Garmin | vívosport® | User guide | Garmin vívosport® מדריך למשתמש

Garmin vívosport® מדריך למשתמש
‫‪VÍVOSPORT‬‬
‫™‬
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2017‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ ,Garmin‬הלוגו של ‪ Edge ,Auto Pause ,Auto Lap ,ANT+ ,Garmin‬ו‪ VIRB -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪Garmin Connect™, Garmin .‬‬
‫™‪ Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer‬ו‪ vívosport™-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫‪ American Heart Association‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Android™ .American Heart Association, Inc.‬הוא סימן מסחרי של ‪ Apple .Google Inc.‬הוא סימן מסחרי של ‪ ,Apple Inc.‬הרשום בארה"ב ובמדינות‬
‫נוספות‪ .‬סימן המילה וסימני הלוגו של ‪ Bluetooth‬מצויים בבעלותה של ‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ The Cooper Institute .‬וכל הסימנים המסחריים הקשורים הם‬
‫רכוש של ‪ .The Cooper Institute‬ניתוח דופק מתקדם באמצעות ‪ .Firstbeat‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מוצר זה עשוי להכיל ספרייה( ‪) Kiss FFT‬עם רישוי מ‪ Mark Borgerding-‬במסגרת הרישיון ‪.http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause 3-Clause BSD‬‬
‫מוצר זה מאושר על‪-‬ידי ‪ .ANT+‬לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.thisisant.com/directory‬‬
‫®‬
‫‪M/N: A03193‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא ‪1 ..................................................................................‬‬
‫הפעלה והגדרה של ההתקן ‪1 ..............................................................‬‬
‫לבישת ההתקן וחיישן הדופק ‪1 ...........................................................‬‬
‫השימוש בהתקן ‪1 .............................................................................‬‬
‫שימוש בתאורה האחורית ‪1 ................................................................‬‬
‫יעדי כושר ‪9 .....................................................................................‬‬
‫אודות אזורי דופק ‪10 .........................................................................‬‬
‫חישובי אזור דופק ‪10 ........................................................................‬‬
‫דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי ‪10 .................................................‬‬
‫רישיון של ‪10 ............................................................ BSD 3-Clause‬‬
‫אינדקס ‪11 .............................................................................‬‬
‫ווידג'טים ‪1 ............................................................................‬‬
‫יעד אוטומטי ‪2 ..................................................................................‬‬
‫סרגל תנועה ‪2 ...................................................................................‬‬
‫הצגת תרשים הדופק ‪2 .......................................................................‬‬
‫דקות אינטנסיביות ‪2 ..........................................................................‬‬
‫שיפור הדיוק של חישוב הקלוריות ‪2 ....................................................‬‬
‫השתנות דופק ורמת מתח ‪2 ................................................................‬‬
‫מעקב שינה ‪2 ...................................................................................‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק ‪2 .................................................................................‬‬
‫אימון כושר ‪3 .........................................................................‬‬
‫הקלטת פעילות מתוזמנת ‪3 .................................................................‬‬
‫הקלטת פעילות אימון כוח ‪3 ...............................................................‬‬
‫הגדרת מצב ריצה ‪3 ...........................................................................‬‬
‫התראות ‪3 ........................................................................................‬‬
‫סימון הקפות ‪4 .................................................................................‬‬
‫שימוש בתכונה ®‪4 ........................................................ Auto Pause‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ®‪4 ................................................ Garmin‬‬
‫אודות ערכי ‪ VO2‬מרבי משוערים ‪4 .....................................................‬‬
‫שעון ‪4 ...................................................................................‬‬
‫שימוש בשעון העצר ‪4 ........................................................................‬‬
‫התחלת טיימר ספירה לאחור ‪4 ............................................................‬‬
‫שימוש בשעון מעורר ‪4 .......................................................................‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪4 ............................................... Bluetooth‬‬
‫הצגת התראות ‪5 ...............................................................................‬‬
‫ניהול התראות ‪5 ................................................................................‬‬
‫איתור טלפון חכם שאבד ‪5 .................................................................‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע' ‪5 ...........................................................‬‬
‫היסטוריה ‪5 ............................................................................‬‬
‫הצגת ההיסטוריה ‪5 ...........................................................................‬‬
‫שיאים אישיים ‪5 ................................................................................‬‬
‫‪5 .......................................................................... Garmin Connect‬‬
‫סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪6 .................. Garmin Connect Mobile‬‬
‫סנכרון הנתונים עם המחשב ‪6 .............................................................‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪6 .....................................................‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של מסך המגע ‪6 ...................................................‬‬
‫הגדרות צמיד חיישן דופק ‪6 ................................................................‬‬
‫הגדרות ההתקן ‪6 ..............................................................................‬‬
‫הגדרות ‪7 .............................................................. Garmin Connect‬‬
‫פרטי ההתקן ‪7 ........................................................................‬‬
‫מפרטים ‪7 ........................................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪7 ................................................................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪8 .................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪8 ........................................................................‬‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן? ‪8 .............................................‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן ‪8 .............................................................‬‬
‫מעקב אחר פעילויות ‪8 .......................................................................‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר ‪8 ..............................................................‬‬
‫בהתקן שלי מוצגת שעה שגויה ‪9 .........................................................‬‬
‫השגת אותות לוויין ‪9 .........................................................................‬‬
‫הארכת חיי הסוללה ‪9 ........................................................................‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל ‪9 .....................................................‬‬
‫עדכוני מוצרים ‪9 ...............................................................................‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪9 ........................... Garmin Connect Mobile‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪9 ....................................... Garmin Express‬‬
‫קבלת מידע נוסף ‪9 ............................................................................‬‬
‫נספח ‪9 ..................................................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪i‬‬
‫מבוא‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית‬
‫אימונים או עורך בה שינויים‪.‬‬
‫הפעלה והגדרה של ההתקן‬
‫כדי שתוכל להשתמש בהתקן‪ ,‬עליך לחבר אותו למקור חשמל כדי להפעיל‬
‫אותו‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונות החיבור של התקן ‪ ,vívosport‬יש לשייך אותו‬
‫ישירות דרך היישום ‪ Garmin Connect™ Mobile‬ולא מהגדרות‬
‫‪ Bluetooth‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון החכם שלך‪ ,‬התקן את היישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect Mobile‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת הטעינה בהתקן‪.‬‬
‫®‬
‫‪ 3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬למקור חשמל כדי להפעיל את ההתקן (טעינת‬
‫ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫‪ !Hello‬מופיע כאשר ההתקן נדלק‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חיישן הדופק נמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• ראה עצות לנתוני דופק לא סדיר‪ ,‬עמוד ‪ 8‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫צמיד חיישן הדופק‪.‬‬
‫• למידע נוסף על מידת הדיוק של מדידת דופק בשורש כף היד‪ ,‬עבור‬
‫אל ‪.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫השימוש בהתקן‬
‫החלק‬
‫החלק על מסך המגע‬
‫תפריט‪.‬‬
‫לחץ לחיצה‬
‫ארוכה‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על מסך המגע כדי לפתוח את התפריט ולסגור‬
‫אותו‪.‬‬
‫הקש‬
‫הקש על מסך המגע כדי לבחור פריטים‪.‬‬
‫הקש על כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫הקש פעמיים‬
‫במהלך פעילות מתוזמנת‪ ,‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי‬
‫להתחיל ולעצור פעולה‪.‬‬
‫מחוות פרק‬
‫כף היד‬
‫סובב את פרק כף היד והרם אותו לעבר גופך כדי להפעיל את‬
‫התאורה האחורית‪ .‬סובב את פרק כף היד והרחק אותו מגופך כדי‬
‫לכבות את התאורה האחורית‪.‬‬
‫כדי לגלול בין ווידג'טים ואפשרויות‬
‫שימוש בתאורה האחורית‬
‫• בכל עת תוכל להקיש או להחליק את האצבע על‪-‬גבי מסך המגע כדי‬
‫להפעיל את התאורה האחורית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התראות והודעות מפעילות את התאורה האחורית באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫• בכל עת תוכל לסובב את פרק כף היד ולהרים אותו לעבר גופך כדי‬
‫להפעיל את התאורה האחורית‪.‬‬
‫• כוונן את בהירות התצוגה האחורית ואת הזמן הקצוב לכיבוי (הגדרות‬
‫תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫ווידג'טים‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫• אם זהו ההתקן הראשון שאתה משייך בעזרת היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect Mobile‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫• אם כבר שייכת התקן אחר בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬מתוך תפריט ההגדרות‪ ,‬בחר התקני ‪> Garmin‬הוסף‬
‫התקן ובצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫לאחר השלמת השיוך‪ ,‬ההתקן מופעל מחדש‪ .‬ההתקן מסתנכרן באופן‬
‫אוטומטי בזמן פתיחת היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫לבישת ההתקן וחיישן הדופק‬
‫• לבש את התקן ‪ vívosport‬מעל עצם שורש כף היד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל נוח‪ ,‬ואינו אמור לזוז במהלך‬
‫ריצה או פעילות גופנית‪.‬‬
‫מבוא‬
‫ההתקן מגיע עם ווידג'טים טעונים מראש שמספקים מידע במבט מהיר‪.‬‬
‫ניתן להחליק על מסך המגע כדי לגלול בין הווידג'טים‪ .‬אפשר להקיש על‬
‫ווידג'טים כדי להציג מידע נוסף‪ ,‬כמו תרשים של הדופק וסך הצעדים שלך‬
‫ביום הקודם‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהתכונות‪ ,‬צריך לשייך להתקן טלפון‬
‫חכם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשתמש ביישום ‪ Garmin Connect Mobile‬כדי לבחור את‬
‫פרצוף השעון וכדי להוסיף או להסיר ווידג'טים ‪ -‬כמו פקדי המוזיקה של‬
‫הטלפון החכם‪.‬‬
‫שעה ותאריך השעה והתאריך הנוכחיים‪ .‬התאריך והשעה מכוונים באופן‬
‫אוטומטי כאשר ההתקן משיג אותות לוויין‪ .‬השעה והתאריך של‬
‫ההתקן מתעדכנים כשההתקן מסתנכרן עם מחשבים או טלפונים‬
‫חכמים‪.‬‬
‫מספר הצעדים הכולל ויעד הצעדים שלך להיום‪ .‬ההתקן לומד‬
‫ומציע לך יעדי צעדים חדשים בכל יום‪.‬‬
‫הדופק הנוכחי בפעימות לדקה( ‪), bpm‬והדופק הממוצע בזמן‬
‫מנוחה בשבעת הימים האחרונים‪.‬‬
‫המספר הכולל של קומות שטיפסת‪ ,‬ויעד טיפוס הקומות שלך‬
‫להיום‪.‬‬
‫המרחק שעברת היום‪ ,‬בקילומטרים או במיילים‪.‬‬
‫סך הדקות האינטנסיביות שלך ויעד הדקות האינטנסיביות לאותו‬
‫שבוע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סך הקלוריות ששרפת באותו יום‪ ,‬כולל קלוריות בזמן פעילות ובזמן‬
‫מנוחה‪.‬‬
‫רמת המתח הנוכחית שלך‪ .‬ההתקן מודד את השינויים בדופק בזמן‬
‫חוסר פעילות כדי להעריך את רמת המתח שלך‪ .‬מספר נמוך יותר‬
‫מצביע על רמת מתח נמוכה יחסית‪.‬‬
‫הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר מטלפון חכם משויך‪.‬‬
‫התראות מהטלפון החכם‪ ,‬כולל שיחות‪ ,‬הודעות טקסט‪ ,‬עדכונים‬
‫ברשתות חברתיות ועוד‪ ,‬בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון החכם‬
‫שלך‪.‬‬
‫פקדים לנגן המוזיקה בטלפון החכם‪.‬‬
‫‪VIRB‬‬
‫פקדים עבור מצלמת אקשן של ‪( VIRB‬נמכרת בנפרד )ששויכה‬
‫להתקן‪.‬‬
‫®‬
‫יעד אוטומטי‬
‫ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי‪ ,‬על סמך רמות‬
‫הפעילות הקודמת שלך‪ .‬כאשר תזוז במהלך היום‪ ,‬ההתקן יציג לך את‬
‫ההתקדמות שלך לקראת היעד היומי ‪.‬‬
‫להרוויח דקות אינטנסיביות‬
‫התקן ‪ vívosport‬מחשב דקות אינטנסיביות על‪-‬ידי השוואה בין נתוני‬
‫הדופק לבין הדופק הממוצע במנוחה‪ .‬אם מכבים את נתוני הדופק‪ ,‬ההתקן‬
‫מחשב דקות אינטנסיביות מתונה על‪-‬ידי ניתוח נתוני הצעדים לדקה‪.‬‬
‫• התחל פעילות עם מעקב זמן כדי לקבל את החישוב המדויק ביותר של‬
‫דקות אינטנסיביות‪.‬‬
‫• התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫• כדי לקבל את התוצאה המדויקת ביותר של מדידת הדופק במנוחה‪,‬‬
‫לבש את ההתקן במשך כל היום והלילה‪.‬‬
‫שיפור הדיוק של חישוב הקלוריות‬
‫ההתקן מציג את כמות הקלוריות הכוללת המשוערת ששרפת ביום‬
‫הנוכחי‪ .‬ניתן לשפר את רמת הדיוק של חישוב זה על‪-‬ידי הליכה מהירה או‬
‫ריצה בחוץ למשך ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק את האצבע כדי להציג את מסך הקלוריות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מופיע כאשר יש לכייל את הקלוריות‪ .‬יש לבצע את תהליך‬
‫הכיול פעם אחת בלבד‪ .‬אם יש לך תיעוד קודם של הליכה או ריצה‬
‫מתוזמנות‪ ,‬ייתכן כי לא יופיע‪.‬‬
‫‪ 3‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫השתנות דופק ורמת מתח‬
‫אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי‪ ,‬תוכל להגדיר יעד‬
‫צעידה מותאם אישית בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫סרגל תנועה‬
‫ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב‬
‫המטבולי‪ .‬סרגל התנועה מזכיר לך להמשיך לזוז‪ .‬לאחר שעה של חוסר‬
‫מופיעים לאחר כל‬
‫מופיע‪ .‬קטעים נוספים‬
‫פעילות‪ ,‬סרגל התנועה‬
‫‪ 15‬דקות של חוסר פעילות‪.‬‬
‫ההתקן מנתח את השתנות הדופק שלך בזמן שאינך נמצא בפעילות כדי‬
‫להעריך את רמת המתח הכוללת‪ .‬אימונים‪ ,‬פעילות גופנית‪ ,‬שינה‪ ,‬תזונה‬
‫והמתח הכללי בחיי היומיום משפיעים על רמת המתח‪ .‬רמת המתח נעה‬
‫בין ‪ 0‬ל‪ ,100-‬כאשר ‪ 0‬עד ‪ 25‬זהו מצב מנוחה‪ 26 ,‬עד ‪ 50‬זהו מתח נמוך‪,‬‬
‫‪ 51‬עד ‪ 75‬זהו מתח בינוני ואילו ‪ 76‬עד ‪ 100‬זהו מצב מתח גבוה‪ .‬כאשר‬
‫אתה יודע מהי רמת המתח שלך‪ ,‬קל יותר לזהות רגעים מתוחים במהלך‬
‫היום‪ .‬לקבלת התוצאות הטובות ביותר‪ ,‬לבש את ההתקן בזמן השינה‪.‬‬
‫ניתן לסנכרן את ההתקן עם חשבון ‪ Garmin Connect‬כדי לראות את‬
‫רמת המתח לאורך כל היום‪ ,‬מגמות ארוכות טווח ופרטים נוספים‪.‬‬
‫הצגת תרשים רמת המתח‬
‫תרשים רמת המתח מציג את רמת המתח בשעה האחרונה‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק כדי להציג את מסך רמת המתח‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על מסך המגע כדי להציג את תרשים רמת המתח‪.‬‬
‫הפעלת טיימר מנוחה‬
‫כדי לאפס את סרגל התנועה‪ ,‬לך מרחק קצר‪.‬‬
‫הצגת תרשים הדופק‬
‫תרשים הדופק מציג את הדופק שלך במשך השעה האחרונה‪ ,‬את הדופק‬
‫הנמוך ביותר בפעימות לדקה( פ' לדקה )ואת הדופק הגבוה ביותר במהלך‬
‫שעה זו‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק את האצבע כדי להציג את מסך הדופק‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על מסך המגע כדי להציג את תרשים הדופק‪.‬‬
‫דקות אינטנסיביות‬
‫כדי לשפר את בריאותך‪ ,‬ארגונים כגון ‪Centers for Disease Control‬‬
‫‪ and Prevention‬בארה"ב וכן ‪ American Heart Association‬ממליצים‬
‫על ‪ 150‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה‪ ,‬כגון הליכה‬
‫מהירה‪ ,‬או על ‪ 75‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה‪ ,‬כגון‬
‫ריצה‪.‬‬
‫ההתקן עוקב אחר האינטנסיביות של הפעילות ואחר הזמן שאתה מבלה‬
‫בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה( נדרשים נתוני דופק כדי‬
‫לכמת אינטנסיביות גבוהה ‪).‬כדי לחתור להשגת היעד השבועי של שעות‬
‫אינטנסיביות‪ ,‬השתתף בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה למשך‬
‫‪ 10‬דקות ברצף לפחות‪ .‬ההתקן מחשב את הסכום הכולל של דקות‬
‫הפעילות באינטנסיביות מתונה ביחד עם דקות הפעילות באינטנסיביות‬
‫גבוהה‪ .‬סך כל דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה מוכפלות כאשר הן‬
‫מתווספות לסכום‪.‬‬
‫®‬
‫‪2‬‬
‫תוכל להפעיל את טיימר המנוחה כדי להתחיל תרגיל נשימה מודרך‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק כדי להציג את מסך רמת המתח‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על מסך המגע‪.‬‬
‫יופיע תרשים רמת המתח‪.‬‬
‫‪ 3‬החלק כדי לבחור את האפשרות טיימר מנוחה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר או כדי להגדיר את טיימר המנוחה‪.‬‬
‫‪ 5‬הקש במרכז מסך המגע כדי כדי לבחור זמן ולעבור למסך הבא‪.‬‬
‫‪ 6‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את טיימר המנוחה‪.‬‬
‫‪ 7‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 8‬לאחר סיום פעולת טיימר המנוחה‪ ,‬הצג את רמת המתח המעודכנת‪.‬‬
‫מעקב שינה‬
‫בזמן השינה‪ ,‬ההתקן מזהה שאתה ישן באופן אוטומטי ועוקב אחר‬
‫התנועות שלך במהלך שעות השינה הרגילות‪ .‬ניתן להגדיר את שעות‬
‫השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫סטטיסטיקת השינה כוללת את סך כל שעות השינה‪ ,‬רמות השינה‬
‫ותנועות במהלך השינה‪ .‬ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫הערה‪ :‬נמנומים קצרים אינם מתווספים לסטטיסטיקת השינה‪.‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק‬
‫הפונקציה המרוחקת של ‪ VIRB‬מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של‬
‫‪ VIRB‬באמצעות ההתקן שלך‪ .‬עבור אל ‪www.garmin.com/VIRB‬‬
‫לרכישת מצלמת הפעולה של ‪.VIRB‬‬
‫ווידג'טים‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪VIRB‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בפונקציה ‪ ,VIRB Remote‬עליך להפעיל את‬
‫הגדרת השליטה מרחוק במצלמת ‪ .VIRB‬למידע נוסף‪ ,‬עיין ‪VIRB‬במדריך‬
‫למשתמש של הסדרה‪ .‬עליך גם להפעיל את מסך ‪ VIRB‬בהתקן ‪vívosport‬‬
‫(הגדרות התקן בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)7‬‬
‫‪ 1‬הפעל את מצלמת ‪.VIRB‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,vívosport‬החלק את האצבע כדי להציג את מסך ‪.VIRB‬‬
‫‪ 3‬המתן עד שההתקן יתחבר למצלמת ‪.VIRB‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫• כדי להקליט וידאו‪ ,‬בחר‬
‫מונה הווידאו מופיע בהתקן ‪.vívosport‬‬
‫‪.‬‬
‫• כדי לעצור הקלטת וידאו‪ ,‬בחר‬
‫‪.‬‬
‫• כדי לצלם תמונה‪ ,‬בחר‬
‫אימון כושר‬
‫• כדי לערוך את ספירת החזרות‪ ,‬בחר ערוך חזרות‪ ,‬בחר‬
‫והקש במרכז מסך המגע‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר כדי להתחיל את הסדרה הבאה‪.‬‬
‫‪ 9‬חזור על שלבים שש עד שמונה עד להשלמת הפעילות‪.‬‬
‫‪ 10‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את פעולת הטיימר‪.‬‬
‫‪ 11‬החלק כדי לבחור אפשרות‪:‬‬
‫• בחר כדי לשמור את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר כדי למחוק את הפעילות‪.‬‬
‫עצות להקלטת פעילויות אימון כוח‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקלטת פעילות מתוזמנת‬
‫ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן ולאחר מכן לשמור ולשלוח אותה‬
‫לחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬החלק כדי לבחור פעילות‪:‬‬
‫• בחר להליכה‪.‬‬
‫• בחר לריצה‪.‬‬
‫עבור רכיבה‪.‬‬
‫• בחר‬
‫• בחר לפעילות אירובית‪.‬‬
‫• בחר לאימון כוח‪.‬‬
‫• בחר לפעילויות מסוגים אחרים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בחוץ או בפנים‪.‬‬
‫‪ 5‬אם המיקום שלך מוגדר לערך 'בחוץ'‪ ,‬צא החוצה והמתן עד שההתקן‬
‫יאתר לווייני ‪.GPS‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך כמה דקות‪ .‬לאחר איתור‬
‫הלוויינים‪ ,‬מופיעה הודעה‪.‬‬
‫‪ 6‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את הטיימר‪.‬‬
‫‪ 7‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫‪ 8‬החלק כדי להציג מסכי נתונים נוספים‪.‬‬
‫‪ 9‬לאחר סיום הפעילות‪ ,‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את‬
‫הטיימר‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן להקיש פעמיים על מסך המגע כדי להמשיך את פעולת‬
‫הטיימר‪.‬‬
‫‪ 10‬החלק כדי לבחור אפשרות‪:‬‬
‫• בחר כדי לשמור את הפעילות‪.‬‬
‫• בחר כדי למחוק את הפעילות‪.‬‬
‫הקלטת פעילות אימון כוח‬
‫ניתן להקליט סדרות במהלך פעילות אימון כוח‪ .‬סדרה מורכבת מחזרות‬
‫מרובות על מהלך אחד‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > ‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את הטיימר‪.‬‬
‫‪ 4‬התחל בסדרה הראשונה‪.‬‬
‫ההתקן סופר את החזרות‪ .‬ספירת החזרות מופיעה לאחר שש חזרות‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪ 5‬החלק כדי להציג מסכי נתונים נוספים( אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 6‬בחר כדי לסיים סדרה‪.‬‬
‫מופיע טיימר מנוחה‪.‬‬
‫‪ 7‬בזמן מנוחה‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להציג מסכי נתונים נוספים‪ ,‬החלק על מסך המגע‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫או‬
‫‪,‬‬
‫•‬
‫אל תביט בהתקן בזמן החזרות‪.‬‬
‫האינטראקציה שלך עם ההתקן מתרחשת בהתחלה ובסיום של כל‬
‫סדרה ובזמן מנוחה‪.‬‬
‫התרכז בביצועים שלך בזמן החזרות‪.‬‬
‫בצע תרגילים המבוססים על משקל הגוף או תרגילים ללא משקל‪.‬‬
‫במהלך החזרות‪ ,‬הקפד על טווח תנועה רחב ועקבי‪.‬‬
‫כל חזרה נספרת כאשר הזרוע שעונדת את ההתקן חוזרת לנקודת‬
‫המוצא‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן כי ההתקן לא יספור תרגילי רגליים‪.‬‬
‫שמור ושלח את פעילות אימון הכוח לחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫ניתן להשתמש בכלים בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להציג ולערוך‬
‫פרטי פעילויות‪.‬‬
‫הגדרת מצב ריצה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר > ‪.‬‬
‫בחר בחוץ או בפנים‪.‬‬
‫בחר מצב ריצה‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר חופשי כדי לרוץ במקום פתוח או סגור‪ ,‬בקצב שלך‪ ,‬ללא‬
‫התראות של מצב ריצה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬זהו מצב הריצה המהווה ברירת מחדל‪.‬‬
‫• בחר ריצה‪/‬הליכה כדי לתרגל את השימוש במרווחי ריצה והליכה‬
‫עם מעקב זמן‪.‬‬
‫• בחר ‪ Virtual Pacer‬כדי להתאמן ולהתקדם ליעד קצב מוגדר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להתאים אישית‬
‫את מרווחי ההליכה‪/‬הריצה ואת יעד הקצב (הגדרות פרופיל פעילות‬
‫בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)7‬‬
‫צא לריצה‪.‬‬
‫בכל פעם שאתה מסיים מרווח או חורג מעל או מתחת ליעד הקצב‪,‬‬
‫מופיעה הודעה וההתקן רוטט‪.‬‬
‫™‪Virtual Pacer‬‬
‫‪ Virtual Pacer‬הוא כלי אימון המיועד לעזור לך לשפר את הביצועים שלך‬
‫בכך שהוא מעודד אותך לרוץ בקצב שהגדרת‪.‬‬
‫התראות‬
‫באפשרותך להשתמש בהתראות כדי להתאמן לקראת יעדי ספציפיים של‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬קלוריות ודופק‪.‬‬
‫הגדרת התראה חוזרת‬
‫התראה חוזרת מופיעה בכל פעם שההתקן מתעד ערך או מרווח‬
‫שהגדרת‪-‬מראש‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה בכל‬
‫‪ 100‬קלוריות‪ .‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להתאים‬
‫אישית את הערכים או את המרווחים שצוינו להתראות חוזרות (הגדרות‬
‫פרופיל פעילות בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)7‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ובחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר התראות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר זמן‪ ,‬מרחק או קק"ל כדי להפעיל את ההתראה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתראה מרחק זמינה עבור הליכה‪ ,‬ריצה ורכיבה בלבד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בכל פעם שתגיע לערך שהגדרת עבור ההתראה‪ ,‬תופיע התראה וההתקן‬
‫ירטוט‪.‬‬
‫הגדרת התראות הדופק שלך‬
‫באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה כשהדופק שלך נמצא‬
‫מעל או מתחת לתחום היעד או לטווח מותאם אישית‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל‬
‫להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה כאשר הדופק שלך יורד מתחת‬
‫ל‪ 180-‬פעימות לדקה( פ‪/‬דקה ‪).‬ניתן להשתמש בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬כדי להגדיר תחומים מותאמים אישית (הגדרות פרופיל פעילות‬
‫בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)7‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ובחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר התראות >התר' דופק‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להשתמש בטווח של תחום דופק קיים‪ ,‬בחר תחום דופק‪.‬‬
‫• כדי להשתמש בערכי מינימום או מקסימום‪ ,‬בחר מותאם‪.‬‬
‫בכל פעם שהדופק שלך יעלה מעל או ירד מתחת לטווח שצוין או לערך‬
‫המותאם אישית‪ ,‬תופיע הודעה על כך וההתקן ירטוט‪.‬‬
‫סימון הקפות‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן כך שישתמש בתכונה ‪ Auto Lap‬אשר מסמנת‬
‫הקפה באופן אוטומטי בכל קילומטר או מייל‪ .‬תכונה זו שימושית‬
‫להשוואת הביצועים שלך בחלקים השונים של הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה ‪ Auto Lap‬אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ובחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ Auto Lap‬כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪ 4‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫®‬
‫שימוש בתכונה ‪Auto Pause‬‬
‫®‬
‫ניתן להשתמש בתכונה ‪ Auto Pause‬כדי להשהות את הטיימר באופן‬
‫אוטומטי כאשר אתה מפסיק לנוע‪ .‬תכונה זו שימושית אם הפעילות שלך‬
‫כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך לעצור בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬זמן ההשהיה לא נשמר עם נתוני ההיסטוריה שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה ‪ Auto Pause‬אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ובחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪ Auto Pause‬כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪ 4‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ‪Garmin‬‬
‫®‬
‫ניתן לשדר את נתוני הדופק שלך מהתקן ‪ vívosport‬ולהציג אותם בהתקני‬
‫‪ Garmin‬משויכים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לשדר את נתוני הדופק בהתקן ‪Edge‬‬
‫בזמן רכיבה על אופניים או במצלמת פעולה של ‪ VIRB‬במהלך פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שידור נתוני דופק מקצר את חיי סוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫ > > ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫התקן ‪ vívosport‬מתחיל לשדר את נתוני הדופק שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬באפשרותך להציג רק את מסך ניטור הדופק בעת שידור נתוני‬
‫דופק‪.‬‬
‫‪ 3‬שייך את התקן ‪ vívosport‬להתקן ‪ Garmin ANT+‬תואם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לכל התקן התואם ל‪ Garmin-‬יש הנחיות שיוך שונות‪ .‬עיין‬
‫במדריך למשתמש‪.‬‬
‫כדי להפסיק לשדר את נתוני‬
‫‪ 4‬הקש על מסך ניטור הדופק ובחר‬
‫הדופק‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫אודות ערכי ‪ VO2‬מרבי משוערים‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי הוא נפח החמצן המרבי( במיליליטרים )שאתה מסוגל‬
‫לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא‪ .‬במילים‬
‫פשוטות‪ ,‬ה‪ VO2-‬המרבי מצביע על רמת הביצועים האתלטיים והוא אמור‬
‫לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בהתקן‪ ,‬אומדן ה‪ VO2-‬המרבי מופיע כמספר‪ ,‬כתיאור וכרמה בתצוגת‬
‫המדידה‪ .‬בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬תוכל לראות פרטים נוספים על‬
‫אומדן ה‪ VO2-‬המרבי שלך‪ ,‬לרבות גיל הכושר‪ .‬גיל הכושר נותן מושג‬
‫לגבי רמת הכושר שלך בהשוואה לאדם מאותו מגדר בגיל שונה‪ .‬ככל‬
‫שתרבה להתאמן‪ ,‬גיל הכושר שלך עשוי לרדת עם הזמן‪.‬‬
‫נתוני ה‪ VO2-‬המרבי והניתוחים שלהם מסופקים באישור ‪The Cooper‬‬
‫‪ .Institute‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנספח (דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי‪,‬‬
‫עמוד ‪ )10‬ועבור לאתר ‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫®‬
‫בדיקת הערכת ‪ VO2‬מרבי‬
‫כדי להציג את הערכת ה‪ VO2-‬המרבי בהתקן‪ ,‬דרושים נתוני דופק מצמיד‬
‫חיישן הדופק והליכה מהירה או ריצה מתוזמנות למשך ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > ‪.‬‬
‫אם כבר הקלטת ריצה או הליכה מהירה למשך ‪ 15‬דקות‪ ,‬הערכת‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי עשויה להופיע‪ .‬ההתקן מציג את תאריך העדכון‬
‫האחרון של הערכת ה‪ VO2-‬המרבי‪ .‬ההתקן מעדכן את הערכת‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי בכל פעם שאתה מסיים הליכה או ריצה מתוזמנת‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬פעל לפי ההוראות על‪-‬גבי המסך כדי לבדוק את‬
‫הערכת ה‪ VO2-‬המרבי שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כאשר יש צורך לחשב את הערכת ה‪ VO2-‬המרבי‪ ,‬מופיעות‬
‫הוראות‪.‬‬
‫עם סיום הבדיקה‪ ,‬מופיעה הודעה‪.‬‬
‫שעון‬
‫שימוש בשעון העצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר > ‪.‬‬
‫הקש פעמיים על מסך המגע כדי להתחיל את הטיימר‪.‬‬
‫הקש פעמיים על מסך המגע כדי לעצור את פעולת הטיימר‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי לאפס את טיימר‪.‬‬
‫התחלת טיימר ספירה לאחור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר > ‪.‬‬
‫בחר או כדי להגדיר את הטיימר‪.‬‬
‫הקש במרכז מסך המגע כדי כדי לבחור זמן ולעבור למסך הבא‪.‬‬
‫בחר כדי להפעיל את הטיימר‪.‬‬
‫בחר כדי לעצור את הטיימר‪.‬‬
‫שימוש בשעון מעורר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הגדר זמנים ותדירויות של השעון המעורר בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫(הגדרות התקן בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)7‬‬
‫בהתקן ‪ vívosport‬גע נגיעה ממושכת במסך המגע כדי להציג את‬
‫התפריט‪.‬‬
‫בחר > ‪.‬‬
‫החלק כדי לגלול בין ההתראות‪.‬‬
‫בחר התראה כדי להפעיל או להשבית אותה‪.‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫להתקן ‪ vívosport‬יש כמה תכונות המחוברות דרך ‪ Bluetooth‬עבור‬
‫הטלפון החכם התואם באמצעות היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫התראות‪ :‬מודיע על התראות מהטלפון החכם‪ ,‬כולל שיחות‪ ,‬הודעות טקסט‬
‫עדכונים מהרשתות החברתיות ועוד‪ ,‬בהתאם להגדרות ההתראה‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ :LiveTrack‬מאפשר לחברים ומשפחה לעקוב אחר המרוצים ופעילויות‬
‫האימון שלך בזמן אמת‪ .‬תוכל להזמין עוקבים באמצעות דואר‬
‫אלקטרוני או מדיה חברתית‪ ,‬כדי לאפשר להם להציג את הנתונים שלך‬
‫בזמן אמת בדף מעקב של ‪.Garmin Connect‬‬
‫שעון‬
‫עדכוני מזג אוויר‪ :‬הצגת הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר‬
‫מהטלפון החכם‪.‬‬
‫פקדי מוזיקה‪ :‬ההגדרה מאפשרת לשלוט בנגן המוזיקה בטלפון החכם‪.‬‬
‫חפש את הטלפון שלי‪ :‬איתור טלפון חכם שאבד המשויך להתקן‬
‫‪ vívosport‬ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫חפש את ההתקן שלי‪ :‬איתור התקן ‪ vívosport‬שאבד המשויך לטלפון‬
‫החכם ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫העלאת פעילויות‪ :‬שליחה אוטומטית של הפעילות ליישום ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect Mobile‬ברגע שאתה פותח את היישום‪.‬‬
‫עדכוני תוכנה‪ :‬ההתקן מוריד באמצעות חיבור אלחוטי את עדכון התוכנה‬
‫העדכני ומתקין אותו‪.‬‬
‫הצגת התראות‬
‫• כאשר מופיעה התראה בהתקן‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫◦ הקש על מסך המגע ובחר כדי להציג את ההתראה במלואה‪.‬‬
‫◦ בחר כדי לבטל את ההתראה‪.‬‬
‫• כאשר מופיעה שיחה נכנסת בהתקן‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫הערה‪ :‬האפשרויות הזמינות משתנות בהתחשב בסוג הטלפון החכם‪.‬‬
‫◦ בחר כדי לקבל את השיחה בטלפון החכם‪.‬‬
‫◦ בחר כדי לדחות או להשתיק את השיחה‪.‬‬
‫• כדי להציג את כל ההתראות‪ ,‬החלק כדי להציג את הווידג'ט של‬
‫ההתראות‪ ,‬הקש על מסך המגע ובחר אפשרות‪:‬‬
‫◦ החלק כדי לגלול בין ההתראות‪.‬‬
‫◦ בחר התראה ובחר כדי להציג את ההתראה במלואה‪.‬‬
‫◦ בחר התראה ובחר כדי לבטל את ההתראה‪.‬‬
‫ניהול התראות‬
‫ניתן להשתמש בטלפון החכם התואם כדי לנהל התראות המוצגות בהתקן‬
‫‪.vívosport‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ‪ ,Apple‬השתמש בהגדרות של מרכז‬
‫ההתראות בטלפון החכם כדי לבחור את הפריטים שיוצגו בהתקן‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ™‪ ,Android‬השתמש בהגדרות היישום‬
‫של ‪ Garmin Connect Mobile‬כדי לבחור את הפריטים שיוצגו‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫®‬
‫איתור טלפון חכם שאבד‬
‫ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לאתר טלפון חכם שאבד‪ ,‬אשר מותאם‬
‫באמצעות טכנולוגיית האלחוט ‪ Bluetooth‬ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫התקן ‪ vívosport‬מתחיל לחפש את הטלפון החכם המשויך‪ .‬בטלפון‬
‫החכם מושמעת התראה קולית‪ ,‬ועוצמת האות של ‪ Bluetooth‬מופיעה‬
‫במסך התקן ‪ .vívosport‬עוצמת האות של ‪ Bluetooth‬גוברת ככל‬
‫שאתה מתקרב לטלפון החכם‪.‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע'‬
‫ניתן להשתמש במצב נא לא להפריע כדי שהתאורה האחורית לא תידלק‬
‫באמצעות מחוות והתראות רטט‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש במצב זה בזמן‬
‫שינה או צפייה בסרט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬ניתן להגדיר את ההתקן כך שיעבור‬
‫למצב נא לא להפריע באופן אוטומטי במהלך שעות השינה הרגילות שלך‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש בחשבון‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > כדי להפעיל את מצב נא לא להפריע‪.‬‬
‫מופיע במסך השעה‪.‬‬
‫‪ 3‬גע נגיעה ממושכת במסך המגע ובחר > >כבוי כדי להשבית את‬
‫מצב נא לא להפריע‪.‬‬
‫היסטוריה‬
‫היסטוריה‬
‫ההתקן מאחסן עד ‪ 14‬ימים של נתוני מעקב פעילות ונתוני ניטור דופק‬
‫ועד שבע פעילויות עם מעקב זמן‪ .‬ניתן להציג בהתקן את שבע הפעילויות‬
‫האחרונות שהוגדר להן מעקב זמן‪ .‬ניתן לסנכרן את הנתונים כדי להציג‬
‫נתוני ניטור דופק‪ ,‬נתוני מעקב פעילות ופעילויות ללא הגבלה בחשבון‬
‫‪( Garmin Connect‬סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬עמוד ‪( )6‬סנכרון הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫כאשר זיכרון המכשיר מתמלא‪ ,‬הנתונים הישנים ביותר נמחקים ובמקומם‬
‫נשמרים חדשים‪.‬‬
‫הצגת ההיסטוריה‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫שיאים אישיים‬
‫כאשר אתה משלים פעילות‪ ,‬ההתקן מציג שיאים אישיים חדשים שהגעת‬
‫אליהם במהלך הפעילות‪ ,‬אם יש כאלה‪ .‬השיאים האישיים כוללים את‬
‫הזמן המהיר ביותר שלך בכמה מרחקי מרוץ טיפוסיים ואת הריצה או‬
‫הרכיבה הארוכה ביותר‪.‬‬
‫הצגת שיאים אישיים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר > ‪.‬‬
‫בחר או ‪.‬‬
‫החלק כדי להציג את השיאים האישיים שלך‪.‬‬
‫שחזור שיא אישי‬
‫ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר או ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שיא‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר שחזר אחרון > ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫מחיקת שיא אישי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר > ‪.‬‬
‫בחר או ‪.‬‬
‫בחר שיא‪.‬‬
‫בחר נקה > ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫תוכל להיות בקשר עם חבריך בחשבון ‪Garmin .Garmin Connect‬‬
‫‪ Connect‬מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח‪,‬‬
‫לשתף ולעודד זה את זה‪ .‬תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך‪,‬‬
‫כולל אירועי ריצה‪ ,‬הליכה‪ ,‬טיולי שטח ועוד‪.‬‬
‫תוכל ליצור חשבון ‪ Garmin Connect‬בחינם בעת שיוך ההתקן עם‬
‫הטלפון באמצעות היישום ‪ ,Mobile Garmin Connect‬או לעבור לכתובת‬
‫‪.garminconnect.com‬‬
‫עקוב אחרי ההתקדמות שלך‪ :‬באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים‪,‬‬
‫להצטרף לתחרות ידידותית עם הקשרים שלך ולהגיע ליעדים שלך‪.‬‬
‫נתח את הנתונים שלך‪ :‬ניתן להציג מידע מפורט יותר לגבי הפעילות‪ ,‬כולל‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬קלוריות שנשרפו ודוחות שניתן להתאים אישית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 2‬בחר >נעיל' אוט'‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש פעמיים על מסך המגע כדי לבטל את נעילת ההתקן‪.‬‬
‫הגדרות צמיד חיישן דופק‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר ‪.‬‬
‫‪ :‬ההגדרה מאפשרת לך להפעיל ולכבות את צמיד חיישן הדופק‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש באפשרות רק פעיל' כדי להשתמש בצמיד חיישן הדופק‬
‫בעת פעילויות מתוזמנות בלבד‪.‬‬
‫‪ :‬ההגדרה מאפשרת להתחיל לשדר נתוני דופק להתקני ‪Garmin‬‬
‫משויכים (שידור נתוני דופק להתקני ‪ ,Garmin‬עמוד ‪.)4‬‬
‫®‬
‫שתף את הפעילויות שלך‪ :‬באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי‬
‫שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה‪ ,‬או להעלות קישורים‬
‫לפעילויות שלך באתרי הרשתות החברתיות האהובות עליך‪.‬‬
‫נהל את ההגדרות שלך‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‬
‫והמשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫™‪Garmin Move IQ‬‬
‫התכונה ‪ Move IQ‬מזהה באופן אוטומטי דפוסי פעילות‪ ,‬כמו אימוני‬
‫הליכה‪ ,‬ריצה‪ ,‬רכיבה על אופניים‪ ,‬שחייה ומכשיר אליפטיקל‪ ,‬למשך ‪10‬‬
‫דקות לפחות‪ .‬אפשר להציג את סוג האירוע ואת משך האירוע בציר הזמן‬
‫של ‪ ,Garmin Connect‬אבל הפרטים האלה לא מופיעים ברשימת‬
‫הפעילויות‪ ,‬בתמונות המצב או בהזנת החדשות‪ .‬להרחבת הפירוט‬
‫ולשיפור הדיוק‪ ,‬ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן בהתקן‪ .‬התכונה‬
‫‪ Move IQ‬יכולה להתחיל באופן אוטומטי פעילות עם מעקב זמן להליכה‬
‫ולריצה‪ .‬אפשר להציג את הפרטים המלאים של פעילויות עם מעקב זמן‬
‫בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪Mobile‬‬
‫ההתקן מסנכרן מעת לעת נתונים עם היישום ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬ניתן גם לסנכרן את הנתונים באופן ידני בכל עת‪.‬‬
‫‪ 1‬קרב את ההתקן לטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬פתח את היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫עצה‪ :‬היישום יכול להיות פתוח או לפעול ברקע‪.‬‬
‫‪ 3‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 5‬המתן בעת סנכרון הנתונים‪.‬‬
‫‪ 6‬תוכל לראות את הנתונים העדכניים שלך ביישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪.Mobile‬‬
‫סנכרון הנתונים עם המחשב‬
‫כדי שתוכל לסנכרן את הנתונים עם היישום ‪ Garmin Connect‬במחשב‪,‬‬
‫עליך להתקין את היישום ™‪( Garmin Express‬הגדרת ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Express‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪ 2‬פתח את היישום ‪.Garmin Express‬‬
‫ההתקן נכנס למצב אחסון בנפח גדול‪.‬‬
‫‪ 3‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 4‬הצג את הנתונים בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫הגדרת ‪Garmin Express‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 2‬עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫נעילה וביטול נעילה של מסך המגע‬
‫תוכל להפעיל את האפשרות נעיל' אוט' כדי לנעול את מסך המגע באופן‬
‫אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות כדי למנוע נגיעות במסך‬
‫שלא במתכוון‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדרות ההתקן‬
‫ניתן להתאים אישית הגדרות מסוימות בהתקן ‪ .vívosport‬הגדרות‬
‫נוספות ניתן להתאים אישית בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר ‪.‬‬
‫‪ :‬הגדרה זו מאפשרת לשייך את הטלפון החכם ולהתאים הגדרות‬
‫‪( Bluetooth‬הגדרות ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ :‬כוונון הגדרות תצוגה (הגדרות תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ :‬הגדרה זו מגדירה את ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או‬
‫‪ 24‬שעות ומאפשרת לך להגדיר את השעה באופן ידני (הגדרת שעה‬
‫באופן ידני‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ :‬הפעלה וכיבוי של מעקב הפעילות והתראת התנועה‪.‬‬
‫‪ :‬כוונון הגדרות מערכת (הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫הגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר‬
‫מופיע מצב חיבור ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ :‬הפעלה וכיבוי של הטכנולוגיה האלחוטית ‪.Bluetooth‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרות ‪ Bluetooth‬אחרות מופיעות רק כאשר מפעילים את‬
‫טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ :‬מאפשר להפעיל התראות טלפון מהטלפון החכם התואם‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש באפשרות רק שיח' כדי להציג התראות עבור שיחות טלפון‬
‫נכנסות בלבד‪.‬‬
‫שייך כעת‪ :‬ההגדרה מאפשרת לשייך את ההתקן לטלפון חכם התומך‬
‫ב‪ .Bluetooth-‬הגדרה זו מאפשרת לך להשתמש בתכונות המחוברות‬
‫באמצעות ‪ Bluetooth‬דרך היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬לרבות‬
‫התראות והעלאת פעילויות ל‪.Garmin Connect-‬‬
‫>‬
‫‪.‬‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר >‬
‫בהירות‪ :‬הגדרת רמת הבהירות של התאורה האחורית‪ .‬ניתן לבחור או‬
‫כדי לכוונן את רמת הבהירות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ככל שרמת הבהירות גבוהה יותר‪ ,‬מתקצרים חיי הסוללה‪.‬‬
‫זמן קצוב‪ :‬הגדרת משך הזמן שצריך לחלוף לפני כיבוי התאורה האחורית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬זמן קצוב ארוך יותר לכיבוי התאורה האחורית מקצר את חיי‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫מחווה‪ :‬הגדרה הקובעת כי התאורה האחורית תופעל בעת ביצוע מחוות‬
‫עם פרק כף היד‪ .‬מחוות כוללות גם סיבוב שורש כף היד לכיוון הגוף‬
‫כדי להסתכל על ההתקן‪ .‬ניתן להשתמש באפשרות רק פעיל' כדי‬
‫להשתמש במחוות בעת פעילויות מתוזמנות בלבד‪.‬‬
‫כיוון‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת נתונים בתצוגה אופקית או אנכית‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הגדרת שעה באופן ידני‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬השעה מוגדרת באופן אוטומטי כאשר התקן ‪vívosport‬‬
‫משויך לטלפון חכם‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > >הגדר זמן >ידני‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש במרכז מסך המגע כדי להגדיר שעות‪ ,‬דקות‪ ,‬חודש‪ ,‬יום ושנה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר או כדי לכוונן כל הגדרה‪.‬‬
‫‪ 5‬הקש במרכז מסך המגע כדי לעבור למסך הבא‪.‬‬
‫כדי לאשר כל הגדרה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרות מערכת‬
‫גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר‬
‫רטט‪ :‬הגדרת עוצמת הרטט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ככל שעוצמת הרטט גבוהה יותר‪ ,‬מתקצרים חיי הסוללה‪.‬‬
‫זרוע‪ :‬הגדרה המאפשרת לבחור על איזו יד עונדים את ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו משמשת לאימון כוח ולמחוות‪.‬‬
‫שפה‪ :‬הגדרת שפת ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עליך לבחור קוד שפה בן שתי אותיות המציין את השפה שלך‪.‬‬
‫יחידות‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת המרחק שעברת בקילומטרים או במיילים‪.‬‬
‫אודות‪ :‬הצגת יחידת המידה‪ ,‬גרסת התוכנה‪ ,‬פרטי התקינה‪ ,‬הסכם‬
‫הרישיון ואחוז הסוללה שנותר (הצגת פרטי התקן‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫שחזר ברירות מחדל‪ :‬אפשרות לאפס את נתוני המשתמש ואת ההגדרות‬
‫(שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫>‬
‫‪.‬‬
‫הגדרות ‪Garmin Connect‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‪ ,‬את הגדרות פרופיל‬
‫הפעילות ואת הגדרות המשתמש בחשבון ‪ .Garmin Connect‬חלק‬
‫מההגדרות ניתן גם להתאים אישית בהתקן ‪.vívosport‬‬
‫• בתפריט ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר התקני‬
‫‪ Garmin‬ובחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫• בווידג'ט ההתקנים ביישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫לאחר התאמה אישית של ההגדרות‪ ,‬סנכרן את הנתונים כדי שהשינויים‬
‫ייכנסו לתוקף בהתקן (סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬עמוד ‪( )6‬סנכרון הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫הגדרות משתמש בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬בחר הגדרות משתמש‪.‬‬
‫אורך צעד מותאם אישית‪ :‬מאפשר להתקן לחשב ביתר דיוק את המרחק‬
‫שעברת בהתבסס על אורך הצעד המותאם אישית שלך‪ .‬ניתן להזין‬
‫מרחק ידוע ואת מספר הצעדים הדרוש כדי לעבור אותו ו‪Garmin-‬‬
‫‪ Connect‬יכול לחשב את אורך הצעד שלך‪.‬‬
‫צעדים יומיים‪ :‬מאפשר להזין את יעד הצעדים היומי‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בהגדרה יעד אוטומטי כדי לאפשר להתקן לקבוע את יעד הצעדים‬
‫שלך באופן אוטומטי‪.‬‬
‫קומות שטיפסת ביום‪ :‬מאפשר להזין יעד יומי עבור מספר הקומות שעליך‬
‫לעלות‪.‬‬
‫דקות אינטנסיביות בשבוע‪ :‬מאפשר להזין יעד שבועי הקובע את מספר‬
‫דקות הפעילות שעליך לבצע באינטנסיביות מתונה עד גבוהה‪.‬‬
‫תחומי דופק‪ :‬מאפשר להעריך את הדופק המרבי ולהגדיר תחומי דופק‬
‫מותאמים אישית‪.‬‬
‫הגדרות התקן בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫מחשבון ‪ ,Garmin Connect‬בחר הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫התראות‪ :‬הגדרת שעות ותדירויות של שעון מעורר עבור ההתקן‪ .‬ניתן‬
‫להגדיר עד שמונה התראות נפרדות‪.‬‬
‫מעקב פעילויות‪ :‬הפעלה וכיבוי של תכונות מעקב אחר פעילות‪ ,‬כגון‬
‫התראת תנועה‪.‬‬
‫התחלת פעילות אוטומטית‪ :‬כיבוי והפעלה של אירועי ‪ .Move IQ‬ניתן‬
‫לציין כמה זמן ימתין ההתקן לפני שיפעיל באופן אוטומטי את הטיימר‬
‫לפעילויות ספציפיות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו מקצרת את חיי הסוללה‪.‬‬
‫ווידג'טים גלויים‪ :‬אפשרות להתאים אישית את הווידג'טים המוצגים‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫ווידג'ט ברירת מחדל‪ :‬הגדרת הווידג'ט שמופיע לאחר פרק זמן של חוסר‬
‫פעילות‪.‬‬
‫מחווה‪ :‬הגדרה הקובעת כי התאורה האחורית תופעל בעת ביצוע מחוות‬
‫עם פרק כף היד‪ .‬מחוות כוללות גם סיבוב שורש כף היד לכיוון הגוף‬
‫כדי להסתכל על ההתקן‪.‬‬
‫זמן קצוב‪ :‬הגדרת משך הזמן שצריך לחלוף לפני כיבוי התאורה האחורית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬זמן קצוב ארוך יותר לכיבוי מקצר את חיי הסוללה‪.‬‬
‫איזו יד?‪ :‬הגדרה המאפשרת לבחור על איזו יד עונדים את ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו משמשת לאימון כוח ולמחוות‪.‬‬
‫כיוון המסך‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת נתונים בתצוגה אופקית או אנכית‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫פרצוף שעון‪ :‬הגדרה המאפשרת לבחור פרצוף שעון‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או ‪24‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫שפה‪ :‬הגדרת שפת ההתקן‪.‬‬
‫יחידות‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת המרחק שעברת בקילומטרים או במיילים‪.‬‬
‫הגדרות פרופיל פעילות בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬בחר פרופילי פעילות ובחר סוג פעילות‪.‬‬
‫התראות מצב פעילות‪ :‬ההגדרה מאפשרת להתאים אישית התראות מצב‬
‫פעילות‪ ,‬כגון התראות חוזרות והתראות דופק‪ .‬באפשרותך להגדיר את‬
‫ההתקן כך שיציג לך התראה כשהדופק שלך נמצא מעל או מתחת‬
‫לתחום היעד או לטווח מותאם אישית‪ .‬ניתן לבחור תחום דופק קיים או‬
‫להגדיר תחום מותאם אישית‪.‬‬
‫‪ :Auto Lap‬ההגדרה מאפשרת להתקן לסמן הקפות באופן אוטומטי בכל‬
‫קילומטר או בכל מייל‪ ,‬בהתאם ליחידת המרחק המועדפת (סימון‬
‫הקפות‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫‪ :Auto Pause‬אפשרות להתקן להשהות את הטיימר באופן אוטומטי‬
‫כשאתה מפסיק לנוע (שימוש בתכונה ‪ ,Auto Pause‬עמוד ‪.)4‬‬
‫זיהוי סדרה אוטומטי‪ :‬ההגדרה מאפשרת להתקן להתחיל ולהפסיק סדרות‬
‫אימונים באופן אוטומטי במהלך פעילות אימון כוח‪.‬‬
‫שדות נתונים‪ :‬אפשרות להתאים אישית את מסכי הנתונים המוצגים‬
‫במהלך פעילות עם מעקב זמן‪.‬‬
‫®‬
‫פרטי ההתקן‬
‫מפרטים‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון פולימר נטענת מובנית‬
‫אורך חיי הסוללה‬
‫עד שבעה ימים במצב שעון‬
‫עד ‪ 8‬שעות במצב ‪GPS‬‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה‬
‫מ‪ -20ºC-‬עד ‪ (50ºC‬מ‪ -4ºF-‬עד ‪)122ºF‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫מ‪ 0ºC-‬עד ‪ (45ºC‬מ‪ 32ºF-‬עד ‪)113ºF‬‬
‫פרוטוקולים‪/‬תדרים אלחוטיים‬
‫‪ 2.4 GHz +ANT‬ב‪ 1 dBm-‬נומינלי‬
‫‪ 2.4 GHz Bluetooth‬ב‪ 1 dBm-‬נומינלי‬
‫דירוג מים‬
‫שחייה*‬
‫*לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫הצגת פרטי התקן‬
‫ניתן להציג את מזהה היחידה‪ ,‬גרסת התוכנה‪ ,‬פרטי התקינה ואחוז‬
‫הטעינה של הסוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > >אודות‪.‬‬
‫‪ 3‬החלק כדי להציג את המידע‪.‬‬
‫טעינת ההתקן‬
‫אזהרה‬
‫התקן זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬עיין במדריך מידע חשוב אודות‬
‫הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע‬
‫חשוב אחר‪.‬‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם‬
‫לפני הטעינה או החיבור למחשב‪ .‬עיין בהוראות הניקוי בנספח‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת הטעינה בהתקן‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫• בהתקן‪ ,‬גע נגיעה ממושכת במסך המגע כדי להציג את התפריט ובחר‬
‫ > >שייך כעת כדי להיכנס למצב שיוך‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילויות‬
‫למידע נוסף על דיוק מעקב אחר פעילויות‪ ,‬עבור אל ‪garmin.com‬‬
‫‪./ataccuracy‬‬
‫נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫‪ 3‬המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן‪.‬‬
‫עצות לטעינת ההתקן שלך‬
‫• חבר את המטען בבטחה להתקן כדי לטעון אותו באמצעות כבל‬
‫ה‪( USB-‬טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫באפשרותך לטעון את ההתקן על‪-‬די חיבור כבל ה‪ USB-‬אל מתאם ‪AC‬‬
‫המאושר על‪-‬ידי ‪ Garmin‬אל שקע סטנדרטי בקיר או יציאת ‪USB‬‬
‫במחשב‪ .‬טעינת סוללה ריקה נמשכת כשעה‪.‬‬
‫• הצג את אחוז הסוללה הנותר במסך פרטי ההתקן (הצגת פרטי התקן‪,‬‬
‫עמוד ‪.)7‬‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן‬
‫הדבר עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים‪ ,‬בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי‬
‫חרקים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי‪.‬‬
‫שטוף את ההתקן ביסודיות במים מתוקים לאחר חשיפה לכלור‪ ,‬למים‬
‫מלוחים‪ ,‬לקרם הגנה‪ ,‬למוצרים קוסמטיים‪ ,‬לאלכוהול או לחומרים כימיים‬
‫חריפים אחרים‪ .‬חשיפה ממושכת לחומרים אלו עלולה לפגוע במעטפת‪.‬‬
‫אין לאחסן בסביבה עם טמפרטורה גבוהה‪ ,‬כגון מייבש בגדים‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות‬
‫קיצוניות לאורך זמן‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫ניקוי ההתקן‬
‫הודעה‬
‫אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים‬
‫החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען‪ .‬חלודה עלולה למנוע יכולת‬
‫טעינה והעברת נתונים‪.‬‬
‫‪ 1‬נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן לייבוש‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫עצה‪ :‬למידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/fitandcare‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן?‬
‫התקן ‪ vívosport‬תואם לטלפונים חכמים המשתמשים בטכנולוגיית‬
‫‪ Bluetooth Smart‬אחלוטית‪.‬‬
‫למידע על תאימות‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/ble‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן‬
‫• הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫• בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר‬
‫ובחר התקני ‪> Garmin‬הוסף התקן כדי להיכנס למצב שיוך‪.‬‬
‫או‬
‫‪8‬‬
‫אם נדמה לך כי ספירת הצעדים מדויקת‪ ,‬נסה את העצות הבאות‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן על פרק כף היד הלא דומיננטית‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר אתה דוחף עגלת טיולון או מכסחת דשא‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר נעשה שימוש בידיים או בזרועות בלבד‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שההתקן יפרש תנועות חוזרות מסוימות‪ ,‬כגון שטיפת‬
‫כלים‪ ,‬קיפול כביסה או מחיאת כפיים‪ ,‬כצעדים‪.‬‬
‫אין התאמה בספירת הצעדים בין ההתקן ולחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪Connect‬‬
‫ספירת הצעדים בחשבון ‪ Garmin Connect‬מתעדכנת בעת סנכרון‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪ (Garmin Connect‬סנכרון‬
‫הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪).6‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫(סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪,Garmin Connect Mobile‬‬
‫עמוד ‪).6‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מסנכרן את הנתונים‪.‬‬
‫הסנכרון יכול להימשך כמה דקות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬רענון של היישום ‪ Garmin Connect Mobile‬או של היישום‬
‫‪ Garmin Connect‬אינו גורם לסנכרון הנתונים או לעדכון ספירת‬
‫הצעדים‪.‬‬
‫רמת המתח שלי אינה מוצגת‬
‫כדי שההתקן יוכל לזהות את רמת המתח שלך‪ ,‬יש להפעיל את ניטור‬
‫הדופק בצמיד חיישן הדופק‪.‬‬
‫ההתקן דוגם את השתנות הדופק לאורך היום במהלך פרקי זמן של חוסר‬
‫פעילות כדי לקבוע את רמת המתח שלך‪ .‬ההתקן אינו קובע את רמת‬
‫המתח במהלך פעילויות מתוזמנות‪.‬‬
‫אם מופיעים מקפים במקום רמת המתח‪ ,‬המתן במצב מנוחה עד‬
‫שההתקן ימדוד את השתנות הדופק שלך‪.‬‬
‫דקות האינטנסיביות מהבהבות‬
‫כאשר אתה מתאמן ברמת אינטנסיביות המתקרבת ליעד דקות‬
‫האינטנסיביות שלך‪ ,‬דקות האינטנסיביות מהבהבות‪.‬‬
‫התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת‬
‫ההתקן משתמש בברומטר פנימי כדי למדוד את השינויים בגובה בזמן‬
‫שאתה עולה במדרגות‪ .‬כל קומה שאתה מטפס שווה ל‪ 3-‬מטרים( ‪10‬‬
‫רגל‪).‬‬
‫• חפש את חורי הברומטר הקטנים בגב ההתקן‪ ,‬ליד מגעי הטעינה‪ ,‬ונקה‬
‫את האזור מסביב למגעי הטעינה‪.‬‬
‫חסימה של חורי הברומטר עשויה להשפיע על ביצועי הברומטר‪ .‬ניתן‬
‫לשטוף את ההתקן במים כדי לנקות את האזור‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫• אל תאחוז במעקה ואל תדלג על מדרגות כשאתה מטפס‪.‬‬
‫• כאשר נושבת רוח חזקה‪ ,‬כסה את ההתקן מתחת לשרוולים או לז'קט‬
‫מכיוון שמשבי רוח חזקים עשויים לגרום לקריאות בלתי יציבות של‬
‫החיישן‪.‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את העצות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫• נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת ההתקן‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף‪ ,‬קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת‬
‫להתקן‪.‬‬
‫הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫לבש את ההתקן מעל עצם פרק כף היד‪ .‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל‬
‫נוח‪.‬‬
‫השלם חימום של ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות וקבל קריאה של הדופק לפני תחילת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתנאי מזג אוויר קר‪ ,‬בצע את החימום בתוך מבנה‪.‬‬
‫שטוף את ההתקן במים מתוקים לאחר כל אימון‪.‬‬
‫בהתקן שלי מוצגת שעה שגויה‬
‫ההתקן מעדכן את השעה והתאריך בעת סנכרון ההתקן עם מחשב או‬
‫טלפון חכם‪ .‬במקרה של מעבר לאזור זמן שונה או מעבר לשעון קיץ‪ ,‬עליך‬
‫לסנכרן את ההתקן כדי לקבל את השעה הנכונה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את האפשרות אוטו' בהגדרות הזמן (הגדרות ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 2‬ודא שבמחשב או בטלפון החכם שלך מוצגת השעה הנכונה לפי השעון‬
‫המקומי‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• סנכרן את ההתקן עם מחשב (סנכרון הנתונים עם המחשב‪,‬‬
‫עמוד ‪.)6‬‬
‫• סנכרן את ההתקן עם טלפון חכם (סנכרון הנתונים בעזרת היישום‬
‫‪ ,Garmin Connect Mobile‬עמוד ‪.)6‬‬
‫השעה והתאריך מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫השגת אותות לוויין‬
‫ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים‪ ,‬ללא מכשולים‪ ,‬לקבלת‬
‫אותות לוויין‪ .‬השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום‬
‫ה‪.GPS-‬‬
‫‪ 1‬צא החוצה לשטח פתוח‪.‬‬
‫הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך ‪ 30-60‬שניות‪.‬‬
‫שיפור קליטת לוויין ‪GPS‬‬
‫• הקפד לסנכרן לעתים קרובות את ההתקן עם חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪:Connect‬‬
‫◦ חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬והיישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Express‬‬
‫◦ חבר את ההתקן ליישום ‪ Garmin Connect Mobile‬באמצעות‬
‫הטלפון החכם שלך התואם ל‪.Bluetooth-‬‬
‫בזמן שאתה מחובר לחשבון ‪ ,Garmin Connect‬ההתקן מוריד נתוני‬
‫לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין‬
‫במהירות‪.‬‬
‫• צא עם ההתקן החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מעצים ומבניינים גבוהים‪.‬‬
‫• הישאר במקומך למשך כמה דקות‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כבה את ההגדרה התחלת פעילות אוטומטית (הגדרות התקן בחשבון‬
‫‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)7‬‬
‫הפחת את בהירות המסך וקצר את הזמן הקצוב לכיבוי (הגדרות‬
‫תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫כבה מחוות פרק כף היד (הגדרות תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫בהגדרות של מרכז ההתראות בטלפון החכם‪ ,‬הגבל את מספר‬
‫ההתראות שמופיעות בהתקן ‪( vívosport‬ניהול התראות‪ ,‬עמוד ‪.)5‬‬
‫השבת התראות חכמות (הגדרות ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)6‬‬
‫כבה את הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬כשאינך משתמש בתכונות‬
‫עם חיבור (הגדרות ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)6‬‬
‫הפסק לשדר נתוני דופק להתקני ‪ Garmin‬משויכים (שידור נתוני דופק‬
‫להתקני ‪ ,Garmin‬עמוד ‪.)4‬‬
‫כבה את צמיד חיישן הדופק (הגדרות צמיד חיישן דופק‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫הערה‪ :‬ניטור דופק בצמיד חיישן הדופק משמש לחישוב דקות של‬
‫אינטנסיביות גבוהה‪ VO2 ,‬מרבי‪ ,‬רמת מתח ושריפת קלוריות‪.‬‬
‫®‬
‫•‬
‫נספח‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‬
‫תוכל לשחזר את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעולה זו מוחקת את כל המידע שהוזן על‪-‬ידי המשתמש ואת‬
‫היסטוריית הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע נגיעה ארוכה במסך המגע כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר > >שחזר ברירות מחדל > ‪.‬‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪).Garmin Express (www.garmin.com/express‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬התקן את היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• מתבצעת העלאה של הנתונים אל ‪Garmin Connect‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect Mobile‬דרוש לך חשבון ‪ Garmin Connect‬ועליך לשייך את‬
‫ההתקן לטלפון חכם תואם (הפעלה והגדרה של ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫סנכרן את ההתקן עם היישום ‪( Garmin Connect Mobile‬סנכרון‬
‫הנתונים בעזרת היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬עמוד ‪.)6‬‬
‫כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה‪ ,‬היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ Mobile‬שולח באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך‪ .‬העדכון מוחל‬
‫כאשר אינך עושה שימוש פעיל בהתקן‪ .‬כשהעדכון יושלם‪ ,‬תתבצע‬
‫הפעלה מחדש של ההתקן‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Express‬‬
‫כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן‪ ,‬צריך להיות לך חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬ועליך להוריד ולהתקין את היישום ‪.Garmin Express‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫כאשר יש תוכנה חדשה זמינה‪ Garmin Express ,‬שולח אותה להתקן‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את ההתקן מהמחשב‪.‬‬
‫ההתקן יבקש ממך לעדכן את התוכנה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫קבלת מידע נוסף‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לקבלת מדריכים‪ ,‬מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.www.support.garmin.com‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/intosports‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/learningcenter‬‬
‫עבור לכתובת ‪ ,http://buy.garmin.com‬או פנה לספק ‪ Garmin‬שלך‬
‫כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף‪.‬‬
‫נספח‬
‫יעדי כושר‬
‫הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך‬
‫כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם‪.‬‬
‫• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות‬
‫הגופנית‪.‬‬
‫• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת‬
‫הלב‪.‬‬
‫• הכרת אזורי הדופק שלך יכולה למנוע ממך להפריז באימון ויכולה‬
‫לצמצם את הסיכון לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬תוכל להשתמש בטבלה( חישובי‬
‫אזור דופק‪ ,‬עמוד ‪) 10‬כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור‬
‫מטרות הכושר שלך‪.‬‬
‫אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬השתמש באחד המחשבונים‬
‫הזמינים באינטרנט‪ .‬מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק‬
‫מבדק המודד את הדופק המרבי‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל‬
‫הוא ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אודות אזורי דופק‬
‫ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיזוק של סיבולת‬
‫הלב ולשיפור רמת הכושר הגופני‪ .‬אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות‬
‫לדקה‪ .‬חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ‪ 1-‬עד ‪ ,4‬בסדר‬
‫אינטנסיביות עולה‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים‬
‫מתוך הדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫חישובי אזור דופק‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫‪1‬‬
‫‪–50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪–60%‬‬
‫‪70%‬‬
‫מאמץ מורגש‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫תועלת‬
‫מאמץ מורגש‬
‫‪3‬‬
‫‪–70%‬‬
‫‪80%‬‬
‫קצב מתון‪ ,‬קשה יותר לנהל‬
‫שיחה‬
‫‪4‬‬
‫‪–80%‬‬
‫‪90%‬‬
‫קצב מהיר ומעט לא נוח‪ ,‬נשימה יכולת אנאירובית משופרת‪,‬‬
‫מהירות משופרת‬
‫מאומצת‬
‫‪5‬‬
‫‪–90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫תועלת‬
‫קצב ריצה מתפרצת‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשמור על הקצב לאורך זמן‪,‬‬
‫מאמץ נשימתי רב‬
‫יכולת אירובית משופרת‪,‬‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי‬
‫אופטימלי‬
‫סיבולת אנאירובית ושרירית‪,‬‬
‫כוח מוגבר‬
‫רגוע‪ ,‬קצב קליל‪ ,‬נשימה מהירה אימון אירובי ברמה‬
‫למתחילים‪ ,‬מאמץ קל‬
‫קצב נוח‪ ,‬נשימה קצת יותר‬
‫כבדה‪ ,‬אפשר לנהל שיחה‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי בסיסי‪,‬‬
‫קצב התאוששות טוב‬
‫דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי‬
‫הטבלאות הבאות מציגות סיווגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי משוער לפי גיל ומין‪.‬‬
‫גברים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪54‬‬
‫‪52.5‬‬
‫‪48.9‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪42.1‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪51.1‬‬
‫‪48.3‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪43.4‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪36.7‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪45.4‬‬
‫‪44‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.2‬‬
‫‪35.5‬‬
‫‪32.3‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪41.7‬‬
‫‪40.5‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪35.6‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪29.4‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<41.7‬‬
‫‪<40.5‬‬
‫‪<38.5‬‬
‫‪<35.6‬‬
‫‪<32.3‬‬
‫‪<29.4‬‬
‫נשים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪49.6‬‬
‫‪47.4‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪41.1‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.7‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.9‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28.1‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪36.1‬‬
‫‪34.4‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪25.9‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<36.1‬‬
‫‪<34.4‬‬
‫‪<33‬‬
‫‪<30.1‬‬
‫‪<27.5‬‬
‫‪<25.9‬‬
‫הנתונים הודפסו מחדש באישור ‪ .The Cooper Institute‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫רישיון של ‪BSD 3-Clause‬‬
‫‪Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫הפצה מחדש ושימוש במקור ובאופן בינארי‪ ,‬עם או ללא שינוי‪ ,‬מותרים‬
‫בעת עמידה בתנאים הבאים‪:‬‬
‫• הפצה מחדש של קוד מקור חייבת להכיל את הודעה זכויות היוצרים‬
‫שלעיל‪ ,‬את רשימת התנאים ואת ההצהרה הבאה‪.‬‬
‫• הפצה מחדש באופן בינארי חייבת להכיל את הודעת זכויות היוצריך‬
‫שלעיל‪ ,‬את רשימת התנאים ואת ההצהרה הבאה בתיעוד ו‪/‬או‬
‫בחומרים אחרים שסופקו עם ההפצה‪.‬‬
‫• אין להשתמש בשם המחבר ובשמות של התורמים כדי לאשר או לקדם‬
‫מוצרים שסופקו עם תוכנה זו ללא אישור ספציפי מראש בכתב‪.‬‬
‫תוכנה זו מסופקת על‪-‬ידי בעלי זכויות היוצרים והתורמים "כמו שהיא"‬
‫וכל אחריות מפורשת או משתמעת‪ ,‬כולל‪ ,‬בין השאר‪ ,‬האחריות‬
‫המשתמעת של סחירות והתאמה למטרה מסוימת‪ ,‬פטורה‪ .‬בעלי זכויות‬
‫היוצרים או התורמים לא ישאו בשום מקרה בחבות בגין נזקים ישירים‪,‬‬
‫עקיפים‪ ,‬מקריים‪ ,‬מיוחדים‪ ,‬פיצויים או תוצאתיים( כולל‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫רכישת סחורות או שירותים חלופיים; פגיעה בשימוש‪ ,‬נתונים או רווחים;‬
‫או אובדן מסחרי )לא משנה ממה נגרם‪ ,‬בכל תיאוריה או חבות‪ ,‬בין אם‬
‫בחוזה‪ ,‬או בנזיקין( כולל רשלנות או סיבה אחרת )המתעוררת בכל דרך‬
‫מהשימוש בתוכנה זו‪ ,‬גם אם נתקבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫נספח‬
‫אינדקס‬
‫‪A‬‬
‫‪7 ,4 Auto Lap‬‬
‫‪4 Auto Pause‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1 Connect IQ‬‬
‫‪G‬‬
‫‪9 ,7–5 ,1 Garmin Connect‬‬
‫‪6 Garmin Express‬‬
‫מעדכן תוכנה ‪9‬‬
‫‪ ,‬אות ‪9‬‬
‫‪GPS‬‬
‫‪U‬‬
‫‪9 USB‬‬
‫העברת קבצים ‪6‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק ‪2‬‬
‫‪3 Virtual Pacer‬‬
‫‪ VO2‬מרבי ‪10 ,4‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪9‬‬
‫אותות לוויין ‪9‬‬
‫אחסון נתונים ‪5‬‬
‫אימון ‪ ,‬מצבים ‪3‬‬
‫ד‬
‫דופק ‪2 ,1‬‬
‫אזורים ‪10 ,9‬‬
‫התראות ‪4‬‬
‫חיישן ‪8 ,6‬‬
‫שיוך חיישנים ‪4‬‬
‫דקות אינטנסיביות ‪8 ,2‬‬
‫ה‬
‫הגדרות ‪9 ,7 ,6‬‬
‫התקן ‪7‬‬
‫הגדרות מערכת ‪7‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪6‬‬
‫היסטוריה ‪6 ,5‬‬
‫הצגה ‪5‬‬
‫שליחה למחשב ‪6 ,5‬‬
‫הקפות ‪4‬‬
‫השלט של ‪3 VIRB‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪6‬‬
‫התראות ‪5–3 ,1‬‬
‫רטט ‪5‬‬
‫מצב אחסון בנפח גדול ‪6‬‬
‫מצב שינה ‪2‬‬
‫מרחק ‪ ,‬התראות ‪3‬‬
‫נ‬
‫ניקוי ההתקן ‪8‬‬
‫‪ ,‬מסך ‪6‬‬
‫נעילת‬
‫נתונים‬
‫אחסון ‪5‬‬
‫העברה ‪5‬‬
‫ס‬
‫סוללה ‪7‬‬
‫טעינה ‪8 ,7‬‬
‫ניצול מרבי ‪9 ,7 ,6‬‬
‫ע‬
‫עדכונים‬
‫‪ ,‬תוכנה ‪9‬‬
‫פ‬
‫פעילויות ‪3‬‬
‫פתרון בעיות ‪9 ,8 ,3‬‬
‫ק‬
‫קלוריה ‪2‬‬
‫התראות ‪3‬‬
‫קצב ‪3‬‬
‫ר‬
‫רמת מתח ‪8 ,2‬‬
‫ש‬
‫שיאים אישיים ‪5‬‬
‫מחיקה ‪5‬‬
‫שיוך‬
‫חיישני ‪4 ANT+‬‬
‫טלפון חכם ‪8 ,1‬‬
‫שמירת פעילויות ‪3‬‬
‫שעה ביום ‪9‬‬
‫שעון ‪6 ,4‬‬
‫שעון עצר ‪4‬‬
‫ת‬
‫תאורה אחורית ‪6 ,5 ,1‬‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪7‬‬
‫עדכון ‪9‬‬
‫תפריט ‪1‬‬
‫ז‬
‫זמן ‪6‬‬
‫התראות ‪3‬‬
‫ט‬
‫טיימר ‪3‬‬
‫ספירה לאחור ‪4‬‬
‫טיימר ספירה לאחור ‪4‬‬
‫טכנולוגיית ‪8 ,6–4 Bluetooth‬‬
‫טלפון חכם ‪8‬‬
‫יישומים ‪4‬‬
‫שיוך ‪8 ,1‬‬
‫טעינה ‪8 ,7‬‬
‫י‬
‫יישומים ‪4‬‬
‫טלפון חכם ‪1‬‬
‫יעדים ‪7 ,1‬‬
‫כ‬
‫כיול ‪2‬‬
‫מ‬
‫מזהה יחידה ‪7‬‬
‫‪ ,‬שיאים אישיים ‪5‬‬
‫מחיקה‬
‫מסך ‪6‬‬
‫מסך מגע ‪6 ,1‬‬
‫מסכי נתונים ‪7‬‬
‫מעקב אחר פעילות ‪2 ,1‬‬
‫מפרטים ‪7‬‬
‫אינדקס‬
‫‪11‬‬
support.garmin.com
2018 ‫דצמבר‬
190-02205-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising