Candy | GVW 4108LWHC/1-S | Candy GVW 4108LWHC/1-S User manual

Candy GVW 4108LWHC/1-S User manual
EN
NO
FI
SV
DA
2
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i
at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle
grundlæggende regler:
Læs omhyggeligt denne manual for korrekt
og sikker anvendelse og for hjælpsomme
tips om effektiv vedligeholdelse.
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) må ikke
husholdningsaffald.
behandles
som
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Brug kun vaskemaskinen efter du
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi
anbefaler, at du holder denne manual klar ved
hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.
(WEEE) skal afleveres til det relevante
indsamlingssted, som administreres af
kommunen eller registrerede firmaer. Der
findes i mange lande afhentning ved
husstanden af store affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Tjek venligst om apparatet leveres
med denne brugermanual, garantibevis,
servicecenteradresse og energimærke. Tjek
også at stik, holder til afløbsslange og bakker til
flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun
visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du
beholder alle disse komponenter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange
lande således, at det gamle apparat kan
returneres til forhandleren, som skal hente
det gratis fra gang til gang, så længe
apparatet er en lignende type og har de
samme funktioner, som det leverede apparat.
Hvert produkt er identificeret med en unik 16cifret kode, også kaldet "serienummer", som
står på klistermærket på bagsiden
af apparatet (ved åbningen) eller i
dokumentkuverten indeni produktet. Denne
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort,
som du skal bruge for registrere det, og hvis
du kontakter Candy-servicecenter.
Indhold
1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
2. MONTERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Dette apparat er mærket i
henhold til det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) indeholder både forurenende dele
(som kan have negative konsekvenser for
miljøet) og grundkomponenter (som kan
genanvendes). Det er vigtigt at underlægge
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) specifikke behandlinger for at
fjerne og skaffe sig af med alle
forureningskilder på den rigtige måde og
udvinde og genbruge alle materialer.
5. KVIKBRUGERGUIDE
6. STYRING OG PROGRAMMER
7. TØRRECYKLUS
8. AUTOMATISK VASKE-/TØRRECYKLUS
9. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
3
DA
Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den
på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj
sikkert, endda det sarte, dag efter dag.
erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER
l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder
i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller
og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end
i husholdningsmiljø eller til
typiske husholdningsformål, som
kommerciel brug af eksperter eller
trænede brugere, udelukkes, selv
ved de ovennævnte anvendelser.
Hvis dette apparat anvendes på en
måde, ikke i overensstemmelse med
dette, kan det reducere apparatets
levetid og annullere producentens
garanti. Ethvert ansvar for skade på
apparatet eller anden skade eller tab i
forbindelse med brug, der ikke er i
overensstemmelse med hjemlig
eller husholdningsbrug (selv hvis
apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive
accepteret af producenten, i fuld
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
l Børn
bør være under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
l Børn
under 3 år bør holdes
væk, medmindre de er under
konstant opsyn.
l Hvis
ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå
fare.
l Brug
kun de medfølgende slanger
til vandforsyning stilslutningen
(genbrug ikke gamle slanger).
l Vandtrykket
skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Vær
sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund og
ventilationsåbningerne.
l Tilstanden SLUKKET opnås ved at
indstille referencemarkøren på
programstyringen/knappen i den
vertikale position. Enhver anden
position af denne styring sætter
maskinen i tilstanden TÆNDT (kun
for modeller med programvælgere).
l Dette
apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende
4
sidste del af en vaske- l Tøj, der er blevet tilsølet med
tørrecyklus sker uden varme
stoffer som madolie, acetone,
alkohol, benzin, petroleum,
(nedkølingscyklus), for at sikre,
at tøjet efterlades ved en
pletfjernere, terpentin, voks og
voksfjerner skal vaskes i varmt
temperatur, der sikrer, at tøjet
ikke vil blive beskadiget.
vand, med et ekstra vaskemiddel,
før det tørres i vaske-tørremaskinen.
l Ting
lavet af skumgummi
(latexskum), badehætter, vandtætte
tekstiler, gummibagside og tøj eller
puder forsynet med skumgummipuder,
bør ikke tørres i vaske-tørremaskinen.
ADVARSEL:
Stop
aldrig
en
vasketørremaskine inden udgangen af
tørrecyklussen, medmindre alt tøj
tages ud med det samme og
spredes ud, så varmen spredes.
l Skyllemidler,
eller lignende
produkter, bør anvendes som
specificeret i skyllemiddelinstruktionerne.
l Efter
montering skal apparatet
placeres således at stikket er
tilgængeligt.
l Tøjstykker
med olie på, kan
selvantænde, især når de
udsættes for varme kilder,
såsom en vaske-tørremaskine.
Tøjet bliver varmt, hvilket
forårsager en oxideringsreaktion
i olien; Oxidering skaber varme.
Hvis varmen ikke kan slippe ud,
kan tøjstykkerne blive varme
nok til at bryde i brand.
Opbevaring og stablen af
tøjstykker med olie på, kan
forhindre varmen i at slippe ud
og dermed skabe brandfare.
l Maskinen
må ikke installeres
bag en låsbar dør, en skydedør
eller en dør med hængsler i
den modsatte side af vasketørremaskinen, på en sådan
måde, at en fuldstændig åbning
af vaske-tørremaskinens dør er
begrænset.
l Maks.
kapacitet for tørt tøj
afhænger af den brugte model
(se kontrolpanel).
l Maskinen
må ikke bruges, hvis
industrikemikalier har været l Hvis det er uundgåeligt, at
stofferne indeholder vegetabilsk
brugt til rengøring.
olie eller madolie, eller er
kontaminerede med hårplejeprodukter
l Tør ikke uvaskede ting i vasketørremaskinen.
når de placeres i en vaske5
DA
l Den
tørremaskine, skal de først vaskes l Ved flytning, så løft ikke
i varmt vand med ekstra
vaskemaskinen i håndtagene
vaskemiddel - dette vil reducere,
eller bakkerne; under transport
men ikke fjerne, faren.
placér da aldrig åbningen på
vognen. Vi anbefaler, at to
l Fjern alle genstande fra lommer,
personer løfter vaskemaskinen.
såsom lightere og tændstikker.
l I tilfælde af defekt og/eller
l For at se apparatets bilagskort
funktionsfejl, så sluk for vaskemaskinen,
refereres der til producentens
luk for vandhanen og pil ikke ved
hjemmeside.
apparatet. Tag omgående kontakt til
kundeservicecenteret og brug kun
Sikkerhedsinstruktioner
originale reservedele. Undladelse af
at følge disse instruktioner kan
l Før rengøring og vedligeholdelse
udgøre risici for apparatets sikkerhed.
af maskinen, skal stikket tages ud
og vandhanen lukkes.
l Vær
sikker på, at det elektriske
system har jordforbindelse.
Hvis ikke, så søg professionel
assistance.
l Brug
venligst ikke omformere,
stikdåser eller forlængerledninger.
ADVARSEL:
vandet kan nå meget høje
temperaturer under vask.
l Vær
sikker på, at der ikke er
vand i tromlen før døren åbnes.
l Træk
ikke i ledningen eller
Mærket på
apparatet
for
at
trække Ved at placere
dette
produkt,
erklærer
vi, på
maskinens stik ud.
eget ansvar, overholdelse af alle
l Udsæt ikke vaskemaskinen for europæiske sikkerhed, sundhed
regn, direkte sollys eller andet og miljø kravene i lovgivningen
vejr.
for dette produkt.
6
l Skær
slangestropperne over,
pas på ikke at beskadige
slangen og ledningen.
DA
2. MONTERING
1
A
B
A
B
l Skru
2 eller 4 skruer (A) på
bagsiden ud og fjern 2 eller 4
mellemlægsplader (B) som vist
på figur 1.
B
B
A
A
l Luk
2 eller 4 huller med
propperne
inkluderet
i
instruktionskuverten.
l Hvis
vaskemaskinen er indbygget,
så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, efter
at have skåret slangestropperne
over, og fjern 3 eller 4
mellemlægsplader (B).
2
A
l På
nogle modeller vil 1 eller
flere mellemlægsplader falde
ned indeni maskinen: hæld
vaskemaskinen fremad for at
fjerne dem. Luk hullerne med
propperne i kuverten.
1
2
3
B
ADVARSEL:
hold
indpakningsmateriale
væk fra børn.
C
l Placér
polionda-arket i bunden
som vist på figur 2 (i
overensstemmelse med modellen,
følg version A, B eller C).
3
2
7
1
Hydrauliske forbindelser
3
l Tilslut
indløbsslangen til vandhanen
(fig. 3), brug kun slangen som følger med
apparatet (genbrug ikke den gamle
slange).
l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:
l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for
4
vandtilslutning med varmt og koldt vand
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane
og den røde til den varme vandhane.
Maskinen kan også forbindes til en enkelt
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle
programmer starte få minutter senere.
1
l AQUASTOP
(fig. 5): en enhed i
forsyningsrøret,
der
stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue
bolten
løs,
så
tryk
på
envejslåsemekanismen "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
- FORSYNINGSRØR
MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække
fra det primære indre rør "A", vil det
gennemsigtige inddæmningshylster "B"
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen,
så kontakt kundeservicecenteret for at
udskifte forsyningsrøret.
7
Placering
min 4 cm
max 100 cm
l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på
at røret ikke bøjes eller mases, og placér
afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis,
forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm
højt med en diameter større en
vaskemaskinens rør (fig. 7).
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivellér apparatet med fødderne som
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicecenteret
ledningen skal udskiftes.
DA
8
illustreret på figur 8:
a.drej bolten med uret for at løsne skruen;
b.rotér foden for hæve eller sænke den
indtil den når gulvet;
c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den
når bunden af vaskemaskinen.
l Tilslut apparatet til stikkontakten.
A
B
hvis
C
Vaskemiddelsbakken
9
Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum
som vist på figur 9:
l rum “1”: til vaskemiddel til forvask;
l rum “ ”:til specielle tilsætningsmidler,
blødgøringsmidler, stivelse osv.;
1
2
ADVARSEL:
brug
kun
flydende
produkter;
vaskemaskinen er indstillet til at
dosere tilsætningsmidler ved hver
cyklus under sidste skylning.
10
l rum “2”: til vaskemiddel.
Et bæger til flydende vaskemiddel følger
også med til visse modeller (fig. 10). For
at bruge det, så placér det i rum "2". På
denne måde vil flydende vaskemiddel kun
nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret
kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"programmet er valgt.
11
ADVARSEL:
nogle vaskemidler er svære at fjerne. I
dette tilfælde anbefaler vi at bruge den
specifikke holder, til placering i
tromlen (eksempel i figur 11).
9
Før du bruger et tørreprogram...
3. PRAKTISKE TIPS
l SPAR energi og tid, ved at vælge en høj
Påfyldningstips
ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så
sørg for:
- at have fjernet metalliske objekter så som
hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,
snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med
pletfjernere.
l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.
l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan
maskinvaskes og er mærket med
symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer
ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask".
Hjælpsomme forslag til brugeren
En guide til miljøvenlig og økonomisk brug
af dit apparat.
Maksimér portionsstørrelsen
centrifugeringshastighed for at reducere
vandindholdet i vasketøjet, før du bruger
et tørreprogram.
Nedenfor findes en kvikguide med tips og
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for
korrekt brug og dosering.
Ved vask af meget snavset hvidt
vasketøj, anbefaler vi at bruge
bomuldsprogrammer på 60°C eller
derover og et normalt vaskepulver
(ekstra
kraftigt),
der
indeholder
blegemidler, og som ved mellem/høje
temperaturer
giver
fremragende
resultater.
For vaske mellem 40°C og 60°C skal
den anvendte type vaskemiddel passe til
stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller
farvede faste stoffer som er meget
snavsede, mens flydende vaskemiddel
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet
til farvede stoffer med let snavs.
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.
For vaske under 40°C anbefaler vi, at
bruge
flydende
vaskemidler
eller
vaskemidler, som er specifikt egnede til
vaske ved lave temperaturer.
Har du brug for at forvaske?
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR
vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.
Er en varm vask nødvendig?
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller
læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram. Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.
10
Ved vask af uld eller silke, brug kun
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse
stoffer.
DA
4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
For at rengøre vaskemaskinens ydre, så
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver,
alkohol
og/eller
opløsningsmiddel.
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel
behandling ved normal rengøring: rengør
bakkerummet og filteret; tips til flytning af
maskinen eller ved længere tids manglende
brug findes nedenfor.
Forslag ved længere manglende
brug
Rengøring af bakke
l Vi anbefaler, at du rengør bakken for
l Skal vaskemaskinen opbevares i et
undgå ophobning af overskydende
vaskemiddel og tilsætningsmidler.
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.
l For at gøre dette, så træk let skuffen ud,
rens den under rindende vand og sæt
den på plads igen.
l Træk stikket ud.
l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
Rengøring af filter
og dræn al vandet ned i et kar.
l Fastgør
l Vaskemaskinen kommer med et specielt
bagefter.
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.
l Afhængig af model: Træk drænslangen
ud, tag proppen af og tøm pumpen for
vand i en skål.
l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du
placerer en absorberende klud under det for
at holde gulvet tørt.
l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.
l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.
l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.
11
afløbsrøret
med
stroppen
5. KVIKBRUGERGUIDE
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk
vandniveauet til vaskens type og størrelse.
Dette system medfører nedsat energiforbrug
og en fornuftig reducering af vasketider.
6. STYRING OG
PROGRAMMER
Programvalg
A
l Tænd for vaskemaskinen og vælg det
ønskede program.
l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt,
P
og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis
nødvendigt.
TØRRING
Hvis du ønsker at tørrecyklussen
begynder automatisk efter vask, skal
du vælge programmet til dette, ved at
bruge TØRRING-knappen.
Ellers er det muligt at afslutte vask og
derefter vælge tørreprogram og last.
O
F
D
C
B
G
H
I
L
M
N E
A Programvælger med FRA
position (OFF)
l Tryk på knappen START/PAUSE for at
starte vasken.
l Beskeden "slut" vil vises på displayet eller
det tilsvarende LED vil tændes når
programmet er færdigt.
Vent indtil dørens låselys slukkes:
omkring
2
minutter
efter
at
programmet er færdigt.
B START/PAUSE-knap
C CENTRIFUGERINGSVALG-knap
D TEMPERATURVALG-knap
E UDSKYD START-knap
F Knap til indstilling af GRADEN
AF SNAVS
G FORVASK-knap
l Sluk for vaskemaskinen.
Ved enhver type vask, bør programoversigten
rådføres og rækkefølgen for brug følges som
angivet.
H HYGIEJNE PLUS-knap
I
Knap til EKSTRA SKYLNINGER
L TØRRING-knap
M HUKOMMELSE-knap
Tekniske data
N NAT OG DAG-knap
Vandtryk.:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
O Digitalt display
Centrifugerings hastighed:
se oversigt.
P DØRSIKKERHED indikatorlys
E+N TASTELÅS
Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.
12
START/PAUSE-knap
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
Åbning af døren
En
særlig
sikkerhedsanordning
forhindrer døren i at blive åbnet
umiddelbart efter afslutningen af
cyklussen.
Vent 2 minutter efter vaskecyklussen
afsluttes og lampen "Dørsikkerhed"
er slukket, før du åbner døren.
Programvælger
position (OFF)
med
l Tryk for at starte den valgte cyklus.
Når der er trykket på START/PAUSEknappen, kan
det
tage
nogle
sekunder, før maskinen begynder at
arbejde.
TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE
EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
FRA
l Tryk og hold START/PAUSE knappen
inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe
og displayet med den resterende tid vil
blinke, hvilket viser at maskinen er blevet
sat på pause).
Når programvælgeren drejes, lyser
displayet op, for at vise indstillingerne for
det valgte program.
For at spare energy, vil displayets
kontrastniveau falde ved afslutningen af
cyklussen eller efter en inaktivitet
periode.
l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen
åbner døren.
l Efter
at have tilføjet eller fjernet
genstande, luk døren og tryk på
START/PAUSE-knappen
(starter
programmet fra hvor det blev afbrudt).
N.B.: For at slukke for maskinen,
skal du dreje programvælgeren til
positionen FRA.
ANNULLERING AF PROGRAMMET
l For at annullere programmet, skal du
l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at
indstille vælgeren til FRA-positionen.
starte den valgte cyklus.
Funktionsknappen bør vælges, før der
presses på START/PAUSE-knappen.
Hvis der vælges en indstilling, der
ikke er kompatibel med det valgte
program, blinker indstillingsknappen
først og slukker derefter.
l Når
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje
vælgeren til FRA.
13
DA
Programvælgeren skal returneres
til FRA - positionen ved slutningen af
hver cyklus, eller når du starter en
efterfølgende vask, før du kan vælge
og starte et nyt program.
ADVARSEL:
Rør ikke ved displayet, mens stikket
sættes i, da maskinen kalibrerer
systemet i de første sekunder: Hvis
der røres ved displayet, virker
maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde,
tag stikket ud, og gentag proceduren.
CENTRIFUGERINGSVALG-knap
l For at udskyde starten, brug følgende
l Ved at trykke på denne knap, er det
- Indstil det ønskede program.
fremgangsmåde:
muligt at reducere den maksimale
hastighed, og hvis man ønsker det, kan
centrifugeringen annulleres.
centrifugeringshastighed annulleret.
l For at genaktivere centrifugeringen, skal
du trykke på knappen, indtil du når den
centrifugeringshastighed du vil indstille.
For at undgå skader på stoffet, er det
ikke muligt at øge hastigheden over,
hvad der er automatisk egnet i
forbindelse med udvælgelsen af
programmet.
l Det
er
muligt
at
ændre
centrifugeringshastigheden,
uden
at
afbryde maskinen.
Maskinen er udstyret med en særlig
elektronisk anordning, der forhindrer
centrifugering hvis indholdet er
ubalanceret.
Det reducerer støj og vibrationer i
maskinen, og forlænger levetiden på
din maskine.
- Tryk på knappen en gang, for at aktivere
den (h00 vises på displayet), og tryk
derefter på den igen, for at indstille en
1-times udskydelse (h01 vises på
displayet).
Den
forudindstillede
udskydelse øges med 1 time, hver gang
du trykker på knappen, indtil h24 vises på
displayet, på hvilket tidspunkt endnu et
tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul.
- Bekræft ved at trykke på START/PAUSEknappen (lyset på displayet vil begynde at
blinke). Nedtællingen begynder, og når
den er færdig, vil programmet starte
automatisk.
l Det er muligt at annullere den forsinkede
start ved at dreje programvælgeren til
FRA-positionen.
Hvis der er nogen afbrydelse i
strømforsyningen, mens maskinen er i
drift, vil en særlig hukommelse gemme
det valgte program, og når strømmen
genoprettes, vil det fortsætter, hvor det
slap.
TEMPERATURVALG-knap
l Denne knap giver dig mulighed for at
Knap til indstilling af GRADEN
AF SNAVS
ændre temperaturen på vaskecyklusserne.
l Ved at vælge denne knap er der et valg
kold vask.
l For at skåne tekstilerne er det ikke muligt
at indstille temperaturen
program til over maksimum.
for
hvert
af 3 niveauer for vaskeintensitet,
afhængig af, hvor snavsede tekstilerne er
(kan kun benyttes i nogle programmer
som vist i programtabellen).
l Når
UDSKYD START-knap
l Denne knap lader dig forudindstille
vaskecyklussen, og udskyde start af
denne, i op til 24 timer.
14
programmet
er
valgt,
viser
indikatorlyset automatisk graden af snavs
sat for dette program.
l Ved valg af anden grad af snavs lyser
den relevante indikator.
et tørreprogram, tryk på knappen flere
gange, indtil indikatorerne går ud eller
returner programvælgeren til FRApositionen.
l Denne indstilling giver dig mulighed for
forvask, især effektiv ved meget snavset
tøj (kan kun benyttes i nogle programmer
som vist i programtabellen).
l For
at annullere cyklussen under
tørringsfasen, hold knappen nede i
omkring 3 sekunder, indtil afkølingsindikatoren lyser.
l Vi anbefaler, at du kun anvender 20% af
den anbefalede mængde
vaskepulverpakken.
vist
på
l På grund af den høje temperatur inde i
HYGIEJNE PLUS-knap
tromlen, anbefaler vi, at du lader
tørretumbleren fuldføre nedkølingsperioden,
før programvælgeren returneres til
FRA-positionen og vasketøjet tages ud.
Med denne indstilling er det muligt at gøre
tøjet hygiejnisk - vaskeprogrammet når en
temperatur på 60°C.
Knap til EKSTRA SKYLNINGER
HUKOMMELSE-knap
l Denne knap giver dig mulighed for at
Denne funktion gør det muligt at gemme
indstillingerne for dine to foretrukne
personlige programmer; herunder temperatur,
centrifugeringshastighed og hvor beskidt
tøjet er, så du kan hente dem hurtigt.
tilføje
skylninger
i
slutningen
af
vaskecyklussen. Maks. antal ekstra
skylninger er afhængig af det valgte
program.
l Denne funktion er blevet undersøgt i
Sådan gemmer du et program for første
gang:
forhold til folk med sart og følsom hud, for
hvem selv en lille rest af vaskepulver kan
forårsage irritation eller allergi.
1)
Vælg programmet og de indstillinger
du ønsker.
2)
Tryk på HUKOMMELSE, vælg enten
M1 eller M2. Du bør vælge M1, hvis
dette er det første program du
gemmer.
3)
Tryk på HUKOMMELSE-knappen i
omkring 3 sekunder, for at gemme
kombinationen i den valgte position.
l Det anbefales også at bruge denne
funktion til børnetøj og i tilfælde af vask af
meget snavset tøj, til hvilket der skal
bruges meget vaskepulver eller ved vask
af håndklæder, hvor fibrene oftest har
tendens til at holde på vaskepulveret.
TØRRING-knap
l Sørg for at programvælgeren ikke er i
Sådan gemmer du et nyt program, når M1
og M2 allerede har programmer gemt:
FRA-position, og tryk på knappen for at
vælge det ønskede tørreprogram: en
indikator lyser for at vise det valgte
tørreprogram, hver gang du trykker på
knappen.
1)
15
Indstil programmet og de indstillinger
du ønsker.
DA
l For at annullere valget, inden starten på
FORVASK-knap
2)
Tryk på HUKOMMELSE-knappen i
omkring 3 sekunder, for at gemme
kombinationen i position M1. Det
eksisterende gemte program i M1 vil
flytte sig til M2.
TASTELÅS
l Ved samtidigt at trykke på knapperne
kortvarigt på HUKOMMELSEknappen (én gang for M1, to gange for
M2), og tryk på START/PAUSE-knappen.
NAT og DAG og UDSKYD START i
omkring 3 sekunder, vil maskinen lade
dig låse knapperne. På denne måde kan
du undgå at foretage utilsigtede eller
uønskede ændringer, hvis der trykkes på
en knap på displayet ved et uheld i løbet
af en cyklus.
l Når du henter et gemt program, kan du
l Tastelåsen kan annulleres, ved at trykke
Start et program, der allerede er gemt
l Tryk
på begge knapper samtidig igen, eller ved
at dreje programvælgeren til FRA.
stadig ændre dets funktioner og
indstillinger, ved at trykke på de
tilsvarende taster. I dette tilfælde vil
tilføjede funktioner ikke blive gemt.
Digitalt display
Hvis du ved et uheld vælger et gemt
program,
skal
du
blot
dreje
programvælgeren, for at vælge et andet.
Displayets
indikatorsystem
giver
dig
mulighed for at blive løbende informeret om
maskinens status.
NAT OG DAG-knap
1 15
l Denne
indstilling
reducerer
den
mellemliggende centrifugeringshastighed
til 400 rpm (centrifugeringshastighed)
hvor relevant, øger vandmængden under
skylning og holder tøjet under vand efter
den sidste skylning for at sprede fibrene
jævnt.
l Gennem fasen, hvor vandet holdes i
tromlen, blinker indikatorlyset for at vise,
at maskinen står stille.
6 10
16 12
5
3
2
7
7
13 14
7
8
7
9 11
7
4
1) DØRSIKKERHED INDIKATORLYS
l Ikonet indikerer, at lågen er lukket
l Vælg indstillingen fra for at afslutte
cyklussen med en centrifugering (som
kan reduceres eller annulleres ved at
bruge
den
relevante
knap)
og
tømningsfasen.
l Takket
være elektronisk kontrol er
tømningen af vand i den mellemliggende
fase lydløs, og det gør denne indstilling
meget anvendelig til vask om natten.
16
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
l Når der trykkes på START/PAUSE på
maskinen, mens lågen er lukket, vil
indikatoren blinke et øjeblik og derefter
lyse op.
vil der, ved afslutningen af vaskefasen,
vises den resterende tørretid på
displayet.
5) GRADEN AF SNAVS
l Når
programmet
er
valgt,
viser
indikatorlyset automatisk graden af snavs
sat for dette program.
l En særlig sikkerhedsanordning forhindrer
døren i at blive åbnet umiddelbart efter
afslutningen af cyklussen. Vent 2
minutter efter vaskecyklussen afsluttes
og lampen "Dørsikkerhed" er slukket, før
du åbner døren. Ved slutningen af
cyklussen skal du dreje programvælgeren
til FRA.
l Ved valg af anden grad af snavs lyser
den relevante indikator.
6) EKSTRA SKYLNINGER
Indikatorlyset viser de ekstra skylninger,
som er valgt ved hjælp af den relevante
knap.
2) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
7) INDSTILLINGER
Dette viser centrifugeringshastigheden for
det valgte program, som kan ændres eller
udelades ved at vælge den relevante knap.
Kontrollamperne viser de muligheder, der
kan vælges med de relevante knapper.
centrifugeringshastighed annulleret.
8) Wi-Fi (kun nogle modeller)
3) VASKETEMPERATURER
l I
Dette
viser
det
valgte
programs
vasketemperaturer, som kan ændres (hvor
muligt) ved at vælge den relevante knap.
l For
modellerne med trådløs-indstilling
indikerer ikonet, at det trådløse system
virker.
yderligere information om det
trådløse system findes der en specifik
manual inden i maskinen.
kold vask.
4) CYKLUSVARIGHED
9) UDSKYD START
l Når et program er valgt, viser displayet
Dette blinker, når udskydelse af start er
indstillet.
automatisk cyklussens varighed, der kan
variere,
afhængigt
af
de
valgte
indstillinger.
10) Kg Check (funktionen er kun aktiv på
bomulds- og syntetiske programmer)
l Når programmet er startet, vil du konstant
l For de programmer, hvor "Kg Check"-
blive holdt underrettet omkring den
resterende tid til slutningen af vasken.
funktionen er aktiv, vil maskinen i de
første minutter, beregne den virkelige
vægt af vasketøjet, og vil opdatere
skærmen i realtid.
Hvert niveau, der vises på displayet, er
20% af den maksimale lastkapacitet.
Når et program er valgt, viser displayet
automatisk den maksimale lastkapacitet
foreslået.
l Maskinen beregner tiden til slutningen af
det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.
17
DA
l Hvis der er valgt automatisk vask/tørring,
Hvis lågen ikke er helt lukketbliver
lyset ved med at blinke i ca. 7
sekunder, hvorefter start-kommandoen
automatisk slettes. I det tilfælde,
luk døren ordentligt, og tryk på
START/PAUSE-knappen.
l Gennem hver eneste vaskefase gør “Kg
Check”
det
muligt
at
overvåge
information om vasketøjet i tromlen, og i
de første minutter af vasken:
- justerer det den nødvendige mængde af
vand
15) LYS TIL STANDARD
BOMULDSPROGRAMMER (se
Programtabel)
Lysene vil lyse op, når du vælger det mest
effektive program med hensyn til vand og
energiforbrug, til at vaske bomuldstøj der er
normalt beskidt.
- fastsætter det længden af vaskecyklussen
16) TØRREPROGRAM-INDIKATORER
- kontrollerer det skylninger i forhold til
typen af tekstiler, der vaskes
Indikatorerne viser hvilken type tørreprogrammet
er.
- tilpasser det tromlens omdrejningsrytme
til typen af tekstiler, der vaskes
- opfanger det tilstedeværelsen af skum
og øger, om nødvendigt, mængden af
vand under skylning
- tilpasser det centrifugeringshastigheden
i forhold til mængden og undgår på den
måde ubalance.
Automatiske tørreprogrammer
Ekstra tørt program (anbefales til
håndklæder, badekåber og tunge
laste).
Strygelet program (gør vasketøjet
egnet til strygning).
Skabstør program (for tøj, der vil
blive lagt væk uden strygning).
11) HUKOMMELSE
Indikatoren viser, at hukommelsen fungerer.
l Ved at vælge et af disse automatiske
programmer, vil vaske-tørremaskinen
beregne den nødvendige tid til tørring og
den resterende fugt der kræves i henhold
til lasten og den type af tørring, der er
valgt.
12) TASTELÅS
Indikatoren viser, at knapperne er låste.
13) HANE LUKKET
Indikerer, at maskinen ikke er i stand til at
indføre vandet: Det foreslås at slukke for
maskinen, kontrollere, at hanen er åben og
at vandtrykket ikke er unormalt lavt.
14) FILTER BLOKERET
Indikerer, at maskinen ikke er i stand til at
dræne vandet: Det foreslås at slukke for
maskinen, kontrollere, at filteret ikke er
stoppet, eller at afløbsslangen ikke er bøjet
eller klemt.
18
l Efter der trykkes på START/PAUSEknappen,
vil
displayet
resterende tørretid.
vise
den
Maskinen beregner tiden til slutningen
af det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.
Nyttige tips
l 30 minutters tørreprogrammet anbefales
til små laste (mindre end 1 kg) eller let
fugtige laste.
De kan bruges til at vælge
Tidsstyrede tørreprogrammer.
l Din
vaske-tørremaskine
afslutter
cyklussen automatisk, når den når det
valgte tørreniveau.
Nedkølingsfasen
l For korrekt drift af maskinen, er det bedst
Aktiveres
under
den
sidste
nedkølingsperiode, i de sidste 10/20
minutter af hver tørrefase.
ikke at afbryde tørringsfasen medmindre
det virkelig er nødvendigt.
19
DA
Tidsstyrede tørreprogrammer
Programtabel
1
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Anbefalet
Maks.
VASKEMIDDEL
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Intensiv 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Hygiejne 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Hurtigvask
30 min.
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Hurtigvask
14 min.
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Tømning +
Centrifugering
2)
-
-
-
-
-
-
-
Skylninger
2)
-
-
-
-
-
-
-
Bomuld**
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Blandet
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Finvask
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Uld/Håndvask
2
2
2
2
2
30°
30°
Blandet
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
8
8
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
(tørring)
Bomuld
(tørring)
Vask og Tørring
59 Min
20
Læs venligst disse bemærkninger:
* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af
den brugte model (se kontrolpanel).
INFORMATION TIL TESTLABORATORIER
(Ref. EN 50229 Standarder)
( )
Vask
Bruge programmet ** med den maksimale
grad af tilsmudsning valgt, maksimal
centrifugeringshastighed og en temperatur
på 60°C. Programmet anbefales også til
test med en lavere temperatur.
(Kun for modeller der bruger
flydende vaskemiddel)
Når kun et begrænset antal
genstande har pletter, som kræver
behandling
med
flydende
blegemidler, kan man foretage
fjernelse af pletterne forud for
vasken.
Hæld blegemiddel i beholderen til
flydende blegemiddel, der er sat
ind i afdelingen mærket "2" i
sæbeskuffen, og indstil det
specielle program SKYLNING.
Når denne fase er afsluttet,
drejes programvælgeren til FRApositionen, og du kan tilsætte
resten af tekstilerne og fortsætte
med en normal vask på det mest
passende program.
Tørring
Tør først med A kg (lasten består af:
pudebetræk og små håndklæder) vælg
bomulds-tørreprogrammet
).
skabstørt (
(
)
Anden tørring med B kg (lasten består
af: lagner og små håndklæder) vælg
bomulds-tørreprogrammet
).
skabstørt (
(
)
A (kg)
B (kg)
(kg)
Første
tørring
Anden
tørring
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
8
2
11
8
3
Kapacitet
(vask)
Kun med indstillingen FORVASK
valgt (programmer med FORVASK
indstilling).
21
1)
For de viste programmer kan du
tilpasse længde og intensitet af
vasken ved at bruge knappen til
indstilling af graden af snavs.
2)
Programmer for automatisk tørring.
DA
Centrifugeringshastigheden
kan
også
reduceres, for at matche alle retningslinjer
på stoffets etiket, eller for meget sarte
stoffer kan centrifugering annulleres helt;
denne indstilling er tilgængelig med
en centrifugeringshastighedsknap. Denne
funktion kan aktiveres med knappen
CENTRIFUGERINGSVALG. Hvis etiketten
ikke angiver specifikke oplysninger, er det
muligt at anvende den maksimale
centrifugering angivet for programmet.
Overdosering af vaskemiddel kan forårsage
overdreven skumdannelse.
Hvis maskinen detekterer tilstedeværelsen
af meget skum, kan en centrifugering
udelukkes eller programmet kan forlænges,
hvormed vandforbruget øges.
Programvalg
For at rense forskellige typer af stoffer og
forskellige
niveauer
af
snavs,
har
vaskemaskinen specifikke programmer der
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).
Mix Power System +
Vaskemaskinen er udstyret med en pumpe
som mixer vaskepulver og vand. Herefter
sprøjtes blandingen med højt tryk gennem
nogle dysser direkte ind i tromlen.
I den indledende fase af vaskecyklussen,
giver vandstrålen med sæbeblandingen et
bedre optag af sæben i tøjet og derved
fjernes snavs mere grundigt og sikrer det
bedste vaskeresultat.
Systemet leverer også "Mix Power Systemet +"
under
skylningen,
den
fuldstændige
fjernelse af rester af vaskepulver ved hjælp
af den vandstråle med højt pres, som
infiltrerer vasketøjet.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Den innovative "Mix Power System +"teknologi gør det muligt for dig at vaske
materialer som bomuld, syntetiske og
blandede materialer på 20°C med et
resultat, som kan sammenlignes med en
40°C-vask.
Forbruget ved dette program er ca. 50% af
et almindeligt 40°C-program. Bomuldsvask.
Vi anbefaler en vaskemængde lig med 2/3
af maskinens maksimale kapacitet.
Dette program gælder for vaskesystemet "Mix
& Wash", som giver dig mulighed for at vaske
forskellige materialer og farver sammen.
Intensiv 40°
Dette program er egnet til bomuldstøj og
opnår fantastisk rene resultater på 40°C og
sikrer holdbarheden af materialer og farver.
Hygiejne 60°
Dette program er egnet til bomuldstøj og er
specielt udviklet til at fjerne genstridige
pletter allerede på 60°C takket være "Mix
Power System +"-teknologien.
Perfect Rapid 59 Min
Dette specielt udviklede program bibeholder
den høje vaskestandard samtidig med en
drastisk reducering af vasketiden.
Dette program er designet til en reduceret
mængde tøj (se programtabel).
Hurtigvask 30 min.
En komplet vaskecyklus (vask, skyl og
centrifuge). Dette program er især velegnet
til bomuld og blandet materiale, der er lidt
snavset. Med dette program anbefales det
kun at bruge 20% af vaskepulvermængden
normalt anvendt for at undgå spild.
Hurtigvask 14 min.
En komplet vaskecyklus (vask, skyl og
centrifuge). Dette program er velegnet til
bomuld og blandet materiale, der er lidt
snavset. Med dette program anbefales det
kun at bruge 20% af vaskepulvermængden
normalt anvendt for at undgå spild.
Tømning + Centrifugering
Programmet afslutter med en tømning og
en maksimal centrifugering. Det er muligt at
slette eller reducere centrifugering med
CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.
Skylninger
Dette program udfører 3 skylninger med en
mellemliggende centrifugering (som kan
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den
relevante knap). Det bruges til skylning af
enhver form for stof, for eksempel efter en
vask udføres manuelt.
ADVARSEL:
Nyt, farvet tøj bør vaskes separat den
første gang.
Bland aldrig materialer, der ikke er
farveægte.
22
Blandet
Vask og skylning optimeres med rytmer i
tromlens rotation og vandstanden. Den
blide centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af folder i stoffet.
Tromlen skifter retning under tørrecyklussen,
for at forhindre sammenfiltring af vasketøjet
og producerer dermed en ensartet tørring.
Kølig luft anvendes i løbet af de sidste 10/20
minutter af tørringen for at minimere krølning.
Blandet
Et tørreprogram med en lav temperatur
anbefales til syntetiske og blandede fibre
(der henvises altid til vaskeanvisningen).
Finvask
Dette program veksler mellem øjeblikke
med arbejde og pauser, og er især velegnet
til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet
og skylninger udføres med meget vand, for
at sikre den bedste ydeevne.
Bomuld
Et tørreprogram med en høj temperatur
anbefales til bomulds- og linnedfibre (der
henvises altid til vaskeanvisningen).
Uld/Håndvask
Dette program udfører en vaskecyklus
dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i
vaskemaskine, eller genstande, der skal
vaskes i hånden.
Vask og Tørring 59 Min
Når du kun har et par stykker tøj at vaske
og tørre i en fart, vil 59 minutters cyklussen
være den ideelle måde at spare tid på!
Velegnet til en let last i størrelsen omkring
1,5 kg (f.eks. 4 skjorter) eller let snavsede
stoffer, denne cyklus vil vaske, skylle,
centrifugere og tørre dit tøj på under en
time.
Vi anbefaler, at du reducerer dosis af
vaskemiddel, når du bruger dette program,
for at undgå spild.
TØRRING
ADVARSEL:
dispensere,
der
anvendes
til
koncentrerede pulvere og flydende
vaskemidler skal fjernes fra tromlen,
før tørreprogrammet påbegyndes.
23
DA
Bomuld
Dette program er velegnet til at vaske normalt
snavset bomuldsvasketøj, og det er det mest
effektive program i form af det kombinerede
energi- og vandforbrug for vask af bomuld.
l Vaske-tørremaskinen
7. TØRRECYKLUS
l Angivelserne er generelle, derfor er der
behov for øvelse for at få de bedste
tørreresultater.
l Vi anbefaler at indstille en lavere tørretid
end angivet ved første brug, for at fastslå
graden af tørhed der kræves.
l Vi anbefaler ikke at tørre stoffer der
flosser nemt, såsom tæpper eller tøj med
en dyb luv, for at undgå tilstopning af
luftkanalen.
l Vi anbefaler, at du sorterer vasketøjet
efter følgende metoder:
- Ved tørre-symboler, som er vist på
tøjmærkerne
Egnet til tørretumbling.
kan
udføre
følgende typer af tørring:
- Lav temperatur tørreprogrammer der
anbefales til blandede stoffer (syntetiske/
bomuld) syntetiske stoffer (
symbol
på programvælgeren).
- Høj temperatur tørreprogrammer der
anbefales til bomuld, frotté, linned,
hamptekstiler, osv... (
symbol på
programvælgeren).
Under
tørrefasen,
vil
tromlen
accelerere til en højere hastighed, for
at fordele lasten og optimere
tørreevnen.
Den rette måde at tørre på
Tørretumbler ved høj temperatur.
Tørretumbler ved lav temperatur.
Maskinens dør er udstyret med et
beskyttende skjold, for at forhindre
kontakt med glaslågen, der kan nå
høje temperaturer under tørringen.
Det bør ikke være nødvendigt at fjerne
skjoldet fra maskinen ved normal
brug.
MÅ IKKE tørretumbles.
Hvis stoffet ikke har en plejevejledningen,
bør det antages at det ikke er egnet til
tørring.
- Efter størrelse og tykkelse
Når vasketøjsmængden er større end
tørrekapaciteten, adskilles tøjet efter
tykkelse (f.eks håndklæder fra tyndt
undertøj).
- Efter stoftype
Bomuld / linned: Håndklæder, bomuldsjersey,
senge- og dækketøj.
Syntetisk: bluser, skjorter, overalls, osv.
lavet af polyester eller polyamid, samt
bomulds-/syntetiske blandinger.
l Åbn døren.
l Fyld vasketøjet i, uden at overstige den
maksimale tørringsbelastning, angivet i
programoversigten. I tilfælde af store
tøjstykker (f.eks lagner) eller meget
absorberende elementer (f.eks håndklæder
eller jeans), er det en god ide at reducere
lasten.
l Luk døren.
l Drej
programknappen
til
det
tørreprogram, der passer til dit vasketøj.
l Kun tørt præ-centrifugeret vasketøj.
24
l Vent
omkring
2
minutter
efter
programmet afsluttes og indikatoren
DØRSIKKERHED slukkes, før du åbner
døren.
ved at vælge et af de 3 automatiske
programmer:
Ekstra tørt program (anbefales til
håndklæder, badekåber og tunge
laste).
l Sluk
for maskinen, ved at dreje
programvælgeren til FRA-positionen.
l Åbn døren og tag vasketøjet ud.
Strygelet program (gør vasketøjet
egnet til strygning).
l Slyk for hanen.
Skabstør program (for tøj, der vil
blive lagt væk uden strygning).
ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET
l For at annullere tørreprogrammet, skal du
l Hvis du ønsker at vælge et tidsindstillet
trykke og holde TØRRING-knappen nede
i omkring 3 sekunder.
tørreprogram, trykker du på TØRRINGknappen indtil indikatoren med den
ønskede tid lyser.
ADVARSEL:
Efter annullering af tørreprogrammet
vil afkølingsfasen begynde, og du skal
vente i ca 10/20 minutter, før du åbner
døren.
l Sørg for at vandindløbsventilen er åben.
l Sørg for, at vandafløbet er placeret
korrekt.
ADVARSEL:
tør ikke uldtekstiler eller artikler med
særlig polstring (f.eks dyner, quiltede
anorakker, osv.) og meget sarte
stoffer. Hvis tøjet dryppetørt, bør du
last mindre tøjstykker, for at forhindre
krølning.
l Tryk på START/PAUSE-knappen.
l Tørringsfasen
vil
begynde
med
programvælgeren fikseret på det valgte
program, indtil slutningen af tørringen.
l Indikatoren for tørreprogrammet vil være
tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde
og den tilhørende indikator tændes.
l Når programmet er færdigt, vil ordet
"End" (Afslut) vises på displayet. Efter 5
minutter vil maskinen gå i standby (på
visse modeller, vil displayet vise to linjer).
25
DA
l Vælg graden af tørhed som du ønsker,
l Når
8. AUTOMATISK VASKE-/
TØRRECYKLUS
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
l Ved afslutningen af vaskefasen, vises
Det anbefales ikke at overstige
den maksimale tørringsbelastning
angivet
i
programoversigten,
ellers vil vasketøjet blive tørret på
tilfredsstillende vis.
den resterende tørretid på displayet.
l Vaske-tørremaskinen
vil
derefter
gennemføre hele tørreprogrammet.
l Indikatoren for tørreprogrammet vil være
- Vask
l Åbn skuffen, vælg vaskemiddel og tilsæt
den korrekte mængde.
l Se listen over vaskeprogrammer efter det
tøj, der skal vaskes (f.eks meget beskidt
bomuld), og drej programvælgeren til det
ønskede program.
l Juster
vasketemperaturen
om
nødvendigt.
l Tryk
på
påkrævet).
indstillingsknapperne
(hvis
l Kontrollér, at hanen er tændt, og at
afløbsslangen er placeret korrekt.
- Tørring
l Vælg graden af tørhed som du ønsker,
ved at vælge et af de 3 automatiske
programmer:
Ekstra tørt program (anbefales til
håndklæder, badekåber og tunge
laste).
Strygelet program (gør vasketøjet
egnet til strygning).
Skabstør program (for tøj, der vil
blive lagt væk uden strygning).
l Hvis du ønsker at vælge et tidsindstillet
tørreprogram, trykker du på TØRRINGknappen indtil indikatoren med den
ønskede tid lyser.
l Tryk på START/PAUSE-knappen.
26
tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde
og den tilhørende indikator tændes.
l Når programmet er færdigt, vil ordet
"End" (Afslut) vises på displayet. Efter 5
minutter vil maskinen gå i standby (på
visse modeller, vil displayet vise to linjer).
l Vent
omkring
2
minutter
efter
programmet afsluttes og indikatoren
DØRSIKKERHED slukkes, før du åbner
døren.
l Sluk
for maskinen, ved at dreje
programvælgeren til FRA-positionen.
l Åbn døren og tag vasketøjet ud.
l Slyk for hanen.
ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET
l For at annullere tørreprogrammet, skal du
trykke og holde TØRRING-knappen nede
i omkring 3 sekunder.
ADVARSEL:
Efter annullering af tørreprogrammet
vil afkølingsfasen begynde, og du skal
vente i ca 10/20 minutter, før du åbner
døren.
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, så konsultér kvikguiden anført
nedenfor, som indeholder praktiske tips, til hvordan de mest normale problemer fikses.
Problem
Vaskemaskinen
virker/starter ikke
Vaskemaskinen
fyldes ikke med
vand
Vaskemaskinen
tømmes ikke for
vand
Der lækkes vand på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
centrifugerer ikke
Der høres
voldsomme
vibrationer under
centrifugering
Hvis en specifik
FEJL opstår med
blink
Mulige årsager og praktiske løsninger
Vær sikker på, at strømmen er korrekt tilsluttet.
Vær sikker på, at strømmen er slået til.
Tjek om det ønskede program er valgt korrekt og maskinen er startet
korrekt.
Sørg for at sikringen ikke er sprunget og at stikkontakten virker; afprøv
den med et andet apparat såsom en lampe.
Åbningen er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Vær sikker på, at timeren er korrekt indstillet.
Vær sikker på, at filteret ikke er tilstoppet.
Vær sikker på, at afløbsslangen ikke er bøjet.
Vær sikker på, at der ikke findes nogen fremmede objekter i filteret.
Dette kan være på grund af en læk i pakningen mellem vandhanen og
forsyningsrøret; i dette tilfælde, så udskift den og stram samling ved
røret og vandhanen.
Dette kan være fordi vandet ikke er drænet helt: vent et par minutter.
Visse modeller har en "ingen centrifugering"-funktion: Sørg for at den
ikke er slået til.
En overdreven mængde af vaskemiddel kan forhindre centrifugering:
reducér mængden ved næste vask.
Vaskemaskinen står måske ujævnt: hvis nødvendigt, så justér
fødderne som indikeret i den tilhørende sektion
Vær sikker på, at transportbeslagene er fjernet.
Vær sikker på, at portionen er jævnt fordelt.
Hvisfejl nr.
0, 1, 5, 7 eller 8 vises eller blinker, så kontakt
kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 2 vises eller blinker, så fyldes maskinen ikke med vand.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Hvisfejl nr. 3 vises eller blinker, så drænes maskinen ikke korrekt. Vær
sikker på, at afløbet er frit, og at afløbsslangen ikke er bøjet.
Hvisfejl nr. 4 vises eller blinker, så er maskinen overfyldt. Luk for
vandhanen og kontakt kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 9 vises eller blinker, så sluk for vaskemaskinen, vent 10 15 sekunder og genstart programmet.
27
DA
9. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
Brugen af økologisk vaskemiddel uden
fosfater kan have følgende effekt:
- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter,
hvilket
ikke
har
nogen
negativ
indvirkningen
på
effektiviteten
af
rensningen.
Hvis der opstår et problem, eller hvis du har
mistanke om en funktionsfejl, så kontakt
omgående Candy's servicecenter.
Candy anbefaler, at du altid bruger originale
reservedele, som er tilgængelige hos vores
servicecenter.
- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig
skylning.
Garanti
Produktet er dækket af garanti i
overensstemmelse med de vilkår og
betingelser, som angivet i det certifikat, der
følger med produktet. Garanticertifikatet
skal udfyldes korrekt og gemmes, så det
kan fremvises hos autoriserede Candyservicecenter hvis nødvendigt.
- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe
overhovedet.
Producenten afskrives for al ansvar for
trykfejl i brochuren som følger med dette
produkt. Desuden bibeholdes retten til at
foretage enhver ændring anset som
nødvendig til dets produkter, uden at ændre
deres essentielle karakteriska.
28
DA
29
Tack för att du har valt en tvättmaskin från
Candy. Vi är övertygade om att den här
maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla
dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena
och fina under lång tid framöver.
Läs den här bruksanvisningen noggrant
eftersom den innehåller viktig information
om användning och säkerhet samt
praktiska tips om underhållet.
Läs instruktionerna noggrant innan
du börjar använda tvättmaskinen. Vi
rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen
inom räckhåll för användaren och att den
skyddas så att den är i gott skick under hela
tvättmaskinens livslängd.
Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis,
information
om
servicecenter
samt
energieffektivitetsmärkning levereras med
tillsammans med produkten. Kontrollera också
att pluggar, hållare för avloppsslang samt
kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel
(endast vissa modeller) finns med. Vi
rekommenderar att du behåller alla dessa
komponenter.
Varje enskild produkt identifieras med en unik
kod med 16 tecken, som brukar kallas
”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter
fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i
kuvertet med dokumentation som ligger inuti
produkten. Den här koden fungerar som ett
specifikt produkt-ID som används vid
produktregistreringen samt i kontakter med
Candys servicecenter.
grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
på rätt sätt så att alla förorenande ämnen
omhändertas och att samla in och återvinna
allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE) inte
orsakar miljöskada och det är av största vikt
att följa vissa grundläggande regler:
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
ska inte hanteras som hushållsavfall.
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska lämnas in på därför avsedda
avfallsstationer i offentlig eller privat regi.
I många länder går det att beställa
hämtning av större volymer avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den
gamla apparaten till butiken när du köper en
ny. De måste då ta emot den utan extra
kostnad så länge som den är av samma
produktslag och har samma funktioner som
den apparat som ursprungligen levererades.
Innehåll
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. INSTALLATION
Miljörelaterad information
3. PRAKTISKA TIPS
Maskinen är märkt enligt EUdirektivet 2012/19/EU för avfall
som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
innehåller både förorenande ämnen (som
kan leda till skada på miljön) och
30
4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH PROGRAM
7. TORKCYKEL
8. AUTOMATISK TVÄTT-/TORKCYKEL
9. SERVICECENTER OCH GARANTI
l Den
här apparaten är avsett
för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
− i personalutrymmen i butiker,
kontor och andra arbetsplatser;
− lantbruk;
− för gäster på hotell, motell
och andra bostadsliknande
miljöer;
− på bed and breakfastliknande inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan
användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk,
t.ex. kommersiell användning
av experter eller professionella
användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan
nämnda
användningsområden.
Om apparaten används på ett
annat sätt än det avsedda, kan
livslängden påverkas och garantin
upphöra att gälla. Tillverkaren
ansvarar inte för eventuella skador
på maskinen eller annan skada
eller förlust som uppstår på grund
av användning som inte faller inom
ramen för normalt hushållsbruk
(även om maskinen placerats i en
hushållsliknande miljö) i den fulla
utsträckning som lagen tillåter.
l Produkten
får användas av barn
över 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk
31
eller mental förmåga, eller som
saknar nödvändig erfarenhet och
kunskap, förutsatt att de får
tillräckligt bistånd och anvisningar
om säker användning och förstår
vilka risker som finns. Låt inte
barn leka med apparaten. Låt inte
barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
l Håll
uppsikt över barn så att de
inte leker med apparaten.
l Barn
under 3 år får endast
vistas i närheten under konstant
tillsyn.
l Om
elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren, serviceombudet
eller personer med likvärdig
behörighet för undvikande av fara.
l Använd alltid den slanguppsättning
som följde med maskinen vid
anslutning till avloppet (återanvänd
inte gamla slangar).
l Vattentrycket
måste
vara
mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
l Kontrollera
att inte golvmattan
ligger mot maskinens sockel eller
mot ventilationsöppningarna.
l Maskinen
är AV när referensmärket
på programratten placeras i lodrät
position. I alla andra positioner för
ratten är maskinen PÅ (endast för
modeller med programvred).
SV
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
l Det
sista steget av torkcykeln
körs utan värme (avsvalningscykel)
för att undvika att temperaturen blir
så hög att textilierna skadas.
fläckborttagningsmedel, terpentin,
vax och vaxborttagningsmedel
ska tvättas i varmt vatten med
extra mycket tvättmedel innan de
torkas i kombimaskinen.
l Föremål
som
skumgummi,
duschmössor, vattentäta textilier,
mattor med gummibaksida och
kläder
eller
kuddar
med
skumgummidelar ska inte torkas i
kombimaskinen.
VARNING:
Om du stoppar torktumlaren
innan
torkcykeln
har
slutförts måste alla textilier
omedelbart tas ut och
hängas upp så att värmen
snabbt går ur materialet.
l Sköljmedel
och
liknande
produkter ska användas enligt
instruktionerna.
l Maskinen
måste installeras så
att elkontakten är nåbar.
l Plagg som är nedsmutsade med
olja kan antändas spontant, särskilt
l Produkten får inte installeras
när de utsätts för värmekällor (t.ex.
bakom en låsbar dörr, en
en kombimaskin). Plaggen blir
skjutdörr eller en dörr med ett
varma vilket leder till en
gångjärn på motsatt sida
oxiderande reaktion i oljan. Vid
jämfört med kombimaskinen
oxideringen alstras värme. Om
eftersom det kan göra att det
värmen inte kan ventileras ut kan
inte går att öppna luckan på
plaggen bli så varma att de
kombimaskinen helt.
antänds. Att lägga plagg som är
nedsmutsade med olja på
l Högsta tvättmängd för torra
varandra kan leda till att värmen
kläder beror på modellen (se
inte ventileras bort, och de kan
kontrollpanelen).
därmed utgöra en brandfara.
l Använd inte maskinen för textilier
l Om det inte går att undvika att
som tvättats med industrikemikalier.
plagg som är nedsmutsade med
växt- eller matolja, eller med
l Torka inte otvättade plagg i
hårvårdsprodukter,
läggs
i
kombimaskinen.
kombimaskinen ska de först
l Plagg som är nedsmutsade med
tvättas med varmt vatten och extra
ämnen som matolja, aceton,
tvättmedel – detta minskar brandfaran,
alkohol,
bensin,
fotogen,
men den försvinner inte helt.
32
bort alla föremål ur fickorna, l Lyft aldrig tvättmaskinen genom
t.ex. tändare och tändstickor.
att ta tag i reglagen eller i
tvättmedelsfacket. Låt inte
l Informationsblad för produkten
luckan vila mot kärran eller
kan hämtas på tillverkarens
liknande vid transport. Det
webbplats.
rekommenderas att alltid vara
två personer vid lyft av
tvättmaskinen.
Säkerhetsanvisningar
l Om
tvättmaskinen slutar att
fungera under drift stänger du av
tvättmaskinen och vattentillförseln.
Försök inte reparera maskinen
på egen hand. Kontakta
servicecentret omedelbart. Använd
bara originaldelar vid reparation.
Produktsäkerheten äventyras om
dessa anvisningar inte följs.
l Före
rengöring eller underhåll
av tvättmaskinen måste strömmen
brytas och vattentillförseln stängas
av.
l Kontrollera
att elförsörjningen
är jordad. I annat fall måste en
behörig elektriker tillkallas.
l Använd
inte
konverterare,
dosor med flera uttag eller
förlängningskablar.
VARNING:
Vattentemperaturen kan bli
mycket hög under tvättcykelns
gång.
l Kontrollera
att det inte finns
kvar något vatten i trumman
innan du öppnar luckan.
l Dra
aldrig i elkabeln eller i
märkning
maskinen vid frånkoppling från Genom att placera
på denna product, försäkrar vi att
elnätet.
på vårt ansvar övernstämmelse
l Tvättmaskinen ska skyddas med alla europeiska säkerhets-,
mot regn, direkt solljus och hälso-, och miljökrav som anges I
andra klimatyttringar.
lagstiftningen för denna produkt.
33
SV
l Ta
2. INSTALLATION
l Klipp
av slangremmarna, var
försiktig så att inte slangen
eller elkabeln skadas.
1
A
B
A
B
l Skruva
ur de 2 eller 4 skruvarna
(A) på baksidan och ta bort de 2
eller 4 kontaktblecken (B) enligt
illustrationen i figur 1.
B
B
A
A
l Tillslut
de 2 eller 4 hålen
med pluggarna som finns i
dokumentationskuvertet.
l Om
tvättmaskinen är en
inbyggnadsmodell, ska de 3
eller 4 skruvarna (A) skruvas
bort efter att slangremmarna
klippts av. Ta sedan bort de 3
eller 4 kontaktblecken (B).
vissa modeller kan 1 eller
fler kontaktbleck falla ned
inuti maskinen. Luta tvättmaskinen
framåt så att du kan avlägsna
dem. Tillslut hålen med pluggarna
som finns i dokumentationskuvertet.
2
A
l I
VARNING:
Låt inte barn leka
förpackningsmaterialet.
1
2
3
B
med
l Placera
poliondaskivan underst
som visas i figur 2 (beroende
på modell, se version A, B eller
C).
34
C
3
2
1
Hydrauliska anslutningar
3
l Anslut vattenslangen till kranen (fig. 3)
SV
endast
med
vattenslangarna
som
medföljer (återanvänd inte de gammla
slangarna).
l Visa modeller kan innehåller en eller flera
av följande funktioner:
l VARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar
för tillförsel av varmt och kallt vatten för
energisparande. Anslut den grå slangen
till kallvattenkranen
och den röda till
varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart
till kallvattnet. I sådana fall förskjuts
programstarten några minuter för vissa
program.
l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter
på tillförselslangen och som stoppar
vattenflödet om slangen är defekt. I sådana
fall visar en röd indikator på panelen ”A” att
slangen måste bytas. Skruva loss muttern
genom att trycka ned spärren "B".
4
1
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG
MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6):
Om vatten läcker från den primära inre
slangen "A" kommer den transparenta
behållaren "B" att innehålla så mycket
vatten att det räcker för att slutföra
tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du
servicecentret och beställer en ny slang.
B
7
Placering
l Om tvättmaskinen står i närheten av en
35
min 4 cm
max 100 cm
vägg är det viktigt att tillse att slangen inte
böjs eller kläms. Avloppsslangen måste
placeras i röret eller ännu hellre fästas i
ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med
större diameter än tvättmaskinens slang
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Justera maskinens nivå med stöden som
visas figur 8:
a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven;
b.vrid stödet i endera riktningen så att det når
golvet;
c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når
tvättmaskinens undersida.
8
A
l Anslut strömmen.
B
VARNING:
Kontakta servicecentret om elkabeln
måste bytas ut.
C
Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack,
se figur 9:
9
1
l fack “1”: för tvättmedel till förtvätt;
l fack “ ”:för speciella tillsatser som
2
mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;
VARNING:
Använd bara flytande produkter.
Tvättmaskinen doserar automatiskt
tillsatsen under den sista sköljningens
olika faser.
10
l fack “2”: för tvättmedel.
En kopp för flytande tvättmedel medföljer
vissa modeller (fig. 10). Vid användning ska
den placeras i fack "2". Det garanterar att
tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av
tvättcykeln. Koppen kan också användas för
blekmedel när maskinen är inställd på
”Sköljning”.
VARNING:
Vissa tvättmedel kan vara svåra att få
bort. I sådana fall rekommenderar vi
en speciell behållare som placeras
direkt i trumman (se exemplet i
figur 11).
11
36
Innan du kör ett torkprogram...
3. PRAKTISKA TIPS
l SPARA energi och tid genom att välja en
Tips om tvättlast
VARNING! Tänk på följande när du
sorterar tvätten:
Nedan följer en snabbguide med tips och
rekommendationer om tvättmedelsanvändning
vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid
anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet
som du använder.
- töm plaggen på metallföremål som
spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng
blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa
band;
- ta bort upphängningsanordningar från
gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella
borttagningsmedel.
För mycket nedsmutsad vittvätt
rekommenderas bomullstvättprogram
på 60°C eller däröver samt normalt
tvättmedel i pulverform (för mycket
smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel
avsett för tvätt vid medelhög/hög
temperatur.
l Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra
tunga textilier rekommenderas tvätt utan
centrifugering.
l Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan
maskintvättas och att det är märkt med
etiketten ”Ren ny ull” samt symbolen för
”Tål tvätt” eller ”Maskintvätt”.
För tvättar mellan 40°C och 60°C bör
du välja tvättmedel som passar för
materialen som ska tvättas samt deras
nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för
vita och färgäkta plagg som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel
eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade material som är lätt
nedsmutsade.
Några råd till användaren
Så här använder du maskinen på ett
miljövänligt och ekonomiskt sätt..
Fyll maskinen
l Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid
genom att fylla maskinen maximalt. Du
sparar upp till 50 % av energiförbrukningen
genom att tvätta en full maskin istället för
två halvfulla.
Behöver tvätten förtvättas?
l Förtvätt behövs bara om tvätten är
För tvätt vid temperaturer under 40°C
rekommenderar vi användning av
flytande tvättmedel eller tvättmedel som
märkts för tvätt vid låga temperaturer.
mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid,
vatten och mellan 5 och 15 % av
energiförbrukningen genom att INTE välja
förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.
Vilken temperatur krävs?
l Ta bort fläckar med fläckborttagningsmedel
eller blötlägg före tvätt för att minska
behovet av höga temperaturer. Upp till 50%
av energin kan sparas genom att välja ett
program i 60°C.
För tvätt av ylle eller siden
rekommenderas
tvättmedel
som
utformats speciellt för dessa material.
37
SV
hög centrifugeringshastighet för att
minska mängden vatten i tvätten innan du
kör ett torkprogram.
4. UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av
en fuktig trasa. Använd inte slipmedel,
alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns
inga speciella förbehåll när det gäller
normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack
och filtret. Nedan följer några tips vid
flyttning av maskinen samt för hantering vid
långa uppehåll utan användning.
Rengöring av facket
l Tvättmedelsfacket bör rengöras då och
då för att undvika
tvättmedelsrester.
anhopning
av
l Dra ut facket hela vägen (med måttlig
kraft), rengör det under rinnande vatten
och sätt in det igen i uttaget.
Råd vid flyttning av maskinen eller
längre uppehåll i användningen
l Om tvättmaskinen ska förvaras i ett
ouppvärmt utrymme under en längre tid
måste slangarna tömmas på allt vatten.
l Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
l Koppla loss slangen från hållaren och håll
ner den i en hink eller liknande så att allt
vatten rinner ut.
Rengöring av filtret
l Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter
för uppsamling av lösa föremål, t.ex.
knappar eller mynt, som annars kan sätta
igen avloppet.
l Finns bara på vissa modeller: dra ut den
korrugerade slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
l Innan du skruvar bort filtret rekommenderar
vi att du placerar en handduk eller liknande
under filtret för att samla upp överblivet
vatten.
l Vrid filtret motsols tills det tar stopp i
vertikal position.
l Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan
tillbaka det genom att vrida det i medsols
riktning.
l Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa
föregående steg i omvänd ordning.
38
l Fäst avloppsslangen i hållaren när du är
klar.
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH
PROGRAM
Tvättmaskinen
anpassar
automatiskt
vattennivån i förhållande till typen av
tvätt och tvättmängden. Det sänker
energiförbrukningen och gör att tvättiden
reduceras.
SV
A
Val av program
l Sätt på tvättmaskinen och välj önskat
program.
P
l Justera tvättemperaturen om det behövs
och tryck på knapparna för ”tillval".
O
F
D
C
TORKTUMLING
Om du vill att torkcykeln ska starta
automatiskt när tvätten är klar
väljer du önskat program med
TORKPROGRAMKNAPPEN.
Det går även att låta tvätten bli klar
och sedan välja torkprogram och
maskinstorlek.
B
G
H
I
L
M
N E
A Programväljare med AVposition (OFF)
l Tryck på START/PAUS när du vill starta
B START/PAUS-knapp
programmet.
C VARVTALSVAL-knapp
l Meddelandet ”slut" visas på displayen
eller också tänds motsvarande indikator
när programmet är slut.
D TEMPERATURVAL- knapp
E FÖRDRÖJD START-knapp
Vänta tills indikatorn för luckspärren
släcks, d.v.s. cirka 2 minuter efter
programmets slut.
F SMUTSNIVÅ-knapp
G FÖRTVÄTT-knapp
l Stäng av tvättmaskinen.
H HYGIEN PLUS-knapp
För alla tvättyper se programtabellen
och följ anvisningarna.
I
Tekniska data
M MINNE-knapp
Vattentryck:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
N NATT & DAG-knapp
EXTRA SKÖLJ-knapp
L TORKPROGRAMKNAPP
O Digitalskärm
Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
P DÖRRSÄKRING indikatorlampa
E+N KNAPPLÅS
Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/
Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
39
Du måste vrida tillbaka programväljaren
till AV-positionen när varje cykel är klar
eller innan du väljer och startar nästa
program.
VARNING:
Rör inte skärmen när du sätter i
kontakten då maskinen kalibrerar
systemet under de första sekunderna:
om du rör vid skärmen kanske
maskinen inte fungerar som den ska.
Om detta händer drar du ut kontakten
och försöker igen.
START/PAUS-knapp
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
Öppna dörren
l Tryck för att starta den valda cykeln.
En särskild säkerhetsanordning
förhindrar att dörren öppnas direkt
när en cykel är klar.
Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln är
klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren.
Det kan ta några sekunder innan
maskinen börjar arbeta efter det att du
tryckt på START/PAUS-knappen.
LÄGGA TILL ELLER TA PLAGG NÄR
ETT PROGRAM HAR STARTAT (PAUS)
l Håll inne START/PAUS-knappen i cirka 2
Programväljare med AV-position
(OFF)
sekunder
(någon
lampa
blinkar
tillsammans
med
indikatorn
för
återstående tid för att visa att maskinen
pausats).
När du vrider programväljaren tänds
skärmen för att visa inställningarna för
det program du valt.
För
att
spara
energi
kommer
skärmkontrasten att minskas vid slutet
av en cykel eller vid längre inaktivitet.
l Vänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen
på luckan låses upp.
l När du har lagt till eller tagit ut plaggen
stänger du luckan och trycker på
START/PAUS-knappen
(programmet
fortsätter).
OBS: Vill du stänga av maskinen
vrider du programväljaren till AVpositionen.
AVBRYTA ETT PROGRAM
l Vill du avbryta ett program vrider du
väljaren till AV-positionen.
l Tryck på START/PAUS-knappen för att
påbörja den valda cykeln.
l När du har valt ett program kommer
programväljaren inte att flyttas från det
valda programmet förrän cykeln är klar.
l Stäng av tvättmaskinen genom att vrida
väljaren till AV.
40
Du väljer dina alternativ med
knapparna innan du trycker på
START/PAUS-knappen.
Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt
med
det
valda
programmet blinkar alternativlampan
och släcks sedan.
l Vill du fördröja starten gör du så här:
VARVTALSVAL-knapp
- Ställ in program.
l Med den här knappen kan du minska
eller
- Tryck på knappen en gång för att
aktivera (h00 visas på skärmen) och
sedan trycker du på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01
visas på skärmen). Fördröjningen
förlängs med 1 timme varje gång du
trycker på knappen tills h24 visas på
skärmen. Trycker du på knappen igen
nollställs fördröjningen.
ingen centrifugering.
l Vill du aktivera centrifugeringen igen trycker
du på knappen tills du når önskat varvtal.
Det går inte att ställa in ett högre
varvtal än vad som automatiskt är
lämpligt vid val av program. Detta för
att undvika att tygerna skadas.
- Bekräfta
genom
att
trycka
på
START/PAUS-knappen
(skärmens
lampor börjar blinka). Nedräkningen
börjar och när den når slutet kommer
programmet att startas automatiskt.
l Du kan ändra varvtalet utan att pausa
maskinen.
Maskinen har en särskild elektronisk
anordning som gör att centrifugeringen
förhindras om maskinen är obalanserad.
På så sätt minskas ljud och vibrationer
vilket förlänger maskinens livstid.
l Du kan avbryta fördröjningen genom att
vrida programväljaren till AV-positionen.
Vid ett strömavbrott sparas det valda
programmet i ett särskilt minne och när
strömmen kommer tillbaka fortsätter
programmet.
TEMPERATURVAL-knapp
l Med den här knappen kan du ändra
SMUTSNIVÅ-knapp
temperaturen på tvättcyklerna.
tvätt med kallt vatten.
l Med den här knappen kan du välja tre
olika tvättintensiteter utifrån hur smutsig
tvätten är (kan endast användas för vissa
program enligt programtabellen).
l Det går inte att höja temperaturen över
den högsta tillåtna temperaturen för ett
program. Detta för att skydda tygerna.
l När du har valt ett program kommer en
indikatorlampa att automatiskt visa vilken
smutsnivå som är förinställd för
programmet.
FÖRDRÖJD START-knapp
l Med
den här knappen kan du
förprogrammera en tvättcykel och fördröja
starten upp till 24 timmar.
l Väljer du en annan smutsnivå tänds
tillhörande indikatorlampa.
41
SV
hastigheten på centrifugeringen
hoppa över den helt om du vill.
l Om du vill avbryta torkcykeln medan den
FÖRTVÄTT-knapp
körs håller du ned knappen i ungefär 3
sekunder
tills
indikatorlampan
för
avsvalning tänds.
l Med det här alternativet kan du göra en
förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för
mycket smutsiga tvättar. (Kan endast
användas för vissa program enligt
programtabellen).
l Med tanke på den höga temperaturen
inne i maskinen rekommenderar vi att du
låter maskinen avsluta avsvalningscykeln
innan du vrider programväljaren till AV
och tar ut tvätten.
l Vi rekommenderar att du bara använder
20% av den
tvättmedel.
föreslagna
mängden
MINNE-knapp
HYGIEN PLUS-knapp
Med det här alternativet kan du sterilisera
din tvätt med tvättprogram som når 60°C.
EXTRA SKÖLJ-knapp
l Med den här knappen kan du lägga till
Med den här funktionen kan du spara två egna
favoritprogram med anpassade inställningar
för temperatur, centrifugeringshastighet och
nedsmutsningsgrad.
Så här sparar du ett program i minnet
första gången:
extra sköljning i slutet på tvättcykeln. Det
högsta antalet extra sköljningar som kan
göras beror på det valda programmet.
1)
Ställ in önskat program med de
alternativ som du vill ha.
l Funktionen har tagits fram för personer
2)
Tryck på knappen MINNE och välj M1
eller M2. Välj M1 första gången du
sparar ett program.
3)
Håll in knappen MINNE i cirka tre
sekunder så sparas dina inställningar
i önskat läge.
med känslig hy som kan få hudirritationer
eller allergiska reaktioner från även de
minsta tvättmedelsrester.
l Vi
rekommenderar även den här
funktionen för barnartiklar eller vid väldigt
smutsig tvätt där du behöver använda
mycket tvättmedel, eller när du tvättar
handdukar eftersom fibrerna lätt kan hålla
kvar tvättmedlet.
TORKPROGRAMKNAPP
l Programväljaren ska inte vara i läget AV.
Välj önskat torkprogram genom att trycka
på knappen: en indikatorlampa tänds för
olika torkresultat varje gång du trycker på
knappen.
l Om du vill avbryta programvalet innan
torkprogrammet startar trycker du på
knappen
flera
gånger
tills
indikatorlamporna släcks. Du kan också
vrida programväljaren till AV.
42
Spara ett nytt program när det redan
finns program som sparats i M1 och M2:
1)
Ställ in önskat program med de
alternativ som du vill ha.
2)
Tryck på knappen MINNE i cirka tre
sekunder så sparas dina inställningar
i läget M1. Programmet som var
sparat i M1 flyttas till M2.
Starta ett sparat program
l Tryck kort på knappen MINNE (en gång
för M1, två gånger för M2) och tryck på
START/PAUS.
l När du har valt ett sparat program kan du
l Du låser upp knapplåset genom att trycka
vid behov fortfarande ändra alternativ och
inställningar genom att trycka på
motsvarande knappar. I det här fallet
behöver de ändrade eller tillagda
alternativen inte sparas i minnet.
in de två knapparna samtidigt på nytt eller
genom att vrida programvredet till AV.
Om du råkar välja ett sparat program
av
misstag
flyttar
du
bara
programvredet till ett annat program.
Med indikatorerna på skärmen kan du alltid
vara informerad om maskinens status.
1 15
NATT & DAG-knapp
6 10
16 12
5
3
2
l Med det här alternativet minskas den
mellanliggande centrifugeringen till 400
rpm, om relevant, vattennivån ökas för
sköljning och tvätten hålls blöt längre
efter den sista sköljningen för en jämn
fiberspridning.
7
7
13 14
7
8
7
9 11
7
4
1) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA
l När trumman är vattenfylld blinkar en
l Ikonen hänvisar till stängd lucka.
tillhörande indikatorlampa för att visa att
maskinen står stilla.
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
l Välj bort alternativet vid slutet av cykeln
för att centrifugera (kan minskas eller
väljas bort helt med lämplig knapp) och
tömma.
l Om du trycker på START/PAUS med
luckan stängd kommer lampan blinka och
sedan lysa.
l Med den elektroniska kontrollen töms
vattnet
mycket
tyst
under
de
mellanliggande centrifugeringarna och
detta gör alternativet väldigt lämpligt när
du tvättar på kvällen eller natten.
Om luckan inte är helt stängdkommer
lampan att fortsätta blinka i cirka 7
sekunder och därefter kommer starten
automatiskt att avbrytas. Om detta
händer ska du stänga dörren ordentligt
och trycka på START/PAUS-knappen.
KNAPPLÅS
l Om du trycker samtidigt på knapparna
l En särskild säkerhetsanordning förhindrar
NATT & DAG och FÖRDRÖJD START i
cirka 3 sekunder kan du låsa knapparna.
På så sätt kan du undvika att
inställningarna ändras oavsiktligt genom
att någon råkar trycka på displayen under
pågående cykel.
att dörren öppnas direkt när en cykel är
klar. Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln
är klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren. När
cykeln är klar vrider du programväljaren
till AV.
43
SV
Digitalskärm
2) VARVTAL
7) ALTERNATIV
Här visas varvtalet för det valda
programmet och kan minskas eller väljas
bort med lämplig knapp.
Indikatorlamporna visar vilka alternativ som
kan väljas med tillhörande knappar.
8) Wi-Fi (endast vissa modeller)
ingen centrifugering.
l På modeller med Wi-Fi visar ikonen att
Wi-Fi systemet fungerar.
3) TVÄTTEMPERATUR
Här visas temperaturen för det valda
programmet och kan ändras (om möjligt)
med lämplig knapp.
l Ytterligare information om Wi-Fi systemet
hittar du
maskinen.
i
specialmanualen
inuti
9) FÖRDRÖJD START
tvätt med kallt vatten.
Blinkar när fördröjd start har valts.
4) CYKELLÄNGD
l När du har valt ett program visas
automatiskt cykellängden som kan
variera utifrån vilka alternativ du valt.
l När programmet startat kan du hela tiden
se hur lång tid som är kvar av tvätten.
l Apparaten räknar ut hur lång tid det tar
tills programmet är klart utifrån en
standardmängd och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
tvättens mängd och sammansättning.
l Om automatisk tvätt/torkning väljs visas
den kvarvarande torktiden på displayen i
slutet av tvättcykeln.
10) Kg Check (funktionen används bara
på bomulls- och syntetprogram)
l Om funktionen "Kg Check" aktiveras för
ett program, kontrolleras tvättlastens
storlek under de första minuterna och
nivåerna på displayen uppdateras i
realtid.
Varje nivå som visas på displayen
motsvarar 20% av maximal lastkapacitet.
När du har valt ett program visas
föreslagen maxkapacitet.
l I varje fas kan "Kg Check" övervaka
informationen för tvättmängden i trumman
och under de första minuterna utförs
följande:
- den vattenmängd som behövs justeras
5) SMUTSNIVÅ
- tvättcykelns längd beräknas
l När du har valt ett program kommer en
indikatorlampa att automatiskt visa vilken
smutsnivå som är förinställd för
programmet.
l Väljer du en annan smutsnivå tänds
- sköljningen kontrolleras utifrån vilka
slags tyger som valts
- trummans rotationsrytm justeras utifrån
vilka tyger som tvättas
tillhörande indikatorlampa.
6) EXTRA SKÖLJNINGAR
- upptäcker skum och ökar om nödvändigt
vattenmängden under sköljning
Indikatorlampan visar hur många extra
sköljningar som valts.
- varvtalet justeras utifrån tvättmängden
för att undvika obalans.
44
l När du har valt ett av dessa automatiska
11) MINNE
program beräknar kombimaskinen den tid
som krävs för torkning till önskad
torrhetsgrad efter tvättlast och valt
program.
Indikatorlampan visar att minnesfunktionen
är aktiv.
12) KNAPPLÅS
visas den
displayen.
Indikatorlampan visar att knapparna är
låsta.
återstående
torktiden
på
Maskinen räknar ut hur lång tid det tar
tills programmet är klart utifrån en
standardlast och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
lastens storlek och sammansättning.
13) KRANEN STÄNGD
Indikerar att maskinen inte kan fylla på
vatten. Stäng av maskinen och kontrollera
att kranen är öppen samt att vattentrycket
inte är lägre än normalt.
Tidsbestämda torkprogram
14) IGENTÄPPT FILTER
Dessa kan användas för att välja
tidsbestämda torkprogram.
Indikerar att maskinen inte kan tömma ut
vattnet. Stäng av maskinen och kontrollera
om filtret är igentäppt eller om det finns
några veck eller skador på avloppsslangen.
Avsvalningsfas
15) LAMPOR FÖR
STANDARDBOMULLSPROGRAM (se
programtabellen)
Tänds
under
den
slutliga
avsvalningsfasen, de sista 10/20
minuterna i varje torkfas.
Lamporna tänds när du väljer det
tvättprogram för tvätt av normalt smutsade
bomullsplagg som är effektivast när det
gäller vatten- och energiförbrukning.
Praktiska tips
l Torkprogrammet
på
30
minuter
rekommenderas för små maskinstorlekar
(mindre än 1 kg) eller lätt fuktig tvätt.
16) INDIKATORLAMPOR FÖR TORKPROGRAM
l Kombimaskinen
avslutar automatiskt
cykeln när den valda torrhetsgraden är
uppnådd.
Indikatorlamporna visar typen av torkprogram.
Automatiska torkprogram
l För att maskinen ska fungera korrekt ska
inte torkcykeln avbrytas om det inte är
absolut nödvändigt.
Extra torrt program (rekommenderas
för handdukar, badrockar och stora
tvättmängder).
Stryktorrt program (tvätten lämnas
strykfärdig).
Skåptorrt program (för plagg som
läggs i garderoben utan strykning).
45
SV
l När du har tryckt på START/PAUS-knappen
Programtabell
1
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Rekommen
deras
Max.
TVÄTTMEDE
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Intensiva 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Hygien 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Snabba 30 Min
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Snabba 14 Min
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Utpumpning + 2)
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
2)
-
-
-
-
-
-
-
Bomull**
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Blandat
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Ömtåligt
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Ull/Hand
2
2
2
2
2
30°
30°
Blandat
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
8
8
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Sköljning
(torkningen)
Bomull
(torkningen)
Tvättning och
Torkning 59 Min
46
Läs följande:
* Högsta tvättmängd för torra kläder beror
på modellen (se kontrollpanelen).
INFORMATION FÖR TESTLABORATORIER
(se EN 50229-standarder)
( )
Tvätt
Använd programmet ** med följande val:
högsta
nedsmutsningsgrad,
högsta
centrifugeringshastighet och temperatur
60°C. Programmet rekommenderas också
för test i lägre temperaturer.
(Endast för modeller med fack
för flytande tvättmedel)
Om du har några plagg med
fläckar som behöver behandlas
med blekmedel kan den första
fläckborttagningen göras i maskinen.
Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren
i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket
och välj specialprogrammet SKÖLJ.
När detta är klart vrider du
programväljaren till AV-positionen,
lägger in resten av plaggen och
gör en vanlig tvätt med lämpligt
program.
Torktumling
Första torkningen med A kg (tvätt
bestående av örngott och små handdukar)
)
välj torkprogrammet för bomull (
skåptorrt (
).
Andra torkningen med B kg (tvätt
bestående av lakan och små handdukar)
välj torkprogrammet för bomull (
).
skåptorrt (
)
Kapacitet
(tvätt)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Första
torkningen
Andra
torkningen
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
8
2
11
8
3
Endast när alternativet FÖRTVÄTT
har valts (program som kan användas
med alternativet FÖRTVÄTT).
47
1)
För de visade programmen kan du
justera tid och intensitet för tvätten
med SMUTSNIVÅ-knappen.
2)
Program för automatisk torkning.
SV
Varvtalet för centrifugeringen kan också
minskas för att följa riktlinjerna på etiketten
eller så kan centrifugeringen hoppas över
helt
för
mycket
ömtåliga
material.
Alternativet är tillgängligt med en varvtalsknapp. Funktionen kan aktiveras med
VARVTALSVAL-knappen.
Om det inte finns några specifika uppgifter
på märkningen kan du använda det högsta
varvtalet för programmet. Använder du för
mycket tvättmedel kan det leda till
överdrivna mängder skum.
Om maskinen känner av stora mängder
skum kan centrifugeringen hoppas över
eller så kan programmet förlängas och
vattenförbrukningen ökas.
Programval
Vill du tvätta olika slags material som är
olika smutsiga finns det specifika program
på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov
(se tabellen).
Mix Power System +
Tvättmaskinen är utrustad med ett
innovativt system för förblandning av
tvättmedel och vatten. En vattenstråle
sprutar under högtryck in tvättmedlet i
tvätten.
Under tvättcykelns början underlättar
högtrycksstrålen att tvättmedlet tränger in
genom fibrerna för bästa tvättresultat.
Systemet använder också Mix Power under
sköljningen. Då tas alla spår av tvättmedel
bort med hjälp av högtrycksstrålen som
ordentligt genomsköljer tvätten.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Med innovativa "Mix Power System +" kan
du tvätta tyger som bomull, syntet och
blandade tyger vid 20°C och få ett resultat
som vid en 40°C tvätt.
Förbrukningen är cirka 50% av en vanlig
40°C bomullstvätt.
Vi rekommenderar att du bara tvättar 2/3 av
maskinens högsta tvättmängd.
Programmet fungerar med "Mix & Wash"
("Blanda & Tvätta") så att du kan tvätta
olika slags tyg och färger tillsammans.
Hygien 60°
Det här programmet är lämplig för
bomullstyger och har tagits fram speciellt
för att ta bort envisa fläckar även vid 60°C
med hjälp av "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Det här speciellt utformade programmet ger
ett resultat av bra kvalitet men på mycket
kortare tid.
Programmet är utformat för en mindre
tvättmängd (se programtabellen).
Snabba 30 Min
En komplett tvättcykel (tvätt, skölj och
centrifugering). Programmet är särskilt
lämpligt för lätt smutsiga bomulls- och
blandade tyger. Vi rekommenderar att du
bara använder 20% tvättmedel med det här
programmet för att undvika slöseri.
Snabba 14 Min
En komplett tvättcykel (tvätt, skölj och
centrifugering). Programmet är lämpligt för
lätt smutsiga bomulls- och blandade tyger.
Vi rekommenderar att du bara använder
20% tvättmedel med det här programmet
för att undvika slöseri.
Utpumpning + Centrifugering
Det här programmet avslutar utpumpningen
och kör en maximal centrifugering. Det går
att minska eller hoppa över centrifugeringen
med VARVTALSVAL-knappen.
Sköljning
Det här programmet består av 3 sköljningar
med centrifugering emellan (som kan
minskas eller hoppas över med lämplig
knapp). Används för sköljning av alla typer
av tyger, exempelvis efter handtvätt.
VARNING:
Nya färgade kläder borde tvättas
separat första gången de tvättas.
Blanda aldrig VIT tvätt.
Intensiva 40°
Det här programmet är lämpligt för
bomullskläder med utmärkt resultat vid
40°C så att tyger och färger bevaras.
48
Bomull
Det här programmet är lämpligt för tvätt av
normalsmutsig bomullstvätt och är också
det mest effektiva programmet för vattenoch energiförbrukning för bomullstvätt.
Trumman ändrar rotationsriktning under
torkcykeln för att förhindra att plaggen
fastnar i varandra och för att få en jämnare
torkning. Kall luft används under de sista
10/20 minuternas torkning för att minska
mängden skrynklor.
Ömtåligt
Det här programmet växlar mellan aktivitet
och inaktivitet och är särskilt lämpligt för
tvätt av ömtåliga tyger. Tvättcykeln och
sköljningen görs med hög vattennivå för
bästa resultat.
Blandat
Torkprogram med låg temperatur som
rekommenderas för syntetmaterial och
blandfiber (kontrollera alltid tvättråden).
Bomull
Torkprogram med hög temperatur som
rekommenderas för bomulls- och linneplagg
(kontrollera alltid tvättråden).
Ull/Hand
Det här programmet har en tvättcykel särskilt
utformad för maskintvättbara ulltyger eller
för plagg som ska tvättas för hand.
Tvättning och Torkning 59 Min
När du bara behöver tvätta och torka några
få plagg är det här 59-minutersprogrammet
perfekt!
Programmet passar mindre maskinstorlekar
upp till 1,5 kg (ungefär fyra skjortor) eller lätt
smutsade plagg. Det tvättar, sköljer,
centrifugerar och torkar dina plagg på under
en timme.
Vi rekommenderar att du minskar mängden
tvättmedel när du kör det här programmet
för att undvika slöseri.
TORKTUMLING
VARNING:
Behållare
som
används
för
koncentrerat pulver och flytande
tvättmedel måste tas ut ur trumman
innan torkprogrammen påbörjas.
49
SV
Blandat
Tvätt och skölj optimeras i trummans
rotationsrytm och vattennivåerna. De
försiktigare rotationerna ger färre rynkor i
materialen.
l Torka bara tvätt som har centrifugerats.
7. TORKCYKEL
l Anvisningarna är generella, därför kan
det behövas lite övning för att uppnå de
bästa torkresultaten.
l Vi rekommenderar att du ställer in en
kortare torktid än den angivna vid den
första användningen så att du kan
fastställa vilken torrhetsgrad som önskas.
l Vi rekommenderar att du inte torktumlar
material som nöts lätt, t.ex. mattor eller
plagg med långa fibrer, för att undvika att
luftutloppet sätts igen.
l Kombimaskinen kan utföra följande typer
av torktumling:
- Torkprogram med låg temperatur,
rekommenderas
för
blandmaterial
(syntet/bomull)
och
syntetmaterial
(symbolen på programvredet).
- Torkprogram med hög temperatur,
rekommenderas för bomull, frotté, linne,
hampatyg osv. (symbolen
på
programvredet).
l Vi rekommenderar att du sorterar tvätten
enligt följande:
- Enligt anvisningarna för torktumling
på tvättrådsetiketten
Kan torktumlas.
Under torkfasen accelererar trumman
till högre hastighet för att fördela
tvätten och optimera torkningen.
Korrekt torktumling
Torktumlas i hög temperatur.
Maskinens lucka är försedd med en
skyddsplatta som förhindrar kontakt
med glasluckan, vilken kan bli mycket
varm under torkcykeln.
Vid normal användning ska plattan
inte behöva tas bort.
Torktumla endast i låg temperatur.
Torktumla INTE.
Om det inte finns några tvättråd i
plagget är det bäst att anta att det inte
är lämpligt att torktumla.
l Öppna luckan.
- Efter storlek och tjocklek
Om
tvättlasten
är
större
än
torkkapaciteten delar du upp plaggen
efter tjocklek (separera t.ex. handdukar
från tunna underkläder).
- Efter material
Bomull/linne: handdukar, bomullstrikå,
dukar och sänglinne.
Syntetmaterial: blusar, skjortor, overaller
m.m. av polyester eller polyamid, liksom
blandningar av bomull och syntetmaterial.
50
l Lägg inte i mer tvätt än vad som
anges som maximal torkningsmängd i
programtabellen. Om plaggen är stora
(t.ex. lakan) eller suger upp mycket vatten
(t.ex. handdukar eller jeans) bör du
minska mängden tvätt.
l Stäng luckan.
l Vrid programvredet till ett torkprogram
som är mer lämpligt för tvätten.
l Välj önskad torrhetsgrad enligt ett av tre
l Indikatorlampan för det valda torkprogrammet
automatiska program:
är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas då
motsvarande indikatorlampa tänds.
Extra torrt program (rekommenderas
för handdukar, badrockar och stora
tvättmängder).
"End" på displayen. Efter fem minuter
går maskinen in i standby-läge (på vissa
modeller visas två rader på displayen).
Stryktorrt program (tvätten lämnas
strykfärdig).
l Vänta 2 minuter efter att programmet är
Skåptorrt program (för plagg som
läggs i garderoben utan strykning).
klart och indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar luckan.
l Om du vill ha en tidsbegränsad torktumling
trycker du på TORKPROGRAMKNAPPEN
tills indikatorlampan för önskad tid tänds.
l Stäng av maskinen genom att vrida
programväljaren till AV.
l Kontrollera att vattenkranen är öppen.
l Öppna luckan och ta ut tvätten.
l Kontrollera att avloppsröret sitter på rätt
l Stäng av kranen.
plats.
AVBRYTA TORKPROGRAMMET
VARNING:
Torktumla inte ylleplagg, vadderade
plagg (t.ex. quiltade jackor m.m.) eller
ömtåliga material. Om du torktumlar
plagg som ska dropptorka ska du
minska tvättmängden för att undvika
skrynklor.
l Avbryt torkprogrammet genom att hålla in
TORKPROGRAMKNAPPEN i ungefär 3
sekunder.
VARNING:
När du avbryter torkprogrammet
startar avsvalningsfasen och du
måste vänta i ungefär 10/20 minuter
innan du öppnar luckan.
l Tryck på START/PAUS-knappen.
l Torkcykeln startar med programvredet
låst på det valda
torktumlingen är klar.
programmet
tills
51
SV
l När programmet är avslutat visas ordet
l Kombimaskinen
8. AUTOMATISK TVÄTT-/
TORKCYKEL
slutför
sedan
hela
torkprogrammet.
l Indikatorlampan för det valda torkprogrammet
Överskrid inte den övre gränsen för
hur mycket tvätt som kan torktumlas
enligt programtabellen, annars blir
tvätten inte tillräckligt torr.
är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas då
motsvarande indikatorlampa tänds.
l När programmet är avslutat visas ordet
- Tvätt
l Öppna tvättmedelsfacket, mät upp rätt
mängd tvättmedel och lägg i det.
l Kontrollera vilket program som är lämpligt
för dina textilier i listan över tvättprogram
(t.ex. hårt smutsad bomull) och vrid
programväljaren till önskat program.
"End" på displayen. Efter fem minuter
går maskinen in i standby-läge (på vissa
modeller visas två rader på displayen).
l Vänta 2 minuter efter att programmet är
klart och indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar luckan.
l Stäng av maskinen genom att vrida
programväljaren till AV.
l Justera tvättemperaturen om det behövs.
l Öppna luckan och ta ut tvätten.
l Tryck in alternativknapparna (vid behov).
l Stäng av kranen.
l Kontrollera att kranen är på och att
avloppsslangen sitter på plats.
- Torktumling
l Välj önskad torrhetsgrad enligt ett av tre
automatiska program:
Extra torrt program (rekommenderas
för handdukar, badrockar och stora
tvättmängder).
Stryktorrt program (tvätten lämnas
strykfärdig).
Skåptorrt program (för plagg som
läggs i garderoben utan strykning).
l Om du vill ha en tidsbegränsad torktumling
trycker du på TORKPROGRAMKNAPPEN
tills indikatorlampan för önskad tid tänds.
l Tryck på START/PAUS-knappen.
l Programväljaren stannar kvar på det
valda programmet tills cykeln är klar.
l I
slutet av tvättcykeln visas den
kvarvarande torktiden på displayen .
52
AVBRYTA TORKPROGRAMMET
l Avbryt torkprogrammet genom att hålla in
TORKPROGRAMKNAPPEN i ungefär 3
sekunder.
VARNING:
När du avbryter torkprogrammet
startar avsvalningsfasen och du måste
vänta i ungefär 10/20 minuter innan du
öppnar luckan.
9. SERVICECENTER OCH GARANTI
Problem
Tänkbara orsaker och praktiska lösningar
Tvättmaskinen
fungerar inte/startar
inte
Kontrollera att den anslutits korrekt.
Kontrollera att strömmen är på.
Kontrollera att önskat program har valts och att du har startat
maskinen.
Kontrollera att säkringen är hel och att eluttaget fungerar. Testa med
en annan elapparat, t.ex. en lampa.
Det går inte att stänga luckan ordentligt: öppna och stäng den igen.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att timern är rätt inställd.
Inget vatten fylls på
i tvättmaskinen
Tvättmaskinen töms
inte på vatten
Vatten har läckt ut
på golvet bredvid
tvättmaskinen
Centrifugeringen
startar inte
Kraftiga vibrationer
under
centrifugeringen
Om ett
FELMEDDELANDE
visas eller blinkar
Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Kontrollera att det inte finns några veck på avloppsslangen.
Kontrollera att det inte finns några lösa föremål i filtret.
Det kan bero på en läcka i tätningen mellan kranen och
tillförselslangen. Om så är fallet måste tätningen bytas, och slangen
och kranen dras åt.
Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några
minuter.
På en del modeller finns det en funktion för tvätt ”utan centrifugering":
se till att funktionen inte är på.
För mycket tvättmedel kan göra att centrifugeringen inte startar:
använd mindre tvättmedel vid nästa tvätt.
Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera vid behov stöden enligt
anvisningarna i tillämpligt avsnitt.
Kontrollera att transportsäkringarna har tagits bort.
Se till att lasten fördelas jämnt.
Om fel nummer 0, 1, 5, 7 eller 8 visas eller blinkar kontaktar du
omedelbart servicecentret.
Om fel nummer 2 visas eller blinkar fungerar inte vattentillförseln till
maskinen. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Om fel nummer 3 visas eller blinkar töms inte maskinen som avsett.
Kontrollera att avloppet inte är tilltäppt och att det inte finns några veck
på avloppsslangen.
Om fel nummer 4 visas eller blinkar är maskinen överlastad. Stäng
vattenkranen och kontakta servicecentret.
Om fel nummer 9 visas eller blinkar, stänger du av tvättmaskinen,
väntar 10–15 sekunder och startar om programmet.
53
SV
Om du upptäcker att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du kontrollera om felet
kan åtgärdas med hjälp av tipsen i snabbguiden nedan.
Användning av ekologiska tvättmedel utan
fosfater kan leda till följande:
Om problemet kvarstår eller om du
misstänker att det är fel på tvättmaskinen
kontaktar du omedelbart Candys servicecenter.
- vattnet från sköljningen kan se solkigt
ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter
som inte har någon negativ påverkan på
sköljresultatet.
Candy rekommenderar att alltid använda
originaldelar som kan beställas från vårt
servicecenter.
Garanti
För produkten gäller garanti i enlighet
med villkoren på garantibeviset som
medföljer produkten. Garantibeviset
måste vara fullständigt ifyllt och sparas
så att det kan uppvisas för Candys
auktoriserade servicecenter vid behov.
- vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det
här är normalt, dammet absorberas inte
av fibrerna och påverkar inte deras färg.
- skum i det sista sköljvattnet: det
behöver inte betyda att sköljningen är
otillfredsställande.
- mycket skumbildning: Det beror ofta på
anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas
i tvättmedel och som kan vara svåra att
eliminera från tvätten.
Tvätten behöver inte sköljas igen: det
motverkar inte effekten.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i dokumentation
som medföljer produkten. Tillverkaren
förbehåller sig vidare rätten att utföra
sådana ändringar av produkten som kan
bedömas vara nödvändiga utan att
förändra dess väsentliga egenskaper.
54
SV
55
Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen.
Olemme varmoja, että se palvelee sinua
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös
arkojen – päivittäisessä pesussa.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:
Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka
siitä pidetään tehokkaasti huolta.
l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
l SähköKäytä pesukonetta vasta, kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös,
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että
säilytät kaikki nämä osat.
Jokaisen
tuotteen
tunnisteena
on
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on
painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen
(luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen
sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on
eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti,
jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja
otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.
ja elektroniikkalaiteromu on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen
yhtiöiden
ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa
maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta
laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia
ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Sisällys
1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. ASENNUS
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
Ympäristöehdot
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja
(jotka voidaan käyttää uudelleen). On
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
56
6. OHJAIMET JA OHJELMAT
7. KUIVAUSOHJELMA
8. AUTOMAATTINEN PESUKUIVAUSOHJELMA
9. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
l Tämä
laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen
kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä
myös edellä kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen
käyttöikä
voi
lyhentyä
ja
valmistajan takuu voi raueta.
Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä),
lain sallimassa enimmäislaajuudessa.
l Tätä
laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai
57
joilla ei ole laitteen käytön
edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet ohjeistuksen laitteen
käyttöön ja käyttö tapahtuu
turvallisella
tavalla
ja
he
ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
l Lapsia
on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.
l Alle
3-vuotiaat
lapset
on
pidettävä loitolla, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
l Jos
virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.
l Käytä
veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
l Vedenpaineen
tulee olla 0,05–
0,8 MPa.
l Varmista,
että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
l Kone
sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen
osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on päällä
(vain
mallit,
joissa
on
ohjelmasäädin).
FI
1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
l Pesu-kuivausohjelman
viimeinen
vaihe suoritetaan ilman lämmitystä
(jäähdytysohjelma), jotta lämpö ei
vaurioita tekstiilejä.
vai vastaavien aineiden likaamia,
on ennen kuivaamista pestävä
kuumassa vedessä, jossa on
tavallista enemmän pesuainetta.
l Vaahtokumia
(lateksivaahtoa),
suihkumyssyjä, sadevaatteita,
kumitettuja kankaita, vaahtokumia
sisältäviä tyynyjä tai vastaavia ei saa
kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
VAROITUS:
Älä koskaan pysäytä kuivaavaa
pesukonetta ennen kuivausohjelman
päättymistä, paitsi jos tekstiilit
otetaan heti pois koneesta ja
levitetään niin, että lämpö pääsee
haihtumaan.
l Huuhteluaineita
ja vastaavia
tuotteita on käytettävä tuotteen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
l Laite
on asennettava siten, että
pistotulppaan on esteetön pääsy. l Öljyn tahrimat vaatekappaleet
voivat syttyä palamaan itsestään
l Tätä
kodinkonetta ei saa
erityisesti altistuessaan kuumuudelle
asentaa lukittavan oven tai
esimerkiksi kuivaavassa pesukoneessa.
liukuoven taakse tai tilaan,
Vaatekappaleet lämpenevät, mikä
jonka ovi on saranoitu siten,
aiheuttaa öljyssä lämpöä tuottavan
että se estää pesukoneen
hapettumisreaktion. Jos lämpö ei pääse
luukun avaamisen kokonaan.
poistumaan, vaatekappaleet voivat
kuumentua niin paljon, että ne
l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
syttyvät palamaan. Öljyn tahrimien
riippuu käytössä olevasta mallista
vaatteiden pinoaminen tai paneminen
(katso ohjauspaneeli).
säilytykseen voi estää lämmön
l Tätä
kodinkonetta ei saa
poistumisen ja aiheuttaa tulipalon.
käyttää, jos tekstiilien pesussa on
käytetty teollisuuskemikaaleja.
l Jos kasvi- tai ruokaöljyn tai
hiustenhoitotuotteiden tahrimia
l Älä
kuivaa
pesemättömiä
vaatekappaleita on laitettava
vaatekappaleita kuivaavassa
kuivaavaan
pesukoneeseen,
pesukoneessa.
ne on ensin pestävä kuumassa
vedessä, jossa on tavallista
l Vaatekappaleet, jotka ovat esimerkiksi
enemmän pesuainetta. Se
ruokaöljyn, asetonin, alkoholin,
vähentää vaaraa mutta ei
bensiinin, petrolin, tahranpoistoaineen,
poista sitä kokonaan.
tärpätin, vahan tai vahanpoistoaineen
58
l Tyhjennä
taskut
kaikista l Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä
esineistä, erityisesti sytyttimistä
valitsimista tai pesuainekotelosta,
ja tulitikuista.
äläkä koskaan kuljeta pesukonetta
siten, että luukku painautuu
työntökärryä vasten. Suosittelemme,
l Tietoja tuotteen mikrokortista on
että pesukonetta nostamassa on
saatavana valmistajan verkkosivulta.
kaksi henkilöä.
Turvallisuusohjeet
tai toimintahäiriön sattuessa
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.
l Irrota
pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.
l Varmista,
että sähköjärjestelmä
on maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
l Älä
käytä
muuntimia,
haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.
l Varmista
ennen luukun avaamista,
että rummussa ei ole vettä.
l Älä
koskaan irrota virtajohtoa
pistorasiasta vetämällä johdosta
tai koneesta.
Tämä
laite
täyttää
Euroopan turvallisuus- terveysl Älä altista pesukonetta sateelle, ja ympäristövaatimukset, jotka
suoralle auringonvalolle tai on asetettu lainsäädännössä tälle
muille sääilmiöille.
laitteelle.
59
FI
l Vian
2. ASENNUS
l Katkaise
letkun pakkausnauhat
mutta varo vaurioittamasta
letkua ja virtajohtoa.
1
A
B
A
B
l Irrota
takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja
poista 2 tai 4 täytelevyä (B)
piirroksen 1 mukaisesti.
l Tuki
2
tai
4
käyttöohjekuoressa
tulpilla.
B
B
A
A
reikää
olevilla
l Jos
pesukone
on
sisäänrakennettu, katkaise letkun
pakkausnauhat ja irrota 3 tai 4
ruuvia (A) ja poista 3 tai 4
täytelevyä (B).
malleissa yksi tai
useampi
täytelevy
putoaa
koneen sisään; poista nämä
levyt kallistamalla pesukonetta
eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa
olevilla tulpilla.
2
A
1
l Joissain
2
3
B
VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.
l Aseta
poliondalevy
koneen
pohjaan piirroksen 2 mukaisesti
(mallin mukaan kyseessä on
versio A, B tai C).
60
C
3
2
1
Vesiliitännät
3
l Liitä
laitteen mukana tullut letku
vesihanaan (piirros 3). Älä käytä vanhaa
letkua.
l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:
ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan
ja
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone
voidaan liittää vain kylmävesihanaan,
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää
muutaman minuutin pidempään.
4
FI
l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuuma-
1
l AQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.
l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU
(piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa
“B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma
voidaan
suorittaa
loppuun.
Kun
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista
varten.
5
6
B
A
B
A
7
Sijoittaminen
l Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo
61
min 4 cm
max 100 cm
vääntämästä tai puristamasta letkuja.
Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai
kytke se mieluummin seinässä olevaan
poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta
on vähintään 50 cm ja halkaisija on
pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Aseta kone vaakasuoraan säätämällä
jalkoja piirroksen 8 mukaisesti:
a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria
myötäpäivään;
b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes
se on tukevasti lattiassa;
c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni
pesukoneen pohjaan.
8
A
B
l Kytke virtajohto.
VAROITUS:
jos virtajohto on vaihdettava uuteen,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
C
Pesuainekotelo
Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon
piirroksen 9 osoittamalla tavalla:
l lokero “1”: esipesuaine;
l lokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet,
tärkkäyshajusteet jne;
VAROITUS:
Käytä vain nestemäisiä tuotteita.
Pesukone on säädetty annostelemaan
lisäaineita automaattisesti viimeisen
huuhtelun jokaisen jakson aikana.
9
1
2
10
l lokero “2”: pesuaine.
Joissain malleissa on myös kuppi
nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10).
Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin
nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun
vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan
käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna
on huuhteluohjelma.
11
VAROITUS:
Joitakin pesuaineita on vaikea saada
poistettua.
Tällöin
suosittelemme
rumpuun asennettavan erikoissäiliön
käyttöä (esimerkki piirroksessa 11).
62
Ennen kuivausohjelman käyttämistä
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ
l SÄÄSTÄ energiaa ja aikaa poistamalla
vesi pyykistä nopealla linkouksella ennen
kuivausohjelman käyttämistä.
Täyttövinkkejä
Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.
VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
FI
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.
l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.
Erittäin
likaiseen
valkopesuun
suosittelemme
puuvillaohjelmaa,
vähintään
60°C:n
lämpötilaa
ja
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti
toimivia valkaisuaineita.
Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle
Opas koneen ympäristöystävälliseen
taloudelliseen käyttöön.
40—60°C:n
pesuohjelmiin
valitaan
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja
likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin
likaisten valkoisten tai haalistumattomien
tekstiilien
pesuun,
ja
nestemäiset
pesuaineet
tai
värilliselle
pyykille
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän
likaantuneille värjätyille tekstiileille.
ja
Täytä kone mahdollisimman täyteen
l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
Tarvitaanko esipesua?
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
Tarvitaanko kuumaa vettä?
l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
Villan tai silkin pesuun tulee käyttää
vain
erikseen
näille
tekstiileille
tarkoitettuja pesuaineita.
63
4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS
Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen
puhdistus
ei
edellytä
erityistoimia:
puhdista
pesuainelokerot
ja
suodatin.
Jäljempänä
annetaan
vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja
pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.
Pesuainekotelon puhdistus
l Suosittelemme
pesuainelokeroiden
puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesuja huuhteluainejäämiä.
l Irrota
pesuainekotelo vetämällä sitä
riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla
vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
Suosituksia pesukoneen siirtoon
ja pitkäaikaiseen varastointiin
l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
l Irrota pesukone verkkovirrasta.
l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
Suodattimen puhdistus
l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
l Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
l Käännä
suodatinta
vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
l Kiinnitä
kaikki
pesukoneen
osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.
64
kiinnikkeeseen.
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
6. OHJAIMET JA
OHJELMAT
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.
Ohjelman valinta
A
l Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.
P
tarvittavia lisävalintapainikkeita.
O
F
D
C
KUIVAUS
Jos haluat, että kuivausohjelma alkaa
automaattisesti pesemisen jälkeen,
valitse tarvittava ohjelma kuivauksen
valintapainikkeella.
Jos näin ei tehdä, kuivausohjelman ja
täyttömäärän voi valita pesuohjelman
päätyttyä.
FI
l Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
B
G
H
I
L
M
N E
A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
l Aloita
pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti
”end” tai vastaava merkkivalo palaa.
Odota, kunnes luukun lukituksen
merkkivalo sammuu. Tämä tapahtuu
noin
kahden
minuutin
kuluttua
ohjelman päätyttyä.
l Katkaise pesukoneen virta.
Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.
Teknisiä tietoja
Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa /max 0,8 Mpa
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
LINKOUKSEN VALINTA-painike
LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
AJASTETTU ALOITUS-painike
LIAN MÄÄRÄ-painike
ESIPESU-painike
HYGIENE PLUS-painike
LISÄHUUHTELU-painike
KUIVAUKSEN VALINTA-painike
MUISTI-painike
PÄIVÄ-YÖ-painike
Digitaalinäyttö
LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkkivalo
E+N NÄPPÄINLUKKO
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
65
Ohjelmanvalitsin
on
palautettava
POIS-asentoon jokaisen ohjelman
jälkeen
tai
aloitettaessa
uutta
pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa ja käynnistämistä.
VAROITUS:
Älä kosketa näyttöä samalla, kun kytket
pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat
järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien
aikana. Jos näyttöön kosketaan, kone ei
ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota
pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
Luukun avaaminen
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
Turvalaite estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä.
Odota kaksi minuuttia pesuohjelman
päättymisen jälkeen, kunnes luukun
turvamerkkivalo on sammunut, ennen
kuin avaat luukun.
tätä.
Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
on painettu, laitteen käynnistymisessä
voi kulua muutama sekunti.
PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
noin 2 sekunnin ajan (osa merkkivaloista
ja jäljellä olevan ajan ilmaisin osoittavat
vilkkumalla, että kone on pysähtynyt).
Kun
ohjelmanvalitsinta
käännetään,
näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman
asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa
koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta
vähennetään energian säästämiseksi.
l Odota
2 minuuttia,
turvalukitus aukeaa.
kunnes
luukun
l Kun
olet
lisännyt
tai
poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta (ohjelma
jatkaa siitä, mihin se jäi).
HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
pysyy valitun ohjelman kohdalla koko
ohjelman ajan.
l Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
valitsin POIS-asentoon.
66
l Ohjelma
keskeytetään
valitsin POIS-asentoon.
kääntämällä
Valintapainikkeiden
valinnat
on
tehtävä ennen KÄYNNISTÄ/TAUKOpainikkeen painamista.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, valintailmaisin
ensin vilkkuu ja sitten sammuu.
l Painiketta painamalla voidaan vähentää
linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa
linkous kokonaan käytöstä.
linkousnopeus peruutettu.
l Linkous palautetaan käyttöön painamalla
painiketta, kunnes päästään haluttuun
linkousnopeuteen.
- Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKOpainiketta (näytön valo alkaa vilkkua).
Laskenta alkaa, ja kun aika on kulunut,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Jotta tekstiilit eivät vaurioituisi,
nopeutta ei voi nostaa valitulle
ohjelmalle sopivaa enimmäisnopeutta
suuremmaksi.
l Linkousnopeutta
voidaan
pysäyttämättä konetta.
muuttaa
Koneessa on elektroninen laite, joka
estää linkouksen, mikäli kuorma ei ole
tasapainossa.
Tämä vähentää koneen melua ja
tärinää ja siten pidentää koneen
käyttöikää.
l Ajastettu
aloitus voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
Jos sähkö katkeaa koneen ollessa
käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu
muistiin ja jatkuu sähkön palattua
kohdasta,
jossa
se
oli
sähkön
katketessa.
LIAN MÄÄRÄ-painike
l Painikkeesta
voidaan
valita
jokin
kolmesta
pesutehokkuuden
tasosta
tekstiilien likaisuuden mukaisesti (voidaan
käyttää vain joissain ohjelmissa, katso
ohjelmataulukko).
LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
l Painikkeesta
voidaan
pesuohjelmien lämpötila.
vaihtaa
kylmäpesu.
l Kun
ohjelma on valittu,
näyttää
automaattisesti
asetetun lian määrän tason.
l Tekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi
nostaa yli kunkin
enimmäislämpötilan.
ohjelman
sallitun
merkkivalo
ohjelmalle
l Kun valitaan toinen lian määrän taso, sitä
vastaava merkkivalo syttyy.
AJASTETTU ALOITUS-painike
ESIPESU-painike
l Painikkeesta
voidaan
ohjelmoida
pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään
24 tunnin kuluttua.
l Valinnalla suoritetaan esipesu, josta on
hyötyä etenkin pestäessä erittäin likaisia
tekstiilejä (voidaan käyttää vain joissain
ohjelmissa, katso ohjelmataulukko).
l Aloitus ajastetaan seuraavasti:
- Aseta haluttu ohjelma.
67
FI
- Aktivoi painike painamalla sitä kerran
(näyttöön tulee h00) ja aseta sen
jälkeen 1 tunnin viive painamalla
uudelleen painiketta (näyttöön tulee
h01). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla
joka kerran, kun painiketta painetaan,
kunnes näytössä lukee h24. Sen
jälkeen
painikkeen
painaminen
palauttaa ajastuksen nollaan.
LINKOUKSEN VALINTA-painike
l Suosittelemme käyttämään pesuainetta vain
20% pakkauksen suosittelemista määristä.
HYGIENE PLUS-painike
Valinnalla
voidaan
saada
pyykit
hygieenisen puhtaiksi, sillä pesuohjelman
lämpötila nousee 60°C:seen.
MUISTI-painike
Tällä toiminnolla voit tallentaa kahden
useimmin käyttämäsi itse määritetyn
pesuohjelman
asetukset
(lämpötilan,
linkousnopeuden ja likaisuuden), jotta voit
tarvittaessa ottaa ne nopeasti käyttöön.
LISÄHUUHTELU-painike
Ohjelman
tallentaminen
ensimmäisen kerran:
l Painikkeesta voidaan lisätä huuhteluita
1)
Valitse haluamasi ohjelma ja valinnat.
pesuohjelman loppuun. Lisähuuhteluiden
enimmäismäärä riippuu valitusta ohjelmasta.
2)
Paina MUISTI-painiketta ja valitse
joko M1 tai M2. Valitse vaihtoehto M1,
jos
tämä
on
ensimmäinen
tallentamasi ohjelma.
3)
Tallenna
yhdistelmä
haluamaasi
muistipaikkaan painamalla MUISTIpainiketta noin kolmen sekunnin ajan.
l Toiminto on suunniteltu etenkin herkkäihoisille,
joille pienetkin pesuainejäämät voivat
aiheuttaa ärsytystä tai allergiaoireita.
l Toimintoa
suositellaan
käytettäväksi
myös lastenvaatteille ja silloin, kun
pestään erittäin likaisia tekstiilejä, joiden
pesuun käytetään paljon pesuainetta, tai
kun pestään pyyhkeitä, joiden kuituihin
jää yleensä helposti pesuainejäämiä.
muistiin
Uuden ohjelman tallentaminen muistiin,
kun M1- ja M2-paikkoihin on jo
tallennettu ohjelma:
KUIVAUKSEN VALINTA-painike
1)
Aseta haluamasi
valinnat.
2)
Tallenna yhdistelmä M1-paikkaan
painamalla MUISTI-painiketta noin
kolmen sekunnin ajan. Edellinen
M1-paikkaan tallennettu ohjelma
siirtyy paikkaan M2.
l Kun ohjelmanvalitsin on POIS-asennossa,
valitse
haluamasi
kuivausohjelma
painamalla
tätä
painiketta.
Halutun
kuivaustuloksen merkkivalo syttyy aina,
kun painiketta painetaan.
l Jos haluat peruuttaa valinnan ennen
kuivausohjelman
alkamista,
paina
painiketta toistuvasti, kunnes merkkivalot
sammuvat, tai palauta ohjelmavalitsin
POIS-asentoon.
l Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman
kuivaamisen aikana, paina painiketta noin
3 sekunnin ajan, kunnes jäähdytyksen
merkkivalo syttyy.
l Koska
rummun sisällä on korkea
lämpötila, on suositeltavaa odottaa koko
jäähdytysjakso ennen ohjelmavalitsimen
palauttamista POIS-asentoon ja pyykin
ottamista pois rummusta.
68
Muistiin
tallennetun
aloittaminen
ohjelma
ja
ohjelman
l Paina MUISTI-painiketta lyhyesti (M1:
kerran,
M2:
kahdesti)
ja
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun
paina
valitset
muistiin
tallennetun
ohjelman, voit vielä muuttaa sen valintoja
ja asetuksia painamalla niitä vastaavia
painikkeita. Tässä tilanteessa lisävalinnat
eivät tallennu muistiin.
Digitaalinäyttö
Jos valitset muistiin tallennetun
ohjelman vahingossa, valitse toinen
ohjelma kiertämällä ohjelmavalitsinnuppia.
Näytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa
kone on.
1 15
PÄIVÄ-YÖ-painike
6 10
16 12
5
3
l Valinta
pienentää
välilinkousten
nopeuden 400 kierrokseen minuutissa,
mikäli mahdollista, lisää huuhtelussa
käytettävän veden määrää ja pitää pyykit
veteen
upotettuna
loppuhuuhtelun
jälkeen, jotta kuidut levittyvät tasaisesti.
FI
2
7
7
13 14
7
8
7
9 11
7
4
1) LUUKUN TURVALLISUUDEN
MERKKIVALO
l Vaiheessa, jossa vettä pidetään säiliössä,
merkkivalo vilkkuu osoittamassa, että
kone on seisahtunut.
l Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.
l Kun valinta poistetaan, ohjelma päättyy
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
linkoukseen (joka voidaan hidastaa tai
ohittaa sitä vastaavasta painikkeesta) ja
tyhjennykseen.
l Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
painetaan koneen luukun ollessa
suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja
palaa sitten jatkuvasti.
l Elektronisen ohjauksen avulla välivaiheiden
vesi tyhjennetään hiljaisesti, joten valinta
sopii hyvin yöllä tapahtuvaan pesuun.
NÄPPÄINLUKKO
Jos luukku ei ole kunnolla suljettu,
merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen
käynnistyskomento perutaan automaattisesti.
Jos näin käy, sulje luukku kunnolla
ja paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
uudelleen.
l Lukitse
painikkeet
painamalla
samanaikaisesti painikkeita PÄIVÄ-YÖ
sekä AJASTETTU ALOITUS, noin
kolmen (3) sekunnin ajan. Näin voit
estää ei-toivotut muutokset, jos painiketta
painetaan vahingossa koneen ollessa
käynnissä.
l Turvalaite
estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä. Odota 2
minuuttia pesuohjelman päättymisen
jälkeen, kunnes luukun turvallisuuden
merkkivalo on sammunut, ennen kuin
avaat luukun. Kun ohjelma on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
l Näppäinlukon voi peruuttaa painamalla
näitä kahta painiketta samanaikaisesti tai
kiertämällä ohjelmavalitsimen asentoon
POIS.
69
2) LINKOUSNOPEUS
7) VALINNAT
Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden,
jota voidaan muuttaa tai joka voidaan
poistaa sitä vastaavasta painikkeesta.
Merkkivalo
osoittaa
painikkeilla voi valita.
valinnat,
joita
8) Wi-Fi (vain joissain malleissa)
linkousnopeus peruutettu.
l Wi-Fillä varustetuissa malleissa kuvake
osoittaa, että Wi-Fi-järjestelmä on käytössä.
3) PESULÄMPÖTILA
Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä
vastaavasta painikkeesta.
Vilkkuu, kun ajastettu aloitus on asetettu.
4) OHJELMAN KESTO
l Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy
automaattisesti ohjelman kesto. Se
vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on
valittu.
l Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä
näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva
aika.
l Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti,
ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa
kuorman
määrän
ja
koostumuksen
mukaisesti.
l Jos
automaattinen pesu/kuivaus on
valittu, pesuvaiheen loputtua näytössä
näkyy jäljellä oleva kuivausaika.
5) LIAN MÄÄRÄ
ohjelma on valittu,
näyttää
automaattisesti
asetetun lian määrän tason.
tiedot löytyvät koneen sisällä olevasta
erillisestä ohjeesta.
9) AJASTETTU ALOITUS
kylmäpesu.
l Kun
l Kaikki muut Wi-Fi-järjestelmään liittyvät
merkkivalo
ohjelmalle
10) Kg Check (toiminto käytössä vain
puuvilla- ja keinokuituohjelmissa)
l Jos ohjelmaan kuuluu "Kg Check" toiminto, kone laskee täytetyn pyykin
todellisen määrän ensimmäisten minuuttien
aikana ja päivittää täyttömääränäytön
reaaliaikaisesti.
Kukin näytön taso vastaa 20:tä prosenttia
enimmäistäyttökapasiteetista.
Kun ohjelma on valittu, enimmäiskapasiteetti
näkyy näytössä.
l Jokaisen
pesuvaiheen aikana "Kg
Check" seuraa rummussa olevan pyykin
tietoja, ja pesun ensimmäisten minuuttien
aikana se:
- säätää tarvittavan veden määrää;
- laskee pesuohjelman keston;
- ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun
kuitutyypin mukaan;
- säätää rummun pyörimistahdin valitulle
kuitutyypille sopivaksi;
l Kun valitaan toinen lian määrän taso, sitä
vastaava merkkivalo syttyy.
6) LISÄHUUHTELUT
- tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää
tarvittaessa veden määrää huuhtelun
aikana;
Merkkivalot osoittavat painikkeesta valitut
lisähuuhtelut.
- säätää linkousnopeutta latauksen määrän
mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi.
70
l Kun
11) MUISTI
jokin
näistä
automaattisista
ohjelmista valitaan, kuivaava pesukone
laskee kuivaamiseen tarvittavan ajan ja
halutun kosteuden täyttömäärän ja valitun
kuivausohjelman perusteella.
Merkkivalo osoittaa, että muistitoiminto on
käytössä.
12) NÄPPÄINLUKKO
l Kun
Merkkivalo osoittaa, että painikkeet on
lukittu.
Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
kuluvan
ajan
vakiotäyttömäärän
mukaisesti, ja ohjelman aikana laite
muuttaa aikaa pyykin määrän ja
koostumuksen mukaisesti.
13) VESIHANA SULJETTU
Osoittaa, että laitteen vedensyöttö ei toimi.
On suositeltavaa sammuttaa laite ja
tarkistaa, että vesihana on auki eikä
vedenpaine ole epätavallisen pieni.
Ajastetut kuivausohjelmat
14) SUODATIN TUKOSSA
Osoittaa, että laitteen vedenpoisto ei toimi.
On suositeltavaa sammuttaa laite ja
tarkistaa, että suodatin ei ole tukossa eikä
poistoletku ole taittunut tai litistynyt.
Näillä voi valita ajastetut kuivausohjelmat.
Jäähdytysvaihe
15) NORMAALIN PUUVILLAOHJELMAN
VALOT (katso ohjelmataulukko)
Kytkeytyy päälle loppujäähdytyksen
aikana (kuivausvaiheen viimeiset
10/20 minuuttia).
Valot syttyvät, kun valitset veden ja
energian kulutuksen kannalta taloudellisimman
ohjelman pestessäsi normaalisti likaantuneita
puuvillavaatteita.
Hyödyllisiä vihjeitä
l 30 minuutin kuivausohjelmaa suositellaan
pienille täyttömäärille (alle 1 kg) tai vain
vähän kostealle pyykille.
16) KUIVAUSOHJELMAN MERKKIVALOT
Merkkivalot
tyypin.
ilmaisevat
kuivausohjelman
l Kuivaavan pesukoneen ohjelma päättyy
automaattisesti, kun valittu kuivaustaso
on saavutettu.
Automaattiset kuivausohjelmat
l Jotta
laite toimisi moitteettomasti,
kuivausvaihetta ei pidä keskeyttää, jollei
se ole ehdottoman välttämätöntä.
Erittäin kuiva (suositeltava ohjelma
pyyhkeille, kylpytakeille ja suurille
täyttömäärille).
Silityskuiva (ohjelma, joka jättää
pyykin silitykseen sopivaksi).
Kaappikuiva (ohjelma pyykille, joka
laitetaan kaappiin silittämättä).
71
FI
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
painetaan, näyttöön tulee näkyviin jäljellä
oleva kuivausaika.
Ohjelmataulukko
1
2
LÄMPÖT. °C
kg *
(ENINT.)
OHJELMA
Suositus
Enint.
PESUAINEMÄÄ
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Tehopesu 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Hygienia 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Pika 30 min
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Pika 14 min
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Tyhjennys ja
Linkous
2)
-
-
-
-
-
-
-
Huuhtelut
2)
-
-
-
-
-
-
-
Puuvilla**
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Sekapyykki
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Villa/Käsinpesu
2
2
2
2
2
30°
30°
Sekapyykki
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
8
8
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Arat kuidut
(kuivaus)
Puuvilla
(kuivaus)
Pesu ja Kuivaus
59 Min
72
Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).
( )
TIETOJA TESTILABORATORIOILLE
(standardin EN 50229 mukaisesti)
Pesu
(Vain
mallit,
joissa
on
nestemäisen pesuaineen lokero)
Jos vain osassa pyykistä on
tahroja, joita pitää käsitellä
nestemäisellä
valkaisuaineella,
tahrojen
esikäsittely
voidaan
suorittaa pesukoneessa.
Kaada valkaisuaine nestemäisen
valkaisuaineen säiliöön, joka on
pesuainekotelon lokerossa 2, ja
valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.
Kun tämä vaihe on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POISasentoon, lisää loput pyykit ja
jatka
tavanomaiseen
pesuun
sopivimmalla ohjelmalla.
Käytä ohjelmaa ** ja valitse suurin
likaisuusaste, suurin linkousnopeus ja
lämpötila 60°C. Ohjelmaa suositellaan
myös testaamiseen alemmassa lämpötilassa.
Kuivaus
Ensimmäinen kuivaus A kg:n täyttömäärällä
(pyykin
koostumus:
tyynyliinoja
ja
käsipyyhkeitä), valitse puuvillan kuivausohjelma
(
) kaappikuivaksi (
).
Toinen kuivaus B kg:n täyttömäärällä (pyykin
koostumus: lakanoita ja käsipyyhkeitä), valitse
puuvillan kuivausohjelma
kaappikuivaksi (
).
(
)
Täyttömäärä
(pesu)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Ensimmäinen
kuivaus
Toinen
kuivaus
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
8
2
11
8
3
Vain, kun ESIPESU-valinta on
valittuna (ohjelmat, joissa voidaan
valita ESIPESU-valinta).
73
1)
Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen
kestoa ja tehokkuutta voidaan
säätää LIAN MÄÄRÄ-painikkeesta.
2)
Automaattisen kuivauksen ohjelmat.
FI
Linkousnopeutta voidaan myös vähentää
vastaamaan vaatteen pesuohjemerkintöjen
suosituksia, ja erittäin arkojen tekstiilien
linkous
voidaan
poistaa
käytöstä
linkousnopeuspainikkeesta.
Toiminto
voidaan ottaa käyttöön LINKOUKSEN
VALINTA-painikkeesta.
Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
Liian suuri pesuainemäärä voi aiheuttaa
liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi
ohittaa
linkousvaiheen
tai
pidentää
ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.
Ohjelman valinta
Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
Mix Power System +
Pesukone on varustettu innovatiivisella
pesuaineen ja veden esisekoittamisella.
Korkeapaineinen vesisuihku suihkuttaa
sekoituksen suoraan pyykkiin.
Pesuohjelman alkuvaiheessa korkeapainesuihku
suihkuttaa pesuaineseoksen pyykkiin. Toiminto
helpottaa pesuliuoksen tunkeutumista kuitujen
läpi irrottamaan kaiken lian perusteellisesti.
Näin varmistetaan paras mahdollinen pesutulos.
Järjestelmässä on myös Tehosekoitus, joka
huuhtelun aikana poistaa korkeapaineisella
vesisuihkulla pyykistä kaikki pesuainejäämät.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Innovatiivisen
Tehosekoitus-teknologian
ansiosta
puuvillaa,
keinokuituja
ja
sekoitetekstiilejä voidaan pestä 20°C:ssa
yhtä hyvin tuloksin kuin 40°C:n pesussa.
Ohjelma kuluttaa vain noin 50 prosenttia
perinteisen
40°C:n
kirjopesuohjelman
kulutuksesta.
Suosittelemme pyykin määräksi 2/3 koneen
enimmäiskuormasta.
Ohjelma käyttää Sekoita ja pese pesujärjestelmää, jolla voidaan pestä eri
kuituja ja värejä yhdessä.
Hygienia 60°
Ohjelma sopii puuvillavaatteille ja on
suunniteltu erityisesti poistamaan sitkeitä
tahroja jo 60°C:ssa Tehosekoitus-teknologian
avulla.
Perfect Rapid 59 Min
Tämä erikoisohjelma tuottaa laadukkaan
pesutuloksen, mutta lyhentää pesuaikaa
merkittävästi.
Ohjelma on suunniteltu tavallista pienemmälle
pyykkimäärälle (katso ohjelmataulukko).
Pika 30 min
Täydellinen pesuohjelma (pesu, huuhtelu ja
linkous). Ohjelma sopii erityisesti kevyesti
likaantuneille puuvilla- ja sekoitekankaille.
Tähän ohjelmaan suositellaan käytettäväksi
pesuainetta vain 20% tavanomaisesta
määrästä, jotta sitä ei mene hukkaan.
Pika 14 min
Täydellinen pesuohjelma (pesu, huuhtelu
ja linkous). Ohjelma sopii kevyesti
likaantuneille puuvilla- ja sekoitekankaille.
Tähän ohjelmaan suositellaan käytettäväksi
pesuainetta vain 20% tavanomaisesta
määrästä, jotta sitä ei mene hukkaan.
Tyhjennys ja Linkous
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Huuhtelut
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai
joka
voidaan
ohittaa
kokonaan
painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä
esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
VAROITUS:
Uudet värilliset vaatteet tulee pestä
erikseen ensimmäisellä kerralla.
VÄRIÄ PÄÄSTÄVIÄ tekstiilejä ei saa
sekoittaa.
Tehopesu 40°
Ohjelma sopii puuvillavaatteille, pesutulos
40°C:ssa on erinomainen sekä kankaita ja
värejä säästävä.
74
Puuvilla
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
Sekapyykki
Pesu- ja huuhteluvaiheissa optimoidaan
rummun pyörimistahti ja veden määrä.
Hellävarainen linkous rypistää tekstiilejä
vähemmän.
Rummun
pyörimissuunta
vaihtuu
kuivausohjelman aikana, jotta pyykki kuivuu
tasaisesti eikä se pääse kiertymään.
Kuivausohjelman viimeisen 10/20 minuutin
aikana käytetään kylmää ilmaa rypistymisen
vähentämiseksi.
Arat kuidut
Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja
ja
sopii
etenkin
arkojen
tekstiilien
pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa
käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos
on paras mahdollinen.
Puuvilla
Korkean
lämpötilan
kuivausohjelma,
suositellaan puuvillalle ja pellavalle (katso
aina pesuohjelappua).
Villa/Käsinpesu
Ohjelmaan kuuluu konepestäville villakankaille
tai käsinpestäville villavaatteille sopiva
pesujakso.
Pesu ja Kuivaus 59 Min
Jos haluat vain pestä ja kuivata nopeasti
muutamia
vaatekappaleita,
tämä
59
minuutin ohjelma on tarkoitettu siihen.
Tämä
pienelle,
enintään
1,5
kg:n
täyttömäärälle (esim. neljä paitaa) tai vain
vähän likaantuneille vaatteille tarkoitettu
ohjelma pesee, huuhtelee, linkoaa ja kuivaa
vaatteet alle tunnissa.
Tätä ohjelmaa käytettäessä on suositeltavaa
vähentää pesuaineen määrää.
KUIVAUS
VAROITUS:
Pesujauhetiivisteille ja nestemäisille
pesuaineille
tarkoitetut
säiliöt
on poistettava rummusta ennen
rumpukuivausohjelmien alkamista.
75
FI
Sekapyykki
Matalan
lämpötilan
kuivausohjelma,
suositellaan keinokuiduille ja sekoitemateriaaleille
(katso aina pesuohjelappua).
7. KUIVAUSOHJELMA
l Kuivaa vain lingottua pyykkiä.
l Nämä ohjeet ovat yleisluonteisia, joten
l Kuivaavassa pesukoneessa voi valita
parhaan mahdollisen kuivaustuloksen
saaminen vaatii hieman harjaannusta.
l On suositeltavaa asettaa ensimmäisellä
käyttökerralla
ilmoitettua
kuivausaika,
jotta
voit
selvittää
tarvittavan
kuivuustason.
lyhyempi
helpommin
todellisen
l Ei ole suositeltavaa kuivata kankaita,
joista irtoaa runsaasti nukkaa, esimerkiksi
karvalankamattoja. Niistä irtoava nukka
voi tukkia ilmakanavia.
l On
suositeltavaa
seuraavasti:
lajitella
jonkin seuraavista kuivaustyypeistä:
- Matalan lämpötilan kuivausohjelma,
jota
suositellaan
käytettäväksi
sekoitekankaille
(keinokuitu/puuvilla)
ja keinokuitukankaille (
-symboli
ohjelmavalitsimessa).
- Korkean lämpötilan kuivausohjelma,
jota
suositellaan
käytettäväksi
puuvillalle, froteepyyhkeille, pellavalle,
hamppukankaille jne. (
-symboli
ohjelmavalitsimessa).
pyykki
- Vaatteiden
pesulapussa
olevien
kuivausohjesymbolien perusteella
Kuivausvaiheen
aikana
rummun
nopeus
kiihtyy,
jotta
kuormitus
jakautuu tasaisemmin ja kuivaus
tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti.
Sopii rumpukuivaukseen.
Oikea kuivaustapa
Rumpukuivaus korkeassa lämpötilassa.
Rumpukuivaus
lämpötilassa.
vain
matalassa
Laitteen luukun lasi voi kuumeta
kuivaamisen aikana, joten luukussa
on
suojus,
joka
estää
lasin
koskettamisen.
Suojusta ei tarvitse poistaa normaalin
käytön aikana.
EI rumpukuivausta.
Jos tekstiilissä ei ole pesulappua, on
oletettava, ettei sitä voi kuivata.
l Avaa luukku.
- Koon ja paksuuden perusteella
Jos pyykin täyttömäärä on suurempi
kuin
kuivauskapasiteetti,
erottele
vaatteet paksuuden perusteella (esim.
pyyhkeet
ja
ohuet
alusvaatteet
erikseen).
- Kankaan tyypin perusteella
Puuvilla/pellava: pyyhkeet, puuvillatrikoo,
vuodevaatteet ja pöytäliinat.
Keinokuidut: polyesteristä, polyamidista
tai puuvilla-/keinokuitusekoitekankaista
tehdyt paidat, paitapuserot, haalarit ym.
76
l Täytä
kone
pyykillä
ylittämättä
ohjelmataulukossa mainittua suurinta
sallittua
kuivaustäyttömäärää.
Jos
kuivattavana on suurikokoisia (esim.
lakanat) tai paljon vettä imeviä (esim.
pyyhkeet
tai
farkut)
tekstiilejä,
täyttömäärää kannattaa pienentää.
l Sulje luukku.
l Kierrä ohjelmavalitsin pyykillesi paremmin
sopivan ohjelman kohdalle.
l Valitse
l Kuivausohjelman
kuivuustasoksi
haluamasi
kolmesta automaattisesta ohjelmasta:
merkkivalo
kunnes jäähdytysvaihe alkaa
vastaava merkkivalo syttyy.
Erittäin kuiva (suositeltava ohjelma
pyyhkeille, kylpytakeille ja suurille
täyttömäärille).
l Kun ohjelma päättyy, näyttöön tulee sana
"End". Viiden minuutin kuluttua laite
siirtyy valmiustilaan (joissakin malleissa
näytössä on kaksi riviä).
Silityskuiva (ohjelma, joka jättää
pyykin silitykseen sopivaksi).
Kaappikuiva (ohjelma pyykille, joka
laitetaan kaappiin silittämättä).
kaksi
minuuttia
ohjelman
päättymisen
ja
luukun
lukituksen
merkkivalon sammumisen jälkeen, ennen
kuin avaat luukun.
haluat
valita
ajastetun
kuivausohjelman, paina KUIVAUKSEN
VALINTA-painiketta kunnes haluamasi
ajan merkkivalo syttyy.
l Katkaise
koneen virta kääntämällä
ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
l Varmista, että vedensyöttöventtiili on
auki.
että
sijoitettu oikein.
l Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.
vedenpoistoletku
on
l Sulje vesihana.
KUIVAUSOHJELMAN PERUUTTAMINEN
VAROITUS:
Älä kuivaa villatekstiilejä, topattuja
tekstiilejä (esim. tikattuja täkkejä tai
toppatakkeja) tai herkkiä kankaita.
Jos vaate on kuivattava vettä
valuvana,
pienennä
täyttömäärää
rypistymisen estämiseksi.
l Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman,
paina KUIVAUKSEN VALINTA-painiketta
noin kolmen sekunnin ajan.
VAROITUS:
Jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman
peruuttamisen jälkeen. Odota noin
10/20
minuuttia
ennen
luukun
avaamista.
l Paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kuivausvaiheen alkaessa ohjelmavalitsin
pysyy valitun ohjelman kohdalla, kunnes
kuivaaminen loppuu.
77
FI
l Odota
l Jos
l Varmista,
palaa,
ja sitä
l Pesuvaiheen loputtua näytössä näkyy
8. AUTOMAATTINEN PESUKUIVAUSOHJELMA
jäljellä oleva kuivausaika.
l Kuivaava pesukone suorittaa nyt loppuun
Ohjelmataulukossa mainittua suurinta
sallittua
kuivaustäyttömäärää
ei
saa ylittää, sillä se heikentää
kuivaustulosta.
koko kuivausohjelman.
l Kuivausohjelman
merkkivalo
kunnes jäähdytysvaihe alkaa
vastaava merkkivalo syttyy.
- Pesu
l Avaa lokero, valitse pesuaine ja lisää sitä
lokeroon oikea määrä.
l Katso kullekin materiaalille (esim. hyvin
likainen puuvilla) sopiva pesuohjelma
taulukosta ja kierrä valitsimen nuppi
oikean ohjelman kohdalle.
l Säädä tarvittaessa pesulämpötilaa.
palaa,
ja sitä
l Kun ohjelma päättyy, näyttöön tulee sana
"End". Viiden minuutin kuluttua laite
siirtyy valmiustilaan (joissakin malleissa
näytössä on kaksi riviä).
l Odota
kaksi
minuuttia
ohjelman
päättymisen
ja
luukun
lukituksen
merkkivalon sammumisen jälkeen, ennen
kuin avaat luukun.
l Katkaise
koneen virta kääntämällä
ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
l Paina valintapainiketta (tarvittaessa).
l Tarkista, että vesihana on avattu ja että
poistoletku on oikein sijoitettu.
- Kuivaus
l Valitse
kuivuustasoksi
haluamasi
kolmesta automaattisesta ohjelmasta:
Erittäin kuiva (suositeltava ohjelma
pyyhkeille, kylpytakeille ja suurille
täyttömäärille).
Silityskuiva (ohjelma, joka jättää
pyykin silitykseen sopivaksi).
Kaappikuiva (ohjelma pyykille, joka
laitetaan kaappiin silittämättä).
l Jos
haluat
valita
ajastetun
kuivausohjelman, paina KUIVAUKSEN
VALINTA-painiketta kunnes haluamasi
ajan merkkivalo syttyy.
l Paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Ohjelman
suorituksen
ajan
ohjelmavalitsin pysyy paikallaan, kunnes
ohjelma päättyy.
78
l Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.
l Sulje vesihana.
KUIVAUSOHJELMAN PERUUTTAMINEN
l Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman,
paina KUIVAUKSEN VALINTA-painiketta
noin kolmen sekunnin ajan.
VAROITUS:
Jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman
peruuttamisen jälkeen. Odota noin 10/20
minuuttia ennen luukun avaamista.
9. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
Pesukone ei
toimi/käynnisty
Pesukoneeseen ei
tule vettä
Pesukone ei poista
vettä
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa
Linkous aiheuttaa
kovaäänistä tärinää
Jos jokin
VIRHEILMOITUKSISTA
tulee näkyviin tai
vilkkuu
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko pesukone
käynnistetty oikein.
Tarkista, että sulake ei ole lauennut, ja kokeile jollain toisella laitteella,
kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että ajastin on säädetty oikein.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole taittunut.
Tarkista, että suodattimessa ei ole esineitä.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tämä voi johtua siitä, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. Odota
muutama minuutti.
Joissakin malleissa on linkouksenestotoiminto. Tarkista, että se ei ole
käytössä.
Liiallinen pesuaineen määrä voi estää linkouksen. Käytä seuraavassa
pesussa vähemmän pesuainetta.
Pesukone ei ehkä ole kunnolla vaakatasossa. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja toisaalla tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetuskiinnikkeet on poistettu.
Tarkista, että pyykki täyttää koneen tasaisesti.
Jos ilmaantuu virhe nro 0, 1, 5, 7 tai 8, ota suoraan yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 2, kone ei ota vettä. Tarkista, että hana on
auki.
Jos ilmaantuu virhe nro 3, kone ei tyhjennä vettä oikein. Tarkista,
että viemäri ei ole tukossa ja poistoletku ei ole taittunut.
Jos ilmaantuu virhe nro 4, kone on liian täysi. Sulje vesihana ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 9, sammuta pesukone, odota 10–15 sekuntia
ja käynnistä ohjelma uudelleen.
79
FI
Ongelma
Ympäristöystävällisten
fosfaatittomien
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia
vaikutuksia:
Candy suosittelee, että käytät aina
huoltoliikkeidemme
kautta
saatavia
alkuperäisiä varaosia.
- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.
Takuu
Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana
toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja
takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä
ja säilytettävä huolellisesti, ja se on
pyydettäessä näytettävä valtuutetussa
Candy-huollossa.
- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden
väriä.
- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta
huuhtelusta.
- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä
toista
huuhtelua
vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä.
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden
olennaisia ominaisuuksia.
80
FI
81
Takk for at du valgte en Candy
vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil
bistå deg med sikker vask av dine klær,
også finvask, dag etter dag.
Les denne bruksanvisningen nøye for
korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om
effektivt vedlikehold.
Bare bruk vaskemaskinen etter å
ha lest disse instruksjonene nøye. Vi
anbefaler at du alltid har denne
bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand
for eventuelle fremtidige eiere.
Kontroller
at
produktet
er
levert
med instruksjonshåndbok, garantisertifikat,
servicesenteradresse
og
merking
for
energieffektivitet. Kontroller også at plugger,
holder for tømmeslange og brett for
vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen
modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar
vare på alle disse komponentene.
Hvert produkt identifiseres av en unik
16-tegns
kode
som
også
kalles
"serienummeret", dette er trykt på
klistremerket som er festet til produktet
(nær døren) eller i dokumentkonvolutten
som følger med i produktet. Denne koden
er et spesifikt produkt ID-kort som du
trenger for å registrere den og om du må
kontakte Candy kundeservicesenter.
Individer kan spille en viktig rolle når det
kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et
miljøproblem. Det er helt essensielt å følge
noen grunnleggende regler:
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal ikke
husholdningsavfall.
behandles
som
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen
eller av registrerte firmaer. I mange land
finnes det hjemmehenting for store artikler
med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres
til forhandleren når du kjøper en ny, og
forhandleren er forpliktet til å samle slike inn
gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet
er av lik type og har samme funksjoner som
det leverte utstyret.
Innhold
1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
2. INSTALLERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
Dette produktet er merket i samsvar
med det europeiske 2012/19/EUdirektivet om avfallshåndtering for
elektriske og elektroniske produkter
(«Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
omfatter både forurensende stoffer (som kan
skape negative konsekvenser for miljøet) og
grunnleggende
komponenter
(som
kan
resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk
behandling, for å fjerne og avhende alle
forurensende materialer riktig, og gjenvinne og
resirkulere alle materialer.
82
4. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG PROGRAMMER
7. TØRKESYKLUS
8. AUTOMATISK VASKE-/TØRKESYKLUS
9. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
l Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende bruk som:
− Personalkjøkken i butikker, på
kontorer og andre arbeidsmiljøer;
− Gårdshus;
− Av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
− "Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn
husholdningsmiljøer eller til andre enn
typiske husholdningsfunksjoner, som
kommersiell bruk av eksperter eller
opplærte brukere er unntatt selv ved
ovenstående bruk. Om produktet
brukes på en måte som ikke
overensstemmer med dette kan det
redusere produktets levetid og kan
ugyldiggjøre produsentens garanti.
Enhver skade på produktet eller
annen skade eller tap oppstått ut fra
bruk som ikke er i samsvar med
hjemlig eller husholdningsmessig
bruk (selv ved plassering i et hjemlig
eller husholdningsmessig miljø) skal
ikke aksepteres av produsenten i den
utstrekning det er tillatt ved lov.
l Dette
produktet kan brukes av barn
fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe. Barn skal
ikke leke med produktet.
83
Rengjøring og vedlikehold skal
ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
l Sørg
for at barn ikke har mulighet
til å leke med produktet.
l Barn
under 3 år bør holdes
unna produktet, med mindre de
er under kontinuerlig oppsyn.
l Om
strømforsyningskabelen er
skadet må den erstattes av
produsenten, dennes serviceagent
eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
l Bruk kun slangesett som fulgte
med produktet for tilkobling til
vannforsyning (ikke bruk gamle
slangesett på nytt).
l Vanntrykket må være mellom
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Sørg for at et teppe ikke
sperrer for sokkelen og
ventilasjonsåpningene nederst
på produktet.
l AV-tilstanden oppnås ved å
plassere referansemerket på
programkontrollknotten i vertikal
posisjon. Enhver annen posisjon
for denne knotten setter maskinen
i PÅ-tilstand (bare for modeller
med programhjul).
l Den siste delen av et vask- og
tørketrommelprogram skjer uten
varme (nedkjølingsprogram) for
å sørge for at plaggene holder
en temperatur som ikke er
skadelig.
NO
1. GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
l Ting som skumgummi (lateksskum),
dusjhetter, vanntette tekstiler,
gummiforede artikler eller klær
og hodeputer med innlegg av
skumgummi bør ikke tørkes i
tørketrommelen.
ADVARSEL:
Stopp aldri en tørketrommel før
slutten av tørkeprogrammet, med
mindre alle plaggene fjernes
raskt og legges utover, slik at
varmen forsvinner.
l Tøymykner
l Etter
montering må produktet
være plassert slik at støpselet er
tilgjengelig.
l Produktet
må ikke installeres
bak en låsbar dør, skyvedør
eller en dør med hengsler på
motsatt side av produktet på
en slik måte at døren vask- og
tørketrommelen ikke kan åpnes
fritt.
l Den
maksimale lastekapasiteten
for tørre klær avhenger av hvilken
modell
som
brukes
(se
kontrollpanelet).
l Produktet
og lignende produkter
bør brukes som spesifisert i
instruksene på tøymykneren.
l Plagg
som er påvirket av olje
kan selvantenne, spesielt når
de eksponeres for varmekilder
som dem i en tørketrommel.
Plaggene blir varme, noe som
forårsaker en oksidasjonsreaksjon
i oljen, og oksideringen skaper
varme. Hvis varmen ikke har noe
sted å dra, kan plaggene bli
varme nok til å ta fyr. Stabling,
opphopning eller lagring av
oljepåvirkede plagg kan hindre
varmen i å komme seg vekk, og
skape en brannfare.
må ikke brukes hvis
det har blitt renset med l Hvis det er uunngåelig at
tekstiler som inneholder planteindustrielle kjemikalier.
eller matlagingsolje eller som
l Ikke tørk uvaskede plagg i
har blitt forurenset med
vask- og tørketrommelen.
hårpleieprodukter plasseres i
en tørketrommel, må de først
l Plagg som har blitt tilsølt med
vaskes i varmt vann med ekstra
stoff som matolje, aceton, alkohol,
vaskemiddel – dette reduserer,
bensin, parafin, flekkfjernere,
men eliminerer ikke, brannfaren.
terpentin, voks og voksfjerner
bør vaskes i varmt vann med en l Fjern alle artikler fra lommer,
ekstra mengde vaskemiddel før de
som
f.eks.
lightere
og
tørkes i vask- og tørketrommelen.
fyrstikker.
84
l For
informasjon om produktets l Ved feil eller problemer må
mikrokort kan du se produsentens
vaskemaskinen skrus av,
webside.
vannkranen stenges og man må
ikke tukle med produktet. Kontakt
umiddelbart kundeservicesenteret
Sikkerhetsanvisninger
og bruk kun originale reservedeler.
l Trekk alltid ut støpselet og skru
Manglende overholdelse av
av vannkranen før vedlikehold
disse instruksjonene kan sette
av vaskemaskinen.
produktsikkerheten i fare.
for at det elektriske
systemet er jordet. Ellers, søk
kvalifisert profesjonell assistanse.
NO
l Sørg
l Ikke
bruk konvertere, forgrenere
eller skjøteledninger.
ADVARSEL:
vann
kan
nå
høye temperaturer
vaskesyklusen.
veldig
under
l Pass
på at det ikke er vann i
trommelen før døren åpnes.
l Ikke
trekk i strømkabelen eller
produktet for å koble fra
maskinen.
l Utsett
ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andre
værelementer.
l Ved
flytting må ikke vaskemaskinen
løftes etter knottene eller
vaskemiddelskuffen; under transport
må aldri døren hvile på trallen.
Vi anbefaler at to mennesker
løfter vaskemaskinen.
85
Ved
symbol merkingen på
dette produktet, compliance til
alle
europeiske
sikkerhet,
helse og miljøkravene i
lovverket for dette produktet.
2. INSTALLERING
l Kutt
slangestripsene og vær
forsiktig så ikke slange eller
strømkabel skades.
1
A
B
A
B
l Skru
løs 2 eller 4 skruer (A) på
baksiden og fjern 2 eller 4
skiver (B) som vist i figur 1.
B
B
A
A
l Lukk
2 eller 4 hull med
pluggene som følger med i
dokumentkonvolutten.
l Om
vaskemaskinen
er
innebygget; etter å ha kuttet
slangestripsene skrus 3 eller 4
skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver
fjernes (B).
2
A
1
noen modeller vil 1 eller
flere skiver falle inne i
maskinen, vipp vaskemaskinen
forover for å fjerne dem. Lukk
hullene med pluggene som
finnes i konvolutten.
2
3
l På
B
ADVARSEL:
hold emballasje borte fra barn.
l Plasser
poliondaarket i bunnen
som vist i figur 2 (i henhold til
modell, overvei versjon A, B
eller C).
86
C
3
2
1
Hydrauliske koblinger
3
l Koble vannslangen til kranen (fig. 3) bare
bruker den slangen som fulgte med
apparatet
(ikke
gjenbrukv
gamle
slangesett).
l Noen modeller kan inkludere en eller flere
av følgende funksjoner:
4
l VARM&KALD (fig. 4):
vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og
kaldt vann for høyere energisparing. Koble
den grå slangen til kaldtvannskranen
og
den røde til varmtvannskranen. Maskinen
kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet
kan noen programmet starte noen få
minutter senere.
l AQUASTOP
(fig. 5): en innretning
på forsyningsslangen som stopper
vannflyten om slangen forringes; i dette
tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A"
og slangen må byttes ut. For å skru ut
mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".
NO
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE
MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke
fra den primære interne slangen "A"
vil inneslutningsmantelen "B" inneholde
nok vann til å tillate fullføring av
vaskeprogrammet. Når programmet er
fullført, kontakt kundeservicesenteret for å
bytte ut forsyningsslangen.
7
Plassering
at slangen ikke bøyes eller knuses og
plasser tappeslangen i badekaret, eller helst
i et veggavløp minst 50 cm høyt med
diameter større enn vaskemaskinslangen
(fig. 7).
87
min 4 cm
max 100 cm
l Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Niveller produktet med føttene som vist i
figur 8:
a.drei mutteren med urviseren for å løsne
skruen;
b.roter foten for å heve eller senke den til
den sitter fast mot gulvet;
c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter
fast mot bunnen av vaskemaskinen.
8
A
B
l Sett inn støpselet.
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicesenteret
strømkabelen må byttes ut..
C
om
Vaskemiddelskuff
Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger
som vist i figur 9:
l avdeling “1”: for forvaskemiddel;
l avdeling “ ”:for spesielle tilsetninger,
tøymyknere, stivelsesduft etc.;
9
1
2
ADVARSEL:
bruk
kun
flytende
produkter;
vaskemaskinen er stilt til å automatisk
dosere tilsetninger ved hver syklus
under den siste skyllingen.
10
l avdeling “2”: for vaskemiddel.
En kopp for flytende vaskemiddel er også
inkludert for noen modeller (fig. 10). Plasser
den i avdeling "2" for å bruke den. På
denne måten vil flytende vaskemiddel kun
komme i trommelen til riktig tidspunkt.
Koppen kan også brukes for blekemiddel
når programmet "Skyll" er valgt.
ADVARSEL:
noen vaskemiddel er vanskelige å
fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk
av den spesifikke beholderen som
skal plasseres i trommelen (eksempel
i figur 11).
11
88
Før du bruker tørkeprogrammet...
3. PRAKTISKE TIPS
l Spar energi og tid ved å velge høy
Innleggingstips
sentrifugehastighet
for
å
redusere
vanninnholdet i tøyet før du bruker et
tørkeprogram.
ADVARSEL: ved sortering av vask, sørg for:
Ved vask av veldig skitten hvitvask
anbefaler vi bruk av bomullsprogram
på 60°C eller over og et normalt
vaskepulver (effektivt) som inneholder
blekemidler som ved middels/høy
temperatur gir ypperligere resultater.
l Ved vask av matter, sengetepper eller
annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår
sentrifugering.
l For å vaske ull må det sørges for at
plagget er maskinvaskbar og merket med
"Ren ny ull"-symbolet med merket
"Matterer ikke" eller "Maskinvaskbar".
Nyttige forslag for brukeren
For vask mellom 40°C og 60°C må
vaskemiddelet som brukes være egnet
for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller
farget fast stoff med høy grad av
skittenhet mens flytende vaskemidler
eller "fargebeskyttende" puddere er
egnet for fargede stoffer med lett grad av
skittenhet.
En veiledning til miljøvennlig og økonomisk
bruk av ditt produkt.
Maksimere tøymengden
l Oppnå best bruk av energi, vann,
vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal
anbefalt tøymengde. Spar opp til 50%
energi ved å vaske full maskin i stedet for
2 halvfulle maskiner.
Behøver du å forvaske?
For vask ved temperaturer under 40°C
anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler
eller vaskemidler spesifikt merket som
egnet for vask ved lav temperatur.
l Kun
for svært skittent tøy! SPAR
vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og
15% energiforbruk ved å IKKE velge
forvask for lett til normalt skittent tøy.
Er det nødvendig med varmvask?
l Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede
flekker i vann før vask for å redusere
behovet for et varmt vaskeprogram. Spar
opp til 50% energi ved å bruke et
vaskeprogram på 60°C.
For vask av ull eller silke må det kun
brukes vaskemidler spesifikt beregnet for
slike stoffer.
89
NO
Følgende er en hurtigveiledning med tips
og anbefalinger om bruk av vaskemidler
ved forskjellige temperaturer. Les i alle
tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for
korrekt bruk og dosering.
-å
ha
fjernet
metallobjekter
som
hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser,
knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker
med flekkfjerner.
4. VEDLIKEHOLD OG
RENGJØRING
For å rengjøre maskinen utvendig brukes
en fuktig klut og man må unngå slipende
midler,
alkohol
og/eller
løsemidler.
Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt
stell
for
ordinær
rengjøring:
vask
skuffeavdelingene og filteret; noen tips for
hvordan man flytter maskinen eller for
langvarige perioder uten bruk er gitt under.
Rengjøring av skuff
l Vi anbefaler at du rengjør skuffen for å
unngå opphopning av vaskemiddel og
tilsetninger.
l For å gjøre dette trekker du ut skuffen og
rengjør den med rennende vann og setter
den tilbake på plass.
Forslag
for
flytting
eller
langvarig periode uten bruk
l Om vaskemaskinen skal lagres i et
uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode
må alle slanger tømmes for vann.
l Koble fra vaskemaskinen.
l Løsne slangen fra stroppen og senk den
slik at alt vannet tømmes i en beholder.
Rengjøring av filter
l Sikre avløpsslangen med stroppen når
l Vaskemaskinen
leveres
med
et
spesialfilter som kan fange store rester
som knapper eller mynter som eller
kunne tilstoppe avløpet.
l Kun tilgjengelig på enkelte modeller: trekk
ut korrugerte slangen, ta ut proppen og
drenere vannet i en beholder.
l Før filteret skrus løs anbefaler vi at du
plasserer et absorberende klut under for å
holde gulvet tørt.
l Drei filteret mot urviseren til det stopper i
vertikal stilling.
l Fjern og rengjør filteret og sett det på
plass igjen ved å dreie det med urviseren.
l Gjenta de foregående trinnene i motsatt
rekkefølge for å sette sammen alle delene
igjen.
90
dette er fullført.
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG
PROGRAMMER
Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk
vannivået til type og mengde vask. Dette
systemet gir en nedgang i energiforbruk og
en merkbar reduksjon i vasketider.
Programvalg
A
l Skru på vaskemaskinen og velg det
ønskede programmet.
l Juster vasketemperaturen om nødvendig
P
og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".
O
F
D
C
B
G
H
I
L
M
N E
A Programvelger med posisjon
OFF (AV)
l Trykk knappen START/PAUSE for å
begynne vasking.
B START/PAUSE-knapp
l Meldingen "end" vil vises på displayet
C SENTRIFUGERING-knapp
eller tilhørende led vil skrus på når
programmet er fullført.
D TEMPERATURVALG-knapp
Vent til dørens låsesymbollys slukkes:
omtrent
2
minutter
etter
at
programmet fullføres.
E STARTTIDSFORVALG-knapp
F SMUSSNIVÅ-knapp
G FORVASK-knapp
l Skru av vaskemaskinen.
H HYGIENE PLUSS-knapp
For enhver type vask, se programtabellen
og følg driftssekvensen som angitt.
I
EKSTRA SKYLLING-knapp
L TØRKEVALG-knapp
Tekniske data
M MINNE-knapp
Vanntrykk:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
N NATT & DAG-knapp
O Digitalt display
Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.
P DØRSIKKERHET-indikatorlys
Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen
ampere / Strømspenningen:
se tabell.
E+N TASTESPERRE
91
NO
TØRKING
Hvis du vil at tørkesyklusen skal
starte automatisk etter vask, velg
programmet som er ønsket med
TØRKEVALG-knappen.
Ellers er det mulig å gjøre ferdig
vasken,
og
deretter
bestemme
tørkeprogram og tøymengde.
Programvelgeren må settes tilbake til
posisjonen OFF på slutten av hver
syklus eller når du starter en
påfølgende vaskesyklus før neste
program velges og startes.
ADVARSEL:
Ikke ta på skjermen mens du setter
inn
kontakten,
for
maskinene
kalibrerer systemene i løpet av de
første sekundene: Berøring av
skjermen kan føre til at maskinen
ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må
du trekke ut kontakte og gjenta
operasjonen.
START/PAUSE-knapp
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
Åpne døren
l Trykk for å starte valgt syklus.
Når START/PAUSE-knappen har blitt
trykket inn kan det ta noen sekunder
før produktet begynner å virke.
En spesiell sikkerhetsenhet hindrer
døren fra å åpnes direkte etter
syklusen er ferdig.
Vent i 2 minutter etter vaskesyklusen
er ferdig og lyset for «dørsikkerhet»
har slukket før du åpner døren.
Programvelger
OFF (AV)
med
LEGG TIL ELLER FJERN ELEMENTER
ETTER AT PROGRAMMENE HAR STARTET
(PAUSE)
l Trykk og hold inne START/PAUSE-knappen
posisjon
i ca. 2 sekunder (en indikatorlampe og
indikatoren for gjenværende programtid vil
begynne å blinke. Dette betyr at maskinen har
blitt satt på pause).
Når programvelgeren er vridd lyser
displayet for å vise innstillingene for det
valgte programmet.
For å spare energi reduseres kontrasten
på displayet etter slutten av en syklus
eller en inaktiv periode.
l Vent i 2 minutter til sikkerhetsenheten
låser opp døren.
l Etter at du har lagt i eller tatt ut tøy, lukk
døren og trykk på START/PAUSEknappen (programmet vil fortsette fra der
du trykket pause).
N.B.: For å skru av maskinen flytter
du programvelgeren til posisjonen
OFF (AV).
AVBRYTE ET PROGRAM
l For å avbryte et program flytter du
programvelgeren til posisjonen OFF (AV).
l Trykk på knappen START/PAUSE for å
starte valgt syklus.
l Med en gang et program er valgt blir
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
l Skru av vaskemaskinen ved å vende
velgeren til OFF (AV).
92
Knappen for alternativer bør velges
før
du
trykker
på
knappen
START/PAUSE.
Hvis et alternativ velges som ikke er
kompatibelt
med
det
valgte
programmet, blinker først lyset og
slukker etterpå.
l For å vente med en start bruker du
SENTRIFUGERING-knapp
følgende prosedyre:
l Ved å trykke på denne knappen er det
- Sett på ønsket program.
mulig å redusere makshastigheten, og om
du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes.
l For å aktivere sentrifugeringen igjen
trykker du på knappen til du kommer til
den sentrifugeringshastigheten du vil ha.
For å unngå skade på tekstilene er det
ikke mulig å øke hastigheten til over
det som er automatisk passende for
det valgte programmet.
- Bekreft ved å trykke på knappen
START/PAUSE (lyset på displayet
begynner å blinke). Nedtelling begynner
og når den er ferdig starter programmet
automatisk.
l Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet
uten å sette maskinen på pause.
Maskinen kommer med et spesielt
elektronisk
utstyr
som
hindrer
sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden
blir ubalansert.
Dette reduserer støyet og vibrasjonen
i maskinen og forlenger levetiden på
den.
l Det er mulig å avbryte starttidsforvalget
ved
å
dreie
OFF (AV).
programvelgeren
til
Hvis det oppstår et problem med
strømmen mens maskinen er i bruk,
lagrer et spesielt minne det valgte
programmet, og når strømmen kommer
på igjen fortsetter den der det avsluttet.
TEMPERATURVALG-knapp
SMUSSNIVÅ-knapp
l Med denne knappen kan du endre
temperaturen på vaskesyklusene.
kaldvask.
l Med denne knappen kan du velge mellom
3 nivåer av vaskeintensitet, , avhengig av
hvor skitne tekstilene er (kan bare brukes
på noen programmer, som vist i
programtabellen).
l Det er ikke mulig å heve temperaturen
over det maksimalt tillatte for hvert
program. Dette er for at tekstilene ikke
skal ødelegges.
l Når
programmet
har
blitt
valgt
vil
indikatorlyset
automatisk
vise
smussnivået som er stilt inn for dette
programmet.
STARTTIDSFORVALG-knapp
l Denne knappen lar deg forhåndsprogrammere
l Hvis du velger et annet smussnivå, vil
en vaskesyklus til å vente med at en syklus
starter i opptil 24 timer.
den tilhørende indikatorlampen lyse.
93
NO
- Trykk på knappen én gang for å
aktivere den (h00 vises på displayet)
og trykk den igjen for å stille inn 1
time starttid (h01 vises på displayet).
Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time
for hver gang knappen trykkes, helt til
h24 vises på displayet. Etter dette
begynner det fra null igjen.
sentrifugering avbrutt.
l For å avbryte valget før starten av
FORVASK-knapp
tørkeprogrammet, trykk på knappen
gjentatte ganger inntil indikatorene
slukker, eller sett programvelgeren tilbake
i AV-posisjon.
l Med dette valget kan du bruke en
forvask, og dette er spesielt nyttig for
svært skittent tøy (kan bare brukes på
noen
programmer,
som
vist
i
programtabellen).
l For å avbryte syklusen under tørkefasen,
hold knappen inne i omtrent 3 sekunder,
helt til kjøleindikatoren tennes.
l Vi råder deg til å bruke kun 20% av de
mengdene
som
er
vaskemiddelpakken.
anbefalt
på
l Med tanke på den høye temperaturen
inne i trommelen, anbefaler vi at du lar
den gjennomføre nedkjølingsperioden før
du setter programvelgeren til AV-posisjon
og tar ut plaggene.
HYGIENE PLUSS-knapp
Med dette alternativet er det mulig å
rengjøre klærne med tanke på ekstra
hygiene.
Vaskeprogrammet
når
en
temperatur på 60°C.
EKSTRA SKYLLING-knapp
l Med denne knappen kan du legge til flere
skyllinger på slutten av vaskesyklusen.
Det maksimale antallet ekstraskyllinger er
knyttet til det valgte programmet.
l Denne funksjonen er lagt til for folk med
MINNE-knapp
Denne funksjonen gjør at du kan lagre
innstillingene til de to egentilpassede
programmene
som
du
liker
best,
inkludert temperatur, sentrifugehastighet og
tilsmussingsnivå, sånn at du kan kalle dem
opp raskt.
Hvordan legge et program i minnet for
første gang:
spesielt sart og følsom hud, der selv en
liten rest av vaskemiddel kan skape
irritasjoner eller allergi.
1)
Velg programmet og tilvalgene som
du ønsker.
l Det rådes at man også bruker denne
2)
Trykk på MINNE-knappen, og velg
enten M1 eller M2. Du bør velge M1
hvis dette er det første programmet
du har lagret.
3)
Hold fingeren din på MINNE-knappen
i omtrent 3 sekunder for å lagre
kombinasjonen din på den valgte
posisjonen.
funksjonen til barneklær og når man
vasker svært skitne tekstiler, ettersom det
da brukes mye vaskemiddel, eller når
man vasker frottétekstiler, ettersom
fibrene i disse har en tendens til å holde
på vaskemiddelet.
TØRKEVALG-knapp
l Med programvelgeren i en annen stilling
enn AV, trykk på knappen for å velge det
ønskede tørkeprogrammet: en indikator
tennes for å vise tørkeresultatet hver
gang du trykker på knappen.
94
Lagre et nytt program når M1 og M2
allerede har lagrede programmer:
1)
Velg programmet og tilvalgene som
du ønsker.
Trykk på MINNE-knappen i omtrent 3
sekunder for å lagre kombinasjonen
din i posisjon M1. Programmet som
allerede er i posisjon M1 vil flytte seg
til posisjon M2.
TASTESPERRE
l Ved å trykke knappene NATT & DAG og
STARTTIDSFORVALG i omtrent 3
sekunder, vil maskinen la deg låse
knappene. På denne måten kan du
hindre
uønskede
endringer,
eller
endringer ved uhell hvis en av knappene
trykkes under en syklus.
Starte et program som allerede ligger i
minnet
l Trykk kort på MINNE-knappen (én gang
for M1, to ganger for M2) og trykk på
START/PAUSE-knappen.
l Tastesperren kan låses opp igjen ved å
trykke på de to knappene samtidig igjen,
eller ved å vri programvelgeren til AV.
l Når du kaller opp et lagret program, kan
du fortsatt endre innstillingene og
tilvalgene ved å trykke på de tilhørende
knappene. I slike tilfeller vil ikke valgene
du legger til, lagres.
Digitalt display
Displayets indikatorsystem lar deg konstant
bli informert om statusen på maskinen.
Hvis du valgte et program fra minnet
ved et uhell, er det bare å vri
programvelgeren for å velge et annet.
1 15
6 10
16 12
5
3
2
NATT & DAG-knapp
7
l Dette
alternativet
reduserer
mellomsentrifugehastigheten til 400 rpm
der det er aktuelt- Vannstanden øker
under skylling, og tøyet holdes nedsenket
i vann etter siste skylling for å spre
fibrene jevnt.
13 14
7
8
7
9 11
7
4
1) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS
l Symbolet viser døren som lukkes
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
l Under fasen der vannet holdes i karet vil
den tilhørende indikatorlampen blinke og
vise at maskinen står stille.
l Når START/PAUSE trykkes på maskinen
med døren lukket, blinker indikatoren
øyeblikkelig og lyser etter en stund.
l Opphev valget for å avslutte syklusen
med en sentrifugering
reduseres eller avbrytes
knapp) og en tømmefase.
7
(som kan
med riktig
Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil
lampenfortsette med å blinke i rundt
7 sekunder, og etter dette vil
startkommandoen automatisk slettes.
I dette tilfellet må du lukke døren
skikkelig og trykke på START/PAUSEknappen.
l Takket være elektronisk styring tømmes
vannet i de mellomliggende fasene
lydløst, noe som gjør dette alternativet
svært egnet for vasking om natten.
95
NO
2)
l En spesiell sikkerhetsenhet hindrer døren
fra å åpnes direkte etter syklusen
er ferdig. Vent i 2 minutter etter
vaskesyklusen er ferdig og lyset for
«dørsikkerhet» har slukket før du åpner
døren. På slutten av syklusen vrir du
programvelgeren til OFF (AV).
l Hvis du velger et annet smussnivå, vil
den tilhørende indikatorlampen lyse.
6) EKSTRA SKYLLINGER
Indikatorlampene viser de ekstra skyllingene
som er valgt med den tilhørende knappen.
2) SENTRIFUGEHASTIGHET
7) ALTERNATIVER
Dette viser sentrifugehastigheten for det
valgte programmet. Denne kan endres eller
droppes ved å bruke den tilhørende
knappen.
Indikatorlampene viser det alternativet som
kan velges med de tilhørende knappene.
l I modellene med Wi-Fi-alternativet, viser
sentrifugering avbrutt.
ikonet at Wi-Fi-systemet fungerer.
3) VASKETEMPERATUR
l For all annen informasjon om Wi-Fi-
Dette viser vasketemperaturen for det
valgte programmet. Denne kan endres (der
det er tillatt) med den tilhørende knappen.
kaldvask.
l Når et program er valgt viser displayet
automatisk varigheten på syklusen, som
kan variere, avhengig av hvilket alternativ
som er valgt.
l Når programmet har startet blir du stadig
gjenværende
systemet finner du en spesifikk veiledning
inne i maskinen.
9) UTSATT START
Dette blinker når forsinket start har blitt
innstilt.
4) SYKLUSVARIGHET
informert om
programmet.
8) Wi-Fi (enkelte modeller)
til
på
l Produktet
beregner tiden til slutten
av valgt program basert på en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer maskinen tiden til størrelsen og
sammensetningen av tøymengden.
l Hvis du har valgt automatisk vask/tørk, vil
tørketiden som gjenstår til slutten av
programmet vises i displayet når
vaskefasen er over.
10) Kg Check (funksjonen er bare aktiv
på programmene Bomull og Syntetisk)
l For programmene der "Kg Check"
funksjonen er aktivert, vil produktet i løpet
av de første minuttene beregne den
virkelige tøymengden, og oppdatere
nivåene på displayet i sanntid.
Hvert nivå som vises på displayet er 20%
av maksimum tøymengde.
Når et program er valgt viser displayet
automatisk maksimal foreslått kapasitet.
l Gjennom
hver vaskefase gjør "Kg
Check" det mulig å se informasjon om
tøyet i trommelen, og i de første
minuttene av vasken:
- justeres mengden av vann som er
nødvendig;
5) SMUSSNIVÅ
l Når
programmet har blitt valgt vil
indikatorlyset
automatisk
vise
smussnivået som er stilt inn for dette
programmet.
96
- bestemmes lengden på vaskesyklusen;
- reguleres skylling i henhold til typen
stoff man har valgt at skal vaskes;
- justeres rytmen av trommelrotasjonen
for typen stoff som blir vasket;
Automatiske tørkeprogrammer
Ekstra tørt program (anbefalt for
håndklær, badekåper og uhåndterlige
tøymengder).
- oppdages skumnivået, slik at mengden
av vann i skyllingen om nødvendig kan
økes;
Stryketørt program
strykeklare plagg).
- justeres sentrifugehastigheten i henhold
til lasten, og dermed unngås eventuell
ubalanse.
(resulterer
i
Skaptørt program (for artikler som
skal legges bort uten stryking).
l Ved å velge et av disse automatiske
Indikatorlampen viser at minnefunksjonen
fungerer.
l Etter at du har trykket START/PAUSE-
12) TASTESPERRE
knappen, vil displayet vise tørketiden som
står igjen.
Indikatorlampen viser at tastene er sperret.
Produktet beregner tiden til slutten av
valgt
program
basert
på
en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer maskinen tiden til størrelsen
og sammensetningen av tøymengden.
13) KRAN STENGT
Indikerer at produktet ikke kan ta inn vann.
Det foreslås at du slår av produktet, sjekker
at kranen er åpen og at vanntrykket ikke er
unormalt lavt.
Tidsinnstilte tørkeprogrammer
14) FILTER BLOKKERT
De kan brukes til å velge
tidsbestemte tørkeprogrammer.
Indikerer at produktet ikke kan pumpe ut
vann. Det foreslås at du slår av produktet,
sjekker at filteret ikke er tilstoppet eller at
dreneringsslangen ikke har knekk eller er i
klem.
Avkjølingsfase
15) LAMPE FOR STANDARD
BOMULLSPROGRAMMER (se
programtabellen)
Nyttige tips
Slås på i den siste delen av
avkjølingsperioden, de siste 10/20
minuttene av hver tørkefase.
l Det 30-minutter lange tørkeprogrammet
anbefales for små tøymengder (mindre
enn 1 kg) eller tøy som bare er litt fuktig.
Lampen tennes når du velger det mest
effektive programmet, med tanke på vannog energiforbruk, til å vaske bomullsplagg
med normal grad av tilsmussing.
l Vask-
16) INDIKATORER FOR TØRKEPROGRAM
l For å kunne bruke produktet riktig anbefales
og tørketrommelen avslutter
syklusen automatisk når den når det
valgte tørkenivået.
det at man ikke avbryter tørkefasen med
mindre det er helt nødvendig.
Indikatorene viser typen tørkeprogram.
97
NO
programmene
vil
vaskog
tørketrommelen beregne tiden som
trengs til tørking og gjenværende
fuktighet som er nødvendig, i henhold til
tøymengden og tørketypen som er valgt.
11) MINNE
Programtabell
1
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Anbefalt
Maks.
VASKEMIDDEL
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Intensiv 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Hygiene 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Hurtig 30 Min
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Hurtig 14 Min
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Tømming +
Sentrifugering
2)
-
-
-
-
-
-
-
Skyllinger
2)
-
-
-
-
-
-
-
Bomull**
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Blandet
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Finvask
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Ull/Håndvask
2
2
2
2
2
30°
30°
Blandet
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
8
8
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
(tørking)
Bomull
(tørking)
Tørk etter Vask
59 Min
98
Les disse notatene nøye:
* Den maksimale lastekapasiteten for tørre
klær avhenger av hvilken modell som
brukes (se kontrollpanelet).
INFORMASJON TIL TESTLABORATORIER
(Ref. EN 50229-standarder)
Vask
( )
Bruk programmet ** med maksimal
tilsmussingsgrad, maksimal sentrifugehastighet
og en temperatur på 60°C. Programmet er
også anbefalt for tester med lavere
temperaturer.
(Bare for modeller med beholder
for flytende vaskemiddel)
Når kun et begrenset antall plagg
har flekker som krever behandling
med flytende blekemiddel, kan
forhåndsfjerning av flekker utføres
i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen
for flytende blekemiddel som er
satt inn i delen markert med «2» i
skuffen for vaskemiddel, og still inn
spesialprogrammet SKYLLING.
Når denne fasen avsluttes vrir du
programvelgeren til posisjonen
OFF (AV), legg til resten av tøyet
og fortsett med normal vask på
det programmet som passer best.
Tørking
Første tørking med A kg (tøymengden
består av: putevar og håndklær) velger
programmet for tørking av bomull (
skaptørt (
).
)
Andre tørking med B kg (tøymengden
består av: laken og håndklær) velger
programmet for tørking av bomull (
skaptørt (
).
)
A (kg)
B (kg)
Første
tørking
Andre
tørking
6
4
2
8
5
3
Vaskekap
asitet (kg)
9
6
3
10
8
2
11
8
3
Bare med FORVASK alternativet
utvalgte (programmer med FORVASK
alternativet tilgjengelig).
99
1)
For programmene som vises
kan du justere varigheten og
intensiteten til vasken ved å
bruker SMUSSNIVÅ-knappen.
2)
Programmer for automatisk tørking.
NO
Sentrifugehastigheten kan også reduseres
for å passe alle retningslinjer som
er anbefalt på tøylappen, eller for
veldig delikate stoffer kan du avbryte
sentrifugeringen fullstendig. Dette alternativet
kan
aktiveres
med
knappen
for
sentrifugehastighet. Denne funksjon kan
aktivert med knappen SENTRIFUGERING.
Dersom merkelapp ikke gir noen spesifikk
informasjon er det mulig å bruke
maksimalhastigheten som følger med
programmet.
Overdosering av vaskemiddel kan føre til
overflødig skumming.
Dersom produktet oppdager overflødig
skum kan det utelate sentrifugeringsfasen
eller forlenge varigheten på programmet og
øke vannforbruket.
Programvalg
For å rengjøre ulike typer tøy og ulike
nivåer med skitt, har vaskemaskinen
spesifikke programmer for å oppfylle alle
vaskebehov (se tabell).
Mix Power System +
Vaskemaskinen er utstyrt med en innovativ
forhåndsblanding av oppvaskmiddel og
vann. En vannstråle under høyt trykk
sprøyter blandingen direkte inn i tøylasten.
I den innledende fasen av vaskesyklusen
gjør høyttrykksprayen det lettere for
vaskemiddelløsningen å trenge inn i fibrene.
Dette fjerner smuss på en grundig måte og
sikrer best mulig vaskeytelse.
Systemet bruker også "Mix Power
System +". Under skylling fjernes rester av
vaskemiddel fullstendig på grunn av de
kraftige vannstrålene som skyller tøyet.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Den innovative "Mix Power System +"teknologien gjør det mulig å vaske tekstiler
som
bomull,
syntetiske
stoffer
og
blandingsstoffer ved 20°C med en ytelse
som kan sammenlignes med en vask på
40°C.
Forbruket på dette programmet er omtrent
50% av en konvensjonell bomullsvask på
40°C.
Vi anbefaler en vaskelast på 2/3 av
maskinens maksimale kapasitet.
Dette programmet gjelder vaskesystemet
"Mix & Wash", som lar deg vaske ulike
stoffer og farger sammen.
ADVARSEL:
Nylig fargede plagg
separat i første vask.
bør
vaskes
Bland aldri tekstiler som IKKE ER
FARGEEKTE.
Intensiv 40°
Dette programmet er egnet for bomullsplagg.
Det gir flotte rengjøringsresultater ved 40°C
og er skånsomt mot stoffet og fargene.
Hygiene 60°
Dette
programmet
er
egnet
for
bomullsplagg og er spesielt utviklet for å
fjerne vanskelige flekker allerede ved 60°C,
takket være "Mix Power System +"teknologien.
Perfect Rapid 59 Min
Dette spesialdesignede vaskeprogrammet
opprettholder den høye vaskekvaliteten,
samtidig som vasketiden reduseres.
Programmet er laget for en redusert last (se
programtabellen).
Hurtig 30 Min
Et komplett vaskeprogram (vask, skyll
og sentrifugering). Dette programmet er
spesielt egnet til bomull med noe smuss og
blandede tekstiler. Med dette programmet
anbefales det å bruke bare 20% av
vaskemiddelet som vanligvis brukes for å
unngå unødvendig avfall.
Hurtig 14 Min
Et komplett vaskeprogram (vask, skyll og
sentrifugering). Dette programmet er egnet
til bomull med noe smuss og blandede
tekstiler. Med dette programmet anbefales
det å bruke bare 20% av vaskemiddelet
som vanligvis brukes for å unngå
unødvendig avfall.
Tømming + Sentrifugering
Dette programmet fullfører tømming og gjør
en runde med maksimal sentrifugering. Det
er mulig å slette eller redusere sentrifugering
med knappen SENTRIFUGERING.
Skyllinger
Dette programmet utfører 3 skyllinger
med en mellomsentrifugering (som kan
reduseres eller fjernes ved å bruke riktig
knapp). Det brukes for å skylle alle typer
tøy, for eksempel etter en håndvask.
100
Trommelen
endrer
retning
under
tørkesyklusen for å hindre plaggene fra å
vikle seg inn i hverandre, og for å sikre jevn
tørking. De siste 10/20 minuttene av
tørkesyklusen brukes det kald luft for å
minimere krølldannelse.
Blandet
Vaskingen og skyllingen er optimert i
rotasjonsrytmer til trommelen og nivået på
vannet. Mild sentrifugering sørger for
redusert mengde krøller i tøyet.
Blandet
Tørkeprogram med lav temperatur er
anbefalt for syntetiske klær og blandede
tekstiler (se alltid vaskemerkingen).
Finvask
Programmet veksler mellom å fungere og ta
pauser og passer godt for vasking av
finvask. Vaskingen og skyllingene utføres
med et høyt vannivå for å sørge for best
mulig ytelse.
Bomull
Tørkeprogram med høy temperatur er
anbefalt for plagg av bomull og lin (se alltid
vaskemerkingen).
Ull/Håndvask
Programmet utfører en vaskesyklus rettet
mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller
tøy som må vaskes for hånd.
TØRKING
ADVARSEL:
dispensere som brukes fjernes for
konsentrerte vaskemidler i pulver og
væskeform må fjernes fra trommelen før
tørketrommelens programmer settes i gang.
Tørk etter Vask 59 Min
Når du bare har noen få artikler til vask og
tørk på kort tid, så er denne 59-minutters
syklusen den ideelle tidsbespareren!
Passende for en lett tøymengde på 1,5 kg
(f.eks. 4 skjorter) eller lett tilskitnede
tekstiler. Denne syklusen vasker, skyller,
sentrifugerer og tørker plaggene dine på
under en time.
Vi anbefaler at du reduserer doseringen av
vaskemiddel ved bruk av dette programmet,
for å unngå sløsing.
101
NO
Bomull
Dette programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det gjelder
kombinasjon av energi- og vannforbruk for
vask av bomullstøy.
7. TØRKESYKLUS
l Bare sentrifugert vask kan tørkes.
l Indikasjonene som gis er generelle, og
l Vask- og tørketrommelen kan utføre
derfor kreves det litt øvelse for å få de
beste tørkeresultatene.
følgende typer tørking:
- Lav-temperaturs tørkeprogram anbefales
for blandede tekstiler (syntet/bomull)
syntetiske tekstiler (
symbolet på
programvelgeren).
l Vi anbefaler å stille inn en kortere tørketid
en indikert ved første gangs bruk, for å
finne ut hvilket tørkenivå som er
nødvendig.
- Høy-temperaturs tørkeprogram anbefales
for bomull, frottéhåndklær, lin, hemp,
etc ... (
symbolet på programvelgeren).
l Vi anbefaler å ikke tørke tekstiler som
frynser lett, så som dype tepper eller
lignende plagg, slik at man unngår
tilstopping av luftkanaler.
Under tørkefasen vil trommelen
akselerere til en høyere hastighet,
for å distribuere tøymengden og
optimalisere tørkingen.
l Vi anbefaler at du sorterer vasken med
følgende metoder:
- Etter behandlingssymboler for tørking,
som vises på merkingen til plaggene
Den riktige måten å tørke på
Passende for tørketromling.
Tørketromling ved høy temperatur.
Døren til produktet har et beskyttende
skjold som skal hindre kontakt med
glassdøren, som kan bli meget varm
under tørkesyklusen.
Det skal ikke være nødvendig å fjerne
skjoldet fra produktet under normal
bruk.
Tørketromling kun ved lav temperatur.
MÅ IKKE tørkes i tørketrommel.
Hvis tekstilene ikke har merking, bør
det antas at de ikke passer for
tørketromling.
- Etter størrelse og tykkelse
Når tøymengden er større enn
tørkekapasiteten,
må
plaggene
separeres
etter
tykkelse
(f.eks.
håndklær fra tynt undertøy).
- Etter tekstiltype
Bomull / lin: håndklær, bomullsgensere,
duker og sengetøy.
Syntetiske tekstiler: bluser, skjorter,
overaller etc. laget av polyester eller
polyamid, så vel som blandinger av
bomull og syntetiske materialer.
l Åpne døren.
l Fyll med vask uten å overstige maksimal
last for tørketrommelen, som angitt i
programtabellen. Dersom du har større
artikler (f.eks. laken) eller sterkt
absorberende artikler (f.eks. håndklær
eller jeans) er det en god ide å redusere
mengden.
l Lukk døren.
l Drei
102
programvelgeren
til
det
tørkeprogrammet som best passer tøyet
ditt.
l Velg tørkegraden som du ønsker med ett
l Vent omtrent 2 minutter fra programmet
av 3 automatiske programmer:
er
ferdig
og
DØRSIKKERHETindikatorlampen er slukket før du åpner
døren.
Ekstra tørt program (anbefalt for
håndklær, badekåper og uhåndterlige
tøymengder).
l Slå
Stryketørt program
strykeklare plagg).
l Åpne døren og ta ut tøyet;
(resulterer
i
Skaptørt program (for artikler som
skal legges bort uten stryking).
av produktet ved å sette
programvelgeren tilbake i AV-stilling.
l Skru av kranen.
AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET
l Hvis du ønsker å velge en tidsinnstilt
l For å avbryte tørkeprogrammet, trykk og
hold inne TØRKEVALG-knappen
omtrent 3 sekunder.
l Pass på at inntaksventilen for vann er
åpen.
l Pass på at vanndreneringen er riktig stilt
inn.
ADVARSEL:
ullplagg eller plagg med spesielt fór
(f.eks. lappetepper, anorakker, etc.) og
meget ømfintlige tekstiler skal ikke
tørketromles. Hvis plaggene skal være
drypptørre, må færre plagg lastes inn
for å unngå krøll.
l Trykk på START/PAUSE-knappen.
l Tørkefasen
vis
starte
med
programvelgeren stilt til det valgte
programmet inntil tørkingen er ferdig.
l Indikatoren for tørkeprogrammet vil være
på inntil avkjølingsfasen starter, da den
tilhørende indikatoren tennes.
l Når programmet er ferdig vil "End"
(Slutt) vises i displayet. Etter 5 minutter
vil produktet gå i hvilemodus (på visse
modeller vil displayet vise to linjer).
103
ADVARSEL:
Etter at tørkeprogrammet er avbrutt,
vil avkjølingsfasen begynne, og du må
vente omtrent 10/20 minutter før du
åpner døren.
i
NO
tørking, må du trykke på TØRKEVALGknappen
inntil
den
ønskede
tidsindikatoren tennes.
l Tørketiden som gjenstår til slutten av
8. AUTOMATISK VASKE-/
TØRKESYKLUS
programmet vises
vaskefasen er over.
l Indikatoren for tørkeprogrammet vil være
på inntil avkjølingsfasen starter, da den
tilhørende indikatoren tennes.
l Når programmet er ferdig vil "End"
(Slutt) vises i displayet. Etter 5 minutter
vil produktet gå i hvilemodus (på visse
modeller vil displayet vise to linjer).
l Se listen over vaskeprogrammer etter
tekstiler som skal vaskes (f.eks. meget
skitten bomull) og vri programvelgeren til
det ønskede programmet.
l Vent omtrent 2 minutter fra programmet
er
ferdig
og
DØRSIKKERHETindikatorlampen er slukket før du åpner
døren.
l Juster temperaturen om nødvendig.
tilvalgsknappene
(hvis
l Sjekk
at kranen er på og at
dreneringsslangen er posisjonert riktig.
- Tørking
l Velg tørkegraden som du ønsker med ett
av 3 automatiske programmer:
Ekstra tørt program (anbefalt for
håndklær, badekåper og uhåndterlige
tøymengder).
Stryketørt program
strykeklare plagg).
(resulterer
når
ferdig hele tørkeprogrammet.
- Vask
l Åpne skuffen, velg vaskemiddel, og legg i
korrekt mengde.
på
nødvendig).
displayet
l Vask- og tørketrommelen vil så gjøre
Du kan ikke overstige maksimal
tørkbar tøymengde som indikert i
programtabellen. Hvis du gjør det, vil
ikke tøyet tørkes slik det skal.
l Trykk
i
l Slå
av produktet ved å sette
programvelgeren tilbake i AV-stilling.
l Åpne døren og ta ut tøyet;
l Skru av kranen.
AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET
l For å avbryte tørkeprogrammet, trykk og
hold inne TØRKEVALG-knappen
omtrent 3 sekunder.
i
Skaptørt program (for artikler som
skal legges bort uten stryking).
l Hvis du ønsker å velge en tidsinnstilt
tørking, må du trykke på TØRKEVALGknappen
inntil
den
ønskede
tidsindikatoren tennes.
l Trykk på START/PAUSE-knappen.
l Programmet
gjennomføres
med
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
104
ADVARSEL:
Etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil
avkjølingsfasen begynne, og du må
vente omtrent 10/20 minutter før du
åpner døren.
i
9. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
Problem
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen
virker ikke/starter ikke
Sørg for at den er korrekt koblet til.
Sørg for at strømmen er på.
Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at
maskinen er korrekt startet.
Pass på at sikringen ikke har gått og at vegguttaket virker, test med et
annet apparat, som for eksempel en lampe.
Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
Sørg for at vannkranen er åpen.
Sørg for at timeren er korrekt innstilt.
Vaskemaskinen
fylles ikke med vann
Vaskemaskinen
tømmer ikke ut vann
Vann har lekket på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
sentrifugerer ikke
Sterke vibrasjoner
høres under
sentrifugering
Om en spesifikk
ERROR (FEIL) lyser
eller blinker
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd.
Sørg for at det ikke er noen fremmedlegemer i filteret.
Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og
forsyningsslangen; i dette tilfellet må slangen byttes ut og man må
stramme til slangen og kranen.
Dette kan være på grunn av at vannent ikke er helt tømt ut; vent noen
få minutter.
Noen modeller har en "ikke sentrifuger"-funksjon; pass på at den ikke
er på.
En overdreven mengde vaskemiddel kan forhindre sentrifugering;
reduser mengden ved neste vask.
Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig
føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
Pass på at transportbrakettene er fjernet.
Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt.
Om feil nr. 0, 1, 5, 7 eller 8 lyser eller blinker må kundeservicesenteret
kontaktes.
Om feil nr. 2 lyser eller blinker tar ikke maskinen inn vann. Sørg for at
vannkranen er åpen.
Om feil nr. 3 lyser eller blinker tømmes ikke maskinen korrekt. Sørg
for at avløpet er fritt og at tappeslangen ikke er bøyd.
Om feil nr. 4 lyser eller blinker er maskinen for full. Lukk vannkranen
og kontakt kundeservicesenteret.
Om feil nr. 9 lyser eller blinker, skru av vaskemaskinen og vent i 10 –
15 sekunder og start programmet på nytt.
105
NO
Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere
hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige
problemene.
Bruken av økologiske vaskemidler uten
fosfater kan forårsake følgende effekter:
- mer grumsete skyllevann: Denne
effekten er knyttet til de suspenderte
zeolittene som ikke har noen negativ
effekt på skylleeffektiviteten.
Candy anbefaler at du alltid bruker originale
reservedeler som er tilgjengelig fra vårt
kundeservicesenter.
Garanti
Produktet er garantert under vilkårene og
betingelsene som er angitt på sertifikatet
som følger med produktet. Garantisertifikatet
må fylles ut og tas vare på slik at det kan
vises til autorisert Candy servicesenter
ved behov.
- hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter
vask: dette er normalt, pulveret er ikke
absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets
farge.
- skum i vannet ved siste skylling: dette
indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- mye skum: Dette er ofte på grunn av de
anioniske tensidene som finnes i
vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne
fra vasken.
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for
å eliminere disse effektene; det vil ikke
hjelpe i det hele tatt.
Produsenten avviser ethvert ansvar for
eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger
med dette produktet. I tillegg forbeholdes
også retten til å gjøre endringer ansett
som nyttige på sine produkter uten å
endre deres essensielle egenskaper.
106
You can register your product at
www.registercandy.com to gain faster
access to supplementary services solely
reserved to our most loyal customers.
Carefully read this manual for correct and
safe appliance use and for helpful tips on
efficient maintenance.
Only use the
after carefully reading
We recommend you
manual on hand and in
any future owners.
Environmental conditions
This appliance is marked according to
the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials. Individuals can
play an important role in ensuring that WEEE
does not become an environmental issue; it is
essential to follow some basic rules:
washing machine
these instructions.
always keep this
good conditions for
l WEEE should not be treated as household
Please check that the appliance is
delivered with this instruction manual,
warranty certificate, service centre address
and energy efficiency label. Also check that
plugs, curve for drain hose and liquid
detergent or bleach tray (only on some
models) are included. We recommend you
keep all these components.
In many countries, when you buy a new
appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a
one-to-one basis, as long as the equipment is of
equivalent type and has the same functions as
the supplied equipment.
Each product is identified by a unique 16character code, also called the “serial
number”, printed on the sticker affixed to
the appliance (porthole area) or in the
document envelope found inside the
product. This code is a sort of specific
product ID card that you will need to
register it and should you need to contact
the Candy Customer Service Centre.
1. GENERAL SAFETY RULES
waste;
l WEEE should be handed over to the relevant
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
Contents
2. INSTALLATION
3. PRACTICAL TIPS
4. MAINTENANCE AND CLEANING
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND PROGRAMS
7. DRYING CYCLE
8. AUTOMATIC WASHING/DRYING CYCLE
9. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND
WARRANTY
107
EN
Thank-you for choosing a Candy washing
machine. We are confident it will loyally
assist you in safely washing your clothes,
even delicates, day after day.
in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
1. GENERAL SAFETY
RULES
l This
appliances is intended to
be used in household and
similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
A different use of this appliance
from household environment
or from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications. If
the appliance is used in a manner
inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may
void the manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
l Children
should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.
l Children
of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.
l If
the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
l Only
use
the
hose-sets
supplied with the appliance for
the water supply connection
(do not reuse old hose-sets).
l Water
pressure must be between
0,05 MPa and 0,8 MPa.
l Make
sure that a carpet do not
obstruct the base of the machine
and ventilation openings.
appliance can be used by l The OFF condition is reached
by placing the reference mark on
children aged from 8 years and
the programmes control/knob in
above and persons with reduced
the vertical position. Any other
physical, sensory or mental
different position of such control
capabilities or lack of experience
sets the machine in ON condition
and knowledge if they have been
(only for models with programmes
given supervision or instruction
knob).
concerning use of the appliance
l This
108
final part of a washer dryer l Items that have been soiled with
cycle occurs without heat (cool
substances such as cooking oil,
down cycle) to ensure that the
acetone, alcohol, petrol, kerosene,
items are left at a temperature
spot removers, turpentine, waxes
that ensures that the items will
and wax removers should be
not be damaged.
washed in hot water with an extra
amount of detergent before being
dried in the washer dryer.
WARNING:
never stop a washer dryer before l Items such as foam rubber
(latex foam), shower caps,
the end of the drying cycle
waterproof textiles, rubber
unless all items are quickly
backed articles and clothes or
removed and spread out so that
pillows fitted with foam rubber
the heat is dissipated.
pads should not be dried in the
washer dryer.
l After installation, the appliance
must be positioned so that the l Fabric softeners, or similar
products, should be used as
plug is accessible.
specified by the fabric softener
instructions.
l The appliance must not be
installed behind a lockable
door, a sliding door or a door l Oil-affected items can ignite
spontaneously, especially when
with a hinge on the opposite
exposed to heat sources such
side to that of the washer
as a washer dryer. The items
dryer, in such way that a full
become warm, causing an
opening of the washer dryer
oxidation reaction in the oil,
door is restricted.
Oxidation creates heat. If the
heat cannot escape, items can
l The maximum load capacity of
become hot enough to catch
dry clothes depends on the
fire. Piling, stacking or storing
model used (see control panel).
oil-effected items can prevent
l The appliance is not to be used
heat from escaping and so
if industrial chemicals have
create a fire hazard.
been used for cleaning.
l If it is unavoidable that fabrics
contain vegetable or cooking
l Do not dry unwashed items in
oil or have been contaminated
the washer dryer.
109
EN
l The
by hair care products be l Do not pull on the power cord
placed in a washer dryer they
or appliance to unplug the
should first be washed in hot
machine.
water with extra detergent this will reduce, but not l Do not expose the washing
machine to rain, direct sunlight
eliminate, the hazard.
or other weather elements.
l Remove
all objects from
pockets such as lighters and l When moving, do not lift the
washing machine by the knobs
matches.
or detergent drawer; during
l To consult the product fiche
transport, never rest the
please refer to the manufacturer
porthole on the trolley. We
website.
recommend two people lift the
washing machine.
Safety instructions
l In the event of fault and/or
malfunction, turn off the
l Before cleaning or maintaining
washing machine, close the
the washing machine, unplug
water faucet and do not tamper
the appliance and turn off the
with the appliance.
water faucet.
Immediately
contact
the
l Make
sure the electrical
Customer Service Centre and
system is grounded. Otherwise,
only use original spare parts.
seek
qualified
professional
Failure to observe these
assistance.
instruction may jeopardise
appliance safety.
l Please do not use converters,
multiple sockets or extension
cords.
WARNING:
water may reach very high
temperatures during the
wash cycle.
By placing the
mark on this
product, we are confirming
compliance to all relevant
European safety, health and
l Make sure there is no water in environmental requirements which
the drum before opening the are applicable in legislation for
porthole.
this product.
110
2. INSTALLATION
l Cut
the tube straps, being
careful not to damage the tube
and power cord.
1
A
B
A
B
l Unscrew
the 2 or 4 screws (A)
on the back and remove the 2
or 4 shims (B) as illustrated in
figure 1.
B
B
A
A
l Close
the 2 or 4 holes using
the plugs included in the
instruction envelope.
l If
some models, 1 or more
shims will fall inside the machine:
tilt the washing machine forward
to remove them. Close the holes
using the plugs found in the
envelope.
2
A
1
l In
2
3
B
WARNING:
keep packaging materials
away from children.
l Place
the polionda sheet on
the bottom as shown in figure
2 (according to the model,
consider version A, B or C).
111
C
3
2
1
EN
the washing machine is built-in,
after cutting the hose straps,
unscrew the 3 or 4 screws (A) and
remove the 3 or 4 shims (B).
Hydraulic connections
3
l Connect the water hose to the water
supply tap (fig. 3) only using the hose
supplied with the appliance (do
not
reuse old hose-sets).
l Some models may include one or more of
the following features:
l HOT&COLD (fig. 4):
water mains connection settings with hot
and cold water for higher energy savings.
Connect the grey tube to the cold water
faucet
and the red one to the hot water
faucet. The machine can be connected to
the cold water faucet only: in this case,
some programs may start a few minutes
later.
l AQUASTOP (fig. 5):
a device located on the supply tube that
stops water flow if the tube deteriorates;
in this case, a red mark will appear in the
window “A” and the tube must be
replaced. To unscrew the nut, press the
one-way lock device "B".
4
1
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT – SUPPLY TUBE WITH
GUARD (fig. 6):
Should water leak from the primary
internal tube "A", the transparent
containment sheath "B" will contain water
to permit the washing cycle to complete.
At the end of the cycle, contact the
Customer Service Centre to replace the
supply tube.
B
7
Setting
min 4 cm
being careful that the tube is not bent or
crushed, and place the drain tube in the
tub or, preferably, connect it to a wall
drain at least 50 cm high with diameter
greater than the washing machine tube
(fig. 7).
112
max 100 cm
l Near the washing machine to the wall,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Level the appliance using the feet as
illustrated in figure 8:
a. turn the nut clockwise to release the
screw;
b. rotate the foot to raise or lower it until it
adheres to the floor;
c. lock the foot, screwing in the nut, until it
adheres to the bottom of the washing
machine.
l Plug in the appliance.
8
A
B
WARNING:
contact the Customer Service Centre
should
the
power
cord
need
replacement.
C
Detergent drawer
9
WARNING:
only use liquid products; the washing
machine is set to automatically dose
additives at each cycle during the last
rinse.
2
10
l compartment "2": for washing detergent.
A liquid detergent cup is also included in
some models (fig. 10). To use it, place it in
compartment "2". This way, liquid
detergent will only enter the drum at the
right time. The cup can also be used for
bleach when the “Rinse” program is
selected.
11
WARNING:
some detergents are hard to remove.
In this case we recommend using the
specific container to be placed in the
drum (example in figure 11).
113
EN
1
The detergent draw is split into 3
compartments as illustrated in figure 9:
l compartment "1": for prewash detergent;
l compartment “ ”: for special additives,
softeners, starch fragrances, etc.;
reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C
wash programme.
3. PRACTICAL TIPS
Load tips
WARNING: when sorting laundry, make
sure:
- have eliminated metallic objects such as
barrettes, pins, coins, from laundry;
- to have buttoned pillow cases, closed
zips, tied loose belts and long robe
ribbons;
- to have removed rollers from curtains;
- to have carefully read clothing washing
labels;
- to have removed any persistent stains
using specific detergents.
Before using a drying programme…
l SAVE energy and time by selecting a
high spin speed to reduce the water
content in laundry before using a drying
programme.
Following is a quick guide with tips and
recommendations on detergent use at the
various temperatures. In any case, always
read the instructions on the detergent for
correct use and doses.
l When washing rugs, bedcovers or other
heavy clothing, we recommend you avoid
centrifuging.
l To wash wool, make sure the item can be
machine washed and marked by the
“Pure virgin wool” symbol with the “Does
not mat” or “Machine washable” label.
Helpful suggestions for the user
A guide environmentally friendly and
economic use of your appliance.
Maximise The Load Size
l Achieve the best use of energy, water,
detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full
load instead of 2 half loads.
Do you need to pre-wash?
l For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and
between 5 to 15% energy consumption
by NOT selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
Is a hot wash required?
l Pretreat stains with stain remover or soak
dried in stains in water before washing to
114
When washing heavily soiled whites,
we
recommend
using
cotton
programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty)
that contains bleaching agents that at
medium/high
temperatures
provide
excellent results.
For washes between 40°C and 60°C
the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and
level of soiling.
Normal powders are suitable for “white”
or colour fast fabrics with high soiling,
while liquid detergents or “colour
protecting” powders are suitable for
coloured fabrics with light levels of
soiling.
For washing at temperatures below
40°C we recommend the use of liquid
detergents or detergents specifically
labeled as suitable for low temperature
washing.
For washing wool or silk, only use
detergents specifically formulated for
these fabrics.
4. MAINTENANCE AND
CLEANING
To clean the washing machine exterior, use
a damp cloth, avoiding abrasives, alcohol
and/or solvents. The washing machine does
not require any special care for ordinary
cleaning: clean drawer compartments and
the filter; some tips on how to move the
machine or on long periods of disuse are
provided below.
Drawer cleaning
l We recommend you clean the drawer to
detergent
and
l Should the washing machine be stored in
an unheated room for a long period of
time, drain all water from tubes.
l To do this, extract the drawer using slight
force, clean it with running water and
reinsert it in its housing.
l Unplug the washing machine.
l Detach the tube from the strap and lower
it, fully draining water into a bowl.
Filter cleaning
l Secure the drain tube with the strap when
finished.
l The washing machine comes with a
special filter able to trap large residue,
such as buttons or coins, which could
clog the drain.
l Only available on certain models: pull out
the corrugated hose, remove the stopper
and drain the water into a container.
l Before
unscrewing the filter, we
recommend you place an absorbent cloth
under it to keep the floor dry.
l Turn the filter counter-clockwise to the
limit stop in the vertical position.
l Remove and clean the filter; when
finished, replace it turning it clockwise.
l Repeat the previous steps in reverse
order to reassemble all parts.
115
EN
avoid accumulating
additive residue.
S u g g e s tio n s fo r m o v e s o r
prolonged disuse
5. QUICK USER GUIDE
This washing machine automatically adapts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.
6. CONTROLS AND
PROGRAMS
A
Program selection
l Turn on the washing machine and select
the required program.
P
l Adjust
the washing temperature if
necessary and press the required "option"
buttons.
DRYING
If you would like the drying cycle to
begin automatically after washing,
select the programme required using
the DRYING SELECTION button.
Or you can finish the wash and then
select the drying programme and
load size.
O
F
D
C
B
G
H
I
L
M
N E
A Programme selector with OFF
position
l Press the START/PAUSE button to start
washing.
l The message "end" will appear on the
display or the corresponding led will turn
on at the end of the program.
Wait until the porthole locked light
turns off: about 2 minutes after the
program ends.
l Turn off the washing machine.
For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.
Technical data
Water pressure: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Spin r.p.m.: See rating plate.
B START/PAUSE button
C SPIN SELECTION button
D TEMPERATURE SELECTION
button
E DELAY START button
F STAIN LEVEL button
G PREWASH button
H HYGIENE PLUS button
I EXTRA RINSE button
L DRYING SELECTION button
M MEMORY button
N NIGHT & DAY button
O Digital display
P DOOR LOCKED indicator light
E+N KEY LOCK
Power input / Power current fuse amp /
Supply voltage: See rating plate.
116
The programme selector must be
returned to the OFF position at the end
of each cycle or when starting a
subsequent wash cycle prior to the next
programme being selected and started.
WARNING:
Don’t touch the display while inserting
the plug because the machines
calibrates the systems during the first
seconds: touching the display, the
machine couldn’t work property. In
this case, remove the plug and repeat
the operation.
START/PAUSE button
Opening the door
Close the door BEFORE selecting the
button START/PAUSE.
A special safety device prevents the
door from being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the wash
cycle has finished and the "Door
Security" light has gone out before
opening the door.
When the START/PAUSE button has
been pressed, the appliance can take
few seconds before it starts working.
Programme selector with OFF
position
ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)
When the programme selector is turned
the display lights up to show the settings
for the programme selected.
For energy saving, at the end of the
cycle or with an inactivity period, the
display level contrast will decrease.
l Press and hold the START/PAUSE
N.B.: To switch the machine off, turn the
programme selector to the OFF
position.
l Wait 2 minutes until the safety device
button for about 2 seconds (some
indicator light and the time remaining
indicator will flash, showing that the
machine has been paused).
unlocks the door.
l Press the START/PAUSE button to start
l After you have added or removed items,
close the door and press the
START/PAUSE button (the programme
will start from where it left off).
the selected cycle.
l Once a programme is selected the
programme selector remains stationary on
the selected programme till cycle ends.
l Switch off the washing machine by
turning the selector to OFF.
CANCELLING THE PROGRAMME
l To cancel the programme, set the
selector to the OFF position.
117
EN
l Press to start the selected cycle.
l It is not possible to raise the temperature
The option buttons should be selected
before pressing the START/PAUSE
button.
If an option is selected that is
not compatible with the selected
programme then the option indicator
first flashes and then goes off.
over the maximum allowed for every
programme, in order to save the fabrics.
DELAY START button
l This button allows you to pre-programme
the wash cycle to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
SPIN SELECTION button
l To delay the start use the following
procedure:
l By pressing this button, it is possible to
reduce the maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be cancelled.
- Set the required programme.
- Press the button once to activate it (h00
appears on the display) and then press
it again to set a 1 hour delay (h01
appears on the display). The pre-set
delay increases by 1 hour each time the
button is pressed, until h24 appears on
the display, at which point pressing the
button again will reset the delay start to
zero.
spin speed cancelled.
l To reactivate the spin cycle press the button
until you reach the spin speed you would
like to set.
To prevent damage to the fabrics, it is
not possible to increase the speed
over that which is automatically
suitable during the selection of the
program.
- Confirm by pressing the START/PAUSE
button (the light on the display starts to
flash). The countdown will begin and
when it has finished the programme will
start automatically.
l It is possible to modify the spin speed
without pausing the machine.
l It is possible to cancel the delay start by
turning the programme selector to OFF.
The machine is fitted with a special
electronic device, which prevents the
spin cycle should the load be
unbalanced.
This reduces the noise and vibration in
the machine and so prolongs the life of
your machine.
If there is any break in the power supply
while the machine is operating, a special
memory stores the selected programme
and, when the power is restored, it
continues where it left OFF
STAIN LEVEL button
TEMPERATURE SELECTION button
l By selecting this button there is a choice
l This button allows you to change the
temperature of the wash cycles.
cold wash.
118
of 3 levels of wash intensity, depending
on how much the fabrics are soiled (can
be used only on some programmes as
shown in the table of programmes).
l Once the programme has been selected
the indicator light will automatically show
the stain level set for that programme.
l Selecting a different stain level the
DRYING SELECTION button
l Ensure that the programme selector is
not in the OFF position then press the
button to select the required drying
programme: an indicator will light to
display the drying result selected each
time you press the button.
relevant indicator will light up.
PREWASH button
l This option allows you to make a prewash
l To cancel the selection before the start of
a drying programme, press the button
repeatedly until the indicators go out or
return the programme selector to the OFF
position.
and it is particularly useful for heavily
soiled loads (can be used only on
some programmes as shown in the
table of programmes).
l To cancel the cycle during the drying
recommended quantities shown on the
detergent pack.
l Given the high temperature inside the
drum, we recommend that you allow the
dryer to complete the cool down period
before returning the programme selector
to the OFF position and removing the
laundry.
HYGIENE PLUS button
With this option it is possible to hygienize
the clothes, the washing programme
reach a temperature of 60°C.
MEMORY button
EXTRA RINSE button
l This button allows you to add rinses at
the end of the washing cycle. The
maximum number of extra rinses is
related to the programme selected.
l This function has been studied for the
people with delicate and sensitive skin,
for which also a least residue of detergent
can cause irritations or allergies.
This function allows you to save the settings
of your two favourite personalised
programmes, including the temperature,
spin speed and soil level, so you can recall
them quickly.
How to memorize a programme for the
first time:
1)
Select the programme
options you want.
2)
Press the MEMORY button, choosing
either M1 or M2. You should choose
M1 if this is the first programme you
have saved.
l It advises to also use this function for the
children items and in case of washings of
very dirty items, for which it is due to use
a lot of detergent, or in the washing of
toweling items whose fibres mostly have
the tendency to hold the detergent.
119
and
the
EN
phase, hold the button down for about 3
seconds until the cooling indicator lights
up.
l We recommend you use only 20% of the
3)
cancelled using the appropriate button)
and emptying phase.
Keep your finger on the MEMORY
button for about 3 seconds to save
the combination in the chosen
position.
l Thanks to electronic control, the water in
the intermediate phases is emptied
silently, making this option very useful for
washing at night.
Memorize a new programme when M1 &
M2 already have programmes saved:
KEY LOCK
1)
Set the programme and the options
you want.
2)
Press the MEMORY button for about
3 seconds to save the combination in
the position M1. The pre-existing
saved programme in M1 will move in
the position M2.
Start a program
memorized
that
is
l Pressing
simultaneously the buttons
NIGHT & DAY and DELAY START for
about 3 seconds, the machine allows
you to lock the keys.
In this way, you can avoid making
accidental or unwanted changes if a
button on the display is pressed
accidently during a cycle.
already
l The key lock can be simply cancelled by
l Press briefly the MEMORY button (once
pressing the two buttons simultaneously
again or by turning the program knob to
OFF.
for M1, twice for M2) and press the
START/PAUSE button.
l Once you recall a memorized program,
you can still change its options and
settings, pressing the corresponding
keys. In this case, the added options
won’t be memorized.
Digital Display
The display’s indicator system allows you to
be constantly informed about the status of
the machine.
1 15
If you accidently select a memorized
program, simply turn the program
knob to select another one.
6 10
16 12
5
3
2
NIGHT & DAY button
7
l This option reduces the intermediate spin
speed to 400 rpm, where applicable,
increase the water level during rinsing
and keep the laundry immersed in water
after the final rinse, in order to spread the
fiber perfectly.
7
8
7
9 11
7
4
l The indicator light is illuminated when the
door is fully closed.
held in the tub, the relevant indicator light
blink to show that the machine is at a
standstill.
a spin dry (which may be reduced or
13 14
1) DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT
l During the phase in which the water is
l Deselect the option to end the cycle with
7
Close the door BEFORE selecting the
START/PAUSE button.
l When START/PAUSE
120
is pressed on
the machine with the door closed, the
upon a standard loading, during the cycle,
the appliance corrects the time to that
applicable to the size and composition of
the load.
indicator will flash momentarily and then
illuminate.
If the door is not properly closed,
the light will continue to flash for
about 7 seconds, after which the
start command will be automatically
delete. In this case, close the door
in the proper way and press the
START/PAUSE button.
l If automatic washing/drying is selected, at
the end of the wash phase, the drying time
remaining to the end will be shown on the
display.
l A special safety device prevents the door
from being opened immediately after the
end of the cycle. Wait for 2 minutes after
the wash cycle has finished and the
DOOR LOCKED light has gone out before
opening the door. At the end of the cycle
turn the programme selector to OFF.
5) STAIN LEVEL
l Once the programme has been selected,
the indicator light will automatically show
the stain level set for that programme.
l Selecting a different stain level the
relevant indicator will light up.
2) SPIN SPEED
The indicator lights show the extra rinses
selected by the relevant button.
7) OPTIONS
spin speed cancelled.
The indicator lights show the options that
can be selected by the relevant buttons.
3) WASH TEMPERATURE
This show the washing temperature of the
selected programme that can be changed
(where allowed) by the relevant button.
8) Wi-Fi (some models only)
l In the models with the Wi-Fi option, the
icon indicates that the Wi-Fi system is
working.
cold wash.
l For all other information in the Wi-Fi
4) CYCLE DURATION
l When a programme is selected the
display automatically shows the cycle
duration, which can vary, depending on
the options selected.
system, there is a specific manual inside
the machine.
9) DELAY START
This flashes when delay start has been set.
l Once the programme has started you will
10) Kg Check (function active only on
Cotton and Synthetics programmes)
be kept informed constantly of the time
remaining to the end of the wash.
l For the programmes where the "Kg
l The appliance calculates the time to the
end of the selected programme based
121
Check" function is active, the appliance
in the first minutes it calculates the real
laundry loaded, updating the levels on the
display in real time.
EN
6) EXTRA RINSES
This show the spin speed of the selected
programme that can be changed or omitted
by the relevant button.
Every levels shown on the display is the
20% of the maximum loading capacity.
When a programme is selected the
maximum capacity suggested is shown
on the display.
l Through every wash phase "Kg Check"
15) STANDARD COTTON PROGRAMMES
LIGHTS (see table of programmes)
The lights will light up when you select the
most efficient program in terms of water and
energy consumption, to wash cotton
garments with a normal grade of soil.
allows to monitor information on the wash
load in the drum and in the first minutes
of the wash it:
16) DRYING PROGRAMME INDICATORS
- adjusts the amount of water required;
The indicators display the type of the drying
programme.
- determines the length of the wash cycle;
Automatic drying programmes
- controls rinsing according to the type of
fabric selected to be washed it;
Extra dry programme (suitable for
towels, bathrobes and bulky loads).
- adjusts the rhythm of drum rotation for
the type of fabric being washed;
Iron dry programme (that leaves the
laundry ready for ironing).
- recognizes the presence of lather,
increasing, if necessary, the amount of
water during rinsing;
- adjusts the spin speed according to the
load, thus avoiding any imbalance.
Cupboard dry programme (for
items that will be put away without
ironing).
l By selecting one of these automatic
programmes, the washer dryer will
calculate the time needed for drying and
the level of moisture remaining in the
laundry, according to the load and drying
type selected.
11) MEMORY
The indicator light show that the memory
function is working.
12) KEY LOCK
l After pressing the START/PAUSE button,
the display will show the drying time
remaining.
The indicator light show that the keys are
locked.
The appliance calculates the time to
the end of the selected programme
based upon a standard loading.
During the cycle, the appliance
corrects the time according to the size
and composition of the load.
13) TAP CLOSED
Indicates that the machine is unable to load
the water: it is suggested to turn off the
machine, check that the tap is open and the
water pressure is not particularly low.
14) FILTER BLOCKED
Indicates that the machine is not able to
drain the water: it is suggested to turn off
the machine, check that the filter is not
clogged or that the drain hose is not kinked
or crushed.
Timed drying programmes
122
They may be used to select timed
drying programmes.
l Your washer dryer automatically ends the
Cool down phase
cycle when it reaches the selected drying
level.
Activated during the final cool down
period, in the last 10/20 minutes of
each drying phase.
Useful tips
l In order to ensure the correct operation of
l The 30 minute drying programme is
the appliance, it is advisable not to
interrupt the drying phase unless it is
absolutely necessary.
EN
recommended for small loads (less than 1
kg) or only slightly damp loads.
123
Table of programmes
1
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Recommended
Max.
DETERGENT
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Intensive 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Hygiene 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Rapid 30 Min
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Rapid 14 Min
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Drain + Spin
2)
-
-
-
-
-
-
-
2)
-
-
-
-
-
-
-
Cottons**
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Acrylics
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Delicates
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Wool / Hand
2
2
2
2
2
30°
30°
Acrylics
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
8
8
-
-
30°
30°
Rinse
(drying)
Cottons
(drying)
Rapid W&D 59 Min 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
124
INFORMATION FOR THE
LABORATORIES (Ref. EN
Standards)
TEST
50229
( )
Washing
(Only for models with liquid
detergent compartment)
When only a limited number of
articles have stains which require
treatment with liquid bleaching
agents, preliminary removal of
stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid
bleach container, inserted into the
compartment marked "2" in the
detergent drawer, and set the
special programme RINSE.
When this phase has terminated,
turn the programme selector on
the OFF position, add the rest of
the fabrics and proceed with a
normal wash on the most suitable
programme.
Use the programme ** with the maximum
degree of soiling selected, maximum spin
speed and a temperature of 60°C.
Programme recommended also for test
with a lower temperature.
Drying
First drying with A kg (a load consist:
pillowcases and hand-towels) selecting
the cotton drying programme (
).
cupboard dry (
)
Second drying with B kg (a load consist:
sheets and hand towels) selecting the
cotton
drying
cupboard dry (
programme
).
(
)
Capacity
(washing)
(kg)
A (kg)
B (kg)
First
drying
Second
drying
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
8
2
11
8
3
Only with PREWASH option
selected
(programmes
with
PREWASH option available).
125
1)
For the programmes shown you
can adjust the duration and
intensity of the wash using the
STAIN LEVEL button.
2)
Programmes for automatic drying.
EN
Please read these notes:
* Maximum load capacity of dry clothes,
according to the model used (see control
panel).
The spin speed may also be reduced, to
match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics
cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button. This
function can be activated with the button
SPIN SELECTION.
If the label does not indicate specific
information, it is possible to use the
maximum spin expected in the program.
An over dosing of detergent can cause
excessive foaming.
If the appliance detects the presence of
excessive foam, it may exclude the spinning
phase or extend the duration of the program
and increase water consumption.
Programmes selection
To clean different types of fabrics and
various levels of dirt, the washing machine
has specific programs to meet every need
of washing (see table of programmes).
Mix Power System +
The washing machine is equipped with an
innovative pre-mix of detergent and water.
A jet of water under high pressure sprays
the mixture directly in the load.
In the initial phase of the wash cycle, the
high
pressure
spray
facilitate
the
penetration of the wash solution through the
fibres, thoroughly removing dirt ensuring the
best wash performance.
The system also delivers the "Mix Power
System +", during the rinse, the complete
removal of the residues of detergent due to
its high pressure water jet, which invests
the laundry.
Perfect 20°C – Mix & Wash
This innovative "Mix Power System +"
technology, allows you to wash fabrics such
as cottons, synthetics and mixed fabrics at
20°C with a performance which is
comparable to a 40°C wash.
The consumption of this programme is
about 50% of a conventional 40°C. Cottons
wash.
We suggest a wash load equal to 2/3 of the
maximum capacity of the machine.
This programme applies to the washing
system "Mix & Wash" which allows you to
wash different fabrics and colours together.
WARNING:
New coloured garments should be
washed separately for at least 5 or 6
washes.
Certain large dark items such as jeans
and towels should always be washed
separately.
Never mix NON COLOURFAST fabrics.
Intensive 40°
This programme is suitable for cotton
garments and achieves excellent cleaning
results at 40°C ensuring the application of
fabrics and colors.
Hygiene 60°
This programme is suitable for cotton
garments and has been specially developed
to remove stubborn stains already at 60°C
thanks to the "Mix Power System +"
technology.
Perfect Rapid 59 Min
This
specially
designed
programme
maintains
the
high
quality
wash
performance whilst greatly reducing the
wash time. The programme is designed for
a reduced load (see table of programmes).
Rapid 30 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is particularly suited
to slightly dirty cottons and mixed fabrics.
With this programme it is recommended to
use only 20% of the detergent normally
used to avoid waste.
Rapid 14 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is suited to slightly
dirty cottons and mixed fabrics. With this
programme it is recommended to use only
20% of the detergent normally used to
avoid waste.
Drain + Spin
The program completes the drain and a
maximum spin. It is possible to delete or
reduce the spin with the SPIN SELECTION
button.
Rinse
This program performs 3 rinses with an
intermediate spin (which can be reduced or
excluded by using the appropriate button). It
is used for rinsing any type of fabric, for
example after a wash carried out by hand.
Cottons
This program is suitable to clean normally
soiled cotton laundry and it is the most efficient
program in terms of combined energy and
water consumptions for washing cotton laundry.
126
Delicates
This program alternates among moments of
work during breaks and is particularly
suitable for washing delicate fabrics. The
wash cycle and rinses are carried out with a
high level of water to ensure the best
performance.
Wool/Hand
This program performs a wash cycle
dedicated to the wool fabrics that can be
washed in a washing machine, or the
articles to be washed by hand.
DRYING
WARNING:
Dispensers used for concentrated
powders and liquid detergents must be
removed from the drum before
commencing
the
tumble
drying
programmes.
The drum changes direction during the
drying cycle to prevent the laundry from
tangling and producing even more drying.
Cool air is used during the last 10/20
minutes of the drying cycle to minimize
creasing.
Acrylics
Low
temperature
drying
programme
recommended for synthetics and mixed
fibres (always refer to the laundry care label).
Cottons
High temperature drying programme
recommended for cottons and linen items
(always refer to the laundry care label).
Rapid W&D 59 Min
When you only have a few items to wash
and dry in a hurry, this 59 minute cycle
is the ideal time saver! Suitable for a light
1,5 kg load size (e.g. 4 shirts) or slightly
dirty fabrics, this cycle will wash, rinse, spin
and dry your garments in under an hour.
We recommend that you reduce the
detergent dosage when using this
programme to avoid wastage.
127
EN
Acrylics
The washing and rinsing are optimized in
the rhythms of rotation of the drum and to
the water levels. The gentle spin, ensures a
reduced formation of creases in the fabric.
l Only dry pre-spun laundry.
7. DRYING CYCLE
l Drying guidance advice is general, but
practical experience of using the product
will help you to achieve the best drying
results.
l The washer dryer can perform the
following types of drying:
- Low temperature drying programme
recommended
for
mixed
fabrics
(synthetics/cotton)
synthetic
fabrics
( symbol on programme dial).
l We recommend setting a lower drying
time than indicated, when first using the
appliance in order to establish the degree
of dryness required.
- High temperature drying programme
recommended for cotton, terry toweling,
linen, hemp fabrics, etc... (
symbol
on programme dial).
l We recommend not drying fabrics that
fray easily, such as rugs or garments with
a deep pile, in order to avoid air duct
clogging.
l We recommend that you sort the laundry
During the drying phase the drum will
accelerate to a higher speed to
distribute the load and to optimize the
drying performance.
by the following methods:
- By drying care symbols, which are
displayed on the clothing labels
Suitable for tumble drying.
The correct way to dry
Tumble dry at high temperature.
Tumble dry at low temperature only.
The appliance door is fitted with a
protective shield to prevent contact
with the glass door which can reach
high temperatures, during the drying
cycle.
It should not be necessary to remove
the shield from the machine during
the normal course of use.
DO NOT tumble dry.
If the fabric does not have a care label,
you should assume that it is not
suitable for drying.
- By size and thickness
Whenever the wash load is bigger than
the drying capacity, separate the clothes
according to thickness (e.g. towels from
thin underwear).
- By fabric type
Cottons/linen: towels, cotton jersey, bed
and table linen.
Synthetics: blouses, shirts, overalls, etc.
made of polyester or polyamide, as well
as for cotton/synthetic mixes.
l Open the door.
l Fill with the laundry, not exceeding the
maximum drying load indicated in the
programme table. For large items (e.g.
sheets) or very absorbent items (e.g.
towels or jeans), it is a good idea to
reduce the load.
l Close the door.
128
l Turn the programme dial to the more
l When the programme is finished the word
suitable drying programme for your laundry.
"End" will appear on the display. After
5 minutes the appliance will go into
standby mode (on certain models, the
display will show two lines).
l Select the degree of dryness that you
l After the programme has finished please
Extra dry programme (suitable for
towels, bathrobes and bulky loads).
wait for about 2 minutes until the DOOR
LOCKED indicator has gone out before
opening the door.
Iron dry programme (that leaves the
laundry ready for ironing).
l Switch off the machine by turning the
Cupboard dry programme (for
items that will be put away without
ironing).
l Open the door and remove the laundry.
l If you wish to select a timed drying
programme,
press
the
DRYING
SELECTION button until the required
time indicator lights up.
programme selector to the OFF position.
l Turn off the tap.
CANCELLING THE DRYING PROGRAMME
l To cancel the drying programme, press
l Make sure that the water inlet valve is
and hold the DRYING SELECTION
button for about 3 seconds.
open.
l Make sure water drain is correctly
positioned.
WARNING:
Do not dry woollen garments or
articles with special padding (e.g.
quilts, quilted anoraks, etc.) and very
delicate fabrics. If garments are
drip/dry, load less items as to prevent
creasing.
l Press the START/PAUSE button.
l The drying phase will begin with the
programme dial fixed on the selected
programme until the end of drying.
l The drying programme indicator will be
on, until the cool down phase begins and
the corresponding indicator is on.
129
WARNING:
After cancelling the drying programme,
the cool down phase will begin and you
must wait for about 10/20 minutes
before opening the door.
EN
require choosing one of 3 automatic
programmes:
l The programme selector remains in the
8. AUTOMATIC
WASHING/DRYING
CYCLE
same stationery position throughout the
cycle until it ends.
l At the end of the wash phase the display
will show the drying time remaining.
You cannot exceed the maximum
dryable load of laundry indicated in
the programme table, otherwise the
laundry will not be dried satisfactory.
l The washer dryer will then complete the
entire drying programme.
- Washing
l Open the drawer and put in the correct
amount of detergent.
l Refer to the list of washing programmes
l The drying programme indicator will be
on, until the cool down phase begins and
the corresponding indicator is on.
l When the programme is finished the word
"End" will appear on the display. After 5
minutes the appliance will go into
standby mode (on certain models, the
display will show two lines).
for the fabrics to be washed (e.g. very
dirty cotton) and turn the selector knob to
the required programme.
l Adjust
the
necessary.
wash
temperature
if
l After the programme has finished please
wait for about 2 minutes until the DOOR
LOCKED indicator has gone out before
opening the door.
l Press the option buttons (if required).
l Check that the tap is turned on and that
the discharge
correctly.
hose
is
positioned
l Switch off the machine by turning the
programme selector to the OFF position.
- Drying
l Select the degree of dryness that you
require choosing one of 3 automatic
programmes:
l Open the door and remove the laundry.
l Turn off the tap.
Extra dry programme (suitable for
towels, bathrobes and bulky loads).
CANCELLING THE DRYING PROGRAMME
Iron dry programme (that leaves the
laundry ready for ironing).
l To cancel the drying programme, press
Cupboard dry programme (for
items that will be put away without
ironing).
l If you wish to select a timed drying
programme,
press
the
"DRYING
SELECTION" button until the required
time indicator lights up.
l Press the START/PAUSE button.
130
and hold the DRYING SELECTION
button for about 3 seconds.
WARNING:
After cancelling the drying programme,
the cool down phase will begin and you
must wait for about 10/20 minutes
before opening the door.
9. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND WARRANTY
If you believe the washing machine is not working correctly, consult the quick guide
provided below with some practical tips on how to fix the most common problems.
Problem
Possible causes and practical solutions
The washing machine
does not work/start
Make sure it is correctly plugged in.
Make sure power is on.
Check whether the required program was correctly selected and to
have correctly started the machine.
Make sure the fuse has not blown and that the wall socket is working,
testing it with another appliance such as a lamp.
The porthole may not be correctly closed: open and close it again.
The washing machine
does not fill with
water
The washing machine
does not drain water
Make sure the water faucet is open.
Strong vibrations are
heard during centrifuge
If a specific ERROR
appears of blinks
Make sure the filter is not clogged.
Make sure the drain hose is not bent.
Make sure there are no foreign objects in the filter.
This may be due to a leak in the gasket between the faucet and supply
tube; in this case, replace it and tighten the tube and faucet.
This could be due to the fact that water has not been completely
drained: wait a few minutes.
Some models include a "no centrifuge" function: make sure it is not on.
An excessive amount of detergent could prevent centrifuge: reduce the
amount at the next wash.
The washing machine may not be fully levelled: if necessary, adjust
the feet as indicated in the specific section.
Make sure transport brackets were removed.
Make sure the load is evenly distributed.
If error no. 0, 1, 5, 7 or 8 appears or blinks, contact the Customer
Service Centre directly.
If error no. 2 appears or blinks, the machine does not load water.
Make sure the water faucet is open.
If error no. 3 appears or blinks, the machine does not correctly drain.
Make sure the drain is free and that the drain hose is not bent.
If error no. 4 appears or blinks, the machine is too full. Close the
water faucet and contact the Customer Service Centre.
If error no. 9 appears or blinks, turn off the washing machine, wait 10
– 15 seconds and restart the program.
131
EN
Water leaked on the
floor near the washing
machine
The washing machine
does not centrifuge
Make sure the timer is correct set.
The use of ecological detergents without
phosphates may cause the following effects:
Warranty
The product is guaranteed under the
terms and conditions stated on the
certificate included with the product. The
warranty certificate must be duly filled in
and stored, so as to be shown to the
Authorised Candy Service Centre in
case of need.
- cloudier rinse drain water: This effect is
tied to the suspended zeolites which do
not have negative effects on rinse
efficiency.
- white powder (zeolites) on laundry at
the end of the wash: this is normal, the
powder is not absorbed by fabric and
does not change its colour.
Register your product!
Don’t waste time. Register your washing
machine at once, and discover the
benefits to which you are entitled.
Discover how at www.registercandy.com
or by calling the number stated on the
related material.
- foam in the water at last rinse: this
does not necessary indicate poor rinsing.
- abundant foam: This is often due to the
anionic surfactants found in the
detergents which are hard to eliminate
from laundry.
In this case, do not re-rinse to eliminate
these effects: it will not help at all.
The manufacturer declines all
responsibility for any printing errors in
the booklet included with this product.
Moreover, it also reserves the right to
make any changes deemed useful to its
products without changing their essential
characteristics.
If the problem persists or if you suspect a
malfunction, immediately contact the
Candy Customer Service Centre.
You can also register for the Candy
service plan to receive free home service
after the warranty expires.
Attention: the call is not toll-free. The cost
will be communicated in a voice message
by your telephone operator's customer
service.
Candy recommends you always use
original spare parts available at our
Customer Service Centre.
132
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- GVWL MPS (10+8 - 11+8) -
16.03 - 43013346 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising