Candy | CSPW 485TWS3-S | Candy CSPW 485TWS3-S Navodila za uporabo

Candy CSPW 485TWS3-S Navodila za uporabo
SR
SL
HR
BG
2
ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до
негативни последици за околната среда),
така и основни компоненти (които могат да
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да се
премахнат и да се депонират правилно
всички замърсители, и да се възстановят и
рециклират всички материали. Гражданите
могат да играят важна роля в гарантирането,
че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
се следват някои основни правила:
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
l ОЕЕО не трябва да се третират като битов
(домакински) отпадък;
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. В
много страни може да има събиране от дома на
големи ОЕЕО.
Моля проверете дали уреда е доставен с
инструкции за експлоатация, гаранционна
карта, адрес на сервиз и етикет за
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи.
В много страни, когато си купите нов уред,
старият може да бъде върнат на продавача,
който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното
оборудване.
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Условия за околната среда
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
от Eлектрическо и Eлектронно
Oборудване (ОЕЕО).
7. СУШЕНЕ
8. АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА
ПРАНЕ/СУШЕНЕ
9. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
3
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
или са инструктирани относно
използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с
уреда. Почистване и поддръжка на
уреда да не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
l Тези
уреди са предназначени
да бъдат използвани за домакински
и подобни приложения, като
например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели
и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този уред
извън домакинското му приложението
или за типични домакински функции,
като професионалното му използване
от експерт или обучени потребители,
не се допуска, дори и в по-горните
приложения. Ако уредът се използва
по начин, несъвместим с употребата
му за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда и
да анулира гаранцията на
производителя. Всяка повреда на
уреда или друга повреда, или загуба
произтичаща от използване, което не
е в съответствие с използването на
уреда за домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което е в
пълно съответствие със закона.
l Децата
трябва да бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата
на по-малко от 3
години трябва да се държат
далеч от уреда, и да се
наблюдават непрекъснато.
l Ако
захранващият кабел е
повреден, той трябва да бъде
заменен със специален кабел
или комплект, който се предлага
от производителя или неговия
оторизиран сервиз.
l За
свързване на уреда с вода,
използвайте само комплекта
маркучи доставен с уреда.(Не
използвайте стар комплект
маркучи за връзка).
l Налаягането
на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете
се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
уред може да се използва от l Крайната фаза на цикъла на
пране и сушене завършва без
деца на възраст от 8 години и
топлина (цикъл на охлаждане) за
повече, и от хора с ограничени
да може прането да се излезе от
физически, сетивни или умствени
машината при температура, която
способности, или липса на опит и
гарантира, че няма да се увреди.
познания, само ако се наблюдават
l Този
4
от пяна каучук
(латекс пяна), шапки за баня,
водоустойчиви тъкани, предмети
с гумена подплата и дрехи
или възглавници, снабдени с
подложки от пяна и/или гума не
трябва да се сушат в машината.
ВНИМАНИЕ:
Никога не спирайте машината
преди програмата за сушене да
е завършила, освен ако
прането не бъде извадено
бързо и не бъде разпределено
така че топлината де се разсее.
l Омекотители
или подобни
продукти, трябва да се
използва, както е посочено в
инструкциите на омекотителя.
l След
инсталирането уреда
трябва да се постави така, че
контакта му да е достъпен.
l Вещи
напоени с масло(гориво)
могат да се самозапалват, особено
при излагане на топлинни източници
като пералната със сушилна.
Те стават топли, предизвиквайки
реакция на окисляване в маслото,
окисляването създава топлина.
Ако топлината не може да се
отведе, вещите могат да станат
достатъчно горещи, за да се
запалят. Натрупване, подреждане
и съхраняване на дрехи напоени
с масло(гориво) създава опасност
от пожар.
l Уредът не трябва да се монтира
зад заключваща се, плъзгаща или
врата с панта на противоположната
страна на отваряне на машината,
по такъв начин, че да се
възпрепятства пълното отваряне на
вратата на пералня със сушилня.
l Максималният
капацитет на
натоварване на сухо пране
зависи от модела (вижте
контролният панел).
l Уредът не трябва да се използва,
ако промишлени химикали са
l Ако
е неизбежно, тъкани
използвани за почистване му.
съдържащи растителни мазнини
l Не сушете неизпрани дрехи
или олио за готвене, или
в пералнята със сушилня.
замърсени от продукти за грижа за
l Пране, което са било замърсено с
косата да се перат в машината,
вещества, като например олио,
първоначално те трябва да се
ацетон, алкохол, бензин, керосин,
накиснат и измият с топла вода с
препарати за премахване на
допълнително перилен препарат петна, терпентин, восък трябва
това ще се намали, но не и
да се измива с топла вода и с
елиминира опасността.
допълнително количество препарат
преди да бъдат изсушено в l Извадете всички предмети от
джобовете като запалки и кибрити.
пералната със сушилня.
5
BG
l Предмети
l За
да се консултирате с l Моля, не използвайте преобразуватели,
продуктовият етикет се обърнете
разклонители и удължители.
към website на производителя.
l За да изключите машината
Електрическо свързване и
от контакта, не дърпайте
инструкции за безопасност
захранващият кабел или уреда.
l Техническите данни (напрежение
l Уверете се, че няма вода в
на захранването и входяща
барабана преди да отворите люка.
мощност) са посочени върху
табелката с данни на уреда.
l Уверете се, че електрическата
ВНИМАНИЕ:
система е заземена, съответства водата може да достигне
на всички приложими закони и до висока температура, по
че електрическият контакт е време на процеса на пране.
съвместим с щепсела на уреда.
В противен случай се обърнете
за помощ към професионалист. l Не излагайте пералната машина
на дъжд, директна слънчева
l Не се препоръчва употребата
светлина или природните стихии.
на преобразуватели, разклонители
или удължители.
l При местене не вдигайте
пералната машина за копчетата
или чекмеджето за препарат; по
ВНИМАНИЕ:
време на транспортиране, никога
уредът не трябва да бъде
не поставяйте машината върху
захранван чрез външно
люка. Препоръчваме ви двама
превключвателно устройство,
души да повдигат машината.
като например таймер, или
да е свързан към електрическа
верига, която постоянно се l В случай на дефект и/или
неизправност, изключете уреда,
включва и изключва от
затворете водната връзка и не
доставчика на електроенергия.
започвайте да поправяте уреда
l Преди да почистване и поддръжка,
веднага. Свържете се с
изключете уреда от контакта
оторизираният ни сервизен
и спрете захранването му с вода.
център и използвайте само
оригинални резервни части. Не
l Уверете се, че електрическата ви
система е заземена. В противен
изпълненото на тези инструкции
може да застраши безопасността
случай, потърсете квалифицирана
професионална помощ.
на уреда.
6
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано на
фигура 1.
l Запълнете дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако пералната машина е за
вграждане, след като освободите
маркуча, развийте трите или
четирите винта (A) и махнете
подложките (B).
l При някои модели още една
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
BG
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните
материали, далече от деца.
B
l Поставете
"polionda" препазно
покритие под машината (в
долната част), както е показано
на фигура 2 (според модела,
разгледайте вариант А, B или C).
При някои модели тази
операция не е необходима,
защтото "polionda" покритието
вече е поставено под машината
(в долната част).
C
3
2
7
1
Водни връзки
3
l Свържете маркуча към захранващото
кранче (фиг. 3) използвайте за целта
маркуча доставен с уреда (не
използвайте повторно стари маркучи).
l НЯКОИ МОДЕЛИ може да включват
една или повече от следните функции:
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по-висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
4
1
l AQUASTOP (фиг. 5):
5
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Нивелирайте
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
A
B
ВНИМАНИЕ:
C
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
Чекмедже за препарат
ВНИМАНИЕ:
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
Дефекти причинени от неправилна
инсталация на уреда не се покриват
от гаранцията на производителя.
ВНИМАНИЕ:
9
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
1
l отделеине "2": за перилния препарат
2
за основното изпиране.
В НЯКОИ МОДЕЛИ е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
10
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати не са предназначени
за поставяне в диспенсера (чекмеджето
за препарати),но те се продават със
собтсвен диспенсер, която се поставя
директно в барабана.
9
BG
8
Когато сортирате прането се уверете че:
за да намалите необходимостта от
пране с гореща вода. Пестете енергия като използвате
програми
за
пране
на
ниска
температура.
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
Преди да използвате програма за сушене
(ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ)
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
l СПЕСТЕТЕ енергия и време, като
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Съвети за пълнене
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки дрехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълна се уверете, че
изделието може да се пере в машина.
Вижте етикета за тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия при
пране с пълна машина, вместо пране на
2 пъти с наполовина пълна машина.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
Необходимо ли е пране с гореща вода ?
l Третирайте предварително петната с
препарат или накиснете преди пране,
10
изберете
висока
скорост
на
центрофугиране, за да се намали
съдържанието на вода в прането, преди
да използвате програма за сушене.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
BG
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и/или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: почистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l Ако машината се съхранява за дълъг
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
l САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
11
към
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО 6. УПРАВЛЕНИЕ И
ЗА УПОТРЕБА
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
Q
A
Избор на програма
l Включете
машината
и
изберете
желаната програма.
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
СУШЕНЕ
Ако искате сушенето да започне
автоматично след прането, изберете
програма за пране изискваща използването
на бутона ИЗБОР НА СУШЕНЕ.
В противен случай е възможно програмата
за пране да завърши и след това да
решите относно програмата за сушене и
количеството пране за сушене.
стартирате прането.
l Съобщение "End" ("Край") ще се появи
на дисплея или съответният светлинен
индикатор ще се включи, когато
програма за пране свърши.
Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
Налягане на водата: min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Центрофуга (обр.) виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
12
LMNO
P
F
G
H
E
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
I
D
C
B
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
D Бутон ИЗБОР НА СУШЕНЕ /
ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА
E Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
F Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
G Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
F+G ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
H Цифров дисплей
I Светлинни индикатори за ИЗБОР
НА СУШЕНЕ
L Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
M Светлинен индикатор
KG DETECTOR
N Светлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
O Светлинни индикатори за
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
P Светлинни индикатори за
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
Q SMART TOUCH
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
Преди да отворите вратата, моля,
проверете нивото на водата, за да
предотвратите наводняване.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате избраната програма
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
l След като сте добавили или махнали
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
l След показването на думата "End"
("Край") върху дисплея и след като
символът за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА се
изключи, можете да отворите вратата.
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l Изключете пералната машина като
l За да отмените програма, завъртете
завъртите програматора на позиция
OFF.
програматора на позиция OFF.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да изберете и стартирате
следващата програма.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
l За да отложите старта следвайте
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
следната процедура:
- Изберете желаната програма.
l Натиснете за да стартирате избрания
цикъл
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
13
BG
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново ще
занули дисплея и ще започне отново.
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА. Обратното броене ще
започне и когато свърши програмата
ще започне авоматично.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Бутоните с опциите за пране трябва
да се натиснат/изберат преди да
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Ако е избрана опция която не е
съвместима с избраната програма
на пране светлинния индикатор за
опцията ще започне да мига и после
ще изгасне.
l Ако искате да отмените избора, преди
старта на програмата, моля, натиснете
няколко пъти бутона, докато се
изключат светлинните индикатори или
поставете бутона на позиция OFF.
l Програма за сушене:
след задаване на програмата за
сушене,
според
тъканите,
чрез
завъртане на бутона, и при натискане
на същия бутон е възможно да
изберете степен на сушене, различна
от тази по подразбиране (с изключение
на програмата за сушене на вълнени
тъкани).
l За да отмените програмата по време
на фазата на сушене, моля, натиснете
бутона за 3 секунди.
ВНИМАНИЕ:
след отмяна на програмата за
сушене ще започне фазата на
охлаждане и трябва да изчакате
около 10/20 минути преди да
отворите вратата.
Бутон ИЗБОР НА СУШЕНЕ /
ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА
Този бутон ви позволява да избирате
между две различни опции:
- ИЗБОР НА СУШЕНЕ
l Автоматична
програма
за
пране/сушене:
след като изберете програмата за
пране, според типа дрехи, изберете
степента на сушене, като натиснете
този бутон. В края на програмата за
пране, избраната програма за сушене
ще започне автоматично.
Ако е избрана програма за пране,
която
не
е
съвместима
с
автоматичното
сушене,
тази
функция няма да бъде активирана.
14
Не
можете
да
надвишавате,
посоченото в таблицата с програми,
максимално зареждане на дрехи. В
противен случай, дрехите няма да
бъдат напълно изсушени.
l След показването на думата "End"
("Край") върху дисплея и след като
символът за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА се
изключи, можете да отворите вратата.
Също така можете да отмените
програмата
за
сушене,
като
завъртите бутона за избор на
програма до позиция OFF. Трябва
да изчакате края на фазата на
сушене (10/20 минути) и символът
за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА да се
изключи,
преди
да
отворите
вратата.
Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
След избор на програмата "ЛЕСНО
ГЛАДЕНЕ", трябва да изберете между
три различни типове интензивност при
обработка с пара, които са подходящи за
сухи или мокри дрехи и за различни
видове тъкани:
Този бутон ви позволява да избирате
между две различни опции, в зависимост
от избраната програма:
- БЪРЗО ПРАНЕ
Бутонът става активен, когато изберете
програма БЪРЗО ПРАНЕ (14/30/44 мин.)
от програматора и ви позволява да
изберете една от трите зададени
продължителности.
- Лесно гладене на Синтетични /
Смесени тъкани
(избор по подразбиране) P1 ще се
покаже на дисплея
Тази програма е подходяща за дрехи
от синтетични или смесени тъкани. При
наличие на мокри дрехи (напр. след
пране), се намалява образуването на
гънки по време на центрофуга, а при
наличие на сухи дрехи, се спомага за
достигането на идеалното ниво на
влажност за улесняване на гладенето.
Средна продължителност.
- НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
l След
избиране
на
програмата,
времето за изпълнението й ще се
покаже автоматично.
l Тази опция ви позволява да избирате
между 3 степени на интензивност при
изпиране, които се различават по
продължителността на програмата, в
зависимост от замърсяването на
тъканите (може да се използва само
при някои програми, както е показано в
таблицата с програми).
- Лесно гладене на Памучни тъкани
(само с едно натискане на бутона)
P2 ще се покаже на дисплея
Тази програма е подходяща за памучни
дрехи. При наличие на мокри дрехи
(напр. след пране), се намалява
образуването на гънки по време на
центрофуга, а при наличие на сухи
дрехи, се спомага за достигане на
идеалното ниво на влажност за
улесняване на гладенето. Средна
продължителност.
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
l Този бутон ви позволява избора на
температура при програмите за изпиране.
l Не можете да зададете програма над
допустимия
максимум,
предпазване на тъканите.
цел
l Ако искате да извършите студено
- Парно освежаване
(с две натискания на бутона) P3 ще
се покаже на дисплея
Благодарение на функцията за пара,
програма позволява освежаване на
дрехите и намалява образуването на
гънки. Тази програма се състои от
начална фаза, при която работи парата
и от финална, при която се премахва
излишната влага. Тази програма е
подходяща за сухи дрехи.
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l С натискането на този бутон, можете
да намалите максималната скорост и
ако желате да отмените цикъла на
центрофуга.
l Ако
в етикета не е посочена
специфична информация, е възможно
да зададете максималната скорост за
центрофуга за дадената програма.
Функцията е подходяща за максимално
зареждане от 1,5 кг.
15
с
BG
- ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА
Цифров дисплей
С цел предотваратяване увреждането
на тъканите, не е възможно да
увеличите скоростта над допустимия за
всяка програма максимум.
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
l За да активирате повторно цикъла на
центрофуга, натискайте бутона, докато
достигнете скоростта на завъртане,
която желаете да зададете.
1
2
34
6
7
l Можете да промените скоростта на
центрофуга
без
пералната машина.
да
паузирате
5
Предозирането с перилен препарат
може да довете до прекомерното
образуване на пяна. Ако уредът
открие наличието на излишна пяна,
може да изключи центрофугата или
да удължи продължителността на
програмата, както и да увеличи
консумацията на вода.
1) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР
НА СУШЕНЕ
Индикаторите показват степените на
сушене, които могат да бъдат избрани от
съответния бутон:
ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходяща за хавлии, халати и
обемисти дрехи).
Машината е снабдена със специално
ел.
устройство,
което
отменя
центрофугата, ако е
прекалено
заредена. Това намалява шума и
вибрациите и по този начин
удължава живота на вашата машина.
ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).
ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за дрехи, които ще
прибрани без гладене).
бъдат
2) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
l Когато е избрана програма дисплея
l Натиснете
едновременно бутоните
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА и ИЗБОР
НА ЦЕНТРОФУГА за около 3 секунди,
така машината ще ви позволи да
заключите бутоните. Така, можете да
избегнете нежелани промени, ако по
време на цикъл натиснете случайно
бутон.
l Заключването на бутони може да
бъде
отменено
след
повторно
едновременно натискане на двата
бутона или като изключите уреда.
16
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
l След като започне програмата вие ще
бъдете
постоянно
информиран
за
оставащото време до края на изпирането
l Уредът изчислява времето до края на
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по време
на прането уреда коригира времето
според размера и състава на прането.
- настройва ритъма на ротация на
барабана според типа на тъканите;
l Тази икона показва затворена врата
- разпознава наличието на пяна,
увеличава
ако
е
необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
- настройва скоростта на центрофугата
според товара, това предпазва от
дисбаланс.
l Когато
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
ЗА
Индикаторната лампичка
бутоните са заключени.
че
показва,
6) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР
НА ТЕМПЕРАТУРА
Това показва температурата на изпиране
на зададената програма, която може да
бъде променена (ако е позволено) от
съответния бутон.
Ако искате да извършите студено
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
l Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
7) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР
НА ЦЕНТРОФУГА
4) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР Kg Detector Проверка на килограмите (функцията
е налична само за някои програми)
Това показва скоростта на зададената
програма,
която
може
да
бъде
променена или пропусната с натискане
на съответния бутон.
l При началото на програмата, "Kg
Detector" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
на пране, съответната консумация на
вода и електричество.
l През
всяка фаза на пране "Kg
Detector" позволява да се следи
информацията за теглото на прането в
барабана и през първите минути на
прането:
- настройва количеството на водата;
- определя продължителността на цикъла
на пране;
- контролира изплакването според типа
на тъканите избрани да бъдат прани;
17
5) СВЕТЛИНЕН
ИНДИКАТОР
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
BG
3) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
l My Statistics (Моите статистики) –
SMART TOUCH
Този уред е оборудван с технология
Smart Touch, която позволява контрол
чрез приложение на смартфони с
операционна система Adroid и такива с
технологията
NFC
(Near
Field
Communication).
l Свалете приложението Candy simply-
Статистики на изпирането и съвети за
по-ефикасна употреба на машината.
Научете всички подробности за
функциите
Smart
Touch,
в
приложението в режим ДЕМО или
отидете на:
www.candysmarttouch.com
Fi на вашия смартфон.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ФУНКЦИЯТА SMART TOUCH
Приложението Candy simply-Fi е
налично
за
Android
и
iOS
устройства – таблети и сматфони.
Но,
можете
да
контролирате
машината и да използвате всички
възможности, предоставени от
технологията Smart Touch само
със смартфони Android, снабдени
с технологията NFC, както е
показано в таблицата по-долу:
ПЪРВА УПОТРЕБА – Регистрация на
машината
l Отидете на меню „Настройки” във
вашия Android смартфон и активирайте
функцията
NFC
в
подменюто
“Безжична връзка и Мрежи”.
Смартфон Android с Контрол на
технология NFC
устройството и
съдържанието
Смартфон Android Само съдържание
без технология NFC
Android таблет
Само съдържание
Apple iPhone
Apple iPad
В зависимост от модела на
смартфона
и
версията
на
операционната система, процесът
на активация на NFC може да бъде
различен. Вижте ръководството на
смартфона за повече информация.
Само съдържание
Само съдържание
l Завъртете бутона на позиция Smart
Touch, за да активирате сензора на
таблото.
ФУНКЦИИ
Основните
налични
приложението са:
функции
с
l Отворете
l Voice Assistant (Гласов асистент) –
Ръководство за избиране на идеалния
цикъл само с 3 гласови команди
(дрехи/материи, цвят, степен на
замърсяване).
l Cycles (Цикли) – За изтегляне и
пускане на нови програми за изпиране.
l Smart Care – Цикли „Проверка” и
„Автоматично изпиране” и ръководство
за отстраняване на неизправности.
18
приложението, създайте
потребителски
профил
и
регистрирайте уреда, като следвате
инструкциите на дисплея на телефона
или
„Бързото
ръководство”,
приложено към машината.
Повече информация, често задавани
въпроси и видео за лесна регистрация
може да откриете на:
www.candysmarttouch.com/how-to
Ако не знаете положението на
Вашата
NFC
антена,
бавно
предвижете вашият смарфон с
кръгово движение върху логото
Smart Touch докато приложението
не потвърди връзка.
За да бъде успешно извършено
прехвърлянето на данни е от
съществено значение ДА СЕ ЗАДЪРЖИ
СМАРТФОНА
НА
ТАБЛОТО
НА
МАШИНАТА ЗА НЯКОЛКО СЕКУДИ ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ
НА
ПРОЦЕДУРАТА;
съобщение
на
устройството
ще
информира за резултата от и ще
посъветва, кога ще е възможно да се
отмести смартфона по-далеч.
l Всеки път, когато искате да контролирате
машина чрез приложението, първо трябва
да активирате режим Smart Touch, като
завъртите копчето на обозначената позиция.
l Уверете се, че сте отключили екрана
на телефона (от евентуален режим на
готовност) и сте активирали функцията
NFC; в противен случай, следвайте
стъпките, посочени по-рано.
l Ако искате да стартирате цикъл на
изпиране, заредете пералнята с дрехи и
препарат за пране и затворете вратата.
l Изберете
желаната
функция
в
приложението (напр.: стартиране на
програма,
цикъл
за
проверка,
актуализиране на статистики и т.н….).
По-дебелите калъфи или метални
стикери за телефон могат да
повлияят или попречат на обмена на
данни между машината и телефона.
Свалете ги, ако е необходимо.
l Следвайте инструкциите на екранана на
телефона, ВКЛЮЧЕТЕ ГО при Smart
Touch лого на корпуса на машината,
когато се изисква от приложението.
Замяната на някои компоненти на
смартфона ви (напр. заден капак,
батерия и др.) с неоригинални
такива, може да даде отражение
върху
NFC
атената,
пречейки
на цялостното използване на
приложението.
Управлението и контрола на машината
чрез приложението е възможно само
чрез „приближаване”: затова не е
възможно да се извърши от далеч
(напр.: от друга стая; извън къщата).
БЕЛЕЖКИ:
Поставете смартфона си така че NFC
антената на гърба да съвпада с
разположението на логото на Smart
Touch на уреда (вж. снимката по-долу).
19
BG
СЛЕДВАЩА УПОТРЕБА – Редовна употреба
Таблица с програми
1)
(MAX.) *
ПРОГРАМА
2
1
(вж. контролния панел)
(MAX.)
Лесно гладене
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
Perfect Rapid 4)
2
59 Min.
40°
4 4,5 5
2 2,5 3
3
3 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
9
10 10
30°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Памук + 2)
6
Предпране 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
29' PLUS
3) 4)
Бързо
пране
Памук**
Изплакване
Източване +
Центрофуга
Деликатно
пране
Вълнени/
Коприна
Вълнени
(сушене)
Смесено
(сушене)
Памук
(сушене)
2)
4)
5
8
5
6
6
1
-
3 3,5 4
4)
5
2
Регулируема настройка на бутона, който трябва да изберете, за
да контролирате уреда от приложението за смартфон и да изтеглите
циклите (вж. специалния раздел). Фабричната настройка по подразбиране е
Auto-Clean, при която се извършва почистване на машината.
20
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ
ЗА ИЗПИТАНИЕ (EN 50229 Стандарти)
Пране
Използвайте програма с избрана максимална
степен на замърсяване, максималната
скорост на центрофугиране и температура от
60°C. Програмата се препоръчва също за
тест и с по-ниска температура.
(Само за модели с отделение
за течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
имат петна, които изискват
третиране с избелващ препарат,
предварителното премахване на
петна може да бъде извършено в
пералната машина. Поставете
препарата в контейнера за избелващи
течни препарати, който е в улея
маркиран с "2" в чекмеджето за
перилни препарати и изберете
специалната програма ИЗПЛАКВАНЕ.
Когато тази фаза приключи, завъртете
програмния
превключвател на
позиция OFF / изключено/, добавете
останалите тъкани и продължете с
нормалното изпиране използвайки
най-подходящата програма.
1)
2)
Сушене
Първо сушене с A кг (товарът се
състои: от калъфки за възглавници и
хавлиени кърпи за ръце) избрана е
програмата за сушене на памук (
съхранение в гардероб (
).
Второ сушене с В кг (товарът се
състои: от чаршафи и хавлиени кърпи
за ръце) избрана е програмата за
сушене на памук (
в гардероб (
).
За показаните програми можете да
настроите продължителността и
интензитета
на
прането
използвайки бутона НИВОТО НА
ЗАМЪРСЕНОСТ.
Избирайки програма БЪРЗО
ПРАНЕ с програматора е възможно с
бутона
БЪРЗО
ПРАНЕ
да изберете една от трите
налични бързи програми с
продължителност 14’, 30’ и 44’.
4)
Програми за автоматично сушене.
21
) съхранение
A (кг)
B (кг)
(кг)
Първо
сушене
Второ
сушене
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
Капацитет
(пране)
Когато е зададена програма,
на
дисплея
се
показва
препоръчителната температура на
изпиране, която може да бъде
променена (ако е позволено) от
съответния бутон, но не може да
бъде увеличена над допустимия
максимум.
3)
)
BG
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
Избор на програми
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
ПРАНЕ
ВНИМАНИЕ:
ВАЖЕН СЪВЕТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ПРАНЕТО.
l Нови цветни дрехи трябва да се
перат отделно поне за 5 или 6
пранета.
Perfect Mix (Идеален микс)
Тази програма позволява прането на
дрехи от различни тъкани, тип и цвят
заедно. Движението на ротацията на
барабана и нивото на водата са оптимизирани,
както по време на пране, така и през
фазата на изплакване. Правилната центрофуга
намалява образуването на гънки по
тъканите. Благодарение на технологията
"Quick jet" е възможно пълна оптимизация
по време на пране.
Perfect Rapid 59 мин.
Специално създадена програма за
перфектни резултати в прането като в
същото време значително се намалява
времето за пране. Програмата е предназначена
за намалено натоварване на к оличестото
пране (виж таблицата на програмите).
l Някои големи тъмни дрехи, като
дънкови панталони и хавлиени
кърпи, трябва винаги да се перат
отделно.
l Никога
не смесвайте тъкани,
които НЕ СА С ТРАЙНИ ЦВЕТОВЕ.
Лесно гладене
Тази ексклузивна програма използва
обработка с пара, която намалява
образуването на гънки, като достига
идеалната степен на влажност за перфектни
резултати при гладене. С натискането на
специалния бутон, можете да избирате
между три различни нива на интензивност, в
зависимост от това дали дрехите са сухи или
мокри, както според типа тъкан.
Quick jet Technology
Пералната машина има иновативна
система за предварително смесване на
препарата и водата. Струя под високо
наляга впръсква сместа от препарат и
водата в барабана. В началната фаза на
цикъла на пране се впръсква под високо
налягане разтвор от перилен препарат и
вода, за да се даде възможност на изпиращата
смес да проникне напълно в тъканите,
да се премахне мръсотията и да се осигурят
най-добри резултати на изпиране.
Машината също използва "Quick jet
Technology" по време на изплакването за
да отстрани напълно остатъците от
22
перилен препарат, посредством водно
струя под високо налягане, която се
впръсква във пералната.
29' PLUS
Тази програма е особено подходяща за
леко замърсени дрехи и е проектирана
за изпиране на пълно зареждане само за
29 минути.
Бързо пране (14/30/44 мин.)
Тази програма е подходяща за малко и
леко замърсено пране. С тази програма е
препоръчително да намалите количеството
на използваният препарат. Избирайки
програма БЪРЗО ПРАНЕ и действайки с
бутона вие можете да изберете една от
трите налични програми.
Памук
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е
най-ефективната програма за пране на
памучни тъкани, от гледна точна на
консумация на енергия и вода.
Памук + Предпране
Тази програма е предназначена за
изпиране на упорити петна от памучни,
бели дрехи. Предпрането гарантира
премахването на упоритите замърсявания.
В отделение "1" добавете перилен препарат,
който се равнява на 20% от използваното
количество при основно изпиране.
определя според количеството дрехи и
избраната скорост на центрофуга по време
на пране. Програмата е подходяща за малко
количество дрехи - макс. 1 кг. (3 пуловера).
Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и
максимална цинтрофуга. Възможно е да
отмените или намалите оборотите на
центрофугата с бутона ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
Програмата за сушене на вълна е
одобрена от The Woolmark Company за
сушене на вълнени дрехи, обозначени
за пране в пералня, при условие че
продуктите се перат и сушат съгласно
инструкциите на етикета и тези на
производителя на машината.
В Обединеното кралство, Ирландия,
Символът Woolmark е сертификационна
марка в много държави. M1715
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани.
Циклите на изпиране и плакнене се
извършват с по-високи нива на водата за
по-добри резултати.
Смесено
Ниска температура на програмата на
сушене, препоръчва се за синтетични и
смесени тъкани (винаги гледайте етикета
на дрехите).
Вълнени/Коприна
Тази програма ви дава деликатен цикъл
на пране, и е особено подходяща за
Вълнени тъкани с обозначение на
етиката „За машинно пране“, Коприна
или тъкани с обозначение на етиката
„Пери като Коприна“.
Памук
Висока температура на програмата на
сушене, препоръчва се за вълнени и
ленени тъкани (винаги гледайте етикета
на дрехите).
СУШЕНЕ
SMART TOUCH
ВНИМАНИЕ:
дозатори за прах за пране и течни
препарати трябва да бъдат извадени
от барабана преди да стартирате
програмите за сушене.
Регулируема настройка на бутона, която
трябва да зададете, когато желаете да
предадете
команда
до
пералната
машина от мобилно приложение, както и
да изтеглите/стартирате цикъл (вж.
специалния раздел и упътването в
приложението за повече информация).
При опцията Smart Touch е зададена
фабрична настройка по подразбиране за
цикъл "Auto-Clean", създадена за почистване
на барабана, премахване на лошите
миризми и подобряване живота на
пералната машина. Когато стартирате цикъл
"Auto-Clean" се уверете, че в машината
няма дрехи, като използвате само прах за
пране. В края на цикъла оставете вратата
на машината отворена, за да може
барабанът да изсъхне. Това почистване
се препоръчва на всеки 50 изпирания.
Барабанът променя посоката си на
въртене по време на цикъла на сушене,
за да предотврати заплитане на прането.
През последните 10/20 минути на сушене
се използва студен въздух, за да се
минимализира намачкването.
Вълнени
Програмата за сушене на ниска
температура е идеална за сушене на
вълнени дрехи с максимална грижа и
мекота, като намалява триенето и
сплъстяването на тъканите. Препоръчително
е да обръщате всички дрехи преди сушене.
Продължителността на програмата се
23
BG
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат
да бъдат намалени или изключва с
помощта на съответния бутон). Тя се
използва за изплакване на всякакъв вид
плат, например след пране на ръка.
l На сушене могат да се подлагат само
7. СУШЕНЕ
l Дадените указания са общи, затова е
необходима известна практика за найдобри резултати на сушене.
l Препоръчваме
ви
да
настроите
времето за сушене на по-малко от
указаното,когато използвате машината
за първи път,за да установите
желаната степен на изсушаване.
l Препоръчваме да не сушите материи,
които лесно се разнищват, като
килими, за да се избегне запушване на
въздуховода.
l Препоръчваме
ви
да
сортирате
прането според следните методи:
- Според
символите
за
сушене
изобразени на етикетите на дрехите
Подходящ за сушене в сушилня.
Сушене на висока температура.
Сушене
само
температура.
на
вече центрофугирани дрехи.
Правилният начин на сушене
l Отворете вратата.
l Заредете с пране, което да не надвишава
максималният товар за сушене отбелязан
в таблицата с програмите. В случай
на сушене големи или абсорбиращи
неща (напр. чаршафи, хавлии, джинси)
е
препоръчително
да
намалите
количеството на товара за сушене.
l Затворете вратата.
• Завъртете
програматора
на
поподходяща програма за сушене на
вашето пране.
l Машината
може
да
следните видове сушене:
- Ниска температура, програма на
сушене
препоръчителна
за
използване
за
вълнени
тъкани
(
ниска
НЕ сушете в машина.
символ на програмата).
- Ниска температура, програма на
сушене
препоръчителна
за
използване
за
смесени
тъкани
(синтетика/памук) синтетични тъкани
(
символ на програмата).
- Висока температура, програма на
сушене
препоръчителна
за
използване за памук, хавлиени
тъкани, лен, конопени платове и т.н.
Ако няма етикет за сушене, трябва
да се приема че тъканта не е
подходяща за сушене в машина.
- Според размер и дебелина
Всеки път, когато прането е повече от
капацитета на сушене, разделете
дрехите в зависимост от дебелината
(напр. кърпи от тънко бельо).
- Според типа на плата
Памучни / ленени: кърпи, памучно
трико, покривки за маса и легло.
Синтетика: блузи, ризи, престилки и
др, изработени от полиестер или
полиамид, както и смесени тъкани
памук / синтетика.
24
изпълнява
(
символ на програмата).
l Изберете степента на сушене, която
желаете:
ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходяща за хавлии, халати и
обемисти дрехи).
ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).
ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за дрехи, които ще
прибрани без гладене).
бъдат
l Когато
програмата
завърши
на
дисплея ще се изпише "End". След 5
минути машината ще влезе в режим
готовност (standby) (при определени
модели на дисплея ще се покажат две
линии).
за
не
на
по
l Изключете машината като завъртите
l Машината ще изчисли необходимото
програматора на позиция OFF.
време за сушене и остатъчна влажност
на
прането,
в
зависимост
от
натоварването и избрания тип сушене.
l Отворете вратата и извадете прането.
l Спрете водата.
l Проврете дали е пуснато захранването
с вода и дали маркуча за отводняване
е позициониран правилно.
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ
l За да отмените програмата за сушене
ВНИМАНИЕ:
натиснете и задръжте бутона ИЗБОР
НА СУШЕНЕ за около 3 секунди.
Не сушете дрехи със специално
уплътнение ( напр. вата, ватирани
анораци и т.н.) или от много
деликатни тъкани.
Ако дрехите са много мокри,
заредете по-малко дрехи, за да
предотвратите
образуването
на
гънки.
ВНИМАНИЕ:
След отмяната на програмата за
сушене, ще се стартира програмата
за охлаждане и трябва да изчакате
10/20 минути преди да отворите
вратата.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА (на
дисплея ще се покаже оставащото
време за сушене).
За правилното функциониране на
уреда, за предпочитане е да не се
прекъсва фазата на сушене, освен
ако това е наистина необходимо.
Уредът изчислява времето до края
на избраната програма, на базата на
стандартно натоварване на машината,
по време на цикъла на сушене,
уредът
коригира
времето
но
програмата, на базата количеството
и състава на товара.
По време на фазата на сушене,
барабана ще се завърти на най-висока
скорост за да разпредели товара и да
се оптимизира сушенето.
25
BG
Чрез избиране на програмата
сушене на вълнени тъкани,
можете да изберете степен
сушене, различна от тази
подразбиране.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
8. АВТОМАТИЧНА
ПРОГРАМА
ПРАНЕ/СУШЕНЕ
l В края на фазата на пране на дисплея
ще се покаже оставащото време за
сушене.
Не
бива
да
превишавате
максималният товар пране за
сушене отбелязан в таблицата с
програмите, в противен случай
сушенето няма да е задоволително.
l Когато
- Пране
l Отворете чекмеджето за препарат,
изберете съответният препарат и
напълнете правилното количество.
l Обърнете се към списъка с програми за
пране в зависимост от типа на тъканите
които ще бъдат прани (например много
мръсен памук) и завъртете програматора
на необходимата програма.
l Ако
е
необходимо
температура на пране
настроите
програмата
завърши
на
дисплея ще се изпише "End". След 5
минути машината ще влезе в режим
готовност (standby) (при определени
модели на дисплея ще се покажат две
линии).
l Изключете машината като завъртите
програматора на позиция OFF.
l Отворете вратата и извадете прането.
l Спрете водата.
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ
l За да отмените програмата за сушене
натиснете и задръжте бутона ИЗБОР
НА СУШЕНЕ за около 3 секунди.
l Натиснете бутоните за избор на опции
(ако е необходимо).
ВНИМАНИЕ:
l Проврете дали е пуснато захранването
с вода и дали маркуча за отводняване
е позициониран правилно.
- Сушене
l Изберете степента на сушене, която
желаете:
ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходяща за хавлии, халати и
обемисти дрехи).
ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).
ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за дрехи, които ще
прибрани без гладене).
бъдат
Чрез избор на програмата за вълнени
тъкани, е налична само степента на
сушене по подразбиране.
26
След отмяната на програмата за
сушене, ще се стартира програмата
за охлаждане и трябва да изчакате
10/20 минути преди да отворите
вратата.
За правилното функциониране на
уреда, за предпочитане е да не се
прекъсва фазата на сушене, освен
ако това е наистина необходимо.
Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с
бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да
отстранявате най-често срещаните проблеми.
САМО ЗА МОДЕЛИ SMART TOUCH.
Благодарение на приложенито за проверка на цикъла – Candy simply-Fi –
можете да проверявате по всяко време правилното функциониране на
пералнята. Нуждаете се само от смартфон Андроид с технология NFC. Може
да откриете повече информация в приложението. Ако на дисплея се показва
съобщение за грешка (с код или мигащи индикатори), трябва да включите
приложението и да доближите вашия смартгон с NFC до логото Smart Touch
на панела. Вече можете да започнете работа по отстраняване на проблема.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА
l Модели с дисплей: грешката е показана с цифра прехдождана от буквата “E” (пример:
Error 2 (Грешка 2) = E2).
l Модели без дисплей: грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните
лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример:
Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).
Грешка
E2 (с дисплей)
2 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E3 (с дисплей)
3 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E4 (с дисплей)
4 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E7 (с дисплей)
7 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
Друг код за грешка
Възможни причини и практически решения
Пералната машина не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.
Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж.
раздела за инсталация)
Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната
машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен.
Уверете се, че филтърът не е запушен или че няма чужди предмети в
отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток.
Пералната машина не източва вода.
Уверете се, че филтърът не е запушен или че няма чужди предмети в
отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток.
Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.
Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на
водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.
Има прекалено много пяна и/или вода.
Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен
препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.
Проблеми с вратата.
Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в
машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.
Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела
и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.
Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел.контакт и
изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако
проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център
за обслужване на клиенти.
27
BG
9. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ДРУГИ НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Пералната машина
не
работи/стартира
Има изтекла вода
до машината
Пералната машина
не центрофугира
Силни вибрации /
шум по време на
центрофуга
Възможни причини и практически решения
Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.
Уверете се, че ел. захранването е включено.
Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите
друг уред, като лампа.
Вратата може да не е затворена правилно: отворете и
затворете вратата отново.
Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за
старт е натиснат.
Уверете се, че пералната машина не е паузирана.
Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и
тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете
добре крана и тръбата.
Уверете се, че филтърът е затворен правилно.
Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина
може да:
• Опита да балансира товара, като намали времето на
центрофуга.
• Намали скоростта на центрофугата, за намаляване на
вибрациите и шума.
• Изключи центрофугата, за да предпази машината.
Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете
заплетените дрехи, заредете пералнята отново и рестартирайте
програмата.
Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно
изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът
продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3).
Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете
се, че не е включена.
Уверете се, че не сте задали опции, които променят
центрофугата.
Употребата на прекалено много препарат може да
възпрепятства стартирането на центрофугата.
Възможно е пералнята да не е нивелирана: при необходимост,
регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.
Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и
разделители са премахнати.
Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти,
копчета и т.н.).
Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или
механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на
производителя.
Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на
неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.
28
Гаранция
Продуктът е в гаранция съгласно
правилата и условията, посочени в
сертификата, включен към продукта.
Гаранционният сертификат трябва да
бъде надлежно попълнен и съхраняван,
за да може в случай на нужда, да бъде
представен пред оторизирания център за
обслужване на клиенти.
- отичане
на
мътна
вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: няма да
помогне.
Ако проблемът не може да бъде
отстранен или се съмнявате в повреда
на машината, незабавно се свържете с
оторизиран център за обслужване на
клиенти.
Винаги се препоръчва употребата на
оригинални резервни части, които
можете да откриете във всеки наш
оторизиран център за обслужване на
клиенти.
Поставяйки
и маркирайки този
продукт, ние декларираме на наша
отговорност, че той е в съотвествие
със всички Европейски изисквания за
безопастност, здравни и екологични
норми.
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в своите
продукти, които счита за полезни,
без да променят основните им
характеристики.
29
BG
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
30
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU
PERILICE RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. CIKLUS SUŠENJA
8. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA/SUŠENJA
9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
31
HR
Zaštita okoliša
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja kabla,
isti mora biti zamijenjen
originalnim/rezervnim kablom
dostupnim kod proizvođača ili
ovlaštenog servisa.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
uređaj mogu koristiti l Posljedni dio ciklusa pranja/sušenja
odvija se bez zagrijavanja (ciklus
djeca sa 8 ili više godina te
hlađenja) kako bi se postigla
osobe sa smanjenim psihičkim
odgovarajuća temperatura rublja i
i mentalnim kapacitetom ili
spriječilo njegovo oštećenje.
manjkom iskustva i znanja ako
l Ovaj
32
u vrućoj vodi uz
količinu deterdženta.
UPOZORENJE:
Nikada ne zaustavljajte rad
perilice sušilice prije završetka
ciklusa sušenja.
Ukoliko to ipak učinite, rublje
brzo uklonite i rasprostrite
kako bi raspršili postojeću
toplinu.
dodatnu
poput pjenaste gume
(lateks
pjena),
kapa
za
plivanje, vodootpornih tkanina
te rublja ili jastuka punjenih
umecima od pjene ili gume; ne
smiju se sušiti u perilici sušilici.
l Omekšivače i slične proizvode
koristite u skladu s propisanim
da
su
nakon
uputama proizvođača.
instalacije i postavljanja uređaja,
utikač i utičnica dostupni u l Predmeti zaprljani uljem mogu
svakom trenutku.
se zapaliti, posebno prilikom
izlaganja izvorima topline poput
l Uređaj se ne smije postavljati
perilice sušilice. Predmeti se
iza zaključanih, kliznih ili vrata
zagrijavaju, uzrokujući oksidaciju
sa šarkama na suprotnoj strani
ulja koja proizvodi toplinu. Ukoliko
od perilice sušilice, na način
se nastala toplina ne može
koji onemogućuje potpuno
ukloniti, predmeti postaju toliko
otvaranje vrata perilice sušilice.
vrući da se zapale. Umetanje
l Maksimalan kapacitet suhog
uljem zaprljanih predmeta može
rublja ovisi o modelu (vidi
onemogućiti otklanjanje topline
kontrolnu ploču).
i time dovesti do opasnosti od
požara.
l Uređaj se ne smije koristiti
ukoliko su za čišćenje korištena
l Ukoliko u perilici sušilici želite
industrijska sredstva.
sušiti tkanine zaprljane biljnim
l U perilici sušilici nemojte sušiti
ili uljem za kuhanje, ili
neoprano rublje.
proizvodima za njegu kose;
prije sušenja ih operite u vrućoj
l Tkanine
zaprljane
tvarima
vodi uz dodatnu količinu
poput ulja za kuhanje, acetona,
deterdženta – to će smanjiti, ali
alkohola, benzina, kerozina,
ne i potpuno ukloniti opasnost
sredstava za uklanjanje mrlja,
od požara.
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska; prije sušenja l Iz džepova uklonite sve predmete
u perilici sušilici moraju se oprati
poput upaljača ili šibica.
l Pripazite
33
HR
l Predmeti
l Dokumentaciju
o proizvodu l Prije otvaranja vrata perilice rublja,
možete pronaći i na web stranici
provjerite da u bubnju nema vode.
prizvođača.
UPOZORENJE:
Spajanje na električni sustav i
mjere predostrožnosti
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
l Tehnički
podaci (napon i
priključna snaga) navedeni su
na natpisnoj pločici uređaja.
l Držite perilicu rublja podalje od
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
l Pripazite da je električni sustav
kiše, vlage, izravne sunčeve
uzemljen, u skladu s važećim
svjetlosti.
zakonskim propisima te da
utikač uređaja odgovara utičnici. l Prilikom prenošenja ili pomicanja
U suprotnom, potražite pomoć
perilice rublja, nemojte je držati za
ovlaštenog servisa.
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
l Upotreba
pretvarača, višestrukih
utičnica i produžnih kablova
nikako se ne preporuča.
l U
UPOZORENJE:
uređaj se ne smije napajati iz
vanjskog sklopnog uređaja,
poput brojača vremena, niti
se priključiti na strujni krug
koji se redovito uključuje i
isključuje iz opskrbnog pogona.
l Prije
početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Kako
biste isključili uređaj,
nemojte povlačiti električni kabel
ili sam uređaj.
34
naslanjajte vrata perilice na
transportna kolica. Kako je perilica
rublja veoma teška, preporučamo
da je uvijek podižu dvije osobe.
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
2. INSTALACIJA
2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
1
A
B
A
B
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
B
B
A
A
HR
l Uklonite
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
2
3
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
B
l Postavite
zaštitnu podlogu na
podnožje kao prikazano na
slici 2 (ovisno o modelu, verzija
A, B ili C).
C
Kod nekih modela, zaštitnu
podlogu
nije
potrebno
postavljati, jer ista već dolazi
pričvršćena uz dno uređaja.
3
2
35
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3)
isključivo pomoću crijeva priloženog uz
uređaj (ne koristite stare setove cijevi).
l NEKI MODELI perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
36
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
HR
l Poravnajte
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
C
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
Ladica za deterdžent
UPOZORENJE:
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
Kvarovi
uzrokovani
nepravilnom
instalacijom nisu pokriveni jamstvom.
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
bijelila itd;
9
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
1
2
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena JE SAMO UZ NEKE MODELE
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neki deterdženti nisu namijenjeni za
upotrebu u ladici za deterdžent već
dolaze u vlastitom spremniku koji se
ubacuje izravno u bubanj.
37
10
3. PRAKTIČNI SAVJETI
Savjeti za pripremu rublja
Prije stavljanja rublja u perilicu, učinite
sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Kod pranja vune, pripazite da je rublje
prikladno za pranje u perilici. Provjerite
etiketu.
Praktični savjeti za korisnika
specijaliziranim sredstvom za uklanjanje
mrlja ili natopite zaprljano rublje u vodi
prije pranja u perilici.
Uštedite energiju upotrebom programa
niske temperature pranja.
Prije pokretanja programa
(PERILICE SUŠILICE)
sušenja
l UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom
veće brzine centrifuge kako bi smanjili
količinu vlage u rublju prije pokretanja
programa sušenja.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz potpuno
napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50%
električne energije u odnosu na dva
polovična pranja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Da li je potrebno pranje na visokoj
temperaturi?
l Kako biste smanjili upotrebu programa
visoke
temperature,
tretirajte
mrlje
38
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
HR
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l DOSTUPNO SAMO NA ODREĐENIM
MODELIMA: Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite graničnik i ispustite
vodu u spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
39
povezivanjem
ili
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Q
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
SUŠENJE
Ukoliko želite da se ciklus sušenja
automatski pokrene nakon pranja,
odaberite odgovarajući program pomoću
tipke za ODABIR SUŠENJA.
Ili, pričekajte završetak pranja i potom
odaberite željenu količinu rublja i program
sušenja.
pokrenuli ciklus pranja.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "End" (Kraj) ili će se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
Prije otvaranja vrata, pričekajte dok
se ne isključi svjetlosni pokazatelj
SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA
VRATA.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
40
LMNO
P
F
G
H
E
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
I
D
C
B
A Gumb za odabir programa s OFF
položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
D Tipka za ODABIR SUŠENJA /
FUNKCIJA SUŠENJA PAROM
E Tipka za ODABIR BRZOG PROGRAMA /
ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI
F Tipka za ODABIR TEMPERATURE
G Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
F+G SIGURNOSNO
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
H Digitalni display
I Svjetlosni pokazatelji ODABIR SUŠENJA
L Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
M Svjetlosni pokazatelj KG DETECTOR
N Svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA TIPKI
O Svjetlosni pokazatelji ODABIR
TEMPERATURE
P Svjetlosni pokazatelji ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE
Q SMART TOUCH
GUMB ZA IZBOR PROGRAMA S
OFF POLOŽAJEM (isključeno)
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
l Prije otvaranja vrata, pričekajte dok
se ne isključi svjetlosni pokazatelj
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
Prije otvaranja vrata, provjerite da je
razina vode ispod otvora vrata kako
biste sprječili izlijevanje.
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Vrata je moguće otvoriti nakon što se
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
na displayu prikaže riječ „End“
(Kraj) i isključi svjetlosni pokazatelj
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
l Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Kako bi poništili odabrani program,
okrenite programator na OFF položaj.
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
START/PAUSE tipka
l Ova
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
odabira
l Da odgodite početak pranja, pratite
sljedeći postupak :
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
program.
- Odaberite željeni program.
41
HR
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke. Započinje odbrojavanje nakon čega
odabrani program automatski započinje s
radom.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
postavljanjem programatora na OFF položaj.
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja,
posebna
memorija
pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Ne prelazite maksimalan kapacitet
rublja za sušenje naveden u tablici
programa, u suprotnom - rezultat
sušenja neće biti zadovoljavajuć.
l Ukoliko želite poništiti odabranu postavku
prije početka programa, pritisnite tipku
više puta dok se ne isključe svjetlosni
pokazatelji ili okrenite programator na
OFF položaj.
l Samo ciklus sušenja:
nakon odabira odgovarajućeg programa
sušenja ovisno o vrsti rublja (okretanjem
programatora na željeni program),
pritiskom ove tipke odaberite stupanj
sušenja različit od početno postavljenog
(izuzetak je program za sušenje vune).
l Kako biste poništili program tijekom faze
Podesite željene postavke prije
pritiska START/PAUSE tipke.
Ukoliko
odabrana
opcija
nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator ć e zatreperiti i
potom se ugasiti.
sušenja, pristisnite i držite tipku oko 3
sekunde.
UPOZORENJE:
Nakon što je poništen program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta prije
otvaranja vrata.
Tipka za ODABIR SUŠENJA /
FUNKCIJA SUŠENJA PAROM
Ovom tipkom birate između dvije različite
opcije:
- ODABIR SUŠENJA
l Vrata je moguće otvoriti nakon što se
na displayu prikaže riječ „End“
(Kraj) i isključi svjetlosni pokazatelj
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.
l Automatski ciklus pranja/sušenja:
nakon odabira programa pranja ovisno o
vrsti rublja, podesite stupanj sušenja
odabirom ove tipke. Na kraju programa
pranja,
odabrani
ciklus
sušenja
automatski počinje s radom.
Ovu funkciju nije moguće uključiti
ukoliko odabrani program pranja
nije odgovarajuć željenom ciklusu
automatskog sušenja.
42
Također je moguće poništiti ciklus
sušenja okretanjem programatora na
OFF (isključeno) položaj.
Prije otvaranja vrata, važno je
pričekati završetak faze hlađenja
(10/20
minuta)
i
isključenje
svjetlosnog pokazatelja SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
- FUNKCIJA SUŠENJA PAROM
Tipka za ODABIR BRZOG
PROGRAMA / ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
Nakon odabira programa "EASY IRON" (za
lakše glačanje), odaberite između tri
različita
intenziteta
sušenja
parom,
namijenjenih suhom ili vlažnom rublju
ovisno o vrsti tkanine:
- ODABIR BRZOG PROGRAMA
- Easy Iron Synthetics/Mixed (za lakše
glačanje sintetičkih i miješanih tkanina)
(početno zadan odabir) na displayu se
prikazuje P1
Ovaj program namijenjen je sintetičkom te
rublju od miješanih tkanina. Kod vlažnog
rublja (primjerice, nakon pranja), smanjuje
nabore nakon centrifuge, dok u slučaju
suhog rublja, omogućuje postizanje
optimalne razine vlažnosti za lakše
glačanje. Srednje trajanje.
Ova tipka postaje dostupna nakon odabira
BRZI (14/30/44 Min.) programa na
programatoru i omogućuje odabir jednog od
tri navedena trajanja ciklusa.
- ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI
l Nakon odabira programa, na displayu će
se automatski prikazati trajanje ciklusa
pranja.
l Ova opcija omoguće odabir između tri
- Easy Iron Cotton (za lakše glačanje
pamučnog rublja)
(samo jedan pritisak tipke) na displayu
se prikazuje P2
Ovaj program namijenjen je pamučnom
rublju. Kod vlažnog rublja (primjerice,
nakon pranja), smanjuje nabore nakon
centrifuge, dok u slučaju suhog rublja,
omogućuje postizanje optimalne razine
vlažnosti za lakše glačanje. Srednje
trajanje.
stupnja intenziteta pranja, odnosno
trajanja programa, ovisno o zaprljanosti
rublja (može se koristiti samo kod
određenih programa kao prikazano u
tablici programa).
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
l Ovom tipkom podešavate temperaturu
ciklusa pranja.
l Temperaturu nije moguće podesiti iznad
- Steam Refresh (za osvježavanje i
uklanjanje nabora)
(dva pritiska tipke) na displayu se
prikazuje P3
Zahvaljujući djelovanju pare, ovaj ciklus
osvježava rublje i smanjuje nabore nakon
korištenja. Program se sastoji od početne
faze djelovanja pare i završne faze u kojoj
se uklanja višak vlage nakon čega je
rublje spremno za upotrebu. Program je
namijenjen suhom rublju.
maksimalne dopuštene za pojedini
program, kako bi se očuvala kvaliteta
tkanina.
l Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
l Ovom
tipkom moguće je smanjiti
maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko
želite, centrifugu možete i isključiti.
Funkcija je namijenjena za maksimalan
kapacitet od 1,5 kg.
43
HR
Ovom tipkom birate između dvije različite
opcije, ovisno o odabranom programu:
l Ako na etiketi odjeće nije navedeno
drugačije, moguće je koristiti maksimalnu
brzinu centrifuge određenu za program.
Kako biste spriječili oštećenje odjeće,
nije moguće odabrati veću brzinu
centrifuge od maksimalno određene za
svaki program.
Digitalni display
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
1
2
34
6
7
l Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite
tipku dok ne podesite željenu brzinu.
l Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez
5
pauziranja perilice rublja.
Pretjerana količina deterdženta može
uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko
uređaj
detektira
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti
centrifuge ili produžiti programa i
povećati potrošnju vode.
1) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIRA
SUŠENJA
Svjetlosni pokazatelji prikazuju stupanj
suhoće koji birate odgovarajućom tipkom:
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo.
Time se smanjuju buka i vibracije te
produžava radni vijek uređaja.
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
2) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
l Nakon odabira programa, automatski se
l Istovremeno pritisnite tipku za ODABIR
TEMPERATURE i tipku za ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE i držite oko 3
sekunde, čime ćete zaključati tipke. Na
taj način, možete sprječiti slučajne ili
neželjene promjene postavki programa
na displayu.
l Sigurnosno zaključavanje možete poništiti
ponovnim istovremenim pritiskom navedenih
tipki ili isključivanje uređaja.
44
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
l Uređaj
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
3) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
odabira
5) SVJETLOSNI POKAZATELJ SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA TIPKI
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
će
Svjetlosni pokazatelj prikazuje da su tipke
zaključane.
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon čega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
6) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR
TEMPERATURE
Temperaturu odabranog programa možete
podesiti (ako je moguće) odgovarajućom
tipkom.
Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
l Prije otvaranja vrata, pričekajte dok
se ne isključi svjetlosni pokazatelj
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.
7) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promijeniti ili poništiti
odgovarajućom tipkom.
4) SVJETLOSNI POKAZATELJ Kg Detector
(funkcija je dostupna samo kod
pojedinih programa)
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
Detector" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
l Tijekom
svake faze pranja, "Kg
Detector" funkcija prati podatke o rublju
u perilici te u prvim minutama pranja:
- podešava potrebnu količinu vode;
- određuje trajanje ciklusa pranja;
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
45
HR
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
SMART TOUCH
l Smart Care - održavanje – ciklusi Smart
Ovaj uređaj opremljen je Smart Touch
tehnologijom
koja,
putem
aplikacije,
omogućuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
l Moja statistika – statistički podaci o
l Skinite Candy simply-Fi aplikaciju na
svoj smartphone uređaj.
Candy simply-Fi aplikacija dostupna
je za uređaje s Android i iOS
operativnim sustavima (tablete i
smartphone). Međutim, za komunikaciju
s uređajem, iskoristite potencijal
Smart Touch tehnologije dostupne
za Android smartphone uz NFC
tehnologiju, prema sljedećem prikazu
funkcija:
Android smartphone
s NFC tehnologijom
Interakcija s
uređajem + sadržaji
Android smartphone
bez NFC tehnologije
Samo sadržaji
Android Tablet
Samo sadržaji
Apple iPhone
Samo sadržaji
Apple iPad
Samo sadržaji
Check-up - provjera i Auto-Clean (automatsko
čišćenje) te vodič za uklanjanje poteškoća
u radu.
pranju i savjeti za učinkovitiju upotrebu
uređaja.
Sve detalje Smart Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.candysmarttouch.com
KAKO KORISTITI SMART TOUCH
PRVA UPOTREBA – Registracija uređaja
l Uđite u postavke ("Settings") svog
Android smartphona i aktivirajte NFC
fukciju unutar izbornika za bežična
spajanja
i
mreže
("Wireless
&
Networks").
Ovisno o modelu smartphona i verziji
Android
operativnog
sustava,
postupak NFC aktivacije može varirati.
Za detalje proučite uputstva svog
smartphone uređaja.
l Okrenite programator na Smart Touch
položaj za aktivaciju
upravljačkoj ploči.
FUNKCIJE
na
l Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji su:
l Glasovni vodič – vodič za odabir
idealnog ciklusa uz samo tri zvučna upita
(vrsta
rublja/tkanina,
boja,
stupanj
zaprljanosti).
l Programi – Skinite i pokrenite nove
programe pranja
46
senzora
profil, registrirajte uređaj prateći upute na
displayu smartphona ili pomoću kratkih
uputa priloženih uz uređaj.
Više informacija, najčešće postavljana
pitanja i video za jednostavnu
registraciju pronađite na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC
antena,
laganim
kružnim
pokretima pomičite smartphone preko
Smart Touch loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspješan
prijenos
podataka,
ključno
je
NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE
NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o pravilnom
spajanju i kada je moguće udaljiti
smartphone.
l Kod svake upotrebe uređaja putem
aplikacije, prvo morate aktivirati Smart
Touch funkciju okretanjem programatora
na odgovarajući položaj.
l Pripazite
da je otključan display
smartphona (ukoliko je bio ugašen, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
l Želite li pokrenuti ciklus pranja, umetnite
rublje i deterdžent i zatvorite vrata.
l Odaberite željenu funkciju u aplikaciji
Deblje maske ili metalne naljepnice
na smartphonu mogu usporiti ili
onemogućiti
prijenos
podataka
između uređaja. Ukoliko je potrebno,
uklonite ih.
(npr. određeni program, ciklus provjere,
ažuriranje statistike, itd.).
l Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz Smart Touch logo
na upravljačkoj ploči uređaja, kada vas na
to uputi aplikacija.
Zamjenom pojedinih dijelova smartphona
(npr. stražnje maske, baterije, itd…)
neoriginalnim dijelovima možete ukloniti
NFC
antenu
čime
onemogućujete
korištenje aplikacije.
Upravljanje uređajem putem aplikacije
moguće je samo na manjoj udaljenosti:
odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz
druge prostorije, izvan kuće).
NAPOMENE:
Postavite stražnju stranu NFC antene
smartphona uz Smart Touch logo na
uređaju (kao prikazano na slici niže).
47
HR
Redovna upotreba
Tabelarni pregled programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(vidi kontrolnu ploču)
(MAX.)
Easy Iron
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
Perfect Rapid 4)
2
59 Min.
29' PLUS
Brzi
1
3) 4)
40°
4 4,5 5
2 2,5 3
3
3 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
9
10 10
30°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
8
Pamuk**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Pamuk +
Pretpanje
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
90°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Osjetljivo
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Vuna/Svila
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Vuna
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(sušenje)
Miješano
(sušenje)
Pamuk
(sušenje)
5
5
6
6
1
-
3 3,5 4
4)
5
2
Podesiv položaj programatora koji je potrebno odabrati za interakciju s aplikacijom putem
smartphona i za skidanje ciklusa pranja. (vidi odgovarajući paragraf). Tvornički postavljen
program je Auto-Clean (automatsko čišćenje), namijenjen čišćenju perilice rublja.
48
Molimo proučite sljedeće bilješke :
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
PODACI ZA LABORATORIJSKA
TESTIRANJA (EN 50229 standardi)
1)
2)
3)
4)
Koristite
program
**
uz
odabran
maksimalan
stupanj
zaprljanosti,
maksimalnu
brzinu
centrifuge
i
temperaturu od 60°C. Program se
preporuča i za testiranje na nižoj
temperaturi.
Sušenje
Kod prvog sušenja uz A kg (sadrži
jastučnice i manje ručnike) odaberite
program za sušenje pamuka (
opciju sušenja za spremanje rublja (
Kod drugog sušenja uz B kg (sadrži
plahte i manje ručnike) odaberite program
za sušenje pamuka (
sušenja za spremanje rublja (
Nakon odabira programa, display
prikazuje preporučenu temperaturu
pranja koju možete podesiti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom, ali
ne više od maksimalne dopuštene.
), opciju
).
Kapacitet
(pranja)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet
pranja odabirom tipke za ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
Postavljanjem programatora na
BRZI program, pomoću tipke za
ODABIR BRZOG PROGRAMA
odaberite jednu od tri dostupne
opcije - 14’, 30’ i 44’.
8
6
2
Programi za automatsko sušenje.
49
),
).
9
6
3
10
6
4
10
7
3
HR
Pranje
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
PRANJA
UPOZORENJE:
centrifuge smanjuje nastanak nabora na
rublju. Uz "Quick jet" tehnologiju moguća je
optimizacija cijelog ciklusa pranja.
Perfect Rapid 59 Min.
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja. Namjenjen je
smanjenoj količini rublja (vidi tablicu
programa).
29' PLUS
Ovim se programom, koji je posebno
pogodan za neznatno prljave komade,
namijenjenim za pranje pune količine
odjeće u samo 29 minuta.
VAŽAN SAVJET ZA UČINKOVITOST
PRANJA.
l Nova, obojena odjeća treba se prati
odvojeno barem pet ili šest pranja.
l Određeni
veliki tamni predmeti
poput traperica i ručnika uvijek se
trebaju prati odvojeno.
l Nikada ne miješajte tkanine koje
NEMAJU POSTOJANE BOJE.
Easy Iron (za lakše glačanje)
Ovaj program koristi paru za smanjenje i
uklanjanje nabora postižući optimalnu
razinu vlažnosti za lakše glačanje.
Zahvaljujući posebnoj tipki, moguće je
odabrati između tri različita stupnja
intenziteta, ovisno o rublju (suho ili vlažno) i
vrsti tkanine.
Quick jet Technology
Perilica rublja opremljena je inovativnom
tehnologijom prethodno izmješanog deterdženta
i vode. Mlaz vode pod visokim tlakom raspršuje
mješavinu izravno u rublje.
U početnoj fazi ciklusa pranja, mlaz vode
pod visokim pritiskom olakšava prodiranje
otopine kroz vlakna temeljito uklanjajući
prljavštinu i osiguravajući najbolje rezultate
pranja.
Brzi (14/30/44 Min.)
Program pranja preporučen za manje
količine rublja i nižeg stupnja zaprljanosti.
Kod odabira ovog programa preporuča se
smanjiti količinu deterdženta kako bi se
izbjeglo nepotrebno trošenje. Odabirom
BRZOG programa možete birati između tri
dostupna programa.
Pamuk
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
Pamuk + Pretpranje
Ovaj program namijenjen je uklanjanju
tvrdokornih mrlja s bijelog pamučnog rublja.
Pretpranje jamči učinkovito uklanjanje
prljavštine. U odjeljak "1" unesite 20%
količine deterdženta koju koristite za glavno
pranje.
"Quick jet" tehnologija također osigurava,
tijekom ispiranja, potpuno uklanjanje ostataka
deterdženta zahvaljujući mlazu vode po
visokim tlakom.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Perfect Mix
Program namijenjen zajedničkom pranju
rublja različitih tkanina i boja. Tijekon faze
pranja i ispiranja, rotacija bubnja i razina
vode su optimizirani. Odgovarajuća brzina
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
50
Miješano
Program sušenja na niskoj temperaturi
preporuča se za sintetiku i miješane tkanine
(uvijek potražite upute na etiketi).
Pamuk
Program sušenja na visokoj temperaturi
preporuča se za pamučne i lanene tkanine
(uvijek potražite upute na etiketi).
Vuna/Svila
Nježan ciklus pranja, posebno namijenjen
vunenom i svilenom rublju s oznakom za
pranje u perilici rublja.
SMART TOUCH
SUŠENJE
Podesiv položaj programatora koji odabirete
kada želite preuzeti naredbu s aplikacije na
perilicu rublja i skinuti/pokrenuti željeni
program. (više informacija potražite u
odgovarajućem paragrafu i uputstvima
za
aplikaciju).
Kod
Smart
Touch
funkcije, tvornički postavljen program je
"Auto-Clean" (automatsko čišćenje),
namijenjen čišćenju bubnja, uklanjanju
neugodnih mirisa i poboljšanju životnog
vijeka perilice rublja. Pazite da "AutoClean" (automatsko čišćenje) program
odaberete bez rublja u perilici, samo uz
upotrebu praškastog deterdženta. Na
završetku ciklusa ostavite otvorena vrata
perilice kako biste omogućili brže sušenje
bubnja. Preporuča se nako svakih 50 pranja.
UPOZORENJE:
Dozatori za koncentrirane praškaste i
tekuće deterdžente moraju se ukloniti
iz bubnja prije pokretanja programa
sušenja.
Bubanj mijenja smjer tijekom ciklusa
sušenja kako bi se spriječilo petljanje rublja
i omogućilo ravnomjerno sušenje. Hladni
zrak se koristi tijekom završnih 10/20
minuta ciklusa sušenja kako bi se smanjilo
gužvanje.
Vuna
Program sušenja niske temperature,
namijenjen sušenju vunene odjeće uz
maksimalnu pažnju i mekoću, smanjuje
trljanje tkanina bez oštećenja vlakana. Prije
sušenja, preporuča se okrenuti rublje na
unutarnju stranu. Trajanje ovisi o kapacitetu
i odabranoj brzini centrifuge kod pranja.
Ciklus je namijenjen manjem kapacitetu,
maksimalno 1 kg (3 džempera).
Program ovog uređaja odobren je od
tvrtke Woolmark za sušenje vunenog
rublja uz uvjet da pranje i sušenje
bude u skladu s uputama na etiketi
rublja te uputama od proizvođača
uređaja.
Woolmark simbol predstavlja oznaku
certifikata u mnogim zemljama. M1715
51
HR
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
l Sušite samo prethodno centrifugirano
7. CIKLUS SUŠENJA
rublje.
l Navedeni
primjeri su općeniti, za
postizanje najboljih rezultata sušenja bit
će potrebno nešto prakse.
Pravilan način sušenja
l Prilikom prve upotrebe, preporučamo
odabir kraćeg vremena sušenja od
navedenog, kako biste odredili potreban
stupanj suhoće.
l Preporučamo da ne sušite tkanine koje
se lako oštećuju, poput tepiha ili tkanina
debljih vlakana, kako biste izbjegli
začepljenje zračnog kanala.
Vrata
uređaja
su
opremljena
sigurnosnom zaštitom kako bi se
spriječio kontakt sa staklenim vratima
koja
mogu doseći visoku temperaturu
tijekom ciklusa sušenja.
Nije potrebno uklanjati sigurnosnu
zaštitu s uređaja prilikom uobičajene
upotrebe.
l Preporučamo da rublja razvrstate prema
sljedećim metodama:
- Prema oznakama odgovarajućeg
sušenja, prikazanim na etiketama
Prikladno za sušenje u sušilici.
Prikladno za sušenje na visokoj
temperaturi.
l Umetnite rublje, ne prelazeći maksimalan
kapacitet naveden u tablici programa.
U slučaju većih (poput plahti) ili upijajućih
predmeta (poput ručnika ili traperica),
preporuča se smanjiti količinu rublja.
l Zatvorite vrata.
Sušiti isključivo na niskoj temperaturi.
l Okrenite programator na odgovarajući
NE sušite u sušilici.
program za vaše rublje.
l Perilica sušilica može vršiti sljedeće vrste
Ukoliko tkanina nema odgovarajuću
oznaku
na
etiketi,
može
se
pretpostaviti da nije prikladna za
sušenje u sušilici rublja.
sušenja:
- Program sušenja na niskoj temperaturi
- Prema veličini i gustoći
Ukoliko je količina opranog rublja veća
od kapaciteta sušenja, odvojite rublje
prema gustoći (primjerice ručnike od
donjeg rublja).
- Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, pamuk, posteljina i
stolnjaci.
Sintetika: košulje, majice, kombinezoni,
itd. od poliestera ili poliamida, kao i
mješavine pamuka i sintetike.
52
l Otvorite vrata.
prikladan za vunene tkanine (
oznaka na prikazu programa).
- Program sušenja na niskoj temperaturi
prikladan
za
miješane
tkanine
(sintetika/pamuk) i sintetiku (
oznaka na prikazu programa).
- Program sušenja na visokoj temperaturi
prikladan
za
pamuk,
frotir,
lan,
tkanine od konoplje, itd. (
oznaka na prikazu programa).
l Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
l Nakon završetka programa, na displayu
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
Kod programa za sušenje vune, nije
moguće odabrati stupanj sušenja
različit od početno postavljenog.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Perilica sušilica će izračunati vrijeme
potrebno za sušenje i odgovarajući
stupanj suhoće (vlažnosti), ovisno o vrsti
rublja i odabranom programu sušenja.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
l Kako biste poništili program sušenja,
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE:
Ne
sušite
rublje
s
posebnim
punjenjem
(primjerice,
pokrivače,
punjene jakne i sl) te osjetljive
tkanine.
Ukoliko se radi o rublju koje nije
potrebno
glačati,
stavite
manju
količinu kako biste sprječili nastanak
nabora.
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako
je nužno.
l Pritisnite START/PAUSE tipku (display
će prikazati preostalo vrijeme sušenja).
Uređaj prikazuje preostalo vrijeme
sušenja odabranog programa na
temelju standardne količine rublja, ali
tijekom ciklusa, preračunava vrijeme
ovisno o trenutnoj količini i vrsti
rublja.
53
HR
Tijekom faze sušenja bubanj će
povećati brzinu kako bi rublje bilo
ravnomjerno raspoređeno i time
optimizirati rezultate sušenja.
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
l Na kraju ciklusa pranja, display će
8. AUTOMATSKI CIKLUS
PRANJA/SUŠENJA
prikazati preostalo vrijeme sušenja.
l Nakon završetka programa, na displayu
Ne prelazite maksimalan kapacitet
rublja za sušenje naveden u tablici
programa, u suprotnom rezultat
sušenja neće biti zadovoljavajuć.
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
- Pranje
l Otvorite ladicu, odaberite deterdžent i
unesite pravilnu količinu.
l Potražite pomoć na listi programa pranja
ovisno o odabranoj tkanini (primjerice,
iznimno zaprljano pamučno rublje) i okrenite
programator na odgovarajući program.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Kako biste poništili program sušenja,
l Podesite temperaturu ukoliko je potrebno.
l Podesite dodatne opcije (ukoliko je
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
potrebno).
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
- Sušenje
l Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
Odabirom
programa
za
vunu,
dostupan je samo početno zadan
stupanj sušenja.
l Pritisnite START/PAUSE tipku.
54
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako
je nužno.
9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
SAMO ZA SMART TOUCH MODELE
Zahvaljujući Smart Check-up - provjera ciklusu u vašoj Candy simply-Fi
aplikaciji, u bilo koje vrijeme možete provjeriti pravilan rad svoje perilice rublja.
Potrebni su vam samo Android smartphone i NFC tehnologija. Više informacija
potražite u aplikaciji.
Ako display pokazuje grešku (određeni kod ili treperenje LED indikatora),
uključite aplikaciju i približite svoj Android smartphone uređaj s aktiviranom NFC
funkcijom Smart Touch logu na upravljačkoj ploči uređaja. Sada možete
pristupiti uklanjanju greške.
IZVJEŠĆE O GREŠKI
l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer:
greška 2 = E2)
l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…)
Prikazana greška
E2 (display)
2 treperenja LEDica
(bez displaya)
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica ne uzima vodu.
Pripazite da je otvoren dovod vode.
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)
E3 (display)
3 treperenja LEDica
(bez displaya)
E4 (display)
4 treperenja LEDica
(bez displaya)
E7 (display)
7 treperenja LEDica
(bez displaya)
Druga greška
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i
provjerite da je filter čist i prohodan.
Provjerite je li filtar začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja
mogu ometati slobodan protok vode.
Perilica ne ispušta vodu.
Provjerite je li filtar začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja
mogu ometati slobodan protok vode.
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok
vode.
Prevelika količina pjene i/ili vode.
Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
Problem s vratima.
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
55
HR
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.
OSTALE GREŠKE
Problem
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica rublja ne radi.
Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.
Provjerite da li ima struje.
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog
uređaja poput svjetiljke.
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta
START/PAUSE tipka.
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.
Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.
Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije
odabrana.
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje
centrifuge.
Iz perilice je procurila
voda.
Perilica ne centrifugira.
Snažne vibracije/buka
tijekom centrifuge.
Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice
kao navedeno u uputama.
Provjerite da su uklonjene transportne blokade.
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi,
itd.).
Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.
56
Jamstvo
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj.
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen
te ga spremite, kako biste ga u slučaju
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom
servisu.
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Ukoliko se problem opetovano javlja ili
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte
ovlašteni servis.
Uvijek
koristite
originalne
dostupne kod ovlaštenih servisa.
dijelove,
Postavljanjem
oznake, pod punom
odgovornošću,
potvrđujemo
da
je
ovaj uređaj u sukladnosti sa svim
sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim
zahtjevima europskog zakonodavstva.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
57
HR
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
58
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. PROGRAM SUŠENJA
8. AVTOMATSKI PROGRAM ZA
PRANJE/SUŠENJE
9. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
59
SL
Varstvo okolja
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno škodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi če je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Aparat
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen če
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je dovodna cev poškodovana,
mora biti zamenjana s posebno
cevjo ali sistemom, ki ga priskrbi
proizvajalec ali pooblaščeni
serviser.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
ali umskimi sposobnosti ali l Zadnja faza programa pralnos pomanjkljivimi izkušnjami in
sušilnega stroja poteka brez
segrevanja (faza ohlajanja), kar
predznanjem, vendar le pod nadzorom
in če so jim bila razložena navodila
zagotavlja, da je perilo po koncu
programa ustrezne temperature in
za varno uporabo aparata in če se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
da ne bo poškodovano.
60
in večjo količino detergenta od
običajne.
OPOZORILO:
Nikoli ne izklapljajte pralnosušilnega stroja pred koncem
programa sušenja, če nimate
namena takoj pobrati perila iz
stroja in ga razgrniti, kar bo
omogočilo odvajanje toplote.
sušilnem stroju ni dovoljeno
sušenje penaste gume (pene
lateks), kap za prhanje,
vodoodpornega tekstila, z gumo
podloženih kosov ali oblačil
oziroma vzglavnikov, podloženih
ali obloženih s penasto gumo.
l Tudi
po instalaciji mora biti
l Mehčalce in podobne izdelke
vtikač dostopen.
uporabljajte skladno z navodili
l Stroja ne smete namestiti za
proizvajalca.
zaklenjenimi vrati, za drsnimi
vrati ali za vrati s tečaji na l Perilo, na katerem so sledi olj,
nasprotni strani kot so tečaji na
se lahko spontano vžge, še
pralno-sušilnem stroju, saj bi
posebej če je izpostavljeno viru
lahko ta onemogočila, da bi se
toplote, kot je to sušilni stroj.
vrata stroja do konca odprla.
Posamezni kosi se segrejejo,
kar povzroči oksidacijsko reakcijo
l Največja
dovoljena količina
olja, oksidacija pa proizvaja
suhega perila je odvisna od
toploto. Če odvajanje toplote ni
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
možno, se perilo tako segreje, da
lahko pride do vžiga. Če od olja
l V stroju ne smete sušiti perila, ki
umazano perilo mečete na kup,
je bilo čiščeno z industrijskimi
ga zlagate ali shranite, to lahko
kemikalijami.
onemogoči uhajanje toplote in
l V stroju ne sušite neopranega
povzroči tveganje za vžig.
perila.
l Če morate v stroju sušiti tudi
l Perilo, na katerem so madeži od
perilo, umazano z rastlinskim
jedilnega olja, acetona, alkohola,
ali jedilnim oljem, ali so na njem
bencina, kerozina, sredstev za
sledi izdelkov za nego las, morate
odstranjevanje madežev, terpentina,
te kose najprej oprati z vročo vodo
voska ali sredstev za odstranjevanje
in večjo količino detergenta od
voska in podobnih snovi morate
običajne. Tako boste tveganje
pred sušenjem v pralno-sušilnem
zmanjšali, vendar pa ga ne boste
stroju temeljito oprat z vročo vodo
v celoti odpravili.
61
SL
l V
l Iz
žepov odstranite vse predmete, l Ko
izklapljate
stroj
iz
predvsem vžigalnike in vžigalice.
električnega omrežja, vedno
primite za vtikač, nikoli ne vlecite
l Tehnični podatki o izdelku so
za kabel.
dostopni na proizvajalčevi spletni
strani.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
vode.
Priključitev na električno
omrežje in navodila za varno
uporabo
l Tehnični
podatki (napajalna
napetost in vhodna moč) so
navedeni na tablici s podatki
na aparatu.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Stroj ne sme biti izpostavljen
se, da je električni
dežju, neposredni sončni svetlobi
sistem ozemljen, skladen z
ali drugim vremenskim pogojem.
vsemi veljavnimi predpisi in da
električna
vtičnica
ustreza l Pri premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
vtikaču aparata. V nasprotnem
sredstva; med transportom
primeru se posvetujte s
ne odlagajte stroja na vrata.
strokovno usposobljeno osebo.
Priporočamo, da stroj dvigneta
l Odsvetujemo uporabo pretvornikov,
dve osebi.
razdelilcev ali podaljškov.
l Prepričajte
l V
primeru nepravilnosti v
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
ne poskušajte sami odpraviti
napake. Takoj se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
OPOZORILO:
aparat se ne sme napajati
preko zunanje stikalne naprave,
kot je na primer programska
ura, niti ne sme biti priključen
na omrežje, ki ga ponudnik
energije nenehno vklaplja in
izklaplja.
l Pred
čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
62
2. INSTALACIJA
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
1
A
B
A
B
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
B
A
A
SL
l Zakrijte
B
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
l Pri nekaterih modelih bo 1 ali več
ploščic padlov notranjost stroja:
nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
B
l Nagubano
ploščo "polionda"
namestite na dno, kot je to
prikazano na sliki 2 (glede na
model vašega stroja upoštevajte
verzijo A, B ali C).
C
Pri določenih modelih ta
postopek ni potreben, ker
bo plošča "polionda" že
nameščena v dnu aparata.
3
2
63
1
Vodovodni priključki
3
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l NEKATERI MODELI imajo še dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
min 4 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
64
max 100 cm
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
Predalček za detergent
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
V proizvajalčevi garanciji niso zajete
napake pri instalaciji.
9
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
1
2
l predelek “2”: za detergent za pranje.
NEKATERIM MODELOM je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
OPOZORILO:
Določene vrste detergentov niso
namenjene odmerjanju v predalček za
pralni prašek, ampak so jim priložene
posebne posodice, ki jih položite
neposredno v boben.
65
SL
C
10
3. PRAKTIČNI NASVETI
Nasveti za vlaganje perila v stroj
Ko razvrščate
pozabite:
perilo
za
pranje,
ne
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
pa zasušene madeže namakajte v vodi,
da zmanjšate potrebo po pranju pri višjih
temperaturah.
Prihranite na energiji s programi za pranje
pri nižjih temperaturah.
Pred
vklopom
programa
(PRALNO-SUŠILNI STROJI)
sušenja
l ZA PRIHRANEK na energiji in času pred
sušenjem v stroju izberite centrifugiranje
pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost
vode v perilu.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Pred
pranjem perila iz volne se
prepričajte, da so primerni za pranje v
stroju. Preverite oznako na etiketi na
oblačilu.
Nekaj koristnih nasvetov
Za pranje zelo umazanega belega
perila
priporočamo
program
za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila,
ki pri srednjih/visokih temperaturah
zagotavljajo odlične rezultate.
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
Ali je pranje z višjo temperaturo potrebno?
l Pred pranjem na madežih uporabite
sredstvo za odstranjevanje madežev ali
66
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj umazano
“belo” ali pisane tkanine obstojnih barv,
medtem ko so tekoči detergent ali “do barv
prijazni ” praški primerni za pranje manj
umazanega pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
Čiščenje filtra
l Na
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l SAMO NEKATERI MODELI: izvlecite
gibljivo cev, odstranite čep in odtočite
vodo v posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
67
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
SL
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno čistite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
Q
Izbiranje programov
A
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
I
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
E
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženite program..
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
Tehnični podatki
Tlak vode: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
AMP
/
68
P
F
G
H
SUŠENJE
Če želite, da stroj po pranju samodejno
opravi tudi program sušenja, izberite
ustrezen program s pomočjo tipke za
IZBIRANJE SUŠENJA.
Če želite, pa lahko perilo najprej operete,
nato pa izberete ustrezen program
sušenja in perilo, ki ga želite posušiti.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
LMNO
D
C
B
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za ZAMIK VKLOPA
D Tipka za IZBIRANJE SUŠENJA /
PARNA FUNKCIJA
E Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
F Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
G Tipka za NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
F+G ZAKLEPANJE TIPK
H Digitalni prikazovalnik
I Kontrolne lučke IZBIRANJE
SUŠENJA
L Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
M Kontrolna lučka KG DETECTOR
N Kontrolna lučka ZAKLEPANJE TIPK
O Kontrolne lučke NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
P Kontrolne lučke NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
Q Območje SMART TOUCH
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz časa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženete izbrani program.
Pred odpiranjem vrat se najprej
prepričajte, da voda ne sega nad
odprtino za vrata, da ne pride do
poplave.
l Ko izberete program, ostane stikalo za
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
l Ko se na prikazovalniku izpiše "End"
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
(Konec) in lučka za ZAPRTA VRATA
ugasne, lahko vrata stroja odprete.
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
položaj OFF.
PREKLIC PROGRAMA
l Program prekličete tako, da obrnete
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
stikalo za izbiranje programov na OFF.
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Tipka START/PAVZA
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
začetek pranja za do 24 ur.
l To storite na naslednji način:
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
- Izberite želeni program.
69
SL
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni časovni
zamik (vrednost 0).
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA.
Začne
se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
hočete izbiro preklicati pred
začetkom programa, pritisnite tipko
tolikokrat, da lučka ugasne, ali pa gumb
za izbiro programov obrnite na položaj
OFF.
l Nastavite samo sušilni program:
po tem, ko ste z gumbom za izbiro
programov izbirali sušilni program,
primeren vrsti tkanine, lahko s pritiskom
te tipke izberete stopnjo suhosti,
drugačno od prednastavljene (razen pri
programu za sušenje volne).
l Za
preklic programa med fazo
sušenja
držite
tipko
pritisnjeno
približno 3 sekunde.
l Ko se na prikazovalniku izpiše "End"
- IZBIRANJE SUŠENJA
pralni/sušilni
program:
po izbiri pralnega programa, primernega
za vrsto perila, s pritiski na to tipko
izberite stopnjo suhosti. Po koncu
pralnega programa se bo samodejno
zagnal izbrani sušilni program.
70
l Če
OPOZORILO:
Ta tipka omogoča izbiro med dvema
opcijama:
samodejni
Pri sušenju ne presezite največje
dovoljene količine perila, navedene v
Razpredelnici programov, sicer perilo
ne bo zadovoljivo posušeno.
Po preklicu sušilnega programa se
začne faza ohlajanja, zato morate
počakati 10 do 20 minut, preden lahko
vrata stroja odprete.
Tipka za IZBIRANJE SUŠENJA /
PARNA FUNKCIJA
l Nastavite
Če izberete pralni program, ki ni
združljiv s samodejnim sušenjem, te
funkcije ni mogoče vključiti.
(Konec) in lučka za ZAPRTA VRATA
ugasne, lahko vrata stroja odprete.
Sušilni program je mogoče preklicati
tudi tako, da gumb za izbiro
programov obrnete na položaj OFF.
Tudi v tem primeru je treba pred
odprtjem vrat stroja počakati 10 do 20
minut, da se faza ohlajanja zaključi in
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
- PARNA FUNKCIJA
program za hitro pranje HITRI (14/30/44
Min.); z njo izberete ustrezno dolžino
programa med možnostmi, ki so na voljo.
Po izbiri programa "LAHKO LIKANJE"
izberite tisto od treh stopenj parne obdelave
perila, ki je primerna za suho ali mokro
perilo ter ustreza vrsti tkanine:
- STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
l Ko izberete program, se samodejno
- Lahko likanje za sintetiko/mešano perilo
(prednastavljena
nastavitev)
na
prikazovalniku se izpiše P1
Ta program je primeren za sintetično in
mešano perilo. Pri mokrem perilu (npr. po
pranju) ta funkcija ublaži zmečkanost,
nastalo po centrifugi, suhemu perilu pa
pomaga doseči za likanje idealno
vlažnost. Traja srednje dolgo.
prikaže trajanje izbranega programa.
različnimi
intenzivnostmi
pranja
–
prilagodite dolžino programa glede na to,
kako umazano perilo perete (opcija je na
voljo samo pri nekaterih programih, kot je
to prikazano v Tabeli programov).
- Lahko likanje bombaža
(en pritisk na tipko) na prikazovalniku
se izpiše P2
Ta program je priporočljiv za bombažno
perilo. Pri mokrem perilu (npr. po pranju)
ta funkcija ublaži gube, nastale po
centrifugi, suhemu perilu pa pomaga
doseči za likanje idealno vlažnost. Traja
srednje dolgo.
Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
l S pomočjo te tipke lahko spremenite
temperature pranja.
l Ne morete pa izbrati višje temperature od
najvišje
dovoljene
za
posamezni
program; s tem je možnost poškodbe
vlaken preprečena.
- Osvežitev s paro
(dva
pritiska
na
tipko)
na
prikazovalniku se izpiše P3
Zahvaljujoč delovanju pare lahko ta
funkcija oblačila po uporabi osveži in
ublaži zmečkanost. Program ima začetno
fazo, v kateri deluje para, in zaključno
fazo, ki iz oblačil odstrani odvečno vlago,
tako da jih lahko uporabite takoj. Ta cikel
je primeren samo za suha oblačila.
l Če želite perilo oprati s hladno vodo,
morajo
biti
ugasnjene.
kontrolne
lučke
Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI
OŽEMANJA
Funkcija je primerna za največ 1,5 kg perila.
Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
l S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost
ožemanja ali
ožemanje.
Ta tipka omogoča izbiro med opcijama,
odvisno od izbranega programa.
po
potrebi
prekličete
l Če na etiketi na perilu ni drugačnih
- HITRO PRANJE
Tipka postane aktivna, če z gumbom za
izbiranje programov izberete katerega
navodil, lahko za ožemanje perila
izberete najvišjo predvideno hitrost
ožemanja za izbrani program.
71
vse
SL
l S pomočjo te opcije izbirate med 3
Digitalni prikazovalnik
Da bi preprečili poškodbo tkanin za
posamezne programe, ni mogoče
izbrati višje hitrosti ožemanja od
najvišje,
predvidene
za
izbrani
program.
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
1
l Če želite aktivirati ožemanje, pritiskajte
2
34
6
7
na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja,
dokler ne izberete želene vrednosti.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi preklopili stroj v način pavze.
5
Prevelika količina detergenta lahko
povzroči pretirano penjenje. Če stroj
zazna preveliko količino pene, lahko
opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša
trajanje programa in poveča količino
uporabljene vode in s tem porabo
vode.
1) KONTROLNE
SUŠENJA
LUČKE
IZBIRANJE
Prikazujejo stopnje suhosti, ki jih je mogoče
izbrati s pripadajočo tipko:
ZELO SUHO
(za brisače, kopalne halje in debelo
perilo).
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
izvajanje faze ožemanja, če perilo v
stroju ni enakomerno razporejeno. Na
ta način je delovanje stroja tišje, z
manj
vibracijami,
kar
podaljša
življenjsko dobo stroja.
SUHO ZA LIKANJE
(perilo je nared za likanje).
SUHO ZA V OMARO
(za perilo, ki ga po
pospravite brez likanja).
sušenju
2) TRAJANJE PROGRAMA
ZAKLEPANJE TIPK
l Ko
l Stroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to
storite tako, da približno 3 sekunde hkrati
pritiskate na tipko za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE in NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA: Tako preprečite
slučajno ali neželeno spreminjanje
nastavitev, če se med izvajanjem
programa kdo slučajno dotakne tipke na
prikazovalniku.
l Zaklepanje tipk enostavno prekličete
tako, da znova pritiskate na isti tipki, ali
izklopite stroj.
72
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
3) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
5) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
6) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
Prikazana je temperatura pranja za izbrani
program, ki jo lahko po želji spremenite (če
je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke.
Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo
biti vse lučke ugasnjene.
7) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
Opozarja na nastavljeno hitrost ožemanja
za izbrani program. S pomočjo ustrezne
tipke lahko hitrost ožemanja spremenite ali
ožemanje v celoti prekličete.
4) KONTROLNA LUČKA Kg Detector
(funkcija "Kg Detector" deluje le pri
nekaterih programih)
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
indikator "Kg Detector" osvetljen. Med
tem časom inteligentni sensor tehta perilo
in prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
l Tekom posameznih faz programa vam
"Kg Detector" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
- prilagaja potrebno količino vode;
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
73
SL
Kontrolna lučka opozarja, da so tipke
zaklenjene.
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
l Pametna nega – Programi Pametni pregled
SMART TOUCH
Ta stroj je opremljen s tehnologijo Smart
Touch, ki s pomočjo aplikacije na osnovi
operacijskega sistema Android omogoča
komuniciranje
s
pametnimi
telefoni,
opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field
Communication).
l Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo
Candy simply-Fi.
Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo
za naprave, ki delujejo na osnovi
Android in iOS, tako za tablice kot za
pametne telefone. Vendar pa lahko
komunicirate s svojim strojem in
izkoriščate možnosti, ki jih omogoča
Smart Touch samo, če uporabljate
pametni telefon Android, ki je
opremljen s tehnologijo NFC, kot je
to pojasnjeno v spodnji razpredelnici:
Pametni telefon
Android s
tehnologijo NFC
Komuniciranje s
strojem + vsebina
Pametni telefon
Android brez
tehnologije NFC
Samo vsebina
Tablica Android
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
in Samodejno čiščenje ter vodnik za
odpravljanje nepravilnosti v delovanju.
l Moja statistika – Statistika pranja in
nasveti za bolj učinkovito rabo stroja.
Za več podrobnosti o funkcijah Smart
Touch in brskanje po aplikaciji
vstopite v način DEMO, ali pa obiščite
spletno stran:
www.candysmarttouch.com
KAKO UPORABLJATI
TOUCH
SMART
PRVIČ – Registracija stroja
l Vstopite v meni za nastavitve "Settings"
vašega pametnega telefona Android in v
meniju "Wireless & Networks" aktivirajte
funkcijo NFC.
Način aktiviranja NFC je odvisen od
modela vašega pametnega telefona
in verzije operacijskega sistema
Android. Upoštevajte navodila za vaš
pametni telefon.
l Gumb obrnite v položaj Smart Touch in s
tem aktivirajte tipalo na upravljalni plošči.
l Odprite
FUNKCIJE
Osnovne funkcije, ki so vam na voljo z
uporabo aplikacije:
aplikacijo,
ustvarite
profil
uporabnika in registrirajte stroj; sledite
navodilom na prikazovalniku telefona ali
navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.
l Voice Assistant – Vodnik za izbiranje
idealnega programa s samo tremi
glasovnimi inputi (perilo/tkanine, barva,
stopnja umazanosti).
l Programi – Za nalaganje in zagon novih
programov pranja.
74
Več informacij, odgovori na pogosto
zastavljana vprašanja in video o
enostavni registraciji so vam na voljo
na spletni strani:
www.candysmarttouch.com/how-to
Če ne veste, kje na telefonu je antena
NFC, počasi s svojim pametnim
telefonom krožite nad logotipom
Smart Touch, dokler aplikacija ne
potrdi povezave. Da bi bil prenos
podatkov uspešen, je ključnega
pomena,
DA
DRŽITE
PAMETNI
TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI
TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI
TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporočilo na
napravi vas obvesti o uspehu
operacije in vam da vedeti, kdaj lahko
odmaknete telefon.
l Vsakič, ko želite upravljati stroj s pomočjo
aplikacije, morate najprej omogočiti način
Smart Touch z obračanjem gumba v
ustrezni položaj.
l Prepričajte se, da ste odklenili zaslon
telefona (če je bil morda v načinu
mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo
NFC. Če tega še niste storili, sledite že
omenjenim korakom v teh navodilih.
l Če želite zagnati program pranja, vstavite
perilo v boben, odmerite detergent in
zaprite vrata stroja.
l V aplikaciji izberite želeno funkcijo (npr.
Debela ohišja ali kovinske nalepke na
pametnem telefonu bi lahko vplivale
na prenos podatkov med strojem in
telefonom, ali ga celo onemogočile.
Če je potrebno, jih odstranite.
zagon programa, program Pametni
pregled, posodabljanje statistike ipd.).
l Upoštevajte navodila na zaslonu telefona,
IN GA PRIDRŽITE ob logotip Smart
Touch na stikalni plošči aparata, ko
aplikacija to zahteva.
Če katerega od sestavnih pametnega
telefona nadomestite z neoriginalnimi
(npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo
itd.), se lahko zgodi, da ste s tem
odstranili tudi anteno NFC ter tako
onemogočili koriščenje aplikacije v
celoti.
Upravljanje in nadzor nad strojem s
pomočjo aplikacije je možno le iz bližine,
t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje
torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z
dvorišča).
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se položaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s položajem logotipa
Smart Touch na aparatu (gl. spodnjo
sliko).
75
SL
KASNEJŠA UPORABA – Redna uporaba
Razpredelnica programov
1)
(MAKS.)*
PROGRAM
2
(glej stikalno ploščo)
(MAKS.)
Lahko likanje
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
Perfect Rapid 4)
2
59 Min.
2 2,5 3
3
3 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
9
10 10
30°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Bombaž + 2)
6
Predpranje 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
29' PLUS
3) 4)
Bombaž**
2)
4)
8
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Občutljivo perilo
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Volna/Svila
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Volna
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(sušenje)
Mešano perilo
(sušenje)
Bombaž
(sušenje)
5
5
6
6
1
40°
4 4,5 5
4)
5
2
-
3 3,5 4
Hitri
1
Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga morate izbrati, če se želite povezati z
aplikacijo za pametni telefon in naložiti program (gl. ustrezno poglavje). Tovarniško
je nastavljen program za Samodejno čiščenje, namenjen čiščenju pralnega stroja.
76
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
PODATKI ZA TESTNE LABORATORIJE
(Ref. standardi EN 50229)
Pranje
1)
2)
Sušenje
Prvo sušenje količine A kg (za prevleke
za
blazine
in
brisače),
izberite
program sa sušenje bombaža (
za v omaro (
).
Drugo sušenje količine B kg (za rjuhe in
brisače) izberite program za bombaža
(
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaže priporočena
temperature. To lahko po želji
spremenite (če je to dovoljeno) s
pomočjo ustrezne tipke, vendar pa
ni mogoče izbrati višje temperature
od najvišje dovoljene za izbrani
program.
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
3)
Če s stikalom za izbiranje
programov
izberete
program
HITRI, lahko s pomočjo tipke za
HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so
na voljo – v trajanju 14’, 30’ 44’.
4)
Programi za avtomatsko sušenje.
77
)
) za v omaro (
).
Zmogljivo
st (pranje)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
SL
Izberite program ** z izbrano najvišjo
stopnjo umazanosti perila, najvišjo možno
hitrostjo centrifugiranja in temperaturo
60°C. Ta program priporočamo tudi za
testiranje pri nižji temperaturi.
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
PRANJE
OPOZORILO:
POMEMBNI NAPOTKI ZA
REZULTATE PRANJA.
Perfect Rapid 59 Min.
To je namensko zasnovan program, ki
ohranja izjemno učinkovitost pranja ob
občutno skrajšanem trajanju programa.
Program je namenjen pranju manjše
količine perila (gl. Tabelo s programi).
BOLJŠE
l Nova, barvna oblačila vsaj 5 ali 6krat operite ločeno.
29' PLUS
Program je zlasti primeren za rahlo
umazana oblačila, načrtovan je bil za polno
količino, ki jo opere v samo 29 minutah.
l Velika
temna oblačila, kot so
kavbojke in brisače, je treba vedno
prati ločeno.
l Nikoli
ne
mešajte
NEOBSTOJNIH BARV.
tkanin
Lahko likanje
Ta odlični program uporablja paro, s katero
zmanjša in omili zmečkanost ter doseže
idealno vlažnost, ki olajšuje likanje. S tipko,
pripadajočo tej funkciji, lahko izbirate med
tremi stopnjami, s katerimi vlažnost
prilagodite suhemu ali mokremu perilu in
vrsti tkanine.
Quick jet Technology
Pralni stroj je opremljen z inovativnim
sistemom
za
predhodno
mešanje
detergenta in vode. Curek vode pod visokim
tlakom brizga mešanico neposredno v
perilo. V začetni fazi programa curek vode
pod visokim tlakom olajša prodiranje pralne
raztopine skozi vlakna, kar temeljito
odstrani nečistočo in zagotavlja najboljše
rezultate pranja.
"Quick jet Technology" je aktiven tudi med
fazo izpiranja, kar zagotavlja, zahvaljujoč
curkom vode, ki pod visokim tlakom
brizgajo v perilo, odstranjevanje vseh
ostankov detergenta iz perila.
78
Perfect Mix (Popolna mešanica)
S tem programom lahko skupaj perete
perilo iz raznovrstnih tkanin in različnih
barv. Vrtenje bobna in količina vode sta
optimizirana tako med pranjem kot med
izpiranjem. Natančno delovanje ožemanja
(centrifuge) zagotavlja manj mečkanja
tkanin. Zahvaljujoč tehnologiji s sistemom
različnih moči ("Quick jet") je mogoča
popolna optimizacija pranja.
Hitri (14/30/44 Min.)
Ta program je primeren za pranje manjše
količine manj umazanega perila. Priporočamo,
da za ta program odmerite manjšo količino
detergenta od običajne in se tako izognete
potrati. Ob izbranem programu HITRI lahko s
tipko za HITRO PRANJE izberete enega od treh
kratkih programov, ki so na voljo.
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in
vode za pranje bombažnega perila.
Bombaž + Predpranje
Program je zasnovan tako, da omogoča
čiščenje trdovratnejših madežev z belega
bombažnega perila. Predpranje zagotavlja
odstranjevanje trdovratne nečistoče. V
predelek "1" odmerite 20% količine
detergent, ki jo običajno odmerite za pranje.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Sušilni program tega pralno-sušilnega
stroja je bil s strani podjetja "The
Woolmark Company" odobren za sušenje
volnenega perila, ki ga je dovoljeno prati
strojno, a le pod pogojem, da je bilo
oprano in posušeno v skladu z napotki na
všitku oblačila in z navodili proizvajalca
stroja.
V
številnih
državah
se
kot
certifikacijska
znamka
uporablja
simbol Woolmark. M1715
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Volna/Svila
Ta nežni program pranja je predvsem
namenjen pranju perila iz volnenih tkanin,
za katerega proizvajalec priporoča strojno
pranje ("Machine-Washable"), ter perila iz
svile, pri katerem je na etiketi predpisano
pranje s programi za svilo ("Wash as Silk").
Mešano perilo
Program za sušenje pri nižji temperaturi
priporočamo za sušenje sintetike in
mešanice vlaken (vedno upoštevajte
navodila na etiketi na perilu!).
SUŠENJE
Bombaž
Program za sušenje pri visoki temperature
priporočamo za sušenje bombaža in platna
(vedno upoštevajte navodila na etiketi na
perilu!).
OPOZORILO:
Pred sušenjem morate iz bobna
odstraniti posodice za koncentrirane
praške ali tekoče detergente.
SMART TOUCH
Boben med sušenjem spreminja smer
vrtenja, kar prepreči, da bi se perilo
zapletlo, in s tem zagotavlja enakomerno
sušenje. Hladen zrak zadnjih 10/20 minut
hladi perilo, kar zmanjša mečkanje.
Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga
morate izbrati, če se želite stroju
posredovati ukaz s pomočjo aplikacije in
naložiti/zagnati program (podrobnejšo
obrazložitev boste našli v ustreznem
poglavju in v navodilih za uporabo aplikacije).
V opciji Smart Touch je tovarniško
nastavljen program "Samodejno čiščenje",
namenjen čiščenju bobna, odstranjevanju
neprijetnih vonjev in podaljšanju življenjske
dobe stroja. Program "Samodejno
čiščenje" zaženete, ko v bobnu stroja ni
perila. Uporabljajte samo detergent v obliki
praška. Po končanem programu pustite
vrata stroja odprta, da se bo boben lahko
posušil. Priporočamo, da ta program
zaženete po vsakih 50 pranjih.
Volna
Nizka temperatura sušilnega programa je
idealna za sušenje volnenih oblačil. Zanje
skrbi in jih ohranja mehke tako, da
zmanjšuje drgnjenje tkanine in s tem
preprečuje
njeno
kosmatenje.
Pred
sušenjem je oblačila priporočljivo obrniti z
notranjo
stranjo
navzven.
Trajanje
programa je odvisno od količine perila v
bobnu in hitrosti ožemanja na koncu pranja.
Program je primeren za malo perila, največ
za 1 kg (npr. 3 puloverji).
79
SL
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in
centrifugira perilo z najvišjo hitrostjo.
Hitrost centrifugiranja lahko zmanjšate ali
ga povsem prekličete s pomočjo tipke za
NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA.
l Sušite samo perilo, ki je bilo ožeto v
7. PROGRAM SUŠENJA
l Nasveti v tej knjižici so splošni, z vajo pa
boste kmalu prišli do najboljših rezultatov.
pralnem stroju.
Pravilno sušenje
l Priporočamo, da na začetku nastavite
krajši čas sušenja od priporočenega, da
se prepričate o ustrezni stopnji suhosti.
l Odsvetujemo sušenje tkanin, ki se hitro
obrabijo, npr. preprog ali oblačil z
resicami, saj bi ta lahko zamašile vode za
zrak.
l Priporočamo, da perilo pred sušenjem
razvrstite:
- Glede na simbole na etiketah na
perilu, ki predpisujejo ustrezno
sušenje
l Odprite vrata.
l Vložite perilo v stroj, pri tem pa pazite, da
ne
prekoračite
največje
dovoljene
količine, navedene v Tabeli pogramov.
Če želite posušiti velike kose, npr. rjuhe,
ali perilo iz zelo vpojne tkanine, npr.
brisače ali jeans, priporočamo, da
nekoliko zmanjšate količino..
l Zaprite vrata.
l Obrnite gumb za izbiranje programov na
ustreznejši program za vrsto perila, ki ga
želite posušiti.
l Pralno sušilni stroj omogoča naslednje
načine sušenja:
Primerno za sušenje v stroju.
- Nizkotemperaturni
Sušenje
v
temperaturi
stroju
pri
visoki
Sušenje v stroju samo pri nižji
temperaturi.
Sušenje v stroju NI DOVOLJENO.
program,
priporočen za volneno perilo (
znak ob gumbu za izbiro programov).
- Nizkotemperaturni sušilni program,
priporočen
za
mešanico
vlaken
(sintetika/bombaž) in sintetične tkanine
(simbol
programov).
na gumbu za izbiranje
- Visoka temperature sušilni program,
priporočen za bombaž, frotir, platno ipd..
Če na posameznih kosih perila ni etikete
z navodili o vzdrževanju, sklepajte, kos
najverjetneje ni primeren za sušenje v
stroju.
(simbol
programov).
- Po velikosti in debelini
Če je v stroju več opranega perila kot
znaša največja dovoljena količina za
sušenje, razvrstite perilo po debelini
(npr. ločite brisače od spodnjega perila).
- Po vrsti tkanine
Bombaž/platno:
brisače,
bombažni
jersey, posteljnina, prti.
Sintetika: bluze, srajce ipd. iz poliestra
ali poliamida, pa tudi mešanice
bombaža/sintetike.
80
sušilni
na gumbu za izbiranje
l Izberite želeno in perilu primerno stopnjo
suhosti:
ZELO SUHO
(za brisače, kopalne halje in debelo
perilo).
SUHO ZA LIKANJE
(perilo je nared za likanje).
SUHO ZA V OMARO
(za perilo, ki ga po
pospravite brez likanja).
sušenju
l Stroj izklopite z obračanjem gumba za
Ko izberete program za sušenje volne,
je stopnja suhosti prednastavljena in
ne morete izbrati druge.
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.
l Pralno-sušilni
stroj preračunal čas,
potreben za sušenje, na osnovi potrebne
preostale vlage v perilu, količine perila v
stroju in izbrane vrste sušenja.
l Zaprite pipo za vodo.
PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA
l Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta,
približno 3 sekunde pritiskajte na tipko
IZBIRANJE SUŠENJA.
OPOZORILO:
OPOZORILO:
Ne sušite perila iz zelo občutljivih
tkanin in perila s posebnimi podlogami
oz. polnili (npr. prešite odeje, polnjene
jakne).
Perila iz tkanin, ki se med sušenjem na
prostem sicer ne mečka, dajte v boben
manj, da preprečite mečkanje.
Po preklicu program sušenja se začne
faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat
morate počakati 10/20 minut.
Zaradi pravilnega delovanja stroja
odsvetujemo
prekinitev
programa
sušenja, razen ko je to nujno potrebno.
l Pritisnite tipko START/PAVZA (prikazovalnik
bo izpisal preostanek časa do konca
sušenja).
Aparat preračuna čas do konca
izbranega
programa
na
osnovi
standardne količine perila, med
izvajanjem programa pa ta čas
prilagodi količini in vrsti perila v
bobnu.
Med programom sušenja se hitrost
vrtenja bobna poveča, kar omogoča
enakomerno porazdelitev perila v
bobnu in izboljša sušenje.
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End"
(Konec). Po 5 minutah se stroj
preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih
modelih se na prikazovalniku prikažeta
dve črtici).
81
SL
l Če želite preklicati program sušenja,
in da je cev za odvajanje vode pravilno
nameščena.
8. AVTOMATSKI PROGRAM
ZA PRANJE/SUŠENJE
l Po
Če prekoračite največjo dovoljeno
količino perila za enkratno sušenje,
navedeno
v
Tabeli
programov,
sušenje perila ne bo zadovoljvo.
l Ko
koncu programa pranja se na
prikazovalniku prikaže čas, ki je ostal do
konca sušenja.
- Pranje
l Odprite predal za pralna sredstva, izberite
ustrezen detergent in odmerite ustrezno
količino.
l S pomočjo Tabele programov izberite
ustrezen program za vrsto tkanine, ki jo
želite oprati (nor. Zelo umazano, bombaž)
in obrnite gumb za izbiranje programov
na ustrezen program.
l Po
potrebni
pranja.
prilagodite
temperaturo
l Pritisnite na tipke za opcije (če je to
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "End"
(Konec). Po 5 minutah se stroj
preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih
modelih se na prikazovalniku prikažeta
dve črtici).
l Stroj izklopite z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.
l Zaprite pipo za vodo.
PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA
l Če želite preklicati program sušenja,
približno 3 sekunde pritiskajte na tipko
IZBIRANJE SUŠENJA.
potrebno).
l Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta,
in da je cev za odvajanje vode pravilno
nameščena.
- Sušenje
l Izberite želeno in perilu primerno stopnjo
suhosti:
ZELO SUHO
(za brisače, kopalne halje in debelo
perilo).
SUHO ZA LIKANJE
(perilo je nared za likanje).
SUHO ZA V OMARO
(za perilo, ki ga po
pospravite brez likanja).
sušenju
Pri programu za sušenje volne je na
voljo le prednastavljena stopnja
suhosti.
l Pritisnite na gumb START/PAVZA.
82
OPOZORILO:
Po preklicu program sušenja se začne
faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat
morate počakati 10/20 minut.
Zaradi pravilnega delovanja stroja
odsvetujemo
prekinitev
programa
sušenja, razen ko je to nujno potrebno.
9. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
SAMO MODELI SMART TOUCH
Program Pametni pregled Candyjeve aplikacije simply-Fi vam omogoča, da
kadarkoli preverite brezhibnost delovanja vašega stroja. Potrebujete le pametni
telefon Android s tehnologjio NFC. Več o tem lahko preberete v aplikaciji.
Če je na prikazovalniku stroja prikazana koda napake (v obliki kode ali z
utripanjem žarnic LED), vklopite aplikacijo in približajte svoj pametni telefon
Android s tehnologijo NFC logotipu Smart Touch na ohišju. Zdaj lahko zaženete
direktorij in rešite problem.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi
preprečevali pravilen pretok vode.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi
preprečevali pravilen pretok vode.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, če voda odteka, če cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
83
SL
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
84
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Če se problem ponavlja in sumite, da gre
za nepravilnost v delovanju, se takoj
obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
SL
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
Z oznako
na tem proizvodu
izjavljamo, na lastno odgovornost, da je
proizvod skladen z vsemi evropskimi
zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu
okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta
izdelek.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
85
86
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša.
Ovaj uređaj je označen u skladu
sa
Evropskom
direktivom
2012/19/EU o otpadu električne i
elektronske opreme. (WEEE).
Električni i elektronski otpad sadrži
zagađujuće materije (koje mogu da izazovu
negativne posledice po životnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo
koristiti). Važno je da se električni i
elektronski otpad može podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno
otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi
materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu
kako električni i elektronski otpad ne bi
postao opasan po životnu okolinu, zato je
važno da pratite osnovna pravila:
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži
podatke za pravilno i sigurno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
Počnite sa korišćenjen mašine za
pranje veša samo
nakon pažljivo
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli.
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za
eventualne buduće vlasnike.
l Električni i elektronski otpad se ne bi
smeo tretirati kao kućni otpad;
l Električni i elektronski otpad mora biti odložen
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve
isporučene delove pažljivo čuvate.
na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja
opština ili registrovana preduzeća.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat
stari možete vratiti trgovcu, koji će biti
odložen potpuno besplatno, sve dok je
priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu
namenu kao nov aparat.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. CIKLUS SUŠENJA VEŠA
8. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA I
SUŠENJA VEŠA
9. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
87
SR
Zaštita životne okoline
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Ovaj
uređaj je namenjen
isključivo za kućnu upotrebu ili
za slične namene kao što su:
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl;
− za pranje odeće zaposlenih
u manjim privrednim društvima,
vikendicama i sl;
− za pranje odeće gostiju u:
hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
za korišćenje u domaćinstvima za
uobičajene kućne poslove i nije
namenjen za drugo korišćenje kao
što su na pr. profesionalne, čak i
ako ga za tu svrhu koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može
smanjiti radni vek uređaja ili
dovesti do ukidanja garancije od
strane proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimerenog korišćenja ili
onoga koje nije u skladu sa
korišćenjem u domaćinstvu (čak
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu)
neće biti prihvaćena od strane
proizvođača u garantnom roku.
l Deca starija od 8 godina, kao i
osobe sa umanjenom fizičkim i
mentalnim sposobnostima; ili
nedostakom iskustva i znanja – mogu
da koriste ovaj uredjaj isključivo uz
88
nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u
vezi bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
održavanje ovog uredjaja se ne sme
poveravati deci bez nadzora.
l Pazite
na decu i držite ih pod
nadzorom kako se ne bi igrala sa
uređajem.
l Decu
mlađu od 3 godine ne
puštajte blizu mašine za pranje
veša, osim ako nisu pod
konstantnim nadzorom.
l U
slučaju da je kabal oštećen, on
mora biti zamenjen specijalnim
kablom ili kompletom koji je
dostupan kod proizvođača ili
ovlašćenog servisera.
l Koristite
isključivo novi komplet
cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
isporučene uz uređaj, nemojte
koristiti strari komplet cevi.
l Pritisak
vode mora biti izmedju
0,05 MPa i 0,8 MPa.
l Ako
je mašina za pranje veša
postavljena na tepih ili sličnu podlogu,
vodite računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu uređaja.
l Poslednji
deo ciklusa za pranje i
sušenje se obavlja bez toplote,
kako bi bili sigurni da je veš unutar
bubnja na temperaturi koja ga
neće oštetiti.
deterdžentom, pre nego što ga
stavite u mašinu za pranje i sušenje.
UPOZORENJE:
Nikada ne zaustavljajte mašinu
za pranje i sušenje pre
završetka ciklusa sušenja, osim
u slučaju da momentalno
izvadite kompletan veš iz
mašine i raširite ga kako bi se
toplota oslobodila.
l Veš
kao što su vodootprni tekstil,
kape za tuširanje, lateks guma,
gumene podloge, ne bi trebalo
sušiti u mašini za pranje i sušenje.
i slične proizvode
treba koristiti kao što je
navedeno u uputstvu za upotrebu
ili prema uputstvu navedenom na
samom proizvodu.
l Nakon
instalacije i postavljanja
uređaja na mesto gde će stalno
stajati, utikač i utičnica moraju l Veš koji je uprljan uljem može
uvek biti dostupni.
se spontano zapaliti usled
tolote kojoj je izložen tokom
l Aparat ne sme biti instaliran iza
ciklusa sušenja. Veš postaje
zaključanih vrata, kliznih vrata
topao i izaziva oksidaciju, a
ili vrata sa šarkama na
oksidacija stvara toplotu. Ako
suprotnoj strani od one na kojoj
toplota ostane unutar bubnja,
su vrata za mašinu za pranje i
veš će postati vruć i zapaliće
sušenje. Na taj način sprečićete
se. Prethodno skidanje fleka od
potpuno otvaranje vrata Vaše
ulja sprečiće toplotu, a samim tim i
mašine.
mogućnost od požara.
l Maksimalan kapacitet suvog
veša zavisi od modela koji se l Ako je na tkaninama ulje za
kuvanje ili kontaminirani proizvodi,
koristi (vidite kontrolnu tablu
prvo ih operite u toploj vodi sa
mašine).
blago rastvorenim deterdžentom.
l Ne smete koristiti industrijske
Na ovaj način ćete smanjiti
hemikalije za pranje veša.
posledice, ali ih ne i sasvim
eliminisati.
l Nemojte
sušiti
veš
koji
prethodno nije opran.
l Uklonite
sve predmete iz
džepova, kao što su novčici,
šibice, upaljači...
l Veš
koji je uprljan suspstancama
kao što su: aceton, alkohol,
benzin, kerozin, vosak, ulje je l Dokumentaciju o proizvodu
možete pronaći i na web stranici
potrebno prethodno oprati u toploj
proizvođaća.
vodi sa blago rastvorenim
89
SR
l Omekšivače
Povezivanje na električnu mrežu i
bezbednosna upozorenja
UPOZORENJE:
l Tehnički
detalji (napon i snaga)
su prikazani na tehničkoj
nalepnici aparata.
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
izlažite
veš
mašinu
se da električni l Ne
vremenskim uslovima: kiši,
sistem bude uzemljen u skladu
vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.
sa svim pravilima i zakonima,
imajući u vidu da se utičnica l Pri prenošenju ili pomeranju,
poklapa sa utikačem mašine. U
nemojte veš mašinu držati za
suprotnom, potražite profesionalnu
dugmiće na kontrolnoj tabli ili za
pomoć.
fioku za deterdžent. Tokom
prenošenja
nikada
nemojte
l Upotreba adaptera, produžnih
naslanjati
vrata
veš
mašine
na
kablova i sličnih naprava
transportna kolica. Veš mašina je
između utikača i utičnice je
vrlo teška i savetujemo da je uvek
strogo zabranjena.
nose dve osobe.
l Pobrinite
l U
UPOZORENJE:
ovaj uređaj se ne sme
napajati strujom pomoću nekog
dodatnog uređaja, kao što je
tajmer, niti se sme povezivati
na napajanje koje neki uređaj
redovno uključuje ili isključuje.
l Pre
čišćenja ili održavanja,
izvadite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Kada
isključite uređaj nemojte
vući električni kabl ili sam uređaj.
l Pre
otvaranja vrata mašine za
pranje veša, proverite da u
bubnju nema vode.
90
slučaju kvara ili nepravilnog
rada, isključite iz struje mašinu
za pranje veša i zatvorite dovod
vode. Ne dirajte uređaj i ne
pokušavajte da ga popravite sami
već se obratite ovlašćenom
servisu i uvek zahtevajte ugradnju
originalnih
rezervnih
delova.
Nepoštovanje uputstva za
upotrebu može uticati na
siguran rad uređaja i sigurnost
samog korisnika.
2. INSTALACIJA
2 ili 4 (A) šrafa na
zadnjoj strani uređaja i uklonite
2 ili 4 podloške (B) kako je
prikazano na slici 1.
l Zatvorite 2 ili 4 otvora korišćenjem
isporučenih poklopaca (koji se
nalaze u koverti sa dokumentacijom).
l Ako je Vaša mašina za pranje veša
ugradna, nakon što presečete
trake, odšrafite 3 ili 4 šrafa (A) i
uklonite 3 ili 4 podloške (B).
l Na nekim modelima mašina za
pranje veša jedna ili više
podložaka će pasti unutar uređaja,
nagnite mašinu za pranje veša
napred, ka sebi i uklonite ih.
Zatvorite
otvore
korišćenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u koverti sa dokumentacijom).
1
A
B
A
B
B
B
A
A
SR
l Odšrafite
2
A
1
2
3
UPOZORENJE:
Materijal
od
ambalaže
(stiropor, najlon i sl.) neka
bude van domašaja dece jer
može biti opasan.
B
l Postavite
"polionda" list na dno
mašine kao što je prikazano na
figuri 2 (u zavisnosti od modela,
razmotrite verziju A, B ili C).
Kod pojedinih modela ovaj
korak neće biti neophodan,
zato što će "polionda" list već
biti stavljen na dno aparata.
C
3
2
91
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Povežite crevo za vodu sa slavinom
(sl. 3) koristite samo crevo za vodu koje
ste dobili uz aparat (ne koristite staro, već
korišćeno).
l NEKI MODELI mašina za pranje veša
mogu imati uključene jednu ili više od
sledećih mogućnosti:
l VRUĆA
I
HLADNA VODA (sl. 4):
Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa
priključkom na toplu i hladnu vodu može se
postići veća ušteda u potrošnji električne
energije. Spojite sivu cev na slavinu za
hladnu vodu
a crvenu na slavinu za toplu
vodu. Mašina za pranje veša se može
spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju
neki programi pranja možda će se pokrenuti
nekoliko minuta kasnije.
4
1
5
6
l AQUASTOP (sl. 5): Uređaj koji je ugrađen
na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazaće se crvena oznaka i
cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli
maticu, pritisnite taster – osigurač “B”.
l AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA
ZAŠTITOM (sl. 6): Ako glavna unutrašnja
cev “A” curi, voda će se zadržati u providnoj
zaštitnoj cevi “B” kako bi se omogućilo da se
ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon
završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni
servis kako biste zamenili dovodnu cev.
B
A
B
A
7
Pozicioniranje
l Budite oprezni i proverite da dovodna i
92
min 4 cm
max 100 cm
odvodna cev nisu previše savijene ili
pritisnute od strane okolnih predmeta ili
zida. Odvodnu cev možete postaviti preko
lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod
vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i
većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih
nožica slika 8:
a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš
mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala
na pod;
c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu,
sve dok ne bude lepo.
l prijanjala uz desno dno veš mašine.
8
A
B
UPOZORENJE:
Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju
da je potrbno zameniti glavni električni
kabl.
Fioka za deterdžent
UPOZORENJE:
Fioka za deterdžent podeljena je na 3
pregrade slika 9:
Greške u instalaciji nisu pokrivene
garancijom proizvođača.
l pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
l pregrada
“ ”:
posebni
dodaci,
omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;
9
UPOZORENJE:
U ovoj pregradi koristite samo tečna
sredstva; veš mašina je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
1
2
l pregrada “2”: deterdžent za glavno
pranje.
Posuda za tečni deterdžent isporučena je
SAMO UZ NEKE MODELE veš mašina
(sl. 10). Ako je želite koristiti, stavite
posudicu u pregradu 2. Samo na taj način
će tečni deterdžent ući u bubanj na vreme.
Posudica se može koristiti i za beljenje veša
ako je odabran program isprianje (rinse).
UPOZORENJE:
Pojedini deterdženti nisu dizajnirani za
upotrebu u fioci za deterdžent, već
imaju svoje posebne dozere koji se
direktno stavljaju u bubanj.
93
10
SR
C
Uštedite energiju korišćenjem programa
na nižoj temperaturi.
3. PRAKTIČNI SAVETI
Saveti za pripremu veša
Pre stavljanja veša u veš mašinu, učinite
sledeće:
- ukolnite sa veša sve metalne predmete
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni
novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se
nalazi na etikatema na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna
sredstva.
l Kada perete manje prostirke, pokrivače
za krevete u drugi teži veš, savetujemo
da izbegavate centrifugiranje.
l Za pranje vune, proverite na etiketi da li
sme da se pere u mašini.
Korisni saveti za korisnika
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje
Vaše mašine za pranje veša.
Najveća količina veša za pranje
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete
postići ako veš mašinu napunite s
maksimalno preporučenom količinom
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja.
Da li je potrebno predpranje?
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
Da li je pranje na visokoj temperaturi
neophodno?
l Tretirajte fleku odgovarajućim sredstvom
za uklanjanje, ili skorele fleke potopite u
vodu pre pranja kako bi smanjili
neophodnost upotrebe toplog pranja.
94
Pre korišćenja programa za sušenje
(MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)
l Uštedite
električnu energiju birajući
najveću brzinu centrifuge kako biste
smanjili sadržaj vode u vešu, pre
korišćenja programa za sušenje.
Pročitajte niže navedena kratka uputstva
sa savetima i preporukama za korišćenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
Kada perete jako prljav beli veš
savetujemo korišćenje programa za
pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
već na srednjim/visokim temperaturama
pružaju odlične rezultate pranja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente koji su odgovarajući prema
vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Uobičajeni deterdženti u obliku praška
prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
obliku praška koji pružaju zaštitu boji
prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
zaprljanosti veša.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
posebno označeni kao prikladni za
pranje na niskim temperaturama.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namenjeni za takve vrste tkanina.
l Ponovite
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
prethodne korake obrnutim
redom da ponovo namestite sve delove.
Za spoljno pranje površina mašina za veš,
koristite mekanu krpu, izbegavajte oštra/gruba
sredstva (na pr. vim) ili sredstva na bazi
alkohola i sl. Za uobičajeno čišćenje i
održavanje, mašina za pranje veša ne
zahteva posebnu brigu, povremeno operite
fioku za deterdžent i očistite filter. Saveti kako
pripremiti mašinu za pranje veša, ako ne
nameravate da je koristite duže vreme su
dalje u nastavku.
Priprema veš mašine u slučaju
dužeg nekorišćenja/preseljenja
l Savetujemo da fioku za deterdžent
povremeno operete kako biste sprečili
taloženje ostataka deterdženta i drugih
sredstava za pranje veša.
l Ako uređaj ne nameravate da koristite
neko vreme (a pogotovo ako ako će biti
smešten u prostoriji koja se ne greje) ili
ako planirate da ga premestite, postupite
na sledeći način.
l Pažljivo izvucite fioku za deterdžent iz
veš mašine (bez upotrebe preterane sile).
Operite fioku vodom i vratite je nazad u
veš mašinu.
l Isključite glavni električni kabl
l Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
Čišćenje filtera
l Odspojite dovodnu cev sa slavine i
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
ispustite svu vodu.
u veš mašini ugrađen je i poseban filter
koji zadržava predmete poput metalnog
novca, dugmića, ostataka tkanine, kose i
sl.
l Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti
lepljivom trakom.
l Dostupno SAMO NA NEKIM MODELIMA:
izvucite rebrasto crevo, ukolnite graničnik
i ispustite vodu u posudu.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.
l Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi
željeni položaj.
l Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja
vratite filter u izvorni položaj tako da ga
okrećete udesno.
95
SR
Čišćenje fioke za deterdžent
5. KRATKA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU MAŠINE ZA
PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Q
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
A
Izbor peograma pranja
I
l Uključite veš mašinu i odaberite poreban
program pranja.
l Odredite temperaturu pranja i prema
LMNO
P
F
G
H
potrebi možete pritisnuti opcijski taster.
E
SUŠENJE
Ako želite da se ciklus sušenja
automtski pokrene, izaberite željeni
program
pritiskom
na
dugme
SUŠENJE.
U suprotnom nakon programa pranja,
možete izabrati program sušenja.
l Pritisnite
taster
pokrenete pranje.
START/PAUZA
da
l Nakon što se program pranja završi
prikazaće se na ekranu „End“ (Kraj) ili će
se isključiti određeni svetlosni indikator.
Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
l Isključite veš mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
tabelu programa I pratite korake koje
nalaže uputstvo.
Tehnički podaci
Pritisak vode: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuga r.p.m.: pogledajte podatke na pločici
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon: pogledajte podatke na pločici
96
D
C
B
A Regulator za izbor programa
sa pozicijom OFF (isključeno)
B Dugme START/PAUZA
C Dugme za ODLOŽENI START
D Dugme za SUŠENJE / FUNKCIJA
SA PAROM
E Dugme za BRZI PROGRAMI /
NIVO ZAPRLJANOSTI
F Dugme za IZBOR TEMPERATURE
G Dugme za IZBOR CENTRIFUGE
F+G ZAKLJUČAVANJE
H Digitalni displej
I Svetlosni indikatori SUŠENJE
L Svetlosni indikator za
ZAKLJUČANA VRATA
M Svetlosni indikator KG DETECTOR
N Svetlosni indikator ZAKLJUČAVANJE
O Svetlosni indikatori za IZBOR
TEMPERATURE
P Svetlosni indikatori za IZBOR
CENTRIFUGE
Q SMART TOUCH OBLAST
DODAJTE ILI UKLONITE VEŠ NAKON
ŠTO STE PRETHODNO POKRENULI
PROGRAM (PAUZA)
Regulator za izbor programa sa
pozicijom OFF (isključeno)
l Pritisnite i držite dugme START/PAUZA
Kada je regulator za izbor programa
uključen na ekranu će zasvetleti izabrani
program. Kako bi se uštedela električna
energija osvetljenost displeja će se
umanjiti.
Napomena: Kako biste isključili mašinu
regulator za izbor programa postavite u
poziciju “OFF”.
oko 2 sekunde, svetlosni indikator i
indikator preostalog vremena pranja će
zasvetleti, pokazujući da je mašina
zaustavljena (pauzirana).
l Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
Pre nego što otvorite vrata, molimo
vas da proverite da li je nivo vode niži
od vrata prilikom otvaranja, kako bi
izbegli izlivanje vode iz mašine.
l Pritisnite dugme START/PAUZA kako bi
izabrani ciklus mogao da počne.
l Jednom kada izaberete program, regulator
za izbor programa se neće pomerati dok se
ciklus ne završi.
l Nakon što ste dodali ili uklonili željeni veš,
l Nakon prikaza reči "End" (Kraj) na
zatvorite vrata i pritisnite dugme
START/PAUZA (program će nastavite sa
mesta odakle je prethodno prekinut).
ekranu, i isključenja indikatora bravice za
ZAKLJUČANA VRATA, moguće je otvoriti
vrata.
PREKID PROGRAMA
l Mašinu isključite okrećuči regulator na
poziciju OFF.
l Kako biste poništili program, podesite
regulator za izbor programa na poziciju
OFF.
Regulator za izbor programa mora biti
vraćen u položaj OFF na kraju svakog
ciklusa pranja ili pre izbora narednog
programa.
l Sačekajte 2 minuta pre nego što
sigurnosni mehanizam otključa vrata.
Dugme za ODLOŽENI START
Dugme START/PAUZA
l Ovo dugme Vam omogućava da odložite
Zatvorite
vrata
PRE
dugmeta START/PAUZA.
ciklus pranja do 24h.
pritiskanja
l Kako
biste odložili početak pranja,
molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
l Pritisnite START kako biste pokrenuli
izabrani program.
- Podesite željeni program.
Kada pritisnete dugme START/PAUZA
biće potrebno nekoliko sekundi da se
program pokrene.
- Pritisnite dugme za odloženi start
jednom kako biste ga aktivirali (na
ekranu će se prikazati oznaka h00), a
97
SR
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
zatim ga ponovo pritisnite kako biste
odložili pranje za 1 sat (na ekranu će se
pojaviti
oznaka
h01).
Odlaganje
programa se pomera za 1 sat svaki put
kada pritisnete dugme, sve dok se
oznaka h24 ne pojavi na ekranu, nakon
čega ćete pritiskom na dugme sat
ponovo vratiti na nulu.
- Kako biste potvrdili izabranu postavku
pritisnite dugme START/PAUZA. Nakon
što se odbrojavanje završi, program će
se automatski pokrenuti.
l Možete
poništiti opciju ODLOŽENI
START okretanjem regulatora na poziciju
OFF.
Ne
smete
prekorašiti
maximum
količine veša za sušenje koji je
definisan
u
programskoj
tabeli,
u
protivnom
veš
neće
biti
zadovoljavajuće osušen.
l Ako želite da poništite program pre
starta, molimo vas pritisnite dugme više
puta sve dok se ne upali lampica off ili
promeite selekciju programa na poziciju
OFF.
l Ako želite samo ciklus sušenja:
posle selekcije programa na dugmetu
desno za sušenje shodno vrsti veša,
pritiskom
na
dugme
je
moguće
selektovati stepen osušenosti koje je
drugačije od onog fabrički podešenog. (sa
izuzetkom programa za vunu).
Ako dođe do nestanka struje ili bilo
kakve pauze u napajanju za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani program, a nakon povratka
struje mašina će nastaviti sa radom
tačno od mesta na kom je prethodno
stala.
l Da prekinete ciklus tokom faze sušenja,
Izaberite opcioni program pre nego
što pritisnete dugme START/PAUZA.
Ako opcija koju ste izabrali nije
kompatibilna sa izabranim programom,
simbol te opcije na ekranu će prvo
zatreptati, a potom se isključiti.
Posle prekida programa sušenja,
počeće faza hladjenja I morate
sačekati 10/20 minuta pre otvaranja
vrata.
pritisnite dugme u trajanju od oko 3
sekunde.
UPOZORENJE:
l Nakon prikaza reči "End" (Kraj) na
ekranu, i isključenja indikatora bravice za
ZAKLJUČANA VRATA, moguće je otvoriti
vrata.
Dugme za SUŠENJE / FUNKCIJA
SA PAROM
Ovo dugme vam omogućava da birate
između dve različite opcije:
- SUŠENJE
l Automatski pranje/sušenje ciklus:
posle izbora programa, shodno vešu koji
perete,izaberite stepen osušenosti veša,
pritiskom na ovo dugme.Na kraju
programa pranja, izabrani ciklus sušenja
će krenuti automatski.
Ako je izabran program pranja koji
nije kompatibilan sa programom
automatskog sušenja, nije moguće
aktivirati ovu funkciju.
98
Takodje je moguće da prekinete ciklus
sušenja tako što okrenete program
selector na OFF poziciju. Takodje je
potrebno sačekati da prođe faza
hladjenja od 10/20 minuta I kada
se isključi lampica ZAKLJUČANA
VRATA, možete otvoriti vrata.
- FUNKCIJA SA PAROM
Posle
selekcije
programa
"LAKO
PEGLANJE", izaberite izmedju 3 različita
nivoa tretmana parom, koji su odgovarajući
nivou vlažnosti shodno vrsti odeće koju
sušite.
- Lako peglanje Sintetika/Miks
(fabrička selekcija) P1 se pojavi na
displeju
Ovaj program je pogodan za sintetiku I
različite izmiksovane vrste odeće U slušaju
vlažne odeće (posle pranja), ispraviće nabore
na odeći nastale od centrifuge, u slušaju
suve odeće pomaže da se napravi idealan
stepen vlažnosti za lako peglanje. Vreme
trajanja – srednja dužina trajanja.
l Ova opcija dozvoljava da izaberete
- Lako peglanje Pamuk
(pritisnete dugme) P2 se pojavi na
displeju
Program se preporučuje za pamučnu odeću.
U slučaju vlažne odeće posle pranja,
ispraviće nastale nabore, ako je suva odeća,
pomaže da se napravi idealan stepen
vlažnosti za lako peglanje. Vreme trajanja
programa – srednja dužina trajanja.
l Ovo
između 3 nivoa intenziteta pranja,
prilagođavajući dužinu programa, u
zavisnosti od toga koliko je veš zaprljan
(može se koristiti samo kod nekih
programa, kao što je prikazano u tabeli
programa).
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
dugme vam omogućava da
promenite temperaturu ciklusa pranja.
l Nije moguće povećavati temperaturu
l Ako želite da se veš pere u hladnoj vodi,
svetlosni indikatori moraju biti isključeni.
- Steam refresh (osvežavanje veša)
(prtitskom dva puta) P3 se pojavi na
displeju
Zahvaljujući Steam funkciji, ciklus omogućava
da se odeća osveži I ispravi posle korišćenja.
Program koristi paru od starta pa do kraja
faze kada uklanja višak vlage iz odeće I
omogućava momentalno korišćenje. Ciklus je
pogodan za suvu odeću.
Dugme za IZBOR CENTRIFUGE
l Akon a etiketi nema posebne informacije
u vezi centrifuge, možete koristiti
maksimalan broj obrtaja, koji je očekivan
za taj program.
Kako bi se sprečilo oštećenje tkanina,
nije
moguće
povećavati
brzinu
centrifuge
iznad
predviđenog
maksimuma za taj program.
Program je pogodan za maksimalno 1,5 kg
veša.
Dugme za BRZI PROGRAMI / NIVO
ZAPRLJANOSTI
l Da bi ste ponovo pokrenuli ciklus
centrifuge, držite pritisnutim dugme dok
ne postignete brzinu obrtaja koju želite.
Ovo dugme vam omogućava da izaberete
između dve različite opcije, u zavisnosti od
odabranog programa.
l Moguće je promeniti brzinu centrifuge bez
pauziranja rada mašine.
- BRZI
Dugme postaje aktivno kada odaberete
BRZI PROGRAMI (14/30/44 Min.) program
i omogućiće vam odaberete jedu od tri
prikazane dužine programa.
Preterano stavljanje deterdženta može
izazvati prekomerno stvaranje pene.
Ako
aparat
prepozna
da
se
prekomerno stvara pena, može
isključiti
fazu
centrifugiranja
ili
produžiti trajanje programa i povećati
potrošnju vode.
- NIVO ZAPRLJANOSTI
l Kada je program odabran, mogućnost
vremenskogpodešavanja programa će se
automatski prikazati.
99
SR
preko maksimuma, koji je predviđen za
svaki program, da bi sačuvali tkanine,
odnosno odeću.
EXTRA DRY
(pogodan za peškire, bade mantile).
Mašina je opremljena posebnim
elektronskim uređajem, koji sprečava
da broj obrtaja u odnosu na punjenje
bude neizbalansiran. Ovo smanjuje
buku i vibracije u mašini, te se tako
produžava radni vek vase mašine.
IRON DRY
(ostavlja veš I odeću spremnu za
peglanje).
CUPBOARD DRY
(za odlaganje odeće bez daljeg
peglanja).
ZAKLJUČAVANJE
2) DUŽINA CIKLUSA
l Ako istovremeno pritisnete dugem za
l Kada odaberete program displej će
IZBOR TEMPERATURE i dugme za
IZBOR CENTRIFUGE za oko 3 sekunde,
mašina će vam dozvoliti da zaključate
tastere. Na taj način, moći ćete da
izbegnete slučajne ili neželjene promene,
ako se dugme slučajno pritisne tokom
tokom ciklusa pranja.
l Jednom kada se pokrene program bićete
l Zaključavanje možete može biti poništeno
izabranog ciklusa na osnovu standardnog
punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje
vreme na osnovu njenog opterećenja.
na jednostavan način, tako što navedena
dva dugmete istovremeno opet pritisnete
ili jednostavno ugasite mašinu.
automatski prikazati dužinu trajanja
ciklusa, koji može da varira u zavisnosti
od izabranih opcija.
stalno obaveštavani o trajanju odabranog
ciklusa.
l Uređaj proračunava vreme do kraja
3) SVETLOSNI INDIKATOR ZA ZAKLJUČANA
VRATA
l Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja
Digitalni diplej
vrata, a nakon startovanja programa.
Zatvorite vrata PRE pritiskanja
dugmeta START/PAUZA.
Indikator na displeju Vam omogućava da
stalno budete informisani o statusu mašine.
1
2
34
6
l Kada pritisnete dugme START/PAUZA
7
sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će
prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.
Ako vrata nisu pravilno zatvorena,
svetlo će nastaviti da treperi oko 7
sekundi, posle čega će komanda
START automatski biti ukinuta. U
ovom
slučaju,
zatvorite
vrata
pravilno, a zatim ponovo pritisnite
dugme START/PAUZA.
5
1) SVETLOSNI INDIKATORI SUŠENJE
Indikatori na
osušenosti:
displeju
pokazuju
stepen
l Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
100
4) SVETLOSNI INDIKATOR Kg Detector
(lampica je aktivna samo na nekim
programima)
5) SVETLOSNI INDIKATOR
ZAKLJUČAVANJE
l Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za
Signalan lampica pokazuje da su tasteri
zaključani.
"Kg Detector" će biti uključen dok
inteligenti senzor meri veš i podešava
dužinu pranja, kao i potrošnju vode i struje.
l Tokom
6) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR
TEMPERATURE
- reguliše
pranje;
Ovo pakazuje temperaturu pranja kod
odabranog programa, koja može biti
promenjena (gde je dozvoljeno),
odgovarajućim tasterom.
Ako želite da obavite hladno pranje, sve
signalne lampice moraju biti ugašene.
količinu
potrebne
vode
za
- određuje dužinu pranja;
- kontroliše
ispiranje
prema
vrsti
materijala koji je izabran za pranje;
- reguliše ritam okretanja bubnja prema
vrsti materijala koji se pere;
- prepoznaje prisutnost pene i ako treba
povećava količinu vode pri ispiranju;
- podešava brzinu centrifuge prema
stvarima u bubnju, kako bi izbegla
disbalans pri centrifugiranju.
SR
svakog dela ciklusa "Kg
Detector" dozvoljava nadzor nad vešom
u bubnju i u prvim minutima ciklusa:
7) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR
CENTRIFUGE
Ovo pokazuje brzinu centrifuge odabranog
programa, koja može biti promenjena ili
preskočena.
101
SMART TOUCH
l Smart Care - Pametno održavanje –
Ovaj uređaj je opremljen sa Smart Touch
tehnologijom koja omogućuje interakciju,
putem aplikacije (App), na pametnim
telefonima koji imaju Android operativni
sistem (platform) i koji je opremljen sa NFC
(Near Field Communication) funkcijom.
l Moja statistika – Statistika pranja i
Smart Check-up - Provera i Auto-clean
(automatsko čišćenje) ciklus i vodič za
rešavanje problema.
predlozi za efikasnije korišćenje mašine.
Saznajte sve detalje o Smart Touch
funkcijama, pretražujući App i DEMO
mode (demonstracija) ili idi na:
www.candysmarttouch.com
l Preuzmite i snimite na vaš pametni
telefon Candy simply-Fi App (aplikaciju).
Candy simply-Fi App je dostupna i
za Android i za iOS platformu, i za
tablete i za pametne telefone. Inače,
možete ih povezati sa mašinom i
tako iskoristiti prednost koju pruža
Smart Touch samo ako imate
Android pametni telefon, koji je
opremljen sa NFC tehnologijom, u
skladu sa sledećom funkcionalnom
šemom:
Android pametni
telefon sa NFC
tehhnologijom
Interakcija sa
mašinom +
sadržaji
Android pametni
telefon bez NFC
tehhnologije
Samo sadržaji
Android Tablet
Samo sadržaji
Apple iPhone
Samo sadržaji
Apple iPad
Samo sadržaji
KAKO KORISTITI SMART TOUCH
PRVI PUT – Registracija mašine
l Unesite
"Settings" (postavke) meni
vašeg Android pametnog telefona i
aktivirajte NFC funkciju u "Wireless &
Networks" meniju (bežične veze i
mreže).
U zavisnosti od modela
telefona i njegove Android
proces NFC aktivacije
različit. Za više detalja
uputstvo za upotrebu
telefona.
pametnog
OS verzije,
može biti
pogledajte
pametnog
l Okrenite
dugme na Smart Touch
poziciju, da bi se pokrenuo senzor na
komandnoj tabli.
FUNKCIJE
Glavne funkcije koje su dostupne prilikom
korišćenja App (aplikacije):
l Otvorite App (aplikaciju), napravite profil
l Glasovni vodič – Vodič za odabir
idealnog ciklusa sa samo tri glasovna
ulaza
(odeća/tkanine,
boja,
nivo
zaprljanosti).
l Programi – Da biste preuzeli i pokrenuli
nove programe pranja.
102
korisnika i registrujte uređaj prateći
instrukcije na ekranu telefona "Brzi
Vodič" koji je prikačen na mašinu.
Za više informacija, F.A.Q. i video za lakšu
registraciju su dostupni na: .com
www.candysmarttouch.com/how-to
SLEDEĆI PUT – Uobičajeno korišćenje
l Svaki put kada želite da upravljate
mašinom putem App, prvo morate da
omogućite Smart Touch način rada, tako
što okrenete dugme na. istoimeno mesto.
l Proverite da vam nije zaključan telefon,
odnosno ekran telefona (da nije možda
na “stand-by mode”) i da li ste aktivirali
NFC funkciju; inače, pratite ranije
navedene korake.
l Ako želite da pokrenete ciklus pranja,
ubacite veš, deterdžent i zatvorite vrata.
Ako ne znate poziciju vaše NFC
antene, lagano pomerajte smartphone
kružno, preko Smart Touch logo-a,
dok
App
ne
potvrdi
da
je
uspostavljena veza. Da bi prenos
podataka bio uspešan, bitno je da
DA
DRŽITE
SMARTPHONE
NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO SEKUNDI KOLIKO TRAJE
PROCEDURA; poruka na uređaju će
vas obavestiti da li je ishod operacije
bio uspešan, te shodno tome, možete
skloniti i udaljiti telefon.
pokretanje programa, provera ciklusa,
ažuriranje statistike, itd…).
l Pratite uputstva na display-u telefona,
DRŽEĆI GA I DALJE na Smart Touch
logo-u, koji se nalazi na komandnoj tabli
mašine, kada dobijete zahtev od App
(aplikacije).
Uklanjanje nekih komponenti iz
smartphone (npr. zadnje maske,
baterije, itd...) sa komponentama
koje nisu originalne, može doći
do uklanjanja antene u NFC-u,
sprečavajući potpuno korišćenje App.
Upravljanje i kontrola mašine putem App
(aplikacije) je jedino moguća "iz blizine":
dakle nije moguće obaviti navedene
radnje iz daleka (npr.: iz druge
prostorije; izvan kuće ili stana…).
OBRATITE PAŽNJU:
Stavite vaš pametni telefon tako da se
NFC antena, na poleđini, poveže i
upari sa pozicijom Smart Touch logo-a
na uređaju (pogledati sliku dole).
103
Deblje futrole ili metalne nalepnice na
vašem
smartphone-u
(pametnom
telefonu) mogu uticati ili sprečiti prenos
podataka između mašine i telefona. Ako
je neophodno, uklonite ih.
SR
l Odaberite željenu funkciju na App (npr:
Tabela programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(pogledajte kontrolnu tablu)
(MAX.)
Lako peglanje
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
Perfect Rapid 4)
2
59 Min.
40°
4 4,5 5
2 2,5 3
3
3 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
9
10 10
30°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
Brzi
30' 2
programi
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Pamuk + 2)
6
Predpranje 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
29' PLUS
8
1
-
3 3,5 4
4)
5
2
3) 4)
Pamuk**
2)
4)
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Centrifuga i Samo
ispuštanje vode
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Osetljive tkanine
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Vuna/Svila
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Vuna
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(sušenje)
Mešani veš
(sušenje)
Pamuk
(sušenje)
5
5
6
6
Prilagodljivo dugme za podešavanje, koje ste izabrali da se povežete sa App (aplikacijom)
za pametne telephone i preuzmete cikluse. (pogledaj deo koji se odnosi na taj odeljak).
Fabrika podešava uobičajeni program Auto-clean (automatsko čišćenje), koji je namenjen za
dezinfekciju mašine.
104
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće
napomene:
* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi
od modela koji se koristi (vidite kontrolnu
tablu mašine).
(Samo za modele za posudom
za tečni deterdžent)
Pre pranja potrebno je sa odeće
ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje
Vam savetujemo da uklonite
tečnim izbeljivačem. Prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti i
u mašini za veš.
Sipajte izbeljivač u posudu za
tečni deterdžent, koji se nalazi u
odeljku obeleženim brojem “2” i
podesite na poseban program za
ISPIRANJE.
Kada se ova faza pranja završi,
dugme
za
izbor
programa
obavezno postavite u položaj
OFF, dodajte preostale tkanine i
nastavite sa normalnim pranjem
na najoptimalnijem programu.
1)
2)
4)
Programi za automatsko sušenje.
Drugo sušenje sa B kg (punjenje:
čaršavi i peškiri za pranje ruku) izborom
programa za sušenje pamuka (
),
cupboard dry program (program koji se
preporučuje za veš koji se odlaže bez
peglanja) (
).
Kapacitet
(pranja)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
Sušenje
Drugo
Sušenje
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
SR
programa za sušenje pamuka (
),
cupboard dry program (program koji se
preporučuje za veš koji se odlaže bez
peglanja) (
).
105
Koristite program ** sa maksimalnim stepenom
zaprljanosti, maksimalnim brojem obrtaja i
temperature od 60°C. Ovaj program se
preporučuje i za test sa nižom temperaturom.
Prvo sušenje sa A kg (punjenje:
jastičnice i peškiri za pranje ruku) izborom
Za prikazane programe možete
podesiti dužinu i intenzitet
programa korišćenjem dugmeta za
NIVO ZAPRLJANOSTI.
Okrećući regulator na opciju
BRZI
PROGRAMI,
dostupna
će Vam biti tri brza programa
od 14, 30 i 44 minuta.
Pranje
Sušenje
Kada
je
program
odabran,
na display-u će se pojaviti
preporučena temperatura pranja,
koja može biti promenjena (gde
je dozvoljeno) sa odgovarajućim
dugmetom, ali nije moguće
povećavati je preko maksimuma
koji je dozvoljen.
3)
INFORMACIJE LABORATORIJSKIH
ISPITIVANJA (Ref. EN 50229 standardi)
Izbor programa
Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao
i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina
za veš ima posebne programe kako bi
zadovoljila sve Vaše potrebe pranja (pogledajte
tabelu).
PRANJA
Perfect Mix (Savršeni Miks)
Ovaj program omogućava da pereta odeću
razsličitog sastava I boja zajedno.
Centrifuga I nivo vode su optimizovani I
tokom poranja I tokom ispiranja. Precizan
broj obrtaja smanjuje stepen izgužvanosti
veša. Zahvaljujući "Quick jet" tehnologiji,
kompletna optimizacija pranja je moguća..
Perfect Rapid 59 Min.
Ovaj posebno dizajniran program održ
ava pranje visokog kvaliteta pri drastič
nom smanjenju vremena pranja. Ovaj
program je dizajniran za manju koli č inu ve
š a (proverite tabelu programa).
UPOZORENJE:
VAŽAN SAVET ZA PRANJE.
l Nove odevne predmete u boji treba
prati posebno tokom najmanje prvih
5 ili 6 pranja.
29' PLUS
Ovaj program, naročito pogodan za manje
zaprljane odevne predmete, predviđen je za
pranje pri punom opterećenju za samo 29
minuta.
l Pojedine velike artikle tamnih boja
poput džinsa i peškira treba uvek
prati posebno.
l Nikad ne mešajte tkanine koje
PUŠTAJU BOJU.
Lako peglanje
Ovaj ekskluzivni program koristi tretman
pare da redukuje I smanji nabore na odeći I
omoguđi idelan stepen vlažnosti za lako
peglanje. Preko ovog namenskog dugmeta
moguće je izabrati tri različita nivoa
vlažnosti, shodno vrsti veša I odeće.
Quick jet Technology
Ova mašina je opremljena inovativnim
sistemom za mešanje vode i deterdženta
pre ulaska u bubanj. Nakon mešanja, sprej
pod visokim pritiskom prska mešavinu
direktno u veš. Na početku ciklusa pranja,
sprej koji pod visokim pritiskom prska
mešavinu vode i deterdženta direktno u veš
će olakšati prodiranje rastvora kroz vlakna,
temeljno
uklanjajući
prljavštinu
i
obezbeđujući najbolji rezultat pranja.
Tokom ispiranja, "Quick jet Technology"
omogućava temeljno otklanjanje ostataka
deterdženta zahvaljujući jakom mlazu čiste
vode koju prska direktno na veš.
Brzi programi (14/30/44 Min.)
Brzi programi su najpogodniji za pranje sa
malim opterećenjem i umereno zaprljanom
odećom. Preporučujemo da smanjite količinu
deterdženta koju biste inače koristili pri
normalnom pranju. Možete odabrati jedan od
tri dostupna programa brzog pranja.
Pamuk
Ovaj program je pogodan za čišćenje
normalno zaprljanog pamučnog veša i to je
najefikasniji program u pogledu kombinovanja
potrošnje energije i vode za pranje.
Pamuk + Predpranje
Ovaj program je proučavan, radi uklanjanja
upornijih fleka, sa pamučnih tkanina.
Predpranje garantuje uklanjanje tvrdokorne
prljavštine. Dodajte u odeljak "1" količinu
deterdženta jednakoj 20% od one koju
koristite pri glavnom pranju.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću
srednje jačine centrifuge (koja može biti
smanjena ili isključena pomoću odgovarajućeg
dugmeta). Koristi se za ispiranje bilo kojih
vrsta tkanina, a idealan je za ispiranje
odeće nakon ručnog pranja.
106
Centrifuga i Samo ispuštanje vode
Ovaj program završava centrifugu na
najvećoj brzini, što se može smanjiti
korišćenjem dugme za IZBOR CENTRIFUGE
ili potpuno izostaviti ako želite samo
ispuštanje vode.
Osetljive tkanine
Ovaj program veoma nežno okreće bubanj i
posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi
sa visokim nivoom vode, kako bi se
obezbedila najbolja efikasnost pranja.
Vuna/Svila
Ovaj program omogućava vrlo nežno
pranje, posebno namenjeno stvarima
označenim kao "Vuna koja sme da se pere
u mašini" i stvari od Svile ili materijala koji
su označeni "Prati kao svilu" na etiketi.
Mešani veš
Za sušenje sintetike preporučuje se najniža
temperatura, kao i za veš mešovitih vlakana
(uvek pre sušenja pogledajte etiketu na
odeći).
Pamuk
Za sušenje pamuka i veša od lana uvek
preporučujemo najvišu temperaturu sušenja
(uvek pre sušenja pogledajte etiketu na
odeći).
SUŠENJE
UPOZORENJE:
Dispenzeri se koriste za koncentrovane
praškaste
deterdžente
i
tečne
deterdžente moraju biti uklonjeni iz
bubnja pre početka programa sušenja
u mašini za sušenje.
SMART TOUCH
Bubanj menja smer u toku ciklusa sušenja
kako se veš ne bi umrsio. Hladan vazduh
se koristi tokom poslednjih 10/20 minuta
ciklusa kako bi se gužvanje smanjilo na
minimum.
Vuna
Niska temepratura program sušenja je
idelan ya sušenje vunene odeće sa
maksimalnom
zaštitom
I
mekoćom,
smanjujući habanje odeće. Preporučujemo
da veš okrenete na unutrašnjost pre
sušenja.Vreme sušenja yavisi od količine
odeće I brzine centrifuge koju ste izabarali
prilikom pranja.Ciklus je pogodan za
maksimalno 1 kg (3 džempera).
Prilagodljivo dugme za podešavanje, koje
treba da odaberete, kada želite da
pošaljete komandu iz App ka mašini i
preuzmete/pokrenete ciklus (pogledajte
odeljak i uputstvo za upotrebu App za više
informacija). U Smart Touch opciji fabrika
je
podesila
uobičajeni
"Auto-clean
(automatsko čišćenje)" ciklus, koji je
predviđen
za
dezinfekciju
bubnja,
uklanjanje neprijatnih mirisa i produženje
životnog veka veš mašine. Proverite da li
ima veša u mašini kada pokrećete "Autoclean (automatsko čišćenje)" ciklus, koristeći
samo praškasti deterdžent. Na kraju
programa ostavite otvorena vrata, kako bi
se bubanj osušio. Preporučuje se nako
svakog 50-og pranja.
107
SR
Ovaj ciklus sušenja odeće od vune je
odobrila "The Woolmark Company"
shodmo standardima I instrukcijama
koja ova kompanija zahteva.
Woolmark robna marka je zaštićena
robna marka.
Woolmark simbol je oznaka sertifikata
u mnogim zemljama. M1715
l Sušite samo prethodno centrifugiran veš.
7. CIKLUS SUŠENJA VEŠA
l Date indikacije su opšte, s toga je
potrebno malo prakse kako biste postigli
najbolje rezultate sušenja.
l Preporučujemo Vam da postavite kraće
vreme sušenja od nazanačenog, kako
biste kroz praksu utvrdili nivo potrebne
suvoće veša.
Kako da ispravno osušite veš
l Otvorite vrata.
l Napunite mašinu za pranje i sušenje
vešom, ali vodite računa da količina veša
za sušenje ne prelazi njen maksimalan
kapacitet koji je naveden u tabeli
programa. U slučaju da ima previše veša
(npr. čaršava) ili veša koji upija mnogo
vode (peškiri ili džins), preporučljivo je da
smanjte količinu veša unutar bubnja.
l Preporučujemo Vam da ne sušite tkanine
koje se lako cepaju, kao što su tepisi ili
haljine sa resama, kako ne bi zapušile
ventilacione odvode.
l Preporučujemo Vam da veš sortirate na
sledeći način:
- Simboli za sušenje odeće koje ćete
videti na etiketama na odeći
l Zatvorite vrata.
l Postavite regulator programa na program
koji Vam najviše odgovara za sušenje
veša.
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje.
l Mašina za pranje i sušenje može osušiti
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje na visokim teperaturama.
- Najniža temperatura se preporučuje za
sledeću vrstu veša:
vunenu odeću (pogledajte simbol
na programu).
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje na nižim temperaturama.
- Najniža temperatura se preporučuje za
mešovite tkanine (sintetika/pamuk) i
sintetičke taknine (pogledajte simbol
NIPOŠTO NE sušiti u mašini za
pranje/sušenje.
na programu).
- Visoke temperature se preporučuju za
pamuk, peškire, lan, tkanine od
Ako se na odeći ne nalazi etiketa,
odeća nije pogodna za sušenje u
mašini za pranje/sušenje.
konoplje... (pogledajte simbol
na programu).
- Po veličini i debljini
Uvek kada je kapacitet punjenja za
pranje veći od kapaciteta sušenja,
odvojite odeću po debljini (npr. peškire
od donjeg veša).
l Selektujte stepen osušenosti koji želite:
- Po vrsti tkanine
Pamuk/lan: peškiri, posteljine od lana,
stoljnjaci, salvete...
Sintetika: bluze, košulje, kombinezoni
itd napravljeni od sintetike ili poliamida,
kao i pamuk i sintetičke mešavine.
108
EXTRA DRY
(pogodan za peškire, bade mantile).
IRON DRY
(ostavlja veš I odeću spremnu za
peglanje).
CUPBOARD DRY
(za odlaganje odeće bez daljeg
peglanja).
l Otvorite vrata i izvadite veš.
Za program sa vunom je jedimo
moguće koristiti stepen osusšenosti
koji je fabrički podešen.
l Isključite vodu.
l Mašina za pranje i sušenje će izračunati
potrebno vreme za sušenje u skladu sa
količinom veša u bubnju i izabranog
programa za sušenje.
KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA
SUŠENJE VEŠA
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite taster SUŠENJE oko 3
sekunde.
l Proverite da li je voda puštena i da li je
crevo ispravno postavljeno.
UPOZORENJE:
Ne sušite odeču sa specijalnim
obaveštenjima I odeću od vrlo
delikatnih materijala. Preporučujemo
da uvek stavite malo manje odeće od
maksimuma kako bi izbegli gužvanje.
Za ispravno funkcionisanje mašine,
poželjno je da ne prekidate fazu sušenja,
osim ako je to zaista neophodno.
l Pritisnite START/PAUZA dugme I na
displeju će se pokazati preostalo vreme
ciklusa.
Mašina će izračunati vreme do kraja
izabranog programa na osnovu
standardne količine veša unutar
bubnja. Tokom ciklusa mašina će
korigovati vreme u odosu na veličinu
veša i sastav punjenja.
Tokom faze sušenja bubanj će ubrzati
okretanje
kako
bi
optimizovao
efikasnost sušenja.
l Kada se ciklus završi, reč "End" (KRAJ)
će se pojaviti na ekranu. Posle 5 minuta
mašina će biti u pasivnom režimu rada
(na nekim modelima, diplej će prikazati
dve linije).
l Isključite mašinu postavljajući regulator u
poziciju OFF.
109
SR
UPOZORENJE:
Posle otkazivanja programa sušenja,
faza hlađenja će početi i morate
sačekati 10/20 min pre otvaranja vrata.
l Na kraju faze pranja diplej će pokazati
8. AUTOMATSKI CIKLUS
PRANJA I SUŠENJA
VEŠA
preostalo vreme sušenja.
l Kada se ciklus završi, reč "End" (KRAJ)
će se pojaviti na ekranu. Posle 5 minuta
mašina će biti u pasivnom režimu rada
(na nekim modelima, diplej će prikazati
dve linije).
Ako
kojim
slučajem
pređete
maksimalan kapacitet punjenja za
sušenje veša naveden u tabeli
programa, veš neće biti osušen kako
treba i ostaće vlažan.
- Pranje
l Otvorite fioku
deterdžent.
i
sipajte
l Isključite mašinu postavljajući regulator u
poziciju OFF.
odabrani
l Otvorite vrata i izvadite veš.
l Isključite vodu.
l Pogledajte i odaberite program pranja
prema tabeli i vrsti tkanine koju želite da
operete (npr. veoma zaprljan pamuk) i
podesite regulator na željeni program.
KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA
SUŠENJE VEŠA
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite taster SUŠENJE oko 3
sekunde.
l Regulišite temperaturu pranja ako je
potrebno.
l Pritisnite
opcionu
dugmad,
ako
UPOZORENJE:
je
potrebno.
Posle otkazivanja programa sušenja,
faza hlađenja će početi i morate
sačekati 10/20 min pre otvaranja vrata.
l Proverite da li je voda puštena i da li je
crevo ispravno postavljeno.
Za ispravno funkcionisanje mašine,
poželjno je da ne prekidate fazu sušenja,
osim ako je to zaista neophodno.
- Sušenje
l Selektujte stepen osušenosti koji želite:
EXTRA DRY
(pogodan za peškire, bade mantile).
IRON DRY
(ostavlja veš I odeću spremnu za
peglanje).
CUPBOARD DRY
(za odlaganje odeće bez daljeg
peglanja).
Na programu za vunu, samo fabrički
podešen stepen sušenja je moguć.
l Pritisnite dugme START/PAUZA.
110
9. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u
vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se
najčešće javljaju.
SAMO ZA SMART TOUCH MODELE.
Zahvaljujući "Smart Check-up - Provera" ciklusu vaše App (aplikacije) Candy
simply-Fi možete, u bilo koje vreme da proverite ispravnost rada vašeg uređaja.
Samo vam treba Android smartphone (pametni telefon) sa NFC tehnologijom.
Više informacija možete pronaći na App (aplikaciji).
Ako display mašine pokazuje da postoji greška (preko šifre ili trepćućih LED
lampica), treba da uključite App i približite vaš Android smartphone (pametni
telefon) sa NFC-om ka Smart Touch logo-u na masci. Sada je moguće pokrenuti
podsetnik i bazu podataka predviđenu za rešavanje problema.
l Display modela: greška je prikazana brojem kome prethodi slovo “E” (primer: Error
2 = E2)
l Modeli bez display-a: greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta
kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne –
pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd…)
Prikaz Error (greške)
E2 (sa display-em)
2 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E3 (sa display-em)
3 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E4 (sa display-em)
4 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E7 (sa display-em)
7 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
Neka druga šifra (kod)
Mogući uzroci i praktična rešenja
Mašina se ne puni vodom.
Proverite da li ventil za dovod vode otvoren..
Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnječeno.
Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalciju).
Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane
mašine za pranje veša i proverite da li je “anti-peščani” filter čist i nije
blokiran.
Proverite da li je filter zapušen i da li u odeljku s filterom ima stranih
tela koji bi mogli ometati normalan protok vode.
Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.
Proverite da li je filter zapušen i da li u odeljku s filterom ima stranih
tela koji bi mogli ometati normalan protok vode.
Proverite da odvodno crevo nije savijeno, ngnječeno ili prelomljeno.
Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokiran i da voda
nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oticanje vode iz sudopere.
Ima previše pene i/ili vode.
Proverite da nije stavljeno previše deterdženta ili da, možda, taj
proizvod nije namenjen za vaš uređaj.
Problem sa vratima aparata.
Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar
mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata.
Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine
iz utičnice i napajanja , sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.
Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut.
Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi
kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.
111
SR
IZVEŠTAJ O GREŠCI
OSTALE NEPRAVILNOSTI
Problem
Veš mašina
Ne radi/startuje
Voda curi na pod
pored veš mašine
Veš mašina ne obrće
bubanj, nema
centrifuge
Snažne vibracije/
buka se čuje tokom
rada centrifuge
Mogući uzroci i praktična rešenja
Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.
Proverite da li ste uključili aparat.
Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim
drugim uređajem ili, na primer, lampom.
Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.
Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme
“Start”.
Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.
Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne
cevi; u ovom slučaju , zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.
Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.
Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:
• Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.
• Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.
• Isključite centrifugu, kako bi zaštitili mašinu.
Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš,
ponovo je napunite i pokrenite program.
Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte
nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavlje
Error 3 (greška 3).
Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije
uključena.
Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.
Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.
Veš mašina nije sasvim nivelisana: ako je neophodno, podesite
nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.
Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci
umetnute cevi za zaštitu.
Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubnju (kovanice, šnale
za kosu, dugmići, itd…).
Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane lektričnim ili
mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili
propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu
prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga
što se nisu pratilae instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može
biti naplaćena.
112
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave:
Garancija
Proizvod je pod garancijom u skladu sa
uslovima koji su navedeni u garantnom
listu i uputstvu za upotrebu, koji se
dobija uz aparat. Garantni list mora biti
ispravno popunjen i sačuvan, kako bi
mogli da ga pokažete ovlašćenom
servis, u slučaju potrebe.
- mutna voda od ispiranja: ova pojava
povezana je s ekološkim deterdžentom i
nema negativni uticaj na delotvornost
ispiranja,
- pena u vodi nakon poslednjeg
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pena: to se često događa zbog
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
pomoći za uklanjanje ove pojave.
Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je
došlo do kvara, odmah kontaktirajte
ovlašćeni servis.
Preporučuje se da uvek koristite originalne
rezervne delove, koji su dostupni kod
ovlašćenog servisa.
Stavljanjem
oznake na ovaj proizvod,
izjavljujemo, pod punom odgovornošću,
da je ovaj proizvod u saglasnosti
sa svim
evropskim normama o
bezbednosti, zdravlju i svim zahtevima za
zaštitu životne sredine, navedenih u
zakonodavstvu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štampane greške u knjižici koju
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
menjanja njihovih važnih karakteristika.
113
SR
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine,
fkhldsk
fkhldsk
- CSPWT W -
18.12 - 43028438 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising