Candy | GVSW 586TWHC-S | Candy GVSW 586TWHC-S Lietotāja rokasgrāmata

Candy GVSW 586TWHC-S Lietotāja rokasgrāmata
Ekspluatācijas instrukcijas
GVSW 2D MPS
2
APSVEICAM!
Iegādājoties šo Candy veļas mazgājamo mašīnu, Jūs
izlēmāt neielaisties kompromisā: Jūs izvēlējāties
vislabāko.
Jūs
varat
reģistrēt
savu
produktu
www.registercandy.com
lai
iegūtu
ātrāku
piekļuvi papildu pakalpojumiem, kuri ir rezervēti tikai
un vienīgi mūsu visvairāk pastāvīgajiem klientiem.
Firma Candy priecājas piedāvāt Jums šo veļas
mazgājamo mašīnu, kas ir daudzu gadu zinātniski
pētniecisko darbu pieredzes auglis, kura gūta tiešā
saskarsmē ar patērētājiem.
Jūs esat izvēlējies kvalitāti, ilgderīgumu un plašas s
iespējas, ko Jums nodrošina šī veļas mazgājamā mašīna.
Turklāt, Candy piedāvā Jums plašu mājsaimniecības
elektroierīču sortimentu: veļas mazgājamās mašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas
ar veļas žāvētāju, virtuves plītis, mikroviļņu krāsnis,
cepeškrāsnis,
sildvirsmas,
ledusskapjus
un
saldētājkameras.
Pieprasiet mazumtirgotājiem pilnīgu Candy firmas
izstrādājumu katalogu.
Lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar brīdinājumiem, kas
iekļauti šajā instrukcijā, jo tajā iekļauti svarīgi
norādījumi par drošību, uzstādīšanu, lietošanu un
apkalpošanu, kā arī daži lietderīgi padomi par
vispiemērotāko veļas mazgājamās mašīnas lietošanu.
Saglabājiet šo pamācību drošā vietā, lai vēlāk varētu
izmantot tajā iekļauto informāciju iespējamām
konsultācijām.
Sazinoties ar firmu Candy vai tās tehniskās
apkalpošanas speciālistiem, vienmēr uzrādīt modeļa
numuru un G numuru (ja tāds ir). Praktiski atsaukties uz
visu, kas norādīts uz plāksnītes.
Katrs produkts tiek identificēts ar unikālu 16rakstzīmju kodu, sauktu arī par "sērijas
numurs ", tas ir drukāts uz uzlīmes, kas piestiprināta
ierīcei (lūkas apgabals), vai tas ir dokumentu aploksnē . Šis kods ir sava veida īpaša
ID karte, kuru jums būs nepieciešams reģistrēt un, ja jums ir nepieciešams sazināties ar
Candy Klientu apkalpošanas centru.
3
SATURA RĀDĪTĀJS
Ievads
2
1. Vispārēja informācija par ekspluatāciju un drošības pasākumi
4
2. Uzstādīšana
7
3. Praktiski padomi
10
4. Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un apkope
11
5. Lietošanas instrukcija
13
6. Vadības komandu un programmu apraksts
22
7. Žāvēšanas cikls
27
8. Iespējamās kļūmes
30
4
1. NODAĻA
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR EKSPLUATĀCIJU
Pēc piegādes pārbaudīt, vai kopā ar veļas mazgājamo mašīnu
piegādātas:
A) EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS
B) TEHNISKĀS APKALPOŠANAS DIENESTU ADRESES
C) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
D) AIZBĀZNIS
E) IZVADES CAURULES IZLOCĪJUMS
F) MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA VAI ŠĶIDRĀ BALINĀTĀJA
NODALĪJUMS (KONTEINERS)
UZGLABĀT TOS DROŠĀ VIETĀ
Pārbaudīt, vai veļas mazgājamā mašīna nav bojāta transportēšanas
laikā. Ja atklāti bojājumi, tad vērsties tuvākajā Candy tehniskās
apkalpošanas centrā.
GARANTIJA
Veļas mazgājamā mašīna tiek piegādāta kopā ar garantijas
sertifikātu, kas ļauj Jums izmantot Tehniskās apkalpošanas dienesta
pakalpojumus bez maksas, izņemot gadījumus, kas attiecas uz
samaksu par izsaukumu viena gada laikā kopš pirkuma izdarīšanas
dienas.
5
DROŠĪBAS PASĀKUMI
UZMANĪBU! VEICOT JEBKURUS VEĻAS MAZGĀJAMĀS
MAŠĪNAS TĪRĪŠANAS UN TEHNISKĀS APKALPOŠANAS
DARBUS:

Izvilkt veļas mazgājamās mašīnas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Aizgriezt ūdens padeves krānu.

Visas Candy iekārtas tiek aprīkotas ar iezemētiem strāvas
barošanas vadiem. Pārliecināties, ka elektrotīklam ir iezemēts
vads. Ja tas tā nav, tad sazināties ar kvalificētu elektriķi.
Zīme
norāda, ka iekārta atbilst 2006/95/EK un 2004/108/EK
2009/125/EC (ErP); 2011/65/EU (RoHS) direktīvām, kā arī to
sekojošo modifikāciju un papildinājumu, prasībām.

Nepieskarties iekārtai ar mitrām rokām vai pēdām.

Nestrādāt ar veļas mazgājamo mašīnu, ja ir basas kājas.

Nelietot pagarinātājus mitrās telpās (vannas istaba vai duša).
UZMANĪBU! MAZGĀŠANAS CIKLA LAIKĀ ŪDENS
TEMPERATŪRA VAR SASNIEGT 90ºC.

Pirms veļas mazgājamās mašīnas durtiņu
pārliecināties, vai rotējošajā cilindrā nav ūdens.

Nelietot adapterus vai daudzu izeju kontaktligzdas.

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus(līdz 8 gadu
vecumam), kam ir ierobežotas fiziskās un mentālās spējas, vai arī
cilvēki, kam nav pietiekamas pieredzes un zināšanu, ja tās
nepieskata cilvēki, kuri sniedz nepieciešamās instrukcijas šīs
veļas mazgājamās mašīnas lietošanai un atbild par drošību.
atvēršanas
Lai bērni nevarētu spēlēties ar iekārtu, viņi ir rūpīgi jāpieskata.

Nevilkt barošanas vadu vai pašu veļas mazgājamo mašīnu, lai to
atslēgtu no elektrotīkla.

Neatstāt iekārtu pakļautu atmosfēras apstākļu (lietus, saule u.tml.)
iedarbībai.

Transportēšanas laikā neatbalstīt veļas mazgājamās mašīnas
durtiņas pret ratiņiem.
6
Svarīgi!
Ja iekārta tiek uzstādīta uz grīdas, kas noklāta ar paklāju vai
plūksnainu segumu, tad nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai
šķiedras neaizsprostotu apakšdaļā esošās ventilācijas atveres.

Pacelt iekārtu divatā, kā parādīts attēlā.

Kļūmes vai nepareizas darbības gadījumā izslēgt veļas
mazgājamo mašīnu, aizvērt ūdens padeves krānu un nelietot veļas
mazgājamo mašīnu. Lai veiktu jebkādu labošanu, sazināties ar
Candy tehniskās apkalpošanas centru un pieprasīt izmantot
remontam oriģinālās rezerves daļas.
Šo noteikumu neievērošana var apdraudēt veļas mazgājamās
mašīnas drošību.

Ja bojāts barošanas kabelis, tad nomainīt to pret specifisku kabeli,
kas pieejams tehniskās nodrošināšanas dienestā.
7
2. NODAĻA
UZSTĀDĪŠANA
Novietot iekārtu tās pastāvīgās atrašanās vietas tuvumā pēc tam, kad
tā atbrīvota no paliktņa un iepakojuma.
Nogriezt apskavas, kas notur šļūteni. Rīkoties piesardzīgi, lai
nesabojātu šļūteni un elektriskās strāvas vadu.
No aizmugurējās sieniņas izskrūvēt 2 vai 4 skrūves A un izņemt 2 vai
4 nosprostojošos ieliktņus B.
Aizbāzt 2 vai 4 atveres ar īpašajiem ieliktņiem, kurus Jūs atradīsiet
polietilēna maisiņā kopā ar instrukciju.
Ja veļas mašīna ir iebūvēta, pēc šļūteņu siksnas noņemšanas ,
atskrūvēt 3 vai 4 skrūves (A) un un noņemiet blīves 3 vai 4 (B).
UZMANĪBU! IEPAKOJUMS
NESPĒLĒTOS BĒRNI.
JĀAIZVĀC,
LAI
AR
TO
Novietojiet polionda loksnes mašīnas apakšā kā parādīts 2. attēlā
(atkarībā no modeļa, jāapsver variants A, B vai C).
Pievienot iekārtas uzpildīšanas šļūteni ūdens krānam.
Iekārta ir jāpievieno ūdensvadam, izmantojot jaunus šļūtenes
komplektus. Vecās šļūtenes atkārtoti izmantot nedrīkst.
UZMANĪBU! NEATVĒRT ŪDENSVADA KRĀNU.
Piebīdiet iekārtu sienas tuvumā, pievēršot uzmanību tam, lai šļūtene
netiktu pārlocīta vai saspiesta. Nostiprināt izvades šļūteni pie
izlietnes malas, vai, vislabāk, pie kanalizācijas caurules, kuras
minimālais augstums virs grīdas ir 50 cm, bet diametrs ir lielāks kā
izvades šļūtenei.
Nepieciešamības gadījumā izmantot piegādāto plastmasas ierīci
izvades šļūtenes fiksēšanai.
8
HIDRAULISKIE SAVIENOJUMI
Savienojiet ūdens cauruli ar krānu, tikai izmantojot novadcaurulīti
kas ir veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā (3. attēls).
NEATVERIET JAUCĒJKRĀNU.
Daži modeļi ietver vienu vai vairākas no šādām funkcijām:
KARSTĀ UN AUKSTĀ ŪDENS (4. Att.): savienojuma ar
ūdensvadu iestatījumi lielākam enerģijas ietaupījumam.
Pievienojiet pelēko šļūteni aukstā ūdens krānam un sarkano šļūteni
karstā ūdens krānam. Mašīnu var pieslēgt arī tikai aukstā ūdens
krānam: šajā gadījumā dažas programmas var sākties dažas minūtes
vēlāk.
AQUASTOP (5. Att.):
Tā ir ierīce, kas atrodas uz ūdens padeves šļūtenes, kas aptur ūdens
plūsmu ja šļūtene ir nolietojusies vai saplīsusi. Šajā gadījumā logā
parādīsies sarkana atzīme „A” un šļūtene ir jānomaina.Atskrūvējiet
uzgriezni, un nospiediet vienvirziena aizslēgu „B”
AQUAPROTECT – PEVADCAURULE AR AIZSARGU (6.Att.)
Ja notiks ūdens noplūde no pievadšļūtenes „A”, caurspīdīgais
ierobežojošais apvalks „B” noturēs ūdeni, lai atļautu pabeigt
mazgāšanas ciklu. Ciklam beidzoties, sazinieties ar klientu servisa
centru, lai nomainītu pievadšļūteni
Piebīdiet iekārtu sienas tuvumā, pievēršot uzmanību tam, lai šļūtene
netiktu pārlocīta vai saspiesta. Nostiprināt izvades šļūteni pie
izlietnes malas, vai, vislabāk, pie kanalizācijas caurules, kuras
minimālais augstums virs grīdas ir 50 cm, bet diametrs ir lielāks kā
izvades šļūtenei
Nepieciešamības gadījumā izmantot piegādāto plastmasas ierīci
izvades šļūtenes fiksēšanai.
Izmantot 4 kājiņas, lai nolīmeņotu iekārtu:
a) Pagriezt uzgriezni pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atbrīvotu
kājiņas regulējošo skrūvi.
b) Pagriezt kājiņu, lai paceltu vai nolaistu iekārtu tiktāl, kamēr tā
stingri balstās uz grīdas.
c) Nobloķēt kājiņu, pagriežot uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam līdz galam.
9
Nodrošināt, lai programmu regulators atrastos izslēgtā stāvoklī un
durtiņas būtu aizvērtas.
Iespraust iekārtas kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
UZMANĪBU: ja nepieciešams nomainīt strāvas kabeli, tad pievienot
to saskaņā ar šādām vadu krāsām/kodiem:
ZILS
- NEITRĀLS (N)
BRŪNS
- STRĀVAS VADS (L)
DZELTENS/ZAĻŠ - IEZEMĒJUMS ( )
Pēc uzstādīšanas iekārta jānovieto tā, lai būtu pieejama kontaktdakša.
NODALĪJUMS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM
Mazgāšanas līdzekļu nodalījums ir sadalīts 3 daļās:
– pirmais, kas marķēts ar "1", ir paredzēts iepriekšējai mazgāšanai un
"Ātrajai mazgāšanai";
– nodalījums " " ir paredzēts īpašām piedevām – mīkstinātājiem,
aromātiskajām vielām, zilinātājam, stērķelei u.tml.
– otrais, kas marķēts ar "2" ir paredzēts galvenajai mazgāšanai
paredzētajiem līdzekļiem.
Ja mazgāšanai tiek izmantots šķidrais mazgāšanas līdzeklis, tad 2.
nodalījumā jāievieto kopā ar veļas mazgājamo mašīnu piegādātā vanniņa.
Šī vanniņa jāievieto mazgāšanas līdzekļu 2. nodalījumā arī tad, ja Jūs
vēlaties izmantot veļas skalošanas vai balināšanas programmu.
UZMANĪBU! ATCERIETIES, KA DAŽUS MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻUS IR GRŪTI IZSKALOT. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS
IESAKĀM ROTĒJOŠĀ CILINDRA IEKŠPUSĒ IEVIETOT ĪPAŠU
KONTEINERU (PĀRDOD KOPĀ AR MAZGĀŠANAS LĪDZEKLI),
KURĀ IEBĒRTS PULVERIS.
PIEZĪME: NODALĪJUMĀ " " DRĪKST IELIET TIKAI ŠĶIDRUS
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS. VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
AUTOMĀTISKI
PIEVIENO
ŠOS
LĪDZEKĻUS
PĒDĒJĀ
SKALOŠANAS REIZĒ VISĀS MAZGĀŠANAS PROGRAMMĀS.
10
3. NODAĻA
PRAKTISKI PADOMI
UZMANĪBU:
Ja Jūs vēlaties mazgāt smagas grīdsegas, gultas pārvalkus un citas smagas
lietas, tad ieteicams izslēgt izgriešanas fāzi.
Vilnas izstrādājumiem, kurus drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā,
jābūt marķējumam "Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā".
UZMANĪBU:
Šķirojot priekšmetus nodrošināt, lai:
– veļas mazgājamajā mašīnā nenonāktu nekādi metāla priekšmeti
(piemēram, saspraudes, kniepadatas, monētas u.tml.);
– tiktu aizpogātas pogas, aizvilkti rāvējslēdzēji un saāķēti āķi, sasietas
garas jostas un garas halātu malas;
– tiktu noņemti aizkaru stiprinājumi;
– tiktu pievērsta uzmanība apģērba gabalu marķējumiem;
– veļas šķirošanas laikā tiktu notīrīti jebkādi grūti tīrāmi traipi
izmantojot īpašus traipu tīrāmos līdzekļus.
KĀ PĒC IESPĒJAS EKONOMISKĀK LIETOT IERĪCI
KĀPĒC
VEĻAS
MAZGĀJAMAJĀ
MAŠĪNĀ
IEVIETOT
MAKSIMĀLO VEĻAS SVARU
Ja veļas mazgājamajā mašīnā tiks ievietots maksimālais veļas svars, Jūs
visefektīvāk ietaupīsiet veļas pulveri, elektroenerģiju un ūdeni.
Ietaupiet 50% enerģijas mazgājot maksimālo veļas mazgājamajā mašīnā
ievietotās veļas daudzumu, jo mazgājot tikai pusi no šī daudzuma, Jūs
patērēsiet 2 reizes vairāk enerģijas.
VAI NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ MAZGĀŠANA?
Tikai ļoti netīrai veļai!
Jūs ietaupīsiet veļas pulveri, laiku, ūdeni un no 5 līdz 15%
elektroenerģijas, ja NELIETOSIET iepriekšējās mazgāšanas programmu
tikai mazliet netīrai vai ne pārāk netīrai veļai.
VAI MAZGĀŠANAI NEPIECIEŠAMA ĻOTI AUGSTA
TEMPERATŪRA?
Lai nevajadzētu pielietot programmu mazgāšanai augstā temperatūrā,
pirms mazgāšanas iepriekš apstrādāt traipus izmantojot traipu tīrīšanas
līdzekļus vai izmērcēt izžuvušus traipus ūdenī.
Izmantojot programmu mazgāšanai 60ºC temperatūrā var ietaupīt līdz pat
50% elektroenerģijas.
Sekojošais teksts ir ātra rokasgrāmata ar padomiem un ieteikumi par mazgāšanas līdzekļu
izmantošanu dažādas temperatūras. Jebkurā gadījumā, vienmēr lasiet instrukcijas par
mazgāšanas līdzekļa pareizu lietošana un devām
11
Mazgājot ļoti netīrus baltus audumus, mēs iesakām izmantot kokvilnas
programmas 60 ° C vai augstāka un lietot normālu veļas pulveri (lieljaudas) kas satur
balinātājus, kuri vidējās / augstās temperatūrās sasniedz lieliskus rezultātus.
Mazgājot starp 40 ° C un 60 ° C , mazgāšanas līdzekļa tipam ir jābūt piemērotam
auduma veidam un netīrības līmenim. Parastie pulveri ir piemēroti "baltu" vai
krāsnoturīgu audumu ar augstu netīrības pakāpi mazgāšanai, bet šķidrie mazgāšanas
līdzekļi vai "krāsu aizsargājošie "pulveri ir piemēroti krāsainu audumu ar nelielu
netīrumu daudzumu mazgāšanai.
Mazgāšanai temperatūrā zem 40 ° C, mēs iesakām izmantot šķidros mazgāšanas
līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kas īpaši apzīmēti kā piemēroti mazgāšanai zemā
temperatūrā.
Vilnas vai zīda mazgāšanai, izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas īpaši izstrādāti
šiem audumiem.
4. NODAĻA
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Lai notīrītu iekārtas ārpusi, nelietot abrazīvas vielas, spirtus un/vai
šķīdinātājus. Lai notīrītu virsmas, lietot mitru salveti.
Veļas mazgājamajai mašīnai nepieciešama tikai neliela kopšana:
 Mazgāšanas līdzekļu konteinera nodalījumu tīrīšana.
 Filtra tīrīšana.
 Tā jānotīra, ja tiek pārvietota vai ilgstoši nav lietota.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU KONTEINERA TĪRĪŠANA
Ieteicams laiku pa laikam iztīrīt mazgāšanas līdzekļa, balinātāja un veļas
mīkstinātāja nodalījumu.
Lai to izdarītu, nodalījumi no konteinera jāizņem uzmanīgi pavelkot.
Izskalot konteineru un nodalījumus zem ūdens strūklas.
Pēc tam visu atkal novietot savās vietās.
12
FILTRA TĪRĪŠANA
Veļas mazgājamajā mašīnā ir uzstādīts īpašs filtrs, kas aiztur lielus
svešķermeņus, kuri varētu iesprūst noliešanas šļūtenē (monētas, pogas
u.tml.). Tāpēc tos iespējams izņemt.
Lai to izdarītu, jārīkojas šādi:
 Atvērt vāku.
 Tikai dažiem modeļiem:
Izvilt gofrēto šļūteni, izņemt korķi un izliet ūdeni kādā traukā.
 Pirms filtra izņemšanas tā tuvumā noklāt dvieli, lai varētu saslaucīt tos
nelielos ūdens atlikumus, kas varētu būt palikuši sūknī.
 Pagriezt filtru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, kamēr tas
ieņem vertikālu stāvokli.
 Filtru izņemt un iztīrīt.
 Pēc iztīrīšanas apskatīt to un atlikt atpakaļ savā vietā, veicot
augstākminētās darbības atpakaļejošā secībā.
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PĀRVIETOŠANA, VAI ARĪ, JA
TĀ NETIEK ILGSTOŠI LIETOTA
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek pārvietota vai atstāta uz ilgstošu laiku
neapkurinātās telpās, no iekārtas un iztukšošanas šļūtenes jāizlej viss
atlikušais ūdens.
Pirms tam jāizvelk kontaktdakša no kontaktligzdas, iztukšošanas šļūtene
jāatbrīvo no stiprinājumiem, jānolaiž grīdas līmenī un no tās jāiztukšo viss
ūdens.
Kad iekārta ir atbrīvota no atlikušā ūdens, nostiprināt izliešanas šļūteni ar
fiksatoriem.
Kad šie darbi ir pabeigti, izpildīt šo pašu operāciju atpakaļejošā secībā.
5. NODAĻA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Programmu izvēle
 Ieslēdziet veļas mašīnu un izvēlieties vajadzīgo programmu.
 Ja nepieciešams pielāgojiet mazgāšanas temperatūru, un nospiediet vajadzīgo "opciju"
pogas.
 Nospiediet pogu START / PAUZE, lai sāktu mazgāšanu
Ja elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta iet, kad veļas mazgājamā mašīna
darbojas, īpaša atmiņa saglabā tās iestatījumus un, kad elektroenerģijas padeve
atgriežas, mašīna atsāk ciklu no kurienes tas pārtraukts.
 Ziņojums "end" parādīsies displejā vai iedegsies atbilstošā lampiņa kad būs beigusies
programma.
Pagaidiet, kamēr durtiņas bloķēšanas lampiņa izslēdzas: apmēram 2 minūtes pēc
programmas beigām.
 Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu
Pirms jebkura veida mazgāšanas, skatieties programmu tabulu un sekojiet darba
secībai kā norādīts.
13
TEHNISKIE DATI
Izgriešanas rotācijas ātrums (apgr./min)
Ūdens spiediens hidrauliskajā sistēmā
Elektrotīkla spriegums
Skatīt tehnisko datu plāksnīti
MPa
min. 0,05
maks. 0,8
V
220 - 240
VADĪBAS KOMANDU UN PROGRAMMU APRAKSTS
VADĪBAS IERĪCES
A
B
C
D
E
F
G
F+G
H
I
L
M
N
O
P
Q
Programmu selektors mazgāšanas programmām ar izslēgtu stāvokli "OFF"
START/PAUZE poga
Poga "Startēšanas aizture"
Žāvēšanas režīma izvēles/ Tvaika funkcijas poga
Ātrās programmas, veļas netīrības pakāpes iestatīšanas poga
Ūdens temperatūras izvēles poga
Centrifūgas ātruma izvēles poga
Durvju atslēga
Ciparu displejs
Žāvēšanas režīma izvēles indikatora lampiņa
Durvju aizvēršanas indikatora lampiņa
KG detektora indikatora lampiņa
Pogu bloķēšanas indikatora lampiņa
Ūdens temperatūras izvēles lampiņa
Griešanās ātruma indikatora lampiņa
SMART TOUCH laukums
14
Durvju atvēršana
Īpaša drošības ierīce nepieļauj durtiņu atvēršanos uzreiz pēc mazgāšanas cikla
beigām. 2 minūtes pēc mazgāšanas beigām gaismiņa izdziest un durvis var atvērt.
POGU APRAKSTS
PROGRAMMU SELEKTORS AR IZSLĒGŠANAS MARĶĒJUMU
"OFF"
A
KAD PROGRAMMU SELEKTORS IR PAGRIEZTS, IEDEGAS
DISPLEJS, RĀDOT IZVĒLĒTĀS PROGRAMMAS
IESTATĪJUMUS.
LAI TAUPĪTU ELEKTROENERĢIJU, MAZGĀŠANAS CIKLA
BEIGĀS, VAI MAŠĪNAS NEIZMANTOŠANAS PERIODĀ,
DISPLEJA KONTRASTA LĪMENIS SAMAZINĀSIES.
NEAIZMIRSTIET: LAI IZSLĒGTU MAŠĪNU, PROGRAMMU
SELEKTORU PAGRIEZIET STĀVOKLĪ “OFF”.
Nospiest pogu "Start/Pause", lai startētu izvēlēto programmu.
Programma tiek izpildīta, ja programmu selektors uzstādīts stacionārā
stāvoklī līdz cikla pabeigšanai.
Izslēgt veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot programmu izvēles selektoru
izslēgtā stāvoklī.
PIEZĪME: PROGRAMMU IZVĒLES SELEKTORS OBLIGĀTI IR
JĀPAGRIEŽ ATPAKAĻ STĀVOKLĪ "OFF" PIRMS KATRA
MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGĀM, KĀ ARĪ STARTĒJOT
NĀKAMO MAZGĀŠANAS CIKLU PIRMS TAM, KAD TIEK
UZSTĀDĪTA UN STARTĒTA VĒLAMĀ PROGRAMMA.
POGA START/PAUZE
Aizveriet mašīnas durvis, pirms izvēlieties pogu "Start/Pauze"
Nospiediet pogu "Start/Pause", lai startētu izvēlēto programmu.
Kad poga START / PAUZE ir nospiesta, ierīce var gaidīt dažas
sekundes pirms tā sāk strādāt.
PIEVIENOJIET VAI IZŅEMIET DRĒBES PĒC TAM, KAD
PROGRAMMA IR SĀKUSI STRĀDĀT
 Nospiediet un turiet START / PAUZE pogu aptuveni 2 sekundes
(daži indikatori un atlikušā laika indikators mirgos, norādot, ka
mašīnas darbība ir pārtraukta
 Gaidiet 2 minūtes pēc mazgāšanas beigām, kad drošības ierīce
atslēgs durvis.
 Pēc tam, kad esat pievienojuši vai izņemuši priekšmetus, aizveriet
durvis un nospiediet START / PAUZE pogu (programma atsāks
strādāt no kurienes tā beidza).
PROGRAMMAS ATCELŠANA
Lai atceltu programmu, uzstādīt selektoru uz stāvokli "OFF". Uzstādīt citu
programmu. Vēlreiz uzstādīt selektoru stāvoklī "OFF".
Pagaidiet 2 minūtes, līdz drošības mehānisms atslēgs durvis
B
15
STARTĒŠANAS AIZTURES POGA
C
Šī poga jums ļauj iepriekš ieprogrammēt mazgāšanas ciklu, lai aizturētu
cikla startu līdz pat 24 stundām.
Lai uzstādītu aizturētu startēšanu, izmantot šādu procedūru:
Uzstādīt nepieciešamo programmu. Nospiest šo pogu, lai to aktivizētu
(displejā parādās h00), un pēc tam nospiest to vēlreiz, lai uzstādītu 1
stundas aizturi (displejā parādās h01); iepriekš uzstādītā aizture palielinās
par 1 stundu katru reizi, kad tiek nospiesta šī poga, kamēr displejā
neparādās h24, kur pogas vēlreizēja nospiešana sāks startēšanas aizturi no
nulles.
Apstiprināt, nospiežot pogu "Start/Pauze" (displejā sāk mirgot
signāllampiņa). Sāksies laika atskaitīšana, un kad tā beigsies, tad
programma startēs automātiski.
Iespējams atcelt startēšanas aizturi, uzstādot selektoru stāvoklī "OFF" un
pēc tam uzstādot citu programmu.
Ja elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta iet, kad veļas
mazgājamā mašīna darbojas, īpaša atmiņa saglabā tās
iestatījumus un, kad elektroenerģijas padeve atgriežas, mašīna
atsāk ciklu no kurienes tas pārtraukts.
ŽĀVĒŠANAS REŽĪMA IZVĒLES/ TVAIKA FUNKCIJAS POGA D
Šī poga jums ļauj izvēlēties divas atsevišķas opcijas:
-
ŽĀVĒŠANAS REŽĪMA IZVĒLE
Automātiskais mazgāšanas/ žāvēšanas cikls
Pēc mazgāšanas programmas atlases saskaņā ar izvēlēto veļas veidu,
izvēlieties sausuma pakāpi, nospiežot šo pogu. Mazgāšanas programmas
beigās, jūsu izvēlētais žāvēšanas cikls sāks darboties automātiski.
Ja mazgāšanas programma nav saderīga ar izvēlēto automātisko
žāvēšanas ciklu, šī funkcija netiks aktivizēta.
Ja jūs pārsniegsiet maksimālo norādīto veļas žāvēšanas slodzi , veļa
iespējams netiks izžāvēta apmierinošā līmenī.
Ja vēlaties atcelt izvēlēto režīmu pirms programmas sākuma, lūdzu
nospiediet pogu atkārtoti, līdz gaismas izdzisīs vai pārslēdziet programmu
pārslēgu OFF pozīcijā.
Tikai žāvēšanas cikls:
izmantojot šo pogu izvēlieties vēlamo žāvēšanas programmu saskaņā ar
jūsu izvēlētajiem audumiem, nospiežot šo pogu ir iespējams iestatīt
sausuma pakāpi, kas atšķiras no pēc noklusējuma iestatītās (izņemot
vilnas žāvēšanas programmu).
Lai atceltu šo ciklu žāvēšanas posmā, lūdzu nospiediet pogu apmēram 3
sekundes.
UZMANĪBU! Pēc žāvēšanas programmas atcelšanas, sāksies
dzesēšanas fāze, lūdzu pagaidiet aptuveni 10/20 minūtes, pirms
atvērsiet durvis.
16
Programmas beigās displejā parādīsies "End", durvju aizvēršanas
indikatora gaismiņa izdzisīs, tad ir iespējams atvērt durvis.
Tas ir arī iespējams atcelt žāvēšanas ciklu, pagriežot programmu
pārslēgu OFF pozīcijā. Nepieciešams nogaidīt dzesēšanas fāzes beigas
(10/20 minūtes) un kad durvju aizvēršanas indikatora gaismiņa
izdzisīs, tikai tad atvērt durvis.
-
TVAIKA REŽĪMA IZVĒLE
Pēc programmas "Viegli gludināt" atlases, izvēlieties vienu no trīs
dažādiem tvaika intensitātes līmeņiem, kas ir derīgs sausām vai slapjām
drēbēm un atbilstošs auduma veidam:
Viegli gludināt Sintētika / Miksēti (noklusējuma izvēle), displejā
parādās “+1”
Šī programma ir piemērota sintētikai un jauktiem apģērbiem. Attiecināms
uz slapjiem apģērbiem (piemēram pēc mazgāšanas). Ja ir izvēlēts kroku
izlīdzināšanas režīms, pēc izgriešanas izžāvētās drēbes sasniegs ideālu
mitruma līmeni vieglākai gludināšanai. Vidējs programmas laiks.
Viegli gludināt kokvilna / (tikai nospiežot pogu), displejā parādās
“+2”
Šī programma ir paredzēta kokvilnas apģērbiem. Attiecināms uz slapjiem
apģērbiem (piemēram pēc mazgāšanas). Ja ir izvēlēts kroku izlīdzināšanas
režīms, pēc izgriešanas izžāvētās drēbes sasniegs ideālu mitruma līmeni
vieglākai gludināšanai. Vidējs programmas laiks.
Atsvaidzināšana ar tvaiku/ (nospiežot 2 pogas), displejā parādās “+3”
Pateicoties tvaika darbībai, cikls ļauj atsvaidzināt drēbes. Turklāt
pateicoties tvaika delikātajai iedarbībai auduma šķiedras iztaisnojas un no
drēbēm izzūd krokas, kas radušās valkāšanas laikā. Šī programma sastāv
no sākuma posma, kurā iekļautas tvaika iedarbība un pārpalikušā mitruma
izņemšana. Pēdējā posmā drēbes ir gatavas tūlītējai valkāšanai. Šis cikls ir
piemērots sausiem apģērbiem.
Drēbju daudzums nedrīkst pārsniegt vairāk kā 1/5 no max ielādes
daudzuma.
ĀTRĀS PROGRAMMAS, VEĻAS NETĪRĪBAS PAKĀPES
IESTATĪŠANAS POGA
Šī poga ļauj jums izvēlēties starp diviem dažādiem variantiem, atkarībā no
izvēlētās programmas
Poga aktivizējas, kad izvēlaties ĀTRO programmu, jūs varat izvēlēties
vienu no trim norādītajiem ilgumiem (14/30/44min)
Veļas netīrības pakāpes iestatīšanas poga
Nospiežot šo pogu (aktīva tikai KOKVILNAS un JAUKTU ŠĶIEDRU
programmās), pastāv 3 mazgāšanas intensitātes līmeņu izvēle atkarībā no
tā, cik liela ir auduma netīrības pakāpe.
Tiklīdz ir uzstādīta programma, indikators automātiski parāda minimālo
līmeni, kāds nepieciešams šai programmai. Pogas nospiešana palielina
mazgāšanas cikla ilgumu un atbilstoši noregulē mazgāšanas uzstādījumus.
E
17
ŪDENS TEMPERATŪRAS IZVĒLES POGA
F
Nospiežot šo pogu, jūs varat palielināt vai pazemināt jūsu izvēlētā mazgāšanas
cikla ūdens temperatūru.
Lai saglabātu audumus, nav iespējams pacelt temperatūru virs maksimāli
paredzētās šai izvēlētajai programmai
PIEZĪME:
MAŠĪNA IR APRĪKOTA AR ĪPAŠU ELEKTRONISKU IERĪCI, KAS
NEĻAUJ TAI VEIKT CENTRIFŪGAS CIKLU, JA SLODZE NAV
IZLĪDZSVAROTA.
TĀDĒJĀDI TIEK MAZINĀTS TROKSNIS UN VIBRĀCIJA, KO RADA
MAŠĪNA, KĀ ARĪ PAILDZINĀTS JŪSU VEĻAS MAZGĀJAMĀS
MAŠĪNAS KALPOŠANAS LAIKS.
CENTRIFŪGAS ĀTRUMA IZVĒLES POGA
G
No izgriešanas ātruma ir atkarīgs kāds ūdens daudzums tiks izspiests no
veļas vai auduma tam nenodarot nekādu kaitējumu. Nospiežot šo pogu,
iespējams samazināt vai vispār atcelt izgriešanas ātrumu.
Lai atkal aktivizētu izgriešanas ciklu, pietiek nospiest pogu, kamēr
izgriešanas ātrums sasniedz piemēroto lielumu.
Lai nesabojātu audumus, nav iespējams palielināt izgriešanas
ātrumu, kas pārsniedz uzstādītās programmas automātiski uzstādīto
ātrumu.
Izgriešanas ātrumu ir iespējams mainīt pat bez mašīnas apstādināšanas.
PIEZĪME:
MAŠĪNA IR APRĪKOTA AR ĪPAŠU ELEKTRONISKU IERĪCI,
KAS NEĻAUJ TAI VEIKT CENTRIFŪGAS CIKLU, JA SLODZE
NAV IZLĪDZSVAROTA.
TĀDĒJĀDI TIEK MAZINĀTS TROKSNIS UN VIBRĀCIJA, KO
RADA MAŠĪNA, KĀ ARĪ PAILDZINĀTS JŪSU VEĻAS
MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS KALPOŠANAS LAIKS.
POGU BLOĶĒŠANA (KEY LOCK) POGA
Vienlaicīgi nospiežot ŪDENS TEMPERATŪRAS IZVĒLES UN
IZGRIEŠANAS ĀTRUMA pogas un uz 3 sekundēm, iekārta ļauj jums
bloķēt taustiņus. Tādā veidā, jūs varat izvairīties no nejaušām vai
nevēlamām izmaiņām, ja netīšām cikla laikā tiek nospiesta poga uz
displeja.
Taustiņu bloķēšanu var vienkārši atcelt, nospiežot divas pogas vienlaicīgi
vēlreiz, vai pagriežot programmas selektoru, stāvoklī OFF.
H
18
CIPARU DISPLEJS
1) ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMU INDIKATORI
Indikatori attēlo žāvēšanas programmas tipu:
Automātiskās programmas: Uzstādot vienu no šīm 3 automātiskajām
programmām, iekārta aprēķina žāvēšanai nepieciešamo laiku un
nepieciešamo atlikušo mitrumu atbilstoši iekrautajai veļai un uzstādītajam
žāvēšanas tipam.
= Žāvēšanas programma, lai veļa kļūtu ārkārtīgi sausa (ieteicama
dvieļiem, peldmēteļiem un apjomīgi iekrautai veļai)
= Gludināšana, žāvēšanas programma pilnīgai izžāvēšanai
= Žāvēšanas programma, lai pēc tās veļu varētu likt drēbju skapī
Pēc pogas START nospiešanas displejs attēlos atlikušo žāvēšanas laiku.
Iekārta aprēķina laiku līdz uzstādītās programmas beigām,
pamatojoties uz standarta iekrautās veļas daudzumu cikla laikā.
Iekārta koriģē laiku, līdz kuram tas ir piemērojams attiecībā uz
iekrautās veļas lielumu un sastāvu.
2) MAZGĀŠANAS CIKLA ILGUMS
Kad ir izvēlēta programma, displejā automātiski parādās mazgāšanas
cikla ilgums, kas var atšķirties atkarībā no izvēlētajām opcijām. Kad
programma ir palaista, Jūs visu laiku tiekat informēts par atlikušo laiku
līdz mazgāšanas cikla beigām.
Iekārta aprēķina laiku līdz izvēlētās programmas beigām,
pamatojoties uz standarta veļas daudzumu. Mazgāšanas cikla laikā
iekārta izlabo laiku, lai tas atbilstu ievietotās veļas daudzumam un
sastāvam.
3) DURVJU BLOĶĒŠANAS LAMPIŅA.
Gaisma deg, kad durvis ir pilnībā aizvērtas
Aiztaisiet durvis, pirms jūs nospiežiet START/PAUSE POGU
Ja ir nospiesta START/PAUSE poga, gaisma sākumā nomirgos, bet
pēc tam pārstās mirgot un paliks ieslēgta līdz mazgāšanas beigām.
Ja durtiņas nav aizvērtas, tad signāllampiņa turpina mirgot
apmēram 7 sekundes, pēc kā Starta komanda automātiski tiek
atcelta. Šajā gadījumā aizveriet durvis pareizi un nospiediet
Start/Pauze pogu.
H
19
Īpaša drošības ierīce nepieļauj durtiņu atvēršanu tūdaļ pēc cikla
pabeigšanas. Jāpagaida 2 minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām.
Nobloķēto durtiņu signāllampiņa nodziest pirms durtiņu atvēršanas. Cikla
beigās programma pārslēdz selektoru uz stāvokli "izslēgts" (OFF).
4) Kg DETEKTORA SVARA NOTEIKŠANAS INDIKATORS.
Tas ir pieejams noteiktām mazgāšanas programmām.
Mazgāšanas cikla pirmo minūšu laikā inteliģents sensors nosaka veļas
svaru un attiecīgi pielāgo mazgāšanas laiku, kā arī ūdens un elektrības
patēriņu.
Ar katru mazgāšanas fāzi "Kg Detector" ļauj kontrolēt informāciju par
mazgāšanas tvertnē, un pirmajās minūtēs no mazgāšanas tā:
- Regulē nepieciešamo ūdens daudzumu;
- Nosaka mazgāšanas cikla ilgumu;
- Kontrolē skalošanas atkarībā no tā kāda veida audumi veidu tiek
mazgāti;
- Pielāgo tvertnes rotācijas ritmu atkarībā no tā kāda veida audumi veidu
tiek mazgāti;
- Atpazīst putu klātbūtni, paaugstinot, ja nepieciešams, ūdens daudzumu
skalošanas laikā;
-Pielāgo izgriešanas ātrumu atbilstoši slodzei, tādējādi novēršot jebkādu
nelīdzsvarotību.
5) POGU BLOĶĒŠANAS INDIKATORA LAMPIŅA
Indikatora lampiņa iedegas, kad pogas ir bloķētas
6) MAZGĀŠANAS TEMPERATŪRAS INDIKATORA LAMPIŅA
Kad ir izvēlēta programma, displejā tiek parādīta mazgāšanas
temperatūra. Temperatūras pogu var izmantot, lai samazinātu vai
palielinātu izvēlētā mazgāšanas cikla temperatūru. Ja jūs vēlaties veikt
mazgāšanu aukstā ūdenī, visiem indikatoriem jābūt izslēgtiem.
7) GRIEŠANĀS ĀTRUMA INDIKATORA LAMPIŅA
Kad ir izvēlēta programma, displejā parādās maksimālais griešanās
ātrums, kas ir atļauts šai programmai. Nospiežot griešanās ātruma pogu,
ātrums tiek samazināt par 100 apgriezieniem minūtē katru reizi, kad tiek
nospiesta šī poga.
20
VIEDĀ SKĀRIENJUTĪGĀ
FUNKCIJA SMART TOUCH
Šī iekārta ir aprīkota ar Smart Touch
tehnoloģiju, kas ļauj
jums to kontrolēt,
izmantojot lietojumprogrammu Android sistēmas
viedt ālruņos un viedtālruņos, kuri aprīkoti ar
NFC (Near Field Communication).
Lejupielādējiet
savā
viedtālrunī
lietojumprogrammu Candy simply-Fi.
Lietojumprogramma Candy simply-Fi ir
pieejama planšetdatoros un viedtālruņos,
kas darbojas gan Android, g a n iOS vidē.
Tomēr kontrolēt iekārtu un izmantot Smart
Touch piedāvātās iespējas jūs varat tikai
Android tālruņos, kas aprīkoti ar NFC
tehnoloģiju,
atbilstoši
šādai
funkciju
shēmai:
Android viedtālrunis
ar NFC tehnoloģiju
Iekārtas kontrole +
saturs
Android viedtālrunis
bez NFC tehnoloģijas
Tikai saturs
Android
planšetdators
Apple iPhone
Tikai saturs
Apple iPad
Tikai saturs
Smart Care (viedās rūpes) – viedās pārbaudes un
automātiskās tīrīšanas cikli, kā arī problēmu novēršanas
rokasgrāmata.
My
Statistics (mana statistika)
–
mazgāšanas
statistika un ieteikumi iekārtas efektīvākai lietošanai.
Iegūstiet sīkāku informāciju par Smart Touch
funkcijām, pārlūkojot lietojumprogrammu DEMO
režīmā, vai dodieties uz:
www.candysmarttouch.com
KĀ LIETOT SMART TOUCH
PIRMĀ REIZE – iekārtas reģistrācija
Ieejiet sava Android viedtālruņa izvēlnē "Iestatījumi"
un
aktivizējiet NFC
funkciju izvēlnē "Bezvadu un tīkla
savienojumi".
Atkarībā no viedtālruņa modeļa un tā Android
OS
versijas, NFC aktivizēšanas process var atšķirties. Sīkāku
informāciju skatiet viedtālruņa rokasgrāmatā.
Tikai saturs
FUNKCIJAS
Galvenās funkcijas, kas pieejamas, izmantojot šo
lietojumprogrammu, ir:
Voice Assistant (balss palīgs) – asistents,
kas jums palīdzēs i z v ē l ē t i e s ideālo ciklu,
izmantojot
tikai
trīs
balss
ievades
(audumi/materiāli, krāsa, netīrības pakāpe).
Cycles (cikli) – lai lejupielādētu un p a l a i s t u
j a u n a s programmas.
Pagrieziet slēdzi stāvoklī Smart Touch, lai iespējotu sensoru
rīku panelī.
Atveriet lietojumprogrammu, izveidojiet lietotāja profilu un
reģistrējiet iekārtu, sekojot norādījumiem tālruņa displejā vai
"Saīsinātajā rokasgrāmatā", k a s p i e v i e n o t a i e k ā r t a i .
Papildu informācija, biežāk uzdotie jautājumi un ātrās
reģistrācijas video
pieejami:
www.candysmarttouch.com/how-to
21
NĀKAMĀ REIZE – regulāra lietošana
Ikreiz, kad vēlaties kontrolēt iekārtu,
izmantojot lietojumprogrammu, jums sākumā
jāiespējo Smart Touch režīms, pagriežot
slēdzi pret Smart Touch indikatoru.
Pārliecinieties, vai esat atbloķējis tālruni
(no gaidstāves režīma) un aktivizējis NFC
funkciju; bet pēc tam veiciet agrāk minētās
darbības.
Ja vēlaties sākt mazgāšanas ciklu, ielieciet
veļu un mazgāšanas līdzekli un aizveriet
durvis.
Lietojumprogrammā
atlasiet
vēlamo
funkciju (piem.: programmas palaišanu, viedās
pārbaudes ciklu, atjauninājumu statistiku,
utt…).
Sekojiet norādījumiem tālruņa displejā,
TUROT TO UZ Smart Touch logotipa
iekārtas rīku panelī, ja lietojumprogramma to
pieprasa.
Ja nezināt, kur atrodas jūsu ierīces NFC antena, nedaudz
paapļojiet
viedtālruni
virs
Smart
Touch
logo,
līdz
lietojumprogramma apstiprina, ka ir izveidots savienojums.
Lai datu pārraide izdotos, ŠĪS PROCEDŪRAS LAIKĀ VAIRĀKAS
SEKUNDES TURIET VIEDTĀLRU UZ RĪKU PANEĻA; j a
d a r b ī b a i z d o s i e s , i e r ī cē t i k s a t t ē l o t s paziņojums par
veiksmīgu rezultātu un sniegts ieteikums noņemt viedtālruni no
paneļa.
Biezs maziņš un metāliskas uzlīmes uz jūsu viedtālruņa var
ietekmēt vai nepieļaut datu pārraidi starp iekārtu un tālruni. Ja
nepieciešams, noņemiet tās.
Aizvietojot
atsevišķus
viedtālruņa
komponentus
(piem.,
aizmugurējo vāciņu, akumulatoru utt.) ar komponentiem, kas nav
oriģināli, var radīt NFC antenas izkrišanu, neļaujot pilnvērtīgi
izmantot lietotni.
Iekārtas vadība un kontrole, izmantojot lietojumprogrammu, ir
iespējama "atrodoties tuvumā": tāpēc nav iespējams veikt
tālvadības darbības (piem.: no citas telpas; ārpus mājas).
PIEZĪMES:
Novietojiet savu viedtālruni tā, lai NFC
antena tā aizmugurē sakristu ar Smart
Touch logo atrašanās vietu uz ierīces
(kā atzīmēts tālāk).
22
6. NODAĻA
PROGRAMMU IZVĒLES TABULA
TEMPER MAZGĀŠANAS
ATŪRA
LĪDZEKĻU
ºC
PIEVIENOŠANA
MAKS. SVARS kg *
MAZGĀŠANAS
PROGRAMMA
PROGRAMMAS
SELEKTORS:
1
Maksimālā 2
Viegli gludināt
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
90ºC


Perfect Mix
3
3
4
4
4.5
5
5
60ºC


4
4
5.5
5,5
6
6.5
6.5
20ºC


2
2
3
3
3
3.5
3.5
40ºC


Ātrā 14 min
programma
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
2
30ºC


Ātrā 30 min
programma
2
2
2,5
2.5
2.5
2,5
2.5
30ºC


Ātrā 44 min
programma
3
3
3,5
3.5
3.5
3,5
3.5
40ºC


Kokvilna
6
6
8
8
19
10
10
90ºC


Kokvilna +
2)
priekšmazgāšana
6
6
8
8
19
10
10
60ºC


Skalošana
–
–
–
–
–
–
–
–
Noliešana un
izgriešana
–
–
–
–
–
–
–
–
Ļoti delikāti audumi
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
3
40ºC


Vilna ar atzīmi
„Mazgājama mašīnā” 1
Zīds
1
2
2
2
2
2,5
40ºC


Žāvēšana/Vilna
1
1
2
2
2
2
2.5
-
Jaukti audumi un
sintētika/ Žāvēšana
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
-
Kokvilna/ Žāvēšana
4
5
5
6
6
6
7
-
Anti alerģiska
Perfect Rapid
59 Min.
Ātrā 59 Min
2)


Pielāgojami iestatījumi, kas mijiedarbojas ar jūsu viedtālruņa lietojumprogrammu un lejupielādē
ciklus (skatīt īpašu sadaļu). Rūpnīca iestata noklusējuma programmu Auto-Clean, kas dezinficē
mašīnas tvertni.
23
Lūdzu izlasīt šīs piezīmes
Informācija testēšanas laboratorijām
(skatīt standartu EN 50229)
Mazgāšana
Izmantot programmu** ar uzstādītu maksimālo netīrības pakāpi, maksimālo izgriešanas ātrumu
un 60ºC temperatūru.
Žāvēšana
Žāvēšana uzstādot kokvilnas audumu žāvēšanas programmu (
) sausām drēbēm – skapim
(
).
Veļas daudzums (kg)
6
6
8
8
9
10
10
A (kg)
Pirmā žāvēšana
4
5
5
6
6
6
7
B (kg)
Otrā žāvēšana
2
1
3
2
3
4
3
Iespējams samazināt arī izgriešanas ātrumu, lai to saskaņotu ar norādījumiem uz auduma marķējuma, vai
pilnīgi atcelt izgriešanu ļoti smalkiem audumiem. Šī opcija ir pieejama, pagriežot izgriešanas ātruma pogu.
Mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanas var izraisīt pārmērīgu putošanos.
Ja ierīce nosaka pārmērīga putu daudzumu, tā var izlaist izgriešanas fāzi vai pagarināt programmas laiku un
palielināt ūdens patēriņu.
Tikai izvēlēts ar priekšmazgāšanas pogu. (programma pieejama mašīnām aprīkotām ar priekšmazgāšanas
pogu).
 Ja tikai ierobežotam veļas gabalu skaitam ir traipi, kam nepieciešama apstrāde ar šķidriem balināšanas
līdzekļiem, veļas mazgājamā mašīnā var veikt iepriekšējo traipu tīrīšanu. Ieliet balinātāju šķidrā balinātāja
līdzekļa konteinerā, kas ievietots nodalījumā, kas marķēts ar "2" mazgāšanas līdzekļa atvilktnē, un uzstādīt
īpašu programmu "RINSE" (Skalošana) . Pēc šīs mazgāšanas programmas beigām, uzstādīt programmu
selektoru stāvoklī "OFF", ievietot veļas mazgājamajā mašīnā atlikušos apģērba gabalus un turpināt
programmu pielietojot vispiemērotāko mazgāšanas programmu.
Nospiežot mazgāšanas temperatūru poga ļauj mazgāt jebkurā temperatūrā zem maksimāli pieļaujamās.
()
1) Kad ir izvēlēta programma, displejā tiek parādīta ieteicamā mazgāšanas temperatūra. Temperatūras pogu
var izmantot, lai samazinātu vai palielinātu izvēlētā mazgāšanas cikla temperatūru.
2) Izvēlētajā programmā Jūs varat pielāgot tās ilgumu un intensitāti, izmantojot netīrības pakāpes pogu.
3) Izmantojot netīrības pakāpei pogas Rapid ciklā tās ļaus jums izvēlēties jebkuru
14, 30 vai 44 minūšu mazgāšanas ciklu.
4) Programmas automātiskajai žāvēšanai
24
PROGRAMMU IZVĒLE
Lai izmazgātu dažāda veida audumus un dažādu līmeņu netīrumus, veļas
mašīna ir apgādāta ar īpašām programmām, kas apmierinās visas mazgāšanas
vajadzības (skatīt tabulu programmu).
VIEGLI GLUDINĀT
Šī ekskluzīvā programma izmanto tvaika apstrādi, kas ļauj samazināt un
izlīdzināt krokas sasniedzot ideālu mitruma līmeni vieglākai gludināšanai.
Izmantojot īpašu pogu, ir iespējams izvēlēties trīs dažādas tvaika intensitātes,
pielāgojot tās sausiem vai mitriem priekšmetiem, un attiecīgam auduma
veidam.
MIX POWER SISTĒMA +
Veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar inovatīvu mazgāšanas līdzekļa un
ūdens sajaukšanas sistēmu. Augstspiediena ūdens strūkla šo maisījumu
uzsmidzina tieši uz netīrās veļas. Mazgāšanas cikla sākuma fāzē vienlaicīgi ar
augstspiediena strūklu tiek īstenoti speciāli plānoti apgriezieni, lai atvieglotu
ūdens šķīduma iekļūšanu cauri apģērba šķiedrām un netīrumu rūpīgu
likvidēšanu, tādējādi nodrošinot izcilu mazgāšanu.
Šie apgriezieni mazgāšanas sākumā ir uzskatāmi par programmas
standarta fāzi, tāpēc neuztveriet tos kā iekārtas nepareizu darbību.
Turklāt šī Mix Power sistēmas+ tehnoloģija garantē mazgājamās veļas pilnīgu
atbrīvošanu no mazgājamā līdzekļa, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu
skalošanas laikā.
PERFECTMIX 20 ° C
Šī novatoriskā programma, ļauj mazgāt dažādus audumus kopā, piemēram,
kokvilnu, sintētiku un jauktos audumus. Tvertnes rotācijas kustība un ūdens
līmeņi ir optimizēti mazgāšanas un skalošanas fāžu laikā. Uzmanīga izgriešana
samazina audumu kroku veidošanos. Pateicoties Mix Power System +
tehnoloģijai, ir iespējama pilnīga mazgāšanas cikla optimizācija.
UZMANĪBU!
Jaunas krāsas apģērbi ir jāmazgā atsevišķi vismaz 5 vai 6 mazgāšanas
reizes. Atsevišķus lielus tumšus izstrādājumus, piemēram, džinsus un
dvieļus vienmēr jāmazgā atsevišķi.
Nekad nedrīkst mazgāt kopā plūkojošus un balojošus audumus.
PRETALERĢISKĀ PROGRAMMA
Šī programma nodrošina dziļu tīrīšanu, dezinficēšanu un tai ir efektīva antialerģiska iedarbība pateicoties temperatūras un skalošanas ciklu optimizētai
darbībai, novēršot alergēnu un mazgāšanas līdzekļu atlikumus. Ideāli
piemērota cilvēkiem ar jutīgu ādu. Tā ir piemērota kokvilnas apģērbu,
mazgāšanai 60 °C temperatūrā. Ieteicams to izmantot ar pazeminātu slodzi.
ĀTRĀ 59 MIN PROGRAMMA
Šī speciāli izstrādāta programma uztur augstas kvalitātes mazgāšanas
veiktspēju, vienlaikus ievērojami samazinot mazgāšanas laiku. Programma ir
izstrādāta uz pazeminātu slodzi (skatīt tabulu programmu).
Perfect Mix
25
ĀTRĀS PROGRAMMAS
Ātrā programma ļauj mazgāšanas ciklu pabeigt tikai 14 minūtēs! Šī
programma ir īpaši piemērota nedaudz netīriem kokvilnas un jauktiem
audumiem.
RAPID (Ātrās) pogas izmantošana ātrajā ciklā jums ļauj uzstādīt 14, 30 vai 44
minūšu mazgāšanas ciklu.
Informāciju par šīm programmām lūdzu skatīt programmu tabulā.
KOKVILNA
Šī programma ir piemērota, lai mazgātu normāli netīru kokvilnas veļu, un
kombinējot enerģijas un ūdens patēriņu tā ir visefektīvākā programma
kokvilnas mazgāšanai veļas mašīnā
BALTI AUDUMI + PRIEKŠMAZGĀŠANA
Šī programma ir izstrādāta, lai noņemtu visnetīrākos traipus no baltiem
kokvilnas audumiem. Priekšmazgāšana garantē grūti tīrāmu traipu noņemšanu.
Pievienojiet mazgāšanas līdzekli nodalījumā "1", daudzumā kas vienāds ar
20%, ko izmanto attiecīgajā galvenajā mazgāšanā.
ĪPAŠA SKALOŠANAS PROGRAMMA "RINSE"
Šī programma veic trīs skalošanas ar vidēja ātruma izspiešanu (kuru var
samazināt vai izslēgt, izmantojot attiecīgo pogu). To var izmantot jebkura
auduma skalošanai, piem., pēc mazgāšanas ar rokām.
ĪPAŠA "ĀTRAS IZGRIEŠANAS" PROGRAMMA
Programma apvieno ūdens noliešanu un izgriešanu ar maksimālais ātrumu. Ir
iespējams dzēst vai samazināt griešanās ar GRIEŠANAS ĀTRUMA
IZVĒLES pogu.
ĪPAŠI DELIKĀTI AUDUMI
Šis ir jauns mazgāšanas cikls, kurš pamīšus veic mazgāšanu un mērcēšanu un
ko īpaši iesaka ļoti smalku audumu mazgāšanai.
Mazgāšanas cikls un skalošana tiek veikta augstā ūdens līmenī, lai nodrošinātu
vislabāko rezultātu.
VILNA/ZĪDS
Šī programma nodrošina pilnu mazgāšanas ciklu vilnas izstrādājumiem ar
atzīmi “Mazgājams mašīnā”, kā arī izstrādājumiem ar atzīmi “Mazgāt ar
rokām”.
MAZGĀŠANA AR ROKĀM/ ZĪDS
Šī programma ļauj mazgāt delikātus apģērbus kam uz auduma etiķetes norādīti
"Mazgāt tikai ar rokām", kā arī izstrādājumiem no zīda ar atzīmi uz birkas
„Mazgāt kā zīdu”
ŽĀVĒŠANA
UZMANĪBU:
Dozatori izmanto koncentrētu pulveri un šķidros mazgāšanas līdzekļus,
tiem jābūt izņemtiem (izskalotiem) no cilindra pirms veļas žāvēšanu
programmas uzsākšanas.
26
Tvertne maina virzienu žāvēšanas cikla laikā, lai novērstu veļu no sapīšanās un
iegūtu vēl lielāku žūšanu. Vēss gaiss tiek izmantota pēdējās žāvēšanas cikla
10/20 min laikā lai samazinātu saburzīšanos
SAUSI VILNAS AUDUMI
Zemas temperatūras žāvēšanas programma, ideāla sausiem vilnas apģērbiem,
ar maksimālu rūpību un maigumu, berzes audumu samazināšana un izvairīties
no iespējamas filcēšanās. Programmas laiks ir saistīts ar mazgāšanas un
izvēlēto griešanās ātrumu attiecību. Cikls ir piemērots mazam drēbju skaitam
līdz 1 kg (3 džemperi).
JAUKTI AUDUMI
Zemas temperatūras žāvēšanas programma ieteicams sintētikai un jauktu
šķiedru izstrādājumiem (vienmēr jānorāda uz veļas kopšanas etiķetes).
IZTURĪGI AUDUMI
Augstas temperatūras žāvēšanas programma ieteicams kokvilnas un lina
izstrādājumiem (vienmēr jānorāda uz veļas kopšanas etiķetes).
SMART TOUCH
Pielāgojiet pogu iestatījumus, lai izvēlētos, ja jūs vēlaties nodot komandu no
lietojumprogrammas uz mašīnu un lejupielādēt / sākt mazgāšanas ciklu
(sīkākai informācijai skatīt īpašu sadaļu lietojumprogrammas lietošanas
pamācībā). Rūpnīcā pēc noklusējuma iestatīta Smart Touch funkcija "AutoClean" cikls.
Šī programma ir piemērota, lai attīrītu jūsu ierīces tvertni. Ieteicams izmantot
šo programmu, ik pēc 50 mazgāšanas cikliem, lai nodrošinātu ilgu kalpošanas
laiku un izvairītos no sliktas smakas. Pirms sākt programmu, pārliecinieties,
veļas mašīnā nebūtu veļas, izmantojiet tikai pulverveida mazgāšanas līdzekļus
veļas mazgājamai mašīnai. Kad mazgāšanas cikls beidzas, atveriet veļas
mašīnas durvis no ļaujiet nožūt tvertnei.
27
7. NODAĻA
ŽĀVĒŠANA
NEŽĀVĒT APĢĒRBA GABALUS, KAS IZGATAVOTI NO
PUTUGUMIJAS VAI VIEGLI UZLIESMOJOŠIEM MATERIĀLIEM.
SVARĪGI:
ŠO ŽĀVĒŠANAS IEKĀRTU VAR IZMANTOT TIKAI ATTIECĪBĀ UZ
VEĻU, KAS IR MAZGĀTA UN IZGRIEZTA.
BRĪDINĀJUMS:
Šie norādījumi ir tikai vispārēji, tāpēc ir nepieciešamas kaut kādas iemaņas, lai
iegūtu vislabākos žāvēšanas rezultātus. Mēs iesakām uzstādīt īsāku žāvēšanas
laiku nekā norādīts pirmajā lietošanas reizē, lai noteiktu nepieciešamo
sausuma pakāpi. Mēs iesakām nežāvēt audumus, kas viegli nolietojas,
piemēram, grīdsegas vai apģērba gabalus ar garu vilnu, lai nepieļautu gaisa
cauruļvada aizsērēšanu.
Ūdens tad tiek pārnests uz ūdens iztukšošanas kontūru, kas ir hermētisks, un
tāpēc nekādi tvaiki nevar izkļūt ārpusē.
SVARĪGI:
NEKAD NEATVĒRT DURTIŅAS PĒC ŽĀVĒŠANAS CIKLA
SĀKŠANĀS – PAGAIDĪT LĪDZ ATDZIŠANAS PERIODAM, KAS
NODROŠINĀTS SASKAŅĀ AR CIKLU .
Mēs iesakām sakārtot veļu ar šādām metodēm:
-Pēc žāvēšanas kopšanas simboliem, kas ir redzami uz apģērbu
etiķetēm
Piemērots veļas žāvēšanai
Piemērots veļas žāvēšanai augstā temperatūrā
Piemērots veļas žāvēšanai tikai zemā temperatūrā
Nav piemērots veļas žāvēšanai
Ja uz auduma nav kopšana etiķete, Jums vajadzētu pieņemt, ka tas nav
piemērots žāvēšanai.
-Pēc izmēra un biezuma
Ikreiz kad veļas ietilpība ir lielāka nekā žāvēšanas jauda, atdaliet drēbes
saskaņā ar biezumu (piem. dvieļi no plānas apakšveļas).
-Pēc audumu veida
Kokvilnas / lina: dvieļi, kokvilnas krekli, gultas un galda veļa.
Sintētika: blūzes, krekli, kombinezoni, u.c. izgatavoti no poliestera vai
poliamīda, kā arī kā kokvilnas / sintētiskajiem maisījumiem.
Žāvēt tikai iepriekš izgrieztu veļu.
28
Veļas mazgājamā mašīna / žāvēšanas iekārta var veikt vairāku tipu
žāvēšanu:
1. Vilnas audumi (
simbols) ZEMA TEMPERATŪRA
2. Jaukti audumi (sintētika/kokvilna), sintētiski audumi (
simbols) ZEMA TEMPERATŪRA
3. Kokvilnas, frotē dvieļu, linu un kaņepāju audumi u.tml. (
simbols) AUGSTA TEMPERATŪRA
Ieteicoša piezīme
Žāvēšanas fāzes laikā rotējošais cilindrs griezīsies līdz pašam lielākajam ātrumam, lai sadalītu iekrauto
veļu un optimizētu žāvēšanas izpildi.
ŽĀVĒŠANAS CIKLS




Atvērt durtiņas.
Uzpildīt nesasniedzot max žāvēšanas kapacitāti kg – lielu priekšmetu
(piemēram, palagu) gadījumā vai ļoti absorbējošu priekšmetu
(piemēram, dvieļi vai džinsi) gadījumā. Prātīgi ir samazināt iekrautās
veļas daudzumu.
Aizvērt durtiņas.
 Pagriezt programmu regulatoru uz programmu kas vairāk piemērota
jūsu veļai..
Uzstādīt nepieciešamo sausuma pakāpi. Tās diapazons ir no Ārkārtīgi
sausa ( ) vannas dvieļiem un peldmēteļiem, caur Sauss, lai liktu
drēbju skapī (
Gludināti sausam (
) apģērbiem, kurus nav nepieciešams gludināt, līdz
) apģērbiem, kas piemēroti gludināšanai.
Izvēloties vilnas žāvēšanas programmu, nav iespējams iestatīt sausuma
pakāpi atšķirīgu no pēc noklusējuma uzstādītās.
Ierīce pati noteiks laiku, kas vajadzīgs žāvēšanai un veļas mitruma līmeni
atbilstoši izvēlētajam slodzes un žāvēšanas veidam.


Pārliecināties, ka ūdens ieplūdes vārsts ir atvērts.
Pārliecināties, ka ūdens iztukšošanas sistēma ir pareizi pozicionēta.
BRĪDINĀJUMS:
NEŽĀVĒT VILNAS APĢĒRBUS VAI PRIEKŠMETUS AR ĪPAŠU ODERI (PIEMĒRAM, VATĒTAS
SEGAS, VATĒTAS VĒJJAKAS U.TML.). JA JĀMAZGĀ SMALKI AUDUMI, IEKRAUT NEDAUDZUS
PRIEKŠMETUS, LAI NEPIEĻAUTU SABURZĪŠANOS
 Nospiest pogu START.
 Žāvēšanas fāze sāksies, kad programmu regulators tiek fiksēts uz simbolu, līdz žāvēšanas beigām.
 Iedegsies žāvēšanas indikators, kamēr nesāksies dzesēšanas fāze, un iedegsies indikators ().
Programmas beigās displejā parādīsies vārds "END" (Beigas). Pēc 5 minūtēm ierīce būs ieies gaidīšanas
režīmā (atsevišķiem modeļiem displejs rādīs divas rindas).
 Pagaidīt, lai atbrīvojas durtiņu bloķēšana (apmēram 2 minūtes pēc programmas darbības beigām).
Iedegsies indikators "Door Locked" (Durtiņu drošība).
 Izslēgt iekārtu, piespiežot "ON/OFF" pogu uz 3 sekundēm.
 Atvērt durtiņas un izņemt veļu.
Izslēgt ūdens padevi pēc katras lietošanas.
29
ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS ATCELŠANA

Lai atceltu žāvēšanas programmu, nospiediet un turiet žāvēšanas izvēles pogu apmēram 3 sekundes
UZMANĪBU! Pēc žāvēšanas programmas atcelšanas, sāksies atdzesēšanas fāze, un jums ir jāgaida
apmēram 10/20 minūtes pirms durtiņas atvērsies.
AUTOMĀTISKAIS MAZGĀŠANAS/ ŽĀVĒŠANAS CIKLS
Jūs nedrīkstiet pārsniegt maksimāli norādīto veļas daudzumu, kas norādīts programmu tabulā, pretējā
gadījumā veļa netiks izžāvēta pilnībā
Mazgāšana
●Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un ielieciet pareizo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
● Izvēlieties mazgāšanas programmu sarakstā audumu veidu kas jāmazgā (piemēram ļoti netīra kokvilna) un
pagrieziet programmu izvēles slēdzi uz izvēlēto programmu.
● Noregulējiet ja nepieciešams mazgāšanas temperatūru
● Nospiediet opciju pogas (ja nepieciešams).
● Pārbaudiet, lai krāns būtu ieslēgts un ka izplūdes šļūtene ir novietota pareizi.
Žāvēšana
Nospiediet žāvēšanas programmas izvēles pogu lai izvēlētos sausuma pakāpi, kas jums ir nepieciešama,
izvēloties vienu no 3 automātiskajām programmām:
To diapazons ir no ārkārtīgi sausa ( ) vannas dvieļiem un peldmēteļiem, caur Sauss, lai liktu drēbju skapī
( ) apģērbiem, kurus nav nepieciešams gludināt, līdz Gludināti sausam (
) apģērbiem, kas piemēroti
gludināšanai.
●Ja vēlaties, lai izvēlētos laikiestatītu žāvēšanas programmu, nospiediet "žāvēšanas izvēle" pogu, iedegsies
attiecīgais
indikators.
● Nospiediet pogu START/PAUSE (SĀKT/PAUZE).
●Mazgāšanas fāzes beigās displejā parādīsies atlikušais žāvēšanas laiks
●Kad programma ir pabeigta, uz displeja parādīsies vārds "END". Pēc 5 minūtēm ierīce ieies gaidīšanas
režīmā (atsevišķiem modeļiem, displejs rādīs divas rindas).
●Izslēdziet mašīnu pagriežot programmu izvēles slēdzi OFF stāvoklī
● Atveriet durvis un izņemiet veļu.
● Aizveriet ūdens krānu
ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS ATCELŠANA

Lai atceltu žāvēšanas programmu, nospiediet un turiet žāvēšanas izvēles pogu apmēram 3 sekundes
UZMANĪBU! Pēc žāvēšanas programmas atcelšanas, sāksies atdzesēšanas fāze, un jums ir jāgaida
apmēram 10/20 minūtes pirms durtiņas atvērsies.
Lai nodrošinātu pareizu iekārtas darbību, nav ieteicams pārtraukt žāvēšanas fāzi, ja vien tas nav
absolūti nepieciešams.
30
8. NODAĻA
KĻŪMES, TO CĒLOŅI UN NOVĒRŠANA
Ja jūs uzskatāt, ka veļas mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi, meklējiet padomu Quick Guide, kura ietver
vairākus praktiskus padomus par to, kā novērst visbiežāk radušās problēmas.
SMART TOUCH MODEĻIEM
Candy simply-Fi lietotnē vienkārši ir viedā Check-up funkcija, kas ļauj jums, apstiprināt ierīces statusu
un funkcionalitāti jebkurā laikā. Izmantojot Candy simply -Fi lietotni jums būs nepieciešams Android
viedtālrunis ar NFC tehnoloģiju. Vairāk informācijas var atrast lietotnē.
Ja mašīnas displejs rāda kļūdu (ar kodu vai mirgojošu LED gaismām), jums vajadzētu ieslēgt lietotni
jūsu Android viedtālrunī ar NFC funkciju. Novietojiet savu viedtālruni pret Smart Touch logo uz
vadības paneļa. Tagad Jūs spēsiet nolasīt kļūdas novēršanas padomus.
●Modeļiem ar displeju: kļūda ir redzama ar numuru, pirms kura ir burts "E" (piemērs: E2 = Kļūda 2).
●Modeļiem bez displeja: kļūda ir redzama ar secīgiem katra LED zibšņiem. Kļūdas kods tiek parādīts
sekojošā veidā: pēc zibšņu skaita seko pauze 5 sekundēm (piemēram, divu zibšņi - pauze 5 sekundes - divi
zibšņi - pauze 5 sekundes un atkārtojot = Kļūda 2).
KĻŪME
IESPĒJAMIE IEMESLI UN PRAKTISKIE RISINĀJUMI
E2 (ar displeju)
Veļas mašīna nevar uzņemt ūdeni
2 LED zibšņi
(bez displeja)
Pārliecinieties vai ūdens padeves krāns ir vaļā
Pārliecinieties vai ūdens padeves šļūtene nav saliekta, samezglojusies vai tajā nav
aizsprostojuma.
Pārliecinieties, ka drenāžas caurule ir pareizā augstumā (sk instalācijas sadaļu).
Aizveriet ūdens padeves krānu, atskrūvējiet uzpildes šļūteni veļas mašīnas aizmugurē un
pārliecinieties, ka "anti-smilšu" filtrs ir tīrs un nav bloķēts.
E3 (ar displeju)
Veļas mašīna nenolej ūdeni
3 LED zibšņi
(bez displeja)
Pārliecinieties, ka filtrs nav aizsērējis.
Pārliecinieties vai ūdens padeves šļūtene nav saliekta, samezglojusies vai tajā nav
aizsprostojuma.
Pārliecinieties, ka mājas kanalizācijas sistēma nav bloķēta un ļauj ūdenim plūst
cauri bez aizķeršanās. Mēģiniet noliet ūdeni izlietnē.
E4 (ar displeju)
Tvertnē ir par daudz putu un/vai ūdens
4 LED zibšņi
(bez displeja)
Nodrošiniet mazgāšanas līdzekļa pareiza daudzuma izmantošanu, pārliecinieties
vai mazgāšanas līdzeklis ir paredzēts lietošanai veļas mašīnā.
E7 (ar displeju)
Problēma ar durvīm
7 LED zibšņi
(bez displeja)
Pārliecinieties, ka durvis ir aizvērtas pareizi.
Pārliecinieties, ka cilindra iekšpusē esošās drēbes netraucē pilnībā aizvērt durvis.
Ja durvis ir aizslēgtas, izslēdziet un atvienojiet veļas mašīnu no elektrības padeves
kontaktligzdas, pagaidiet 2-3 minūtes, un atkal atveriet durvis
Jebkurš cits kods
Izslēdziet un atvienojiet veļas mašīnu, pagaidiet minūti. Ieslēdziet mašīnu un
restartējiet programmu. Ja rodas kļūda atkal sazinieties ar pilnvaroto klientu
apkalpošanas centru.
31
KĻŪME
1. Nefunkcionē neviena
iekārtas programma
LĪDZEKLIS
CĒLONIS
Elektrotīkla kontaktligzdā nav cieši
iesprausta iekārtas kontaktdakša.
Iespraust kontaktdakšu
kontaktligzdā.
Nav nospiesta ieslēgšanas /
izslēgšanas poga.
Nospiest ieslēgšanas / izslēgšanas
pogu.
Nav elektroenerģijas.
Pārbaudīt spriegumu.
Pārdeguši elektrotīkla drošinātāji.
Pārbaudīt.
Atvērtas iekārtas durtiņas.
Aizvērt durtiņas.
2. Veļas mazgājamajā
mašīnā neieplūst
ūdens
Aizgriezts ūdens padeves krāns.
Atgriezt krānu.
Taimeris nav iestatīts pareizi
Iestatīt taimeri pareizā stāvoklī
3. No veļas mazgājamās
mašīnas neizplūst
ūdens
Aizsērējis filtrs.
Iztīrīt filtru.
Salocīta izplūdes šļūtene.
Iztaisnot izplūdes šļūteni.
4. Ūdens izplūst uz
grīdas ap veļas
mazgājamo mašīnu
Noplūde starp starpliku, kas atrodas
starp krānu un ieplūdes šļūteni.
Nomainīt starpliku un pieskrūvēt
savienojumu.
5. Veļas mazgājamā
mašīnā neizgriež veļu
Vēl nav iztukšots ūdens.
Pagaidīt dažas minūtes, kamēr veļas
mazgājamā mašīna iztukšos ūdeni.
Iestatījums “Bez izgriešanas” (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Ieslēgt izgriešanas režīmu.
Pārmērīga putu daudzuma dēļ netiek
veikta izgriešana
Neizmantot pārmērīgu mazgāšanas
līdzekļa daudzumu
Veļas mazgājamā mašīna uz grīdas
nav nolīmeņota.
Nolīmeņot ar regulējamo kājiņu
palīdzību.
Nav noņemts transportēšanas
stiprinājums.
Noņemt transportēšanas
stiprinājumu.
Veļa rotējošajā cilindrā nav
vienmērīgi sadalīta.
Veļu sadalīt vienmērīgi.
6. Spēcīga vibrācija
izgriešanas laikā
7. Attēlo kļūmi
0, 1, 5, 7, 8
–
Sazināties ar servisu.
8. Attēlo kļūmi 2
Nenotiek ūdens ieplūde.
Pārbaudīt, vai ūdens padeve ir
ieslēgta.
9. Attēlo kļūmi 3
Nenotiek izsūknēšana.
Pārbaudīt, vai izplūde nav
aizsērējusi.
Pārbaudīt, vai izplūdes šļūtene nav
samezglojusies.
10. Attēlo kļūmi 4
Mašīna ir pārpildīta ar ūdeni.
Atslēgt ūdens padevi mašīnai.
Sazināties ar servisu.
11. Attēlo kļūmi 9
parādās vai mirgo, izslēdziet
veļas mašīnu, pagaidiet 10
- 15 sekundes un restartējiet
programmu.
32
PIEZĪME:
VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA IR APRĪKOTA AR ĪPAŠU ELEKTRONISKU IERĪCI
(AUTOMĀTISKO BALANSA KONTROLES SISTĒMU, KAS KONTROLĒ, LAI VEĻA
IZKLĀJAS VIENMĒRĪGI), UN KAS NEPIEĻAUJ ROTĒJOŠĀ CILINDRA (TVERTNES)
IESLĒGŠANU (IZGRIEŠANU), JA VEĻA TAJĀ NAV IZKĀRTOTA VIENMĒRĪGI.
LĪDZ AR TO IR IESPĒJAMS SAMAZINĀT TROKŠŅUS UN VIBRĀCIJU VEĻAS
MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ, KĀ ARĪ PAGARINĀT TĀS LIETOŠANAS PERIODA ILGUMU.
JA TVERTNĒ IR IELIKTI TIKAI VIENS VAI DIVI IZSTRĀDĀJUMI, MAŠĪNA VAR
NEIZGRIEZT TIK MAZU VEĻAS DAUDZUMU, ŠĀDĀ GADĪJUMĀ NEPIECIEŠAMS
IELĀDĒT VĒL DAŽUS VEĻAS IZSTRĀDĀJUMUS.
TAS PATS VAR NOTIKT, JA MAŠĪNA STRĀDĀ AR PĀRSLODZI, TAS IR, JA MAŠĪNA IR
PILNĪGI PIELĀDĒTA AR SMAGIEM IZSTRĀDĀJUMIEM - FROTĒ DVIEĻIEM,
PELDMĒTEĻIEM VAI VILNAS JAKĀM
GRIEŠANA MAZGĀŠANAS CIKLA SĀKUMĀ IR UZSKATĀMA PAR PROGRAMMAS
STANDARTA DARBĪBU, NEVIS MAŠĪNAS KĻŪMI.
Ja neizdodas novērst iekārtas kļūmes, tad sazināties ar Candy Tehniskās apkalpošanas centru, kam jāpaziņo
iekārtas modeļa numurs, kas norādīts uz tās marķējuma plāksnītes vai norādīts garantijas talonā. Iesniedzot
šos datus, Jūs ātri un efektīvi saņemsiet atbilstošo pakalpojumu.
Ekoloģisko mazgāšanas līdzekļu izmantošana bez fosfātiem var izraisīt šādas sekas:
Uzmanību!
1. Videi draudzīgu fosfātus nesaturošu mazgāšanas līdzekļu izmantošana var radīt šādas sekas:
- nolaistais ūdens var būt duļķaināks, jo tie satur ceolītu suspensiju. Tomēr tas nekādā veidā
neietekmē skalošanas efektivitāti.
- Balta pulvera (ceolītu) klātbūtne uz izmazgātajām drēbēm mazgāšanas cikla beigās. Tomēr tas
neiekļūst auduma šķiedrās un neietekmē auduma krāsas.
- Putu klātbūtne pēdējās skalošanas laikā, kas ne vienmēr liecina par nepietiekamu skalošanu.
- Nejonu virsmaktīvā vielas, kas ietilpst veļas mazgājamām mašīnām paredzēto mazgāšanas līdzekļu
sastāvā, bieži ir grūti nomazgāt, ir īpaši, ja to daudzums ir neliels, tādējādi tās var radīt redzamas
pēdas, veidojot putas.
- Šādos gadījumos papildu skalošana nav efektīva.
2. Ja Jūsu iegādātā veļas mazgājamā mašīna nefunkcionē, tad, pirms vēršanās Tehniskās apkalpošanas
centrā, saskaņā ar norādītajiem padomiem augstāk minētajā tabulā mēģiniet novērst kļūmi pats.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām šajā brošūrā esošajām drukas kļūdām. Turklāt, ražotājs
saglabā tiesības veikt saviem izstrādājumiem atbilstošas modifikācijas nemainot būtiskākos tehniskos
raksturojumus.
Šis izstrādājums ir marķēts saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EC, kas attiecas
uz elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu atkritumos. Nodrošinot šīs iekārtas
pareizu utilizāciju, Jūs varēsiet novērst potenciāli negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties sakarā ar to, ka šī iekārta tikusi
nepareizi utilizēta.
Izstrādājuma marķējums norāda, ka ar šo ierīci nedrīkst rīkoties kā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem. Tā jānodod atbilstošajā utilizējamo elektrisko un
elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Utilizācija jāveic saskaņā ar vietējo likumdošanu, kas attiecas uz apkārtējās vides
aizsardzību un atkritumu utilizēšanu.
Ja nepieciešama detalizētāka informācija, kas attiecas uz atjaunošanu, atkārtotu
pielietošanu un rīkošanos ar izstrādājumu, sazināties ar vietējo administrāciju,
atkritumu utilizācijas punktu vai veikalu, kurā Jūs iegādājāties šo izstrādājumu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising