Garmin | Index™ Smart Scale | User guide | Garmin Index™ Smart Scale Podręcznik użytkownika

Garmin Index™ Smart Scale Podręcznik użytkownika
Garmin Index™ Inteligentna waga
Podręcznik użytkownika
Wrzesień 2016
190-01959-40_0B
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz ANT są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™ oraz USB ANT Stick™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Mac jest znakiem
towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy
handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
Nr modelu: N5; ATWINC1500-MR210PA
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Instalowanie podstopni ............................................................... 1
Instalowanie baterii ..................................................................... 1
Zmiana jednostek miary .............................................................. 1
Ikony stanu ................................................................................. 1
Konfigurowanie urządzenia........................................... 1
Dodawanie użytkownika ............................................................. 2
Zmiana użytkownika ................................................................... 2
Zmiana połączenia z siecią Wi‑Fi ............................................... 2
Odczytywanie i zapisywanie pomiarów....................... 2
Pomiary ....................................................................................... 2
Informacje o urządzeniu................................................ 2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 2
Dane techniczne ......................................................................... 2
Rozwiązywanie problemów........................................... 3
Aktualizacje oprogramowania ..................................................... 3
Aby uzyskać więcej informacji .................................................... 3
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu danych składu
ciała ............................................................................................ 3
Urządzenie rozpoznaje mnie jako gościa lub innego
użytkownika ................................................................................ 3
Urządzenie nie zapisuje pomiarów ............................................. 3
Przywracanie ustawień domyślnych ........................................... 3
Indeks.............................................................................. 4
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Urządzenie dokonuje pomiarów, przesyłając prąd elektryczny
przez użytkownika. Urządzenia nie powinny używać osoby
z rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami medycznymi
wewnątrz ciała. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży
lub podejrzewasz u siebie ciążę.
Instalowanie baterii
Urządzenie jest zasilane czterema bateriami typu AA.
1 Zdejmij pokrywkę komory baterii.
2 Włóż cztery baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem
biegunów.
Ogólne informacje o urządzeniu
3 Załóż pokrywkę baterii.
Po włożeniu baterii wskaźniki połączenia bezprzewodowego na
ekranie LCD zaczną migać. Pojawienie się ikony
oznacza,
że urządzenie jest gotowe do skonfigurowania.
Zmiana jednostek miary
Aby zmienić jednostkę miary, przesuń przełącznik znajdujący
się na spodzie wagi.
Ikony stanu
Ikony pojawiające się na ekranie LCD wskazują stan połączenia
internetowego oraz aktualnie wyświetlany na ekranie pomiar.
Migające ikony połączenia bezprzewodowego oznaczają, że
urządzenie szuka sygnału. Ikona wyświetlana w sposób ciągły
oznacza, że urządzenie nawiązało połączenie za
pośrednictwem technologii bezprzewodowej.
Stan sygnału Wi‑Fi
®
Stan sygnału połączenia bezprzewodowego Bluetooth
Stan sygnału połączenia bezprzewodowego ANT
®
®
Wskaźnik masy ciała
Procent tkanki tłuszczowej
À
Á
Â
Ã
Ekran LCD
Przycisk resetowania
Przełącznik jednostek miary
Pokrywka komory baterii
Instalowanie podstopni
W celu zapewnienia najdokładniejszych pomiarów masy ciała
należy używać urządzenia na twardej, płaskiej powierzchni. Jeśli
urządzenie ma być używane na podłodze z dywanem, należy
zainstalować podstopnie dołączone do zestawu. Podstopnie są
zbędne, jeśli używasz urządzenia na twardej powierzchni.
Wciśnij podstopień na każdą nóżkę urządzenia.
Procent wody w organizmie
Masa mięśni szkieletowych
Masa kostna
Słaba bateria
Gość
Tryb konfiguracji
Stan aktualizacji oprogramowania lub stan połączenia
konserwacji oprogramowania
Przesyłanie danych lub aktualizacja oprogramowania
powiodły się
Przesyłanie danych lub aktualizacja oprogramowania nie
powiodły się
Konfigurowanie urządzenia
Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia Garmin
Index, należy je skonfigurować w serwisie Garmin Connect™
i podłączyć do zgodnego rutera Wi‑Fi.
1 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/indexscale.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Mobilna, aby skonfigurować urządzenie za
pomocą aplikacji mobilnej Garmin Connect.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
• Wybierz WPS, aby skonfigurować urządzenie za pomocą
modemu Wi‑Fi z funkcją WPS.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera lub
smartfona, aby skonfigurować urządzenie.
UWAGA: Do momentu ukończenia procesu konfiguracji
dostępne będą wyłącznie jego ograniczone funkcje.
Dodawanie użytkownika
Można zaprosić maksymalnie 15 użytkowników do korzystania
z posiadanego urządzenia Garmin Index za pośrednictwem
Twojego konta Garmin Connect. Każdy zaproszony użytkownik
musi posiadać własne konto Garmin Connect.
Zmiana użytkownika
Urządzenie automatycznie identyfikuje użytkownika na
podstawie masy ciała i częstotliwości użytkowania. Po wejściu
na urządzenie użytkownik zostanie zważony, a na ekranie
wyświetlą się odpowiednie inicjały. Jeśli urządzenie wykryje
innego użytkownika, można przełączyć użytkownika.
Gdy na ekranie urządzenia wyświetlane są inicjały, dotknij
urządzenia, aby przełączać użytkowników przypisanych do
wagi.
Zmiana połączenia z siecią Wi‑Fi
W każdej chwili można wrócić do trybu konfiguracji i zmienić
połączenie z siecią Wi‑Fi.
UWAGA: Powrót do trybu konfiguracji nie usuwa z urządzenia
żadnych informacji o użytkowniku.
Naciśnij przycisk RESET na spodzie wagi.
Gdy urządzenie będzie gotowe do skonfigurowania, wskaźniki
połączenia bezprzewodowego na ekranie LCD zaczną migać
(Konfigurowanie urządzenia, strona 1).
Odczytywanie i zapisywanie pomiarów
Przy każdym użyciu urządzenie oblicza masę ciała i inne
wielkości. Pomiary są automatycznie wyświetlane na ekranie
LCD i przełączane cyklicznie co parę sekund.
1 Zdejmij buty i skarpetki.
2 Dotknij krótko wagi.
Włączy się ekran LCD.
3 Stań na wadze.
Jeśli urządzenie ma dostęp do aktywnego połączenia Wi‑Fi,
pomiary będą automatycznie przesyłane na konto Garmin
Connect.
Pomiary
Inteligentna waga Garmin Index określa skład ciała za pomocą
impedancji bioelektrycznej. Urządzenie wysyła prąd elektryczny
o małym (nieodczuwalnym) natężeniu, który biegnie przez całe
ciało, od stopy do stopy. Urządzenie analizuje dane po
przepływie prądu, aby określić proporcje składu ciała.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, staraj się za każdym razem
korzystać z urządzenia o podobnej porze i w tych samych
warunkach. Czynności, które chwilowo wpływają na wagę ciała,
nawodnienie oraz rozprowadzenie wody, mogą mieć wpływ na
dokładność pomiarów.
Garmin nie zaleca korzystania z urządzenia przed upływem
dwóch godzinach od posiłku, picia, ćwiczeń, kąpieli lub wizyty
w saunie.
Wskaźnik masy ciała (BMI): Wskaźnik masy ciała (Body Mass
Index, BMI) to iloraz masy ciała w kilogramach i kwadratu
wzrostu w metrach. Wskaźnik BMI jest często stosowany do
sprawdzenia, czy ktoś ma nadwagę lub niedowagę.
Masa mięśniowa: Masa mięśniowa to całkowita masa mięśni.
Mierzy się ją w funtach, kilogramach lub kamieniach
i funtach.
Masa kostna: Masa kostna to całkowita masa kości. Mierzy się
ją w funtach, kilogramach lub kamieniach i funtach.
Procent tkanki tłuszczowej: Procent tkanki tłuszczowej to
procentowa wartość, która określa ilość tkanki tłuszczowej —
niezbędnej i zmagazynowanej — w całkowitej masie ciała.
Niezbędna tkanka tłuszczowa jest potrzebna do normalnego
funkcjonowania organizmu.
Procent wody: Procent wody to procentowa wartość płynów
przypadająca na masę ciała. Za pomocą tej wielkości można
określić poziom nawodnienia.
Informacje o urządzeniu
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać ostrych lub
ścierających przedmiotów.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników, środków o działaniu ściernym ani środków
odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić
elementy plastikowe.
Czyszczenie urządzenia
1 Wyczyść powierzchnię urządzenia, używając ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
PORADA: W celu uzyskania najlepszych rezultatów stań
całymi stopami na szklanej powierzchni wagi. Nie dotykaj
ekranu ani logo Garmin .
Po zważeniu inicjały i pomiary są wyświetlane
automatycznie.
®
4 Gdy wyświetlane są pomiary, dotknij ekranu urządzenia, aby
przyspieszyć ich wyświetlanie.
2
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Dane techniczne
Maksymalne
obciążenie
181,4 kg (400 funtów)
Typ baterii
4 baterie alkaliczne AA
NOTYFIKACJA
Urządzenie wykorzystuje baterie o napięciu
1,5 V.
Odczytywanie i zapisywanie pomiarów
Czas działania baterii
Do 9 miesięcy
Zakres temperatury
roboczej
Od 10°C do 40°C (od 50° do 104°F)
Zakres temperatury
przechowywania
Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
Częstotliwość radiowa/ Technologia Wi‑Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
protokół
Bezprzewodowa technologia ANT 2,4 GHz
Bezprzewodowa technologia Bluetooth Smart
2,4 GHz
Rozwiązywanie problemów
Aktualizacje oprogramowania
Urządzenie automatycznie pobiera aktualizacje
oprogramowania, jeśli jest połączone z siecią przy użyciu
technologii Wi‑Fi.
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego
odczytu danych składu ciała
Jeśli dane dotyczące składu ciała są nieprawidłowe lub nie są
wyświetlane, spróbuj skorzystać z tych wskazówek.
• Stań całymi stopami na szklanej powierzchni wagi. Nie
dotykaj ekranu ani logo Garmin.
• Przed użyciem wagi dopilnuj, aby jej powierzchnia była
sucha.
• Nie wchodź na wagę w butach ani w skarpetkach.
• Staraj się za każdym razem korzystać z urządzenia
o podobnej porze i w tych samych warunkach.
• Garmin nie zaleca korzystania z urządzenia przed upływem
dwóch godzinach od posiłku, picia, ćwiczeń, kąpieli lub wizyty
w saunie.
Urządzenie rozpoznaje mnie jako gościa lub
innego użytkownika
• Sprawdź swoje inicjały i wagę na koncie Garmin Connect.
• Gdy na ekranie pojawi się nazwa użytkownika, dotknij wagi,
aby przejść do kolejnego użytkownika.
Urządzenie identyfikuje użytkownika na podstawie masy ciała
i częstotliwości użytkowania. Urządzenie może pomylić
użytkowników, jeśli mają podobne cechy profilu.
Urządzenie nie zapisuje pomiarów
• Sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana.
• Sprawdź, czy konfiguracja została zakończona i czy
urządzenie jest połączone z siecią przy użyciu technologii
Wi‑Fi.
Przywracanie ustawień domyślnych
Wszystkie ustawienia urządzenia można zresetować do
wartości fabrycznych.
UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie usuwa
informacji zapisanych na koncie Garmin Connect użytkownika.
Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk RESET znajdujący się
na spodzie wagi.
Rozwiązywanie problemów
3
Indeks
A
akcesoria 3
aktualizowanie oprogramowania 3
B
bateria 1
instalacja 1
C
czyszczenie urządzenia 2
D
dane techniczne 2
dane użytkownika 2
G
Garmin Connect 2
I
ikony 1
J
jednostki miary 1
K
komputer, łączenie 2
M
moduł USB ANT Stick 1
O
oprogramowanie, aktualizowanie 3
P
parowanie 2
profil użytkownika 2
przyciski 1
R
resetowanie urządzenia 3
rozwiązywanie problemów 3
S
Serwis Garmin Connect 1
T
technologia Bluetooth 1
U
urządzenie, czyszczenie 2
ustawienia początkowe 1
W
Wi-Fi 3
wielkość 2, 3
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising