна лише ті опції, які
сумісні із заданою програмою.
"SMART RING" знову та підтвердіть
свій вибір натиснувши кнопку "SET".
Тепер ви можете обирати та запускати
програми.
Для того, щоб скасувати вибір
програми, поверніть "SMART RING"
у зону програм та натисніть кнопку
"SET".
Змінити мову
Якщо ви бажаєте змінити мову, натискайте
кнопку "SET" протягом 5 секунд. На
дисплеї
з’явиться
повідомлення
із
привітанням, а за допомогою "SMART
RING" ви зможете обрати нову мову.
Коли програма працює, дисплей
відображатиме час, що залишився
до завершення. Після повернення
кільця
"SMART
RING",
вся
інформація про цикл відобразиться
на дисплеї.
Через здійснення цього процесу усі
встановлені налаштування будуть
скасовані.
14
СКАСУВАННЯ ЗАДАНОЇ ПРОГРАМИ
l Щоб скасувати програму, натисніть та
утримуйте кнопку ON/OFF протягом
двох секунд, поки дисплей не
вимкнеться.
Кнопка СТАРТ/ПАУЗА
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натиснути кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
l Натисніть, щоб розпочати заданий
Зона ОПЦІЙ
цикл.
Перш
ніж
натиснути
кнопку
СТАРТ/ПАУЗА, необхідно вибрати опції.
Перш
ніж
запустити
пральну
машину, зачекайте декілька секунд
для запуску програми.
- ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
l За допомогою цієї опції ви можете
змінити температуру циклу прання.
ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
Щоб уникнути пошкодження тканини, не
перевищуйте максимального значення
температури для кожної програми.
- ВИБІР РІВНЯ ОБЕРТІВ
l Після запуску програми на дисплеї
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
l Пристрій вираховує час до завершення
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
ДОДАВАННЯ ЧИ ВИЙМАННЯ РЕЧЕЙ
ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ (ПАУЗА)
l Натисніть кнопку СТАРТ/ПАУЗА (на
дисплеї відобразиться "ПАУЗА").
l За допомогою цієї опції ви можете
зменшити
максимальну
швидкість
обертання для заданої програми, аж до
повного вимкнення.
l Якщо на етикетці немає інструкцій, ви
можете використовувати максимальну
швидкість обертання, задану для даної
програми.
Щоб уникнути пошкодження тканини,
не
перевищуйте
максимального
значення швидкості для кожної
програми.
l Ви можете в будь-який час змінити
швидкість обертання без ввімкнення
ПАУЗИ.
Перш ніж відчинити дверцята,
переконайтеся, що рівень води є
нижчим за отвір, щоб уникнути
затоплення.
l Додавши чи вийнявши речі, закрийте
дверцята
та
натисніть
кнопку
СТАРТ/ПАУЗА
(робота
програми
відновиться з того місця, на якому вона
зупинилася).
15
Занадто велика кількість миючого
засобу може спричинити надмірне
піноутворення.
Якщо
прилад
виявить надмірну кількість піни, він
може пропустити фазу обертання
або збільшити тривалість програми
та кількість спожитої води.
l Натисніть
кнопку "SET", та за
допомогою "SMART RING" оберіть
бажану програму (для більш детальної
інформації
дивіться
розділ
«Програми»).
Машина
оснащена
спеціальним
електронним
пристроєм,
який
запобігає
ввімкненню
циклу
обертання, якщо навантаження буде
незбалансованим.
Це
зменшує
вібрації, покращує шумопоглинання та
продовжує
термін
експлуатації
пральної машини.
l Підтвердіть свій вибір, натиснувши
кнопку "SET" знову.
l Запустіть програму натиснувши кнопку
ПУСК/ ПАУЗА.
- СТАРТ ІЗ ЗАТРИМКОЮ
l За допомогою цієї опції ви можете
запрограмувати старт циклу прання.
- ВИБІР ВІДЖИМУ
Автоматичний цикл прання/сушіння
l Вибравши
відповідний значок за
допомогою кнопки "SET", ви можете
встановити затримку тривалістю від 1
до 24 годин.
l Оберіть програму прання відповідно до
типу білизни.
l Натисніть кнопку "SET" та поверніть
"SMART RING" так, щоб він вказував
на значок сушіння.
l Підтвердіть, натиснувши кнопку "SET".
l Натисніть кнопку СТАРТ/ПАУЗА, щоб
l Натисніть кнопку "SET" та поверніть
розпочати відлік, наприкінці якого
програму буде автоматично запущено.
"SMART RING" для вибору доступного
режиму сушіння.
l Щоб скасувати старт із затримкою,
l Підтвердіть свій вибір, натиснувши
натисніть та утримуйте кнопку ON/OFF
протягом двох секунд, поки дисплей
не вимкнеться.
кнопку "SET" знову.
l Запустіть програму натиснувши кнопку
ПУСК/ ПАУЗА.
- ВИПАРОВУВАННЯ
l За допомогою цієї опції ви можете
В кінці циклу прання,
обраний цикл сушіння.
додати обробку парою до деяких
циклів прання (див. таблицю програм).
розпочнеться
Якщо програма прання не сумісна із
обраним режимом автоматичного
сушіння, то ця функція працювати
не буде.
l Обробка парою розгладжує складки та
пришвидшує прасування.
l Цей режим оновлює та освіжає тканину,
усуваючи при цьому всі запахи.
Якщо ви перевищили максимальний
об’єм білизни для
сушіння, який
вказаний у табличці програм, то білизна
може бути висушена неналежним
чином.
l Для
кожної програми розроблено
відповідний режим обробки парою, що
гарантує найвищу ефективність прання,
залежно від тканин та кольорів.
Увімкніть функцію «ПАРА», як спеціальну
програму:
Лише цикл сушіння:
l На етапі вибору програми поверніть
l На етапі вибору програми поверніть
"SMART RING" так, щоб він вказував
на відповідний значок, та оберіть один
із доступних режимів ПАРИ.
"SMART RING" так, щоб він вказував
на відповідний значок, та оберіть один
із доступних режимів сушіння.
16
l Натисніть
кнопку "SET", та за
допомогою "SMART RING" оберіть
найбільш підходящу програму сушіння
відповідно до типу тканини (для більш
детальної
інформації
дивіться
відповідний розділ)
l Для підтвердження натисніть кнопку
"SET" та поверніть "SMART RING" так,
щоб він вказував на бажаний рівень
сушіння (крім циклу сушіння для тканин
із шерсті).
l Підтвердіть свій вибір, натиснувши
кнопку "SET" знову.
l Запустіть програму натиснувши кнопку
ПУСК/ ПАУЗА.
ніж за 59 хвилин за допомогою
програм, які передбачають прання
даної тканини (див. таблицю програм),
гарантуючи тим самим ефективність
прання.
l Завдяки ексклюзивній системі "Mix
Power
Jet+",
миючий
засіб
впорскується та миттєво активується
всередині самої тканини, забезпечуючи
ретельне прання.
Встановлення ПЕРЕД вибором однієї
чи декількох опцій
l Вибравши
програму,
натисніть
"ZOOM", щоб активувати функцію.
Дисплей
відображатиме
нову
інформацію про цикл.
l Опції програми можна змінити тільки,
якщо ви погоджуєтеся
тривалістю програми.
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
l Для
скасування
вже
запущеної
програми сушіння натискайте кнопку
"SET" принаймні протягом 1 секунди.
l За допомогою "SMART RING" оберіть
опцію та підтвердіть свій вибір
натиснувши кнопку "SET" знову.
з
новою
СТАРТ/ПАУЗА,
розпочати прання.
щоб
l Натисніть
Встановлення ПІСЛЯ вибору однієї чи
декількох опцій
l Натисніть "ZOOM", щоб активувати
функцію. Дисплей відображатиме нову
інформацію про цикл.
l Попередньо встановлені опції автоматично
пристосуються до нової тривалості
програми, а несумісні будуть скасовані.
Попередньо встановлена температура
та
рівні
обертання
не
будуть
перевищуватися, щоб захистити тканину
та забезпечити оптимальну ефективність
прання за найкоротший час.
УВАГА:
після скасування програми сушіння
розпочнеться фаза охолодження,
тому, будь ласка, перед тим як
відчинити дверцята зачекайте 10/20
хвилин.
Для
забезпечення
правильного
функціонування приладу, рекомендується
не переривати фазу сушіння, якщо в
цьому немає крайньої необхідності.
Кнопка функції ЗБІЛЬШЕННЯ
l Активувавши функцію "ЗБІЛЬШЕННЯ"
за допомогою відповідної кнопки, будьякий тип тканини можна випрати менш
17
l Натисніть СТАРТ/ПАУЗА, щоб розпочати
прання.
Крім цього, функцію "ZOOM" можна
активувати протягом 15 секунд від
початку циклу прання.
l Щоб
вимкнути функцію, натисніть
"ZOOM" знову (раніше встановлені
параметри будуть скинуті).
Крім цього, функцію "ZOOM" можна
вимкнути протягом 15 секунд від
початку циклу прання.
ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ
l Одночасне натиснення та утримання
кнопок "SET" та "ZOOM" протягом трьох
секунд може заблокувати кнопки. Таким
чином, ви можете уникнути небажаного чи
ненавмисного внесення змін.
l Блокування кнопок можна відмінити,
просто
натиснувши
дві
кнопки
активування та вимкнувши прилад.
У
разі
виникнення
перебоїв
з
напругою під час прання, спеціальна
пам’ять збереже налаштування та
відновить прання з місця зупинки
після того, як живлення буде
відновлено.
18
Таблиця програм
1)
2)
(МАКС.)
2
1
(Див. панель керування)
ПРОГРАМА
Standard*
Standard*
Standard*
(МАКС.)
2
1
БАВОВНА
3)
ІНТЕНСИВНА 4)
8
3,5
9
4
10
4,5
90°
( )
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
60°
( )
СИНТЕТИКА 3)
ТА КОЛЬОРОВІ 4)
4
2,5
4,5
2,5
5
3
40°
( )
2
2
2
2
2
2
40°
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
ПОЛОСКАННЯ
-
-
-
-
-
-
-
ЗЛИВ ТА ВІДЖИМ
-
-
-
-
-
-
-
ПАР
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
БАВОВНА
5
-
6
-
6
-
-
ЗМІШАНІ ТКАНИНИ
4
-
4,5
-
5
-
-
СУШІННЯ ШЕРСТІ
1
-
1
-
1
-
-
БАВОВНА**
ШЕРСТЬ
ДЕЛІКАТНА
3)
Положення, яке ви повинні вибрати, якщо хочете активувати дистанційне
керування за допомогою додатку (через Wi-Fi).
19
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
Після
завершення
цієї
фази
вимкніть прилад, додайте решту
одягу та продовжуйте прати у
нормальному режимі прання із
найбільш підходящою програмою.
сухої
1) Максимальне
навантаження
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
2) При виборі програми, на дисплеї
відображається
рекомендована
температура прання, яка може бути
зменшена (де це можливо) шляхом
налаштування параметру ТЕМПЕРАТУРА
за допомогою кнопки "SET". Однак
збільшити
температуру
вище
максимальної
рекомендованої
температури неможливо.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
(див. стандарти EN 50229)
Прання
Використовуйте програму ** з обраним
максимальним рівнем забруднення, з
максимальною швидкістю обертання та
температурою 60°C. Програма також
рекомендована для випробування за
нижчої температури.
3) Доступна функція обробки парою.
4) Програми автоматичного сушіння.
*
Cушіння
Програма за замовчуванням (без опції
"ZOOM").
Перше сушіння з A кг г (завантаження
складається з: наволочок та маленьких
рушників), програма сушіння для
БАВОВНА, В ШАФУ.
( ) Опція попереднього прання доступна
лише при виборі програми через
додаток.
Друге сушіння з B кг (завантаження
складається з: простирадла та маленьких
рушників), програма сушіння для
БАВОВНА, В ШАФУ.
(Тільки для моделей з відділенням
для рідкого миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох речах,
можна здійснити попереднє усунення
плям у пральній машині. Налийте
відбілювач у контейнер для рідкого
відбілювача,
вставте
його у
відділення, позначене символом "2"
у відділенні для пральних засобів та
встановіть
спеціальну
програму
ПОЛОСКАННЯ.
20
Об’єм
(прання)
(кг)
A (кг)
B (кг)
Перше
сушіння
Друге
сушіння
8
5
3
9
6
3
10
6
4
Вибір програми
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
БАВОВНА ІНТЕНСИВНА
Програма створена для ідеального прання.
Заключне віджимання на максимальній
швидкості забезпечує найбільш ефективний
результат.
БАВОВНА
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
СИНТЕТИКА ТА КОЛЬОРОВІ
Ця програма дозволяє прати разом
тканину різного типу та кольору. Рух
обертання барабану
та рівень води
оптимізовані,
під
час
прання
та
полоскання. Точна дія центрифуги
забезпечує знижене утворення зморшок
на тканині. Завдяки технології "Mix Power
Jet +", можлива повна оптимізація
прання.
УВАГА:
Нові кольорові речі слід прати
окремо під час першого прання.
Ніколи не змішуйте з іншими речі,
які неміцно пофарбовані.
ШЕРСТЬ
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
ДЕЛІКАТНА
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин.
Цикл прання і полоскань виконується з
високим рівнем води, що забезпечує високу
ефективність.
21
ПОЛОСКАННЯ
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
ЗЛИВ ТА ВІДЖИМ
Програма завершує зливання води та
розпочинає обертання барабану на
максимальній
швидкості.
Швидкість
обертання
можна
зменшити
за
допомогою опції ВІДЖИМ за допомогою
кнопки "SET".
ПАР
Ця програма дозволяє вам обрати з
поміж трьох рівнів інтенсивності обробки
парою, що підходять для сухої а бо
мокрої білизни, або відповідно до типу
тканини.
- БАВОВНА
Ця програма призначена для бавовняної
білизни. У разі вологої білизни (тобто після
прання) потрібно розправити зморшки на
білизні, що з’явилися після викручування,
у разі сухої білизни це допомагає досягти
ідеального рівня зволоження для легкого
прасування. Середній час.
- СИНТЕТИКА
Ця програма підходить для синтетичної
та змішаної білизни. У разі вологої
білизни (тобто після прання) потрібно
розправити зморшки на
білизні, що
з’явилися після викручування, у разі сухої
білизни це допомагає досягти ідеального
рівня зволоження для легкого прасування.
Середній час.
- ОСВІЖЕНЕННЯ
Завдяки дії пара, цикл дозволяє освіжити
та розправити зморшки на білизні після
використання. Ця програма складається
з фази запуску, у якому працює пар, та з
фінальної фази, у якій надлишкова
волога видаляється. Цей цикл підходить
для сухої білизни.
Ця функція підходить для завантаження
1,5 кг білизни.
СУШІННЯ
СУШІННЯ ШЕРСТІ
Програма сушіння на низькій температурі
ідеально підходить для максимально
обережного та м’якого сушіння одягу з
вовни, знижуючи тертя тканини та
уникаючи повсті. Пропонується вивернути
білизну перед сушінням. Час залежить від
кількості навантаження та швидкості
віджимання, обраної для прання. Цей цикл
підходить для невеликого навантаження –
1 кг максимально (три светри).
УВАГА:
Дозатори, що використовуються для
концентрованих порошків та рідких
миючих засобів, повинні бути видалені
з барабану перед запуском програми
сушіння.
Барабан змінює напрям під час циклу
сушіння щоб запобігти скручуванню
білизни, а отже здійснює рівномірне сушіння.
Останні 10/20 хвилин циклу сушіння
використовується холодне повітря, щоб
запобігти зморщуванню білизни.
Цикл сушіння вовни у цій машинці був
затверджений "The Woolmark Company"
для сушіння продукції з вовни, для
якого
дозволяється
автоматичне
прання, за умови, що така продукція
буде пратися та сушиться відповідно до
інструкцій, вказаних на етикетці одягу та
рекомендацій виробника цієї машини.
Символ «Woolmark» є знаком
сертифікації в
багатьох країнах.
M1715
БАВОВНА
Високотемпературна програма сушіння
рекомендована для бавовняних та
лляних тканин (завжди звіряйтесь з
ярликом з догляду).
ЗМІШАНІ ТКАНИНИ
Низькотемпературна програма сушіння
рекомендована для синтетичних та
змішаних тканин (завжди звіряйтесь з
ярликом з догляду).
Wi-Fi
Положення, яке ви повинні вибрати, якщо
хочете активувати дистанційне керування
за допомогою додатку (через Wi-Fi). У
цьому випадку цикл буде запущений за
допомогою команд додатку.
22
9. ПРОГРАМА СУШІННЯ
l Надані
позначки
є
загального
характеру, тому потрібен певний досвід
для досягнення найкращих результатів
сушіння.
l Під
час першого використання ми
рекомендуємо встановлювати тривалість
сушіння менше, ніж рекомендовано
програмою, щоб визначити потрібний
рівень сухості.
l Ми не рекомендуємо сушити тканини,
що легко розплітаються, такі як килими
або речі з довгим ворсом, щоб
уникнути засмічення трубки.
l Ми
рекомендуємо Вам сортувати
білизну наступними методами:
- За
позначками
на
одязі
рекомендаціями щодо сушіння
з
Можна сушити в барабані.
при
l Лише попередньо скручена білизна.
Правильний спосіб сушіння
l Відкрийте дверцята.
l Завантажте
білизну. Вага не має
перевищувати максимальну, вказану в
таблиці програм. За наявності великих
речей (наприклад, простирадла) або
сильно поглинаючих тканин (наприклад,
рушники або джинси), бажано зменшити
об’єм завантаження.
l Закрийте дверцята.
l Оберіть для вашої білизни більш
підходящу
програму
(БАВОВНА,
ЗМІШАНІ
СУШІННЯ ШЕРСТІ).
сушіння
ТКАНИНИ,
l Оберіть ступінь сухості, який вам
потрібний:
Сушіння при високій температурі.
Сушіння
лише
температурі.
Синтетика: блузи, сорочки, спецодяг
тощо, особливо з поліестру або
поліаміду,
а
також
бавовняносинтетичні змішані тканини.
зниженій
ЕКСТРА СУХО
(підходить для рушників, халатів та
великих навантажень).
ПІД ПРАСУВАННЯ
(залишає
білизну
прасування).
НЕ МОЖНА сушити в барабані.
Якщо на тканині немає ярлику з
догляду, слід вважати, що її не
можна сушити в барабані.
В ШАФУ
(для
позицій,
прасуватися).
- За розміром та товщиною
Щоразу коли завантаження для
прання перевищує допустимий об’єм
сушіння, розділіть речі за товщиною
(наприклад, рушники від тонкої
спідньої білизни).
- За типом тканини
бавовна/льон: рушники, бавовняні
трикотажні вироби, постільна білизна
та скатертини.
23
які
готовою
не
для
будуть
ПРОГРАМИ СУШІННЯ ІЗ
НАЛАШТОВУВАНИМ ЧАСОМ
- 120 ХВИЛИН
- 90 ХВИЛИН
- 60 ХВИЛИН
- 30 ХВИЛИН
Обираючи програму сушіння вовни,
неможливо обрати ступінь сушіння,
що відрізняється від налаштованого
за замовчуванням.
l Пральна
машина
порахує
час,
необхідний д ля сушіння та потрібного
рівня залишкової вологості, згідно з
обраним типом завантаження та
сушіння.
Протягом фази сушіння барабан
розганятиметься до
високої
швидкості,
щоб
розподілити
навантаження
та
оптимізувати
якість сушіння.
l Переконайтеся, що кран відкритий, а
зливний шланг правильно розташований.
Для забезпечення справної роботи
приладу, краще не переривати фазу
сушіння, якщо це не вкрай необхідно.
УВАГА:
Не прасуйте одяг з спеціальною
підкладкою (наприклад, кілт, стьобана
куртка, тощо) та дуже делікатну тканину.
Якщо одяг вологий/сухий, завантажуйте
менше позицій, щоб не допустити
зморшок.
АВТОМАТИЧНИЙ ЦИКЛ
ПРАННЯ/СУШІННЯ
Не слід завантажувати більше, ніж
вказано в таблиці програм, інакше
білизна не висушиться належним
чином.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА (на
дисплеї з’явиться час, що залишився
на сушіння).
Якщо ви хочете, щоб цикл сушіння
розпочався одразу після циклу прання,
просто натисніть кнопку "SET" на
бажаному циклі прання, встановіть
бажаний рівень інтенсивності сушіння за
допомогою "SMART RING" та запустіть
цикл. У кінці циклу прання, обраний вами
цикл сушіння розпочнеться автоматично
(дивитись розділ "ВИБІР ВІДЖИМУ").
Прилад розраховує час до завершення
обраної програми, виходячи зі
стандартного
завантаження,
під
час циклу прилад скоригує час
відповідно до розмірів та складу
завантаження.
24
10. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
25
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
26
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому в ипадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні
в
наших
центрах
обслуговування
клієнтів.
Маркуючи нашу продукцію символом
ми підтверджуемо що цей виріб
відповідає
основним
вимогам
директив
ЄС
і
гармонізованим
стандартам
Європейського Союзу,
продукт пройшов процедуру оцінки
відповідності директивам. Даний виріб
не є шкідливим (небезпечним) для
здоров'я його споживачів, а також
нешкідливий
для
навколишнього
середовища.
l Даний прилад сертифікований згідно з
вимогами
безпеки
органом по
сертифікації промислової продукції
Державним комітетом України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики державна система сертифікації
УкрСЕПРО
.
З подальшими змінами і доповненнями.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь -які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
27
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Параметр
Характеристики
(Wi-Fi)
Характеристики
(Bluetooth)
Бездротовий
стандарт
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Діапазон частоти
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
Мах передавана
потужність
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
802.11g = 1024 bytes,
Min чутливість
сигналу
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
Цим
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Candy Hoover Group Srl заявляє, що даний пристрій має
та відповідає основним вимогам Директиви 2014/53/EU.
маркування
Для того, щоб отримати копію декларації про відповідність, будь ласка,
зверніться до виробника за адресою: www.candy-group.com
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising