Candy | GO W164-10S | Candy GO W164-10S User manual

Candy GO W164-10S User manual
SL
EN
Navodilo za uporabo
User instructions
GO W 164
SL
EN
POGLAVJE
CHAPTER
âESTITAMO!
OUR COMPLIMENTS
KAZALO
INDEX
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Uvod
Introduction
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
General points on delivery
1
Garancija
Guarantee
2
Varnostni predpisi
Safety Measures
3
Tehniãni podatki
Technical Data
4
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Setting up and Installation
5
Opis stikalne plo‰ãe
Control Description
6
Razpredelnica s programi
Table of Programmes
7
Izbiranje programov in
temperatur
Selection
8
Predalãek za pralna
sredstva
Detergent drawer
9
Priprava perila na pranje
The Product
10
Razpredelnica programov
pranja
Washing
11
Su‰enje
Drying cycle
12
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Automatsko Pranje/Su‰enje
Automatic washing/Drying
cycle
13
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Cleaning and routine
maintenance
14
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Faults Search
15
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
2
SL
EN
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
3
SL
SL
EN
EN
1. POGLAVJE
CHAPTER 1
2. POGLAVJE
CHAPTER 2
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
GARANCIJA
GUARANTEE
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GARANCIJSKI LIST
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) POKROVâKI
D) CAPS
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) BEND FOR OUTLET TUBE
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
A
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
B
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
C
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
D
E
4
5
SL
3. POGLAVJE
CHAPTER 3
VARNOSTNI
PREDPISI
SAFETY MEASURES
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
6
EN
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
7
SL
SL
EN
4. POGLAVJE
CHAPTER 4
85
cm
52 cm
60 cm
Pranje Su‰enje
Washing Drying
TEHNIâNI PODATKI
TECHNICAL DATA
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
kg
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMAL WATER LEVEL
l
6÷15
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
POWER INPUT
W
2150
4
6
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
kWh
1,8
MOâ VAROVALKE
POWER CURRENT FUSE
AMP
A
10
8
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
SPIN
r.p.m.
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
WATER PRESSURE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPETOST
SUPPLY VOLTAGE
V
220-240
1000
EN
5. POGLAVJE
CHAPTER 5
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
SETTING UP
INSTALLATION
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Odvijte 3 vijake (A) in
odstranite 3 podloÏke (B).
Remove the 3 fixing screws
marked (A) and remove the
3 spacers marked (B)
Odvijte vijak (C).
PodloÏka bo padla v
notranjost stroja.
Remove the screw (C).
A spacer will fall inside the
machine.
Nagnite stroj in odstranite
omenjeno podloÏko.
By tilting the machine,
remove the above
mentioned spacer.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
9
SL
EN
EN
SL
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Connect the fill hose
to the tap.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Insert the plug.
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
MODRA
- NULA (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
RJAVA
- FAZA (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ·E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
Aparata ne smete postaviti
za vrati, ki se zaklenejo, za
drsnimi vrati ali za vrati, pri
katerih so teãaji na nasprotni
strani od tiste, na kateri stoji
pralo-su‰ilni stroj!
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
B
C
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
The appliance must not be
installed behind a lockable
door, a sliding door or a door
with a hinge on the opposite
side to that of the washer
dryer.
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
10
A
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
11
SL
SL
EN
6. POGLAVJE
CHAPTER 6
D B EN G H
F
R
I L M O P Q
C
A
OPIS STIKALNE PLO·âE
CONTROLS
Roãaj vrat
Door handle
A
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Door locked indicator light
B
Gumb za nastavitev
programov pranja – gumb
programatorja
Timer knob for wash
programmes with OFF position
C
Tipka za zamik vklopa
Start Delay button
Sistem za prikaz ãasa do
konca programa
Time countdown system
D
E
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Spin Speed button
F
Kontrolna luãka za nastavljeno
hitrost centrifugiranja
Spin speed indicator light
G
Kontrolne luãke posameznih
tipk
Buttons indicator light
H
Tipka za intenzivno pranje
Intensive button
I
Tipka za Allergie
Aquaplus button
L
Tipka za izbiranje programov
su‰enja
Drying programme selection
button
M
Indikatorji programov
su‰enja
Drying programme indicators
N
Tipka za pranje s hladno vodo
Cold wash button
O
Tipka za lahko likanje
Crease Guard button
Tipka Start
Start/Pause button
P
Q
R
Predalãek za pralna sredstva
12
Detergent drawer
EN
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
DESCRIPTION OF
CONTROL
ROâAJ VRAT
DOOR HANDLE
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
A
2 min.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
DOOR LOCKED INDICATOR
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START/PAUSE is pressed
on the machine with the
door closed the indicator will
flash momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after
the end of the cycle. Wait for
2 minutes after the wash
cycle has finished and the
Door Locked light has gone
out before opening the door.
At the end of cycle turn the
programme selector to OFF .
B
13
SL
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. STROJ VKLOPITE
TAKO, DA OBRNETE GUMB
NA ÎELENI PROGRAM.
UTRIPATI ZAâNE
KONTROLNA LUâKA STOP,
KI UTRIPA, DOKLER STROJ
NE ZAâNE DELOVATI OZ.
DOKLER NE OBRNETE
GUMBA NAZAJ V
IZKLOPLJENI POLOÎAJ
(OFF).
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE MACHINE IS
TURNED ON BY
SELECTING A
PROGRAMME VIA THE
PROGRAMME
SELECTOR.
THIS STATUS WILL BE
INDICATED BY THE STOP
INDICATOR LIGHT
FLASHING, THIS LIGHT
WILL CONTINUE TO
FLASH UNTIL THE
MACHINE HAS STARTED
OR THE MACHINE IS
RETURNED TO THE OFF
POSITION.
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
Stroj izklopite tako, da obrnete
gumb programatorja na OFF.
OPOMBA:
GUMB PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA OFF
PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA OZ.
âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
14
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
C
SL
EN
âASOVNI ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo tipke lahko
nastavite ãasovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
storite na naslednji naãin:
Izberite program (kontrolna
luãka "STOP" utripa). Pritisnite
na tipko za zamik vklopa; ob
vsakem pritisku se spremeni
vrednost - 3 - 6 - 9; utripa
ustrezna kontrolna luãka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate od‰tevanje
nastavljenega ãasa
nastavljenega ãasovnega
zamika (kontrolna luãka
nastavljene vrednosti
preneha utripati in ostane
osvetljena).
Ko preteãe nastavljeni
ãasovni zamik, zaãne stroj
prati.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik,
pritiskajte na tipko za
nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler vse luãke (3-69) ne ugasnejo (kontrolna
luãka STOP utripa). Zdaj
lahko roãno vklopite
program pranja - pritisnite na
tipko START, ali pa izklopite
stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloÏaj.
START DELAY BUTTON
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme
(“STOP” indicator light blinks)
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
PRIKAZ âASA DO KONCA
PROGRAMA
Da bi vam omogoãili bolj‰e
razpolaganje s ãasom, smo
ta pralni stroj opremili s
sistemom za prikaz ãasa, ki
mora ‰e preteãi do konca
programa. Tako ste sproti
obve‰ãeni, kdaj bo perilo
oprano.
Indikator 90 minut: do konca
programa je veã kot 60
minut
Indikator 60 minut: do konca
programa je manj kot 60
minut
Indikator 30 minut: do konca
programa je manj kot 30
minut
Indikator 15 minut: do konca
programa je manj kot 15
minut
Osvetljen indikator STOP:
Program je zakljuãen.
TIME COUNTDOWN SYSTEM
INDICATOR LIGHTS
In order to better manage
your time, this washing
machine features an
indicator light system that
keeps you constantly
informed on the remaining
cycle time.
D
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off (The STOP light blinks)
and the programme can be
started manually using the
START button or switch off
the appliance by turning the
programme selector to off
position.
E
Indicator light 90: Remaining
time above 60 minutes
Indicator light 60: Remaining
time less than 60 minutes
Indicator light 30: Remaining
time less than 30 minutes
Indicator light 15: Remaining
time less than 15 minutes
Indicator light Stop: End of
the programme.
15
SL
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne
da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
SL
EN
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
F
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
osvetli luãka skladno z najvi‰jo
moÏno hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju niÏje hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
16
G
When you set a program,
the maximum possible spin
speed will be automatically
shown by the relevant
indicator light.
Choosing a smaller spin
speed by the appropriate
button, the relevant
indicator light will go on.
EN
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
INTENSIVE BUTTON
S pritiskom na to tipko lahko
pri programih za bombaÏ
aktivirate senzorje za novi
sistem “Sensor”. Senzorji
zagotavljajo, da se
nastavljena temperatura
ohranja tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje
bobna.
Boben se vrti z dvema
razliãnima hitrostima, hitrost
pa se spreminja v kljuãnih
trenutkih. Ko se detergent
dozira med perilo, se boben
vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar
zagotavlja optimalen uãinek.
Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana
OB ENAKI DOLÎINI
PROGRAMA.
By pressing this button,
which can only be
activated in the Cotton
cycles, the sensors in the
new “Sensor” system come
into operation. They affect
both the selected
temperature, keeping it at a
constant level throughout
the wash cycle, and the
mechanical function of the
drum.
The drum is made to turn at
two different speeds at
crucial moments. When the
detergent enters the
garments, the drum rotates
in such a way that the
detergent is distributed in a
uniform manner; during the
wash and rinse procedures,
however, the speed
increases in order to
maximise the cleaning
action. Thanks to this special
system, the efficiency of the
wash procedure is improved
WITHOUT ANY INCREASE IN
THE LENGTH OF THE
PROGRAM.
I
H
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
17
SL
SL
EN
TIPKA “ALLERGIE”
“AQUAPLUS” BUTTON
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
L
TIPKA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV SU·ENJA
DRYING PROGRAMME
SELECTION BUTTON
âe gumb za izbiranje ni v
izklopljenem poloÏaju (OFF),
ustrezen program su‰enja
izberete s pritiskom na to tipko.
Ob vsakem pritisku na tipko se
osvetli indikator za rezultat
su‰enja skladno z izbranim
programom.
âe Ïelite izbiro preklicati pred
zagonom programa su‰enja,
tolikokrat pritisnite na tipko, da
vsi indikatorji ugasnejo, ali pa
obrnite gumb za izbiranje
programov v izklopljeni
poloÏaj.
âe Ïelite program preklicati
med fazo su‰enja, 2 sekunde
pritiskajte na tipko, dokler se
ne osvetli indikator faze
hlajenja. Ker je temperatura v
bobnu visoka, priporoãamo,
da pred pobiranjem perila iz
stroja poãakate, da stroj
opravi fazo hlajenja in ‰ele
nato obrnete gumb za
izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj.
With the programme selector
not in the OFF position, press
the button to select the
required drying programme; an
indicator will light to display the
drying result selected each
time you press the button.
To cancel the selection before
the start of a drying
programme, press the button
repeatedly until the indicators
go out or return the
programme selector to the OFF
position.
To cancel the cycle during the
drying phase, hold the button
down for 2 seconds until the
cooling indicator lights up;
given the high temperature
inside the drum, we
recommend that you allow the
dryer to complete the cool
down period before returning
the programme selector to the
OFF position and removing the
laundry.
OPOMBA:
V su‰ilnem stroju ne su‰ite
neopranega perila.
Perilo, na katerem so sledi od
jedilnega olja, acetona,
alkohola, bencina, petroleja,
sredstev za odstranjevanje
madeÏev, serpentina, voska
ali sredstev za odstranjevanje
voska pred su‰enjem v stroju
operite v vroãi vodi z veãjo
koliãino detergenta od
obiãajno uporabljene.
Oblaãil in drugih kosov, ki
vsebujejo penasto gumo
(peno latex), kap za prhanje,
vodoodpornih tkanin, z gumo
podloÏenih kosov in drugih
oblaãil ali vzglavnikov z vloÏki
iz penaste gume ne smete
su‰iti v su‰ilnem stroju.
Mehãalec in podobne izdelke
uporabljajte skladno z navodili
proizvajalca.
Zadnja faza programa su‰enja
poteka brez gretja (faza
ohlajanja), kar zagotavlja, da
je perilo na koncu programa
ustrezne temperature in da ne
bo po‰kodovano.
OPOZORILO:
Nikoli ne izklapljajte pralnosu‰ilnega stroja pred
zakljuãkom programa
su‰enja, razen ãe imate
namen perilo takoj pobrati iz
stroja in ga razgrniti, kar bo
omogoãilo razpr‰itev toplote.
18
EN
M
NOTE:
Do not dry unwashed items in
the washer dryer.
Items that have been soiled
with substances such as
cooking oil, acetone, alcohol,
petrol, kerosene, spot removers,
turpentine, waxes and wax
removers should be washed in
hot water with an extra amount
of detergent before being
dried in the washer dryer.
Items such as foam rubber
(latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber
backed articles and clothes or
pillows fitted with foam rubber
pads should not be dried in the
washer dryer.
Fabric softeners, or similar
products, should be used as
specified by the fabric softener
instructions.
The final part of a washer dryer
cycle occurs without heat
(cool down cycle) to ensure
that the items are left at a
temperature that ensures that
the items will not be damaged.
WARNING:
Never stop a washer dryer
before the end of the drying
cycle unless all items are
quickly removed and spread
out so that the heat is
dissipated.
19
SL
INDIKATORJI PROGRAMOV
SU·ENJA
Indikatorji kaÏejo izbrani
program in/ali trajanje
su‰enja.
Avtomatski programi:
âe izberete katerega od 3
avtomatskih programov, bo
pralno-su‰ilni stroj sam
preraãunal ãas, potreben za
su‰enje, in sam doloãil
ustrezno stopnjo vlaÏnosti na
osnovi vrste perila in izbrane
vrste su‰enja.
Po pritisku na tipko START bo
osvetljeni indikator za prikazal
trajanje su‰enja.
“
” = Program su‰enja
za zelo suho perilo
(priporoãamo ga za brisaãe,
kopalne halje,…)
“
” = Program su‰enja
za v omaro
DRYING PROGRAMME
INDICATORS
The indicators display the
type of programme and/or
drying time:
Automatic Programmes: By
selecting one of these 3
automatic programmes, the
washer-dryer will calculate
the time needed for drying
and the residual dampness
required, according to the
load and drying type
selected.
After pressing the START
button, one of the indicators
will light to display the drying
time remaining.
= Extra dry drying
programme (recommended
for towels, bathrobes and
bulky loads)
= Cupboard dry
drying programme
“
” = Program su‰enja
za likanje
= Iron dry drying
programme
KORISTNI NASVETI:
30-minutni program su‰enja je
primeren za su‰enje manj‰e
koliãine perila (manj kot 1 kg)
ali za le nekoliko vlaÏno perilo.
Pralno-su‰ilni stroj avtomatsko
zakljuãi program, ko doseÏe
izbrano stopnjo suhosti.
Zaradi pravilno delovanje
stroja odsvetujemo prekinitev
programa su‰enja, razen ãe je
to nujno potrebno.
USEFUL TIPS:
The 30 minute drying
programme is recommended
for small loads (less than 1 kg)
or slightly damp loads.
Your washer-dryer ends the
cycle automatically when it
reaches the drying level
selected.
For the correct operation of
the appliance, it is preferable
not to interrupt the drying
phase unless it is really
necessary.
âasovni programi:
120 minut – 90 minut – 60
minut – 30 minut:
Indikatorji imajo dve vlogi:
âe izberete katerega od 3
avtomatskih programov
su‰enja, indikatorji kaÏejo ãas
do konca su‰enja.
S pomoãjo indikatorjev pa
tudi izberate ãasovne
programe su‰enja.
Timed programmes:
120 minutes – 90 minutes – 60
minutes – 30 minutes:
Dual function indicators:
If one of the 3 automatic
drying programmes is
selected, the indicators
display the drying time
remaining
They may be used to select
timed drying programmes.
Faza hlajenja
:
Program se zakljuãi s fazo
hlajenja, ki poteka zadnjih 10
minut vsakega programa
su‰enja.
Cool down phase
:
Switched on during the final
cool down period, in the last
10 minutes of each drying
phase.
20
SL
EN
N
EN
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s hladno
vodo, medtem ko ostanejo
druge znaãilnosti programa
nespremenjene (koliãina
vode, trajanje programa,
faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete tudi
zavese, manj‰e preproge,
obãutljive sintetiãne tkanine
in perilo neobstojnih barv.
COLD WASH BUTTON
TIPKA ZA “LAHKO LIKANJE”
âe Ïelite, da je perilo kar
najmanj zmeãkano (ni moÏno
na programih za BOMBAÎ),
vklopite to funkcijo. Ta
edinstveni sistem za
prepreãevanje meãkanja
perila je prilagojen posebnim
vrstam tkanin.
Tkanine iz me‰anice vlaken –
voda se med zadnjima
dvema fazama izpiranja
postopoma ohlaja brez
centrifugiranja; sledi neÏno
centrifugiranje, kar
zagotavlja, da perilo ne bo
zmeãkano.
Obãutljive tkanine – zadnji
dve fazi izpiranja sta brez
centrifugiranja, po
konãanem pranju pa ostane
perilo v vodi, dokler ga ne
Ïelite pobrati iz stroja.
Takrat pritisnete na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo.
Volna/roãno pranje – po
zadnjem izpiranju ostane
perilo v vodi, dokler ga ne
Ïelite pobrati iz stroja;
kontrolna luãka utripa.
Ko Ïelite pobrati perilo iz
stroja, pritisnite na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo. âe
pa ne Ïelite, da bi stroj
perilo oÏel, lahko vklopite
samo izãrpavanje vode:
- Obrnite gumb
programatorja na oznako
OFF.
- Izberite program za
izãrpavanje vode
.
- Vklopite stroj – znova
pritisnite na tipko
START/Pavza.
“CREASE GUARD” BUTTON
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
O
P
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will drain.
WOLLENS/HAND WASH – after
the final rinse the fabrics are
left in water until it is time to
unload and the button
indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF" position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
21
SL
22
EN
TIPKA START
START/PAUSE BUTTON
Ko je program izbran,
poãakajte, da zaãne utripati
kontrolna luãka STOP, nato
pa pritisnite na tipko START.
When a programme is
selecting, wait for the “STOP”
indicator light to flash before
pressing the START button.
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program
(osvetli se ustrezna kontrolna
luãka).
Press to start the selected cycle
(according to the selected
cycle one indicator lights will
go on) .
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS WORKING.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
V vsakem trenutku lahko
program zaãasno prekinete pribliÏno 2 sekundi pritiskajte
na tipko Start/pavza. Ko je
stroj v naãinu pavze, utripata
kontrolni luãki 'âas do
konca programa', hitrost
centrifugiranja in tipke za
opcije. Ko Ïelite s pranjem
nadaljevati, spet pritisnite na
tipko START/Pavza.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata odklenejo.
Nato spet zaprite vrata stroja
in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
CHANGING THE SETTINGS AFTER
THE PROGRAMMES HAS
STARTED (PAUSE)
Once the programme has
started the settings can only
altered by pressing the relevant
buttons.
The programme may be
paused at any time during the
wash cycle by holding down
the "Start/Pause" button for
about two seconds. When the
machine is in the paused
mode, the indicator light "Time
To End", spin speed and option
buttons will flash.
To restart the programme, press
the "Start/Pause" button once
again.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje programov
obrnite na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
CANCELLING THE PROGRAMME
To cancel the programme, set
the selector to the OFF
position.
Select a different programme.
Re-set the programme selector
to the OFF position.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety device
unlocks the door.
When you have carried out the
manoeuvre, close the door,
press START button and the
appliance will continue
working where it left off.
Q
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
Program za:
Odporne tkanine
BombaÏ, platno
BombaÏ, odporne
tkanine iz me‰anice vlaken
BombaÏ, tkanine iz
me‰anih vlaken, sintetika
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
●
●
Belo perilo s
predpranjem
6
60°
●
●
6
60°
●
●
6
40°
●
●
6
30°
●
●
Obstojne barve s
predpranjem
3
60°
●
●
Obstojne barve
3
60°
●
●
Obstojne barve
3
50°
●
●
Neobstojne barve
3
40°
●
●
Izpiranje
-
-
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
Obãutljive tkanine
1,5
40°
Volna (za strojno
pranje)
1
30°
Roãno pranje
1
Me‰anica vlaken,
obãutljiva sintetika
*
*
Obstojne barve
*
*
*
*
*
*
*
Zelo obãutljive
tkanine
**
Posebni
programi
*
*
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 4 kg perila.
●
Podatki za testne laboratorije
(Ref. EN 50229 Standards)
Pranje
Izberite program **
Su‰enje
Za prvo su‰enje 4kg perila (vrsta perila: prevleke za blazine, brisaãe) izberite program za su‰enje
bombaÏa (
), za v omaro (
).
Za drugo su‰enje 2kg perila (vrsta perila: 2 rjuhe in brisaãe) izberite program za su‰enje bombaÏa
(
) v trajanju 90 minut (90’).
●
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
* Programi za avtomatsko su‰enje.
●
●
●
●
30°
●
●
3
30°
●
●
Hitri 32-min.
program
2
50°
●
●
Program Mix &
Wash System
6
40°
●
●
Me‰ano - Su‰enje
3
-
BombaÏ - Su‰enje
4
-
BombaÏ - Me‰ano
1,5
30°
●
●
*
24
1
90°
Neobstojne barve
Odporne tkanine
2
6
*
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
PRALNA
SREDSTVA V:
TEMP.
°C
Belo perilo
*
Obstojne barve
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
25
EN
CHAPTER 7
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAMME
SELECTOR ON:
PROGRAM FOR:
WEIGHT
MAX
kg
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant
Cotton, mixed
Whites
6
90°
●
●
Whites with
Prewash
6
60°
●
●
6
60°
●
●
Fast coloureds
6
40°
●
●
Non fast coloureds
6
30°
●
●
Fast coloureds with
Prewash
3
60°
●
●
Fast coloureds
3
60°
●
●
Fast coloureds
3
50°
●
●
Non fast coloureds
3
40°
●
●
Rinse
-
-
Fast spin
-
-
Drain only
-
-
Delicates
1,5
40°
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
1
30°
Hand wash
1
Mixed, delicate
synthetics
*
*
*
*
Fast coloureds
*
Mixed fabrics and synthetics
Mixed, resistant
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
*
*
*
*
*
*
Please read these notes
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 4 kg maximum.
Information for the test laboratories
(Ref. EN 50229 Standards)
●
Washing
Use the programme **
Drying
First drying with 4kg (the load consist: pillowcases and hand-towels) selecting the cotton
drying programme (
) cupboard dry (
).
Second drying with 2kg (the load consist: 2 sheets and hand towels) selecting the cotton
drying programme (
) 90 minutes (90’).
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or for
very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed button.
* Programmes for automatic drying.
●
●
30°
●
●
3
30°
●
●
Rapid 32 minute
2
50°
●
●
Mix & Wash
system programme
6
40°
●
●
Mixed - Drying
3
-
Cotton - Drying
4
-
Cotton - Mixed
1,5
30°
●
●
*
●
●
●
*
SpecialS
**
●
Very delicate fabrics
26
1
*
27
SL
28
EN
8. POGLAVJE
CHAPTER 8
IZBIRANJE
PROGRAMOV
SELECTION
Pralni stroj ima skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi
pranje razliãnih vrst tkanin.
Programi pranja se med
seboj razlikujejo po naãinu
pranja, temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
POSEBEN PROGRAM “
IZPIRANJE BOMBAÎA”
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
SPECIAL “COTTON RINSES”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
SL
EN
ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka,
in je predvsem namenjen
pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
SPECIAL DELICATE FIBRES
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified
by WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
To je program, ki ga je potrdil
WOOLMARK, in ki omogoãa
temeljito pranje perila, ne da
bi ga po‰kodoval.
Tekom programa se
izmenjujejo faze aktivnosti in
premorov pri temperaturi do
30°C, zakljuãi pa se s 3
izpiranji in kratkotrajnim
oÏemanjem.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi
neÏno pranje zelo
obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu
pranju. Ta program je
namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo 'Roãno
pranje'. Stroj opere perilo pri
30°C, program pa se zakljuãi
z 3 izpiranji in neÏnim
centrifugiranjem.
PROGRAM “SRAJCE”
Ta program je namenjen
pranju srajc.
Zaradi prilagojenega
obraãanja bobna in vi‰ine
gladine vode so zagotovljeni
optimalni rezultati pranja in
izpiranja.
Najvi‰ja za ta program
predvidena temperature je
30°C, program pa se zakljuãi
s 3 izpiranji in kratkotrajnim
oÏemanjem.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and
a slow spin.
“SHIRTS” PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
shirts.
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
The programme has a
maximum temperature of
30°C and concludes with 3
rinses and a short spin.
29
SL
EN
'32-MINUTNI HITRI' PROGRAM
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature of
50°C.
When selecting the "32
minute rapid" programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
âe izberete ta program, bo
perilo oprano v pribl. 30
minutah; perete lahko najveã
2 kg perila hkrati, pranje pa
poteka pri temperaturi 50°C.
Priporoãamo, da v predelek II
predalãka za pralna sredstva
odmerite le 20% priporoãene
koliãine detergenta za
obiãajno pranje.
PROGRAM »MIX & WASH«
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ +
sintetika.
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 2 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
Pomembno!
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne pisane
kose!
30
SL
EN
SU·ENJE “ME·ANO”
Tkanine iz me‰anice vlaken
sintetike in bombaÏa,
sintetiãne tkanine - simbol
na stikalu za izbiranje
programov.
SYNTHETICS DRYING
Mixed fabrics
(synthetics/cotton), synthetic
fabrics.
SU·ENJE “BOMBAΔ
BombaÏ, frotir, platno, juta,
lan itd. - simbol
na
stikalu za izbiranje programov.
COTTON DRYING
Cotton, terry towelling, linen,
hemp fabrics, etc...
HITRI 59’
Kompleten program pranja
in su‰enja, ki traja samo 59'.
Tako imate v zelo kratkem
ãasu na voljo oprano,
posu‰eno in osveÏeno perilo,
ki ga lahko ponovno
uporabite takoj, ko je
program zakljuãen.
RAPID 59’
A complete express washing
and drying cycle lasting only
59'. This is an ideal program
for having dry, refreshed
and ready-to-wear clothes
as soon as the cycle is
finished.
- Najveãja dovoljena
koliãina perila: 1,5 kg (npr. 4
srajce)
•to wash with a considerable
energy saving.
- Manj (bombaÏ, me‰anica
vlaken)
The "Mix & Wash" programme
has a temperature of 40°C
and alternate dynamic
phases (the basket that turns)
to static phases (fabrics in
soak in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Priporoãamo, da za ta
program v stroj odmerite
manj‰o koliãino detergenta
(v primerjavi z obiãajnim
programom), da se izognete
nepotrebni potrati.
- Maximum load: 1,5 kg (4
shirts for example)
- Lightly soiled fabrics
(cotton and mixed fabrics)
With this program we
recommend that you
reduce the detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
31
SL
EN
9. POGLAVJE
CHAPTER 9
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
DETERGENT
DRAWER
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- v predelek, oznaãen s
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- the compartment
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
✿
32
✿
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
SL
EN
10. POGLAVJE
CHAPTER 10
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
THE PRODUCT
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
33
SL
SL
EN
EN
11. POGLAVJE
CHAPTER 11
PRANJE
WASHING
CUSTOMER
AWARENESS
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
VARIABLE CAPACITY
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
PRIMER:
EXAMPLE:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva.
● Open the detergent
drawer.
● V predelek 2 odmerite
120 g detergenta.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
PRIPRAVA PERILA ZA SU·ENJE
V SU·ILNEM STROJU
Priporoãamo, da perilo pred
su‰enjem v su‰ilnem stroju
ãimbolj oÏnamete in sicer
tako, da izberete
centrifugiranje z najvi‰jim
moÏnim ‰tevilom vrtljajev. Na
ta naãin boste pri su‰enju v
su‰ilnem stroju prihranili veliko
energije.
34
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
BEFORE USING A DRYING
PROGRAMME...
SAVE energy and time by
selecting a high spin speed
to reduce the water content
in laundry before using a
drying programme.
✿
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Close the detergent
drawer.
✿
35
SL
SL
EN
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
12. POGLAVJE
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● And that the discharge
tube is in place.
SU·ENJE
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poãakajte, da zaãne utripati
indikator "STOP".
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait for the “STOP” indicator
light to flash.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● Ko je program zakljuãen, se
osvetli indikator 'Konec
programa'.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Open the door and
remove the laundry.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
36
SU·ENJE PERILA, KI
VSEBUJE PENASTO
GUMO ALI VNETLJIVE
SNOVI, NI DOVOLJENO.
POMEMBNO:
TA SU·ILNI STROJ JE
NAMENJEN SAMO
SU·ENJU OPRANEGA IN
S CENTRIFUGO OÎETEGA
PERILA.
OPOZORILO:
V teh navodilih so podana
splo‰na navodila; za
najbolj‰e rezultate su‰enja bo
potrebno ‰e nekaj vaje.
Priporoãamo, da na zaãetku
nastavite kraj‰i ãas su‰enja
od priporoãenega in tako
ugotovite stopnjo suhosti, ki
vam najbolj ustreza.
Odsvetujemo su‰enje kosov iz
katerih se izloãa veãja
koliãina 'muck' (delcev
tkanin), kot so to preproge ali
perilo iz debelih tkanin, saj bi
te lahko zama‰ile vode za
zrak.
V takih primerih se namreã
voda nabira v su‰ilnem
tokokrogu, ki je zaprt in
onemogoãa uhajanje pare
na prosto.
EN
CHAPTER 12
DRYING
DON’T DRY GARMENTS
MADE FROM FOAM
RUBBER OR
FLAMMABLE
MATERIALS.
IMPORTANT:
THIS DRYER CAN ONLY
BE USED FOR LAUNDRY
WHICH HAS BEEN
WASHED AND SPIN
DRIED.
WARNING:
Indications given are
general, therefore some
practice is needed for the
best drying results. We
recommend setting a lower
drying time than indicated,
when first using, so as to
establish the degree of
dryness required. We
recommend not to dry
fabrics that fray easily, such
as rugs or garments with a
deep pile, to avoid air duct
clogging.
The water is then conveyed
to the drain circuit, wich is
sealed and therefore, no
steam can be released
outside.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
37
SL
POMEMBNO:
PO ZAâETKU
PROGRAMA SU·ENJA
NIKOLI NE ODPIRAJTE
VRAT - POâAKAJTE, DA
SE ZAKLJUâI FAZA
SU·ENJA (
).
V stroju su‰ite samo
centrifugirano perilo.
EN
IMPORTANT
NEVER OPEN THE DOOR
AFTER THE DRYING
CYCLE HAS BEGUN WAIT UNTIL THE COOL
DOWN PERIOD
PROVIDED FOR BY THE
CYCLE.
Only dry pre-spun laundry
Pralno/su‰ilni stroj omogoãa
dve vrsti su‰enja:
The washer/dryer can
perform two types of drying:
1 BombaÏ, frotir, platno, juta,
lan itd. - simbol
na
stikalu za izbiranje
programov.
1 Cotton, terry towelling,
linen, hemp fabrics, etc...
Pomembno
Med su‰enjem se bo boben
zaãel vrteti z veãjo hitrostjo;
tako se bo perilo bolj
enakomerno razporedilo,
su‰enje pa bo bolj
uãinkovito.
Advisory note
During drying phase the
drum will accelerate to a
higher speed to
distribute the load and to
optimize the drying
performance
2 Tkanine iz me‰anice
vlaken sintetike in bombaÏa,
sintetiãne tkanine
- simbol
na stikalu za
izbiranje programov.
2 Mixed fabrics
(synthetics/cotton), synthetic
fabrics.
SL
PROGRAM SU·ENJA
DRYING CYCLE
● Odprite vrata.
● Open door.
● V stroj vloÏite do 4 kg perila
- ãe Ïelite posu‰iti veãje kose
(npr. rjuhe) ali perilo iz zelo
vpojnih tkanin (npr. brisaãe ali
kavbojke) priporoãamo, da
to koliãino zmanj‰ate.
● Fill with up to 4 kg - in case
of large items (e.g. sheets) or
very absorbent items (e.g.
towels or jeans), it is a good
idea to reduce the load.
● Zaprite vrata.
● Close door.
● Obrnite gumb za
izbiranje programov na
bombaÏ
.
● Turn programme dial to
cotton.
● Izberite ustrezno stopnjo
suhosti perila.
Izbirate lahko med stopnjami
Extra Dry (
) – zelo suho,
kar je primerno za brisaãe,
kopalne halje ipd., do stopnje
Cupboard Dry (
) – za v
omaro, kar je primerno za
perilo, ki ga nimate namena
likati, ampak zloÏiti in shraniti v
omaro, do stopnje Iron dry
(
) – za likanje, ki je
primerna za perilo, ki ga
imate namen zlikati, saj
ostane ‰e ravno prav vlaÏno.
● Select the degree of
dryness that you require.
This ranges from Extra Dry
(
) for bath towels and
bathrobes, through
Cupboard Dry (
) for
items that will be put away
without ironing, to iron dry
(
) that leaves the laundry
suitable
for ironing.
âe Ïelite izbrati ãasovni
program su‰enja, pritiskajte
na tipko za izbiranje
programov su‰enja, dokler se
ne osvetli ustrezni ãasovni
indikator.
If you wish to select a timed
drying cycle, press the “drying
programme selection” button
until the required time
indicator lights up.
ZA·âITENA VRATA
Vrata stroja so opremljena
tudi z za‰ãitno plo‰ão, ki med
su‰enjem onemogoãa
dostop do stekla v vratih, saj
se ta zelo segrejejo. Med
normalno uporabo snemanje
za‰ãitne plo‰ãe ni potrebno.
DOUBLE-SKIN DOOR
The appliance door is fitted
with a protective shield to
prevent contact with the
glass door which can reach
high temperatures, during the
drying cycle.
OPOZORILO: V
NOBENEM PRIMERU SE
NE DOTIKAJTE VRAT!
38
EN
MAX
4 kg
WARNING: DO NOT
TOUCH DOOR FOR
ANY REASON.
● Prepriãajte se, da je pipa
za vodo odprta.
● Make sure water inlet valve
is open.
● Prepriãajte se, da je
odtoãna cev pravilno
name‰ãena.
● Make sure water drain is
correctly positioned.
39
SL
OPOZORILO: V STROJU
NE SU·ITE VOLNENIH
OBLAâIL ALI KOSOV S
POSEBNIMI VLOÎKI
(NPR. ODEJ,
PODLOÎENIH
ANORAKOV IPD.) IN
OBâUTLJIVIH OBLAâIL
PRI SU·ENJU OBLAâIL
IZDELANIH IZ TKANIN
(DRIP/DRY) "OPERI IN
NOSI" PA VLOÎITE V
STROJ MANJ·O
KOLIâINO PERILA, S
âIMER BOSTE
ZMANJ·ALI MOÎNOST
MEâKANJA OBLAâIL.
40
EN
WARNING:
DO NOT DRY WOOLLEN
GARMENTS OR ARTICLES
WITH SPECIAL PADDING,
(E.G. QUILTS, QUILTED
ANORAKS, ETC.).
DELICATE FABRICS IF
GARMENTS ARE
DRIP/DRY, LOAD LESS
ITEMS AO AS TO PREVENT
CREASING.
SL
EN
13. POGLAVJE
CHAPTER 13
AVTOMATSKO
PRANJE/SU·ENJE
AUTOMATIC
WASHING/DRYING
OPOZORILO: NAJVEôJA
DOVOLJENA TEÎA
SUHEGA PERILA JE 4 KG;
V NASPROTNEM PRIMERU
REZULTATI SU‚ENJA NE
BODO ZADOVOLJIVI.
WARNING: ONLY A
MAXIMUM 4 KG OF DRY
LAUNDRY CAN BE
LOADED OTHERWISE THE
DRIED LAUNDRY WILL BE
NOT SATISFACTORY.
Washing:
Open the drawer, choose
the detergent and put in the
correct amount.
● Pritisnite na tipko START.
● Press the START button.
Pranje:
Odprite predalãek, izberite
ustrezen detergent in
odmerite ustrezno koliãino.
● Gumb za izbiranje
programov se med
potekom programa ne
premika in ostane do
konca programa na
simbolu
.
● The drying phase will
begin with the programme
dial fixed on the
symbol until the end of
drying.
Glede na vrsto perila izberite
program za pranje perila
(npr. zelo umazano
bombaÏno perilo) in ne da bi
pritisnili na tipko START
pripravite stroj:
Refer to the list of washing
programmes according to
fabrics to be washed (e.g.
very dirty cotton) and
without pressing Start
button, prepare wash as
described:
● Indikator programa
su‰enja bo osvetljen, dokler
se ne zaãne faza ohlajanja
in se osvetli indikator “ ”.
● The drying programme
indicator will be on until the
cool down phase will begin
and the indicator (
) will
go on.
Turning the selector knob,
the required programme is
activated.
● Ko stroj zakljuãi program,
se osvetli indikator "STOP".
● At the end of the
programme the indicator
light “STOP” will go on.
S pomoãjo razpredelnice
programov ali opisa
programa na stroju izberite
najustreznej‰i program.
Program aktivirate z
obraãanjem gumba za
izbiranje programov.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Press the option buttons (if
required)
● Poãakajte, da se sprosti
zapah vrat (pribl. 2 minuti po
koncu programa).
Opozorilna luãka "Door
Security /Vrata zaklenjena
ugasne.
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
The "Door Security" indicator
light will go out.
Prepriãajte se, da je pipa za
vodo odprta ter da je
odtoãna cev pravilno
name‰ãena.
Check that the tap is turned
on and that the discharge
hose is positioned correctly.
● Stroj izklopite z
obraãanjem gumba za
izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj (OFF).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector on the “OFF”
position.
● Odprite vrata in poberite
perilo iz stroja. Zaprite pipo
za vodo.
● Open the door and
remove the laundry.
Drying:
Select the degree of dryness
that you require.
This ranges from Extra Dry
(
) for bath towels and
bathrobes, through
Cupboard Dry (
) for
items that will be put away
without ironing, to iron dry
(
) that leaves the
laundry suitable for ironing.
● Po vsaki uporabi stroja
zaprite pipo za vodo.
● Turn off the water supply
after every use.
Su‰enje:
Izberite ustrezno stopnjo
suhosti perila.
Izbirate lahko med stopnjami
Extra Dry (
) – zelo suho,
kar je primerno za brisaãe,
kopalne halje ipd., do
stopnje Cupboard Dry (
)–
za v omaro, kar je primerno
za perilo, ki ga nimate
namena likati, ampak zloÏiti
in shraniti v omaro, do
stopnje Iron dry (
) – za
likanje, ki je primerna za
perilo, ki ga imate namen
zlikati, saj ostane ‰e ravno
prav vlaÏno.
41
SL
EN
SL
âe Ïelite izbrati ãasovni
program su‰enja, pritiskajte
na tipko za izbiranje
programov su‰enja, dokler se
ne osvetli ustrezni ãasovni
indikator.
If you wish to select a timed
drying cycle, press the
“drying programme
selection” button until the
required time indicator lights
up.
RAZPREDELNICA âASOV SU·ENJA (V MINUTAH)
Pritisnite na tipko
"start/pavza".
Press the "Start/Pause"
button.
Gumb za izbiranje
programov se med potekom
programa ne premika in
ostane do konca programa
na izbranem programu.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Nato pralno/su‰ilni stroj opravi
‰e program su‰enja.
The washer-dryer will then
complete the entire drying
programme.
Indikator programa su‰enja
bo osvetljen, dokler se ne
zaãne faza ohlajanja in se
osvetli indikator “ ”.
Ko stroj zakljuãi program, se
osvetli indikator "STOP".
Poãakajte, da se sprosti
zapah vrat (pribl. 2 minuti po
koncu programa).
Opozorilna luãka "Door
Security /Vrata zaklenjena"
ugasne.
Stroj izklopite z obraãanjem
gumba za izbiranje
programov v izklopljeni
poloÏaj (OFF).
Odprite vrata in poberite
perilo iz stroja. Zaprite pipo za
vodo.
Po vsaki uporabi stroja zaprite
pipo za vodo.
42
The drying programme
indicator will be on until the
cool down phase will begin
and the indicator (
) will
go on.
At the end of the
programme the indicator
light “STOP” will go on.
PROGRAM
Zelo suho
Za v omaro
Za likanje
BOMBAÎ
ME·ANO
Najmanj 1 kg
Najveã 4 kg
Najmanj 1 kg
Najveã 3 kg
Od 30'
Od 30'
Od 30'
do 230'
do 220'
do 170'
od 30'
od 30'
od 30'
do 170'
do 150'
do 80'
EN
TABLE OF DRYING TIMES (IN MINUTES):
PROGRAMME
Extra
Cupboard
Iron
COTTON
MIXED
Min 1 Kg
Max 4 Kg
Min 1 Kg
Max 3 Kg
from 30’
from 30’
from 30’
to 230’
to 220’
to 170’
from 30’
from 30’
from 30’
to 170’
to 150’
to 80’
Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
The "Door Security" indicator
light will go out.
Switch off the machine by
turning the programme
selector on the “OFF”
position.
Open the door and remove
the laundry.
Turn off the water supply
after every use.
43
SL
14. POGLAVJE
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
EN
SL
CHAPTER 14
âI·âENJE FILTRA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Odprite pokrov.
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● predalãek za detergent,
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Cleaning of drawer
compartments.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Filter cleaning
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Clean with water.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Put the compartments back
into place
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
44
45
SL
15. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
EN
CHAPTER 15
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
Preverite
No power
Check
Varovalka je pregorela
Preverite
Electric circuit fuses failure
Check
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Load door open
Close load door
Preglejte vzroke pod toãko 1
Preverite
See cause 1
Check
Pipa za dotok vode je zaprta
Odprite pipo za dotok vode
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
Odd material blocking filter
Check filter
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
Pomembno
Med su‰enjem se bo boben zaãel vrteti z veãjo hitrostjo; tako se bo perilo bolj enakomerno
razporedilo, su‰enje pa bo bolj uãinkovito.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
46
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
Advisory note
During drying phase the drum will accelerate to a higher speed to distribute the load and to
optimize the drying performance
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
47
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do
tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
09.07 - 41031763 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
SL
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising