Garmin | vívofit® 3 | User manual | Garmin vívofit® 3 Brugervejledning

Garmin vívofit® 3 Brugervejledning
vívofit 3
®
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ og vívofit er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og USB ANT
Stick™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
American Heart Association er et servicemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af
Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03009
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Hverdagsbrug ............................................................................. 1
Smartphone-konfiguration............................................ 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app'en ......................................................................................... 1
Computerkonfiguration..................................................1
Parring af computeren ................................................................ 1
Synkronisering af dine data med computeren ............................ 1
Oversigt over enheden .................................................. 1
Aktivitetsindikator ........................................................................ 1
Ikoner .......................................................................................... 2
Menufunktioner ........................................................................... 2
Søvnregistrering ......................................................................... 2
Brug af baggrundslys .................................................................. 2
Låsning af remlåsen ................................................................... 2
Historik ............................................................................ 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Tilpasning af din enhed................................................. 3
Garmin Connect Indstillinger ...................................................... 3
ANT+ Pulssensor ............................................................ 3
Parring af ANT+ pulsmåleren ..................................................... 3
Enhedsoplysninger ........................................................ 4
vívofit 3 Specifikationer ............................................................... 4
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 4
Softwareopdatering .....................................................................4
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 4
Udskiftelige batterier ................................................................... 4
Udskiftning af remmen ................................................................ 5
Installation af enheden i bælteclipsen ........................................ 5
Fejlfinding....................................................................... 5
Registrering af aktivitet ............................................................... 5
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin Connect konto
stemmer ikke overens ................................................................. 6
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt ............................. 6
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ....................... 6
Tip til eksisterende Garmin Connect brugere ............................. 6
Jeg har ikke en smartphone eller en computer .......................... 6
Min enhed tænder ikke ............................................................... 6
Nulstilling af enheden ................................................................. 6
Parring af flere mobilenheder eller computere med enheden .... 6
Appendiks....................................................................... 6
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 6
Udregning af pulszone ................................................................ 6
Softwarelicensaftale .................................................................... 6
Indeks .............................................................................. 8
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Sådan kommer du i gang
For at få mest muligt ud af din aktivitetstracker skal du parre den
med din smartphone eller computer og fuldføre
opsætningsprocessen ved hjælp af din gratis Garmin Connect™
konto.
BEMÆRK: Indtil du har parret din enhed og fuldført
opsætningsprocessen, har den begrænset funktionalitet.
Vælg en funktion:
• Par enheden med din smartphone (Smartphonekonfiguration, side 1).
• Par enheden med din computer (Computerkonfiguration,
side 1).
Hverdagsbrug
Gør din vívofit 3 enhed til en del af din aktive livstil ved at bære
den hele dagen og synkronisere dine data ofte med din Garmin
Connect konto. Synkronisering giver dig mulighed for at
analysere data for skridt og søvn, se samlede tal og få indsigt i
din aktivitet. Du kan bruge din Garmin Connect konto til at
deltage i udfordringer og konkurrere med dine venner. Du kan
også tilpasse dine enhedsindstillinger, herunder urskiver, synlige
skærme, hyppighed af automatisk synkronisering og meget
mere.
Smartphone-konfiguration
Synkronisering af dine data med Garmin
Connect Mobile app'en
Du bør synkronisere dine data manuelt for at følge dine
fremskridt i Garmin Connect Mobile app’en. Din enhed
synkroniseres automatisk med Garmin Connect Mobile app’en
med jævne mellemrum.
1 Anbring enheden i nærheden af din smartphone.
2 Åbn Garmin Connect Mobile app.
TIP: App'en kan være åben, eller den kan køre i baggrunden.
3 Hold knappen på enheden nede, til vises.
4 Vent, mens dine data synkroniseres.
5 Få vist dine aktuelle data i Garmin Connect Mobile app'en.
Computerkonfiguration
Parring af computeren
Du kan bruge en valgfri USB ANT Stick™ til at parre enheden
med din computer. Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din
Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
1 Gå til www.garminconnect.com/vivofit3.
2 Vælg Computerkonfiguration, og følg vejledningen på
skærmen for at downloade og installere Garmin Express™
programmet.
3 Tilslut den trådløse USB ANT Stick til en USB-port.
4 Tryk på enhedsknappen À for at tænde for enheden.
®
Parring med din smartphone
Din vívofit 3 enhed skal parres direkte via Garmin Connect
Mobile-appen i stedet for fra Bluetooth indstillingerne i din
smartphone.
1 Fra app-butikken på din smartphone kan du installere og
åbne Garmin Connect Mobile-appen .
2 Tryk på enhedsknappen À for at tænde for enheden.
®
Når du tænder enheden for første gang, er den i
parringstilstand.
vises.
5 Tryk om nødvendigt på enhedsknappen, indtil
Følg
instruktionerne
på
din
computer
for
at
tilføje
enheden
til
6
din Garmin Connect fuldføre opsætningsprocessen.
Synkronisering af dine data med computeren
Første gang du tænder enheden, er den i parringstilstand.
TIP: Du kan manuelt skifte til parringstilstand ved at trykke på
enhedsknappen, indtil
vises.
3 Følg vejledningen i appen for at oprette en konto og
konfigurere din enhed.
BEMÆRK: Konfigurationen omfatter muligvis en
softwareopdatering, der kan tage flere minutter. Opbevar din
enhed i nærheden af din smartphone, indtil konfigurationen
er fuldført.
Når konfigurationen er fuldført, registrerer enheden uafbrudt din
daglige aktivitet. Du bør synkronisere din enhed med jævne
mellemrum for at følge dine fremskridt i appen.
Introduktion
Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at
følge dine fremskridt i Garmin Connect programmet.
1 Anbring enheden i nærheden af din computer.
2 Hold knappen på enheden nede, til vises.
3 Vent, mens dine data synkroniseres.
4 Få vist dine aktuelle data i Garmin Connect programmet.
Oversigt over enheden
Aktivitetsindikator
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at
1
holde dig i bevægelse. Efter én times inaktivitet vises
aktivitetsindikatoren À. Der vises flere segmenter Á, hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet.
Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en kort distance.
Ikoner
Ikoner vises nederst på skærmen. Hvert ikon repræsenterer en
funktion. Du kan trykke på enhedsknappen for at rulle gennem
de forskellige funktioner.
Den aktuelle dato. Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen,
når du synkroniserer dine data med en smartphone eller
computer.
Det samlede antal skridt for hele dagen.
Det antal skridt, du mangler for at opnå dit mål for dagen. Når du
bruger den automatiske målfunktion, foreslår enheden et nyt mål
ved dagens start hver dag.
Den tilbagelagte distance i kilometer eller miles for den aktuelle
dag.
Det samlede antal forbrændte kalorier for den aktuelle dag,
herunder både i aktivitet og i hvile.
Dine samlede ugentlige minutter med høj intensitet.
Din aktuelle puls og pulszone. Enheden skal være tilsluttet en
kompatibel pulsmåler (ekstraudstyr).
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. Når du bevæger dig i
løbet af dagen, tæller enheden antallet af resterende skridt i dit
daglige mål. Når du har opfyldt dagens mål for antallet af skridt,
viser enheden og begynder at tælle, hvor mange skridt du
tager ud over det daglige mål.
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Registrering af en fitnessaktivitet
Du kan registrere en aktivitet med tidtagning, som f.eks. en gåeller løbetur, som kan sendes til din Garmin Connect konto.
1 Hold knappen på enheden nede, til vises.
Timeren går i gang.
2 Start din aktivitet.
TIP: Du kan trykke på knappen til enheden for at navigere
gennem dine aktivitetsdata, mens timeren kører.
3 Når du har udført din aktivitet, skal du holde enhedens knap
nede, indtil vises.
Der vises en oversigt. Enheden viser den samlede tid og den
distance, der er tilbagelagt under aktiviteten.
4 Tryk på enhedens knap for at afslutte oversigten og vende
tilbage til startskærmbilledet.
Du kan synkronisere enheden til at vise aktivitetsoplysninger
på din Garmin Connect konto.
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan få vist
din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik.
Brug af baggrundslys
Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at holde
enhedsknappen nede.
Baggrundsbelysningen slukker automatisk.
Låsning af remlåsen
Du bør fastgøre enheden ved at låse remlåsen, når du har
enheden på.
Drej remlåsen til låst position.
Den røde stribe bliver synlig, når remlåsen låses op.
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom det
amerikanske Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer dine
minutter med høj intensitet. Du kan arbejde hen imod dit
ugentlige mål for minutter med høj intensitet ved at gå rask til i
mindst 10 minutter i træk.
®
Menufunktioner
Du kan holde knappen på enheden nede for rulle gennem
menufunktionerne.
START Starter en aktivitet med tidtagning.
STOP
Stopper en aktivitet med tidtagning.
SYNC
Synkroniserer data med din Garmin Connect konto.
PAIR
Parrer din enhed ved hjælp af Bluetooth trådløs
teknologi.
ABOUT Viser oplysninger om enhed og bestemmelser.
Historik
Din enhed holder styr på dine daglige skridt- og søvnstatistikker
samt dine tidsregistrerede fitnessaktiviteter og valgfri ANT+
pulsdata. Denne historik kan sendes til din Garmin Connect
konto.
Enheden gemmer dine aktivitetsdata i op til 4 uger.
BEMÆRK: Når du bruger en pulsmåler, reduceres din
datalagring.
Når datalageret er fyldt op, sletter enheden de ældste filer for at
gøre plads til nye data.
®
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
2
Historik
analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture, triatlon osv. Registrer en gratis konto på
www.garminconnect.com/start.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
standardskærmbilleder der vises under en aktivitet med
tidtagning.
Skærmtilstand: Giver dig mulighed for at vælge mellem delt
skærm eller fuld skærm. Du kan bruge indstillingen Delt
skærm til at se to dataskærmbilleder samtidig, herunder
startskærmbilledet og valgte synlige skærmbilleder.
Urskive: Giver dig mulighed for at vælge urskiven.
BEMÆRK: Urskiver er kun tilgængelige i fuld skærmtilstand.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i
kilometer eller miles.
Automatisk synkronisering: Giver dig mulighed for at tilpasse,
hvor ofte enheden automatisk synkroniserer data med din
Garmin Connect konto.
BEMÆRK: Hvis der synkroniseres oftere, reduceres
batteriets levetid.
Brugerindstillinger
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Tilpasning af din enhed
Garmin Connect Indstillinger
Du kan tilpasse dine enhedsindstillinger og brugerindstillinger på
din Garmin Connect konto.
• Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin-enheder og vælge din enhed.
• Fra enhedens widget i programmet Garmin Connect skal du
vælge Enhedsindstillinger.
Når du har tilpasset indstillingerne, kan du synkronisere dine
data for at anvende ændringerne for enheden (Synkronisering af
dine data med Garmin Connect Mobile app'en, side 1,
Synkronisering af dine data med computeren, side 1).
Enhedsindstillinger
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Enhedsindstillinger.
Alarm: Indstiller vækketidspunkt og -frekvens for din enhed.
Move IQ: Giver enheden mulighed for automatisk at registrere
aktivitetsmønstre, f.eks. cykling eller løb, og se detaljer på din
Garmin Connect konto.
Aktivitetsalarm: Giver dig mulighed for slå aktivitetsindikatoren
til og fra.
Alarmtoner: Lader dig slå alarmtoner til og fra. Enheden bipper,
når alarmtoner er slået til.
Synlige skærme: Giver dig mulighed for at tilpasse de
dataskærmbilleder, som vises på din enhed under normal
brug samt under en aktivitet med tidtagning.
Skærmen Hjem: Indstiller det standardskærmbillede, som vises
efter en periode med inaktivitet. Du kan også angive, hvilke
Tilpasning af din enhed
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Brugerindstillinger.
Personlige oplysninger: Giver dig mulighed for at angive dine
brugerprofiloplysninger, herunder køn, fødelsdag, højde,
vægt, normal sovetid og aktivitetsklasse. Enheden bruger
disse oplysninger til at forbedre nøjagtigheden af
aktivitetstracking.
Daglige skridt: Giver dig mulighed for at angive et dagligt mål
for antallet af skridt. Du kan bruge funktionen Automatisk mål
til at tillade, at enheden automatisk fastsætter dit mål for
antallet af skridt.
Minutter med høj intensitet pr. uge: Giver dig mulighed for at
angive et ugentligt mål for intensitetsminutter.
Brugerdefineret skridtlængde: Gør det muligt for din enhed
mere nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved
hjælp af din brugerdefinerede skridtlængde. Du kan angive
en kendt distance og det antal skridt, det tager at
tilbagelægge den kendte distance, og Garmin Connect kan
beregne din skridtlængde.
Pulszoner: Gør det muligt for dig at skønne din maksimale puls
og bestemme brugerdefinerede pulszoner.
ANT+ Pulssensor
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan finde flere oplysninger om kompatibilitet og køb af
yderligere sensorer ved at gå til http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ pulsmåleren
Før du kan parre din pulsmåler, skal du aktivere
pulsdataskærmen på din vívofit 3 enhed. Du kan få flere
oplysninger om tilpasning af de synlige skærmbilleder under
Enhedsindstillinger, side 3.
Ved parring forbindes ANT+ trådløse sensorer, som f.eks. din
pulsmåler, til et Garmin kompatibelt produkt. Når du har parret
første gang, vil dit Garmin produkt automatisk genkende din
pulssensor, hver gang den aktiveres.
BEMÆRK: Brug af en pulsmåler reducerer batterilevetiden.
1 Påsæt pulsmåleren.
2 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
3 Tryk på enhedsknappen for at rulle til pulsdataskærmbilledet.
Ikonet
blinker øverst på skærmbilledet.
4 Vent, mens enheden opretter forbindelse til pulsmåleren.
3
Når sensoren er parret med enheden, vises din puls og
pulszone.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 6) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Enhedsoplysninger
vívofit 3 Specifikationer
Batteritype
Udskifteligt CR1632-batteri
Batterilevetid
1 år
Driftstemperaturområde Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandklassificering
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Må ikke anbringes på steder med høj temperatur, som f.eks. en
tørretumbler.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
Udskiftning af batteriet
Enheden anvender et CR1632-batteri.
1 Fjern enheden fra remmen.
5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og lovgivningsmæssige
oplysninger.
1 Hold enhedsknappen nede, indtil ABOUT vises.
2 Tryk på enhedsknappen for at rulle igennem skærmbillederne
med oplysninger.
Softwareopdatering
2 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
enhedens bagside.
3 Fjern bagbeklædningen samt batteriet.
Når der er en tilgængelig softwareopdatering, downloader
enheden automatisk opdateringen, når du synkroniserer
enheden med din Garmin Connect konto.
Der vises en statuslinje under opdateringsprocessen. Når
opdateringen er fuldført, genstartes enheden.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
4
4 Placer det nye batteri med den negative side mod indersiden
af frontdækslet.
Enhedsoplysninger
5 Kontroller, at tætningen ikke er beskadiget, og at den sidder
helt på plads i bagbeklædningen.
6 Sæt bagbeklædningen og de fire skruer tilbage på plads.
7 Tilspænd de fire skruer jævnt og stramt.
8 Indsæt enheden i den fleksible silikonerem ved at strække
materialet rundt om enheden.
Pilen på enheden skal være ud for pilen på remmens
inderside.
Du kan bruge den valgfri bælteclips til at sætte enheden fast i
linningen, bæltet eller skjortelommen. Gå til buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om
valgfrit tilbehør.
1 Fjern enheden fra remmen.
2 Indsæt enheden i den fleksible silikoneclips ved at strække
clipsmaterialet rundt om enheden.
Pilen på enheden skal være ud for pilen på clipsen.
Udskiftning af remmen
Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at
få oplysninger om valgfrit tilbehør.
1 Fjern enheden fra remmen.
Du fjerner enheden fra bælteclipsen ved at trække det fleksible
clipsmateriale væk fra enheden.
2 Indsæt enheden i den fleksible silikonerem ved at strække
materialet rundt om enheden.
Pilen på enheden skal være ud for pilen på remmens
inderside.
Fejlfinding
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Installation af enheden i bælteclipsen
BEMÆRK
Sæt ikke clipsen på genstande, der er tykkere end 6 mm.
Fejlfinding
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
5
Antallet af skridt på min enhed og min
Garmin Connect konto stemmer ikke
overens
Gå til Udskiftning af batteriet, side 4.
Nulstilling af enheden
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet (Synkronisering af dine data med
computeren, side 1).
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect mobilapp'en (Synkronisering af dine data med Garmin Connect
Mobile app'en, side 1).
Vent,
mens enheden synkroniserer dine data.
2
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect mobil-app'en eller
Garmin Connect-programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen, når du
synkroniserer enheden til en computer eller en mobil enhed. Du
skal synkronisere din enhed for at modtage den korrekte tid, når
du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.
1 Bekræft, at din computer eller mobile enhed viser den
korrekte lokale tid.
2 Vælg en funktion:
• Synkroniser din enhed med en computer (Synkronisering
af dine data med computeren, side 1).
• Synkroniser din enhed med en mobil enhed
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app'en, side 1).
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data.
BEMÆRK: Nulstilling af enheden nulstiller også
aktivitetsindikatoren.
1 Hold enhedsknappen nede i 10 sekunder, indtil skærmen
slukker.
2 Giv slip på enhedsknappen.
Enheden nulstilles, og skærmen tændes.
Parring af flere mobilenheder eller
computere med enheden
Du kan parre din vívofit 3 enhed med flere mobilenheder og
computere. Du kan for eksempel parre din enhed med en
smartphone og en tablet samt din hjemme- og
arbejdscomputere. Du kan gentage parringsprocessen for hver
yderligere mobilenhed eller computer (Parring med din
smartphone, side 1, Parring af computeren, side 1).
Appendiks
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
Jeg har ikke en smartphone eller en
computer
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
Du kan tænde for enheden og bruge den med begrænset
funktionalitet, indtil du har fuldført opsætningsprocessen på en
smartphone eller en computer. Før opsætningen kan du kun
bruge skridttæller, automatisk mål og aktivitetsindikator. Din
enhed nulstiller dit antal skridt en gang om dagen. Enheden
forsøger at nulstille dit antal skridt, mens du sover, baseret på
dit niveau for inaktivitet fra den første dags brug. Din enhed
gemmer ikke historikdata, før opsætningen er fuldført.
Opsæt enheden på en smartphone (Smartphonekonfiguration, side 1) eller en computer
(Computerkonfiguration, side 1) for at bruge enhedens øvrige
funktioner.
BEMÆRK: Opsætningen skal kun foretages én gang, og den
giver dig mulighed for at anvende alle tilgængelige funktioner
på enheden.
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
vívofit 3 enheden er kompatibel med smartphones, som
anvender Bluetooth Smart trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Tip til eksisterende Garmin Connect brugere
1 Fra Garmin Connect Mobile-appen skal du vælge
2 Vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed.
eller
Min enhed tænder ikke
Hvis din enhed ikke kan tænde, skal du måske skifte batterier.
6
.
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
Appendiks
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Appendiks
7
Indeks
tilbehør 3, 6
timer 2
A
U
aktiviteter 2
ANT+ sensorer 3
parre 3
applikationer 1
udskiftning af batteriet 4
USB ANT Stick 1
B
baggrundslys 2
batteri
maksimere 3
udskifte 4
Bluetooth teknologi 6
bælteclips 5
bånd 5
C
computer 6
D
data 2
opbevare 2
overføre 2
E
enheds-ID 4
F
fejlfinding 5, 6
G
Garmin Connect 1–3
Garmin Express 1
gemme aktiviteter 2
H
historik 1, 2
sende til computer 1, 2
I
ikoner 2
indstillinger 3
enhed 3
K
klokkeslæt 6
M
minutter med høj intensitet 2
Move IQ 3
mål 3
N
nulstilling af enheden 6
O
opbevare data 2
opdateringer, software 4
P
parre 6
smartphone 6
Parring af ANT+ sensorer 3
puls, zoner 4, 6
R
registrering af aktivitet 1, 2
rengøre enhed 4
reservedele 5
S
smartphone 1, 6
parre 6
software
opdatere 4
version 4
softwarelicensaftale 6
specifikationer 4
søvnfunktion 2
T
taster 2
8
Indeks
support.garmin.com
Juni 2017
190-02026-36_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising