Candy | CH64CCB | Candy CH64CCB Manuale utente

Candy CH64CCB Manuale utente
HOBS
USER INSTRUCTIONS
PIANI COTTURA
ISTRUZIONI D’USO E DI INSTALLAZIONE
TABLE DE CUISSON
NOTICE D’EMPLOI ET D’INSTALLATION
VARNÉ DESKY
NAVOD POUŽITĺ
UGRADNE PLOČE
UPUTE ZA KORISNIKE
FŐZŐLAPOK
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PŁYTY
INSTUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
PLITE
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
NAVODILA ZA UPORABO
VGRADNJO IN PRIKLJUČITEV
UGRADNE PLOČE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КОТЛОНИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PLACAS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
KOOKPLAATS
INSTALLATIE-EN GEBRUIKSINSTRUCTIES
KOCHMULDE
GEBRAUCHS - UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN
ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ
ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
PLACAS
INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. • Via Comolli 16 • 20861 Brugherio (MB) Italy
GB
IT
FR
CZ
HR
HU
PL
RO
SI
SR
UA
BG
ES
NL
DE
RU
GR
PT
CONTENT
TARTALOM
GB
SAFETY INSTRUCTIONS .............................................04
1. General warnings .......................................................05
2. Protection of the environment ....................................05
3. Installation ..................................................................05
4. Electrical connection ..................................................06
5. Hob cookware advice ................................................08
6. Use ............................................................................08
7. Cleaning and maintenance ........................................10
8. Problem solving .........................................................10
9. Aftercare ....................................................................10
INDICE
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ..........................................44
1. Általános figyelmeztetések ........................................45
2. Környezetvédelem .....................................................45
3. Beszerelés .................................................................45
4. Elektromos csatlakozás .............................................46
5. A főzőlapon használt edényekkel kapcsolatos
javaslatok........................................................................48
6. Használat ..................................................................48
7. Tisztítás és karbantartás ............................................50
8. Hibaelhárítás ..............................................................50
9. Eladást követő szolgáltatás .......................................51
SPIS TREŚCI
IT
ISTRUZIONI DI SICUREZZA .........................................12
1. Avvertenze generali ..................................................13
2. Salvaguardia dell'ambiente .......................................13
3.Installazione ................................................................13
4. Collegamento elettrico ..............................................14
5. Consigli sui recipienti di cottura per il piano ..............16
6. Uso ............................................................................16
7. Pulizia e manutenzione ...........................................18
8. Risoluzione del problema ..........................................18
9. Manutenzione aggiuntiva ...........................................19
10. Garanz$
e ...................................................................19
SOMMAIRE
CUPRINS
FR
RO
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA ........................60
1. Avert$
smente generale ..............................................61
2. Protejarea med$
ulu$....................................................61
3. Instalare .....................................................................61
4. Conex$
une electr$
că ....................................................62
5. Recomandăr$de vase de găt$
t pentru pl$
tă ................64
6. Ut$
l$
zare ......................................................................64
7. Curăţare ş$întreţ$
nere ................................................66
8. Rezolvarea problemelor .............................................66
9. Îngr$
j$
re ulter$
oară .......................................................66
VSEBINA
CZ
SI
NAVODILA ZA VARNO UPORABO ...............................68
1. Splošna opozorila ......................................................69
2. Varovanje okolja .........................................................69
3. Namestitev .................................................................69
4. Priključitev na električno napetost .............................70
5. Nasvet glede posode za kuhalno ploščo ...................72
6. Uporaba ....................................................................72
7. Čiščenje in vzdrževanje .............................................74
8. Reševanje težav .........................................................74
9. Popravila ....................................................................74
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ........................................28
1. Všeobecná upozornění .............................................29
2. Ochrana životního prostředí ......................................29
3.Instalace .....................................................................29
4. Elektrické připojení ....................................................30
5. Doporučení ohledně nádobí pro varnou desku ..........32
6. Použití ........................................................................32
7. Čištění a údržba ........................................................34
8. Řešení problémů .......................................................34
9. Následná péče ..........................................................34
INDICE
PL
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .......52
1. Ogólne ostrzeżenia ...................................................53
2. Ochrona środowiska ..................................................53
3. Instalacja ...................................................................53
4. Przyłącze elektryczne ................................................54
5. Wskazówki dotyczące garnków kuchennych
używanych na płycie ......................................................56
6. OBSŁUGA ..................................................................56
7. Czyszczenie i konserwacja ........................................58
8. Rozwiązywanie problemów ........................................58
9. Obsługa posprzedażowa ...........................................59
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ........................................20
1. Avertissements généraux ..........................................21
2. Protection de l'environnement ...................................21
3.Installation ..................................................................21
4. Raccordement électrique ...........................................22
5. Conseils concernant les ustensiles de
cuisine pour la table de cuisson .....................................24
6. Utilisation ..................................................................24
7. Nettoyage et entretien ................................................26
8. Résolution de problèmes............................................26
9. Contrôle d'entretien préliminaire..................................27
OBSAH
HU
SADRŽAJ
HR
SIGURNOSNE UPUTE ..................................................36
1. Opća upozorenja ........................................................37
2. Zaštita okoliša.............................................................37
3. Ugradnja .....................................................................37
4. Priključivanje na električnu mrežu ..............................38
5. Savjeti za korištenje posuña za
kuhanje na ugradnoj ploči...............................................40
6. Upotreba ....................................................................40
7. Čišćenje i održavanje..................................................42
8. Rješavanje problema .................................................42
9. Naknadno održavanje.................................................43
SR
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ........................................76
1. Opšta upozorenja .......................................................77
ta ž$
votne sred$
ne ...............................................77
2. Zašt$
3. Ugradnja .....................................................................77
ključ$
vanje na elektr$
čnu mrežu .............................78
4. Pr$
šćenje posuña na ugradnoj ploč$..........80
5. Savet$za kor$
6. Upotreba ...................................................................80
šćenje $održavanje .................................................82
7. Č$
8. Rešavanje problema ..................................................83
9. Naknadno održavanje ................................................83
02
ЗМІСТ
INHALT
UA
SICHERHEITSHINWEISE ..........................................116
1.Allgeme$
ne Warnh$
nwe$
se ........................................117
2.Umweltschutz ..........................................................117
3.Installat$
on ................................................................117
4.Elektr$
scher Anschluss ............................................118
5.T$
pps zum Kochgesch$
rr ..........................................120
6.Benutzung ................................................................120
7.Re$
n$
gung und Wartung ............................................122
8.Problembehebung ....................................................122
9.Kundend$
enst ...........................................................123
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ .............................84
1. Основні застереження .............................................85
2. Захист навколишнього середовища .......................85
3. Встановлення ...........................................................85
4. Електричне підключення .........................................86
5. Поради щодо вибору посуду для
використання на варильній поверхні ......................88
6. Експлуатація поверхні .............................................88
7. Очищення та обслуговування ..................................90
8. Можливі проблеми та їх вирішення ........................90
9. Післяпродажне обслуговування ..............................91
СЪДЪРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
BG
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..............................92
1. Общи предупреждения.............................................93
2. Защита на околната среда .......................................93
3. Монтаж ......................................................................93
4. Електрическо свързване ..........................................94
5. Съвет относно готварските съдове,
подходящи за плотове .............................................96
6. Използване ...............................................................96
7. Почистване и техническа поддръжка ......................98
8. Разрешаване на проблеми ......................................98
9. Следпродажбено обслужване .................................99
CONTENIDO
RU
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....................................124
1.Предупреждения общего характера .....................125
2.Меры по защите окружающей среды ....................125
3.Установка .................................................................125
........................................126
4.Подключение к электросети
5.Рекомендации относительно выбора
посуды для варочной поверхности ...........................128
6.Эксплуатация прибора ............................................128
7.Уход и очистка .........................................................130
8.Решение проблем ....................................................131
9.Послепродажное обслуживание ............................131
ES
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD............................100
1. Advertencias generales ............................................101
2. Protección del medio ambiente ................................101
3. Instalación ................................................................101
4. Conexión eléctrica ....................................................102
5. Consejo sobre los utensilios de cocina ....................104
6. Uso ...........................................................................104
7. Limpieza y mantenimiento.........................................106
8. Solución de problemas..............................................106
9. Cuidado posterior .....................................................107
INHOUD
DE
GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..................................................132
1. Γενικές Προειδοποιήσεις ...........................................133
2. Προστασια Του Περιβαλλοντοσ ...............................133
3. Τοποθέτηση ..............................................................133
4. Ηλεκτρικη Συνδεση ..................................................134
5. Συμβουλεσ Για Μαγειρικα Σκευη ..............................136
6. Χρηση .......................................................................136
7. Καθαρισμός Και Συντήρηση .....................................138
8. Επιλυση Προβληματων ............................................138
9. Μεταγοραστικη Φροντιδα .........................................139
CONTEÚDO
NL
PT
Instruções De Segurança ............................................140
1. Avisos Gerais ...........................................................141
2. Proteção Do Ambıente .............................................141
3. Instalação .................................................................141
4- Ligação elétrica ........................................................142
5- Conselhos de utensílios de cozinha ........................143
6- Uso ...........................................................................144
7- Limpeza e manutenção ............................................146
8- Resolução de problemas .........................................146
9- Pós-tratamento ........................................................147
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN.....................................108
1.Algemene waarschuwingen.......................................109
2.Bescherming van het milieu.......................................109
3.Installatie....................................................................109
4.Elektrische aansluiting................................................110
5.Advies over te gebruiken pannen...............................112
6.Gebruik.......................................................................112
7.Reiniging en onderhoud ...........................................114
8.Problemen oplossen ................................................114
9.NAZORG ..................................................................115
03
SAFETY INSTRUCTIONS
We recommend you keep the instructions for
installation and use for later reference, and before
installing the hob, note its serial number in case
you need to get help from the after sales service.
WARNING: the appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to
avoid touching heating elements. Children under
8 years of age must be kept away from the
appliance unless they are continuously
supervised.
WARNING: use only hob guards designed by the
Manufacturer of the cooking appliance or
indicated by the Manufacturer of the appliance in
the instructions for use as suitable or hob guards
incorporated in the appliance. The use of
inappropriate guards can cause accidents.
WARNING: unattended cooking on a hob with fat
or oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but
switch off the appliance and then cover flame e.g.
with a lid or a fire blanket.
WARNING: danger of fire: do not store items on
the cooking surfaces.
WARNING: if the surface is cracked, do not touch
the glass and switch off the appliance to avoid the
possibility of electric shock.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and people with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children should be supervised
to ensure that they do not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
CAUTION: the cooking process must be
supervised. A short term cooking process has to
be supervised continuously.
It is strongly recommended to keep children away
from the cooking zones while they are in operation
or when they are switched off, so long as the
residual heat indicator is on, in order to prevent
the risks of serious burns.
This appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote
control system.
If present do not to stare into halogen lamp hob
elements.
Connect a plug to the supply cable that is able to
bear the voltage, current and load indicated on the
tag and having the earth contact. The socket must
be suitable for the load indicated on the tag and
must be having the earth contact connected and
in operation. The earth conductor is yellow-green
in color. This operation should be carried out by a
suitably qualified professional. In case of
incompatibility between the socket and the
appliance plug, ask a qualified electrician to
substitute the socket with another suitable type.
The plug and the socket must be conformed to
the current norms of the installation country.
Connection to the power source can also be
made by placing an omnipolar breaker between
the appliance and the power source that can bear
the maximum connected load and that is in line
with current legislation.
The yellow-green earth cable should not be
interrupted by the breaker. The socket or
omnipolar breaker used for the connection
should be easily accessible when the appliance is
installed.
The disconnection may be achieved by having
the plug accessible or by incorporating a switch in
the fixed wiring in accordance with the wiring
rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by Manufacturer, its service agent or similarly
qualified people in order to avoid a hazard. The
earth conductor (yellow-green) must be longer
than 10 mm on the terminal block side. The
internal conductors section should be
appropriate to the power absorbed by the hob
(indicated on the tag). The type of power cable
must be HO5V2V2-F.
Do not put metallic objects such as knives, forks,
spoons or lids on the hob. They could heat up.
Aluminum foil and plastic pans must not be
placed on heating zones.
After every use, some cleaning of the hob is
necessary to prevent the build-up of dirt and
grease. If left, this is recooked when the hob is
used and burns giving off smoke and unpleasant
smells, not to mention the risks of fire
propagation.
Never use a steam or high pressure spray to
clean the appliance.
Do not touch the heat zones during operation or
for a while after use.
Never cook food directly on the glass ceramic
hob.
Always use the appropriate cookware.Always
place the pan in the center of the unit that you are
cooking on.
Do not place anything on control panel.
Do not use the hob as a working surface.
Do not use the surface as a cutting board.
Do not store heavy items above the hob. If they
drop onto the hob, they may cause damage.
Do not use the hob for storage of any items.
Do not slide cookware across the hob.
04 GB
Identification Plate (located under the hob's bottom casing)
+2
70 3 - 0
PRODUCT CODE T
593
cm ho
0
mm (7
+2
- 0
0
mm (6
b)
b)
cm ho
Slot depth: 5 mm
523 +- 20 mm
1. GENERAL WARNINGS
By placing the
mark on this appliance we are assuring
compliance to all European Safety, Health and Environment
requirements which are applicable for this product category.
Flush installation
perimeter
Note: Inner perimeter dimensions are same with standard installation
2. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Leave a distance of at least 55
mm between the hob and the
back wall and of at least 150
mm between the hob and the
vertical furniture or walls in the
lateral side. If a furniture is
installed above the hob, the
minimum distance required is
700 mm.
When installing a hood above
the hob, please consult the
installation requirements
specified for the hood but, in
any case, the distance between
the hob and the hood must not
be lower than 700 mm.
This appliance is marked according to European
Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components which can be
reused.It is important to have WEEE subjected to
specific treatments, in order to remove and dispose
properly all pollutants and recover and recycle all
materials.
Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE
does not become an environmental issue; it is essential to follow
some basic rules:
• WEEE shall not be threatened as household waste.
• WEEE shall be handled over to the relevant collection points
managed by the municipality or by registered companies. In many
Countries, for large WEEE, home collection could be present.
• In many Countries, when you buy a new appliance, the old one
may be returned to the retailer who has to collect it free of charge on
a one-to-one basis, as long as the appliance is of equivalent
typology and has the same functions as the supplied one.
700 mm
150 mm
55 mm
If the bottom part of the hob is adjacent to an area normally accessible
for handling or cleaning operations, a separator it must be put 20 mm
below the bottom part of the hob.
3. INSTALLATION
min 20 mm
Installing a domestic appliance it is a complicated operation which, if
not carried out correctly, can seriously have impact on safety of goods,
properties or people. For this reason, it should be carried out by a
professionally qualified person in accordance with technical
regulations.
In the event that this advice it is ignored and installation is carried out
by an unqualified person, the Manufacturer declines all responsibility
for any technical failure of the appliance whether or not it results in
damage of goods or properties or in injury of people or animals.
After having removed the packaging please be sure that the appliance
it is not damaged, otherwise contact the Retailer or Manufacturer After
Sales Service.
Make sure that the furniture in which the appliance will be fitted and all
other furniture in the nearby are made with materials which can
withstand high temperatures (min 100 °C).
In addition, all decorative laminates should be fixed with high-resistance
glue.
Appliance can be installed in a Built-in furniture in “Standard” or “Flush”
mode.
When installing an oven under the hob, separator must not be put and
the minimum distance between the bottom part of the hob and the
oven must not be lower than 10 mm. Do not install not cooled oven
under this hob and install the oven following its own installation
requirements.
Worktop thickness should be between 25 and 45 mm.
560 -+ 20 mm
min 10 mm
Min. 70 mm
490 -+ 20 mm
Standard installation
perimeter
05 GB
A watertight seal gasket is
supplied with the hob. Fit
the seal gasket around the
bottom hob as described
and make sure that it is
properly fitted to avoid any
leakage into the supporting
furniture.
4. ELECTRICAL CONNECTION
Bottom
A
B
A
A
B
A
B
C
B
C
D
A
C
D
C
A
B
A
B
C
D
C
D
B
Normal Fixing:
- Get the fixing clips from accessory bag
and screw them into the position shown
on bottom box. (Do not tighten the
screws to block clips, they should move
freely)
C
- Insert the hob in center
position of cut out.
- Turn the clips and tighten
them fully.
LAYOUT
6
5
5
6
5
6
3
6
5
2
1-3
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
Quick Fixing: (Depending on model)
Get four springs form accesory bag and
screw them onto bottom box as shown
in figure.
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
2
1
4
6
5
6
5
Center and insert the hob.
Press the sides of hob until it
is supported around its
entire perimeter.
2
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
2
1
According to model
FLUSH INSTALLATION
1. " + "
2. " - "
After checking that the position of
the hob is correct fill the gap
between the worktop and the hob
with silicone adhesive. Flatten the
silicone layer with a scraper or
with wet finger damped with water
and soap before it forms.
Do not use the hob until the
silicone layer it is completely dry.
3. TIMER
4. Additional cooking zone led
5. Cooking zone programming indicator
6. Selection of the zone
7. Bridge
06 GB
6
1
7
3
6
5
3
7
Note: make sure the terminal board screws are tight.
"Installation must conform to the standards & directives."
Manufacturer declines all responsibility for any damage that
might be caused by unsuitable or unreasonable use.
Operations to be carried out to make a new connection:
- Choose the power supply cable in accordance with the
recommendations in the table;
- Pass the power supply cable into the clamp;
- Strip the end of each conductor of the supply
cord on a 10 mm length, by taking in account
the requested length of the cord for the
connection to the terminal block;
- According to the installation and with the help
of shunt bars which you should have
recovered in the first operation, fix the
conductor as shown on the chart;
- Fix the cover;
- Screw the cable clamp.
WARNING: Manufacturer cannot be held responsible for any incident
or its consequences that may arise during the use of an appliance not
linked to the earth, or linked to an earth whose continuity is defective.
Before any electrical operation, please check the supply tension
shown on the electricity meter, the adjustment of the circuit- breaker,
the continuity of the connection to earth to the installation and that the
fuse is suitable.
The electrical connection to the installation should be made according
to the rated power of the Appliance; this should be made via an Omni
pole cut-out switch.
If the appliance has a socket outlet, it must be installed so that the
socket outlet is accessible.
The yellow/green wire of the power supply cable must be connected to
the earth of both power supply and appliance terminals.
For any questions regarding power supply cord refer to After Sales
Service or a qualified technician.
ATTENTION:
If it should be necessary to replace the power supply cord, connect the
wire in accordance with following colors/codes:
If the hob is fitted with power supply cord, this shall be connected only
to a power supply of 220-240 V between phase and neutral.
It is however possible to connect the hob to:
Three Phase 220-240 V3
Three Phase 380-415 V2N
To proceed to the new connection, please follow below instructions:
Before making the connection, make sure that the installation is
protected by a suitable fuse, and that it is fitted with wires of a large
enough section to supply the appliance normally.
Turn over the hob, glass side against the working top, taking care to
protect the glass.
Connection to the terminals on the terminal block
Open the cover in the following sequence:
1
2
LAY OUT
"1-6"
3
LAY OUT
"7"
MONOPHASE or TWO PHASES 220-240 V~
Cable
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
THREE PHASES 220-240 V3~
Cable
HO5V2V2F
- unscrew the cable clamp "1";
- find the two tabs located on the sides;
- put the blade of a flat screw-driver in front of each tab "2" e
"3", push in and press;
- remove the cover.
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
THREE PHASES 380-415 V2N~
Cable
HO5V2V2F
To release the power supply cord:
- Remove the screws retaining the terminal block which
contains the shunt bars and the conductors of the supply cord;
- Pull out the supply cord.
Operations to be carried out to make a new connection:
- Choose the power supply cable in accordance with the
recommendations in the table;
- Pass the power supply cable into the clamp;
- Strip the end of each conductor of the supply cord on a 10 mm length,
by taking in account the requested length of the cord for the
connection to the terminal block;
- According to the installation and with the help of shunt bars which you
should have recovered in the first operation, fix the conductor as
shown on the chart;
- Fix the cover;
- Screw the cable clamp.
2
4x1,5 mm
2
Monophase 220-240 V~
Two phases 220-240 V2~
Three phases 220-240 V3~
Three phases 380-415 V2N~
Ph = Phase
07 GB
4x1,5 mm
N = Neutral
T = Earth
5.- Us$
ng ‘Plus’ and ‘M$
nus’ keys Power management value can be
adjusted. In th$
s example case between 6500 and 2500w. When
requ$
red value $
s selected, touch at the same t$
me ‘Plus’ & ‘M$
nus’ keys
dur$
ng 5 seconds.
5. HOB COOKWARE ADVICE
Using good quality cookware is critical for setting
the best performance from your hob.
4
0
• Always use good quality cookware with perfectly flat and thick
bases : using this type of cookware will prevent hot spots that cause
food to stick. Thick metal pots and pans will provide an even
distribution of heat.
• Ensure that the base of the pot or pan is dry : when filling pans
with liquid or using one that has been stored in the refrigerator, ensure
that the base of the pan is completely dry before placing it on the hob.
This will help to avoid staining the hob.
• Use pans whose diameter is wide enough to completely cover
the surface unit : the size of the pan should be no smaller than the
heating area. If it is slightly wider the energy will be used at its
maximum efficiency.
P
5
0
6.- When th$
s process $
s f$
n$
shed, a long beep $
s heard and a reset $
s
produced. Start-up process w$
ll be generated aga$
n.
THE CHOICE OF COOKWARE - The following information will help
you to choose cookware which will give good performance.
7.- After start-up process, $
n t$
mer d$
splay ECO power management
w$
ll be showed.
Stainless Steel : highly recommended. Especially good with a
sandwich clad base. The sandwich base combines the benefits of
stainless steel (appearance, durability and stability) with the
advantages of aluminium or copper (heat conduction, even heat
distribution).
Aluminium : heavy weight recommended. Good conductivity.
Aluminium residues sometimes appear as scratches on the hob, but
can be removed if cleaned immediately.
Because of its low melting point, thin aluminium should not be used.
After that, touch control won´t allow any comb!nat!on wh!ch
can exceed th!s Eco l!m!t.
Cast Iron : usable, but not recommended. Poor performance. May
scratch the surface.
Switch ON/OFF a heater zone
Copper Bottom / stoneware: heavy weight recommended. Good
performance, but copper may leave residues which can appear as
scratches. The residues can be removed, as long as the hob is
cleaned immediately. However, do not let these pots boil
dry. Overheated metal can bond to glass hobs. An overheated copper
pot will leave a residue that will permanently stain the hob.
Porcelain/enamel : Good perfomance only with a thiny smooth, flat
base.
Glass-ceramic : not recommended. Poor performance. May scratch
the surface.
To switch ON a heater Touch any heater´s zone during 400 msec.
Long beep will be heard and "0" value will appear in target zone digit,
indicating power level.
1) If any cooking stage is in position 0, this display will switch OFF
automatically after 10 seconds and the zone OFF sequence will
sound.
6. USE
How to choose power management level
2) If there is residual heat indication in the display which is ON but in 0
power, "0" will appear changing over.
Through the "Power management" function, the user can set the
maximum power that can be reached by the hob. Power management
function is only available during first 30 seconds after switch on the
hob. There is even the possibility to repeat this setting switching off
and on the power plug. By setting the desired maximum power, the
hob automatically adjusts the distribution in the various cooking zones
so that this limit is never exceeded; with the added advantage of being
able to simultaneously manage all the zones without overload
problems. The customer can set the maximum power of hob between
2.5 kW and the maximum related power of the hob (this can change
according to the model) (for example if the maximum power of the hob
is 7.2 kW. The maximum power level for setting is between 2.5kW and
7.2kW) At the time of purchase, the hob is set to maximum power. After
connecting the appliance to the electrical power, within 30 seconds
you can set the power level based on the points shown below:
3) If lock function is active you cannot switch ON a zone.
To switch OFF a heater Touch any heater´s zone during 1,2 sec. 3
Short beeps will be heard and nothing or "H" value will appear in
target zone digit if residual heat exists. Zone will be OFF.
1) If any cooking stage is in position 0, this display will switch OFF
automatically after 10 seconds and the zone OFF sequence will
sound.
2) If there is residual heat indication in the display which is OFF, "H" will
be displayed.
1.- Sw$
tch on hob.
2.- Let touch control f$
n$
sh $
ts $
n$
t$
al$
zat$
on process.
3.- Before pass 30 seconds touch dur$
ng 5 seconds ‘
key.
4.- After th$
s moment, th$
s message w$
ll appear on d$
splay.
3) Even lock function is active you can switch OFF a zone.
4) If only one heater is active and this one is switched off, 4 Short beep
will be heard indicating all cook top is Off.
P
08 GB
2 LEDs over extension key turn ON if 1st and 2nd extension rings are
ON 3rd Short Press on extension key. Switches OFF 1st and 2nd
extension rings.
Short beep each press on extension key.
Selecting a zone
When zone is already ON a lower lighting intensity for the not selected
zones that are ON is produced.
Bridge function
The bridge can be enabled only when both heaters are off. One heater
of the bridge has been selected, to activate bridge function touch
bridge key.
A beep sounds and the zone LED is switched on if the zone is enabled.
Both bridge heaters will be selected at the same time.
Once the heaters selected, if the power level is not the desired power
level, by the + - keys.
Both bridge heater displays will show same power level.
The function will finish:
- If the bridge key is touched in setting mode
- If user selects power level “0”
If only one zone is ON, this zone is already selected by default, without
needing to short press (150 msec) over selection key.
Increase / Decrease power level
Overflow security
Something (an object or a liquid) is pressing any key during more than
5s. 2 Short Beep + 1 Long beep every 30s while the key is pressed.
Cook-top will turn Off.
This symbol will maintain blinking while the
matter persist.
With a short press on ‘+’ or ‘-‘ keys, Increase or decrease power in the
selected zones digit: 0-1-2-3...9-P
Timer
1. For Long Presses in + or - keys, power level increases /decreases
continuously. With a fast increase, power stops at level 9, and for a
higher power another short press is needed on the + key. No beep
sound is heard with fast increase / decrease.
2. Once arrived to P power level, pressing + key again does not
change power level to 0.Once arrived to 0 power level, pressing - key
again does not change power level to P.
3. With a zone ON at 0 power level, if the zone is hot, 0 will blink
alternatively. After 10 seconds, 0 will disappear an ‘H’ letter will appear
fixed on display.
Timer function can be activated with its own key.
Select the zone to be timed. Power level of the zone greater than 0.
Static
is displayed in the zone being timed . "0 0" in the digits
reserved for the timer.
1) With "+" or "-" keys, timer time can be chosen. No Beeps at time
change.
2) Pressing continuously timer key, the timer is cancelled (goes to 00).
3) If timer "+" or "-" keys is maintained pressed there is quick setting.
4) When setting timer time, it is possible to go from "00" to "99" with "-"
key, and from "99" to "00" with "+" key.
5) Maximum time 99 minutes.
6) When the time is elapsed and the hob is beeping, press any key and
the alarm and digit sequence will end.
7) It is possible to adjust the timer time while the timer is previously
running.
8) Power of timed zone can be modified without consequences on the
timer programming.
9) Last minute will be displayed by seconds (For Variants only visible if
we enter the timer programming while the last minute of the
countdown)
10) Pressing the Timer key without any selected zone and when no
zone is being timed, does nothing.
11) Pressing the Timer key without any selected zone and when many
zones are being timed, the time shown in time digits changes in a
rotatory way, and shows the time whose power display has the
decimal point ON.
12) Alternatively Power (5s) and (0,5s) is displayed in the zone being
timed.
4. When a heater is selected and ‘+’ & ‘-‘keys are touched at the same
time, power level will go to ‘0’ but heater will maintain selected during
10 seconds. If heater was temporized, timer will go to Off. This action
can only be developed in several cases depending touch control
configuration.The following examples are for information only.
Personal experience should then let you adapt these settings to your
taste and habits.
Child Lock option
This action will be done when ‘+’ & ‘-‘keys were touched at the same
time.
Then, any time when a key will be touched, displays will show "L"
during 2sec. heating remains at the same state.
To deactivate Child Lock, follow the same process explained before.
Then Short beep will be heard and displays will show "n" letter. Hob will
remain unlocked.
Remaining time is displayed in the digits reserved for the timer. If
multiple zones are timed, the smallest remaining time is displayed,
and the decimal point is displayed in the corresponding zone.
Residual Heat Indicator (In radiant heaters-> calculated)
Note: An automatic child lock will produce in 15 minutes after total
Switch OFF of the hob.
The same indicators can be used for “residual heat” indication as well.
A time table must be defined on this purpose: Rest Heat time=f (power
level, working time).
While a temperature on the cook top glass surface is above
65oCb(theory value), this condition will be shown in the associated
display, by means of an “H”.
To generate a temperature above 65oC a heating element has to be in
operation for certain time, this time depends on the power level. Once
this time has expired, the residual heat warning will be shown when
the heating element is switched off.
Double / Triple zones
To switch ON double extension ring, associated main zone must be
already ON and Indicating power level must be higher than 0.
8.1- Double zone ON
1st Short Press on extension key Switches ON extension ring. LED
over extension key turns ON if Extension ring is ON.
2nd Short Press on extension key Switches OFF extension ring.
Short beep each press on extension key.
8.2- Triple zone ON
1st Short Press on extension key Switches ON 1st extension ring. 1
LED over extension key turns ON if 1st extension ring is ON (left LED
in case of triple zone, middle and only LED in case of double zone) 2nd
Short Press on extension key Switches ON 2nd extension ring.
09 GB
Automatic Safety Off
Any change in the colour of the glass-ceramic surface does
not affect its operation or the stability of the surface. Such
discolorations are mostly a result of burnt food residues or
use of cookware made of materials such as aluminium or
copper; these stains are difficult to remove.
If the power level is not changed during a preset time, the
corresponding heater turns off automatically.
The maximum time a heater can stay on, depends on the selected
cooking level.
Power level Max. time on (hours)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. PROBLEM SOLVING
The cooking zones do not simmer or only fry gently
Only use flat-bottomed pans. If light is visible between the pan and the
hob, the zone is not transmitting heat correctly.
The pan bottom should fully cover the diameter of the selected zone.
The cooking is too slow
Unsuitable pans are being used. Only use flatbottomed utensils, that
are heavy and have a diameter at least the same
as the cooking zone.
NOTE: while an overheating situation should occur during the
operation of the highest power levels, the Hob control will
automatically adjust the power level in order to protect the hob from
overheating.
Small scratches or abrasions on the hob's glass surface
Incorrect cleaning or rough-bottomed pans are used; particles like
grains of sand or salt get between the hob and the bottom of the pan.
Refer to the "CLEANING" section; make sure that pan bottoms are
clean before use and only use smooth bottomed pans. Scratches can
be lessened only the cleaning is done correctly.
7. CLEANING AND MAINTENANCE
Metal marks
Do not slide aluminium pans on the hob. Refer to the cleaning
recommendations.
You use the correct materials, but the stains persist.
Use a razor blade and follow the "CLEANING" section.
. Before carrying out any maintenance work on the hob, allow it to
cool down.
. Only products, (creams and scrapers) specifically designed for
aglass ceramic surfaces should be used. They are obtainable from
hardware stores.
. Avoid spillages, as anything which falls on to the hob surface will
quickly burn and will make cleaning more difficult.
. It is advisable to keep away from the hob all substances which are
liable to melt, such as plastic items, sugar, or sugar-based products.
.MAINTENANCE:
- Place a few drops of the specialised cleaning product on the hob
surface.
- Rub any stubborn stains with a soft cloth or with slightly damp
kitchen paper.
- Wipe with a soft cloth or dry kitchen paper until the surface is clean.
Dark stains
Use a razor blade and follow the "CLEANING" section.
Light surfaces on the hob
Marks from an aluminium or copper pan, but also mineral, water or
food deposits; they can be removed using the cream cleaner.
Caramelisation or melted plastic on the hob.
Refer to the "CLEANING" section.
The hob does not operate or certain zones don't work
The shunts are not positioned correctly on the terminal board.
Have a check made that the connection is done he control panel is
locked. Unlock the hob.
If there are still some stubborn stains:
- Place a few more drops of specialised cleaning fluid on the surface.
- Scrape with a scraper, holding it at an angle of 30° to the hob, until
the stains disappear.
- Wipe with a soft cloth or dry kitchen paper until the surface is clean.
- Repeat the operation if necessary.
A FEW HINTS:
Frequent cleaning leaves a protective layer which is essential to
prevent scratches and wear. Make sure that the surface is clean
before using the hob again. To remove marks left by water, use a few
drops of white vinegar or lemon juice. Then wipe with absorbent paper
and a few drops of specialised cleaning fluid.
The glass ceramic surface will withstand scraping from flat-bottomed
cooking vessels, however, it is always better to lift them when moving
them from one zone to another.
The hob does not cut off.
The control panel is locked. Unlock the hob.
Frequency of on/off operations for cooking zones
The on-off cycles vary according to the required heat level:
- low level: short operating time,
- high level: long operating time.
The cooktop is not working.
Check the condition of the fuses / circuit breakers at your
location.Check to see if you are experiencing a power failure.
The cooktop has turned itself off.
The main switch (ON/OFF key) was accidentally touched or there is
any object above any key. Turn the unit on again without any object
about the keyboard. Enter your settings again.
NB:
30° Maxi
Display F and numbers
If F and numbers appears in the display, your unit has detected a fault.
The following table list actions you can take to correct the problem.
Do not use a sponge which is too wet.
Never use a knife or a screwdriver.
A scraper with a razor blade will not damage the surface, as long
as it is kept at an angle of 30°.
Never leave a scraper with a razor blade within the reach of
children.
Never use abrasive products or scouring powders.
9. AFTERCARE
Before calling out a Service Engineer please check the
following:
— that the plug is correctly inserted and fused;
If the fault cannot be identified switch off the appliance — do not
tamper with it — call the Aftercare Service Centre. The appliance is
supplied with a guarantee certificate that ensures that it will be
repaired free of charge at the Service Centre.
. The metal surround : to safely clean the metal surround wash with
soap and water, rinse, then dry with a soft cloth.
10 GB
Heater d!splay
Fault
Act!on
F0
Touch control software error.
If error has occurred disconnected and connect again the cooktop to the power supply. If error persist,
call after-sales service. If error appears suddenly in a normal operation, call after-sales service.
Fc
Touch control zone is too hot
and has turned off all the
heaters.
Wait until temperature goes down. Cook-top will automatically recovered when temperature
reaches a normal value.
Ft
Touch control temperature
sensor can be damaged.
Wait until temperature goes down. If message persist when temperature reaches an environment
value, call after-sales service.
FE
Touch control temperature
sensor can be damaged.
Wait until temperature goes down. If message persist when temperature reaches an environment
value, call after-sales service.
Fb
Excessive sensitivity
on any key.
See if cook-top is mounted correctly. Be sure that keys touch correctly the glass surface.
FU / FJ
Security keyboard error
This error is a keyboard auto-check. It disappears when autocheck return to secure value. If error
persist, call after-sale service.
FA
Security software error
This error is a software auto-check. It disappears when auto-check return to secure value. If error
persist, call after-sale service.
FC / Fd
Security software error
This error is a software auto-check. It disappears when auto-check return to secure value. If error
persist, call after-sale service.
Fr
Relays security error
Any relay driver can have any problemn. Remove cook-top from the power supply, wait a minute
and switch on again. If error persist, call after-sale service.
11 GB
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Si consiglia di conservare le istruzioni di uso e
montaggio per riferimento successivo e, prima di
montare il piano di cottura, annotare il suo
numero di serie per richiedere assistenza al
Servizio post-vendita.
AVVERTENZA: l'elettrodomestico e le sue parti
accessibili diventano calde durante l'uso.
Prestare attenzione ad evitare qualsiasi contatto
con le resistenze di riscaldamento. Mantenere
lontani dall'elettrodomestico i bambini di età
inferiore agli 8 anni, a meno che non siano
continuamente supervisionati.
AVVERTENZA: utilizzare unicamente protezioni
per piani di cottura progettate dal produttore della
cucina o indicate dal produttore
dell'elettrodomestico nelle istruzioni d'uso come
adatte, o ancora protezioni incorporate
nell'elettrodomestico. L'utilizzo di protezioni non
adatte può provocare incidenti.
AVVERTENZA: la cottura senza sorveglianza su
un piano di cottura in presenza di grasso o olio
nella pentola può essere pericolosa, con rischio
di incendi. NON cercare MAI di spegnere un
incendio con acqua, bensì spegnere
l'elettrodomestico e coprire la fiamma con un
coperchio o una coperta antifiamma.
AVVERTENZA: pericolo di incendio: non
appoggiare nulla sulle superfici di cottura.
AVVERTENZA: se la superficie è crepata, non
toccare la vetroceramica e spegnere
l'elettrodomestico per evitare la possibilità di
elettrocuzioni.
L'elettrodomestico può essere utilizzato da
bambini di età superiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali,
oppure prive di esperienza e conoscenza, se
supervisionate o istruite riguardo all'uso
dell'elettrodomestico in sicurezza, e se
comprendono i rischi che derivano dall'uso dello
stesso. I bambini dovrebbero essere
supervisionati per assicurarsi che non giochino
con l'elettrodomestico. La pulizia e la
manutenzione da parte dell'utente non possono
essere effettuate da bambini senza supervisione.
ATTENZIONE: il processo di cottura deve essere
supervisionato. Un processo di cottura di breve
termine deve essere supervisionato in continuo.
Si consiglia vivamente di tenere i bambini a
distanza dalle zone di cottura quando queste
sono in funzione o quando sono spente, per tutto
il tempo durante il quale l'indicatore di calore
residuo rimane attivo, per evitare il rischio di
ustioni gravi.
Questo elettrodomestico non è concepito per
funzionare con temporizzatori esterni o con
sistemi di comando a distanza separati.
Se è presente, non guardare direttamente gli
elementi riscaldati della lampada alogena.
Collegare al cavo di alimentazione una spina
dimensionata per la tensione, la corrente e la
potenza indicate nella targhetta e dotata del
contatto di terra. La presa deve essere
dimensionata per la potenza indicata sulla
targhetta e deve avere il contatto di terra
collegato e funzionante. Il conduttore di terra è
giallo-verde. Questa operazione deve essere
eseguita solo da un tecnico adeguatamente
addestrato. In caso di incompatibilità tra presa e
spina dell'elettrodomestico, richiedere ad un
tecnico specializzato di sostituire la presa con
un'altra di tipo compatibile. La spina e la presa
devono essere conformi alle normative attuali del
paese di installazione.
Il collegamento alla rete di alimentazione può
essere effettuato anche collocando un
interruttore automatico onnipolare tra
l'elettrodomestico e la rete di alimentazione, in
grado di supportare il carico massimo collegato,
in linea con la legislazione corrente.
Il cavo di terra giallo-verde non deve essere
interrotto dall'interruttore automatico. La presa o
l'interruttore automatico onnipolare utilizzati per il
collegamento devono essere facilmente
accessibili al momento del montaggio
dell'elettrodomestico.
La disconnessione può essere eseguita con la
spina accessibile o aggiungendo un interruttore
sul cablaggio fisso, nel rispetto delle normative
relative ai cablaggi.
Se il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico
dovesse essere danneggiato, farlo sostituire dal
produttore, dal suo servizio tecnico o da tecnici
qualificati, per evitare rischi. Il conduttore di terra
(giallo-verde) deve essere più lungo di 10 mm sul
lato della morsettiera. La sezione dei conduttori
interni deve essere adatta alla potenza assorbita
dal piano di cottura (come indicato sulla
targhetta). Il cavo di alimentazione deve essere di
tipo HO5V2V2-F.
Non appoggiare sul piano di cottura oggetti
metallici come coltelli, forchette, cucchiai o
coperchi. Potrebbero scaldarsi eccessivamente.
Non appoggiare sulle zone riscaldanti pellicole di
alluminio e padelle in plastica.
Dopo ogni utilizzo è necessario pulire il piano di
cottura per evitare l'accumulo di sporcizia e
grasso. Se ci sono accumuli di questo tipo
vengono cotti nuovamente quando il piano di
cottura viene acceso, creando fumo e odori
sgradevoli per non parlare del rischio di
propagazione di incendi.
Non utilizzare mai un getto di vapore o ad alta
pressione per la pulizia dell'elettrodomestico.
Non toccare le zone riscaldanti durante il
funzionamento o per un breve periodo dopo l'uso.
Non cuocere mai gli alimenti direttamente sul
piano di cottura in vetroceramica.
Utilizzare sempre i recipienti di cottura adatti.
Mettere sempre la pentola al centro del gruppo
sul quale si sta effettuando la cottura. Non
appoggiare nulla sul pannello di comando.
Mai utilizzare il piano di cottura come superficie di
lavoro.
Mai utilizzare il piano di cottura come tagliere.
Non appoggiare oggetti pesanti al di sopra del
piano di cottura. Se cadono sul piano possono
danneggiarlo.
Non utilizzare il piano di cottura per riporvi
oggetti.
Non fare scivolare i recipienti sul piano di cottura.
12 IT
Targhetta di identificazione (posta sotto il carter inferiore del piano di
cottura)
+2
70 3 - 0
CODICE PRODOTTO T
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Profondità incavo 5 mm
523 -+ 20 mm
1. AVVERTENZE GENERALI
Perimetro per
installazione a filo
Apponendo il marchio
su questo elettrodomestico confermiamo
la conformità a tutti i requisiti di legge europei di sicurezza, salute e
tutela ambientale applicabili a questa categoria di prodotti.
Nota: Le dimensioni del perimetro interno sono le stesse
dell'installazione standard
2. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Lasciare una distanza pari a
almeno 55 mm tra il piano di
cottura e il muro posteriore e di
almeno 150 mm tra il piano di
cottura e il mobile verticale o le
pareti sul lato. Qualora venga
installato un pensile sopra il
piano cottura, la distanza
minima richiesta è pari a 700
mm.
Quando si installa una cappa
al di sopra del piano di
cottura, consultare i requisiti di
montaggio specifici per la
cappa, ma, in ogni caso, la
distanza tra cappa e piano di
cottura non deve essere
inferiore a 700 mm.
Questo elettrodomestico dispone di contrassegno ai
sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE).
I RAEE contengono sostanze inquinanti (che
possono causare conseguenze negative per
l'ambiente) e i componenti principali che possono
essere riutilizzati. È importante che i RAEE siano
sottoposti a trattamenti specifici in modo da togliere e smaltire in
modo corretto gli inquinanti nonché recuperare e riciclare tutti i
materiali.
Spetta ai singoli individui garantire che i RAEE non diventino un
problema a livello ambientale. Esistono alcune regole specifiche da
rispettare:
• i RAEE non devono essere trattati come rifiuti domestici.
• i RAEE devono essere affidati agli speciali centri di raccolta
gestiti dai comuni o da società autorizzate. In molti stati è
disponibile anche un servizio di raccolta porta a porta per i RAEE.
In molti stati, nel caso di acquisto di nuovi elettrodomestici, quelli
vecchi possono essere affidati al venditore che li deve ritirare
gratuitamente in numero corrispondente agli elettrodomestici
acquistati, a condizione che i singoli elettrodomestici siano di tipo
simile e con le stesse funzioni di quelli acquistati.
700 mm
150 mm
55 mm
Se la parte inferiore del piano di cottura è adiacente ad un'area
normalmente accessibile durante la cottura o la pulizia, inserire un
separatore 20 mm sotto alla base del piano di cottura.
3- INSTALLAZIONE
m!
n 20 mm
Il montaggio di un elettrodomestico può essere un'operazione
complicata che, se non viene effettuata correttamente, può
minacciare gravemente la sicurezza di prodotti, proprietà o persone.
Per questa ragione tale attività deve essere intrapresa da un tecnico
professionalmente qualificato che la effettuerà in accordo con le
normative tecniche in vigore.
Nel caso in cui questa precauzione non venga rispettata e il
montaggio sia effettuato da un tecnico non qualificato, il produttore
declina tutte le responsabilità per guasti tecnici dell'elettrodomestico
che possano causare o meno danni alle cose o ai beni o lesioni alle
persone o agli animali.
Dopo avere tolto l'imballaggio, accertarsi che l'elettrodomestico non
sia danneggiato; in caso contrario contattare il rivenditore o il servizio
di assistenza post vendita del produttore.
Quando si installa un forno al di sotto del piano di cottura, non è
necessario inserire un separatore e la distanza minima tra la parte
inferiore del piano di cottura ed il forno non deve essere inferiore a
10 mm. Non montare un forno non raffreddato al di sotto di questo
piano di cottura e installare il forno seguendo i relativi requisiti di
montaggio.
Accertarsi che il mobile nel quale verrà inserito l'elettrodomestico e
tutti gli altri arredi nelle vicinanze siano di un materiale in grado di
resistere a temperature elevate (minimo 100°C).
Inoltre, tutti i laminati decorativi devono essere fissati con colla ad alta
resistenza.
L'elettrodomestico può essere installato in un mobile ad incasso in
modalità "standard" o "a filo".
Lo spessore del piano di lavoro deve essere compreso tra 25 e 45 mm.
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Perimetro per
installazione a filo
13 IT
min 10 mm
Il piano di cottura viene
fornito con una guarnizione
di tenuta. Montare la
guarnizione di tenuta
intorno alla parte inferiore
del piano di cottura ed
assicurarsi che sia inserita
correttamente per evitare
perdite sui mobili di
supporto sottostanti.
4. COLLEGAMENTO ELETTRICO
Parte inferiore
A
B
A
A
B
A
B
C
C
D
DISPOSIZIONE 1
Fissaggio normale:
- Utilizzare le fascette di
fissaggio presenti nel sacchetto
degli accessori ed avvitarle nella
posizione indicata sulla scatola
inferiore. (Non serrare le viti per
bloccare completamente le
fascette, dovrebbero muoversi
liberamente)
B
C
DISPOSIZIONE 2
A
C
D
DISPOSIZIONE 3
DISPOSIZIONE 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
DISPOSIZIONE 5
DISPOSIZIONE 6
DISPOSIZIONE 7
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
- Inserire il piano di cottura nella
posizione centrale dell'intaglio.
- Ruotare le fascette e serrarle a
fondo.
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
6
5
6
5
Fissaggio rapido: (A seconda del
modello)
Prelevare quattro molle dal sacchetto
accessori ed avvitarle sulla scatola
inferiore come illustrato in figura.
5
6
5
6
1-3
3
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
2
1
4
6
5
Centrare ed inserire il
piano di cottura.
Premere i lati del piano di
cottura fino a quando non
risulta supportato sull'intero
perimetro.
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
INSTALLAZIONE A FILO
Dopo avere verificato che la
posizione del piano di cottura è
corretta, riempire lo spazio fra
piano di lavoro e piano di cottura
con adesivo siliconico. Appiattire
lo strato di silicone con un
raschiatore o bagnando le dita in
acqua e sapone prima che
indurisca.Non utilizzare il piano di
cottura fino a quando lo strato di
silicone non è perfettamente
asciutto.
2
1
A seconda del modello
14 IT
1.
"+"
2.
"-"
3.
TIMER
4.
LED zona di cottura aggiuntiva
5.
Indicatore programmi zona di cottura
6.
Selezione della zona
7.
Bridge
7
Operazioni da effettuare per un nuovo collegamento:
"Il montaggio deve essere conforme alle direttive e agli
standard." Il produttore declina qualsiasi responsabilità per
danni che potrebbero essere causati da utilizzo inappropriato o
irragionevole.
- Scegliere il cavo di alimentazione in accordo con le indicazioni
della tabella;
- Passare il cavo di alimentazione elettrica nella fascetta;
- Spelare l'estremità di ogni conduttore del cavo di alimentazione
per circa 10 mm, tenendo in considerazione la lunghezza richiesta
del cavo per il collegamento alla morsettiera;
AVVERTENZA: Il Produttore non può essere ritenuto responsabile di
qualsiasi incidente o delle relative conseguenze che potessero
insorgere durante l'utilizzo di un elettrodomestico privo di messa a
terra, oppure collegato ad una terra avente una continuità difettosa.
Prima di qualsiasi funzionamento elettrico, controllare sempre la
tensione di alimentazione riportata sul contatore, la regolazione del
sezionatore, la continuità del collegamento a terra rispetto
all'impianto; verificare anche che il fusibile sia appropriato.
Il collegamento elettrico all'impianto deve essere effettuato
rispettando la potenza nominale dell'elettrodomestico; ciò deve
essere effettuato tramite un sezionatore multipolare.
Se l'elettrodomestico ha un'uscita a presa, deve essere installato in
modo che tale uscita sia accessibile.
Il cavo giallo/verde del cavo di alimentazione elettrica deve essere
collegato alla terra dell'alimentazione elettrica ed ai morsetti
dell'elettrodomestico.
Per qualsiasi domanda relativa al cavo di alimentazione elettrica
rivolgersi al Servizio di Assistenza post-vendita o a un tecnico
qualificato.
Se il piano di cottura è dotato di un cavo di alimentazione,
collegarlo solo ad un'alimentazione con tensione di 220-240 V tra la
fase e il neutro.
DERIVAZIONE
- A seconda del tipo di montaggio,
utilizzare le deviazioni recuperate nella
prima operazione, fissare il conduttore
come indicato sulla tabella;
- Bloccare il coperchio;
- Avvitare la fascetta per cavi.
ATTENZIONE:
nel caso in cui fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione,
collegare i fili in accordo con i seguenti colori/codici:
È comunque sempre possibile collegare il piano di cottura a:
Trifase 220-240 V3
Trifase 380-415 V2N
Per procedere al nuovo collegamento, rispettare le istruzioni che
seguono:
Prima di effettuare il collegamento accertarsi che l'impianto sia
protetto da un fusibile appropriato e che sia dotato di cavi aventi una
sezione sufficientemente grande per alimentare normalmente
l'elettrodomestico.
Capovolgere il piano di cottura, con la vetroceramica rivolta verso il
piano di lavoro, prestando attenzione a proteggere la vetroceramica.
BLU
Neutro
MARRONE
Fase
GIALLO VERDE
Terra
( )
Collegamento ai morsetti della morsettiera
Aprire il coperchio nella seguente sequenza:
1
2
DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE
"1-6"
"7"
3
MONOFASE O BIFASES 220-240 V~
Cavo
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TRIFASE 220-240 V3~
Cavo
HO5V2V2F
- svitare la fascetta per cavi "1";
- individuare le due linguette sui lati;
- mettere la punta di un cacciavite piatto davanti alle linguette "2" e
"3", spingere all'interno e premere;
- togliere il coperchio.
4x1,5 mm
TRIFASE 380-415 V2N~
Cavo
HO5V2V2F
Per staccare il cavo di alimentazione elettrica:
- Togliere le viti che fissano la morsettiera che contiene le
derivazioni e i conduttori del cavo di alimentazione;
- Tirare verso l'esterno il cavo di alimentazione.
Operazioni da effettuare per un nuovo collegamento:
- Scegliere il cavo di alimentazione in accordo con le indicazioni
della tabella;
- Passare il cavo di alimentazione elettrica nella fascetta;
- Spelare l'estremità di ogni conduttore del cavo di alimentazione
per circa 10 mm, tenendo in considerazione la lunghezza richiesta
del cavo per il collegamento alla morsettiera;
- Secondo il tipo di montaggio, utilizzare le deviazioni recuperate
nella prima operazione, fissare il conduttore come indicato sulla
tabella;
- Bloccare il coperchio;
- Avvitare la fascetta per cavi.
15 IT
2
Monofase 220-240 V~
Bifase 220-240 V2~
Trifase 220-240 V3~
Trifase 380-415 V2N~
Ph = Fase
Nota: accertarsi che le viti della morsettiera siano
completamente avvitate.
4x1,5 mm
N = Neutro
T = Terra
1.- Accendere il piano cottura.
2.- Attendere che il controllo tattile termini il processo di
inizializzazione.
3.- Toccare entro 30 secondi il tasto meno
per 5 secondi.
5. CONSIGLI SUI RECIPIENTI DI COTTURA
PER IL PIANO
L'utilizzo di recipienti di cottura appropriati è di fondamentale
importanza per ottenere le migliori prestazioni dal piano di cottura.
4 - A questo punto, il display visualizza il messaggio seguente.
P
• Utilizzare sempre recipienti di cottura di buona qualità con
basi perfettamente piane e spesse: l'utilizzo di questo tipo di
recipienti di cottura evita la formazione di punti più caldi nei quali si
attacca il cibo. Padelle e pentole spesse in metallo garantiscono una
distribuzione regolare del calore.
• Accertarsi che la base della pentola o della padella sia
asciutta: quando si introduce liquido nelle padelle o se ne utilizza una
che era stata riposta in frigorifero, accertarsi che la base della padella
sia completamente asciutta prima di appoggiarla sul piano di cottura.
In questo modo si evita di macchiare il piano di cottura.
• Utilizzare pentole di diametro sufficientemente largo per
coprire completamente la superficie: le dimensioni della pentola
non devono essere inferiori alla zona di riscaldamento. Con una
pentola leggermente più grande l'energia viene utilizzata alla
massima efficienza.
SCELTA DEI RECIPIENTI DI COTTURA - Le informazioni riportate
qui di seguito facilitano la scelta dei recipienti di cottura adatti per
fornire prestazioni ottimali.
Acciaio inossidabile: vivamente consigliato. Particolarmente
efficace se dotato di una base con strato doppio placcato. La base
doppia abbina i vantaggi dell'acciaio inossidabile (aspetto, durata e
stabilità) con i vantaggi di alluminio e rame (conduzione di calore,
distribuzione uniforme del calore).
Alluminio: si consiglia di tipo pesante. Buona conduttività. A volte i
residui di alluminio si presentano come graffi sul piano di cottura, ma si
eliminano se si pulisce immediatamente il piano.
Si sconsiglia l'utilizzo di alluminio sottile a causa del suo basso punto
di fusione.
Ghisa: utilizzabile, ma non consigliata. Scarse prestazioni. Può
graffiare la superficie.
Terracotta / fondo in rame: si consiglia di tipo pesante. Buone
prestazioni, ma il rame può lasciare residui che si possono presentare
come graffi. I residui si possono eliminare se il piano di cottura viene
pulito immediatamente. È però importante non dimenticare i recipienti
vuoti sul fornello acceso. Il metallo surriscaldato può legarsi al piano di
cottura in vetroceramica. Un recipiente di cottura in rame
surriscaldato lascia residui che macchiano permanentemente il piano
di cottura.
Porcellana/smalto: Buone prestazioni solo con una base piana,
sottile e liscia.
Vetroceramica: sconsigliata. Scarse prestazioni. Può graffiare la
superficie.
5 - Utilizzando i tasti più (+) e meno (–) del timer, è possibile regolare il
valore di gestione della potenza, che in questo esempio è compresa
tra 6500 W e 2500 W. Quando viene selezionato il valore richiesto,
toccare contemporaneamente i tasti più (+) e meno (–) del timer per 5
secondi.
4
0
P
5
0
6 - Al termine di questa procedura, viene emesso un lungo segnale
acustico, il sistema si azzera e la procedura ricomincia.
7 - Dopo la procedura di avvio, il display del timer visualizza la
gestione della potenza ECO.
Come risultato, il controllo tattile non consentirà alcuna
combinazione che superi questo limite ECO.
Come accendere/spegnere una zona di riscaldamento
6. USO
Scelta del livello di gestione della potenza
Per accendere una zona di riscaldamento toccare una qualsiasi zona
di riscaldamento per 400 msec. Si sentirà un bip prolungato ed il
valore "0" verrà visualizzato nella cifra della zona di destinazione,
indicando il livello di potenza.
1) Se una qualsiasi fase di cottura è in posizione 0, il display si
spegne automaticamente dopo 10 secondi e la sequenza di
spegnimento zona emette un segnale acustico.
2) Se c'è un'indicazione di calore residuo sul display acceso ma con
potenza pari a 0, lo "0" viene acceso in commutazione.
3) Se la funzione di blocco è attiva non è possibile accendere una
zona.
Per spegnere una zona di riscaldamento toccare una qualsiasi zona di
riscaldamento per un periodo di 1,2 sec. Si avvertiranno tre brevi bip
nella cifra della zona di destinazione e non verrà visualizzato nulla
oppure "H" se è presente calore residuo. La zona sarà spenta.
1) Se una qualsiasi fase di cottura è in posizione 0, il display si
spegne automaticamente dopo 10 secondi e la sequenza di
spegnimento zona emette un segnale acustico.
2) Se c'è un'indicazione di calore residuo sul display spento, verrà
visualizzato "H".
La funzione di gestione della potenza consente all'utente di impostare
la potenza massima che può raggiungere il piano cottura.
La funzione gestione della potenza è disponibile solo entro 30 secondi
dall'accensione del piano cottura. È possibile, comunque, ripetere
questa impostazione scollegando e ricollegando il cavo di
alimentazione. Impostando la massima potenza desiderata, il piano
cottura regola automaticamente la distribuzione delle varie zone di
cottura in modo da non superare mai tale limite, con l'ulteriore
vantaggio di poter gestire contemporaneamente tutte le zone senza
problemi di sovraccarico. Per il piano cottura il cliente può impostare
una potenza massima compresa tra 2,5 kW e la massima potenza del
piano cottura, che varia in base al modello; se la massima potenza del
piano cottura è 7,2 kW, ad esempio, il livello di impostazione possibile
è compreso tra 2,5 e 7,2 kW. Al momento dell'acquisto, il piano cottura
è impostato sulla massima potenza. Dopo il collegamento
dell'elettrodomestico alla rete elettrica, entro 30 secondi è possibile
impostare il livello di potenza in base ai punti sopra indicati:
16 IT
3) Se la funzione di blocco è attiva è possibile spegnere una zona.
4) Se è attiva solo una zona di riscaldamento e anche questa viene
spenta, si avvertono 4 brevi bip per indicare che il piano di cottura è
spento.
Selezione di una zona
Quando una zona è già accesa, si ottiene un'intensità luminosa
inferiore per le zone selezionate che sono accese.
8.2- Zona a triplo riscaldamento accesa
La prima breve pressione sul pulsante dell'estensione accende il
primo anello di estensione. 1 LED sul pulsante di estensione si
accende quando il primo anello di estensione è acceso (il LED a
sinistra nel caso di triplo riscaldamento, quello centrale e l'unico LED
nel caso di zona doppia)
La seconda breve pressione sul pulsante dell'estensione accende il
secondo anello di estensione. 2 LED sull'anello di estensione si
accendono se il primo e il secondo anello di estensione sono accesi
La terza breve pressione sul pulsante dell'estensione spegne il primo
e il secondo anello di estensione
Si avverte un breve bip ogni volta
che si preme il pulsante di estensione.
Funzione bridge
Se è accesa solo una zona, questa zona viene selezionata di default,
senza necessità di dover premere il pulsante di selezione per un
breve periodo (150 msec).
Aumento/diminuzione del livello di potenza
La funzione bridge può essere abilitata unicamente quando entrambe
le zone di riscaldamento sono spente. Una zona di riscaldamento del
bridge è stata selezionata; per attivare la funzione bridge sfiorare il
pulsante bridge.
Si avverte un bip e il LED della zona si accende se la zona è abilitata.
Entrambe le zone di riscaldamento della funzione bridge sono
selezionate contemporaneamente.
Quando le zone di riscaldamento sono selezionate, se il livello di
potenza non è quello desiderato, utilizzare i pulsanti "+" e "-".
Entrambi i display della zona di cottura con funzione bridge mostrano
lo stesso livello di potenza. La funzione finisce:
- Se in modalità impostazione viene sfiorato il pulsante bridge
- Se l'utente seleziona il livello di potenza "0"
Sicurezza contro le fuoriuscite
Premendo brevemente i pulsanti '+' o '-' si aumenta o diminuisce la
potenza nella cifra delle zone selezionate: 0-1-2-3...9-P
1. Premendo a lungo i pulsanti "+" o "-" il livello di potenza aumenta /
diminuisce in continuo. Con un aumento rapido, la potenza si
interrompe al livello 9 e per potenza superiore è necessario premere
ulteriormente il tasto "+". Non si attiva alcun bip con aumento /
diminuzione rapidi.
2. Una volta raggiunto il livello di potenza P, premendo nuovamente
"+" il livello di potenza non cambia a 0. Una volta arrivato al livello di
potenza 0, premendo nuovamente "-" il livello di potenza non passa a
P.
3. Con una zona accesa a livello di potenza 0, se la zona è calda, lo 0
lampeggerà alternativamente. Dopo 10 secondi, lo 0 scompare e sul
display viene visualizzata la lettera "H" in continuo.
Opzione Sicurezza Bambini
Questa azione avviene quando i pulsanti "+" e "-" sono premuti in
contemporanea.
Quindi, ogni volta che viene premuto un pulsante, il display visualizza
"L" per due secondi. Il riscaldamento rimane nelle stesse condizioni.
Per disattivare la sicurezza bambini, seguire lo stesso processo sopra
indicato. Quindi viene emesso un breve bip e il display visualizza "n". Il
piano di cottura si sblocca.
Nota: Una sicurezza bambini automatica si attiva per 15 minuti dopo lo
spegnimento completo del piano di cottura. Questa funzione si attiva
automaticamente ma è necessario programmarla in precedenza.
Fare riferimento al punto Impostazioni Utente.
Zone a doppio / triplo riscaldamento
Per accendere l'anello di estensione doppio, la zona associata deve
essere già accesa e l'indicazione di livello di potenza deve essere
superiore a 0.
8.1- Zona a doppio riscaldamento accesa
La prima breve pressione sul pulsante dell'estensione accende
l'anello di estensione. Il LED sul pulsante di estensione si accende se
l'anello di estensione è acceso.
La seconda breve pressione sul pulsante dell'estensione spegne
l'anello di estensione.
Si avverte un breve bip ogni volta che si
preme il pulsante di estensione.
17 IT
Qualcosa (un oggetto o un liquido) sta mantenendo premuto un
qualsiasi pulsante per più di 5 secondi. 2 bip veloci + 1 bip lungo
ogni 30 secondi mentre viene premuto il pulsante. Il piano di
cottura si spegne.
Questo simbolo continua a lampeggiare per
tutto il tempo in cui questa situazione persiste.
T$
mer
La funzione timer può essere attivata tramite il relativo pulsante o
sfiorando allo stesso tempo i pulsanti "+" e "-".
In entrambi i casi, la zona di riscaldamento deve essere selezionata
ed il relativo livello di potenza deve essere superiore a 0.
Selezionare la zona da temporizzare. Il livello di potenza della zona è
superiore a 0.
viene visualizzato fisso nella zona da temporizzare.
"0 0" nelle cifre riservate al timer.
1) Con i pulsanti "+" o "-" è possibile selezionare il tempo del timer.
Ogni volta che il tempo varia non si avverte alcun bip.
2) Premendo contemporaneamente i pulsant$timer il timer si azzera
(visualizzazione 00).
3) Se i pulsanti timer "+" o "-" sono mantenuti premuti durante un
tempo da determinare, si ha un'impostazione rapida.
4) Durante l'impostazione del tempo del timer, è possibile passare
da "00" a "99" con il pulsante "-" e da "99" a "00" con il pulsante "+".
5) Il tempo massimo corrisponde a 99 minuti.
6) Quando il tempo è trascorso e il piano di cottura emette dei bip,
premere un qualsiasi pulsante per terminare la sequenza di
inserimento e l'allarme.
7) È possibile regolare il tempo del timer quando il timer era già in
funzione.
8) La potenza delle zone temporizzate può essere modificata senza
conseguenza sulla programmazione del timer.
9) L'ultimo minuto verrà visualizzato in secondi (per alcune varianti
visibile solo accedendo alla programmazione del timer durante il
conto alla rovescia dell'ultimo minuto)
10) Premendo il pulsante timer senza avere selezionato alcuna
zona e quando non ci sono zone temporizzate, non accade nulla.
11) Premendo il pulsante timer senza avere selezionato alcuna
zona e quando molte sono soggette a temporizzazione, il tempo
visualizzato nella cifra del tempo varia in modo rotatorio, indicando il
tempo il cui display di potenza ha la virgola decimale accesa.
12) Nella zona soggetta a temporizzazione viene visualizzato in
alternanza potenza (5 s) e (0,5 s).
Il tempo rimanente è visualizzato nelle cifre riservate al timer. Se
molte zone sono temporizzate, il tempo più basso rimanente e la
virgola decimale è visualizzata nella zona corrispondente.
N.B.:
Indicatore del calore residuo
(in zone di riscaldamento radianti -> calcolato)
3 0° Maxi
Gli stessi indicatori possono essere utilizzati anche per l'indicazione
del "calore residuo". È necessario stabilire una tabella oraria a tale
proposito: Tempo di calore rimanente = F (livello di potenza, tempo di
lavoro).
Quando la temperatura sulla superficie in vetroresina del piano di
cottura è superiore a 65°C (valore teorico), questa condizione viene
visualizzata sul relativo display, tramite la lettera "H".
Per ottenere una temperatura superiore a 65°C una zona di
riscaldamento deve essere in funzione per un certo periodo di tempo,
che dipende dal livello di potenza. Una volta trascorso questo tempo,
la segnalazione di calore residuo viene visualizzata quando la zona di
riscaldamento viene spenta.
Non utilizzare mai una spugna troppo bagnata.
Non utilizzare mai un coltello o un cacciavite.
Un raschietto con lametta non danneggia la superficie, a patto
che venga mantenuto ad un angolo di 30°.
Non lasciare mai un raschietto con lametta alla portata dei
bambini.
Non utilizzare mai prodotti abrasivi o detergenti in polvere.
Cornice metallica: per pulire in modo sicuro la cornice metallica,
lavare con acqua e sapone, risciacquare e quindi asciugare con un
panno morbido.
Spegnimento automatico di sicurezza
Se il livello di potenza non è variato per un tempo preimpostato, la
corrispondente zona di riscaldamento si spegne in automatico.
Il tempo massimo durante il quale una zona di riscaldamento può
restare accesa dipende dal livello di cottura selezionato.
Livello
di potenza
Tempo massimo
di attivazione (ore)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
Qualsiasi variazione di colore della superficie in
vetroceramica non influenza il relativo funzionamento o la
stabilità della superficie. Tali scolorimenti sono
principalmente dovuti a residui di alimenti combusti o
dall'utilizzo di recipienti di cottura in materiali quali alluminio
o rame; questi tipi di macchie sono difficili da eliminare.
8. RISOLUZIONE DEL PROBLEMA
Le zone di cottura non cuociono a fuoco lento oppure friggono
solo a bassa temperatura
Utilizzare solo recipienti di cottura a fondo piatto. Se tra il recipiente di
cottura ed il piano di cottura si intravede dello spazio, la zona non sta
trasmettendo correttamente il calore.
Il fondo del recipiente di cottura deve coprire completamente il
diametro della zona selezionata.
La cottura è troppo lenta
Si stanno utilizzando recipienti di cottura inadatti. Utilizzare solo
recipienti a fondo piatto, pesanti ed aventi un diametro che
corrisponda almeno alla zona di cottura.
Piccoli graffi o abrasioni sulla superficie in vetroceramica del
piano di cottura
Pulizia non corretta o utilizzo di recipienti di cottura a fondo ruvido;
particelle simili a granelli di sabbia o sale tra il piano di cottura e il fondo
del recipiente. Fare riferimento alla sezione "PULIZIA"; accertarsi che
i recipienti siano puliti prima de
ll'uso e utilizzare solo recipienti
di cottura a fondo liscio. I graffi si possono ridurre solo se la pulizia
Graffi metallici
Non fare scivolare i recipienti di cottura sul piano di cottura. Fare
riferimento ai suggerimenti per la pulizia.
Si utilizzano i materiali appositi, ma le macchie sono ancora presenti.
Utilizzare una lametta e seguire quanto indicato nella sezione
"PULIZIA".
Macchie scure
Utilizzare una lametta e seguire quanto indicato nella sezione
"PULIZIA".
Superfici chiare sul piano di cottura
Segni lasciati da recipienti in alluminio o rame, ma anche depositi di
minerali, acqua o alimenti; possono essere ripuliti utilizzando la pasta
detergente.
Formazione di caramello o plastica fusa sul piano di cottura.
Fare riferimento alla sezione "PULIZIA".
Il piano di cottura non funziona o alcune zone non funzionano
Le deviazioni non sono posizionate correttamente sulla morsettiera.
Verificare se il collegamento è corretto e se il pannello di comando è
bloccato. Sbloccare il piano di cottura.
Il piano di cottura non si blocca.
Il pannello comandi è bloccato. Sbloccare il piano di cottura.
Frequenza delle operazioni di accensione/spegnimento delle
zone di cottura
Il cicli di accensione/spegnimento variano a seconda del livello di
calore richiesto:
- livello basso: tempo di funzionamento breve,
- livello alto: tempo di funzionamento lungo.
Il piano di cottura non funziona.
Controllare le condizioni dei fusibili / interruttori automatici
dell'abitazione. Verificare se si tratta di una mancata alimentazione.
NOTA: se si verifica una situazione di surriscaldamento durante il
funzionamento dei massimi livelli di potenza, il comando del piano di
cottura regola automaticamente il livello di potenza per proteggere il
piano di cottura dai surriscaldamenti.
7. PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di effettuare qualsiasi attività di manutenzione sul piano di
cottura, lasciarlo raffreddare.
• Utilizzare unicamente prodotti (paste detergenti e raschietti)
progettati specificatamente per superfici in vetroceramica. Sono
reperibili normalmente in commercio.
• Evitare sgocciolamenti, in quanto qualsiasi sostanza che cade sulla
superficie del piano di cottura brucia rapidamente e ne rende più
difficile la pulizia.
• Si consiglia di tenere lontano dal piano di cottura tutte le sostanze
che possono sciogliersi, quali oggetti in plastica, zucchero o prodotti a
base di zucchero.
MANUTENZIONE:
- Versare alcune gocce del detergente specifico sulla superficie del
piano di cottura.
- Sfregare le eventuali macchie più persistenti con un panno morbido
o carta da cucina leggermente inumidita.
- Asciugare con un panno morbido o carta da cucina asciutta fino alla
completa pulizia della superficie.
Se ci sono ancora macchie persistenti:
- Versare altre gocce di detergente specifico sulla superficie del piano
di cottura.
- Raschiare utilizzando un raschietto, mantenendolo ad un angolo di
30° rispetto al piano di cottura, fino a quando la macchia non
scompare.
- Asciugare con un panno morbido o carta da cucina asciutta fino alla
completa pulizia della superficie.
- Ripetere l'operazione se necessario.
ALCUNI SUGGERIMENTI:
Una pulizia frequente lascia uno strato protettivo che è fondamentale
per evitare graffi e usura. Prima di utilizzare nuovamente il piano di
cottura accertarsi che la superficie sia pulita. Per togliere segni lasciati
dall'acqua, utilizzare alcune gocce di aceto di vino bianco o di succo di
limone. Quindi asciugare con carta assorbente e alcune gocce di
detergente specifico.
La superficie in vetroceramica resiste ai graffi causati da recipienti di
cottura a fondo piatto, tuttavia si consiglia sempre di sollevarli quando
si spostano da una zona all'altra.
18 IT
Il piano di cottura si è spento.
L'interruttore principale (pulsante accensione/spegnimento) è stato
sfiorato involontariamente o ci sono oggetti su un qualsiasi pulsante.
Riaccendere l'elettrodomestico senza appoggiare nulla sui pulsanti.
Inserire nuovamente le impostazioni.
Display con F e numeri
Se la lettera F e dei numeri compaiono sul display, l'elettrodomestico
ha rilevato un'anomalia. La seguente tabella elenca i provvedimenti
correttivi che si possono adottare per correggere il problema. viene
effettuata correttamente.
9. MANUTENZIONE AGGIUNTIVA
Prima di rivolgersi ad un tecnico dell'Assistenza controllare
quanto segue:
— che la spina sia inserita correttamente e dotata di fusibili;
Se non è possibile identificare il guasto spegnere l'elettrodomestico
— non manometterlo — e chiamare il Centro di Assistenza Tecnica
post-vendita. L'elettrodomestico è fornito con un certificato di
garanzia che garantisce la riparazione gratuita presso il Centro di
Assistenza.
10. GARANZIE
Il prodotto è garant$
to, oltre che a$sens$d$legge, alle cond$
z$
on$e ne$
term$
n$r$
portat$sul cert$
f$
cato d$garanz$
a convenz$
onale $
nser$
to nel
prodotto. Il cert$
f$
cato dovrà essere conservato e mostrato al nostro
Centro d$Ass$
stenza Tecn$
ca Autor$
zzato, $
n caso d$necess$
tà,
$
ns$
eme allo scontr$
no comprovante l’acqu$
sto dell’elettrodomest$
co.
Puo$consultare le cond$
z$
on$d$garanz$
a anche sul nostro s$
to
$
nternet.
Per ottenere ass$
stenza comp$
la l’appos$
to form on-l$
ne oppure
contattac$al numero che trov$$
nd$
cato nella pag$
na d$ass$
stenza del
nostro s$
to $
nternet.
Display della zona
di riscaldamento
F0
Fc
Ft
FE
Anomalia
Azione
Errore software comando
sfioramento.
Se si è verificato un errore, scollegare e ricollegare il piano di cottura all'alimentazione elettrica. Se
l'errore persiste, contattare l'assistenza post-vendita. Se un errore si verifica improvvisamente durante il
normale funzionamento, contattare l'assistenza post-vendita.
La zona comandi a sfioramento
è troppo calda ed ha spento
tutte le zone di riscaldamento.
Il sensore temperatura di
comando a sfiorame+nto può
essere danneggiato.
Il sensore temperatura di
comando a sfioramento può
essere danneggiato.
Attendere che la temperatura scenda. Il piano di cottura si ripristina automaticamente quando la
temperatura raggiunge un valore normale.
Attendere che la temperatura scenda. Se il messaggio persiste quando la temperatura raggiunge quella
ambientale, contattare l'assistenza post-vendita.
Attendere che la temperatura scenda. Se il messaggio persiste quando la temperatura raggiunge quella
ambientale, contattare l'assistenza post-vendita.
Fb
Pulsante eccessivamente
sensibile.
Verificare che il piano di cottura sia montato correttamente. Accertarsi che i pulsanti tocchino
correttamente la superficie in vetroresina.
FU / FJ
Errore sicurezza tastiera
Questo errore è un controllo automatico della tastiera. Scompare quando il controllo automatico ritorna ad
un valore di sicurezza. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza post-vendita.
FA
Errore sicurezza tastiera
Questo errore è un controllo automatico del software. Scompare quando il controllo automatico ritorna ad
un valore di sicurezza. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza post-vendita.
FC / Fd
Errore sicurezza tastiera
Questo errore è un controllo automatico del software. Scompare quando il controllo automatico ritorna ad
un valore di sicurezza. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza post-vendita.
Fr
Errore di sicurezza relè
Qualsiasi driver dei relè può presentare dei problemi. Togliere il piano di cottura dall'alimentazione,
attendere un minuto e riaccendere. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza post-vendita.
19 IT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
électricien professionnel de remplacer la prise
d'alimentation par un dispositif compatible. La
fiche du câble d'alimentation et la prise
d'alimentation doivent être conformes aux
normes en vigueur dans le pays d'installation.
Il est possible de brancher l'appareil à la prise
d'alimentation en installant un disjoncteur
multipolaire qui supporte la charge électrique
maximale, conformément aux lois en vigueur,
entre l'appareil et la prise d'alimentation.
Le conducteur jaune et vert de mise à la terre ne
doit pas être bloqué par le disjoncteur. La prise
d'alimentation ou le disjoncteur multipolaire utilisé
pour le branchement doit rester à tout moment
accessible lors de l'installation de l'appareil.
Le débranchement doit se faire en accédant à la
prise d'alimentation ou en prévoyant un
interrupteur sur le circuit électrique fixe, conforme
aux normes électriques.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, son agent
d'entretien ou des personnes dotées du même
type de qualification, afin d'éviter tout risque. Le
conducteur de mise à la terre (jaune et vert) doit
être plus long de 10 mm du côté de la plaque à
bornes. Le diamètre interne du câble conducteur
doit être proportionné à la puissance absorbée
par la table de cuisson (indiquée sur l'étiquette).
Le câble d'alimentation requis est le suivant :
H05V2V2-F.
Ne déposez jamais d'objets en métal, tels que des
couteaux, fourchettes, cuillers ou couvercles sur
la table de cuisson. Ils pourraient devenir
brûlants.
Ne posez jamais de papier aluminium ou de
récipients en plastique sur les zones chauffantes.
Après chaque utilisation, il convient de nettoyer la
table de cuisson, afin d'éviter l'accumulation de
saleté et de graisse. Dans le cas contraire, les
résidus risquent de brûler lors de la prochaine
utilisation de la table de cuisson, causant fumées
et odeurs déplaisantes, pour ne pas mentionner
les risques d'incendie.
N'utilisez jamais de vaporisateur, ni de jet à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
Ne touchez pas les zones chauffantes pendant
qu'elles fonctionnent, ni pendant un certain temps
après leur utilisation.
Ne faites jamais cuire d'aliments directement sur
la table de cuisson vitrocéramique.
Utilisez toujours des ustensiles de cuisson
adéquats.
Placez toujours votre casserole au centre du
foyer que vous utilisez. Ne déposez jamais aucun
objet sur le panneau de commande.
N'utilisez jamais votre table de cuisson comme
plan de travail.
N'utilisez pas la surface de la table de cuisson
comme planche à découper.
Ne rangez pas d'objets lourds sur votre table de
cuisson. S'ils tombaient sur la table de cuisson, ils
risqueraient de l'endommager.
N'utilisez pas la table de cuisson pour ranger des
objets.
Ne faites pas glisser d'ustensiles de cuisine sur la
table de cuisson.
Nous vous recommandons de conserver les
instructions d'installation et d'utilisation pour
pouvoir les consulter ultérieurement. Avant
d'installer la table de cuisson, notez son numéro
de série, au cas où vous auriez besoin de l'aide du
service après-vente.
AVERTISSEMENT : l'appareil et ses parties
accessibles chauffent pendant l'utilisation. Évitez
de toucher les éléments chauffants. Les enfants
de moins de 8 ans doivent être tenus hors de
portée de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en
permanence.
AVERTISSEMENT : n'utilisez qu'un dispositif de
protection de votre table de cuisson conçu par le
fabricant de votre appareil ou indiqué, dans le
manuel d'utilisation, comme étant compatible, ou
bien le dispositif de protection fourni avec
l'appareil. L'utilisation d'un dispositif de protection
non approprié peut causer des accidents.
AVERTISSEMENT : l'utilisation de la table de
cuisson sans surveillance avec manipulation de
graisse ou d'huile peut être dangereux et
provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS
d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez
l'appareil, puis couvrez la flamme avec un
couvercle ou une couverture anti-feu, par
exemple.
AVERTISSEMENT, risque d'incendie : ne stockez
pas d'éléments sur les surfaces de cuisson.
AVERTISSEMENT : si la surface est fissurée, ne
touchez pas le verre de la table et éteignez
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans et plus, par des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou par des personnes dénuées
d'expérience et de connaissances, mais qui ont
été informées sur la manière d'utiliser l'appareil
en toute sécurité, si elles comprennent les risques
impliqués. Surveillez les enfants afin qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil. L'entretien et le
nettoyage ne doivent pas être effectués par des
enfants sans surveillance.
ATTENTION : la cuisson demande d'être
surveillée. Les cuissons de courte durée doivent
être surveillées en permanence.
Il est chaudement recommandé d'éloigner les
enfants de la zone de cuisson lorsqu'elle
fonctionne ou même quand elle est éteinte, mais
que l'indicateur de chaleur résiduelle est encore
visible, afin d'éviter tout risque de brûlures
graves.
Cet appareil n'est pas conçu pour être actionné
par un temporisateur externe ou un système
séparé de commande à distance.
Si votre table de cuisson est dotée d'éléments
halogènes, n'en fixez pas la lumière.
Brancher le câble d'alimentation sur une prise de
courant qui supporte le voltage (le courant et la
charge sont indiqués sur l'étiquette) et vérifier la
présence d'une mise à la terre. La prise
d'alimentation doit supporter la charge indiquée
sur l'étiquette et être dotée d'une mise à la terre en
état de fonctionnement. Le câble conducteur de
mise à la terre est jaune et vert. Cette opération
doit être exécutée par du personnel qualifié. En
cas d'incompatibilité entre la prise d'alimentation
et la fiche du câble de l'appareil, demander à un
20 FR
Plaque d'identification (située sous le caisson de la table de cuisson)
+2
703 - 0
CODE PRODUIT
m)
e 70c
able d
mm (t
593
+2
- 0
able d
mm (t
m)
e 60c
Profondeur de la rainure 5 mm
523 -+ 20 mm
1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
Largeur du périmètre
de l'installation par
encastrement
En plaçant la marque
sur cet appareil, nous confirmons sa
conformité à toutes les normes européennes de protection de
l'environnement, de la santé et de sécurité applicables à sa catégorie
de produits.
Remarque : les dimensions du périmètre interne sont les mêmes que
pour une installation standard.
2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Laissez une distance minimum
de 55 mm entre la table de
cuisson et le mur du fond et de
150 mm entre la table de
cuisson et le meuble vertical ou
mur présent sur le côté. Pour
l'installation d'un meuble audessus de la table de cuisson,
la distance minimum requise
est de 700 mm.
Si vous souhaitez installer une
hotte au-dessus de la table de
cuisson, veuillez consulter les
consignes d'installation de la
hotte, tout en sachant que la
distance minimum requise
entre table de cuisson et hotte
ne peut pas être inférieure à
700 mm.
Cet appareil est marqué du symbole correspondant
à la directive européenne 2012/19/EU sur les
déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE).
La catégorie DEEE recouvre à la fois les substances
polluantes (pouvant avoir des retombées négatives
sur l'environnement) et les composants de base
pouvant être réutilisés. Il est important de soumettre
les produits DEEE à des traitements spécifiques, afin
d'en retirer et éliminer tous les polluants, de manière adéquate, et
d'en récupérer et recycler tous les matériaux possibles.
Chaque individu peut jouer un rôle important en veillant à ce que les
produits DEEE ne deviennent pas un problème pour
l'environnement. Pour cela, il est essentiel de suivre quelques
règles de base :
• Les produits DEEE ne doivent pas être traités comme des
ordures ménagères.
• Les produits DEEE doivent être remis aux points de collecte
compétents gérés par la municipalité ou des sociétés autorisées.
Dans de nombreux pays, les produits DEEE encombrants peuvent
faire l'objet d'une collecte à domicile.
Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel
appareil, l'ancien peut être retourné au détaillant qui est en devoir
de le retirer sans frais sur la base du nouvel achat, lorsqu'il s'agit
d'un équipement du même type et ayant les mêmes fonctions.
700 mm
150 mm
55 mm
Si la partie inférieure de la table de cuisson confine avec un
espace accessible pour des opérations de manutention ou de
nettoyage, un panneau de séparation doit être installé 20 mm audessous de la table de cuisson
3- INSTALLATION
m!
n 20 mm
L'installation d'un appareil ménager est une opération compliquée qui,
si elle n'est pas correctement effectuée, peut avoir des conséquences
négatives sur la sécurité des biens, des propriétés et des personnes.
C'est pourquoi cette tâche doit être effectuée par un professionnel
qualifié et conformément à la réglementation technique en vigueur.
Si cette recommandation n'est pas respectée et que l'installation est
effectuée par une personne non qualifiée, le fabricant décline toute
responsabilité pour des pannes techniques du produit entraînant ou
non des dommages aux biens et propriétés ou des blessures aux
personnes et animaux.
Après avoir retirer l'emballage de votre appareil, vérifiez que celui-ci
n'est pas endommagé. Dans le cas contraire, contactez votre
détaillant ou notre service après-vente.
Vérifiez que le meuble dans lequel l'appareil sera installé et tous les
autres meubles à proximité de celui-ci soient construits avec des
matériaux qui supportent les hautes températures (min. 100 °C).
En outre, tous les stratifiés décoratifs doivent être fixés avec une colle
résistant à la chaleur.
Il est possible d'installer l'appareil dans un meuble encastré de façon
standard ou « au ras ».
L'installation d'un four au-dessous de la table de cuisson ne requiert
pas de panneau de séparation, mais la distance minimum entre la
partie inférieure de la table de cuisson et le four doit être de 10 mm.
Seul un four avec système de refroidissement peut être installé sous
la table de cuisson, selon ses propres consignes d'installation.
min 10 mm
L'épaisseur du plan de travail doit être comprise entre 25 et 45 mm.
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Largeur du périmètre
d'installation par encastrement
21 FR
Un joint d'étanchéité à l'eau
est fourni avec la table de
cuisson. Posez le joint
d'étanchéité bien
soigneusement tout autour
de la partie inférieure de la
table de cuisson, comme
illustré, afin d'empêcher
toute fuite dans le meuble
d'encastrement.
4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Dessous
A
B
A
A
B
A
B
C
D
C
C
SCHÉMA 2
SCHÉMA 3
SCHÉMA 1
Fixation ordinaire :
- Saisissez les pattes de fixation
contenues dans le sachet de
visserie et vissez-les dans la
position indiquée sur le boîtier
inférieur. (ne serrez pas les vis à
fond pour ne pas bloquer les
pattes : elles doivent rester
mobiles).
B
A
C
D
SCHÉMA 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
SCHÉMA 5
SCHÉMA 6
SCHÉMA 7
SCHÉMA
SCHÉMA
SCHÉMA
- Insérez la table de cuisson au
centre du plan de découpe.
- Tournez les pattes de fixation
et serrez-les à fond.
SCHÉMA
SCHÉMA
SCHÉMA
SCHÉMA
SCHÉMA
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Fixation rapide : (selon le modèle)
Saisissez quatre ressorts
contenus dans le sachet de
visserie et vissez-les sur le boîtier
inférieur, comme illustré.
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Centrez la table de
cuisson et insérez-la.
Exercez une pression sur
les côtés de la table de
cuisson pour qu'elle adhère
à son support sur tout son
périmètre.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
2
1
INSTALLATION PAR ENCASTREMENT
Selon le modèle
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement installée, puis
étalez de la colle au silicone au
niveau de l'interstice entre le
plan de travail et la table de
cuisson. Aplatissez la couche de
silicone avec un racloir ou un
doigt mouillé à l'eau
savonneuse, avant qu'elle ne
sèche.
N'utilisez pas la table de cuisson
avant que la couche de silicone ne soit complètement sèche
22 FR
1.
«+»
2.
«-»
3.
M$
nuter$
e
4.
LED supplémentaire zone de cuisson
5.
Indicateur de programmation de la zone de cuisson
6.
Sélection de la zone de cuisson
7.
Pont
7
« L'installation doit être conforme aux normes et directives. » Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage dû à
une utilisation non conforme ou non raisonnable.
AVERTISSEMENT : Le fabricant décline toute responsabilité pour
tout incident ou ses conséquences pouvant être dues à l'usage d'un
appareil non mis à la terre ou dont la continuité de mise à la terre est
défectueuse.
Avant tout branchement électrique, vérifiez toujours la tension
d'alimentation indiquée sur le compteur électrique, l'installation du
coupe-circuit, la continuité de la mise à la terre de l'installation et la
compatibilité du fusible.
Le branchement électrique de l'installation doit correspondre à la
puissance nominale de l'appareil : brancher l'appareil à l'aide d'un
interrupteur bipolaire.
Remarque : vérifiez que les vis du bornier sont bien serrées.
Opérations nécessaires pour réaliser un nouveau
branchement :
- Choisissez le cordon d'alimentation en fonction des
recommandations du tableau ;
- Faites passer le cordon dans le serre-câble ;
- Découvrez l'extrémité de chaque fil du cordon d'alimentation sur
10 mm, en tenant compte de la longueur de cordon nécessaire
pour le branchement à la plaque à
bornes ;
SHUNT
- Selon l'installation et avec l'aide des
barres shunt que vous avez récupérées à
la première étape, fixez le conducteur
comme indiqué sur le graphique ;
- Fixez le couvercle ;
- Vissez le serre-câble.
Si l'appareil est équipé d'une prise de courant, il convient de veiller lors
de l'installation à ce que la prise reste accessible.
Le câble jaune et vert du cordon d'alimentation doit être mis à la terre
des bornes d'alimentation et des bornes de l'appareil.
Toute question concernant le cordon d'alimentation électrique doit
être adressée au service après-vente ou à un technicien qualifié.
Si la table de cuisson est équipée d'un cordon d'alimentation, celui-ci
doit obligatoirement être raccordé au secteur 220-240 V entre la
phase et le neutre.
Il est toutefois possible de brancher la table de cuisson à :
Triphasés 220-240 V3
Triphasés 380-415 V2N
Pour procéder au nouveau branchement, suivez les instructions cidessous :
Avant de réaliser le branchement, assurez-vous que l'installation est
protégée par un fusible adéquat et qu'elle est équipée de câbles de
section suffisante pour alimenter normalement l'appareil.
Retournez la table de cuisson, côté verre, sur le plan de travail, en
prenant soin de protéger le verre.
ATTENTION :
Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, connectez le nouveau
cordon conformément aux couleurs/codes suivants :
BLEU
Neutre
MARRON
Sous tension
JAUNE VERT
Terre
( )
Branchement aux bornes de la plaque à bornes
Ouvrez le couvercle selon les étapes suivantes :
1
2
DISPOSITION
"1-6"
3
DISPOSITION
"7"
MONOPHASÉS ou BIPHASÉS 220-240 V~
Câble
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
TRIPHASÉS 220-240 V3~
Câble
HO5V2V2F
- dévissez le serre-câble « 1 » ;
- localisez les deux pattes situées sur les côtés ;
- introduisez un tournevis plat devant les pattes « 2 » et « 3 »,
enfoncez et appuyez ;
- déposez le couvercle.
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TRIPHASÉS 380-415 V2N~
Câble
HO5V2V2F
Pour retirer le cordon d'alimentation :
- Retirez les vis fixant la plaque à bornes contenant les barres
shunt et les conducteurs du cordon d'alimentation ;
- Retirez le cordon d'alimentation.
Opérations nécessaires pour réaliser un nouveau
branchement :
- choisissez le cordon d'alimentation en fonction des
recommandations du tableau ;
- Faites passer le cordon dans le serre-câble ;
- Découvrez l'extrémité de chaque fil du cordon d'alimentation sur
10 mm, en tenant compte de la longueur de cordon nécessaire
pour le branchement à la plaque à bornes ;
- Selon l'installation et avec l'aide des barres shunt que vous avez
récupérées à la première étape, fixez le conducteur comme indiqué
sur le graphique ;
- Fixez le couvercle ;
- Vissez le serre-câble.
2
Monophasés 220-240 V~
Biphasés 220-240 V2~
Triphasés 220-240 V3~
Triphasés 380-415 V2N~
Ph = Phase
23 FR
4x1,5 mm
N = Neutre
T = Terre
1 - Activez la plaque de cuisson
2 - Laissez la commande tactile finir son processus d'initialisation
3 - Avant que 30 secondes s'écoulent touchez pendant 5 secondes la
touche Moins
5. CONSEILS CONCERNANT LES USTENSILES
DE CUISINE POUR LA TABLE DE CUISSON
Il est important d'utiliser des ustensiles de cuisson de bonne qualité afin
d'obtenir les meilleurs résultats avec votre table de cuisson
4 - Ensuite ce message s'affiche.
P
• Utilisez toujours des ustensiles de cuisson de qualité, aux
fonds parfaitement plats et épais : l'utilisation de ce type
d'ustensiles évitera les points chauds causant l'adhérence des
aliments. Les casseroles et poêles épaisses assurent une distribution
homogène de la chaleur.
• Assurez-vous que le dessous de la casserole ou de la poêle est
sec : lorsque vous remplissez votre casserole de liquide ou lorsque
vous en utilisez une précédemment rangée au réfrigérateur, assurezvous que le dessous est bien sec avant de le poser sur la table de
cuisson. Cela évitera de tâcher la table de cuisson.
• Utilisez des casseroles dont le diamètre est assez large pour
recouvrir toute la surface du foyer : la taille de la casserole ne doit
pas être inférieure à celle du foyer. Si elle est un peu plus grande,
l'énergie sera exploitée au maximum.
5 - Avec les touches Plus et Moins vous pouvez régler la valeur de la
gestion de la puissance Dans cet exemple entre 6500 2500w Lorsque
la valeur voulue est sélectionnée, touchez en même temps les
touches Plus et Moins pendant 5 secondes.
4
0
CHOIX DES USTENSILES DE CUISSON - Les informations
suivantes vous aideront à choisir des ustensiles de cuisson
performants.
Acier inoxydable : nous le recommandons vivement. Notamment
les modèles avec fond plat en sandwich. Le fond en sandwich allie
les avantages de l'acier inoxydable (esthétique, durabilité et
résistance) et de l'aluminium ou du cuivre (conduction thermique,
distribution homogène de la chaleur).
Aluminium : nous recommandons les modèles extra-lourds. Bonne
conductivité. Les résidus d'aluminium laissent parfois des rayures sur
la table de cuisson, mais elles s'éliminent si elles sont nettoyées
immédiatement.
En raison de son point de fusion bas, l'aluminium fin ne doit pas être
utilisé.
Fonte : elle peut être utilisée, mais nous ne la recommandons pas.
Les performances laissent à désirer. Elle risque de rayer la surface.
Fond en cuivre / faïence : nous recommandons les modèles extralourds. Bonnes performances, mais le cuivre risque de laisser des
résidus ressemblant à des rayures. Les résidus peuvent être éliminés
si la table de cuisson est immédiatement nettoyée. Quoiqu'il en soit,
ne laissez pas ces casseroles chauffer à vide. Le métal surchauffé
risque d'adhérer aux plaques vitrocéramiques. Une casserole en
cuivre surchauffée laissera une trace indélébile sur la table de
cuisson.
Porcelaine / émail : bonnes performances uniquement avec un petit
fond lisse et plat.
Vitrocéramique : non recommandée. Les performances laissent à
désirer. Elle risque de rayer la surface.
P
5
0
6 - Au terme de ce processus un long bip retentit et une remise à zéro
est faite. Le processus de démarrage sera généré à nouveau.
7 - Après le processus de démarrage, Gestion de puissance ECO
s'affichera sur l'écran de la minuterie.
Par la suite, la commande tactile ne permettra plus de
combinaison dépassant cette limite Eco.
Allumer/Éteindre un foyer de cuisson
6. UTILISATION
Comment choisir le niveau de gestion de la puissance
Grâce à la fonction « Gestion de la puissance », l'utilisateur peut
définir la puissance maximale qui peut être atteinte par la plaque de
cuisson.
La fonction de gestion de la puissance est disponible uniquement
durant les 30 premières secondes suivant l'activation de la plaque de
cuisson. Il existe également la possibilité de répéter ce réglage en
débranchant et rebranchant la prise électrique.
En réglant la puissance maximale souhaitée, la plaque de cuisson
ajuste automatiquement la distribution de la puissance dans les
différentes zones de cuisson afin de ne jamais dépasser la limite ; cela
permet également de gérer simultanément toutes les zones de
cuisson sans problème de surcharge.
Le client peut définir la puissance maximale de la plaque de cuisson
entre 2,5 kW et la puissance maximale relative de la plaque de
cuisson (peut varier en fonction du modèle). (Par exemple, si la
puissance maximale de la plaque de cuisson est de 7,2 kW, le niveau
de puissance maximale du réglage est compris entre 2,5 kW et 7,2
kW). Au moment de l'achat, la plaque de cuisson est définie sur la
puissance maximale. Après avoir branché l'appareil sur l'alimentation
électrique, vous avez 30 secondes pour régler le niveau de puissance
en vous basant sur les points indiqués ci-dessous :
Pour allumer un foyer de cuisson, touchez la zone de commande
correspondante pendant 400 ms. Un long bip retentit et le chiffre « 0 »
s'affiche pour cette zone, indiquant le niveau de chauffe.
1) Si le niveau de cuisson est sur « 0 », cet affichage s'interrompt
automatiquement au bout de 10 secondes et le signal de coupure de
cette zone retentit.
2) S'il y a présence de chaleur résiduelle avec niveau de chauffe égal
à « 0 », ce « 0 » clignote.
3) Si la fonction de verrouillage est activée, vous ne pouvez activer
de zone de cuisson.
Pour éteindre un foyer, touchez sa zone de commande pendant 1,2s.
Trois bips sonores retentissent et, s'il y a chaleur résiduelle, la lettre «
H » s'affiche. La zone de commande du foyer est alors éteinte.
1) Si le niveau de cuisson est sur « 0 », cet affichage s'interrompt
automatiquement au bout de 10 secondes et le signal de coupure de
la zone de commande retentit.
2) S'il y a chaleur résiduelle, mais que la zone de commande est
éteinte, le lettre « H » s'affiche.
24 FR
Appuyez une deuxième fois brièvement sur la
la touche
d'élargissement qui éteint l'élargissement du foyer de cuisson. Un bip
retentit chaque fois que vous appuyez sur la touche d'élargissement.
8.2- Allumage de la zone triple de cuisson
Appuyez brièvement sur la touche d'élargissement qui allumera le 1er
élargissement du foyer de cuisson. L'un des LED de la touche
d'élargissement affiche ON si le 1er élargissement du foyer de
cuisson est activé (LED côté gauche pour un foyer triple de cuisson,
LED du milieu, le seul existant, pour un foyer double de cuisson).
Appuyez une deuxième fois brièvement sur la touche d'élargissement
qui active le deuxième élargissement du foyer de cuisson. Deux LED
de la touche d'élargissement du foyer s'allument si le 1er et le 2è
élargissement du foyer de cuisson sont allumés.
Appuyez une troisième fois brièvement sur la touche d'élargissement
qui éteint le 1er et le 2è élargissement du foyer de cuisson.
3) Même si la fonction de verrouillage est activée, vous pouvez
éteindre une zone de commande.
4) Si un seul foyer de cuisson est activé et que celui-ci est ensuite
éteint, 4 bips sonores retentissent pour indiquer que tout le plan de
cuisson est éteint.
Sélection d'une zone de commande
Quand cette zone est allumée, une intensité lumineuse moindre
apparaît en correspondance des zones de commande déjà allumées,
mais non sélectionnées.
Un bip retentit chaque fois que vous appuyez sur la touche
d'élargissement.
Fonction de pont
Si une seule zone de commande est allumée, celle-ci est
sélectionnée par défaut, sans qu'il soit nécessaire d'exercer une
pression (de 150 ms) sur la touche de commande.
La fonction de pont ne peut être activée que lorsque les deux foyers
sont éteints. L'un des foyers du pont a été sélectionné ; pour activer la
fonction de pont appuyez sur la touche pont.
Un bip retentit et le LED de la zone s'allume si la zone de commande
est activée.
Les deux foyers du pont sont activés en même temps.
Une fois que les deux foyers sont activés, vous pouvez régler le
niveau de chauffe en appuyant sur les touches « + » et « - ».
Les deux foyers du pont affiche le même niveau de chauffe. Arrêt de la
fonction :
- en appuyant sur la touche fonction de pont en mode de
paramétrage.
- Si l'utilisateur règle le niveau de chauffe sur « 0 ».
Augmenter/Diminuer le niveau de chauffe.
En appuyant brièvement sur « + » ou « - », vous augmentez ou
diminuez le niveau de chauffe de la zone sélectionnée : 0 - 1 - 2 - 3 -... 9-P
1. En appuyant plus longuement sur « + » ou « - », le niveau de
chauffe augmente ou diminue de manière continue. L'augmentation
rapide du niveau de chauffe atteint le niveau 9 et pour un niveau
encore plus élevé, appuyez brièvement sur la touche « + ». Aucun bip
ne retentit avec l'augmentation ou la diminution rapide du niveau de
chauffe.
2. Une fois sur « P », si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche
« + », cela ne ramène pas le niveau de réglage à « 0 ». De même, une
fois sur « 0 », si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche « - », cela
ne ramène pas le niveau de réglage sur « P ».
3. Si une zone de commande est activée avec réglage sur « 0 » et
qu'il y a chaleur résiduelle, le « 0 » clignote. 10 secondes après, le « 0 »
disparaît et la lettre « H » fixe s'affiche.
Sécurité débordement
Un objet ou un liquide fait pression sur une ou plusieurs touches
pendant plus de 5 s. 2 bips retentissent suivis d'un long bip toutes les
30 s, aussi longtemps que la ou les touches subissent telle pression.
La table de cuisson s'éteint. L'aff$
chage "F1" ou "F2" clignote tant que
ce problème persiste.
M!nuter!e
La fonction de temporisation est activée en appuyant sur la touche
correspondante ou en appuyant en même temps sur les touches « + »
et « - ».
Dans les deux cas, il faut qu'un foyer ait été sélectionné à un niveau de
chauffe supérieur à « 0 ».
Deux options possibles :
Choisissez la zone que vous voulez temporiser. Le niveau de chauffe
doit être supérieur à « 0 ». Le symbole
statique s'affiche en
correspondance de la zone choisie pour la temporisation. Les chiffres
« 0 0 » s'affichent en correspondance de la fonction de temporisation.
1) Appuyez sur les touches « + » ou « - » pour choisir la durée de
temporisation. Aucun bip ne retentit lorsque vous changez cette
durée.
2) En ma$ntenant la touche de tempor$sat$on appuyée, la
tempor$
sat$
on est annulée (elle aff$
che 00).
3) En ma$
ntenant les touches « + » ou « - » de la m$
nuter$
e appuyées,
vous effectuez un réglage rap$
de.
4) Pour réglerla m$
nuter$
e, la touche « - » permet d'aller de « 00 » à «
99 » et la touche « + » de « 99 » à « 00 ».
5) Durée maximum 99 minutes.
6) Une fois ce temps écoulé, la table de cuisson commence à
sonner : appuyez sur n'importe quelle touche pour faire cesser
l'alarme.
7) Il est possible de modifier la valeur la m$
nuter$
e alors même qu'il
est déjà en fonction.
8) Le niveau de chauffe des zones temporisées peut être modifié
sans conséquences pour le réglage la m$
nuter$
e.
9) La dernière minute s'affichera en secondes (sur certaines
versions visible uniquement si vous entrez dans la programmation la
m$
nuter$
e pendant la dernière minute du compte à rebours).
10) Si vous appuyez sur la touche de temporisation sans avoir
sélectionné de zone et quand aucune zone n'est temporisée, cela n'a
pas de suite.
11) Si vous appuyez sur la touche de temporisation sans avoir
sélectionné de zone et quand plusieurs zones sont temporisées, la
durée indiquée change dans le sens des aiguilles d'une montre et
indique la durée de l'affichage dont le point des décimales est activé.
Option verrouillage enfant
Cette action est activée en appuyant en même temps sur les touches
« + » et « - ».
Ensuite, chaque fois qu'on appuie sur une touche, les lettres "Lo"
s'aff$
chent pendant 2 secondes et le niveau de chauffe reste le même.
Pour désactiver le verrouillage enfant, suivre la même procédure que
celle indiquée plus haut. Ensuite, un bip retentit et l'écran affiche la
lettre « n ». La table de cuisson n'est plus verrouillée.
Remarque : Le verrouillage enfant est automatiquement activé 15
minutes après l'arrêt total de la table de cuisson.
Doubler/Tripler la zone de cuisson
Pour activer l'élargissement double de la zone de cuisson, la zone
principale associée doit déjà être allumée à un niveau de chauffe
supérieur à « 0 ».
8.1- Allumage de la zone double de cuisson
Appuyez brièvement sur la touche d'élargissement qui activera
l'élargissement du foyer de cuisson. Le LED de la touche
d'élargissement affiche ON si l'élargissement du foyer de cuisson est
activé.
25 FR
La surface vitrocéramique résiste aux rayures des ustensiles de
cuisson à fond plat. Toutefois, il est préférable de les soulever pour les
déplacer d'une zone de cuisson à l'autre.
12) S$
non l'aff$
chage du n$
veau de pu$
ssance du foyer tempor$
sé
alterne entre n$
veau de pu$
ssance (5s) et le symbole
(0,5s).
Le compte à rebours s'affiche dans les espaces d'affichage de la
temporisation. Si plusieurs zones sont temporisées, c'est la valeur la
plus petite du compte à rebours qui s'affiche et les décimales
s'affichent en correspondance de la zone concernée.
N.B.:
3 0° Maxi
Indicateur de chaleur résiduelle
(pour les foyers à rayonnement -> calculé)
De même, on peut utiliser les mêmes indicateurs pour montrer la «
chaleur résiduelle ». Un tableau des durées est défini dans ce but :
Durée de chaleur résiduelle = f (niveau de chauffe, durée de
fonctionnement).
Quand la température sur le plan de cuisson vitrocéramique est égale
à environ 65 °C (valeur théorique), cette condition est indiquée par un
« H » s'affichant en correspondance du foyer concerné.
Pour générer une température supérieure à 65 °C, tel foyer doit
fonctionner depuis un certain temps et cette durée dépend du niveau
de chauffe. Une fois ce temps écoulé, l'avertissement de chaleur
résiduelle s'affiche au moment où le foyer est éteint.
Ne pas utiliser d'éponge trop humide.
Ne jamais utiliser de couteau ou de tournevis.
Un racleur équipé d'une lame de rasoir n'endommage pas la
surface, tant qu'il est maintenu à un angle de 30°.
Ne pas laisser le racleur avec lame de rasoir à la portée des
enfants.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de poudre à récurer.
Bordure métallique : Pour nettoyer la bordure métallique en toute
sécurité, lavez à l'eau et au savon, rincez, puis séchez avec un
chiffon doux.
Toute variation de la couleur du verre vitrocéramique n'a
pas d'influence sur son fonctionnement, ni sur la solidité
de sa surface. Les variations de couleur sont pour la
plupart dues à des résidus alimentaires brûlés ou à des
ustensiles de cuisine en aluminium ou en cuivre (ces
dernières sont difficiles à éliminer).
Arrêt automatique
Si le niveau de chauffe ne change pas pendant un certain temps
prédéterminé, il y a arrêt automatique du foyer correspondant.
La durée maximale de fonctionnement d'un foyer dépend du niveau
de chauffe réglé.
Niveau de
chauffe
Durée max.
(heures)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Les zones de cuisson ne permettent pas de faire mijoter ou ne
font frire qu'à petit feu
Utilisez uniquement des casseroles à fond plat. Si de la lumière passe
entre la casserole et la table de cuisson, la zone de cuisson ne peut
pas correctement transmettre la chaleur.
Le fond de casserole doit couvrir entièrement le diamètre de la zone
sélectionnée.
La cuisson est trop lente
Les casseroles utilisées ne sont pas adaptées. Utilisez uniquement
des ustensiles de cuisson à fond plat, lourd et dont le diamètre est au
moins égal à celui de la zone de cuisson.
Petites rayures ou traces d'abrasion sur la surface
vitrocéramique
Nettoyage inadapté ou utilisation de casseroles à fond non lisse ;
particules, telles que des grains de sable ou du sel, entre la plaque de
cuisson et le fond de la casserole. Consultez le chapitre «
NETTOYAGE ». Assurez-vous que le fond des casseroles est propre
avant de vous en servir et utilisez uniquement des casseroles à fond
lisse. Vous pouvez réduire le nombre de rayures par un nettoyage
soigné.
Traces de métal
Ne faites pas glisser les casseroles en aluminium sur la surface
vitrocéramique. Reportez-vous aux recommandations de nettoyage.
Vous utilisez le bon matériel, mais les taches persistent. Utilisez une
lame de rasoir et suivez les consignes du chapitre « NETTOYAGE ».
Taches foncées
REMARQUE : s'il y a risque de surchauffe dû à l'activation du
niveau de chauffe maximum, la table de cuisson règle
automatiquement son niveau de chauffe pour se protéger.
7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
. Avant toute opération d'entretien, laissez refroidir la table de
cuisson.
. Utilisez uniquement des produits (crèmes et racleurs)
spécifiquement conçus pour les surfaces vitrocéramiques. Ils
s'achètent dans le commerce.
. Évitez les débordements, car toute substance se renversant sur la
table de cuisson brûle rapidement et rendra le nettoyage plus difficile.
. Nous recommandons d'éviter d'utiliser des substances risquant de
fondre (plastique, sucre, produits à base de sucre) à proximité de la
table de cuisson.
ENTRETIEN :
- Versez quelques gouttes d'un détergent spécifique sur la table de
cuisson.
- Frottez les taches tenaces à l'aide d'un chiffon doux ou de papier
absorbant légèrement humide.
- Essuyez avec un chiffon doux ou du papier absorbant sec jusqu'à
ce que la surface soit propre.
Si des taches subsistent :
- Versez quelques gouttes supplémentaires de détergent
spécifique sur la table de cuisson.
- Grattez à l'aide d'un racleur en le tenant à un angle de 30° par
rapport à la table de cuisson, jusqu'à disparition de la tache.
- Essuyez avec un chiffon doux ou du papier absorbant sec jusqu'à
ce que la surface soit propre.
- Recommencez si nécessaire.
Utilisez une lame de rasoir et suivez les consignes du chapitre «
NETTOYAGE ».
Zones claires sur la table de cuisson
Il s'agit peut-être de traces de casseroles en aluminium ou en
cuivre, ou encore de dépôts minéraux, d'eau ou d'aliments : vous
pouvez les éliminer à l'aide d'un détergent en crème.
Caramélisation ou plastique fondu sur la table de cuisson
Consultez le chapitre « NETTOYAGE ».
La table de cuisson ou certaines zones de cuisson ne
fonctionnent pas.
Les shunts ne sont pas bien positionnés sur le bornier.
Faites vérifier que la connexion est conforme et contrôlez que le
panneau de commande est verrouillé. Déverrouillez la table de
cuisson.
La table de cuisson ne s'arrête pas.
Le panneau de commande est verrouillé. Déverrouillez la table de
cuisson.
Fréquence des cycles de marche-arrêt des zones de cuisson
Les cycles de marche-arrêt varient en fonction du niveau de
QUELQUES CONSEILS :
Le nettoyage fréquent crée une couche protectrice essentielle pour
éviter les rayures et l'usure de la table de cuisson. Assurez-vous que
la surface de la table de cuisson est propre avant de la réutiliser. Pour
éliminer les traces d'eau, utilisez quelques gouttes de vinaigre blanc
ou de jus de citron. Puis essuyez avec du papier absorbant et
quelques gouttes de détergent spécifique.
26 FR
chaleur requis :
- niveau faible : temps d'activité court,
- niveau élevé: temps d'activité long.
Le plan de cuisson ne fonctionne pas.
Contrôlez l'état des fusibles et du disjoncteur de votre circuit
électrique. Vérifiez s'il y a une panne de courant.
Le plan de cuisson s'est éteint.
Le commutateur principal (touche ON/OFF) a été actionné
accidentellement ou un objet quelconque est présent sur une ou
plusieurs touches. Éliminez le ou les objets présents sur le
panneau de commande. Saisissez à nouveau vos paramètres de
réglage.
La lettre « F » et des chiffres sont affichés
Si un « F » et des chiffres s'affichent, votre appareil a détecté une
défaillance. Le tableau suivant vous indique les actions possibles
de résolution du problème.
9. CONTRÔLE D'ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE
Avant de faire appel à un technicien d'entretien, veuillez
vérifier les points suivants :
- la prise est correctement branchée et le fusible est en bon état ;
Si vous ne parvenez pas à identifier l'erreur, éteignez l'appareil.
Ne le modifiez pas. Appelez le centre SAV. L'appareil est fourni
avec certificat de garantie, qui vous assure une réparation gratuite
au centre SAV.
Affichage foyer
de cuisson
Problème
Solution
F0
Erreur du logiciel de commande
tactile
Si une erreur s'est produite, débranchez puis rebranchez le câble d'alimentation. Si l'erreur persiste,
appelez le service après-vente. Si l'erreur apparait à l'improviste au cours du fonctionnement ordinaire,
appelez le service après-vente
Fc
La zone de commande tactile est
trop chaude, ce qui a désactivé
tous les foyers de cuisson.
Attendez que la température ait chuté. Le plan de cuisson se remettra en marche dès que la température
sera redevenue normale.
Le capteur de température à
commande tactile est peut-être
endommagé.
Le capteur de température à
commande tactile est peutêtre endommagé.
Attendez que la température ait chuté. Si ce message persiste quand la température atteint telle valeur
ambiante, appelez le service après-vente.
Fb
Sensibilité excessive de
toutes les touches.
Vérifiez que le plan de cuisson est correctement monté. Contrôlez que les touches sont bien au contact
de la plaque en verre vitrocéramique.
FU / FJ
Erreur sécurité du clavier
Cette erreur résulte d'un contrôle automatique du clavier. Elle disparaît quand le contrôle automatique
détecte une valeur acceptable. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
FA
Erreur sécurité du clavier
Cette erreur résulte d'un contrôle automatique du logiciel. Elle disparaît quand le contrôle automatique
détecte une valeur acceptable. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
FC / Fd
Erreur sécurité du clavier
Cette erreur résulte d'un contrôle automatique du logiciel. Elle disparaît quand le contrôle automatique
détecte une valeur acceptable. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente
Fr
Erreur sécurité des relais
Les pilotes de relais sont susceptibles d'une multitude de problèmes. Coupez l'alimentation du plan de
cuisson pendant une minute, puis rebranchez. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
Ft
FE
Attendez que la température ait chuté. Si ce message persiste quand la température atteint telle valeur
ambiante, appelez le service après-vente.
27 FR
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
žlutozelenou barvu. Tuto operaci by měl provádět
odborník s vhodnou kvalifikací. V případě
neslučitelnosti mezi zásuvkou a zástrčkou
spotřebičů požádejte kvalifikovaného elektrikáře,
aby zásuvku nahradil jiným vhodným typem.
Zástrčka i zásuvka musejí odpovídat platným
normám země instalace.
Připojení k napájecímu zdroji lze provést také tak,
že mezi spotřebičem a zdrojem energie, který
zvládne maximální připojenou zátěž a který je v
souladu se stávajícími právními předpisy, je
umístěn omnipolární vypínač.
Žlutozelený uzemňovací kabel by neměl být
přerušen vypínačem. Zásuvka nebo omnipolární
vypínač používaný pro připojení by měl být při
instalaci spotřebiče snadno přístupný.
Odpojení lze zajistit přístupnou zástrčkou nebo
začleněním spínače v pevném zapojení v
souladu s pravidly elektroinstalace.
Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho autorizovaný servis nebo podobně
kvalifikované osoby, aby nedošlo ke vzniku
nebezpečných situací. Zemnící vodič
(žlutozelený) musí být na straně svorkovnice
delší než 10 mm. Vnitřní část vodičů by měla
odpovídat výkonu absorbovanému varnou
deskou (uvedeno na štítku). Typ napájecího
kabelu musí být HO5V2V2-F.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky.
Mohly by se zahřát na velmi vysokou teplotu.
Na zóny ohřevu se nesmějí umisťovat hliníkové
fólie ani plastové nádoby.
Po každém použití je nutné varnou desku vyčistit,
aby se zabránilo hromadění nečistot a mastnoty.
Pokud se tyto nečistoty a mastnota na varné
desce ponechají, jsou při jejím používání znovu
zahřívány a spalovány za vzniku kouře a
nepříjemných zápachů, nemluvě o riziku šíření
požáru.
K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte páru ani
vysokotlaký postřik.
Nedotýkejte se tepelných zón během provozu a
po nějakou dobu po použití
Jídlo nepřipravujte nikdy přímo na
sklokeramické varné desce.
Vždy používejte odpovídající nádobí.
Nádobu vždy umístěte do středu jednotky, na
které vaříte. Nic nepokládejte na ovládací panel.
Varnou desku nepoužívejte jako pracovní
plochu.
Povrch desky nepoužívejte jako krájecí prkénko.
Nad varnou deskou neukládejte těžké předměty.
Pokud by na desky spadly, mohly by způsobit
její poškození.
Na varnou desku neodkládejte žádné předměty.
Nádobí po varné desce neposunujte.
Doporučujeme vám, abyste si uchovali pokyny
pro instalaci a použití pro pozdější potřebu, a před
instalací varné desky si poznamenejte její sériové
číslo pro případ, že byste potřebovali pomoc
poprodejního servisu.
UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části
se během používání zahřívají na vysokou teplotu.
Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků.
Děti do 8 let věku musejí být mimo dosah
spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým
dohledem.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze ochrannou
zábranu varné desky navrženou výrobcem
varného spotřebiče nebo zábranu, kterou
výrobce spotřebiče označí v návodu k použití za
vhodnou, nebo zábranu zabudovanou do
spotřebiče. Použití nevhodných ochranných
zábran může způsobit nehody.
UPOZORNĚNÍ: Vaření bez dozoru na varné
desce s tukem nebo olejem může být
nebezpečné a způsobit požár. Nikdy se
nepokoušejte uhasit požár vodou; vypněte
spotřebič, a potom zakryjte plamen např.
pokličkou nebo protipožární dekou.
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru: na varném
povrchu nic neskladujte.
UPOZORNĚNÍ:Pokud je povrch prasklý,
nedotýkejte se skla a spotřebič vypněte, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let a
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem
osoby odpovědné za jejich bezpečnost, případně
byly poučené o bezpečném používání spotřebiče
a rozumějí možným nebezpečím. Děti by měly být
dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem
nebudou hrát. Děti nesmějí bez dozoru dospělých
spotřebič čistit, ani provádět činnosti údržby.
POZOR: Vaření musí probíhat pod dohledem. Na
krátký proces vaření je nutné dohlížet neustále.
Důrazně doporučujeme, aby se děti
nepřibližovaly k varným zónám v době, kdy jsou v
provozu nebo jsou vypnuté, ale indikátor
zbytkového tepla svítí, aby se zabránilo riziku
vážných popálenin.
Tento spotřebič není určen k používání pomocí
externího časovače nebo samostatného
dálkového ovládání.
Je-li jimi varná deska vybavena, nedívejte se po
delší dobu na prvky varné desky s halogenovými
žárovkami
Připojte zástrčku k napájecímu kabelu, který je
schopen vydržet napětí, proud a zátěž uvedené
na štítku a který je opatřen uzemňovacím
kontaktem. Zásuvka musí být vhodná pro zatížení
uvedené na štítku a musí mít zapojený a funkční
uzemňovací kontakt. Uzemňovací vodič má
28 CZ
Identifikační štítek (umístěný pod spodním krytem varné desky)
+2
70 3 - 0
KÓD PRODUKTU T
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Hloubka otvoru 5 mm
523 -+ 20 mm
1.VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Instalační obvod v
případě instalace „Flush“
Umístěním značky CE
na tento spotřebič jsme potvrdili shodu
se všemi příslušnými evropskými požadavky na bezpečnost,
ochranu zdraví a životního prostředí, které se vztahují na tuto
kategorii výrobků.
Poznámka: Vnitřní obvodové rozměry jsou shodné se standardní
instalací
2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nechte mezi varnou deskou a
zadní stěnou mezeru nejméně
55 mm a mezi varnou deskou a
vertikálním nábytkem nebo
stěnami na boční straně
nejméně 150 mm. Pokud je nad
varnou deskou instalován
nábytek, požadovaná
minimální vzdálenost je 700
mm.
Při instalaci odsavače par nad
varnou desku se řiďte
požadavky na instalaci
odsavače par, ale v žádném
případě nesmí být vzdálenost
mezi varnou deskou a
odsavačem par kratší než 700
mm.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a
elektronického zařízení (WEEE).
WEEE obsahuje znečišťující látky (které mohou mít
negativní dopad na životní prostředí) a základní
součástky, které lze znovu použít. Je nutné provést
speciální zpracování WEEE, aby se odstranily a
správně zlikvidovaly všechny znečišťující látky a
získaly a zrecyklovaly všechny materiály.
Jednotlivci mohou hrát důležitou roli při zajišťování toho, aby se
WEEE nestala přítěží pro životní prostředí. Je nezbytné dodržovat
několik základních pravidel:
• WEEE se nesmí likvidovat jako domovní odpad.
• WEEE se musí předat na příslušné sběrné místo pod správou
obce nebo autorizovaných společností. V mnoha zemích je
zaveden odběr WEEE v domácnostech.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý
spotřebič prodejci, který je povinen jej odebrat bezplatně kus za
kus, pokud je spotřebič obdobného typu a má stejnou funkci jako
dodaný spotřebič.
700 mm
150 mm
55 mm
Sousedí-li spodní část varné desky s oblastí, která je běžně přístupná
pro manipulaci nebo čištění, je nutné umístit pod spodní část varné
desky oddělovač o tloušťce 20 mm.
3- INSTALACE
m!
n 20 mm
Instalace domácího spotřebiče může být komplikovaná operace,
která, pokud není provedena správně, může vážně ovlivnit
bezpečnost zboží, majetku či osob. Z tohoto důvodu ji musí provádět
odborně kvalifikovaná osoba v souladu s technickými předpisy.
V případě, že by se tato doporučení ignorovala a instalaci provedla
nekvalifikovaná osoba, výrobce odmítá veškerou odpovědnost za
případné technické selhání spotřebiče, bez ohledu na to, zda má nebo
nemá za následek poškození zboží či majetku nebo zranění osob či
zvířat.
Po odstranění obalu se ujistěte, že spotřebič není poškozen. V
opačném případě se obraťte na oddělení poprodejních služeb
prodejce nebo výrobce.
Ujistěte se, že nábytek, do kterého se spotřebič instaluje, a veškerý
přilehlý nábytek je vyroben z materiálů, které odolávají vysokým
teplotám (min. 100 °C).
Při instalaci trouby pod varnou desku nelze oddělovač použít a
minimální vzdálenost mezi spodní částí varné desky a troubou
nesmí být kratší než 10 mm. Neinstalujte pod tuto varnou desku
troubu bez chlazení. Troubu nainstalujte podle jejích vlastních
požadavků na instalaci.
Kromě toho by měly být všechny dekorativní lamináty upevněny
pomocí tepelně odolného lepidla.
Spotřebič lze nainstalovat do vestavěného nábytku v režimu
„Standard“ nebo „Flush“.
Pracovní deska musí mít tloušťku 25-45 mm.
min 10 mm
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Instalační obvod v
případě instalace „Flush“
29 CZ
Voděodolné těsnění je
dodáváno s varnou
deskou. Namontujte
těsnění na spodní stranu
dle popisu a ujistěte si, že
je správně upevněno,
abyste se vyhnuli úniku do
nosného nábytku.
4. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Spodní strana
A
B
A
A
B
A
B
C
C
D
USPOŘÁDÁNÍ 1
Normální upevnění:
- Vyjměte upevňovací svorky ze
sáčku s příslušenstvím a
zašroubujte je do polohy
zobrazené ve spodní straně.
(Neutahujte šrouby ve
svorkách, měly by se volně
pohybovat)
B
C
USPOŘÁDÁNÍ 2
A
C
D
USPOŘÁDÁNÍ 3
USPOŘÁDÁNÍ 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
USPOŘÁDÁNÍ 5
USPOŘÁDÁNÍ 6
USPOŘÁDÁNÍ 7
USPOŘÁDÁNÍ
USPOŘÁDÁNÍ
USPOŘÁDÁNÍ
- Umístěte varnou desku do
středu výřezu.
- Otáčejte svorkami a zcela je
utáhněte.
USPOŘÁDÁNÍ
USPOŘÁDÁNÍ
USPOŘÁDÁNÍ
USPOŘÁDÁNÍ
USPOŘÁDÁNÍ
6
5
6
5
Rychlé upevnění: (V závislosti na
modelu)
Vyjměte čtyři pružiny ze sáčku s
příslušenstvím a zašroubujte je
d o s p o d n í s t r a n y, j a k j e
zobrazeno na obrázku.
5
6
5
6
1-3
3
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
2
1
4
6
5
6
Zarovnejte a vložte
varnou desku.
Stlačujte strany varné
desky, dokud nebude
deska po celém obvodu
podložena.
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
INSTALACE FLUSH
Po zkontrolování správné polohy
varné desky vyplňte mezery mezi
pracovní deskou a varnou deskou
silikonovým lepidlem.
Silikonovou vrstvu zarovnejte
škrabkou nebo mokrým prstem
namočeným do vody s mýdlem,
než zatvrdne.
Varnou desku nepoužívejte,
dokud nebude silikonová vrstva
zcela suchá.
2
1
V závislosti na modelu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
30 CZ
„+“
„-“
ČASOVAČ
Kontrolka přídavné varné zóny
Kontrolka programování varné zóny
Výběr zóny
Můstek
7
„Instalace musí odpovídat normám a směrnicím.“ Výrobce
neodpovídá za žádné škody, které byly způsobené nevhodným
nebo nepřiměřeným použitím.
Poznámka: Ujistěte se, že jsou šrouby svorkovnice těsně
utažené.
Operace nezbytné k vytvoření nového připojení:
- Zvolte napájecí kabel v souladu s doporučeními uvedenými
v tabulce.
- Napájecí kabel přetáhněte do svorky.
- Sloupněte konec každého vodiče napájecího kabelu na
délce 10 mm, přičemž přihlédnete k
požadované délce kabelu pro připojení
ZKRACOVACÍ
ke svorkovnici.
PROPOJKA
VAROVÁNÍ: Výrobce nezodpovídá za žádné nehody způsobené při
používání spotřebiče, který není uzemněn nebo není uzemněn
správně, ani za následky takových nehod.
Před každou elektrickou operací zkontrolujte napájecí napětí, které je
uvedené na elektroměru, nastavení jističe, kontinuitu uzemnění
zařízení a vhodnost pojistky.
Elektrické připojení k zařízení je nutné provést podle jmenovitého
výkonu spotřebiče. To se provede přes vypínač s otvory.
Pokud je spotřebič vybaven zásuvkou, musí být nainstalován tak, aby
byla zásuvka přístupná.
- V závislosti na zařízení upevněte
pomocí zkratovacích tyčí, které byste
měli mít z prvního kroku, vodič podle
obrázku.
- Upevněte kryt.
- Zašroubujte kabelovou svorku.
Žlutý/zelený vodič napájecího kabelu musí být připojen k uzemnění
napájecího zdroje a pólů zařízení.
Jakékoli dotazy týkající se napájecího kabelu směřujte na poprodejní
servis nebo kvalifikovaného technika.
Pokud je varná deska napájena napájecím kabelem, může být
připojen pouze k napájecímu napětí 220-240 V mezi fází a středem.
UPOZORNĚNÍ:
Varnou desku je však možné připojit k:
Tři fáze 220-240 V3
Tři fáze 380-415 V2N
Bude-li nutné vyměnit napájecí kabel, zapojte dráty podle
následujících barev/ kódů:
Chcete-li přejít k nového připojení, postupujte podle následujících
pokynů:
Před připojením se ujistěte, že je zařízení chráněno vhodnou
pojistkou a že je opatřeno vodiči dostatečně velkého průřezu pro
normální napájení spotřebiče.
Otočte varnou desku skleněnou stranou proti pracovní ploše a dbejte
na ochranu skla.
2
Střední
HNĚDÁ
Fázový
ŽLUTO-ZELENÝ
Zemnicí
( )
Připojení ke svorkám na svorkovnici
Otevřete kryt v následujícím pořadí:
1
MODRÁ
3
USPOŘÁDÁNÍ
"1-6"
USPOŘÁDÁNÍ
"7"
JEDNA FÁZE nebo DVĚ FÁZE 220-240 V~
Kabel
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TŘI FÁZE 220-240 V3~
- odšroubujte kabelovou svorku „1“;
- najděte dva jazýčky umístěné po stranách;
- položte čepel plochého šroubováku před každý jazýček „2“
a „3“, zatlačte a stiskněte;
- odejměte kryt.
Kabel
HO5V2V2F
4x1,5 mm
TŘI FÁZE 380-415 V2N~
Kabel
HO5V2V2F
Uvolnění napájecího kabelu:
- Vyjměte šrouby, které drží svorkovnici, která obsahuje
zkratovací tyče a vodiče napájecího kabelu;
- Vytáhněte napájecí kabel.
Operace nezbytné k vytvoření nového připojení:
- Zvolte napájecí kabel v souladu s doporučeními uvedenými
v tabulce.
- Napájecí kabel přetáhněte do svorky.
- Sloupněte konec každého vodiče napájecího kabelu na
délce 10 mm, přičemž přihlédnete k požadované délce kabelu
pro připojení ke svorkovnici.
- V závislosti na zařízení upevněte pomocí zkratovacích tyčí,
které byste měli mít z prvního kroku, vodič podle obrázku.
- Upevněte kryt.
- Zašroubujte kabelovou svorku.
2
Jedna fáze 220-240 V~
Dvě fáze 220-240 V2~
Tři fáze 220-240 V3~
Tři fáze 380-415 V2N~
Ph = Fáze
31 CZ
4x1,5 mm
N = Střed
T = Zemnění
5 - Pomocí tlačítek „Plus“ a „Mínus“ lze upravovat hodnotu řízení
výkonu. V tomto příkladu se jedná o hodnotu mezi 6500 a 2500 W. Až
vyberete požadovanou hodnotu, na 5 sekund současně stiskněte
tlačítka „Plus“ a „Mínus“.
5. DOPORUČENÍ OHLEDNĚ NÁDOBÍ
PRO VARNOU DESKU
Použití kvalitního nádobí je rozhodující pro získání nejlepšího
výkonu z varné desky
4
0
• Vždy používejte kvalitní nádobí s dokonale plochým a silným
dnem: používání tohoto typu nádobí zabrání vytváření horkých míst,
které způsobují přilnutí potravin. Silné kovové hrnce a pánve zajistí
rovnoměrné rozložení tepla.
• Zajistěte, aby dno hrnce nebo pánve bylo suché: pokud plníte
nádoby tekutinou nebo používáte tekutinu, která byla uložena v
ledničce, tak se před umístěním nádoby na varnou desku ujistěte, že
dno nádoby je zcela suché. To pomůže zamezit znečištění varné
desky.
• Používejte nádoby, jehož průměr je dostatečně široký na to,
aby zcela zakrylo povrchovou jednotku: velikost pánve by neměla
být menší než plocha ohřevu. Pokud je o něco širší, je to zárukou
využití energie s maximální účinností.
VOLBA NÁDOBÍ - Následující informace vám pomohou vybrat
nádobí, které zajistí dobrý výkon.
Nerezová ocel: výrazně doporučeno. Obzvláště dobré se
sendvičovým dnem. Sendvičové dno spojuje výhody nerezové oceli
(vzhled, odolnost a stabilita) s výhodami hliníku nebo mědi (vedení
tepla, rovnoměrné rozložení tepla).
Hliník: doporučuje se vyšší hmotnost. Dobrá vodivost. Hliníkové
zbytky někdy vypadají jako škrábance na varné desce, ale lze je
odstranit okamžitým vyčištěním.
Vzhledem k nízkému bodu tavení by se neměl používat tenký hliník.
Litina: použitelná, ale nedoporučuje se. Nízký výkon. Může povrch
poškrábat.
Měděné dno / kamenina: doporučuje se vyšší hmotnost. Dobrý
výkon, ale měď může zanechat zbytky, které mohou vypadat jako
škrábance. Tyto zbytky lze odstranit, pokud varnou desku okamžitě
vyčistíte. Nenechávejte však tyto hrnce vařit nasucho. Přehřátý kov
se může ke skleněným varným deskám přilepit. Přehřátý měděný
hrnec zanechá zbytky, které varnou desku trvale poskvrní.
Porcelán / smalt: Dobrý výkon pouze s tenkým, hladkým a plochým
dnem.
P
5
0
6 - Po dokončení tohoto postupu se ozve dlouhé pípnutí a provede se
reset. Znovu se aktivuje spouštěcí postup.
7 - Po spuštění se na bude na displeji časovače zobrazovat řízení
výkonu v režimu ECO.
Potom dotykové ovládání nedovolí žádnou kombinaci, která by
překročila tento limit Eco.
Zapnutí/vypnutí zóny ohřevu
Pro zapnutí plotýnky podržte stisknutou zónu kterékoli plotýnky po
dobu 400 ms. Zazní dlouhé pípnutí a na místě číslice cílové zóny se
objeví hodnota „0“. Tato číslice označuje úroveň výkonu.
Sklo-keramika: nedoporučuje se. Nízký výkon. Může povrch
poškrábat.
1) Je-li nějaký stupeň vaření v poloze 0, displej se po 10 sekundách
automaticky vypne a zazní tón vypnutí zóny.
6. POUŽITÍ
2) Pokud na displeji, který je zapnutý, avšak v poloze 0, svítí indikátor
zbytkového tepla, bude blikat „0“.
Jak zvolit stupeň řízení výkonu
Prostřednictvím funkce “Řízení výkonu” může uživatel nastavit
maximální výkon, kterého může varná deska dosáhnout.
Funkce řízení výkonu je k dispozici pouze během prvních 30 sekund
po zapnutí varné desky. Toto nastavení lze dokonce opakovat tak, že
se vypne a zapne přívod napájení.
Při nastavení požadovaného maximálního výkonu varná deska
automaticky upravuje rozvod do různých varných zón tak, aby tento
limit nikdy nebyl překročen; další výhodou je schopnost současně řídit
všechny zóny, aniž by docházelo k problémům s přetížením.
Zákazník může nastavit maximální výkon varné desky mezi 2,5 kW a
příslušným maximálním výkonem varné desky (ten se může lišit podle
modelu) (pokud je například maximální výkon varné desky 7,2 kW, lze
nastavit hodnotu maximálního výkonu mezi 2,5 kW a 7,2 kW).
Po zakoupení je varná deska nastavena na maximální výkon.
Po připojení spotřebiče k elektrickému napájení můžete do 30 sekund
nastavit stupeň výkonu podle níže uvedených bodů:
3) Je-li aktivní funkce zámku, nelze zónu zapnout.
Pro vypnutí plotýnky podržte stisknutou zónu kterékoli plotýnky po
dobu 1,2 s. Zazní tři krátká pípnutí a na místě číslice cílové zóny se
neobjeví nic nebo se objeví hodnota „H“, pokud je na plotýnce
zbytkové teplo. Zóna bude vypnutá.
1) Je-li nějaký stupeň vaření v poloze 0, displej se po 10 sekundách
automaticky vypne a zazní tón vypnutí zóny.
2) Pokud na displeji, který je vypnutý, svítí indikátor zbytkového
tepla, zobrazí se „H“.
3) Zónu lze vypnout, i pokud je aktivní funkce zámku.
4) Je-li aktivní pouze jedna plotýnka a tu vypnete, zazní čtyři krátká
pípnutí, která značí, že je celá varná deska vypnutá.
1 - Zapněte varnou desku.
2 - Počkejte, než se dokončí inicializace dotykového ovládání.
3 - Než uplyne 30 sekund, na 5 sekund stiskněte tlačítko “
“.
4 - Potom se na displeji zobrazí hlášení.
P
32 CZ
Třetí krátké stisknutí tlačítka rozšíření vypne první i druhou
rozšiřovací plotýnku.
Krátké pípnutí při každém stisknutí tlačítka rozšíření.
Výběr zóny
Když je zóna zapnutá, vytvoří se nižší intenzita osvětlení nezvolených
zón, které jsou zapnuté.
Funkce můstku
Můstek lze aktivovat pouze v případě, že jsou obě plotýnky vypnuté.
Po zvolení jedné plotýnky z můstku aktivujte funkci můstku dotykem
tlačítka můstku.
Bude-li zóna aktivována, zazní pípnutí a zapne se kontrolka zóny.
Obě plotýnky můstku budou zvoleny současně.
Po zvolení plotýnek lze úroveň výkonu upravit dle potřeby pomocí
tlačítek + a -.
Oba displeje propojených plotýnek budou ukazovat stejnou úroveň
výkonu. Ukončení funkce:
- Dotknete-li se tlačítka můstku v režimu nastavení
- Zvolí-li uživatel úroveň výkonu „0“
Je-li zapnutá pouze jedna zóna, je již zvolena automaticky, aniž by
bylo nutné krátce stisknout (150 ms) tlačítko výběru.
Zvýšení / snížení úrovně výkonu
Zabezpečení proti přetečení
Něco (předmět nebo tekutina) tlačí na jakékoli tlačítko po dobu delší
než 5s. 2 krátká pípnutí + 1 dlouhé pípnutí každých 30 s při
současném stisknutí tlačítka. Varná deska se vypne.
Po dobu
tohoto problému bude tento symbol neustále blikat.
Krátkým stisknutím tlačítek „+“ a „-“ zvýšíte nebo snížíte výkon
prostřednictvím číslice zvolených zón: 0-1-2-3...9-P
1. V případě dlouhého stisknutí tlačítek + nebo - se výkon zvyšuje
nebo snižuje rychle. V případě rychlého zvyšování se výkon zastaví
na 9 a vyšší výkon vyžaduje další krátké stisknutí tlačítka +. Během
rychlého zvyšování nebo snižování výkonu nezazní žádný zvukový
signál.
2. Jakmile dosáhnete úrovně výkonu P, opětovné stisknutí tlačítka +
nezmění úroveň výkonu na 0. Jakmile dosáhnete úrovně výkonu 0,
opětovné stisknutí tlačítka - nezmění úroveň výkonu na P.
3. Pokud je zóna vypnutá s úrovní výkonu 0, pak v případě, že je
horká, bude blikat 0. Po 10 vteřinách 0 zmizí a na displeji se již bez
blikání objeví písmeno „H“.
Časovač
Funkci časovače lze aktivovat jeho vlastním tlačítkem nebo
současným dotykem tlačítek „+“ a „-“.
V obou případech je nutné zvolit plotýnku a její úroveň výkonu musí
být vyšší než 0.
Dvě různé možnosti:
Zvolte zónu, u níž si přejete nastavit časovač. Úroveň výkonu zónu
musí být vyšší než 0. V časované zóně se objeví statické
. A na místě číslic vyhrazených pro časovač se objeví „0 0“.
1) Čas časovače lze nastavit pomocí tlačítek „+“ a „-“. Při změně
času nezazní zvukový signál.
2) Současným stisknutím tlačítko časovače se časovač zruší
(přejde na 00).
3) Pokud tlačítka časovače „+“ nebo „-“ zůstanou stisknuta po
určitou dobu, dojde k rychlému nastavení.
4) Při nastavování časovače lze přejít z „00“ na „99“ pomocí tlačítka
„-“ a „99“ na „00“ pomocí tlačítka „+“.
5) Maximální doba je 99 minut.
6) Když čas vyprší a varná deska bude pípat, stiskněte jakékoli
tlačítko, alarm a odpočítávání se vypnou.
7) Čas časovače lze změnit i během odpočítávání.
8) Výkon časované zóny lze změnit bez vlivu na programování
časovače.
9) Poslední minuta se odpočítává po sekundách (u některých
možností je to viditelné pouze v případě, že zadáme programování
časovače během poslední minuty odpočtu).
10) Stisknutí tlačítka časovače bez zvolení konkrétní zóny, pokud
není časovaná žádná zóna, nebude mít žádný účinek.
11) Stisknutí tlačítka časovače bez zvolení konkrétní zóny, pokud je
odpočítáváno několik zón, způsobí, že se pomocí číslic zobrazí časy
jeden po druhém s tím, že se zobrazuje čas plotýnky, na jejímž displeji
je tečka.
12) Případně se v časované zóně zobrazí výkon (5s) a (0,5s).
Zbývající čas se zobrazí na místě číslic vyhrazených pro časovač. Jeli časováno několik zón, zobrazí se nejkratší zbývající čas a v
příslušné zóně se zobrazí tečka.
Možnost dětské pojistky
Tento krok provedete současným stisknutím tlačítek „+“ a „-“.
Poté, kdykoli se dotknete tlačítka, na displejích se zobrazí „L“ po dobu
2 sekund. Ohřev zůstane beze změny.
Přejete-li si dětskou pojistku deaktivovat, opakujte výše popsaný
postup. Poté zazní krátké pípnutí a na displeji se zobrazí písmeno „n“.
Varná deska zůstane odemknutá.
Poznámka: Automatická dětská pojistka se zapne 15 minut po
celkovém vypnutí varné desky. Tato funkce se spustí automaticky, ale
je nezbytné ji nejprve naprogramovat. Viz bod Uživatelské nastavení.
Dvojité / trojité zóny
Přejete-li si zapnout dvojitou rozšiřovací plotýnku, musí již být
přidružená hlavní zóna zapnutá a uvedená úroveň výkonu musí být
vyšší než 0.
8.1- Zapnutí dvojité zóny
První krátké stisknutí tlačítka rozšíření zapne rozšiřovací plotýnku.
Pokud je rozšiřovací plotýnka zapnutá, rozsvítí se kontrolka nad
tlačítkem rozšíření.
Druhé krátké stisknutí tlačítka rozšíření vypne rozšiřovací plotýnku.
Krátké pípnutí při každém stisknutí tlačítka rozšíření.
8.2- Zapnutí trojité zóny
První krátké stisknutí tlačítka rozšíření zapne první rozšiřovací
plotýnku. Pokud je zapnutá první rozšiřovací plotýnka, rozsvítí se
jedna kontrolka nad tlačítkem rozšíření (levá kontrolka v případě
trojité zóny, prostřední a jediná kontrolka v případě dvojité zóny).
Druhé krátké stisknutí tlačítka rozšíření zapne druhou rozšiřovací
plotýnku. Pokud je zapnutá první i druhá rozšiřovací plotýnka, rozsvítí
se dvě kontrolky nad tlačítkem rozšíření.
Kontrolka zbytkového tepla
(u sálavých ohřívačů -> vypočteno)
Stejné kontrolky lze také použít pro oznamování „zbytkového tepla“.
Pro tento účel je nutné definovat harmonogram: Doba zbytkového
tepla=f (úroveň výkonu, doba spuštění).
Když je teplota na skleněném povrchu varné desky vyšší než 65 °C
(teoretická hodnota), bude to zobrazeno na příslušném displeji
pomocí hodnoty „H“.
Aby se vygenerovala teplota vyšší než 65 °C, musí být topný článek v
provozu po určitou dobu, přičemž tato doba závisí na úrovni výkonu.
Jakmile tato doba uplyne, po vypnutí topného článku se zobrazí
upozornění na zbytkové teplo.
33 CZ
Funkce automatického bezpečnostního vypnutí
Případná změna barvy sklokeramického povrchu nemá
vliv na jeho provoz ani na stabilitu povrchu. Takové
zbarvení je většinou výsledkem zbytků spálených potravin
nebo používání nádoby z materiálů, jako je hliník nebo
měď. Tyto skvrny se těžko odstraňují.
Pokud po předem nastavenou dobu nedojde ke změně úrovně
výkonu, příslušná plotýnka se automaticky vypne.
Maximální doba, po kterou může plotýnka zůstat zapnutá, závisí na
zvolené úrovni vaření.
Stupeň
výkonu
Max. doba
spuštění (hodiny)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Varné zóny mají slabý výkon
Používejte pouze pánve s plochým dnem. Je-li mezi pánví a
deskou vidět světlo, zóna nepřenáší správně teplo.
Dno pánve by mělo zcela pokrýt průměr zvolené zóny.
Vaření je příliš pomalé
Používáte nevhodné nádoby. Používejte pouze nádoby s plochým
dnem, které je těžké a má průměr přinejmenším stejný jako varná
zóna.
Malé škrábance nebo oděrky na povrchu skla varné desky
Špatně ji čistíte nebo používáte pánve s hrubou spodní částí. Mezi
varnou desku a spodní část pánve se dostaly částice jako písek
nebo sůl. Viz kapitola „ČIŠTĚNÍ“. Před použitím se ujistěte, že
spodní část pánve je čistá, a používejte pouze pánve s hladkým
dnem. Škrábance lze správným čištěním omezit.
Stopy po kovu
Neposunujte hliníkové nádobí po varné desce. Viz doporučení pro
čištění.
Používáte správné materiály, ale skvrny přetrvávají. Používejte
žiletku a postupujte podle kapitoly „ČIŠTĚNÍ“.
POZNÁMKA: Pokud dojde při provozu s nejvyššími úrovněmi
výkonu k přehřátí, ovládání varné desky automaticky změní úroveň
výkonu, aby tak chránilo varnou desku před přehřátím.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakékoliv údržby na varné desce ji nechte nejprve
vychladnout.
. Používejte pouze výrobky (krémy a škrabky), které jsou speciálně
určené pro sklokeramické povrchy. Jsou k dostání v příslušných
obchodech.
. Vyhněte se rozlití, protože vše, co spadne na plochu varné desky, se
rychle spálí a čištění pak bude obtížnější.
. Doporučuje se udržovat v dostatečné vzdálenosti od varné desky
všechny látky, které se mohou roztavit, jako jsou například plastové
předměty, cukr nebo výrobky na bázi cukru.
Tmavé skvrny
Používejte žiletku a postupujte podle kapitoly „ČIŠTĚNÍ“.
Světlé plošky na varné desce
Stopy po hliníkovém nebo měděném nádobí, ale také zbytky
minerálů, vody nebo potravin. Lze je odstranit pomocí krémového
čisticího prostředku.
ÚDRŽBA:
- Umístěte na povrch varné desky několik kapek speciálního
čisticího prostředku.
- Nečistoty odstraňujte pomocí měkkého hadříku nebo mírně
navlhčeného kuchyňského papíru.
- Utírejte měkkým hadříkem nebo suchým kuchyňským papírem
dokud povrch nebude čistý.
Karamelizace nebo roztavený plast na varné desce.
Viz kapitola „ČIŠTĚNÍ“.
Varná deska nefunguje nebo některé zóny nefungují
Zkracovací propojky nejsou správně umístěny na svorkovnici.
Ujistěte se, že je správné zapojení. Ovládací panel je uzamčen.
Odemkněte varnou desku.
V případě, že se stále vyskytují odolné skvrny:
- Umístěte na povrch několik kapek speciální čisticí kapaliny.
- Oškrábejte je škrabkou, kterou držte k varné desce pod úhlem 30°
dokud skvrny nezmizí.
- Utírejte měkkým hadříkem nebo suchým kuchyňským papírem
dokud povrch nebude čistý.
- V případě potřeby postup opakujte.
Varná deska nelze vypnout.
Ovládací panel je uzamčen. Odemkněte varnou desku.
Frekvence zapínání/vypínání varných zón
Cykly zapínání a vypínání závisí na požadované úrovni tepla:
- nízká úroveň: krátká doba provozu,
- vysoká úroveň: dlouhá doba provozu.
Varná deska nefunguje.
Zkontrolujte stav pojistek/jističů. Zkontrolujte, zda nedošlo k
výpadku proudu.
NĚKOLIK POZNÁMEK:
Časté čištění zanechává ochrannou vrstvu, která je nezbytná k
ochraně před poškrábáním a opotřebením. Před opětovným
použitím varné desky se ujistěte, že je povrch čistý. Chcete-li
odstranit skvrny způsobené vodou, použijte několik kapek bílého
octa nebo citronové šťávy. Pak utřete absorpčním papírem a
několika kapkami speciální čisticí kapaliny.
Sklokeramický povrch je odolný vůči poškrábání od nádob s
plochým dnem, nicméně je vždy vhodné je při přesunu z jedné zóny
do druhé zvednout.
Varná deska se sama vypne.
Došlo k náhodnému doteku hlavního spínače (tlačítko
zapnutí/vypnutí) nebo je na nějakém tlačítku nějaký předmět.
Znovu spotřebič zapněte bez předmětu na tlačítkách. Znovu
zadejte své nastavení.
F a čísla na displeji
Pokud se na displeji objeví F a čísla, spotřebič zjistil závadu. V
následující tabulce jsou uvedeny kroky k odstranění problému.
POZN.:
3 0° Maxi
9. NÁSLEDNÁ PÉČE
Dříve, než zavoláte servisního technika, zkontrolujte
následující:
— zda je zástrčka správně vložena a opatřena pojistkou.
Pokud nelze zjistit vadu, vypněte zařízení — neupravujte ho —
zavolejte servisní středisko následné péče. Zařízení je dodáváno s
garančním certifikátem, který zajišťuje, že bude bezplatně opraveno
v servisním středisku.
Nepoužívejte příliš mokrou houbu.
Nikdy nepoužívejte nůž ani šroubovák.
Škrabka s žiletkou nepoškodí povrch, pokud se používá pod
úhlem 30.
Nikdy nenechávejte škrabku s žiletkou v dosahu dětí.
Nikdy nepoužívejte abrazivní přípravky ani prací prášky.
Kovové okraje: kovové okraje bezpečně vyčistíte, pokud je umyjete
mýdlem a vodou, opláchnete a poté osušíte měkkým hadříkem.
34 CZ
Displej plotýnky
Porucha
Krok
F0
Chyba softwaru dotykového
ovládání.
Pokud došlo k chybě, varnou desku odpojte a znovu připojte k napájení. Pokud chyba přetrvává, zavolejte
poprodejní servis. Pokud se chyba náhle objeví během běžného provozu, zavolejte poprodejní servis.
Fc
Zóna dotykového ovládání je
příliš horká a vypnula všechny
plotýnky.
Počkejte, až teplota poklesne. Až teplota dosáhne normální hodnoty, varná deska se automaticky vrátí do
původního stavu.
Ft
Může být poškozeno čidlo teploty
dotykového ovládání.
Počkejte, až teplota poklesne. Pokud upozornění přetrvává, když teplota dosáhne teploty okolního prostředí,
zavolejte poprodejní servis.
FE
Může být poškozeno čidlo
teploty dotykového ovládání.
Počkejte, až teplota poklesne. Pokud upozornění přetrvává, když teplota dosáhne teploty okolního prostředí,
zavolejte poprodejní servis.
Fb
Nadměrná citlivost na
některém tlačítku.
Podívejte se, zda je varná deska správně nainstalovaná. Ujistěte se, že se tlačítka správně dotýkají
skleněného povrchu.
FU / FJ
Chyba tlačítek
Tato chyba je automatickou kontrolou tlačítek. Zmizí, když se automatická kontrola navrátí na bezpečnou
hodnotu. Pokud chyba přetrvává, zavolejte poprodejní servis.
FA
Chyba tlačítek
Tato chyba je automatickou kontrolou softwaru. Zmizí, když se automatická kontrola navrátí na bezpečnou
hodnotu. Pokud chyba přetrvává, zavolejte poprodejní servis.
FC / Fd
Chyba tlačítek
Tato chyba je automatickou kontrolou softwaru. Zmizí, když se automatická kontrola navrátí na bezpečnou
hodnotu. Pokud chyba přetrvává, zavolejte poprodejní servis.
Fr
Chyba bezpečnosti relé
Problém může být u kteréhokoli reléového článku. Odpojte varnou desku od napájení, chvilku počkejte a
znovu ji připojte. Pokud chyba přetrvává, zavolejte poprodejní servis.
35 CZ
SIGURNOSNE UPUTE
Preporučujemo vam da upute za ugradnju i
upotrebu sačuvate za kasnije korištenje, a prije
ugradnje ugradne ploče zapišite njezin serijski
broj u slučaju da vam zatreba pomoć
postprodajnog servisa.
UPOZORENJE: ureñaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom upotrebe. Obratite
pozornost i ne dirajte dijelove koji se zagrijavaju.
Djeca mlaña od 8 godina ne smiju dirati ureñaj ako
nisu pod neprekidnim nadzorom.
UPOZORENJE: Koristite samo štitnike ugradne
ploče proizvoñača ureñaja za kuhanje ili one za
koje proizvoñač ureñaja navede u uputama da su
pogodne, ili štitnike ugradne ploče priložene uz
ureñaj. Upotreba neodgovarajućih štitnika može
prouzročiti nesreće.
UPOZORENJE: kuhanje na ugradnoj ploči bez
nadzora, uz upotrebu masti ili ulja, opasno je i
može izazvati požar. NIKAD nemojte pokušavati
ugasiti vatru vodom, već isključite ureñaj i pokrijte
plamen npr. poklopcem ili vatrootpornom dekom.
UPOZORENJE: opasnost od požara: nemojte
odlagati predmete na površine za kuhanje.
UPOZORENJE: ako je površina napukla, nemojte
dirati staklo i isključite ureñaj kako biste izbjegli
mogućnost strujnog udara.
Ovaj ureñaj smiju koristiti djeca starosti 8 i više
godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako
su pod nadzorom ili ako su dobili upute o sigurnoj
upotrebi ureñaja i ako razumiju moguće
opasnosti. Djecu treba nadzirati kako biste se
osigurali da se ne igraju ureñajem. Djeca bez
nadzora ne smiju čistiti niti održavati ureñaj.
OPREZ: Proces kuhanja mora se nadzirati.
Kratkotrajno kuhanje mora se neprestano
nadzirati.
Strogo se preporučuje držanje djece podalje od
površina za kuhanje kada su one u upotrebi, kao i
kada su isključene, dokle god je pokazatelj
preostale topline uključen, kako bi se spriječio rizik
od ozbiljnih opeklina.
Ovaj ureñaj nije namijenjen radu pomoću
vanjskog vremenskog programatora ili zasebnog
sustava na daljinsko upravljanje.
Ako postoje elementi ugradne ploče koji sadrže
halogene lampice, nemojte gledati u njih duže
vrijeme.
Povežite utikač kabelom za napajanje koji može
podnijeti napon, struju i opterećenje navedene na
etiketi, te koji ima kontakt za uzemljenje. Utičnica
mora biti prikladna opterećenju navedenom na
oznaci i mora imati kontakt za uzemljenje koji je
spojen i radi. Žica za uzemljenje je žuto-zelene
boje. Ovu radnju treba obaviti primjereno
kvalificirani profesionalac. U slučaju da su utičnica
i utikač na ureñaju nekompatibilni, zamolite
kvalificiranog električara da vam zamijeni utičnicu
drugom prikladnog tipa. Utikač i utičnica moraju
biti u skladu s važećim normama u zemlji
ugradnje.
Priključivanje na električnu mrežu moguće je i s
pomoću omnipolarnog prekidača koji se postavlja
izmeñu ureñaja i izvora napajanja, a koji mora biti
u stanju podnijeti maksimalno napajanje koje se
prenosi i koji mora biti u skladu s važećim
propisima.
Prekidač ne smije prekidati žuto-zeleni kabel
uzemljenja. Nakon postavljanja ureñaja, utičnica
ili višepolni prekidač koji se koriste za
priključivanje, moraju biti lako dostupni.
Isključivanje se može vršiti putem utikača – ako je
dostupan ili ugradnjom sklopke u fiksno ožičenje,
sukladno pravilima ožičenja.
Ako se kabel za napajanje, ošteti mora ga
zamijeniti proizvoñač, ovlašteni serviser ili
jednako kvalificirana osoba kako bi se izbjegla
opasnost. Žica za uzemljenje (žuto-zelene boje)
mora biti duža od 10 mm na strani stezaljke.
Interni odjeljak s provodnicima treba odgovarati
napajanju koje koristi ugradna ploča (naznačeno
na etiketi). Kabel za napajanje mora biti tipa
HO5V2V2-F.
Nemojte stavljati metalne predmete poput
noževa, viljušaka, žlica ili poklopaca na ugradnu
ploču. Mogli bi se zagrijati.
Zabranjeno je postavljanje aluminijske folije i
plastičnih posuda na grijaća polja.
Nakon svake upotrebe neophodno je očistiti
ugradnu ploču kako bi se spriječilo gomilanje
prljavštine i masnoće. Ako se ne uklone, te se
naslage prilikom ponovne upotrebe ugradne
ploče ponovo kuhaju i zagrijavaju i uzrokuju dim i
neugodne mirise, a povećava se i rizik širenja
požara.
Nikad ne čistite ureñaj parom ili raspršivačem pod
visokim tlakom.
Nemojte dodirivati grijaća polja dok ureñaj radi ili
još neko vrijeme nakon upotrebe.
Nikada nemojte kuhati hranu izravno na
staklokeramičkoj ugradnoj ploči.
Uvijek koristite prikladno posuñe.
Uvijek stavite tavu u središte površine na kojoj
kuhate. Nemojte stavljati ništa na kontrolnu ploču.
Nemojte koristiti ugradnu ploču kao radnu
površinu.
Nemojte koristiti površinu kao dasku za rezanje.
Nemojte odlagati teške predmete iznad ugradne
ploče. Ako padnu na ugradnu ploču, mogli bi je
oštetiti.
Nemojte koristiti ugradnu ploču za odlaganje bilo
kakvih predmeta
Nemojte vući posuñe za kuhanje po ugradnoj
ploči.
36 HR
hob ugradna ploča
(70 cm
+ 2 mm
70 3 - 0
hob)
(60 cm
)
+ 2 mm
593 - 0
Identifikacijska pločica (ispod donjeg kućišta ugradne ploče)
ŠIFRA PROIZVODA T
Dubina ležišta 5 mm
523 -+ 20 mm
1. OPĆA UPOZORENJA
Opseg pri
„flush“ instalaciji
Postavljanjem oznake
na ovaj ureñaj, potvrñujemo daje izrañen u
skladu sa svim europskim propisima koji se tiču sigurnosti, zdravlja i
zaštite životne sredine i koji se primjenjuju na ovu kategoriju proizvoda.
Napomena: Unutarnji opseg isti je kao kod standardne ugradnje.
Ostavite razmak od 55 mm
izmeñu ugradne ploče i zida
sa stražnje strane i razmak od
najmanje 150 mm izmeñu
ugradne ploče i elementa ili
zidova s bočnih strana. Ako
ugrañujete kuhinjski element
iznad ugradne ploče,
neophodna minimalna
udaljenost iznosi 700 mm.
Kada ugrañujete napu iznad
ugradne ploče, pridržavajte se
zahtjeva za ugradnju nape, ali
u svakom slučaju, udaljenost
izmeñu ugradne ploče i nape
ne smije biti manja od 700
mm.
2. ZAŠTITA OKOLIŠA
Ovaj je ureñaj označen u skladu s europskom Direktivom
2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi
(OEEO).
OEEO sadrži zagañujuće tvari (koje mogu imati loše
posljedice na okoliš) i osnovne komponente (koje se
mogu ponovno koristiti). Važno je podvrgnuti OEEO
posebnim obradama radi uklanjanja i pravilnog
zbrinjavanja svih zagañujućih tvari te prikupljanja i
recikliranja svih materijala.
Pojedinci mogu imati važnu ulogu pri brizi da OEEO ne postane
ekološki problem; potrebno je slijediti nekoliko osnovnih pravila:
• OEEO se ne odlaže isto kao kućni otpad.
• OEEO treba predati relevantnim prikupnim mjestima kojima
upravljaju općine ili registrirana poduzeća. U mnogim zemljama velike
količine OEEO-a preuzimaju se od vlasnika na kućnoj adresi.
U mnogim zemljama, kada kupite novi ureñaj, stari možete vratiti
trgovcu koji ga mora preuzeti besplatno, u okviru zamjene jedan za
jedan; ako je riječ o ureñaju iste vrste koji je imao iste funkcije kao i
isporučeni ureñaj.
700 mm
150 mm
55 mm
Ako je donji dio ugradne ploče postavljen iznad prostora koji je
uglavnom dostupan za rukovanje ili čišćenje, 20 mm ispod donjeg
dijela ugradne ploče mora se postaviti separator.
3- UGRADNJA
m!
n 20 mm
Ugradnja ureñaja za domaćinstvo komplicirana je radnja koja može
imati ozbiljne posljedice za sigurnost stvari, imovine i osoba ako se ne
obavi ispravno. Zbog toga to treba obaviti kvalificirana osoba u skladu
s tehničkim propisima.
U slučaju da se ova preporuka ne uzme u obzir i da ugradnju obavi
osoba koja nije kvalificirana za to, proizvoñač ne snosi nikakvu
odgovornost za bilo kakve tehničke kvarove ureñaja, bez obzira na to
jesu li oni prouzročili oštećenje stvari ili imovine ili povredu osoba ili
životinja.
Kada otpakirate ureñaj, provjerite je li oštećen i u tom slučaju
kontaktirajte postprodajni servis prodavača ili proizvoñača.
Provjerite jesu li element u koji će ureñaj biti ugrañen i sav ostali
namještaj u blizini napravljeni od materijala koji mogu podnijeti visoke
temperature (minimalno 100 °C).
Nadalje, svi ukrasni laminati moraju biti pričvršćeni veoma otpornim
ljepilom.
Ureñaj se može ugraditi u elemente na standardni ili „flush“ način.
Kada ugrañujete pećnicu ispod ugradne ploče, separator se ne smije
postavljati, a udaljenost izmeñu donjeg dijela ugradne ploče i
pećnice ne smije biti manja od 10 mm. Nemojte ugrañivati pećnicu
koja se nije ohladila ispod ove ugradne ploče i ugradite ju u skladu sa
zahtjevima za ugradnju pećnice.
Debljina radnog dijela treba biti izmeñu 25 i 45 mm.
560 +- 20 mm
min 10 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Opseg pri
„flush“ instalaciji
37 HR
Vodonepropusna brtva
isporučuje se uz ugradnu
ploču. Postavite brtvu oko
donjeg dijela ugradne
ploče i provjerite je li
pravilno namještena kako
biste spriječili curenje u
element u koji se ugrañuje
ploča.
4. PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
Donja strana:
A
B
A
A
B
A
B
C
D
IZGLED 1
Normalno pričvršćivanje
- Uzmite štipaljke za
pričvršćivanje iz vrećice s
dodatcima i pričvrstite ih u
položaj prikazan na donjem
dijelu kućišta. (Nemojte
zategnuti vijke tako da
onemogućite pomicanje
štipaljki, trebali bi se moći
slobodno pokretati.)
B
C
C
IZGLED 2
IZGLED 3
A
C
D
IZGLED 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
IZGLED 5
IZGLED 6
IZGLED 7
IZGLED
IZGLED
IZGLED
- Postavite ugradnu ploču
na sredinu područja
ograničenog štipaljkama.
IZGLED
IZGLED
IZGLED
IZGLED
- Okrenite štipaljke i
potpuno ih pričvrstite.
IZGLED
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Brzo pričvršćivanje (Ovisno o
modelu)
Uzmite četiri opruge iz vrećice s
dodatcima i pričvrstite ih na donji
dio kućišta kao što je prikazano na
slici.
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
1
6
3
6
Postavite ugradnu ploču na
sredinu.
Pritisnite rub ugradne ploče
dok ne bude pričvršćena
duž cijelog opsega.
2
5
4
5
5
6
5
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
„FLUSH“ UGRADNJA
Nakon što se uvjerite da je
ugradna ploča pravilno
postavljena, popunite razmak
izmeñu radnog dijela i ugradne
ploče silikonskim ljepilom.
Poravnajte sloj silikona špatulom
ili mokrim i nasapunanim prstima
prije nego što se stvrdne.
Nemojte koristiti ugradnu ploču
dok se sloj silikona potpuno ne
osuši.
2
1
Prema modelu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
38 HR
"+"
"-"
TAJMER
Dodatna led lampica polja za kuhanje
Pokazivač programiranja polja za kuhanje
Odabir polja
Most
7
Ugradnja mora biti u skladu sa standardima i direktivama.“
Proizvoñač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
nastalu uslijed neprikladne ili neopravdane upotrebe.
UPOZORENJE: Proizvoñač nije odgovoran ni za kakve incidente
ili njihove posljedice koje mogu nastati tijekom upotrebe ureñaja
koji nije uzemljen ili je uzemljen, ali je kabel za uzemljenje oštećen.
Prije bilo kakve električne radnje provjerite napon napajanja
prikazan na strujomeru, postavke automatskog prekidača,
kontinuitet uzemljenja instalacija te je li osigurač odgovarajući.
Električna veza s instalacijama treba biti u skladu s odreñenom
snagom ureñaja; ona se treba uspostaviti preko višepolarne
sklopke.
Ako ureñaj ima utičnicu, treba ga ugraditi na način da je utičnica
dostupna.
Žuto-zelena žica kabela za napajanje treba biti uzemljena kako na
terminalu za napajanje tako i na terminalu ureñaja.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s kabelom napajanja, obratite
se postprodajnom servisu ili kvalificiranom tehničaru.
Ako se ugradna ploča povezuje s kabelom napajanja, trebalo bi ju
povezati samo na napajanje od 220 V do 240 V izmeñu faznog i
neutralnog.
- Sukladno sustavu i pomoću paralelnih
poluga koje ste trebali izvući prilikom prve
radnje, pričvrstite vodič sukladno tablici;
- Pričvrstite kućište;
- Pričvrstite stezaljku kabela.
PAŽNJA:
Ako je potrebno zamijeniti kabel za napajanje, spojite žicu sukladno
sljedećim bojama/šiframa:
PLAVO
Neutralna
SMEĐA
Fazna
ŽUTO-ZELENA
No, ugradnu ploču moguće je priključiti:
trofaznim napajanjem 220 – 240 V3
trofaznim napajanjem 380 – 415 V2N
Kako biste uspostavili novu vezu, pratite upute.
Prije spajanja, provjerite da je sustav zaštićen prikladnim
osiguračem i da je pričvršćen žicama dovoljno velikima za
normalan dovod napona u ureñaj.
Okrenite ugradnu ploču. Staklena strana mora biti uz gornju radnu
površinu. Ne zaboravite zaštititi staklo.
Uzemljenje
IZGLED
"1-6"
IZGLED
"7"
MONOFAZNO ili DVOFAZNO 220-240 V~
Kabel
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
TROFAZNO 220 – 240 V3~
1
Kabel
HO5V2V2F
3
( )
Spajanje na terminale na terminalnom bloku
Otvorite poklopac sljedećim redoslijedom:
2
ŠANT
4x1,5 mm
2
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TROFAZNO 380 – 415 V2N~
Kabel
HO5V2V2F
- odvrnite stezaljku kabela „1“,
- pronañite dva ispusta na bočnim stranama;
- stavite vrh ravnog odvijača ispred svakog ispusta „2“ i „3“, ugurajte i
pritisnite,
- uklonite poklopac.
Za otpuštanje kabela za napajanje:
- Uklonite vijke koji pričvršćuju terminalni blok, koji sadrži paralelne
poluge i vodiče kabela za napajanje.
- Izvucite kabel za napajanje.
Napomena: vijci ploče terminala moraju biti čvrsto stegnuti.
Radnje koje treba izvesti za novo spajanje:
- Izaberite kabel za napajanje u skladu s preporukama u tablici;
- Stavite kabel za napajanje u stezaljku;
- Skinite izolaciju s kraja svakog vodiča kabela za napajanje na 10 mm
dužine, uzimajući u obzir traženu dužinu kabela za spajanje na
terminalni blok;
39 HR
2
Monofazno 220 – 240 V~
Dvofazno 220 – 240 V2~
Trofazno 220 – 240 V3~
Trofazno 380 – 415 V2N~
Ph = faza
Radnje koje treba izvesti za novo spajanje:
- zaberite kabel za napajanje u skladu s preporukama u tablici;
- Stavite kabel za napajanje u stezaljku;
- Skinite izolaciju s kraja svakog vodiča kabela za napajanje na 10 mm
dužine, uzimajući u obzir traženu dužinu kabela za spajanje na
terminalni blok;
- Sukladno sustavu i pomoću paralelnih poluga koje ste trebali izvući
prilikom prve radnje, pričvrstite vodič sukladno tablici;
- Pričvrstite kućište;
- Pričvrstite stezaljku kabela.
4x1,5 mm
N = Neutralno
T = Uzemljenje
5 - Korištenjem gumba „više” i „manje” vrijednost upravljanja snagom
može se namjestiti. U ovom slučaju izmeñu 6500 W i 2500 W. Kada se
željena vrijednost odabere, dodirnite u isto vrijeme gumb „više” i gumb
„manje” i držite ih pet sekundi.
5. SAVJETI ZA KORIŠTENJE POSUĐA ZA
KUHANJE NA UGRADNOJ PLOČI
Upotreba kvalitetnog posuña za kuhanje ključna je za uspješan
rad ugradne ploče.
4
0
• Uvijek koristite kvalitetno posuñe za kuhanje koje ima
potpuno ravno i debelo dno: upotreba ove vrste posuña za kuhanje
sprječava mrlje od topline zbog kojih se hrana lijepi. Zahvaljujući
debelim metalnim posudama i tavama, toplina se rasporeñuje
ravnomjerno.
• Pobrinite se da je dno posude ili tave suho: kad punite tave
tekućinom ili koristite tavu koja je bila u hladnjaku, provjerite je li dno
tave potpuno suho prije nego je stavite na ugradnu ploču. Tako se
sprječava stvaranje mrlja na ugradnoj ploči.
• Koristite tave čiji je promjer dovoljno širok da potpuno
prekrije površinu: tava ne smije biti manja od površine za
zagrijavanje. Ako je nešto šira, osigurava se maksimalna iskoristivost
energije.
IZBOR POSUĐA – sljedeće informacije pomoći će vam u odabiru
posuña koje osigurava dobar rad ugradne ploče.
Nehrñajući čelik: preporuča se. osobito dobar kod posuda sa
sendvič dnom. Sendvič dno spaja prednosti nehrñajućeg čelika
(izgled, trajnost i stabilnost) s prednostima aluminija ili bakra (voñenje
topline, ravnomjerna raspodjela topline).
Aluminij: preporuča se tvrdi aluminij. Dobra vodljivost. Ostaci
aluminija nekad izgledaju kao ogrebotine na ugradnoj ploči, no mogu
se ukloniti ako se odmah očiste.
Tanki aluminij ne bi se smio upotrebljavati zbog niskog tališta.
Lijevano željezo: može se koristiti, ali ne preporuča se. Loši rezultati.
Može izgrepsti površinu.
Bakreno dno / kameno posuñe: preporuča se tvrdo. Dobri rezultati,
no bakar može ostati na površini, a ti ostaci mogu izgledati kao
ogrebotine. Ostaci se mogu ukloniti ako se ugradna ploča odmah
očisti. Ipak, te posude ne bi smjele uzavreti na suhom. Pregrijani
metal može se vezati za staklene ugradne ploče. Pregrijana bakrena
posuda uzrokuje ostatak koji ostavlja trajne mrlje na ugradnoj ploči.
Porculan/emajl Dobri rezultati samo uz tanko, glatko i ravno dno.
Staklena keramika: ne preporuča se- Loši rezultati. Može izgrepsti
površinu.
P
5
0
6 - Kada se postupak završi, dugi se zvučni signal čuje i postupak
poništavanja obavlja se. Postupak ponovnog postavljanja obavlja se.
7 - Nakon što se obavi početni postupak, upravljanje snagom ECO
prikazuje se na zaslonu brojača vremena.
Nakon završetka postupka dodirni upravljački elementi ne
dopuštaju nijednu kombinaciju koja može prijeći ovo
ograničenje Eco
UKLJUČI/ISKLJUČI (prekidačem ON/OFF) polje grijača
6. UPOTREBA
Kako odabrati razinu upravljanja snagom.
Korištenjem funkcije „Upravljanje snagom” korisnik može postaviti
najveću snagu koja se može postići uporabom gumba. Funkcija
Upravljane snagom dostupna je samo tijekom prvih 30 sekundi nakon
pritiskanja prekidača na gumbu. Čak postoji i mogućnost ponavljanja
ove postavke izvlačenjem i ponovnim umetanjem kabela za
napajanje. Nakon što se postavi željene najviša snaga, gumbom se
automatski prilagoñava distribucija na različitim dijelovima površine
za kuhanje kako se navedeno ograničenje nikada ne bi prekoračilo.
Osim toga, postoji dodatna mogućnost istovremenog upravljanja svim
dijelovima pri čemu ne dolazi do preopterećenja. Korisnik može
postaviti najveću snagu gumbom izmeñu 2,5 kW i najveće
pripadajuće snage gumba (ovo se razlikuje od modela do modela) (na
primjer, ako je najveća snaga gumba 7,2 kW, najveća je razina snage
za postavku izmeñu 2,5 kW i 7,2 kW).Prilikom kupnje gumb je
namješten na najveću snagu. Nakon priključivanja ureñaja na izvor
napajanja električnom energijom, razinu snage možete postaviti
unutar 30 sekundi na osnovu točaka u nastavku:
1.- Okrenite gumb.
2.- Pustite da dodirni upravljački elementi završe svoj postupak
pokretanja.
3.- Prije nego što istekne 30 sekundi, držite gumb “
” pritisnutim
pet sekundi.
4 - Nakon toga poruka se prikazuje na zaslonu.
P
40 HR
Za UKLJUČIVANJE grijača pritisnite bilo koje polje grijača na 400
milisekundi. Čut će se dug zvučni signal i vrijednost „0“ pojavit će se na
ciljnom polju, ukazujući na razinu struje.
1) Ako je bilo koja faza kuhanja u poziciji 0, ovaj zaslon automatski će
se ISKLJUČITI nakon 10 sekundi, a čut će se zvučni signal
ISKLJUČIVANJA polja.
2) Ako zaslon pokazuje preostalu toplinu na polju koje je
UKLJUČENO, ali je vrijednost napajanja 0, na zaslonu će se pojaviti
„0“.
3) Ako je funkcija zaključavanja uključena, nećete moći UKLJUČITI
polje.
Za ISKLJUČIVANJE grijača pritisnite bilo koje polje grijača na 1, 2
sekunde. Čut će se tri kratka zvučna signala, a na ciljnom se polju
neće ništa pojaviti ili će se pojaviti vrijednost „H“ ako ima preostale
topline. Polje će se ISKLJUČITI.
1) Ako je bilo koja faza kuhanja u poziciji 0, ovaj zaslon automatski će
se ISKLJUČITI nakon 10 sekundi, a čut će se zvučni signal
ISKLJUČIVANJA polja.
2) Ako zaslon pokazuje preostalu toplinu na polju koje je
ISKLJUČENO, na zaslonu će se pojaviti „H“.
3) Čak i ako je funkcija zaključavanja uključena, moći ćete
ISKLJUČITI polje.
4) Ako je samo jedan grijač aktivan i on se isključi, čut će se četiri
kratka zvučna signala, označavajući da je cijela površina za kuhanje
isključena.
8.2- Trostruko polje UKLJUČENO
Prvi kratak pritisak na gumb za proširenje UKLJUČUJE prvi prsten za
proširenje. Jedna LED lampica iznad gumba za proširenje
UKLJUČUJE se ako je prvi prsten za proširenje UKLJUČEN (lijeva
LED lampica u slučaju trostrukog polja, srednja i jedina LED lampica u
slučaju dvostrukog polja).
Drugi kratak pritisak na gumb za proširenje UKLJUČUJE drugi prsten
za proširenje. Dvije LED lampice iznad gumba za proširenje
UKLJUČUJU se ako su prvi i drugi prsten za proširenje UKLJUČENI.
Treći kratak pritisak na gumb za proširenje ISKLJUČUJE prvi i drugi
prsten za proširenje.
Kratak zvučni signal prati svaki pritisak gumba za proširenje.
Odabir polja
Kad je polje već UKLJUČENO, javlja se svjetlo blagog intenziteta za
polja koja nisu odabrana, a koja su UKLJUČENA.
Ako je UKLJUČENO samo jedno polje, to je polje u pravilu već
odabrano, i nema potrebe za kratkim pritiskom (150 milisekundi)
gumba za odabir.
Funkcija mosta
Povećanje / smanjenje razine napajanja
Kratkim pritiskom na gumbe „+“ i „-“ povećajte ili smanjite napajanje na
odabranim poljima s brojkama: 0-1-2-3...9-P
1. D u g i m p r i t i s k o m n a g u m b e „ + “ i „ - “ n a p a j a n j e s e
povećava/smanjuje u kontinuitetu. Brzim povećavanjem napajanje se
zaustavlja na devetoj razini, a za veće napajanje potreban je još jedan
kratak pritisak na gumb „+“. Ne čuje se nikakav zvučni signal kada se
napajanje brzo povećava/smanjuje.
2. Kada se dosegne razina napajanja P, pritiskanje gumba „+“ ne
mijenja razinu napajanja na 0. Kada se dosegne razina napajanja 0,
pritiskanje gumba „-“ ne mijenja razinu napajanja na P.
3. Kada je polje UKLJUČENO na razini napajanja 0, ako je polje
vrelo, treptat će znak 0. Nakon 10 sekundi 0 će nestati, a slovo „H“
pojavit će se na zaslonu.
4. Kada je grijač odabran i gumbi „+“ i „-“ pritisnu se istovremeno,
razina napajanja bit će „0“, ali će grijač ostati odabran još 10 sekundi.
Ako je za grijač postavljen tajmer, on će se isključiti. Ova radnja može
se obaviti samo u nekoliko slučajeva ovisno o konfiguraciji upravljanja
na dodir. Sljedeći su primjeri samo informativne prirode. Kasnije se
možete osloniti na osobno iskustvo prilikom prilagodbe ove postavke
svom ukusu i navikama.
Opcija zaključavanja za zaštitu djece
Ova se radnja izvršava kada se gumbi „+“ i „-“ pritisnu istovremeno.
Zatim će pri pritiskanju bilo kojega gumba zasloni pokazivati „L“
tijekom dvije sekunde, a stanje ugradne ploče ostat će
nepromijenjeno.
Da biste isključili opciju zaključavanja za zaštitu djece, pratite gore
objašnjen postupak. Čut će se kratak zvučni signal, a zasloni će
pokazati slovo „n“. Ugradna ploča bit će otključana.
Napomena: Automatsko zaključavanje za zaštitu djece uključit će se
15 minuta nakon potpunog isključivanja ugradne ploče. Ova radnja
odvijat će se automatski, ali ju je neophodno prethodno isprogramirati.
Pogledajte Korisničke postavke.
Dvostruka/trostruka polja
Kako biste UKLJUČILI dvostruki prsten za proširenje, povezano
glavno polje mora već biti UKLJUČENO a ukazujuća razina struje
mora biti veća od 0.
8.1- Dvostruko polje UKLJUČENO
Prvi kratak pritisak na gumb za proširenje UKLJUČUJE prsten za
proširenje. LED lampica iznad gumba za proširenje UKLJUČUJE se
ako je prsten za proširenje UKLJUČEN.
Drugi kratak pritisak na gumb za proširenje ISKLJUČUJE prsten za
proširenje
Kratak zvučni signal prati svaki pritisak na gumb za
proširenje.
41 HR
Most se može aktivirati samo kada su oba grijača ugašena. Kada je
jedan grijač mosta odabran, pritisnite gumb za most da biste aktivirali
funkciju mosta.
Čuje se zvučni signal, a LED lampica polja uključuje se ako je polje
aktivirano.
Oba grijača mosta bit će odabrana istovremeno.
Kada su grijači odabrani, možete namjestiti razinu napajanja pritiskom
na gumbe „+“ i „-“.
Oba zaslona grijača mosta pokazivat će istu razinu napajanja.
Funkcija se obustavlja:
- ako se pritisne gumb za most u načinu postavki
- ako korisnik odabere razinu napajanja „0“.
Osiguravanje od izlijevanja
Nešto (predmet ili tekućina) pritišće bilo koji gumb duže od 5 sekundi.
2 kratka zvučna signala + 1 dugi zvučni signal svakih 30 sekundi dok
je gumb pritisnut. Površina za kuhanje će se isključiti.
Ovaj će
simbol nastaviti treptati dok je gumb nečim pritisnut.
Tajmer
Funkcija tajmera može se uključiti posebnim gumbom ili pritiskanjem
gumba „+“ i „-“ istovremeno.
U oba slučaja grijač mora biti odabran, a njegova razina napajanja
mora biti veća od 0.
Odaberite polje za koje želite namjestiti tajmer. Razina napajanja
polja veća je od 0. Statično
je prikazano na polju koje kontrolira
tajmer. Brojke „0 0“ rezervirane su za tajmer.
1) Tajmer se može odabrati s pomoću gumba „+“ i „-“. Nema
zvučnog signala pri promjeni vremena.
2) Tajmer se otkazuje (prikazuje 00) istovremenim pritiskom na
gumbe.
3) Ako se gumbi tajmera „+“ i „-“ drže pritisnuti tijekom vremena
TBD, postoji brzo podešavanje.
4) Vrijeme tajmera može se namjestiti gumbom „-“ od „00“ do „99“, a
gumbom „+“ od „99“ do „00“.
5) Maksimalno vrijeme je 99 minuta.
6) Kada vrijeme istekne i ugradna se ploča oglasi zvučnim signalom,
pritisnite bilo koji gumb i alarm i odbrojavanje će se zaustaviti.
7) Vrijeme tajmera moguće je namjestiti dok tajmer već odbrojava.
8) Napajanje polja za koje je namješten tajmer može se izmijeniti
bez narušavanja programa tajmera.
9) Posljednja minuta bit će prikazana u sekundama (za odreñene
inačice, ovo je vidljivo samo kada uñemo u programiranje tajmera
tijekom posljednje minute odbrojavanja).
10) Pritiskanjem gumba tajmera bez odabranog polja, kada ni za
jedno polje nije namješten tajmer, ne dogaña se ništa.
11) Pritiskanjem gumba tajmera bez odabranog polja, kao i kada je
tajmer namješten za više polja, vrijeme prikazano brojkama mijenja
se ukrug i prikazuje vrijeme polja za koje je razina napajanja izražena
decimalnim brojem.
12) U polju za koje je namješten tajmer naizmjenično se prikazuje
napajanje (5 s) i (0,5 s).
Preostalo vrijeme prikazano je brojkama rezerviranim za tajmer. Ako
je tajmer namješten za više polja, prikazano je najkraće preostalo
vrijeme, a decimale se prikazuju u odgovarajućem polju.
Nikad ne ostavljajte strugalicu s britvom na dohvat djece.
Nikad nemojte koristiti abrazivne proizvode ili prašak za
čišćenje.
Pokazatelj preostale topline (u slučaju svjetlećih
grijača-> izračunano)
Isti pokazatelji mogu se koristiti za pokazivanje „preostale topline“. Za
ovu svrhu mora se definirati raspored: Preostalo vrijeme topline = f
(razina napajanja, vrijeme rada).
Metal koji okružuje ploču sigurno čišćenje metala koji okružuje
ploču: operite sapunom i vodom, isperite, a zatim osušite suhom
krpom.
o
Dok je temperatura na staklenoj površini za kuhanje iznad 65 C
(teoretska vrijednost), ovo će stanje biti prikazano na povezanom
zaslonu simbolom „H“.
o
Za generiranje temperature iznad 65 C grijač mora biti u upotrebi
neko vrijeme, a to vrijeme ovisi o razini napajanja. Kada ovo vrijeme
proñe, upozorenje o preostaloj toplini prikazat će se kada se grijač
isključi.
Bilo koja promjena boje na površini od staklene keramike
ne utječe na njezin rad ili stabilnost površine. Takva
gubljenja boje većinom nastaju zbog ostataka izgorene
hrane ili upotrebe posuña od materijala kao što su
aluminij ili bakar; takve je mrlje teško ukloniti.
Automatsko osiguranje isključeno
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako se razina napajanja ne promijeni tijekom unaprijed predviñenog
vremena, odgovarajući se grijač automatski isključuje.
Maksimalno vrijeme za koje grijač može biti uključen ovisi o
odabranoj razini kuhanja.
Razina
struje
U zonama kuhanja hrana ne ključa ili se samo lagano prži
Koristite samo tave s ravnim dnom. Ako se vidi svjetlo izmeñu tave
i ugradne ploče, zona ne prenosi svjetlo ispravno.
Dno tave treba potpuno prekrivati promjer odabrane zone.
Maksimalno vrijeme
rada (u satima)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
Kuhanje je presporo
Koriste se neprikladne tave. Koristite samo teško posuñe s ravnim
dnom, čiji je promjer barem jednak promjeru zone kuhanja.
Male ogrebotine ili abrazije na staklenoj površini ugradne
ploče
Nepravilno čišćenje ili upotreba tava s grubim dnom; čestice poput
zrna pijeska ili soli upadnu izmeñu ugradne ploče i dna tave.
Pogledajte odjeljak „ČIŠĆENJE“, provjerite da su dna tava čista
prije upotrebe i koristite samo tave s glatkim dnom. Ogrebotine se
mogu ublažiti samo ako se čišćenje pravilno izvodi.
NAPOMENA: Iako se situacija pregrijavanja dogaña tijekom radnje
na najvišoj razinu napajanja, kontrola ugradne ploče automatski će
prilagoditi razinu napajanja kako bi se spriječilo pregrijavanje ugradne
ploče
Metalni tragovi
Ne gurajte aluminijske tave po ugradnoj ploči. Pogledajte
preporuke za čišćenje.
Koristite pravilne materijale, ali mrlje ostaju. Upotrijebite britvu i
slijedite upute iz odjeljka „ČIŠĆENJE“.
Tamne mrlje
Upotrijebite britvu i slijedite upute iz odjeljka „ČIŠĆENJE“.
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
. Prije bilo kakvih radnji održavanja na ugradnoj ploči, pričekajte da se
ohladi.
. Smiju se koistiti samo proizvodi posebno namijenjeni čišćenju
staklenih površina (kreme i strugalice). Možete ih nabaviti u
trgovinama metalne robe.
. Pazite da vam se nešto ne prolije jer sve što padne na površinu
ugradne ploče brzo izgara i otežava čišćenje.
. Savjetuje vam se da sve tvari koje se mogu lako rastopiti držite
podalje od ugradne ploče, npr. plastične predmete, šećer ili proizvode
na bazi šećera.
Svijetle površine na ugradnoj ploči
Tragovi aluminijske ili bakrene tave, ali i naslage minerala, vode ili
hrane; možete ih ukloniti kremom za čišćenje.
Karamelizacija ili rastopljena plastika na ugradnoj ploči.
Pogledajte odjeljak „ČIŠĆENJE“.
ODRŽAVANJE:
- Ulijte nekoliko kapi specijaliziranog proizvoda na čišćenje na
površinu ugradne ploče.
- Izribajte tvrdokorne mrlje mekanom krpom ili lagano vlažnim
kuhinjskim papirom.
- Brišite mekanom krpom ili suhim kuhinjskim papirom dok površina
ne bude čista.
Ako još uvijek ima mrlja koje ne možete očistiti:
- Ulijte još nekoliko kapi specijaliziranog fluida za čišćenje na
površinu.
- Stružite strugalicom držeći je pod kutom od 30° u odnosu na
ugradnu ploču dok mrlje ne nestanu.
- Brišite mekanom krpom ili suhim kuhinjskim papirom dok površina
ne bude čista.
- Ponovite ako je potrebno.
Napomena:
Ugradna ploča ne radi ili odreñene zone ne rade
Šantovi nisu položeni pravilno na ploči terminala.
Provjerite da je spojeno da je blokirana upravljačka ploča.
Odblokirajte ugradnu ploču.
Ugradna ploča se ne isključuje.
Upravljačka je ploča blokirana. Odblokirajte ugradnu ploču.
Učestalost uključivanja/isključivanja za zone kuhanja
Ciklusi uključivanja/isključivanja variraju sukladno potrebnoj razini
topline:
niska razina: kratko vrijeme rada,
visoka razina: dugo vrijeme rada.
Nijedna površina za kuhanje ne radi.
Provjerite stanje osigurača / automatskih prekidača na vašoj
lokaciji. Proverite je li nestalo struje.
3 0° Maxi
Sve su se površine za kuhanje ugasile.
Glavni prekidač (gumb ON/OF (UKLJUČI/ISKLJUČI)) slučajno je
pritisnut ili se neki predmet nalazi na bilo kojem gumbu. Ponovno
uključite površinu i sklonite sve predmete s gumba. Ponovno
unesite postavke.
Nmojte koristiti previše mokru spužvu.
Nikad nemojte koristiti nož ili odvijač
Strugalica s britvom ne oštećuje površinu ako je držite pod
kutom od 30°.
42 HR
F i brojke na zaslonu
Ako se na zaslonu pojave slovo F i brojke, vaš ureñaj otkrio je kvar.
Sljedeća tablica navodi postupke kojima možete pokušati riješiti
problem.
9. NAKNADNO ODRŽAVANJE
Prije nego pozovete servisnog inženjera, molimo provjerite
sljedeće:
– da je utikač pravilno uključen i osiguran osiguračem;
ako ne možete ustanoviti kvar, isključite ureñaj – nemojte ga dirati – i
nazovite Službu za pomoć nakon prodaje. Ureñaj ima jamstveni list
kojim se jamči besplatan popravak u Službi za servis i popravke.
Kvar
Radnja
F0
Greška softvera upravljanja na dodir.
Ako doñe do greške, isključite ureñaj iz struje i ponovno ga uključite. Ako se greška i dalje javlja, nazovite
ovlašteni servis za naknadno održavanje. Ako se greška pojavi odjednom tijekom uobičajene radnje,
nazovite ovlašteni servis za naknadno održavanje.
Fc
Pregrijalo se polje upravljanja na dodir i
isključilo sve grijače.
Pričekajte dok se temperatura ne spusti. Površina za kuhanje automatski će se ponovno pokrenuti kada
temperatura dosegne normalnu vrijednost.
Ft
Senzor za temperaturu s upravljanjem
na dodir može se oštetiti.
Pričekajte dok se temperatura ne spusti. Ako poruka ostane i kada temperatura dosegne razinu temperature
okružja, nazovite ovlašteni servis za naknadno održavanje.
FE
Senzor za temperaturu s upravljanjem
na dodir može se oštetiti.
Pričekajte dok se temperatura ne spusti. Ako poruka ostane i kada temperatura dosegne razinu temperature
okružja, nazovite ovlašteni servis za naknadno održavanje.
Fb
Pretjerana osjetljivost nekoga gumba.
Provjerite je li površina za kuhanje pravilno ugrañena. Provjerite dodiruju li gumbi pravilno staklenu površinu.
FU / FJ
Greška sigurnosti gumba.
Ova je greška automatska provjera gumba. Nestaje kada se automatska provjera vrati na sigurnu vrijednost.
Ako se greška i dalje javlja, nazovite ovlašteni servis za naknadno održavanje.
FA
Greška sigurnosti gumba.
Ova je greška automatska provjera softvera. Nestaje kada se automatska provjera vrati na sigurnu vrijednost.
Ako se greška i dalje javlja, nazovite ovlašteni servis za naknadno održavanje.
FC / Fd
Greška sigurnosti gumba.
Ova je greška automatska provjera softvera. Nestaje kada se automatska provjera vrati na sigurnu vrijednost.
Ako se greška i dalje javlja, nazovite ovlašteni servis za naknadno održavanje.
Fr
Greška sigurnosti releja.
Bilo koji relejni driver može pogoditi bilo koji problem. Isključite ureñaj iz struje, pričekajte minutu i ponovno ga
uključite. Ako se greška i dalje javlja, nazovite ovlašteni servis za naknadno održavanje.
Zaslon grijača
43 HR
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
végezheti el. Ha a készülék dugasza nem illik a
táphálózati aljzatba, akkor a dugaszt képzett
villanyszerelővel kell kicseréltetni a megfelelő
típusúra. Mind a dugasznak, mind az aljzatnak
meg kell felelnie az adott országban érvényes
telepítési előírásoknak.
A táphálózathoz történő csatlakoztatás
elvégezhető egy olyan kétsarkú megszakító
beiktatásával a készülék és az áramforrás közé,
amely elbírja a maximális csatlakoztatott terhelést
és megfelel a hatályos jogszabályoknak.
A sárga-zöld földelőkábelt a megszakítónak nem
szabad megszakítania. A csatlakoztatáshoz
használt aljzatnak vagy kétsarkú megszakítónak
a készülék telepítésekor könnyen hozzáférhető
helyen kell lennie.
A tápellátás megszakíthatóságáról vagy úgy kell
gondoskodni, hogy a dugaszolóaljzatot
hozzáférhető helyen van, vagy a fix
vezetékezésbe a villanyszerelési szabályok
betartásával be kell kötni egy kapcsolót.
Ha a tápkábel megsérül, a kockázatok elkerülése
végett a gyártó által megadott márkaszerviznek
vagy megfelelően képzett szakembernek kell
gondoskodnia a cseréjéről. A védőföldelés
(sárga-zöld) vezetékének 10 mm-nél
hosszabbnak kell lennie a sorkapocs oldalán. A
vezetékek keresztmetszete meg kell feleljen a
főzőlap által felvett teljesítménynek (lásd az
adattáblát). HO5V2V2-F típusú tápkábelt kell
használni.
Ne tegyen fémből készült tárgyakat, például kést,
villát, kanalat vagy fedőt a főzőlapra. Ezek
felmelegedhetnek.
Alumíniumfóliát és műanyag edényeket tilos a
fűtési zónákra helyezni.
Használat után tisztítsa meg a főzőlapot a kosz és
a zsír felgyülemlésének megelőzése érdekében.
Ellenkező esetben a főzőlap ismételt
használatakor ezek füstöt és nemkívánatos
szagokat hozhatnak létre, továbbá fennáll a
veszély, hogy elősegítik egy esetleges tűz
terjedését.
Ne tisztítsa a készüléket gőzzel vagy magas
nyomású spray-vel.
Üzemelés közben, vagy azt követően ne érintse
meg a főzőzónákat.
Ne főzzön ételeket közvetlenül az üvegkerámia
főzőlapon.
Minden esetben használjon megfelelő
főzőedényeket.
Minden esetben a főzésre használt egység
közepére helyezze az edényeket. Ne tegyen
semmit a vezérlőpanelre.
Ne használja a főzőlapot munkafelületként.
Ne használja a felületet vágódeszkaként.
Ne tároljon nehéz tárgyakat a főzőlap felett.
Megkárosíthatják a főzőlapot, ha ráesnek.
Ne tároljon semmit a főzőlapon.
Ne húzza keresztül a főzőedényeket a főzőlapon.
Ajánlatos megtartani az útmutatót a
beszereléshez és a későbbi hivatkozások
céljából, valamint a főzőlap beszerelését
megelőzően jegyezze fel annak sorozatszámát,
hogy szükség esetén fel tudja venni a kapcsolatot
az értékesítés utáni szolgáltatással.
FIGYELMEZTETÉS: a készülék és annak
hozzáférhető részei használat közben
felforrósodnak. Ne érintse meg a fűtőelemeket. 8
éven aluli gyermekek csak folyamatos felnőtt
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
FIGYELMEZTETÉS: csak olyan főzőlap
védőrácsot használjon, amelyet a készülék
gyártója készít, illetve javasol a készülék
használati utasításában, vagy ami a készülékkel
egybe van építve. A nem megfelelő védőrácsok
használata balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: a főzőlapon őrizetlenül
hagyott zsír vagy olaj veszélyes lehet, és tüzet
okozhat. Tűz esetén SOHA ne próbálja azt vízzel
oltani. Kapcsolja ki a készüléket, majd pl. egy
edényfedővel vagy tűzálló takaróval fojtsa el a
tüzet.
FIGYELMEZTETÉS: tűzveszély: ne tároljon
semmilyen tárgyat a főzőlap felületén.
FIGYELMEZTETÉS: ha a főzőlap felülete
megrepedt, az áramütés elkerülése érdekében
kapcsolja ki a készüléket.
A készüléket 8 év fölötti gyermekek, csökkent
fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel
rendelkező, illetve kellő tapasztalattal nem
rendelkező személyek, csak felügyelet mellett,
illetve akkor használhatják, ha már rendelkeznek
a készülék biztonságos használatára és a
kockázatokra vonatkozó tudással. Felügyelje a
gyermekeket, hogy azok ne játsszanak a
készülékkel. A tisztítást és a karbantartást
gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
VIGYÁZAT: főzés során ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket. A rövid ideig tartó főzési
folyamatokat folyamatosan felügyelni kell.
A súlyos égési sérülések kockázatának
megelőzése érdekében erősen ajánlott távol
tartani a gyermekeket a főzőzónától azok
működése alatt, vagy kikapcsolt állapotukban,
amíg a maradékhő jelző bekapcsolt állapotban
van.
A készülék nem használható külső időzítővel
vagy távirányító rendszerrel.
Ne nézzen bele a főzőlap halogén lámpáiba,
amennyiben van ilyen.
A tápkábelre olyan dugaszt kell felszerelni, amely
képes elviselni az adattáblán feltüntetett
feszültséget, áramerősséget és terhelést,
valamint földelt. Az aljzatnak alkalmasnak kell
lennie az adattáblán feltüntetett terhelés
elviselésére, és bekötött földelővezetékkel kell
rendelkeznie. A védőföldelés vezetéke sárga-zöld
színű. A bekötési műveletet csak szakember
44 HU
Azonosító tábla (a főzőlap burkolatának alsó felén)
+2
70 3 - 0
T TERMÉKKÓD
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Horony mélysége 5 mm
523 -+ 20 mm
1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
Síkban történő
beépítés méretei
A
jelzés elhelyezésével a készüléken megerősítjük, hogy a
termék megfelel valamennyi európai biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi követelménynek, amely az adott
termékkategóriára érvényes.
Megjegyzés: A belső kerület méretei ugyanezek standard beépítés
esetén
2. KÖRNYEZETVÉDELEM
Hagyjon legalább 55 mm
távolságot a fal és a főzőlap
között, valamint legalább 150
mm távolságot oldalt a főzőlap
és a függőleges bútorok vagy
fal között. Amennyiben a
főzőlap fölé bútort szerelnek,
legalább 700 mm távolságot
kell hagyni közöttük.
Ha elszívót szerelnek a főzőlap
fölé, ellenőrizze az elszívóra
meghatározott beszerelési
előírásokat, de a főzőlap és az
elszívó közötti távolság nem
lehet kevesebb, mint 700 mm.
Jelen eszköz a 2012/19/EU Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló
irányelvnek (WEEE) megfelelően van megjelölve.
A elektronikai hulladékok szennyező anyagokat
(amelyek negatív hatással lehetnek a környezetre) és
újrahasznosítható alkatrészeket is tartalmaznak.
Fontos, hogy az elektronikai hulladékok egyedi
kezelésen essenek át a szennyező anyagok
megfelelő eltávolítása és ártalmatlanítása, valamint az anyagok
visszanyerése és újrahasznosítása érdekében.
A magánszemélyeknek ebben fontos szerepe lehet, amikor
megbizonyosodnak róla, hogy az elektronikai hulladékok nem
válnak környezetvédelmi problémává; létfontosságú egyes
alapvető szabályok betartása:
• Az elektronikai hulladékok nem kezelhetők háztartási
hulladékként.
• Az elektronikai hulladékokat a megfelelő, az önkormányzat vagy
a regisztrált vállalatok által kezelt begyűjtési pontokon kell leadni.
Nagy méretű elektronikai hulladékok esetén több országban is
működik a háztól történő elszállítás.
Több országban új berendezés vásárlásakor az ilyen hulladékot
ingyen vissza lehet vinni a kereskedőhöz, amennyiben a régi
berendezés ugyanolyanarra szolgál, mint az új.
700 mm
150 mm
55 mm
Ha a főzőlap alatti rész hozzáférhető a tisztítás és karbantartás
céljából, a főzőlap alsó részéről 20 mm-re elválasztót kell tenni.
3- BESZERELÉS
m!
n 20 mm
A háztartási berendezés beszerelése bonyolult művelet lehet, amely
nem megfelelő végrehajtás esetén hatással lehet a termék,
vagyontárgyak vagy a fogyasztó biztonságára. Ezért csak
szakképzett személy végezheti el a műszaki előírásoknak
megfelelően.
Amennyiben ezt figyelmen kívül hagyják, és a beszerelést
szakképzetlen személy végzi el, a gyártó visszautasít minden
felelősséget a készülék műszaki meghibásodásával kapcsolatosan,
függetlenül attól, hogy az személyi sérülést, ill. állatok sérülését,
illetve anyagi kárt okoz, vagy sem.
A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék
sértetlen, és amennyiben nem az, lépjen kapcsolatba a forgalmazó
vagy a gyártó eladást követő szolgáltatásával.
Ha sütőt szerelnek be a főzőlap alá, nem szabad elválasztót tenni,
és legalább 10 mm-t kell hagyni a főzőlap alsó része és a sütő
között. Ne szereljen hűtéssel nem rendelkező sütőt a főzőlap alá,
továbbá tartsa be a sütő beszerelési előírásait
Ellenőrizze, hogy a bútor, amelybe be fogják építeni a készüléket, és a
közelben lévő bútorok olyan anyagból készültek, amely ellenáll a
magas hőmérsékletnek (min. 100 °C).
Továbbá, valamennyi dekoratív réteget hőálló ragasztóval kell
rögzíteni.
A készüléket standard módon vagy síkban is be lehet építeni a
konyhabútorba.
min 10 mm
A munkalap vastagsága 25 mm és 45 mm közötti lehet.
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Síkban történő
beépítés méretei
45 HU
A főzőlap mellé vízálló
tömítést biztosítunk.
Illessze a tömítést a
főzőlap alsó részére, és
ellenőrizze, hogy
megfelelően felfekszik,
hogy az alátámasztó
bútornál ne legyen
szivárgás.
4. ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
Alsó rész
A
B
A
A
B
A
B
C
C
D
ELRENDEZÉS 1
Normál rögzítés:
- Vegye ki a tartozék tasakból a
rögzítőkapcsokat, és tekerje be
őket az alsó burkolaton látható
helyekre. (Ne húzza meg a
csavarokat, hogy a kapcsok
megszoruljanak, mivel azoknak
szabadon kell mozogniuk.)
B
C
ELRENDEZÉS 2
A
C
D
ELRENDEZÉS 3
ELRENDEZÉS 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
ELRENDEZÉS 5
ELRENDEZÉS 6
ELRENDEZÉS 7
ELRENDEZÉS
ELRENDEZÉS
ELRENDEZÉS
- Helyezze a főzőlapot a
nyílás közepébe.
- Fordítsa el a kapcsokat,
és szorítsa meg őket
teljesen.
ELRENDEZÉS
ELRENDEZÉS
ELRENDEZÉS
ELRENDEZÉS
ELRENDEZÉS
6
5
6
5
Gyors rögzítés: (Modelltől függően)
Vegye ki a négy rugót a tartozék
tasakból, és tekerje be őket az alsó
burkolatba az ábrán látható helyekre.
5
6
5
6
1-3
3
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Állítsa be középre a
főzőlapot, és illessze a
helyére.
Nyomja le a főzőlap
oldalait, amíg a teljes
kerületén fel nem fekszik.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
SÍKBAN TÖRTÉNŐ BESZERELÉSMiután ellenőrizte, hogy a
főzőlap megfelelő pozícióban
van, töltse ki a munkalap és a
főzőlap közötti hézagot
szilikonragasztóval. Lapítsa el a
szilikonréteget szappanos vízzel
nedvesített spaklival vagy a
nedves ujjával, mielőtt megköt.
Ne használja a főzőlapot, amíg a
szilikonréteg teljesen meg nem
szárad.
2
1
Modelltől függően
46 HU
1.
"+"
2.
"-"
3.
IDŐZÍTŐ
4.
Kiegészítő főzőzóna led
5.
Főzőzóna programozási jelzőfénye
6.
Főzőzóna beállítása
7.
Összekapcsolás
7
"A beszerelést a szabványok és irányelvek alapján kell végezni."
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy
ésszerűtlen használatból adódó károkért.
a sorkapocshoz történő csatlakozáshoz szükséges hosszúság
figyelembe vétele mellett;
SÖNT
-
A beszerelésnek megfelelően és a sönt
rudak - amelyeket az előző művelet alatt
nyert ki - segítségével rögzítse a vezetőt
az ábrán látható módon;
- Rögzítse a fedelet;
Csavarja vissza a kábelzárt
FIGYELMEZTETÉS: A gyártó nem vállal felelősséget olyan esetekért,
vagy azok következményeiért, amelyeket hiányos- vagy nem
megfelelő földelésű készülék okoz.
Áram alá helyezés előtt minden esetben ellenőrizze az árammérőn
látható ellátási feszültséget, a megszakító beállítását, a földelés
folytonosságát, valamint a biztosíték megfelelőségét.
A készülék elektromos csatlakoztatását a névleges teljesítménynek
megfelelően kell elvégezni egy kétsarkú megszakítón keresztül.
Ha az eszköz rendelkezik csatlakozóaljzattal, azt úgy kell telepíteni,
hogy az aljzat elérhető helyen legyen.
FIGYELEM:
Ha a tápkábelt ki kell cserélni, a vezetékeket a következő
színek/kódok alapján csatlakoztassa:
Az áramforrás sárga/zöld vezetékét csatlakoztatni
A tápkábellel kapcsolatban felmerülő kérdéseit az eladást követő
szolgáltatás vagy egy képzett szakember felé intézze.
Ha a főzőlap tápkábellel kapható, azt kizárólag 220-240 V-os
áramforráshoz lehet csatlakoztatni a fázis és a nulla között.
A főzőlap ennek ellenére az alábbi forráshoz csatlakoztatható:
Háromfázisú 220-240 V3
Háromfázisú 380-415 V2N
KÉK
Nulla
BARNA
Fázis
SÁRGA ZÖLD
Föld
( )
A bekötés folytatásához tartsa be az alábbi utasításokat:
A csatlakozás létrehozása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a
berendezést megfelelő biztosíték védi, valamint hogy a vezetékek
képesek arra, hogy megfelelően ellássák a készüléket.
Csatlakoztatás a sorkapcson található érintkezőkhöz
Fordítsa meg a főzőlapot, az üveg oldala nézzen a munkalap felé,
ügyelve arra, hogy ne sértse fel az üveget.kell az áramforrás és a
készülék földelő csatlakozásához is.
ELRENDEZ
"1-6"
EGYFÁZISÚ vagy KÉTFÁZISÚ 220-240 V~
Az alábbi sorrendben nyissa fel a fedelet:
1
2
ELRENDEZ
"7"
kábel
HO5V2V2F
3
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
HÁROMFÁZISÚ 220-240 V3~
kábel
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
HÁROMFÁZISÚ 380-415 V2N~
-
kábel
HO5V2V2F
csavarja ki az "1"-es kábelzárt;
keresse meg az oldalt található két fület;
tegye a lapos fejű csavarhúzó fejét a "2"-es és a "3"-as fül elé,
majd nyomja be és tartsa lenyomva;
távolítsa el a fedelet.
A tápkábel kioldása:
- távolítsa el a sönt rudakat és a tápkábel vezetőit tartalmazó
sorkapcsot rögzítő csavarokat;
- Húzza ki a tápkábelt.
Az új csatlakozás létrehozásához szükséges műveletek:
- A táblázat ajánlásai alapján válassza ki a tápkábelt;
- Helyezze be a tápkábelt a kábelzárba;
- Csípje le a tápkábel vezetőinek a végét 10 mm hosszúságban,
a sorkapocshoz történő csatlakozáshoz szükséges hosszúság
figyelembe vétele mellett;
- - A beszerelésnek megfelelően és a sönt rudak - amelyeket az
előző művelet alatt nyert ki - segítségével rögzítse a vezetőt az
ábrán látható módon;
- Rögzítse a fedelet;
- Csavarja vissza a kábelzárt.
Az új csatlakozás létrehozásához szükséges műveletek:
- A táblázat ajánlásai alapján válassza ki a tápkábelt;
- Helyezze be a tápkábelt a kábelzárba;
- Csípje le a tápkábel vezetőinek a végét 10 mm hosszúságban,
47 HU
2
Egyfázisú áram 220-240 V~
Kétfázisú áram 220-240 V2~
Háromfázisú áram 220-240 V3~
Háromfázisú áram 380-415 V2N~
Ph = Fázis
Megjegyzés: bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsolótábla
csavarjai szorosak.
4x1,5 mm
N = Nulla
T = Föld
1 - Kapcsolja be a főzőlapot.
2 - Hagyja, hogy az érintésvezérlés befejezze az inicializálási eljárást.
3 - 30 másodperc letelte előtt nyomja meg és tartsa lenyomva 5
másodpercig a “
” gombot.
4 - Ezt követően ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn.
5. A FŐZŐLAPON HASZNÁLT EDÉNYEKKEL
KAPCSOLATOS JAVASLATOK
A jó minőségű főzőedények használata elengedhetetlen a főzőlap
legjobb teljesítményének elérése érdekében.
P
• Minden esetben jó minőségű, teljesen lapos és vastag aljú
főzőedényeket használjon: ezen főzőedények használata
meggátolja a forró foltok kialakulását, amelyeken általában
leragadnak az ételek. A vastag fém edények és serpenyők egyenlően
osztják el a hőt.
5 - A “Plusz” és “Mínusz” gombokkal beállítható a teljesítmény
kezelési szint. Ebben az esetben 6500 és 2500 W közötti
tartományban. A kívánt érték kiválasztását követően tartsa lenyomva
egyszerre 5 másodpercig a “Plusz” és “Mínusz” gombokat.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az edény vagy a serpenyő alja
száraz: ha folyadékkal tölt meg egy edényt, vagy olyan edényt
használ, amelyet korábban a hűtőben tárolt, bizonyosodjon meg róla,
hogy az edény alja teljesen száraz, mielőtt a főzőlapra helyezné.
Ezzel elkerülhető a főzőlap elszíneződése.
4
0
• Olyan edényeket használjon, melyek elég szélesek ahhoz,
hogy teljesen eltakarják a főzőzóna felületét: az edény mérete
nem lehet kisebb a főzőterületnél. A maximális hatékonyságot akkor
érheti el, ha az edény egy kicsit nagyobb a felületnél.
P
5
0
6 - Az eljárás befejezését követően hosszú sípszó hallható, majd sor
kerül az újraindításra. Az indítási folyamat ismét kezdetét veszi.
FŐZŐEDÉNYEK KIVÁLASZTÁSA - Az alábbi információ segíthet
Önnek kiválasztani a megfelelő teljesítményű főzőedényeket.
Rozsdamentes acél: nagyon ajánlott. Különösen jó, ha többrétegű
aljjal rendelkezik. A többrétegű alj egyesíti a rozsdamentes acél
előnyeit (megjelenés, tartósság és stabilitás) az alumínium vagy réz
előnyeivel (hővezetés, egyenletes hőelosztás).
Alumínium: nehéz súlyút ajánljuk. Jó vezetőképesség. Az
alumíniumszemcsék karcolásnak tűnhetnek a főzőlap felületén, de
azonnali tisztítás esetén eltávolíthatók.
Az alacsony olvadási pont miatt a vékony alumínium nem ajánlott.
7 - Az indítási folyamatot követően az időzítő kijelzőn az ECO
teljesítménykezelés jele lesz látható.
Öntöttvas: használható, de nem ajánlott. Gyenge teljesítmény.
Megkarcolhatja a felületet.
Réz fenekű / kőedény: nehéz súlyút ajánljuk. Jó teljesítmény, de a
réz nyomokat hagyhat, amelyek karcolásnak tűnhetnek. A nyomok
eltávolíthatók azonnali tisztítás esetén. Azonban ne hagyja, hogy
elpárologjon belőlük az összes víz. A túlhevült fém hozzáragadhat az
üveg főzőlaphoz. A túlhevült rézedény maradandó nyomokat hagyhat
a főzőlapon.
Ezt követően az érintésvezérlés nem engedélyez semmilyen, az
Eco határértéket meghaladó kombinációt
Főzőzónák be- és kikapcsolása
Porcelán/zománc: Jó teljesítményű, kizárólag vékony, sima, lapos
aljú edényeket használjon.
Üvegkerámia: nem ajánlott. Gyenge teljesítmény. Megkarcolhatja a
felületet.
6. HASZNÁLAT
Teljesítménykezelési szint kiválasztása
A főzőzónák bekapcsolásához érintse meg bármely főzőzóna jelét
400 ms-ig. Hosszú sípolást fog hallani, és a főzőzóna számértékénél
megjelenik a "0", ami a teljesítményszintet jelzi.
A „Teljesítménykezelés” funkcióval a kezelőnek lehetősége van a
főzőlap által elérhető maximális teljesítmény beállítására.
A teljesítménykezelés funkció csak a főzőlap bekapcsolását követő
első 30 másodpercben érhető el. A beállítást megismételheti a
hálózati csatlakozó kihúzásával és csatlakoztatásával is.
Az alkalmazni kívánt maximális teljesítmény beállításával a főzőlap
automatikusan úgy állítja be a főzőzónák közötti elosztást, hogy a
maximális teljesítmény értéket ne haladja meg; alkalmazva azt az
előnyét, hogy túlterhelés nélkül képes kezelni valamennyi zónát.
Az ügyfél a főzőlap maximális teljesítményét 2,5 kW és a főzőlap
maximális teljesítménye (ez a modelltől függően változhat) között
állíthatja be (például: ha a főzőlap maximális teljesítménye 7,2 kW, a
maximálisan beállítható teljesítményszint 2,5kW és 7,2KW között
van). A vásárlás pillanatában a főzőlap teljesítménye maximális
értékre van beállítva.
A készülék hálózati csatlakoztatását követő 30 másodpercen belül az
alábbi pontok alapján beállíthatja a teljesítmény szintet.
1) Ha bármelyik főzőzóna 0-n áll, a kijelző automatikusan kikapcsol
10 mp elteltével, és a zóna kikapcsolás jelzése hallható.
2) Ha maradékhő kijelzés van egy bekapcsolt főzőzónánál,
amelyiknek a teljesítményszintje 0, a "0" jelenik meg.
3) Ha be van kapcsolva a gyerekzár, nem lehet bekapcsolni a
zónákat.
A főzőzónák kikapcsolásához érintse meg bármely főzőzóna jelét 1,2
mp-ig. Három rövid sípolást fog hallani, és eltűnik a kijelzőről a szám,
vagy "H" látható, ha maradékhő van. A zóna kikapcsol.
1) Ha bármelyik főzőzóna 0-n áll, a kijelző automatikusan kikapcsol 10
mp elteltével, és a zóna kikapcsolás jelzése hallható.
2) Ha maradékhő kijelzés van egy kikapcsolt főzőzónánál, a "H"
jelenik meg.
48 HU
3) A zónákat akkor is ki lehet kapcsolni, ha be van kapcsolva a
gyerekzár.
8.1- Dupla zóna bekapcsolás
Az összekapcsoló gomb 1. rövid megnyomására bekapcsol az
összekapcsoló gyűrű. Ha az összekapcsoló gyűrű bekapcsolt, az
összekapcsoló gomb LED-je világítani kezd.
Az összekapcsoló gomb 2. rövid megnyomására kikapcsol az
összekapcsoló gyűrű.
Az összekapcsoló gomb minden megnyomását rövid sípolás kíséri.
8.2- Tripla zóna bekapcsolás
Az összekapcsoló gomb 1. rövid megnyomására bekapcsol az 1.
összekapcsoló gyűrű (bal oldali LED tripla zóna esetén, a középső és
az egyedüli LED a dupla zónára vonatkozik). Az összekapcsoló gomb
1. LED-je világítani kezd, ha az 1. összekapcsoló gyűrű bekapcsol
(bal oldali LED tripla zóna esetén, a középső és az egyedüli LED a
dupla zónára vonatkozik)
Az összekapcsoló gomb 2. rövid megnyomására bekapcsol a 2.
összekapcsoló gyűrű. Az összekapcsoló gomb két LED-ke világítani
kezd, ha az 1. és 2. összekapcsoló gyűrű is bekapcsol.
Az összekapcsoló gomb 3. rövid megnyomására kikapcsol az 1. és 2.
összekapcsoló gyűrű.
Az összekapcsoló gomb minden megnyomását rövid sípolás kíséri.
4) Ha csak egy főzőzóna aktív, és azt kikapcsolják, 4 rövid sípolás
hallható, ami jelzi, hogy az egész főzőlap kikapcsolt.
Főzőzóna kiválasztása
Ha egy főzőzóna már be van kapcsolva, a ki nem választott, de
bekapcsolt zónáknál gyengébb megvilágítás látható.
Ha csak egy főzőzóna van bekapcsolva, az alapértelmezés szerint ki
is van választva anélkül, hogy röviden (150 ms) meg kellene nyomni a
kiválasztó gombot.
Teljesítményszint növelése / csökkentése
Híd funkció
A híd funkciót akkor lehet aktiválni, ha mindkét főzőzóna ki van
kapcsolva. Miután kiválasztotta a híd egyik főzőzónáját, a híd funkció
aktiválásához érintse meg a híd gombot.
Sípolás hallható, és a zóna LED-je világítani kezd, ha a zóna aktiválva
van.
A híd mindkét zónáját egyidejűleg kell kiválasztani.
A zónák kiválasztását követően a teljesítményszint a + - gombokkal
állítható.
A híd mindkét zónáján azonos lesz a teljesítményszint. A funkció
kikapcsolása:
- Érintse meg beállítás módban a híd gombot.
- Válassza a '0" teljesítményszintet.
A '+' vagy '-' gombok rövid megnyomásával növelheti vagy
csökkentheti a kiválasztott főzőzóna teljesítményszintjét: 0-1-2-3...9P
1. Ha hosszan nyomja le a + vagy - gombot, a teljesítményszint
folyamatosan növekszik / csökken. A gyors növelésnél a
teljesítményszint 9-esen megáll, ennél nagyobb teljesítményhez újra
meg kell nyomni röviden a + gombot. Gyors növelés / csökkentés
esetén nem hallható sípolás.
2. A P teljesítményszint elérésekor a + gomb újbóli megnyomására a
teljesítményszint nem vált 0-ra. A 0 teljesítményszint elérésekor a gomb újbóli megnyomására a teljesítményszint nem vált P-re.
3. Ha egy főzőzóna be van kapcsolva, és a teljesítményszint 0, a 0
villogni fog, amikor a főzőzóna forró. 10 másodperc elteltével a 0
eltűnik, és helyette 'H' jelzés jelenik meg a kijelzőn.
4. Amikor egy főzőzóna ki van választva, és a '+' és ''-' gombokat
egyszerre megnyomja, a teljesítményszint '0'-ra csökken, de a
főzőzóna kiválasztása még 10 másodpercig megmarad. Ha időzítő
volt bekapcsolva a főzőzónához, az kikapcsol. Az érintőképernyő
konfigurációjától függően ez számos esetben előfordulhat. Az alábbi
példák csak tájékoztató jellegűek. Ezt követően a személyes
tapasztalata segítségével alkalmazni tudja ezeket a beállításokat a
saját ízléséhez és szokásaihoz.
Kifutási biztonság
Ha bármi (például tárgy vagy folyadék) több mint 5 mp-ig nyomva
tartja valamelyik gombot. 2 rövid sípolás + 1 hosszú sípolás 30 mpenként, amíg a gomb nyomva marad. A főzőlap kikapcsol
Ez a jel
továbbra is villog, amíg a probléma fennáll.
Időzítő
Az időzítőt a saját gombjával, vagy a '+' és '-' gomb egyidejű
megnyomásával lehet aktiválni.
Mindkét esetben ki kell választani a főzőzónát, és a
teljesítményszintnek nagyobbnak kell lennie 0-nál.
Válassza ki az időzíteni kívánt zónát. A zóna teljesítményszintje
legyen nagyobb, mint 0. Az időzítendő zónánál statikusan megjelenik
a.
"0 0" az időzítőnek fenntartott számjegyek helyén.
Gyerekzár opció
1) A "+" és "-" gombokkal ki lehet választani az időzítést. Az idő
változtatásakor nem hallható sípolás.
2) Az időzítő gombjainak egyidejű megnyomására az időzítő
lenulláz (00-ra áll).
3) Ha az időzítő "+" vagy "-" gombját folyamatosan nyomva tartja a
beállításnál, gyorsbeállítást végezhet.
4) Az időzítő idejének beállításakor a "00" értékről "99"-re lehet
váltani a "-" gombbal, és a "99"-ről "00"-ra a "+" gombbal.
5) A maximális idő 99 perc.
6) Az idő leteltével a főzőlap sípol; nyomja meg bármelyik gombot,
és a riasztás véget ér, az időzítő pedig lenulláz.
7) Az időzítés idejét akkor is be lehet állítani, ha korábban már
bekapcsolta az időzítőt.
8) Az időzített zóna teljesítményszintjét módosítani lehet, ennek
nincs hatása az időzítőre.
9) Az utolsó perc másodpercekben jelenik meg (egyes
változatoknál csak akkor látható, ha belépünk az időzítő
programozásba a visszaszámlálás utolsó percében).
10) Ha nincs kiválasztva zóna, és egyik zóna sincs időzítve az
időzítő gomb megnyomására nem történik semmi.
11) Ha nincs kiválasztva zóna, és több zóna is időzítve van, az
időzítő gomb megnyomásával felváltva megjelennek az idők, illetve
megjelenik az idő, ahol a teljesítmény kijelzőn be van kapcsolva a
tizedesvessző.
A '+' és '-' gomb egyidejű megnyomásával aktiválhatja.
Ezután bármely gomb megnyomására 2 mp-ig az "L" jelzés látható,
a főzőzónák pedig ugyanabban az állapotban maradnak.
A gyerekzár kioldásához az előbbiek szerint kell eljárnia. Ekkor rövid
sípolás hallható, és megjelenik a kijelzőn az "n" jelzés. A főzőlap kiold.
Megjegyzés: A főzőlap teljes kikapcsolását követően 15 perccel
automatikusan aktiválódik a gyerekzár. Ezt előzőleg be kell
programozni, ezt követően viszont automatikus. Lásd a felhasználói
beállítások pontot.
Dupla / Tripla zónák
A dupla zóna bekapcsolásához a fő zónának már bekapcsolva kell
lennie, és a teljesítményszintnek 0-tól nagyobb értéket kell mutatnia.
49 HU
12) Vagy az időzíteni kívánt zónán a teljesítmény (5s) és (0,5s)
jelenik meg.
A maradék idő az időzítőnek fenntartott számjegyek helyén jelenik
meg. Ha több zónát időzít, a legrövidebb hátralévő idő jelenik meg, és
a tizedesvessző a kapcsolódó zónánál látható.
Az üvegkerámia felület ellenáll a lapos aljú főzőedények által okozott
karcolásoknak, azonban jobb felemelni azokat, ha az egyik zónáról a
másikra helyezi át őket.
MEGJEGYZÉS:
3 0° Maxi
Maradékhő kijelzés (sugárzásos főzőzónáknál ->
számított)
Ugyanazok a jelzések használhatók a "maradékhő" kijelzésére is.
Erre a célra idő táblázatot kell meghatározni: Maradékhő ideje=f
(teljesítményszint, üzemelési idő)
Amikor a főzőlap üvegfelületének hőmérséklete 65°C fölötti (elméleti
érték), a megfelelő kijelzőn egy "H" jelzi ezt.
65°C fölötti hőmérséklet eléréséhez a főzőzónának bizonyos ideig
üzemelnie kell, ez a teljesítményszinttől is függ. Ezen idő leteltével a
maradékhő kijelzés megjelenik a főzőzóna kikapcsolását követően.
Ne használjon túlságosan nedves szivacsot.
Sose használjon kést vagy csavarhúzót.
A pengével ellátott kaparó nem károsítja a főzőlap felületét, amíg
azt 30°-os dőlésszögben tartja.
A pengés kaparót minden esetben a gyermekektől elzárva tartsa.
Sose használjon dörzsölő hatású termékeket vagy súroló
porokat.
A fém perem tisztítása: a hatásos tisztításhoz mossa le a fém
peremet szappanos vízzel, öblítse le, majd egy puha kendő
segítségével törölje szárazra.
Automatikus biztonsági kikapcsolás
Az üvegkerámia felületében beállít színelváltozások nem
befolyásolják annak működését vagy a felület stabilitását.
Ezen elszíneződések leginkább az odaégett ételek
maradékainak vagy az alumíniumból vagy rézből készült
főzőedények eredményeként jönnek létre; ezen foltokat
nehéz eltávolítani.
Ha előre meghatározott ideig nem változik a teljesítményszint, az
érintett főzőzóna automatikusan kikapcsol.
A főzőzóna maximális bekapcsolási ideje a kiválasztott
teljesítményszinttől függ.
Teljesítményszint
Max. bekapcsolási
idő (óra)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. HIBAELHÁRÍTÁS
A főzőzónák nem főznek megfelelően vagy csak gyengén sütnek
Kizárólag lapos aljú edényeket használjon. Ha fény látható az edény
és a főzőlap között, a zóna nem megfelelően továbbítja a hőt.
Az edény aljának teljesen le kell fednie a kiválasztott zónát.
Túl lassú a főzés
Nem megfelelő edényeket használ. Kizárólag lapos aljú eszközöket
használjon, amelyek nagy súllyal rendelkeznek és legalább akkora az
átmérőjük mint a főzőzónáé.
MEGJEGYZÉS: Bár a legnagyobb teljesítményszintek
használatakor előfordulhat túlmelegedés, a főzőlap vezérlése
automatikusan beállítja a teljesítményszintet, hogy megelőzze a
főzőlap túlmelegedését.
Kisebb karcolások vagy horzsolások találhatók a főzőlap üveg
felületén
Nem megfelelő tisztítás vagy durva fenekű edények használata;
homok- vagy sószemcsék kerülnek a főzőlap és az edény alja közé.
Tekintse meg a "TISZTÍTÁS" c. fejezetet; bizonyosodjon meg róla,
hogy az edények alja lapos, és kizárólag sima aljú edényeket
használjon. Megfelelő tisztítás segítségével csökkenthető a
karcolások száma.
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
. A karbantartási munkálatok megkezdése előtt hagyjon elég időt a
főzőlap számára a lehűléshez.
. Kizárólag üvegkerámia felületekre kifejlesztett termékeket (krémek
és kaparók) használjon. Ezeket a barkácsboltokban szerezheti be.
. Ne engedje, hogy az ételek kifolyjanak a főzőlap felületére, hiszen
azok gyorsan odaégnek, és megnehezítik a tisztítást.
. Ajánlott távol tartani a főzőlaptól minden olyan anyagot, amely
megolvadhat, mint pl. műanyag tárgyak, cukor, vagy cukor alapú
termékek.
Fémes nyomok
Ne húzza az alumínium edényeket a főzőlapon át. Tekintse meg a
tisztítási ajánlásokat.
Megfelelő anyagokat használ a tisztításhoz, de a foltok nem tűnnek el.
Használjon pengét, és kövesse a "TISZTÍTÁS" c. fejezetben leírtakat.
Sötét foltok
Használjon pengét, és kövesse a "TISZTÍTÁS" c. fejezetben leírtakat.
KARBANTARTÁS:
- Öntsön pár csepp speciális tisztító folyadékot a főzőlap felületére.
- Egy puha kendővel vagy enyhén nedves konyhai papírtörlővel
dörzsölje meg a makacs foltokat.
- Puha kendővel vagy száraz konyhai papírtörlővel törölje tisztára a
főzőlap felületét.
Fényes felületek a főzőlapon
Alumínium vagy réz edények nyomot hagyhatnak, de lehetnek
ásványi-, víz- vagy ételmaradványok is; ezeket a tisztítókrém
segítségével eltávolíthatja.
Karamell vagy olvadt műanyag található a főzőlapon.
Tekintse meg a "TISZTÍÁS" c. fejezetet.
Ha még ezt követően is maradtak makacs foltok:
- Öntsön még pár csepp speciális tisztító folyadékot a főzőlap
felületére.
- A főzőlaphoz képest 30°-ban tartott kaparóval kaparja meg a
szennyeződéseket, amíg azok el nem tűnnek.
- Puha kendővel vagy száraz konyhai papírtörlővel törölje tisztára a
főzőlap felületét.
- Szükség esetén ismételje meg az eljárást.
A főzőlap vagy egyes zónák nem működnek
A söntök nem megfelelően helyezkednek el a kapcsolótáblán.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e, és a vezérlőpanel le
van-e zárva. Oldja ki a gyerekzárat.
A főzőlap nem kapcsol ki.
A vezérlőpanel le van zárva. Oldja ki a gyerekzárat.
NÉHÁNY TIPP:
A gyakori tisztítás védőréteget alakít ki a főzőlap felületén, amely
elengedhetetlen a karcolások és a kopás megelőzése érdekében. A
főzőlap ismételt használata előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a
felülete tiszta. A vízfoltok eltávolításához használjon pár csepp ecetet
vagy citromlét. Ezt követően pár csepp speciális tisztító folyadékkal
és nedvszívó papírral törölje le a felületet.
A be- és kikapcsolás gyakorisága főzőzónák esetében
A be- és kikapcsolási ciklusok a szükséges hőmennyiség alapján
eltérőek lehetnek:
- kis hőmennyiség: rövid bekapcsolás,
- nagy hőmennyiség: hosszú bekapcsolás.
50 HU
A főzőlap nem működik.
Ellenőrizze a biztosítékokat és áramköri megszakítókat. Ellenőrizze,
hogy nincs-e áramkimaradás.
A főzőlap magától kikapcsolt.
Véletlenül megnyomták a főkapcsolót (ON/OFF gomb), vagy
bármilyen tárgy került a gombra. Vegyen le mindent a vezérlőpanelről,
és kapcsolja be újra a készüléket. Végezze el újra a beállítást.
F és számok láthatók
Ha megjelenik a kijelzőn egy F betú és számok követik, a készülék
hibát észlelt. Az alábbi táblázat felsorolja, hogy mit tehet a hiba
elhárítása érdekében.
9. ELADÁST KÖVETŐ SZOLGÁLTATÁS
A szervizmérnökkel történő kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizze a
következőket:
— a dugasz megfelelően be van illesztve és kötve.
Ha nem tudja beazonosítani a hibát, kapcsolja ki az eszközt — ne
módosítsa azt — hívja fel az Eladást követő szolgáltatást. A
készülékhez jótállási jegyet mellékelünk, amely garantálja a
Szervizközpontban történő ingyenes javítást.
Hiba
Intézkedés
F0
Érintővezérlés szoftverhibája.
Ha megjelenik a hiba, kapcsolja ki, majd vissza a főzőlap áramellátását. Ha továbbra is fennáll a hiba,
hívja az eladást követő szolgáltatást. Ha normál működés közben hirtelen jelenik meg a hiba, hívja az
eladást követő szolgáltatást.
Fc
Az érintővezérlés területe túl meleg, és
kikapcsolta az összes főzőzónát.
Várjon, amíg lehűl. A főzőlap működése automatikusan helyreáll, ha a hőmérséklet eléri a normál értéket.
Ft
Meghibásodhatott az érintővezérlés
hőmérséklet érzékelője
Várjon, amíg lehűl. Ha a hőmérséklet eléri a környezeti értéket, de a hibaüzenet továbbra is fennáll, hívja
az eladást követő szolgáltatást.
FE
Meghibásodhatott az érintővezérlés
hőmérséklet érzékelője.
Várjon, amíg lehűl. Ha a hőmérséklet eléri a környezeti értéket, de a hibaüzenet továbbra is fennáll, hívja
az eladást követő szolgáltatást.
Fb
Bármelyik gomb túlérzékeny.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap megfelelően van-e beszerelve. Ellenőrizze, hogy a gombok megfelelően
hozzáérnek az üvegfelülethez.
FU / FJ
Biztonsági érintővezérlés hiba
Ennél a hibánál az érintővezérlés önellenőrzést hajt végre. A hiba eltűnik, ha az önellenőrzés
végrehajtása kész. Ha továbbra is fennáll a hiba, hívja az eladást követő szolgáltatást.
FA
Biztonsági érintővezérlés hiba
Ennél a hibánál a szoftver önellenőrzést hajt végre. A hiba eltűnik, ha az önellenőrzés végrehajtása kész.
Ha továbbra is fennáll a hiba, hívja az eladást követő szolgáltatást.
FC / Fd
Biztonsági érintővezérlés hiba
Ennél a hibánál a szoftver önellenőrzést hajt végre. A hiba eltűnik, ha az önellenőrzés végrehajtása kész.
Ha továbbra is fennáll a hiba, hívja az eladást követő szolgáltatást.
Fr
Relé biztonsági hiba
Valamelyik relé meghajtó meghibásodott. Szüntesse meg a főzőlap áramellátásást, majd egy perc
elteltével kapcsolja vissza. Ha továbbra is fennáll a hiba, hívja az eladást követő szolgáltatást.
Főzőlap kijelző
51 HU
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
jest koloru żółto-zielonego. Czynność tę powinien
przeprowadzić odpowiednio wykwalifikowany
specjalista. W razie niekompatybilności pomiędzy
gniazdkiem a wtyczką urządzenia należy poprosić
wykwalifikowanego elektryka o wymianę
gniazdka na inne odpowiedniego typu. Wtyczka
oraz gniazdko powinny być zgodne z
obowiązującymi w danym kraju przepisami w
zakresie instalacji elektrycznej.
Podłączenie do źródła zasilania można wykonać
również poprzez umieszczenie pomiędzy
urządzeniem a źródłem zasilania
wielobiegunowego wyłącznika, który wytrzyma
maksymalne podłączone obciążenie i który
będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.
Żółto-zielony kabel uziemiający nie powinien być
przerwany przez ten wyłącznik. Gniazdko oraz
wyłącznik wielobiegunowy zastosowany do
podłączenia powinien być po zainstalowaniu
urządzenia łatwo dostępny.
Rozłączania można dokonywać dzięki dostępnej
wtyczce lub wbudowanemu przełącznikowi w
stałym okablowaniu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie okablowania.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego powinien
go wymienić producent, serwisant lub inna
wykwalifikowana osoba, aby uniknąć zagrożenia.
Przewód uziemiający (żółto-zielony) na stronie
zacisku musi być dłuższy niż 10 mm. Przekrój
przewodów wewnętrznych musi być dostosowany
do wartości mocy pobieranej przez płytę
kuchenną (podanej na tabliczce znamionowej).
Kabel zasilający musi być typu HO5V2V2-F.
Nie umieszczać na płycie kuchennej przedmiotów
metalowych, takich jak noże, widelce, łyżki lub
pokrywki. Mogą się one nagrzać.
Nie umieszczać na strefach grzejnych folii
aluminiowej i naczyń plastikowych.
Po każdym użyciu płytę kuchenną należy
przynajmniej w pewnym stopniu wyczyścić, aby
zapobiec nawarstwianiu się brudu i tłuszczu.
Pozostawiony brud lub tłuszcz przy kolejnym
użyciu płyty kuchennej będzie się przypalał,
powodując nieprzyjemny zapach, a także mogąc
doprowadzić do ryzyka powstania pożaru.
Nigdy nie używać do czyszczenia urządzenia pary
lub wody rozpylanej pod wysokim ciśnieniem.
Nie dotykać stref grzejnych podczas ich działania
lub tuż po wyłączeniu ich.
Nigdy nie gotować jedzenia bezpośrednio na
szklano-ceramicznej płycie kuchennej.
Zawsze korzystać z odpowiednich garnków.
Zawsze umieszczać patelnię na środku strefy, na
której zamierza się gotować. Nie umieszczać nic
na panelu sterowania.
Nie używać płyty kuchennej jako blatu roboczego.
Nie używać powierzchni jako deski do krojenia.
Nie przechowywać nad płytą kuchenną ciężkich
przedmiotów. Jeśli spadną one na płytę
kuchenną, mogą spowodować uszkodzenia.
Nie używać płyty kuchennej do przechowywania
jakichkolwiek elementów.
Nie przesuwać garnków/patelni po płycie
kuchennej.
Zalecamy zachowanie instrukcji instalacji i obsługi
na przyszłość, a przed zainstalowaniem płyty
odnotowanie numeru seryjnego urządzenia,
gdyby konieczne było skorzystanie z pomocy
obsługi posprzedażowej.
OSTRZEŻENIE: urządzenie i niektóre z jego
elementów nagrzewają się w trakcie działania.
Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć
elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia
powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba
że są one pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: należy korzystać wyłącznie z
osłon płyty kuchennej zaprojektowanych przez
producenta urządzenia lub wskazanych przez
niego w instrukcji obsługi jako odpowiednie lub z
osłon płyty kuchennej wbudowanych w
urządzenie. Stosowanie nieprawidłowych osłon
może doprowadzić do wypadków.
OSTRZEŻENIE: przyrządzanie na płycie potraw z
użyciem tłuszczu lub oleju może być
niebezpieczne i może skutkować pożarem.
NIGDY nie należy próbować gasić pożaru wodą.
Należy wyłączyć urządzenie, a następnie zakryć
płomień, na przykład pokrywką lub kocem
gaśniczym.
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo pożaru:
powierzchnie płyty kuchennej nie służą do
przechowywania przedmiotów.
OSTRZEŻENIE: jeśli powierzchnia jest pęknięta,
nie dotykaj szyby i wyłącz urządzenie, aby
uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci
powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej
bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli
są one pod nadzorem lub poinstruowano je w
zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i
zrozumiały one ewentualne zagrożenia. Dzieci
powinny być pod nadzorem osoby dorosłej, która
zapewni, że nie będą się one bawić tym
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
urządzenia nie powinny być przeprowadzane
przez dzieci bez nadzoru.
PRZESTROGA: proces gotowania powinien być
nadzorowany. Krótki proces gotowania powinien
być stale nadzorowany.
Aby uniknąć ryzyka mocnych oparzeń, dzieci
powinny przebywać z dala od działających
powierzchni grzejnych, również tuż po wyłączeniu
ich, dopóki świeci się lampka informująca o
gorącej jeszcze powierzchni.
Urządzenie to nie powinno być sterowane przez
zewnętrzny regulator czasowy lub osobny system
sterowania zdalnego.
W przypadku urządzeń z wbudowanymi lampami
halogenowymi nie należy się w lampy te
wpatrywać.
Podłączyć wtyczkę do kabla zasilającego
odpowiedniego do wymaganego napięcia, prądu i
obciążenia wskazanego na tabliczce oraz
posiadającego styk uziemiający. Gniazdko musi
być odpowiednie do obciążenia wskazanego na
tabliczce i musi posiadać podłączony oraz
działający styk uziemiający. Przewód uziemiający
52 PL
Tabliczka znamionowa (znajduje się pod dolną obudową płyty
kuchennej)
+2
70 3 - 0
KOD PRODUKTU
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Głębokość gniazda 5 mm
523 -+ 20 mm
1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA
Obwód w przypadku instalacji
typu wpuszczanego w blat
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym urządzeniu
potwierdzamy, że urządzenie to jest zgodne z wszelkimi dotyczącymi
tej kategorii produktu obowiązującymi prawnie wymogami
europejskimi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska
Uwaga: Wymiary obwodu wewnętrznego są jednakowe jak w
przypadku instalacji standardowej
2. OCHRONA ŚRODOWISKA
Należy pozostawić odległość
wynoszącą przynajmniej 55
mm pomiędzy płytą kuchenną i
ścianką tylną oraz przynajmniej
150 mm pomiędzy płytą
kuchenną i pionowym meblem
lub ścianami na stronie
bocznej. Jeśli nad płytą
kuchenną instalowany jest
mebel, minimalna wymagana
odległość to 700 mm.
W przypadku instalacji okapu
kuchennego nad płytą
kuchenną należy zapoznać się
z wymogami w zakresie
instalacji okapu kuchennego,
jednak zazwyczaj odległość
pomiędzy płytą kuchenną i
okapem nie powinna być
mniejsza niż 700 mm.
Urządzenie to posiada oznaczenie zgodne z
dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (które mogą powodować
negatywne skutki dla środowiska), jak i podstawowe
komponenty (które mogą zostać ponownie użyte).
Ważne jest poddawanie WEEE specyficznej obróbce, aby usuwać i
prawidłowo utylizować wszelkie elementy zanieczyszczające, a
także odzyskiwać i poddawać recyklingowi wszelkie możliwe
materiały.
Ludzie mogą odgrywać ważną rolę w zapewnianiu, że WEEE nie
stanie się problemem środowiskowym; ważne jest przestrzeganie
pewnych podstawowych zasad:
• WEEE nie powinien być traktowany tak samo jak inne odpady
domowe.
• WEEE powinien być przekazywany do właściwych punktów
zbiórki odpadów obsługiwanych przez gminę lub zarejestrowane
przedsiębiorstwa. W wielu krajach w przypadku dużych WEEE
może być przewidziany odbiór bezpośrednio z posesji.
W wielu krajach, kiedy kupuje się nowe urządzenie, stare
urządzenie można zwrócić sprzedawcy, który odbierze je za
darmo na zasadzie „urządzenie za urządzenie”, pod warunkiem,
że urządzenie jest odpowiedniego typu i posiada te same funkcje
co nowy dostarczony sprzęt.
700 mm
150 mm
55 mm
Jeśli dolna część płyty kuchennej przylega do miejsca, które zwykle
jest dostępne i wykonuje się w nim czyszczenie lub inne czynności,
należy 20 mm pod dolną częścią płyty kuchennej umieścić element
oddzielający.
m!
n 20 mm
3- INSTALACJA
Instalacja urządzenia domowego to dosyć skomplikowana czynność,
która - jeśli zostanie przeprowadzona nieprawidłowo - może mieć
poważne skutki dla bezpieczeństwa dóbr, mienia lub osób. Dlatego
powinny ją przeprowadzać odpowiednio wykwalifikowane osoby
zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.
W razie zignorowania powyższego zalecenia i powierzenia instalacji
osobie niewykwalifikowanej producent zrzeka się wszelkiej
odpowiedzialności za usterki techniczne urządzenia, niezależnie od
tego, czy doprowadzą one czy nie do uszkodzeń dóbr lub mienia bądź
obrażeń osób czy zwierząt.
Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy się upewnić, czy nie jest
ono uszkodzone. W przeciwnym razie skontaktować się ze
sprzedawcą lub działem obsługi posprzedażowej producenta.
Upewnić się, że mebel, w którym urządzenie to będzie instalowane
oraz wszelkie inne pobliskie meble wykonane są z materiałów
odpornych na działanie wysokich temperatur (min. 100°C).
Ponadto wszystkie powłoki dekoracyjne powinny być umocowane
przy użyciu kleju o wysokiej wytrzymałości.
Urządzenie może być wbudowane w mebel w sposób standardowy
lub wpuszczany w blat.
W przypadku instalowania pod płytą kuchenną piekarnika element
oddzielający nie jest wymagany, a minimalna odległość pomiędzy
dolną częścią płyty kuchennej i piekarnikiem nie powinna być
mniejsza niż 10 mm. Nie instalować pod płytą kuchenną
nieochłodzonego piekarnika i zainstalować piekarnik zgodnie z
wymogami w zakresie jego instalacji.
min 10 mm
Blat kuchenny powinien mieć grubość od 25 do 45 mm.
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Obwód w przypadku
instalacji typu
wpuszczanego w blat
53 PL
Do płyty kuchennej
dołączono wodoszczelną
uszczelkę. Ułożyć
uszczelkę wokół dolnej
części płyty zgodnie z
opisem i upewnić się, że
jest ona prawidłowo
umocowana, aby uniknąć
wycieków do znajdującego
się pod nią mebla.
4. PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
Dół
A
B
A
A
B
A
B
C
D
C
C
UKŁAD NR 2
UKŁAD NR3
UKŁAD NR 1
Normalny montaż:
- Wyjąć z worka z akcesoriami
zaczepy mocujące i przykręcić
je w miejscu wskazanym na
dolnej obudowie. (Nie dokręcać
śrub do zaczepów mocujących,
powinny się one swobodnie
poruszać).
B
C
D
UKŁAD NR 4
A
B
A
B
C
C
D
C
D
UKŁAD NR 5
UKŁAD NR 6
A
B
UKŁAD NR 7
UKŁAD NR
UKŁAD NR
UKŁAD NR
- Umieścić płytę w środkowej
części wycięcia w blacie.
- Obrócić zaczepami i całkowicie
je dokręcić.
UKŁAD NR
UKŁAD NR
UKŁAD NR
UKŁAD NR
UKŁAD NR
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Szybki montaż: (W zależności od
modelu)
Wyjąć z worka z akcesoriami cztery
sprężyny i przykręcić je dolnej
obudowy, jak pokazano na rysunku.
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Wyśrodkować i włożyć płytę
na miejsce.
Docisnąć boki płyty do
momentu, w którym będzie
ona całkowicie oparta o blat
na całym jej obwodzie.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
INSTALACJA PRZEWIDUJĄCA WPUSZCZENIE W BLAT
Po upewnieniu się, że pozycja
płyty kuchennej jest prawidłowa
wypełnić szczelinę pomiędzy
blatem kuchennym a płytą
silikonem. Wyrównać warstwę
silikonu specjalną szpachelką lub
palcem zwilżonym wodą z
mydłem, zanim silikon
stwardnieje.
Nie używać płyty kuchennej,
dopóki warstwa silikonu nie
będzie całkowicie sucha.
2
1
W zależności od modelu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
54 PL
„+”
„-”
MINUTNIK
Dioda dodatkowej strefy gotowania
Wskaźnik programowania strefy gotowania
Wybór strefy
Strefa połączona
7
Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi normami i
przepisami”. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
za jakiekolwiek uszkodzenia, które mogą być efektem
nieprawidłowego lub nierozsądnego użytkowania urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Producent nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wypadki lub ich konsekwencje, które mogą mieć miejsce
podczas użytkowania urządzenia nieuziemionego lub którego
uziemienie nie ma zapewnionej prawidłowej ciągłości.
Przed podjęciem jakichkolwiek czynności w zakresie instalacji
elektrycznej należy sprawdzić za pomocą miernika elektrycznego
napięcie zasilania, regulację wyłącznika głównego, ciągłość
uziemienia i prawidłowość zastosowanego bezpiecznika.
Przyłącze elektryczne do instalacji powinno zostać wykonane
zgodnie z mocą znamionową urządzenia; należy zastosować
wyłącznik wielobiegunowy.
Jeśli urządzenie posiada wyjście gniazdowe, musi być tak
zainstalowane, aby możliwy był dostęp do takiego wyjścia.
Żółto-zielony przewód kabla zasilającego musi być podłączony do
uziemienia zarówno źródła zasilania, jak i zacisków urządzenia.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kabla zasilającego należy
się zwracać do działu obsługi posprzedażowej lub do
wykwalifikowanego technika.
Jeśli płyta kuchenna jest wyposażona w kabel zasilający, powinien on
być podłączony do zasilania 220-240 V uwzględniającego właściwe
fazy i przewód neutralny.
Uwaga: należy się upewnić, że śruby płyty zaciskowej są
prawidłowo dokręcone.
Czynności, jakie należy przeprowadzić w celu wykonania
nowego przyłącza:
- Wybrać kabel zasilający zgodnie z zaleceniami widocznymi w
tabeli;
- Przełożyć kabel zasilający do zacisku;
- Odizolować końcówkę każdego przewodu kabla zasilającego na
długości 10 mm, uwzględniając wymaganą długość kabla do
podłączenia do kostki zaciskowej;
Można również podłączyć płytę kuchenną do następujących źródeł
zasilania:
Trójfazowe 220-240 V3
Trójfazowe 380-415 V2N
Jeśli konieczna jest wymiana kabla zasilającego, należy podłączyć
przewody zgodnie z następującymi kolorami/kodami:
BOCZNIK
- W zależności od typu instalacji należy
użyć boczników, które pozyskano podczas
pierwszej czynności i umocować przewód,
jak pokazano w tabeli;
- Zamocować pokrywę;
- Przykręcić zacisk kabla.
UWAGA:
Aby wykonać nowe przyłącze, należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
Przed wykonaniem przyłącza upewnić się, że instalacja jest
zabezpieczona odpowiednim bezpiecznikiem i że posiada przewody
o odpowiednim przekroju, by możliwe było prawidłowe zasilanie
urządzenia.
Odwrócić płytę kuchenną tak, aby szklana strona była oparta o blat
kuchenny, dbając o odpowiednie zabezpieczenie powierzchni
szklanej.
NIEBIESKI
Neutralny
BRĄZOWY
Faza
ŻÓŁTO-ZIELONY Uziemienie
( )
Podłączenie do zacisków na kostce zaciskowej
Otworzyć pokrywę w następującej kolejności:
1
2
UKŁAD NR
"1-6"
3
UKŁAD NR
"7"
JEDNOFAZOWE lub DWUFAZOWE 220 - 240 V~
Kabel
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
TRÓJFAZOWE 220 - 240 V3
Kabel
HO5V2V2F
- odkręcić zacisk kabla „1”;
- znaleźć dwa zaczepy znajdujące się na bokach;
- umieścić końcówkę płaskiego śrubokręta w przedniej części
zaczepu „2” i „3”, docisnąć do wewnątrz i nacisnąć;
- wyjąć pokrywę.
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TRÓJFAZOWE 380 - 415 V2N~
Kabel
HO5V2V2F
Odłączanie przewodu zasilającego:
- Odkręcić śruby mocujące kostkę zaciskową, która zawiera
boczniki i przewody kabla zasilającego;
- Wyciągnąć przewód zasilający.
Czynności, jakie należy przeprowadzić w celu wykonania
nowego przyłącza:
- Wybrać kabel zasilający zgodnie z zaleceniami widocznymi w
tabeli;
- Przełożyć kabel zasilający do zacisku;
- Odizolować końcówkę każdego przewodu kabla zasilającego na
długości 10 mm, uwzględniając wymaganą długość kabla do
podłączenia do kostki zaciskowej;
- - Zgodnie z instalacją, posługując się bocznikami, które
pozyskano podczas pierwszej czynności, umocować przewód, jak
pokazano na schemacie;
- Zamocować pokrywę;
- Przykręcić zacisk kabla.
2
Jednofazowe 220 - 240 V~
Dwufazowe 220 - 240 V2~
Trójfazowe 220 - 240 V3~
Trójfazowe 380 - 415 V2N~
Ph = Faza
55 PL
4x1,5 mm
N = Neutralny
T = Uziemienie
1 -Włączyć płytę.
2 -Zaczekać, aż panel dotykowy zakończy inicjalizację.
3 -Przed upływem 3 0 sekund od włączenia płyty dotknąć i
przytrzymać przez 5 sekund przycisk '
'.
4 - Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat.
5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GARNKÓW
KUCHENNYCH UŻYWANYCH NA PŁYCIE
Używanie dobrej jakości garnków ma kluczowe znaczenie dla jak
najlepszego działania posiadanej płyty kuchennej.
P
• Należy zawsze stosować wysokiej jakości garnki o idealnie
równym i odpowiednio grubym dnie: używanie takich garnków
zapobiegnie powstawaniu gorących punktów, które powodują
przywieranie żywności. Grube metalowe garnki i patelnie zapewnią
równomierne rozprowadzanie ciepła.
• Upewnić się, że dół garnka lub patelni jest suchy: podczas
napełniania garnków płynem lub używania garnka, który
umieszczony był w lodówce, należy się upewnić, że dół takiego
garnka jest całkowicie suchy i dopiero wówczas umieścić go na
płycie. Dzięki temu można zapobiec powstawaniu plam na płycie
kuchennej.
• Używać garnków, których średnica jest dostatecznie duża,
aby całkowicie zakryć strefę grzejną: rozmiar garnka powinien być
nie mniejszy niż dana strefa grzejna. Jeśli będzie nieco większy,
energia będzie wykorzystywana na maksymalnym poziomie.
WYBÓR GARNKÓW - Poniższa informacja powinna ułatwić wybór
garnków, które będą odpowiednio działać.
Stal nierdzewna: wysoce zalecana. Zwłaszcza dobre są garnki z
dnem kilkuwarstwowym. Dno kilkuwarstwowe łączy w sobie korzyści
związane z zastosowaniem stali nierdzewnej (wygląd, trwałość i
stabilność) z zaletami aluminium i miedzi (przewodzenie ciepła,
równomierne rozprowadzanie ciepła).
Aluminium: zalecane ciężkie. Dobra przewodność. Pozostałości z
aluminium czasami mogą wydawać się rysami na płycie kuchennej,
ale można je usunąć, jeśli płyta zostanie od razu wyczyszczona.
Ze względu na niską temperaturę topnienia cienkie aluminium nie
powinno być używane.
Żeliwo: użytkowanie możliwe, ale niezalecane. Niezapewnione
odpowiednie działanie. Może porysować powierzchnię płyty.
Dno miedziane/kamionka: zalecane ciężkie. Dobre działanie, ale
miedź może pozostawiać resztki, które mogą wydawać się rysami na
płycie. Resztki takie można usunąć, pod warunkiem, że płyta zostanie
od razu wyczyszczona. Nie należy jednak dopuścić do wygotowania
się wody w tego typu garnkach. Przegrzany metal może przywrzeć do
szklanych płyt kuchennych. Przegrzany garnek miedziany pozostawi
po sobie trwałą plamę na płycie kuchennej.
Porcelana/emalia: Dobre działanie wyłącznie w przypadku
cienkiego, gładkiego i płaskiego dna.
Szkło/ceramika: niezalecane. Niezapewnione odpowiednie
działanie. Może porysować powierzchnię płyty.
5 - Za pomocą przycisków 'Plus' i 'Minus' key można wyregulować
wartość zarządzania mocą. W przykładzie jest to wartość między 6500
W i 2500 W. Po wybraniu żądanej wartości dotknąć jednocześnie
przycisków Plus i Minus i przytrzymać je przez 5 sekund.
4
0
P
5
0
6 - Po zakończeniu tego procesu rozlegnie się długi dźwięk i zostanie
wykonany reset. Nastąpi ponowne uruchomienie.
7 - Po uruchomieniu wyświetlacz timera będzie wskazywać
zarządzanie mocą ECO.
Po wykonaniu tego ustawienia panel dotykowy nie zezwoli na
żadne ustawienie, które przekracza limit ECO.
Włączanie/wyłączanie strefy grzejnej
6. OBSŁUGA
Wybór poziomu zarządzania mocą.
Aby włączyć daną strefę grzejną, dotknij przycisku włączania strefy
na 400 ms. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i przy danej strefie
pojawi się wartość „0”, która oznacza poziom mocy.
1) Jeśli poziom mocy dla którejkolwiek strefy grzejnej to 0, strefa taka
wyłączy się automatycznie po 10 sekundach i zostanie wówczas
wyemitowany sygnał wyłączenia.
2) Jeśli widoczne jest wskazanie nadal gorącej strefy grzejnej, na
włączonym wskaźniku, ale z poziomem mocy 0, wskazanie „0” będzie
migać.
3) Jeśli włączona jest funkcja blokady, nie można włączyć danej
strefy grzejnej.
Dzięki funkcji "Zarządzanie energią" użytkownik może ustawić
maksymalną moc, jaką może osiągnąć płyta kuchenna.
Funkcja zarządzania energią jest dostępna tylko przez pierwsze 30
sekund po włączeniu płyty kuchennej. Istnieje nawet możliwość
powtórzenia tego ustawienia wyciągając i wkładając z powrotem
wtyczkę do gniazdka.
Ustawiając żądaną maksymalną moc, płyta kuchenna automatycznie
dostosuje rozprowadzanie ciepła w różnych strefach gotowania tak,
aby ta granica nigdy nie została przekroczona, z dodatkową korzyścią
równoczesnego zarządzania wszystkimi strefami bez problemów
związanych z przeciążeniem.
Klient może ustawić maksymalną moc płyty kuchennej pomiędzy 2,5
kW a maksymalną mocą płyty kuchennej (wartość ta może się różnić
w zależności od modelu) (na przykład jeśli maksymalna moc płyty
kuchennej wynosi 7,2 kW, to maksymalny poziom mocy ustawienia
wynosi od 2,5 kW do 7,2 kW).
W momencie zakupu płyta jest ustawiona na maksymalną moc.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania elektrycznego w ciągu 30
sekund można ustawić poziom mocy na podstawie punktów
pokazanych poniżej:
Aby wyłączyć daną strefę grzejną, dotknij jej przycisk i przytrzymaj
przez około 1,2 s. Usłyszysz 3 krótkie sygnały dźwiękowe i jeśli dana
strefa grzejna nadal jest gorąca, będzie widoczne wskazanie „H”.
Strefa grzejna zostanie wyłączona.
1) Jeśli poziom mocy dla którejkolwiek strefy grzejnej to 0, strefa taka
wyłączy się automatycznie po 10 sekundach i zostanie wówczas
56 PL
wyemitowany sygnał wyłączenia.
2) Jeśli wyłączona strefa grzejna nadal jest gorąca, będzie
wyświetlane dla niej wskazanie „H”.
3) Nawet jeśli włączona jest funkcja blokady, daną strefę grzejną
można włączyć.
4) Jeśli tylko jedna strefa grzejna jest aktywna i zostanie ona
wyłączona, usłyszysz 4 krótkie sygnały dźwiękowe, które oznaczają,
że cała płyta kuchenna została wyłączona.
Strefy podwójne/potrójne
Aby włączyć podwójne rozszerzenie, powiązana strefa główna musi
być już włączona i wskazywany poziom mocy musi być wyższy niż 0.
8.1 - Strefa podwójna włączona
1. krótkie naciśnięcie przycisku rozszerzeń powoduje włączenie
rozszerzenia. Dioda nad tym przyciskiem zaświeca się, jeśli
rozszerzenie zostanie włączone.
2. krótkie naciśnięcie przycisku stref połączonych powoduje
włączenie strefy połączonej.
Każdemu naciśnięciu przycisku
stref połączonych towarzyszy krótki sygnał dźwiękowy
Opcja blokady rodzicielskiej
Gdy dana strefa jest już włączona, generowana jest mniejsza
intensywność światła dla wybranych stref, które są włączone.
8.2 - Strefa potrójna włączona
1. krótkie naciśnięcie przycisku rozszerzeń powoduje włączenie 1.
rozszerzenia. 1 dioda nad tym przyciskiem zaświeca się, jeśli 1.
rozszerzenie zostanie włączone (lewa dioda w przypadku strefy
potrójnej, środkowej i pojedyncza dioda w przypadku strefy
podwójnej).
2. krótkie naciśnięcie przycisku rozszerzeń powoduje włączenie 2.
rozszerzenia. 2 diody nad przyciskiem rozszerzeń zaświecają się,
jeśli zostaną włączone 1. i 2. rozszerzenie.
3. krótkie naciśnięcie przycisku rozszerzeń powoduje wyłączenie 1. i
2. rozszerzenia
Gdy tylko jedna strefa jest włączona, strefa ta jest już wybrana
domyślnie, więc nie jest wymagane krótkie naciśnięcie (150 ms)
przycisku wyboru.
Zwiększanie/zmniejszanie poziomu mocy
Każdemu naciśnięciu przycisku rozszerzeń towarzyszy krótki
sygnał dźwiękowy.
Funkcja „Bridge”
Funkcję „Bridge” można włączyć wyłącznie wówczas, kiedy obie
strefy grzejne są wyłączone. Po wybraniu jednej strefy grzejnej w celu
włączenia funkcji „Bridge” dotknij przycisku funkcji „Bridge”.
Emitowany jest sygnał dźwiękowy i zaświeca się dioda, jeśli dana
strefa jest aktywna.
Oba elementy grzejne funkcji „Bridge” będą wybrane równocześnie.
Po wybraniu stref grzejnych, jeśli poziom mocy nie jest taki, jak
oczekiwano, należy go zmienić za pomocą przycisków + i -.
Dla obu stref grzejnych funkcji „Bridge” będzie wskazywany
jednakowy poziom mocy. Funkcja ta zostanie wyłączona:
- jeśli przycisk funkcji „Bridge” zostanie dotknięty w trybie ustawień;
- jeśli użytkownik wybierze poziom mocy „0”.
Krótkie naciśnięcie przycisku '+' lub '-' powoduje zwiększanie lub
zmniejszanie mocy danej strefy grzejnej: 0-1-2-3...9-P
1. Dłuższe naciśnięcie przycisku '+' lub '-' powoduje ciągłe
zwiększanie/zmniejszanie poziomu mocy. W przypadku szybkiego
zwiększania mocy następuje zatrzymanie na poziomie 9 i w celu
dodatkowego zwiększenia mocy konieczne jest kolejne krótkie
naciśnięcie przycisku +. W przypadku szybkiego
zwiększania/zmniejszania mocy nie słychać żadnego sygnału
dźwiękowego.
2. W momencie osiągnięcia poziomu mocy P ponowne naciśnięcie
przycisku + nie zmienia poziomu mocy na 0. I podobnie, osiągnięcie
poziomu mocy 0 poprzez naciskanie przycisku - nie powoduje
przejścia na poziom mocy P.
3. Jeśli dana strefa jest włączona i jej poziom mocy to, jeśli jest ona
ciepła, 0 będzie migać. Po 10 sekundach 0 zniknie i zamiast niego
będzie wyświetlana litera 'H'.
W przypadku wybrania danej strefy grzejnej i równoczesnego
naciskania przycisków '+' i '-' poziom mocy zostanie zmieniony na '0',
ale dana strefa grzejna nadal będzie wybrana przez 10 sekund. Jeśli
dla danej strefy grzejnej ustawiono regulację czasową, regulator
czasowy zostanie wyłączony. Działanie takie można podjąć wyłącznie
w kilku sytuacjach w zależności od konfiguracji sterowania
dotykowego. Poniższe przykłady podano jedynie w celach
orientacyjnych. Osobiste doświadczenia powinny pozwolić
użytkownikowi dostosować te ustawienia do własnych upodobań i
przyzwyczajeń.
Zabezpieczenie przed zalaniem
Kiedy coś (przedmiot lub płyn) naciska na dowolny przycisk przez
ponad 5 sekund, co 30 sekund słychać 2 krótkie sygnały dźwiękowe i
1 sygnał długi. Płyta kuchenna zostanie wówczas wyłączona.
Symbol ten będzie nadal migał, jeśli problem nie ustąpi.
Regulator czasowy
Funkcję regulatora czasowego można włączyć wyznaczonym
przyciskiem lub poprzez równoczesne dotknięcie przycisków '+' i '-'.
W obu przypadkach musi być wybrana strefa grzejna i jej poziom
mocy musi być ustawiony na wartość wyższą niż „0”.
Wybierz strefę, dla której ma być włączony regulator czasowy. Ustaw
poziom mocy dla tej strefy na większy niż 0. Dla strefy,
dla które
ma być ustawiony regulator czasowy, pojawia się wskazanie.
Na wyświetlaczu regulatora czasowego widnieje wskazanie „0 0”.
1) Czas działania regulatora można wybrać za pomocą przycisków
„+” lub „-”. Przy zmianie czasu nie jest emitowany żaden sygnał
akustyczny.
2) Równoczesne naciśnięcie przycisków regulatora powoduje
wyzerowanie czasu (00).
3) Przytrzymanie naciśniętego przycisku „+” lub „-” podczas
ustawiania czasu umożliwia szybsze wprowadzenie właściwego
czasu.
4) W przypadku ustawiania czasu po osiągnięciu wartości „00”
można przejść do „99” przyciskiem „-” i od „99” do „00” za pomocą
przycisku „+”.
5) Maksymalny możliwy do ustawienia czas to 99 minut.
6) Po upływie ustawionego czasu i usłyszeniu sygnału
dźwiękowego należy nacisnąć dowolny przycisk, a wtedy alarm
ustaje i wskazanie na regulatorze jest zerowane.
7) Ustawienie regulatora czasowego można zmienić, gdy ten już
działa.
8) Poziom mocy regulowanych czasowo stref można zmieniać bez
wpływu na ustawiony czas.
9) Ostatnia minuta będzie wyświetlana z uwzględnieniem sekund
(w niektórych wersjach odliczanie takie jest widoczne wyłącznie
wówczas, jeśli wejdziemy do trybu ustawiania czasu podczas
Opcja blokady rodzicielskiej
Włączenie jej następuje w momencie równoczesnego naciśnięcia
przycisków '+' i '-'.
Następnie przy każdorazowym naciśnięciu przycisku wyświetlane
będzie na 2 sekundy wskazanie „L”. Stan elementów grzejnych nie
ulegnie zmianie.
Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, postępuj zgodnie z procedurą
objaśnioną powyżej. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy i wyświetlane
będzie wskazanie „n”. Płyta kuchenna pozostanie odblokowana.
Uwaga: Automatyczna blokada rodzicielska włącza się na 15 minut po
całkowitym wyłączeniu płyty kuchennej. Funkcja ta będzie się
uruchamiać automatycznie, ale wcześniej wymagane jest
zaprogramowanie jej. Patrz punkt dotyczący ustawień użytkownika.
57 PL
odliczania ostatniej minuty).
10) Naciśnięcie przycisku regulatora czasowego bez wybrania
jakiejkolwiek strefy grzejnej i kiedy żadna strefa nie jest regulowana
czasowo, nic nie powoduje.
11) Naciśnięcie przycisku regulatora czasowego bez wybrania
jakiejkolwiek strefy grzejnej i kiedy kilka stref jest regulowanych
czasowo powoduje, że czas pokazywany za pomocą cyfr zmienia się
w trybie obrotowym i pokazywany jest, którego wskaźnik mocy ma
zaświecony znak dziesiętny.
12) Alternatywnie dla strefy, która jest regulowana czasowo,
wyświetlana jest moc (5 s) i (0,5 s).
Na wyświetlaczu regulatora czasowego widnieje pozostały czas. Jeśli
kilka stref jest regulowanych czasowo, wyświetlany jest najkrótszy
pozostały czas i znak dziesiętny dla danej strefy grzejnej.
KILKA WSKAZÓWEK:
Częste mycie pozostawia warstwę zabezpieczającą, która jest
niezbędna, aby zapobiec powstawaniu rys i zużywaniu się
powierzchni płyty. Upewnić się, czy powierzchnia jest czyta przed
ponownym użyciem płyty kuchennej. Aby pozbyć się plam
pozostawionych przez wodę, należy użyć kilku kropel białego octu lub
soku cytrynowego. Następnie wytrzeć pochłaniającym ręcznikiem
papierowym i kilkoma kroplami specjalnego środka czyszczącego.
Powierzchnia szklano-ceramiczna będzie odporna na zarysowania
przez garnki o płaskim dnie, jednak zawsze lepiej jest podnosić je w
celu przestawienia z danej strefy grzejnej na inną.
UWAGA:
3 0° Maxi
Wskazanie nadal gorącej strefy grzejnej
(w strefach promieniujących -> obliczone)
Te same wskaźniki mogą być również wykorzystywane do
wskazywania nadal gorącej strefy grzejnej. W tym celu konieczne
jest określenie specjalnej tabeli czasu: Pozostały czas nagrzania = f
(poziom mocy, czas działania).
Jeśli temperatura na powierzchni szklanej płyty kuchennej wynosi
powyżej 65oC (wartość teoretyczna), o sytuacji takiej będzie
świadczyć na danym wyświetlaczu wskazanie „H”.
o
Aby temperatura wynosiła ponad 65 C, element grzejny musi działać
przez określony czas. Czas taki zależy od poziomu mocy. Po upływie
takiego czasu będzie widoczne ostrzeżenie o nadal gorącej strefie
grzejnej po wyłączeniu danego elementu grzejnego.
Nie używać zbyt mokrej gąbki.
Nigdy nie używać noża ani śrubokręta.
Skrobak z ostrym ostrzem nie uszkodzi powierzchni pod
warunkiem, że będzie trzymany pod kątem 30°.
Nigdy nie pozostawiać skrobaka z ostrym ostrzem w miejscu, do
którego mają dostęp dzieci.
Nigdy nie używać produktów ściernych lub proszków
czyszczących.
Metalowa obwódka: aby bezpiecznie wyczyścić metalową
obwódkę, należy użyć wody z mydłem, przepłukać, a następnie
przetrzeć do sucha miękką szmatką.
Automatyczne bezpieczne wyłączenie
Wszelkie zmiany koloru powierzchni szklanoceramicznej nie wpływają na działanie płyty ani
stabilność powierzchni. Odbarwienia takie są zazwyczaj
skutkiem przypalonych resztek żywności lub
stosowania garnków wykonanych z takich materiałów,
jak aluminium czy miedź; są to plamy trudne do
usunięcia.
Jeśli poziom mocy nie ulegnie zmianie przez określony czas, dana
strefa grzejna automatycznie wyłączy się.
Maksymalny czas, przez jaki dana strefa grzejna może być
włączona, zależy od wybranego poziomu mocy.
Poziom
mocy
Maksymalny czas
włączenia (w godzinach)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Strefy grzejne nie umożliwiają gotowania na wolnym ogniu lub
pozwalają na jedynie delikatne smażenie
Stosować wyłącznie patelnie z płaskim dnem. Jeśli pomiędzy patelnią
a płytą grzejną jest szczelina, strefa grzejna nie przekazuje
prawidłowo ciepła.
Dno patelni powinno całkowicie zakrywać daną strefę grzejną na całej
jej średnicy.
Gotowanie trwa zbyt długo
Stosowane są nieodpowiednie garnki. Należy stosować wyłącznie
garnki z płaskim dnem, które są ciężkie i których średnica jest
przynajmniej jednakowa jak średnica strefy grzejnej.
Niewielkie rysy lub ślady otarcia na szklanej powierzchni płyty
Nieodpowiednie wyczyszczenie lub stosowanie garnków z szorstkim
dnem; takie cząsteczki, jak ziarnka piasku lub soli pomiędzy płytą a
dnem garnka. Patrz sekcja dotycząca czyszczenia: należy się
upewnić, że dna garnków są czyste przed użyciem ich i używać
jedynie garnków z równym płaskim dnem. Rysy można zmniejszyć
wyłącznie poprzez prawidłowo wykonane czyszczenie.
Pozostałości metalu
Nie przesuwać aluminiowych garnków po powierzchni płyty
kuchennej. Patrz zalecenia dotyczące czyszczenia.
Używasz prawidłowych materiałów, ale plamy nadal są widoczne.
Użyj skrobaka z ostrym ostrzem i postępuj zgodnie ze wskazówkami
w sekcji dotyczącej czyszczenia.
Ciemne plamy
Użyj skrobaka z ostrym ostrzem i postępuj zgodnie ze wskazówkami
w sekcji dotyczącej czyszczenia.
Jasne powierzchnie na płycie kuchennej
Ślady po użyciu garnka aluminiowego lub miedzianego, ale również
osady mineralne, po wodzie lub żywności; można je usunąć za
pomocą mleczka do czyszczenia.
Karmelizacja lub stopniowy plastik na powierzchni płyty
kuchennej
Patrz sekcja dotycząca czyszczenia.
Płyta kuchenna nie działa lub niektóre strefy grzejne nie działają
Boczniki nie są prawidłowo umieszczone na płytce zaciskowej.
Należy sprawdzić, czy przyłącze jest wykonane prawidłowo i czy
panel sterowania nie jest zablokowany. Odblokować płytę kuchenną.
UWAGA: gdyby w trakcie działania na najwyższych poziomach mocy
mogło dość do przegrzania, układ sterujący płyty kuchennej
spowoduje automatyczne wyregulowanie poziomu mocy, aby
zabezpieczyć płytę przed przegrzaniem.
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych
w zakresie płyty kuchennej należy pozwolić jej schłodzić się.
. Należy stosować wyłącznie produkty (środki czyszczące i skrobaki)
zaprojektowane specjalnie do powierzchni szklano-ceramicznych.
Można je nabyć w sklepach z artykułami przemysłowymi.
. Unikać rozlewania płynów, ponieważ mogą one szybko ulec
przypaleniu na powierzchni płyty, a to utrudni ich wyczyszczenie.
. Zaleca się trzymać z dala od płyty kuchennej wszelkie substancje,
które łatwo ulegają roztopieniu, na przykład elementy plastikowe,
cukier lub produkty na bazie cukru.
KONSERWACJA:
- Nanieść kilka kropel specjalnego produktu do czyszczenia
powierzchni płyt kuchennych.
- Przetrzeć wszelkie uciążliwe plamy miękką szmatką lub delikatnie
zwilżonym ręcznikiem papierowym.
- Wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym dopóki
powierzchnia nie będzie czysta.
Jeśli wciąż na powierzchni są uciążliwe plamy:
- Nanieść nieco więcej kropel specjalnego produktu do czyszczenia
powierzchni płyt kuchennych.
- Zeskrobać skrobakiem, trzymając go pod kątem 30° w stosunku do
płyty kuchennej, dopóki plama nie zniknie.
- Wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym dopóki
powierzchnia nie będzie czysta.
- W razie potrzeby czynność powtórzyć.
58 PL
Płyta kuchenna nie wyłącza się.
Panel sterowania jest zablokowany. Odblokować płytę kuchenną.
Częstotliwość włączania/wyłączania stref grzejnych
Cykle włączania/wyłączania są różne w zależności od wymaganego
poziomu grzania:
- niski poziom: krótki czas działania;
- wysoki poziom: długi czas działania.
Płyta kuchenna nie działa.
Sprawdzić stan bezpieczników/wyłączników w budynku. Sprawdzić,
czy nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Płyta kuchenna sama się wyłączyła.
Wyłącznik główny (przycisk WŁ./WYŁ.) został przypadkowo dotknięty
lub na przycisku tym znajduje się jakiś przedmiot. Włączyć urządzenie
ponownie po usunięciu wszelkich przedmiotów z przycisków.
Wprowadzić ponownie swoje ustawienia.
Wyświetlana litera F i numery
Jeśli na wyświetlaczu widoczna jest litera F, a obok niej numery, w
urządzeniu wystąpiła usterka. W poniższej tabeli przedstawiono
działania, jakie można podjąć, aby naprawić dany problem.
9. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
Przed wezwaniem serwisanta należy sprawdzić, co następuje:
— czy wtyczka jest prawidłowo podłączona i czy nie zadziałał
bezpiecznik;
Jeśli usterki nie można zidentyfikować, należy wyłączyć urządzenie,
nie próbując podejmować samodzielnej naprawy, po czym wezwać
serwisanta z punktu obsługi posprzedażowej. Urządzenie to posiada
gwarancję, która zapewnia, że zostanie ono naprawione nieodpłatnie
w punkcie serwisowym.
Wskazanie na
wyświetlaczu
Usterka
Działanie
F0
Błąd oprogramowania sterowania
dotykowego.
W razie pojawienia się takiego błędu należy odłączyć i ponownie podłączyć płytę kuchenną do źródła
zasilania. Jeśli błąd nadal ma miejsce, należy wezwać serwisanta. Jeśli błąd taki pojawia się nagle w
trakcie normalnego działania, należy wezwać serwisanta.
Fc
Strefa sterowania dotykowego jest zbyt
gorąca i spowodowała wyłączenie
wszystkich elementów grzejnych.
Poczekać na obniżenie się temperatury. Płyta kuchenna zostanie automatycznie przywrócona do
działania w momencie osiągnięcia przez temperaturę normalnej wartości.
Ft
Czujnik temperatury sterowania
dotykowego mógł ulec uszkodzeniu.
Poczekać na obniżenie się temperatury. Jeśli błąd taki nadal będzie miał miejsce, kiedy temperatura
osiągnie wartość temperatury otoczenia, należy wezwać serwisanta.
FE
Czujnik temperatury sterowania
dotykowego mógł ulec uszkodzeniu.
Poczekać na obniżenie się temperatury. Jeśli błąd taki nadal będzie miał miejsce, kiedy temperatura
osiągnie wartość temperatury otoczenia, należy wezwać serwisanta.
Fb
Nadmierna czułość wszystkich
przycisków.
Sprawdzić, czy płyta kuchenna jest prawidłowo zamontowana. Upewnić się, że przyciski stykają się
prawidłowo z powierzchnią szklaną.
FU / FJ
Błąd zabezpieczenia przycisków
Błąd ten świadczy o autokontroli przycisków. Zniknie w momencie przywrócenia autokontroli do
bezpiecznych wartości. Jeśli błąd nadal ma miejsce, należy wezwać serwisanta.
FA
Błąd zabezpieczenia przycisków
Błąd ten świadczy o autokontroli oprogramowania. Zniknie w momencie przywrócenia autokontroli do
bezpiecznych wartości. Jeśli błąd nadal ma miejsce, należy wezwać serwisanta.
FC / Fd
Błąd zabezpieczenia przycisków
Błąd ten świadczy o autokontroli oprogramowania. Zniknie w momencie przywrócenia autokontroli do
bezpiecznych wartości. Jeśli błąd nadal ma miejsce, należy wezwać serwisanta.
Fr
Błąd zabezpieczenia przekaźników
Mógł wystąpić problem z którymkolwiek ze sterowników przekaźników. Odłączyć płytę kuchenną od
zasilania, poczekać minutę i podłączyć ponownie. Jeśli błąd nadal ma miejsce, należy wezwać
serwisanta.
59 PL
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Vă recomandăm să păstraţi instrucţiunile de
instalare şi utilizare pentru o consultare ulterioară
şi, înainte de a instala plita, reţineţi numărul de
serie în caz că aveţi nevoie de ajutor de la
serviciul post-vânzare.
AVERTISMENT: aparatul şi piesele accesibile
devin fierbinţi în timpul funcţionării. Încercaţi să nu
atingeţi elementele de încălzire. Copiii cu vârsta
sub 8 ani nu trebuie lăsaţi în apropierea aparatului
dacă nu sunt permanent supravegheaţi.
AVERTISMENT: utiliza*i numai protec*ii de plită
concepute de către producătorul aparatului de
gătit sau indicate de către producătorul aparatului
în instruc*iunile de utilizare astfel cum este
adecvat sau protec*ii de plită încorporate în
aparat. Utilizarea unor protec*ii
necorespunzătoare pot produce accidente.
AVERTISMENT: gătitul nesupravegheat pe o plită
cu grăsime sau ulei poate fi periculos şi poate
duce la producerea unui incendiu. Nu încercaţi
NICIODATĂ să stingeţi un incendiu cu apă, ci
opriţi aparatul şi apoi acoperiţi flacăra cu, de
exemplu, un capac sau un material anti-incendiu.
AVERTISMENT: pericol de incendiu: nu
depozitaţi articole pe suprafeţele de gătit.
AVERTISMENT: dacă suprafaţa este fisurată, nu
atinge*i sticla și opriţi aparatul pentru a evita
posibilitatea electrocutării.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârstă de
cel puţin 8 ani şi de persoane cu abilităţi fizice,
senzoriale sau mentale sau lipsite de experienţă
şi cunoştinţe dacă sunt supravegheate sau
instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a
aparatului şi dacă înţeleg pericolele aferente.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea efectuată de către utilizator nu se va
face de către copii fără a fi supravegheaţi.
AT E N C I E : p r o c e s u l d e g ă t i t t r e b u i e
supravegheat. Un proces de gătit pe termen scurt
trebuie supravegheat continuu.
Recomandăm cu căldură să nu lăsaţi copiii în
apropierea zonelor de gătit atunci când le folosiţi
sau atunci când sunt oprite, atâta timp cât
indicatorul de căldură reziduală este aprins,
pentru a împiedica riscul de arsuri severe.
Acest aparat nu este destinat utilizării cu ajutorul
unui temporizator extern sau al unui sistem
separat de comandă la distanţă.
Dacă există elemente cu lampă cu halogen, nu
priviţi fix în acestea.
Conecta*i un ștecher la cablul de alimentare care
să poată suporta tensiunea, curentul și sarcina
indicate pe etichetă și care să aibă contact de
împământare. Priza trebuie să fie adecvată
pentru sarcina indicată pe etichetă și trebuie să
aibă contactul de împământare conectat și în
func*iune. Conductorul de împământare are
culoarea galben-verde. Această operaţiune
trebuie efectuată de un specialist având
calificarea adecvată. În cazul incompatibilităţii
dintre priză şi ştecherul aparatului, solicitaţi unui
electrician calificat să înlocuiască priza cu un alt
model adecvat. Ștecherul și priza trebuie să fie în
conformitate cu normele curente din *ara unde se
efectuează instalarea.
Conexiunea la o sursă de alimentare poate fi
realizată de asemenea prin așezarea unui
disjunctor omnipolar între aparat și sursa de
alimentare care să suporte sarcina maximă
conectată și care să respecte legisla*ia actuală.
Cablul de împământare verde-galben nu trebuie
să fie întrerupt de disjunctor. Priza şi disjunctorul
omnipolar utilizate pentru conexiune trebuie să fie
uşor accesibile atunci când aparatul este instalat.
Deconectarea se poate realiza dacă ștecherul
este accesibil sau dacă este încorporat un
comutator în schema electrică fixă în conformitate
cu regulile referitoare la schema electrică.
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de către producător, de agenţii săi de
service sau de persoane calificate similar pentru a
evita pericolele. Conductorul de împământare
(galben-verde) trebuie să fie mai lung de 10 mm
pe partea cutiei de borne. Sec*iunea conductorilor
interni trebuie să fie corespunzătoare cu puterea
absorbită de plită (indicată pe etichetă). Cablul de
curent trebuie să fie de tip HO5V2V2-F.
Nu așeza*i obiecte metalice, cum ar fi cu*ite,
furculi*e, linguri sau capace pe plită. Acestea s-ar
putea încălzi.
Folia de aluminiu şi vasele de plastic nu trebuie
așezate pe zonele de încălzire.
După fiecare utilizare este necesară curăţarea
parţială a plitei pentru a preveni acumularea de
murdărie şi grăsime. Dacă rămâne, aceasta este
gătită din nou atunci când se foloseşte plita şi
arde, producând fum şi mirosuri neplăcute şi
reprezintă un risc de propagare a incendiului.
Nu utilizaţi niciodată abur sau spray sub presiune
pentru a curăţa aparatul.
Nu atingeţi zonele de încălzire în timpul
funcţionării sau la scurt timp după utilizare.
Nu gătiţi niciodată mâncarea direct pe plita
vitroceramică.
Utiliza*i întotdeauna vasele de gătit
corespunzătoare.
Așeza*i întotdeauna vasul în centrul zonei pe care
gătiţi. Nu așeza*i nimic pe panoul de comandă.
Nu utilizaţi plita ca suprafaţă de lucru.
Nu utilizaţi suprafaţa ca tocător.
Nu depozitaţi articole grele deasupra plitei. Dacă
acestea cad pe plită, o pot deteriora.
Nu utilizaţi plita pentru a depozita diverse articole.
Nu glisaţi vasele de gătit pe suprafaţa plitei.
60 RO
Plăcu*ă de identificare (aflată sub carcasa inferioară a plitei)
+2
70 3 - 0
COD PRODUS T
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Adâncime fantă 5 mm
523 -+ 20 mm
1. AVERTISMENTE GENERALE
Perimetru de
instalare Flush
Prin amplasarea marcajului
pe acest produs, confirmăm faptul
că îndeplinim toate cerinţele europene relevante privind siguranţa,
sănătatea și mediul, aplicabile pentru această categorie de produse.
Observaţie: Dimensiunile parametrului interior sunt aceleași ca la
instalarea standard.
2. PROTEJAREA MEDIULUI
Lăsa*i o distan*ă de cel pu*in 55
mm între plită și peretele din
spate și cel pu*in 150 mm între
plită și mobilierul vertical sau
pere*ii din partea laterală. Dacă
se instalează mobilier
deasupra plitei, distan*a
minimă recomandată este de
700 mm.
Când instala*i o hotă deasupra
plitei, consulta*i cerin*ele de
instalare specificate pentru
hotă, dar, în orice caz, distan*a
dintre plită și hotă trebuie să nu
fie mai mică de 700 mm.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
europeană 2012/19/UE privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice (DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care au
consecinţe negative asupra mediului), cât şi
componente de bază care pot fi reutilizate. Este
important ca DEEE să fie supuse unor tratamente
specifice, pentru a elimina corect toate elementele
poluante şi pentru a recupera şi recicla toate materialele.
Persoanele joacă un rol important în a asigura ca DEEE să nu
devină o problemă de mediu; este foarte important să respectaţi
anumite reguli de bază:
• DEEE nu vor fi tratate ca deşeuri menajere.
• DEEE vor fi trimise la puncte de colectare corespunzătoare,
gestionate de autorită*ile municipale sau de companiile autorizate.
În multe ţări, pentru DEEE mari este posibilă colectarea de la
domiciliu.
• În multe *ări, atunci când cumpăraţi un aparat nou, cel vechi
poate fi returnat distribuitorului, care trebuie să îl colecteze gratuit la
schimb, în măsura în care echipamentul este de tip similar și are
aceleași func*ii cu echipamentul livrat.
700 mm
150 mm
55 mm
Dacă partea inferioară a plitei este adiacentă la o zonă accesibilă în
mod normal pentru opera*iuni de manipulare sau cură*are, trebuie
pus un separator la 20 mm sub partea inferioară a plitei.
3- INSTALARE
m!
n 20 mm
Instalarea unui aparat electrocasnic poate fi o opera*iune complicată
care, dacă nu este efectuată corect, poate afecta în mod grav
siguranţa bunurilor, proprietă*ilor sau persoanelor. Din acest motiv, ar
trebui să fie efectuată de o persoană calificată profesional în
conformitate cu reglementările tehnice.
În cazul în care această recomandare este ignorată şi instalarea este
realizată de o persoană necalificată, producătorul nu îşi asumă
responsabilitatea pentru nicio defecţiune tehnică a produsului, fie că
are ca rezultat sau nu deteriorarea bunurilor sau a proprietă*ilor ori
rănirea persoanelor sau a animalelor.
După ce a*i îndepărtat ambalajul, asigurași-vă că aparatul nu este
deteriorat, în caz contrar, contacta*i serviciul post-vânzare al
furnizorului sau producătorului.
Asigura*i-vă că mobilierul în care va fi montat aparatul și toată mobila
din apropiere sunt confec*ionate din materiale care pot rezista la
temperaturi ridicate (min 100 °C).
În plus, toate masele plastice stratificate decorative trebuie fixate cu
adeziv cu rezisten*ă ridicată..
Aparatul poate fi instalat într-un mobilier încorporat în modul
„Standard” sau „Flush”.
Când instala*i un cuptor sub plită, separatorul nu trebuie pus, iar
distan*a minimă dintre partea inferioară a plitei și cuptor nu trebuie să
fie mai mică de 10 mm. Nu instala*i un cuptor care nu s-a răcit sub
această plită și instala*i cuptorul urmând propriile cerin*e de instalare.
Grosimea blatului de lucru trebuie să fie între 25 și 45 mm.
min 10 mm
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Perimetru de
instalare Flush
61 RO
Împreună cu plita este
livrată o garnitură de
etanşare rezistentă la apă.
Monta*i garnitura de
etanșare în jurul păr*ii
inferioare a plitei, astfel
cum este descris și
asigura*i-vă că este
montată corespunzător
pentru a evita orice
scurgere în mobilierul de sus*inere.
4. CONEXIUNE ELECTRICĂ
Partea inferioară
A
B
A
A
B
A
B
C
D
SCHEMA 1
Fixare normală:
- Scoate*i clamele de fixare din
geanta cu accesorii și
înșuruba*i-le în pozi*ia
prezentată pe cutia inferioară.
(Nu strânge*i șuruburile pentru a
bloca clamele, acestea trebuie
să se miște liber)
B
C
C
SCHEMA 2
SCHEMA 3
A
C
D
SCHEMA 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
SCHEMA 5
SCHEMA 6
SCHEMA 7
SCHEMA
SCHEMA
SCHEMA
- Introduce*i plita în pozi*ia
centrală a conturului.
- Roti*i clamele și strânge*i-le
complet.
SCHEMA
SCHEMA
SCHEMA
SCHEMA
SCHEMA
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Fixare rapidă: (În func-ie de model)
Lua*i patru arcuri din geanta de
accesorii și înșuruba*i-le în cutia
inferioară, astfel cum este
prezentat în figură.
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Centra*i și introduce*i
plita.
Apăsa*i păr*ile laterale ale
plitei până când este
sus*inută în jurul întregului
său perimetru
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
INSTALARE FLUSH
După ce a*i verificat ca pozi*ia
plitei să fie corectă, umple*i golul
dintre blatul de lucru și plită cu
adeziv de silicon. Aplica*i stratul
de silicon cu o racletă sau cu un
deget umed, umezit cu apă și
săpun înainte de a forma.
Nu utiliza*i plita până când stratul
de silicon este complet uscat.
2
1
În conformitate cu modelul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
62 RO
„+”
„-”
TEMPORIZATOR
Led suplimentar pentru zona de gătit
Indicator de programare pentru zona de gătit
Selectarea zonei
Punte
7
„Instalarea trebuie să respecte standardele și directivele.“
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice daune
ce ar putea fi cauzate de utilizarea inadecvată sau iraţională.
AVERTISMENT: Producătorul nu poate fi considerat răspunzător
pentru niciun incident sau consecin*ă a acestuia ce poate apărea în
timpul utilizării unui aparat care nu este împământat sau care este
împământat, dar cu continuitate deficitară.
Verificaţi întotdeauna, înaintea oricărei operaţiuni electrice, tensiunea
curentului afişată pe contorul electric, reglarea disjunctorului,
continuitatea legării la pământ a instalaţiei şi caracterul adecvat al
siguranţei.
Conexiunea electrică a instala*iei trebuie realizată în conformitate cu
puterea nominală a aparatului; aceasta trebuie realizată printr-un
comutator de deconectare cu pol Omni.
Observaţie: asiguraţi-vă că şuruburile cutiei de borne sunt
strânse.
Operaţii ce trebuie efectuate pentru o conexiune nouă:
- Alegeţi cablul de alimentare în conformitate cu recomandările din
tabel;
- Treceţi cablul de alimentare prin clemă;
- Dezveliţi capătul fiecărui conductor al cablului de alimentare pe o
lungime de 10 mm, luând în calcul lungimea necesară a cablului
pentru conexiunea la cutia de borne;
DERIVAZIONE
- În conformitate cu instalaţia şi cu
ajutorul barelor de derivaţie pe care trebuia
să le recuperaţi după prima operaţiune,
monta*i conductorul aşa cum se indică în
diagramă;
- Montaţi capacul;
- Înşurubaţi clema pentru fixarea
cablului.
Dacă aparatul are ieşire de priză, trebuie instalat astfel încât ieşirea de
priză să fie accesibilă.
Firul galben/verde al cablului de alimentare trebuie legat la
împământarea reţelei de curent şi a bornelor aparatului.
Orice întrebare aveţi referitoare la cablul de alimentare trebuie
adresată serviciului post-vânzare sau unui tehnician calificat.
ATENŢIE:
Dacă trebuie să înlocuiţi cablul de alimentare, conectaţi firul în
conformitate cu următoarele culori/coduri:
Plita este prevăzută cu un cablu de alimentare care trebuie conectat
numai la o alimentare cu curent de 220-240 V, între fază şi neutru.
Cu toate acestea, plita poate fi conectată la:
Trifazic 220-240 V3
Trifazic 380-415 V2N
Pentru a trece la noua conexiune, urma*i instruc*iunile de mai jos:
Înainte de a realiza conexiunea, asiguraţi-vă că instalaţia este
protejată de o siguranţă corespunzătoare şi că este prevăzută cu fire
cu o secţiune suficient de mare pentru a alimenta aparatul în mod
normal.
ALBASTRU
Neutru
MARO
Timp real
GALBEN VERDE
Împământare
( )
Întoarce*i plita, punând partea de sticlă pe blatul de lucru, având grijă
să protejaţi sticla.
Conexiunea la bornele din cutia de borne
Deschideţi capacul în următoarea ordine:
1
2
SCHEMA
SCHEMA
"7"
"1-6"
MONOFAZIC sau BIFAZIC 220-240 V~
3
Cablu
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TRIFAZIC 220-240 V3~
Cablu
HO5V2V2F
- deşurubaţi clema pentru fixarea cablului „1“;
- găsiţi cele două urechi amplasate pe laturi;
- puneţi lama unei şurubelniţe cu cap plat în faţa fiecărei urechi „2“
şi „3“, introduceţi şi apăsaţi;
- îndepărtaţi capacul.
4x1,5 mm
TRIFAZIC 380-415 V2N~
Cablu
HO5V2V2F
Pentru a desface cablul de alimentare:
- Scoateţi şuruburile care fixează cutia de borne ce conţine barele
de derivaţie şi conductorii cablului de alimentare;
- Scoateţi cablul de alimentare.
Operaţii ce trebuie efectuate pentru o conexiune nouă:
- Alegeţi cablul de alimentare în conformitate cu recomandările din
tabel;
- Treceţi cablul de alimentare prin clemă;
- Dezveliţi capătul fiecărui conductor al cablului de alimentare pe o
lungime de 10 mm, luând în calcul lungimea necesară a cablului
pentru conexiunea la cutia de borne;
- - În conformitate cu instalaţia şi cu ajutorul barelor de derivaţie pe
care trebuia să le recuperaţi după prima operaţiune, monta*i
conductorul aşa cum se indică în diagramă;
- Montaţi capacul;
- Înşurubaţi clema pentru fixarea cablului.
2
Monofazic 220-240 V~
Bifazic 220-240 V2N~
Trifazic 220-240 V3~
Trifazic 380-415 V2N~
Ph = Fază
63 RO
4x1,5 mm
N = Neutru
T = Împământare
5 - Utilizând tasta CRONOMETRULUI „Plus” și tasta „Minus”, se pot
ajusta valorile de administrare a energiei. În acest exemplu, între
6500 și 2500w. Când se selectează valoarea necesară, atinge*i în
același timp tastele „Plus” și „Minus” în cele 5 secunde.
5. RECOMANDĂRI DE VASE DE GĂTIT
PENTRU PLITĂ
Utilizarea unor vase de gătit de bună calitate este esenţială pentru
atingerea unei performanţe optime a plitei dvs.
4
0
• Utilizaţi întotdeauna vase de gătit de bună calitate, cu bază
perfect plată şi groasă: utilizarea acestui tip de vase de gătit va
preveni formarea de puncte fierbinţi care determină lipirea mâncării.
Oalele şi tigăile din metal gros vor asigura o distribuire uniformă a
căldurii.
• Asiguraţi-vă că baza oalei sau tigăii este uscată: atunci când
umpleţi tigaia cu lichid sau folosiţi una care a fost depozitată în frigider,
asiguraţi-vă că baza tigăii este complet uscată înainte de a o pune pe
plită. Astfel nu veţi păta plita.
• Utiliza-i tigăi ale căror diametru să fie suficient de mare pentru
a acoperi suprafa-a unită-ii: dimensiunea tigăii nu trebuie să fie mai
mică decât zona de încălzire. Dacă este puţin mai mare, energia va fi
folosită cu eficienţă maximă.
ALEGEREA VASELOR DE GĂTIT - Următoarele informaţii vă vor
ajuta să alegeţi vasele de gătit cu cea mai bună performanţă.
Oţel inoxidabil: foarte recomandat. Bun în special cu bază tip
sandviş. Baza tip sandviş combină avantajele oţelului inoxidabil
(aspect, durabilitate şi stabilitate) cu cele ale aluminiului sau
cuprului (conductivitate termică, distribuire uniformă a căldurii)
Aluminiu: se recomandă pentru greutate mare. Conductivitate bună.
Uneori, reziduurile de aluminiu apar ca zgârieturi pe plită, dar pot fi
îndepărtate dacă sunt şterse imediat.
Din cauza punctului de topire scăzut, nu trebuie utilizat aluminiu
subţire.
Fontă: se poate utiliza, dar nu este recomandat. Performanţă slabă.
Poate zgâria suprafaţa.
Bază din cupru/faianţă: se recomandă pentru greutate mare.
Performanţă bună, dar cuprul poate lăsa reziduuri ce se văd ca
zgârieturi. Reziduurile pot fi îndepărtate, dacă plita este curăţată
imediat. Cu toate acestea, nu lăsaţi vasele să fiarbă până se evaporă
toată apa. Metalul supraîncălzit se poate lipi de plitele de sticlă. Cuprul
supraîncălzit poate lăsa reziduuri care formează pete permanente pe
plită.
Porţelan/email: Performanţă bună doar dacă au o bază subţire, fină
şi plată.
Vitroceramică: nu se recomandă. Performanţă slabă. Poate zgâria
suprafaţa.
P
5
0
6 - Atunci când încheia*i acest proces, se aude un sunet lung și se
produce resetarea. Procesul de ini*ializare va fi regenerat.
7 - După procesul de ini*ializare, pe afișajul cronometrului va fi arătat
nivelul energiei ECO.
După aceea, controlul digital nu va mai permite nicio combina)ie,
care să poată depăși limita Eco
Porni-i/opri-i o zonă de încălzire
Pentru a porni un încălzitor, atinge*i orice zonă a încălzitorului timp de
400 msec. Se va auzi un bip lung și va apărea valoarea „0” în zona
cifrei, indicând nivelul de putere.
1) Dacă orice etapă de gătit este în pozi*ia 0, acest afișaj se va opri
automat după 10 secunde, iar secven*a zonei oprite va scoate un
sunet.
2) Dacă există o indica*ie de căldură reziduală pe afișajul care este
pornit, dar cu putere 0, va apărea „0”.
3) Dacă func*ia de blocare este activă, nu pute*i porni o zonă.
Pentru a opri un încălzitor, atinge*i orice zonă a încălzitorului timp de
1,2 sec. Se vor auzi trei bipuri scurte și nu va apărea nimic sau va
apărea valoarea „H” în zon
6. UTILIZARE
Cum să alege-i nivelul de administrare a energiei.
Cu ajutorul func*iei „Administrare energie”, utilizatorul poate seta
puterea maximă pe care o poate atinge plita.
Func*ia de administrare a energiei este disponibilă numai în timpul
primelor 30 de secunde după pornirea plitei. Există chiar și posibilitatea
de a repeta această setare prin oprirea și reluarea alimentării.
Prin setarea energiei maxime dorite, plita ajustează automat distribu*ia
în diverse zone de gătit, astfel încât această limită nu este depășită
niciodată; cu avantajul suplimentar al capacită*ii de a administra
simultan toate zonele fără probleme de suprasarcină.
Clientul poate seta energia maximă a plitei între 2,5 kW și energia
maximă aferentă a plitei (aceasta se poate modifica conform
modelului) (de exemplu, dacă energia maximă a plitei este 7,2 kW,
nivelul maxim de energie pentru această setare este între 2,5 kW și 7,2
kW). În momentul achizi*iei, plita este setată la puterea maximă.
După conectarea aparatului la energia electrică, în decurs de 30 de
secunde, pute*i seta nivelul de putere pe baza punctelor prezentate
mai jos:
1) Dacă orice etapă de gătit este în pozi*ia 0, acest afișaj se va opri
automat după 10 secunde, iar secven*a zonei oprite va scoate un
sunet.
2) Dacă există o indica*ie de căldură reziduală pe afișajul care este
oprit, se va afișa „H”.
3) Dacă func*ia de blocare este activă, pute*i opri o zonă.
4) Dacă este activ numai un încălzitor, iar acesta este oprit, se vor
auzi patru bipuri scurte, indicând că toate păr*ile superioare de gătit
sunt oprite.a cifrei, dacă există căldură reziduală. Zona va fi oprită.
1 - Porni*i plita.
2 - Lăsa*i comenzile digitale să-și termine procesul de ini*ializare.
3 - Înainte să se scurgă 30 de secunde, atinge*i în decurs de 5 secunde
tasta “
”.
Selectarea unei zone
Când zona este deja pornită, se produce o intensitate scăzută a
luminii pentru zonele pornite care nu sunt selectate.
4 - După acest moment, pe afișaj va apărea acest mesaj.
P
64 RO
Dacă este pornită numai o zonă, această zonă este deja selectată în
mod implicit, fără a fi nevoie să apăsa*i scurt (150 msec) pe tasta de
selectare.
Func-ie punte
Func*ia punte poate fi activată numai atunci când ambele încălzitoare
sunt oprite. Un încălzitor al pun*ii a fost selectat, pentru a activa func*ia
punte atinge*i tasta punte.
Sună un bip, iar ledul zonei pornește, dacă zona este activată.
Ambele încălzitoare ale pun*ii vor fi selectate în același timp.
Cu încălzitoarele selectate, dacă nivelul de putere nu este nivelul de
putere dorit, prin tastele + -.
Ambele afișaje de încălzire ale pun*ii vor arăta același nivelul de
putere. Func*ia se va finaliza:
- Dacă tasta pun*ii este atinsă în modul de setare - Dacă utilizatorul
selectează nivelul de putere „0”
Creșterea/scăderea nivelului de putere
Siguran-a depășirii
Cu o apăsare scurtă pe „+” sau „-”, crește*i sau reduce*i puterea din
cifrele zonelor selectate: 0-1-2-3...9-P
1. Pentru apăsări lungi pe tastele + sau -, nivelul de putere
crește/scade continuu. Cu o creștere rapidă, puterea se oprește la
nivelul 9, iar pentru o putere ridicată este necesară o altă apăsare
scurtă pe tasta +. Nu se aude niciun bip la creșterea/scăderea rapidă.
2. Odată ajuns la nivelul de putere P, apăsarea tastei + din nou nu
schimbă nivelul de putere la 0. Odată ajuns la nivelul de putere 0,
apăsarea tastei - din nou nu schimbă nivelul de putere la P.
3. Cu o zonă pornită la nivelul de putere 0, dacă zona este fierbinte, 0
va clipi alternativ. După 10 secunde, 0 va dispărea, va apărea o literă
„H” fixă pe afișaj.
4. Când un încălzitor este selectat, iar tastele „+” și „-” sunt atinse în
același timp, nivelul de putere va fi „0”, dar încălzitorul se va men*ine
selectat timp de 10 secunde. Dacă încălzitorul a fost temporizat,
temporizatorul se va opri. Această ac*iune poate fi desfășurată numai
în anumite cazuri, în func*ie de configura*ia comenzii tactile.
Următoarele exemple au doar rol informativ. Experienţa personală
este cea care vă va permite să adaptaţi aceste setări la gusturile şi
obiceiurile dvs.
Ceva (un obiect sau un lichid) apasă orice tastă mai mult de 5 s. Două
bipuri scurte + un bip lung la fiecare 30 s în timp ce tasta este apăsată.
Păr*ile superioare de gătit se vor opri .
Acest simbol va clipi cât
timp aspectul persistă.
Temporizator
Func*ia de temporizare poate fi activată cu propria tastă sau atingând
tastele „+” și „-” în același timp.
În ambele cazuri, încălzitorul trebuie selectat, iar nivelul său de putere
trebuie să fie mai mare de 0.
Selecta*i zona care urmează să fie temporizată. Nivelul de putere al
zonei mai mare decât 0.
static este afișat în zona temporizată. „0
0” în cifrele rezervate pentru temporizator.
1) Cu tastele „+” sau „-” poate fi ales timpul temporizatorului. Nu se
aud bipuri în timpul schimbării.
2) Apăsa*i simultan tastele ale temporizatorului, temporizatorul este
anulat (trece la 00).
3) Dacă tastele „+” sau „-” ale temporizatorului se men*in apăsate în
timpul TBD, există o setare rapidă.
4) Când se setează timpul temporizatorului, este posibil să se
ajungă de la „00” la „99” cu tasta „-” și de la „99” la „00” cu tasta „+”.
5) Timpul maxim este de 99 de minute.
6) După ce a trecut timpul, iar plita scoate bipuri, apăsa*i orice tastă,
iar alarma și secven*a cifrei se va sfârși.
7) Pute*i regla timpul temporizatorului în timp ce temporizatorul
func*ionează anterior.
8) Puterea zonei temporizate poate fi modificat fără consecin*e
asupra programării temporizatorului.
9) Ultimul minut va fi afișat în secunde (pentru variante vizibile
numai dacă introducem programarea temporizatorului în ultimul
minut din numărătoarea inversă)
10) Apăsând tasta temporizatorului fără nicio zonă selectată și
atunci când nicio zonă nu este temporizată, nu face nimic.
11) Apăsând tasta temporizatorului fără nicio zonă selectată și
atunci când mai multe zone sunt temporizate, timpul indicat în cifre se
schimbă în mod rotativ și arată timpul a cărui afișare de putere are un
punct zecimal pornit.
12) Puterea alternativă (5 s) și (0,5 s) este afișată în zona
temporizată.
Timpul rămas este afișat în cifrele rezervate pentru temporizator.
Dacă sunt temporizate mai multe zone, este afi*at timpul cel mai mic
rămas, iar punctul zecimal este afișat în zona corespunzătoare.
Op-iune de blocare pentru copii
Această ac*iune va fi efectuată când sunt atinse tastele „+” și „-” în
același timp.
Apoi, de fiecare dată când va fi atinsă o tastă, afișajul va arăta „L” timp
de 2 sec., căldura rămânând în același stadiu.
Pentru a dezactiva func*ia de blocare pentru copii, urma*i același
proces explicat anterior. Apoi, se va auzi un scurt bip, iar afișajul va
arăta litera „n”. Plita va rămâne deblocată.
Observaţie: O func*ie automată de blocare pentru copii se va produce
în 15 minute după oprirea completă a plitei. Această func*ie va avea
loc automat, dar este necesar să fie programată anterior. Consulta*i
punctul privind setările de utilizare.
Zone duble/triple
Pentru a porni inelul de extensie dublu, zona principală asociată
trebuie să fie deja pornită, iar nivelul de putere indicat trebuie să fie
mai mare decât 0.
Indicator de căldură reziduală
(în încălzitoare radiante -> calculate)
8.1 - Zonă dublă pornită
Prima apăsare scurtă pe tasta de extensie pornește inelul de extensie.
Ledul de pe tasta de extensie se aprinde dacă inelul de extensie este
pornit.
A doua apăsare scurtă pe tasta de extensie oprește inelul de extensie.
Bip scurt la fiecare apăsare pe tasta de extensie.
Aceiași indicatori pot fi utiliza*i pentru și pentru indicarea „căldurii
reziduale”. Trebuie definit un calendar în acest scop: Timp repaus
căldură = f (nivel de putere, timp de lucru).
În timp ce temperatura pe suprafa*a de sticlă pentru gătit este peste
65°C (valoare teoretică), această condi*ie va fi prezentată pe afișajul
asociat, prin intermediul unui „H”.
Pentru a genera o temperatură de peste 65°C, trebuie pus în func*iune
un element de încălzire pentru un anumit timp, acest timp depinde de
nivelul de putere. Odată ce timpul a expirat, avertismentul privind
căldura reziduală va fi afișat atunci când elementul de încălzire este
oprit.
8.2 - Zonă triplă pornită
Prima apăsare scurtă pe tasta de extensie pornește primul inel de
extensie. Primul led de pe tasta de extensie se aprinde dacă primul
inel de extensie este pornit (ledul din partea stângă, în cazul zonei
triple, singurul led și cel din mijloc, în cazul zonei duble)
A doua apăsare scurtă pe tasta de extensie pornește al doilea inel de
extensie. Cele două leduri de pe tasta de extensie se aprind dacă cele
două inele de extensie sunt pornite
A treia apăsare scurtă pe tasta de extensie oprește primul și al doilea
inel de extensie.
Bip scurt la fiecare apăsare pe tasta de extensie.
65 RO
Siguran-ă automată oprită
Nicio modificare a culorii suprafeţei vitroceramice nu îi va
afecta funcţionarea sau stabilitatea acesteia. De regulă,
astfel de decolorări se datorează reziduurilor de mâncare
arsă sau utilizării de vase pentru gătit fabricate din
materiale cum ar fi aluminiu sau cupru; aceste pete sunt
greu de îndepărtat.
Dacă nivelul de putere nu se schimbă pe durata unui timp prestabilit,
încălzitorul corespunzător se oprește automat.
Timpul maxim în care un încălzitor poate sta pornit depinde de nivelul
de gătit selectat.
Nivelul de
putere
Durata max. (ore)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. REZOLVAREA PROBLEMELOR
Zonele de gătit nu fierb mâncarea la foc mic sau prăjesc doar
încet
Utiliza*i tigăi cu baza plată. Dacă se vede lumină între tigaie şi plită,
înseamnă că zona nu transmite corect căldura.
Baza tigăii trebuie să acopere în totalitate zona selectată.
Gătitul este prea lent
Se utilizează tigăi inadecvate. Utiliza*i doar ustensile cu bază plată,
grele şi cu un diametru cel puţin la fel de mare cu zona de gătit.
OBSERVA5IE: în timp ce ar putea avea loc o situa*ie de
supraîncălzire în timpul func*ionării la niveluri ridicate de putere,
comanda plitei va regla automat nivelul de putere pentru a proteja plita
de supraîncălzire.
Mici zgârieturi sau abraziuni pe suprafaţa de sticlă a plitei
Curăţarea este incorectă sau se utilizează tigăi cu bază aspră;
particule de tipul granulelor, nisipului sau sării dintre plită şi baza tigăii.
Consultaţi secţiunea „CURĂŢARE“; asiguraţi-vă că baza tigăilor este
curată înainte de utilizare şi folosiţi doar tigăi cu baza fină. Zgârieturile
pot fi diminuate doar dacă se efectuează corect curăţarea.
7. CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de a efectua orice lucrare de întreţinere asupra plitei,
permiteţi-i să se răcească.
. Se pot utiliza doar produsele (creme şi raclete) create special pentru
suprafeţele vitroceramice. Acestea pot fi achiziţionate din magazinele
de bricolaj.
. Evitaţi vărsarea de lichide, deoarece orice element care cade pe
suprafaţa plitei se va arde rapid şi va îngreuna curăţarea.
. Se recomandă să nu lăsaţi lângă plită substanţe care se pot topi, ca
de exemplu articole din plastic, zahăr sau produse pe bază de zahăr.
ÎNTRE5INERE:
- Puneţi câteva picături de produs de curăţare special pe suprafaţa
plitei.
- Frecaţi petele greu de îndepărtat cu o bucată de material moale
sau cu prosoape de bucătărie din hârtie uşor umede.
- Ştergeţi cu o bucată de material moale sau cu un prosop de
bucătărie din hârtie uscat până când suprafaţa este curată.
Dacă rămân pete greu de îndepărtat:
- Mai puneţi câteva picături de lichid de curăţare special pe
suprafaţă.
- Răzuiţi cu o racletă, ţinând-o la un unghi de 30° faţă de plită, până
când pata dispare.
- Ştergeţi cu o bucată de material moale sau cu un prosop de
bucătărie din hârtie uscat până când suprafaţa este curată.
- Repetaţi operaţiunea, dacă este necesar.
Urme de metal
Nu glisaţi vasele de aluminiu pe plită. Consultaţi recomandările privind
curăţarea.
Utiliza*i materialele corecte, dar petele persistă. Utiliza*i o racletă şi
urmaţi instrucţiunile din secţiunea „CURĂŢARE“.
Pete închise la culoare
Utiliza*i o racletă şi urmaţi instrucţiunile din secţiunea „CURĂŢARE“.
Suprafeţe deschise la culoare pe plită
Urme de la tigăile de aluminiu sau cupru, dar şi depozite minerale, de
apă sau mâncare; pot fi îndepărtate utilizând un agent de curăţare
cremos.
Caramelizare sau plastic topit pe plită.
Consultaţi secţiunea „CURĂŢARE“.
Plita nu funcţionează sau anumite zone nu funcţionează
Derivaţiile nu sunt poziţionate corect pe cutia de borne.
Verificaţi dacă este făcută conexiunea şi dacă panoul de comandă
este blocat. Deblocaţi plita.
Plita nu se decuplează.
Panoul de comandă este blocat. Deblocaţi plita.
CÂTEVA SUGESTII:
Curăţarea frecventă formează un strat de protecţie, esenţial pentru
prevenirea zgârieturilor şi uzurii. Asiguraţi-vă că suprafaţa este curată
înainte de a utiliza din nou plita. Pentru a îndepărta urmele lăsate de
apă, folosiţi câteva picături de oţet alb sau suc de lămâie. Ştergeţi apoi
cu hârtie absorbantă şi cu câteva picături de lichid de curăţare special.
Suprafaţa vitroceramică va rezista la mişcările făcute de vasele de
gătit cu baza plată, cu toate acestea, se recomandă să le ridicaţi
atunci când le mutaţi dintr-o zonă în alta.
Observaţie:
Frecvenţa operaţiilor de pornire/oprire pentru zonele de gătit
Ciclurile pornit-oprit variază în funcţie de nivelul de căldură dorit:
- nivel scăzut: timp de funcţionare scurt,
- nivel ridicat: timp de funcţionare lung.
Partea superioară pentru gătit nu func-ionează.
Verifica*i starea siguran*elor/disjunctoarelor la loca*ia dvs. Verifica*i
pentru a vedea dacă are loc o întrerupere de energie.
Partea superioară pentru gătit s-a oprit.
Comutatorul principal (tasta PORNIT/OPRIT) a fost atins accidental
sau există un obiect deasupra oricărei taste. Porni*i din nou unitatea
fără nicio obiec*ie cu privire la tastatură. Introduce*i setările din nou.
3 0° Maxi
Afișare F și numere
Dacă F și numerele apar pe afișaj, unitatea dvs. a detectat o
defec*iune. Următorul tabel enumeră ac*iuni pe care le pute*i
întreprinde pentru a corecta problema.
Nu utilizaţi un burete prea ud.
Nu utiliza-i niciodată un cuţit sau o şurubelniţă.
O racletă cu lamă nu va deteriora suprafaţa atâta timp cât o ţineţi
la un unghi de 30°.
Nu lăsaţi niciodată racleta cu lamă la îndemâna copiilor.
Nu utiliza-i niciodată produse abrazive sau prafuri de curăţat.
Partea metalică: pentru a curăţa în siguranţă partea metalică, spălaţi
cu apă şi săpun, clătiţi şi apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.
9. ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ
Înainte de a chema un inginer de service, verificaţi următoarele:
- dacă ștecherul este corect introdus şi legat la siguranţă;
Dacă nu puteţi identifica eroarea, opri*i aparatul - nu îl forţaţi - şi apelaţi
centrul de servicii pentru îngrijire ulterioară. Aparatul este furnizat cu
un certificat de garanţie care specifică faptul că va fi reparat gratuit la
centrul de service.
66 RO
Afișaj încălzitor Defecţiune
Ac-iune
F0
Eroare software comandă tactilă.
Dacă eroarea a avut loc, deconecta*i și conecta*i din nou partea superioară de gătit la re*eaua de alimentare.
Dacă eroarea persistă, apela*i la serviciul post-vânzare. Dacă apare brusc o eroare într-o func*ionare
normală, apela*i la serviciul post-vânzare.
Fc
Zona de comandă tactilă este prea
caldă și a oprit toate încălzitoarele.
Aștepta*i până la scăderea temperaturii. Partea superioară de gătit se va rcupera complet atunci când
temperatura atinge o valoare normală.
Ft
Senzorul de temperatură al comenzii
tactile poate fi deteriorat.
Aștepta*i până la scăderea temperaturii. Dacă mesajul persistă atunci când temperatura atinge o valoare de
mediu, apela*i la serviciul post-vânzare.
FE
Senzorul de temperatură al
comenzii tactile poate fi deteriorat.
Aștepta*i până la scăderea temperaturii. Dacă mesajul persistă atunci când temperatura atinge o valoare de
mediu, apela*i la serviciul post-vânzare.
Fb
Sensibilitate excesivă la orice tastă.
Verifica*i dacă suprafa*a superioară de gătit este montată corect. Asigura*i-vă că tastele ating corect
suprafa*a de sticlă.
FU / FJ
Eroare tastatură de siguran*ă
Această eroare este o auto-verificare a tastaturii. Aceasta dispare când auto-verificarea revine la valoarea
sigură. Dacă eroarea persistă, apela*i la serviciul post-vânzare.
FA
Eroare tastatură de siguran*ă
Această eroare este o auto-verificare a software-ului. Aceasta dispare când auto-verificarea revine la
valoarea sigură. Dacă eroarea persistă, apela*i la serviciul post-vânzare.
FC / Fd
Eroare tastatură de siguran*ă
Această eroare este o auto-verificare a software-ului. Aceasta dispare când auto-verificarea revine la
valoarea sigură. Dacă eroarea persistă, apela*i la serviciul post-vânzare.
Fr
Eroare de securitate relee
Orice unitate de releu poate avea o problemă. Îndepărta*i partea superioară de gătiti de la re*eaua de
alimentare, aștepta*i un minut și porni*i din nou. Dacă eroarea persistă, apela*i la serviciul post-vânzare.
67 RO
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
in vtikač nista združljiva, naj ustrezno
usposobljeni elektro-serviser zamenja vtičnico s
takšno, ki se bo prilegala vtikaču. Vtičnica in
vtikač morata izpolnjevati veljavne norme v
državi, kjer bo naprava priklopljena v omrežje.
Priklop v električno omrežje je možno izvesti tudi
tako, da je napajanje urejeno prek ustrezne
varovalke, vgrajene med napravo in vir napajanja,
ki zagotavlja, da obremenitev omrežja ne presega
predpisane zakonodaje.
Rumeno-zelenega kabla ni dovoljeno prekinjati z
varovalko. Vtičnica ali varovalka, ki sta vgrajeni
med vtičnico in napravo, morata po namestitvi
naprave ostati enostavno dostopni.
Prekinitev napajanja mora biti možna bodisi z
odklopom vtikača iz vtičnice, oziroma prek
dodatno vgrajenega stikala, nameščenega
skladno s pravili elektro-stroke.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora
zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščene
servisne službe ali druga strokovno usposobljena
oseba, kajti menjava je lahko nevarna. Kabel za
ozemljitev (rumeno-zelen) mora na strani
priključka biti daljši od 10 mm. Odsek notranjih
prevodnikov mora ustrezati moči, ki jo absorbira
kuhalna plošča (označena na oznaki). Napajalni
kabel mora biti vrste HO5V2V2-F.
Na kuhalno ploščo ne polagajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice ali pokrovi. Ti
se lahko segrejejo.
Aluminijaste folije in plastičnih posod ni dovoljeno
polagati na ogrevano območje.
Po vsaki uporabi je potrebno kuhalno ploščo
nekoliko očistiti, da se prepreči nabiranje
umazanije in maščobe. Če le-to pustite, se bo ta
ponovno segrevala pri naslednji uporabi kuhalne
plošče ter se smodila ter oddajala dim in
neprijetne vonjave, poleg nevarnosti širjenja
požara.
Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte pare ali
visokotlačnega pršila.
Med uporabo in še nekaj časa po uporabi se ne
dotikajte ogrevanih površin.
Hrane nikoli ne kuhajte neposredno na
steklokeramični kuhalni plošči.
Vedno uporabljajte ustrezno kuhinjsko posodo.
Posodo vedno položite na sredino enote, na
kateri kuhate. Na upravljalno ploščo ne polagajte
ničesar.
Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno
površino.
Površine ne uporabljajte kot rezalno ploščo.
Ne hranite težkih stvari nad kuhalno ploščo. Če lete padejo na kuhalno ploščo, lahko povzročijo
poškodbe.
Kuhalne plošče na uporabljajte za shranjevanje
kakršnih koli predmetov.
Kuhinjske posode ne vlecite po kuhalni plošči.
Priporočamo vam, da navodila za namestitev in
uporabo shranite za poznejšo uporabo in pred
namestitvijo kuhalne plošče zabeležite njeno
serijsko številko v primeru, če potrebujete pomoč
poprodajnega servisa.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotikate
grelnih elementov. Otroci mlajši od 8 let ne smejo
uporabljati naprave, razen če so pod stalnim
nadzorom.
OPOZORILO: Uporabljajte samo zaščite
kuhalnih plošč, ki jih je izdelal proizvajalec
naprave za kuhanje ali ki jih je proizvajalec
navedel v uporabniških navodilih kot primerne, ali
zaščite, ki so vgrajene v napravi. Uporaba
neustreznih zaščit lahko povzroči nesreče.
OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje na plošči
z mastjo ali oljem je lahko nevarno in lahko
privede do požara. NIKOLI ne poskušajte gasiti
požara z vodo, temveč izklopite napravo in nato
pokrijte ogenj, npr. s pokrovom ali požarno odejo.
OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhalnih
površinah ne hranite predmetov.
OPOZORILO: Če je površina počena se ne
dotikajte stekla in izklopite napravo, da bi se
izognili morebitnemu električnemu udaru.
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega
leta naprej in osebe z zmanjšanimi telesnimi,
senzoričnimi ali razumskimi sposobnostmi
oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj ter
znanja lahko uporabljajo napravo samo pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo
nevarnosti, ki jih njena uporaba prinaša.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite
igranje z napravo. Čiščenja in vzdrževanja otroci
ne smejo izvajati brez nadzora.
POZOR: Postopek kuhanja mora biti pod
nadzorom. Kratkotrajni postopek kuhanja mora
biti pod stalnim nadzorom.
Zelo priporočljivo je, da se otroci zadržujejo proč
od območja kuhanja medtem, ko so kuhalne cone
v uporabi ali ko so izklopljene, dokler indikator
preostale toplote sveti, da se prepreči tveganje
resnih opeklin.
Ta naprava ni namenjena za upravljanje z
zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom
daljinskega upravljanja.
Ne zrite v elemente halogenskih luči kuhalne
plošče, če so prisotni.
Vtikač napajalnega kabla priklopite v vtičnico, ki
izpolnjuje zahteve glede napetosti, toka in moči, ki
so navedene na oznaki naprave, vtičnica pa mora
biti tudi ustrezno ozemljena. Vtičnica mora
zagotavljati ustrezno moč, ki je navedena na
oznaki naprave, biti mora ozemljena in v
brezhibnem stanju. Kabel za ozemljitev je
rumeno-zelene barve. Priklop naprave mora
izvesti ustrezno usposobljena oseba. Če vtičnica
68 SI
Identifikacijska plošča (nameščena pod spodnjim ohišjem kuhalne
plošče)
+2
70 3 - 0
593
KODA IZDELKA T
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Globina reže 5 mm
523 -+ 20 mm
1. SPLOŠNA OPOZORILA
Območje nameščanja
v vgradnem načinu
Oznaka
na tej napravi zagotavlja, da je oprema skladna z
Evropskimi predpisi o varnosti, zdravju in okoljskimi določili, ki se
nanašajo na uporabo te kategorije izdelkov.
Opomba: Dimenzije notranjega obsega so enake pri standardni
namestitvi.
2. VAROVANJE OKOLJA
Med kuhalno ploščo in zadnjo
steno mora biti najmanj 55 mm
in najmanj 150 mm med
kuhalno ploščo in navpičnim
pohištvom ali stenami na bočni
strani. Če boste nad kuhalno
ploščo vgradili pohištvo, mora
najmanjša razdalja znašati 700
mm.
Pri nameščanju nape nad
kuhalno ploščo, si oglejte
pogoje namestitve za napo,
vendar pa v nobenem primeru
ne sme biti razdalja med
kuhalno ploščo in napo manjša
od 700 mm.
Ta naprava je označena skladno z določili Evropske
Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi (OEEO).
Ta oprema vsebuje tako strupene snovi (ki imajo
lahko negativne vplive na okolje) kot tudi osnovne
komponente, ki jih je možno ponovno uporabiti.
Tovrstno odpadno opremo je obvezno potrebno
specifično obravnavati in ustrezno odstraniti
strupene, hkrati pa obnoviti in ponovno uporabiti določene še
uporabne materiale.
Posamezniki imajo lahko pomembno vlogo pri zagotavljanju, da
OEEO ne postane okoljsko vprašanje; nujno je treba upoštevati
nekatera osnovna pravila:
• Odpadne električne in elektronske opreme ne smemo
obravnavati kot gospodinjske odpadke.
• Odpadno električno in elektronsko opremo je treba dostaviti na
predpisana mesta za zbiranje tovrstnih odpadkov. V veliko državah
je organizirano prevzemanje odpadne električne in elektronske
opreme na domu.
V veliko državah lahko ob nakupu nove naprave staro brezplačno
dostavite trgovcu, če je le-ta naprava iste vrste, kot tista, ki ste jo
kupili.
700 mm
150 mm
55 mm
Če spodnji del kuhalne plošče meji na območje, ki je običajno
dostopno za delo ali čiščenje, mora biti 20 mm pod spodnjim delom
plošče nameščen ločevalnik.
3- NAMESTITEV
m!
n 20 mm
Nameščanje gospodinjskega aparata je zapleten postopek, ki lahko, v
kolikor ni izveden pravilno, resno vpliva na varnost živil, predmetov ali
oseb. Iz tega razloga ga mora opraviti strokovno usposobljena oseba
v skladu s tehničnimi predpisi.
V primeru, da se ta nasvet zanemari in namestitev izvede
nekvalificirana oseba, proizvajalec ne odgovarja za tehnične okvare
naprave, ne glede na to, ali le-te povzročijo poškodbe blaga ali
lastnine ali poškodbe oseb ali živali.
Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da naprava ni poškodovana,
sicer se obrnite na prodajalca ali na poprodajni servis proizvajalca.
Poskrbite, da bo pohištvo, v katerem bo naprava nameščena, in vse
drugo pohištvo v bližini, izdelano iz materialov, ki lahko prenesejo
visoke temperature (min. 100 °C).
Poleg tega je treba vse dekorativne laminate pritrditi z lepilom z visoko
odpornostjo.
Napravo lahko namestite v vgrajeno pohištvo v načinu "Standard"
ali "Vgradni".
Pri nameščanju pečice pod kuhalno ploščo ne smete namestiti
ločevalnika, najmanjša razdalja med spodnjim delom plošče in
pečico pa ne sme biti manjša od 10 mm. Pod to kuhalno ploščo ne
nameščajte pečice, ki ni ohlajena in jo namestite v skladu z njenimi
zahtevami za vgradnjo
Debelina delovne plošče mora biti med 25 in 45 mm.
560 +- 20 mm
min 10 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Območje nameščanja
v vgradnem načinu
69 SI
Kuhalni plošči je priloženo
vodotesno tesnilo.
Namestite tesnilo okoli
spodnje plošče, kot je
opisano in poskrbite, da je
ustrezno nameščeno, da se
izognete uhajanju v
podporno pohištvo.
4. PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST
Spodaj:
A
B
A
A
B
A
B
C
D
C
C
NAČRT 2
NAČRT 3
NAČRT 1
Normalna pritrditev:
- Vzemite pritrdilne spone iz
vrečke za pribor in jih privijte v
položaj, prikazan v spodnjem
okviru. (Vijakov ne zategnite
tako, da blokirate spone, te se
morajo prosto gibati)
B
A
C
D
NAČRT 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
NAČRT 5
NAČRT 6
NAČRT 7
NAČRT
NAČRT
NAČRT
NAČRT
NAČRT
NAČRT
NAČRT
- Vstavite kuhalno ploščo v
sredino izreza.
- Obrnite spone in jih do konca
zategnite.
NAČRT
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Hitra pritrditev: (Odvisno od
modela)
Iz vrečke za pribor vzemite štiri
vzmeti in jih privijte na spodnji okvir,
kot je prikazano na sliki
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Kuhalno ploščo centrirajte
in vstavite.
Stiskajte stranice kuhalne
plošče, dokler ta ni podprta
okoli celotnega obsega.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
VGRADNA NAMESTITEVPotem, ko ste preverili pravilnost položaja
kuhalne plošče, zapolnite razmik
med delovno ploščo in kuhalno
ploščo s silikonskim lepilom.
Silikonsko plast izravnajte s
strgalom ali s prstom, ki ga
namočite v vodo in milo, preden
se strdi.
Kuhalne plošče ne uporabljajte,
dokler se plast silikona povsem
ne posuši.
2
1
Odvisno od modela
70 SI
1.
»+«
2.
»-«
3.
ČASOVNIK
4.
Dodatna led lučka kuhalne cone
5.
Indikator programiranja kuhalne cone
6.
Izbira cone
7.
Most
7
»Namestitev mora biti skladna s standardi in direktivami.«
Proizvajalec zavrača vso odgovornost za morebitno škodo, ki bi
jo lahko povzročila neprimerna ali nerazumna uporaba.
- Glede na namestitev in s pomočjo vzporednih uporov, ki ste jih
pripravili v prvem postopku, pritrdite vodnik, kot je prikazano na shemi;
- Pritrdite pokrov;
- Privijte kabelsko spono.
VZPOREDNI
OPOZORILO: Proizvajalec ne more biti odgovoren za kakršnekoli
nezgode ali njene posledice, ki se lahko pojavijo med uporabo
naprave, ki ni povezana z ozemljitvijo, ali pa je povezana z
ozemljitvijo, katere kontinuiteta je pokvarjena.
Pred kakršnimi koli električnimi deli preverite napetost napajanja,
prikazanega na električnem števcu, prilagoditev odklopnega stikala,
kontinuiteto povezave ozemljitve z napravo in ustreznost varovalke.
Električna povezava z napravo mora biti izvedena v skladu z nazivno
močjo naprave; to je potrebno izvesti preko večpolnega izklopnega
stikala.
Če ima naprava vtičnico, mora biti nameščena tako, da je vtičnica
dostopna.
Rumena/zelena žica napajalnega kabla mora biti priključena na
ozemljitev obeh priključkov za napajanje in priključkov naprave.
Za vsa vprašanja v zvezi z napajalnim kablom se obrnite na prodajno
servisno službo ali usposobljenega tehnika.
Če je kuhalna plošča opremljena z napajalnim kablom, se tega lahko
poveže samo z napetostjo 220-240 V med faznim in nevtralnim tokom.
Vendar pa je možno kuhalno ploščo priključiti na:
UPOR
POZOR:
Če je treba zamenjati napajalni kabel, priključite žico v skladu z
naslednjimi barvami/kodami:
tri faze 220-240 V3
tri faze 380-415 V2N
Če želite nadaljevati z novo povezavo, sledite spodnjim navodilom:
Pred priključitvijo se prepričajte, da je naprava zaščitena z ustrezno
varovalko in da je opremljena z dovolj dolgimi žicami za normalno
napajanje naprave.
Obrnite kuhalno ploščo, stekleno stran na delovno površino, pri čemer
pazite, da zaščitite steklo.
MODRA
Nevtralna
RJAVA
Pod napetostjo
RUMENO ZELENA
Ozemljitev
( )
Odprite pokrov v naslednjem vrstnem redu:
1
2
3
Povezava do priključkov na priključnem bloku
Načrt "1-6"
Načrt "7"
ENA FAZA ali DVE FAZI 220-240 V~
- odvijte kabelsko spono »1«;
- poiščite oba jezička, ki se nahajata na straneh;
- postavite rezilo ravnega izvijača pred vsak zavihek »2« in »3« ,
potisnite in pritisnite;
- odstranite pokrov.
Kabel
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TRI FAZE 220-240 V3~
Kabel
HO5V2V2F
Za sprostitev napajalnega kabla:
- Odstranite vijake, ki držijo priključni blok, ki vsebuje vzporedne
upore in vodnike napajalnega kabla.
- Izvlecite napajalni kabel.
4x1,5 mm
TRI FAZE 380-415 V2N~
Kabel
HO5V2V2F
Postopki za izvedbo nove povezave:
- Izberite napajalni kabel glede na priporočila v tabeli;
- Napeljite napajalni kabel v spono;
- Konec vsakega vodnika napajalnega kabla olupite do dolžine 10
mm tako, da upoštevate zahtevano dolžino kabla za priključitev na
priključni blok;
- - Glede na namestitev in s pomočjo vzporednih uporov, ki ste jih
pripravili v prvem postopku, pritrdite vodnik, kot je prikazano na shemi;
- Pritrdite pokrov;
- Privijte kabelsko spono.
Opomba: poskrbite, da bodo vijaki priključne plošče trdno
priviti.
Postopki za izvedbo nove povezave:
- Izberite napajalni kabel glede na priporočila v tabeli;
- Napeljite napajalni kabel v spono;
- Konec vsakega vodnika napajalnega kabla olupite do dolžine 10
mm tako, da upoštevate zahtevano dolžino kabla za priključitev na
priključni blok;
2
Ena faza 220-240 V~
Dve fazi 220-240 V2~
Tri faze 220-240 V3~
Tri faze 380-415 V2N~
Ph = Faza
71 SI
4x1,5 mm
N = nevtralno
T = ozemljitev
1 - Vklopite grelno ploščo.
2 - Naj tipka na dotik zaključi postopek inicializacije.
3 - Preden poteče 30 sek, se dotaknite tipke “
“ za 5 sekund.
5. NASVET GLEDE POSODE ZA
KUHALNO PLOŠČO
4 - Potem se bo na zaslonu pojavilo naslednje sporočilo.
Uporaba kakovostne kuhinjske posode je ključnega pomena za
zagotavljanje najboljše učinkovitosti vaše kuhalne plošče
P
• Vedno uporabite kakovostno kuhinjsko posodo s popolnoma
ravnim in debelim dnom: uporaba tovrstne posode bo preprečila
vroče točke, ki povzročajo lepljenje hrane na posodo. Debeli kovinski
lonci in ponve zagotavljajo enakomerno porazdelitev vročine.
5 - S tipkama 'plus' in 'minus' lahko izbirate vrednost moči. V tem
primeru med 6500 in 2500 w. Ko izberete želeno vrednost, hkrati
pritisnite tipko 'plus' in tipko „minus' programske ure za 5 sekund.
• Poskrbite, da bo dno lonca ali ponve suho: Pri polnjenju posod
s tekočino ali pri uporabi posode, ki je bila shranjena v hladilniku,
poskrbite, da je dno posode popolnoma suho, preden jo postavite na
kuhalno ploščo. To preprečuje madeže na kuhalni plošči.
4
0
• Uporabljajte posode, ki imajo dovolj širok premer, da
popolnoma pokrijejo površino enote: Velikost posode ne sme biti
manjša kot območje segrevanja. Če je malenkost širša, bo energija
izkoriščena z maksimalnim učinkom.
P
5
0
6 - Ob zaključku postopka zaslišite dolg pisk in ponastavitev je v teku.
Postopek zagona se bo ponovil.
IZBIRA KUHINJSKE POSODE - Naslednje informacije vam bodo
pomagale izbrati kuhinjsko posodo, ki bo dala dobre rezultate.
Nerjaveče jeklo: zelo priporočljivo. Zlasti dobro z večplastnim dnom.
Večplastno dno združuje prednosti nerjavečega jekla (videz,
trpežnost in stabilnost) s prednostmi aluminija ali bakra (toplotna
prevodnost, enakomerna porazdelitev toplote).
7 - Po postopku zagona se bo na zaslonu programske ure pokazala
izbrana moč EKO.
Aluminij: priporočljiva je velika teža. Dobra prevodnost. Ostanki
aluminija se včasih pojavijo kot praske na kuhalni plošči, vendar jih je
mogoče odstraniti s takojšnjim čiščenjem.
Zaradi nizkega tališča se ne sme uporabljati tankega aluminija.
Lito železo: uporabno, vendar ni priporočljivo. Slaba učinkovitost.
Lahko povzroči praske na površini.
Bakreno dno/kamnita posoda: priporočljiva je velika teža. Dobra
učinkovitost, vendar lahko baker pušča sledi, ki se lahko pojavijo kot
praske. Sledi je mogoče odstraniti, če kuhalno ploščo očistite takoj.
Vendar ne dovolite, da bi ta posoda kuhala na suho. Pregreta kovina
se lahko veže s steklenimi kuhalnimi ploščami. Pregreti bakreni lonec
bo pustil sledi, ki bodo trajno umazale kuhalno ploščo.
Potem tipka na dotik ne bo dovolila kombinacij, ki bi prekoračile
omejitev Eko.
VKLOP/IZKLOP cone grelca
Porcelan/emajl: Dobra učinkovitost samo pri tankem, gladkem in
ravnem dnu.
Steklokeramika: ni priporočljiva. Slaba učinkovitost. Lahko povzroči
praske na površini.
6. UPORABA
Za VKLOP grelca se dotaknite katere koli cone grelca za 400msek.
Slišali boste dolg pisk, na številčnici ciljne cone pa se bo pojavila
vrednost »0«, ki označuje stopnjo moči.
1) Če je kateri koli korak kuhanja v položaju 0, se prikaz samodejno
IZKLOPI po 10 sekundah in se oglasi zvok za IZKLOP cone.
2) Če je na zaslonu indikator preostale toplote VKLOPLJEN, vendar
je stopnja moči 0, se bo pojavil preklop na »0«.
3) Če je funkcija zaklepanja aktivna, ne morete VKLOPITI cone.
Kako izbrati nivo časovnega programiranja
S funkcijo "Izbira moči" lahko uporabnik izbere maksimalno moč
kuhalne plošče. Funkcija Izbire moči je na voljo samo v prvih 30
sekundah po vklopu kuhalne plošče. Na voljo je celo možnost
ponovne izbire, če izključite in priključite vtič. Ko izberete želeno
maksimalno moč, bo kuhalna plošča samodejno prilagodila
distribucijo po različnih kuhalnih conah, tako da moč ne bo
prekoračena in z dodatno možnostjo sočasnega upravljanja vseh
območij brez težav s preobremenitvijo. Uporabnik lahko izbira
maksimalno moč kuhalne plošče med 2.5 kW in maksimalno močjo
kuhalne plošče (ta se glede na model lahko tudi spreminja) (na
primer, če je maksimalna moč kuhalne plošče 7.2 kW, lahko
maksimalno moč izbirate med 2.5kW in 7.2kW).Ob nakupu je na
kuhalni plošči izbrana nastavitev maksimalne moči. Potem, ko aparat
priklopite na električno napetost, imate 30 sekund časa, da izberete
maksimalno moč in sicer kot je prikazano spodaj.
Za IZKLOP grelca se dotaknite cone segrevanja za 1, 2 sek. Slišali
boste 3 kratke piske, na številčnici ciljne cone pa se ne bo pojavilo nič
ali pa vrednost »H«, če obstaja preostala toplota. Cona bo
IZKLOPLJENA.
1) Če je kateri koli korak kuhanja v položaju 0, se prikaz samodejno
IZKLOPI po 10 sekundah in se oglasi zvok za IZKLOP cone.
2) Če je na zaslonu, ki je IZKLOPLJEN, prikazana preostala toplotna
indikacija, se prikaže »H«.
3) Tudi če je funkcija zaklepanja aktivna, lahko cono IZKLOPITE.
4) Če je aktiven samo en grelec in tega izklopite, boste slišali 4 kratke
piske, ki pomenijo, da je kuhalna plošča izklopljena.
72 SI
Drugi kratki pritisk na razširitveno tipko vklopi drugi razširitveni krog. 2
LED-ja nad razširitveno tipko se VKLOPITA, če sta VKLOPLJENA prvi
in drugi razširitveni krog.
Tretji kratki pritisk na razširitveno tipko izklopi prvi in drugi razširitveni
krog.
Izbira območja
Če je cona že VKLOPLJENA, se pojavi nižja svetlobna intenzivnost za
neizbrane cone, ki so VKLOPLJENE.
Pri vsakem pritisku na razširitveno tipko se pojavi kratki pisk.
Funkcija mostu
Most se lahko omogoči samo, ko sta izklopljena oba grelca. Izbran je
bil en grelec mostu, za aktivacijo funkcije mostu se dotaknite tipke
mostu.
Pojavi se pisk in vklopi se LED cona, če je cona vklopljena.
Oba mostna grelca bosta izbrana hkrati.
Ko sta grelca izbrana, če stopnja moči ni na želeni stopnji, jo nastavite
s tipkama + -.
Oba zaslona mostnih grelcev bosta kazala enako stopnjo moči.
Funkcija se bo zaključila:
- Če se mostu dotaknete v načinu nastavitve
- Če uporabnik izbere stopnjo moči »0«
Če je VKLOPLJENA samo ena cona, je le-ta že privzeto izbrana, brez
da bi morali na kratko pritisniti (150 msek.) izbirno tipko.
Povečanje/zmanjšanje stopnje moči
Zaščita pred prelivanjem
Nekaj (predmet ali tekočina) pritiska katero koli tipko za več kot 5 s. 2
kratka piska + 1 dolgi pisk vsakih 30 s medtem, ko je tipka pritisnjena.
Kuhalna površina se bo izklopila.
Ta simbol bo utripal, dokler
situacija obstaja.
S kratkim pritiskom na tipki '+' ali '-', boste povečali ali zmanjšali moč
na številčnici izbrane cone: 0-1-2-3...9-P
1. Pri dolgem pritiskanju na tipki + ali -, se stopnja moči stalno
povečuje/zmanjšuje. Pri hitrem povečanju, se moč ustavi na stopnji 9,
za večjo moč pa je potreben kratek pritisk na tipko +. Pri hitrem
povečanju/zmanjšanju ni slišnega piska.
2. Ko dosežete stopnjo P, ponovni pritisk tipke + ne spremeni stopnje
moči na 0. Ko dosežete stopnjo 0, ponovni pritisk tipke - ne spremeni
stopnje moči na P.
3. Pri VKLOPLJENI coni na stopnji 0, če je cona vroča, bo številka 0
izmenično utripala. Po 10 sekundah, bo številka 0 izginila, pojavila pa
se bo črka 'H' na zaslonu.
4. Če izberete grelec in tipki '+' in '-' pritisnete hkrati, bo stopnja moči
padla na '0', vendar bo ostal grelec izbran za 10 sekund. Če je grelec
bil nastavljen s časovnikom, se bo le-ta izklopil. To dejanje se lahko
razvije le v nekaterih primerih, odvisno od konfiguracije upravljanja na
dotik. Naslednji primeri so zgolj informativni. Osebne izkušnje vam
bodo omogočile prilagoditi nastavitve po vašem okusu in navadah.
Časovnik
Funkcijo časovnika lahko aktivirate z njegovo tipko ali tako, da hkrati
pritisnete tipki '+' in '-' .
V obeh primerih je treba izbrati grelec, njegova moč pa mora biti večja
od 0.
Izberite cono za nastavitev časovnika. Stopnja moči cone je večja od
0. Statično
je prikazano v območju, ki je nastavljeno s
časovnikom. »0 0« na številčnici sta namenjeni za časovnik.
1) S tipkama »+« ali »-« lahko izberete časovnik. Pri spremembi
časa ni piska.
2) Hkratno pritiskanje tipk časovnika prekliče časovnik (se nastavi
na 00).
3) Če tipki »+« ali »-« pritiskate med časom TBD, to sproži hitro
nastavitev.
4) Ko nastavljate čas na časovniku, lahko greste od »00« na »99« s
tipko »-« in od »99« na »00« s tipko »+«.
5) Največji možni čas je 99 minut.
6) Ko je čas potekel in kuhalna plošča piska, pritisnite katero koli
tipko, da izklopite alarm in zaporedje številk.
7) Časovnik je možno prilagoditi medtem, ko čas že teče.
8) Moč cone z nastavljenim časovnikom lahko spremenite brez
posledic v programiranju časovnika.
9) Zadnja minuta bo prikazana v sekundah (pri različicah je vidna
samo, če vnesete programiranje časovnika med zadnjo minuto
odštevanja)
10) Pritiskanje tipke časovnika brez izbrane cone in če nobena cona
nima nastavljenega časovnika, ne povzroči ničesar.
11) Pritiskanje tipke časovnika brez izbrane cone in če je časovnik
nastavljen za več con, se čas prikazan na številčnici spreminja
rotacijsko in prikazuje čas, katerega prikazovalnik moči ima
VKLOPLJENO decimalno vejico.
12) Drugače se moč (5 s) in (0,5 s) prikazuje v coni, ki ima nastavljen
časovnik.
Preostali čas se prikazuje na številčnici namenjeni za časovnik. Če
ima več con nastavljen časovnik, se prikazuje najmanjši preostali čas,
decimalna vejica pa se prikazuje v ustrezni coni.
Možnost varnostnega zaklepa za otroke
To dejanje se izvede, ko se hkrati dotaknete tipk '+' in '-'.
Nato se bo pri vsakem dotiku tipke za 2 sek. na zaslonu prikazal »L«,
segrevanje pa ostane na enaki stopnji.
Za izklop varnostnega zaklepa za otroke, sledite enakemu postopku,
kot je opisan zgoraj. Slišali boste kratek pisk, na zaslonu pa se bo
prikazala črka »n«. Kuhalna plošča bo ostala nezaklenjena.
Opomba: 15 minut po popolnem IZKLOPU kuhalne plošče, se bo
varnostni zaklep za otroke aktiviral samodejno. Ta funkcija se sproži
samodejno, vendar jo je potrebno predhodno programirati. Glejte
točko za uporabniške nastavitve.
Indikator preostale toplote
(v sevalnih grelnikih-> izračunan)
Dvojne/trojne cone
Da bi VKLOPILI dvojni razširitveni krog, mora povezana glavna cona
že biti VKLOPLJENA, prikazana stopnja moči pa mora biti višja od 0.
8.1- Dvojna cona VKLOP
Prvi kratki pritisk na razširitveno tipko vklopi razširitveni krog. LED nad
razširitveno tipko se VKLOPI, če je VKLOPLJEN razširitveni krog.
Drugi kratki pritisk na razširitveno tipko izklopi razširitveni krog.
Pri vsakem pritisku na razširitveno tipko se pojavi kratki pisk.
8.2- Trojna cona VKLOP
Prvi kratki pritisk na razširitveno tipko vklopi prvi razširitveni krog. 1
LED nad razširitveno tipko se VKLOPI, če je VKLOPLJEN prvi
razširitveni krog (levi LED v primeru trojne cone, sredinski in edini LED
v primeru dvojne cone)
Enaki indikatorji se lahko uporabljajo tudi za prikaz »preostale
toplote«. Za ta namen je treba določiti časovni razpored: Čas
preostale toplote = f (stopnja moči, delovni čas).
o
Dokler bo temperatura na stekleni kuhinjski površini nad 65 C
(teoretična vrednost), bo stanje prikazano na pripadajočem zaslonu s
črko »H«.
o
Da bi ustvarili temperaturo večjo od 65 C, mora grelec delovati nekaj
časa, ta čas pa je odvisen od stopnje moči. Ko ta čas poteče, se bo po
izklopu grelnega elementa prikazalo opozorilo za preostalo toploto.
73 SI
Samodejni varnostni izklop
Kakršna koli sprememba barve steklokeramične površine
ne vpliva na njeno delovanje ali na stabilnost površine.
Tovrstne razbarvanosti so večinoma posledica ožganih
ostankov hrane ali uporabe posode iz materialov, kot so
aluminij ali baker; te madeže je težko odstraniti.
Če se stopnja moči med prednastavljenim časom ne spremeni, se
ustrezni grelec samodejno izklopi.
Največji čas v katerem je grelec lahko vklopljen, je odvisen od izbrane
stopnje kuhanja.
Stopnja
moči
Največji čas
vklopa (ure)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. REŠEVANJE TEŽAV
Kuhalne cone ne kuhajo ali samo rahlo pražijo.
Uporabljajte samo posodo z ravnim dnom. Če je med posodo in
kuhalno ploščo vidna svetloba, cona ne prevaja toplote pravilno.
Dno posode mora v celoti pokrivati premer izbrane cone.
Kuhanje je prepočasno
Uporablja se neprimerna posoda. Uporabljajte samo posode z
ravnim dnom, ki so težke in imajo vsaj enak premer kot kuhalna
plošča.
Majhne praske ali odrgnine na stekleni površini kuhalne plošče
Nepravilno čiščenje ali uporaba posode z grobim dnom; delci kot so
zrna peska ali soli med kuhalno ploščo in dnom posode. Glejte
poglavje »ČIŠČENJE«; prepričajte se, da je dno posode pred
uporabo čisto in uporabljajte samo posodo z gladkim dnom. Praske
se lahko zmanjšajo samo s pravilnim čiščenjem.
OPOMBA: V kolikor se med delovanjem najvišjih stopenj moči pojavi
prekomerno segrevanje, bo krmilna naprava kuhalne plošče
samodejno prilagodila moč, da bi zaščitila kuhalno ploščo pred
pregrevanjem.
Kovinski madeži
Aluminijastih posod ne vlecite po kuhalni plošči. Glejte priporočila
za čiščenje.
Uporabljate ustrezne materiale, vendar madeži ostajajo. Uporabite
rezilo in sledite navodilom v poglavju »ČIŠČENJE«.
7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Pred vzdrževalnimi deli na kuhalni plošči pustite, da se ta ohladi.
. Uporabljati je dovoljeno le izdelke (kreme in strgala), ki so posebej
zasnovani za steklokeramične površine. Na voljo so v prodajalnah s
strojno opremo.
. Izogibajte se razlitjem, saj vse, kar pade na površino kuhalne plošče
hitro zgori in otežuje čiščenje.
. Priporočljivo je, da kuhalni plošči ne približujete snovi, ki se lahko
stalijo, kot npr. plastični predmeti, sladkor ali izdelki na osnovi
sladkorja.
Temni madeži
Uporabite rezilo in sledite navodilom v poglavju »ČIŠČENJE«.
Svetle površine na kuhalni plošči
Madeži od aluminijastih ali bakrenih posod, ampak tudi mineralne,
vodne obloge in ostanki hrane; odstranite jih lahko s pomočjo
kremnega čistila.
VZDRŽEVANJE:
- Kanite nekaj kapljic specializiranega čistilnega sredstva na
površino kuhalne plošče.
- Zdrgnite trdovratne madeže z mehko krpo ali rahlo vlažno
papirnato brisačo.
- Obrišite z mehko krpo ali suho papirnato brisačo, dokler površina ni
čista.
Karamelizacija ali staljena plastika na kuhalni plošči
Glejte poglavje »ČIŠČENJE«.
Kuhalna plošča ne obratuje ali določena območja ne delujejo
Vzporedni upori niso pravilno nameščeni na priključni plošči.
Preverite, ali je povezava ustvarjena in da je nadzorna plošča
zaklenjena. Odklenite kuhalno ploščo.
Če so še vedno prisotni trdovratni madeži:
- Kanite še nekaj kapljic specializiranega čistilnega sredstva na
površino kuhalne plošče.
- Postrgajte s strgalom tako, da ga drgnete pod kotom 30° po kuhalni
plošči, dokler madež ne izgine.
- Obrišite z mehko krpo ali suho papirnato brisačo, dokler površina ni
čista.
- Po potrebi ponovite postopek.
Kuhalna plošča se ne izklopi.
Nadzorna plošča je zaklenjena. Odklenite kuhalno ploščo.
Pogostost vklopov/izklopov kuhalnih con
Cikli vklopa-izklopa se razlikujejo glede na zahtevano stopnjo
toplote:
- nizka stopnja: kratek čas delovanja,
- visoka stopnja: dolg čas delovanja.
Kuhalna plošča ne deluje.
Preverite stanje varovalk/odklopnikov na vaši lokaciji. Preverite, ali
imate izpad električne energije.
NEKAJ NASVETOV:
Pogosto čiščenje pušča zaščitno plast, ki je bistvena za
preprečevanje prask in obrabe. Prepričajte se, da je površina pred
ponovno uporabo kuhalne plošče čista. Če želite odstraniti sledi, ki jih
pusti voda, uporabite nekaj kapljic belega kisa ali limoninega soka.
Nato obrišite z vpojnim papirjem in nekaj kapljicami specializirane
čistilne tekočine.
Kuhalna plošča se je sama izklopila.
Glavno stikalo (tipka VKLOP/IZKLOP) je bilo nenamerno
dotaknjeno ali pa se kakšen predmet nahaja na kateri koli tipki.
Ponovno vklopite enoto brez morebitnih predmetov na tipkovnici.
Ponovno vnesite vaše nastavitve.
Steklokeramična površina bo vzdržala drgnjenje od kuhinjskih posod
z ravnim dnom, vendar je boljše če jih dvignite, ko jih premikate iz ene
cone na drugo.
Opomba:
Prikaz F in številk
Če se na zaslonu pojavi F in številke, je vaša enota zaznala
napako. Naslednja tabela vsebuje seznam ukrepov, da odpravite
težave.
3 0° Maxi
9. POPRAVILA
Preden pokličete servisnega inženirja, preverite naslednje:
— da je vtič pravilno vstavljen in spojen;
Če napake ni mogoče identificirati, izklopite napravo — ne posegajte
vanjo — pokličite servisni center. Naprava je opremljena z garancijo,
ki zagotavlja brezplačno popravilo v servisnem centru.
Ne uporabljajte gobice, ki je preveč mokra.
Nikoli ne uporabljajte noža ali izvijača.
Strgalo z rezilom ne bo poškodovalo površine, dokler ga boste
držali pod kotom 30°.
Nikoli ne puščajte strgala z rezilom na dosegu otrok.
Nikoli ne uporabljajte abrazivnih izdelkov ali čistilnih praškov.
Kovinsko ogrodje: Da bi varno očistili kovinsko ogrodje, ga umijte z
milom in vodo, sperite in nato posušite z mehko krpo.
74 SI
Zaslon grelca
F0
Napaka
Ukrep
Napaka programske opreme za
upravljanje na dotik.
Če se je napaka pojavila, odklopite in ponovno priključite kuhalno ploščo na napajanje. Če napaka še vedno
obstaja, pokličite poprodajni servis. Če se pri normalnem delovanju nenadoma pojavi napaka, pokličite
poprodajni servis.
Območje upravljanja na dotik je
prevroče in je izklopilo vse
grelce.
Temperaturni senzor upravljanja
na dotik je lahko poškodovan.
Počakajte, da se temperatura zmanjša. Če sporočilo ne izgine, ko temperatura doseže vrednost okolja,
pokličite poprodajni servis.
FE
Temperaturni senzor upravljanja
na dotik je lahko poškodovan.
Počakajte, da se temperatura zmanjša. Če sporočilo ne izgine, ko temperatura doseže vrednost okolja,
pokličite poprodajni servis.
Fb
Prekomerna občutljivost katere
koli tipke.
Preverite, če je kuhalna plošča pravilno nameščena. Prepričajte se, da se tipke pravilno dotikajo steklene
površine.
FU / FJ
Napaka varnostne tipkovnice
Ta napaka je samodejno preverjanje tipkovnice. Izgine, ko se samodejno preverjanje vrne na varno vrednost.
Če napaka še vedno obstaja, pokličite poprodajni servis.
FA
Napaka varnostne tipkovnice
Ta napaka je samodejno preverjanje programske opreme. Izgine, ko se samodejno preverjanje vrne na varno
vrednost. Če napaka še vedno obstaja, pokličite poprodajni servis.
FC / Fd
Napaka varnostne tipkovnice
Ta napaka je samodejno preverjanje programske opreme. Izgine, ko se samodejno preverjanje vrne na varno
vrednost. Če napaka še vedno obstaja, pokličite poprodajni servis.
Fr
Napaka varnosti relejev
Katerikoli od gonilnikov releja ima lahko kakršnokoli težavo. Odklopite kuhalno ploščo iz napajanja,
počakajte minuto in jo ponovno vklopite. Če napaka še vedno obstaja, pokličite poprodajni servis.
Fc
Ft
Počakajte, da se temperatura zmanjša. Kuhalna plošča si bo samodejno opomogla, ko temperatura doseže
normalno vrednost.
75 SI
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
kvalifikovana osoba. Ukoliko utičnica u zidu ne
odgovara utikaču ureñaja, zatražite od
kvalifikovanog električara da je zameni
odgovarajućim tipom utičnice. Utikač i utičnica
moraju biti u skladu sa aktuelnim normama
ugradnje u državi.
Priključivanje na električnu mrežu moguće je i
pomoću omnipolarnog prekidača koji se postavlja
izmeñu ureñaja i izvora napajanja, a koji mora biti
u stanju da podnese maksimalno napajanje koje
se prenosi i koji mora biti u skladu sa važećim
propisima.
Prekidač ne sme regulisati žuto-zeleni kabl za
uzemljenje. Utičnica ili omnipolarni prekidač koji
se koriste za priključivanje na električnu mrežu
moraju biti lako dostupni nakon što je rerna
ugrañena.
Isključivanje se može postići tako što će utikač biti
lako dostupan ili tako što će se ugraditi prekidač u
fiksno ožičenje u skladu sa pravilima ožičenja.
Ukoliko se kabl za napajanje ošteti, mora biti
zamenjen od strane proizvoñača, ovlašćenog
servisera ili jednako kvalifikovanog lica kako bi se
izbegla opasnost. Žica uzemljenja (žuto-zelene
boje) mora biti duža od 10 mm na strani kleme.
Deo sa unutrašnjim provodnicima treba da
odgovara električnoj struji koju apsorbuje ugradna
ploča (što je naznačeno na etiketi). Tip kabla za
napajanje mora biti HO5V2V2-F.
Nemojte stavljati metalne predmete poput
noževa, viljušaka, kašika ili poklopaca na ugradnu
ploču. Mogli bi se zagrejati.
Aluminijumska folija i plastične posude ne smeju
se stavljati na grejne površine.
Nakon svake upotrebe, neophodno je očistiti
ugradnu ploču kako bi se sprečilo gomilanje
prljavštine i masnoće. Ukoliko se ne očiste,
prljavština i masnoća se ponovo kuvaju kada se
ugradna ploča koristi i gore odajući dim i
neprijatne mirise, a mogu doprineti i širenju
požara.
Nikada nemojte koristiti mlaz sa jakim pritiskom za
čišćenje ureñaja.
Nemojte dodirivati grejne površine tokom
upotrebe ili ubrzo nakon upotrebe.
Nikada nemojte kuvati hranu direktno na
staklokeramičkoj ugradnoj ploči.
Uvek koristite odgovarajuće posuñe.
Uvek stavljajte tiganj na sredinu površine na kojoj
kuvate. Nemojte stavljati ništa na kontrolnu tablu.
Nemojte koristiti ugradnu ploču kao radnu
površinu.
Nemojte koristiti površinu kao dasku za sečenje.
Nemojte odlagati teške predmete iznad ugradne
ploče. Ukoliko oni padnu na ugradnu ploču, mogu
izazvati oštećenja.
Nemojte koristiti ugradnu ploču za odlaganje bilo
kakvih predmeta.
Nemojte vući posuñe po ugradnoj ploči.
Preporučujemo vam da sačuvate uputstvo za
ugradnju i upotrebu za upotrebu u budućnosti, a
pre ugradnje ugradne ploče zapišite njen serijski
broj u slučaju da vam zatreba pomoć postprodajnog servisa.
UPOZORENJE: Ureñaj i njegovi delovi kojima se
može pristupiti zagrevaju se prilikom upotrebe.
Obratite pažnju da ne dirate delove koji se
zagrevaju. Deca mlaña od 8 godina ne smeju da
diraju ureñaj ukoliko nisu pod neprekidnim
nadzorom.
UPOZORENJE: koristite isključivo one zaštitne
elemente za ugradne ploče koje je dizajnirao
proizvoñač ureñaja za kuvanje ili koje je
proizvoñač ureñaja naveo u uputstvu za
upotrebu, kako je predviñeno, ili one zaštitne
elemente za ugradne ploče koje ste dobili uz
ureñaj. Korišćenje neodgovarajućih zaštitnih
elemenata može dovesti do nesreća.
UPOZORENJE: kuvanje na uradnoj ploči bez
nadzora uz upotrebu masti ili ulja predstavlja
opasnost i može dovesti do požara. NIKADA
nemojte pokušavati da ugasite vatru vodom, već
isključite ureñaj i pokrijte plamen, npr. poklopcem
ili vatrogasnim ćebetom.
UPOZORENJE: opasnost od požara: nemojte
odlagati predmete na površinama za kuvanje.
UPOZORENJE: ukoliko je površina napukla,
nemojte dirati staklo i isključite ureñaj kako biste
izbegli mogućnost strujnog udara.
Ovaj ureñaj mogu da koriste deca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim
ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom
iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su
dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom
ureñaja i ukoliko razumeju moguće opasnosti. Na
decu treba paziti kako bi se obezbedilo da se ona
ne igraju s ureñajem. Deca ne smeju da čiste i
održavaju ureñaj bez nadzora.
OPREZ: proces kuvanja mora se nadzirati.
Kratkotrajno kuvanje mora se neprestano
nadzirati.
Strogo se preporučuje držanje dece podalje od
površine za kuvanje kada su one u upotrebi, kao i
kada su isključene, dokle god je pokazatelj
preostale toplote uključen, kako bi se sprečio rizik
od ozbiljnih opekotina.
Nije predviñeno da se ovim ureñajem upravlja
putem eksternih tajmera ili odvojenih sistema za
daljinsko upravljanje.
Ukoliko ureñaj sadrži elemente ugradne ploče sa
halogenim lampama, nemojte gledati u njih duže
vreme.
Povežite utikač sa kablom za napajanje koji može
da podnese napon, struju i opterećenje
naznačeno na etiketi i koji ima uzemljenje.
Utičnica mora biti pogodna za opterećenje
naznačeno na etiketi i mora imati povezano i
funkcionalno uzemljenje. Žica uzemljenja je
obojena žuto-zeleno. To treba da izvrši
76 SR
Identifikaciona pločica (nalazi se ispod donjeg kućišta ugradne ploče)
+2
70 3 - 0
ŠIFRA PROIZVODA T
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Dubina ležišta 5 mm
523 -+ 20 mm
1. OPŠTA UPOZORENJA
Obim pri „ravnoj“ ugradnji
Postavljanjem oznake
na ovaj ureñaj potvrñujemo da je izrañen
u skladu sa svim evropskim propisima koji se tiču bezbednosti,
zdravlja i zaštite životne sredine i koji se primenju na ovu kategoriju
proizvoda.
Napomena: Unutrašnji obim je isti kao kod standardne ugradnje.
2. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Ostavite razmak od najmanje
55 mm izmeñu ugradne ploče i
zida sa zadnje strane i razmak
od najmanje 150 mm izmeñu
ugradne ploče i elemenata ili
zidova sa bočnih strana
Ukoliko ugrañujete kuhinjski
element iznad ugradne ploče,
neophodna minimalna
razdaljina iznosi 700 mm.
Kada ugrañujete aspirator
iznad ugradne ploče,
pridržavajte se zahteva za
ugradnju aspiratora, ali u
svakom slučaju razdaljina
izmeñu ugradne ploče i
aspiratora ne sme biti manja od
700 mm.
Ovaj ureñaj je označen u skladu sa evropskom
Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i
elektronskoj opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagañujuće supstance (koje mogu
negativno uticati na životnu sredinu) i osnovne
komponente koje se mogu ponovo koristiti. OEEO
mora da bude obrañena na poseban način kako bi se
uklonile i uništile sve štetne materije i prikupili i
reciklirali svi materijali.
Svaki pojedinac može pomoći da se obezbedi da OEEO ne postane
problem u procesu zaštite životne sredine; od ključnog je značaja
pridržavati se nekih osnovnih pravila:
• OEEO se ne odlaže isto kao kućni otpad.
• OEEO se predaje odgovarajućim centrima za sakupljanje
električnog i elektronskog otpada koja su u vlasništvu opštine ili
registrovanih kompanija. U mnogim zemljama, velike količine
OEEO se od vlasnika preuzimaju na kućnoj adresi.
U mnogim državama, pri kupovini novog ureñaja, stari ureñaj može
da bude vraćen prodavcu koji je obavezan da ga preuzme
besplatno jedan-za-jedan, sve dok je u pitanju ista vrsta ureñaja
koja ima istu funkciju kao isporučeni ureñaj.
700 mm
150 mm
55 mm
Ukoliko je donji deo ugradne ploče postavljen iznad prostora koji je
uglavnom dostupan za rukovanje ili čišćenje, 20 mm ispod donjeg
dela ugradne ploče mora se postaviti separator.
3- UGRADNJA
m!
n 20 mm
Ugradnja ureñaja za domaćinstvo je komplikovana radnja koja može
imati ozbiljne posledice po bezbednost stvari, imovine i lica ukoliko se
ne izvrši ispravno. Zbog toga to treba da obavi osoba kvalifikovana za
to u skladu sa tehničkim propisima.
U slučaju da se ova preporuka ne uzme u obzir i da ugradnju izvrši
osoba koja nije kvalifikovana za to, proizvoñač ne snosi nikakvu
odgovornost za bilo kakve tehničke kvarove ureñaja bez obzira na to
da li su oni prouzrokovali oštećenje stvari ili imovine ili povredu lica ili
životinja.
Kada otpakujete ureñaj, proverite da li je oštećen i u tom slučaju
kontaktirajte post-prodajni servis prodavca ili proizvoñača.
Proverite da li su element u koji će ureñaj biti ugrañen i sav ostali
nameštaj u blizini napravljeni od materijala koji mogu da podnesu
visoke temperature (minimalno 100 C).
Osim toga, sve dekorativne laminate treba učvrstiti veoma otpornim
lepkom.
Ureñaj se može ugraditi u ugrañeni element po principu „standardne“
ili „ravne“ ugradnje.
Kada ugrañujete rernu ispod ugradne ploče, separator se ne sme
postavljati, a razdaljina izmeñu donjeg dela ugradne ploče i rerne ne
sme biti manja od 10 mm. Nemojte ugrañivati rernu koja se nije
ohladila ispod ove ugradne ploče i ugradite je u skladu sa zahtevima
za ugradnju rerne.
Debljina radnog dela treba da bude izmeñu 25 i 45 mm.
560 +- 20 mm
min 10 mm
M!
n. 70 mm
490 -+ 20 mm
Obim pri „ravnoj“ ugradnji
77 SR
Uz ugradnu ploču se
isporučuje i vodonepropusni
zaptivač. Pričvrsite zaptivač
za dno ugradne ploče u
skladu sa uputstvom i
proverite da li je pravilno
pričvršćen kako ne bi došlo
do curenja na potporne
elemente.
4. PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
Donja strana
A
B
A
A
B
A
B
C
D
C
C
IZGLED 2
IZGLED 3
IZGLED 1
Normalno pričvršćivanje:
Uzmite štipaljke za pričvršćivanje
iz kesice sa dodacima i zašrafite ih
na položaj prikazan na donjem
delu kućišta. (Nemojte zategnuti
vijke tako da onemogućite
pomeranje štipaljki, trebalo bi da
mogu da se slobodno pokreću)
B
A
C
D
IZGLED 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
IZGLED 5
IZGLED 6
IZGLED 7
IZGLED
IZGLED
IZGLED
IZGLED
- Postavite ugradnu
ploču na sredinu
oblasti ograničene
štipaljkama.
- Okrenite štipaljke i
potpuno ih pričvrstite.
IZGLED
IZGLED
IZGLED
IZGLED
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Brzo pričvršćivanje: (U zavisnosti od
modela)
Uzmite četiri opruge iz kesice sa
dodacima i zašrafite ih na donji deo
kućišta kao što je prikazano na slici.
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
Postavite ugradnu ploču na sredinu.
Držite ivice ugradne ploče
pritisnute dok ne bude
pšričvršćena duž celog
obima.
4
5
5
6
5
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
RAVNA UGRADNJANakon što
se uverite da je ugradna ploča
pravilno postavljena, popunite
razmak izmeñu radnog dela i
ugradne ploče silikonskim
lepkom. Poravnajte sloj silikona
špatulom ili mokrim i
nasapunjanim prstima pre nego
što se stvrdne.
Nemojte koristiti ugradnu ploču
dok se sloj silikona potpuno ne
osuši.
2
1
Prema modelu
1. „+“
2.
3.
4.
5.
6.
7.
78 SR
„-“
TAJMER
LED lampica dodatne površine za kuvanje
Pokazatelj postavki površine za kuvanje
Odabir površine
Povezivanje površina
7
Ugradnja mora biti u skladu sa standardima i direktivama.“
Proizvoñač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakva
oštećenja prouzrokovana neprikladnom ili nepropisnom
upotrebom.
ŠANT
- u skladu sa uputstvom za ugradnju i uz
pomoć šantova koje ste uzeli u prvom koraku,
pričvrstite provodnik kao što je prikazano na
šemi;
- pričvrstite kućište;
- zavijte spojnicu kabla.
UPOZORENJE: Proizvoñač nije odgovoran ni za kakve incidente ili
njihove posledice koji mogu nastati tokom upotrebe ureñaja koji nije
uzemljen, ili koji je uzemljen, ali čiji je kabl za uzemljenje oštećen.
Pre bilo kakve električne radnje proverite napon napajanja prikazan
na strujomeru, podešavanja automatskog prekidača, kontinuitet
uzemljenja instalacija, kao i podobnost osigurača.
Električna veza sa instalacijama treba da bude u skladu sa
odreñenom snagom ureñaja; nju treba uspostaviti putem omnipolarne
sklopke.
Ukoliko ureñaj ima utičnicu, on se mora ugraditi tako da utičnica bude
dostupna.
Žuto-zelena žica napajanja mora biti povezana sa uzemljenjem
napajanja, kao i uzemljenjem priključaka ureñaja.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa kablom napajanja, obratite
se post-prodajnom servisu ili kvalifikovanom tehničaru.
Ukoliko se ugradna ploča povezuje sa kablom napajanja, trebalo bi je
povezati samo na napajanje od 220 V do 240 V izmeñu faze i nule.
PAŽNJA:
Ukoliko je potrebno zameniti kabl za napajanje, povežite žice u skladu
sa sledećim bojama/šiframa:
Ipak, moguće je povezati ugradnu ploču sa:
trofaznim napajanjem 220-240 V3
trofaznim napajanjem 380-415 V2N
Kako biste uspostavili novu vezu, pratite uputstva:
Pre nego što uspostavite vezu, proverite da li su instalacije zaštićene
odgovarajućim osiguračem, kao i da li su opremljene žicama sa
dovoljno velikim odeljkom za normalno napajanje ureñaja.
Okrenite ugradnu ploču tako da staklena strana bude uz radni deo,
vodeći računa da ne oštetite staklo.
PLAVO
Nula
SMEĐE
Faza
ŽUTO ZELENO
Uzemljenje
( )
Veza sa priključcima na priključnom bloku
IZGLED "1-6"
IZGLED "7"
MONOFAZNO ili DVOFAZNO 220-240 V~
Kabl
HO5V2V2F
Otvorite kućište sledećim redosledom:
1
2
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
TROFAZNO 220-240 V3~
3
Kabl
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TROFAZNO 380-415 V2N~
Kabl
HO5V2V2F
- odvijte spojnicu kabla „1“;
- pronañite dva jezička sa strane;
- postavite vrh ravnog šrafcigera ispred jezičaka „2“ i „3“, gurnite ka
unutra i pritisnite;
- uklonite kućište.
Za oslobañanje kabla za napajanje:
- uklonite vijke koji drže priključni blok koji sadrži šantove i
provodnike kabla za napajanje;
- izvucite kabl za napajanje.
Radnje koje je potrebno izvršiti kako bi se napravila nova veza:
- izaberite kabl za napajanje u skladu sa preporukama u tabeli;
- provucite kabl za napajanje kroz spojnicu;
- uklonite 10 mm izolacije sa svakog provodnika kabla za
napajanje, uzimajući u obzir neophodnu dužinu kabla za povezivanje
na priključni blok;
- - u skladu sa uputstvom za ugradnju i uz pomoć šantova koje ste
uzeli u prvom koraku, pričvrstite provodnik kao što je prikazano na
šemi;
- pričvrstite kućište;
- zavijte spojnicu kabla.
Napomena: proverite da li su vijci priključnog bloka dobro
pričvršćeni.
Radnje koje je potrebno izvršiti kako bi se napravila nova veza:
- izaberite kabl za napajanje u skladu sa preporukama u tabeli;
- provucite kabl za napajanje kroz spojnicu;
- uklonite 10 mm izolacije sa svakog provodnika kabla za
napajanje, uzimajući u obzir neophodnu dužinu kabla za povezivanje
na priključni blok;
2
Monofazno 220-240 V~
Dvofazno 220-240 V2~
Trofazno 220-240 V3~
Trofazno 380-415 V2N~
Ph = Faza
79 SR
4x1,5 mm
N = Nula
T = Uzemljenje
1 - Uključite prekidač.
2 - Neka se proces inicijalizacije kontrolne table završi.
3 - Pre nego što proñe 30 sekundi dodirnite tipku '
' i zadržite je 5
sekundi.
4 - Nakon toga pojaviće se poruka na displeju.
5. SAVETI ZA KORIŠĆENJE POSUĐA NA
UGRADNOJ PLOČI
Korišćenje kvalitetnog posuña je ključno kako biste postigli
najbolje rezultate sa svojom ugradnom pločom.
P
• Uvek koristite kvalitetno posuñe sa ravnim i debelim dnom:
korišćenje ovakvog posuña sprečiće pojavu vrelih delova koji
prouzrokuju lepljenje hrane. Debeli metalni lonci i tiganji omogućavaju
ravnomerno prenošenje toplote.
• Proverite da li je dno lonca ili tiganja suvo: kada punite tiganje
tečnošću ili kada koristite tiganj koji je bio u fružideru, proverite da li je
dno tiganja potpuno suvo pre nego što ga stavite na ugradnu ploču.
Ovo će sprečiti nastanak mrlja na ugradnoj ploči.
• Koristite tiganje čiji je prečnik dovoljno velik da potpuno
pokrije grejnu površinu: veličina tiganja ne bi trebalo da bude manja
od grejne površine. Ako je malo širi, energija će biti najefikasnije
iskorišćena.
IZBOR POSUĐA - Sledeće informacije pomoći će vam da odaberete
posuñe koje će omogućiti dobar učinak ugradne ploče.
Nerñajući čelik: preporučljivo. Posebno su pogodne posude s
višeslojnim dnom. Višeslojno dno kombinuje pogodnosti nerñajućeg
čelika (izgled, izdržljivost i stabilnost) sa prednostima aluminijuma ili
bakra (provodljivost toplote, čak i ditribucija toplote).
Aluminijum: preporučuju se posude s debelim dnom. Dobra
provodljivost. Ostaci aluminijuma se ponekad pojavljuju u vidu
ogrebotina na ugradnoj ploči, ali se mogu ukloniti ako se odmah
očiste.
Tanak aluminijum ne bi trebalo koristiti zbog njegove niske tačke
topljenja.
Liveno gvožde: može se koristiti, ali nije preporučljivo. Loš učinak.
Može izgrebati površinu.
Bakarno dno / kameno posuñe: preporučuju se posude s debelim
dnom. Dobar učinak, ali mogu ostati delići bakra u vidu ogrebotina.
Ostaci se mogu otkloniti ukoliko se ugradna ploča odmah očisti. Ipak,
nemojte ostavljati ovakvo posuñe da tečnost iz njih potpuno ispari.
Pregrejani metal se može stopiti sa staklenim ugradnim pločama.
Pregrejani bakarni lonac ostaviće deliće koji će prouzrokovati trajne
mrlje na ugradnoj ploči.
Porcelan / emajl: Dobar učinak samo ukoliko je dno posude tanko,
glatko i ravno.
Staklokeramika: nije preporučljivo. Loš učinak. Može izgrebati
površinu.
5 - Koristeći tipke 'Plus' i 'Minus' moguće je podesiti vrednost
upravljanja energijom. U ovom slučaju izmeñu 6500 i 2500w. Kada je
željena vrednost izabrana, istovremeno pritisnite tipke 'Plus' i 'Minus'
u trajanju od 5 sekundi.
4
0
P
5
0
6 - Kada se ovaj proces završi, čuće se dugačak zvučni signal i proces
je resetovan. Proces pokretanja će biti ponovo generisan.
7 - Nakon procesa pokretanja, na displeju tajmera pojaviće se ECO
upravljanje potrošnjom energije.
Nakon toga, kontrolna tabla neće dozvoliti nikakvu kombinaciju
koja bi premašila podešenu Eco granicu.
UKLJUČI/ISKLJUČI (prekidačem ON/OFF) površinu grejača
6. UPOTREBA
Kako izabrati nivo upravljanja energijom.
Zahvaljujući opciji „Podešavanje potrošnje energije“ korisnik može
podesiti maksimalnu snagu koju grejna ploča može dostići.
Opcija za podešavanje potrošnje energije jedino je dostupna tokom
prvih 30 sekundi nakon što je uključena grejna ploča. Postoji čak
mogućnost da se ovo podešavanje ponovi ako se ureñaj isključi iz
struje i ponovo uključi.
Podešavanjem željene maksimalne potrošnje, grejna ploča
automatski prilagoñava raspodelu toplote u raznim grejnim zonama
tako da se granica potrošnje nikada ne prelazi; uz to je i dodatna
prednost što se svim zonama istovremeno upravlja bez problema s
preopterećenjem.
Potrošač može podesiti maksimalnu potrošnju energije grejne ploče
izmeñu 2.5 kW i maksimalne snage odgovarajuće grejne ploče (ovo
se može razlikovati u zavisnosti od modela) (primera radi, ako je
maksimalna snaga grejne ploče 7.2 kW, onda je maksimalni podesivi
opseg potrošnje od 2.5 kW do 7,2 kW).
U vreme kupovine, potrošnja energije grejne ploče podešena je na
maksimum.
Nakon što se ureñaj priključi na električnu struju, u roku od 30 sekundi
možete podesiti opseg potrošnje u skladu s pojedinostima koje su
dole navedene:
Za UKLJUČIVANJE grejača pritisnite bilo koju površinu grejača i
držite 400 ms. Čuće se dug zvuk i vrednost „0“ će se pojaviti na ciljnoj
površini, ukazujući na nivo napona.
1) Ukoliko je bilo koja faza kuvanja u poziciji 0, ovaj ekran će se
automatski ISKLJUČITI nakon 10 sekundi, a zvuk ISKLJUČIVANJA
površine če se čuti.
2) Ukoliko ekran pokazuje preostalu toplotu na površini koja je
UKLJUČENA, ali je vrednost napajanja 0, na ekranu će se pojaviti „0“.
3) Ukoliko je funkcija zaključavanja uključena nećete moći da
UKLJUČITE površinu.
Za ISKLJUČIVANJE grejača pritisnite bilo koju površinu grejača i
držite 1, 2 sekunde. Čuće se tri kratka zvuka i na ciljnoj površini se
neće ništa pojaviti ili će se pojaviti vrednost „H“ ukoliko ima preostale
toplote. Površina će se ISKLJUČITI.
1) Ukoliko je bilo koja faza kuvanja u poziciji 0, ovaj ekran će se
automatski ISKLJUČITI nakon 10 sekundi, a zvuk ISKLJUČIVANJA
površine če se čuti.
2) Ukoliko ekran pokazuje preostalu toplotu na površini koja je
ISKLJUČENA, na ekranu će se pojaviti „H“.
80 SR
3) Čak iako je funkcija zaključavanja uključena moći ćete da
ISKLJUČITE površinu.
Dvostruke / trostruke površine
Kako biste UKLJUČILI dvostruki prsten za proširenje, povezana
glavna površina mora već biti UKLJUČENA, a ukazani nivo napajanja
mora biti veći od 0.
8.1- Dvostruka površina UKLJUČENA
Prvi kratak pritisak na dugme za proširenje UKLJUČUJE prsten za
proširenje. LED lampica iznad dugmeta za proširenje se UKLJUČUJE
ako je prsten za proširenje UKLJUČEN.
Drugi kratak pritisak na dugme za proširenje ISKLJUČUJE prsten za
proširenje.
Kratak zvuk prati svaki pritisak na dugme za proširenje.
4) Ako je samo jedan grejač aktivan i on se isključi, četiri kratka
zvuka će se čuti označavajući da je cela ploča za kuvanje isključena.
Odabir površine
Kad je površina već UKLJUČENA, svetlo blagog intenziteta se javlja
za površine koje nisu odabrane a koje su UKLJUČENE.
8.2- Trostruka površina UKLJUČENA
Prvi kratak pritisak na dugme za proširenje UKLJUČUJE prvi prsten
za proširenje. Jedna LED lampica iznad dugmeta za proširenje se
UKLJUČI ako je prvi prsten za proširenje UKLJUČEN (leva LED
lampica u slučaju trostruke površine, srednja i jedina LED lampica u
slučaju dvostruke površine).
Drugi kratak pritisak na dugme za proširenje UKLJUČUJE drugi
prsten za proširenje. Dve LED lampice iznad dugmeta za proširenje
se UKLJUČUJU ako su prvi i drugi prsten za proširenje UKLJUČENI.
Treći kratak pritisak na dugme za proširenje ISKLJUČUJE prvi i drugi
prsten za proširenje.
Kratak zvuk prati svaki pritisak na dugme za proširenje.
Ukoliko je samo jedna površina UKLJUČENA, ta površina je po
pravilu već odabrana, i nema potrebe za kratkim pritiskom (150 ms)
na dugme za odabir.
Povećanje / smanjenje nivoa napajanja
Funkcija povezivanja površina
Povezivanje površina se može aktivirati samo kada su oba grejača
isključena. Kada je jedan grejač za povezivanje površina odabran,
pritisnite dugme za povezivanje površina da aktivirate funkciju
povezivanja površina.
Čuje se zvuk i LED lampica površine se uključuje ako je površina
aktivirana.
Oba grejača za povezivanje površina biće odabrana istovremeno.
Kada su grejači odabrani, možete podesiti nivo napajanja pritiskom
na dugmad „+“ i „-“.
Oba ekrana grejača za povezivanje površina pokazivaće isti nivo
napajanja. Funkcija se obustavlja:
- ako se pritisne dugme za povezivanje površina u podešavanjima
- ako korisnik odabere nivo napajanja „0“
Kratkim pritiskom na dugmad „+“ i „-“, povećajte ili smanjite napajanje
na odabranim površinama na brojeve: 0-1-2-3...9-P
1. Dugim pritiskom na dugmad „+“ i „-“, napajanje se
povećava/smanjuje u kontinuitetu. Brzim povećavanjem, napajanje
se zaustavlja na 9. nivou, a za veće napajanje potreban je još jedan
kratak pritisak na dugme „+“. Ne čuje se nikakav zvuk kada se
napajanje brzo povećava/smanjuje.
2. Kada se dostigne nivo napajanja P, pritiskanje dugmeta „+“ ne
menja nivo napajanja na 0. Kada se dostigne nivo napajanja 0,
pritiskanje dugmeta „-“ ne menja nivo napajanja na P.
3. Kada je površina UKLJUČENA na nivo napajanja 0, ukoliko je
površina vrela, znak 0 će treptati. Nakon 10 sekundi, 0 će nestati, a
slovo „H“ će se pojaviti na ekranu.
4. Kada je grejač odabran i dugmad „+“ i „-“ se istovremeno pritisnu,
nivo napajanja će biti „0“, ali će grejač ostati odabran još 10 sekundi.
Ukoliko je za grejač podešen tajmer, on će se isključiti. Ova radnja se
može izvršiti samo u nekoliko slučajeva u zavisnosti od konfiguracije
upravljanja na dodir. Sledeći primeri su samo informativnog karaktera.
Iskustvo će vam pomoći da prilagodite ova podešavanja vašem ukusu
i navikama.
Obezbeñenje od izlivanja
Nešto (predmet ili tečnost) pritiska bilo koje dugme duže od 5
sekundi. 2 kratka zvuka + 1 dug zvuk svakih 30 sekundi dok je dugme
pritisnuto. Ploča za kuvanje će se isključiti.
Ovaj simbol će
nastaviti da trepće dok je dugme pritisnuto nečim.
Tajmer
Funkcija tajmera može se uključiti posebnim dugmetom ili
pritiskanjem dugmadi „+“ i „-“ istovremeno.
U oba slučaja, grejač mora biti odabran a njegov nivo napajanja mora
biti veći od 0.
Odaberite površinu za koju želite da podesite tajmer. Nivo napajanja
površine je veći od 0.
Statično je prikazano na površini koju
kontroliše tajmer. Brojevi „0 0“ su rezervisani za tajmer.
1) Tajmer se može odabrati pomoću dugmadi „+“ i „-“. Nema zvuka
pri promeni vremena.
2) Tajmer se otkazuje (prikazuje 00) istovremenim pritiskom na
dugmad.
3) Ukoliko se dugmad tajmera „+“ i „-“ drže pritisnuta tokom vremena
koje treba odrediti, postoji brzo podešavanje.
4) Vreme tajmera može se podešavati dugmetom „-“ od „00“ do „99“,
a dugmetom „+“ od „99“ do „00“.
5) Maksimalno vreme je 99 minuta.
6) Kada vreme proñe i ugradna ploča se oglasi zvukom, pritisnite
bilo koje dugme i alarm i odbrojavanje će se zaustaviti.
7) Vreme tajmera se može podesiti dok tajmer već odbrojava.
8) Napajanje površine za koju je podešen tajmer može se izmeniti
bez narušavanja programa tajmera.
9) Poslednji minut biće prikazan u sekundama (za odreñene
varijante, ovo je vidljivo samo kada uñemo u programiranje tajmera
tokom poslednjeg minuta odbrojavanja)
10) Pritiskanjem dugmeta tajmera bez odabrane površine, kada ni
za jednu površinu nije podešen tajmer, ne dešava se ništa.
11) Pritiskanjem dugmeta tajmera bez odabrane površine kao i
kada je tajmer podešen za više površina, vreme prikazano u
Opcija zaključavanja za zaštitu dece
Ova radnja se izvršava kada se dugmad „+“ i „-“ pritisnu
istovremeno.
Zatim će pri pritiskanju bilo kog dugmeta ekrani pokazivati „L“
tokom 2 sekunde, a stanje ugradne ploče ostaće nepromenjeno.
Da isključite opciju zaključavanja za zaštitu dece, pratite isti proces
koji je gore objašnjen. Čuće se kratak zvuk, a ekrani će pokazati slovo
„n“. Ugradna ploča će biti otključana.
Napomena: Automatsko zaključavanje za zaštitu dece uključiće se 15
minuta nakon potpunog isključivanja ugradne ploče. Ova radnja će se
odvijati automatski ali ju je neophodno prethodno isprogramirati.
Pogledajte Korisnička podešavanja.
81 SR
NEKOLIKO TRIKOVA:
Redovno čišćenje stvara zaštitni sloj koji sprečava ogrebotine i
habanje. Proverite da li je površina čista pre nego što ponovo budete
koristili ugradnu ploču. Kako biste otklonili mrlje od vode, iskoristite
nekoliko kapi belog sirćeta ili soka od limuna. Zatim prebrišite
upijajućim papirom sa nekoliko kapi specijalnog sredstva za čišćenje.
Staklokeramička površina izdržaće grebanje posuña sa ravnim
dnom, ali je ipak uvek bolje podignuti ga nego ga vući sa jedne
površine na drugu.
brojevima menja se ukrug i prikazuje vreme površine za koju je nivo
napajanja izražen decimalnim brojem.
12) Na površini za koju je podešen tajmer naizmenično se prikazuje
napajanje (5 s) i (0,5 s).
Preostalo vreme je prikazano brojevima rezervisanim za tajmer.
Ukoliko je tajmer podešen za više površina, najkraće preostalo vreme
je prikazano, a decimale se prikazuju na odgovarajućoj površini.
Pokazatelj preostale toplote
(u slučaju grejača koji odašilju toplotu -> izračunato)
Napomena:
3 0° Maxi
Isti pokazatelji mogu se koristiti za pokazivanje „preostale toplote“. Za
ovu svrhu mora se definisati raspored: Preostalo vreme toplote=f
(nivo napajanja, vreme rada).
o
Dok je temperatura na staklenoj površini ploče za kuvanje iznad 65 C
(teoretska vrednost), ovo stanje će biti prikazano na povezanom
ekranu simbolom „H“.
Za generisanje temperature iznad 65oC grejač mora biti u upotrebi
neko vreme, a to vreme zavisi od nivoa napajanja. Kada ovo vreme
proñe, upozorenje o preostaloj toploti prikazaće se kada se grejač
isključi.
Nemojte koristiti sunñer koji je previše natopljen.
Nikada nemojte koristiti nož ili šrafciger.
Špatula sa oštricom neće oštetiti površinu ukoliko je držite pod
uglom od 30°.
Uvek držite špatulu sa oštricom van domašaja dece.
Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva ili praškove za
čišćenje.
Metalni okvir: kako biste bezbedno očistili metalni okvir, operite ga
sapunom i vodom, isperite, a zatim osušite mekom krpom.
Automatsko obezbeñenje isključeno
Ukoliko se nivo napajanja ne promeni tokom unapred predviñenog
vremena, odgovarajući grejač se automatski isključuje.
Maksimalno vreme tokom kog grejač može biti uključen zavisi od
odabranog nivoa kuvanja.
Nivo
napajanja
Maksimalno vreme
rada (u satima)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
Bilo kakva promena boje staklokeramičke površine ne
utiče na njeno funkcionisanje ili stabilnost površine.
Takva promena u boji uglavnom je rezultat ostataka
zagorele hrane ili upotrebe posuña od materijala kao što
su alumunijum ili bakar; ovakve mrlje je teško ukloniti.
8. REŠAVANJE PROBLEMA
Površine za kuvanje ne omogućavaju lagano vrenje ili
omogućavaju samo blago prženje
Koristite samo tiganje sa ravnim dnom. Ukoliko se vidi svetlo
izmeñu tiganja i ugradne ploče, površina ne odaje toplotu pravilno.
Dno tiganja trebalo bi da u potpunosti pokriva odabranu površinu.
NAPOMENA: iako je očekivano da prilikom rada na najvišem nivou
napona doñe do pregrevanja, sistem kontrole ugradne ploče će
automatski prilagoditi nivo napajanja kako bi zaštitio ugradnu ploču od
pregrevanja.
Kuvanje je previše sporo
Koriste se lonci koji nisu pogodni. Koristite samo posuñe sa ravnim i
debelim dnom prečnika bar istog kao površina za kuvanje.
Sitne ogrebotine i habanje se javljaju na staklenoj površini
ugradne ploče
Metod čišćenja je nepravilan ili se koriste lonci sa grubim dnom;
čestice poput zrna peska ili soli zapadaju izmeñu ugradne ploče i
dna tiganja. Pogledajte odeljak „ČIŠĆENJE“; proverite da li je dno
tiganja čisto pre upotrebe i koristite samo tiganje sa glatkim dnom.
Ogrebotine se mogu smanjiti ako se čišćenje vrši na pravilan način.
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pre nego što izvršite bilo kakve procese održavanja na ugradnoj ploči,
sačekajte da se ohladi.
. Treba koristiti samo ona sredstva (kremasta sredstva i špatule) koja
su posebno dizajnirana za staklokeramičke površine. Ona se mogu
nabaviti u prodavnicama opreme za domaćinstvo.
. Izbegavajte prosipanje, jer će sve što se prospe na površinu ugradne
ploče brzo izgoreti i otežati čišćenje.
. Preporučuje se da sve što se može istopiti, poput plastičnih
predmeta, šećera ili proizvoda na bazi šećera, držite podalje od
ugradne ploče.
ODRŽAVANJE:
- Sipajte nekoliko kapi specijalnog sredstva za čišćenje na površinu
ugradne ploče.
- Oribajte tvrdokorne mrlje mekom krpom ili vlažnim kuhinjskim
ubrusom.
- Obrišite mekom krpom ili suvim kuhinjskim ubrusom dok površina
ne bude čista.
Ukoliko još uvek ima tvrdokornih mrlja:
- sipajte još nekoliko kapi specijalnog sredstva za čišćenje na
površinu.
- Ostružite špatulom držeći je pod uglom od 30° u odnosu na
ugradnu ploču dok mrlja ne nestane.
- Obrišite mekom krpom ili suvim kuhinjskim ubrusom dok površina
ne bude čista.
Mrlje od metala
Nemojte vući aluminijumske tiganje po ugradnoj ploči. Pogledajte
preporuke za čišćenje.
Koristite ispravne materijale, ali mrlje ostaju. Koristite oštricu i
pratite uputstva iz odeljka „ČIŠĆENJE“.
Tamne mrlje
Koristite oštricu i pratite uputstva iz odeljka „ČIŠĆENJE“.
Svetle površine na ugradnoj ploči
Mrlje od aluminijumskih ili bakarnih tiganja, kao i od minerala, vode
ili hrane; uklanjaju se kremastim sredstvima za čišćenje.
Karamelizovani šećer ili istopljena plastika na ugradnoj ploči.
Pogledajte odeljak „ČIŠĆENJE“.
Ugradna ploča ne radi ili odreñene površine ne rade.
Šantovi nisu postavljeni pravilno na priključnu tablu.
Proverite da li je veza uspostavljena i da li je kontrolna tabla
zaključana. Otključajte ugradnu ploču.
Ugradna ploča se ne isključuje.
Kontrolna tabla je zaključana. Otključajte ugradnu ploču.
- Po potrebi ponovite tu radnju.
82 SR
Učestalost radnje uključi/isključi za sve površine za kuvanje
Ciklusi uključivanja/isključivanja variraju u zavisnosti od
neophodnog nivoa zagrevanja:
niski nivo: kratko vreme rada,
visoki nivo: dugo vreme rada.
Ploča za kuvanje ne radi.
Proverite stanje osigurača / automatskih prekidača na vašoj
lokaciji. Proverite da li je nestalo struje.
Ploča za kuvanje se isključila.
Glavni prekidač (dugme ON/OFF (UKLJUČI/ISKLJUČI)) je
slučajno pritisnut ili se neki predmet nalazi na bilo kom dugmetu.
Ponovo uključite površinu i sklonite sve predmete sa dugmadi.
Ponovo unesite podešavanja.
F i brojevi na ekranu
Ukoliko se na ekranu pojavi slovo F i brojevi, vaš ureñaj je otkrio kvar.
Sledeća tabela navodi postupke koje možete preduzeti da rešite
problem.
9. NAKNADNO ODRŽAVANJE
Pre nego što pozovete servisnog inženjera, proverite sledeće:
— da je utikač pravilno priključen i povezan sa osiguračima;
Ukoliko ne možete da otkrijete kvar, isključite ureñaj — nemojte ga
dirati — pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje. Ureñaj
se isporučuje sa garantnim listom koji osigurava da će biti besplatno
popravljen u servisnom centru.
Ekran grejača
Kvar
Radnja
F0
Greška softvera upravljanja na dodir.
Ukoliko doñe do greške, isključite ploču za kuvanje iz struje i ponovo je uključite. Ukoliko se greška održi,
pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje. Ukoliko se greška pojavi odjednom u okviru normalne
radnje, pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje.
Fc
Površina upravljanja na dodir se
pregrejala i isključila sve grejače.
Sačekajte dok se temperatura ne spusti. Ploča za kuvanje će se automatski ponovo pokrenuti kada
temperatura dostigne normalnu vrednost.
Ft
Senzor za temperaturu sa
upravljanjem na dodir može se oštetiti.
Sačekajte dok se temperatura ne spusti. Ukoliko poruka ostane kada temperatura dostigne nivo temperature
okruženja, pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje.
FE
Senzor za temperaturu sa
upravljanjem na dodir može se oštetiti.
Sačekajte dok se temperatura ne spusti. Ukoliko poruka ostane kada temperatura dostigne nivo temperature
okruženja, pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje.
Fb
Preterana osetljivost nekog dugmeta.
Proverite da li je ploča za kuvanje pravilno ugrañena. Proverite da li dugmad pravilno dodiruje staklenu
površinu.
FU / FJ
Greška bezbednosti dugmadi
Ova greška je automatska provera dugmadi. Nestaje kada se automatska provera vrati na bezbednu
vrednost. Ukoliko se greška održi, pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje.
FA
Greška bezbednosti dugmadi
Ova greška je automatska provera softvera. Nestaje kada se automatska provera vrati na bezbednu
vrednost. Ukoliko se greška održi, pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje.
FC / Fd
Greška bezbednosti dugmadi
Ova greška je automatska provera softvera. Nestaje kada se automatska provera vrati na bezbednu
vrednost. Ukoliko se greška održi, pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje.
Fr
Greška bezbednosti releja
Bilo koji relejni drajver može zadesiti bilo koji problem. Isključite ploču za kuvanje iz struje, sačekajte minut i
ponovo je uključite. Ukoliko se greška održi, pozovite Ovlašćeni servis za naknadno održavanje.
83 SR
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Ми рекомендуємо вам зберегти інструкції зі
встановлення та експлуатації для подальшого
використання, а також перед встановленням
варильної поверхні, записати її серійний номер
на випадок, якщо вам знадобиться допомога у
вигляді післяпродажного обслуговування.
УВАГА: прилад та його доступні частини
можуть нагріватися під час роботи. Будьте
обережні, щоб уникнути дотику до
нагрівальних елементів. Діти віком до 8 років
можуть знаходитися біля приладу лише за
умови постійного нагляду.
УВАГА: використовуйте лише решітки для
варильних поверхонь від виробника або ж ті,
які рекомендовані виробником в інструкції, а
також решітки, що входять до комплекту
п о с т а ч а н н я п р и л а д у. В и к о р и с т а н н я
невідповідних решіток може призвести до
нещасних випадків.
УВАГА: готування без нагляду на варильній
поверхні із застосуванням жиру чи олії може
бути небезпечним та призвести до виникнення
пожежі. НІКОЛИ не намагайтеся загасити
вогонь водою, просто вимкніть прилад та
накрийте полум'я кришкою чи протипожежною
ковдрою.
УВАГА: небезпека пожежі: не зберігайте
жодних предметів на варильній поверхні.
УВАГА: якщо поверхня тріснула, не торкайтеся
скла та вимкніть прилад, щоб уникнути
ураження електричним струмом.
Даний пристрій може використовуватися
дітьми віком від 8 років та особами з
обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими здібностями, а також особами без
необхідного досвіду та знань, якщо вони
перебувають під наглядом або отримали
інструкції щодо безпечного використання
пристрою і розуміють можливу небезпеку. Не
залишайте дітей без нагляду, а також
переконайтеся, що вони не граються з
приладом. Дітям забороняється виконувати
очищення та обслуговування пристрою без
нагляду дорослих.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не залишайте процес
приготування без нагляду. Короткотривалий
процес приготування повинен проходити під
постійним наглядом.
Настійно рекомендується тримати дітей
осторонь від варильних поверхонь, під час їх
експлуатації або коли вони вимкнені, до тих пір
поки індикатор залишкового тепла включений,
щоб уникнути ризику серйозних опіків.
Цей пристрій не призначений для
використання із зовнішнім таймером чи з
віддільною системою дистанційного
керування.
Уникайте прямого погляду на галогенні лампи
варильної поверхні.
Підключіть вилку до заземленого кабелю
живлення, який витримує напругу, струм та
навантаження, вказані на ярлику. Розетка
повинна бути належно заземленою, а також
придатною для навантаження, зазначеного на
ярлику. Провід заземлення позначено жовтозеленим кольором. Ця процедура повинна
проводитися відповідним кваліфікованим
працівником. У разі несумісності розетки та
вилки приладу, попросіть електрика замінити
розетку на іншу, яка відповідатиме необхідному
типу. Вилка та розетка повинні відповідати
діючим нормам встановлення в країні.
Підключення до джерела живлення також
може здійснюватися шляхом розміщення
всеполярного вимикача між приладом та
джерелом живлення, який може витримувати
максимальне підключене навантаження і який
відповідає чинному законодавству.
Жовто-зелений кабель заземлення не повинен
п е р е р и в ат и с я в и м и к ач е м . Ро з ет к а ч и
всеполярний вимикач, що використовуються
для підк лючення, повинні залишатися
легкодоступними після встановлення приладу.
Відключення може здійснюватися за рахунок
доступності вилки або включенням
перемикача у фіксовану проводку відповідно
до правил монтажу.
З метою уникнення небезпеки, заміна
пошкодженого шнура живлення повинна
зд і й с н ю в ат и с я в и р о б н и к о м , ф а х і в це м
сервісного центру або іншою кваліфікованою
особою. Довжина проводу заземлення (жовтозеленого) має перевищувати 10 мм зі сторони
к л е м н о ї к ол од к и . П е р е р і з в н у т р і ш н і х
провідників повинен відповідати напрузі, що
поглинається поверхнею (вказано на ярлику).
Тип кабелю живлення повинен бути HO5V2V2F.
Не кладіть металеві предмети на варильну
поверхню, наприклад, ножі, виделки, ложки
або кришки. Вони можуть нагріватися.
Не слід розігрівати на варильній поверхні їжу в
а л ю м і н і є в і й ф ол ь з і ч и в п л а с т и к о в и х
контейнерах.
Щоб запобігти накопиченню бруду і жиру, після
кожного використання варильної поверхні її
слід очищувати. Якщо цього не робити, то, під
час повторного використання варильної
поверхні, усі залишки нагріватимуться та
виділятимуть дим і неприємні запахи, не
кажучи вже про ризик виникнення пожежі.
Ніколи не використовуйте пароочисник або
очисник високого тиску для очищення приладу.
Не торкайтеся зон нагрівання під час роботи
варильної поверхні та деякий час після її
використання.
Ніколи не готуйте безпосередньо на варильній
поверхні зі склокераміки.
Завжди використовуйте відповідний посуд.
Завжди ставте каструлю по центрі конфорки,
на якій ви готуєте. У жодному разі не кладіть
нічого на панель керування.
Не використовуйте варильну поверхню в якості
робочої зони.
Не використовуйте поверхню в якості дошки
для нарізання.
Н е з б е р і г а й т е в а ж к и х п р е д м ет і в н а д
варильною поверхнею. При падінні на
варильну поверхню, вони можуть призвести до
пошкодження.
Не використовуйте варильну поверхню для
зберігання будь-яких предметів.
Уникайте ковзання посуду по варильній
поверхні.
84 UA
Розпізнавальна табличка (розташована під нижнім покриттям
варильної поверхні)
+2
70 3 - 0
593
КОД ПРОДУКЦІЇ T
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Глибина отвору 5 мм
523 -+ 20 mm
1. ОСНОВНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Периметр при
вбудованому
встановленні
Розміщуючи позначку
на цьому приладі, ми підтверджуємо
відповідність усім європейським нормам безпеки, охорони
здоров'я та ек ол огічним вимогам, які передбачені
законодавством для цього продукту.
Примітка: Розміри внутрішнього периметра однакові при
стандартній установці.
2. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Залиште принаймні 55 мм
між варильною поверхнею та
задньою стіною, а також
щонайменше 150 мм між
варильною поверхнею та
вертикальним елементом
меблів або бічною стіною.
Якщо над варильною
поверхнею встановлені інші
елементи меблів, відстань до
них повинна становити
щонайменше 700 мм.
Під час встановлення
витяжки над варильною
поверхнею скористайтеся
рекомендаціями зі
встановлення витяжки, але в
будь-якому разі відстань між
варильною поверхнею та
витяжкою повинна
становити щонайменше 700
мм.
Даний прилад має маркування відповідно до
Дирек тиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного обладнання
(ВЕЕО).
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини (які
можуть виклик ати негативні наслідки для
навколишнього середовища), так і основні
компоненти (які мож уть бути повторно
використані). Важливо піддати ВЕЕО певним процедурам, щоб
усунути та утилізувати належним чином усі забруднюючі
речовини, а також дістати та переробити всі матеріали.
Фізичні особи можуть відігравати важливу роль у забезпеченні
того, щоб ВЕЕО не стали проблемою для навколишнього
середовища; необхідно дотримуватися певних основних
правил:
• ВЕЕО не слід поміщати разом з побутовими відходами.
• ВЕЕО повинні бути передані у відповідні пункти збору під
управлінням міської влади або зареєстрованих компаній. У
багатьох країнах, для великих ВЕЕО, можливий збір вдома.
У багатьох країнах, коли ви купуєте новий прилад, старий
може бути повернений у точку роздрібної торгівлі, яка
повинна безкоштовно забрати його за принципом один до
одного, за умови якщо це аналогічне обладнання, яке має ті ж
функції, що й новий прилад.
700 mm
150 mm
55 mm
Якщо нижня частина варильної поверхні межує із зоною, яка
часто використовується та очищується, тоді потрібно встановити
прокладку на 20 мм нижче нижньої частини варильної поверхні.
m!
n 20 mm
3- ВСТАНОВЛЕННЯ
Встановлення побутового приладу може бути складною
процедурою і, при неправильному виконанні, може суттєво
вплинути на безпеку людей чи майна. З цієї причини його слід
виконувати за допомогою кваліфікованого фахівця та з
дотриманням технічних норм.
У разі недотримання рекомендацій і здійснення встановлення
некваліфікованою особою, виробник знімає з себе будь-яку
відповідальність за технічну несправність приладу, незалежно від
того, чи ця несправність призвела до пошкодження товарів,
майна або ж нанесла травми фізичним особам чи тваринам.
Після видалення упаковки переконайтесь, що прилад не
пошкоджено, в іншому разі зверніться до точки роздрібної торгівлі
або сервісного центру виробника.
Переконайтеся, що меблі, в яких пристрій буде встановлено, а
також усі інші меблі поблизу є виготовлені з матеріалів, стійких до
високих температур (мінімум 100°C).
Крім того, всі декоративні покриття повинні бути закріплені
термостійким клеєм.
Прилад можна встановити у вбудованих меблях у стандартному
чи вбудованому режимі.
При встановленні духовки під варильною поверхнею не слід
встановлювати прокладку, а мінімальна відстань між нижньою
частиною варильної поверхні та духовкою повинна становити
щонайменше 10 мм. Не встановлюйте нагріту духовку під
варильною поверхнею та виконуйте встановлення духовки
відповідно до вимог щодо її встановлення.
Товщина стільниці повинна становити від 25 до 45 мм.
560
+2
- 0
min 10 mm
mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Периметр при
вбудованому
встановленні
85 UA
Водонепроникне ущільнення
постачається разом із
варильною поверхнею.
Зафіксуйте ущільнення
довкола нижньої частини
варильної поверхні, як
описано, і переконайтеся, що
в о н о п р а в и л ь н о
встановлене, щоб уникнути
витоку в опорні елементи
меблів.
4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Нижній елемент
A
B
A
A
B
A
B
C
D
РОЗМІЩЕННЯ 1
Звичайне закріплення:
- Вийміть фіксуючі затискачі із
сумки з аксесуарами та
закрутіть їх у такому
положенні, як це зображено
внизу. (Не затягуйте гвинти,
щоб не заблокувати затискачі,
вони повинні вільно рухатися.)
B
C
C
РОЗМІЩЕННЯ 2
РОЗМІЩЕННЯ 3
A
C
D
РОЗМІЩЕННЯ 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
РОЗМІЩЕННЯ 5
РОЗМІЩЕННЯ 6
РОЗМІЩЕННЯ7
РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯ
- Встановіть варильну
поверхню в центральному
положенні вирізаного отвору.
Поверніть затиск ачі та
затягніть їх повністю
РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯ
6
5
6
5
Швидке закріплення: (Залежно
від моделі)
Вийміть чотири пружини із сумки з
аксесуарами та закріпіть їх знизу, як
зображено на рисунку.
5
6
5
6
1-3
3
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Вирівняйте та вставте
варильну поверхню.
Натисніть на боки
варильної поверхні, поки
вона не буде закріплена
вздовж всього периметру.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
ВБУДОВАНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
Перевіривши правильність
розташування варильної
поверхні, заповніть зазор між
с т і ль н и це ю та ва р и ль н о ю
поверхнею силіконовим клеєм.
Загладьте силіконовий шар
шкребком чи пальцем,
змоченим мильною водою,
перш ніж він застигне.
Не використовуйте варильну
поверхню до повного
висихання силіконового шару.
2
1
Відповідно до моделі
1.
"+"
2.
"-"
3.
ТАЙМЕР
4.
Додаткова світлодіодна лампа варильної поверхні
5.
Індикатор програми приготування їжі на варильній
поверхні
86 UA
6.
Вибір зони
7.
Міст
7
"Встановлення приладу повинно відповідати стандартам і
директивам." Виробник не несе жодної відповідальності за
будь-які збитки, які можуть бути заподіяні внаслідок
невідповідного чи нерозсудливого використання.
УВАГА: Виробник не несе відповідальності за будь-який інцидент
або його наслідки, які можуть виникнути під час використання
незаземленого чи неправильно заземленого приладу.
Перед проведенням будь-яких електричних робіт завжди
перевіряйте напругу живлення, вказану на лічильнику
електроенергії, регулювання вимикача, безперервність
заземлення і відповідність запобіжника.
Електричне підключення під час встановлення повинно
здійснюватися відповідно до номінальної потужності приладу; це
слід зробити через багатополюсний вимикач.
Якщо прилад має розетку, він повинен бути встановлений таким
чином, щоб розетка була доступна.
Жовтий/зелений провід кабелю живлення повинен бути
заземлений як для джерела живлення, так і для клемних колодок
приладу.
У разі виникнення будь-яких запитань, пов'язаних із кабелем
живлення, звертайтеся до сервісного центру або до
кваліфікованого фахівця.
Якщо варильна поверхня оснащена кабелем живлення, тоді вона
повинна бути підключена тільки до джерела живлення з напругою
220-240 В між фазою і нулем.
Варильну поверхню можна підключити до:
Три фази 220-240 V3
Три фази 380-415 V2N
Щоб перейти до нового підключення, виконайте наведені нижче
інструкції.
Перед підключенням, переконайтеся, що установка захищена
відповідним запобіжником і оснащена проводами достатнього
перерізу, щоб нормально постачати прилад живленням.
Переверніть варильну поверхню, скляною стороною донизу,
захистивши перед тим скло.
-
-
Виберіть кабель живлення відповідно до рекомендацій,
наведених у таблиці.
Помістіть кабель живлення в затиск.
Зачистіть кінець кожного провідника кабелю живлення на
довжину 10 мм, беручи до уваги необхідну довжину
кабелю для підключення до клемної колодки.
Відповідно до інструкції зі встановлення та за допомогою
шунт барів, які ви повинні були витягнути під час першої
процедури, зафіксуйте провідник,
як показано на графіку.
ШУНТ
Закріпіть кришку.
-
Закрутіть кабельний затиск.
-
УВАГА:
У разі необхідності заміни кабелю живлення, підключіть провід
у відповідності з наступними кольорами/кодами:
СИНІЙ
Нуль
КОРИЧНЕВИЙ
Фаза
ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ Заземлення
( )
Підключення до клем на клемній колодці
Відкрийте кришку в наступній послідовності:
1
2
РОЗМІЩЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ
"1-6"
"7"
3
ОДНОФАХНЕ або ДВОФАЗНЕ 220-240 V~
Кабель
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
ТРИФАЗНЕ 220-240 V3~
-
Кабель
HO5V2V2F
відкрутіть кабельний затиск "1";
знайдіть два виступи, розташовані на сторонах;
помістіть лезо плоскої викрутки навпроти кожного
виступу "2" і "3", тоді натисніть;
зніміть кришку.
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
ТРИФАЗНЕ 380-415 V2N~
Кабель
HO5V2V2F
Для того, щоб зняти кабель живлення:
- Видаліть гвинти, які утримують клемну колодку, що
містить шунт бари і провідники кабелю живлення;
- Витягніть кабель живлення.
Процедури, необхідні для нового підключення:
- Виберіть кабель живлення відповідно до рекомендацій,
наведених у таблиці.
- Помістіть кабель живлення в затиск.
- Зачистіть кінець кожного провідника кабелю живлення
на довжину 10 мм, беручи до уваги необхідну довжину
кабелю для підключення до клемної колодки.
- Відповідно до інструкції зі встановлення та за допомогою
шунт барів, які ви повинні були витягнути під час першої
процедури, зафіксуйте провідник, як показано на графіку.
- Закріпіть кришку.
- Закрутіть кабельний затиск.
Процедури, необхідні для нового підключення:
87 UA
2
Однофазне 220-240 V~
Двофазне 220-240 V2~
Трифазне 220-240 V3~
Трифазне 380-415 V2N~
Ph = Фаза
Примітка: переконайтеся, що затискні гвинти клемної
колодки добре затягнуті.
4x1,5 mm
N = Нуль
T = Заземлення
1- Увімкніть конфорку.
2- Дайте змогу сенсорному управлінню завершити процес
ініціалізації.
3- Перш ніж мине 30 секунд, торкніться на 5 секунд клавіші "
"
(Мінус).
5. ПОРАДИ ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ НА ВАРИЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ
Використання високоякісного кухонного посуду має вирішальне
значення для оптимальної роботи вашої варильної поверхні
4 - На дисплеї з'явиться наступне повідомлення.
P
• Завжди використовуйте посуд високої якості з ідеально
рівним та товстим дном: використання такого типу посуду
попереджує пригорання страв. Товсті металеві каструлі та
сковорідки забезпечують рівномірний розподіл тепла.
• Переконайтеся в тому, що дно каструлі чи сковорідки є
сухим: при заповненні каструлі рідиною або при використанні
каструлі з холодильника, перед встановленням на варильну
поверхню, переконайтеся, що її основа є повністю сухою. Це
допоможе уникнути виникнення плям на варильній поверхні.
• Використовуйте каструлі, діаметр яких є достатньо
великим, щоб повністю закрити один елемент варильної
поверхні: розмір каструлі повинен бути не менший, ніж площа
н а г р і в а н н я . Я к щ о в о н а т р о х и ш и р ш а , е н е р г і я буд е
використовуватися з максимальною ефективністю.
ВИБІР ПОСУДУ - Наступна інформація допоможе вам обрати
кухонний посуд, який забезпечить оптимальну продуктивність.
Посуд з нержавіючої сталі: особливо рекомендується.
Особливо ефективний з подвійним дном. Подвійне дно поєднує
в собі переваги нержавіючої сталі (зовнішній вигляд,
довговічність та стійкість) та алюмінію або міді
(теплопровідність, рівномірний розподіл тепла).
Посуд з алюмінію: рекомендується важкий посуд. Хороша
провідність. Алюмінієві залишки іноді з'являються у вигляді
подряпин на варильній поверхні, але їх можна швидко усунути,
якщо негайно очистити поверхню.
Через низьку температуру плавлення, не слід використовувати
посуд із тонкого алюмінію.
Ч а ву н н и й п ос уд : м ож н а в и к о р и с т о ву ва т и , а л е н е
рекомендується. Низька продуктивність. Може призвести до
виникнення подряпин на поверхні.
Посуд з мідним дном / керамічний посуд: рекомендується
важкий посуд. Хороша продуктивність, але можливі мідні
залишки можуть призвести до появи подряпин. Такі залишки
можна усунути, якщо негайно очистити поверхню. Крім цього, не
слід допускати википання води з такого посуду. Перегрітий метал
може приклеїтися до скляної варильної поверхні. Залишки від
перегрітої мідної каструлі залишать плями на варильній поверхні.
Посуд з фарфору/емалі: Хороша продуктивність тільки з
тонким, гладким та плоским дном.
Посуд зі ск локераміки: не рекомендується. Низьк а
продуктивність. Може призвести до виникнення подряпин на
поверхні.
5 - Скориставшись клавішами "Plus" (Плюс) і "Minus" (Мінус),
можна відрегулювати управління живленням. У даному прикладі
потужність регулюється між 6500 і 2500 Вт. Вибравши потрібне
значення, торкніться водночас клавіш "Plus" и "Minus", утримуючи
їх протягом 5 секунд.
4
0
P
5
0
6 - Після закінчення цієї процедури пролунає довгий сигнал і
відбудеться скидання системи. Повториться процедура запуску.
7 - Після запуску процесу на дисплеї таймера ECO відобразиться
управління живленням.
П і с л я ц ь о го с е н с о р н е у п р а в л і н н я н е д о з во л и т ь
перемикатися на будь-яку комбінацію, що може перевищити
дане граничне значення Eco.
Увімкнення/Вимкнення конфорки
6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВЕРХНІ
Як вибрати рівень управління живленням.
За допомогою функції "Управління живленням" користувач може
налаштувати максимальний рівень потужності, досяжний для
варильної панелі.
Функція управління живленням доступна лише протягом перших
30 секунд після ввімкнення варильної панелі.
Це налаштування можна змінити знову, від'єднавши штепсель від
мережі електроживлення і ще раз під'єднавши його.
У разі встановленого максимального рівня потужності варильна
панель автоматично регулює розподіл потужності між
конфорками, щоб цей рівень не було перевищено;
завдяки цьому можна одночасно керувати всіма конфорками, не
стикаючись із проблемою перевантаження.
Користувач може встановити максимальний рівень потужності
для варильної панелі від 2,5 кВт до значення максимальної
відносної потужності приладу (цей параметр залежить від моделі
приладу) (наприклад, якщо максимальна потужність варильної
панелі складає 7,2 кВт, максимальний рівень потужності для
налаштування становить від 2,5 кВт до 7,2 кВт).
На придбаній варильній панелі встановлено максимальне
значення потужності.
Після підключення приладу до електроживлення протягом 30
секунд можна встановити рівень потужності на базі зазначених
нижче параметрів:
Щоб увімкнути конфорку, торкніться та утримуйте зону будь-якої
конфорки протягом 400 мс. Ви почуєте довгий звуковий сигнал, а
на конфорках з'явиться значення "0", що вказуватиме на рівень
потужності.
1) Якщо під час будь-якого етапу приготування рівень потужності
перебуватиме в положенні 0, цей дисплей автоматично
вимкнеться через 10 секунд і прозвучить серія звукових сигналів,
що свідчитиме про вимкнення конфорок.
2) Якщо на увімкненому дисплеї відображається індикатор
залишкового тепла, але потужність знаходиться на рівні 0, тоді на
екрані поперемінно з'являтиметься "0".
3) Якщо функція блокування активована, ви не зможете
ввімкнути конфорку.
Щоб вимкнути конфорку, торкніться та утримуйте будь-яку зону
конфорки протягом 1,2 с. Ви почуєте 3 короткі звукові сигнали, а
на екрані конфорки нічого не відображатиметься або ж
88 UA
відображатиметься значення "H" при наявності залишкового
тепла. Конфорка вимкнеться.
1) Якщо під час будь-якого етапу приготування рівень потужності
перебуватиме в положенні 0, цей дисплей автоматично
вимкнеться через 10 секунд і прозвучить серія звукових сигналів,
що свідчитиме про вимкнення конфорок.
2) У разі наявності залишкового тепла вимкненої конфорки, на
дисплеї відображатиметься значення "H".
3) Навіть якщо функція блокування активована, ви можете
вимкнути конфорку.
4) Якщо активована лише одна конфорка, а це вимкнено, ви
почуєте 4 короткі звукові сигнали, які означатимуть, що вся
варильна поверхня вимкнена.
Подвійні / Потрійні конфорки
Для ввімкнення подвійного кільця конфорки потрібна конфорка
повинна бути попередньо ввімкненою, а рівень потужності
повинен бути вищим 0.
8.1- Увімкнення подвійної конфорки
Перше коротке натискання кнопки розширення вмикає додаткове
к і л ь це к о н ф о р к и . Я к що д од ат к о ве к і л ь це в в і м к н е н о ,
світлодіодний індикатор світитиметься над кнопкою розширення.
Друге коротке натискання кнопки розширення вимикає додаткове
кільце конфорки.
Ви почуєте короткий звуковий сигнал після
кожного натискання кнопки розширення.
8.2- Увімкнення потрійної конфорки
Перше коротке натискання кнопки розширення вмикає перше
додаткове кільце конфорки. Якщо перше додаткове кільце
ввімкнено, над кнопк ою розширення світитиметься 1
світлодіодний індикатор (лівий світлодіодний індикатор у випадку
з потрійною конфоркою, середній і єдиний світлодіодний
індикатор у випадку з подвійною конфоркою).
Друге коротке натискання кнопки розширення вмикає друге
додаткове кільце конфорки. Якщо друге додаткове кільце
ввімкнено, над кнопкою розширення світитимуться 2 світлодіодні
індикатори.
Третє коротке натискання кнопки розширення вимикає перше і
друге додаткові кільця конфорки.
Ви почуєте короткий звуковий сигнал після кожного натискання
кнопки розширення.
Вибір зони
Коли зона активована, підсвічування інших увімкнутих але не
вибраних зон буде менш інтенсивним.
Якщо тільки одна зона увімкнена, ця зона буде вибраною за
замовчуванням, вам не потрібно натискати (та утримувати
протягом 150 мс) кнопку вибору.
Збільшення / Зменшення рівня потужності
Функція моста
Міст можна активувати тільки, якщо обидві конфорки вимкнено.
Якщо вибрана конфорка моста, щоб активувати функцію моста,
потрібно натиснути кнопку моста.
Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а після активації конфорки
засвітиться світлодіодний індикатор конфорки.
Обидві конфорки в мості будуть вибрані одночасно.
Після вибору конфорок налаштуйте бажаний рівень потужності
за допомогою кнопок "+" і "-".
Обидва дисплеї конфорок у мості відображатимуть однаковий
рівень потужності. Робота функції припиниться:
- Після натискання кнопки моста в режимі налаштувань
- Якщо користувач вибере рівень потужності "0"
Ви можете збільшувати чи зменшувати рівень потужності на
екрані кожної конфорки за допомогою кнопок "+" чи "-". 0-1-2-3...9P
1. При натисканні та утримуванні кнопок "+" чи "-" рівень
потужності збільшуватиметься/зменшуватиметься постійно. При
швидкому збільшенні рівень потужності зупиниться на позначці 9,
для подальшого збільшення потужності потрібно здійснити
короткі натискання кнопки "+". При швидкому
збільшенні/зменшенні ви не почуєте звукових сигналів.
2. Досягнувши рівня потужності P, натискання кнопки "+" не
змінить рівень потужності на 0. Досягнувши рівня потужності 0,
натискання кнопки "-" не змінить рівень потужності на P.
3. Коли конфорка ввімкнена і рівень потужності перебуває на 0,
на екрані блиматиме 0, якщо конфорка гаряча. Через 10 секунд 0
зникне і на екрані з'явиться літера "H".
4. Коли вибрана певна конфорка, одночасне натискання кнопок
"+" і "-" налаштує рівень потужності на 0, а конфорка
залишатиметься активною протягом 10 секунд. Коли час мине,
таймер вимкнеться. Цю дію можна здійснити в декількох
випадках, залежно від налаштувань сенсорних елементів
керування. Наступні приклади наведені тільки для довідки.
Особистий досвід дозволить вам адаптувати ці налаштування
відповідно до свого смаку та звичок.
Запобігання переливанню
Щось (об'єкт чи рідина) утримує кнопку протягом більш ніж 5 с.
Звучатимуть 2 короткі звукові сигнали + 1 довгий звуковий сигнал
кожні 30 с, поки кнопка буде натиснута. Варильна поверхня
вимкнеться .
Цей символ продовжить блимати, доки існує
проблема.
Таймер
Функцію таймера можна активувати за допомогою відповідної
кнопки або ж одночасного натискання кнопок "+" і "-".
В обидвох випадках ви повинні вибрати конфорку та встановити її
рівень потужності вище "0".
Виберіть конфорку, для якої потрібно встановити таймер. Рівень
потужності конфорки вищий за 0.
На екрані конфорки зі
встановленим таймером відображатиметься статичний символ .
"0 0" на екрані таймера.
1) Час на таймері можна встановити за допомогою кнопок "+" і "". При зміні часу звукові сигнали не лунатимуть.
2) Ви можете скасувати таймер (відображатиметься 00),
натиснувши одночасно його кнопки.
3) Якщо натиснути та утримувати кнопки "+" чи "-" протягом
визначеного часу, можна здійснити швидкі налаштування.
4) При налаштуванні часу таймера ви можете перейти від "00"
до "99" за допомогою кнопки "-", а від "99" до "00" – за допомогою
кнопки "+".
5) Максимальний час становить 99 хвилин.
6) Коли час вийшов і лунають короткі звукові сигнали, натисніть
будь-яку кнопку, щоб зупинити звуковий сигнал та скинути час на
екрані.
7) Ви можете налаштувати час таймера, коли він працює за
попередньо встановленими налаштуваннями.
8) Потужність конфорки, для якої встановлено таймер, можна
регулювати без впливу на налаштування таймера.
9) Відлік останньої хвилини вестиметься в секундах (для
деяких варіантів відображається лише при налаштуванні
таймера під час останньої хвилини відліку).
Функція блокування від дітей
Ця дія відбувається при одночасному натисканні кнопок "+" і "-".
Після цього, коли ви торкнетеся кнопки, дисплей відображатиме
"L" протягом 2 с, а нагрівання залишиться на такому ж рівні.
Щоб вимкнути функцію блокування від дітей, дотримуйтеся
аналогічних інструкцій. Після цього, ви почуєте короткий звуковий
сигнал, а на дисплеї відобразиться літера "n". Варильна поверхня
залишатиметься розблокованою.
Примітка: Функція автоматичного блокування від дітей
активується через 15 хвилин після повного вимкнення варильної
поверхні. Ця функція вмикатиметься автоматично, але спершу її
потрібно запрограм увати. Див. пунк т "Налашт ування
користувача".
89 UA
ДЕКІЛЬКА ПОРАД:
Часте очищення залишає захисний шар, який має важливе
значення для запобігання подряпин і зносу. Переконайтеся, що
варильна поверхня чиста перед наступним використанням
приладу. Щоб позбавитися слідів від води, використовуйте
декілька крапель білого оцту або лимонного соку. Потім протріть
поверхню вологопоглинаючою серветкою з декількома краплями
спеціальної миючої рідини.
Склокерамічна поверхня є стійкою до подряпин від посуду з
плоским дном, проте краще завжди піднімати його при
переміщенні з однієї конфорки на іншу.
Запам'ятайте:
10) Натискання кнопки таймера без вибору будь-якої конфорки
та без встановлення таймера для будь-якої конфорки не дасть
жодного результату.
11) Натискання кнопки таймера без вибору будь-якої конфорки
та після встановлення таймера для кількох конфорок почергово
змінить час, відображений на екранах, та відображатиме час тієї
конфорки, де на екрані рівня потужності ввімкнено десятковий
розділювач.
12) На конфорці, де встановлено таймер, почергово
відображатиметься потужність (5 с) і (0,5 с).
На екрані таймера відображатиметься час, що залишився. Якщо
таймер встановлено для кількох конфорок, відображатиметься
той час, якого залишилося найменше, а на відповідному екрані
відображатиметься десятковий розділювач.
3 0° Maxi
Індикатор залишкового тепла
(для інфрачервоних конфорок-> розраховано)
Ті ж індикатори можуть також використовуватися для позначення
залишкового тепла. Для цього потрібно встановити графік: Час
залишкового тепла=f (рівень потужності, робочий час).
Якщо температура на скляній варильній поверхні перевищує
65°C (теоретичне значення), це буде позначено на відповідному
дисплеї за допомогою літери "H".
Для вироблення температури понад 65°C конфорка повинна
працювати протягом певного періоду, який залежить від рівня
потужності. Після того, як цей час спливе, після вимкнення
конфорки з'явиться сигнал про залишкове тепло.
Не використовуйте надто вологу губку.
Ніколи не використовуйте ніж чи викрутку.
Шкребок з лезом не пошкодить поверхню, якщо його тримати
під кутом 30°.
Ніколи не залишайте шкребок з лезом у доступному для дітей
місці.
Ніколи не використовуйте абразивні миючі засоби або
порошки для чищення.
Металеве обрамлення: щоб безпечно очистити металеве
обрамлення, помийте його водою з милом, промийте та протріть
сухою м'якою тканиною.
Автоматичне вимкнення
Будь-яка зміна кольору склокерамічної поверхні не
впливає на роботу чи стійкість поверхні. Такі зміни
кольору в основному є результатом згорілих залишків
їжі або використання посуду з таких матеріалів, як
алюміній або мідь; цих плями важко позбутися.
Якщо протягом заданого періоду рівень потужності не
змінювався, відповідна конфорка вимкнеться автоматично.
Максимальний час, протягом якого конфорка може працювати,
залежить від вибраного режиму готування.
Рівень
потужності
Макс. час
роботи (год)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
8. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Конфорки не кип'ятять або тільки слабо смажать
Використовуйте лише каструлі з плоским дном. Якщо між
каструлею та варильною поверхнею є проміжок, конфорка
неправильно розподілятиме тепло. Дно каструлі повинно
повністю вкривати весь діаметр конфорки.
Приготування їжі є надто повільним
Використовуються невідповідні каструлі. Використовуйте тільки
важкий посуд з плоским дном, діаметр якого відповідає діаметру
конфорки.
Незначні подряпини чи потертості на скляній поверхні
приладу
Причиною є неправильне очищення або використання каструль
з нерівним дном; частинки, такі як піщинки або сіль,
потрапляють між варильну поверху та нижню частину каструлі.
Див. розділ "ОЧИЩЕННЯ"; перед використанням
переконайтеся, що дно каструлі є чистими і використовуйте
тільки каструлі з гладким дном. Подряпини можна зменшити,
тільки виконуючи правильне очищення.
Металеві сліди
Уникайте ковзання алюмінієвого посуду по варильній поверхні.
Зверніться до рекомендацій щодо очищення.
Ви використовуєте відповідні матеріали, але плями все ще
залишаються. Скористайтеся шкребком та дотримуйтеся
інструкцій з розділу "ОЧИЩЕННЯ".
Темні плями
Скористайтеся шкребком та дотримуйтеся інструкцій з розділу
"ОЧИЩЕННЯ".
Світлі зони на варильній поверхні
Це сліди від алюмінієвих чи мідних каструль, а також від
мінеральних, водяних чи харчових відкладень; їх можна
позбутися за допомогою кремового миючого засобу.
На варильній поверхні розплавився цукор чи пластмаса.
Див. розділ "ОЧИЩЕННЯ".
Варильна поверхня вийшла з ладу або не працюють деякі
конфорки
Шунти на клемній колодці не відрегульовані.
Перевірте підключення та блокування панелі управління.
Розблокуйте варильну поверхню.
Варильна поверхня не відключається від живлення.
Панель управління заблокована. Розблокуйте варильну
поверхню.
ПРИМІТКА: робота варильної поверхні на максимальних рівнях
потужності може призвести до перегрівання, тому прилад
автоматично відрегулює рівень потужності, щоб захистити
варильну поверхню від перегрівання.
7. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
. Перед початком проведення будь-яких робіт з обслуговування
варильної поверхні, дайте їй охолонути.
. Слід використовувати тільки ту продукцію (креми і шкребки),
яка спеціально призначена для склокерамічних поверхонь. Її
можна знайти в магазинах з технікою.
. Уникайте розливів, оскільки будь-що, що потрапляє на
варильну поверхню, швидко пригорає та ускладнює її очищення.
. Рекомендується тримати подалі від варильної поверхні всі
речовини, які мають здатність плавитися, наприклад,
пластмаси, цукор або цукрові продукти.
ОБСЛУГОВУВАННЯ:
- Нанесіть кілька крапель спеціального миючого засобу на
варильну поверхню.
- Витріть будь-які стійкі плями м'якою тканиною або злегка
вологою серветкою.
- Протирайте м'якою тканиною або сухою серветкою, доки
поверхня не стане чистою.
Якщо все ще залишилися стійкі плями:
- Додайте ще декілька крапель спеціальної миючої рідини на
поверхню.
- Очистіть шкребком, тримаючи його під кутом 30° по
відношенню до варильної поверхні, поки плями не зникнуть.
- Протирайте м'якою тканиною або сухою серветкою, доки
поверхня не стане чистою.
- Повторіть процедуру при необхідності.
90 UA
Частота ввімкнення/вимкнення конфорок
Цикли ввімкнення/вимкнення відрізняються відповідно до
необхідного рівня нагрівання:
- низький рівень: короткий час роботи.
- високий рівень: довгий час роботи.
Варильна поверхня не працює.
Перевірте стан запобіжників / вимикачів у своєму приміщенні.
Перевірте, чи немає перепадів напруги.
Варильна поверхня вимкнулася самостійно.
Ви випадково натиснули головний вимикач (кнопку ON/OFF)
або ж на кнопці знаходиться сторонній предмет. Приберіть
будь-який сторонній предмет із кнопок і ввімкніть прилад знову.
Уведіть повторно свої налаштування.
Відображення літери F та чисел
Якщо на екрані з'являється літера F і числа, значить у приладі
відбувся збій. Наступна таблиця містить перелік дій, які можуть
вирішити проблему.
9. ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перш ніж викликати фахівця із сервісного обслуговування,
перевірте наступне:
— що вилка правильно вставлена, а також наявність
запобіжника;
Якщо ви не можете виявити причину несправності, вимкніть
прилад — не торк айтеся його — викличте фахівця з
післяпродажного обслуговування. Прилад постачається з
гарантійним талоном, який забезпечує безкоштовний ремонт в
Сервісному центрі.
Дисплей
конфорки
Проблема
Рішення
F0
Помилка програмного забезпечення
сенсорних елементів.
У разі виникнення помилки, відключіть і повторно підключіть варильну поверхню до електромережі.
Якщо проблема не вирішилась, зателефонуйте в сервісний центр. Якщо проблема виникає раптово
під час звичайної роботи, зателефонуйте в сервісний центр.
Fc
Зона сенсорних елементів надто
гаряча і всі конфорки було вимкнено.
Зачекайте, поки температура не знизиться. Варильна поверхня автоматично відновить свою роботу
після того, як температура повернеться до нормального значення.
Ft
Датчик температури сенсорного
елементу може бути пошкоджений.
Зачекайте, поки температура не знизиться. Якщо повідомлення не зникає після того, як температура
досягнула значення навколишнього середовища, зателефонуйте в сервісний центр.
FE
Датчик температури сенсорного
елементу може бути пошкоджений.
Зачекайте, поки температура не знизиться. Якщо повідомлення не зникає після того, як температура
досягнула значення навколишнього середовища, зателефонуйте в сервісний центр.
Fb
Надмірна чутливість будь-якої
кнопки.
Переконайтеся, що варильна поверхня встановлена належним чином. Переконайтеся, що кнопки
правильно торкаються скляної поверхні.
FU / FJ
Помилка безпеки клавіатури
FA
Помилка безпеки клавіатури
FC / Fd
Помилка безпеки клавіатури
Fr
Помилка безпеки реле
Ця помилка стосується автоматичної перевірки клавіатури. Вона зникає після того, як автоматична
перевірка повернеться до безпечного значення. Якщо проблема не вирішилась, зателефонуйте в
сервісний центр.
Ця помилка стосується автоматичної перевірки програмного забезпечення. Вона зникає після того, як
автоматична перевірка повернеться до безпечного значення. Якщо проблема не вирішилась,
зателефонуйте в сервісний центр.
Ця помилка стосується автоматичної перевірки програмного забезпечення. Вона зникає після того, як
автоматична перевірка повернеться до безпечного значення. Якщо проблема не вирішилась,
зателефонуйте в сервісний центр.
З будь-яким драйвером реле може трапитися будь-яка проблема. Відключіть варильну поверхню від
електромережі, зачекайте хвилину та ввімкніть прилад знову. Якщо проблема не вирішилась,
зателефонуйте в сервісний центр.
91 UA
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
несъвместимост между контакта и щепсела на
уреда, се обърнете към квалифициран
електротехник, който да замени контакта с
друг подходящ тип. Щепселът и контактът
трябва да отговарят на действащите норми на
държавата на инсталацията.
Свързването към източника на захранване
може да се извърши и чрез поставяне на
универсален прекъсвач между уреда и
източника на захранване, който може да
понесе максималното свързано натоварване и
който е в съответствие с действащото
законодателство.
Жълто-зеленият заземяваш кабел не трябва
да се прекъсва от прекъсвача. Гнездото или
универсалният прекъсвач, използвани за
връзката, трябва да са лесно достъпни, когато
уредът е монтиран.
Прекъсването на връзката може да се
постигне чрез достъпност на щепсела или чрез
включване на превключвател в неподвижното
окабеляване в съответствие с правилата за
окабеляване.
Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да се подмени от производителя, от
негов сервизен представител или подобно
квалифицирани лица, за да се избегне
опасност. Заземителният проводник (жълтозелен) трябва да е по-дълъг от 10 mm от
страна на клемната кутия. Секцията с
вътрешни проводници трябва да е подходяща
за мощността, погълната от готварския плот
(указано на етикета). Видът на захранващия
кабел трябва да е HO5V2V2-F.
Не поставяйте метални предмети като ножове,
вилици, лъжици или капаци върху плота. Те
може да се нагреят.
Върху нагряващите зони не трябва да се
поставя алуминиево фолио и пластмасови
съдове.
След всяка употреба е необходимо известно
почистване на плота, за да се предотврати
натрупване на замърсявания и мазнини. Ако
тези замърсявания бъдат оставени, те ще се
нагреят повторно при използване на плота и
ще изгорят, отделяйки пушек и неприятна
миризма, без да се споменават рисковете от
възникване на пожар.
Никога не използвайте пара или спрей под
високо налягане за почистване на уреда.
Не докосвайте нагревателните зони по време
на работа или известно време след употреба.
Никога не приготвяйте храна директно върху
стъклокерамичния плот.
Винаги използвайте подходящите готварски
съдове.
Винаги поставяйте съда в центъра на котлона,
върху който готвите. Не поставяйте нищо
върху панела за управление.
Не използвайте пл ота к ато работна
повърхност.
Не използвайте повърхността като дъска за
рязане.
Не съхранявайте тежки предмети над плота.
Ако те паднат върху плота, могат да причинят
повреда.
Не използвайте плота за съхранение на
никакви предмети.
Не плъзгайте готварски съдове по плота.
Препоръчваме ви да запазите инструкциите за
монтаж и да ги използвате за справка покъсно. Преди да монтирате готварския плот,
отбележете неговия сериен номер в случай, че
се нал ожи да потърсите съвет от
следпродажбения отдел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: уредът и неговите
достъпни части стават горещи по време на
използване. Внимавайте да не докосвате
нагряващите елементи. Да не се допуска
достъп до уреда на деца под 8-годишна
възраст, освен ак о не се наблюдават
непрекъснато от възрастен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: използвайте само
предпазители за плотове, определени от
производителя на готварския уред или указани
от производителя на уреда в инструкциите за
употреба като подходящи, или предпазители
за плотове, включени в уреда. Използването
на неподходящи предпазители може да
доведе до злополуки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: готвенето без надзор
върху плот с мазнина или масло може да е
опасно и да доведе до пожар. НИКОГА не
опитвайте да погасявате пожар с вода, а
изк лючете уреда и покрийте пламък а
например с капак или противопожарно
одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасност от пожар: не
съхранявайте предмети върху повърхностите
за готвене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако повърхността е
напукана, не докосвайте стъклото и изключете
уреда, за да избегнете риска от токов удар.
Този уред може да се използва от деца на 8 и
повече години и от лица с намалени
физически, сензорни или умствени
възможности или липса на опит и знания, ако е
осигурен надзор или инструктаж относно
използването на уреда по безопасен начин и
тези лица разбират потенциалните опасности.
Децата трябва да се наблюдават, за да не се
допуска да си играят с уреда. Почистването и
техническата поддръжка не трябва да се
извършват от деца без надзор.
ВНИМАНИЕ: процесът на готвене трябва да се
наблюдава. Краткосрочният процес на готвене
трябва да бъде наблюдаван непрекъснато.
Настоятелно се препоръчва да държите
децата далеч от зоните за готвене, докато те
се използват или когато са изключени, докато
индикаторът за остатъчна топлина е включен,
за да се предотврати рискът от сериозни
изгряния.
Този уред не е предназначен да се използва
чрез външен таймер или отделна система за
дистанционен контрол.
Не гледайте директно в елементите на
халогенната лампа на плота, ако има такава.
Свържете щепсел към захранващия кабел,
който е в състояние да понесе напрежението,
тока и натоварването, указани на табелката, и
има контакт за заземяване. Щепселът трябва
да е подходящ за натоварването, посочено на
етикета, и трябва да е свързан към заземяващ
контакт, който да работи. Заземяващият
проводник е жълто-зелен на цвят. Тази
о п е р а ц и я т р я б в а д а с е и з въ р ш в а от
квалифициран специалист. В случай на
92 BG
Идентификационна табелка (разположена под долната
обшивка на плота)
+2
70 3 - 0
ПРОДУКТОВ КОД Т
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Дълбочина на отвора 5 mm
523 -+ 20 mm
1. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Периметър на
изравнения монтаж
С поставяне на знака
на този продукт ние потвърждаваме
съответствие с всички европейски изисквания за безопасност и
опазване на здравето и околната среда, които са приложими за
категорията на този продукт.
Забележка: Размерите на вътрешния периметър са същите
като при стандартния монтаж.
2. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Оставете разстояние от поне
55 mm между плота и задната
страна и поне 150 mm между
плота и вертикалните мебели
или стени от страничната
страна. Ако са монтирани
мебели над плота,
минималното необходимо
разстояние е 700 mm.
При монтиране на ширм над
плота, направете справка с
изискванията за монтаж,
посочени за ширма, но във
всеки случай разстоянието
между плота и ширма трябва
да е не по-малко от 700 mm.
Този уред е обозначен съгласно Европейската
директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
ОЕЕО съдържа както замърсяващи вещества
(които могат да имат отрицателни последици за
околната среда), така и базови компоненти, които
могат да се използват повторно. Важно е да
подложите ОЕЕО на специфична обработка, за да
премахнете и да изхвърлите правилно всички замърсители и
да възстановите и рециклирате всички материали.
Хората могат да играят важна роля при гарантиране, че ОЕЕО
няма да се превърне в екологичен проблем; важно е да
следвате някои основни правила:
• ОЕЕО не трябва да се третира като битова смет.
• ОЕЕО трябва да се предаде на съответните събирателни
пунктове, управлявани от общински или от регистрирани
компании. В много държави може да се предлага събиране и
извозване на ОЕЕО по домовете.
В много държави, когато купувате нов уред, старият може да
се върне на търговеца на дребно, който трябва да го вземе
безплатно в замяна на новия уред, доколкото уредът е от
еквивалентен тип и има същите функции както
предоставения
700 mm
150 mm
55 mm
Ако долната част на плота е в съседство с участък, който
обикновено е достъпен за работа и почистване, трябва да се
постави разделител на 20 mm под долната част на плота.
3- МОНТАЖ
m!
n 20 mm
Монтирането на домакински уред е сложна операция, която, ако не се
извърши правилно, може да има сериозно въздействие върху
безопасността на стоки, имущество или хора. По тази причина
монтирането трябва да се извършва от професионално
квалифицирани лица в съответствие с техническите регулации.
В случай, че този съвет бъде пренебрегнат и инсталирането бъде
извършено от неквалифицирано лице, производителят няма да носи
никаква отговорност за технически повреди на уреда, независимо
дали ще доведат до повреда на стоки или имущество или до
нараняване на хора или животни.
След отстраняване на опаковката се уверете, че уредът не е
повреден. В противен случай се свържете с търговеца на дребно или
със следпродажбения отдел на производителя.
При монтиране на фурна под готварския плот трябва да се
постави разделител и минималното разстояние между долната
част на плота и фурната трябва да е не по-малко от 10 mm. Не
монтирайте неохладена фурна под този плот и монтирайте
фурната според нейните собствени монтажни изисквания.
Уверете се, че мебелите, в които ще се вгражда уредът, както и всички
други мебели в близост, са изработени от материали, които могат да
издържат на високи температури (мин. 100 °C).
В допълнение, всички декоративни ламинати трябва да бъдат
фиксирани с високоустойчиво лепило.
Уредът може да се монтира във вградена мебел в стандартен и
изравнен режим.
min 10 mm
Дебелината на работния плот трябва да е между 25 и 45 mm.
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Периметър на
изравнения монтаж
93 BG
С готварския плот се
п р е д о с т а в я
водонепоспруклив
уплътнител. Монтирайте
уплътнителя около
долната част на плота,
както е описано, и се
уверете, че е правилно
монтиран, за да избегнете
течове в поддържащите
мебели.
4. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
Долна част
A
B
A
A
B
A
B
C
Нормално фиксиране:
- Вземете фиксиращите скоби
от плика с принадлежности и
ги завинтете в положението,
показано на долната кутия.
(Не затягайте винтовете за
блокиране на скобите, те
трябва да се движат
свободно)
C
D
РАЗПОЛОЖЕНИЕ 1
B
C
РАЗПОЛОЖЕНИЕ 2
A
C
D
РАЗПОЛОЖЕНИЕ 3
РАЗПОЛОЖЕНИЕ 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
РАЗПОЛОЖЕНИЕ 5
РАЗПОЛОЖЕНИЕ 6
РАЗПОЛОЖЕНИЕ 7
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
- Поставете плота в
ц е н т р а л н о п ол о ж е н и е в
изрязания участък.
- Завъртете скобите и ги
затегнете напълно.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
6
5
5
6
5
6
1-3
3
6
5
2
1
6
6
Бързо фиксиране: (в зависимост
от модела)
Вземете четири пружини от плика с
принадлежности и ги завинтете за
долната кутия, както е показано на
фигурата.
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
1
4
6
Центрирайте и вкарайте
плота.
Натиснете страните на
плота, докато той се опре
на целия си периметър.
2
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
ИЗРАВНЕН МОНТАЖ
След проверка дали позицията
на плота е правилна, запълнете
пролуката между работния
плот и готварския плот със
силиконово лепило. Изравнете
силиконовия слой със скрепер
или с мокър пръст, напоен с
вода и сапун, преди да се
оформи.
Не използвайте плота, докато
силиконовият слой не изсъхне
напълно.
2
1
Според модела
94 BG
1.
„+“
2.
„-“
3.
ТАЙМЕР
4.
Допълнителен LED индикатор за готварска зона
5.
Програмен индикатор за готварска зона
6.
Избор на зоната
7.
Мост
7
Д е й с т в и я , к о и т о т р я б в а д а б ъ д а т и з въ р ш е н и з а
осъществяване на нова връзка:
- Изберете захранващия кабел в съответствие с препоръките
от таблицата;
- Прокарайте захранващия кабел през скобата;
- Оголете 10 mm от края на всеки проводник на захранващия
кабел, като вземете под внимание необходимата дължина на
кабела за свързване на клемната кутия;
Монтажът трябва да е съобразен със стандартите и
директивите.“ Производителят не носи отговорност за
никакви щети, които могат да бъдат причинени от
неподходяща или неразумна употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производителят не поема отговорност за
никакви инциденти или последствия от тях, които могат да
възникнат по време на използване на уред, който не е свързан със
земята или свързан със земя, чиято непрекъсваемост е
нарушена.
ШУНТ
- Според монтажа и с помощта на
шунтовите шини, получени в
п р ед и ш н ата с т ъ п к а , ф и к с и р а й те
проводниците, както е показано на
графиката;
- Фиксирайте капака;
- Завинтете кабелната скоба.
Преди работа с електричество проверете напрежението на
захранването, показано на електромера, настройката на
прекъсвача на веригата, непрекъснатостта на заземителната
връзка към инсталацията и дали предпазителят е подходящ.
Електрическото свързване към инсталацията трябва да се
извърши в съответствие с номиналната мощност на уреда; това
трябва да се извърши чрез пакетен изключвател.
Ако уредът има щепселна кутия, тя трябва да се монтира така, че
щепселната кутия да е достъпна.
Жълто-зеленият проводник на захранващия кабел трябва да се
свърже както към заземителя на електрозахранването, така и към
клемите на уреда.
За всякакви въпроси относно захранващия кабел се обръщайте
към следпродажбения отдел или към квалифициран техник.
Ако плотът е монтиран със захранващ кабел, той трябва да се
свърже само към захранване от 220-240 V между фаза и
неутрално положение.
ВНИМАНИЕ:
Ако е необходимо да подмените захранващия кабел, свържете
жицата в съответствие със следните цветове/кодове:
Възможно е обаче плотът да се свърже към:
Трифазен ток 220-240 V3
Трифазен ток 380-415 V2N
За да продължите с новата връзка, следвайте инструкциите подолу:
СИНЯ
Неутрална
КАФЯВА
Под напрежение
ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНА
Земя
( )
Преди да осъществите връзката, се уверете, че монтажът е
защитен от подходящ предпазител и е снабден с проводници на
достатъчно голяма секция за нормално захранване на уреда.
Обърнете плота, така че стъклената страна да е срещу работния
плот, като внимавате да защитите стъклото.
Свърване към клемите в клемната кутия
Отворете капака в следната последователност:
1
2
РАЗПОЛОЖЕНИЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ
"1-6"
"7"
3
ЕДНОФАЗЕН или ДВУФАЗЕН ТОК 220-240 V~
Кабел
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
ТРИФАЗЕН ТОК 220-240 V3~
Кабел
HO5V2V2F
- отвинтете кабелната скоба „1“;
- намерете двете уши, разположени отстрани;
- поставете острието на плоска отвертка пред всяко от ушите
„2“ и „3“, бутнете навътре и натиснете;
- отстранете капака.
2
4x1,5 mm
2
ТРИФАЗЕН ТОК 380-415 V2N~
Кабел
HO5V2V2F
За да освободите захранващия кабел:
- Отстранете винтовете, задържащи клемната кутия, която
съдържа шунтовите шини и проводниците на захранващия
кабел;
- Издърпайте захранващия кабел навън.
Д е й с т в и я , к о и т о т р я б в а д а б ъ д а т и з въ р ш е н и з а
осъществяване на нова връзка:
- Изберете захранващия кабел в съответствие с препоръките
от таблицата;
- Прокарайте захранващия кабел през скобата;
- Оголете 10 mm от края на всеки проводник на захранващия
кабел, като вземете под внимание необходимата дължина на
кабела за свързване на клемната кутия;
- - Според монтажа и с помощта на шунтовите шини, получени
в предишната стъпка, фиксирайте проводниците, както е
показано на графиката;
- Фиксирайте капака;
- Завинтете кабелната скоба.
Забележка: уверете се, че винтовете на клемната кутия за
здраво затегнати.
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
Еднофазен ток 220-240 V~
Двуфазен ток 220-240 V2~
Трифазен ток 220-240 V3~
Трифазен ток 380-415 V2N~
Ph = Фаза
95 BG
4x1,5 mm
N = Неутрална
T = Земя
5. СЪВЕТ ОТНОСНО ГОТВАРСКИТЕ
СЪДОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПЛОТОВЕ
1 - Включете плота.
2 - Изчакайте тактилният контрол да приключи с процеса на
инициализиране.
3 - Преди да са изминали 30 секунди, докоснете клавиша “
“
за 5 секунди.
4 - След това на екрана ще се появи следното съобщение.
Използването на качествени готварски съдове е критично важно за
получаване на най-добрите резултати от вашия готварски плот.
P
• Винаги използвайте качествени готварски съдове със
съвършено гладки и плътни основи: използването на този тип
готварски съдове ще предотврати формирането на горещи точки,
водещи до залепване на храна. Плътните тенджери и тигани ще
осигурят равномерно разпределение на топлината.
• Уверете се, че основата на тенджерата или тигана е суха:
при пълнене на съдове с течност или използване на съдове,
които са били съхранени в хладилника, се уверете, че основата
на съда е напълно суха, преди да я поставите върху готварския
плот. Това ще спомогне за избягване на образуването на петна по
плота.
• Използвайте съдове, чийто диаметър е достатъчно
широк напълно да покрие повърхността на котлона:
размерът на съда трябва да е не по-малък от нагряващата зона.
Ако е малко по-широк, енергията ще се използва при максимална
ефективност.
ИЗБОРЪТ НА ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ - Следната информация
ще ви помогне да изберете готварски съдове, които са с добри
работни характеристики.
Неръждаема стомана: строго препоръчвана. Особено добра с
основа от сандвичева обшивка. Сандвичевата основа комбинира
ползите от неръждаемата стомана (външен вид, издръжливост и
стабилност) с предимствата на алуминия или медта
(проводимост на топлината, равномерно разпределение на
топлината).
Алуминий: препоръчва се голямо тегло. Добра проводимост.
Алуминиевите остатъци понякога се появяват като надрасквания
по плота, но могат да бъдат отстранени, ако бъдат почистени
незабавно.
Поради ниската точка на топене трябва да се използва тънък
алуминий.
Лято желязо: може да се използва, но не се препоръчва.
Недобри работни характеристики. Може да надраск а
повърхността.
Медно дъно/керамика: препоръчва се голямо тегло. Добри
работни характеристики, но медта може да остави следи, които
да изглеждат като надрасквания. Остатъците могат да бъдат
отстранени, ако плотът се почисти незабавно. Въпреки това не
оставяйте такива съдове да врят без течност. Прегретият метал
може да се залепи за стъклените плотове. Прегретият меден съд
ще остави следа, която ще образува трайно петно върху плота.
Порцелан/емайл: Добри работни характеристики само с тънка,
гладка, плоска основа.
Стъклена керамика: не се препоръчва. Недобри работни
характеристики. Може да надраска повърхността.
5 - Като използвате клавишите „Плюс“ и „Минус“, може да
промените степента на мощност. В този пример може да избирате
между 6500 и 2500 W. Когато изберете желаната степен, докоснете
едновременно клавиша „Плюс“ и клавиша „Минус“ за 5 секунди.
4
0
P
5
0
6 - Когато този процес приключи, се чува продължителен звуков
сигнал и стойностите се нулират. Може отново да започнете да
задавате стойности.
7 - След като процесът стартира, на дисплея на таймера ще се
покаже мощността на опцията ECO.
След това тактилният контрол няма да ви позволи да
правите комбинации, надвишаващи лимита за опцията Eco
Включване/изключване на нагряващата зона
6. ИЗПОЛЗВАНЕ
Как да изберете степен на мощност.
Чрез функцията „Задаване степен на мощност“ потребителят
може да настрои максималната мощност, която може да бъде
достигната от плота.
Функцията „Задаване степен на мощност“ е налична само през
първите 30 секунди след включване на плота. Дори е възможно
да се повтори тази настройка, като се изключи и включи
захранващия кабел.
Чрез настройване на желаната максимална мощност, плотът
автоматично регулира разпределението в различните зони за
готвене, така че лимитът никога да не бъде превишен; с
допълнителното предимство, че може да направлява всички зони
без проблеми при натоварване.
Клиентът може да настрои максималната мощност на плота
между 2,5 kW и максималната свързана мощност на плота (това
може да се промени в зависимост от модела) (например, ако
максималната мощност на плота е 7,2 kW, максималното ниво на
мощност за настройване е между 2,5 kW и 7,2 kW).
Плотът е настроен на максимална мощност по време на
покупката.
След свързването на уреда към електрическото захранване в
рамките на 30 секунди можете да настроите нивото на мощност
въз основа на показаните по-долу точки:
За да включите нагревател Докоснете която и да е нагревателна
зона за 400 милисекунди. Ще се чуе продължителен звуков
сигнал и стойността „0“ ще се появи като цифра в целевата зона,
указваща нивото на мощността.
1) Ако етапът на готвене е в позиция 0, този дисплей ще се
изключи автоматично след 10 секунди и ще прозвучи
последователността на изключване на зоната.
2) Ако има индикация за остатъчна топлина на дисплея, който е
включен, но с мощност 0, ще се появи превключваща се „0“.
3) Ако е активна функция за заключване, не можете да включите
зона.
За да изключите нагревател Докоснете която и да е
нагревателна зона за 1,2 секунди. Ще прозвучат 3 кратки звукови
сигнала и в целевата зона няма да се появи нищо или ще се появи
96 BG
стойност „H“, ако има остатъчна топлина. Зоната ще се изключи.
1) Ако етапът на готвене е в позиция 0, този дисплей ще се
изключи автоматично след 10 секунди и ще прозвучи
последователността на изключване на зоната.
2) Ако има индикация за остатъчна топлина на дисплея, който е
изключен, ще се появи „H“.
3) Дори ако е активна функция за заключване, можете да
изключите зона.
4) Ако е активен само един нагревател и той е изключен, ще
прозвучат 4 кратки звукови сигнала, указващи, че целият
готварски плот е изключен.
Двойни/тройни зони
За да включите двоен удължен котлон, свързаната главна зона
трябва вече да е включена и индикацията за ниво на мощност
трябва да е повече от 0.
8.1- Двойна зона включена
1-вото кратко натискане на удължителен бутон включва
удължения котлон. LED индикаторът над удължителния бутон се
включва, ако удълженият котлон е включен.
2-рото кратко натискане на удължителен бутон изключва
удължения котлон.
Кратък звуков сигнал при всяко натискане на удължителен бутон.
8.2- Тройна зона включена
1-вото кратко натискане на удължителен бутон включва 1-вия
удължен котлон. 1 LED индикатор над удължителния бутон се
включва, ако 1-вият удължени котлон е включен (левият LED
индикатор в случай на тройна зона, средният и единствен LED
индикатор в случай на двойна зона)
2-рото кратко натискане на удължителен бутон изключва 2-рия
удължен котлон. 2 LED индикатора над удължителния бутон се
включват, ако 1-вият и 2-рият удължени котлони са включени
3-тото кратко натискане на удължителен бутон изключва 1-вия и
2-рия удължен котлон.
Кратък звуков сигнал при всяко натискане на удължителен бутон.
Избор на зона
Когато една зона е вече включена, неизбраните зони, които са
включени, ще светнат с по-нисък интензитет.
Ако само една зона е включена, тази зона е вече избрана по
подразбиране, без да е необходимо да натиснете за кратко (150
милисекунди) бутона за избор.
Мостова функция
Увеличаване/намаляване на нивото на мощност
Мостът може да се активира само когато и двата нагревателя са
изключени. Избира се един нагревател на моста, за да се
активира сензорният мостов бутон за мостова функция.
Прозвучава звуков сигнал и LED индикаторът на зоната се
включва, ако зоната е включена.
И двата мостови нагревателя ще бъдат избрани едновременно.
След като бъдат избрани нагревателите, ако нивото на
мощността не е желаното, регулирайте чрез бутоните + и -.
Дисплеите и на двата мостови нагревателя ще показват еднакво
ниво на мощността. Функцията ще бъде прекратена:
- Ако бъде натиснат мостовият бутон в режим на настройка.
- Ако потребителят избере ниво на мощността „0“
С кратко натискане на бутони „+“ или „-“ се увеличава или
намалява мощността в избраните зони: 0-1-2-3...9-P
1. С продължително натискане на бутони „+“ или „-“ нивото на
мощността се увеличава/намалява непрекъснато. При бързо
увеличаване мощността спира на ниво 9, а за по-високо ниво на
мощността е необходимо друго кратко натискане на бутона +. При
бързо увеличаване/намаляване не се чува звуков сигнал.
2. След достигане на ниво на мощността P натискането на
бутона + отново няма да промени нивото на мощността на 0. След
достигане на ниво на мощността 0 натискането на бутона - отново
няма да промени нивото на мощността на P.
3. При включена зона с ниво на мощността 0, ако зоната е
гореща, 0 ще премигва на дисплея. След 10 секунди 0 ще изчезне
и ще се появи постоянен дисплей на буквата „H“.
4. Когато е избран нагревател и бутоните „+“ и „-“ бъдат
докоснати едновременно, нивото на мощността ще стане „0“, но
нагревателят ще поддържа избора в рамките на 10 секунди. Ако
има зададен таймер за нагревател, таймерът ще се изключи.
Това действие може да се извърши само в някои случаи в
зависимост от конфигурацията за сензорен контрол. Следните
примери са само за информация. Личният ви опит ще ви позволи
да адаптирате тези настройки към вашия вкус и навици.
Защита срещу преливане
Нещо (предмет или течност) натиска бутон за повече от 5
секунди. 2 кратки звукови сигнала + 1 продължителен звуков
сигнал на всеки 30 секунди, докато бутонът е натиснат.
Готварският плот ще се изключи.
Този символ ще продължи
да премигва, докато състоянието е активно.
Таймер
Функцията за таймер може да се активира със свой собствен
бутон или чрез едновременно докосване на бутоните „+“ и „-“.
И в двата случая трябва да бъде избран нагревател и неговото
ниво на мощност трябва да е повече от 0.
Изберете зоната за прилагане на таймер. Нивото на мощност на
зоната е повече от 0.
Статично се показва в зоната, за която
ще бъде приложен таймер. „0 0“ в цифрите, запазени за таймера.
1) Таймерът може да се изберете с клавишите „+“ или „-“. Не се
чуват звукови сигнали по време на промяната.
2) Едновременното натискане на бутоните на таймера отменя
таймера (променя се на 00).
3) Ако бутоните „+“ или „-“ на таймера се задържат натиснати по
време на определянето, получавате достъп до бърза настройка.
4) Когато настройвате времето на таймера, е възможно да
отидете от „00“ до „99“ с бутона „-“ и от „99“ до „00“ с бутона „+“.
5) Максималното време е 99 минути.
6) След изтичане на времето и прозвучаване на звуков сигнал
от плота натиснете произволен бутон и алармата и цифровата
последователност ще бъдат прекратени.
7) Възможно е да регулирате времето на таймера, докато
таймерът е бил задействан преди това.
8) Мощността на зоната с приложен таймер може да се промени
без последствия чрез програмиране на таймера.
9) Последната минута ще бъде показана в секунди (при
р азл и ч н и ва р и а н т и е в и д и м о с а м о а к о н а вл езете в
програмирането на таймера през последната минута на
отброяването)
10) С натискането на бутона на таймера без избрана зона и без
приложен таймер към никоя зона не се извършва нищо.
Опция за заключване за деца
Това действие може да се извърши, когато клавишите „+“ и „-“
бъдат докоснати едновременно.
След това при всяко натискане на бутон дисплеят ще покаже „L“
за 2 секунди. Нагряването остава в същото състояние.
За да деактивирате заключването за деца, следвайте същия
процес, както описан по-горе. След това ще се чуе кратък звуков
сигнал и дисплеят ще покаже буквата „n“. Готварският плот ще
остане незаключен.
Забележка: Автоматично заключване за деца ще се активира 15
минути след пълно изключване на плота. Тази функция ще се
задейства автоматично, но е необходимо преди това да я
програмирате. Вижте точката за потребителски настройки.
97 BG
11) С натискането на бутона на таймера без избрана зона и с
приложен таймер към много зони, показаното чрез цифрите
време се променя на ротационен принцип и показва времето,
чийто дисплей на мощността е с активиран десетичен знак.
12) В зоната с приложен таймер се редуват мощност (5
секунди) и (0,5 секунди).
Оставащото време се показва в цифрите, запазени за таймера.
Ако се прилага таймер към няколко зони, се показва най-малкото
оставащо време и десетичният знак се показва в съответната
зона.
НЯКОЛКО СЪВЕТА:Честото почистване оставя защитен слой,
който е важен за предотвратяване на надраскването и
износването. Уверете се, че повърхността е чиста, преди да
използвате готварския плот отново. За да премахнете следи от
вода, използвайте няколко капки бял оцет или лимонов сок. След
това избършете с попиваща хартия и няк олк о к апки
специализирана почистваща течност.Стъклокерамичната
повърхност ще издържи на надраскване от готварски съдове с
плоско дъно, но е винаги по-добре да ги повдигате, когато ги
местите от една зона към друга.
Индикатор за остатъчна топлина
(при излъчващи нагреватели -> изчислено)
ЗАБЕЛЕЖКА:
Същите индикатори могат да се използват и за указване на
„остатъчната топлина“. За тази цел трябва да се направи
разписание: оставащо време на нагряване=f (ниво на мощността,
време на работа).
Докато температурата на стъклената повърхност на готварския
плот е над 65oC (теоретична стойност), това състояние ще се
покаже на съответния дисплей чрез „H“.
o
За генериране на температура над 65 C нагряващ елемент
трябва да работи определено време, което зависи от нивото на
мощността. След изтичане на това време предупреждението за
остатъчна топлина ще се покаже, когато нагряващият елемент
бъде изключен.
Не използвайте гъба, която е твърде мокра. Никога не
използвайте нож или отвертка. Скрепер с бръснарско ножче
няма да повреди повърхността, ако се държи под ъгъл от
30°. Никога не оставяйте скрепер с бръснарско ножче
там,където може да бъде достигнат от деца. Никога не
използвайте абразивни продукти или почистващ прах.
Металната рамка: за безопасно почистване на металната рамка
измийте със сапун и вода, изплакнете и изсушете с мека кърпа.
Автоматично изключване за безопасност
Ако нивото на мощността не бъде променено в рамките на
предварително зададен период, съответният нагревател се
изключва автоматично.
Максималното време, през което даден нагревател може да
остане включен, зависи от избраното ниво на готвене.
Ниво на
мощността
1
Промяната в цвета на стъклокерамичната
повърхност не влияе на нейното функциониране или
стабилност. Това обезцветяване се дължи предимно
на остатъци от изгорена храна или използване на
готварски съдове, изработени от материали като
алуминий или мед; тези петна са трудни за
премахване.
Макс. време във
включено
състояние (часове)
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
3 0° Maxi
8. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Готварските зони не излъчват достатъчна топлина за
кипване или достатъчно изпържване на храната
Използвайте само съдове с плоско дъно. Ако между съда и плота
се вижда светлина, зоната не предава топлината правилно.
Дъното на съда трябва напълно да покрива диаметъра на
избраната зона.
Готвенето е прекалено бавно
Използват се неподходящи съдове. Използвайте само съдове с
плоско дъно, които са тежки и имат диаметър най-малко равен на
готварската зона.
Малки драскотини или изтърквания по стъклената
повърхност на плота
Прилага се неправилно почистване или се използват съдове с
грубо дъно; частици като песъчинки или сол попадат между плота
и дъното на съда. Вижте точка „ПОЧИСТВАНЕ“; уверете се, че
дъната на съдовете са чисти преди употреба и използвайте само
съдове с гладко дъно. Драскотините могат да бъдат избегнати
само ако почистването се извършва правилно.
Следи от метал
Не плъзгайте алуминиеви готварски съдове по плота. Вижте
препоръките за почистване.
Използвате подходящи материали, но все още има петна.
Използвайте бръснарско ножче и следвайте препоръките в точка
„ПОЧИСТВАНЕ“.
Тъмни петна
Използвайте бръснарско ножче и следвайте препоръките в точка
„ПОЧИСТВАНЕ“.
Светли повърхности по плота
Следи от алуминиев или меден съд, но също и остатъци от
минерали, вода и храна; те могат да бъдат премахнати с
кремообразен почистващ препарат.
Карамелизиране или разтопена пластмаса по плота.
Вижте точка „ПОЧИСТВАНЕ“.
Плотът не работи или определени зони не работят
Шунтовете не са правилно позиционирани в клемната кутия.
Проверете дали връзките са правилно осъществени и дали
панелът за управление е заключен. Отключете плота.
Готварският плот не се изключва.
Панелът за управление е заключен. Отключете плота.
ЗАБЕЛЕЖКА: докато може да възникне ситуация на прегряване
по време на работа на най-високото ниво на мощността,
готварският плот автоматично ще регулира нивото на мощността,
за да защити плота от прегряване.
7. ПОЧИСТВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
. Преди да извършите почистване или поддръжка по
готварския плот, оставете го да се охлади.
. Трябва да се използват само продукти (кремообразни
почистващи препарати и скрепери), специално предназначени
за стъклено-керамични повърхности. Те се предлагат в
железарските магазини.
. Избягвайте разливи, тъй като всичко, което попадне върху
повърхността на плота, ще изгори бързо и ще направи
почистването по-трудно.
. Препоръчва се да държите далеч от плота всички вещества,
които могат да се разтопят, като пластмасови предмети,
захар и продукти на захарна основа.
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА:
- Капнете няколко капки от специализирания почистващ
продукт върху повърхността на плота.
- Изтъркайте упоритите петна с мека кърпа или леко
навлажнена кухненска хартия.
- Избършете с мека кърпа или суха кухненска хартия, докато
повърхността е чиста.
Ако все още има упорити петна:
- Капнете още няколко капки от специализираната почистваща
течност по повърхността.
- Изстържете със скрепер, като го държите под ъгъл от 30°
спрямо плота, докато петната изчезнат.
- Избършете с мека кърпа или суха кухненска хартия, докато
повърхността е чиста.
- Повторете действието, ако е необходимо.
98 BG
Честота на действията по включване/изключване за зони
за готвене
Циклите на включване и изключване се различават в зависимост
от желаното ниво на топлина:
ниско ниво: кратко време на работа,
високо ниво: продължително време на работа.
Готварският плот не работи.
Проверете състоянието на предпазителите/прекъсвачите за
п о м е ще н и ето . П р о ве р ете д а л и н я м а п р е к ъ с ва н е н а
електрозахранването.
Готварският плот се самоизключва.
Главният прекъсвач (бутон за включване/изключване) е бил
докоснат неволно или има друг предмет над някой бутон.
Включете отново уреда без никакви предмети около бутоните.
Въведете настройките отново.
Показване на F и цифри
Ако на дисплея се появят F и цифри, уредът е засякъл повреда.
Следната таблица изброява действия, които можете да
предприемете, за да коригирате проблема.
9. СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преди да се обадите на сервизен инженер, проверете
следното:
— дали щепселът е правилно вкаран и е с правилните
предпазители;
Ако повредата не може да се определи, изключете уреда – не
опитвайте да го поправяте – и се обадете на сервизния център за
следпродажбено обслужване. Уредът е снабден с гаранционен
сертификат, който осигурява неговата безплатна поправка в
сервизния център.
Дисплей на
нагревателя
Повреда
Действие
F0
Софтуерна грешка в сензорната
контрола.
Ако е възникнала грешка, извадете и включете отново щепсела на готварския плот към
електрозахранването. Ако грешката продължава, се свържете с центъра за следпродажбено
обслужване. Ако грешката изчезне внезапно при нормална работа, се свържете с центъра за
следпродажбено обслужване.
Fc
Зоната със сензорен контрол е
твърде гореща и е изключила всички
нагреватели.
Изчакайте, докато температурата спадне. Готварският плот ще се възстанови автоматично, когато
температурата достигне нормална стойност.
Ft
Те м п е р ат у р н и я т с е н зо р н а
сензорната контрола може да е
повреден.
Изчакайте, докато температурата спадне. Ако съобщението продължава да се показва, след като
температурата е достигнала нормална стойност, се свържете с центъра за следпродажбено
обслужване.
FE
Те м п е р а т у р н и я т с е н з о р н а
сензорната контрола може да е
повреден.
Изчакайте, докато температурата спадне. Ако съобщението продължава да се показва, след като
температурата е достигнала нормална стойност, се свържете с центъра за следпродажбено
обслужване.
Fb
Прекалена чувствителност на
някой от бутоните.
Вижте дали готварският плот е монтиран правилно. Уверете се, че бутоните докосват правилно
стъклената повърхност.
FU / FJ
Гр е ш к а в с и г у р н о с т т а н а
клавиатурата
Тази грешка е самопроверка на клавиатурата. Тя изчезва, когато автоматичната проверка върне
сигурна стойност. Ако грешката продължава, се свържете с центъра за следпродажбено обслужване.
FA
Гр е ш к а в с и г у р н о с т т а н а
клавиатурата
Тази грешка е самопроверка на софтуера. Тя изчезва, когато автоматичната проверка върне сигурна
стойност. Ако грешката продължава, се свържете с центъра за следпродажбено обслужване.
FC / Fd
Гр е ш к а в с и г у р н о с т т а н а
клавиатурата
Тази грешка е самопроверка на софтуера. Тя изчезва, когато автоматичната проверка върне сигурна
стойност. Ако грешката продължава, се свържете с центъра за следпродажбено обслужване.
Fr
Грешка в сигурността на релетата
Може да има проблем в управляващата верига на някое реле. Извадете щепсела на готварския плот
от контакта, изчакайте една минута и включете отново. Ако грешката продължава, се свържете с
центъра за следпродажбено обслужване.
99 BG
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Recomendamos mantener las instrucciones de
instalación y uso para consultas futuras. Antes de
instalar la placa de cocción, anote el número de
serie por si fuese necesario solicitar asistencia al
servicio posventa.
ADVERTENCIA: El electrodoméstico y las partes
accesibles de este se calientan durante el
funcionamiento. Debe prestarse atención para no
tocar los elementos térmicos. Los niños de
menos de 8 años deben mantenerse alejados del
electrodoméstico, a menos que estén
constantemente vigilados.
ADVERTENCIA: Utilice solamente las
protecciones que incorpora el electrodoméstico,
las protecciones diseñadas por el fabricante del
equipo de cocina o las protecciones que indica el
fabricante en las instrucciones de uso, según
corresponda. El uso de protecciones
inadecuadas puede causar accidentes.
ADVERTENCIA: Dejar desatendida la placa de
cocción mientras se cocina con grasa o aceite
puede ser peligroso y originar un incendio.
NUNCA intente apagar el fuego con agua;
apague la placa de cocción y cubra la llama con
una tapa o una manta ignífuga, por ejemplo.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio; no coloque
objetos en las superficies de cocción.
ADVERTENCIA: Si la superficie se agrieta, no
toque el cristal y apague el electrodoméstico para
evitar la posibilidad de sufrir una descarga
eléctrica.
Pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad
y personas con facultades físicas, sensoriales o
mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimiento, si lo emplean bajo supervisión o se
les instruye acerca de la seguridad del producto y
entienden los riesgos que comporta. Es preciso
vigilar a los niños para asegurarse de que no
jueguen con el electrodoméstico. Los niños no
deben limpiar ni mantener el producto sin
supervisión.
PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe
supervisarse. Los procesos de cocción breves
deben vigilarse de manera continua.
Con el fin de evitar el riesgo de quemaduras
graves, es muy recomendable mantener a los
niños alejados de las zonas de cocción mientras
estén funcionado, pero también cuando se
apaguen mientras el indicador de calor residual
siga encendido.
Este electrodoméstico no está diseñado para
funcionar con un temporizador externo ni con
ningún sistema de control remoto separado.
No mire fijamente a las lámparas halógenas de la
placa de cocción.
Conecte un enchufe en el cable que transporta la
tensión, la corriente y la carga indicadas en la
etiqueta y que tiene el contacto de masa. La toma
de corriente debe adecuarse a la carga indicada
en la etiqueta y disponer de un contacto de masa
conectado y operativo. El conductor de tierra es
de color amarillo verdoso. Esta operación debe
realizarla un profesional debidamente
cualificado. Si la toma de corriente es
incompatible con el enchufe del
electrodoméstico, pida a un electricista
profesional que sustituya la toma por otra
adecuada. El enchufe y la toma deben cumplir las
normas actuales del país donde se instala el
electrodoméstico.
En la conexión con la fuente de alimentación
también puede utilizarse un contactor omnipolar
entre la fuente y el electrodoméstico. Este debe
soportar la carga conectada máxima y cumplir la
legislación vigente.
El contactor no debe interrumpir el cable de tierra
de color amarillo verdoso. La toma de corriente o
el contactor omnipolar empleados deben estar
fácilmente accesibles cuando se instala el
electrodoméstico.
La desconexión puede realizarse mediante el
enchufe accesible o mediante la incorporación de
un interruptor en el cableado fijo con arreglo a las
normativas de cableado.
Para evitar riesgos, el fabricante, su
representante de servicio o cualquier otra
persona cualificada deben cambiar los cables de
alimentación que estén dañados. El conductor de
tierra (amarillo verdoso) debe tener una longitud
superior a 10 mm por el lado del bloque de
conexión. La sección de los conductores internos
debe adecuarse al consumo de potencia de la
placa de cocción (indicado en la etiqueta). El
cable de alimentación debe ser de tipo
HO5V2V2-F.
No coloque objetos metálicos, como cuchillos,
tenedores, cucharas o tapas, en la placa de
cocción. Podrían calentarse.
En las superficies calientes no deben colocarse
recipientes de plástico y papel de aluminio.
Después de cada uso, es preciso limpiar un poco
la placa de cocción para evitar que se acumule
suciedad y grasa. La suciedad y la grasa que no
se eliminen se recalentarán y se quemarán
cuando se utilice de nuevo la placa de cocción,
con lo que se generará humo y se desprenderán
olores desagradables, sin olvidar el riesgo de
propagación del fuego.
Nunca utilice vapor o aerosoles a alta presión
para limpiar el electrodoméstico.
No toque las superficies calientes durante el
funcionamiento o inmediatamente después del
uso.
Nunca cocine los alimentos directamente sobre la
placa vitrocerámica.
Utilice siempre utensilios de cocina adecuados.
Coloque siempre el recipiente en el centro de la
zona en la que esté cocinando. No coloque nada
en el panel de control.
No utilice la placa de cocción como superficie de
trabajo.
No utilice la superficie como tabla para cortar.
No coloque objetos pesados encima de la placa
de cocción. Podrían ocasionar daños si se
cayesen en la placa de cocción.
No acumule objetos en la placa de cocción.
No deslice los utensilios de cocina por la placa de
cocción.
100 ES
Placa de identificación (situada debajo de la carcasa inferior de la
placa de cocción)
+2
70 3 - 0
CÓDIGO DE PRODUCTO T
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Profondità incavo 5 mm
523 -+ 20 mm
1. ADVERTENCIAS GENERALES
Perímetro de
instalación a ras
Al colocar la marca
en este electrodoméstico, garantizamos
el cumplimiento de todos los requisitos ambientales, sanitarios y de
seguridad aplicables a esta categoría de productos según la
legislación europea.
Nota: Las medidas del perímetro interno son las mismas en la
instalación estándar.
2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Entre la placa de cocción y la
pared trasera debe dejarse una
distancia mínima de 55 mm;
entre la placa de cocción y el
mueble vertical o las paredes
del lateral debe quedar al
menos una separación de 150
mm. Si se instala un mueble
encima de la placa de cocción,
habrá que dejar una distancia
mínima de 700 mm.
Cuando vaya a instalar una
campana encima de la placa de
cocción, consulte los requisitos
específicos de la campana; en
cualquier caso, la distancia
entre la placa de cocción y la
campana no debería ser
inferior a 700 mm.
Este electrodoméstico tiene la marca de conformidad
con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Los RAEE contienen sustancias contaminantes (que
pueden tener consecuencias negativas para el medio
ambiente) y componentes básicos (que pueden
reutilizarse). Es importante someter los RAEE a
procedimientos específicos para eliminar y desechar
de manera correcta todos los contaminantes, además de recuperar
y reciclar todos los materiales.
Todos personalmente somos importantes cuando se trata de
garantizar que los RAEE no se conviertan en un problema
ambiental. Para esto, es fundamental respetar algunas reglas
básicas:
• Los RAEE no deben tratarse como residuos domésticos.
• Los RAEE deben entregarse en los puntos de recogida
pertinentes que gestionan los municipios o las empresas
autorizadas. En algunos países existe un servicio de recogida de
RAEE de gran tamaño.
En muchos países se puede entregar el electrodoméstico antiguo
al comprar otro nuevo en el establecimiento, que deberá recogerlo
de forma gratuita siempre que se trate de un electrodoméstico
equivalente y que tenga las mismas funciones que el suministrado.
700 mm
150 mm
55 mm
Si la parte inferior de la placa de cocción es adyacente a una zona
normalmente accesible durante las operaciones de manipulación o
limpieza, debe colocarse un separador 20 mm por debajo de la parte
inferior de la placa de cocción.
3- INSTALACIÓN
m!
n 20 mm
La instalación del electrodoméstico es una operación complicada
que, si no se realiza de manera correcta, puede tener graves
consecuencias en la seguridad de los alimentos, los bienes
materiales o las personas. Por este motivo, es competencia de
profesionales cualificados, que deben llevarla a cabo con arreglo a los
reglamentos técnicos.
Si se ignora este consejo y una persona no cualificada instala el
electrodoméstico, el fabricante no se hará responsable de los fallos
técnicos que pueda presentar, con independencia de si ocasionan o
no daños materiales o lesiones a personas o animales.
Tras quitar el embalaje, asegúrese de que el electrodoméstico no esté
dañado; si no es así, póngase en contacto con el establecimiento o el
servicio posventa del fabricante.
Cuando instale un horno bajo la placa de cocción, no se necesitará
separador y se tendrá que dejar una distancia mínima no inferior a 10
mm entre la parte inferior de la placa de cocción y el horno. No instale
hornos sin enfriamiento bajo esta placa de cocción y respete los
requisitos de instalación del horno para instalarlo
Asegúrese de que los muebles en los que se instale el
electrodoméstico, y demás mobiliario próximo, sean de materiales
que resistan las altas temperaturas (100 °C mín.).
Asimismo, será preciso fijar el laminado para decoración con cola de
alta resistencia.
El electrodoméstico puede empotrarse en un mueble en el modo
“estándar” o “a ras”.
La encimera en la que se instale deberá tener un grosor de 25 a 45mm
560
+2
- 0
mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Perímetro de
instalación a ras
101 ES
min 10 mm
Con la placa de cocción se
suministra una junta
estanca al agua. Instale la
junta alrededor de la parte
inferior de la placa de
cocción como se describe y
asegúrese de que esté
correctamente instalada
para evitar filtraciones en
los muebles sobre los que
se apoya.
4. CONEXIÓN ELÉCTRICA
Parte inferior
A
B
A
A
B
A
B
C
D
ESQUEMA 1
Fijación normal:
- Saque las abrazaderas de
fijación de la bolsa de
accesorios y acóplelas en la
posición mostrada en el cuadro
inferior. (No apriete los tornillos
para bloquear las abrazaderas,
ya que deberían moverse con
libertad).
B
C
C
ESQUEMA 2
ESQUEMA 3
A
C
D
ESQUEMA 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
ESQUEMA 5
ESQUEMA 6
ESQUEMA 7
ESQUEMA
ESQUEMA
ESQUEMA
ESQUEMA
- Introduzca la placa de
cocción en el centro del hueco.
- Gire las abrazaderas y
apriételas por completo.
ESQUEMA
ESQUEMA
ESQUEMA
ESQUEMA
6
5
6
5
Fijación rápida: (Dependiendo del
modelo)
Saque cuatro resortes de la bolsa de
accesorios y acóplelos en el cuadro
inferior, como se muestra en la figura.
5
6
5
6
1-3
3
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
Centre la placa de cocción e
introdúzcala en el hueco.
Presione los lados de la
placa de cocción hasta que
queda sujeta en todo el
perímetro.
5
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
INSTALACIÓN A RASUna vez que haya comprobado que la placa
de cocción está en la posición
correcta, utilice silicona para
rellenar el espacio situado entre
la encimera y la placa de cocción.
Aplaste la capa de silicona con
una espátula o con un dedo
humedecido con agua y jabón
antes de que se seque.
No utilice la placa de cocción
hasta que la capa de silicona se
haya secado por completo.
2
1
Según el modelo
1.
"+"
2.
"-"
3.
TEMPORIZADOR
4.
LED de zona de cocción adicional
5.
Indicador de programación de zona de cocción
6.
Selección de la zona
7.
Puente
102 ES
7
"La instalación debe realizarse como exigen la normativa y las
directivas actuales". El fabricante no se responsabiliza de los
daños ocasionados por un uso inadecuado o irracional del
electrodoméstico.
ADVERTENCIA: El fabricante no se hace responsable de los
percances que puedan producirse durante el uso de un
electrodoméstico sin conexión a tierra o con conexión a tierra
defectuosa, ni de las consecuencias que esto pueda originar.
Antes de llevar a cabo cualquier operación eléctrica, compruebe la
tensión de alimentación en el contador de electricidad, el ajuste del
disyuntor, la continuidad de la conexión a tierra de la instalación y si el
fusible es adecuado.
En la conexión eléctrica a la instalación debe tenerse en cuenta la
potencia nominal del electrodoméstico. La conexión debe realizarse
por medio de un interruptor de corte omnipolar.
Si el electrodoméstico tiene una toma de corriente, tendrá que
instalarse de manera que esté accesible.
El conductor amarillo/verde del cable eléctrico debe conectarse a la
masa de los terminales de la red y del electrodoméstico.
Para formular preguntas sobre el cable de alimentación, diríjase al
servicio posventa o a un técnico cualificado.
Si la placa de cocción dispone de cable de alimentación, este debe
conectarse solamente a una toma de 220-240 V entre fase y neutro.
- Corte el extremo de cada conductor del cable de alimentación a
una longitud de 10 mm y tenga en cuenta la longitud que necesita
tener el cable para conectarse al bloque de conexión.
- En función de la instalación y con
ayuda de las barras de derivación que
debería haber recuperado en la primera
operación, fije el conductor como se
muestra en el diagrama.
- Fije la cubierta.
- Atornille el sujetacables.
DERIVACIÓN
ATENCIÓN:
Si fuese necesario sustituir el cable de alimentación, conecte el
conductor en función del color/código siguiente:
No obstante, es posible conectar la placa de cocción a:
Trifásico, 220-240 V3
Trifásico, 380-415 V2N
Para realizar la nueva conexión, siga estas instrucciones:
Antes de realizar la conexión, asegúrese de que la instalación está
protegida con un fusible adecuado y que cuenta con cables de
sección suficiente para suministrar corriente al electrodoméstico.
Gire la placa de cocción para colocar la parte de cristal contra la
encimera; tenga cuidado con el cristal cuando realice esta operación.
AZUL
Neutro
MARRÓN
Con corriente
AMARILLO VERDOSO
Tierra
( )
Conexión a los terminales del bloque de conexión
Abra la cubierta en la secuencia siguiente:
1
2
ESQUEMA
"1-6"
3
ESQUEMA
"7"
MONOFÁSICO o BIFÁSICO 220-240 V~
Cable
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
TRIFÁSICO 220-240 V3~
- Afloje el sujetacables "1".
- Encuentre las dos lengüetas de los laterales.
- Coloque la hoja de un destornillador plano en las lengüetas "2"
y "3"; empuje hacia el interior y presione.
- Quite la tapa.
Para soltar el cable de alimentación:
- Retire los tornillos que sujetan el bloque de conexión que
contiene las barras de derivación y los conductores del cable de
alimentación.
- Extraiga el cable de alimentación.
Operaciones necesarias para una nueva conexión:
- Elija el cable de alimentación con arreglo a las
recomendaciones de la tabla.
- Pase el cable de alimentación por la abrazadera.
- Corte el extremo de cada conductor del cable de alimentación a
una longitud de 10 mm y tenga en cuenta la longitud que necesita
tener el cable para conectarse al bloque de conexión.
- - En función de la instalación y con ayuda de las barras de
derivación que debería haber recuperado en la primera operación,
fije el conductor como se muestra en el diagrama.
- Fije la cubierta.
- Atornille el sujetacables.
Nota: Asegúrese de apretar los tornillos de la regleta de
terminales.
Operaciones necesarias para una nueva conexión:
- Elija el cable de alimentación con arreglo a las
recomendaciones de la tabla.
- Pase el cable de alimentación por la abrazadera.
Cable
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TRIFÁSICO 380-415 V2N~
Cable
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
Monofásico 220-240 V~
Bifásico 220-240 V2~
Trifásico 220-240 V3~
Trifásico 380-415 V2N~
Ph = Fase
103 ES
N = Neutro
T = T!erra
5. CONSEJO SOBRE LOS UTENSILIOS
DE COCINA
El uso de utensilios de buena calidad es fundamental para que la
placa de cocción funcione de manera óptima.
1 - Encienda la placa.
2 - Deje que el control táctil termine su proceso de inicialización.
3 - Antes de que pasen 30 segundos, toque durante 5 segundos la
tecla "
".
4 - Después de este momento, aparecerá este mensaje en la pantalla.
P
• Utilice siempre utensilios de buena calidad con base
completamente plana y gruesa: El uso de este tipo de utensilios de
cocina evitará la concentración de calor en determinados puntos, lo
que hace que se pegue la comida. Las ollas y sartenes de metal
gruesas ofrecen una mejor distribución del calor.
• Asegúrese de que la base de la olla o sartén esté seca: Cuando
llene los recipientes de líquido o utilice un recipiente que haya estado
en el frigorífico, asegúrese de que la base esté completamente seca
antes de colocarlo en la placa de cocción. De esta forma se evitará
que la placa de cocción se manche.
• Utilice recipientes cuyo diámetro cubra por completo la zona
de cocción: El recipiente no debe ser más pequeño que el área de
cocción. Si es un poco más ancho, ofrecerá una eficiencia energética
máxima.
ELECCIÓN DE LOS UTENSILIOS DE COCINA: La siguiente
información ayuda a elegir los utensilios de cocina que ofrecen
mejores resultados.
Acero inoxidable: Muy recomendable. Especialmente adecuado
con base tipo sándwich. La base tipo sándwich combina las ventajas
del acero inoxidable (aspecto, duración y estabilidad) con las del
aluminio o el cobre (conducción térmica, distribución uniforme del
calor).
Aluminio: Pesado recomendado. Buena conductividad. Aunque a
veces los residuos de aluminio se confunden con arañazos en la
placa de cocción, pueden eliminarse si se limpia de inmediato.
Dada su baja temperatura de fusión, no debe utilizarse aluminio
delgado.
Hierro fundido: Puede utilizarse, pero no es recomendable. Malos
resultados. Puede arañar la superficie.
Fondo de cobre / gres cerámico: Pesado recomendado. Buenos
resultados, pero el cobre podría dejar residuos que parezcan
arañazos. Los residuos pueden eliminarse siempre limpiando la
placa de cocción de inmediato. No hay que dejar que el contenido de
estas cazuelas hiervas hasta evaporarse. El metal recalentado puede
adherirse a la vitrocerámica. El cobre recalentado dejará residuos
que mancharán la placa de cocción de forma permanente.
Porcelana/esmalte: Buen resultado solo con base plana, lisa y
pequeña.
Vitrocerámica: No recomendado. Malos resultados. Puede arañar la
superficie.
6. USO
5 - Usando la tecla "Más" del TEMPORIZADOR y la tecla "Menos",
puede ajustarse el valor de gestión de la potencia. En este caso, entre
6500 y 2500w. Cuando esté seleccionado el valor requerido, toque a
la vez las teclas "Más" y "Menos" durante 5 segundos.
4
0
P
5
0
6 - Cuando ha terminado este proceso, se escuchará un largo pitido y
se habrá realizado el reset. Comenzará de nuevo el proceso de
puesta en marcha.
7 - Tras el proceso de puesta en marcha, en la pantalla del
temporizador, se mostrará la gestión de potencia ECO.
Tras ello, el control táctil no permitirá ninguna combinación, que
pueda superar este límite Eco.
Encendido/apagado de una zona de cocción
Cómo elegir el nivel de gestión de potencia.
A través de la función "Gestión de energía", el usuario puede
establecer la potencia máxima que puede alcanzar la placa.
La función de gestión de energía solo está disponible durante los
primeros 30 segundos después de encender la placa. Incluso existe la
posibilidad de repetir esta configuración apagando y encendiendo el
enchufe.
Al establecer la potencia máxima deseada, la placa de cocción ajusta
automáticamente la distribución en las diversas zonas de cocción
para que nunca se exceda este límite, con la ventaja adicional de
poder gestionar simultáneamente todas las zonas sin problemas de
sobrecarga. El cliente puede configurar la potencia máxima de la
placa entre 2,5 kW y la potencia máxima relacionada de la placa (esto
puede cambiar según el modelo) (por ejemplo, si la potencia máxima
de la placa es de 7,2 kW, el nivel de potencia máxima para la
configuración es de entre 2,5 kW y 7,2 kW).
En el momento de la compra, la placa está configurada con la
potencia máxima.
Después de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica, en 30
segundos puede establecer el nivel de potencia en función de los
puntos que se muestran a continuación:
escuchará un pitido largo y el valor "0" aparecerá en la zona prevista
para indicar el nivel de potencia.
1) Cuando haya alguna fase de cocción en 0, el visualizador se
apagará automáticamente después de 10 segundos y se escuchará
la secuencia acústica de apagado de zona.
2) Cuando haya una indicación de calor residual activa en el
visualizador con potencia 0, aparecerá el valor "0" alternante.
3) La zona no se puede encender si la función de bloqueo está
activa.
Para apagar una zona de cocción, tóquela durante 1,2 segundos. Se
escucharán 3 pitidos cortos y el indicador de la zona prevista no
mostrará nada o presentará el valor "H" cuando haya calor residual.
La zona se apagará.
1) Cuando haya alguna fase de cocción en 0, el visualizador se
apagará automáticamente después de 10 segundos y se escuchará
104 ES
la secuencia acústica de apagado de zona.
2) En el visualizador se utiliza la indicación "H" para advertir de la
existencia de calor residual en una zona apagada.
3) La zona se puede apagar, aunque la función de bloqueo esté
activa.
4) Si solo hay una zona de cocción activa y se apaga, se escucharán
4 pitidos cortos; esto indicará que la placa entera está apagada.
Selección de una zona
La intensidad de iluminación de las zonas seleccionadas que siguen
encendidas disminuye.
Si solo hay una zona encendida, se selecciona de forma
predeterminada sin necesidad de pulsar brevemente (150 ms) la
tecla de selección.
Zonas dobles/triples
Para encender el anillo de extensión doble, la zona principal asociada
debe estar encendida y el nivel de potencia indicado debe ser
superior a 0.
8.1- Zona doble encendida
El anillo de extensión se enciende con 1 breve pulsación de la tecla de
extensión. El LED de la tecla de extensión se enciende cuando el
anillo de extensión está encendido.
El anillo de extensión se apaga con la 2ª pulsación breve de la tecla de
extensión.
Se genera un breve pitido con cada pulsación de la tecla de extensión.
8.2- Zona triple encendida
El anillo de extensión se enciende con 1 breve pulsación de la tecla de
extensión. El LED de la tecla de extensión 1 se enciende cuando el 1º
anillo de extensión está encendido (LED izquierdo en caso de zona
triple, central y solo LED en caso de zona doble).
El 2º anillo de extensión se enciende con la 2ª pulsación breve de la
tecla de extensión. Los 2 LED de la tecla de extensión se encienden
cuando los anillos de extensión 1 y 2 están encendidos.
Los anillos de extensión 1 y 2 se apagan con la 3ª pulsación breve de
la tecla de extensión.
Se genera un breve pitido con cada pulsación de la tecla de extensión.
Aumento/reducción del nivel de potencia
Función de puente
Con una breve pulsación de las teclas '+' o '-' se aumenta o se reduce
la potencia del indicador de las zonas seleccionadas: 0-1-2-3...9-P
1. Con una pulsación larga de las teclas + o - se aumenta/disminuye
el nivel de potencia de forma continua. Con un rápido aumento, la
potencia se detiene en el nivel 9. Para que la potencia siga
aumentando, se requiere otra breve pulsación de la tecla +. No se
escucha ningún pitido con las operaciones de aumento/reducción
rápida.
2. Una vez que se llega al nivel de potencia P, este no cambia a 0 al
pulsar la tecla + de nuevo. Cuando se alcanza el nivel de potencia 0,
este tampoco cambia a P si se pulsa la tecla - otra vez.
3. Con una zona encendida en el nivel de potencia 0, el valor 0
parpadea de forma alterna si todavía está caliente. Después de 10
segundos, la indicación 0 se sustituirá por la letra 'H' fija en el
visualizador.
4. Cuando se seleccione una zona de cocción y se pulsen las teclas
'+' y '-' de forma simultánea, el nivel de potencia cambiará a '0'. Sin
embargo, la zona de cocción se mantendrá seleccionada durante 10
segundos. Si se ha programado el temporizador de la zona de
cocción, este se apagará. Esta acción solo puede realizarse en varios
casos dependiendo de la configuración de control táctil. Los ejemplos
siguientes son meramente informativos. La experiencia personal
permitirá adecuar estos ajustes en función de los gustos y los hábitos
personales.
Opción de bloqueo infantil
Esta acción se realiza cuando se pulsen las teclas '+' y '-' al mismo
tiempo.
El visualizador mostrará "L" durante 2 segundos en cuanto se pulse
una tecla. El estado de la zona de cocción no cambiará.
Para desactivar el bloqueo infantil, realice el proceso que se ha
descrito antes. Escuchará un pitido corto y el visualizador mostrará la
letra "n". La placa de cocción permanecerá desbloqueada.
Nota: El bloqueo infantil automático se producirá en 15 minutos
después de que la placa de cocción se apague por completo. Para
que esta función se aplique de forma automática, primero habrá que
programarla. Consulte la sección de ajustes del usuario.
El puente solo puede activarse cuando ambas zonas de cocción
están apagadas. Se ha seleccionado una zona de cocción del puente;
pulse la tecla correspondiente para activar la función de puente.
Suena un pitido y el LED de la zona se enciende si la zona está
activada.
Ambas zonas de cocción del puente se seleccionarán al mismo
tiempo.
Una vez que se seleccionen las zonas de cocción, el nivel de potencia
podrá seleccionarse con las teclas + - si no es el deseado.
En los visualizadores de ambas zonas de cocción del puente
aparecerá el mismo nivel de potencia. La función finalizará:
- Si se pulsa la tecla de puente en el modo de ajuste
- Si el usuario selecciona el nivel de potencia “0”
Seguridad por desbordamiento
Algo (objeto o líquido) ha mantenido pulsada una tecla durante más
de 5 segundos. Mientras se mantenga pulsada la tecla, sonarán 2
pitidos cortos y 1 pitido largo cada 30 segundos. La placa se apagará.
Este símbolo seguirá parpadeando mientras no se solucione la
incidencia.
Temporizador
La función de temporizador puede activarse con su propia tecla o
tocando las teclas '+' y '-' al mismo tiempo.
En ambos casos, la zona de cocción debe estar seleccionada y tener
un nivel de potencia superior a 0.
Seleccione la zona a la que quiera aplicar el temporizador. La zona
debe tener un nivel de potencia superior a 0. La indicación estática
se muestra en la zona temporizada. "0 0" aparece en el indicador
reservado para el temporizador.
1) Con la tecla "+" o "-" se puede elegir el temporizador. No se
producen pitidos al cambiar el tiempo.
2) El temporizador se cancela (cambia a 00) cuando se pulsan las
teclas al mismo tiempo.
3) Si la tecla "+" o "-" del temporizador se mantiene pulsada durante
un tiempo por determinar, se produce un ajuste rápido.
4) Cuando se programa el tiempo en el temporizador, es posible
pasar de "00" a "99" con la tecla "-" y de "99" a "00" con la tecla "+".
5) El tiempo máximo son 99 minutos.
6) Cuando transcurra el tiempo y la placa de cocción pite, pulse
cualquier tecla para detener la alarma y la secuencia del indicador.
7) Es posible ajustar el tiempo del temporizador mientras este está
funcionando.
8) La potencia de la zona de cocción temporizada se puede
modificar sin que afecte a la programación del temporizador.
9) Se mostrarán los segundos del último minuto (en las variantes
solo está visible si el temporizador se programa durante el último
minuto de la cuenta atrás).
10) Si se pulsa la tecla del temporizador sin que se haya
seleccionado ninguna zona, la placa no reacciona.
11) Cuando se pulsa la tecla del temporizador sin seleccionar
ninguna zona y en los casos en que el temporizador se aplica a
105 ES
muchas zonas, el tiempo mostrado en el indicador rota y aparece la
indicación de tiempo cuyo visualizador de potencia tiene activado el
punto (coma) decimal.
12) La potencia (5 s) y (0,5 s) se muestra de forma alternativa en la
zona que se está temporizando.
En el indicador reservado para el temporizador se muestra el tiempo
restante. Cuando se temporizan varias zonas al mismo tiempo, se
muestra el menor tiempo restante y en la zona correspondiente
aparece el punto (coma) decimal
la superficie esté limpia antes de utilizar la placa de cocción otra vez.
Para eliminar las marcas de agua, utilice unas cuantas gotas de
vinagre blanco o zumo de limón. Luego utilice papel absorbente y
unas cuantas gotas de líquido limpiador específico.
Aunque la superficie de la vitrocerámica resiste los arañazos que
producen los recipientes de base plana, siempre es mejor levantarlos
para moverlos de una zona de cocción a otra.
Nota:
3 0° Maxi
Indicador de calor residual
(zonas con calor radiante -> calculado)
Con la indicación de “calor residual” se pueden utilizar los mismos
indicadores. Por este motivo debe definirse una tabla de tiempo:
Tiempo de calentamiento restante = f (nivel de potencia, tiempo de
funcionamiento).
Mientras la temperatura en la superficie de la vitrocerámica sea
superior a 65 °C (valor teórico), se indicará en el visualizador
correspondiente mediante la letra “H”.
Para generar una temperatura por encima de 65 °C, el elemento
térmico tiene que estar funcionando durante un cierto tiempo, que
depende del nivel de potencia. Una vez que se acaba este tiempo y
que el elemento térmico se apaga, se muestra la advertencia de calor
residual.
No utilice esponjas demasiado mojadas.
Nunca utilice cuchillos o destornilladores.
El uso de un rascador con hoja de afeitar no dañará la superficie
mientras se mantenga en ángulo de 30°.
Nunca deje el rascador con hoja de afeitar al alcance de los
niños.
No utilice limpiadores en polvo ni productos abrasivos nunca.
Marco de metal: Para limpiar de forma segura el marco de metal,
utilice agua y jabón, enjuague y seque con un paño suave.
Desconexión automática de seguridad
Los cambios de color de la superficie vitrocerámica no
afectarán a su funcionamiento ni a la estabilidad de la
superficie. Estas pérdidas de color se deben en su mayoría
a los restos de alimentos quemados o al uso de utensilios
de cocina hechos de materiales como aluminio o cobre.
Estas manchas son difíciles de eliminar.
Si el nivel de potencia no cambia durante un tiempo predefinido, la
zona de cocción se apaga de forma automática.
El tiempo máximo que una zona de cocción puede permanecer
encendida depende del nivel de cocción seleccionado.
Nivel de
potencia
Tiempo máx.
(horas)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
NOTA: Si se produce un recalentamiento durante el funcionamiento
en los niveles de potencia más altos, la placa de cocción ajustará
automáticamente el nivel de potencia.
7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de realizar cualquier mantenimiento en la placa de cocción,
deje que se enfríe.
. Solo deben utilizarse productos (cremas y rascadores)
expresamente diseñados para el uso en vitrocerámicas que están
disponibles en los comercios.
. Evite derrames, ya que cualquier cosa que caiga en la superficie de
la placa de cocción se quemará rápidamente y dificultará más la
limpieza.
. Es recomendable mantener alejadas de la placa de cocción todas
las sustancias que puedan derretirse, como los plásticos, el azúcar o
los productos azucarados.
MANTENIMIENTO:
- Ponga unas cuantas gotas del producto de limpieza específico en
la superficie de la placa.
- Utilice un paño suave o papel de cocina ligeramente humedecido
para frotar las manchas difíciles.
- Continúe usando el paño o el papel hasta que la superficie esté
limpia.
Si todavía queda alguna mancha difícil:
- Añada unas cuantas gotas más del producto de limpieza
específico a la superficie.
- Elimine las manchas con un rascador y sujételo en un ángulo de
30° con respecto a la placa.
- Continúe usando el paño o el papel hasta que la superficie esté
limpia.
- Repita la operación si es necesario.
UNOS CUANTOS CONSEJOS:
Las operaciones de limpieza frecuentes crean una capa protectora
que es fundamental para evitar rayas y desgaste. Asegúrese de que
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Las zonas de cocción no permiten cocinar a fuego lento o sofreír
Utilice cacerolas de base plana. Si se distingue luz entre la cacerola y
la placa de cocción, la zona no está transmitiendo el calor
correctamente.
La base de la cacerola debería cubrir por completo el diámetro de la
zona seleccionada.
La cocción es demasiado lenta
Se están utilizando cacerolas inadecuadas. Utilice utensilios con
base plana solamente, que sean pesados y tengan al menos el mismo
diámetro que la zona de cocción.
Pequeños arañazos o raspaduras en la superficie de cristal de la
placa de cocción
Se ha limpiado de manera incorrecta o se han utilizado cacerolas con
base rugosa; se han introducido granos de arena o de sal entre la
placa de cocción y la base de la cacerola. Consulte la sección
"LIMPIEZA". Asegúrese de que la base de las cacerolas esté limpia
antes de usarlas y utilice cacerolas con base lisa solamente. Los
arañazos se pueden reducir solamente si la limpieza se realiza de
manera correcta.
Marcas de metal
No deslice las cacerolas de aluminio por la placa de cocción. Consulte
las recomendaciones de limpieza.
Las manchas no desaparecen, aunque utilice los materiales
adecuados. Utilice una hoja de afeitar y siga las instrucciones de la
sección "LIMPIEZA".
Marcas oscuras
Utilice una hoja de afeitar y siga las instrucciones de la sección
"LIMPIEZA".
Manchas ligeras en la placa de cocción
Las marcas de cacerolas de aluminio o cobre, pero también de
minerales, agua o alimentos, se pueden eliminar con limpiadores
en crema.
Restos de caramelizado o plástico fundido en la placa de
cocción
Consulte la sección "LIMPIEZA".
La placa de cocción o ciertas zonas no funcionan
Las derivaciones no están correctamente colocadas en la regleta
de terminales.
Compruebe si se ha realizado la conexión y si el panel de control
está bloqueado. Desbloquee la placa de cocción.
106 ES
La placa de cocción no se desconecta
El panel de control está bloqueado. Desbloquee la placa de
cocción.
Frecuencia de operaciones de encendido/apagado de las
zonas de cocción
Los ciclos de encendido/apagado varían en función del nivel de
calor necesario:
Bajo nivel: Tiempo de funcionamiento corto
Alto nivel: Tiempo de funcionamiento largo
La placa no funciona
Compruebe los fusibles y los disyuntores del lugar en el que se
encuentra instalada. Asegúrese de que no se ha producido un
corte de corriente.
La placa se ha apagado de forma autónoma
Compruebe si se ha tocado accidentalmente el interruptor principal
(encendido/apagado) o si se ha situado algún objeto sobre la tecla.
Encienda la unidad de nuevo sin que haya ningún objeto en el
teclado. Introduzca de nuevo los ajustes.
Aparición de F y números
Si aparecen F y números en el visualizador, la unidad ha detectado
una avería. En la tabla siguiente se enumeran las acciones que
pueden realizarse para solucionar el problema.
9. CUIDADO POSTERIOR
Antes de avisar al técnico de servicio, compruebe lo siguiente:
— El enchufe está correctamente insertado y dispone de fusible.
Si no puede identificar el fallo, apague el electrodoméstico. — No lo
manipule. — Llame al centro de asistencia posventa. El
electrodoméstico se suministra con un certificado de garantía que
garantiza su reparación de forma gratuita en el centro de servicio.
Fallo
Acción
F0
Error de software de control táctil.
Si se produce este error, desconecte la placa de cocción de la corriente eléctrica y conéctela de nuevo.
Si el error persiste, llame al servicio posventa. Si el error se produce de forma repentina durante el
funcionamiento normal, llame al servicio posventa.
Fc
La zona de control táctil está demasiado
caliente y se han apagado todas las
zonas de cocción.
Espere hasta que la temperatura descienda. La placa de cocción se recuperará automáticamente cuando
la temperatura alcance un valor normal.
Ft
El sensor de temperatura de control táctil
puede estar dañado.
Espere hasta que la temperatura descienda. Si el mensaje no desaparece cuando la temperatura
coincida con la temperatura ambiente, llame al servicio posventa.
FE
El sensor de temperatura de control táctil
puede estar dañado.
Espere hasta que la temperatura descienda. Si el mensaje no desaparece cuando la temperatura
coincida con la temperatura ambiente, llame al servicio posventa.
Fb
Sensibilidad excesiva en cualquier tecla.
Compruebe si la placa de cocción está montada correctamente. Asegúrese de que la superficie de cristal
permite una pulsación correcta de las teclas.
FU / FJ
Error de seguridad de teclado.
Este error es una comprobación automática por teclado. Desaparece cuando se obtiene un valor seguro
al final de la comprobación. Si el error persiste, llave al servicio posventa.
FA
Error de seguridad de teclado.
Este error es una comprobación automática de software. Desaparece cuando se obtiene un valor seguro
al final de la comprobación. Si el error persiste, llave al servicio posventa.
FC / Fd
Error de seguridad de teclado.
Este error es una comprobación automática de software. Desaparece cuando se obtiene un valor seguro
al final de la comprobación. Si el error persiste, llave al servicio posventa.
Fr
Error de seguridad de relés.
El relé puede tener algún problema. Desconecte la placa de cocción de la alimentación, espere un
minuto y vuelva a encenderla. Si el error persiste, llave al servicio posventa.
Indicación
107 ES
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Wij raden u aan om de instructies voor installatie
en gebruik te bewaren voor later gebruik. Noteer
voordat u de kookplaat installeert het
serienummer, voor het geval u hulp nodig heeft
van de klantenservice.
WA A R S C H U W I N G : h e t a p p a r a a t e n d e
toegankelijke onderdelen worden heet tijdens
g e b r u i k . We e s v o o r z i c h t i g e n r a a k d e
verwarmingselementen niet aan. Kinderen onder
de 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat
worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend
toezicht staan.
WAARSCHUWING: gebruik alleen
kinderbeveiligingsrekjes voor de kookplaat die
ontworpen zijn door de fabrikant van het
kooktoestel, of waarvan de fabrikant van het
apparaat in de gebruiksaanwijzing heeft
aangegeven dat ze geschikt zijn, of de
kinderbeveiligingsrekjes die bijgeleverd zijn bij
het apparaat. Het gebruik van ongeschikte
kinderbeveiligingsrekjes kan ongelukken
veroorzaken.
WA A R S C H U W I N G : b e r e i d i n g e n o p e e n
kookplaat met vet of olie zonder toezicht kunnen
gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Probeer
NOOIT een brand te blussen met water, maar
schakel het apparaat uit en dek de vlam af bijv.
met een deksel of een branddeken.
WAARSCHUWING: bewaar geen voorwerpen op
de kookoppervlakken.
WAARSCHUWING: als het oppervlak gebarsten
is, raak het glas dan niet aan en schakel het
apparaat uit om de kans op een elektrische schok
te voorkomen.
Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen
ouder dan 8 jaar en personen met een
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperking of gebrek aan ervaring en kennis als zij
in de gaten gehouden worden of aanwijzingen
hebben gekregen over hoe zij het apparaat op
veilige wijze kunnen gebruiken en als zij de
bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen
dat ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoudswerkzaamheden mogen niet door
kinderen uitgevoerd worden als zij niet onder
toezicht staan.
LET OP: blijf bij de kookplaat als u aan het koken
bent. Ook bij een korte bereiding moet u de
pannen continu in de gaten houden.
Het wordt sterk om kinderen uit de buurt van de
kookzones te houden wanneer deze in gebruik
zijn of wanneer ze uitgeschakeld zijn en de
restwarmte-indicator nog brandt, om het risico op
ernstige brandwonden te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden door middel van een externe timer of een
apart afstandsbedieningssysteem.
Kijk niet in de halogeenlampen van de kookplaat,
indien aanwezig.
Bevestig een stekker aan de voedingskabel die in
staat is de spanning, stroom en belasting te
verdragen die vermeld staan op het etiket, en een
aardcontact heeft. Het stopcontact moet geschikt
zijn voor de belasting die op het etiket staat
aangegeven en moet een goed werkende aarding
hebben. De aardgeleider is groen-geel gekleurd.
Dit moet worden gedaan door een gekwalificeerd
vakman. In het geval van incompatibiliteit tussen
het stopcontact en de stekker van het apparaat,
moet u een gekwalificeerd elektricien vragen om
het stopcontact te vervangen door een ander,
geschikt stopcontact. De stekker en het
stopcontact moeten conform de huidige normen
zijn van het land waar het apparaat geïnstalleerd
wordt.
Aansluiting op de stroombron kan ook tot stand
worden gebracht door tussen het apparaat en de
stroombron een omnipolaire stroomonderbreker
aan te brengen, die de maximaal aangesloten
belasting kan verdragen en voldoet aan de
huidige wetgeving.
De geel-groene aardkabel mag niet worden
onderbroken door de stroomonderbreker. Het
stopcontact of de omnipolaire stroomonderbreker
die gebruikt wordt voor de aansluiting moet
gemakkelijk te bereiken zijn wanneer het
apparaat geïnstalleerd is.
Afkoppeling is mogelijk doordat de stekker
bereikbaar is of door een schakelaar in de vaste
bedrading te monteren overeenkomstig de
bedradingsregels.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant, zijn
servicevertegenwoordiger of ander bevoegd
personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
De aardgeleider (geel-groen) moet langer dan 10
mm zijn aan de kant van het aansluitblok. Het
gedeelte van de interne geleiders moet geschikt
zijn voor het geabsorbeerde vermogen van de
kookplaat (aangegeven op het label). De
voedingskabel moet van het type HO5V2V2-F
zijn.
Leg geen metalen voorwerpen zoals messen,
vorken, lepels of deksels op de kookplaat. Deze
kunnen heet worden.
Leg geen aluminiumfolie of zet geen kunststof
pannen op de verwarmingszones.
Na elk gebruik moet de kookplaat gereinigd
worden om het aankoeken van vuil en vet te
voorkomen. Als er vuil op de kookplaat blijft zitten,
wordt dit opnieuw verwarmd als de kookplaat
wordt gebruikt en geeft het verbrande voedsel
rook en een onaangename geur af; bovendien
ontstaat er brandgevaar.
Gebruik nooit een stoom- of hogedrukreiniger om
het apparaat schoon te maken.
Raak de verwarmingszones niet aan tijdens
gebruik en nog een tijd na gebruik.
Bereid voedsel nooit rechtstreeks op de
kookplaat van glaskeramiek.
Gebruik altijd geschikte pannen.
Plaats de pan altijd in het midden van de zone
waarop u kookt. Leg niets op het
bedieningspaneel.
Gebruik de kookplaat niet als werkblad.
Gebruik de kookplaat niet als snijplank.
Bewaar geen zware voorwerpen boven de
kookplaat. Als ze op de kookplaat vallen, kunnen
ze schade veroorzaken.
Gebruik de kookplaat niet voor het bewaren van
voorwerpen.
Schuif geen pannen over de kookplaat.
108 NL
Typeplaatje (aan de onderkant van de kookplaat)
+2
70 3 - 0
PRODUCTCODE T
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Diepte opening 5 mm
523 -+ 20 mm
1. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
2. BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit apparaat is voorzien van een merkteken in
overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA).
AEEA bevat vervuilende stoffen (die negatieve
gevolgen voor het milieu kunnen hebben) en
basisonderdelen (die hergebruikt kunnen worden).
Het is belangrijk om AEEA specifieke behandelingen
te laten ondergaan, teneinde alle vervuilende stoffen te verwijderen
of op de juiste manier af te voeren en alle materialen terug te winnen
en te recyclen.
Personen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen
dat AEEA niet in het milieu terecht komt; hiervoor moeten enkele
elementaire regels worden gevolgd:
• AEEA mag niet worden behandeld als gewoon huisvuil.
• AEEA moet naar een speciaal inzamelpunt van de gemeente of
van geregistreerde bedrijven worden gebracht. In veel landen wordt
grote AEEA thuis opgehaald.
Wanneer u een nieuw apparaat koopt, kunt u in veel landen uw
oude apparaat inleveren bij de leverancier, die het gratis
meeneemt, zolang het apparaat van hetzelfde type is en dezelfde
functies heeft als het geleverde apparaat.
3- INSTALLATIE
Het installeren van een huishoudelijk apparaat is een gecompliceerde
handeling, die als zij niet goed wordt uitgevoerd, ernstige gevolgen
kan hebben voor de veiligheid van goederen, eigendommen of
personen. Om deze reden moet de installatie worden uitgevoerd door
een erkende professional in overeenstemming met de technische
voorschriften.
Indien deze waarschuwing wordt genegeerd en de installatie wordt
uitgevoerd door een onbevoegd persoon, dan wijst de fabrikant alle
verantwoordelijkheid voor technische storing van het product af,
ongeacht of dit resulteert in schade aan goederen of letsel bij
personen of dieren.
Controleer nadat u de verpakking verwijdert heeft of het apparaat niet
beschadigd is. Neem anders contact op met de leverancier of met de
klantenservice van de fabrikant.
Zorg dat het meubel waarin het apparaat geïnstalleerd zal worden en
alle andere meubels in de beurt gemaakt zijn van materialen die
bestand zijn tegen hoge temperaturen (min. 100 °C).
Bovendien moeten alle sierpanelen bevestigd worden met
hittebestendige lijm.
Het apparaat kan geïnstalleerd worden in een inbouwmeubel in de
“standaard” of “verzonken” modus.
Omtrek bij
verzonken installatie
Opmerking: De afmetingen van de binnenste omtrek zijn hetzelfde
bij de standaard installatie
Laat een afstand van minimaal
55 mm vrij tussen de kookplaat
en de achterwand en een
afstand van minimaal 150 mm
tussen de kookplaat en de
verticale meubels of wanden
aan de zijkant. Als er een
keukenkastje boven de
kookplaat wordt geïnstalleerd,
dan is de minimaal vereiste
afstand 700 mm.
Wanneer u een afzuigkap
boven de kookplaat installeert,
lees dan de installatievereisten
die aangegeven zijn voor de
afzuigkap. In elk geval mag de
afstand tussen kookplaat en de
afzuigkap niet minder dan 700
mm zijn.
700 mm
150 mm
55 mm
Als het onderste gedeelte van de kookplaat aan een ruimte grenst die
normaal toegankelijk is voor opbergen of schoonmaken, dan moet er
een scheidingspaneel worden aangebracht op 20 mm onder het
onderste gedeelte van de kookplaat
m!
n 20 mm
Door het aanbrengen van de
-markering op dit apparaat
verklaren wij dat dit product in overeenstemming is met alle Europese
voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu die
van toepassing zijn op deze productcategorie.
Wanneer u een oven onder de kookplaat installeert, dan moet er
geen scheidingspaneel worden aangebracht en mag de minimale
afstand tussen het onderste gedeelte van de kookplaat en de oven
niet minder zijn dan 10 mm. Installeer geen warme oven onder deze
kookplaat en installeer de oven volgens de bijgeleverde
installatievereisten van de oven.
min 10 mm
De dikte van het werkblad moet tussen de 25 en 45 mm zijn.
560 +- 20 mm
M!
n. 70 mm
490 +- 20 mm
Omtrek bij
verzonken installatie
109 NL
Er is een waterdichte
afdichtingspakking
bijgeleverd bij de kookplaat.
Breng de afdichtingspakking
volgens de beschrijving aan
rond de onderkant van de
kookplaat, en zorg dat deze
goed is aangebracht om
lekken in het ondersteunende
meubel te voorkomen.
4. ELEKTRISCHE AANSLUITING
Onderkant
A
B
A
A
B
A
B
C
D
INDELING 1
Normale bevestiging:
- Haal de bevestigingsklemmen uit de
zak met accessoires en schroef ze op
de plaatsen die aangegeven staan op
de onderkant. (Draai de schroeven
niet vast om de klemmen te
blokkeren, ze moeten vrij kunnen
bewegen)
B
C
C
INDELING 2
INDELING 3
A
C
D
INDELING 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
INDELING 5
INDELING 6
INDELING 7
INDELING
INDELING
INDELING
- Plaats de kookplaat in het
midden van de uitsnede.
- Draai de klemmen en draai ze
helemaal vast.
INDELING
INDELING
INDELING
INDELING
INDELING
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Snelle bevestiging: (Afhankelijk
van het model)
Haal de vier veren uit de zak met
accessoires en schroef ze op de
onderskant, zoals aangegeven in de
afbeelding.
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Centreer en plaats de
kookplaat.
Druk op de zijkanten van de
kookplaat tot hij rond de
volledige omtrek
ondersteund wordt.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
VERZONKEN INSTALLATIE
Nadat u gecontroleerd heeft
dat de positie van de
kookplaat correct is, vult u de
ruimte tussen het werkblad en
de kookplaat op met silicone
kleefpasta. Maak de silicone
laag plat met een schraper of
met een vinger die u
natgemaakt heeft met water
en zeep, voordat hij hard
wordt.
Gebruik de kookplaat niet voordat de silicone laag volledig
droog is.
2
1
Afhankelijk van het model
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
110 NL
"+"
"-"
TIMER
Ledlampje extra kookzone
Programma-indicator kookzone
Selectie van de zone
Brug
7
"De installatie moet voldoen aan de geldende normen en
richtlijnen." De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor
schade die veroorzaakt zou kunnen worden door ongeschikt of
oneigenlijk gebruik.
WAARSCHUWING: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor ongelukken of consequenties daarvan die kunnen
voortvloeien uit het gebruik van een apparaat dat niet aangesloten is
op een aarde, of aangesloten is op een aarde met een defecte
continuïteit.
Controleer voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden de
voedingsspanning die aangegeven is op de elektriciteitsmeter, de
afstelling van de stroomonderbreker, de continuïteit van de
aansluiting op de aarde van de installatie en of de zekering geschikt is.
De elektrische aansluiting naar de installatie moet worden uitgevoerd
volgens het nominale vermogen van het apparaat; deze moet tot
stand worden gebracht via een omnipolaire uitschakelaar.
Als het apparaat voorzien is van een contactdoos, dan moet het
zodanig geïnstalleerd worden dat de contactdoos toegankelijk is.
De geel/groene draad van de voedingskabel moet aangesloten
worden op aarde van zowel de stroomtoevoer als de klemmen van het
apparaat.
Neem bij vragen over het netsnoer contact op met de klantenservice
of met een erkende monteur.
Als de kookplaat voorzien is van een netsnoer, dan moet dit worden
aangesloten op een netvoeding van 220-240 V tussen fase en
neutraal.
Opmerking: zorg ervoor dat de schroeven van het klemmenbord
goed zijn vastgedraaid.
Uit te voeren handelingen om een nieuwe aansluiting te maken:
- Kies de netvoedingskabel in overeenstemming met de
aanbevelingen in de tabel;
- Steek de netvoedingskabel in de klem;
- Strip het uiteinde van elke geleider van het netsnoer tot een lengte
van 10 mm; houd hierbij rekening met de benodigde lengte van het
snoer voor de aansluiting op het klemmenblok;
LET OP:
Mocht het nodig zijn om het netsnoer te vervangen, sluit de draad dan
aan in overeenstemming met de volgende kleuren/codes:
Het is echter mogelijk om de kookplaat aan te sluiten op:
Driefase 220-240 V3
Driefase 380-415 V2N
Volg de onderstaande instructies om de nieuwe aansluiting tot stand
te brengen:
Voordat u de aansluiting tot stand brengt, dient u te zorgen dat de
installatie beschermd is door een geschikte zekering, en dat hij
voorzien wordt van stroomdraden met een diameter die groot genoeg
is om het apparaat normaal van stroom te voorzien.
Keer de kookplaat om met de glazen kant op het werkblad; wees
voorzichtig om het glas te beschermen.
2
BLAUW
Neutraal
BRUIN
Live (stroom)
GEEL/GROEN
Aarde
( )
Aansluiting op de klemmen op het klemmenblok
Open het deksel in deze volgorde:
1
SHUNT
- Volgens de installatie en met behulp
van de shunts die u bewaard heeft bij de
eerste handeling, bevestigt u de geleider
zoals weergegeven op het diagram;
- Bevestig het deksel;
- Schroef de kabelklem vast.
3
INDELING
"1-6"
INDELING
"7"
MONOFASE of TWEE FASEN 220-240 V~
Kabel
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
DRIE FASEN 220-240 V3~
Kabel
HO5V2V2F
- schroef kabelklem "1"`los;
- zoek de twee lipjes aan de zijkanten op;
- zet het blad van een platte schroevendraaier voor de lipjes "2" en
"3", duw ze in en druk;
- verwijder het deksel.
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
DRIE FASEN 380-415 V2N~
Kabel
HO5V2V2F
Het netsnoer losmaken:
- Verwijder de schroeven van het klemmenblok met de shunts en
de geleiders van het netsnoer;
- Trek het netsnoer eruit.
Uit te voeren handelingen om een nieuwe aansluiting te maken:
- Kies de netvoedingskabel in overeenstemming met de
aanbevelingen in de tabel;
- Steek de netvoedingskabel in de klem;
- Strip het uiteinde van elke geleider van het netsnoer tot een lengte
van 10 mm; houd hierbij rekening met de benodigde lengte van het
snoer voor de aansluiting op het klemmenblok;
- - Volgens de installatie en met behulp van de shunts die u
bewaard heeft bij de eerste handeling, bevestigt u de geleider zoals
weergegeven op het diagram;
- Bevestig het deksel;
- Schroef de kabelklem vast.
2
Monofase 220-240 V~
Twee fasen 220-240 V2~
Drie fasen 220-240 V3~
Drie fasen 380-415 V2N~
Ph = Fase
111 NL
4x1,5 mm
N = Neutraal
T = Aarde
5. ADVIES OVER TE GEBRUIKEN PANNEN
Het gebruik van pannen van goede kwaliteit is essentieel om de
beste prestaties uit uw kookplaat te halen
1 - Schakel de kookplaat in.
2 - Laat het tiptoets bedieningspaneel het initialisatieproces voltooien.
3 - Binnen de 30 seconden raakt u de '
'-toets 5 seconden aan.
4 - Daarna verschijnt dit bericht op het display.
P
• Gebruik altijd pannen van goede kwaliteit met een perfect
vlakke en dikke bodem: door dit type pannen te gebruiken voorkomt
u hete plekken waardoor voedsel kan aanbranden. Dikke metalen
potten en pannen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de
warmte.
• Zorg dat de onderkant van de pot of pan droog is: wanneer u
pannen vult met vloeistof of wanneer u een pan gebruikt die in de
koelkast heeft gestaan, zorg er dan voor dat de onderkant van de pan
helemaal droog is voordat u hem op de kookplaat zet. Hierdoor
voorkomt u verkleuring van de kookplaat.
• Gebruik pannen met een diameter die breed genoeg is om het
oppervlak van de kookzone volledig te bedekken: de grootte van
de pan mag niet kleiner zijn dan de kookzone. Als de pan iets groter is,
zal de energie op maximale efficiëntie gebruikt worden.
DE KEUZE VAN PANNEN - De volgende informatie helpt u om
pannen te kiezen die goede prestaties zullen geven.
Roestvrij staal sterk aanbevolen. Vooral goed met een sandwichbodem. De sandwich-bodem combineert de voordelen van roestvrij
staal (uiterlijk, duurzaamheid en stabiliteit) ,et de voordelen van
aluminium of koper (warmtegeleiding, gelijkmatige
warmteverdeling).
Aluminium: zwaar gewicht aanbevolen. Goede geleiding.
Aluminiumresten verschijnen soms als krassen op de kookplaat,
maar kunnen worden verwijderd als de kookplaat onmiddellijk wordt
schoongemaakt.
Vanwege zijn lage smeltpunt mag dun aluminium niet worden
gebruikt.
Gietijzer: bruikbaar, maar niet aanbevolen. Slechte prestaties.
Kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.
Koperen bodem/stenen potten: zwaar gewicht aanbevolen. Goede
prestaties, maar koper kan resten achterlaten die verschijnen als
krassen. De resten kunnen worden verwijderd als de kookplaat
onmiddellijk wordt schoongemaakt. Laat deze potten echter niet
droogkoken. Oververhit metaal kan binden aan glazen kookplaten.
Een oververhitte koperen pan laat een permanente verkleuring op de
kookplaat achter.
Porselein/email: Alleen goede prestaties bij een dunne, gladde en
vlakke bodem.
Glaskeramiek: niet aanbevolen. Slechte prestaties. Kunnen krassen
veroorzaken op het oppervlak.
5 - Met behulp van de 'Plus'- en 'Min'-toetsen kan de waarde van het
vermogenbeheer worden aangepast. In onderstaand voorbeeld
tussen 6500 en 2500 W. Wanneer de vereiste waarde is geselecteerd,
raakt u de 'Plus'- en 'Min'-toetsen tegelijk gedurende 5 seconden aan.
4
0
P
5
0
6 - Wanneer dit proces is voltooid, weerklinkt een lange biep en wordt
een reset uitgevoerd. Het opstartproces wordt opnieuw gegenereerd.
7 - Na het opstartproces wordt het ECO-vermogenbeheer op de timer
display weergegeven.
Daarna zal het tiptoets bedieningspaneel geen enkele
combinatie toestaan die deze Eco-limiet kan overschrijden.
Een kookzone AAN/UIT zetten
6. GEBRUIK
Het niveau van het vermogenbeheer selecteren.
Via de functie "Vermogensbeheer" kan de gebruiker het
maximumvermogen, dat door de kookplaat kan worden bereikt,
instellen.
De functie voor vermogensbeheer is uitsluitend gedurende de eerste
30 seconden na het inschakelen van de kookplaat beschikbaar. U
heeft ook de mogelijkheid om deze instelling te herhalen door in/uit te
schakelen met de stekker.
Door het gewenste maximumvermogen in te stellen, zal de kookplaat
de distributie in de verschillende kookzones automatisch zodanig
afstellen dat deze limiet nooit wordt overschreden; een bijkomend
voordeel hiervan is dat u alle zones tegelijk kunt beheren zonder
problemen door overbelasting.
De klant kan het maximumvermogen van de kookplaat instellen
tussen 2,5 kW en het maximale vermogen van de kookplaat (dit kan
afhankelijk van het model verschillen) (als het maximumvermogen
van de kookplaat bijvoorbeeld 7,2 kW bedraagt, kan het niveau van
het maximumvermogen tussen 2,5kW en 7,2kW worden ingesteld).
Op het moment van aankoop is de kookplaat ingesteld op het
maximumvermogen.
Nadat u het apparaat op de elektrische stroom heeft aangesloten,
heeft u 30 seconden om het vermogensniveau in te stellen, op basis
van de hieronder getoonde punten:
Een kookzone INSCHAKELEN: Raak een kookzone aan gedurende
400 msec. Er klinkt een lange piep en de waarde "0" verschijnt in de
doelzone, wat het vermogen aangeeft.
1) Als een kookfase op stand 0 staat, wordt dit display automatisch
UITGESCHAKELD na 10 seconden en klinkt de UITSCHAKELsequentie.
2) Als de restwarmte-indicator brandt op het display dat
INGESCHAKELD is maar met stand 0, verschijnt "0" knipperend.
3) Als de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is, kunt u geen zones
inschakelen.
Een kookzone UITSCHAKELEN: Raak een kookzone aan gedurende
1,2 sec. Er klinken 3 korte piepjes en in de doelzone verschijnt niets, of
de waarde "H" als er nog restwarmte is. De zone gaat UIT.
1) Als een kookfase op stand 0 staat, wordt dit display automatisch
UITGESCHAKELD na 10 seconden en klinkt de UITSCHAKELsequentie.
2) Als de restwarmte-indicator brandt op het display dat
UITGESCHAKELD is, verschijnt "H".
3) Ook als de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is, kunt u een zone
uitschakelen.
4) Als slechts één kookzone actief is en deze wordt uitgeschakeld,
dan klinken er 4 korte piepjes, wat aangeeft dat de hele kookplaat
uitgeschakeld is.
112 NL
Een zone selecteren
Als de zone al INGESCHAKELD is, krijgen de niet-geselecteerde
zones die INGESCHAKELD zijn een lagere verlichtingsintensiteit.
Als er slechts één zone INGESCHAKELD is, is deze al standaard
geselecteerd, zonder dat u kort (150 msec) op de selectietoets
hoeft te drukken
Vermogen verhogen/verlagen
Door een 2e keer kort te drukken op uitbreidingstoets wordt de
uitbreidingsring UITGESCHAKELD.
Er klinkt een korte piep bij elke
druk op de uitbreidingstoets.
8.2- Drievoudige zone AAN
Door 1 keer kort te drukken op uitbreidingstoets wordt de 1e
uitbreidingsring INGESCHAKELD. Eén ledlampje boven de
uitbreidingsring gaat AAN als de 1e uitbreidingsring INGESCHAKELD is
(het linker ledlampje bij een drievoudige zone, het middelste en enige
ledlampje bij een dubbele zone)
Door een 2e keer kort te drukken op uitbreidingstoets wordt de 2e
uitbreidingsring INGESCHAKELD. De 2 ledlampjes boven de
uitbreidingstoets gaan AAN als de 1e en 2e uitbreidingsring
INGESCHAKELD zijn
Door een 3de keer kort te drukken op uitbreidingstoets worden de 1e en
2e uitbreidingsring UITGESCHAKELD.
Er klinkt een korte piep bij elke druk op de uitbreidingstoets.
Brugfunctie
Met een korte druk op de '+' of '-' toets kunt u het vermogen van de
geselecteerde zones verhogen of verlagen: 0-1-2-3...9-P
1. Als u de + of - toets langer ingedrukt houdt, wordt het vermogen
continu verhoogd/verlaagd. Met een snelle verhoging stopt het
vermogen bij niveau 9. Voor een hoger vermogen moet u nogmaals
kort op de + toets drukken. Er klinkt geen piep bij snel
verhogen/verlagen.
2. Als u bij het vermogensniveau P bent aangekomen, verandert het
vermogen niet in 0 als u nogmaals op de + toets drukt. Als u bij het
vermogensniveau 0 bent aangekomen, verandert het vermogen niet
in P als u nogmaals op de - toets drukt.
3. Als een zone INGESCHAKELD is met vermogen 0 en de zone
heet is, dan knippert de 0. Na 10 seconden verdwijnt de 0 en verschijnt
de letter 'H' vast op het display.
4. Als een zone geselecteerd wordt en de '+' en '-' toetsen
tegelijkertijd worden aangeraakt, dan gaat het vermogen naar '0',
maar blijft de zone gedurende 10 seconden geselecteerd. Als de
kookzone met de timer was ingesteld, gaat de timer uit. Deze
handeling kan alleen in bepaalde gevallen worden uitgevoerd,
afhankelijk van de configuratie van de aanraakbediening. De
volgende voorbeelden zijn alleen ter informatie. U kunt deze
instellingen daarna op basis van persoonlijke ervaring aanpassen aan
uw smaak en gewoonten.
Functie Kinderslot
Deze functie wordt ingeschakeld als u tegelijkertijd de toetsen '+' en
'-' aanraakt.
Telkens wanneer er daarna een toets wordt aangeraakt, geeft het
display gedurende 2 sec. "L" weer, waarbij de verwarming in
dezelfde toestand blijft.
Om het Kinderslot uit te schakelen, volgt u dezelfde procedure als
hierboven. Er klinkt een korte piep en op het display verschijnt de letter
"n". De kookplaat is nu ontgrendeld.
Opmerking: Er wordt automatisch een kinderslot ingeschakeld, 15
minuten nadat de kookplaat volledig UITGESCHAKELD is. Deze
functie wordt automatisch uitgevoerd, maar moet eerst
geprogrammeerd worden. Zie de paragraaf Gebruikersinstellingen.
Dubbele/drievoudige zones
Om een dubbele uitbreidingsring IN te schakelen moet de gekoppelde
hoofdzone al INGESCHAKELD zijn en moet het vermogen hoger dan 0
zijn.
8.1- Dubbele zone AAN
Door 1 keer kort te drukken op uitbreidingstoets wordt de uitbreidingsring
INGESCHAKELD. Het ledlampje boven de uitbreidingstoets gaat
branden als de uitbreidingsring INGESCHAKELD is.
De brug kan alleen worden ingeschakeld als beide zones
uitgeschakeld zijn. Nadat één van de zones van de brug geselecteerd
is, raakt u de brugtoets aan om de brugfunctie in te schakelen.
Er klinkt een piep en het ledlampje van de zone gaat branden als de
zone ingeschakeld is.
Beide brugzones worden nu tegelijkertijd geselecteerd.
Als de zones geselecteerd zijn, kunt u het vermogen aanpassen met
de + / - toetsen.
Op de displays van beide brugzones wordt hetzelfde vermogen
weergegeven. De functie wordt beëindigd:
- Als de brugtoets wordt aangeraakt in de instelmodus
- Als de gebruiker vermogen “0” selecteert
Overkookbeveiliging
Er drukt iets (een voorwerp of een vloeistof) op een toets, langer dan 5
sec. Er klinken 2 korte piepen + 1 lange piep, elke 30 sec., terwijl er op
de toets wordt gedrukt. De kookplaat wordt uitgeschakeld.
Dit
symbool blijft knipperen zolang het probleem aanhoudt.
Timer
De timerfunctie kan ingeschakeld worden met de timertoets of door
tegelijkertijd '+' en '-' aan te raken.
In beide gevallen moet de kookzone geselecteerd worden en moet
het vermogen hoger dan 0 zijn.
Selecteer de zone waarvoor u de timer wilt inschakelen. Het
vermogen van de zone moet hoger zijn dan 0. De letter
wordt
ononderbroken weergegeven in de zone waarvoor de timer is
ingesteld. "0 0" bij de cijfers is gereserveerd voor de timer.
1) Met de "+" of "-" toetsen kan de tijd van de timer worden ingesteld.
Er klinken geen piepen bij het veranderen van de tijd.
2) Door tegelijkertijd op de van de timer te drukken, wordt de timer
geannuleerd (gaat terug naar 00).
3) Als de "+" of "-" toetsen van de timer ingedrukt worden gehouden
tijdens de TBD-tijd, vindt er een snelle instelling plaats.
4) Bij het instellen van de tijd kunt u van "00" naar "99" gaan met de "" toets en van "99" tot "00" met de "+" toets.
5) De maximale tijd die ingesteld kan worden is 99 minuten.
6) Wanneer de tijd verstreken is en de kookplaat piept, drukt u op
een willekeurige toets om het alarm en de cijferreeks uit te schakelen.
7) De tijd van de timer kan aangepast worden terwijl deze loopt.
8) Het vermogen van de zone waarvoor de timer is ingesteld kan
gewijzigd worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de
programmering van de timer.
9) De laatste minuut wordt weergegeven in seconden (bij bepaalde
modellen alleen zichtbaar als de timerprogrammering wordt
ingevoerd tijdens de laatste minuut van het aftellen)
10) Als u op de timertoets drukt zonder dat er een zone geselecteerd
is, gebeurt er niets.
11) Als u op de timertoets drukt zonder dat er een zone geselecteerd
is en als er meerdere zones geselecteerd zijn, dan verandert de
weergegeven tijd op een cyclische manier, en wordt de tijd
weergegeven van de zone waarbij de decimale punt
INGESCHAKELD is.
12) Afwisselend wordt het vermogen (5 s) en (0,5 s) weergegeven
in de zone waarvoor de timer is ingesteld.
De resterende tijd wordt weergegeven bij de cijfers die gereserveerd
zijn voor de timer. Als de timer voor meerdere zones is ingesteld,
wordt de kortste resterende tijd weergegeven, en wordt de decimale
punt weergegeven in de overeenkomstige zone.
113 NL
NB:
Restwarmte-indicator
(bij stralingsverwarmers -> berekend)
3 0° Maxi
Dezelfde indicators kunnen worden gebruikt voor de “restwarmte”indicatie. Voor dit doel moet een tijdtabel worden gedefinieerd:
Restwarmtetijd = f (vermogen, werktijd).
Als de temperatuur van het glazen oppervlak van de kookplaat boven
de 65°C komt (theoretische waarde), dan wordt deze conditie
weergegeven in het bijbehorende display, met de letter “H”.
Om een temperatuur van boven de 65°C te genereren moet een
verwarmingselement een bepaalde tijd in werking zijn; deze tijd is
afhankelijk van het vermogen. Als deze tijd is verstreken, wordt de
restwarmte-indicator weergegeven als het verwarmingselement
wordt uitgeschakeld.
Automatische veiligheidsuitschakeling
Als het vermogen niet wordt veranderd gedurende een vooraf
ingestelde tijd, wordt de overeenkomstige zone automatisch
uitgeschakeld.
De maximale tijd dat een zone ingeschakeld kan blijven, hangt af van
het geselecteerde vermogen.
Vermogensniveau
Max. tijd
ingeschakeld (uren)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
Gebruik geen spons die te nat is.
Gebruik nooit een mes of een schroevendraaier.
Een schraper met een snijblad beschadigt het oppervlak niet,
zoals deze onder een hoek van 30° wordt vastgehouden.
Houd een schraper met een snijblad altijd buiten het bereik van
kinderen.
Gebruik nooit agressieve reinigingsproducten of
schuurpoeders.
De metalen omlijsting: om de metalen omlijsting veilig te reinigen,
neemt u deze af met water en zeep, en droogt u hem af met een
zachte doek.
Eventuele kleurveranderingen in het oppervlak van
glaskeramiek heeft geen invloed op de werking of de stabiliteit
van het oppervlak. Dergelijke verkleuringen zijn meestal het
gevolg van verbrande voedselresten of het gebruik van
pannen van aluminium of koper; deze vlekken zijn moeilijk te
verwijderen.
8. PROBLEMEN OPLOSSEN
OPMERKING: als er een oververhittingsituatie optreedt tijdens het
gebruik van de hoogste vermogensniveaus, wordt het vermogen van
de kookplaat automatisch verlaagd om de plaat te beschermen tegen
oververhitting.
7. REINIGING EN ONDERHOUD
Laat de kookplaat afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
. Er mogen alleen producten (reinigingsmiddelen en schrapers)
worden gebruikt die specifiek ontwikkeld zijn voor oppervlakken van
glaskeramiek. Deze zijn verkrijgbaar bij uw vakhandel.
. Voorkom morsen, omdat alles wat op het oppervlak van de kookplaat
valt snel zal verbranden en moeilijker te reinigen is.
. Geadviseerd wordt om alle stoffen die snel smelten uit de buurt van
de kookplaat te houden, zoals plastic voorwerpen, suiker of producten
op basis van suiker.
ONDERHOUD:
- Breng enkele druppels van het speciale reinigingsmiddel aan op
het oppervlak van de kookplaat.
- Wrijf hardnekkige vlekken weg met een zachte doek of met vochtig
keukenpapier.
- Neem de kookplaat af met een zachte doek of droog keukenpapier
tot het oppervlak schoon is.
Als er nog steeds hardnekkig vlekken zijn:
- Breng nog enkele druppels van het speciale reinigingsmiddel aan
op het oppervlak.
- Schraap met een schraper en houd deze vast onder een hoek van
30° ten opzichte van de kookplaat, tot de vlekken verdwenen zijn.
- Neem de kookplaat af met een zachte doek of droog keukenpapier
tot het oppervlak schoon is.
- Herhaal deze handeling zo nodig.
ENKELE TIPS:
Door de kookplaat regelmatig te reinigen, wordt er een
beschermende laag gevormd, die essentieel is om krassen en slijtage
te voorkomen. Zorg dat het oppervlak schoon is voordat u de
kookplaat opnieuw gebruikt. Om watersporen te verwijderen gebruikt
u enkele druppels witte azijn of citroensap. Neem de kookplaat
daarna af met keukenpapier en een paar druppels speciaal
reinigingsmiddel.
Het oppervlak van glaskeramiek is bestand tegen krassen van
pannen met een vlakke bodem; het is echter altijd beter om ze op te
tillen als u ze van de ene naar de andere zone verplaatst.
114 NL
Op de kookzones kan niet gesudderd worden of alleen op een
lage temperatuur gebakken worden
Gebruik alleen pannen met een vlakke bodem. Als er licht zichtbaar is
tussen de pan en de kookplaat, geeft de zone de warmte niet correct
af.
De bodem van de pan moet de diameter van de geselecteerde zone
volledig bedekken.
Het bereiden gaat te langzaam
Er worden ongeschikte pannen gebruikt. Gebruik pannen met een
vlakke bodem, die zwaar zijn en een diameter hebben die ten minste
gelijk is aan die van de kookzone.
Er zitten kleine krassen of geschuurde plekken op het glazen
oppervlak van de kookplaat
De kookplaat is niet goed gereinigd of er zijn pannen met een ruwe
bodem gebruikt; er zijn kleine deeltjes zoals zand- of zoutkorrels
tussen de kookplaat en de onderkant van de pan terechtgekomen.
Raadpleeg het hoofdstuk "REINIGING"; zorg ervoor dat de bodem
van de pan schoon is voordat u hem gebruikt en gebruik alleen
pannen met een gladde bodem. Krassen kunnen alleen worden
verminderd als de kookplaat op de juiste manier wordt gereinigd.
Metaalsporen
Schuif aluminium pannen niet over de kookplaat. Raadpleeg de
aanbevelingen m.b.t. reiniging.
U gebruikt de juiste materialen, maar de vlekken gaan niet weg.
Gebruik een schraper en volg het hoofdstuk "REINIGING".
Donkere vlekken
Gebruik een schraper en volg het hoofdstuk "REINIGING".
Lichte plekken op de kookplaat
Sporen van een aluminium of koperen pan, maar ook resten van
mineralen, water of voedsel; deze kunnen worden verwijderd met een
speciaal reinigingsmiddel.
Karamelisering of gesmolten plastic op de kookplaat.
Raadpleeg het hoofdstuk "REINIGING".
De kookplaat werkt niet of bepaalde zones doen het niet.
De shunts zijn niet correct geplaatst op het klemmenbord.
Laat de aansluitingen van de kookplaat controleren en laat
controleren of het bedieningspaneel vergrendeld is. Ontgrendel de
kookplaat.
De kookplaat kan niet uitgeschakeld worden.
Het bedieningspaneel is vergrendeld. Ontgrendel de kookplaat.
Frequentie van aan/uit-cycli voor de kookzones
De aan/uit-cycli variëren afhankelijk van het gewenste warmteniveau:
laag niveau: korte werkingstijd,
hoog niveau: lange werkingstijd,
De kookplaat werkt niet.
Controleer de zekeringen/stroomonderbrekers in uw woning.
Controleer of er een stroomstoring is.
De kookplaat heeft zichzelf uitgeschakeld.
De hoofdschakelaar (AAN/UIT-toets) is per ongeluk aangeraakt of er
ligt een voorwerp op de toets. Zet de kookplaat weer aan zonder dat er
dingen op de toetsen liggen. Voer uw instellingen opnieuw in.
F en cijfers op het display
Als er een F en cijfers op het display verschijnen, dan heeft het
apparaat een storing gedetecteerd. In de volgende tabel vindt u
maatregelen die u kunt uitvoeren om het probleem te verhelpen.
9. NAZORG
Controleer a.u.b. het volgende voordat u een servicemonteur
belt:
— of de stekker goed in het stopcontact zit en de juiste zekering
heeft;
Als de storing niet kan worden vastgesteld, schakel het apparaat dan
uit — knoei er niet zelf aan — en bel de Klantenservice. Bij het
apparaat is een garantiecertificaat geleverd, waardoor het gratis
gerepareerd kan worden door het Servicecentrum.
Display
kookzones
Storing
Maatregel
F0
Softwarefout aanraakbediening.
Als deze fout is opgetreden, koppel de kookplaat dan los van de netvoeding en sluit hem weer aan. Als de fout
aanhoudt, bel dan de klantenservice. Als de fout plotseling verschijnt tijdens normaal gebruik, bel dan de
klantenservice.
Fc
De zone van de aanraakbediening is te
heet, waardoor alle kookzones zijn
uitgeschakeld.
Wacht tot de temperatuur gedaald is. De kookplaat gaat automatisch verder als de temperatuur een normale
waarde heeft bereikt.
Ft
De temperatuursensor van de
aanraakbediening kan beschadigd zijn.
Wacht tot de temperatuur gedaald is. Als de foutmelding aanhoudt wanneer de temperatuur gedaald is tot
omgevingstemperatuur, bel dan de klantenservice.
FE
De temperatuursensor van de
aanraakbediening kan beschadigd zijn.
Wacht tot de temperatuur gedaald is. Als de foutmelding aanhoudt wanneer de temperatuur gedaald is tot
omgevingstemperatuur, bel dan de klantenservice.
Fb
Overmatige gevoeligheid van een toets.
Controleer of de kookplaat correct gemonteerd is. Zorg ervoor dat de toetsen het glazen oppervlak goed
raken
FU / FJ
Fout toetsenblokbeveiliging
Deze fout is een automatische controle van het toetsenblok. De fout verdwijnt als de automatisch controle is
teruggekeerd naar een veilige waarde. Als de fout aanhoudt, bel dan de klantenservice.
FA
Fout toetsenblokbeveiliging
Deze fout is een automatische controle van de software. De fout verdwijnt als de automatisch controle is
teruggekeerd naar een veilige waarde. Als de fout aanhoudt, bel dan de klantenservice.
FC / Fd
Fout toetsenblokbeveiliging
Deze fout is een automatische controle van de software. De fout verdwijnt als de automatisch controle is
teruggekeerd naar een veilige waarde. Als de fout aanhoudt, bel dan de klantenservice.
Fr
Fout beveiligingsrelais
Er kan een probleem zijn in een relaisbesturing. Koppel de kookplaat los van de netvoeding, wacht een
minuut en sluit de kookplaat weer aan. Als de fout aanhoudt, bel dan de klantenservice.
115 NL
SICHERHEITSHINWEISE
Wir empfehlen, diese Anleitung für die Montage
sowie zum späteren Nachschlagen
aufzubewahren. Notieren Sie sich vor der
Montage des Kochfelds die Seriennummer für
den Fall, dass Sie die Hilfe des Kundendienstes in
Anspruch nehmen müssen.
WARNUNG: Während des Gebrauchs werden
das Gerät und dessen zugänglichen Teile heiß.
Es muss darauf geachtet werden, die
Heizelemente nicht zu berühren. Kinder unter 8
Jahren müssen vom Gerät ferngehalten oder
permanent beaufsichtigt werden.
WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich einen
Kochfeldschutz, der vom Hersteller des
Kochgeräts entwickelt wurde, vom
Gerätehersteller in der Bedienungsanleitung als
geeignet genannt wird oder Bestandteil des
Kochfelds ist. Die Benutzung eines ungeeigneten
Kochfeldschutzes kann zu Unfällen führen.
WARNUNG: Unbeaufsichtigtes Kochen auf
einem Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich
sein und zu einem Brand führen. Versuchen Sie
NIEMALS, einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und ersticken
Sie die Flamme dann (z. B. mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke).
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie niemals
Gegenstände auf den Kochflächen ab.
WARNUNG: Falls die Oberfläche zerbrochen ist,
dürfen Sie das Glas keinesfalls anfassen.
Schalten Sie das Gerät aus, um die Möglichkeit
eines Stromschlags zu vermeiden.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen
für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten
und die damit verbundenen Gefahren verstanden
haben. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzugehen, dass sie nicht am Gerät
herumspielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter
Beaufsichtigung reinigen und instandhalten.
ACHTUNG: Der Kochvorgang muss beaufsichtigt
werden. Ein kurzzeitiger Kochvorgang muss
permanent überwacht werden.
Es wird dringend empfohlen, Kinder von den
Kochzonen fernzuhalten, wenn diese in Betrieb
sind oder nachdem sie ausgeschaltet wurden,
solange die Restwärmeanzeige noch aktiv ist, um
die Gefahr schwerer Verbrennungen zu
vermeiden.
Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit Hilfe
einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten
Fernsteuerung betrieben zu werden.
V e r m e i d e n S i e e s , i n d i e
Halogenlampenelemente des Kochfelds (sofern
vorhanden) zu blicken.
Schließen Sie einen Stecker an das Stromkabel
an, der für die auf dem Typenschild angegebenen
Spannungs-, Strom- und Belastungswerte
geeignet ist und einen Schutzkontakt hat. Die
Steckdose muss für die auf dem Typenschild
angegebene Last geeignet sein und über einen
funktionsfähigen Schutzkontakt verfügen. Der
Schutzleiter hat die Farbe Gelb-Grün. Diese
116 DE
Arbeit darf nur von qualifiziertem Personal
durchgeführt werden. Falls Steckdose und
Gerätestecker nicht kompatibel sind, wenden Sie
sich an einen qualifizierten Elektriker, um einen
entsprechenden Austausch vorzunehmen.
Stecker und Steckdose müssen den geltenden
Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen.
Der Anschluss an die Spannungsversorgung
kann auch erfolgen, indem ein allpoliger
Trennschalter zwischen Gerät und
Spannungsquelle installiert wird, der für die
maximale angeschlossene Last geeignet ist und
den geltenden Vorschriften entspricht.
Der gelb-grüne Schutzleiter darf nicht vom
Trennschalter unterbrochen werden. Die für den
Anschluss verwendete Steckdose bzw. der
allpolige Trennschalter muss leicht erreichbar
sein, wenn das Gerät installiert ist.
Die Trennung kann durch einen zugänglichen
Stecker oder einen vorschriftsmäßig in die
Festverdrahtung eingebundenen Schalter
erfolgen.
Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den
Hersteller, seinen Wartungstechniker oder
ähnlich qualifizierte Personen ausgetauscht
werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
Der Schutzleiter (gelb-grün) muss auf der
Klemmleistenseite länger als 10 mm sein. Der
interne Leiterabschnitt muss für die (auf dem
Typenschild angegebene) vom Kochfeld
absorbierte Leistung ausgelegt sein. Das
Stromkabel muss vom Typ HO5V2V2-F sein.
Metallobjekte wie Messer, Gabeln, Löffel und
Deckel dürfen nicht auf der Kochfläche abgelegt
werden. Sie könnten heiß werden.
Auf den Kochzonen dürfen weder Aluminiumfolie
noch Kunststoffschalen abgelegt werden.
Das Kochfeld muss nach jeder Benutzung
gereinigt werden, damit sich kein Schmutz und
Fett ablagert. Andernfalls werden solche Reste
bei der nächsten Benutzung erhitzt und können
verbrennen, was zu Rauchentwicklung und
unangenehmen Gerüchen, schlimmstenfalls
sogar zur Brandentwicklung führen kann.
Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit einem
Dampf- oder Hochdruckspray.
Während des Betriebs sowie für eine gewisse Zeit
danach dürfen die Kochzonen nicht berührt
werden.
Lebensmittel dürfen keinesfalls direkt auf dem
Glaskeramik-Kochfeld gegart werden.
Benutzen Sie stets geeignetes Kochgeschirr.
Stellen Sie das Kochgefäß immer in die Mitte des
jeweiligen Kochfelds. Stellen Sie nichts auf das
Bedienfeld.
Benutzen Sie das Kochfeld nicht als
Arbeitsfläche.
Benutzen Sie das Kochfeld nicht als
Schneidunterlage.
Lagern Sie keine schweren Gegenstände über
dem Kochfeld. Beim Herunterfallen könnten Sie
das Kochfeld beschädigen.
Benutzen Sie das Kochfeld nicht als
Ablagefläche.
Schieben Sie Kochtöpfe nicht über das Kochfeld.
Typenschild (am Gehäuseunterteil des Kochfelds angebracht)
+2
70 3 - 0
PRODUCT CODE
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Schlitztiefe 5 mm
523 -+ 20 mm
1. ALLGEMEINE WARNHINWEISE
Mit der Verwendung des
-Kennzeichens auf diesem Produkt
bestätigen wir, dass sämtliche relevanten Sicherheits-, Gesundheitsund Umweltvorschriften eingehalten werden, die für dieses Produkt in
Europa gesetzlich festgelegt sind.
2. UMWELTSCHUTZ
Flächenbündige
Installation
Hinweis: Der Innendurchmesser ist derselbe wie bei der
Standardinstallation.
Lassen Sie mindestens 55 mm
Abstand zwischen Kochfeld
und Rückwand sowie
mindestens 150 mm Abstand
zwischen Kochfeld und
vertikalen Möbeln oder
Wänden an der Lateralseite.
Über dem Kochfeld
a n g e b r a c h t e
Einrichtungsgegenstände
müssen einen Abstand von
mindestens 700 mm haben.
Falls über dem Kochfeld eine
Haube installiert werden soll,
beachten Sie bitte die
entsprechenden
Installationsanforderungen. In
jedem Fall darf der Abstand
zwischen Kochfeld und Haube
jedoch nicht geringer als 700
mm sein.
Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie
2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(WEEE) gekennzeich-net.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sowohl
umweltschädliche Stoffe (die negativen Folgen für die
Umwelt verursachen) als auch wiederverwendbare
Grundstoffe. Es ist wichtig, Elektro- und ElektronikAltgeräte spezifischen Behandlungen zu
u n t e r z i e h e n , u m a l l e S c h a d s t o ff e z u e n t f e r n e n u n d
ordnungsgemäß zu entsorgen sowie alle Materialien zu recyceln.
Jeder kann dazu beitragen, dass Altelektrogeräte nicht zu einem
Umweltproblem werden. Daher sollten unbedingt einige
Grundregeln beachtet werden:
• Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als Hausmüll
entsorgt werden.
• Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen den entsprechenden
Sammelstellen der Gemeinde oder davon registrierten
Unternehmen übergeben. In vielen Ländern kann es für große
Elektro- und Elektronik-Altgeräte spezielle Sammelstellen geben.
In vielen Ländern können beim Kauf eines neuen Geräts Altgeräte
an Händler, die einen kostenlosen 1-zu-1-Umtausch vornehmen
müssen, zurückgegeben werden, solange das Gerät demselben
Typ entspricht und über die gleichen Funktionen wie das
bereitgestellte Gerät verfügt.
55 mm
3- INSTALLATION
Die Arbeitsplatte sollte zwischen 25 mm und 45 mm dick sein.
560 -+ 20 mm
M!
n. 70 mm
490 -+ 20 mm
117 DE
m!
n 20 mm
Falls die untere Fläche des Kochfelds an einen Bereich grenzt, der
beim Hantieren oder Reinigen normalerweise zugänglich ist, ist unter
dem Unterteil des Kochfelds eine Abtrennung von 20 mm
vorzusehen.
Die Montage eines Haushaltsgeräts kann ein komplexer Vorgang
sein, der bei unsachgemäßer Ausführung ernsthafte Folgen für die
Sicherheit von Gütern, Sachwerten oder Personen haben kann. Aus
diesem Grund muss diese Arbeit von einer professionell geschulten
Person und in Übereinstimmung mit den geltenden technischen
Vorschriften durchgeführt werden.
Sollte dieser Hinweis ignoriert und die Montage durch eine
unqualifizierte Person durchgeführt werden, lehnt der Hersteller
jegliche Haftung für den technisch bedingten Ausfall des Produkts ab,
unabhängig davon, ob dieser Ausfall Schäden an Gütern oder
Sachwerten oder Verletzungen von Personen oder Tieren nach sich
zieht.
Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das
Gerät unbeschädigt ist. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den
Verkäufer oder den Kundendienst des Herstellers.
Achten Sie darauf, dass der Einrichtungsgegenstand, in das Kochfeld
eingebaut wird, sowie sonstiges angrenzendes Mobiliar aus
Materialien besteht, das hohen Temperaturen (min. 100 °C)
widerstehen kann.
Darüber hinaus müssen alle dekorativen Laminate mit
hitzebeständigem Kleber befestigt sein.
Das Gerät kann auf standardmäßige oder bündige Art eingebaut
werden.
Flächenbündige
Installation
700 mm
150 mm
Falls unter dem Kochfeld ein Ofen installiert wird, darf die
Abtrennung nicht angebracht werden, und der Mindestabstand
zwischen dem unteren Teil des Kochfelds und dem Ofen darf nicht
kleiner als 10 mm sein. Unter diesem Kochfeld darf kein
ungekühlter Ofen installiert werden. Bei der Montage sind die
Installationsanforderungen des Ofens zu berücksichtigen.
min 10 mm
Zum Lieferumfang des
Kochfelds gehört eine
wasserundurchlässige
Abdichtung. Bringen Sie
die Abdichtung wie
beschrieben um das
Unterteil herum an und
achten Sie darauf, dass
sie korrekt sitzt, damit
keine Flüssigkeiten in die
tragenden Möbelstücke eindringen können.
4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Unterseite
A
B
A
A
B
A
B
C
D
ANORDNUNG 1
C
C
ANORDNUNG 2
ANORDNUNG 3
A
Normal Befestigung:
- Nehmen Sie die
Befestigungsclips aus dem
Zubehörbeutel und schrauben
Sie sie an der am Unterkasten
markierten Position fest.
(Ziehen Sie die Schrauben nur
so fest an, dass sich die Clips
noch frei bewegen können.)
B
C
D
ANORDNUNG 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
ANORDNUNG 5
ANORDNUNG 6
ANORDNUNG 7
ANORDNUNG
ANORDNUNG
ANORDNUNG
ANORDNUNG
ANORDNUNG
ANORDNUNG
- Setzen Sie das Kochfeld in
die Mitte der Aussparung ein.
- Drehen Sie die Clips und
ziehen Sie sie vollständig fest.
ANORDNUNG
ANORDNUNG
6
5
5
6
5
6
1-3
3
6
5
2
1
6
6
Schnellbefestigung: (Je nach
Modell)
Nehmen Sie vier Federn aus dem
Zubehörbeutel und schrauben Sie
sie wie in der Abbildung gezeigt am
Unterkasten fest.
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Zentrieren Sie das Kochfeld und
setzen Sie es ein.
Drücken Sie auf die Seiten
des Kochfelds, bis es am
gesamten Umfang aufliegt.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
2
1
Je nach Modell
FLÄCHENBÜNDIGE INSTALLATIONNachdem Sie überprüft
haben, dass das Kochfeld korrekt
positioniert ist, füllen Sie den
Spalt zwischen Arbeitsplatte und
Kochfeld mit Silikonkleber.
Glätten Sie die Silikonschicht mit
einem Schaber oder einem
Finger und etwas Seifenlauge,
bevor es aushärtet.
Benutzen Sie das Kochfeld erst,
wenn die Silikonschicht
ausgehärtet ist.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
118 DE
"+"
"-"
TIMER
Zusätzliche Kochzonen-LED
Kochzonen-Programmieranzeige
Kochzonenauswahl
Brücke
7
Die Montage muss den geltenden Richtlinien entsprechen.“
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die
sich auf eine ungeeignete oder unsachgemäße Benutzung
zurückführen lassen.
WARNUNG: Der Hersteller haftet nicht für Vorkommnisse oder
deren Folgen, die möglicherweise bei der Benutzung eines Geräts
auftreten, das nicht an Masse angeschlossen ist oder eine
fehlerhafte Masseverbindung aufweist.
Überprüfen Sie vor dem elektrischen Betrieb stets die auf dem
Stromzähler angegebene Versorgungsspannung, die Einstellung
des Trennschalters, die Durchgängigkeit der Masseverbindung
zum Gerät und die Eignung der Sicherung.
Der elektrische Anschluss der Installation muss in
Übereinstimmung mit der Nennleistung des Geräts erfolgen. Dies
sollte über einen allpoligen Trennschalter erfolgen.
Falls das Gerät eine Steckdose hat, muss diese so installiert sein,
dass sie jederzeit zugänglich ist.
Der gelb-grüne Leiter des Netzkabels muss mit Masse sowohl an
der Netzstromversorgung als auch an den Geräteanschlüssen
verbunden werden.
Bei Fragen zum Netzkabel wenden sich Sie bitte an den
Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker.
Das Kochfeld hat ein Netzkabel, mit dem es nur an eine
Spannungsversorgung mit 220-240 V zwischen den Phasen oder
zwischen Phase und Nullleiter angeschlossen werden kann..
Das Kochfeld kann auch wie folgt angeschlossen werden:
3 Phasen 220-240 V3
3 Phasen 380-415 V2N
Für den neuen Anschluss sind folgende Anweisungen zu
beachten:
Achten Sie vor dem Herstellen des Anschlusses darauf, dass das
Gerät durch eine geeignete Sicherung geschützt ist und die
Anschlussleitungen für eine normale Versorgung des Geräts
ausgelegt sind.
Legen Sie das Kochfeld mit der Glasseite auf die Arbeitsfläche.
Achten Sie darauf, dass das Glas geschützt ist.
Einen neuen Anschluss herstellen:
- Nehmen Sie ein Netzkabel, das den Angaben in der Tabelle
entspricht.
- Führen Sie das Netzkabel in die Klemme ein.
- Entfernen Sie 10 mm der Isolierung an jedem Leiterende des
Netzkabels; berücksichtigen Sie dabei die erforderliche Länge des
Kabels für den Anschluss am Klemmenblock.
- Schrauben Sie die Kabelklemme wieder
fest.
ACHTUNG:
Falls das Netzkabel ausgetauscht werden muss, schließen Sie die
Leiter entsprechend folgendem Farbcode an:
BLAU
Nullleiter
BRAUN
Spannungsführend
GELB GRÜN
Masse
2
3
( )
Anschluss an den Klemmen des Klemmenblocks
Öffnen Sie die Abdeckung in der nachstehenden Reihenfolge:
1
ABZWEIG
- Schließen Sie die Leiter entsprechend
der jeweiligen Installation und mit Hilfe der
zuvor beiseitegelegten Abzweigspangen
wie in der Tabelle gezeigt an.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
ANORDNUNG
"1-6"
ANORDNUNG
"7"
EINPHASIG oder ZWEIPHASIG 220-240 V~
Kabel
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
DREIPHASIG 220-240 V3~
Kabel
HO5V2V2F
- Schrauben Sie die Kabelklemme „1“ los.
- Innen befinden sich zwei seitliche Laschen.
- Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher vorn an jeder Lasche
an („2“ und „3“) und drücken Sie.
- Entfernen Sie die Abdeckung.
Netzkabel entfernen:
- Lösen Sie die Schrauben des Klemmenblocks mit den
Abzweigspangen und den Leitern des Netzkabels.
- Ziehen Sie das Netzkabel heraus.
Einen neuen Anschluss herstellen:
- Nehmen Sie ein Netzkabel, das den Angaben in der Tabelle
entspricht.
- Führen Sie das Netzkabel in die Klemme ein.
- Entfernen Sie 10 mm der Isolierung an jedem Leiterende des
Netzkabels; berücksichtigen Sie dabei die erforderliche Länge des
Kabels für den Anschluss am Klemmenblock.
–
Schließen Sie die Leiter entsprechend der jeweiligen Installation
und mit Hilfe der zuvor beiseitegelegten Abzweigspangen wie in der
Tabelle gezeigt an.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
- Schrauben Sie die Kabelklemme wieder fest.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben der Klemmleiste
fest angezogen sind.
119 DE
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
DREIPHASIG 380-415 V2N~
Kabel
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
1 Phase 220-240 V~
2 Phasen 220-240 V2~
3 Phasen 220-240 V3~
3 Phasen 380-415 V2N~
Ph = Phase
N = Nullleiter
T = Masse
1 - Das Kochfeld einschalten.
2 - Warten, bis das Touch-Bedienfeld seinen Initialisierungsprozess
abgeschlossen hat.
3 - Innerhalb von 30 die Taste '
' 5 Sekunden lang berühren.
4 - Nun erscheint folgende Anzeige auf dem Display:
5. TIPPS ZUM KOCHGESCHIRR
Voraussetzung für eine optimale Nutzung Ihres Kochfelds ist
die Verwendung hochwertigen Kochgeschirrs.
P
• Benutzen Sie stets qualitativ gutes Kochgeschirr mit einem
absolut planen und dicken Boden: Diese Art von Kochgeschirr hat
keine so genannten „Hot Spots“, die ein Anhaften des Garguts
verursachen. Metalltöpfe und -pfannen mit einem dicken Boden
sorgen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung.
• Achten Sie darauf, dass der Boden des Topfs oder der Pfanne
trocken ist: wenn Sie Kochgeschirr mit Flüssigkeit füllen oder
Kochgeschirr benutzen, das im Kühlschrank stand, müssen Sie
darauf achten, dass der Boden des Kochgeschirrs vollständig trocken
ist, bevor Sie es auf das Kochfeld stellen. So vermeiden Sie eine
Verschmutzung des Kochfelds.
• Benutzen Sie Kochgeschirr, dessen Durchmesser der
jeweiligen Kochzone entspricht: das Kochgeschirr sollte nicht
kleiner als der Heizbereich sein. Bei einem größeren Durchmesser
wird mehr Energie aufgewendet, um den maximalen Wirkungsgrad
zu erreichen.
WAHL DES KOCHGESCHIRRS – Die folgenden Hinweise sollen
Ihnen bei der Wahl des geeigneten Kochgeschirrs helfen.
Edelstahl: sehr empfehlenswert. Insbesondere mit einem SandwichBoden. Der Sandwich-Boden vereint die Vorteile von Edelstahl
(Erscheinungsbild, Haltbarkeit und Stabilität) mit denen von
Aluminium oder Kupfer (Wärmeleitung, gleichmäßige
Wärmeverteilung).
Aluminium: hohes Gewicht empfehlenswert. Gute Leitfähigkeit.
Mitunter sind Aluminiumrückstände als Kratzer auf dem Kochfeld zu
sehen, die sich jedoch bei umgehender Reinigung entfernen lassen.
Wegen seines niedrigen Schmelzpunkts sollte kein dünnes
Aluminium-Kochgeschirr verwendet werden.
Gusseisen: benutzbar, aber nicht empfohlen. Schlechtes
Leistungsverhalten. Kann die Oberfläche zerkratzen.
Kupferboden / Steinzeug: hohes Gewicht empfehlenswert. Gutes
Leistungsverhalten, wobei Kupfer Rückstände hinterlassen kann, die
als Kratzer erscheinen. Diese Rückstände lassen sich entfernen,
wenn das Kochfeld umgehend gereinigt wird. Allerdings darf bei
diesen Töpfe die Flüssigkeit niemals vollständig verdampfen.
Überhitztes Metall kann am Glaskeramik-Kochfeld haften bleiben. Ein
überhitzter Kupfertopf hinterlässt dauerhafte Rückstände auf dem
Kochfeld.
Porzellan/Emaille: Gutes Leistungsverhalten nur bei glattem,
flachem Boden.
Glaskeramik: nicht empfehlenswert. Schlechtes Leistungsverhalten.
Kann die Oberfläche zerkratzen.
5 - Mit den Tasten 'Plus' und 'Minus' kann die Leistungsverwaltung
eingestellt werden. In diesem Beispiel zwischen 6500 und 2500 W.
Nach dem Einstellen des gewünschten Werts gleichzeitig die Tasten
'Plus' und 'Minus' 5 Sekunden lang berühren.
4
0
P
5
0
6 - Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, ertönt ein langer Piepton
und eine Zurücksetzung erfolgt. Der Start-Vorgang wird erneut
ausgeführt.
7 - Nach dem Start-Vorgang wird auf dem Timer-Display ECOLeistungsverwaltung anggezeigt.
Danach erlaubt das Touch-Bedienfeld keinerlei Kombination
mehr, die diesen ECO-Grenzwert überschreitet.
Kochzonen ein-/ausschalten
6. BENUTZUNG
Wahl der Leistungverwaltungsstufe.
Über die Funktion „Leistungsregulierung“ kann der Benutzer die vom
Kochfeld erreichbare Maximalleistung einstellen.
Die Funktion der Leistungsregulierung ist nur während der ersten 30
Sekunden nach Anschalten des Kochfelds verfügbar. Durch Ab- und
Zuschalten der Stromversorgung kann diese Funktion wiederholt
verwendet werden.
Wurde eine Maximalleistung eingestellt, passt das Kochfeld die
Energieverteilung für die einzelnen Kochzonen automatisch an,
sodass der eingestellte Grenzwert niemals überschritten wird. Dank
dieser Funktion werden alle Zonen gleichzeitig gesteuert, ohne dass
es zu Überlastproblemen kommen kann.
Der Benutzer kann die Maximalleistung des Kochfelds zwischen 2,5
kW und der je nach Modell verfügbaren Maximalleistung des
Kochfelds einstellen (beträgt die Maximalleistung des Kochfelds
beispielsweise 7,2kW, liegt der eingestellte Wert zwischen 2,5 und 7,2
kW).
Verkauft wird das Produkt mit einem auf Maximalleistung
eingestellten Kochfeld.
Nach Zuschalten der Stromversorgung kann die Leistungsstufe
gemäß den nachfolgend dargestellten Punkten innerhalb von 30
Sekunden eingestellt werden:
Zum Einschalten einer Kochzone berühren Sie das entsprechende
Bedienfeld für 400 msec. Es erfolgt ein langer Piepton, und in der
Kochzonenanzeige erscheint der Wert „0“ als Hinweis auf die
Leistungsstufe.
1) Falls eine Kochzone in der Position „0“ verbleibt, schaltet sich
diese Anzeige nach 10 Sekunden automatisch AUS und die ZoneAUS-Tonfolge ertönt.
2) Falls bei ausgeschalteter Kochzone (Leistungsstufe „0“) noch
Restwärme vorhanden ist, wird wechselnd „0“ will angezeigt.
3) Bei aktivierter Sperrfunktion kann eine Kochzone nicht
eingeschaltet werden.
Zum AUSSCHALTEN einer Kochzone berühren Sie das
entsprechende Bedienfeld für 1,2 Sekunden. Daraufhin sind drei
kurze Pieptöne zu hören, und auf der zugehörigen Anzeige erscheint
entweder kein Wert oder „H“, falls noch Restwärme vorhanden ist. Die
Kochzone ist damit ausgeschaltet.
1) Falls eine Kochzone in der Position „0“ verbleibt, schaltet sich
diese Anzeige nach 10 Sekunden automatisch AUS und die Zone-
120 DE
AUS-Tonfolge ertönt.
2) Falls bei ausgeschalteter Kochzone noch Restwärme vorhanden
ist, wird „H“ will angezeigt.
3) Auch bei aktivierter Sperrfunktion kann eine Kochzone
ausgeschaltet werden.
4) Falls nur eine Kochzone aktiv ist und diese ausgeschaltet wird,
sind vier kurze Pieptöne als Hinweis darauf zu hören, dass das
gesamte Kochfeld ausgeschaltet ist.
Auswahl einer Kochzone
Wenn eine Kochzone bereits eingeschaltet ist, erhalten die nicht
ausgewählten eingeschalteten Kochzonen eine geringere
Beleuchtungsintensität.
Wenn nur eine Kochzone eingeschaltet ist, wird diese Kochzone
standardmäßig ausgewählt, ohne das ein kurzer Druck (150 msec)
auf die Auswahltaste erforderlich ist.
Leistungsstufe erhöhen/verringern
Doppel-/Dreifachzonen
Um den Erweiterungsring einzuschalten, muss die zugehörige
Hauptzone bereits eingeschaltet sein und eine höhere Leistungsstufe
als „0“ angezeigt werden.
8.1 - Doppelzone einschalten
1. Ein kurzer Druck auf die Erweiterungstaste schaltet die zusätzliche
Kochzone ein. Die LED über der Erweiterungstaste leuchtet, wenn der
Erweiterungsring eingeschaltet ist.
2. Ein kurzer Druck auf die Erweiterungsringtaste schaltet die
zusätzliche Kochzone wieder aus.
Bei jeder Betätigung auf die Erweiterungstaste ist ein Piepton zu
hören.
8.2 - Dreifachzone einschalten
1. Ein kurzer Druck auf die Erweiterungstaste schaltet die erste
zusätzliche Kochzone ein. Wenn der erste Erweiterungsring
eingeschaltet ist, leuchtet 1 LED über der Erweiterungstaste (bei einer
Dreifachzone die linke LED; bei einer Doppelzone nur die mittlere
LED).
2. Ein kurzer Druck auf die Erweiterungsringtaste schaltet die zweite
zusätzliche Kochzone ein. Wenn der erste und der zweite
Erweiterungsring eingeschaltet sind, leuchten 2 LEDs über der
Erweiterungstaste.
3. Ein kurzer Druck auf die Erweiterungsringtaste schaltet den ersten
und den zweiten Erweiterungsring wieder aus.
Bei jeder Betätigung auf die Erweiterungstaste ist ein Piepton zu
hören.
Brückenfunktion
Durch einen kurzen Druck auf die Taste „+“ oder „-“ erhöhen bzw.
verringern Sie die Leistungsstufe der gewählten Kochzone
schrittweise: 0-1-2-3...9-P
1. Durch langes Drücken auf „+“ oder „-“ wird die Leistungsstufe
kontinuierlich erhöht/verringert. Bei rascher Erhöhung stoppt die
Leistungsstufe bei „9“; für mehr Leistung ist ein weiterer Druck auf die
Taste „+“ erforderlich. Bei einer raschen Erhöhung/Verringerung ist
kein Piepton zu hören.
2. Wenn die Leistungsstufe „P“ erreicht ist, erfolgt durch erneutes
Betätigen der Taste „+“ kein Wechsel zur Leistungsstufe „0“.
Desgleichen erfolgt bei Erreichen der Leistungsstufe „0“ durch
erneutes Betätigen der Taste „-“ kein Wechsel zur Leistungsstufe „P“.
3. Wenn eine eingeschaltete Kochzone auf Leistungsstufe „0“
gestellt wird und noch heiß ist, blinkt die Anzeige „0“ abwechselnd.
Nach 10 Sekunden verschwindet die Anzeige „0“ und es erscheint der
Buchstabe „H“.
4. Wenn eine Kochzone ausgewählt ist und die Tasten „+“ und „-“
gleichzeitig betätigt werden, wechselt die Leistungsstufe auf „0“,
wobei die Kochzone jedoch für weitere 10 Sekunden ausgewählt
bleibt. Falls die Kochzone zeitgeschaltet war, geht der Timer aus. Je
nach Konfiguration der Berührungssteuerung ist dieser Vorgang nur in
bestimmten Fällen möglich. Die folgenden Beispiele dienen lediglich
zur Information. Nutzen Sie dann Ihre persönliche Erfahrung, um
diese Einstellungen an Ihre Kochgewohnheiten und -vorlieben
anzupassen.
Kindersicherung
Diese Funktion wird aktiviert, wenn man die Tasten „+“ und „-“
gleichzeitig drückt.
Wird daraufhin eine beliebige Taste gedrückt, zeigt die Anzeige zwei
Sekunden lang den Buchstaben „L“, wobei die jeweilige
Leistungsstufe bestehen bleibt.
Um die Kindersicherung wieder auszuschalten, führen Sie denselben
Vorgang erneut aus. Daraufhin ist ein kurzer Piepton zu hören, und die
Anzeige zeigt den Buchstaben „n“. Das Kochfeld bleibt entsperrt.
Hinweis: 15 Minuten, nachdem das Kochfeld komplett ausgeschaltet
wurde, wird eine automatische Kindersicherung aktiviert. Diese
Funktion wird zwar automatisch aktiviert, muss jedoch zuvor
programmiert werden. Siehe „Benutzereinstellungen“.
Die Brücke kann nur aktiviert werden, wenn beide Kochzonen
ausgeschaltet sind. Nachdem eine Kochzone der Brücke ausgewählt
wurde, kann durch Betätigen der Brückentaste die Brückenfunktion
aktiviert werden.
Wenn die Kochzone aktiviert ist, ertönt ein Piepton, und die
Kochzonen-LED wird eingeschaltet.
Beide Brückenkochzonen werden gleichzeitig ausgewählt.
Nach Auswahl der Kochzonen kann mit der Taste „+“ bzw. „-“ die
gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden.
Für beide Brückenkochzonen wird dieselbe Leistungsstufe
angezeigt. Die Funktion wird beendet:
- wenn die Brückentaste im Einstellmodus betätigt wird
- wenn die Leistungsstufe „0“ gewählt wird
Überhitzungsschutz
Etwas (ein Gegenstand oder Flüssigkeit) „betätigt“ eine Taste länger
als fünf Sekunden. Alle 30 Sekunden sind zwei kurze Pieptöne und ein
langer Piepton zu hören. Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Solange die Situation anhält, blinkt dieses Symbol.
T!mer
Die Timerfunktion kann entweder mit der entsprechenden Taste oder
durch gleichzeitiges Berühren der Tasten „+“ und „-“ aktiviert werden.
In beiden Fällen muss eine Kochzone ausgewählt und die
Leistungsstufe größer als „0“ sein.
Wählen Sie die gewünschte Kochzone. Die Leistungsstufe muss
größer als „0“ sein. Für die gewählte Kochzone wird
angezeigt.
Die Felder „0 0“ sind für den Timer reserviert.
1) Mit der Taste „+“ oder „-“ stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Bei
Einstellungsänderungen ist kein Piepton zu hören.
2) Durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten wird der Timer storniert
(geht zu „00“).
3) Zur Schnelleinstellung des Timers wird die Taste „+“ oder „-“
gedrückt gehalten.
4) Beim Einstellen des Timers können Sie mit der Taste „-“ von „00“
zu „99“ und mit der Taste „+“ von „99“ zu „00“ wechseln.
5) Die maximale Timereinstellung beträgt 99 Minuten.
6) Wenn die Zeit abgelaufen ist und das Kochfeld piept, drücken Sie
eine beliebige Taste, um den Alarm und die Timerfunktion zu
deaktivieren.
7) Es ist möglich, eine bereits vorgenommene Timereinstellung
später noch zu ändern.
8) Die Leistungsstufe der gewählten Kochzone kann verändert
werden, ohne dass sich dies auf die Timerprogrammierung auswirkt.
9) Die letzte Minute wird in Sekunden angezeigt (Varianten sind nur
zu sehen, wenn die Timerprogrammierung während der letzten
Minute des Countdown aufgerufen wird).
10) Wird die Timertaste gedrückt, wenn keine Kochzone
ausgewählt wurde und keine Kochzone programmiert ist, geschieht
nichts.
121 DE
11) Wird die Timertaste gedrückt, wenn keine Kochzone
ausgewählt ist und mehrere Kochzonen programmiert sind, ändert
sich die Zeitanzeige der Reihe nach und es wird die Zeit angezeigt,
bei deren Leistungsstufe der Dezimalpunkt eingeschaltet ist.
12) Alternativ wird die Leistungsstufe (5 s) und (0,5 s) in der
programmierten Kochzone angezeigt.
Die verbleibende Zeit wird in den für den Timer reservierten Feldern
angezeigt. Wenn mehrere Kochzonen programmiert sind, wird die
kürzeste verbleibende Zeit angezeigt, wobei der Dezimalpunkt in der
entsprechenden Kochzone angezeigt wird.
benutzen. Wasserspuren entfernen Sie mit ein paar Tropfen
Haushaltsessig oder Zitronensaft. Wischen Sie anschließend mit
einem saugfähigen Papiertuch und einigen Tropfen spezieller
Reinigungsflüssigkeit nach.
Die Glaskeramikoberfläche hält ebenbödigem Kochgeschirr zwar
stand, dennoch sollte Kochgeschirr stets angehoben werden, um es
auf eine anderen Kochzone zu stellen.
Hinweis:
3 0° Maxi
Restwärmeanzeige
Dieselben Anzeigen können auch als Restwärmeanzeige benutzt
werden. Diesbezüglich muss eine Zeittabelle definiert werden:
Restwärmedauer=f (Leistungsstufe, Betriebsdauer).
°
Wenn die Temperatur auf der Glasoberfläche höher als 65 C
(theoretischer Wert) ist, wird dieser Zustand im zugehörigen Display
durch ein „H“ angezeigt.
°
Damit die Temperatur mehr als 65 C erreicht, muss ein Heizelement
eine gewisse Zeit lang in Betrieb gewesen sein. Dies ist von der
Leistungsstufe abhängig. Nachdem diese Zeit abgelaufen ist, wird die
Restwärmewarnung angezeigt, wenn das Heizelement ausgeschaltet
wird.
Automatische Sicherheitsabschaltung
Wenn sich die Leistungsstufe für eine vorgegebene Dauer nicht
ändert, wird die entsprechende Kochzone automatisch abgeschaltet.
Die maximale Dauer, für die eine Kochzone eingeschaltet sein kann,
hängt von der gewählten Leistungsstufe ab.
Livello
di potenza
Tempo massimo
di attivazione (ore)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
Benutzen Sie keinen zu nassen Schwamm.
Benutzen Sie niemals ein Messer oder einen Schraubendreher.
Ein Schaber mit einer Rasierklinge verursacht keine Schäden auf
der Oberfläche, solange er in einem Winkel von 30° gehalten
wird.
Halten Sie Kochfeldschaber immer außerhalb der Reichweite
von Kindern.
Benutzen Sie niemals abrasive Produkte oder Scheuerpulver.
Die Metalleinfassung: Reinigen Sie die Metalleinfassung mit
Haushaltsreiniger und Wasser und wischen Sie sie dann mit einem
weichen Tuch trocken.
Farbveränderungen der Glaskeramikoberfläche haben
keinerlei Auswirkung auf deren Funktion oder Stabilität.
Derartige Verfärbungen sind in der Regel auf
angebrannte Lebensmittelreste oder die Verwendung
von Kochgeschirr zurückzuführen, das aus Materialien
wie Aluminium oder Kupfer besteht. Diese Rückstände
sind schwer wieder zu entfernen.
8. PROBLEMBEHEBUNG
HINWEIS: Sollte es während des Betriebs mit der höchsten
Leistungsstufe zu einer Überhitzungssituation kommen, wird die
Leistungsstufe von der Kochfeldsteuerung automatisch angepasst,
um das Kochfeld vor einer Überhitzung zu schützen.
7. REINIGUNG UND WARTUNG
. Lassen Sie das Kochfeld abkühlen, bevor Sie irgendwelche
Maßnahmen treffen.
. Verwenden Sie ausschließlich Produkte (Reinigungsmittel und
Schaber), die speziell für Glaskeramikflächen vorgesehen sind.
Solche Produkte finden Sie im Fachhandel.
. Vermeiden Sie Verschüttungen, weil alles, was auf die Oberfläche
des Kochfelds gerät, rasch einbrennt und das Reinigen erschwert.
. Daher sollten alle Materialien vom Kochfeld ferngehalten werden,
die schmelzen könnten, wie beispielsweise Kunststoffe, Zucker oder
zuckerbasierte Produkte.
INSTANDHALTUNG:
- Geben Sie einige Tropfen einer speziellen Reinigungsflüssigkeit
auf die Kochfeldoberfläche.
- Entfernen Sie Rückstände mit einem weichen Tuch oder
angefeuchtetem Küchenpapier.
- Wischen Sie mit einem trockenen Tuch oder Küchenpapier nach,
bis die Oberfläche sauber ist.
Falls immer noch Rückstände vorhanden sind:
- Geben Sie etwas von der speziellen Reinigungsflüssigkeit auf die
Kochfeldoberfläche.
- Fahren Sie mit einen Kochfeldschaber im Winkel von 30° über das
Kochfeld, bis die Rückstände verschwunden sind.
- Wischen Sie mit einem trockenen Tuch oder Küchenpapier nach,
bis die Oberfläche sauber ist.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
EINIGE TIPPS:
Häufiges Reinigen hinterlässt eine Schutzschicht, die wesentlich ist,
um Kratzer und Verschleißspuren zu verhindern. Achten Sie darauf,
dass die Oberfläche sauber ist, bevor Sie das Kochfeld wieder
122 DE
Die Kochzonen werden nicht oder nur mäßig heiß.
Benutzen Sie ausschließlich ebenbödiges Kochgeschirr. Wenn
zwischen Kochgeschirr und Kochzone Licht zu sehen ist, findet keine
korrekte Hitzeübertragung statt.
Das Kochgeschirr sollte denselben Durchmesser wie die benutzte
Kochzone haben.
Der Garvorgang dauert zu lange
Es wurde ungeeignetes Kochgeschirr benutzt. Verwenden Sie nur
ebenbödiges, schweres Kochgeschirr mit mindestens demselben
Durchmesser wie die Kochzone.
Kleine Kratzer oder Abnutzung auf der Glasfläche des Kochfelds
Unsachgemäße Reinigung oder Benutzung von Kochgeschirr mit
rauem Boden; Partikel (Sand, Salz usw.) zwischen Kochfeld und
Boden des Kochgeschirrs. Siehe Abschnitt „REINIGUNG“. Achten Sie
vor der Benutzung darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber
ist, und benutzen Sie nur Kochgeschirr mit einem glatten, planen
Boden. Durch ordnungsgemäße Reinigung lassen sich Kratzer
vermeiden.
Metallspuren
Schieben Sie Aluminiumkochtöpfe nicht über das Kochfeld. Beachten
Sie die Reinigungshinweise.
Verwenden Sie geeignete Materialien. Sollten Rückstände bleiben,
benutzen Sie einen speziellen Kochfeldschaber. Befolgen Sie die
Hinweise unter „REINIGUNG“.
Dunkle Rückstände
Benutzen Sie einen speziellen Kochfeldschaber und befolgen Sie die
Hinweise unter „REINIGUNG“.
Helle Flächen auf dem Kochfeld
Spuren von Aluminium- oder Kupferkochgeschirr sowie Mineral-,
Wasser- oder Lebensmittelrückstände können mit einem
Kochfeldreiniger entfernt werden.
Karamelisation oder geschmolzener Kunststoff auf dem
Kochfeld.
Befolgen Sie die Hinweise unter „REINIGUNG“.
Das Kochfeld bzw. bestimmte Kochzonen funktionieren nicht
Die Anschlüsse an der Klemmleiste wurden nicht korrekt
vorgenommen.
Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse entsprechend den Hinweise
ausgeführt wurden oder das Bedienfeld gesperrt ist. Heben Sie die
Sperre auf.
Das Kochfeld lässt sich nicht abschalten.
Das Bedienfeld ist gesperrt. Heben Sie die Sperre auf.
Kochzonen schalten sich wiederholt ein und aus
Die Ein/Ausschaltzyklen variieren je nach erforderlicher Hitze:
geringe Hitze: kurze Betriebsdauer
starke Hitze: lange Betriebsdauer
Das Kochfeld funktioniert nicht.
Überprüfen Sie den Zustand der Sicherungen / Trennschalter. Prüfen
Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.
Das Kochfeld hat sich selbständig abgeschaltet.
Der Hauptschalter (EIN/AUS-Taste) wurde versehentlich betätigt
oder ein Gegenstand auf einer Taste abgestellt. Entfernen Sie
eventuelle Gegenstände vom Bedienfeld und schalten Sie das Gerät
wieder ein. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen erneut vor.
Auf dem Display wird „F“ und Zahlen angezeigt
Wenn das Display „F“ und Zahlen anzeigt, liegt eine Gerätestörung
vor. Die nachstehende Tabelle enthält Maßnahmen, um das Problem
zu beheben.
9. KUNDENDIENST
Bevor Sie sich an einen Wartungstechniker wenden, überprüfen
Sie bitte:
– ob der Netzstecker korrekt an einer abgesicherten Steckdose
angeschlossen ist.
Falls sich der Fehler nicht feststellen lässt, schalten Sie das Gerät aus
und wenden sich umgehend an den Kundendienst. Das Gerät wird mit
einer Garantie ausgeliefert, die sicherstellt, dass es kostenlos vom
Kundendienst repariert wird.
Kochfeldanzeige
Störung
Maßnahme
F0
Berührungssteuerungs-Softwarefehler
Bei einer Störung das Gerät von der Spannungsversorgung abtrennen und erneut wieder anschließen.
Sollte die Störung bestehen bleiben, den Kundendienst benachrichtigen. Falls die Störung unvermittelt
bei normalem Betrieb auftritt, den Kundendienst benachrichtigen.
Fc
Die Berührungssteuerungszone ist zu heiß
und hat alle Kochzonen abgeschaltet.
Warten Sie, bis die Temperatur sinkt. Das Kochfeld wird automatisch wieder betriebsbereit, wenn die
Temperatur den normalen Wert erreicht hat.
Ft
Der BerührungssteuerungsTemperatursensor ist eventuell beschädigt.
Warten Sie, bis die Temperatur sinkt. Sollte die Störung bestehen bleiben, nachdem die Temperatur den
normalen Wert erreicht hat, den Kundendienst benachrichtigen.
FE
Der BerührungssteuerungsTemperatursensor ist eventuell beschädigt.
Warten Sie, bis die Temperatur sinkt. Sollte die Störung bestehen bleiben, nachdem die Temperatur den
normalen Wert erreicht hat, den Kundendienst benachrichtigen.
Fb
Außergewöhnliche Tastenreaktion.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld korrekt montiert ist. Stellen Sie sicher, die Tasten auf der Glasoberfläche
korrekt zu berühren.
FU / FJ
Bedienfeldsicherheitsfehler
FA
Bedienfeldsicherheitsfehler
FC / Fd
Bedienfeldsicherheitsfehler
Fr
Relaissicherheitsfehler
Dieser Fehler ist eine automatische Bedienfeldprüfung. Er verschwindet, sobald die automatische
Prüfung wieder einen sicheren Wert ergibt. Sollte der Fehler bestehen bleiben, den Kundendienst
benachrichtigen.
Dieser Fehler ist eine automatische Softwareprüfung. Er verschwindet, sobald die automatische Prüfung
wieder einen sicheren Wert ergibt. Sollte der Fehler bestehen bleiben, den Kundendienst
benachrichtigen.
Dieser Fehler ist eine automatische Softwareprüfung. Er verschwindet, sobald die automatische Prüfung
wieder einen sicheren Wert ergibt. Sollte der Fehler bestehen bleiben, den Kundendienst
benachrichtigen.
Eventuell liegt ein Relaisproblem vor. Trennen Sie das Kochfeld von der Spannungsversorgung, warten
Sie eine Minute, und schalten Sie es dann wieder ein. Sollte der Fehler bestehen bleiben, den
Kundendienst benachrichtigen.
123 DE
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Рекомендуем Вам сохранить это руководство по
установке и эксплуатации и обращаться к нему по
мере необходимости в будущем. Перед тем, как
приступить к установке варочной панели,
запишите ее серийный номер в случае, если Вам
придется обратиться в центр послепродажного
обслуживания.
ВНИМАНИЕ: прибор и его доступные части
нагреваются во время использования. Будьте
осторожны и не прикасайтесь к нагревательным
элементам. Детям младше 8 лет запрещается
находиться рядом с прибором, если только за
ними не обеспечивается постоянный контроль со
стороны взрослых.
ВНИМАНИЕ: допускается использование только
т ех з а щ и т н ы х у с т р о й с т в , к от о р ы е б ы л и
разработаны с этой целью Производителем
кухонного прибора, или тех, которые были
указаны Производителем кухонного прибора в
инструкции в качестве допустимых, а также
защитных устройств, входящих в комплект
варочной панели. Использование неподходящих
защитных устройств может стать причиной
несчастного случая.
В Н И М А Н И Е : П р и п р и гото вл е н и и п и щ и с
использованием жиров или масла всегда следите
за процессом приготовления пищи, так как жиры
и л и м а с л о м о г у т в н е з а п н о з а г о р ет ь с я .
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить огонь
водой. Выключите прибор, после чего накройте
пламя, например, крышкой или противопожарным
одеялом.
ВНИМАНИЕ: угроза пожара: не складируйте вещи
на варочной поверхности.
ВНИМАНИЕ: в случае образования трещин на
поверхности, запрещается дотрагиваться до
стеклянных поверхностей. Выключите прибор из
с ет и , ч т о б ы п р ед у п р ед и т ь в о з м о ж н о с т ь
поражения электрическим током.
Данным прибором могут пользоваться дети в
возрасте 8 лет и старше, лица с ограниченными
физическими, сенсорными и умственными
способностями, а также с недостаточным опытом
и знаниями, если они находятся под присмотром
или получили надлежащий инструктаж по
безопасному пользованию прибором и осознают
связанные с ним риски. Необходимо обеспечить
наблюдение за детьми с тем, чтобы убедиться, что
о н и н е и г р а ют с п р и б о р о м . Д ет я м б ез
надлежащего присмотра запрещается выполнять
операции по очистке и обслуживанию изделия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: процесс приготовления
пищи не должен протек ать без контроля.
Краткосрочный процесс приготовления пищи
должен находиться под постоянным контролем.
Настоятельно рекомендуется не допускать детей
к работающим или выключенным зонам нагрева
до тех пор, пока включен индикатор остаточного
тепла, во избежание риска получения серьезных
ожогов.
В изделие не было предусмотрено управление
посредством внешнего таймера или внешней
системы дистанционного управления.
В случае его наличия, не рекомендуется смотреть
на галогенные элементы.
Подсоедините вилку к шнуру питания, способному
выдержать напряжение, ток и нагрузку, указанные
на табличке данных, и имеющему проводник
заземления. Розетка должна быть подходящей
для нагрузки, указанной на табличке, и должна
иметь исправный контакт заземления. Проводник
заземления является желто-зеленым. Данную
операцию должен проводить специалист,
имеющий соответствующую квалификацию. В
случае несовместимости между розеткой и
вилкой, попросите электрика заменить розетку на
другую приемлемого типа. Вилка и розетка
должны отвечать нормам, действующим в стране
монтажа.
Подключение к источнику питания также можно
выполнить путем установки автоматического
выключателя между прибором и источником
питания, способным выдержать максимальную
п од к л юч е н н у ю н а г ру з к у и от веч а ю щ и м
требованиям действующего законодательства.
Желто-зеленый проводник заземления не должен
размыкаться выключателем. Используемые для
с оединения розетк а или автоматический
выключатель должны находиться в удобной зоне
досягаемости при монтаже прибора.
Для отключения можно либо разместить розетку в
зоне досягаемости, либо установить
переключатель на фиксированном проводе
согласно правилам устройства электроустановок.
В случае повреждения шнура электропитания,
последний должен быть заменен
Производителем, его сервисным агентом или
лицом, выступающем в схожем качестве, во
избежание рисков. Заземляющий провод (желтозеленый) должен быть длиннее на 10 мм со
стороны клеммной колодки. Внутреннее сечение
проводников должно соответствовать мощности,
потребляемой варочной панелью (указана на
табличке данных). Шнур питания должен быть
типа H05V2V2-F.
Запрещается помещать на варочную панель
металлические предметы, такие, как ножи, вилки,
ложки или крышки, поскольку они могут
нагреваться.
Не кладите на зоны нагрева алюминиевую фольгу
и не ставьте на них пластмассовую посуду.
После каждого использования необходимо
проводить очистку варочной панели с тем, чтобы
на ней не оставались грязь и жир. В противном
случае при следующем включении варочной
панели могут выделяться дым и неприятный
запах. Кроме того, это может привести к пожару.
Запрещается использовать пар или струи под
высоким давлением для очистки изделия.
Запрещается прикасаться к зонам нагрева во
в р е м я р а б от ы и н е к ото р о е в р е м я п о с л е
завершения работы.
Никогда не готовьте пищу непосредственно на
стеклокерамической варочной панели.
Всегда используйте для этого подходящую посуду.
В с е гд а п о м е щ а й те п о с уд у п о це н т ру
нагревательного элемента, на котором Вы
готовите пищу. Не помещайте на панель
управления какие-либо предметы.
Не используйте варочную панель в качестве
рабочей поверхности.
Не используйте поверхность варочной панели в
качестве разделочной доски.
Не храните над варочной панелью тяжелые
предметы. В случае падения они могут повредить
варочную панель.
Не используйте варочную панель в качестве места
складирования предметов.
Не двигайте посуду по варочной панели.
124 RU
варочной панели, изготовлена из материалов, устойчивым к
высоким температурам (мин.100 °C).
Кроме этого, все декоративные пленки должны быть приклеены
теплостойким клеем.
Изделие может быть установлено во встроенной мебели
стандартным или утопленным способом.
Табличка с данными (расположена в нижней части корпуса
варочной панели)
КОД ПРОДУКТА T
Толщина столешницы должна быть между 25 и 45 мм
560 +- 20 mm
1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
M!
n. 70 mm
Маркировка,
нанесенная на данное изделие, удостоверяет
соответствие всем требованиям стандартов ЕС по технике
безопасности, охране труда и охране окружающей среды,
применимых законодательством к данной категории изделий.
490 -+ 20 mm
Сертификат соответствия
Э то и зд ел и е с о от ветс т вует тех н и ч е с к и м
регламентам Таможенного Союза:
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного
оборудования»
- Т Р Т С 0 2 0 / 2 0 11 « Э л е к т р о м а г н и т н а я
совместимость технических средств»
Изделие сертифицировано в органе по сертификации продукции
и услуг «РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва.
Получить копию сертификата соответствия Вы можете в
магазине, где приобретался товар или, написав запрос на
электронную почту candymow@candy.ru
Периметр при монтаже
утопленного типа
+2
7 03 - 0
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Глубина установочного
места 5 мм
523 -+ 20 mm
2.МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На данный прибор нанесена маркировка в
соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС об
от х од а х эл е к т р и ч е с к о го и эл е к т р о н н о го
оборудования (WEEE).
Отходы элек трическ ого и элек тронного
оборудования содержат как загрязняющие
вещества (которые могут стать причиной
негативных последствий для окружающей среды),
так и базовые компоненты, которые могут быть повторно
использованы. Важно, чтобы отходы электрического и
электронного оборудования подвергались специальным
способам обработки, нацеленным на извлечение и правильную
утилизацию всех загрязняющих веществ, а также извлечение
всех материалов, пригодных для повторного использования.
Граждане могут внести большой вклад в то, чтобы отходы
электрического и электронного оборудования (WEEE) не стали
злободневной проблемой для охраны окружающей среды; для
этого необходимо следовать нескольким основным правилам:
• Отходы электрического и электронного оборудования не
должны утилизироваться, как бытовые отходы.
• Отходы электрического и электронного оборудования должны
передаваться в соответствующие пункты сбора, находящиеся
под управлением муниципальных властей или официально
зарегистрированных компаний. Во многих странах практикуется
сбор габаритных отходов электрического и электронного
оборудования на дому.
Во многих странах, при покупке нового прибора, старый можно
вернуть розничному продавцу на условиях один к одному, если
возвращаемое оборудование эквивалентного типа и обладает
таким же функционалом, как и поставляемое оборудование.
Периметр при монтаже
утопленного типа
Примечание: Размеры внутреннего периметра идентичны
размерам при стандартной установке
Расстояние между варочной
панелью и задней стенкой
должно быть как минимум 55
мм, а между варочной
панелью и вертикальными
стенк ами мебели или
боковыми стенами - к ак
минимум 150 мм. В случае
установки мебели над
варочной панелью,
минимальное расстояние
должно быть 700 мм.
При установке вытяжки над
варочной поверхностью,
ознакомьтесь с
требованиями к установке
вытяжки, но, в любом
случае, расстояние между
варочной поверхностью и
вытяжкой не должное быть
менее 700 мм.
3.УСТАНОВКА
55 mm
Если нижняя сторона установленной варочной панели
располагается в области, к которой осуществляется доступ во
время уборки или других операций, ниже варочной панели
перегородку на расстоянии 20 мм должна быть предусмотрена
перегородка.
125 RU
m!
n 20 mm
Установка бытовой техники является сложной операцией,
которая, в случае некорректного выполнения, может причинить
серьезный вред изделию, его характеристикам или представлять
угрозу для безопасности людей. По этой причине установка
должна быть выполнена квалифицированным специалистом в
соответствии с техническими требованиями.
В случае, если Вы пренебрегли этой рекомендацией, и установка
была выполнена неквалифицированным лицом, Производитель
снимает с себя всю ответственность за любую техническую
неисправность изделия, независимо от того, будет ли она
являться причиной повреждения изделия или его свойств, или же
причинения вреда людям или животным.
После снятия упаковки просим Вас убедиться в целостности
изделия, в противном случае просим связаться с компаниейпродавцом или службой сервисного обслуживания.
Убедитесь в том, что кухонная мебель, в которую будет
встраиваться Ваша варочная поверхность, равно как и вся
остальная мебель, находящаяся в непосредственной близости к
700 mm
150 mm
4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
min 10 mm
При установке духовки под
варочной панелью, в перегородке
нет необходимости, а минимальное
расстояние между варочной
поверхностью и духовкой должно
быть не менее 10 мм. Запрещается
устанавливать неостывшую духовку
под варочную панель. При установке
д у х о в к и с о б л ю д а й т е
соответствующие специфические
требования.
A
B
A
A
B
A
B
C
C
D
КОНФИГУРАЦИЯ 1
B
C
КОНФИГУРАЦИЯ 2
A
C
D
КОНФИГУРАЦИЯ 3
КОНФИГУРАЦИЯ 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
В комплекте с варочной
п о в е р х н о с т ь ю
п о с т а в л я е т с я
герметизирующая
прокладка. Установите
герметизирующую
прокладку по периметру
варочной панели
с огласно описанию и
убедитесь в том, что она
установлена правильно, во избежание протечек в шкаф под
варочной панелью.
C
Низ
КОНФИГУРАЦИЯ 5
КОНФИГУРАЦИЯ 6
КОНФИГУРАЦИЯ 7
КОНФИГУРАЦИЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
Обычная фиксация:
- Достаньте крепежные скобы
из комплекта аксессуаров и
закрепите их в положении,
показанном в нижней части
коробки. (Не завинчивайте
шурупы на скобах блока, они
должны свободно двигаться)
КОНФИГУРАЦИЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
6
5
6
5
- Вставьте варочную панель
по центру проема в мебели.
- Поверните скобы и
полностью их завинтите.
5
6
5
6
1-3
3
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
Быстрая фиксация: (Зависит от
модели)
Достаньте из комплекта аксессуаров
четыре пружины и прикрутите их к
низу коробки, как показано на
рисунке.
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
Центрируйте и вставьте
варочную панель.
Нажмите по сторонам
варочной панели, пока
она не станет на опору по
всему периметру.
6
5
2
1
В зависимости от модели
1.
"+"
2.
"-"
3.
ТАЙМЕР
4.
Светодиод дополнительной зоны нагрева
5.
Индикатор программирования зоны нагрева
6.
Выбор зоны
7.
Мост
УСТАНОВКА УТОПЛЕННЫМ СПОСОБОМ
Убедитесь в том, что Вы правильно выставили варо-чную
поверхность. Заполните
пространство между столе-шницей
и варочной повер-хностью
силиконовым клеем. Разровняйте
слой силиконо-вого клея с помощью
скребка или мокрым пальцем,
смоченным в мыльной воде, до того,
к а к с и л и к о н з а с о х н е т.
Не рекомендуется использовать
варочную панель до тех пор, пока
с л о й с и л и к о н а п ол н о с т ь ю н е
126 RU
высохнет.
7
"Подключение должно быть выполнено в соответствии с
правилами и нормами безопасности". Производитель не
принимает никаких претензий относительно повреждений,
являющихся следствием неправильного применения
прибора.
ВНИМАНИЕ! Производитель освобождает себя от любой
ответственности за любой несчастный случай или его
последствия, которые могут иметь место по причине
отсутствующего, оборванного или неправильно смонтированного
заземления.
Перед выполнением электрического подключения прибора
настоятельно рекомендуем проверить напряжение в сети с
помощью электроизмерительного прибора, параметры
автоматического выключателя, отсутствие обрыва в линии
заземления прибора и номинал предохранителя.
Электрическое подключение к установке должно быть выполнено
в соответствии с номинальной расчетной мощностью
электроприбора с помощью всеполюсного размыкающего
выключателя.
Если электроприбор подключен к розетке, то розетка после
монтажа прибора должна быть легко доступна.
Желто-зеленый провод шнура питания должен подсоединяться к
контакту заземления электрической розетки и электроприбора.
Примечание: убедитесь, что все винты надежно затянуты.
Операции для выполнения нового подключения:
- Выберите кабель электропитания в соответствии с
рекомендациями, представленными в
ШУНТ
таблице.
- Пропустите шнур питания через
зажим.
- Зачистите концы всех проводов
шнура питания на длине 10 мм,
принимая в расчет длину шнура питания,
необходимую для выполнения
соединений на клеммной колодке.
При возникновении вопросов, связанных с подключением шнура
питания обратитесь в цент послепродажного обслуживания или
квалифицированному электрику.
Если варочная панель оснащена шнуром питания ,он должен
быть подключен исключительно к источнику питания 220-240 V
между фазой и нейтралью.
Тем не менее, Вы можете подключить варочную панель к:
Трехфазной сети 220-240 V3
Трехфазной сети 380-415 V2N
Чтобы выполнить новые подключения, следуйте инструкциям
ниже:
Перед выполнением электрического подключения к сети
убедитесь, что подключение защищено с помощью подходящего
предохранителя, и площадь поперечного сечения проводки
соответствует потребляемой мощности электроприбора.
Положите варочную панель на стол стеклянной поверхностью
вниз, обеспечьте защиту стеклянной поверхности.
В случае необходимости замены шнура питания, подключите
контур в соответствии со следующими цветами/кодами:
- Выполните подключение проводников
и шунтов, которые были сняты в
предыдущей операции, в соответствии с
типом линии электропитания, как
показано в представленной ниже таблице.
- Установите на место крышку клеммной колодки;
- Закрепите крышку с помощью винтов.
ВНИМАНИЕ:
СИНИЙ
Нейтраль
КОРИЧНЕВЫЙ
Фаза
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
Земля
( )
Подключение к зажимам на клеммной колодке
Откройте крышку в следующей последовательности:
1
2
КОНФИГУРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЯ
3
"1-6"
"7"
ОДНОФАЗНОЕ или ДВУХФАЗНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 220-240 V~
Кабель
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
ТРЕХФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 220-240 V3~
- ослабьте винты зажима шнура питания "1";
- найдите две лапки, расположенные сбоку;
- поместите лезвие плоской отвертки напротив каждой из
лапок "2" и "3" и нажмите;
- снимите крышку.
Кабель
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
ТРЕХФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 380-415 V2N~
Кабель
HO5V2V2F
Чтобы снять шнур питания:
- Отверните винты, которыми крепится клеммная колодка, в
которой находятся шунты и проводники шнура питания;
- Вытяните шнур питания.
Операции для выполнения нового подключения:
- Выберите кабель электропитания в соответствии с
рекомендациями, представленными в таблице;
- Пропустите шнур питания через зажим;
- Зачистите концы всех проводов шнура питания на длине 10
мм, принимая в расчет длину шнура питания, необходимую для
выполнения соединений на клеммной колодке;
- - Выполните подключение проводников и шунтов, которые
были сняты в предыдущей операции, в соответствии с типом
линии электропитания, как показано в представленной ниже
таблице;
- Установите на место крышку клеммной колодки;
- Затяните винты зажима шнура питания.
2
4x1,5 mm
2
Однофазное подключение
220-240 V~
Двухфазное подключение
220-240 V2~
Трехфазное подключение
220-240 V3
Трехфазное подключение
380-415 V2N~
Ph = Фаза
127 RU
4x1,5 mm
N = Нейтраль
T = Земля
5.РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫБОРА
ПОСУДЫ ДЛЯ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Использование качественной посуды имеет первоочередное
значение для получения отличного результата в процессе
эксплуатации Вашей варочной поверхности.
• Всегда используйте высококачественную посуду с
идеально плоским и толстостенным дном: использование
такой посуды предотвращает образование горячих точек, в
которых будет подгорать пища. Использование толстостенных
кастрюль и сковородок обеспечит однородное распределение
тепла.
• Убедитесь в том, что дно кастрюли или сковороды сухое:
При наполнении кастрюли водой или использования кастрюли,
которая до этого находилась в холодильнике, перед тем, как
поставить ее на варочную поверхность, убедитесь в том, что дно
этой к астрюли с овершенно сухое. Это предотвратит
образование пятен на варочной поверхности.
• Пользуйтесь посудой, диаметр которой позволяет
полностью закрыть зону нагрева: размер посуды должен
быть не меньше зоны нагрева. Если диаметр посуды немного
больше диаметра зоны нагрева, то энергия будет использоваться
с максимальной эффективностью.
ВЫБОР КУХОННОЙ ПОСУДЫ: Приведенная ниже информация
п о м ож ет В а м в ы б р ат ь к у хо н н у ю п о с уд у с хо р о ш и м и
эксплуатационными характеристиками.
Нержавеющая сталь: настоятельно рекомендуется.
Особенно хорошо подходит кухонная посуда с многослойным
дном типа «сэндвич», которое объединяет в себе
преимущества нержавеющей стали (привлекательный внешний
вид, долговечность и прочность) и преимущества алюминия
или меди (высокая теплопроводность, равномерное
распределение температуры).
Алюминий: рекомендуется использовать тяжелую посуду.
Высокая теплопроводность. Алюминиевая посуда иногда
оставляет на варочной панели следы, похожие на царапины. Но
эти следы легко удаляются, если чистка варочной панели
выполняется немедленно после их образования.
Из-за низкой температуры плавления алюминия не используйте
тонкостенную алюминиевую посуду.
Чугун: можно использовать, но не рекомендуется. Низкие
эксплуатационные характеристики. Может привести к
образованию царапин на поверхности.
Посуда с медным дном/керамика: рекомендуется
использовать тяжелую посуду. Хорошие эксплуатационные
характеристики, но медь может оставлять на поверхности
варочной панели следы, похожие на царапины. Эти следы могут
быть удалены, если чистка варочной панели выполняется
немедленно после образования этих следов. В любом случае,
не допускайте присутствия пустой посуды на работающей
варочной поверхности. Перегретый металл может пригореть к
стеклокерамической поверхности. Перегретая посуда с медным
дном может оставить на стеклокерамической поверхности
следы, которые невозможно будет удалить.
Фарфоровая/эмалированная посуда: Хорошие
эксплуатационные характеристики только для посуды с тонким,
гладким, плоским дном.
Стеклокерамическая посуда: не рекомендуется. Низкие
эксплуатационные характеристики. Может привести к
образованию царапин на поверхности.
6.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Пользователь может задать максимальный уровень мощности
для варочной панели от 2,5 кВт до значения максимальной
относительной мощности варочной панели (это значение зависит
от модели устройства) (например, если максимальная мощность
варочной панели составляет 7,2 кВт, максимальный уровень
мощности для настройки будет иметь значение от 2,5 кВт до 7,2
кВт).
На приобретенной варочной панели установлено максимальное
значение мощности.
После подключения устройства к электросети в течение 30
секунд можно задать уровень мощности на основании указанных
ниже параметров:
1 - Включите конфорку.
2 - Дайте время сенсорному управлению, завершить процесс
инициализации.
3 - До истечения 30 секунд коснитесь, на 5 секунд клавиши «
»
(Минус).
4 - На дисплее появится следующее сообщение.
P
5 - Воспользовавшись клавишами «Plus» и «Minus», можно
отрегулировать управление питанием. В данном примере
мощность регулируется между значениями 6500 Вт и 2500 Вт.
Выбрав нужное значение, коснитесь одновременно клавиш
«Plus» и «Minus», удерживая их в течение 5 секунд.
4
0
P
5
0
6 - По окончании этой процедуры прозвучит длинный сигнал и
произойдет сброс системы. Повторится процедура запуска.
7 - После запуска процесса на дисплее таймера ECO отобразится
управление питанием.
После этого сенсорное управление не позволит
переключаться на какое-либо сочетание, которое может
превысить данное предельное значение Eco.
Включение/выключение зоны нагрева
Как выбрать уровень управления питанием.
С помощью функции «Управление питанием» пользователь
может задать максимальный уровень мощности для варочной
панели.
Функция управления питанием доступна только в течение первых
30 секунд после включения варочной панели.
Эту настройку можно изменить снова, отсоединив вилку кабеля
питания от электросети и еще раз подключив ее.
При установленном значении максимальной мощности варочная
панель автоматически распределяет мощность между
конфорками, чтобы этот предел не был превышен;
благодаря этому можно одновременно управлять всеми
конфорками, не сталкиваясь с проблемами перегрузки.
Для ВКЛЮЧЕНИЯ зоны нагрева удерживайте кнопку включения в
течение 400 мсек. Вы услышите длинный звуковой сигнал, а в
зонах нагрева высветится значение "0", указывающее на
мощность нагрева.
1) Если стадия приготовления находится в положении 0,
дисплей отключится автоматически через 10 секунд, и будет
подан звуковой сигнал о завершении процесса.
128 RU
2) В случае присутствия остаточного тепла, на включенном
дисплее при нулевой мощности нагрева, высветится мигающий
символ "0".
3) При активированной ф
Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ зоны нагрева дотроньтесь до любой зоны
нагрева в течение 1,2 сек. Вы услышите 3 коротких звуковых
сигнала. На дисплее задействованной зоны ничего не
высветится или высветится символ "H" в случае присутствия
остаточного тепла. После чего зона нагрева выключится.
1) Если стадия приготовления находится в положении 0,
дисплей отключится автоматически через 10 секунд, и будет
подан звуковой сигнал о завершении процесса.
2) В случае присутствия остаточного тепла, на выключенном
дисплее появится символ "H".
3) Выключить зону нагрева можно даже при активированной
функции блокировки.
4) В случае если активирована будет только одна зона нагрева, и она
будет выключена, четыре коротких звуковых сигнала известят о том,
что вся варочная панель выключена.
Выбор зоны нагрева
Функция блокировки от детей
Достигается одновременным нажатием кнопок '+' и '-'.
Затем, каждый раз при нажатии кнопки на дисплее будет
отображаться индикатор "L" в течение 2 сек. Уровень нагрева
будет оставаться в этом же состоянии.
Для дезактивации функции Блокировки от детей, следуйте
процессу, описанному выше. После чего Вы услышите короткий
звуковой сигнал и на дисплее высветится индикатор "n".
Варочная панель будет разблокирована.
Примечание: Примечание: автоматическая блокировка от детей
будет иметь место через 15 минут после полного выключения
ва р оч н о й п а н ел и . Э та фу н к ц и я буд ет с р а бат ы ват ь
автоматически, но изначально ее нужно запрограммировать.
Смотрите раздел Пользовательские настройки.
При уже включенной зоне нагрева, зоны нагрева, которые будут
включены, но при этом не будут выбраны, будут иметь меньшую
степень освещения.
выбрана по умолчанию, без необходимости короткого нажатия
(150 мсек) на кнопку выбора.
Увеличение / уменьшение мощности нагрева
Быстрым нажатием кнопок '+' или '-' Вы можете увеличить или
уменьшить мощность нагрева выбранных зон нагрева в
диапазоне: 0-1-2-3...9-P
1. При длительном нажатии кнопок '+' или '-' уровень нагрева
будет постоянно увеличиваться / уменьшаться. При быстром
увеличении уровень нагрева остановится на уровне 9, для еще
большего уровня нагрева быстро нажмите на кнопку '+'. Быстрое
увеличение / снижение уровня нагрева не сопровождается
звуковым сигналом.
2. При достижении мощности нагрева уровня Р, при повторном
нажатии кнопки '+' уровень мощности не вернется к 0. При
значении уровня мощности 0, повторное нажатие кнопки '-' не
изменит уровень мощности до значения Р.
3. При включенной зоне нагрева, имеющей уровень нагрева 0,
если зона нагрева остается горячей, символ 0 будет мигать. Через
10 секунд символ 0 исчезнет, и на дисплее отобразится
постоянный символ 'H'.
При выбранной зоне нагрева и одновременном нажатии кнопок
'+'и '-' , уровень нагрева станет 0', при этом зона нагрева будет
оставаться выбранной в течение 10 секунд. Если зона нагрева
была запрограммирована по времени, таймер выключится. Эта
операция может иметь место только в нескольких случаях в
зависимости от конфигурации сенсорного управления.
Описанные ниже примеры приведены только для справки. Со
временем Вы научитесь правильно подбирать установки
нагрева в соответствии со своими вкусами и привычками.
Двойные / тройные зоны
Для активации дополнительной зоны нагрева, задействованная
основная зона нагрева должна быть уже включена, а мощность
нагрева, отображаемая на индикаторе, должна быть выше 0.
8.1- ВКЛЮЧЕНИЕ дополнительной зоны нагрева (две зоны)
Первое быстрое нажатие кнопки дополнительной зоны нагрева
активирует дополнительную область нагрева. Загорается
светодиод над кнопкой дополнительной зоны нагрева.
Второе быстрое нажатие кнопки дополнительной зоны нагрева
выключает дополнительную область нагрева. Каждое нажатие
кнопки дополнительной зоны нагрева сопровождается коротким
звуковым сигналом.
8.2- ВКЛЮЧЕНИЕ дополнительной зоны нагрева (три зоны)
Первое быстрое нажатие кнопки дополнительной зоны нагрева
активирует первую дополнительную область нагрева. При
включении первой дополнительной области нагрева загорается 1
светодиод над кнопкой дополнительной зоны нагрева (в случае
наличия трех зон это будет светодиод слева, в случае двух зон
это будет светодиод посередине или единственный светодиод)
Второе быстрое нажатие кнопки дополнительной зоны нагрева
включает вторую дополнительную область нагрева. При
включении первой и второй дополнительных областей над
кнопкой дополнительной зоны нагрева загораются 2 светодиода.
Третье быстрое нажатие кнопки дополнительной зоны нагрева
выключает первую и вторую дополнительные области нагрева.
Каждое нажатие кнопки дополнительной зоны нагрева
сопровождается коротким звуковым сигналом.
Функция Bridge (Мост)
Функция Bridge может быть активирована только в том случае,
если обе зоны нагрева выключены. Для активации функции
bridge выберите одну зону нагрева и нажмите кнопку bridge.
Об активации зоны нагрева Вы будете извещены коротким
звуковым сигналом и включением светодиода данной зоны
нагрева.
Одновременно могут быть выбраны обе зоны нагрева с
функцией bridge.
После того, как зоны нагрева будут выбраны, с помощью кнопок +
- установите желаемую мощность нагрева.
Обе зоны нагрева с функцией bridge будут иметь одинаковый
уровень нагрева. Для дезактивации функции:
- В режиме установки нажмите кнопку bridge
- При установке уровня нагрева на значении “0”
Функция защиты от пролива
Срабатывает при действии какого-либо предмета или жидкости
на любую из кнопок более 5 сек. 2 коротких звуковых сигнала + 1
долгий звуковой сигнал будут иметь место каждые 30 сек, пока
задействованная кнопка будет нажата. Варочная панель
автоматически отключится.
Индикатор будет продолжать
мигать, пока данная ситуация будет сохраняться.
129 RU
Таймер
Мощность
нагрева
Функция таймера активируется посредством собственной кнопки
таймера или одновременным нажатием кнопок '+' и '-'.
Максимальное время
включенного состояния
( часов)
1
10
2
5
3
5
4
4
Выберите зону нагрева, время к оторой Вы желаете
запрограммировать. Мощность зоны нагрева больше “0”. В зоне
нагрева, время которой должно быть установлено, будет постоянно
высвечиваться символ.
Время будет отображено на цифровом
дисплее "0 0".
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
1) Установите время таймера с помощью кнопок "+" или "-". При
этом установка не будет сопровождаться звуковым сигналом.
P
2
В обоих случаях должна быть выбрана зона нагрева, а ее мощность
должна быть больше “0”.
2) При одновременном нажатии кнопок таймера, последний будет
отключен (перейдет на значение 00).
3) Быстрая установка достигается путем удержания кнопок
таймера "+" или "-" в течение некоторого времени по усмотрению
пользователя.
4) При установке времени таймера с помощью кнопки "-"
устанавливаются значения от "00" до "99", а с помощью кнопки "+" –
значения от "99"до "00".
5) Максимальное время, на которое может быть запрограммирован
таймер, составляет 99 минут.
6) По истечении заданного времени варочная панель начнет
издавать звуковой сигнал, нажмите любую кнопку для сброса аварии
и прекращения процесса отсчета времени.
7) Если таймер предварительно был установлен, Вы можете
скорректировать его настройки.
8) Изменение мощности нагрева зоны, для которой был установлен
таймер, не приведет к нарушению заданной программы таймера.
9)
Последняя минута будет высвечиваться в секундах (в некоторых
вариантах будет отображаться только в меню программирования
таймера в течение последней минуты отчета)
10) Нажатие кнопки таймера без выбора зоны нагрева а также если
таймер не был установлен ни для одной из зон, будет
проигнорировано системой.
11) Нажатие кнопки таймера без выбора зоны нагрева в случае
если таймер был установлен для нескольких зон нагрева, приведет к
тому, что время, отображаемое на дисплее, начнет меняться,
чередуясь, и высветится время, на индик аторе которого
активирована функция десятичных дробей.
12) Переменная мощность (5 сек) и (0,5 сек) высвечивается в зоне,
время которой должно быть установлено.
Оставшееся время высвечивается цифрами на индикаторе таймера.
В случае установки таймера для нескольких зон, высвечивается
наименьшее оставшееся время, при этом в соответствующем окошке
высвечиваются десятичные знаки.
Индикатор остаточного нагрева
(в радиантной зоне нагрева -> рассчитывается)
Эти же индикаторы могут использоваться для индикации
остаточного нагрева. Установите время для следующей цели:
Остаточный нагрев =f (уровень мощности, время работы).
К о гд а т е м п е р а т у р а з о н ы н а г р е в а п р е в ы ш а ет 6 5 o C
(теоретическая величина), на дисплее появляется индикатор “H”.
Для достижения температуры выше 65o C, нагревательный
элемент должен быть включенным некоторое время, которое
зависит от уровня мощности. После того, как этот промежуток
времени завершится и нагревательный элемент отключится,
высветится предупреждение остаточного нагрева.
Автоматическое предохранительное выключение
В случае если уровень мощности не был изменен в течении
предустановленного времени, соответствующая зона нагрева
выключится автоматически.
Максимальное время, в течение которого зона нагрева будет
оставаться включенной, зависит от выбранного уровня нагрева.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если перегрев будет иметь место во
время функционирования варочной панели на наиболее высокой
мощности, управление варочной панели автоматически
откорректирует уровень мощности с тем, чтобы защитить
варочную панель от перегрева.
7.УХОД И ОЧИСТКА
Перед проведением любых операций по уходу за варочной
панелью, убедитесь в том, что она остыла.
. Используйте исключительно товары (пасты и скребки),
специально разработанные для стеклокерамических
поверхностей. Эти товары Вы можете приобрести в
хозяйственных магазинах.
. Постарайтесь не проливать на варочную поверхность
жидкости, поскольку они могут быстро пригорать, что
значительно усложнит очистку.
. Желательно держать подальше от варочной панели
вещества, которые легко расплавляются, например, изделия
из пластмассы, сахар или продукты на основе сахара.
УХОД:
- Налейте несколько капель специального чистящего средства
на поверхность панели.
- Потрите стойкие загрязнения мягкой тканью или слегка
влажным бумажным полотенцем.
- Протрите поверхность мягкой тканью или сухим бумажным
полотенцем до чистоты.
Если стойкие загрязнения все еще остаются:
- Налейте еще несколько капель специального чистящего
средства на поверхность панели.
- Очистите стойкие загрязнения с помощью скребка, удерживая
его под углом 30° к варочной поверхности, до исчезновения
загрязнений.
- Протрите поверхность мягкой тканью или сухим бумажным
полотенцем до чистоты.
- Повторите операцию в случае необходимости.
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
При частой очистке остается защитная пленка, которая очень
важна для предупреждения образования царапин и износа.
Перед тем, как снова приступить к использованию варочной
панели, убедитесь в том, что ее поверхность чистая. Для
удаления подтеков воды используйте несколько капель белого
уксуса или лимонного сока. Затем протрите абсорбирующей
бумагой с несколькими каплями специального чистящего
вещества.
Стеклокерамическая поверхность не царапается кухонной
посудой с плоским и гладким дном, однако, все же лучше
приподнимать посуду при ее перемещении с одной зоны нагрева
в другую.
3 0° максимум
Примечания:
Не рекомендуется использовать слишком мокрую мочалку.
Категорически запрещается использовать нож или отвертку.
Во избежание повреждения поверхности, скребок с лезвием
необходимо держать по углом 30°.
Запрещается оставлять скребок с лезвием в доступных для
детей местах.
Запрещается пользоваться абразивными чистящими
изделиями или порошками.
Металлическая рамка: для безопасной очистки металлической
рамки промойте ее мыльной водой, после чего сполосните
чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью.
130 RU
Следы жженого сахара или расплавленного пластика на
поверхности.
Смотрите раздел "ОЧИСТКА".
Л ю б о е и зм е н е н и е ц в е т а с т е к л о к е р а м и ч е с к о й
поверхности не влияет на работу или стабильность
поверхности. Такое обесцвечивание, как правило,
появляется в результате подгорания остатков пищи или
использования кухонной посуды из таких материалов,
как алюминий или медь; такие пятна тяжело поддаются
удалению.
Варочная поверхность или некоторые зоны нагрева
варочной поверхности не работают
Неправильно установлены шунты на клеммной колодке.
Убедитесь в том, что подключение выполнено, а панель
управления заблокирована. Разблокируйте варочную панель.
8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Недостаточный нагрев
Пользуйтесь только кухонной посудой с плоским дном. Если
между дном посуды и поверхностью варочной панели имеется
просвет, тепло будет плохо передаваться.
Дно кухонной посуды должно полностью покрывать выбранную
зону нагрева.
Пища готовится слишком медленно
Используется неподходящая кухонная посуда. Пользуйтесь
только тяжелой кухонной посудой с плоским дном, диаметр
которого не меньше диаметра зоны нагрева.
Небольшие царапины или потертости на поверхности
стеклокерамической
варочной панели
Используются неподходящие чистящие средства или
неподходящая кухонная посуда с шероховатым дном. Между
поверхностью варочной панели и дном посуды попали крупинки
или частички соли. Смотрите раздел "ОЧИСТКА"; перед
использованием посуды убедитесь в том, что она имеет чистое
дно. Используйте посуду только с гладким дном. Царапины
можно уменьшить только при правильном выполнении очистки.
Металлические отпечатки
Не передвигайте алюминиевую посуду по варочной поверхности.
Смотрите рекомендации по очистке.
В случае если при использовании корректных материалов пятна
остаются. Воспользуйтесь лезвием и следуйте рекомендациям,
изложенным в разделе "ОЧИСТКА".
Темные пятна
Воспользуйтесь лезвием и следуйте рек омендациям,
изложенным в разделе "ОЧИСТКА".
Светлые области на поверхности варочной панели
Следы от алюминиевой и медной посуды, а также минеральные
отложения, пятна от воды и пищи. Эти пятна можно удалить с
помощью чистящего средства.
Дисплей зоны
нагрева
F0
Fc
Ft
Варочная панель не выключается.
Контрольная панель заблокирована. Разблокируйте варочную
панель.
Частота циклов включения/выключения для зон нагрева
Частота циклов включения /выключения зависит от установки
уровня нагрева:
низкий уровень нагрева – короткое время работы,
высокий уровень нагрева – длительное время работы.
Зона нагрева не работает.
Проверьте состояние плавких предохранителей / размыкателей в
доме. Убедитесь в том, что нет перебоя в подаче электроэнергии.
Зона нагрева самостоятельно выключается.
Нечаянное нажатие главного выключателя (кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.)
или на кнопке лежит какой-либо предмет. Уберите предмет с
кнопки и повторно включите прибор. Введите настройки
повторно.
Высвечивается F символ и цифры
В случае когда высвечивается индикатор F и цифры, Ваш прибор
обнаружил ошибку. В таблице ниже изложены действия, которые
необходимо предпринять для решения проблемы.
9. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед тем как вызвать специалиста по техническому
обслуживанию, просим убедиться в том,
что вилка шнура электропитания правильно вставлена в
электрическую розетку, и предохранитель включен;
Если Вы не можете самостоятельно определить причину
неисправности, выключите электроприбор и не пытайтесь
отремонтировать его самостоятельно. Позвоните в центр
послепродажного обслуживания. Электроприбор имеет
гарантию и будет отремонтирован в сервисном центре
бесплатно.
Ошибка
Действие
Ошибка программного
о б е с п еч е н и я с е н с о р н о г о
управления.
В случае этой ошибки отключите варочную панель и повторно подключите ее к электрическому
питанию. Если ошибка остается, обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Если ошибка
возникает внезапно во время нормального функционирования, обратитесь в центр послепродажного
обслуживания.
Зона сенсорного управления
слишком горячая, все зоны
нагрева были выключены.
Поврежден датчик сенсорного
управления температурой.
Подождите, пока температура не снизится. Варочная панель автоматически возобновит работы, когда
температура достигнет нормального значения.
Подождите, пока температура не снизится. Если авария остается после того, как температура
достигнет уровня температуры в помещении, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
FE
Поврежден датчик
с е н с о р н о го у п р а вл е н и я
температурой.
Подождите, пока температура не снизится. Если авария остается после того, как температура
достигнет уровня температуры в помещении, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
Fb
Излишняя чувствительность
всех кнопок.
Убедитесь в том, что варочная панель смонтирована корректно. Убедитесь в том, что кнопки
корректно касаются стеклянной поверхности.
FU / FJ
Ошибка безопасности
кнопочной панели
управления.
FA
Ошибка безопасности
кнопочной панели
управления.
Данная ошибка подлежит автоматической диагностике программным обеспечением. Ошибка
исчезает, когда автоматическая диагностика возвращается к безопасному значению. Если ошибка
остается, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
Данная ошибка подлежит автоматической диагностике программным обеспечением. Ошибка
исчезает, когда автоматическая диагностика возвращается к безопасному значению. Если ошибка
остается, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
FC / Fd
Ошибка безопасности
кнопочной панели
управления
Fr
Ошибка безопасности реле
Данная ошибка подлежит автоматической диагностике программным обеспечением. Ошибка
исчезает, когда автоматическая диагностика возвращается к безопасному значению. Если ошибка
остается, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
Возможная проблема в одной из управляющих цепей реле. Отключите варочную панель от источника
питания, выждите минуту, после чего снова включите. Если ошибка остается, обратитесь в центр
послепродажного обслуживания.
131 RU
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σας συνιστούμε να φυλάξετε τις οδηγίες
εγκατάστασης και χρήσης για μελλοντική
αναφορά και πριν από την εγκατάσταση της
εστίας να σημειώσετε τον αριθμό σειράς της σε
περίπτωση που χρειαστείτε υποστήριξη από την
υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή και τα
προσβάσιμα τμήματά της θερμαίνονται πολύ κατά
τη διάρκεια της χρήσης. Θα πρέπει να δίνεται
προσοχή ώστε να αποφεύγεται το άγγιγμα των
θερμαντικών στοιχείων. Παιδιά ηλικίας κάτω των 8
ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη
συσκευή εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή
επίβλεψη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: χρησιμοποιείτε μόνο
προστατευτικά εστιών που σχεδιάζονται από τον
κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της
συσκευής στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή τα
προστατευτικά εστιών που είναι ενσωματωμένα
στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
π ρ ο σ τα τ ε υ τ ι κώ ν μ πο ρ ε ί ν α π ρ ο κα λ έ σ ε ι
ατυχήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη
σε μία εστία με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι
επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά
με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και
στη συνέχεια, καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα
καπάκι ή μια κουβέρτα πυρόσβεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κίνδυνος πυρκαγιάς: μην
αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες
μαγειρέματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η επιφάνεια είναι
ραγισμένη, μην αγγίζετε το γυαλί και
απενεργοποιήστε τη συσκευή προκειμένου να
αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών ή μεγαλύτερα και από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης εάν είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν
δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά θα
πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να
γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
πραγματοποιείται υπό επίβλεψη. Μια σύντομη
διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιβλέπεται
συνεχώς.
Συνιστάται ιδιαίτερα να κρατάτε τα παιδιά μακριά
από τις ζώνες μαγειρέματος ενώ αυτές είναι σε
λειτουργία ή όταν είναι σβηστές, για όσο χρόνο
είναι αναμμένη η ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας προκειμένου να αποφεύγεται ο
κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών εγκαυμάτων.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία
μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
Μην κοιτάζετε απευθείας στα στοιχεία της εστίας
με λάμπες αλογόνου, εάν υπάρχουν.
Συνδέστε ένα φις στο καλώδιο τροφοδοσίας που
είναι κατάλληλο για την τάση, το ρεύμα και το
φορτίο που αναγράφονται στην ετικέτα και το
οποίο διαθέτει επαφή γείωσης. Η πρίζα πρέπει να
είναι κατάλληλη για το φορτίο που αναγράφεται
στην ετικέτα και πρέπει να έχει την επαφή γείωσης
συνδεδεμένη και σε λειτουργία. Ο αγωγός
γείωσης έχει κίτρινο-πράσινο χρώμα. Αυτή η
εργασία θα πρέπει να εκτελείται από
πιστοποιημένο επαγγελματία. Σε περίπτωση
ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της
πρίζας της συσκευής, ζητήστε από έναν
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει
την πρίζα με μία άλλη κατάλληλου τύπου. Το φις
και η πρίζα πρέπει να συμμορφώνονται με τους
ισχύοντες κανόνες της χώρας εγκατάστασης.
Η σύνδεση στην τροφοδοσία ισχύος μπορεί
επίσης να γίνει τοποθετώντας έναν πολυπολικό
ασφαλειοδιακόπτη μεταξύ της συσκευής και της
τροφοδοσίας ισχύος, ο οποίος να μπορεί να
αντέξει το μέγιστο συνδεδεμένο φορτίο και να είναι
σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο γείωσης δεν πρέπει
να διακόπτεται από τον ασφαλειοδιακόπτη. Η
πρίζα ή ο πολυπολικός ασφαλειοδιακόπτης που
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση θα πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμος όταν έχει τοποθετηθεί η
συσκευή στη θέση της.
Η αποσύνδεση μπορεί να επιτευχθεί έχοντας
πρόσβαση στο φις ή ενσωματώνοντας έναν
διακόπτη στην σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με
τους κανόνες καλωδίωσης.
Ε ά ν έ χ ε ι π ρ ο κ λ η θ ε ί ζη μ ι ά σ το κα λώ δ ι ο
τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή
άτομα με παρόμοια τεχνική κατάρτιση έτσι ώστε
να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Ο
αγωγός γείωσης (κίτρινου-πράσινου χρώματος)
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 10 mm στην
πλευρά του μπλοκ ακροδεκτών. Η εσωτερική
διατομή των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλη
για την ισχύ που απορροφάται από την εστία
(αναγράφεται στην ετικέτα). Ο τύπος του
καλωδίου ισχύος πρέπει να είναι HO5V2V2-F.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα όπως
μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια ή καπάκια στην
εστία. Ενδέχεται να θερμανθούν.
Δεν πρέπει να τοποθετούνται φύλλα αλουμινίου
και πλαστικά σκεύη επάνω στις ζώνες θέρμανσης.
Μετά από κάθε χρήση, απαιτείται καθαρισμός των
εστιών έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση
ρύπων και λίπους. Εάν παραμείνει, αυτό
επαναθερμαίνεται όταν χρησιμοποιούνται οι
εστίες και καίγεται παράγοντας καπνό και
δυσάρεστες μυρωδιές, για να μην αναφέρουμε
τους κινδύνους διάδοσης πυρκαγιάς.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ατμό ή ψεκασμό με
υψηλή πίεση για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Μην αγγίζετε τις ζώνες θέρμανσης κατά την
διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά τη χρήση.
Ποτέ μην μαγειρεύετε φαγητό απευθείας επάνω
στο τζάμι της κεραμικής εστίας.
Να χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο μαγειρικό
σκεύος.
Να τοποθετείτε πάντα το σκεύος στο κέντρο της
μονάδας επάνω στην οποία μαγειρεύετε. Μην
τοποθετείτε τίποτα στον πίνακα ελέγχου.
Μην χρησιμοποιείτε την εστία ως επιφάνεια
εργασίας.
Μην χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σαν ξύλο
κοπής.
Μην αποθηκεύετε βαριά αντικείμενα επάνω από
την εστία. Εάν πέσουν επάνω στην εστία,
ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
Μην χρησιμοποιείτε την εστία για αποθήκευση
οποιωνδήποτε αντικειμένων.
Μην σέρνετε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στην
εστία.
132 GR
Πινακίδα αναγνώρισης (βρίσκεται κάτω από το κάτω περίβλημα της
εστίας)
+2
70 3 - 0
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τ
593
0
mm (7
+2
- 0
mm (6
cm ho
0
b)
b)
cm ho
Βάθος υποδοχής 5 mm
523 -+ 20 mm
1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
Με τη σήμανση
που τίθεται σε αυτό το προϊόν, επιβεβαιώνεται
η συμβατότητα με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις
ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος που ισχύουν για αυτήν την
κατηγορία προϊόντων.
Περίμετρος
εντοιχισμένης τοποθέτησης
Σημείωση: Οι εσωτερικές διαστάσεις της περιμέτρου είναι ίδιες με την
κανονική τοποθέτηση
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Τα ΑΗΗΕ περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που είναι
δυνατό να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον), καθώς και βασικά συστατικά, τα οποία
είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα ΑΗΗΕ
είναι σημαντικό να υποβάλλονται σε ειδικές
επεξεργασίες προκειμένου να απομακρύνονται και να
απορρίπτονται σωστά όλα τα ρυπογόνα στοιχεία και να ανακτώνται
και να ανακυκλώνονται όλα τα υλικά.
Τα άτομα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
εξασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν περιβαλλοντικό
πρόβλημα. Είναι απαραίτητο να ακολουθούνται ορισμένοι βασικοί
κανόνες:
• Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν οικιακά
απορρίμματα.
• Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία
συλλογής που διαχειρίζονται οι δημοτικές αρχές ή οι
εξουσιοδοτημένες εταιρείες. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα ΑΗΗΕ,
ενδέχεται να υπάρχει συλλογή κατ' οίκον.
Σε πολλές χώρες, κατά την αγορά καινούργιας συσκευής, η παλιά
μπορεί να επιστραφεί στον έμπορο λιανικής πώλησης, ο οποίος
πρέπει να την παραλάβει χωρίς χρέωση με αντιστοιχία ένα προς
ένα, εφόσον ο εξοπλισμός είναι ισοδύναμου τύπου και επιτελεί τις
ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.
Αφήστε απόσταση
τουλάχιστον 55 mm μεταξύ της
εστίας και του πίσω τοιχώματος
κα ι το υ λά χ ι σ το ν 1 5 0 m m
μεταξύ της εστίας και των
κα τα κό ρ υ φ ω ν ε π ί π λω ν ή
τοίχων στο πλευρικό τμήμα. Σε
περίπτωση που υπάρχει
έπιπλο πάνω από την εστία, η
απαιτούμενη ελάχιστη
απόσταση είναι 700 mm.
Κατά την εγκατάσταση
απορροφητήρα πάνω από την
εστία, συμβουλευτείτε τις
απαιτήσεις εγκατάστασης που
καθορίζονται για τον
απορροφητήρα, αλλά σε κάθε
περίπτωση η απόσταση
μεταξύ της εστίας και του
απορροφητήρα δεν πρέπει να
είναι μικρότερη από 700 mm.
700 mm
150 mm
55 mm
Εάν το κάτω μέρος της εστίας είναι δίπλα σε χώρο που είναι συνήθως
προσβάσιμος για εργασίες χειρισμού ή καθαρισμού, πρέπει να
τοποθετηθεί ένα διαχωριστικό 20 mm κάτω από το κάτω μέρος της
εστίας.
m!
n 20 mm
3- ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ
Η εγκατάσταση μιας οικιακής συσκευής είναι μια περίπλοκη
διαδικασία, η οποία εάν δεν εκτελεστεί σωστά μπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην ασφάλεια των αγαθών, των περιουσιών ή των
προσώπων. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται από
εξειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα με τους τεχνικούς
κανονισμούς.
Σε περίπτωση που αγνοηθεί αυτή η συμβουλή και η εγκατάσταση
πραγματοποιηθεί από μη εξειδικευμένο άτομο, ο κατασκευαστής δεν
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνική βλάβη του προϊόντος,
ανεξάρτητα από το εάν έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία σε αγαθά ή τον
τραυματισμό ατόμων ή ζώων.
Αφού αφαιρεθεί η συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει
υποστεί ζημιά, διαφορετικά επικοινωνήστε με την υπηρεσία
μεταγοραστικής εξυπηρέτησης του του προμηθευτή ή του
κατασκευαστή.
Βεβαιωθείτε ότι το έπιπλο στο οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή και
όλα τα ά λ λα έπι πλα πο υ β ρί σ κο ν τα ι σ ε εγ γ ύτ η τα εί ν α ι
κατασκευασμένα με υλικά που μπορούν να αντέξουν σε υψηλές
θερμοκρασίες (ελάχ. 100°C).
Επιπλέον, όλες οι διακοσμητικές λαμιναρισμένες επικαλύψεις θα
πρέπει να τοποθετηθούν με κόλλα υψηλής αντοχής.
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε ενσωματωμένο έπιπλο
"κανονικά" ή "εντοιχισμένη".
Κατά την εγκατάσταση ενός φούρνου κάτω από την εστία, το
διαχωριστικό δεν πρέπει να τοποθετηθεί και η ελάχιστη απόσταση
μεταξύ του κάτω μέρους της εστίας και του φούρνου δεν πρέπει να
είναι μικρότερη από 10 mm. Μην εγκαταστήσετε μη ψυχόμενο
φούρνο κάτω από αυτήν την εστία και εγκαταστήστε τον φούρνο
σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις εγκατάστασής του.
Το πάχος του πάγκου πρέπει να είναι μεταξύ 25 και 45 mm.
560 -+ 20 mm
M!
n. 70 mm
490 -+ 20 mm
Περίμετρος
εντοιχισμένης τοποθέτησης
133 GR
min 10 mm
Μαζί με την εστία παρέχεται
μία υδατοστεγανή φλάντζα.
Τοποθετήστε τη φλάντζα
στεγανοποίησης γύρω από
το κάτω μέρος της εστίας
όπως περιγράφεται και
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά
τοποθετημένη προς
αποφυγή διαρροής στο
έπιπλο στήριξης.
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Κάτω μέρος
A
B
A
A
B
A
B
C
C
D
ΔΙΑΤΑΞΗ 1
Κανονική στερέωση:
- Πάρτε τα κλιπ στερέωσης
από την τσάντα αξεσουάρ και
βιδώστε τα στη θέση που
φαίνεται στο κάτω κουτί. (Μη
σφίγγετε τις βίδες για να
ασφαλιστούν τα κλιπ, αυτά
πρέπει να κινούνται ελεύθερα)
B
C
ΔΙΑΤΑΞΗ 2
A
C
D
ΔΙΑΤΑΞΗ 3
ΔΙΑΤΑΞΗ 4
A
B
A
B
C
D
C
D
B
C
ΔΙΑΤΑΞΗ 5
ΔΙΑΤΑΞΗ 6
ΔΙΑΤΑΞΗ 7
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
- Τοποθετήστε την εστία
στην κεντρική θέση του
περιγράμματος.
- Στρέψτε τα κλιπ και σφίξτε
τα πλήρως.
ΔΙΑΤΑΞΗ
6
5
6
5
6
1-3
3
6
5
Γρήγορη στερέωση: (Ανάλογα με
το μοντέλο)
Πάρτε τέσσερις βίδες από την τσάντα
αξεσουάρ και βιδώστε τις στο κάτω
κουτί όπως φαίνεται στο σχήμα.
5
2
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
1
4
6
Κ ε ν τ ρ ά ρ ε τ ε κ α ι
τοποθετήστε την εστία.
Πιέστε τις πλευρές της
εστίας μέχρι να στηριχτεί σε
ολόκληρη την περίμετρό
της.
2
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
6
1
7
3
6
5
3
5
6
5
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑφού ελέγξετε ότι η θέση της
εστίας είναι σωστή, γεμίστε το
κενό μεταξύ του πάγκου και της
εστίας με κόλλα σιλικόνης.
Ισιώστε το στρώμα σιλικόνης με
ένα ξέστρο ή με υγρό δάχτυλο
που έχει υγρανθεί με νερό και
σαπούνι προτού στερεοποιηθεί.
Μην χρησιμοποιείτε την εστία
έως ότου το στρώμα σιλικόνης
στεγνώσει εντελώς.
2
1
Ανάλογα με το μοντέλο
1.
"+"
2.
"-"
3.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
4.
Λυχνία led πρόσθετης ζώνης μαγειρέματος
5.
Ένδειξη προγραμματισμού ζώνης μαγειρέματος
6.
Επιλογή ζώνης
7.
Γέφυρα
134 GR
7
"Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και
τις οδηγίες." Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη ή
αλόγιστη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί
υπεύθυνος για οποιοδήποτε συμβάν ή τις συνέπειές του, το οποίο
μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση μιας συσκευής που δεν είναι
συνδεδεμένη με τη γείωση ή είναι συνδεδεμένη με μία γείωση η
συνέχεια της οποίας είναι ελαττωματική.
Πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία να ελέγχετε πάντα την τάση
τροφοδοσίας που αναγράφεται επάνω στον μετρητή του ρεύματος, τη
ρύθμιση του διακόπτη τροφοδοσίας, τη συνέχεια της σύνδεσης με τη
γείωση για την εγκατάσταση και την καταλληλότητα της ασφάλειας.
Η ηλεκτρική σύνδεση με την εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με την ονομαστική ισχύ της συσκευής. Αυτή θα πρέπει να
πραγματοποιείται μέσω πολυπολικού ασφαλειοδιακόπτη.
Εάν η συσκευή έχει μία έξοδο για πρίζα, πρέπει να τοποθετείται έτσι
ώστε να είναι προσβάσιμη η πρίζα.
Το κίτρινο/πράσινο καλώδιο του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να
συνδέεται με τη γείωση και στην παροχή ρεύματος και στους
ακροδέκτες της συσκευής.
Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας
απευθυνθείτε στην υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης ή σε
κάποιον ειδικευμένο τεχνικό.
Εάν η εστία είναι εφοδιασμένη με καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος,
αυτό πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ισχύος 220-240 V μεταξύ
φάσης και ουδέτερου.
Σημείωση: σιγουρευτείτε ότι οι βίδες του πίνακα ακροδεκτών
είναι σφιχτές.
Εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την πραγματοποίηση
μίας νέας σύνδεσης:
- Επιλέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με τις υποδείξεις
στον πίνακα.
- Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στον σφιγκτήρα.
- Ξεγυμνώστε το άκρο κάθε αγωγού του καλωδίου τροφοδοσίας σε
μήκος 10 mm, λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του καλωδίου που
χρειάζεται για τη σύνδεση στο μπλοκ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
ακροδεκτών.
- Ανάλογα με την εγκατάσταση και με τη
βοήθεια των διακλαδωτήρων τους οποίους
θα πρέπει να έχετε ανακτήσει στην πρώτη
εργασία, στηρίξτε τον αγωγό όπως
φαίνεται στο διάγραμμα.
- Στερεώστε το κάλυμμα.
- Βιδώστε τον σφιγκτήρα του καλωδίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε
τα καλώδια σύμφωνα με τα ακόλουθα χρώματα/κωδικούς:
Ωστόσο η σύνδεση της εστίας είναι δυνατή σε:
Τριφασική παροχή 220-240 V3
Τριφασική παροχή 380-415 V2N
Για να προβείτε στη νέα σύνδεση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Προτού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η
εγκατάσταση προστατεύεται από κατάλληλη ασφάλεια και ότι είναι
εφοδιασμένη με καλώδια αρκετά μεγάλης διατομής ώστε να
τροφοδοτούν κανονικά τη συσκευή.
Γυρίστε ανάποδα την εστία, με τη γυάλινη πλευρά επάνω στον πάγκο,
προσέχοντας ώστε να προστατευθεί το τζάμι.
ΜΠΛΕ
Ουδέτερο
ΚΑΦΕ
Φάση
ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Γείωση
( )
Σύνδεση στους ακροδέκτες του μπλοκ των ακροδεκτών
Ανοίξτε το κάλυμμα με την ακόλουθη διαδοχική σειρά:
1
2
ΔΙΑΤΑΞΗ
"1-6"
3
ΔΙΑΤΑΞΗ
"7"
ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ή ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ 220-240 V~
Καλώδιο
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 220-240 V3~
- Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα του καλωδίου "1".
- Βρείτε τις δύο γλωσσίδες που βρίσκονται πλευρικά.
- Βάλτε το άκρο ενός ίσιου κατσαβιδιού μπροστά από την κάθε
γλωσσίδα "2" και "3", ωθήστε προς τα μέσα και πιέστε.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα.
Για να ελευθερωθεί το καλώδιο τροφοδοσίας:
- Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το μπλοκ ακροδεκτών, το
οποίο περιλαμβάνει τους διακλαδωτήρες και τους αγωγούς του
καλωδίου τροφοδοσίας.
- Τραβήξτε έξω το καλώδιο τροφοδοσίας.
Εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την πραγματοποίηση
μίας νέας σύνδεσης:
- Επιλέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με τις υποδείξεις
στον πίνακα.
- Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στον σφιγκτήρα.
- Ξεγυμνώστε το άκρο κάθε αγωγού του καλωδίου τροφοδοσίας σε
μήκος 10 mm, λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του καλωδίου που
χρειάζεται για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
- - Ανάλογα με την εγκατάσταση και με τη βοήθεια των
διακλαδωτήρων τους οποίους θα πρέπει να έχετε ανακτήσει στην
πρώτη εργασία, στηρίξτε τον αγωγό όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
- Στερεώστε το κάλυμμα.
- Βιδώστε τον σφιγκτήρα του καλωδίου.
135 GR
Καλώδιο
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 380-415 V2N~
Καλώδιο
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
Μίας φάσης 220-240 V~
Δύο φάσεων 220-240 V2~
Τριών φάσεων 220-240 V3~
Τριών φάσεων 380-415 V2N~
Ph = Φάση
N = Ουδέτερο
T = Γείωση
1 - Ενεργοποιήστε την εστία.
2 - Αφήστε τον έλεγχο αφής να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης.
3 - Πριν περάσουν 30 δευτερόλεπτα αγγίξτε το πλήκτρο "
" για 5
δευτερόλεπτα.
4 - Μετά από αυτή τη στιγμή, θα εμφανιστεί στην οθόνη αυτό το μήνυμα.
5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
Η χρήση μαγειρικών σκευών καλής ποιότητας είναι πολύ σημαντική για
τη μέγιστη απόδοση της εστίας σας.
P
• Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη καλής ποιότητας με
τελείως επίπεδες και μεγάλου πάχους βάσεις: χρησιμοποιώντας
αυτόν τον τύπο μαγειρικών σκευών αποτρέπονται τα θερμά σημεία τα
οποία προκαλούν το “κόλλημα” του φαγητού. Τα μεταλλικά σκεύη και
τα δοχεία μεγάλου πάχους παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή της
θερμότητας.
• Σιγουρευτείτε ότι η βάση του σκεύους ή του δοχείου είναι
στεγνή: όταν γεμίζετε σκεύη με υγρό ή χρησιμοποιείτε εκείνο που
είναι ήδη αποθηκευμένο μέσα σε ψυγείο, σιγουρευτείτε ότι η βάση του
σκεύους είναι τελείως στεγνή πριν το τοποθετήσετε επάνω στην εστία.
Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή πρόκλησης λεκέδων επάνω στην
εστία.
• Χρησιμοποιήστε σκεύη των οποίων η διάμετρος είναι αρκετή
ώστε να καλύπτεται εντελώς η επιφάνεια της μονάδας: το
μέγεθος του δοχείου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από την
περιοχή θέρμανσης. Εάν είναι ελαφρώς πιο φαρδύ η ενέργεια θα
χρησιμοποιηθεί στη μέγιστη απόδοσή της.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΥ ΣΚΕΥΟΥΣ - Οι πληροφορίες που
ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να επιλέξτε το μαγειρικό σκεύος που
παρέχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.
Ανοξείδωτο ατσάλι: συνιστάται έντονα. Εξαιρετικά καλό με βάση
τύπου σάντουιτς από κράμα μετάλλων. Η βάση τύπου σάντουιτς
συνδυάζει τα οφέλη του ανοξείδωτου ατσαλιού (εμφάνιση, αντοχή
και σταθερότητα) με τα πλεονεκτήματα αλουμινίου ή του χαλκού
(θερμική αγωγιμότητα, ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας).
Αλουμίνιο: συνιστώνται μεγάλου βάρους. Καλή αγωγιμότητα. Τα
υπολείμματα αλουμινίου εμφανίζονται μερικές φορές σαν
γρατσουνιές επάνω στην εστία, αλλά μπορούν να αφαιρεθούν εάν
καθαριστούν άμεσα.
Αυτό το αλουμίνιο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται λόγω του
χαμηλού σημείου τήξης του.
Χυτοσίδηρος: μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν συνιστάται.
Χαμηλή απόδοση. Μπορεί να γρατσουνίσει την επιφάνεια.
Βάση από χαλκό / κεραμικό: συνιστώνται μεγάλου βάρους. Καλή
απόδοση αλλά ο χαλκός μπορεί να αφήσει υπολείμματα τα οποία
μπορεί να εμφανίζονται σαν γρατσουνιές. Τα υπολείμματα μπορούν
να αφαιρεθούν, αρκεί να καθαρίζεται αμέσως η εστία. Ωστόσο, μην
αφήνετε αυτά τα σκεύη να στεγνώνουν κατά το βράσιμο. Το
υπερθερμασμένο μεταλλικό δοχείο μπορεί να στραβώσει επάνω στο
γυαλί της εστίας. Ένα υπερθερμασμένο χάλκινο σκεύος θα αφήσει
υπολείμματα τα οποία θα αφήσουν ένα μόνιμο λεκέ επάνω στην εστία.
Πορσελάνη/εμαγιέ: Καλή απόδοση μόνο με λεπτή λεία, επίπεδη
βάση.
Γυαλί-κεραμικό: δεν συνιστάται. Χαμηλή απόδοση. Μπορεί να
γρατσουνίσει την επιφάνεια.
6. ΧΡΗΣΗ
5 - Με τη χρήση των πλήκτρων "Συν" και "Μείον" η τιμή διαχείρισης
ενέργειας μπορεί να ρυθμιστεί. Σε αυτή την περίπτωση ως
παράδειγμα θα είναι μεταξύ 6500 και 2500w. Όταν επιλεγεί η
απαιτούμενη τιμή, αγγίξτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "Συν" και "Μείον"
για 5 δευτερόλεπτα.
4
0
P
5
0
6 - Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ακούγεται ένας μακρύς ήχος
και παράγεται μια επαναφορά. Η διαδικασία εκκίνησης θα
δημιουργηθεί ξανά.
7 - Μετά τη διαδικασία εκκίνησης, στην οθόνη χρονοδιακόπτη θα
εμφανιστεί η διαχείριση ισχύος ECO (Οικολογικό).
Μετά από αυτό, ο έλεγχος αφής δεν θα επιτρέπει κανέναν
συνδυασμό που να μπορεί να υπερβεί αυτό το Eco (οικολογικό)
όριο
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Πώς να επιλέξετε το επίπεδο διαχείρισης ενέργειας.
Μέσω της λειτουργίας "Διαχείριση ενέργειας", ο χρήστης μπορεί να
θέσει και να ρυθμίσει τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να επιτευχθεί από
την εστία.
Η εν λόγω λειτουργία Διαχείρισης ενέργειας είναι διαθέσιμη μόνο κατά
τη διάρκεια των 30 πρώτων δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση
της εστίας. Υπάρχει ακόμη και δίνεται η δυνατότητα να επαναληφθεί η
ρύθμιση αυτή απενεργοποιώντας τη συσκευή και βγάζοντας το
καλώδιο από την πρίζα.
Με τον καθορισμό της επιθυμητής μέγιστης ισχύος, η εστία ρυθμίζει
πλέον αυτόματα την κατανομή στις διάφορες ζώνες μαγειρέματος,
ούτως ώστε να μην υπερβαίνεται το όριο αυτό. Με πρόσθετο
πλεονέκτημα να είναι (η εστία) σε θέση να διαχειριστεί ταυτόχρονα
ό λ ε ς τ ι ς ζώ ν ε ς χ ω ρ ί ς π ρ ο β λ ή μ α τ α υ π ε ρ φ ό ρ τ ω σ η ς .
Ο πελάτης μπορεί να ρυθμίσει τη μέγιστη ισχύ της εστίας μεταξύ των
2,5 kW και της μέγιστης σχετικής ισχύος της εστίας (η ρύθμιση αυτή
μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο) (για παράδειγμα, εάν η
μέγιστη ισχύς της εστίας είναι 7,2 kW, η μέγιστη στάθμη ισχύος για τη
ρύθμιση θα είναι μεταξύ των 2,5 kW και 7,2 kW).
Κατά τη στιγμή της αγοράς, η εστία έχει εκ των προτέρων ρυθμιστεί
στη μέγιστη ισχύ.
Μετά τη σύνδεση της συσκευής με την παροχή ηλεκτρικής
τροφοδοσίας, μπορείτε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να ρυθμίσετε το
επίπεδο ισχύος βάσει των σημείων που εμφανίζονται παρακάτω:
Για την ενεργοποίηση ενός θερμαντήρα αγγίξτε οποιαδήποτε
θερμαντική ζώνη για 400 msec. Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος
ήχος μπιπ και θα εμφανιστεί η τιμή "0" στο ψηφίο της ζώνης
προορισμού, δείχνοντας το επίπεδο ισχύος.
1) Εάν οποιοδήποτε στάδιο μαγειρέματος είναι στη θέση 0, αυτή η
οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα και
θα ηχήσει η ακολουθία απενεργοποίησης ζώνης.
2) Εάν υπάρχει ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας στην οθόνη που
είναι ενεργοποιημένη αλλά σε 0 ισχύ, το "0" θα εμφανιστεί να αλλάζει.
3) Εάν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργή, δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση μιας ζώνης.
Για απενεργοποίηση ενός θερμαντήρα αγγίξτε οποιαδήποτε ζώνη
θέρμανσης για 1,2 δευτερόλέπτα. Θα ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι
μπιπ και δεν θα εμφανιστεί τίποτα ή η τιμή "H" θα εμφανιστεί στο
ψηφίο της ζώνης προορισμού εάν υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα.
Η ζώνη θα απενεργοποιηθεί.
1) Εάν οποιοδήποτε στάδιο μαγειρέματος είναι στη θέση 0, αυτή η
οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα και
θα ηχήσει η ακολουθία απενεργοποίησης ζώνης.
136 GR
2) Εάν υπάρχει ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας στην οθόνη που
είναι απενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η ένδειξη "H".
3) Ακόμη και εάν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργή, είναι δυνατή
η απενεργοποίηση μιας ζώνης.
4) Εάν είναι ενεργοποιημένος μόνο ένας θερμαντήρας και αυτός
απενεργοποιηθεί, θα ακουστούν 4 σύντομοι ήχοι μπιπ δείχνοντας ότι
όλη η επιφάνεια μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Επιλογή μιας ζώνης
Όταν η ζώνη είναι ήδη ενεργοποιημένη, παράγεται χαμηλότερη
ένταση φωτισμού για τις μη επιλεγμένες ζώνες που είναι
ενεργοποιημένες.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία ζώνη, αυτή η ζώνη έχει ήδη επιλεγεί
από προεπιλογή, χωρίς να απαιτείται σύντομο πάτημα (150 msec)
του πλήκτρου επιλογής.
Αύξηση / Μείωση επιπέδου ισχύος
Διπλές / Τριπλές ζώνες
Για να ενεργοποιηθεί ο διπλός δακτύλιος επέκτασης, η σχετική κύρια
ζώνη πρέπει να είναι ήδη ενεργοποιημένη και η ένδειξη του επιπέδου
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.
8.1- Ενεργοποίηση διπλής ζώνης
Με το 1ο σύντομο πάτημα στο πλήκτρο επέκτασης ενεργοποιείται ο
δακτύλιος επέκτασης. Το LED στο πλήκτρο επέκτασης ενεργοποιείται
εάν ο δακτύλιος επέκτασης είναι ενεργοποιημένος.
Με το 2ο σύντομο πάτημα στο πλήκτρο επέκτασης απενεργοποιείται ο
δακτύλιος επέκτασης.
Ακούγεται ένας σύντομος ήχος μπιπ σε κάθε
πάτημα του πλήκτρου επέκτασης.
8.2- Ενεργοποίηση τριπλής ζώνης
Με το 1ο σύντομο πάτημα στο πλήκτρο επέκτασης ενεργοποιείται ο
1ος δακτύλιος επέκτασης. 1 LED στο πλήκτρο επέκτασης
ενεργοποιείται εάν ο 1ος δακτύλιος επέκτασης είναι ενεργοποιημένος
(αριστερό LED σε περίπτωση τριπλής ζώνης, μεσαίο και ένα LED σε
περίπτωση διπλής ζώνης)
Με το 2ο σύντομο πάτημα στο πλήκτρο επέκτασης ενεργοποιείται ο
2ος δακτύλιος επέκτασης. 2 LED στο πλήκτρο επέκτασης
ενεργοποιούνται εάν ο 1ος και ο 2ος δακτύλιος επέκτασης είναι
ενεργοποιημένοι
Με το 3ο σύντομο πάτημα στο πλήκτρο επέκτασης απενεργοποιείται ο
1ος και ο 2ος δακτύλιος επέκτασης.
Ακούγεται ένας σύντομος ήχος μπιπ σε κάθε πάτημα του πλήκτρου
επέκτασης.
Λειτουργία γέφυρας
Με ένα σύντομο πάτημα των πλήκτρων '+' ή '-', αυξήστε ή μειώστε την
ισχύ στο ψηφίο επιλεγμένων ζωνών: 0-1-2-3...9-P
1. Πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα + ή -, το επίπεδο ισχύος
αυξάνεται / μειώνεται συνεχώς. Με μια γρήγορη αύξηση, η
τροφοδοσία σταματά στο επίπεδο 9 και για μεγαλύτερη ισχύ
χρειάζεται ακόμη ένα σύντομο πάτημα στο πλήκτρο +. Δεν ακούγεται
κανένας ήχος μπιπ με γρήγορη αύξηση / μείωση.
2. Μόλις επιτευχθεί το επίπεδο ισχύος P, πατώντας πάλι το πλήκτρο
+ δεν αλλάζει το επίπεδο ισχύος στο 0. Μόλις επιτευχθεί το επίπεδο
ισχύος 0, πατώντας πάλι το πλήκτρο - δεν αλλάζει το επίπεδο ισχύος
στο P.
3. Με μια ζώνη ενεργοποιημένη στο επίπεδο 0, εάν η ζώνη είναι
θερμή, το 0 θα αναβοσβήνει εναλλάξ. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, το 0
παύει να εμφανίζεται και η ένδειξη 'H' εμφανίζεται σταθερά στην
οθόνη.
4. Όταν επιλεγεί ένας θερμαντήρας και τα πλήκτρα '+' και '-'
αγγίζονται ταυτόχρονα, το επίπεδο ισχύος θα φτάσει στο '0' αλλά ο
θερμαντήρας θα διατηρηθεί επιλεγμένος για 10 δευτερόλεπτα. Εάν ο
θερμαντήρας ήταν χρονοπρογραμματισμένος, ο χρονοδιακόπτης θα
απενεργοποιηθεί. Αυτή η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί σε αρκετές
περιπτώσεις μόνο ανάλογα με τη διαμόρφωση του χειριστηρίου αφής.
Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι μόνο για λόγους ενημέρωσης. Στη
συνέχεια, η προσωπική σας εμπειρία θα σας επιτρέψει να
προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις
συνήθειές σας.
Επιλογή λειτουργίας παιδικής ασφάλειας
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αγγίζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα
'+' και '-'.
Στη συνέχεια, κάθε φορά που αγγίζεται ένα πλήκτρο, η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη "L" για 2 δευτερόλεπτα. Η θέρμανση
παραμένει στην ίδια κατάσταση.
Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία παιδικής ασφάλειας,
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που εξηγήθηκε προηγουμένως. Στη
συνέχεια ακούγεται ένας σύντομος ήχος μπιπ και εμφανίζεται η
ένδειξη "n". Η εστία παραμένει ξεκλειδωμένη.
Σημείωση: Η αυτόματη λειτουργία παιδικής ασφάλειας ενεργοποιείται
εντός 15 λεπτών μετά τη συνολική απενεργοποίηση της εστίας. Αυτή η
λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά προηγουμένως είναι
απαραίτητος ο προγραμματισμός της. Βλ. ενότητα "Ρυθμίσεις
χρήστη".
Η γέφυρα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν και οι δύο θερμαντήρες
είναι απενεργοποιημένοι. Όταν έχει επιλεγεί ένας θερμαντήρας της
γέφυρας, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία γέφυρας αγγίξτε το
πλήκτρο γέφυρας.
Ακούγεται ένας ήχος μπιπ και το LED της ζώνης ενεργοποιείται εάν η
ζώνη είναι ενεργοποιημένη.
Και οι δύο θερμαντήρες της γέφυρας επιλέγονται ταυτόχρονα.
Μόλις επιλεγούν οι θερμαντήρες, εάν το επίπεδο ισχύος δεν είναι το
επιθυμητό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + -.
Και οι δύο οθόνες θερμαντήρων της γέφυρας εμφανίζουν το ίδιο
επίπεδο ισχύος. Η λειτουργία τερματίζεται:
- Εάν το πλήκτρο γέφυρας αγγιχθεί στη λειτουργία ρύθμισης.
- Εάν ο χρήστης επιλέξει επίπεδο ισχύος "0".
Ασφάλεια υπερχείλισης
Κάτι (αντικείμενο ή υγρό) πιέζει κάποιο πλήκτρο για περισσότερο από
5 δευτερόλεπτα. Ακούγονται 2 σύντομοι ήχοι μπιπ + 1 παρατεταμένος
ήχος μπιπ κάθε 30 δευτερόλεπτα ενώ πατάτε το πλήκτρο. Η επιφάνεια
μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί.
Αυτό το σύμβολο θα συνεχίσει
να αναβοσβήνει ενώ το ζήτημα παραμένει.
Χρονοδιακόπτης
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί με το
αντίστοιχο πλήκτρο του ή αγγίζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα '+' και '-'.
Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να επιλεγεί ένας θερμαντήρας και το
επίπεδο ισχύος του πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0.
Επιλέξτε τη ζώνη που πρόκειται να χρονοπρογραμματιστεί. Επίπεδο
ισχύος της ζώνης μεγαλύτερο από 0. Η στατική ένδειξη
εμφανίζεται
στη χρονοπρογραμματισμένη ζώνη . "0 0" στα ψηφία που
προορίζονται για τον χρονοδιακόπτη.
1) Ο χρόνος του χρονοδιακόπτη είναι δυνατό να επιλεγεί με τα
πλήκτρα "+" ή "-". Δεν ακούγονται ήχοι μπιπ κατά την αλλαγή του
χρόνου.
2) Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα του χρονοδιακόπτη ο
χρονοδιακόπτης ακυρώνεται (τίθεται στο 00).
3) Εάν τα πλήκτρα "+" ή "-" του χρονοδιακόπτη διατηρούνται
πατημένα κατά τη διάρκεια του χρόνου που πρόκειται να
προσδιοριστεί, επιτυγχάνεται γρήγορη ρύθμιση.
4) Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η μετάβαση από το "00" έως
το "99" είναι δυνατή με το πλήκτρο "-" και από το "99" έως το "00" με το
πλήκτρο "+"
5) Μέγιστος χρόνος 99 λεπτά.
6) Όταν έχει παρέλθει ο χρόνος και η εστία σβήνει, πιέζοντας
οποιοδήποτε πλήκτρο η ακολουθία συναγερμών και ψηφίων
τερματίζεται.
7) Ο χρόνος του χρονοδιακόπτη είναι δυνατό να ρυθμιστεί ενώ ο
χρονοδιακόπτης είναι ήδη σε λειτουργία.
8) Η ισχύς της χρονοπρογραμματισμένης ζώνης είναι δυνατό να
τροποποιηθεί χωρίς συνέπειες στον προγραμματισμό του
χρονοδιακόπτη.
9) Το τελευταίο λεπτό εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα (Στις διάφορες
137 GR
παραλλαγές είναι ορατή μόνο εισάγοντας τον προγραμματισμό του
χρονοδιακόπτη κατά το τελευταίο λεπτό της αντίστροφης μέτρησης)
10) Πατώντας το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη χωρίς κάποια
επιλεγμένη ζώνη και όταν δεν υπάρχει χρονοπρογραμματισμένη
ζώνη, δεν συμβαίνει τίποτα.
11) Πατώντας το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη χωρίς κάποια
ε π ι λ ε γ μ έ ν η ζώ ν η κ α ι ό τ α ν π ολ λ έ ς ζώ ν ε ς ε ί ν α ι
χρονοπρογραμματισμένες, ο χρόνος που εμφανίζεται στα ψηφία
χρόνου αλλάζει με περιστροφικό τρόπο και δείχνει την ώρα του
οποίου η ένδειξη ισχύος έχει το δεκαδικό σημείο ενεργοποιημένο.
12) Εναλλακτικά, η ισχύς (5s) και (0,5s) εμφανίζεται στη
χρονοπρογραμματισμένη ζώνη.
Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται στα ψηφία που προορίζονται
για τον χρονοδιακόπτη. Εάν είναι χρονοπρογραμμασμένες
πολλαπλές ζώνες, εμφανίζεται ο μικρότερος χρόνος που απομένει και
το δεκαδικό σημείο εμφανίζεται στην αντίστοιχη ζώνη.
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
(σε θερμαντήρες ακτινοβολίας-> υπολογισμένη)
3 0° Maxi
Οι ίδιες ενδείξεις είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και για την ένδειξη
"υπολειπόμενης θερμότητας". Για τον σκοπό αυτό πρέπει να
καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα: Χρόνος υπολειπόμενης
θερμότητας = f (επίπεδο ισχύος, χρόνος λειτουργίας)
Όταν η θερμοκρασία πάνω στη γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος είναι
πάνω από 65oC (θεωρητική τιμή), στη σχετική οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη "H".
Για να δημιουργηθεί θερμοκρασία πάνω από 65oC, ένα θερμαντικό
στοιχείο πρέπει να λειτουργεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτός
ο χρόνος εξαρτάται από το επίπεδο ισχύος. Μόλις λήξει αυτός ο
χρόνος, εμφανίζεται η προειδοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας
όταν το θερμαντικό στοιχείο είναι απενεργοποιημένο.
Απενεργοποίηση αυτόματης ασφάλειας
Εάν το επίπεδο ισχύος δεν αλλάξει κατά τη διάρκεια ενός
προκαθορισμένου χρόνου, ο αντίστοιχος θερμαντήρας σβήνει
αυτόματα.
Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να παραμείνει ένας θερμαντήρας
ενεργοποιημένος εξαρτάται από το επιλεγμένο επίπεδο
μαγειρέματος.
Επίπεδο
ισχύος
Μέγ. χρόνος
ενεργοποίησης (ώρες)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
- Ξύστε με ένα ξέστρο, κρατώντας το υπό γωνία 30° ως προς την
εστία, μέχρι να εξαφανιστούν οι λεκέδες.
- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ή με στεγνό χαρτί κουζίνας μέχρι να
καθαρίσει η επιφάνεια.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειάζεται.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Ο συχνός καθαρισμός αφήνει ένα προστατευτικό στρώμα το οποίο
είναι βασικό για την πρόληψη των γρατσουνιών και της φθοράς.
Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή πριν χρησιμοποιήσετε και
πάλι την εστία. Για να αφαιρέστε σημάδια που έχουν μείνει από νερό,
χρησιμοποιήστε μερικές σταγόνες από άσπρο ξύδι ή χυμό λεμονιού.
Μετά σκουπίστε με ένα απορροφητικό χαρτί και με μερικές σταγόνες
ειδικού καθαριστικού υγρού.
Η γυάλινη κεραμική επιφάνεια θα αντέξει το ξύσιμο από μαγειρικά
σκεύη με επίπεδη βάση, ωστόσο, είναι πάντα καλύτερα να τα
σηκώνετε όταν τα μετακινείτε από μία ζώνη σε μία άλλη.
ΣΗΜ:
Μην χρησιμοποιείτε ένα σφουγγάρι το οποίο είναι πολύ
βρεγμένο.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι ή κατσαβίδι.
Ένα ξέστρο με ξυράφι δεν θα προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια,
εφόσον κρατιέται υπό γωνία 30°.
Ποτέ μην αφήνετε ένα ξέστρο με ξυράφι σε μέρος προσβάσιμο
από παιδιά.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή πούδρες
καθαρισμού με τρίψιμο.
Μεταλλικό περίβλημα: για να καθαρίσετε με ασφάλεια το μεταλλικό
περίβλημα πλύνετέ το με σαπούνι και νερό, ξεπλύνετέ το και μετά
στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί.
Οποιαδήποτε αλλαγή στον χρωματισμό της γυάλινης
κεραμικής επιφάνειας δεν επηρεάζει τη λειτουργία της ή τη
σταθερότητα της επιφάνειας. Τέτοιοι αποχρωματισμοί είναι
κυρίως αποτέλεσμα υπολειμμάτων καμμένων τροφών ή
χρήσης μαγειρικών σκευών κατασκευασμένων από υλικά
όπως αλουμίνιο ή χαλκός. Αυτοί οι λεκέδες είναι δύσκολο να
αφαιρεθούν.
8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενώ η κατάσταση υπερθέρμανσης θα πρέπει να
συμβαίνει κατά τη λειτουργία στα υψηλότερα επίπεδα ισχύος, ο
ρυθμιστής της εστίας ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο ισχύος για
προστασία της εστίας από υπερθέρμανση.
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στην εστία, αφήστε την
να κρυώσει.
. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα (κρέμες και ξέστρα)
ειδικά σχεδιασμένα για γυάλινες κεραμικές επιφάνειες. Μπορείτε να τα
βρείτε σε εμπορικά καταστήματα.
. Να αποφεύγεται ο διασκορπισμός υγρών, καθώς οτιδήποτε πέφτει
επάνω στην επιφάνεια της εστίας καίγεται γρήγορα και καθιστά πιο
δύσκολο τον καθαρισμό.
. Καλό είναι να κρατάτε μακριά από την εστία όλες τις ουσίες που
μπορεί να λιώσουν, όπως πλαστικά αντικείμενα, ζάχαρη, ή προϊόντα
με βάση τη ζάχαρη.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
- Ρίξτε μερικές σταγόνες του ειδικού καθαριστικού προϊόντος επάνω
στην επιφάνεια της εστίας.
- Τρίψτε τυχόν επίμονους λεκέδες με ένα μαλακό πανί ή με ένα
ελαφρά νοτισμένο χαρτί κουζίνας.
- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ή με στεγνό χαρτί κουζίνας μέχρι να
καθαρίσει η επιφάνεια.
Εάν υπάρχουν ακόμα κάποιοι επίμονοι λεκέδες:
- Ρίξτε μερικές ακόμα σταγόνες του ειδικού καθαριστικού προϊόντος
επάνω στην επιφάνεια.
Οι ζώνες μαγειρέματος δεν σιγοβράζουν ή τηγανίζουν μόνο
ελαφρά
Χρησιμοποιήστε μόνο σκεύη με επίπεδη βάση. Εάν υπάρχει ορατό
φως μεταξύ του σκεύους και της εστίας μαγειρέματος, η ζώνη δεν
μεταδίδει σωστά τη θερμότητα.
Η βάση του σκεύους θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τη διάμετρο της
επιλεγμένης ζώνης.
Το μαγείρεμα είναι πολύ αργό
Έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα σκεύη. Χρησιμοποιήστε μόνο
σκεύη με επίπεδη βάση, τα οποία είναι βαριά και έχουν διάμετρο
τουλάχιστον ίδια με τη ζώνη μαγειρέματος.
Μικρές γρατσουνιές ή εκδορές επάνω στην επιφάνεια του
γυαλιού των εστιών μαγειρέματος
Λανθασμένος καθαρισμός ή χρησιμοποιούνται σκεύη με τραχύ κάτω
τμήμα. Σωματίδια όπως κόκκοι ή άμμος ή αλάτι μεταξύ της εστίας και
της βάσης του σκεύους. Συμβουλευθείτε την ενότητα
"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ"· σιγουρευτείτε ότι τα κάτω τμήματα των σκευών είναι
καθαρά πριν τα χρησιμοποιήσετε και χρησιμοποιήστε μόνο σκεύη με
ομαλό κάτω τμήμα. Οι γρατσουνιές μπορούν να μειωθούν μόνο εάν
έχει γίνει σωστά ο καθαρισμός.
Σημάδια από μέταλλο
Μην σέρνετε αλουμινένια σκεύη επάνω στην εστία. Συμβουλευθείτε
τις συστάσεις καθαρισμού.
Χρησιμοποιείτε τα σωστά υλικά, αλλά οι λεκέδες παραμένουν.
Χρησιμοποιήστε ένα ξέστρο με ξυράφι και ακολουθήστε τις οδηγίες
της ενότητας "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".
Σκουρόχρωμοι λεκέδες
Χρησιμοποιήστε ένα ξέστρο με ξυράφι και ακολουθήστε τις οδηγίες
της ενότητας "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".
Φωτεινές επιφάνειες επάνω στην εστία
Σημάδια από σκεύη αλουμινίου ή χαλκού, αλλά επίσης υπολείμματα
από λάδια, νερό ή τροφές· μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας
την κρέμα καθαρισμού.
Καραμελοποίηση ή λιωμένο πλαστικό πάνω στην εστία.
Συμβουλευθείτε την ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".
138 GR
Η εστία δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργούν ορισμένες ζώνες
Οι διακλαδωτήρες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά επάνω στον πίνακα
ακροδεκτών.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει και ότι είναι κλειδωμένος ο
πίνακας ελέγχου. Ξεκλειδώστε την εστία.
Η εστία δεν σβήνει.
Ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος. Ξεκλειδώστε την εστία.
Συχνές εναλλαγές on/off των ζωνών μαγειρέματος
Η εναλλαγή on-off μεταβάλλεται ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο
θερμότητας:
χαμηλό επίπεδο: σύντομος χρόνος λειτουργίας,
υψηλό επίπεδο: παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας.
Δεν λειτουργεί η επιφάνεια μαγειρέματος
Ελέγξτε την κατάσταση των ασφαλειών / αυτόματων διακοπτών στην
τοποθεσία σας. Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
Η επιφάνεια μαγειρέματος έχει απενεργοποιηθεί.
Ο κύριος διακόπτης (πλήκτρο ON/ OFF) αγγίχτηκε τυχαία ή υπάρχει
κάποιο αντικείμενο πάνω από κάποιο πλήκτρο. Ενεργοποιήστε ξανά
τη συσκευή χωρίς κανένα αντικείμενο κοντά στο πληκτρολόγιο.
Εισαγάγετε ξανά τις ρυθμίσεις σας.
Οθόνη F και αριθμοί
Εάν στην οθόνη εμφανίζονται η ένδειξη F και αριθμοί, η συσκευή σας
έχει εντοπίσει κάποιο σφάλμα. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις
ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για τη διόρθωση του
προβλήματος.
9. ΜΕΤΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πριν καλέσετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ελέγξτε τα ακόλουθα:
— ότι η πρίζα είναι σωστά τοποθετημένη και προστατευμένη από
ασφάλεια·
Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί, κλείστε τη συσκευή —
μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε — καλέστε στο κέντρο
υπηρεσιών μεταγοραστικής εξυπηρέτησης. Η συσκευή παρέχεται με
ένα πιστοποιητικό εγγύησης το οποίο εξασφαλίζει ότι θα επισκευαστεί
χωρίς χρέωση στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Οθόνη
θερμαντήρα
Βλάβη
Ενέργεια
F0
Σφάλμα λογισμικού ελέγχου αφής.
Εάν παρουσιάστηκε σφάλμα, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά την εστία στην παροχή ισχύος. Εάν το σφάλμα
παραμένει, καλέστε στην υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης. Εάν εμφανιστεί ξαφνικά σφάλμα σε κανονική
λειτουργία, καλέστε στην υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.
Fc
Η ζώνη ελέγχου αφής είναι πολύ
θερμή και έχει απενεργοποιήσει
όλους τους θερμαντήρες.
Περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία. Η επιφάνεια μαγειρέματος θα ανακτηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία
φτάσει σε μια κανονική τιμή.
Ft
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αφής
ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη.
Περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία. Εάν το μήνυμα παραμένει όταν η θερμοκρασία φτάσει σε μια τιμή
περιβάλλοντος, καλέστε στην υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.
FE
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αφής
ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη.
Περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία. Εάν το μήνυμα παραμένει όταν η θερμοκρασία φτάσει σε μια τιμή
περιβάλλοντος, καλέστε στην υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.
Fb
Υπερβολική ευαισθησία σε κάποιο
πλήκτρο.
Εξακριβώστε εάν η επιφάνεια μαγειρέματος έχει τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα αγγίζουν σωστά τη
γυάλινη επιφάνεια.
FU / FJ
Σφάλμα πληκτρολογίου ασφαλείας
Αυτό το σφάλμα είναι ένας αυτόματος έλεγχος του πληκτρολογίου. Παύει να εμφανίζεται όταν η λειτουργία αυτόματου
ελέγχου επανέλθει σε ασφαλή τιμή. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε στην υπηρεσία μεταγοραστικής
εξυπηρέτησης.
FA
Σφάλμα πληκτρολογίου ασφαλείας
Αυτό το σφάλμα είναι ένας αυτόματος έλεγχος λογισμικού. Παύει να εμφανίζεται όταν η λειτουργία αυτόματου ελέγχου
επανέλθει σε ασφαλή τιμή. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε στην υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.
FC / Fd
Σφάλμα πληκτρολογίου ασφαλείας
Αυτό το σφάλμα είναι ένας αυτόματος έλεγχος λογισμικού. Παύει να εμφανίζεται όταν η λειτουργία αυτόματου ελέγχου
επανέλθει σε ασφαλή τιμή. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε στην υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.
Fr
Σφάλμα ασφαλείας ρελέ
Κάποιος οδηγός ρελέ ενδέχεται να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Αποσυνδέστε την επιφάνεια μαγειρέματος από
την τροφοδοσία ισχύος, περιμένετε ένα λεπτό και επανενεργοποιήστε την. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε στην
υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.
139 GR
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Recomendamos que conserve as instruções de
instalação e utilização para referência futura e
que, antes de instalar o fogão, anote o número de
série para o caso de precisar de obter ajuda do
serviço pós-venda.
AVISO: o equipamento e as partes acessíveis
estão quentes durante a utilização. Cuidado para
evitar tocar os elementos de aquecimento. As
crianças com menos de 8 anos de idade devem
ser mantidas afastadas do equipamento, exceto
quando supervisionadas continuamente.
AVISO: use apenas os resguardos de placa
desenhados pelo fabricante do equipamento de
cozinha ou os indicados pelo fabricante do
equipamento nas instruções de utilização ou os
incluídos na entrega do equipamento. O uso de
resguardos errados pode provocar acidentes.
AVISO: deixar alimentos com gordura ou com óleo
a cozinhar sem supervisão pode ser perigoso e
pode provocar incêndios. NUNCA tente apagar
um fogo com água! Desligue o equipamento e
tape a chama com, por exemplo, uma tampa ou
um cobertor de fogo.
AVISO: perigo de incêndio - não coloque nada
sobre as superfícies de cozedura.
AVISO: se a superfície estiver rachada, não toque
no vidro e desligue o equipamento para evitar a
possibilidade de ocorrência de choque elétrico.
Este equipamento pode ser usado por crianças a
partir dos 8 anos de idade e por pessoas com
incapacidade física, sensorial ou mental, ou sem
experiência e conhecimentos para o fazer, desde
que supervisionadas ou devidamente orientadas
relativamente ao uso seguro do equipamento e
sobre os perigos envolvidos. As crianças devem
ser supervisionadas para garantir que não
brincam com o equipamento. A limpeza e a
manutenção não deve ser realizada por crianças
sem a supervisão de um adulto.
CUIDADO: o processo de cozedura deve ser
supervisionado. Um processo de cozedura curto
deve ser supervisionado continuamente.
É altamente recomendável manter as crianças
afastadas das zonas de cozedura durante o
período de funcionamento ou quando estão
desligadas mas enquanto o indicador de calor
residual estiver ligado, para evitar risco de
ocorrência de queimaduras graves.
Este equipamento não foi desenhado para ser
operado através de um temporizador externo ou
sistema de controlo remoto separado.
Se presentes, não olhe fixamente para a lâmpada
de halogéneo da placa.
Ligue uma ficha com contacto de terra ao cabo de
alimentação que suporte a tensão, corrente e
carga indicadas na etiqueta. A tomada deve ser
adequada para a carga indicada na etiqueta e
deve ter um contacto de terra ligado e operacional.
O condutor de terra é de cor amarelo-verde. Esta
operação deve ser realizada por um profissional
qualificado. Em caso de incompatibilidade entre a
tomada e a ficha do equipamento, peça a um
eletricista qualificado para substituir a tomada por
outro do tipo correto. A ficha e a tomada devem
estar em conformidade com as normas de
corrente do país de instalação do forno.
A ligação da fonte de potência também pode ser
realizada colocando um disjuntor omnipolar entre
o equipamento e a fonte de potência que possa
aguentar a carga máxima ligada e que cumpra a
legislação atual.
O cabo de terra amarelo-verde não deve ser
interrompido pelo disjuntor. A tomada ou o
disjuntor omnipolar usado deve ser facilmente
acessível quando o equipamento está instalado.
A desconexão deve ser conseguida colocando a
ficha acessível ou incorporando um interruptor na
cablagem fixa de acordo com as regras de
cablagem.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve
ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de
serviço ou por pessoas qualificadas, para evitar
perigo. O condutor de terra (amarelo-verde) deve
ter mais de 10 mm do lado do bloco de terminais. A
secção de condutores internos deve ser
apropriada para a potência absorvida pela placa
(indicada na etiqueta). O cabo de potência deve
ser do tipo HO5V2V2-F.
Não coloque objetos metálicos, como facas,
garfos, colheres ou tampas sobre a placa. Podem
ficar quentes.
Folhas de alumínio e panelas plásticas não devem
ser colocadas sobre as zonas de aquecimento.
Depois de cada utilização, é necessário limpar a
placa para evitar a acumulação de sujidade e
gordura. Caso contrário, a sujidade e a gordura
são cozinhadas novamente quando o fogão é
usado, provocando fumo e cheiros
desagradáveis, sem mencionar o risco de
incêndio.
Nunca use vapor ou sprays de alta pressão para
limpar o equipamento.
Não toque nas zonas de calor durante o
funcionamento ou algum tempo após a utilização.
Não cozinhar alimentos diretamente sobre a placa
vitrocerâmica.
Use sempre o utensílio apropriado.
Coloque sempre o recipiente no centro do disco
onde vai cozinhar. Não coloque nada sobre o
painel de controlo.
Não use a placa como superfície de trabalho.
Não use a placa como tábua de corte.
Não coloque itens pesados por cima da placa. Se
caírem sobre a placa, podem causar danos.
Não use a placa para armazenar itens.
Não deslize utensílios de cozinha sobre a placa.
140 PT
Placa de Identificação (situada por baixo do fundo da placa)
+2
70 3 - 0
CÓDIGO DE PRODUTO
593
cm ho
0
mm (7
+2
- 0
0
mm (6
b)
b)
cm ho
Slot depth: 5 mm
523 +- 20 mm
1. AVISOS GERAIS
Ao colocar a marca
neste produto asseguramos a conformidade
do mesmo com todos os requisitos Europeus de Segurança, Saúde e
Ambientais que são aplicáveis a este tipo de produto.
Perímetro da
instalação embutida
Nota: As dimensões do perímetro interior são as mesmas para a
instalação padrão
2. PROTEÇÃO DO AMBIENTE
Este equipamento está marcado de acordo com a
Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Resíduos
Elétricos e Equipamento Eletrónico (REEE).
O REEE contém substâncias poluentes (que
podem ser perigosas para o meio ambiente) e
componentes básicos que podem ser reutilizados.
É importante que os REEE sejam submetidos a
tratamentos específicos, para remover e eliminar
adequadamente todos os poluentes e recuperar e
reciclar todos os materiais.
As pessoas desempenham um papel importante para garantir que
os REEE não representam um problema ambiental; é essencial
que sejam cumpridas algumas regras básicas:
• Os REEE não devem ser tratados como lixo doméstico.
• Os REEE devem ser entregues nos pontos de recolha
adequados administrados pelo município ou por empresas
registadas. Em muitos países, para grandes REEE, pode estar
disponível a recolha doméstica.
Em muitos Países, quando compra um aparelho novo, o antigo
pode ser devolvido ao retalhista que deve proceder à sua recolha
gratuitamente, numa base de um-para-um, desde que o
equipamento seja de tipo equivalente e tenha as mesmas funções
do equipamento novo fornecido.
Deixe uma distância de, pelo
menos, 55 mm entre a placa e a
parede traseira e de, pelo
menos, 150 mm entre a placa e
o móvel vertical ou paredes
laterais. Se for instalado um
móvel acima da placa, a
distância mínima requerida é
de 700 mm.
Ao instalar um exaustor por
cima da placa, consulte os
requisitos de instalação
específicos para o exaustor,
embora em qualquer caso, a
distância entre a placa e o
exaustor não possa ser inferior
a 700 mm.
700 mm
150 mm
55 mm
Se a parte inferior da placa estiver adjacente a uma área
normalmente acessível para operações de manutenção ou limpeza,
deve ser colocado um separador 20 mm abaixo da parte inferior da
placa.
A instalação de um aparelho doméstico é uma operação complicada
que, se não for realizada corretamente, pode afetar seriamente a
segurança de bens, propriedades ou pessoas. Por esta razão, deve
ser realizada por uma pessoa profissionalmente qualificada de
acordo com as normas técnicas.
Caso esta recomendação seja ignorada e a instalação seja realizada
por uma pessoa não qualificada, o Fabricante declina qualquer
responsabilidade por qualquer falha técnica do aparelho, resultante
ou não em danos em bens ou propriedades ou que possa provocar
ferimentos em pessoas ou animais.
Depois de removida a embalagem, certifique-se de que o
equipamento não está danificado; caso contrário, contacte o
revendedor ou o serviço pós-venda do fabricante.
Certifique-se de que o mobiliário onde o equipamento será instalado e
todos os móveis nas proximidades são fabricados com materiais que
podem suportar temperaturas altas (min 100 °C).
Além disso, todos os laminados decorativos devem ser fixos com cola
de alta resistência.
O equipamento pode ser instalado num móvel embutido no modo
"Padrão" ou "Embutida".
min 20 mm
3. INSTALAÇÃO
Não deve colocar um separador se instalar um forno por baixo da
placa, e a distância mínima entre a parte inferior da placa e o forno
não deve ser inferior a 10 mm. Não instale fornos sem arrefecimento
debaixo desta placa e instale o forno cumprindo meticulosamente os
requisitos de instalação do mesmo.
min 10 mm
560 +- 20 mm
Min. 70 mm
490 +- 20 mm
Perímetro da
instalação embutida
141 PT
É fornecida com a placa
uma junta vedante
estanque. Coloque a junta
vedante em volta do fundo
da placa conforme a
descrição e confirme de
que fica devidamente
ajustada para evitar
qualquer fuga para os
móveis de apoio.
4. LIGAÇÃO ELÉTRICA
Fundo
A
B
A
A
B
A
B
C
B
C
D
ESQUEMA 1
C
ESQUEMA 2
A
C
D
ESQUEMA 3
A
B
A
B
C
D
C
D
ESQUEMA 4
B
Fixação normal:
- Retire os clipes de fixação do saco de
acessórios e aparafuse-os na posição
indicada na caixa inferior. (Não aperte
os parafusos de forma a bloquear os
clipes, que devem mover-se livremente)
C
ESQUEMA 5
ESQUEMA 6
ESQUEMA 7
ESQUEMA 1
ESQUEMA 2
ESQUEMA 3
ESQUEMA 4
ESQUEMA 5
ESQUEMA 6
ESQUEMA 7
- Insira a placa na posição
central de corte.
- Rode os clipes e aperte-os
completamente.
ESQUEMA
6
5
5
6
5
6
3
6
5
2
1-3
1
6
6
5
3
2-4
5
6
5
Fixação rápida: (Dependendo do
modelo)
Retire quatro molas do saco de
acessórios e aparafuse-as na caixa
inferior como mostrado na figura.
2
1
6
3
6
5
4
5
5
6
5
2
1
4
6
5
6
5
2
6
5
6
5
6
5
6
5
6
Centre e insira a placa.
Pressione os lados da placa
até ficar bem apoiadas em
todo o seu perímetro.
5
2
1
Segundo o modelo
"+"
"-"
TEMPORIZADOR
LED adicional da zona de cozedura
Indicador do programa zona de cozedura
Ponte
INSTALAÇÃO EMBUTIDA
Depois de verificar se a posição
da placa é a correta, preencha o
espaço entre a bancada e a placa
com um adesivo de silicone.
Aplique uma camada de silicone
com um raspador ou com um
dedo humedecido com água e
sabão antes de se formar.
Não use a placa até a camada de silicone estar completamente seca.
142 PT
6
1
7
3
6
5
3
7
"A instalação deve estar em conformidade com as normas e as
diretivas." O fabricante declina qualquer responsabilidade por
qualquer dano que possa ser causado por uso inadequado ou
não incorreto.
AVISO: O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhum
incidente ou pelas consequências que possam surgir durante o uso
de um aparelho não ligado à terra ou ligado a uma terra cuja
continuidade é defeituosa.
Antes de qualquer operação elétrica, verifique a tensão de
alimentação apresentada no contador elétrico, o ajuste do disjuntor, a
continuidade da ligação à terra para a instalação e se o fusível é o
adequado.
A ligação elétrica à instalação deve ser realizada de acordo com a
potência nominal do equipamento; isto deve ser feito através de um
interruptor limitador omnipolar.
Se o equipamento tiver uma tomada, esta deve ser instalada de forma
a que fique acessível.
O fio amarelo/verde do cabo de alimentação elétrico deve ser ligado
ao terra de ambos os terminais da alimentação elétrica do
equipamento.
Para qualquer questão sobre o cabo de alimentação, consulte o
Serviço pós-venda ou um técnico qualificado.
Se a placa estiver equipada com o cabo de alimentação, deve ser
ligada a uma fonte de alimentação de 220-240 V entre fase e neutro.
condutor como apresentado no gráfico;
- Fixe a tampa;
- Aparafuse o grampo de cabo.
ATENÇÃO:
Se for necessário substituir o cabo de alimentação, ligue o fio de
acordo com as seguintes cores/códigos:
2
Neutro
CASTANHO
Tensão
AMARELOVERDE
Terra
( )
Ligação aos terminais no bloco terminal
ESQUEMA
"1-6"
ESQUEMA
"7"
MONOFÁSICO ou TRIFÁSICO 220-240 V~
No entanto, é possível ligar a placa a:
Trifásico 220-240 V3
Trifásico 380-415 V2N
Para realizar a nova ligação, siga as instruções abaixo:
Antes de fazer a ligação, certifique-se de que a instalação está
protegida por um fusível certo e que está equipada com cabos de uma
secção suficientemente grande para alimentar o equipamento
normalmente.
Vire a placa, lado do vidro contra a bancada, com cuidado para
proteger o vidro.
Abra a tampa pela ordem seguinte:
1
AZUL
Cabo
HO5V2V2F
3x2,5 mm
2
3x4 mm
2
TRIFÁSICO 220-240 V3~
Cabo
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
4x1,5 mm
2
TRIFÁSICO 380-415 V2N~
Cabo
HO5V2V2F
4x1,5 mm
2
3
- Desaparafuse o grampo de cabo "1";
- Encontre as duas guias localizadas nos lados;
- Coloque a lâmina de uma chave de parafusos plana na frente de
cada guia "2" e "3” e pressione;
- Retire a tampa.
Para libertar o cabo de alimentação elétrica:
- Remova os parafusos que seguram o bloco de terminais que contém
as barras de derivação e os condutores do cabo de alimentação;
- Puxe para fora o cabo de alimentação.
Operações a realizar para fazer uma nova ligação:
- Selecione o cabo de alimentação de acordo com as recomendações
na tabela;
- Passe o cabo de alimentação pelo grampo;
- Descarne a extremidade de cada condutor do cabo de alimentação
cerca de 10 mm, considerando o comprimento solicitado do cabo
para a ligação ao bloco de terminais;
- De acordo com a instalação e com a ajuda de barras de derivação
que deveria ter recuperado na primeira operação, fixe o condutor
como apresentado no gráfico;
- Fixe a tampa;
- Aparafuse o grampo de cabo.
Nota: certifique-se de que os parafusos da placa de bornes estão
apertados.
Operações a realizar para fazer uma nova
DERIVAÇÃO
ligação:
- Selecione o cabo de alimentação de acordo
com as recomendações na tabela;
- Passe o cabo de alimentação pelo grampo;
- Descarne a extremidade de cada condutor
do cabo de alimentação cerca de 10 mm,
considerando o comprimento solicitado do
cabo para a ligação ao bloco de terminais;
- De acordo com a instalação e com a ajuda
de barras de derivação que deveria ter
recuperado na primeira operação, fixe o
Monofásico 220-240 V~
Duas fases 220-240 V2~
Trifásico 220-240 V3~
Trifásico 380-415 V2N~
Ph = Fase
N = Neutro
T = Terra
Usar utensílios de cozinha de boa qualidade é importante
para conseguir o melhor desempenho da sua placa.
• Use sempre utensílios de cozinha de boa qualidade com bases
perfeitamente planas e espessas: O uso deste tipo de utensílios de
cozinha impedirá pontos quentes que fazem com que os alimentos se
agarrem. Panelas e tachos em metal espesso proporcionam uma
distribuição uniforme do calor.
• Certifique-se de que a base do recipiente está seca: Ao encher
as panelas com líquidos ou ao usar uma que tenha estado guardada
no frigorífico, assegure-se de que a base da panela está
completamente seca antes de a colocar sobre a placa. Isto ajuda a
evitar manchar a placa.
• Use panelas cujo diâmetro seja grande o suficiente para cobrir
completamente a superfície do disco: O tamanho da panela não
deve ser inferior ao da área de aquecimento. Se for ligeiramente mais
larga a energia será utilizada com sua máxima eficiência
A ESCOLHA DAS PANELAS - as seguintes informações vão ajudar a
escolher utensílios de cozinha que garantem um bom desempenho.
Aço inoxidável: Altamente recomendado. Especialmente bom com
uma base chapeada tipo sanduíche. A base sanduíche combina os
benefícios do aço inoxidável (aspeto, durabilidade e estabilidade)
com as vantagens do alumínio ou do cobre (condução de calor,
distribuição de calor uniforme).
143 PT
Alumínio: Recomendam-se utensílios pesados. Boa condutividade.
Os resíduos de alumínio aparecem por vezes na forma de riscos na
placa, mas podem ser removidos se forem limpos imediatamente.
Devido ao seu baixo ponto de fusão, não deve ser usado alumínio
fino.
Ferro fundido: Utilizável, mas não recomendado. Desempenho
fraco. Pode arranhar a superfície.
Fundo de cobre / faiança: Recomendam-se utensílios pesados. Bom
desempenho, mas o cobre pode deixar resíduos que podem aparecer
como riscos. Os resíduos podem ser removidos, desde que a placa
seja limpa de imediato. Não deixe estas panelas ferver e evaporar até
à secura. O metal sobreaquecido pode fundir-se na placa de vidro.
Uma panela em cobre sobreaquecida deixa resíduos que mancham
permanentemente a placa.
Porcelana / esmalte: Bom desempenho apenas com uma base fina,
suave e plana.
Vidro cerâmico: Não recomendado. Desempenho fraco. Pode
arranhar a superfície.
7 - Depois do processo de arranque, no visor do temporizador,
aparece a gestão de potência ECO.
Após isso, o controlo tátil não permite nenhuma combinação
que possa exceder este limite Eco
LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) a zona de aquecimento
Para LIGAR um disco, toque em qualquer zona de aquecimento
durante 400 ms. É ouvido um sinal sonoro longo e o valor "0" aparece
na zona do visor do disco respetivo, indicando o nível de potência.
1) Se o visor apresentar a posição 0, desliga automaticamente após
10 segundos e emite o som da sequência de DESLIGAR dessa zona.
2) Se existir uma indicação de calor residual no visor que esteja
LIGADO, mas na potência 0, aparece um "0" intermitente.
3) Se a função de bloqueio estiver ativa, não é possível LIGAR uma
zona.
Como selecionar o nível de gestão da potência
Através da função "Gestão de potência" o utilizador pode ajustar a
potência máxima que pode ser alcançada pela placa.
A função de gestão de potência está apenas disponível durante os
primeiros 30 segundos após se ligar a placa. Existe inclusive a
possibilidade de repetir este ajuste desligando e ligando a ficha.
Através do ajuste da potência máxima permitida, a placa ajusta
automaticamente a distribuição nas várias zonas de cozedura de
forma a que este limite nunca seja excedido; com a vantagem
adicional de se poder gerir simultaneamente todas as zonas sem
problemas de sobrecarga.
O cliente pode definir a potência máxima da placa entre 2,5 kW e a
potência relacionada máxima da placa (isto pode ser alterado de
acordo com o modelo) (por exemplo, se a potência máxima da placa
for 7,2 kW, o nível de potência máximo para o ajuste é entre 2,5kW e
7,2kW).
Na altura da compra, a placa está definida para a potência máxima.
Depois de ligar o aparelho à corrente elétrica, dentro de 30 segundos
pode definir o nível de potência com base nos pontos ilustrados em
baixo:
1.- Ligue a placa.
2.- Deixe o controlo tátil terminar o seu processo de inicialização.
3.- Antes de passarem 30 segundos toque durante 5 segundos na
tecla "
".
Para DESLIGAR um disco, toque na zona de aquecimento durante
1,2 segundo. São emitidos 3 sons curtos e a letra "H” é apresentada
no visor da zona desligada se ainda existir calor residual. A zona será
DESLIGADA.
1) Se o visor apresentar a posição 0, desliga automaticamente após
10 segundos e emite o som da sequência de DESLIGAR dessa zona.
2) Se existir uma indicação de calor residual no visor que está
DESLIGADO, mas aparece um "H" até que arrefeça completamente.
3) Mesmo que a função de bloqueio esteja ativa, é possível
DESLIGAR uma zona.
Se apenas um disco estiver ativo e este estiver desligado, serão
ouvidos 4 sons curtos, indicando que a placa está desligada.
Selecionar uma zona
Quando a zona já está LIGADA, a iluminação produzida é de menor
intensidade para as zonas não selecionadas que estão LIGADAS.
4 - Depois deste momento aparece esta mensagem no visor.
P
5 - Utilizando a tecla 'Mais' e a tecla "Menos" pode ajustar-se o valor
de gestão de potência. Neste exemplo entre 6500 e 2500w. Quando o
valor requerido está selecionado, toque ao mesmo tempo na 'tecla
'Mais' e na tecla 'Menos' durante 5 segundos.
Se apenas uma zona estiver LIGADA, por defeito esta zona já está
selecionada, sem que seja necessário pressionar rapidamente (150
ms) a tecla de seleção.
Aumentar/diminuir o nível de potência
4
0
P
5
0
6 - Quando este processo está terminado, ouve-se um sinal sonoro
longo e dá-se um reset. O processo de arranque é novamente
gerado.
144 PT
Com uma pressão curta nas teclas '+' ou '-', aumenta ou diminui o digito
da potência nas zonas selecionadas: 0-1-2-3...9-P
1. Pressões mais longas nas teclas + ou -, aumenta/diminui o nível de
potência mais rapidamente. Com um aumento rápido, a potência vai
até ao nível 9, e para uma potência mais alta, é necessária outra
pressão curta na tecla +. Não é emitido nenhum som com o
aumento/diminuição rápido do nível de potência.
2. Depois de atingido o nível de potência P, pressionar a tecla +
novamente não altera o nível de potência para 0. Depois de atingido o
nível de potência 0, pressionar a tecla novamente não muda o nível de
potência para P.
3. Com uma zona LIGADA no nível de potência 0, se a zona estiver
quente, o 0 fica intermitente. Após 10 segundos, o 0 desaparece dando
lugar à letra "H", que aparece fixa no visor.
Com uma pressão curta nas teclas '+' ou '-', aumenta ou diminui o digito
da potência nas zonas selecionadas: 0-1-2-3...9-P
1. Pressões mais longas nas teclas + ou -, aumenta/diminui o nível de
potência mais rapidamente. Com um aumento rápido, a potência vai
até ao nível 9, e para uma potência mais alta, é necessária outra
pressão curta na tecla +. Não é emitido nenhum som com o
aumento/diminuição rápido do nível de potência.
2. Depois de atingido o nível de potência P, pressionar a tecla +
novamente não altera o nível de potência para 0. Depois de atingido o
nível de potência 0, pressionar a tecla novamente não muda o nível de
potência para P.
3. Com uma zona LIGADA no nível de potência 0, se a zona estiver
quente, o 0 fica intermitente. Após 10 segundos, o 0 desaparece dando
lugar à letra "H", que aparece fixa no visor.
4. Quando um disco é selecionado e as teclas '+' e '- são tocadas ao
mesmo tempo, o nível de potência passa para '0', mas o disco
permanece selecionado durante 10 segundos. Se o disco tiver sido
temporizado, o temporizador é DESLIGADO. Em muitos casos esta
ação só ocorre dependendo da configuração do controlo tátil. Os
exemplos seguintes são apenas informativos. A experiência pessoal irá
fazer adaptar estas configurações ao seu gosto e hábitos pessoais.
Opção de Bloqueio de Crianças
Esta ação é executada quando as teclas '+' e '-' forem tocadas em
simultâneo.
Assim, sempre que uma tecla é tocada, os visores apresentam a letra
"L" durante 2 segundos e o disco permanece no mesmo estado.
Para desativar o Bloqueio de Crianças, siga o mesmo processo
explicado anteriormente. De seguida, é emitido um sinal sonoro curto
e os visores exibem a letra "n". A placa permanece desbloqueada.
Nota: Um bloqueio de crianças automático é ativado 15 minutos
depois da placa estar totalmente desligada. Esta função pode ocorrer
automaticamente, embora seja necessário programá-la. Consulte a
secção de Configurações do Utilizador.
Zonas duplas / triplas
Para LIGAR o anel de extensão dupla, é necessário que a zona principal
associada já se encontre LIGADA e o nível de potência indicado deve ser
superior a 0.
8.1- LIGAR zona dupla
1º Pressione brevemente a tecla para LIGAR o anel de extensão. O LED
sobre a tecla da extensão LIGA se ainda não estiver LIGADO.
2º Pressione brevemente a tecla para DESLIGAR o anel de extensão.
É emitido um som curto depois de cada pressão na tecla da extensão.
8.2- LIGAR zona tripla
1º Pressione brevemente a tecla para LIGAR o 1º anel de extensão. O
LED 1 sobre a tecla da extensão LIGA se o anel da extensão estiver
LIGADO (LED esquerdo no caso da zona tripla, LED do centro e único no
caso de zona dupla)
2º Pressione brevemente a tecla para DESLIGAR o 2º anel de extensão.
2 Os LED sobre a tecla de extensão LIGAM se os 1º e 2º anel de extensão
estiverem LIGADOS
3º Pressione brevemente a tecla de extensão para DESLIGAR o 1º e o 2º
anel de extensão.
É emitido um som curto depois de cada pressão na tecla da extensão.
Função de ponte
A ponte só pode ser ativada quando ambos os discos estão
desligados.. Um disco da ponte foi selecionado, para ativar a função
ponte é necessário tocar na tecla ponte.
É emitido um sinal sonoro e o LED da zona acende se a zona estiver
ativada. Ambos os discos ponte serão selecionados em simultâneo.
Depois dos discos selecionados, se o nível de potência não for o nível
de desejado, regule com as teclas + e -.
Ambos os visores dos discos ponte apresentam o mesmo nível de
potência. A função termina:
- Se a tecla ponte for tocada no modo de configuração
- Se o utilizador selecionar o nível de potência "0”
Segurança de transbordamento
Algo (um objeto ou um líquido) pressiona qualquer tecla durante mais
de 5 segundos. São emitidos 2 sons curtos + 1 som longo a cada 30
segundos enquanto a tecla estiver a ser pressionada. A placa
DESLIGA.
Este símbolo mantém-se intermitente enquanto o objeto não for
retirado ou o líquido limpo e seco.
Temporizador
A função Temporizador pode ser ativada na tecla própria ou tocando
simultaneamente as teclas '+' e '-'.
Em ambos os casos, o disco deve ser selecionado e seu nível de
potência deve ser superior a 0.
Duas opções diferentes:
O controlo tátil tem a sua própria exibição do temporizador (veja a
figura acima)
Selecione a zona a ser temporizada. Nível de potência da zona
superior a 0.
1) Com as teclas "+" ou "-", o tempo do temporizador pode ser
selecionado. Sem sinais sonoros na mudança de hora.
2) Pressionar em simultâneo as teclas "+/-” do temporizador para que
este seja cancelado (ir para 00).
3) Se as teclas "+" ou "-" do temporizador forem mantidas
pressionadas durante o tempo TBD, ocorre uma configuração rápida.
4) Ao definir o tempo do temporizador, é possível passar de "00" para
"99" com a tecla "-" e de "99" para "00" com a tecla "+".
5) Tempo máximo de 99 minutos.
6) Quando o tempo tiver decorrido e a placa estiver a apitar, pressione
qualquer tecla e o alarme e a sequência do dígito terminam.
7) É possível ajustar o tempo do temporizador enquanto este está a
executar uma programação anterior.
8) A potência da zona temporizada pode ser modificada sem alterar a
programação do temporizador.
9) O último minuto é exibido em segundos (Para Variantes apenas
visíveis se inserida a programação do temporizador durante o último
minuto da contagem regressiva)
10) Pressionar a tecla Temporizador sem qualquer zona selecionada
e quando nenhuma zona estiver a ser temporizada, não faz nada.
11) Pressionar a tecla Temporizador sem qualquer zona selecionada
e quando muitas zonas estão a ser temporizadas, o tempo exibido
nos dígitos muda de forma rotativa e mostra a hora em que a exibição
de energia tem o ponto decimal LIGADO.
12) Alternativamente, a potência (5s) e (0,5s) é exibido na zona que
está a ser temporizado.
O tempo restante é exibido nos dígitos reservados para o
temporizador Se várias zonas forem temporizadas, o tempo restante
menor é exibido e o ponto decimal é apresentado na zona
correspondente.
Indicador de calor residual (em discos radiantes -> calculado)
Podem ser usados os mesmos indicadores para indicação do "calor
residual". Com este propósito pode ser definido um horário: Tempo de
aquecimento restante = f (nível de potência, tempo de
funcionamento).
Enquanto a temperatura na superfície do vidro da placa for superior a
65 oC (valor teórico), esta condição será mostrada no visor associado
com um "H".
Para gerar uma temperatura acima de 65 °C, um disco deve estar em
funcionamento por tempo determinado, dependendo esse tempo do
nível de potência. Depois desse tempo ter expirado, o aviso de calor
residual será mostrado quando o disco estiver desligado.
Segurança Automática Desligada
Se o nível de potência não for alterado durante um determinado
tempo, o disco correspondente desliga-se automaticamente.
O tempo máximo em que um disco pode ficar ligado depende do nível
de cozedura selecionado.
145 PT
Qualquer alteração na cor da superfície vitrocerâmica não
afeta o funcionamento ou a estabilidade da superfície. Estas
descolorações são principalmente resultado de resíduos de
alimentos queimados ou do uso de panelas fabricadas em
materiais como alumínio ou cobre; estas manchas são difíceis
de remover.
Power level Max. time on (hours)
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
P
2
NOTA: se uma situação de sobreaquecimento ocorrer durante a
operação dos níveis de potência mais altos, o controlo da Placa irá
ajustar automaticamente o nível de potência para proteger a placa
contra o sobreaquecimento.
7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção na placa, deixea arrefecer.
• Devem ser usados apenas os produtos, (cremes e raspadores)
desenhados especificamente para superfícies cerâmicas de vidro.
Podem ser adquiridos em lojas da especialidade.
• Evite derrames, pois qualquer coisa que caia sobre a superfície da
placa fica rapidamente queimada e dificulta a limpeza.
• É aconselhável manter longe da placa todas as substâncias que são
suscetíveis de derreter, como itens de plástico, açúcar ou produtos à
base de açúcar.
MANUTENÇÃO:
- Coloque algumas gotas do produto de limpeza especializado na
superfície da placa.
- Esfregue todas as manchas com um pano macio ou com papel de
cozinha ligeiramente húmido.
- Limpe com um pano macio ou papel de cozinha seco até a
superfície estar limpa.
Se algumas manchas não saírem:
- Coloque mais algumas gotas do produto de limpeza especializado
na superfície.
- Passe um raspador, segurando-o num ângulo de 30° contra a placa,
até que as manchas desapareçam.
- Limpe com um pano macio ou papel de cozinha seco até a
superfície estar limpa.
- Repita a operação, se necessário.
ALGUMAS SUGESTÕES:
A limpeza frequente deixa uma camada protetora que é essencial
para evitar riscos e desgaste. Certifique-se de que a superfície está
limpa antes de usar a placa novamente. Para remover as marcas
deixadas pela água, use algumas gotas de vinagre branco ou sumo
de limão. De seguida, limpe com papel absorvente e algumas gotas
de líquido de limpeza especializado.
A superfície de cerâmica de vidro resiste aos riscos dos recipientes
de cozedura de fundo plano, embora seja sempre melhor levantá-los
quando os passar de uma zona para outra.
NB:
As zonas de cozedura não fervem ou apenas fritam lentamente
Use apenas panelas com fundo plano. Se conseguir ver alguma luz
entre a panela e a placa, a zona não está a transmitir calor
corretamente.
O fundo da panela deve cobrir completamente o diâmetro da zona
selecionada.
A cozedura é muito lenta
Estão a ser usadas panelas inadequadas. Use apenas utensílios de
fundo plano, que são pesados e têm um diâmetro igual ao da zona de
cozedura.
Pequenos riscos ou abrasões na superfície do vidro da placa
A limpeza realizada não é a recomendada ou as panelas têm o fundo
áspero; partículas como grãos de areia ou sal entre a placa e o fundo
da panela. Consulte a secção "LIMPEZA"; certifique-se de que os
fundos das panelas estão bem limpos antes de usar e utilize apenas
panelas com fundo plano. Os riscos podem diminuir se for feita a
limpeza corretamente.
Marcas de metal
Não deslize panelas de alumínio sobre a placa. Consulte as
recomendações de limpeza.
Usa os materiais corretos, mas as manchas persistem. Use uma
lâmina de barbear e consulte a secção "LIMPEZA".
Manchas escuras
Use uma lâmina de barbear e consulte a secção "LIMPEZA".
Superfícies claras na placa
Marcas de uma panela de alumínio ou cobre, mas também minerais,
água ou depósitos de alimentos; podem ser removidos usando um
creme de limpeza.
Caramelização ou plástico fundido na placa.
Consulte a secção “LIMPEZA”.
A placa não funciona ou certas zonas não funcionam
As derivações não estão posicionadas corretamente na placa de
terminais.
Verifique se a ligação está feita e se o painel de controlo está
bloqueado. Desbloqueie a placa.
A placa não desliga.
O painel de controlo está bloqueado. Desbloqueie a placa.
Frequência das operações on/off para zonas de cozedura
Os ciclos on-off variam de acordo com o nível de calor requerido:
- Nível baixo: tempo de operação curto,
- Nível alto: tempo de operação longo.
A placa não está a funcionar.
Verifique a condição dos fusíveis/disjuntores no local. Confirme se
não ocorreu uma falha de energia.
30° Maxi
A placa desligou-se sozinha.
O interruptor principal (tecla ON/OFF) foi acidentalmente tocado ou
está algum objeto em cima de alguma tecla. Ligue novamente a
unidade sem que nenhum objeto se encontre sobre o teclado. Digite
as configurações novamente.
Não use uma esponja muito molhada.
Nunca use uma faca ou uma chave de parafusos.
Um raspador com uma lâmina de barbear não danifica a
superfície, desde que seja mantido num ângulo de 30°.
Nunca deixe um raspador com uma lâmina de barbear ao
alcance das crianças.
Nunca use produtos ou pós abrasivos.
A estrutura metálica: Para limpar com segurança a estrutura
metálica, lave com água e sabão, enxague e depois seque com um
pano macio.
Exibe F e números
Se aparecer um F e números no visor, a unidade detetou uma falha. A
tabela seguinte lista as ações a tomar para corrigir o problema.
146 PT
9. PÓS-TRATAMENTO
Antes de contactar um Engenheiro de Serviço, confirme o
seguinte:
— A ficha está corretamente inserida e ligada;
Se a falha não puder ser identificada, desligue o equipamento - não
lhe mexa - contacte o Centro de Assistência Técnica. O equipamento
é fornecido com um certificado de garantia que assegura que o
mesmo será reparado gratuitamente no Centro de Assistência
Técnica.
Visor do disco
Falha
Ação
F0
Erro no software do controlo tátil.
Se ocorrer um erro, desligue e volte a ligar a placa à fonte de alimentação. Se o erro persistir, contacte o serviço
pós-venda. Se o erro aparecer de repente durante o funcionamento normal, contacte o serviço pós-venda.
Fc
A zona de controlo tátil está muito
quente e desligou todos os discos.
Aguarde até a temperatura descer. A placa funcionará automaticamente quando a temperatura atingir um
valor normal.
Ft
O sensor de temperatura do
controlo tátil pode estar danificado.
Aguarde até a temperatura descer. Se a mensagem persistir quando a temperatura atingir o valor
ambiente, contacte o serviço pós-venda.
FE
O sensor de temperatura do
controlo tátil pode estar danificado.
Aguarde até a temperatura descer. Se a mensagem persistir quando a temperatura atingir o valor
ambiente, contacte o serviço pós-venda.
Fb
Sensibilidade excessiva em
qualquer tecla.
Confirme se a placa está montada corretamente. Certifique-se de que as teclas tocam corretamente a
superfície de vidro.
FU / FJ
Erro do teclado de segurança
Este erro é uma verificação automática do teclado. Desaparece quando a verificação automática volta
para um valor seguro. Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda.
FA
Erro do teclado de segurança
Este erro é uma verificação automática do teclado. Desaparece quando a verificação automática volta
para um valor seguro. Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda.
FC / Fd
Erro do teclado de segurança
Este erro é uma verificação automática do teclado. Desaparece quando a verificação automática volta
para um valor seguro. Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda.
Fr
Erro de segurança do controlador
de relé
Algum dos controladores de relé pode estar com algum problema. Desligue a placa da fonte de
alimentação, aguarde um minuto e ligue-a novamente. Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda.
147 PT
‫‪.9‬اﻟﻌ>ﺎ‪/‬ﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬
‫ﻗﺑل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣ‪>N‬دس اﻟﺧدﻣﺔ‪9ُ/ ،‬ﺟﻰ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣ ‪H‬ﻣﺎ ‪/‬ﻠﻲ‪:‬‬
‫— ﺗوﺻ>ل اﻟﻘﺎﺑس ﺑﺻو‪$‬ة ﺻﺣ>ﺣﺔ ووﺟود اﻟﻣ‪E‬ﺻ<‪$‬؛‬
‫إذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻛﺗﺷـــــف اﻟﻌطل‪ ،‬ﻋﻠ>ك إ>ﻘﺎف اﻟﺟ<ﺎز ﻋن اﻟﻌﻣل — وﻻ ﺗﺣﺎول اﻟﻌﺑث ﺑ‪ — g‬ﺛم‬
‫اﺗﺻـل ﺑﻣ‪$‬ﻛز ﺧدﻣﺎت اﻟﻌ‪E‬ﺎ>ﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪> .‬ﺗم ﺗو‪>$‬د اﻟﺟ<ﺎز وﻣﻌ‪ g‬ﺷ<ﺎدة ﺿﻣﺎن ﺗﺿــﻣن ﻟك إﺻﻼح‬
‫اﻟﺟ<ﺎز ﻣﺟﺎ‪BE‬ﺎ ﻓﻲ ﻣ‪$‬ﻛز اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺳﺧﺎن‬
‫اﻟﻌطل‬
‫اﻹﺟ‪9‬ا‪U‬‬
‫‪F0‬‬
‫ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺑ‪$‬ﻣﺟ>ﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻠﻣس‬
‫ﻋ‪E‬د ﺣدوث ‪P‬ذا اﻟﺧطﺄ‪ ،‬اﻓﺻل اﻟﻣوﻗد ﻋن ﻣﺻد‪ $‬اﻟطﺎﻗﺔ ﺛم أﻋد ﺗوﺻ>ﻠ‪ g‬ﻣ‪$‬ة أﺧ‪$‬ى‪ .‬إذا اﺳﺗﻣ‪$‬ت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺟودة‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز‬
‫ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪ .‬إذا ﺣدث ذﻟك اﻟﺧطﺄ ﻓﺟﺄة أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬اﻟﺗﺷﻐ>ل اﻟﻌﺎدي‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫‪Fc‬‬
‫أﺻﺑﺣت ﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻠﻣس ﺳﺎﺧ‪E‬ﺔ ﻟﻠﻐﺎ>ﺔ‪،‬‬
‫ﻟذا ﺗم إ>ﻘﺎف ﺟﻣ>ﻊ اﻟﺳﺧﺎ‪E‬ﺎت ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬
‫ا‪E‬ﺗظ‪ $‬ﺣﺗﻰ ﺗ‪E‬ﺧﻔض د‪$‬ﺟﺔ اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة‪ .‬ﺳ>ﻌود اﻟﻣوﻗد ﻟﻠﻌﻣل ﻣ‪$‬ة أﺧ‪$‬ى ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ ﻓو‪ $‬ﻋودة د‪$‬ﺟﺔ اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة إﻟﻰ وﺿﻌ<ﺎ اﻟطﺑ>ﻌﻲ‪.‬‬
‫‪Ft‬‬
‫>ﺣﺗﻣل وﺟود ﺗﻠف ﺑﻣﺳﺗﺷﻌ‪ $‬د‪$‬ﺟﺔ ﺣ‪$‬ا‪$‬ة‬
‫ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻠﻣس‪.‬‬
‫ا‪E‬ﺗظ‪ $‬ﺣﺗﻰ ﺗ‪E‬ﺧﻔض د‪$‬ﺟﺔ اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة‪ .‬إذا ظﻠت اﻟ‪$‬ﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟظ<و‪ $‬ﺑﻌد ﻋودة د‪$‬ﺟﺔ اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة إﻟﻰ ﻗ>ﻣﺗ<ﺎ اﻟطﺑ>ﻌ>ﺔ‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز‬
‫ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫‪FE‬‬
‫>ﺣﺗﻣل وﺟود ﺗﻠف ﺑﻣﺳﺗﺷﻌ‪ $‬د‪$‬ﺟﺔ ﺣ‪$‬ا‪$‬ة‬
‫ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻠﻣس‪.‬‬
‫ا‪E‬ﺗظ‪ $‬ﺣﺗﻰ ﺗ‪E‬ﺧﻔض د‪$‬ﺟﺔ اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة‪ .‬إذا ظﻠت اﻟ‪$‬ﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟظ<و‪ $‬ﺑﻌد ﻋودة د‪$‬ﺟﺔ اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة إﻟﻰ ﻗ>ﻣﺗ<ﺎ اﻟطﺑ>ﻌ>ﺔ‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز‬
‫ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫‪Fb‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺳ>ﺔ اﻟﻣﻔ‪$‬طﺔ ﻷﺣد اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ‬
‫‪FU / FJ‬‬
‫ﺧطﺄ أﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻠوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ‬
‫‪P‬ذا اﻟﺧطﺄ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ‪ .‬ﺳ>ﺧﺗﻔﻲ ‪P‬ذا اﻟﺧطﺄ ﻓو‪ $‬ﻋودة اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘ>ﻣﺔ اﻵﻣ‪E‬ﺔ‪ .‬إذا اﺳﺗﻣ‪$‬ت‬
‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺟودة‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫ﺧطﺄ أﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻠوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ‬
‫‪P‬ذا اﻟﺧطﺄ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑ‪$‬ﻣﺟ>ﺎت‪ .‬ﺳ>ﺧﺗﻔﻲ ‪P‬ذا اﻟﺧطﺄ ﻓو‪ $‬ﻋودة اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘ>ﻣﺔ اﻵﻣ‪E‬ﺔ‪ .‬إذا اﺳﺗﻣ‪$‬ت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬
‫ﻣوﺟودة‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫‪FC / Fd‬‬
‫ﺧطﺄ أﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻠوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ‬
‫‪P‬ذا اﻟﺧطﺄ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑ‪$‬ﻣﺟ>ﺎت‪ .‬ﺳ>ﺧﺗﻔﻲ ‪P‬ذا اﻟﺧطﺄ ﻓو‪ $‬ﻋودة اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘ>ﻣﺔ اﻵﻣ‪E‬ﺔ‪ .‬إذا اﺳﺗﻣ‪$‬ت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬
‫ﻣوﺟودة‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫ﺧطﺄ أﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣ‪$‬ﺣﻼت‬
‫ﻗد ﺗوﺟد أ>ﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺄﺣد ﻣ‪$‬ﺣﻼت اﻟﺗﺷﻐ>ل‪ .‬ﻓﺻل اﻟﻣوﻗد ﻋن ﻣﺻد‪ $‬اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻻ‪E‬ﺗظﺎ‪ $‬ﻟﻣدة دﻗ>ﻘﺔ‪ ،‬ﺛم ﺗﺷﻐ>ﻠ‪ g‬ﻣ‪$‬ة اﺧ‪$‬ى‪ .‬إذا‬
‫اﺳﺗﻣ‪$‬ت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺟودة‪ ،‬اﺗﺻل ﺑﻣ‪$‬ﻛز ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫‪Fr‬‬
‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﻣوﻗد ﺑﺻو‪$‬ة ﺻﺣ>ﺣﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ ﻟﻠﺳطﺢ اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﺑﺻو‪$‬ة ﺻﺣ>ﺣﺔ‪.‬‬
‫‪10 AR‬‬
‫ﻣﻼﺣظﺎت `ﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻣؤﺷ‪ $‬اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة اﻟﻣﺗﺑﻘ>ﺔ )ﻓﻲ اﻟﺳﺧﺎ‪E‬ﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋ>ﺔ ‪ُ -‬ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ(‬
‫‪3 0° Maxi‬‬
‫>ﻣﻛن اﺳـﺗﺧدام ذات اﻟﻣؤﺷــ‪ $‬ﻛﻣؤﺷــ‪ $‬ﺑ>ﺎن "اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة اﻟﻣﺗﺑﻘ>ﺔ" أ>ﺿ‪B‬ﺎ‪> .‬ﺗﺣﺗم ﺗﺣد>د ﺟدول زﻣ‪E‬ﻲ‬
‫ﻟ<ذا اﻟﻐ‪$‬ض‪ :‬وﻗت ‪$‬اﺣﺔ اﻟﺗﺳﺧ>ن = ‪) f‬ﻣﺳﺗو اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻗت اﻟﻌﻣل(‪.‬‬
‫ﻋ‪E‬دﻣﺎ ﺗﻛون د‪$‬ﺟﺔ ﺣ‪$‬ا‪$‬ة اﻟﺳطﺢ اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣوﻗد أﻋﻠﻰ ﻣن ‪ 65‬ﻣﺋو>ﺔ )اﻟﻘ>ﻣﺔ اﻟ‪E‬ظ‪>$‬ﺔ(‪ ،‬ﻓ>ﺗم‬
‫د‪$‬ﺟﺔ‬
‫‪/‬ﺣظ‪ 9‬اﺳﺗﺧدام اﺳﻔ>ﺞ ﻣﺑﻠل ﺑﺷدة‪.‬‬
‫‪/‬ﺣظ‪N> 9‬ﺎﺋ‪]/‬ﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻛ‪/‬ن أو اﻟﻣﻔك‪.‬‬
‫ﻟن ﺗﺗﺳﺑب اﻟﻣﻛﺎﺷط ذات اﻟﺷﻔ‪9‬ات اﻟﺣﺎدة ﻓﻲ إﺗﻼف اﻟﺳطﺢ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ زاو‪/‬ﺔ ‪٣٠‬‬
‫د‪9‬ﺟﺔ ﻋ>د اﺳﺗﺧداﻣ‪N‬ﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺟ>ب ﺗ‪9‬ك أ‪/‬ﺔ ﻣﻛﺷطﺔ ﺑﺷﻔ‪9‬ة ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗ>ﺎول اﻷطﻔﺎل‪.‬‬
‫‪/‬ﺣظ‪ 9‬اﺳﺗﺧدام أي ﻣ>ﺗﺟﺎت ﺣﺎﻛﺔ أو ﻣﺳﺎﺣ‪/‬ﻖ اﻟﺗ>ظ‪/‬ف‪.‬‬
‫اﻟ‪/N‬ﻛل اﻟﻣﻌد>ﻲ‪ :‬ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗ‪E‬ظ>ف اﻵﻣن ﻟﻠ<>ﻛل اﻟﻣﻌد‪E‬ﻲ‪EE ،‬ﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎ‪ T‬واﻟﺻﺎﺑون‪،‬‬
‫ﺛم ﺷطﻔ‪ g‬ﺟ>د‪B‬ا ﻗم ﺗﺟﻔ>ﻔ‪ g‬ﺑﻘطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ‪E‬ﺎﻋﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻋ‪$‬ض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ<ﺎ‪ ،‬ﺑﻌ‪$‬ض اﻟﺣ‪$‬ف "‪."H‬‬
‫ﻟﺗوﻟ>د د‪$‬ﺟﺔ ﺣ‪$‬ا‪$‬ة أﻋﻠﻰ ﻣن ‪ 65‬ﻣﺋو>ﺔ‪E> ،‬ﺑﻐﻲ ﺗﺷــﻐ>ل اﻟﺳــﺧﺎن ﻟﻔﺗ‪$‬ة زﻣ‪>E‬ﺔ ُﻣﺣددة‪ ،‬وﺗﻌﺗﻣد‬
‫د‪$‬ﺟﺔ‬
‫ﺗﻠك اﻟﻔﺗ‪$‬ة ﻋﻠﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ‪ .‬ﻓو‪ $‬ا‪E‬ﺗ<ﺎ‪ T‬اﻟوﻗت‪> ،‬ﺗم ﻋ‪$‬ض ﺗﺣذ>‪ $‬اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة اﻟﻣﺗﺑﻘ>ﺔ ﻋ‪E‬د‬
‫إ>ﻘﺎف ﺗﺷﻐ>ل اﻟﺳﺧﺎن‪.‬‬
‫إ>ﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐ>ل اﻷﻣﺎن اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫إذ ﻟم >ﺗﻐ>‪ $‬ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬ﻓﺗ‪$‬ة اﻹﻋداد اﻟﻣﺳﺑﻖ‪> ،‬ﺗوﻗف اﻟﺳﺧﺎن اﻟﻣﻌ‪E‬ﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬
‫و>ﻣﻛن أن >ظل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟوﻗت اﻟﺳﺧﺎن ﻛﻣﺎ ‪P‬و‪ ،‬ذﻟك ﺑ‪E‬ﺎ ‪ TB‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟط<ﻲ اﻟ ُﻣﺧﺗﺎ‪.$‬‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ‬
‫ﻟن ‪/‬ؤﺛ‪ 9‬أي ﺗﻐ‪ 9/‬ﻓﻲ ﻟون ﺳطﺢ اﻟﺳـ‪9/‬اﻣ‪/‬ك اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎ‪U‬ة ﻋﻣل أو ﻣﺗﺎ>ﺔ اﻟﺳـطﺢ‪.‬‬
‫‪/‬ﺣدث ﺗﻐ‪ 9/‬اﻟﻠون `ذا ﻏﺎﻟﺑ]ﺎ >ﺗ‪/‬ﺟﺔ ﻻﺣﺗ‪9‬اق ﺑﻘﺎ‪/‬ﺎ اﻟطﻌﺎم أو اﺳـــــــــــﺗﺧدام أوا>ﻲ اﻟط‪N‬ﻲ‬
‫اﻟﻣﺻ>وﻋﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻛﺎﻷﻟوﻣ>‪/‬وم أو اﻟ>ﺣﺎس؛ و‪/‬ﺻﻌب إزاﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﺑﻘﻊ‪.‬‬
‫اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟوﻗت اﻟﺗﺷﻐ‪/‬ل )ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ(‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪P‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.8‬ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت‬
‫ﻻ ﺗ‪E‬ﺟﺢ ﺷﻌﻼت اﻟط<ﻲ ﻓﻲ ﻏﻠﻲ اﻟطﻌﺎم أو ﻻ ﺗﻌﻣل ﺳوى ﺑ‪$‬ﻓﻖ )‪P‬ﺎدﺋﺔ(‬
‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى اﻷوا‪E‬ﻲ ﻣﺳطﺣﺔ اﻟﻘﺎﻋدة‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎ‪E‬ك ‪$‬ؤ>ﺔ اﻟﺿو‪ T‬ﺑ>ن إ‪E‬ﺎ‪ T‬اﻟط<ﻲ‬
‫واﻟﻣوﻗد‪ ،‬ﻓ<ذا >ﻌ‪E‬ﻲ أن اﻟﺷﻌﻠﺔ ﻻ ﺗ‪E‬ﻘل اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة ﺑﺻو‪$‬ة ﺻﺣ>ﺣﺔ‪.‬‬
‫ﺣ>ث >‪E‬ﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺗﻘ‪ $‬ﻗﺎﻋدة إ‪E‬ﺎ‪ T‬اﻟط<ﻲ ﺗﻣﺎ ‪B‬ﻣﺎ وﺗﻐطﻲ ﻗط‪ $‬اﻟﺷﻌﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬
‫اﻟط<ﻲ ﺑطﻲ‪ T‬ﻟﻠﻐﺎ>ﺔ‬
‫اﺳﺗﺧدام أوا‪E‬ﻲ ط<ﻲ ﻏ>‪ $‬ﻣ‪E‬ﺎﺳﺑﺔ‪ .‬ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى أوا‪E‬ﻲ ط<ﻲ ﻣﺳطﺣﺔ اﻟﻘﺎﻋدة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﺗﻛون ﺳﻣ>ﻛﺔ وﺑﻘط‪> $‬طﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬ﻗط‪ $‬ﺷﻌﻠﺔ اﻟط<ﻲ‪.‬‬
‫‪EP‬ﺎك ﺧدوش أو ﺗﺂﻛﻼت ﺻﻐ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣوﻗد‬
‫اﺗﺑﺎع أﺳﻠوب ﺗ‪E‬ظ>ف ﻏ>‪ $‬ﺻﺣ>ﺢ أو اﺳﺗﺧدام أوا‪E‬ﻲ ط<ﻲ ﺧﺷ‪E‬ﺔ اﻟﻘﺎﻋدة؛ أو >ﺣﺗﻣل وﺟود‬
‫ﺑﻌض ذ‪$‬ات اﻟ‪$‬ﻣﺎل أو اﻟﻣﻠﺢ ﺑ>ن ﻗﺎﻋدة إ‪E‬ﺎ‪ T‬اﻟط<ﻲ وﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪$ .‬اﺟﻊ ﻗﺳم "اﻟﺗ‪E‬ظ>ف"؛‬
‫وﺗﺄﻛد ﻣن ‪E‬ظﺎﻓﺔ ﻗواﻋد اﻷوا‪E‬ﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﺧداﻣ<ﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى اﻷوا‪E‬ﻲ ذات اﻟﻘﺎﻋدة‬
‫اﻟﻣﺳطﺣﺔ اﻟ‪E‬ﺎﻋﻣﺔ‪ .‬ﻻ >ﻣﻛن ﺗﺧﻔ>ف ﺣدة اﻟﺧدوش إﻻ ﺑﺎﺗﺑﺎع ط‪>$‬ﻘﺔ اﻟﺗ‪E‬ظ>ف اﻟﺻﺣ>ﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻌد‪>E‬ﺔ‬
‫ﻻ ﺗﺳﺣب أوا‪E‬ﻲ اﻟط<ﻲ اﻟﻣﺻ‪E‬وﻋﺔ ﻣن اﻷﻟوﻣ‪>E‬وم أﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪$ .‬اﺟﻊ ﺗوﺻ>ﺎت‬
‫وإ‪$‬ﺷﺎدات اﻟﺗ‪E‬ظ>ف‪.‬‬
‫اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣواد اﻟﺻﺣ>ﺣﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻻ ﺗزال ‪EP‬ﺎك ﺑﻌض اﻟﺑﻘﻊ واﻟﺑﻘﺎ>ﺎ‪ .‬اﺳﺗﺧدم ﻣﻛﺷطﺔ ذات‬
‫ﺷﻔ‪$‬ة ﺣﺎدة‪ ،‬واﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠ>ﻣﺎت اﻟوا‪$‬دة ﻓﻲ ﻗﺳم "اﻟﺗ‪E‬ظ>ف"‪.‬‬
‫ﺑﻘﻊ داﻛ‪E‬ﺔ‬
‫اﺳﺗﺧدم ﻣﻛﺷطﺔ ذات ﺷﻔ‪$‬ة ﺣﺎدة‪ ،‬واﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠ>ﻣﺎت اﻟوا‪$‬دة ﻓﻲ ﻗﺳم "اﻟﺗ‪E‬ظ>ف"‪.‬‬
‫أﺳطﺢ ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗد‬
‫‪P‬ﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﻣن أوا‪E‬ﻲ اﻟط<ﻲ اﻟﻣﺻ‪E‬وﻋﺔ ﻣن اﻷﻟوﻣ‪>E‬وم أو اﻟ‪E‬ﺣﺎس‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪$‬واﺳب‬
‫اﻟﻣﺎ‪ T‬واﻟطﻌﺎم؛ >ﻣﻛ‪E‬ك إزاﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛ‪>$‬م اﻟﺗ‪E‬ظ>ف‪.‬‬
‫اﻟﻛ‪$‬ﻣﻠﺔ أو وﺟود ﺑﻘﺎ>ﺎ ﺑﻼﺳﺗ>ﻛ>ﺔ ذاﺋﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪.‬‬
‫‪$‬اﺟﻊ ﻗﺳم "اﻟﺗ‪E‬ظ>ف"‪.‬‬
‫اﻟﻣوﻗد ﻻ >ﻌﻣل أو ﻻ ﺗﻌﻣل ﺑ‪ g‬ﺑﻌض اﻟﺷﻌﻼت‬
‫ﻗد ﺗﻛون وﺣدات اﻟﺗﻔ‪>$‬ﻊ ﻏ>‪ $‬ﻣﺿﺑوطﺔ ﺑﺻو‪$‬ة ﺻﺣ>ﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗوﺻ>ل‪.‬‬
‫ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗوﺻ>ﻼت وﻗﻔل ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم‪ .‬إﻟﻐﺎ‪ T‬ﻗﻔل اﻟﻣوﻗد‪.‬‬
‫ﻻ >ﺗوﻗف اﻟﻣوﻗد ﻋن اﻟﻌﻣل‬
‫ﻗﻔل ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم‪ .‬إﻟﻐﺎ‪ T‬ﻗﻔل اﻟﻣوﻗد‪.‬‬
‫ﻣﻌدل ﺗﻛ‪$‬ا‪ $‬ﻋﻣﻠ>ﺎت اﻟﺗﺷﻐ>ل‪/‬اﻹ>ﻘﺎف ﻟﺷﻌﻼت اﻟط<ﻲ‬
‫ﺗﺗﻐ>‪ $‬دو‪$‬ة اﻟﺗﺷﻐ>ل‪-‬اﻹ>ﻘﺎف ﺗﺑﻌ‪B‬ﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة اﻟﻣطﻠوب‪:‬‬
‫ﻣﺳﺗو ﻣ‪E‬ﺧﻔض‪ :‬ﻓﺗ‪$‬ة ﻋﻣل ﻗﺻ>‪$‬ة‪،‬‬‫ﻣﺳﺗو ﻣ‪$‬ﺗﻔﻊ‪ :‬ﻓﺗ‪$‬ة ﻋﻣل طو>ﻠﺔ‪.‬‬‫ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد ﻻ ‪/‬ﻌﻣد‪.‬‬
‫ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣ‪E‬ﺻ<‪ / $‬ﻗﺎطﻌﺎت اﻟداﺋ‪$‬ة ﻓﻲ ﻣوﻗﻌك‪ .‬وﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎ‪E‬ت ﺗﻌﺎ‪E‬ﻲ ﻣن‬
‫ا‪E‬ﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫ﺗوﻗف ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣن ﺗﻠﻘﺎ‪> U‬ﻔﺳ‪.j‬‬
‫ﺗم ﻟﻣس اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟ‪$‬ﺋ>ﺳﻲ )ز‪ $‬اﻟﺗﺷﻐ>ل ‪ /‬اﻹ>ﻘﺎف( ﻋن ط‪>$‬ﻖ اﻟﺧطﺄ‪ ،‬أو أن ‪EP‬ﺎك ﺟﺳ ‪B‬ﻣﺎ ﻣﺎ‬
‫>ﺿﻐط ﻋﻠﻲ أي ز‪ .$‬أﻋد ﺗﺷﻐ>ل اﻟﺟ<ﺎز ﻣ‪$‬ة أﺧ‪$‬ى وﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود أي ﺟﺳم ﻋﻠﻰ‬
‫ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ‪ .‬أﻋد إدﺧﺎل إﻋداداﺗك‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﻋ‪E‬د ﺗﺣﻘﻖ وﺿﻊ ﻓ‪$‬ط اﻟﺗﺳﺧ>ن أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬اﻟﺗﺷـﻐ>ل ﻋ‪E‬د أﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗو>ﺎت ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻣل وﺣدة‬
‫اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣوﻗد ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﺣﻣﺎ>ﺔ اﻟﻣوﻗد ﻣن ﻓ‪$‬ط ا‪$‬ﺗﻔﺎع د‪$‬ﺟﺔ اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة‪.‬‬
‫‪.7‬اﻟﺗ>ظ‪/‬ف واﻟﺻ‪/‬ﺎ>ﺔ‬
‫‪E> .‬ﺑﻐﻲ ﺗ‪$‬ك اﻟﻣوﻗد ﻟ>ﺑ‪$‬د ﺗﻣﺎ ‪B‬ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺑد‪ T‬ﻓﻲ ﺗ‪E‬ﻔ>ذ أي أﻋﻣﺎل ﺻ>ﺎ‪E‬ﺔ ﻟ‪.g‬‬
‫ﺻﺎ ﻟﺗ‪E‬ﺎﺳب‬
‫‪> .‬ﺣظ‪ $‬اﺳﺗﺧدام ﺳوى اﻟﻣ‪E‬ﺗﺟﺎت )اﻟﻛ‪>$‬م واﻟﻣﺎﺳﺣﺎت ‪ /‬أدوات اﻟﻛﺷط( اﻟ ُﻣﻌدة ﺧﺻـ> ‪B‬‬
‫أﺳطﺢ اﻟﺧزف اﻟزﺟﺎﺟﻲ‪> .‬ﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠ><ﺎ ﻣن ﻣﺗﺎﺟ‪ $‬اﻟﻌدد واﻷدوات‪.‬‬
‫‪ .‬ﺗﺟ‪E‬ب ا‪E‬ﺳﻛﺎب اﻟﻣواد‪ ،‬ﺣ>ث >ﺗﻌ‪$‬ض أي ﺷﻲ‪> T‬ﺳﻘط ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد إﻟﻰ اﻻﺣﺗ‪$‬اق اﻟﺳـ‪>$‬ﻊ‪،‬‬
‫أﻣ‪$‬ا ﺻﻌﺑ‪B‬ﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺎ >ﺟﻌل ﻣن ﺗ‪E‬ظ>ﻔ‪B g‬‬
‫‪EE .‬ﺻـــــــﺢ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﺟﻣ>ﻊ اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠذوﺑﺎن‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗ>ﻛ>ﺔ واﻟﺳـــــــﻛ‪ $‬واﻟﻣ‪E‬ﺗﺟﺎت‬
‫اﻟﻣﺻ‪E‬وﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛ‪ $‬ﺗﻣﺎ ‪B‬ﻣﺎ ﻋن اﻟﻣوﻗد‪.‬‬
‫اﻟﺻ‪/‬ﺎ>ﺔ‪:‬‬
‫وﺿﻊ ﺑﺿﻌﺔ ‪E‬ﻘﺎط ﻣن ﻣ‪E‬ﺗﺞ اﻟﺗ‪E‬ظ>ف اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪.‬‬‫إزاﻟﺔ أي ﺑﻘﻊ ﺻﻠﺑﺔ ﺑﻘطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ‪E‬ﺎﻋﻣﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام و‪$‬ق ﻣطﺑﺦ ﻣﺑﻠل‪.‬‬‫ﻣﺳﺢ اﻟﺳطﺢ ﺑﻘطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ‪E‬ﺎﻋﻣﺔ أو و‪$‬ق ﻣطﺑﺦ ﺟﺎف ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎم ﺗ‪E‬ظ>ﻔ‪.g‬‬‫إذا ظﻠت ‪EP‬ﺎك ﺑﻌض اﻟﺑﻘﻊ اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ‪:‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣز>د ﻣن ﺳﺎﺋل اﻟﺗ‪E‬ظ>ف اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ‪.‬‬‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺷطﺔ ﺑزاو>ﺔ ‪ 30‬د‪$‬ﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪ ،‬ﻟﻛﺷط وإزاﻟﺔ ﺟﻣ>ﻊ اﻟﺑﻘﻊ واﻟ‪$‬واﺳب‪.‬‬‫ﻣﺳﺢ اﻟﺳطﺢ ﺑﻘطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ‪E‬ﺎﻋﻣﺔ أو و‪$‬ق ﻣطﺑﺦ ﺟﺎف ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎم ﺗ‪E‬ظ>ﻔ‪.g‬‬‫ﺗﻛ‪$‬ا‪P $‬ذه اﻟﻌﻣﻠ>ﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻟزم‪.‬‬‫ﺑﺿﻌﺔ >ﺻﺎﺋﺢ‪:‬‬
‫>ﺳـــــﺎﻋد اﻟﺗ‪E‬ظ>ف اﻟﻣﺗﻛ‪ $$‬ﻓﻲ ﺗوﻓ>‪ $‬طﺑﻘﺔ ﺣﻣﺎ>ﺔ ﺿ‪$‬و‪>$‬ﺔ ﻟﺣﻣﺎ>ﺔ اﻟﻣوﻗد ﻣن اﻟﺧدوش واﻟﺗﺂﻛل‪.‬‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ‪E‬ظﺎﻓﺔ ﺳــطﺢ اﻟﻣوﻗد ﻗﺑل ﻣﻌﺎودة اﺳـــﺗﺧداﻣ‪ .g‬ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗ‪$‬ﻛ<ﺎ اﻟﻣ>ﺎه‬
‫ﻋل اﻟﺳطﺢ‪ ،‬اﺳﺗﺧدم ﺑﺿﻌﺔ ‪E‬ﻘﺎط ﻣن اﻟﺧل اﻷﺑ>ض أو ﻋﺻـ>‪ $‬اﻟﻠ>ﻣون‪ .‬ﺛم اﻣﺳـﺢ اﻟﺳـطﺢ ﺑواﺳطﺔ‬
‫اﻟﻣ‪E‬ﺎﺷف اﻟو‪$‬ﻗ>ﺔ واﻟﻘﻠ>ل ﻣن ﺳﺎﺋل اﻟﺗ‪E‬ظ>ف اﻟﻣﺗﺧﺻص‪.‬‬
‫>ﺗﻣ>ز ﺳطﺢ اﻟﺧزف اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﺑﻘد‪$‬ﺗ‪ g‬ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺧدوش اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺳـــــــﺑب ﻓ><ﺎ ﻗواﻋد أوا‪E‬ﻲ‬
‫اﻟط<ﻲ‪ ،‬إﻻ أ‪ gE‬ﻣن اﻷﻓﺿل ‪$‬ﻓﻌ<م ﺑﺣ‪$‬ص وﻋ‪E‬ﺎ>ﺔ ﻋ‪E‬د ‪E‬ﻘﻠ<م ﻣن ﺷﻌﻠﺔ إﻟﻰ أﺧ‪$‬ى‪:‬‬
‫ﻋ‪9‬ض اﻟﺣ‪9‬ف ‪ F‬وأ‪9‬ﻗﺎم‬
‫إذا ﻋ‪$‬ﺿت اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣ‪$‬ف ‪ F‬وﻣﻌ‪ g‬أ‪$‬ﻗﺎم‪ ،‬ﻓ<ذا >ﻌ‪E‬ﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟ<ﺎز ﻟوﺟود ﻋطل‪ .‬اﺗﺑﻊ‬
‫اﻹﺟ‪$‬ا‪T‬ات واﻟﺧطوات اﻟﻣذﻛو‪$‬ة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‪.‬‬
‫‪09 AR‬‬
‫‪ - 2 .8‬ﺗﺷﻐ>ل اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﺛﻼﺛ>ﺔ‬
‫اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬اﻟﺷﻌﻠﺔ‬
‫ﺗﻌﻣل أول ﺿﻐطﺔ ﻗﺻـ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د ﻋﻠﻰ ﺗﺷــﻐ>ل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻣد>د اﻷوﻟﻰ‪ .‬ﺗ ُ ﺿــﻲ‪ T‬ﻟﻣﺑﺔ ‪LED‬‬
‫اﻷوﻟﻰ أﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د إذا ﻛﺎ‪E‬ت ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻣد>د اﻷوﻟﻰ ﻗ>د اﻟﺗﺷــﻐ>ل )ﻟﻣﺑﺔ ‪ LED‬اﻟ>ﺳــ‪$‬ى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﺛﻼﺛ>ﺔ‪ ،‬أو اﻟوﺳطﻰ وﻟﻣﺑﺔ ‪ LED‬اﻟوﺣ>دة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ(‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎ‪E‬ت اﻟﺷﻌﻠﺔ ﻗ>د اﻟﺗﺷﻐ>ل ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻓﺳﺗ‪E‬ﺧﻔض ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺿو‪ T‬ﻟﻠﺷﻌﻼت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧ‪$‬ى وﻏ>‪ $‬اﻟ ُﻣﺧﺗﺎ‪$‬ة‪.‬‬
‫ﺗﻌﻣل ﺛﺎ‪E‬ﻲ ﺿﻐطﺔ ﻗﺻـ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د ﻋﻠﻰ إ>ﻘﺎف ﺗﺷــﻐ>ل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻣد>د اﻟﺛﺎ‪>E‬ﺔ‪ .‬ﺗ ُ ﺿــﻲ‪ T‬ﻟﻣﺑﺔ‬
‫‪ LED‬اﻟﺛﺎ‪>E‬ﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﻣد>د إذا ﺗم ﺗﺷﻐ>ل ﺣﻠﻘﺗﻲ اﻟﺗﻣد>د اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎ‪>E‬ﺔ‬
‫ﺗﻌﻣل ﺛﺎﻟث ﺿﻐطﺔ ﻗﺻ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د ﻋﻠﻰ إ>ﻘﺎف ﺗﺷﻐ>ل ﺣﻠﻘﺗﻲ اﻟﺗﻣد>د اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎ‪>E‬ﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓ‪$‬ة ﻗﺻ>‪$‬ة ﻣﻊ ﻛل ﺿﻐطﺔ ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د‪.‬‬
‫إذا ﺗم ﺗﺷﻐ>ل ﺷﻌﻠﺔ واﺣدة ﻓﻘط‪ ،‬ﻓ>ﺗم اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬ﺗﻠك اﻟﺷـﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻛﺷـﻌﻠﺔ اﻓﺗ‪$‬اﺿ>ﺔ‪ ،‬دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺿﻐط ﻟﻔﺗ‪$‬ة ﻗﺻ>‪$‬ة )‪ ١٥٠‬ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎ‪>E‬ﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﺑ<ﺎ‪.‬‬
‫وظ>ﻔﺔ اﻟ‪$‬ﺑط‬
‫ﻻ >ﻣﻛن ﺗﻔﻌ>ل ﺧﺎﺻ>ﺔ اﻟ‪$‬ﺑط إﻻ ﻋ‪E‬د إ>ﻘﺎف ﺗﺷــﻐ>ل اﻟﺳــﺧﺎ‪>E‬ن‪ .‬ﺗم اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬ﺳﺧﺎن واﺣد ﻣن وظ>ﻔﺔ‬
‫اﻟ‪$‬ﺑط‪ ،‬وﻟﺗﻔﻌ>ل ﺧﺎﺻ>ﺔ اﻟ‪$‬ﺑط اﻟﻣس ﻣﻔﺗﺎح اﻟ‪$‬ﺑط‪.‬‬
‫ز>ﺎدة ‪ /‬ﺗﺧﻔ>ض ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ‬
‫>ﺻد‪ $‬ﺻوت ﺻﺎﻓ‪$‬ة وﺗﺿﻲ‪ T‬ﻟﻣﺑﺔ ‪ LED‬إذا ﺗم ﺗﻔﻌ>ل اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟ‪$‬ﺑط ﻓﻲ ‪E‬ﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬
‫>ﺗم اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬ﺳﺧﺎ‪[ E‬‬
‫ﻓو‪ $‬اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬اﻟﺳﺧﺎ‪E‬ﺎت‪ ،‬ﺑواﺳطﺔ ﻣﻔﺎﺗ>ﺢ ‪ ،- +‬إذا ﻟم >ﻛن ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ ﻋ‪E‬د اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣ‪$‬ﻏوب‪.‬‬
‫ﺗﻌ‪$‬ض ﺷﺎﺷﺗﺎ ﺳﺧﺎ‪E‬ﺎت اﻟ‪$‬ﺑط ‪E‬ﻔس ﻣﺳــــــــــﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ‪E> .‬ﺗ<ﻲ ﺗﻔﻌ>ل ‪P‬ذه اﻟﺧﺎﺻ>ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت‬
‫اﻟﺗﺎﻟ>ﺔ‪:‬‬
‫‪-‬ﻋ‪E‬د ﻟﻣس ﻣﻔﺗﺎح اﻟ‪$‬ﺑط ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﻋداد‬
‫>ﻣﻛ‪E‬ك ز>ﺎدة أو ﺗﺧﻔ>ض ﻣﺳﺗوى طﺎﻗﺔ اﻟﻣ‪E‬ﺎطﻖ اﻟ ُﻣﺧﺗﺎ‪$‬ة ﺑﺎﻟﺿـﻐط ﻟﻔﺗ‪$‬ة ﻗﺻـ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗ>ﺢ "‪"+‬‬
‫أو "‪P-٩...٣-٢-١-٠ :"-‬‬
‫‪.1‬ﺗﺗم ز>ﺎدة‪/‬ﺗﺧﻔ>ض ﻣﺳـﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣ‪$‬ا‪ $‬ﻋ‪E‬د اﻟﺿـﻐط ﻟﻔﺗ‪$‬ة طو>ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﺗ>ﺢ "‪ "+‬أو "‪-‬‬
‫"‪ .‬ﻣﻊ اﻟز>ﺎدة اﻟﺳـــ‪>$‬ﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺗوﻗف اﻟطﺎﻗﺔ ﻋ‪E‬د اﻟﻣﺳـــﺗوى ‪ ،٩‬وﻟﻠﺣﺻــــول ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺔ أﻋﻠﻰ >ﻠزﻣك‬
‫اﻟﺿﻐط ﻣ‪$‬ة أﺧ‪$‬ى ﻟﻔﺗ‪$‬ة ﻗﺻـ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺗﺎح ‪ .+‬ﻟن ﺗﺳـﻣﺢ ﺻوت ﺻﺎﻓ‪$‬ة ﻋ‪E‬د اﻟز>ﺎدة‪/‬اﻟﺗﺧﻔ>ض‬
‫اﻟﺳ‪>$‬ﻊ‪.‬‬
‫‪.2‬ﻓو‪ $‬اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ ‪ ،P‬ﻓﻠن >ﻐ>‪ $‬اﻟﺿـﻐط ﻋﻠﻰ ز‪ + $‬ﻣ‪$‬ة أﺧ‪$‬ى ﻣﺳـﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ‬
‫إﻟﻰ ‪ .٠‬وﻓو‪ $‬اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ ‪ ،٠‬ﻓﻠن >ﻐ>‪ $‬اﻟﺿــــــﻐط ﻣ‪$‬ة أﺧ‪$‬ى ﻋﻠﻰ ز‪ - $‬إﻟﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪.P‬‬
‫‪.3‬ﻋ‪E‬د ﺗﺷﻐ>ل اﻟﺷﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ ،٠‬ﺳ>وﻣض اﻟ‪$‬ﻣز ‪ ٠‬ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل‪ ،‬إذا ﻛﺎ‪E‬ت اﻟﺷﻌﻠﺔ ﺳﺎﺧ‪E‬ﺔ‪ .‬وﺑﻌد‬
‫‪ ١٠‬ﺛوان‪> ،‬ﺧﺗﻔﻲ اﻟ‪$‬ﻣز ‪ ٠‬و>ظ<‪ $‬اﻟﺣ‪$‬ف "‪ "H‬اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ‪.‬‬
‫‪.4‬ﻋ‪E‬د اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬أﺣد اﻟﺳـﺧﺎ‪E‬ﺎت‪ ،‬وﻟﻣس اﻷز‪$‬ا‪ "+" $‬و "‪ "-‬ﻣﻌ‪B‬ﺎ ﻓﻲ ‪E‬ﻔس اﻟوﻗت‪ ،‬ﻓﺳــ>‪E‬ﺗﻘل ﻣﺳــﺗوى‬
‫ﺛوان‪ .‬إذا ﺗم ﺗﻌط>ل اﻟﺳــﺧﺎن‪ ،‬ﻓﺳــ>ﺗوﻗف‬
‫اﻟطﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ "‪ "٠‬و>ظل اﻟﺳــﺧﺎن ُﻣ ‪B‬‬
‫ﺧﺗﺎ‪$‬ا ﻟﻣدة ‪s ١٠‬‬
‫اﻟﻣؤﻗت ﻋن اﻟﻌﻣل‪ .‬وﻻ >ﻣﻛن اﺗﺧﺎذ ‪P‬ذا اﻹﺟـ‪$‬ا‪ T‬إﻻ ﻓــﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟ ُﻣﺣددة وﻓﻘ‪B‬ﺎ ﻹﻋدادات‬
‫اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻠﻣس‪ .‬اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟ>ﺔ ﻷﻏ‪$‬اض اﻟﺗوﺿ>ﺢ ﻓﺣﺳــــــب‪ .‬وﺳ>ﻣﻛ‪E‬ك ﺿﺑط ﺗﻠك اﻹﻋدادات ﺑﻣﺎ‬
‫>ﺗ‪E‬ﺎﺳب ﻣﻊ ﻣذاﻗك وﺗﻔﺿ>ﻼﺗك‪ ،‬ﻣﻊ ﺗزا>د ﺧﺑ‪$‬ﺗك اﻟﺷﺧﺻ>ﺔ‪.‬‬
‫إذا اﺧﺗﺎ‪ $‬اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ "‪"0‬‬
‫ﺗﺄﻣ>ن ﻓ‪$‬ط اﻟﺗدﻓﻖ‬
‫‪EP‬ﺎك ﺷﻲ‪ T‬ﻣﺎ )أو ﺟﺳـم أو ﺳﺎﺋل( >ﺿـﻐط ﻋﻠﻰ أي ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻔﺗ‪$‬ة ﺗﺟﺎوزت ‪5‬‬
‫ﺛوان‪> .‬ﺻــد‪ $‬ﺻوت‬
‫ِ‬
‫ﻣﺳـﺗﻣ‪$‬ا‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓ‪$‬ﺗ>ن ﻗﺻـ>‪$‬ﺗ>ن ‪ 1 +‬ﺻﺎﻓ‪$‬ة طو>ﻠﺔ ﻛل ‪ 30‬ﺛﺎ‪>E‬ﺔ طﺎﻟﻣﺎ ظل اﻟﺿـﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺗﺎح‬
‫‪B‬‬
‫>ظل ‪P‬ذا اﻟ‪$‬ﻣز >وﻣض طﺎﻟﻣﺎ ظﻠت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺳ>‪E‬طﻔﺊ ﺳطﺢ اﻟط<ﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻣؤﻗت‬
‫>ﻣﻛن ﺗﻔﻌ>ل ﺧﺎﺻ>ﺔ اﻟﻣؤﻗت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ز‪P$‬ﺎ اﻟﺧﺎص‪ ،‬أو ﺑﻠﻣس ز‪$‬ي "‪ "+‬و "‪ "-‬ﻓﻲ ‪E‬ﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗ>ن‪> ،‬ﺗﺣﺗم اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬اﻟﺳﺧﺎن و>ﺟب أن >ﻛون ﻣﺳﺗوى طﺎﻗﺗ‪ g‬أﻛﺑ‪ $‬ﻣن ‪.0‬‬
‫اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺿﺑط ﺗوﻗ>ﺗ<ﺎ‪ .‬ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻠﻣ‪E‬طﻘﺔ أﻛﺑ‪ $‬ﻣن ‪ُ> .0‬ﻌ‪$‬ض‬
‫اﻟ‪$‬ﻣز اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ ﻣﺣل ﺿﺑط اﻟﺗوﻗ>ت‪ .‬ﺗُﺧﺻــــــص اﻟﺧﺎ‪E‬ﺎت اﻟ‪$‬ﻗﻣ>ﺔ "‪ "0 0‬ﻟﺿــــــﺑط‬
‫اﻟﻣؤﻗت‪.‬‬
‫‪>(1‬ﻣﻛن اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬وﻗت اﻟﻣؤﻗت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷز‪$‬ا‪ "+" $‬أو "‪ ."-‬ﻻ ﺗﺻــــد‪ $‬أي ﺻﺎﻓ‪$‬ات ﻋ‪E‬د ﺗﻐ>>‪$‬‬
‫اﻟوﻗت‪.‬‬
‫ﺧﺎﺻ>ﺔ ﺣظ‪ $‬ﻋﺑث اﻷطﻔﺎل‬
‫‪>(2‬ﺗم إﻟﻐﺎ‪ T‬اﻟﻣؤﻗت ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻓﻲ آن واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷز‪$‬ا‪>) $‬ﻌود إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ ‪.(0 0‬‬
‫‪(3‬ﻋ‪E‬د اﻟﺿﻐط ﻟﻔﺗ‪$‬ة طو>ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷز‪$‬ا‪ "+" $‬أو "‪ "-‬أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬وﻗت ‪E> ،TBD‬ﺗﻘل اﻟﺿﺑط إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ‬
‫اﻟﺳ‪>$‬ﻊ‪.‬‬
‫‪(4‬ﻋ‪E‬د ﺿﺑط وﻗت اﻟﻣؤﻗت‪> ،‬ﻣﻛن اﻻ‪E‬ﺗﻘﺎل ﻣن "‪ "00‬إﻟﻰ "‪ "99‬ﺑﺎﻟﺿــــﻐط ﻋﻠﻰ اﻟز‪ ،"-" $‬وﻣن‬
‫"‪ "99‬إﻟﻰ "‪ "00‬ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟز‪."+" $‬‬
‫‪(5‬أﻗﺻﻰ ﺣد زﻣ‪E‬ﻲ ‪P‬و ‪ 99‬دﻗ>ﻘﺔ‪.‬‬
‫‪(6‬ﺑﻌد ا‪E‬ﻘﺿـﺎ‪ T‬اﻟزﻣن و>ﺑدأ اﻟﻣوﻗد ﻓﻲ إﺻدا‪ $‬اﻟﺻـﺎﻓ‪$‬ات‪> ،‬ﻣﻛ‪E‬ك اﻟﺿـﻐط ﻋﻠﻰ أي ﻣﻔﺗﺎح ﻹ‪<E‬ﺎ‪T‬‬
‫ﺻوت اﻹ‪E‬ذا‪ $‬واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟ‪$‬ﻗﻣﻲ‪.‬‬
‫>ﺗم ﺗﻔﻌ>ل ‪P‬ذه اﻟﺧﺎﺻ>ﺔ ﻋ‪E‬د اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟز‪>$‬ن "‪ "+‬و "‪ "-‬ﻓﻲ ‪E‬ﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬
‫ﺛم ﻋ‪E‬د ﻣﻼﻣﺳﺔ أﺣد اﻷز‪$‬ا‪ $‬ﻻﺣﻘ‪B‬ﺎ‪ ،‬ﻓﺗﻌ‪$‬ض اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣ‪$‬ف "‪ "L‬ﻟﻣدة ﺛﺎ‪>E‬ﺗ>ن و>ظل‬
‫اﻟﺗﺳﺧ>ن ﻋ‪E‬د ‪E‬ﻔس ﺣﺎﻟﺗ‪.g‬‬
‫‪>(7‬ﻣﻛن ﺿﺑط زﻣن اﻟﻣؤﻗت أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬ﻋﻣل اﻟﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪(8‬ﻛﻣﺎ >ﻣﻛن ﺗﻌد>ل طﺎﻗﺔ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ دون أي ﺗﻐ>>‪ $‬ﻓﻲ ﺑ‪$‬ﻣﺟﺔ اﻟﻣؤﻗت‪.‬‬
‫‪(9‬ﺗُﻌ‪$‬ض آﺧ‪ $‬دﻗ>ﻘﺔ ﺑﺎﻟﺛوا‪E‬ﻲ )وﺗﻌ‪$‬ض ﻓﻘط ﻋ‪E‬د اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺑ‪$‬ﻣﺟﺔ اﻟﻣؤﻗت أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬اﻟﻌد اﻟﺗ‪E‬ﺎزﻟـﻲ‬
‫ﻵﺧ‪ $‬دﻗ>ﻘﺔ(‪.‬‬
‫ﻟﺗﻌط>ل ﺧﺎﺻ>ﺔ ﺣظ‪ $‬ﻋﺑث اﻷطﻔﺎل‪ ،‬اﺗﺑﻊ ذات اﻟﺧطوات ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ>ﺎن‪ .‬ﻓﺳﺗﺳﻣﻊ ﺻﺎﻓ‪$‬ة ﻗﺻـ>‪$‬ة‪،‬‬
‫ﻲ ‪.s‬‬
‫وﺗﻌ‪$‬ض اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣ‪$‬ف "‪ ."n‬و>ظل اﻟﻣوﻗد ﻏ>‪ $‬ﻣﺣﻣ [‬
‫‪(10‬ﻻ >ﺣدث أي ﺷﻲ ‪ T‬ﻋ‪E‬د اﻟﺿــــــﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣؤﻗت دون اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬أ>ﺔ ﻣ‪E‬طﻘﺔ‪ ،‬وﻋ‪E‬دﻣﺎ ﻻ >ﺗم‬
‫ﺿﺑط اﻟﻣؤﻗت ﻷ>ﺔ ﻣ‪E‬طﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ‪> :‬ﺗم ﺗﻔﻌ>ل ﻗﻔل ﺣظ‪ $‬ﻋﺑث اﻷطﻔﺎل ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ ﺑﻌد ‪ ١٥‬دﻗ>ﻘﺔ ﻣن إ>ﻘﺎف اﻟﺗﺷـﻐ>ل اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣوﻗد‪.‬‬
‫وﺗ‪E‬ﺷط ‪P‬ذه اﻟوظ>ﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ وﻟﻛن >ﻠزم ﺿﺑط<ﺎ ﻣﺳﺑﻘ‪B‬ﺎ‪$ .‬اﺟﻊ ﻗﺳم إﻋدادات اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬
‫‪>(11‬ؤدي اﻟﺿـــــــﻐط ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﻣؤﻗت دون اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬أ>ﺔ ﻣ‪E‬طﻘﺔ ﺑ>‪E‬ﻣﺎ >ﺗم ﺿﺑط اﻟﻣؤﻗت ﻷﻛﺛ‪ $‬ﻣن‬
‫ﻣ‪E‬طﻘﺔ‪ ،‬ﻓ>ﺗم ﻋ‪$‬ض اﻟﺗﻐ>‪ $‬ﻓﻲ اﻟوﻗت ‪$‬ﻗﻣ>‪B‬ﺎ وﺑﺻــــو‪$‬ة دو‪>$‬ﺔ‪ ،‬و>ﺗم ﻋ‪$‬ض اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﺗﻔﻌ>ل‬
‫ﻋ‪$‬ض اﻟﻛﺳ‪ $‬اﻟﻌﺷ‪$‬ي ﻟطﺎﻗﺗ‪.g‬‬
‫اﻟﺷﻌﻼت اﻟﻣزدوﺟﺔ ‪ /‬اﻟﺛﻼﺛ>ﺔ‬
‫ﻟﺗﺷﻐ>ل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻣد>د اﻟﻣزدوﺟﺔ‪> ،‬ﺗﺣﺗم أن ﺗﻛون اﻟﺷﻌﻠﺔ اﻟ‪$‬ﺋ>ﺳ>ﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬وأن >ﻛون‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣوﺿﺢ ﻟ‪ g‬أﻋﻠﻰ ﻣن ‪.0‬‬
‫‪(12‬ﺣ>ث >ﺗم ﻋ‪$‬ض اﻟﻘد‪$‬ة )‪ 5‬ﺛﺎ‪>E‬ﺔ( و )‪ 5 ،0‬ﺛﺎ‪>E‬ﺔ( ﻓﻲ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬
‫>ُﻌ‪$‬ض اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎ‪E‬ﺎت اﻟ‪$‬ﻗﻣ>ﺔ اﻟﻣﺧﺻــــﺻـــــﺔ ﻟﻠﻣؤﻗت‪ .‬ﻋ‪E‬د ﺿﺑط اﻟﻣؤﻗت ﻟﻣ‪E‬ﺎطﻖ‬
‫ﻣﺗﻌددة‪> ،‬ﺗم ﻋ‪$‬ض أﻗل ﻓﺗ‪$‬ة زﻣ‪>E‬ﺔ ﻣﺗﺑﻘ>ﺔ‪ ،‬ﺑ>‪E‬ﻣﺎ >ُﻌ‪$‬ض اﻟﻛﺳ‪ $‬اﻟﻌﺷ‪$‬ي ﻋﻠﻰ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ‪.g‬‬
‫‪ - 1 .8‬ﺗﺷﻐ>ل اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ‬
‫ﺗﻌﻣل أول ﺿﻐطﺔ ﻗﺻ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐ>ل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻣد>د‪ .‬ﺗ ُ ﺿﻲ‪ T‬ﻟﻣﺑﺔ ‪LED‬‬
‫أﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﻣد>د إذا ﻛﺎ‪E‬ت ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻣد>د ﺗﻌﻣل‪.‬‬
‫ﺗﻌﻣل ﺛﺎ‪E‬ﻲ ﺿﻐطﺔ ﻗﺻ>‪$‬ة ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د ﻋﻠﻰ إ>ﻘﺎف ﺗﺷﻐ>ل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻣد>د‪.‬‬
‫ﻗﺻ>‪$‬ة ﻣﻊ ﻛل ﺿﻐطﺔ ﻋﻠﻰ ز‪ $‬اﻟﺗﻣد>د‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓ‪$‬ة‬
‫‪08 AR‬‬
‫‪> .5‬ﺻ‪/‬ﺣﺔ ﺑﺧﺻوص أوا>ﻲ اﻟط‪N‬ﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗد‬
‫إ‪ gE‬ﻟﻣن اﻟﺿ‪$‬و‪$‬ي اﺳﺗﺧدام أوا‪E‬ﻲ وأدوات ط<ﻲ ﻋﺎﻟ>ﺔ اﻟﺟودة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ‬
‫ﻛﻔﺎ‪T‬ة ﻣن اﻟﻣوﻗد اﻟﺧﺎص ﺑك‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫•>>ﺻﺢ داﺋ ]ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أوا>ﻲ وأدوات ط‪N‬ﻲ ﻋﺎﻟ‪/‬ﺔ اﻟﺟودة ذات ﻗﺎﻋدة ُﻣﺳـطﺣﺔ وﺳﻣ‪/‬ﻛﺔ‪> :‬ﺣول‬
‫‪P‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫اﺳﺗﺧدام ‪P‬ذا اﻟ‪E‬وع ﻣن أوا‪E‬ﻲ اﻟط<ﻲ دون اﻟﺗﺻـــﺎق اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﻘﻊ اﻟﺳـــﺎﺧ‪E‬ﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗوﻓ‪ $‬اﻷوا‪E‬ﻲ‬
‫واﻟﻣﻘﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌد‪>E‬ﺔ اﻟﺳﻣ>ﻛﺔ ﺗوز>ﻌ‪B‬ﺎ ﻣﺗ‪E‬ﺎﺳﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻠﺣ‪$‬ا‪$‬ة‪.‬‬
‫•اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺟﻔﺎف ﻗﺎﻋدة اﻹ>ﺎ‪ U‬أو اﻟﻣﻘﻼة‪ :‬ﻋ‪E‬د ﻣل‪ T‬اﻷوا‪E‬ﻲ ﺑﺎﻟﺳﺎﺋل أو اﺳﺗﺧدام أﺣد اﻷوا‪E‬ﻲ اﻟﺗﻲ‬
‫ﻛﺎ‪E‬ت ﺑﺎﻟﺛﻼﺟﺔ‪ ،‬ﻓ>‪E‬ﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺟﻔ>ف ﻗﺎﻋدة اﻷوا‪E‬ﻲ ﺗﻣﺎ ‪B‬ﻣﺎ ﻗﺑل وﺿـــــــــــــــﻌ<ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗد‪.‬‬
‫ﻓﺳ>ﺳﺎﻋدك ذﻟك ﻓﻲ وﻗﺎ>ﺔ اﻟﻣوﻗد ﻣن اﻟﺗﻠطﺦ ﺑﺎﻷوﺳﺎخ‪.‬‬
‫أوان ذات ﻗط‪ 9‬ﻛﺑ‪ 9/‬ﺑﻣﺎ ‪/‬ﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐط‪/‬ﺔ ﺳطﺢ وﺣدة اﻟﺷــﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪E> :‬ﺑﻐﻲ أﻻ >ﻘل ﺣﺟم‬
‫•اﺳﺗﺧدم ‪m‬‬
‫اﻷوا‪E‬ﻲ ﻋن ﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺷـــﻌﻠﺔ‪ .‬أﻣﺎ إن ﻛﺎ‪E‬ت أﻋ‪$‬ض ﻗﻠ>ﻼ‪ ،B‬ﻓﺗﺿـــﻣن ﺑذﻟك ﺗﺣﻘ>ﻖ أﻗﺻـــﻰ ﻓﻌﺎﻟ>ﺔ‬
‫اﺳﺗﺧدام ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫اﺧﺗ‪/‬ﺎ‪ 9‬أوا>ﻲ اﻟط‪N‬ﻲ‪ -‬ﺳﺗﺳــــﺎﻋدك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟ>ﺔ ﻓﻲ اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬أوا‪E‬ﻲ اﻟط<ﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿـــــﻣن ﻟك‬
‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎ‪T‬ة أدا‪ T‬ﻋﺎﻟ>ﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺎ ﻣﺎ >زود ﻣ‪<E‬ﺎ ﺑﻘﺎﻋدة‬
‫اﻟﺻﻠب اﻟﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺻدأ )ﺳﺗﺎ>ﻠس ﺳﺗ‪/‬ل(‪ُ :‬ﻣﺣﺑ[ذ ﺑﺷدة‪ .‬وﺧﺻو ‪B‬‬
‫ﻣزدوﺟﺔ >ﺗﺧﻠﻠ<ﺎ طﺑﻘﺔ ﺑ>‪>E‬ﺔ‪ .‬ﺣ>ث ﺗﻣزج اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣزدوﺟﺔ ذات اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑ>‪>E‬ﺔ ﺑ>ن ﻣزا>ﺎ‬
‫اﻟﺻﻠب اﻟﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺻدأ )اﻟﻣظ<‪ $‬واﻟﻣﺗﺎ‪E‬ﺔ واﻻﺳﺗﻘ‪$‬ا‪ ($‬وﻣزا>ﺎ اﻷﻟوﻣ‪>E‬وم أو اﻟ‪E‬ﺣﺎس )ﺟودة‬
‫ﺗوﺻ>ل اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة‪ ،‬واﻟﺗوز>ﻊ اﻟﻣ‪E‬ﺗظم ﻟﻠﺣ‪$‬ا‪$‬ة(‪.‬‬
‫اﻷﻟوﻣ>‪/‬وم >ُ‪E‬ﺻـــــﺢ ﺑﺛﻘ>ل اﻟوزن ﺟودة اﻟﺗوﺻ>ل‪ .‬ﺗظ<‪ $‬ﺑﻘﺎ>ﺎ ‪$‬واﺳب اﻷﻟوﻣ‪>E‬وم أﺣ>ﺎ‪BE‬ﺎ ﻛﺧدوش‬
‫ﺗﺷﻐ>ل‪/‬إ>ﻘﺎف اﻟﺷﻌﻠﺔ‬
‫ﻓو‪$‬ا‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪ ،‬و>ﻣﻛن إزاﻟﺗ<ﺎ ﻋ‪E‬د ﺗ‪E‬ظ>ﻔ<ﺎ ‪B‬‬
‫‪E‬ظ‪$‬ا ﻻ‪E‬ﺧﻔﺎض د‪$‬ﺟﺔ ﺣ‪$‬ا‪$‬ة ا‪E‬ﺻ<ﺎ‪$‬ه‪.‬‬
‫و‪EE‬ﺻﺢ ﺑﺗﺟ‪E‬ب اﺳﺗﺧدام أوا‪E‬ﻲ اﻷﻟوﻣ‪>E‬وم اﻟ‪$‬ﻗ>ﻘﺔ‪B ،‬‬
‫ﺣد‪/‬د اﻟز`‪ :9‬ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧدام‪ ،‬ﻟﻛ‪EE‬ﺎ ﻻ ‪E‬وﺻﻲ ﺑ‪ .g‬أدا‪$ T‬دي‪ T‬ﻗد >ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧدش اﻟﺳطﺢ‪.‬‬
‫اﻷوا>ﻲ اﻟﺧزﻓ‪/‬ﺔ ذات ﻗﺎﻋدة >ﺣﺎﺳ‪/‬ﺔ >ُ‪E‬ﺻـــــﺢ ﺑﺛﻘ>ل اﻟوزن أدا‪ T‬ﺟ>د‪ ،‬وﻟﻛن ﻗد >ﺗ‪$‬ك اﻟ‪E‬ﺣﺎس ﺑﻘﺎ>ﺎ‬
‫ﺗظ<‪ $‬ﻛﺧدوش ﻋﻠﻰ ﺳـطﺢ اﻟﻣوﻗد‪ .‬و>ﻣﻛن إزاﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﺑﻘﺎ>ﺎ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﺗ‪E‬ظ>ف اﻟﻔو‪$‬ي‬
‫ﻟﻠﻣوﻗد‪ .‬و>ﺣظ‪ $‬ﺗ‪$‬ك ﺗﻠك اﻷوا‪E‬ﻲ ﺗﻐﻠﻲ ﻓﺎ‪$‬ﻏﺔ‪ .‬ﺣ>ث >ﺣﺗﻣل أن ﺗﻠﺗﺻـﻖ اﻟﻣﻌﺎدن ﺷد>دة اﻟﺳــﺧو‪E‬ﺔ‬
‫ﻟﺗﺷــــﻐ>ل أ>ﺔ ﺷﻌﻠﺔ‪ ،‬ﻗم ﺑﻠﻣس أ>ﺔ ﻣ‪E‬طﻘﺔ ﺷﻌﻠﺔ ﻟﻣدة ‪ ٤٠٠‬ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎ‪>E‬ﺔ‪ .‬ﺳﺗﺳــــﻣﻊ ﺻﺎﻓ‪$‬ة طو>ﻠﺔ‪ ،‬ﺛم‬
‫ﺑﺎﻟﺳطﺢ اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣوﻗد‪ .‬ﺳﺗﺗ‪$‬ك اﻷوا‪E‬ﻲ اﻟ‪E‬ﺣﺎﺳ>ﺔ ﺷد>دة اﻟﺳﺧو‪E‬ﺔ ﺑﻘﺎ>ﺎ ﺳﺗظل داﺋ ‪B‬ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗد‪.‬‬
‫ﻣﻌﺑ‪$‬ا ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫>ظ<‪ $‬اﻟ‪$‬ﻗم "‪ "٠‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗ<دﻓﺔ‪،‬‬
‫‪B‬‬
‫اﻟﺑو‪9‬ﺳﻠ‪/‬ن‪ /‬اﻟﻣ‪>/‬ﺎ ﻻ ﺗﺣﻘﻖ أدا ‪ TB‬ﺟ>د‪B‬ا إﻻ إذا ﻛﺎ‪E‬ت ﺑﻘﺎﻋدة ﻣﺳطﺣﺔ و‪$‬ﻗ>ﻘﺔ و‪E‬ﺎﻋﻣﺔ‪.‬‬
‫‪(1‬إذا ﻛﺎ‪E‬ت ﻣ‪$‬ﺣﻠﺔ اﻟط<ﻲ ﻋ‪E‬د اﻟوﺿﻊ "‪ ،"٠‬ﻓﺳﺗ‪E‬طﻔﺊ ﺗﻠك اﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ ﺑﻌد ﻣ‪$‬و‪ ١٠ $‬ﺛوان‪ ،‬ﺛم‬
‫ﺧزف زﺟﺎﺟﻲ‪ :‬ﻻ >ُ‪E‬ﺻﺢ ﺑ‪ g‬أدا‪$ T‬دي‪ T‬ﻗد >ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧدش اﻟﺳطﺢ‪.‬‬
‫>ﺻد‪ $‬ﺻوت ﻣﺗﺳﻠﺳل ﻹ>ﻘﺎف اﻟﺷﻌﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬
‫‪(2‬إذا ﻛﺎ‪E‬ت ‪EP‬ﺎك أي ﺑﻘﺎ>ﺎ ﻣن اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة ﻓﻲ اﻟﺷـﺎﺷﺔ ﻗ>د اﻟﺗﺷـﻐ>ل‪ ،‬وﻟﻛن ﻛﺎ‪E‬ت طﺎﻗﺗ<ﺎ ‪ ،٠‬ﻓﺳــ>ظ<‪$‬‬
‫‪. 6‬اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫اﻟ‪$‬ﻗم "‪ "٠‬ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل‪.‬‬
‫ﻛ‪/‬ﻔ‪/‬ﺔ اﺧﺗ‪/‬ﺎ‪ 9‬ﻣﺳﺗوى إدا‪9‬ة اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪(3‬ﻻ >ﻣﻛ‪E‬ك ﺗﺷﻐ>ل أ>ﺔ ﺷﻌﻠﺔ إذا ﺗم ﺗﻔﻌ>ل ﺧﺎﺻ>ﺔ اﻟﻘﻔل‪.‬‬
‫>ﺳﺗط>ﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﺧﻼل وظ>ﻔﺔ "إدا‪$‬ة اﻟطﺎﻗﺔ"‪ ،‬ﺿﺑط اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ >ﻣﻛن‬
‫اﻟوﺻول إﻟ><ﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗد اﻟﺳطﺢ‪.‬‬
‫ﺗﺗوﻓ‪ $‬وظ>ﻔﺔ إدا‪$‬ة اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻘط ﺧﻼل أول ‪ ٣٠‬ﺛﺎ‪>E‬ﺔ ﻓﻘط ﺑﻌد إﺷﻌﺎل ﻣوﻗد اﻟﺳطﺢ‪ .‬ﺑل ‪EP‬ﺎك إﻣﻛﺎ‪>E‬ﺔ‬
‫ﻟﺗﻛ‪$‬ا‪P $‬ذا اﻹﻋداد ﺑﻔﺻل وﺗوﺻ>ل ﻗﺎﺑس اﻟﺗ>ﺎ‪.$‬‬
‫وﺑﺿﺑط اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ‪> ،‬ﻘوم اﻟﻣوﻗد ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ ﺑﺗﻌد>ل اﻟﺗوز>ﻊ ﻓﻲ ﻣ‪E‬ﺎطﻖ اﻟط<ﻲ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺣ>ث ﻻ >ﺗم ﺗﺟﺎوز ‪P‬ذا اﻟﺣد أﺑدا ‪ B‬؛ ﻣﻊ ﻣ>زة إﺿﺎﻓ>ﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘد‪$‬ة ﻋﻠﻰ إدا‪$‬ة ﺟﻣ>ﻊ‬
‫اﻟﻣ‪E‬ﺎطﻖ ﻓﻲ وﻗت واﺣد دون ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟزاﺋدة‪.‬‬
‫>ﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣ>ل ﺿﺑط اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣوﻗد ﺑ>ن ‪ ٢٫٥‬ﻛ>ﻠوواط وأﻗﺻﻰ ﻗد‪$‬ة ﻟﻣوﻗد اﻟﺳطﺢ ذي‬
‫اﻟﺻﻠﺔ )و‪P‬ذا >ﻣﻛن أن >ﺗﻐ>‪ $‬وﻓﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻠط‪$‬از( )ﻋﻠﻰ ﺳﺑ>ل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎ‪E‬ت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣوﻗد‬
‫‪P‬ﻲ ‪ ٧٫٢‬ﻛ>ﻠو واط‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣطﻠوب ‪P‬و ﺑ>ن ‪ ٢٫٥‬ﻛ>ﻠو واط و‬
‫‪٧٫٢‬ﻛ>ﻠو واط(‪.‬‬
‫>ﺗم ﻓﻲ وﻗت اﻟﺷ‪$‬ا‪ T‬ﺿﺑط اﻟﻣوﻗد ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ طﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ ٠‬ﺛﺎ‪>E‬ﺔ‪> ،‬ﻣﻛ‪E‬ك ﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ ‪ 30‬وﺑﻌد ﺗوﺻ>ل اﻟﺟ<ﺎز ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﺿون‬
‫ﺑ‪E‬ﺎ‪ T‬ﻋﻠﻰ اﻟ‪E‬ﻘﺎط اﻟﻣﺑ>‪E‬ﺔ أد‪E‬ﺎه‬
‫‪ -1‬ﺷﻐل ﻣوﻗد اﻟﺳطﺢ‪.‬‬
‫‪ -2‬دع اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻠﻣس >‪E‬ﺗ<ﻲ ﻣن ﻋﻣﻠ>ﺔ اﻟﺗ<>ﺋﺔ‪.‬‬
‫” ﻗﺑل ﻣ‪$‬و‪ ٣٠ $‬ﺛﺎ‪>E‬ﺔ‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺗﺎح "‬
‫ﺛوان‪”.‬‬
‫‪E) -3‬ﺎﻗص( ﻟﻣدة ‪٥‬‬
‫‪s‬‬
‫ﻹ>ﻘﺎف ﺗﺷــﻐ>ل أﺣد اﻟﺳــﺧﺎ‪E‬ﺎت‪ ،‬اﻟﻣس ﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﺳــﺧﺎن ﻟﻣدة ‪ ٢ ،١‬ﺛﺎ‪>E‬ﺔ ﻓﺳـــﺗﺳـــﻣﻊ ‪ ٣‬ﺻﺎﻓ‪$‬ات‬
‫ﻗﺻــ>‪$‬ة‪ ،‬وﻟن >ظ<‪ $‬أي ﺷﻲ‪ T‬أو >ظ<‪ $‬اﻟﺣ‪$‬ف " ‪ "H‬ﻋﻠﻰ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟ‪$‬ﻗﻣ>ﺔ ﻟﻠﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﻣﺳــﺗ<دﻓﺔ إذا‬
‫ظﻠت ﺑ<ﺎ أ>ﺔ ﺣ‪$‬ا‪$‬ة‪ .‬ﺛم ﺗ‪E‬طﻔﺊ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ )اﻟﺷﻌﻠﺔ(‪.‬‬
‫‪(1‬إذا ﻛﺎ‪E‬ت ﻣ‪$‬ﺣﻠﺔ اﻟط<ﻲ ﻋ‪E‬د اﻟوﺿﻊ "‪ ،"٠‬ﻓﺳﺗ‪E‬طﻔﺊ ﺗﻠك اﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋ>‪B‬ﺎ ﺑﻌد ﻣ‪$‬و‪ ١٠ $‬ﺛوان‪ ،‬ﺛم‬
‫>ﺻد‪ $‬ﺻوت ﻣﺗﺳﻠﺳل ﻹ>ﻘﺎف اﻟﺷﻌﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬
‫‪(2‬إذا ﻛﺎ‪E‬ت ‪EP‬ﺎك أي ﺑﻘﺎ>ﺎ ﻣن اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻣ‪E‬طﻘﺔ اﻟﻣطﻔﺄة‪ ،‬ﻓﺳ>ظ<‪ $‬اﻟﺣ‪$‬ف "‪."H‬‬
‫‪>(3‬ﻣﻛ‪E‬ك إ>ﻘﺎف ﺗﺷﻐ>ل أ>ﺔ ﺷﻌﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺗﻔﻌ>ل ﺧﺎﺻ>ﺔ اﻟﻘﻔل‪.‬‬
‫إذا ﻟم >ﺗم ﺗﻔﻌ>ل ﺳوى ﺳﺧﺎن واﺣد‪ ،‬وﻛﺎن ذﻟك اﻟﺳﺧﺎن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹ>ﻘﺎف‪ ،‬ﻓﺳﺗﺳﻣﻊ ‪٤‬‬
‫ﺻﺎﻓ‪$‬ات ﻗﺻ>‪$‬ة ﻹﺧطﺎ‪$‬ك ﺑﺈ>ﻘﺎف ﺗﺷﻐ>ل ﺳطﺢ اﻟط<ﻲ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺑﻌد ذﻟك‪ ،‬ﺳﺗظ<‪P $‬ذه اﻟ‪$‬ﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ‪.‬‬
‫‪P‬‬
‫‪07 AR‬‬
‫"‪/‬ﺗﺣﺗم أن ‪/‬ﺗطﺎﺑﻖ اﻟﺗ‪9‬ﻛ‪/‬ب ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎ‪ 9//‬واﻟﺗوﺟ‪N/‬ﺎت"‪/ .‬ﺗ>ﺻل اﻟ ُﻣﺻـ>‪ِH‬ﻊ ﻣن ﺟﻣ‪/‬ﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟ‪/‬ﺎت‬
‫‪$-‬ﺑط ﻣﺳﺎﻣ>‪ $‬ﻣﺷﺑك ﺗﺛﺑ>ت اﻟﻛﺎﺑل‪.‬‬
‫اﻟﻣﺗ‪9‬ﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي أﺿ‪9‬ا‪ 9‬ﻗد ﺗﺣدث >ﺗ‪/‬ﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﺊ أو ﻏ‪ 9/‬اﻟﻣ>ﺎﺳب‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ‪>/ :‬ﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﺣﻛﺎم ‪9‬ﺑط ﻣﺳﺎﻣ‪ 9/‬ﻟوﺣﺔ اﻟﺗوﺻ‪/‬ل اﻟط‪9‬ﻓ‪/‬ﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺣذ>‪ :$‬ﻟن >ﺗﺣﻣل اﻟ ُﻣﺻـــ‪ِ[E‬ﻊ ﺛﻣﺔ ﻣﺳــــؤوﻟ>ﺔ ﻋن أي ﺣﺎدث أو ﺗﺑﻌﺎﺗ‪ g‬ﻣﻣﺎ ﻗد >ﻘﻊ أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬اﺳﺗﺧدام أﺣد‬
‫اﻷﺟ<زة ﻏ>‪ $‬اﻟﻣؤ‪$‬ﺿﺔ‪ ،‬أو اﻟﻣؤ‪$‬ﺿﺔ ﺑوﺻﻠﺔ ﺗﺄ‪>$‬ض ﻣﻌ>ﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺟ‪9‬ا‪U‬ات اﻟ ُﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗ‪9‬ﻛ‪/‬ب وﺻﻠﺔ ﺟد‪/‬دة‪:‬‬
‫>ُ‪$‬ﺟﻰ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺗوﺗ‪ $‬ﻣﺻـــــد‪ $‬اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘ>ﺎس اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎ‪ ،T‬ﻗﺑل اﻟﺗﺷــــــﻐ>ل اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋﻲ‬
‫‪-‬اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ طﺑﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻠﺗوﺻ>ﺎت اﻟوا‪$‬دة ﻓﻲ اﻟﺟدول؛‬
‫ﻟﻠﺟ<ﺎز‪ ،‬واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺿﺑط ﻗﺎطﻊ اﻟداﺋ‪$‬ة‪ ،‬واﺳﺗﻣ‪$‬ا‪>$‬ﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﺗﺄ‪>$‬ض وﻣﻼ‪T‬ﻣﺔ اﻟﻣ‪E‬ﺻ<‪.$‬‬
‫‪-‬ﺗﻣ‪ $>$‬ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ ﻋﺑ‪ $‬ﻣﺷﺑك اﻟﺗﺛﺑ>ت؛‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ ﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟوﺻـــــــــــــﻼت اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ وﻓﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻘ>م اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌ>ﺎ‪>$‬ﺔ ﻟﻠﺟ<ﺎز؛ و>‪E‬ﺑﻐﻲ إﺗﻣﺎم ذﻟك‬
‫‪-‬ﺗﻘﺷ>‪ $‬ﻗطﻌﺔ ﺑطول ‪ ١٠‬ﻣﻠم ﻣن ﻛل ط‪$‬ف ﺗوﺻ>ل‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﺗﺎح ﻗطﻊ ﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻛﺎﺑل‪ ،‬ﻣﻊ ﻣ‪$‬اﻋﺎة اﻟطول اﻟﻼزم ﻟﺗوﺻ>ل اﻟﻛﺎﺑل‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﺟ<ﺎز ﻣزود‪B‬ا ﺑﻣﻘﺑس ﺧ‪$‬ج‪ ،‬ﻓ>ﺗﺣﺗم ﺗ‪$‬ﻛ>ﺑﺔ ﺑط‪>$‬ﻘﺔ ﺗﺳ<ل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻘﺑس اﻟﺧ‪$‬ج‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟط‪$‬ﻓ>ﺔ؛‬
‫>ﺗﺣﺗم ﺗوﺻ>ل ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ ذي اﻟﻠو‪>E‬ن اﻷﺻﻔ‪/$‬اﻷﺧﺿـــ‪ $‬إﻟﻰ اﻟط‪$‬ف اﻷ‪$‬ﺿﻲ ﻟﻛل ﻣن‬
‫‪-‬ﻓﻲ ﺗﺛﺑ>ت اﻟﻣوﺻل وﻓﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻣﺎ ‪P‬و ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺧ‪>$‬طﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺻد‪ $‬اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣ‪E‬ﺎﻓذ اﻟط‪$‬ﻓ>ﺔ ﻟﻠﺟ<ﺎز‪.‬‬
‫وطﺑﻘ‪B‬ﺎ ﻹ‪$‬ﺷﺎدات اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب وﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺗﻔ‪>$‬ﻊ‬
‫اﻟﺗﻔ‪/9‬ﻊ‬
‫اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧ‪$‬ﺟﺗ<ﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ؛‬
‫>ُ‪$‬ﺟﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ أو اﻟﻔ‪E‬ﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻـص‪ ،‬ﺑﺧﺻــوص أي ﺗﺳــﺎؤﻻت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫‪ -‬ﺗﺛﺑ>ت اﻟﻐطﺎ‪T‬؛‬
‫ﺑﻛﺎﺑل ﺗوﺻ>ل اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗد ﻣزود‪B‬ا ﺑﻛﺎﺑل ﺗوﺻ>ل اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓ>‪E‬ﺑﻐﻲ ﻋدم ﺗوﺻ>ﻠ‪ g‬إﻻ ﺑﻣﺻــد‪ $‬طﺎﻗﺔ ذي ﺟ<د ﺑﻘ>ﻣﺔ‬
‫‪$-‬ﺑط ﻣﺳﺎﻣ>‪ $‬ﻣﺷﺑك ﺗﺛﺑ>ت اﻟﻛﺎﺑل‪.‬‬
‫‪ ٢٢٠-٢٤٠‬ﻓوﻟت ﺑ>ن ط‪$‬ﻓﻲ اﻟطو‪ $‬واﻟ ُﻣﺣﺎ>د‪.‬‬
‫ﺗ>ﺑ‪:j/‬‬
‫إذا ﻟزم اﺳﺗﺑدال ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓ>‪E‬ﺑﻐﻲ ﺗوﺻ>ل اﻟﺳﻠك طﺑﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻸﻟوان‪/‬اﻟ‪$‬ﻣوز اﻟﺗﺎﻟ>ﺔ‪:‬‬
‫وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أ>ﺿ‪B‬ﺎ ﺗوﺻ>ل اﻟﻣوﻗد ﺑﻣﺎ >ﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺛﻼﺛﻲ اﻟطو‪ ٢٤٠-٢٢٠ $‬ﻓوﻟت‪٣‬‬
‫ﺛﻼﺛﻲ اﻟطو‪ ٤١٥-٣٨٠ $‬ﻓوﻟت ‪(V2N) ٢‬‬
‫ﻟﺗ‪E‬ﻔ>ذ ﺗوﺻ>ﻼت ﺟد>دة‪$ُ> ،‬ﺟﻰ اﺗﺑﺎع اﻹ‪$‬ﺷﺎدات أد‪E‬ﺎه‪:‬‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﻣﺎ>ﺔ اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣ‪E‬ﺻـــــــ<‪ $‬اﻟﻣ‪E‬ﺎﺳب ﻗﺑل إﺗﻣﺎم اﻟﺗوﺻ>ل‪ ،‬واﻟﺗﺄﻛد ﻣن‬
‫ﺗزو>ده ﺑﺄﺳﻼك ذات ﻗطﺎع ﻛﺑ>‪> $‬ﻛﻔﻲ ﻟﺗوﻓ>‪ $‬اﻟﺗﻐذ>ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺟ<ﺎز ﺑﺻو‪$‬ة طﺑ>ﻌ>ﺔ‪.‬‬
‫أز‪$‬ق‬
‫ُﻣﺣﺎ>د‬
‫ﺑ‪E‬ﻲ‬
‫ُﻣﻛ<‪$‬ب )ﺣﻲ(‬
‫أﺻﻔ‪ $‬أﺧﺿ‪$‬‬
‫اﻷ‪$‬ﺿﻲ‬
‫) (‬
‫اﻗﻠب اﻟﻣوﻗد ﺑﺣ>ث >ﻛون اﻟﺳطﺢ اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻣواﺟ ‪<B‬ﺎ ﻟﺳطﺢ اﻟﺗﺟ<>ز‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺣذ‪ $‬ﻟﺣﻣﺎ>ﺔ اﻟزﺟﺎج‪.‬‬
‫اﻟﺗوﺻ‪/‬ل إﻟﻰ اﻟﻣ>ﺎﻓذ اﻟط‪9‬ﻓ‪/‬ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟط‪9‬ﻓ‪/‬ﺔ‬
‫اﻓﺗﺢ اﻟﻐطﺎ‪ U‬وﻓﻘ]ﺎ ﻟﻠﺗ‪9‬ﺗ‪/‬ب اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط "‪6-1‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط "‪"7‬‬
‫أﺣﺎدي اﻟطو‪ $‬أو ﺛ‪E‬ﺎﺋﻲ اﻟطو‪ 220-240 $‬ﻓوﻟت~‬
‫ﻛﺎﺑل ‪HO5V2V2F‬‬
‫‪ 2,5 × 3‬ﻣﻠم‬
‫‪٢‬‬
‫‪ 4 × 3‬ﻣﻠم‬
‫‪٢‬‬
‫ﺛﻼﺛﻲ اﻟطو‪ ٢٤٠-٢٢٠ $‬ﻓوﻟت‪~3٣‬‬
‫ﻛﺎﺑل ‪HO5V2V2F‬‬
‫‪-‬ﻓك ﻣﺳﺎﻣ>‪ $‬ﻣﺷﺑك ﺗﺛﺑ>ت اﻟﻛﺎﺑل "‪"١‬؛‬
‫‪ 1.5x4‬ﻣﻠم‬
‫‪٢‬‬
‫‪ 1.5× 4‬ﻣﻠم‬
‫‪٢‬‬
‫ﺛﻼﺛﻲ اﻟطو‪ ٤١٥-٣٨٠ $‬ﻓوﻟت‪~N٢‬‬
‫اﻟﻌﺛو‪ $‬ﻋﻠﻰ اﻟﺷ‪>$‬ط>ن اﻟﺟﺎ‪E‬ﺑ>>ن؛‬‫‪-‬وﺿﻊ ‪$‬أس اﻟﻣﻔك اﻟﻣﺳطﺢ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛل ﺷ‪>$‬ط "‪ "٢‬و "‪ ،"٣‬ﻣﻊ اﻟﺿﻐط ﻟﻠداﺧل؛‬
‫‪ 1.5x4‬ﻣﻠم‬
‫‪٢‬‬
‫‪ 1.5× 4‬ﻣﻠم‬
‫‪٢‬‬
‫ إزاﻟﺔ اﻟﻐطﺎ‪.T‬‬‫ﻹزاﻟﺔ ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ‪/‬ﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ‪:‬‬
‫أﺣﺎدي اﻟﻄﻮ‪%‬‬
‫ﺛ>ﺎﺋﻲ اﻟطو‪ 240-220 9‬ﻓوﻟت‪~2‬‬
‫‪-‬إزاﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻣ>‪ $‬اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟط‪$‬ﻓ>ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺗﻔ‪>$‬ﻊ ﻣوﺻﻼت ﻛﺎﺑل‬
‫ﻓﻮﻟﺖ~‬
‫اﻟﺗﻐذ>ﺔ؛‬
‫اﺳﺣب ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﻟﻠﺧﺎ‪$‬ج‪.‬‬‫ﺛﻼﺛﻲ اﻟطو‪ 415-380 9‬ﻓوﻟت ‪~N2‬‬
‫اﻹﺟ‪9‬ا‪U‬ات اﻟ ُﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗ‪9‬ﻛ‪/‬ب وﺻﻠﺔ ﺟد‪/‬دة‪:‬‬
‫ﺛﻼﺛﻲ اﻟطو‪ 240-220 9‬ﻓوﻟت‪~3‬‬
‫اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ طﺑﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻠﺗوﺻ>ﺎت اﻟوا‪$‬دة ﻓﻲ اﻟﺟدول؛‬‫ﺗﻣ‪ $>$‬ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ ﻋﺑ‪ $‬ﻣﺷﺑك اﻟﺗﺛﺑ>ت؛‬‫‪-‬ﺗﻘﺷ>‪ $‬ﻗطﻌﺔ ﺑطول ‪ ١٠‬ﻣﻠم ﻣن ﻛل ط‪$‬ف ﺗوﺻ>ل ﺑﺎﻟﻛﺎﺑل‪ ،‬ﻣﻊ ﻣ‪$‬اﻋﺎة اﻟطول اﻟﻼزم‬
‫‪ = Ph‬اﻟطو‪9‬‬
‫ﻟﺗوﺻ>ل اﻟﻛﺎﺑل ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟط‪$‬ﻓ>ﺔ؛‬
‫‪ -‬اﻟﺑد‪ T‬ﻓﻲ ﺗﺛﺑ>ت اﻟﻣوﺻل وﻓﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻣﺎ ‪P‬و ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺧ‪>$‬طﺔ‪ ،‬وطﺑﻘ‪B‬ﺎ ﻹ‪$‬ﺷﺎدات اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب‬‫وﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺗﻔ‪>$‬ﻊ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧ‪$‬ﺟﺗ<ﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ؛‬
‫ ﺗﺛﺑ>ت اﻟﻐطﺎ‪T‬؛‬‫‪06 AR‬‬
‫‪ُ = N‬ﻣﺣﺎ‪/‬د‬
‫‪ = T‬اﻷ‪9‬ﺿﻲ‬
‫>و‪$‬د ‪P‬ذا اﻟﻣوﻗد وﻣﻌ‪ g‬ﺟوان ﻣﺎ‪E‬ﻊ‬
‫[‬
‫ﻟﻠﺗﺳ‪$‬ب‪ .‬و>ﻠزم ﺗ‪$‬ﻛ>ب ﺟوان اﻟﻌزل‬
‫‪P‬ذا ﺣول ﻗﺎﻋدة اﻟﻣوﻗد وﻓﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠ>ﻣﺎت‪،‬‬
‫واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗ‪$‬ﻛ>ﺑ‪ g‬ﺑﺈﺣﻛﺎم ﻟﺗﺟ‪E‬ب‬
‫ﺗﺳ‪$‬ب أي ﻣواد إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻷﺛﺎث‬
‫اﻟ ُﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣوﻗد‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟوﺻﻼت اﻟﻛ‪9N‬ﺑﺎﺋ‪/‬ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻋدة‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪3‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪4‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪2‬‬
‫‪C‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪1‬‬
‫اﻟﺗ‪9‬ﻛ‪/‬ب اﻟﻌﺎدي‪:‬‬
‫اﺳﺗﺧدم ﻣﺷــــــــﺎﺑك اﻟﺗﺛﺑ>ت اﻟﻣوﺟودة‬‫ﺑﺣﻘ>ﺑﺔ اﻟﻛﻣﺎﻟ>ﺎت وﺛﺑﺗ<ﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـــﺎﻣ>‪ $‬ﻓﻲ‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫ﻣواﺿﻌ<ﺎ اﻟﻣﺑ>‪E‬ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳــــﻔﻠ>ﺔ‪.‬‬
‫)ﻻ ﺗُﺣﻛم ‪$‬ﺑط اﻟﻣﺳـــــﺎﻣ>‪ $‬ﺑﻣﺷــــــﺎﺑك‬
‫اﻟﺗﺛﺑ>ت‪ ،‬ﺣ>ث >ﻠــــزم ﺗﺄﻣ>ن ﺗﺣــــ‪>$‬ﻛ<ﺎ‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪7‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪6‬‬
‫‪C‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪5‬‬
‫ﺑﺳ<وﻟﺔ(‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪1‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪2‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪3‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪4‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪5‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪6‬‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط ‪7‬‬
‫أدﺧل اﻟﻣوﻗد ﻓﻲ اﻟوﺿـﻊ اﻷوﺳــط ﻣن‬‫اﻟﻔﺗﺣﺔ‪.‬‬
‫‪-‬أد‪ $‬اﻟﻣﺷﺎﺑك وأﺣﻛم ﺗﺛﺑ>ﺗ<ﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬
‫‪2300‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪2500‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫–‬
‫‪2300‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪2500‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪750 + 900 + 1050‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1000 + 1200‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫‪1800‬وات‬
‫‪1200‬وات‬
‫––‬
‫اﻟ ُﻣﺧطط‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﺗ‪9‬ﻛ‪/‬ب اﻟﺳ‪/9‬ﻊ‪) :‬ﺣﺳب اﻟط‪9‬از(‬
‫اﺳﺗﺧدم اﻟ‪E‬واﺑض اﻷ‪$‬ﺑﻌﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺣﻘ>ﺑﺔ‬
‫‪2-4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻛﻣﺎﻟ>ﺎت‪ ،‬وﺛﺑﺗ<م ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺎﻣ>‪ $‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﺳﻔﻠ>ﺔ ﻛﻣﺎ ‪P‬و ﻣﺑ>ن ﺑﺎﻟﺻو‪$‬ة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫اﺿﺑط ﺗﻣ‪$‬ﻛز اﻟﻣوﻗد ﺛم أدﺧﻠ‪.g‬‬
‫اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺟﺎ‪E‬ﺑﻲ اﻟﻣوﻗد ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎم‬
‫ﺗﺛﺑ>ﺗ‪ g‬ﻋﻠﻰ طول ﻣﺣ>ط‪ g‬ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺣﺳب اﻟط‪$‬از‬
‫‪"+".1‬‬
‫اﻟﺗ‪9‬ﻛ‪/‬ب اﻟ ُﻣﺳطﺢﺑﻌد‬
‫‪"-" .2‬‬
‫اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺿﺑط وﺿﻊ اﻟﻣوﻗد ﺑﺻو‪$‬ة‬
‫‪.3‬اﻟﻣؤﻗت‬
‫ﺻﺣ>ﺣﺔ‪E> ،‬ﺑﻐﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻔ‪$‬اﻏﺎت ﺑ>ن‬
‫‪.4‬ﻟﻣﺑﺔ ﺷﻌﻠﺔ اﻟط<ﻲ اﻹﺿﺎﻓ>ﺔ‬
‫ﺳطﺢ اﻟﺗﺟ<>ز واﻟﻣوﻗد ﺑﻣﺎدة اﻟﺳ>ﻠ>ﻛون‬
‫‪.5‬ﻣؤﺷ‪ $‬ﺑ‪$‬ﻣﺟﺔ ﺷﻌﻠﺔ اﻟط<ﻲ‬
‫اﻟﻼﺻﻘﺔ‪ .‬ﺛم اﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗ‪E‬ﻌ>م ﺳطﺢ‬
‫‪.6‬اﺧﺗ>ﺎ‪ $‬اﻟﺷﻌﻠﺔ‬
‫‪ .7‬اﻟ‪$‬ﺑط )اﻟﺟﺳ‪($‬‬
‫اﻟﺳ>ﻠ>ﻛون ﺑﻣﻘﺷطﺔ أو ﺑﺄﺻﺎﺑﻌك اﻟﻣﺑﻠﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺎ‪ T‬واﻟﺻﺎﺑون‪ ،‬ﻗﺑل ﺟﻔﺎﻓ‪.g‬‬
‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوﻗد ﺣﺗﻰ >ﺟف اﻟﺳ>ﻠ>ﻛون ﺗﻣﺎ ‪B‬ﻣﺎ‪.‬‬
‫‪05 AR‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫) ‪h ob‬‬
‫اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻌ‪>$‬ﻔ>ﺔ )ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣوﻗد(‬
‫)‪hob‬‬
‫‪$‬ﻣز اﻟﻣ‪E‬ﺗﺞ‬
‫‪0 cm‬‬
‫‪mm (7‬‬
‫‪(60 cm‬‬
‫‪+ 2 mm‬‬
‫‪- 0‬‬
‫ﻋﻣﻖ اﻟﻔﺗﺣﺔ ‪ ٥‬ﻣﻠم‬
‫‪+2‬‬
‫‪7 03 - 0‬‬
‫‪593‬‬
‫‪523 -+ 20 mm‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺣذ‪9/‬ات ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺳﺎت اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﻣﺳطﺢ‬
‫ﻋﻠﻰ ‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز أ‪ gE‬ﻣطﺎﺑﻖ ﻟﺟﻣ>ﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷو‪$‬وﺑ>ﺔ‬
‫‪E‬ﺿﻣن ﺑوﺿﻌ‪E‬ﺎ ﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑ>ﺋﺔ اﻟﺳﺎ‪>$‬ﺔ ﻋﻠﻰ ‪P‬ذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣ‪E‬ﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﺗﺗطﺎﺑﻖ ﻗ>ﺎﺳﺎت اﻷﺑﻌﺎد اﻟداﺧﻠ>ﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﻘ>ﺎﺳﻲ‬
‫‪. 2‬ﺣﻣﺎ‪/‬ﺔ اﻟﺑ‪/‬ﺋﺔ‬
‫ُوﺳم ‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز ﺑﻣطﺎﺑﻘﺗ‪ g‬ﻟﻠﺗوﺟ>‪ g‬اﻷو‪$‬وﺑﻲ ‪$‬ﻗم ‪ ٢٠١٢/١٩/EU‬ﺑﺧﺻـوص‬
‫‪EE‬ﺻـﺢ ﺑﺗ‪$‬ك ﻣﺳــﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ‪ ٥٥‬ﻣﻠم‬
‫‪E‬ﻔﺎ>ﺎت اﻟﻣﻌدات اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ واﻹﻟﻛﺗ‪$‬و‪>E‬ﺔ )‪.(WEEE‬‬
‫ﺑ>ن اﻟﻣوﻗد واﻟﺟدا‪ $‬اﻟﺧﻠﻔـﻲ‪ ،‬و‪ ١٥٠‬ﻣﻠم‬
‫>‪E‬د‪$‬ج ﻛل ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت )اﻟﺗﻲ ﻗد >ﻛون ﻟ<ﺎ ﺗﺄﺛ>‪ $‬ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑ>ﺋﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻋﻠـﻰ اﻷﻗل ﺑ>ن اﻟﻣوﻗد وﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﺎ‪E‬ﺑ>‪g‬‬
‫اﻟﻣﻛو‪E‬ﺎت اﻟ‪$‬ﺋ>ﺳــ>ﺔ اﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام ﺗﺣت ﺗﻌ‪>$‬ف ‪E‬ﻔﺎ>ﺎت اﻟﻣﻌدات‬
‫ﻣن ﺟد‪$‬ان أو ﻗطﻊ أﺛﺎث ‪$‬أﺳــــ>ﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ واﻹﻟﻛﺗ‪$‬و‪>E‬ﺔ )‪ .(WEEE‬وإ‪ gE‬ﻟﻣن اﻟﺿـ‪$‬و‪$‬ي أن ﺗﺧﺿــﻊ ‪E‬ﻔﺎ>ﺎت‬
‫ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي ﻗطﻊ أﺛﺎث أﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﻗد‪،‬‬
‫اﻟﻣﻌدات اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ واﻹﻟﻛﺗ‪$‬و‪>E‬ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن إزاﻟﺔ ﺟﻣ>ﻊ اﻟﻣﻠوﺛﺎت واﺳﺗﺧﻼص ﺟﻣ>ﻊ‬
‫ﻓ>‪E‬ﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﻘل اﻟﻣﺳــــﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑ>‪<E‬ﻣﺎ‬
‫اﻟﻣواد اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺻو‪$‬ة ﺻﺣ>ﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻋن ‪ ٧٠٠‬ﻣﻠم‪.‬‬
‫ﻋ‪E‬د ﺗ‪$‬ﻛ>ب ﻣدﺧ‪E‬ﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗد‪،‬‬
‫>ُ‪$‬ﺟﻰ اﻟ‪$‬ﺟوع إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﺧ‪E‬ﺔ‪،‬‬
‫و>‪E‬ﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ‬
‫ﺑ>ن اﻟﻣوﻗد واﻟﻣدﺧ‪E‬ﺔ ﻋن ‪٧٠٠‬‬
‫ﻣﻠم‪.‬‬
‫>ﺳـــــــــﺗط>ﻊ اﻷﻓ‪$‬اد ﻣﻣﺎ‪$‬ﺳﺔ دو‪ $‬ﻣ<م ﻟﻠﻐﺎ>ﺔ ﻟﺿـــــــــﻣﺎن ﻋدم ﺗﺣول ‪E‬ﻔﺎ>ﺎت اﻟﻣﻌدات اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ‬
‫واﻹﻟﻛﺗ‪$‬و‪>E‬ﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗ<دد اﻟﺑ>ﺋﺔ؛ ﻟذا ﻓﺈ‪ gE‬ﻟﻣن اﻟﺿ‪$‬و‪$‬ي اﺗﺑﺎع ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟ‪$‬ﺋ>ﺳ>ﺔ‪:‬‬
‫•>ﺣظ‪ $‬اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ‪E‬ﻔﺎ>ﺎت اﻟﻣﻌدات اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ واﻹﻟﻛﺗ‪$‬و‪>E‬ﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣ‪E‬زﻟ>ﺔ اﻷﺧ‪$‬ى‪.‬‬
‫•>‪E‬ﺑﻐﻲ ﺗﺳـﻠ>م ‪E‬ﻔﺎ>ﺎت اﻟﻣﻌدات اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ واﻹﻟﻛﺗ‪$‬و‪>E‬ﺔ إﻟﻰ ﻣ‪$‬اﻛز اﻟﺗﺟﻣ>ﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻـﺻـﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬
‫ﻹدا‪$‬ة اﻟﺑﻠد>ﺔ أو إﺣدى اﻟﺷـــــ‪$‬ﻛﺎت اﻟ ُﻣﺳــــــﺟﻠﺔ‪ .‬ﺗوﻓ‪ $‬ﺑﻌض اﻟدول ﺧدﻣﺎت ﻟﺟﻣﻊ ‪E‬ﻔﺎ>ﺎت اﻟﻣﻌدات‬
‫اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ واﻹﻟﻛﺗ‪$‬و‪>E‬ﺔ ﻛﺑ>‪$‬ة اﻟﺣﺟم ﻣن اﻟﻣ‪E‬ﺎزل‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻷﺧ‪$‬ى‪> ،‬ﻣﻛ‪E‬ك إﻋﺎدة ﺟ<ﺎزك اﻟﻘد>م إﻟﻰ ﺗﺎﺟ‪ $‬اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋ‪E‬د ﺷ‪$‬اﺋك ﻵﺧ‪$‬‬
‫ﺟد>د‪ ،‬ﺣ>ث >ﻠﺗزم اﻟﺗﺎﺟ‪ $‬ﺑﺎﺳﺗﻼﻣ‪ g‬ﻣ‪E‬ك ﻣﺟﺎ‪BE‬ﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺟ<ﺎز‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺟ<ﺎز‬
‫ﻣن ﻓﺋﺔ ﺗﺻ‪>E‬ف ﻣطﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أو >ؤدي ذات وظﺎﺋف اﻟﺟ<ﺎز اﻟﺟد>د‪.‬‬
‫‪ 55‬ﻣﻠم‬
‫‪ 700‬ﻣﻠم‬
‫‪ 150‬ﻣﻠم‬
‫إذا ﻛﺎ‪E‬ت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳـﻔﻠ>ﺔ ﻟﻠﻣوﻗد ﺑﺎﻟﻘ‪$‬ب ﻣن ﻣﺳـﺎﺣﺔ ﺗﺳــﺗﺧدم ﺑﺻــﻔﺔ طﺑ>ﻌ>ﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗ‪E‬ظ>ف أو‬
‫ﻏ>‪P$‬ﺎ‪> ،‬ﺗﺣﺗم ﺗ‪$‬ﻛ>ب ﺳطﺢ ﻓﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ‪ ٢٠‬ﻣﻠم أﺳﻔل اﻟﺳطﺢ اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻣوﻗد‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺗ‪9‬ﻛ‪/‬ب‬
‫ﺗﻌﺗﺑ‪ $‬ﻋﻣﻠ>ﺔ ﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﺟ<ﺎز داﺧل اﻟﻣ‪E‬زل ﻣن اﻟﻌﻣﻠ>ﺎت اﻟ ُﻣﻌﻘدة‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻗد >ﺗ‪$‬ﺗب ﻋﻠ><ﺎ أﺿـــــ‪$‬ا‪$‬‬
‫‪ 20‬ﻣﻠم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬
‫ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﻣس ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣ‪E‬ﺗﺟﺎت أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻷﻓ‪$‬اد‪ ،‬إن ﻟم ﺗُ‪E‬ﻔذ ﺑﺻـــو‪$‬ة ﺻﺣ>ﺣﺔ‪ .‬وﻟ<ذا‪E> ،‬ﺑﻐﻲ‬
‫ﺗ‪E‬ﻔ>ذ أﻋﻣﺎل اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب ﺑﺄ>دي ﻓ‪>>E‬ن ﻣﺗﺧﺻﺻ>ن وﻣؤ‪P‬ﻠ>ن ﻟذﻟك وﻓﻘ‪B‬ﺎ ﻟﻣﺎ ﺗ‪E‬ص ﻋﻠ>‪ g‬اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻔ‪>E‬ﺔ‪.‬‬
‫>ﺗ‪E‬ﺻـل اﻟ ُﻣﺻـ‪E‬ﻊ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳـؤوﻟ>ﺎت اﻟﻣﺗ‪$‬ﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻓﺷـل ﻓ‪E‬ﻲ >ﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﺟ<ﺎز‪E ،‬ﺗ>ﺟﺔ ﻟﺗﺟﺎ‪P‬ل‬
‫‪P‬ذه اﻟ‪E‬ﺻـﺎﺋﺢ‪ ،‬وﻗﺎم ﺑﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﺟ<ﺎز ﺷﺧص ﻏ>‪ $‬ﻣؤ‪P‬ل‪ ،‬ﺳوا‪ T‬ﺗﺳـﺑب ذﻟك ﻓﻲ إﺗﻼف أي ﻣ‪E‬ﺗﺟﺎت‬
‫أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو إﻟﺣﺎق أي أذى ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﺣ>وا‪E‬ﺎت أو ﻟم >ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬
‫>ُ‪$‬ﺟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود أي ﺗﻠف ﺑﺎﻟﺟ<ﺎز ﺑﻌد ﻓك ﺗﻐﻠ>ﻔ‪ ،g‬وإﻻ ﻓﺑﺎد‪ $‬ﺑﺎﻻﺗﺻــــــــﺎل ﺑﺎﻟﺗﺎﺟ‪ $‬أو‬
‫ﺻ‪ِE‬ﻊ‪.‬‬
‫ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠ ُﻣ [‬
‫ﻋ‪E‬د ﺗ‪$‬ﻛ>ب ﻓ‪$‬ن أﺳﻔل اﻟﻣوﻗد‪> ،‬ﺗﺣﺗم ﺗ‪$‬ﻛ>ب ﺳطﺢ ﻓﺎﺻل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑ>ن‬
‫ﺑ‪$‬د أﺳﻔل ‪P‬ذا اﻟﻣوﻗد‪،‬‬
‫اﻟﺳطﺢ اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻣوﻗد واﻟﻔ‪$‬ن ﻋن ‪ ١٠‬ﻣﻠم‪ .‬و>ﺣظ‪ $‬ﺗ‪$‬ﻛ>ب ﻓ‪$‬ن ﻏ>‪ُ $‬ﻣ [‬
‫ﻣﻊ ﺿ‪$‬و‪$‬ة اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﻔ‪$‬ن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ‪.g‬‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻــــ‪E‬ﻊ ﺟﻣ>ﻊ ﻗطﻊ اﻷﺛﺎث اﻟ ُﻣﺛﺑت ﺑ<ﺎ اﻟﺟ<ﺎز أو اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻘ‪$‬ب ﻣ‪ ،gE‬ﻣن ﻣواد‬
‫ﺗﺗﺣﻣل د‪$‬ﺟﺎت اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة اﻟﻣ‪$‬ﺗﻔﻌﺔ )‪ ١٠٠‬د‪$‬ﺟﺔ ﻣﺋو>ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل(‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎدة ﻟﺻﻖ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺗﺛﺑ>ت أي د>ﻛو‪$‬ات‪.‬‬
‫>ﻣﻛن ﺗﺛﺑ>ت ‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز ﻗطﻌﺔ أﺛﺎث ﻣدﻣﺟﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ "اﻟﻘ>ﺎﺳﻲ" أو "اﻟﻣﺳطﺢ"‪.‬‬
‫‪ ١٠ 10‬ﻣﻠم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ أن >ﺗ‪$‬اوح ﺳﻣك ﺳطﺢ اﻟﺗﺟ<>ز ﺑ>ن ‪ ٢٥‬إﻟﻰ ‪ ٤٥‬ﻣﻠم‪.‬‬
‫‪560 -+ 20 mm‬‬
‫!‪M‬‬
‫‪n. 70 mm‬‬
‫‪490 -+ 20 mm‬‬
‫ﻣﻘﺎﺳﺎت اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﻣﺳطﺢ‬
‫‪04 AR‬‬
‫إ‪9‬ﺷﺎدات اﻟﺳﻼﻣﺔ‬
‫‪EE‬ﺻــﺢ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑدﻟ>ل اﻹ‪$‬ﺷﺎدات ‪P‬ذا ﻟﻠ‪$‬ﺟوع إﻟ>‪ g‬ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب‬
‫واﻻﺳﺗﺧدام ﻻﺣﻘ‪B‬ﺎ‪ ،‬وﻗﺑل ﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﻣوﻗد‪ ،‬ﻋﻠ>ك ﺗﺳـﺟ>ل ‪$‬ﻗﻣ‪ g‬اﻟﺗﺳــﻠﺳــﻠﻲ‬
‫ﺣﺎل ﺣﺎﺟﺗك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ>ﻊ‪.‬‬
‫ﺗﺣذ>‪> :$‬ﺻــــــــــــﺑﺢ ‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز وﻣﻛو‪E‬ﺎﺗ‪ g‬اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺳﺎﺧ‪E‬ﺔ ﻟﻠﻐﺎ>ﺔ أﺛ‪E‬ﺎ‪T‬‬
‫اﺳﺗﺧداﻣ‪ .g‬ﻟذا >‪E‬ﺑﻐﻲ اﻟﺣ‪$‬ص ﻟﺗﺟ‪E‬ب ﻣﻼﻣﺳــﺔ اﻷﺟزا‪ T‬اﻟﺳــﺎﺧ‪E‬ﺔ‪> .‬ﺗﺣﺗم‬
‫إﺑﻌﺎد اﻷطﻔﺎل أﻗل ﻣن ‪ ٨‬ﺳــــــــــــ‪E‬وات ﻣن اﻟﻌﻣ‪ $‬ﻋن اﻟﺟ<ﺎز‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم >ﻛن‬
‫اﺳﺗﺧداﻣ<م ﻟ‪ g‬ﺗﺣت ‪$‬ﻗﺎﺑﺔ >ﻘظﺔ وﻟﺻ>ﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺣذ>‪> :$‬ﺣظ‪ $‬اﺳـﺗﺧدام أي واﻗ>ﺎت ﻟﺟ<ﺎز اﻟط<ﻲ ﺳـوى اﻟﺗﻲ ﺻـﻣﻣ<ﺎ أو‬
‫أوﺻﻰ ﺑ<ﺎ ﻣﺻــــــ‪E‬ﻊ اﻟﺟ<ﺎز ﻓﻲ ‪P‬ذا اﻟدﻟ>ل أو اﺳﺗﺧدام اﻟواﻗ>ﺎت اﻟﻣ‪$‬ﻓﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟ<ﺎز ﻋ‪E‬د ﺷ‪$‬اﺋ‪ g‬ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣ‪E‬ﺎﺳب‪ .‬إذا أن اﺳﺗﺧدام اﻟواﻗ>ﺎت‬
‫ﻏ>‪ $‬اﻟﻣ‪E‬ﺎﺳﺑﺔ ﻗد >ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺣوادث‪.‬‬
‫ﺧط‪$‬ا ﻟﻠﻐﺎ>ﺔ وﻗد‬
‫ﺗﺣذ>‪ :$‬ﻗد >ﻛون ط<ﻲ اﻷطﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟز>ت أو اﻟﺷــــــــﺣوم‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫>ﺗﺳـــــﺑب ﻓﻲ ‪E‬ﺷـــــوب ﺣ‪>$‬ﻖ‪ ،‬إذا ﺗم دون ‪$‬ﻗﺎﺑﺔ‪ .‬ﻻ ﺗﺣﺎول ﻣطﻠﻘﺎ إطﻔﺎ‪T‬‬
‫ﻏط اﻟﻠ<ب‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺣ‪$‬اﺋﻖ ﺑﺎﻟﻣﺎ‪ ،T‬وﻟﻛن ﺑﺎد‪ $‬ﺑﺈ>ﻘﺎف ﺗﺷـــــﻐ>ل اﻟﺟ<ﺎز ﺛم ِ‬
‫ﺳﺑ>ل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻏطﺎ‪ T‬أو ﺑطﺎ‪>E‬ﺔ اﻟﺣ‪>$‬ﻖ‪.‬‬
‫ﺗﺣذ>‪ :$‬ﺧط‪E $‬ﺷوب ﺣ‪>$‬ﻖ‪ :‬ﻻ ﺗﺧزن أي أﺟﺳﺎم أﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟط<ﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺣذ>‪ :$‬إذا ﺗﺷــﻘﻖ اﻟﺳــطﺢ‪ ،‬ﻓﺗﺟ‪E‬ب ﻟﻣس اﻟزﺟﺎج‪ ،‬وﺑﺎد‪ $‬ﺑﺈ>ﻘﺎف ﺗﺷــﻐ>ل‬
‫اﻟﺟ<ﺎز ﻟﺗﻔﺎدي ﺧط‪ $‬اﻟﺗﻌ‪$‬ض ﻟﻠﺻﻌﻖ ﺑﺎﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎ‪.T‬‬
‫>ﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﻣن ‪P‬م ﻓﻲ ﻋﻣ‪ ٨ $‬ﺳــ‪E‬وات ﻓﺄﻛﺑ‪ ،$‬وﻛذﻟك ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت‬
‫اﻟﺑد‪>E‬ﺔ أو اﻟﺣﺳــ>ﺔ أو اﻟذ‪>EP‬ﺔ أو ﻣن ﻻ >ﺗﻣﺗﻌون ﺑﺳـــﺎﺑﻖ ﺧﺑ‪$‬ة أو ﻣﻌ‪$‬ﻓﺔ‪،‬‬
‫اﺳﺗﺧدام ‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز ﺑﺷ‪$‬ط ﺧﺿـوﻋ<م ﻹﺷ‪$‬اف وﺗوﺟ>‪ g‬ﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬
‫‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز ﺑط‪>$‬ﻘﺔ آﻣ‪E‬ﺔ‪ ،‬واﺳﺗ>ﻌﺎﺑ<م ﻟﻠﻣﺧﺎط‪ $‬اﻟﻣﺻــــﺎﺣﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣ‪.g‬‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ أن >ﺧﺿﻊ اﻷطﻔﺎل ﻟﻺﺷ‪$‬اف ﻟﺿـﻣﺎن ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣ<م ﻟ<ذا اﻟﺟ<ﺎز‬
‫ﻓﻲ اﻟﻠﻌب‪> .‬ﺣظ‪ $‬ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﺗ‪E‬ظ>ف أو ﺻـــــ>ﺎ‪E‬ﺔ ‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز إﻻ ﺗﺣت‬
‫إﺷ‪$‬اف‪.‬‬
‫ﺗ‪E‬ﺑ>‪> :g‬ﺗﺣﺗم إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠ>ﺔ اﻟط<ﻲ ﺗﺣت إﺷـــ‪$‬اف ﻣﺑﺎﺷــــ‪ .$‬و>ﺗﺣﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‬
‫اﻹﺷ‪$‬اف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣ‪$‬ة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ>ﺎت اﻟط<ﻲ ﻗﺻ>‪$‬ة اﻷﻣد‪.‬‬
‫‪EE‬ﺻــﺢ ﺑﺷــدة ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷطﻔﺎل ﻋن ﺷﻌﻼت اﻟط<ﻲ أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬ﺗﺷــﻐ>ﻠ<ﺎ‪ ،‬أو ﻋ‪E‬د‬
‫إطﻔﺎﺋ<ﺎ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ ظل ﻣؤﺷــــــــ‪ $‬وﺟود اﻟﺣ‪$‬ا‪$‬ة اﻟﻣﺗﺑﻘ>ﺔ >ﻌﻣل‪ ،‬وذﻟك ﺑﻐ>ﺔ‬
‫وﻗﺎ>ﺗ<م ﻣن اﻟﺗﻌ‪$‬ض ﻟﻣﺧﺎط‪ $‬اﻟﺣ‪$‬وق اﻟﺷد>دة‪.‬‬
‫ﻟم >ُﺻﻣم ‪P‬ذا اﻟﺟ<ﺎز ﻟ>ﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﻗت ﺧﺎ‪$‬ﺟﻲ أو أ‪E‬ظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻋن‬
‫ﺑﻌد‪.‬‬
‫ﺗﺟ‪E‬ب اﻟﺗﺣد>ﻖ ﻓﻲ ﺷﻌﻼت ﻣﺻــــــﺎﺑ>ﺢ اﻟ<ﺎﻟوﺟ>ن ﺑﺎﻟﺟ<ﺎز أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬ﺗواﺟدك‬
‫ﺑﺎﻟﻘ‪$‬ب ﻣن اﻟﺟ<ﺎز‪.‬‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ ﺗوﺻــــــ>ل اﻟﻘﺎﺑس ﺑﻛﺎﺑل ﺗﻐذ>ﺔ ﻗﺎد‪ $‬ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﺟ<د وﺗ>ﺎ‪ $‬وﺣﻣل‬
‫اﻟﺟ<ﺎز اﻟﻣوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺻـــــــــﻖ اﻟﺗﻌ‪>$‬ﻔﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿ‪$‬و‪$‬ة ﺗوﻓ‪ $‬وﺻﻠﺔ‬
‫ﺗﺄ‪>$‬ض‪E> .‬ﺑﻐﻲ أن >ﻛون اﻟﻣﻘﺑس ﻣ‪E‬ﺎﺳﺑ‪B‬ﺎ ﻟﻠﺣﻣل اﻟﻣوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺻــــﻖ‬
‫اﻟﺗﻌ‪>$‬ﻔﻲ‪ ،‬و>ﺗﺣﺗم ﺗوﻓ‪ $‬وﺻﻠﺔ ﺗﺄ‪>$‬ض ﻣﺗﺻــﻠﺔ وﺗﻌﻣل‪ .‬وﺻﻠﺔ اﻟﺗﺄ‪>$‬ض‬
‫‪P‬ﻲ اﻟوﺻﻠﺔ ذات اﻟﻠو‪>E‬ن اﻷﺻﻔ‪ $‬واﻷﺧﺿـ‪E> .$‬ﺑﻐﻲ أن >ﻘوم ﺑ<ذه اﻟﻌﻣﻠ>ﺔ‬
‫ﻓ‪E‬ﻲ ﻣؤ‪P‬ل وﻣﺗﺧﺻـــــــــــص‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗواﻓﻖ ﺑ>ن اﻟﻣﻘﺑس وﻗﺎﺑس‬
‫اﻟﺟ<ﺎز‪ ،‬ﻋﻠ>ك ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻـــــــص ﺑﺗﻐ>>‪ $‬اﻟﻣﻘﺑس وﺗﺑد>ﻠ‪g‬‬
‫ﺑﺂﺧ‪ $‬ﻣن ‪E‬وع ﻣ‪E‬ﺎﺳـــــــــب‪> .‬ﺗﺣﺗم أن >ﺗواﻓﻖ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻘﺑس واﻟﻘﺎﺑس ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﺎ>>‪ $‬اﻟﺣﺎﻟ>ﺔ اﻟﺳﺎ‪>$‬ﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ >ﻣﻛن اﻟﺗوﺻ>ل ﺑﻣﺻــــــــد‪ $‬اﻟطﺎﻗﺔ ﻋن ط‪>$‬ﻖ اﺳﺗﺧدام ﻗﺎطﻊ ﻣﺗﻌدد‬
‫اﻷﻗطﺎب ﺑ>ن اﻟﺟ<ﺎز وﻣﺻــــد‪ $‬اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎد‪ $‬ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أﻗﺻــــﻰ ﺣﻣل‬
‫ﻣﺗﺻل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن >ﻛون ﻣﺗواﻓﻘَﺎ ﻣﻊ اﻟﻘوا‪>E‬ن اﻟﺣﺎﻟ>ﺔ‪.‬‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ ﻋدم ﻓﺻل ﻛﺎﺑل اﻟﺗﺄ‪>$‬ض ذي اﻟﻠو‪>E‬ن اﻷﺻﻔ‪ $‬واﻷﺧﺿـ‪ $‬ﺑواﺳطﺔ‬
‫اﻟﻘﺎطﻊ‪E> .‬ﺑﻐﻲ أن >ﺳـــ<ل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺑس أو اﻟﻘﺎطﻊ ﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب‬
‫ﺑﻌد ﺗﻣﺎم ﺗ‪$‬ﻛ>ب اﻟﺟ<ﺎز‪.‬‬
‫>ﻣﻛن إﺗﻣﺎم اﻟﻔﺻــل ﻋن ط‪>$‬ﻖ ﺗوﻓ>‪ $‬ﻣﻘﺑس >ﺳـــ<ل اﻟوﺻول إﻟ>‪ g‬أو ﻋن‬
‫ط‪>$‬ﻖ ﺗ‪$‬ﻛ>ب ﻣﻔﺗﺎح ﺑﺗوﺻ>ﻼت داﺋﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﺗوﺻ>ل‪.‬‬
‫إذا ﺗﻌ‪$‬ض ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻐذ>ﺔ ﻟﻠﺗﻠف‪> ،‬ﺗﺣﺗم اﺳﺗﺑداﻟ‪ g‬ﺑﻣﻌ‪$‬ﻓﺔ اﻟ ُﻣﺻـ ِ‪[E‬ﻊ‪ ،‬أو وﻛ>ل‬
‫ﺧدﻣﺎﺗ‪ g‬أو ﺑﻣﻌ‪$‬ﻓﺔ ﻓ‪>>E‬ن ﻣؤ‪P‬ﻠ>ن ﻟذﻟك ﺗﻔﺎد>‪B‬ﺎ ﻷي ﻣﺧﺎط‪E> .$‬ﺑﻐﻲ أن >ﻛون‬
‫ﺻل اﻟﺗﺄ‪>$‬ض )أﺻﻔ‪-$‬أﺧﺿـــــــــــ‪ ($‬أطول ﺑﻣﻘدا‪ ١٠ $‬ﻣﻠم ﻣن ﺟ<ﺔ‬
‫ﻣو [‬
‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟط‪$‬ﻓ>ﺔ‪E> .‬ﺑﻐﻲ أن >ﻛون ﻗطﺎع اﻟﻣوﺻــﻼت اﻟداﺧﻠ>ﺔ ﻣ‪E‬ﺎﺳــﺑ‪B‬ﺎ‬
‫ﻟﺗﺣﻣل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ >ﻣﺗﺻـ<ﺎ اﻟﻣوﻗد )اﻟﻣذﻛو‪$‬ة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺻــﻖ اﻟﺗﻌ‪>$‬ﻔﻲ(‪.‬‬
‫>ﺗﺣﺗم أن >ﻛون ﻛﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟ‪E‬وع ‪.HO5V2V2-F‬‬
‫>ﺣظ‪ $‬وﺿﻊ أي أﺟﺳﺎم ﻣﻌد‪>E‬ﺔ ﻛﺎﻟﺳﻛﺎﻛ>ن أو اﻟﺷوك أو اﻟﻣﻼﻋﻖ أو‬
‫اﻷﻏط>ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪ .‬ﺣ>ث إ‪<E‬ﺎ ﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺧ‪E‬ﺔ‪.‬‬
‫>ﺣظ‪ $‬وﺿﻊ ‪$‬ﻗﺎﺋﻖ اﻷﻟوﻣ‪>E‬وم واﻷوا‪E‬ﻲ اﻟﺑﻼﺳﺗ>ﻛ>ﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻼت‬
‫اﻟﺗﺳﺧ>ن‪.‬‬
‫‪EE‬ﺻـــــﺢ ﺑﺗ‪E‬ظ>ف ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد ﺑﻌد ﻛل ﻣ‪$‬ة اﺳﺗﺧدام ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗ‪$‬اﻛم ﻋﻠ>‪g‬‬
‫اﻷوﺳﺎخ واﻟﺷــــــــــﺣوم‪ .‬ﻷ‪ gE‬ﻋ‪E‬د ﺗ‪$‬ﻛ<ﺎ‪ ،‬ﺗﺗﻌ‪$‬ض ﻟﻼﺣﺗ‪$‬اق ﻋ‪E‬د إﻋﺎدة‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗد‪ ،‬ﻣﺳـــﺑﺑﺔ ا‪E‬ﺑﻌﺎث اﻟدﺧﺎن واﻟ‪$‬واﺋﺢ اﻟﻛ‪<>$‬ﺔ‪ ،‬ﻓﺿـــﻼ‪ B‬ﻋن‬
‫ﻣﺧﺎط‪ $‬ﺗﺳﺑﺑ<ﺎ ﻓﻲ إﺷﻌﺎل اﻟﺣ‪>$‬ﻖ‪.‬‬
‫>ﺣظ‪<E $‬ﺎﺋ>‪B‬ﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺧﺎ‪ $‬أو ﺑﺧﺎﺧﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻣ‪$‬ﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺗ‪E‬ظ>ف‬
‫اﻟﺟ<ﺎز‪.‬‬
‫ﺗﺟ‪E‬ب ﻟﻣس اﻟﺷﻌﻼت أﺛ‪E‬ﺎ‪ T‬اﻟﺗﺷﻐ>ل وﻟﻔﺗ‪$‬ة ﺑﻌد ذﻟك‪.‬‬
‫>ﺣظ‪<E $‬ﺎﺋ>‪B‬ﺎ ط<ﻲ اﻟطﻌﺎم ﻣﺑﺎﺷ‪$‬ة ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣوﻗد‪.‬‬
‫‪EE‬ﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أوا‪E‬ﻲ اﻟط<ﻲ اﻟﻣ‪E‬ﺎﺳﺑﺔ داﺋ ‪B‬ﻣﺎ‪.‬‬
‫>‪E‬ﺑﻐﻲ وﺿﻊ اﻷوا‪E‬ﻲ داﺋ ‪B‬ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ‪E‬ﺗﺻف اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣ<ﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟط<ﻲ‪ .‬ﺗﺟ‪E‬ب وﺿﻊ أي ﺷﻲ‪ T‬أﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم‪.‬‬
‫ﺗﺟ‪E‬ب اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗد ﻛﺳطﺢ ﻟﻠﺗﺟ<>ز‪.‬‬
‫ﺗﺟ‪E‬ب اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗد ﻛﺳطﺢ ﻟﻠﺗﻘط>ﻊ‪.‬‬
‫>ﺣظ‪ $‬وﺿﻊ أي أﺟﺳﺎم ﺛﻘ>ﻠﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗد‪ ،‬ﺣ>ث ﻗد >ؤدي ﺳﻘوط<ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗد إﻟﻰ إﺗﻼﻓ‪.g‬‬
‫>ﺣظ‪ $‬اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗد ﻟﺗﺧز>ن أي أﺟﺳﺎم‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺳﺣب أوا‪E‬ﻲ اﻟط<ﻲ أﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد‪.‬‬
‫‪03 AR‬‬
‫اﻟﻣﺣﺗو‪/‬ﺎت‬
‫‪AR‬‬
‫إ‪$‬ﺷﺎدات اﻟﺳﻼﻣﺔ‪3.......................................................... ٣‬‬
‫‪.١1‬ﺗﺣذ>‪$‬ات ﻋﺎﻣﺔ‪4......................................................... ٥‬‬
‫‪.٢2‬ﺣﻣﺎ>ﺔ اﻟﺑ>ﺋﺔ‪4............................................................. ٥‬‬
‫‪.٣3‬اﻟﺗ‪$‬ﻛ>ب‪4............................................................... ٥‬‬
‫‪.٤4‬اﻟوﺻﻼت اﻟﻛ<‪$‬ﺑﺎﺋ>ﺔ‪5.................................................. ٦‬‬
‫‪E.٥5‬ﺻ>ﺣﺔ ﺑﺧﺻوص أوا‪E‬ﻲ اﻟط<ﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗد‪7............ ٨‬‬
‫‪.٦6‬اﻻﺳﺗﺧدام‪7.............................................................. ٨‬‬
‫‪.٧7‬اﻟﺗ‪E‬ظ>ف واﻟﺻ>ﺎ‪E‬ﺔ‪9.................................................. ١٠‬‬
‫‪.٨8‬ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت‪9....................................................... ١١‬‬
‫‪.٩9‬اﻟﻌ‪E‬ﺎ>ﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪10..................................................... ١١‬‬
‫‪02‬‬
10.2018 • REV:B • 42826640
‫اﻟﻣواﻗد‬
‫ﺷﺎدات اﻟ ُﻣﺳﺗﺧدم‬$‫إ‬
AR
GB
The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right
to carry out modifications to products as required, including the interests of con sumption, without prejudice to the characteri stics relating to safety or
function.
IT
Il Produttore non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa o errori di trascrizione all'interno di questa brochure. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti
a seconda delle necessità, compresi gli interessi di consumo, senza influenza alcuna sulle caratteristiche relative a sicurezza o funzionamento.
FR
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de toute inexactitude résultant d'erreurs d'impression ou de transcription contenues dans cette brochure. Nous nous réservons le
droit d'apporter, le cas échéant, des modifications aux produits, y compris dans l'intérêt de la consommation et sans préjudice des caractéristiques relatives à la sécurité et aux
fonctions.
CZ
Výrobce nezodpovídá za nepřesnosti vyplývající z případných chyb při tisku nebo překlepů v této brožuře. Vyhrazujeme si právo provádět úpravy produktů podle potřeby, včetně
oblasti spotřeby, aniž by byly dotčeny vlastnosti týkající se bezpečnosti nebo funkce.
HR
Proizvoñač ne snosi odgovornost za bilo kakve netočno tiskane podatke ili pogreške u prijepisu u ovoj brošuri. Zadržavamo pravo da po potrebi izmijenimo proizvod, uključujući
interes potrošnje, ne dovodeći u pitanje karakteristike u vezi sa sigurnošću ili funkcioniranjem.
HU
A gyártó nem tehető felelőssé a használati utasítás nyomdahibáiból eredő pontatlanságokért. Fenntartjuk a termékek szükség szerinti módosításának jogát, beleértve a fogyasztói
érdekek által megkövetelt, a biztonsági és működési jellemzőket nem befolyásoló módosításokat.
PL
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z błędów druku lub transkrypcji w niniejszej publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzenia zmian w produktach, o ile takowe będą wymagane, mając również na względzie interesy konsumenta, bez wpływu na ich parametry związane z bezpieczeństwem
czy funkcjonowaniem.
RO
Producătorul nu va fi răspunzător pentru nicio inexactitate ce decurge din imprimarea sau erorile de transcriere cuprinse în prezenta broşură. Ne rezervăm dreptul de a modifica
produsele dacă este necesar, inclusiv privind consumul, fără a influenţa caracteristicile referitoare la siguranţă sau funcţionare.
SI
Proizvajalec ne odgovarja za morebitne netočnosti, ki nastanejo zaradi tiska ali napak v prepisu te brošure. Pridržujemo si pravico do sprememb izdelkov po potrebi, vključno z
interesi porabe, brez poseganja v lastnosti v zvezi z varnostjo ali funkcijo.
SR
Proizvoñač nije odgovoran ni za kakve nedoslednosti koje proizilaze iz grešaka u štampanju ili transkripciji u ovoj brošuri. Zadržavamo pravo da po potrebi izvršimo izmene
proizvoda, uključujući interese potrošnje, ne dovodeći u pitanje karakteristike u vezi sa bezbednošću ili funkcionisanjem.
UK
Виробник не несе відповідальність за будь-які друкарські помилки та неточності, що містяться в цій брошурі. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в конструкцію
виготовлених нами приладів відповідно до вимог та інтересів споживачів, без шкоди для характеристик, які стосуються безпеки чи функціонування.
BG
Производителят не носи отговорност за никакви неточности в резултат на печатни или транскрипторни грешки, съдържащи се в тази брошура. Ние си запазваме
правото да извършваме модификации по продуктите както е необходимо, включително в интерес на потреблението, без да изключваме характеристиките, свързани с
безопасността или функционирането.
ES
El fabricante no será responsable de las inexactitudes debidas a los errores de impresión o transcripción que pueda contener este folleto. Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones en los productos conforme sea necesario, incluidas las que beneficien al consumidor, sin perjuicio de las características relacionadas con la seguridad o la función.
NL
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden die het gevolg zijn van druk- of transcriptiefouten in deze brochure. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in
producten aan te brengen zonder dat de kenmerken met betrekking tot veiligheid of functies worden aangetast.
DE
Der Hersteller haftet nicht für Ungenauigkeiten aufgrund von Fehlern bei Druck oder Niederschrift, die in dieser Broschüre enthalten sein können. Wir behalten uns das Recht vor, je
nach Bedarf Veränderungen am Produkt vorzunehmen, einschließlich Belange des Verbrauchs, unbeschadet der Sicherheits- oder Funktionsmerkmale.
RU
Компания - производитель не несет какой-либо ответственности за ошибки печати или копирования, содержащиеся в настоящем руководстве. Мы оставляем за
собой право вносить изменения в товары в случае необходимости, учитывая интересы потребителей, без ущерба для характеристик безопасности или
эксплуатационных характеристик.
GR
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια λόγω σφαλμάτων εκτύπωσης ή αντιγραφής που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο. Διατηρούμε το δικαίωμα να
πραγματοποιούμε τροποποιήσεις στα προϊόντα όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων κατανάλωσης, με την επιφύλαξη των χαρακτηριστικών που
σχετίζονται με την ασφάλεια ή τη λειτουργία.
PT
O fabricante não será responsabilizado por qualquer incorreção resultante de erros de impressão ou transcrição presentes nesta brochura. Reservamo-nos o direito de
efetuar alterações aos produtos conforme necessário, incluindo os interesses de consumo, sem prejuízo das características relacionadas com a segurança ou a função.
AR
‫ ذﻟك دون اﻟﻣﺳـﺎس ﺑﺄي ﻣن اﻟﺳــﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬،‫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣزا>ﺎ اﻻﺳﺗ<ﻼك‬،‫ﺎ‬B>$‫و‬$‫اه ﺿ‬$E ‫ﺗﺞ ﺣﺳـﺑﻣﺎ‬E‫ﺎ ﻓﻲ إدﺧﺎل أي ﺗﻌد>ﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣ‬E‫ﺣﺗﻔظ ﺑﺣﻘ‬E .‫ذا اﻟدﻟ>ل‬P ‫ﺳـﺦ ﻣﺣﺗوى‬E ‫ ﻓﻲ طﺑﺎﻋﺔ أو‬T‫ﺗ>ﺟﺔ أي أﺧطﺎ‬E ‫[ِﻊ ﺛﻣﺔ ﻣﺳـؤوﻟ>ﺔ ﻋن أي ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ >ﺣدث‬E‫ﻟن >ﺗﺣﻣل اﻟ ُﻣﺻـ‬
.‫ﺑﺎﻷﻣﺎن أو اﻟوظﺎﺋف‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising