Garmin | vívosmart® HR | User manual | Garmin vívosmart® HR Brugervejledning

Garmin vívosmart® HR  Brugervejledning
vívosmart HR/HR+
®
Brugervejledning
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB , og vívosmart er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre lande.
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ og Virtual Pacer™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et registreret varemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende
Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Avanceret pulsanalyse fra
Firstbeat. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
Dette produkt kan indeholde et bibliotek (Kiss FFT) i licens af Mark Borgerding under 3. paragraf, BSD-licens http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A02947, A02933
®
Indholdsfortegnelse
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 10
Introduktion.....................................................................1
Appendiks..................................................................... 10
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Sådan bærer du enheden og registrerer puls ............................. 1
Konditionsmål ........................................................................... 10
Om pulszoner ........................................................................... 10
Udregning af pulszone .............................................................. 10
BSD-licens, 3. paragraf ............................................................. 10
Parring og opsætning.................................................... 1
Indeks............................................................................ 12
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Opsætning af enheden på computeren ...................................... 2
Registrering af aktivitet og funktioner......................... 2
Ikoner .......................................................................................... 2
Automatisk mål ........................................................................... 2
Aktivitetsindikator ........................................................................ 2
Minutter med høj intensitet ......................................................... 2
Visning af pulsgraf ...................................................................... 3
Registrering af en fitnessaktivitet ................................................ 3
Send pulsdata til Garmin® enheder ........................................... 3
VIRB Fjernbetjening .................................................................... 3
Søvnregistrering ......................................................................... 3
vívosmart HR træningsfunktioner ................................ 3
Indstilling af aktivitetstilstand ...................................................... 3
Indstilling af dine pulsalarmer ..................................................... 4
Markering af omgange ................................................................ 4
vívosmart HR+ GPS-træningsfunktioner..................... 4
Indstilling af aktivitetstilstand ...................................................... 4
Indstilling af dine pulsalarmer ..................................................... 4
Markering af omgange ................................................................ 4
Automatisk pause under din løbetur ........................................... 4
Forbedring af nøjagtigheden for kalorier .................................... 5
Forbedring af nøjagtigheden for intensitetsminutter ................... 5
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 5
Personlige rekorder .................................................................... 5
Bluetooth Connectede funktioner.................................5
Visning af meddelelser ...............................................................
Administration af meddelelser ....................................................
Sådan finder du en bortkommet smartphone .............................
Bluetooth Indstillinger .................................................................
5
6
6
6
Historik ............................................................................ 6
Visning af historik ........................................................................ 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Tilpasning af din enhed................................................. 6
Garmin Connect indstillinger ....................................................... 6
Enhedsindstillinger ...................................................................... 7
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand .............................................. 7
Visning af alarmur ....................................................................... 8
Enhedsoplysninger ........................................................ 8
vívosmart HR/HR+ Specifikationer ............................................. 8
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 8
Opladning af enheden ................................................................ 8
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 8
Fejlfinding....................................................................... 8
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ....................... 8
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden .................. 8
Registrering af aktivitet ............................................................... 9
Tip til uregelmæssige pulsdata ................................................... 9
Maksimering af batterilevetiden .................................................. 9
Nulstilling af enheden ................................................................. 9
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................... 9
Min enhed viser det forkerte sprog ............................................. 9
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt ............................. 9
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile ............ 10
Opdatering af softwaren med Garmin Express ........................ 10
Produktopdateringer ................................................................. 10
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.
1 Oplad enheden (Opladning af enheden, side 8).
2 Vælg en indstilling for at fuldføre opsætningsprocessen med
din Garmin Connect™ konto:
• Opsæt enheden på din kompatible smartphone (Parring
med din smartphone, side 1).
• Opsæt enheden på din computer (Opsætning af enheden
på computeren, side 2).
BEMÆRK: Indtil du har fuldført konfigureringsprocessen, har
enheden begrænset funktionalitet.
Synkroniser
dine data med din Garmin Connect konto
3
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app'en, side 1) (Synkronisering af dine data med
computeren, side 2).
Oversigt over enheden
Brug af baggrundslys
• Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke
eller stryge på berøringsskærmen.
BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også
baggrundslyset automatisk.
• Juster baggrundsbelysningens lysstyrke (Enhedsindstillinger,
side 7).
• Tilpas indstillingen for automatisk baggrundslys
(Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto, side 7).
Sådan bærer du enheden og registrerer puls
• Bær vívosmart HR/HR+ enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt, så den
ikke flytter sig, mens du løber eller træner.
BEMÆRK: Pulssensoren er placeret på bagsiden af
enheden.
• Se fejlfindingstippene ( Tip til uregelmæssige pulsdata,
side 9), hvor der er flere oplysninger om håndledsbaseret
pulsmåler.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden af
håndledsbaseret puls ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Parring og opsætning
Parring med din smartphone
Touchscreen Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærmbilleder og menuer.
Tryk for at vælge.
Enhedsknap Hold nede for at låse skærmen og tænde og slukke
enheden.
Tryk for at åbne og lukke menuen.
Tryk for at starte og stoppe timeren.
Skærmretning
Du kan tilpasse skærmretningen i enhedsindstillingerne på din
Garmin Connect konto (Enhedsindstillinger på din Garmin
Connect konto, side 7). Enheden kan vise data i liggende eller
stående format.
Tip til touchscreen
Du kan bruge touchscreenen til at interagere med mange
enhedsfunktioner.
• Stryg vandret til venstre eller højre.
• Stryg lodret til venstre eller højre.
• På siden med klokkeslættet skal du stryge på skærmen for at
rulle gennem aktivitetsregistreringsdata og -funktioner.
• Tryk på enhedstasten, og stryg på skærmen for at rulle
gennem menupunkterne.
• Under en aktivitet med tidtagning skal du stryge på skærmen
for at se dataskærmbilleder.
• Tryk let på berøringsskærmen for at foretage et valg.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
• Gør hvert valg på touchscreenen til en enkeltstående
handling.
Introduktion
For at bruge de connectede funktioner i din vívosmart HR/HR+enhed skal den parres direkte via Garmin Connect Mobileappen i stedet for fra Bluetooth -indstillingerne på din
smartphone.
1 Fra app-butikken på din smartphone kan du installere og
åbne Garmin Connect Mobile-appen.
2 Hold enhedsknappen nede for at tænde enheden.
Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens
sprog. Næste skærmbillede beder dig parre enheden med
din smartphone.
TIP: Du kan aktivere parringstilstand manuelt ved at trykke
på enhedsknappen for at se menuen og vælge > Par
smartphone.
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile-appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile-appen, skal du vælge Garmin enheder >
Tilføj enhed fra indstillingsmenuen og følge
instruktionerne på skærmen.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
®
Synkronisering af dine data med Garmin Connect
Mobile app'en
Din enhed synkroniserer automatisk med Garmin Connect
Mobile app'en med jævne mellemrum. Du kan også til hver en
tid synkronisere dine data manuelt.
1 Anbring enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra din
smartphone.
1
2 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
3 Vælg .
4 Se dine aktuelle data i Garmin Connect Mobile app'en.
BEMÆRK: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at
tilpasse de skærmbilleder, som vises på enheden
(Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto, side 7).
Det samlede antal skridt for dagen, dit mål for dagen og dit
fremskridt i forhold til målet.
Opsætning af enheden på computeren
Hvis du ikke har parret din vívosmart HR/HR+ enhed med din
smartphone, kan du bruge computeren til at fuldføre
opsætningsprocessen med dinGarmin Connect konto.
BEMÆRK: Nogle enhedsfunktioner kræver en parret
smartphone.
1 Sæt opladerklipsen godt fast på enheden (Opladning af
enheden, side 8).
2 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
3 Gå til www.garminconnect.com/vivosmartHR eller
www.garminconnect.com/vivosmartHRPlus.
4 Download og installer Garmin Express™ programmet:
• Hvis du bruger et Windows operativsystem, skal du
vælge Download til Windows.
• Hvis du bruger et Mac operativsystem, skal du vælge
Download til Mac.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Din aktuelle puls og din gennemsnitlige hvilepuls over en
syv-dages periode i hjerteslag pr. minut (bpm).
Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal.
Det samlede antal forbrændte kalorier for den aktuelle dag,
herunder både i aktivitet og i hvile.
Den tilbagelagte distance i kilometer eller miles for den
aktuelle dag.
Det samlede antal etager, du er gået op, for dagen, dit mål
for dagen og dit fremskridt i forhold til målet.
Den tid, du har tilbragt med at deltage i aktiviteter med
moderat til høj intensitet, dit ugentlige mål for minutter med
høj intensitet og dit fremskridt i forhold til målet.
Musikafspillerknapper til en parret smartphone.
®
®
Synkronisering af dine data med computeren
Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at
følge dine fremskridt i programmet Garmin Connect.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Programmet Garmin Express synkroniserer dine data.
2 Se dine aktuelle data i programmet Garmin Connect.
VIRB
Fjernbetjening til et parret VIRB actionkamera.
Meddelelser, der er modtaget fra en parret smartphone.
Den aktuelle temperatur og vejrudsigt fra en parret
smartphone.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål .
Registrering af aktivitet og funktioner
Nogle funktioner kræver en parret smartphone.
Tid og dato: Viser den aktuelle tid og dato. Klokkeslættet og
datoen indstilles automatisk, når enheden modtager
satellitsignaler (kun vívosmart HR+ enhed), og når du
synkroniserer din enhed med en smartphone.
Registrering af aktivitet: Registrerer dit daglige antal skridt,
antal etager, du er gået opad, tilbagelagt distance, kalorier og
minutter med høj intensitet. Aktivitetsindikatoren viser den tid,
du er inaktiv.
Mål: Viser, hvor tæt du er på at nå dine aktivitetsmål. Enheden
lærer og foreslår et nyt mål for antal skridt for hver dag. Du
kan tilpasse mål for dagligt antal skridt, dagligt antal etager,
du går opad, og ugentlige minutter med høj intensitet ved
hjælp af din Garmin Connect konto.
Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og din
gennemsnitlige hvilepuls over en syv-dages periode. Tryk på
skærmen for at se en graf, der viser din puls.
Meddelelser: Giver dig besked om notifikationer fra din
smartphone, herunder opkald, sms-beskeder og opdateringer
fra sociale netværk m.m. baseret på din smartphones
meddelelsesindstillinger.
Musikkontrol: Giver mulighed for betjening af musikafspilleren
på din smartphone.
VIRB fjernbetjening: Giver mulighed for fjernbetjening af et
parret VIRB actionkamera (sælges separat).
Vejr: Viser den aktuelle temperatur. Tryk på skærmen for at se
vejrudsigten for de næste fire dage.
®
Ikoner
Ikonerne repræsenterer forskellige enhedsfunktioner. Du kan
stryge på skærmen for at rulle gennem de forskellige funktioner.
Nogle funktioner kræver en parret smartphone.
2
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Aktivitetsindikator
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter én times inaktivitet vises
aktivitetsindikatoren . Der vises flere segmenter , hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet.
Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en kort distance.
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom det
amerikanske Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutter om ugen med aktivitet høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
®
Registrering af aktivitet og funktioner
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
Optjening af intensitetsminutter
vívosmart HR/HR+ enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Visning af pulsgraf
Pulsgrafen viser din puls i de seneste 4 timer, din laveste puls i
slag pr. minut (bpm) og din højeste puls inden for den 4 timers
periode.
1 Stryg på skærmen for at få vist skærmbilledet for puls.
2 Tryk på skærmen for at få vist pulsgrafen.
Registrering af en fitnessaktivitet
Du kan registrere en aktivitet med tidtagning, som kan gemmes
og sendes til din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: Indstillinger for position er kun tilgængelige for
vívosmart HR+ enheden.
1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en aktivitet, f.eks. Løb eller Kardio.
4 Vælg Udendørs (GPS) eller Indendørs (ingen GPS).
5 Hvis din position er indstillet til udendørs, skal du gå
udendørs og vente et øjeblik, indtil enheden finder GPSsatellitsignaler.
Det kan tage nogle minutter at finde satellitsignaler. Når
satellitsignalerne er fundet, lyser
konstant.
6 Tryk på enhedstasten for at starte timeren.
7 Start din aktivitet.
8 Stryg for at se yderligere dataskærmbilleder.
BEMÆRK: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at
tilpasse de skærmbilleder, som vises (Løbeindstillinger på din
Garmin Connect konto, side 7).
9 Når din aktivitet er forbi, trykker du på enhedstasten for at
stoppe timeren.
10 Vælg en funktion:
• Tryk på enhedstasten for at starte timeren igen.
• Vælg
for at gemme aktiviteten og nulstille timeren. Der
vises en oversigt.
• Vælg for at slette aktiviteten.
Send pulsdata til Garmin enheder
®
Du kan sende pulsdata fra din vívosmart HR/HR+ enhed og få
vist dem på parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende
pulsdata til en Edge enhed, mens du cykler, eller til et VIRB
actionkamera under en aktivitet.
BEMÆRK: At sende pulsdata reducerer batterilevetiden.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Puls > Overførselstilstand > .
vívosmart HR/HR+ enheden begynder at sende dine
pulsdata, og
vises.
®
vívosmart HR træningsfunktioner
BEMÆRK: Du kan kun få vist pulsmålerskærmbilledet, mens
dine pulsdata overføres.
3 Par din vívosmart HR/HR+ enhed med din Garmin ANT+
kompatible enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
TIP: Du kan stoppe med at sende pulsdata ved at trykke på
pulsmålerskærmbilledet og vælge .
®
VIRB Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også aktivere VIRB skærmen på din vívosmart HR/HR+
enhed (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto,
side 7).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din vívosmart HR/HR+ enhed skal du stryge på skærmen
for at se VIRB skærmbilledet.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage video, skal du vælge .
Videotælleren vises på vívosmart HR/HR+ enheden.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge .
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge .
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan få vist
din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge
Må ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys og
vibrationsalarmer fra (Brug af Må ikke forstyrres-tilstand,
side 7).
vívosmart HR træningsfunktioner
Denne vejledning er for modellerne vívosmart HR og vívosmart
HR+. De funktioner, der er beskrevet i dette afsnit, gælder kun
for vívosmart HR modellen.
vívosmart HR: Denne enhed har ikke funktioner til GPS
tracking og indstillinger for position.
vívosmart HR+: Denne enhed har funktioner til GPS tracking og
indstillinger for position.
Indstilling af aktivitetstilstand
1
2
3
4
5
Tryk på enhedstasten for at se menuen.
Vælg .
Vælg en aktivitet.
Vælg > Aktivitetstilst..
Vælg en funktion:
• Vælg Grundlægg. for at registrere en aktivitet uden
advarsler (Registrering af en fitnessaktivitet, side 3).
BEMÆRK: Dette er standard aktivitetstilstand.
• Vælg Tid, Distance eller Kalorier for at træne hen imod
et bestemt mål ved hjælp af varighedsalarmer.
3
TIP: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at tilpasse
alarmer for aktivitetstilstand (Løbeindstillinger på din Garmin
Connect konto, side 7).
6 Vælg .
7 Start din aktivitet.
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse, og
enheden vibrerer.
Indstilling af dine pulsalarmer
Du kan indstille enheden til at sende en alarm, når pulsen er
over eller under en målzone eller et brugerdefineret interval. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er over
180 bpm (hjerteslag pr. minut).
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg > Pulsalarm.
5 Vælg en funktion:
• Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en
eksisterende pulszone.
• Vælg Brugerdefineret, hvis du vil anvende
brugerdefinerede minimum eller maksimumværdier.
TIP: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at angive
brugerdefinerede zoner (Løbeindstillinger på din Garmin
Connect konto, side 7).
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval
eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse, og
enheden vibrerer.
Markering af omgange
Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap funktionen, der
markerer en omgang automatisk for hver kilometer eller mile.
Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine
præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
BEMÆRK: Denne Auto Lapfunktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg > Auto Lap > Til.
5 Start din aktivitet.
®
vívosmart HR+ GPS-træningsfunktioner
Denne vejledning er for modellerne vívosmart HR og vívosmart
HR+. De funktioner, der er beskrevet i dette afsnit, gælder kun
for vívosmart HR+ modellen.
vívosmart HR: Denne enhed har ikke funktioner til GPS
tracking og indstillinger for position.
vívosmart HR+: Denne enhed har funktioner til GPS tracking og
indstillinger for position.
Indstilling af aktivitetstilstand
1
2
3
4
5
4
Tryk på enhedstasten for at se menuen.
Vælg .
Vælg en aktivitet.
Vælg > Aktivitetstilst..
Vælg en funktion:
• Vælg Grundlægg. for at registrere en aktivitet uden
advarsler (Registrering af en fitnessaktivitet, side 3).
BEMÆRK: Dette er standard aktivitetstilstand.
• Vælg Løb/gå for at træne med tidsbestemte løb- og
gangintervaller.
BEMÆRK: Denne tilstand er kun tilgængelig for
aktiviteten Løb.
• Vælg Virtual\nPacer for at træne hen imod et
hastighedsmål.
BEMÆRK: Denne tilstand er kun tilgængelig for
aktiviteten Løb.
• Vælg Tid, Distance eller Kalorier for at træne hen imod
et bestemt mål ved hjælp af varighedsalarmer.
TIP: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at tilpasse
alarmer for aktivitetstilstand (Løbeindstillinger på din Garmin
Connect konto, side 7).
6 Vælg .
7 Start din aktivitet.
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse, og
enheden vibrerer.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
forbedre dine præstationer ved at opfordre dig til at løbe i det
tempo, du indstiller.
Indstilling af dine pulsalarmer
Du kan indstille enheden til at sende en alarm, når pulsen er
over eller under en målzone eller et brugerdefineret interval. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er over
180 bpm (hjerteslag pr. minut).
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg > Pulsalarm.
5 Vælg en funktion:
• Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en
eksisterende pulszone.
• Vælg Brugerdefineret, hvis du vil anvende
brugerdefinerede minimum eller maksimumværdier.
TIP: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at angive
brugerdefinerede zoner (Løbeindstillinger på din Garmin
Connect konto, side 7).
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval
eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse, og
enheden vibrerer.
Markering af omgange
Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap funktionen, der
markerer en omgang automatisk for hver kilometer eller mile.
Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine
præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg > Auto Lap > Til.
5 Start din aktivitet.
Automatisk pause under din løbetur
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre
steder, hvor du skal stoppe.
BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke
med historikdataene.
®
vívosmart HR+ GPS-træningsfunktioner
BEMÆRK: Denne Auto Pausefunktion er ikke tilgængelig for
alle aktiviteter.
1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg > Auto Pause > Til.
Forbedring af nøjagtigheden for kalorier
Enheden viser et estimat af det samlede antal kalorier, der er
forbrændt i løbet af den aktuelle dag. Du kan forbedre
præcisionen af denne beregning ved at gå eller løbe udenfor i
20 minutter.
1 Stryg på skærmen for at se skærmbilledet for kalorier.
2 Vælg .
BEMÆRK: vises, når kalorierne skal kalibreres. Denne
kalibreringsproces skal kun udføres én gang. Hvis du
allerede har registreret en tidsbestemt gåtur eller et løb, vises
muligvis ikke.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Forbedring af nøjagtigheden for intensitetsminutter
Enheden beregner tid, du har tilbragt med aktiviteter med
moderat til høj intensitet. Du kan forbedre præcisionen af denne
beregning ved at gå eller løbe udenfor i 20 minutter.
1 Stryg på skærmen for at få vist skærmbilledet med
intensitetsminutter.
2 Vælg .
BEMÆRK: vises, når intensitetsminutterne skal kalibreres.
Denne kalibreringsproces skal kun udføres én gang. Hvis du
allerede har registreret en tidsbestemt gåtur eller et løb, vises
muligvis ikke.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Enhedstasten skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat under den pågældende
aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt din længste løbetur.
2 Vælg > Rekorder.
3 Vælg en rekord.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Rekorder.
3 Vælg den rekord, der skal gendannes.
4 Vælg Brug tidligere > .
Sletning af en personlig rekord
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Rekorder.
3 Vælg en rekord.
4 Vælg Slet rekord > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Bluetooth Connectede funktioner
vívosmart HR/HR+ enheden har flere Bluetooth connectede
funktioner til din kompatible smartphone ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app'en.
Meddelelser: Giver dig besked om notifikationer fra din
smartphone, herunder opkald, sms-beskeder og opdateringer
fra sociale netværk m.m. baseret på din smartphones
meddelelsesindstillinger.
Find min telefon: Hjælper dig med at finde en mistet
smartphone, som er inden for rækkevidde og parret ved
hjælp af Bluetooth trådløs teknologi.
Tilslut alarm: Giver dig mulighed for at få en besked, når din
parrede smartphone ikke længere er inden for rækkevidde af
Bluetooth trådløs teknologi.
Musikkontrol: Giver dig musikafspillerknapper til din parrede
smartphone.
Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Gør det
muligt at synkronisere aktivitetsdata med din parrede
smartphone. Du kan se dine data i Garmin Connect Mobile
app'en.
Visning af meddelelser
• Når der vises en meddelelse på din enhed, kan du vælge en
funktion:
◦ Tryk på touchscreenen, og vælg for at få vist hele
meddelelsen.
◦ Vælg , og vælg en funktion for at afvise meddelelsen.
• Når der vises et indgående opkald på din enhed, kan du
vælge en funktion:
BEMÆRK: Tilgængelige valgmuligheder baseret på din
smartphone.
◦ Vælg for at acceptere opkaldet på din smartphone.
◦ Vælg for at afvise opkaldet eller stoppe ringelyden.
• Du kan få vist alle meddelelser ved at stryge på skærmen for
at få vist skærmen med meddelelser, trykke på
touchscreenen og vælge en mulighed:
◦ Stryg på skærmen for at rulle gennem meddelelserne.
◦ Vælg en meddelelse, og vælg Læs for at få vist hele
meddelelsen.
◦ Vælg en meddelelse, og vælg en funktion for at afvise
meddelelsen.
Visning af dine personlige rekorder
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
Bluetooth Connectede funktioner
5
Administration af meddelelser
Visning af historik
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din vívosmart HR/HR+ enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple enhed, skal du bruge
indstillingerne i meddelelsescenteret på din smartphone til
at vælge de elementer, der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android™ enhed, skal du bruge appindstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en for at
vælge de elementer, der skal vises på enheden.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion:
®
Sådan finder du en bortkommet smartphone
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet smartphone, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg .
vívosmart HR/HR+ enheden begynder at søge efter din
parrede smartphone. Der lyder en hørbar alarm på din
smartphone, og Bluetooth signalstyrken vises på vívosmart
HR/HR+ enhedens skærm. Signalstyrken for Bluetooth
forøges, når du kommer tættere på din smartphone.
Bluetooth Indstillinger
Tryk på enhedstasten for at få vist menuen, og vælg .
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner, når du
bruger Garmin Connect Mobile app, herunder meddelelser
og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone. Du kan
bruge indstillingen Vis kun opkald for kun at få vist
meddelelser om indgående opkald.
Tilslut alarm: Giver dig mulighed for at få en besked, når din
parrede smartphone ikke længere er inden for rækkevidde af
Bluetooth trådløs teknologi.
Display: Indstiller enheden til at vise notifikationer i liggende
eller stående format.
BEMÆRK: Denne indstilling vises kun, når enheden er
indstillet til at vise data i stående format.
Sådan slås Bluetooth trådløs teknologi fra
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Bluetooth > Fra for at deaktivere Bluetooth trådløs
teknologi på din vívosmart HR/HR+ enhed.
TIP: Der henvises til brugervejledningen for din smartphone
for at slå Bluetooth trådløs teknologi fra.
Historik
Enheden gemmer op til 14 dages data for aktivitetsregistrering
og pulsmåling og op til syv aktiviteter med tidtagning. Du kan få
vist dine seneste syv aktiviteter med tidtagning på enheden. Du
kan synkronisere dine data for at få vist ubegrænsede
aktiviteter, aktivitetsregistreringsdata og pulsmålingsdata på din
Garmin Connect konto (Synkronisering af dine data med Garmin
Connect Mobile app'en, side 1) (Synkronisering af dine data
med computeren, side 2).
Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive
overskrevet.
6
• På vívosmart HR enheden skal du vælge en aktivitet.
• På vívosmart HR+ enheden skal du vælge Tidl.
aktiviteter og vælge en aktivitet.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture, triatlon osv. Registrer en gratis konto på
www.garminconnect.com/start.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Garmin Move IQ™ Begivenheder
Funktionen Move IQ registrerer automatisk aktivitetsmønstre,
f.eks. gang, løb, cykling, svømning eller trappemaskinetræning, i
mindst 10 minutter. Du kan få vist begivenhedens type og
varighed på Garmin Connect tidslinjen, men disse oplysninger
vises ikke på aktivitetslisten, i snapshots eller i dit newsfeed. Få
flere detaljer og større nøjagtighed ved at optage en aktivitet
med tidtagning på enheden.
Tilpasning af din enhed
Garmin Connect indstillinger
Du kan tilpasse enhedsindstillinger, aktivitetsprofilindstillinger,
og brugerindstillinger på din Garmin Connect konto. Yderligere
indstillinger kan også tilpasses på din vívosmart HR/HR+ enhed.
• Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin enheder og vælge din enhed.
• Fra enhedens widget i programmet Garmin Connect skal du
vælge Enhedsindstillinger.
Når du har tilpasset indstillingerne, kan du synkronisere dine
data for at anvende ændringerne for enheden (Synkronisering af
Historik
dine data med Garmin Connect Mobile app'en, side 1)
(Synkronisering af dine data med computeren, side 2).
Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Enhedsindstillinger.
Alarm: Indstiller vækketidspunkt og -frekvens for din enhed.
Synlige skærme: Giver dig mulighed for at tilpasse de
skærmbilleder, som vises på din enhed.
Standardskærm: Angiver det startskærmbillede, der vises efter
en periode med inaktivitet, og når du tænder enheden.
Auto belysning: Gør det muligt for enheden automatisk at
tænde for skærmen, når du roterer dit håndled mod kroppen.
Du kan tilpasse din enhed til at bruge denne funktion når som
helst eller kun under en aktivitet med tidtagning.
BEMÆRK: Denne indstilling reducerer batterilevetiden.
Registrering af aktivitet: Slår funktioner til registrering af
aktivitet til og fra, f.eks. aktivitetsalarmen, håndledsbaseret
pulsmåling og Move IQ begivenheder.
Håndledsenhed til: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvilket
håndled båndet bæres på. Du bør tilpasse denne indstilling
for skærmretning, og når du bruger automatisk baggrundslys.
Skærmretning: Indstiller enheden til at vise data i liggende eller
stående format.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i
kilometer eller miles.
Tempo/fart: Indstiller enheden til at vise tempo eller fart under
en aktivitet med tidtagning (kun vívosmart HR+ enheden).
Løbeindstillinger på din Garmin Connect konto
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge Indstillinger for
løb.
Løbetilstand alarmer: Giver dig mulighed for at tilpasse alarmer
for aktivitetstilstand, f.eks. mål for varighedsalarmer.
Pulsalarm: Indstiller enheden til at sende en alarm, når pulsen
er over eller under en målzone eller et brugerdefineret
interval. Du kan vælge en eksisterende pulszone eller angive
en brugerdefineret zone.
Auto Lap: Gør det muligt for enheden at markere omgange
automatisk for hver kilometer (mile) (Markering af omgange,
side 4).
Auto Pause: Giver enheden mulighed for automatisk at sætte
timeren på pause, når du holder op med at bevæge dig (kun
vívosmart HR+ enheden).
Datafelter: Giver dig mulighed for at tilpasse de
dataskærmbilleder, som vises under en aktivitet med
tidtagning.
Brugerindstillinger på din Garmin Connect konto
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Brugerindstillinger.
Brugerdefineret skridtlængde: Gør det muligt for din enhed
mere nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved
hjælp af din brugerdefinerede skridtlængde. Du kan angive
en kendt distance og det antal skridt, det tager at
tilbagelægge den kendte distance, og Garmin Connect kan
beregne din skridtlængde.
Daglige skridt: Giver dig mulighed for at angive et dagligt mål
for antallet af skridt. Du kan bruge indstillingen Automatisk
mål til at tillade, at enheden automatisk fastsætter dit mål for
antallet af skridt.
Etager op pr. dag: Giver dig mulighed for at angive et dagligt
mål for det antal etager, du skal gå opad.
Tilpasning af din enhed
Minutter med høj intensitet pr. uge: Giver dig mulighed for at
angive et ugentligt mål for antallet af minutters aktivitet om
ugen med moderat til høj intensitet.
Pulszoner: Gør det muligt for dig at skønne din maksimale puls
og bestemme brugerdefinerede pulszoner.
Enhedsindstillinger
Du kan tilpasse nogle indstillinger på vívosmart HR/HR+
enheden. Yderligere indstillinger kan tilpasses på din Garmin
Connect konto.
Tryk på enhedstasten for at få vist menuen, og vælg .
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
Tid: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller
24-timers format, og giver dig mulighed for at indstille tiden
manuelt (Manuel indstilling af tid, side 7).
Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i
kilometer eller miles.
Registrering af aktivitet: Slår aktivitetsregistrering og
aktivitetsalarmen til og fra.
Puls: Slår håndledsbaseret pulsmåling og udsendelse af puls til
og fra.
Skærmindstillinger: Giver dig mulighed for at justere
baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 7) og automatisk
låse enheden efter en periode med inaktivitet.
Gendan stnd.indstil.: Giver dig mulighed for at nulstille
brugerdata og -indstillinger (Gendannelse af alle
standardindstillinger, side 9).
Manuel indstilling af tid
Tiden på vívosmart HR enheden indstilles som standard
automatisk, når enheden synkroniseres med en smartphone.
Tiden på vívosmart HR+ indstilles automatisk, når enheden
modtager satellitsignaler, og når du synkroniserer din enhed
med en smartphone. Du kan også indstille tiden manuelt.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg en funktion:
• På vívosmart HR enheden skal du vælge > Tid >
Indstil tid.
• På vívosmart HR+ enheden skal du vælge > Tid >
Indstil tid > Manuel.
Vælg
for at justere klokkeslæt og dato.
3
4 Vælg .
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Skærmindstillinger > Baggrundslys lysstyrke.
3 Vælg eller for at justere lysstyrken.
BEMÆRK: Baggrundsbelysningens lysstyrke påvirker
batterilevetiden.
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys
og vibrationsalarmer fra. Du kan f.eks. bruge denne tilstand,
mens du sover eller ser en film.
BEMÆRK: Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Enheden
skifter automatisk til Må ikke forstyrres-tilstand under din
normale sovetid.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Til.
vises på skærmbilledet med klokkeslættet.
TIP: Du kan afslutte Må ikke forstyrres-tilstand ved at trykke
på enhedstasten og vælge > Fra.
7
Visning af alarmur
1 Indstiller vækketidspunkt og -frekvens på din Garmin
Connect konto (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect
konto, side 7).
2 På vívosmart HR/HR+ enheden skal du trykke på
enhedstasten for at få vist menuen.
3 Vælg .
Enhedsoplysninger
vívosmart HR/HR+ Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
vívosmart HR batterilevetid Op til 5 dage
vívosmart HR+ batterilevetid
Op til 5 dage
Op til 8 timer i GPS-tilstand
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Opladningstemperaturom- Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
råde
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandklassificering
Svømning, 5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og resterende batteristrøm.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg .
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren
, indtil den klikker på plads.
Du kan oplade enheden ved at slutte USB-kablet til en
Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller
til en USB-port på din computer. Opladning af et helt afladet
batteri tager ca. 60 til 90 minutter.
• Frakobl opladeren fra enheden, når batteriopladningsikonet
er fuldt og holder op med at blinke.
• Se den resterende batteristrøm
på enhedens
informationsskærmbillede (Visning af enhedsoplysninger,
side 8).
Brug af enheden i opladetilstand
Du kan interagere med enheden, mens du oplader den med
computeren. Du kan f.eks. bruge Bluetooth connectede
funktioner eller tilpasse enhedens indstillinger.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Vælg for at afslutte USB-lagerenhedstilstand.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Fjern ikke remmene.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Fejlfinding
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
2 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
3 Oplad enheden helt.
Tip til opladning af din enhed
• Tilslut opladeren helt til enheden for at oplade den med USBkablet (Opladning af enheden, side 8).
8
vívosmart HR/HR+ enheden er kompatibel med smartphones,
som anvender Bluetooth Smart trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på din smartphone.
Enhedsoplysninger
• På din smartphone skal du åbne Garmin Connect Mobile
eller
og vælge Garmin enheder > Tilføj
app, vælge
enhed for at åbne parringstilstand.
• Tryk på enhedsknappen for at se menuen og vælge > Par
smartphone.
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin
Connect konto stemmer ikke overens
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet (Synkronisering af dine data med
computeren, side 2).
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect mobilapp'en (Synkronisering af dine data med Garmin Connect
Mobile app'en, side 1).
Vent,
mens enheden synkroniserer dine data.
2
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect mobil-app'en eller
Garmin Connect-programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Mine minutter med høj intensitet blinker
Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for
minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj
intensitet.
Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være
præcis
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Vent, indtil
ikonet lyser konstant, før du begynder på din
aktivitet.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
Maksimering af batterilevetiden
• Deaktiver indstillingen Auto belysning (Enhedsindstillinger
på din Garmin Connect konto, side 7).
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke
(Enhedsindstillinger, side 7).
• I meddelelsescentret på din smartphone kan du begrænse de
meddelelser, der vises på din vívosmart HR/HR+ enhed
(Administration af meddelelser, side 6).
• Deaktiver smart-meddelelser (Bluetooth Indstillinger, side 6).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
tilsluttede funktioner (Sådan slås Bluetooth trådløs teknologi
fra, side 6).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send pulsdata til Garmin enheder, side 3).
• Deaktiver håndledsbaseret pulsmåling (Enhedsindstillinger,
side 7).
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte
kalorier.
®
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Data kan gå tabt, hvis de ikke er synkroniseret med
din Garmin Connect konto. Indstil klokkeslæt igen (Manuel
indstilling af tid, side 7).
1 Hold enhedsknappen nede i 10 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold enhedsknappen nede i et sekund for at tænde for
enheden.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger tilbage til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
2 Vælg > Gendan stnd.indstil. > .
Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle
højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når
du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).
• Find de små huller i trykhøjdemåleren på bagsiden af
enheden, i nærheden af opladningskontakterne, og rengør
området omkring opladningskontakterne.
Trykhøjdemålerens effektivitet kan blive påvirket, hvis der
spærres for trykhøjdemålerens huller. Du kan skylle enheden
med vand for at rengøre området.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
• Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du
går op ad trapper.
• I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller
en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.
Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en
fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.
1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
2 Vælg .
3 Vælg dit sprog.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
Fejlfinding
Min enhed viser det forkerte sprog
Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen, når du
synkroniserer enheden til en computer eller en mobil enhed. Du
9
skal synkronisere din enhed for at modtage den korrekte tid, når
du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.
1 Bekræft, at din computer eller mobile enhed viser den
korrekte lokale tid.
2 Vælg en funktion:
• Synkroniser din enhed med en computer (Synkronisering
af dine data med computeren, side 2).
• Synkroniser din enhed med en mobil enhed
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app'en, side 1).
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 10) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Opdatering af softwaren med Garmin
Connect Mobile
Om pulszoner
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app, skal du have en Garmin Connect konto, og
du skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring
med din smartphone, side 1).
1 Synkroniser din enhed med Garmin Connect Mobile app
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app'en, side 1).
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
Mobile app automatisk opdateringen til din enhed.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren med Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade og installere programmet
Garmin Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Kobl enheden fra computeren.
Enheden giver dig besked om at opdatere softwaren.
3 Vælg en funktion.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Appendiks
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
10
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
BSD-licens, 3. paragraf
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Alle rettigheder forbeholdes.
Videredistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden
ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
• Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående
meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser
og følgende ansvarsfraskrivelse.
• Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående
meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser
og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller
andre materialer, der følger med distributionen.
• Hverken forfatteren eller navnene på eventuelle bidragydere
kan anvendes til at godkende eller reklamere for produkter,
som er afledt af denne software, uden specifik forudgående
skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF
COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN
ER OG FOREFINDES", OG DE FRASKRIVER SIG ENHVER
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
COPYRIGHTINDEHAVEREN ELLER BIDRAGYDERNE ER
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR
NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE
Appendiks
SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER
TJENESTER; TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD;
ELLER DRIFTSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAG OG UNDER
ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN I KONTRAKT,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER
UAGTSOMHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE
OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ
MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.
Appendiks
11
Indeks
parring af sensorer 3
zoner 10
A
R
aktiviteter 3
alarmer 4, 8
vibration 7
applikationer, smartphone 1
Auto Lap 4, 7
Auto Pause 4
registrering af aktivitet 2
rengøre enhed 8
B
baggrundslys 1, 7
batteri 8
maksimere 6, 7, 9
oplade 8
Bluetooth teknologi 5, 6, 8
D
data 2
opbevare 6
overføre 6
dataskærmbilleder 7
E
enheds-ID 8
F
fejlfinding 8–10
G
Garmin Connect 1, 6, 7, 10
Garmin Express 2
opdatering af software 10
gemme aktiviteter 3
GPS 3, 4
signal 5
H
historik 1, 6
sende til computer 2, 6
vise 6
S
satellitsignaler 5
skærm
lysstyrke 7
retning 1
slette, personlige rekorder 5
smartphone 8
parre 1, 8
programmer 5
software
opdatere 10
version 8
specifikationer 8
søvnfunktion 3
T
taster 1, 8
tempo 4
tid 7
tilbehør 10
tilpasning af enheden 1
timer 3
touchscreen 1
træning 3, 4
tilstande 3, 4
U
ur 7, 8
USB 10
lagerenhedstilstand 8
overføre filer 2
V
VIRB fjernbetjening 3
Virtual Pacer 4
I
ikoner 2
indstillinger 6, 7, 9
enhed 7
K
kalibrere 5
kalorie 5
klokkeslæt 9
L
lagerenhedstilstand 8
lysstyrke 7
M
meddelelser 2, 5, 6
menu 1
minutter med høj intensitet 3, 5, 9
mål 2, 7
N
nulstilling af enheden 9
O
omgange 4
opbevare data 6
opdateringer, software 10
oplade 8
P
parre
ANT+ sensorer 3
smartphone 1, 8
personlige rekorder 5
gendanne 5
slette 5
programmer 5
puls 1–3
alarmer 4
måler 9
12
Indeks
support.garmin.com
December 2018
190-01972-00_0G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising