Garmin | vívomove® 3S | User manual | Garmin vívomove® 3S Brukerveiledning

Garmin vívomove® 3S Brukerveiledning
VÍVOMOVE 3/3S
®
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB og vívomove er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Body Battery™,
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ og Toe-to-Toe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Navnet BLUETOOTH og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03697, AA3697
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Slå på og konfigurere enheten ................................................... 1
Enhetsmoduser ........................................................................... 1
Bruke enheten ............................................................................ 1
Menyalternativer ......................................................................... 1
Ha på deg enheten ..................................................................... 1
Widgets........................................................................... 2
Automatisk mål ........................................................................... 2
Bevegelseslinjen ......................................................................... 2
Slik slår du av bevegelsesvarsel ............................................ 2
Intensitetsminutter ...................................................................... 2
Opparbeide seg intensitetsminutter ....................................... 2
Body Battery ............................................................................... 2
Vise Body Battery widgeten ................................................... 3
Forbedre nøyaktigheten til kalorier ............................................. 3
Pulsvariasjoner og stressnivå ..................................................... 3
Se widgeten for stressnivå ..................................................... 3
Starte en avslapningstidtaker ................................................. 3
Vise pulswidgeten ....................................................................... 3
Bruk av hydreringssporing-widgeten .......................................... 3
Sporing av menstruasjonssyklus ................................................ 3
Kontrollere musikkavspilling ....................................................... 3
Vise varsler ................................................................................. 3
Trening............................................................................ 3
Registrere en aktivitet du tar tiden på ......................................... 3
Registrere en aktivitet med tilkoblet GPS ................................... 4
Registrere en styrketreningsaktivitet ........................................... 4
Tips om registrering av styrketreningsaktiviteter .................... 4
Registrere en svømmeaktivitet ................................................... 4
Starte en Toe-to-Toe utfordring .................................................. 4
Pulsfunksjoner............................................................... 5
Pulsoksimeter ............................................................................. 5
Starte pulsoksymetermålinger ............................................... 5
Aktivere søvnsporing med pulsoksimeter .............................. 5
Om kondisjonsberegninger ......................................................... 5
Beregne VO2-maks ............................................................... 5
Sende pulsdata til Garmin enheter ............................................. 5
Konfigurere varsler for unormal puls ........................................... 5
Klokke .............................................................................. 6
Starte nedtellingstidtakeren ........................................................ 6
Bruke stoppeklokken .................................................................. 6
Bruke alarmklokken .................................................................... 6
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................6
Innstillinger for utseende ........................................................ 8
Varselinnstillinger ................................................................... 8
Tilpasse aktivitetsalternativer ................................................. 8
Innstillinger for aktivitetsmåling .............................................. 8
Brukerinnstillinger .................................................................. 9
Generelle innstillinger ............................................................ 9
Informasjon om enheten................................................ 9
Lade enheten .............................................................................. 9
Tips til lading av enheten ....................................................... 9
Ta vare på enheten .....................................................................9
Rengjøre enheten ................................................................ 10
Rengjøre lærremmene ......................................................... 10
Bytte rem .................................................................................. 10
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 10
Spesifikasjoner ......................................................................... 10
Feilsøking...................................................................... 10
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 10
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 10
Aktivitetsmåling ......................................................................... 10
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 10
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 10
Stressnivået mitt vises ikke .................................................. 10
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 11
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 11
Tips for uregelmessig pulsdata ................................................. 11
Tips for forbedret Body Battery data ......................................... 11
Tips for unøyaktige pulsoksimeterdata ..................................... 11
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ................................... 11
Justere urviserne ................................................................. 11
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 11
Det er vanskelig å se enhetsskjermen utendørs ...................... 11
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 11
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect .................................................................................... 12
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 12
Produktoppdateringer ............................................................... 12
Få mer informasjon ................................................................... 12
Enhetsreparasjoner .................................................................. 12
Tillegg............................................................................ 12
Treningsmål .............................................................................. 12
Om pulssoner ........................................................................... 12
Pulssoneberegninger ................................................................ 12
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 12
Indeks............................................................................ 14
Administrere varsler .................................................................... 6
Finne en mistet smarttelefon ...................................................... 6
Bruke Ikke forstyrr-modusen ....................................................... 6
Garmin Connect............................................................. 6
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Tilkoblet GPS .............................................................................. 7
Søvnsporing ................................................................................ 7
Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
appen .......................................................................................... 7
Synkronisere data med en datamaskin ...................................... 7
Konfigurere Garmin Express .................................................. 7
Tilpasse enheten............................................................ 7
Bluetooth innstillinger .................................................................. 7
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 7
Puls- og stressinnstillinger ..................................................... 8
Tidsinnstillinger ...................................................................... 8
Aktivitetsinnstillinger ............................................................... 8
Garmin Connect innstillinger ....................................................... 8
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Enhetsmoduser
Øyekast
Urviserne viser gjeldende klokkeslett, og enheten er låst.
Interaktiv
Urviserne beveger seg vekk fra berøringsskjermen, og
enheten låses opp.
Kun klokke Når batterinivået er lavt, viser urviserne gjeldende klokkeslett, og berøringsskjermen er av til du lader enheten.
Bruke enheten
Slå på og konfigurere enheten
Før du kan bruke enheten, må du koble den til en strømkilde for
å slå den på.
For at du skal kunne bruke funksjonene til vívomove 3/3Senheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen
og ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer Garmin Connect appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
®
3 Koble USB-kabelen til en strømkilde for å slå på enheten
(Lade enheten, side 9).
Hello! vises når enheten slås på.
Dobbelttrykk: Trykk to ganger på berøringsskjermen
for å
aktivere enheten.
MERK: Skjermen slår seg av når den ikke er i bruk. Når
skjermen er av, er enheten fremdeles aktiv og registrerer
data.
Håndleddsbevegelser: Roter og løft håndleddet mot kroppen
for å slå skjermen på. Roter håndleddet vekk fra kroppen for
å slå skjermen av.
Sveip: Når skjermen er på, kan du sveipe på berøringsskjermen
for å låse opp enheten.
Sveip på berøringsskjermen for å bla gjennom widgets og
menyalternativer.
Hold nede: Når enheten er låst opp, kan du holde på
berøringsskjermen for å åpne menyen.
Trykk: Trykk på berøringsskjermen for å foreta et valg.
Trykk på
for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Menyalternativer
Du kan holde på berøringsskjermen for å vise menyen.
TIPS: Sveip for å bla gjennom menyalternativene.
4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect appen, går du til
eller menyen .
Velg deretter Garmin-enheter > Legg til enhet, og følg
instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
Innledning
Viser alternativene for tidsstyrt aktivitet.
Viser pulsmålingsfunksjonene.
Viser alternativene for nedtellingstidtaker, stoppeklokke og alarm.
Viser alternativene for Bluetooth parkoblet smarttelefon.
Viser enhetsinnstillingene.
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig. Enheten
bør ikke bevege seg under løping eller trening for at
pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig. Du bør stå helt
stille for å få pulsoksymetermålinger.
1
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se i Feilsøking, side 10 for å få mer informasjon om
pulsmåling på håndleddet.
• Du finner mer informasjon om pulsoksymetersensoren i Tips
for unøyaktige pulsoksimeterdata, side 11.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Widgets
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg. Bevegelseslinjen
vises etter en time med
inaktivitet. Det vises flere deler
etter hvert 15. minutt med
inaktivitet.
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Du kan sveipe på berøringsskjermen for å bla
gjennom widgetene. Noen widgets krever en parkoblet
smarttelefon.
MERK: Du kan bruke Garmin Connect appen til å velge urskive
og legge til eller fjerne widgeter.
Status og Gjeldende klokkeslett, dato og batteristatus. Klokkeslett og
klokkeslett dato angis automatisk når enheten synkroniseres med
Garmin Connect kontoen.
Totalt antall skritt og målet ditt for den aktuelle dagen.
Enheten lærer og foreslår et nytt skrittmål for deg hver dag.
Totalt antall etasjer og målet ditt for den aktuelle dagen.
Intensitetsminutter totalt og målet for den aktuelle uken.
Gjeldende Body Battery™ energinivå. Enheten beregner
gjeldende energireserver basert på søvn, stress og aktivitetsdata. Et høyere tall indikerer en større energireserve.
Gjeldende stressnivå. Enheten måler variasjonene i pulsen
din når du er inaktiv, for å beregne stressnivået ditt. Et
lavere tall indikerer et lavere stressnivå.
Total mengde vann og målet ditt for den aktuelle dagen.
Hvor langt du har gått i kilometer eller miles den aktuelle
dagen.
Antall kalorier du har forbrent den aktuelle dagen, inkludert
både aktive kalorier og hvilekalorier.
Den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og gjennomsnittlig hvilepuls over sju dager.
Gjeldende pustefrekvens i antall åndedrag per minutt og
syv dagers gjennomsnitt. Enheten måler pustefrekvensen
når du ikke holder på med en aktivitet for å oppdage
uvanlig pusting, og hvordan dette endrer seg i forhold til
stress.
Kontroller for musikkspilleren på smarttelefonen.
Gjeldende temperatur og værmelding fra en parkoblet
smarttelefon.
Status for den gjeldende månedlige menstruasjonssyklusen. Du kan vise og loggføre daglige symptomer.
Kommende avtaler fra smarttelefonkalenderen.
Varsler på smarttelefonen, inkludert anrop, meldinger,
oppdateringer fra sosiale nettverk og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
etter hvert som du beveger deg.
daglige mål
2
Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort avstand.
Slik slår du av bevegelsesvarsel
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > > Bevegelsesvarsel.
Varselikonet vises med en skråstrek gjennom.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO)
anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke,
for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy
intensitet per uke, for eksempel løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Opparbeide seg intensitetsminutter
vívomove 3/3S-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Body Battery
Enheten analyserer pulsvariasjonen din, stressnivå, søvnkvalitet
og aktivitetsdata for å fastslå det generelle Body Battery nivået
ditt. Det indikerer hvor mye energireserver du har igjen, slik som
en drivstoffmåler i en bil. Body Battery nivået spenner mellom 0
og 100, der 0 til 25 er lave energireserver, 26 til 50 er middels
Widgets
energireserver, 51 til 75 er høye energireserver, og 76 til 100 er
meget høye energireserver.
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se de mest oppdaterte Body Battery nivåene dine,
langvarige trender og flere detaljer (Tips for forbedret Body
Battery data, side 11).
Vise Body Battery widgeten
Body Battery widgeten viser gjeldende nivå for Body Battery.
1 Sveip for å vise Body Battery widgeten.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise Body Battery grafen.
Grafen viser den siste Body Battery aktiviteten og høye og
lave nivåer for den siste timen.
Forbedre nøyaktigheten til kalorier
Enheten viser en beregning av det totale kaloriforbruket ditt for
gjeldende dag. Du kan forbedre nøyaktigheten til denne
beregningen ved å gå raskt i opptil 15 minutter.
1 Sveip for å vise skjermbildet for kalorier.
2 Velg .
MERK: vises når det er nødvendig å kalibrere kalorier.
Kalibreringsprosessen må bare gjennomføres én gang. Hvis
du allerede har registrert en gå- eller løpetur du tok tiden på,
kan det hende at ikke vises.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Pulsvariasjoner og stressnivå
Enheten din analyserer pulsvariasjonen din mens du er inaktiv
for å fastsette det generelle stressnivået ditt. Trening, fysisk
aktivitet, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som
har innvirkning på resultatet. Stressnivåverdiene spenner fra 0 til
100, der 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 et lavt stressnivå, 51
til 75 et middels høyt stressnivå og 76 til 100 et høyt stressnivå.
Når du kjenner til stressnivået ditt, kan du enklere identifisere
stressende øyeblikk i løpet av dagen. Du får best resultat hvis
du har enheten på deg mens du sover.
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se stressnivået for hele døgnet, langvarige trender og
ytterligere detaljer.
Se widgeten for stressnivå
Widgeten for stressnivå viser gjeldende stressnivå.
1 Sveip for å vise widgeten for stressnivå.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise stressnivådiagrammet.
Stressnivågrafen viser dine stressverdier og høye og lave
nivåer for den siste timen.
Starte en avslapningstidtaker
Du kan starte avslapningstidtakeren for å starte en veiledet
pusteøvelse.
1 Sveip for å vise widgeten for stressnivå.
2 Trykk på berøringsskjermen.
Stressnivådiagrammet vises.
3 Sveip for å velgeAvslappe Tidtaker.
4 Trykk på berøringsskjermen for å gå til det neste
skjermbildet.
5 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
avslapningstidtakeren.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
7 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å stoppe
avslapningstidtakeren.
8 Velg .
Det oppdaterte stressnivået vises.
Trening
Vise pulswidgeten
Pulswidgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt
(bpm). Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
pulsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
1 Sveip for å vise pulswidgeten.
Widgeten viser gjeldende puls og den gjennomsnittlige
hvilepulsen (RHR) for de siste syv dagene.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise pulsgrafen.
Grafen viser den siste pulsaktiviteten og høy og lav puls for
den siste timen.
Bruk av hydreringssporing-widgeten
Hydreringssporing-widgeten viser væskeinntaket og det daglige
hydreringsmålet.
1 Sveip for å vise widgeten for hydrering.
2 Velg for hvert inntak av væske (1 kopp, 8 oz. eller 250 ml).
TIPS: Du kan tilpasse hydreringsinnstillingene, for eksempel
enheter som brukes, og daglige mål, på Garmin Connect
kontoen din.
Sporing av menstruasjonssyklus
Menstruasjonssyklusen er en viktig del av helsen din. Du kan
finne ut mer om og konfigurere denne funksjonen i
Helsestatistikk-innstillingene i Garmin Connect appen.
• Sporing av og informasjon om menstruasjonssyklus
• Fysiske og følelsesmessige symptomer
• Menstruasjonsberegning og beregning av fruktbarhet
• Informasjon om helse og ernæring
MERK: Du kan bruke Garmin Connect appen til å legge til eller
fjerne widgeter.
Kontrollere musikkavspilling
Med musikkontrollwidgeten kan du kontrollere musikken på
smarttelefonen ved hjelp av vívomove 3/3S-enheten. Widgeten
kontrollerer den aktive eller den sist brukte mediespillerappen på
smarttelefonen din. Hvis ingen mediespillere er aktive, viser ikke
widgeten informasjon om spor, og du må starte avspillingen fra
telefonen.
1 Start avspilling av en sang eller spilleliste på smarttelefonen.
2 Sveip på vívomove 3/3S-enheten for å vise
musikkontrollwidgeten.
Vise varsler
Når enheten er parkoblet med Garmin Connect appen, kan du
vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger
og e-post, på enheten.
1 Sveip for å vise widgeten for varsling.
2 Velg Vis.
Det siste varselet vises i sentrum av berøringsskjermen.
3 Trykk på berøringsskjermen for å velge varselet.
TIPS: Sveip for å vise eldre varsler.
Hele meldingen ruller på enheten.
4 Trykk på berøringsskjermen, og velg for å avslå varselet.
Trening
Registrere en aktivitet du tar tiden på
Du kan registrere en aktivitet du tar tiden på, som kan lagres og
sendes til Garmin Connect kontoen din.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg .
3
3 Sveip for å bla gjennom aktivitetslisten, og velg et alternativ:
4
5
6
7
8
• Velg for gåturer.
• Velg for løpeturer.
• Velg for en kondisjonsaktivitet.
• Velg for styrketrening.
• Velg for en yogaaktivitet.
• Velg for andre aktivitetstyper.
• Velg for ellipsetrening.
• Velg for bassengsvømming.
• Velg for en trappemaskinaktivitet.
• Velg for en Toe-to-Toe™ skrittutfordring.
MERK: Du kan bruke Garmin Connect appen til å legge til
eller fjerne aktiviteter.
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
Start aktiviteten.
Sveip for å vise flere dataskjermbilder.
Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe aktivitetstidtakeren.
Velg et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å fortsette aktiviteten.
Registrere en aktivitet med tilkoblet GPS
Du kan koble enheten til smarttelefonen for å registrere GPSdata fra gå- eller løpeaktiviteter.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg eller .
4 Velg for å koble enheten til Garmin Connect kontoen din.
vises på enheten når du er tilkoblet.
MERK: Hvis du ikke kan koble enheten til smarttelefonen,
trykker du på berøringsskjermen. Velg deretter
for å
fortsette aktiviteten. GPS-dataene går ikke tapt.
5 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
6 Start aktiviteten.
Telefonen må være innenfor rekkevidde under aktiviteten.
7 Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe aktivitetstidtakeren.
8 Velg et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å fortsette aktiviteten.
Registrere en styrketreningsaktivitet
Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er
flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
3 Velg om nødvendig for å slå på Rep. telling.
4 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
5 Start det første settet ditt.
Enheten teller antall repetisjoner.
6 Sveip for å vise flere dataskjermbilder.
7 Velg for å avslutte et sett.
4
En tidtaker for hvile vises.
8 Velg et alternativ under en hvileperiode:
• Hvis du vil vise flere dataskjermbilder, sveiper du på
berøringsskjermen.
• Hvis du vil redigere antall repetisjoner, velger du . Sveip
deretter for å velge nummeret, og trykk på midten av
berøringsskjermen.
Velg
for å starte det neste settet.
9
10 Gjenta trinn 6 til og med 8 til du er ferdig med aktiviteten.
11 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å stoppe
aktivitetstidtakeren.
12 Velg et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å fortsette aktiviteten.
Tips om registrering av styrketreningsaktiviteter
• Ikke se på enheten mens du utfører øvelser.
Du kan bruke enheten ved begynnelsen og slutten av hvert
sett og i pauser.
• Fokuser på kroppsformen din mens du gjør øvelser.
• Utfør kroppsvektøvelser eller øvelser med løse vekter.
• Gjør repetisjoner med en rekke konsekvente bevegelser.
Hver repetisjon telles når armen du bærer enheten på, er
tilbake i startposisjonen.
MERK: Beinøvelser blir kanskje ikke talt.
• Lagre styrketreningsaktiviteten, og send den til Garmin
Connect kontoen din.
Du kan bruke verktøyene i Garmin Connect kontoen din til å
vise og redigere aktivitetsdetaljer.
Registrere en svømmeaktivitet
MERK: Pulsmåling er ikke tilgjengelig når du svømmer.
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
Velg > .
Velg et Ferdig.nivå.
Velg om nødvendig for å redigere bassengstørrelsen.
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
6 Start aktiviteten.
Enheten registrerer automatisk svømmeintervaller, eller
bassenglengder, som du kan se ved å sveipe på
berøringsskjermen.
7 Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe aktivitetstidtakeren.
8 Velg et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å fortsette aktiviteten.
• Velg for å redigere bassenglengden.
1
2
3
4
5
Starte en Toe-to-Toe utfordring
Du kan starte en 2-minutters Toe-to-Toe utfordring med en venn
som har en kompatibel enhet.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > for å utfordre en annen spiller innenfor rekkevidde
(3 m).
MERK: Begge spillerne må starte en utfordring på enheten.
Hvis enheten ikke finner noen spillere innen 30 sekunder
løper tiden for utfordringen ut.
Trening
3 Trykk på spillerens navn.
Enheten teller ned i 3 sekunder før tidtakeren starter.
Gå
så mange skritt som mulig i 2 minutter.
4
Skjermen viser tidtakeren og antall trinn.
5 Hold enhetene innenfor rekkevidde av hverandre (3 m).
Skjermen viser trinnene til hver spiller.
Spillerne kan velge for å starte en annen utfordring eller velge
for å gå ut av menyen.
Pulsfunksjoner
vívomove 3/3S enheten har en pulsmålingsmeny som lar deg
vise pulsmålingsdata på håndleddet.
Måler oksygenmetningen i blodet. Hvis du kjenner oksygenmetningen din, kan det gjøre det enklere å se hvordan kroppen din
tilpasser seg til trening og stress.
MERK: Pulsoksimetersensoren er plassert på baksiden av
enheten.
Den viser gjeldende kondisjon, som viser atletisk prestasjon og
øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Sender den gjeldende pulsen din til en parkoblet Garmin enhet.
®
Pulsoksimeter
enheten har et pulsoksimeter på håndleddet som måler
oksygenmetningen i blodet. Hvis du kjenner oksygenmetningen
din, kan det gjøre det enklere å se hvordan kroppen din tilpasser
seg til trening og stress. Enheten måler blodoksygennivået ved
å sende lys mot huden og sjekke hvor mye lys som absorberes.
Dette kalles SpO2.
På enheten din vises pulsoksimetermålingene som en SpO2prosent. I Garmin Connect kontoen din kan du få mer
informasjon om pulsoksimetermålingene dine, inkludert trender
over flere dager (Aktivere søvnsporing med pulsoksimeter,
side 5). Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
pulsoksimetermålingen, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Starte pulsoksymetermålinger
Du kan starte en pulsoksymetermåling manuelt når som helst på
enheten din. Disse målingenes nøyaktighet kan variere
avhengig av blodomløpet, enhetens plassering på håndleddet
og hvor mye i ro du er.
1 Fest enheten over håndleddbenet.
Enheten skal sitte stramt, men behagelig.
2 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
3 Velg > .
4 Hold armen du har enheten på, på høyde med hjertet når
enheten måler oksygenmetningen i blodet.
5 Hold deg i ro.
Enheten viser oksygenmetningen din i prosent.
MERK: Du kan slå på og se pulsoksymetersøvndata i Garmin
Connect kontoen (Aktivere søvnsporing med pulsoksimeter,
side 5).
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
VO2-maks.-beregningen vises som et nummer og en
beskrivelse på enheten. På Garmin Connect kontoen din kan du
se flere detaljer om kondisjonsberegningen din, inkludert
kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir deg en
pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person
av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du trener, kan
du senke kondisjonsalderen din.
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 12) og på www.CooperInstitute.org.
®
Beregne VO2-maks
Enheten trenger data fra pulsmåling på håndleddet og en rask
15 minutters gåtur som du tok tiden på, for å kunne vise
kondisjonsberegning.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
Hvis du allerede har registrert en rask 15 minutters gåtur, kan
det hende at kondisjonsberegning vises. Enheten oppdaterer
kondisjonsberegningen din hver gang du fullfører en gå- eller
løpetur som du tar tiden på.
3 Velg for å starte tidtakeren.
Det vises en melding når testen er fullført.
4 Trykk på den nåværende målingen din, og følg
instruksjonene på skjermen for å starte en test av VO2-maks
manuelt for å få en oppdatert beregning.
Enheten oppdaterer beregningen av VO2-maks.
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra vívomove 3/3S-enheten og
vise dem på parkoblede Garmin enheter. Du kan for eksempel
sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler, eller til et
VIRB actionkamera mens du holder på med en aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
vívomove 3/3S-enheten begynner å sende pulsdataene dine.
MERK: Du kan bare se skjermbildet pulsovervåkning mens
enheten sender pulsdata.
3 Parkoble vívomove 3/3S-enheten din med den kompatible
Garmin ANT+ enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
4 Trykk på skjermbildet for pulsovervåking, og velg for å
slutte å sende pulsdata.
®
®
®
Aktivere søvnsporing med pulsoksimeter
Konfigurere varsler for unormal puls
Du kan angi at enheten skal måle blodoksygennivået ditt, eller
SpO2, kontinuerlig mens du sover (Tips for unøyaktige
pulsoksimeterdata, side 11).
1 Gå til innstillingsmenyen i Garmin Connect Mobile-appen, og
velg Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Aktivitetsmåling > Pulsoksymetri.
4 Velg Søvnsporing med oksygennivå.
MERK: Uvanlige sovestillinger kan forårsake uvanlig lave
SpO2-målinger.
Du kan angi at enheten skal varsle deg når pulsen overskrider et
visst antall slag per minutt (bpm) etter en periode med
inaktivitet.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > .
3 Velg Høyt varsel.
4 Velg .
5 Følg instruksjonene på skjermen for å angi pulsgrensen.
6 Trykk på berøringsskjermen for å bekrefte verdien.
Pulsfunksjoner
5
Det vises en melding og enheten vibrerer hver gang du
overstiger denne grenseverdien.
Klokke
Starte nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
Velg > .
Angi antall minutter.
Trykk midt på berøringsskjermen for å velge antall minutter,
og gå til det neste skjermbildet.
5 Angi antall sekunder.
6 Trykk midt på berøringsskjermen for å velge antall sekunder,
og gå til det neste skjermbildet.
Det vises en skjerm med nedtellingstidtakeren.
7 Velg om nødvendig for å redigere tiden.
8 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
9 Du kan dobbelttrykke på berøringsskjermen for å stoppe og
starte tidtakeren igjen hvis nødvendig.
10 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
11 Trykk om nødvendig på for å nullstille tidtakeren.
Bruke stoppeklokken
1
2
3
4
5
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
Velg > .
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
Trykk om nødvendig på for å nullstille tidtakeren.
Bruke alarmklokken
1 Angi klokkeslett og frekvenser for alarmklokken på Garmin
2
3
4
5
Connect kontoen din (Innstillinger for aktivitetsmåling,
side 8).
Hold fingeren på berøringsskjermen til vívomove 3/3Senheten for å vise menyen.
Velg > .
Sveip for å bla gjennom alarmene.
Velg en alarm for å slå den av eller på.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
vívomove 3/3S-enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner
for den kompatible smarttelefonen din når du bruker Garmin
Connect appen.
Varsler: Informerer deg om varsler på smarttelefonen din,
inkludert anrop, meldinger, oppdateringer fra sosiale medier,
kalenderavtaler og annet, basert på varslingsinnstillingene på
smarttelefonen.
Væroppdateringer: Viser gjeldende temperatur og
værmeldinger fra smarttelefonen din.
Musikkontroller: Gjør det mulig å styre musikkspilleren på
smarttelefonen.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med vívomove 3/3S-enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn enheten min: Finner en forlagt vívomove 3/3S-enhet som
er parkoblet med smarttelefonen din og er innenfor
rekkevidde.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect appen med én gang du åpner appen.
6
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned og installerer
den nyeste programvareoppdateringen trådløst.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på vívomove 3/3S enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en iPhone enhet, kan du bruke iOS
varselsinnstillingene til å velge elementene som skal vises
på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ smarttelefon med, åpner du
Garmin Connect appen og velger Innstillinger > Smarte
varsler.
®
®
Finne en mistet smarttelefon
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet smarttelefon
som er parkoblet ved hjelp av Bluetooth teknologi og befinner
seg innenfor rekkevidde.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
vívomove 3/3S-enheten begynner å søke etter den
parkoblede smarttelefonen. Et lydvarsel spilles av på
smarttelefonen, og Bluetooth signalstyrken vises på
vívomove 3/3S-enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken øker
etter hvert som du nærmer deg smarttelefonen.
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler og
bevegelser. Du kan for eksempel bruke denne modusen når du
sover eller ser på en film.
MERK: I Garmin Connect kontoen din kan du angi at enheten
automatisk skal gå inn i Ikke forstyrr-modus i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til www.garminconnect.com.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan viser mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier og
egendefinerbare rapporter.
Klokke
Synkronisere data med en datamaskin
Før du kan synkronisere dataene dine med Garmin Connect
programmet på datamaskinen din, må du installere Garmin
Express™ programmet (Konfigurere Garmin Express, side 7).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Åpne programmet Garmin Express.
Enheten aktiverer masselagringsmodus.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vis dataene på Garmin Connect kontoen din.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Garmin Move IQ™
Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre,
gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i
tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og
varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i
nyhetsfeeden.
Move IQ-funksjonen kan starte en aktivitet med tidtaking for
gange og løping automatisk med tidsbegrensningene du angir i
Garmin Connect appen. Disse aktivitetene legges til i
aktivitetslisten din.
Tilkoblet GPS
Med den tilkoblede GPS-funksjonen bruker enheten GPSantennen til en smarttelefon til å registrere GPS-data om gå-,
løpe- eller sykkelaktiviteter (Registrere en aktivitet med tilkoblet
GPS, side 4). GPS-dataene, inkludert posisjon, avstand og
hastighet, vises i aktivitetsinformasjonen på Garmin Connect
kontoen.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 6).
Synkronisere dataene dine ved hjelp av
Garmin Connect appen
Enheten synkroniserer automatisk data med Garmin Connect
appen hver gang du åpner appen. Enheten synkroniserer med
jevne mellomrom data med Garmin Connect appen automatisk.
Du kan også når som helst synkronisere data manuelt.
1 Plasser enheten i nærheten av smarttelefonen.
2 Åpne Garmin Connect appen.
TIPS: Appen kan være åpen eller kjøre i bakgrunnen.
3 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
4 Velg > .
5 Vent mens dataene synkroniseres.
6 Du kan se de gjeldende dataene dine i Garmin Connect
appen.
Tilpasse enheten
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse enheten
Bluetooth innstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
.
: Slår Bluetooth teknologi av og på.
MERK: Andre Bluetooth innstillinger vises bare når Bluetooth
teknologi er aktivert.
: Gjør det mulig å parkoble enheten din med en kompatibel
Bluetooth aktivert smarttelefon. Denne innstillingen lar deg
bruke Bluetooth tilkoblede funksjoner med Garmin Connect
appen, inkludert varsler og aktivitetsopplastinger til Garmin
Connect.
: Gjør at du kan finne en mistet smarttelefon som er parkoblet
ved hjelp av Bluetooth teknologi og befinner seg innenfor
rekkevidde.
: Gjør det mulig å synkronisere enheten din med en
kompatibel Bluetooth aktivert smarttelefon.
Enhetsinnstillinger
Du kan tilpasse enkelte innstillinger på vívomove 3/3S-enheten.
Andre innstillinger kan tilpasses på Garmin Connect kontoen.
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
.
: Slår Ikke forstyrr-modusen av og på (Bruke Ikke forstyrrmodusen, side 6).
: Gjør det mulig å justere urviserne manuelt (Justere
urviserne, side 11).
: Justerer nivået for lysstyrke. Du kan bruke alternativet
Automatisk for å justere lysstyrken automatisk basert på lyset
i omgivelsene, eller du kan justere lysstyrken manuelt.
MERK: En høy lysstyrke gir kortere batterilevetid.
: Angir vibrasjonsnivået.
MERK: Et høyt vibrasjonsnivå gir kortere batterilevetid.
: Gjør det mulig å slå pulsmåleren av og på, angi varsler om
unormal puls og angi en påminnelse om avslapning (Puls- og
stressinnstillinger, side 8).
: Angir om enheten skal vise klokkeslettet i 12- eller 24-timers
format, og gjør det mulig å angi klokkeslettet manuelt (Angi
klokkeslett manuelt, side 8).
: Slår av og på aktivitetsporing, bevegelsesvarsel og
målvarsler (Aktivitetsinnstillinger, side 8).
: Lar deg velge hvilket håndledd du vil ha enheten på.
MERK: Denne innstillingen brukes for styrketrening og
bevegelser.
: Angir om enheten skal vise avstanden som er tilbakelagt, i
engelske eller metriske enheter.
7
: Angir enhetsspråk.
: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og gjenopprette
innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 11).
: Viser enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om
forskrifter, lisensavtalen og mer (Vise enhetsinformasjon,
side 10).
Puls- og stressinnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
> .
: Slår pulsmåleren på håndleddet av eller på. Du kan bruke
Bare aktivitet-alternativet for å bare bruke pulsmåler på
håndleddet under aktiviteter du tar tiden på.
: Her kan du stille inn enheten slik at du blir varslet når pulsen
er over en målverdi (Konfigurere varsler for unormal puls,
side 5).
: Her kan du angi verdien for pulsvarselgrensen.
: Lar deg angi at enheten skal varsle deg når stressnivået ditt
er uvanlig høyt. Varselet oppfordrer deg til å slappe av en
liten stund, og enheten ber deg om å starte en veiledet
pusteøvelse (Starte en avslapningstidtaker, side 3).
Tidsinnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
> .
: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24-timers format.
: Gjør det mulig å stille klokken manuelt eller automatisk
basert på den parkoblede mobilenheten (Angi klokkeslett
manuelt, side 8).
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet angis som standard automatisk når
vívomove 3/3S-enheten parkobles med en smarttelefon.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > > Manuelt.
3 Velg .
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi tiden.
Aktivitetsinnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
> .
: Lar deg slå aktivitetsmåling av og på.
MERK: Andre innstillinger for aktivitetsmåling vises bare når
aktivitetsmålingen er aktivert.
: Lar deg slå Bevegelsesvarsel av og på.
: Lar deg slå av og på målvarsler eller deaktivere målvarsler
under en aktivitet med tidtaking. Målvarsler vises for daglige
skrittmål, daglige trappemål og ukentlige
intensitetsminuttmål.
Garmin Connect innstillinger
Du kan tilpasse enhetsinnstillingene, alternativene for aktivitet
og brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Enkelte
innstillinger kan også tilpasses på vívomove 3/3S-enheten.
• I Garmin Connect appen velger du
eller . Deretter
velger du Garmin-enheter og enheten din.
• Velg enheten din fra enhetswidgeten i Garmin Connect
appen.
Når du har tilpasset innstillingene, må du synkronisere dataene
slik at endringene tas i bruk på enheten (Synkronisere dataene
dine ved hjelp av Garmin Connect appen, side 7) (Synkronisere
data med en datamaskin, side 7).
Innstillinger for utseende
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du Utseende.
Urskive: Her kan du velge urskive.
8
Widgeter: Lar deg tilpasse widgetene som vises på enheten, og
endre rekkefølgen på widgetene i løkken.
Visningsalternativer: Her kan du tilpasse skjermen.
Varselinnstillinger
I Garmin Connect enhetsmenyen velger du Varsler.
Alarmer: Lar deg angi alarmklokkeslett og -frekvenser for
enheten.
Telefonvarsler: Gjør det mulig å aktivere og konfigurere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon. Du kan filtrere
varsler etter Under en aktivitet eller Ikke under en aktivitet.
Varsel om unormal puls: Lar deg angi at enheten skal varsle
deg når pulsen din overstiger en bestemt grense etter en
periode med inaktivitet. Du kan angi Varselgrense.
Påminnelser om avslapning: Lar deg angi at enheten skal
varsle deg når stressnivået ditt er uvanlig høyt. Varselet
oppfordrer deg til å slappe av en liten stund, og enheten ber
deg om å starte en veiledet pusteøvelse.
Tilkoblingsvarsel for Bluetooth: Lar deg aktivere et varsel
som informerer deg når den parkoblede smarttelefonen din
ikke lenger er koblet til via Bluetooth teknologi.
Ikke forstyrr ved søvn: Angir at enheten skal aktivere Ikke
forstyrr-modus automatisk under søvnperioden
(Brukerinnstillinger, side 9).
Tilpasse aktivitetsalternativer
Du kan velge aktiviteter som vises på enheten din.
1 Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du
Aktivitetsalternativer.
2 Velg Rediger.
3 Velg aktiviteter som skal vises på enheten.
MERK: Aktivitetene for gange og løping kan ikke fjernes.
4 Velg eventuelt en aktivitet for å tilpasse innstillingene, som
varsler og datafelter.
Markere runder
Du kan også stille inn at enheten skal bruke funksjonen Auto
Lap , som markerer en runde automatisk ved hver kilometer
eller mile. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne
ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
MERK: Auto Lap funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
1 Gå til Innstillinger-menyen i Garmin Connect Mobile-appen,
og velg Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Aktivitetsalternativer.
4 Velg en aktivitet.
5 Velg Auto Lap.
®
Tilpasse datafelter
Du kan endre kombinasjonen av datafelter på skjermene som
vises mens aktivitetstidtakeren går.
MERK: Du kan ikke tilpasse Svømming i basseng.
1 Gå til Innstillinger-menyen i Garmin Connect appen, og velg
Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Aktivitetsalternativer.
4 Velg en aktivitet.
5 Velg Datafelter.
6 Velg et datafelt for å endre det.
Innstillinger for aktivitetsmåling
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du Aktivitetsmåling.
Tilpasse enheten
MERK: Enkelte innstillinger vises i en underkategori i menyen
for innstillinger. Program- eller nettsideoppdateringer kan endre
disse menyene for innstillinger.
Aktivitetsmåling: Slår aktivitetssporingsfunksjoner på og av.
Automatisk aktivitetsstart: Gjør det mulig for enheten å
opprette og lagre aktiviteter som du tar tiden på, automatisk
når Move IQ-funksjonen har registrert at du har gått eller løpt
i en minimumsperiode. Du kan angi minimumsperioden for
løping og gange.
Egendef skrittlengde: Lar enheten bruke den egendefinerte
skrittlengden din til å beregne den tilbakelagte avstanden din
mer nøyaktig. Du kan angi en kjent distanse og antallet skritt
du bruker på den, så Garmin Connect kan beregne
skrittlengden din.
Daglige etasjer oppover: Lar deg angi et daglig mål for antall
etasjer oppover.
Daglige skritt: Lar deg angi det daglige skrittmålet ditt. Du kan
bruke alternativet Automatisk mål hvis du vil at enheten skal
angi skrittmålet automatisk.
Målanimasjoner: Lar deg slå på og av målanimasjoner, eller slå
dem av bare under aktiviteter. Målanimasjoner vises for
daglige skrittmål, daglige trappemål og ukentlige mål for
intensitetsminutter.
Bevegelsesvarsel: Lar enheten vise en beskjed og
bevegelseslinjen på skjermbildet for klokkeslett når du har
vært inaktiv for lenge. Enheten piper eller vibrerer hvis du har
slått på lydvarsler.
MERK: Denne innstillingen reduserer batteriets levetid.
Move IQ: Lar deg slå Move IQ-hendelser av og på. Move IQfunksjonen oppdager aktivitetsmønstre automatisk, for
eksempel gange og løping.
Søvnsporing med oksygennivå: Lar enheten registrere opptil
fire timer med pulsoksimetermålinger mens du sover.
Angi som foretrukket aktivitetsmåler: Angir at denne enheten
skal være den primære aktivitetsmåleren når mer enn én
enhet er koblet til appen.
Ukentlige intensitetsminutter: Lar deg angi et ukentlig mål for
antallet minutter du vil bruke på aktiviteter med moderat til
høy intensitet. Enheten lar deg også angi en pulssone for
moderate intensitetsminutter og en høyere pulssone for
intense intensitetsminutter. Du kan også bruke
standardalgoritmen.
Brukerinnstillinger
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du
Brukerinnstillinger.
Personlig informasjon: Lar deg angi personlige opplysninger,
for eksempel fødselsdato, kjønn, høyde og vekt.
Søvn: Lar deg angi den normale søvnperioden din.
Pulssoner: Lar deg beregne makspuls og angi egendefinerte
pulssoner.
Generelle innstillinger
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du Generelt.
Enhetsnavn: Lar deg angi et navn for enheten.
Velg håndledd: Lar deg velge hvilket håndledd du vil ha
enheten på.
MERK: Denne innstillingen brukes for styrketrening og
bevegelser.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Datoformat: Angir om enheten skal vise datoen i måned/dageller dag/måned-format.
Språk: Angir enhetsspråk.
Avstand: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Informasjon om enheten
Informasjon om enheten
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USBladeport.
3 Lad enheten helt opp.
Tips til lading av enheten
• Bruk USB-kabelen for å koble laderen til enheten, og sørg for
at kabelen sitter godt (Lade enheten, side 9).
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen
til USB-porten på en datamaskin.
• Du kan se hvor mye batteristrøm du har igjen ved å gå til
skjermbildet for enhetsinformasjon (Vise enhetsinformasjon,
side 10).
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke plasser enheten i omgivelser med høy temperatur, for
eksempel en tørketrommel.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
9
Feilsøking
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Tørk
av.
2
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Rengjøre lærremmene
1 Tørk av lærremmene med en tørr klut.
2 Bruk et rengjøringsmiddel for lær til å rengjøre lærremmene.
Bytte rem
vívomove 3S-enheten er kompatibel med 18 mm brede
utskiftbare standardremmer. vívomove 3-enheten er kompatibel
med 20 mm brede utskiftbare standardremmer.
1 Skyv hurtigutløserpinnen på fjærstangen for å ta av remmen.
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
vívomove 3/3S enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Sørg for at enheten er innenfor rekkevidde for
smarttelefonen.
• Hvis enhetene allerede er parkoblet, slår du Bluetooth av på
begge enhetene og slår den deretter på igjen.
• Hvis enhetene ikke er parkoblet, aktiverer du Bluetooth
teknologi på smarttelefonen.
• Åpne Garmin Connect appen på smarttelefonen din, velg
eller , og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å gå
inn i parkoblingsmodus.
• Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og
velg > for å gå inn i parkoblingsmodus.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antall skritt virker unøyaktig
2 Sett én side av fjærstangen for den nye remmen inn i
enheten.
3 Skyv hurtigutløserpinnen, og juster fjærstangen i forhold til
motsatt side av enheten.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen og
informasjonen om forskrifter.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
3 Sveip for å vise informasjonen.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 5 dager i smartmodus
Opptil ytterligere 1 uke i klokkemodus
Driftstemperaturområde
Fra –10 til 50 ºC (fra 14 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/
protokoller
2,4 GHz ved 0 dBm nominell
• ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
• Bluetooth 5.0-teknologi
13,56 MHz ved –40 dBm nominell, NFC-trådløs
teknologi
Kapslingsgrad
5 ATM1
1 Enheten
10
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt i Garmin Connect kontoen din oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Synkronisere data med en datamaskin, side 7).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect appen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
appen, side 7).
2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect appen eller
Garmin Connect programmet.
Stressnivået mitt vises ikke
For at enheten skal kunne måle stressnivået ditt, må pulsmåling
på håndleddet være slått på.
Enheten måler pulsvariasjonen din i perioder uten aktivitet for å
fastsette stressnivået ditt. Enheten fastsetter ikke stressnivået
ditt mens du utfører aktiviteter du tar tiden på.
Hvis du ser tankestreker i stedet for stressnivået ditt, må du
holde deg i ro og vente på at enheten måler pulsvariasjonen
din.
tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Feilsøking
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Tips for uregelmessig pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Tips for forbedret Body Battery data
• Body Battery nivåene dine oppdateres når du synkroniserer
enheten med Garmin Connect brukeren din.
• Ha på enheten mens du sover for å få mer nøyaktige
resultater.
• Hvile og kvalitetssøvn lader opp Body Battery.
• Anstrengende aktiviteter, et høyt stressnivå og dårlig søvn
kan føre til at Body Battery reduseres.
• Matinntak og stimulerende midler som koffein påvirker ikke
Body Battery.
Tips for unøyaktige pulsoksimeterdata
Hvis pulsoksimetermålingene er unøyaktige eller ikke vises, kan
du prøve følgende tips.
• Hold deg i ro når enheten måler oksygenmetningen i blodet.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Hold armen du har enheten på, på høyde med hjertet når
enheten måler oksygenmetningen i blodet.
• Bruk en silikonrem.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å få riper på den optiske sensoren på baksiden av
enheten.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du
synkroniserer enheten med en datamaskin eller mobilenhet. Du
bør synkronisere enheten din når du bytter tidssone, slik at den
viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også for sommertid.
Feilsøking
Hvis urviserne ikke samsvarer med det digitale klokkeslettet,
kan du kalibrere urviserne manuelt (Justere urviserne, side 11).
1 Kontroller at tiden er stilt inn på automatisk (Tidsinnstillinger,
side 8).
Kontroller
at datamaskinen eller mobilenheten viser riktig
2
lokal tid.
3 Velg et alternativ:
• Synkronisere enheten med en datamaskin(Synkronisere
data med en datamaskin, side 7).
• Synkronisere enheten med en mobilenhet (Synkronisere
dataene dine ved hjelp av Garmin Connect appen, side 7).
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Justere urviserne
vívomove 3/3S-enheten inneholder presisjonsurvisere. Intense
aktiviteter kan endre plasseringen av urviserne. Hvis urviserne
ikke samsvarer med det digitale klokkeslettet, kan du justere
urviserne manuelt.
TIPS: Det kan være nødvendig å justere urviserne etter noen
måneder med normal bruk.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
> Still inn urvisere til \n12:00.
2 Velg >
3 Trykk på eller til minuttviseren peker mot kl. 12.
4 Velg .
5 Trykk på eller til timeviseren peker mot kl. 12.
6 Velg .
Meldingen Innstilling fullført vises.
MERK: Du kan også bruke Garmin Connect appen til å
justere urviserne.
Maksimere batterilevetiden
• Reduser skjermens lysstyrke og tiden det tar før den slås av
(Innstillinger for utseende, side 8).
• Slå av håndleddsbevegelser (Innstillinger for utseende,
side 8).
• Gå til varselsinnstillingene på smarttelefonen, og begrens
varslene som vises på vívomove 3/3S-enheten (Administrere
varsler, side 6).
• Slå av smartvarsler (Bluetooth innstillinger, side 7).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Bluetooth innstillinger, side 7).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 5).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Puls- og stressinnstillinger,
side 8).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet, kondisjonsberegning, stressnivå og
kaloriforbruk (Intensitetsminutter, side 2).
Det er vanskelig å se enhetsskjermen
utendørs
Enheten registrerer omgivelseslys og justerer automatisk
lysstyrken på bakgrunnsbelysningen for å forlenge batteritiden. I
direkte sollys blir skjermen klarere, men den kan likevel være
vanskelig å lese. Funksjonen for automatisk registrering av
aktivitet kan være nyttig når du starter utendørsaktiviteter
(Innstillinger for aktivitetsmåling, side 8).
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
11
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og lagre all brukerangitt informasjon
og aktivitetshistorikk, må du velge Gjen.standardinnst..
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og slette all brukerangitt
informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge Slett data,
nullst. innst..
En informasjonsmelding vises.
4 Trykk på berøringsskjermen.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen
Garmin Connect
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon (Slå på og konfigurere enheten,
side 1).
Synkroniser enheten med Garmin Connect appen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
appen, side 7).
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til
enheten når ny programvare er tilgjengelig. Oppdateringen
tas i bruk når du ikke aktivt bruker enheten. Enheten startes
på nytt når oppdateringen er fullført.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Før du kan oppdatere programvaren for enheten, må du laste
ned og installere Garmin Express programmet og legge til
enheten din (Synkronisere data med en datamaskin, side 7).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Når Garmin Express programvaren er ferdig med å sende
oppdateringen, kobler du enheten fra datamaskinen.
Enheten installerer oppdateringen.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Connect på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
• Gå til www.garmin.com/ataccuracy.
Dette er ikke en medisinsk enhet. Pulsoksymeterfunksjonen
er ikke tilgjengelig i alle land.
Enhetsreparasjoner
Hvis enheten må repareres, kan du gå til support.garmin.com for
å få informasjon om hvordan du sender inn en
serviceforespørsel med Garmin produktstøtte.
Tillegg
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 12) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt ubeha- Forbedret anaerob
gelig, vanskelig å puste
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig Anaerob og
over lengre tid, vanskelig muskulær utholå puste
denhet, økt kraft
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
12
Tillegg
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Tillegg
13
Indeks
mål 2, 8, 9
måleenheter 9
vær 2
A
N
widgets 2, 3, 8
aktiviteter 3, 4, 8
egendefinert 8
lagre 8
aktivitetsmåling 2, 7–9
aktivitetssporing 2
alarmer 6
klokke 8
Auto Lap 8
avstand 2
datafelter 8
nedtellingstidtaker 6
nullstille enheten 11
B
bakgrunnslys 6–8
bassengstørrelse, innstilling 4
batteri 10
lade 1, 9
maksimere 7, 8, 11
berøringsskjerm 1
kalibrere 11
Bluetooth teknologi 6–8, 10
Body Battery 2, 3, 11
brukerdata, slette 11
D
data
lagre 6
laste opp 9
overføre 6
datafelter 8
E
enhets-ID 10
O
oksygenmetning 5
oppdateringer, programvare 12
P
parkobling
ANT+ sensorer 5
smarttelefon 1, 7, 10
profiler, aktivitet 7
programmer 6
smarttelefon 1
programvare
oppdatere 12
versjon 10
puls 1–3, 5
datafelter 8
måler 5, 8, 11
parkoble sensorer 5
soner 9, 12
varsler 5, 8
pulsoksimeter 5, 8, 11
pulsoksymeter 1, 5
R
redigere 8
remmer 10
rengjøre enheten 9, 10
reservedeler 10
runder 8
F
S
feilsøking 4, 9–12
skjermbilde 7
innstillinger 8
kalibrering 11
skjerminnstillinger 7
skrittlengde 8
slette
alle brukerdata 11
meldinger 3
smarttelefon 3, 10
parkobling 1, 7, 10
programmer 6
soner, puls 8, 9
spesifikasjoner 10
sporing 5
språk 9
startskjermbildet, tilpasse 8
stoppeklokke 6
stressnivå 2, 3, 8, 10
stressverdi 2, 3
svømming 4
systeminnstillinger 7
søvnmodus 7–9
G
Garmin Connect 1, 5–9, 12
Garmin Express 7
oppdatere programvare 12
GPS 4, 8
signal 7
H
helsestatistikk 3
historikk 7
I
innstillinger 1, 5, 7, 8, 11
enhet 8, 9
intensitetsminutter 2, 8, 11
intervaller, svømming 4
K
kalibrere 3
berøringsskjerm 11
kalori 3
datafelter 8
forbruk 2
klokke 6, 8, 11
klokkemodus 1
klokkeslett 11
kondisjonsberegning 5, 12
kontrollmeny 1
L
lade 9
lagre aktiviteter 3, 4, 8
lagre data 6
logg, sende til datamaskin 6, 7
M
masselagringsmodus 7
meldinger 3
menstruasjonssyklus 2, 3
meny 1, 8
Move IQ 8
musikkontroller 2, 3
14
W
T
taster 1
tid 8
innstillinger 8, 9, 11
tidtaker 3, 4, 8
nedtelling 6
tilbehør 12
tilpasse enheten 7
trinn 2, 4, 8
U
urskiver 8
USB 12
overføre filer 7
utfordringer 4
V
varsler 2, 3, 6, 8
puls 5, 8
vibrasjon 6, 8
vekt, innstillinger 9
Indeks
support.garmin.com
September 2019
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising