Candy | CH742B | Candy CH742B Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CH742B Εγχειρίδιο χρήστη
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες σε ότι αφορά στην ασφαλή χρήση ,την σωστή εγκατάσταση, το τρόπο λειτουργίας και καθαρισμού της συσκευής
καθώς και μερικές πληροφορίες για καλύτερα αποτελέσματα .

Διατηρείστε το βιβλίο οδηγιών για να το συμβουλεύεστε όποτε χρειαστεί ,πριν εγκαταστήσετε την συσκευή σημειώστε τον αριθμό μητρώου της
προκειμένου να το έχετε διαθέσιμο αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τις τεχνικές Υπηρεσίες.

Όταν η φωτεινή ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας είναι αναμμένη, μην ακουμπάτε την εστία ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία ή μόλις την σβήσετε.

Τα εμφανή σημεία της εστίας όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία είναι ζεστά. Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία και μέχρις ότου σβήσουν η λυχνίες εναπομένουσας θερμότητας.

Τα λύπη ,οι σάλτες κατά την διάρκεια του μαγειρέματος μπορεί να πιτσιλίσουν την επιφάνεια ..μην απομακρύνεστε ποτέ όσο βρίσκεται στην λειτουργία
γιατί οι λιπαρές ουσίες μπορεί να αναφλέγουν .

Mην ακουμπάτε στην ζεστή επιφάνεια αλουμινόχαρτο ή πλαστικό.

Ο καυστήρας αλογόνου εκπέμπει έντονη λάμψη μην εστιάζετε το βλέμμα σας σε αυτόν.

Μετά από κάθε χρήση φροντίστε να καθαρίσετε την συσκευή. Διατηρώντας καθαρή την επιφάνεια αποφεύγεται η παραγωγή καπνού από το κάψιμο των
υπολοίπων καθώς και ο κίνδυνος ανάφλεξης.

Μην ακουμπάτε αντικείμενα επάνω στα χειριστήρια

Μην δοκιμάσετε ποτέ να μαγειρέψετε επάνω στην εστία χωρίς σκεύος,

Τοποθετείτε πάντα το σκεύος που χρησιμοποιείτε στο κέντρο της εστίας.

Μην χρησιμοποιείτε την επιφάνεια της εστίας σαν πάγκο εργασίας ή κοπής.

Μην αφήνετε αντικείμενα επάνω στην εστία μαγειρέματος

Στην απίθανη περίπτωση που η επιφάνεια ραγίσει αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή και καλέστε τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ,άτομα με ειδικές δεξιότητες η άτομα που δεν έχουν προγενέστερη εμπειρία στην λειτουργία
παρόμοιας συσκευής ,χωρίς την επίβλεψη ατόμου που είναι σε θέση να τους καθοδηγήσει στην χρήση της συσκευής ή να εξασφαλίσει την ασφαλή
λειτουργία της.

Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν και να παίζουν γύρω από τη συσκευή.
Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει βελτιώσεις στα προϊόντα του
συμμορφούμενος στις διατάξεις των υφιστάμενων ρυθμίσεων του Κώδικα Προστασίας καταναλωτών .
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ: Τα μέρη της συσκευής τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
πληρούν τις προδιαγραφές
που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία CEE 89/109 . Η συσκευή αυτή πληροί τις ευρωπαϊκές οδηγίες με αριθμό 73/23/CEE και
89/336/CEE όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες 2006/95/CE και 2004/108/CE και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στο χώρο λειτουργίας τους είναι μια εργασία πολύ απαιτητική και λεπτή .Η σύνδεση και
η ενεργοποίηση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνίτη γιατί εγκυμονεί κινδύνους για
την ασφάλεια του χρήστη και του περιβάλλοντος χώρου.
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας κακής εγκατάστασης της συσκευής
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
3. ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Τα έπιπλα στα οποία θα εντοιχιστεί η εστία καθώς και η βάση στήριξης πρέπει
να έχουν κατασκευαστεί από υλικό ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. Σε
υψηλή θερμοκρασία πρέπει να αντέχει και η κόλα η οποία θα χρησιμοποιηθεί
για την στερέωση των υλικών επένδυσης και του πλαισίου στήριξης της
συσκευής γιατί διαφορετικά θα ξεκολλήσουν.
Πριν από την τοποθέτηση (Εικ. B/D):
- Η εστία συνοδεύεται από μια μονωτική τσιμούχα
- Γυρίστε την εστία με την γυάλινη επιφάνεια προς το δάπεδο.
- Φροντίστε να προστατέψετε την γυάλινη επιφάνεια.
- Τοποθετείστε την τσιμούχα περιμετρικά της εστίας.
- Εκτελέστε την πιο πάνω εργασία με ιδιαίτερη προσοχή γιατί από
αυτή θα εξαρτηθεί η στεγανότητα της συσκευής και η αποφυγή
διαρροής υγρών στο έπιπλο υποδοχής.
• Οι κάθετες επιφάνειες γύρω από την εστία πρέπει να έχουν
ένα διάκενο 5 εκατοστών.
• Κάτω από την επιφάνεια της εστίας πρέπει να διαμορφωθεί ένα
οριζόντιο διαχωριστικό που θα έχει τις ίδιες διαστάσεις με το έπιπλο
υποδοχής και το οποίο θα απέχει από την εστία τουλάχιστον 1εκ.ώστε
να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος υπερθέρμανσης και καταστροφής .
Η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό στη χώρα που θα εγκατασταθεί η
συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα και ό,τι
μπορεί να προκύψει από την μην τήρηση των κανονισμών εγκατάστασης.
Προσοχή: Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα
και ότι μπορεί να προκύψει από την χρήση μιας συσκευής η οποία
δεν έχει γείωση ή της οποίας η γείωση είναι ελαττωματική.
- Πριν από την εγκατάσταση ο τεχνικός που θα συνδέσει την συσκευή
πρέπει να βεβαιωθεί ότι η τάση του δικτύου, η ρύθμιση της σύνδεσης, η
ισχύς της ασφάλειας και η γείωση πληρούν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις.
- Η σύνδεση της συσκευής μπορεί να γίνει σε μία πρίζα που διαθέτει
γείωση, η με μονοπολική κλέμα της οποίας οι πόλοι θα απέχουν μεταξύ
τους σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης
-Εάν η συσκευή διαθέτει πρίζα πρέπει να εξασφαλίσετε ώστε η πρόσβαση
στο σημείο της πρίζας να είναι εφικτή και μετά τον εντοιχισμό της .
-Το κιτρινοπράσινο καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με την κλέμα της
γείωσης της συσκευής και του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
-Όλες οι επεμβάσεις που αφορούν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο Τεχνικό του Δικτύου
τεχνικής Υποστήριξης.
• Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας ,όταν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εμφανίσει φθορές η αντικατάσταση του πρέπει να γίνει αποκλειστικά με
άλλο που θα προμηθευτείτε μέσω των εξουσιοδοτημένων κέντρων τεχνικής
υποστήριξης, η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει αποκλειστικά από
εντεταλμένο προς τούτο τεχνικό.
11 GR
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν παραστεί ανάγκη να αντικατασταθεί το
καλώδιο παροχής ,η σύνδεση του καλωδίου
πρέπει να γίνει με την ακόλουθη αντιστοιχία
χρώματος καλωδίου και κωδικών :
Μπλε – ουδέτερο/N
Καφέ- φάση/(L)
Kιτρινοπράσινο-Γείωση ( )
Η υαλοκεραμική συσκευή συνοδεύεται από καλώδιο
παροχής το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
δίκτυο με τάση 220-240V μεταξύ των 2 φάσεων ή με
φάση και ουδέτερο
Συνδέστε την συσκευή σε μια πρίζα για να επιλέξετε
την ασφάλεια συμβουλευθείτε τον πίνακα που
ακολουθεί.
Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί και με
Τριφασική παροχή 220-240 V3
Τριφασική παροχή 380-415 V2N
Ακολουθείστε επιμελώς τις οδηγίες που έπονται για
να πραγματοποιήσετε την σύνδεση της συσκευής.
Πριν πραγματοποιήσετε την σύνδεση ,βεβαιωθείτε ότι
η εγκατάσταση διαθέτει αντίστοιχη ασφάλεια
,συμβουλευθείτε τον πίνακα που ακολουθεί και ελέγξτε
την διατομή του καλωδίου του δικτύου σύνδεσης.
Ακουμπήστε την εστία με την γυάλινη επιφάνεια
προς τα κάτω επάνω σε μια επιφάνεια εργασίας.
Προστατέψτε την γυάλινη επιφάνεια.
Για να ανοίξετε την ασφαλειοθήκη :
Ξεβιδώστε την κλέμα στήριξης του καλωδίου ’’1’’
Εντοπίστε τις δύο γλώσσες που βρίσκονται στο πλάι
Περάστε την άκρη ενός κατσαβιδιού μπρος από κάθε
γλώσσα ενώ ταυτόχρονα θα πιέζετε τραβώντας
προκειμένου να ανασηκωθεί το καπάκι.
Για να απελευθερώσετε ο καλώδιο παροχής
Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης των ακροδεκτών και
το σφικτήρα διακλάδωσης, απελευθερώστε το
καλώδιο
Για να κάνετε την νέα σύνδεση
Επιλέξτε το καλώδιο σύμφωνα με τα στοιχεία που
αναγράφονται στον πίνακα.
Ανοίξτε τις άκρες των αγωγών απογυμνώσατε τις σε
μήκος 10mm λαμβάνοντας υπόψιν το μήκος που
πρέπει να έχει το καλώδιο τροφοδοσίας για να το
συνδέσετε στα ακροφίσια . Για την σύνδεση αυτή
ακολουθείστε τις οδηγίες του πίνακα που ακολουθεί .
Οι σφικτήρες διακλάδωσης που υπάρχουν μέσα στο
κουτί με τις συνδέσεις χρησιμεύουν για να συνδεθούν
μεταξύ τους διαφορετικά καλώδια.
Κλείστε το καπάκι της θήκης με τις συνδέσεις
Βιδώστε το καλώδιο στην θέση του.
Προσοχή : Η μη σωστή στερέωση της βίδας στα
τερματικά μπορεί να προκαλέσει την υπερθέρμανση
του καλωδίου τροφοδοσίας.
14GR
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
LAY OUT
‘’5’’
LAY OUT
‘’2-3’’
LAY OUT
‘’4’’
LAY OUT
‘’1’’
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ Η ΔΥΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 220-240V
Ασφάλεια 25Α
25Α
25Α
Καλώδιο 3X2,5mm2
3X2,5mm2
3X2,5mm2
HO5V2V2F
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 220-240V
Ασφάλεια 25Α
25Α
25Α
Καλώδιο 4X2,5mm2
4X2,5 mm2
4X2,5 mm2
HO5V2V2F
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 380-415V
Ασφάλεια 16 Α
20 Α
20 Α
Καλώδιο 4X1,5 mm2
4X2,5 mm2
4X2,5 mm2
HO5V2V2F
25Α
3X2,5mm2
25Α
4X2,5 mm2
20 Α
4X1,5 mm2
Μονοφασικό
ΤριφασικόΤριφασικό
Τριφασικό
220-240V 220-240V2 220-240V3 380-415V3Ν
PH Φάση
PH Φάση
PH Φάση
Shunt 1-2 PH Φάση1
Shunt 1-2
PH Φάση2
Shunt 1-2
PH Φάση
N Oυδέτερο
Σύνδεση στην NOυδέτερο
Shunt3
N Oυδέτερο
Shunt 3-4
Shunt 3-4
Shunt 3-4
κλέμα
PH Φάση4
Τ Γείωση
Τ Γείωση E
Τ Γείωση
Τ Γείωση
5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εστία Hilight
Ένας μεταλλικός αγωγός αναπτύσσεται ομοιόμορφα σε όλη
την επιφάνεια της εστίας. Η εστία ανταποκρίνεται σε 3’’ . Οι
εστίες αυτές ενδείκνυνται για μαγείρεμα που απαιτεί
σταθερή, ομοιόμορφη θερμοκρασία . Η υαλοκεραμική εστία
αξιοποιεί την μεγαλύτερη θερμοκρασία που παράγεται από
την εστία highlight επιταχύνοντας τον χρόνο
προετοιμασίας του φαγητού . Αλλοιώσεις στο
περίγραμμα της εστίας δεν επηρεάζουν την ανθεκτικότητα
του γυαλιού στις υψηλές θερμοκρασίες, όμως επηρεάζουν
την δυνατότητα ρύθμισης. Με την λειτουργία Sprinter η
διάρκεια μαγειρέματος μειώνεται κατά 15% σε συνάρτηση
του τρόπου μαγειρέματος και την ποιότητα των σκευών.
6.ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η χρήση σκευών καλής ποιότητας είναι προϋπόθεση για να
έχετε καλά αποτελέσματα στο μαγείρεμα
Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδο και παχύ πυθμένα : Όταν
τα σκεύη έχουν επίπεδο πυθμένα δεν καταγράφεται
υπερθέρμανση σε συγκεκριμένα σημεία, έτσι το φαγητό δεν
«πιάνει»Ο παχύς πυθμένας εξασφαλίζει την ομοιογενή διασπορά
της θερμοκρασίας
Βεβαιωθείτε ότι ο πυθμένας του σκεύους είναι στεγνός :
Καθαρίστε με ένα πανί τον πυθμένα του σκεύους όταν το βγάζετε
από το ψυγείο .έτσι η επιφάνεια της εστίας θα παραμείνει καθαρή.
Χρησιμοποιείτε σκεύη των οποίων η διάμετρος καλύπτει
εκείνη της εστίας ,εάν η διάμετρος του σκεύους είναι λίγο
μεγαλύτερη από εκείνη της εστίας αξιοποιείτε καλύτερα η
ενέργεια.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα πιο
κατάλληλα σκεύη προκειμένου να έχετε καλά αποτελέσματα στο μαγείρεμα.
Inox: Ενδείκνυται.
Ιδιαίτερα καλά είναι τα σκεύη με πυθμένα sandwich. Tα σκεύη με πυθμένα
sandwich συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά του inox (εμφάνιση, διάρκεια και
σταθερότητα) με τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου ή του χαλκού (μετάδοση
της θερμότητας και ομοιογενή κατανομή).
Alluminio: με παχύ πυθμένα .
Τα σκεύη από αλουμίνιο έχουν καλή αγωγιμότητα . Μερικές φορές τα
σκεύη από αλουμίνιο αφήνουν λεκέδες επάνω στην εστία οι οποίοι μπορούν
να απομακρυνθούν αν τους καθαρίσετε αμέσως. Μην χρησιμοποιείτε σκεύη
αλουμινίου χωρίς παχύ πυθμένα.
Μαντεμένια / υαλοκεραμικά σκεύη :
Η χρήση αυτών των σκευών αντενδείκνυται ,δεν έχουν καλή απόδοση και
μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια
Σκεύη με πυθμένα από χαλκό: Κατάλληλα εφόσον έχουν παχύ
πυθμένα. Έχουν καλές επιδόσεις αλλά ο χαλκός μπορεί να λερώσει την
επιφάνεια της κουζίνας ,οι λεκέδες αυτοί φεύγουν μόνο αν καθαριστούν
αμέσως. Μην αφήσετε ποτέ να εξατμιστεί όλο το νερό από το σκεύος γιατί
θα υπερθερμανθεί με κίνδυνο ο πυθμένας του σκεύους να κολλήσει επάνω
στην επιφάνεια της εστίας. Ένα χάλκινο σκεύος που υπερθερμαίνεται
αφήνει λεκέδες που δεν μπορεί να αφαιρεθούν.
Σκεύη από πορσελάνη ή εμαγιέ: καλές επιδόσεις.
Μόνο όσα έχουν επίπεδο, παχύ και λείο πυθμένα .
7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Οι εστίες μαγειρέματος και ο χρονοδιακόπτης
απενεργοποιούνται πιέζοντας το πλήκτρο
On \ Off.
• ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη όταν η επιφάνεια της εστίας
έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 60°C. Η ένδειξη
σβήνει
όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από τους 60°C.
Υπόδειξη:Χρησιμοποιείστε την θερμότητα που έχει μείνει για να
ολοκληρώσετε το μαγείρεμα αργά.
Σημείωση :Μετά από διακοπή ρεύματος η λυχνία
εναπομένουσας σβήνει έστω και αν η θερμοκρασία στην
επιφάνεια ξεπερνά τους 60°C.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Η δυνατότητα αξιοποίησης ταυτόχρονα δύο ζωνών μαγειρέματος
αφορά συγκεκριμένα μοντέλα. Οι επιφάνειες μπορεί να είναι ομόκεντρες
ή να επεκτείνονται. Η επιφάνεια είναι ενεργή όταν η ζώνη βρίσκεται
σε λειτουργία, τότε εμφανίζεται στο χειριστήριο το LED της
πρόσθετης επιφάνειας μαγειρέματος.
Για να απενεργοποιήσετε την πρόσθετη επιφάνεια :
- Πιέστε το χειριστήριο της πρόσθετης ζώνης
.
Το LED σβήνει όταν η πρόσθετη ζώνη είναι ανενεργή
Για να ενεργοποιήσετε την δεύτερη ζώνη :
.
- Πιέστε το χειριστήριο της πρόσθετης ζώνης.Το ionale LED θα
εμφανισθεί.
• Την πρώτη φορά που θα ανάψετε την εστία θα πρέπει να περιμένετε
λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τα ηλεκτρονικά χειριστήρια.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
- Πιέστε το πλήκτρο .
Τα χειριστήρια της εστίας είναι ενεργά. Εμφανίζεται η ένδειξη
ισχύος
για κάθε περιοχή μαγειρέματος .Τα LED ένδειξης
λειτουργίας αναβοσβήνουν.
- Εάν περάσουν 20 δεύτερα χωρίς να χρησιμοποιηθεί ,τα
ηλεκτρονικά χειριστήρια σβήνουν και η διαδικασία πρέπει
να επαναληφθεί .
.
Η δυνατότητα ταυτόχρονης αξιοποίησης τριών ζωνών
μαγειρέματος είναι εφικτή με ένα μόνο μοντέλο. Είναι συνολικά
ενεργή όταν η ζώνη βρίσκεται σε λειτουργία ,τα δύο χειριστήρια
LED της πρόσθετης ζώνης εμφανίζονται.
Για να απενεργοποιήσετε την πρόσθετη ζώνη:
- Πιέστε μια φορά το χειριστήριο
της πρόσθετης ζώνης.
Το αντίστοιχο χειριστήριο LED εφόσον απενεργοποιείται η ζώνη
θα σβήσει .
- Πιέστε δύο φορές
το χειριστήριο της πρόσθετης ζώνης .
Το αντίστοιχο χειριστήριο LED εφόσον απενεργοποιείται η ζώνη
θα σβήσει .
• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
- Πιέστε το πλήκτρο επιλογής της
περιοχής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
,το led που αντιστοιχεί στην περιοχή θα
ανάψει μόνιμα.
Η περιοχή είναι ενεργή.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την πρόσθετη ζώνη ακολουθείστε
τις πιο πάνω οδηγίες,πιέστε το χειριστήριο της πρόσθετης ζώνης
μία ή δύο φορές ανάλογα με τις απαιτήσεις .
- Πιέστε τα πλήκτρα “ - ” o “ + ” και επιλέξτε ισχύ λειτουργίας μεταξύ 1
και 9. Διατηρώντας πιεσμένα τα πλήκτρα “ + ” o “ - ” η ισχύς
λειτουργίας αυξάνεται ή μειώνεται σταδιακά.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ(δεύτερο μοντέλο)
Κάθε ζώνη μαγειρέματος μπορεί να προγραμματιστεί για μέγιστη
διάρκεια λειτουργίας έως 99 λεπτά.
Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Η εξοικείωση με
την συσκευή θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε τον τρόπο
λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
0:
Σβηστή
1:
)) .....
2:
Λιώσιμο (βούτυρο,σοκολάτα)
3:
Διατήρηση θερμοκρασίας
4:
Ζέσταμα –
5:
Απόψυξη, αργό μαγείρεμα
6:
Μαγείρεμα χωρίς καπάκι
7:
Τηγάνισμα, τσιγάρισμα, ψήσιμο
8:
Μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίας
9:
Τηγάνισμα ,βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού.
• ΣΒΗΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
- Πιέστε το πλήκτρο επιλογής της περιοχής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
- Πιέστε το πλήκτρο “-” πιέστε το πλήκτρο μέχρι στην
οθόνη να εμφανιστεί .
- Τώρα η ζώνη έχει σβήσει
ενώ η οθόνη θα σβήσει
μετά από 10 δεύτερα.
- Εάν θέλετε να σβήσετε αμέσως την οθόνη πιέστε ταυτόχρονα
τα πλήκτρα“ - ” &“ + ”.Η οθόνη θα πάει στο
και η ζώνη
μαγειρέματος απενεργοποιείται .
- Ενεργοποιείστε τη ζώνη μαγειρέματος σύμφωνα με τις πιο πάνω
οδηγίες.Το LED ελέγχου κοντά στην ένδειξη ισχύος πρέπει να
ανάψει αυτό σημαίνει ότι η ζώνη είναι ενεργή .
- Πιέστε το πλήκτρο
mer
Δίπλα στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα ανάψει μια λυχνία
ανάλογα με τη ζώνη μαγειρέματος που προγραμματίζεται.
- Πιέστε ξανά το χειριστήριο του χρονοδιακόπτη για να
επιλέξετε διάρκεια από 0 έως 99 λεπτά ή πιέστε το πλήκτρο “-“
για να μειώσετε το χρόνο 60 έως 0.
Η διάρκεια του προγραμματισμού μπορεί να τροποποιηθεί
οποτεδήποτε ,ενεργοποιώντας τη ζώνη μαγειρέματος και μετά το
χειριστήριο του χρονοδιακόπτη.
Όταν ο χρόνος περάσει,η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται
αυτόματα και για ένα λεπτό ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
,πιέζοντας το χρονοδιακόπτη διακόπτετε το σήμα.
Το χρονοδιακόπτη μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν
υπενθύμιση ,θα χτυπήσει όταν παρέλθει ο χρόνος που επιλέξατε.
13 GR
• ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με αυτή τη λειτουργία οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν και
δεν είναι δυνατή η τυχαία ενεργοποίηση της εστίας. λειτουργία είναι
χρήσιμη κατά την διαδικασία καθαρισμού των χειριστηρίων.
Ασφάλιση της εστίας
:- Πιέστε το πλήκτρο on/off
• Είναι εξαιρετικά σημαντικά πριν από κάθε εργασία
καθαρισμού της υαλοκεραμικής επιφάνειας να την αφήσετε
να κρυώσει εντελώς.
• Για το καθαρισμό της υαλοκεραμικής επιφάνειας πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά προϊόντα: κρέμα και λάμα. Τα πιο
πάνω προϊόντα θα τα βρείτε πολύ εύκολα στην αγορά, στα
σουπερ μάρκετ .
• Αποφεύγετε να στάζει το φαγητό στην επιφάνεια γιατί καίγεται
γρήγορα και ο καθαρισμός του λεκέ γίνεται δύσκολα..
• Μην αφήνετε κοντά στην επιφάνεια της εστίας ότι μπορεί να λιώσει
oπως πχ βούτυρο ,ζάχαρη, ελαστικά αντικείμενα ,αλουμινόχαρτο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ :
- Ρίξτε μερικές σταγόνες ειδικού καθαριστικού επάνω στην εστία.
-Τρίψτε πιέζοντας όπου υπάρχουν επίμονοι λεκέδες
,υποβοηθούμενοι από ένα στεγνό ύφασμα ή ένα υγρό
σφουγγάρι.
-Στεγνώστε με ένα στεγνό πανί έως ότου καθαρίσει εντελώς η
επιφάνεια.
-Εάν παρόλα αυτά οι λεκέδες παραμένουν
Ρίξτε εκ νέου μερικές σταγόνες από το ειδικό για υαλοκεραμικές
επιφάνειες υγρό Με την βοήθεια της ειδικής καθαριστικής λάμας
ο
και με γωνία 30 καθαρίστε μέχρις ότου εξαφανιστούν οι
λεκέδες. Στεγνώστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί ή
απορροφητικό χαρτί .Επαναλάβετε την εργασία εάν είναι
αναγκαίο.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ο συχνός καθαρισμός της υαλοκεραμικής επιφάνειας συμβάλλει
στο να την διατηρεί γυαλιστερή και στιλπνή.
Πριν επαναλειτουργήσετε την εστία ,βεβαιωθείτε ότι είναι
καθαρή .Για να αφαιρέσετε τα άλατα από σταγόνες νερού
χρησιμοποιείστε λίγο λευκό ξύδι ή μερικές σταγόνες λεμόνι.
Μετά μαζέψτε τα υγρά με απορροφητικό χαρτί και καθαρίστε
την επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό όπως πιο πάνω. Τα
χειριστήρια αφαιρούνται προκειμένου να γίνει βαθύς
καθαρισμός ,πρέπει να προσέξετε ώστε να μην στάξει υγρό
στα σημεία που έχουν αφαιρεθεί τα χειριστήρια και να
τοποθετήσετε προσεκτικά στην θέση τους .Οι υαλοκεραμικές
εστίες είναι ανθεκτικές στην τριβή των σκευών στην επιφάνεια
τους, είναι όμως φρόνιμο να τις ανασηκώνουμε όταν θέλουμε να
τις μεταφέρουμε αντί να τις σέρνουμε .
.
- Πιέστε μαζί το πλήκτρο “ - ” και το πλήκτρο “ + ” της
εμπρόσθιας δεξιάς ζώνης (εμπρόσθιας αριστερής στην εστία
CH633),μετά πιέστε ξανά το πλήκτρο “ + ” της ίδιας ζώνης.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ L” για κάθε ζώνη για 20
δεύτερα, ο πίνακας χειριστηρίων έχει ασφαλιστεί
Για να απασφαλίσετε την εστία :
- Πιέστε το πλήκτρο on/off
. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ L”
γα κάθε ζώνη
- Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο “ - ” και το πλήκτρο “ + ” της
εμπρόσθιας δεξιάς ζώνης (εμπρόσθιας αριστερής στην εστία
CH633), μετά πιέστε ξανά το πλήκτρο “ + ” της ίδιας ζώνης.. Ο
πίνακας χειριστηρίων έχει απασφαλιστεί .
.
• BOOSTER
Κάθε ζώνη μαγειρέματος διαθέτει την δυνατότητα γρήγορης
αύξησης της θερμοκρασίας μέσω της λειτουργίας booster.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας booster :
- Πιέστε το πλήκτρο
.
- Ενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος ,πιέστε το πλήκτρο " + " μέχρι
την ισχύ " 9 ", αφήστε προοδευτικά το πλήκτρο και πιέστε το
ξανά ,στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ (booster) " A " και" 9 "
η νέα ισχύς λειτουργίας .
- Εάν είναι αναγκαίο μειώστε την ισχύ στο επίπεδο που
θέλετε : στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ (booster) " A "
και η νέα ισχύς λειτουργίας
Επιλογή
ρύθμισης
Αποδιδόμενη
Διάρκεια
ενεργοποίησης
ισχύς (%)
booster
(λεπτά )
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0%
3%
6%
11 %
16 %
19 %
32 %
45 %
65 %
100 %
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
1
3
5
6,5
8,5
2,5
3,5
4,5
0
Μέγιστη διάρκεια
λειτουργίας πριν
από το αυτόματο
σβήσιμο *
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0H
6H
6H
5H
5H
4H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
1,5 H
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
30° Maxi
Παράδειγμα ζώνη μαγειρέματος 1800 W σε ρύθμιση 6 = 32% των
1800W = 576 W παρεχόμενα. Ότα ν ενεργοποιηθεί το booster , η
ζώνη θα λειτουργήσει για 2,5 λεπτά στα 1800 W και θα επανέλθει
μετά στα 576W
* Για λόγους ασφάλειας οι ζώνες μαγειρέματος σβήνουν
αυτόματα αν λειτουργήσουν συνεχώς για μεγάλο χρονικό
διάστημα .Η διάρκεια είναι ανάλογη της ισχύος ρύθμισης.
Για να απενεργοποιήσετε το booster πρέπει να
- AΑνάψετε τη ζώνη μαγειρέματος ,Να πιέσετε το πλήκτρο ”-“
ώστε να επιστρέψετε σε συνήθη λειτουργία, να μειώσετε την
θερμότητα, ή να ρυθμίσετε στην θέση ‘’0’’ για να διακόψετε
εντελώς τη ζώνη μαγειρέματος.
- Για τον καθαρισμό της υαλοκεραμικής επιφάνειας δεν πρέπει
να χρησιμοποιείτε :

Πολύ βρεγμένο σφουγγάρι

Αιχμηρά αντικείμενα

Η χρήση ξυραφιού δεν μπορεί να χαράξει την
επιφάνεια εάν κατά το καθαρισμό η γωνία επαφής με
ο
την επιφάνεια είναι εκείνη των 30

Μην αφήνετε τα παιδιά να κρατούν στα χέρια τους το
ξυράφι

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικές σκόνες ή μεταλλικά
σφουγγαράκια
Για τον καθαρισμό της κορνίζας της επιφάνειας (για όσα
μοντέλα διαθέτουν) χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με σαπούνι
, στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
.
14GR
9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
11. ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι εστίες στη χαμηλή βαθμίδα δεν κρατούν το μαγείρεμα
σάλτσας και το τηγάνισμα : Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
σκεύη με επίπεδο πυθμένα. Εάν μεταξύ του πυθμένα της
κατσαρόλας και της εστίας διαχέεται φως σημαίνει ότι η
μετάδοση της θερμότητας δεν γίνεται σωστά.

Η διάμετρος του σκεύους πρέπει να καλύπτει την διάμετρο
της εστίας.
Αργό μαγείρεμα
Τα σκεύη που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλα. Χρησιμοποιείτε
σκεύη με επίπεδο παχύ πυθμένα με διάμετρο τουλάχιστον ίδια με
εκείνη της εστίας.
Γρατζουνιές ή χαράγματα στην επιφάνεια της εστίας
Λανθασμένος τρόπος καθαρισμού, χρήση σκευών με άγριο
πυθμένα ,υπόλοιπα ζάχαρης ,αλατιού ή άλλων λειαντικών μεταξύ
της εστίας και του πυθμένα των σκευών που χρησιμοποιούνται.
Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο που αφορά στο καθαρισμό της
συσκευής και την καταλληλότητα των σκευών που πρέπει να
χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε σκεύη με ίσιο πυθμένα.
Υπόλοιπα μετάλλων (μοιάζουν με εκδορές)
Μην σέρνετε σκεύη αλουμινίου επάνω στην επιφάνεια της εστίας.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες καθαρισμού της
συσκευής.Χρησιμοποιείτε καλά προιόντα γιατί διαφορετικά οι
λεκέδες δεν θα φύγουν. Ακολουθείστε τις οδηγίες καθαρισμού και
συντήρησης της συσκευής.
Σκούροι λεκέδες
Ακολουθείστε τις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης της
συσκευής.
Λεκέδες στην επιφάνεια.
Λεκέδες από νερό, τρόφιμα ή από τον πυθμένα σκευών από
αλουμίνιο μπορούν να καθαριστούν με ειδική κρέμα καθαρισμού
για υαλοκεραμικές εστίες. Υπολείμματα καραμελώμενα ή από
λιωμένο πλαστικό επάνω στην επιφάνεια ,Διαβάστε το κεφάλαιο
‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ’’
Η εστία στο σύνολο της δεν λειτουργεί ή μερικά μάτια δεν
λειτουργούν. Kαλέστε ένα τεχνικό να ελέγξει τις συνδέσεις.
• Ένα αντικείμενο ή υπόλοιπο φαγητού καλύπτει τουλάχιστον 2
χειριστήρια για τουλάχιστον 10’’.
Καθαρίστε ή απομακρύνετε το αντικείμενο .
• Ο πίνακας με τα χειριστήρια είναι μπλοκαρισμένος ,απασφαλίστε τον.
Η εστία δεν απενεργοποιείται
• Ο πίνακας με τα χειριστήρια είναι μπλοκαρισμένος
,απασφαλίστε τον
Η εστία σβήνει αυτόματα .
• Ένα αντικείμενο ή υπόλοιπο φαγητού καλύπτει τουλάχιστον 2
χειριστήρια για τουλάχιστον 10’’; Η εστία σβήνει και ενώ ένα
ηχητικό σήμα θα συνεχίσει να εκπέμπει μέχρι να
καθαρίσετε την εστία .
• Τα μάτια σβήνουν μόνα τους εάν λειτουργούν συνεχώς για
μεγάλο χρονικό διάστημα (βλέπε σχετικό πίνακα )
Επαναλαμβανόμενα ON/OF
Οι κύκλοι ON/OFF εξαρτώνται από την επιλεγμένη ισχύ
λειτουργίας.
Μικρή ισχύς : Βραχύβια διαστήματα λειτουργίας
Μεγάλη ισχύς : Μεγάλες διάρκειες λειτουργίας
Αναβοσβήνει το σύμβολο ( Η) υπολοίπου θερμοκρασίας.
Καλέστε τεχνικό να ελέγξει την εγκατάσταση της συσκευής.
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η συσκευή αυτή καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών ,μέσα στην
συσκευασία θα βρείτε το πιστοποιητικό εγγύησης επάνω στο οποίο
αναγράφονται οι όροι ισχύος της εγγύησης. Δυνατότητα επέκτασης της
εγγύησης για 5 χρόνια .Επάνω στο πιστοποιητικό εγγύησης
αναγράφεται και ο τρόπος επέκτασης της έως 5 χρόνια. Για
περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 2106845750 εσωτερικό 2
Αποκατάσταση βλαβών : Για την αποκατάσταση βλαβών ή τεχνικές
πληροφορίες καλέστε το 811.150.50.50 (αστική χρέωση για όλη την
Ελλάδα) θα σας συνδέσει με το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.
Αριθμός μητρώου παραγωγής
15 GR
-
H απόσυρση αυτής της συσκευής πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο της
υπ΄αριθμ2002/96/ οδηγίας της ΕΕ που
αφορά την απόσυρση των απόβλητων
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
(WEEE).
Επιμεληθείτε την σύννομη απόσυρση των υλικών της παλαιάς σας
συσκευής . Με αυτό το τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος, προστατεύετε την υγεία των ανθρώπων. Το σύμβολο
με τον κάδο επάνω στην συσκευή υποδηλώνει ότι αυτή δεν πρέπει να
αντιμετωπισθεί σαν ένα κοινό οικιακό απόβλητο, πρέπει να παραδοθεί
στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο
αποκομιδής ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών ή στο αρμόδιο για
την περιοχή σας κέντρο αποκομιδής ή στο κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε την συσκευή σας.
.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising