Garmin | vívokí™ | Operating instructions | Garmin vívokí™ Návod k obsluze

Garmin vívokí™ Návod k obsluze
k dispozici aktualizace softwaru, zařízení tuto aktualizaci
automaticky stáhne a nainstaluje při další synchronizaci zařízení
s aplikací Garmin Connect Mobile.‍
Návod k obsluze zařízení vívokí™
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.‍
Nošení zařízení
1 Vložte zařízení À do flexibilního silikonového klipu tak Á, že
klip natáhnete přes zařízení.‍
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.‍
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/‍wellness​/‍start
a vyberte svůj wellness program.‍
2 Vyhledejte sériové číslo À na zadní straně zařízení.‍
2 Připevněte klip k pásu, opasku či trupu nebo noste zařízení
v kapse.‍
3 Noste zařízení celý den.‍
Kontrola průběhu aktivity
Pokud zařízení nosíte, je aktivní a odesílá data, ale nezobrazí
se žádné diody LED.‍
• Klepněte na zařízení, dvakrát nebo třikrát za sebou, dokud
nezačnou diody LED blikat.‍
POZNÁMKA: Při kontrole průběhu aktivity byste měli zůstat
nehybně stát.‍
Zobrazí se až pět diod LED, které označují váš denní pokrok.‍
3 Dokončete registraci zařízení podle pokynů na obrazovce.‍
4 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/‍apps a
5
6
7
8
Vzor diod LED Pokrok směrem k cíli
0-10 %
Každá blikající dioda LED představuje až 10 %
vašeho pokroku směrem k dennímu cíli.‍
stáhněte si aplikaci Garmin Connect™ Mobile (volitelné).‍
Přejděte na webovou stránku www.garminconnect.com/‍start
a podle pokynů zaregistruje své zařízení u služby Garmin
Connect (volitelné).‍
Vložte zařízení do silikonového klipu nebo jej noste v kapse
(Nošení zařízení).‍
Jděte na krátkou procházku (měla by trvat nejméně
1 minutu).‍
Zkontrolujte svůj pokrok směrem k dennímu cíli (Kontrola
průběhu aktivity).‍
11-20 %
Každá svítící dioda LED představuje až 20 %
vašeho pokroku směrem k dennímu cíli.‍
21-30 %
31-40 %
41-50 %
51-60 %
61-70 %
Používání aplikace Garmin Connect Mobile
Pokud chcete synchronizovat data pomocí kompatibilního
mobilního zařízení, musíte své zařízení vívokí spárovat přímo
prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile.‍
POZNÁMKA: Vaše mobilní zařízení kompatibilní se systémem
Android™ nebo iOS musí podporovat technologii Bluetooth 4.‍0,
aby mohlo být spárováno se zařízením vívokí a synchronizovat
data.‍
1 Na mobilním zařízení přejděte do aplikace Garmin Connect
Mobile.‍
2 Podle pokynů na obrazovce spárujte zařízení a aktualizujte
své předvolby.‍
®
81-90 %
91-100 %
Pokud se přiblížíte ke svému dennímu cíli, bude
všech pět diod LED svítit.‍
®
Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru pro zařízení vívokí jsou dostupné
prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile.‍ Pokud je
Leden 2015
71-80 %
>100 %
Pokud svůj denní cíl překročíte, bude všech pět
diod LED blikat.‍
Slabá baterie
• Spárujte své zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile,
abyste mohli zobrazit průběh aktivity v reálném čase
(Používání aplikace Garmin Connect Mobile).‍
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01735-41_0B
Cílový počet kroků
Zařízení má nastaven výchozí cíl 5 000 kroků za den.‍ Když svoji
aktivitu zahájíte, zařízení zaznamenává pokrok směrem
k dennímu cíli.‍
Pomocí účtu služby Garmin Connect můžete zapnout funkci
automatického cíle nebo nastavit osobní cílový počet kroků.‍
Pokud zapnete funkci automatického cíle, zařízení vytvoří denní
cílový počet kroků automaticky na základě vašich předchozích
úrovní aktivity.‍
Historie
Zařízení sleduje váš počet kroků za den, ujetou vzdálenost,
spálené kalorie a intenzitu.‍ Historii můžete odeslat do aplikace
Garmin Connect Mobile, na webovou stránku služby Garmin
Connect nebo na webovou stránku svého partnera pro wellness.‍
Zařízení uloží data o vaší aktivitě po dobu až 30 dní.‍ Jakmile je
úložiště dat plné, zařízení uvolní místo pro nová data
odstraněním nejstarších souborů.‍
Odesílání dat na účet služby Garmin Connect a na
webovou stránku vašeho partnera pro wellness
Data ze svého zařízení vívokí můžete zobrazit a analyzovat
v aplikaci Garmin Connect Mobile, na webové stránce služby
Garmin Connect nebo na webové stránce svého partnera pro
wellness.‍ Pro odesílání dat můžete použít přijímač vívohub™
nebo aplikaci Garmin Connect Mobile.‍
• Data můžete odesílat automaticky, pokud přejdete do dosahu
přijímače vívohub.‍
POZNÁMKA: Pokud chcete získat informace o přijímači
vívohub, obraťte se na svého správce wellness programu.‍
• Odesílejte data prostřednictvím synchronizace zařízení vívokí
s aplikací Garmin Connect Mobile (Používání aplikace
Garmin Connect Mobile).‍
Pokud jste obdrželi a zaregistrovali své zařízení s wellness
programem, budou vaše data automaticky odesílána na
webovou stránku vašeho partnera pro wellness.‍
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje, abyste si
pozorně přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů
svého wellness programu.‍
vodou.‍ Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.‍
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.‍
Výměna baterie
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.‍
Baterie udržujte mimo dosah dětí.‍
Baterie nikdy nevkládejte do úst.‍ Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.‍
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál.‍ Může být vyžadována speciální manipulace.‍ Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.‍
Před provedením výměny baterie musíte odstranit silikonový
klip.‍
1 Najděte kulatý kryt baterie À na zadní straně snímače.‍
®
Informace o zařízení
Technické údaje k zařízení vívokí
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Až 6 měsíců (při obvyklém použití)
Rozsah provozních teplot
-10° až 50 °C (od 14° do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT
Chytrá bezdrátová technologie Bluetooth
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud se
neuvolní tak, že je možné ho vyjmout.‍
Vyjměte kryt a baterii.‍ 3
Á.‍
TIP: Baterii můžete z pouzdra vyjmout pomocí pásky  nebo
magnetu.‍
®
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m.‍ Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/‍waterrating.‍
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.‍
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.‍
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.‍
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
2
4 Počkejte 30 sekund.‍
5 Vložte do pouzdra novou baterii a dbejte na polaritu.‍
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.‍
6 Vložte kryt zpět tak, aby byly značky zarovnány a otočte jím
po směru hodinových ručiček.‍
TIP: Pokud chcete potvrdit správné umístění baterie, klepejte
na zařízení, dokud nezačnou blikat diody LED.‍
Dodatek
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY.‍ TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.‍
Společnost Garmin Ltd.‍ a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje.‍ Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.‍
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech.‍ Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran.‍ Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.‍
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.‍
3
Garmin , logo společnosti Garmin a ANT jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, vívohub™ a vívokí™ jsou
ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. iOS je
registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
FCC ID najdete v přihrádce na baterie. FCC ID je IPH-A2442.
© 2014–2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising