Candy | BWD 596PH3/1-S | Candy BWD 596PH3/1-S Упутство за коришћење

Candy BWD 596PH3/1-S Упутство за коришћење
SR
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša.
Zaštita životne okoline
Ovaj uređaj je označen u skladu
sa
Evropskom
direktivom
2012/19/EU o otpadu električne i
elektronske opreme. (WEEE).
Električni i elektronski otpad sadrži
zagađujuće materije (koje mogu da izazovu
negativne posledice po životnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo
koristiti). Važno je da se električni i
elektronski otpad može podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno
otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi
materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu
kako električni i elektronski otpad ne bi
postao opasan po životnu okolinu, zato je
važno da pratite osnovna pravila:
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži
podatke za pravilno i sigurno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
Počnite sa korišćenjen mašine za
pranje veša samo
nakon pažljivo
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli.
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za
eventualne buduće vlasnike.
l Električni i elektronski otpad se ne bi
smeo tretirati kao kućni otpad;
l Električni i elektronski otpad mora biti odložen
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve
isporučene delove pažljivo čuvate.
na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja
opština ili registrovana preduzeća.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat
stari možete vratiti trgovcu, koji će biti
odložen potpuno besplatno, sve dok je
priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu
namenu kao nov aparat.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. OTVARANJE VRATA
HITNIM SLUČAJEVIMA
MAŠINE
U
6. WI-FI
7. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
8. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
9. CIKLUS SUŠENJA VEŠA
10.REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
2
nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u
vezi bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
održavanje ovog uredjaja se ne sme
poveravati deci bez nadzora.
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Ovaj
uređaj je namenjen
isključivo za kućnu upotrebu ili
za slične namene kao što su:
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl;
− za pranje odeće zaposlenih
u manjim privrednim društvima,
vikendicama i sl;
− za pranje odeće gostiju u:
hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
za korišćenje u domaćinstvima za
uobičajene kućne poslove i nije
namenjen za drugo korišćenje kao
što su na pr. profesionalne, čak i
ako ga za tu svrhu koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može
smanjiti radni vek uređaja ili
dovesti do ukidanja garancije od
strane proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimerenog korišćenja ili
onoga koje nije u skladu sa
korišćenjem u domaćinstvu (čak
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu)
neće biti prihvaćena od strane
proizvođača u garantnom roku.
l Deca starija od 8 godina, kao i
osobe sa umanjenom fizičkim i
mentalnim sposobnostima; ili
nedostakom iskustva i znanja – mogu
da koriste ovaj uredjaj isključivo uz
l Pazite
na decu i držite ih pod
nadzorom kako se ne bi igrala sa
uređajem.
l Decu
mlađu od 3 godine ne
puštajte blizu mašine za pranje
veša, osim ako nisu pod
konstantnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnog
električnog kabla, zamena kabla
mora biti izvršena od strane
ovlašćenog servisa kako bi se
sprečila opasnost po korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
isporučene uz uređaj, nemojte
koristiti strari komplet cevi.
l Pritisak
vode mora biti izmedju
0,05 MPa i 0,8 MPa.
l Ako
je mašina za pranje veša
postavljena na tepih ili sličnu podlogu,
vodite računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu uređaja.
l Poslednji
deo ciklusa za pranje i
sušenje se obavlja bez toplote,
kako bi bili sigurni da je veš unutar
bubnja na temperaturi koja ga
neće oštetiti.
3
deterdžentom, pre nego što ga
stavite u mašinu za pranje i sušenje.
UPOZORENJE:
Nikada ne zaustavljajte mašinu
za pranje i sušenje pre
završetka ciklusa sušenja, osim
u slučaju da momentalno
izvadite kompletan veš iz
mašine i raširite ga kako bi se
toplota oslobodila.
l Veš
kao što su vodootprni tekstil,
kape za tuširanje, lateks guma,
gumene podloge, ne bi trebalo
sušiti u mašini za pranje i sušenje.
l Omekšivače
i slične proizvode
treba koristiti kao što je
navedeno u uputstvu za upotrebu
ili prema uputstvu navedenom na
samom proizvodu.
l Nakon
instalacije i postavljanja
uređaja na mesto gde će stalno
stajati, utikač i utičnica moraju l Veš koji je uprljan uljem može
uvek biti dostupni.
se spontano zapaliti usled
tolote kojoj je izložen tokom
l Aparat ne sme biti instaliran iza
ciklusa sušenja. Veš postaje
zaključanih vrata, kliznih vrata
topao i izaziva oksidaciju, a
ili vrata sa šarkama na
oksidacija stvara toplotu. Ako
suprotnoj strani od one na kojoj
toplota ostane unutar bubnja,
su vrata za mašinu za pranje i
veš će postati vruć i zapaliće
sušenje. Na taj način sprečićete
se. Prethodno skidanje fleka od
potpuno otvaranje vrata Vaše
ulja sprečiće toplotu, a samim tim i
mašine.
mogućnost od požara.
l Maksimalan kapacitet suvog
veša zavisi od modela koji se l Ako je na tkaninama ulje za
kuvanje ili kontaminirani proizvodi,
koristi (vidite kontrolnu tablu
prvo ih operite u toploj vodi sa
mašine).
blago rastvorenim deterdžentom.
l Ne smete koristiti industrijske
Na ovaj način ćete smanjiti
hemikalije za pranje veša.
posledice, ali ih ne i sasvim
eliminisati.
l Nemojte
sušiti
veš
koji
prethodno nije opran.
l Uklonite
sve predmete iz
džepova, kao što su novčici,
šibice, upaljači...
l Veš
koji je uprljan suspstancama
kao što su: aceton, alkohol,
benzin, kerozin, vosak, ulje je l Dokumentaciju o proizvodu
možete pronaći i na web stranici
potrebno prethodno oprati u toploj
proizvođaća.
vodi sa blago rastvorenim
4
l Pri
prenošenju ili pomeranju,
nemojte veš mašinu držati za
dugmiće na kontrolnoj tabli ili za
fioku za deterdžent. Tokom
prenošenja
nikada
nemojte
naslanjati vrata veš mašine na
transportna kolica. Veš mašina je
vrlo teška i savetujemo da je uvek
nose dve osobe.
Povezivanje na električnu mrežu i
bezbednosna upozorenja
l Tehnički
detalji (napon i snaga)
su prikazani na tehničkoj
nalepnici aparata.
l Pobrinite
se da električni
sistem bude uzemljen u skladu
sa svim pravilima i zakonima,
imajući u vidu da se utičnica l U slučaju kvara ili nepravilnog
poklapa sa utikačem mašine. U
rada, isključite iz struje mašinu
suprotnom, potražite profesionalnu
za pranje veša i zatvorite dovod
pomoć.
vode. Ne dirajte uređaj i ne
pokušavajte da ga popravite sami
l Upotreba adaptera, produžnih
već se obratite ovlašćenom
kablova i sličnih naprava
servisu i uvek zahtevajte ugradnju
između utikača i utičnice je
originalnih
rezervnih
delova.
strogo zabranjena.
Nepoštovanje uputstva za
l Pre čišćenja ili održavanja,
upotrebu može uticati na
izvadite utikač iz utičnice i
siguran rad uređaja i sigurnost
zatvorite dovod vode.
samog korisnika.
l Kada
isključite uređaj nemojte
vući električni kabl ili sam uređaj.
l Pre
otvaranja vrata mašine za
pranje veša, proverite da u
bubnju nema vode.
UPOZORENJE:
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
l Ne
izlažite
veš
mašinu
vremenskim uslovima: kiši,
vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.
5
2. INSTALACIJA
l Odšrafite
2 ili 4 (A) šrafa na
zadnjoj strani uređaja i uklonite
2 ili 4 podloške (B) kako je
prikazano na slici 1.
l Zatvorite 2 ili 4 otvora korišćenjem
isporučenih poklopaca (koji se
nalaze u koverti sa dokumentacijom).
l Ako je Vaša mašina za pranje veša
ugradna, nakon što presečete
trake, odšrafite 3 ili 4 šrafa (A) i
uklonite 3 ili 4 podloške (B).
l Na nekim modelima mašina za
pranje veša jedna ili više
podložaka će pasti unutar uređaja,
nagnite mašinu za pranje veša
napred, ka sebi i uklonite ih.
Zatvorite
otvore
korišćenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u koverti sa dokumentacijom).
UPOZORENJE:
Materijal
od
ambalaže
(stiropor, najlon i sl.) neka
bude van domašaja dece jer
može biti opasan.
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
B
l Postavite
"polionda" list na dno
mašine kao što je prikazano na
figuri 2 (u zavisnosti od modela,
razmotrite verziju A, B ili C).
Kod pojedinih modela ovaj
korak neće biti neophodan,
zato što će "polionda" list već
biti stavljen na dno aparata.
C
3
2
6
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Povežite crevo za vodu sa slavinom
(sl. 3) koristite samo crevo za vodu koje
ste dobili uz aparat (ne koristite staro, već
korišćeno).
l Neki modeli mašina za pranje veša mogu
imati uključene jednu ili više od sledećih
mogućnosti:
l VRUĆA
4
I
HLADNA VODA (sl. 4):
Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa
priključkom na toplu i hladnu vodu može se
postići veća ušteda u potrošnji električne
energije. Spojite sivu cev na slavinu za
hladnu vodu
a crvenu na slavinu za toplu
vodu. Mašina za pranje veša se može
spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju
neki programi pranja možda će se pokrenuti
nekoliko minuta kasnije.
1
5
6
l AQUASTOP (sl. 5): Uređaj koji je ugrađen
B
na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazaće se crvena oznaka i
cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli
maticu, pritisnite taster – osigurač “B”.
A
l AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA
B
A
7
ZAŠTITOM (sl. 6): Ako glavna unutrašnja
cev “A” curi, voda će se zadržati u providnoj
zaštitnoj cevi “B” kako bi se omogućilo da se
ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon
završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni
servis kako biste zamenili dovodnu cev.
Pozicioniranje
l Budite oprezni i proverite da dovodna i
min 4 cm
max 100 cm
odvodna cev nisu previše savijene ili
pritisnute od strane okolnih predmeta ili
zida. Odvodnu cev možete postaviti preko
lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod
vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i
većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih
8
nožica slika 8:
a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš
mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala
na pod;
c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu,
sve dok ne bude lepo.
l prijanjala uz desno dno veš mašine.
A
B
UPOZORENJE:
Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju
da je potrbno zameniti glavni električni
kabl.
C
Fioka za deterdžent
Fioka za deterdžent podeljena je na 3
pregrade slika 9:
l pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
l pregrada
“ ”:
posebni
dodaci,
omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;
UPOZORENJE:
U ovoj pregradi koristite samo tečna
sredstva; veš mašina je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
l pregrada “2”: deterdžent za glavno
pranje.
Posuda za tečni deterdžent isporučena je
SAMO UZ NEKE MODELE veš mašina
(sl. 10). Ako je želite koristiti, stavite
posudicu u pregradu 2. Samo na taj način
će tečni deterdžent ući u bubanj na vreme.
Posudica se može koristiti i za beljenje veša
ako je odabran program isprianje (rinse).
UPOZORENJE:
Pojedini deterdženti nisu dizajnirani za
upotrebu u fioci za deterdžent, već
imaju svoje posebne dozere koji se
direktno stavljaju u bubanj.
UPOZORENJE:
Greške u instalaciji nisu pokrivene
garancijom proizvođača.
8
Uštedite do 50%
pranjem na 60°C.
3. PRAKTIČNI SAVETI
Saveti za pripremu veša
električne
energije
Pre korišćenja programa za sušenje
(MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)
UPOZORENJE: pre stavljanja veša u veš
mašinu, učinite sledeće:
l Uštedite
električnu energiju birajući
najveću brzinu centrifuge kako biste
smanjili sadržaj vode u vešu, pre
korišćenja programa za sušenje.
- ukolnite sa veša sve metalne predmete
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni
novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se
nalazi na etikatema na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna
sredstva.
Pročitajte niže navedena kratka uputstva
sa savetima i preporukama za korišćenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
Kada perete jako prljav beli veš
savetujemo korišćenje programa za
pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
već na srednjim/visokim temperaturama
pružaju odlične rezultate pranja.
l Kada perete manje prostirke, pokrivače
za krevete u drugi teži veš, savetujemo
da izbegavate centrifugiranje.
l Za pranje vune, proverite na etiketi da li
sme da se pere u mašini.
Korisni saveti za korisnika
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje
Vaše mašine za pranje veša.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente koji su odgovarajući prema
vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Uobičajeni deterdženti u obliku praška
prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
obliku praška koji pružaju zaštitu boji
prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
zaprljanosti veša.
Najveća količina veša za pranje
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete
postići ako veš mašinu napunite s
maksimalno preporučenom količinom
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja.
Da li je potrebno predpranje?
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
posebno označeni kao prikladni za
pranje na niskim temperaturama.
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
l Da biste izbegli pranje na visokim
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namenjeni za takve vrste tkanina.
temperaturama, mrlje na odeći prethodno
obradite sredstvom za uklanjanje fleka ili
potapanjem takve odeće pre pranja.
9
l Ponovite
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
prethodne korake obrnutim
redom da ponovo namestite sve delove.
Za spoljno pranje površina mašina za veš,
koristite mekanu krpu, izbegavajte oštra/gruba
sredstva (na pr. vim) ili sredstva na bazi
alkohola i sl. Za uobičajeno čišćenje i
održavanje, mašina za pranje veša ne
zahteva posebnu brigu, povremeno operite
fioku za deterdžent i očistite filter. Saveti kako
pripremiti mašinu za pranje veša, ako ne
nameravate da je koristite duže vreme su
dalje u nastavku.
Čišćenje fioke za deterdžent
l Savetujemo da fioku za deterdžent
povremeno operete kako biste sprečili
taloženje ostataka deterdženta i drugih
sredstava za pranje veša.
l Pažljivo izvucite fioku za deterdžent iz
veš mašine (bez upotrebe preterane sile).
Operite fioku vodom i vratite je nazad u
veš mašinu.
Priprema veš mašine u slučaju
dužeg nekorišćenja/preseljenja
l Ako uređaj ne nameravate da koristite
neko vreme (a pogotovo ako ako će biti
smešten u prostoriji koja se ne greje) ili
ako planirate da ga premestite, postupite
na sledeći način.
l Isključite glavni električni kabl
l Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
Čišćenje filtera
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u veš mašini ugrađen je i poseban filter
koji zadržava predmete poput metalnog
novca, dugmića, ostataka tkanine, kose i
sl.
l Dostupno SAMO NA NEKIM MODELIMA:
izvucite rebrasto crevo, ukolnite graničnik
i ispustite vodu u posudu.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.
l Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi
željeni položaj.
l Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja
vratite filter u izvorni položaj tako da ga
okrećete udesno.
10
l Odspojite dovodnu cev sa slavine i
ispustite svu vodu.
l Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti
lepljivom trakom.
5. OTVARANJE VRATA MAŠINE U HITNIM SLUČAJEVIMA
U slučaju da su vrata mašine zaključana
zbog nestanka struje ili zbog kvara, ona se
mogu otvoriti putem sledeće procedure
otključavanja u hitnim slučajevima:
1. Izvucite kabl za napajanje mašine iz
utičnice.
2. Proverite da li je nivo vode u mašini
ispod vrata pre nego što ih otvorite, da
biste sprečili izlivanje. Ako je potrebno,
odlijte višak vode kroz odvodnu cev u
kantu.
3. Izvadite odeljak sa deterdžentom (sl. 1).
4. Koristite šrafciger ili sličan alat kao
polugu, kao što je prikazano na slici 2,
da biste upravljali uređajem u hitnim
slučajevima. Izvršite istu proceduru
2 puta, potom otvorite vrata mašine.
11
6. WI-FI
Ovaj aparat je opremljen Wi-Fi tehnologijom
koja omogućava bežičnu kontrolu putem
Aplikacije zahvaljujući Wi-Fi mreži.
POVEZIVANJE MAŠINE (SA APLIKACIJOM)
l Otvorite aplikaciju, napravite lični profil i
povežite aparat prateći instrukcije sa
displeja aplikacije ili "Brzom Vodič"
zakačenom na mašini.
l Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju na
Vaš telefon.
OMOGUĆITE BEŽIČNO KORIŠĆENJE
(PUTEM APLIKACIJE)
Nakon povezivanja mašine, svaki put kada
želite da je bežično kontrolišete putem
aplikacije prvo morate staviti veš,
deterdžent, zatvoriti vrata i okrenuti
selektor programa na Wi-Fi poziciju. Od
tog trenutka ćete moći da koristite mašinu
putem aplikacije.
Candy
simply-Fi
Aplikacija
je
dostupna za mobilne telefone, tablete i
slične mobilne uređaje sa Android i
iOS operativnim sistemom.
Preuzmite sve detalje o Wi-Fi funkcijama
ulaskom i listanjem DEMO mode u aplikaciji.
12
7. KRATKA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU MAŠINE ZA
PRANJE VEŠA
8. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
Izbor peograma pranja
l Uključite
aparat
i
izaberite
željeni
program.
l Ukoliko
je
potrebno,
prilagodite
podešavanja programa prema želji.
SUŠENJE (samo MAŠINE ZA PRANJE
I SUŠENJE)
U slučaju da želite da pokrenete
automatsko sušenje po završetku
pranja, izaberite željeni program
pranja, a potom izaberite program
sušenja putem "SET" tastera.
U suprotnom, po završetku pranja
možete
sami
podesiti
odvojen
program sušenja.
A Dugme ON/OFF
B SMART RING (prsten za odabir
PROGRAMA/OPCIJA)
C Dugme POČETAK/PAUZA
D Dugme PODESI/POTVRDI
E Oblast OPCIJE
F Program/opcija PARA
G Program/opcija IZBOR
SUŠENJA
H Dugme za funkciju ZOOM
(Uvećaj)
D+H BLOKADA KONTROLA
I EKRAN
L Pozicija bežične mreže/Svetlosni
indikator bežične mreže
M Oblast PROGRAMI
l Pritisnite START/PAUZA dugme kako bi
pokrenuli program.
l Na kraju programa, poruka "KRAJ" će se
pojaviti na ekranu.
l Isključite mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
tabelu programa I pratite korake koje
nalaže uputstvo.
Tehnički podaci
Pritisak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuga r.p.m.:
pogledajte podatke na pločici
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon:
pogledajte podatke na pločici
13
SMART RING (prsten za odabir
PROGRAMA/OPCIJA)
UPOZORENJE:
Ne dirajte ekran dok podešavate utikač;
tokom prvih nekoliko sekundi mašina
vrši samokalibraciju koja se može
prekinuti: ukoliko se to dogodi, mašina
možda neće funkcionisati pravilno. U
tom slučaju izvucite utikač i ponovite
radnju.
l Nakon što uključite uređaj, okrećite
„SMART RING“ i ikonice za programe će
zasvetleti, a na ekranu će se prikazati
opis i relevantni parametri.
l Da
pokrenete odabrani ciklus sa
prethodno
podešenim
parametrima,
pritisnite POČETAK/PAUZA.
Dugme ON/OFF
l Da uključite ili isključite uređaj, pritisnite
dugme ON/OFF.
Kada se uređaj ponovo uključi, prikazaće
se poslednji program koji je memorisao
prethodno podešene vrednosti.
l Ukoliko odabrani program treba izmeniti,
Na kraju ciklusa, obavezno isključite
uređaj putem dugmeta ON/OFF,
izvucite utikač i zavrnite slavinu za
vodu.
pritisnite „SET“ i okrenite „SMART RING“
do ikonice odabrane opcije; ponovo
pritisnite „SET“.
l Okrenite „SMART RING“ kako bi se
prikazali dostupni odabiri za podešenu
opciju. Da potvrdite, pritisnite „SET“, a
zatim POČETAK/PAUZA da započnete
ciklus ili ponovite radnju za druge opcije.
Prvo pokretanje
Podešavanje jezika
l Nakon povezivanja i uključivanja mašine,
okrenite "SMART RING" kako bi videli
dostupne jezike.
l Izaberite
željeni
jezik
okreganjem
"SMART RING" i potvrdite pritiskom
tastera "SET". Od tog trenutka ćete moći
da izaberete programe.
Promena izabranog jezika
Ukoliko želite da promenite podešavanje
jezika, potrebno je da pritisnete taster
"SET" na približno 5 sekundi. Poruka
dobrodošlice će se pojaviti na displeju i
okretanjem "SMART RING" ćete moći da
izaberete novi jezik.
U ovom procesu će sva sačuvana
podešavanja biti poništena.
Mogu se odabrati samo one opcije
koje su u skladu sa podešenim
programom.
Kako bi prekinuli izbor programa,
okrenite "SMART RING" na sektor za
programe i pritisnite "SET".
Kada je program u toku, ekran prikazuje
vreme
preostalo
do
završetka.
Okrenite „SMART RING“ kako bi se
prikazale sve informacije o ciklusu.
Dugme POČETAK/PAUZA
Zatvorite vrata mašine PRE nego što
pritisnete POČETAK/PAUZA.
14
l Pritisnite dugme da započnete podešeni
Da bi se sprečilo oštećenje tkanine,
nije moguće povećati temperaturu
iznad maksimalne vrednosti podešene
za svaki program.
ciklus.
Nakon pokretanja mašine za pranje
veša potrebno je sačekati nekoliko
sekundi pre nego što uređaj započne
program.
- CENTRIFUGA
opcijom
možete
smanjiti
maksimalnu brzinu centrifuge za odabrani
program, dok je potpuno ne isključite.
l Ovom
DUŽINA CIKLUSA
l Kada odaberete program displej će
automatski prikazati dužinu trajanja
ciklusa, koji može da varira u zavisnosti
od izabranih opcija.
l Ako na etiketi ne postoje nikakva
uputstva, možete da odaberete najveću
brzinu centrifuge koja je podešena za taj
program.
l Jednom kada se pokrene program bićete
stalno obaveštavani o trajanju odabranog
ciklusa.
Da bi se sprečilo oštećivanje tkanine,
nije moguće povećati brzinu iznad
maksimalne vrednosti podešene za
svaki program.
l Uređaj proračunava vreme do kraja
izabranog ciklusa na osnovu standardnog
punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje
vreme na osnovu njenog opterećenja.
l Možete
menjati brzinu centrifuge u
svakom trenutku, bez pritiska na dugme
PAUZA.
DODAVANJE
ILI
VAĐENJE
VEŠA
NAKON POČETKA PROGRAMA (PAUZA)
l Pritisnite POČETAK/PAUZA (na ekranu
će pisati PAUZA).
Preterana količina deterdženta može
proizvesti preveliku količinu pene.
Ukoliko uređaj detektuje preveliku
količinu pene, može preskočiti fazu
centrifuge
ili
produžiti
trajanje
programa i iskoristiti više vode.
Proverite da li je nivo vode u mašini
ispod vrata pre nego što ih otvorite, da
biste sprečili izlivanje.
l Nakon što dodate ili izvadite veš,
zatvorite vrata mašine i pritisnite
POČETAK/PAUZA (program će se
nastaviti od momenta kada je prekinut).
U mašinu je ugrađen specijalni
elektronski uređaj koji sprečava ciklus
centrifuge ukoliko je količina veša
neodgovarajuća. Ova opcija smanjuje
vibraciju i buku i produžava vek trajanja
mašine za pranje veša.
OTKAZIVANJE PODEŠENOG PROGRAMA
l Da otkažete program, pritisnite dugme
ON/OFF na oko 2 sekunde dok se ekran
ne isključi.
- ODLAGANJE POČETKA
Oblast OPCIJE
l Ovom opcijom možete odrediti vreme
početka ciklusa pranja.
Odaberite opcije pre nego što pritisnete
dugme POČETAK/PAUZA.
- TEMPERATURA
opcijom
možete
temperaturu ciklusa pranja.
l Ovom
l Odabirom odgovarajuće ikonice pritiskom
na dugme „SET“ možete podesiti
odlaganje od 1 sata do maksimalno 24
sata.
promeniti
l Potvrdite pritiskom na dugme „SET“.
15
l Pritisnite POČETAK/PAUZA da započnete
odbrojavanje na kraju kog će program
automatski početi.
l Pritisnite taster "SET" i okrenite "SMART
RING" na ikonicu za sušenje.
l Pritisnite "SET" taster i okretanjem
l Da otkažete odloženi početak, pritisnite
dugme ON/OFF na oko 2 sekunde dok
se ekran ne isključi.
"SMART RING" izaberite željeni nivo
osušenosti.
l Potvrdite ponovnim pritiskom na taster
- PARA
"SET".
l Ovom
l Pokrenite
opcijom određenim ciklusima
pranja možete dodati specijalni tretman
parom (v. tabelu programa).
l Funkcija
pare umanjuje
skraćuje vreme peglanja.
gužvanje
i
l Vlakna se regenerišu i osvežavaju, a svi
mirisi se otklanjaju iz veša.
l Odgovarajući tretman parom prilagođen
je svakom programu tako da garantuje
efikasnost pranja u zavisnosti od
materijala i boja.
Pokrenite funkciju vodene pare kao
odvojenog programa:
• Okrenite "SMART RING" direktno na
željenu ikonu izbora programa kako bi
počeli jedan od dostupnih tretmana
vodenom parom.
• Pritisnite "SET" taster i okretanjem
"SMART RING" izaberite željeni program
(vidi sekciju programa za detalje).
pritiskom
na
Na kraju programa pranja će se program
sušenja automatski pokrenuti.
U slučaju da program pranja nije
kompatibilan sa izabranim programom
sušenja, ova opcija neće biti aktivirana.
U slučaju da prekoračite dozvoljenu
količinu veša za sušenje naznačenu u
tabeli programa, veš će biti loše
osušen.
Samo sušenje:
l Okrenite "SMART RING" direktno na
odgovarajuću ikonicu, kako bi pokrenuli
jedan od programa sušenja.
l Pritisnite taster "SET" i okretanjem
"SMART RING" izaberite najprikladniji
praogram sušenja u zavisnosti od tkanine
(vidite odgovarajuće poglavlje za više
detalja).
l Pritisnite taster "SET" ponovo kako bi
• Potvrdi pritiskom "SET" tastera ponovo.
• Pokrenite
program
START/PAUZA.
program
START/PAUZA taster.
pritiskom
potvrdili i okrenite "SMART RING" na
željeni nivo sušenja (osim za program za
vunu).
l Potvrdite ponovnim pritiskom na taster
- IZBOR SUŠENJA
"SET".
Automatsko pranje/sušenje
l Izaberite program pranja prema tipu veša.
16
l Pokrenite
program
START/PAUZA taster.
pritiskom
na
PREKIDANJE PROGRAMA SUŠENJA
Podešavanje NAKON odabira jedne ili
više opcija
l Kako
bi prekinuli program sušenja,
pritisnite taster "SET" na približno 1
sekundu.
l Pritisnite „ZOOM“ da aktivirate funkciju.
l Izaberite novu opciju putem "SMART
l Prethodno podešene opcije automatski
RING" i
"SET".
potvrdite
pritiskom
Ekran prikazuje
ciklusu.
tastera
nove
informacije
o
će se prilagoditi novoj dužini trajanja
programa a opcije koje NISU u skladu
sa novom dužinom biće otkazane.
Prethodno
podešene
vrednosti
temperature i centrifuge neće se
prekoračiti kako bi se sačuvali materijali i
kako bi se ostvarili najbolji rezultati pranja
za kraće vreme.
UPOZORENJE:
Nakon prekida programa sušenja,
proces hlađenja će otpočeti i trajati
oko 10/20 minuta pre otvaranja vrata.
l Pritisnite POČETAK/PAUZA da započnete
pranje.
Kako
bi
obezbedili
pravilno
funkcionisanje mašine, savetujemo da
nikako ne prekidate proces sušenja osim
ako nije potpuno neophodno.
Dugme za
(Uvećaj)
funkciju
Funkcija „ZOOM“ može se aktivirati u
roku od 15 sekundi od početka ciklusa
pranja.
ZOOM
l Da otkažete funkciju, ponovo pritisnite
„ZOOM“ (prethodno podešene opcije
vratiće se na početno podešavanje).
l Aktiviranjem
funkcije „ZOOM“ putem
odgovarajućeg dugmeta, svaki materijal
se može oprati za manje od 59 minuta u
okviru programa koji uključuju tu funkciju
(v. tabelu programa) uz garanciju
efikasnosti pranja.
Funkcija „ZOOM“ može se aktivirati u
roku od 15 sekundi od početka ciklusa
pranja.
l Ekskluzivnim sistemom „Mix Power Jet+“
BLOKADA KONTROLA
deterdžent se ubrizgava i smesta aktivira
u jezgru materijala, što garantuje
dubinsko pranje.
l Istovremeno pritisnite dugmad „SET“ i
„ZOOM“ na 3 sekunde da zaključate
dugmad. Na taj način ćete izbeći
neželjene ili slučajne izmene.
Podešavanje PRE odabira jedne ili više
opcija
l Nakon odabira programa, pritisnite
„ZOOM“ da pokrenete funkciju. Ekran
prikazuje nove informacije o ciklusu.
l Zaključavanje dugmadi može se otkazati
jednostavnim pritiskom na dva dugmeta
za aktivaciju i isključivanjem uređaja.
l Opcije programa mogu se izmeniti samo
U slučaju nestanka struje tokom rada
mašine za pranje veša, specijalna
memorija će sačuvati podešavanja, a
kada se struja vrati, mašina će nastaviti
od momenta kada je njen rad prekinut.
u skladu sa novom dužinom trajanja
programa.
l Pritisnite POČETAK/PAUZA da započnete
pranje.
17
Tabela programa
1)
2)
(MAX.)
2
1
(pogledajte kontrolnu tablu)
PROGRAM
Standard*
Standard*
Standard*
(MAX.)
2
1
PAMUK
INTENZIVNO
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
90°
( )
PAMUK**
3)
4)
8
3,5
9
4
10
4,5
60°
( )
SINTETIKA 3)
I OBOJEN VEŠ 4)
4
2,5
4,5
2,5
5
3
40°
( )
2
2
2
2
2
2
40°
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
ISPIRANJE
-
-
-
-
-
-
-
ISPUŠTANJE
I CENTRIFUGA
-
-
-
-
-
-
-
VODENA PARA
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
5
-
6
-
6
-
-
4
-
4,5
-
5
-
-
1
-
1
-
1
-
-
VUNA
DELIKATNI
VISOKA
TEMPERATURA
NIŽA
TEMPERATURA
SUŠENJE VUNE
3)
Pozicija koji morate da izaberete kako bi pokrenuli bežičnu kontrolu putem aplikacije
(Wi-Fi).
18
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće
napomene:
Prethodno uklanjanje mrlja može se
izvesti i u mašini za veš.Stavite
izbeljivač u posudu za tečni
deterdžent, postavljenu u odeljak "2"
u posudi za deterdžent, i podesite
odvojen program za ISPIRANJE.
Kada se ova faza završi, isključite
aparat, dodajte ostatak veša i
nastavite sa normalnim pranjem na
željenom programu.
1) Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi
od modela koji se koristi (vidite kontrolnu
tablu mašine).
2) Kada je program izabran, na ekranu su
prikazane prepuoručene temperature i
brzina centrifuge koje mogu biti
izmenjene (kako je dozvoljeno), izborom
opcije TEMPERATURA putem "SET"
dugmeta. Temperaturu nije moguće
povisiti iznad maksimalne dozvoljene za
svaki program.
INFORMACIJE LABORATORIJSKIH
ISPITIVANJA (Ref. EN 50229 standardi)
Pranje
Koristite program ** sa maksimalnim
stepenom
zaprljanosti,
maksimalnim
brojem obrtaja i temperature od 60°C.
Ovaj program se preporučuje i za test sa
nižom temperaturom.
3) Dostupna funkcija vodene pare.
Sušenje
Prvo sušenje sa A kg (punjenje sadrži:
jastučnice i peškire) izaberite VISOKA
TEMPERATURA na nivo SUVO ZA
ORMAR.
4) Programi za automatsko sušenje.
*
Podrazumevani program (bez "ZOOM"
opcije).
Drugo sušenje sa B kg (punjenje sadrži:
posteljine i peškire) izaberite VISOKA
TEMPERATURA na nivo SUVO ZA
ORMAR.
( ) Funkcija
predpranja
je
dostupna
isključivo izborom programa putem
aplikacije.
(Samo za modele za posudom za
tečni deterdžent)
Pre pranja potrebno je sa odeće ukloniti
tvrdokorne mrlje. Mrlje Vam savetujemo
da uklonite tečnim izbeljivačem.
19
Kapacitet
(pranje)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
8
5
3
9
6
3
10
6
4
Izbor programa
Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao
i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za
veš ima posebne programe kako bi
zadovoljila sve Vaše potrebe pranja
(pogledajte tabelu).
ISPIRANJE
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću
srednje jačine centrifuge (koja može
biti smanjena ili isključena pomoću
odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za
ispiranje bilo kojih vrsta tkanina , a idealan
je za ispiranje odeće nakon ručnog pranja.
PAMUK INTENZIVNO
Program osmišljen kako bi Vam omogućio
najbolje rezultate pranja. Poslednja centrifuga
sa maksimalnim brzinom
omogućava
efikasnije uklanjanje mrlja sa odeće.
ISPUŠTANJE I CENTRIFUGA
Ovaj program izpušta vodu i centrifugira
veš. Moguće je ukinuti ili smanjiti brzinu
centrifuge opcijom CENTRIFUGA putem
"SET" dugmeta.
PAMUK
Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno
zaprljanog pamučnog veša i to je najefikasniji
program u pogledu kombinovanja potrošnje
energije i vode za pranje.
VODENA PARA
Ovaj program Vam omogućava da
izaberete između tri različita intenziteta
tretmana vodenom parom koji su prikladni
za suvu ili mokru odeću, prema vrsti
tkanine:
SINTETIKA I OBOJEN VEŠ
Ovaj program omogućava da pereta odeću
razsličitog sastava I boja zajedno.
Centrifuga I nivo vode su optimizovani I
tokom poranja I tokom ispiranja. Precizan
broj obrtaja smanjuje stepen izgužvanosti
veša. Zahvaljujući "Mix Power Jet +"
tehnologiji, kompletna optimizacija pranja je
moguća.
- PAMUK
Program se preporučuje za pamučnu
odeću. U slučaju vlažne odeće posle
pranja, ispraviće nastale nabore, ako je
suva odeća, pomaže da se napravi idealan
stepen vlažnosti za lako peglanje. Vreme
trajanja programa – srednja dužina trajanja.
- SINTETIKA
Ovaj program je pogodan za sintetiku I
različite izmiksovane vrste odeće U slušaju
vlažne odeće (posle pranja),ispraviće
nabore na odeći nastale od centrifuge, u
slušaju suve odeće pomaže da se napravi
idealan stepen vlažnosti za lako peglanje.
Vreme trajanja – srednja dužina trajanja.
UPOZORENJE:
Nove obojene stvari uvek treba prvi
put oprati odvojeno.
Nikada ne mešajte veš NEPOSTOJANIH
BOJA.
VUNA
Ovaj program je osmišljen za pranje tkanina
od vune koje su pogodne za pranje u veš
mašini, ali i za ručno pranje.
DELIKATNI
Ovaj program veoma nežno okreće bubanj i
posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi
sa visokim nivoom vode, kako bi se
obezbedila najbolja efikasnost pranja.
20
- OSVEŽAVANJE
Zahvaljujući
Steam
funkciji,
ciklus
omogućava da se odeća osveži I ispravi
posle korišćenja. Program koristi paru od
starta pa do kraja faze kada uklanja višak
vlage iz odeće I omogućava momentalno
korišćenje. Ciklus je pogodan za suvu
odeću.
Program je pogodan za maksimalno 1,5 kg
veša.
SUŠENJE
UPOZORENJE:
Dispenzeri se koriste za koncentrovane
praškaste
deterdžente
i
tečne
deterdžente moraju biti uklonjeni iz
bubnja pre početka programa sušenja
u mašini za sušenje.
SUŠENJE VUNE
Niska temepratura program sušenja je
idelan ya sušenje vunene odeće sa
maksimalnom
zaštitom
I
mekoćom,
smanjujući habanje odeće. Preporučujemo
da veš okrenete na unutrašnjost pre
sušenja.Vreme sušenja yavisi od količine
odeće I brzine centrifuge koju ste izabarali
prilikom pranja.Ciklus je pogodan za
maksimalno 1 kg (3 džempera).
Bubanj menja smer u toku ciklusa sušenja
kako se veš ne bi umrsio. Hladan vazduh
se koristi tokom poslednjih 10/20 minuta
ciklusa kako bi se gužvanje smanjilo na
minimum.
VISOKA TEMPERATURA
Za sušenje pamuka i veša od lana uvek
preporučujemo najvišu temperaturu sušenja
(uvek pre sušenja pogledajte etiketu na
odeći).
Ovaj ciklus sušenja odeće od vune je
odobrila "The Woolmark Company"
shodmo standardima I instrukcijama
koja ova kompanija zahteva.
Woolmark robna marka je zaštićena
robna marka.
Woolmark simbol je oznaka sertifikata
u mnogim zemljama. M1715
NIŽA TEMPERATURA
Za sušenje sintetike preporučuje se najniža
temperatura, kao i za veš mešovitih vlakana
(uvek pre sušenja pogledajte etiketu na
odeći).
Wi-Fi
Pozicija koji morate da izaberete kako bi
pokrenuli bežičnu kontrolu putem aplikacije
(Wi-Fi).
U tom slučaju, pokretanje pranja mora biti
izvršeno putem komandi aplikacije.
21
l Sušite samo prethodno centrifugiran veš.
9. CIKLUS SUŠENJA VEŠA
l Date indikacije su opšte, s toga je
potrebno malo prakse kako biste postigli
najbolje rezultate sušenja.
l Preporučujemo Vam da postavite kraće
vreme sušenja od nazanačenog, kako
biste kroz praksu utvrdili nivo potrebne
suvoće veša.
l Preporučujemo Vam da ne sušite tkanine
koje se lako cepaju, kao što su tepisi ili
haljine sa resama, kako ne bi zapušile
ventilacione odvode.
l Preporučujemo Vam da veš sortirate na
sledeći način:
Kako da ispravno osušite veš
l Otvorite vrata.
l Napunite mašinu za pranje i sušenje
vešom, ali vodite računa da količina veša
za sušenje ne prelazi njen maksimalan
kapacitet koji je naveden u tabeli
programa. U slučaju da ima previše veša
(npr. čaršava) ili veša koji upija mnogo
vode (peškiri ili džins), preporučljivo je da
smanjte količinu veša unutar bubnja.
l Zatvorite vrata.
l Izaberite najprikladniji program za Vaše
- Simboli za sušenje odeće koje ćete
videti na etiketama na odeći
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje.
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje na visokim teperaturama.
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje na nižim temperaturama.
NIPOŠTO NE sušiti u mašini za
pranje/sušenje.
Ako se na odeći ne nalazi etiketa,
odeća nije pogodna za sušenje u
mašini za pranje/sušenje.
- Po veličini i debljini
Uvek kada je kapacitet punjenja za
pranje veći od kapaciteta sušenja,
odvojite odeću po debljini (npr. peškire
od donjeg veša).
- Po vrsti tkanine
Pamuk/lan: peškiri, posteljine od lana,
stoljnjaci, salvete...
Sintetika: bluze, košulje, kombinezoni
itd napravljeni od sintetike ili poliamida,
kao i pamuk i sintetičke mešavine.
22
tkanine (VISOKA TEMPERATURA, NIŽA
TEMPERATURA, SUŠENJE VUNE).
l Selektujte stepen osušenosti koji želite:
EKSTRA SUVO
(pogodan za peškire, bade mantile).
SUVO ZA PEGLANJE
(ostavlja veš I odeću
peglanje).
spremnu
za
SUVO ZA ORMAR
(za odlaganje odeće bez daljeg peglanja).
VREMENSKI PROGRAMI SUŠENJA
- 120 MINUTA
- 90 MINUTA
- 60 MINUTA
- 30 MINUTA
Za program sa vunom je jedimo
moguće koristiti stepen osusšenosti
koji je fabrički podešen.
l Mašina za pranje i sušenje će izračunati
potrebno vreme za sušenje u skladu sa
količinom veša u bubnju i izabranog
programa za sušenje.
l Proverite da li je voda puštena i da li je
crevo ispravno postavljeno.
Za ispravno funkcionisanje mašine,
poželjno je da ne prekidate fazu sušenja,
osim ako je to zaista neophodno.
UPOZORENJE:
Ne sušite odeču sa specijalnim
obaveštenjima I odeću od vrlo
delikatnih materijala. Preporučujemo
da uvek stavite malo manje odeće od
maksimuma kako bi izbegli gužvanje.
AUTOMATSKO PRANJE/SUŠENJE
Ako
kojim
slučajem
pređete
maksimalan kapacitet punjenja za
sušenje veša naveden u tabeli
programa, veš neće biti osušen kako
treba i ostaće vlažan.
l Pritisnite START/PAUZA dugme I na
displeju će se pokazati preostalo vreme
ciklusa.
Mašina će izračunati vreme do kraja
izabranog programa na osnovu
standardne količine veša unutar
bubnja. Tokom ciklusa mašina će
korigovati vreme u odosu na veličinu
veša i sastav punjenja.
Tokom faze sušenja bubanj će ubrzati
okretanje
kako
bi
optimizovao
efikasnost sušenja.
Ukoliko želite da se program sušenja
automatski
pokrene
nakon
pranja,
jednostavno pritisnite taster "SET" na
željenom programu pranja, podesite željni
nivo osušenosti putem "SMART RING" na
pozicji za sušenje i pokrenite ciklus. Na
kraju protrama pranja, podešeni ciklus
sušenja će se automatski pokrenuti
(pogledajte poglavlje "IZBOR SUŠENJA").
23
10. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u
vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se
najčešće javljaju.
IZVEŠTAJ O GREŠCI
l Display modela: greška je prikazana brojem kome prethodi slovo “E” (primer: Error
2 = E2)
l Modeli bez display-a: greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta
kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne –
pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd…)
Prikaz Error (greške)
E2 (sa display-em)
2 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E3 (sa display-em)
3 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E4 (sa display-em)
4 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E7 (sa display-em)
7 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
Neka druga šifra (kod)
Mogući uzroci i praktična rešenja
Mašina se ne puni vodom.
Proverite da li ventil za dovod vode otvoren..
Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnječeno.
Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalciju).
Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane
mašine za pranje veša i proverite da li je “anti-peščani” filter čist i nije
blokiran.
Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.
Proverite da filter nije zapušen.
Proverite da odvodno crevo nije savijeno, ngnječeno ili prelomljeno.
Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokiran i da voda
nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oticanje vode iz sudopere.
Ima previše pene i/ili vode.
Proverite da nije stavljeno previše deterdženta ili da, možda, taj
proizvod nije namenjen za vaš uređaj.
Problem sa vratima aparata.
Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar
mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata.
Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine
iz utičnice i napajanja , sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.
Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut.
Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi
kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.
24
OSTALE NEPRAVILNOSTI
Problem
Veš mašina
Ne radi/startuje
Voda curi na pod
pored veš mašine
Veš mašina ne obrće
bubanj, nema
centrifuge
Snažne vibracije/
buka se čuje tokom
rada centrifuge
Mogući uzroci i praktična rešenja
Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.
Proverite da li ste uključili aparat.
Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim
drugim uređajem ili, na primer, lampom.
Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.
Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme
“Start”.
Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.
Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne
cevi; u ovom slučaju , zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.
Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.
Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:
• Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.
• Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.
• Isključite centrifugu, kako bi zaštitili mašinu.
Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš,
ponovo je napunite i pokrenite program.
Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte
nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavlje
Error 3 (greška 3).
Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije
uključena.
Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.
Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.
Veš mašina nije sasvim nivelisana: ako je neophodno, podesite
nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.
Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci
umetnute cevi za zaštitu.
Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubnju (kovanice, šnale
za kosu, dugmići, itd…).
Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane lektričnim ili
mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili
propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu
prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga
što se nisu pratilae instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može
biti naplaćena.
25
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave:
Garancija
Proizvod je pod garancijom u skladu sa
uslovima koji su navedeni u garantnom
listu i uputstvu za upotrebu, koji se
dobija uz aparat. Garantni list mora biti
ispravno popunjen i sačuvan, kako bi
mogli da ga pokažete ovlašćenom
servis, u slučaju potrebe.
- mutna voda od ispiranja: ova pojava
povezana je s ekološkim deterdžentom i
nema negativni uticaj na delotvornost
ispiranja,
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine,
- pena u vodi nakon poslednjeg
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pena: to se često događa zbog
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
pomoći za uklanjanje ove pojave.
Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je
došlo do kvara, odmah kontaktirajte
ovlašćeni servis.
Preporučuje se da uvek koristite originalne
rezervne delove, koji su dostupni kod
ovlašćenog servisa.
Stavljanjem
oznake na ovaj proizvod,
izjavljujemo, pod punom odgovornošću,
da je ovaj proizvod u saglasnosti
sa svim
evropskim normama o
bezbednosti, zdravlju i svim zahtevima za
zaštitu životne sredine, navedenih u
zakonodavstvu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štampane greške u knjižici koju
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
menjanja njihovih važnih karakteristika.
26
WIRELESS PARAMETRI
Specifikacija
(Wi-Fi)
Parametri
Specifikacija
(Bluetooth)
Bežični Standard
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Opseg frekvencije
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
Najviša snaga prenosa
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
802.11g = 1024 bytes,
Najmanja osetljivost
primanja
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
Sa ovim navodom
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Candy Hoover Group Srl, deklariše da je ovaj aparat
i slaže se sa svim osnovnim zahtevima Direktive 2014/53/EU.
označen sa
Kako bi dobili deklaraciju o saglasnosti, molimo kontaktirajte proizvođača na:
www.candy-group.com
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising