Garmin | vívomove® 3S | Garmin vívomove® 3S Naudotojo vadovas

Garmin vívomove® 3S Naudotojo vadovas
VÍVOMOVE 3/3S
®
Naudotojo vadovas
© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin , „Garmin“ logotipas, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB ir vívomove yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Body Battery™,
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ ir Toe-to-Toe™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos
prekių ženklus naudoti draudžiama.
®
®
®
®
®
®
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple ir iPhone yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Žodinis ženklas BLUETOOTH ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“
nuosavybė ir „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. The Cooper Institute ir kiti susiję prekių ženklai yra „The Cooper Institute“ nuosavybė. Pažangi širdies ritmo analizė, kurią teikia
Firstbeat. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai ir prekių pavadinimai.
®
®
®
®
Šiam produktui suteiktas ANT+ sertifikatas. Suderinamų produktų ir programų sąrašas pateiktas www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03697, AA3697
Turinys
Įžanga.............................................................................. 1
Įrenginio įjungimas ir nustatymas ............................................... 1
Įrenginio režimai ......................................................................... 1
Įrenginio naudojimas ...................................................................1
Meniu parinktys ........................................................................... 1
Įrenginio nešiojimas .................................................................... 1
Valdikliai.......................................................................... 2
Automatiškai nustatomas tikslas ................................................. 2
Judesio juosta ............................................................................. 2
Įspėjimo apie judėjimą išjungimas ......................................... 2
Intensyvumo minutės .................................................................. 2
Kaip pelnyti intensyvumo minutes .......................................... 2
Body Battery ............................................................................... 2
Body Battery valdiklio peržiūra ............................................... 3
Kalorijų tikslumo didinimas ......................................................... 3
Širdies dažnio kintamumas ir streso lygis ................................... 3
Streso lygio valdiklio peržiūra ................................................ 3
Atsipalaidavimo laikmačio įjungimas ...................................... 3
Širdies dažnio valdiklio peržiūra ................................................. 3
Hidratacijos stebėjimo valdiklio naudojimas ............................... 3
Menstruacijų ciklo stebėjimas ..................................................... 3
Muzikos atkūrimo valdymas ........................................................ 3
Pranešimų peržiūra ..................................................................... 3
Treniruotė........................................................................ 4
Nustatyto laiko veiklos įrašymas ................................................. 4
Veiklos registravimas su prijungto GPS funkcija ........................ 4
Jėgos treniruotės įrašymas ......................................................... 4
Patarimai įrašant jėgos treniruočių veiklą .............................. 4
Plaukimo veiklos įrašymas .......................................................... 4
Toe-to-Toe iššūkio varžybų pradėjimas ...................................... 5
Širdies dažnio funkcijos................................................ 5
Pulsoksimetras ........................................................................... 5
Pulsoksimetro rodmenų gavimas ........................................... 5
Pulsoksimetro miego stebėjimo suaktyvinimas ...................... 5
Apie VO2 maks. įverčius ............................................................. 5
Jūsų VO2 maks. įvertinimo gavimas ...................................... 5
Širdies dažnio duomenų transliavimas į Garmin įrenginius ........ 5
Nenormalaus širdies dažnio nustatymas .................................... 6
Laikrodis......................................................................... 6
Atbulinio laikmačio įjungimas ...................................................... 6
Chronometro naudojimas ........................................................... 6
Žadintuvo naudojimas ................................................................. 6
Bluetooth ryšio funkcijos.............................................. 6
Įspėjimų nustatymai ............................................................... 8
Veiklos parinkčių tinkinimas ................................................... 8
Veiklos stebėjimo nustatymai ................................................. 9
Naudotojo nustatymai ............................................................ 9
Bendrieji nustatymai ............................................................... 9
Įrenginio informacija...................................................... 9
Įrenginio įkrovimas ...................................................................... 9
Įrenginio įkrovimo patarimai ................................................... 9
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 10
Įrenginio valymas ................................................................. 10
Odinių dirželių valymas ........................................................ 10
Dirželių keitimas ........................................................................ 10
Įrenginio informacijos peržiūra .................................................. 10
Specifikacijos ............................................................................ 10
Trikčių šalinimas.......................................................... 10
Ar mano išmanusis telefonas suderinamas su mano
įrenginiu? .................................................................................. 10
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio .............................. 10
Veiklos stebėjimas .................................................................... 10
Žingsnių skaičius atrodo netikslus ....................................... 10
Žingsnių skaičius mano įrenginyje ir Garmin Connect
paskyroje nesutampa ........................................................... 11
Nerodomas mano streso lygis ............................................. 11
Mano intensyvumo minučių rodmuo mirksi .......................... 11
Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus ........................ 11
Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų ...................... 11
Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis ..................... 11
Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų .................. 11
Įrenginys rodo neteisingą laiką ................................................. 11
Laikrodžio rodyklių lygiavimas ............................................. 11
Baterijos veikimo laiko prailginimas .......................................... 12
Sunku įžiūrėti mano įrenginio ekraną lauke .............................. 12
Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas ...................................... 12
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Connect
programą .................................................................................. 12
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express ... 12
Produktų naujinimai .................................................................. 12
Kaip gauti daugiau informacijos ................................................ 12
Įrenginio remontas .................................................................... 12
Priedas.......................................................................... 12
Fizinio pasirengimo tikslai ......................................................... 12
Apie širdies dažnio zonas ......................................................... 12
Širdies dažnio zonų skaičiavimas ............................................. 13
VO2 maks. standartiniai įverčiai ............................................... 13
Rodyklė......................................................................... 14
Pranešimų valdymas .................................................................. 6
Pamesto telefono radimas .......................................................... 6
Režimo „Netrukdyti“ naudojimas ................................................. 6
Garmin Connect............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Prijungtas GPS ........................................................................... 7
Miego stebėjimas ........................................................................ 7
Duomenų sinchronizavimas su programa Garmin Connect ....... 7
Duomenų sinchronizavimas su kompiuteriu ............................... 7
Garmin Express nustatymas .................................................. 7
Įrenginio tinkinimas....................................................... 7
Bluetooth nustatymai .................................................................. 7
Įrenginio nustatymai .................................................................... 7
Širdies dažnio ir streso nustatymai ........................................ 8
Laiko nustatymai .................................................................... 8
Veiklos nustatymai ................................................................. 8
Garmin Connect nustatymai ....................................................... 8
Išvaizdos nustatymai .............................................................. 8
Turinys
i
Įžanga
Įrenginio režimai
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
Prieš pradėdami naudoti bet kokią pratimų programą ar prieš ją
koreguodami visada pasitarkite su gydytoju.
Žvilgtelėjimas Laikrodžio rodyklės rodo dabartinį laiką, įrenginys užrakintas.
Įrenginio įjungimas ir nustatymas
Įrenginio naudojimas
Kad galėtumėte naudotis įrenginiu, reikia prijungti jį prie
maitinimo šaltinio ir įjungti.
Norint naudotis vívomove 3/3S įrenginio ryšio funkcijomis, reikia
susieti jį naudojantis Garmin Connect™ programa, o ne
Bluetooth nustatymais jūsų išmaniajame telefone.
1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės
įdiekite Garmin Connect programą.
2 Įkiškite mažesnį USB laido galą į įrenginio įkrovimo jungtį.
Interaktyvus
Laikrodžio rodyklės dingsta iš jutiklinio ekrano ir
įrenginys atrakinamas.
Tik laikrodis
Jei baterijoje liko mažai energijos, rodyklės rodys
dabartinį laiką, o jutiklinis ekranas bus užrakintas, kol
neįkrausite įrenginio.
®
3 Prijunkite USB laidą prie maitinimo lizdo ir įjunkite įrenginį
(Įrenginio įkrovimas, 9 psl.).
Hello! – rodoma, kai įrenginys įsijungia.
Dvigubas bakstelėjimas: dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną
„pažadinkite“ įrenginį.
PASTABA: nenaudojamas ekranas užgesta. Kai ekranas
neaktyvus, įrenginys toliau veikia ir įrašo duomenis.
Riešo gestas: pasukite ir pakelkite riešą prie kūno, jei norite
įjungti ekraną. Pasukite riešą nuo kūno, jei norite išjungti
ekraną.
Braukimas: kai ekranas įjungtas, braukdami jutikliniu ekranu
atrakinkite įrenginį.
Braukite jutikliniu ekranu, jei norite slinkti valdikliais ir meniu
parinktimis.
Palaikymas paspaudus: kai įrenginys atrakintas, paspausdami
ir palaikydami jutiklinį ekraną galite atidaryti meniu.
Bakstelėjimas: bakstelėkite jutiklinį ekraną, jei norite pasirinkti.
Bakstelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.
Meniu parinktys
Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį ekraną.
PATARIMAS: braukite, jei norite slinkti meniu parinktimis.
4 Norėdami pridėti įrenginį prie Garmin Connect paskyros,
pasirinkite parinktį:
• Jei įrenginį su programa Garmin Connect susiejate pirmą
kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
• Jei su programa Garmin Connect jau susiejote kitą
įrenginį, meniu
arba
pasirinkite „Garmin“ įrenginiai
> Pridėti įrenginį ir vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis.
Sėkmingai susiejus, pateikiamas pranešimas, o įrenginys
automatiškai sinchronizuojamas su išmaniuoju telefonu.
Įžanga
Rodomos nustatyto laiko veiklos parinktys.
Rodomos širdies dažnio funkcijos.
Rodomos atbulinio laikmačio, chronometro ir žadintuvo parinktys.
Rodomos jūsų Bluetooth susieto išmaniojo telefono parinktys.
Rodomi įrenginio nustatymai.
Įrenginio nešiojimas
• Įrenginį nešiokite virš riešo kaulo.
PASTABA: įrenginys turi būti prigludęs, bet patogus nešioti.
Norint gauti tikslesnius širdies dažnio rodmenis, bėgant ar
mankštinantis įrenginys neturėtų judėti. Norėdami gauti
pulsoksimetro rodmenis, turėtumėte nejudėti.
1
PASTABA: optinis jutiklis yra galinėje įrenginio pusėje.
• Daugiau informacijos apie riešo širdies dažnį žr. Trikčių
šalinimas, 10 psl..
• Daugiau informacijos apie pulsoksimetro jutiklį žr. Patarimai
dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų, 11 psl..
• Daugiau informacijos apie tikslumą rasite adresu garmin.com
/ataccuracy.
Valdikliai
Jūsų įrenginys pateikiamas su iš anksto įkeltais valdikliais, kurie
pateikia trumpą informaciją. Braukdami ekranu galite slinkti
valdikliais. Tam tikriems valdikliams reikia susieto išmaniojo
telefono.
PASTABA: naudodamiesi Garmin Connect programa galite
pasirinkti ciferblatą ir pridėti valdiklių arba juos šalinti.
Būsena ir
laikas
Judesio juosta
Sėdėjimas ilgesnį laiką gali paskatinti nepageidautinus
metabolinės būklės pokyčius. Judesio juosta primena apie
poreikį judėti. Jei nejudate vieną valandą, atsiranda judesio
juosta . Po kiekvienų 15 minučių neaktyvumo atsiranda
papildomų segmentų .
Dabartinis laikas, data ir baterijos būsena. Laikas ir data
nustatomi automatiškai, kai įrenginys sinchronizuojamas
su jūsų Garmin Connect paskyra.
Visas atliktų žingsnių skaičius ir jūsų dienos tikslas.
Įrenginys mokosi ir kiekvieną dieną pasiūlo naują nueitų
žingsnių tikslą.
Visas užliptų aukštų skaičius ir jūsų dienos tikslas.
Visos jūsų intensyvumo minutės ir savaitės tikslas.
Jūsų dabartinis Body Battery™ energijos lygis. Įrenginys
apskaičiuoja jūsų esamą energijos rezervą pagal miego,
streso ir aktyvumo duomenis. Didesnis skaičius rodo
didesnį energijos rezervą.
Jūsų dabartinis streso lygis. Įrenginys matuoja jūsų širdies
dažnio svyravimus, kai nesate aktyvūs, kad įvertintų jūsų
streso lygį. Mažesnis skaičius rodo žemesnį streso lygį.
Visas išgerto vandens kiekis ir jūsų dienos tikslas.
Per dieną nueitas atstumas kilometrais arba myliomis.
Visas per parą sudegintų kalorijų skaičius, įskaitant veiklos
kalorijas ir kalorijas ilsintis.
Jūsų dabartinis širdies dažnis dūžiais per minutę (dpm) ir
širdies dažnio ilsintis septynių dienų vidurkis.
Jūsų dabartinis kvėpavimo dažnis įkvėpimais per minutę ir
septynių dienų vidurkis. Įrenginys matuoja jūsų kvėpavimo
dažnį, kai nesate aktyvūs, taip siekiama aptikti neįprastą
kvėpavimą ir nustatyti, kaip kvėpavimas keičiasi priklausomai nuo streso.
Muzikos grotuvo jūsų išmaniajame telefone valdikliai.
Dabartinė temperatūra ir orų prognozė iš susieto
išmaniojo telefono.
Jūsų dabartinio mėnesinio menstruacijų ciklo būsena.
Galite peržiūrėti ir registruoti kasdienius simptomus.
Artėjantys įvykiai iš jūsų kalendoriaus išmaniajame
telefone.
Pranešimai iš jūsų išmaniojo telefono, įskaitant skambučius, žinutes, atnaujinimus socialiniuose tinkluose ir kt.,
priklausomai nuo pranešimų nustatymų išmaniajame
telefone.
Automatiškai nustatomas tikslas
Įrenginys automatiškai sukuria kasdienį žingsnių tikslą,
atsižvelgiant į ankstesnius jūsų veiklos lygius. Jums per dieną
judant, įrenginys rodo jūsų pažangą link jūsų dienos tikslo .
2
Jei nuspręsite nenaudoti automatiškai nustatomo tikslo
funkcijos, savo Garmin Connect paskyroje galite nustatyti
asmeninį žingsnių tikslą.
Galite nustatyti judesio juostą iš naujo nueidami trumpą atstumą.
Įspėjimo apie judėjimą išjungimas
1 Palaikydami jutiklinį ekraną atidarykite meniu.
2 Pasirinkite > > > Įspėj. apie judesį.
Ant įspėjimo piktogramos atsiranda įstrižas brūkšnys.
Intensyvumo minutės
Tokios sveikatos organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos
organizacija rekomenduoja per savaitę bent 150 minučių
užsiimti vidutinio intensyvumo veikla, pvz., greitu ėjimu, arba 75
min. per savaitę užsiimti aktyvia veikla, pvz., bėgimu.
Įrenginys stebi jūsų veiklos intensyvumą ir fiksuoja, kiek laiko
skiriate vidutinio ir didelio intensyvumo veiklai (siekiant
kiekybiškai įvertinti intensyvumą, reikia širdies dažnio duomenų).
Galite siekti savo savaitinių intensyvių treniruočių minučių tikslo,
bent 10 minučių iš eilės užsiimdami nuo vidutinio iki didelio
intensyvumo veikla. Įrenginys prideda vidutinio intensyvumo
veiklos minutes prie intensyvios veiklos minučių skaičiaus. Visos
didelio intensyvumo veiklos minutės pridėjus padvigubėja.
Kaip pelnyti intensyvumo minutes
vívomove 3/3S įrenginys apskaičiuoja intensyvumo minutes
palygindamas širdies dažnio duomenis su vidutiniu širdies
dažniu ilsintis. Jei širdies dažnio matavimas išjungtas, įrenginys
apskaičiuoja vidutinio intensyvumo minutes analizuodamas
žingsnius per minutę.
• Pradėkite nustatyto laiko veiklą, kad kuo tiksliau
apskaičiuotumėte intensyvumo minutes.
• Mankštinkitės bent 10 minučių be pertraukų vidutiniu ar
dideliu intensyvumu.
• Kad širdies dažnis ilsinti būtų kuo tikslesnis, dėvėkite įrenginį
visą parą.
Body Battery
Įrenginys analizuoja jūsų širdies dažnio pokyčius, streso lygį,
miego kokybę ir veiklos duomenis, kad galėtų nustatyti bendrąjį
Body Battery lygį. Lyg degalų matuoklis automobilyje jis rodo,
kiek energijos atsargų dar turite. Body Battery lygio diapazonas
Valdikliai
gali būti nuo 0 iki 100, kur 0–25 reiškia mažas energijos
atsargas, 26–50 – vidutines energijos atsargas, 51–75 – dideles
energijos atsargas, o 76–100 – labai dideles energijos atsargas.
Galite sinchronizuoti įrenginį su savo Garmin Connect paskyra ir
peržiūrėti naujausią Body Battery lygį, ilgalaikes tendencijas ir
papildomą informaciją (Patarimai, kaip pagerinti Body Battery
duomenis, 11 psl.).
Body Battery valdiklio peržiūra
Body Battery valdiklyje rodomas jūsų dabartinis Body Battery
lygis.
1 Perbraukę peržiūrėkite Body Battery valdiklį.
2 Bakstelėkite jutiklinį ekraną, jei norite peržiūrėti Body Battery
diagramą.
Diagramoje rodomas Body Battery aktyvumas pastaruoju
metu ir pastarosios valandos aukštas bei žemas lygis.
Kalorijų tikslumo didinimas
Įrenginyje rodomas apytikslis visų per šią dieną sudegintų
kalorijų skaičius. Galite padidinti šio vertinimo tikslumą greitai
eidami iki 15 minučių.
1 Braukdami atidarykite kalorijų ekraną.
2 Pasirinkite .
PASTABA: rodoma, kai reikia kalibruoti kalorijas. Šį
kalibravimą reikia atlikti tik kartą. Jei jau užregistravote
nustatyto laiko ėjimą arba bėgimą, simbolis gali būti
nerodomas.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Širdies dažnio kintamumas ir streso lygis
Įrenginys analizuoja jūsų širdies dažnio kintamumą, kai
neužsiimate fizine veikla, siekdamas nustatyti jūsų bendrąjį
streso lygį. Treniruotės, fizinis aktyvumas, miegas, mityba ir
bendras stresas turi įtakos jūsų streso lygiui. Streso lygio
diapazonas svyruoja nuo 0 iki 100, kur 0–25 yra poilsio būsena,
26–50 rodo mažą stresą, 51–75 rodo vidutinį stresą, o 76–100
rodo didelį stresą. Žinodami savo streso lygį galėsite lengviau
atpažinti stresą keliančias akimirkas visą dieną. Siekdami
geriausių rezultatų nenusiimkite įrenginio prieš miegą.
Sinchronizavę įrenginį su Garmin Connect paskyra, galite
peržiūrėti savo visos paros streso lygį, ilgalaikes tendencijas ir
papildomus duomenis.
Streso lygio valdiklio peržiūra
Streso lygio valdiklyje rodomas jūsų dabartinis streso lygis.
1 Perbraukę peržiūrėkite streso lygio valdiklį.
2 Bakstelėkite jutiklinį ekraną, jei norite peržiūrėti streso lygio
diagramą.
Streso lygio diagramoje rodomi jūsų streso rodmenys ir
pastarosios valandos didelio ir mažo streso lygiai.
Atsipalaidavimo laikmačio įjungimas
Galite įjungti atsipalaidavimo laikmatį ir pradėti kvėpavimo
pratimą su nurodymais.
1 Perbraukę peržiūrėkite streso lygio valdiklį.
2 Bakstelėkite jutiklinį ekraną.
Atidaroma streso lygio diagrama.
3 Braukdami pasirinkite Poilsio laikmat..
4 Bakstelėdami jutiklinį ekraną pereikite į kitą ekraną.
5 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną įjunkite atsipalaidavimo
laikmatį.
6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
7 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną stabdykite
atsipalaidavimo laikmatį.
8 Pasirinkite .
Valdikliai
Rodomas atnaujintas streso lygis.
Širdies dažnio valdiklio peržiūra
Širdies dažnio valdiklyje rodomas dabartinis jūsų širdies dažnis
dūžiais per minutę (dpm). Daugiau informacijos apie širdies
dažnio tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.
1 Perbraukę peržiūrėkite širdies dažnio valdiklį.
Valdiklyje rodomas dabartinis širdies dažnis ir pastarųjų 7
dienų vidutinis širdies dažnis ilsintis (ŠDI).
2 Bakstelėkite jutiklinį ekraną, jei norite peržiūrėti širdies dažnio
diagramą.
Diagramoje rodomas širdies dažnio aktyvumas pastaruoju
metu ir pastarosios valandos didelis bei mažas širdies
dažnis.
Hidratacijos stebėjimo valdiklio naudojimas
Hidratacijos stebėjimo valdiklyje rodomas jūsų skysčių
vartojimas ir kasdienis hidratacijos tikslas.
1 Perbraukę peržiūrėkite hidratacijos valdiklį.
2 Pasirinkite kiekvieną kartą, kai išgersite skysčių (1 puodelį,
8 uncijas arba 250 ml).
PATARIMAS: galite tinkinti hidratacijos nustatymus, pvz.,
naudojamus matavimo vienetus ir dienos tikslą, savo Garmin
Connect paskyroje.
Menstruacijų ciklo stebėjimas
Menstruacijų ciklas yra svarbus sveikatos aspektas. Sužinoti
daugiau ir nustatyti šią funkciją galite Sveikatos statistika
nustatymuose Garmin Connect programoje.
• Menstruacijų ciklo stebėjimas ir duomenys
• Fiziniai ir emociniai simptomai
• Menstruacijų ir vaisingumo prognozės
• Informacija apie sveikatą ir mitybą
PASTABA: naudodamiesi Garmin Connect programa galite
pridėti valdiklių ir juos šalinti.
Muzikos atkūrimo valdymas
Muzikos valdiklis suteikia galimybę valdyti muziką išmaniajame
telefone naudojantis vívomove 3/3S įrenginiu. Valdiklis
kontroliuoja tuo metu aktyvią arba paskutinę naudotą medijų
leistuvo programą jūsų išmaniajame telefone. Jei joks medijų
leistuvas nėra aktyvus, valdiklyje nerodoma informacijos apie
garso takelį ir reikia pradėti atkūrimą telefone.
1 Išmaniajame telefone pradėkite leisti dainą ar grojaraštį.
2 vívomove 3/3S įrenginyje perbraukę peržiūrėkite muzikos
valdiklį.
Pranešimų peržiūra
Susieję įrenginį su Garmin Connect programa, galite peržiūrėti
įrenginyje pranešimus iš išmaniojo telefono, pavyzdžiui,
tekstines žinutes ir el. laiškus.
1 Perbraukę peržiūrėkite pranešimų valdiklį.
2 Pasirinkite Rodyti.
Naujausias pranešimas rodomas jutiklinio ekrano centre.
3 Bakstelėdami jutiklinį ekraną pasirinkite pranešimą.
PATARIMAS: braukite, jei norite peržiūrėti senesnius
pranešimus.
Įrenginyje slenka visas pranešimas.
4 Bakstelėkite jutiklinį ekraną ir pasirinkite , jei norite atmesti
pranešimą.
3
Treniruotė
Nustatyto laiko veiklos įrašymas
Galite įrašyti nustatyto laiko veiklą, kurią galima išsaugoti ir
nusiųsti į jūsų Garmin Connect paskyrą.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite .
3 Braukdami slinkite veiklų sąrašu ir pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite , jei einate.
• Pasirinkite , jei bėgate.
• Pasirinkite , jei užsiimate kardioveikla.
• Pasirinkite , jei treniruojate jėgą.
• Pasirinkite , jei darote jogą.
• Pasirinkite , jei užsiimate kito tipo veikla.
• Pasirinkite , jei dirbate ant elipsinio treniruoklio.
• Pasirinkite , jei plaukiojate baseine.
• Pasirinkite , jei lipate laiptais.
• Pasirinkite , jei dalyvaujate Toe-to-Toe™ žingsnių
iššūkyje.
PASTABA: naudodamiesi Garmin Connect programa galite
pridėti veiklų arba jas šalinti.
4 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną įjunkite veiklos laikmatį.
5 Pradėkite veiklą.
6 Perbraukite, jei norite peržiūrėti papildomus duomenų
ekranus.
7 Kai baigsite veiklą, dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną
sustabdykite veiklos laikmatį.
8 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite , jei norite išsaugoti veiklą.
• Pasirinkite , jei norite pašalinti veiklą.
• Pasirinkite , jei norite tęsti veiklą.
Veiklos registravimas su prijungto GPS
funkcija
Galite prijungti įrenginį prie išmaniojo telefono ir registruoti GPS
duomenis eidami arba bėgdami.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite arba .
4 Pasirinkite , jei norite prijungti įrenginį prie savo Garmin
Connect paskyros.
Kai prisijungiate, įrenginyje rodomas .
PASTABA: jei negalite prijungti įrenginio prie išmaniojo,
bakstelėkite jutiklinį ekraną ir pasirinkite , jei norite tęsti
veiklą. GPS duomenys nebus įrašomi.
5 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną įjunkite veiklos laikmatį.
6 Pradėkite veiklą.
Veiklos metu telefonas turi būti ryšio diapazone.
7 Kai baigsite veiklą, dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną
sustabdykite veiklos laikmatį.
8 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite , jei norite išsaugoti veiklą.
• Pasirinkite , jei norite pašalinti veiklą.
• Pasirinkite , jei norite tęsti veiklą.
4
Jėgos treniruotės įrašymas
Jėgos treniruočių metu galima įrašyti serijas. Serija – tai keletas
to paties judesio pakartojimų.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
3 Jei reikia, pasirinkite ir įjunkite Kartoj. skaičiav..
4 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną įjunkite veiklos laikmatį.
5 Pradėkite pirmąją seriją.
Įrenginys skaičiuoja pakartojimus.
6 Perbraukite, jei norite peržiūrėti papildomus duomenų
ekranus.
7 Pasirinkdami užbaikite seriją.
Atidaromas poilsio laikmatis.
8 Ilsėdamiesi pasirinkite parinktį:
• Jei norite matyti daugiau duomenų ekranų, braukite
jutikliniu ekranu.
• Jei norite redaguoti kartojimų skaičių, braukite į kairę,
pasirinkite , perbraukę pasirinkite skaičių ir bakstelėkite
jutiklinio ekrano centre.
9 Pasirinkdami pradėkite kitą seriją.
10 Kartokite 6–8 veiksmus, kol baigsite veiklą.
11 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną stabdykite veiklos
laikmatį.
12 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite , jei norite išsaugoti veiklą.
• Pasirinkite , jei norite pašalinti veiklą.
• Pasirinkite , jei norite tęsti veiklą.
Patarimai įrašant jėgos treniruočių veiklą
• Darydami pakartojimus nežiūrėkite į įrenginį.
Veiksmus su įrenginiu atlikite kiekvienos sekos pradžioje ir
pabaigoje bei ilsėdamiesi.
• Darydami pakartojimus visą dėmesį skirkite savo formai.
• Darykite pratimus su kūno svoriu ir su svarmenimis.
• Darykite pakartojimus nuosekliu ir plačiu judesių diapazonu.
Kiekvienas pakartojimas užskaitomas, kai ranka su įrenginiu
grįžta į pradinę padėtį.
PASTABA: pratimai kojoms gali būti neskaičiuojami.
• Išsaugokite savo jėgos treniruotę ir išsiųskite ją į Garmin
Connect paskyrą.
Naudodamiesi Garmin Connect paskyroje esančiais įrankiais
peržiūrėkite ir redaguokite veiklos duomenis.
Plaukimo veiklos įrašymas
PASTABA: plaukiant širdies dažnis nerodomas.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
3 Pasirinkite Įgūdžių lygis.
4 Jei reikia, pasirinkite ir redaguokite baseino dydį.
5 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną įjunkite veiklos laikmatį.
6 Pradėkite veiklą.
Įrenginys automatiškai registruoja plaukimo intervalus arba
baseino ilgius, kuriuos galite peržiūrėti perbraukę jutiklinį
ekraną.
7 Kai baigsite veiklą, dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną
sustabdykite veiklos laikmatį.
Pasirinkite
parinktį:
8
• Pasirinkite , jei norite išsaugoti veiklą.
Treniruotė
• Pasirinkite
• Pasirinkite
• Pasirinkite
, jei norite pašalinti veiklą.
, jei norite tęsti veiklą.
, jei norite redaguoti baseino ilgius.
Įrenginys rodo prisotinimą deguonies procentais.
PASTABA: galite įjungti ir peržiūrėti pulsoksimetro duomenis
miegant savo Garmin Connect paskyroje (Pulsoksimetro miego
stebėjimo suaktyvinimas, 5 psl.).
Toe-to-Toe iššūkio varžybų pradėjimas
Galite pradėti 2 minučių Toe-to-Toe iššūkį su draugu, turinčiu
suderinamą įrenginį.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
Pasirinkite
> ir meskite iššūkį kitam ryšio diapazone (3 m)
2
esančiam žaidėjui.
PASTABA: abu žaidėjai turi pradėti iššūkį savo įrenginyje.
Jei įrenginys neranda jokių žaidėjų per 30 sekundžių, baigiasi
iššūkio skirtasis laikas.
3 Pasirinkite žaidėjo vardą.
Įrenginys skaičiuoja atgal 3 sekundes ir įsijungia laikmatis.
4 Eikite 2 minutes.
Ekrane rodomas laikmatis ir žingsnių skaičius.
5 Padėkite įrenginius ryšio diapazone (3 m).
Ekrane rodomi kiekvieno žaidėjo žingsniai.
Žaidėjai gali pasirinkti , jei nori pradėti kitą iššūkį, arba
pasirinkti
ir išeiti iš meniu.
Širdies dažnio funkcijos
vívomove 3/3S įrenginyje rasite širdies dažnio meniu, kuriame
galite peržiūrėti ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus
duomenis.
Stebimas jūsų kraujo prisotinimas deguonimi. Žinodami deguonies
prisotinimą, galite nustatyti, kaip jūsų organizmas prisitaiko prie
fizinio krūvio ir streso.
PASTABA: pulsoksimetro jutiklis yra galinėje įrenginio pusėje.
Rodomas dabartinis jūsų VO2 maks., kuris yra atletiškumo rodiklis
ir turėtų didėti gerėjant fiziniam pasirengimui.
Dabartinis jūsų širdies dažnis transliuojamas į susietą Garmin
įrenginį.
®
Pulsoksimetras
įrenginyje yra ant riešo veikiantis pulsoksimetras, kuriuo
nustatomas kraujo prisotinimas deguonies. Žinodami kraujo
prisotinimą deguonies, galite nustatyti, kaip jūsų organizmas
prisitaiko prie fizinio krūvio ir streso. Įrenginys nustatys
deguonies lygį kraujyje pašviesdamas į odą ir išmatuodamas,
kiek šviesos sugeriama. Tai vadinama SpO2.
Įrenginyje jūsų pulsoksimetro rodmenys rodomi kaip SpO2
procentinė dalis. Garmin Connect paskyroje galite peržiūrėti
papildomą informaciją apie savo pulsoksimetro rodmenis,
įskaitant kelių dienų tendencijas (Pulsoksimetro miego stebėjimo
suaktyvinimas, 5 psl.). Daugiau informacijos apie
pulsoksimetro tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.
Pulsoksimetro rodmenų gavimas
Įrenginyje bet kuriuo metu rankiniu būdu galite paleisti
pulsoksimetro rodmenį. Šių rodmenų tikslumas gali skirtis
priklausomai nuo kraujo apytakos, įrenginio padėties ant riešo ir
jūsų ramybės.
1 Įrenginį dėvėkite virš riešo kaulo.
Įrenginys turi būti prigludęs, bet patogus nešioti.
2 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
3 Pasirinkite > .
4 Įrenginiui nuskaitant kraujo deguonies saturaciją, ranką, ant
kurios dėvite įrenginį, laikykite širdies lygyje.
5 Pabūkite ramiai.
Širdies dažnio funkcijos
Pulsoksimetro miego stebėjimo suaktyvinimas
Galite nustatyti, kad jūsų įrenginys nuolat matuotų jūsų
deguonies lygį kraujyje, arba SpO2, kai miegate (Patarimai dėl
nereguliarių pulsoksimetro duomenų, 11 psl.).
1 Nustatymų meniu „Garmin Connect Mobile“ programoje
pasirinkite „Garmin“ įrenginiai.
2 Pasirinkite įrenginį.
3 Pasirinkite Veiklos stebėjimas > Pulso oks.
4 Pasirinkite Pulso oks. stebėjimas miegant.
PASTABA: neįprastos miegojimo padėtys gali lemti
nenormaliai mažus miego laiko SpO2 rodmenis.
Apie VO2 maks. įverčius
VO2 maks. yra maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį
maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per
minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų. Paprastai tariant,
VO2 maks. yra atletiškumo rodiklis ir turėtų didėti gerėjant
fiziniam pasirengimui.
Įrenginyje VO2 maks. įvertinimas rodomas kaip skaičius ir
aprašymas. Savo „Garmin Connect“ paskyroje galite peržiūrėti
daugiau informacijos apie VO2 maks. įvertį, įskaitant jūsų fizinio
pasirengimo amžių. Fizinio pasirengimo amžius rodo, kaip jūsų
fizinį pasirengimą galima palyginti su tos pačios lyties, bet
skirtingo amžiaus asmeniu. Jei mankštinsitės, jūsų fizinio
pasirengimo amžius laikui bėgant gali mažėti.
VO2 maks. duomenis teikia „FirstBeat“. VO2 maks. analizė
atliekama gavus The Cooper Institute leidimą. Jei reikia
daugiau informacijos, žr. priedą (VO2 maks. standartiniai
įverčiai, 13 psl.) ir apsilankykite www.CooperInstitute.org.
®
Jūsų VO2 maks. įvertinimo gavimas
Kad įrenginys galėtų rodyti jūsų VO2 maks. įvertinimą, jam reikia
ant riešo matuojamo širdies dažnio duomenų ir nustatyto laiko
greito 15 minučių ėjimo arba bėgimo.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
Jei jau užregistravote greitą 15 minučių ėjimą arba bėgimą,
gali būti rodomas jūsų VO2 maks. įvertinimas. Įrenginys
atnaujina jūsų VO2 maks. įvertinimą kiekvieną kartą, kai
einate arba bėgate nustatę laiką.
3 Pasirinkdami įjunkite laikmatį.
Kai testas baigiamas, pateikiamas pranešimas.
4 Jei norite pradėti VO2 maks. testą rankiniu būdu ir gauti
atnaujintą įvertį, bakstelėkite dabartinį rodmenį ir
vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.
Įrenginys atnaujina jūsų VO2 maks. įvertį.
Širdies dažnio duomenų transliavimas į
Garmin įrenginius
Galite transliuoti savo širdies dažnio duomenis iš vívomove 3/3S
įrenginio ir peržiūrėti juos susietuose Garmin įrenginiuose.
Pavyzdžiui, važiuodami dviračiu galite transliuoti savo širdies
dažnio duomenis į Edge įrenginį arba veiklos metu – į VIRB
veiksmo kamerą.
PASTABA: transliuojant širdies dažnio duomenis sutrumpėja
baterijos naudojimo laikas.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
®
®
5
vívomove 3/3S įrenginys pradeda transliuoti jūsų širdies
dažnio duomenis.
PASTABA: kai transliuojami širdies dažnio duomenys, galite
peržiūrėti tik širdies dažnio stebėjimo ekraną.
3 Susiekite savo vívomove 3/3S įrenginį su Garmin ANT+
suderinamu įrenginiu.
PASTABA: kiekvieno suderinamo Garmin įrenginio susiejimo
instrukcijos skiriasi. Žr. naudotojo vadovą.
4 Bakstelėkite širdies dažnio stebėjimo ekraną ir pasirinkite ,
jei norite liautis transliavę savo širdies dažnio duomenis.
3 Pasirinkite > .
4 Braukite, jei norite slinkti žadintuvo signalais.
5 Pasirinkite žadintuvo signalą ir įjunkite arba išjunkite jį.
®
Nenormalaus širdies dažnio nustatymas
Galite nustatyti, kad įrenginys jus įspėtų, jei širdies dažnis viršija
tam tikrą kartų per minutę skaičių (kpm) po neaktyvumo
laikotarpio.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > > .
3 Pasirinkite Aukšto l. įspėjim..
4 Pasirinkite .
5 Vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis
nustatykite širdies dažnio slenkstį.
6 Bakstelėdami jutiklinį ekraną patvirtinkite vertę.
Kiekvieną kartą, kai viršysite ribos vertę, bus pateiktas
pranešimas ir įrenginys suvibruos.
Laikrodis
Atbulinio laikmačio įjungimas
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
3 Nustatykite minutes.
4 Bakstelėję jutiklinio ekrano centre pasirinkite minutes ir
pereikite į kitą ekraną.
5 Nustatykite sekundes.
6 Bakstelėję jutiklinio ekrano centre pasirinkite sekundes ir
pereikite į kitą ekraną.
Atidaromas ekranas, kuriame rodomas atgal skaičiuojamas
laikas.
7 Jei reikia, pasirinkite ir redaguokite laiką.
8 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną įjunkite laikmatį.
9 Jei reikia, dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną pristabdykite ir
vėl įjunkite laikmatį.
10 Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną sustabdykite laikmatį.
11 Jei reikia, pasirinkite ir nustatykite laikmatį iš naujo.
Chronometro naudojimas
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
2
3
4
5
ekraną.
Pasirinkite > .
Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną įjunkite laikmatį.
Dukart bakstelėdami jutiklinį ekraną sustabdykite laikmatį.
Jei reikia, pasirinkdami nustatykite laikmatį iš naujo.
Žadintuvo naudojimas
1 Nustatykite žadintuvo signalų laiką ir dažnumą savo Garmin
Connect paskyroje (Veiklos stebėjimo nustatymai, 9 psl.).
2 Paspaudę ir palaikę vívomove 3/3S įrenginio jutiklinį ekraną
peržiūrėkite meniu.
6
Bluetooth ryšio funkcijos
vívomove 3/3S yra kelios Bluetooth ryšio funkcijos jūsų
suderinamam išmaniajam telefonui, kuriame naudojama Garmin
Connect programa.
Pranešimai: įspėja jus apie pranešimus išmaniajame telefone,
įskaitant skambučius, tekstines žinutes, socialinių tinklų
atnaujinimus, įvykius kalendoriuje ir kt., priklausomai nuo
pranešimų nustatymų išmaniajame telefone.
Naujausia orų informacija: rodoma dabartinė temperatūra ir
orų prognozė iš išmaniojo telefono.
Muzikos valdikliai: leidžiama valdyti muzikos grotuvą
išmaniajame telefone.
Rasti telefoną: randa jūsų pamestą su vívomove 3/3S įrenginiu
susietą telefoną, jei jis yra ryšio diapazone.
Rasti mano įrenginį: randa jūsų pamestą su išmaniuoju
telefonu susietą vívomove 3/3S įrenginį, jei jis yra ryšio
diapazone.
Veiklos įkėlimai: automatiškai siunčia jūsų veiklą į Garmin
Connect programą, kai tik ją atidarote.
Programinės įrangos naujinimai: įrenginys belaidžiu ryšiu
atsisiunčia ir įdiegia naujausią programinės įrangos naujinį.
Pranešimų valdymas
Naudodamiesi suderinamu išmaniuoju telefonu galite valdyti
pranešimus, rodomus jūsų vívomove 3/3S įrenginyje.
Pasirinkite parinktį:
• Jei naudojate iPhone įrenginį, atidarykite iOS pranešimų
nustatymus ir pasirinkite elementus, kurie turi būti rodomi
įrenginyje.
• Jei naudojate Android™ išmanųjį telefoną, Garmin Connect
programoje pasirinkite Nustatymai > Išmanieji
pranešimai.
®
®
Pamesto telefono radimas
Naudodami šią funkciją galite rasti pamestą išmanųjį telefoną,
kuris susietas naudojant Bluetooth technologiją ir šiuo metu yra
ryšio zonoje.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
vívomove 3/3S įrenginys pradeda ieškoti susieto išmaniojo
telefono. Išmaniajame telefone skamba garsinis signalas, o
vívomove 3/3S įrenginio ekrane rodomas Bluetooth signalo
stiprumas. Bluetooth signalo stiprumas didėja jums artėjant
prie išmaniojo telefono.
Režimo „Netrukdyti“ naudojimas
Naudodami režimą „Netrukdyti“ galite išjungti pranešimus,
gestus ir įspėjimus. Pavyzdžiui, šį režimą galite naudoti
miegodami arba žiūrėdami filmą.
PASTABA: savo Garmin Connect paskyroje galite nustatyti, kad
įrenginys automatiškai persijungtų į režimą „Netrukdyti“ jūsų
įprastomis miego valandomis. Savo Garmin Connect paskyros
naudotojo nustatymuose galite nustatyti įprastas miego
valandas.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
Laikrodis
Garmin Connect
Garmin Connect paskyroje galite susisiekti su draugais. Garmin
Connect suteikia įrankių, padedančių stebėti, analizuoti,
bendrinti ir skatinti vieniems kitus. Registruokite savo aktyvaus
gyvenimo būdo įvykius, įskaitant bėgimą, ėjimą, važiavimą
dviračiu, plaukimą, žygius ir pan.
Galite susikurti nemokamą Garmin Connect paskyrą susiedami
įrenginį su išmaniuoju telefonu „Garmin Connect Mobile“
programoje arba galite apsilankyti www.garminconnect.com.
Stebėkite pažangą: galite stebėti per dieną nueinamus
žingsnius, draugiškai varžytis su kontaktais ir siekti savo
tikslų.
Įrašykite veiklą: baigę nustatyto laiko veiklą ir įrašę ją savo
įrenginyje, galite įkelti ją į savo Garmin Connect paskyrą ir
saugoti tiek, kiek norite.
Analizuokite duomenis: galite peržiūrėti išsamesnę informaciją
apie savo veiklą, įskaitant laiką, atstumą, širdies dažnį,
sudegintas kalorijas ir tinkinamas ataskaitas.
pranešimus ir įspėjimus, išskyrus žadintuvo signalus (Režimo
„Netrukdyti“ naudojimas, 6 psl.).
Duomenų sinchronizavimas su programa
Garmin Connect
Įrenginys automatiškai sinchronizuoja duomenis su Garmin
Connect programa kiekvieną kartą, kai atidarote programą.
Įrenginys automatiškai reguliariai sinchronizuoja duomenis su
Garmin Connect programa. Taip pat galite bet kada
neautomatiškai sinchronizuoti duomenis.
1 Padėkite įrenginį šalia išmaniojo telefono.
2 Atidarykite Garmin Connect programą.
PATARIMAS: programa gali būti atidaryta ir veikti foniniu
režimu.
3 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
4 Pasirinkite > .
5 Palaukite, kol duomenys sinchronizuojami.
6 Peržiūrėkite esamus duomenis programoje Garmin Connect.
Duomenų sinchronizavimas su kompiuteriu
Kad galėtumėte sinchronizuoti duomenis su Garmin Connect
programa savo kompiuteryje, reikia įdiegti Garmin Express™
programą (Garmin Express nustatymas, 7 psl.).
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite Garmin Express programą.
Įrenginyje įjungiamas didelės talpos laikmenos režimas.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
4 Peržiūrėkite duomenis savo Garmin Connect paskyroje.
Bendrinkite savo veiklą: galite susisiekti su draugais ir stebėti
vieni kitų veiklą arba skelbti nuorodas į veiklą savo
mėgstamuose socialiniuose tinkluose.
Tvarkykite nustatymus: galite pakeisti įrenginio ir naudotojo
nustatymus savo Garmin Connect paskyroje.
Garmin Move IQ™
Jei jūsų judesiai atitinka žinomus treniruočių modelius, Move IQ
funkcija automatiškai aptinka įvykį ir rodo jį jūsų laiko juostoje.
Prie Move IQ įvykių nurodomas veiklos tipas ir trukmė, bet jie
nerodomi jūsų veiklų sąraše arba naujienų kanale.
Move IQ funkcija gali automatiškai pradėti nustatyto laiko veiklą,
ėjimą ir bėgimą, naudodama laiko ribas, kurias nustatėte Garmin
Connect programoje. Šios veiklos įtraukiamos į jūsų veiklų
sąrašą.
Garmin Express nustatymas
1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2 Eikite į www.garmin.com/express.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Įrenginio tinkinimas
Bluetooth nustatymai
Naudojant prijungto GPS funkciją, jūsų įrenginys, naudodamas
išmaniojo telefono GPS anteną, registruoja GPS duomenis jums
einant, bėgant arba važiuojant dviračiu (Veiklos registravimas su
prijungto GPS funkcija, 4 psl.). GPS duomenys, įskaitant vietą,
atstumą ir greitį, rodomi veiklos informacijoje jūsų Garmin
Connect paskyroje.
Palaikydami jutiklinį ekraną atidarykite meniu ir pasirinkite .
: įjungiama ir išjungiama Bluetooth technologija.
PASTABA: kiti Bluetooth nustatymai rodomi tik kai Bluetooth
technologija yra įjungta.
: galite susieti įrenginį su suderinamu išmaniuoju telefonu su
įjungta Bluetooth funkcija. Šis nustatymas suteikia galimybę
naudoti Bluetooth ryšio funkcijas naudojantis Garmin
Connect programa, įskaitant pranešimus ir veiklos įkėlimus į
Garmin Connect.
: galite rasti pamestą išmanųjį telefoną, kuris susietas
naudojant Bluetooth technologiją ir šiuo metu yra ryšio
zonoje.
: galite sinchronizuoti įrenginį su suderinamu išmaniuoju
telefonu su įjungta Bluetooth funkcija.
Miego stebėjimas
Įrenginio nustatymai
Jums miegant, įrenginys automatiškai aptinka miegą ir stebi jūsų
judėjimą įprastomis miego valandomis. Galite nustatyti įprastas
miego valandas naudotojo nustatymuose savo Garmin Connect
paskyroje. Miego statistika apima visas miego valandas, miego
lygius ir judėjimą miegant. Galite peržiūrėti miego statistiką
Garmin Connect paskyroje.
PASTABA: snaudimas į miego statistiką neįtraukiamas.
Naudodamiesi režimu „netrukdyti“ galite išjungti visus
Tam tikrus nustatymus galite tinkinti savo vívomove 3/3S
įrenginyje. Daugiau nustatymų galite tinkinti Garmin Connect
paskyroje.
Palaikydami jutiklinį ekraną atidarykite meniu ir pasirinkite .
: įjungiamas ir išjungiamas režimas „Netrukdyti“ (Režimo
„Netrukdyti“ naudojimas, 6 psl.).
: galite rankiniu būdu lygiuoti laikrodžio rodykles (Laikrodžio
rodyklių lygiavimas, 11 psl.).
Prijungtas GPS
Garmin Connect
7
: nustatomas ryškumo lygis. Galite naudoti parinktį Auto, kad
ryškumas būtų automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos
šviesą, arba reguliuoti ryškumą rankiniu būdu.
PASTABA: pasirinkus didesnį ryškumą, greičiau senka
baterija.
: nustatomas vibracijos lygis.
PASTABA: pasirinkus stipresnį vibravimą, greičiau
eikvojama baterija.
: galite įjungti ir išjungti širdies dažnio monitorių, nustatyti
įspėjimą apie nenormalų širdies dažnį ir nustatyti priminimą
atsipalaiduoti (Širdies dažnio ir streso nustatymai, 8 psl.).
: nustatoma, kad įrenginys rodytų laiką 12 valandų arba 24
valandų formatu, ir galite nustatyti laiką rankiniu būdu (Laiko
nustatymas neautomatiniu būdu, 8 psl.).
: įjungiamas ir išjungiamas veiklos stebėjimas, įspėjimas apie
judėjimą ir įspėjimai apie tikslą (Veiklos nustatymai, 8 psl.).
: galite pasirinkti, ant kurio riešo nešiojamas įrenginys.
PASTABA: šis nustatymas naudojamas jėgos treniruotėms ir
gestams.
: nustatoma, kad įrenginys rodytų įveiktą atstumą britiškais
arba metriniais matavimo vienetais.
: nustatoma įrenginio kalba.
: galite iš naujo nustatyti naudotojo duomenis ir nustatymus
(Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas, 12 psl.).
: rodomas įrenginio ID, programinės įrangos versija, teisinė
informacija, licencijos sutartis ir kt. (Įrenginio informacijos
peržiūra, 10 psl.).
Širdies dažnio ir streso nustatymai
Palaikydami jutiklinį ekraną atidarykite meniu ir pasirinkite >
.
: įjungiamas arba išjungiamas ant riešo tvirtinamas širdies
dažnio monitorius. Galite pasirinkti parinktį Tik veikla, jei
norite naudoti ant riešo tvirtinamą širdies dažnio monitorių tik
užsiimdami nustatyto laiko veikla.
: galite nustatyti, kad įrenginys jus įspėtų, kai širdies dažnis
viršija pasirinktą vertę (Nenormalaus širdies dažnio
nustatymas, 6 psl.).
: galite nustatyti įspėjimo dėl širdies dažnio slenksčio vertę.
: galite nustatyti, kad įrenginys jus įspėtų, kai jūsų streso lygis
neįprastai aukštas. Šis įspėjimas paragina trumpam
atsipalaiduoti, įrenginyje rodomas raginimas pradėti
kvėpavimo pratimą su nurodymais (Atsipalaidavimo laikmačio
įjungimas, 3 psl.).
Laiko nustatymai
Palaikydami jutiklinį ekraną atidarykite meniu ir pasirinkite >
.
: nustatoma, kad įrenginyje laikas būtų rodomas 12 valandų
arba 24 valandų formatu.
: galite nustatyti laiką rankiniu būdu arba automatiškai pagal
susietą mobilųjį įrenginį (Laiko nustatymas neautomatiniu
būdu, 8 psl.).
Laiko nustatymas neautomatiniu būdu
Pagal numatytuosius nustatymus laikas nustatomas
automatiškai, kai vívomove 3/3S įrenginys susiejamas su
išmaniuoju telefonu.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > > > Rankinis.
3 Pasirinkite .
4 Vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis
nustatykite laiką.
8
Veiklos nustatymai
Palaikydami jutiklinį ekraną atidarykite meniu ir pasirinkite >
.
: galite įjungti ir išjungti veiklos stebėjimą.
PASTABA: kiti veiklos stebėjimo nustatymai rodomi tik jei
įjungtas veiklos stebėjimas.
: galite įjungti ir išjungti Įspėj. apie judesį.
: galite įjungti ir išjungti įspėjimus apie tikslą arba išjungti
įspėjimus apie tikslą užsiimant nustatyto laiko veikla.
Įspėjimai apie tikslą rodomi jūsų kasdieniam žingsnių tikslui,
kasdieniam užliptų aukštų tikslui ir savaitės intensyvumo
minučių tikslui.
Garmin Connect nustatymai
Galite pakeisti įrenginio nustatymus, veiklos parinktis ir
naudotojo nustatymus savo Garmin Connect paskyroje. Tam
tikrus nustatymus galima tinkinti ir vívomove 3/3S įrenginyje.
• Garmin Connect programoje pasirinkite
arba ,
pasirinkite „Garmin“ įrenginiai ir pasirinkite savo įrenginį.
• Įrenginių valdiklyje Garmin Connect programoje pasirinkite
savo įrenginį.
Pakeitus nustatymus, reikia sinchronizuoti duomenis, kad
pakeitimai būtų pritaikyti įrenginyje (Duomenų sinchronizavimas
su programa Garmin Connect, 7 psl.) (Duomenų
sinchronizavimas su kompiuteriu, 7 psl.).
Išvaizdos nustatymai
Garmin Connect įrenginio meniu pasirinkite Išvaizda.
Ciferblatas: galite pasirinkti ciferblatą.
Valdikliai: galite tinkinti įrenginyje rodomus valdiklius ir keisti jų
rodymo tvarką valdiklių apskritime.
Rodinio parinktys: galite tinkinti ekraną.
Įspėjimų nustatymai
Garmin Connect įrenginio meniu pasirinkite Įspėjimai.
Pavojaus signalai: galite nustatyti žadintuvo laikus ir dažnumus
savo įrenginyje.
Telefono pranešimai: galite įjungti ir konfigūruoti telefono
pranešimus iš suderinamo išmaniojo telefono. Galite filtruoti
pranešimus pagal parametrus Veiklos metu arba Ne per
veiklą.
Įspėjimas dėl nenormalaus širdies dažnio: galite nustatyti,
kad įrenginys jus įspėtų, kai širdies dažnis viršija nustatytą
slenkstį tam tikrą laiką neužsiimant jokia veikla. Galite
nustatyti Įspėjimo riba.
Priminimai apie poilsį: galite nustatyti, kad įrenginys jus įspėtų,
kai jūsų streso lygis neįprastai aukštas. Šis įspėjimas
paragina trumpam atsipalaiduoti, įrenginyje rodomas
raginimas pradėti kvėpavimo pratimą su nurodymais.
Perspėjimas dėl „Bluetooth“ ryšio: galite įjungti įspėjimą,
kuris informuoja, kai susietas išmanusis telefonas nebėra
prijungtas naudojant Bluetooth technologiją.
Netrukdyti miegant: nustatoma, kad jūsų miego valandomis
įrenginyje automatiškai įsijungtų režimas „Netrukdyti“
(Naudotojo nustatymai, 9 psl.).
Veiklos parinkčių tinkinimas
Galite pasirinkti veiklas, kurios bus rodomos įrenginyje.
1 Garmin Connect įrenginio meniu pasirinkite Veiklos
parinktys.
2 Pasirinkite Redaguoti.
3 Pasirinkite veiklas, kurias norite rodyti įrenginyje.
PASTABA: ėjimo ir bėgimo veiklų pašalinti negalima.
4 Jei reikia, pasirinkite veiklą ir tinkinkite jos nustatymus, pvz.,
įspėjimus ir duomenų laukus.
Įrenginio tinkinimas
Ratų žymėjimas
Galite nustatyti įrenginį naudoti Auto Lap funkciją, kurį
automatiškai pažymi ratą kas kilometrą ar mylią. Ši funkcija
padeda palyginti savo efektyvumą skirtinguose veiklos
etapuose.
PASTABA: Auto Lap funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
1 Nustatymų meniu „Garmin Connect Mobile“ programoje
pasirinkite „Garmin“ įrenginiai.
2 Pasirinkite įrenginį.
3 Pasirinkite Veiklos parinktys.
4 Pasirinkite veiklą.
5 Pasirinkite Auto Lap.
®
Duomenų laukų tinkinimas
Galite keisti duomenų laukų derinius ekranuose, kurie rodomi
veikiant veiklos laikmačiui.
PASTABA: negalite tinkinti Plaukimo baseinas.
1 Nustatymų meniu Garmin Connect programoje pasirinkite
„Garmin“ įrenginiai.
2 Pasirinkite įrenginį.
3 Pasirinkite Veiklos parinktys.
4 Pasirinkite veiklą.
5 Pasirinkite Duomenų laukai.
6 Pasirinkite duomenų lauką, jei norite jį pakeisti.
Veiklos stebėjimo nustatymai
Garmin Connect įrenginio meniu pasirinkite Veiklos stebėjimas.
PASTABA: kai kurie nustatymai rodomi nustatymų meniu
pokategoryje. Programos arba interneto svetainės naujinimai
gali pakeisti šiuos nustatymų meniu.
Veiklos stebėjimas: įjungia ir išjungia veiklos stebėjimo
funkcijas.
Automatinė veiklos pradžia: leidžia įrenginiui automatiškai
kurti ir išsaugoti nustatyto laiko veiklas, kai Move IQ funkcija
aptinka, kad einate arba bėgate minimalų laiką. Bėgimui ir
ėjimui galite nustatyti minimalų laiko slenkstį.
Tinkintas žingsnio ilgis: įrenginys gali tiksliau skaičiuoti jūsų
įveiktą atstumą naudodamas pasirinktinį žingsnio ilgį. Galite
įvesti žinomą atstumą ir kiek žingsnių reikia tam atstumui
įveikti, ir Garmin Connect apskaičiuos žingsnio ilgį.
Per diena užlipta laiptais: galite įvesti, kiek aukštų norite užlipti
per dieną.
Žingsniai per dieną: galite įvesti savo dienos žingsnių tikslą.
Galite naudoti parinktį Automatinis tikslas, kad įrenginys
galėtų automatiškai nustatyti, kiek žingsnių turėtumėte nueiti.
Tikslo paveikslėliai: galite įjungti ir išjungti tikslo paveikslėlius
arba išjungti juos tik veiklos metu. Tikslo paveikslėliai rodomi
jūsų kasdieniam žingsnių tikslui, kasdieniam užliptų aukštų
tikslui ir intensyvumo minučių per savaitę tikslui.
Įspėjimas apie judesį: jei per ilgai esate neaktyvūs, įrenginys
pateikia pranešimą ir rodo judesio juostą dienos laiko ekrane.
Jei įjungti garsiniai signalai, įrenginys taip pat supypsi arba
suvibruoja.
PASTABA: šis nustatymas eikvoja baterijos energiją.
Move IQ: galite įjungti ir išjungti Move IQ įvykius. Move IQ
funkcija automatiškai aptinka veiklos modelius, pvz., ėjimą ir
bėgimą.
Pulso oks. stebėjimas miegant: įrenginiui leidžiama įrašyti iki
keturių valandų pulsoksimetro rodmenų jums miegant.
Nustatyti kaip pageidaujamą veiklos stebėjimo priemonę: jei
prie programos prijungti keli įrenginiai, nustatoma, kad šis
įrenginys būtų pagrindinis jūsų aktyvumo stebėjimo įrenginys.
Intensyvumo per savaitę minutės: galite įvesti savaitės tikslą –
kiek minučių norite dalyvauti vidutinio–didelio intensyvumo
Įrenginio informacija
veikloje. Be to, įrenginyje galite nustatyti širdies dažnio zoną
vidutinio intensyvumo minutėms ir didesnio širdies dažnio
zoną didelio intensyvumo minutėms. Galite naudoti ir
numatytąjį algoritmą.
Naudotojo nustatymai
Garmin Connect įrenginio meniu pasirinkite Naudotojo
nustatymai.
Asmens informacija: galite įvesti savo asmens duomenis, pvz.,
gimimo datą, lytį, ūgį ir svorį.
Miegas: galite įvesti savo įprastas miego valandas.
Širdies dažnio zonos: galite įvertinti savo maksimalų širdies
dažnį ir nustatyti pasirinktines širdies dažnio zonas.
Bendrieji nustatymai
Garmin Connect įrenginio meniu pasirinkite Bendra.
Įrenginio pavadinimas: galite nustatyti įrenginio pavadinimą.
Wrist Worn On: galite pasirinkti, ant kurio riešo nešiojamas
įrenginys.
PASTABA: šis nustatymas naudojamas jėgos treniruotėms ir
gestams.
Laiko formatas: nustatoma, kad įrenginyje laikas būtų rodomas
12 valandų arba 24 valandų formatu.
Datos formatas: nustatoma, kad įrenginyje data rodoma
formatu „mėnuo/diena“ arba formatu „diena/mėnuo“.
Kalba: nustatoma įrenginio kalba.
Atstumas: nustatoma, kad įrenginys rodytų įveiktą atstumą
kilometrais arba myliomis.
Įrenginio informacija
Įrenginio įkrovimas
ĮSPĖJIMAS
Šiame įrenginyje yra ličio jonų baterija. Žr. vadovą Svarbi
saugos ir produkto informacija, pateiktą produkto dėžėje, kad
susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia
informacija.
PRANEŠIMAS
Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie
kompiuterio, kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite kontaktus bei
šalia esančią sritį. Žiūrėkite priede pateiktas valymo instrukcijas.
1 Įkiškite mažesnį USB laido galą į įrenginio įkrovimo jungtį.
2 Įkiškite didesnį USB laido galą į USB įkrovimo jungtį.
3 Iki galo įkraukite įrenginį.
Įrenginio įkrovimo patarimai
• Saugiai prijunkite įkroviklį prie įrenginio ir įkraukite jį
naudodami USB laidą (Įrenginio įkrovimas, 9 psl.).
9
Galite įkrauti įrenginį USB laidą prijungdami prie Garmin
patvirtinto AC adapterio su standartine sienine rozete arba
prie kompiuterio USB prievado.
• Peržiūrėkite likusios baterijos energijos diagramą įrenginio
informacijos ekrane (Įrenginio informacijos peržiūra,
10 psl.).
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai
gali pabloginti jo tarnavimo laiką.
Nenaudokite aštrių daiktų įrenginiui valyti.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų,
kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.
Po chloruoto, druskingo vandens, apsaugos nuo saulės,
kosmetikos, alkoholio ar kitų stiprių cheminių medžiagų poveikio
kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Ilgalaikis šių medžiagų
poveikis gali sugadinti korpusą.
Nelaikykite vietose, kuriose aukšta temperatūra, pvz., skalbinių
džiovyklėse.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Įrenginio valymas
PRANEŠIMAS
Net nedidelis prakaito ar drėgmės kiekis gali sukelti prie
įkroviklio prijungtų elektros kontaktų koroziją. Korozija gali
trukdyti įkrauti ir perduoti duomenis.
3 Patraukite fiksavimo adatėlę ir įdėkite kitą spyruoklinio
laikiklio dalį kitoje įrenginio pusėje.
4 Kartodami 1–3 veiksmus pakeiskite kitą dirželį.
Įrenginio informacijos peržiūra
Galite peržiūrėti įrenginio ID, programinės įrangos versiją ir
teisinę informaciją.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
2 Pasirinkite > .
3 Braukite ir peržiūrėkite informacija.
Specifikacijos
Baterijos tipas
Įkraunama integruota ličio jonų baterija.
Baterijos veikimo
laikas
Iki 5 dienų išmaniuoju režimu
Iki 1 papildomos savaitės laikrodžio režimu
Darbinės temperatūros diapazonas
Nuo –10 iki 50 ºC (nuo 14 iki 122 ºF)
Įkrovimo temperatūros Nuo 0 iki 45 ºC (nuo 32 iki 113 ºF)
diapazonas
Belaidžio ryšio
dažniai / protokolai
2,4 GHz esant 0 dBm, nominalus
• ANT+ belaidžio ryšio protokolas
• Bluetooth 5.0 technologija
13,56 MHz esant –40 dBm, vardinė vertė, NFC
belaidė technologija
Pralaidumo vandeniui
klasė
5 ATM1
Trikčių šalinimas
1 Nuvalykite įrenginį švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.
2 Sausai nušluostykite.
Ar mano išmanusis telefonas suderinamas
su mano įrenginiu?
Nuvalę, leiskite įrenginiui visiškai išdžiūti.
PATARIMAS: daugiau informacijos pateikta adresu
www.garmin.com/fitandcare.
vívomove 3/3S įrenginys suderinamas su išmaniaisiais
telefonais, kuriuose naudojama Bluetooth belaidžio ryšio
technologija.
Daugiau informacijos apie suderinamumą rasite adresu
www.garmin.com/ble.
Odinių dirželių valymas
1 Valykite odinius dirželius sausa šluoste.
2 Valydami odinius dirželius naudokite odos minkštiklį.
Dirželių keitimas
vívomove 3S tinka 18 mm pločio standartiniai greitai
užfiksuojami dirželiai. vívomove 3 tinka 20 mm pločio
standartiniai greitai užfiksuojami dirželiai.
1 Norėdami nuimti dirželį, patraukite fiksavimo adatėlę ant
spyruoklinio laikiklio.
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio
• Laikykite įrenginį išmaniojo telefono ryšio diapazone.
• Jei įrenginiai jau susieti, išjunkite Bluetooth abiejuose
įrenginiuose ir vėl įjunkite.
• Jei įrenginiai nesusieti, įjunkite Bluetooth technologiją
išmaniajame telefone.
• Išmaniajame telefone atidarykite Garmin Connect programą,
pasirinkite
arba
ir pasirinkdami „Garmin“ įrenginiai >
Pridėti įrenginį įjunkite susiejimo režimą.
• Įrenginyje palaikydami paspaudę jutiklinį ekraną atidarykite
meniu ir pasirinkdami > įjunkite susiejimo režimą.
Veiklos stebėjimas
Daugiau informacijos apie veiklos stebėjimo tikslumą rasite
adresu garmin.com/ataccuracy.
Žingsnių skaičius atrodo netikslus
2 Į įrenginį įdėkite vieną naujo dirželio spyruoklinio laikiklio dalį.
1*
10
Jei žingsnių skaičius atrodo netikslus, galite vadovautis šiais
patarimais.
• Šį įrenginį dėvėkite ne ant pagrindinės rankos.
• Stumdami vežimėlį ar žoliapjovę, įrenginį laikykite kišenėje.
• Kai aktyviai judinate plaštakas ar rankas, įrenginį laikykite
kišenėje.
Įrenginys išlieka nesugadintas esant slėgiui, kuris paprastai būna 50 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.
Trikčių šalinimas
PASTABA: įrenginys kai kuriuos pasikartojančius judesius,
pvz., indų plovimą, skalbinių lankstymą ar plojimą, gali
palaikyti žingsniais.
Žingsnių skaičius mano įrenginyje ir Garmin Connect
paskyroje nesutampa
Žingsnių skaičius jūsų Garmin Connect paskyroje atnaujinamas,
kai sinchronizuojate įrenginį.
1 Pasirinkite parinktį:
• Sinchronizuokite žingsnių skaičių su Garmin Connect
programa (Duomenų sinchronizavimas su kompiuteriu,
7 psl.).
• Sinchronizuokite žingsnių skaičių su Garmin Connect
programėle (Duomenų sinchronizavimas su programa
Garmin Connect, 7 psl.).
2 Palaukite, kol įrenginys sinchronizuos jūsų duomenis.
Sinchronizavimas gali trukti kelias minutes.
PASTABA: Garmin Connect programėlės arba Garmin
Connect programos atnaujinimas nesinchronizuoja jūsų
duomenų ir neatnaujina žingsnių skaičiaus.
Nerodomas mano streso lygis
Kad įrenginys galėtų aptikti jūsų streso lygį, reikia įjungti širdies
dažnio stebėjimą ant riešo.
Įrenginys fiksuoja jūsų širdies dažnio kintamumą per parą, kai
neužsiimate veikla, ir taip nustato streso lygį. Įrenginys
nenustato streso lygio užsiimant nustatyto laiko veiklomis.
Jei vietoje streso lygio rodomi brūkšneliai, nejudėkite ir
palaukite, kol įrenginys išmatuos jūsų širdies dažnio
kintamumą.
Mano intensyvumo minučių rodmuo mirksi
Kai mankštinatės tokiu intensyvumo lygiu, kuris skaičiuojamas
siekiant intensyvumo minučių tikslo, intensyvumo minučių
rodmuo mirksi.
Mankštinkitės vidutiniu arba dideliu intensyvumu bent 10
minučių iš eilės.
Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus
Jūsų įrenginyje naudojamas vidinis barometras, siekiant
išmatuoti aukščio pokyčius jums lipant laiptais. Užliptas aukštas
yra lygus 3 m (10 pėd.).
• Lipdami laiptais stenkitės nesilaikyti už turėklų ir neperžengti
kelių laiptelių.
• Esant vėjuotam orui, pridenkite įrenginį rankove ar striuke,
nes dėl stiprių gūsių rodmenys gali būti netikslūs.
Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio
duomenų
Jei širdies dažnis klaidingas arba nerodomas, galite vadovautis
šiais patarimais.
• Prieš užsisegdami įrenginį, nuvalykite ir nusausinkite ranką.
• Po įrenginiu nenaudokite apsauginės priemonės nuo saulės,
losjono ar vabzdžių atbaidymo priemonės.
• Neįbrėžkite ant įrenginio nugarėlės esančio širdies dažnio
jutiklio.
• Įrenginį dėvėkite virš riešo kaulo. Įrenginys turi būti prigludęs,
bet patogus nešioti.
• Prieš pradėdami veiklą prasimankštinkite 5–10 min. ir
užfiksuokite širdies dažnio rodmenis.
PASTABA: jei lauke yra šalta, prasimankštinkite patalpose.
• Po kiekvieno treniruotės nuskalaukite įrenginį gėlu vandeniu.
Trikčių šalinimas
Patarimai, kaip pagerinti Body Battery
duomenis
• Jūsų Body Battery lygis atnaujinamas, kai sinchronizuojate
įrenginį su Garmin Connect paskyra.
• Kad rezultatai būtų tikslesni, nenusiimkite įrenginio eidami
miegoti.
• Poilsis ir geras miegas įkrauna jūsų Body Battery.
• Dėl įtemptos veiklos, didelio streso ir prasto miego Body
Battery gali išsikrauti.
• Suvartotas maistas, taip pat stimuliatoriai, pvz., kofeinas,
neturi įtakos jūsų Body Battery.
Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro
duomenų
Jei pulsoksimetro duomenys yra nereguliarūs arba nerodomi,
galite išbandyti šiuos patarimus.
• Nejudėkite, kol įrenginys nuskaito jūsų kraujo prisotinimą
deguonies.
• Įrenginį dėvėkite virš riešo kaulo. Įrenginys turi būti prigludęs,
bet patogus nešioti.
• Įrenginiui nuskaitant kraujo prisotinimą deguonies, ranką, ant
kurios dėvite įrenginį, laikykite širdies lygyje.
• Naudokite silikoninę apyrankę.
• Prieš užsisegdami įrenginį, nuvalykite ir nusausinkite ranką.
• Po įrenginiu nenaudokite apsauginės priemonės nuo saulės,
losjono ar vabzdžių atbaidymo priemonės.
• Nesubraižykite galinėje įrenginio pusėje esančio optinio
jutiklio.
• Po kiekvieno treniruotės nuskalaukite įrenginį gėlu vandeniu.
Įrenginys rodo neteisingą laiką
Įrenginys atnaujina laiką ir datą, kai sinchronizuojate įrenginį su
kompiuteriu arba mobiliuoju įrenginiu. Sinchronizuokite įrenginį,
kad sužinotumėte tikslų laiką, kai keliaujate tarp skirtingų laiko
juostų ir kai reikia perjungti į vasaros / žiemos laiką.
Jei laikrodžio rodyklės neatitinka skaitmeninio laiko, jas reikia
sulygiuoti rankiniu būdu (Laikrodžio rodyklių lygiavimas,
11 psl.).
1 Įsitikinkite, kad nustatytas automatinis laikas (Laiko
nustatymai, 8 psl.).
2 Įsitikinkite, kad kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje
rodomas teisingas vietinis laikas.
Pasirinkite
parinktį:
3
• Sinchronizuokite įrenginį su kompiuteriu (Duomenų
sinchronizavimas su kompiuteriu, 7 psl.).
• Sinchronizuokite įrenginį su mobiliuoju įrenginiu
(Duomenų sinchronizavimas su programa Garmin
Connect, 7 psl.).
Laikas ir data atnaujinami automatiškai.
Laikrodžio rodyklių lygiavimas
Jūsų vívomove 3/3S įrenginyje naudojamos tiksliosios laikrodžio
rodyklės. Užsiimant intensyvia veikla, rodyklių padėtis gali
pasikeisti. Jei laikrodžio rodyklės neatitinka skaitmeninio laiko,
jas reikia sulygiuoti rankiniu būdu.
PATARIMAS: po kelių mėnesių įprasto naudojimo gali reikėti
sulygiuoti laikrodžio rodykles.
1 Jei norite peržiūrėti meniu, palaikykite paspaudę jutiklinį
ekraną.
> Sulygiuoti rodykles ties \n12:00.
2 Pasirinkite >
3 Bakstelėkite arba , kol minučių rodyklė rodys 12 valandos
padėtį.
4 Pasirinkite .
11
5 Bakstelėkite arba , kol valandų rodyklė rodys 12 valandos
padėtį.
6 Pasirinkite .
Pateikiamas pranešimas Sulygiavimas baigtas.
PASTABA: lygiuoti laikrodžio rodykles galite ir naudodami
Garmin Connect programą.
Baterijos veikimo laiko prailginimas
• Sumažinkite ekrano ryškumą ir skirtąjį laiką (Išvaizdos
nustatymai, 8 psl.).
• Išjunkite riešo gestus (Išvaizdos nustatymai, 8 psl.).
• Išmaniojo telefono pranešimų centro nustatymuose
apribokite, kokie pranešimai gali būti rodomi jūsų
vívomove 3/3S įrenginyje (Pranešimų valdymas, 6 psl.).
• Išjunkite išmaniuosius pranešimus (Bluetooth nustatymai,
7 psl.).
• Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją, kai nenaudojate
ryšio funkcijų (Bluetooth nustatymai, 7 psl.).
• Stabdykite širdies dažnio duomenų transliavimą į susietus
Garmin įrenginius (Širdies dažnio duomenų transliavimas į
Garmin įrenginius, 5 psl.).
• Išjunkite širdies dažnio stebėjimą ant riešo (Širdies dažnio ir
streso nustatymai, 8 psl.).
PASTABA: širdies dažnio stebėjimas ant riešo naudojamas
skaičiuojant didelio intensyvumo minutes, VO2 maks., streso
lygį ir sudegintas kalorijas (Intensyvumo minutės, 2 psl.).
Sunku įžiūrėti mano įrenginio ekraną lauke
Įrenginys aptinka aplinkos šviesą ir automatiškai sureguliuoja
foninio apšvietimo ryškumą taupydamas baterijos energiją.
Tiesioginėje saulės šviesoje ekranas tampa šviesesnis, bet vis
tiek gali būti sunku skaityti. Automatinio veiklos aptikimo funkcija
gali būti naudinga, kai pradedate veiklą lauke (Veiklos stebėjimo
nustatymai, 9 psl.).
Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas
Galite atkurti gamyklines numatytąsias visų įrenginio nustatymų
vertes.
1 Palaikydami jutiklinį ekraną atidarykite meniu.
2 Pasirinkite > .
3 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio
nustatymų vertes ir išsaugoti visą naudotojo įvestą
informaciją bei aktyvumo istoriją, pasirinkite Atkurti num.
nust..
• Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio
nustatymų vertes ir pašalinti visą naudotojo įvestą
informaciją bei aktyvumo istoriją, pasirinkite Šal. duom.,
atkurt. nust..
Pateikiamas informacinis pranešimas.
4 Bakstelėkite jutiklinį ekraną.
5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Connect programą
Kad galėtumėte atnaujinti įrenginio programinę įrangą
naudodami Garmin Connect programą, turite turėti Garmin
Connect paskyrą ir turite susieti įrenginį su suderinamu
išmaniuoju telefonu (Įrenginio įjungimas ir nustatymas, 1 psl.).
Sinchronizuokite savo įrenginį su programa Garmin Connect
(Duomenų sinchronizavimas su programa Garmin Connect,
7 psl.).
Kai nauja programinė įranga pasiekiama, Garmin Connect
programa automatiškai siunčia naujinį į įrenginį. Naujinys
12
pritaikomas, kai įrenginio nenaudojate aktyviai. Baigus
naujinti, įrenginys paleidžiamas iš naujo.
Programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express
Kad galėtumėte naujinti įrenginio programinę įrangą, reikia
atsisiųsti ir įdiegti Garmin Express programą bei pridėti įrenginį
(Duomenų sinchronizavimas su kompiuteriu, 7 psl.).
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
Jei yra nauja programinė įranga, Garmin Express programa
siunčią ją į įrenginį.
Kai
Garmin Express programa baigia naujinio siuntimą,
2
atjunkite įrenginį nuo kompiuterio.
Įrenginys įdiegia naujinį.
Produktų naujinimai
Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (www.garmin.com
/express). Išmaniajame telefone įdiekite Garmin Connect
programą.
Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos
Garmin įrenginiams:
• Programinės įrangos naujinimai
• Duomenų įkėlimai į Garmin Connect
• Produktų registracija
Kaip gauti daugiau informacijos
• Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės
įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
• Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis
ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo
Garmin atstovą.
• Eikite adresu www.garmin.com/kenwood.
Tai nėra medicinos įrenginys. Pulsoksimetro funkcija
prieinama ne visose šalyse.
Įrenginio remontas
Jei prireiktų jūsų įrenginį remontuoti, apsilankykite
support.garmin.com, kur rasite informacijos, kaip pateikti
paslaugos užklausą Garmin produktų palaikymo skyriui.
Priedas
Fizinio pasirengimo tikslai
Žinodami savo širdies dažnio zonas galėsite lengviau vertinti ir
gerinti fizinį pasirengimą suprasdami ir taikydami šiuos
principus.
• Jūsų širdies dažnis yra geras mankštinimosi intensyvumo
rodiklis.
• Treniravimasis tam tikrose širdies dažnio zonose gali padėti
padidinti širdies ir kraujagyslių pajėgumą bei jėgą.
Jei žinote savo maksimalų širdies dažnį, naudodamiesi lentele
(Širdies dažnio zonų skaičiavimas, 13 psl.) galite nustatyti savo
fizinio pasirengimo tikslams tinkamiausią širdies dažnio zoną.
Jei savo maksimalaus širdies dažnio nežinote, naudokitės
internete siūlomais skaičiuotuvais. Kai kurie sporto ir sveikatos
centrai gali pasiūlyti testą maksimaliam širdies dažniui nustatyti.
Numatytasis maksimalus širdies dažnis yra 220 minus jūsų
amžius.
Apie širdies dažnio zonas
Daug sportininkų širdies dažnio zonas naudoja siekdami
išmatuoti ir padidinti kardiovaskuliarinę jėgą ir pagerinti fizinį
pasirengimą. Širdies dažnio zona yra nustatytas širdies
susitraukimo kartų per minutę diapazonas. Penkios įprastai
Priedas
nustatytos širdies dažnio zonos sunumeruotos nuo 1 iki 5, pagal
didėjantį intensyvumą. Bendrai kalbant, širdies dažnio zonos
apskaičiuojamos pagal maksimalaus širdies dažnio procentinę
dalį.
Zona Maksimalaus
širdies dažnio
procentas
Suvokiamas
įtempimo lygis
Nauda
3
70–80 proc.
Vidutinis tempas, šiek
tiek sunkiau kalbėti
Didesnis aerobinis
pajėgumas, optimali
kardiovaskulinė
treniruotė
4
80–90 proc.
Greitas tempas, šiek
tiek nepatogumo,
stiprus kvėpavimas
Didesnis anaerobinis pajėgumas ir
slenkstis, didesnis
greitis
5
90–100 proc.
Sprinto tempas,
neįmanoma išlaikyti
ilgesnį laiką, sunkus
kvėpavimas
Anaerobinė ir
raumenų ištvermė,
didesnė galia
Širdies dažnio zonų skaičiavimas
Zona Maksimalaus
širdies dažnio
procentas
Suvokiamas
įtempimo lygis
Nauda
1
Atsipalaidavimas,
lengvas tempas,
ritmiškas kvėpavimas
Pradinio lygio
aerobinė treniruotė,
sumažina stresą
Patogus tempas, šiek
tiek gilesnis kvėpavimas, galimas
pokalbis
Bazinė kardiovaskulinė treniruotė, geras
atsistatymo tempas
2
50–60 proc.
60–70 proc.
VO2 maks. standartiniai įverčiai
Šiose lentelėse pateikta VO2 maks. įverčių standartinė klasifikacija.
Vyrai
Procentiliai
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Geriausi
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Puikūs
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Geri
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Patenkinami
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Prasti
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Moterys
Procentiliai
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Geriausi
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Puikūs
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Geri
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Patenkinami
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Prasti
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Duomenys perspausdinti leidus The Cooper Institute. Daugiau informacijos rasite www.CooperInstitute.org.
Priedas
13
Rodyklė
A
atbulinis laikmatis 6
atsarginės dalys 10
atstumas 2
duomenų laukai 9
Auto Lap 9
B
baseino dydis, nustatymas 4
baterija 10
įkrovimas 1, 9
prailginimas 7, 9, 12
Bluetooth technologija 6–8, 10
Body Battery 2, 3
C
chronometras 6
ciferblatai 8
D
deguonies saturacija 5
didelės talpos laikmenos režimas 7
dirželiai 10
duomenys
įkėlimas 9
įrašymas 7
perkėlimas 7
duomenų išsaugojimas 7
duomenų laukai 9
E
ekranas 7
kalibravimas 11
nustatymai 8
ekrano nustatymai 7
F
foninis apšvietimas 6–8
G
Garmin Connect 1, 5, 7–9, 12
Garmin Express 7
programinės įrangos naujinimas 12
GPS 4, 8
signalas 7
I
intensyvumo minutės 2, 9, 11
intervalai, plaukimas 4
istorija 7
siuntimas į kompiuterį 7
išmanusis telefonas 3, 10
programos 6
susiejimas 1, 7, 10
Iššūkiai 5
J
jutiklinis ekranas 1
kalibravimas 11
K
kalba 9
kalibravimas 3
jutiklinis ekranas 11
kalorijos 3
duomenų laukai 9
sąnaudos 2
Kūno baterija 11
meniu 1, 8
menstruacijų ciklas 2, 3
miego režimas 7–9
mygtukai 1
Move IQ 9
muzikos valdikliai 2, 3
N
naudotojo duomenys, šalinimas 12
naujiniai, programinė įranga 12
nustatymai 1, 5, 7, 8, 11, 12
įrenginys 8, 9
O
orai 2
P
paros laikas 11
pavojaus signalai, laikrodis 8
plaukimas 4
pradžios ekranas, tinkinimas 8
pranešimai 2, 3, 6, 8
priedai 12
prisotinimas deguonies 5
profiliai, veikla 7
programinė įranga
naujinimas 12
versija 10
programos 6
išmanusis telefonas 1
pulsoksimetras 1, 5, 9, 11
R
ratai 9
redagavimas 8
S
sistemos nustatymai 7
specifikacijos 10
stebėjimas 5
streso įvertis 2, 3
streso lygis 2, 3, 8, 11
susiejimas
ANT+ jutikliai 5
išmanusis telefonas 1, 7, 10
sveikatos statistika 3
svoris, nustatymai 9
T
tikslai 2, 8, 9
trikčių šalinimas 4, 9–12
U
USB 12
failų perdavimas 7
V
valdikliai 2, 3, 8
valdiklių meniu 1
veiklos 4, 8, 9
išsaugojimas 8
pasirinktinis 8
veiklos stebėjimas 2, 7–9
veiklų išsaugojimas 4, 8
VO2 maks. 5, 13
Z
zonos, širdies dažnis 9
L
laikas 8
nustatymai 8, 9, 11
laikmatis 3–5, 9
atbulinis skaičiavimas 6
laikrodis 6, 8, 11
laikrodžio režimas 1
M
matavimo vienetai 9
14
Rodyklė
support.garmin.com
Rugsėjis 2019
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising