Candy | CFX 64 | Candy CFX 64 User manual

Candy CFX 64 User manual
GĀZES VIRSMAS
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
CLG sērija
CLG64 SGX
CLG64 SPXMX
CLG64SPX
CLG64SPN
CLG64SPB
CLG631SPX
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. • Via Privata Eden Fumagalli • 20047 Brugherio, Milāna, Itālija
SATURA RĀDĪTĀJS
1. Uzstādīšanas instrukcijas ........................................................... 05
1.1. Iebūvēšana ................................................................................. 05
1.2. Piemērota atrašanās vieta .......................................................... 05
2. Elektrosavienojums (tikai AK) ..................................................... 05
2.1.Elektrosavienojums ...................................................................... 05
2.2. Gāzes savienojums (tikai AK)...................................................... 05
2.3. Plīts pielāgošana dažādiem gāzes veidiem ................................. 06
2.4. Minimālās liesmas regulēšana .................................................... 06
3. Plīts lietotāja rokasgrāmatas izmantošana ............................... 06
3.1. Gāzes degļa lietošana .................................................................. 06
4. Apkope un tīrīšana ....................................................................... 07
5. Pēcapkope ................................................................................... 07
6. Apkārtējās vides aizsardzība....................................................... 07
2
3
1. UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪCES UZSTĀDĪŠANA VAR BŪT SAREŽĢĪTA UN, JA TO VEIC NEPAREIZI, TAS VAR NOPIETNI APDRAUDĒT
PATĒRĒTĀJU DROŠĪBU. TĀPĒC TAS JĀDARA KVALIFICĒTAM PROFESIONĀLIM, KURŠ TO ĪSTENOS ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJIEM
TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM. JA ŠIS IETEIKUMS NETIKS IEVĒROTS UN UZSTĀDĪŠANU VEIKS PERSONA BEZ ATBILSTOŠAS
KVALIFIKĀCIJAS, RAŽOTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKURĀM IZSTRĀDĀJUMA TEHNISKĀM KĻŪMĒM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠO
KĻŪMJU REZULTĀTĀ IZSTRĀDĀJUMAM TIEK RADĪTS KAITĒJUMS VAI PERSONĀM TIEK RADĪTAS TRAUMAS VAI ŠĀDS KAITĒJUMS UN
TRAUMAS NETIEK RADĪTAS.
1.1. IEBŪVĒŠANA
2.1. ELEKTROSAVIENOJUMS
Plīti var uzstādīt uz jebkuras virsmas ar karstumizturību līdz 100°C un
biezumu no 25 līdz 45 mm. Ieliktņa izmēri, kas jāizgriež no darba
virsmas, ir sniegti 2. attēlā.
Ja plīti uzstāda blakus skapim jebkurā tā pusē, attālumam starp plīti un
skapi ir jābūt vismaz 15 cm (skatīt 4. attēlu); bet attālumam starp plīti
un aizmugurējo sienu ir jābūt vismaz 5,5 cm.
Attālumam starp plīti un jebkuru ierīci vai iekārtu, kas atrodas virs tās
(piemēram, velkmes korpuss), ir jābūt vismaz 70 cm (4. attēls). Ja
starp iebūvēto plīti un zem tās esošo kameru veidojas sprauga, no
izolējoša materiāla (koka vai līdzīga materiāla) ir jāizveido atdaloša
siena (3. attēls).
Svarīgi: diagrammā, kas redzama 1. attēlā, ir parādīta izolācijas
uzklāšana.
Pārbaudiet datus uz ierīces nominālās jaudas datu plāksnītes, kas
atrodas ierīces ārpusē, lai pārliecinātos, vai barošanas un ievades
spriegums ir atbilstošs.
Pirms savienojuma izveides pārbaudiet zemējuma sistēmu.
Atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem šai iekārtai ir jābūt iezemētai. Ja
šis noteikums netiek ievērots, ražotājs neuzņemas atbildību par
jebkādiem īpašumam radītiem bojājumiem vai personām radītām
traumām. Ja spraudkontakts nav pievienots, pievienojiet to atbilstoši
slodzei, kas norādīta uz nominālās jaudas datu plāksnītes. Zemējuma
vads ir dzeltenā/ zaļā krāsā. Spraudkontaktam vienmēr ir jābūt
pieejamam.
Ja plīts ir pievienota tieši elektropadevei, tā jāaprīko ar automātisko
drošinātāju.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina kvalificētam inženierim, lai
novērstu jebkādu potenciālu risku. Zemējuma vadam (zaļā un dzeltenā
krāsā) jābūt vismaz 10 mm garākam nekā fāzes un neitrālajam vadam.
Kabeļa posma izmēram, kuru izmantojat, ir jāatbilst šīs plīts
absorbētajai jaudai.
Jaudas prasības skatiet uz nominālās jaudas datu plāksnītes un
izmantojiet H05RR-F, H05W-F vai H05V2V2-F barošanas vadu.
Plīti uzstāda, iekārtas pamatnes atverēs ievietojot ierīcei pievienotās
fiksēšanas skavas.
Ja 60 cm plīti uzstāda virs krāsns, kas nav aprīkota ar dzesēšanas
ventilācijas sistēmu, iebūvētajās mēbelēs ir ieteicams izveidot atveres,
lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju. Šo atveru izmēram ir jābūt
vismaz 300 cm2 un tās jāizvieto atbilstoši 5. attēlam.
Ja virs krāsns uzstāda 75 cm plīti, plīts ir jāaprīko ar dzesēšanas
ventilatoru.
FĀZE
Barošanas
avots
1.2. PIEMĒROTA ATRAŠANĀS VIETA
IEZEMĒJ
UMS
NEITRĀL
S
Šī ierīce ir jāuzstāda atbilstoši piemērojamiem noteikumiem un to
drīkst lietot tikai labi vēdināmās vietās. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi
izlasiet lietošanas pamācību.
F
Brūns vads
Zaļš/ dzeltens
vads
N
Barošanas
kabelis
Zils vads
2.2. GĀZES SAVIENOJUMS
2. ELEKTROSAVIENOJUMS (TIKAI AK)
Šīs instrukcijas ir paredzētas kvalificētam personālam, aprīkojuma
uzstādīšana ir jāveic atbilstoši attiecīgajiem nacionālajiem standartiem.
(Tikai AK: atbilstoši normatīvo aktu prasībām gāzes iekārtu
uzstādīšana\ nodošana ekspluatācijā ir jāveic "Gas Safe"
uzstādītājam).
Brīdinājums: šī iekārta ir jāiezemē!
Šī ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai mājsaimniecībā. Savienojumu
ar maģistrālo elektropadevi jānodrošina kompetentam elektriķim,
ievērojot
visus
spēkā
esošos
noteikumus
par
šādām
elektroinstalācijām. Ierīci pievieno tikai punktam ar atbilstošu nominālo
jaudu, 3 kontakttapu 13 amp spraudkontakts/ ligzda nav piemērota.
Jānodrošina divpolu slēdzi, bet ķēdi jāaprīko ar atbilstošiem
drošinātājiem. Sīkāku informāciju par konkrētā izstrādājuma jaudas
prasībām atradīsit „Lietotāja pamācībā” un uz ierīces nominālās jaudas
datu plāksnes. Iebūvētas ierīces gadījumā, ja jūs vēlaties izmantot
kabeli, kas ir garāks par ierīcei pievienoto, iesakām izmantot
karstumizturīgu kabeli ar atbilstošu nominālu.
Veicot jebkurus darbus, elektrības padevei ir jābūt atslēgtai.
Plīts nominālās jaudas plāksnītē ir norādīts gāzes veids, ar kuru to ir
paredzēts izmantot. Savienojumu ar gāzes padeves avotu vai gāzes
balonu veic pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai padeve ir noregulēta uz
gāzes veidu, ar kuru ierīce darbosies. Ja tas nav noregulēts pareizi,
skatiet nākamajos paragrāfos sniegtos norādījumus, lai mainītu šos
gāzes iestatījumus.
Sašķidrinātajai gāzei (gāzes baloniem) izmantojiet
regulatorus, kas atbilst nacionālajiem standartiem.
Vadus pievieno barošanas avotam šādi:
PIEVIENOT
SPAILEI
Zaļš un dzeltens vads
Zemējums
Zils vads
Neitrāls savienojums
Brūns vads
Fāzes savienojums
spiediena
Izmantojiet tikai attiecīgajiem nacionālajiem standartiem atbilstošas
caurules, paplāksnes un izolācijas starplikas.
Atsevišķi modeļi ir aprīkoti ar konusveida savienojumu, lai pielāgotu
tos uzstādīšanai valstīs, kur šāda tipa savienojums ir obligāts; 8. attēlā
ir parādīti dažādu veidu savienojumi (CY = cilindriskais, CO =
konusveida). Visos gadījumos plītij pievieno savienojuma cilindrisko
daļu.
Piezīme: mēs neatbalstām strāvas noplūdes ierīču izmantošanu ar
elektriskajām virtuves ierīcēm. Vēlreiz atgādinām, ka ierīcei ir jābūt
pareizi iezemētai, ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
elektroinstalāciju nepareizas izveides gadījumā.
Pievienojot plīti gāzes padevei ar lokano šļūteni, lūdzu, pārliecinieties,
vai maksimālais šļūtenes garums nepārsniedz 2 metrus.
Lai nepieļautu jebkādus potenciālus šļūtenes bojājumus, uzstādīšanu
veiciet šādā secībā (6. attēls):
4
1) atbilstoši attēlam montējiet detaļas šādā secībā:
A: 1/2 cilindrisks ietvertais adapters
B: 1/2 izolācija
C: 1/2konusveida-cilindrisks vai cilindrisks-cilindrisks aptverošais
gāzes adapters
3.1. GĀZES DEGĻA LIETOŠANA
Lai aizdedzinātu degļus, liesmu pietuviniet deglim, iespiediet uz
iekšpusi vadības kloķi un pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam.
Ja deglis nav lietots vairākas dienas, pirms degļa aizdedzināšanas
dažas sekundes pagaidiet, tas ļaus izplūst caurulēs esošajam gaisam.
Ierīcēm, kas aprīkotas ar elektroniskas aizdedzināšanas funkciju,
veiciet šādas darbības:
 iespiediet uz iekšpusi vadības kloķi un pagrieziet to pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam līdz aizdedzināšanas simbolam;
 aizdedziniet degli, nospiežot uz dzirksteļaizdedzes pogas.
Plītīm, kas aprīkotas ar automātiskās aizdedzināšanas funkciju, lai
aizdedzinātu degli, vienkārši iespiediet uz iekšu kloķi un pagrieziet to
līdz aizdedzināšanas simbolam.
Aizdedzināšanas sistēma turpinās ģenerēt dzirksteles, kamēr vadības
kloķis būs nospiests.
Ja deglis neaizdegas 5 sekunžu laikā, pagrieziet vadības kloķi stāvoklī
„0” un atkārtojiet šīs darbības.
Modeļiem, kas aprīkoti ar drošības krānu (kas noslēdz gāzes plūsmu,
ja liesma nejauši izdziest), degļus aizdedzina augstākminētajā veidā,
ievērojot īpašu piesardzību.
2) savienojumus pievelciet ar uzgriežņu atslēgu, neaizmirstiet
pagriezt atbilstošā stāvoklī caurules.
3) detaļu C pievienojiet gāzes padevei, izmantojot stingru vara
cauruli vai lokanu tērauda cauruli.
SVARĪGI: veiciet gala pārbaudi ar ziepju šķīdumu, lai noteiktu, vai
caurules savienojumos nav noplūdes. NEKAD NELIETOJIET
UGUNI. Pārliecinieties, vai lokanā caurule nevar saskarties ar
skapja kustīgajām daļām (piemēram, atvilktni) un vai tā neatrodas
vietā, kur to var sabojāt.
Brīdinājums: ja ierīces tuvumā sajūtat gāzes smaku, izslēdziet gāzes
padevi ierīcei un zvaniet inženierim. Nemeklējiet noplūdi, izmantojot
atklātu liesmu.
2.3. PLĪTS
VEIDIEM
PIELĀGOŠANA
DAŽĀDIEM
GĀZES
Pirms gāzes plīts ieslēgšanas pārliecinieties, vai degļi un degļu vāciņi
atrodas savās vietās.
Lai noregulētu plīti izmantošanai ar dažādiem gāzes veidiem, veiciet
šādas darbības:
VISPĀRĪGS PADOMS
Lai sasniegtu labākus rezultātus, izmantojiet traukus ar plakanu
virsmu. To virsmas izmēram ir jāatbilst gāzes degļa izmēram. Tabula
A.
• noņemiet restes un degļus;
• sešstūra uzgriežņu atslēgu (7 mm) ievietojiet degļa balstā (7. attēls);
• atskrūvējiet inžektoru un aizvietojiet to ar izmantojamās gāzes
veidam piemērotu inžektoru (skatīt gāzes veidu tabulu).
2.4. MINIMĀLĀS LIESMAS REGULĒŠANA
Degļa veids
AUX papildu deglis
SR Vidēja ātruma deglis
R Ātrais deglis
UR Īpaši ātrs deglis
QC Dubultgredzena deglis
Pēc degļu aizdedzināšanas vadības kloķi pagrieziet uz minimālo
iestatījumu, bet pēc tam noņemiet kloķi (to var izdarīt, nedaudz
piespiežot).
Izmantojot mazu spailes tipa skrūvgriezi regulēšanas skrūvi pielāgo
atbilstoši 9. attēlam. Pagriežot skrūvi pulksteņa rādītāja kustības
virzienā, gāzes plūsma samazināsies, bet, pagriežot to pretēji
pulksteņa rādītāja kustības virzienam, plūsma palielināsies.
Noregulējiet liesmu uz apmēram 3 līdz 4 mm augstumam un uzlieciet
vietā vadības pogu.
0 panna/ katls (cm)
12 - 18
18-24
24-26
24-28
24-28
Tabula A
Mazākiem traukiem gāzes degli var regulēt, lai liesma nepārsniegtu
pannas pamatni. Nelietojiet traukus ar ieliektu vai izliektu pamatni.
Ja izmantojat sašķidrināto naftas gāzi – lai iestatītu liesmas neitrālo
stāvokli, skrūvi pagrieziet līdz galam (pulksteņa rādītāja kustības
virzienā).
BRĪDINĀJUMS: ja liesma netīšām nodziest, pagrieziet kloķi
izslēgšanas stāvoklī un nemēģiniet to aizdedzināt vismaz 1
minūti.
Kad regulēšana ir pabeigta, iepriekšējo gāzes nominālo datu plāksnīti
nomainiet ar noregulētajam gāzes viedam piemērotu datu plāksnīti
(kas piegādāta ar ierīci).
Ja gadu gaitā gāzes krāns ir kļuvis grūti pagriežams, to nepieciešams
ieeļļot.
To drīkst darīt vienīgi kvalificēts servisa inženieris.
3. PLĪTS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS IZMANTOŠANA
Šo ierīci drīkst lietot vienīgi tam paredzētajam mērķim – ēdiena
gatavošanai mājsaimniecībā, un jebkurš cits tās lietojums tiks uzskatīts
par neatbilstošu un bīstamu. Ražotājs neuzņemas atbildību par
jebkuriem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies neatbilstošas
lietošanas rezultātā.
Šī iekārta nav paredzēta tādu personu (ieskaitot bērnus) lietošanai,
kurām ir fiziski, maņas orgānu vai garīgi traucējumi vai kurām nav
pietiekamas pieredzes un zināšanu, ja vien tās neveic to par viņu
drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai nav saņēmušas
instrukcijas par šīs iekārtas lietošanu no šādas personas.
Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, vai tie nespēlējas ar šo iekārtu.
5
4. APKOPE UN TĪRĪŠANA
6. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
Pirms plīts tīrīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atdzisusi. Izņemiet
spraudkontaktu no ligzdas vai (ja tas savienots tieši) izslēdziet
elektrības padevi.
Šī iekārta ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai
2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs iekārtas, jūs
palīdzēsit novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko pretējā gadījumā
varētu izraisīt nepareiza apiešanās ar šo izstrādājumu.
Marķējums uz šī izstrādājuma norāda, ka no tā nevar atbrīvoties kā no
mājsaimniecības atkritumiem. Tāpēc tas ir jānodod piemērotā
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un pārstrādes vietā.
Atbrīvošanās no tā ir jāveic saskaņā ar valsts vides aizsardzības
noteikumiem par atbrīvošanos no atkritumiem. Lai saņemtu plašāku
informāciju par apiešanos ar šo izstrādājumu, tā atjaunošanu un
atkārotu pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu savākšanas uzņēmumu vai veikalu, kurā to
iegādājāties.
Nekas nelietojiet abrazīvus, korozīvus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus
vai skābes. Izvairieties no jebkādu skābu vai sārmainu vielu (citrons,
sula, etiķis utt.) nokļūšanas uz emaljētām, glazētām vai nerūsējošā
tērauda daļām.
BRĪDINĀJUMS: plīts tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.
Emaljētas, glazētas vai hromētas daļas tīriet ar siltu ziepjūdeni vai
saudzējošu tīrīšanas līdzekli. Nerūsējošam tēraudam izmantojiet
atbilstošu tīrīšanas šķīdumu.
Degļus var tīrīt ar ziepjūdeni. Lai atjaunotu to sākotnējo spīdumu,
izmantojiet mājsaimniecībās izmantoto nerūsējošā tērauda tīrīšanas
līdzekli. Pēc tīrīšanas nosusiniet degļus un uzlieciet tos vietā.
Degļus ir jānomaina pareizi.
Atbilstības deklarācija:
Šīs ierīces daļas, kuras nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, atbilst
EEK Direktīvas 89/109 prasībām.
Ierīce atbilst Eiropas Padomes Direktīvai 73/23/EEK ^ un
89/336/EEK, ko aizstāj ar Direktīvu 2006/95/EK un
2004/108/EK un to tālākiem grozījumiem.
Hromētie režģi un degļi
Laika gaitā hromētie režģi un degļu var zaudēt krāsu. Tomēr tas
neietekmē plīts veiktspēju.
Ja nepieciešams, mūsu Pēcpārdošanas serviss var piedāvāt jums
rezerves daļas.
5. PĒCAPKOPE
Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādām neprecizitātēm, kas rodas
šī bukleta drukas un transkripcijas kļūdu rezultātā. Mēs saglabājam
tiesības pēc nepieciešamības veikt izstrādājuma pārveidošanu,
tostarp, ņemot vērā patērētāju intereses un ar drošību vai funkcijām
saistītos jautājumus.
Pirms servisa inženiera izsaukšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai:
• spraudkontakts ir ievietots pareizi un ir aprīkots ar drošinātājiem;
• gāzes padevē nav kļūmes.
Ja kļūmi nav iespējams noteikt:
izslēdziet ierīci un sazinieties ar Pēcapkopes centru. NEAIZTIECIET
IERĪCI.
1. tabula
Deglis
1
4 gāze
QC/R/SR/AUX
S67/HBGPX
JĀ
1
1
IEBŪVĒTĀS PLĪTIS
1
4 gāze
UR/R/SR/AUX
S67/HBGPX
JĀ
1
-
Veids/ atsauce
Liesmas kļūmes kontroles ierīce
Papildu deglis
(AUX Ø 50 mm)
Dubultgredzena deglis
( QC Ø
135 mm)
Īpaši ātrs deglis
(UR Ø 110 mm)
1
Vidēji ātrs deglis
(SR Ø 75 mm)
1
1
Ātrais deglis
(R Ø 100 mm)
1
1
Pievadītās gāzes veids/ jauda:
Iegūtā
9,25 kW
8,75 kW
G 20/20 mbar (metāns)
881 L/h
833 L/h
G 30/28-30 mbar (sašķidrināta naftas
673 L/h
636 L/h
gāze)
Uzstādīšanas klase
3
3
Spriegums/ frekvence V/ Hz
220-240 V / 50-60 Hz
220-240 V / 50-60 Hz
Elektroievades jauda
15W
15W
Elektriskā aizdedzināšana
JĀ
JĀ
Izstrādājuma izmērs
595 x 510
595 x 510
Šī ierīce ir paredzēta neprofesionālai lietošanai, t.i., lietošanai mājsaimniecībā.
6
2
5 gāze
QC/2R/SR/AUX
S67/HBGPX
JĀ
1
1
3
4 gāze
QC/R/SR/AUX
S67/HBGPX
JĀ
1
1
1
2
1
1
11,75 kW
1119 L/h
854 L/h
9,25 kW
881 L/h
673 L/h
3
220-240 V / 50-60 Hz
15W
JĀ
745 x 510
3
220-240 V / 50-60 Hz
15W
JĀ
745 x 510
I 2H
Fl, NO, SE, DK, EE, LT, LV, BG, RO, TR, CZ, SK, SI, HR GR, PT, CH, IT, IE, GB, ES, CY RU
Gāzes veids
G20
Gāzes spiediens
20 mbar
P (kW)
Maks. (kW)
Min. (kW)
Ø mm
AUX
1,00
0,23
0,76
SR
1,75
0,36
1,01
R
2,50
0,53
1,18
UR
3,50
1,20
1,44
QC
4,00
1,75
1,45
Gāzes veids
G30 / G31
Gāzes spiediens
30/30 mbar
P (kW)
Maks. (kW)
Min. (kW)
Ø mm
AUX
1,00
0,23
0,50
SR
1,75
0,36
0,66
R
2,50
0,53
0,80
UR
3,50
1,20
0,94
QC
4,00
1,75
0,99
GB-IE
Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādām neprecizitātēm, kas rodas šī bukleta drukas un transkripcijas kļūdu rezultātā. Mēs saglabājam tiesības pēc
nepieciešamības veikt izstrādājuma pārveidošanu, tostarp, ņemot vērā patērētāju intereses un ar drošību vai funkcijām saistītos jautājumus.
06.2010. * REV.:A * 42804706
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising