Candy | PC P700/1SPX | Candy PC P700/1SPX Instrukcja obsługi

Candy PC P700/1SPX Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA U˚YTKOWANIA I INSTALACJI
KUCHENKI GAZOWEJ DO WBUDOWANIA
P¸YTY GAZOWE 5 PALNIKOWE
P 700 SP X
P 700 SP W
P 700 SP N
DANE TECHNICZNE
INSTALACJA
P∏yta gazowa
Palniki
Napi´cie zasilania (V/Hz)
Âredni palnik
Du˚y palnik
Ma∏y palnik
Palnik do ryb
Zainstalowana moc gazu
GZ 50/20 mbar (kW)
GZ 35/13 mbar (kW)
GPB /36 mbar (g/h)
Zapalarka elektroniczna w ga∏ce
Zabezpieczenie przeciwwyp∏ywowe
WielkoÊç urzàdzenia w mm. szer x d∏
Stopieƒ ochrony
Klasa
P.700SP
5 gaz.
230/50
1
2
1
1
9,3
9,3
733
•
•
695x510
IP 20
3
Nabywca jest odpowiedzialny za instalacj´ p∏yty. Wytwórca nie przyjmuje ˚adnej
odpowiedzialnoÊci za jakàkolwiek szkod´ lub strat´ spowodowanà przez nieprawid∏owà instalacj´, która jako taka nie b´dzie obj´ta Gwarancjà Producenta.
P∏yta kuchenna mo˚e byç instalowana w szafce wykonanej z dowolnego materia∏u o wytrzyma∏oÊci na temperatur´ 100oC i o gruboÊci 25-40 mm. Wymiary wyci´cia w górnej p∏ycie szafki sà podane na Rys. 1.
JeÊli p∏yta jest montowana pomi´dzy
szafkami, odleg∏oÊç pomi´dzy p∏ytà
a sàsiednià Êciankà musi wynosiç co
najmniej 150 mm (patrz Rys. 2), podczas gdy odleg∏oÊç pomi´dzy p∏ytà
a tylnà Êcianà musi byç równa co najmniej 55 mm.
JeÊli poni˚ej p∏yty jest wolna przestrzeƒ
powinna zostaç za∏o˚ona p∏yta rozdzielajàca wykonana z materia∏u izolacyjnego (z drewna lub z materia∏u podobnego) zapewniajàca wolnà przestrzeƒ pod
p∏ytà o wysokoÊci co najmniej 10 mm
(patrz Rys. 2).
150 mm
min.
30 mm
10 mm
P∏yta rozdzielajàca
Rys. 2
Jednostka p∏yty jest zamocowana za pomocà dostarczonych klamer mocujàcych,
z wykorzystaniem otworów znajdujàcych si´ w podstawie p∏yty.
BARDZO WA˚NE – zak∏adanie uszczelnienia
Rys. 1
560
Wa˚ne – Na poni˚szym rysunku pokazano sposób zak∏adania uszczelnienia.
460
UWAGA
P¸YTA JEST FABRYCZNIE WYPOSA˚ONA W DYSZE NA GAZ GZ 50.
DYSZE NA INNY GAZ SÑ DO¸ÑCZONE W ODDZIELNYM WORECZKU.
PRZY INSTALACJI NALE˚Y ZAKREÂLIå NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ
TYP DYSZ I GAZU Z KTÓRYMI P¸YTA ZOSTA¸A ZAMONTOWANA I
POD¸ACZONA.
Niniejsze urzàdzenie jest przeznaczone do u˚ytku domowego, nie profesjonalnego.
Odpowiednie testy i sprawdzenia da∏y pewnoÊç, ˚e nawet w najbardziej niesprzyjajàcych warunkach osiàgane temperatury znajdujà si´ wewnàtrz dopuszczalnych
granic. Gdy pod p∏ytà kuchennà jest wolna przestrzeƒ zaleca si´, zapewniç dodatkowà ochron´ prze∏àczników sterujàcych przed wysokà temperaturà za pomocà p∏yty izolacyjnej. P∏yta kuchenna jest izolowana termicznie (w zgodzie z Uregulowaniami PN).
2
3
Instrukcje dla instalatora
Pod∏àczenie gazu
Odpowiednie pomieszczenie
Zasilane gazem urzàdzenie kuchenne wytwarza
ciep∏o i wilgoç w obszarze wokó∏ miejsca zainstalowania. Z tego powodu nale˚y zapewniç w∏aÊciwà
wentylacj´, bàdê przez pozostawienie otwartych
wszystkich naturalnych otworów, bàdê przez zainstalowanie okapu po∏àczonego z przewodem dymnym
(Rys. 3–4). Intensywne i d∏ugotrwa∏e wykorzystanie
urzàdzenia kuchennego mo˚e wymagaç dodatkowej
wentylacji na przyk∏ad otwarcia okna.
JeÊli urzàdzenie nie jest wyposa˚one w termopar´ (urzàdzenie zabezpieczajàce), otwór wentylacyjny pokazany na Rys. 3 powinien mieç powierzchni´ co najmniej 200 cm2.
Instalator winien stosowaç si´ do odpowiednich przepisów obowiàzujàcych w danym kraju.
Na tabliczce znamionowej urzàdzenia pokazany jest rodzaj gazu, jakiego nale˚y
u˚ywaç. Po dokonaniu kilku prostych modyfikacji istnieje mo˚liwoÊç korzystania
równie˚ z innych rodzajów gazu.
Rys. 3
Rys. 4
Po∏àczenia elektryczne
Aby upewniç si´, czy zasilanie i napi´cie wejÊciowe sà w∏aÊciwe, nale˚y sprawdziç dane na tabliczce znamionowej, umieszczonej na zewnàtrz jednostki.
Przed pod∏àczeniem nale˚y sprawdziç system uziemiajàcy.
Urzàdzenie musi byç uziemione zgodnie z regu∏ami prawa. JeÊli nie jest zapewniona zgodnoÊç z powy˚szym warunkiem, producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakàkolwiek strat´ lub szkod´ powsta∏à przez osoby lub rzeczy. JeÊli ko∏ek uziemiajàcy nie jest jeszcze do∏àczony nale˚y za∏o˚yç ko∏ek o wielkoÊci zgodnej
z wartoÊcià obcià˚enia wskazanà na tabliczce znamionowej. Przewód uziemiajàcy jest oznaczony kolorem ˚ó∏tozielonym.
Tam, gdzie p∏yta kuchenna jest po∏àczona bezpoÊrednio z zasilaniem elektrycznym, nale˚y zainstalowaç wy∏àcznik charakteryzujàcy si´ co najmniej 3-milimetrowà przerwà pomi´dzy stykami w pozycji otwartej.
JeÊli konieczna jest wymiana kabla zasilajàcego, przewód uziemiajàcy (˚ó∏tozielony) musi, na mocy prawa, byç o oko∏o 10 mm d∏u˚szy ni˚ przewód pod napi´ciem i przewód oboj´tny. Nale˚y stosowaç kable izolowane typu H05RR-F.
Kable powinny mieç powierzchni´ przekroju równà 1,5 mm 2 dla produktów z elektrycznymi elementami grzewczymi a 0,75 mm2 dla innych produktów. Podobnie
maksymalna zewn´trzna Êrednica kabla nie powinna byç wi´ksza ni ˚ 7 mm.
kabel bràzowy
faza
L
kabel zielono-˚ó∏ty
Zasilanie
uziemienie
kabel zasilajàcy
neutralny N
kabel niebieski
Deklaracja zgodnoÊci. Kuchenka gazowa uzyska∏a certyfikat bezpieczeƒstwa B
wydany przez IGNiG Kraków.
4
a) Pod∏àczenie do êród∏a gazu
– pod∏àczenia do instalacji gazowej lub do butli gazowej nale ˚y dokonywaç zgodnie z obowiàzujàcymi w danym kraju normami, po sprawdzeniu, ˚e urzàdzenie
jest wyregulowane dla rodzaju gazu, b´dàcego w dyspozycji. JeÊli urzàdzenie
nie jest wyregulowane poprawnie nale˚y stosowaç si´ do instrukcji zawartych
w punkcie „Adaptacja do ró˚nych typów gazu”. W przypadku gazu p∏ynnego (gazu z butli) nale˚y stosowaç reduktory ciÊnienia spe∏niajàce normy obowiàzujàce
w danym kraju i posiadajàce certyfikat bezpieczeƒstwa B.
Uwaga, dla bezpieczeƒstwa, oszcz´dnego zu˚ywania energii i zapewnienia trwa∏oÊci urzàdzenia nale˚y si´ upewniç, ˚e ciÊnienie zasilania jest zgodne z wartoÊciami pokazanymi w tablicy na stronie 7.
– Pod∏àczenie do sztywnej rury (patrz instrukcje na stronie 11)
Pod∏àczenie do instalacji gazowej musi byç tak wykonane, aby wykluczone by∏y
wszelkie napr´˚enia oddzia∏ujàce na urzàdzenie.
– Pod∏àczenie przy pomocy spr´˚ystej rury stalowej (patrz instrukcje na
stronie 11)
Po∏àczenie rury gazowej z urzàdzeniem odbywa si´ za poÊrednictwem gwintowanego z∏àcza o Êrednicy 1/2 cala. Nale˚y u˚ywaç jedynie takich rur, podk∏adek i uszczelek, które sà zgodne z normami obowiàzujàcymi w danym kraju i posiadajà certyfikat B. Ca∏kowita d∏ugoÊç takich rur wykorzystanych do pod∏àczenia gazu nie
mo˚e przekroczyç 2000 mm.
Pod∏àczenie do butli z gazem p∏ynnym. Kuchenk´
do butli z gazem p∏ynnym ∏àczymy przy pomocy
elastycznego w´˚a, posiadajàcego certyfikat
bezpieczeƒstwa “B”.
Wà˚ nie moêe mieç wi´cej ni˚ 3 m d∏ugoÊci, a na
koƒcach stosujemy opaski zaciskowe.
Uwaga. Do ostatecznego sprawdzenia czy nie
ma przecieków gazu na rurociàgu nale˚y u˚ywaç roztworu myd∏a. W ˚adnym wypadku nie
wolno do tego celu wykorzystywaç p∏omienia.
Nale˚y si´ równie˚ upewniç, ˚e spr´˚ysta rura
nie styka si´ z ruchomà cz´Êcià szafki (na
przyk∏ad z szufladà) i ˚e nie przebiega w miejscu, w którym mog∏aby zostaç uszkodzona.
5
Adaptacja p∏yty kuchennej do ró˚nych rodzajów gazu
Aby zaadaptowaç p∏yt´ kuchennà do innych rodzajów gazu nale˚y post´powaç
wed∏ug poni˚szych wskazówek:
– usunàç ruszt i palniki,
– wsunàç nasadkowy klucz szeÊciokàtny (do∏àczony) w podstaw´ palnika (Rys. 5),
– odkr´ciç dysz´ i zastàpiç innà, odpowiednià do dostarczanego typu gazu (patrz
Tabela na stronie 7).
Po wykonaniu regulacji do nowego typu gazu nale˚y wymieniç star´ tabliczk´ znamionowà (dostarczonà z p∏ytà kuchennà) na tabliczk´ aktualnà, z wymienionym
na niej rodzajem gazu, do którego p∏yta zosta∏a dostosowana.
Klucz szeÊciokàtny nasadkowy
Rys. 5
REGULACJA PALNIKÓW
Spalanie p∏omienia
Aby uzyskaç maksymalnà sprawnoÊç palników, bardzo wa˚ne jest poprawne spalanie p∏omienia. Dobry p∏omieƒ musi byç wyraênie zaznaczony i nie mieç ˚ó∏tych
koƒcówek (Rys. 7/B). Gdy ma miejsce niewystarczajàca iloÊç powietrza, p∏omieƒ
b´dzie nierówny i z ˚ó∏tymi koƒcówkami (Rys. 7/A). Gdy powietrza jest zbyt du˚o
p∏omieƒ b´dzie bardzo krótki i jasny (Rys. 7/C). W obu przypadkach nale ˚y wyregulowaç spalanie przez wsuni´cie rurki regulacyjnej powietrza do wn´trza rurki
Venturiego (w przypadku niewystarczajàcej iloÊci powietrza) lub wysuni´cie rurki
regulacyjnej powietrza z rurki Venturiego (w przypadku zbyt du˚ej iloÊci powietrza). Aby dokonaç regulacji rurki powietrza nale˚y poluzowaç Êruby mocujàce i po
uzyskaniu zadowalajàcego p∏omienia ponownie je zacisnàç.
WielkoÊç wymiaru „X” znaleêç mo˚na w do∏àczonej tabeli.
PRZYKRYWKA
PALNIKA
PALNIK
MA¸Y
ÂREDNI
DU˚Y
A
ÂRUBA
MOCUJÑCA
B
m
5m
–1
10
ÂRUBA
REGULACJI
POWIETRZA
Rys. 6
C
PODWÓJNY
MAKSYMALNY DO RYB
6
Rys. 7
Tabela zu˚ycia gazu
Palnik
kuchenki
ma∏y
Êredni
du˚y
do ryb
Moc
[W]
1 W = 0,860 kcal/godz.
Dysza gazowa
Zu˚ycie gazu
Przys∏ona powietrza
GZ 50
[mm]
GZ 35
[mm]
GPB
[mm]
GZ 50
[l/h]
GZ 35
[l/h]
GPB
[g/h]
GZ 50
[mm]
GZ 35
[mm]
GPB
[mm]
1000
1300
0,84
0,93
1,10
1,25
0,54
0,61
101
142
141
197
79
110
8
2
4
0
2
5
2500
3000
1,20
2x0,94
233
303
352
423
197
236
3
15
1
6
4
0
1,60
0,80
2x1,20 2x0,65
Regulacja p∏omienia oszcz´dnoÊciowego
Po zapaleniu palników nale˚y obróciç pokr´t∏o regulacyjne do wartoÊci minimum
a nast´pnie zdjàç pokr´t∏o (nale˚y wywrzeç lekki nacisk).
Wykorzystujàc ma∏y Êrubokr´t mo˚na odpowiedno ustawiç Êrub´ regulacyjnà (rys.
8). Obracajàc Êrub´ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zmniejszamy
przep∏yw gazu, podczas gdy obracajàc jà w kierunku przeciwnym powodujemy
zwi´kszenie p∏omienia. Nale˚y tak ustawiç Êrub´, aby uzyskaç p∏omieƒ o d∏ugoÊci 3 do 4 mm a nast´pnie za∏o˚yç ponownie pokr´t∏o regulacyjne.
JeÊli do dyspozycji jest gaz p∏ynny (z butli), nale˚y obróciç Êrub´ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do samego koƒca, do oporu.
Regulacja Êrub
Ârubki kalibracyjne kurków gazu (typ
z otworem w g∏owicy)
Rys. 8
INSTRUKCJA U˚YTKOWANIA
U˚ytkowanie palnika
Aby zapaliç palnik nale˚y przystawiç zapalony p∏omieƒ do palnika, wcisnàç i obróciç pokr´t∏o regulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
JeÊli palniki nie by∏y w u˚ytku przez kilka dni, nale˚y odczekaç kilka sekund przed
zapaleniem palnika, aby umo˚liwiç ulotnienie si´ powietrza nagromadzonego
w rurach.
W przypadku p∏yt kuchennych wyposa˚onych w zapalark´ elektronicznà umieszczonà w pokr´tle, w celu zapalenia palnika nale ˚y wcisnàç pokrt´t∏o i przekr´ciç je
do pozycji oznaczonej gwiazdkà. Po zapaleniu si´ palnika ustawiç pokr´t∏o w
˚àdanej pozycji. Je˚eli palnik nie zapali si´ od razu nale ˚y przytrzymaç pokr´t∏o w
pozycji zapalarki przez max. 5 sek. Je˚eli jednak palnik nie zapali si´ w tym czasie, nale˚y wy∏àczyç pokr´t∏o, odczekaç chwil´ i ponowiç ca∏à operacj´. Palnik zapali si´.
7
UWAGA: Podczas czyszczenia p∏yty kuchennej nale˚y uwa˚aç na prawid∏owe ponowne umieszczenie palników, aby nie zak∏óciç spalania gazu.
RADA OGÓLNA
Aby uzyskaç najlepszà sprawnoÊç gotowania nale˚y na palnikach umieszczaç garnki do nich przystosowane, o nast´pujàcych Êrednicach p∏askiego
dna:
Palnik ma∏y
od 6 do 12 cm
od 18 do 24 cm
Palnik Êredni
od 12 do 18 cm
Palnik du˚y
Palnik podwójny od 24 do 28 cm
Palnik maksymalny od 24 do 28 cm
palnik do ryb
od 26 do 28 cm
Wymiary prostokàtnego naczynia: 210x370 maksimum, 150x290 minimum.
W przypadku mniejszych pojemników nale˚y tak wyregulowaç palnik gazowy, aby
p∏omieƒ nie wyp∏ywa∏ poza kraw´dê garnka. Nie powinno si´ u ˚ywaç garnków
o podstawie wypuk∏ej lub wkl´s∏ej.
OSTRZE˚ENIE: JeÊli palnik przypadkowo zgaÊnie, nale ˚y obróciç pokr´t∏o
do pozycji wy∏àczenia i co najmniej przez 1 minut´ nie próbowaç go zapalaç.
Aby ochroniç szklanà pokryw´ przed zniszczeniem a tak˚e w interesie bezpieczeƒstwa, przed przymkni´ciem pokrywy szklanej palniki i p∏yty muszà zostaç wy∏àczone zaÊ obszar palników, podstawy garnków i p∏yty muszà byç ch∏odne.
U˚ytkowanie p∏ytek elektrycznych (palników elektrycznych)
W celu jak najlepszego wykorzystania palników elektrycznych i zminimalizowania
zu˚ycia energii, nale˚y stosowaç si´ do poni˚szych zaleceƒ.
MOC P¸YTKI ELEKTRYCZNEJ W ZALE˚NOÂCI OD POZYCJI
POKR¢T¸A REGULACYJNEGO
Ustawienie
0
1
2
3
4
5
6
Moc
WY¸ÑCZONA
BARDZO NISKA
NISKA
UMIARKOWANA
ÂREDNIA
DU˚A
BARDZO DU˚A
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wa˚na uwaga
Przed czyszczeniem p∏ytki kuchennej nale˚y upewniç si´, czy urzàdzenie jest
ch∏odne.
Nale˚y wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego lub (w razie bezpoÊredniego po∏àczenia) wy∏àczyç zasilanie elektryczne.
Do czyszczenia cz´Êci emaliowanych, lakierowanych lub chromowanych nale˚y
u˚ywaç ciep∏ej wody z myd∏em, nie nale˚y u˚ywaç Êrodków do mycia z sodà. Do
cz´Êci ze stali nierdzewnej nale˚y u˚ywaç odpowiedniego Êrodka myjàcego. P∏ytki elektryczne winny byç czyszczone watà lub szmatkà z wazelinà lub olejem spo˚ywczym. Nie nale˚y nigdy stosowaç Êrodków Êciernych, detergentów korozyjnych, Êrodków wybielajàcych ani kwasów. Nale˚y unikaç pozostawiania substancji kwasowych i zasadowych (cytryny, soków, octu, itd.) na powierzchniach emaliowanych, lakierowanych czy wykonanych ze stali nierdzewnej.
Palniki mo˚na czyÊciç wodà z myd∏em. Aby odzyska∏y swój blask, nale˚y oczyÊciç je Êrodkiem do czyszczenia stali nierdzewnej. Po czyszczeniu nale˚y osuszyç
palniki i wstawiç je w swoje miejsca.
Wa˚ne jest, aby nie pomyliç po∏o˚enia palników.
Z urzàdzenia tego mo˚na korzystaç jedynie w celu do tego zaplanowanym, czyli do
gotowania w warunkach domowych. Ka˚de inne u˚ycie zostanie uznane za niew∏aÊciwe i mo˚e w konsekwencji okazaç si´ niebezpieczne. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty i szkody wynikajàce z niew∏aÊciwego u˚ycia.
Smarowanie kurków gazowych
Podgrzewanie talerzy i topienie mas∏a, czekolady
Podgrzewanie na wolnym ogniu, sosy, budynie, jajka sadzone
Warzywa, mro˚onki, gotowanie wody
Âwie˚e warzywa, ryby, naleÊniki, pasztety
Omlety, befsztyki
Pieczenie
Zapalona lampka sygnalizacyjna po∏o˚ona obok pokr´t∏a regulacyjnego wskazuje, ˚e p∏ytka elektryczna jest w∏àczona.
8
JeÊli kurek gazu obraca si´ z trudnoÊcià, nale˚y go rozebraç, delikatnie oczyÊciç
benzynà i przesmarowaç ma∏à iloÊcià specjalnego smaru odpornego na wysokie
temperatury.
Nale˚y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
– Od∏àczyç zasilanie elektryczne, zamknàç g∏ówny zawór zasilania w gaz z sieci
lub z butli.
– Zdjàç pokr´t∏a i palniki odkr´cajàc Êruby umieszczone pod ka˚dym palnikiem
i na zaciskach kratki podtrzymujàcej.
– Odkr´ciç dwie Êruby utrzymujàce ko∏nierz g∏owicy.
– Zdjàç ko∏nierz g∏owicy i Êrub´ zaciskowà na wa∏ku pokr´t∏a.
– Zdjàç sto˚ek regulacyjny gazu, oczyÊciç go benzynà i przesmarowaç go ma∏à
iloÊcià specjalnego smaru odpornego na wysokie temperatury, uwa ˚ajàc aby nie
zatkaç przy okazji otworów, przez które musi przep∏ywaç gaz.
– Ponownie z∏o˚yç wszystkie cz´Êci, upewniwszy si´, ˚e spr´˚yna i oÊ obrotowa
sto˚ka dopasowanego do wa∏ka pokr´t∏a spoczywajà w swoich miejscach.
9
Naprawy
Przed po∏àczeniem si´ z technikiem serwisowym nale˚y sprawdziç czy:
– wtyczka jest w∏àczona w gniazdko i bezpiecznik nie jest przepalony,
– urzàdzenie jest dostosowane do dostarczanego gazu.
JeÊli nie mo˚na zidentyfikowaç awarii nale˚y:
wy∏àczyç urzàdzenie – nie dotykaç go – zadzwoniç do Centrum Napraw Serwisowych.
Urzàdzenie jest obj´te gwarancjà pozwalajàcà na bezp∏atnà napraw´ na okres podany w karcie gwarancyjnej.
INSTRUKCJE ¸ÑCZENIA P¸YTY KUCHENNEJ
Z RURAMI DOSTARCZAJÑCYMI GAZ
Niniejsze instrukcje odnoszà si´ do monterów uprawnionych do instalacji urzàdzenia zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa budowlanego i normami PN.
Podczas prac monta˚owych zasilanie elektryczne musi byç od∏àczone.
KOLEJNOÂå MONTA˚U
Do monta˚u potrzebne sà dwa klucze nasadkowe szeÊciokàtne o rozmiarze 17
i 23 mm.
MONTA˚ POKRYWY
Pokrywa jest dostarczana w ramach akcesoriów. Aby zainstalowaç pokryw´ nale˚y wsunàç jà w odpowiednie szczeliny,
jak na rysunku.
1/2 GAS
1
Przed zamkni´ciem pokrywy, aby uchroniç jà przed nadmiernymi zmianami temperatury nale˚y zawsze poczekaç do chwili ca∏kowitego och∏odzenia si´ urzàdzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania, w interesie konsumenta, zmian w produktach, bez naruszenia cech bezpieczeƒstwa lub funkcjonalnoÊci.
3
2
1) KolejnoÊç monta˚u jest nast´pujàca (patrz rysunek):
A) Sztywna rura
B) Podk∏adka
C) Z∏àcze kolankowe z gwintem
2) Dokr´ciç kluczem po∏àczenie, pami´tajàc o skr´ceniu rur do swojej pozycji
przed zaciÊni´ciem
3) Za pomocà sztywnej rury stalowej, miedzianej lub przy pomocy spr´ ˚ystej rury
metalowej po∏àczyç z∏àczk´ C z instalacjà gazowà.
BARDZO WA˚NE
Dla u∏atwienia instalacji oraz aby uniknàç przecieków gazu zaleca si´ nast´pujàcy tryb ∏àczenia rur:
Najpierw do∏àczyç rur´ do p∏yty kuchennej
a nast´pnie po∏àczyç rur´ z siecià gazowà.
Brak przestrzegania tej kolejnoÊci mo˚e spowodowaç, ˚e w rurze pozostanie gaz.
PO INSTALACJI NALE˚Y ZA POMOCÑ ROZTWORU MYDLANEGO
SPRAWDZIå SZCZELNOÂå WSZYSTKICH Z¸ÑCZY.
10
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising