Samsung | Galaxy Tab S6 | Samsung Galaxy Tab S6 handleiding

Samsung Galaxy Tab S6 handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
SM-T860
SM-T865
Dutch. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
4
6
9
15
18
20
22
23
24
25
27
38
40
42
74
78
83
87
90
92
105
111
117
118
121
122
129
132
133
135
135
137
138
139
141
142
146
147
150
157
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Apparaatindeling en -functies
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
(SM-T865)
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Eerste instelling
Samsung-account
Gegevens overzetten vanaf uw vorige
apparaat (Smart Switch)
Het scherm begrijpen
Meldingenvenster
Schermafbeelding en schermrecorder
Tekst ingeven
Apps en functies
45
47
63
67
70
72
Apps installeren of verwijderen
S Pen-functies
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby Routines
2
Reminder
Telefoon
Contacten
Berichten
Internet
Camera
Galerij
AR Emoji
AR-schets
Multi window
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Agenda
Samsung Flow
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Game Launcher
Game Booster
Kids Home
SmartThings
Inhoud delen
Dagelijks overzicht
Samsung DeX
Google-apps
Inhoud
Instellingen
194 Geavanceerde functies
195 Bewegingen en gebaren
196 Digitaal welzijn
197 Apparaatonderhoud
159 Introductie
159 Verbindingen
160 Wi-Fi
198 Uw apparaat optimaliseren
162 Bluetooth
198 Batterij
164 Gegevensbesparing (SM-T865)
199 Opslag
164 Apps alleen met mobiele gegevens
(SM-T865)
200 Geheugen
165 Mobiele hotspot en tethering
(SM-T865)
200
200
201
202
202
203
166 Meer verbindingsinstellingen
168 Geluiden en trillen
168 Dolby Atmos (surround sound)
169 Afzonderlijk app-geluid
169 Meldingen
170 Display
171 Filter blauw licht
200 Beveiliging
Apps
Algemeen beheer
Toegankelijkheid
Software-update
Gebruiksaanwijzing
Info tablet
171 Nachtstand
Bijlage
172 De schermstand wijzigen of de
displaykleur aanpassen
204 Problemen oplossen
210 De batterij verwijderen
173 Screensaver
173 Achtergrond
174 Vergrendelscherm
174 Smart Lock
175 Biometrie en beveiliging
176 Gezichtsherkenning
179 Vingerafdrukherkenning
182 Samsung Pass
185 Veilige map
189 Accounts en back-up
190 Gebruikers
192 Samsung Cloud
194 Google
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken. (SM-T865)
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, kunt u contact opnemen met
de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
4
Basisfuncties
• Afhankelijk van uw regio of serviceprovider wordt het apparaat geleverd met een
screenprotector ter bescherming tijdens de productie en het transport. Schade aan deze
screenprotector valt niet onder de garantie.
• U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien, omdat het contrast
zich automatisch kan aanpassen aan de omgeving. Vanwege de aard van het product kan het
weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden
op het scherm) of ghosting.
– – Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of
het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het
apparaat niet gebruikt.
– – U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het
niet gebruikt. Start de app Instellingen, tik op Display → Time-out scherm en selecteer
vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld.
– – Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis
van de omgeving, start u de app Instellingen, tikt u op Display en tikt u vervolgens op de
schakelaar Aanpasbare helderheid om deze functie in te schakelen.
• Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is
goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te
bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info tablet → Status.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
5
Basisfuncties
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de
aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
6
Basisfuncties
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of geen ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
7
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat
Als u zich zorgen maakt als het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.
Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat oververhit raakt en een bepaalde temperatuur wordt bereikt, verschijnt er een
waarschuwingsbericht om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, huidirritaties en schade
ontstaan en de batterij gaat lekken. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken,
worden de helderheid van het scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden
van de batterij. Actieve apps worden afgesloten en alle bel- en andere functies worden beperkt,
behalve voor noodoproepen, totdat het apparaat is afgekoeld.
• Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur
van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de
temperatuur van het apparaat tot onder het opgegeven niveau is gedaald. Als een tweede
waarschuwing verschijnt tijdens een noodoproep, wordt de oproep niet verbroken door een
gedwongen uitschakeling.
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader
of batterij die beschadigd of defect is.
8
Basisfuncties
Apparaatindeling en -functies
Inhoud van de verpakking
Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
• De oortelefoon (USB Type-C) die digitale uitvoer ondersteunt, kan alleen met dit apparaat
worden gebruikt. Het apparaat is mogelijk niet compatibel met oortelefoons met een
andere audio-uitgang of die door een andere fabrikant zijn gemaakt.
9
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Camera aan de voorzijde
Lichtsensor
Microfoon
Luidspreker
Luidspreker
Zijtoets (Power/Bixby)
Aanraakscherm
Volumetoets
Microfoon
Poort voor docken van
toetsenbord
SM-T865:SIM-kaart/
Geheugenkaartlade
SM-T860:
geheugenkaartlade
Sensor voor
vingerafdrukherkenning
Oortelefoonaansluiting/
Multifunctionele
aansluiting (USB Type-C)
Hoofdantenne (SM-T865)
GPS-antenne
Camera aan de
achterzijde (twee)
Oplaadgleuf S Pen
Luidspreker
Luidspreker
10
Basisfuncties
• Uw apparaat bevat magneten die van invloed kunnen zijn op medische apparaten
zoals pacemakers of implanteerbare cardioverter-defibrillatoren. Als u deze medische
apparaten gebruikt, moet u het apparaat op veilige afstand houden en uw arts
raadplegen voordat u het apparaat gebruikt.
• Houd een veilige afstand tussen uw apparaat en voorwerpen die kunnen worden
beïnvloed door magneten. Voorwerpen zoals creditcards, passbooks, toegangskaarten,
boardingkaarten of parkeerkaarten kunnen worden beschadigd of uitgeschakeld door
de magneten in het apparaat.
• Bewaar het apparaat en bepaalde accessoires (los verkrijgbaar) niet in de buurt
van magnetische velden. Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards,
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden of als u
de speakerphone gebruikt, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden.
• Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de
cameralens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals rechtstreeks zonlicht, kan
de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen
niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
• Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is,
riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een
Samsung Servicecenter.
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding (SM-T865)
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Bedek het gebied van de lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals beschermfolie of
stickers. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
11
Basisfuncties
Toetsen
Zijtoets
Volumetoets
Toets
Functie
Volumetoets
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
• Als het apparaat uitstaat, houdt u deze toets ingedrukt om het apparaat
aan te zetten.
Zijtoets
Zijtoets + toets
Volume omlaag
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Houd deze toets ingedrukt om een gesprek met Bixby te starten.
Raadpleeg Bixby gebruiken voor meer informatie.
• Twee keer indrukken om de app of functie die u instelt te starten.
• Gelijktijdig indrukken om een schermafbeelding te maken.
• Gelijktijdig ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.
De zijtoets instellen
Selecteer een app of functie die u wilt starten met behulp van de zijtoets.
Start de app Instellingen en tik op Geavanceerde functies → Zijtoets.
Selecteer een optie die u onder Twee keer drukken of Houd ingedrukt wilt plaatsen. U kunt
vervolgens de app of functie starten door twee keer op de zijtoets te drukken of de zijtoets
ingedrukt te houden.
Softkeys
Starttoets
Toets Recent
Terugtoets
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm
weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. Raadpleeg Navigatiebalk (softkeys) voor meer informatie.
12
Basisfuncties
S Pen
S Pen-knop
Punt van S Pen
Oplaadcontactpunt
Naam
Punt van S Pen
S Pen-knop
Functies
• Gebruik de S Pen om te schrijven, tekenen of aanraakbewerkingen op
het scherm uit te voeren.
• Plaats de S Pen boven items op het scherm om extra functies van de
S Pen te kunnen gebruiken, zoals de functie Air view.
• Houd de S Pen-knop ingedrukt om de vooraf ingestelde app te openen.
Als u één of twee keer op de toets drukt tijdens het gebruik van apps,
worden er bepaalde functies op het apparaat uitgevoerd. Raadpleeg
Air-acties voor meer informatie.
• Plaats de S Pen boven het scherm en druk op de S Pen-knop om de Air
command-functies weer te geven.
• Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over items om ze te
selecteren.
13
Basisfuncties
De S Pen opladen
De S Pen moet worden opgeladen om de functie Air-actie te kunnen gebruiken. Als de S Pen en de
oplaadgleuf van de S Pen goed zijn uitgelijnd, begint het opladen.
• Als de S Pen volledig leeg is, kunt u nog wel gebruikmaken van andere S Pen-functies; zo
kunt u bijvoorbeeld tikken op het aanraakscherm of gebruikmaken van Air commandfuncties.
• Als het apparaat en de S Pen niet op dezelfde manier zijn verbonden als in de afbeelding,
laadt de S Pen mogelijk niet op. Sluit de S Pen aan zoals in de afbeelding.
• Als u het apparaat op de grond gebruikt met de S Pen bevestigd op de oplaadgleuf van
de S Pen, kan de S Pen bekrast raken.
De punt van de S Pen vervangen
Als de punt bot is, vervangt u deze door een nieuwe.
1
2
Houd de punt stevig vast met de pincet en trek de punt uit de pen.
Plaats een nieuwe punt in de S Pen.
1
2
14
Basisfuncties
Let erop dat u niet in uw vingers prikt met de pincet.
• Gebruik oude punten niet opnieuw. Als u dit wel doet, werkt de S Pen mogelijk niet goed.
• Duw niet te hard op de punt wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
• Schuif het ronde uiteinde van de punt niet in de S Pen. Hierdoor kan de S Pen of uw
apparaat beschadigd raken.
• Buig de S Pen niet en gebruik geen overmatige druk wanneer u deze gebruikt. De S Pen
kan worden beschadigd of de punt kan vervormd raken.
• Druk niet hard op het scherm met de S Pen. Hierdoor kan de punt van de pen vervormd
raken.
• Als u de S Pen in een scherpe hoek gebruikt op het scherm, herkent het apparaat de
acties van de S Pen mogelijk niet.
• Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter.
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij, oplader en kabel die speciaal zijn
ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt,
kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
• Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat
veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt
mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
15
Basisfuncties
1
2
3
4
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de
oplader uit het stopcontact.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de zijtoets te drukken wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
16
Basisfuncties
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. Als dit gebeurt tijdens het
draadloos opladen, koppelt u het apparaat los van de oplader om het af te laten koelen en laadt
u het apparaat later opnieuw op.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
17
Basisfuncties
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de
batterij oplaadt. Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
pictogram op het scherm weergegeven.
Als de functie voor snel opladen niet is ingeschakeld, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → → Instellingen en tikt u op de schakelaar Snel opladen via
kabel om deze functie in te schakelen.
• Tijdens het opladen kunt u deze functie niet in- of uitschakelen.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart) (SM-T865)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
• Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
Sommige diensten waarvoor een netwerkverbinding is vereist, zijn wellicht niet beschikbaar
afhankelijk van de serviceprovider.
18
Basisfuncties
1
2
3
4
1
5
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
4
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contactpunten omhoog gericht.
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
19
Basisfuncties
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en
sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale
geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de
geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze
formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent,
neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsungservicecenter.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
1
2
3
4
5
20
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
(SM-T865)
3
4
Plaats een geheugenkaart op de lade met de goudkleurige contacten naar onderen.
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Ontkoppelen.
Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USBopslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct
na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren
gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit
verkeerd gebruik van externe opslagapparaten.
21
Basisfuncties
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Formatteren.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het apparaat in- en uitschakelen
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat inschakelen
Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
Het apparaat uitschakelen
1
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag
tegelijkertijd ingedrukt. Of open het meldingenvenster en tik op .
Zijtoets
Toets Volume omlaag
22
Basisfuncties
2
Tik op Uitschakelen.
Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, tikt u op Opnieuw opstarten.
U kunt instellen dat het apparaat wordt uitgeschakeld als u de zijtoets ingedrukt houdt.
Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → Zijtoets en tik op het menu
Menu Uitschakelen onder Houd ingedrukt.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag meer dan
7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.
Eerste instelling
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
1
2
Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Selecteer de gewenste apparaattaal en selecteer
Selecteer een taal.
23
.
Basisfuncties
3
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Het startscherm wordt weergegeven.
Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele
apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.
Samsung-account
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over de Samsung-accounts opent u de app
Instellingen en tikt u op Accounts en back-up → Accounts → Samsung account → → Help.
Een Samsung-account maken
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken. U kunt een Samsung-account maken met
behulp van uw e-mailadres.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Tik op Account maken.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
Aanmelden bij uw Samsung-account
Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich aan bij uw Samsung-account.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Volg de instructies op het scherm om de aanmelding bij uw Samsung-account te voltooien.
24
Basisfuncties
Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten
Als u uw Samsung-account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op ID zoeken of Wachtwoord
resetten op het aanmeldingsscherm van uw Samsung-account. U kunt uw ID zoeken of uw
wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingegeven.
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals uw contacten
of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts.
Tik op Samsung account → → Account wissen.
Tik op Verwijder, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat
(Smart Switch)
U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe
apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
Draadloos gegevens overdragen
Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe
apparaat.
1
2
Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch.
25
Basisfuncties
3
4
5
6
7
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
Tik op het vorige apparaat op Gegevens verzenden → Draadloos.
Selecteer op het vorige apparaat een item dat u wilt overzetten en tik op Verzenden.
Tik op uw apparaat op Ontvangen.
Volg de instructies op het scherm om de gegevens die op uw vorige apparaat staan over te
zetten.
Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgedragen gegevens op uw
apparaat bekijken.
Back-up en herstel van gegevens met behulp van externe opslag
U kunt gegevens overzetten met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart.
1
2
3
4
Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een externe opslag.
Plaats of sluit het externe opslagapparaat op uw nieuwe apparaat aan.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch → → Herstel.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten vanaf de externe opslag.
Back-upgegevens vanaf een computer overzetten
U kunt gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U moet de computerversie
van de Smart Switch-app downloaden van www.samsung.com/smartswitch. Maak een back-up
van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe
apparaat.
1
2
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
26
Basisfuncties
3
4
Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken.
Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
5
6
Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
nieuwe apparaat.
Het scherm begrijpen
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd
weer te geven op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kunnen
nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• We raden u aan uw vingers of de S Pen te gebruiken om het aanraakscherm te bedienen.
27
Basisfuncties
Tikken
Tik op het scherm.
Tikken en blijven aanraken
Tik op het scherm en blijf het ongeveer 2 seconden aanraken.
Slepen
Blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie.
28
Basisfuncties
Dubbeltikken
Dubbeltik op het scherm.
Vegen
Veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers of knijp deze samen op het scherm.
29
Basisfuncties
Navigatiebalk (softkeys)
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het
scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. De functies van de toetsen kunnen variëren aan de hand van de momenteel gebruikte
app of de gebruiksomgeving.
Toets
Functie
Recent
Start
Terug
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
• Tik en houd vast om de app Google Assistent te starten.
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
De navigatiebalk verbergen
U kunt op een breder scherm bestanden weergeven of apps gebruiken door de navigatiebalk te
verbergen.
Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en tik vervolgens op Gebaren op
volledig scherm onder Navigatietype. De navigatiebalk wordt verborgen en de gebarenhints
worden weergegeven waar de softkeys zich bevinden. Als u de softkeys wilt gebruiken, sleept u de
gebarenhint van de gewenste knop omhoog.
Als u de gebarenhints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar Gebarenhints
om deze functie uit te schakelen.
30
Basisfuncties
Startscherm en Apps-scherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, sneltoetsen voor apps en meer weergegeven.
Op het Apps-scherm worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Een widget
Schermaanduiding
Favoriete apps
Navigatiebalk (softkeys)
31
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het Apps-scherm te openen.
Veeg in het Apps-scherm omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op
de starttoets of de terugtoets tikken.
Startscherm
Apps-scherm
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze
toets te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen startscherm
en tik vervolgens op de schakelaar Apps-knop om deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt
onderaan het startscherm toegevoegd.
Apps-toets
32
Basisfuncties
Het scherm weergeven in de liggende stand
Draai het apparaat naar de horizontale stand om het scherm in de liggende stand weer te geven.
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een sneltoets voor een app wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een item ingedrukt
in het Apps-scherm en tikt u op Toevoegen aan Start. De sneltoets wordt toegevoegd aan het
startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherm slepen.
33
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten.
Tik op het startscherm of het Apps-scherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam invoeren en geef
een mapnaam op.
• Meer apps toevoegen
Tik op Apps toevoegen op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op Toevoegen. U kunt
een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
• Apps verplaatsen uit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
• Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps
van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm.
34
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen startscherm: instellingen configureren voor het startscherm, zoals het
schermraster of de indeling.
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → Toepassen.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
35
Basisfuncties
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
• De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps.
Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
• Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het
meldingenvenster opent.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal (SM-T865)
Signaalsterkte (SM-T865)
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) (SM-T865)
GPRS-netwerkverbinding (SM-T865)
EDGE-netwerkverbinding (SM-T865)
3G / UMTS-netwerkverbinding (SM-T865)
3,5G / HSDPA-netwerkverbinding (SM-T865)
3,75 G / HSPA+-netwerkverbinding (SM-T865)
/
4G / LTE-netwerkverbinding (modellen met LTE-functionaliteit) (SM-T865)
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
S Pen gekoppeld
S Pen niet gekoppeld
S Pen-batterijniveau
Locatieservices worden gebruikt
In gesprek
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
36
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
Vergrendelscherm
Als u op de zijtoets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook
uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm wordt
ingeschakeld.
Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijtoets om het scherm in te schakelen. U kunt ook
dubbeltikken op het scherm.
Vergrendelscherm
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
37
Basisfuncties
Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een pincode van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of cijfers in om het
scherm te ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Gezicht: registreer uw gezicht om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Gezichtsherkenning
voor meer informatie.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum
aantal pogingen bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm →
Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde
schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst.
om deze functie in te schakelen.
Meldingenvenster
Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer
informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de
details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
38
Basisfuncties
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Opties voor aan/uit
Toetsen voor snel instellen
Instellingen starten.
Bedien de apparaten in de buurt
die met uw apparaat verbonden
zijn en SmartThings-apparaten
en -scènes.
De meldingsdetails weergeven
en verschillende acties
gebruiken.
Bedien media op uw apparaat en
op aangesloten apparaten in de
buurt.
Alle meldingen wissen.
De meldingsinstellingen openen.
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder de betreffende toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, blijft u een toets aanraken en
sleept u deze naar een andere locatie.
39
Basisfuncties
Afspelen van media bedienen
U kunt het afspelen van muziek of video eenvoudig bedienen met de Media-functie, zonder
gerelateerde apps te starten. U kunt het afspelen ook voortzetten op een ander apparaat.
1
2
Open het meldingenvenster en tik op Media.
Tik op de pictogrammen in de controller om het afspelen te bedienen.
Als u het afspelen wilt voortzetten op een ander apparaat, tikt u op
gewenst apparaat.
en selecteert u een
Schermafbeelding en schermrecorder
Schermafbeelding
Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt. Vervolgens kunt u het vastgelegde
scherm bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied
waarin u kunt bladeren vastleggen.
Gebruik een van de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. Gemaakte
schermafbeeldingen worden opgeslagen in Galerij.
• Vastleggen met toetsen: houd de zijtoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt.
• Vastleggen door te vegen: veeg uw hand naar links of rechts op het scherm.
• Vastleggen met Air command: plaats de S Pen boven het scherm en druk op de S Pen-knop
om het Air command-paneel te openen en tik vervolgens op Schrijven op scherm. Raadpleeg
Schrijven op scherm voor meer informatie.
• Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en tikt u op de schakelaar Vegen voor schermafbeelding om
deze functie in te schakelen.
40
Basisfuncties
Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm
gebruiken:
•
: u kunt de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een
webpagina) vastleggen. Wanneer u tikt op , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt
meer inhoud vastgelegd.
•
: teken of schrijf op de schermafbeelding of snijd een deel van de schermafbeelding bij. Het
bijgesneden gebied wordt opgeslagen in Galerij.
•
: voeg tags toe aan de schermafbeelding. Als u schermafbeeldingen wilt zoeken op tags, tikt
u op Zoeken in Finder bovenaan het Apps-scherm.
•
: de schermafbeelding delen met anderen.
Als de opties niet zichtbaar zijn op het vastgelegde scherm, start u de app Instellingen,
tikt u op Geavanceerde functies → Schermafbeeldingen en schermrecorder en tikt u
vervolgens op de schakelaar Werkbalk Schermafbeelding om deze functie in te schakelen.
Schermrecorder
U kunt het scherm opnemen terwijl u het apparaat gebruikt.
Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op
functie in te schakelen. Na een aftelling begint de opname.
• Als u op het scherm wilt schrijven of tekenen, tikt u op
(Schermrecorder) om deze
.
• Als u het scherm wilt opnemen met een video-overlay van uzelf, tikt u op
Als u klaar bent met het opnemen van de video, tikt u op
.
. De video wordt opgeslagen in Galerij.
Als u de instellingen van de schermrecorder wilt wijzigen, start u de app Instellingen en tikt
u op Geavanceerde functies → Schermafbeeldingen en schermrecorder → Instellingen
schermrecorder.
41
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om e-mails te versturen, notities
te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Meer toetsenbordfuncties
weergeven.
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
Een voorgaand teken
verwijderen.
Naar de volgende regel gaan.
Hoofdletters ingeven. Als u alles
in hoofdletters wilt ingeven, tikt
u twee keer hierop.
De cursor verplaatsen.
Symbolen ingeven.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → Invoertalen beheren en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als
u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te
vegen op de spatiebalk.
Het toetsenbord wijzigen
Tik in de navigatiebalk op
om het toetsenbord te wijzigen.
→ Talen en typen, selecteert u een taal en
Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op
selecteert u het gewenste toetsenbordtype.
Als de toets
niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, start u de app Instellingen,
tikt u op Algemeen beheer → Taal en invoer en tikt u op de schakelaar Knop Toetsenbord
weergeven om deze functie in te schakelen.
42
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
•
•
•
•
: woorden voorspellen op basis van uw invoer en woordsuggesties weergeven. Tik op
terug te keren naar de lijst met toetsenbordfuncties.
om
: emoticons ingeven.
: stickers ingeven. U kunt ook Mijn Emoji-stickers ingeven die op u lijken. Raadpleeg Mijn
Emoji-stickers in chats gebruiken voor meer informatie.
: GIF's met animatie bijvoegen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
: overschakelen naar de handschriftstand.
Overgaan op het standaardtoetsenbord.
•
: een item toevoegen van het klembord.
•
: tekst via spraak ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
Informatie over bewerken van
met de hand geschreven notities
weergeven.
•
→
: de modus of grootte van het toetsenbord wijzigen.
•
→
: het venster voor tekst bewerken openen.
43
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
1
2
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
3
Tik op Kopiëren of Knippen.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
2
3
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
Tik op Woordenboek in de lijst met opties.
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Verplaatsen naar
naast een woordenboek en tikt u vervolgens op
Woordenboeken beheren, tikt u op
INSTALLEREN om het te downloaden.
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
44
Apps en functies
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Store
Hier kunt u apps kopen en downloaden. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung
Galaxy-apparaten zijn gemaakt.
Open de app Galaxy Store.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
45
→ Instellingen
Apps en functies
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
Inschakelen.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op Toestaan op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik
op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
46
Apps en functies
S Pen-functies
Air-acties
Bedien apps op afstand met de S Pen wanneer deze via Bluetooth Low Energy (BLE) is gekoppeld
met uw apparaat.
U kunt bijvoorbeeld snel apps openen, zoals de app Camera, als u de S Pen-knop ingedrukt houdt.
Als u de app Camera gebruikt, kunt u ook een foto maken door één keer op de toets te drukken. Als
u muziek afspeelt, kunt u het volume verhogen als u de S Pen omhoog beweegt terwijl u de S Penknop ingedrukt houdt en het volume verlagen als u deze omlaag beweegt.
Open de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → S Pen → Air-acties en tik vervolgens
op de schakelaar om de functie in te schakelen.
• De S Pen moet worden opgeladen om de functie Air-actie te kunnen gebruiken.
Raadpleeg De S Pen opladen voor meer informatie.
• Als u de S Pen uit de oplaadgleuf van de S Pen verwijdert, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Als de batterij van de S Pen leeg is, als deze zich ver van
het apparaat bevindt, als er obstakels zijn of als er externe ruis is tussen de S Pen en het
apparaat, wordt de verbinding tussen de S Pen en het apparaat verbroken en wordt het
pictogram grijs ( ). Als u de functie Air-actie weer wilt gebruiken, koppelt u de S Pen
aan het apparaat door de S Pen weer te plaatsen in de oplaadgleuf van de S Pen.
Foto's maken met de S Pen
U kunt wel foto's maken als uw apparaat op een afstand staat, maar dit wordt nog eenvoudiger met
de S Pen. Normaal moet u een timer instellen en met de S Pen hoeft u alleen maar op de knop te
drukken.
1
2
Open de app Camera.
Druk één keer op de S Pen-knop om een foto te maken.
• Als u de camerastand wilt wijzigen, beweegt u de S Pen naar links of rechts terwijl u de S Penknop ingedrukt houdt.
• Om te schakelen tussen camera's, drukt u twee keer op de S Pen-knop.
47
Apps en functies
Wisselen tussen welke apps en functies worden gebruikt
U kunt wijzigen welke app, functie en acties u wilt gebruiken in combinatie met de S Pen-functie.
Als u wilt wijzigen welke app er wordt geopend, opent u het instellingenscherm voor Air-actie, tikt u
op Penknop ingedrukt houden voor en selecteert u een app of functie.
Als u acties voor elke app wilt wijzigen, opent u het instellingenscherm voor Air-actie en selecteert
u een app onder App-acties. U kunt acties wijzigen door te tikken op items onder Penknop of
Gebaren.
S Pen-batterijniveau
Instellen welke app of functie
wordt geopend.
Acties instellen voor elke app.
Acties instellen voor alle
camera- en media-apps.
Verbinding maken met een andere S Pen
Voordat u S Pen-functies, zoals Air-acties, met een andere S Pen gebruikt, moet u de S Pen verbinden
met uw apparaat.
1
Plaats de S Pen in de oplaadgleuf van de S Pen.
48
Apps en functies
2
3
Open het meldingenvenster, tik op
opnieuw in te schakelen.
(S Pen Air-acties) en tik nogmaals om de functie
Tik op Nieuwe S Pen verbinden.
Er wordt verbinding gemaakt met de S Pen. Er kan een korte vertraging optreden voordat er
verbinding wordt gemaakt.
• U kunt alleen verbinding maken met door Samsung goedgekeurde S Pen-apparaten die
ondersteuning bieden voor Bluetooth Low Energy (BLE).
• Verwijder de S Pen niet van het apparaat wanneer deze wordt verbonden. Als u dit doet,
wordt het proces onderbroken.
• Als er geen verbinding wordt gemaakt of als u de vorige S Pen wilt gebruiken, verbindt u
deze opnieuw met de bovenstaande methode.
Uw S Pen opnieuw instellen
Als de S Pen verbindingsproblemen heeft of als de verbinding met de S Pen regelmatig wordt
verbroken, reset u de S Pen en maakt u opnieuw verbinding.
Plaats de S Pen in de oplaadgleuf van de S Pen. Open vervolgens het instellingenscherm voor Airactie en tik op → S Pen resetten.
49
Apps en functies
Air command
Air command is een menu dat S Pen-functies biedt en waarmee u snel vaak gebruikte apps kunt
openen.
Om het Air command-paneel te openen, plaatst u de S Pen boven het scherm en drukt u op de
S Pen-knop. U kunt ook op het Air command-pictogram tikken met de S Pen.
Sleep omhoog of omlaag in het Air command-paneel en selecteer de gewenste functie of app.
Wanneer het scherm is uitgeschakeld of is vergrendeld met een
schermvergrendelingsmethode, wordt het Air command-paneel niet geopend door de
S Pen te verwijderen.
S Pen-batterijniveau
Notitie maken
Alle notities weergeven
Slim selecteren
Schrijven op scherm
Liveberichten
AR-schets
S Pen-instellingen
Vertalen
Sneltoetsen toevoegen aan het Air command-paneel
Voeg sneltoetsen voor vaak gebruikte apps of functies aan het Air command-paneel toe.
Tik in het Air command-paneel op Sneltoetsen toevoegen en selecteer apps of functies die u via het
paneel wilt openen.
U kunt ook het Air command-paneel openen en op
50
→ Sneltoets tikken.
Apps en functies
S Pen-functies
U kunt verschillende S Pen-functies via het Air command-paneel inschakelen. De sneltoetsen die
niet standaard in het paneel worden weergegeven, kunnen met de functie Sneltoetsen toevoegen
worden toegevoegd.
• Notitie maken: maak eenvoudig notities in een pop-upvenster zonder de app Samsung Notes
te starten. Raadpleeg Notitie maken voor meer informatie.
• Alle notities weergeven: alle notities weergeven in de app Samsung Notes.
• Slim selecteren: gebruik de S Pen om een gedeelte te selecteren en acties uit te voeren, zoals
delen of opslaan. Raadpleeg Slim selecteren voor meer informatie.
• Schrijven op scherm: maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om
een gebied van de vastgelegde afbeelding bij te snijden. U kunt ook de huidige inhoud en de
verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen. Raadpleeg Schrijven
op scherm voor meer informatie.
• Live berichten: in plaats van een SMS-bericht, kunt u een uniek bericht sturen door uw
handelingen op te nemen wanneer u een livebericht met de hand schrijft of tekent en het
resultaat opslaan als een animatiebestand. Raadpleeg Live berichten voor meer informatie.
• AR-schets: neem grappige video’s op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op
gezichten. Raadpleeg AR-schets voor meer informatie.
• Vertalen: plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen. Raadpleeg Vertalen voor meer
informatie.
• PENUP: post uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en krijg toegang tot handige
tekentips. Raadpleeg PENUP voor meer informatie.
• Bixby Vision: gebruik de functies van Bixby Vision voor het zoeken van soortgelijke
afbeeldingen, het detecteren en vertalen van tekst en meer. Raadpleeg Bixby Vision voor meer
informatie.
• Vergroten: plaats de S Pen boven een gebied van het scherm om het te vergroten. Raadpleeg
Vergroten voor meer informatie.
• Snelle blik: verklein een app tot een miniatuur en plaats de S Pen boven de miniatuur om de
app in volledige schermweergave te openen. Raadpleeg Snelle blik voor meer informatie.
• Kleuren: voeg met behulp van de S Pen kleuren toe aan afbeeldingen die afkomstig zijn van
PENUP.
• Schrijven in agenda: start de app Agenda en schrijf of teken op het scherm staan. Raadpleeg
Schrijven in agenda voor meer informatie.
• Sneltoetsen toevoegen: voeg sneltoetsen voor vaak gebruikte apps toe aan het Air commandpaneel.
51
Apps en functies
Air command-pictogram
Wanneer het Air command-paneel wordt gesloten, blijft het Air command-pictogram op het scherm.
U kunt het Air command-paneel openen door op het pictogram te tikken met de S Pen.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, sleept u
naar een nieuwe locatie.
Als u het pictogram wilt verwijderen, sleept u
naar Wissen bovenaan het scherm.
Als het Air command-pictogram niet bovenaan het scherm verschijnt, start u de app Instellingen,
tikt u op Geavanceerde functies → S Pen en tikt u vervolgens op de schakelaar Zwevend
pictogram om deze functie in te schakelen.
Wanneer u apps gebruikt die ondersteuning bieden voor de functie Air-actie, kunt u bekijken welke
acties er voor elke app beschikbaar zijn. Houd daarvoor de S Pen op het Air command-pictogram.
Notitie maken
Maak eenvoudig notities in een pop-upvenster zonder de app Samsung Notes te starten.
1
Open het Air command-paneel en tik op Notitie maken. Of dubbeltik op het scherm terwijl u de
S Pen-knop ingedrukt houdt.
Het notitiescherm wordt geopend in een pop-upvenster.
2
Maak een notitie met de S Pen.
Gum
Pen
Ongedaan maken
Opnieuw uitvoeren
Het transparantieniveau
aanpassen.
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op Opsln.
De notitie wordt opgeslagen in Samsung Notes.
52
Apps en functies
Slim selecteren
Gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan. U kunt
ook een gedeelte van een video selecteren en vastleggen als GIF-animatie.
1
2
Als er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een gedeelte van een afbeelding, opent u het Air
command-paneel en tikt u op Slim selecteren.
Selecteer het gewenste vormpictogram op de werkbalk en sleep de S Pen over de inhoud die u
wilt selecteren.
Tik op , selecteer het gebied en tik op Vast aan scherm om het geselecteerde gebied
bovenaan het scherm vast te zetten.
3
Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
• Tekstextractie: tekst extraheren uit het geselecteerde gebied.
• Vast aan scherm: zet het geselecteerde gebied vast op het scherm.
•
: de weergave van het geselecteerde gebied wordt automatisch gewijzigd.
•
: in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen.
•
: het geselecteerde gebied delen met anderen.
•
: het geselecteerde gebied opslaan in Galerij.
53
Apps en functies
Een deel van een video vastleggen
Tijdens het afspelen van een video kunt u een gebied selecteren en als GIF-animatie vastleggen.
1
2
3
Als er inhoud is die u wilt vastleggen tijdens het afspelen van een video, opent u het Air
command-paneel en tikt u op Slim selecteren.
Tik op de werkbalk op
.
Pas de positie en de grootte van het vast te leggen gebied aan.
De positie aanpassen.
Een hoek van het
kader slepen om de
grootte ervan aan te
passen.
Een kwaliteit
selecteren.
4
Tik op Opnemen om het vastleggen te starten.
• Voordat u met vastleggen begint, controleert u of de video wordt afgespeeld.
• De maximale duur gedurende welke u een gedeelte van de video kunt vastleggen, wordt
in het scherm weergegeven.
• Wanneer een gedeelte van een video wordt vastgelegd, wordt het bijbehorende geluid
niet opgenomen.
5
6
Tik op Stoppen om het vastleggen te stoppen.
Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
•
: in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen. Tik op
voordat u het bestand opslaat.
•
: het geselecteerde gebied delen met anderen.
•
: het geselecteerde gebied opslaan in Galerij.
54
om het resultaat te bekijken
Apps en functies
Schrijven op scherm
Maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om een gebied van de vastgelegde
afbeelding bij te snijden.
Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
1
Als er inhoud is die u wilt vastleggen, opent u het Air command-paneel en tikt u op Schrijven
op scherm.
Het huidige scherm wordt automatisch vastgelegd en de bewerkingswerkbalk wordt
weergegeven.
2
3
Als u de inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) wilt vastleggen, tikt u op Scrollen
door afbeelding om te verborgen inhoud vast te leggen. Tik herhaaldelijk op Scrollen door
afbeelding totdat de schermafbeelding is voltooid en tik vervolgens op Gereed.
Schrijf een notitie op de schermafbeelding.
Ongedaan maken
Opnieuw uitvoeren
Pentype
Penkleur
Penstraal
4
Selecteer een optie om te gebruiken met de schermafbeelding.
• Opslaan: de schermafbeelding opslaan in Galerij.
• Delen: de schermafbeelding delen met anderen.
55
Apps en functies
Live berichten
In plaats van een SMS-bericht, kunt u een uniek bericht sturen door uw handelingen op te
nemen wanneer u een live bericht met de hand schrijft of tekent en het resultaat opslaan als een
animatiebestand.
1
Als u een animatiebericht wilt sturen tijdens het samenstellen van een bericht, opent u het Air
command-paneel en tikt u op Live berichten.
Het liveberichtvenster wordt weergegeven.
2
Pas de achtergrondafbeelding aan en tik op Gereed of Begin met tekenen.
• Galerij: stel een foto of video die in de Galerij is opgeslagen, in als achtergrondafbeelding.
• Camera: maak een foto of neem een video op en stel die in als achtergrondafbeelding.
• Kleur: selecteer een achtergrondkleur.
3
Schrijf of teken in het scherm Live bericht.
De bestandsindeling wijzigen.
Limiet voor
berichtinvoer
Het schrijfeffect
wijzigen.
De penkleur
aanpassen.
De straal van de
pen wijzigen.
Voorbeeldweergave.
Opnieuw
beginnen.
Ongedaan
maken
4
Tik op Gereed.
5
Tik op Delen en selecteer een methode.
Het livebericht wordt opgeslagen in Galerij als een geanimeerd GIF-bestand of een video.
56
Apps en functies
Vertalen
Plaats de S Pen boven de tekst die u wilt vertalen. De eenheden in de tekst worden ook omgezet.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Deze functie wordt niet ondersteund voor sommige talen.
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er detecteerbare tekst op het scherm staat.
1
2
3
Als er tekst staat die u wilt vertalen, opent u het Air command-paneel en tikt u op Vertalen.
Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
U kunt kiezen tussen woorden of hele zinnen door op
of
te tikken.
Plaats de S Pen boven de tekst die u wilt vertalen of de eenheid die u wilt omzetten.
De vertaalde tekst wordt weergegeven. Als u de uitspraak van de oorspronkelijke tekst wilt
beluisteren, tikt u op .
Of het pictogram
wordt weergegeven is afhankelijk van de geselecteerde taal.
Talen selecteren.
Gedetailleerdheid van
de tekst selecteren
(woord of zin)
Resultaat vertaling
4
Als u de vertaalfunctie wilt sluiten, tikt u op
in het vertaalvenster.
57
Apps en functies
Bixby Vision
Wanneer u de S Pen boven de inhoud plaatst, wordt deze herkend en worden de beschikbare
zoekpictogrammen weergegeven. Gebruik de functies voor het zoeken van soortgelijke
afbeeldingen, voor het detecteren en vertalen van tekst en meer. Raadpleeg Bixby Vision voor meer
informatie.
1
2
3
4
Wanneer er een afbeelding is waaruit u relevante informatie of tekst wilt extraheren, opent u het
Air command-paneel en tikt u op Bixby Vision.
Plaats de S Pen boven de gewenste inhoud.
Als de inhoud wordt herkend, worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven.
Selecteer een pictogram dat u wilt gebruiken.
Als u Bixby Vision wilt sluiten, tikt u op
in het Bixby Vision-paneel.
58
Apps en functies
Vergroten
Plaats de S Pen boven een gebied van het scherm om het te vergroten.
Open het Air command-paneel, tik op Vergroten en plaats de S Pen boven het gebied dat u wilt
vergroten.
De grootte van het vergrootglas
wijzigen.
Het vergrootglas sluiten.
De vergrotingsverhouding veranderen.
Snelle blik
Verklein een app tot een miniatuur en plaats de S Pen boven de miniatuur om de app in volledige
schermweergave te openen.
Start bijvoorbeeld een kaart-app, open het Air command-paneel en tik vervolgens op Snelle blik.
De app wordt onderaan het scherm tot een miniatuur verkleind. Plaats tijdens het doorbladeren van
webpagina's de S Pen boven de miniatuur om de kaart-app in volledig scherm te openen en snel
naar plaatsen te zoeken.
Miniatuur
Plaats de S Pen buiten het scherm om de app weer tot een miniatuur te verkleinen.
Als u de geminimaliseerde app wilt sluiten, blijft u de miniatuur aanraken en sleept u deze naar
Wissen bovenaan het scherm.
59
Apps en functies
Schrijven in agenda
U kunt uw afspraken makkelijk en snel markeren door op het agendascherm te schrijven of tekenen.
U kunt uw schema's op het agendascherm bekijken en beheren.
Open het Air command-paneel, tik op Schrijven in agenda en markeer vervolgens uw schema's in
de agenda. Tik op Opslaan als u klaar bent. Als u wilt bewerken, tikt u op .
Gum
Ongedaan maken
Pen-instellingen
Opnieuw uitvoeren
U kunt deze functie alleen gebruiken op de maandelijkse weergave van de agenda.
60
Apps en functies
Air view
Plaats de S Pen boven een item op het scherm om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of
informatie in een pop-upvenster weer te geven.
In sommige apps worden actietoetsen in het voorbeeldvenster weergegeven.
Actietoetsen
Als deze functie niet is ingeschakeld, start u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen en tikt u vervolgens op Air view om deze functie in te schakelen.
Selecteren met pen
Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over tekst of itemlijsten om meerdere items of tekst
te selecteren. U kunt ook de geselecteerde items of tekst in een andere app kopiëren of plakken of ze
delen met anderen.
61
Apps en functies
Notitie scherm uit
U kunt snel notities maken door op het scherm te schrijven zonder het scherm in te schakelen.
Als deze functie niet is ingeschakeld, start u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen en tikt u vervolgens op Notitie scherm uit om deze functie in te
schakelen.
Een notitie maken met het scherm uitgeschakeld
1
2
Wanneer het scherm is uitgeschakeld, maakt u de S Pen los of wijst u met de S Pen het scherm
aan en drukt u op de S Pen-knop.
Schrijf of teken de notitie.
Als u de pagina wilt verlengen, tikt u op
.
Als u de notitie wilt opslaan, tikt u op Opsln of plaatst u de S Pen opnieuw in de oplaadgleuf van
→ Notitie scherm uit.
de S Pen. De notitie wordt opgeslagen in Samsung Notes →
62
Apps en functies
Het scherm ontgrendelen met de S Pen
Als het scherm is vergrendeld en er verbinding is met een S Pen, kunt u het scherm ontgrendelen
door op de S Pen-knop te drukken.
• De functie Ontgr. met S Pen-afstandsbed. is alleen beschikbaar als de
schermvergrendelingsmethode is ingesteld.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet de S Pen zijn verbonden met uw apparaat.
1
2
3
Open de app Instellingen en tik op Geavanceerde functies → S Pen → Ontgr. met S Penafstandsbed.
Tik op Ontgr. met S Pen-afstandsbed. → OK.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
U kunt het scherm nu ontgrendelen door op de S Pen-knop te drukken.
Bixby
Introductie
Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken.
U kunt tegen Bixby praten of tekst typen. Bixby start de gevraagde functie of geeft de gewenste
informatie weer. Ook leert de voice assistant uw gebruikspatronen en omgevingen. Hoe meer hij
over u te weten komt, hoe beter hij u begrijpt.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of
mobiel netwerk.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en bepaalde functies zijn alleen afhankelijk
van uw regio beschikbaar.
63
Apps en functies
Bixby starten
Wanneer u Bixby voor de eerste keer start, wordt de Bixby-intropagina weergegeven. Selecteer
de taal die u voor Bixby wilt gebruiken. Daarna moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account
volgens de instructies op het scherm en akkoord gaan met de voorwaarden.
1
Houd de zijtoets ingedrukt. U kunt ook de app Bixby starten.
Zijtoets
Selecteer een
taal.
Meld u aan bij uw
Samsungaccount.
2
3
Selecteer de taal die u voor Bixby wilt gebruiken.
Tik op Sign in to Samsung account en volg de instructie op het scherm om u aan te melden bij
uw Samsung-account.
Als u al bent aangemeld, verschijnen uw accountgegevens op het scherm.
4
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Het Bixby-scherm wordt weergegeven.
Wijzigen hoe het Bixby-scherm wordt geopend
U kunt op het apparaat instellen dat het Bixby-scherm wordt geopend als u de zijtoets twee keer
indrukt.
Start de app Instellingen en tik op Geavanceerde functies → Zijtoets → Bixby openen.
64
Apps en functies
Bixby gebruiken
Als u iets tegen Bixby zegt, start Bixby bijbehorende functies of geeft het de gevraagde informatie
weer.
Houd de zijtoets ingedrukt, zeg iets tegen Bixby en laat de toets los wanneer u klaar bent met
spreken. U kunt ook 'Hi, Bixby' zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, zeggen wat u wilt.
Zeg bijvoorbeeld 'How’s the weather today?' terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt. Het weerbericht
wordt weergegeven op het scherm.
Als u het weer van morgen wilt weten, zegt u 'Tomorrow?' terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt.
Omdat Bixby de context van het gesprek begrijpt, wordt het weer van morgen weergegeven.
'Wat voor weer is het
vandaag?'
Bezig met luisteren
Bijbehorende functie gestart
65
Apps en functies
Als Bixby u tijdens een gesprek, terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt, een vraag stelt, geeft u
tikken om antwoord te geven.
antwoord. U kunt ook op
Als u een koptelefoon of Bluetooth-audio gebruikt, of een gesprek start door 'Hi, Bixby' te zeggen,
kunt u het gesprek voortzetten zonder op het pictogram te tikken. Start de Bixby-app en tik op →
Settings → Automatic listening → Hands-free only.
Bixby wekken met uw stem
U kunt een gesprek starten met Bixby door 'Hi, Bixby' te zeggen. Registreer uw stem zodat Bixby op
uw stem reageert als u 'Hi, Bixby' zegt.
1
2
3
Start de Bixby-app en tik op → Settings → Voice wake-up.
Tik op de schakelaar Wake with “Hi, Bixby” om deze functie in te schakelen.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Nu kunt u 'Hi, Bixby' zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, een gesprek starten.
Communiceren met getypte tekst
Als uw stem niet wordt herkend wegens luidruchtige omgevingen of als u zich in een situatie
bevindt waarin u niet kunt spreken, kunt u communiceren met Bixby via getypte tekst.
Start de Bixby-app, tik op
en typ wat u wilt.
Tijdens de communicatie antwoordt Bixby ook via tekst in plaats van via gesproken feedback.
66
Apps en functies
Bixby Vision
Introductie
Bixby Vision is een service die verschillende functies biedt op basis van beeldherkenning.
U kunt Bixby Vision gebruiken om snel naar informatie te zoeken door herkenning van objecten of
uw huidige locatie.
Gebruik een verscheidenheid aan handige Bixby Vision-functies.
Tekst extraheren of vertalen.
Plaatsen in de buurt zoeken.
Vergelijkbare afbeeldingen
zoeken.
Aanvullende apps downloaden.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u Bixby Vision-functies wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsungaccount.
• De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte
zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsgrootte, -indeling of -resolutie.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Vision wordt
aangeboden.
67
Apps en functies
Bixby Vision starten
Start Bixby Vision met behulp van een van deze methoden.
• Tik in de app Camera op Bixby Vision.
• Selecteer in de app Galerij een afbeelding en tik op
.
• Tik in de app Internet op een afbeelding, blijf deze aanraken en tik op Bixby Vision.
• Als u het pictogram van de Bixby Vision-app aan het startscherm en het Apps-scherm hebt
toegevoegd, start u de app Bixby Vision.
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken
Zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object. U kunt verschillende afbeeldingen
bekijken met eigenschappen die overeenkomen met het object, bijvoorbeeld kleur en vorm.
Als u bijvoorbeeld de titel van een foto of afbeelding wilt weten, gebruikt u de functies van Bixby
Vision. Het apparaat zoekt naar gerelateerde informatie of afbeeldingen met soortgelijke kenmerken
en geeft deze weer.
1
2
3
Start de app Camera en tik op Bixby Vision.
Tik op Lens en houd het voorwerp binnen het scherm om dit te herkennen.
Selecteer een zoekresultaat met Afbeelding erop.
De vergelijkbare afbeeldingen worden weergegeven.
Tekst vertalen of extraheren
U kunt het apparaat tekst laten vertalen. De vertaling wordt op het scherm weergegeven. U kunt ook
tekst uit een document of afbeeldingsbestand halen.
Als u bijvoorbeeld tijdens een buitenlandse reis wilt weten wat een bepaald bord betekent,
gebruikt u de functies van Bixby Vision. Het apparaat vertaalt de tekst op het bord naar de taal die u
selecteert.
1
Start de app Camera en tik op Bixby Vision.
68
Apps en functies
2
Tik op
en houd de tekst binnen het scherm om deze te herkennen.
De vertaalde tekst wordt op het scherm weergegeven.
• Als u tekst wilt extraheren, tikt u op
. U kunt de geëxtraheerde tekst delen of opslaan.
• Als u het scherm met de vertaalde tekst als afbeelding wilt opslaan, tikt u op
wordt opgeslagen in Galerij.
. Het scherm
• Als u de bron- of doeltaal wilt wijzigen, tikt u op het deelvenster taalinstellingen boven in het
scherm.
Plaatsen zoeken
Zoek naar informatie over plaatsen in de buurt door uw huidige locatie te herkennen. U kunt ook de
beschikbare aanbiedingen in de buurt bekijken.
Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar winkels in de buurt die uitverkoop hebben, gebruikt u de
functies van Bixby Vision. Het apparaat zoekt naar uitverkoopacties van nabijgelegen winkels en
geeft deze weer op het scherm.
1
2
Start de app Camera en tik op Bixby Vision.
Tik op
en houd de camera in de richting waarin u wilt zoeken naar plaatsen.
U kunt basisinformatie bekijken over plaatsen in de buurt.
• Als u in een andere richting naar locaties wilt zoeken, houdt u de camera in die richting.
• U kunt uw huidige locatie en weersinformatie bekijken. Als u uw huidige locatie op de
kaart wilt bekijken, richt u uw camera naar de grond. Als u de huidige weersinformatie wilt
bekijken, richt u uw camera naar de lucht.
3
Selecteer een zoekresultaat op het scherm.
Er wordt informatie over plaatsen en aanbiedingen in de buurt op het apparaat weergegeven.
69
Apps en functies
Bixby Home
Op Bixby Home kunt u aanbevolen services en informatie bekijken die Bixby aanbiedt door uw
gebruikspatronen en uw routine te analyseren.
• Als u meer inhoud wilt bekijken, maakt u verbinding met een Wi-Fi- of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Bixby Home openen
1
Veeg op het startscherm naar rechts.
Bixby Home wordt weergegeven.
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
2
Veeg omhoog of omlaag om aanbevolen inhoud te bekijken.
Extra opties weergeven.
Geplande herinnering
Aanbevolen inhoud
3
Veeg naar links op het scherm of tik op de terugtoets om Bixby Home te sluiten.
70
Apps en functies
Aanbevolen inhoud op Bixby Home gebruiken
Wanneer u Bixby Home opent, kunt u de inhoud bekijken die regelmatig wordt bijgewerkt in de
vorm van kaarten. Veeg omhoog of omlaag om de kaarten te bekijken.
Op het Bixby Home-scherm kunt u bijvoorbeeld 's ochtends op weg naar kantoor uw dagplanning
weergeven en uw favoriete muziek afspelen. In de avond kunt u alarmen bekijken.
De inhoud en volgorde van de kaarten worden automatisch vernieuwd na een opgegeven
interval. Als u handmatig kaarten wilt bijwerken, veegt u omlaag op het scherm.
De lijst met kaarten bewerken
• Als u een kaart wilt vastmaken aan de bovenkant van Bixby Home, tikt u op
→ Losmaken.
vastmaken. Als u een kaart wilt losmaken, tikt u op
→ Boven
• Als u een kaart niet langer in de lijst wilt weergeven, sleept u deze naar rechts en tikt u op Niet
opnieuw weergeven.
• Als u een kaart in de lijst wilt verbergen, sleept u deze naar rechts en tikt u op Nu verbergen.
Apps selecteren om als kaarten weer te geven
U kunt apps toevoegen of verwijderen om als kaarten weer te geven op Bixby Home.
Tik op het Bixby Home-scherm op → Kaarten, selecteer een app en tik vervolgens op de
schakelaars naast de items om ze toe te voegen of te verwijderen.
De Bixby Home-instellingen aanpassen
Tik op het Bixby Home-scherm op → Instellingen.
• Aangepaste service: stel dit in om de interactieve en aangepaste services van Bixby te
gebruiken voor een betere ervaring.
• Bixby Home inhoudproviders: lees de algemene voorwaarden en privacybeleidsregels van
elke inhoudsprovider en ga met deze akkoord of trek uw toestemming in.
• Over Bixby Home: de Bixby Home-versie en juridische informatie weergeven.
71
Apps en functies
Bixby Routines
Bixby Routines is een service waarmee de functies worden uitgevoerd die u wilt gebruiken als
routines wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.
Als u bijvoorbeeld wilt instellen dat het apparaat de functie voor automatisch draaien moet
inschakelen wanneer u een video afspeelt, voegt u de gewenste video-app toe als een voorwaarde
en stelt u de functie voor automatisch draaien in als een actie.
Routines toevoegen
Voeg routines toe om uw apparaat gemakkelijker te gebruiken. Wanneer u een routine toevoegt,
kunt u de werking ervan instellen op automatisch of handmatig.
Aanbevolen routines toevoegen
Als de voorwaarden van routines op de aanbevolen lijst in het hoofdscherm van Bixby Routines zijn
gedetecteerd, stelt Bixby Routines voor dat u deze toevoegt als een routine.
Wanneer de aanbevelingsmelding wordt weergegeven, tikt u op Alles weergeven en voegt u deze
toe als uw eigen routine.
Toevoegen van routines uit de lijst met aanbevelingen
Bekijk de lijst met nuttige functies en voeg deze toe als uw eigen routines.
1
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines.
72
Apps en functies
2
Selecteer in de lijst met Aanbevolen een routine die u wilt en tik op Routine opslaan.
• Om de voorwaarden en acties van de routine in te stellen, tikt u op
voorwaarde of actie die u wilt bewerken.
. Of tik op de
• Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op Getikt op startknop.
Deze optie verschijnt alleen als er geen werkingsvoorwaarden zijn ingesteld.
Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier
snel openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op Toevoegen.
Uw eigen routines toevoegen
Voeg functies toe die u wilt gebruiken als routines.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines →
.
Geef een naam in voor de routine.
Tik op
, stel de werkingsvoorwaarden in en tik op Volgende.
Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op Getikt op startknop.
Tik op
, stel acties in en tik op Gereed.
Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier snel
openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op Toevoegen.
Gebruik van routines
Automatische routines uitvoeren
Automatische routines worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt
voldaan.
Handmatige routines uitvoeren
Handmatige routines waarvoor u Getikt op startknop hebt ingesteld als werkingsvoorwaarde kunt
u handmatig uitvoeren door op de toets te tikken wanneer u maar wilt.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines → Mijn routines
naast de routine die u wilt uitvoeren. U kunt ook op de widget van de routine op het
en tik op
startscherm tikken.
73
Apps en functies
Weergave van routines die worden uitgevoerd
De routines die momenteel worden uitgevoerd, verschijnen op het meldingenvenster. Als u de
details van een routine wilt bekijken, tikt u op de melding.
Stoppen van routines die worden uitgevoerd
U kunt routines die worden uitgevoerd snel stoppen. Selecteer een routine op het meldingenvenster
en tik op Stoppen.
Routines beheren
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines → Mijn routines. Uw
routines worden weergegeven.
Als u een routine wilt deactiveren, tikt u op de schakelaar van de routine of op
Als u een routine wilt bewerken, selecteert u een routine en tikt u op
actie die u wilt bewerken.
.
. Of tik op de voorwaarde of
Als u routines wilt verwijderen, tikt u op → Verwijderen, vinkt u de routines aan die u wilt
verwijderen en tikt u vervolgens op Wissen.
Reminder
Gebruik Reminder om taken te plannen of om inhoud later te bekijken. Op de vooraf ingestelde tijd
krijgt u voor elke herinnering een melding.
• As u nauwkeurigere meldingen wilt ontvangen, verbindt u het apparaat met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn ingeschakeld.
Reminder starten
Reminder starten vanuit Bixby Home
1
Veeg op het startscherm naar rechts.
Bixby Home wordt weergegeven.
74
Apps en functies
2
Tik op Aan de slag op de Herinnering-kaart.
Het scherm Reminder wordt weergegeven en het pictogram Reminder (
aan het Apps-scherm.
) wordt toegevoegd
Reminder starten vanuit Agenda
Start de app Agenda en tik op → Reminder. Het scherm Reminder wordt weergegeven en het
pictogram Reminder ( ) wordt toegevoegd aan het Apps-scherm.
Herinneringen maken
U kunt op verschillende manieren herinneringen maken. Reminder waarschuwt u als u een
herinnering maakt met een opgegeven tijd of locatie-instelling. U kunt ook verschillende soorten
inhoud opslaan, zoals een notitie of een adres van een webpagina en deze later bekijken.
Maak bijvoorbeeld een herinnering om u te waarschuwen dat u 'de bloemen water moet geven als u
thuiskomt'.
1
2
3
Open de app Reminder.
Tik op Een herinnering schrijven of
en geef 'Bloemen water geven' in.
Tik op Plaats → Voorwaarden instellen → Een plaats kiezen en stel de locatie in op thuis.
75
Apps en functies
4
Tik op Als ik aankom bij → Gereed.
5
Tik op Opslaan om de herinnering op te slaan.
Als u thuiskomt, wordt de melding 'Bloemen water geven' weergegeven.
Meldingen voor herinneringen controleren
Op de vooraf ingestelde tijd en locatie wordt een meldingenvenster geopend. Tik op Voltooien of
Sluimeren.
De lijst met herinneringen weergeven
Start de app Reminder om de lijst met herinneringen te bekijken. Selecteer een herinnering om de
details ervan te bekijken.
Details voor herinneringen bewerken
U kunt details voor herinneringen toevoegen of bewerken, bijvoorbeeld frequentie, datum en tijd of
locatie.
1
Selecteer in de lijst een herinnering om te bewerken en tik op Bewerken.
76
Apps en functies
2
Bewerk de voorwaarden en tik op Opslaan.
Informatie over de herinnering
Kleur van de herinnering
wijzigen.
Een checklist toevoegen.
Een afbeelding toevoegen.
Voorwaarden voor de
herinnering
Herinneringen voltooien
Markeer herinneringen die u niet meer hoeft te onthouden als ze zijn voltooid.
Selecteer een herinnering in de lijst en tik op Voltooien. U kunt de herinnering ook naar links slepen.
Herinneringen herstellen
U kunt voltooide herinneringen herstellen.
1
2
Tik in de lijst met herinneringen op → Voltooid → Bewerken.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op Herstellen.
Er worden herinneringen toegevoegd aan de lijst en u ontvangt op de ingestelde tijden een
herinnering.
Herinneringen verwijderen
Als u een herinnering wilt verwijderen, sleept u deze naar rechts. Als u meerdere herinneringen wilt
verwijderen, blijf u een herinnering aanraken, vinkt u de te verwijderen herinneringen aan en tikt u
op Wissen.
77
Apps en functies
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
• Als u wilt bellen en sms-berichten wilt versturen, opent u de app Instellingen, tikt u
op Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Bel/sms op andere
apparaten om deze functie in te schakelen. U moet zich op uw apparaat en het andere
apparaat met hetzelfde Samsung-account registreren en aanmelden.
• U kunt de bel- en sms-methode selecteren. Selecteer een SIM-kaart of uw verbonden
apparaat met hetzelfde Samsung-account.
Zelf bellen
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef een telefoonnummer in.
Tik op
om een spraakoproep te doen of tik op
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de
lijst met contacten.
Zoeken naar een contactpersoon.
Het telefoonnummer
weergeven.
Een voorgaand teken
verwijderen.
78
Apps en functies
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Start de app Telefoon, tik op Recent of Contacten en veeg naar rechts op een contact of
telefoonnummer om een oproep te starten.
Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze
functie in te schakelen.
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app Telefoon, tikt u op Toetsen of Contacten →
→ Snelkiesnummers, selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
Bellen door te zoeken naar plaatsen in de buurt
U kunt eenvoudig bellen naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie door te zoeken naar
informatie hierover. U kunt zoeken naar plaatsen in de buurt op categorie, zoals restaurants of
winkels, of door het selecteren van aanbevolen populaire plaatsen.
Start de app Telefoon, tik op Plaatsen en selecteer een categorie of typ en geef een bedrijfsnaam
in het zoekveld in. Of selecteer een optie in de aanbevolen populaire plaatsen. De bedrijfsgegevens,
zoals telefoonnummer of adres, worden weergegeven.
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
79
.
Apps en functies
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk
Bericht verzenden omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op Recent om de gemiste oproepen te bekijken.
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Geblokkeerde nrs.
Tik op Recent of Contacten, selecteer contacten of telefoonnummers en tik vervolgens op
Gereed.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer toevoegen, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik
op de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
80
Apps en functies
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
•
: extra opties openen.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
• Bericht: een bericht verzenden naar de beller.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• In wacht: hiermee plaatst u een oproep in de wacht. Tik op Oproep hervatten om de oproep uit
de wacht te halen.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
•
: extra opties openen.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
81
Apps en functies
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1
2
3
4
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef het nummer in.
Tik op Toevoegen aan Contacten.
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op een telefoonnummer en tik op Toevoegen.
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een tag toevoegen aan een telefoonnummer
U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens
van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan.
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op een telefoonnummer.
Tik op Tag toevoegen, voer een tag in en tik op Toevoegen.
Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer.
82
Apps en functies
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
3
Start de app Contacten en tik op
.
Selecteer een opslaglocatie en tik op Selecteren.
Geef hier de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef hier de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
4
Tik op Opslaan.
83
Apps en functies
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op
Importeren.
→ Contacten beheren → Contacten im-/exporteren →
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op Gereed.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op Importeren.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te
schakelen.
Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten
om deze functie in te schakelen.
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op
bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
84
Apps en functies
Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
•
: een bericht samenstellen.
•
: een e-mail schrijven.
: een spraak- of video-oproep starten.
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
Start de app Contacten, tik op bovenaan de contactenlijst en tik op Delen.
Selecteer contacten en tik op Delen.
Selecteer een methode voor delen.
Profiel opslaan en delen (SM-T865)
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de
functie voor profiel delen gebruiken.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor
profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat.
1
2
Start de app Contacten en selecteer uw profiel.
Tik op Tik hier om uw profiel te delen en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
• Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd
zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
• Als u het bereik van contacten wilt wijzigen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op
Selecteer wat is gedeeld, selecteert u een item om te delen en selecteert u vervolgens een
optie.
85
Apps en functies
Groepen maken
U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op
→ Groepen → Nieuwe groep.
Geef een naam in voor de groep.
Voor het instellen van een groepsbeltoon tikt u op Groepsbeltoon en selecteert u een beltoon.
Tik op Lid toevoegen, selecteer contacten om aan de groep toe te voegen en tik vervolgens op
Gereed.
Tik op Opslaan.
Een groepsbericht sturen
U kunt een groepsbericht sturen naar alle leden van een groep tegelijk.
Start de app Contacten, tik op → Groepen en selecteer een groep. Tik op bovenaan de
contactenlijst en tik op Bericht verzenden.
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere
accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen
om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
Start de app Contacten en tik op
→ Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op Samenvoegen.
86
Apps en functies
Contacten verwijderen
1
2
Start de app Contacten, tik op bovenaan de contactenlijst en tik op Wissen.
Selecteer contacten en tik op Wissen.
Als u contacten een voor een wilt verwijderen, tikt u op een contact. Tik vervolgens op → Wissen.
Berichten
Introductie
U kunt berichten verzenden en weergeven op conversatie.
• Als u wilt bellen en sms-berichten wilt versturen, opent u de app Instellingen, tikt u
op Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Bel/sms op andere
apparaten om deze functie in te schakelen. U moet zich op uw apparaat en het andere
apparaat met hetzelfde Samsung-account registreren en aanmelden.
• U kunt de bel- en sms-methode selecteren. Selecteer een SIM-kaart of uw verbonden
apparaat met hetzelfde Samsung-account.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
Start de app Berichten en tik op
.
87
Apps en functies
2
Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u ingedrukt, spreekt u uw bericht
in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het berichtinvoerveld
verborgen is.
Ontvanger
Ontvangers ingeven.
Een bericht ingeven.
Stickers toevoegen.
Bestanden toevoegen.
3
Tik op
Het bericht verzenden.
om het bericht te verzenden.
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
• Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op het invoerveld, voert u een bericht in en tikt u op
.
• Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op
het scherm.
88
Apps en functies
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Berichten, tik op bovenaan de berichtenlijst en tik op Instellingen → Nummers
en berichten blokkeren → Nummers blokkeren.
Tik op Postvak IN en selecteer een contact of telefoonnummer. U kunt ook op Contacten
tikken, contacten selecteren en vervolgens op Gereed tikken.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, geeft u een nummer in onder Nummer invoeren en
.
tikt u op
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
2
Start de app Berichten, tik op bovenaan de berichtenlijst, tik op Instellingen → Meldingen en
tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Een meldingsherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Meldingsherinneringen en tikt u op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
Berichten verwijderen
1
2
3
4
Start de app Berichten.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
Blijf een bericht aanraken en tik op Verwijderen.
Als u meerdere berichten wilt verwijderen, vinkt u de berichten aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
89
Apps en functies
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Open de app Internet.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekterm in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
De huidige webpagina
vernieuwen.
Wisselen tussen pagina's.
Extra opties weergeven.
Tabbladbeheer van de browser
openen.
Het tabblad sluiten.
Een nieuw tabblad openen.
Uw bladwijzers weergeven.
De startpagina openen.
90
Apps en functies
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk
beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw biometrische
gegevens.
Geheime stand inschakelen
Tik op → Geheime stand insch. Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een
wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt het wachtwoord wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy en beveiliging → Instellingen Geheime stand →
Wachtwoord wijzigen.
Als u uw geregistreerde biometrische gegevens wilt gebruiken als een vergrendelingsmethode
samen met het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Biometrie om deze functie in te schakelen.
Geheime stand uitschakelen
Tik op
→ Geheime stand uitschakelen.
91
Apps en functies
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Open de app Camera.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app Camera start vanuit het
vergrendelde scherm terwijl de schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
• Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u
het opnieuw.
Foto's maken
1
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. U
kunt het pictogram Lensselectie ook naar links of rechts slepen. Zoomfuncties zijn alleen
beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt gebruikt.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's aan te passen. Wanneer de aanpassingsbalk
verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of .
92
Apps en functies
2
Tik op
om een foto te maken.
AR EMOJI
Bixby Vision
Camera-instellingen
Opties voor de huidige
camerastand
Schakelen tussen de camera aan
de voorzijde en de camera aan
de achterzijde.
Een foto maken.
Voorbeeldminiatuur
Een lens selecteren.
Toets Scène-optimalisatie
Camerastanden
Huidige stand
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de camerastand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet
correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een
kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op
prestatieproblemen van het apparaat.
De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de standen Foto en PRO.
93
Apps en functies
Een lens voor opnamen selecteren
Tik op het voorbeeldscherm op Foto, Video of Panorama, selecteer de gewenste lens en maak een
foto of neem een video op.
•
: met de ultrabrede lens kunt u groothoekfoto's maken of groothoekvideo's opnemen die er
net zo uitzien als het werkelijke beeld. Gebruik deze functie om landschapsfoto's te maken.
Als u de vervorming van foto's die met de ultrabrede lens zijn gemaakt wilt corrigeren, tikt u op
op het voorbeeldscherm, tikt u op Opties opslaan en vervolgens op de toets voor Correctie
groothoeklens om deze functie in te schakelen.
•
: met de groothoeklens kunt u standaardfoto's maken of gewone video's opnemen.
Ultrabrede opname
Normale opname
94
Apps en functies
Fotostand (intelligente camera)
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig foto's
te maken. De intelligente camerafunctie herkent het onderwerp automatisch en optimaliseert de
kleur en eventuele effecten.
Tik op Foto in de lijst met camerastanden en tik op
om een foto te maken.
Scène-optimalisatie
De camera past de kleurinstellingen aan en past het geoptimaliseerde effect automatisch toe bij
herkenning van het onderwerp.
Tik op Foto in de lijst met camerastanden. Wanneer de camera een onderwerp heeft herkend, wijzigt
de knop voor scèneoptimalisatie en wordt de optimale kleur en het effect toegepast.
• Als deze functie niet is ingeschakeld, tikt u op op het voorbeeldscherm en tikt u op de
toets voor Scène-optimalisatie om deze functie in te schakelen.
• Als u deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op de toets voor Scène-optimalisatie op het
voorbeeldscherm.
95
Apps en functies
Suggesties opname
De camera stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van herkenning van de positie en de
hoek van uw onderwerp.
Tik op het voorbeeldscherm op
te schakelen.
en tik op de schakelaar Suggesties opname om deze functie in
1
Tik op Foto in de lijst met camerastanden.
2
Wijs het onderwerp aan met de richtlijn op het voorbeeldscherm.
3
Pas de positie en hoek van de camera aan om precies in de compositie te passen.
4
Tik op
Er verschijnt een hulplijn op het voorbeeldscherm.
De camera herkent de compositie en de aanbevolen compositie verschijnt op het
voorbeeldscherm.
Wanneer de ideale compositie is bereikt, verandert de hulplijn in geel.
om een foto te maken.
Ideale compositie
Richtlijn
96
Apps en functies
Selfies maken
U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde.
1
2
Tik op Foto in de lijst met camerastanden.
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor selfies.
3
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
4
Tik op
om naar de camera aan de
Als u zelfportretten wilt maken met een groothoekopname van het landschap of personen, tikt
u op .
om een foto te maken.
Filters en beauty-effecten toepassen
U kunt een filtereffect selecteren en gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm,
aanpassen voordat u een foto maakt.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer een filtereffect of beautyeffecten en maak een foto.
Videostand
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig video's
te maken.
1
2
Tik op Video in de lijst met camerastanden.
Tik op
om een video te maken.
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u het gedeelte waarop wordt scherpgesteld wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt
u op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Als u de autofocusstand wilt gebruiken, tikt u op
om de handmatig ingestelde scherpstelling te annuleren.
3
Tik op
om de opname van de video te stoppen.
97
Apps en functies
De schermverhouding wijzigen voor een video
Tik op het voorbeeldscherm op
en selecteer een schermverhouding.
Live focus-stand
Met de camera kunt u foto's maken waarbij de achtergrond is vervaagd en het onderwerp scherp in
beeld is. U kunt ook een achtergrondeffect toevoegen en na het maken van een foto bewerken.
Vervagen
Draaien
In-/uitzoomen
Kleurpunt
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
• In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct
toegepast:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Het onderwerp is dun of transparant.
– – Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond.
– – Het onderwerp of de achtergrond is effen.
Opvallende portretfoto's maken met de functie Live focus
1
2
Tik op Live focus in de lijst met camerastanden.
Selecteer het gewenste achtergrondeffect.
Als u de intensiteit van het achtergrondeffect aan wilt passen, sleept u de aanpassingsbalk naar
links of rechts.
98
Apps en functies
3
Wanneer Effect gereed. wordt weergegeven op het voorbeeldscherm, tik op
maken.
Aanpassingsbalk voor intensiteit
achtergrondeffect
om een foto te
Achtergrondeffecten
De achtergrond van foto's met Live focus bewerken
U kunt ook het achtergrondeffect en de intensiteit van het achtergrondeffect bewerken van een foto
die is gemaakt met de functie Live focus.
1
2
Selecteer een foto met de functie Live focus en tik op Achtergrondeffect wijzigen.
Selecteer het gewenste achtergrondeffect.
Als u de intensiteit van het achtergrondeffect aan wilt passen, sleept u de aanpassingsbalk naar
links of rechts.
De intensiteit van het
achtergrondeffect wijzigen.
Het achtergrondeffect
wijzigen.
3
Tik op Toepassen om de foto op te slaan.
99
Apps en functies
Camerastanden gebruiken
Als u de camerastand wilt wijzigen, sleept u de lijst met camerastanden naar links of rechts of veegt
u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.
Selecteer de gewenste camerastand.
Lijst met camerastanden
PRO-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op PRO in de lijst met camerastanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
een foto te maken.
om
Beschikbare opties
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
100
Apps en functies
Voedsel-stand
Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.
1
2
Tik op Voedsel in de lijst met camerastanden.
Tik op het scherm en versleep het ronde kader op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde kader wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde kader opnieuw wilt instellen, versleept u een hoek van het
kader.
3
4
Tik op
en versleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
Tik op
om een foto te maken.
Nachtstand
Maak foto's zonder de flitser te gebruiken wanneer er weinig licht is.
Tik op Nacht in de lijst met camerastanden.
101
Apps en functies
Panoramastand
Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
1
2
3
Tik op Panorama in de lijst met camerastanden.
Tik op
en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Tik op
om te stoppen met foto's maken.
Hyperlapse-stand
Neem scènes, zoals voorbijlopende personen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als
snelbewegende video's.
1
2
3
4
5
Tik op Hyperlapse in de lijst met camerastanden.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op Hyperlapse
afspelen om de video te bekijken.
102
Apps en functies
Camera-instellingen aanpassen
Opties voor de huidige camerastand
Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de camerastand.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
•
: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor foto's selecteren.
•
: een filter- of beauty-effect toepassen.
•
: een framesnelheid selecteren.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor video's selecteren.
•
: neem grappige video's op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op gezichten
of andere plaatsen. Raadpleeg AR-schets voor meer informatie.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname
Spotmeting gebruikt het licht op een
om de belichting van de opname te berekenen.
geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
berekenen.
•
: in de stand Voedsel scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde kader en het beeld
buiten het kader wazig maken.
•
: in de stand Voedsel de kleurtint aanpassen.
Camera-instellingen
Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de
camerastand.
Intelligente functies
• Scène-optimalisatie: het apparaat instellen zodat de kleurinstellingen worden aangepast en
het geoptimaliseerde effect automatisch wordt toegepast op basis van het onderwerp of de
scène.
• Suggesties opname: het apparaat stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van
herkenning van de positie en de hoek van uw onderwerp.
• QR-codes scannen: de QR-code-lezer in- of uitschakelen.
103
Apps en functies
Foto's
• Bewegingsfoto's: instellen dat het apparaat een paar seconden voordat u op
tikt een
videoclip maakt. Hiermee kunt u een moment vastleggen dat u mogelijk hebt gemist. Als u de
video wilt bekijken, tikt u op de voorbeeldminiatuur en tikt u op Bewegingsfoto weergeven.
Als u een stilstaand beeld uit de videoclip wilt vastleggen, tikt u op het scherm om het afspelen
te stoppen en tikt u op Opname. Deze functie is alleen beschikbaar in de stand Foto.
• Sluiterknop vasthouden voor: een actie te selecteren die u wilt uitvoeren wanneer u de
cameraknop ingedrukt houdt.
• Opties opslaan: selecteer hoe u foto's wilt opslaan.
Video's
• Videogrootte achter: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte voor: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Video hoge efficiëntie: video's opnemen in de indeling High Efficiency Video Codec (HEVC). Uw
HEVC-video's worden opgeslagen als gecomprimeerde bestanden om het geheugen van het
apparaat te sparen.
Nuttige functies
• HDR (rijke toon): foto's maken met warme kleuren, en details zelfs in lichte en donkere
omgevingen vastleggen.
• Voorbeeldweergave foto's: instellen dat het apparaat foto's opslaat zoals ze worden
weergegeven op het voorbeeldscherm wanneer ze met de camera aan de voorzijde worden
gemaakt zonder ze te draaien.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
104
Apps en functies
• Camerastanden: beschikbare camerastanden weergeven of de lijst met camerastanden
bewerken.
• Opnamemethoden: extra opnamemethoden selecteren om een foto te maken of een video op
te nemen.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u
een geheugenkaart plaatst.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
• Info Camera: de versie van de Camera-app en juridische informatie weergeven.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.
Afbeeldingen weergeven
1
Start de app Galerij en tik op Foto's.
105
Apps en functies
2
Selecteer een afbeelding.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
Favorieten.
Miniaturen van afbeeldingen en
video's
Bixby Vision
De afbeelding verwijderen.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding delen met
anderen.
U kunt een geanimeerde GIF of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik in
de lijst op → GIF maken of Collage maken en selecteer afbeeldingen.
Zoeken naar afbeeldingen
Start de app Galerij en tik op
zoals typen of locaties.
om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie,
Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoektermen.
Een livebericht sturen
Schrijf of teken op een afbeelding en verstuur deze als geanimeerd bestand.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op → Verzenden als live bericht.
106
Apps en functies
3
4
In het venster voor liveberichten selecteert u het deel dat u als achtergrondafbeelding wilt
gebruiken. Tik vervolgens op Gereed.
Maak een livebericht. Raadpleeg Live berichten voor meer informatie.
Video's bekijken
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Foto's.
Selecteer een video om af te spelen.
Tik op Video afspelen om de video af te spelen.
Uw video's
weergeven.
Extra opties
weergeven.
Het huidige scherm
vastleggen.
Een geanimeerde
GIF maken.
Terug- of
vooruitspoelen
door de balk te
slepen.
De schermverhouding wijzigen.
Overschakelen naar
de
pop-upvideospeler.
Het scherm
draaien.
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Naar de vorige
video gaan. Blijven
aanraken om terug
te spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
107
Apps en functies
De details van afbeeldingen en video's weergeven
Sleep omhoog op het scherm wanneer u een afbeelding bekijkt of in het videovoorbeeldscherm
bent. De bestandsdetails worden weergegeven.
U kunt ook verwante inhoud bekijken door op de informatie op het scherm te tikken.
Gegevens
bewerken.
Bestandsdetails
Informatie over de
persoon
Locatiegegevens
Automatisch
gemaakte inhoud
Tags
Foto's of video's per categorie weergeven
U kunt foto's en video's per categorie bekijken.
Start de app Galerij, tik op Foto's of Albums en sleep de lijst naar beneden om een categorie te
selecteren.
• Video's: de video's bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen.
• Favorieten: uw favoriete foto's en video's bekijken.
• Locaties: foto's en video's bekijken die op dezelfde locatie zijn gemaakt.
• Voorgesteld: aanbevolen inhoud bekijken.
108
Apps en functies
Albums weergeven
U kunt uw foto's en video's gesorteerd op map of album bekijken.
Start de app Galerij, tik op Albums en selecteer een album.
Albums verbergen
U kunt albums verbergen.
U kunt albums die standaard worden gemaakt, zoals de albums Camera en
Schermafbeeldingen, niet verbergen.
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Albums.
Tik op → Albums verbergen/weergeven.
Tik op de schakelaar van een album om het te verbergen.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, de afbeeldingen en video's gesorteerd en vervolgens verhalen gemaakt.
Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en video's vastleggen
of opslaan.
Start de app Galerij, tik op Verhalen en selecteer een verhaal.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
3
4
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Tik op → Verhaal maken.
Geef een titel voor het verhaal in en tik op Nieuw.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op Klaar.
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
→ Toevoegen.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op
→ Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op
Verwijderen uit verhaal.
109
Apps en functies
Verhalen verwijderen
1
2
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op Wissen.
Foto's en video's synchroniseren
Als u de app Galerij synchroniseert met Samsung Cloud, worden alle afbeeldingen en video's die u
maakt ook opgeslagen in Samsung Cloud. U kunt in de app Galerij en via andere apparaten bekijken
welke afbeeldingen en video's zijn opgeslagen in Samsung Cloud.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Synchroniseren met Samsung
Cloud om deze functie in te schakelen. De app Galerij en Samsung Cloud worden met elkaar
gesynchroniseerd.
Afbeeldingen of video's verwijderen
1
2
3
Open de app Galerij.
Selecteer een afbeelding of video om te verwijderen.
Als u meerdere bestanden wilt verwijderen, houdt u een bestand dat u wilt verwijderen vast in
de lijst en vinkt u meer bestanden aan om te verwijderen.
Tik op
of Wissen.
De prullenbakfunctie gebruiken
U kunt verwijderde afbeeldingen en video's in de prullenbak bewaren. De bestanden worden na een
bepaalde periode verwijderd.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Prullenbak om deze functie in te
schakelen.
Als u de bestanden in de prullenbak wilt weergeven, start u de app Galerij en tikt u op →
Prullenbak.
110
Apps en functies
AR Emoji
Introductie
Maak een Mijn Emoji die er net zo uitziet als uzelf en maak foto's en neem video's op met Mijn
Emoji's, Karakter-emoji's of stickers.
U kunt de kenmerken van Mijn Emoji aanpassen, zoals de gezichtsvorm of het kapsel, en Mijn Emoji
versieren met verschillende accessoires. U kunt uzelf ook op een leuke manier uitdrukken met
behulp van Mijn Emoji-stickers tijdens een gesprek.
Mijn Emoji's
Karakter-emoji's
Stickers
Mijn Emoji maken
Maak een Mijn Emoji die op u lijkt. Er worden automatisch Mijn Emoji-stickers met verschillende
gezichtsuitdrukkingen gegenereerd.
1
2
Start de Camera-app en tik op AR Emoji → Mijn Emoji maken.
Lijn uw gezicht uit op het scherm en tik op
om een foto te maken.
111
Apps en functies
3
4
5
Selecteer het geslacht en de leeftijd voor uw Mijn Emoji en tik op Volgende.
Versier een Mijn Emoji en tik op Volgende.
Tik op Gereed.
De Mijn Emoji en Mijn Emoji-stickers worden nu gemaakt. U kunt Mijn Emoji-stickers bekijken in
de Mijn Emoji-studio. Raadpleeg Mijn Emoji-stickers voor meer informatie.
Mijn Emoji
maken.
U kunt de functie AR Emoji zowel bij de camera aan de voor- als aan de achterzijde
gebruiken. Als u de camera aan de achterzijde gebruikt, wordt er automatisch
overgeschakeld naar de camera aan de voorzijde. Als u tussen de camera's wilt wisselen,
veegt u omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm.
Mijn Emoji verwijderen
Start de app Camera en tik op AR Emoji. Blijf een Mijn Emoji die u wilt verwijderen aanraken en tik
op . De Mijn Emoji en Mijn Emoji-stickers worden verwijderd.
112
Apps en functies
Mijn Emoji aanpassen
Bewerk of versier een Mijn Emoji in de Mijn Emoji-studio. U kunt ook uw eigen Mijn Emoji-stickers
maken.
Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Mijn Emoji-studio
Start de app Camera en tik op AR Emoji → Studio. Mijn Emoji-studio wordt weergegeven.
Een Mijn Emoji selecteren om te
bewerken.
Het huidige scherm vastleggen.
Wijzig de achtergrond van Mijn
Emoji-studio.
Mijn Emoji bewerken.
Stickers maken.
113
Apps en functies
Mijn Emoji-stickers
Maak uw eigen stickers met Mijn Emoji-gezichtsuitdrukkingen en handelingen. U kunt Mijn Emojistickers gebruiken tijdens het verzenden van berichten of op sociale media.
Mijn Emoji-stickers bekijken
Tik in de Mijn Emoji-studio op Stickers. Hier kunt u uw Mijn Emoji-stickers bekijken.
Maak uw eigen stickers.
Uw eigen stickers maken
1
2
3
Tik in de Mijn Emoji-studio op Stickers → Aangep. stickers maken.
Bewerk stickers zoals u wilt.
•
: stickers toevoegen.
•
: de achtergrond van de sticker selecteren.
•
: een uitdrukking selecteren.
•
: een handeling selecteren.
•
: tekst ingeven.
•
: hiermee kunt u met de hand op stickers tekenen of schrijven.
Tik op Opslaan.
114
Apps en functies
Mijn Emoji-stickers in chats gebruiken
U kunt Mijn Emoji-stickers gebruiken tijdens een gesprek of op sociale media. De volgende acties
zijn een voorbeeld van het gebruik van Mijn Emoji-stickers in de app Berichten.
1
2
3
Tik tijdens het opstellen van een bericht in de app Berichten op
toetsenbord.
op het Samsung-
Tik op het Mijn Emoji-pictogram.
Selecteer een van de Mijn Emoji-stickers.
De Mijn Emoji-sticker wordt ingevoegd.
Mijn Emoji-stickers verwijderen
Tik op het Samsung-toetsenbord op en tik op onder aan het toetsenbord. Selecteer de Mijn
Emoji-stickers die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Foto's of video's vastleggen met Mijn Emoji
Maak leuke foto's of video's met Mijn Emoji met behulp van verschillende camerastanden.
Masker
1
Basisinformatie
Start de app Camera en tik op AR Emoji.
115
Minibeweging
Apps en functies
2
Selecteer een Mijn Emoji die u wilt gebruiken.
Mijn Emoji
3
Selecteer de stand die u wilt gebruiken.
•
4
(Masker): het gezicht van Mijn Emoji verschijnt over uw gezicht zodat het lijkt alsof u een
masker draagt.
•
(Basis): Mijn Emoji bootst uw uitdrukkingen na.
•
(Minibeweging): Mijn Emoji bootst uw lichaamsbewegingen na.
Tik op
om een foto te maken, of veeg naar links op het voorbeeldscherm en tik op
een video op te nemen.
om
U kunt de foto's en video's die u in de Galerij hebt vastgelegd, bekijken en delen.
Foto's of video's vastleggen met Emoji's of stickers
Karakter-emoji's bootsen uw uitdrukkingen na. U kunt ook stickereffecten aanbrengen die uw
gezicht volgen.
1
2
Start de app Camera en tik op AR Emoji.
Selecteer een karakter-emoji of tik op Stickers en selecteer een sticker die u wilt gebruiken.
Stickers
Karakter-emoji
3
Tik op
om een foto te maken, of veeg naar links op het voorbeeldscherm en tik op
een video op te nemen.
U kunt de foto's en video's die u in de Galerij hebt vastgelegd, bekijken en delen.
116
om
Apps en functies
AR-schets
Neem grappige video's op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op gezichten of andere
plekken. Als de camera een gezicht of ruimte herkent, volgen de schetsen op het gezicht het gezicht
als het beweegt en de schetsen in de ruimte worden vastgezet in dezelfde ruimte, zelfs bij het
bewegen van de camera.
1
2
Start de app Camera en tik in de lijst met camerastanden op Video.
Tik op
en selecteer de gewenste stand.
Als de camera het onderwerp herkent, verschijnt het gebied voor herkenning op het scherm.
• Gezicht: op een gezicht schetsen.
• Overal: ergens anders schetsen.
3
Schrijf of teken in het gebied voor herkenning.
Als u tikt op
en vervolgens begint te schetsen, kunt u vastleggen hoe u schetst.
Gezichtsherkenningsgebied
Ongedaan
maken
Opnieuw
uitvoeren
U kunt het
pentype en de
penkleur
wijzigen.
4
5
Tik op
om een video te maken.
Tik op
om de opname van de video te stoppen.
U kunt uw video's bekijken en delen in Galerij.
117
Apps en functies
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst scherm
Pop-upweergave
118
Apps en functies
Weergave met gesplitst scherm
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
gesplitste schermweergave.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
3
Veeg in het onderste venster naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.
Als u apps wilt selecteren die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op de
starttoets of terugtoets en selecteert u een app.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Als u de balk tussen de app-vensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt
het venster gemaximaliseerd.
119
Apps en functies
Het Multi window-vak gebruiken
U kunt de apps die u wilt uitvoeren snel vinden via de gesplitste schermweergave.
1
Veeg op het scherm naar links.
Als het Multi window-vak niet wordt weergegeven, opent u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies en tikt u op de schakelaar voor Multi window-vak om deze functie
in te schakelen.
Multi
window-vak
Alle apps
weergeven.
2
Selecteer een app.
3
Selecteer nog een app om te starten in het onderste venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
Als er geen app wordt weergegeven in het Multi window-vak die u wilt openen, tikt u op
om alle apps weer te geven.
Het Multi window-vak bewerken
Als u veelgebruikte apps wilt toevoegen aan het Multi window-vak, tikt u op
en tikt u op een app in de lijst met apps.
De app wordt toegevoegd aan het Multi window-vak.
120
→ Tray bewerken
Apps en functies
Pop-upweergave
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster
minimaliseren.
Het venster
maximaliseren.
De app sluiten.
Het transparantieniveau aanpassen.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
Samsung Members
Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose,
en gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen
met anderen in de community van de Galaxy-gebruikers of het laatste nieuws en tips van de
Galaxy bekijken. Samsung Members kan u helpen met het oplossen van problemen die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.
Als u uw feedback wilt indienen of uw opmerkingen wilt plaatsen, moet u zich aanmelden
bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
121
Apps en functies
Samsung Notes
Introductie
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het
scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
2
Start de app Samsung Notes en tik op
.
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Schrijven of tekenen met
pennen.
Tekst ingeven via het
toetsenbord.
Bestanden invoegen.
Schilderen met kwasten.
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op Opslaan.
122
Apps en functies
Notities maken door te schrijven
Tik in het scherm voor het maken van notities op
om met de S Pen te schrijven of te tekenen.
U kunt uw handschrift makkelijker invoeren als u het scherm vergroot door twee vingers uiteen te
spreiden op het scherm.
Gum
Favoriete
pennen
Pen
Opnieuw
uitvoeren
Ongedaan
maken
Selecteren
en
bewerken.
Geschreven
tekst omzetten
naar tekst.
De
achtergrondkleur wijzigen.
Stijlen
wijzigen.
Tekeningen
in vormen
veranderen.
Uw favoriete pennen bewerken
Voeg diverse penstijlen toe aan uw favorieten en u kunt ze vervolgens sneller selecteren en
gebruiken.
Tik in het scherm voor het maken van notities op
.
Een favoriete pen toevoegen.
Pennen verwijderen.
Uw favoriete pennen
123
Apps en functies
De peninstellingen wijzigen
Wanneer u op het scherm schrijft of tekent, tikt u op
penkleur te wijzigen.
om het pentype, de dikte van de lijn of de
De lijndikte aanpassen.
Het pentype aanpassen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
De penkleur aanpassen.
Kleurensets selecteren om weer
te geven.
De gum gebruiken
Wanneer u met de hand geschreven tekst in een notitie wilt wissen, tikt u op
en selecteert u een
gebied dat u wilt wissen. Of selecteer een gebied terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt.
Als u het type gum wilt wijzigen, tikt u nogmaals op
.
• Wissen per regel: de regel wissen die u selecteert.
• Wissen per gebied: alleen het gebied wissen dat u selecteert. U kunt het formaat van de gum
aanpassen door de instelbalk voor het formaat te slepen.
• Alles wissen: de notitie wissen.
Zelfs met een kleinere gum kunt u het bedoelde deel mogelijk niet precies wissen.
124
Apps en functies
Met de hand geschreven notities bewerken
U kunt met de hand geschreven notities bewerken met verschillende opties, zoals knippen,
verplaatsen, formaat wijzigen of transformeren.
1
2
Als de notitie handgeschreven tekst bevat, tikt u op
.
Als u de vorm van de selectie wilt wijzigen, tikt u nogmaals op
.
Tik op de invoer of teken een lijn rondom de invoer om deze te selecteren.
Als u de invoer naar een andere locatie wilt verplaatsen, selecteert u de invoer en sleept u deze
naar een nieuwe locatie.
Als u de grootte van de selectie wilt wijzigen, tikt u op de invoer en sleept u een hoek van het
kader dat verschijnt.
3
Bewerk de invoer met de beschikbare opties.
• Knippen: de invoer knippen. Als u de notitie op een andere locatie wilt plakken, blijft u de
locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Kopiëren: de invoer kopiëren. Als u de notitie op een andere locatie wilt plakken, blijft u de
locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Wissen: de invoer verwijderen.
• Stijl wijzigen: stijlen wijzigen. Selecteer een kleur of lijndikte en tik op Gereed.
• Tekstextractie: tekst extraheren uit het geselecteerde gebied. Als u de tekst naar een notitie
wilt plakken of kopiëren, tikt u op Plakken of Kopiëren.
• Naar voren: de invoer naar voren verplaatsen.
• Naar achter: de invoer naar achteren verplaatsen.
125
Apps en functies
Stijlen wijzigen
U kunt de stijl van uw handschrift en tekeningen wijzigen.
1
2
3
4
Nadat u op het scherm hebt geschreven of getekend, tikt u twee keer op
.
Selecteer de gewenste kleur of lijndikte.
Wijs met de S Pen aan waar u de stijl wilt toepassen.
Het pictogram
wordt weergegeven.
Tik op het deel waarvan u de stijl wilt wijzigen.
Tekeningen in vormen veranderen.
U kunt uw tekeningen in vormen veranderen. Tik op
automatisch in de overeenkomstige vorm.
126
en teken. Uw tekeningen veranderen nu
Apps en functies
Geschreven tekst omzetten naar tekst
Nadat u op het scherm hebt geschreven, tikt u hierop met uw vinger. Als u alles wat u met de hand
hebt geschreven wilt selecteren, tikt u op . Er verschijnen opties in het voorbeeldvenster. Als u de
notitie die u met de hand hebt geschreven, wilt vervangen door de tekst, tikt u op Conversie.
Schilderen met kwasten
Tik in het scherm voor het maken van notities op
om met verschillende kwasten te schilderen.
Wanneer u klaar bent, tikt u op Gereed om uw schilderij in de notitie in te voegen.
U kunt uw schilderij plaatsen in PENUP om het met anderen te delen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
Het kwasttype wijzigen.
Kleurensets selecteren om weer
te geven.
De kwastkleur wijzigen.
Ongedaan maken
Gum
Opnieuw uitvoeren
Het schilderij in PENUP plaatsen.
Het schilderij in de notitie
invoegen.
127
Apps en functies
Een notitie vastmaken aan het startscherm
Maak een notitie vast aan het startscherm om deze snel weer te geven of te openen en te bewerken.
1
2
Open de app Samsung Notes.
Selecteer een notitie en tik op → Vastzetten op startscherm.
De notitie wordt automatisch toegevoegd aan het startscherm.
Een notitie opslaan als herinnering
U kunt een notitie opslaan als herinnering om de notitie later te bekijken.
1
2
Open de app Samsung Notes.
Selecteer een notitie en tik op → Verzenden naar Reminder.
De notitie wordt opgeslagen als herinnering.
Notities verwijderen
1
2
3
Open de app Samsung Notes.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
128
Apps en functies
PENUP
Introductie
PENUP is een sociale-netwerkservice voor het delen van kunstwerken die zijn gemaakt met de S Pen.
Post uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en krijg de beschikking over handige tekentips.
Uw profiel
Uw activiteiten
Uw kunstwerk posten.
Kunstwerken per categorie
weergeven.
U kunt zich aanmelden bij PENUP met uw Samsung-account of andere SNS-accounts.
Uw kunstwerk posten
Post uw kunstwerk dat is gemaakt in Samsung Notes of andere tekenapps in PENUP.
1
2
Start de app PENUP en tik op
.
Een optie selecteren.
• Tik op Concepten, voltooi het kunstwerk en tik vervolgens op Gereed.
• Tik op Uit Galerij, selecteer het kunstwerk dat u wilt plaatsen en tik op Klaar.
• Tik op Op foto tekenen. Selecteer een optie om een foto te maken of selecteer een foto,
teken hierop en tik op Gereed.
• Tik op Tekening, teken een kunstwerk en tik vervolgens op Gereed.
129
Apps en functies
3
4
Geef een titel, een beschrijving en een hashtag in.
Tik op Plaatsen.
Kunstwerken vanuit andere apps posten
Als u uw kunstwerk vanuit Galerij of andere teken-apps wilt plaatsen, selecteert u het kunstwerk in
een app en tikt u op → PENUP.
Afbeeldingen inkleuren
U kunt met de verschillende kleuren zelf kunstwerken maken.
1
2
3
4
Start de app PENUP en tik vervolgens op Kleuren.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Begin met kleuren.
Tik op Gereed wanneer u klaar bent.
Live tekening
Teken mee tijdens het bekijken van de video over tekenen. Hierin ziet u hoe een afbeelding kan
worden voltooid. Het is eenvoudig om een mooie tekening te maken.
1
Start de app PENUP en tik vervolgens op Live tekening.
130
Apps en functies
2
3
4
5
Selecteer een afbeelding.
Tik op Leren tekenen.
Als u op de afbeelding wilt tekenen, tikt u op
U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door op
Tik op
om het afspelen te onderbreken.
te tikken.
wanneer u klaar bent.
De oorspronkelijke afbeelding wordt verborgen en u ziet wat u hebt getekend.
Tekenen op foto's
Teken afbeeldingen op uw foto's en bewaar ze als uw eigen kunstwerken. Selecteer een foto in
Galerij of maak een foto en teken erop. Wanneer u klaar bent met uw tekening kunt u het resultaat
bekijken door de foto te verbergen.
1
2
3
Start de app PENUP.
Tik op
→ Tekening →
.
Tik op Foto maken, maak een foto en tik op OK.
U kunt ook tikken op Selecteren uit Galerij en een foto selecteren.
131
Apps en functies
4
5
6
Selecteer het gebied waarin u wilt tekenen, wijzig het transparantieniveau en tik op Opslaan.
Het geselecteerde gebied wordt als achtergrond toegevoegd.
Teken op de foto.
Tik op
wanneer u klaar bent.
De foto wordt verborgen en u ziet wat u hebt getekend.
Agenda
U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of herinneringen in te geven in uw
agenda.
Agenda-items maken
1
2
Start de app Agenda en tik op
Tik op de datum en tik op
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
Geef de details van het agenda-item in.
Kleur van het agenda-item
wijzigen.
Een titel ingeven.
Een sticker selecteren om weer te
geven bij de gebeurtenis.
De duur instellen.
Een agenda selecteren om het
agenda-item op te slaan.
Een alarm instellen.
De locatie ingeven.
3
Tik op Opslaan om het agenda-item op te slaan.
132
Apps en functies
Herinneringen maken
U kunt taken maken als herinneringen en voor elke herinnering een melding ontvangen op de
vooraf ingestelde tijd of locatie. Start de app Agenda en tik op → Reminder. De app Reminder
wordt geopend. Raadpleeg Reminder voor meer informatie.
Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Agenda om deze functie in te
schakelen.
Tik voor de Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Agenda om
deze functie in te schakelen.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda en
tikt u op → → Nieuw account toevoegen. Selecteer een account om mee te synchroniseren
en meld u aan. Wanneer de account is toegevoegd, wordt een blauwe cirkel weergegeven naast de
accountnaam.
Samsung Flow
Introductie
Met Samsung Flow kunt u eenvoudig uw tablet met uw smartphone verbinden en ze handig
gebruiken, voor het controleren van meldingen of het delen van inhoud bijvoorbeeld.
Samsung Flow moet zijn geïnstalleerd op beide apparaten die u met elkaar wilt verbinden. Als
Samsung Flow niet is geïnstalleerd, downloadt u deze app via Galaxy Store of Play Store.
• Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde Samsung Android-apparaten.
• Om deze functie te gebruiken, moet u de Bluetooth-functie activeren op zowel uw tablet
als uw smartphone.
133
Apps en functies
Uw tablet en smartphone verbinden
1
2
Start Samsung Flow op uw smartphone.
Start de Samsung Flow-app op uw tablet.
Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, tikt u op Start.
3
4
5
Selecteer uw smartphone uit de lijst met gedetecteerde apparaten.
Accepteer het verbindingsverzoek op beide apparaten.
Bevestig de wachtwoordcode op beide apparaten.
De apparaten maken verbinding.
Als uw smartphone de vingerafdrukherkenning-functie ondersteunt, kunt u Samsung Pass
op uw smartphone instellen om de apparaten eenvoudiger en veiliger verbinding te laten
maken met uw vingerafdruk.
Mobiele gegevensverbinding delen (SM-T860)
Deel de mobiele gegevensverbinding van uw smartphone met uw tablet door een mobiele hotspot
te gebruiken als de internetverbinding niet beschikbaar is op uw tablet.
1
2
Start de Samsung Flow-app op uw tablet.
Tik op
.
U heeft toegang tot het internet op uw tablet via de mobiele gegevensverbinding van uw
smartphone.
• Uw smartphone moet de mobiele hotspot-functie ondersteunen.
• Er kunnen extra kosten op uw smartphone in rekening worden gebracht wanneer u deze
functie gebruikt.
134
Apps en functies
Meldingen op uw tablet controleren
Als u nieuwe meldingen op uw smartphone ontvangt, controleert u de meldingen in een popupvenster op uw tablet.
Inhoud delen
U kunt de inhoud van uw smartphone delen met uw tablet.
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte.
Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op →
Opslaganalyse.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op
.
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld bekijken, de
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
Alarm
Start de app Klok en tik op Alarm.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm moet
afgaan, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op Opslaan.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
135
Apps en functies
Alarmen stoppen
Tik op Sluiten om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld, tikt
u op Sluimeren om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Start de app Klok en tik op Wereldklok.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de kaart en tik op Toevoegen.
Als u de tijdzone-omzetter wilt gebruiken, tikt u op → Tijdzone omrekenen.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Stopwatch
1
2
3
Start de app Klok en tik op Stopwatch.
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op Ronde.
Tik op Stop om het timen te stoppen.
• Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op Hervatten.
• Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op Resetten.
136
Apps en functies
Timer
1
Start de app Klok en tik op Timer.
2
Stel de duur in en tik op Start.
3
Tik op Sluiten als de timer afgaat.
Als u een vaak gebruikte timer wilt toevoegen, tikt u op
dan op Toevoegen.
. Stel de duur en een naam in en tik
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op Historie wissen.
om de eenheidconversietool te gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren
Tik op
naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
137
Apps en functies
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Store op één
plek, zodat u deze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Extra opties weergeven.
Uw gameplay-informatie
weergeven.
Gedownloade apps
Meer games bekijken of
installeren.
Games met of zonder geluid
openen.
De prestatiestand wijzigen.
Game Launcher gebruiken
1
Open de app Game Launcher.
Als Game Launcher niet wordt weergegeven, opent u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Game Launcher om deze
functie in te schakelen.
2
Tik op een game in de lijst met games.
Veeg naar links op het scherm om meer games te vinden.
Games die u via de Play Store en Galaxy Store hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op → Apps
toevoegen.
138
Apps en functies
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een game aanraken en tik op Verwijder uit Game Launcher.
De prestatiestand wijzigen
U kunt de gameprestatiestand wijzigen.
Start de app Game Launcher, tik op
en versleep de balk om de gewenste stand te selecteren.
• Focus op energiebesparing: hiermee wordt energie bespaard tijdens het spelen van games.
• In balans: hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
• Focus op prestaties: hiermee ligt de focus op het bieden van de best mogelijke prestaties
tijdens het spelen van games.
Als u voor games de instellingen afzonderlijk wilt veranderen, tikt u op Instellingen afzonderlijke
game.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
Game Booster
Introductie
Met Game Booster kunt u games in een betere omgeving spelen en kunt u nuttige opties in het
Game Booster-venster gebruiken.
Game Booster gebruiken
Tik op
op de navigatiebalk om het venster Game Booster te openen. Als de navigatiebalk
verborgen is, sleept u van de onderkant naar boven om deze weer te geven.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.
139
Apps en functies
•
: instellingen voor Game Booster configureren.
• Temperatuur bewaken/Geheugen bewaken: stel het apparaat in op het automatisch
aanpassen van instellingen om oververhitting van het apparaat te voorkomen en te voorkomen
dat apps op de achtergrond actief blijven om het geheugen te beheren.
• Blokkeren tijdens game: enkele functies tijdens het spelen vergrendelen.
• Geavanceerde gamefuncties: extra functies instellen.
• Navigatieknop vergr.: de toetsen op de navigatiebalk verbergen. Tik op
om de toetsen weer te geven.
op de navigatiebalk
• Aanraakvergr. scherm: het aanraakscherm vergrendelen wanneer een game wordt gespeeld.
Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotpictogram in een willekeurige
richting.
• Schermafbeelding: schermafbeeldingen maken.
Instellen hoe inkomende oproepen en meldingen tijdens het
spelen van games moeten worden weergegeven
U kunt van uw games genieten zonder te worden gestoord, zelfs wanneer u een oproep of melding
ontvangt.
→ Blokkeren tijdens game → Oproepen en meldingen en selecteer een optie om deze
Tik op
functie in te schakelen.
• Geminimaliseerde bellermeldingen: een kleine melding wordt bovenaan het scherm
weergegeven als u een oproep ontvangt tijdens het spelen van games.
• Geen meldingen weergeven: alleen meldingen van sommige apps of noodmeldingen worden
tijdens games weergegeven.
Apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van games
U kunt apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van een game.
Tik op
en selecteer een app in de lijst met apps.
Tik op om de lijst met apps te bewerken.
140
Apps en functies
Kids Home
Introductie
U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikerstijden instellen en
instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het
apparaat gebruiken.
Kids Home gebruiken
Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op
(Kids Home) om deze functie
in te schakelen. Het scherm Kids Home wordt weergegeven. Wanneer u Kids Home voor het eerst
gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de
installatie te voltooien.
Selecteer in het Kids Home-scherm de app die u wilt gebruiken.
Extra opties
weergeven.
Beschikbare apps
Kids-telefoon
Kids Art Studio
Kids-camera
Kids-browser
Kids-galerij
Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte pincode wordt
gebruikt wanneer de functie Ouderlijk toezicht wordt ingeschakeld of Kids Home wordt
afgesloten.
141
Apps en functies
Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken
U kunt de instellingen voor Kids Home configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.
Tik op het Kids Home-scherm op → Ouderlijk toezicht en geef de ontgrendelingscode in.
• Naam van kind: het profiel van uw kind beheren.
• Dagelijkse speeltijd instellen: hiermee kunt u het gebruik van Kids Home beperken.
• Dagelijks gebruik: hier kunt u het dagelijks gebruik van Kids Home weergeven.
• Activiteit: hier kunt u de activiteitengeschiedenis van Kids Home weergeven.
• Frequent contact: hier kunt u de veelgebruikte contacten in Kids Home weergeven.
• Creaties van mijn kind: hier kunt u de werken weergeven die in de apps in Kids Home zijn
gemaakt.
• Toegestane inhoud: hier kunt u de apps of inhoud controleren die door Kids Home wordt
ondersteund en deze toevoegen.
• Inhoudspagina weergeven: instellen dat de inhoudspagina’s van partners van Samsung
worden weergegeven op het startscherm Kids.
Kids Home sluiten
Als u Kids Home wilt sluiten, tikt u op de terugtoets of tikt u op → Kids Home sluiten en geeft u de
ontgrendelingscode in.
SmartThings
Introductie
U kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren
met uw tablet.
• Verbinding maken met apparaten in de buurt: snel en eenvoudig verbinding maken met
apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of draagbare apparaten.
• Huishoudelijke apparaten, tv’s en IoT-producten registreren en bedienen: slimme
koelkasten, wasmachines, airconditioners, luchtverversers, tv’s en IoT-producten (Internet of
Things) registreren op uw tablet en hun status bekijken op het scherm van de tablet of ze
hiervandaan bedienen.
142
Apps en functies
• Melding ontvangen: meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw tablet. Als de was
bijvoorbeeld klaar is, kunt u hiervan een melding op uw tablet ontvangen.
• Als u SmartThings wilt gebruiken, moeten uw tablet en andere apparaten zijn verbonden
met een Wi-Fi- of mobiel netwerk. Als u SmartThings wilt gebruiken, moet u zich
aanmelden bij uw Samsung-account.
• De apparaten die u kunt verbinden kunnen verschillen afhankelijk van uw regio of
serviceprovider. De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden
apparaat.
• De storingen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de
garantie van Samsung. Wanneer zich storingen of defecten op de aangesloten apparaten
voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.
Verbinding maken met apparaten in de buurt
Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets.
De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of
de gedeelde inhoud.
1
2
3
4
Open de app SmartThings.
Tik op Apparaat toevoegen of tik op
→ Apparaat toevoegen.
Tik op Scannen.
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten gebruiken
U kunt de status van uw slimme apparaten, tv’s en IoT-producten weergeven op het scherm van uw
tablet. U kunt apparaten groeperen op locatie en regels toevoegen om de apparaten eenvoudig en
handig te bedienen.
Apparaten verbinden
1
2
Open de app SmartThings.
Tik op Apparaat toevoegen of tik op
→ Apparaat toevoegen.
143
Apps en functies
3
Selecteer een apparaattype.
4
Volg de instructies op het scherm om apparaten te verbinden.
Of tik op Scannen of Zoeken om apparaten te zoeken.
Verbonden apparaten weergeven en besturen
U kunt de apparaten weergeven en besturen. U kunt bijvoorbeeld bekijken wat er in uw koelkast
staat of het volume van de tv aanpassen.
1
2
Open de app SmartThings.
De lijst met verbonden apparaten wordt weergegeven.
Bekijk de status van de apparaten in de lijst.
Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen. Als de bij het geselecteerde apparaat geleverde
apparaatbediening wordt gedownload, kunt u het apparaat bedienen.
Apparaten en scènes toevoegen op basis van locaties
U kunt apparaten toevoegen op basis van locaties, de lijst met apparaten op dezelfde locatie
weergeven en deze besturen. U kunt ook een scène aan een locatie toevoegen om meerdere
apparaten tegelijkertijd te besturen.
Locaties toevoegen
1
2
Start de app SmartThings en tik op
→
→ Nieuwe locatie toevoegen.
Geef de naam van de locatie in.
• Als u een locatie wilt instellen, tikt u op Geolocatie om een locatie op de kaart te selecteren
en tikt u op Gereed.
• Als u kamers aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op Kamers, vinkt u de kamers aan die u
wilt toevoegen en tikt u op Gereed.
3
Tik op Gereed.
Uw locatie wordt toegevoegd.
Als u apparaten aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op Apparaat toevoegen of op →
Apparaat toevoegen en volgt u de instructies op het scherm om apparaten te registreren.
144
Apps en functies
Scènes toevoegen
U kunt een scène toevoegen en hiervoor apparaten registreren om meerdere apparaten tegelijkertijd
te besturen.
1
2
3
4
5
6
Open de app SmartThings.
Tik op
→
Tik op
→ Scènes → Scène toevoegen.
en selecteer een locatie.
Geef de naam van de scène in.
Tik op
onder Acties om acties toe te voegen die moeten worden uitgevoerd en tik op Opslaan.
Tik op Opslaan.
Automatische instellingen toevoegen
U kunt ook een instelling toevoegen om automatisch apparaten te bedienen, afhankelijk van de vooraf
ingestelde tijd, de status van apparaten en meer.
Voeg bijvoorbeeld een instelling toe om automatisch elke dag om 7:00 uur 's ochtends de audio in te
schakelen.
1
2
3
4
5
6
Open de app SmartThings.
Tik op
→
en selecteer een locatie.
→ Automatische instellingen → Automatische instelling toevoegen → Aangep.
Tik op
autom. instelling.
Tik op
onder Als, stel de activeringsvoorwaarden voor de automatische taak in en tik
vervolgens op Volgende.
Tik op
onder Dan, stel acties in die moeten worden uitgevoerd en tik op Gereed.
Voer de automatiseringsnaam in en tik op OK.
Meldingen ontvangen
U kunt meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw tablet. Als de was bijvoorbeeld klaar is,
kunt u hiervan een melding op uw tablet ontvangen.
Als u apparaten wilt instellen om meldingen te ontvangen, start u de app SmartThings, tikt u op
→
→ Meldingen en tikt u op de schakelaars naast de gewenste apparaten.
145
Apps en functies
Inhoud delen
U kunt inhoud delen met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het
delen van afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk. (SM-T865)
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
en selecteer een deelmethode, zoals e-mail.
Als u een communicatie- of deel-historie hebt, worden de personen waarmee u contact
hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het
pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app.
Als de functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct share om deze functie in te schakelen.
Aanvullende functies gebruiken
• Grote bestanden delen: hiermee kunt u grote bestanden delen. U kunt bestanden uploaden
naar de Samsung-opslagserver en deze delen met anderen via een webkoppeling. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Smart View: u kunt ook de weergegeven inhoud van uw apparaat bekijken op een groot
scherm door uw apparaat te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring
ondersteunt.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken of te downloaden.
146
Apps en functies
Dagelijks overzicht
Introductie
Met Dagelijks overzicht kunt u uw tablet als fotolijst of mededelingenbord gebruiken als deze
wordt opgeladen via een USB-kabel of oplaaddock. U kunt genieten van een diapresentatie met uw
favoriete afbeeldingen en informatie weergeven, zoals de tijd, het weer of uw agenda. U kunt ook
een notitie maken en muziek bedienen als u deze optie gebruikt.
U moet een Pogo-oplaaddock (los verkrijgbaar) gebruiken als u deze functie wilt gebruiken
door uw tablet op een dock aan te sluiten.
Dagelijks overzicht starten
1
Laadt het apparaat op via een USB-kabel of oplaaddock.
Als u het apparaat wilt verbinden met een oplaaddock, schuift u het apparaat in de
oplaaddock om de connectors van het apparaat en de contactpunten voor opladen van de
oplaaddock contact te laten maken.
2
Open het meldingenvenster en tik op Tik hier om Dagelijks overzicht te starten.
Het hoofdscherm van Dagelijks overzicht wordt weergegeven en u kunt de klok, het weer of de
agenda weergeven.
147
Apps en functies
Instellen welke informatie op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht wordt
weergegeven
U kunt de informatie die wordt weergeven op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht, zoals de
klok, het weer of de agenda, wijzigen.
1
2
Start de app Instellingen en tik op Geavanceerde functies → Dagelijks overzicht.
Tik op Tijd, weer en agenda → Alles op één pagina en selecteer wat u wilt weergeven.
• Na elkaar weergeven: instellen dat op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht informatie
achter elkaar wordt weergegeven door van scherm te wisselen.
• Alles op één pagina: instellen dat alle informatie op één pagina op het hoofdscherm van
Dagelijks overzicht wordt weergegeven.
Dagelijks overzicht gebruiken
Diashow afspelen
U kunt uw apparaat gebruiken als fotolijst. Geniet van een diashow van uw favoriete foto’s op
Dagelijks overzicht.
Veeg op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht naar rechts om een diashow af te spelen.
Als u foto’s aan de diashow wilt toevoegen, start u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies → Dagelijks overzicht → Diashow → Albums selecteren en
selecteert u een album.
Een notitie maken in Dagelijks overzicht
U kunt uw apparaat gebruiken als mededelingenbord om een notitie te maken in Dagelijks
overzicht.
1
2
3
Veeg naar links in het hoofdscherm van Dagelijks overzicht en tik op
Selecteer een pen en schrijf of teken op het scherm.
Tik op Gereed.
De notitie die u maakt, wordt vastgemaakt op Dagelijks overzicht.
148
.
Apps en functies
De muziek bedienen
U kunt op Dagelijks overzicht eenvoudig het afspelen van muziek regelen.
Tik op
en tik op de pictogrammen om het afspelen te regelen.
Instellingen configureren voor Dagelijks overzicht
U kunt verschillende instellingen configureren voor Dagelijks overzicht en Dagelijks overzicht
personaliseren.
• Diashow: selecteer de foto’s die u wilt toevoegen aan de diashow en wijzig de instellingen voor
de diashow, zoals de volgorde van de foto’s, overgangssnelheid en stijl. U kunt ook instellen dat
de klok of weersinformatie worden weergegeven in de diashow.
• Tijd, weer en agenda: de instellingen voor het hoofdscherm van Dagelijks overzicht wijzigen.
U kunt de informatie die wordt weergeven op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht, zoals
de klok, het weer of de agenda, en de indeling van de klok wijzigen. U kunt ook het nachtthema
toepassen of instellen dat de planning van de dag wordt weergegeven op het hoofdscherm van
Dagelijks overzicht.
• Notitie: de memofunctie op Dagelijks overzicht in- of uitschakelen.
• Muziek: de muziekcontrollerfunctie op Dagelijks overzicht in- of uitschakelen.
• Automatisch starten: instellen dat het apparaat Dagelijks overzicht automatisch opent wanneer
het wordt verbonden met een oplaaddock.
• Uitschakelen als gepland: het schema instellen om Dagelijks overzicht te sluiten. Wanneer u
deze functie activeert, tikt u op Tijd instellen om de tijd in te stellen dat Dagelijks overzicht
wordt gesloten.
Dagelijks overzicht afsluiten
Om Dagelijks overzicht af te sluiten, tikt u op de starttoets of terugtoets.
149
Apps en functies
Samsung DeX
Introductie
Samsung DeX is een service waarmee u uw tablet als een computer kunt gebruiken vanaf het
tabletscherm of een extern display, zoals een tv of monitor. Als u Samsung DeX op een extern display
gebruikt, kunt u tegelijkertijd gebruikmaken van uw tablet.
U kunt uw tablet aansluiten op de toetsenbordcover of externe display met behulp van een HDMIadapter (USB Type-C naar HDMI).
Op tabletscherm
Op een extern display
• Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht.
• Gebruik alleen officiële door Samsung DeX ondersteunde accessoires die door Samsung
worden verkocht. Prestatieproblemen en defecten die worden veroorzaakt door het
gebruik van niet officieel ondersteunde accessoires, worden niet gedekt door de garantie.
150
Apps en functies
Apparaten verbinden en Samsung DeX starten
De toetsenbordcover bevestigen
Gebruik uw tablet als een computer door de toetsenbordcover aan te sluiten.
Druk voorzichtig op het apparaat totdat de poort voor docken van toetsenbord van het apparaat
verbinding maakt met de aansluiting van de toetsenbordcover.
Samsung DeX-scherm wordt weergegeven.
• Als u het apparaat wilt instellen dat het automatisch naar Samsung DeX schakelt
wanneer verbonden met de toetsenbordcover, start u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies → Samsung DeX en tikt u op de schakelaar Autom. starten als
toetsenbordcover is aangesloten om deze functie in te schakelen.
• Als u de toetsenbordcover gebruikt, kunt u Samsung DeX gemakkelijk starten met een
eenvoudige toetsencombinatie (Fn + DeX).
• U kunt Samsung DeX ook starten vanuit snelle instellingen zonder toetsenbordcover.
Veeg omlaag op het meldingenvenster en tik op Samsung DeX.
• Als u het apparaat rechtop wilt gebruiken, bevestigt u de achterkant van de
toetsenbordcover aan de achterkant van het apparaat.
151
Apps en functies
Aansluiten op een extern scherm
U kunt uw tablet aansluiten op een extern display met behulp van een HDMI-adapter.
1
2
3
Sluit een HDMI-adapter aan op uw tablet.
Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-adapter en op de HDMI-poort van een tv of monitor.
Tik op Doorgaan → Starten op het scherm van uw tablet.
Het scherm van Samsung DeX wordt zonder het scherm van uw tablet te wijzigen weergegeven
op de aangesloten tv of monitor.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C naar HDMI)
Om Samsung DeX onmiddellijk te activeren bij het aansluiten van de HDMI-adapter, start
u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies → Samsung DeX, en tikt u op
de schakelaar Automatisch starten wanneer HDMI is aangesloten om deze functie in te
schakelen.
152
Apps en functies
Het Samsung DeX-scherm bedienen
Bedienen met touchpad en toetsenbord van toetsenbordcover
Als u Samsung DeX met de toetsenbordcover gebruikt, kunt u de touchpad en het toetsenbord van
de toetsenbordcover gebruiken om het Samsung DeX-scherm te bedienen.
Bedienen met een extern toetsenbord en muis
U kunt een draadloos toetsenbord/draadloze muis of Bluetooth-toetsenbord/-muis gebruiken.
U kunt ook een USB-toetsenbord of -muis gebruiken door deze rechtstreeks aan te sluiten op de
multifunctionele aansluiting. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat voor
meer informatie.
• U kunt instellen dat de muisaanwijzer wordt meegenomen van het externe scherm naar
het scherm van de tablet. Start de app Instellingen, selecteer Samsung DeX → Muis/
trackpad en selecteer de schakelaar Aanwijzer naar tabletscherm om deze optie te
activeren.
• U kunt ook het externe toetsenbord op het scherm van de tablet gebruiken.
153
Apps en functies
Uw tablet gebruiken als touchpad
U kunt uw tablet als touchpad gebruiken en deze met uw vingers of met de S Pen bedienen.
Sleep op uw tablet van boven in het scherm naar beneden om het meldingenvenster te openen en
tik op Tablet gebruiken als touchpad.
• U kunt het touchpad alleen gebruiken als u Samsung DeX op een extern display gebruikt.
• Als uw tabletscherm wordt uitgeschakeld, drukt u op de zijtoets of dubbeltikt u ergens
op het scherm om het scherm weer in te schakelen.
De stand van het touchpad wijzigen
Als u uw tablet als een touchpad gebruikt, kunt u deze in de horizontale of verticale stand gebruiken.
Als u het touchpad wilt draaien, draait u de tablet of dubbeltikt u op
.
Uw tablet gebruiken tijdens het gebruik van de touchpad
U kunt op uw tablet ook apps gebruiken terwijl deze wordt gebruikt als touchpad.
Sleep op uw tablet van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer
te geven. Tik op de starttoets om naar het startscherm te gaan en selecteer de apps die u wilt
gebruiken.
154
Apps en functies
Op het touchpad schrijven of tekenen met de S Pen
U kunt op het touchpad schrijven of tekenen met de S Pen.
Draai de touchpad naar de liggende stand en haal de S Pen uit uw apparaat. Het S Pen-tekenvlak
wordt op het touchpad weergegeven.
Het schermtoetsenbord gebruiken
Wanneer u tekst invoert om berichten te verzenden, notities te maken of andere taken uit te voeren,
wordt er automatisch een schermtoetsenbord weergegeven op het scherm van uw tablet. Hiervoor
hoeft geen verbinding te worden gemaakt met een extern toetsenbord.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven, selecteert u
op de werkbalk voor snelle toegang.
Samsung DeX gebruiken
Gebruik de functies van uw tablet in een interface-omgeving die lijkt op een computer. U kunt
multitasken door meerdere apps tegelijkertijd uit te voeren. U kunt ook de meldingen en status van
uw tablet controleren.
Favoriete apps
Startscherm
Samsung DeX
Taakbalk
Apps-toets
Werkbalk voor
snelle toegang
Samsung
DeX-venster
Statusbalk
• Wanneer u Samsung DeX start of sluit, is het mogelijk dat de apps die worden uitgevoerd,
worden gesloten.
• Bepaalde apps of functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer Samsung DeX wordt
gebruikt.
• Voor het aanpassen van de scherminstellingen gebruikt u de displayinstellingen van de
verbonden tv of monitor.
• Er wordt geluid afgespeeld via de luidspreker van de tablet. Als u de standaardaudiouitvoer wilt wijzigen, start u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Samsung DeX en selecteert u vervolgens de schakelaar Standaard audio-uitvoer
instellen om deze functie in te schakelen.
155
Apps en functies
• Favoriete apps: veelgebruikte apps toevoegen aan het startscherm en deze snel openen.
• Samsung DeX-venster: u kunt diverse handige functies gebruiken, zoals het Samsung DeXscherm vergrendelen en bekijken hoe u Samsung DeX kunt gebruiken.
• Toets Apps: de apps op uw tablet bekijken en uitvoeren.
• Taakbalk: de apps bekijken die momenteel actief zijn.
• Statusbalk: de meldingen en status van uw tablet bekijken. Statuspictogrammen kunnen er
selecteert, worden de
anders uitzien afhankelijk van de status van uw tablet. Wanneer u
snelle insteltoetsen weergegeven. U kunt bepaalde tabletfuncties in- of uitschakelen met de
snelle insteltoetsen.
• Werkbalk voor snelle toegang: snelle tools gebruiken, zoals schermtoetsenbord, volumeregeling
of zoekfunctie.
Het externe display en de tablet tegelijk gebruiken
Als u Samsung DeX gebruikt, kunt u tegelijkertijd afzonderlijke apps gebruiken op het externe
display en uw tablet. Als u bijvoorbeeld een video bekijkt op de aangesloten tv of monitor, kunt u
een notitie maken op uw tablet.
Op de aangesloten tv of monitor kunt u een app openen en deze uitvoeren op het Samsung DeXscherm. Start daarna een andere app op uw tablet.
Intens genieten van games op een groot scherm
Speel de games op uw tablet op een groot scherm. Start op de verbonden tv of monitor de app
Game Launcher.
Het gebruik van Samsung DeX beëindigen
Gebruik een van de volgende methoden om Samsung DeX te sluiten.
• Druk op de toetscombinatie (Fn + DeX) wanneer u Samsung DeX gebruikt met de
toetsenbordcover.
• Tik op de statusbalk op
• Tik op
→
.
linksonderin en tik op DeX afsl.
• Koppel uw tablet los van de HDMI-adapter.
156
Apps en functies
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van de betreffende app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
157
Apps en functies
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Duo
Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.
158
Instellingen
Introductie
Hier kunt u de apparaatinstellingen aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de
verschillende instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoektermen.
Verbindingen
Opties
Hier kunt u de instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie
en Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen.
• Wi-Fi: schakel de functie Wi-Fi in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en ga het
internet op of maak verbinding met andere netwerkapparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor meer
informatie.
• Bluetooth: gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere
apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Zichtbaarheid tablet: andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met u te
delen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten
wanneer ze zoeken naar beschikbare apparaten.
• Vliegtuigstand: hiermee schakelt het apparaat alle draadloze functies uit. U kunt alleen
diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies
van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd
gebruiken in de vliegtuigstand.
• Mobiele netwerken: uw instellingen voor mobiele netwerken configureren. (SM-T865)
159
Instellingen
• Gegevensgebruik
► SM-T865: u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U kunt
instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
U kunt ook de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die
op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg
Gegevensbesparing (SM-T865) voor meer informatie.
► SM-T860: uw gegevensgebruik bijhouden.
• Mobiele hotspot en tethering: gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de
mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als er geen
netwerkverbinding beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Raadpleeg Mobiele hotspot en tethering (SM-T865) voor meer informatie. (SM-T865)
• Meer verbindingsinstellingen: hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te
sturen. Raadpleeg Meer verbindingsinstellingen voor meer informatie.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
Geef het wachtwoord in en tik op Verbinden.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op Vergeten.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
160
Instellingen
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waar de afbeelding naar moet worden
verstuurd.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
161
Instellingen
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar
de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere
apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaat om het verzoek te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
162
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
→ Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Dubbele audio
U kunt nu maximaal twee Bluetooth-audioapparaten met uw tablet verbinden. Verbind twee
Bluetooth-headsets of -luidsprekers om deze tegelijk te gebruiken.
U kunt deze functie alleen gebruiken als de Bluetooth-audioapparaten die u met de
smartphone wilt verbinden, de functie Audio ondersteunen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
3
4
5
Tik op → Geavanceerd, tik op de schakelaar Dubbele audio om de functie in te schakelen en
tik vervolgens op de terugtoets.
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het te koppelen apparaat niet in de lijst staat, schakelt u de zichtbaarheidsoptie ervan
in of schakelt u over naar de Bluetooth-koppelingsstand van het apparaat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzingen van het apparaat voor meer informatie.
Tik op naast het verbonden apparaat en tik op de schakelaar Audio om de functie in te
schakelen.
Selecteer een ander apparaat in de lijst en schakel de functie Audio ervan in.
163
Instellingen
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
Gegevensbesparing (SM-T865)
Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden
uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Gegevensbesparing en
tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram
statusbalk.
weergegeven op de
Gegevensbesparing
ingeschakeld
Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op
App toestaan bij Geg.besp. aan en selecteert u apps.
Apps alleen met mobiele gegevens (SM-T865)
Selecteer apps die altijd gebruik moeten maken van mobiele gegevens, zelfs wanneer uw apparaat
is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
U kunt bijvoorbeeld instellen dat het apparaat alleen mobiele gegevens gebruikt voor apps die u
veilig wilt houden of voor het streamen van apps die kunnen worden losgekoppeld. Zelfs als u de
Wi-Fi-functie niet uitschakelt, worden de apps gestart met behulp van de mobiele gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Apps alleen met mobiele
gegevens, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en tik vervolgens op de schakelaars
naast de gewenste apps.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
164
Instellingen
Mobiele hotspot en tethering (SM-T865)
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
Opslaan.
165
Instellingen
3
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
Tik op en scan de QR-code met het andere apparaat om verbinding te maken zonder het
wachtwoord in te voeren.
• Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, tikt u op uw apparaat op → Mobiele
hotspot configureren, tik vervolgens op Geavanceerde opties weergeven en schakel
daarna Mijn apparaat verbergen en 5-GHz band gebruiken indien beschikbaar uit.
• Als het andere apparaat geen verbinding kan maken met de mobiele hotspot, tikt u op
uw apparaat op → Toegestane apparaten. Tik vervolgens op de schakelaar Alleen
toegestane apparaten om deze functie uit te schakelen.
4
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
Auto-hotspot
U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat delen met uw andere apparaten die bij uw
Samsung-account zijn aangemeld zonder invoer van een wachtwoord.
Tik op Auto-hotspot en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Meer verbindingsinstellingen
Instellingen aanpassen om andere verbindingsfuncties aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te
drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• VPN: virtuele netwerken (VPN's) instellen op uw apparaat om verbinding te maken met het
privénetwerk van een school of bedrijf.
• Privé-DNS: stel het apparaat in op het gebruik van de qua beveiliging verbeterde privé-DNS.
• Ethernet: wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bedraad netwerk gebruiken en
netwerkinstellingen configureren.
166
Instellingen
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het
apparaat. U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of
documenten afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → Invoegtoepassing downloaden.
Zoek een printerinvoegtoepassing in de Play Store.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw apparaat.
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
167
Instellingen
Geluiden en trillen
Opties
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
• Trillen bij inkomende oproep: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat. (SM-T865)
• Beltoon: de beltoon wijzigen. (SM-T865)
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren. (SM-T865)
• Meldingsgeluiden: het meldingsgeluid wijzigen.
• Volume: het volumeniveau van het apparaat aanpassen.
• Gebruik volumetoetsen voor media: het apparaat instellen voor het aanpassen van het
volumeniveau van media bij het indrukken van de volumetoets.
• Systeemgeluiden: instellen dat het apparaat geluid maakt bij acties zoals het aanraakscherm
bedienen.
• Geavanceerde geluidsinstellingen: hiermee kunt u de instellingen beheren voor tijdens het
afspelen van media. Raadpleeg Dolby Atmos (surround sound) of Afzonderlijk app-geluid voor
meer informatie.
Dolby Atmos (surround sound)
Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals
films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos hoort u bewegende audiogeluiden die om u heen
stromen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geavanceerde geluidsinstellingen →
Geluidskwal. en -effecten → Dolby Atmos, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en
selecteer een stand.
168
Instellingen
Afzonderlijk app-geluid
Instellen dat een mediageluid van een specifieke app afzonderlijk van het geluid van andere apps
wordt afgespeeld op de verbonden Bluetooth-luidspreker of headset.
U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u de
app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van een voertuig.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geavanceerde geluidsinstellingen →
Afzonderlijk app-geluid en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Selecteer de app die mediageluiden afzonderlijk moet afspelen en tik op de terugtoets.
Selecteer het apparaat dat het mediageluid van de geselecteerde app moet afspelen.
Meldingen
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
• App-pictogrambadges: wijzig de instellingen voor app-pictogrambadges.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
• Statusbalk: stel het apparaat zo in dat alleen de drie meest recente meldingen worden
weergegeven en bepaal of het resterende batterijniveau op de statusbalk wordt weergegeven.
• Recent verzonden: hiermee geeft u de apps weer die recent meldingen hebben gehad en kunt
u de instellingen voor meldingen wijzigen. Als u de instellingen voor meldingen voor meer apps
→ Alle en selecteert u een app in de app-lijst.
wilt aanpassen, tikt u op Alles weergeven →
169
Instellingen
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Aanpasbare helderheid: hiermee stelt u het apparaat in om uw helderheidsinstellingen bij te
houden en ze automatisch toe te passen in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
• Filter blauw licht: het blauw licht-filter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Nachtstand: u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen
wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. Raadpleeg Nachtstand
voor meer informatie.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen. Raadpleeg De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen voor meer informatie.
• Tekstgrootte en opmaak: de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
• Inzoomen op scherm: de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Startscherm: instellingen configureren voor het startscherm, zoals het schermraster of de
indeling.
• Navigatiebalk: de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg Navigatiebalk
(softkeys) voor meer informatie.
• Screensaver: instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt
opgeladen. Raadpleeg Screensaver voor meer informatie.
170
Instellingen
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
afgeeft.
Terwijl u HDR-video's bekijkt van HDR-exclusieve videoservices, wordt het filter voor blauw
licht mogelijk niet toegepast.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt
u op de schakelaar Inschak. als gepland om deze functie in te schakelen en selecteert u een
optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat het filter voor
blauw licht 's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw
huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
Nachtstand
U kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's
nachts of op een donkere plaats gebruikt.
• In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.
• U kunt de nachtstand snel in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Open het
(Nachtstand).
meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Nachtstand en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
Als u het schema wilt instellen om de nachtstand toe te passen op het scherm, tikt u op de
schakelaar Inschak. als gepland om deze functie in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat de nachtstand 's
nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om de nachtstand in en uit te schakelen.
171
Instellingen
De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen
Wijzig de schermstand of pas de displaykleur geheel naar wens aan.
De schermstand wijzigen
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus en selecteer de gewenste stand.
• Levendig: hiermee worden het kleurbereik, de verzadiging en de scherpte van uw display
geoptimaliseerd. U kunt ook de displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde.
• Natuurlijk: dit past het scherm aan naar natuurlijke kleuren.
• U kunt de displaykleur alleen aanpassen in de stand Levendig.
• De stand Levendig is mogelijk niet compatibel met apps van derden.
• U kunt de schermstand niet wijzigen terwijl het blauw licht-filter is toegepast.
De kleurbalans voor volledig scherm optimaliseren
Optimaliseer de displaykleur door de kleurtinten aan uw voorkeur aan te passen.
Tik op het scherm Instellingen op Display → Schermstand → Levendig en pas de kleurenbalk aan
onder Witbalans.
Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar Koel sleept, neemt de blauwe kleurtint toe.
Wanneer u de balk naar Warm sleept, neemt de rode kleurtint toe.
De schermtint aanpassen op basis van kleurwaarde
U kunt bepaalde kleurtinten verhogen of verlagen door de waarde Rood, Groen of Blauw
afzonderlijk aan te passen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Levendig.
Tik op Geavanceerde instellingen.
Pas de kleurbalk voor R (rood), G (groen) of B (blauw) aan uw voorkeur aan.
De schermtint wordt aangepast.
172
Instellingen
Screensaver
U kunt afbeeldingen instellen om te gebruiken als screensaver wanneer het scherm automatisch
wordt uitgeschakeld. De screensaver wordt weergegeven als het apparaat wordt opgeladen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Display → Screensaver en tik op de schakelaar om deze in te
schakelen.
Selecteer een optie.
Als u Fotolijst of Foto's selecteert, wordt er een diapresentatie met geselecteerde afbeeldingen
gestart. Als u Fototafel selecteert, worden er geselecteerde afbeeldingen als kleine kaarten
weergegeven die elkaar overlappen.
Tik op
om albums voor het weergeven van afbeeldingen te selecteren.
Tik op de terugtoets als u klaar bent.
Als u een voorbeeld wilt bekijken van de geselecteerde optie, tikt u op Voorbeeld.
Als u op het scherm tikt terwijl uw screensaver actief is, wordt het scherm ingeschakeld.
Achtergrond
Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
173
Instellingen
Vergrendelscherm
Opties
De instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Smart Lock: instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt wanneer vertrouwde locaties of
apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg Smart Lock voor meer informatie.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelmethode wijzigen.
• Klokstijl: het type en de kleur van de klok op het vergrendelscherm wijzigen.
• Klok roaming: de klok wijzigen zodat zowel de lokale tijd als de tijd thuis worden weergegeven
op het vergrendelscherm tijdens het roamen. (SM-T865)
• FaceWidgets: de instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelscherm.
• Contactgegevens: instellen dat het apparaat contactgegevens, zoals uw e-mailadres, weergeeft
op het vergrendelscherm.
• Meldingen: instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.
• App-sneltoetsen: apps selecteren om sneltoetsen voor te maken, die worden weergegeven op
het vergrendelscherm.
• Over Vergrendelscherm: de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie
weergeven.
Smart Lock
U kunt instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt en ontgrendeld blijft wanneer vertrouwde
locaties of apparaten worden gedetecteerd.
Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie
wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.
• Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
• Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet
u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de pincode of het wachtwoord.
174
Instellingen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm → Smart Lock.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Biometrie en beveiliging
Opties
U kunt de instellingen voor de beveiliging van het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging.
• Gezichtsherkenning: het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het
herkennen van uw gezicht. Raadpleeg Gezichtsherkenning voor meer informatie.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Voorkeuren biometrie: de instellingen voor biometrische gegevens wijzigen.
• Google Play Protect: instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk
gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen
en te beheren.
• Beveiligingsupdate: de versie van de software van uw apparaat weergeven en controleren op
updates.
• Samsung Pass: uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens.
Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
• Onbekende apps installeren: instellen dat het apparaat de installatie van applicaties van
onbekende bronnen toestaat.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
175
Instellingen
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden,
zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze
instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• App-machtigingen: de lijst bekijken met functies en apps die beschikken over rechten om ze te
gebruiken. U kunt ook de instellingen voor rechten bewerken.
• Diagnostische gegevens verzenden: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie ontvangen: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen,
zoals speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven. (SM-T860)
Gezichtsherkenning
U kunt het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het herkennen van uw gezicht.
• Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet
worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst
inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het
patroon, PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg
ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van gezichtsherkenning
Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te
ontgrendelen.
• Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
• Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, PIN-code of wachtwoord.
176
Instellingen
Voor betere gezichtsherkenning
Denk aan het volgende bij gebruik van gezichtsherkenning:
• Let op de omstandigheden bij de registratie, zoals het dragen van een bril, hoed, masker, zware
make-up of het hebben van een baard.
• Zorg dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt en dat de cameralens schoon is bij de
registratie.
• Zorg ervoor dat uw afbeelding niet wazig is, zodat de kans op herkenning groter is.
Uw gezicht registreren
Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht
registreren.
1
2
3
4
5
6
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Lees de instructies op het scherm en tik op Doorgaan.
Stel een schermvergrendelingsmethode in.
Selecteer of u een bril draagt of niet en tik op Doorgaan.
Houd het apparaat met het scherm naar u toe en kijk naar het scherm.
Positioneer uw gezicht in het kader op het scherm.
De camera scant uw gezicht.
Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op
Gezichtgegevens wissen om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht
opnieuw te registreren.
177
Instellingen
De geregistreerde gezichtsgegevens verwijderen
U kunt gezichtsgegevens verwijderen die u hebt geregistreerd.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Gezichtgegevens wissen → Verwijder.
Zodra het geregistreerde gezicht is verwijderd, worden ook alle gerelateerde functies
uitgeschakeld.
Het scherm ontgrendelen met uw gezicht
U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met gezicht om deze functie in te schakelen.
• Als u het apparaat zo wilt instellen dat het scherm wordt ontgrendeld zonder dat u
over het vergrendelde scherm hoeft te vegen nadat uw gezicht is herkend, tikt u op de
schakelaar Op vergrendelscherm blijven om de functie uit te schakelen.
• Als u de mogelijkheid om gezichten op foto's of in video's te herkennen, wilt beperken,
tikt u op de schakelaar Snellere herkenning om deze uit te schakelen. Hierdoor kan de
snelheid van gezichtsherkenning afnemen.
• Als u de gezichtsherkenning op een donkere plaats wilt versnellen, tikt u op de
schakelaar Scherm verlichten om deze functie in te schakelen.
4
Kijk in het vergrendelscherm naar het scherm.
Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere
schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet
u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.
178
Instellingen
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het
eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met
het patroon, pincode of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert.
Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de PIN-code of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, pincode of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken als u
het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens
of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
179
Instellingen
• Uw apparaat bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning onderaan in het midden van het
scherm. Controleer of de screenprotector of het aanraakscherm op de plek van de sensor voor
vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door voorwerpen, zoals munten, sleutels,
pennen en kettingen.
• Zorg dat het gebied rondom de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en
droog zijn.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Druk op het scherm zodat uw vingertop over het brede oppervlak van het gebied
voor de vingerafdrukherkenning ligt.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Lees de instructies op het scherm en tik op Doorgaan.
Stel een schermvergrendelingsmethode in.
Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning onderaan het scherm. Nadat het
apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de sensor voor
vingerafdrukherkenning.
Herhaal deze actie totdat de vingerafdruk is geregistreerd.
5
Wanneer u klaar bent met het registreren van de vingerafdrukken, tikt u op Gereed.
180
Instellingen
Geregistreerde vingerafdrukken controleren
U kunt controleren of uw vingerafdruk is geregistreerd door uw vinger op de sensor voor
vingerafdrukherkenning te plaatsen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Toegevoegde vingerafdrukken bekijken.
Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Het herkenningsresultaat wordt weergegeven.
Geregistreerde vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een vingerafdruk die u wilt verwijderen en tik op Verwijder.
Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, pincode of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw
vingerafdruk te scannen.
181
Instellingen
Samsung Pass
Registreer uw biometrische gegevens in Samsung Pass en verifieer uw identiteit op een eenvoudige
manier als u diensten gebruikt waarvoor uw login- of persoonlijke informatie vereist is.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
• De functie voor aanmelden bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent
via de app Internet. Bepaalde websites bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze
functie.
• Geregistreerde biometrische gegevens worden alleen op uw apparaat opgeslagen en
worden niet gesynchroniseerd met andere apparaten of servers.
Samsung Pass registreren
Voordat u Samsung Pass gebruikt, registreert u uw biometrische gegevens bij Samsung Pass.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass. Volg de instructies
op het scherm om de installatie te voltooien.
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
U kunt uw geregistreerde biometrische gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren in plaats
van uw Samsung-accountwachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud aanschaft in
Galaxy Store.
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op → Instellingen → Samsung account en tik op de
schakelaar Verifiëren met Samsung Pass om deze functie in te schakelen.
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij websites
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij websites die ondersteuning
bieden voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een website waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw ID en wachtwoord in en tik dan op de toets Aanmelden op de website.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op Inloggen bij Samsung Pass en vervolgens op
Onthouden.
182
Instellingen
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij apps
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij apps die ondersteuning bieden
voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een app waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw ID en wachtwoord in en tik op de toets Aanmelden van de app.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op Opslaan.
Aanmeldgegevens beheren
Bekijk de lijst met websites en apps die u hebt ingesteld voor het gebruik van Samsung Pass en
beheer uw aanmeldgegevens.
1
2
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op Aanmelden en selecteer een website of app in de
lijst.
Tik op Bewerk en pas uw ID, wachtwoord en de naam van de website of app aan.
Als u uw aanmeldgegevens wilt verwijderen, tikt u op Wissen.
Samsung Pass gebruiken met websites en apps
Wanneer u websites of apps gebruikt die Samsung Pass ondersteunen, kunt u zich gemakkelijk
aanmelden met Samsung Pass.
Om de lijst met websites en apps te zien die Samsung Pass ondersteunen, tikt u in het hoofdscherm
van Samsung Pass op → Partners. Als er geen websites of apps zijn die Samsung Pass
ondersteunen, wordt Partners niet weergegeven.
• Beschikbare websites en apps kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of ongemak als gevolg van
aanmelden bij websites of apps via Samsung Pass.
183
Instellingen
Uw persoonlijke informatie automatisch invoeren
U kunt Samsung Pass gebruiken om uw adres of betaalkaartgegevens eenvoudig in te geven in apps
die het automatisch aanvullen van persoonlijke informatie ondersteunen.
1
2
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op Automatisch invullen en selecteer Adres
toevoegen of Kaart toevoegen.
Voer de informatie in en tik op Opslaan.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass nu gebruiken
wanneer uw persoonlijke informatie automatisch op ondersteunde apps wordt ingevoerd.
Uw Samsung Pass-gegevens verwijderen
U kunt uw biometrische gegevens, aanmeldgegevens en app-gegevens verwijderen die zijn
geregistreerd bij Samsung Pass.
• Uw acceptatie van de algemene voorwaarden en uw Samsung-account blijven actief.
• De Samsung Pass-gegevens op andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsungaccount, worden niet verwijderd.
1
2
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op → Instellingen → Gegevens verwijderen.
Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Uw Samsung Pass-gegevens worden verwijderd.
184
Instellingen
Veilige map
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet
worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen,
zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software
te wijzigen, wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u
gegevens opslaat in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een
andere veilige locatie.
Als u de functie Veilige map wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsungaccount.
Veilige map instellen
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Biometrie en beveiliging → Veilige map.
Accepteer de algemene voorwaarden van Secure Folder.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
185
Instellingen
4
Selecteer een vergrendelmethode voor de Veilige map en volg de instructies op het scherm om
de installatie te voltooien.
Het scherm Veilige map wordt weergegeven en het pictogram Veilige map (
toegevoegd aan het Apps-scherm.
) wordt
Als u de naam of kleur van het pictogram van de Veilige map wilt wijzigen, tikt u op →
Aanpassen.
• Wanneer u de app Veilige map start, moet u de app ontgrendelen met de vooraf
ingestelde vergrendelmethode.
• Als u uw ontgrendelingscode voor de Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen
met uw Samsung-account. Tik op de toets onderaan het vergrendelscherm en geef het
wachtwoord van uw Samsung-account in.
Automatische vergrendeling instellen voor de Veilige map
Stel het apparaat zo in dat de Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1
2
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Veilige map automat. vergrendelen.
Selecteer een vergrendeloptie.
Tik op → Vergrendelen als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
Inhoud naar de Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en contacten, naar de Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn
een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar de Veilige
map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op Bestanden toevoegen.
Tik op Afbeeldingen, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op Klaar.
Tik op Verplaatsen.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar de
Veilige map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op Kopiëren.
De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
186
Instellingen
Inhoud uit Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud vanuit de Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen.
De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de Veilige map
naar de standaardopslag.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Galerij.
Selecteer een afbeelding en tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar Galerij in de standaardopslag.
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in de Veilige map.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Apps toevoegen.
Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op Voeg toe.
Voor het installeren van apps uit Play Store of Galaxy Store, tikt u op Downloaden uit Play
Store of Downloaden uit Galaxy Store.
Apps verwijderen uit de Veilige map
Blijf een app die u wilt verwijderen aanraken en tik op Verwijderen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
in de Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.
187
Instellingen
Veilige map verbergen
U kunt de sneltoets Veilige map verbergen op het Apps-scherm.
Start de app Veilige map, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Veilige map weergeven
om deze functie uit te schakelen.
Of open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op
uit te schakelen.
(Veilige map) om deze functie
Een back-up van de Veilige map maken en deze terugzetten
Maak via uw Samsung-account een back-up van inhoud en apps in de Veilige map in Samsung
Cloud zodat u deze later kunt terugzetten.
Back-up maken van gegevens
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Account toevoegen en volg de instructies op het scherm om uw aanmelding bij uw
Samsung-account te voltooien.
Tik op Back-up gegevens van Veilige map.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Back-up.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud.
Gegevens herstellen
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Herstellen.
Tik op
om een apparaat te selecteren om de gegevens terug te zetten.
Selecteer de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik op Herstellen.
De gegevens in de back-up worden teruggezet op het apparaat.
188
Instellingen
Veilige map verwijderen
U kunt de app Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Meer instellingen → Verwijderen.
U kunt een back-up maken van inhoud voordat u de app Veilige map verwijdert door te tikken
op Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen en te tikken op Verwijderen. Voor toegang tot
gegevens waarvan een back-up uit Veilige map is gemaakt, start u de app Mijn bestanden en tikt u
op Interne opslag → Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
Accounts en back-up
Opties
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung-account of Googleaccount of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up.
• Accounts: u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
• Gebruikers: u kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat
gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en
meer. Raadpleeg Gebruikers voor meer informatie.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Back-up en herstel: bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig
op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige gegevens maken en deze later openen.
U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te
maken of te herstellen.
• Samsung Cloud: u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt
de gebruiksstatus van uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren,
er een back-up van maken en herstellen. Raadpleeg Samsung Cloud voor meer informatie.
189
Instellingen
• Smart Switch: start Smart Switch en zet gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) voor meer informatie.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
Gebruikers
U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met
gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
De volgende typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar:
• Beheerder: het beheerdersaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de
eerste keer instelt en er kan er maar één van worden gemaakt. Dit account heeft volledige
controle over het apparaat, inclusief het beheer van de gebruikersaccounts. U kunt
gebruikersaccounts alleen toevoegen of verwijderen wanneer u dit account gebruikt.
• Gast: met dit account kunnen gasten toegang krijgen tot het apparaat. Informatie en gegevens
die worden gebruikt tijdens een gastsessie worden tijdelijk opgeslagen. Elke keer dat u dit
account gebruikt, wordt u gevraagd of u de vorige gastsessie wilt voortzetten of deze wilt
resetten.
• Nieuwe gebruiker: dit account staat gebruikers toe hun eigen apps en inhoud te openen, en
om de apparaatinstellingen aan te passen die alle accounts beïnvloeden.
• Nieuw beperkt account: een beperkt account kan alleen de door het beheerdersaccount
toegestane apps en inhoud openen en kan geen services gebruiken waarvoor aanmelding is
vereist. (SM-T860)
Gebruikers toevoegen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
► SM-T865: tik op Gebruiker toevoegen → OK → Nu instellen.
► SM-T860: tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebruiker → OK → Nu instellen.
Het apparaat schakelt over naar een nieuw gebruikersaccount en het standaard
vergrendelscherm wordt weergegeven.
3
Ontgrendel het apparaat en volg de instructies op het scherm om de accountinstallatie te
voltooien.
190
Instellingen
Beperkte profielen toevoegen (SM-T860)
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebr. (beperkt profiel) → Schermvergrend.
instellen.
Als u geen beveiligde schermvergrendelingsmethode gebruikt voor het beheerdersaccount,
volgt u de instructies op het scherm om deze in te stellen.
3
Selecteer de apps en inhoud die beperkte gebruikers mogen gebruiken.
Wisselen tussen gebruikers
Tik op het pictogram voor het gebruikersaccount bovenaan het vergrendelscherm en selecteer een
account waarnaar u wilt overschakelen.
Vergrendelscherm
191
Instellingen
Gebruikers beheren
► SM-T865:
Als u het beheerdersaccount gebruikt, kunt u alle accounts verwijderen of de accountinstellingen
wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op
verwijderen.
naast een account en tik u op Gebruiker
Als u de instellingen van een account wilt wijzigen, tikt u op
naast een account.
► SM-T860:
Als u het beheerdersaccount gebruikt, kunt u accounts verwijderen of de instellingen van beperkte
accounts wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op
naast het account.
Als u de instellingen wilt wijzigen voor een beperkt account, tikt u op
het account ook verwijderen door op te tikken.
naast een account. U kunt
Samsung Cloud
Synchroniseer de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen met Samsung Cloud en bekijk
de gegevens die u hebt opgeslagen op Samsung Cloud. U kunt ook een back-up maken van de
gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en deze later herstellen.
Als u Samsung Cloud wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
192
Instellingen
Gegevens synchroniseren
Je kunt gegevens die zijn opgeslagen op je apparaat, synchroniseren met Samsung Cloud en ze
openen op andere apparaten.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op → Instellingen → Inst. synch. en autom. back-up → Synchroniseren.
Tik op de schakelaars naast de items die u wilt synchroniseren.
U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken en de instellingen wijzigen door te
tikken op Galerij, Overige gesynchronis. gegevens of Samsung Cloud Drive.
Back-up maken van gegevens
U kunt een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud → Back-up maken
van deze tablet.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Back-up.
Tik op Gereed.
• Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke
gegevens een back-up wordt gemaakt, tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en
back-up → Samsung Cloud → Back-up maken van deze tablet.
• Als u de back-upgegevens voor overige apparaten in uw Samsung Cloud wilt weergeven,
tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud →
Gegevens herstellen →
en selecteert u het gewenste apparaat.
Gegevens herstellen
U kunt uw back-upgegevens van Samsung Cloud terugzetten naar uw apparaat.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op Gegevens herstellen →
en selecteer een apparaat.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op Herst.
193
Instellingen
Google
U kunt instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
Geavanceerde functies
Opties
U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten tegen het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer
voor bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.
• S Pen: de instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen. Raadpleeg S Pen-functies voor
meer informatie over Air-acties, Air command, Air view en Notitie scherm uit.
• Samsung DeX: stel het apparaat in op gebruik als computer. Raadpleeg Samsung DeX voor
meer informatie.
• Accessoires: de accessoire-instellingen wijzigen.
• Dagelijks overzicht: stel het apparaat in op het weergeven van een diapresentatie met
geselecteerde functies. Raadpleeg Dagelijks overzicht voor meer informatie.
• Bixby Routines: routines toevoegen om instellingen die u herhaaldelijk gebruikt te
automatiseren. Het apparaat stelt ook handige routines voor aan de hand van uw frequente
situaties. Raadpleeg Bixby Routines voor meer informatie.
• Zijtoets: selecteer een app of functie die u wilt starten met behulp van de zijtoets.
• Bel/sms op andere apparaten: gebruik de bel- en berichtenfuncties van uw apparaat op andere
apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung-account.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Multi window-vak: het Multi window-vak openen om snel toegang te krijgen tot de apps die u
wilt uitvoeren in gesplitste schermweergave. Raadpleeg Het Multi window-vak gebruiken voor
meer informatie.
194
Instellingen
• Slimme pop-upweergave: hiermee kunt u apps selecteren om meldingen via pop-upvensters
weer te geven. Als u gebruikmaakt van deze functie, kunt u de inhoud snel via pop-upvensters
bekijken door op het pictogram op het scherm te tikken.
Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functie Multi window
ondersteunen.
• Schermafbeeldingen en schermrecorder: de instellingen voor schermafbeeldingen en de
schermrecorder wijzigen.
• Direct share: instellen dat het apparaat de personen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
• Animaties verkleinen: het apparaat zo instellen dat de schermeffecten van bepaalde acties,
zoals het openen of sluiten van apps, worden verminderd.
• Bewegingen en gebaren: hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen
configureren. Raadpleeg Bewegingen en gebaren voor meer informatie.
• Game Launcher: de Game Launcher starten. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
Bewegingen en gebaren
Hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen configureren.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bewegingen en gebaren.
• Twee keer tikken om te wekken: hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm
wordt ingeschakeld door willekeurig op het scherm dubbel te tikken als het scherm is
uitgeschakeld.
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat het scherm wordt uitgeschakeld terwijl
u erop kijkt.
• Eenvoudig dempen: instellen dat het apparaat inkomende oproepen of alarmen dempt met
handpalmbewegingen.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Veeg voor oproep/bericht verz.: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer
u naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer in de app Telefoon of
Contacten. (SM-T865)
195
Instellingen
Digitaal welzijn
Bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. U kunt informatie bekijken zoals hoe
lang het scherm aan stond en hoe vaak u apps hebt geopend of bepaalde functies hebt gebruikt. U
kunt ook de gebruikstijd beperken of meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn.
De tijd dat het scherm was
ingeschakeld
Aantal ontgrendelingen
Aantal meldingen
Dashboard
De Wind down-functie
inschakelen.
De instellingen voor meldingen
wijzigen.
Timers voor apps instellen
U kunt de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de
limiet bereikt, wordt de app gedeactiveerd en kunt u deze niet meer gebruiken.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn → Dashboard.
Tik op Geen timer naast de gewenste app en stel de tijd in.
De functie Ontspannen inschakelen
U kunt de functie Ontspannen inschakelen om de belasting van uw ogen voor het slapen gaan te
verminderen en te voorkomen dat uw nachtrust wordt verstoord.
1
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn → Ontspannen en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
196
Instellingen
2
Zet de schakelaar aan om de gewenste functie in te schakelen.
• Grijswaarden: kleuren op het scherm weergeven als grijstinten.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
3
Als u het schema voor het inschakelen van de functie Ontspannen wilt instellen, tikt u op de
schakelaar Inschak. als gepland om deze functie in te schakelen, tikt u op Planning instellen en
stelt u de tijd in.
Apparaatonderhoud
Introductie
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Beveiliging
Opslag
Geheugen
197
Instellingen
Uw apparaat optimaliseren
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Nu optimaliseren.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op vastgelopen apps en malware.
De optimalisatiefunctie gebruiken
U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch wordt geoptimaliseerd wanneer uw apparaat
niet in gebruik is. Tik op → Automatische optimalisatie en tik op de schakelaar om deze functie in
te schakelen. Als u de tijd wilt instellen voor het uitvoeren van automatische optimalisatie, tikt u op
Tijd.
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de
energiebesparingsfuncties in te schakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende
stand gebruiken.
Energiestand
Selecteer de energiestand die past bij uw apparaatgebruik.
Tik op Energiestand en selecteer een optie.
• Geoptimaliseerd: geoptimaliseerd voor een balans tussen apparaatprestaties en
batterijgebruik.
• Gemidd. energiebespar.: de spaarstand inschakelen om de gebruiksduur van de batterij te
verlengen.
198
Instellingen
• Max. energiebesparing
► SM-T865: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder
dankzij activering van de nachtstand en beperking van de beschikbare apps en functies.
Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.
► SM-T860: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder dankzij
activering van de nachtstand en beperking van de beschikbare apps en functies.
Aangepaste spaarstand
U kunt het apparaat zo instellen dat de energiebesparingsstand automatisch wordt geactiveerd op
basis van uw gebruikspatronen en het resterende batterijvermogen.
Tik op Energiestand en tik op de schakelaar Aangepaste spaarstand om deze functie in te
schakelen. Uw apparaat zal de energiebesparingsstand activeren op basis van de situatie om de
gebruiksduur van de batterij te verlengen.
Batterijgebruik voor elke app beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Selecteer apps in de app-lijst en tik op de
schakelaar App in sluimerstand om de functie in te schakelen.
Opslag
Hier kunt u de status van het gebruikte en beschikbare geheugen controleren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
• De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
• U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte
Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
Het geheugen beheren
Als u overbodige bestanden wilt verwijderen of het cachegeheugen wilt legen, tikt u op Opschonen.
Als u bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
Gebruikergegevens. Vink vervolgens items aan om ze te selecteren en tik op Verwijderen.
199
Instellingen
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd,
vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op Opschonen.
Beveiliging
Hier kunt u de beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op
malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Beveiliging → Tablet scannen.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Algemeen beheer
Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal. Raadpleeg Apparaattalen toevoegen voor meer informatie.
• Datum en tijd: toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op
de fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen terugzetten of alleen netwerkinstellingen of
toegankelijkheidsinstellingen. U kunt ook instellen dat het apparaat op een vooraf ingesteld
tijdstip opnieuw wordt gestart voor optimalisatie van het apparaat.
200
Instellingen
Apparaattalen toevoegen
U kunt talen toevoegen die op uw apparaat gebruikt moeten worden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer → Taal en invoer → Taal → Taal
toevoegen.
Tik op → Alle talen om alle talen die kunnen worden toegevoegd weer te geven.
2
3
Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op Standaard. Als u de huidige
taalinstelling wilt behouden, tikt u op Huidige houden.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt
gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.
Als u de standaardtaal wilt wijzigen vanuit de lijst met talen, versleept u naast een taal en
verplaatst u deze naar de bovenkant van de lijst. Tik vervolgens op Toepassen. Als een app de
standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Schermlezer: hiermee activeert u Voice Assistant, die spraakfeedback biedt. Tik op Zelfstudie
voor helpinformatie over het gebruik van deze functie.
• Verbeteringen zichtbaarheid: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor slechtziende gebruikers.
• Gehoorverbeteringen: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor dove en slechthorende gebruikers.
• Interactie en behendigheid: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor gebruikers met verminderd gebruik van hun handen.
• Geavanceerde instellingen: hiermee kunt u instellingen configureren voor directe toegang en
meldingsfuncties.
• Geïnstalleerde services: hier kunt u toegankelijkheidsservices weergeven die op het apparaat
zijn geïnstalleerd.
201
Instellingen
Software-update
Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U
kunt ook software-updates plannen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en
om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw
goedkeuring geïnstalleerd.
• Downloaden en installeren: controleer op updates en installeer deze updates handmatig.
• Automat. downloaden via Wi-Fi: het apparaat instellen op automatisch downloaden van
updates indien verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Laatste update: geef informatie weer over de laatste software-update.
Informatie over beveiligingsupdates
Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en
uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor
beveiligingsupdates voor uw model.
De website ondersteunt alleen bepaalde talen.
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
202
Instellingen
Info tablet
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info tablet.
Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op Bewerken.
• Status
► SM-T865: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, het MAC-adres
voor Wi-Fi en het serienummer.
► SM-T860: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals het MAC-adres voor Wi-Fi en het
serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
203
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een
pincode is ingeschakeld, moet u de pincode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
204
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of niet goed
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm zijn bevestigd, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
beschadigd raken.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag meer dan
7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ Resetten → Alles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet
u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
205
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak
verbroken of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
206
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
207
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Bluetooth werkt niet goed
Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen
optreden, probeert u het volgende:
• Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gescand kan worden of dat er
verbinding mee kan worden gemaakt.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Verbindingen en tik op de schakelaar
Bluetooth om deze weer in te schakelen.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Algemeen beheer → Resetten →
Netwerkinstellingen resetten → Instellingen resetten → Resetten om de netwerkinstellingen
te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, kunt u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
208
Bijlage
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit
op een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren
gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of
verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
209
Bijlage
De starttoets wordt niet weergegeven
De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk
niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te
geven.
De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet
weergegeven op het meldingenvenster
Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster
naast de balk om de helderheid aan te passen en tik op de schakelaar
vervolgens omlaag. Tik op
Bediening bovenaan weergeven om de functie in te schakelen.
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
210
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan
ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan
en ophalen van informatie.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken
• Wi-Fi , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
van de Wi-Fi Alliance.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising