Garmin | Venu™ | Garmin Venu™ Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin Venu™ Príručka používateľa (vo formáte PDF)
VENU
™
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause a Edge sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných
krajinách. Body Battery™, Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™, Varia™ a Venu™ sú
ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple , iPhone a iTunes sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá
BLUETOOTH vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. The Cooper Institute a ďalšie súvisiace ochranné známky sú
vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. iOS Je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco
Systems, Inc. používaná na základe licencie spoločnosťou Apple Inc. Wi‑Fi Je registrovaná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
M/N: A03645
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
O zariadení ................................................................................. 1
Tipy na používanie dotykovej obrazovky ............................... 1
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky ............... 1
Použitie ponuky ovládacích prvkov ........................................ 1
Ikony ...................................................................................... 1
Nastavenie hodiniek ................................................................... 1
Inteligentné funkcie........................................................ 1
Párovanie smartfónu ................................................................... 1
Funkcie s pripojením ................................................................... 2
Upozornenia z telefónu .......................................................... 2
Povolenie upozornení Bluetooth ....................................... 2
Zobrazenie upozornení ..................................................... 2
Odpovedanie na textové správy ....................................... 2
Prijatie prichádzajúceho hovoru ........................................ 2
Správa upozornení ............................................................ 2
Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu .......................... 3
Používanie režimu Nerušiť ..................................................... 3
Vyhľadanie telefónu ............................................................... 3
Connect IQ Funkcie .................................................................... 3
Preberanie funkcií Connect IQ ............................................... 3
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača ................ 3
Funkcie s pripojením cez Wi‑Fi ................................................... 3
Pripájanie k sieti Wi‑Fi ........................................................... 3
Hudba.............................................................................. 3
Pripojenie k externému poskytovateľovi ..................................... 3
Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa ......... 4
Odpojenie od externého poskytovateľa ................................. 4
Stiahnutie vlastného zvukového obsahu .................................... 4
Pripojenie slúchadiel Bluetooth .................................................. 4
Počúvanie hudby ........................................................................ 4
Ovládacie prvky prehrávania hudby ........................................... 4
Garmin Pay..................................................................... 4
Nastavenie peňaženky Garmin Pay ........................................... 4
Platba za nákup pomocou hodiniek ............................................ 4
Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay .................................. 5
Správa peňaženky Garmin Pay ............................................. 5
Zmena prístupového kódu Garmin Pay ...................................... 5
Bezpečnostné a monitorovacie funkcie....................... 5
Pridávanie kontaktov pre prípad núdze ...................................... 5
Pridanie kontaktov ...................................................................... 5
Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania nehôd ........................ 6
Žiadosť o pomoc ......................................................................... 6
Funkcie srdcového tepu................................................ 6
Srdcový tep z monitora na zápästí ............................................. 6
Nosenie zariadenia ................................................................ 6
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe .............. 6
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu .............................. 6
Nastavenie upozornenia na nezvyčajné hodnoty srdcového
tepu ........................................................................................ 6
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin ........... 7
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí ....................... 7
Informácie o zónach srdcového tepu .......................................... 7
Nastavenie zón srdcového tepu ............................................ 7
Výpočty zón srdcového tepu .................................................. 7
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. ..................... 7
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max. ............................. 7
Pulzový oxymeter ....................................................................... 8
Ako získať údaje z pulzového oxymetra ................................ 8
Zmena režimu sledovania pulzového oxymetra .................... 8
Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra .......... 8
Sledovanie aktivity......................................................... 8
Obsah
Automatický cieľ ......................................................................... 8
Používanie upozornenia na pohyb ............................................. 8
Sledovanie spánku ..................................................................... 8
Minúty intenzívneho cvičenia ...................................................... 8
Naberanie minút intenzívneho cvičenia ................................. 9
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 9
Nastavenia sledovania aktivity .................................................... 9
Vypnutie sledovania aktivity ................................................... 9
Miniaplikácie................................................................... 9
Zobrazenie miniaplikácií ............................................................. 9
Prispôsobenie okruhu miniaplikácií ..................................... 10
Informácie o miniaplikácii Môj deň ............................................ 10
Miniaplikácia Štatistiky zdravotného stavu ............................... 10
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy ........................... 10
Používanie miniaplikácie na meranie úrovne námahy ......... 10
Body Battery ............................................................................. 10
Zobrazenie miniaplikácie Body Battery ................................ 10
Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje ............................... 10
Sledovanie menštruačného cyklu ............................................. 10
Sledovanie hydratácie .............................................................. 11
Používanie miniaplikácie na sledovanie hydratácie ............. 11
Aplikácie a aktivity....................................................... 11
Spustenie aktivity ...................................................................... 11
Tipy na zaznamenávanie aktivít ........................................... 11
Zastavenie aktivity .................................................................... 11
Pridanie vlastnej aktivity ........................................................... 11
Pridanie alebo odstránenie obľúbenej aktivity .......................... 11
Interiérové aktivity ..................................................................... 12
Zaznamenanie silového tréningu ......................................... 12
Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse ........................... 12
Outdoor aktivity ......................................................................... 12
Beh .......................................................................................12
Jazda na bicykli .................................................................... 12
Zobrazenie vašich zjazdov ................................................... 12
Plávanie v bazéne .................................................................... 13
Nastavenie veľkosti bazéna ................................................. 13
Terminológia plávania .......................................................... 13
Golf ........................................................................................... 13
Preberanie golfových ihrísk .................................................. 13
Hranie golfu .......................................................................... 13
Informácie o jamkách ........................................................... 13
Zmena polohy jamky ....................................................... 13
Zobrazenie smeru k jamke .............................................. 13
Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení ................. 13
Zobrezenie prekážok ........................................................... 13
Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot™ ........ 14
Zaznamenávanie skóre ........................................................ 14
Nastavenie spôsobu záznamu skóre .............................. 14
Sledovanie golfových štatistík ......................................... 14
Záznam golfových štatistík .............................................. 14
Zobrazenie histórie úderov .................................................. 14
Zobrazenie prehľadu kola .................................................... 14
Ukončenie hry ...................................................................... 14
Aplikácia Garmin Golf .......................................................... 14
Tréning.......................................................................... 15
Nastavenie vášho profilu používateľa ....................................... 15
Kondičné ciele ...................................................................... 15
Cvičenia .................................................................................... 15
Začatie cvičenia ................................................................... 15
Používanie tréningových plánov Garmin Connect ............... 15
Adaptívne tréningové plány ............................................ 15
Začatie dnešného cvičenia ............................................. 15
Zobrazenie naplánovaných cvičení ................................. 15
Osobné rekordy ........................................................................ 15
Zobrazenie vašich osobných rekordov ................................ 15
i
Obnova osobného rekordu .................................................. 15
Vymazanie osobného rekordu ............................................. 16
Vymazanie všetkých osobných rekordov ............................. 16
Navigácia ....................................................................... 16
Uloženie aktuálnej polohy ......................................................... 16
Odstránenie lokality ............................................................. 16
Navigácia do uloženej polohy ................................................... 16
Navigácia späť na štart ............................................................. 16
Zastavenie navigácie ................................................................ 16
Kompas .....................................................................................16
Manuálna kalibrácia kompasu ............................................. 16
História.......................................................................... 16
Využívanie histórie .................................................................... 16
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu .................. 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Používanie aplikácie Garmin Connect ................................. 17
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači ..... 17
Prispôsobenie zariadenia............................................ 17
Zmena vzhľadu hodiniek .......................................................... 17
Úprava vzhľadu hodiniek ..................................................... 18
Vytvorenie vlastného vzhľadu hodiniek ............................... 18
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov ................................ 18
Nastavenie klávesovej skratky .................................................. 18
Nastavenia aktivít a aplikácií .................................................... 18
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi ..................................... 19
Upozornenia ......................................................................... 19
Nastavenie upozornenia ................................................. 19
Auto Lap ............................................................................... 19
Označovanie okruhov pomocou funkcie Auto Lap .......... 19
Používanie funkcie Auto Pause® ........................................ 19
Používanie automatického rolovania ................................... 20
Zmena nastavenia GPS ....................................................... 20
GPS a iné satelitné systémy ........................................... 20
Nastavenia telefónu a technológie Bluetooth ........................... 20
Nastavenia systému ................................................................. 20
Nastavenia času .................................................................. 20
Časové pásma ................................................................ 20
Manuálne nastavenie času ............................................. 21
Nastavenie budíka .......................................................... 21
Vymazanie budíka ........................................................... 21
Spustenie časovača odpočítavania ................................ 21
Používanie stopiek .......................................................... 21
Nastavenia displeja .............................................................. 21
Zmena merných jednotiek .................................................... 21
Nastavenia Garmin Connect ..................................................... 21
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch
a ich dodržiavaní .................................................................. 23
Technické údaje ........................................................................ 23
Informácie o výdrži batérie ................................................... 23
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 23
Čistenie zariadenia .............................................................. 23
Výmena remienkov ................................................................... 23
Riešenie problémov..................................................... 24
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................. 24
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu ........................................ 24
Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu ................................. 24
Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá nezostanú pripojené .. 24
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku .................................. 24
Zariadenie nezobrazuje správny čas ........................................ 24
Maximalizácia výdrže batérie .................................................... 24
Reštartovanie zariadenia .......................................................... 24
Obnova všetkých predvolených nastavení ............................... 24
Vyhľadanie satelitných signálov ............................................... 25
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS ........................... 25
Sledovanie aktivity .................................................................... 25
Môj krokomer sa javí nepresný ............................................ 25
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný .... 25
Spresnenie počítania minút intenzívneho cvičenia
a kalórií ................................................................................ 25
Hodnota teploty nie je presná ................................................... 25
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 25
Príloha........................................................................... 25
Dátové polia .............................................................................. 25
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. ........... 27
Veľkosť a obvod kolesa ............................................................ 27
Definície symbolov .................................................................... 27
Register ......................................................................... 28
Bezdrôtové snímače .................................................... 21
Párovanie bezdrôtových snímačov ........................................... 21
Krokomer .................................................................................. 21
Kalibrácia krokomera ........................................................... 21
Vylepšenie kalibrácie krokomera ......................................... 22
Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na
bicykel ....................................................................................... 22
Kalibrácia snímača rýchlosti ................................................ 22
Snímače na golfové palice ....................................................... 22
Prehľad o situácii ...................................................................... 22
tempe ........................................................................................ 22
Informácie o zariadení................................................. 22
Informácie o displeji OLED ....................................................... 22
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 22
Aktualizácie produktov .............................................................. 22
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect ................................................................................ 23
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ...... 23
Zobrazenie informácií o zariadení ............................................ 23
ii
Obsah
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
O zariadení
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť a zabrániť tak
neúmyselnému ovládaniu.
1 Podržaním zobrazíte ponuku ovládacích prvkov.
2 Stlačte tlačidlo .
Dotyková obrazovka sa zamkne a nereaguje na dotyk, až
kým ju neodomknete.
3 Podržaním akéhokoľvek tlačidla sa dotyková obrazovka
odomkne.
Použitie ponuky ovládacích prvkov
Ponuka ovládacích prvkov obsahuje prispôsobiteľné skratky,
ako je zamknutie dotykovej obrazovky a vypnutie zariadenia.
POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať
a odstraňovať skratky a meniť ich poradie (Prispôsobenie
ponuky ovládacích prvkov, strana 18).
1 Na ľubovoľnej obrazovke podržte na 2 sekundy .
Tlačidlo akcie : stlačením zapnete zariadenie.
Stlačením spustíte a zastavíte časovač aktivity.
Podržaním na 2 sekundy zobrazíte ponuku ovládacích
prvkov vrátane nabitia zariadenia.
Podržaním na 5 sekúnd požiadate o pomoc (Bezpečnostné a
monitorovacie funkcie, strana 5).
Tlačidlo späť : stlačením sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku, pokiaľ práve neprebieha aktivita.
Počas aktivity stlačením označíte nové kolo, spustíte novú
sériu alebo postoj alebo postúpite do ďalšieho štádia
tréningu.
Podržaním zobrazíte ponuku nastavení zariadenia
a možnosti aktuálnej obrazovky.
Dotyková obrazovka : posúvaním nahor alebo nadol môžete
prechádzať cez miniaplikácie, funkcie a ponuky.
Požadovanú položku vyberiete ťuknutím.
Dvojitým ťuknutím prebudíte zariadenie.
Posunutím vpravo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Potiahnutím prsta doprava počas aktivity zobrazíte ciferník
a miniaplikácie.
Ak chcete zobraziť funkciu skratky, na úvodnej obrazovke
hodiniek potiahnite prstom doprava.
Tipy na používanie dotykovej obrazovky
• Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prechádzať
zoznamami a ponukami.
• Rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol prechádzate
zrýchlene.
• Ťuknutím vyberiete položku.
• Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia
prechádzate miniaplikáciami.
• Ťuknutím na miniaplikáciu zobrazíte ďalšie obrazovky
miniaplikácie, ak sú k dispozícii.
• Počas aktivity môžete potiahnutím prstom nahor alebo nadol
zobraziť nasledujúcu obrazovku s údajmi.
• Počas aktivity potiahnutím prstom doprava zobrazíte hodiny
a miniaplikácie a potiahnutím doľava sa vrátite k dátovým
poliam aktivity.
• Každý výber v ponuke vykonajte samostatným krokom.
Úvod
2 Vyberte možnosť.
Ikony
Blikajúca ikona znamená, že vaše zariadenie vyhľadáva signál.
Neprerušovane svietiaca ikona znamená, že sa našiel signál
z pripojeného snímača.
Stav pripojenia smartfónu
Stav monitora srdcového tepu
Stav krokomera
Stav funkcie LiveTrack
Stav snímačov rýchlosti a kadencie
Stav svetla bicykla Varia™
Stav radaru bicykla Varia
Stav snímača tempe™
Stav alarmu Venu
Nastavenie hodiniek
Aby ste mohli naplno využívať funkcie Venu, vykonajte tieto
kroky.
• Spárujte svoj smartfón s aplikáciou Garmin Connect™
(Párovanie smartfónu, strana 1).
• Nastavte siete Wi‑Fi (Pripájanie k sieti Wi‑Fi, strana 3).
• Nastavte hudbu (Hudba, strana 3).
• Nastavte si peňaženku Garmin Pay™ (Nastavenie peňaženky
Garmin Pay, strana 4).
• Nastavte bezpečnostné funkcie (Bezpečnostné a
monitorovacie funkcie, strana 5).
®
Inteligentné funkcie
Párovanie smartfónu
Ak chcete nastaviť zariadenie Venu, musí byť spárované priamo
cez aplikáciu Garmin Connect, nie cez nastavenia Bluetooth
v smartfóne.
1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect a otvorte ju.
®
1
2 Vyberte možnosť na spustenie režimu párovania na
zariadení:
• Ak zariadenie nastavujete prvýkrát, zapnite ho stlačením
.
• Ak ste v minulosti preskočili proces párovania alebo ste
zariadenie spárovali s iným smartfónom, podržte
a vyberte položky > Spárovať telefón a manuálne tak
spustite režim párovania.
3 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou
Garmin Connect, postupujte podľa zobrazených pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné
zariadenie, z ponuky
alebo
vyberte položky
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Funkcie s pripojením
Funkcie s pripojením sú pre zariadenie Venu dostupné, keď ho
pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do
pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps.
Niektoré funkcie sú tiež k dispozícii, keď pripojíte zariadenie
k bezdrôtovej sieti.
Upozornenia z telefónu: na zariadení Venu sa budú
zobrazovať upozornenia a správy z telefónu.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby,
ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita
sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do
vášho účtu Garmin Connect,
Connect IQ™: táto funkcia umožňuje rozšíriť funkcie zariadenia
pomocou nových vzhľadov hodín, miniaplikácií, aplikácií a
dátových polí.
Aktualizácie softvéru: slúži na aktualizáciu softvéru zariadenia.
Počasie: slúži na zobrazenie aktuálnych poveternostných
podmienok a predpovedí počasia.
Snímače Bluetooth: umožňuje pripojenie k snímačom
kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru
srdcového tepu.
Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je
spárovaný s vaším zariadením Venu a nachádza sa
v dosahu.
Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie
Venu, ktoré je spárované s vaším smartfónom a nachádza sa
v dosahu.
Upozornenia z telefónu
Upozornenia z telefónu vyžadujú, aby bol v dosahu spárovaný
telefón kompatibilný so zariadením. Keď telefón prijme správy,
odošle upozornenia do vášho zariadenia.
Povolenie upozornení Bluetooth
Skôr ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať
zariadenie Venu s kompatibilným smartfónom (Párovanie
smartfónu, strana 1).
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Telefón > Upozornenia.
3 Vyberte možnosť Počas aktivity, ak chcete nastaviť
preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú pri
zaznamenávaní aktivity.
4 Vyberte preferované upozornenie.
2
5 Vyberte možnosť Nie počas aktivity, ak chcete nastaviť
preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú v režime
hodiniek.
6 Vyberte preferované upozornenie.
7 Vyberte položku Časový limit.
8 Vyberte trvanie upozornenia.
Zobrazenie upozornení
1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia
2
3
4
5
zobrazíte miniaplikáciu s upozorneniami.
Vyberte požadované upozornenie.
Postupným rolovaním si prečítajte celé upozornenie.
Potiahnutím prstom nahor zobrazíte možnosti upozornenia.
Vyberte možnosť:
• Na upozornenie môžete reagovať výberom úkonu Zrušiť
alebo Odpovedať.
Ponúkané úkony závisia od typu upozornenia
a operačného systému telefónu. Keď zrušíte upozornenie
vo svojom telefóne alebo zariadení Venu, už sa viac
nebude zobrazovať v miniaplikácii.
• Na zoznam upozornení sa vrátite potiahnutím prstom
doprava.
Odpovedanie na textové správy
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre smartfóny so
systémom Android™.
Keď na zariadení Venu prijmete upozornenie na textovú správu,
môžete odoslať rýchlu odpoveď výberom zo zoznamu správ.
Správy môžete prispôsobiť v aplikácii Garmin Connect.
POZNÁMKA: táto funkcia pošle textovú správu z vášho
telefónu. Môžu sa uplatňovať bežné obmedzenia textových
správ a poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš mobilný
operátor.
1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte
miniaplikáciu s upozorneniami.
2 Vyberte upozornenie na textovú správu.
3 Potiahnutím prstom nahor zobrazíte možnosti upozornenia.
4 Vyberte možnosť Odpovedať.
5 Vyberte správu zo zoznamu.
Telefón pošle vybratú správu ako textovú správu.
Prijatie prichádzajúceho hovoru
Keď na pripojenom smartfóne prijmete hovor, na zariadení Venu
sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.
• Hovor prijmite výberom položky .
POZNÁMKA: ak chcete hovoriť s volajúcim, je potrebné
používať pripojený smartfón.
• Hovor odmietnite výberom položky .
• Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite poslať aj odpoveď
v textovej správe, vyberte položku a potom správu zo
zoznamu.
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je
vaše zariadenie pripojené k smartfónu Android.
Správa upozornení
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení Venu.
Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie iPhone , prejdite do nastavení
upozornení iOS , kde vyberte položky, ktoré sa majú na
zariadení zobraziť.
• Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie
Garmin Connect vyberte položky Nastavenia > Smart
upozornenia.
®
®
Inteligentné funkcie
Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu
1 Podržaním tlačidla zobrazte ponuku ovládacích prvkov
2 Výberom možnosti vypnete Bluetooth pripojenie smartfónu
na vašom zariadení Venu.
Postup vypnutia bezdrôtovej technológie Bluetooth na
mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre
mobilné zariadenie.
Používanie režimu Nerušiť
Zapnutím režimu Nerušiť vypnete vibrácie a a zobrazenie
upozornení a oznámení na displeji. Tento režim vypne
nastavenie ovládania gestami (Nastavenia displeja, strana 21).
Tento režim môžete použiť napríklad, keď spíte alebo pozeráte
film.
• Ak chcete manuálne zapnúť alebo vypnúť režim Nerušiť,
podržte tlačidlo a vyberte položku .
• Ak chcete, aby sa režim Nerušiť zapínal automaticky v čase
vášho spánku, otvorte nastavenia zariadenia v aplikácii
Garmin Connect a vyberte položky Zvuky a upozornenia >
Nerušiť počas spánku.
Vyhľadanie telefónu
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratený smartfón, ktorý
je spárovaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth
a momentálne sa nachádza v dosahu.
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte ikonu .
Na displeji Venu sa zobrazí lišta intenzity signálu a na
smartfóne zaznie zvuk upozornenia. Sila intenzity signálu sa
zvyšuje, ako sa približujete k smartfónu.
3 Stlačením zastavte vyhľadávanie.
Connect IQ Funkcie
Funkcie s pripojením cez Wi‑Fi
Nahrávanie aktivít na vaše konto Garmin Connect: vaša
aktivita sa po dokončení zaznamenávania automaticky
odošle do vášho účtu Garmin Connect,
Zvukový obsah: umožňuje vám synchronizovať zvukový obsah
od externých poskytovateľov.
Aktualizácie softvéru: keď je k dispozícii pripojenie cez sieť
Wi‑Fi, zariadenie prevezme a nainštaluje najnovšie
aktualizácie softvéru.
Cvičenia a tréningové plány: cvičenia a tréningové plány si
môžete prehliadať a vybrať na webe Garmin Connect. Pri
najbližšom pripojení zariadenia ku sieti Wi‑Fi sa súbory
bezdrôtovo odošlú do vášho zariadenia.
Pripájanie k sieti Wi‑Fi
Najprv musíte svoje zariadenie pripojiť k aplikácii Garmin
Connect vo vašom smartfóne alebo k aplikácii Garmin Express™
na vašom počítači, až potom sa budete môcť pripojiť k sieti
Wi‑Fi .
Ak chcete svoje zariadenie synchronizovať s externým
poskytovateľom hudby, musíte ho pripojiť k Wi‑Fi. Pripojenie
zariadenia k sieti Wi‑Fi tiež prispieva k zvýšeniu rýchlosti
prenosu väčších súborov.
1 Pohybujte sa v dosahu siete Wi‑Fi.
2 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku alebo .
3 Zvoľte položku Zariadenia Garmin a vyberte vaše
zariadenie.
4 Vyberte položkyVšeobecné > Siete Wi-Fi > Pridať sieť.
5 Vyberte dostupnú sieť Wi‑Fi a zadajte prihlasovacie údaje.
Hudba
Pomocou aplikácie Connect IQ si môžete do svojich hodiniek od
spoločnosti Garmin a iných poskytovateľov pridať funkcie
aplikácie Connect IQ. Svoje zariadenie si môžete prispôsobiť
pomocou funkcií vzhľady hodín, dátové políčka, miniaplikácie
a aplikácie.
Vzhľady hodín: umožňuje prispôsobiť vzhľad hodín.
Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré
poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít
a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ
môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.
Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov
snímača a upozornení.
Aplikácie: umožňuje pridať do vašich hodiniek interaktívne
funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.
POZNÁMKA: táto časť obsahuje tri rôzne možnosti prehrávania
hudby.
• Hudba externého poskytovateľa
• Vlastný zvukový obsah
• Hudba uložená v telefóne
V prípade zariadenia Venu si môžete prevziať zvukový obsah do
svojho zariadenia z počítača alebo od externého poskytovateľa,
aby ste mohli počúvať hudbu, aj keď váš smartfón nie je v jeho
blízkosti. Ak chcete počúvať audio obsah uložený vo vašom
zariadení, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie
Bluetooth.
Prehrávanie hudby na spárovanom smartfóne môžete ovládať aj
pomocou svojho zariadenia.
Preberanie funkcií Connect IQ
Pripojenie k externému poskytovateľovi
®
Pred prevzatím funkcií z aplikácie Connect IQ musíte spárovať
zariadenie Venu so smartfónom (Párovanie smartfónu,
strana 1).
1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu
Connect IQ a otvorte ju.
2 V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na lokalitu apps.garmin.com a prihláste sa.
3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Hudba
Pred preberaním hudby alebo iných zvukových súborov do
kompatibilných hodiniek od podporovaného externého
poskytovateľa sa musíte pripojiť k danému poskytovateľovi
pomocou aplikácie Garmin Connect.
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo .
2 Zvoľte položku Zariadenia Garmin a vyberte vaše
zariadenie.
3 Vyberte položku Hudba.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete pripojiť k nainštalovanému poskytovateľovi,
vyberte poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
• Ak sa chcete pripojiť k novému poskytovateľovi, vyberte
položku Získať hudobné aplikácie, vyhľadajte
poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3
Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa
Pred prevzatím audio obsahu od poskytovateľa tretej strany sa
musíte pripojiť ku sieti Wi‑Fi (Pripájanie k sieti Wi‑Fi, strana 3).
1 Otvorte miniaplikáciu na ovládanie hudby.
2 Podržte tlačidlo .
3 Vyberte položku Poskytovatelia hudby.
4 Vyberte pripojeného poskytovateľa.
5 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete
prevziať do zariadenia.
6 V prípade potreby vyberte položku , kým sa nezobrazí
výzva na synchronizáciu so službou, a vyberte položku .
POZNÁMKA: preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť
vybitie batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, môže sa od
vás vyžadovať pripojenie zariadenia k externému zdroju
napájania.
Odpojenie od externého poskytovateľa
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo
2 Zvoľte položku Zariadenia Garmin a vyberte vaše
4 Vyberte položku Poskytovatelia hudby a potom vyberte
možnosť:
• Ak chcete počúvať hudbu prevzatú do hodiniek z počítača,
vyberte možnosť Moja hudba (Stiahnutie vlastného
zvukového obsahu, strana 4).
• Ak chcete prehrávanie hudby ovládať na smartfóne,
vyberte položku Telefón.
• Ak chcete počúvať hudbu od poskytovateľa tretej strany,
vyberte názov poskytovateľa.
Vyberte
položku
a otvorte ovládanie prehrávania hudby.
5
Ovládacie prvky prehrávania hudby
.
zariadenie.
3 Vyberte položku Hudba.
4 Vyberte nainštalovaného externého poskytovateľa a
Výberom otvoríte ovládanie prehrávania hudby.
Vyberte, ak chcete prezerať zvukové súbory a zoznamy skladieb
pre zvolený zdroj.
postupujte podľa zobrazených pokynov na odpojenie
externého poskytovateľa z vášho zariadenia.
Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.
Stiahnutie vlastného zvukového obsahu
Vyberte, ak chcete prehrať a pozastaviť aktuálny zvukový súbor.
Ak si chcete do zariadenia odoslať vlastnú hudbu, na počítači si
musíte nainštalovať aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Z počítača si môžete do zariadenia Venu preniesť vlastné
zvukové súbory, ako sú súbory .mp3 a .aac.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou pribaleného kábla
USB.
2 Na počítači otvorte aplikáciu Garmin Express, vyberte svoje
zariadenie a potom položku Hudba.
TIP: na počítačoch Windows môžete vybrať
a prezerať
priečinok so zvukovými súbormi. Na počítačoch Apple
aplikácia Garmin Express využíva vašu knižnicu iTunes .
3 V zozname Moja hudba alebo iTunes Library vyberte
kategóriu zvukového súboru, napríklad skladby alebo
zoznamy skladieb.
4 Označte začiarkávacie políčka pri zvukových súboroch
a vyberte položku Odoslať do zariadenia.
5 V prípade potreby vyberte v zozname Venu kategóriu,
následne označte začiarkávacie políčka a výberom položky
Odstrániť zo zariadenia odstráňte zvukové súbory.
Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúci zvukový súbor v
zozname skladieb.
Podržaním rýchlo pretočíte dopredu aktuálny zvukový súbor.
Vyberte, ak chcete znova prehrať aktuálny zvukový súbor.
Vyberte dvakrát, ak chcete preskočiť na predchádzajúci zvukový
súbor v zozname skladieb.
Podržaním pretočíte dozadu aktuálny zvukový súbor.
Vyberte, ak chcete zmeniť režim opakovania.
Vyberte, ak chcete zmeniť režim náhodného prehrávania.
®
®
®
Pripojenie slúchadiel Bluetooth
Ak chcete počúvať hudbu, ktorú máte nahratú v svojom
zariadení Venu, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie
Bluetooth.
1 Slúchadlá sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 2 m
(6,6 stopy) od zariadenia.
2 Spustite režim párovania na slúchadlách.
3 Podržte tlačidlo so .
4 Vyberte položky > Hudba > Slúchadlá > Pridať nové.
5 Vyberte slúchadlá a dokončite proces párovania.
Počúvanie hudby
1 Otvorte miniaplikáciu na ovládanie hudby.
2 Pripojte slúchadlá prostredníctvom technológie Bluetooth
(Pripojenie slúchadiel Bluetooth, strana 4).
3 Podržte tlačidlo .
4
Garmin Pay
Funkcia Garmin Pay vám umožňuje používať hodinky na platbu
za nákup vo vybraných predajniach pomocou kreditnej alebo
debetnej karty od vybranej finančnej inštitúcie.
Nastavenie peňaženky Garmin Pay
Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať jednu alebo viac
kreditných alebo debetných kariet s podporou tejto funkcie.
Finančné inštitúcie, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na
adrese garmin.com/garminpay/banks.
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo .
2 Zvoľte položku Zariadenia Garmin a vyberte vaše zariadenie
Venu.
3 Vyberte položky Garmin Pay > Vytvorte si peňaženku.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Platba za nákup pomocou hodiniek
Skôr než budete môcť použiť hodinky na vykonávanie platieb za
nákupy, musíte nakonfigurovať aspoň jednu platobnú kartu.
Hodinky môžete použiť na vykonávanie platieb za nákupy
v niektorom z partnerských obchodov.
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položku .
3 Zadajte štvorciferný prístupový kód.
POZNÁMKA: ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód,
peňaženka sa zablokuje a svoj prístupový kód budete musieť
obnoviť v aplikácii Garmin Connect.
Garmin Pay
Zobrazí sa platobná karta, ktorú ste použili naposledy.
Peňaženka Garmin Pay a všetky informácie o kartách,
ktoré sú s ňou spojené, budú odstránené. Pomocou
zariadenia Venu nebudete môcť platiť, až kým nevytvoríte
novú peňaženku a nepridáte kartu.
Zmena prístupového kódu Garmin Pay
4 Ak ste do svojej peňaženky Garmin Pay pridali viac kariet,
potiahnutím prsta prejdete na inú kartu (voliteľné).
5 Do 60 sekúnd priložte svoje hodinky do blízkosti čítačky
platobných kariet tak, aby boli hodinky otočené k čítačke
čelom.
Keď sa komunikácia medzi hodinkami a čítačkou dokončí,
hodinky zavibrujú a na ich displeji sa zobrazí symbol
začiarknutia.
6 V prípade potreby dokončite transakciu podľa pokynov na
displeji čítačky kariet.
TIP: po úspešnom zadaní prístupového kódu môžete vykonávať
platby bez zadávania prístupového kódu po dobu 24 hodín,
pokiaľ budete mať hodinky neustále na ruke. Ak hodinky zložíte
zo zápästia alebo deaktivujete monitorovanie srdcového tepu,
pred vykonaním platby budete musieť znova zadať prístupový
kód.
Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay
Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať maximálne desať
kreditných alebo debetných kariet.
1 Na stránke zariadenia Venu v aplikácii Garmin Connect
vyberte položku Garmin Pay > .
2 Zadajte informácie o karte a pridajte kartu do peňaženky
podľa pokynov na obrazovke.
Po pridaní karty môžete vybrať kartu v hodinkách, keď
potrebujete vykonať platbu.
Správa peňaženky Garmin Pay
Môžete zobraziť podrobné informácie o každej svojej platobnej
karte, kartu môžete deaktivovať, aktivovať alebo odstrániť. Tiež
môžete deaktivovať alebo odstrániť celú peňaženku
Garmin Pay.
POZNÁMKA: v niektorých krajinách môžu vybrané finančné
inštitúcie obmedzovať funkcie peňaženky.
1 Na stránke zariadenia Venu v aplikácii Garmin Connect
vyberte možnosť Garmin Pay > Spravujte svoju
peňaženku.
2 Vyberte možnosť:
• Na deaktiváciu konkrétnej karty vyberte danú kartu a
potom položku Pozastaviť.
Na uskutočňovanie nákupov cez zariadenie Venu musí
byť karta aktívna.
• Ak chcete dočasne deaktivovať všetky karty v peňaženke,
vyberte možnosť Pozastavenie peňaženky.
Pomocou zariadenia Venu nemôžete platiť, až kým
pomocou aplikácie neaktivujete aspoň jednu kartu.
• Ak chcete znova aktivovať deaktivovanú peňaženku,
vyberte možnosť Zrušenie pozastavenia peňaženky.
• Ak chcete odstrániť konkrétnu kartu, vyberte kartu, a
potom položku Vymazať.
Karta bude úplne odstránená z peňaženky. Ak budete
v budúcnosti chcieť túto kartu znova pridať do peňaženky,
musíte znova zadať informácie o karte.
• Ak chcete odstrániť všetky karty v peňaženke, vyberte
položku Odstrániť peňaženku.
Bezpečnostné a monitorovacie funkcie
Musíte poznať svoj aktuálny prístupový kód, aby ste ho mohli
zmeniť. Prístupový kód nemožno obnoviť. Ak svoj prístupový
kód zabudnete, musíte vymazať peňaženku, vytvoriť novú
a znova zadať informácie o svojej karte.
Môžete zmeniť prístupový kód potrebný na prihlásenie do
peňaženky Garmin Pay v zariadení Venu.
1 Na stránke zariadenia Venu v aplikácii Garmin Connect
vyberte položku Garmin Pay > Resetovať prístupový kód.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pri najbližšej platbe realizovanej pomocou zariadenia Venu
budete musieť zadať nový prístupový kód.
Bezpečnostné a monitorovacie
funkcie
UPOZORNENIE
Rozpoznanie udalosti v teréne a asistenčné služby predstavujú
doplnkové funkcie a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na
primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia
Garmin Connect vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.
Zariadenie Venu disponuje bezpečnostnými a monitorovacími
funkciami, ktoré je potrebné nakonfigurovať prostredníctvom
aplikácie Garmin Connect.
OZNÁMENIE
Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii
Garmin Connect, ktorá používa technológiu Bluetooth. Do
svojho účtu Garmin Connect môžete pridať kontakty pre prípad
núdze.
Asistent: umožňuje odoslať automatickú správu s vaším
menom, prepojením LiveTrack a polohou GPS vašim
núdzovým kontaktom.
Rozpoznanie udalosti v teréne: keď zariadenie Venu rozpozná
udalosť v teréne pre chodeckú, bežeckú alebo cyklistickú
aktivitu, odošle automatickú správu, prepojenie LiveTrack a
polohu GPS vašim núdzovým kontaktom.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby,
ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
Pridávanie kontaktov pre prípad núdze
Funkcie rozpoznania udalosti v teréne a asistenčné služby
používajú telefónne čísla kontaktov pre prípad núdze.
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo .
2 Zvoľte položku Bezpečnosť a sledovanie > Zisťovanie
nehody a pomoc > Pridajte núdzový kontakt.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pridanie kontaktov
Do aplikácie Garmin Connect môžete pridať až 50 kontaktov.
Kontaktné e-mailové adresy môžete používať pre funkciu
LiveTrack.
Tri z týchto kontaktov môžete použiť ako kontakty pre prípad
núdze (Pridávanie kontaktov pre prípad núdze, strana 5).
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo .
2 Vyberte položku Kontakty.
5
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po pridaní kontaktov musíte údaje synchronizovať, aby sa
zmeny použili na zariadení Venu (Používanie aplikácie Garmin
Connect, strana 17).
Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania
nehôd
Pred zapnutím funkcie rozpoznania nehôd musíte v aplikácii
Garmin Connect zariadenia nastaviť núdzové kontakty
(Pridávanie kontaktov pre prípad núdze, strana 5). Váš
spárovaný smartfón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí
sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové
pripojenie. Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať
e-maily alebo textové správy (môžu sa uplatňovať štandardné
sadzby pre textové správy).
1 Na obrázku pozadia hodiniek podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky > Bezpečnosť a sledovanie >
Rozpoznanie dopravnej udalosti.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: rozpoznanie nehôd je k dispozícii iba pre
chodecké, bežecké a cyklistické aktivity.
Keď vaše zariadenie Venu s povolenou navigáciou GPS
rozpozná nehodu, aplikácia Garmin Connect môže poslať
automatickú SMS správu a e-mail s vaším menom a GPS
polohou vašim núdzovým kontaktom. Zobrazí sa správa, ktorá
oznamuje, že po uplynutí 30 sekúnd budú informované vaše
kontakty. Skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť
Zrušiť na zrušenie správy.
Žiadosť o pomoc
Aby ste mohli požiadať o pomoc, musíte najskôr nastaviť svoje
núdzové kontakty (Pridávanie kontaktov pre prípad núdze,
strana 5).
1 Podržte tlačidlo .
2 Keď zacítite tri vibrácie, uvoľnením tlačidla sa aktivuje funkcia
pomoci.
Zobrazí sa obrazovka s odpočtom.
TIP: skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť Zrušiť
na zrušenie správy.
Funkcie srdcového tepu
Zariadenie Venu je vybavené monitorom srdcového tepu na
zápästí a je tiež kompatibilné s monitorom srdcového tepu na
hrudníku (predávajú sa samostatne). Údaje o srdcovom tepe
z monitora môžete zobraziť v miniaplikácii srdcového tepu. Ak
sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj
z monitora na hrudníku, zariadenie použije údaje o srdcovom
tepe z monitora na hrudníku.
POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane
zariadenia.
• Ďalšie informácie o sledovaní tepovej frekvencie na zápästí
nájdete v Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe,
strana 6.
• Viac informácií ohľadom pulzného oxymetra nájdete v Tipy v
prípade chybných meraní pulzového oxymetra, strana 8.
• Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej
strane zariadenia.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Skôr ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona
ostane
nepretržite svietiť.
• Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte
a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu
Miniaplikácia srdcového tepu zobrazuje váš aktuálny srdcový
tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu. Graf
zobrazuje nedávnu aktivitu srdcového tepu, vysoký a nízky
srdcový tep a farebné stĺpčeky, ktoré označujú čas strávený
v každej zóne srdcového tepu (Informácie o zónach srdcového
tepu, strana 7).
1 Ak sa zobrazuje obrázok pozadia, miniaplikáciu so srdcovým
tepom zobrazíte potiahnutím prsta.
Srdcový tep z monitora na zápästí
Nosenie zariadenia
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa
zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí
pohybovať. Pri meraní pomocou pulzného oxymetra by ste
mali zostať v pokoji a nehýbať sa.
6
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte svoje priemerné
hodnoty srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.
Nastavenie upozornenia na nezvyčajné hodnoty
srdcového tepu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo, keď
hodnota vášho srdcového tepu prekročí určitý počet tepov za
minútu (bpm) po dobe nečinnosti.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Srdcový tep na zápästí > Upoz. na
nezv. hodnotu ST > Prahový.
3 Vyberte prahovú hodnotu srdcového tepu.
Funkcie srdcového tepu
Vždy, keď prekročíte nastavenú hodnotu, zobrazí sa hlásenie
a zariadenie bude vibrovať.
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete zo zariadenia Venu
prenášať a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach Garmin.
Údaje o srdcovom tepe môžete napríklad prenášať do
zariadenia Edge pri jazde na bicykli.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Srdcový tep na zápästí.
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Vysielať počas aktivity a vysielajte
údaje o srdcovom tepe počas stopovaných aktivít
(Spustenie aktivity, strana 11).
• Vyberte položku Vysielať a začnite vysielať údaje
o srdcovom tepe.
4 Spárujte zariadenie Venu s kompatibilným zariadením
Garmin ANT+ .
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
®
5 Vyberte položky Preferencia > Nastaviť vlastný.
6 Vyberte položku Maximálny srdcový tep a zadajte váš
maximálny srdcový tep.
7 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
náročnejšie udržiavanie rozhovoru
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity, optimálny
kardiovaskulárny
tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity a prahu,
zlepšovanie rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodo- Anaeróbny tréning
bejšie neudržateľné a odolnosť svalstva,
tempo, namáhavé
zvyšovanie sily
dýchanie
®
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí
Predvolená hodnota položky Srdcový tep na zápästí je
nastavená na možnosť Automaticky. Zariadenie automaticky
používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením
nespárujete monitor srdcového tepu na hrudníku. Údaje o
srdcovom tepe na hrudníku sú k dispozícii iba počas aktivity.
POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa
zároveň vypnú aj funkcie odhadovanej hodnoty VO2 Max., minút
intenzívnej aktivity, funkcia celodennej námahy a snímač
pulzového oxymetra na zápästí.
POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa
zároveň vypne funkcia detekcie na zápästí pre platby v systéme
Garmin Pay a pred každou platbou tak musíte zadať heslo
(Garmin Pay, strana 4).
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Srdcový tep na zápästí > Stav >
Vypnúť.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Nastavenie zón srdcového tepu
Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie
používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali
pri úvodnom nastavení. Zariadenie používa osobitné zóny
srdcového tepu pre beh a bicyklovanie. Ak chcete počas svojej
aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách, mali by ste
nastaviť svoj maximálny srdcový tep. Môžete tiež nastaviť každú
zónu srdcového tepu. Zóny môžete manuálne upraviť
v zariadení alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect.
1 Podržte .
2 Vyberte položku > Profil používateľa > Zóny srdcového
tepu.
3 Výberom položky Predvolené zobrazíte predvolené hodnoty
(voliteľné).
Predvolené hodnoty sa môžu použiť pre beh a bicyklovanie.
Vyberte
možnosť Beh alebo Bicyklovanie.
4
Funkcie srdcového tepu
Informácie o odhadovaných hodnotách
VO2 max.
Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka
(v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram
telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané,
hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so
zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať.
Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú
ako číslo a popis. V účte Garmin Connect môžete zobraziť
ďalšie podrobnosti o svojej odhadovanej hodnote VO2 max.
vrátane vášho kondičného veku. Kondičný vek vyjadruje, ako
ste na tom s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého
pohlavia a iného veku. Keď budete cvičiť, váš kondičný vek sa
môže časom znížiť.
Údaje VO2 max. poskytuje FirstBeat. Analýza hodnôt VO2 max.
sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute .
Ďalšie informácie nájdete v prílohe (Štandardná klasifikácia na
základe hodnoty VO2 Max., strana 27) a na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
®
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.
Na zobrazenie odhadovanej hodnoty VO2 Max. potrebuje
zariadenie údaje o srdcovom tepe a stopovanú (max. 15minútovú) rýchlu chôdzu alebo beh.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Profil používateľa > VO2 Max.
Ak ste už zaznamenali rýchlu chôdzu alebo beh vonku, môže
sa zobraziť vaša odhadovaná hodnota VO2 Max. Zariadenie
zobrazí dátum poslednej aktualizácie vašej odhadovanej
hodnoty VO2 Max. Zariadenie aktualizuje odhadovanú
hodnotu VO2 Max. vždy po dokončení aspoň 15-minútovej
chôdze alebo behu vonku. Ak chcete aktualizovať odhad,
môžete test VO2 Max. spustiť manuálne.
3 Ak chcete spustiť test VO2 Max., potiahnite prstom nahor a
vyberte položku Spustiť t..
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a získate svoju
odhadovanú hodnotu VO2 Max.
Po dokončení testu sa zobrazí správa.
7
Pulzový oxymeter
Zariadenie Venu je vybavené pulzovým oxymetrom na zápästí
na meranie nasýtenia vašej krvi kyslíkom. Keď budete vedieť,
aká je saturácia vašej krvi kyslíkom, pomôže vám to určiť, ako
váš organizmus zvláda športovanie a záťaž. Zariadenie meria
hladinu kyslíka v krvi tak, že do kože vysiela svetlo a meria,
koľko svetla sa absorbuje. Nazýva sa to SpO2.
Údaje z pulzového oxymetra sa na zariadení objavia v
percentách SpO2. Na vašom konte Garmin Connect si môžete
pozrieť ďalšie podrobnosti o vašich údajoch z pulzového
oxymetra vrátane trendov počas viacerých dní. (Zmena režimu
sledovania pulzového oxymetra, strana 8). Bližšie informácie
o presnosti pulzového oxymetra nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Ako získať údaje z pulzového oxymetra
Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne
zobrazením miniaplikácie pulzového oxymetra. Presnosť údajov
z pulzového oxymetra sa môže líšiť v závislosti od vášho
prietoku krvi, umiestnenia zariadenia na zápästí a od toho, či sa
práve pohybujete.
POZNÁMKA: možno budete musieť pridať miniaplikáciu
pulzového oxymetra do okruhu miniaplikácií.
1 Keď sedíte alebo nevykonávate žiadnu aktivitu, potiahnutím
prstom nahor alebo nadol zobrazíte miniaplikáciu pulzového
oxymetra.
2 Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte
ruku so zariadením na úrovni srdca.
3 Nehýbte sa.
Zariadenie zobrazí nasýtenie vašej krvi kyslíkom v
percentách, graf nameraných hodnôt pulzového oxymetra a
hodnoty srdcového tepu za posledné štyri hodiny.
Zmena režimu sledovania pulzového oxymetra
Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne
zobrazením miniaplikácie pulzového oxymetra.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Srdcový tep na zápästí > Pulzový ox
> Režim sledovania.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zapnúť merania, keď počas dňa nevykonávate
žiadnu činnosť, vyberte položkuCelý deň.
POZNÁMKA: zapnutím režimu celodenného sledovania
skrátite výdrž batérie.
• Ak chcete zapnúť nepretržité merania počas spánku,
vyberte položku Počas spánku.
POZNÁMKA: nezvyčajné polohy spánku by mohli
spôsobiť neobyčajne nízke hodnoty SpO2 počas spánku.
• Výberom položky Vypnúť vypnete automatické merania.
Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra
Ak sú údaje pulzového oxymetra chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, ostaňte
bez pohybu.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte
ruku so zariadením na úrovni srdca.
• Použite silikónový náramok.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu optického snímača na zadnej strane
zariadenia.
8
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Sledovanie aktivity
Funkcia sledovania aktivity denne zaznamenáva počet krokov,
prejdenú vzdialenosť, minúty intenzívneho cvičenia, prejdené
poschodia, spálené kalórie a štatistiky spánku za každý
zaznamenávaný deň. Spálené kalórie zahŕňajú bazálny
metabolizmus tela a kalórie spálené aktivitou.
Počet krokov prejdených za deň sa zobrazuje v miniaplikácii
krokov. Počet krokov sa pravidelne aktualizuje.
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na
sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov
automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity.
Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať
váš pokrok smerom k dennému cieľu .
Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa
nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov
v účte Garmin Connect.
Používanie upozornenia na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že
sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí
červená lišta a hlásenie Hýbte sa!. Ďalšie segmenty sa budú
zobrazovať zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Zariadenie
bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté (Nastavenia systému,
strana 20).
Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku
(aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.
Sledovanie spánku
Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje
vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje
normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin
Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke
spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas
spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom
účte Garmin Connect.
POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistík spánku nepočítajú.
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia
a upozornenia okrem budíkov (Používanie režimu Nerušiť,
strana 3).
Minúty intenzívneho cvičenia
Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako
Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút
stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu,
alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.
Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas
strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami
(výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe).
Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete
dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne
Sledovanie aktivity
intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta
počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko
intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko
intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.
Naberanie minút intenzívneho cvičenia
Zariadenie Venu vypočítava minúty intenzívnej aktivity
porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vaším
priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu
vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej
aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.
• Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak
spustíte časovanú aktivitu.
• Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
• Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji,
zariadenie noste celý deň aj celú noc.
Garmin Move IQ™
Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia
Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na
vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a
trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v
kanále s novinkami.
Funkcia Move IQ môže automaticky spustiť časovanú aktivitu
pre chôdzu a beh s použitím časových hraníc, ktoré ste nastavili
v aplikácii Garmin Connect. Tieto aktivity sa pridajú do zoznamu
aktivít.
Nastavenia sledovania aktivity
Podržte tlačidlo a vyberte položky > Sledovanie aktivity.
Stav: slúži na vypnutie funkcií sledovania aktivity.
Upozornenie na pohyb: zobrazí hlásenie a navigačnú lištu na
digitálnom obrázku pozadia a obrazovke zobrazenia krokov.
Zároveň vás upozorní vibrovaním.
Upozornenia cieľa: umožňuje zapnúť alebo vypnúť
upozornenia na cieľ, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít.
Zobrazované upozornenia na cieľ sa týkajú vášho denného
cieľa prejdených krokov, týždenného cieľa počtu minút
intenzívneho cvičenia a cieľa hydratácie.
Automatické spustenie aktivity: umožňuje zariadeniu
automaticky vytvoriť a ukladať stopované aktivity, keď funkcia
Move IQ rozpozná, že chodíte alebo bežíte. Minimálnu
časovú hranicu behu alebo chôdze si môžete nastaviť.
Minúty intenzívneho cvičenia: umožňuje nastaviť zónu
srdcového tepu pre minúty mierne intenzívneho cvičenia a
vyššiu zónu srdcového tepu pre minúty vysoko intenzívneho
cvičenia. Môžete tiež použiť prednastavený algoritmus.
Vypnutie sledovania aktivity
Keď vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať
počet krokov, počet prejdených poschodí, minúty intenzívneho
cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Sledovanie aktivity > Stav > Vypnúť.
Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári
smartfónu.
Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.
Vyšliapané poschodia: sleduje vaše vyšliapané poschodia
a váš pokrok smerom k cieľu.
Tréner Garmin: zobrazuje naplánované tréningy, keď vo
svojom účte zvolíte Garmin tréningový plán s trénerom
Garmin Connect.
Golf: zobrazuje informácie o golfe za posledné kolo/hru.
Štatistiky zdravia: zobrazuje dynamický súhrn vašej aktuálnej
štatistiky zdravia. Merania zahŕňajú srdcový tep, úroveň Body
Battery, námahu a ďalšie hodnoty.
Srdcový tep: zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za
minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu.
História: zobrazuje históriu aktivít a graf vašich zaznamenaných
aktivít.
Hydratácia: umožňuje sledovať množstvo vody, ktorú
spotrebujete a pokrok smerom k dennému cieľu.
Minúty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas strávený
stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš
týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok
smerom k cieľu.
Posledný šport: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej
zaznamenanej športovej aktivity.
Sledovanie menštruačného cyklu: zobrazí váš aktuálny
cyklus. Môžete zobraziť a zaznamenať svoje každodenné
symptómy.
Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky hudobného
prehrávača pre váš smartfón alebo hudbu v zariadení.
Môj deň: zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v daný deň.
Metrika zahŕňa aktivity merané na čas, minúty intenzívneho
cvičenia, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a ďalšie
údaje.
Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové
správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie
na základe nastavení oznámení smartfónu.
Pulzový oxymeter: zobrazuje váš posledný stav percenta
saturácie krvi kyslíkom a graf s vašimi hodnotami.
Dýchanie: Vaša aktuálna dychová frekvencia v počte nádychov
za minútu a priemer za sedem dní. Môžete si urobiť dychové
cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.
Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov
a údaje za predchádzajúce dni.
Námaha: zobrazuje aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne
stresu. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže
uvoľniť sa.
Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.
Zobrazenie miniaplikácií
• Na obrázku pozadia potiahnite prstom nahor alebo nadol.
Miniaplikácie
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami,
ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie
vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným
smartfónom.
Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich
do slučky miniaplikácií pridať manuálne (Prispôsobenie okruhu
miniaplikácií, strana 10).
Body Battery™: zobrazuje aktuálnu úroveň Body Battery a graf
vašich úrovní Body Battery za posledných niekoľko hodín.
Miniaplikácie
Zariadenie vám umožní prechádzať okruhom miniaplikácií.
• Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte ďalšie obrazovky
miniaplikácie.
9
• Podržaním tlačidla
miniaplikácie.
zobrazíte ďalšie možnosti a funkcie
Prispôsobenie okruhu miniaplikácií
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Miniaplikácie.
3 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Zmeniť usporiadanie a zmeňte
umiestnenie miniaplikácie v okruhu miniaplikácií.
• Vyberte položku Odstrániť a odstráňte miniaplikáciu
z okruhu miniaplikácií.
5 Vyberte položku Pridať viac.
6 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
Miniaplikácia sa pridá do okruhu miniaplikácií.
Informácie o miniaplikácii Môj deň
Miniaplikácia Môj deň predstavuje denný prehľad vašej aktivity.
Je to dynamické zhrnutie, ktoré sa v priebehu dňa aktualizuje.
Hneď ako vyjdete po schodoch alebo zaznamenáte nejakú
aktivitu, zobrazí sa to v miniaplikácii. Táto metrika zahŕňa
zaznamenané aktivity, minúty intenzívneho cvičenia v danom
týždni, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a ďalšie
údaje. Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte možnosť
zlepšenia presnosti alebo ďalšie metriky.
Miniaplikácia Štatistiky zdravotného stavu
Miniaplikácia Štatistiky zdravia poskytuje okamžitý prehľad
údajov o vašom zdravotnom stave. Je to dynamický súhrn
údajov, ktorý sa v priebehu dňa aktualizuje. Metriky zahŕňajú
váš srdcový tep, úroveň námahy, úroveň Body Battery a
frekvenciu dýchania. Ťuknutím na dotykovú obrazovku môžete
zobraziť ďalšie metriky.
časové úseky príliš intenzívnej aktivity, počas ktorých sa
vaša úroveň námahy nedala určiť.
3 Ak chcete začať dychové cvičenie, potiahnite prstom nahor a
vyberte položku .
Body Battery
Vaše zariadenie analyzuje variabilitu vášho srdcového tepu,
úroveň námahy, kvalitu spánku a údaje o aktivite na účely
určenia vašej celkovej úrovne Body Battery. Označuje množstvo
dostupnej zásoby energie rovnakým spôsobom ako ukazovateľ
hladiny paliva vo vozidle. Úroveň Body Battery sa pohybuje v
rozsahu od 0 do 100, pričom 0 až 25 označuje nízku zásobu
energie, 26 až 50 označuje strednú zásobu energie, 51 až 75
označuje vysokú zásobu energie a 76 až 100 označuje veľmi
vysokú zásobu energie.
Zariadenie môžete synchronizovať s vaším účtom Garmin
Connect a zobraziť aktuálnu úroveň Body Battery, dlhodobé
trendy a ďalšie podrobné informácie (Tipy pre Vylepšené Body
Battery údaje, strana 10).
Zobrazenie miniaplikácie Body Battery
Miniaplikácia Body Battery zobrazuje vašu aktuálnu úroveň
Body Battery a graf úrovne Body Battery za posledných niekoľko
hodín.
1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte
miniaplikáciu Body Battery.
POZNÁMKA: možno budete musieť miniaplikáciu pridať do
okruhu miniaplikácií (Prispôsobenie okruhu miniaplikácií,
strana 10).
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy
Zariadenie analyzuje vašu variabilitu srdcového tepu počas
nečinnosti, aby určilo vašu celkovú námahu. Tréning, fyzická
aktivita, spánok, výživa a stres v bežnom živote – to všetko
vplýva na vašu úroveň námahy. Úroveň námahy sa vyjadruje
v rozpätí od 0 do 100, pričom 0 až 25 zodpovedá stavu
oddychu, 26 až 50 nízkej námahe, 51až 75 strednej námahe
a 76 až 100 predstavuje stav vysokej námahy. Ak poznáte svoju
úroveň námahy, môžete ľahšie rozpoznať chvíle námahy
(stresu) v priebehu celého dňa. Ak chcete dosiahnuť čo
najlepšie výsledky, zariadenie by ste mali mať na sebe aj počas
spánku.
Zariadenie môžete zosynchronizovať so svojím účtom Garmin
Connect a prezerať si svoju celodennú úroveň námahy,
dlhodobé trendy a ďalšie podrobnosti.
Používanie miniaplikácie na meranie úrovne námahy
Miniaplikácia na meranie úrovne námahy zobrazuje vašu
aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne námahy za posledných
niekoľko hodín. Tiež slúži ako sprievodca dychovým cvičením,
ktoré vám pomôže uvoľniť sa.
1 Kým sedíte alebo nevykonávate žiadnu činnosť, potiahnutím
prstom nahor a nadol zobrazíte miniaplikáciu na meranie
úrovne námahy.
TIP: ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť
úroveň námahy, namiesto čísla označujúceho úroveň
námahy sa zobrazí správa. Svoju úroveň námahy môžete
skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf svojej
úrovne námahy za posledných niekoľko hodín.
Modré dieliky označujú časové úseky oddychu. Žlté dieliky
označujú časové úseky námahy. Sivé dieliky označujú
10
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte kombinovaný
graf vášho Body Battery a úrovne námahy.
3 Potiahnutím prstom nahor zobrazíte vaše údaje Body Battery
od polnoci.
Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje
• Vaša Body Battery úroveň sa aktualizuje, keď
zosynchronizujete vaše zariadenie s vašim Garmin Connect
účtom.
• Presnejšie výsledky dosiahnete, ak budete zariadenie
používať aj počas spánku.
• Oddych a dobrý spánok nabijú vašeBody Battery.
• Namáhavá aktivita, veľa stresu a slabý spánok môžu
spôsobiť, že sa vám míňa Body Battery.
• Príjem potravy alebo stimulantov, ako napríklad kávy, nemá
žiadny vplyv na váš Body Battery.
Sledovanie menštruačného cyklu
Váš menštruačný cyklus je dôležitou súčasťou vášho zdravia. O
tejto téme sa môžete dozvedieť viac a túto funkciu môžete
nastaviť v nastaveniach Štatistiky zdravia v aplikácii Garmin
Connect.
• Podrobnosti a sledovanie menštruačného cyklu
• Telesné a emočné príznaky
• Predpokladané obdobie menštruácie a plodnosti
• Informácie o zdraví a výžive
Miniaplikácie
POZNÁMKA: ak vo svojom zariadení Venu nemáte
miniaplikáciu na sledovanie menštruačného cyklu, môžete si ju
prevziať z aplikácie Connect IQ.
Sledovanie hydratácie
Môžete sledovať svoj denný príjem tekutín, zapnúť ciele a
upozornenia a zadať najčastejšie používané veľkosti nádob. Ak
povolíte automatické ciele, váš cieľ sa zvýši v dňoch, keď
zaznamenáte aktivitu. Pri cvičení potrebujete zvýšiť príjem
tekutín a nahradiť tak straty potu.
Používanie miniaplikácie na sledovanie hydratácie
Miniaplikácia na sledovanie hydratácie zobrazuje príjem tekutín
a váš denný cieľ hydratácie.
1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte
miniaplikáciu na sledovanie hydratácie.
2 Ak ste aktivitu spustili po prvýkrát, začiarknutím príslušného
políčka vedľa jednotlivých aktivít pridáte tieto aktivity medzi
obľúbené a stlačte tlačidlo .
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte aktivitu spomedzi obľúbených.
• Vyberte položku a zvoľte aktivitu z rozšíreného
zoznamu aktivít.
Ak
je na aktivitu potrebný signál GPS, vyjdite na voľné
4
priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým
bude zariadenie pripravené.
Zariadenie je pripravené, keď zaznamená váš tep, zachytí
signál GPS (ak sa vyžaduje) a pripojí sa k bezdrôtovým
snímačom (ak sa vyžaduje).
5 Stlačením tlačidla spustite časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je
spustený časovač aktivít.
Tipy na zaznamenávanie aktivít
• Pred začiatkom aktivity zariadenie nabite (Nabíjanie
zariadenia, strana 22).
• Stlačením tlačidla zaznamenáte okruhy, začnete novú
sériu alebo pozíciu alebo prejdete na ďalší tréningový krok.
• Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie
stránky s údajmi.
2 Stlačte
pre každú dávku tekutiny, ktorú príjmete (1 šálka, 8
unca. alebo 250 ml).
3 Vyberte nádobu, aby ste zvýšili váš príjem tekutín o jej
objem.
4 Podržaním tlačidla prispôsobíte miniaplikáciu.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť merné jednotky, vyberte položku
Jednotky.
• Ak chcete povoliť dynamické denné ciele, ktoré sa po
zaznamenaní aktivity zvýšia, vyberte položku
Automatický cieľ.
• Ak chcete zapnúť pripomenutia na príjem tekutín, vyberte
položku Upozornenia.
• Ak chcete prispôsobiť veľkosti nádob, vyberte položku
Nádoby, vyberte nádobu, vyberte merné jednotky a
zadajte veľkosť nádoby.
Aplikácie a aktivity
Vaše zariadenie obsahuje množstvo predinštalovaných aplikácií
a aktivít.
Aplikácie: aplikácie poskytujú interaktívne funkcie pre vaše
zariadenie, napríklad navigovanie do uložených lokalít.
Aktivity: vaše zariadenie sa dodáva s predinštalovanými
aplikáciami indoor a outdoor aktivít vrátane behu,
bicyklovania, silového tréningu, golfu a ďalších. Keď spustíte
aktivitu, zariadenie zobrazuje a zaznamenáva údaje
snímača, ktoré môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin
Connect.
Ďalšie informácie o sledovaní aktivity a presnosti merania
zdravotného stavu nájdete na garmin.com/ataccuracy.
Aplikácie Connect IQ: funkcie do hodiniek môžete pridávať
inštalovaním aplikácií z mobilnej aplikácie Connect IQ
(Connect IQ Funkcie, strana 3).
Spustenie aktivity
Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS (ak sa
vyžaduje).
1 Stlačte tlačidlo .
Aplikácie a aktivity
Zastavenie aktivity
1 Stlačte položku .
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aktivitu uložiť, potiahnite prstom nahor.
• Ak chcete aktivitu odstrániť, potiahnite prstom nadol.
Pridanie vlastnej aktivity
Môžete si vytvoriť vlastnú aktivitu a pridať ju do zoznamu aktivít.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte položky > Pridať viac.
3 Vyberte typ aktivity, ktorú chcete skopírovať.
4 Vyberte názov aktivity.
5 Ak je to potrebné, upravte nastavenia aplikácie aktivity
(Nastavenia aktivít a aplikácií, strana 18).
6 Keď dokončíte úpravy, vyberte položku Hotovo.
Pridanie alebo odstránenie obľúbenej
aktivity
Zoznam obľúbených aktivít sa zobrazí po stlačení tlačidla na
obrázku pozadia a poskytuje vám rýchly prístup k aktivitám,
ktoré používate najčastejšie. Pri prvom stlačení tlačidla na
spustenie aktivity vás zariadenie vyzve, aby ste vybrali svoje
obľúbené aktivity. Obľúbené aktivity môžete kedykoľvek pridať
alebo odstrániť.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie.
Obľúbené aktivity sa zobrazia na začiatku zoznamu so
šedým pozadím. Iné aktivity sa zobrazujú v zozname s
čiernym pozadím.
3 Vyberte možnosť:
• Na pridanie obľúbenej aktivity vyberte aktivitu a potom
položku Pridať obľúbené.
• Ak chcete odstrániť obľúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a
potom položku Odstrániť z obľúbených.
11
Interiérové aktivity
Zariadenie Venu možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad
pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho
bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri vypnutý.
Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť,
vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra
v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť
údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepší po
niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím
systému GPS.
TIP: držanie sa riadidiel bežiaceho pásu znižuje presnosť. Na
zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť
voliteľný krokomer.
Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie je rýchlosť ani
vzdialenosť k dispozícii, ak nemáte voliteľný snímač, ktorý
odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do zariadenia (napríklad
snímač rýchlosti a kadencie).
Zaznamenanie silového tréningu
Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria
znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte položku Sila.
3 Stlačením tlačidla spustite časovač aktivity.
4 Začnite prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí,
keď ich vykonáte aspoň štyri.
TIP: zariadenie dokáže počítať iba opakovania jedného
pohybu v každej sérii. Ak chcete pohyby zmeniť, dokončite
sériu a začnite novú.
5 Stlačením tlačidla ukončíte sériu.
Hodinky zobrazia celkový počet opakovaní v sérii. Po
niekoľkých sekundách sa zobrazí časovač oddychu.
6 Ak je to potrebné, vyberte položku Upraviť hmotnosť a
upravte počet opakovaní.
TIP: môžete tiež pridať váhu použitú pre danú sériu.
7 Po skončení oddychu stlačte tlačidlo a začnite novú sériu.
8 Opakujte pre každú sériu silového tréningu, až kým
nedokončíte aktivitu.
9 Po ukončení aktivity stlačte tlačidlo a potiahnutím prstom
nahor aktivitu uložte.
Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse
Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o vzdialenostiach pre
beh na bežiacom páse, vzdialenosť na bežiacom páse môžete
kalibrovať po prebehnutí aspoň 1,5 km (1 míle). Ak používate
rôzne bežiace pásy, môžete manuálne kalibrovať vzdialenosť
pre každý z nich po každom behu.
1 Začnite aktivitu na bežiacom páse (Spustenie aktivity,
strana 11), a prebehnite aspoň 1,5 km (1 míľu) na bežiacom
páse.
2 Po ukončení behu stlačte tlačidlo .
3 Na displeji bežiaceho pásu skontrolujte ubehnutú
vzdialenosť.
4 Vyberte možnosť:
• Pri prvej kalibrácii zadajte do zariadenia vzdialenosť
ubehnutú na bežiacom páse.
• Ak chcete po prvej kalibrácii vykonať kalibráciu manuálne,
potiahnite prstom nahor a vyberte položku Kalibrovať a
uložiť a do zariadenia zadajte vzdialenosť ubehnutú na
bežiacom páse.
Outdoor aktivity
Zariadenie Venu sa dodáva s vopred nahratými aplikáciami pre
outdoor aktivity, ako sú beh a bicyklovanie. Pri outdoor
12
aktivitách sa zapne GPS. Sami môžete pridať aplikácie
využívajúce predvolené aktivity, napríklad kardiotréning alebo
veslovanie.
Beh
Skôr než budete môcť pri behu používať bezdrôtový snímač,
musíte ho spárovať so svojím zariadením (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 21).
1 Nasaďte si bezdrôtové snímače, napríklad krokomer alebo
monitor srdcového tepu (voliteľné).
2 Stlačte tlačidlo .
3 Vyberte možnosť Beh.
4 Ak používate voliteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa
k nim zariadenie pripojí.
5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
6 Stlačením tlačidla spustite časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len vtedy, keď je
spustený časovač aktivity.
7 Spustite aktivitu.
8 Stlačte , ak chcete zaznamenať okruhy (voliteľné)
(Označovanie okruhov pomocou funkcie Auto Lap,
strana 19).
9 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
10 Po ukončení aktivity stlačte tlačidlo a potiahnutím prstom
nahor aktivitu uložte.
Jazda na bicykli
Skôr než budete môcť pri jazde používať bezdrôtový snímač,
musíte ho spárovať so svojím zariadením (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 21).
1 Spárujte bezdrôtové snímače, napríklad snímač srdcového
tepu, snímač rýchlosti alebo snímač kadencie (voliteľné).
Stlačte
tlačidlo .
2
3 Vyberte možnosť Bicyk.
4 Ak používate voliteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa
k nim zariadenie pripojí.
5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
6 Stlačením tlačidla spustite časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len vtedy, keď je
spustený časovač aktivity.
7 Spustite aktivitu.
8 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať
obrazovkami s údajmi.
9 Po ukončení aktivity stlačte tlačidlo a potiahnutím prstom
nahor aktivitu uložte.
Zobrazenie vašich zjazdov
Vaše zariadenie za pomoci funkcie automatického spustenia
zaznamenáva podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach
či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie
a snowboarding predvolene zapnutá. Na základe vášho pohybu
automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach. Časovač sa
pozastaví, keď sa prestanete hýbať dolu svahom a keď ste na
vleku. Počas jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený.
Časovač sa znovu zapne, keď sa spustíte dolu svahom.
Podrobné informácie o zjazde si môžete prezrieť na
pozastavenej obrazovke alebo keď je spustený časovač.
1 Začnite aktivitu na lyžiach alebo snowboarde.
2 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte podrobnosti
o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých
zjazdoch spoločne.
Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená
vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť
a celkové klesanie.
Aplikácie a aktivity
Plávanie v bazéne
1
2
3
4
5
6
7
8
Stlačte tlačidlo .
Vyberte položku Pl. v bazéne.
Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.
Stlačením tlačidla spustite časovač aktivity.
Začnite s aktivitou.
Zariadenie automaticky zaznamenáva intervaly a dĺžky
plávania.
Pri odpočinku stlačte tlačidlo .
Zmenia sa farby zobrazenia a objaví sa obrazovka
odpočinku.
Stlačením tlačidla znova spustíte časovač intervalov.
Po dokončení aktivity stlačením tlačidla zastavíte časovač
aktivity a opätovným podržaním tlačidla aktivitu uložíte.
Nastavenie veľkosti bazéna
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte položku Pl. v bazéne.
3 Potiahnite prstom nahor.
4 Vyberte položky Nastavenia > Veľkosť bazéna.
5 Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.
Terminológia plávania
Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna
Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa
začína po oddychu.
Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so
zariadením dokončí celý cyklus.
Swolf: vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý
preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci
danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná
skóre SWOLF vo výške 45 bodov. Hodnota SWOLF meria
efektívnosť plávania a – podobne ako pri golfe – nižšie skóre
je lepšie.
Golf
Preberanie golfových ihrísk
Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto
ihrisko pomocou aplikácie Garmin Connect.
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť Prevziať
golfové ihriská > .
2 Vyberte golfové ihrisko.
3 Vyberte položku Prevziať.
Keď sa dokončí preberanie golfového ihriska, toto ihrisko sa
zobrazí v zozname ihrísk vo vašom zariadení Venu.
Hranie golfu
Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto
ihrisko pomocou smartfónu (Preberanie golfových ihrísk,
strana 13). Prevzaté ihriská sa automaticky aktualizujú. Pred
začiatkom golfovej hry je potrebné zariadenie nabiť (Nabíjanie
zariadenia, strana 22).
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte možnosť Golf.
3 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
4 Zo zoznamu dostupných ihrísk vyberte požadované ihrisko.
5 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať jednotlivé
jamky.
Keď prejdete k ďalšej jamke, zariadenie automaticky posunie
zobrazenie.
Aplikácie a aktivity
Informácie o jamkách
Zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok a koniec greenu a
k vybratej polohe jamky (Zmena polohy jamky, strana 13).
Aktuálne číslo jamky
Vzdialenosť na koniec greenu
Vzdialenosť k vybranej polohe jamky
Vzdialenosť na začiatok greenu
Par jamky
Mapa greenu
Zmena polohy jamky
Počas hry môžete priblížiť pohľad na green a posunúť polohu
jamky.
1 Vyberte mapu.
Zobrazí sa zväčšený pohľad na green.
2 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať polohy
jamky.
indikuje zvolenú polohu jamky.
3 Stlačenie tlačidla znamená súhlas s polohou jamky.
Vzdialenosti na obrazovke s informáciami o jamkách sa
aktualizujú podľa novej polohy jamky. Poloha jamky sa uloží
len pre aktuálnu hru.
Zobrazenie smeru k jamke
Funkcia PinPointer slúži ako kompas, ktorý vám ukáže správny
smer, keď nevidíte na green. Táto funkcia vám pomôže
nasmerovať ranu, aj keď ste v lese alebo v hlbokom piesku.
POZNÁMKA: funkciu PinPointer nepoužívajte v golfovom
vozíku. Rušenie spôsobené golfovým vozíkom môže ovplyvniť
presnosť kompasu.
1 Stlačte .
2 Vyberte ikonu .
Šípka ukazuje smer k jamke.
Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení
Zobrazí sa zoznam vzdialeností layup a dogleg pre jamky
s hodnotou par 4 a 5 úderov.
1 Stlačte .
2 Vyberte ikonu .
POZNÁMKA: vzdialenosti a polohy sa po ich prejdení
odstránia zo zoznamu.
Zobrezenie prekážok
Môžete zobraziť vzdialenosti k prekážkam pozdĺž fairway pre
jamky s parom 4 a 5. Prekážky ovplyvňujúce úder sú
zobrazované samostatne alebo v skupinách, čo vám pomôže
lepšie určiť vzdialenosť k oblúku a dolet loptičky.
1 V zobrazení informácií o jamke stlačte a vyberte ikonu .
13
počtov úderov vzhľadom na par. Na konci hry víťazí najvyššie
skóre. Zariadenie pripisuje body podľa pravidiel Golfovej
asociácie Spojených štátov amerických.
Skóre karta pre hru Stableford uvádza body namiesto úderov.
• Na displeji sa zobrazí vzdialenosť k prednému
a
zadnému
okraju najbližšej prekážky.
• Vo vrchnej časti obrazovky bude uvedený typ prekážky .
• Green je zobrazený ako polkruh
v hornej časti displeja.
Čiara pod greenom predstavuje stred ferveja.
• Prekážky
sa zobrazujú pod greenom v približných
polohách vzhľadom na fervej.
2 Posúvaním si môžete prezrieť ďalšie prekážky pre aktuálnu
jamku.
Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot™
Vaše zariadenie Venu je vybavené funkciou na automatickú
detekciu a záznam odpalu. Vždy, keď na ferveji spravíte odpal,
zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť, ktorú si tak môžete
neskôr pozrieť (Zobrazenie histórie úderov, strana 14).
TIP: automatické rozpoznanie odpalov funguje najlepšie, keď
zariadenie nosíte na zápästí ruky, ktorou odpaľujete, a máte
dobrý kontakt s loptičkou. Putty sa nezaznamenávajú.
1 Začnite hrať.
Keď zariadenie zaznamená odpal, v banneri
v hornej časti
displeja 1 sa zobrazí vaša vzdialenosť od miesta odpalu.
Body
Údery vzhľadom na par
0
2 alebo viac nad
1
1 nad
2
Par
3
1 pod
4
2 pod
5
3 pod
Sledovanie golfových štatistík
Ak v zariadení zapnete sledovanie štatistík, môžete si prezerať
svoje štatistiky pre aktuálnu hru (Zobrazenie prehľadu kola,
strana 14). Pomocou aplikácie Garmin Golf™ môžete
porovnávať hry a sledovať svoje zlepšenia.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie > Golf.
3 Zvoľte nastavenia aktivity.
4 Vyberte položky Skóre > Sledovanie štatistík.
Záznam golfových štatistík
Než začnete zaznamenávať štatistiky, musíte zapnúť sledovanie
štatistík (Sledovanie golfových štatistík, strana 14).
1 Zobrazte skóre kartu a ťuknite do stredu obrazovky.
2 Nastavte počet úderov a vyberte možnosť Ďalej.
3 Nastavte počet puttov a vyberte možnosť Hotovo.
4 Vyberte možnosť:
• Ak loptička dopadne na fervej, vyberte možnosť .
• Ak loptička dopadne mimo ferveja, vyberte možnosť
alebo .
Zobrazenie histórie úderov
1 Po odohratí jamky stlačte .
2 Vyberte na zobrazenie informácie o poslednom údere.
na zobraznie informácie o každom údere pre
3 Vyberte
TIP: ťuknutím na tento banner ho môžete na 10 sekúnd
skryť.
2 Dokráčajte alebo prejdite k loptičke.
3 Spravte ďalší odpal.
Zariadenie zaznamená vzdialenosť vášho posledného
odpalu.
Zaznamenávanie skóre
1 Pri hraní golfu stlačte tlačidlo .
2 Stlačte tlačidlo .
3 Posúvaním nahor alebo nadol zmeňte jamky.
4 Ťuknite do stredu obrazovky.
5 Výberom ikony alebo nastavte skóre.
Nastavenie spôsobu záznamu skóre
Môžete zmeniť spôsob, akým zariadenie zaznamenáva vaše
skóre.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie > Golf.
3 Zvoľte nastavenia aktivity.
4 Vyberte položky Skóre > Spôsob bodovania.
5 Vyberte spôsob záznamu skóre.
Stableford skórovanie
Keď zvolíte metódu skórovania Stableford (Nastavenie spôsobu
záznamu skóre, strana 14), body sa vám pripisujú na základe
14
jamku.
Zobrazenie prehľadu kola
Počas kola si môžete prezrieť svoje skóre, štatistiky a informácie
o počte krokov.
1 Stlačte .
2 Vyberte ikonu .
Ukončenie hry
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte možnosť Koniec.
3 Potiahnite prstom nahor.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete uložiť hru a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte
položku Uložiť.
• Ak chcete upraviť skóre kartu, vyberte možnosť Upraviť
skóre.
• Ak chcete vymazať hru a vrátiť sa do režimu hodín,
vyberte položku Zahodiť.
• Ak chcete prerušiť hru a vrátiť sa k nej neskôr, vyberte
položku Pozastaviť.
Aplikácia Garmin Golf
Aplikácia Garmin Golf umožňuje nahrať skóre karty pomocou
kompatibilného zariadenia Garmin a zobraziť podrobnú štatistiku
a analýzy úderov. Hráči golfu môžu pomocou aplikácie Garmin
Golf súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. K dispozícii sú
Aplikácie a aktivity
tabuľky lídrov pre viac ako 41 000 ihrísk, ku ktorým sa môže
ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať
hráčov, aby s vami súťažili.
Aplikácia Garmin Golf synchronizuje dáta s účtom Garmin
Connect. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s
aplikáciami v smartfóne.
Tréning
Nastavenie vášho profilu používateľa
Môžete aktualizovať svoje nastavenie pohlavia, roku narodenia,
výšky, hmotnosti, veľkosti zápästia a zóny srdcového tepu
(Nastavenie zón srdcového tepu, strana 7). Zariadenie využíva
tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položku > Profil používateľa.
3 Vyberte možnosť.
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 7).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Cvičenia
Zariadenie vás môže previesť cvičeniami pozostávajúcimi z
viacerých častí vrátane cieľov pre každú časť cvičenia, ako sú
vzdialenosť, čas, opakovania či iné merateľné údaje. Zariadenie
obsahuje niekoľko vopred nahraných cvičení pre viaceré aktivity
vrátane silového tréningu, kardio tréningu, behu a bicyklovania.
Môžete vytvárať a vyhľadávať ďalšie cvičenia a tréningové plány
pomocou aplikácie Garmin Connect a odosielať ich do svojho
zariadenia.
Pomocou kalendára v aplikácii Garmin Connect môžete vytvoriť
tréningový plán s časovým harmonogramom a naplánované
cvičenia môžete odoslať do svojho zariadenia.
Začatie cvičenia
Zariadenie vás môže previesť viacerými krokmi v rámci cvičenia.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte aktivitu.
3 Potiahnite prstom nahor.
4 Vyberte položku Cvičenia.
5 Vyberte cvičenie.
POZNÁMKA: v zozname sa zobrazia iba cvičenia, ktoré sú
kompatibilné s vybranou aktivitou.
6 Vyberte položku Cvičiť.
7 Stlačením tlačidla spustite časovač aktivity.
Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia,
poznámky o jednotlivých krokoch (voliteľné), cieľ (voliteľné) a
aktuálne údaje o cvičení. Pri silových aktivitách, jóge alebo
cvičení Pilates sa zobrazí inštruktážna animácia.
Používanie tréningových plánov Garmin Connect
Predtým, ako si budete môcť prevziať a používať tréningový
plán z aplikácie Garmin Connect, musíte mať založený účet
Tréning
Garmin Connect (Garmin Connect, strana 17) a zariadenie
Venu musíte spárovať s kompatibilným smartfónom.
1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo .
2 Vyberte položky Tréning > Plány tréningu.
3 Vyberte a naplánujte tréningový plán.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.
Adaptívne tréningové plány
Váš účet Garmin Connect ponúka adaptívny tréningový plán a
funkciu trénera Garmin, ktoré sa prispôsobia vašim tréningovým
cieľom. Napríklad môžete odpovedať na pár otázok a tak
vyhľadať plán, ktorý vám pomôže zvládnuť 5 km preteky. Plán
sa prispôsobí vašej aktuálnej úrovni kondície, preferenciám, čo
sa týka tréningu a harmonogramu, a dátumu pretekov. Keď
začnete realizovať plán, tak sa do slučky miniaplikácií vo vašom
zariadení Venu pridá miniaplikácia Garmin Coach.
Začatie dnešného cvičenia
Po odoslaní tréningového plánu do svojho zariadenia sa v
slučke miniaplikácií zobrazí miniaplikácia Garmin Coach.
1 Miniaplikáciu Garmin Coach zobrazíte potiahnutím prsta po
displeji v zobrazení hodín.
Ak je cvičenie tejto aktivity naplánované na dnešný deň,
zariadenie zobrazí názov cvičenia a vyzve vás na jeho
spustenie.
2 Vyberte cvičenie.
3 Výberom možnosti Zobraziť zobrazte časti cvičenia a po
dokončení prezerania častí cvičenia potiahnite prstom
doprava (voliteľné).
4 Vyberte položku Cvičiť.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zobrazenie naplánovaných cvičení
V tréningovom kalendári si môžete prezrieť naplánované
cvičenia a začať cvičenie.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte aktivitu.
3 Potiahnite prstom nahor.
4 Vyberte položku Tréning.kalend..
Zobrazia sa naplánované cvičenia zoradené podľa dátumu.
5 Vyberte cvičenie.
6 Vyberte možnosť:
• Na zobrazenie jednotlivých krokov cvičenia vyberte
položku Zobraziť.
• Na spustenie cvičenia vyberte položku Cvičiť.
Osobné rekordy
Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné
rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné
rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných
vzdialenostiach a najdlhší beh, jazda alebo plávanie.
Zobrazenie vašich osobných rekordov
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Zobraziť záznam.
Obnova osobného rekordu
Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný
údaj.
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky História > Rekordy.
15
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.
5 Vyberte položku Predchádzajúce > .
Navigácia späť na štart
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie osobného rekordu
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky História > Rekordy.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte rekord, ktorý chcete vymazať.
5 Vyberte položku Vymazať záznam > .
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie všetkých osobných rekordov
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky História > Rekordy.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
3 Vyberte šport.
4 Vyberte položku Vymazať všetky záznamy >
.
Rekordy sa vymažú iba pre daný šport.
Navigácia
Pomocou funkcií navigácie GPS môžete ukladať polohy, nechať
sa navádzať do polôh a nájsť cestu domov.
Uloženie aktuálnej polohy
Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až
potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.
Lokalita je bod, ktorý si zaznamenáte a uložíte v zariadení. Ak si
chcete zapamätať významné miesta alebo sa vrátiť na určité
miesto, môžete lokalitu označiť.
1 Prejdite na miesto, kde chcete označiť lokalitu.
2 Stlačte tlačidlo .
3 Vyberte položky Navigovať > Uložiť polohu.
Keď zariadenie príjme signály GPS, zobrazia sa informácie
o polohe.
4 Vyberte položku Uložiť.
5 Vyberte ikonu.
Odstránenie lokality
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte položky Navigovať > Uložené polohy.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Odstrániť > .
Navigácia do uloženej polohy
Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až
potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte položky Navigovať > Uložené polohy.
3 Vyberte polohu a následne položku Prejsť na.
4 Stlačením tlačidla spustite časovač aktivity.
5 Pohnite sa dopredu.
Zobrazí sa kompas. Strelka kompasu smeruje na uloženú
polohu.
TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením hornej časti
obrazovky na smer pohybu.
Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, musíte
spustiť časovač a začať aktivitu, až potom môžete využívať
navigáciu späť na štart.
Počas vykonávania aktivity sa môžete kedykoľvek vrátiť do
svojej východiskovej polohy. Ak napríklad bežíte v neznámom
meste a nie ste si istí, ako sa dostanete späť do hotela, môžete
využiť navigáciu do svojej východiskovej polohy. Táto funkcia
nie je dostupná pre všetky aktivity.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položku Navigácia > Späť na Štart.
Zobrazí sa kompas.
3 Pohnite sa dopredu.
Strelka kompasu smeruje na vašu východiskovú polohu.
TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením zariadenia v
smere trasy.
Zastavenie navigácie
• Ak chcete zastaviť navigáciu a pokračovať v aktivite, podržte
a vyberte položku Zastaviť navigáciu.
• Ak chcete zastaviť navigáciu a uložiť svoju aktivitu, stlačte
a potiahnite prstom nahor.
Kompas
Zariadenie obsahuje 3-osový kompas s automatickou
kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od
vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu
navigácie do cieľa.
Manuálna kalibrácia kompasu
OZNÁMENIE
Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak
chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov
vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá,
budovy či elektrické vedenie.
Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali pri jeho výrobe a
zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte
chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejdení veľkej
vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete
kalibráciu kompasu vykonať manuálne.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Snímače > Kompas > Spustiť
kalibráciu.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
TIP: pohybujte zápästím v tvare malej osmičky, kým sa
nezobrazí správa.
História
Zariadenie ukladá údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní
srdcového tepu za posledných 14 dní a až sedem časovaných
aktivít. Na zariadení môžete zobraziť vašich sedem posledných
časovaných aktivít. Môžete zosynchronizovať svoje údaje, aby
ste mohli zobraziť neobmedzený počet aktivít, údaje o sledovaní
aktivity a monitorovaní srdcového tepu na svojom konte Garmin
Connect (Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17)
(Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači,
strana 17).
Keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.
Využívanie histórie
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položku História.
16
Navigácia
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť aktivitu z tohto týždňa, vyberte položku
Tento týždeň.
• Ak chcete zobraziť staršiu aktivitu, vyberte položku
Predchádzajúce týždne.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Podrobnosti zobrazíte dodatočné
informácie o aktivite.
• Výberom položky Okruhy zobrazíte dodatočné informácie
o každom okruhu.
• Výberom položky Série zobrazíte dodatočné informácie o
každej sérii zdvíhania závaží.
• Výberom položky Intervaly zobrazíte dodatočné
informácie o každom intervale plávania.
• Výberom položky Časová zóna zobrazíte svoj čas v
každej zóne srdcového tepu.
• Vyberte položku Odstrániť a odstráňte vybratú aktivitu.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu
Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť
aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže
pomôcť pri úprave intenzity tréningu.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položku História.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť aktivitu z tohto týždňa, vyberte položku
Tento týždeň.
• Ak chcete zobraziť staršiu aktivitu, vyberte položku
Predchádzajúce týždne.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte položku Časová zóna.
Garmin Connect
Váš účet Garmin Connect vám umožňuje sledovať vaše výkony
a spojiť sa s vašimi priateľmi. Poskytuje vám nástroje na
vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie
a povzbudzovanie. Môžete zaznamenávať udalosti svojho
aktívneho životného štýlu vrátane behu, prechádzok, jazdenia,
plávania, golfu a ďalších aktivít.
Môžete si vytvoriť bezplatný účet Garmin Connect, keď
spárujete svoje zariadenie s telefónom pomocou aplikácie
Garmin Connect Môžete si tiež vytvoriť účet, keď si nastavíte
Garmin Express aplikáciu (www.garmin.com/express).
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej
aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať na
svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie údaje o
vašom zdravotnom stave a vonkajších aktivitách vrátane
času, vzdialenosti, srdcového tepu, spálených kalórií,
kadencie, prehľadného zobrazenia na mape a grafov tempa
a rýchlosti. Môžete zobraziť podrobnejšie informácie o
golfových hrách vrátane skóre, štatistických údajov a
informácií o ihrisku. Tiež si môžete zobraziť prispôsobiteľné
prehľady.
POZNÁMKA: na zobrazenie niektorých údajov musíte so
zariadením spárovať voliteľný bezdrôtový snímač (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 21).
Prispôsobenie zariadenia
Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky,
zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými
priateľmi a plniť svoje ciele.
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect
môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia
a nastavenia používateľa.
Používanie aplikácie Garmin Connect
Po spárovaní zariadenia so smartfónom (Párovanie smartfónu,
strana 1) môžete pomocou aplikácie Garmin Connect nahrať
všetky údaje aktivít do svojho účtu Garmin Connect.
1 Skontrolujte, či je v smartfóne spustená aplikácia Garmin
Connect.
2 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti maximálne 10 m
(30 stôp) od smartfónu.
Zariadenie automaticky synchronizuje údaje s aplikáciou
Garmin Connect a vaším účtom Garmin Connect.
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači
Aplikácia Garmin Express pripojí vaše zariadenie k účtu Garmin
Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express
môžete nahrať svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect
a posielať z webovej stránky Garmin Connect do zariadenia
údaje, ako napríklad cvičenia alebo tréningové plány. Taktiež
môžete inštalovať aktualizácie softvéru zariadenie a spravovať
svoje aplikácie Connect IQ.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.
4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku Pridať
zariadenie.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prispôsobenie zariadenia
Zmena vzhľadu hodiniek
Môžete si vybrať z niekoľkých vopred nainštalovaných vzhľadov
hodiniek alebo použiť vzhľad hodiniek Connect IQ, ktorý si
stiahnete do zariadenia (Connect IQ Funkcie, strana 3). Môžete
tiež upraviť existujúci vzhľad hodiniek (Úprava vzhľadu hodiniek,
strana 18) alebo vytvoriť nový (Vytvorenie vlastného vzhľadu
hodiniek, strana 18).
1 Na obrázku pozadia podržte tlačidlo .
2 Vyberte položku Obrázok pozadia.
3 Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte
dostupnými vzhľadmi hodiniek.
17
4 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zvoľte vzhľad hodiniek.
Nastavenie klávesovej skratky
Úprava vzhľadu hodiniek
Môžete nastaviť skratku pre váš obľúbený ovládací prvok,
napríklad peňaženku Garmin Pay alebo ovládacie prvky hudby.
1 Na obrázku pozadia potiahnite prstom doprava.
2 Vyberte možnosť:
• Ak skratku nastavujete po prvýkrát, potiahnite prstom
nahor a vyberte položku Nastavenie.
• Ak ste skratku predtým už nastavovali, podržte tlačidlo
a vyberte položku Nastavenia skratiek.
3 Vyberte ovládací prvok skratky.
Keď na obrázku pozadia potiahnete prstom doprava, zobrazí sa
ovládací prvok skratky.
Štýl a údajové polia na hodinkách si môžete prispôsobiť.
1 Na obrázku pozadia hodiniek podržte tlačidlo .
2 Vyberte položku Obrázok pozadia.
3 Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte
dostupnými vzhľadmi hodiniek.
4 Potiahnutím prstom nahor uptavíte vzhľad hodiniek.
5 Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť.
6 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte
jednotlivými možnosťami.
7 Výberom položky vyberiete požadovanú možnosť.
8 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zvolíte vzhľad hodiniek.
Vytvorenie vlastného vzhľadu hodiniek
Nový vzhľad pozadia hodiniek môžete vytvoriť výberom
rozloženia, farieb a ďalších údajov.
1 Na obrázku pozadia podržte tlačidlo .
2 Vyberte položku Obrázok pozadia.
3 Potiahnite prstom doľava a vyberte .
4 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte
možnosťami pozadí a klepnutím na obrazovku vyberte
zobrazené pozadie.
TIP: ikona
označuje, že toto pozadie je novým obrázkom
pozadia naživo.
5 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte ponukou
analógových a digitálnych číselníkov a poklepaním na
obrazovku vyberte číselník na zobrazenie.
6 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte ponukou
dominantných farieb a poklepaním na obrazovku vyberte
farbu na zobrazenie.
7 Vyberte každé pole údajov, ktoré chcete prispôsobiť, a
vyberte údaje, ktoré sa v ňom majú zobrazovať.
Biely lem znamená, že polia údajov pre daný číselník je
možné prispôsobiť.
8 Potiahnutím prstom doľava prispôsobíte označenia času.
9 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prechádzať
označeniami času.
10 Vyberte položku .
Zariadenie nastaví nový vzhľad hodiniek ako aktívny vzhľad
hodiniek.
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov
V ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať, odstraňovať
a meniť poradie možností ponuky so skratkami (Použitie ponuky
ovládacích prvkov, strana 1).
1 Podržte .
Zobrazí sa ponuka ovládacích prvkov.
2 Podržte .
Ponuka ovládacích prvkov sa prepne do režimu upravovania.
3 Vyberte skratku, ktorú chcete prispôsobiť.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť umiestnenie skratky v ponuke
ovládacích prvkov, vyberte miesto, kde sa má zobrazovať,
alebo skratku potiahnite do nového umiestnenia.
• Ak chcete skratku z ponuky ovládacích prvkov odstrániť,
vyberte položku .
5 V prípade potreby pridajte skratku do ponuky ovládacích
prvkov pomocou položky .
POZNÁMKA: táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď
z ponuky odstránite aspoň jednu skratku.
18
Nastavenia aktivít a aplikácií
Tieto nastavenia umožňujú prispôsobiť aplikáciu každej
predinštalovanej aktivity na základe vašich potrieb. Môžete
napríklad prispôsobiť stránky s údajmi a povoliť upozornenia
a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú dostupné pre
všetky typy aktivít.
Podržte tlačidlo , vyberte položky > Aktivity a aplikácie,
vyberte aktivitu a nastavenia aktivity.
Dominantná farba: nastaví dominantnú farbu pre každú aktivitu
s cieľom ľahšie identifikovať, ktorá aktivita je práve aktívna.
Upozornenia: nastaví tréningové upozornenia pre aktivitu
(Upozornenia, strana 19).
Auto Lap: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap (Auto Lap,
strana 19).
Auto Pause: nastaví zariadenie tak, aby prestalo
zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša
rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu (Používanie funkcie
Auto Pause , strana 19).
Auto štart: umožní zariadeniu rozpoznávať zjazdy na lyžiach
automaticky prostredníctvom zabudovaného akcelerometra.
Automatické rolovanie: umožní automatické prechádzanie
všetkými obrazovkami s údajmi o aktivite, kým je spustený
časovač (Používanie automatického rolovania, strana 20).
Automatická séria: umožňuje zariadeniu automaticky spustiť
a zastaviť série cvikov počas aktivity silového tréningu.
Odporúčaná palica: zobrazí výzvu, ktorá vám umožní zadať,
ktorú golfovú palicu ste použili po každom zaznamenanom
odpale.
Obrazovky s údajmi: umožňuje prispôsobiť obrazovky s údajmi
a pridať nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 19).
Vzdialenosť drivera: nastavenie priemernej vzdialenosti
odpálenej loptičky.
Upraviť hmotnosť: umožňuje vám pridať hmotnosť použitú na
sériu cvičení počas silového tréningu alebo kardioaktivity.
Povoliť videá: Povoľuje inštruktážne animácie pre silové
cvičenia, kardioaktivity, jógu alebo Pilates. Animácie sú k
dispozícii pre vopred nainštalované cvičenia a cvičenia
prevzaté z Garmin Connect.
GPS: nastavuje režim pre anténu GPS (Zmena nastavenia
GPS, strana 20).
Veľkosť bazéna: nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.
Spôsob bodovania: nastaví spôsob záznamu skóre pre hru na
rany alebo Stableford skórovanie počas golfu.
Sledovanie štatistík: umožňuje sledovanie štatistík pri hraní
golfu.
Stav: aktivuje alebo deaktivuje automatické zaznamenávanie
skóre, keď začnete kolo golfu. Na začiatku hry sa zobrazí
voľba Vždy sa pýtať.
®
®
Prispôsobenie zariadenia
Turnajový režim: zakazuje funkcie, ktoré nie sú povolené
počas sankcionovaných turnajov.
Upozornenia na vibrácie: povoľuje upozornenia, ktoré vám
oznámia, kedy sa máte počas aktivity nadýchnuť alebo
vydýchnuť.
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi
Obrazovky s údajmi môžete prispôsobiť svojim tréningovým
cieľom alebo voliteľnému príslušenstvu. Jednu z obrazoviek s
údajmi môžete prispôsobiť napríklad na zobrazovanie tempa
okruhu alebo zóny srdcového tepu.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Obrazovky s údajmi.
6 Vyberte obrazovku s údajmi, ktorú chcete prispôsobiť.
7 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
POZNÁMKA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky
aktivity.
• Ak chcete upraviť štýl a počet dátových polí na
jednotlivých obrazovkách s údajmi, vyberte položku
Rozloženie.
• Ak chcete prispôsobiť polia na obrazovke s údajmi,
vyberte danú obrazovku a následne položku Upraviť
dátové polia.
• Obrazovku s údajmi môžete zobraziť alebo skryť pomocou
prepínača vedľa obrazovky.
• Ak chcete zobraziť alebo skryť obrazovku s ukazovateľom
zóny srdcového tepu, vyberte položku Meranie zóny
tepu.
Upozornenia
Pre každú aktivitu môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám
pomôžu pri tréningu so zameraním na konkrétne ciele. Niektoré
upozornenia sú k dispozícii len na konkrétne aktivity. Niektoré
upozornenia vyžadujú dodatočné príslušenstvo, napríklad
monitor srdcového tepu alebo snímač kadencie. Existujú tri typy
upozornení: upozornenia udalostí, upozornenia rozsahu a
opakujúce sa upozornenia.
Upozornenie udalostí: upozornenie vás na udalosť upozorní
raz. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete
nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo, keď spálite
konkrétny počet kalórií.
Upozornenie rozsahu: upozornenie rozsahu vás upozorní
vždy, keď je zariadenie nad alebo pod stanoveným rozsahom
hodnôt. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás
upozornilo, keď váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za
minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.
Opakujúce sa upozornenie: opakujúce sa upozornenie vás
upozorní vždy, keď zariadenie zaznamená stanovenú
hodnotu alebo interval. Zariadenie môžete napríklad nastaviť
tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minút.
Názov
upozornenia
Typ upozornenia
Popis
Kadencia
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu kadencie.
Kalórie
Udalosť, opakujúce Môžete nastaviť počet kalórií.
sa
Vlastné
Udalosť, opakujúce Môžete vybrať existujúcu
sa
správu alebo si vytvoriť vlastnú
správu a vybrať typ upozornenia.
Vzdialenosť
Opakujúce sa
Prispôsobenie zariadenia
Môžete nastaviť interval vzdialenosti.
Názov
upozornenia
Typ upozornenia
Popis
Srdcový tep
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu srdcového
tepu alebo vybrať zmeny zón.
Tempo
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu tempa.
Beh/chôdza
Opakujúce sa
Môžete nastaviť časované
prestávky v chôdzi v pravidelných intervaloch.
Rýchlosť
Rozsah
Môžete nastaviť minimálnu a
maximálnu hodnotu rýchlosti.
Čas
Udalosť, opakujúce Môžete nastaviť časový
sa
interval.
Nastavenie upozornenia
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Upozornenia.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete pre aktivitu vybrať nové upozornenie, vyberte
položku Pridať nové.
• Ak chcete upraviť už existujúce upozornenie, vyberte
názov upozornenia.
7 V prípade potreby vyberte typy upozornenia.
8 Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu,
prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.
9 V prípade potreby upozornenie aktivujte.
Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie
vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia. Pre rozsah
upozornení sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte alebo
klesnete mimo určeného rozsahu (minimálna a maximálna
hodnota).
Auto Lap
Označovanie okruhov pomocou funkcie Auto Lap
Na zariadení môžete pomocou funkcie Auto Lap nastaviť
automatické označovanie okruhu po absolvovaní určitej
vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu
v rámci jednotlivých úsekov aktivity (napríklad po každej míli
alebo po 5 kilometroch).
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte možnosť:
• Pomocou prepínača zapnite alebo vypnite funkciu Auto
Lap.
• Ak chcete upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými okruhmi,
vyberte položku Auto Lap.
Vždy, keď dokončíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného
okruhu. Ak sú zapnuté vibrácie, zariadenie bude aj vibrovať
(Nastavenia systému, strana 20).
Používanie funkcie Auto Pause
®
Pomocou funkcie Auto Pause môžete nastaviť automatické
pozastavenie časovača, keď sa prestanete pohybovať alebo
keď vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú hodnotu. Táto
funkcia je užitočná pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semafory
alebo iné miesta, kde musíte spomaliť alebo zastaviť.
19
POZNÁMKA: zariadenie nezaznamenáva údaje aktivít, keď je
časovač zastavený alebo pozastavený.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Auto Pause.
6 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky
aktivity.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa
prestanete pohybovať, vyberte možnosť V pokoji.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď
vaše tempo klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť
Tempo.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď
vaša rýchlosť klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť
Rýchlosť.
Používanie automatického rolovania
Pomocou funkcie automatického rolovania sa automaticky
zobrazujú všetky obrazovky s údajmi o aktivite, keď beží
časovač.
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku Automatické rolovanie.
6 Vyberte rýchlosť zobrazovania.
Zmena nastavenia GPS
Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Aktivity a aplikácie.
3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.
4 Zvoľte nastavenia aktivity.
5 Vyberte položku GPS.
6 Vyberte možnosť:
• Na deaktiváciu GPS pre aktivitu vyberte položku Vypnúť.
• Na povolenie satelitného systému GPS vyberte položku
Zapnúť.
• Na získanie presnejších informácií o polohe v situáciách s
nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku GPS +
GLONASS (ruský satelitný systém).
• Na získanie presnejších informácií o polohe v situáciách s
nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku GPS +
GALILEO (satelitný systém Európskej Únie).
POZNÁMKA: pri používaní systému GPS spolu s iným
satelitom sa môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri
používaní samotného systému GPS (GPS a iné satelitné
systémy, strana 20).
GPS a iné satelitné systémy
Možnosti GPS + GLONASS alebo GPS + GALILEO ponúkajú
vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie
polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri
používaní systému GPS spolu s iným satelitným systémom sa
však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní
samotného systému GPS.
20
Nastavenia telefónu a technológie Bluetooth
Podržte tlačidlo a vyberte položky > Telefón.
Stav: zobrazuje aktuálny stav pripojenia Bluetooth a umožňuje
zapnutie alebo vypnutie technológie Bluetooth.
Upozornenia: zariadenie automaticky vypne alebo zapne smart
upozornenia na základe vášho výberu (Povolenie upozornení
Bluetooth, strana 2).
Upozornenia na pripojenie: funkcia vás upozorní na pripojenie
alebo odpojenie spárovaného smartfónu.
Spárovať telefón: pripojí vaše zariadenie ku kompatibilnému
smartfónu, ktorý je vybavený technológiou Bluetooth.
Synchronizácia: umožňuje vám premiestňovať dáta medzi
vašim zariadením a mobilnou aplikáciou Garmin Connect.
Vypnúť funkciu LiveTrack: umožňuje zastaviť prebiehajúcu
reláciu služby LiveTrack.
Nastavenia systému
Podržte tlačidlo a vyberte položky > Systém.
Automaticky zamknúť: dotyková obrazovka sa uzamkne
a zabráni tak neúmyselnému ovládaniu. Stlačením tlačidla
môžete odomknúť dotykovú obrazovku.
Jazyk: umožňuje nastaviť jazyk rozhrania zariadenia.
Čas: umožňuje nastaviť formát času a zdroj miestneho času
(Nastavenia času, strana 20).
Dátum: umožňuje manuálne nastaviť dátum a formát dátumu.
Zobraziť: umožňuje nastaviť časový limit a jas displeja
(Nastavenia displeja, strana 21).
Physio TrueUp: umožňuje vášmu zariadeniu synchronizovať
aktivity, históriu a údaje z iných zariadení Garmin.
Vibrácie: slúži na zapnutie alebo vypnutie vibrovania
a nastavenie intenzity vibrovania.
Nerušiť: slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu nerušenia.
Jednotky: umožňuje nastaviť merné jednotky, ktoré sa použijú
na zobrazenie údajov (Zmena merných jednotiek,
strana 21).
Záznam údajov: umožňuje nastaviť, ako zariadenie
zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť Inteligentné záznamu
(predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít.
Záznam Každú sekundu vytvára podrobnejšie záznamy
aktivít, no môže častejšie vyžadovať nabitie batérie.
Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení
k počítaču používalo režim prenosu médií alebo režim
Garmin.
Obnoviť: umožňuje vynulovať predvolené nastavenia alebo
vymazať osobné údaje a vynulovať nastavenia (Obnova
všetkých predvolených nastavení, strana 24).
POZNÁMKA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay,
obnovením predvolených nastavení sa zároveň táto
peňaženka odstráni zo zariadenia.
Aktualizácia softvéru: umožňuje vyhľadať aktualizácie
softvéru.
Info: zobrazenie ID jednotky, verzie softvéru, informácií
o predpisoch a licenčnej zmluvy.
Nastavenia času
Podržte tlačidlo a vyberte položky > Systém > Čas.
Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie, aby zobrazovalo
čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
Zdroj času: umožňuje nastaviť čas manuálne alebo automaticky
podľa spárovaného mobilného zariadenia.
Časové pásma
Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadaní satelitov alebo po
synchronizácii so smartfónom zariadenie automaticky zistí
časové pásmo a aktuálny čas.
Prispôsobenie zariadenia
Manuálne nastavenie času
V predvolenom nastavení sa čas nastaví automaticky po
spárovaní zariadenia Venu s mobilným zariadením.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Systém > Čas > Zdroj času >
Manuálne.
3 Vyberte položku Čas a zadajte aktuálny čas.
Nastavenie budíka
Môžete nastaviť viacero budíkov. Každý budík môžete nastaviť
tak, aby zaznel iba raz alebo aby sa pravidelne opakoval.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky Hodiny > Alarmy > Pridať alarm.
3 Vyberte položku Čas a zadajte čas.
4 Vyberte položku Opakovať a zvoľte požadovanú možnosť.
5 Vyberte položku Štítok a zvoľte popis budíka.
Vymazanie budíka
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky Hodiny > Alarmy.
3 Vyberte budík a vyberte položku Odstrániť.
Spustenie časovača odpočítavania
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky Hodiny > Časovač.
3 Zadajte čas a vyberte položku .
4 Stlačte tlačidlo .
Používanie stopiek
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky Hodiny > Stopky.
3 Stlačením tlačidla spustíte časovač.
4 Stlačením tlačidla znova spustíte časovač okruhov.
Celkový čas nameraný stopkami beží ďalej.
5 Výberom položky zastavíte časovač.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete časovač resetovať, potiahnite prstom nadol.
• Ak chcete uložiť čas stopiek ako aktivitu, stlačte tlačidlo
a vyberte .
• Ak chcete stopky zastaviť, stlačte tlačidlo a vyberte .
Nastavenia displeja
Podržte tlačidlo a vyberte položky > Systém > Zobraziť.
Jas: umožňuje nastaviť úroveň jasu displeja.
Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
displeja. Zvolením možnosti Vždy zapnuté nastavíte denný
čas tak, aby bol neustále viditeľný, a vypnete iba pozadie.
Táto možnosť ovplyvňuje výdrž batérie a displeja (Informácie
o displeji OLED, strana 22).
Gesto: slúži na nastavenie zapnutia displeja, keď otočíte
zápästie smerom k svojmu telu tak, aby ste sa na zariadenie
mohli pozrieť. Výberom možnosti Len počas aktivity môžete
túto funkciu využívať len počas stopovaných aktivít. Môžete
tiež upraviť citlivosť ovládania gestami tak, aby sa displej
zapínal viac alebo menej často.
Počas aktivity: na základe nastavenia položky Časový limit
počas stopovanej aktivity nastaví displej tak, aby zostal
zapnutý alebo vypnutý.
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť jednotky merania vzdialenosti, tempa
a rýchlosti, nadmorskej výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo .
2 Vyberte položky > Systém > Jednotky.
Bezdrôtové snímače
3 Vyberte typ merania.
4 Vyberte mernú jednotku.
Nastavenia Garmin Connect
Nastavenia zariadenia môžete zmeniť zo svojho účtu Garmin
Connect pomocou aplikácie Garmin Connect alebo na webovej
lokalite Garmin Connect. Niektoré nastavenia sú k dispozícii iba
pri používaní účtu Garmin Connect a v zariadení ich nemožno
meniť.
• V aplikácii Garmin Connect vyberte položku
alebo ,
vyberte položku Zariadenia Garmin a vyberte svoje
zariadenie.
• V miniaplikácii zariadení aplikácie Garmin Connect vyberte
svoje zariadenie.
Po prispôsobení nastavení svoje údaje zosynchronizujte, aby sa
zmeny aplikovali v zariadení (Používanie aplikácie Garmin
Connect, strana 17, Používanie funkcie Garmin Connect na
vašom počítači, strana 17).
Bezdrôtové snímače
Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi
ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilite
a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke
buy.garmin.com.
Párovanie bezdrôtových snímačov
Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača ANT+ alebo
Bluetooth k zariadeniu Garmin musíte zariadenie a snímač
spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí
k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny
a v dosahu.
TIP: niektoré snímače ANT+ sa spárujú so zariadením
automaticky, keď začnete aktivitu so zapnutým snímačom
v blízkosti zariadenia.
1 Prejdite do vzdialenosti minimálne 10 m (33 ft.) od iných
bezdrôtových snímačov.
2 Počas párovania monitora srdcového tepu si monitor
srdcového tepu nasaďte.
Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až
po jeho nasadení.
3 Podržte .
4 Vyberte položku > Snímače > Pridať nové.
5 So zariadením podíďte k snímaču na vzdialenosť menšiu než
3 m (10 ft.) a počkajte, kým sa zariadenie spáruje so
snímačom.
Po pripojení zariadenia k snímaču sa vo vrchnej časti
obrazovky zobrazí ikona.
Krokomer
Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokomer
môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti
namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade
slabého signálu GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je
pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).
Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila
energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení
sa zobrazí správa. Zostávajúca výdrž batérie je približne päť
hodín.
Kalibrácia krokomera
Pred kalibráciou krokomera je potrebné spárovať vaše
zariadenie s krokomerom (Párovanie bezdrôtových snímačov,
strana 21).
21
Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu
kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokomera pomocou iného
výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Snímače > Krokomer > Faktor kal..
3 Nastavte kalibračný faktor:
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš nízka, zvýšte kalibračný
faktor.
• Ak je hodnota vzdialenosti príliš vysoká, znížte kalibračný
faktor.
Vylepšenie kalibrácie krokomera
Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS
a spárovať zariadenie s krokomerom (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 21).
Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť
údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete zdokonaliť tak, že si
niekoľkokrát zabeháte vonku a použijete systém GPS.
1 Vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu
a počkajte 5 minút.
2 Spustite bežeckú aktivitu.
3 Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.
4 Zastavte aktivitu a uložte ju.
V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov
zmení kalibračná hodnota krokomera. Krokomer by nemal
vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl
behu.
Používanie voliteľného snímača rýchlosti
alebo kadencie na bicykel
Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný
snímač rýchlosti alebo kadencie na bicykel.
• Spárujte snímač so zariadením (Párovanie bezdrôtových
snímačov, strana 21).
• Nastavte veľkosť kolesa (Kalibrácia snímača rýchlosti,
strana 22).
• Zajazdite si (Jazda na bicykli, strana 12).
Kalibrácia snímača rýchlosti
Pred kalibráciou snímača rýchlosti je potrebné spárovať vaše
zariadenie s kompatibilným snímačom rýchlosti (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 21).
Manuálna kalibrácia je voliteľná a môže zlepšiť presnosť údajov.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Snímače > Rýchlosť/kadencia >
Veľkosť kolesa.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete automaticky vypočítať veľkosť kolesa
a kalibrovať snímač rýchlosti, vyberte položku
Automaticky.
• Ak chcete snímač rýchlosti kalibrovať manuálne, vyberte
položku Manuálne a zadajte veľkosť kolesa (Veľkosť
a obvod kolesa, strana 27).
Snímače na golfové palice
Vaše zariadenie je kompatibilné snímačmi na golfové palice
Approach CT10. Spárované snímače na golfové palice môžete
použiť na automatické sledovanie golfových záberov, vrátane
lokalizácie, vzdialenosti a typu palice. Ďalšie informácie nájdete
v príručke používateľa svojho snímača na golfové palice.
®
Prehľad o situácii
Zariadenie Venu môžete používať spolu s inteligentnými cyklosvetlami Varia a zadným radarom na bicykel a zdokonaliť tak
22
svoj prehľad o situácii. Ďalšie informácie nájdete v príručke
používateľa k vášmu zariadeniu Varia.
POZNÁMKA: pred spárovaním zariadení Varia bude
pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér Venu
(Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect, strana 23).
tempe
Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač
môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude
vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj
poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa
zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie
tempe spárovať s vaším zariadením.
Informácie o zariadení
Informácie o displeji OLED
Nastavenia hodiniek sú predvolene optimalizované na výdrž
batérie a výkon (Maximalizácia výdrže batérie, strana 24).
Perzistencia obrazu (čas dosvitu) alebo „vypálenie pixelov“ je
bežným javom zariadení OLED. Ak chcete predĺžiť životnosť
displeja, nemali by ste dlhodobo zobrazovať statické obrázky pri
vysokej úrovni jasu. Za účelom minimalizovania vypálenia sa
displej Venu po uplynutí zvoleného časového limitu vypne
(Nastavenia displeja, strana 21). Zariadenie môžete prebudiť
otočením zápästia k telu a dvojitým poklepaním na dotykovú
obrazovku alebo stlačením tlačidla.
Nabíjanie zariadenia
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na
zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
3 Úplne nabite zariadenie.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie dráh
Informácie o zariadení
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Výdrž batérie Venu Režim
Až 20 hod.
Režim GPS
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie
Garmin Connect
Až 6 hod.
Režim GPS s prehrávaním hudby
Až 8 hod.
Režim aktivity s animáciami cvičení
Až 4 hod.
Režim aktivity s animáciami cvičení a prehrávaním hudby
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (Párovanie
smartfónu, strana 1).
Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
(Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17).
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect
automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia. Aktualizácia
sa vykoná, keď zariadenie aktívne nepoužívate. Po
dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.
Starostlivosť o zariadenie
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a
nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia
(Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači,
strana 17).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin
Express ju odošle do vášho zariadenia.
Keď
aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie
2
aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.
OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Zobrazenie informácií o zariadení
Čistenie zariadenia
Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch a licenčnú zmluvu.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Systém > Info.
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o
predpisoch a ich dodržiavaní
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin
Express
čistiaceho prostriedku.
Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky.
Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch,
ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne
označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a
licenciách.
Podržte tlačidlo na10 sekúnd.
2 Utrite ho dosucha.
Technické údaje
Zariadenie je kompatibilné so štandardnými remienkami so
systémom zapínania quick-release a šírkou 20 mm.
1 Posuňte poistku na oske s pružinou, aby ste remienok
vybrali.
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-polymérová
batéria
Životnosť batérie
Až 5 dní v režime Smartwatch
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od –20 º do 60 ºC (od – 4 º do 140 ºF)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Frekvencie bezdrôtového rozhrania
2,4 GHz pri menovitom výkone 15 dBm
13,56 MHz pri menovitom výkone -44 dBm
Odolnosť voči vode
Vhodné na plávanie, vodotesnosť 5 ATM1
Informácie o výdrži batérie
Skutočná výdrž batérie závisí od povolených funkcií na vašom
zariadení, ako sú sledovanie aktivity, monitor srdcového tepu na
zápästí, upozornenia zo smartfónu, GPS a pripojené snímače.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Výmena remienkov
2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou nového remienka do
zariadenia.
3 Posuňte poistku a zarovnajte osku s pružinou s náprotivnou
stranou zariadenia.
4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.
Výdrž batérie Venu Režim
Až 5 dní
Režim Smartwatch so sledovaním aktivity a 24hodinovým monitorom srdcového tepu na zápästí
Až 7,5 hod.
Režim Smartwatch s prehrávaním hudby
1 Zariadenie
vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Informácie o zariadení
23
Riešenie problémov
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie Venu je kompatibilné so smartfónmi, ktoré používajú
bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, môžete vyskúšať tieto
tipy.
• Vypnite smartfón a zariadenie a znova ich zapnite.
• Povoľte technológiu Bluetooth v smartfóne.
• Aktualizujte aplikáciu Garmin Connect na najnovšiu verziu.
• Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect
a nastavenia Bluetooth na vašom smartfóne na opätovné
spárovanie.
• Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z
aplikácie Garmin Connect v smartfóne, ktorý chcete prestať
používať.
• Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp)
od zariadenia.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte ikonu
alebo
a výberom položiek Zariadenia Garmin > Pridať
zariadenie prejdite do režimu párovania.
• From the watch face, hold , and select > Telefón >
Spárovať telefón.
Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu
Ak boli vaše slúchadlá v minulosti pripojené k smartfónu
pomocou technológie Bluetooth, môžu sa pripájať najskôr k
vášmu smartfónu a až potom k zariadeniu. Môžete vyskúšať
tieto tipy.
• Vypnite technológiu Bluetooth vo svojom smartfóne.
Viac informácii nájdete v príručke používateľa k svojmu
smartfónu.
• Počas pripájania slúchadiel k svojmu zariadeniu udržujte
vzdialenosť 10 m (33 stôp) od svojho smartfónu.
• Spárujte svoje slúchadlá so svojim zariadením (Pripojenie
slúchadiel Bluetooth, strana 4).
Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá
nezostanú pripojené
Pri používaní zariadenia Venu pripojeného k slúchadlám
pomocou technológie Bluetooth je signál najsilnejší vtedy, keď
sú zariadenie a anténa slúchadiel v priamom vzájomnom
dohľade.
• Pri prechode signálu vaším telom sa môže stať, že dôjde k
strate signálu alebo odpojeniu slúchadiel.
• Odporúča sa, aby ste nosili slúchadlá s anténou umiestnenou
na rovnakej strane, kde nosíte zariadenie Venu.
• Keďže sa slúchadlá v závislosti od modelu líšia, môžete
skúsiť presunúť hodinky na druhé zápästie.
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku
Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na
zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položku .
3 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte
ju.
4 Posuňte sa nadol na druhú položku v zozname a vyberte ju.
24
5 Vyberte jazyk.
Zariadenie nezobrazuje správny čas
Zariadenie aktualizuje čas a dátum, keď sa zosynchronizuje so
smartfónom alebo keď sa pripojí k signálu GPS. Ak chcete, aby
zariadenie pri prechode do iného časového pásma alebo pri
zmene zimného času na letný čas prijímalo správny čas, mali by
ste ho zosynchronizovať.
1 Podržte a vyberte položky > Systém > Čas.
2 Overte, či je povolená možnosť Automaticky.
3 Vyberte možnosť:
• Uistite sa, že váš smartfón ukazuje správny miestny čas,
a synchronizujte svoje zariadenie so smartfónom
(Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17).
• Spustite outdoorovú aktivitu, vyjdite von na otvorené
priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte,
kým zariadenie vyhľadá satelitné signály.
Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.
Maximalizácia výdrže batérie
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.
• Pri nastavení časového limitu displeja prestaňte používať
možnosť Vždy zapnuté a zvoľte kratší časový limit displeja
(Nastavenia displeja, strana 21).
• Znížte jas displeja (Nastavenia displeja, strana 21).
• Obrázok pozadia naživo zmeňte na obrázok pozadia so
statickým pozadím (Zmena vzhľadu hodiniek, strana 17).
• Keď nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite
technológiu Bluetooth (Vypnutie Bluetooth pripojenia
smartfónu, strana 3).
• Vypnite funkciu sledovania aktivity (Nastavenia sledovania
aktivity, strana 9).
• Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie
zobrazuje (Správa upozornení, strana 2).
• Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných
zariadení Garmin (Prenos údajov o srdcovom tepe do
zariadení Garmin, strana 7).
• Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (Vypnutie
monitora srdcového tepu na zápästí, strana 7).
• Vypnite automatické merania pulzového oxymetra (Zmena
režimu sledovania pulzového oxymetra, strana 8).
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť
reštartovať.
POZNÁMKA: reštartovanie zariadenia môže mať za následok
vymazanie údajov alebo nastavení.
podržte stlačené 15 sekúnd.
1
Zariadenie sa vypne.
2 Zariadenie zapnite podržaním na jednu sekundu.
Obnova všetkých predvolených nastavení
Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení
zariadenia. Pred resetovaním zariadenia by ste mali zariadenie
synchronizovať s aplikáciou Garmin Connect a nahrať údaje o
svojej aktivite.
1 Podržte tlačidlo so .
2 Vyberte položky > Systém > Obnoviť.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Odstránenie údajov a obnovenie nastavení.
Riešenie problémov
POZNÁMKA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay,
táto možnosť odstráni peňaženku zo zariadenia. Ak máte
v zariadení uloženú hudbu, táto možnosť odstráni aj
uloženú hudbu.
• Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom
zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku
Obnoviť predvolené nastavenia.
Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS
• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom
Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte
zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
◦ Pripojte zariadenie ku kontu Garmin Connect pomocou
bezdrôtovej siete Wi‑Fi.
Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie
preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle
vyhľadanie satelitných signálov.
• Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú
vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Sledovanie aktivity
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na
stránke garmin.com/ataccuracy.
Môj krokomer sa javí nepresný
Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované
pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu,
skladanie bielizne alebo tlieskanie).
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého
nepresný
Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny
nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané
poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.
• Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia
a schody zdolávajte po jednom.
• Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom
alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť
chybné merania.
Spresnenie počítania minút intenzívneho cvičenia
a kalórií
Presnosť týchto odhadov môžete zlepšiť 15-minútovou
prechádzkou alebo behom vonku.
1 Potiahnutím prsta po obrázku pozadia zobrazíte miniaplikáciu
Môj deň.
2 Vyberte ikonu !.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Príloha
Hodnota teploty nie je presná
Teplota vášho tela ovplyvňuje hodnotu teploty na internom
teplotnom snímači. Ak chcete získať najpresnejšiu hodnotu
teploty, mali by ste sňať hodinky zo zápästia a počkať 20 až 30
minúť.
Ak chcete zobrazovať presné hodnoty okolitej teploty počas
nosenia hodiniek, môžete tiež použiť voliteľný externý teplotný
snímač tempe.
Ako získať ďalšie informácie
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/ataccuracy.
Toto nie je medicínske zariadenie. Funkcia pulzového
oxymetra nie je dostupná vo všetkých krajinách.
Príloha
Dátové polia
Niektoré dátové polia vyžadujú na zobrazenie údajov
príslušenstvo ANT+.
%max. ST: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.
%maximálny ST posledného kola: priemerná percentuálna
hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Čas intervalu: čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho
intervalu.
Čas kola: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Časovač: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.
Časová zóna: čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu alebo
výkonnostnej zóne.
Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Celkové klesanie: vzdialenosť celkového klesania nadmorskej
výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.
Celkové stúpanie: vzdialenosť celkového stúpania nadmorskej
výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.
Dĺžky: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej
aktivity.
Dĺžky intervalu: počet dĺžok bazéna dokončených počas
aktuálneho intervalu.
Frekvencia poslednej dĺžky: celkový počet záberov v rámci
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo, letný čas).
Intenzita záberu: počet záberov za minútu (záb./min.).
Interval intervalu: priemerný počet záberov na dĺžku počas
aktuálneho intervalu.
Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete,
aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť
pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia: beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).
Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálneho okruhu.
Kadencia okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho
okruhu.
Kadencia posledného okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia
v rámci posledného dokončeného okruhu.
25
Kadencia posledného okruhu: beh. Priemerná kadencia
v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kalórie: celkový počet spálených kalórií.
Kroky: celkový počet krokov v rámci aktuálnej aktivity.
Kroky okruhu: celkový počet krokov v rámci aktuálneho
okruhu.
Kurz: smer vášho pohybu.
Max. teplota za 24 hodín: maximálna teplota zaznamenaná za
posledných 24 hodín.
Maximálna rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Min. teplota za 24 hodín: minimálna teplota zaznamenaná za
posledných 24 hodín.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
Nastaviť časovač: čas strávený na aktuálnej sérií cvičení počas
silového tréningu.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Opakovania: počet opakovaní v sérií cvičení počas silového
tréningu.
Počet záberov/interval: priemerný počet záberov za minútu
(záb./min.) počas aktuálneho intervalu.
Počet záberov poslednej dĺžky: priemerný počet záberov za
minútu (záb./min) počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Prejdené poschodia nadol: celkový počet zídených poschodí
za daný deň.
Prejdené poschodia nahor: celkový počet vyjdených poschodí
za daný deň.
Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: beh. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerná rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Priemerná vzdialenosť na záber: priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerné skóre Swolf: priemerné Swolf skóre v rámci
aktuálnej aktivity. Swolf skóre je súčet času, za ktorý ste
odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku
(Terminológia plávania, strana 13).
Priemerné tempo: priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný čas kola: priemerný čas okruhu pre aktuálnu
aktivitu.
Priemerný počet/dĺžka záberov: priemerný počet záberov na
dĺžku počas aktuálnej aktivity.
Priemerný počet záberov: priemerný počet záberov za minútu
(záb./min.) počas aktuálnej aktivity.
Priemerný srdcový tep: priemerný srdcový tep v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerný srdcový tep % max.: priemerná percentuálna
hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej
aktivity.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť dýchania: vaša rýchlosť dýchania v nádychoch za
minútu (brpm).
Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Rýchlosť posledného okruhu: priemerná rýchlosť v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Schody za minútu: počet poschodí vyjdených za minútu.
26
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
Srdcový tep okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho
okruhu.
ST% max. okruhu: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.
Stres: aktuálna úroveň námahy.
Štýl záberov posledného intervalu: typ záberov použitých
počas posledného dokončeného intervalu.
Swolf intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho
intervalu.
Swolf posledného intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci
posledného dokončeného intervalu.
Swolf poslednej dĺžky: priemerné Swolf skóre v rámci
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Tempo: aktuálne tempo.
Tempo intervalu: priemerné tempo v rámci aktuálneho
intervalu.
Tempo okruhu: priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo posledného kola: priemerné tempo v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Tempo poslednej dĺžky: priemerné tempo v rámci poslednej
dokončenej dĺžky bazéna.
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač.
Tep posledného okruhu: priemerný srdcový tep v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Typ záberov poslednej dĺžky: typ záberov použitých počas
poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Typ záberu v intervale: aktuálny typ záberov v intervale.
Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak
spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na
5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút,
váš uplynutý čas je 35 minút.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo
aktivity.
Vzdialenosť intervalu: prejdená vzdialenosť v rámci
aktuálneho intervalu.
Vzdialenosť na záber: prejdená vzdialenosť na záber.
Vzdialenosť na záber posledného intervalu: priemerná
prejdená vzdialenosť na záber počas posledného
dokončeného intervalu.
Vzdialenosť na záber v intervale: priemerná prejdená
vzdialenosť na záber počas aktuálneho intervalu.
Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Vzdialenosť posledného okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Zábery: celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Zóna srdcového tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu
(1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho
používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220
mínus váš vek).
Príloha
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.
V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.
Muži
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikajúce
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobrý
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Pekné počasie
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabé
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Ženy
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikajúce
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobrý
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Priemerné
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabé
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
Veľkosť a obvod kolesa
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
Váš snímač rýchlosti automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak
je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa do
nastavení snímača rýchlosti.
Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách
pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete tiež
odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek
dostupnú na internete.
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 x 35A
2 090
650 x 38B
2 105
650 x 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C – tubulárna pneumatika
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
20 x 1,75
1 515
20 x 1 – 3/8
1 615
22 x 1 – 3/8
1 770
22 x 1 – 1/2
1 785
24 x 1
1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika
1 785
24 x 1 – 1/8
1 795
24 x 1,75
1 890
24 x 1 – 1/4
1 905
24 x 2,00
1 925
24 x 2,125
1 965
26 x 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 x 1
1 952
26 x 1,25
1 953
26 x 1 – 1/8
1 970
26 x 1,40
2 005
26 x 1,50
2 010
26 x 1,75
2 023
26 x 1,95
2 050
26 x 2,00
2 055
26 x 1 – 3/8
2 068
26 x 2,10
2 068
26 x 2,125
2 070
26 x 2,35
2 083
26 x 1 – 1/2
2 100
26 x 3,00
2 170
27 x 1
2 145
27 1 – 1/8
2 155
27 x 1 – 1/4
2 161
27 x 1 – 3/8
2 169
Príloha
Definície symbolov
Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení
alebo na príslušenstve.
Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa
nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho
účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.
27
Register
ikony 1
intervaly 13
A
K
aktivity 11, 12, 18
obľúbené 11
pridávanie 11
spustenie 11
ukladanie 11
vlastné 11
aktualizácie, softvér 23
aplikácie 2, 3, 5, 14
smartfón 1, 11
asistent 5
Auto Lap 19
Auto Pause 19
automatické rolovanie 20
kadencia
snímače 22
upozornenia 19
kalendár 15
kalibrácia, kompas 16
kalórie 25
upozornenia 19
kompas 13, 16
kalibrácia 16
kontakty, pridávanie 5
kontakty pre prípad núdze 5
krokomer 1, 21, 22
B
batéria
maximalizácia 3, 24
nabíjanie 22
výdrž 23
bežiaci pás 12
bicyklovanie 12
Body Battery 10
budíky 19, 21
C
Connect IQ 3
cvičenia 15
Č
čas 21
nastavenia 20
upozornenia 19
časovač 12, 13
odpočítavanie 21
časovač odpočítavania 21
časové pásma 20
čistenie zariadenia 23
D
dátové polia 1, 3, 19, 25
dátové políčka 12
denný čas 20, 24
dĺžky 13
dogleg 13
dotyková obrazovka 1, 22
dráhy, preberanie 13
E
Energetická rezerva 10
G
Garmin Connect 1–3, 5, 15, 17, 21, 23
ukladanie údajov 17
Garmin Express 3
aktualizácia softvéru 22
Garmin Pay 4, 5
GLONASS 20
GPS 1, 20
signál 25
H
história 12, 16
odosielanie do počítača 14, 17
zobraziť 14
hlavná ponuka, prispôsobenie 10
hodiny 20, 21
hry, ukončenie 14
hudba 1, 3
hranie 4
načítavanie 4
služby 3, 4
hydratácia 11
I
ID jednotky 23
ihriská
hranie 13
výber 13
28
L
layup 13
licencia 23
LiveTrack 5
lyžovanie
alpské 12
snowboarding 12
M
mapy 16
menštruačný cyklus 10
meranie odpalu 14
merné jednotky 21
miniaplikácie 1, 3, 6, 8–11
minúty intenzívneho cvičenia 9, 25
N
nabíjanie 22
náhľad greenu, poloha jamky 13
náhradné diely 23
nahrávanie údajov 17
nastavenia 8–10, 18, 20, 21, 24
nastavenia systému 20
nasýtenie kyslíkom 8
navigácia 16
zastavenie 16
NFC 4
núdzové kontakty 5
O
obrázok pozadia 1
obrazovka 21
odstránenie, história 16
okruhy 16
osobné rekordy 15
vymazanie 16
ovládanie hudby 4
P
párovanie
smartfón 1, 24
snímače 21
Snímače ANT+ 7
peňaženka 1, 4
platby 4, 5
plávanie 13
počítač 4
podsvietenie 22
poloha jamky
náhľad greenu 13
zobraziť green 13
polohy 16
odstránenie 16
pomoc 6
ponuka 1
ponuka ovládacích prvkov 18
prekážky 13
príslušenstvo 21, 25
prispôsobenie zariadenia 18, 19
profil používateľa 15
profily, používateľ 15
pulzový oxymeter 6, 8
R
remienky 23
resetovanie zariadenia 24
reštartovanie zariadenia 24
režim spánku 3, 8
riešenie problémov 6, 8, 10, 24, 25
rozpoznanie nehôd 6
rozpoznanie udalosti v teréne 5
S
satelitné signály 1, 25
skóre karta 14
skóre námahy 10
skóre swolf 13
skórovanie 14
skratky 1, 18
sledovanie 5, 8
sledovanie aktivity 8, 9
slúchadlá 24
pripájanie 4
technológia Bluetooth 4, 24
smartfón 1, 3, 5, 9, 14, 24
aplikácie 2, 3, 11
párovanie 1, 24
snímače ANT+ 21, 22
Snímače ANT+ 22
snímače Bluetooth 21
snímače na bicykel 22
snímače rýchlosti a kadencie 1, 22
snowboarding 12
softvér
aktualizácia 22, 23
verzia 23
srdcový tep 1, 6, 10
monitor 6, 7
párovanie snímačov 7
upozornenia 6, 19
zóny 7, 15, 17
stopky 21
Š
špecifikácie 23
štatistiky 14
štatistiky zdravia 10
T
technológia Bluetooth 2, 3, 5, 20, 24
slúchadlá 4, 24
Technológia Bluetooth 3
telefónne hovory 2
tempe 22, 25
teplota 22, 25
textové správy 2
tlačidlá 1, 23
tréning 2
kalendár 15
plány 15
strany 12
tréning v interiéri 12
tréning v interiéri 12
U
ukladanie aktivít 12, 13
ukladanie údajov 14, 17
upozornenia 2, 19
srdcový tep 6
telefónne hovory 2
textové správy 2
USB 23
uzamknutie, obrazovka 1, 20
V
veľkosť bazéna
nastavenie 13
vlastné 13
veľkosti kolesa 22, 27
VO2 max. 7
VO2 Max. 27
vymazanie, osobné rekordy 16
vzdialenosť, upozornenia 19
vzhľady hodiniek 3, 17, 18
Register
W
Wi-Fi, pripájanie 3
Wi‑Fi, pripájanie 3
Z
zábery 13
záznam skóre 14
zobraziť green, poloha jamky 13
zóny
čas 20
srdcový tep 7
Register
29
support.garmin.com
September 2019
190-02553-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising