Garmin | vívomove® 3S | Garmin vívomove® 3S Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin vívomove® 3S Príručka používateľa (vo formáte PDF)
VÍVOMOVE 3/3S
®
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB a vívomove sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných
krajinách. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ a Toe-to-Toe™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností.
Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovné označenie a logá
BLUETOOTH vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. The Cooper Institute a ďalšie súvisiace ochranné známky sú
vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom
príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
M/N: A03697, AA3697
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Zapnutie a nastavenie zariadenia ............................................... 1
Režimy zariadenia ...................................................................... 1
Používanie zariadenia ................................................................ 1
Možnosti ponuky ......................................................................... 1
Nosenie zariadenia ..................................................................... 1
Miniaplikácie................................................................... 2
Automatický cieľ ......................................................................... 2
Výzva na pohyb .......................................................................... 2
Vypnutie funkcie Výzva na pohyb .......................................... 2
Minúty intenzívneho cvičenia ...................................................... 2
Naberanie minút intenzívneho cvičenia ................................. 2
Body Battery ............................................................................... 3
Zobrazenie miniaplikácie Body Battery .................................. 3
Zlepšenie presnosti výpočtu kalórií ............................................. 3
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy ............................. 3
Používanie miniaplikácie na meranie úrovne námahy ........... 3
Spustenie časovača oddychu ................................................ 3
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu .................................. 3
Používanie miniaplikácie na sledovanie hydratácie ................... 3
Sledovanie menštruačného cyklu ............................................... 3
Ovládanie prehrávania hudby ..................................................... 3
Zobrazenie upozornení ............................................................... 4
Tréning............................................................................ 4
Zaznamenanie aktivity s meraním času ..................................... 4
Nahrávanie aktivity pomocou pripojeného GPS ......................... 4
Zaznamenanie silového tréningu ................................................ 4
Tipy na zaznamenávanie silových tréningov ......................... 4
Zaznamenanie plaveckej aktivity ................................................ 5
Začať Toe-to-Toe výzvu ............................................................. 5
Funkcie srdcového tepu................................................ 5
Pulzový oxymeter ....................................................................... 5
Ako získať údaje z pulzového oxymetra ................................ 5
Ako aktivovať sledovanie pulzového oxymetra počas
spánku ................................................................................... 5
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. ..................... 5
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max. ............................. 5
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin ............... 6
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep .................. 6
Hodiny............................................................................. 6
Spustenie časovača odpočítavania ............................................ 6
Používanie stopiek ...................................................................... 6
Používanie budíka ...................................................................... 6
Nastavenia vzhľadu ............................................................... 8
Nastavenia upozornenia ........................................................ 8
Prispôsobenie položky Možnosti aktivity ................................ 9
Nastavenia sledovania aktivity ............................................... 9
Nastavenia používateľa ......................................................... 9
Všeobecné nastavenia .......................................................... 9
Informácie o zariadení................................................. 10
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 10
Tipy na nabíjanie zariadenia ................................................ 10
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 10
Čistenie zariadenia .............................................................. 10
Čistenie kožených remienkov .............................................. 10
Výmena remienkov ................................................................... 10
Zobrazenie informácií o zariadení ............................................ 10
Technické údaje ........................................................................ 11
Riešenie problémov..................................................... 11
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................. 11
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu ........................................ 11
Sledovanie aktivity .................................................................... 11
Môj krokomer sa javí nepresný ............................................ 11
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin Connect
sa nezhodujú. ....................................................................... 11
Nezobrazuje sa mi úroveň námahy ..................................... 11
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú .................................... 11
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný .... 11
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe ................ 11
Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje ................................... 11
Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra ............. 12
Zariadenie nezobrazuje správny čas ........................................ 12
Zosúladenie hodinových ručičiek ......................................... 12
Maximalizácia výdrže batérie .................................................... 12
Displej zariadenia je pri vonkajšom svetle ťažko čitateľný ....... 12
Obnova všetkých predvolených nastavení ............................... 12
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect .................................................................................... 12
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ........... 12
Aktualizácie produktov .............................................................. 13
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 13
Opravy zariadenia ..................................................................... 13
Príloha........................................................................... 13
Kondičné ciele .......................................................................... 13
Informácie o zónach srdcového tepu ........................................ 13
Výpočty zón srdcového tepu .................................................... 13
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. ........... 13
Register ......................................................................... 14
Funkcie s pripojením cez Bluetooth............................. 6
Správa upozornení ..................................................................... 6
Vyhľadanie strateného smartfónu ............................................... 7
Používanie režimu Nerušiť ......................................................... 7
Garmin Connect............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Pripojený systém GPS ................................................................ 7
Sledovanie spánku ..................................................................... 7
Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect ................. 7
Synchronizácia údajov s počítačom ........................................... 7
Nastavenie aplikácie Garmin Express ................................... 7
Prispôsobenie zariadenia.............................................. 8
Nastavenia Bluetooth ..................................................................8
Nastavenia zariadenia ................................................................ 8
Nastavenia srdcového tepu a námahy .................................. 8
Nastavenia času .................................................................... 8
Nastavenia aktivít ................................................................... 8
Nastavenia Garmin Connect ....................................................... 8
Obsah
i
Úvod
Režimy zariadenia
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
Zapnutie a nastavenie zariadenia
Rýchly pohľad Hodinové ručičky ukazujú aktuálny čas a zariadenie je
zamknuté.
Interaktívne
Hodinové ručičky zmiznú z dotykovej obrazovky
a zariadenie sa odomkne.
Iba hodinky
Keď je úroveň nabitia batérie nízka, hodinové ručičky
ukazujú aktuálny čas a dotyková obrazovka je vypnutá,
kým hodinky nenabijete.
Používanie zariadenia
Zariadenie musíte pred použitím zapojiť do zdroja napájania,
aby sa zaplo.
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia
vívomove 3/3S, zariadenie musí byť spárované priamo cez
aplikáciu Garmin Connect™, nie cez nastavenia Bluetooth
v smartfóne.
1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na
zariadení.
®
3 Zapojte kábel USB do zdroja napájania a zariadenie sa
zapne (Nabíjanie zariadenia, strana 10).
Hello! – po zapnutí zariadenia sa zobrazí táto správa.
Dvojité ťuknutie: dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku
prebudíte zariadenie.
POZNÁMKA: keď sa obrazovka nepoužíva, vypne sa.
Zariadenie je stále aktívne a zaznamenáva údaje, aj keď je
obrazovka vypnutá.
Pohyb zápästím: otočením a nadvihnutím zápästia smerom
k telu zapnete obrazovku. Otočením zápästia smerom od tela
obrazovku vypnete.
Potiahnutie prstom: pri vypnutej obrazovke zariadenie
odomknete prejdením prstom po dotykovej obrazovke.
Potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke môžete
prechádzať cez miniaplikácie a možnosti ponuky.
Podržanie: po odomknutí zariadenia môžete podržaním
dotykovej obrazovky otvoriť ponuku.
Ťuknutie: ťuknutím na dotykovú obrazovku uskutočníte výber.
Ťuknutím na položku
sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
Možnosti ponuky
Podržaním dotykovej obrazovky môžete zobraziť ponuku.
TIP: potiahnutím prsta môžete predchádzať cez možnosti
ponuky.
4 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou
Garmin Connect, postupujte podľa zobrazených pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné
zariadenie, vyberte položky
alebo
Zariadenia
Garmin > Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Po úspešnom spárovaní sa zobrazí správa a vaše zariadenie sa
automaticky zosynchronizuje so smartfónom.
Zobrazuje možnosti aktivity s meraním času.
Zobrazuje funkcie srdcového tepu.
Zobrazuje možnosti odpočtavača, stopiek a alarmu.
Zobrazuje možnosti pre váš spárovaný smartfón Bluetooth.
Zobrazuje nastavenia zariadenia.
Nosenie zariadenia
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa
zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí
pohybovať. Pri meraní pomocou pulzného oxymetra by ste
mali zostať v pokoji a nehýbať sa.
Úvod
1
Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov
automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity.
Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať
váš pokrok smerom k dennému cieľu .
POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane
zariadenia.
• Ďalšie informácie o sledovaní tepovej frekvencie na zápästí
nájdete v Riešenie problémov, strana 11.
• Viac informácií ohľadom pulzného oxymetra nájdete v Tipy v
prípade chybných meraní pulzového oxymetra, strana 12.
• Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Miniaplikácie
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami,
ktoré poskytujú okamžité informácie. Miniaplikáciami môžete
prechádzať potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke.
Niektoré miniaplikácie vyžadujú spárovaný smartfón.
POZNÁMKA: pomocou aplikácie Garmin Connect môžete
vybrať úvodnú obrazovku hodiniek a pridať alebo odstrániť
miniaplikácie.
Stav
a čas
Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa
nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov
v účte Garmin Connect.
Výzva na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Výzva na pohyb vám pripomenie, aby ste
sa pohybovali. Výzva na pohyb
sa zobrazí po jednej hodine
bez aktivity. Ďalšie segmenty
sa budú zobrazovať každých
15 minút bez aktivity.
Aktuálny čas, dátum a stav batérie. Čas a dátum sa nastavia
automaticky, keď sa zariadenie synchronizuje s vaším účtom
Garmin Connect.
Celkový počet prejdených krokov a váš cieľ na daný deň.
Zariadenie sa učí a každý deň vám navrhne nový cieľ
krokov.
Celkový počet vyjdených poschodí a váš cieľ na daný deň.
Celkový počet minút intenzívneho cvičenia a cieľ na daný
týždeň.
Výzvu na pohyb vynulujete prejdením krátkej vzdialenosti.
Aktuálna úroveň Body Battery námahy. Zariadenie vypočíta
vaše aktuálne zásoby energie na základe údajov o spánku,
strese a aktivite. Vyšší údaj naznačuje vyššiu zásobu
energie.
Vypnutie funkcie Výzva na pohyb
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > > > Upoz.na poh..
Aktuálna úroveň námahy. Zariadenie meria vašu variabilitu
srdcového tepu počas nečinnosti, aby odhadlo vašu úroveň
námahy. Nižšie číslo značí nižšiu úroveň námahy.
Zobrazí sa prečiarknutá ikona upozornenia.
Celkové množstvo vypitej vody a váš cieľ na daný deň.
Ovládacie prvky hudobného prehrávača v smartfóne.
Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako
Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút
stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu,
alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.
Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas
strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami
(výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe).
Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete
dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne
intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta
počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko
intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko
intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.
Aktuálna teplota a predpoveď počasia zo spárovaného
smartfónu.
Naberanie minút intenzívneho cvičenia
™
Prejdená vzdialenosť za daný deň v kilometroch alebo
v míľach.
Celkový počet kalórií spálených za daný deň zahŕňajúci
kalórie spálené pri aktivite aj v pokoji.
Váš aktuálny srdcový tep v úderoch za minútu (bpm) a priemerný srdcový tep v pokoji za posledných sedem dní.
Vaša aktuálna dychová frekvencia v počte nádychov za
minútu a priemer za sedem dní. Zariadenie meria vašu
dychovú frekvenciu počas vašej aktivity, aby zistilo
akúkoľvek nezvyčajnú dychovú aktivita a tiež to, ako sa
zmení vo vzťahu k námahe.
Stav vášho aktuálneho mesačného menštruačného cyklu.
Môžete zobraziť a zaznamenať svoje každodenné
symptómy.
Nadchádzajúce schôdzky z kalendára vášho smartfónu.
Upozornenia zo smartfónu vrátane upozornení na hovory,
textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach
a mnohých ďalších na základe nastavení upozornení
smartfónu.
2
Minúty intenzívneho cvičenia
Zariadenie vívomove 3/3S vypočítava minúty intenzívnej aktivity
porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vaším
priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu
vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej
aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.
• Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak
spustíte časovanú aktivitu.
• Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
• Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji,
zariadenie noste celý deň aj celú noc.
Miniaplikácie
Body Battery
Vaše zariadenie analyzuje variabilitu vášho srdcového tepu,
úroveň námahy, kvalitu spánku a údaje o aktivite na účely
určenia vašej celkovej úrovne Body Battery. Označuje množstvo
dostupnej zásoby energie rovnakým spôsobom ako ukazovateľ
hladiny paliva vo vozidle. Úroveň Body Battery sa pohybuje v
rozsahu od 0 do 100, pričom 0 až 25 označuje nízku zásobu
energie, 26 až 50 označuje strednú zásobu energie, 51 až 75
označuje vysokú zásobu energie a 76 až 100 označuje veľmi
vysokú zásobu energie.
Zariadenie môžete synchronizovať s vaším účtom Garmin
Connect a zobraziť aktuálnu úroveň Body Battery, dlhodobé
trendy a ďalšie podrobné informácie (Tipy pre Vylepšené Body
Battery údaje, strana 11).
Zobrazenie miniaplikácie Body Battery
Miniaplikácia Body Battery zobrazuje vašu aktuálnu úroveň
Body Battery.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte miniaplikáciu Body Battery.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf Body
Battery.
Graf zobrazuje vašu nedávnu aktivitu Body Battery a vysokú
a nízku úroveň námahy za poslednú hodinu.
Zlepšenie presnosti výpočtu kalórií
Zariadenie zobrazuje odhadovaný výpočet z celkového počtu
spálených kalórií za aktuálny deň. Presnosť tohto
odhadovaného výpočtu môžete zvýšiť 15-minútovou svižnou
prechádzkou.
1 Potiahnutím prsta zobrazíte obrazovku kalórií.
2 Vyberte ikonu .
POZNÁMKA: ikona sa zobrazí, keď je potrebné kalibrovať
kalórie. Proces kalibrácie treba vykonať iba raz. Ak ste už
zaznamenali chôdzu alebo beh na čas, ikona sa nemusí
zobraziť.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy
Zobrazí sa graf úrovne námahy.
3 Potiahnutím prsta vyberte položku Časov. oddychu.
4 Ťuknutím na dotykový displej prejdete na ďalšiu obrazovku.
5 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
oddychu.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
7 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
oddychu.
8 Zvoľte .
Zobrazí sa aktualizovaná úroveň námahy.
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu
Miniaplikácia srdcového tepu zobrazuje váš aktuálny srdcový
tep v úderoch za minútu (bpm). Ďalšie informácie o presnosti
výpočtu srdcového tepu nájdete na lokalite garmin.com
/ataccuracy.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte miniaplikáciu srdcového tepu.
Miniaplikácia zobrazuje váš aktuálny srdcový tep a vašu
priemernú hodnotu srdcového tepu v pokoji (RHR) za
posledných 7 dní.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf srdcového
tepu.
Graf zobrazuje vašu nedávnu aktivitu srdcového tepu a
vysoký a nízky srdcový tep za poslednú hodinu.
Používanie miniaplikácie na sledovanie
hydratácie
Miniaplikácia na sledovanie hydratácie zobrazuje príjem tekutín
a váš denný cieľ hydratácie.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte miniaplikáciu hydratácie.
2 Vyberte pre každú dávku tekutiny, ktorú príjmete (1 šálka,
8 unca. alebo 250 ml).
TIP: vo svojom účte Garmin Connect môžete prispôsobiť
nastavenia hydratácie, ako sú používané jednotky a denný
cieľ.
Zariadenie analyzuje vašu variabilitu srdcového tepu počas
nečinnosti, aby určilo vašu celkovú námahu. Tréning, fyzická
aktivita, spánok, výživa a stres v bežnom živote – to všetko
vplýva na vašu úroveň námahy. Úroveň námahy sa vyjadruje
v rozpätí od 0 do 100, pričom 0 až 25 zodpovedá stavu
oddychu, 26 až 50 nízkej námahe, 51až 75 strednej námahe
a 76 až 100 predstavuje stav vysokej námahy. Ak poznáte svoju
úroveň námahy, môžete ľahšie rozpoznať chvíle námahy
(stresu) v priebehu celého dňa. Ak chcete dosiahnuť čo
najlepšie výsledky, zariadenie by ste mali mať na sebe aj počas
spánku.
Zariadenie môžete zosynchronizovať so svojím účtom Garmin
Connect a prezerať si svoju celodennú úroveň námahy,
dlhodobé trendy a ďalšie podrobnosti.
Sledovanie menštruačného cyklu
Používanie miniaplikácie na meranie úrovne námahy
Miniaplikácia na ovládanie hudby vám umožňuje ovládať hudbu
na smartfóne pomocou zariadenia vívomove 3/3S. Miniaplikácia
ovláda aktuálne aktívnu alebo naposledy aktívnu aplikáciu
prehrávača médií na smartfóne. Ak nie je aktívny žiadny
prehrávač médií, miniaplikácia nezobrazí informácie
o skladbách a prehrávanie je potrebné spustiť na smartfóne.
1 V smartfóne spustite prehrávanie skladby alebo zoznamu
skladieb.
2 Potiahnutím prstom na zariadení vívomove 3/3S zobrazte
miniaplikáciu na ovládanie hudby.
Miniaplikácia úrovne námahy zobrazí vašu aktuálnu úroveň
námahy.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte prvok úrovne námahy.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf úrovne
námahy.
Graf úrovne námahy zobrazí vaše údaje o námahe, vysokú a
nízku úroveň za poslednú hodinu.
Spustenie časovača oddychu
Spustením časovača oddychu môžete začať asistované cvičenie
dýchania.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte prvok úrovne námahy.
2 Ťuknite na dotykovú obrazovku.
Miniaplikácie
Váš menštruačný cyklus je dôležitou súčasťou vášho zdravia. O
tejto téme sa môžete dozvedieť viac a túto funkciu môžete
nastaviť v nastaveniach Štatistiky zdravia v aplikácii Garmin
Connect.
• Podrobnosti a sledovanie menštruačného cyklu
• Telesné a emočné príznaky
• Predpokladané obdobie menštruácie a plodnosti
• Informácie o zdraví a výžive
POZNÁMKA: pomocou aplikácie Garmin Connect môžete
pridať alebo odstrániť činnosti.
Ovládanie prehrávania hudby
3
Zobrazenie upozornení
Keď je zariadenie pripojené k aplikácii Garmin Connect, môžete
na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, ako sú napr.
textové a e-mailové správy.
1 Potiahnutím prstom zobrazte miniaplikáciu s upozorneniami.
2 Vyberte položku Zobraziť.
Najaktuálnejšie upozornenie sa zobrazí v strede dotykovej
obrazovky.
3 Ťuknutím na dotykovú obrazovku vyberiete príslušné
upozornenie.
TIP: potiahnutím prstom zobrazíte staršie upozornenia.
Na zariadení sa zobrazí celá správa.
4 Upozornenie zrušíte ťuknutím na dotykovú obrazovku a
výberom položky .
Tréning
Zaznamenanie aktivity s meraním času
Môžete zaznamenávať aktivitu s meraným časom a potom ju
uložiť a odoslať do účtu Garmin Connect.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte .
3 Posunutím prechádzajte cez zoznam aktivít a vyberte
možnosť:
• Pre chôdzu vyberte .
• Pre beh vyberte .
• Pre kardio aktivitu vyberte .
• Pre silový tréning vyberte .
• Pre jógu vyberte .
• Pre iné typy aktivít vyberte .
• Pre eliptický tréning vyberte .
• Pre plávanie v bazéne vyberte .
• Pre cvičenie na stepperi vyberte .
• Pre krokovú výzvu Toe-to-Toe™ vyberte .
POZNÁMKA: pomocou aplikácie Garmin Connect môžete
pridať alebo odstrániť aktivity.
4 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
aktivity.
5 Začnite s aktivitou.
6 Potiahnutím prsta zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi.
7 Po skončení aktivity dvojitým ťuknutím na dotykovú
obrazovku zastavte časovač aktivity.
8 Vyberte možnosť:
• Na uloženie aktivity vyberte .
• Na odstránenie aktivity vyberte .
• Na obnovenie aktivity vyberte .
Nahrávanie aktivity pomocou pripojeného
GPS
Zariadenie môžete pripojiť k smartfónu a zaznamenávať tak
údaje GPS pre aktivity chôdze alebo behu.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte položku alebo .
4 Výberom pripojíte zariadenie k svojmu účtu Garmin
Connect.
Po pripojení sa na zariadení objaví .
4
5
6
7
8
POZNÁMKA: ak sa zariadenie nedá pripojiť k smartfónu,
klepnite na dotykovú obrazovku a výberom ikony
pokračujte v aktivite. Údaje GPS sa nebudú zaznamenávať.
Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
aktivity.
Začnite s aktivitou.
Počas aktivity musí byť telefón v dosahu.
Po skončení aktivity dvojitým ťuknutím na dotykovú
obrazovku zastavte časovač aktivity.
Vyberte možnosť:
• Na uloženie aktivity vyberte .
• Na odstránenie aktivity vyberte .
• Na obnovenie aktivity vyberte .
Zaznamenanie silového tréningu
Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria
znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte > .
3 Ak je to potrebné, zvoľte a zapnite Počet opakovaní.
4 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
činnosti.
5 Spustite prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania.
6 Potiahnutím prsta zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi.
7 Vyberte pre ukončenie série.
Zobrazí sa časovač oddychu.
8 Počas oddychu vyberte niektorú možnosť:
• Ak chcete zobraziť ďalšie obrazovky s údajmi, potiahnite
prstom po dotykovej obrazovke.
• Pre úpravu počtu opakovaní prejdite prstom do ľava,
zvoľte , zvoľte číslo a ťuknite do stredu dotykového
displeja.
Pre
začatie ďalšej série zvoľte .
9
10 Opakujte kroky 6 až 8, kým aktivitu nedokončíte.
11 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
aktivity.
12 Vyberte možnosť:
• Na uloženie aktivity vyberte .
• Na odstránenie aktivity vyberte .
• Na obnovenie aktivity vyberte .
Tipy na zaznamenávanie silových tréningov
• Počas vykonávania opakovaní sa nepozerajte na zariadenie.
So zariadením by ste mali manipulovať na začiatku a na
konci každej série a počas prestávok na oddych.
• Počas vykonávania opakovaní sa sústreďte na správne
prevedenie cvikov.
• Cvičte s vlastnou váhou alebo cviky bez závažia.
• Opakovania vykonávajte dôsledne v plnom rozsahu pohybu.
Každé opakovanie sa započíta, keď sa paža, na ktorej máte
zariadenie, vráti do východiskovej polohy.
POZNÁMKA: cviky na nohy sa nemusia započítať.
• Silový tréning uložte a odošlite do svojho účtu Garmin
Connect.
Pomocou nástrojov v účte Garmin Connect môžete zobraziť
a upraviť podrobnosti aktivity.
Tréning
Zaznamenanie plaveckej aktivity
POZNÁMKA: počas plávania nie sú k dispozícii údaje
o srdcovom tepe.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > .
3 Vyberte položku Úrov. zruč..
4 V prípade potreby výberom položky upravíte veľkosť
bazéna
5 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
aktivity.
6 Začnite s aktivitou.
Zariadenie automaticky zaznamenáva intervaly plávania
alebo dĺžky bazénov, ktoré môžete zobraziť potiahnutím
prstom po dotykovej obrazovke.
7 Po skončení aktivity dvojitým ťuknutím na dotykovú
obrazovku zastavte časovač aktivity.
8 Vyberte možnosť:
• Na uloženie aktivity vyberte .
• Na odstránenie aktivity vyberte .
• Na obnovenie aktivity vyberte .
• Na úpravu veľkosti bazéna vyberte .
Začať Toe-to-Toe výzvu
Môžete začať 2-minútovú Toe-to-Toe výzvu s priateľom, ktorý
má kompatibilné zariadenie.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte > pre výzvu ďalšieho hráča v dosahu (3 m).
POZNÁMKA: obaja hráči musia začať výzvu na svojich
zariadeniach.
Ak zariadenie nenájde žiadnych hráčov do 30 sekúnd, výzva
sa ukončí.
3 Zvoľte meno hráča.
Zariadenie bude pred spustením časovača odpočítavať
3 sekundy.
4 Snažte sa za 2 minúty prejsť čo najviac krokov.
Na displeji sa zobrazí časovač a počet krokov.
5 Umiestnite zariadenia do vzájomného dosahu (3 m).
Na obrazovke sa zobrazia kroky každého hráča.
Hráči môžu začať ďalšiu výzvu výberom alebo opustiť ponuku
výberom .
Funkcie srdcového tepu
Zariadenie vívomove 3/3S má ponuku srdcového tepu, ktorá
vám umožňuje prezerať si údaje o srdcovom tepe na základe
merania zo zápästia.
Monitoruje saturáciu vašej krvi kyslíkom. Keď budete vedieť, aká je
saturácia vašej krvi kyslíkom, pomôže vám to určiť, ako váš organizmus zvláda športovanie a záťaž.
POZNÁMKA: snímač pulzového oxymetra sa nachádza na zadnej
strane zariadenia.
Ukazuje vašu aktuálnu hodnotu VO2 max., ktorá je ukazovateľom
športovej výkonnosti a so zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa
mala zvyšovať.
Prenáša údaje o vašom aktuálnom srdcovom tepe na spárované
zariadenie Garmin .
®
Pulzový oxymeter
Zariadenie je vybavené pulzovým oxymetrom na zápästí na
meranie nasýtenia vašej krvi kyslíkom. Keď budete vedieť, aká
je saturácia vašej krvi kyslíkom, pomôže vám to určiť, ako váš
organizmus zvláda športovanie a záťaž. Zariadenie meria
Funkcie srdcového tepu
hladinu kyslíka v krvi tak, že do kože vysiela svetlo a meria,
koľko svetla sa absorbuje. Nazýva sa to SpO2.
Údaje z pulzového oxymetra sa na zariadení objavia v
percentách SpO2. Na vašom konte Garmin Connect si môžete
pozrieť ďalšie podrobnosti o vašich údajoch z pulzového
oxymetra vrátane trendov počas viacerých dní. (Ako aktivovať
sledovanie pulzového oxymetra počas spánku, strana 5).
Bližšie informácie o presnosti pulzového oxymetra nájdete na
stránke garmin.com/ataccuracy.
Ako získať údaje z pulzového oxymetra
Odčítanie hodnôt pulzového oxymetra môžete na zariadení
kedykoľvek spustiť manuálne. Presnosť týchto údajov sa môže
líšiť v závislosti od vášho prietoku krvi, umiestnenia zariadenia
na zápästí a od toho, či sa nehýbete.
1 Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.
Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
2 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
3 Vyberte položky > .
4 Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte
ruku so zariadením na úrovni srdca.
5 Nehýbte sa.
Zariadenie zobrazuje nasýtenie kyslíkom v percentách.
POZNÁMKA: vo svojom účte Garmin Connect môžete zapnúť a
zobraziť údaje pulzového oxymetra zaznamenané počas spánku
(Ako aktivovať sledovanie pulzového oxymetra počas spánku,
strana 5).
Ako aktivovať sledovanie pulzového oxymetra počas
spánku
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby vám počas spánku
neprestajne meralo hladinu kyslíka v krvi alebo hodnotu SpO2
(Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra,
strana 12).
1 V nastaveniach ponuky Garmin Connect aplikácie Mobile
vyberte položku Zariadenia Garmin.
2 Vyberte zariadenie.
3 Vyberte položky Sledovanie aktivity > Pulzový oxymeter.
4 Vyberte položku Sledovanie hladiny kyslíka v krvi počas
spánku.
POZNÁMKA: nezvyčajné polohy spánku by mohli spôsobiť
neobyčajne nízke hodnoty SpO2 počas spánku.
Informácie o odhadovaných hodnotách
VO2 max.
Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka
(v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram
telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané,
hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so
zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať.
Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú
ako číslo a popis. V účte Garmin Connect môžete zobraziť
ďalšie podrobnosti o svojej odhadovanej hodnote VO2 max.
vrátane vášho kondičného veku. Kondičný vek vyjadruje, ako
ste na tom s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého
pohlavia a iného veku. Keď budete cvičiť, váš kondičný vek sa
môže časom znížiť.
Údaje VO2 max. poskytuje FirstBeat. Analýza hodnôt VO2 max.
sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute .
Ďalšie informácie nájdete v prílohe (Štandardná klasifikácia na
základe hodnoty VO2 Max., strana 13) a na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
®
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.
Na zobrazenie odhadovanej hodnoty VO2 Max. potrebuje
zariadenie údaje o srdcovom tepe na zápästí a stopovanú 15minútovú rýchlu chôdzu alebo beh.
5
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > .
Ak ste už zaznamenali 15-minútovú rýchlu chôdzu alebo beh,
môže sa zobraziť vaša odhadovaná hodnota VO2 Max.
Zariadenie aktualizuje vašu odhadovanú hodnotu VO2 Max.
vždy, keď dokončíte stopovanú chôdzu alebo beh.
3 Výberom položky spustíte časovač.
Po dokončení testu sa zobrazí správa.
4 Ak chcete manuálne spustiť test hodnoty VO2 Max. a získať
aktualizovanú odhadovanú hodnotu, ťuknite na vaše aktuálne
údaje a postupujte podľa pokynov.
Zariadenie aktualizuje odhadovanú hodnotu VO2 max.
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení
Garmin
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete zo zariadenia
vívomove 3/3S prenášať a zobrazovať ich v spárovaných
zariadeniach Garmin. Údaje o svojom srdcovom tepe môžete
prenášať do zariadenia Edge napríklad pri bicyklovaní, resp. do
akčnej kamery VIRB počas aktivity.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > .
Zariadenie vívomove 3/3S začne prenášať údaje o vašom
srdcovom tepe.
POZNÁMKA: počas prenosu údajov o srdcovom tepe
môžete zobrazovať len obrazovku monitorovania srdcového
tepu.
3 Spárujte zariadenie vívomove 3/3S so zariadením
kompatibilným s Garmin ANT+ .
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
4 Ťuknite na obrazovku monitorovania srdcového tepu
a výberom
zastavte prenos údajov o srdcovom tepe.
®
®
6 Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky vyberte sekundy a
presuňte sa na ďalšiu obrazovku.
Na displeji sa zobrazí čas odpočítavania.
7 Ak je to potrebné, zvoľte pre úpravu času.
8 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
9 V prípade potreby dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku
pozastavíte a obnovíte časovač.
10 Časovač zastavíte dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku.
11 Ak je to potrebné, zvoľte pre vynulovanie časovača.
Používanie stopiek
1
2
3
4
5
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
Vyberte ikonu > .
Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
Časovač zastavíte dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku.
V prípade potreby časovač vynulujete stlačením položky .
Používanie budíka
1 Vo svojom konte Garmin Connect môžete nastaviť čas a
2
3
4
5
frekvenciu budíka (Nastavenia sledovania aktivity,
strana 9).
Podržaním dotykovej obrazovky na zariadení vívomove 3/3S
zobrazte ponuku.
Vyberte ikonu > .
Potiahnutím prsta prechádzajte cez budíky.
Výberom budíka zapnete alebo vypnete požadovaný budík.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
®
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný
srdcový tep
V zariadení môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď hodnota
vášho srdcového tepu prekročí určitý počet tepov za minútu
(bpm) po dobe nečinnosti.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte > > .
3 Zvoľte Upoz. na vys. hod..
4 Zvoľte .
5 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií pre nastavenie
prahovej hodnoty srdcového tepu.
6 Ťuknutím na dotykový displej potvrdíte hodnotu.
Vždy, keď prekročíte prahovú hodnotu, zobrazí sa hlásenie
a zariadenie bude vibrovať.
Hodiny
Spustenie časovača odpočítavania
1
2
3
4
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
Vyberte > .
Nastavenie minút.
Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky vyberte minúty a
presuňte sa na ďalšiu obrazovku.
5 Nastavte sekundy.
6
Zariadenie vívomove 3/3S disponuje niekoľkými funkciami
s pripojením cez Bluetooth pre kompatibilný smartfón
používajúci aplikáciu Garmin Connect.
Upozornenia: upozornia vás na oznámenia zo smartfónu
vrátane hovorov, textových správ, aktualizácií na sociálnych
sieťach, stretnutí z kalendára a mnohého ďalšieho na
základe nastavení oznámení smartfónu.
Aktuálne správy o počasí: zobrazuje aktuálnu teplotu
a predpoveď počasia z vášho smartfónu.
Ovládanie hudby: umožňuje ovládať hudobný prehrávač vo
vašom smartfóne.
Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je
spárovaný s vaším zariadením vívomove 3/3S a nachádza sa
v dosahu.
Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie
vívomove 3/3S, ktoré je spárované s vaším smartfónom
a nachádza sa v dosahu.
Nahrávanie aktivity: automaticky odošle vašu aktivitu do
aplikácie Garmin Connect hneď po jej otvorení.
Aktualizácie softvéru: vaše zariadenie prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia prevezme a nainštaluje najnovšou
aktualizáciu softvéru.
Správa upozornení
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení vívomove 3/3S.
Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie iPhone , prejdite do nastavení
upozornení iOS , kde vyberte položky, ktoré sa majú na
zariadení zobraziť.
• Ak používate smartfón so systémom Android™, z aplikácie
Garmin Connect vyberte položky Nastavenia > Smart
upozornenia.
®
®
Hodiny
Vyhľadanie strateného smartfónu
Garmin Move IQ™
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratený smartfón, ktorý
je spárovaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth
a momentálne sa nachádza v dosahu.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte > .
Zariadenie vívomove 3/3S začne hľadať spárovaný smartfón.
Na smartfóne zaznie zvukové upozornenie a sila signálu
technológie Bluetooth sa zobrazí na obrazovke zariadenia
vívomove 3/3S. Sila signálu technológie Bluetooth sa
zvyšuje, ako sa približujete k smartfónu.
Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia
Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na
vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a
trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v
kanále s novinkami.
Funkcia Move IQ môže automaticky spustiť časovanú aktivitu
pre chôdzu a beh s použitím časových hraníc, ktoré ste nastavili
v aplikácii Garmin Connect. Tieto aktivity sa pridajú do zoznamu
aktivít.
Používanie režimu Nerušiť
S pripojenou funkciou GPS zariadenie používa anténu GPS vo
vašom smartfóne na zaznamenávanie údajov GPS pri
prechádzkach, behu alebo bicyklovaní (Nahrávanie aktivity
pomocou pripojeného GPS, strana 4). Údaje GPS, vrátane
polohy, vzdialenosti a rýchlosti, sa zobrazia v detailoch aktivity
vo vašom účte Garmin Connect.
Pomocou režimu Nerušiť môžete vypnúť oznámenia, gestá
a upozornenia. Tento režim môžete použiť napríklad, keď spíte
alebo pozeráte film.
POZNÁMKA: vo vašom účte Garmin Connect môžete
zariadenie nastaviť tak, aby sa počas vašich bežných hodín
spánku automaticky preplo do režimu Nerušiť. Svoje bežné
hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > .
Garmin Connect
Na vašom konte Garmin Connect sa môžete spojiť so svojimi
priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné
sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie.
Zaznamenávajte udalosti vášho aktívneho životného štýlu
vrátane behu, prechádzok, jazdenia, plávania, turistiky a ďalších
aktivít.
Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním
zariadenia a telefónu pomocou aplikácie Garmin Connect
Mobile alebo prejdením na adresu www.garminconnect.com.
Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky,
zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými
priateľmi a plniť svoje ciele.
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej
aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať na
svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie
informácie o svojej aktivite, vrátane času, vzdialenosti,
srdcového tepu, spálených kalórií a prispôsobiteľných správ.
Pripojený systém GPS
Sledovanie spánku
Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje
vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje
normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin
Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke
spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas
spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom
účte Garmin Connect.
POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistík spánku nepočítajú.
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia
a upozornenia okrem budíkov (Používanie režimu Nerušiť,
strana 7).
Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect
Zariadenie automaticky synchronizuje dáta s aplikáciou Garmin
Connect vždy pri otvorení aplikácie. Zariadenie pravidelne
automaticky synchronizuje dáta s aplikáciou Garmin Connect.
Údaje môžete taktiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.
1 Umiestnite zariadenie do blízkosti smartfónu.
2 Otvorte aplikáciu Garmin Connect.
TIP: aplikácia môže byť otvorená alebo spustená v pozadí.
3 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
4 Vyberte položku > .
5 Počkajte, kým sa dokončí synchronizácia údajov.
6 Prezrite si svoje aktuálne údaje v aplikácii Garmin Connect.
Synchronizácia údajov s počítačom
Ak chcete synchronizovať údaje s aplikáciou Garmin Connect vo
svojom počítači, musíte najskôr nainštalovať aplikáciu Garmin
Express™ (Nastavenie aplikácie Garmin Express, strana 7).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.
Zariadenie sa prepne do režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 Zobrazte údaje vo svojom konte Garmin Connect.
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect
môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia
a nastavenia používateľa.
Garmin Connect
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
7
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia Bluetooth
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku .
: zapnutie a vypnutie technológie Bluetooth.
POZNÁMKA: ďalšie nastavenia technológie Bluetooth sa
zobrazia len vtedy, ak je zapnutá technológia Bluetooth.
: umožňuje vám spárovať vaše zariadenie s kompatibilným
smartfónom s podporou Bluetooth. Toto nastavenie vám
umožňuje používať funkcie s pripojením cez Bluetooth
pomocou aplikácie Garmin Connect vrátane upozornení
a nahrávania aktivít do aplikácie Garmin Connect.
: umožní vám lokalizovať stratený smartfón, ktorý je spárovaný
pomocou technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza
v dosahu.
: umožňuje vám synchronizovať vaše zariadenie
s kompatibilným smartfónom s podporou Bluetooth.
Nastavenia zariadenia
Niektoré nastavenia môžete prispôsobiť na zariadení
vívomove 3/3S. Ďalšie nastavenia môžete prispôsobiť vo vašom
účte Garmin Connect.
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku .
: zapne alebo vypne režim Nerušiť (Používanie režimu
Nerušiť, strana 7).
: umožňuje ručne zosúladiť hodinové ručičky (Zosúladenie
hodinových ručičiek, strana 12).
: umožňuje nastaviť úroveň jasu. Pomocou možnosti
Automaticky môžete automaticky upraviť jas podľa okolitého
svetla alebo ručne upraviť úroveň jasu.
POZNÁMKA: vyššia úroveň jasu znižuje výdrž batérie.
: umožňuje nastaviť úroveň vibrácií.
POZNÁMKA: vyššia úroveň vibrácií znižuje výdrž batérie.
: umožňuje vám zapnúť a vypnúť monitor srdcového tepu,
nastaviť upozornenia na nezvyčajný srdcový tep a
pripomenutia oddychu (Nastavenia srdcového tepu a
námahy, strana 8).
: nastaví zobrazenie času na zariadení v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom formáte a umožní vám nastaviť čas manuálne
(Manuálne nastavenie času, strana 8).
: zapína a vypína sledovanie aktivít, upozornenie na pohyb a
upozornenia na cieľ (Nastavenia aktivít, strana 8).
: umožňuje vám zvoliť, na ktorom zápästí budete nosiť
zariadenie.
POZNÁMKA: toto nastavenie sa používa pri silovom tréningu
a gestách.
: nastaví zobrazovanie vzdialenosti na zariadení v kilometroch
alebo míľach.
: nastaví jazyk zariadenia.
: umožní vám obnoviť všetky údaje a nastavenia (Obnova
všetkých predvolených nastavení, strana 12).
: zobrazuje ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch, licenčnú zmluvu atď. (Zobrazenie informácií
o zariadení, strana 10).
Nastavenia srdcového tepu a námahy
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > .
: slúži na zapnutie alebo vypnutie monitora srdcového tepu na
zápästí. Pomocou možnosti Len aktivita môžete používať
monitor srdcového tepu na zápästí len počas aktivít
meraných na čas.
8
: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby vás upozornilo, keď je
váš srdcový tep nad cieľovou hodnotou (Nastavenie
upozornenia na nezvyčajný srdcový tep, strana 6).
: umožňuje nastaviť prahovú hodnotu upozornenia na srdcový
tep.
: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby vás upozorňovalo, keď
je vaša úroveň námahy neobvykle vysoká. Upozornenie slúži
na to, aby ste si na chvíľku oddýchli. Zariadenie bude od vás
chcieť, aby ste vykonali asistované dýchacie cvičenia
(Spustenie časovača oddychu, strana 3).
Nastavenia času
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > .
: nastaví zobrazovanie času na zariadení v 12-hodinovom
alebo 24-hodinovom formáte.
: umožňuje nastaviť čas manuálne alebo automaticky na
základe spárovaného mobilného zariadenia (Manuálne
nastavenie času, strana 8).
Manuálne nastavenie času
Predvolene sa čas nastaví automaticky po spárovaní zariadenia
vívomove 3/3S so smartfónom.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > > > Manuálne.
3 Zvoľte .
4 Nastavte čas podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenia aktivít
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > .
: umožňuje zapnúť a vypnúť sledovanie aktivity.
POZNÁMKA: ostatné nastavenia sledovania aktivity sa
zobrazia, len keď je aktivované sledovanie aktivity.
: umožňuje zapnúť a vypnúť Upoz.na poh..
: umožňuje vám zapnúť a vypnúť upozornenia na ciele alebo
zakázať upozornenia na ciele počas časovanej aktivity.
Upozornenia na cieľ sa zobrazujú pre denný cieľ prejdených
krokov, denný cieľ vyšliapaných poschodí a týždenný cieľ
minút intenzívneho cvičenia.
Nastavenia Garmin Connect
Vo vašom účte Garmin Connect môžete prispôsobiť nastavenia
zariadenia, možnosti aktivít a nastavenia používateľa. Niektoré
nastavenia možno prispôsobiť aj na zariadení vívomove 3/3S.
• V aplikácii Garmin Connect vyberte položku
alebo ,
vyberte položku Zariadenia Garmin a vyberte svoje
zariadenie.
• V miniaplikácii zariadení aplikácie Garmin Connect vyberte
svoje zariadenie.
Po prispôsobení nastavení musíte svoje údaje
zosynchronizovať, aby sa zmeny aplikovali v zariadení
(Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect, strana 7)
(Synchronizácia údajov s počítačom, strana 7).
Nastavenia vzhľadu
V ponuke vášho zariadenia Garmin Connect zvoľte možnosť
Vzhľad.
Vzhľad hodín: umožňuje vybrať obrázok pozadia.
Miniaplikácie: umožní vám prispôsobiť miniaplikácie zobrazené
na vašom zariadení a upraviť ich usporiadanie v okruhu
aplikácií.
Možnosti zobrazenia: umožňuje prispôsobiť si displej.
Nastavenia upozornenia
V ponuke vášho zariadenia Garmin Connect zvoľte možnosť
Upozornenia.
Prispôsobenie zariadenia
Pripomienky: umožňuje nastaviť časy a frekvencie budíkov
v zariadení.
Upozornenia z telefónu: umožní vám zapnúť a konfigurovať
telefónne upozornenia z kompatibilného smartfónu.
Upozornenia môžete filtrovať podľa funkcie Počas aktivity
alebo Nie počas aktivity.
Upozornenie na nezvyčajný srdcový tep: umožňuje nastaviť
upozornenia na zariadení, keď hodnota vášho srdcového
tepu prekročí nastavený prah po dobe nečinnosti. Môžete
nastaviť možnosť Prah upozornenia.
Pripomenutia oddychu: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby
vás upozorňovalo, keď je vaša úroveň námahy neobvykle
vysoká. Upozornenie slúži na to, aby ste si na chvíľku
oddýchli. Zariadenie bude od vás chcieť, aby ste vykonali
asistované dýchacie cvičenia.
Upozornenie pripojenia Bluetooth: umožní vám zapnúť
upozornenie, ktoré vás bude informovať, kedy spárovaný
smartfón nebude viac pripojený použitím technológie
Bluetooth.
Nerušiť počas spánku: nastaví zariadenie tak, aby sa počas
vášho spánku automaticky preplo do režimu Nerušiť
(Nastavenia používateľa, strana 9).
Prispôsobenie položky Možnosti aktivity
Môžete zvoliť aktivity, ktoré sa budú zobrazovať na vašom
zariadení.
1 V ponuke zariadenia Garmin Connect vyberte položku
Možnosti aktivity.
2 Vyberte položku Upraviť.
3 Vyberte aktivity, ktoré sa majú zobrazovať na vašom
zariadení.
POZNÁMKA: aktivity Chôdza a Beh nie je možné odstrániť.
4 V prípade potreby vyberte aktivitu a prispôsobte jej
nastavenia (napr. upozornenia a dátové polia).
Označovanie kôl
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby využívalo funkciu Auto
Lap , ktorá automaticky označí kolo po každom kilometri alebo
míli. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci
jednotlivých úsekov aktivity.
POZNÁMKA: funkcia Auto Lap nie je dostupná pre všetky
aktivity.
1 V nastaveniach ponuky Garmin Connect aplikácie Mobile
vyberte položku Zariadenia Garmin.
2 Vyberte zariadenie.
3 Zvoľte Možnosti aktivity.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte položku Auto Lap.
®
Prispôsobenie dátových polí
Kombinácie dátových polí pre stránky, ktoré sa zobrazujú, keď
je zapnutý časovač aktivity, môžete meniť.
POZNÁMKA: pole Plávanie v bazéne nie je možné prispôsobiť.
1 V ponuke nastavení aplikácie Garmin Connect vyberte
položku Zariadenia Garmin.
2 Vyberte zariadenie.
3 Vyberte položku Možnosti aktivity.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte položku Dátové políčka.
6 Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.
Nastavenia sledovania aktivity
V ponuke vášho zariadenia Garmin Connect zvoľte možnosť
Sledovanie aktivity.
Prispôsobenie zariadenia
POZNÁMKA: niektoré nastavenia sa v ponuke nastavení
zobrazujú v podkategórii. Aktualizáciami aplikácie alebo
webovej lokality sa môžu tieto ponuky nastavení meniť.
Sledovanie aktivity: zapne alebo vypne funkcie sledovania
aktivity.
Automatické spustenie aktivity: umožňuje zariadeniu
automaticky vytvoriť a ukladať časované aktivity, keď funkcia
Move IQ na základe minimálnej časovej hranice rozpozná, že
ste chodili alebo behali. Minimálnu časovú hranicu behu
alebo chôdze si môžete nastaviť.
Vlastná dĺžka kroku: umožňuje zariadeniu presnejšie vypočítať
prejdenú vzdialenosť pomocou dĺžky vášho bežného kroku.
Môžete zadať známu vzdialenosť a počet krokov, ktoré sú
potrebné na prejdenie vzdialenosti, a aplikácia Garmin
Connect môže vypočítať dĺžku vášho kroku.
Denne vyšliapané poschodia: umožňuje zadať cieľ počtu
vyšliapaných poschodí za deň.
Kroky počas dňa: umožňuje zadať cieľ počtu krokov
prejdených za deň. Pomocou možnosti Automatický cieľ
môžete zariadeniu umožniť automaticky určiť váš cieľ počtu
krokov.
Animácie cieľov: umožňuje vám zapínať a vypínať animácie
cieľov, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít. Animácie cieľov
sa zobrazujú pre denný cieľ prejdených krokov, denný cieľ
vyšliapaných poschodí a týždenný cieľ minút intenzívneho
cvičenia.
Upozornenie na pohyb: umožňuje zobraziť na zariadení správu
a lištu s pripomienkou pohybu na obrazovke času, ak ste
dlhšiu dobu bez činnosti Ak sú zapnuté zvukové tóny,
zariadenie zároveň pípa alebo vibruje.
POZNÁMKA: toto nastavenie znižuje výdrž batérie.
Move IQ: umožňuje zapnúť a vypnúť udalosti funkcie Move IQ.
Funkcia Move IQ automaticky deteguje vzorce činnosti, ako
napríklad vzorec chôdze alebo behu.
Sledovanie hladiny kyslíka v krvi počas spánku: umožňuje
vášmu zariadeniu zaznamenať až štyri hodiny údajov z
pulzového oxymetra počas vášho spánku.
Nastaviť ako preferované zariadenie na sledovanie aktivity:
nastaví zariadenie ako primárne zariadenie na sledovanie
aktivít, ak je k aplikácii pripojených viacero zariadení.
Počet minút intenzívneho cvičenia za týždeň: umožňuje
zadať týždenný cieľ počtu minút účasti na aktivitách
s miernou až silnou intenzitou. Toto zariadenie tiež umožňuje
nastaviť zónu srdcového tepu pre minúty mierne
intenzívneho cvičenia a vyššiu zónu srdcového tepu pre
minúty vysoko intenzívneho cvičenia. Môžete tiež použiť
prednastavený algoritmus.
Nastavenia používateľa
Z ponukyGarmin Connect vášho zariadenia zvoľte možnosť
Nastavenia používateľa.
Osobné údaje: umožňuje zadať osobné údaje, ako dátum
narodenia, pohlavie, výšku a hmotnosť.
Spánok: umožňuje zadať obvyklý čas spánku.
Zóny srdcového tepu: umožňuje vám odhadnúť váš maximálny
srdcový tep a určiť vlastné zóny srdcového tepu.
Všeobecné nastavenia
V ponuke vášho zariadenia Garmin Connect zvoľte možnosť
Všeobecné.
Názov zariadenia: umožní vám nastaviť názov zariadenia.
Zápästie so zariad.: umožňuje vám zvoliť, na ktorom zápästí
budete nosiť zariadenie.
POZNÁMKA: toto nastavenie sa používa pri silovom tréningu
a gestách.
9
Formát času: nastaví zobrazovanie času na zariadení v 12hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
Formát dátumu: nastaví zobrazenie dátumu vo formáte
mesiac/deň alebo deň/mesiac.
Jazyk: nastaví jazyk zariadenia.
Vzdialenosť: nastaví zobrazovanie absolvovanej vzdialenosti
na zariadení v kilometroch alebo míľach.
Informácie o zariadení
Nabíjanie zariadenia
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na
zariadení.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, ako je
napríklad sušička.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Čistenie zariadenia
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Čistenie kožených remienkov
1 Kožené remienky utrite suchou handričkou.
2 Na vyčistenie kožených remienkov použite prípravok na
čistenie kože.
Výmena remienkov
Zariadenie vívomove 3S je kompatibilné so štandardnými
remienkami so systémom zapínania quick-release a šírkou
18 mm. Zariadenie vívomove 3 je kompatibilné so štandardnými
remienkami so systémom zapínania quick-release a šírkou
20 mm.
1 Posuňte poistku na oske s pružinou a remienok odpojte.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
3 Úplne nabite zariadenie.
Tipy na nabíjanie zariadenia
• Ak chcete zariadenie nabiť, pomocou kábla USB bezpečne
pripojte nabíjačku k zariadeniu (Nabíjanie zariadenia,
strana 10).
Zariadenie môžete nabíjať zapojením kábla USB do
sieťového adaptéra schváleného spoločnosťou Garmin so
štandardnou stenovou zásuvkou alebo do portu USB na
počítači.
• Zostávajúcu úroveň nabitia batérie nájdete na obrazovke
informácií o zariadení (Zobrazenie informácií o zariadení,
strana 10).
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
10
2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou nového remienka do
zariadenia.
3 Posuňte poistku a zarovnajte osku s pružinou s náprotivnou
stranou zariadenia.
4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.
Zobrazenie informácií o zariadení
Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, a informácie
o predpisoch.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položku > .
3 Informácie zobrazíte potiahnutím prstom.
Informácie o zariadení
Technické údaje
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Výdrž batérie
Až 5 dní v inteligentnom režime
Až 1 týždeň naviac v režime hodiniek
Rozsah prevádzkovej Od –10 º do 50 ºC (od 14 º do 122 ºF)
teploty
Rozsah teploty pri
nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bezdrôtové
frekvencie/protokoly
2,4 GHz pri menovitom výkone 0 dBm
• protokol bezdrôtovej komunikácie ANT+
• Bluetooth Technológia 5.0
13,56 MHz pri menovitom výkone -40 dBm,
bezdrôtová technológia NFC
Odolnosť voči vode
Vodotesnosť 5 ATM1
Riešenie problémov
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie vívomove 3/3S je kompatibilné so smartfónmi, ktoré
používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
• Zariadenie umiestnite do dosahu smartfónu.
• Ak sú zariadenia už spárované, vypnite rozhranie Bluetooth
na oboch zariadeniach a potom ho znova zapnite.
• Ak zariadenia nie sú spárované, na smartfóne povoľte
technológiu Bluetooth.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte
alebo
a výberom položiek Zariadenia Garmin > Pridať
zariadenie prejdite do režimu párovania.
• Podržaním dotykovej obrazovky na vašom zariadení
zobrazte ponuku a výberom položiek > prejdite do
režimu párovania.
Sledovanie aktivity
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na
stránke garmin.com/ataccuracy.
Môj krokomer sa javí nepresný
Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované
pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu,
skladanie bielizne alebo tlieskanie).
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin
Connect sa nezhodujú.
Počet krokov vo vašom účte Garmin Connect sa aktualizuje po
synchronizácii so zariadením.
1 Vyberte možnosť:
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect (Synchronizácia údajov s počítačom, strana 7).
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect (Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect, strana 7).
2 Počkajte, kým zariadenie zosynchronizuje údaje.
Synchronizácia môže trvať niekoľko minút.
1 Zariadenie
POZNÁMKA: obnovením aplikácie Garmin Connect alebo
aplikácie Garmin Connect sa údaje nezosynchronizujú, ani
sa tým neaktualizuje počet krokov.
Nezobrazuje sa mi úroveň námahy
Zariadenie dokáže zisťovať úroveň námahy až po zapnutí
monitorovania srdcového tepu na zápästí.
Zariadenie priebežne počas dňa v dobách nečinnosti
zaznamenáva vašu variabilitu srdcového tepu na účely určenia
vašej úrovne námahy. Zariadenie neurčuje vašu úroveň námahy
počas časovaných aktivít.
Ak sa namiesto vašej úrovne námahy zobrazia pomlčky,
zostaňte bez pohnutia a počkajte, kým zariadenie odmeria
vašu variabilitu srdcového tepu.
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú, keď cvičíte na stupni
intenzity, pri ktorom sa vám cvičenie započítava do celkového
počtu minút intenzívnej aktivity.
Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého
nepresný
Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny
nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané
poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.
• Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia
a schody zdolávajte po jednom.
• Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom
alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť
chybné merania.
Tipy týkajúce sa chybných údajov
o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej
strane zariadenia.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte
a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje
• Vaša Body Battery úroveň sa aktualizuje, keď
zosynchronizujete vaše zariadenie s vašim Garmin Connect
účtom.
• Presnejšie výsledky dosiahnete, ak budete zariadenie
používať aj počas spánku.
• Oddych a dobrý spánok nabijú vašeBody Battery.
• Namáhavá aktivita, veľa stresu a slabý spánok môžu
spôsobiť, že sa vám míňa Body Battery.
• Príjem potravy alebo stimulantov, ako napríklad kávy, nemá
žiadny vplyv na váš Body Battery.
vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Riešenie problémov
11
Tipy v prípade chybných meraní pulzového
oxymetra
Ak sú údaje pulzového oxymetra chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, ostaňte
bez pohybu.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte
ruku so zariadením na úrovni srdca.
• Použite silikónový náramok.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu optického snímača na zadnej strane
zariadenia.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Zariadenie nezobrazuje správny čas
Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú, keď zariadenie
zosynchronizujete s počítačom alebo mobilným zariadením. Ak
chcete, aby zariadenie pri prechode do iného časového pásma
alebo pri zmene zimného času na letný čas prijímalo správny
čas, mali by ste ho zosynchronizovať.
Ak hodinové ručičky nezodpovedajú digitálnemu času,
zosúlaďte ich manuálne (Zosúladenie hodinových ručičiek,
strana 12).
1 Overte, či je váš čas nastavený na automatický (Nastavenia
času, strana 8).
2 Overte, či sa na počítači alebo mobilnom zariadení zobrazuje
správny miestny čas.
3 Vyberte možnosť:
• Synchronizujte zariadenie s počítačom (Synchronizácia
údajov s počítačom, strana 7).
• Synchronizujte zariadenie s mobilným zariadením
(Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect,
strana 7).
Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.
Zosúladenie hodinových ručičiek
Vo vašom zariadení vívomove 3/3S sa nachádzajú precízne
nastavené hodinové ručičky. Intenzívne aktivity môžu zmeniť
polohu ručičiek hodiniek. Ak hodinové ručičky nezodpovedajú
digitálnemu času, zosúlaďte ich manuálne.
TIP: po niekoľkých mesiacoch normálneho používania môže byť
potrebné ručičky zarovnať.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
> Zarovnajte ručičky na \n12:00.
2 Vyberte >
3 Ťuknite na alebo až kým minútová ručička nebude
ukazovať na 12:00.
4 Zvoľte .
5 Ťuknite na alebo až kým hodinová ručička nebude
ukazovať na 12:00.
6 Zvoľte .
Zobrazí sa správa Zarovnanie dokončené.
POZNÁMKA: na zarovnanie hodinových ručičiek môžete
použiť aj aplikáciu Garmin Connect.
Maximalizácia výdrže batérie
• Znížte jas a skráťte časový limit obrazovky (Nastavenia
vzhľadu, strana 8).
• Vypnite pohyby zápästím (Nastavenia vzhľadu, strana 8).
12
• V nastaveniach centra oznámení svojho smartfónu obmedzte
oznámenia, ktoré sa zobrazujú v zariadení vívomove 3/3S
(Správa upozornení, strana 6).
• Vypnite inteligentné oznámenia (Nastavenia Bluetooth,
strana 8).
• Ak nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite
bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Nastavenia Bluetooth,
strana 8).
• Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných
zariadení Garmin (Prenos údajov o srdcovom tepe do
zariadení Garmin, strana 6).
• Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí
(Nastavenia srdcového tepu a námahy, strana 8).
POZNÁMKA: monitorovanie srdcového tepu na zápästí sa
používa na výpočet minút vysoko intenzívneho cvičenia,
hodnoty VO2 max., úrovne námahy a spálených kalórií
(Minúty intenzívneho cvičenia, strana 2).
Displej zariadenia je pri vonkajšom svetle
ťažko čitateľný
Zariadenie rozpoznáva okolité osvetlenie a automaticky
nastavuje jas podsvietenia tak, aby sa dosiahla maximálna
výdrž batérie. Na priamom slnečnom svetle bude obrazovka
svetlejšia, no napriek tomu môže byť čitateľnosť slabá. Pri
aktivitách vonku môže pomôcť funkcia automatickej detekcie
aktivity (Nastavenia sledovania aktivity, strana 9).
Obnova všetkých predvolených nastavení
Môžete obnoviť výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > .
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Obnoviť predv. nast..
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Odstr. údaje a obn. nast..
Zobrazí sa informačná správa.
4 Ťuknite na dotykovú obrazovku.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
aplikácie Garmin Connect
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (Zapnutie
a nastavenie zariadenia, strana 1).
Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
(Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect,
strana 7).
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect
automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia. Aktualizácia
sa vykoná, keď zariadenie aktívne nepoužívate. Po
dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
Garmin Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a
nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia
(Synchronizácia údajov s počítačom, strana 7).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Riešenie problémov
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin
Express ju odošle do vášho zariadenia.
2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie
aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Ako získať ďalšie informácie
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/ataccuracy.
Toto nie je medicínske zariadenie. Funkcia pulzového
oxymetra nie je dostupná vo všetkých krajinách.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 13).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
náročnejšie udržiavanie rozhovoru
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity, optimálny
kardiovaskulárny
tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity a prahu,
zlepšovanie rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodo- Anaeróbny tréning
bejšie neudržateľné a odolnosť svalstva,
tempo, namáhavé
zvyšovanie sily
dýchanie
Opravy zariadenia
Ak zariadenie potrebuje opravu, prejdite na adresu
support.garmin.com, kde získate informácie o odoslaní žiadosti
o servis oddeleniu podpory produktov Garmin.
Príloha
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.
V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.
Muži
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikajúce
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobrý
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Pekné počasie
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabé
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Ženy
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikajúce
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobrý
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Priemerné
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabé
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
Príloha
13
Register
A
aktivity 4, 5, 8, 9
ukladanie 9
vlastné 9
aktualizácie, softvér 12
aplikácie 6
smartfón 1
Auto Lap 9
B
batéria 10
maximalizácia 8, 9, 12
nabíjanie 1, 10
Body Battery 3
budíky 6
hodiny 8
C
ciele 2, 8, 9
Č
čas 8
nastavenia 8, 9, 12
časovač 3–5, 9
odpočítavanie 6
časovač odpočítavania 6
čistenie zariadenia 10
D
dátové polia 9
denný čas 12
dĺžka kroku 9
domovská obrazovka, prispôsobenie 8
dotyková obrazovka 1
kalibrácia 12
E
Energetická rezerva 11
G
Garmin Connect 1, 5, 7–9, 12
Garmin Express 7
aktualizácia softvéru 13
GPS 4, 8
signál 7
H
história 7
odosielanie do počítača 7
hmotnosť, nastavenia 9
hodiny 6, 8, 12
I
ID jednotky 10
intervaly, plávanie 5
J
jazyk 9
K
kalibrácia 3
dotyková obrazovka 12
kalória 3
kalórie
dátové polia 9
výdavky 2
kroky 2, 5, 8, 9
M
menštruačný cyklus 2, 3
merné jednotky 9
miniaplikácie 2, 3, 8
minúty intenzívneho cvičenia 2, 9, 11
Move IQ 9
N
nabíjanie 10
náhradné diely 10
nastavenia 1, 5, 8, 9, 12
zariadenie 8, 9
14
nastavenia displeja 8
nastavenia systému 8
nasýtenie kyslíkom 5
Z
zóny, srdcový tep 9
O
obrazovka 8
kalibrácia 12
nastavenia 8
odstránenie
správy 4
všetky údaje používateľa 12
okruhy 9
ovládanie hudby 2, 3
P
párovanie
smartfón 1, 8, 11
Snímače ANT+ 6
plávanie 5
počasie 2
podsvietenie 7, 8
ponuka 1, 8
ponuka ovládacích prvkov 1
používateľské údaje, odstránenie 12
príslušenstvo 13
prispôsobenie zariadenia 8
profily, aktivita 7
pulzový oxymeter 1, 5, 9, 12
R
remienky 10
resetovanie zariadenia 12
režim hodín 1
režim spánku 7–9
režim veľkokapacitného úložného zariadenia 7
riešenie problémov 4, 10–13
S
skóre námahy 3
sledovanie 5
sledovanie aktivity 2, 7–9
smartfón 4, 11
aplikácie 6
párovanie 1, 8, 11
softvér
aktualizácia 12, 13
verzia 10
správy 4
srdcový tep 1–3, 5
dátové polia 9
monitor 5, 8, 11
párovanie snímačov 6
upozornenia 6, 8, 9
zóny 9, 13
stopky 6
Š
špecifikácie 11
štatistiky zdravia 3
T
technológia Bluetooth 6–8, 11
tlačidlá 1
U
ukladanie aktivít 4, 5, 9
ukladanie údajov 7
upozornenia 2, 4, 6, 8
srdcový tep 6, 8, 9
vibrácie 7, 8
USB 12
prenos súborov 7
V
veľkosť bazéna, nastavenie 5
VO2 max. 5
VO2 Max. 13
výzvy 5
vzdialenosť 2
dátové polia 9
vzhľady hodiniek 8
Register
support.garmin.com
September 2019
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising