Candy | GO W 464D-86S | Candy GO W 464D-86S User manual

Candy GO W 464D-86S User manual
HR
HU
SL
CZ
EN
Upete za kori‰tenje
Használati utasítás
Navodilo za uporabo
Automatická praöka
User instructions
GO W 464 D
HR
SL
CZ
âESTITAMO!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
âESTITAMO!
ÚVOD
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
VáÏen˘ zákazníku,
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
2
HU
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
3
HR
4
HU
POGLAVLJE
FEJEZET
POGLAVJE
KAPITOLA
CHAPTER
SL
EN
CZ
KAZALO
OBSAH :
INDEX
Uvod
Úvod
Introduction
1
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
General points on delivery
Garancia
2
Garancija
Záruka
Guarantee
Sigurnosne mjere
Biztonsági intézkedések
3
Varnostni predpisi
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Safety Measures
Tehniãki podaci
Mıszaki adatok
4
Tehniãni podatki
Technické údaje
Technical Data
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
A készülék elhelyezése és
telepítése
5
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Instalace
Setting up and Installation
Opis upravljaãke ploãe
A készülék kezelése
6
Opis stikalne plo‰ãe
Popis ovládacího panelu
Control Description
Tabelarni pregled programa
Programtáblázat
7
Razpredelnica s programi
Tabulka programå
Table of Programmes
Odabir programa pranja
Programválasztás
8
Izbiranje programov in
temperatur
Volba programå
Selection
Ladica sredstava za pranje
Mosószertároló fiók
9
Predalãek za pralna
sredstva
Zásobník pracích prostüedkå
Detergent drawer
Priprema rublja i savjeti za
pranje
A termék
10
Priprava perila na pranje
Prádlo
The Product
Pranje
Mosás
11
Razpredelnica programov
pranja
Praní
Washing
Ciklus su‰enja
Szárítási ciklus
12
Su‰enje
Su‰ení
Drying cycle
Automatsko pranje/Ciklus
su‰enja
Automatikus mosási/szárítási
ciklus
13
Automatsko Pranje/Su‰enje
Automatick˘ cyklus
praní/su‰ení
Automatic washing/Drying
cycle
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
Tisztítás és karbantartás
14
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Öiätëní a bëïná udrïba
Cleaning and routine
maintenance
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
Hibakeresés
15
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Neï zavoláte odbornÿ servis
Faults Search
KAZALO
TARTALOMJEGYZÉK
Uvod
Bevezetés
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Általános szállítási tájékoztató
Jamstvo
5
HR
SL
HU
KAPITOLA 1
CHAPTER 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GARANCIJSKI LIST
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) POKROVâKI
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) CAPS
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) BEND FOR OUTLET TUBE
POGLAVLJE 1
1. FEJEZET
1. POGLAVJE
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A) UPUTE ZA UPORABU
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
C) JAÉSTVENI LIST
C) GARANCIAJEGY
D) âEPOVI
D) ZÁRÓSAPKA
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
A
EN
CZ
B
C
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
6
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
D
E
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
HR
HU
SL
CZ
EN
POGLAVLJE 2
2. FEJEZET
2. POGLAVJE
KAPITOLA 2
CHAPTER 2
JAMSTVO
GARANCIA
GARANCIJA
ZÁRUKA
GUARANTEE
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
8
9
HR
POGLAVLJE 3
3. FEJEZET
SIGURNOSNE MJERE
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
SL
HU
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Zárja el a vízcsapot!
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
● Ne érintse meg a készüléket
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
10
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
KAPITOLA 3
CHAPTER 3
VARNOSTNI
PREDPISI
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
SAFETY MEASURES
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Väechny el.spotüebiöe
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
● Nedotÿkejte se praöky
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
vody
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
ze zásuvky el. sítë
● Zaprite pipo za dotok
● Nagyon körültekintŒen kell
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
● Uzavüete kohout püívodu
ha Ön mezítláb van!
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDRÏBY
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne használja a készüléket
EN
3. POGLAVJE
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● Svi Candy uredjaji za
CZ
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
HR
HU
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
12
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
SL
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
CZ
EN
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Do not use adaptors or
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● This appliance is not
multiple plugs.
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Do not leave the
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● In the case of removal,
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
do not lean the door against
the trolley.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
HR
SL
HU
POGLAVLJE 4
4. POGLAVJE
4. FEJEZET
CZ
KAPITOLA 4
EN
CHAPTER 4
85
cm
60 cm
52 cm
Pranje
Mosás
Pranje
Praní
Washing
Su‰enje
Szárítás
Su‰enje
Su‰ení
Drying
TEHNIâNI PODATKI
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL DATA
6
4
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMAL WATER LEVEL
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
MAX.PÜÍKON
POWER INPUT
1,8
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
10
MOâ VAROVALKE
JIÄTËNÍ
POWER CURRENT FUSE
AMP
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
SPIN
r.p.m.
min. 0,05
max. 0,8
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
TLAK VODY
WATER PRESSURE
220 - 240
NAPETOST
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
SUPPLY VOLTAGE
TEHNIâKI PODACI
MÙSZAKI ADATOK
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
NORMALNA RAZINA VODE
NORMÁL VÍZSZINT
l
6÷15
PRIKLJUâNA SNAGA
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
W
2150
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
kWh
SNAGA OSIGURAâA
BIZTOSÍTÉK
A
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
CENTRIFUGÁLÁS
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
VÍZNYOMÁS
MPa
NAPON
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
V
14
kg
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
GL.TABLICO S PODATKI
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
SEE RATING PLATE
15
HR
SL
CZ
EN
5. FEJEZET
5. POGLAVJE
KAPITOLA 5
CHAPTER 5
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
SETTING UP
INSTALLATION
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Odvijte 3 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 3
podlo‰ke oznaãene s B.
Távolítsa el a 3 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 3
db „B” jelı távtartót.
Odvijte 3 vijake (A) in
odstranite 3 podloÏke (B).
Od‰roubujte 3 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 3
distanãní vloÏky.
Remove the 3 fixing screws
marked (A) and remove the
3 spacers marked (B)
Odvijte vijke (C).
Razmaknica çe pasti u
unutra‰njost uredjaja.
Vegye le a csavart (C).
A távtartó beesik a gép
belsejébe.
Odvijte vijak (C).
PodloÏka bo padla v
notranjost stroja.
Uvolnûte ‰roub (C).
Takto se dovnitfi praãky
dostane vzpûra.
Remove the screw (C).
A spacer will fall inside the
machine.
Pri pomicanju uredjaja,
uklonite gore navedenu
razmaknicu.
Döntse meg a gépet, és vegye
ki a beesett távtartót.
Nagnite stroj in odstranite
omenjeno podloÏko.
Praãku nakloÀte dopfiedu a
vyjmûte v˘‰e uvedenou
vzpûru.
By tilting the machine,
remove the above
mentioned spacer.
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
POGLAVLJE 5
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
16
HU
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
HR
HU
SL
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
EN
CZ
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
HU
HR
SL
EN
CZ
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Dugja be a csatlakozódugót.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Zapojte záströku do sítë.
Insert the plug.
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
SMEDJE
- FAZA (L)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
MODRA
- NULA (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
RJAVA
- FAZA (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
20
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
A
B
)
C
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
HR
POGLAVLJE 6
HU
6. FEJEZET
DN
O
KAPITOLA 6
CHAPTER 6
OPIS STIKALNE PLO·âE
OVLÁDACÍ PRVKY
CONTROLS
Roãaj vrat
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Door handle
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
Voliã programÛ s OFF
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Tipka za temperatura pranja
Tlaãítko Volba teploty
Wash Temperature button
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Spin Speed button
6. POGLAVJE
F
EN
CZ
SL
E
P
G H I C L M
B
A
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
KEZELÃSZERVEK
Ruãica vrata
Ajtófogantyú
A
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
B
Tipka “temperatura pranja”
„Mosási hŒmérséklet” gomb
C
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
„Centrifugálási sebesség”
gomb
D
Tipka “Stupanj prljav‰tine”
„Szennyezettség mértéke”
gomb
E
Tipka Stopnja umazanosti perila
Tlaãítko StupeÀ Zneãi‰tûní
Degree of soiling button
Svjetlosni pokazatelji tipki
Nyomógombok jelzŒlámpái
F
Kontrolne luãke posameznih tipk
Kontrolky Tlaöítek
Buttons indicator light
Tipka za intenzivni program
pranja
Intenzív gomb
G
Tipka za intenzivno pranje
Tlaãítko Intenzivní Praní
Intensive button
Tipka Aquaplus
Aquaplus gomb
H
Tipka za Allergie
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus button
Tipka za odgodu poãetka
pranja
Késleltetett indítás gomb
I
Tipka za zamik vklopa
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Start Delay button
Tipka za izbor programa
su‰enja
Szárítási program
választógomb
L
Tipka za izbiranje programov
su‰enja
Tlaãítko volby programu su‰ení
Drying programme selection
button
Tipka start/pauza
Start/Szünet Gomb
M
Tipka Start
Tlaãítko Start
Start button
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
Ajtózár jelzŒlámpa
N
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Kontrolka zamãená dvífika
Door locked indicator light
“Digitalni” ekran
Digitális kijelzŒ
Displej Digit
Digital Display
Ladica sredstava za pranje
O
P
Digitalni prikazovalnik
Mosószertároló fiók
Predalãek za pralna sredstva
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Detergent drawer
22
23
HR
SL
HU
CZ
EN
OPIS KONTROLA
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
POPIS OVLÁDACÍCH DESCRIPTION OF
CONTROL
PRVKÅ
“Kg DETEKTOR”
(aktivna funkcija samo na
programima pranja za
pamuk i mije‰ane tkanine)
Kroz svaki ciklus pranja “Kg
DETEKTOR” omoguçava
praçenje podataka o
teÏini rublja stavljeno u
perilicu.
Zato, ãim se “Kg DETEKTOR”
ukljuãi, u prve 4 minute
ciklusa pranja; omoguçit çe:
- odredjivanje potrebne
koliãine vode
- utvrdjivanje duÏine trajanja
ciklusa pranja
- kontrola ispiranja
a zavisno o vrsti tkanina koje
se peru:
- prilagodjava se naãin
okretanja bubnja perilice,
zavisno o vrsti tkanine
- kod preostale koliãine
pjene nastale u pranju,
poveçava se ako je
potrebno koliãina vode pri
ispiranju
- zavisno o koliãini rublja,
prilagodjava se brzina
centrifuge kako bi se izbjegla
neuravnoteÏenost
Na takav naãin “Kg
DETEKTOR” omoguçuje
samostalno odrededjivanje
svakog pojedinaãnog
program pranja, izmedju
stotinu moguçih kombinacija
pranja.
“Kg DETEKTOR” omoguçuje
jednostavnost kori‰tenja
uredjaja i lagani odabir
programa pranja
Zapravo, korisnik treba samo
odrediti vrstu tkanine
stavljene u bubanj i stupnja
zaprljanosti rublja, kako bi se
postiglo savr‰eno pranje sa
stupnjem centrifuge koja
omoguçuje najveçi stupanj
su‰enja, vodeçi brigu o va‰oj
odjeçi.
„Kg DETECTOR”
(Kg-érzékelŒ)
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ funkció)
Mindegyik mosófázisban a „Kg
Detector” teszi lehetŒvé a
dobban lévŒ ruhaadaggal
kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését.
Amint a „Kg Detector”
mozgásba jön, a mosás elsŒ 4
percében:
- beállítja a szükséges
vízmennyiséget,
- meghatározza a mosóciklus
hosszát,
- ellenŒrzi az öblítést.
A mosáshoz kiválasztott
textiltípusnak megfelelŒen:
- a kiválasztott textiltípushoz
beállítja a dob forgási ritmusát,
- érzékeli a hab jelenlétét, és
szükség esetén öblítés közben
növeli a víz mennyiségét,
- a ruhaadagnak megfelelŒen és
a kiegyensúlyozatlanság
elkerülése érdekében beállítja a
centrifugálási sebességet.
“Kg DETECTOR” (Funkcija je
na voljo samo pri programih
za bombaÏ in sintetiko)
“DETEKTOR hmotnosti”
(Tato funkce je aktivní pouze
u programÛ pro bavlnu a
syntetické látky)
RUâICA VRATA
AJTÓFOGANTYÚ
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
24
“Kg DETECTOR” tekom vsake
posamezne faze pranja
omogoãa nadziranje
podatkov o koliãini perila v
bobnu. Ob aktiviranju “Kg
DETECTOR” ta tekom prvih 4
minut pranja:
• prilagodi koliãino vode
• doloãi trajanje programa
pranja
• nadzira izpiranje
skladno z izbrano vrsto
tkanine:
• prilagodi ritem vrtenja
bobna izbrani vrsti tkanine, ki
je v bobnu
• prepozna prisotnost pene in
po potrebi poveãa koliãino
vode med izpiranjem
• prilagodi hitrost centrifugiranja
skladno s koliãino perila v
bobnu in s tem prepreãi
morebitno neuravnoteÏenost.
Így a „Kg Detector” saját maga
választja ki a több száz
lehetséges mosási kombináció
közül az adott mosáshoz a
legmegfelelŒbb programot.
A „Kg Detector” egyszerı
programválasztással teszi
lehetŒvé a könnyı használat
iránti igények kielégítését. A
felhasználónak csak a dobban
lévŒ textília típusát és a
szennyezettség mértékét kell a
gépen beállítania a tökéletes
mosás és a lehetŒ legkiválóbb
szárítás eléréséhez úgy, hogy a
centrifuga valóban óvja a
ruhákat.
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
Na ta naãin lahko “Kg
DETECTOR” sam doloãi
najustreznej‰i program, saj je
na voljo na stotine moÏnih
kombinacij.
“Kg DETECTOR” izjemno olaj‰a
uporabo pralnega stroja, saj
poenostavi izbiranje
programov. Pravzaprav mora
uporabnik stroju samo
‘povedati’, kak‰ne vrste perilo
je potisnil v boben ter kako
umazano je perilo. S pomoãjo
“Kg DETECTOR” bo perilo
vedno popolnoma ãisto ter
oÏeto pri najveãji primerni
hitrosti za izbrano vrsto perila,
tako da bo za perilo vedno
dobro poskrbljeno.
A
Je poslední hranicí
aplikované elektroniky pro
technologii praní.
“DETEKTOR hmotnosti”
nabídne bûhem v‰ech fází
praní rÛzné informace o
vloÏeném prádle.
Tímto zpÛsobem“DETEKTOR
hmotnosti” bûhem prvních 4
minut pracího cyklu:
- nastavuje mnoÏství
potfiebné vody
- urãuje délku praní
- nastavuje máchání prádla
podle hmotnosti a typu
prádla urãené na praní:
- nastavuje rytmus otáãení
bubnu, aby jej pfiizpÛsobil
typu tkaniny
- rozeznává pfiítomnost pûny
a podle potfieby zvy‰uje
mnoÏství vody bûhem
máchání
- podle hmotnosti nastavuje
poãet otáãek odstfieìování,
pfiiãemÏ brání pfiípadné
nerovnováze
“DETEKTOR hmotnosti” si
takov˘m zpÛsobem dokáÏe
vybrat z nûkolika stovek
moÏn˘ch kombinací právû
tu, která se pro jednotlivé
podmínky prádla hodí nejvíc.
“DETEKTOR hmotnosti”
vyhovuje potfiebám
snadného pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ umoÏÀuje
zjednodu‰ení nastavení
pracího programu. UÏivatel
pouze zadáním typu
vloÏeného prádla a stupnû
zneãi‰tûní dosáhne dokonale
ãisté prádlo a to s nejvût‰ím
moÏn˘m stupnûm su‰ení díky
odstfiedûní, které chrání
odûv.
“Kg DETECTOR”
(Function active only on
Cotton and Synthetics
programmes)
Through every wash phase
“Kg DETECTOR” allows to
monitor information on
the wash load in the drum.
So, as soon as the “Kg
DETECTOR” is set in motion, in
the first 4 minutes of the wash,
it:
- adjusts the amount of water
required
- determines the length of the
wash cycle
- controls rinsing
according to the type of
fabric selected to be washed
it:
- adjusts the rhythm of drum
rotation for the type of fabric
being washed
- recognises the presence of
lather, increasing, if necessary,
the amount of water during
rinsing
- adjusts the spin speed
according to the load, thus
avoiding any imbalance.
In this way “Kg DETECTOR” is
able to decide, by itself, the
most suitable programme for
each individual wash from
the hundreds of possible
wash combinations.
“Kg DETECTOR” meets the
need for easy use by
permitting a simplified
programme selection. In
fact, the user need only tell
the machine the type of
fabric in the drum and the
degree of soiling, to obtain a
perfect wash with the highest
level of drying possible with a
spin which really cares for
your clothes.
ROâAJ VRAT
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
DOOR HANDLE
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
25
HR
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
KADA OKRENETE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE SE
UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
NOVE VRSTE DETERDÎENATA
VRLO SU UâINKOVITE I NA
NIÎIM TEMPERATURAMA
PRANJA, IZ TOG RAZLOGA
NA INTENZIVNIM
PROGRAMIMA PREPORUåA
SE NIÎA TEMPERATURA
PRANJA.
TEMPERATURU PRANJA
MOGUåE JE UVIJEK
POVEåATI KORI·TENJEM
TIPKE ZA TEMPERATURU
PRANJA.
MOLIMO DA POGLEDATE
TABELARNI PRIKAZ
PROGRAMA O NAJVI·IM
TEMPERATURAMA PRANJA
ZA SVAKI POJEDINI
PROGRAM.
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
26
SL
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
AZ ÚJ MOSÓSZEREK
ALACSONY
HÃMÉRSÉKLETEN IS
HATÉKONYABBAK, EZÉRT A
KÉSZÜLÉK AZ INTENZÍVEBB
PROGRAMOKNÁL IS
ALACSONYABB
HÃMÉRSÉKLETET AJÁNL.
MINDAZONÁLTAL A
HÃMÉRSÉKLET GOMBBAL
NÖVELHETJÜK A
HÃMÉRSÉKLETET.
AZ EGYES PROGRAMOK
MAXIMÁLIS HÃMÉRSÉKLETI
ÉRTÉKEI A
PROGRAMTÁBLÁZATBAN
TALÁLHATÓK.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
B
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV,
SE PRIKAZOVALNIK
OSVETLI IN PRIKAÎEJO SE
NASTAVITVE ZA IZBRANI
PROGRAM.
NOVI DETERGENTI SO
BOLJ UâINKOVITI TUDI PRI
NIÎJIH TEMPERATURAH,
ZATO TA STROJ TUDI PRI
INTENZIVNIH PROGRAMIH
PRIPOROâI NIÎJO
TEMPERATURO.
S POMOâJO TIPKE ZA
DOLOâANJE
TEMPERATURE PRANJA PA
LAHKO TEMPERATURO
PRANJA ZVI·ATE.
UPO·TEVAJTE PODATKE V
RAZPREDELNICI
PROGRAMOV, KJER SO
NAVEDENE NAJVI·JE
MOÎNE TEMPERATURE ZA
POSAMEZNE PROGRAME.
OPOMBA: STROJ
IZKLOPITE Z OBRAâANJEM
GUMBA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb programatorja
na OFF.
OPOMBA:
GUMB PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA OFF
PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA OZ.
âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
DNE·NÍ PRACÍ
PROST¤EDKY JSOU
ÚâINNÉ UÎ U NÍZK¯CH
TEPLOT. Z TOHOTO
DÒVODU I Z DÒVODU
INTENZIVNÍCH
PROGRAMÒ, PRAâKA
DOPORUâUJE PRANÍ P¤I
NEJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDÉM P¤ÍPADù JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANÍ ZV¯·IT, A TO
STISKNUTÍM TLAâÍTKA
REGULUJÍCÍHO TEPLOTU.
PRO MAXIMÁLNÍ
MOÎNOU TEPLOTU U
KAÎDÉHO PROGRAMU
VYCHÁZEJTE Z TABULKY
PROGRAMÒ.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
TODAY, MOST DETERGENTS
HAVE BEEN IMPROVED TO
WASH EFFICIENTLY AT
LOWER TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A LOWER
LEVEL, SAVING ELECTRICITY
AND REDUCING THE
CARBON FOOTPRINT OF
YOUR MACHINE.
YOU CAN SELECT AN HIGH
TEMPERATURE BY PRESSING
THE TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
Press the "Start/Pause" button
to start the selected cycle.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END OF
EACH CYCLE OR WHEN
STARTING A SUBSEQUENT
WASH CYCLE PRIOR TO
THE NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
27
HR
TIPKA “TEMPERATURA PRANJA”
Nakon ‰to se odabere
program pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Tipka za temperaturu pranja
koristi se za poveçanje ili
smanjenje temperature
pranja za odabrani program
pranja.
Svaki puta kada pritisnete ovu
tipku, novo odabrana
temperatura biti çe prikazana
na indikatoru temperature
pranja.
TIPKA “ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE“
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni
‰to je vi‰e moguçe vode bez
da se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete ciklus
centrifugiranja dovoljno je da
pritisnete tipku sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu.
Kako nebi o‰tetili tkanine,
brzinu centrifuge nije
moguçe podesiti iznad brzine
koja je automatski pode‰ena
prema odabranom programu
pranja. Brzinu centrifuge
moguçe je promijeniti u
svakom trenutku i to bez
privremenog zaustavljanja
perilica rublja (pauza).
ZNAâAJNO: PERILICA JE
OPREMLJENA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM URE_AJEM
KOJI SPREâAVA DA RUBLJE
PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA
POREMETI RAVNOTEÎU. TO
SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO
AKO PRODUÎUJE RADNI
VIJEK TRAJANJA VA·E
PERILICE.
28
SL
HU
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET”
GOMB
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
A kiválasztott mosási ciklus
hŒmérsékletének
csökkentéséhez vagy
növeléséhez a HŒmérséklet
gombot kell használni.
A gomb minden egyes
lenyomásakor az új
hŒmérsékleti érték látható a
mosási hŒmérséklet-jelzŒn.
C
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
D
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
TIPKA ZA “TEMPERATURA
PRANJA”
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke
“TEMPERATURA PRANJA”
lahko zniÏate ali zvi‰ate
temperaturo pranja za
izbrani program.
Ob vsakem pritisku na tipko
kontrolna luãka prikaÏe novo
izbrano temperaturo pranja.
GUMB ZA “NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA”
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz
perila odstranila ãimveã
vlage, ne da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja
od najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM JE
ZMANJ·ANA GLASNOST
DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI
PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA
DOBA VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
CZ
EN
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
Pfii volbû programu se
rozsvícením pfiíslu‰né
kontrolky zobrazí
doporuãená teplota.
Vícenásobn˘m stisknutím
tlaãítka je moÏné tuto teplotu
sníÏit nebo zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se
z dostupn˘ch moÏností rozsvítí
kontrolka odpovídající
zvolené teplotû.
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature.
The Temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
TTLAâÍTKO “VOLBA
ODST¤EDùNÍ”
“SPIN SPEED” BUTTON
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em
Va‰im potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální
rychlost odstfieìování, kterou
je moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit
ho aÏ na poÏadovanou
rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost
vy‰‰í, neÏ je rychlost, která
se automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v
reÏimu PAUSA.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PÜED NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE SPIN
CYCLE SHOULD THE LOAD
BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
29
HR
HU
TIPKA “STUPANJ PRLJAV·TINE”
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
GOMB
Ova tipka (aktivna SAMO na
programima pranja za PAMUK
i MIJE·ANE TKANINE)
omoguçuje
odabir 3 razine intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko
je rublje prljavo.
Nakon ‰to se odabere
program pranja svjetlosni
pokazatelj automatski je
postavljen na dozvoljeni
minimum; pritiskom na tipku
poveçat çe se stupanj
zaprljanosti rublja, a prema
tome i duÏina ciklusa pranja.
Kori‰tenjem ove tipke, kod
odabira brzog programa
pranja moguçe je odabrati 3
razliãite duÏine programa u
trajanju od 14, 30 i 44 minute.
Ezzel a gombbal (amely csak a
PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének
mértékétŒl függŒen.
A program kiválasztása után a
jelzŒlámpa automatikusan a
megengedett minimális szintre
áll. A gomb lenyomásával
növelhetjük a szintet, ekkor a
ciklus idŒtartamával
kapcsolatos beállítások is
ennek megfelelŒen változnak.
Ezt a gombot használva, a
gyors program kiválasztása
után 3 különbözŒ
programhosszúság közül lehet
választani: 14 perc, 30 perc és
44 perc.
SVJETLA TIPKI
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
30
E
F
SL
CZ
EN
TIPKA “STOPNJA UMAZANOSTI
PERILA”
S pomoãjo te tipke lahko
izberete eno od treh stopenj
intenzivnosti pranja glede na
to, kako umazano je perilo, ki
ga Ïelite oprati. Ta moÏnost je
na voljo le pri programih za
bombaÏ in tkanine iz me‰anih
vlaken.
Ko izberete ustrezen program,
je samodejno nastavljena
moÏnost za najmanj umazano
perilo; osvetljena je ustrezna
luãka. S pritiskom na tipko
zvi‰ate stopnjo umazanosti
perila, s tem pa se prilagodi
tudi podatek o trajanju
programa.
S pomoãjo te tipke lahko, v
primeru da ste izbrali hitri
program, tudi doloãite trajanje
programa. Na voljo so vam tri
dolÏine programa: 14’, 30’ in 44’.
TLAâÍTKO „STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ“
Pomocí tohoto tlaãítka (které
je aktivní pouze u programÛ
BAVLNA a SMÍCHANÉ
PRÁDLO) si mÛÏete zvolit 3
úrovnû intenzity praní v
závislosti od stupnû zneãi‰tûní
prádla.
“DEGREE OF SOILING”
BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the minimum level required
for that programme. Pressing
the button increases the
duration of the wash cycle,
and adjusts the wash
settings accordingly. For
example: Using this button
on the Rapid Wash cycle will
enable you to select either
a 14, 30 or 44 minute wash
cycle.
KONTROLNE LUâKE TIPK
KONTROLKY TLAâÍTEK
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy,
kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
Po volbû programu se
kontrolka automaticky umístí
na nejniωí moÏn˘ stupeÀ;
stisknutím tlaãítka se tento
stupeÀ zv˘‰í, ãehoÏ
následkem se zmûní i
parametry délky cyklu.
Stisknutím tohoto tlaãítka po
volbû rychlého programu je
moÏné vybrat z 3 rÛzn˘ch
programÛ s délkou 14, 30 a 44
minut.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
31
HR
HU
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na tipku
START.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
INTENZÍV GOMB
Pritiskom na ovu tipku koja se
moÏe aktiviratii samo na
programima za pranje
pamuãnogrublja proradit çe
se senzori novog “Sensor”
sustava. To utjeãe na:
A csak a Pamut ciklusok
esetében aktiválható gombnak
a lenyomásával mıködésbe
lépnek az új “Sensor” rendszer
érzékelŒi. Az érzékelŒk hatással
vannak a kiválasztott
hŒmérsékletre, amit az egész
mosás alatt állandó szinten
tartanak, valamint a dob
mechanikus mıködésére.
A dob a döntŒ pillanatokban két
különbözŒ sebességgel forog.
Amikor a mosószer behatol a
ruhába, a dob úgy forog, hogy a
mosószer egyenletesen
oszoljon
szét; a mosás és az öblítés
közben azonban a maximális
tisztítóhatás érdekében
növekszik a dob fordulatszáma.
Ennek a különleges
rendszernek köszönhetŒen a
PROGRAM IDÃTARTAMÁNAK
NÖVEKEDÉSE NÉLKÜL
javul a mosás hatékonysága.
- odabranu temperaturu
pranja, odrÏavajuçi je stalno
na istoj razini tijekom ciklusa
pranja,
-mehaniãko djelovanje
bubnja.
Bubanj perilice rublja je
izradjen je tako, da se u
najvaÏnijem trenutku pranja
okreçe u dvije razliãite brzine.
Kada deterdÏent ulazi u
rublje, bubanj se okreçe na
naãin da deterdÏent bude
ravnomjerno raspodijeljen;
tijekom postupka pranja i
ispiranja brzina okretanja
bubnja se poveçava kako bi
u najveçoj moguçoj mjeri
poveãala uãinak pranja.
Zahvaljujuçi ovom posebnom
sustavu, uãinak postupka
pranja je izuzetno pobolj‰an
BEZ PRODUÎENOG TRAJANJA
PROGRAMA PRANJA.
32
SL
G
CZ
EN
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
The option buttons should be
selected before pressing the
START button
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
TLAâÍTKO NTENZIVNÍ PRANÍ
INTENSIVE BUTTON
S pritiskom na to tipko lahko pri
programih za bombaÏ
aktivirate senzorje za novi
sistem “Sensor”. Senzorji
zagotavljajo, da se nastavljena
temperatura ohranja tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje bobna.
Boben se vrti z dvema
razliãnima hitrostima, hitrost pa
se spreminja v kljuãnih
trenutkih. Ko se detergent
dozira med perilo, se boben
vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar zagotavlja
optimalen uãinek. Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana
OB ENAKI DOLÎINI PROGRAMA.
Stisknutím tohoto tlaãítka,
které je aktivní pouze u
programÛ bavlna, zaãnou
fungovat snímaãe nového
“Sensor” systému. Tyto
snímaãe pracují jak se
zvolenou teplotou, kterou
udrÏují konstantní bûhem
v‰ech fází pracího programu,
tak s mechanickou ãinností
bubnu.
Buben se v klíãov˘ch
okamÏicích otáãí dvûma
rychlostmi. KdyÏ prací prá‰ek
proniká do prádla, buben se
otáãí tak, aby se prá‰ek
rozdûlil v bubnu rovnomûrnû,
jeho rychlost se v‰ak zvy‰uje v
okamÏiku praní a máchání
tak, aby prací úãinek byl
maximální. Díky tomuto
speciálnímu systému se
zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ
PROGRAMU.
By pressing this button,
which can only be
activated in the Cotton
cycles, the sensors in the
new “Sensor” system come
into operation. They affect
both the selected
temperature, keeping it at a
constant level throughout
the wash cycle, and the
mechanical function of the
drum.
The drum is made to turn at
two different speeds at
crucial moments. When the
detergent enters the
garments, the drum rotates
in such a way that the
detergent is distributed in a
uniform manner; during the
wash and rinse procedures,
however, the speed
increases in order to
maximise the cleaning
action. Thanks to this special
system, the efficiency of the
wash procedure is improved
WITHOUT ANY INCREASE IN
THE LENGTH OF THE
PROGRAM.
33
HR
HU
TIPKA “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” GOMB
Pritiskom na ovu tipku
moÏete aktivirati poseban
novi ciklus pranja za
programe pranja rublja
postojanih boja i mije‰anih
tkanina, zahvaljujuçi novom
Sustavu Senzora.
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno
veçoj koliãini vode a zajedno
s novim kombiniranim
djelovanjem okretanja
bubnja i vi‰ekratnim
punjenjem i praÏnjenjem
vode dobiva se savr‰eno
isprano i oprano rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi
ostaci deterdÏenta. Ova
funkcija posebno je
namijenjena osobama s
osjetljivom koÏom koje mogu
biti osjetljive i na najmanje
ostatke deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive
i vunene/ruãno pranje
tkanine.
34
SL
H
CZ
EN
TIPKA “ALLERGIE”
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” BUTTON
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
35
HR
TIPKA “ODGODA POâETKA
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
predprogramirate odgodu
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odgodite poãetak pranja,
postupite kako slijedi:
Podesite Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja jednom da je
aktivirate (na ekranu çe se
prikazati oznaka h00) i zatim
ponovno pritisnite tipku da
vrijeme odgode podesite na 1
sat ((na ekranu çe se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na tipku vrijeme odgode
poveçat çe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te toãke
ponovnim pritiskom na tipku
vrijeme odgode çe se vratiti
na poloÏaj nula.
Potvrdite pode‰avanje
pritiskom na tipku
“START/PAUSE” (svjetla na
ekranu poãet çe treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
vremena i kada zavr‰i
program pranja pokrenut çe
se automatski.
Da poni‰tite pode‰enu
odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa.
Od te toãke pritiskom na tipku
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno
odabrani program ili ga
poni‰titi tako da gumb za
odabir programa postavite
na poloÏaj OFF. Nakon toga
moÏete odabrati neki drugi
program pranja.
36
SL
HU
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
I
TIPKA “ZAMIK VKLOPA”
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za
najveã 24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da
jo aktivirate (na
prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h00), nato pa
znova pritisnite na isto tipko,
da nastavite 1-urni zamik
(na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
poveãa za 1 uro. Ko je na
prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s
pritiskom na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
– luãka v prikazovalniku
zaãne utripati. Zaãne se
od‰tevanje nastavljenega
ãasa; ko ta poteãe, zaãne
stroj samodejno izvajati
program.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
CZ
EN
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
37
HR
TIPKA ZA IZBOR PROGRAMA
SU·ENJA
SZÁRÍTÁSI PROGRAM
VÁLASZTÓGOMB
Kada gumb programatora nije
u poloÏaju OFF (iskljuãeno),
pritisnite ovu tipku da izaberete
Ïeljeni program su‰enja;
svjetlosni pokazatelj çe se
ukljuãiti da prikaÏe izabrano
djelovanje su‰enja svaki puta
kada pritisnete ovu tipku
Da poni‰tite izabranu
moguçnost prije pokretanja
programa su‰enja, ponovno
pritisnite ovu tipku sve dok se
svjetlosni pokazatelj ne iskljuãi ili
vratite gumb programatora na
poloÏaj OFF.
Da poni‰tite ciklus tijekom faze
su‰enja, drÏite pritisnutom tipku
na 2 sekunde sve dok se ne
ukljuãi svjetlosni pokazatelj
hladjenja; da odrÏite visoku
temperaturu u unutra‰njosti
bubnja, preporuãujemo vam
da omoguçite su‰ilici da zavr‰i
ciklus hladjenja prije vraçanja
gumba programatira na poloÏaj
OFF i vadjenja rublja.
Ha a programválasztó nincs a KI
helyzetben, akkor nyomja meg a
gombot a szükséges szárítási
program kiválasztásához. A
gomb minden egyes
lenyomásakor jelzŒlámpa jelzi a
kiválasztott szárítási eredményt.
A szárítási program beindítása
elŒtt a választás törléséhez
nyomja le ismételten a gombot,
amíg a jelzŒlámpák ki nem
alszanak, vagy a
programválasztó vissza nem tér
a KI helyzetbe.
A ciklus szárítási fázisban történŒ
törléséhez tartsa a gombot 2
másodpercig lenyomva, amíg a
hıtésjelzŒ lámpa fel nem gyullad.
Ha magas hŒmérséklet uralkodik
a dobban, akkor azt javasoljuk,
hagyja, hogy a szárítógép
befejezette a hıtési fázist, mielŒtt
visszaállítanánk a
programválasztót a KI helyzetbe
és kivennénk a ruhát a gépbŒl.
ZNAâAJNO:
Ne su‰ite neoprano rublje u
perilici-su‰ilici.
MEGJEGYZÉS:
Ne szárítson mosatlan
ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Odjevne predmete koji su
uprljani s tvarima kao ‰to su ulje
za kuhanje, aceton, alkohol,
petrolej, kerozin, terpentin,
vosak ili sredstva za uklanjanje
voska ili odjeçu koja je ãi‰çena
sredstvima za ãi‰çenje mrlja
potrebno je prije su‰enja u
perilici-su‰ilici oprati u vruçoj
vodi uz kori‰tenje dodatne
koliãine deterdÏenta.
A fŒzŒolajjal, acetonnal,
alkohollal, benzinnel, kerozinnal,
folteltávolítóval, viasszal és
viaszeltávolítóval szennyezett
ruhadarabokat a mosószárítógépben történŒ szárítás
elŒtt meleg vízben, nagy
mennyiségı mosószerrel ki kell
mosni.
Odjevne predmete od pjenaste
gume (latex pjena), kape za
plivanje, vodootporni tekstil,
odjevne predmete koje sadrÏe
gumu, ogrtaãe i posteljinu koja
sadrÏi gumene ulo‰ke ne smije
se su‰iti u perilici-su‰ilici.
Omek‰ivaãe za rublje i sliãne
proizvode koristite iskljuãivo
prema uputama proizvodjaãa.
Zavr‰ni dio ciklusa su‰enja izvodi
se bez topline (ciklus hladjenja)
kako bi se osiguralo da rublje
ostane na temperaturi koja ga
neçe o‰tetiti.
UPOZORENJE:
Nikada nemojte zaustaviti
perilicu-su‰ilicu prije zavr‰etka
ciklusa su‰enja. Ako to iz nekog
razloga morate uãiniti, ‰to brÏe
izvadite rublje iz uredjaja i
rasprostite ga kako bi se toplina
‰to brÏe raspr‰ila.
38
SL
HU
Nem szabad a szárítógépben
habgumit (latexhabot),
zuhanyozószŒnyeget, vízálló
textíliát, gumizott ruhákat vagy
habgumival töltött párnákat
szárítani.
A lágyítószereket és a hasonló
termékeket a lágyítószerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
A mosó-szárító ciklus befejezŒ
része hŒfejlesztés nélkül zajlik le
(hıtési ciklus) annak biztosítása
érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hŒmérsékleten
maradjanak, amely nem károsítja
Œket.
FIGYELMEZTETÉS:
Soha ne állítsa le a mosószárítógépet a szárítási ciklus
vége elŒtt, hacsak nem veszi ki
gyorsan az összes
ruhadarabot, és nem teríti szét
Œket, hogy a hŒ szétszóródjon.
L
CZ
EN
TIPKA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV SU·ENJA
TLAâÍTKO K VOLBù
PROGRAMU SU·ENÍ
DRYING PROGRAMME
SELECTION BUTTON
âe gumb za izbiranje ni v
izklopljenem poloÏaju (OFF),
ustrezen program su‰enja
izberete s pritiskom na to tipko.
Ob vsakem pritisku na tipko se
osvetli indikator za rezultat
su‰enja skladno z izbranim
programom.
âe Ïelite izbiro preklicati pred
zagonom programa su‰enja,
tolikokrat pritisnite na tipko, da
vsi indikatorji ugasnejo, ali pa
obrnite gumb za izbiranje
programov v izklopljeni
poloÏaj.
âe Ïelite program preklicati
med fazo su‰enja, 2 sekunde
pritiskajte na tipko, dokler se
ne osvetli indikator faze
hlajenja. Ker je temperatura v
bobnu visoka, priporoãamo,
da pred pobiranjem perila iz
stroja poãakate, da stroj
opravi fazo hlajenja in ‰ele
nato obrnete gumb za
izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj.
Pokud je voliã programÛ
nastaven˘ mimo polohy OFF,
stisknûte tlaãítko pro volbu
poÏadovaného programu
su‰ení; kaÏd˘m stisknutí zabliká
svûtelná kontrolka, která
zobrazuje v˘sledek zvoleného
typu su‰ení.
V pfiípadû, pokud pfied
spu‰tûním programu su‰ení
chcete zvolen˘ program
zru‰it, opakovanû tisknûte
tlaãítko, dokud nezhasnou
svûtelné kontrolky, anebo
vraÈte voliã programÛ do
polohy OFF.
Pokud chcete cyklus zru‰it
bûhem fáze su‰ení, podrÏte
tlaãítko po dobu 2 sekund, aÏ
dokud se nerozsvítí svûtelná
kontrolka chlazení; z dÛvodu
zv˘‰ené teploty uvnitfi bubnu
doporuãujeme pfied
otoãením voliãe programÛ
zpût do polohy OFF a
vyjmutím prádla ukonãit
cyklus chlazení.
With the programme selector
not in the OFF position, press
the button to select the
required drying programme; an
indicator will light to display the
drying result selected each
time you press the button.
To cancel the selection before
the start of a drying
programme, press the button
repeatedly until the indicators
go out or return the
programme selector to the OFF
position.
To cancel the cycle during the
drying phase, hold the button
down for 2 seconds until the
cooling indicator lights up;
given the high temperature
inside the drum, we
recommend that you allow the
dryer to complete the cool
down period before returning
the programme selector to the
OFF position and removing the
laundry.
OPOMBA:
V su‰ilnem stroju ne su‰ite
neopranega perila.
Perilo, na katerem so sledi od
jedilnega olja, acetona,
alkohola, bencina, petroleja,
sredstev za odstranjevanje
madeÏev, serpentina, voska
ali sredstev za odstranjevanje
voska pred su‰enjem v stroju
operite v vroãi vodi z veãjo
koliãino detergenta od
obiãajno uporabljene.
Oblaãil in drugih kosov, ki
vsebujejo penasto gumo
(peno latex), kap za prhanje,
vodoodpornih tkanin, z gumo
podloÏenih kosov in drugih
oblaãil ali vzglavnikov z vloÏki
iz penaste gume ne smete
su‰iti v su‰ilnem stroju.
Mehãalec in podobne izdelke
uporabljajte skladno z navodili
proizvajalca.
Zadnja faza programa su‰enja
poteka brez gretja (faza
ohlajanja), kar zagotavlja, da
je perilo na koncu programa
ustrezne temperature in da ne
bo po‰kodovano.
OPOZORILO:
Nikoli ne izklapljajte pralnosu‰ilnega stroja pred
zakljuãkom programa
su‰enja, razen ãe imate
namen perilo takoj pobrati iz
stroja in ga razgrniti, kar bo
omogoãilo razpr‰itev toplote.
POZNÁMKA:
Nesu‰te v su‰iãce nevyprané
prádlo. Prádlo, které je
zneãi‰tûné olejem,
acetonem, alkoholem,
benzínem, petrolejem,
odstraÀovaãem skvrn,
terpentínem, voskem a
odstraÀovaãem voskÛ se musí
vyprat v horké vodû pfiidáním
extra mnoÏství pracího
prostfiedku pfied su‰ením v
su‰iãce. V su‰iãce nesu‰te
prádlo jako jsou pûnové
podloÏky (latexová pûna),
sprchovací ãepice, vodû
odolné textilie, pogumované
textilie a odûvy nebo pol‰táfie
plnûné pûnov˘mi v˘plnûmi.
AviváÏe nebo podobné
prostfiedky pouÏívejte podle
pokynÛ v˘robcÛ tûchto
prostfiedkÛ. Závûreãná ãást
cyklu su‰ení je bez tepla
(cyklus chlazení) pro zaji‰tûní
takové teploty prádla, která
je nepo‰kodí.
VAROVÁNÍ:
Nikdy nezastavujte su‰iãku
pfied dokonãením cyklu
su‰ení, pokud v‰echny kusy
prádla rychle nevyndáte a
rozprostfiete tak, aby se
rozpt˘lilo teplo.
NOTE:
Do not dry unwashed items in
the washer dryer.
Items that have been soiled
with substances such as
cooking oil, acetone, alcohol,
petrol, kerosene, spot removers,
turpentine, waxes and wax
removers should be washed in
hot water with an extra amount
of detergent before being
dried in the washer dryer.
Items such as foam rubber
(latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber
backed articles and clothes or
pillows fitted with foam rubber
pads should not be dried in the
washer dryer.
Fabric softeners, or similar
products, should be used as
specified by the fabric softener
instructions.
The final part of a washer dryer
cycle occurs without heat
(cool down cycle) to ensure
that the items are left at a
temperature that ensures that
the items will not be damaged.
WARNING:
Never stop a washer dryer
before the end of the drying
cycle unless all items are
quickly removed and spread
out so that the heat is
dissipated.
39
HR
TIPKA START/PAUSA
START/SZÜNET GOMB
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
NAPOMENA:
NAKON POKRETANJA
PERILICE RUBLJA,
ZAHVALJUJUåI “Kg
DETEKTORU” (AKTIVNA
FUNKCIJA SAMO NA
PROGRAMIMA PRANJA ZA
PAMUK I MIJE·ANE TKANINE)
U PRVE 4 MINUTE
UOBIâAJENOG RADA
ODREDIT åE KOLIâINU
RUBLJA STAVLJENU U BUBANJ
PERILICE.
TIJEKOM OVE FAZE LED
SVJETLA NA EKRANU
OKRETAT åE SE U SMJERU
KAZALJKE, PRIKAZUJUåI
MAKSIMALNU DULJINU
CIKLUSA SVAKIH PET
SEKUNDI.
TIJEKOM OVOG PERIODA,
KONTROLNO SVJETLO “Kg
DETEKTOR” PRIKAZAT åE DA
JE OVA FUNKCIJA U RADU.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
40
SL
HU
MEGJEGYZÉS:
NÉHÁNY MÁSODPERCCEL
A BEINDÍTÁS UTÁN A
MOSÓGÉP – A „KG
DETECTOR”-NAK
KÖSZÖNHETÃEN (CSAK
PAMUT ÉS SZINTETIKUS
PROGRAMOKNÁL)– AZ
ELSÃ 4 PERCBEN A
SZOKÁSOS MÓDON
MÙKÖDIK, ÉS ÉRZÉKELI A
DOBBAN LÉVÃ
RUHAMENNYISÉGET.
EBBEN A FÁZISBAN A LEDKIJELZÃK JOBBRA KÖRBE
FOROGNAK, MINDEN
ÖTÖDIK MÁSODPERCBEN
KIJELEZVE A
BEFEJEZÉSIG HÁTRALÉVÃ
MAXIMÁLIS
PROGRAMIDÃT.
EBBEN A FÁZISBAN A
MEGFELELÃ „KG
DETECTOR” JELZÃLÁMPA
JELZI, HOGY A FUNKCIÓ
MÙKÖDÉSBEN VAN.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után csukja
be az ajtót, nyomja le a START
gombot, és a gép onnan folytatja
a munkát, ahol abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
M
CZ
EN
TIPKA START
TLAâÍTKO START
START BUTTON
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
Press to start the selected
cycle.
OPOMBA:
NEKAJ SEKUND PO ZAGONU
STROJA PROGRAM PRVE ·TIRI
MINUTE POTEKA NA OBIâAJEN
NAâIN. MED TEM âASOM “Kg
DETECTOR”(FUNKCIJA JE NA
VOLJO SAMO PRI PROGRAMIH
ZA BOMBAÎ IN SINTETIKO)
ZAZNA KOLIâINO PERILA V
BOBNU.
MED TO FAZO SE
ZAPOREDOMA OSVETLIJO
KONTROLNE LUâKE NA
PRIKAZOVALNIKU, IN SICER V
KROGU V SMERI VRTENJA
URINEGA KAZALCA – VSAKIH
PET SEKUND SE PRIKAÎE
NAJDALJ·I âAS DO KONCA
PROGRAMA.
MED TEM âASOM JE
OSVETLJENA LUâKA “Kg
DETECTOR” , KI OPOZARJA, DA
JE TA FUNKCIJA AKTIVNA.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza) in
pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk za
opcije in indikatorja ãasa do
konca programa opozarja, da
je stroj v naãinu pavze.
Opravite ustrezne nastavitve
in ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
âe Ïelite med pranjem dodati
kak‰en kos perila v stroj,
poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata odklenejo.
Nato spet zaprite vrata stroja
in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je bil
program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje programov
obrnite na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Poznámka:
P¤ÍSTROJ NùKOLIK SEKUND PO
STISKNUTÍ TLAâÍTKA START
POMOCÍ DETEKTORU
HMOTNOSTI (JE AKTIVNÍ POUZE
U PROGRAMÒ PRO BAVLNU A
SYNTETICKÉ LÁTKY) BùHEM
PRVNÍCH 4 MINUT URâÍ
MNOÎSTVÍ VLOÎENÉHO PRÁDLA.
BùHEM TÉTO FÁZE SE KONTROLKY
DISPLEJE ST¤ÍDAJÍ A KAÎD¯CH
PùT 5 SEKUND UKAZUJÍ
MAXIMÁLNÍ DÉLKU CYKLU.
V TÉTO FÁZI JE KONTROLKA “
DETEKTORU HMOTNOSTI ”
ZAPNUTÁ, COÎ ZNAâÍ, ÎE
FUNKCE JE AKTIVNÍ.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER
THE START THE WASH
CYCLE WILL BEGIN.
DURING THE FIRST 4
MINUTES OF THE WASH
CYCLE, THE KG
DETECTOR (ACTIVE ONLY
ON COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING ON THE
DISPLAY EVERY FIVE
SECONDS UNTIL THE
WEIGHT HAS BEEN
DETERMINED.
WHILE THIS FUNCTION IS
OPERATING THE “Kg
DETECTOR” INDICATOR
IS ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES HAS
STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the flashing
lights on the options buttons
and time remaining indicator
will show that the machine
has been paused, adjust as
required and press the
“START/PAUSE” button again
to cancel the flashing lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety device
unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme, set
the selector to the OFF
position.
Select a different programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
41
HR
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
SL
HU
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
N
CZ
EN
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
DOOR LOCKED INDICATOR
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
42
43
HR
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
O
{
5
6
8
{
4
{
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
SL
HU
2
1
{
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
Válasszon ki a HŒmérséklet
gombbal egy másik
hŒmérsékleti értéket, amely
megjelenik a kijelzŒn.
{
1) TEMPERATURA PRANJA
Nakon ‰to se odabere program
pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Odabirom razliãitih temperatura
kori‰tenjem " temperatura
pranja” tipke, temperatura çe
biti prikazana na ekranu.
1
2) SVJETLO VRATA
Nakon ‰to pritisnete tipku
“START/PAUSE” svjetlo prvo trepti
a zatim çe prestati treptati i ostat
çe ukljuãeno sve do kraja
pranja.
2 minute nakon zavr‰etka pranja
svjetlo çe se iskljuãiti i tek tada
moÏete otvoriti vrata perilice.
3) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu. Svakim
pritiskom na tipku za centrifugu,
brzina çe se smanjiti za 100
o/min. Najmanja moguça brzina
centrifuge je 400 o/min; a
moguçe je i potpuno iskljuãiti
centrifugu ponovnim pritiskom
na tipku.
4) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
44
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
2
{
3
4
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
{
7
3
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
CZ
DISPLEJ „DIGIT“
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
EN
“DIGITAL” DISPLAY
The display’s indicator system
allows you to be constantly
informed about the status of
the machine:
1) TEMPERATURA PRANJA
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke Temperatura
pranja lahko nastavite
drugaãno temperature; ta
bo prikazana na
prikazovalniku.
1) TEPLOTA PRANÍ
Pfii volbû programu se
automaticky zapne pfiíslu‰ná
kontrolka doporuãované
teploty.
Pfii volbû odli‰né teploty
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka se
rozsvítí její odpovídající
kontrolka.
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature. The
Temperature button can be
used to decrease or increase
the temperature of your
chosen wash cycle. Each
time the button is pressed, the
new temperature level is
shown on the Wash
Temperature Indicator.
2) LUâKA ZA ZAPRTA VRATA
Ko pritisnete na tipko
START/PAUSE (Start/pavza),
luãka najprej utripa, nato pa
ostane osvetljena do konca
programa.
2) KONTROLKA DVͤEK
Po stisknutí tlaãítka
„START/PAUSA“ zaãne
kontrolka blikat a následnû
svítí aÏ do konce praní.
Po uplynutí dvou minut od
ukonãení praní kontrolka
zhasne a praãku mÛÏete
otevfiít.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE button
has been pressed the light
first flashes then stops flashing
and remains on until the end
of the wash.
2 minutes after the end of the
wash the light goes off to
show that the door can now
be opened.
3) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja
dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to hitrost
zniÏate; ob vsakem pritisku na
tipko se vrednost zmanj‰a za
100 vrt./min. NajniÏja moÏna
hitrost centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja,
centrifugiranje prekliãete.
3) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is
400 rpm, or it is possible to
omit the spin by pressing the
spin button repeatedly.
4) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
4) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
2 minuti po koncu programa
luãka ugasne, kar pomeni,
da je moÏno odpreti vrata.
45
HU
5) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
5) CIKLUSIDÃTARTAM
Egy program kiválasztásakor
a kijelzΠautomatikusan
mutatja a teljes adag
maximális ciklusidejét, ami a
választott opcióktól függŒen
változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
A készülék a szabványos
adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a
ciklus közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.
Az automatikus
mosási/szárítási ciklus
kiválasztásakor a mosási fázis
végén a hátralévŒ szárítási
idŒ látható a kijelzŒn.
PRANJA
Nakon ‰to se odabere
program pranja na ekranu çe
automatski biti prikazano
najduÏe trajanje ciklusa za
maksimalno napunjenu
perilicu, koje se moÏe mijenjati
zavisno o odabranim
opcijama pranja.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
Uredjaj izraãunava vrijeme
rada odabranog programa
na osnovu standardnog
punjenja rubljem, a tijekom
ciklusa pranja, uredjaj çe
korigirati vrijeme prema
koliãini i vrsti rublja.
Ako je odabran ciklus
automatskog pranja /su‰enja,
na kraju ciklusa pranja na
ekranu çe biti prikazano
preostalo vrijeme su‰enja.
6) Kontrolno svjetlo “Kg
DETEKTOR” (aktivna funkcija
samo na programima pranja
za pamuk i mije‰ane tkanine)
Ovo kontrolno svjetlo biti çe
ukljuãeno kada senzor
odredjuje teÏinu rublja.
Tijekom prve ãetiri minute
kontrolno svjetlo “Kg
DETEKTOR” je ukljuãeno, dok
perilica odredjuje vrijeme do
kraja ciklusa pranja, ovisno o
koliãini rublja.
6) „Kg DETECTOR” jelzŒlámpa
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ
funkció)
A jelzŒlámpa akkor gyullad
fel, amikor az intelligens
érzékelŒ a ruhaadagot méri.
Az elsŒ 4 percben ég a „KG
DETECTOR” jelzŒlámpa,
miközben a készülék a
berakott ruhamennyiségtŒl
függŒen kiszámítja a ciklus
végéig hátralévŒ idŒt.
7) STUPANJ PRLJAV·TINE
Kada se odabere program
pranja ukljuãit çe se i
odgovarajuçe svjetlo da
prikaÏe najmanji moguçi
stupanj prljav‰tine.
Pritiskom na posebnu tipku
odaberite vi‰i stupanj
prljav‰tine, ukljuãit çe se i
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj.
7) SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE
Egy adott program
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa, amely
a minimális lehetséges
szennyezettségi mértéket
mutatja.
Egy nagyobb
szennyezettségi mértéknek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
46
5
{
HR
h
mm
6
}
7
SL
CZ
EN
5) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete katerega od
programov, se na
prikazovalniku samodejno
prikaÏe najdalj‰e moÏno
trajanje programa za najveãjo
dovoljeno koliãino perila. Ta
ãas se razlikuje glede na
izbrane opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
Aparat prereãuna ãas do
konca izbranega programa
na osnovi standardne koliãine
perila. Med potekom
programa stroj ta ãas
prilagaja glede na koliãino in
sestavo perila.
âe ste izbrali samodejni
program za pranje/su‰enje,
bo po zakljuãeni fazi pranja
na prikazovalniku prikazano
trajanje su‰enja.
5) DÉΩKA CYKLU
Pfii volbû programu se
automaticky urãí maximální
délka cyklu pfii plném
naplnûní, které se mÛÏe mûnit
podle zvolen˘ch moÏností.
Na základû standardní
náplnû spotfiebiã propoãítá
délku prání, která se v
prÛbûhu pracího cyklu upraví
podle objemu a sloÏení
náplnû.
Pokud bylo nastavené
automatické su‰ení, na konci
praní se zobrazí trvání
poÏadovaného programu
su‰ení.
5) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
The appliance calculates the
time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading,
during the cycle, the
appliance corrects the time
to that applicable to the
size and composition of the
load.
If is selected the automatic
washing/drying cycle, at the
end of the wash phase, the
drying time remaining to the
end will be shown on the
display.
6)“Indikator Kg
DETECTOR”(Funkcija je na
voljo samo pri programih za
bombaÏ in sintetiko)
Indikator se osvetli, medtem
ko inteligentni senzor doloãa
teÏo perila.
Tekom prvih 4 minut je luãka
"Kg DETECTOR” osvetljena;
med tem ãasom stroj
preraãunava ãas do konca
programa na osnovi koliãine
perila v stroju.
6) Kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” (Tato funkce je
aktivní pouze u programÛ pro
bavlnu a syntetické látky)
Bûhem prvních 4 minut
provozu kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” zÛstává zapnutá
do té doby, dokud praãka
podle mnoÏství vloÏeného
prádla neurãí ãas zb˘vající do
konce cyklu.
6)Kg DETECTOR Indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the
first 4 minutes of the cycle the
intelligent sensor will weigh
the laundry and adjust the
cycle time, water and
electricity consumption
accordingly.
7) STOPNJA UMAZANOSTI
PERILA
KO izberete program, se
osvetli indikator za naniÏjo
stopnjo intenzivnosti pranja
(primerno za najmanj
umazano perilo).
âe Ïelite, lahko izberete veãjo
intenzivnost pranja s pritiskom
na posebno tipko; osvetli se
ustrezen indikator.
7) STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí nejniωí
moÏn˘ stupeÀ zneãi‰tûní a
rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka.
Pfii zvolení vy‰‰í úrovnû
zneãi‰tûní pomocí pfiíslu‰ného
tlaãítka se také rozsvítí
pfiíslu‰ná kontrolka.
7) DEGREE OF SOILING
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the minimum possible degree
of soiling.
Selecting a greater degree of
soiling using the special
button will cause the
corresponding indicator to
light up.
47
HR
8) SZÁRÍTÁSI PROGRAM
JELZÃLÁMPÁK
Pokazatelji prikazuju vrstu
programa su‰enja.
A jelzŒlámpák a szárítóprogram
típusát jelzik ki.
Automatski programi: kod
odabira jednog od 3
automatska programa,
perilica su‰ilica çe izraãunati
vrijeme potrebno za su‰enje i
preostalu potrebnu vlagu,
zavisno o koliãini punjenja i
izabranoj vrsti su‰enja.
Nakon ‰to pritisnete tipku
START, na ekranu çe biti
prikazano preostalo vrijeme
su‰enja.
Uredjaj izraãunava vrijeme
rada odabranog programa
na osnovu standardnog
punjenja rubljem, a tijekom
ciklusa pranja, uredjaj çe
korigirati vrijeme prema
koliãini i vrsti rublja.
Automatikus programok: A 3
automatikus program egyikének
a kiválasztásával a mosószárítógép a ruhaadag
nagyságának és a kiválasztott
szárítási típusnak megfelelŒen
kiszámítja a szárításhoz
szükséges idŒt és a szükséges
maradó nedvességet.
A START gomb lenyomása után
a hátralévŒ szárítási idŒ látható a
kijelzŒn.
A készülék a szabványos
adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a ciklus
közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.
= program su‰enja:
spremno za ormar
= program su‰enja:
spremno za glaãanje
KORISTNI SAVJETI:
Program su‰enja od 30
minuta preporuãuje se za
manje koliãine rublja (manje
od 1 kg) ili manje vlaÏno
rublje.
Va‰a perilica-su‰ilica zavr‰it
çe ciklus automatski kada
dosegne izabranu razinu
su‰enja.
Za ispravan rad uredjaja
savjetujemo da ne prekidate
fazu su‰enja osim kada je to
zaista neophodno.
Vremenski programi:
120 minuta – 90 minuta – 60
minuta – 30 minuta:
Oni mogu biti kori‰teni za
izbor vremenski reguluranih
programa su‰enja.
Faza hladjenja
:
Ukljuãuje se tijekom zavr‰nog
razdoblja hladjenja, u zadnjih
10 minuta svake faze su‰enja.
48
= „Extra száraz”
szárítóprogram (törülközŒkhöz,
fürdŒköpenyekhez és
nagyméretı ruhadarabokhoz
ajánljuk)
= „Szekrényszáraz”
szárítóprogram
= „Vasalószáraz”
szárítóprogram
HASZNOS ÖTLETEK:
A 30 perces szárítóprogramot a
kisebb (1 kg-nál kisebb)
adagokhoz vagy enyhén nedves
ruhaadagokhoz ajánljuk.
A mosó-szárítógép
automatikusan befejezi a ciklust,
amint eléri a kiválasztott szárítási
szintet. A készülék megfelelŒ
mıködése érdekében ne
szakítsuk meg a szárítási ciklust,
hacsak az nem feltétlenül
szükséges.
8
{
8) POKAZATELJI PROGRAMA
SU·ENJA
= program su‰enja:
ekstra suho (preporuãuje se
za ruãnike, ogrtaãe od frotira
i te‰ke tkanine)
SL
HU
CZ
EN
8) INDIKATORJI ZA PROGRAM
SU·ENJA
8) SVùTELNÉ KONTROLKY
PROGRAMÒ SU·ENÍ
8) DRYING PROGRAMME
INDICATORS
Indikatorji opozarjajo na
izbrani program su‰enja:
Svûtelné kontrolky zobrazují
typ programu su‰ení:
The indicators display the
type of the drying
programme:
Automatic Programmes: By
selecting one of these 3
automatic programmes, the
washer-dryer will calculate
the time needed for drying
and the residual dampness
required, according to the
load and drying type
selected.
After pressing the START
button, the display will shown
the drying time remaining.
The appliance calculates the
time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading,
during the cycle, the
appliance corrects the time
to that applicable to the
size and composition of the
load.
Avtomatski programi:
âe izberete katerega od 3
avtomatskih programov, bo
pralno-su‰ilni stroj sam
preraãunal ãas, potreben za
su‰enje, in sam doloãil
ustrezno stopnjo vlaÏnosti na
osnovi vrste perila in izbrane
vrste su‰enja.
Po pritisku na tipko START se
na prikazovalniku prikaÏe
trajanje su‰enja.
Aparat prereãuna ãas do
konca izbranega programa na
osnovi standardne koliãine
perila. Med potekom
programa stroj ta ãas prilagaja
glede na koliãino in sestavo
perila.
= Program su‰enja za
zelo suho perilo (priporoãamo
ga za brisaãe, kopalne
halje,…)
= Program su‰enja za v
omaro
= Program su‰enja za
Automatické programy:
Volbou jednoho z tûchto tfií
automatick˘ch programÛ
su‰iãky podle mnoÏství prádla
a podle zvoleného typu
su‰ení vypoãítá dobu
potfiebnou k su‰ení a stupeÀ
poÏadované zb˘vající
vlhkosti.
Po stisknutí tlaãítka ·TART se
na displeji ukáÏe zb˘vající
doba su‰ení.
Na základû standardní
náplnû spotfiebiã propoãítá
délku prání, která se v
prÛbûhu pracího cyklu upraví
podle objemu a sloÏení
náplnû.
= Program su‰ení extra suché prádlo
(doporuãené pro froté,
koupací plá‰tû a rozmûrné
prádlo)
= Program su‰ení –
prádlo hotové k uloÏení do
skfiínû
= Program su‰ení –
prádlo pfiipravené k Ïehlení
likanje
KORISTNI NASVETI:
30-minutni program su‰enja je
primeren za su‰enje manj‰e
koliãine perila (manj kot 1 kg)
ali za le nekoliko vlaÏno perilo.
Pralno-su‰ilni stroj avtomatsko
zakljuãi program, ko doseÏe
izbrano stopnjo suhosti.
Zaradi pravilno delovanje
stroja odsvetujemo prekinitev
programa su‰enja, razen ãe je
to nujno potrebno.
IdŒzített programok:
120 perc - 90 perc - 60 perc - 30
perc:
Az idŒzített szárítóprogram
kiválasztásához is használhatók.
âasovni programi:
120 minut – 90 minut – 60
minut – 30 minut:
S pomoãjo indikatorjev pa
tudi izberate ãasovne
programe su‰enja.
:
HıtŒfázis
Az utolsó hıtési periódus alatt
van bekapcsolva, az egyes
szárító fázisok utolsó 10
percében.
:
Faza hlajenja
Program se zakljuãi s fazo
hlajenja, ki poteka zadnjih 10
minut vsakega programa
su‰enja.
UÎITEâNÉ RADY:
Pro malé mnoÏství praného
prádla (ménû neÏ 1 kg) nebo
pro mírnû vlhké prádlo
doporuãujeme pouÏít 30’
program su‰ení .
Va‰e su‰iãka po dosaÏení
nastaveného stupnû su‰ení
dokonãí cyklus automaticky.
Pokud to není skuteãnû
nezbytné, pro správnou funkci
spotfiebiãe doporuãujeme fázi
su‰ení nepfieru‰ovat.
Programy s nastaviteln˘m
ãasem:
120’ - 90’ - 60’ - 30’:
Mohou se pouÏít k nastavení
ãasu programÛ su‰ení.
Fáze chlazení:
Zapne se v koneãné fázi
chlazení, v posledních 10
minutách kaÏdého su‰ení.
= Extra dry drying
programme (recommended
for towels, bathrobes and
bulky loads)
= Cupboard dry
drying programme
= Iron dry drying
programme
USEFUL TIPS:
The 30 minute drying
programme is recommended
for small loads (less than 1 kg)
or slightly damp loads.
Your washer-dryer ends the
cycle automatically when it
reaches the drying level
selected.
For the correct operation of
the appliance, it is preferable
not to interrupt the drying
phase unless it is really
necessary.
Timed programmes:
120 minutes – 90 minutes – 60
minutes – 30 minutes:
They may be used to select
timed drying programmes.
Cool down phase
:
Switched on during the final
cool down period, in the last
10 minutes of each drying
phase.
49
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
MAX.
TEÎINA
kg
PREPORUâENA
TEMPERATURA
6
60°
Do:
90°
●
●
6
40°
Do:
60°
●
●
3
40°
Do:
50°
●
●
Vrlo osjetljive tkanine
2
40°
Do:
40°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
40°
Do:
40°
●
●
"ruãno pranje"
1
30°
Do:
30°
●
●
ispiranje
-
-
-
-
-
-
samo istjecanje vode
-
-
-
program
MIX & WASH
6
40°
Do:
40°
●
●
1
30°
Do:
30°
●
●
2
30°
Do:
40°
30°
Do:
40°
●
●
●
●
●
GUMB
PROGRAMA
-TORA NA:
PROGRAM ZA:
Postojane tkanine
pamuk, lan
s predpranjem
1)
*
pamuk, postojane mije‰ane,
boje
1)
Mije‰ane tkanine i sintetika
1)
pamuk, mije‰ane tkanine,
sintetika
Brzo
centrifugiranje
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 14-minutni program
*
Pamuk - Mije‰ane
50
2
1
●
*
*
2)
3
*
*
Pamuk - Su‰enje
PUNJENJE
DETERDÎENTA
*
Mije‰ane osjetljiva sintetika
Mije‰ane - Su‰enje
**
*
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 30-minutni program
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 44-minutni program
°C
MAKSIMALNA
TEMPERATURA
°C
3
30°
Do:
40°
2
-
-
4
-
-
1,5
30°
Do:
30°
●
●
●
Molimo proãitajte ova napomene:
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate vi‰e od 3 kg rublja.
Podaci laboratorijskih ispitivanja
(prema standardu RN 50229)
Pranje
Koristite program pranja **, s najveçim “stupnjem zaprljanosti rublja”, najveçe brzine
centrifugiranja i temperature pranja od 60°C.
Program je preporuãen i za ispitivanje na niskoj temperaturi pranja.
Su‰enje
Za prvo su‰enje s 4 kg rublja (koje sadrÏi npr; jastuãnice i ruãnike) odaberite program su‰enja
za pamuk (
), spremno za ormar (
).
Za slijedeçe su‰enje s 2 kg rublja (koje sadrÏi npr; 2 plahte i ruãnike) odaberite program
su‰enja za pamuk (
), 90 minuta (90’).
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe djelotvornosti
pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo osjetljivo rublje u potpunosti
iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti
tipkom za brzinu centrifuge.
* Program za automatsko su‰enje.
1) Pokazuje kako programima podesiti trajanje i jaãinu pranja kori‰tenjem tipke za
STUPANJ PRLJAV·TINE.
2) Odabirom brzog programa pranja preko programske tipke i pomoçu tipke za “STUPANJ PRLJAV·TINE”
moguçe je odabrati izmedju tri razliãite duÏine trajanja programa od 14, 30 i 44 minute.
●
Pritiskom na tipku za temperaturu pranja moguçe je prati na bilo kojoj temperaturi ispod
najveçe dopu‰tene.
51
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
elŒmosás
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
Pamut, kevert textília, szintetikus
*
MAX.
SÚLY
kg
PREPORUâENA
TEMPERATURA
6
60°
Max:
90°
●
●
6
40°
Max:
60°
●
●
3
40°
Max:
50°
●
●
2
40°
Max:
40°
●
●
40°
Max:
40°
●
●
●
●
°C
*
**
*
Nagyon finom
anyagok
MAKSIMALNA
TEMPERATURA
°C
MOSÓSZERADAG
2
1
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3 kg-ra.
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
(Hivatkozás az EN 50229 szabványra)
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
Kézi mosás
1
30°
Max:
30°
Öblítés
-
-
-
-
-
-
Csak vízürítés
-
-
-
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
6
40°
Max:
40°
●
●
1) A bemutatott programoknál a szennyezettség mértéke gomb segítségével a mosás idŒtartamát és
intenzitását állíthatja be.
1
30°
Max:
30°
●
●
2) A “14’-30’-44’” gyors programnak a programgombbal és a „SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
gombbal történŒ kiválasztásával 3 különbözŒ programhosszúság közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok Gyors 30 perces
2
30°
Max:
40°
●
●
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt bármilyen
hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok Gyors 44 perces
3
30°
Max:
40°
●
●
3
30°
Max:
40°
●
●
Szintetikus- Szárítás
2
-
-
Pamut - Szárítás
4
-
-
Pamut - Szintetikus
1,5
30°
Max:
30°
●
●
●
*
Gyors centrifugálás
*
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok Gyors 14 perces
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
52
●
*
2)
*
*
Mosás
Használja a ** programot 60°C hŒmérsékleten, a kiválasztott maximális szennyezettségi szinttel és
maximális centrifugálási sebességgel.
A programot alacsonyabb hŒmérsékleten végzett vizsgálathoz is javasoljuk.
Szárítás
ElŒször szárítás 4 kg-os adaggal (az adag a következŒket tartalmazza: párnahuzatok és törülközŒk)
a pamutszárítási program (
) és az szekrényszáraz ( ) kiválasztásával.
Másodszor szárítás 2 kg-os adaggal (az adag a következŒket tartalmazza: 2 lepedŒ és törülközŒk)
a pamutszárítási program (
) és 90 perc (90’) kiválasztásával.
* Programok automatikus szárításhoz.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
53
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
Program za:
Odporne tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
1)
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
PRIPOROâENA
TEMPERATURA
°C
NAJVI‰JA
TEMPERATURA
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
6
60°
Do:
90°
●
●
6
40°
Do:
60°
●
●
3
40°
Do:
50°
●
●
Zelo obãutljive tkanine
2
40°
Do:
40°
●
●
Volna (za strojno pranje)
1
40°
Do:
40°
●
●
Roãno pranje
1
30°
Do:
30°
●
●
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
-
Program Mix & Wash System
6
40°
Do:
40°
●
●
1
30°
Do:
30°
●
●
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 30-min. program
2
30°
Do:
40°
●
●
* Programi za avtomatsko su‰enje.
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 44-min. program
3
30°
Do:
40°
●
●
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomojão tipke za
nastavljanje stopnje umazanosti perila.
3
30°
Do:
40°
●
●
Me‰ano - Su‰enje
2
-
-
BombaÏ - Su‰enje
4
-
-
BombaÏ - Me‰ano
1,5
30°
Do:
30°
●
●
BombaÏ, platno
s predpranjem
*
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken,Barve
1)
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike BombaÏ, tkanine iz
1)
me‰anih vlaken, sintetika
*
**
*
●
*
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 14-min. program
Me‰anica vlaken, obãutljiva
sintetika
54
*
2)
*
*
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.
*
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
●
Podatki za testne laboratorije
(Ref. EN 50229 Standards)
Pranje
Izberite program ** z najvi‰jo stopnjo umazanosti perila, najvi‰jim moÏnim ‰tevilom vrtljajev centrifuge in
temperaturo 60°C.
Ta program priporoãamo tudi za testiranja pri niÏjih temperaturah.
Su‰enje
Za prvo su‰enje 4 kg perila (vrsta perila: prevleke za blazine, brisaãe) izberite program za su‰enje
bombaÏa (
), za v omaro (
).
Za drugo su‰enje 2 kg perila (vrsta perila: 2 rjuhe in brisaãe) izberite program za su‰enje bombaÏa
(
) v trajanju 90 minut (90’).
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo predvideno za
posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko tudi prekliãete centrifugiranje. To
storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
2) âe z gumbom za izbiranje programov izberete hitri program, lahko s pomoãjo tipke za
doloãanje stopnje umazanosti perila izbirate med 3 dolÏinami programa - 14’, 30’ in 44’.
55
CZ
KAPITOLA 7
PROGRAM PRO
Tabulka pracích programå
VOLBA UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
MAX.
NÁPLÑ
kg
DOPORUâENÁ
TEPLOTA
°C
TEPLOTA
MAXIMÁLNÍ
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
Odolné tkaniny
Bavlna, len
s pfiedpírkou
1)
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
1)
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
1)
6
60°
Do:
90°
●
●
6
40°
Do:
60°
●
●
3
40°
Do:
50°
●
●
*
**
1
*
*
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Velmi jemné tkaniny
2
40°
Do:
40°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
40°
Do:
40°
●
●
Informace pro zku‰ební laboratofi
(norma EN 50229)
Ruãní praní
1
30°
Do:
30°
●
●
Máchání
-
-
-
Praní
PouÏijte program ** pro kter˘ zvolíte maximální stupeÀ zneãi‰tûní, maximální
rychlost odstfiedivky a teplotu 60 °C.
Tento program doporuãujeme i u srovnávacích zkou‰kách pfii niωí teplotû
-
-
-
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
-
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM
6
40°
Do:
40°
●
●
1
30°
Do:
30°
●
●
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 30’
2
30°
Do:
40°
●
●
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 44’
3
30°
Do:
40°
●
●
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „stupeÀ zneãi‰tûní“ regulovat
ãas a intenzitu praní.
3
30°
Do:
40°
●
●
2) Volbou rychlého programu “14’-30’-44’”, voliãem programÛ a stisknutím
tlaãítka“STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ” je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch programÛ o délce 14, 30 a
44 minut.
Smësné prád
dlo - Suäení
2
-
-
Bavlna - Suäení
4
-
-
Bavlna - Smësné prád
dlo
1,5
30°
Do:
30°
●
●
●
*
Intenzivní odstfiedûní
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 14’
Smësné, jemné syntetické
56
Su‰ení
První su‰ení uskuteãnûné s 4 kg (sloÏení vloÏeného prádla = povleãení a ruãníky)
).
volbou programu na su‰ení bavlny (
) prádlo hotové k uloÏení do skfiínû (
Druhé su‰ení uskuteãnûné s 2 kg (sloÏení vloÏeného prádla = 2 plachty a ruãníky)
volbou programu na su‰ení bavlny (
) na 90 minut (90’).
*
*
2)
*
*
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování
zcela vylouöit.
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí
neÏ maximální povolená teplota.
*) Programy pro automatické su‰ení
57
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAMME
SELECTOR ON:
PROGRAM FOR:
WEIGHT RECOMMENDED
MAX
TEMP.
kg
°C
MAX TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
1
6
60°
Do:
90°
●
●
6
40°
Do:
60°
●
●
3
40°
Do:
50°
●
●
Very delicate fabrics
2
40°
Do:
40°
●
●
“MACHINE WASHABLE”
woollens
1
40°
Do:
40°
●
●
Information for the test laboratories
(Ref. EN 50229 Standards)
Hand wash
1
30°
Do:
30°
●
●
Washing
Use the programme ** with the maximum degree of soiling selected, maximum spin speed
and a temperature of 60°C.
Programme recommended also for test with a lower temperature.
Rinse
-
-
-
-
-
-
Drain only
-
-
-
Mix & Wash
system programme
6
40°
Do:
40°
●
●
1
30°
Do:
30°
●
●
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
2
30°
Do:
40°
●
●
* Programmes for automatic drying.
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
3
30°
Do:
40°
●
●
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash
using the degree of soiling button.
3
30°
Do:
40°
●
●
2) Using the Degree of soiling button on the Rapid cycle will enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash cycle.
Mixed - Drying
2
-
-
Cotton - Drying
4
-
-
Cotton - Mixed
1,5
30°
Do:
30°
●
●
Cotton, linen
with Prewash
*
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
**
*
*
●
*
Fast spin
*
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
Mixed, delicate
synthetics
58
*
2)
*
*
●
Please read these notes
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg maximum.
Drying
First drying with 4kg (the load consist: pillowcases and hand-towels) selecting the cotton
drying programme (
) cupboard dry (
).
Second drying with 2kg (the load consist: 2 sheets and hand towels) selecting the cotton
drying programme (
) 90 minutes (90’).
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or
for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed
button.
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature below
the maximum allowed.
59
HR
HU
SL
CZ
EN
POGLAVLJE 8
8. FEJEZET
8. POGLAVJE
KAPITOLA 8
CHAPTER 8
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
PROGRAMVÁLASZTÁS
IZBIRANJE
PROGRAMOV
VOLBA PROGRAMÅ
SELECTION
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite stupnjeve prljav‰tine
ova perilica rublja ima razliãite
skupine programa koji su u
skladu sa: ciklusom pranja,
temperaturom pranja i
duÏinom ciklusa (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Pralni stroj ima skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj
razlikujejo po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka okruhy programå
rozdëlenÿch podle druhu
praní, teploty a doby praní
(viz tabulka programå).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju odliãne
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje
temeljito ocijedi.
NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
POSEBNO OSJETLJIVE TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka,
in je predvsem namenjen
pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘
kompletní program praní, s
cyklem, kter˘ sám reguluje
aktivnost a pausu programu,
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
60
61
HR
SL
HU
CZ
EN
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo vyãistí
do hloubky, pfiiãemÏ je
maximálnû zachována jejich
celistvost.
Bûhem pracího cyklu se
stfiídají intervaly, ve kter˘ch
program pracuje a intervaly
jeho pfiestávky, pfiiãemÏ
maximální teplota je 40 °C.
Uzavírají jej 3 máchání a
‰etrné odstfieìování.
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified by
WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and a
short spin.
PROGRAM ZA VUNU
WOOLMARK PROGRAM
Poseban ciklus pranja
potvrdjen od WOOLMARK-a,
omoguçuje temeljito pranje
vunene odjeçe bez ikakvih
o‰teçenja.
Ciklus se sastoji od promjenjivih
razdoblja aktivnosti i stanki uz
najveçu temperaturu pranja
od 40°C, 3 zavr‰na ispiranja i
kratkim centrifugiranjem.
A WOOLMARK által
hitelesített speciális
program lehetŒvé teszi a
ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
A ciklus aktív és passzív
fázisok váltakozását foglalja
magában maximum 40°C
hŒmérsékleten, 3 öblítést és
egy rövid centrifugálást hajt
végre.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE". Ovaj
program pranja omoguçuje
cjelovit ciklus pranja za odjeçu
koja na etiketi ima oznaku
"iskljuãivo za ruãno pranje".
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik.
Ezzel a programmal azok a
ruhadarabok moshatók ki,
amelyek címkéjén a „Csak
kézzel mosható” felirat található.
A program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi
neÏno pranje zelo
obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu
pranju. Ta program je
namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo
'Roãno pranje'. Stroj opere
perilo pri 30°C, program pa
se zakljuãi z 3 izpiranji in
neÏnim centrifugiranjem.
RUâNÍ PRANÍ
SPECIAL “HAND WASH”
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
POSEBAN PROGRAM “RINSE”
(ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri
ispiranja, izmedju kojih se
izvodi centrifugiranje (koje se
moÏe smanjiti ili iskljuãiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba). Takvo ispiranje
moÏe se koristiti za bilo koju
vrstu tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
IZPIRANJE
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s prÛbûÏn˘m
odstfieìováním (které lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini centrifugiranja
(koja se moÏe smanjiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS” program
maximális centrifugálást végez
(amely a megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze pfiípadnû
sníÏit nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
62
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
To je program, ki ga je
potrdil WOOLMARK, in ki
omogoãa temeljito pranje
perila, ne da bi ga
po‰kodoval.
Tekom programa se
izmenjujejo faze aktivnosti in
premorov pri temperaturi do
40°C, zakljuãi pa se s 3
izpiranji in kratkotrajnim
oÏemanjem.
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
63
HR
PROGRAM ZA VUNU
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji
je proizveo Candy a ukljuãuje
2 velike prednosti za
korisnika:
SL
HU
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
CZ
EN
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ
+ sintetika.
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
PROGRAM »MIX & WASH«
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
•to wash with a
considerable energy
saving.
"MIX & WASH" program radi
na temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje
od 2 sata. Potro‰nja energije
za cijeli ciklus pranja je samo
850 W.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása
mindössze 850 W/h.
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 2 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
VAÎNO:
FONTOS!
Pomembno!
• prvo pranje novog
obojenog rublja mora se
izvesti odvojeno,
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
– soha ne keverjen össze
NEM SZÍNTARTÓ textíliákat!
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
64
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne
pisane kose!
65
HR
HU
SL
CZ
EN
BRZI PROGRAMI PRANJA
Odabirom brzog programa
pranja preko programske tipke i
pomoçu tipke za “STUPANJ
PRLJAV·TINE” moguçe je
odabrati izme_u tri razliãite
duÏine trajanja programa od 14,
30 i 44 minute.
Za detaljne informacije o tim
programima molimo da
pogledate tabelarni prikaz
programa..
Kada odaberete brzi program
pranja, molimo da uvaÏite da je
preporuãeno koristiti samo 20%
od koliãine deterdÏenta koja je
prikazana na njegovoj ambalaÏi.
GYORS PROGRAM
A “14’-30’-44’” gyors
programnak a
programgombbal és a
„SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” gombbal történŒ
kiválasztásával 3 különbözŒ
programhosszúság közül lehet
választani: 14 perc, 30 perc és
44 perc.
Ezen programokkal
kapcsolatos információk a
programtáblázatban találhatók.
A gyors program
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak a
20%-át javasoljuk
HITRI PROGRAM
âe z gumbom za izbiranje
programov izberete hitri
program, lahko s pomoãjo
tipke za doloãanje stopnje
umazanosti perila izbirate
med 3 dolÏinami programa 14’, 30’ in 44’.
Veã podatkov o teh
programih boste na‰li v
razpredelnici programov.
âe izberete hitri program,
priporoãamo, da odmerite le
20% od obiãajno
priporoãene koliãine
detergenta.
RYCHLY PROGRAM
Volbou rychlého programu
“14’-30’-44’”, voliãem
programÛ a stisknutím
tlaãítka“STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ”
je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch
programÛ o délce 14, 30 a 44
minut.
Pro pokyn k rychl˘m
programÛm viz tabulku
programÛ.
U volby rychlého programu
pouÏijte pouze 20% z
doporuãeného mnoÏství
ãistícího prostfiedku
uvedeného na jeho obalu.
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme allows
a washing cycle to be
completed in just 14 minutes!
This programme is particularly
suited to slightly dirty cottons
and mixed fabrics.
Using the Degree of soiling
button on the Rapid cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash
cycle.When selecting the
rapid programme, please note
that we recommend you use
only 20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack. For
information about these
programmes please refer to
the programmes table.
„ING” PROGRAM
Ez a program ingek teljes
mosási ciklusát teszi lehetŒvé.
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A program maximum 40°C
hŒmérsékleten mıködik, 3
öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
PROGRAM “SRAJCE”
Ta program je namenjen
pranju srajc.
Zaradi prilagojenega
obraãanja bobna in vi‰ine
gladine vode so zagotovljeni
optimalni rezultati pranja in
izpiranja.
Najvi‰ja za ta program
predvidena temperature je
40°C, program pa se zakljuãi
s 3 izpiranji in kratkotrajnim
oÏemanjem.
PROGRAM NA PRANÍ KO·IL
Kompletní prací cyklus pro
praní ko‰il.
Praní a máchání je v souladu
s rytmem rotace bubnu a
hladinou vody.
Maximální teplota programu
je 40 °C a je ukonãen˘ 3
fázemi máchání a jemn˘m
odstfiedûním.
“SHIRTS” PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
shirts.
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water levels.
The programme has a
maximum temperature of
40°C and concludes with 3
rinses and a short spin.
SU·ENJE SINTETIKA
Mije‰ane tkanine
(sintetika/pamuk), sintetika.
SZÁRÍTÁS SZINTETIKUS
Kevert anyag
(szintetikus/pamut), szintetikus
anyagok.
SU·ENJE “ME·ANO”
Tkanine iz me‰anice vlaken
sintetike in bombaÏa,
sintetiãne tkanine - simbol
na stikalu za izbiranje
programov.
SU·ENÍ SMùSNÉHO PRÁDLA
Su‰ení smûsného prádla
(syntetické/bavlna),
syntetické prádlo.
SYNTHETICS DRYING
Mixed fabrics
(synthetics/cotton), synthetic
fabrics.
SU·ENJE PAMUK
Pamuãno rublje, frotir, lan,
juta, itd...
SZÁRÍTÁS PAMUT
Pamut, frottírtörölközŒ,
lenvászon, kenderszövet stb.
SU·ENJE “BOMBAΔ
BombaÏ, frotir, platno, juta, lan
itd. - simbol
na stikalu za
izbiranje programov.
SU·ENÍ BAVLNY
Su‰ení bavlnûného,
plátûného, konopního a froté
prádla apod.
COTTON DRYING
Cotton, terry towelling, linen,
hemp fabrics, etc...
59’ RYCHL¯ PROGRAM
Kompletní program praní a
su‰ení s pfiibliÏn˘m trváním
59’. Je ideální k praní a su‰ení
na prádla, které si chcete
obléknout ihned.
RAPID 59’
A complete express washing
and drying cycle lasting only
59'. This is an ideal program for
having dry, refreshed and
ready-to-wear clothes as
soon as the cycle is finished.
-Pro malé mnoÏství praného
prádla do max. 1,5 kg (napfi.
4 ko‰ile)
- Maximum load: 1,5 kg (4
shirts for example)
PROGRAM ZA KO·ULJE
Ovaj program omoguçuje
potpuni ciklus pranja za
ko‰ulje.
Zahvaljujuçi posebnom ritmu
okretanja bubnja i razini
vode, glavno pranje i
ispiranje pruÏaju najbolje
rezultate.
Program pere na najvi‰oj
temperaturi od 40°C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i kratkim
centrifugiranjem.
RAPID 59’
Potpuni brzi ciklus pranja i
su‰enja traje samo 59'. To je
idealan program da suhu i
osvjeÏenu odjeçu spremnu za
no‰enje, dobijete odmah
nakon ‰to je ciklus zavr‰en.
- Maksimalno punjenje
uredjaja: 1,5 kg (npr. 4 ko‰ulje)
- Za manje zaprljanu odjeçu
(pamuk i mije‰ane tkanine)
Da izbjegnete uzaludno
tro‰enje deterdÏenta,
savjetujemo da za ovaj
program pranja smanjite
koliãinu deterdÏenta (u
usporedbi s uobiãajenim
programom pranja).
66
RAPID 59’ (59 perces
GYORS)
A teljes expressz mosó-szárító
ciklus mindössze 59 percig tart.
Ideális program ahhoz, hogy a
ciklus befejezése után azonnal
száraz, friss, használatra kész
ruhát vegyünk a kezünkbe.
- Maximális adag: 1,5 kg
(például 4 ing)
- Enyhén szennyezett textília
(pamut és kevert anyagok)
Ennél a programnál azt
javasoljuk, hogy a
mosószerpazarlás elkerülése
érdekében csökkentse a
mosószeradagot (a normál
programhoz képest).
HITRI 59’
Kompleten program pranja in
su‰enja, ki traja samo 59'. Tako
imate v zelo kratkem ãasu na
voljo oprano, posu‰eno in
osveÏeno perilo, ki ga lahko
ponovno uporabite takoj, ko
je program zakljuãen.
- Najveãja dovoljena koliãina
perila: 1,5 kg (npr. 4 srajce)
- Manj (bombaÏ, me‰anica
vlaken)
Priporoãamo, da za ta
program v stroj odmerite
manj‰o koliãino detergenta (v
primerjavi z obiãajnim
programom), da se izognete
nepotrebni potrati.
-Pro málo zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
Pro tento program
doporuãujeme sníÏit dávku
ãistícího prostfiedku (oproti
bûÏné dávce).
- Lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
With this program we
recommend that you reduce
the detergent loading dose
(compared to the normal
one), in order to avoid
detergent waste.
67
HR
HU
POGLAVLJE 9
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
68
SL
EN
CZ
9. FEJEZET
9. POGLAVJE
KAPITOLA 9
CHAPTER 9
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
DETERGENT
DRAWER
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
✿
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRA ÖKA JE
PÜEDURÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ P ÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
69
HR
HU
SL
CZ
EN
CHAPTER 10
POGLAVLJE 10
10. FEJEZET
10. POGLAVJE
KAPITOLA 10
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
A TERMÉK
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
PRÁDLO
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
70
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
71
HR
HU
SL
CZ
EN
KAPITOLA 11
CHAPTER 11
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
CUSTOMER
AWARENESS
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
POGLAVLJE 11
11. FEJEZET
11. POGLAVJE
SAVJETI ZA
KORISNIKA
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
Savjeti za ekolo‰ko,
prijateljsko i ekonomiãno
kori‰tenje Va‰e perilice rublja.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
NAJVEåA KOLIâINA
PUNJENJA
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i
vremena, preporuãujemo da
perilicu napunite u
potpunosti. Sa potpuno
napunjenjenom perilicom
u‰tedjet çete i do 50%
elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano
rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do
15% potro‰nje elektriãne
energije ako NE koristite
program predpranja za
normalno zaprljano rublje.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
IS A HOT WASH REQUIRED?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
PRIPRAVA PERILA ZA SU·ENJE
V SU·ILNEM STROJU
Priporoãamo, da perilo pred
su‰enjem v su‰ilnem stroju
ãimbolj oÏnamete in sicer
tako, da izberete
centrifugiranje z najvi‰jim
moÏnim ‰tevilom vrtljajev. Na
ta naãin boste pri su‰enju v
su‰ilnem stroju prihranili veliko
energije.
P¤ED POUÎITÍM PROGRAMU
SU·ENÍ
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili
namakanjem suhih mrlja u
vodi prije pranja da bi
smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije
kori‰tenjem programa pranja
na 60°C.
PRIJE KORI·TENJA PROGRAMA
SU·ENJA
U·TEDITE na elektriãnoj energiji i
vremenu tako da izaberete
centrifugiranje na visokom
broju okretaja, to çe smanjiti
sadrÏaj vode u rublju prije
kori‰tenja programa su‰enja.
72
A SZÁRÍTÓPROGRAM
HASZNÁLATA ELÃTT…
IdŒ- és energia-megtakarítás
céljából válassza a nagy
sebességı centrifugálást, hogy
a szárítóprogram beindítása
elŒtt csökkenjen a kimosott
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
Pfied programem su‰ení si pro
sníÏení zbytkové vlhkosti
prádla zvolte vysok˘ poãet
otáãek. Takov˘m zpÛsobem
u‰etfiíte znaãné mnoÏství
energie a vody.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
BEFORE USING A DRYING
PROGRAMME...
SAVE energy and time by
selecting a high spin speed
to reduce the water content
in laundry before using a
drying programme.
73
HR
SL
HU
EN
CZ
PRANJE
MOSÁS
PRANJE
PRANÍ
WASHING
PROMJENJIVI KAPACITE
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VARIABLE CAPACITY
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
PRIMJER UPOTREBE:
PÉLDA:
PRIMER:
PÜÍK
KLAD:
EXAMPLE:
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Open the detergent
drawer (P).
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
● Close the detergent
drawer (P).
✿
74
✿
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
✿
✿
75
HR
HU
SL
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
Press the option buttons (if
required)
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Pritisnite opcijske tipke (ako
je potrebno).
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se elektriãna
energija vrati, perilica çe
zapoãeti sa radom od mjesta
gdje je stala.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
● Zatvorite dovod vode
nakon svake uporabe
uredjaja.
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
76
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
EN
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
Ako je potrebno podesite
temperaturu pranja.
CZ
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Po vsaki uporabi stroja
zaprite pipo za vodo.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
● And that the discharge
tube is in place.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
● Open the door and remove
the laundry.
● Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
● Turn off the water supply
after every use.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
77
HR
HU
CZ
EN
KAPITOLA 12
CHAPTER 12
SU·ENÍ
DRYING
SL
POGLAVLJE 12
12. FEJEZET
12. POGLAVJE
SU·ENJE
SZÁRÍTÁS
SU·ENJE
NE SU·ITE ODJEåU
IZRADJENU OD
PJENASTE GUME ILI
ZAPALJIVIH
MATERIJALA.
SOHA NE SZÁRÍTSON
HABSZIVACSBÓL
VAGY GYÚLÉKONY
ANYAGOKBÓL
KÉSZÜLT
RUHANEMÙT.
SU·ENJE PERILA, KI
VSEBUJE PENASTO
GUMO ALI VNETLJIVE
SNOVI, NI DOVOLJENO.
NIKDY NESU·TE PRÁDLO
Z PùNOVÉ GUMY ANEBO
Z HO¤ªAVÉ LÁTKY.
DON’T DRY GARMENTS
MADE FROM FOAM
RUBBER OR
FLAMMABLE
MATERIALS.
VAÎNO:
OVA SU·ILICA MOÎE SE
KORISTITI SAMO ZA
RUBLJE KOJE JE
PRETHODNO
OPRANO I
CENTRIFUGIRANO
FONTOS!
A SZÁRÍTÓGÉP CSAK
KIMOSOTT ÉS
KICENTRIFUGÁZOTT
RUHA SZÁRÍTÁSÁHOZ
HASZNÁLHATÓ.
POMEMBNO:
TA SU·ILNI STROJ JE
NAMENJEN SAMO
SU·ENJU OPRANEGA IN
S CENTRIFUGO OÎETEGA
PERILA.
DÒLEÎITÉ:
V TÉTO SU·IâCE PRÁDLA
LZE SU·IT POUZE
ODST¤EDùNÉ, VE VODù
VYPRANÉ PRÁDLO.
IMPORTANT:
THIS DRYER CAN ONLY
BE USED FOR LAUNDRY
WHICH HAS BEEN
WASHED AND SPIN
DRIED.
UPOZORENJE:
PruÏena upozorenja su
opçenita zato jer je za
postizanje najboljih rezultata
su‰enja potrebno iskustvo u
radu s su‰ilicom rublja. Pri
prvom kori‰tenju,
preporuãujemo da se su‰ilica
podesi na kraçe vrijeme
su‰enja od potrebnog tako
da se ustanovi pravi stupanj
potrebne suhoçe.
Preporuãujemo da ne su‰ite
pohabane tkanine, kao ‰to
su razni pokrivaãi ili odjeçu
od te‰kih vlakana, debele
vune, paperja i sl. kako bi se
sprijeãilo zaãepljenje kanala
za zrak.
Voda se provodi odvodnim
kanalima koji su zabrtvljeni i
zato je nomoguç izlaz pare.
FIGYELMEZTETÉS:
Az itt megadott tájékoztató
általános jellegı, ezért a legjobb
szárítási eredmények eléréshez
bizonyos gyakorlatra van
szükség. Az elsŒ használat
alkalmával a megadottnál
rövidebb szárítási idŒk
beállítását javasoljuk, hogy
megállapíthassa a szárítás
kívánt mértékét. A légcsatorna
eltömŒdésének elkerülése
érdekében ne szárítson gyorsan
kopó anyagokat, például
pokrócot vagy bolyhos ruhákat.
A víz ezután a zárt ürítŒkörbe
kerül, ezért a gŒz nem kerülhet
a levegŒbe.
78
OPOZORILO:
V teh navodilih so podana
splo‰na navodila; za
najbolj‰e rezultate su‰enja bo
potrebno ‰e nekaj vaje.
Priporoãamo, da na zaãetku
nastavite kraj‰i ãas su‰enja
od priporoãenega in tako
ugotovite stopnjo suhosti, ki
vam najbolj ustreza.
Odsvetujemo su‰enje kosov iz
katerih se izloãa veãja
koliãina 'muck' (delcev
tkanin), kot so to preproge ali
perilo iz debelih tkanin, saj bi
te lahko zama‰ile vode za
zrak.
V takih primerih se namreã
voda nabira v su‰ilnem
tokokrogu, ki je zaprt in
onemogoãa uhajanje pare
na prosto.
DÒLEÎITÉ
Poskytnuté informace mají
obecn˘ charakter, optimální
su‰ení si vyÏaduje urãité
zku‰enosti. Ze zaãátku
doporuãujeme nastavovat
krat‰í ãasy pro Vámi
poÏadovan˘ stupeÀ su‰ení.
Nedoporuãujeme ãasté
su‰ení vláknit˘ch textilií,
napfiíklad koberce nebo s
dlouh˘m vláknem, ty by
mohly ucpat vzduchové
kanály.
Zafiízení na su‰ení umoÏÀuje
dokonalé su‰ení prádla bez
emise páry do vnûj‰ího
prostfiedí.
Siln˘ proud ohfiátého
vzduchu obalí vlhké prádlo a
odpafií z ní vodu; vzduch
nasycen˘ vlhkostí pfiechází
potrubím, ve kterém jemné
mnoÏství studené vody
kondenzuje vodu obsaÏenou
ve vzduchu; voda se poté
odvádí pfies odtokov˘
systém. Cel˘ systém je
utûsnûn˘, proto se
nevyskytuje Ïádná emise
páry do vnûj‰ího prostfiedí.
WARNING:
Indications given are
general, therefore some
practice is needed for the
best drying results. We
recommend setting a lower
drying time than indicated,
when first using, so as to
establish the degree of
dryness required. We
recommend not to dry
fabrics that fray easily, such
as rugs or garments with a
deep pile, to avoid air duct
clogging.
The water is then conveyed
to the drain circuit, wich is
sealed and therefore, no
steam can be released
outside.
79
HR
HU
VAÎNO:
NIKADA NEMOJTE
OTVORITI VRATA
SU·ILICE NAKON ·TO
ZAPOâNE CIKLUS
SU·ENJA – PRIâEKAJTE
DA SE FAZA HLADJENJA
U POTPUNOSTI ZAVR·I
FONTOS!
A SZÁRÍTÁSI CIKLUS
MEGKEZDÉSE UTÁN
SOHA NE NYISSA KI AZ
AJTÓT, HANEM VÁRJA
MEG A HÙTÉSI CIKLUS
BEFEJEZÃDÉSÉT
.
SL
POMEMBNO:
PO ZAâETKU
PROGRAMA SU·ENJA
NIKOLI NE ODPIRAJTE
VRAT - POâAKAJTE, DA
SE ZAKLJUâI FAZA
SU·ENJA (
).
CZ
EN
POZOR:
PO ZAâATÍ CYKLU
SU·ENÍ NIKDY
NEOTEVÍREJTE DVͤKA,
ALE POâKEJTE NA
KONEC OCHLAZOVACÍ
FÁZE CYKLU
IMPORTANT
NEVER OPEN THE DOOR
AFTER THE DRYING
CYCLE HAS BEGUN WAIT UNTIL THE COOL
DOWN PERIOD
PROVIDED FOR BY THE
CYCLE.
Samo za su‰enje prethodno
centrifugiranog rublja
Csak elŒzetesen
kicentrifugázott ruhanemıt
szabad szárítani.
V stroju su‰ite samo
centrifugirano perilo.
Su‰it lze pouze odstfiedûné
prádlo.
Only dry pre-spun laundry
Perilica/su‰ilica moÏe izvesti
dvije vrste su‰enja:
A mosó/szárítógép kétféle
szárításra alkalmas:
Pralno/su‰ilni stroj omogoãa
dve vrsti su‰enja:
Se su‰iãkou mÛÏete provádût
dva druhy su‰ení:
The washer/dryer can
perform two types of drying:
1 Pamuãno rublje, frotir, lan,
juta, itd...
Pamut, frottírtörölközŒ,
lenvászon, kenderszövet stb.
1 BombaÏ, frotir, platno, juta,
lan itd. - simbol
na
stikalu za izbiranje
programov.
1) Su‰ení bavlnûného, froté,
konopného a podobného
prádla...
1 Cotton, terry towelling,
linen, hemp fabrics, etc...
Upozorenje
Tijekom faze su‰enja, bubanj
se okreçe na veçoj brzini
kako bi se umetnuto rublje
‰to bolje raspodjelilo i time
poveçala uãinkovitost
su‰enja.
Megjegyzés
A szárítási ciklus alatt a dob
nagyobb fordulatszámra
gyorsul fel a ruhaadag
elosztása és a szárítási
teljesítmény optimálissá
tétele céljából.
Pomembno
Med su‰enjem se bo boben
zaãel vrteti z veãjo hitrostjo;
tako se bo perilo bolj
enakomerno razporedilo,
su‰enje pa bo bolj
uãinkovito.
DÛleÏitá poznámka
Bûhem fáze su‰ení buben
zrychluje na vy‰‰í rychlost
pro rozdûlení prádla a k
optimalizaci úãinku su‰ení.
Advisory note
During drying phase the
drum will accelerate to a
higher speed to
distribute the load and to
optimize the drying
performance
2 Mije‰ane tkanine
(sintetika/pamuk), sintetika.
Kevert anyag
(szintetikus/pamut), szintetikus
anyagok.
2 Tkanine iz me‰anice
vlaken sintetike in bombaÏa,
sintetiãne tkanine
- simbol
na stikalu za
izbiranje programov.
2) Su‰ení smûsného prádla
(syntetické/bavlnûné),
syntetické prádlo.
2 Mixed fabrics
(synthetics/cotton), synthetic
fabrics.
80
81
HR
SL
HU
CIKLUS SU·ENJA
SZÁRÍTÁSI CIKLUS
● otvorite vrata
perilice/su‰ilice,
● Nyissa ki az ajtót.
● napunite su‰ilicu s 4 kg
rublja – u sluãaju veçih
komada (npr. plahte,
pokrivaãi) ili rublja koje jaãe
upija vodu (npr. ruãnici,
odjeça od jeansa),
preporuãljivo je smanjiti
koliãinu punjenja.
● zatvorite vrata
perilice/su‰ilice,
● okrenite gumb
programatora na
pamuk.
Odaberite stupanj su‰enja
prema va‰im potrebama.
Stupanj su‰enja se kreçe od
potpuno suhog (
) , za
odjeçu kao ‰to su npr. ruãnici
i ogrtaãi za kupaonicu (
)
do odjeçe koja je dovoljno
suha da se bez glaãanja
pospremi u ormar (
) pa
do stupnja kada je odjeça
odgovarajuça za glaãanje.
Ako Ïelite odabrati vremenski
ograniãen ciklus su‰enja,
pritisnite gumb za odabir
programa su‰enja sve dok ne
zasvjetli pokazatelj
potrebnog vremena.
DVOSLOJNA VRATA
PERILICE/SU·ILICE
Vrata uredjaja opremljena su
sigurnosnom za‰titom da se
sprijeãi dodir s staklenim
vratima koja se tijekom
su‰enja mogu zagrijati na vrlo
visoku temperaturu.
Tijekom uobiãajenog
kori‰tenja nemojte uklanjati
sigurnosnu za‰titu.
UPOZORENJE: NE DIRAJTE
VRATA IZ BILO KOJEG
RAZLOGA.
● provjerite da je dovodna
slavina otvorena.
● provjerite da je odvodna
cijev ispravno postavljena.
82
● Helyezzen a gépbe max. 4 kg
ruhát – nagyméretı anyagok
(például lepedŒk) vagy erŒsen
nedvszívó anyagok (például
törülközŒk, farmernadrágok)
esetében célszerı az adag
méretét csökkenteni.
● Csukja be az ajtót.
● Fordítsa a programválasztó
gombot a
helyzetbe.
pamut
Válassza ki a kívánt szárazság
mértékét.
Ez a törülközŒk és a
fürdŒlepedŒk esetében az Extra
száraztól (
) a vasalás nélkül
elteendŒ ruhák esetében a
Szekrényszárazon (
) át
egészen a Vasalószáraz (
)
programokig terjed, amelyek
vasalásra alkalmas állapotban
hagyják a ruhát.
Ha az idŒzített szárítási ciklust
szeretné kiválasztani, akkor
addig nyomja le a
szárítóprogram választógombot,
amíg fel nem gyullad az idŒjelzŒ
lámpa.
KETTÃS FALÚ AJTÓ
A készülék ajtaja védŒborítással
van ellátva az üveg
megérintésének
megakadályozása céljából,
amely a szárítás közben nagyon
felmelegszik.
A szokásos használat közben
nem szükséges a védŒborítást
eltávolítani a géprŒl.
FIGYELMEZTETÉS: NE
ÉRINTSE MEG AZ
AJTÓT!
● Nyissa ki a vízbevezetŒ
szelepet.
● EllenŒrizze a vízelvezetŒcsŒ
megfelelŒ beállítását.
MAX
4 kg
CZ
EN
PROGRAM SU·ENJA
P¤ÍKLAD POUÎITÍ POUZE
SU·ENÍ
DRYING CICLE
● Odprite vrata.
● Otevfiete dvífika.
● Open door.
● V stroj vloÏite do 4 kg perila
- ãe Ïelite posu‰iti veãje kose
(npr. rjuhe) ali perilo iz zelo
vpojnih tkanin (npr. brisaãe
ali kavbojke) priporoãamo,
da to koliãino zmanj‰ate.
● VloÏte max. 4 kg prádla, v
pfiípadû rozmûrného prádla
(napfi. loÏní prádlo), nebo
prádla, které pfiíli‰ saje vodu
(napfi. koupací plá‰tû nebo
dÏínsy), je vhodné mnoÏství
sníÏit.
● Fill with up to 4 kg - in case
of large items (e.g. sheets) or
very absorbent items (e.g.
towels or jeans), it is a good
idea to reduce the load.
● Zavfiete dvífika.
● Close door.
● Voliã programÛ nastavte
na bavlnu
.
● Turn programme dial to
cotton.
● Zvolte poÏadovan˘ stup
eÀ su‰ení.
Mezi dostupn˘mi moÏnostmi
je volba Extra suchého
prádla (
), která je ideální
pro utûráky a koupací
plá‰tû, volba Prádla suchého
k uloÏení (
), pro prádlo,
které není tfieba Ïehlit, a
volba Suchého prádla k
Ïehlení (
), po které je
prádlo pfiipravené k Ïehlení.
● Select the degree of
dryness that you require.
This ranges from Extra Dry
(
) for bath towels and
bathrobes, through
Cupboard Dry (
) for
items that will be put away
without ironing, to iron dry
(
) that leaves the laundry
suitable
for ironing.
Pokud si pfiejete nastavit
dobu su‰ení, stisknûte
tlaãítko „Volba programu
su‰ení“, aÏ dokud se
nerozsvítí jedna ze
svûteln˘ch kontrolek ãasu.
If you wish to select a timed
drying cycle, press the “drying
programme selection” button
until the required time
indicator lights up.
● Zaprite vrata.
● Obrnite gumb za
izbiranje programov na
bombaÏ
.
● Izberite ustrezno stopnjo
suhosti perila.
Izbirate lahko med stopnjami
Extra Dry (
) – zelo suho,
kar je primerno za brisaãe,
kopalne halje ipd., do
stopnje Cupboard Dry (
)
– za v omaro, kar je primerno
za perilo, ki ga nimate
namena likati, ampak zloÏiti
in shraniti v omaro, do
stopnje Iron dry (
) – za
likanje, ki je primerna za
perilo, ki ga imate namen
zlikati, saj ostane ‰e ravno
prav vlaÏno.
âe Ïelite izbrati ãasovni
program su‰enja, pritiskajte
na tipko za izbiranje
programov su‰enja, dokler se
ne osvetli ustrezni ãasovni
indikator.
● Za‰ãitena vrata
Vrata stroja so opremljena
tudi z za‰ãitno plo‰ão, ki med
su‰enjem onemogoãa
dostop do stekla v vratih, saj
se ta zelo segrejejo.
Med normalno uporabo
snemanje za‰ãitne plo‰ãe ni
potrebno.
OPOZORILO: V
NOBENEM PRIMERU SE
NE DOTIKAJTE VRAT!
OCHRANN¯ KRYT DVͤEK
Praãka je vybavena
ochrann˘m krytem
sklenûn˘ch dvífiek, které se
bûhem fáze su‰ení pfiíli‰
ohfiívají.
UPOZORNùNÍ:
NEDOT¯KEJTE SE DVͤEK.
● Prepriãajte se, da je pipa
za vodo odprta.
● Zkontrolujte, zda je
vodovodní kohoutek
otevfien˘.
● Prepriãajte se, da je
odtoãna cev pravilno
name‰ãena.
● Zkontrolujte, zda je odtok
ve správné poloze.
DOUBLE-SKIN DOOR
The appliance door is fitted
with a protective shield to
prevent contact with the
glass door which can reach
high temperatures, during the
drying cycle.
WARNING: DO NOT
TOUCH DOOR FOR
ANY REASON.
● Make sure water inlet valve
is open.
● Make sure water drain is
correctly positioned.
83
HR
HU
UPOZORENJE:
NEMOJTE SU·ITI VUNENU
ODJEåU ILI ODJEåU S
POSEBNOM PODSTAVOM,
(npr. POPLUNE, VATIRANE
VJETROVKE i sl.).
ODJEåU OD OSJETLJIVIH
TKANINA AKO JE
OCIJEDJENA/SUHA,
STAVLJAJTE U SU·ILICU
MANJE PREDMETA KAKO
BI SPRIJEâILI GUÎVANJE.
FIGYELMEZTETÉS:
NE SZÁRÍTSON
GYAPJÚRUHÁKAT VAGY
KÜLÖNLEGES
PÁRNÁZÁSÚ
RUHADARABOKAT
(PÉLDÁUL PAPLANT,
STEPPELT ANORÁKOT
STB.). FINOM TEXTÍLIÁK
ESETÉN HA A
RUHANEMÙT FACSARÁS
NÉLKÜL KELL SZÁRÍTANI,
AKKOR A GYÙRÃDÉSEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN KISEBB
MENNYISÉGET TEGYEN
BE A GÉPBE.
● pritisnite tipku “START”,
● Nyomja le a START gombot.
● faza su‰enja zapoãet çe s
gumbom programatora u
nepokretnom poloÏaju na
oznaci
sve dok
su‰enje ne zavr‰i,
● A szárítási ciklus a
szimbólumra állított
programkapcsolóval kezdŒdik
és fejezŒdik be.
● Pokazatelj programa
su‰enja biti çe ukljuãen sve
dok ne zapoãne faza
hla_enja i dok ne zasvjetli
pokazatelj (
),
● A szárítóprogram jelzŒlámpa
addig ég, amíg meg nem
kezdŒdik a hıtŒfázis, és fel nem
gyullad az (
) jelzŒlámpa.
Na kraju programa, rijeã
„END” (kraj) biti çe prikazana
na ekranu.
A program befejezŒdésekor az
„END” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● priãekajte da sigurnosni
uredjaj otpusti vrata (oko 2
minute nakon ‰to se program
zavr‰i), ukljuãit çe se svjetlosni
pokazatelj sigurnosnog
uredjaja za vrata,
● Várja meg az ajtózár
kioldását (körülbelül 2 perc a
program befejezése után).
Ekkor kialszik az „Ajtóbiztonság”
jelzŒlámpa.
● iskljuãite uredjaj
postavljanjem gumba
programatora na poloÏaj
“OFF”,
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● otvorite vrata i izvadite
rublje.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Zatvorite dovod vode
nakon svake uporabe
uredjaja.
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
84
SL
OPOZORILO: V STROJU
NE SU·ITE VOLNENIH
OBLAâIL ALI KOSOV S
POSEBNIMI VLOÎKI
(NPR. ODEJ,
PODLOÎENIH
ANORAKOV IPD.) IN
OBâUTLJIVIH OBLAâIL
PRI SU·ENJU OBLAâIL
IZDELANIH IZ TKANIN
(DRIP/DRY) "OPERI IN
NOSI" PA VLOÎITE V
STROJ MANJ·O
KOLIâINO PERILA, S
âIMER BOSTE
ZMANJ·ALI MOÎNOST
MEâKANJA OBLAâIL.
CZ
EN
UPOZORNùNÍ:
NESU·TE VLNùNÉ
PRÁDLO, PRÁDLO SE
SPECIÁLNÍ V¯PLNÍ
(PE¤INY, BUNDY, APOD.
...) JEMNÉ PRÁDLO. PRO
PRÁDLO, KTERÉ SI
NEVYÎADUJE ÎEHLENÍ, JE
VHODNÉ DODATEâNE
SNÍÎIT MNOÎSTVÍ.
WARNING:
DO NOT DRY WOOLLEN
GARMENTS OR ARTICLES
WITH SPECIAL PADDING,
(E.G. QUILTS, QUILTED
ANORAKS, ETC.).
DELICATE FABRICS IF
GARMENTS ARE
DRIP/DRY, LOAD LESS
ITEMS AO AS TO PREVENT
CREASING.
● Stisknûte tlaãítko START.
● Press the START button.
● Bûhem fáze su‰ení je voliã
programÛ aÏ do konce
su‰ení nastaven˘ na
symbol
.
● The drying phase will
begin with the programme
dial fixed on the
symbol until the end of
drying.
● Svûtelná kontrolka
programu su‰ení zÛstane
zapnutá aÏ do konce fáze
chlazení, která bude
zobrazena zapnutím
svûtelné kontrolky (
).
● The drying programme
indicator will be on until the
cool down phase will begin
and the indicator (
) will
go on.
Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis “END”.
At the end of the
programme the word “END”
will appear on the display.
● Poãkejte na zhasnutí
svûtelné kontrolky blokování
dvífiek (2 minuty od ukonãení
programu).
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
The "Door Security" indicator
light will go out.
● Pritisnite na tipko START.
● Gumb za izbiranje
programov se med
potekom programa ne
premika in ostane do
konca programa na
simbolu
.
● Indikator programa
su‰enja bo osvetljen, dokler
se ne zaãne faza ohlajanja
in se osvetli indikator “ ”.
Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “END” (Konec).
● Poãakajte, da se sprosti
zapah vrat (pribl. 2 minuti po
koncu programa).
Opozorilna luãka "Door
Security /Vrata zaklenjena
ugasne.
● Stroj izklopite z
obraãanjem gumba za
izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj (OFF).
● Odprite vrata in poberite
perilo iz stroja. Zaprite pipo
za vodo.
● Po vsaki uporabi stroja
zaprite pipo za vodo.
● Otoãením voliãe
programÛ do polohy OFF
vypnûte praãku.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector on the “OFF”
position.
● Otevfiete dvífika a vyjmûte
prádlo.
● Open the door and
remove the laundry.
● Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
● Turn off the water supply
after every use.
85
HR
HU
SL
CZ
EN
POGLAVLJE 13
13. FEJEZET
13. POGLAVJE
KAPITOLA 13
CHAPTER 13
AUTOMATSKO
PRANJE / SU·ENJE
AUTOMATIKUS
MOSÁS/SZÁRÍTÁS
AVTOMATSKO
PRANJE/SU·ENJE
AUTOMATICK¯
CYKLUS PRANÍ A
SU·ENÍ
AUTOMATIC
WASHING/DRYING
UPOZORENJE: UREDJAJ
SE MOÎE NAPUNITI S
NAJVI·E 4 KG SUHOG
RUBLJA, U SUPROTNOM
SU·ENJE RUBLJA NEåE
BITI ZADOVOLJAVAJUåE.
FIGYELMEZTETÉS:
CSAK MAXIMUM 4 KG
SZÁRAZ RUHA TEHETÃ
A GÉPBE, ELLENKEZÃ
ESETBEN NEM LESZ
MEGFELELÃ A
MEGSZÁRÍTOTT RUHA.
Pranje:
Otvorite ladicu za deterdÏent,
odaberite deterdÏent i stavite
odgovarajuçu koliãinu.
Mosás:
Nyissa ki a fiókot, válassza ki a
mosószert, és öntsön be
megfelelŒ mennyiséget.
Postupite prema tabeli
programa pranja zavisno o
tkaninama koje çete prati
(npr. vrlo prljavi pamuk) i bez
pritiska na tipku “START”,
pripremite se za pranje rublja
kako je niÏe opisano:
Okrenite gumb
programatora, Ïeljeni
program je aktiviran.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Ako je potrebno podesite
temperaturu pranja.
A kimosandó textíliának
megfelelŒen (pl. nagyon piszkos
pamut) tekintse át a
mosóprogramok listáját, és a
Start gomb lenyomása nélkül
készítse elŒ a mosnivalót az
alábbi részben leírtak szerint:
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Pritisnite opcijske tipke (ako je
potrebno).
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Provjerite da je slavina za
dovod vode otvorena i da je
odvodna cijev ispravno
postavljena.
EllenŒrizze, hogy a csap ki vane nyitva és a kifolyócsŒ
megfelelŒen van-e elhelyezve.
Su‰enje:
Odaberite stupanj su‰enja
prema va‰im potrebama.
Stupanj su‰enja se kreçe od
potpuno suhog (
) , za
odjeçu kao ‰to su npr. ruãnici i
ogrtaãi za kupaonicu (
)
do odjeçe koja je dovoljno
suha da se bez glaãanja
pospremi u ormar (
) pa do
stupnja kada je odjeça
odgovarajuça za glaãanje.
86
Szárítás:
Válassza ki a kívánt szárazság
mértékét.
Ez a törülközŒk és a
fürdŒlepedŒk esetében az Extra
száraztól (
) a vasalás nélkül
elteendŒ ruhák esetében a
Szekrényszárazon (
) át
egészen a Vasalószáraz (
)
programokig terjed, amelyek
vasalásra alkalmas állapotban
hagyják a ruhát.
OPOZORILO: NAJVEôJA
DOVOLJENA TEÎA
SUHEGA PERILA JE 4 KG;
V NASPROTNEM PRIMERU
REZULTATI SU‚ENJA NE
BODO ZADOVOLJIVI.
Pranje:
Odprite predalãek, izberite
ustrezen detergent in
odmerite ustrezno koliãino.
Glede na vrsto perila izberite
program za pranje perila
(npr. zelo umazano
bombaÏno perilo) in ne da bi
pritisnili na tipko START
pripravite stroj:
S pomoãjo razpredelnice
programov ali opisa
programa na stroju izberite
najustreznej‰i program.
Program aktivirate z
obraãanjem gumba za
izbiranje programov.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Prepriãajte se, da je pipa za
vodo odprta ter da je
odtoãna cev pravilno
name‰ãena.
Su‰enje:
Izberite ustrezno stopnjo
suhosti perila.
Izbirate lahko med stopnjami
Extra Dry (
) – zelo suho,
kar je primerno za brisaãe,
kopalne halje ipd., do
stopnje Cupboard Dry (
)–
za v omaro, kar je primerno
za perilo, ki ga nimate
namena likati, ampak zloÏiti
in shraniti v omaro, do
stopnje Iron dry (
) – za
likanje, ki je primerna za
perilo, ki ga imate namen
zlikati, saj ostane ‰e ravno
prav vlaÏno.
UPOZORNùNÍ: CEL¯
CYKLUS SE DÁ PROVÉST
POUZE S MAX. 4 KG
PRÁDLA V SUCHÉM
STAVU, V OPAâNÉM
P¤ÍPADù V¯SLEDEK
SU·ENÍ NEBUDE
USPOKOJIV¯.
WARNING: ONLY A
MAXIMUM 4 KG OF DRY
LAUNDRY CAN BE
LOADED OTHERWISE THE
DRIED LAUNDRY WILL BE
NOT SATISFACTORY.
Praní:
Otevfiete zásuvku a do
jednotliv˘ch pfiihrádek nalijte
prací prostfiedek.
Washing:
Open the drawer, choose
the detergent and put in the
correct amount.
Podle tabulky programÛ a typu
praného prádla pfiipravte
prádlo následovnû a to bez
stisknutí tlaãítka START:
Refer to the list of washing
programmes according to
fabrics to be washed (e.g.
very dirty cotton) and
without pressing Start
button, prepare wash as
described:
Program si zvolte otoãením
voliãe programÛ doprava,
nastavte jej tak, aby
ukazovatel smefioval na ãíslo
programu.
Turning the selector knob,
the required programme is
activated.
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Podle potfieby upravte
teplotu praní.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Stisknûte tlaãítka voleb
(pokud je poÏadujete).
Press the option buttons (if
required)
Zkontrolujte, zda je
vodovodní kohoutek
otevfien˘.
Zkontrolujte, zda je odtok ve
správné poloze.
Su‰ení:
Zvolte poÏadovan˘ stupeÀ
su‰ení. Mezi dostupn˘mi
moÏnostmi je volba Extra
suchého prádla (
), která
je ideální pro ruãníky a
koupací plá‰tû, volba Prádla
suchého na uloÏení (
), pro
prádlo, které není tfieba
Ïehlit, a volba Suchého
prádla k Ïehlení (
), po
které je prádlo pfiipravené k
Ïehlení.
Check that the tap is turned
on and that the discharge
hose is positioned correctly.
Drying:
Select the degree of dryness
that you require.
This ranges from Extra Dry
(
) for bath towels and
bathrobes, through
Cupboard Dry (
) for
items that will be put away
without ironing, to iron dry
(
) that leaves the
laundry suitable for ironing.
87
HR
HU
SL
CZ
EN
Ako Ïelite odabrati vremenski
ograniãen ciklus su‰enja,
pritisnite gumb za odabir
programa su‰enja sve dok ne
zasvjetli pokazatelj
potrebnog vremena.
Ha az idŒzített szárítási ciklust
szeretné kiválasztani, akkor
addig nyomja le a
szárítóprogram választógombot,
amíg fel nem gyullad az idŒjelzŒ
lámpa.
âe Ïelite izbrati ãasovni
program su‰enja, pritiskajte
na tipko za izbiranje
programov su‰enja, dokler se
ne osvetli ustrezni ãasovni
indikator.
Pokud chcete nastavit dobu
su‰ení, stisknûte tlaãítko
„Volba programu su‰ení” aÏ
dokud se nerozsvítí jedna ze
svûteln˘ch kontrolek ãasu.
If you wish to select a timed
drying cycle, press the
“drying programme
selection” button until the
required time indicator lights
up.
Pritisnite tipku "START/PAUSE".
Nyomja le a „Start/Szünet”
gombot.
Stisknûte tlaãítko START.
Press the "Start/Pause"
button.
Program çe biti izveden s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
izabranom programu dok
ciklus ne zavr‰i.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
Program se spustí.
Bûhem cyklu praní je voliã
programÛ aÏ do konce praní
nastaven na zvoleném
programu.
At the end of the wash
phase the display will shown
the drying time remaining.
Po skonãení programu
zhasnou svûtelné kontrolky
praní a na displeji se zobrazí
doba su‰ení.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Následnû su‰iãka provede
cel˘ program su‰ení.
The washer-dryer will then
complete the entire drying
programme.
Svûtelná kontrolka programu
su‰ení zÛstane zapnutá aÏ do
konce fáze chlazení, která
bude indikovaná zapnutím
svûtelné kontrolky (
).
The drying programme
indicator will be on until the
cool down phase will begin
and the indicator (
) will
go on.
Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „END“.
At the end of the
programme the word “END”
will appear on the display.
Poãkejte na zhasnutí svûtelné
kontrolky blokování dvífiek (2
minuty od ukonãení
programu).
Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
The "Door Security" indicator
light will go out.
Otoãením voliãe programÛ
do polohy OFF vypnûte
praãku.
Switch off the machine by
turning the programme
selector on the “OFF”
position.
Otevfiete dvífika a vyjmûte
prádlo.
Open the door and remove
the laundry.
Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
Turn off the water supply
after every use.
Na kraju ciklusa pranja na
ekranu çe biti prikazano
preostalo vrijeme su‰enja.
Perilica-su‰ilica çe zatim
zavr‰iti potpuni program
su‰enja.
Pokazatelj programa su‰enja
biti çe ukljuãen sve dok ne
zapoãne faza hladjenja i dok
ne zasvjetli pokazatelj (
),
Na kraju programa, rijeã
„END” (kraj) biti çe prikazana
na ekranu.
Priãekajte da sigurnosni
uredjaj otpusti vrata (oko 2
minute nakon ‰to se program
zavr‰i),
ukljuãit çe se svjetlosni
pokazatelj sigurnosnog
uredjaja za vrata,
Iskljuãite uredjaj
postavljanjem gumba
programatora na poloÏaj
“OFF”,
Otvorite vrata i izvadite
rublje.
Zatvorite dovod vode nakon
svake uporabe uredjaja.
A mosási fázis végén a
hátralévŒ szárítási idŒ látható a
kijelzŒn.
A mosó-szárítógép ezután
befejezi a teljes
szárítóprogramot.
Pritisnite na tipko
"start/pavza".
Gumb za izbiranje
programov se med potekom
programa ne premika in
ostane do konca programa
na izbranem programu.
Ko se zakljuãi faza pranja, se
na prikazovalniku prikaÏe
trajanje programa su‰enja.
A szárítóprogram jelzŒlámpa
addig ég, amíg meg nem
kezdŒdik a hıtŒfázis, és fel nem
gyullad az (
) jelzŒlámpa.
Nato pralno/su‰ilni stroj opravi
‰e program su‰enja.
A program befejezŒdésekor az
„END” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
Indikator programa su‰enja
bo osvetljen, dokler se ne
zaãne faza ohlajanja in se
osvetli indikator “ ”.
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
Ekkor kialszik az „Ajtóbiztonság”
jelzŒlámpa.
Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a
ruhákat.
Minden használat után zárja el
a vízcsapot.
Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “END” (Konec).
Poãakajte, da se sprosti
zapah vrat (pribl. 2 minuti po
koncu programa).
Opozorilna luãka "Door
Security /Vrata zaklenjena"
ugasne.
Stroj izklopite z obraãanjem
gumba za izbiranje
programov v izklopljeni
poloÏaj (OFF).
Odprite vrata in poberite
perilo iz stroja. Zaprite pipo za
vodo.
Po vsaki uporabi stroja zaprite
pipo za vodo.
88
89
HR
CZ
TABELA VREMENA SU·ENJA (U MINUTAMA):
PAMUK
PROGRAM
Ekstra suho
Spremno za ormar
Spremno za glaãanje
Tabulka ãasÛ su‰ení
MIJE·ANO
najmanje 1 kg
najvi‰e 4 kg
najmanje 1 kg
najvi‰e 2 kg
od 30’
od 30’
od 30’
do 230’
do 220’
do 170’
od 30’
od 30’
od 30’
do 170’
do 150’
do 80’
Uredjaj izraãunava vrijeme rada odabranog programa na osnovu standardnog
punjenja rubljem, a tijekom ciklusa pranja, uredjaj çe korigirati vrijeme prema
koliãini i vrsti rublja.
PROGRAM
Extra
Na uloÏení
Na Ïehlení
BAVLNA
Min 1 Kg
Max 4 Kg
Min 1 Kg
Max 2 Kg
od 30’
od 30’
od 30’
do 230’
do 220’
do 170’
od 30’
od 30’
od 30’
do 170’
do 150’
do 80’
Na základû standardní náplnû spotfiebiã propoãítá délku prání, která se v prÛbûhu
pracího cyklu upraví podle objemu a sloÏení náplnû.
EN
HU
TABLE OF DRYING TIMES (IN MINUTES):
SZÁRÍTÁSI IDÃTÁBLÁZAT (PERC):
PROGRAM
Extra száraz
Szekrényszáraz
Vasalószáraz
PAMUT
SMùSNÉ
VEGYES
Min 1 Kg
Max 4 Kg
Min 1 Kg
Max 2 Kg
30’ perctŒl
30’ perctŒl
30’ perctŒl
230’ percig
220’ percig
170’ percig
30’ perctŒl
30’ perctŒl
30’ perctŒl
170’ percig
150’ percig
80’ percig
A készülék a szabványos adag alapján kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a ciklus közben korrigálja az idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
PROGRAMME
Extra
Cupboard
Iron
COTTON
MIXED
Min 1 Kg
Max 4 Kg
Min 1 Kg
Max 2 Kg
from 30’
from 30’
from 30’
to 230’
to 220’
to 170’
from 30’
from 30’
from 30’
to 170’
to 150’
to 80’
The appliance calculates the time to the end of the selected programme based
upon a standard loading, during the cycle, the appliance corrects the time to that
applicable to the size and composition of the load.
SL
RAZPREDELNICA âASOV SU·ENJA (V MINUTAH)
PROGRAM
Zelo suho
Za v omaro
Za likanje
BOMBAÎ
ME·ANO
Najmanj 1 kg
Najveã 4 kg
Najmanj 1 kg
Najveã 2 kg
Od 30'
Od 30'
Od 30'
do 230'
do 220'
do 170'
od 30'
od 30'
od 30'
do 170'
do 150'
do 80'
Aparat prereãuna ãas do konca izbranega programa na osnovi standardne koliãine
perila. Med potekom programa stroj ta ãas prilagaja glede na koliãino in sestavo
perila.
90
91
HR
HU
SL
CZ
EN
POGLAVLJE 14
14. FEJEZET
14. POGLAVJE
KAPITOLA 14
CHAPTER 14
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
● ladicu za sredstva za
pranje
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● predalãek za detergent,
● filtar
● SzırŒtisztítás.
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Öiätëní filtru.
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
92
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
Remove the compartments
by pulling gently.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Clean with water.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Put the compartments back
into place
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
93
HR
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
● Otvorite poklopac
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
94
HU
SL
CZ
EN
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
âI·âENJE FILTRA
ÖISTËNÍ FILTRU
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Nyissa ki a fedelet.
● Odprite pokrov.
● Otevfiete dvífika
● Open the flap
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Remove and clean.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
95
HR
POGLAVLJE 15
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Provjerite
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
7. Na ekranu su
prikazane gre‰ke 0, 1,
5, 7, 8, 9
–
8. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
9. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
10. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Zovite ovla‰teni servis
Provjerite da li je otvoren dovod vode
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Upozorenje
Tijekom faze su‰enja, bubanj se okreçe na veçoj brzini kako bi se umetnuto rublje ‰to bolje
raspodjelilo i time poveçala uãinkovitost su‰enja.
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
96
HIBA
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
4. Na podu oko
perilice je voda.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
HU
15. FEJEZET
Megjegyzés
A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag elosztása és a
szárítási teljesítmény optimálissá tétele céljából.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
97
SL
15. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
ZÁVADA
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
CZ
KAPITOLA 15
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
8. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
9. Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Pomembno
Med su‰enjem se bo boben zaãel vrteti z veãjo hitrostjo; tako se bo perilo bolj enakomerno
razporedilo, su‰enje pa bo bolj uãinkovito.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost
izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost
barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih
ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite sami odpraviti
nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
98
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
DÛleÏitá poznámka
Bûhem fáze su‰ení buben zrychluje na vy‰‰í rychlost pro rozdûlení prádla a k optimalizaci
úãinku su‰ení.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
99
EN
CHAPTER 15
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
Advisory note
During drying phase the drum will accelerate to a higher speed to distribute the load and to
optimize the drying performance
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
100
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske
oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti
potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane
neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne
moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe
sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s
lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili
kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését
szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és
az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el
a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint
kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az
illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy
az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu
nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
HR
HU
SL
CZ
EN
08.12 - 41030378 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising