Garmin | vívokí™ | User guide | Garmin vívokí™ Användarhandbok

Garmin vívokí™ Användarhandbok
Bära enheten
1 Sätt i enheten À i det flexibla silikonfästet Á genom att
sträcka ut fästets material runt enheten.‍
vívokí™ användarhandbok
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.‍
Komma igång
Första gången du använder enheten bör du göra följande för att
konfigurera enheten och lära dig de grundläggande
funktionerna.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍wellness​/‍start och välj hälsoprogram.‍
2 Leta upp serienumret À på enhetens baksida.‍
2 Sätt fast fästet i en livrem, ett bälte eller på överkroppen, eller
bär enheten i fickan.‍
3 Bär eller ha på dig enheten hela dagen.‍
Kontrollera dina aktivitetsframsteg
När du bär enheten är den aktiv och skickar data, men inga
lysdioder lyser.‍
• Tryck på enheten två eller tre gånger i följd tills lysdioderna
blinkar.‍
OBS! Du bör stå stilla när du kontrollerar dina
aktivitetsframsteg.‍
Dina dagliga framsteg visas med upp till fem gröna lysdioder.‍
Lysdiodmönster Framsteg mot målet
0–10 %
Varje blinkande lysdiod representerar upp till
10 % av dina framsteg mot det dagliga målet.‍
3 Registrera enheten genom att följa instruktionerna på
4
5
6
7
8
11–20 %
Varje fast lysande lysdiod representerar upp till
20 % av dina framsteg mot det dagliga målet.‍
skärmen.‍
Gå till www.garmin.com/‍apps och hämta appen Garmin
Connect™ Mobile (valfritt).‍
Gå till www.garminconnect.com/‍start och följ instruktionerna
på skärmen för att registrera enheten på Garmin Connect
(valfritt).‍
Sätt i enheten i silikonfästet eller bär enheten i fickan (Bära
enheten).‍
Gå en kort promenad (minst 1 minut).‍
Kontrollera dina framsteg mot ditt dagliga mål (Kontrollera
dina aktivitetsframsteg).‍
21–30 %
31–40 %
41–50 %
51–60 %
61–70 %
71–80 %
81–90 %
Använda Garmin Connect Mobile
Om du vill synkronisera data med en kompatibel mobil enhet
måste du para ihop vívokí enheten direkt via appen Garmin
Connect Mobile.‍
OBS! Din kompatibla mobila Android™ eller iOS enhet måste ha
stöd för Bluetooth 4.‍0 för att kunna paras ihop med vívokí
enheten och synkronisera data.‍
1 Gå in på appen Garmin Connect Mobile på din mobila enhet.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen för att para ihop enheten och
uppdatera dina inställningar.‍
91–100 %
När du är nära ditt dagliga mål lyser alla fem
lysdioder med fast sken.‍
> 100 %
När du överträffar ditt dagliga mål blinkar alla fem
lysdioder.‍
®
®
Programuppdatering
Programuppdateringar för vívokí enheten finns tillgängliga via
appen Garmin Connect Mobile.‍ När det finns en
programuppdatering tillgänglig hämtas och installeras den
automatiskt på enheten nästa gång du synkroniserar enhet via
appen Garmin Connect Mobile.‍
Januari 2015
Låg batterinivå
• Para ihop enheten med appen Garmin Connect Mobile för att
visa dina aktivitetsframsteg i realtid (Använda Garmin
Connect Mobile).‍
Om stegmålet
Enheten har ett standardmål på 5 000 steg per dag.‍ När du
påbörjar aktiviteten spelar enheten in dina framsteg mot ditt
dagliga mål.‍
Tryckt i Taiwan
190-01735-39_0B
Du kan aktivera funktionen för automatiskt mål eller ställa in ett
eget stegmål via ditt Garmin Connect konto.‍ När du aktiverar
funktionen för automatiskt mål skapar enheten automatiskt ett
dagligt stegmål baserat på dina tidigare aktivitetsnivåer.‍
Historik
Enheten håller reda på dina dagliga steg, tillryggalagd sträcka,
kalorier som förbränts och intensitet.‍ Den här historiken kan
skickas till appen Garmin Connect Mobile, Garmin Connect
webbplatsen eller hälsopartnerns webbplats.‍
Dina aktivitetsdata lagras i enheten i upp till 30 dagar.‍ När
utrymmet för datalagring är fullt tas de äldsta filerna bort för att
göra plats åt nya data.‍
Utbytbara knappcellsbatterier kan innehålla perkloratmaterial.‍
Särskild hantering kan gälla.‍ Se www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
VARNING
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.‍
Innan du kan byta batteriet måste du ta bort silikonfästet.‍
1 Leta rätt på det runda batterilocket À på baksidan av givaren.‍
Skicka data till ditt Garmin Connect konto och
hälsopartnerns webbplats
Du kan visa och analysera data från vívokí enheten på appen
Garmin Connect Mobile, Garmin Connect webbplatsen eller
hälsopartnerns webbplats.‍ Du kan använda vívohub™
mottagaren eller appen Garmin Connect Mobile för att skicka
data.‍
• Skicka data automatiskt genom att komma inom räckhåll för
en vívohub mottagare.‍
OBS! Mer information om vívohub mottagaren får du om du
kontaktar din hälsoprogramsadministratör.‍
• Skicka data genom att synkronisera vívokí enheten med
appen Garmin Connect Mobile (Använda Garmin Connect
Mobile).‍
Om du har fått och registrerat enheten via ett hälsoprogram
skickas dina data automatiskt till hälsopartnerns webbplats.‍
OBS! Garmin rekommenderar att du noga läser igenom
villkoren och sekretesspolicyn för hälsoprogrammet.‍
®
2 Vrid locket moturs tills det lossnar tillräckligt mycket för att du
ska kunna ta bort det.‍
Ta
bort locket och batteriet Á.‍
3
TIPS: Du kan använda en tejpbit  eller en magnet för att ta
bort batteriet från locket.‍
Enhetsinformation
vívokí – specifikationer
Batterityp
CR2032 (3 volt), kan bytas av användaren
Batteritid
Upp till 6 månader (normal användning)
Drifttemperaturområde
-10 till 50 °C (från 14 till 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
Vattenklassning
1 ATM*
®
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m.‍ Mer
information hittar du på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.‍
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.‍
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.‍
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier.‍ Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.‍
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Byta batteri
VARNING
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.‍
Håll batteriet utom räckhåll för barn.‍
Stoppa aldrig ett batteri i munnen.‍ Vid förtäring ska du kontakta
läkare eller giftinformationscentralen.‍
2
4 Vänta i 30 sekunder.‍
5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.‍
OBS! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.‍
6 Sätt tillbaka locket genom att passa in punkterna mot
varandra och vrida medurs.‍
TIPS: Kontrollera att det nya batteriet sitter korrekt genom att
trycka på enheten tills lysdioderna blinkar.‍
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL.‍ DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.‍
Garmin Ltd.‍ och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten.‍ Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.‍
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.‍ Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.‍ Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran.‍ Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.‍
3
Garmin , Garmin logotypen och ANT är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, vívohub™ och vívokí™ är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. iOS är ett registrerat
varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och som används på licens av Apple Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
®
®
FCC-ID:t anges i batterifacket. FCC-ID:t är IPH-A2442.
© 2014–2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising