Candy | CDH 30 | Candy CDH 30 Lietotāja rokasgrāmata

Candy CDH 30 Lietotāja rokasgrāmata
CANDY
ROKASGRĀMATA STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMAI CDH 30
2
Cienījamo klient!
Pateicamies par CANDY stikla keramikas plīts virsmas pirkumu! Mēs ceram, ka tā jums labi
kalpos daudzus gadus.
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
Jūsu drošība ir mums svarīga. Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot virsmu.
Šī plīts īpaši konstruēta lietošanai mājas apstākļos.
Cenšoties pastāvīgi pilnveidot savus ražojumus, CANDY patur tiesības jebkurā
laikā veikt ierīces tehniskos, programmas vai estētiskos pārveidojumus.
Elektriskās strāvas trieciena risks
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms veikt jebkuru darbuar to vai tās apkalpošanu.
• Ierīces savienojums ar zemes vadu ir būtisks un obligāts.
• Izmaiņas mājsaimniecības elektroierīcēs un elektroinstalācijas sistēmās ir tikai jāveic kvalificētam
elektriķim.
• Šo padomu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nāvi.
Sagriešanās risks
• Uzmanieties - paneļa malas ir asas.
• Nespēja izmantot piesardzīgi var izraisīt traumas vai samazināšanu.
Svarīgas drošibas instrukcijas
• Pirms šīs ierīces uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
• Nedegošus materiālus, vai produktus var likt uz šīs ierīces jebkurā laikā.
• Lai izvairītos no bīstamām situācijām, šī ierīce ir jāuzstāda atbilstoši šīm uzstādīšanas instrukcijām.
• Šo ierīci pareizi uzstādīt un sazemēt var tikai kvalificēta persona.
• Nespēja uzstādīt ierīci pareizi var anulēt garantiju vai civiltiesiskās atbildības prasības.
• Nekad nelietojiet savu ierīci kā darba vai uzglabāšanas virsmu.
• Nekad neatstājiet jebkādus priekšmetus vai piederumus uz ierīces.
• Nenovietojiet un neatstājiet jebkurus magnetizējamus objektus (piemēram, kredītkartes, atmiņas kartes
u.c.) vai elektroniskās ierīces (piemēram, datorus, MP3 atskaņotājus) netālu no ierīces, jo tie var ietekmēt
indukcijas virsmas elektromagnētisko lauku.
• Nekad izmantot savu ierīci, telpas sasildīšanai vai apkurei.
• Pēc ierīces lietošanas vienmēr izslēdziet gatavošanas zonas un plīti, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā
(ti, izmantojot touch (skārienjūtīgo) kontroli). Nepaļaujieties uz pannas detektēšanas funkciju, lai izslēgtu
gatavošanas zonas, ja jūs noņemat pannas.
• Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai sēdēt, stāvēt, vai kāpt uz tās.
• Neglabājiet bērnus interesējošus priekšmetus skapjos virs ierīces. Bērni kāpjot uz plīts virsmas var
nopietni ievainoti.
• Neatstājiet bērnus bez uzraudzības vai apvidū, kur ierīce tiek izmantota.
• Bērniem vai personām ar invaliditāti, kas ierobežo to spēju izmantot ierīci jābūt atbildīgai un kompetentai
personai, kura var apmācīt tos ierīces izmantošanā. Instruktoram jābūt pārliecinātam, ka apmācāmās
personas var lietot ierīci bez briesmām sev vai savai apkārtnei.
• Nelabojiet vai nemainiet kādu ierīces daļu, ja vien tas īpaši nav ieteikts rokasgrāmatā. Visi pārējie
apkalpošanas darbi jāveic kvalificētam speciālistam.
• Nelietojiet tvaika tīrītājus tīrot plīts virsmu.
• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādipriekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā var sabojāt virsmu.
• Nestāviet uz jūsu plīts virsmas.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stikla keramiku. Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu,vienmēr paceliet tos, lai
nesaskrāpētu stiklu.
• Neizmantojiet abrazīvus vai citas kodīgas abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, lai attīrītu savu plīts virsmu, jo tie
var saskrāpēt indukcijas virsmas stiklu.
• Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas jānomaina tikai kvalificētam speciālistam.
• Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām.
• Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vairāk, un personas ar ierobežotām fiziskām,
3
sensorām vai garīgām spējām kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja tās tiek atbilstoši uzraudzītas vai
personas ir apmācītas izmantot šo ierīci drošā veidā un tās saprot ierīces ietverto bīstamību. Bērni
nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
• BRĪDINĀJUMS: Gatavošana uz plīts bez uzraudzības ar taukiem vai eļļu, var būt bīstama, kā arī var
izraisīt ugunsgrēku. NEKAD nemēģiniet nodzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un pēc tam nosedziet
liesmas piem. ar vāku vai ugunsdrošības segu.
• metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus nedrīkst likt uz plīts virsmas, jo
tie var sakarst.
• Pēc lietošanas izslēdziet plīts elementu, ar kontrolējošo sensoru, un nepaļaujieties uz pannas detektoru.
• Šo ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
Ievada informācija par iekārtu
Stikla keramikas plīts virsma CDH 30 noder dažādiem ēdiena gatavošanas veidiem, un tās
elektromagnētiskās ēdiena gatavošanas zonas, mikroprocesoru vadība un daudzveidīgās funkcijas
ideāli atbilst mūsdienu ģimenes vajadzībām.
Indukcijas plīts izgatavota, izmantojot speciāli importētus materiālus; tā ir lietotājam ļoti
draudzīga, izturīga un droša.
Stikla keramikas plīts virsmas shēma:
Vadības panelis
1. max. 2000W zona
2. max. 1500W zona
3. Stikla virsma.
4. IESL./IZSL. Vadība
5. Vadības panelis
4
IESL./IZSL. vadība
Jaudas, taimera regulācijas vadība
3. Karsēšanas zonu izvēle
4. Taimera vadība
5. Taustiņu bloķēšanas vadība
1.
2.
Darbības princips
Mikrodatora stikla keramikas plīts virsma var izpildīt dažāda veida virtuves
prasības, jo el. vadu pretestības radīts karstums , mikro-datorizēta kontrole un
dauzlīmeņu jaudas izvēles iespējas - tā tiešām ir lieliska izvēle mūsdienu
ģimenēm. Plīts virsmai ir drošs un uzticams izpildījums, tā padarot savu dzīvi
ērtāku un ļauj pilnībā izbaudīt prieku no dzīves.
Pirms plīts lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un glabāt to
drošā vietā turpmākai norādījumu izmantošanai.
Vadības kontrole
Kontrole ir skārienjūtīga, tāpēc jums nav nepieciešams piemērot nekādu spiedienu.
• Izmantojiet bumbu pirkstu spilventiņus, nevis pirkstgalus.
• Jūs dzirdēsiet skaņas signālu katru reizi, kad pieskāriens ir piefiksēts.
• Pārliecinieties, ka skārienjūtīgas kontroles vietas ir vienmēr tīras, sausas, un ka ap tām
nav objektu (piemēram, trauku vai auduma), kas aptver tos. Pat kārtiņa ūdens var kontrolei
likt grūti darboties.
3
Izvēlieties pareizos traukus
Nelietojiet pannas un katlus ar robainām malām, vai ar ieapaļu apakšu
Pārliecinieties, ka jūsu pannas apakša ir gluda, plakani sēž pret stiklu, un tai ir tāds pats
izmērs kā gatavošanas zonai. Izmantojiet pannas, kuru diametrs ir tikpat liels kā izvēlētās
zonas grafikai. Izmantojot katlu pat ar nedaudz plašāku diametru, enerģija tiks izmantota
ar tās maksimālu efektivitāti. Ja jūs izmantot mazāku katlu vai pannu, efektivitāte varētu
būt mazāka, nekā gaidīts. Traukus, kas mazāki nekā 140 mm plīts virsma varētu arī
neatpazīt. Vienmēr centrējiet savu pannu uz gatavošanas zonas.
Pārvietojot priekšmetus, katlus un pannas pa plīts virsmu,vienmēr tos paceliet, lai
nesaskrāpētu stiklu.
Ekspluatācija un uzturēšana
Lai sāktu gatavot
1.Pieskarties ON / OFF sensora laukam. Pēc ieslēgšanas, atskan viens
signāls, visi displeji parādīs "-" vai "- -", norādot, ka indukcijas plīts ir
iegājusi gaidīšanas režīma stāvoklī.
2. Izvēlieties piemērotu pannu gatavošanas zonai, kuru vēlaties
izmantot.
• Pārliecinieties, ka pannas apakša un gatavošanas zonas virsma ir tīras
un sausas.
4
3. Pieskarieties karsēšanas zonas sensora laukam, mirgos indikators
virs taustiņa.
4. Izvēlieties siltuma iestatījumu, pieskaroties "-" vai "+" sensora laukam.
• Ja jums neesat izvēlējies siltuma iestatījumu 1 minūtes laikā, tad
indukcijas plīts automātiski izslēgsies. Lai sāktu no jauna, Jums būs
nepieciešams
atgriezties
pie
1.
soļa.
• Jūs varat mainīt siltuma iestatījumu jebkurā ēdiena gatavošanas laikā.
Kad beidzat gatavot
1. Pieskarieties karsēšanas zonas sensora laukam, kuru jūs vēlaties izslēgt
2. Izslēdziet gatavošanas zonu , ritinot uz leju līdz "0" vai pieskaroties "-" un "+" vadībai
kopā. Pārliecinieties, ka displejā parādās "0".
3.
Izslēdziet visu plīts virsmu pieskaroties ON / OFF sensora laukam.
4.
Sargieties no karstām virsmām
H rādīs, kas gatavošanas zona ir par karstu lai pieskartos. Tā pazudīs, kad virsma ir
atdzisusi līdz drošai temperatūrai. To var arī izmantot kā enerģijas taupīšanas funkciju, ja
jūs vēlaties, lai sildītu pannas turpmāk, izmantojiet sildvirsmu , kas vēl joprojām ir karsta.
5
Vadības panela bloķēšana
• Jūs varat bloķēt kontroli, lai nepieļautu to neparedzētu lietošanu (piemēram, lai bērni
nejauši neieslēdz gatavošanas zonas).
• Ja sensora lauki ir slēgti, visas vadības fumkcijas , izņemot ieslēgšanas / izslēgšanas
kontroli ir slēgtas.
Lai ieslēgtu funkciju:
Pieskarties taustiņslēga sensora laukam. Taimera indikators rādīs "Lo"
Lai izslēgtu funkciju:
1. Pieskarieties un turiet uz brīdi taustiņslēga sensora laukam.
2. Tagad jūs varat sākt izmantot savu indukcijas plīts virsmu.
BRĪDINĀJUMS: Kad plīts ir bloķēšanas režīmā, visa kontrole ir atspējota izņemot ON / OFF, jūs
vienmēr varat izslēgt indukcijas plīts virsmu ar ieslēgšanas / izslēgšanas ON / OFF sensora lauku
ārkārtas situācijā, bet jums vispirms jāatslēdz savu indukcijas plīts virsmu pirms nākamās darbības.
Aizsardzība pret pārkaršanu
Sensors kontrolē temperatūru ēdiena gatavošanas zonās. Ja temperatūra pārsniedz
drošu līmeni, karsēšanas zona tiek automātiski izslēgta.
Automātiskā izslēgšana
Stikla keramikas plīts virsmai ir vēl viena drošības funkcija – automātiskā
izslēgšana. Tā ieslēdzas katru reizi, kad aizmirstat izslēgt karsēšanas zonu. Zemāk
sniegtajā tabulā redzami standarta izslēgšanas laiki.
Jaudas līmenis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Karsēšanas zona automātiski izslēdzas pēc
(stundām)
8
8
8
4
4
4
2
2
2
Taimera lietošana
Jūs varat izmantot taimeri divos dažādos veidos:
• Jūs varat izmantot to kā minūšu atgādinātāju. Šajā gadījumā, taimeris neieslēgs jebkuru
gatavošanas zonu kad iestatītais laiks ir beidzies.
• Jūs varat iestatīt tā, lai izslēgtu vienu gatavošanas zonu pēc noteiktā laika.
• Jūs varat iestatīt taimeri līdz 99 minūtēm.
6
Taimera lietošana kā minūšu atgādinātājam
Ja jūs neesat izvēlējies kādu konkrētu gatavošanas zonu
1. Pārliecinieties vai virsma ir ieslēgta
Piezīme: Jūs varat izmantot minūšu atgādinātāju, pat ja jūs neesat izvēlējies
kādu gatavošanas zonu.
2. Pieskarieties taimera vadības kontrolei , tad atgādinājuma indikators sāk mirgot
un taimera displejā ir redzams "10".
3. Uzstādiet laiku, pieskaroties "-" vai "+" taimera kontrolei.
Turiet "-" vai "+" taimera kontroles taustiņus, lai laika iestatījumus samazinātu vai
palielinātu par 10 minūtēm.
Ja iestatījumu laiks pārsniedz 99 minūtes, taimeris automātiski atgriezīsies rādītājā 00
minūtes.
4. Pieskaroties vienlaicīgi kopā "-" vai "+" taimera kontroles taustiņus, tas tiks
dzēsts un taimera displejā būs redzams "00".
5. Kad laiks ir uzstādīts, nekavējoties sākas laika skaitīšana uz leju. Displejs rāda
atlikušo laiku un taimera indikators mirgo 5 sekundes.
6. Skaņas signāls pīkst 30 sekundes un taimera indikators rāda "- -" kad
iestatījums laiks tiks pabeigts.
Taimera iestatīšana ja jūs esat izvēlējies izslēgt kādu konkrētu gatavošanas
zonu
1. Izvēlieties sildīšanas zonu kurai vēlaties iestatīt taimeri, pieskaroties attiecīgajai
sensorzonai.
7
2. Pieskarieties taimera vadības kontrolei , tad atgādinājuma indikators sāk mirgot
un taimera displejā ir redzams "10".
3.
Pieskarieties "-" vai "+" taimera kontroles taustiņus, lai laika iestatījumus
samazinātu vai palielinātu par 1 minūti.
Pieskarieties un turiet "-" vai "+" taimera kontroles taustiņus, lai laika
iestatījumus samazinātu vai palielinātu par 10 minūtēm.
Ja iestatījumu laiks pārsniedz 99 minūtes, taimeris automātiski atgriezīsies
rādītājā 00 minūtes.
4. ieskaroties vienlaicīgi kopā "-" vai "+" taimera kontroles taustiņus, tas tiks
dzēsts un taimera displejā būs redzams "00".
5. Kad laiks ir uzstādīts, nekavējoties sākas laika skaitīšana uz leju. Displejs rāda
atlikušo laiku un taimera indikators mirgo 5 sekundes.
PIEZĪME: Sarkanais punkts blakus jaudas gatavošanas līmeņa indikatoram iedegas, lai
parādītu, ka ir izvēlēta attiecīgā gatavošanas zona.
6. Kad gatavošanas taimeri beidzas, atbilstošā gatavošanas zona tiks izslēgta
automātiski.
8
Pārējās gatavošanas zonas turpinās darboties, ja tās ir ieslēgtas jau iepriekš.
Gatavošanas vadlīnijas
Uzmanieties ka cepšanas laikā eļļas un tauki uzkarst ļoti ātri, it īpaši, ja jūs
izmantojat PowerBoost režīmu. Pie ārkārtīgi augstās temperatūras eļļas un tauki
aizdegas spontāni un tas rada nopietnu ugunsbīstamību.
Gatavošanas veidi
•Kad ēdiens nonāk līdz vārīšanās temperatūrai, samaziniet temperatūras iestatījumu.
• Izmantojot vāku samazinās gatavošanas laiks un ietaupās enerģija, saglabājot
siltumu.
• Samaziniet šķidruma daudzumu vai taukus, tā samazinot gatavošanas laiku.
• Sāciet gatavošanas ar augsta iestatījuma režīmiem un samaziniet iestatījuma
režīmus, ja pārtika jau caurmērā uzkarsusi.
Vārīšana uz lēnas uguns, rīsu pagatavošana
• Burbuļošana sākas zem viršanas temperatūras, pie aptuveni 85°C, kad burbuļi tikai
pieaug laiku pa laikam uz šķidruma vārīšanas virsmas. Tas ir galvenais punkts, lai
pagatavotu garšīgas zupas un sautējumus, jo garšas vislabāk attīstītās pirms pārtikas
pārgatavošanas (pārvārīšanas). Jums vajadzētu arī gatavot ēdienus uz olu bāzes un
miltu mērces zemāk zem vārīšanās temperatūras.
• Daži nosacījumi, tostarp rīsu gatavošana ar absorbcijas metodi, var prasīt
iestatījumiem lielāka par zemākajiem iestatījumiem, lai nodrošinātu, ka pārtika ir
gatavota pareizi un ieteiktajā laikā.
Steiku pagatavošana
Lai pagatavotu sulīgus aromātiskākus steikus:
1. Novietojiet gaļu istabas temperatūrā aptuveni 20 minūtes pirms gatavošanas.
2. Uzsildiet smagu dzelzs vai tērauda cepešpannu.
3. Ar birsti nosmērējiet steiku ar eļļu abās pusēs. Ielejiet nelielu daudzumu eļļas karstā
pannā un tad lieciet gaļu uz karstas pannas.
4. Pagrieziet steiku tikai vienu reizi gatavošanas laikā. Precīzs gatavošanas laiks būs
atkarīgs no steika biezuma un kā ceptu jūs to vēlaties. Laiks var svārstīties no
apmēram 2 - 8 minūtēm uz vienu pusi. Paspiediet steiku, lai novērtētu, cik cepts tas ir
– jo cietāka būs gaļa, jo tas būs tuvāk līmenim "well done".
5. Atstājiet steiku uz silta šķīvja uz dažām minūtēm, lai ļautu gaļai atpūsties un kļūt
vislabākai pirms pasniegšanas.
Cepšana ar maisīšanu
1. Izvēlieties ar indukcijas veidu saderīgu plakanas pamatnes lielu pannu vai wok
pannu.
2. Pārliecinieties ka visas sastāvdaļas un iekārtas ir gatavas. Cepšanai maisot jābūt
ātrai. Ja gatavosiet lielos daudzumos, gatavojiett ēdienu vairākās mazākās partijās.
3. Ātri uzkarsējiet pannu un pievienojiet divas ēdamkarotes eļļas.
4. Pirmkārt gatavojiet jebkuru gaļu, nolieciet to malā un nodrošiniet tai siltumu.
5. Maisot apcepiet dārzeņus. Kad tie ir karsts, bet vēl svaigi, pagrieziet gatavošanas
zonu uz zemāku iestatījumu, atgrieziet gaļu uz pannas un pievienojiet savu mērci.
6. Iemaisiet sastāvdaļas lēnām, lai pārliecinātos, lai tās ir izkarsētas cauri.
7. Pasniedziet nekavējoties.
9
Karstuma režīmi
Šie uzstādījumi zemāk ir tikai vadlīnijas. Precīzs iestatījumu veids būs atkarīgs no
vairākiem faktoriem, tostarp jūsu virtuves izmēra un jūsu gatavošanas veida.
Eksperimentējiet ar indukcijas plīts virsmu, atrodiet tos iestatījumus, kas vislabāk
atbilst tieši Jums.
Karstuma režīmi
1-2
3-4
5-6
7-8
9
Piemērotība
• viegla nelielu pārtikas daudzumu uzsildīšana
• šokolādes kausēšana, sviesta un ātri piedegošu
pārtikas produktu sildīšana
• vārīšana uz lēnas uguns
• lēna sildīšana
• atsildīšana
• ātrā vārīšana
• rīsu pagatavošana
• pankūku gatavošana
• sutināšana
• pastas gatavošana
• cepšana ar maisīšanu
• gatavošana augstā temperatūrā
• zupa novešana līdzvārīšanās temperatūrai
• ūdens vārīšana
10
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Šie uzstādījumi zemāk ir tikai vadlīnijas. Precīzs iestatījumu veids būs atkarīgs no
vairākiem faktoriem, tostarp jūsu virtuves izmēra un jūsu gatavošanas veida.
Eksperimentējiet ar indukcijas plīts virsmu, atrodiet tos iestatījumus, kas vislabāk
atbilst tieši Jums.
Kas?
Kā?
Ikdienas netīrumi uz
stikla (pirkstu
nospiedumi, zīmes,
atstātas pārtikas
traipi)
1. Izslēdziet plīts virsmu.
2. Uzklājiet plīts virsmai
tīrīšanas līdzekli kamēr stikls
vēl ir silts (bet nav karsts!)
3. Noskalojiet un noslaukiet
to ar tīru drānu vai papīra
dvieli.
4. Ieslēdziet plīts virsmu
atpakaļ.
Karstu ēdienu traipi un
cukura radītu traipi
Negatīvu blakusefektu
iedarbība uz
skārienjutīgo kontroli
Svarīgi!
• Kad strāva uz plīts ir izslēgta,
"karstas virsmas" indikators nedegs
bet gatavošanas zona vēl var būt
karsta! Esiet ārkārtīgi uzmanīgi.
• Lieljaudas skrāpjus, dažādus
neilona beržamos pinumi un asi /
abrazīvās tīrīšanas līdzekļi var
saskrāpēt stiklu. Vienmēr izlasiet
etiķeti, lai pārbaudītu, vai jūsu tīrītāji
vai beržamie rīki ir piemēroti stikla
tīrīšanai.
• Nekad neatstājiet tīrīšanas
atlikumus uz plīts virsmas: stikls var
kļūt aptraipīts.
Noņemiet tos nekavējoties ar • Noņemiet izkūsušo un cukurotu
zivju nazi vai skrāpi ar žileti,
ēdienu traipus atstātos vai to
kas piemērots indukcijas
blakusefektus, cik ātri vien
stikla virsmu tīrīšanai, bet
iespējams. Ja tos atstāj atdzist uz
piesargieties no karstām
stikla, tie var būt grūti noņemami vai
gatavošanas zonas virsmām: pat neatgriezeniski sabojāt stikla
1. Izslēdziet plīts virsmu.
virsmu.
2. Turiet asmeni vai trauks 30 • Sagriešanas bīstamība: ja drošības
° leņķī un nokasiet netīrumus pārsegs ir ievilkts, asmens ar skrāpi,
vai noplūdes uz aukstākās
ir ārkārtīgi ass. Izmantojiet to ļoti
plīts virsmas zonas pusi.
uzmanīgi un vienmēr glabājiet drošā
3. Notīriet netīrumus vai
un bērniem nepieejamā vietā.
noplūdes ar trauku lupatu vai
papīra dvieli.
4. Veiciet 2 līdz 4 punktus
"ikdienas netīrumis uz stikla"
sadaļā iepriekš.
1. Izslēdziet plīts virsmu.
• Plīts virsma var ar pīkstienu
2. Baudiet noplūde
izslēgties, un skārienjūtīgā kontrole
3. Noslaukiet pieskārienu
var nedarboties, ja uz tās būs
kontroles zonu ar tīru mitru
šķidrums. Pārliecinieties, ka jūs
sūkli vai drānu.
noslaucījāt skārienjūtīgo kontroles
4. Noslaukiet laukumu pilnīgi zonu , pirms ieslēdziet plīts virsmu
sausa
atpakaļ.
ar papīra dvieli.
5. Ieslēdziet plīts virsmu
atpakaļ.
11
Ieteikumi un padomi
Bojājums
Stikla keramikas plīts virsma
neieslēdzas
Iespējamais cēlonis
Nav strāvas
Skārienjutīgā kontrole
nereaģē
Skārienjutīgā kontrole ir
bloķēta (slēgta)
Skārienjutīgokontroli ir grūti
vadīt
Var būt neliela ūdens plēve
pāri kontroles zonai vai arī
jūs var būt, izmantojiet
pirksta galu kad
pieskarieties kontrolei.
Stikls tiek saskrāpēts.
Gatavošanas trauki ar asām
malām
Tiek izmantoti nepiemēroti,
abrazīvi skrāpji vai tīrīšanas
līdzekļi.
Dažas pannas dara krakšķošus
vai klikšķinošus trokšņus.
Tos var izraisīt jūsu
gatavošanas trauku
konstrukdcijas specifika
(dažādu metālu sļanu
vibrācijas var būt atšķirīgas).
12
Risinājumi
Pārliecinieties, vai
indukcijas plīts ir pieslēgta
strāvas padevei
un ka tā ir ieslēgta.
Pārbaudiet, vai ir pārtrūkusi
strāvas padeve jūsu mājās
vai teritorijā. Ja esat
izmēģinājuši visu un
problēma joprojām pastāv,
zvaniet kvalificētam
speciālistam.
Atbloķējiet kontroles zonu.
Sk. nodaļu Ekspluatācija un
uzturēšana
Pārliecinieties ka
pieskārienu kontroles zona
ir sausa un izmantot pirkstu
spilventiņu kad
pieskarieties kontroles
zonai.
Izmantojiet gatavošanas
traukus ar plakanu un gludu
pamatni. Sk. nodaļu
"Izvēlieties gatavošanas
traukus".
Sk. nodaļu Tīrīšana un
apkope
Tas ir normāli virtuves
traukiem untā nav kāda
brāķa pazīme
Defektu parādīšana un pārbaude
Ja rodas nepareiza darbība, Stikla keramikas plīts virsma automātiski pāriet drošības
režīmā un parāda vienu no šādiem kodiem:
Bojājums
Iespējamais cēlonis
Risinājumi
F3-F8
Temperatūras sensora
bojājums
Temperatūras sensora IGBT
bojājums
Sazinieties ar piegādātāju
E1/E2
Nepareizs spriegums strāvas
padevē
E3/E4
Nepareiza temperatūra
Pārbaudiet, vai strāvas
padeve ir normāla. Ieslēdziet
strāvu pēc tam, kad strāvas
padeve atjaunojusies parastajā
līmenī
Pārbaudiet pannu
E5/E6
Vājš siltuma izstarojums
karsēšanas zonā
Kad karsēšanas zona
atdzisusi, ieslēdziet atkal.
F9-FE
Sazinieties ar piegādātāju
Augstāk redzamajā tabulā parādīts, kā novērtēt un pārbaudīt
izplatītākos bojājumus. Neizjauciet ierīci saviem spēkiem, jo tā var
sabojāt indukcijas plīti.
Tehniskie dati
Stikla keramikas plīts virsma
CDH 30
2 zonas
Gataošanas zonas
Elektrotīkla spriegums
220-240V~ 50/60Hz
Sprieguma jauda
3000 W
Virsmas izmēri L×W×H(mm)
288X520X55
Iebūvēšanas nišas izmēri A×B (mm)
268X500
Svars un izmēri ir aptuveni. Tāpēc, ka Candy nepārtraukti cenšamies
uzlabot mūsu produktus, Candy varam mainīt specifikāciju un dizainu
bez iepriekšēja brīdinājuma.
UZSTĀDĪŠANA
1. Izgrieziet darbvirsmā atveri, kuras izmērs parādīts zemāk redzamajā
diagrammā.
Visapkārt atverei jāatstāj vismaz 50 mm liela brīva vieta.
Darbvirsmai jābūt vismaz 30 mm biezai un izgatavotai no karstumizturīga
materiāla.
Tas parādīts 1. Attēlā
13
A(mm)
268+4
B(mm)
C(mm)
500+4
-u
-u
D(mm)
50 mm mini
50mini
E(mm)
50 mini
F(mm)
50 mini
2. Ļoti svarīgi ir raudzīties, lai indukcijas plītij būtu laba ventilācija; gaisa pieplūde
un izplūde nedrīkst būt aizsprostota.
Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi uzstādīta, kā parādīts 2. Attēlā:
Gaisa pieplūde/ Gaisa izplūde
NB: Drošības apsvērumu dēļ atstatumam starp plīts virsmu un
jebkuru virs tās esošu skapīti jābūt vismaz 760 mm.
A(mm)
760
A(mm)
50 mini
A(mm)
30 mini
D
Gaisa pieplūde
14
E
Gaisa izplūde 10 mm
Pirms jūs uzstādiet virsmu, pārliecinieties, ka
• darba virsma ir kvadrātveida un līmenī, un nekādas strukturālās izmaiņas
netraucē telpu prasībām.
• darba virsma ir izgatavota no termiski izturīga materiāla.
• ja plīts ir uzstādīta virs krāsns, cepeškrāsnī ir iebūvēts dzesēšanas ventilators
• uzstādīšans atbildīs visām prasībām par attālumu un piemērojamajiem
standartiem un noteikumiem.
• piemērots izolācijas slēdzi nodrošinās pilnīgu atvienošanui no strāvas
padeves, tas ir iekļauts pastāvīgā vadā, uzstādīts un novietots, lai atbilstu
vietējiem elektroinstalācijas noteikumiem.
Izolācijas slēdzim jābūt apstiprināta tipa un jānodrošina 3 mm gaisa spraugu
kontaktu atdalīšanai no visiems poliem (vai visos aktīvajos [fāžu]
konduktoriem, ja vietējās elektroinstalācijas noteikumi pieļauj šo variantu).
• izolācijas slēdzis būs viegli pieejams.
• jūs konsultēsieties ar vietējām būvniecības iestādēm par noteikumiem, ja
rodas šaubas par uzstādīšanu.
• jūs izmantojat karstumizturīgu un vieglitīrāmu apdari (piemēram, keramikas
flīzēm) attiecībā uz sienu virsmu ap plīti.
Kad jūs esat uzstādījuši virsmu, pārliecinieties, ka
• barošanas kabelis nav pieejams, caur skapīša durvīm vai atvilktnēm.
• ir pietiekama no svaiga gaisa plūsma no skapja ārpuses pie pamatnes
virsmas.
• ja plīts ir uzstādīta virs atvilktnes vai telpas skapī, siltuma aizsardzības
barjera ir uzstādīta zem plīts pamatnes virsmas.
• izolācijas slēdzis ir viegli pieejams.
Pirms izvietojiet stiprinājuma kronšteinus
Ierīci jānovieto uz stabilas, līdzenas virsmas (izmantot iepakojumu). Nespiediet
ar spēku uz vadības skārienjūtīgas kontroles zonām izcēļot plīts virsmu.
Piestipriniet Stikla keramikas plīts virsmu darba virsmai, izmantojot četrus
kronšteinus plīts pamatnē. Kronšteinu stāvoklis ir regulējams atbilstoši virsmas
biezumam.
Brīdinājumi:
(1) Stikla keramikas plīts virsmu drīkst uzstādīt tikai atbilstoši kvalificēta persona.
Nekādā ziņā nemēģiniet paši uzstādīt šo ierīci.
(2) Stikla keramikas plīts virsmu nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, saldēšanas
kamerām, trauku mazgāšanas mašīnām vai žāvēšanas cilindriem.
15
(3) Stikla keramikas plīts virsma jāuzstāda tā, lai siltuma izstarošana būtu optimāla.
(4) Sienai un zonai virs plīts jābūt izturīgai pret karstumu.
(5) Lai novērstu bojājumus, kārtainajam slānim un saistvielai
jābūt karstumizturīgiem.
Barošanas pieslēgums
Atbilstoši standartam kontaktligzda jāpieslēdz vienpola slēdzim. Savienošanas
paņēmiens parādīts 3. attēlā.
Spriegums un frekvence
400V 2-N
50\60HZ
Savienojuma kabelis
Brūns melns
Pelēks un zils Dzeltens un zaļš
Brūns melns
Pelēks un zils Dzeltens un zaļš
220-240V
50\60HZ
3. attēls
Ja kabelis ir bojāts vai jānomaina, tas jādara tehniskās apkopes tehniķim,
izmantojot atbilstošus instrumentus, lai novērstu nelaimes gadījumus.
Ja ierīci pievieno tieši barošanai no tīkla, jāuzstāda daudzpolu slēdzis,
kuram attālums starp kontaktiem ir vismaz 3 mm.
Uzstādītājam jānodrošina pareizā elektrības pieslēguma ierīkošana un tā
atbilstība drošības noteikumiem.
Kabeli nedrīkst locīt vai saspiest.
Kabelis regulāri jāpārbauda, un tā nomaiņu drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēta
persona.
Barošanas kabeļa dzeltenajam un zaļajam vadam no jābūt savienotam ar zemi gan uz
elektroenerģijas piegādes gan uz iekārtu termināļiem.
Ražotājs nevar būt atbildīgs par jebkādiem negadījumiem, kas rodas, izmantojot
iekārtu, kas nav savienota ar zemi, vai ar bojātu zemes savienojuma vada
nepārtrauktību.
Ja iekārta ir kontaktligzdā, tā ir jāuzstāda tā, lai kontaktligzda ir pieejama.
16
Klientu apkalpošana
Ja rodas bojājums, pirms zvanīt tehniskās apkopes dienestam veiciet zemāk
norādītās darbības:
-pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pievienota kontaktligzdai;
-izlasiet augstāk redzamo bojājumu un to parādīšanas tabulu.
Ja problēmu joprojām nevar novērst, izslēdziet ierīci, nemēģinot to izjaukt, un
piezvaniet tehniskās apkopes dienestam.
NODOŠANA ATKRITUMOS:
Nenovietojiet šo ierīci pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Šādi atkritumi
jāvāc atsevišķi, lai veiktu to speciālu apstrādi.
Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas
direktīvai 2002/96/EK par elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA).
Nodrošinot šīs ierīces pareizu novietošanu atkritumos, jūs
palīdzēsiet novērst iespējamu kaitējumu videi un cilvēku
veselībai, ko varētu izraisīt,
rīkojoties ar to nepareizi.
Uz šīs ierīces esošais simbols norāda, ka ar to nevar rīkoties
kā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko preču
pārstrādei.
Šai ierīcei nepieciešama specializēta atkritumu nodošana. Lai saņemtu tuvāku informāciju
attiecībā
uz šīs ierīces apstrādi, reģenerēšanu un otrreizējo pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, jūsu dzīves vietas atkritumu
apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā to nopirkāt.
Lai saņemtu precīzāku informāciju par šīs ierīces apstrādi, reģenerēšanu
un otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar vietējo pilsētas pārvaldi, jūsu dzīves
vietas atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā to nopirkāt.
Serviss un apkalpošana:
SIA Elektronikas serviss, Tadaiķu ielā 4, Rīga, Latvija, tālr.: 67717060
www.elektronika.lv
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising