Garmin | Index™ Smart Scale | User manual | Garmin Index™ Smart Scale Brukerveiledning

Garmin Index™ Smart Scale Brukerveiledning
Garmin Index™ smartvekt
Brukerveiledning
September 2016
190-01959-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen og ANT er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™,
Garmin Express™, Garmin Index™ og USB ANT Stick™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for
Apple Inc., registrert i USA og andre land. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i
USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
Modellnummer: N5; ATWINC1500-MR210PA
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Montere teppeføttene ................................................................. 1
Sette inn batteriene .....................................................................1
Endre måleenhetene .................................................................. 1
Statusikoner ................................................................................ 1
Konfigurere enheten...................................................... 1
Legge til brukere ......................................................................... 2
Endre brukere ............................................................................. 2
Endre tilkoblingen til Wi‑Fi .......................................................... 2
Lese og registrere målinger .......................................... 2
Målinger ...................................................................................... 2
Informasjon om enheten................................................ 2
Ta vare på enheten .....................................................................2
Spesifikasjoner ........................................................................... 2
Feilsøking........................................................................ 3
Programvareoppdateringer ......................................................... 3
Få mer informasjon ..................................................................... 3
Tips for unøyaktige data for kroppssammensetning ................... 3
Enheten identifiserer meg som gjest eller en annen bruker ....... 3
Enheten lager ikke målingene .................................................... 3
Nullstille til fabrikkinnstillinger ..................................................... 3
Indeks.............................................................................. 4
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Denne enheten sender elektrisk strøm gjennom brukeren for å
utføre målinger. Denne enheten må ikke brukes av personer
med pacemaker eller andre interne medisinske enheter. Kontakt
legen din før du bruker dette produktet hvis du er gravid eller tror
du kan være gravid.
Sette inn batteriene
Enheten bruker fire AA-batterier.
1 Ta av batteridekselet.
2 Sett inn fire AA-batterier riktig vei.
Oversikt over enheten
3 Sett på batteridekselet igjen.
Når du har satt inn batteriene, blinker indikatorlampene på LCDskjermen og
vises for å vise at enheten er klar til å settes
opp.
Endre måleenhetene
Skyv bryteren på undersiden av vekten til ønsket enhet.
Statusikoner
Det vises ikoner på LCD-skjermen som indikerer
tilkoblingsstatus og hvilke målinger som vises på skjermen. Et
blinkende ikon for trådløst signal viser at enheten søker etter et
signal. Et fylt ikon betyr at enheten er koblet til ved hjelp av
trådløs teknologi.
Wi‑Fi signalstatus
®
Bluetooth status for trådløst signal
®
ANT status for trådløst signal
®
Kroppsmasseindeks
Fettprosent
Vannprosent
À
Á
Â
Ã
LCD-skjerm
Tilbakestill-knapp
Vekselbryter for måleenheter
Batterideksel
Muskelmasse
Benmasse
Lavt batterinivå
Gjestebruker
Montere teppeføttene
Du må bruke enheten på et hardt og jevnt gulv for å få mest
mulig nøyaktig vektmåling. Hvis du skal bruke enheten på et
teppe, bør du sette på de medfølgende teppeføttene.
Teppeføttene er ikke nødvendige når du bruker enheten på et
hardt gulv.
Trykk én teppefot på plass på hver av enhetens føtter.
Konfigurasjonsmodus
En tilkoblingsstatus for programvareoppdatering eller
programvarevedlikehold
Vellykket dataopplasting eller programvareoppdatering
Mislykket dataopplasting eller programvareoppdatering
Konfigurere enheten
Du må sette opp Garmin Index enheten ved hjelp av Garmin
Connect™ og koble den til en kompatibel Wi‑Fi ruter før du kan
bruke alle funksjonene på enheten.
1 Gå til www.garminconnect.com/indexscale.
2 Velg et alternativ:
• Velg Mobil for å sette opp enheten med Garmin Connect
Mobile-appen.
• Velg WPS for å sette opp enheten ved hjelp av en WPSaktivert Wi‑Fi ruter.
3 Følg instruksjonene på datamaskinen eller smarttelefonen for
å sette opp og konfigurere enheten.
Komme i gang
1
MERK: Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du
fullfører oppsettet.
Legge til brukere
Du kan invitere opptil 15 brukere til å bruke Garmin Index
enheten ved hjelp av kontoen din for Garmin Connect. Hver
inviterte bruker må ha en konto for Garmin Connect.
Endre brukere
Enheten skiller automatisk mellom brukere basert på vekt og
hyppigheten av bruk. Når du stiller deg på enheten, veier den
deg og viser initialene dine på skjermen. Hvis enheten oppdager
en annen bruker, kan du endre brukere.
Når initialer vises på enhetsskjermen, kan du trykke på
enheten for å bytte mellom brukerne som er registrerte på
vekten.
Endre tilkoblingen til Wi‑Fi
Du kan stille tilbake enheten til konfigurasjonsmodus og endre
tilkoblingen til Wi‑Fi når som helst.
MERK: Brukerinformasjon slettes ikke fra enheten selv om du
stiller den tilbake til konfigurasjonsmodus.
Trykk på RESET på undersiden av vekten.
Indikatorlampene for trådløs tilkobling på LCD-skjermen blinker
for å vise at enheten er klar til å konfigureres (Konfigurere
enheten, side 1).
Lese og registrere målinger
Hver gang du stiller deg på enheten, beregner den vekten din og
andre målinger. LCD-skjermen viser de beregnede målingene
automatisk og bytter til neste måling med noen få sekunders
mellomrom.
1 Ta av deg sokker og sko.
2 Trykk på vekten.
LCD-skjermen aktiveres.
3 Stå barbent på vekten.
Målinger
Garmin Index smartvekten bruker bioelektrisk impedans til å
beregne kroppssammensetningen din. Enheten sender en liten
mengde elektrisk strøm (som du ikke kjenner) fra én fot gjennom
kroppen til den andre foten. Enheten måler det elektriske
signalet når det har passert gjennom kroppen, og anslår ulike
aspekter av kroppssammensetningen.
Det er best å bruke enheten under samme forhold og på omtrent
samme tid på døgnet hver gang du bruker den, for å få mest
nøyaktige målinger. Aktiviteter som midlertidig påvirker
kroppsvekt, hydrering og vannfordeling i kroppen, kan påvirke
nøyaktigheten av målingene.
Garmin anbefaler at du venter to timer etter mat, drikke, trening,
bading, eller badstue før du bruker enheten.
Kroppsmasseindeks (BMI): Kroppsmasseindeksen er vekten
din i kilo delt på høyden din i meter opphøyd i annen (antall
kilo per kvadratmeter). BMI brukes ofte til å anslå om en
person er undervektig eller overvektig.
Muskelmasse: Muskelmasse er den totale massen av alle
musklene dine. Den måles i pund, kilogram eller stone og
pund.
Benmasse: Benmasse er den totale massen av skjelettet ditt.
Den måles i pund, kilogram eller stone og pund.
Fettprosent: Fettprosent er prosentandelen av kroppsmassen
din som består av kroppsfett, inkludert både nødvendig fett
og fett som er lagret i vevet. Nødvendig kroppsfett er
avgjørende for god helse.
Vannprosent: Vannprosent er prosentandelen av
kroppsmassen din som består av væske. Denne målingen
kan brukes til å angi hydreringsnivået i kroppen.
Informasjon om enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Ikke bruk en skarp gjenstand eller slipende materialer til å
rengjøre enheten.
Unngå kjemiske og slipende rengjøringsmidler, løsemidler og
insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.
Rengjøre enheten
1 Rengjør enhetens overflate med en klut som er fuktet med et
mildt vaskemiddel.
2 Tørk av enheten.
TIPS: Du oppnår de beste resultatene når du står med
føttene plassert flatt på glassoverflaten til vekten. Tråkk ikke
på skjermen eller Garmin logoen.
Vekten veier deg og viser initialene og målingene dine
automatisk.
®
4 Når målinger vises, kan du trykke på enheten for å bytte
raskere mellom målingene.
Hvis du har konfigurert enheten med en aktiv tilkobling til Wi‑Fi,
lastes målingene automatisk opp til kontoen din for Garmin
Connect.
2
Spesifikasjoner
Maksimal belastning
181,4 kg (400 pund)
Batteritype
4 alkaliske AA-batterier
LES DETTE
Du må bruke 1,5 V-batterier i denne enheten.
Batterilevetid
Opptil 9 måneder
Driftstemperaturområde
10–40 °C (50–104 °F)
Temperaturområde for
oppbevaring
Fra -20 til 50°C (fra -4 til 122°F)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi‑Fi teknologi
2,4 GHz ANT trådløs teknologi
2,4 GHz Bluetooth Smart trådløs teknologi
Lese og registrere målinger
Feilsøking
Programvareoppdateringer
Enheten mottar oppdateringer automatisk når den er koblet til
ved hjelp av Wi‑Fi teknologi.
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Tips for unøyaktige data for kroppssammen­
setning
Hvis dataene for kroppssammensetning er unøyaktige eller ikke
vises, kan du prøve følgende tips.
• Stå med føttene plassert flatt på glassoverflaten til vekten.
Tråkk ikke på skjermen eller Garmin logoen.
• Kontroller at overflaten på vekten er tørr før du bruker den.
• Ikke ha på deg sokker eller sko.
• Bruk enheten under samme forhold og på omtrent samme tid
på døgnet hver gang du bruker den.
• Garmin anbefaler at du venter to timer etter mat, drikke,
trening, bading, eller badstue før du bruker enheten.
Enheten identifiserer meg som gjest eller en
annen bruker
• Kontroller initialene og vekten din på Garmin Connect
kontoen din.
• Når et brukernavn vises på skjermen, trykker du på vekten
for å gå til neste bruker.
Enheten skiller mellom brukere basert på vekt og
hyppigheten av bruk. Hvis to personer som likner hverandre,
bruker enheten, er det mulig at enheten velger feil person.
Enheten lager ikke målingene
• Kontroller at batterinivået ikke er lavt.
• Kontroller at du har fullført konfigurasjonsprosessen, og at
enheten er koblet til ved hjelp av Wi‑Fi teknologi.
Nullstille til fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle alternativene på enheten til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Hvis du nullstiller enheten til fabrikkinnstillingene, slettes
ikke informasjon lagret på Garmin Connect kontoen din.
Hold inne RESET på undersiden av vekten i fem sekunder.
Feilsøking
3
Indeks
B
batteri 1
montere 1
Bluetooth teknologi 1
brukerdata 2
brukerprofil 2
D
datamaskin, koble til 2
E
enhet, rengjøre 2
F
feilsøking 3
første oppsett 1
G
Garmin Connect 1, 2
I
ikoner 1
M
måleenheter 1
målinger 2, 3
N
nullstille enheten 3
O
oppdatere programvare 3
P
parkobling 2
programvare, oppdatere 3
R
rengjøre enheten 2
S
spesifikasjoner 2
T
taster 1
tilbehør 3
U
USB ANT Stick 1
W
Wi-Fi 3
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising