Garmin | vívomove® 3S | User guide | Garmin vívomove® 3S Podręcznik użytkownika

Garmin vívomove® 3S Podręcznik użytkownika
VÍVOMOVE 3/3S
®
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB oraz vívomove są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ oraz Toe-to-Toe™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz iPhone są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo
BLUETOOTH stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane
znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Pozostałe znaki towarowe i nazwy
handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
M/N: A03697, AA3697
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Włączanie i konfiguracja urządzenia .......................................... 1
Tryby urządzenia ........................................................................ 1
Korzystanie z urządzenia ............................................................ 1
Opcje menu ................................................................................ 1
Noszenie urządzenia .................................................................. 1
Widżety............................................................................ 2
Cel automatyczny ....................................................................... 2
Pasek ruchu ................................................................................ 2
Wyłączanie alertu ruchu ......................................................... 2
Minut intensywnej aktywności ..................................................... 2
Zliczanie minut intensywnej aktywności ................................. 2
Body Battery ............................................................................... 3
Wyświetlanie widżetu Body Battery ....................................... 3
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii .................................... 3
Zmienność tętna i poziom wysiłku .............................................. 3
Wyświetlanie widżetu poziomu stresu ................................... 3
Włączanie minutnika relaksu ................................................. 3
Wyświetlanie widżetu tętna ......................................................... 3
Korzystanie z widżetu monitorowania nawodnienia ................... 3
Śledzenie cyklu menstruacyjnego .............................................. 3
Sterowanie odtwarzaniem muzyki .............................................. 3
Wyświetlanie powiadomień ......................................................... 3
Trening............................................................................ 4
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu ............................ 4
Rejestrowanie aktywności za pomocą funkcji Podłączony
GPS ............................................................................................ 4
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego ............................. 4
Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu
siłowego ................................................................................. 4
Rejestrowanie pływania .............................................................. 4
Rozpoczynanie wyzwania Toe-to-Toe ........................................ 5
Funkcje związane z tętnem ............................................ 5
Pulsoksymetr .............................................................................. 5
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru ................................... 5
Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu ...................... 5
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ............................. 5
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego ...................... 5
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin ....................... 6
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna ......................... 6
Zegar ................................................................................ 6
Włączanie minutnika ................................................................... 6
Korzystanie ze stopera ............................................................... 6
Korzystanie z budzika ................................................................. 6
Funkcje online Bluetooth...............................................6
Zarządzanie powiadomieniami ................................................... 6
Lokalizowanie smartfonu ............................................................ 6
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ........................................ 7
Garmin ConnectUstawienia ........................................................ 8
Ustawienia wyglądu ............................................................... 8
Ustawienia alarmu ................................................................. 8
Dostosowywanie opcji aktywności ......................................... 9
Ustawienia śledzenia aktywności ........................................... 9
Ustawienia użytkownika ......................................................... 9
Ustawienia ogólne .................................................................. 9
Informacje o urządzeniu.............................................. 10
Ładowanie urządzenia .............................................................. 10
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia ...................... 10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 10
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 10
Czyszczenie skórzanych pasków ........................................ 10
Wymiana pasków ...................................................................... 10
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 10
Dane techniczne ....................................................................... 10
Rozwiązywanie problemów......................................... 11
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................. 11
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 11
Śledzenie aktywności ............................................................... 11
Liczba kroków jest niedokładna ........................................... 11
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin Connect
nie jest zgodna ..................................................................... 11
Poziom wysiłku nie jest wyświetlany .................................... 11
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności ..................... 11
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe .......................................................................... 11
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna .. 11
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body
Battery ...................................................................................... 11
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu
pulsoksymetru ........................................................................... 11
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu ........................ 12
Ustawianie wskazówek zegarka .......................................... 12
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 12
Ekran urządzenia jest mało czytelny na dworze ....................... 12
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień ....................... 12
Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą aplikacji
Garmin Connect ........................................................................ 12
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ..................................................................................... 12
Aktualizacje produktów ............................................................. 13
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 13
Naprawa urządzenia ................................................................. 13
Załącznik....................................................................... 13
Cele fitness ............................................................................... 13
Informacje o strefach tętna ....................................................... 13
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 13
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 13
Indeks............................................................................ 15
Garmin Connect ............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Podłączony GPS ......................................................................... 7
Monitorowanie snu ...................................................................... 7
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect ............. 7
Synchronizowanie danych z komputerem .................................. 7
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 7
Dostosowywanie urządzenia......................................... 7
BluetoothUstawienia ................................................................... 7
Ustawienia urządzenia ................................................................ 8
Ustawienia tętna i stresu ........................................................ 8
Ustawienia czasu ................................................................... 8
Ustawienia aktywności ........................................................... 8
Spis treści
i
Wstęp
Tryby urządzenia
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Szybki podgląd Wskazówki zegarka pokazują aktualny czas, a urządzenie jest zablokowane.
Włączanie i konfiguracja urządzenia
Korzystanie z urządzenia
Przed użyciem urządzenia należy podłączyć je do źródła
zasilania, aby je włączyć.
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
vívomove 3/3S bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin
Connect™, a nie z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
aplikację Garmin Connect.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu
ładowania w urządzeniu.
Interaktywny
Wskazówki znikają z ekranu dotykowego, a urządzenie zostaje odblokowane.
Tylko zegarek
Gdy stan naładowania baterii jest niski, wskazówki
zegarka pokazują aktualny czas, a ekran dotykowy
pozostaje wyłączony do momentu naładowania urządzenia.
®
3 Podłącz przewód USB do źródła zasilania, aby włączyć
urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 10).
Hello! wyświetli się na ekranie po włączeniu urządzenia.
Dwukrotne dotknięcie: Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego
, aby wybudzić urządzenie.
UWAGA: Ekran wyłączy się, jeśli urządzenie nie będzie
używane. Gdy ekran jest wyłączony, urządzenie nadal
pozostaje aktywne i rejestruje dane.
Gest nadgarstkiem: Obróć nadgarstkiem i unieś go w kierunku
ciała, aby włączyć ekran. Obróć nadgarstkiem w kierunku
przeciwnym do ciała, aby wyłączyć ekran.
Przesunięcie palcem: Przesuń palcem po włączonym ekranie
dotykowym, aby odblokować urządzenie.
Przesuń palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać
widżety i opcje menu.
Przytrzymanie: Po odblokowaniu urządzenia przytrzymaj ekran
dotykowy, aby otworzyć menu.
Dotknięcie: Dotknij ekranu dotykowego, aby dokonać wyboru.
Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Opcje menu
Możesz przytrzymać ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
PORADA: Przeciągnij, aby przewijać opcje menu.
4 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect zostało już sparowane
inne urządzenie, w
lub
wybierz kolejno Urządzenia
Garmin > Dodaj urządzenie, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
Wstęp
Wyświetla opcje aktywności z pomiarem czasu.
Wyświetla funkcje związane z tętnem.
Wyświetla opcje minutnika, stopera i alarmu.
Wyświetla opcje smartfona sparowanego przez Bluetooth.
Wyświetla ustawienia urządzenia.
Noszenie urządzenia
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
lecz niezbyt ciasno. Aby uzyskać dokładniejszy odczyt tętna,
urządzenie nie może się przesuwać po ciele podczas
biegania lub ćwiczenia. Aby uzyskać odczyt pulsoksymetru,
urządzenie nie może się przesuwać po ciele.
1
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu .
UWAGA: Czujnik optyczny znajduje się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku zawiera
Rozwiązywanie problemów, strona 11.
• Więcej informacji o pulsoksymetrze zawiera Wskazówki
dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru,
strona 11.
• Więcej informacji na temat dokładności znajduje się na
stronie garmin.com/ataccuracy.
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. Przesuwaj
palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać widżety. Niektóre
widżety wymagają sparowania ze smartfonem.
UWAGA: Aplikacja Garmin Connect umożliwia dostosowanie
tarczy zegarka oraz dodawanie i usuwanie widżetów.
Status
i godzina
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Pasek ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się pasek ruchu .
Dodatkowe segmenty
pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności.
Bieżąca godzina, data i stan baterii. Godzina i data są
ustawiane automatycznie, gdy urządzenie łączy się
z Twoim kontem Garmin Connect.
Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia oraz
dzienny cel kroków. Urządzenie uczy się i każdego dnia
proponuje nowy cel liczby kroków.
Łączna liczba pokonanych pięter oraz dzienny cel pokonywania pięter.
Łączna liczba minut intensywnej aktywności oraz tygodniowy cel minut intensywnej aktywności.
Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.
Bieżący poziom energii Body Battery™. Urządzenie
obliczy bieżący poziom energii na podstawie danych
dotyczących snu, stresu i aktywności. Im niższa wartość,
tym wyższy poziom energii.
Wyłączanie alertu ruchu
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > > > Alert ruchu.
Poziom wysiłku. Urządzenie mierzy zmienność tętna, gdy
użytkownik stoi w miejscu, aby ocenić natężenie wysiłku.
Im niższa wartość, tym mniejsze natężenie wysiłku.
Wyświetlona ikona alarmu będzie przekreślona.
Całkowita ilość wypitej wody i dzienny cel.
Dystans pokonany danego dnia, podany w kilometrach
lub milach.
Łączna liczba kalorii spalonych danego dnia, w tym
kalorii spalonych podczas aktywności i odpoczynku.
Wartość bieżącego tętna w uderzeniach na minutę (bpm)
i średnia wartość tętna spoczynkowego z siedmiu dni.
Wartość bieżącej częstotliwości oddechu w oddechach
na minutę i średnia wartość z siedmiu dni. Urządzenie
mierzy częstotliwość oddechów w czasie, gdy użytkownik
jest nieaktywny, aby wykryć wszelkie nietypowe
czynności oddechowe, a także zmiany pod wpływem
stresu.
Zapewnia sterowanie odtwarzaczem muzyki w smartfonie.
Bieżąca temperatura i prognoza pogody ze sparowanego
smartfona.
Stan bieżącego miesięcznego cyklu menstruacyjnego.
Umożliwia wyświetlanie oraz zapisywanie codziennych
objawów.
Nadchodzące spotkania z kalendarza w smartfonie.
Powiadomienia ze smartfona dotyczące połączeń
i esemesów, a także powiadomienia z sieci społecznościowych i wielu innych (zależnie od ustawień powiadomień ze smartfona).
2
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak Światowa
Organizacja Zdrowia zalecają 150 minut umiarkowanie
intensywnej aktywności (np. szybkiego spaceru) lub 75 minut
intensywnej aktywności (np. biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie vívomove 3/3S oblicza minuty intensywnej
aktywności, porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
Widżety
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Body Battery
Urządzenie analizuje zmienność rytmu serca, poziom stresu,
jakość snu i dane aktywności w celu określenia ogólnego
poziomu Body Battery. Podobnie jak wskaźnik paliwa
w samochodzie, wskazuje ilość dostępnego zapasu energii.
Poziom Body Battery jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza mały zapas energii, od 26
do 50 przedstawia średni zapas energii, od 51 do 75 duży zapas
energii, a od 76 do 100 bardzo duży zapas energii.
Można zsynchronizować urządzenie z kontem użytkownika
Garmin Connect, aby wyświetlić najbardziej aktualny poziom
Body Battery, długoterminowe trendy i dodatkowe informacje
(Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body Battery,
strona 11).
Wyświetlanie widżetu Body Battery
Widżet Body Battery wyświetla bieżący poziom Body Battery.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet Body Battery.
2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres Body
Battery.
Wykres wyświetla bieżący, szczytowy i minimalny poziom
ostatniej aktywności Body Battery z ostatniej godziny.
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii
Urządzenie wyświetla szacunkową liczbę kalorii spalonych
w ciągu bieżącego dnia. Możesz zwiększyć dokładność tych
wskaźników, spacerując szybko maksymalnie przez 15 minut.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran kalorii.
2 Wybierz .
UWAGA: pojawia się, gdy kalorie wymagają kalibracji. Ta
procedura kalibracji musi być wykonana tylko raz. Jeśli już
wcześniej zarejestrowany został chód lub bieg z pomiarem
czasu, może się nie pojawić.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmienność tętna i poziom wysiłku
Urządzenie analizuje zmienność tętna, gdy stoisz nieruchomo,
aby ocenić całkowite natężenie wysiłku. Trening, aktywność
fizyczna, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na Twój
poziom wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza stan spoczynku, od 26 do
50 przedstawia niski poziom zmęczenia organizmu, od 51 do 75
średni wysiłek, a od 76 do 100 bardzo wysoki poziom
zmęczenia organizmu. Znajomość poziomu natężenia wysiłku
pomaga zidentyfikować stresujące momenty w ciągu dnia. Aby
uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mieć założone
urządzenie podczas snu.
Urządzenie można zsynchronizować z kontem Garmin Connect,
aby wyświetlać poziom całodziennego wysiłku, długoterminowe
trendy i dodatkowe informacje.
Wyświetlanie widżetu poziomu stresu
Widżet poziomu stresu pokazuje obecny poziom stresu.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet poziomu stresu.
2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres poziomu
stresu.
Wykres poziomu stresu przedstawia odczyt poziomu stresu
oraz informacje o wysokim i niskim poziomie stresu
z ostatniej godziny.
Włączanie minutnika relaksu
Możesz włączyć minutnik relaksu, aby rozpocząć ćwiczenie
oddechowe.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet poziomu stresu.
Widżety
2 Dotknij ekranu dotykowego.
Zostanie wyświetlony wykres poziomu stresu.
Przesuń
palcem, aby wybrać Minut. relaksu.
3
4 Dotknij ekranu dotykowego, aby przejść do następnego
ekranu.
5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik relaksu.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
minutnik relaksu.
8 Wybierz .
Zostanie wyświetlony zaktualizowany poziom stresu.
Wyświetlanie widżetu tętna
Na widżecie tętna wyświetlane jest bieżące tętno w uderzeniach
na minutę (bpm). Więcej informacji na temat dokładności
pomiaru tętna znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet tętna.
Widżet wyświetla wartość bieżącego tętna i średnie tętno
spoczynkowe z ostatnich 7 dni.
2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres tętna.
Wykres pokazuje tętno ostatniej aktywności oraz wysokie
i niskie tętno z ostatniej godziny.
Korzystanie z widżetu monitorowania
nawodnienia
Widżet monitorowania nawodnienia wyświetla poziom
przyjmowania płynów i dzienny cel nawodnienia.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet nawodnienia.
2 Wybierz po każdorazowym wypiciu porcji płynu (1
szklanka lub 250 ml).
PORADA: Ustawienia nawodnienia, takie jak jednostka
i dzienny cel, można dostosować na koncie Garmin Connect.
Śledzenie cyklu menstruacyjnego
Cykl menstruacyjny jest ważną częścią Twojego zdrowia.
Możesz dowiedzieć się więcej i skonfigurować tę funkcję
w ustawieniach Statystyki zdrowia w aplikacji Garmin Connect.
• Śledzenie cyklu menstruacyjnego i szczegółowe informacje
• Objawy fizyczne i emocjonalne
• Przewidywania wystąpienia miesiączki i dni płodnych
• Informacje o zdrowiu i odżywianiu
UWAGA: Za pomocą aplikacji Garmin Connect możesz
dodawać lub usuwać widżety.
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Widżet sterowania muzyką umożliwia sterowanie muzyką
w smartfonie za pomocą urządzenia vívomove 3/3S. Widżet
steruje aktualnie aktywną lub ostatnio aktywną aplikacją do
odtwarzania multimediów w Twoim smartfonie. Jeśli żaden
odtwarzacz multimedialny nie jest aktywny, widżet nie wyświetli
informacji o utworze i konieczne będzie uruchomienie
odtwarzania w telefonie.
1 Na smartfonie rozpocznij odtwarzanie utworu lub listy
odtwarzania.
2 Na urządzeniu vívomove 3/3S przesuń palcem, aby
wyświetlić widżet sterowania muzyką.
Wyświetlanie powiadomień
Po połączeniu urządzenia z aplikacją Garmin Connect można
w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu dotyczące SMSów i e-maili.
3
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet powiadomień.
2 Wybierz Pokaż.
Na środku ekranu dotykowego wyświetlane jest najnowsze
powiadomienie.
3 Dotknij ekranu dotykowego, aby wybrać powiadomienie.
PORADA: Przesuń palcem, aby wyświetlić starsze
powiadomienia.
Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony cały komunikat.
Dotknij
ekranu dotykowego i wybierz , aby odrzucić
4
powiadomienie.
Trening
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu
Możesz zarejestrować mierzoną aktywność, a następnie
zapisać ją i przesłać do konta Garmin Connect.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno .
3 Przesuń palcem, aby przewijać listę z aktywnościami
i wybrać jedną z opcji:
• Wybierz dla chodu.
• Wybierz dla biegania.
• Wybierz dla treningu cardio.
• Wybierz dla treningu siłowego.
• Wybierz dla jogi.
• Wybierz dla innych typów aktywności.
• Wybierz dla treningu na maszynie eliptycznej.
• Wybierz dla pływania w basenie.
• Wybierz dla ćwiczeń na schodach.
• Wybierz dla wyzwania liczby kroków Toe-to-Toe™.
UWAGA: Za pomocą aplikacji Garmin Connect możesz
dodawać lub usuwać aktywności.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
5 Rozpocznij aktywność.
6 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
8 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
• Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
Rejestrowanie aktywności za pomocą funkcji
Podłączony GPS
Możesz podłączyć urządzenie do swojego smartfona, aby
rejestrować dane GPS dotyczące spaceru lub biegu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno .
3 Wybierz lub .
4 Wybierz kolejno , aby podłączyć urządzenie do konta
Garmin Connect.
pojawi się na urządzeniu po nawiązaniu połączenia.
UWAGA: Jeśli nie możesz podłączyć urządzenia do swojego
smartfona, dotknij ekranu dotykowego i wybierz , aby
kontynuować aktywność. Dane GPS nie zostaną
zarejestrowane.
5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
4
6 Rozpocznij aktywność.
Podczas aktywności telefon musi znajdować się w zasięgu.
Po
zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
7
dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
8 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
• Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego
Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie.
Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > .
3 W razie potrzeby wybierz , aby włączyć Licz. powtórzeń.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
5 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia.
6 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
7 Naciśnij , aby zakończyć serię.
Zostanie wyświetlony licznik czas odpoczynku.
8 Podczas odpoczynku wybierz opcję:
• Przesuń palcem po ekranie dotykowym, aby wyświetlić
dodatkowe ekrany danych.
• Aby edytować licznik powtórzeń, przeciągnij w lewo
i wybierz , a następnie przesuń, aby wybrać numer,
i dotnij środkowej części ekranu.
Naciśnij
, aby zacząć następną serię.
9
10 Powtarzaj kroki od 6 do 8 aż do zakończenia aktywności.
11 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper
aktywności.
12 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
• Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu
siłowego
• Nie zerkaj na urządzenie podczas wykonywania powtórzeń.
Urządzenie należy obsługiwać na początku i na końcu każdej
serii oraz podczas odpoczynku.
• Skoncentruj się na formie podczas wykonywania powtórzeń.
• Wykonuj ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała lub
obciążenia.
• Wykonuj powtórzenia w płynnym, szerokim zakresie ruchów.
Powtórzenie jest liczone, gdy ramię, na którym założone jest
urządzenie, powraca do pozycji wyjściowej.
UWAGA: Ćwiczenia nóg mogą nie być liczone.
• Zapisz i prześlij aktywność treningu siłowego na swoje konto
Garmin Connect.
Aby wyświetlić i edytować szczegóły aktywności, możesz
skorzystać z narzędzi dostępnych na Twoim koncieGarmin
Connect.
Rejestrowanie pływania
UWAGA: Pomiary czujnika tętna są niedostępne podczas
pływania.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > .
Trening
3 Wybierz Poziom.
4 W razie potrzeby wybierz , aby edytować właściwości.
5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
6 Rozpocznij aktywność.
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały lub
przepłynięte długości, które można wyświetlić przesuwając
palcem po ekranie dotykowym.
7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
8 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
• Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
• Wybierz , aby edytować przepłynięte długości.
Rozpoczynanie wyzwania Toe-to-Toe
Możesz rozpocząć 2-minutowe wyzwanie Toe-to-Toe, w którym
możecie wziąć udział Ty i znajomy ze zgodnym urządzeniem.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > , aby rzucić wyzwanie innemu
uczestnikowi będącemu w zasięgu (3 m).
UWAGA: Każdy z uczestników wyzwania musi rozpocząć
wyzwanie w swoim urządzeniu.
Jeśli urządzenie nie znajdzie żadnych uczestników w ciągu
30 sekund, wyzwanie wygasa.
3 Wybierz nazwę uczestnika.
Przed włączeniem się minutnika urządzenie odlicza 3
sekundy.
4 Wykonuj kroki przez 2 minuty.
Na ekranie zostanie wyświetlony stoper i liczba kroków.
5 Umieść urządzenie w zasięgu (3 metry).
Na ekranie zostaną wyświetlone kroki dla każdego
uczestnika.
Uczestnicy mogą wybrać , aby rozpocząć kolejne wyzwanie,
lub , aby wyjść z menu.
Funkcje związane z tętnem
Urządzenie vívomove 3/3S umożliwia wyświetlanie danych tętna
mierzonego na nadgarstku.
Monitoruje poziom stężenia tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak ciało
przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku.
UWAGA: Pulsoksymetr znajduje się z tyłu urządzenia.
Wyświetla bieżący pułap tlenowy, który jest wskaźnikiem wydolności sportowca i który powinien wzrastać w miarę poprawy
kondycji.
Przesyła bieżące tętno do sparowanego urządzenia Garmin .
®
Pulsoksymetr
Urządzenie jest wyposażone w pulsoksymetr nadgarstkowy do
pomiaru poziomu tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących
poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak ciało
przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku. Urządzenie określa
natlenienie krwi poprzez emisję światła na skórę i pomiar ilości
zaabsorbowanego światła. Jest on określany za pomocą
jednostki SpO2.
W urządzeniu odczyty pulsoksymetru są wyświetlane jako
procentowa wartość SpO2. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące odczytów
pulsoksymetru, w tym obecne trendy z ostatnich kilku dni
(Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu, strona 5).
Funkcje związane z tętnem
Więcej informacji na temat dokładności odczytów pulsoksymetru
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru
Możesz ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru na urządzeniu
w dowolnym momencie. Dokładność odczytów zależy od
przepływu krwi, umiejscowienia urządzenia na nadgarstku
i pozostania w bezruchu.
1 Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt
ciasno.
2 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz kolejno > .
4 Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię
z urządzeniem na wysokości serca.
5 Nie ruszaj się.
Urządzenie wyświetli natlenienie krwi jako wartość procentową.
UWAGA: Możesz włączyć i wyświetlać dane snu pulsoksymetru
na koncie Garmin Connect (Włączanie monitorowania SpO2
podczas snu, strona 5).
Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu
Urządzenie można skonfigurować w taki sposób, aby ciągle
mierzyło poziom tlenu we krwi, lub SpO2, podczas snu
(Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru,
strona 11).
1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybierz kolejno Śledzenie aktywności > Pulsoksymetr.
4 Wybierz Monitorowanie SpO2 podczas snu.
UWAGA: Nietypowe pozycje podczas snu mogą powodować
wyjątkowo niskie odczyty SpO2 podczas snu.
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby i opisu. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące
szacowanego pułapu tlenowego, w tym wiek sprawnościowy.
Wiek sprawnościowy zapewnia porównanie formy z osobą tej
samej płci w innym wieku. W przypadku regularnego
wykonywania ćwiczeń wiek sprawnościowy może się z czasem
obniżyć.
Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez
firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana
za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji znajduje się
w załączniku (Standardowe oceny pułapu tlenowego,
strona 13) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego
Urządzenie wymaga korzystania z danych tętna mierzonego na
nadgarstku oraz 15-minutowego szybkiego marszu lub biegu
z pomiarem czasu w celu wyświetlenia pułapu tlenowego.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > .
Jeśli już zarejestrowano 15-minutowy szybki marsz lub bieg,
na ekranie pojawi się pułap tlenowy. Urządzenie aktualizuje
pułap tlenowy za każdym razem po ukończeniu chodu lub
biegu z pomiarem czasu.
3 Wybierz , aby włączyć stoper.
5
10 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
Po ukończeniu testu zostanie wyświetlony komunikat.
stoper.
11 W razie potrzeby wybierz
4 Aby ręcznie rozpocząć test pułapu tlenowego i uaktualnić
dane szacunkowe, dotknij bieżącego odczytu i postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Urządzenie zaktualizuje Twój szacunkowy pułap tlenowy.
Korzystanie ze stopera
Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia vívomove 3/3S
i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin. Na
przykład możesz przesyłać dane tętna do urządzenia Edge
podczas jazdy rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB .
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > .
Urządzenie vívomove 3/3S rozpocznie transmisję danych
tętna.
UWAGA: Podczas przesyłania danych tętna można
wyświetlać tylko ekran monitorowania tętna.
3 Sparuj urządzenie vívomove 3/3S ze zgodnym urządzeniem
Garmin ANT+ .
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
4 Dotknij ekranu monitorowania tętna i wybierz , aby
wyłączyć przesyłanie danych tętna.
®
®
®
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego
tętna
Urządzenie można ustawić, aby ostrzegało, gdy tętno
przekroczy określoną liczbę uderzeń na minutę (bpm) po
okresie bezczynności.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > > .
3 Wybierz Alert wys. wart..
4 Wybierz .
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić
wartość progu tętna.
6 Dotknij ekranu dotykowego, aby zatwierdzić wartość.
Za każdym razem, gdy przekroczysz wartość progu, urządzenie
wyświetli komunikat i zawibruje.
Zegar
Włączanie minutnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
, aby zresetować czas.
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
Wybierz kolejno > .
Ustaw minuty.
Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać
minuty i przejść do następnego ekranu.
Ustaw sekundy.
Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać
sekundy i przejść do następnego ekranu.
Zostanie wyświetlony ekran prezentujący odliczanie.
W razie potrzeby wybierz , aby edytować czas.
Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
stoper.
W razie potrzeby dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby
zatrzymać stoper.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
stoper.
5 W razie konieczności naciśnij , aby zresetować stoper.
Korzystanie z budzika
1 Ustaw czas i częstotliwość budzenia na koncie Garmin
2
3
4
5
Connect (Ustawienia śledzenia aktywności, strona 9).
Na urządzeniu vívomove 3/3S dotknij i przytrzymaj ekran
dotykowy, aby wyświetlić menu.
Wybierz > .
Przeciągnij palcem, aby przewijać alarmy.
Wybierz alarm, aby go włączyć lub wyłączyć.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie vívomove 3/3S udostępnia kilka funkcji online
Bluetooth, z których można korzystać za pomocą zgodnego
smartfonu z zainstalowaną aplikacją Garmin Connect.
Powiadomienia: Informuje o powiadomieniach ze smartfona
dotyczących połączeń i esemesów, a także
o powiadomieniach z sieci społecznościowych, wpisów
z kalendarza i wielu innych (zależnie od ustawień
powiadomień ze smartfonu).
Bieżące informacje o pogodzie: Wyświetla bieżącą
temperaturę i prognozę pogody ze smartfona.
Sterowanie muzyką: Zezwala na sterowanie odtwarzaczem
muzyki w smartfonie.
Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu
zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem
vívomove 3/3S.
Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu
zagubione urządzenie vívomove 3/3S sparowane ze
smartfonem.
Przesyłanie aktywności: Automatycznie przesyła aktywności
do aplikacji Garmin Connect zaraz po otworzeniu aplikacji.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie bezprzewodowo
pobiera i instaluje najnowszą wersję oprogramowania.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu vívomove 3/3S
można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z urządzenia iPhone , przejdź do
ustawień powiadomień systemu iOS , aby wybrać
elementy, które chcesz widzieć na ekranie urządzenia.
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android™,
z poziomu aplikacji Garmin Connect wybierz Ustawienia
> Powiadomienia z telefonu.
®
®
Lokalizowanie smartfonu
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować zgubiony smartfon
sparowany za pomocą technologii Bluetooth i znajdujący się
w jej zasięgu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
Zegar
2 Wybierz kolejno
> .
Urządzenie vívomove 3/3S rozpocznie wyszukiwanie
sparowanego smartfonu. Smartfon wyemituje alarm
dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth zostanie wyświetlona
na ekranie urządzenia vívomove 3/3S. Moc sygnału
Bluetooth zwiększa się w miarę zbliżania się do smartfonu.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Trybu „Nie przeszkadzać” można używać do wyłączania
powiadomień, gestów i alertów. Na przykład tryb ten można
włączać na czas snu lub oglądania filmu.
UWAGA: Na koncie Garmin Connect można ustawić urządzenie
tak, aby automatycznie przechodziło w tryb Nie przeszkadzać
podczas typowych godzin snu. W ustawieniach użytkownika na
koncie Garmin Connect można podać swoje typowe godziny
snu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > .
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
swoje aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy, sesje
pływania, piesze wędrówki i wiele innych.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie
www.garminconnect.com.
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, takie jak czas, dystans, spalone
kalorie czy własne raporty.
Funkcja Move IQ umożliwia automatyczne rozpoczęcie
aktywności z pomiarem czasu w przypadku chodu i biegu,
wykorzystując progi czasowe określone w aplikacji Garmin
Connect. Aktywności te pojawią się na liście Twoich aktywności.
Podłączony GPS
Dzięki funkcji Podłączony GPS urządzenie wykorzystuje antenę
GPS smartfonu do rejestrowania danych GPS spacerów,
biegów i jazdy na rowerze (Rejestrowanie aktywności za
pomocą funkcji Podłączony GPS, strona 4). Dane GPS, w tym
lokalizacja, dystans i prędkość, są wyświetlane w szczegółach
aktywności na posiadanym koncie Garmin Connect.
Monitorowanie snu
Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie
monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują
łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu.
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu. Trybu Nie
przeszkadzać możesz używać do wyłączania powiadomień
i alertów, wyłączając alarmy (Korzystanie z trybu Nie
przeszkadzać, strona 7).
Synchronizowanie danych z aplikacją
Garmin Connect
Urządzenie automatycznie synchronizuje dane z aplikacją
Garmin Connect przy każdym jej uruchomieniu. Następnie
urządzenie co jakiś czas automatycznie synchronizuje dane
z aplikacją Garmin Connect. Dane można również w każdej
chwili zsynchronizować ręcznie.
1 Umieść urządzenie blisko smartfonu.
2 Otwórz aplikację Garmin Connect.
PORADA: Aplikacja może być uruchomiona lub działać w tle.
3 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
4 Wybierz kolejno > .
5 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.
6 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect.
Synchronizowanie danych z komputerem
Aby móc zsynchronizować dane z aplikacją Garmin Connect na
komputerze, należy zainstalować aplikację Garmin Express™
(Konfigurowanie Garmin Express, strona 7).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
Urządzenie przełączy się w tryb pamięci masowej.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Przejrzyj swoje dane za pomocą konta Garmin Connect.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Garmin Move IQ™
Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja
Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia
i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ
aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście
aktywności lub w aktualnościach.
Garmin Connect
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dostosowywanie urządzenia
BluetoothUstawienia
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz .
: Pozwala włączyć i wyłączyć technologię Bluetooth.
7
UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane
tylko po włączeniu technologi Bluetooth.
: Umożliwia sparowanie urządzenia ze smartfonem
wyposażonym w funkcję Bluetooth. To ustawienie umożliwia
korzystanie z funkcji online Bluetooth za pomocą aplikacji
Garmin Connect, w tym z przesyłania powiadomień
i aktywności do serwisu Garmin Connect.
: Funkcja umożliwia zlokalizowanie zgubionego smartfonu
sparowanego za pomocą technologii Bluetooth znajdującego
się w jej zasięgu.
: Umożliwia synchronizację urządzenia ze smartfonem
wyposażonym w funkcję Bluetooth.
Ustawienia urządzenia
Niektóre ustawienia można dostosować w urządzeniu
vívomove 3/3S. Dodatkowe ustawienia można dostosować na
koncie Garmin Connect.
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz .
: Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać (Korzystanie
z trybu Nie przeszkadzać, strona 7).
: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji wskazówek
zegarka (Ustawianie wskazówek zegarka, strona 12).
: Ustawia poziom jasności. Można wybrać Auto, aby jasność
ekranu była dostosowywana automatycznie w zależności od
otaczającego oświetlenia lub ręcznie ustawić poziom
jasności.
UWAGA: Im wyższy poziom jasności, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
: Ustawia poziom wibracji.
UWAGA: Im wyższy poziom wibracji, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
: Umożliwia włączenie/wyłączenie monitora tętna, ustawienie
alertu nieprawidłowego tętna oraz przypomnienie o relaksie
(Ustawienia tętna i stresu, strona 8).
: Pozwala ustawić w urządzeniu 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania czasu. Pozwala także ręcznie ustawić czas
(Ręczne ustawianie czasu, strona 8).
: Włącza i wyłącza śledzenie aktywności, alerty ruchu i alerty
celu (Ustawienia aktywności, strona 8).
: Pozwala określić nadgarstek, na którym noszone jest
urządzenie.
UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu
siłowego i gestów.
: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało przebyty
dystans w jednostkach amerykańskich lub metrycznych.
: Ustawia język urządzenia.
: Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień
(Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień, strona 12).
: Pozwala wyświetlić identyfikator urządzenia, wersję
oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia,
umowę licencyjną i inne informacje (Wyświetlanie informacji
o urządzeniu, strona 10).
Ustawienia tętna i stresu
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz kolejno > .
: Włącza i wyłącza czujnik tętna. Wybierz Tylko aktywności,
aby używać nadgarstkowego pomiaru tętna tylko podczas
aktywności z pomiarem czasu.
: Umożliwia ustawienie urządzenia, tak aby ostrzegało, gdy
tętno przekroczy wartość docelową (Ustawianie alertów
nietypowo wysokiego tętna, strona 6).
: Umożliwia ustawienie wartości progu alertu tętna.
8
: Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby ostrzegało, gdy
poziom wysiłku jest wyjątkowo wysoki. Alert ten zachęca do
zrobienia sobie chwili odpoczynku, a urządzenie sugeruje
wykonanie ćwiczenia oddechowego (Włączanie minutnika
relaksu, strona 3).
Ustawienia czasu
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz kolejno > .
: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania
czasu.
: Umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie czasu na
podstawie czasu w urządzeniu mobilnym (Ręczne ustawianie
czasu, strona 8).
Ręczne ustawianie czasu
Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie po sparowaniu
urządzeniavívomove 3/3S ze smartfonem.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > > > Ręcznie.
3 Wybierz .
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić
czas.
Ustawienia aktywności
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz kolejno > .
: Umożliwia włączanie i wyłączanie śledzenia aktywności.
UWAGA: Pozostałe ustawienia śledzenia aktywności są
widoczne, gdy funkcja ta jest włączona.
: Umożliwia włączanie i wyłączanie Alert ruchu.
: Umożliwia włączanie i wyłączanie alertów celu lub wyłączenie
alertów celu podczas aktywności z pomiarem czasu. Alerty
celu są wyświetlane dla celów codziennej liczby kroków,
pokonanych pięter oraz cotygodniowej liczby minut
intensywnej aktywności fizycznej.
Garmin ConnectUstawienia
Ustawienia urządzenia, użytkownika i opcje aktywności można
dostosować za pomocą konta Garmin Connect. Niektóre
ustawienia można dostosować również w urządzeniu
vívomove 3/3S.
• W aplikacji Garmin Connect wybierz kolejno
lub ,
Urządzenia Garmin, a następnie wybierz urządzenie.
• W widżecie urządzeń w aplikacji Garmin Connect wybierz
posiadane urządzenie.
Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj dane, aby zastosować
zmiany w posiadanym urządzeniu (Synchronizowanie danych
z aplikacją Garmin Connect, strona 7) (Synchronizowanie
danych z komputerem, strona 7).
Ustawienia wyglądu
W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Wygląd.
Tarcza zegarka: Umożliwia wybór tarczy zegarka.
Widżety: Umożliwia dostosowanie widżetów wyświetlanych
w urządzeniu i zmianę ich kolejności w pętli.
Opcje wyświetlania: Umożliwia dostosowywanie wyświetlanych
elementów.
Ustawienia alarmu
W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Alerty.
Alarmy: Umożliwia ustawianie czasu włączenia budzika oraz
jego częstotliwości dla urządzenia.
Powiadomienia z telefonu: Umożliwia włączenie i konfigurację
powiadomień telefonicznych z poziomu zgodnego smartfonu.
Możesz filtrować powiadomienia Podczas aktywności lub
Poza aktywnością.
Dostosowywanie urządzenia
Alert nietypowo wysokiego tętna: Umożliwia ustawienie
urządzenia tak, aby ostrzegało, gdy tętno przekroczy
określony próg po okresie bezczynności. Możesz ustawić
Próg alarmu.
Przypomnienia o relaksie: Umożliwia ustawienie urządzenia
tak, aby ostrzegało, gdy poziom wysiłku jest wyjątkowo
wysoki. Alert ten zachęca do zrobienia sobie chwili
odpoczynku, a urządzenie sugeruje wykonanie ćwiczenia
oddechowego.
Alert połączenia Bluetooth: Umożliwia włączenie alertów
informujących o utracie połączenia ze smartfonem
sparowanym z urządzeniem za pomocą technologii
Bluetooth.
Nie przeszkadzać podczas snu: Ustawia urządzenie tak, aby
automatycznie przechodziło w tryb Nie przeszkadzać
podczas godzin snu (Ustawienia użytkownika, strona 9).
Dostosowywanie opcji aktywności
Można wybrać aktywności do wyświetlania w urządzeniu.
1 Z poziomu menu urządzenia Garmin Connect wybierz Opcje
aktywności.
2 Wybierz Edytuj.
3 Wybierz aktywności do wyświetlania w urządzeniu.
UWAGA: Nie można usunąć aktywności chodu ani biegu.
4 W razie potrzeby wybierz aktywność, aby dostosować jej
ustawienia, takie jak alerty i pola danych.
Oznaczanie okrążeń
Urządzenie można ustawić tak, aby korzystało z funkcji Auto
Lap , która automatycznie oznacza okrążenie po każdym
kilometrze lub mili. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich
wyników na różnych etapach aktywności.
UWAGA: Funkcja Auto Lap nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybierz Opcje aktywności.
4 Wybierz aktywność.
5 Wybierz Auto Lap.
®
Dostosowywanie pól danych
Istnieje możliwość zmiany pól występujących razem na
ekranach wyświetlanych podczas działania stopera aktywności.
UWAGA: Nie można dostosować opcji Pływanie na basenie
1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybierz Opcje aktywności.
4 Wybierz aktywność.
5 Wybierz Pola danych.
6 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
Ustawienia śledzenia aktywności
Wybierz Śledzenie aktywności z menu urządzenia Garmin
Connect.
UWAGA: Niektóre ustawienia są wyświetlane w podkategorii
menu ustawień. Aktualizacje aplikacji lub strony internetowej
mogą zmieniać menu ustawień.
Śledzenie aktywności: Umożliwia włączanie i wyłączanie
funkcji śledzenia aktywności.
Automatyczne rozpoczęcie aktywności: Umożliwia
automatyczne tworzenie i zapisywanie w urządzeniu
aktywności z pomiarem czasu, gdy funkcja Move IQ wykryje
aktywność użytkownika, taką jak chód lub bieg, która trwa
Dostosowywanie urządzenia
przez minimalny okres czasu. Można określić minimalny czas
dla biegania i chodzenia.
Własna długość kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez
urządzenie przebytego dystansu dzięki niestandardowemu
ustawieniu długości kroku. Możesz podać znany dystans
i liczbę kroków do jego pokonania, a serwis Garmin Connect
obliczy długość kroku.
Pięter w ciągu dnia: Umożliwia określenie dziennego celu
dotyczącego liczby pięter pokonanych w górę.
Kroki dziennie: Umożliwia określenie dziennego celu kroków.
Możesz wybrać Cel automatyczny, aby urządzenie samo
ustalało cel kroków.
Animowane cele: Umożliwia włączanie i wyłączanie animacji
celów lub wyłączenie ich tylko podczas aktywności. Animacje
celów są wyświetlane dla celów codziennej liczby kroków,
pokonanych pięter oraz cotygodniowej liczby minut
intensywnej aktywności fizycznej.
Alert ruchu: Umożliwia wyświetlanie wiadomości i paska ruchu
na ekranie aktualnego czasu, gdy użytkownik zbyt długo był
nieaktywny. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe,
urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub
uruchomi wibracje.
UWAGA: To ustawienie skraca czas działania baterii.
Move IQ: Umożliwia włączanie i wyłączanie zdarzeń Move IQ.
Funkcja Move IQ automatycznie wykrywa wzorce aktywności,
takiej jak chodzenie lub bieg.
Monitorowanie SpO2 podczas snu: Pozwala urządzeniu na
zapisanie do czterech godzin odczytów pulsoksymetru
podczas snu.
Ustaw jako preferowany monitor aktywności: Ustawia
urządzenie jako podstawowe urządzenie śledzące
aktywność, jeśli do aplikacji podłączone jest więcej niż jedno
urządzenie.
Intensywnych minut w tygodniu: Umożliwia określenie
tygodniowego celu dotyczącego liczby minut dla
umiarkowanych i intensywnych aktywności. Urządzenie
umożliwia również ustawienie strefy tętna dla minut
umiarkowanej aktywności i strefę wyższego tętna dla minut
intensywnej aktywności. Możesz skorzystać z algorytmu
domyślnego.
Ustawienia użytkownika
W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Ustawienia
użytkownika.
Dane osobowe: Umożliwia wprowadzenie informacji
osobistych, takich jak data urodzenia, płeć, wzrost i waga.
Sen: Umożliwia określenie typowych godzin snu.
Strefy tętna: Umożliwia szacowanie maksymalnego tętna
i określanie niestandardowych stref tętna.
Ustawienia ogólne
W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Ogólne.
Nazwa urządzenia: Umożliwia ustawienie nazwy urządzenia.
Który nadgarstek: Pozwala określić nadgarstek, na którym
noszone jest urządzenie.
UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu
siłowego i gestów.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Format daty: Pozwala ustawić format wyświetlania dnia
i miesiąca (miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc) w urządzeniu.
Język: Ustawia język urządzenia.
Dystans: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało
przebyty dystans w milach lub kilometrach.
9
Informacje o urządzeniu
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu
ładowania w urządzeniu.
Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Czyszczenie skórzanych pasków
1 Wytrzyj skórzane paski suchą ściereczką.
2 Do czyszczenia skórzanych pasków należy używać środka
do pielęgnacji skóry.
Wymiana pasków
Do urządzeniavívomove 3S pasują standardowe paski
o szerokości 18 mm z mechanizmem szybkiego zwalniania. Do
urządzeniavívomove 3 pasują standardowe paski o szerokości
20 mm z mechanizmem szybkiego zwalniania.
1 Przesuń szpilkę zwalniającą na teleskopie, aby zdjąć pasek.
2 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB ładowania.
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia
• Podłącz ładowarkę do urządzenia, aby naładować je przez
przewód USB (Ładowanie urządzenia, strona 10).
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć
do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin
i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB
w komputerze.
• Wyświetl informacje o stanie naładowania baterii na ekranie
informacji w urządzeniu (Wyświetlanie informacji
o urządzeniu, strona 10).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
10
2 Włóż jedną stronę teleskopu z nową opaską do mocowania
w urządzeniu.
3 Przesuń szpilkę zwalniającą i dopasuj teleskop do drugiego
mocowania w urządzeniu.
4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby wymienić drugi pasek.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i informacje prawne.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > .
3 Przesuń palcem, aby wyświetlić informacje.
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 5 dni w trybie oszczędnym
Do 1 tygodnia ekstra w trybie zegarka
Zakres temperatury
roboczej
Od -10ºC do 50ºC (od 14ºF do 122ºF)
Informacje o urządzeniu
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwości/
protokoły bezprzewodowe
2,4 GHz przy 0 dBm (nominalna)
• Protokół komunikacji bezprzewodowej
• Bluetooth 5.0
13,56 MHz przy -40 dBm (nominalna),
bezprzewodowa komunikacja NFC
Klasa wodoszczelności 5 atm1
Rozwiązywanie problemów
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
Urządzenie vívomove 3/3S jest zgodne z telefonami, które
wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu.
• Jeśli urządzenia są już sparowane, wyłącz funkcję Bluetooth
w obu urządzeniach, a następnie z powrotem ją włącz.
• Jeśli urządzenia nie są sparowane, włącz technologię
Bluetooth w smartfonie.
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect, wybierz
lub , a następnie wybierz kolejno Urządzenia Garmin >
Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu parowania.
• Dotknij i przytrzymaj ekran dotykowy urządzenia, aby
wyświetlić menu, a następnie wybierz kolejno > , aby
przejść do trybu parowania.
Śledzenie aktywności
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin
Connect nie jest zgodna
Liczba kroków na koncie Garmin Connect aktualizuje się po
zsynchronizowaniu urządzenia.
1 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 7).
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect,
strona 7).
2 Zaczekaj, aż urządzenie zsynchronizuje dane.
Synchronizacja może potrwać kilka minut.
UWAGA: Odświeżenie aplikacji Garmin Connect lub aplikacji
Garmin Connect nie powoduje synchronizacji danych ani
aktualizowania liczby kroków.
1 Urządzenie
Poziom wysiłku nie jest wyświetlany
Aby urządzenie mogło wykryć poziom wysiłku, należy włączyć
funkcję nadgarstkowego monitorowania tętna.
Urządzenie mierzy zmienność tętna w ciągu dnia podczas
okresów nieaktywności, aby ocenić natężenie wysiłku.
Urządzenie nie określa poziomu wysiłku podczas aktywności
z pomiarem czasu.
Jeśli zamiast poziomu wysiłku widoczne są kreski, nie ruszaj
się i poczekaj, aż urządzenie zmierzy zmienność tętna.
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności
Wskaźnik minut intensywnej aktywności zaczyna migać po
przekroczeniu progu intensywności zaliczającego aktywność
jako minuty intensywnej aktywności.
Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe
Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany
wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane
piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).
• Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się
poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
• W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj
urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch
wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych
danych Body Battery
• Poziom Body Battery jest aktualizowany po
zsynchronizowaniu urządzenia z kontem Garmin Connect.
• Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, urządzenie należy nosić
podczas snu.
• Odpoczynek i dobry sen pozwalają zwiększyć Body Battery.
• Wyczerpujące aktywności, duży wysiłek i niska jakość snu
mogą spowodować zmniejszenie zapasu energii Body
Battery.
• Spożywanie żywności i stymulantów (np. kofeiny) nie ma
wpływu na Body Battery.
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego
odczytu pulsoksymetru
Jeśli dane pulsoksymetru są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Nie ruszaj się podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi.
jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Rozwiązywanie problemów
11
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię
z urządzeniem na wysokości serca.
• Używaj silikonowego paska.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika optycznego z tyłu
urządzenia.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
• Wyłącz powiadomienia z telefonu (BluetoothUstawienia,
strona 7).
• Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie
korzystasz z funkcji online (BluetoothUstawienia, strona 7).
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin, strona 6).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Ustawienia tętna i stresu, strona 8).
UWAGA: Funkcja monitorowania tętna mierzonego na
nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej
aktywności, pułapu tlenowego, poziomu wysiłku i spalonych
kalorii. (Minut intensywnej aktywności, strona 2).
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego
czasu
Ekran urządzenia jest mało czytelny na
dworze
Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizujesz je
z komputerem lub z urządzeniem mobilnym. W przypadku
zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz
zsynchronizować swoje urządzenie, aby podawało właściwą
godzinę.
Jeśli czas wskazywany przez wskazówki zegarka nie odpowiada
czasowi na zegarku cyfrowym, należy ręcznie skalibrować
wskazówki (Ustawianie wskazówek zegarka, strona 12).
1 Potwierdź, że czas jest ustawiony na automatyczny
(Ustawienia czasu, strona 8).
2 Potwierdź, że komputer lub urządzenie mobilne wyświetla
prawidłowy czas lokalny.
3 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj urządzenie z komputerem
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 7).
• Zsynchronizuj urządzenie z urządzeniem mobilnym
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect,
strona 7).
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Ustawianie wskazówek zegarka
Urządzenie vívomove 3/3S jest wyposażone w precyzyjne
wskazówki. Intensywne aktywności mogą spowodować zmianę
pozycji tych wskazówek. Jeśli czas wskazywany przez
wskazówki zegarka nie odpowiada czasowi na zegarku
cyfrowym, ustaw je ręcznie.
PORADA: Kalibracja wskazówek może być konieczna po kliku
miesiącach normalnego użytkowania.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
> Wyrównaj wskazówki na
2 Wybierz kolejno >
\n12:00.
3 Dotykaj lub , aż wskazówka minutowa będzie wskazywać
godzinę 12:00.
4 Wybierz .
5 Dotykaj lub , aż wskazówka godzinowa będzie wskazywać
godzinę 12:00.
6 Wybierz .
Pojawi się komunikat Wyrównywanie zakończone.
UWAGA: Możesz również użyć aplikacji Garmin Connect,
aby skalibrować wskazówki zegarka.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Zmniejsz jasność ekranu i skróć czas wyświetlania
(Ustawienia wyglądu, strona 8).
• Wyłącz gesty wykonywane nadgarstkiem (Ustawienia
wyglądu, strona 8).
• Ogranicz liczbę powiadomień wyświetlanych w urządzeniu
vívomove 3/3S w ustawieniach centrum powiadomień
w smartfonie (Zarządzanie powiadomieniami, strona 6).
12
Urządzenie mierzy natężenie światła otoczenia i automatycznie
dostosowuje jasność podświetlenia ekranu, aby
zmaksymalizować czas działania baterii. Gdy promienie
słoneczne padają bezpośrednio na ekran, jego jasność zostaje
zwiększona, jednak nawet wtedy może być on mało czytelny.
Funkcja automatycznego wykrywania aktywności może być
przydatna w przypadku rozpoczynania aktywności
wykonywanych na świeżym powietrzu (Ustawienia śledzenia
aktywności, strona 9).
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > .
3 Wybierz opcję:
• Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień
urządzenia, ale zachować wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika oraz historię aktywności,
wybierz Przywróć ust. domyśl..
• Aby przywrócić domyślne wartości dla wszystkich
ustawień urządzenia oraz usunąć wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika i historię aktywności,
wybierz Usuń dane i zres. ustaw..
Zostanie wyświetlony komunikat informacyjny.
4 Dotknij ekranu dotykowego.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie oprogramowania kamery za
pomocą aplikacji Garmin Connect
Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin
Connect, należy najpierw założyć konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Włączanie
i konfiguracja urządzenia, strona 1).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect,
strona 7).
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect automatycznie prześle je do urządzenia.
Aktualizacja jest instalowana, gdy nie używasz urządzenia.
Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się
ponownie.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express
Rozwiązywanie problemów
oraz dodać swoje urządzenie (Synchronizowanie danych
z komputerem, strona 7).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację
Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie zainstaluje aktualizację.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin
Connect w smartfonie.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 13), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Obliczanie strefy tętna
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/ataccuracy.
Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Funkcja
pulsoksymetru nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie
rozmów
Podstawowy trening
poprawiający wydolność
sercowo-naczyniową,
dobre tempo do odrobienia formy
Naprawa urządzenia
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność
oddechowa, optymalny
trening poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona wydolność
i próg beztlenowy,
większa prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
Wydolność beztlenowa
tempo, nie do utrzy- i mięśniowa, zwiększona
mania przez
moc
dłuższy czas, ciężki
oddech
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, odwiedź stronę
support.garmin.com z informacjami na temat wysyłania zgłoszeń
serwisowych do działu pomocy technicznej firmy Garmin.
Załącznik
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Załącznik
13
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
14
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 13
aktualizacje, oprogramowanie 12
aktualny czas 12
aktywności 4, 8, 9
własne 9
zapisywanie 9
alarmy 6
zegar 8
alerty 8
tętno 6, 8, 9
wibracje 7, 8
aplikacje 6
smartfon 1
Auto Lap 9
B
bateria 10
ładowanie 1, 10
maksymalizowanie 8, 9, 12
Body Battery 3, 11
C
cele 2, 8, 9
cykl menstruacyjny 2, 3
czas 8
ustawienia 8, 9, 12
części zamienne 10
czyszczenie urządzenia 10
D
dane
przesyłanie 7, 9
zapisywanie 7
dane techniczne 10
dane użytkownika, usuwanie 12
długość basenu, ustawianie 4
długość kroku 9
dostosowywanie urządzenia 8
dystans 2
pola danych 9
E
edytowanie 9
ekran 8
kalibracja 12
ustawienia 8
ekran dotykowy 1
kalibrowanie 12
ekran główny, dostosowywanie 8
G
Garmin Connect 1, 5, 7–9, 12
Garmin Express 7
aktualizowanie oprogramowania 13
GPS 4, 8
sygnał 7
H
historia 7
przesyłanie do komputera 7
I
identyfikator urządzenia 10
interwały, pływanie 4
J
jednostki miary 9
język 9
K
kalibrowanie 3
ekran dotykowy 12
kalorie 3
pola danych 9
zużycie energii 2
kroki 2, 5, 8, 9
Indeks
Ł
W
ładowanie 10
wiadomości 3
widżety 2, 3, 8
wyzwania 5
M
masa, ustawienia 9
menu 1, 8
menu elementów sterujących 1
minut intensywnej aktywności 2, 9, 11
minutnik 6
Move IQ 9
Z
zapisywanie aktywności 4, 9
zapisywanie danych 7
zegar 6, 8, 12
N
natężenie wysiłku 3
O
okrążenia 9
oprogramowanie
aktualizowanie 12, 13
wersja 10
P
parowanie
czujniki ANT+ 6
smartfon 1, 7, 11
paski 10
pływanie 4
podświetlenie 7, 8
pogoda 2
pola danych 9
powiadomienia 2, 3, 6, 8
poziom stężenia tlenu 5
poziom stresu 3, 8
poziom wysiłku 2, 3, 11
profile, aktywność 7
przyciski 1
pulsoksymetr 1, 5, 9, 11
pułap tlenowy 5, 13
R
resetowanie urządzenia 12
rozwiązywanie problemów 4, 10–13
S
smartfon 3, 11
aplikacje 6
parowanie 1, 7, 11
statystyki zdrowia 3
sterowanie muzyką 2, 3
stoper 3–6, 9
odliczanie 6
strefy, tętno 9
Ś
śledzenie 5
śledzenie aktywności 2, 7–9
T
tarcze zegarka 8
technologia Bluetooth 6–8, 11
tętno 1–3, 5
alerty 6, 8, 9
czujnik 5, 8, 11
parowanie czujników 6
pola danych 9
strefy 9, 13
tryb pamięci masowej 7
tryb snu 7
tryb uśpienia 8, 9
tryb zegarka 1
U
USB 12
przesyłanie plików 7
ustawienia 1, 5, 7–9, 12
urządzenie 8, 9
ustawienia systemowe 8
ustawienia wyświetlania 8
usuwanie
wiadomości 3
wszystkie dane użytkownika 12
15
support.garmin.com
Wrzesień 2019
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising