Garmin | vívomove® 3S | User guide | Garmin vívomove® 3S מדריך למשתמש

Garmin vívomove® 3S מדריך למשתמש
‫‪VÍVOMOVE 3/3S‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2019‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ ,Garmin‬הלוגו של ‪ VIRB ,Edge ,Auto Lap ,ANT+ ,Garmin‬ו‪ vívomove -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪Body Battery™, Connect IQ™, .‬‬
‫™‪ Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ‬ו‪ Toe-to-Toe™-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫™‪ Android‬הוא סימן מסחרי של ‪ Apple .Google Inc.‬ו‪ iPhone -‬הם סימנים מסחריים של ‪ ,Apple Inc.‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪ .‬סימן המילה וסימני הלוגו של ‪ BLUETOOTH‬מצויים בבעלותה של ‪Bluetooth‬‬
‫‪ ,SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ The Cooper Institute .‬וכל הסימנים המסחריים הקשורים הם רכוש של ‪ .The Cooper Institute‬ניתוח דופק מתקדם באמצעות ‪ .Firstbeat‬סימנים‬
‫מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מוצר זה מאושר על‪-‬ידי ‪ .ANT+‬לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.thisisant.com/directory‬‬
‫®‬
‫‪M/N: A03697, AA3697‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא ‪1 ..................................................................................‬‬
‫הפעלה והגדרה של ההתקן ‪1 ...............................................................‬‬
‫מצבי התקן ‪1 .....................................................................................‬‬
‫השימוש בהתקן ‪1 ..............................................................................‬‬
‫אפשרויות תפריט ‪1 ............................................................................‬‬
‫ענידת ההתקן ‪1 .................................................................................‬‬
‫ווידג'טים ‪2 .............................................................................‬‬
‫יעד אוטומטי ‪2 ...................................................................................‬‬
‫סרגל תנועה ‪2 ...................................................................................‬‬
‫כיבוי התראת התנועה ‪2 .................................................................‬‬
‫דקות פעילות אינטנסיבית ‪2 .................................................................‬‬
‫להרוויח דקות אינטנסיביות ‪2 ...........................................................‬‬
‫‪2 ............................................................................... Body Battery‬‬
‫הצגת הווידג'ט ‪2 ...................................................... Body Battery‬‬
‫שיפור הדיוק של חישוב הקלוריות ‪2 .......................................................‬‬
‫השתנות דופק ורמת מתח ‪2 .................................................................‬‬
‫הצגת הווידג'ט למדידת רמות המתח ‪3 ..............................................‬‬
‫הפעלת טיימר מנוחה ‪3 ..................................................................‬‬
‫הצגת הווידג'ט של הדופק ‪3 .................................................................‬‬
‫שימוש בווידג'ט מעקב אחר שתייה ‪3 .....................................................‬‬
‫מעקב אחר המחזור החודשי ‪3 ..............................................................‬‬
‫שליטה בהשמעת מוזיקה ‪3 ..................................................................‬‬
‫הצגת התראות ‪3 ................................................................................‬‬
‫אימון כושר ‪3 ..........................................................................‬‬
‫הקלטת פעילות מתוזמנת ‪3 .................................................................‬‬
‫הקלטת פעילות עם ‪ GPS‬מחובר ‪3 .......................................................‬‬
‫הקלטת פעילות אימון כוח ‪4 .................................................................‬‬
‫עצות להקלטת פעילויות אימון כוח ‪4 .................................................‬‬
‫הקלטת פעילות שחייה ‪4 .....................................................................‬‬
‫התחלת אתגר ‪4 .............................................................. Toe-to-Toe‬‬
‫תכונות דופק ‪4 .......................................................................‬‬
‫אוקסימטר דופק ‪4 ..............................................................................‬‬
‫קבלת קריאות אוקסימטר דופק ‪4 .....................................................‬‬
‫מפעיל מעקב שינה של אוקסימטר דופק ‪4 ..........................................‬‬
‫אודות ערכי ‪ VO2‬מרבי משוערים ‪5 .......................................................‬‬
‫בדיקת הערכת ‪ VO2‬מרבי ‪5 ...........................................................‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ‪5 .................................................... Garmin‬‬
‫הגדרת התראת דופק חריג ‪5 ................................................................‬‬
‫שעון ‪5 ...................................................................................‬‬
‫הפעלת טיימר ספירה לאחור ‪5 .............................................................‬‬
‫שימוש בשעון העצר ‪5 .........................................................................‬‬
‫שימוש בשעון מעורר ‪5 ........................................................................‬‬
‫הגדרות של התראות ‪7 ...................................................................‬‬
‫התאמה אישית של אפשרויות הפעילות ‪7 ..........................................‬‬
‫הגדרות מעקב אחר פעילות ‪8 ..........................................................‬‬
‫הגדרות משתמש ‪8 ........................................................................‬‬
‫הגדרות כלליות ‪8 ..........................................................................‬‬
‫פרטי ההתקן ‪8 .......................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪8 .................................................................................‬‬
‫עצות לטעינת ההתקן שלך ‪8 ...........................................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪8 ..................................................................................‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪8 ..............................................................................‬‬
‫ניקוי רצועות העור ‪9 .......................................................................‬‬
‫החלפת הרצועות ‪9 .............................................................................‬‬
‫הצגת פרטי התקן ‪9 ............................................................................‬‬
‫מפרטים ‪9 .........................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪9 ........................................................................‬‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן? ‪9 ...............................................‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן ‪9 ...............................................................‬‬
‫מעקב אחר פעילויות ‪9 ........................................................................‬‬
‫נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת ‪9 .......................................‬‬
‫אין התאמה בספירת הצעדים בין ההתקן ולחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪9 .................................................................................. Connect‬‬
‫רמת המתח שלי אינה מוצגת ‪9 ........................................................‬‬
‫דקות האינטנסיביות מהבהבות ‪9 ......................................................‬‬
‫נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת ‪9 .................................‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר ‪9 ................................................................‬‬
‫טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה ‪ Body Battery‬משופרים ‪10 .....................‬‬
‫עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר ‪10 ...............................................‬‬
‫בהתקן שלי מוצגת שעה שגויה ‪10 ........................................................‬‬
‫כיוון מחוגי השעון ‪10 ......................................................................‬‬
‫הארכת חיי הסוללה ‪10 .......................................................................‬‬
‫קשה לראות בחוץ את תצוגת ההתקן שלי ‪10 ..........................................‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל ‪10 ....................................................‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות היישום ‪10 ........................... Garmin Connect‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪10 ...................................... Garmin Express‬‬
‫עדכוני מוצרים ‪11 ...............................................................................‬‬
‫קבלת מידע נוסף ‪11 ...........................................................................‬‬
‫תיקון ההתקן ‪11 ................................................................................‬‬
‫נספח ‪11 ................................................................................‬‬
‫יעדי כושר ‪11 ....................................................................................‬‬
‫אודות אזורי דופק ‪11 ..........................................................................‬‬
‫חישובי אזור דופק ‪11 ..........................................................................‬‬
‫דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי ‪11 ..................................................‬‬
‫אינדקס ‪12 .............................................................................‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪5 ............................................... Bluetooth‬‬
‫ניהול התראות ‪5 ................................................................................‬‬
‫איתור טלפון חכם שאבד ‪6 ...................................................................‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע' ‪6 ............................................................‬‬
‫‪6 ............................................................. Garmin Connect‬‬
‫™‪6 ...................................................................... Garmin Move IQ‬‬
‫‪ GPS‬מחובר ‪6 ..................................................................................‬‬
‫מעקב שינה ‪6 ....................................................................................‬‬
‫סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪6 ............................... Garmin Connect‬‬
‫סנכרון הנתונים עם המחשב ‪6 ..............................................................‬‬
‫הגדרת ‪6 ........................................................... Garmin Express‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪6 ....................................................‬‬
‫‪Bluetooth‬הגדרות ‪6 ..........................................................................‬‬
‫הגדרות ההתקן ‪7 ...............................................................................‬‬
‫הגדרות דופק ומתח ‪7 ....................................................................‬‬
‫הגדרות זמן ‪7 ...............................................................................‬‬
‫הגדרות של פעילות ‪7 .....................................................................‬‬
‫‪Garmin Connect‬הגדרות ‪7 ...............................................................‬‬
‫הגדרות מראה ‪7 ...........................................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪i‬‬
‫מבוא‬
‫השימוש בהתקן‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת‬
‫אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים‬
‫או עורך בה שינויים‪.‬‬
‫הפעלה והגדרה של ההתקן‬
‫כדי שתוכל להשתמש בהתקן‪ ,‬עליך לחבר אותו למקור חשמל כדי להפעיל‬
‫אותו‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונות החיבור של התקן ‪ ,vívomove 3/3S‬יש לשייך אותו‬
‫ישירות דרך היישום ™‪ Garmin Connect‬ולא מהגדרות ‪ Bluetooth‬בטלפון‬
‫החכם‪.‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון החכם שלך‪ ,‬התקן את היישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת הטעינה בהתקן‪.‬‬
‫®‬
‫‪ 3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬למקור חשמל כדי להפעיל את ההתקן )טעינת‬
‫ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫‪ !Hello‬מופיע כאשר ההתקן נדלק‪.‬‬
‫כדי להוציא את המכשיר‬
‫הקש פעמיים‪ :‬הקש פעמיים על מסך המגע‬
‫ממצב שינה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המסך נכבה כשהוא לא בשימוש‪ .‬כשהמסך כבוי‪ ,‬ההתקן עדיין‬
‫פעיל ומתעד נתונים‪.‬‬
‫מחוות פרק כף היד‪ :‬סובב את פרק כף היד והרם אותו לעבר גופך כדי‬
‫להדליק את המסך‪ .‬סובב את פרק כף היד והרחק אותו מגופך כדי לכבות‬
‫את המסך‪.‬‬
‫החלק‪ :‬כאשר המסך פועל‪ ,‬החלק על מסך המגע כדי לבטל את נעילת‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫החלק על מסך המגע כדי לגלול בין ווידג'טים ואפשרויות תפריט‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה‪ :‬לאחר ביטול נעילת ההתקן‪ ,‬הקש ממושכות על מסך‬
‫המגע כדי לפתוח את התפריט‪.‬‬
‫הקש‪ :‬הקש על מסך המגע כדי לבחור פריטים‪.‬‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫הקש על‬
‫אפשרויות תפריט‬
‫ניתן לגעת נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫עצה‪ :‬החלק כדי לגלול בין אפשרויות התפריט‪.‬‬
‫מציג את אפשרויות הפעילות המתוזמנת‪.‬‬
‫מציג את תכונות הדופק‪.‬‬
‫מציג את אפשרויות השעון המעורר‪ ,‬טיימר הספירה לאחור ושעון העצר‪.‬‬
‫מציג את האפשרויות עבור הטלפון החכם שמשויך באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫מציג את הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר באפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫• אם זהו ההתקן הראשון שאתה משייך בעזרת היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫• אם כבר שייכת התקן אחר באמצעות היישום ‪ , Garmin Connect‬מ‬
‫או התפריט של ‪ ,‬בחר התקני ‪ < Garmin‬הוסף התקן ובצע‬
‫את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫לאחר שיוך מוצלח‪ ,‬תופיע הודעה וההתקן יסתנכרן באופן אוטומטי עם‬
‫הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫ענידת ההתקן‬
‫• לבש את ההתקן מעל עצם פרק כף היד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל נוח‪ .‬לקבלת קריאות דופק מדויקות‬
‫יותר‪ ,‬ודא שההתקן לא זז בזמן הריצה או האימון‪ .‬לקבלת קריאות‬
‫אוקסימטר דופק‪ ,‬עליך להישאר ללא תנועה‪.‬‬
‫מצבי התקן‬
‫מבט חטוף‬
‫מחוגי השעון מראים את השעה הנוכחית וההתקן נעול‪.‬‬
‫אינטראקטיבי מחוגי השעון מתרחקים ממסך המגע ומתבטלת נעילת ההתקן‪.‬‬
‫שעון בלבד‬
‫מבוא‬
‫כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬מחוגי השעון מראים את השעה הנוכחית ומסך‬
‫המגע כבוי עד שתטען את ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬החיישן האופטי נמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• לקבלת מידע נוסף אודות דופק הנמדד בשורש כף היד‪ ,‬ראה פתרון‬
‫בעיות‪ ,‬עמוד ‪.9‬‬
‫• לקבלת מידע נוסף על חיישן אוקסימטר הדופק‪ ,‬ראה עצות לנתוני‬
‫אוקסימטר דופק לא סדיר‪ ,‬עמוד ‪.10‬‬
‫• למידע נוסף על דיוק‪ ,‬עבור אל ‪.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫‪1‬‬
‫ווידג'טים‬
‫ההתקן מגיע עם ווידג'טים טעונים מראש שמספקים מידע במבט מהיר‪ .‬ניתן‬
‫להחליק על מסך המגע כדי לגלול בין הווידג'טים‪ .‬כדי להשתמש בחלק‬
‫מהתכונות‪ ,‬צריך לשייך להתקן טלפון חכם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשתמש ביישום ‪ Garmin Connect‬כדי לבחור את פרצוף‬
‫השעון וכדי להוסיף או להסיר ווידג'טים‪.‬‬
‫מצב‬
‫וזמן‬
‫השעה‪ ,‬התאריך ומצב הסוללה העדכניים‪ .‬התאריך והשעה מוגדרים באופן‬
‫אוטומטי כאשר ההתקן מבצע סנכרון עם חשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫מספר הצעדים הכולל והיעד שלך להיום‪ .‬ההתקן לומד ומציע לך יעדי צעדים‬
‫חדשים בכל יום‪.‬‬
‫המספר הכולל של קומות שטיפסת והיעד שלך להיום‪.‬‬
‫סך הדקות האינטנסיביות שלך ויעד הדקות האינטנסיביות לאותו שבוע‪.‬‬
‫רמת מד האנרגיה ™‪ Body Battery‬הנוכחית שלך‪ .‬ההתקן מחשב את רמת‬
‫האנרגיה הנוכחית שלך בהתבסס על נתוני שינה‪ ,‬מתח ופעילות‪ .‬מספר‬
‫גבוה מציין רמת אנרגיה גבוהה‪.‬‬
‫רמת המתח הנוכחית שלך‪ .‬ההתקן מודד את השינויים בדופק בזמן חוסר‬
‫פעילות כדי להעריך את רמת המתח שלך‪ .‬מספר נמוך יותר מצביע על רמת‬
‫מתח נמוכה יחסית‪.‬‬
‫כמות המים הכוללת ששתית והיעד שלך להיום‪.‬‬
‫המרחק שעברת היום‪ ,‬בקילומטרים או במיילים‪.‬‬
‫סך הקלוריות ששרפת באותו יום‪ ,‬כולל קלוריות בזמן פעילות ובזמן מנוחה‪.‬‬
‫הדופק הנוכחי בפעימות לדקה )‪ ,(bpm‬והדופק הממוצע בזמן מנוחה‬
‫בשבעת הימים האחרונים‪.‬‬
‫קצב הנשימה הנוכחי בנשימות לדקה‪ ,‬וקצב נשימה ממוצע בשבעת הימים‬
‫האחרונים‪ .‬ההתקן מודד את קצב הנשימה כאשר אינך בפעילות כדי לזהות‬
‫מקרים של נשימה חריגה ואת האופן בו הנשימה משתנה בעקבות מתח‪.‬‬
‫פקדים לנגן המוזיקה בטלפון החכם‪.‬‬
‫הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר מטלפון חכם משויך‪.‬‬
‫המצב של המחזור החודשי הנוכחי שלך‪ .‬ניתן להציג את התסמינים היומיים‬
‫שלך ולתעד אותם‪.‬‬
‫הפגישות הבאות מלוח השנה של הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫התראות מהטלפון החכם‪ ,‬כולל שיחות‪ ,‬הודעות טקסט‪ ,‬עדכונים ברשתות‬
‫חברתיות ועוד‪ ,‬בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫יעד אוטומטי‬
‫ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי‪ ,‬על סמך רמות הפעילות‬
‫הקודמת שלך‪ .‬כאשר תזוז במהלך היום‪ ,‬ההתקן יציג לך את ההתקדמות‬
‫שלך לקראת היעד היומי ‪.‬‬
‫כיבוי התראת התנועה‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫< התראת תזוזה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את < <‬
‫סמל ההתראה מופיע עם לוכסן שחוצה אותו‪.‬‬
‫דקות פעילות אינטנסיבית‬
‫כדי לשפר את בריאותך‪ ,‬ארגונים כגון ארגון הבריאות העולמי ממליצים על‬
‫‪ 150‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה‪ ,‬כגון הליכה מהירה‪ ,‬או‬
‫על ‪ 75‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה‪ ,‬כגון ריצה‪.‬‬
‫ההתקן עוקב אחר האינטנסיביות של הפעילות ואחר הזמן שאתה מבלה‬
‫בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה )נדרשים נתוני דופק כדי לכמת‬
‫אינטנסיביות גבוהה(‪ .‬כדי לחתור להשגת היעד השבועי של שעות‬
‫אינטנסיביות‪ ,‬השתתף בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה למשך ‪10‬‬
‫דקות ברצף לפחות‪ .‬ההתקן מחשב את הסכום הכולל של דקות הפעילות‬
‫באינטנסיביות מתונה ביחד עם דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה‪ .‬סך כל‬
‫דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה מוכפלות כאשר הן מתווספות לסכום‪.‬‬
‫להרוויח דקות אינטנסיביות‬
‫התקן ‪ vívomove 3/3S‬מחשב דקות אינטנסיביות על‪-‬ידי השוואה בין נתוני‬
‫הדופק לבין הדופק הממוצע במנוחה‪ .‬אם מכבים את נתוני הדופק‪ ,‬ההתקן‬
‫מחשב דקות אינטנסיביות מתונה על‪-‬ידי ניתוח נתוני הצעדים לדקה‪.‬‬
‫• התחל פעילות עם מעקב זמן כדי לקבל את החישוב המדויק ביותר של‬
‫דקות אינטנסיביות‪.‬‬
‫• התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫• כדי לקבל את התוצאה המדויקת ביותר של מדידת הדופק במנוחה‪ ,‬לבש‬
‫את ההתקן במשך כל היום והלילה‪.‬‬
‫‪Body Battery‬‬
‫ההתקן שלך מנתח את השתנות הדופק‪ ,‬רמת מתח‪ ,‬איכות שינה ונתוני‬
‫פעילות כדי לקבוע את רמת ה‪ Body Battery-‬הכללית שלך‪ .‬כמו מד דלק‬
‫במכונית‪ ,‬הוא מציין את כמות עתודת האנרגיה הזמינה‪ .‬טווח רמת ה‪Body-‬‬
‫‪ Battery‬נע בין ‪ 0‬ל‪ ,100-‬כאשר ‪ 0‬עד ‪ 25‬הוא עתודת אנרגיה נמוכה‪ 26 ,‬עד‬
‫‪ 50‬הוא עתודת אנרגיה בינונית‪ 51 ,‬עד ‪ 75‬הוא עתודת אנרגיה גבוהה ו‪76-‬‬
‫עד ‪ 100‬הוא עתודת אנרגיה גבוהה מאוד‪.‬‬
‫באפשרותך לסנכרן את ההתקן שלך עם חשבון ה‪ Garmin Connect-‬כדי‬
‫להציג את רמת ה‪ Body Battery-‬המעודכנת ביותר‪ ,‬מגמות לטווח ארוך‬
‫ופרטים נוספים )טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה ‪ Body Battery‬משופרים‪,‬‬
‫עמוד ‪.(10‬‬
‫הצגת הווידג'ט ‪Body Battery‬‬
‫הווידג'ט‪ Body Battery‬מציג את הרמה הנוכחית של ‪.Body Battery‬‬
‫‪ 1‬החלק באצבע כדי להציג את הווידג'ט ‪.Body Battery‬‬
‫‪ 2‬הקש על מסך המגע כדי להציג את התרשים ‪.Body Battery‬‬
‫התרשים מציג את הפעילות הנוכחית של ‪Body Battery‬ואת הרמות‬
‫הגבוהות והנמוכות בשעה האחרונה‪.‬‬
‫שיפור הדיוק של חישוב הקלוריות‬
‫אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי‪ ,‬תוכל להגדיר יעד‬
‫צעידה מותאם אישית בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫סרגל תנועה‬
‫ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב‬
‫המטבולי‪ .‬סרגל התנועה מזכיר לך להמשיך לזוז‪ .‬לאחר שעה של חוסר‬
‫מופיעים לאחר כל ‪15‬‬
‫מופיע‪ .‬קטעים נוספים‬
‫פעילות‪ ,‬סרגל התנועה‬
‫דקות של חוסר פעילות‪.‬‬
‫ההתקן מציג את כמות הקלוריות הכוללת המשוערת ששרפת ביום הנוכחי‪.‬‬
‫ניתן לשפר את רמת הדיוק של אומדן זה על‪-‬ידי הליכה מהירה למשך ‪15‬‬
‫דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק את האצבע כדי להציג את מסך הקלוריות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מופיע כאשר יש לכייל את הקלוריות‪ .‬יש לבצע את תהליך‬
‫הכיול פעם אחת בלבד‪ .‬אם יש לך תיעוד קודם של הליכה או ריצה‬
‫מתוזמנות‪ ,‬ייתכן כי לא יופיע‪.‬‬
‫‪ 3‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫השתנות דופק ורמת מתח‬
‫כדי לאפס את סרגל התנועה‪ ,‬לך מרחק קצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ההתקן מנתח את השתנות הדופק שלך בזמן שאינך נמצא בפעילות כדי‬
‫להעריך את רמת המתח הכוללת‪ .‬אימונים‪ ,‬פעילות גופנית‪ ,‬שינה‪ ,‬תזונה‬
‫והמתח הכללי בחיי היומיום משפיעים על רמת המתח‪ .‬רמת המתח נעה בין‬
‫‪ 0‬ל‪ ,100-‬כאשר ‪ 0‬עד ‪ 25‬זהו מצב מנוחה‪ 26 ,‬עד ‪ 50‬זהו מתח נמוך‪51 ,‬‬
‫עד ‪ 75‬זהו מתח בינוני ואילו ‪ 76‬עד ‪ 100‬זהו מצב מתח גבוה‪ .‬כאשר אתה‬
‫יודע מהי רמת המתח שלך‪ ,‬קל יותר לזהות רגעים מתוחים במהלך היום‪.‬‬
‫לקבלת התוצאות הטובות ביותר‪ ,‬לבש את ההתקן בזמן השינה‪.‬‬
‫ווידג'טים‬
‫ניתן לסנכרן את ההתקן עם חשבון ‪ Garmin Connect‬כדי לראות את רמת‬
‫המתח לאורך כל היום‪ ,‬מגמות ארוכות טווח ופרטים נוספים‪.‬‬
‫הצגת הווידג'ט למדידת רמות המתח‬
‫הווידג'ט למדידת רמות המתח מציג את רמת המתח הנוכחית שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק כדי להציג את הווידג'ט של רמת המתח‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על מסך המגע כדי להציג את תרשים רמת המתח‪.‬‬
‫תרשים רמת המתח מציג את קריאות המתח שלך וכן את הרמה הגבוהה‬
‫והרמה הנמוכה בשעה האחרונה‪.‬‬
‫הפעלת טיימר מנוחה‬
‫תוכל להפעיל את טיימר המנוחה כדי להתחיל תרגיל נשימה מודרך‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק כדי להציג את הווידג'ט של רמת המתח‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על מסך המגע‪.‬‬
‫יופיע תרשים רמת המתח‪.‬‬
‫‪ 3‬החלק כדי לבחור את האפשרות טיימר מנוחה‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש על מסך המגע כדי לעבור למסך הבא‪.‬‬
‫‪ 5‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את טיימר המנוחה‪.‬‬
‫‪ 6‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 7‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את טיימר המנוחה‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר ב ‪.‬‬
‫רמת המתח המעודכנת שלך מופיעה‪.‬‬
‫הצגת הווידג'ט של הדופק‬
‫הווידג'ט של הדופק מציג את הדופק הנוכחי בפעימות לדקה )‪ .(bpm‬למידע‬
‫נוסף על דיוק הדופק‪ ,‬עבור אל ‪.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫‪ 1‬החלק את האצבע כדי להציג את הווידג'ט של הדופק‪.‬‬
‫הווידג'ט מציג את הדופק הנוכחי שלך ואת ערכי הדופק הממוצעים בזמן‬
‫מנוחה )‪ (RHR‬במהלך ‪ 7‬הימים האחרונים‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על מסך המגע כדי להציג את תרשים הדופק‪.‬‬
‫הגרף מציג את פעילות הדופק הנוכחית שלך ואת הדופק הגבוה והנמוך‬
‫בשעה האחרונה‪.‬‬
‫שימוש בווידג'ט מעקב אחר שתייה‬
‫הווידג'ט מעקב אחר שתייה מציג את צריכת הנוזלים ואת יעד הנוזלים היומי‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק כדי להציג את ווידג'ט הנוזלים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר עבור כל מנת נוזלים שאתה צורך )‪ 1‬כוס‪ 8 ,‬אונקיות או ‪250‬‬
‫מ"ל(‪.‬‬
‫עצה‪ :‬תוכל להתאים אישית את הגדרות הנוזלים שלך‪ ,‬כגון יחידות‬
‫בשימוש ואתגר יומי‪ ,‬בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫מעקב אחר המחזור החודשי‬
‫המחזור החודשי שלך הוא מרכיב חשוב בבריאותך‪ .‬ניתן לקבל מידע נוסף‬
‫ולהגדיר את התכונה הזו בהגדרות סטטיסטיקה גופנית של היישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫• מעקב אחר המחזור החודשי ופרטים נוספים‬
‫• תסמינים גופניים ורגשיים‬
‫• תחזיות וסת ופוריות‬
‫• מידע בנושא בריאות ותזונה‬
‫הערה‪ :‬אפשר להשתמש ביישום ‪ Garmin Connect‬כדי להוסיף ולהסיר‬
‫ווידג'טים‪.‬‬
‫שליטה בהשמעת מוזיקה‬
‫הווידג'ט של פקדי המוזיקה מאפשר לך לשלוט במוזיקה בטלפון החכם‬
‫באמצעות התקן ‪ .vívomove 3/3S‬הווידג'ט שולט ביישום נגן המדיה שפועל‬
‫כעת או שפעל לאחרונה בטלפון החכם‪ .‬אם אין נגן מדיה שפועל כעת‪,‬‬
‫הווידג'ט אינו מציג פרטי רצועות ועליך להפעיל את המוזיקה דרך הטלפון‪.‬‬
‫‪ 1‬בטלפון החכם‪ ,‬התחל להשמיע שיר או רשימת השמעה‪.‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,vívomove 3/3S‬החלק את האצבע כדי להציג את הווידג'ט‬
‫לשליטה במוזיקה‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫הצגת התראות‬
‫כאשר ההתקן שלך משויך ליישום ‪ ,Garmin Connect‬באפשרותך להציג‬
‫התראות מהטלפון החכם שלך בהתקן‪ ,‬כגון הודעות טקסט ודוא"ל‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק באצבע כדי להציג את הווידג'ט של ההתראות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הצג‪.‬‬
‫ההתראה העדכנית ביותר מופיעה במרכז מסך המגע‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש על מסך המגע כדי לבחור את ההתראה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬החלק באצבע כדי להציג התראות ישנות יותר‪.‬‬
‫ניתן לגלול את ההתראה בשלמותה בהתקן‪.‬‬
‫כדי לבטל את ההתראה‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש על מסך המגע ובחר‬
‫אימון כושר‬
‫הקלטת פעילות מתוזמנת‬
‫ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן ולאחר מכן לשמור ולשלוח אותה לחשבון‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את ‪.‬‬
‫‪ 3‬החלק כדי לגלול ברשימת הפעילויות וכדי לבחור אפשרות‪:‬‬
‫• בחר את להליכה‪.‬‬
‫• בחר את לריצה‪.‬‬
‫• בחר את לפעילות אירובית‪.‬‬
‫• בחר את לאימון כוח‪.‬‬
‫• בחר את לפעילות יוגה‪.‬‬
‫• בחר את לסוגי פעילויות אחרים‪.‬‬
‫• בחר את לפעילות מאמן במצב אליפטיקל‪.‬‬
‫• בחר את לשחייה בבריכה‪.‬‬
‫• בחר את לפעילות סטפר‪.‬‬
‫• בחר את עבור ™‪ Toe-to-Toe‬אתגר צעדים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אפשר להשתמש ביישום ‪ Garmin Connect‬כדי להוסיף או‬
‫להסיר פעילויות‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את טיימר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫‪ 6‬החלק כדי להציג מסכי נתונים נוספים‪.‬‬
‫‪ 7‬לאחר סיום הפעילות‪ ,‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את הטיימר‬
‫של הפעילות‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר את כדי לשמור את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר את כדי למחוק את הפעילות‪.‬‬
‫כדי לחדש את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר את‬
‫הקלטת פעילות עם ‪ GPS‬מחובר‬
‫ניתן לחבר את ההתקן לטלפון החכם כדי לתעד נתוני ‪ GPS‬של פעילות‬
‫ההליכה או הריצה‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את או ‪.‬‬
‫כדי לחבר את ההתקן לחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את‬
‫מופיע בהתקן כשאתה מחובר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אין לך אפשרות לחבר את ההתקן לטלפון החכם‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להמשיך בפעילות‪ .‬נתוני ‪ GPS‬לא יוקלטו‪.‬‬
‫מסך המגע ובחר‬
‫‪ 5‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את טיימר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 6‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫הטלפון שלך חייב להיות בטווח במהלך הפעילות‪.‬‬
‫‪ 7‬לאחר סיום הפעילות‪ ,‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את הטיימר‬
‫של הפעילות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 8‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר את‬
‫• בחר את‬
‫• בחר את‬
‫כדי לשמור את הפעילות‪.‬‬
‫כדי למחוק את הפעילות‪.‬‬
‫כדי לחדש את הפעילות‪.‬‬
‫הקלטת פעילות אימון כוח‬
‫ניתן להקליט סדרות במהלך פעילות אימון כוח‪ .‬סדרה מורכבת מחזרות‬
‫מרובות על מהלך אחד‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את < ‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי להפעיל את ספירת חזרות‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את טיימר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬התחל בסדרה הראשונה‪.‬‬
‫ההתקן סופר את החזרות‪.‬‬
‫‪ 6‬החלק כדי להציג מסכי נתונים נוספים‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר את כדי לסיים סדרה‪.‬‬
‫מופיע טיימר מנוחה‪.‬‬
‫‪ 8‬בזמן מנוחה‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להציג מסכי נתונים נוספים‪ ,‬החלק על מסך המגע‪.‬‬
‫• כדי לערוך את ספירת החזרות שלך‪ ,‬החלק שמאלה‪ ,‬בחר ‪ ,‬החלק‬
‫כדי לבחור את המספר והקש במרכז מסך המגע‪.‬‬
‫‪ 9‬בחר את כדי להתחיל את הסדרה הבאה שלך‪.‬‬
‫‪ 10‬חזור על שלבים שש עד שמונה עד להשלמת הפעילות‪.‬‬
‫‪ 11‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את טיימר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 12‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר את כדי לשמור את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר את כדי למחוק את הפעילות‪.‬‬
‫כדי לחדש את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר את‬
‫עצות להקלטת פעילויות אימון כוח‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תביט בהתקן בזמן החזרות‪.‬‬
‫האינטראקציה שלך עם ההתקן מתרחשת בהתחלה ובסיום של כל סדרה‬
‫ובזמן מנוחה‪.‬‬
‫התרכז בביצועים שלך בזמן החזרות‪.‬‬
‫בצע תרגילים המבוססים על משקל הגוף או תרגילים ללא משקל‪.‬‬
‫במהלך החזרות‪ ,‬הקפד על טווח תנועה רחב ועקבי‪.‬‬
‫כל חזרה נספרת כאשר הזרוע שעונדת את ההתקן חוזרת לנקודת‬
‫המוצא‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן כי ההתקן לא יספור תרגילי רגליים‪.‬‬
‫שמור ושלח את פעילות אימון הכוח לחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫ניתן להשתמש בכלים בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להציג ולערוך‬
‫פרטי פעילויות‪.‬‬
‫הקלטת פעילות שחייה‬
‫הערה‪ :‬הדופק אינו זמין בעת שחייה‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את < ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את מיומנות‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי לערוך את גודל הבריכה‪.‬‬
‫‪ 5‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את טיימר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 6‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫ההתקן מתעד באופן אוטומטי מרווחי שחייה או אורכי בריכות‪ ,‬ותוכל‬
‫להציג אותם באמצעות החלקת האצבע על‪-‬גבי מסך המגע‪.‬‬
‫‪ 7‬לאחר סיום הפעילות‪ ,‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את הטיימר‬
‫של הפעילות‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר את כדי לשמור את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר את כדי למחוק את הפעילות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לחדש את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר את‬
‫• בחר כדי לערוך את אורכי הבריכות‪.‬‬
‫התחלת אתגר ‪Toe-to-Toe‬‬
‫ניתן להתחיל אתגר ‪ Toe-to-Toe‬בן שתי דקות עם חבר בעל התקן תואם‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < כדי לאתגר שחקן אחר שנמצא בטווח )‪ 3‬מ'(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על שני השחקנים להפעיל אתגר בהתקן שלהם‪.‬‬
‫אם ההתקן אינו מצליח למצוא אף שחקן במשך ‪ 30‬שניות‪ ,‬הזמן הקצוב‬
‫לאתגר תם‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את שם השחקן‪.‬‬
‫ההתקן סופר לאחור שלוש שניות לפני שהטיימר מתחיל‪.‬‬
‫‪ 4‬צבור צעדים במשך שתי דקות‪.‬‬
‫במסך מוצגים הטיימר ומספר הצעדים‪.‬‬
‫‪ 5‬מקם את ההתקנים בטווח )‪ 3‬מ'(‪.‬‬
‫על המסך מוצגים הצעדים לכל שחקן‪.‬‬
‫כדי לצאת‬
‫שחקנים יכולים לבחור כדי להתחיל אתגר אחר או לבחור‬
‫מהתפריט‪.‬‬
‫תכונות דופק‬
‫להתקן ‪ vívomove 3/3S‬יש תפריט לדופק ובכך מאפשר לך להציג נתוני‬
‫דופק מצמיד חיישן הדופק‪.‬‬
‫מנטר את רוויית החמצן בדם‪ .‬ידיעת רוויית החמצן יכולה לעזור לך לקבוע כיצד‬
‫הגוף שלך מסתגל לאימון ולמתח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חיישן אוקסימטר הדופק נמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫מציג את רמת ה‪ VO2-‬המרבי הנוכחי שלך‪ ,‬שמצביע על רמת הביצועים‬
‫האתלטיים והיא אמורה לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך‪.‬‬
‫משדר את הדופק הנוכחי שלך אל התקן ‪ Garmin‬משויך‪.‬‬
‫®‬
‫אוקסימטר דופק‬
‫ההתקן כולל אוקסימטר דופק מבוסס‪-‬פרק כף יד למדידת רוויית החמצן בדם‬
‫שלך‪ .‬ידיעת רוויית החמצן יכולה לעזור לך לקבוע כיצד הגוף שלך מסתגל‬
‫לאימון ולמתח‪ .‬ההתקן מודד את רמת החמצן בדם על‪-‬ידי הקרנת אור לעור‬
‫ובדיקה של כמה אור נספג‪ .‬רמה זו נקראת ‪.SpO2‬‬
‫בהתקן‪ ,‬קריאות אוקסימטר הדופק מופיעות כאחוז ‪ .SpO2‬בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬תוכל לראות פרטים נוספים על קריאות אוקסימטר הדופק שלך‪,‬‬
‫כולל מגמות לאורך מספר ימים )מפעיל מעקב שינה של אוקסימטר דופק‪,‬‬
‫עמוד ‪ .(4‬למידע נוסף על דיוק אוקסימטר הדופק‪ ,‬עבור אל ‪garmin.com‬‬
‫‪./ataccuracy‬‬
‫קבלת קריאות אוקסימטר דופק‬
‫אתה יכול להתחיל קריאת אוקסימטר דופק באופן ידני בהתקן שלך בכל זמן‪.‬‬
‫דיוק הקריאות עשוי להשתנות בהתאם לזרימת הדם שלך‪ ,‬למיקום ההתקן‬
‫בפרק כף היד ולכמות התזוזות שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬לבש את ההתקן מעל עצם פרק כף היד‪.‬‬
‫ההתקן צריך להיות צמוד אבל נוח‪.‬‬
‫‪ 2‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫< ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את‬
‫‪ 4‬החזק את הזרוע שעונדת את ההתקן בגובה הלב בזמן שההתקן קורא‬
‫את רוויית החמצן בדם שלך‪.‬‬
‫‪ 5‬הפסק לזוז‪.‬‬
‫ההתקן מציג את רוויית החמצן שלך באחוזים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להפעיל ולצפות בנתוני השינה של אוקסימטר דופק בחשבון‬
‫‪ Garmin Connect‬שלך )מפעיל מעקב שינה של אוקסימטר דופק‪,‬‬
‫עמוד ‪.(4‬‬
‫מפעיל מעקב שינה של אוקסימטר דופק‬
‫אתה יכול להגדיר את ההתקן שימדוד באופן רציף את רמת החמצן בדם‪ ,‬או‬
‫‪ ,SpO2‬בזמן השינה )עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר‪ ,‬עמוד ‪.(10‬‬
‫‪ 1‬מתוך תפריט ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר התקני‬
‫‪.Garmin‬‬
‫‪ 2‬בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫תכונות דופק‬
‫‪ 3‬בחר מעקב פעילות < אוקסימטר דופק‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מעקב שינה של אוקסימטר דופק‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תנוחות שינה לא שגרתיות עלולות לגרום לקריאות נמוכות באופן‬
‫חריג של ‪.SpO2‬‬
‫אודות ערכי ‪ VO2‬מרבי משוערים‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי הוא נפח החמצן המרבי )במיליליטרים( שאתה מסוגל לצרוך‬
‫בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא‪ .‬במילים פשוטות‪ ,‬ה‪VO2-‬‬
‫המרבי מצביע על רמת הביצועים האתלטיים והוא אמור לגדול עם השיפור‬
‫ברמת הכושר שלך‪.‬‬
‫בהתקן‪ ,‬הערכת ה‪ VO2-‬המרבי מופיעה כמספר וכתיאור‪ .‬בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬תוכל לראות פרטים נוספים על אומדן ה‪ VO2-‬המרבי שלך‪,‬‬
‫לרבות גיל הכושר‪ .‬גיל הכושר נותן מושג לגבי רמת הכושר שלך בהשוואה‬
‫לאדם מאותו מגדר בגיל שונה‪ .‬ככל שתרבה להתאמן‪ ,‬גיל הכושר שלך עשוי‬
‫לרדת עם הזמן‪.‬‬
‫נתוני ‪ VO2‬מרבי מסופקים על‪-‬ידי ‪ .FirstBeat‬ניתוח ה‪ VO2-‬המרבי מסופק‬
‫באישור ‪ .The Cooper Institute‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנספח )דירוגים‬
‫סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי‪ ,‬עמוד ‪ (11‬ועבור לאתר‬
‫‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫®‬
‫בדיקת הערכת ‪ VO2‬מרבי‬
‫כדי להציג את הערכת ה‪ VO2-‬המרבי בהתקן‪ ,‬דרושים נתוני דופק מצמיד‬
‫חיישן הדופק והליכה מהירה או ריצה מתוזמנות למשך ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫< ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את‬
‫אם כבר הקלטת ריצה או הליכה מהירה למשך ‪ 15‬דקות‪ ,‬הערכת‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי עשויה להופיע‪ .‬ההתקן מעדכן את הערכת ה‪VO2-‬‬
‫המרבי בכל פעם שאתה מסיים הליכה או ריצה מתוזמנת‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את כדי להתחיל את שעון העצר‪.‬‬
‫עם סיום הבדיקה‪ ,‬מופיעה הודעה‪.‬‬
‫‪ 4‬כדי להתחיל בדיקת ‪ VO2‬מרבי לצורך קבלת הערכה מעודכנת‪ ,‬הקש על‬
‫הקריאה הנוכחית ועקוב אחר ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫הערכת ה‪ VO2-‬המרבי שלך תעודכן בהתקן‪.‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ‪Garmin‬‬
‫ניתן לשדר את נתוני הדופק שלך מהתקן ‪ vívomove 3/3S‬ולהציג אותם‬
‫בהתקני ‪ Garmin‬משויכים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לשדר את נתוני הדופק בהתקן‬
‫‪ Edge‬בזמן רכיבה על אופניים או במצלמת פעולה של ‪ VIRB‬במהלך‬
‫פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שידור נתוני דופק מקצר את חיי סוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫< ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את‬
‫התקן ‪ vívomove 3/3S‬מתחיל לשדר את נתוני הדופק שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬באפשרותך להציג רק את מסך ניטור הדופק בעת שידור נתוני‬
‫דופק‪.‬‬
‫‪ 3‬שייך את התקן ‪ vívomove 3/3S‬להתקן ‪ Garmin ANT+‬תואם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לכל התקן התואם ל‪ Garmin-‬יש הנחיות שיוך שונות‪ .‬עיין‬
‫במדריך למשתמש‪.‬‬
‫כדי להפסיק לשדר את נתוני הדופק‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש על מסך ניטור הדופק ובחר‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫הגדרת התראת דופק חריג‬
‫ניתן להגדיר שההתקן יספק התראה כאשר הדופק חורג ממספר מסוים של‬
‫פעימות לדקה )פ‪/‬דקה( לאחר פרק זמן של חוסר פעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫< ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את <‬
‫‪ 3‬בחר התראה גבוהה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 5‬פעל לפי ההנחיות המוצגות במסך כדי להגדיר את ערך הסף של הדופק‪.‬‬
‫‪ 6‬הקש על מסך המגע כדי לאשר את הערך‪.‬‬
‫בכל פעם שתחרוג מערך הסף‪ ,‬תופיע הודעה וההתקן ירטוט‪.‬‬
‫שעון‬
‫שעון‬
‫הפעלת טיימר ספירה לאחור‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < ‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדר את הדקות‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש במרכז מסך המגע כדי כדי לבחור דקות ולעבור למסך הבא‪.‬‬
‫‪ 5‬הגדר את השניות‪.‬‬
‫‪ 6‬הקש במרכז מסך המגע כדי כדי לבחור שניות ולעבור למסך הבא‪.‬‬
‫מופיע מסך בו מוצג טיימר ספירה לאחור‪.‬‬
‫‪ 7‬במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי לערוך את הזמן‪.‬‬
‫‪ 8‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את הטיימר‪.‬‬
‫‪ 9‬במידת הצורך‪ ,‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להשהות ולחדש את‬
‫פעולת הטיימר‪.‬‬
‫‪ 10‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את פעולת הטיימר‪.‬‬
‫‪ 11‬במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי לאפס את הטיימר‪.‬‬
‫שימוש בשעון העצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר < ‪.‬‬
‫הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את הטיימר‪.‬‬
‫הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את פעולת הטיימר‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי לאפס את טיימר‪.‬‬
‫שימוש בשעון מעורר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הגדר זמנים ותדירויות של השעון המעורר בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫)הגדרות מעקב אחר פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫בהתקן ‪ vívomove 3/3S‬גע נגיעה ממושכת במסך המגע כדי להציג את‬
‫התפריט‪.‬‬
‫בחר < ‪.‬‬
‫החלק כדי לגלול בין ההתראות‪.‬‬
‫בחר התראה כדי להפעיל או להשבית אותה‪.‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫להתקן ‪ vívomove 3/3S‬יש כמה תכונות המחוברות דרך ‪ Bluetooth‬עבור‬
‫הטלפון החכם התואם באמצעות היישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫התראות‪ :‬מודיע על התראות מהטלפון החכם‪ ,‬כולל שיחות‪ ,‬הודעות טקסט‬
‫עדכונים מהרשתות החברתיות פגישות מלוח השנה ועוד‪ ,‬בהתאם‬
‫להגדרות ההתראה בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫עדכוני מזג אוויר‪ :‬הצגת הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר‬
‫מהטלפון החכם‪.‬‬
‫פקדי מוזיקה‪ :‬ההגדרה מאפשרת לשלוט בנגן המוזיקה בטלפון החכם‪.‬‬
‫חפש את הטלפון שלי‪ :‬מאתר את הטלפון החכם שאבד המשויך להתקן‬
‫‪ vívomove 3/3S‬ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫חפש את ההתקן שלי‪ :‬מאתר את ההתקן ‪ vívomove 3/3S‬שאבד המשויך‬
‫לטלפון החכם ונמצא כעת בטווח‪.‬‬
‫העלאת פעילויות‪ :‬שליחה אוטומטית של הפעילות ליישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬ברגע שאתה פותח את היישום‪.‬‬
‫עדכוני תוכנה‪ :‬ההתקן מוריד באמצעות חיבור אלחוטי את עדכון התוכנה‬
‫העדכני ומתקין אותו‪.‬‬
‫ניהול התראות‬
‫ניתן להשתמש בטלפון החכם התואם כדי לנהל התראות המוצגות בהתקן‬
‫‪.vívomove 3/3S‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ‪ ,iPhone‬עבור אל ‪ iOS‬הגדרת‬
‫ההתראות כדי לבחור את הפריטים שיש להציג בהתקן‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בטלפון חכם של ™‪ ,Android‬מהיישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬בחר הגדרות < התראות חכמות‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫‪5‬‬
‫איתור טלפון חכם שאבד‬
‫‪ GPS‬מחובר‬
‫ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לאתר טלפון חכם שאבד‪ ,‬ששויך באמצעות‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬ונמצא כעת בטווח‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < ‪.‬‬
‫ההתקן ‪ vívomove 3/3S‬מתחיל לחפש את הטלפון החכם המשויך‪.‬‬
‫בטלפון החכם מושמעת התראה קולית‪ ,‬ועוצמת האות של ‪Bluetooth‬‬
‫מופיעה במסך התקן ‪ .vívomove 3/3S‬עוצמת האות של ‪Bluetooth‬‬
‫גוברת ככל שאתה מתקרב לטלפון החכם‪.‬‬
‫עם התכונה של ה‪ GPS-‬המחובר‪ ,‬ההתקן שלך משתמש באנטנת ה‪GPS-‬‬
‫שבטלפון החכם שלך כדי לתעד נתוני ‪ GPS‬לפעילויות של הליכה‪ ,‬ריצה או‬
‫רכיבה על אופניים )הקלטת פעילות עם ‪ GPS‬מחובר‪ ,‬עמוד ‪ .(3‬נתוני‬
‫ה‪ ,GPS-‬כולל מיקום‪ ,‬מרחק ומהירות‪ ,‬מופיעים בפרטי הפעילות בחשבון‬
‫‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע'‬
‫ניתן להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות הודעות‪ ,‬מחוות והתראות‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש במצב זה בזמן שינה או צפייה בסרט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬ניתן להגדיר את ההתקן כך שיעבור‬
‫למצב נא לא להפריע באופן אוטומטי במהלך שעות השינה הרגילות שלך‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש בחשבון‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < ‪.‬‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫תוכל להיות בקשר עם חבריך בחשבון ‪Garmin .Garmin Connect‬‬
‫‪ Connect‬מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח‪,‬‬
‫לשתף ולעודד זה את זה‪ .‬תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך‪,‬‬
‫כולל אירועי ריצה‪ ,‬הליכה‪ ,‬רכיבה‪ ,‬שחייה‪ ,‬טיולי שטח ועוד‪.‬‬
‫תוכל ליצור חשבון ‪ Garmin Connect‬בחינם בעת שיוך ההתקן עם הטלפון‬
‫באמצעות היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬או לעבור לכתובת‬
‫‪.www.garminconnect.com‬‬
‫עקוב אחרי ההתקדמות שלך‪ :‬באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים‪,‬‬
‫להצטרף לתחרות ידידותית עם הקשרים שלך ולהגיע ליעדים שלך‪.‬‬
‫שמור את הפעילויות שלך‪ :‬לאחר שתסיים ותשמור פעילות עם מעקב זמן‬
‫בהתקן‪ ,‬תוכל להעלות אותה לחשבון ‪ Garmin Connect‬ולשמור אותה‬
‫לפרק זמן ארוך ככל שתרצה‪.‬‬
‫נתח את הנתונים שלך‪ :‬ניתן להציג מידע מפורט יותר לגבי הפעילות‪ ,‬כולל‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬דופק‪ ,‬קלוריות שנשרפו ודוחות שניתן להתאים אישית‪.‬‬
‫מעקב שינה‬
‫בזמן השינה‪ ,‬ההתקן מזהה שאתה ישן באופן אוטומטי ועוקב אחר התנועות‬
‫שלך במהלך שעות השינה הרגילות‪ .‬ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות‬
‫שלך בהגדרות המשתמש בחשבון ‪ .Garmin Connect‬סטטיסטיקת השינה‬
‫כוללת את סך כל שעות השינה‪ ,‬רמות השינה ותנועות במהלך השינה‪ .‬ניתן‬
‫להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫הערה‪ :‬נמנומים קצרים אינם מתווספים לסטטיסטיקת השינה‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות הוראות והתראות‪ ,‬למעט‬
‫התראות דחופות )שימוש במצב 'נא לא להפריע'‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫ההתקן מסנכרן נתונים באופן אוטומטי עם היישום ‪Garmin Connect‬בכל‬
‫פעם שאתה פותח את היישום‪ .‬ההתקן מסנכרן נתונים מעת לעת עם היישום‬
‫‪ Garmin Connect‬באופן אוטומטי‪ .‬ניתן גם לסנכרן את הנתונים באופן ידני‬
‫בכל עת‪.‬‬
‫‪ 1‬קרב את ההתקן לטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬פתח את היישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫עצה‪ :‬היישום יכול להיות פתוח או לפעול ברקע‪.‬‬
‫‪ 3‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר < ‪.‬‬
‫‪ 5‬המתן בעת סנכרון הנתונים‪.‬‬
‫‪ 6‬תוכל לראות את הנתונים העדכניים שלך ביישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫סנכרון הנתונים עם המחשב‬
‫כדי שתוכל לסנכרן את הנתונים עם היישום ‪ Garmin Connect‬במחשב‪,‬‬
‫עליך להתקין את היישום ™‪) Garmin Express‬הגדרת ‪,Garmin Express‬‬
‫עמוד ‪.(6‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪ 2‬פתח את היישום ‪.Garmin Express‬‬
‫ההתקן נכנס למצב אחסון בנפח גדול‪.‬‬
‫‪ 3‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 4‬הצג את הנתונים בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫הגדרת ‪Garmin Express‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫‪Bluetooth‬הגדרות‬
‫שתף את הפעילויות שלך‪ :‬באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי שתוכלו‬
‫לעקוב זה אחר הפעילויות של זה‪ ,‬או להעלות קישורים לפעילויות שלך‬
‫באתרי הרשתות החברתיות האהובות עליך‪.‬‬
‫נהל את ההגדרות שלך‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‬
‫והמשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫™‪Garmin Move IQ‬‬
‫כאשר התנועות שלך תואמות לדפוסי אימון מוכרים‪ ,‬התכונה ‪Move IQ‬‬
‫מזהה באופן אוטומטי את האירוע ומציגה אותו בציר הזמן‪ .‬אירועי ‪Move IQ‬‬
‫מציגים את סוג הפעילות ואת משך הפעילות‪ ,‬אבל הפרטים הללו לא מופיעים‬
‫ברשימת הפעילויות או בהזנת החדשות‪.‬‬
‫התכונה ‪ Move IQ‬יכולה להתחיל באופן אוטומטי פעילות עם מעקב זמן‬
‫להליכה וריצה‪ ,‬באמצעות הגדרות הסף של הזמן שהגדרת ביישום ‪Garmin‬‬
‫‪ .Connect‬פעילויות אלה נוספות לרשימת הפעילויות שלך‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר‬
‫‪ :‬הפעלה וכיבוי של טכנולוגיית ‪.Bluetooth‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרות ‪ Bluetooth‬אחרות מופיעות רק כאשר מפעילים את‬
‫טכנולוגיית ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ :‬ההגדרה מאפשרת לשייך את ההתקן לטלפון חכם התומך‬
‫ב‪ .Bluetooth-‬הגדרה זו מאפשרת לך להשתמש בתכונות המחוברות‬
‫באמצעות ‪ Bluetooth‬דרך היישום ‪ ,Garmin Connect‬לרבות התראות‬
‫והעלאת פעילויות ל‪.Garmin Connect-‬‬
‫‪ :‬ההגדרה מאפשרת לאתר טלפון חכם שאבד שמשויך באמצעות‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫‪ :‬ההגדרה מאפשרת לסנכרן את ההתקן עם טלפון חכם התומך‬
‫ב‪.Bluetooth-‬‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫הגדרות ההתקן‬
‫ניתן להתאים אישית הגדרות מסוימות בהתקן ‪ .vívomove 3/3S‬הגדרות‬
‫נוספות ניתן להתאים אישית בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר ‪.‬‬
‫‪ :‬הפעלה וכיבוי של מצב 'נא לא להפריע' )שימוש במצב 'נא לא להפריע'‪,‬‬
‫עמוד ‪.(6‬‬
‫‪ :‬אפשרות לכוון באופן ידני את מחוגי השעון )כיוון מחוגי השעון‪,‬‬
‫עמוד ‪.(10‬‬
‫‪ :‬הגדרת רמת הבהירות‪ .‬ניתן להשתמש באפשרות אוטומטי כדי לכוונן את‬
‫הבהירות באופן אוטומטי בהתאם לתאורת הסביבה‪ ,‬או לכוונן את רמת‬
‫הבהירות באופן ידני‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ככל שרמת הבהירות גבוהה יותר‪ ,‬מתקצרים חיי הסוללה‪.‬‬
‫‪ :‬הגדרת עוצמת הרטט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ככל שעוצמת הרטט גבוהה יותר‪ ,‬מתקצרים חיי הסוללה‪.‬‬
‫‪ :‬אפשרות להפעיל ולכבות את חיישן הדופק‪ ,‬להגדיר התראות דופק חריג‬
‫ולהגדיר תזכורות הרגעה )הגדרות דופק ומתח‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫‪ :‬הגדרה זו מגדירה את ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או‬
‫‪ 24‬שעות ומאפשרת לך להגדיר את השעה באופן ידני )הגדרת שעה‬
‫באופן ידני‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫‪ :‬הפעלה וכיבוי של מעקב אחר פעילות‪ ,‬התראת תנועה והתראות יעדים‬
‫)הגדרות של פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫‪ :‬הגדרה המאפשרת לבחור על איזו יד עונדים את ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו משמשת לאימון כוח ולמחוות‪.‬‬
‫‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת המרחק שעברת ביחידות אימפריאליות או‬
‫מטריות‪.‬‬
‫‪ :‬הגדרת שפת ההתקן‪.‬‬
‫‪ :‬אפשרות לאפס את נתוני המשתמש ואת ההגדרות )שחזור כל הגדרות‬
‫ברירת המחדל‪ ,‬עמוד ‪.(10‬‬
‫‪ :‬הצגת יחידת המידה‪ ,‬גרסת התוכנה‪ ,‬פרטי התקינה‪ ,‬הסכם הרישיון ועוד‬
‫)הצגת פרטי התקן‪ ,‬עמוד ‪.(9‬‬
‫הגדרות דופק ומתח‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר < ‪.‬‬
‫‪ :‬הפעל וכבה את צמיד חיישן הדופק‪ .‬ניתן להשתמש באפשרות פעילות‬
‫בלבד כדי להשתמש בצמיד חיישן הדופק בעת פעילויות מתוזמנות בלבד‪.‬‬
‫‪ :‬אפשרות להגדיר שההתקן יספק התראה כאשר הדופק שלך עולה מעל‬
‫ערך יעד )הגדרת התראת דופק חריג‪ ,‬עמוד ‪.(5‬‬
‫‪ :‬אפשרות להגדיר את הערך של סף התראת הדופק‪.‬‬
‫‪ :‬אפשרות להגדיר שההתקן יספק התראה כאשר רמת המתח שלך גבוהה‬
‫באופן יוצא דופן‪ .‬ההתראה מעודדת אותך לעצור למנוחה וההתקן ממליץ‬
‫לך להתחיל תרגיל נשימה מודרך )הפעלת טיימר מנוחה‪ ,‬עמוד ‪.(3‬‬
‫הגדרות זמן‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר < ‪.‬‬
‫‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫‪ :‬אפשרות להגדיר את השעה באופן ידני או אוטומטי על סמך ההתקן‬
‫הנייד המשויך )הגדרת שעה באופן ידני‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫הגדרת שעה באופן ידני‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬השעה מוגדרת באופן אוטומטי כאשר התקן‬
‫‪ vívomove 3/3S‬משויך לטלפון חכם‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < < < ידני‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 4‬פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להגדיר את השעה‪.‬‬
‫‪Garmin Connect‬הגדרות‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‪ ,‬אפשרויות הפעילות‬
‫והגדרות המשתמש בחשבון ‪ .Garmin Connect‬חלק מההגדרות ניתן גם‬
‫להתאים אישית בהתקן ‪.vívomove 3/3S‬‬
‫או ‪ ,‬בחר התקני ‪,Garmin‬‬
‫• מהיישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר‬
‫ובחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫• בווידג'ט ההתקנים ביישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫לאחר התאמה אישית של ההגדרות‪ ,‬עליך לסנכרן את הנתונים כדי‬
‫שהשינויים ייכנסו לתוקף בהתקן )סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬עמוד ‪) (6‬סנכרון הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫הגדרות מראה‬
‫מתפריט ההתקן של ‪ ,Garmin Connect‬בחר הופעה‪.‬‬
‫פרצוף שעון‪ :‬הגדרה המאפשרת לבחור פרצוף שעון‪.‬‬
‫ווידג'טים‪ :‬התאמה אישית של הווידג'טים המוצגים בהתקן ושינוי הסדר של‬
‫הווידג'טים בלולאת הווידג'טים‪.‬‬
‫אפשרויות תצוגה‪ :‬התאמה אישית של התצוגה‪.‬‬
‫הגדרות של התראות‬
‫מתפריט ההתקן של ‪ ,Garmin Connect‬בחר התראות‪.‬‬
‫התראות‪ :‬הגדרת שעות ותדירויות של שעון מעורר עבור ההתקן‪.‬‬
‫הודעות טלפון‪ :‬הפעלה והגדרה של התראות טלפון מהטלפון החכם התואם‪.‬‬
‫ניתן לסנן התראות לפי במהלך פעילות או לא בזמן פעילות‪.‬‬
‫התראת דופק חריג‪ :‬אפשרות להגדיר שההתקן יספק התראה כאשר הדופק‬
‫שלך עולה מעל סף שהוגדר לאחר פרק זמן של חוסר פעילות‪ .‬ניתן‬
‫להגדיר את סף התראה‪.‬‬
‫תזכורות הרגעה‪ :‬אפשרות להגדיר שההתקן יספק התראה כאשר רמת‬
‫המתח שלך גבוהה באופן יוצא דופן‪ .‬ההתראה מעודדת אותך לעצור‬
‫למנוחה‪ ,‬וההתקן ממליץ לך להתחיל תרגיל נשימה מודרך‪.‬‬
‫התראת חיבור ‪ :Bluetooth‬הפעלת התראה המוצגת כאשר הטלפון החכם‬
‫המשויך אינו מחובר יותר באמצעות טכנולוגיית ‪.Bluetooth‬‬
‫נא לא להפריע בזמן השינה‪ :‬ההגדרה מפעילה בהתקן את מצב 'נא לא‬
‫להפריע' באופן אוטומטי במהלך שעות השינה שלך‪) .‬הגדרות משתמש‪,‬‬
‫עמוד ‪.(8‬‬
‫התאמה אישית של אפשרויות הפעילות‬
‫ניתן לבחור פעילויות להצגה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬מתפריט ההתקן של ‪ ,Garmin Connect‬בחר אפשרויות פעילות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ערוך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את הפעילויות להצגה בהתקן שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן להסיר את פעילויות ההליכה והריצה‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר פעילות להתאמה אישית של ההגדרות שלך‪ ,‬כגון‬
‫שדות נתונים והתראות‪.‬‬
‫סימון הקפות‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן כך שישתמש בתכונה ‪ Auto Lap‬אשר מסמנת‬
‫הקפה באופן אוטומטי בכל קילומטר או מייל‪ .‬תכונה זו שימושית להשוואת‬
‫הביצועים שלך בחלקים השונים של הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה ‪ Auto Lap‬אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬בתפריט ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר התקני‬
‫‪.Garmin‬‬
‫‪ 2‬בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרויות פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪.Auto Lap‬‬
‫®‬
‫הגדרות של פעילות‬
‫<‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר‬
‫‪ :‬אפשרות להפעיל ולכבות מעקב אחר פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרות אחרות של מעקב אחר פעילות מופיעות רק כאשר מעקב‬
‫אחר פעילות מופעל‪.‬‬
‫‪ :‬אפשרות להפעיל ולכבות התראת תזוזה‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫‪ :‬מאפשר לך להפעיל ולכבות התראות יעדים‪ ,‬או להשבית התראות יעדים‬
‫במהלך פעילות מתוזמנת‪ .‬התראות יעדים מופיעות עבור יעד הצעדים‬
‫היומי‪ ,‬מספר הקומות היומי‪ ,‬יעד הטיפוס ויעד העצימות השבועית‬
‫בדקות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫התאמה אישית של שדות נתונים‬
‫ניתן לשנות את שילובי שדות הנתונים עבור המסכים המופיעים כשטיימר‬
‫הפעילות פועל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אין באפשרותך להתאים אישית שחייה בבריכה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מתוך תפריט ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר התקני‬
‫‪.Garmin‬‬
‫בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫בחר אפשרויות פעילות‪.‬‬
‫בחר פעילות‪.‬‬
‫בחר שדות נתונים‪.‬‬
‫בחר שדה נתונים כדי לשנות אותו‪.‬‬
‫הגדרות מעקב אחר פעילות‬
‫מתפריט ההתקן של ‪ ,Garmin Connect‬בחר מעקב פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חלק מההגדרות מופיעות בקטגוריית משנה בתפריט ההגדרות‪.‬‬
‫תפריטי ההגדרות האלו עשויים להשתנות עקב עדכונים ביישום או באתר‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫מעקב פעילות‪ :‬הפעלה והשבתה של תכונות מעקב פעילות‪.‬‬
‫התחלת פעילות אוטומטית‪ :‬הגדרה זו מאפשרת להתקן ליצור ולשמור‬
‫פעילויות מתוזמנות באופן אוטומטי כאשר התכונה ‪ Move IQ‬מזהה‬
‫שהלכת או רצת למשך פרק זמן מינימלי שהוגדר‪ .‬תוכל להגדיר את פרק‬
‫הזמן המינימלי לריצה או להליכה‪.‬‬
‫אורך צעד מותאם אישית‪ :‬מאפשר להתקן לחשב ביתר דיוק את המרחק‬
‫שעברת בהתבסס על אורך הצעד המותאם אישית שלך‪ .‬ניתן להזין‬
‫מרחק ידוע ואת מספר הצעדים הדרוש כדי לעבור אותו ו‪Garmin-‬‬
‫‪ Connect‬יכול לחשב את אורך הצעד שלך‪.‬‬
‫קומות שטיפסת ביום‪ :‬מאפשר להזין יעד יומי עבור מספר הקומות שעליך‬
‫לעלות‪.‬‬
‫צעדים יומיים‪ :‬מאפשר להזין את יעד הצעדים היומי‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫באפשרות יעד אוטומטי כדי לאפשר להתקן לקבוע את יעד הצעדים שלך‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הנפשת יעדים‪ :‬ההגדרה מאפשרת לך להפעיל ולהשבית הנפשות יעדים או‬
‫להשבית אותן במהלך פעילויות בלבד‪ .‬הנפשות יעדים מופיעות עבור יעד‬
‫הצעדים היומי‪ ,‬יעד טיפוס הקומות היומי ויעד דקות האינטנסיביות‬
‫השבועי‪.‬‬
‫התראת תזוזה‪ :‬מאפשר להתקן להציג הודעה וסרגל תנועה במסך השעה‬
‫כאשר אתה נמצא בחוסר פעילות זמן ממושך מדי‪ .‬ההתקן גם משמיע‬
‫צפצוף או רוטט אם צלילי השמע מופעלים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו מקצרת את חיי הסוללה‪.‬‬
‫‪ :Move IQ‬להפעלה וכיבוי של אירועי ‪ .Move IQ‬התכונה ‪ Move IQ‬מזהה‬
‫באופן אוטומטי דפוסי פעילות‪ ,‬כגון הליכה וריצה‪.‬‬
‫מעקב שינה של אוקסימטר דופק‪ :‬מאפשר להתקן לתעד עד ארבע שעות‬
‫של קריאות אוקסימטר הדופק בזמן שאתה ישן‪.‬‬
‫הגדר כהתקן מעקב פעילויות מועדף‪ :.‬הגדרת ההתקן כהתקן מעקב‬
‫הפעילות הראשי כאשר יש יותר מהתקן אחד שמחובר ליישום‪.‬‬
‫דק' אינטנסיב' בשבוע‪ :‬מאפשר להזין יעד שבועי הקובע את מספר דקות‬
‫הפעילות שעליך לבצע באינטנסיביות מתונה עד גבוהה‪ .‬ההתקן גם‬
‫מאפשר לך להגדיר תחום דופק עבור דקות של פעילות באינטנסיביות‬
‫מתונה ותחום דופק גבוה יותר עבור דקות של פעילות באינטנסיביות‬
‫גבוהה‪ .‬אפשר גם להשתמש באלגוריתם ברירת המחדל‪.‬‬
‫הגדרות משתמש‬
‫מתפריט ההתקן של ‪ ,Garmin Connect‬בחר הגדרות משתמש‪.‬‬
‫מידע אישי‪ :‬מאפשר להזין פרטים אישיים‪ ,‬כגון תאריך לידה‪ ,‬מין‪ ,‬גובה‬
‫ומשקל‪.‬‬
‫שינה‪ :‬מאפשר להזין את שעות השינה הרגילות שלך‪.‬‬
‫תחומי דופק‪ :‬מאפשר להעריך את הדופק המרבי ולהגדיר תחומי דופק‬
‫מותאמים אישית‪.‬‬
‫הגדרות כלליות‬
‫מתפריט ההתקן של ‪ ,Garmin Connect‬בחר כללי‪.‬‬
‫שם ההתקן‪ :‬הגדרת שם עבור ההתקן‪.‬‬
‫היד מורמת‪ :‬הגדרה המאפשרת לבחור על איזו יד עונדים את ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו משמשת לאימון כוח ולמחוות‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או ‪24‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫תבנית תאריך‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת התאריך בתבנית חודש‪/‬יום או‬
‫יום‪/‬חודש‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫שפה‪ :‬הגדרת שפת ההתקן‪.‬‬
‫מרחק‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת המרחק שעברת בקילומטרים או במיילים‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫טעינת ההתקן‬
‫אזהרה‬
‫התקן זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות‬
‫והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם לפני‬
‫הטעינה או החיבור למחשב‪ .‬עיין בהוראות הניקוי בנספח‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת הטעינה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאת טעינה של ‪.USB‬‬
‫‪ 3‬המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן‪.‬‬
‫עצות לטעינת ההתקן שלך‬
‫• חבר את המטען בבטחה להתקן כדי לטעון אותו באמצעות כבל ה‪USB-‬‬
‫)טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫באפשרותך לטעון את ההתקן על‪-‬די חיבור כבל ה‪ USB-‬אל מתאם ‪AC‬‬
‫המאושר על‪-‬ידי ‪ Garmin‬אל שקע סטנדרטי בקיר או יציאת ‪USB‬‬
‫במחשב‪.‬‬
‫• הצג את תרשים הסוללה הנותרת במסך פרטי ההתקן )הצגת פרטי‬
‫התקן‪ ,‬עמוד ‪.(9‬‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן הדבר‬
‫עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים‪ ,‬בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי חרקים‬
‫העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי‪.‬‬
‫שטוף את ההתקן ביסודיות במים מתוקים לאחר חשיפה לכלור‪ ,‬למים‬
‫מלוחים‪ ,‬לקרם הגנה‪ ,‬למוצרים קוסמטיים‪ ,‬לאלכוהול או לחומרים כימיים‬
‫חריפים אחרים‪ .‬חשיפה ממושכת לחומרים אלו עלולה לפגוע במעטפת‪.‬‬
‫אין לאחסן בסביבה עם טמפרטורה גבוהה‪ ,‬כגון מייבש בגדים‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושכך‬
‫לטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫ניקוי ההתקן‬
‫הודעה‬
‫אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים‬
‫החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען‪ .‬חלודה עלולה למנוע יכולת טעינה‬
‫והעברת נתונים‪.‬‬
‫‪ 1‬נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן לייבוש‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫עצה‪ :‬למידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/fitandcare‬‬
‫ניקוי רצועות העור‬
‫‪ 1‬נגב את רצועות העור באמצעות בד יבש‪.‬‬
‫‪ 2‬השתמש במרכך למוצרי עור כדי לנקות את רצועות העור‪.‬‬
‫החלפת הרצועות‬
‫התקן ‪ vívomove 3S‬תואם לרצועות סטנדרטיות לשחרור מהיר בגודל ‪18‬‬
‫מ"מ‪ .‬התקן ‪ vívomove 3‬תואם לרצועות סטנדרטיות לשחרור מהיר בגודל‬
‫‪ 20‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק את הפין לשחרור מהיר על פס השחרור כדי להסיר את הרצועה‪.‬‬
‫• אם ההתקנים שלך לא משויכים‪ ,‬הפעל את טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫או ‪,‬‬
‫• בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר‬
‫ובחרהתקני ‪ < Garmin‬הוסף התקן כדי להיכנס למצב שיוך‪.‬‬
‫• בהתקן‪ ,‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר <‬
‫כדי להיכנס למצב שיוך‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילויות‬
‫למידע נוסף על דיוק מעקב אחר פעילויות‪ ,‬עבור אל ‪garmin.com‬‬
‫‪./ataccuracy‬‬
‫נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת‬
‫אם נדמה לך כי ספירת הצעדים מדויקת‪ ,‬נסה את העצות הבאות‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן על פרק כף היד הלא דומיננטית‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר אתה דוחף עגלת טיולון או מכסחת דשא‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר נעשה שימוש בידיים או בזרועות בלבד‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שההתקן יפרש תנועות חוזרות מסוימות‪ ,‬כגון שטיפת כלים‪,‬‬
‫קיפול כביסה או מחיאת כפיים‪ ,‬כצעדים‪.‬‬
‫אין התאמה בספירת הצעדים בין ההתקן ולחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪Connect‬‬
‫‪ 2‬הכנס להתקן צד אחד של פס השחרור עבור הרצועה החדשה‪.‬‬
‫‪ 3‬החלק את הפין לשחרור מהיר ויישר את פס השחרור עם הצד הנגדי של‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫‪ 4‬חזור על שלבים ‪ 1‬עד ‪ 3‬כדי להחליף את הרצועה השנייה‪.‬‬
‫הצגת פרטי התקן‬
‫באפשרותך להציג את מזהה היחידה‪ ,‬גרסת התוכנה ופרטי התקינה‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < ‪.‬‬
‫‪ 3‬החלק כדי להציג את המידע‪.‬‬
‫מפרטים‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת מובנית‬
‫חיי הסוללה‬
‫עד ‪ 5‬ימים במצב חכם‬
‫עד שבוע נוסף במצב שעון‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה‬
‫מ‪ -10ºC-‬עד ‪) 50ºC‬מ‪ 14ºF-‬עד ‪(122ºF‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫מ‪ 0º-‬עד ‪) 45ºC‬מ‪ 32º-‬עד ‪(113ºF‬‬
‫פרוטוקולים‪/‬תדרים אלחוטיים ‪ 2.4 GHz‬ב‪ 0 dBm-‬נומינלי‬
‫• פרוטוקול תקשורת אלחוטית ‪ANT+‬‬
‫• ‪ Bluetooth‬טכנולוגיית ‪5.0‬‬
‫‪ 13.56 MHz‬ב‪ -40 dBm-‬נומינלי‪ ,‬טכנולוגיה‬
‫אלחוטית ‪NFC‬‬
‫דירוג מים‬
‫‪5 ATM1‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן?‬
‫התקן ‪ vívomove 3/3S‬תואם לטלפונים חכמים המשתמשים בטכנולוגיית‬
‫‪ Bluetooth‬אחלוטית‪.‬‬
‫למידע על תאימות‪ ,‬עבור אל ‪.www.garmin.com/ble‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן‬
‫• מקם את ההתקן בטווח של הטלפון החכם‪.‬‬
‫• אם ההתקנים שלך כבר משויכים‪ ,‬כבה את ‪ Bluetooth‬בשני ההתקנים‬
‫ולאחר מכן הפעל אותו שוב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ספירת הצעדים בחשבון ‪ Garmin Connect‬מתעדכנת בעת סנכרון ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪) Garmin Connect‬סנכרון‬
‫הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪) Garmin Connect‬סנכרון‬
‫הנתונים בעזרת היישום ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.(6‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מסנכרן את הנתונים‪.‬‬
‫הסנכרון יכול להימשך כמה דקות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬רענון של היישום ‪ Garmin Connect‬או של היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬אינו גורם לסנכרון הנתונים או לעדכון ספירת הצעדים‪.‬‬
‫רמת המתח שלי אינה מוצגת‬
‫כדי שההתקן יוכל לזהות את רמת המתח שלך‪ ,‬יש להפעיל את ניטור הדופק‬
‫בצמיד חיישן הדופק‪.‬‬
‫ההתקן דוגם את השתנות הדופק לאורך היום במהלך פרקי זמן של חוסר‬
‫פעילות כדי לקבוע את רמת המתח שלך‪ .‬ההתקן אינו קובע את רמת המתח‬
‫במהלך פעילויות מתוזמנות‪.‬‬
‫אם מופיעים מקפים במקום רמת המתח‪ ,‬המתן במצב מנוחה עד‬
‫שההתקן ימדוד את השתנות הדופק שלך‪.‬‬
‫דקות האינטנסיביות מהבהבות‬
‫כאשר אתה מתאמן ברמת אינטנסיביות המתקרבת ליעד דקות‬
‫האינטנסיביות שלך‪ ,‬דקות האינטנסיביות מהבהבות‪.‬‬
‫התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת‬
‫ההתקן משתמש בברומטר פנימי כדי למדוד את השינויים בגובה בזמן‬
‫שאתה עולה במדרגות‪ .‬כל קומה שאתה מטפס שווה ל‪ 3-‬מטרים )‪ 10‬רגל(‪.‬‬
‫• אל תאחוז במעקה ואל תדלג על מדרגות כשאתה מטפס‪.‬‬
‫• כאשר נושבת רוח חזקה‪ ,‬כסה את ההתקן מתחת לשרוולים או לז'קט‬
‫מכיוון שמשבי רוח חזקים עשויים לגרום לקריאות בלתי יציבות של‬
‫החיישן‪.‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את העצות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫• נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת ההתקן‪.‬‬
‫• הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף‪ ,‬קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת‬
‫להתקן‪.‬‬
‫• הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק ‪ 50‬מטרים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪9‬‬
‫• לבש את ההתקן מעל עצם פרק כף היד‪ .‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל‬
‫נוח‪.‬‬
‫• השלם חימום של ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות וקבל קריאה של הדופק לפני תחילת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתנאי מזג אוויר קר‪ ,‬בצע את החימום בתוך מבנה‪.‬‬
‫• שטוף את ההתקן במים מתוקים לאחר כל אימון‪.‬‬
‫טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה ‪Body Battery‬‬
‫משופרים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הרמה של מד האנרגיה ‪ Body Battery‬מתעדכנת בעת סנכרון ההתקן‬
‫עם חשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫לקבלת תוצאות מדויקות יותר‪ ,‬לבש את ההתקן במהלך השינה‪.‬‬
‫מנוחה ושינה טובה טוענות את מד האנרגיה ‪.Body Battery‬‬
‫פעילות מאומצת‪ ,‬מתח רב ושינה גרועה עלולים לרוקן את מד האנרגיה‬
‫‪.Body Battery‬‬
‫לצריכת מזון ולממריצים כגון קפאין אין שום השפעה על מד האנרגיה‬
‫‪.Body Battery‬‬
‫עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני אוקסימטר הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את‬
‫העצות הבאות‪.‬‬
‫• אל תזוז בזמן שההתקן קורא את רוויית החמצן בדם שלך‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן מעל עצם פרק כף היד‪ .‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל‬
‫נוח‪.‬‬
‫• החזק את הזרוע שעונדת את ההתקן בגובה הלב בזמן שההתקן קורא‬
‫את רוויית החמצן בדם שלך‪.‬‬
‫• השתמש ברצועת סיליקון‪.‬‬
‫• נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת ההתקן‪.‬‬
‫• הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף‪ ,‬קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת‬
‫להתקן‪.‬‬
‫• הימנע משריטת החיישן האופטי הנמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• שטוף את ההתקן במים מתוקים לאחר כל אימון‪.‬‬
‫בהתקן שלי מוצגת שעה שגויה‬
‫ההתקן מעדכן את השעה ואת התאריך בעת סנכרון ההתקן עם מחשב או‬
‫עם התקן נייד‪ .‬במקרה של מעבר לאזור זמן שונה או מעבר לשעון קיץ‪ ,‬עליך‬
‫לסנכרן את ההתקן כדי לקבל את השעה הנכונה‪.‬‬
‫אם מחוגי השעון אינם תואמים לשעה בשעון הדיגיטלי‪ ,‬עליך לכוון באופן ידני‬
‫את מחוגי השעון )כיוון מחוגי השעון‪ ,‬עמוד ‪.(10‬‬
‫‪ 1‬ודא שהשעה מוגדרת לאוטומטית )הגדרות זמן‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫‪ 2‬ודא שבמחשב או בהתקן הנייד שלך מוצגת השעה הנכונה לפי השעון‬
‫המקומי‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• סנכרן את ההתקן עם מחשב )סנכרון הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫• סנכרן את ההתקן עם טלפון חכם )סנכרון הנתונים בעזרת היישום‬
‫‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.(6‬‬
‫השעה והתאריך מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כיוון מחוגי השעון‬
‫התקן ‪ vívomove 3/3S‬כולל מחוגי שעון מדויקים‪ .‬פעילויות אינטנסיביות‬
‫עשויות לשנות את המיקום של מחוגי השעון‪ .‬אם מחוגי השעון אינם תואמים‬
‫לשעה בשעון הדיגיטלי‪ ,‬עליך לכוון באופן ידני את מחוגי השעון‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שתצטרך לכוון את מחוגי השעון לאחר כמה חודשים של שימוש‬
‫רגיל‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫< כוון מחוגים לשעה \‪.n12:00‬‬
‫‪ 2‬בחר ב <‬
‫‪ 3‬הקש על או על עד שמחוג הדקות יצביע על השעה ‪.12‬‬
‫‪ 4‬בחר ב ‪.‬‬
‫‪ 5‬הקש על או על עד שמחוג השעות יצביע על השעה ‪.12‬‬
‫‪ 6‬בחר ב ‪.‬‬
‫תוצג ההודעה הכיוון הושלם‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן גם להשתמש ביישום ‪ Garmin Connect‬כדי לכוון את‬
‫מחוגי השעון‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפחת את בהירות המסך וקצר את הזמן הקצוב לכיבוי )הגדרות מראה‪,‬‬
‫עמוד ‪.(7‬‬
‫כבה מחוות פרק כף היד )הגדרות מראה‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫בהגדרות של מרכז ההתראות בטלפון החכם‪ ,‬הגבל את מספר‬
‫ההתראות שמופיעות בהתקן ‪) vívomove 3/3S‬ניהול התראות‪,‬‬
‫עמוד ‪.(5‬‬
‫השבת התראות חכמות )‪Bluetooth‬הגדרות‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫כבה את הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬כשאינך משתמש בתכונות‬
‫עם חיבור )‪Bluetooth‬הגדרות‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫הפסק לשדר נתוני דופק להתקני ‪ Garmin‬משויכים )שידור נתוני דופק‬
‫להתקני ‪ ,Garmin‬עמוד ‪.(5‬‬
‫כבה את צמיד חיישן הדופק )הגדרות דופק ומתח‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫הערה‪ :‬ניטור דופק בצמיד חיישן הדופק משמש לחישוב דקות של‬
‫אינטנסיביות גבוהה‪ VO2 ,‬מרבי‪ ,‬רמת מתח ושריפת קלוריות )דקות‬
‫פעילות אינטנסיבית‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫קשה לראות בחוץ את תצוגת ההתקן שלי‬
‫ההתקן מזהה את תאורת הסביבה ומכוונן את בהירות התאורה האחורית‬
‫באופן אוטומטי כדי למטב את חיי הסוללה‪ .‬באור שמש ישיר‪ ,‬המסך הופך‬
‫לבהיר יותר אך ייתכן שעדיין יהיה קשה לקרוא אותו‪ .‬תכונת זיהוי הפעילויות‬
‫האוטומטי יכול להיות שימוש כאשר מתחילים פעילווות בחוץ )הגדרות מעקב‬
‫אחר פעילות‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‬
‫תוכל לשחזר את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‬
‫ולשמור את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש‪ ,‬בחר‬
‫אפס להגד' בר' המחדל‪.‬‬
‫• כדי לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‬
‫ולמחוק את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש‪ ,‬בחר‬
‫מחק נתונים ואפס הגדר'‪.‬‬
‫תופיע הודעת מידע‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש על מסך המגע‪.‬‬
‫‪ 5‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫לפני שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות היישום ‪,Garmin Connect‬‬
‫דרוש לך חשבון ‪ Garmin Connect‬ועליך לשייך את ההתקן לטלפון חכם‬
‫תואם )הפעלה והגדרה של ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.(1‬‬
‫סנכרן את ההתקן עם היישום ‪) Garmin Connect‬סנכרון הנתונים‬
‫בעזרת היישום ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.(6‬‬
‫כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה‪ ,‬היישום ‪ Garmin Connect‬שולח‬
‫באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך‪ .‬העדכון מוחל כאשר אינך עושה‬
‫שימוש פעיל בהתקן‪ .‬כשהעדכון יושלם‪ ,‬תתבצע הפעלה מחדש של‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Express‬‬
‫כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן‪ ,‬עליך להוריד ולהתקין את היישום‬
‫‪ Garmin Express‬ולהוסיף את ההתקן )סנכרון הנתונים עם המחשב‪,‬‬
‫עמוד ‪.(6‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫כאשר יש תוכנה חדשה זמינה‪ ,‬היישום ‪ Garmin Express‬שולח אותה‬
‫להתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬לאחר שהיישום ‪ Garmin Express‬מסיים לשלוח את העדכון‪ ,‬נתק את‬
‫ההתקן מהמחשב‪.‬‬
‫ההתקן מתקין את העדכון‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪.(Garmin Express (www.garmin.com/express‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬התקן את היישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• מתבצעת העלאה של הנתונים אל ‪Garmin Connect‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫קבלת מידע נוסף‬
‫• לקבלת מדריכים‪ ,‬מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪.support.garmin.com‬‬
‫• כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪ buy.garmin.com‬או פנה לספק ‪ Garmin‬שלך‪.‬‬
‫• עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫זהו לא התקן רפואי‪ .‬תכונת אוקסימטר הדופק אינה זמינה בכל המדינות‪.‬‬
‫תיקון ההתקן‬
‫אם עליך לתקן את ההתקן‪ ,‬עבור אל ‪ support.garmin.com‬לקבלת מידע‬
‫נוסף אודות שליחת בקשת שירות לתמיכת המוצרים של ‪.Garmin‬‬
‫נספח‬
‫אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬תוכל להשתמש בטבלה )חישובי אזור‬
‫דופק‪ ,‬עמוד ‪ (11‬כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור מטרות‬
‫הכושר שלך‪.‬‬
‫אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬השתמש באחד המחשבונים הזמינים‬
‫באינטרנט‪ .‬מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק מבדק המודד‬
‫את הדופק המרבי‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא ‪ 220‬פחות‬
‫הגיל שלך‪.‬‬
‫אודות אזורי דופק‬
‫ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיזוק של סיבולת הלב‬
‫ולשיפור רמת הכושר הגופני‪ .‬אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות לדקה‪.‬‬
‫חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ‪ 1-‬עד ‪ ,4‬בסדר אינטנסיביות‬
‫עולה‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים מתוך הדופק‬
‫המרבי שלך‪.‬‬
‫חישובי אזור דופק‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫יעדי כושר‬
‫מאמץ מורגש‬
‫‪1‬‬
‫‪ 60%–50%‬רגוע‪ ,‬קצב קליל‪ ,‬נשימה מהירה‬
‫אימון אירובי ברמה‬
‫למתחילים‪ ,‬מאמץ קל‬
‫‪2‬‬
‫‪ 70%–60%‬קצב נוח‪ ,‬נשימה קצת יותר‬
‫כבדה‪ ,‬אפשר לנהל שיחה‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי בסיסי‪,‬‬
‫קצב התאוששות טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪ 80%–70%‬קצב מתון‪ ,‬קשה יותר לנהל שיחה יכולת אירובית משופרת‪,‬‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי אופטימלי‬
‫‪4‬‬
‫הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך‬
‫כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם‪.‬‬
‫• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות‬
‫הגופנית‪.‬‬
‫• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת הלב‪.‬‬
‫תועלת‬
‫‪5‬‬
‫‪ 90%–80%‬קצב מהיר ומעט לא נוח‪ ,‬נשימה‬
‫מאומצת‬
‫‪–90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫קצב ריצה מתפרצת‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשמור על הקצב לאורך זמן‪,‬‬
‫מאמץ נשימתי רב‬
‫יכולת אנאירובית משופרת‪,‬‬
‫מהירות משופרת‬
‫סיבולת אנאירובית ושרירית‪,‬‬
‫כוח מוגבר‬
‫דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי‬
‫הטבלאות הבאות מציגות סיווגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי משוער לפי גיל ומין‪.‬‬
‫גברים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪54‬‬
‫‪52.5‬‬
‫‪48.9‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪42.1‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪51.1‬‬
‫‪48.3‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪43.4‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪36.7‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪45.4‬‬
‫‪44‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.2‬‬
‫‪35.5‬‬
‫‪32.3‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪41.7‬‬
‫‪40.5‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪35.6‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪29.4‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<41.7‬‬
‫‪<40.5‬‬
‫‪<38.5‬‬
‫‪<35.6‬‬
‫‪<32.3‬‬
‫‪<29.4‬‬
‫נשים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪49.6‬‬
‫‪47.4‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪41.1‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.7‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.9‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28.1‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪36.1‬‬
‫‪34.4‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪25.9‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<36.1‬‬
‫‪<34.4‬‬
‫‪<33‬‬
‫‪<30.1‬‬
‫‪<27.5‬‬
‫‪<25.9‬‬
‫הנתונים הודפסו מחדש באישור ‪ .The Cooper Institute‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫נספח‬
‫‪11‬‬
‫אינדקס‬
‫‪A‬‬
‫כיול ‪2‬‬
‫מסך מגע ‪10‬‬
‫ת‬
‫כ‬
‫‪7 Auto Lap‬‬
‫‪B‬‬
‫‪2 Body Battery‬‬
‫‪G‬‬
‫‪10 ,8–6 ,4 ,1 Garmin Connect‬‬
‫‪6 Garmin Express‬‬
‫מעדכן תוכנה ‪11‬‬
‫‪7 ,3 GPS‬‬
‫אות ‪6‬‬
‫‪M‬‬
‫‪8 Move IQ‬‬
‫‪U‬‬
‫‪10 USB‬‬
‫העברת קבצים ‪6‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ VO2‬מרבי ‪11 ,5 ,4‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪11‬‬
‫אוקסימטר דופק ‪10 ,8 ,4 ,1‬‬
‫אורך צעד ‪8‬‬
‫אזורים ‪ ,‬דופק ‪7‬‬
‫אחסון נתונים ‪6‬‬
‫איפוס ההתקן ‪10‬‬
‫אתגרים ‪4‬‬
‫ג‬
‫גודל בריכה‬
‫יישומים ‪5‬‬
‫טלפון חכם ‪1‬‬
‫יעדים ‪8 ,7 ,2‬‬
‫שעה ביום ‪10‬‬
‫שעון ‪10 ,7 ,5‬‬
‫שעון עצר ‪5‬‬
‫שפה ‪8‬‬
‫‪ ,‬הגדרה ‪4‬‬
‫ד‬
‫דופק ‪5–1‬‬
‫אזורים ‪11‬‬
‫התראות ‪8 ,7 ,5‬‬
‫חיישן ‪9 ,7 ,4‬‬
‫שדות נתונים ‪7‬‬
‫שיוך חיישנים ‪5‬‬
‫תחומים ‪11 ,8‬‬
‫דירוג מתח ‪2‬‬
‫דקות אינטנסיביות ‪9 ,8 ,2‬‬
‫ה‬
‫הגדרות ‪10 ,7 ,6 ,4 ,1‬‬
‫התקן ‪8 ,7‬‬
‫הגדרות מערכת ‪7‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪7‬‬
‫הודעות ‪3‬‬
‫היסטוריה ‪6‬‬
‫שליחה למחשב ‪6‬‬
‫המחזור החודשי ‪3 ,2‬‬
‫הקפות ‪7‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪7‬‬
‫התראות ‪7 ,5 ,3 ,2‬‬
‫דופק ‪8 ,7 ,5‬‬
‫רטט ‪7 ,6‬‬
‫שעון ‪7‬‬
‫מ‬
‫מד האנרגיה ‪10 Body Battery‬‬
‫מזג אוויר ‪2‬‬
‫מזהה יחידה ‪9‬‬
‫מחיקה‬
‫הודעות ‪3‬‬
‫כל נתוני המשתמש ‪10‬‬
‫מסך ‪7‬‬
‫הגדרות ‪7‬‬
‫כיול ‪10‬‬
‫‪ ,‬התאמה אישית ‪7‬‬
‫מסך הבית‬
‫מסך מגע ‪1‬‬
‫כיול ‪10‬‬
‫מעקב ‪4‬‬
‫מעקב אחר פעילות ‪8–6 ,2‬‬
‫מפרטים ‪9‬‬
‫מצב אחסון בנפח גדול ‪6‬‬
‫מצב שינה ‪8–6‬‬
‫מצב שעון ‪1‬‬
‫מקשים ‪1‬‬
‫‪ ,‬שחייה ‪4‬‬
‫מרווחים‬
‫מרחק ‪2‬‬
‫שדות נתונים ‪7‬‬
‫משקל ‪ ,‬הגדרות ‪8‬‬
‫נ‬
‫ניקוי ההתקן ‪9 ,8‬‬
‫נתוני משתמש ‪ ,‬מחיקה ‪10‬‬
‫נתונים‬
‫אחסון ‪6‬‬
‫העברה ‪6‬‬
‫העלאה ‪8‬‬
‫ס‬
‫סוללה ‪9‬‬
‫טעינה ‪8 ,1‬‬
‫ניצול מרבי ‪10 ,8 ,7‬‬
‫סטטיסטיקה גופנית ‪3‬‬
‫ע‬
‫עדכונים‬
‫עריכה ‪7‬‬
‫‪ ,‬תוכנה ‪10‬‬
‫פ‬
‫פעילויות ‪7 ,4 ,3‬‬
‫מותאם אישית ‪7‬‬
‫שמירה ‪7‬‬
‫פקדי מוזיקה ‪3 ,2‬‬
‫פרופילים ‪ ,‬פעילות ‪6‬‬
‫פרצוף שעון ‪7‬‬
‫פתרון בעיות ‪11–8 ,4‬‬
‫צ‬
‫צעדים ‪8 ,7 ,4 ,2‬‬
‫ק‬
‫ווידג'טים ‪7 ,3 ,2‬‬
‫קלוריה ‪2‬‬
‫הוצאה ‪2‬‬
‫שדות נתונים ‪7‬‬
‫חלקי חילוף ‪9‬‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ט‬
‫טיימר ‪7 ,4 ,3‬‬
‫ספירה לאחור ‪5‬‬
‫טיימר ספירה לאחור ‪5‬‬
‫טכנולוגיית ‪9 ,7–5 Bluetooth‬‬
‫טלפון חכם ‪9 ,3‬‬
‫יישומים ‪5‬‬
‫שיוך ‪9 ,6 ,1‬‬
‫טעינה ‪8‬‬
‫י‬
‫יחידות מידה ‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫תאורה אחורית ‪7 ,6‬‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪9‬‬
‫עדכון ‪11 ,10‬‬
‫תחומים ‪ ,‬דופק ‪8‬‬
‫תפריט ‪7 ,1‬‬
‫תפריט פקדים ‪1‬‬
‫רוויית חמצן ‪4‬‬
‫רמת מתח ‪9 ,7 ,3 ,2‬‬
‫רצועות ‪9‬‬
‫ש‬
‫שדות נתונים ‪7‬‬
‫שחייה ‪4‬‬
‫שיוך‬
‫חיישני ‪5 ANT+‬‬
‫טלפון חכם ‪9 ,6 ,1‬‬
‫שמירת פעילויות ‪7 ,4 ,3‬‬
‫שעה ‪7‬‬
‫הגדרות ‪10 ,8 ,7‬‬
‫אינדקס‬
support.garmin.com
2019 ‫ספטמבר‬
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising