Garmin | vívosport® | User guide | Garmin vívosport® Podręcznik użytkownika

Garmin vívosport® Podręcznik użytkownika
VÍVOSPORT
™
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer™ oraz vívosport™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
American Heart Association to zarejestrowany znak towarowy American Heart Association, Inc. Android™ to znak towarowy Google, Inc. Apple jest znakiem towarowym Apple Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały
przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
Ten produkt może zawierać bibliotekę (Kiss FFT) licencjonowaną przez Marka Borgerdinga na podstawie 3-klauzulowej licencji BSD http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A03193
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Włączanie i konfiguracja urządzenia .......................................... 1
Zakładanie urządzenia i odczytywanie tętna .............................. 1
Korzystanie z urządzenia ............................................................ 1
Korzystanie z podświetlenia ....................................................... 1
Widżety............................................................................ 1
Cel automatyczny ....................................................................... 2
Pasek ruchu ................................................................................ 2
Wyświetlanie wykresu tętna ........................................................ 2
Minut intensywnej aktywności ..................................................... 2
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii .................................... 2
Zmienność tętna i poziom wysiłku .............................................. 2
Monitorowanie snu ...................................................................... 3
Pilot VIRB ................................................................................... 3
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ..................................................................................... 11
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 11
Załącznik....................................................................... 11
Cele fitness ............................................................................... 11
Informacje o strefach tętna ....................................................... 11
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 11
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 11
Trójklauzulowa licencja BSD .................................................... 12
Indeks............................................................................ 13
Trening............................................................................ 3
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu ............................ 3
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego ............................. 3
Ustawianie trybu biegu ............................................................... 4
Alerty ........................................................................................... 4
Oznaczanie okrążeń ................................................................... 4
Korzystanie z funkcji Auto Pause® ............................................. 4
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin® .................... 4
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ............................. 5
Zegar ................................................................................ 5
Korzystanie ze stopera ............................................................... 5
Włączanie minutnika ................................................................... 5
Korzystanie z budzika ................................................................. 5
Funkcje online Bluetooth...............................................5
Wyświetlanie powiadomień ......................................................... 5
Zarządzanie powiadomieniami ................................................... 5
Lokalizowanie smartfonu ............................................................ 6
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ........................................ 6
Historia ............................................................................ 6
Wyświetlanie historii ................................................................... 6
Osobiste rekordy ......................................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 7
Synchronizowanie danych z komputerem .................................. 7
Dostosowywanie urządzenia ......................................... 7
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego ........................ 7
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna ................................ 7
Ustawienia urządzenia ................................................................ 7
Garmin ConnectUstawienia ........................................................ 8
Informacje o urządzeniu ................................................ 8
Dane techniczne ......................................................................... 8
Ładowanie urządzenia ................................................................ 9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 9
Rozwiązywanie problemów........................................... 9
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................... 9
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ..................................... 9
Śledzenie aktywności ................................................................. 9
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna .. 10
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu ........................ 10
Odbieranie sygnałów satelitarnych ........................................... 10
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 10
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień ....................... 11
Aktualizacje produktów ............................................................. 11
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 11
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Po sparowaniu urządzenie się zrestartuje. Urządzenie
synchronizuje się automatycznie po uruchomieniu aplikacji
Garmin Connect Mobile.
Zakładanie urządzenia i odczytywanie tętna
• Załóż urządzenie vívosport powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
jednak niezbyt ciasno — tak aby nie poruszało się podczas
biegu lub ćwiczeń.
Włączanie i konfiguracja urządzenia
Przed użyciem urządzenia należy podłączyć je do źródła
zasilania, aby je włączyć.
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
vívosport bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect™
Mobile, a nie z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu
ładowania w urządzeniu.
®
UWAGA: Czujnika tętna znajduje się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku znajdziesz
w części Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna, strona 10.
• Więcej informacji na temat dokładności nadgarstkowego
pomiaru tętna znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Korzystanie z urządzenia
3 Podłącz przewód USB do źródła zasilania, aby włączyć
urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 9).
Hello! wyświetli się na ekranie po włączeniu urządzenia.
Przesunięcie
palcem
Przesuń palcem po ekranie dotykowym
przewijać widżety i opcje menu.
Przytrzymanie
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby otworzyć lub
zamknąć menu.
Dotknięcie
Dotknij ekranu dotykowego, aby dokonać wyboru.
Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Dwukrotne
dotknięcie
Podczas aktywności z pomiarem czasu dotknij
dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
i zatrzymać aktywność.
Gest nadgarst­
kiem
Obróć nadgarstkiem i unieś go w kierunku ciała, aby
włączyć podświetlenie. Obróć nadgarstkiem
w kierunku przeciwnym do ciała, aby wyłączyć
podświetlenie.
, aby
Korzystanie z podświetlenia
• Dotknięcie lub przesunięcie palcem ekranu dotykowego
w dowolnym momencie powoduje włączenie podświetlenia.
UWAGA: Alerty i komunikaty włączają podświetlenie
automatycznie.
• Obróć nadgarstkiem w dowolnej chwili i unieś go w kierunku
ciała, aby włączyć podświetlenie.
• Dostosuj jasność i czas podświetlania (Ustawienia
wyświetlania, strona 7).
4 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu ustawień wybierz
kolejno Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Wstęp
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. Przesuwaj
palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać widżety. Można
dotknąć widżetów, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie
jak wykresy tętna i sumę kroków z poprzedniego dnia. Niektóre
widżety wymagają sparowania ze smartfonem.
UWAGA: Aplikacja Garmin Connect Mobile umożliwia
dostosowanie tarczy zegarka oraz dodawanie i usuwanie
widżetów, takich jak sterowanie odtwarzaniem muzyki
w smartfonie.
1
Data
i godzina
Bieżąca godzina i data. Godzina i data są ustawiane
automatycznie, gdy urządzenie zacznie odbierać
sygnały satelitarne. Podczas synchronizacji ze
smartfonem lub komputerem urządzenie aktualizuje
również godzinę i datę.
Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia oraz
dzienny cel kroków. Urządzenie uczy się i każdego dnia
proponuje nowy cel liczby kroków.
Wartość bieżącego tętna w uderzeniach na minutę
(bpm) i średnia wartość tętna spoczynkowego
z siedmiu dni.
Łączna liczba pokonanych pięter oraz dzienny cel
pokonywania pięter.
Dystans pokonany danego dnia, podany w kilometrach
lub milach.
Łączna liczba minut intensywnej aktywności oraz
tygodniowy cel minut intensywnej aktywności.
Łączna liczba kalorii spalonych danego dnia, w tym
kalorii spalonych podczas aktywności i odpoczynku.
Poziom wysiłku. Urządzenie mierzy zmienność tętna,
gdy użytkownik stoi w miejscu, aby ocenić natężenie
wysiłku. Im niższa wartość, tym mniejsze natężenie
wysiłku.
Bieżąca temperatura i prognoza pogody ze
sparowanego smartfona.
Powiadomienia ze smartfona dotyczące połączeń
i esemesów, a także powiadomienia z sieci społecznoś­
ciowych i wielu innych (zależnie od ustawień
powiadomień ze smartfona).
Zapewnia sterowanie odtwarzaczem muzyki w smart­
fonie.
VIRB
Zapewnia sterowanie sparowaną kamerą sportową
VIRB (do nabycia osobno).
®
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu .
Wyświetlanie wykresu tętna
Wykres tętna wyświetla tętno z ostatniej godziny: najniższe
tętno w uderzeniach na minutę (bpm) oraz najwyższe tętno
z tego okresu.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran tętna.
2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres tętna.
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak
amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association i Światowa Organizacja Zdrowia
zalecają 150 minut umiarkowanie intensywnej aktywności (np.
szybkiego spaceru) lub 75 minut intensywnej aktywności (np.
biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
®
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie vívosport oblicza minuty intensywnej aktywności,
porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Pasek ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się pasek ruchu .
Dodatkowe segmenty
pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności.
Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.
2
Urządzenie wyświetla szacunkową liczbę kalorii spalonych
w ciągu bieżącego dnia. Możesz zwiększyć dokładność tych
wskaźników, biegnąc lub spacerując szybko na powietrzu przez
15 minut.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran kalorii.
2 Wybierz .
UWAGA: pojawia się, gdy kalorie wymagają kalibracji. Ta
procedura kalibracji musi być wykonana tylko raz. Jeśli już
wcześniej zarejestrowany został chód lub bieg z pomiarem
czasu, może się nie pojawić.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmienność tętna i poziom wysiłku
Urządzenie analizuje zmienność tętna, gdy stoisz nieruchomo,
aby ocenić całkowite natężenie wysiłku. Trening, aktywność
fizyczna, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na Twój
poziom wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza stan spoczynku, od 26 do
50 przedstawia niski poziom zmęczenia organizmu, od 51 do 75
średni wysiłek, a od 76 do 100 bardzo wysoki poziom
zmęczenia organizmu. Znajomość poziomu natężenia wysiłku
pomaga zidentyfikować stresujące momenty w ciągu dnia. Aby
uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mieć założone
urządzenie podczas snu.
Urządzenie można zsynchronizować z kontem Garmin Connect,
aby wyświetlać poziom całodziennego wysiłku, długoterminowe
trendy i dodatkowe informacje.
Widżety
Wyświetlanie wykresu poziomu wysiłku
Wykres poziomu wysiłku przedstawia wysiłek z ostatniej
godziny.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran poziomu wysiłku.
2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres poziomu
wysiłku.
Włączanie minutnika relaksu
Możesz włączyć minutnik relaksu, aby rozpocząć ćwiczenie
oddechowe.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran poziomu wysiłku.
2 Dotknij ekranu dotykowego.
Wyświetli się wykres poziomu wysiłku.
3 Przesuń palcem, aby wybrać Minutnik relaksu.
4 Wybierz lub , aby ustawić minutnik relaksu.
5 Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać
czas i przejść do następnego ekranu.
Dotknij
dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
6
minutnik relaksu.
7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
8 Wyświetl zaktualizowany poziom wysiłku po odmierzeniu
czasu przez minutnik relaksu.
Monitorowanie snu
Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie
monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują
łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu.
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu.
Pilot VIRB
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB. Musisz również włączyć
ekran VIRB w urządzeniu vívosport (Ustawienia urządzenia na
koncie Garmin Connect, strona 8).
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Przesuń palcem po urządzeniu vívosport, aby wyświetlić
ekran VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz
.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia
vívosport.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz
.
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz
.
Trening
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu
Możesz zarejestrować mierzoną aktywność, a następnie
zapisać ją i przesłać do konta Garmin Connect.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz .
3 Przesuń palcem, aby wybrać aktywność:
Trening
• Wybierz dla chodu.
• Wybierz dla biegania.
• Wybierz
dla jazdy na rowerze.
• Wybierz dla treningu cardio.
• Wybierz dla treningu siłowego.
• Wybierz dla innych typów aktywności.
4 Wybierz Na zewn. lub Wewnątrz.
5 Jeśli korzystasz z lokalizacji na powietrzu, wyjdź na zewnątrz
i poczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity GPS.
Odebranie sygnałów satelitów może zająć kilka minut. Po
zlokalizowaniu satelitów zostanie wyświetlony komunikat.
6 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
9 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać minutnik.
PORADA: Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby
wznowić działanie stopera.
10 Przesuń palcem, aby wybrać opcję:
• Wybierz , aby zapisać aktywność.
• Wybierz , aby usunąć aktywność.
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego
Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie.
Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik.
4 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia. Licznik powtórzeń zostanie
wyświetlony po wykonaniu co najmniej 6 powtórzeń.
5 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych
(opcjonalne).
6 Wybierz , aby zakończyć serię.
Zostanie wyświetlony licznik czas odpoczynku.
7 Podczas odpoczynku wybierz opcję:
• Przesuń palcem po ekranie dotykowym, aby wyświetlić
dodatkowe ekrany danych.
• Aby edytować licznik powtórzeń, wybierz opcjęEdytuj
powt., następnie wybierz lub i dotknij środkowej
części ekranu dotykowego.
8 Wybierz , aby rozpocząć następną serię.
9 Powtarzaj kroki od 6 do 8 aż do zakończenia aktywności.
10 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
stoper.
11 Przesuń palcem, aby wybrać opcję:
• Wybierz , aby zapisać aktywność.
• Wybierz , aby usunąć aktywność.
Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu
siłowego
• Nie zerkaj na urządzenie podczas wykonywania powtórzeń.
Urządzenie należy obsługiwać na początku i na końcu każdej
serii oraz podczas odpoczynku.
• Skoncentruj się na formie podczas wykonywania powtórzeń.
• Wykonuj ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała lub
obciążenia.
• Wykonuj powtórzenia w płynnym, szerokim zakresie ruchów.
3
Powtórzenie jest liczone, gdy ramię, na którym założone jest
urządzenie, powraca do pozycji wyjściowej.
UWAGA: Ćwiczenia nóg mogą nie być liczone.
• Zapisz i prześlij aktywność treningu siłowego na swoje konto
Garmin Connect.
Aby wyświetlić i edytować szczegóły aktywności, możesz
skorzystać z narzędzi dostępnych na Twoim koncieGarmin
Connect.
Ustawianie trybu biegu
1
2
3
4
5
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
Wybierz > .
Wybierz Na zewn. lub Wewnątrz.
Wybierz Tryb biegu.
Wybierz opcję:
• Wybierz Dowolnie, aby biegać w pomieszczeniu lub na
powietrzu własnym tempem bez alertów trybu biegu.
UWAGA: To jest domyślny tryb biegu.
• Wybierz Bieg/chód, aby trenować z użyciem interwałów
biegania i chodzenia.
• Wybierz Virtual Pacer, aby trenować w celu osiągnięcia
określonego tempa.
UWAGA: Za pomocą konta Garmin Connect możesz
dostosować interwały biegu/chodu i cel tempa (Ustawienia
profilu aktywności na koncie Garmin Connect, strona 8).
6 Idź pobiegać.
Przy każdym ukończony interwale bądź spadku lub wzroście
odpowiednio poniżej albo powyżej wartości określonej przez
użytkownika, w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat,
a urządzenie będzie wibrować.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer to narzędzie treningowe zaprojektowane, aby
pomóc Ci poprawić swoje wyniki poprzez zachęcenie Cię do
biegu w tempie, które sam ustawisz.
Alerty
Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
czas, dystans, zużycie kalorii, tętno.
Ustawianie alertu cyklicznego
Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie
zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 100
spalonych kalorii. Za pomocą konta Garmin Connect możesz
dostosować określone wartości lub interwały dla alertów
cyklicznych (Ustawienia profilu aktywności na koncie Garmin
Connect, strona 8).
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz , a następnie aktywność.
3 Wybierz Alerty.
4 Wybierz Czas, Dyst. lub Kal., aby włączyć alert.
UWAGA: Alert Dyst. jest dostępny wyłącznie podczas
spacerowania, biegania i jazdy na rowerze.
Za każdym razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana
wartość, dla której ustawiono alert, urządzenie zacznie
wibrować oraz zostanie wyświetlony komunikat.
Ustawianie alertów tętna
Można ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku lub wzroście tętna odpowiednio poniżej lub
powyżej strefy docelowej lub własnego zakresu. Można na
przykład ustawić urządzenie, aby informowało użytkownika
o każdym wzroście tętna poniżej wartości 180 uderzeń na
minutę (bpm). Za pomocą konta Garmin Connect możesz
4
określić własne strefy (Ustawienia profilu aktywności na koncie
Garmin Connect, strona 8).
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz , a następnie aktywność.
3 Wybierz kolejno Alerty > Alert tętna.
4 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z zakresu istniejącej strefy tętna, wybierz
strefę tętna.
• Wybierz Własny, aby korzystać z własnych minimalnych
lub maksymalnych wartości.
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna bądź
spadku lub wzroście odpowiednio poniżej lub powyżej wartości
określonej przez użytkownika, urządzenie zacznie wibrować
oraz zostanie wyświetlony komunikat.
Oznaczanie okrążeń
Urządzenie można ustawić tak, aby korzystało z funkcji Auto
Lap , która automatycznie oznacza okrążenie po każdym
kilometrze lub mili. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich
wyników na różnych etapach aktywności.
UWAGA: Funkcja Auto Lap nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz , a następnie aktywność.
3 Wybierz Auto Lap, aby skorzystać z tej funkcji.
4 Rozpocznij aktywność.
®
Korzystanie z funkcji Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Czas wstrzymania nie jest zapisywany w danych
historii.
UWAGA: Funkcja Auto Pause nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz , a następnie aktywność.
3 Wybierz Auto Pause, aby włączyć tę funkcję.
4 Rozpocznij aktywność.
Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin
®
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia vívosport
i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin. Na
przykład możesz przesyłać dane tętna do urządzenia Edge
podczas jazdy rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB.
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > > .
Urządzenie vívosport rozpocznie przesyłanie danych tętna.
UWAGA: Podczas przesyłania danych tętna można
wyświetlać tylko ekran monitorowania tętna.
3 Sparuj urządzenie vívosport ze zgodnym urządzeniem
Garmin ANT+ .
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
4 Dotknij ekranu monitorowania tętna i wybierz , aby
wyłączyć przesyłanie danych tętna.
®
®
Trening
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby, opisu i poziomu na wskaźniku. Za pomocą
konta Garmin Connect można wyświetlić dodatkowe informacje
dotyczące szacowanego pułapu tlenowego, w tym wiek
sprawnościowy. Wiek sprawnościowy zapewnia porównanie
formy z osobą tej samej płci w innym wieku. W przypadku
regularnego wykonywania ćwiczeń wiek sprawnościowy może
się z czasem obniżyć.
Dane dotyczące pułapu tlenowego i ich analiza zostały
opublikowane za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji
znajduje się w załączniku (Standardowe oceny pułapu
tlenowego, strona 11) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego
Urządzenie wymaga korzystania z danych tętna mierzonego na
nadgarstku oraz 15­minutowego szybkiego marszu lub biegu
z pomiarem czasu w celu wyświetlenia pułapu tlenowego.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
Jeśli już zarejestrowano 15­minutowy szybki marsz lub bieg,
na ekranie pojawi się pułap tlenowy. Urządzenie wyświetla
datę ostatniej aktualizacji pułapu tlenowego. Urządzenie
aktualizuje pułap tlenowy za każdym razem po ukończeniu
chodu lub biegu z pomiarem czasu.
3 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać pułap tlenowy.
UWAGA: Instrukcja pojawia się, gdy trzeba obliczyć pułap
tlenowy.
Po ukończeniu testu zostanie wyświetlony komunikat.
Zegar
Korzystanie ze stopera
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
stoper.
5 W razie konieczności naciśnij
, aby zresetować stoper.
Włączanie minutnika
1
2
3
4
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
Wybierz > .
Wybierz lub , aby ustawić minutnik.
Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać
czas i przejść do następnego ekranu.
5 Wybierz , aby uruchomić stoper.
6 Wybierz , aby zatrzymać stoper.
Korzystanie z budzika
1 Ustaw czas i częstotliwość budzenia na koncie Garmin
Connect (Ustawienia urządzenia na koncie Garmin Connect,
strona 8).
2 Na urządzeniu vívosport dotknij i przytrzymaj ekran
dotykowy, aby wyświetlić menu.
Zegar
3 Wybierz > .
4 Przeciągnij palcem, aby przewijać alarmy.
5 Wybierz alarm, aby go włączyć lub wyłączyć.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie vívosport udostępnia kilka funkcji online Bluetooth,
z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfonu
z zainstalowaną aplikacją Garmin Connect Mobile.
Powiadomienia: Informuje o powiadomieniach ze smartfona
dotyczących połączeń i esemesów, a także
o powiadomieniach z sieci społecznościowych i wielu innych
(zależnie od ustawień powiadomień ze smartfonu).
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e­mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Bieżące informacje o pogodzie: Wyświetla bieżącą
temperaturę i prognozę pogody ze smartfona.
Sterowanie muzyką: Zezwala na sterowanie odtwarzaczem
muzyki w smartfonie.
Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu
zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem vívosport.
Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu
zagubione urządzenie vívosport sparowane z Twoim
smartfonem.
Przesyłanie aktywności: Automatycznie przesyła aktywności
do aplikacji Garmin Connect Mobile zaraz po otworzeniu
aplikacji.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie bezprzewodowo
pobiera i instaluje najnowszą wersję oprogramowania.
Wyświetlanie powiadomień
• Gdy w urządzeniu wyświetli się powiadomienie, wybierz
jedną z opcji:
◦ Dotknij ekranu dotykowego i wybierz , aby wyświetlić
całe powiadomienie.
◦ Wybierz , aby odrzucić powiadomienie.
• Gdy w urządzeniu wyświetli się powiadomienie
przychodzące, wybierz jedną z opcji:
UWAGA: Dostępne opcje różnią się w zależności od
posiadanego smartfonu.
◦ Wybierz , aby odebrać połączenie w smartfonie.
◦ Wybierz , aby odrzucić lub wyciszyć połączenie.
• Aby wyświetlić okno ze wszystkimi powiadomieniami,
przesuń palcem w celu wyświetlenia widżetu powiadomień,
a następnie dotknij ekranu dotykowego i wybierz jedną
z opcji:
◦ Przeciągnij palcem, aby przewijać powiadomienia.
◦ Wybierz powiadomienie, a następnie opcję , aby
wyświetlić całą treść powiadomienia.
◦ Wybierz powiadomienie, a następnie opcję , aby
odrzucić powiadomienie.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu vívosport można
zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
Apple , użyj ustawień centrum powiadomień w smartfonie,
aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na ekranie
urządzenia.
®
5
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
Android™, użyj ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile,
aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na ekranie
urządzenia.
Lokalizowanie smartfonu
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować zgubiony smartfon
sparowany za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujący się w jej zasięgu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz .
Urządzenie vívosport rozpocznie wyszukiwanie sparowanego
smartfonu. Smartfon wyemituje alarm dźwiękowy, a moc
sygnału Bluetooth zostanie wyświetlona na ekranie
urządzenia vívosport. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się
w miarę zbliżania się do smartfonu.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Trybu Nie przeszkadzać można użyć, aby wyłączyć funkcję
włączania podświetlenia za pomocą gestów i alertów
wibracyjnych. Na przykład tryb ten można włączać na czas snu
lub oglądania filmu.
UWAGA: Na koncie Garmin Connect można ustawić urządzenie
tak, aby automatycznie przechodziło w tryb Nie przeszkadzać
podczas typowych godzin snu. W ustawieniach użytkownika na
koncie Garmin Connect można podać swoje typowe godziny
snu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > , aby włączyć tryb Nie przeszkadzać.
Na ekranie aktualnego czasu wyświetli się .
3 Dotknij i przytrzymaj ekran dotykowy, aby wybrać kolejno >
> WYŁ. w celu wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
Historia
Urządzenie przechowuje dane z okresu do 14 dni dotyczące
śledzenia aktywności i tętna oraz do siedmiu pomiarów
aktywności. W urządzeniu można wyświetlić siedem ostatnich
pomiarów aktywności. Zsynchronizowanie danych zapewnia
dostęp do nieograniczonej liczby aktywności, danych śledzenia
aktywności i danych monitorowania tętna za pomocą konta
Garmin Connect (Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin
Connect Mobile, strona 7) (Synchronizowanie danych
z komputerem, strona 7).
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane będą
nadpisywane.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Wybierz lub .
4 Wybierz rekord.
5 Wybierz kolejno Przywr. poprz. > .
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Wybierz lub .
4 Wybierz rekord.
5 Wybierz kolejno Wyczyść > .
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, piesze
wędrówki i wiele innych aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie garminconnect.com.
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, takie jak czas, dystans, spalone
kalorie czy własne raporty.
Wyświetlanie historii
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Wybierz aktywność.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu aktywności urządzenie wyświetla wszystkie
nowe osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej
aktywności. Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz
najszybszy czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Wybierz lub .
4 Przeciągnij, aby wyświetlić osobiste rekordy.
6
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Garmin Move IQ™
Funkcja Move IQ automatycznie wykrywa wzorce aktywności,
takiej jak chodzenie, bieg, jazda na rowerze, pływanie lub
ćwiczenie na maszynie eliptycznej trwających co najmniej 10
minut. Możesz wyświetlić typ zdarzenia i czas jego trwania na
osi czasowej Garmin Connect, nie zostaną one jednak
wyświetlone na liście aktywności, w zdjęciach lub
aktualnościach. Aby zapewnić sobie dokładniejsze i bardziej
szczegółowe informacje, możesz zapisać trwającą aktywność
w urządzeniu. Funkcja Move IQ umożliwia automatyczne
rozpoczęcie aktywności z pomiarem czasu w przypadku chodu
Historia
i biegu. Pełną listę aktywności z pomiarem czasu można
sprawdzić na koncie Garmin Connect.
Synchronizowanie danych z aplikacją
Garmin Connect Mobile
Urządzenie okresowo synchronizuje dane z aplikacją Garmin
Connect Mobile. Dane można również w każdej chwili
zsynchronizować ręcznie.
1 Umieść urządzenie blisko smartfonu.
2 Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
PORADA: Aplikacja może być uruchomiona lub działać w tle.
3 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
4 Wybierz .
5 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.
6 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
Synchronizowanie danych z komputerem
Aby móc zsynchronizować dane z aplikacją Garmin Connect na
komputerze, należy zainstalować aplikację Garmin Express™
(Konfigurowanie Garmin Express, strona 7).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
Urządzenie przełączy się w tryb pamięci masowej.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Przejrzyj swoje dane za pomocą konta Garmin Connect.
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dostosowywanie urządzenia
Blokowanie i odblokowanie ekranu
dotykowego
Ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
Aby to zrobić, należy włączyć opcję Auto­blok..
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > Auto-blok..
3 Wybierz opcję.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby odblokować
urządzenie.
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz .
: Umożliwia włączenie i wyłączenie nadgarstkowego pomiaru
tętna. Wybierz opcję Tylko akt., aby używać nadgarstkowego
pomiaru tętna tylko podczas aktywności z pomiarem czasu.
: Umożliwia włączenie przesyłania danych tętna do
sparowanych urządzeń Garmin (Przesyłanie danych tętna do
urządzenia Garmin , strona 4).
®
Ustawienia urządzenia
Niektóre ustawienia można dostosować w urządzeniu vívosport.
Dodatkowe ustawienia można dostosować na koncie Garmin
Connect.
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz .
Dostosowywanie urządzenia
: Umożliwia sparowanie smartfonu i dostosowanie ustawień
Bluetooth (BluetoothUstawienia, strona 7).
: Pozwala na dostosowanie ustawień wyświetlacza
(Ustawienia wyświetlania, strona 7).
: Pozwala ustawić w urządzeniu 12­ lub 24­godzinny format
wyświetlania czasu. Pozwala także ręcznie ustawić czas
(Ręczne ustawianie czasu, strona 7).
: Włącza i wyłącza śledzenie aktywności i alertów ruchu.
: Pozwala na dostosowanie ustawień systemu (Ustawienia
systemowe, strona 7).
BluetoothUstawienia
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz > . Wyświetlany jest stan połączenia Bluetooth.
: Pozwala włączyć i wyłączyć technologię bezprzewodową
Bluetooth.
UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane
tylko po włączeniu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
: Umożliwia włączenie powiadomień telefonicznych z poziomu
zgodnego smartfonu. Wybierz Tyl. poł., aby wyświetlać tylko
powiadomienia o połączeniach przychodzących.
Paruj teraz: Umożliwia sparowanie urządzenia ze smartfonem
wyposażonym w funkcję Bluetooth. To ustawienie umożliwia
korzystanie z funkcji online Bluetooth za pomocą aplikacji
Garmin Connect Mobile, w tym z przesyłania powiadomień
i aktywności do serwisu Garmin Connect.
Ustawienia wyświetlania
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz > .
Jasność: Umożliwia ustawienie jasności podświetlenia. Można
wybrać lub , aby dostosować poziom jasności.
UWAGA: Im wyższy poziom jasności, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
UWAGA: Im dłuższy czas wyświetlania, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
Gest: Umożliwia włączenie podświetlenia za pomocą gestów
wykonywanych nadgarstkiem. Gesty uwzględniają obrót
nadgarstka w kierunku ciała w celu spojrzenia na urządzenie.
Wybierz opcję Tylko akt., aby używać gestów tylko podczas
aktywności z pomiarem czasu.
Orientacja: Umożliwia ustawienie orientacji wyświetlania
danych na ekranie (poziomo lub pionowo).
Ręczne ustawianie czasu
Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie po sparowaniu
urządzeniavívosport ze smartfonem.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > > Ustaw czas > Ręcznie.
3 Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby ustawić
godziny, minuty, miesiąc, dzień i rok.
4 Wybierz lub , aby dostosować poszczególne ustawienia.
5 Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby przejść do
następnego ekranu.
6 Wybierz , aby potwierdzić każde z ustawień.
Ustawienia systemowe
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz > .
Wibracje: Ustawia poziom wibracji.
UWAGA: Im wyższy poziom wibracji, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
Nadgarstek: Pozwala określić nadgarstek, na którym noszone
jest urządzenie.
7
UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu
siłowego i gestów.
Język: Ustawia język urządzenia.
UWAGA: Należy wybrać dwuliterowy kod języka.
Jednostki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało
przebyty dystans w milach lub kilometrach.
O systemie: Pozwala wyświetlić identyfikator urządzenia,
wersję oprogramowania, informacje prawne dotyczące
urządzenia, umowę licencyjną oraz stan naładowania baterii
(Wyświetlanie informacji o urządzeniu, strona 8).
Przywróć domyślne: Umożliwia zresetowanie danych
użytkownika i ustawień (Przywracanie wszystkich
domyślnych ustawień, strona 11).
Garmin ConnectUstawienia
Ustawienia urządzenia, profilu aktywności i użytkownika można
dostosować za pomocą konta Garmin Connect. Niektóre
ustawienia można dostosować również w urządzeniu vívosport.
• W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin i wybierz posiadane urządzenie.
• W widżecie urządzenia w aplikacji Garmin Connect wybierz
Ustawienia urządzenia.
Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj dane, aby zastosować
zmiany w posiadanym urządzeniu (Synchronizowanie danych
z aplikacją Garmin Connect Mobile, strona 7)
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 7).
Ustawienia użytkownika na koncie Garmin Connect
Na koncie Garmin Connect wybierz Ustawienia użytkownika.
Własna długość kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez
urządzenie przebytego dystansu dzięki niestandardowemu
ustawieniu długości kroku. Możesz podać znany dystans
i liczbę kroków do jego pokonania, a serwis Garmin Connect
obliczy długość kroku.
Kroki dziennie: Umożliwia określenie dziennego celu kroków.
Możesz wybrać Cel automatyczny, aby urządzenie samo
ustalało cel kroków.
Pięter w ciągu dnia: Umożliwia określenie dziennego celu
dotyczącego liczby pięter pokonanych w górę.
Intensywnych minut w tygodniu: Umożliwia określenie
tygodniowego celu dotyczącego liczby minut dla
umiarkowanych i intensywnych aktywności.
Strefy tętna: Umożliwia szacowanie maksymalnego tętna
i określanie niestandardowych stref tętna.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
UWAGA: Im dłuższy czas działania, tym szybciej wyczerpuje
się bateria.
Który nadgarstek?: Pozwala określić nadgarstek, na którym
noszone jest urządzenie.
UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu
siłowego i gestów.
Orientacja ekranu: Umożliwia ustawienie orientacji
wyświetlania danych na ekranie (poziomo lub pionowo).
Tarcza zegarka: Umożliwia wybór tarczy zegarka.
Format czasu: Ustawianie 12­ lub 24­godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Język: Ustawia język urządzenia.
Jednostki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało
przebyty dystans w milach lub kilometrach.
Ustawienia profilu aktywności na koncie Garmin
Connect
Na koncie Garmin Connect wybierz opcję Profile aktywności,
a następnie wybierz typ aktywności.
Alerty trybu aktywności: Pozwala na dostosowanie alertów
trybu aktywności, takich jak alerty cykliczne lub alerty tętna.
Można ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku lub wzroście tętna odpowiednio poniżej lub
powyżej strefy docelowej lub własnego zakresu. Możesz
wybrać istniejącą strefę tętna lub zdefiniować własną.
Auto Lap: Umożliwia automatyczne oznaczanie okrążeń po
każdym kilometrze lub mili w zależności od preferowanej
jednostki dystansu (Oznaczanie okrążeń, strona 4).
Auto Pause: Pozwala na automatyczne zatrzymanie stopera
w momencie zatrzymania się (Korzystanie z funkcji Auto
Pause , strona 4).
Automatyczne wykrywanie serii: Umożliwia automatyczne
rozpoczynanie i zatrzymywanie serii ćwiczeń podczas
treningu siłowego.
Pola danych: Umożliwia dostosowanie ekranów danych
wyświetlanych w urządzeniu podczas wykonywania
pomiarów aktywności.
®
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Ustawienia urządzenia na koncie Garmin Connect
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo­polimerowa
Na koncie Garmin Connect wybierz Ustawienia urządzenia.
Alarmy: Pozwala na ustawianie czasu włączenia budzika oraz
jego częstotliwości dla urządzenia. Można ustawić
maksymalnie osiem osobnych alarmów.
Śledzenie aktywności: Włącza i wyłącza funkcje śledzenia
aktywności, takie jak alarmy ruchu.
Automatyczne rozpoczęcie aktywności: Włącza i wyłącza
zdarzenia Move IQ. Czas oczekiwania przed automatycznym
uruchomieniem minutnika dla określonych aktywności można
dostosować.
UWAGA: To ustawienie skraca czas działania baterii.
Widoczne widżety: Umożliwia dostosowanie widżetów
wyświetlanych w urządzeniu.
Domyślny widżet: Umożliwia ustawienie widżetu, który pojawia
się po upływie określonego czasu nieaktywności.
Gest: Umożliwia włączenie podświetlenia za pomocą gestów
wykonywanych nadgarstkiem. Gesty uwzględniają obrót
nadgarstka w kierunku ciała w celu spojrzenia na urządzenie.
Czas działania baterii
Do 7 dni w trybie zegarka
Do 8 godzin w trybie GPS
Zakres temperatury
roboczej
Od ­20º do 50ºC (od ­4º do 122ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
ANT+ 2,4 GHz przy 1 dBm (nominalna)
Bluetooth 2,4 GHz przy 1 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
Pływanie*
8
* Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Można sprawdzić identyfikator urządzenia, wersję
oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia oraz
procentowy stan naładowania baterii.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz opcję > > O systemie.
3 Przesuń palcem, aby wyświetlić informacje.
Informacje o urządzeniu
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo­jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu
ładowania w urządzeniu.
Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Rozwiązywanie problemów
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
2 Podłącz większą wtyczkę przewodu USB do wolnego portu
USB w komputerze.
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia
• Podłącz ładowarkę do urządzenia, aby je naładować,
korzystając z przewodu USB (Ładowanie urządzenia,
strona 9).
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć
do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin
i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB
w komputerze. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii
trwa około godziny.
• Wyświetl informacje o stanie naładowania baterii na ekranie
informacji w urządzeniu (Wyświetlanie informacji
o urządzeniu, strona 8).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie vívosport jest zgodne ze smartfonami, które
wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth Smart.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Włącz obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth
w smartfonie.
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect Mobile,
wybierz
lub , a następnie wybierz opcję Urządzenia
Garmin > Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu
parowania.
• Dotknij i przytrzymaj ekran dotykowy urządzenia, aby
wyświetlić menu, a następnie wybierz opcję > > Paruj
teraz, aby przejść do trybu parowania.
Śledzenie aktywności
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin
Connect nie jest zgodna
Liczba kroków na koncie Garmin Connect aktualizuje się po
zsynchronizowaniu urządzenia.
1 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 7).
9
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
Mobile (Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin
Connect Mobile, strona 7).
2 Zaczekaj, aż urządzenie zsynchronizuje dane.
Synchronizacja może potrwać kilka minut.
UWAGA: Odświeżenie aplikacji Garmin Connect Mobile lub
aplikacji Garmin Connect nie powoduje synchronizacji
danych ani aktualizowania liczby kroków.
Poziom wysiłku nie jest wyświetlany
Aby urządzenie mogło wykryć poziom wysiłku, należy włączyć
funkcję nadgarstkowego monitorowania tętna.
Urządzenie mierzy zmienność tętna w ciągu dnia podczas
okresów nieaktywności, aby ocenić natężenie wysiłku.
Urządzenie nie określa poziomu wysiłku podczas aktywności
z pomiarem czasu.
Jeśli zamiast poziomu wysiłku widoczne są kreski, nie ruszaj
się i poczekaj, aż urządzenie zmierzy zmienność tętna.
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności
Wskaźnik minut intensywnej aktywności zaczyna migać po
przekroczeniu progu intensywności zaliczającego aktywność
jako minuty intensywnej aktywności.
Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe
czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz
zsynchronizować swoje urządzenie, aby podawało właściwą
godzinę.
1 Wybierz opcję Auto w ustawieniach czasu (Ustawienia
urządzenia, strona 7).
2 Potwierdź, że komputer lub smartfon wyświetla prawidłowy
czas lokalny.
3 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj urządzenie z komputerem
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 7).
• Zsynchronizuj urządzenie ze smartfonem
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 7).
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany
wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane
piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).
• Znajdź niewielkie otwory barometru z tyłu urządzenia obok
styków do ładowania i wyczyść obszar wokół styków.
Zatkane otwory barometru mogą mieć wpływ na jego pracę.
Aby wyczyścić zabrudzony obszar, można też umyć
urządzenie wodą.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie
wyschnie.
• Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się
poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
• W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj
urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch
wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna
• Wyłącz ustawienieAutomatyczne rozpoczęcie aktywności
(Ustawienia urządzenia na koncie Garmin Connect,
strona 8).
• Zmniejsz jasność ekranu i skróć czas wyświetlania
(Ustawienia wyświetlania, strona 7).
• Wyłącz gesty wykonywane nadgarstkiem (Ustawienia
wyświetlania, strona 7).
• Ogranicz liczbę powiadomień wyświetlanych w urządzeniu
vívosport w ustawieniach centrum powiadomień w smartfonie
(Zarządzanie powiadomieniami, strona 5).
• Wyłącz inteligentne powiadomienia (BluetoothUstawienia,
strona 7).
• Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie
korzystasz z funkcji online (BluetoothUstawienia, strona 7).
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin , strona 4).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna, strona 7).
UWAGA: Funkcja monitorowania tętna mierzonego na
nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5­10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego
czasu
Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizujesz je
z komputerem lub ze smartfonem. W przypadku zmiany strefy
10
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin
Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją
Bluetooth.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
®
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
aktywności, pułapu tlenowego, poziomu wysiłku i spalonych
kalorii.
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > > Przywróć domyślne > .
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację
Garmin Connect Mobile.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Connect Mobile
Aby móc zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji
Garmin Connect Mobile, należy posiadać konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Włączanie
i konfiguracja urządzenia, strona 1).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 7).
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect Mobile automatycznie prześle je do
urządzenia. Aktualizacja jest instalowana, gdy nie używasz
urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi
się ponownie.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo­naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 11), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo­naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początku­
jących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowo­
naczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowo­
naczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać
i zainstalować aplikację Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie przypomni o konieczności zaktualizowania
oprogramowania.
3 Wybierz opcję.
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową www.support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Załącznik
11
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonu­
jąca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonu­
jąca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Trójklauzulowa licencja BSD
Copyright © 2003­2010, Mark Borgerding
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsza dystrybucja oraz używanie w formach źródłowych
i binarnych, z wprowadzonymi modyfikacjami lub bez, jest
dozwolone po spełnieniu następujących warunków:
• Każdy przypadek dalszej dystrybucji kodu źródłowego musi
zawierać powyższą informację o prawach autorskich,
niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie
odpowiedzialności.
• Każdy przypadek dalszej dystrybucji w formie binarnej musi
zawierać powyższą informację o prawach autorskich,
niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie
odpowiedzialności w dołączonej dokumentacji i/lub innych
materiałach.
• Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody, nie wolno używać
nazwisk autorów ani ich współpracowników do promowania
produktów opartych na niniejszym oprogramowaniu.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I ICH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W POSTACI „TAKIE, JAKIE JEST”,
BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM M.IN.
DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM
PRZYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ORAZ ICH
WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB
WYNIKOWE SZKODY (W TYM M.IN. ZAMÓWIENIA
ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATĘ DANYCH;
UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), BEZ WZGLĘDU NA
POWODY I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI
GWARANCYJNEJ NA JAKICH POWSTAŁY, CZY TO NA
PODSTAWIE UMOWY LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
DZIAŁANIA, LUB TEŻ WSKUTEK DZIAŁAŃ
NIEDOZWOLONYCH (W TYM ZANIEDBANIA I INNE),
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANY
Z UŻYWANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JEŚLI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH
SZKÓD ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ UDZIELONA.
12
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 11
aktualizacje, oprogramowanie 11
aktualny czas 10
aktywności 3
alarmy 5
alerty 4
wibracje 6
aplikacje 5
smartfon 1
Auto Lap 4, 8
Auto Pause 4
B
bateria 8
ładowanie 9
maksymalizowanie 7, 8, 10
blokowanie, ekran 7
C
cele 1, 8
Connect IQ 1
czas 7
alerty 4
czyszczenie urządzenia 9
D
dane
przesyłanie 6
zapisywanie 6
dane techniczne 8
dostosowywanie urządzenia 7
dystans, alerty 4
podświetlenie 1, 6, 7
powiadomienia 1, 5
poziom wysiłku 2, 3, 10
pułap tlenowy 5, 11
R
rozwiązywanie problemów 3, 9–11
S
smartfon 9
aplikacje 5
parowanie urządzenia 1, 9
stoper 5
sygnały satelitarne 10
Ś
śledzenie aktywności 1, 2
T
technologia Bluetooth 5–7, 9
tempo 4
tętno 1, 2
alerty 4
czujnik 7, 10
parowanie czujników 4
strefy 11
trening, tryby 4
tryb pamięci masowej 7
tryb snu 3
U
E
USB 11
przesyłanie plików 7
ustawienia 7, 8, 11
urządzenie 8
ustawienia systemowe 7
ustawienia wyświetlania 7
usuwanie, osobiste rekordy 6
ekran 7
ekran dotykowy 1, 7
ekrany danych 8
Virtual Pacer 4
G
Garmin Connect 1, 6–8, 11
Garmin Express 7
aktualizowanie oprogramowania 11
GPS, sygnał 10
V
Z
zapisywanie aktywności 3
zapisywanie danych 6
zegar 5, 7
H
historia 6, 7
przesyłanie do komputera 6, 7
wyświetlanie 6
I
identyfikator urządzenia 8
K
kalibrowanie 2
kalorie 2
alerty 4
Ł
ładowanie 9
M
menu 1
minut intensywnej aktywności 2, 10
minutnik 3, 5
odliczanie 5
O
okrążenia 4
oprogramowanie
aktualizowanie 11
wersja 8
osobiste rekordy 6
usuwanie 6
P
parowanie urządzenia
ANT+czujniki 4
smartfon 1, 9
pilot VIRB 3
Indeks
13
support.garmin.com
Grudzień 2018
190-02205-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising