Garmin | Nexus | Owner's Manual | Garmin Nexus Log to Wind Data instrument

Garmin Nexus Log to Wind Data instrument
nWind and nWind-Race
transducer
Twin Fin
Installation Manual English
Installationsmanual Svensk
nWIND
English
12-1
English
nWIND
This manual is written for nWind transducer 1.00
Edition: Jan 2011
12-2
nWIND
English
nWind transducer
Installation Manual
Thank you for choosing a Nexus product. Through this manual we would like to help
you to install your new product. Please read through this manual carefully before
starting your installation. This unique wind transducer provides both wind speed and
wind angle relative the boat. If a Speed transducer is connected to the system, true
wind speed and angle is computed. In addition, a compass or GPS antenna may be
used to compute true wind direction relative North
1 Installation
1.1
Location
The transducer should be mounted on a horizontal surface in the mast head. If the
masthead is not horizontal a shim has to be added. A 15 shim for Seldén masts is
available (art.no 67400-15).
2 Part specification
1# Mounting instruction
1# Warranty card
1# Calibration certificate
1# Wind transducer with 25 m cable
1# Bracket
5# Cable protectors (0,25 mm)
1# Representation list
3 INSTALLATION
The transducer permits any type of horizontal mounting angle.
Mount the unit by directing the pipe (1) down and backwards in the bracket (2). Secure
the nut (3) towards the attachment BY HAND (tools can be needed when demounting).
Attach the security clamp (4) behind the nut.
The wind transducer connects to the Nexus Server.
12-3
English
3.1
nWIND
Mounting step by step
1. Mark the mounting holes using
the bracket as an template
2. Drill the three mounting holes
using a 3,2mm drill
3. Mount the bracket with the three
supplied screws
4. Insert the transducer into the
bracket from front to back
5. Tighten the lock nut by hand only
(do not use any tool)
6. Attach the security clamp
7. Connect the cable
12-4
nWIND
English
4 Electric installation
4.1
Connections to the NX2 Server
If you already have a Nexus Network i.e. a Server, it is more practical to connect the
transducer to the Server due to the single instrument cable installation. For calibration
of nWind Race, see manual for NexusRace SW.
GREEN
YELLOW
7
WHITE
8
SCREEN
9
+12V
10 INPUT A
1 1 INPUT B
12 0V
13 LIGHT ON
14 BUZZER
15 SET STEER
16 M.O.B.
N M EA
OUTPUT B
5
N ETW OR K
OUTPUT A
4
5
Transducer
N M EA G P S
0V
3
6
Server
+12V
2
A U X I L I AR Y
1
12V
Nexus Network
4.2
Connections to a Wind Data instrument
The power cable is connected via a 3A fuse and a on/off switch from the battery or at
the boats fuse panel and direct to the instrument or Server. One red and one black
power wire is included.
Always connect a 3 AMP fuse between Power supply and instrument.
Screen
Red
Green
White
Yellow
Black
Transducer
3A Fuse
12-5
English
nWIND
5 Calibration
In order to get correct readings on your instruments, the transducer has been factory
calibrated. The calibration values are stored in the permanent memory of the
transducer. After installation, you need to enter the miss alignment (if any).
For information of how to enter the miss alignment value, see the instrument manual.
6 Specifications
Transducer cable
Power supply
Power consumption
Current consumption:
Wind speed range
Angle Accuracy
Speed Accuracy
Temperature range
Weight
6.1
25 m
12V DC (10-16V)
0,24 W
20mA @12V
0.8-90 knots, 0.4-50 m/s
Better than ± 1.5°
± 3%
Operating -5ºC to +70ºC
Storage -20ºC to +80ºC
260 g.
Dimensions:
12-6
nWIND
English
4 Warranty
12-7
English
nWIND
12-8
nWIND
English
Svenska
NX2 Vind Givare
Installationsmanual
Tack för att du valt NX2 vindgivare. I denna manual skall vi hjälpa dig att installera din
nya NX2 produkt. Läs igenom hela manualen innan du börjar med installationen.
Denna vindgivare ger information om vindhastighet och vindvinkel relativt båten. Om en
loggivare ansluts till systemet, fås sann vindhastighet och sann vindvinkel. Om en
kompassgivare eller GPS antenn ansluts kan även sann geografisk vindriktning
beräknas.
1 Installation
1.1
Placering
Givaren skall monteras på en horisontell yta i masttoppen. Om masttoppen lutar, måste
en kil användas mellan givarfästet och underlaget. För Seldénmaster med 15 lutning
finns en kil som tillbehör: (art.nr 67400-15).
2 Part specifikation
Monteringssats givare
Ändhylseset 5x0.75/0.25
Kabel Mast 25m
Mastenhet kpl
Monteringsinstruktion
Garantisedel Marin. Engelsk
Representations lista Marin
Kalibrerings etikett tryckt
Fäste
3 INSTALLATION
Vindgivare skall monteras så att propellern är lodrät när båtens akterstag är fullt ansatt.
Om monteringsytan på masttoppen sluttar, kilas mastfästet.
För vindgivaren (1) framifrån in i fästet (2). Vrid åt muttern (3) FÖR HAND. Fäst
säkerhetsklämman (4) bakom muttrarna. Fäst kabeln i klämman. Vid isärplockning av
pluggkontakterna, dra alltid i själva kontakterna - aldrig i kablarna eller kabelskydden.
12-9
English
Svenska
3.1
nWIND
Montering steg för steg
1. Använd fästet som mall och
markera monteringshålen
2. Borra de tre monteringshålen
med en 3,2mm borr
3. Montera fästet med de tre
medföljande skruvarnma
4. För in givaren I fästet framifrån
och bakåt
5. Dra åt låsmuttern med handkraft
6. Montera låsklämman
7. Anslut kabeln
12-10
nWIND
English
Svenska
4 Anslutning av givaren
4.1
Inkoppling i ett Nexus nätverk.
Om du redan har ett Nexus nätverk, dvs. en Server, kan du ansluta givaren var som
helst i nätverket. OBS! Sätt C71 i winddatainstrumentet till OFF
Server
+12V
0V
3
OUTPUT A
4
OUTPUT B
5
GREEN
YELLOW
7
WHITE
8
SCREEN
9
+12V
Givare
5
N M EA G P S
6
N ETW OR K
2
N M EA
1
10 INPUT A
1 1 INPUT B
12 0V
A U X I L I AR Y
13 LIGHT ON
14 BUZZER
15 SET STEER
16 M.O.B.
12V
4.2
Installera kablarna
Spänningskabel dras direkt och så kort som möjligt från den säkrade elpanelen. Den
tremeters spännings kabel som ingår är komplett med ändhylsor och därmed färdig att
kopplas in. OBS! Sätt C71 i winddatainstrumentet till ON.
Anslut alltid en 3A säkring mellan batteri och instrument
Vit
Skärm
Gul
Grön
Röd
Svart
Givare
3A Säkring
12-11
Svenska
English
nWIND
5 Kalibrering
För att givaren skall fungera korrekt samt att full noggrannhet skall uppnås är varje
givare kalibrerad. Dessa kalibreringsvärden är sparade i givare inbyggda minne.
om givaren inte är monterad exakt rakt framåt, måste du lägga in det så kallade A-felet
eller uppriktningen av givaren För mer information om hur du lägger in dessa
kalibreringsvärden, se instrumentets manual.
6 Specifikationer
Givarkabel
Spänning:
Effektförbrukning:
Strömförbrukning:
Mätområde vindhastighet:
Vinkelnoggrannhet:
Hastighetsnoggrannhet:
Temperaturområde:
Vikt:
6.1
25 m
12V DC (10-16V)
0,24 W
20mA (vid 12V)
0.9-90 knop, 0.5-50 m/s
Bättre än ± 2°
± 5%
Användning -5ºC till +70ºC
Lagring -20ºC till +80ºC
260 g.
Dimensioner:
FÄSTE
12-12
nWIND
Svenska
English
Svenska
8. GARANTI
12-13
English
nWIND
12-14
English
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Karlsbodavägen 20B, 161 02 Bromma, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 – 506 939 01
www.nexusmarine.se.se
12-15
22489-12 Edition 1
nWIND
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising