Candy | GVW45 385TWC-S | Candy GVW45 385TWC-S User manual

Candy GVW45 385TWC-S User manual
HR
UKR
HU
CS
Děkujeme za výběr pračku značky Candy.
Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a š títek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho ž ivotnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Tento
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a
bez ohřevu (cyklus chlazení)
k zajištění, aby prádlo zůstalo při
znalostí, pokud jsou pod dohledem
teplotě, která nepoškodí prádlo.
nebo byly poučeny o bezpečném
3
CS
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Prádlo
z pěnové gumy (latexová
pěna),
koupací č
epice,
voděodolné textilie, pogumované
díly a prádlo nebo polštáře plněné
pěnou se nesmí sušit v tomto
spotřebiči.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič
před ukončením cyklu sušení,
pokud rychle nevyndáte
veškeré prádlo a nerozprostřete
k rozptýlení tepla.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
instalaci musíte pračku umístit
výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za
vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné
sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy
způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči
oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek
teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované.
zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
olejem napouštěných látek
l Maximální kapacita suchého
může zabránit úniku tepla a
prádla závisí od modelu (viz
zvýšit riziko požáru.
ovládací panel).
l Po
l Pokud
látky nevyhnutně obsahují
olej, nebo byly kontaminovány
vlasy ošetřujícími výrobky a
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
s přidaným množstvím pracího
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
l Spotřebič
se nesmí používat,
pokud byly k čištění použity
průmyslné chemikálie.
l Ve spotřebiči
nesušte nevyprané
prádlo.
l Prádlo
znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes
vyndejte
veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn,
předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte
zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
před sušením v sušičce.
4
případě závady pračku
vypněte, zavřete ventil přívodu
vody a nemanipulujte se
spotřebičem. Ihned kontaktujte
nejbližší servisní středisko a
používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
č ištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se
ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
l Při
přemisťování nezvedejte
pračku za ovládací prvky ani
zásobník pracích prostředků;
během přepravy nikdy nepokládejte
pračku otvorem na vozík. Při
zvedání doporučujeme asistenci
druhé osoby.
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
5
CS
l V
Bezpečnostní pokyny
2. INSTALACE
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
6
1
Připojení vody
CS
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
8
l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
programu sušení.
se
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Potřebujete předpírku?
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
9
CS
Před použitím sušicího programu…
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
10
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
CS
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
M
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném
případě
bude
možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň.
l Stisknutím
tlačítka
B
C
D
E
F
G
H
I
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
START/PAUZA
spusťte praní.
C Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
F Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
l Vypněte pračku.
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
I
Tlačítko VOLBA SUŠENÍ
L Digitální displej
Technické údaje
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
11
Tlačítko START/PAUZA
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli č eká, dokud začne
fungovat.
Otevření dvířek
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího č asu budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
Volič programů s pozicí OFF
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
ZRUŠENÍ PROGRAMU
zvolený cyklus.
l Po volbě programu zůstane volič programů
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
volič
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
12
- Nastavte požadovaný program.
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
bez
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
l Pomocí tohoto tlačítka máte na výběr ze
teplotu pracích cyklů.
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
l Po volbě programu se automaticky
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
rozsvítí kontrolka pro indikaci úrovně
znečištění nastavenou pro daný program.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
l Volbou jiné úrovně znečištění se rozsvítí
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
odpovídající kontrolka.
13
CS
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
- NOČNÍ CYKLUS
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Tlačítko VOLBA SUŠENÍ
Tlačítko MOŽNOSTÍI
l S voličem
Můžete zvolit ze tří různých možností:
programů
v pozici
OFF
stiskněte
tlačítko
pro
volbu
požadovaného sušicího programu: po
každém stisknutí tlačítka se rozsvítí
kontrolka pro indikaci zvoleného výsledku
sušení.
- PŘEDPÍRKY
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l K zrušení volby před spuštěním sušicího
l Doporučujeme
l K zrušení
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
- HYGIENA
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat
prádlo,
teplota
pracího
programu
dosáhne 60°C.
14
programu stiskněte tlačítko opakovaně,
dokud kontrolka nezhasne nebo nastavte
volič programů do pozice OFF.
cyklu během fáze sušení
stiskněte a podržte tlačítko na přibližně 3
sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka
chlazení.
l Z důvodu vysoké teploty uvnitř bubnu
doporučujeme umožnit sušičce dokončit
cyklus chlazení před nastavením voliče
programů do pozice OFF a vyjmutím
prádla.
2
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
2
3
4
5
6
7
11
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
1
3) TEPLOTA PRANÍ
8
9 10
3
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
4) TRVÁNÍ CYKLU
stisknutím
4
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
l Po volbě programu displej automaticky
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Po spuštění programu budete konstantně
informováni o zbývající době do konce
programu.
l Spotřebič
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
l Pokud
je
zvoleno
automatické
praní/sušení, na konci fáze praní se na
displeji zobrazí zbývající doba do konce
sušení.
15
CS
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
5) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
5
9) ODLOŽENÝ START
{
9
l Po volbě programu kontrolka automaticky
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro
daný program.
l Volbou jiného stupně znečištění se
rozsvítí příslušná kontrolka.
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
10) Kg Check (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
10
{
l Během prvních minut cyklu zůstane
6
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
7) MOŽNOSTI
kontrolka "Kg Check" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
l Během každé fáze praní "Kg Check"
}
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
o
7
- nastaví množství potřebné vody;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit
pomocí
příslušných
tlačítek
(PŘEDPÍRKY,
HYGIENA
a
NOČNÍ
CYKLUS).
- určí délku pracího cyklu;
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
8
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Pro všechny další informace o Wi-Fi
systému je
spotřebiči.
specifický
manuál
ve
16
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
}
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví
čas podle velikosti a složení náplně.
11
Časované programy sušení
Kontrolky zobrazují typ programu sušení.
Můžete je použít pro volbu
časovaných programů sušení.
Automatické programy sušení
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
Fáze chlazení
Zapne se během konečné fáze
chlazení, v posledních 10/20 minutách
každé fáze sušení.
Suché k žehlení program (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení).
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
Užitečné tipy
l 30
minutový
program
sušení
doporučujeme pro malé náplně (do 1 kg)
nebo mírně vlhké prádlo.
l Volbou jednoho z těchto automatických
programů spotřebič vypočítá potřebnou
dobu pro sušení a požadovanou
zbytkovou vlhkost, podle prádla a
zvoleného sušení.
l Váš spotřebič ukončí cyklus automaticky,
pokud dosáhne zvolené úrovně sušení.
l Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
l Po
stisknutí tlačítka START/PAUZA
displej zobrazí zbývající dobu sušení.
17
CS
11) KONTROLKY PROGRAMŮ SUŠENÍ
Tabulka programů
1
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Intenzivní 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Hygiena 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Rychlý 30 min.
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Rychlý 14 min.
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Odčerpání +
Odstředění
2)
-
-
-
-
-
-
-
Máchání
2)
-
-
-
-
-
-
-
Bavlna**
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Směsné
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
2
2
2
2
2
30°
30°
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
7
7
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Jemné
Vlna/Ruční praní
Směsné
(sušení)
Bavlna
(sušení)
Praní a Sušení
59 min.
18
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ
(REF. EN 50229 STANDARDY)
( )
Praní
Použijte program ** se zvoleným
maximálním
stupněm
znečištění,
maximálními otáčky odstředění a teplotou
60°C. Program doporučen také pro test
s nižší teplotou.
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
Sušení
První sušení s A kg (obsah prádla:
polštáře a ručníky) volba programu sušení
bavlny (
) suché do skříně (
).
Druhé sušení s B kg (obsah prádla:
povlečení a ručníky) volba programu
sušení bavlny (
(
).
) suché do skříně
Kapacita
(prádla)
(kg)
A (kg)
B (kg)
První
sušení
Druhé
sušení
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
7
3
11
7
4
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
19
1)
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚN.
2)
Programy pro automatické sušení.
CS
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Mix Power System +
Pračka je vybavena inovativním mícháním
pracího prostředku a vody. Proud vody pod
vysokým tlakem stříká směs přímo na
prádlo.
V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké
stříkání zajistí penetraci pracího roztoku
do hloubky vláken, čímž důkladně odstraní
nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní.
Systém poskytuje také "Mix Power Systém +"
během máchání, pro kompletní odstranění
zbytků pracího prostředku díky vysokému
tlaku.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Tato inovativní "Mix Power Systém +"
technologie umožňuje praní látek jako je
bavlna, syntetické a směsné při teplotě
20°C s účinkem srovnatelným s praním při
teplotě 40°C.
Spotřeba energie tohoto programu je
přibližně 50% vůči běžnému programu 40°C
pro praní bavlny.
Doporučujeme náplň do 2/3 maximální
kapacity pračky.
Tento program se vztahuje na prací systém
"Mix & Wash", který umožňuje společné
praní různých látek a barev.
UPOZORNĚNÍ:
Nové barevné prádlo musíte
prvním praní prát samostatně.
Intenzivní 40°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a dosahuje perfektních výsledků při
40°C, zajišťuje uchování aplikací a barev.
Hygiena 60°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a byl speciálně navržen pro
odstranění odolných nečistot při 60°C díky
technologii "Mix Power Systém +".
Perfect Rapid 59 Min
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Rychlý 30 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
při
Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
20
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Buben mění směr během cyklu sušení pro
ochranu prádla před zamotáním. Studený
vzduch se využívá během posledních 10/20
minut
sušicího
cyklu
k minimalizaci
pomačkání.
Směsné
Program
sušení
s nízkou
teplotou
doporučujeme pro syntetické a směsné
látky (viz štítek ošetřování na prádle).
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Bavlna
Program
sušení
s vysokou
teplotou
doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo
(viz štítek ošetřování na prádle).
Vlna/Ruční praní
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Praní a Sušení 59 min.
Pokud máte pouze několik kusů prádla
k praní a sušení, tento 59 minutový cyklus
je ideální spořič času!
Vhodný pro lehkou 1,5 kg náplň (např. 4
košile) nebo mírně znečištěné prádlo, tento
cyklus vypere, vymáchá, odstředí a vysuší
prádlo za méně než hodinu.
Při použití tohoto programu doporučujeme
snížit dávku pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ:
Dávkovače používané pro koncentrované
prášky a tekuté prací prostředky musíte
vyjmout z bubnu před spuštěním program
sušení.
21
CS
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
7. CYKLUS SUŠENÍ
l Pouze suché odstředěné prádlo.
l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
l Spotřebič může provést následující typy
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
nejlepších výsledků sušení.
l Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste
přizpůsobili správný stupeň sušení.
l Nedoporučujeme sušit látky, které se
snadno třepí, jako jsou koberce nebo
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků.
l Rozdělte
prádlo
podle
následujícího
postupu:
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla
sušení:
- Program sušení s Nízkou teplotou
doporučený
pro
směsné
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
( symbol na voliči programů).
- Programy sušení s Vysokou teplotou
doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
len, konopné látky, apod... (
symbol
na voliči programů).
Během fáze sušení buben zrychluje na
vyšší rychlost k rozložení prádla a
k optimalizaci výsledku sušení.
Správný způsob sušení
Vhodné pro sušení v sušičce.
Sušení při vysoké teplotě.
Dvířka spotřebiče jsou opatřena
ochranným š títem pro ochranu před
kontaktem se sklem, které může
dosahovat vysokých teplot během
fáze sušení. Během běžného použití
spotřebiče není nutné tento š tít
sundávat.
Sušení pouze při nízké teplotě.
NESUŠIT v bubnové sušičce.
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné
pro sušení.
l Otevřete dvířka.
- Podle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla).
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i
bavlna/syntetické směsné.
22
l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální
náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
V případě velkých kusů prádla (např.
prostěradla) nebo velmi savých materiálů
(např. ručníky nebo džíny) snižte
množství náplně.
l Zavřete dvířka.
l Otočte volič programů na nejvhodnější
program sušení podle vašeho prádla.
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
automatických programů:
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení
programu a do zhasnutí kontrolky
ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka.
Suché k žehlení program (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení).
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
l Zavřete vodovodní ventil.
l Pokud chcete zvolit časovaný program
sušení,
stiskněte
tlačítko
VOLBA
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Ujistěte se, zda je otevřený přívod vody.
l Ujistěte se, zda je správně umístěný
odtok vody.
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
UPOZORNĚNÍ:
Nesušte vlněné prádlo nebo prádlo se
speciální vycpávkou (např. deky,
prosívané bundy apod.) a velmi jemné
prádlo. Pokud je prádlo savé, vložte
méně kusů, aby se zabránilo
pomačkání.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
l Fáze
sušení se spustí s voličem
programů na zvoleném programu až do
konce sušení.
l Kontrolka programu sušení svítí až do
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
a
rozsvícení
l Po skončení programu se na displeji
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
23
CS
l Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANÍ/SUŠENÍ
l Program proběhne s voličem programů
na zvolené
programu.
Nesmíte překročit maximální náplň
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou
výsledky sušení uspokojivé.
pozici
až
do
ukončení
l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
- Praní
l Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
l Spotřebič pak dokončí celý program
l Viz seznam pracích programů podle
l Kontrolka programu sušení svítí až do
prané látky (např. velmi znečištěná
bavlna) a nastavte volič programů na
požadovaný program.
sušení.
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
a
rozsvícení
l Po skončení programu se na displeji
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
nutné).
l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
programu a do zhasnutí kontrolky
ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka.
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
- Sušení
l Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3
automatických programů:
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
Suché k žehlení program (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení).
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
l Pokud chcete zvolit časovaný program
sušení,
stiskněte
tlačítko
VOLBA
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
24
programů do pozice OFF.
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
25
CS
9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Candy servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registercandy.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Candy.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Candy
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Candy doporučuje vždy používat originální
náhradní díly dostupné v autorizovaném
servisním středisku.
26
CS
27
Köszönjük,
hogy
Candy
mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
Termékét
a
www.registercandy.com
címen regisztrálhatja, hogy gyorsabban
hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb
ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő
szolgáltatásokhoz.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat
és
(újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
Javasoljuk, hogy őrizze meg a kézikönyvet az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében).
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre
ragasztott címkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban
a
nagyméretű
WEEEhulladékokat a lakásokból és az
otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
Környezetvédelem
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
A
készülék
jelölése
megfelel
az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
28
8. AUTOMATIKUS MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
9. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
l A
készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek
személyzeti konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérő használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történő kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint használják,
akkor az csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját. A törvények által
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését
vagy más jellegű olyan károsodását
vagy kárát, amely az otthoni vagy
a háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be (még
akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket csak akkor használhatják
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű,
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
29
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
megértették a készülék használatában
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni
kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó
felügyelet hiányában a
3 évesnél kisebb gyerekeket
távol kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt
kicserélnie.
l Csak
a készülékkel együtt
szállított tömlőkészletet használja
a vízellátás csatlakoztatásához (ne
használjon régi tömlőkészletet).
l A
víznyomásnak 0,05 MPa és
0,8 MPa között kell lennie.
l Ügyeljen
arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A
kikapcsolt helyzet (KI) úgy
érhető el, hogy a programválasztó
gombon lévő jelet függőleges
helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
más helyzete bekapcsolja a
mosógépet (csak programozó
gombbal ellátott típusok esetén).
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l A
mosó-szárító ciklus befejező
viasszal
és
viaszeltávolítóval
része hőfejlesztés nélkül zajlik
szennyezett ruhadarabokat a mosóle
(hűtési
ciklus)
annak
szárítógépben történő szárítás előtt
biztosítása érdekében, hogy a
meleg vízben, nagy mennyiségű
ruhadarabok olyan hőmérsékleten
mosószerrel ki kell mosni.
maradjanak, amely nem károsítja l Nem szabad a szárítógépben habgumit
őket.
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
FIGYELMEZTETÉS:
szárítani.
Soha ne állítsa le a mosól Az
öblítőszereket és a hasonló
termékeket
az
öblítőszerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
szárítógépet a szárítási ciklus
vége előtt, hacsak nem veszi ki
gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
l Az olajjal szennyezett ruhadarabok
l A
telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó
hozzáférhető legyen.
l A
készüléket nem szabad zárható
ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal
ellátott ajtó mögé telepíteni,
amely
a
mosó-szárítógép
csuklópántjával ellentétes oldalon
van, és így akadályozná a mosószárítógép ajtajának teljes nyitását.
l A
öngyulladásra hajlamosak, különösen
ha olyan hőforrás hatásának vannak
kitéve, mint a mosó-szárítógép. A
ruhadarabok felmelegednek és
oxidációs reakciót indítanak el az
olajban. Az oxidáció hőt fejleszt. Ha a
hő nem tud távozni, a ruhadarabok
eléggé átforrósodhatnak ahhoz, hogy
lángra kapjanak. Az olajjal szennyezett
ruhadarabok egymásra helyezése,
egymásra halmozása vagy tárolása
megakadályozhatja a hő távozását,
ezért tűzveszélyt idéznek elő.
maximális száraz ruhaadag
az alkalmazott típustól függ
(lásd a kapcsolólapot).
l Ha elkerülhetetlen, hogy növényi
vagy főzőolajat tartalmazó, vagy
l A készülék nem használható, ha
hajápolási termékekkel átitatott
ipari vegyszereket használtak a
ruhadarabok kerüljenek a mosótisztításhoz.
szárítógépbe, akkor azokat először
l Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat
nagy mennyiségű mosószeres
a mosó-szárítógépben.
forró vízben kell kimosni. Ez
l A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
csökkenti, de nem szünteti meg a
benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval,
veszélyt.
30
ki minden tárgyat l A készülék mozgatásakor ne
(például öngyújtót, gyufát) a
emelje meg a mosógépet a
zsebekből.
gomboknál vagy a mosószertároló
fióknál fogva. Szállítás közben
l A
termék-adatlap a gyártó
soha ne fektesse a készülék
weboldalán tekinthető meg.
ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk,
hogy a mosógépet két személy
Biztonsági utasítások
emelje meg.
l A mosógép tisztítása vagy l Hiba és/vagy hibás működés
karbantartása előtt húzza ki a
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
készülék csatlakozódugóját és
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
zárja el a vízcsapot.
hozzá a készülék szakszerűtlen
javításához. Vegye fel azonnal a
l Gondoskodjon az elektromos
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
rendszer földeléséről. Ha a
és kizárólag eredeti tartalék
rendszer nincs földelve, akkor
alkatrészeket használjon. A fenti
szakembertől kérjen segítséget.
utasítások betartásának elmulasztása
l Ne
használjon átalakítókat,
veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az
ablak kinyitása előtt,
ügyeljen arra, hogy ne legyen
víz a dobban
A készülék a:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
európai irányelveknek és
azok későbbi módosításainak
felel meg.
l A
csatlakozódugó kihúzásához
ne húzza meg a hálózati kábelt
vagy a készüléket.
l Ne
tegye ki a készüléket eső,
közvetlen napsugárzás vagy
más időjárási körülmények
hatásának.
31
HU
l Vegyen
2. TELEPÍTÉS
l Vágja
el a csőrögzítő szalagokat,
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
1
A
B
A
B
l Csavarozza
ki a hátoldalon
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.
B
B
A
A
l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.
l Beépített
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal.
2
A
1
l Bizonyos
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
l Helyezze
a polionda lemezt alulra
a 2. ábrán látható módon (a
típustól függően az A, a B vagy a
C változatot vegye figyelembe).
32
C
3
2
1
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, és
kizárólag a mosógéppel együtt szállított
elvezető csövet használja (3 ábra).
HU
NE NYISSA KI A VÍZCSAPOT.
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
33
min 4 cm
max 100 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
8
A
B
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
1
2
10
l “2” rekesz: a mosószer számára.
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
34
Van-e szükség forró mosásra?
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
l A forró vizes program használatának
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
A szárítóprogram használata előtt…
l Idő- és energia-megtakarítás céljából
válassza a nagy sebességű centrifugálást,
hogy a szárítóprogram beindítása előtt
csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a
ruhadarab mosható-e gépben, és meg
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú”
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem
megy össze” vagy a „Géppel mosható”
címkével.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Van-e szükség előmosásra?
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
35
HU
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
a szíjjal.
Szűrőtisztítás
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:
húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót,
és ürítse a vizet egy edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
36
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
HU
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
a kívánt programot.
L
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
M
SZÁRÍTÁS
Ha azt szeretné, hogy a szárítási
ciklus automatikusan megkezdődjön
a mosás után, akkor válassza ki a
kívánt programot a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ
gombbal. Ellenkező esetben befejezheti
a mosást, és azt követően dönthet a
szárítóprogramról.
B
C
D
E
F
G
A Programválasztó
helyzettel
H
I
gomb
KI
B START/SZÜNET gomb
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
C CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
START/SZÜNET gombot.
D HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
megfelelő LED-égő.
E KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
F SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
Várja meg, amíg kialszik az ablakzárat
jelző lámpa: ez a program vége után
körülbelül 2 perccel következik be.
G EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
H OPCIÓK gomb
l Kapcsolja ki a mosógépet.
I
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
L Digitális kijelző
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb
M AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
Műszaki adatok
Víznyomás:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugálás: lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség: lásd a géptörzslapot.
37
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden
egyes ciklus végén, vagy egy új
mosási
ciklus
beindításakor
a
következő program kiválasztása és
beindítása előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
A csatlakozódugó behelyezésekor
ne érintse meg a kijelzőt, mert az első
másodpercekben
a
rendszerek
beállítását végzi a gép: a kijelző
megérintése esetén a gép nem képes
megfelelően működni. Ebben az
esetben húzza ki a csatlakozódugót,
és ismételje meg a műveletet.
START/SZÜNET gomb
Az ajtó kinyitása
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza
meg az ajtó azonnali kinyitását.
A mosási ciklus befejezése és az
„Ajtóbiztonság” jelzőlámpa kialvása
után várjon 2 percet, mielőtt kinyitná
az ajtót.
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
beindításához.
A START/SZÜNET gomb lenyomása
után a készülék csak néhány
másodperc elteltével lép működésbe.
Programválasztó gomb KI
helyzettel
RUHADARABOK
BERAKÁSA
VAGY
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
A programválasztó gomb elfordításakor
felgyullad
a
kiválasztott
program
beállításait megjelenítő kijelző.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy az inaktív időszakokban
csökken a kijelző fényereje.
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
fordítsa el a programválasztó gombot
KI helyzetbe.
l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
tartsa lenyomva a START/SZÜNET
gombot (egyes jelzőlámpák és a
hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
hogy a mosógép működése szünetel).
berendezés oldja az ajtózárat.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
l A
kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
START/SZÜNET gombot (a gép onnan
folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
l A
program
kiválasztása
után
a
programválasztó gomb a kiválasztott
programon marad a ciklus végéig.
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
38
A PROGRAM TÖRLÉSE
l A
program
törléséhez
állítsa
választógombot a KI helyzetbe.
a
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Az opciógombokat a START/SZÜNET
gomb lenyomása előtt kell kiválasztani.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelző lámpa
először villog, majd pedig kialszik
l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
l Az
indítás késleltetése
eljárással végezhető el:
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
maximális sebesség, és ha akarja, a
centrifugálási ciklus törölhető.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
meg a kijelzőn. A gomb ebben a
helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
Az anyagok kímélése érdekében a
programválasztás közben az automatikusan
megengedhető
érték
fölé
nem
növelhető a fordulatszám.
- Erősítse
meg
a
beállítást
a
START/SZÜNET gomb lenyomásával
(a
kijelzőn
lévő
lámpa
villogni
kezd). Megkezdődik a visszaszámlálás,
amelynek befejeződésekor a program
automatikusan elindul.
l A
centrifugálási sebesség a gép
működésének
szüneteltetése
nélkül
módosítható.
A
gép
speciális
elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely
megakadályozza a centrifugálást, ha a
berakott
ruhaadag
egyenetlenül
oszlik el.
Ezáltal csökken a gép által keltett zaj
és vibráció, és meghosszabbodik a
mosógép élettartama is.
l A késleltetett indítás a programválasztó
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
memóriája
tárolja
a
kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a
l Ezzel a gombbal a mosási intenzitás 3
mosási ciklusok hőmérsékletét.
szintje közül lehet választani, attól
függően, mennyire szennyezettek a
ruhák, (csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a
érték
alábbi
- Állítsa be a kívánt programot.
l A gomb lenyomásával csökkenthető a
legnagyobb megengedett
növelni a hőmérsékletet.
az
fölé
39
HU
beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethető.
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
l Egy
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
- ÉJSZAKAI CIKLUS
l Ez az opció 400 fordulat/perc értékre
csökkenti a közbenső centrifugálást, és
ahol lehet, növeli a vízszintet az öblítés
közben; az utolsó öblítés után vízbe
merülve tartja a ruhát a szövetszálak
egyenletes eloszlatása céljából.
l Annál a fázisnál, amelynél a program a
EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
l Ezzel a gombbal öblítések hajthatók
végre a mosási ciklus végén. Az extra
öblítések maximális száma a kiválasztott
programhoz kapcsolódik.
l Ezt a funkciót érzékeny bőrű emberekkel
vizsgáltattuk meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is bőrirritációt vagy
allergiát okozhat.
l Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és
nagyon piszkos ruhadarabok esetében is
használni, amelyekhez nagy mennyiségű
mosószer használata szükséges, vagy
törülközőanyag mosásához, amelynek
szövetszálai hajlamosak a mosószer
megkötésére.
OPCIÓK gomb
Háromféle opció közül lehet választani:
dobban tartja a vizet, a megfelelő
jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a gép
üzemszüneti állapotban van.
l Törölje az opciót a ciklus szárítással
(amely a megfelelő gombbal csökkenthető
vagy törölhető) és ürítési fázissal történő
befejezése céljából.
l Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően
a közbenső fázisokban a víz ürítése halkan
történik, így ez az opció nagyon alkalmas
az éjszakai mosáshoz.
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb
l Ha
a programválasztó nincs a KI
helyzetben, akkor nyomja meg a
gombot a szükséges szárítóprogram
kiválasztásához. A gomb minden egyes
lenyomásakor
jelzőlámpa
jelzi
a
kiválasztott szárítási módot.
l A szárítóprogram beindítása előtt a
- ELŐMOSÁS
l Ez az opció előmosás elvégzését teszi
lehetővé, és különösen az erősen
szennyezett ruhák esetében hasznos
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
l A
választás törléséhez nyomja le ismételten
a gombot, amíg a jelzőlámpák ki nem
alszanak, vagy a programválasztó vissza
nem tér a KI helyzetbe.
l A
ciklus szárítási fázisban történő
törléséhez tartsa a gombot körülbelül
3 másodpercig lenyomva, amíg a
hűtésjelző lámpa fel nem gyullad.
mosószeres
dobozon
ajánlott
mennyiségnek csak a 20%-át javasoljuk
felhasználni.
l Ha magas hőmérséklet uralkodik a
- HIGIÉNIA
l Ezzel az opcióval higiénikussá tehetők a
ruhadarabok, a mosóprogram hőmérséklete
eléri a 60°C-ot.
dobban, akkor azt javasoljuk, hagyja,
hogy a szárítógép befejezze a hűtési
fázist,
mielőtt
visszaállítaná
a
programválasztót a KI helyzetbe, és
kivenné a ruhát a gépből.
40
2) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
Digitális kijelző
2
3
4
5
6
7
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét mutatja, amely a megfelelő
gombbal módosítható vagy kihagyható.
11
3) MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET
1
3
8
9 10
A
kiválasztott
program
mosási
hőmérsékletét mutatja, amely a megfelelő
gombbal (ahol lehet) módosítható.
1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
4) CIKLUSIDŐTARTAM
4
1
l Az ikon az ajtó zárását jelzi.
l A program kiválasztásakor a kijelző
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
automatikusan
mutatja
a
ciklus
időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET
l A program beindulása után a gép
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.
l A szabványos adag alapján a készülék
kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor
a
lámpa
körülbelül
7
másodpercig tovább villog, majd
pedig automatikusan törlődik az
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l Az automatikus mosás/szárítás választásakor
a mosási fázis végén a hátralévő szárítási idő
látható a kijelzőn.
5) SZENNYEZETTSÉGI SZINT
l A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza meg
az ajtó azonnali kinyitását. A mosási
ciklus befejezése és az „Ajtóbiztonság”
jelzőlámpa kialvása után várjon 2 percet,
mielőtt kinyitná az ajtót. A ciklus végén
fordítsa a programválasztó gombot a KI
helyzetbe.
5
{
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
41
HU
2
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
l Egy
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
10) Kg Check (ez a funkció csak a pamut
és a szintetikus programok esetében
aktív)
6) EXTRA ÖBLÍTÉSEK
10
{
l A ciklus első perceiben a "Kg Check"
6
A jelzőlámpák a megfelelő gombbal
kiválasztott extra öblítéseket mutatják.
7) OPCIÓK
jelzőlámpa égve marad, miközben az
intelligens érzékelő megméri a ruha
súlyát, és ennek megfelelően állítja be
a ciklusidőt, valamint a víz- és
áramfogyasztást.
l A
}
"Kg Check" mindegyik mosási
fázisban lehetővé teszi a dobban lévő
ruhaadaggal kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:
7
A jelzőlámpák azt az opciót mutatják, amely
kiválasztható
a
megfelelő
gombbal
(ELŐMOSÁS, HIGIÉNIA és ÉJSZAKAI
CIKLUS).
- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- szabályozza az öblítést a mosáshoz
kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
8) Wi-Fi (csak bizonyos típusoknál)
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a
dob forgási ritmusát;
8
l A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok
esetében az ikon azt jelzi, hogy működik
a Wi-Fi rendszer.
l A Wi-Fi rendszerrel kapcsolatos további
információk a gépben lévő speciális
kézikönyvben találhatók.
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség
esetén öblítés közben növeli a
vízmennyiséget;
- a ruhaadagnak megfelelően és a
kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
beállítja a centrifugálási sebességet.
11) SZÁRÍTÓ PROGRAM JELZŐLÁMPÁK
9) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
}
9
11
A késleltetett indítás beállításakor ez a
lámpa villog.
42
A jelzőlámpák a szárítóprogram típusát
jelzik ki.
Automatikus szárítóprogramok
Időzített szárítóprogramok
Extra
száraz
szárítóprogram
(törülközőkhöz, fürdőköpenyekhez
és nagyméretű ruhadarabokhoz
ajánljuk).
Vasalószáraz szárítóprogram (vasalásra
alkalmas állapotban hagyja a ruhát).
Hűtőfázis
Szekrényszáraz
szárítóprogram
(vasalás nélkül elteendő ruhákhoz).
Az utolsó hűtési periódus alatt van
bekapcsolva, az egyes szárító
fázisok utolsó 10/20 percében.
l Az
egyik
automatikus
program
kiválasztásával a mosó-szárítógép a
ruhaadag nagyságának és a kiválasztott
szárítási típusnak megfelelően kiszámítja
a szárításhoz szükséges időt és a
szükséges maradó nedvességet.
Hasznos ötletek
l A 30 perces szárítóprogramot a kisebb
l A START/SZÜNET gomb lenyomása
(1 kg-nál kisebb) adagokhoz vagy enyhén
nedves ruhaadagokhoz ajánljuk.
után a hátralévő szárítási idő látható a
kijelzőn.
l A mosó-szárítógép automatikusan befejezi
A szabványos adag alapján a
készülék kiszámítja a kiválasztott
program végéig tartó időt, majd pedig
a
ciklus
közben
korrigálja
az
időtartamot a ruhaadag méretéhez és
összetételéhez képest.
a ciklust, amint eléri a kiválasztott szárítási
szintet.
l A készülék megfelelő működése érdekében
ne szakítsuk meg a szárítási ciklust, hacsak
az nem feltétlenül szükséges.
43
HU
Az
időzített
szárítóprogramok
kiválasztásához használhatók.
Programtáblázat
1
2
HŐMÉRSÉKLET
MOSÓSZER
°C
kg *
(max.)
PROGRAM
Ajánlott
Max.
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Intenzív 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Higiénikus 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Gyors, 30 perces
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Gyors, 14 perces
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Vízürítés +
Centrifugálás
2)
-
-
-
-
-
-
-
Öblítés
2)
-
-
-
-
-
-
-
Pamut **
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Vegyes
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Finom
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Gyapjú/Kézi
2
2
2
2
2
30°
30°
Vegyes
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
7
7
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
(szárítás)
Pamut
(szárítás)
59 perces
Mosás-Szárítás
44
Kérjük, olvassa el az alábbi
megjegyzéseket:
* A maximális száraz ruhaadag
alkalmazott
típustól
függ
(lásd
kapcsolólapot).
az
a
TÁJÉKOZTATÁS VIZSGÁLÓ
LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE
(hivatkozás az EN 50229 szabványra)
( )
Mosás
Használja a ** programot 60°C hőmérsékleten,
a kiválasztott maximális szennyezettségi
szinttel és maximális centrifugálási sebességgel.
A programot alacsonyabb hőmérsékleten
végzett vizsgálathoz is javasoljuk.
(Csak a folyékony mosószertároló
rekesszel ellátott típusok esetében)
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony
fehérítőszerrel
kell
kezelnünk, akkor a foltok előzetes
eltávolítását
a
mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítőszert a
folyékony fehérítő-tartóba, amely
a mosószeres fiók „2” jelű
rekeszébe van behelyezve, és
állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS
programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
helyzetbe, tegye be a többi ruhát,
és folytassa a normál mosást a
legmegfelelőbb programmal.
Szárítás
Első szárítás A kg ruhával (az adag
tartalma: párnahuzatok és törülközők)
a pamutszárító program
„szekrényszáraz“ szárítás (
(
) és a
) kiválasztásával.
Első szárítás B kg ruhával (az adag
tartalma: lepedők és törülközők) a pamutszárító
program (
szárítás (
) és a „szekrényszáraz“
) kiválasztásával.
Mennyiség
(mosás)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Első
szárítás
Második
szárítás
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
7
3
11
7
4
Csak az ELŐMOSÁS opció
választásakor (ELŐMOSÁS opcióval
rendelkezésre álló programok).
45
1)
A bemutatott programoknál a
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
segítségével a mosás időtartamát
és intenzitását állíthatja be.
2)
Programok automatikus szárításhoz.
HU
A centrifugálás sebessége csökkenthető a
ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom
textíliák esetében teljesen kikapcsolható
a centrifugálás, ami a centrifuga
választókapcsolójával végezhető el. Ez a
funkció a CENTRIFUGA VÁLASZTÁS
gombbal aktiválható.
Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
A mosószer túladagolása túlzott habképződést
eredményezhet.
Ha a készülék túl sok hab jelenlétét
érzékeli, akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a program
időtartamát és növelheti a vízfelhasználást.
Programválasztás
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
Mix Power System +
A mosógép a mosószer és a víz innovatív
előkeverő rendszerével rendelkezik. Egy
nagynyomású
vízsugár
közvetlenül
permetezi a keveréket a ruhára.
A mosási ciklus első fázisában a
nagynyomású
permet
segíti
elő
a
mosóoldat behatolását a szálakba, így a
legjobb
mosási
teljesítmény
elérése
érdekében
alaposan
eltávolítja
a
szennyeződéseket.
A rendszer a "Mix Power System +"
technológiát az öblítés során is biztosítja,
így a nagynyomású vízsugár hatására
teljes
mértékben
távoznak
a
mosószermaradványok.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Az innovatív "Mix Power System +"
technológia lehetővé teszi a pamutból, a
szintetikus anyagokból és a kevert
anyagokból készült textíliák 20°C-on történő
mosását, amelynek hatása a 40°C
hőmérsékleten végzett mosáséval azonos.
A
program
energiafogyasztása
a
hagyományos 40°C-os pamutmosásnak
körülbelül 50%-a.
A gép teljes befogadóképességének 2/3
részéig javasoljuk a ruhaadag betöltését.
Ez a program a "Mix & Wash"
mosórendszerhez
kapcsolódik,
amely
különböző textíliák és színek együttes
mosását teszi lehetővé.
FIGYELMEZTETÉS:
Az új színes ruhákat elkülönítve kell
mosni az első mosás alkalmával.
Intenzív 40°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kitűnő eredmények érhetők el
vele 40°C-on, és különböző textíliák és
színek kezelését teszi lehetővé.
Higiénikus 60°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kifejezetten a rászáradt foltok
eltávolítására fejlesztettük ki már 60°C-on,
ami
a
"Mix
Power
System
+"
technológiának köszönhető.
Perfect Rapid 59 Min
Ez a különlegesen kialakított program a
kiváló mosóhatás fenntartása mellett
jelentős mértékben csökkenti a mosási időt.
A programot csökkentett ruhaadaghoz
terveztük (lásd a programtáblázatot).
Gyors, 30 perces
Teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és
centrifugálás). Ez a program elsősorban az
enyhén szennyezett pamut- és kevertszálas
anyagokhoz alkalmas. A szükségtelen
pazarlás elkerülése érdekében ennél a
programnál a szokásos mosószermennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.
Gyors, 14 perces
Teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és
centrifugálás). Ez a program az enyhén
szennyezett
pamutés
kevertszálas
anyagokhoz alkalmas. A szükségtelen
pazarlás elkerülése érdekében ennél a
programnál a szokásos mosószermennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.
Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
a centrifugálás vagy csökkenthető a
centrifugálási sebesség.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
például a kézi mosás után.
A NEM SZÍNTARTÓ ANYAGOKAT
soha nem szabad összekeverni.
46
A szárítási ciklus folyamán a dob váltogatja
a forgási irányt, hogy a ruhadarabok ne
gubancolódjanak össze, és ezáltal a
szárítás
is
egyenletesebb
lesz.
A
gyűrődések
minimálisra
csökkentése
érdekében a készülék hűvös levegőt használ
a szárítási ciklus utolsó 10/20 percében.
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések
kialakulásának csökkentését biztosítja.
Vegyes
Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
szintetikus és kevert szálas anyagokhoz
ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési
útmutató címkét).
Finom
Ez a program a mosógép működése közben
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
magas vízszinttel történik.
Pamut
A magas hőmérsékletű szárítóprogramot
pamutból és vászonból készült anyagokhoz
ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési
útmutató címkét).
Gyapjú/Kézi
Ez a program mosógépben mosható gyapjúruhákhoz
vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz
kialakított mosási ciklust hajt végre.
SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogramok megkezdése előtt
ki kell venni a dobból a koncentrált
mosóporokhoz
és
a
folyékony
mosószerekhez használt adagolókat.
47
59 perces Mosás-Szárítás
Ha csak néhány ruhadarabot szeretne
gyorsan kimosni és megszárítani, akkor ez
az 59 perces ciklus ideális időtakarékos
programnak számít.
Ez a kis, 1,5 kg-os adagokhoz (például 4
inghez)
vagy
enyhén
szennyezett
ruhadarabokhoz alkalmas ciklus nem
egészen egy óra alatt végzi el a mosást, az
öblítést, a centrifugálást és a szárítást.
A túlfogyasztás elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy ennél a programnál
csökkentse a mosószer mennyiségét.
HU
Pamut
Ez a program az átlagosan szennyezett
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
l Az itt megadott tájékoztató általános jellegű,
ezért a legjobb szárítási eredmények
eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség.
l Az első használat alkalmával a megadottnál
rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk,
hogy megállapíthassa a szárítás kívánt
mértékét.
l A légcsatorna eltömődésének elkerülése
- Anyagtípus szerint
Pamut/vászon: törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyagok: poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall
stb., valamint a pamut és a szintetikus
anyagok keverékei.
l Csak
előzetesen
kicentrifugázott
ruhaneműt szabad szárítani.
l A mosó-szárítógép az alábbi szárítási
módokra alkalmas:
érdekében ne szárítson gyorsan kopó
anyagokat, például pokrócot vagy bolyhos
ruhákat.
- Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
kevert
anyagokhoz
(szintetikus/pamut)
és szintetikus anyagokhoz javasoljuk
( szimbólum a programtárcsán).
l Javasoljuk, hogy az alábbi módszer
- A magas hőmérsékletű szárítóprogramot
pamuthoz, frottírtörülközőhöz, lenvászonhoz,
kenderszövethez
stb.
Javasoljuk
(
szimbólum a programtárcsán).
szerint válogassa szét a ruhákat:
- A ruhadarabok kezelési útmutató
címkéjén
látható
szimbólumok
szerint
Szárítógépben
alkalmas.
történő
Szárítás
gépben,
hőmérsékleten.
szárításra
magas
Szárítógépben
csak
alacsony
hőmérsékleten szárítható.
NEM szárítható géppel.
Ha a ruhadarabon nincs kezelési
útmutató címke, akkor azt kell
feltételezni, hogy a ruhadarab gépi
szárításra nem alkalmas.
A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb
fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag
elosztása és a szárítási teljesítmény
optimálissá tétele céljából.
A helyes szárítási mód
A készülék ajtaja védőborítással van
ellátva az üveg megérintésének
megakadályozása céljából, amely a
szárítás közben nagyon felmelegszik.
A szokásos használat közben nem
szükséges a védőborítást eltávolítani
a gépről.
l Nyissa ki az ajtót.
l Tegye be a ruhákat, ügyelve arra, hogy
- Méret és vastagság szerint
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa
szét
a
ruhadarabokat
(például a törülközőket az alsóneműtől).
48
ne lépje túl a programtáblázatban jelzett
maximális szárítható ruhamennyiséget.
Nagyméretű anyagok (például lepedők)
vagy erősen nedvszívó anyagok (például
törülközők, farmernadrágok) esetében
célszerű az adag méretét csökkenteni.
l Csukja be az ajtót.
l A program befejeződésekor az "End"
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
l Fordítsa el a programtárcsát a ruhának
legjobban megfelelő szárítóprogramra.
l A 3 automatikus program egyikével
válassza ki a szárítás elérni kívánt
mértékét:
program
befejeződése
és
az
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kialvása
után várjon 2 percet, mielőtt kinyitná az
ajtót.
Extra
száraz
szárítóprogram
(törülközőkhöz, fürdőköpenyekhez
és nagyméretű ruhadarabokhoz
ajánljuk).
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
Vasalószáraz szárítóprogram (vasalásra
alkalmas állapotban hagyja a ruhát).
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
KI helyzetbe fordításával.
Szekrényszáraz szárítóprogram (vasalás
nélkül elteendő ruhákhoz).
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne
választani, akkor addig nyomja le a
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa.
l Zárja el a csapot.
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
l Nyissa ki a vízbevezető szelepet.
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
l Ellenőrizze a vízelvezetőcső megfelelő
beállítását.
FIGYELMEZTETÉS:
Ne szárítson gyapjúruhákat vagy
különleges párnázású ruhadarabokat
(például paplant, steppelt anorákot
stb.) vagy finom textíliát. Ha a
ruhákat facsarás nélkül kell szárítani,
akkor a gyűrődések elkerülése
érdekében
kisebb
mennyiséget
tegyen be a gépbe.
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A szárítási fázis a kiválasztott program
kapcsolóállásával kezdődik és fejeződik
be.
l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,
amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.
49
HU
l A
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa.
8. AUTOMATIKUS
MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.
Nem lépheti túl a programtáblázatban
jelzett
maximális
szárítható
ruhamennyiséget, mert különben a
ruha nem szárad meg megfelelően.
l A program úgy zajlik le, hogy a ciklus
befejeződéséig a programválasztó gomb
a kiválasztott programon marad.
- Mosás
l Nyissa ki a fiókot, válassza ki a
mosószert, és öntsön be megfelelő
mennyiséget.
l A kimosandó textíliának megfelelően
(például nagyon piszkos pamut) tekintse
át a mosóprogramok listáját, és fordítsa el
a választógombot a kívánt programra.
l A mosási fázis végén a hátralévő
szárítási idő látható a kijelzőn.
l A mosó-szárítógép ezután befejezi a
teljes szárítóprogramot.
l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,
amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.
l A program befejeződésekor az "End"
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet.
l Nyomja
le
szükséges).
az
opciógombokat
(ha
l A
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső
elhelyezve.
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
megfelelően
van-e
program
befejeződése
és
az
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielőtt kinyitná az ajtót.
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
KI helyzetbe fordításával.
- Szárítás
l A 3 automatikus program egyikével
válassza ki a szárítás elérni kívánt
mértékét:
Extra
száraz
szárítóprogram
(törülközőkhöz, fürdőköpenyekhez
és nagyméretű ruhadarabokhoz
ajánljuk).
Vasalószáraz szárítóprogram (vasalásra
alkalmas állapotban hagyja a ruhát).
Szekrényszáraz szárítóprogram (vasalás
nélkül elteendő ruhákhoz).
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne
választani, akkor addig nyomja le a
50
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
l Zárja el a csapot.
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
9. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
Probléma
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A mosógép nem
működik/nem indul
be
Ellenőrizze, hogy be van-e dugaszolva a hálózati csatlakozódugó.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
megfelelően indította-e be a gépet.
Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, és működik-e a fali
csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy
lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ablak: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ellenőrizze, hogy az időkapcsoló megfelelően van-e beállítva.
A mosógép nem
telik meg vízzel
A mosógép nem
ereszti le a vizet
Víz
szivárog
a
padlóra a mosógép
körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés
következik be
centrifugálás közben
Ha egy speciális
HIBAJELZÉS jelenik
meg vagy villog
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze, hogy nem csavarodott-e meg a tömlő.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a szűrőben.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből: várjon néhány percet.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy
nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
A túl nagy mennyiségű mosószer akadályozhatja a centrifugálást: a
következő mosásnál csökkentse a mennyiséget.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be a lábakat.
Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a szállítókereteket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaadag egyenletesen oszlik-e szét a
mosógépben.
Ha a 0, 1, 5, 7 vagy 8 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor vegye
fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Ha a 2 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem tölti be a
vizet. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ha a 3 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem üríti ki
megfelelően a vizet. Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e
eltömődve vagy megcsavarodva.
Ha a 4 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép túlságosan tele
van. Zárja el a vízcsapot és vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal.
Ha a 9 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor kapcsolja ki a
mosógépet, várjon 10-15 másodpercet, és indítsa újra a programot.
51
HU
Ha úgy véli, hogy a mosógép nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid
útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma
megoldásához.
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és meg
kell őrizni, hogy szükség esetén
bemutathassa a Candy hivatalos
Szervizközpontjának.
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
Regisztrálja termékét!
Ne vesztegesse az időt. Regisztrálja most
mosógépét, és fedezze fel az azzal járó
előnyöket. Tudjon meg többet a
www.registercandy.com oldalon, vagy
hívja a mellékelt anyagon található
telefonszámot.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
Ha a probléma továbbra is fennáll vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
Candy Ügyfélszolgálatával.
Regisztrálhat a Candy szervizprogramjába
is, hogy a garanciaidő lejárta után is
díjmentes otthoni szervizben részesülhessen.
Figyelmeztetés: a hívás nem ingyenes.
A
költségekről
telefonszolgáltatójának
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.
A Candy azt javasolja, hogy mindig eredeti
tartalék alkatrészeket használjon, amelyek
az Ügyfélszolgálaton szerezhetők be.
52
HU
53
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному пранні одягу, навіть делікатного.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або
у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, а би поводження
з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи
продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Охорона
середовища
навколишнього
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
7. ПРОГРАМА СУШІННЯ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
54
8. ПРОГРАМА АВТОМАТИЧНОГО
ПРАННЯ І СУШІННЯ
9. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх , або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо, прилад
використовується в комерційних цілях,
це може призвести до скорочення
терміну придатності та втрачається
гарантійне обслуговування. Будь-які
пошкодження приладу, які виникають
під час використання не в побутових
умовах та не за призначенням (навіть l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
якщо прилад знаходиться в побутовому
машини
та вентиляційних отворів.
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
встановлених правил.
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
l Прилад дозволяється використовувати
вертикальне положення. Встановлення
дітям від 8 років та людям з обмеженими
поворотної ручки у будь-яке інше
фізичними, сенсорними або розумовими
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
можливостями, а також недосвідченим
машину
(тільки для моделей з
користувачам за
умови здійснення
ручкою програматором).
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання l Заключна частина програми прання
та сушіння відбувається без
приладу та розуміння ними пов’язаних
нагрівання (цикл охолодження ), щоб
із цим небезпек. Не
дозволяйте
55
UKR
дітям гратися з
приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної ма шини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
забезпечити температуру, з а якої
вироби не будуть зіпсовані.
УВАГА:
Ніколи не зупиняйте пральну
машину із
сушкою до
завершення програми сушіння,
окрім випадків, коли усі вироби
необхідно негайно витягнути та
розкидати, щоб розсіяти тепло.
плямовивідники, скипидар, парафіни
та засоби для видалення парафінів,
слід прати у гарячій воді з
достатньою кількістю миючого
засобу, перш ніж сушити їх у машині.
l Такі вироби
як поролон (латексна
губка), шапочки
для душу,
водонепроникні тканини, вироби
та одяг з гумовою підкладкою
або подушки, набиті поролоном,
сушити у машині не можна.
l Пом’якшувачі
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
тканин та подібні
засоби слід застосовувати згідно з
інструкціями використання таких
пом’якшувачів.
не можна встановлювати l Вироби, забруднені нафтопродуктами,
можуть раптово спалахнути, особливо
за дверима, що замикаються,
під впливом джерела тепла, такого
розсувними дверцятами або
як пральна машина. Вироби
навісними дверцятами з шарнірними
нагріваються, спричиняючи реакцію
петлями, розташованими з
окислення
у нафтопродукті, а
протилежного боку до шарнірів
окислення виробляє тепло. Якщо
пральної машини з функцією
тепло виділяється назовні, вироби
сушіння таким чином, що обмежується
можуть перегрітись та спалахнути.
повне відкриття дверцят машини.
Складання в купу, нагромадження або
l Максимальне навантаження сухої
зберігання виробів, забруднених
білизни залежить від використовуваної
нафтопродуктами, може перешкоджати
моделі (див. панель управління).
виділенню тепла назовні, і таким чином
створити небезпеку займання.
l Прилад не можна використовувати,
якщо для чищення застосовувались l Якщо потрапляння у пральну машину
промислові хімікати.
тканин, забруднених рослинним чи
кулінарним
жиром, або засобами для
l Не сушіть невипрані вироби у
догляду за волоссям, неминуче, їх слід
машині.
спочатку випрати в гарячій воді з
l Вироби, забруднені такими
достатньою кількістю миючого засобу –
речовинами як кулінарний жир,
це зменшить небезпеку, хоча і не усуне
ацетон, алкоголь, бензин, гас,
її повністю.
l Прилад
56
з кишень усі предмети,
такі як запальнички та сірники.
l Щоб отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте
веб-сайт виробника.
Вказівки з безпечної експлуатації
l Перед чисткою або обслуговуванням
пральної машини витягніть кабель
живлення з розетки та перекрийте
кран подачі води.
l Впевніться, що електричну
систему заземлено. Якщо це не
так, зверніться до відповідного
кваліфікованого спеціаліста.
l Будь ласка, не використовуйте
перетворювачі, багатомісні розетки
або подовжувачі.
УВАГА:
протягом
циклу
прання
вода може нагріватися до
дуже високих температур.
l Перед
відкриттям дверцят,
переконайтеся, що в барабані
машини відсутня вода.
l Не тягніть за кабель живлення
або прилад, щоб відключити
його з розетки.
l Не допускайте потрапляння
пральної машини під дощ, прямі
сонячні промені або
вплив
інших атмосферних явищ.
l Під час пересування пральної
машини не піднімайте її за ручки
управління або лоток для прального
57
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пр альну
машину вдвох.
l У разі виникнення несправностей
та/або порушення нормальної
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання
води та не розбирайте прилад.
Одразу ж зверніться до Сервісного
Центру та використовуйте лише
оригінальні запас ні
частини.
Невиконання цих вказівок може
вплинути на безпеку цього приладу.
Прилад відповідає
Європейським Директивам:
l Директива про низьковольтне
обладнання 2006/95/ЕC (LVD);
l Директива про електромагнітну
сумісність 2004/108/ЕC (EMC);
l Директива щодо обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в
електричному та
електронному обладнанні 2011/65/EU
(RoHS);
l Даний прилад сертифікований
згідно з вимогами безпеки органом
по сертифікації промислової
продукції Державним комітетом
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики державна система
сертифікації УкрСЕПРО
.
з подальшими змінами і
доповненнями.
UKR
l Виймайте
2. УСТАНОВКА
l Обережно
видаліть затяжки, якими
з’єднано шланги, та кабель
живлення, щоб не пошкодити при
цьому шланги та кабель живлення.
1
A
B
A
B
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти (A) на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
B
B
A
A
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
l Якщо
пральна машина є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’ єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини: нахиліть пральну машину
вперед, щоб дістати їх. Закрийте
отвори, використовуючи заглушки,
які знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
2
A
1
l У
2
3
B
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
l Розмістіть
захисний лист знизу,
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
58
C
3
2
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до водопровідного
крану, використовуйте лише зливний
шланг, наявний у комплекті з пральною
машиною (Рис.3).
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВОДОПРОВІДНИЙ КРАН.
l Деякі моделі можуть мати одну або
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
UKR
більше з поданих нижче характеристик:
4
1
5
6
B
A
A
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
B
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
59
min 4 cm
max 100 cm
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
8
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
9
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану
пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
10
11
60
Поради
білизни
щодо
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте застібкиблискавки, зав’яжіть ремені та довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а
також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
l Для досягнення найбільш ефективного
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
l Обробіть плями плямовивідником або
61
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
UKR
попередньо замочіть плями у воді перед
пранням, щоб зменшити потребу у пранні
гарячою водою. Використання програми прання
60°C заощаджує до 50% електроенергії.
Перш ніж використовувати програму
сушіння…
l Економте електроенергію і час, обираючи
режим швидкого обертання, щоб зменшити
споживання води для прання, перед
використанням програми сушіння.
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Тільки в окремих моделях: витягніть
гофрований шланг, вийміть пробку та
злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його н азад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
62
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нь ого
повністю стекла до контейнера.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
A
Вибір програм
необхідну програму.
UKR
l Увімкніть пральну машину та оберіть
L
l За необхідності відрегулюйте температуру та
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
M
СУШІННЯ
Якщо Ви бажаєте, щоб сушіння почалося
автоматично після прання, оберіть
необхідну програму за допомогою
кнопки ВИБОРУ СУШІННЯ.
У решті випадків можна завершити
прання, а потім прийняти рішення щодо
програми сушіння та завантажити.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
l Для початку прання натисніть кнопку
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ПУСК/ПАУЗА.
l По завершенню програми на дисплеї
з’явиться надпис «end» або загориться
відповідна індикаторна лампочка.
ВІДЖИМУ
D Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
E Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
Зачекайте доки не згасне індикаторна
лампочка фіксації дверцят пральної
машини: приблизно через 2 хвилини після
завершення програми.
F Кнопка РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
G Кнопка ДОДАТКОВЕ
ПОЛОСКАННЯ
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
H Кнопка ОПЦІЇ
I Кнопка ВИБОРУ СУШІННЯ
L Цифровий дисплей
Технічні характеристики
M Світловий індикатор
БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
63
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу прання , перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
УВАГА:
Не торкайтесь дисплея, вставляючи
вилку до розетки, тому що протягом
кількох перших секунд машина
калібрує
системи:
якщо
Ви
торкаєтесь дисплея, машина може
працювати неправильно. У такому
випадку витягніть вилку з розетки,
після чого знову вставте її.
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
Відчинення люка
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
Спеціальний захисний механізм
попереджає
відчинення
люка
відразу після завершення циклу.
Почекайте
2
хвилини
після
закінчення циклу прання, доки не
погасне
індикатор
блокування
люка, і лише потім відчиніть люк.
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити
вибраний цикл.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
При перемиканні перемикача програм
загоряється дисплей, на якому можна
вибирати налаштування вибраної
програми.
З метою економії енергії в кінці циклу
або в неактивному стані контрастність
дисплея знижується.
l Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд
(почнуть блимати деякі індикатори, що
свідчитиме про те, що машина
зупинилася).
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
безпеки розблокує двері.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
запустити вибраний цикл.
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у
положення
ВИМК..
64
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Щоб відмінити програму, встановіть
перемикач у положення ВИМК..
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
Кнопки вибору слід натиснути до
натиснення
кнопки
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо обрано варіант, який не
сумісний з обраною програмою,
тоді індикатор опцій спочатку
блимає, а потім гасне.
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
цикл прання таким чином, щоб
відкласти запуск циклу на час до 24
годин.
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
дії:
ВИДКОСТІ
- Встановіть потрібну програму.
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
l Натиснувши цю кнопку, можна зменшити
максимальну швидкість і, за бажанням,
відмінити цикл віджиму.
l Щоб відновити цикл віджиму, натискайте
кнопку, доки не буде встановлено
потрібну швидкість віджиму.
Щоб
попередити
пошкодження
тканини під час вибору програми
заборонено
встановлювати
швидкість,
яка
перевищує
автоматично допустиму.
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА (індикатор на дисплеї
почне блимати). Почнеться відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
l Швидкість віджиму можна змінювати,
не зупиняючи машину.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
Машину обладнано спеціальним
електронним
пристроєм,
який
зупиняє
цикл
віджиму,
якщо
навантаження не збалансоване.
Це дозволяє знизити шум і вібрацію
машини і, таким чином, подовжити
термін її служби.
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
Кнопка РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Ця
l За
допомогою цієї кнопки можна
вибрати
один
з
трьох
рівнів
інтенсивності прання залежно від того,
наскільки тканини забруднені (можна
використовувати тільки для деяких
програм, як показано в таблиці
програм).
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
l Для збереження тканини, температуру
неможливо
підвищити
максимально допустимого
для кожної програми.
більше
значення
65
UKR
Кнопка ВИБІР Ш
ВІДЖИМУ
l Після
вибору програми індикатор
автоматично покаже встановлений
рівень
забрудненості
для
цієї
програми.
l При виборі іншого рівня забрудненості
загориться відповідний індикатор.
Кнопка ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
- НІЧНИЙ ЦИКЛ
l Цей параметр зменшує проміжну
швидкість віджиму до 400 обертів за
хвилину, за необхідності, та збільшує
рівень води під час полоскання. У кінці
останнього
полоскання
білизна
залишається зануреною у воду для
рівного розташування волокон тканини.
l Під час фази замочування, блимає
l Ця кнопка дозволяє додавати полоскання
в кінці циклу прання. Максимальна
кількість додаткових полоскань залежить
від обраної програми.
l Ця функція була введена для людей з
ніжною і чутливою шкірою, у
яких
навіть найменші залишки прального
засобу можуть викликати подразнення
чи алергію.
l Рекомендується також використовувати
цю функцію для дитячих речей і при
пранні дуже брудних речей, для яких
інакше
було
б
необхідно
використовувати
багато
прального
засобу, або при пранні рушників, чиї
волокна загалом мають тенденцію
втримувати мийний засіб.
Кнопка ОПЦІЇ
За допомогою цієї кнопки можна вибрати
один з трьох варіантів:
- ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
l Цей параметр дозволяє здійснювати
попереднє прання, що особливо
корисно для сильно забрудненої
білизни (його можна використовувати
тільки для деяких програм, як показано
в таблиці програм).
l Ми рекомендуємо використовувати тільки
20% прального засобу від рекомендованої
кількості, зазначеної на упаковці.
- ГІГІЄНА
l За допомогою цього параметру можна
провести санітарну обробку одягу, при
якому
програма
прання
досягає
температури 60°С.
66
відповідний індикатор, сповіщуючи, що
машинка у фазі паузи.
l Вимкніть цю опцію, щоб закінчити цикл
прання,
провести
віджим
(за
допомогою відповідної кнопки можна
налаштувати швидкість віджиму або
взагалі його вимкнути) і злити воду.
l Завдяки електронній системі контролю,
злив води в проміжних фазах циклу
прання досить тихий, що якнайкраще
підходить для нічного циклу прання.
Кнопка ВИБОРУ СУШІННЯ
l Коли
перемикач
програм не
у
положенні Вимкнено (OFF), натисніть
кнопку, щоб обрати необхідну програму
сушіння: кожного разу, коли Ви
натискаєте цю кнопку, з’являється
індикатор, щоб показати результат
обраної Вами програми сушіння.
l Для того щоб скасувати вибір, перед
запуском програми сушіння, натисніть
кнопку повторно, доки індикатори не
вимкнуться, або поверніть перемикач
програм у положення Вимкнено (OFF).
l Для того щоб скасувати цикл під час
фази
сушіння,
утримуйте
кнопку
приблизно протягом 3 секунд, доки не
з’явиться індикатор охолодження.
l Враховуючи
високу
температуру
всередині барабану , ми рекомендуємо
Вам зачекати, доки сушилка завершить
період
охолодження,
перш
ніж
повертати
перемикач
програм
у
положення
Вимкнено
(OFF)
та
виймати білизну.
Після закінчення циклу встановіть
перемикач програм у положення
ВИМК..
Цифровий дисплей
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
3
4
5
6
7
11
1
8
9 10
2
Цей індикатор вказує швидкість віджиму
для обраної програми, яку можна
змінювати або пропустити за допомогою
відповідної кнопки.
3) ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ
1) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
3
1
Це індикатор показує температуру
прання обраної програми, яку можна
змінювати (де це дозволено) за
допомогою відповідної кнопки.
l Ця іконка відображає закриті дверцята
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
4) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
4
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
l Після запуску програми на дисплеї
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
l Пристрій вираховує час до завершення
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
l Спеціальний
захисний
механізм
попереджає відчинення люка відразу
після завершення циклу. Почекайте
2 хвилини після закінчення циклу
прання, доки не погасне індикатор
блокування люка, і лише потім
відчиніть люк.
l Якщо
Ви
обрали
автоматичне
прання/сушіння, наприкінці фази прання
на дисплеї відображатиметься час
сушіння, що лишається до завершення.
67
UKR
2
2) ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ
5) РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
5
9) ЗАТРИМКА СТАРТУ
{
9
l Після
обрання програми індикатор
автоматично покаже встановлений
рівень
забрудненості
для
цієї
програми.
l При виборі іншого рівня забрудненості
загориться відповідний індикатор.
6) ДОДАТКОВІ ПОЛОСКАННЯ
Індикатор блимає, коли була задана
затримка початку програми.
10) Kg Check - Автоматичне зважування
(ця функція активна т ільки для
програм "Бавовна" і "Синтетика")
{
10
6
l Протягом
Світловий індикатор показує кількість
додаткових полоскань, вибраних відповідною
кнопкою.
7) ОПЦІЇ
}
перших
хвилин
циклу
індикатор "Kg Check" продовжує
світитись, поки інтелектуальний датчик
зважує білизну і в ідповідно визначає
тривалість циклу прання, споживання
води і електроенергії.
l На кожному етапі прання індикатор "Kg
Check"
дозволяє
отримувати
інформацію про навантаження білизни
в барабані і в перші хвилини прання:
7
Світловий індикатор показує, що цю
опцію можна вибрати відповідною кнопкою
(ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ, ГІГІЄНА І
НІЧНИЙ ЦИКЛ).
8) Wi-Fi (лише для деяких моделей)
- визначає тривалість циклу прання;
- контролює полоскання залежно від
обраного типу тканини;
- регулює ритм обертання барабана
для обраного типу тканини;
8
l У моделях з опцією Wi-Fi, іконка
показує, що система Wi-Fi працює.
- розпізнає наявність піни, збільшуючи,
якщо це необхідно, кількість води під
час полоскання;
l Додаткову інформацію про систему
Wi-Fi можна отримати в спеціальному
керівництві,
яке
знаходиться
на
внутрішній панелі машинки.
68
- регулює швидкість віджиму відповідно
до навантаження, що дозволяє
уникнути дисбалансу.
11) ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
}
Прилад розраховує час до завершення
обраної програми, виходячи зі
стандартного завантаження, під час
циклу прилад скоригує час відповідно
до розмірів та складу завантаження.
11
Програми
тривалістю
Автоматичні програми сушіння
сушіння
із
заданою
Їх можна використовувати для
вибору
сушіння
із
заданою
тривалістю.
Програма Додаткове сушіння
(рекомендовано для рушників,
банних халатів та великих речей).
Фаза охолодження
Програма Сушіння для прасування
(яка лишає білизну придатною для
прасування).
Увімкнений під час завершального
періоду охолодження, в останні
10/20 хвилин кожної фази сушіння.
Програма Сушіння для зберігання
(для речей, що зберігатимуться без
прасування).
Корисні поради
l 30-хвилинна
програма
сушіння
рекомендована
для
невеликих
завантажень (менше 1 кг) або ледве
вологих завантажень.
l Після обрання однієї з цих автоматичних
програм, пральна машина порахує час,
необхідний для сушіння та потрібного
рівня залишкової вологості, згідно
з обраним типом завантаження та
сушіння.
l Ваша пральна машина із сушкою
l Після натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА,
l Для забезпечення справної роботи
на дисплеї з’явиться час сушіння, що
лишився.
приладу, краще не переривати фазу
сушіння, якщо це не вкрай необхідно.
завершує цикл автоматично, коли
досягнуто обраний рівень сухості.
69
UKR
Індикатори вказують на тип програми
сушіння.
Таблиця програм
1
2
ТЕМПЕРАТУРА
°C
кг *
(МАКС.)
ПРОГРАМА
Рекомендована
Макс.
МИЮЧИЙ
ЗАСІБ
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Інтенсивне
прання 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Гігієна 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Швидке прання
30 хв.
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Швидке прання
14 хв.
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Злив + Віджим
2)
-
-
-
-
-
-
-
Полоскання
2)
-
-
-
-
-
-
-
Бавовна**
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
Змішані
тканини
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Делікатне прання
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Шерсть/
Ручне прання
2
2
2
2
2
30°
30°
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
7
7
-
-
30°
30°
Змішані тканини
(сушіння)
Бавовна
(сушіння)
Прання та Сушіння
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
59 хв.
70
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
(див. стандарти EN 50229)
Передозування миючого засобу може
викликати надмірне піноутворення. Якщо
пристрій
виявить надлишок піни, він
може пропустити стадію віджимання або
продовжити
програму,
збільшивши
витрати води.
( )
Прання
Використовуйте програму ** з обраним
максимальним рівнем забруднення, з
максимальною швидкістю обертання та
температурою 60°C. Програма також
рекомендована для випробування за
нижчої температури.
(Тільки
для
моделей
з
відділенням
для
рідкого
миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох
речах, можна здійснити попереднє
усунення плям у пральній машині.
Налийте відбілювач у контейнер
для рідкого відбілювача, який
знаходиться у відділенні під 2 у
висувному ящику для миючих
засобів, і виберіть спеціальну
програму ПОЛОСКАННЯ.
Після завершення цієї стадії
встановіть перемикач програм у
положення ВИМК., додайте решту
речей і продовжіть стандартне
прання за найбільш підходящою
програмою.
Сушіння
Перше сушіння з A кг (завантаження
складається з : наволочок та маленьких
рушників),
програма
сушіння
для
бавовняних тканин (
зберігання (
).
), Сушіння для
Друге сушіння з B кг (завантаження
складається з : простирадла та маленьких
рушників),
програма
сушіння
для
бавовняних тканин (
зберігання (
).
), Сушіння для
Рекоменд
оване
завантаже
ння
(прання)
(кг)
A (кг)
B (кг)
Перше
сушіння
Друге
сушіння
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
7
3
11
7
4
Тільки з опцією ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ (програми в яких
доступна опція ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ).
71
1)
Для показаних програм можна
регулювати тривалість циклу
та інтенсивність прання за
допомогою
кнопки
РІВЕНЬ
ЗАБРУДНЕНОСТІ.
2)
Програми автоматичного сушіння.
UKR
Також
можна
зменшити
швидкість
віджимання згідно з рекомендаціями на
ярличку
або
повністю
відмінити
віджимання для делікатних тканин за
допомогою кнопки вибору швидкості
віджиму. Цю функцію можна активувати
за допомогою кнопки ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ.
Якщо
на
ярличку
не
вказано особливої інформації, можна
використовувати віджим на максимальній
для програми швидкості.
Вибір програми
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Mix Power System +
Пральна машина обладнана інноваційною
системою
попереднього
змішування
прального засобу з водою. Пральний
розчин під високим тиском подається
безпосередньо в барабан , проникаючи
глибоко в волокна тканин.
На початковому етапі циклу прання
передбачена
певна
послідовність
обертання барабану , що в поєднанні з
розприскуванням миючого розчину під
тиском, покращує проникнення миючого
засобу через волокна тканин, повністю
видаляючи забруднення та забезпечуючи
найкращу якість прання.
Система також забезпечує "Mix Power
System +", коли під час полоскання залишки
правильного засобу повністю видаляються з
білизни за допомогою струменя води під
високим тиском.
Perfect 20°C - Mix & Wash
Інноваційна
технологія
"Mix
Power
System +" дозволяє прати тканини, такі як
бавовна, синтетика і змішані тканини при
20°С з продуктивністю, порівнянною за
пранням з 40°C. Споживання енергії цією
програмою становить близько 50% від
звичайної програми при 40°C. Бавовна
при цьому відпирається. Ми пропонуємо
для цієї програми прання 2/3 від
максимального навантаження машини.
Ця програма застосовується для системи
прання Mix & Wash, яка дозволяє мити
різні тканини і речі різних кольорів разом.
Інтенсивне прання 40°
Ця програма підходить для бавовняних
речей і забезпечує відмінні результати
прання при 40°С, що дозволяє прати
разом різні типи тканин і кольори.
Гігієна 60°
Ця програма підходить для бавовняних
речей і була спеціально розроблена для
видалення стійких плям вже при 60°C
завдяки технології "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Ця спеціально розроблена програма
підтримує високу якість прання, при
цьому значно знижуючи час прання.
Програма призначена для зниженого
навантаження (див. таблицю програм).
Швидке прання 30 хв.
Повний цикл прання (прання, полоскання
і віджимання). Ця програма підходить
для злегка забруднених бавовняних і
змішаних тканин. За допомогою цієї
програми рекомендується використовувати
тільки 20% від кількості прального засобу,
який зазвичай використовується, щоб
уникнути його надмірних витрат.
Швидке прання 14 хв.
Повний цикл прання (прання, полоскання
і віджимання). Ця програма підходить
для злегка забруднених бавовняних і
змішаних тканин. За допомогою цієї
програми рекомендується використовувати
тільки 20% прального засобу від кількості,
яка зазвичай використовується, щоб
уникнути його надмірних витрат.
Злив + Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або
скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
УВАГА:
Нові кольорові речі слід прати
окремо під час першого прання.
Ніколи не змішуйте з іншими речі,
які неміцно пофарбовані.
72
Змішані тканини
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
Шерсть/Ручне прання
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
СУШІННЯ
УВАГА:
Дозатори, що використовуються
для концентрованих порошків та
рідких миючих засобів, повинні бути
видалені з барабану перед запуском
програми сушіння.
73
Барабан змінює напрям під час циклу
сушіння щоб запобігти скручуванню
білизни, а отже здійснює рівномірне сушіння.
Останні 10/20 хвилин циклу сушіння
використовується холодне повітря, щоб
запобігти зморщуванню білизни.
Змішані тканини
Низькотемпературна програма сушіння
рекомендована для синтетичних та
змішаних тканин (завжди звіряйтесь з
ярликом з догляду).
Бавовна
Високотемпературна програма сушіння
рекомендована для бавовняних та
лляних тканин (завжди звіряйтесь з
ярликом з догляду).
Прання та Сушіння 59 хв.
Якщо Ви маєте лише кілька речей, і їх
необхідно
випрати
та
висушити
нашвидкуруч, цей 59-хвилинний цикл
стане ідеальним зберігачем часу!
Ця програма підходить для легкого
завантаження 1,5 кг (наприклад, 4
сорочки) або тканин з
незначними
забрудненнями. У цьому режимі машина
може випрати, прополоскати, віджати та
висушити ваш одяг менше ніж за годину.
Щоб
запобігти
зношенню,
ми
рекомендуємо зменшити дозу миючого
засобу під час використання цієї
програми.
UKR
Бавовна
Ця програма призначена для прання
середньозабрудненої бавовняної білизни і
найбільш ефективна стосовно загальної витрати
енергії та води для прання бавовняної білизни.
7. ПРОГРАМА СУШІННЯ
l Надані
позначки
є
загального
характеру, тому потрібен певний досвід
для досягнення найкращих результатів
сушіння.
l Під
час першого використання ми
рекомендуємо встановлювати тривалість
сушіння менше, ніж рекомендовано
програмою, щоб визначити потрібний
рівень сухості.
l Ми не рекомендуємо сушити тканини,
що легко розплітаються, такі як килими
або речі з довгим ворсом, щоб
уникнути засмічення трубки.
l Ми
рекомендуємо Вам сортувати
білизну наступними методами:
- За
позначками
на
одязі
рекомендаціями щодо сушіння
з
Можна сушити в барабані.
Синтетика: блузи, сорочки, спецодяг
тощо, особливо з поліестру або
поліаміду,
а
також
бавовняносинтетичні змішані тканини.
l Лише попередньо скручена білизна.
l Пральна м ашина із сушкою може
здійснювати наступні типи сушіння:
- Низькотемпературна програма сушіння,
рекомендована
для
синтетичних
та змішаних тканин (синтетика/бавовна)
(символ на перемикачі програм).
- Високотемпературна програма сушіння,
рекомендована
для
бавовняних,
махрових рушників, лляних, пенькових
виробів тощо... (символ
на
перемикачі програм).
Протягом фази сушіння барабан
розганятиметься до
високої
швидкості,
щоб р
озподілити
навантаження
та
оптимізувати
якість сушіння.
Сушіння при високій температурі.
Сушіння
лише
температурі.
при
зниженій
НЕ МОЖНА сушити в барабані.
Якщо на тканині немає ярлику з
догляду, слід вважати, що її не
можна сушити в барабані.
- За розміром та товщиною
Щоразу коли завантаження для
прання перевищує допустимий об’єм
сушіння, розділіть речі за товщиною
(наприклад, рушники від тонкої
спідньої білизни).
- За типом тканини
бавовна/льон: рушники, бавовняні
трикотажні вироби, постільна білизна
та скатертини.
74
Правильний спосіб сушіння
Дверцята
приладу
обладнані
захисним екраном для запобігання
контакту зі скляними дверцятами,
що можуть нагріватись до високих
температур
під
час
програми
сушіння.
Під час звичайного використання
необхідність
знімати
екран
з
машини виникати не повинна.
l Відкрийте дверцята.
l Завантажте
білизну. Вага не має
перевищувати максимальну, вказану в
таблиці програм. За наявності великих
речей (наприклад, простирадла) або
сильно поглинаючих тканин (наприклад,
l Фаза
рушники або джинси), бажано зменшити
об’єм завантаження.
сушіння
почнеться,
коли
перемикач програм зупиниться на
обраній програмі, і триватиме до
завершення сушіння.
l Закрийте дверцята.
l Індикатор
підходящу програму сушіння.
l Встановіть необхідний рівень сухості,
обравши одну з 3 автоматичних програм:
l Коли програму завершено, на дисплеї
Програма Додаткове сушіння
(рекомендовано
для
рушників,
банних халатів та великих речей).
з’явиться напис "End" ("Кінець").
Через 5 хвилин прилад перейде у
режим очікування (на деяких моделях
на дисплеї з’являться дві лінії).
l Зачекайте приблизно 2 хвилини після
Програма Сушіння для прасування
(яка лишає білизну придатною для
прасування).
завершення
програми
і
згасання
світлового індикатора ЗАМОК ВІДКРИТТЯ
ДВЕРЦЯТ, перш ніж відкривати дверцята.
Програма Сушіння для зберігання
(для речей, що зберігатимуться
без прасування).
l Вимкніть машину, повернувши перемикач
l Якщо Ви бажаєте обрати сушіння із
l Відкрийте дверцята та вийміть білизну.
заданою
тривалістю,
утримуйте
кнопку ВИБОРУ СУШІННЯ доки не
з’явиться індикатор потрібного часу.
програм у положення ВИМК. (OFF).
l Перекрийте кран.
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
l Переконайтеся, що водопровідний кран
відкритий.
l Для скасування програми сушіння,
натисніть
та
утримуйте
кнопку
ВИБОРУ СУШІННЯ протягом близько
3 секунд.
l Переконайтеся, що зливний шланг
правильно розташований.
УВАГА:
Після скасування програми сушіння
почнеться фаза охолодження, і вам
слід зачекати близько 10/20 хвилин,
перш ніж відкривати дверцята.
УВАГА:
Не сушіть вовняний одяг або речі з
особливою набивкою (наприклад,
стьобані та ватні ковдри тощо) і
дуже делікатні тканини. Якщо одяг
вироблений зі швидковисихаючої
тканини,
завантажуйте
меншу
кількість речей, щоб запобігти
зморщуванню.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА.
75
UKR
програми сушіння буде
горіти, доки не почнеться фаза
охолодження
і не
засвітиться
відповідний індикатор.
l Встановіть програматор на найбільш
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА.
8. ПРОГРАМА
АВТОМАТИЧНОГО
ПРАННЯ І СУШІННЯ
l Програма здійснюється, коли перемикач
програм встановлений на обрану
програму до завершення циклу.
Не слід завантажувати більше, ніж
вказано в таблиці програм, інакше
білизна не висушиться належним
чином.
l Після завершення фази прання на
дисплеї з’явиться час сушіння, що
лишився.
- Прання
l Відкрийте дозатор, оберіть миючий засіб
та додайте його необхідну кількість.
l Ознайомтесь із переліком програм прання
відповідно
до
тканин
(наприклад,
сильно забруднена бавовна) і поверніть
перемикач програм на потрібну програму.
l Якщо потрібно, можна відрегулювати
температуру.
l Натисніть кнопки вибору опцій (за
необхідності).
l Пральна машина із сушкою завершить
всю програму сушіння.
l Індикатор
програми сушіння буде
горіти, доки не почнеться фаза
охолодження
і не
засвітиться
відповідний індикатор.
l Коли програму завершено, на дисплеї
з’явиться напис "End" ("Кінець").
Через 5 хви лин прилад перейде у
режим очікування (на деяких моделях
на дисплеї з’являться дві лінії).
l Зачекайте приблизно 2 хвилини після
l Переконайтеся, що кран відкритий, а
зливний шланг правильно розташований.
- Сушіння
l Встановіть необхідний рівень сухості,
обравши одну з 3 автоматичних програм:
Програма Додаткове сушіння
(рекомендовано
для
рушників,
банних халатів та великих речей).
завершення
програми
і
згасання
світлового індикатора ЗАМОК ВІДКРИТТЯ
ДВЕРЦЯТ, перш ніж відкривати дверцята.
l Вимкніть машину, повернувши перемикач
програм у положення ВИМК. (OFF).
l Відкрийте дверцята та вийміть білизну.
l Перекрийте кран.
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ
Програма Сушіння для прасування
(яка лишає білизну придатною для
прасування).
Програма Сушіння для зберігання
(для речей, що зберігатимуться
без прасування).
l Якщо Ви бажаєте обрати сушіння із
заданою
тривалістю,
утримуйте
кнопку ВИБОРУ СУШІННЯ доки не
з’явиться індикатор потрібного часу.
76
l Для
скасування програми сушіння,
натисніть та утримуйте кнопку ВИБОРУ
СУШІННЯ протягом близько 3 секунд.
УВАГА:
Після скасування програми сушіння
почнеться фаза охолодження, і вам
слід зачекати близько 10/20 хвилин,
перш ніж відкривати дверцята.
9. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ
Несправність
Можливі причини та усунення несправності
Пральна машина не
працює/вмикається
Впевніться, що машину правильно підключено до електромережі.
Впевніться, що наявне електропостачання.
Перевірте, що програму було обрано вірно та правильно
включено пральну машину.
Впевніться, що не перегорів запобіжник, а розетка є справною.
Розетку можна перевірити, увімкнувши до неї інший прилад,
наприклад, лампу.
Дверцята пральної машини можуть бути погано зачинені:
відкрийте їх та знов закрийте.
Впевніться, що водопровідний кран відкрито.
Впевніться, що таймер встановлено правильно.
Пральна машина не
набирає воду
Пральна машина не
зливає воду
Вода витікає на
підлогу
біля
пральної машини
Пральна машина не
віджимає
Машина
сильно
вібрує під час циклу
віджиму
Якщо з’явився або
блимає
номер
певної ПОМИЛКИ
Впевніться, що фільтр не засмічений.
Впевніться, що зливний шланг не перегнутий.
Впевніться, що у фільтрі немає сторонніх предметів.
Це може статися через протікання прокладки між водопровідним
краном та водоналивним шлангом; у цьому разі замініть
прокладку та затягніть шланг і кран.
Таке може статися, якщо воду було злито не повністю: зачекайте
декілька хвилин.
У деяких моделях пральних машин є функція «без віджиму»:
впевніться, що її не активовано.
Надмірна кількість прального засобу може перешкоджати
віджиманню: при наступному пранні використовуйте меншу
кількість прального засобу.
Пральну машину не було вирівняно належним чином: за
необхідності відрегулюйте висоту ніжок згідно з інструкціями у
відповідному розділі.
Впевніться, що пакувальні стрічки для транспортування було
знято.
Впевніться, що речі у барабані завантажено рівномірно.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 0, 1, 5, 7 або 8,
зверніться безпосередньо до Центру обслуговування клієнтів.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 2, машина не може
набрати воду. Впевніться, що водопровідний кран відкрито.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 3, машина не може злити
воду. Впевніться, що зливу води ніщо не перешкоджає, а зливний
шланг не перегнутий.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 4, машина
перезавантажена. Закрийте кран подачі води та зверніться до
Центру обслуговування клієнтів.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 9, вимкніть пральну
машину, зачекайте 10-15 секунд та запустіть програму знову.
77
UKR
Якщо ви вважаєте, що ваша пральна машина несправна, рекомендуємо звернутися
до наведеної нижче таблиці, в якій містяться поради щодо вирішення найбільш
поширених несправностей.
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
Якщо несправність не усунено або якщо
ви підозрюєте наявність несправності,
негайно
зверніться
до
Центру
обслуговування клієнтів Candy.
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Candy рекомендує завжди використовувати
оригінальні запасні частини, що є у наявності в
нашому Центрі обслуговування клієнтів.
Гарантія
Цей виріб підлягає гарантійному
обслуговуванню відповідно до строків
та умов, вказаних у гарантійному
талоні, що додається до цього виробу.
Гарантійний талон слід повністю
заповнити
та
зберегти
для
пред’явлення, за необхідності, в
авторизованому Сервісному центрі
Candy.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому в ипадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь -які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
78
79
UKR
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Svoju novu perilicu rublja možete registrirati
na www.registercandy.com i na taj način
dobiti brži pristup dodatnim uslugama,
rezerviranim isključivo za naše najvjernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. CIKLUS SUŠENJA
8. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA/SUŠENJA
9. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
80
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, č ak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
81
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
HR
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Posljedni
dio ciklusa pranja/sušenja l Tkanine
zaprljane
tvarima
odvija se bez zagrijavanja (ciklus
poput ulja za kuhanje, acetona,
hlađenja) kako bi se postigla
alkohola, benzina, kerozina,
odgovarajuća temperatura rublja i
sredstava za uklanjanje mrlja,
spriječilo njegovo oštećenje.
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska; prije sušenja
u perilici sušilici moraju se oprati
u vrućoj vodi uz dodatnu
UPOZORENJE:
količinu deterdženta.
Nikada ne zaustavljajte rad
perilice sušilice prije završetka l Predmeti poput pjenaste gume
ciklusa sušenja.
(lateks
pjena),
kapa
za
Ukoliko to ipak učinite, rublje
plivanje, vodootpornih tkanina
brzo uklonite i rasprostrite
te rublja ili jastuka punjenih
kako bi raspršili postojeću
umecima od pjene ili gume; ne
toplinu.
smiju se sušiti u perilici sušilici.
da
su
nakon l Omekšivače i slične proizvode
koristite u skladu s propisanim
instalacije i postavljanja uređaja,
uputama proizvođača.
utikač i utičnica dostupni u
svakom trenutku.
l Predmeti zaprljani uljem mogu
se zapaliti, posebno prilikom
l Uređaj se ne smije postavljati
izlaganja izvorima topline poput
iza zaključanih, kliznih ili vrata
perilice sušilice. Predmeti se
sa šarkama na suprotnoj strani
zagrijavaju, uzrokujući oksidaciju
od perilice sušilice, na način
ulja koja proizvodi toplinu. Ukoliko
koji onemogućuje potpuno
se nastala toplina ne može
otvaranje vrata perilice sušilice.
ukloniti, predmeti postaju toliko
vrući da se zapale. Umetanje
l Maksimalan kapacitet suhog
uljem zaprljanih predmeta može
rublja ovisi o modelu (vidi
onemogućiti otklanjanje topline
kontrolnu ploču).
i time dovesti do opasnosti od
požara.
l Uređaj se ne smije koristiti
ukoliko su za čišćenje korištena l Ukoliko u perilici sušilici ž elite
sušiti tkanine zaprljane biljnim
industrijska sredstva.
ili uljem za kuhanje, ili
l U perilici sušilici nemojte sušiti
proizvodima za njegu kose;
neoprano rublje.
prije sušenja ih operite u vrućoj
l Pripazite
82
vodi uz dodatnu količinu l Držite perilicu rublja podalje od
deterdženta – to će smanjiti, ali
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
ne i potpuno ukloniti opasnost
kiše, vlage, izravne sunčeve
od požara.
svjetlosti.
džepova uklonite sve predmete l Prilikom prenošenja ili pomicanja
poput upaljača ili šibica.
perilice rublja, nemojte je držati za
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
l Dokumentaciju
o proizvodu
naslanjajte vrata perilice na
možete pronaći i na web stranici
transportna kolica. Kako je perilica
prizvođača.
rublja veoma teška, preporučamo
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
početka č išćenja, izvadite l U slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
utikač iz zidne utičnice i
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode.
zatvorite dovod vode. Ne
l Pripazite da su električne instalacije
pokušavajte sami popraviti
u kućanstvu UZEMLJENE. U
uređaj
već
se
obratite
suprotnom,
potražite
pomoć
ovlaštenom servisu, te uvijek
ovlaštenog električara.
zahtijevajte ugradnju originalnih
rezervnih dijelova. Nepoštivanje
l Ne spajajte uređaj na električnu
navedenih uputa može imati
mrežu preko produžnih kablova,
negativan utjecaj na sigurnost
višestrukih utičnica ili raznih
korisnika i samog uređaja.
ispravljača.
l Prije
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
Uređaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama i
dopunama.
l Prije
otvaranja vrata perilice
rublja, provjerite da u bubnju
nema vode.
l Kako
biste isključili uređaj,
nemojte povlačiti električni kabel
ili sam uređaj.
83
HR
l Iz
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past ć e unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
84
C
3
2
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite dovodnu cijev na slavinu. Za
odvod vode iz uređaja koristite isključivo
isporučenu cijev (sl. 3).
NE OTVARAJTE SLAVINU (prije nego se
upoznate sa svim narednim uputama).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
4
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
1
HR
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
5
6
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda ć e se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
85
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
C
Ladica za deterdžent
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
10
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
86
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
Prije pokretanja programa sušenja…
l UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom
veće brzine centrifuge kako bi smanjili
količinu vlage u rublju prije pokretanja
programa sušenja.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Praktični savjeti za korisnika
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
87
HR
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Dostupno samo na određenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van,
uklonite graničnik i ispustite vodu u
spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
88
cijevi
ljepljivom trakom.
povezivanjem
ili
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
L
M
SUŠENJE
Ukoliko želite da se ciklus sušenja
automatski pokrene nakon pranja,
odaberite odgovarajući program pomoću
tipke za ODABIR SUŠENJA.
Ili, pričekajte završetak pranja i potom
odaberite željenu količinu rublja i program
sušenja.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli ciklus pranja.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "end" (kraj) ili ć e se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
D Tipka za ODABIR TEMPERATURE
E Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
F Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
Pričekajte da se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja
vrata, oko 2 minute nakon završetka
programa.
G
H
I
L
M
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
89
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
Tipka DODATNIH OPCIJA
Tipka za ODABIR SUŠENJA
Digitalni display
Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
HR
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
UPOZORENJE:
Ne dirajte display prilikom umetanja
utikača; uređaj podešava sustave
tijekom prvih sekundi rada: pritiskom
displaya, onemogućujete pravilan
rad uređaja. U tom slučaju, uklonite
utikač i ponovite postupak.
START/PAUSE tipka
Otvaranje vrata
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego š to otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
odabira
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
program.
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
Gumb za odabir programa s OFF
položajem (isključeno)
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
sustav ne otključa vrata.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
90
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Kako bi poništili odabrani program,
okrenite programator na OFF položaj.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
Podesite željene postavke prije
pritiska START/PAUZA tipke.
Ukoliko
odabrana
opcija
nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator ć e zatreperiti i
potom se ugasiti.
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
l Da odgodite početak pranja, pratite
sljedeći postupak:
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
l Pritiskom
ove tipke, možete smanjiti
maksimalnu brzinu i ukoliiko želite, možete i
potpuno isključiti ciklus centrifugiranja.
l Kako bi ponovno pokrenuti centrifugu,
pritisnite tipku dok ne postavite željenu
brzinu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke (uključit će se odgovarajući svjetlosni
indikator). Započinje odbrojavanje nakon
čega odabrani program automatski
započinje s radom.
Kako bi izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti
iznad
brzine
koja
je
automatski podešena za odabrani
program.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
postavljanjem
položaj.
l Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
OFF
Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
tipka
omogućuje
temperature ciklusa pranja.
na
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja,
posebna
memorija
pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo. Time se smanjuju buka
i vibracije te produžava radni vijek
uređaja.
l Ova
programatora
l Ovom tipkom birate između tri razine
intenziteta pranja, ovisno o stupnju
zaprljanosti rublja (dostupno samo kod
pojedinih programa, kao prikazano u
tablici programa).
promjenu
l Nije moguće podesiti temperaturu iznad
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
maksimalne dopuštene razine određenog
programa, kako bi se očuvale tkanine.
91
HR
- Odaberite željeni program.
zaprljanosti
program.
postavljen
za
odabrani
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će
indikator.
se
odgovarajući
svjetlosni
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
- NOĆNI CIKLUS
l Ova opcija smanjuje brzinu prijelazne
centrifuge na 400 okretaja/min, kada je
moguće, povećava razinu vode tijekom
ispiranja i zadržava rublje potopljeno u
vodi nakon završnog ispiranja, kako bi se
vlakna ravnomjerno rasporedila.
l Tijekom faze u kojoj se voda zadržava u
l Ova
tipka omogućuje vam odabir
dodatnog ispiranja na kraju ciklusa
pranja.
Maksimalan
broj
dodatnih
ispiranja odgovara odabranom programu.
l Ova funkcija namjenjena je osobama s
osjetljivom kožom, kod kojih i najmanji
ostaci deterdženta mogu uzrokovati
iritacije ili alergije.
l Preporuča se koristiti ovu funkciju i za
pranje dječje odjeće te u slučaju iznimno
zaprljanog rublja, gdje je potrebno koristiti
veću količinu deterdženta, kao i kod
pranja ručnika čija su vlakna sklona
zadržavanju deterdženta.
kadi perilice, odgovarajući svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
l Odznačite opciju na kraju ciklusa uz
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno ugasiti odabirom odgovarajuće
tipke) i fazu istjecanja vode.
l Zahvaljujući
elektronskom upravljanju,
voda u prijelaznoj fazi istječe tiho, što ovu
opciju čini iznimno korisnom za upotrebu
u noćnim satima.
Tipka za ODABIR SUŠENJA
l Kada
programator
nije
na
OFF
položaju, pritisnite tipku za odabir
odgovarajućeg
programa
sušenja:
svjetlosni indikator ć e prikazati promjenu
odabrane opcije sušenja sa svakim
pritiskom tipke.
Tipka DODATNIH OPCIJA
Možete birati između tri različite opcije:
- PRETPRANJE
l Ova opcija omogućava pretpranje,
posebno je korisna za iznimno zaprljano
rublje (dostupna samo kod pojedinih
programa, kao prikazano u tablici
programa).
l Preporuča
se
upotreba samo 20%
preporučene količine prikazane na
ambalaži deterdženta.
- HIGIJENSKI
l Ova opcija omogućava higijensko
pranje odjeće, program pranja doseže
temperaturu od 60°C.
92
l Kako biste poništili odabranu opciju prije
početka programa sušenja, ponovno
pritisnite tipku dok se indikatori ne ugase
ili vratite programator na OFF položaj.
l Kako biste poništili odabrani ciklus tijekom
faze sušenja, pritisnite i držite tipku oko 3
sekunde
dok se ne upali indikator
hlađenja.
l Zbog visoke temperature unutar bubnja,
preporučamo da sušilica završi ciklus
hlađenja prije nego što okrenete
programator na OFF položaj i uklonite
rublje.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon
završetka
pranja,
okrenite
programator na OFF položaj.
Digitalni display
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
2) BRZINA CENTRIFUGE
2
3
4
5
6
7
11
2
1
9 10
3) TEMPERATURA PRANJA
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
3
Prikazuje temperaturu pranja odabranog
programa koju možete promjeniti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom.
1
4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
4
odabira
l Nakon odabira programa, automatski se
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator ć
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
e
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon č ega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
l Uređaj
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
l Ukoliko je odabran automatski ciklus
l Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
pranja/sušenja, na kraju ciklusa pranja,
display će prikazati vrijeme sušenja.
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
93
HR
8
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promjeniti ili ukloniti
odgovarajućom tipkom.
5) STUPANJ ZAPRLJANOSTI RUBLJA
5
9) ODGODA POČETKA PRANJA
{
9
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
zaprljanosti postavljen za odabrani
program.
Ovaj indikator svjetli nakon odabira odgode
početka pranja.
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
10) Kg Check (funkcija aktivna samo kod
programa za pamuk i sintetiku)
upalit će se odgovarajući indikator.
6) DODATNO ISPIRANJE
10
{
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
6
Svjetlosni indikatori prikazuju dodatna
ispiranja odabrana odgovarajućom tipkom.
7) DODATNE OPCIJE
Check" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
l Tijekom svake faze pranja, "Kg Check"
}
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
7
- podešava potrebnu količinu vode;
Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje
možete odabrati odgovarajućom tipkom
(PRETPRANJE, HIGIJENSKI i NOĆNI
CIKLUS).
8) Wi-Fi (samo kod određenih modela)
- određuje trajanje ciklusa pranja;
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
8
l Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona
prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
l Ostale
informacije o Wi-Fi sustavu
potražite u posebnom priručniku unutar
uređaja.
94
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
11) INDIKATORI PROGRAMA SUŠENJA
}
Uređaj prikazuje preostalo vrijeme
sušenja odabranog programa na
temelju standardne količine rublja, ali
tijekom ciklusa, preračunava vrijeme
ovisno o trenutnoj količini i vrsti
rublja.
11
Indikatori prikazuju vrstu programa sušenja.
Vremenski programi sušenja
Automatski programi sušenja
Možete ih koristiti za odabir
vremenski određenog programa
sušenja.
Program
intenzivnog
sušenja
(preporuča se za ručnike, ogrtače i
teže odjevne predmete).
Uključuje se tijekom završnog
perioda hlađenja, u zadnjih 10/20
minuta svake faze sušenja.
Program
sušenja
rublja
za
spremanje (za rublje koje ćete
pospremiti bez glačanja).
Korisni savjeti
l Program sušenja od 30 minuta preporuča
l Odabirom
se za manje količine rublja (manje od 1
kg) ili manje vlažno rublje.
jednog
od
navedenih
automatskih programa, perilica sušilica će
izračunati vrijeme potrebno za sušenje i
odgovarajući stupanj suhoće (vlažnosti),
ovisno o vrsti rublja i odabranom
programu sušenja.
l Perilica sušilica automatski završava
l Nakon pritiska START/PAUSE tipke,
l Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
display će prikazati preostalo vrijeme
sušenja.
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako je
nužno.
ciklus kada dostigne odgovarajući stupanj
suhoće.
95
HR
Faza hlađenja
Program
sušenja
rublja
za
glačanje (ostavlja rublje prikladnim
za glačanje).
Tabelarni pregled programa
1
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Preporučeno
Max.
DETERDŽENT
2
1
Perfect 20°C
Mix & Wash
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
20°
20°
Intenzivni 40°
1)
2)
4
5,5
6
6,5
7
40°
40°
Higijenski 60°
2)
4
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
2)
2
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Brzi 30 min.
2)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Brzi 14 min.
2)
1
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Istjecanje +
Centrifuga
2)
-
-
-
-
-
-
-
Ispiranje
2)
-
-
-
-
-
-
-
1)
2)
6
8
9
10
11
60°
90°
( )
1)
2)
3
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Osjetljivo
2
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Vuna/
Ručno pranje
2
2
2
2
2
30°
30°
3
4
4,5
5
5,5
-
-
4
5
6
7
7
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Pamuk **
Miješano
Miješano
(sušenje)
Pamuk
(sušenje)
Pranje & Sušenje
59 Min
96
Molimo proučite sljedeće bilješke:
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
( )
PODACI ZA LABORATORIJSKA
TESTIRANJA (EN 50229 standardi)
Pranje
Koristite
program
**
uz
odabran
maksimalan
stupanj
zaprljanosti,
maksimalnu
brzinu
centrifuge
i
temperaturu od 60°C. Program se
preporuča i za testiranje na nižoj
temperaturi.
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Sušenje
Kod prvog sušenja uz A kg (sadrži
jastučnice i manje ručnike) odaberite
program za sušenje pamuka (
opciju sušenja za spremanje rublja (
),
).
Kod drugog sušenja uz B kg (sadrži
plahte i manje ručnike) odaberite program
za sušenje pamuka (
sušenja za spremanje rublja (
), opciju
).
Kapacitet
(pranja)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
8
5
3
9
6
3
10
7
3
11
7
4
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod programa
gdje je dostupna).
97
1)
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet pranja
odabirom tipke za STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA.
2)
Programi za automatsko sušenje.
HR
Brzina centrifuge se također može smanjiti,
u skladu s uputama navedenim na
etiketama odjeće ili se može potpuno
isključiti za vrlo osjetljive tkanine.
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE.
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija
o brzini centrifuge, možete koristiti
maksimalnu brzinu odabranog programa.
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjerano pjenjenje.
Ukoliko
uređaj
otkrije
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti ciklus
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa
i povećati potrošnju vode.
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Mix Power System +
Perilica rublja opremljena je inovativnom
tehnologijom prethodno izmješanog deterdženta
i vode. Mlaz vode pod visokim tlakom raspršuje
mješavinu izravno u rublje.
U početnoj fazi ciklusa pranja, mlaz vode
pod visokim pritiskom olakšava prodiranje
otopine kroz vlakna temeljito uklanjajući
prljavštinu i osiguravajući najbolje rezultate
pranja.
"Mix Power System +" tehnologija također
osigurava, tijekom ispiranja, potpuno uklanjanje
ostataka deterdženta zahvaljujući mlazu vode
po visokim tlakom.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Ova inovativna "Mix Power System +"
tehnologija omogućava pranje pamučnih,
sintetičkih i miješanih tkanina na samo 20°C
uz učinak pranja na 40°C.
Potrošnja na ovom programu je oko 50%
klasičnog programa za pamuk na 40°C.
Preporuča se količina rublja od 2/3
maksimalnog kapaciteta perilice.
Ovaj program nudi i "Mix & Wash" funkciju
koja omogućuje pranje rublja različitih
tkanina i boja zajedno.
Higijenski 60°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, posebno je razvijen za uklanjanje
tvrdokornih mrlja već na 60°C zahvaljujući
"Mix Power System +" tehnologiji.
Perfect Rapid 59 Min
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja.
Namjenjen je smanjenoj količini rublja (vidi
tablicu programa).
Brzi 30 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Brzi 14 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
UPOZORENJE:
Novo obojano rublje prvi puta treba
prati odvojeno.
Nikada ne miješajte rublje nepostojanih
boja.
Intenzivni 40°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, postiže izvrsne rezultate pranja na
40°C istovremeno osiguravajući očuvanje
tkanina i boja.
98
Pamuk
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
Bubanj mijenja smjer tijekom ciklusa
sušenja kako bi se spriječilo petljanje rublja
i omogućilo ravnomjerno sušenje. Hladni
zrak se koristi tijekom završnih 10/20
minuta ciklusa sušenja kako bi se smanjilo
gužvanje.
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Vuna/Ručno pranje
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
SUŠENJE
UPOZORENJE:
Dozatori za koncentrirane praškaste i
tekuće deterdžente moraju se ukloniti
iz bubnja prije pokretanja programa
sušenja.
Miješano
Program sušenja na niskoj temperaturi
preporuča se za sintetiku i miješane tkanine
(uvijek potražite upute na etiketi).
Pamuk
Program sušenja na visokoj temperaturi
preporuča se za pamučne i lanene tkanine
(uvijek potražite upute na etiketi).
Pranje & Sušenje 59 Min
Kada u kratkom vremenu želite oprati i
osušiti par odjevnih predmeta, ovaj ciklus
od 59 minuta je odličan za uštedu vremena!
Prikladan za manju količinu rublja od 1,5 kg
(primjerice 4 majice) ili lagano zaprljano
rublje, ovaj ciklus će oprati, isprati,
centrifugirati i osušiti vaše rublje za manje
od sat vremena.
Preporučamo da smanjite količinu deterdženta
prilikom upotrebe ovog progarama kako biste
smanjili nepotrebnu potrošnju.
99
HR
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
l Sušite samo prethodno centrifugirano
7. CIKLUS SUŠENJA
rublje.
l Navedeni
primjeri su općeniti, za
postizanje najboljih rezultata sušenja bit
će potrebno nešto prakse.
l Perilica sušilica može vršiti sljedeće vrste
sušenja:
l Prilikom prve upotrebe, preporučamo
- Program sušenja na niskoj temperaturi
prikladan
za
miješane
tkanine
(sintetika/pamuk) i sintetiku (
oznaka
na prikazu programa).
odabir kraćeg vremena sušenja od
navedenog, kako biste odredili potreban
stupanj suhoće.
- Program sušenja na visokoj temperaturi
prikladan za pamuk, frotir, lan, tkanine od
konoplje, itd. (
oznaka na prikazu
programa).
l Preporučamo da ne sušite tkanine koje
se lako oštećuju, poput tepiha ili tkanina
debljih vlakana, kako biste izbjegli
začepljenje zračnog kanala.
l Preporučamo da rublja razvrstate prema
Tijekom faze sušenja bubanj će
povećati brzinu kako bi rublje bilo
ravnomjerno raspoređeno i time
optimizirati rezultate sušenja.
sljedećim metodama:
- Prema oznakama
odgovarajućeg
sušenja, prikazanim na etiketama
Prikladno za sušenje u sušilici.
Pravilan način sušenja
Prikladno za sušenje na visokoj
temperaturi.
Vrata
uređaja
su
opremljena
sigurnosnom zaštitom kako bi se
spriječio kontakt sa staklenim vratima
koja
mogu doseći visoku temperaturu
tijekom ciklusa sušenja.
Nije potrebno uklanjati sigurnosnu
zaštitu s uređaja prilikom uobičajene
upotrebe.
Sušiti isključivo na niskoj temperaturi.
NE sušite u sušilici.
Ukoliko tkanina nema odgovarajuću
oznaku
na
etiketi,
može
se
pretpostaviti da nije prikladna za
sušenje u sušilici rublja.
- Prema veličini i gustoći
Ukoliko je količina opranog rublja veća
od kapaciteta sušenja, odvojite rublje
prema gustoći (primjerice ručnike od
donjeg rublja).
- Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, pamuk, posteljina i
stolnjaci.
Sintetika: košulje, majice, kombinezoni,
itd. od poliestera ili poliamida, kao i
mješavine pamuka i sintetike.
l Otvorite vrata.
l Umetnite rublje, ne prelazeći maksimalan
kapacitet naveden u tablici programa.
U slučaju većih (poput plahti) ili upijajućih
predmeta (poput ručnika ili traperica),
preporuča se smanjiti količinu rublja.
l Zatvorite vrata.
l Okrenite programator na odgovarajući
100
program za vaše rublje.
l Odaberite željeni stupanj suhoće između
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
3 automatska programa:
Program
sušenja
rublja
za
glačanje (ostavlja rublje prikladnim
za glačanje).
Program
sušenja
rublja
za
spremanje (za rublje koje ćete
pospremiti bez glačanja).
l Ukoliko
želite odabrati vremenski
program, pritisnite tipku za ODABIR
SUŠENJA dok se ne upali svjetlosni
indikator željenog vremena.
l Pripazite da je ventil za dovod vode
l Pričekajte oko 2 minute nakon završetka
programa dok se ne ugasi indikator
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA
prije nego što otvorite vrata.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Kako biste poništili program sušenja,
otvoren.
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
l Pripazite da je odvod vode pravilno
postavljen.
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
UPOZORENJE:
Ne sušite vunene tkanine, predmete s
posebnim punjenjem (poput popluna,
punjenih jakna, itd.) ili
iznimno
osjetljive tkanine. Ukoliko je rublje
veoma mokro, stavite manje rublja
kako biste izbjegli gužvanje.
l Pritisnite START/PAUSE tipku.
l Započet će faza sušenja uz programator
postavljen na odabranom programu do
završetka sušenja.
l Indikator
programa sušenja bit će
uključen sve do početka faze hlađenja
kada ć e se upaliti za to odgovarajući
indikator.
l Nakon završetka programa, na displayu
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
101
HR
Program
intenzivnog
sušenja
(preporuča se za ručnike, ogrtače i
teže odjevne predmete).
l Pritisnite START/PAUSE tipku.
8. AUTOMATSKI CIKLUS
PRANJA/SUŠENJA
l Program
nastavlja s programatorom
postavljenim na odabranom programu do
završetka ciklusa.
Ne prelazite maksimalan kapacitet
rublja za sušenje naveden u tablici
programa, u suprotnom rezultat
sušenja neće biti zadovoljavajuć.
l Na kraju ciklusa pranja, display će
prikazati preostalo vrijeme sušenja.
- Pranje
l Otvorite ladicu, odaberite deterdžent i
unesite pravilnu količinu.
l Perilica
sušilica
program sušenja.
potrebno).
l Nakon završetka programa, na displayu
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
l Pričekajte oko 2 minute nakon završetka
programa dok se ne ugasi indikator
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA
prije nego što otvorite vrata.
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
- Sušenje
l Odaberite željeni stupanj suhoće između
3 automatska programa:
Program
intenzivnog
sušenja
(preporuča se za ručnike, ogrtače i
teže odjevne predmete).
Program
sušenja
rublja
za
glačanje (ostavlja rublje prikladnim
za glačanje).
završiti
sve do početka faze hlađenja kada se će
upaliti za to odgovarajući indikator.
l Podesite temperaturu ukoliko je potrebno.
l Podesite dodatne opcije (ukoliko je
potom
l Indikator programa sušenja će biti upaljen
l Potražite pomoć na listi programa pranja
ovisno o odabranoj tkanini (primjerice,
iznimno zaprljano pamučno rublje) i okrenite
programator na odgovarajući program.
će
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Kako biste poništili program sušenja,
Program
sušenja
rublja
za
spremanje (za rublje koje ćete
pospremiti bez glačanja).
l Ukoliko
želite odabrati vremenski
program, pritisnite tipku za ODABIR
SUŠENJA dok se ne upali svjetlosni
indikator željenog vremena.
102
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
9. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
Problem
Mogući uzrok i praktična rješenja
Perilica rublja ne
radi/ne može se
pokrenuti
Provjerite da li je pravilno priključena na električnu mrežu.
Provjerite da li je uključena.
Provjerite da li je željeni program pravilno odabran i da li je perilica
pravilno pokrenuta.
Provjerite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. svjetiljku)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Provjerite da li je slavina otvorena.
Provjerite da li je gumb za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
perilicu rublja
Perilica rublja ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko perilice rublja
Perilica rublja ne
centrifugira
Jake vibracije pri
centrifugiranju
Prikazna/trepti
oznaka za grešku u
radu (ERROR)
Provjerite da filter nije začepljen.
Provjerite da odvodna cijev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Provjerite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog brtve između dovodne cijevi i slavine, jače stegnite
dovodnu cijev na slavinu ili zamijenite brtvu.
Moguće da voda nije u potpunosti ispražnjena, pričekajte nekoliko
minuta.
Napomena: neki modeli perilica imaju funkciju potpunog isključivanja
centrifuge.
Prekomjerna količina deterdženta može spriječiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Perilica rublja nije pravilno poravnata, ako je potrebno, podesite
okretne nožice kako je navedeno u pripadajućem odlomku.
Provjerite da li je uklonjena transportna zaštita (vijci i podloške).
Rublje u bubnju nije ravnomjerno raspoređeno, uredno posložite i
rasporedite rublje.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 ili 8 obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 2, perilica rublja ne uzima vodu, provjerite da je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 perilica rublja ne ispušta vodu, provjerite da
odvodna cijev nije previše savinuta ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u perilici rublja, zatvorite dovod
vode, obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite perilicu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
103
HR
Ukoliko smatrate da vaša perilica rublja ne radi pravilno, a prije nego što pozovete
ovlašteni servis, molimo da pročitate niže navedene praktične savjete jer neke probleme u
radu perilice možete i sami riješiti.
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
Jamstvo
Proizvod ima jamstvo pod uvjetima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Jamstveni list mora biti
uredno popunjen i ovjeren kako bi se u
slučaju potrebe pokazao ovlaštenom
Candy servisu. Čuvajte jamstveni list.
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
Registrirajte svoj proizvod!
Ne gubite vrijeme. Registrirajte svoju
perilicu rublja i otkrijte brojne
pogodnosti.
Saznajte
kako
na
www.registercandy.com ili pozivom
na broj naveden na odgovarajućim
materijalima.
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Ako probleme u radu perilce ne možete
riješiti prema prethodnim uputama ili
sumnjate u njenu ispravnost, obratite se u
što kraćem vremenu ovlaštenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
Možete se prijaviti za Candy servisni plan
kako bi primili besplatnu uslugu nakon
isteka jamstvenog roka.
Pažnja: Poziv nije besplatan. O trošku
poziva bit ćete obavješteni od strane
operatera glasovnom porukom.
Candy preporučuje da za popravak vašeg
uređaja
uvijek
zahtijevate
ugradnju
originalnih rezervnih dijelova koji se mogu
nabaviti u ovlaštenim servisima.
104
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- GVWT MPS -
16.01 - 41043632 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising