Candy | GVW 485T-S | Candy GVW 485T-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy GVW 485T-S Εγχειρίδιο χρήστη
SL
EL
HR
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Svoju novu perilicu rublja možete registrirati
na www.registercandy.com i na taj način
dobiti brži pristup dodatnim uslugama,
rezerviranim isključivo za naše najvjernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. CIKLUS SUŠENJA
8. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA/SUŠENJA
9. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
2
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
3
HR
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Posljedni
dio ciklusa pranja/sušenja l Tkanine
zaprljane
tvarima
odvija se bez zagrijavanja (ciklus
poput ulja za kuhanje, acetona,
hlađenja) kako bi se postigla
alkohola, benzina, kerozina,
odgovarajuća temperatura rublja i
sredstava za uklanjanje mrlja,
spriječilo njegovo oštećenje.
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska; prije sušenja
u perilici sušilici moraju se oprati
u vrućoj vodi uz dodatnu
UPOZORENJE:
količinu deterdženta.
Nikada ne zaustavljajte rad
perilice sušilice prije završetka l Predmeti poput pjenaste gume
ciklusa sušenja.
(lateks
pjena),
kapa
za
Ukoliko to ipak učinite, rublje
plivanje, vodootpornih tkanina
brzo uklonite i rasprostrite
te rublja ili jastuka punjenih
kako bi raspršili postojeću
umecima od pjene ili gume; ne
toplinu.
smiju se sušiti u perilici sušilici.
da
su
nakon l Omekšivače i slične proizvode
koristite u skladu s propisanim
instalacije i postavljanja uređaja,
uputama proizvođača.
utikač i utičnica dostupni u
svakom trenutku.
l Predmeti zaprljani uljem mogu
se zapaliti, posebno prilikom
l Uređaj se ne smije postavljati
izlaganja izvorima topline poput
iza zaključanih, kliznih ili vrata
perilice sušilice. Predmeti se
sa šarkama na suprotnoj strani
zagrijavaju, uzrokujući oksidaciju
od perilice sušilice, na način
ulja koja proizvodi toplinu. Ukoliko
koji onemogućuje potpuno
se nastala toplina ne može
otvaranje vrata perilice sušilice.
ukloniti, predmeti postaju toliko
vrući da se zapale. Umetanje
l Maksimalan kapacitet suhog
uljem zaprljanih predmeta može
rublja ovisi o modelu (vidi
onemogućiti otklanjanje topline
kontrolnu ploču).
i time dovesti do opasnosti od
požara.
l Uređaj se ne smije koristiti
ukoliko su za čišćenje korištena l Ukoliko u perilici sušilici želite
sušiti tkanine zaprljane biljnim
industrijska sredstva.
ili uljem za kuhanje, ili
l U perilici sušilici nemojte sušiti
proizvodima za njegu kose;
neoprano rublje.
prije sušenja ih operite u vrućoj
l Pripazite
4
l Iz
džepova uklonite sve predmete l Prilikom prenošenja ili pomicanja
poput upaljača ili šibica.
perilice rublja, nemojte je držati za
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
l Dokumentaciju
o proizvodu
naslanjajte vrata perilice na
možete pronaći i na web stranici
transportna kolica. Kako je perilica
prizvođača.
rublja veoma teška, preporučamo
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
početka čišćenja, izvadite l U slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
utikač iz zidne utičnice i
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode.
zatvorite dovod vode. Ne
l Pripazite da su električne instalacije
pokušavajte sami popraviti
u kućanstvu UZEMLJENE. U
uređaj
već
se
obratite
suprotnom,
potražite
pomoć
ovlaštenom servisu, te uvijek
ovlaštenog električara.
zahtijevajte ugradnju originalnih
rezervnih dijelova. Nepoštivanje
l Ne spajajte uređaj na električnu
navedenih uputa može imati
mrežu preko produžnih kablova,
negativan utjecaj na sigurnost
višestrukih utičnica ili raznih
korisnika i samog uređaja.
ispravljača.
l Prije
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
Uređaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama i
dopunama.
l Prije
otvaranja vrata perilice
rublja, provjerite da u bubnju
nema vode.
l Kako
biste isključili uređaj,
nemojte povlačiti električni kabel
ili sam uređaj.
5
HR
vodi uz dodatnu količinu l Držite perilicu rublja podalje od
deterdženta – to će smanjiti, ali
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
ne i potpuno ukloniti opasnost
kiše, vlage, izravne sunčeve
od požara.
svjetlosti.
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
C
3
2
6
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
HR
3
l Spojite dovodnu cijev na slavinu. Za
odvod vode iz uređaja koristite isključivo
isporučenu cijev (sl. 3).
NE OTVARAJTE SLAVINU (prije nego se
upoznate sa svim narednim uputama).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
4
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
1
5
6
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
B
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
7
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
C
Ladica za deterdžent
9
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
8
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
Prije pokretanja programa sušenja…
l UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom
veće brzine centrifuge kako bi smanjili
količinu vlage u rublju prije pokretanja
programa sušenja.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Praktični savjeti za korisnika
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
9
HR
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Dostupno samo na određenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van,
uklonite graničnik i ispustite vodu u
spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
10
cijevi
ljepljivom trakom.
povezivanjem
ili
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
L
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
M
SUŠENJE
Ukoliko želite da se ciklus sušenja
automatski pokrene nakon pranja,
odaberite odgovarajući program pomoću
tipke za ODABIR SUŠENJA.
Ili, pričekajte završetak pranja i potom
odaberite željenu količinu rublja i program
sušenja.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli ciklus pranja.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "end" (kraj) ili će se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
D Tipka za ODABIR TEMPERATURE
E Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
F Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
Pričekajte da se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja
vrata, oko 2 minute nakon završetka
programa.
G
H
I
L
M
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
11
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
Tipka DODATNIH OPCIJA
Tipka za ODABIR SUŠENJA
Digitalni display
Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
HR
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
UPOZORENJE:
Ne dirajte display prilikom umetanja
utikača; uređaj podešava sustave
tijekom prvih sekundi rada: pritiskom
displaya, onemogućujete pravilan
rad uređaja. U tom slučaju, uklonite
utikač i ponovite postupak.
START/PAUSE tipka
Otvaranje vrata
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
odabira
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
program.
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
Gumb za odabir programa s OFF
položajem (isključeno)
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
sustav ne otključa vrata.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
12
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Kako bi poništili odabrani program,
okrenite programator na OFF položaj.
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
l Da odgodite početak pranja, pratite
sljedeći postupak:
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
- Odaberite željeni program.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
l Pritiskom
ove tipke, možete smanjiti
maksimalnu brzinu i ukoliiko želite, možete i
potpuno isključiti ciklus centrifugiranja.
l Kako bi ponovno pokrenuti centrifugu,
pritisnite tipku dok ne postavite željenu
brzinu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke (uključit će se odgovarajući svjetlosni
indikator). Započinje odbrojavanje nakon
čega odabrani program automatski
započinje s radom.
Kako bi izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti
iznad
brzine
koja
je
automatski podešena za odabrani
program.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
postavljanjem
položaj.
l Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
OFF
Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
tipka
omogućuje
temperature ciklusa pranja.
na
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja,
posebna
memorija
pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo. Time se smanjuju buka
i vibracije te produžava radni vijek
uređaja.
l Ova
programatora
l Ovom tipkom birate između tri razine
intenziteta pranja, ovisno o stupnju
zaprljanosti rublja (dostupno samo kod
pojedinih programa, kao prikazano u
tablici programa).
promjenu
l Nije moguće podesiti temperaturu iznad
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
maksimalne dopuštene razine određenog
programa, kako bi se očuvale tkanine.
13
HR
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
Podesite željene postavke prije
pritiska START/PAUZA tipke.
Ukoliko
odabrana
opcija
nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator će zatreperiti i
potom se ugasiti.
zaprljanosti
program.
postavljen
za
odabrani
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će
indikator.
se
odgovarajući
svjetlosni
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
- NOĆNI CIKLUS
l Ova opcija smanjuje brzinu prijelazne
centrifuge na 400 okretaja/min, kada je
moguće, povećava razinu vode tijekom
ispiranja i zadržava rublje potopljeno u
vodi nakon završnog ispiranja, kako bi se
vlakna ravnomjerno rasporedila.
l Tijekom faze u kojoj se voda zadržava u
l Ova
tipka omogućuje vam odabir
dodatnog ispiranja na kraju ciklusa
pranja.
Maksimalan
broj
dodatnih
ispiranja odgovara odabranom programu.
l Ova funkcija namjenjena je osobama s
osjetljivom kožom, kod kojih i najmanji
ostaci deterdženta mogu uzrokovati
iritacije ili alergije.
l Preporuča se koristiti ovu funkciju i za
pranje dječje odjeće te u slučaju iznimno
zaprljanog rublja, gdje je potrebno koristiti
veću količinu deterdženta, kao i kod
pranja ručnika čija su vlakna sklona
zadržavanju deterdženta.
kadi perilice, odgovarajući svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
l Odznačite opciju na kraju ciklusa uz
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno ugasiti odabirom odgovarajuće
tipke) i fazu istjecanja vode.
l Zahvaljujući
elektronskom upravljanju,
voda u prijelaznoj fazi istječe tiho, što ovu
opciju čini iznimno korisnom za upotrebu
u noćnim satima.
Tipka za ODABIR SUŠENJA
l Kada
programator
nije
na
OFF
položaju, pritisnite tipku za odabir
odgovarajućeg
programa
sušenja:
svjetlosni indikator će prikazati promjenu
odabrane opcije sušenja sa svakim
pritiskom tipke.
Tipka DODATNIH OPCIJA
Možete birati između tri različite opcije:
- PRETPRANJE
l Ova opcija omogućava pretpranje,
posebno je korisna za iznimno zaprljano
rublje (dostupna samo kod pojedinih
programa, kao prikazano u tablici
programa).
l Preporuča
se
upotreba samo 20%
preporučene količine prikazane na
ambalaži deterdženta.
- HIGIJENSKI
l Ova opcija omogućava higijensko
pranje odjeće, program pranja doseže
temperaturu od 60°C.
14
l Kako biste poništili odabranu opciju prije
početka programa sušenja, ponovno
pritisnite tipku dok se indikatori ne ugase
ili vratite programator na OFF položaj.
l Kako biste poništili odabrani ciklus tijekom
faze sušenja, pritisnite i držite tipku oko 3
sekunde
dok se ne upali indikator
hlađenja.
l Zbog visoke temperature unutar bubnja,
preporučamo da sušilica završi ciklus
hlađenja prije nego što okrenete
programator na OFF položaj i uklonite
rublje.
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
2) BRZINA CENTRIFUGE
2
3
4
5
6
7
11
2
1
8
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promjeniti ili ukloniti
odgovarajućom tipkom.
9 10
3) TEMPERATURA PRANJA
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
3
Prikazuje temperaturu pranja odabranog
programa koju možete promjeniti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom.
1
4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
4
odabira
l Nakon odabira programa, automatski se
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
će
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon čega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
l Uređaj
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
l Ukoliko je odabran automatski ciklus
l Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
pranja/sušenja, na kraju ciklusa pranja,
display će prikazati vrijeme sušenja.
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
15
HR
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon
završetka
pranja,
okrenite
programator na OFF položaj.
Digitalni display
5) STUPANJ ZAPRLJANOSTI RUBLJA
5
9) ODGODA POČETKA PRANJA
{
9
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
zaprljanosti postavljen za odabrani
program.
Ovaj indikator svjetli nakon odabira odgode
početka pranja.
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
10) Kg Check (funkcija aktivna samo kod
programa za pamuk i sintetiku)
upalit će se odgovarajući indikator.
6) DODATNO ISPIRANJE
10
{
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
6
Svjetlosni indikatori prikazuju dodatna
ispiranja odabrana odgovarajućom tipkom.
7) DODATNE OPCIJE
Check" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
l Tijekom svake faze pranja, "Kg Check"
}
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
7
- podešava potrebnu količinu vode;
Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje
možete odabrati odgovarajućom tipkom
(PRETPRANJE, HIGIJENSKI i NOĆNI
CIKLUS).
8) Wi-Fi (samo kod određenih modela)
- određuje trajanje ciklusa pranja;
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
8
l Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona
prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
l Ostale
informacije o Wi-Fi sustavu
potražite u posebnom priručniku unutar
uređaja.
16
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
}
Uređaj prikazuje preostalo vrijeme
sušenja odabranog programa na
temelju standardne količine rublja, ali
tijekom ciklusa, preračunava vrijeme
ovisno o trenutnoj količini i vrsti
rublja.
11
Indikatori prikazuju vrstu programa sušenja.
Vremenski programi sušenja
Automatski programi sušenja
Možete ih koristiti za odabir
vremenski određenog programa
sušenja.
Program
intenzivnog
sušenja
(preporuča se za ručnike, ogrtače i
teže odjevne predmete).
Faza hlađenja
Program
sušenja
rublja
za
glačanje (ostavlja rublje prikladnim
za glačanje).
Uključuje se tijekom završnog
perioda hlađenja, u zadnjih 10/20
minuta svake faze sušenja.
Program
sušenja
rublja
za
spremanje (za rublje koje ćete
pospremiti bez glačanja).
Korisni savjeti
l Program sušenja od 30 minuta preporuča
l Odabirom
se za manje količine rublja (manje od 1
kg) ili manje vlažno rublje.
jednog
od
navedenih
automatskih programa, perilica sušilica će
izračunati vrijeme potrebno za sušenje i
odgovarajući stupanj suhoće (vlažnosti),
ovisno o vrsti rublja i odabranom
programu sušenja.
l Perilica sušilica automatski završava
l Nakon pritiska START/PAUSE tipke,
l Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
display će prikazati preostalo vrijeme
sušenja.
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako je
nužno.
ciklus kada dostigne odgovarajući stupanj
suhoće.
17
HR
11) INDIKATORI PROGRAMA SUŠENJA
Tabelarni pregled programa
1
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Preporučeno
Max.
DETERDŽENT
2
1
Brzi 14 min.
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Brzi 30 min.
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Brzi 44 min.
2)
3
3,5
3,5
3,5
3,5
30°
40°
Bijelo
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Pamuk**
1)
2)
6
8
9
10
11
40°
60°
( )
EcoMix 20°
2)
6
8
9
10
11
20°
20°
Miješano
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
Ispiranje
2)
-
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
2)
-
-
-
-
-
-
-
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
2
2
2
2
2
30°
30°
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
7
7
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Osjetljivo
Baby
1)
2)
Vuna/
Ručno pranje
Miješano
(sušenje)
Pamuk
(sušenje)
Pranje & Sušenje
59 Min
18
( )
Molimo proučite sljedeće bilješke:
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
( )
PODACI ZA LABORATORIJSKA
TESTIRANJA (EN 50229 standardi)
Pranje
Koristite
program
**
uz
odabran
maksimalan
stupanj
zaprljanosti,
maksimalnu
brzinu
centrifuge
i
temperaturu od 60°C. Program se
preporuča i za testiranje na nižoj
temperaturi.
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Sušenje
Kod prvog sušenja uz A kg (sadrži
jastučnice i manje ručnike) odaberite
program za sušenje pamuka (
opciju sušenja za spremanje rublja (
),
).
Kod drugog sušenja uz B kg (sadrži
plahte i manje ručnike) odaberite program
za sušenje pamuka (
sušenja za spremanje rublja (
), opciju
).
Kapacitet
(pranja)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
7
3
11
7
4
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod programa
gdje je dostupna).
19
1)
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet pranja
odabirom tipke za STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA.
2)
Programi za automatsko sušenje.
HR
Brzina centrifuge se također može smanjiti,
u skladu s uputama navedenim na
etiketama odjeće ili se može potpuno
isključiti za vrlo osjetljive tkanine.
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE.
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija
o brzini centrifuge, možete koristiti
maksimalnu brzinu odabranog programa.
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjerano pjenjenje.
Ukoliko
uređaj
otkrije
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti ciklus
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa
i povećati potrošnju vode.
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Brzi 14 Min / 30 Min / 44 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
Pamuk
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
EcoMix 20°
Ovaj
inovativni
program
omogućuje
zajedničko pranje različitih tkanina i boja,
poput pamuka, sintetike i miješanih tkanina
na temperaturi od samo 20°C istovremeno
osiguravajući vrhunske rezultate pranja. Potrošnja
na ovom programu je oko 40% manja od
klasičnog programa za pranje pamuka na 40°C.
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće tipke.
20
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Baby
Ovaj program namjenjen pranju dječje odjeće
jamči vrhunsku čistoću uz učinak dezinfekcije,
pri čemu je 60°C minimalna postavljena
temperatura. Za najbolje rezultate dezinfekcije
preporučamo upotrebu praškastog deterdženta.
Vuna/Ručno pranje
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
SUŠENJE
UPOZORENJE:
Dozatori za koncentrirane praškaste i
tekuće deterdžente moraju se ukloniti iz
bubnja prije pokretanja programa sušenja.
Bubanj mijenja smjer tijekom ciklusa sušenja
kako bi se spriječilo petljanje rublja i
omogućilo ravnomjerno sušenje. Hladni zrak
se koristi tijekom završnih 10/20 minuta
ciklusa sušenja kako bi se smanjilo gužvanje.
Miješano
Program sušenja na niskoj temperaturi
preporuča se za sintetiku i miješane tkanine
(uvijek potražite upute na etiketi).
Pamuk
Program sušenja na visokoj temperaturi
preporuča se za pamučne i lanene tkanine
(uvijek potražite upute na etiketi).
Pranje & Sušenje 59 Min
Kada u kratkom vremenu želite oprati i osušiti
par odjevnih predmeta, ovaj ciklus od 59 minuta
je odličan za uštedu vremena! Prikladan za
manju količinu rublja od 1,5 kg (primjerice 4
majice) ili lagano zaprljano rublje, ovaj ciklus će
oprati, isprati, centrifugirati i osušiti vaše rublje za
manje od sat vremena. Preporučamo da
smanjite količinu deterdženta prilikom upotrebe
ovog progarama kako biste smanjili nepotrebnu
potrošnju.
l Sušite samo prethodno centrifugirano
7. CIKLUS SUŠENJA
primjeri su općeniti, za
postizanje najboljih rezultata sušenja bit
će potrebno nešto prakse.
l Perilica sušilica može vršiti sljedeće vrste
sušenja:
l Prilikom prve upotrebe, preporučamo
- Program sušenja na niskoj temperaturi
prikladan
za
miješane
tkanine
(sintetika/pamuk) i sintetiku (
oznaka
na prikazu programa).
odabir kraćeg vremena sušenja od
navedenog, kako biste odredili potreban
stupanj suhoće.
- Program sušenja na visokoj temperaturi
prikladan za pamuk, frotir, lan, tkanine od
konoplje, itd. (
oznaka na prikazu
programa).
l Preporučamo da ne sušite tkanine koje
se lako oštećuju, poput tepiha ili tkanina
debljih vlakana, kako biste izbjegli
začepljenje zračnog kanala.
Tijekom faze sušenja bubanj će
povećati brzinu kako bi rublje bilo
ravnomjerno raspoređeno i time
optimizirati rezultate sušenja.
l Preporučamo da rublja razvrstate prema
sljedećim metodama:
- Prema oznakama
odgovarajućeg
sušenja, prikazanim na etiketama
Prikladno za sušenje u sušilici.
Pravilan način sušenja
Prikladno za sušenje na visokoj
temperaturi.
Vrata
uređaja
su
opremljena
sigurnosnom zaštitom kako bi se
spriječio kontakt sa staklenim vratima
koja
mogu doseći visoku temperaturu
tijekom ciklusa sušenja.
Nije potrebno uklanjati sigurnosnu
zaštitu s uređaja prilikom uobičajene
upotrebe.
Sušiti isključivo na niskoj temperaturi.
NE sušite u sušilici.
Ukoliko tkanina nema odgovarajuću
oznaku
na
etiketi,
može
se
pretpostaviti da nije prikladna za
sušenje u sušilici rublja.
l Otvorite vrata.
- Prema veličini i gustoći
Ukoliko je količina opranog rublja veća
od kapaciteta sušenja, odvojite rublje
prema gustoći (primjerice ručnike od
donjeg rublja).
l Umetnite rublje, ne prelazeći maksimalan
kapacitet naveden u tablici programa.
U slučaju većih (poput plahti) ili upijajućih
predmeta (poput ručnika ili traperica),
preporuča se smanjiti količinu rublja.
- Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, pamuk, posteljina i
stolnjaci.
Sintetika: košulje, majice, kombinezoni,
itd. od poliestera ili poliamida, kao i
mješavine pamuka i sintetike.
l Zatvorite vrata.
l Okrenite programator na odgovarajući
program za vaše rublje.
21
HR
rublje.
l Navedeni
l Odaberite željeni stupanj suhoće između
3 automatska programa:
Program
intenzivnog
sušenja
(preporuča se za ručnike, ogrtače i
teže odjevne predmete).
Program
sušenja
rublja
za
glačanje (ostavlja rublje prikladnim
za glačanje).
Program
sušenja
rublja
za
spremanje (za rublje koje ćete
pospremiti bez glačanja).
l Ukoliko
želite odabrati vremenski
program, pritisnite tipku za ODABIR
SUŠENJA dok se ne upali svjetlosni
indikator željenog vremena.
l Pripazite da je ventil za dovod vode
otvoren.
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
l Pričekajte oko 2 minute nakon završetka
programa dok se ne ugasi indikator
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA
prije nego što otvorite vrata.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
l Pripazite da je odvod vode pravilno
postavljen.
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
UPOZORENJE:
Ne sušite vunene tkanine, predmete s
posebnim punjenjem (poput popluna,
punjenih jakna, itd.) ili
iznimno
osjetljive tkanine. Ukoliko je rublje
veoma mokro, stavite manje rublja
kako biste izbjegli gužvanje.
l Pritisnite START/PAUSE tipku.
l Započet će faza sušenja uz programator
postavljen na odabranom programu do
završetka sušenja.
l Indikator
programa sušenja bit će
uključen sve do početka faze hlađenja
kada će se upaliti za to odgovarajući
indikator.
l Nakon završetka programa, na displayu
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
22
l Program
nastavlja s programatorom
postavljenim na odabranom programu do
završetka ciklusa.
Ne prelazite maksimalan kapacitet
rublja za sušenje naveden u tablici
programa, u suprotnom rezultat
sušenja neće biti zadovoljavajuć.
l Na kraju ciklusa pranja, display će
prikazati preostalo vrijeme sušenja.
l Perilica
sušilica
program sušenja.
- Pranje
l Otvorite ladicu, odaberite deterdžent i
unesite pravilnu količinu.
će
potom
završiti
l Indikator programa sušenja će biti upaljen
sve do početka faze hlađenja kada se će
upaliti za to odgovarajući indikator.
l Potražite pomoć na listi programa pranja
ovisno o odabranoj tkanini (primjerice,
iznimno zaprljano pamučno rublje) i okrenite
programator na odgovarajući program.
l Nakon završetka programa, na displayu
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
l Podesite temperaturu ukoliko je potrebno.
l Podesite dodatne opcije (ukoliko je
l Pričekajte oko 2 minute nakon završetka
potrebno).
programa dok se ne ugasi indikator
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA
prije nego što otvorite vrata.
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
- Sušenje
l Odaberite željeni stupanj suhoće između
3 automatska programa:
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
Program
intenzivnog
sušenja
(preporuča se za ručnike, ogrtače i
teže odjevne predmete).
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
Program
sušenja
rublja
za
glačanje (ostavlja rublje prikladnim
za glačanje).
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
Program
sušenja
rublja
za
spremanje (za rublje koje ćete
pospremiti bez glačanja).
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
l Ukoliko
želite odabrati vremenski
program, pritisnite tipku za ODABIR
SUŠENJA dok se ne upali svjetlosni
indikator željenog vremena.
23
HR
l Pritisnite START/PAUSE tipku.
8. AUTOMATSKI CIKLUS
PRANJA/SUŠENJA
9. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da vaša perilica rublja ne radi pravilno, a prije nego što pozovete
ovlašteni servis, molimo da pročitate niže navedene praktične savjete jer neke probleme u
radu perilice možete i sami riješiti.
Problem
Mogući uzrok i praktična rješenja
Perilica rublja ne
radi/ne može se
pokrenuti
Provjerite da li je pravilno priključena na električnu mrežu.
Provjerite da li je uključena.
Provjerite da li je željeni program pravilno odabran i da li je perilica
pravilno pokrenuta.
Provjerite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. svjetiljku)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Provjerite da li je slavina otvorena.
Provjerite da li je gumb za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
perilicu rublja
Perilica rublja ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko perilice rublja
Perilica rublja ne
centrifugira
Jake vibracije pri
centrifugiranju
Prikazna/trepti
oznaka za grešku u
radu (ERROR)
Provjerite da filter nije začepljen.
Provjerite da odvodna cijev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Provjerite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog brtve između dovodne cijevi i slavine, jače stegnite
dovodnu cijev na slavinu ili zamijenite brtvu.
Moguće da voda nije u potpunosti ispražnjena, pričekajte nekoliko
minuta.
Napomena: neki modeli perilica imaju funkciju potpunog isključivanja
centrifuge.
Prekomjerna količina deterdženta može spriječiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Perilica rublja nije pravilno poravnata, ako je potrebno, podesite
okretne nožice kako je navedeno u pripadajućem odlomku.
Provjerite da li je uklonjena transportna zaštita (vijci i podloške).
Rublje u bubnju nije ravnomjerno raspoređeno, uredno posložite i
rasporedite rublje.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 ili 8 obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 2, perilica rublja ne uzima vodu, provjerite da je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 perilica rublja ne ispušta vodu, provjerite da
odvodna cijev nije previše savinuta ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u perilici rublja, zatvorite dovod
vode, obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite perilicu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
24
Jamstvo
Proizvod ima jamstvo pod uvjetima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Jamstveni list mora biti
uredno popunjen i ovjeren kako bi se u
slučaju potrebe pokazao ovlaštenom
Candy servisu. Čuvajte jamstveni list.
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
Registrirajte svoj proizvod!
Ne gubite vrijeme. Registrirajte svoju
perilicu rublja i otkrijte brojne
pogodnosti.
Saznajte
kako
na
www.registercandy.com ili pozivom
na broj naveden na odgovarajućim
materijalima.
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Ako probleme u radu perilce ne možete
riješiti prema prethodnim uputama ili
sumnjate u njenu ispravnost, obratite se u
što kraćem vremenu ovlaštenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
Možete se prijaviti za Candy servisni plan
kako bi primili besplatnu uslugu nakon
isteka jamstvenog roka.
Pažnja: Poziv nije besplatan. O trošku
poziva bit ćete obavješteni od strane
operatera glasovnom porukom.
Candy preporučuje da za popravak vašeg
uređaja
uvijek
zahtijevate
ugradnju
originalnih rezervnih dijelova koji se mogu
nabaviti u ovlaštenim servisima.
25
HR
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
Καταχωρείστε
την
συσκευή
σας
στο
www.registercandy.com ώστε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση στις συµπληρωµατικές παροχές που
αφορούν µόνο στους πιο πιστούς πελάτες.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης, το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Candy.
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
26
9. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed &
breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Η
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
των 8 ετών και από άτοµα µε
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και
γνώση στη χρήση της συσκευής
27
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
χρησιµοποιηθεί βιοµηχανικές
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
χηµικές ουσίες για τον καθαρισµό.
επιλογέας προγράµµατος).
l Μη στεγνώνετε άπλυτα αντικείµενα
l Το τελευταίο µέρος του κύκλου ενός
στο πλυντήριο στεγνωτήριο.
πλυντηρίου στεγνωτηρίου συµβαίνει l Αντικείµενα που έχουν λερωθεί µε
χωρίς θέρµανση (κύκλος µείωσης
ουσίες όπως λάδι µαγειρέµατος,
θερµοκρασίας) για να εξασφαλιστεί
ακετόνη, οινόπνευµα, βενζίνη, κηροζίνη,
ότι τα αντικείµενα θα µείνουν σε
αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και
θερµοκρασία που διασφαλίζει ότι δεν
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλυθούν
θα καταστραφούν.
µε ζεστό νερό µε µια επιπλέον δόση
απορρυπαντικού πριν στεγνωθούν στο
πλυντήριο στεγνωτήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
l
Αντικείµενα όπως αφρώδες ελαστικό
Μην
διακόψετε
ποτέ
ένα
(latex foam), σκουφάκια µπάνιου,
πλυντήριο στεγνωτήριο πριν από
αδιάβροχα υφάσµατα, αντικείµενα
το τέλος του κύκλου στεγνώµατος,
µε ενίσχυση καουτσούκ και ρούχα ή
εκτός εάν αφαιρέσετε όλα τα
µαξιλάρια που έχουν παραγέµισµα
αντικείµενα γρήγορα και τα
από αφρώδες υλικό δεν πρέπει
απλώσετε µεταξύ τους έτσι ώστε η
να στεγνώνονται στο πλυντήριο
θερµότητα να διαχέεται.
στεγνωτήριο.
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο l Τα µαλακτικά υφασµάτων, ή
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
παρόµοια προϊόντα, θα πρέπει να
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να
χρησιµοποιούνται, όπως ορίζεται από
είναι προσβάσιµη και µετά την
τις οδηγίες στο µαλακτικό ρούχων.
εγκατάσταση της συσκευής.
l Αντικείµενα τα οποία έχουν µολυνθεί µε
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρελαιοειδή µπορεί να αναφλεγούν
εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που
άµεσα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές
κλειδώνει, από συρόµενη πόρτα ή
θερµότητας, όπως ένα πλυντήριοπόρτα που έχει µεντεσέ στην
στεγνωτήριο. Τα αντικείµενα αυτά
αντίθετη πλευρά από εκείνη του
θερµαίνονται, προκαλώντας οξειδωτική
πλυντηρίου στεγνωτηρίου, µε τρόπο
αντίδραση στο πετρελαιοειδές. Η
δηλαδή που να εµποδίζεται το πλήρες
οξείδωση δηµιουργεί θερµότητα. Αν η
άνοιγµα της πόρτας της συσκευής.
θερµότητα δεν µπορεί να διαφύγει, τα
l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
αντικείµενα µπορούν να θερµανθούν
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
αρκετά ώστε να πιάσουν φωτιά. Η
συσκευής (δες τον πίνακα).
συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση
αντικειµένων που έχουν σχέση µε το
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρέλαιο και συναφή έλαια µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, εφόσον έχουν
28
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν
από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης
το νερό µπορεί να αναπτύξει
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
29
l Πριν
ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
Η συσκευή αυτή πληροί τις
προδιαγραφές που
εµπεριέχονται στις
Ευρωπαϊκές οδηγίες που
ακολουθούν:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
Και όσες έπονται των πιο πάνω.
EL
εµποδίσει τη διαφυγή της θερµότητας
και έτσι να δηµιουργηθεί κίνδυνος
πυρκαγιάς.
l Εάν δεν µπορούµε να αποφύγουµε
να τοποθετήσουµε σε ένα πλυντήριο
στεγνωτήριο, υφάσµατα που
περιέχουν φυτικά έλαια ή λάδι
µαγειρέµατος ή που έχουν µολυνθεί
από προϊόντα περιποίησης µαλλιών,
θα πρέπει πρώτα να τα πλύνουµε σε
ζεστό νερό µε επιπλέον δόση
απορρυπαντικού - αυτό θα µειώσει,
αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
l Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα
από τις τσέπες, όπως αναπτήρες
και σπίρτα.
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
l Κόψτε
τις ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
30
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
B
C
3
2
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τη σωλήνα νερού (αποκλειστικά
εκείνη που συνοδεύει τη συσκευή ) µε την
βρύση (εικ. 3).
ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ.
EL
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
31
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
32
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
l ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ενέργεια και χρόνο
επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα περιστροφής
για να µειωθεί η ποσότητα του νερού της
µπουγάδας πριν από τη χρήση ενός
προγράµµατος στεγνώµατος.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά και
θερµοκρασίες από 60°C και άνω για λευκό
ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό ,χρησιµοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που
περιέχει λευκαντικές ουσίες και σε αυτές τις
θερµοκρασίες δίνει άριστα αποτελέσµατα.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε θερµοκρασία
µεταξύ 60°C και 40°C, επιλέγετε το
απορρυπαντικό ανάλογα µε το ύφασµα ,το
χρώµα και το βαθµό βρωµιάς. Κατά κανόνα για
λευκό βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα χρωµατιστά
που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό
απορρυπαντικό ή σε σκόνη ειδικό για την
προστασία των χρωµάτων.
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Για το πλύσιµο µάλλινου και µεταξωτού
ρουχισµού χρησιµοποιείτε αποκλειστικά
τα ειδικά για αυτού του είδους ρουχισµό
απορρυπαντικά.
33
EL
Πριν χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα
στεγνώµατος...
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθαρισµός του φίλτρου
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα:
τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε
το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα
λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
34
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
EL
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
L
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
M
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Αν θέλουµε ο κύκλος στεγνώµατος να
ξεκινήσει αυτόµατα µετά το πλύσιµο,
επιλέγουµε το πρόγραµµα που απαιτείται
χρησιµοποιώντας το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ. Διαφορετικά µπορούµε
να τελειώσουµε το πλύσιµο και στη συνέχεια
να
αποφασίσουµε
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος και το είδος φορτίου.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
θα εµφανιστεί η ένδειξη “end” ή θα ανάψει
το αντίστοιχο led.
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
E Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Περιµένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη
ασφάλισης της πόρτας: αυτό συµβαίνει 2
λεπτά µετά το πέρας του προγράµµατος.
F Πλήκτρο ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
Τεχνικά στοιχεfα
G Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
H Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
I
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
L Ψηφιακή οθόνη
Πιεσηνερου: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
M Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
35
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην ακουµπάτε την οθόνη ενόσω
συνδέετε τη συσκευή στην παροχή,
γιατί η συσκευή ρυθµίζει το σύστηµα
κατά την διάρκεια των πρώτων
δευτερόλεπτων: ακουµπώντας την
οθόνη η συσκευή δεν µπορεί
να λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την παροχή και
επαναλάβετε την διαδικασία.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Λειτουργία πόρτας
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου .
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει.
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή µπορεί
να χρειαστεί µερικά δευτερόλεπτα για να
ξεκινήσει.
µε
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
για
2
περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε.
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
36
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
(το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και
µετά θα σβήσει .
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
l Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο έχετε την
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
δυνατότητα να µειώσετε την µέγιστη ταχύτα
στυψίµατος ή και να ακυρώσετε τον κύκλο
στυψίµατος.
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο
πιέστε το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη που θέλετε.
Για να αποφευχθούν φθορές στα
υφάσµατα δεν µπορείτε να αυξήσετε
πέραν της µέγιστης προβλεπόµενης
ανά πρόγραµµα, την ταχύτητα του
στυψίµατος.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (στο
χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει η
λυχνία). Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του
χρόνου µετά το πέρας της οποίας το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
l Η αλλαγή ταχύτητας στυψίµατος γίνεται χωρίς
να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Η συσκευή διαθέτει ένα ηλεκτρονικό
µηχανισµό ο οποίος αποτρέπει το
στύψιµο όταν το φορτίο είναι
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Με αυτό το τρόπο αποτρέπεται ο θόρυβος
και οι δονήσεις ενώ εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία της συσκευής.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Πλήκτρο ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε
να
επιλέξετε
µεταξύ
3
διαβαθµίσεων το βαθµό βρωµιάς του
ρουχισµού που θα πλύνετε (ανάλογα µε
το πόσο βρώµικα είναι τα ρούχα). Η
λειτουργία αυτή αφορά σε συγκεκριµένα
προγράµµατα τα οποία µπορείτε να
πληροφορηθείτε
από
τον
πίνακα
προγραµµάτων.
µπορείτε να προσαρµόσετε
την
θερµοκρασία του κύκλου που επιλέξατε
ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
l Η ρύθµιση της θερµοκρασίας δεν µπορεί
να υπερβεί την µέγιστη προβλεπόµενη
για
το
συγκεκριµένο
πρόγραµµα
προκειµένου να µην φθαρεί ο ρουχισµός.
37
EL
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
l Μόλις
επιλέξετε το πρόγραµµα µια
φωτεινή ένδειξη θα σας εµφανίσει τον
βαθµό βρωµιάς του συγκεκριµένου
προγράµµατος.
l Επιλέγοντας έναν διαφορετικό βαθµό
βρωµιάς θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη.
Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
- ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ
l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να
µειώσετε τις στροφές του κύκλου
στυψίµατος έως τις 400 σ.α.λ, να
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες.
l Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε
να
προσθέσετε
φάσεις
ξεβγάλµατος στο τέλος του κύκλου της
πλύσης. Ο µέγιστος αριθµός φάσεων
ξεβγάλµατος
εξαρτάται
από
το
πρόγραµµα πλύσης που έχετε επιλέξει.
l Η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για τα
άτοµα µε ευαίσθητο δέρµα και για όσους
η παρουσία ελάχιστου απορρυπαντικού
στο ρουχισµό µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό και αλλεργία .
l Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται και για τα
µωρουδιακά
καθώς
και
για
τις
περιπτώσεις που ο ρουχισµός που θα
πλύνετε είναι ιδιαίτερα βρώµικος και έτσι
θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µεγάλη
ποσότητα απορρυπαντικού. Η λειτουργία
αυτή ενδείκνυται και για τις πετσέτες που
λόγω της υφής τους
τείνουν να
αποθηκεύουν απορρυπαντικό.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι δυνατότητες επιλογών µε την βοήθεια
πλήκτρων είναι τρεις:
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η
φάση πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη
για το πλύσιµο ιδιαίτερα βρώµικων φορτίων
ρουχισµού ,η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο
σε συγκεκριµένα προγράµµατα που µπορείτε να
πληροφορηθείτε στο πίνακα προγραµµάτων.
l Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει να
αντιστοιχεί στο 20% της αναγραφόµενης
ποσότητας από τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού, για τον κύκλο της πλύσης .
- ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
l Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να
καθαρίσετε υγιεινά σε βάθος τα ρούχα
στους 60°C.
38
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης µια
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε
ένδειξη ότι η λειτουργία της συσκευής
διακόπτεται προσωρινά.
l Απενεργοποιήστε την επιλογή προκειµένου
να ολοκληρώσετε τον κύκλο µε ένα
στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε να
ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού.
l Με
την βοήθεια του ηλεκτρονικού
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του νερού
στις ενδιάµεσες φάσεις γίνεται αθόρυβα,ώστε
η επιλογή του συγκεκριµµένου τρόπου
λειτουργίας να είναι χρήσιµη για πλύσιµο την
νύκτα (ώρες κοινής ησυχίας).
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Με τον επιλογέα προγράµµατος όχι στη
θέση OFF, πατήστε το κουµπί για να
επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα
στεγνώµατος: µια ενδεικτική λυχνία θα
ανάψει για να εµφανίσει το αποτέλεσµα
στεγνώµατος που επιλέγεται κάθε φορά
που πατάτε το κουµπί.
l Για να ακυρώσετε την επιλογή πριν από την
έναρξη του προγράµµατος στεγνώµατος, πατήστε
το πλήκτρο επανειληµµένα, έως ότου οι
ενδείξεις σβήσουν ή επιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στη θέση OFF.
l Για να ακυρώσετε τον κύκλο κατά τη φάση
στεγνώµατος, κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα
έως ότου ανάψει η ένδειξη ψύξης.
l Δεδοµένης της υψηλής θερµοκρασίας στο
εσωτερικό του κάδου, σας συνιστούµε να
αφήσετε το στεγνωτήριο να ολοκληρώσει
την περίοδο κρυώµατος πριν γυρίσετε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF και βγάλετε τη µπουγάδα.
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Ψηφιακή Οθόνη
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
3
4
5
6
7
Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα
στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε
η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος.
11
1
3) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
8
9 10
3
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
Το
εικονίδιο
αυτό
εµφανίζει
την
θερµοκρασία του νερού στο πρόγραµµα
που επιλέξατε η οποία µπορεί να
τροποποιηθεί
(‘οπου
προβλέπεται)
κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.
1
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
4
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει
αναµµένη.
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.
l Ένας
ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου.
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του
κύκλου ,η λυχνία ασφάλισης της πόρτας
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε τον
επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF.
l Εάν έχετε επιλέξει αυτόµατο πλύσιµο/στέγνωµα,
στο τέλος της φάσης πλύσης, ο χρόνος
στεγνώµατος που αποµένει µέχρι το τέλος θα
εµφανίζεται στην ένδειξη.
39
EL
2
2
5) ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ
5
9) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
{
9
l Όταν
επιλέξετε ένα πρόγραµµα η
φωτεινή ένδειξη µε τον εργοστασιακό
προγραµµατισµό βαθµού βρωµιάς που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα,
θα ανάψει αυτόµατα.
l Εάν επιλέξετε έναν διαφορετικό βαθµό
βρωµιάς η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει
αυτόµατα.
Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή
µετάθεσης
έναρξης λειτουργίας.
10) Kg Check (η λειτουργία υπολογισµού
βάρους φορτίου αφορά µόνο στα
προγράµµατα
για
Συνθετικά
και
Βαµβακερά).
6) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ
{
10
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
6
Η
φωτεινή
ένδειξη
καταγράφει
τις
πρόσθετες φάσεις ξεβγάλµατος που µπορεί
να έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του
αντίστοιχου πλήκτρου.
7) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
}
του κύκλου, η ένδειξη "Kg Check"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
7
Οι φωτεινές ενδείξεις καταγράφουν τις
πρόσθετες επιλογές που µπορείτε να
ενεργοποιήσετε µέσω του αντίστοιχου
πλήκτρου (ΠΡΟΠΛΥΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ και ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ).
"Kg Check" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
8) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο)
8
l Στα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το
σύστηµα Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία.
l Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα WiFi αναγράφονται στο ειδικό εγχειρίδιο που
συνοδεύει τη συσκευή.
40
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
Η συσκευή υπολογίζει το χρόνο έως το
τέλος του επιλεγµένου προγράµµατος µε
βάση ένα συνηθισµένο είδος φορτίου,
ενώ κατά τη διάρκεια του κύκλου, η
συσκευή διορθώνει το χρόνο ώστε να
ταιριάζει στο µέγεθος και τη σύνθεση του
φορτίου.
EL
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
Προγράµµατα στεγνώµατος µε χρονική
ρύθµιση
11) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Μπορούν
να
χρησιµοποιηθούν
για να επιλέξουµε προγράµµατα
στεγνώµατος µε χρονικό όριο.
}
Φάση κρυώµατος
11
Τίθεται σε λειτουργία κατά τη
διάρκεια του τελικού σταδίου που
είναι η µείωση της θερµοκρασίας, τα
τελευταία 10/20 λεπτά σε κάθε φάση
στεγνώµατος.
Οι ενδείξεις εµφανίζουν τον τύπο του
προγράµµατος στεγνώµατος.
Προγράµµατα αυτόµατου στεγνώµατος
Χρήσιµες συµβουλές
Πρόγραµµα Πολύ στεγνά (για
πετσέτες, µπουρνούζια και χοντρά
πράγµατα).
l Το 30-λεπτο πρόγραµµα στεγνώµατος
συνιστάται για µικρά φορτία (µικρότερα
του 1 κιλού) ή ελαφρώς µουσκεµένα
φορτία.
Πρόγραµµα Στεγνά για σίδερο
(αφήνει τη µπουγάδα κατάλληλη για
σιδέρωµα).
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο τελειώνει τον
κύκλο αυτόµατα όταν φτάσει στο επίπεδο
στεγνώµατος που έχετε επιλέξει.
Πρόγραµµα Στεγνά για ντουλάπι (για
πράγµατα που θα τα τοποθετήσουµε
κάπου χωρίς σιδέρωµα).
l Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
είναι προτιµότερο να µην διακόπτουµε τη
φάση στεγνώµατος, εκτός εάν αυτό είναι
πραγµατικά απαραίτητο.
l Επιλέγοντας ένα από αυτά τα αυτόµατα
προγράµµατα, το πλυντήριο στεγνωτήριο
θα υπολογίσει το χρόνο που απαιτείται
για το στέγνωµα και την παραµένουσα
υγρασία που χρειάζεται, ανάλογα µε το
είδος και τον τύπο στεγνώµατος που
επιλέξαµε.
l Αφού
πατήσουµε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η ένδειξη θα
εµφανίσει το χρόνο στεγνώµατος που
αποµένει.
41
Πίνακας προγραµµάτων
1
2
Θερµ.°C
kg *
(MAX.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνιστώµενη
Max.
Απορρυπαντικό
2
1
Κύκλος Διάρκειας
14 Min
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Κύκλος Διάρκειας
30 Min
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Κύκλος Διάρκειας
44 Min
2)
3
3,5
3,5
3,5
3,5
30°
40°
Λευκά
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Βαµβακερά **
1)
2)
6
8
9
10
11
40°
60°
( )
EcoMix 20°
2)
6
8
9
10
11
20°
20°
Ανάµικτα
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
Ξέβγαλµα
2)
-
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα νερού 2)
+ Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
-
Ευαίσθητα
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
2
2
2
2
2
30°
30°
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
7
7
-
-
30°
30°
Baby
1)
2)
Μάλλινα/
Απαλό πλύσιµο
Ανάµικτα
(στεγνωµα)
Βαµβακερά
(στεγνωµα)
Πλύσιµο & Στέγνωµα
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
59 Λεπτά
42
( )
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται από
τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον πίνακα).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΟΚΙΜΩΝ (Σύµφωνα µε τα Πρότυπα
EN 50229)
( )
Πλύσιµο
Χρησιµοποιήστε αυτό το πρόγραµµα (**)
επιλεγοντας το µέγιστο βαθµό ρύπανσης, µέγιστη
ταχύτητα περιστροφής και θερµοκρασία 60°C. Το
πρόγραµµα συνιστάται επίσης για δοκιµή µε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
Στέγνωµα
Πρώτο στέγνωµα µε A kg (το φορτίο
αποτελείται από: θήκες µαξιλαριών και
πετσέτες
χεριών)
επιλέγοντας
το
πρόγραµµα στεγνώµατος βαµβακερά
(
) στεγνά για ντουλάπι (
).
Δεύτερο στέγνωµα µε B kg (το φορτίο
αποτελείται από: σεντόνια και πετσέτες
χεριών) επιλέγοντας το πρόγραµµα
στεγνώµατος βαµβακερά (
για ντουλάπι (
).
) στεγνά
Χωρητικότητα
(πλύσιµο)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Πρώτο
Στέγνωµα
Δεύτερο
Στέγνωµα
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
7
3
11
7
4
Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ).
43
1)
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
2)
Προγράµµατα
στέγνωµα.
για
αυτόµατο
EL
Η ταχύτητα στυψίµατος µπορεί να µειωθεί για να
προσαρµοστεί στις οδηγίες που αναγράφουν οι
ετικέτες του ρουχισµού, η και να ακυρωθεί στην
περίπτωση πολύ ευαίσθητου ρουχισµού. Αυτό
γίνεται µε την βοήθεια του πλήκτρου
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. Εάν
στην ετικέτα δεν αναφέρονται οδηγίες για το
στύψιµο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
µέγιστη προβλεπόµενη ταχύτητα για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Υπέρµετρη ποσότητα απορρυπαντικού
µπορεί να δηµιουργήσει πολύ αφρό. Εάν η
συσκευή καταγράψει την παρουσία µεγάλης
ποσότητας αφρού µπορεί να ακυρώσει τη
φάση στυψίµατος ή να επιµηκύνει την
διάρκεια του προγράµµατος και να αυξήσει
την κατανάλωση του νερού.
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Κύκλος Διάρκειας 14 Min / 30 Min / 44 Min
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση,
ξέβγαλµα και στύψιµο). Πρόγραµµα ιδανικό
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος. Με αυτό το
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την σπατάλη.
Λευκά
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό. Το τελικό
στύψιµο γίνεται στην µέγιστη ταχύτητα εξασφαλίζει
αποτελεσµατική αποµάκρυνση του νερού.
Βαµβακερά
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το
πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα
βρώµικου και χαρακτηρίζονται για την
συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα καθαρισµού
και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
EcoMix 20°
Ένα καινοτόµο πρόγραµµα που επιτρέπει
το ταυτόχρονο πλύσιµο διαφορετικού στη
σύνθεση και στα χρώµατα ρουχισµού
(βαµβακερά,συνθετικά και ανάµεικτα στους 20°C
µε άριστα αποτελέσµατα καθαρισµού. Η
κατανάλωση του προγράµµατος είναι κατά 40%
µειωµένη από εκείνη του προγράµµατος στους
40°C για βαµβακερά.
Ανάµικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος
µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
44
Άδειασµα νερού + Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Baby
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε όλα
τα ρούχα του µωρού έχοντας τέλεια αποτελέσµατα
απολύµανσης και καθαριότητας, ρυθµίζοντας τη
θερµοκρασία στο ελάχιστο στους 60°C.
Για τη µέγιστη απόδοση της απολύµανσης των
ρούχων συνιστούµε απορρυπαντικά σε µορφή
σκόνης.
Μάλλινα/Απαλό πλύσιµο
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος για
µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται στο χέρι.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για
συµπυκνωµένες σκόνες και υγρά
απορρυπαντικά πρέπει να αφαιρούνται
από τον κάδο πριν ξεκινήσουν
τα προγράµµατα στεγνώµατος µε
περιστροφή.
Ο κάδος αλλάζει κατεύθυνση κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος για
να µην αφήσει τα ρούχα να µπλεχτούν
µεταξύ τους και, έτσι, να πετύχει
οµοιόµορφο στέγνωµα. Δροσερός αέρας
χρησιµοποιείται τα τελευταία 10/20 λεπτά
του κύκλου στεγνώµατος για να περιοριστεί
το τσαλάκωµα.
Ανάµικτα
Ένα πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστάται για συνθετικά και
µεικτής ίνας υφάσµατα (πάντοτε να
συµβουλεύεστε την ετικέτα του ρούχου).
Κατάλληλος για ελαφρύ φορτίο 1,5 kg (π.χ.
4 πουκάµισα) ή ελαφρώς βρώµικα
υφάσµατα, αυτός ο κύκλος θα κάνει
πλύσιµο,
ξέβγαλµα,
περιστροφή
και
στέγνωµα στα ρούχα σας σε λιγότερο από
µία ώρα.
Σας συνιστούµε να µειώσετε τη δοσολογία
απορρυπαντικού όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το πρόγραµµα για να αποφύγετε την
σπατάλη.
Πλύσιµο & Στέγνωµα 59 Λεπτά
Όταν έχετε λίγα µόνο αντικείµενα για πλύσιµο
και στέγνωµα σε σύντοµο χρόνο, αυτός ο κύκλος
59 λεπτών είναι η ιδανική εξοικονόµηση χρόνου!
45
EL
Βαµβακερά
Ένα πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή
θερµοκρασία συνιστάται για βαµβακερά και
λινά είδη (πάντοτε να συµβουλεύεστε την
ετικέτα του ρούχου).
l Να στεγνώνετε µόνο µπουγάδες µετά
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Οι υποδείξεις που σας δίνονται είναι
γενικές, γι' αυτό, χρειάζεται λίγη
εφαρµογή στην πράξη για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσµατα στο στέγνωµα.
l Σας προτείνουµε να ορίσετε χαµηλότερο
χρόνο στεγνώµατος από τον αναγραφόµενο,
όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα για πρώτη
φορά, έτσι ώστε να διαπιστώσετε το επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε.
l Συνιστούµε να µην στεγνώνετε υφάσµατα
που ξεφτίζουν εύκολα, όπως χαλιά ή
ενδύµατα µε ψηλό πέλος, για να µην
φράζουν οι αεραγωγοί.
από στύψη.
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο µπορεί να
εκτελέσει τα ακόλουθα είδη στεγνώµατος:
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστώµενο για µικτά
υφάσµατα (συνθετικά/βαµβακερά) και
συνθετικά υφάσµατα (σύµβολο
στην ένδειξη του προγράµµατος).
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή
θερµοκρασία
συνιστώµενο
για
βαµβακερά, πετσετέ, λινά, καννάβινα
υφάσµατα, κλπ. (σύµβολο
στην
ένδειξη του προγράµµατος).
l Συστήνουµε να ξεδιαλέγετε τη µπουγάδα
µε τις εξής µεθόδους:
- Με
τα
σύµβολα
φροντίδας
στεγνώµατος, τα οποία φαίνονται
στις ετικέτες των ενδυµάτων
Κατάλληλο
στέγνωµα.
για
Κατά
τη
διάρκεια
της
φάσης
στεγνώµατος ο κάδος επιταχύνει µε
µεγαλύτερη ταχύτητα για να κατανέµει
το φορτίο και να αυξάνεται το
αποτέλεσµα του στεγνώµατος.
περιστροφικό
Περιστροφικό στέγνωµα σε υψηλή
θερµοκρασία.
Περιστροφικό στέγνωµα µόνο σε
χαµηλή θερµοκρασία.
ΟΧΙ περιστροφικό στέγνωµα.
Αν το ύφασµα δεν έχει ετικέτα φροντίδας,
θα πρέπει να υποθέσουµε ότι δεν είναι
κατάλληλο για στεγνωτήριο.
- Με βάση το µέγεθος και το πάχος
Εάν το φορτίο πλύσης είναι µεγαλύτερο
από
τη
δυνατότητα
στεγνώµατος,
ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα µε το πάχος
(π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).
- Με βάση τον τύπο του υφάσµατος
Βαµβακερά/λινά: πετσέτες, βαµβακερό
ζέρσεϊ, σεντόνια και τραπεζοµάντιλα.
Συνθετικά: µπλούζες, πουκάµισα, φόρµες,
κλπ. από πολυεστέρα ή πολυαµίδιο, καθώς
και συνδυασµό από βαµβακερό/συνθετικό.
46
Ο σωστός τρόπος στεγνώµατος
Η πόρτα της συσκευής είναι
εφοδιασµένη µε ένα προστατευτικό
κάλυµµα που εµποδίζει την επαφή µε
την γυάλινη πόρτα η οποία µπορεί
να φτάσει σε υψηλές θερµοκρασίες,
κατά τη διάρκεια του κύκλου
στεγνώµατος.
Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να
αφαιρέσετε
το
προστατευτικό
κάλυµµα από το µηχάνηµα κατά τη
συνήθη διαδικασία χρήσης.
l Ανοίξτε την πόρτα.
l Τοποθετείστε
τα ρούχα, χωρίς να
ξεπερνάτε το µέγιστο φορτίο που
ενδεικνυται στον πίνακα προγραµµάτων .
Στην περίπτωση µεγάλων αντικειµένων
(π.χ. σεντόνια) ή πολύ απορροφητικά
αντικείµενα (όπως πετσέτες ή τζιν), θα
είναι καλό να µειώσετε το φορτίο.
l Κλείστε την πόρτα.
l Η φάση στεγνώµατος θα ξεκινήσει ενώ
στον επιλογέα προγράµµατος θα έχει
οριστεί το επιλεγµένο πρόγραµµα µέχρι
το τέλος του στεγνώµατος.
l Γυρίστε τον επιλογέα προγραµµάτων στο
καταλληλότερο πρόγραµµα στεγνώµατος
για τον ρουχισµό σας.
ένδειξη
του
προγράµµατος
στεγνώµατος θα είναι αναµµένη, µέχρι να
ξεκινήσει η φάση κρυώµατος και η
αντίστοιχη ένδειξη να ανάψει.
χρειάζεστε µε ένα από τα 3 αυτόµατα
προγράµµατα:
Πρόγραµµα Πολύ στεγνά (για
πετσέτες, µπουρνούζια και χοντρά
πράγµατα).
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
Πρόγραµµα Στεγνά για σίδερο
(αφήνει τη µπουγάδα κατάλληλη για
σιδέρωµα).
l Περιµένετε για 2 λεπτά περίπου µετά τη
Πρόγραµµα Στεγνά για ντουλάπι
(για
πράγµατα
που
θα
τα
τοποθετήσουµε
κάπου
χωρίς
σιδέρωµα).
λήξη του προγράµµατος και µέχρι να
σβήσει
η
ένδειξη
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε την πόρτα.
l Απενεργοποιήστε
τη
συσκευή
στρέφοντας τον επιλογέα προγράµµατος
στην θέση OFF.
l Εάν
θέλετε
να
επιλέξετε
ένα
χρονοµετρηµένο
πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ µέχρι να ανάψει η
επιθυµητή ένδειξη χρόνου.
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα
ρούχα.
l Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εισόδου νερού
l Κλείστε την παροχή νερού.
είναι ανοικτή.
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση του
νερού έχει τοποθετηθεί σωστά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
µην στεγνώνετε µάλλινα είδη ή
αντικείµενα µε ειδικά παραγεµίσµατα
(π.χ.
παπλώµατα,
αδιάβροχα
καπιτονέ κτλ.) και πολύ ευαίσθητα
υφάσµατα.
Εάν
τα
ενδύµατα
είναι drip/dry (που στεγνώνουν
στάζοντας), να φορτώνετε λιγότερα
αντικείµενα για να αποφεύγετε το
τσαλάκωµα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
l Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
47
EL
l Η
l Επιλέξτε το βαθµό στεγνώµατος που
l Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε τον
επιλογέα
προγράµµατος
να
είναι
σταθερός στο επιλεγµένο πρόγραµµα
µέχρι να τελειώσει ο κύκλος.
Μην ξεπερνάτε το ενδεδειγµένο µέγιστο
φορτίο χωρητικότητας, αλλιώς τα ρούχα
δεν θα στεγνώσουν ικανοποιητικά.
l Στο τέλος της φάσης πλύσης, η ένδειξη θα
δείξει το χρόνο στεγνώµατος που αποµένει.
- Πλύσιµο
l Ανοίξτε το συρταράκι, επιλέξτε το
απορρυπαντικό και ρίξτε τη σωστή δόση.
l Ανατρέξτε
στον
κατάλογο
µε
τα
προγράµµατα πλύσης σύµφωνα µε τα
υφάσµατα που πρόκειται να πλυθούν
(π.χ. πολύ βρώµικα βαµβακερά) και
γυρίστε το κουµπί του επιλογέα στο
επιθυµητό πρόγραµµα.
l Ρυθµίστε τη θερµοκρασία πλυσίµατος,
εάν είναι απαραίτητο.
l Πιέστε τα κουµπιά επιλογής (αν απαιτείται).
l Το
πλυντήριο
στεγνωτήριο
θα
ολοκληρώσει στη συνέχεια ολόκληρο το
πρόγραµµα στεγνώµατος.
l Η
ένδειξη
του
προγράµµατος
στεγνώµατος θα είναι αναµµένη, µέχρι να
ξεκινήσει η φάση κρυώµατος και η
αντίστοιχη ένδειξη να ανάψει.
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
l Περιµένετε για 2 λεπτά περίπου µετά τη
l Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι
ανοιχτή
και
ότι
ο
σωλήνας
αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Στέγνωµα
l Επιλέξτε το βαθµό στεγνώµατος που
χρειάζεστε µε ένα από τα 3 αυτόµατα
προγράµµατα:
Πρόγραµµα Πολύ στεγνά (για πετσέτες,
µπουρνούζια και χοντρά πράγµατα).
Πρόγραµµα Στεγνά για σίδερο
(αφήνει τη µπουγάδα κατάλληλη για
σιδέρωµα).
Πρόγραµµα Στεγνά για ντουλάπι (για
πράγµατα που θα τα τοποθετήσουµε
κάπου χωρίς σιδέρωµα).
l Εάν
θέλετε
να
επιλέξετε
ένα
χρονοµετρηµένο πρόγραµµα στεγνώµατος,
πατήστε
το
κουµπί
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ µέχρι να ανάψει η επιθυµητή
ένδειξη χρόνου.
48
λήξη του προγράµµατος και µέχρι να
σβήσει
η
ένδειξη
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε την πόρτα.
l Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας
τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση OFF.
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
l Κλείστε την παροχή νερού.
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
9. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / δεν
ενεργοποιείται.
Το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό.
Το πλυντήριο δεν
αποστραγγίζει το νερό.
Διαρροή νερού στο
δάπεδο κοντά στο
πλυντήριο.
Το πλυντήριο δεν
στύβει.
Κατά την διάρκεια
του στυψίματος
ακούτε κραδασμούς.
Εάν αναβοσβήνει
κάποια λυχνία ή
εμφανίζεται η ένδειξη
ERROR.
Πιθανή αιτία –πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεµένη.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε σωστά το πρόγραµµα και ότι η
ενεργοποίηση του πλυντηρίου έγινε µε το σωστό τρόπο.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια δεν έχει καεί και ότι η πρίζα ρεύµατος
λειτουργεί. Δοκιµάστε µε µια άλλη συσκευή πχ ένα λαµπτήρα.
Υπάρχει πιθανότητα να µην έχετε κλείσει σωστά την πόρτα : ανοίξτε
και ξανακλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά ρυθµισµένος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι βουλωµένο.
Ελέγξτε µήπως η σωλήνα αποχέτευσης είναι τσακισµένη.
Βεβαιωθείτε ότι στο φίλτρο δεν υπάρχουν ξένα σώµατα.
Μπορεί να οφείλεται σε διαρροή της τσιµούχας µεταξύ του σωλήνα
νερού και της βρύσης ,σε αυτή την περίπτωση αντικαταστήστε την και
σφίξτε στερεά τη σωλήνα στη βρύση.
Εάν δεν έχει αποχετευτεί εντελώς το νερό το πλυντήριο δεν στύβει ,
περιµένετε µερικά λεπτά.
Εάν το µοντέλο που έχετε διαθέτει λειτουργία ακύρωσης του κύκλου
στυψίµατος ,πρέπει να ελέγξετε µήπως την έχετε ενεργοποιήσει.
Η χρήση µεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού µπορεί να είναι η αιτία
παρεµπόδισης του κύκλου στυψίµατος . Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε το πλυντήριο πρέπει να µειώσετε τη ποσότητα του
απορρυπαντικού .
Είναι πολύ πιθανό να µην έχετε ευθυγραµµίσει σωστά τη συσκευή :σε αυτή
την περίπτωση ρυθµίστε τα ποδαράκια σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις δοκούς στερέωσης κατά την
µεταφορά.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error ακολουθούµενη από
ένα από τους πιο κάτω αριθµούς n. 0, 1, 5, 7 η 8, επικοινωνήστε
αµέσως µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 2, το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό ,βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοικτή.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 3, το πλυντήριο δεν
αποχετεύει το νερό ,βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση δεν είναι
βουλωµένη και ότι η σωλήνα αποχέτευσης δεν είναι τσακισµένη.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 4, το πλυντήριο είναι
υπερφορτωµένο ,κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε µε το
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 9, απενεργοποιείστε
το πλυντήριο, περιµένετε 10-15 δευτερόλεπτα και πραγµατοποιείστε εκ
νέου το πρόγραµµα.
49
EL
Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά,συµβουλευθείτε το
µικρό οδηγό που ακολουθεί. Ο οδηγός αυτός περιέχει κάποιες οδηγίες για να επιλύσετε τις
πιο κοινές βλάβες.
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
Εγγύηση
Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση οι
όροι της οποίας αναγράφονται στο
πιστοποιητικό που θα βρείτε µέσα στη
συσκευή. Συµπληρώστε και φυλάξτε το
πιστοποιητικό εγγύησης για να το δώσετε
στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Candy,
στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη.
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
Καταχωρείστε τη συσκευή σας!
Μην χάνετε χρόνο καταχωρείστε αµέσως
το πλυντήριο σας και ανακαλύψτε τα
αποκλειστικά πλεονεκτήµατα που σας
περιµένουν. Ανακαλύψτε το τρόπο στο site
www.registercandy.com ή καλέστε τον
αριθµό που αναγράφετε επάνω στο
σχετικό ενηµερωτικό υλικό.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
Εάν η βλάβη παραµένει ή εάν πιστεύετε ότι
πρόκειται για κακή λειτουργία επικοινωνήστε
αµέσως το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Candy.
Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το
πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης Candy,
ώστε να έχετε δωρεάν τεχνική υποστήριξη
στο σπίτι και όταν η συσκευή βρίσκεται
εκτός εγγύησης ,γιατί έχει παρέλθει η
διάρκεια της συµβατικής εγγύησης.
Προσοχή: Η κλήση είναι µε χρέωση ,το
κόστος χρέωσης θα σας γνωστοποιηθεί
µέσω ηχητικού µηνύµατος από τον
τηλεφωνητή του συνεργάτη µε τον οποίο
θέλετε να επικοινωνήσετε.
Η Candy συµβουλεύει να χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά ,τα οποία
διατίθενται από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.
50
EL
51
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Svoj izdelek lahko registrirate na naslovu
www.registercandy.com
in
si
tako
omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Kazalo
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. PROGRAM SUŠENJA
8. AVTOMATSKI PROGRAM ZA
PRANJE/SUŠENJE
9. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
52
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno škodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi če je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Aparat
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen če
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Če je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
in če so jim bila razložena navodila
stroj vklopljen (velja samo za
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in če se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
53
SL
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Zadnja
faza programa pralno- l Perilo, na katerem so madeži od
sušilnega stroja poteka brez
jedilnega olja, acetona, alkohola,
segrevanja (faza ohlajanja), kar
bencina, kerozina, sredstev za
zagotavlja, da je perilo po koncu
odstranjevanje madežev, terpentina,
programa ustrezne temperature in
voska ali sredstev za odstranjevanje
da ne bo poškodovano.
voska in podobnih snovi morate
pred sušenjem v pralno-sušilnem
stroju temeljito oprat z vročo vodo
in večjo količino detergenta od
OPOZORILO:
običajne.
Nikoli ne izklapljajte pralnosušilnega stroja pred koncem
programa sušenja, če nimate l V sušilnem stroju ni dovoljeno
sušenje penaste gume (pene
namena takoj pobrati perila iz
lateks), kap za prhanje,
stroja in ga razgrniti, kar bo
vodoodpornega tekstila, z gumo
omogočilo odvajanje toplote.
podloženih kosov ali oblačil
oziroma vzglavnikov, podloženih
l Tudi po instalaciji mora biti
ali obloženih s penasto gumo.
vtikač dostopen.
ne smete namestiti za l Mehčalce in podobne izdelke
uporabljajte skladno z navodili
zaklenjenimi vrati, za drsnimi
proizvajalca.
vrati ali za vrati s tečaji na
nasprotni strani kot so tečaji na
pralno-sušilnem stroju, saj bi l Perilo, na katerem so sledi olj,
lahko ta onemogočila, da bi se
se lahko spontano vžge, še
vrata stroja do konca odprla.
posebej če je izpostavljeno viru
toplote, kot je to sušilni stroj.
l Največja
dovoljena količina
Posamezni kosi se segrejejo,
suhega perila je odvisna od
kar povzroči oksidacijsko reakcijo
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
olja, oksidacija pa proizvaja
toploto. Če odvajanje toplote ni
l V stroju ne smete sušiti perila, ki
možno, se perilo tako segreje, da
je bilo čiščeno z industrijskimi
lahko pride do vžiga. Če od olja
kemikalijami.
umazano perilo mečete na kup,
ga zlagate ali shranite, to lahko
l V stroju ne sušite neopranega
onemogoči uhajanje toplote in
perila.
povzroči tveganje za vžig.
l Stroja
54
morate v stroju sušiti tudi l Ko izklapljate stroj iz električnega
perilo, umazano z rastlinskim
omrežja, vedno primite za vtikač,
ali jedilnim oljem, ali so na njem
nikoli ne vlecite za kabel.
sledi izdelkov za nego las, morate
te kose najprej oprati z vročo vodo l Stroj ne sme biti izpostavljen
dežju, neposredni sončni svetlobi
in večjo količino detergenta od
ali drugim vremenskim pogojem.
običajne. Tako boste tveganje
zmanjšali, vendar pa ga ne boste
l Pri premikanju ne dvigajte stroja
v celoti odpravili.
za gumbe ali predalček za pralna
l Iz žepov odstranite vse predmete,
sredstva; med transportom ne
predvsem vžigalnike in vžigalice.
odlagajte stroja na vrata.
Priporočamo, da stroj dvigneta
l Tehnični podatki o izdelku so
dve osebi.
dostopni na proizvajalčevi spletni
strani.
l V
primeru nepravilnosti v delovanju
in/ali okvare stroj izklopite, zaprite
pipo za vodo in ne poskušajte sami
odpraviti napake. Takoj se obrnite
na najbližji pooblaščeni servis
in zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno vpliva
na varnost stroja.
Navodila za varno uporabo
l Pred
čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
Aparat je skladen z določili
evropskih predpisov:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
in kasnejšimi modifikacijami.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni vode.
55
SL
l Če
2. INSTALACIJA
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
1
A
B
A
B
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
B
A
A
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
Na dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
56
C
3
2
1
Vodovodni priključki
3
l Dotočno cev priključite na pipo; uporabite
samo odtočno cev, ki je bila pralnemu
stroju priložena (sl. 3).
NE ODPRITE ŠE PIPE!
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
4
SL
l HLADNA
1
5
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
57
max 100 cm
min 4 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
1
2
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
58
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l ZA PRIHRANEK na energiji in času pred
sušenjem v stroju izberite centrifugiranje
pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost
vode v perilu.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Za pranje zelo umazanega belega
perila
priporočamo
program
za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila,
ki pri srednjih/visokih temperaturah
zagotavljajo odlične rezultate.
Nekaj koristnih nasvetov
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj umazano
“belo” ali pisane tkanine obstojnih barv,
medtem ko so tekoči detergent ali “do barv
prijazni ” praški primerni za pranje manj
umazanega pisanega perila.
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
Je predpranje potrebno?
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
59
SL
Pred vklopom programa sušenja
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno čistite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
l Na
Čiščenje filtra
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
cev, odstranite čep in odtočite vodo v
posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
60
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
Izbiranje programov
A
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
SUŠENJE
Če želite, da stroj po pranju samodejno
opravi tudi program sušenja, izberite
ustrezen program s pomočjo tipke za
IZBIRANJE SUŠENJA.
Če želite, pa lahko perilo najprej operete,
nato pa izberete ustrezen program
sušenja in perilo, ki ga želite posušiti.
M
D
E
F
G
H
I
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
zaženite program..
B Tipka START/PAVZA
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "end" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
C Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
D Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
Počakajte, da ugasne lučka za zaprta
vrata; to se zgodi približno 2 minuti po
koncu programa.
E Tipka za ZAMIK VKLOPA
F Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
G Tipka za DODATNO IZPIRANJE
H Tipka za OPCIJE
I
Tehnični podatki
Tipka za IZBIRANJE SUŠENJA
L Digitalni prikazovalnik
Tlak vode: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
M Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
AMP
B
C
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
SL
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
/
61
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
OPOZORILO:
Med potiskanje vtikača v vtičnico se
ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom
prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če
se boste dotikali prikazovalnika, stroj
ne bo mogel pravilno delovati. V tem
primeru potegnite vtikač iz vtičnice in
postopek ponovite.
Tipka START/PAVZA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
Odpiranje vrat
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
Posebno
varovalo
preprečuje
odpiranje vrat takoj po zaključenem
programu pranja.
Ko je program zaključen, počakajte 2
minuti, da ugasne kontrolna lučka
“Zaklenjena vrata”, nato pa lahko
odprete vrata.
program pranja.
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz časa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženete izbrani program.
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
l Ko izberete program, ostane stikalo za
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
položaj OFF.
PREKLIC PROGRAMA
l Program prekličete tako, da obrnete
stikalo za izbiranje programov na OFF.
62
temperature od najvišje, dovoljene za
posamezni program.
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
l To storite na naslednji način:
hitrost centrifugiranja, po potrebi pa lahko
centrifugiranje tudi prekličete.
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni časovni
zamik (vrednost 0).
l Ko želite znova aktivirati fazo ožemanja,
pritiskajte na tipko, dokler ne nastavite
želene hitrosti centrifugiranja.
Zaradi
varnosti
vašega
perila
nastavljanje višje hitrosti ožemanja
od tiste, ki je primerna za izbrani
program.
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA
(lučka
na
prikazovalniku začne utripati). Začne se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi stroj preklopili v način pavze.
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
ožemanje, če perilo v stroju ni pravilno
uravnoteženo.
Tako stroj deluje tišje in z manj
vibracijami, obenem pa se podaljša
življenjska doba vašega pralnega
stroja.
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Tipka za nastavitev TEMPERATURE
PRANJA
l Ta
tipka
omogoča
temperature pranja.
Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
prilagajanje
l S pomočjo te tipke izberete ustrezno
l Da bi preprečili nevarnost poškodbe
tkanin,
ni
mogoče
nastaviti
stopnjo intenzivnosti pranja izmed 3, ki so
na voljo, odvisno od tega, kako umazano
višje
63
SL
- Izberite želeni program.
l S pritiskom na to tipko lahko zmanjšate
je perilo (na vojlo samo pri določenih
programih, kot je to prikazano v Tabeli
programov).
l Ko izberete program, kontrolna lučka
samodejno prikaže za izbrani program
nastavljeno stopnjo umazanosti perila.
l Po potrebi prilagodite stopnjo umazanosti
perila; osvetli se ustrezna kontrolna lučka.
Tipka za DODATNO IZPIRANJE
l S pomočjo te tipke aktivirate dodatna
izpiranja po zaključenem pranju. Največje
število dodatnih izpiranj je odvisno od
izbranega programa.
l Ta funkcija je namenjena osebam z
nežno in občutljivo kožo, pri katerih lahko
tudi najmanjše sledi detergenta v perilu
povzročijo draženje in alergije.
l Priporočamo, da to funkcijo izberete tudi
za pranje otroških oblačil in zelo
umazanega perila, za pranje katerega ste
odmerili večjo količino detergent, ali pa za
pranje brisač, saj se v tovrstnih tkaninah
običajno ostanejo sledi detergenta.
Tipka za OPCIJE
- NOČNO PRANJE
l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je
vmesno ožemanje predvideno, količina
vode za izpiranje je večja, perilo pa po
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da
se vlakna enakomerno razporedijo.
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi,
utripa ustrezna kontrolna lučka, kar
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja.
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem
(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke)
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo.
l Elektronski
nadzor poskrbi za tiho
vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo
primerno za pranje ponoči.
Tipka za IZBIRANJE SUŠENJA
l Medtem ko gumb za izbiranje programov
ni v izklopljenem položaju (OFF), s
pritiskom na tipko izberite ustrezen
program sušenja: ob vsakem pritisku na
tipko se osvetli indikator, ki prikaže
rezultat sušenja.
l Če želite pred aktiviranjem preklicati
Na voljo so vam tri opcije:
izbrani program sušenja, tolikokrat
pritisnite na tipko, da ugasnejo vsi
indikatorji, ali pa obrnite gumb za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
- PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
l Če želite program preklicati med fazo
l Priporočamo, da za predpranje odmerite
sušenja, približno 3 sekunde pritiskajte na
tipko, da se osvetli indikator faze hlajenja.
le 20% količine detergenta, ki jo priporoča
proizvajalec.
l Ker je temperatura v bobnu visoka,
- HIGIENA
l Ta opcija zagotavlja higieno perila, saj
temperature pranja doseže temperaturo
60°C.
priporočamo, da počakate, da se zaključi
faza hlajenja in šele nato obrnete gumb
za izbiranje programov v izklopljeni
položaj (OFF), ter šele potem poberete
perilo iz stroja.
64
2) HITROST OŽEMANJA
Digitalni prikazovalnik
2
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
2
3
4
5
6
7
11
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
3) TEMPERATURA PRANJA
8
9 10
3
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
Prikazana je predvidena temperature pranja
za izbrani program, ki jo je mogoče
prilagoditi (kjer je to predvideno) s pomočjo
ustrezne tipke.
1
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
4) TRAJANJE PROGRAMA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
4
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
l Posebno varovalo preprečuje odpiranje
vrat takoj po zaključenem programu
pranja. Ko je program zaključen,
počakajte 2 minuti, da ugasne kontrolna
lučka ZAPRTA VRATA, nato pa lahko
odprete vrata. Po koncu izvajanja
programa obrnite stikalo za izbiranje
programov na OFF.
l Če
ste izbrali avtomatski program
pranja/sušenja, se po koncu pranja na
prikazovalniku prikaže čas sušenje, tj. čas
do konca programa.
65
SL
1
5) STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
5
9) ZAMIK VKLOPA
{
9
l Ko izberete program, kontrolna lučka
samodejno prikaže stopnjo umazanosti
perila, predvideno za izbrani program.
Utripa, če je nastavljen časovni zamik
vklopa.
l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo
umazanosti perila; osvetli se ustrezen
indikator.
10) Kg Check (funkcija je aktivna le pri
programih za bombaž in sintetiko)
6) DODATNA IZPIRANJA
{
10
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
6
Kontrolna lučka kaže dodatne faze
izpiranja, ki ste jih izbrali z ustrezno tipko.
indikator "Kg Check" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
7) OPCIJE
}
l Tekom posameznih faz programa vam
"Kg Check" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
7
Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko
izberete s pomočjo ustrezne tipke
(PREDPRANJE, HIGIENA in NOČNO
PRANJE).
- prilagaja potrebno količino vode;
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
- določi trajanje programa pranja;
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
8
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
l Vse druge informacije o sistemu Wi-Fi
so podane v posebnih navodilh, ki ga
najdete v notranjosti stroja.
66
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini
perila v bobnu ter s tem prepreči
neuravnoteženost.
11) INDIKATORJI ZA PROGRAM SUŠENJA
}
Aparat preračuna čas do konca
izbranega
programa
na
osnovi
standardne količine perila, med
izvajanjem programa pa ta čas
prilagodi količini in vrsti perila v
bobnu.
11
Časovni programi sušenja
Sami
lahko
določite
programa sušenja.
Avtomatski programi sušenja
Program Zelo suho (primeren za
brisače, kopalne halje in debele
kose perila).
trajanje
SL
Vrste programov sušenja so prikazani z
indikatorji.
Faza ohlajanja
Indikator opozarja, da potema faza
ohlajanja ob koncu programa, kit
raja 10/20 minut in s katero se
zaključijo vsi programi sušenja.
Program Za likanje (po sušenju je
perilo primerno za likanje).
Program Za v omaro (za perilo, ki
ga boste shranili v omaro brez
likanja).
Nekaj koristnih nasvetov
l 30-minutni program sušenja je primeren
za sušenje manjše količine perila (manj
kot 1 kg), ali za le nekoliko vlažno perilo.
l Če izberete katerega od avtomatskih
programov, bo sušilni stroj preračunal
čas, potreben za sušenje, na osnovi
potrebne preostale vlage v perilu, količine
perila v stroju in izbrane vrste sušenja.
l Ko je dosežena izbrana stopnja suhosti
perila, pralno-sušilni
zaključi program.
l Po pritisku na tipko START/PAVZA se na
l Zaradi
stroj
samodejno
pravilnega delovanja stroja
odsvetujemo
prekinitev
programa
sušenja, razen ko je to nujno potrebno.
prikazovalniku prikaže čas do konca
sušenja.
67
Razpredelnica programov
1
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Priporočena
Maks.
DETERGENT
2
1
Hitri 14 Min
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Hitri 30 Min
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Hitri 44 Min
2)
3
3,5
3,5
3,5
3,5
30°
40°
Belo perilo
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Bombaž**
1)
2)
6
8
9
10
11
40°
60°
( )
EcoMix 20°
2)
6
8
9
10
11
20°
20°
Mešano perilo
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
Izpiranje
2)
-
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje + 2)
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
-
Občutljivo perilo
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Vlna/Ruční praní
2
2
2
2
2
30°
30°
Mešano perilo
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
7
7
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Baby
(sušenje)
Bombaž
(sušenje)
Pranje in Sušenje
59 Min
68
( )
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
( )
PODATKI ZA TESTNE LABORATORIJE
(Ref. standardi EN 50229)
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE (programi, pri katerih
je na voljo opcija PREDPRANJE).
Pranje
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Izberite program ** z izbrano najvišjo
stopnjo umazanosti perila, najvišjo možno
hitrostjo centrifugiranja in temperaturo
60°C. Ta program priporočamo tudi za
testiranje pri nižji temperaturi.
Sušenje
Prvo sušenje količine A kg (za
prevleke za blazine in brisače), izberite
program sa sušenje bombaža (
za v omaro (
).
)
Drugo sušenje količine B kg za rjuhe in
brisače) izberite program za bombaža
(
) za v omaro (
).
Zmogljivo
st (pranje)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
7
3
11
7
4
69
1)
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
2)
Programi za avtomatsko sušenje.
SL
Pri vseh programih lahko po potrebi znižate
hitrost
centrifugiranja
pod
najvišjo
predvideno za posamezni program, pri
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi
prekličete centrifugiranje. To storite s
pomočjo tipke za nastavljanje HITROSTI
OŽEMANJA.
Če na etiketi ni natančnejših podatkov,
lahko izberete največjo hitrost, predvideno
za izbrani program.
Prevelika količina detergent lahko povzroči
pretirano penjenje.
Če stroj zazna prisotnost prevelike količine
pene, lahko opusti fazo centrifugiranja ali
podaljša trajanje programa ter poveča
porabo vode.
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Hitri 14 Min / 30 Min / 44 Min
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za manj umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
EcoMix 20°
Ta inovativni program vam omogoča skupno
pranje perila različnih barv in iz različnih tkanin,
na primer bombaž, sintetiko in mešanico
vlaken, in to pri samo 20°C, z odličnim
rezultatom pranja. Poraba pri tem programu
znaša le pribl. 40% porabe pri običajnem
programu za pranje bombaža pri 40°C.
Mešano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
nastavljanje HITROSTI OŽEMANJA.
70
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Baby
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
Volna/Ročno pranje
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
SUŠENJE
OPOZORILO:
Pred sušenjem morate iz bobna
odstraniti posodice za koncentrirane
praške ali tekoče detergente.
Boben med sušenjem spreminja smer
vrtenja, kar prepreči, da bi se perilo
zapletlo, in s tem zagotavlja enakomerno
sušenje. Hladen zrak zadnjih 10/20 minut
hladi perilo, kar zmanjša mečkanje.
Mešano perilo
Program za sušenje pri nižji temperaturi
priporočamo za sušenje sintetike in
mešanice vlaken (vedno upoštevajte
navodila na etiketi na perilu!).
Bombaž
Program za sušenje pri visoki temperature
priporočamo za sušenje bombaža in platna
(vedno upoštevajte navodila na etiketi na perilu!).
Pranje in Sušenje 59 Min
Če želite hitro oprati in posušiti samo par
kosov perila, vam bo ta 59-minutni program
prihranil veliko časa. Primeren je za manjšo
količino perila, tj. 1,5 kg (npr. 4 srajce) ali
za manj umazano perilo. V manj kot eni uri
bo stroj perilo opral, izpral, ožel in posušil.
Priporočamo, da za ta program odmerite
manjšo količino detergent in se tako
izognete potrati.
l Sušite samo perilo, ki je bilo ožeto v
7. PROGRAM SUŠENJA
pralnem stroju.
l Nasveti v tej knjižici so splošni, z vajo pa
boste kmalu prišli do najboljših rezultatov.
l Pralno sušilni stroj omogoča naslednje
načine sušenja:
l Priporočamo, da na začetku nastavite
krajši čas sušenja od priporočenega, da
se prepričate o ustrezni stopnji suhosti.
l Odsvetujemo sušenje tkanin, ki se hitro
obrabijo, npr. preprog ali oblačil z
resicami, saj bi ta lahko zamašile vode za
zrak.
- Visoka temperature: ti programi
sušenja so primerni za bombaž, frotir,
platno ipd.. (simbol
na gumbu za
izbiranje programov).
l Priporočamo, da perilo pred sušenjem
razvrstite:
- Glede na simbole na etiketah na
perilu, ki predpisujejo ustrezno
sušenje
Med programom sušenja se hitrost
vrtenja bobna poveča, kar omogoča
enakomerno porazdelitev perila v
bobnu in izboljša sušenje.
Primerno za sušenje v stroju.
Sušenje
v
temperaturi
stroju
pri
visoki
Pravilno sušenje
Sušenje v stroju samo pri nižji
temperaturi.
Vrata stroja so opremljena z zaščitnim
pokrovom, ki onemogoča dostop do
steklenih vrat, ki se med programom
sušenja lahko zelo segrejejo.
Med običajno uporabo odstranjevanje
zaščitnega pokrova s stroja ni
potrebno.
Sušenje v stroju NI DOVOLJENO.
Če na posameznih kosih perila ni etikete
z navodili o vzdrževanju, sklepajte, kos
najverjetneje ni primeren za sušenje v
stroju.
- Po velikosti in debelini
Če je v stroju več opranega perila kot
znaša največja dovoljena količina za
sušenje, razvrstite perilo po debelini
(npr. ločite brisače od spodnjega perila).
l Odprite vrata.
l Vložite perilo v stroj, pri tem pa pazite, da
ne
prekoračite
največje
dovoljene
količine, navedene v Tabeli pogramov.
Če želite posušiti velike kose, npr. rjuhe,
ali perilo iz zelo vpojne tkanine, npr.
brisače ali jeans, priporočamo, da
nekoliko zmanjšate količino..
- Po vrsti tkanine
Bombaž/platno:
brisače,
bombažni
jersey, posteljnina, prti.
Sintetika: bluze, srajce ipd. iz poliestra
ali poliamida, pa tudi mešanice
bombaža/sintetike.
l Zaprite vrata.
71
SL
- Nizka temperature: ti programi sušenja
so primerni za mešanico vlaken
(sintetika/bombaž) in sintetične tkanine
(simbol
na gumbu za izbiranje
programov).
l Obrnite gumb za izbiranje programov na
ustreznejši program za vrsto perila, ki ga
želite posušiti.
l Izberite ustrezno stopnjo suhosti perila z
enim od 3 avtomatskih programov.
Program Zelo suho (primeren za
brisače, kopalne halje in debele
kose perila).
Program Za likanje (po sušenju je
perilo primerno za likanje).
Program Za v omaro (za perilo, ki ga
boste shranili v omaro brez likanja).
l Če želite izbrati katerega od časovnih
programov sušenja, tolikokrat pritisnite
na tipko za IZBIRANJE SUŠENJA, da
se osvetli ustrezni indikator.
l Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End"
(Konec). Po 5 minutah se stroj
preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih
modelih se na prikazovalniku prikažeta
dve črtici).
l Po
končanem
program
počakajte
približno 2 minuti. Prepričajte se, da je
indikator ZAPRTA VRATA ugasnil, nato
pa lahko odprete vrata.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.
l Zaprite pipo za vodo.
PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA
l Če želite preklicati program sušenja,
l Prepričajte se, da je cev za odtok vode
približno 3 sekunde pritiskajte na tipko
IZBIRANJE SUŠENJA.
pravilno nameščena.
OPOZORILO:
V stroju ne sušite volnenih oblačil ali
podloženih
kosov
(npr.
odej,
podloženih anorakov ipd.) in zelo
občutljivih tkanin. Če sušite kose, ki
ste jih prej pustili, da se odcedijo,
količino zmanjšajate, da preprečite
mečkanje.
WARNING:
Do not dry woollen garments or
larticles
Pritisnite with
na gumb
START/PAVZA.
special
padding (e.g.
quilts, quilted anoraks, etc.) and very
fabrics.
If garments
areza
ldelicate
Faza sušenja
se začne
z gumbom
drip/dry,
load less na
items
as toprogram,
prevent ki
izbiranje programov
izbranem
creasing.
ostane v tem položaju do konca sušenja.
l Indikator
izbranega programa sušenja
ostane osvetljen, dokler se ne začne faza
ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen indikator.
72
OPOZORILO:
Po preklicu program sušenja se začne
faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat
morate počakati 10/20 minut.
l Med izvajanjem programa se gumb za
8. AVTOMATSKI PROGRAM
ZA PRANJE/SUŠENJE
izbiranje programov ne vrti, ampak
ostane do konca na izbranem programu.
Če prekoračite največjo dovoljeno
količino perila za enkratno sušenje,
navedeno
v
Tabeli
programov,
sušenje perila ne bo zadovoljvo.
l Po
koncu programa pranja se na
prikazovalniku prikaže čas, ki je ostal do
konca sušenja.
l Pralno-sušilni stroj zdaj nadaljuje
- Pranje
l Odprite predal za pralna sredstva, izberite
ustrezen detergent in odmerite ustrezno
količino.
izbranega programa sušenja
ostane osvetljen, dokler se ne začne faza
ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen indikator.
ustrezen program za vrsto tkanine, ki jo
želite oprati (nor. Zelo umazano, bombaž)
in obrnite gumb za izbiranje programov
na ustrezen program.
potrebni
pranja.
prilagodite
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End"
(Konec). Po 5 minutah se stroj
preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih
modelih se na prikazovalniku prikažeta
dve črtici).
temperaturo
l Pritisnite na tipke za opcije (če je to
l Po
končanem
program
počakajte
približno 2 minuti. Prepričajte se, da je
indikator ZAPRTA VRATA ugasnil, nato
pa lahko odprete vrata.
potrebno).
l Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta,
in da je cev za odvajanje vode pravilno
nameščena.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
- Sušenje
l Izberite ustrezno stopnjo suhosti perila s
pomočjo enega od 3 avtomatskih
programov:
l Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.
Program Zelo suho (primeren za
brisače, kopalne halje in debele
kose perila).
l Zaprite pipo za vodo.
PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA
Program Za likanje (po sušenju je
perilo primerno za likanje).
l Če želite preklicati program sušenja,
približno 3 sekunde pritiskajte na tipko
IZBIRANJE SUŠENJA.
Program Za v omaro (za perilo, ki ga
boste shranili v omaro brez likanja).
l Če želite izbrati katerega od časovnih
OPOZORILO:
Po preklicu program sušenja se začne
faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat
morate počakati 10/20 minut.
programov sušenja, tolikokrat pritisnite
na tipko za IZBIRANJE SUŠENJA, da
se osvetli ustrezni indikator.
l Pritisnite na gumb START/PAVZA.
73
SL
l Indikator
l S pomočjo Tabele programov izberite
l Po
s
programom sušenja.
9. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
Če imate občutek, da pralni stroj ne deluje pravilno, najprej poskusite sami odpraviti
nepravilnost s pomočjo spodnje razpredelnice. V njej boste našli nekaj praktičnih nasvetov
za odpravljanje najbolj običajnih težav.
Problem
Možen vzrok in praktična rešitev
Pralni stroj ne
deluje/se ne zažene.
Prepričajte se, da je vtikač pravilno v vtičnici.
Prepričajte se, da ni zmanjkalo električne energije.
Preverite, če ste pravilno program in če ste pravilno zagnali stroj.
Preverite, da ni pregorela varovalka in da je vtičnica brezhibna –
vklopite drugi aparat, na primer svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta. Odprite jih in jih ponovno zaprite.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Morda je nastavljena programska ura.
Voda ne priteka v
stroj
Pralni stroj ne izčrpa
vode
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožame perila
Med centrifugiranjem
se slišijo močne
vibracije
Če utripa opozorilo
za določeno napako
(ERROR)
Preverite, da ni zamašen filter.
Preverite, da ni morda odtočna cev zapognjena.
Preverite, da v filtru ni tujkov.
Morda pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.
Morda stroj še ni do konca izčrpal vode: počakajte nekaj minut.
Nekateri modeli imajo možnost izklopa centrifuge – preverite, da je
centrifuga aktivirana.
Prevelika količina detergent lahko prepreči ožemanje: naslednjič
odmerite manj detergenta.
Pralni stroj morda ne stoji povsem ravno. Po potrebi ga uravnajte s
pomočjo nastavljivih nog, kot je to opisano v ustreznem poglavju teh
navodil.
Prepričajte se, da ste odstranili vsa varovala, s katerimi je bil stroj
zavarovan med transportom.
Perilo v stroju mora biti enakomerno razporejeno.
Če se prikaže oz. utripa opozorilo za napako št. 0, 1, 5, 7 ali 8, se
obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 2, voda ne priteka v
stroj. Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 3, stroj ne izčrpava
vode pravilno. Preverite, da odtok ni zamašen ter da odtočna cev ni
zapognjena.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št.4, je stroj preveč poln.
Zaprite pipo za vodo in se obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 9, izklopite pralni stroj,
počakajte 10 – 15 sekund in znova zaženite program.
74
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
Registrirajte svoj izdelek!
Ne izgubljajte časa. Takoj registrirajte svoj
pralni stroj in odkrijte prednosti, do katerih
ste upravičeni. Napotke boste našli na
strani www.registercandy.com ali če
pokličete na številko, ki je navedena na
ustreznem gradivu.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,
saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
Če se problem ponavlja ali sumite, da gre
za okvaro, se takoj obrnite na najbližji
pooblaščeni servis Candy.
Lahko pa se tudi registrirate za servisni
plan Candy in si s tem pridobite možnost
brezplačnega servisiranja na domu tudi po
preteku garancijskega roka.
Pozor: klic ni brezplačen. O ceni boste
obveščeni z glasovnim sporočilom s strani
telefonskega operaterja servisa.
Candy priporoča, da zahtevate uporabo
originalnih nadomestnih delov, ki so na
voljo pri pooblaščenih servisih.
75
SL
Garancija
Za izdelek garantiramo skladno s pogoji,
navedenimi na certifikatu, ki je izdelku
priložen. Garancijski certifikat mora biti
pravilno izpolnjen. Shranite ga, tako da
ga boste lahko po potrebi predložili
pooblaščenemu servisu Candy.
- GVWT -
15.08 - 41041884.A - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising