Candy | PVC 460 C | Candy PVC 460 C User manual

Candy PVC 460 C User manual
TABLES DE CUISSON
NOTICE D’EMPLOI ET D’INSTALLATION
HOBS
USER INSTRUCTIONS
KOCHFELDER
BEDIENUNGSANLEITUNG
ENCIMERAS
INSTRUCCIONES DE USO
PLACAS
FR
GB
DE
ES
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PT
KERAMISK HÄLL
bruksanvisning
SV
KERAAMINEN KEITTOTASO
käyttöohjeet
FI
KERAMISK PLATETOPP
brukerhåndbok
NO
KERAMISK KOGEPLADE
instruktionsvejledning
DK
CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy
ALLMÄNNA VARNINGAR
LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT SÅ ATT DU KAN ANVÄNDA DIN HÄLL PÅ BÄSTA SÄTT.
Vi rekommenderar att du förvarar installations- och bruksanvisningarna för senare referens. Innan du använder hällen första gången
bör du anteckna serienumret nedan, om du skulle behöva underhåll eller reservdelar.
Identifikationsplåt
(finns under hällen botten)
För att undvika brännskador rekommenderar vi att du håller barnen borta från tillagningszonerna oavsett om dessa används eller är
avstängda.
Så länge som värmeindikatorn är tänd bör försiktighet iakttas.
• Var mycket noggrann när du lagar mat med olja eller annat fett då dessa produkter är lättantändliga.
• Aluminiumfolie och plastprodukter får ej placeras på tillagningszonerna.
• Hällen bör rengöras efter varje användning för att förhindra ansamling av smuts och fett. Med tanke på obehaglig lukt, rökutveckling
och brandrisk bör sådant tas bort från hällen eftersom det bränns fast nästa gång hällen används.
• Du bör inte titta direkt på halogenelementen.
• Låt bli att vidröra värmezonerna under användning och en stund efteråt.
• Laga aldrig maten direkt på den glaskeramiska hällen. Använd alltid lämpliga kokkärl och redskap.
• Kokkärlet ska placeras i mitten på tillagningszonen som används.
• Använd inte keramikhällen som skärbräda.
• Dra inte kastruller och liknande över hällen.
• Förvara inga tunga saker ovanför hällen. Om de ramlar ner på hällen kan hällen skadas.
• Använd inte hällen som arbetsyta.
• Förvara ingenting på hällen.
• Använd inte hällen om en spricka mot förmodan skulle uppstå. Koppla i så fall omedelbart bort strömmen från hällen och kontakta
återförsäljaren.
60 cm
Strömförsörjning 230V / 50Hz
Effekt 6500 W
1200 W
Produktstorlek i mm (l x p) mm.
595x510
774x510
Inbyggnadsmått (AxB)
560x490
PVD 742/1: 560x490
PVD 750/1E: 740x490
Effekt 6200 W
2300 W
75 cm
1200 W
Effekt 6400 W
2100 W
Effekt 7000 W
1200 W
1000 +
1200 W
1800 W
1200 W
1200 W
900 +
1500 W
PVS
1800 W
1200 W
1200 W
1000 +
1200 W
PVS 640
PVS 640 R
PVS 641
PVS 642
Effekt 5700 W
Effekt 6500 W
Effekt 7000 W
Effekt 7100 W
Hilight
1200 W
Hilight
1200 W
Hilight
2300 W
PVD
Hilight
1050 +
900 +
750 W
Hilight
1800 W
PVK
1700 W
Hilight
1800 W
Hilight
1200 W
PVD 633/1
PVD 640/1
Effekt 6600 W
Effekt 6500 W
2400 W
1200 W
PVK 644
1800 W
1200 W
2300 W
1200 W
PVK 640
Hilight
1450 +
750 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1100 +
600 W
PVD 642/1
Hilight
1800 W
1200 W
PVD 742/1
Hilight
1500 +
900 W
Halolight
2400 W
Hilight
1800 W
HALOLIGHT
Hilight
1200 W
Hilight
1000 +
700 W
PVD 644/1
Installed electric power
7600 W
Effekt 7600 W
Hilight
1450 +
750 W
Effekt 7100 W
Hilight
1200 W
PVD 647
1800 W
1200 W
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1200 W
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1800 W
Hilight
1200 W
Hilight
1450 +
750 W
PVD 750/1 E
Vi strävar ständigt efter att förbättra vår produktkvalitet och modifierar därför våra produkter i takt med de senaste tekniska landvinningarna.
Glaskeramikhällarna följer direktiven 73/23/CEE och 89/336/CEE.
36 SV
INSTALLATION
Att installera en hushållsapparat kan vara komplicerat, och om det inte görs korrekt föreligger risk för allvarliga personskadorDärför
bör du låta en fackman utföra installationen enligt gällande tekniska regler och föreskrifter. Om detta råd ignoreras, och
installationen inte utförs av en fackman, avsäger sig tillverkaren allt ansvar för eventuella tekniska fel på produkten, oavsett
om dessa resulterar i skador på egendom eller personskada.
BUILT-IN
Både utrymmet i vilket spishällen installeras, och dess omgivning,
måste vara tillverkade av värmebeständiga material. Alla
dekorlaminat ska dessutom vara limmade med värmebeständigt
lim.
Installation:
• En vattentät tätning medföljer hällen.
Före montering:
- vänd hällen upp och ner med glasytan nedåt.
Var noga med att skydda glaset mot skador.
- montera tätningen runt hällen.
- kontrollera att den sitter korrekt, så att inte läckage uppstår in i
underskåpet.
• Spisen ska monteras minst 5 cm från alla vertikala ytor.
• Om den undre delen av hällen vid monteringen ligger nära ett
område som normal rengörs vid städning, montera en avskiljning
1 cm (7 cm för PVS) under hällens undre del för att undvika att
bränna dig eller andra skador.
Sp da 25 a 45 mm
min 70 cm
Tätning
min 10 mm PVK -PVD
min 70 mm PVS
• PVK-modeller
Det medföljer ingen elsladd till apparaten, men hällen har en
anslutningsplint som du använder för att välja rätt anslutning till
eluttaget.
ANSLUTNING TILL KONTAKTERNA PÅ
ANSLUTNINGSPLINTEN:
Följ nedanstående instruktioner för att ansluta apparaten.
• Innan du ansluter hällen, kontrollera att den är avsäkrad med
rätt typ av säkring, se tabellen, och att den har lämpliga kablar
som har kapacitet att spänningsmata den.
• Välj elsladd enligt rekommendationerna i tabellen.
• Vänd på hällen så att glassidan ligger mot arbetsbänken, skydda
glaset först!
• Ta bort skyddet under kontrollvreden, det är
fäst med två skruvar framtill.
• Dra in sladden genom hålet.
• Placera elsladden i kabelklämman.
• Skala av 10 mm isolering i sladdens båda
ledningsändar, observera hur lång sladden
måste vara för att anslutas till
anslutningsplinten.
• Anslutningsplinten ger flera
anslutningsmöjligheter.
Häll
Accessible
space
• Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för olycksfall orsakade av
att apparaten är ojordad eller har bruten jordförbindelse.
• Eventuella frågor om elkabeln ställs till en fackman eller
återförsäljaren.
min 15 cm
Följ installationsanvisningarna och använd
shuntarna för att fästa ledarna enligt
schemat.
* Shuntarna på jorduttaget
utgör en brygga mellan två faser. Skruva
in skruven helt.
Kontaktblock
min 5,5 cm
50 mm
Shuntar
10 mm
mini
OBS! Var försiktig så att shuntarna inte
ramlar ner i hålet.
Spishällen får
inte monteras
ovanför en
oventilerad
ugn.
Öppning
500 X 50
Jorduttag
Sladdklämma
• Skruva tillbaka kabelklämman.
• Skruva till baka hålets lock, glöm int
fläktlockets brickor.
Öppning
500 X 10
ELANSLUTNING
Enfas
Tvåfas
220-240V~
ELANSLUTNING
"Installationen måste överensstämma med standardföreskrifterna."
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för de skador som kan uppstå
vid olämplig eller felaktig användning.
VARNING:
• Kontrollera före all elektrisk användning att elspänningen
som visas på elmätaren är korrekt, att jordfelsbrytarens
inställningar är korrekta, att installationens jordanslutning
är obruten och att enheten är korrekt avsäkrad
• Den elektriska anslutningen vid installationen bör göras till ett
jordat uttag eller en flerpolig frånskiljare med brytgap på minst
3 mm
Om apparaten har ett eluttag måste den installeras så att det
går att komma åt uttaget.
• Elförsörjningens gula och gröna ledning ska anslutas till både
hällens och elnätets jordanslutningar.
Säkring
Kabel
Anslutning
till
kontaktblocket
Trefas
Trefas
20 A
20 A
20 A
20 A
16 A
3 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
3 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
5 G 1,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
PH
N
T
PH
PH T PH PH N
T PHPHPH T PHPHPH N T
PH Fas
PH Fas
PH Fas
shunt 1-2 shunt 1-2
shunt 2-3 shunt 2-3 PH Fase
shunt 2-3
PH Fas
N Neutral
shunt 4-5 shunt 4-5 N Neutral
shunt 4-5
T Jord
37 SV
Tvåfas
220-240V2~ 220-415V2N~ 220-240V3~ 380-415V3N~
T Jord
T Jord
PH Fas
PH Fas
shunt 1-2
PH Fas
PH Fas
shunt 3-4 PH Fas
PH Fas
T Jord
N Neutral
shunt 4-5
T Jord
• PVD-modeller
Anslutning till anslutningarna på anslutningsplinten
Hällen har en elanslutningskabel som kan anslutas till ett uttag
med 220-240 V mellan faser eller mellan fas och nolla.
• Anslut den till ett uttag. Välj rätt säkring enligt tabellen.
Hällen kan emellertid anslutas till:
. Trefas 220-240 V3~
. Trefas 380-415 V2N~
Enfas 220-240 V~ / Tvåfas 220-240 V2~
Säkring
Följ nedanstående instruktioner för ansluta apparaten.
• Innan du ansluter hällen, kontrollera att den är avsäkrad med
rätt typ av säkring, se tabellen, och att den har lämpliga kablar
som har kapacitet att spänningsmata den.
• Vänd på hällen, placera glassidan mot arbetsbänken och var
noga med att skydda glaset.
Kabel
Trefas 220-240 V3~
Kabel
Säkring
• Öppna locket i följande ordning:
1
2
Trefas 380-415 V2N~
3
Kabel
• skruva loss kabelklämman "1"
• leta reda på de båda flikarna på sidorna
• placera en spårskruvmejsels blad framför varje flik "2" och "3",
skjut in och tryck på
• ta bort locket.
Lossa elsladden.
• ta bort skruvarna som fäster anslutningsplinten, där du hittar
matningsslangens shuntar och ledare
• koppla ifrån matningssladden.
Säkring
Enfas 220-240 V~
Tvåfas 220-240 V2~
Trefas 220-240 V3~
Trefas 380-415 V2N~
Ph = Fas
• Åtgärder som ska utföras för att skapa en ny anslutning:
- Välj elsladd enligt rekommendationerna i
SHUNT tabellen.
- Placera elsladden i kabelklämman.
- Skala av 10 mm isolering i
matningssladdens ändar, observera hur
lång sladden måste vara för att anslutas till
anslutningsplinten.
- Fäst ledaren enligt uppställningen i enlighet
med installationen och med hjälp av
shuntarna som du har tagit fram i den första
åtgärden.
- Fäst locket.
- Skruva i kabelklämman.
OBS! Se till att kopplingspanelens skruvar är ordentligt åtdragna.
N = Nollan
T = Jord
• GLASKERAMIKHÄLL UTAN KONTROLLVRED "PVS"
Den här anslutningen kan göras innan eller efter det att ugnen
sätts på plats.
Öppningar för inbyggnadsugn: Se det berörda instruktionshäftet.
Anslutningen till elnätet, för ugnen eller glaskeramikhällen, ska
göras via ugnen. Därför är det viktigt att anvisningarna i
instruktionshäftet följs noggrant.
Keramikhällen utan knapparna "PVS" har utvecklats för att endast
användas tillsammans med särskilda separata kontrollenheter
eller inbyggnadsugnar med inbyggda hällreglage.
En detaljerad tabell (medföljer ugnar med inbyggda hällreglage
eller med fristående kontrollenhet) visar tydligt hur hällen ska
anslutas till den aktuella enheten.
Hällen får under inga omständigheter anslutas till en kontrollenhet
eller ugn som inte finns med i listan.
För att gå vidare med anslutningen måste hankontakten 1 och
2 på hällen anslutas till honkontakterna på ugnen eller
kontrollpanelen.
HÄLL
22 mini
INSTALLATION MED UGN
UGN
550x10
Öppningar för inbyggnadsugn: Se det
berörda instruktionshäftet.
Den här anslutningen kan göras innan eller efter det att ugnen
sätts på plats.
38 SV
ANVÄNDA GLASKERAMIKHÄLLEN
• PRESENTATION
• hilight-zoner: en metalledare är jämnt fördelad över ytan. Den
är effektiv inom tre sekunder och passar för stabil, homogen
tillagning samt längre koktider.
Glaskeramikhällen avger mer värme tack vare highlighttillagningszonerna, vilket påskyndar tillagningsprocessen.
Ändringar av hällens design påverkar inte glasets förmåga att
klara av höga temperaturer, men kontrollmöjligheterna har
förbättrats.
Med "Sprinter-funktionen" kan man minska tillagningstiden med
upp till 15 %, beroende på tillagningssätt och vilken typ av kärl
som används.
• halolight-zon: Är en kombination av halogen (1/3) och highlight
(2/3). Den här ytans temperaturökning sker mycket snabbt.
Den passar för att steka kött, för snabb uppkokning och intensiv
tillagning där en hög temperatur krävs en mycket kort
stund.
• Upplyst zon: Den har antingen mycket snabba eller mycket
långsamma temperaturförändringar och ger mycket stabila
temperaturer. Zonen är extremt exakt och ger mycket god
värmespridning.
REKOMMENDERADE KOKKÄRL
Kokkärl av god kvalitet är avgörande för att hällen ska
fungera så bra som möjligt.
• Använd alltid kokkärl av god kvalitet med helt plan och
tjock botten: Med den här typen av kokkärl undviker du ojämn
värmefördelning som kan få maten att bränna fast. Tjocka
metallkastruller och pannor ger en jämnare värmefördelning.
• Kontrollera att kärlets botten är torr: När du fyller kärlet med
vätska eller använder ett kärl som har förvarats i kylen är det
viktigt att kärlets botten är helt torr innan det placeras på hällen.
På så sätt undviker man att det uppstår fläckar på hällen.
• Använd kärl med en diameter som täcker hela den aktuella
ytan: Kärlets storlek ska inte vara mindre än den uppvärmda
ytan. Om det är något större utnyttjas energin maximalt effektivt.
Följande information är till hjälp när du ska välja vilka kärl som är
lämpligast för att få goda resultat.
Keramisk zon
Märke
på
köksutensilier
Se efter på etiketten som visar om kärlet kan användas för
glaskeramikhällar.
Rostfritt stål Rekommenderas
Aluminium
Gjutjärn
Tips...
1
2
Mycket låg
Låg
3
4
Ganska låg
Medelvarm
5
6
Hög
Mycket hög
För att hålla mat varm, smälta smör och choklad
Långsam tillagning, såser, grytor, risgrynsgröt,
pocherade ägg ...
Bönor, frusen mat, frukt, koka vatten ...
Ångkokade äpplen, färska grönsaker, pasta,
pannkakor, fisk ...
Intensivare tillagning, omeletter, biffar ...
Biffar, kotletter, fritering ...
• GLASKERAMIKHÄLL UTAN KONTROLLVRED "PVS"
SÅ HÄR ANVÄNDER DU HÄLLEN:
• Leta reda på den symbol som motsvarar önskad tillagningszon:
• Vrid vredet till önskat tillagningsläge.
Vi rekommenderar att det högsta läget används för plattan tills
innehållet i kokkärlet har uppnått önskad temperatur. Sedan kan
värmen sänkas till tillagningstemperaturen.
• Indikatorlampan för kvarvarande värme lyser när hällens
yttemperatur är 60 grader eller högre. Den lyser även om hällen
stängs av och slocknar inte förrän ytan har svalnat.
• När du vill stänga av hällen vrider du vredet till "0".
Varning: Den större highlight-zonen kan beroende på kokkärlets
storlek och/eller mängden mat kan ge extra hög effekt.
* Den ovala plattan består av två värmezoner, en rund zon med
en kompletterande oval del.
Vrid kontrollvredet från 1 till 12 för att styra den runda zonen.
Den ovala delen styr du genom att vrida vredet till läge 12 och
sedan välja ett läge mellan 1 och 12.
* Värmezonen består av två koncentriska områden.
Den inre cirkeln aktiveras när vredet vrids till något av lägena 1
till 12.
Den yttre ringen aktiveras endast när vredet vrids över 12, med
en effekt upp till 2 200 W.
Rekommenderas
1
1/2
Mycket låg
Tjock botten rekommenderas: bra ledningsförmåga. Ibland kan
avlagringar göra märken på hällen, men de försvinner om de tas bort
omedelbart.
2
3/4
Låg
3
4
5/6
7/8
Ganska låg
Medelvarm
5
9/10 Hög
För att hålla mat varm, smälta smör
och choklad
...
Långsam tillagning, såser, grytor,
risgrynsgröt, pocherade ägg ...
Bönor, frusen mat, frukt, koka vatten
Ångkokade äpplen, färska grönsaker,
pasta, pannkakor, fisk ...
Intensivare tillagning, omeletter, biffar
6
11/12 Mycket hög
Biffar, kotletter, fritering ...
Fungerar bra
Tips...
Fungerar bra
En plan, tjock och jämn botten rekommenderas.
Fungerar inte bra. Kan repa ytskiktet.
Rekommenderas
Fungerar inte bra. Endast med plan botten, inte tjock och jämn.
Kopparbotten
Lägen
Lägen
Rekommenderas ej
Porslin
• Leta reda på den symbol som motsvarar önskad tillagningszon:
Varje yta regleras med ett kontrollvred som styr åtkomsten till olika
effektnivåer.
• Vi rekommenderar att den högsta värmeinställningen används
tills ytan har värmts upp helt, och sedan sänks till den önskade
tillagningsnivån.
• Indikatorlampan för kvarvarande värme tänds när plattans
temperatur blir 60 °C eller högre. Den lyser tills ytan har svalnat,
även om apparaten stängs av. Lampan slocknar när plattans
temperatur sjunker under 60 °C.
• När du ska stänga av en platta vrider du motsvarande vred
tillbaka till "0".
• Lägen: Nedanstående exempel är avsedda som tips. När du har
bekantat dig med hällen kommer du själv fram till vilka inställningar
som passar dig bäst.
Särskild bra för kärl med flerskiktsbotten. Flerskiktsbotten kombinerar
fördelarna hos rostfritt stål (utseende, slitstyrka och stabilitet) med
förd elarna hos aluminium eller koppar (värmeöverföring och jämn
fördelning).
Varning: kan repa ytskiktet.
Emaljerat
stål
• GLASKERAMIKHÄLL MED KONTROLLVRED "PVK"
Rekommenderas
Tjock botten rekommenderas. Fungerar bra, men var försiktig
eftersom koppar kan göra märken.
39 SV
GLASKERAMIKHÄLL MED KÄNSLIGA REGLAGE ”PVD”
• INDIKATOR FÖR KVARVARANDE VÄRME
Så här visar kontrollpanelen att tillagningszonernas yttemperatur
överskrider 60° C: . När temperaturen sjunker under 60° C
släcks indikatorn .
När matlagningen börjar lida mot sitt slut rekommenderar vi att
du stänger av hällen och avslutar matlagningen med hjälp av
tillagningszonernas restvärme.
Obs! När strömmen har brutits slocknar indikatorn för kvarvarande
värme helt även om yttemperaturen är högre än 60° C.
• PRESENTATION AV RÖRELSEKÄNSLIGA REGLAGE
Indikator för programmering av tillagningszoner*
Lampa för extra
tillagningszon*
• ANVÄNDA DEN EXTRA TILLAGNINGSZONEN (TVÅ ZONER)
Tillagningszonen med två zoner finns på vissa modeller. Den kan
vara antingen koncentrisk eller utökningsbar.
Avaktivera den extra tillagningszonen:
- Tryck på knappen för den extra tillagningszonen . Motsvarande
kontrollampa slocknar när den extra tillagningszonen avaktiveras.
* beroende på modell.
Återaktivera den extra tillagningszonen:
- Tryck på knappen för den extra tillagningszonen
.
Kontrollampan som motsvarar den extra tillagningszonen aktiveras.
Kontrollampa
• När vredet har aktiverats, vänta några sekunder innan du
aktiverar de elektroniska reglagen.
•ANVÄNDA DEN EXTRA TILLAGNINGSZONEN (TRE ZONER)
- Tryck på knappen
Den elektroniska styrningen till hällen är aktiveras. Värmenivån
visas
i varje visningszon och kontrollampan blinkar.
- Efter 20 sekunder utan användning slås den elektroniska
styrningen av och startprocessen måste upprepas.
• AKTIVERA EN TILLAGNINGSZON
- Tryck på valknappen till den
tillagningszon du vill använda.
I visningszonen lyser kontrollampan fast. Den visar att
zonen används.
Den extra tillagningszonen finns endast på en modell.
När tillagningszonen är i funktion är hela den extra tillagningszonen
aktiv. De båda kontrollamporna för den extra tillagningszonen
visas.
Avaktivera de extra tillagningszonerna:
- Tryck på knappen för den extra tillagningszonen
en gång.
Kontrollampan för motsvarande extra tillagningszon
slocknar när den avaktiveras.
- Tryck på knappen för den extra tillagningszonen
två gånger.
Motsvarande kontrollampa slocknar när den mittersta
tillagningszonen avaktiveras.
Återaktivera de extra tillagningszonerna:
- Tryck på knappen för den extra tillagningszonen, en eller två
gånger beroende på önskat resultat.
- Tryck på knappen -/+ för att välja värmenivå mellan 1 och 9. Håll
ner knappen +/- och värmenivån höjs eller sänks gradvis.
Följande exempel är endast till för informationsändamål. Justera
dem efter egna erfarenheter så att de passar din smak
och dina vanor.
0 : Av
1:)
2 : ) ..... Upptining
3 : Varmhållning
4 : Uppvärmning
5 : Upptining, sjudning, kokning, tillagning
på låg temperatur
6 : Kokning utan lock
7 : Fräsning, bryning och stekning av kött
8 : Kokning och stekning på hög temperatur
9 : Stekning
• PROGRAMMERA EN TILLAGNINGSZON
Alla tillagningszoner kan programmeras till max. 99 minuter. Du
kan endast programmera en zon i taget.
- Aktivera den önskade zonen genom att följa ovanstående
instruktioner. Kontrollampan nära värmenivån måste visas, den
indikerar att zonen är aktiv.
- Tryck på timer-knappen
- Ange tid i minuter mellan 0 och 99 genom att trycka på
timerknappen igen, eller minska tiden från 60 minuter till 0 genom
att trycka på ”-”.
Du kan när som helst ändra den programmerade tiden genom
att återaktivera tillagningszonen och trycka på timerknappen.
När tiden har gått stängs tillagningszonen av automatiskt och en
ljudsignal hörs under 1 minut. Stäng av ljudsignalen med
timerknappen.
Du kan använda timern separat. En signal hörs efter den
programmerade tiden.
• STÄNGA AV EN TILLAGNINGSZON
- Tryck på valknappen till den tillagningszon du vill använda.
- Tryck på knappen för att visa värmenivån . Nu stängs zonen
av, indikatorn slocknar efter 10 sekunder.
- För snabbavstängning, tryck på knapparna samtidigt.
Värmenivån sänks automatiskt till .
Tillagningszonen stängs av.
• ALLMÄN AVSTÄNGNING
Tillagningszonerna och timern kan stängas av när som
helst genom att man trycker på knappen På-Av.
• LÅSA KNAPPARNA
Låsfunktionen förhindrar att barn kan aktivera hällen.
Den används även vid rengöring av reglagepanelen eftersom
reglagen kan låsas utan att hällen är aktiv.
Så här låser du hällen:
- Tryck på på/av-knappen.
- Tryck samtidigt på knappen "-" och "+" i den högra främre zonen
(vänstra främre zonen på PVD 633/1) och tryck sedan på knappen
"+" i den zonen igen. Hällen låses och låsindikatorn "L" visas för
alla zoner i 20 sekunder.
Så här låser du upp hällen:
- Tryck på på/av-knappen. Låsindikatorn " L" visas för alla zoner.
- Tryck samtidigt på knappen "-" och "+" i den högra främre zonen
(vänstra främre zonen på PVD 633/1) och tryck sedan på knappen
"+" i den zonen igen.
Hällen låses upp.
40 SV
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• SNABBUPPVÄRMNING
Alla zonerna har en ”snabbuppvärmning” som höjer temperaturen
snabbare. Det är perfekt för att sluta köttporer eller för att snabbt
koka upp stora mängder vätska.
Starta snabbuppvärmningen
- Tryck på på/av-knappen
- Aktivera den önskade zonen, tryck på knappen ”+” för läge ”9”,
släpp knappen en kort stund och tryck på ”+” igen: displayen
visar omväxlande ”A” ”snabbuppvärmning” och ”9” värmenivå.
- Sänk värmen vid behov, då visar displayen omväxlande ”A”
”snabbuppvärmning” och det nya värmeläget.
Tillagningsläge
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Frigjord
effekt
(%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0%
3%
6%
11 %
16 %
19 %
32 %
45 %
65 %
100 %
Snabbuppvärmningstid
(minuter)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
1
3
5
6,5
8,5
2,5
3,5
4,5
0
Maximal
användningstid
för automatiskt
stopp*
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0H
6H
6H
5H
5H
4H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
• Låt hällen svalna innan du utför något underhåll på den.
• Använd endast produkter (rengöringsmedel och skrapor) som
är särskilt utformade för keramikhällar. De kan köpas
i järnaffärer.
• Undvik spill eftersom allt som hamnar på hällen snabbt bränns
fast vilket gör rengöringen svårare.
• Det är lämpligt att hålla undan alla substanser från hällen som
kan smälta, exempelvis plast, socker och sockerbaserade
produkter.
UNDERHÅLL:
- Placera ett par droppar av specialrengöringen på hällens yta.
- Gnid bort envisa fläckar med en mjuk trasa eller lätt fuktat
hushållspapper.
- Torka av med en mjuk trasa eller torrt hushållspapper tills hällen
är helt torr.
Om vissa fläckar ändå inte går bort:
- Placera ett par droppar till av specialrengöringen på hällens yta.
- Skrapa med skrapan, med en vinkel på högst 30∞ mot hällen,
tills fläcken är borta.
- Torka av med en mjuk trasa eller torrt hushållspapper tills hällen
är helt torr.
- Upprepa vid behov.
När ”snabbuppvärmningen” är slutförd visar effektnivån ett stabilt
värde.
Avaktivera snabbuppvärmningen
- Slå på tillagningszonen, tryck på knappen "-" för att återgå till
normal värmenivå, sjunka till önskad värmenivå eller till
"0" för att stänga av tillagningszonen
Några tips:
Regelbunden rengöring skapar ett skyddande lager som förhindrar
repor och slitage. Se till att ytan är ren innan du använder hällen
igen. Du kan få bort fläckar efter hårt vatten med några droppar
vinäger eller citronjuice. Torka sedan med hushållspapper och
några droppar specialrengöring.
Keramikhällens yta tål att du drar kokkärlen över den, men det
bästa är om du lyfter kärlen
när du flyttar dem mellan olika zoner.
Obs!
30° Maxi
Använd inte en alltför blöt svamp.
Använd aldrig kniv eller skruvmejsel.
En skrapa med rakblad skadar inte ytan, så länge den hålls
i en vinkel på högst 30∞.
Förvara skrapor med rakblad utom räckhåll för barn.
Använd aldrig slipmedel eller skurprodukter.
• Omgivande metall: rengör den omgivande metallen med tvål
och vatten. Skölj och torka med en mjuk trasa.
PROBLEM
SOLVING
EFTERVÅRD
Kontrollera följande innan du kontaktar en servicetekniker:
– att kontakten sitter i ordentligt och att säkringen är hel.
Om du inte hittar felet slår du av apparaten. Försök inte laga den
själv, utan ring återförsäljaren eller ett Servicecenter. Apparaten
har en garanti som ger kostnadsfri reparation vid servicecentret.
41 SV
PROBLEMLÖSNING
För låg temperatur på tillagningszonerna
• Använd bara kärl med plan undersida. Om ljus syns mellan
kärlet och hällen leder inte zonen korrekt.
• Kärlets undersida bör täcka den valda zonens diameter helt.
Tillagningen går för långsamt
• Olämpliga kärl används. Använd endast tunga kärl med plan
undersida och en diameter som är minst lika stor som
tillagningszonen.
Små repor eller avlagringar på hällens glasyta
• Felaktig rengöring eller kärl med grov undersida används.
Partiklar som sand- eller saltkort har hamnat mellan hällen och
kärlets undersida. Läs avsnittet om rengöring. Se till att kärlens
undersidor är rena före användning och använd bara kärl med
plan undersida. Repor kan minimeras genom korrekt rengöring.
Metallmärken
• Dra inte aluminiumkärl på hällen.
Se rengöringsrekommendationerna.
• Du använder rätt material, men fläckarna går inte bort.
Använd ett rakblad och följ rengöringsanvisningarna.
Mörka fläckar
• Använd ett rakblad och följ rengöringsanvisningarna.
Ljusa områden på hällen
• Märken efter aluminium- eller kopparkärl, men också rester av
mineraler, vatten eller mat. Dessa kan tas bort med
hällrengöringsmedel.
Karamellisering eller smält plast på hällen.
• Läs avsnittet om rengöring.
Hällen eller vissa zoner fungerar inte
• Shuntarna sitter inte korrekt på kontaktkortet. Kontrollera att
anslutningarna följer rekommendationerna (sid. 37 för modellen
"PVK" och sid. 38 för "PVD").
• Hällar med känsliga kontroller: Spilld mat eller ett föremål har
täckt minst två knappar under minst 10 sekunder. Torka bort
spillet eller ta bort föremålet.
• Kontrollpanelen är låst. Lås upp hällen.
Hällen går inte att stänga av.
• Kontrollpanelen är låst. Lås upp hällen.
Hällen stängs av automatiskt
• Spilld mat eller ett föremål har täckt minst två knappar under
minst 10 sekunder. Hällen växlar till säkerhetsläge och en
ljudsignal hörs. Torka bort spillet eller ta bort objektet.
• Tillagningszonerna stängs av automatiskt efter en stund. Se
avsnittet om drifttid på sid. 40.
På/avslagningsfrekvens för tillagningszoner
• På/av-cyklerna varierar beroende på värmen:
- låg nivå: kort drifttid,
- hög nivå: lång drifttid.
Eftervärmesindikatorn ”H” blinkar.
• Elektronikens temperatur är för hög. En elektriker bör kontrollera
att monteringen följer rekommendationerna på sid. 37.
42 SV
Produkten är märkt enligt EU-direktivet 2002/96/EC
om begränsning av användningen av vissa farliga
ämnen i elektriska och elektroniska produkter (WEEE).
Genom att säkerställa att produkten kasseras på rätt
sätt hjälper du till med att förhindra negativa följder
för miljö och hälsa genom olämplig avfallshantering.
Symbolen på produkten visar att den inte får hanteras som
hushållssopor.
Den ska i stället överlämnas till korrekt insamlingsställe för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Avfallshantering måste utföras enligt lokala miljöföreskrifter.
Mer detaljerad information om behandling, återställning och
återvinning av produkten kan du få hos lokal kommunal förvaltning,
avfallshanteringsbolag eller butiken där du köpte produkten.
YLEISIÄ TURVAOHJEITA
LUE OPAS HUOLELLISESTI, JOTTA SAAT LIEDESTÄSI PARHAAN MAHDOLLISEN HYÖDYN.
Suosittelemme, että säilytät asennus- ja käyttöoppaan myöhempää tarvetta varten ja merkitset ennen lieden asentamista sen sarjanumeron
alla olevaan ruutuun siltä varalta, että tarvitset huollon apua.
Laitekilpi
(sijaitsee lieden pohjassa)
• On ehdottoman suositeltavaa pitää lapset loitolla keittotasosta sen käytön aikana tai käytön jälkeen, kun kuumista keittoalueista
varoittavat merkkivalot vielä palavat, jotta ei ole vaaraa vakavista palovammoista.
• Valmistaessasi ruokaa rasvaa tai öljyä käyttäen, pidä aina tarkkaan silmällä paistoastiaa, koska kuuma rasva tai öljy syttyy helposti.
• Lieden ohjaustaulu on herkkä laite; älä laske kuumia astioita sen päälle.
• Keittoalueille ei saa laittaa alumiinifoliota tai muovisia astioita.
• Liettä on hieman puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta siihen ei keräänny likaa ja rasvaa. Puhdistamatta jäänyt lika ja rasva
kuumenee seuraavalla käyttökerralla ja synnyttää savua ja epämiellyttävää käryä palonvaarasta puhumattakaan.
• On parempi olla katsomatta pitkään suoraan halogeenielementteihin.
• Älä koske keittoalueisiin niiden käytön aikana tai liian pian sen jälkeen.
• Älä milloinkaan kypsennä ruokaa pelkällä keraamisella keittotasolla. Käytä aina asianmukaisia keittoastioita.
• Aseta astia aina käyttämäsi keittoalueen keskelle.
• Älä käytä tasoa leikkuulautana.
• Älä siirrä astioita vetämällä tasoa pitkin.
• Älä säilytä raskaita esineitä lieden yläpuolella. Ne voivat vaurioittaa sitä, jos ne sattuvat putoamaan liedelle.
• Älä käytä liettä työtasona.
• Älä käytä liettä säilytyspaikkana.
• Jos keittotasoon vastoin odotuksia syntyy halkeama, älä käytä liettä. Kytke välittömästi liesi irti sähköverkosta ja ota yhteyttä huoltoon.
60 cm
(l x p) mm.
595x510
774x510
Asennusaukon mitat kalusteisiin
(AxB)
upotettaessa
560x490
PVD 742/1: 560x490
PVD 750/1E: 740x490
Lieden mitat
Käyttöjännite 230V / 50Hz
75 cm
Liitäntäteho
Liitäntäteho
Liitäntäteho
Liitäntäteho
6500 W
6200 W
6400 W
7000 W
1200 W
2300 W
1200 W
2100 W
1200 W
1000 +
1200 W
1800 W
1200 W
1200 W
900 +
1500 W
PVS
1800 W
1200 W
1200 W
1000 +
1200 W
1200 W
PVS 640
PVS 640 R
PVS 641
PVS 642
Liitäntäteho
Liitäntäteho
Liitäntäteho
Liitäntäteho
Liitäntäteho
5700 W
6500 W
7000 W
7100 W
7100 W
Hilight
1200 W
PVD
Hilight
2300 W
Hilight
1200 W
Hilight
1050 +
900 +
750 W
Hilight
1800 W
PVK
1700 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
Hilight
1450 +
750 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1100 +
600 W
Hilight
1500 +
900 W
Halolight
2400 W
Hilight
1200 W
Hilight
1200 W
PVD 633/1
PVD 640/1
Liitäntäteho
Liitäntäteho
Liitäntäteho
Liitäntäteho
6600 W
6500 W
7600 W
7600 W
2400 W
1200 W
PVK 644
1800 W
1200 W
2300 W
1200 W
PVK 640
PVD 642/1
PVD 647
Hilight
1450 +
750 W
1800 W
Hilight
1800 W
1200 W
PVD 742/1
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
HALOLIGHT
Hilight
1000 +
700 W
PVD 644/1
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1800 W
Hilight
1200 W
Hilight
1450 +
750 W
PVD 750/1 E
Parannamme jatkuvasti tuotteidemme laatua ja saatamme tehdä kodinkoneisiin uusimpien teknisten parannusten mukaisia muutoksia.
Keraamiset liedet täyttävät direktiivien 73/23/ETY ja 89/336/ETY määräykset.
43 FI
ASENNUS
Kodinkoneen asennus voi olla vaativa työ, joka virheellisesti tehtynä saattaa aiheuttaa vakavan vaaran kodinkoneen käyttäjälle.
Tämän vuoksi asennus pitäisi antaa ammatillisesti pätevän henkilön tehtäväksi voimassa olevien teknisten määräysten
mukaisesti. Jos tätä neuvoa ei noudateta, vaan asennuksen tekee epäpätevä henkilö, valmistaja ei vastaa mistään tuotteen
toimintahäiriöstä riippumatta siitä, aiheutuuko siitä vahinkoa tai tapaturmia.
• PVK-mallit
ASENNUS KALUSTEISIIN
Kalusteiden, joihin liesi on tarkoitus asentaa, sekä kaikkien sen
vieressä olevien kalusteiden on oltava kuumuuden kestäviä.
Lisäksi kaikki koristelaminaatit on kiinnitettävä kuumuutta kestävällä
liimalla.
Laitteessa ei ole virtajohtoa, mutta lieden varusteisiin kuuluu
riviliitin, jonka avulla voit valita virtalähteeseen sopivan liitännän.
Asennus:
• Lieden mukana tulee vedenpitävä tiiviste.
Noudata seuraavia ohjeita kytkentää tehdessäsi.
• Varmista ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan, että laite on
suojattu sopivalla sulakkeella (katso taulukkoa) ja että sen
sähköjohdot ovat sopivasti mitoitetut laitteen normaalin toiminnan
takaamiseksi.
• Valitse virtajohto taulukon suositusten perusteella.
• Käännä liesi ympäri, lasipuoli työtasoa vasten. Varo rikkomasta
lasia!
•Poista säätönuppien alapuolella oleva suojus,
joka on kiinnitetty etupuolelta 2 ruuvilla.
•Pujota virtajohto reikään.
•Pujota virtajohto kiinnittimeen.
•Poista eriste virtajohdon johtimien päistä 10
millimetrin matkalta. Ota huomioon suositeltu
johdon pituus riviliittimeen kiinnittämistä varten.
Ennen asennusta:
- Käännä liesi ylösalaisin niin, että keraaminen taso on alaspäin.
Varmista, että keraaminen taso on suojattu.
- Asenna tiiviste lieden ympärille.
- Varmista, että se on kunnolla paikoillaan, jottei mitään pääse
valumaan kalusteiden sisään.
• Jätä vähintään 5 cm:n väli lieden ja viereisten kalusteiden välille.
• Jos liettä asennettaessa lieden alempi puoli on yhteydessä
alueeseen, johon voi ylettyä käsittelyn tai puhdistuksen aikana,
asenna 1 cm:n (PVS-malliin 7 cm:n) kokoinen kappale lieden
perustan alle, jotta et aiheuttaisi sille vahinkoa..
Liesi
LIITTIMIEN KIINNITTÄMINEN RIVILIITTIMEEN:
• Riviliittimeen voi tehdä erilaisia
kytkentöjä.
Kiinnitä johtimet kaavion mukaisesti
kiinnityslevyjen* avulla asennusohjetta
noudattaen.
Kiinnityslevyt
Tila, johon
on pääsy
min 70 cm
Sp da 25 a 45 mm
väh. 10 mm PVK
PVD väh. 70 mm PVS
Tiiviste
*Maadoitusnastaan kiinnitetyt
kiinnityslevyt tekevät mahdolliseksi
kahden vaiheen välisen kytkennän.
Kiinnitä ruuvi tiukasti.
Maa
Maadoitusnasta
H U O M A U T U S : Va r m i s t a , e t t ä
kiinnityslevyt eivät pääse putoamaan
reikään.
min 15 cm
min 5,5 cm
Johdon kiinnitin
Ruuvaa johdon kiinnittimet paikoilleen.
Ruuvaa kansi takaisin paikoilleen. Älä
unohda tuulettimen lukon aluslaattoja.
50 mm
Liettä ei saa
asentaa
sellaisen uunin
päälle, jonka
ilmanvaihdosta
ei ole
huolehdittu
10 mm
mini
Aukko
500 X 50
SÄHKÖKYTKENTÄ
Yksi vaihe Kaksi vaihetta Kaksi vaihetta
220-240V~
SULAKE
20 A
JOHTO
POIKKI- 3 G 2,5 mm2
PINTA H05RR-F,
H05VV-F,
TYYPPI H05V2V2-F
Aukko
500 X 10
SÄHKÖLIITÄNTÄ
"Asennuksen on oltava tavanomaisten direktiivien mukainen."
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat seurausta
sopimattomasta käytöstä.
Varoitus:
• Tarkista aina ennen sähkötöitä mittariin merkitty verkkojännite,
ylivirtasuojan asetus, maadoituskytkennän johtavuus ja sulakkeen
sopivuus.
• Laite tulee kytkeä käyttämällä maadoitettua pistoketta tai
moninapaista kytkintä, jonka kosketinpinnat aukeavat vähintään
3 mm.
Jos liedessä on pistoke, se on asennettava niin, että siihen
tarvittaessa päästään käsiksi.
• Virtajohdon keltavihreä johdin on kytkettävä maaliittimeen sekä
virtalähteen että lieden päässä.
• Valmistaja ei vastaa onnettomuuksista, jotka aiheutuvat
maadoittamattoman laitteen käytöstä tai huonosta
maadoituskontaktista.
• Kaikissa virtajohtoon liittyvissä ongelmatilanteissa on otettava
yhteyttä huoltopalveluun tai valtuutettuun sähköasentajaan.
44 FI
KYTKENTÄ
LIITINRASIAAN
PH
N
T
220-240V2~ 220-415V2N~
Kolme
Kolme
vaihetta
vaihetta
220-240V3~ 380-415V3N~
20 A
20 A
20 A
16 A
3 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
5 G 1,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
PH
PH T PH PH N
T PHPHPH T PHPHPH N T
1 Vaihe
1 Vaihe
2 Vaihe
2 Vaihe
1 Vaihe
suntti 1-2 suntti 1-2
suntti 1-2
suntti 2-3 suntti 2-3 3 Vaihe
2 Vaihe
suntti 2-3 3 Vaihe
5 Nolla
5 Vaihe
suntti 3-4 3 Vaihe
suntti 4-5 suntti 4-5 5 Nolla
5 Nolla
suntti 4-5 5 Vaihe
suntti 4-5
T Maa
T Maa
T Maa
T Maa
T Maa
PVD-mallit
Liittimien kiinnittäminen riviliittimeen:
Liesi asennetaan verkkojohdolla, joka mahdollistaa liitännän
ainoastaan 220–240 voltin sähköliitäntään.
Pistorasiaan kytkettäessä sopiva sulake valitaan oheisen
taulukon perusteella.
Liesi on kuitenkin mahdollista kytkeä myös seuraavanlaisiin
virtalähteisiin:
. Kolmivaihevirta 220–240 V3~
. Kolmivaihevirta 380–415 V2N~
Yksivaihevirta 220–240 V~ / Kaksivaihevirta 220–240 V2~
SULAKE
Noudata seuraavia ohjeita, kun teet uuden liitännän:
JOHTO
• Varmista ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan, että laite on
suojattu sopivalla sulakkeella (katso taulukkoa) ja että sen
sähköjohdot ovat sopivasti mitoitetut laitteen normaalin toiminnan
takaamiseksi.
Kolmivaihevirta 220–240 V3~
• Käännä liesi ympäri, lasipuoli työtasoa vasten. Varo rikkomasta
lasia.
Kolmivaihevirta 380-415 V2N~
SULAKE
JOHTO
SULAKE
• Avaa kansi seuraavaa järjestystä noudattaen:
1
2
JOHTO
3
• Ruuvaa auki johdon kiinnitin "1".
• Etsi sivuilla olevat kaksi tappia.
• Pane tasapäisen ruuvitaltan pää "2"- ja "3"-tapin päälle, paina
sisään ja purista.
• Irrota kansi.
Virtajohdon vapauttaminen.
• Poista ruuvit, jotka pitelevät sivuvirtavastuksen kiinnityslevyt ja
virtajohdon johtimet sisältävää riviliitintä.
• Vedä virtajohto ulos.
Yksivaihevirta 220-240 V~
Kaksivaihevirta 220-240 V2~
Kolmivaihevirta 220-240 V3~
Kolmivaihevirta 380-415 V2N~
Ph = Vaihe
N = Nolla
T = Maa
LASIKERAAMINEN PVS-LIESI, JOSSA EI OLE
SÄÄTÖNUPPEJA
Uuden liitännän tekeminen:
• Valitse virtajohto taulukon suositusten perusteella.
• Pujota virtajohto kiinnittimeen.
• Poista eriste virtajohdon johtimien päistä 10 millimetrin matkalta.
Ota huomioon suositeltu johdon pituus
SHUNT riviliittimeen kiinnittämistä varten.
• Kiinnitä johdin kaavion osoittamalla tavalla
asennustavan mukaan ja ensimmäisessä
vaiheessa talteen otettujen
sivuvirtavastuksen kiinnityslevyjen avulla.
• Kiinnitä kansi.
• Ruuvaa johdon kiinnittimet paikoilleen.
Liitäntä voidaan tehdä ennen uunin kiinnittämistä paikoilleen
tai sen jälkeen.
Sisäänrakennetut uunin aukot: Katso ohjekirjaa.
Uunin tai lasikeraamisen lieden liittäminen verkkovirtaan tulee
tehdä uunin kautta. On tärkeää noudattaa huolellisesti uunin
ohjeessa kerrottuja ohjeita.
Keraaminen PVS-liesi, jossa ei ole säätönuppeja, on tarkoitettu
käytettäväksi ainoastaan erillisen ohjausyksikön tai sen yhteydessä
olevan uunin kanssa, jossa on lieden kanssa yhteiset säätönupit.
Yksityiskohtaisessa taulukossa (toimitetaan uunien kanssa, joissa
on lieden kanssa yhteiset säätönupit tai erillinen ohjausyksikkö),
näkyy, kuinka liesi tulee yhdistää erillisiin yksiköihin.
Liettä ei saa milloinkaan liittää toisiin säätimiin tai uuniin, joita ei
ole mainittu luettelossa.
Lieden koirasliittimet 11 ja 2 liitetään uunin tai ohjauspaneelin
naarasliittimiin.
HUOMAUTUS: Varmista, että kytkentäriman
ruuvit ovat tiukasti kiinni.
LIESI
22 mini
UUNIN ASENTAMINEN
UUNI
550x10
Sisäänrakennetut uunin aukot Katso ohjekirjaa.
Liitäntä voidaan tehdä ennen uunin kiinnittämistä paikoilleen
tai sen jälkeen.
45 FI
LASIKERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÄMINEN
ESITTELY
• Korostettu alue: Koko pinnan peittää tasaisesti metalliliuska.
Se alkaa toimia 3 sekunnissa ja sopii tasaiseen, yhtenäiseen ja
pitkäkestoiseen ruoan laittamiseen.
Lasikeraaminen liesi kuumenee erityisen
tehokkaasti lämpöä tuottavilla korostetuilla
kuumennusalueilla, mikä nopeuttaa ruoan laittamista.
Lieteen tehdyt muutokset eivät ole vaikuttaneet lasin kykyyn
kestää korkeita lämpötiloja, vaan muutoksilla on kohennettu
lieden hallittavuutta.
Sprintteri-toiminnolla ruoanvalmistusaika lyhenee jopa 15 % sen
mukaan, millaista keittotapaa ja keittoastiaa käytetään.
LASIKERAAMINEN PVK-LIESI, JOSSA ON SÄÄTÖNUPIT
• Etsi tarvitsemasi keittoalueen merkki.
Jokaista yksikköä säädellään säätönupilla, jonka avulla voidaan
säätää teho halutunlaiseksi.
• Suositellaan, että lämpötila säädetään korkeimmilleen, kunnes
liesi on lämmennyt kunnolla. Sen jälkeen lämpötila säädetään
ruoan valmistuksessa tarvittavalle tasolle.
• Jäännöslämmön osoitin syttyy, kun kuumennusalueen lämpötila
on vähintään +60 °C. Valo pysyy päällä, vaikka yksikön virta
katkaistaisiin, kunnes pinta on jäähtynyt. Valo sammuu, kun
kuumennusalueen lämpötila laskee alle +60 °C:seen.
• Kuumennusyksikön virran katkaisu tapahtuu kääntämällä kytkin
asentoon "0".
• Lämpötilan säädöt: Alla olevat esimerkit ovat ohjeita. Opittuasi
käyttämään liettä voit käyttää asetuksia, jotka sopivat sinulle
parhaiten.
• Halogeenivaloalue: Yhdistelmä halogeenia (1/3) ja korostusta
(2/3). Tällä pinnalla lämpötila nousee erittäin nopeasti.
Alue soveltuu lihan paistamiseen, nopeaan kiehauttamiseen ja
voimakkaaseen keittämiseen, kun tarvitaan korkeaa lämpötilaa
vähäksi aikaa.
• Säteilyalue: Tällä alueella lämpötilaa voidaan nostaa nopeasti
tai hitaasti, ja lämpötila säilyy vakaana. Alue on erittäin tarkka
ja sen lämmönlevityskyky on erittäin hyvä.
Säädöt
1 Erittäin
alhainen
lämpötila:
2 Alhainen
lämpötila:
KEITTOASTIAT
3 Kohtalainen
lämpötila
Parhaan tuloksen saat käyttämällä korkealuokkaisia
astioita.
Muutama neuvo
Ruoan pitäminen lämpimänä, voin ja
suklaan sulattaminen
Hidas keittäminen, kastikkeet, padat, puurot,
uppomunat
Pavut, pakasteet, hedelmät, veden keittäminen
4 Keskilämpötila Höyrytetyt omenat, tuoreet vihannekset,
pasta, pannukakut, kala
5 Korkea
lämpötila
Voimakas keittäminen, munakkaat, pihvit
6 Erittäin korkea
Pihvit, kyljykset, paistaminen
lämpötila:
• Käytä aina laadukkaita keittoastioita, joissa on paksu ja
tasainen pohja: Tämän tyyppisissä keittoastioissa ei synny
paikallisia kuumia kohtia, joihin ruoka tarttuu. Paksut metalliset
padat ja kattilat jakavat lämmön tasaisesti.
• Varmista, että padan tai kattilan pohja on kuiva: Kun lisäät
pataan nestettä tai kun käytät keittoastiaa, joka on ollut
jääkaapissa, varmista, että astian pohja on täysin kuiva, ennen
kuin laitat sen liedelle. Näin vältät liesitason tahriintumista.
• Käytä kattiloita, joiden pohjan halkaisija on riittävän suuri
kokonaan peittämään keittoalueen: Kattila ei saisi olla pienempi
kuin kuumennusalue. Kun se on hieman suurempi, energiaa
käytetään mahdollisimman tehokkaasti.
KEITTOASTIOIDEN VALITSEMINEN - Seuraavassa on tietoja,
joiden avulla valitset parhaiten toimivat keittoastiat.
Ruostumaton teräs: Erittäin suositeltava materiaali. Erityisen
hyvä, kun kattilassa on monikerrospohja. Monikerrospohjassa
yhdistyvät ruostumattoman teräksen edut (ulkonäkö, kestävyys
ja lujuus) alumiinin tai kuparin hyviin ominaisuuksiin
(lämmönjohtavuus, lämmön jakautuminen tasaisesti).
Alumiini: Suositellaan raskaita astioita. Hyvä lämmönjohtavuus.
Alumiinihiukkaset näyttävät joskus keittotasossa olevilta naarmuilta,
mutta ne saadaan pois puhdistamalla välittömästi.
Alumiinin alhaisen sulamispisteen takia ei ohuita alumiiniastioita
pitäisi käyttää.
Valurauta: Voidaan käyttää, mutta ei suositella. Ei toimi kovin
hyvin. Voi naarmuttaa keraamista pintaa.
Kuparipohjaiset / keraamiset astiat: Suositellaan raskaita astioita.
Toimivat hyvin, mutta kuparista voi keittotasoon jäädä naarmuilta
näyttäviä hiukkasia. Ne voidaan poistaa puhdistamalla taso
välittömästi. Näiden astioiden ei kuitenkaan saa antaa kiehua
tyhjäksi. Ylikuumentunut metalli saattaa tarttua kiinni keraamiseen
tasoon. Ylikuumentunut kuparipohja jättää pysyvän jäljen.
Posliini/emali: Toimii hyvin vain, kun astian pohja on ohut, sileä
ja tasainen.
Lasi-keramiikka: Ei suositella. Ei toimi kovin hyvin. Saattaa
naarmuttaa keittotason pintaa.
• LASIKERAAMINEN PVS-LIESI ILMAN SÄÄTÖNUPPEJA
LIEDEN KÄYTTÄMINEN:
• Etsi tarvitsemasi keittoalueen merkki.
• Käännä säätönuppi ruoanlaitossa tarvittavaan asentoon
Suosittelemme kuumennusalueen säätämistä korkeimmilleen,
kunnes keittoastia on riittävän lämmin, minkä jälkeen lämpötila
voidaan säätää ruoanlaitossa tarvittavalle tasolle.
• Jäännöslämmön osoitin syttyy, kun lieden pinnan lämpötila
on vähintään +60 °C. Valo on päällä senkin jälkeen, kun liesi
on kytketty pois päältä. Valo sammuu, kun lieden pinta on
jäähtynyt.
• Kytke liesi pois päältä kääntämällä säätönuppi asentoon
"0".
Varoitus! Erityisen iso korostettu alue toimii vieläkin tehokkaammin
sen mukaan, minkä kokoista keittoastiaa käytetään ja/tai kuinka
suuria määriä ruokaa valmistetaan.
*Soikion muotoinen kuumennusalue koostuu kahdesta
kuumennusalueesta: pyöreästä alueesta, jossa on soikea
lisäalue.
Pyöreän alueen lämpötilaa voi säätää kääntämällä säätönuppia
asentojen 1 ja 12 välillä.
Soikean alueen lämpötilaa säädetään kääntämällä säätönuppi
asentoon 12 ja valitsemalla sen jälkeen yksi asennoista 1–12.
*Kuumennusalue koostuu kahdesta sisäkkäisestä pyöreästä
alueesta.
Sisempi pyöreä alue kytketään päälle kääntämällä lieden säädin
mihin tahansa asentoon 1 ja 12 välillä.
Ulompi pyöreä alue kytketään päälle kääntämällä säädin yli
asennon 12 toimimaan 2200 W:n teholla.
Säädöt
1 1-2
2 3-4
Erittäin
alhainen
lämpötila:
Alhainen
lämpötila:
3 5-6 Kohtalainen
lämpötila
Muutama neuvo
Ruoan pitäminen lämpimänä, voin ja
suklaan sulattaminen
Hidas keittäminen, kastikkeet, padat, puurot,
uppomunat
Pavut, pakasteet, hedelmät, veden keittäminen
4 7-8 Keskilämpötila Höyrytetyt omenat, tuoreet vihannekset,
pasta, pannukakut, kala
5 9-10 Korkea
lämpötila
Erittäin korkea
6 11-12 lämpötila:
46 FI
Voimakas keittäminen, munakkaat, pihvit
Pihvit, kyljykset, paistaminen
LASIKERAAMINEN PVD-LIESI, JOSSA ON HIPAISUKYTKIMET
• VAROITUS JÄLKILÄMMÖSTÄ
Ohjaustaulusta käyttäjä näkee, minkä alueiden lämpötila on vielä
yli 60°C. Niiden kohdalla näytössä on . Kun alueen lämpötila
laskee alle 60°C:n, -näyttö sammuu.
Ruokaa valmistettaessa on suositeltavaa kytkeä loppuvaiheessa
keittoalue pois päältä ja käyttää alueen jälkilämpöä ruoan
hauduttamiseen.
HUOM: Sähkökatkoksen sattuessa jälkilämmön varoitusnäyttö
sammuu, vaikka alueen lämpötila olisikin vielä yli 60°C.
• HIPAISUKYTKINTEN ESITTELY
Kuumennusalueen ohjelmoinnin merkkivalo*
Kuumennusalueen
led-merkkivalo*
* mallikohtainen
• LISÄKUUMENNUSALUEEN KÄYTTÄMINEN (KAKSI
ALUETTA)
Joissakin malleissa on kaksiosainen kuumennusalue.
Kuumennusalueet voivat olla sisäkkäin tai rinnakkain.
Alue on toiminnassa, kun kuumennusaluetta käytetään.
Lisäkuumennusalueen merkkivalo palaa.
Lisäkuumennusalueen ottaminen pois käytöstä:
- Paina lisäkuumennusalueen painiketta . Lisäkuumennusalueen
merkkivalo sammuu, kun alue on kytketty pois päältä.
Lisäkuumennusalueen ottaminen käyttöön:
- Paina lisäkuumennusalueen painiketta . Lisäkuumennusalueen
merkkivalo syttyy.
Säätimen merkkivalo
• Kun olet kytkenyt lieteen virran päälle, odota muutama sekunti,
jotta elektronisella ohjauksella on aikaa käynnistyä.
- Paina
-painiketta 3 sekunnin ajan.
Lieden elektroninen ohjauslaite käynnistyy. Jokaisen keittoalueen
lämpötila näkyy ja valvonta-LED vilkkuu.
- Jos mitään ei tehdä 20 sekunnin kuluessa, elektroninen ohjauslaite
kytkeytyy pois päältä ja käynnistäminen on tehtävä uudelleen.
• KEITTOALUEEN KÄYNNISTÄMINEN
- Paina haluamasi keittoalueen
valintapainiketta. Näytön
valvonta-LED palaa jatkuvasti.
Se osoittaa, että kyseinen
keittoalue on käytössä.
• LISÄKUUMENNUSALUEEN KÄYTTÄMINEN (KOLME
ALUETTA)
Yhteen malliin on asennettu lisäkuumennusalue.
Alue on toiminnassa, kun kuumennusaluetta käytetään.
Lisäkuumennusalueen kaksi merkkivaloa palaa.
Lisäkuumennusalueen ottaminen pois käytöstä:
- Paina lisäkuumennusalueen painiketta
kerran.
Lisäkuumennusalueen merkkivalo sammuu, kun alue on kytketty
pois päältä.
- Paina lisäkuumennusalueen painiketta
kahdesti.
Lisäkuumennusalueen merkkivalo sammuu, kun alue on kytketty
pois päältä.
Lisäkuumennusalueen ottaminen käyttöön:
- Paina lisäkuumennusalueen painiketta kerran tai kahdesti tarpeen
mukaan.
• KEITTOALUEEN AJASTAMINEN
Jokainen keittoalue voidaan ajastaa enintään 99 minuutiksi.
Kerrallaan vain yksi keittoalue voi olla ajastettuna.
- Käynnistä haluamasi alue edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Alueen kuumennustehonäytön vieressä olevan valvonta-LEDin
tulee palaa. Se osoittaa, että alue on päällä.
- Paina ajastinpainiketta.
Alueen merkki ajastimen näytön vieressä osoittaa, mitä aluetta
ajastetaan.
- Paina uudelleen ajastinpainiketta valitaksesi ajan 0 ja 99 minuutin
väliltä tai paina ”-” painiketta vähentääksesi aikaa 60 - 0 minuuttia.
Ajastettua aikaa voidaan muuttaa milloin tahansa aktivoimalla
ao. keittoalue ja painamalla sitten ajastinpainiketta.
Kun aika on lopussa, keittoalue sammuu automaattisesti ja kuuluu
1 minuutin kestävä merkkiääni. Äänimerkki sammuu painamalla
ajastinpainiketta.
Ajastinta voidaan käyttää myös erillisenä minuuttikellona, asetetun
ajan loputtua kuuluu merkkiääni.
- Valitse haluamasi kuumennusteho 1–9 painamalla
tai
painiketta. Kun pidät
tai
painiketta painettuna,
kuumennusteho suurenee tai pienenee vähitellen.
Seuraavat tiedot ovat vain suuntaa-antavia. Kokemuksen avulla
osaat soveltaa niitä omien mieltymystesi mukaan.
0 :
Pois päältä
1 :
)
2 :
) ..... Sulatuslämpö
3 :
Ruoan lämpimänä pitämien
4 :
Lämmittäminen
5 :
Sulattaminen, hauduttaminen, keittäminen, pienellä
lämmöllä keittäminen
6 :
Ilman kantta keittäminen
7 :
Paistaminen, lihan ruskistaminen tai paahtaminen
8 :
Keittäminen ja paahtaminen korkeassa lämpötilassa
9 :
Friteeraaminen, suurten vesimäärien keittäminen.......
• KEITTOALUEEN SAMMUTTAMINEN
• LUKITUSPAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN
- Paina haluamasi keittoalueen valintapainiketta.
- Paina painiketta, kunnes näkyy kuumennusteho . Keittoalue
kytkeytyy pois päältä ja näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua.
- Keittoalueen voi nopeasti kytkeä pois päältä painamalla
ja
painikkeita samanaikaisesti.
Kuumennusteho laskee automaattisesti arvoon .
Keittoalue kytkeytyy pois päältä.
Lukitustoiminnolla estetään lapsia kytkemästä virtaa lieteen.
Sitä käytetään myös säätimien puhdistamiseen, sillä säätimet
voidaan lukita, vaikka liesi ei olisi päällä.
Lieden lukitseminen:
- Paina virtapainiketta .
- Paina samanaikaisesti edessä oikealla (PVI 633/1 -mallissa
edessä vasemmalla) olevia "-"- ja "+"-painikkeita. Paina sen
jälkeen uudelleen tämän alueen "+"-painiketta. Liesi on nyt
lukittu. Lukituksen merkkivalo L syttyy kaikille alueille 20
sekunniksi.
Lieden lukituksen poistaminen:
- Paina virtapainiketta
. Lukituksen merkkivalo "L" syttyy kaikille
alueille.
- Paina samanaikaisesti edessä oikealla (PVD 633/1 -mallissa
edessä vasemmalla) olevia "-"- ja "+"-painikkeita. Paina sen
jälkeen uudelleen tämän alueen "-"-painiketta.
Lieden lukitus on nyt poistettu.
• KOKO LIEDEN SAMMUTTAMINEN
Kaikki keittoalueet ja ajastin voidaan milloin tahansa
kytkeä pois päältä painamalla päävirtakytkintä kolmen
sekunnin ajan.
47 FI
• PIKAKUUMENTIMEN TOIMINTA
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
Kaikissa lieden alueissa on pikakuumennin, jolla alueen lämpötila
saadaan kohoamaan nopeammin.
Pikakuumentimen käynnistäminen
- Käynnistä haluamasi alue, paina
painiketta, kunnes
kuumennusteho on , ja vapauta
painike hetkeksi ja paina
sitä uudelleen; näytössä vilkkuu vuorotellen pikakuumennuksen
symboli ja kuumennustehon symboli .
- Vähennä sitten kuumennusteho haluamaasi arvoon.
Kuumen- Enimmäistehosta
nusteho
käytössä
(%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0%
3%
6%
11 %
16 %
19 %
32 %
45 %
65 %
100 %
Pikakuumennusaika
(minuuttia)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
1
3
5
6,5
8,5
2,5
3,5
4,5
0
• Anna lieden jäähtyä ennen kuin huollat sitä.
• Käytä vain erityisesti keraamisille liesitasoille suunniteltuja tuotteita
(puhdistusaineita ja kaapimia). Niitä saa rautakaupasta.
• Vältä kaatamasta liedelle mitään, koska kaikki kuumalle liedelle
kaatuneet aineet palavat nopeasti kiinni, mikä vaikeuttaa
puhdistamista.
• Lieden lähistöllä ei kannata säilyttää mitään, mikä voi sulaa,
kuten muoviesineitä, sokeria tai sokeripohjaisia tuotteita.
Enimmäiskäyttöaika ennen
automaattista
katkaisua*
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KUNNOSSAPITO:
- Laita liesitasolle muutama pisara siihen tarkoitettua
puhdistusainetta.
- Hankaa itsepäisiä tahroja pehmeällä kankaalla tai hieman
kostutetulla talouspaperilla.
- Pyyhi pinta puhtaaksi pehmeällä kankaalla tai kuivalla
talouspaperilla.
0H
6H
6H
5H
5H
4H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
Jos itsepäisimmät tahrat eivät hävinneet:
- Laita liesitasolle vielä muutama pisara puhdistusainetta.
- Raaputa tahroja kaapimella pitäen sitä 30 asteen kulmassa
liesitasoon nähden kunnes tahrat irtoavat.
- Pyyhi pinta puhtaaksi pehmeällä kankaalla tai kuivalla
talouspaperilla.
- Toista nämä vaiheet tarpeen mukaan.
VIHJEITÄ:
Kun liesi puhdistetaan usein, liesitason pintaan jää naarmuilta ja
kulumiselta suojaava kerros. Varmista, että liesitaso on puhdas
ennen kuin käytät sitä. Veden jättämät jäljet voi poistaa muutamalla
pisaralla etikkaa tai sitruunamehua. Pyyhi lopuksi imukykyisellä
paperilla ja käytä muutama pisara liedenpuhdistusainetta.
Ohjausnupit voidaan perinpohjaista puhdistusta varten irrottaa.
Varo kuitenkin kaatamasta mitään nestettä avoimiin aukkoihin
ja paina lopuksi nupit huolellisesti takaisin paikoilleen.
Keraaminen pinta kestää tasapohjaisten keittoastioiden hankausta.
On kuitenkin parempi siirtää ne alueelta toiselle nostamalla.
Esimerkki: 1 800 W:n keittoalue teholla 6 käyttää 32 % 1 800
W:sta. Kun pikakuumennus on päällä, alue toimii 1 800 W:n teholla
2
minuutin ajan ja säätää tehon sitten arvoon 576 W.
* Turvallisuuden parantamiseksi keittoalueet kytkeytyvät
automaattisesti pois päältä, jos ne jätetään päälle liian pitkäksi
aikaa. Tämä aika vaihtelee valitun kuumennustehon mukaan.
Pikakuumennuksen kytkeminen pois päältä
- Kytke kuumennusalue päälle, paina "-"-painiketta, jotta saisit
palautettua normaalin kuumennustason, säädä lämpö
tarvitsemaasi lämpötilaan tai asentoon "0", jos haluat
kuumennuksen pois päältä kokonaan.
HUOM:
30° Maxi
Älä käytä liian kosteaa sientä.
Älä missään tapauksessa käytä veistä tai ruuvitalttaa.
Parranajokoneen terällä varustettu kaavin ei vahingoita
liesitason pintaa, kunhan se pidetään 30 asteen kulmassa.
Älä jätä terävää kaavinta lasten ulottuville.
Älä käytä hionta-aineita tai hankausjauheita.
• Metallireunus (tietyissä malleissa): metallireunuksen voi
turvallisesti puhdistaa pesemällä sen vedellä ja saippualla,
huuhtelemalla ja lopuksi kuivaamalla pehmeällä kankaalla.
HUOLTO
Tarkista seuraavat asiat ennen huoltokorjaajan kutsumista
paikalle:
Varmista, että pistoke on pistorasiassa ja sulake ehjä. Jos vikaa
ei voida paikallistaa, sammuta liesi – älä kajoa siihen itse – ja ota
yhteyttä huoltopalveluun. Liedellä on takuutodistus, jonka voimassa
ol l essa se korj ataan huol tokorj aamol l a ilm aiseksi.
48 FI
VIANSELVITYS
Keittoalueet eivät kiehuta tai paista kunnolla.
• Sinun tulee käyttää kattiloita, joissa on ehdottoman tasainen
pohja. Jos asetat kattilan pohjan suoran tason kulmaa vasten ja
välistä näkyy valoa, pohja ei ole suora eikä kykene siirtämään
riittävästi lämpöä.
• Kattilan pohjan halkaisijan tulisi vastata valitun keittoalueen
halkaisijaa.
Ruoka kypsyy hitaasti.
• Käytät vääränlaista keittoastiaa. Kattilan pohjan tulisi olla suora,
kohtuullisen paksu ja halkaisijaltaan samaa luokkaa kuin valittu
keittoalue.
Liesitasolla on pieniä naarmuja (jotka saattavat näyttää
halkeamilta tai kulumilta).
• Liettä on puhdistettu väärällä tavalla, keittoastioissa on karheat
pohjat tai keittoastioiden pohjien alla on kiinteitä hiukkasia (suolaa
tai hiekkaa).
Käytä suositeltuja puhdistustapoja, varmista keittoastioiden puhtaus
ennen käyttöä ja käytä keittoastioita, joiden pohja on sileä.
Metallijälkiä (saattavat näyttää naarmuilta).
• Älä vedä alumiinisia keittoastioita pitkin liesitasoa. Poista jäljet
käyttäen suositeltua puhdistusmenetelmää.
• Liettä on puhdistettu vääriä puhdistusaineita käyttäen ja pinnassa
on edelleen sille kaatuneiden aineiden jälkiä tai rasvatahroja.
Käytä kaavinta ja suositeltua puhdistusainetta.
Tummia juovia tai pilkkuja.
• Käytä kaavinta ja suositeltua puhdistusainetta.
Liesitasossa on värivirheitä.
• Alumiini- ja kuparijäljet sekä vedestä tai elintarvikkeista peräisin
olevat suolajäämät voidaan poistaa puhdistusaineella.
Liesitasoon on sulanut kuumia sokeriliuoksia tai muovia.
• Katso edellä olevia puhdistusohjeita.
Liesi on kokonaan epäkunnossa tai jotkin alueet eivät toimi.
• Suntteja ei ole oikein kytketty kytkentärimaan.
Varmista, että kytkentä on sivulla 48 annettujen ohjeiden mukainen.
Liesi ei toimi.
• Vähintään kahden painikkeen päälle on kaatunut tai pudonnut
jotain vähintään 10 sekuntia aikaisemmin. Poista kaatunut aine
tai pudonnut esine.
• Ohjaustaulu on lukittu. Vapauta lukitus painamalla lukitusnäppäintä.
Liesi ei sammu.
• Ohjaustaulu on lukittu. Vapauta lukitus painamalla
lukitusnäppäintä.
Katso tätä käsittelevää kohtaa sivulla 47.
Liesi sammuu itsekseen.
• Vähintään kahden painikkeen päälle on kaatunut tai pudonnut
jotain vähintään 10 sekuntia aikaisemmin; liesi kytkeytyy turvatilaan
ja kuuluu äänimerkki, joka kestää siihen saakka, kun painikkeet
vapautetaan. Poista kaatunut aine tai pudonnut esine.
• Keittoalueet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä oltuaan
päällä liian kauan. Katso tätä käsittelevää kohtaa sivulla 47.
Keittoalueiden päällä- ja pois-aikojen suhde
• Päällä- ja pois-ajat vaihtelevat sen mukaan, mikä kuumennusteho
on valittu:
- pieni teho – lyhyt päällä-aika,
- suuri teho – pitkä päällä-aika.
Jälkilämmöstä varoittava H-näyttö vilkkuu
• Elektroniikka on ylikuumentunut. Huoltokorjaajan on tarkastettava,
että asennus on tehty sivun 44 vaatimusten mukaisesti.
49 FI
GENERELLE ADVARSLER
LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE SLIK AT DU FÅR MEST MULIG GLEDE AV PLATETOPPEN.
Vi anbefaler at du tar vare på instruksjonene til installeringen og til senere bruk. Før du installerer platetoppen, bør du skrive ned
serienummeret nedenfor hvis du skulle få behov for hjelp fra serviceavdelingen.
Merkeplate
(plassert under toppens nedre del)
Det er viktig å holde barn unna kokesonene når de er i bruk eller når de nylig er slått av
og restvarmeindikatoren er på, slik at man forhindrer brannskader.
• Ved steking med fett eller olje er det viktig å følge med på kokeprosessen. Varmt fett eller olje kan raskt ta fyr.
• Aluminiumsfolie og plastboller må ikke settes på varmesonene.
• Etter bruk er det viktig å rengjøre toppen for å hindre at det bygger seg opp skitt og fett. Hvis ikke, blir dette stekt når toppen er i bruk,
og det kan fremkalle os og ubehagelig lukt. Det kan også ta fyr.
• Det tilrådes ikke å stirre direkte på halogenelementene.
• Ikke rør varmesonene under og en stund etter bruk.
• Tilbered aldri mat direkte på glassplaten. Bruk alltid egnede kokekar.
• Sett alltid pannen/kjelen i midten av sonen du skal bruke.
• Bruk ikke overflaten som skjærebrett.
• Ikke dra panner og kjeler over platetoppen.
• Tunge objekter bør ikke oppbevares over toppen. Hvis de faller ned på platetoppen, kan det oppstå skader.
• Bruk ikke overflaten som arbeidsbenk.
• Ikke oppbevar objekter på toppen.
• Hvis platetoppen mot formodning skulle sprekke, må den ikke brukes. Da må den straks koples fra stikkontakten, og du må kontakte
servicesenteret.
60 cm
Spenningsforsyning
230V / 50Hz
75 cm
Størrelse (l x p) mm.
595x510
774x510
Innbyggingsmål (AxB)
560x490
PVD 742/1: 560x490
PVD 750/1E: 740x490
Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt
6500 W
6200 W
6400 W
7000 W
1200 W
2300 W
1200 W
2100 W
1200 W
1000 +
1200 W
1800 W
1200 W
1200 W
900 +
1500 W
PVS
1800 W
1200 W
PVS 640
1700 W
1200 W
PVS 640 R
PVS 641
1000 +
1200 W
1200 W
PVS 642
Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt
5700 W
6500 W
7000 W
7100 W
7100 W
Hilight
1200 W
PVD
Hilight
2300 W
Hilight
1200 W
Hilight
1050 +
900 +
750 W
Hilight
1800 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
PVD 640/1
PVD 633/1
2400 W
1200 W
PVK 644
1800 W
1200 W
2300 W
1200 W
PVK 640
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1100 +
600 W
PVD 642/1
Installert elektrisk effekt Installert elektrisk effekt
6600 W
6500 W
PVK
Hilight
1450 +
750 W
Installert elektrisk effekt
7600 W
Hilight
1450 +
750 W
Hilight
1800 W
1200 W
PVD 742/1
Halolight
2400 W
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
HALOLIGHT
Hilight
1000 +
700 W
Hilight
1200 W
Hilight
1200 W
PVD 647
1800 W
Hilight
1500 +
900 W
PVD 644/1
Installert elektrisk effekt
7600 W
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1800 W
Hilight
1200 W
Hilight
1450 +
750 W
PVD 750/1 E
Vi jobber kontinuerlig for å bedre produktkvaliteten, og vi forbeholder oss retten til å utføre modifikasjoner med de siste tekniske
nyvinningene.
Keramiske platetopper oppfyller kravene i direktivene 73/23/CEE og 89/336/CEE.
50 NO
INSTALLERING
Det kan være komplisert å installere et elektrisk apparat, og det kan oppstå skader dersom det ikke installeres riktig. Derfor
bør apparatet installeres av en elektriker, som også vil utføre installeringen i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Dersom dette rådet ikke følges og installeringen utføres av en ukvalifisert person, fraskriver produsenten seg alt ansvar for
tekniske feil i produktet, uansett om dette gir seg utslag i skader på utstyr eller personer.
• PVK-modeller
INNEBYGD
Skapet som toppen skal installeres i, samt annet møblement i
nærheten, bør være av materialer som tåler høye temperaturer.
Dessuten bør alle laminattyper være montert med varmebestandig
lim.
Installering:
• Platetoppen leveres med en vanntett pakning.
Før montering:
- Snu toppen opp ned slik at glassplaten er rettet nedover.
Sørg for å beskytte glassplaten.
- Sett på pakningen rundt platetoppen.
- Pass på at den monteres riktig slik at du unngår lekkasjer til
kabinettet under.
• La det være minst 5 cm avstand mellom platetoppen og
omkringliggende vertikale flater.
• Hvis den nedre delen av platetoppen under installering er nær
et område som normalt er lett tilgjengelig ved for eksempel
rengjøring, lar du det være en luftespalte på 1 cm (7 cm for PVS)
under platetoppen for å unngå fare for skolding eller skader.
Det følger ikke med strømledning til apparatet, men platetoppen
er utstyrt med en koblingsboks, og du kan da velge riktig tilkobling
for din strømtilførsel.
TILKOBLING TIL POLENE I KOBLINGSBOKSEN:
Før du fortsetter må du følge instruksjonene nedenfor.
• Før du lager den nye tilkoblingen må du sjekke at installasjonen
er beskyttet av en egnet sikring (se tabellen) og at den er utstyrt
med ledninger som er riktig dimensjonert til å forsyne apparatet
med strøm.
• Velg ledningen i samsvar med anbefalingene i tabellen.
• Snu platetoppen med glassiden ned mot benkeplaten. Husk å
beskytte glassplaten!
• Fjern dekselet under kontrollknappene som
er festet med 2 skruer i front.
• Plasser ledningen i dekselhullet.
• Plasser ledningen i klemmen.
Terminal block
with marks
Platetopp
Rekke
klemme
min 70 cm
Sp da 25 a 45 mm
min. 1 cm PVK - PVD
min. 7 cm PVS
Pakning
Jord
Pol
min 15 cm
min 5,5 cm
Lednings
klemme
• Avisoler ca. 1 cm ytterst på hver av
lederne på ledningen. Husk å ta høyde
for nødvendig
lengde på ledningen for å koble til
koblingsboksen.
• Koblingsboksen har flere typer tilkobling.
Følg installeringsinstruksjonene, og fest
lederne med hjelp av rekkeklemmen*
som vist i diagrammet.
* Rekkeklemmen, som er plassert på
jordkontakten,
gjør det mulig med en forbindelse mellom
to faser. Fest skruen godt.
Merk: Pass på at ikke rekkeklemmen går
gjennom hullet.
Skru ledningsklemmen tilbake på plass.
• Skru dekselet tilbake på plass, og husk
på sikringsskivene.
50 mm
10 mm
mini
Platetoppen må
ikke monteres
over en
stekeovn som
ikke er ventilert
Åpning
ELEKTRISK TILKOBLIN
Enfaset
Tofaset Tofaset Trefaset Trefaset
220-240V~ 220-240V2~ 220-415V2N~ 220-240V3~ 380-415V3N~
Sikring
500 X 50
20 A
20 A
20 A
20 A
16 A
3 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
3 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
5 G 1,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
Kabel
Åpning
500 X 10
ELEKTRISK TILKOBLING
Installasjonen må oppfylle gjeldende forskrifter.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes
feil eller uforsvarlig bruk.
Advarsel:
• Før bruk av det elektriske apparatet, må du kontrollere spenningen
som vises på det elektriske måleapparatet, justeringen av
sikringen og riktig jordning av installasjonen, samt at det benyttes
riktig sikring.
• Apparatet må ha en elektrisk tilkobling som er jordet eller via en
jordfeilbryter med en bryteråpning på minst 3 mm.
Hvis apparatet har jordet uttak, må det installeres slik at man
kommer til uttaket.
• Den gule/grønne ledningen i strømkabelen må koples til jord på
b å d e s t r ø m k o n t a k t e n s o g a p p a r a t e t s t e r m i n a l e r.
• Produsenten er ikke ansvarlig for ulykker som måtte oppstå
dersom apparatet benyttes uten å være koplet til jord, eller
dersom det oppstår en jordfeil.
• Spørsmål om strømkabelen kan du rette til servicesenteret eller
en elektriker.
51 NO
Tilkopling
til
kabelhod
et
PH
N
T
PH
PH T PH PH N
PH Fase
PH Fase
T PHPHPH T PHPHPH N T
PH Fase
Parallellkopling Parallellkoplig
Parallellkoplig Parallellkopling Parallellkoplig
2-3
PH Fase
Parallellkoplig
1-2 PH Fase
1-2
PH Fase
2-3
1-2 PH Fase
2-3 PH Fase
PH Fase
Parallellkoplig
N Nøytral
3-4
N Nøytral
Parallellkoplig Parallellkopling
4-5 PH Phase
Parallellkoplig
4-5
4-5
4-5
T Jord
T Jord
T Jord
T Jord
T Jord
N Nøytral
PH Fase
Parallellkoplig
• PVD-modeller
Tilkobling til polene i koblingsboksen
Platetoppen er utstyrt med en ledning som bare kan kobles til
220–240 V-strømforsyning mellom faser eller mellom fase og
nøytral.
• Koble ledningen til en stikkontakt etter at du har valgt riktig
sikring. Se tabell.
Platetoppen kan også kobles til:
. Trefaset 220-240 V3~
. Trefaset 380-415 V2N~
Enfaset / Tofaset 220-240 V~
Sikring
Før du fortsetter må du følge instruksjonene nedenfor.
Kabel
• Før du lager den nye tilkoblingen må du sjekke at installasjonen
er beskyttet av en egnet sikring (se tabellen), og at den er utstyrt
med ledninger som riktig dimensjonert til å forsyne apparatet
med strøm.
• Snu platetoppen forsiktig med glassplaten mot benkeplaten.
Husk å beskytte glassplaten.
Trefaset 220-240 V3~
Sikring
Kabel
Trefaset 380-415 V2N~
Sikring
• Åpne dekselet i følgende rekkefølge:
Kabel
1
2
3
• Skru av ledningsklemmen "1".
• Finn de to flatstiftene på sidene.
• Sett en flat skrutrekker foran hver flatstift "2" og "3", og trykk inn.
• Fjern dekselet.
SHUNT - Avisoler ca. 1 cm ytterst på hver av lederne
på ledningen. Husk på å ta høyde for
nødvendig lengde på ledningen for å koble
til koblingsboksen.
- I henhold til installasjonen og ved hjelp av
rekkeklemmen, som du allerede har løsnet,
fester du lederen som vist i diagrammet.
- Fest dekselet.
- Skru ledningsklemmen tilbake på plass.
Trefaset 220-240 V3~
Trefaset 380-415 V2N~
N = Nøytral
T = Jord
VITROKERAMISK PLATETOPP UTEN KONTROLLBRYTERE
"PVS"
Denne tilkoblingen kan utføres før eller etter at platetoppen er
montert.
Innebygd over slisser: Se den aktuelle brukerveiledningen.
Tilkobling til en strømkrets, på en stekeovn eller en glasskeramisk
platetopp, bør gå via stekeovnen. Derfor er det viktig at
instruksjonene i brukerveiledningen følges nøye.
Den keramiske platetoppen uten kontrollbryterne "PVS" er utviklet
for bruk bare i forbindelse med spesifikke kontrollenheter eller
innebygde stekeovner med integrerte kontrollbrytere.
En detaljert tabell (leveres med stekeovner med integrerte
kontrollbrytere eller med uavhengige kontrollenheter) viser tydelig
hvordan stekeovnen er forbundet med de angitte enhetene.
Platetoppen må ikke under noen omstendigheter kobles til andre
kontrollenheter eller stekeovner som ikke er angitt i listen.
For å fortsette med tilkoblingen er det nødvendig å koble
hannkoblingene 11og 2 på platetoppen med hunnkoblingene på
stekeovnen eller kontrollpanelet.
INSTALLERE MED STEKEOVN
PLATETOPP
STEKEOVN
550x10
Slisser for innebygd ovn: Se den
aktuelle brukerveiledningen.
Denne tilkoblingen kan utføres før eller etter at platetoppen er
montert.
52 NO
22 mini
Merk: Kontroller at skruene på klemmebretter er strammet godt
til.
Tofaset 220-240 V2~
Ph = Fase
Løsne ledningen
• Fjern skruene på koblingsboksen med rekkeklemmen og lederne
i strømledningen.
• Trekk ut ledningen.
• Lage en ny tilkobling
• Velg ledningen i samsvar med anbefalingene i tabellen.
- Plasser ledningen i klemmen.
Enfaset 220-240 V~
BRUKE DEN GLASSKERAMISKE PLATETOPPEN
PRESENTASJON
• hilight-sone: en metallisk lederstripe er fordelt jevnt over hele
overflaten. Den virker innen tre sekunder og passer til jevn og
vedvarende koking.
Den glasskeramiske platetoppen gir større varmeeffekt som
genereres av hilight-kokesonene, og gir raskere oppkok.
Modifiseringer av platetoppen har ikke innvirket på glassets evne
til å tåle høye temperaturer, men derimot gitt bedre kontroll.
Med "Sprinter"-funksjonen reduseres koketiden med inntil 15 %,
avhengig av kokemetode og kjele.
• halolight-sone: En kombinasjon av halogen (1/3) og hilight
(2/3). Temperaturstigningen på kokesonen skjer svært raskt.
Passer godt til steking av kjøtt, hurtig oppkoking og intensiv koking
hvor det kreves høy temperatur over
kort tid.
• Strålesone: gir rask eller langsom stigning i temperatur og høy
stabilitet når det gjelder å opprettholde ønsket temperatur. Er
veldig nøyaktig og gir meget god varmefordeling.
• VITROKERAMISK PLATETOPP MED KONTROLLBRYTERE
"PVK"
• Finn merket som samsvarer med kokesonen du behøver:
Hver overflateenhet reguleres med en kontrollbryter som gir
tilgang til de ulike effektnivåene.
• Det anbefales at varmeinnstillingen er på det høyeste til den er
skikkelig varmet opp og deretter senkes til ønsket kokeinnstilling.
• Indikatorlampene for ettervarme lyser når temperaturen for
kokesonen når 60 C og mer. Den lyser selv om enheten slås
av, til overflaten er kjølt ned. Den slukker når temperaturen på
kokesonen kommer under 60 C.
• Kokesonen slås av ved å vri den tilhørende bryteren tilbake til
"0".
• Posisjoner: Eksemplene nedenfor er ment som en veiledning.
Når du blir kjent med platetoppen, finner du de innstillingene
som passer deg best.
Posisjoner
Tips
1 Veldig lav
Holde maten varm, smelte smør og sjokolade
osv.
Langsom koking, sauser, stuing, rispudding,
posjerte egg osv.
Bønner, frossen mat, frukt, koke vann osv.
Dampede epler, friske grønnsaker, pasta, crêpe,
fisk osv.
Mer intens koking, omeletter, biff osv.
Biff, koteletter, fresing osv.
2 Lav
RÅD OM KOKEKAR
3 Moderat
4 Middels
For at koketoppen skal fungere optimalt, er det viktig å
bruke kokekar av god kvalitet.
5 Høy
6 Veldig høy
• Bruk alltid kokekar av høy kvalitet med flat og tykk bunn:
Disse kokekarene vil forhindre heteflekker som gjør at maten
svis i bunnen. Tykke metallkjeler og -panner gir jevn
varmefordeling.
• Pass på at undersiden av kjelen eller pannen er tørr: Når du
fyller en kjele med væske eller bruker en kjele som har stått i
kjøleskapet, må du passe på at undersiden av kjelen er helt tørr
før du setter den på platen. På denne måten unngår du flekker
på platetoppen.
• Bruk kjeler med en diameter som er stor nok til å dekke
hele platen: Kjelen bør ikke være mindre enn varmeområdet.
Hvis den er litt større, vil platetoppen bruke maksimal effekt.
Følgende informasjon hjelper deg med å velge kjeler som er best
egnet til å gi et godt resultat.
Keramisk sone
Merke
på
kjøkkenutstyr
På etiketten skal det være et merke som viser om
kjelen kan brukes på en vitrokeramisk topp.
Rustfritt
stål
Anbefales
Spesielt god med dobbel bunn. Den doble bunnen
kombinerer kvaliteten til rustfritt stål (utseende, varighet og
stabilitet) og fordelene ved aluminium eller kobber
(varmeformidling og jevn distribusjon).
Tykk bunn anbefales for god ledeevne. Rester ses kanskje
som merker på platetoppen, men går bort hvis platetoppen
rengjøres med det samme.
Støpejern God ytelse
Advarsel: kan ripe overflaten.
God ytelse
Glass
Anbefales ikke
Dårlig ytelse. Kan ripe overflaten.
Porselen
Anbefales
Dårlig ytelse. Kun med flat bunn, ikke tykk og glatt.
Kobberbunn
Anbefales
BRUKE PLATETOPPEN:
• Finn merket som samsvarer med kokesonen du skal bruke.
• Vri kontrollbryteren til ønsket innstilling.
Vi anbefaler at varmesonen settes til høyeste innstilling til
innholdet i kjelen har nådd ønsket temperatur. Deretter kan
varmen reduseres til ønsket innstilling.
• Indikatorlampen for ettervarme lyser når temperaturen for
kokesonen har nådd 60 grader eller mer. Den lyser selv om
platetoppen slås av, til overflaten er kjølt ned.
• Platetoppen slås av ved å vri bryteren til "0".
Advarsel: Den ekstra store hilight-sonen vil, uavhengig av
dimensjonen på kokekaret og/eller mengden på mat som skal
tilberedes, gi enda bedre ytelse.
* Den ovale varmesonen består av to varmeområder, et sirkelformet
område med en kompletterende ovalformet del.
Vri bryteren fra 1 til 12 for å regulere det sirkelformede området.
Den ovale delen styres ved å vri kontrollbryteren til posisjon 12
og deretter velge en posisjon fra 1 til 12.
* Varmeområdet består av to konsentriske soner.
Den indre sirkelen aktiveres når bryteren vris til en av posisjonene
mellom 1 og 12.
Den ytre sirkelen kan bare aktiveres når kontrollbryteren vris til
lavere enn 12 og opptil 2200 W.
Posisjoner
Aluminium Anbefales
Emaljert
stål
• VITROKERAMISK PLATETOPP UTEN KONTROLLBRYTERE
"PVS"
Flat, tykk og glatt bunn anbefales
Tykk bunn anbefales.
God ytelse, men kobber kan etterlate merker.
53 NO
Tips
1 1/2
Veldig lav
2 3/4
Lav
3 5/6
Moderat
4 7/8
Middels
5 9/10
6 11/12
Høy
Veldig høy
Holde maten varm, smelte smør og
sjokolade osv.
Langsom koking, sauser, stuing,
rispudding, posjerte egg osv.
Bønner, frossen mat, frukt, koke vann
osv.
Dampede epler, friske grønnsaker,
pasta, crêpe, fisk osv.
Mer intens koking, omeletter, biff osv.
Biff, koteletter, fresing osv.
VITROKERAMISK PLATETOPP MED FØLSOMME
KONTROLLBRYTERE "PVD"
• RESTVARMEINDIKATOR
Kontrollpanelet viser brukeren når overflatetemperaturen på
kokesonene overstiger ca. 60 °C ved følgende visning i displayet:
. Når temperaturen faller tilbake under 60 °C, blir -en i displayet
borte.
Hvis du skal avslutte tilberedningen, anbefaler vi at du slår av
kokesonen og bruker restvarmen i sonen for å avslutte kokingen
forsiktig.
NB! Etter et strømbrudd forsvinner restvarmeindikatoren fullstendig
selv om overflatetemperaturen er høyere enn 60 °C.
• PRESENTASJON BERØRINGSSENSITIVE KONTROLLER
Programmeringsindikator for kokesone*
Lampe for tilleggssone*
• BRUKE TILLEGGSKOKESONEN (TO SONER)
Kokesonen med to soner finnes på enkelte modeller. Den kan
være enten konsentrisk eller utvidbar.
Deaktivere tilleggskokesonen:
- Trykk på knappen
for tilleggskokesonen. Den tilhørende
kontrollampen for tilleggskokesonen slukker når den er deaktivert.
Aktivere tilleggskokesonen igjen:
- Trykk på knappen
for tilleggskokesonen. Den tilhørende
kontrollampen for tilleggskokesonen lyser.
Kontrollampe
• BRUKE TILLEGGSKOKESONEN (TRE SONER)
* i samsvar med modell.
Tilleggskokesonen finnes bare på én modell.
Den er aktiv når kokesonen er i bruk. De to kontrollampene
på tilleggskokesonen lyser.
• Vent et par sekunder etter at platetoppen er slått på før du
aktiverer de elektroniske kontrollene.
- Trykk på knappen
.
Elektronisk styring av toppen er aktivert. Varmenivået i hver
displaysone vises, og kontrollampen blinker.
- Etter 20 sekunder uten at toppen har vært i bruk, slås den
elektroniske styringen av, og oppstarten må gjentas.
Deaktivere tilleggskokesonene:
- Trykk en gang på knappen
for tilleggskokesonen. Den
tilhørende kontrollampen for den eksterne tilleggskokesonen
slukker når den er deaktivert.
- Trykk to ganger på knappen
for tilleggskokesonen.
Den tilhørende kontrollampen for den sentrale tilleggskokesonen
slukker når den er deaktivert.
• STARTE EN KOKESONE
Aktivere tilleggskokesonene igjen:
- Trykk en eller to ganger på knappen for tilleggskokesonen etter
behov.
- Trykk på valgknappen for den aktuelle
kokesonen. I displaysonen lyser
kontrollampen kontinuerlig. Dette viser
at sonen er aktiv.
• PROGRAMMERE EN KOKESONE
- Trykk på knappen eller for å velge varmenivå mellom 1 og 9.
Hold knappen nede, og du vil se at varmenivået stiger
eller synker gradvis.
Eksemplene nedenfor er bare ment som informasjon. Du kan
tilpasse disse innstillingene etter egne erfaringer og din egen
smak.
0 : Av
1 :)
2 : ) ..... Smeltevarme
3 : Holde varmt
4 : Oppvarming
5 : Opptining, småkoking, sterk koking, koking på lav temperatur
6 : Koking uten lokk
7 : Steking, bruning av kjøtt og tilberedning av stek
8 : Steking ved høy temperatur, surring
9 : Steking
De ulike kokesonene kan programmeres for maksimalt 99 minutter.
Du kan bare programmere én kokesone om gangen.
- Start den aktuelle kokesonen ved å følge de forannevnte
instruksjonene. Kontrollampen ved siden av varmesonen skal
lyse, og den viser at sonen er aktiv.
- Trykk på timer-knappen.
- Trykk en gang til på timerknappen for å velge minutter mellom
0 og 99, eller trykk på "-" for å redusere tiden mellom 60 minutter
og null.
Den programmerte tiden kan endres ved å reaktivere kokesonen
og deretter timerknappen.
Når tiden er ute, slås kokesonen automatisk av, og en pipelyd
høres i 1 minutt. Trykk på timerknappen for å stoppe den.
Tiden kan brukes som en påminnelse, da ringer den når tiden
er ute.
• STOPPE EN KOKESONE
- Trykk på valgknappen for den aktuelle kokesonen.
- Trykk på knappen for å vise varmenivå . Sonen slår seg av, og
indikator slår seg av etter 10 sekunder.
- Hvis du vil stoppe kokesonen raskt, trykker du på knappene og
samtidig.
Varmenivået går automatisk ned til .
Kokesonen slår seg av.
• STOPP
Kokesonene og timeren kan stoppes når som helst ved
å trykke på av/på-knappen i 3 sekunder.
LÅSE BRYTERE
Låsefunksjonen forhindrer at barn kan slå på platetoppen.
Den brukes også ved rengjøring av kontrollstripen siden kontrollene
kan låses uten at platetoppen er på.
Låse platetoppen:
- Trykk på av/på-knappen.
- Trykk på knappene "-" og "+" samtidig for kokesonen foran til
høyre (PVD 633/1 kokesone foran til venstre), og trykk en gang
til på "+"-knappen for denne sonen. Platetoppen er låst, og
låseindikatoren "L" vises for alle kokesonene i 20 sekunder.
Låse opp platetoppen:
- Trykk på av/på-knappen. Låseindikatoren "L" vises for alle
sonene.
- Trykk på knappene "-" og "+" samtidig for kokesonen foran til
høyre (PVD 633/1 kokesone foran til venstre), og trykk en gang
til på "-"-knappen for denne sonen.
Platetoppen er låst opp.
54 NO
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
• HURTIGOPPVARMING
Alle sonene er utstyrt med en funksjon for hurtigoppvarming som
gjør at kokesonenes temperatur stiger raskere. Perfekt til fresing
av biff eller hurtig oppkoking av store mengder væske.
Starte hurtigoppvarming
- Trykk på av/på-knappen
- Start ønsket sone, trykk på "+"-knappen til posisjon “9” vises.
Slipp knappen og trykk en gang til på "+"-knappen. Displayet
viser "A" “fast heater” og varmenivå "9" vekselvis.
- Ved behov kan du redusere varmenivået, og da viser displayet
"A" “fast heater” og posisjonen for det nye varmenivået vekselvis.
Kokeposisjon
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Effekt (i %)
0%
3%
6%
11 %
16 %
19 %
32 %
45 %
65 %
100 %
Tid for
hurtigoppv
Arming (minutter)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
1
3
5
6,5
8,5
2,5
3,5
4,5
0
Maksimal
driftstid før
Automatisk
utkobling*
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0H
6H
6H
5H
5H
4H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
Når hurtigoppvarming er utført, lyser effektnivået kontinuerlig på
displayet.
• La platetoppen avkjøles før du begynner med vedlikehold.
• Bruk kun produkter (kremer og skraper) som er spesielt designet
for glasskeramikkoverflater. Disse får du kjøpt i jernvarebutikker.
• Unngå søl. Det som faller ned på plateoverflaten, vil raskt bli
brent, og rengjøringen blir vanskeligere.
• Alt som kan smelte, bør holdes unna platetoppen, f.eks. plast,
sukker eller sukkerbaserte produkter.
VEDLIKEHOLD:
- Påfør et par dråper med rengjøringsmiddel på platetoppen.
- Skrubb vanskelige flekker med en myk klut eller med lett fuktet
kjøkkenpapir.
- Tørk av med en myk klut eller tørt kjøkkenpapir til overflaten blir
ren.
Hvis det fortsatt er gjenstridige flekker:
- Påfør litt mer rengjøringsmiddel på platetoppen.
- Skrap med en skrape til flekkene blir borte. Hold skrapen i en
vinkel på 30∞ mot toppen.
- Tørk av med en myk klut eller tørt kjøkkenpapir til overflaten blir
ren.
- Gjenta denne prosedyren om nødvendig.
TIPS:
Hyppig rengjøring etterlater et beskyttende lag som beskytter mot
riper og slitasje. Kontroller at overflaten er ren før du bruker toppen
igjen. Merker etter vann kan fjernes ved å ha på noen dråper med
eddik eller sitronsaft. Deretter tørker du av med absorberende
papir og har på noen dråper med spesiell rengjøringsvæske.
Keramikkoverflaten motstår all skraping når du bruker kjeler/panner
med flat bunn. Det er imidlertid bedre å løfte dem
når du skal flytte dem fra sone til sone.
Deaktivere hurtigoppvarming
- Slå på kokesonen, trykk på "-"-knappen for å gå tilbake til
normalt varmenivå, reduser varmen til ønsket nivå eller til
"0" for å slå av kokesonen.
NB:
30° Maxi
Bruk ikke svamp, den vil være for våt.
Bruk aldri kniv eller skrutrekker.
En skrape med barberblad vil ikke skade overflaten så lenge
den holdes i en vinkel på 30∞.
La aldri en skrape med barberblad bli liggende slik at barn
kan få tak i den.
Bruk aldri slipende midler eller skurepulver.
• Metallisten rundt : metallisten rundt toppen vaskes med såpe
og vann, skylles og tørkes med en myk klut.
PROBLEM SOLVING
KUNDESENTER
Før du kontakter en reparatør, bør du kontrollere følgende:
– At støpselet er riktig satt inn og at det benyttes riktig sikring.
Hvis du ikke finner feilen, slår du av apparatet. Du må ikke prøve
deg frem på egen hånd. Kontakt servicesenteret.
Apparatet leveres med en garanti som sikrer at servicesenteret
reparerer den gratis.
55 NO
PROBLEMLØSING
Kokesonen småkoker ikke, eller steker bare lett
• Bruk kun kjeler og panner med flat bunn. Hvis du kan se lys
mellom bunnen og platetoppen, klarer ikke sonen å overføre
varme riktig.
• Bunnen bør dekke diameteren på den valgte sonen.
Det går for sakte
• Feil panner eller kjeler brukes. Bruk kun tungt utstyr med flat
bunn og en diameter som minst tilsvarer kokesonen.
Små riper på platetoppen
• Feil rengjøring eller grovbunnede panner blir brukt. Partikler som
sand eller salt legger seg mellom platetoppen og kjelen. Les
mer i delen om “RENGJØRING”. Sørg for at bunnen er ren før
du bruker den, og bruk bare kjeler og panner med glatt bunn.
Riper kan unngås hvis rengjøringen gjøres riktig.
Metallmerker
• Ikke dra aluminiumskjeler over platetoppen. Følg anbefalingene
for rengjøring.
• Du bruker riktig utstyr, men merkene går ikke vekk.
Bruk et barberblad og følg instruksene i “RENGJØRING”.
Mørke flekker
• Bruk et barberblad og følg instruksene i “RENGJØRING”.
Lyse flekker på platetoppen
• Merker etter aluminium eller kopper, vann eller matrester. Disse
fjernes med kremrens.
Karamellisering eller smeltet plast på platetoppen.
• Følg instruksene i “RENGJØRING”.
Platetoppen virker ikke, eller enkelte soner virker ikke
• Shuntene er ikke riktig tilkoplet. Sjekk at koplingene er i samsvar
med anbefalingene, side 51 for modell “PVK” og side 52 for
modell “PVD”.
• Platetopper med følsomme kontroller: søl eller en gjenstand
dekker minst to knapper i minst 10 sekunder. Tørk opp sølet
eller fjern gjenstanden
• Kontrollpanelet er låst. Lås opp platetoppen
Platetoppen slås ikke av.
• Kontrollpanelet er låst. Lås opp platetoppen.
Platetoppen stopper automatisk
• Søl dekker minst to knapper i mer enn 10 sekunder, platetoppen
slår over i sikkerhetsmodus og du hører et pip. Tørk opp sølet
eller fjern gjenstanden.
• Kokesonene stopper automatisk hvis de står på for lenge. Se i
“brukstid” på side 54.
Frekvensen på av/på for kokesoner
• Av/på-syklusene varierer i forhold til varmenivå:
- lavt nivå: kort på-tid,
- høyt nivå: lang på-tid.
“H”, indikatoren for ettervarme, blinker.
• Den elektroniske temperaturen er for høy. En tekniker bør sjekke
at koplingene er i samsvar med anbefalingene på side 51.
Dette apparatet er merket i samsvar med EUdirektiv 2002/96/EC om kasserte elektriske
og elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er
avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse.
Det kan få negative følger hvis en kvitter seg
med produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som
husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til resirkuleringspunktet
for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for
avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon
av dette produktet kan du kontakte kommunen din, det nærmeste
renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
56 NO
GENERELLE ADVARSLER
LÆS INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT FOR AT FÅ STØRST MULIGT UDBYTTE AF PLADEN
Vi anbefaler, at du gemmer brugs- og installationsvejledningen til senere brug, samt at du noterer serienummeret nedenfor, inden du
installerer pladen, hvis du får behov for at få hjælp fra servicecenteret.
Mærkeplade
(placeret under pladens bundbeklædning)
• Hold børn væk fra kogezonerne, mens disse anvendes, eller efter at de er slukket, så længe indikatoren for restvarme er tændt, for
at undgå alvorlige forbrændinger.
• Overvåg altid tilberedningen af mad med fedt eller olie nøje, da varmt fedt eller olie hurtigt kan bryde i brand.
• Pladens kontrolområde er meget følsomt, placer ikke varme genstande derpå.
• Placer ikke aluminiumsfolie og plastemballage på kogezonerne.
• Hver gang pladen bruges, er det nødvendigt at rengøre den for at forhindre, at der samler sig snavs og fedt. Hvis der sidder rester,
varmes disse op igen, næste gang pladen bruges, og der afgives røg og ubehagelige lugte. Desuden er der risiko for, at der opstår
brand.
• Det frarådes at kigge direkte på halogenelementerne.
• Undgå at berøre varmezonerne, mens de er i brug eller et stykke tid, efter at de har været brugt.
• Tilbered aldrig mad direkte på den glaskeramiske plade. Brug altid egnet kogegrej.
• Placer altid panden på midten af den kogezone, du bruger.
• Brug ikke kogepladen som skærebræt.
• Skub ikke køkkenudstyr hen over kogepladen.
• Opbevar ikke tunge genstande over kogepladen. De kan medføre skader, hvis de falder ned på kogepladen.
• Brug ikke kogepladen som arbejdsbord.
• Brug ikke kogepladen til opbevaring af ting.
• Brug ikke kogepladen, hvis det usandsynlige skulle ske, at overfladen sprækker. Træk straks stikket ud af kontakten, og ring til
servicecenteret.
60 cm
Produktstørrelse
Forsyningsspænding
230V/50Hz
Indbygningsmål
Installeret elektrisk effekt
6500 W
1200 W
(l x p)mm.
2300 W
(AxB)
75 cm
595x510
774x510
560x490
PVD 742/1: 560x490
PVD 750/1E: 740x490
Installeret elektrisk effekt
Installeret elektrisk effekt
Installeret elektrisk effekt
6200 W
6400 W
7000 W
1200 W
2100 W
1200 W
1000 +
1200 W
1800 W
1200 W
1200 W
900 +
1500 W
PVS
1800 W
1200 W
1700 W
1200 W
1000 +
1200 W
1200 W
PVS 640
PVS 640 R
PVS 641
PVS 642
Installeret elektrisk effekt
Installeret elektrisk effekt
Installeret elektrisk effekt
Installeret elektrisk effekt Installeret elektrisk effekt
5700 W
6500 W
7000 W
7100 W
Hilight
1200 W
PVD
Hilight
2300 W
Hilight
1200 W
Hilight
1050 +
900 +
750 W
Hilight
1800 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
Hilight
1450 +
750 W
Hilight
1200 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1800 W
Hilight
1100 +
600 W
Hilight
1500 +
900 W
Halolight
2400 W
PVD 640/1
Installeret elektrisk effekt
Installeret elektrisk effekt
Installeret elektrisk effekt
6600 W
6500 W
7600 W
PVD 647
Hilight
1800 W
HALOLIGHT
Hilight
1200 W
Hilight
1200 W
PVD 633/1
PVD 642/1
7100 W
Hilight
1000 +
700 W
PVD 644/1
Installeret elektrisk effekt
7600 W
PVK
2400 W
1200 W
PVK 644
1800 W
1200 W
2300 W
1200 W
PVK 640
Hilight
1450 +
750 W
1800 W
Hilight
1800 W
1200 W
PVD 742/1
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1200 W
Hilight
1500 +
900 W
Hilight
1800 W
Hilight
1200 W
Hilight
1450 +
750 W
PVD 750/1 E
Vi bestræber os hele tiden på at forbedre kvaliteten af vores produkter, og derfor kan vi ændre apparaterne for at inkorporere de seneste
tekniske forbedringer.
Alle glaskeramiske plader overholder bestemmelserne i Rådets direktiv 73/23/EØF og 89/336/EØF.
57 DK
INSTALLATION
Installation af en husholdningsmaskine kan være kompliceret, som kan få alvorlig betydning for brugerens sikkerhed, hvis
den ikke udføres korrekt. Derfor skal installationen udføres af en kvalificeret fagmand i overensstemmelse med gældende
tekniske bestemmelser. I tilfælde af at dette råd ignoreres, og installationen udføres af en person uden kvalifikationer, afviser
fabrikanten ethvert ansvar for tekniske problemer med produktet, uanset om dette resulterer i tings- eller personskade.
• Den gule/grønne tråd på elledningen skal tilsluttes jordforbindelsen
på både netledningen og apparatets klemmer.
• Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, der skyldes
brugen af et apparat uden jordforbindelse eller med defekt
jordforbindelse.
• Kontakt servicecenteret eller en kvalificeret tekniker, hvis du har
spørgsmål angående netledningen.
INDBYGNING
Det møbel, hvori kogepladen skal installeres, og alle tilstødende
møbler skal være fremstillet af materialer, som kan modstå høje
temperaturer. Endvidere skal alle dekorationslaminater være
fastgjort med varmebestandig lim.
Installation:
• Med pladen følger en vandtæt forsegling.
Inden montering:
- vend pladens øverste side nedad, således at glasfladen peger
nedad.
Sørg for, at glasset er beskyttet.
- placer forseglingen rundt om pladen.
- sørg for, at den placeres korrekt for at undgå utætheder ind til
det understøttende kabinet.
• Efterlad en åbning på mindst 5 cm mellem apparatet og de
lodrette sider på det tilstødende møbel.
• Under installationen af pladen skal du, hvis pladens underside
vender ind mod et område, der normalt er tilgængeligt, indsætte
en adskillelse på 1 cm (7 cm for PVS-modeller) under pladens
bund for at undgå risiko for brandmærker og skader.
Kogeplade
Tilgængelig
plads
min 70 cm
Sp da 25 a 45 mm
Min. 10 mm for PVK- og PVD-modeller,
min. 70 mm for PVS-modeller
Forsegling
min 15 cm
min 5,5 cm
50 mm
10 mm
mini
Det er forbudt
at montere
kogepladen
oven på en ovn
uden
ventilation
Åbning
500 X 50
• PVK-modeller
Dette apparat leveres ikke med en netledning, men kogepladen
er forsynet med en klemrække, som gør det muligt at vælge det
korrekte stik til den pågældende strømforsyning.
TILSLUTNING TIL KLEMMERNE PÅ KLEMRÆKKEN:
Tilslutning sker ved at følge nedenstående anvisninger.
• Inden du foretager tilslutning, skal du kontrollere, at installationen
er beskyttet af en passende sikring (se tabel), og at den monteres
med ledninger med tilstrækkeligt tværsnit til at klare almindelig
forsyning.
• Vælg ledning i overensstemmelse med anbefalingerne i tabellen.
• Vend kogepladen, så glassiden vender ind mod bordpladen,
forudsat at du har beskyttet glasset.
• Fjern dækpladen, som sidder under kontrolknapperne. Dækpladen
er fastgjort med to skruer foran.
• Træk ledningen igennem hullet i dækpladen.
• Træk ledningen igennem kabelklemmen.
• Fjern de yderste 10 mm af isoleringen fra
hver leder, og husk at sørge for, at ledningen
er lang nok til at kunne tilsluttes klemrækken.
• Der kan foretages forskellige former for tilslutning til klemrækken.
Fastgør derfor lederne som vist i
skemaet i overensstemmelse med
installationsanvisningerne og ved hjælp
Eltilslutning
af parallelkredsene*.
* Parallelkredsene, som er placeret på
jordklemmen, gør det muligt at oprette
en bro mellem to faser. Skru skruen
helt i.
Parallelkredse
Bemærk! Sørg for, at parallelkredsene
ikke falder gennem hullet.
Jord
Klemme
• Skru kabelklemmen på igen.
• Skru dækpladen på plads - husk
spændeskiverne, der holder blæseren
på plads.
Kabelklemme
Åbning
ELTILSLUTNING marks
500 X 10
Enkeltfaset
220-240V~
ELTILSLUTNING
"Installationen skal overholde standarddirektiverne".
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes
upassende eller urimelig brug.
Advarsel!
• Kontroller altid følgende inden enhver elinstallation: Den spænding,
der fremgår af elmåleren, effektafbryderens justering,
installationens jordforbindelse, samt at den anvendte sikring er
korrekt.
• Installationens strømforsyning skal føres via et stik med
jordforbindelse eller via en flerpolet afbryder med en kontaktåbning
på mindst 3 mm.
Hvis maskinen er forsynet med en stikkontakt, skal den installeres,
så der er adgang til stikkontakten.
SIKRING
20 A
KABEL
OMRÅDE 3 G 2,5 mm2
TYPE H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
Tofaset
Trefaset
Trefaset
20 A
20 A
20 A
16 A
3 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
4 G 2,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
5 G 1,5 mm2
H05RR-F,
H05VV-F,
H05V2V2-F
TILSLUTNING
PH
N
T
PH
PH T PH PH N
T PHPHPH T PHPHPH N T
TIL
KLEMRÆKE
Shunt =
parallel
kredsene
PH Fase
PH Fase
PH Fase
shunt 1-2 shunt 1-2
shunt 2-3 shunt 2-3 PH Fase
shunt 2-3
PH Fase
N Nul
shunt 4-5 shunt 4-5 N Nul
shunt 4-5
T Jord
58 DK
Tofaset
220-240V2~ 220-415V2N~ 220-240V3~ 380-415V3N~
T Jord
T Jord
PH Fase
PH Fase
shunt 1-2
PH Fase
PH Fase
shunt 3-4 PH Fase
PH Fase
T Jord
N Nul
shunt 4-5
T Jord
• PVD-MODELLER
Tilslutning til klemmerne på klemrækken
Kogepladen er udstyret med en ledning, der kun kan tilsluttes til
et strømudtag med 220-240 V mellem faserne eller mellem fase
og nul.
• Tilsluttes til en stikkontakt. Se tabellen for at vælge korrekt
sikring.
Det er dog også muligt at tilslutte kogepladen til:
. Trefaset 220-240 V3~
. Trefaset 380-415 V2N~
Enkeltfaset / Tofaset 220-240 V~
Sikring
Når du foretager ny tilslutning, skal du følge nedenstående
anvisninger.
• Inden du foretager tilslutning, skal du kontrollere, at installationen
er beskyttet af en passende sikring (se tabel), og at den monteres
med ledninger med tilstrækkeligt tværsnit til at klare almindelig
forsyning.
• Vend kogepladen med glassiden mod bordet - sørg for at beskytte
glasset.
Kabel
Trefaset 220-240 V3~
Sikring
Kabel
Trefaset 380-415 V2N~
• Åbn dækpladen efter følgende fremgangsmåde:
1
2
Sikring
3
• Skru kabelklemmen (1) af.
• Find de to tapper på siderne.
• Sæt spidsen af en flad skruetrækker foran hver tap (2 og 3),
skub indad og tryk ned.
• Fjern dækpladen.
Sådan frigør du ledningen:
• Fjern holdeskruerne på klemrækken, som indeholder
parallelkredsene og ledningens ledere.
• Træk ledningen ud.
Sådan skal du gøre for at foretage ny tilslutning:
- Vælg ledning i overensstemmelse med anbefalingerne i tabellen.
- Træk ledningen igennem kabelklemmen.
SHUNT - Fjern de yderste 10 mm af isoleringen fra
hver leder, og husk at sørge for, at
ledningen er lang nok til at kunne tilsluttes
klemrækken.
- Fastgør derefter lederen som vist i
skemaet i forhold til installationen og ved
hjælp af parallelkredsene, som kan
genanvendes fra den første tilslutning.
- Fastgør dækpladen.
- Skru kabelklemmen på.
Kabel
Enkeltfaset 220-240 V~
Tofaset 220-240 V2~
Trefaset 220-240 V3~
Trefaset 380-415 V2N~
Ph = Fase
N = Nul
T = Jord
• GLASKERAMISK KOGEPLADE UDEN
KONTROLKNAPPER (PVS)
Tilslutning af ovnen eller den glaskeramiske kogeplade til et elektrisk
kredsløb skal foretages via ovnen. Derfor er det vigtigt, at
anvisningerne i brugervejledningen til ovnen følges omhyggeligt.
Den keramiske kogeplade uden kontrolknapper (PVS) er udviklet
til brug sammen med specifikke, separate kontrolenheder eller
indbyggede ovne med integrerede kontrolknapper til kogeplader.
Nøjagtige oplysninger om, hvordan kogepladerne tilsluttes de
specifikke enheder findes i en detaljeret tabel (leveres sammen
med ovne med integrerede kontrolknapper til kogeplader eller
sammen med uafhængige kontrolenheder).
Kogepladen må under ingen omstændigheder tilsluttes nogen
andre kontrolenheder eller ovne end dem, der er angivet på listen.
Fortsæt med tilslutningen ved at forbinde hanstikkene (1 og
2) til hunstikkene på ovnen eller kontrolpanelet.
INSTALLATION SAMMEN MED EN OVN
Bemærk! Kontroller, at skruerne til klembrættet er spændt fast.
22 mini
KOGEPLADE
550x10
Indbyggede ovnåbninger:
Se den pågældende brugervejledning.
Tilslutningen kan foretages før eller efter
montering af ovnen.
59 DK
OVERSIGT
HOBSÅDAN BRUGER DU DEN GLASKERAMISKE PLADE
o Highlight-zone: En metallisk leder er fordelt jævnt over hele
kogezonen. Zonen er klar til brug efter tre sekunder og er velegnet
til konstant, ensartet og længerevarende tilberedning.
Fordelen ved den glaskeramiske kogeplade er en højere
varmeeffekt, som genereres af highlight-kogezonerne og derved
gør madlavningsprocessen hurtigere.
Ændringerne i kogepladens udformning har ikke påvirket glassets
evne til at modstå høje temperaturer, men de har til gengæld givet
forbedrede kontrolmuligheder.
Med funktionen "Sprinter" kan du opnå en reduktion i
madlavningstiden på op til 15 %, afhængigt af den anvendte
metode og de anvendte gryder og pander.
• Halolight-zone: Denne zone er en kombination af halogen (1/3)
og stærkt lys (2/3). Temperaturen stiger meget hurtigt i denne
kogezone.
Zonen er velegnet til stegning af kød, lynkogning og kogning ved
stærk varme, hvor der kræves en høj temperatur i en meget kort
periode.
• Radiationszone: Med radiationszonen kan der opnås hurtige
eller langsomme temperaturstigninger, og den ønskede temperatur
holdes på et stabilt niveau. Zonen er yderst nøjagtig og giver god
varmefordeling.
RÅD ANGÅENDE KOGEGREJ TIL PLADEN
Det er afgørende at bruge kogegrej af god kvalitet for at
få mest muligt ud af kogepladen.
GLASKERAMISK KOGEPLADE MED KONTROLKNAPPER (PVK)
• Find det tegn, der svarer til den kogezone, du skal bruge.
Hver kogezone reguleres med en kontrolknap, som giver mulighed
for indstilling af alle effektniveauer.
• Det anbefales at anvende den maksimale indstilling, indtil
kogezonen er varmet helt op. Derefter sænkes temperaturen til
det ønskede niveau.
•Indikatoren for restvarme lyser, når varmezonen har en temperatur
på 60 C og derover. Selv efter at enheden er slukket, bliver
indikatoren ved med at lyse, indtil overfladen er kølet ned.
Indikatoren slukkes, når varmezonens temperatur falder til under
60 C.
• Hvis du vil slukke for en varmezone, skal du dreje kontrolknappen
for den pågældende varmezone til 0.
• Positioner: Nedenstående eksempler er kun vejledende. Når du
bliver fortrolig med betjeningen af kogepladen, kan du finde de
indstillinger, som passer bedst til dine behov.
Positioner
Nogle tips...
1 Meget lav
Til at holde tallerkener varme samt smelte smør og chokolade...
2 Lav
Langsom stegning, saucer, sammenkogte retter, risengrød,
pocherede æg...
3 Moderat
Bønner, frossen mad, frugt, kogende vand...
4 Middel
Dampede æbler, friske grøntsager, pasta, pandekager, fisk...
5 Høj
K o g n i n g v e d h ø j e r e v a r m e , o m e l e t t e r, s t e g e . . .
6 Meget høj
Stege, koteletter, stegning...
GLASKERAMISK KOGEPLADE UDEN KONTROLKNAPPER
(PVS)
• Anvend altid kogegrej af god kvalitet med tyk og helt flad
bund: Hvis du bruger den slags kogegrej, undgår du varme
steder, der får maden til at brænde på. Gryder og pander med
tyk metalbund giver en jævn varmefordeling.
• Sørg for, at gryden eller panden er tør under bunden: Når
du hælder væske i panden eller bruger en pande, der har stået
i køleskabet, skal du kontrollere, om bunden på panden er helt
tør, inden du sætter den på pladen. På denne måde undgår du,
at pladen bliver snavset.
• Brug pander med en diameter, der er stor nok til at dække
kogezonen helt: Panden må ikke være mindre end varmezonen.
Hvis den er en lidt bredere, bruges energien optimalt.
VALG AF KOGEGREJ – Følgende oplysninger hjælper dig til at
vælge kogegrej, som sikrer et godt resultat.
Rustfrit stål: Anbefales varmt. Især velegnet med sandwichbund.
Sandwichbunden kombinerer fordelene ved rustfrit stål (udseende,
holdbarhed og stabilitet) med fordelene ved aluminium eller kobber
(varmeledning, jævn varmefordeling).
Aluminium: Det anbefales at bruge tungt kogegrej. God
konduktivitet. Der kan sommetider forekomme ridser i form af
aluminiumrester på kogepladen, men disse kan fjernes ved
øjeblikkelig rengøring.
Tyndt aluminium må ikke anvendes pga. det lave smeltepunkt.
Støbejern: Anvendeligt, men kan ikke anbefales. Dårlig ydeevne.
Kan ridse overfladen.
Kobberbund/stentøj: Det anbefales at bruge tungt kogegrej.
Giver et godt resultat, men kobberet kan efterlade rester, der kan
medføre ridser. Resterne kan fjernes, hvis kogepladen rengøres
øjeblikkeligt. Lad ikke gryder af denne type koge tørre. Overophedet
metal kan smelte fast på glaskogeplader. En overophedet
kobbergryde kan afsætte rester, som laver permanente pletter på
kogepladen.
Porcelæn/emalje: Giver kun et godt resultat med en tynd, glat
og flad bund.
Glaskeramisk: Anbefales ikke. Dårlig ydeevne. Kan ridse
overfladen.
SÅDAN BRUGER DU KOGEPLADEN:
• Find det tegn, der svarer til den kogezone, du skal bruge.
• Drej kontrolknappen til den ønskede indstilling.
Det anbefales at starte med at indstille varmezonen til den
maksimale temperatur, indtil grydens eller pandens indhold har
nået den ønskede temperatur. Derefter kan temperaturen sænkes
til det ønskede niveau.
• Indikatoren for restvarme lyser, når kogepladens overflade har
en temperatur på 60 grader eller derover. Indikatoren fortsætter
med at lyse, selv efter at kogepladen er slukket, og går først ud,
når kogepladens overflade er kølet af.
• Sluk for kogepladen ved at dreje knappen til 0.
Advarsel! Den ekstra store highlight-zone giver en endnu højere
ydeevne, afhængigt af kogegrejets størrelse og/eller den mængde
mad, der tilberedes.
* Den ovale varmezone består af to varmeområder: et cirkelformet
område og et supplerende, ovalt område.
Drej kontrolknappen fra 1 til 12 for at styre det cirkelformede
område.
Hvis du vil bruge det ovale område, skal du dreje kontrolknappen
til position 12 og derefter vælge en position fra 1 til 12.
* Varmeområdet består af to koncentriske zoner.
Den inderste cirkel aktiveres, når kontrolknappen drejes til en
position mellem 1 og 12.
Den yderste ring aktiveres kun, når kontrolknappen drejes til over
12 (en effekt på op til 2200 W).
Positioner
Nogle tips...
1
1-2
Meget lav
Til at holde tallerkener varme samt smelte smør
og chokolade...
2
3-4
Lav
Langsom stegning, saucer, sammenkogte retter,
risengrød, pocherede æg...
3
5-6
Moderat
Bønner, frossen mad, frugt, kogende vand...
4
7-8
Middel
Dampede æbler, friske grøntsager, pasta,
pandekager, fisk...
5
9-10
Høj
Kogning ved højere varme, omeletter, stege...
6
11-12
Meget høj
Stege, koteletter, stegning...
60 DK
GLASKERAMISK KOGEPLADE MED TRYKFØLSOMME
KONTROLKNAPPER (PVD)
• INDIKATOR FOR RESTVARME
Kontrolpanelet fortæller brugeren, hvornår overfladetemperaturen
på kogezonerne kommer op over 60°C, ved at vise følgende: H)
Når temperaturen falder ned under 60°C, forsvinder H -visningen.
Når madlavningen er ved at være færdig, anbefaler vi, at du
slukker for kogezonen og bruger restvarmen, indtil maden stille
og roligt er færdig.
NB! Ved strømafbrydelser forsvinder indikatoren for restvarme
fuldstændigt, selvom overfladetemperaturen er over 60°C.
• OVERSIGT OVER TRYKFØLSOMME KONTROLKNAPPER
Indikator for programmering af kogezone*
LED-indikator for udvidet
kogezone*
• SÅDAN BRUGER DU DEN UDVIDEDE KOGEZONE
(TO ZONER)
Nogle modeller er udstyret med en kogezone med to zoner. Disse
zoner kan være koncentriske, eller det kan være muligt at udvide
dem.
Sådan deaktiveres den udvidede kogezone:
- Tryk på knappen
for den udvidede kogezone. LEDkontrolindikatoren for den udvidede kogezone slukkes, når
kogezonen deaktiveres.
Sådan genaktiveres den udvidede kogezone:
- Tryk på knappen
for den udvidede kogezone. LEDkontrolindikatoren for den udvidede kogezone lyser.
LED-kontrolindikator
* afhænger af modellen.
• Når du tænder for pladen, skal du vente nogle sekunder med
at aktivere den elektroniske kontrol.
- Tryk på knappen
.
Nu aktiveres den elektroniske kontrol af pladen. I hvert
displayområde vises varmeniveauet, og LED-kontrolindikatoren
blinker.
- Efter 20 sekunder uden at blive brugt slukker den elektroniske
kontrol, og startproceduren skal gentages.
• SÅDAN TÆNDER DU FOR EN KOGEZONE
- Tryk på knappen for at vælge
den ønskede kogezone. I
displayområdet lyser LEDkontrolindikatoren konstant. Det
betyder, at zonen er aktiveret.
• SÅDAN BRUGER DU DEN UDVIDEDE KOGEZONE
(TRE ZONER)
Kun én model er udstyret med en udvidet kogezone med tre zoner.
Hele kogezonen er aktiv, når kogezonen er i brug, og de to
LED-kontrolindikatorer for den udvidede kogezone lyser.
Sådan deaktiveres de udvidede kogezoner:
- Tryk én gang på knappen
for den udvidede kogezone. LEDkontrolindikatoren for den yderste udvidede kogezone slukkes,
når kogezonen deaktiveres.
- Tryk to gange på knappen
for den udvidede kogezone.
LED-kontrolindikatoren for den inderste udvidede kogezone
slukkes, når kogezonen deaktiveres.
Sådan genaktiveres de udvidede kogezoner:
- Tryk én eller to gange på knappen for den udvidede kogezone,
alt efter behov.
• SÅDAN PROGRAMMERER DU EN KOGEZONE
- Tryk på knappen + eller - for at vælge et varmeniveau mellem
1 og 9. Hold knappen + eller - ned, hvorefter varmeniveauet
stiger eller falder lidt efter lidt.
Følgende eksempler er kun illustrative. På baggrund af dine egne
erfaringer kan du nu foretage disse indstillinger ud fra smag og
brug.
0 : Slukket
1 : )
2 : ) ..... Smeltevarme
3 : Varmevedligeholdelse
4 : Opvarmning
5 : Optøning, lavt blus, fuldt blus, småkogning
6 : Kogning uden låg
7 : Stegning, bruning og ristning
8 : Stærk kogning og stegning, brænding
9 : Stegning, kogning af store mængder vand.......
• SÅDAN SLUKKER DU FOR EN KOGEZONE
- Tryk på knappen for at vælge den ønskede kogezone.
- Tryk på knappen “-” for at få vist varmeniveauet “0”. Nu slukkes
zonen, indikatoren “0” slukker efter 10 sekunder.
- Hvis du ønsker at slukke hurtigt, skal du trykke på knapperne
“-” og “+” samtidigt.
Varmeniveauet sænkes nu automatisk til “0”.
Kogezonen slukkes.
• TOTALSTOP
Kogezonerne og timeren kan slukkes når som helst ved
at trykke i 3 sekunder på tænd/sluk-knappen.
61 DK
Alle kogezoner kan programmeres for højst 99 minutter. Der kan
kun programmeres én zone ad gangen.
- Tænd for den ønskede zone ved at følge ovenstående anvisninger.
LED-kontrolindikatoren tæt på varmeniveauet skal være vist.
Den angiver, at zonen er aktiveret.
- Tryk på knappen Timer.
Zonemarkeringen omkring timerdisplayet viser den kontrollerede
zone.
-Tryk igen på timer knappen for, at vælge en tid mellem 0 og 99
minutter eller tryk på “-” knappen for at mindske tiden mellem 60
minutter og 0.
Den programmerede tid kan ændres når som helst ved at slukke
for kogezonen og derefter på timer knappen.
Når tiden er gået, slukker kogezonen automatisk og der lyder et
signal i 1 minut, tryk på timer knappen for at stoppe signalet.
Timeren kan bruges som æggeur og vil ringe ved afslutningen
af den programmerede tid.
• BRUG AF LÅSEKNAPPEN
Låsefunktionen forhindrer, at børn tænder for pladen.
Den kan også bruges ved rengøring af kontrolknapperne, da
disse kan låses, uden at pladen er tændt.
Sådan låses kogepladen:
- Tryk på tænd/sluk-knappen
.
- Tryk på knapperne - og + for den forreste højre zone samtidigt
(forreste venstre zone for model PVD 633/1), og tryk derefter
igen på knappen + for denne zone. Pladen låses, og
låseindikatoren L vises for alle zoner i 20 sekunder.
Sådan låses kogepladen op:
- Tryk på tænd/sluk-knappen
. Låseindikatoren L vises for
alle zoner.
- Tryk på knapperne - og + for den forreste højre zone samtidigt
(forreste venstre zone for model PVD 633/1), og tryk derefter
igen på knappen - for denne zone.
Pladen låses op.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
• BRUG AF LYNOPVARMNING
Hver kogezone på pladen er forsynet med en lynopvarmningsfunktion, der får kogezonetemperaturen til at stige hurtigere.
Sådan tænder du for lynopvarmningen
- Tænd for den ønskede zone, tryk på knappen “+” for at indstille
niveau “9”, tryk kort på knappen “+”, og tryk på den igen. Der
vises nu skiftevis “A” “lynopvarmning” og “9” for varmeniveau.
- Hvis det er nødvendigt, sættes varmeindstillingen ned til det
ønskede niveau.
Indstilling
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Frigjort
energi
(%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0%
3%
6%
11 %
16 %
19 %
32 %
45 %
65 %
100 %
Tid for
lynopvarmning
(minutter)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
1
3
5
6,5
8,5
2,5
3,5
4,5
0
Maks. driftstid
inden
automatisk
slukning*
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
• Inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på pladen, skal den
være helt afkølet.
• Der må kun benyttes produkter (cremer og skrabere), der er
fremstillet specielt til glaskeramiske overflader. De kan købes
hos supermarkeder.
• Undgå spild, da alt, hvad der bliver liggende på pladens overflade,
hurtigt brænder og gør rengøringen vanskeligere.
• Hold alle smeltelige materialer væk fra kogepladen, f.eks.
plastgenstande, sukker eller sukkerbaserede produkter.
VEDLIGEHOLDELSE:
- Dryp nogle få dråber specialrengøringsmiddel på overfladen.
- Tør eventuelle genstridige pletter af med en blød klud eller et
stykke let fugtet køkkenrulle.
- Tør af med en blød klud eller tør køkkenrulle, indtil overfladen
er ren.
0H
6H
6H
5H
5H
4H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
Hvis der er genstridige pletter tilbage:
- Dryp nogle flere dråber specialrengøringsmiddel på overfladen.
- Skrab pletterne af med en skraber, som holdes i en vinkel på
30° i forhold til kogepladen.
- Tør af med en blød klud eller tør køkkenrulle, indtil overfladen
er ren.
- Gentag processen, hvis det er nødvendigt.
Eks.: 1.800 W-zone i indstilling 6 = 32 % frigjort energi af 1.800
W. Når “Lynopvarmning” er aktiveret, yder zonen en effekt på
1.800 W i 2,5 minutter og indstiller sig herefter på 576 W.
* Til forbedring af sikkerheden slukker kogezonerne automatisk,
hvis de står tændt for længe. Hvornår de slukker, afhænger af det
anvendte varmeniveau.
Sådan deaktiveres lynopvarmning:
- Tænd for kogezonen, tryk på knappen - for at vende tilbage til
det normale varmeniveau, skru ned til det ønskede varmeniveau
eller skru ned til 0 for at slukke kogezonen.
NOGLE FÅ TIPS:
Hyppig rengøring giver et beskyttende lag, som er vigtigt til
forebyggelse af ridser og slitage. Kontroller, at overfladen er ren,
inden kogepladen anvendes igen. Fjern mærker fra vand med
nogle få dråber eddike eller citronsaft. Tør herefter af med
køkkenrulle og nogle få dråber specialrengøringsmiddel.
Kontrolknapperne kan tages af ved grundig rengøring.
Du skal imidlertid sørge for, at rengøringsmidlet ikke trænger
ind i åbne områder, samt at knapperne bliver skubbet ordentlig
på plads igen.
Den glaskeramiske overflade kan modstå ridser fra kogegrej med
flad bund, men det er altid bedre at løfte delene, når de flyttes fra
en zone til en anden.
Bemærk!
30° Maxi
Brug ikke en svamp med for meget vand.
Brug aldrig knive eller skruetrækkere.
En skraber med et barberblad beskadiger ikke overfladen, så
længe den holdes i en vinkel på 30°.
Hold altid skrabere med barberblade uden for børns
rækkevidde.
Brug aldrig slibemidler eller skurepulvere.
• Metaldele (kun nogle modeller): Til sikker rengøring af metaldele
kan du bruge sæbe og vand, skylle af og så tørre efter med en
blød klud.
PROBLEM
SOLVING
EFTERSALGSSERVICE
Inden du ringer efter Eftersalgsservice, skal du kontrollere
følgende:
– At stikket er sat korrekt i, og at sikringen er ok. Hvis fejlen ikke
kan findes:
Sluk for apparatet – forsøg ikke at reparere det – ring til
eftersalgsservicecenteret. Apparatet leveres med et garantibevis,
der sikrer gratis reparation på servicecenterets regning.
62 DK
PROBLEMLØSNING
Kogezoner, der ikke holder en regelmæssig varme, eller hvor
stegning ikke sker hurtigt nok.
• Du skal bruge grej med helt flad bund. Hvis der kan skimtes lys
mellem bund og et punkt på overfladen, overføres varmen ikke
korrekt.
• Bunden på kogegrejet skal passe nøjagtigt til diameteren på den
valgte varmezone.
Langsom tilberedning af maden.
• Der anvendes forkert kogegrej. Bundene skal være flade, ret
tunge og have den samme diameter som den valgte kogezone.
Småridser (kan optræde som sprækker eller afskrabninger)
på glaspladen.
• Forkerte rengøringsmetoder, kogegrej med grov bund eller
grovkornede partikler (salt eller sand) mellem kogegrej og pladens
overflade.
Brug de anbefalede fremgangsmåder for rengøring. Kontroller,
at bundene er rene, inden kogegrejet tages i brug, og brug gryder
og pander med glat bund.
Metalmærker (kan optræde som ridser).
• Skub ikke kogegrej af aluminium hen over kogepladen. Brug
den anbefalede fremgangsmåde for rengøring for at fjerne
mærkerne.
• Der er anvendt forkerte materialer til rengøring. Spild eller
fedtpletter bliver siddende på overfladen, brug en skraber (med
barberblad) og det anbefalede rengøringsprodukt.
Mørke striber eller pletter.
• Brug en skraber med barberblad og det anbefalede
rengøringsprodukt.
Områder med misfarvning på kogepladen.
• Mærker fra gryder og pander af aluminium og kobber samt
mineralaflejringer fra vand eller mad kan fjernes med rensecremen.
Varme sukkerblandinger/plastik, der er smeltet fast til
overfladen.
• Se afsnittet Rengøring af glaskogeplader.
Pladen eller nogle varmezoner fungerer ikke.
• Parallelkredsene er ikke sat ordentlig fast i klemrækken.
Kontroller, at tilslutningen er foretaget i overensstemmelse med
anvisningerne.
Pladen fungerer ikke.
• Et stort spild eller en stor genstand har dækket to knapper i
mindst 10 sekunder. Tør det spildte op, eller fjern genstanden.
• Kontrolpanelet er låst. Tryk på knappen “Lås” for at låse op.
Pladen slukker ikke
• Kontrolpanelet er låst. Tryk på knappen “Lås” for at låse op.
Pladen slukker automatisk
• Et spild har dækket mindst to knapper i over 10 sekunder. Pladen
går over på sikkerhed, og der kommer en biplyd, lige så længe
knapperne er tildækket. Tør det spildte op, eller fjern genstanden.
• Kogezonerne slukker automatisk, hvis de er tændt for længe.
Varighed af tænd-/slukfunktion for kogezonerne
• Tænd-/slutcyklusserne varierer i forhold til det ønskede
varmeniveau:
- Lavt niveau: kort funktionstid.
- Højt niveau: lang funktionstid.
Indikatoren for restvarme "H" blinker
• Den elektroniske temperatur er for høj. En tekniker skal kontrollere
installationen ud fra anbefalingerne.
63 DK
Le constructeur décline toute responsabilité concernant d’éventuelles inexacitudes imputables à des erreurs d’impression ou de transcription contenue dans cette
notice. Le constructeur se réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, même dans l’intérêt de l’utilisation, sans causer de préjudices aux caractéristiques
de fonctionnement de sécurité des appareils.
The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right to carry out
modifications to products as required, including the interests of consumption, without prejudice to the characteristics relating to safety or function.
La empresa constructora declina toda responsabilidad derivada de eventuales errores de impresión contenidos en el presente libro. Se reserva además el derecho
de realizar las modificaciones que se consideren útiles a los productos sin comprometer las características esenciales.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Valmistaja ei vastaa mistään tämän asiakirjan paino- tai kirjoitusvirheistä johtuvista vääristä tiedoista. Varaamme oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia tarpeen mukaan,
kuluttajien edut mukaan lukien, huonontamatta turvallisuuteen tai toimintaan liittyviä ominaisuuksia.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for unøjagtigheder, der opstår pga. tryk- eller udskriftsfejl i denne brochure. Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige
ændringer i produkterne, herunder forbrugsinteresser, uden præjudice for egenskaberne for sikkerhed eller funktion.
05-2007 • Cod. 41025997
Der Hersteller übernimmt keine Hauftung für eventuelle Druck-oder Übersetzungsfehler dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller behält sich vor, technische
Änderungen zur Verbesserung der Produktqualität im Interesse des Endverbrauchers vorzunehmen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising