Garmin | vívosport® | Garmin vívosport® Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin vívosport® Príručka používateľa (vo formáte PDF)
VÍVOSPORT
™
Príručka používateľa
© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge a VIRB sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných
krajinách. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer™ a vívosport™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné
známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka spoločnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple je obchodná známka
spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v iných krajinách. Slovné označenie a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie týchto známok spoločnosťou Garmin
podlieha licencii. The Cooper Institute a ďalšie súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje
spoločnosť Firstbeat. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
Tento produkt môže obsahovať knižnicu (Kiss FFT) licencovanú Markom Borgerdingom na základe licencie 3-Clause BSD http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
Číslo modelu: A03193
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Zapnutie a nastavenie zariadenia ............................................... 1
Nosenie zariadenia a srdcový tep .............................................. 1
Používanie zariadenia ................................................................ 1
Používanie podsvietenia ............................................................. 1
Príloha........................................................................... 11
Kondičné ciele .......................................................................... 11
Informácie o zónach srdcového tepu ........................................ 11
Výpočty zón srdcového tepu .................................................... 11
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. ........... 11
Licencia 3-Clause BSD ............................................................. 12
Register......................................................................... 13
Miniaplikácie................................................................... 1
Automatický cieľ ......................................................................... 2
Výzva na pohyb .......................................................................... 2
Zobrazenie grafu srdcového tepu ............................................... 2
Minúty intenzívneho cvičenia ...................................................... 2
Zlepšenie presnosti výpočtu kalórií ............................................. 2
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy ............................. 2
Sledovanie spánku ..................................................................... 3
VIRB diaľkové ovládanie ............................................................ 3
Tréning............................................................................ 3
Zaznamenanie aktivity s meraním času ..................................... 3
Zaznamenanie silového tréningu ................................................ 3
Nastavenie Režimu behu ............................................................ 4
Upozornenia ............................................................................... 4
Označovanie kôl ......................................................................... 4
Používanie funkcie Auto Pause® ............................................... 4
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin® ............. 4
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. ..................... 4
Hodiny............................................................................. 5
Používanie stopiek ......................................................................5
Spustenie časovača odpočítavania ............................................ 5
Používanie budíka ...................................................................... 5
Funkcie s pripojením cez Bluetooth............................. 5
Zobrazenie upozornení ............................................................... 5
Správa upozornení ..................................................................... 5
Vyhľadanie strateného smartfónu ............................................... 6
Používanie režimu nerušenia ..................................................... 6
História............................................................................ 6
Zobrazenie histórie ..................................................................... 6
Osobné rekordy .......................................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect Mobile ..... 6
Synchronizácia údajov s počítačom ........................................... 7
Prispôsobenie zariadenia.............................................. 7
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky ........................ 7
Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí ....................... 7
Nastavenia zariadenia ................................................................ 7
Nastavenia Garmin Connect ....................................................... 8
Informácie o zariadení................................................... 8
Technické údaje ..........................................................................8
Nabíjanie zariadenia ................................................................... 9
Starostlivosť o zariadenie ........................................................... 9
Riešenie problémov ....................................................... 9
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................... 9
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu .......................................... 9
Sledovanie aktivity ...................................................................... 9
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe ................ 10
Zariadenie nezobrazuje správny čas ........................................ 10
Vyhľadanie satelitných signálov ............................................... 10
Maximalizovanie výdrže batérie ................................................ 10
Obnova všetkých predvolených nastavení ............................... 10
Aktualizácie produktov .............................................................. 10
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 11
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ........... 11
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 11
Obsah
i
Úvod
Nosenie zariadenia a srdcový tep
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
• Zariadenie vívosport noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie musí pevne priliehať, nie však
nepríjemne tlačiť, a nesmie sa počas behu alebo cvičenia
hýbať na ruke.
Zapnutie a nastavenie zariadenia
Zariadenie musíte pred použitím zapojiť do zdroja napájania,
aby sa zaplo.
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia vívosport,
zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin
Connect™ Mobile, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect Mobile.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na
zariadení.
®
POZNÁMKA: snímač srdcového tepu sa nachádza na
zadnej strane zariadenia.
• Viac informácií o monitorovaní srdcového tepu na zápästí
nájdete v časti Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom
tepe, strana 10.
• Ďalšie informácie o presnosti monitorovania srdcového tepu
na zápästí nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.
Používanie zariadenia
3 Zapojte kábel USB do zdroja napájania a zariadenie sa
zapne (Nabíjanie zariadenia, strana 9).
Hello! – po zapnutí zariadenia sa zobrazí táto správa.
Potiahnutie
prstom
Potiahnutím prsta po dotykovej obrazovke
môžete prechádzať cez miniaplikácie a možnosti
ponuky.
Podržanie
Podržaním dotykovej obrazovky otvoríte a zatvoríte
ponuku.
Ťuknutie
Ťuknutím na dotykovú obrazovku uskutočníte výber.
Ťuknutím na položku sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Dvojité ťuknutie
Počas časovanej aktivity dvojitým ťuknutím na
dotykovú obrazovku spustíte a zastavíte aktivitu.
Pohyb zápästím
Otočením a nadvihnutím zápästia smerom k telu
zapnete podsvietenie. Otočením zápästia smerom
od tela podsvietenie vypnete.
Používanie podsvietenia
• Podsvietenie môžete kedykoľvek zapnúť ťuknutím alebo
potiahnutím prsta po dotykovej obrazovke.
POZNÁMKA: upozornenia a správy aktivujú podsvietenie
automaticky.
• Podsvietenie môžete kedykoľvek zapnúť otočením
a nadvihnutím zápästia smerom k telu.
• Upravte jas a časový limit podsvietenia (Nastavenia
zobrazenia, strana 7).
Miniaplikácie
4 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, postupujte podľa zobrazených
pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect Mobile už spárovali
iné zariadenie, vyberte položky Zariadenia Garmin >
Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Po úspešnom spárovaní sa zariadenie reštartuje. Zariadenie sa
automaticky zosynchronizuje, keď otvoríte aplikáciu Garmin
Connect Mobile.
Úvod
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami,
ktoré poskytujú okamžité informácie. Miniaplikáciami môžete
prechádzať potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke.
Ťuknutím na miniaplikácie môžete zobraziť ďalšie informácie,
napríklad graf srdcového tepu a celkový počet krokov za
predchádzajúci deň. Niektoré miniaplikácie vyžadujú spárovaný
smartfón.
POZNÁMKA: pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile si
môžete vybrať obrázok pozadia a pridať alebo odstrániť
miniaplikácie, ako napríklad ovládanie hudby pre smartfón.
1
Čas a dátum Aktuálny čas a dátum. Čas a dátum sa nastavujú
automaticky, keď zariadenie zachytí satelitné signály.
Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú pri jeho synchronizácii so smartfónom alebo počítačom.
Celkový počet prejdených krokov a váš cieľ počtu krokov
na daný deň. Zariadenie sa učí a každý deň vám navrhne
nový cieľ krokov.
Váš aktuálny srdcový tep v úderoch za minútu (bpm)
a priemerný srdcový tep v pokoji za posledných sedem
dní.
Celkový počet vyjdených poschodí a váš cieľ počtu
vyjdených poschodí na daný deň.
Prejdená vzdialenosť za daný deň v kilometroch alebo
v míľach.
Celkový počet minút intenzívneho cvičenia a cieľ na daný
týždeň.
Celkový počet kalórií spálených za daný deň zahŕňajúci
kalórie spálené pri aktivite aj v pokoji.
Aktuálna úroveň námahy. Zariadenie meria vašu
variabilitu srdcového tepu počas nečinnosti, aby odhadlo
vašu úroveň námahy. Nižšie číslo značí nižšiu úroveň
námahy.
Aktuálna teplota a predpoveď počasia zo spárovaného
smartfónu.
Upozornenia zo smartfónu vrátane upozornení na
hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych
sieťach a mnohých ďalších na základe nastavení
upozornení smartfónu.
Ovládacie prvky hudobného prehrávača v smartfóne.
VIRB
Ovládanie spárovanej akčnej kamery VIRB (predáva sa
samostatne).
®
Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov
automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity.
Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať
váš pokrok smerom k dennému cieľu .
Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa
nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov
v účte Garmin Connect.
Výzva na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Výzva na pohyb vám pripomenie, aby ste
sa pohybovali. Výzva na pohyb
sa zobrazí po jednej hodine
bez aktivity. Ďalšie segmenty
sa budú zobrazovať každých
15 minút bez aktivity.
1 Potiahnutím prsta zobrazíte obrazovku srdcového tepu.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf srdcového
tepu.
Minúty intenzívneho cvičenia
Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako
Centers for Disease Control and Prevention USA, American
Heart Association a Svetová zdravotnícka organizácia
odporúčajú 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne,
napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej
aktivity, napríklad beh.
Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas
strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami
(výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe).
Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete
dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne
intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta
počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko
intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko
intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.
®
Naberanie minút intenzívneho cvičenia
Zariadenie vívosport vypočítava minúty intenzívnej aktivity
porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vaším
priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu
vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej
aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.
• Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak
spustíte časovanú aktivitu.
• Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
• Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji,
zariadenie noste celý deň aj celú noc.
Zlepšenie presnosti výpočtu kalórií
Zariadenie zobrazuje odhadovaný výpočet z celkového počtu
spálených kalórií za aktuálny deň. Presnosť výpočtu môžete
zlepšiť 15-minútovou rýchlou chôdzou alebo behom vonku.
1 Potiahnutím prsta zobrazíte obrazovku kalórií.
2 Vyberte ikonu .
POZNÁMKA: ikona sa zobrazí, keď je potrebné kalibrovať
kalórie. Proces kalibrácie treba vykonať iba raz. Ak ste už
zaznamenali chôdzu alebo beh na čas, ikona sa nemusí
zobraziť.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy
Zariadenie analyzuje vašu variabilitu srdcového tepu počas
nečinnosti, aby určilo vašu celkovú námahu. Tréning, fyzická
aktivita, spánok, výživa a stres v bežnom živote – to všetko
vplýva na vašu úroveň námahy. Úroveň námahy sa vyjadruje
v rozpätí od 0 do 100, pričom 0 až 25 zodpovedá stavu
oddychu, 26 až 50 nízkej námahe, 51až 75 strednej námahe
a 76 až 100 predstavuje stav vysokej námahy. Ak poznáte svoju
úroveň námahy, môžete ľahšie rozpoznať chvíle námahy
(stresu) v priebehu celého dňa. Ak chcete dosiahnuť čo
najlepšie výsledky, zariadenie by ste mali mať na sebe aj počas
spánku.
Zariadenie môžete zosynchronizovať so svojím účtom Garmin
Connect a prezerať si svoju celodennú úroveň námahy,
dlhodobé trendy a ďalšie podrobnosti.
Výzvu na pohyb vynulujete prejdením krátkej vzdialenosti.
Zobrazenie grafu úrovne námahy
Zobrazenie grafu srdcového tepu
V grafe úrovne námahy sa zobrazuje vaša námaha za poslednú
hodinu.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte obrazovku úrovne námahy.
Graf srdcového tepu zobrazuje váš srdcový tep za poslednú
hodinu, váš najnižší srdcový tep v úderoch za minútu (bmp)
a váš najvyšší srdcový tep nameraný za daný čas.
2
Miniaplikácie
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf úrovne
námahy.
Spustenie časovača oddychu
Spustením časovača oddychu môžete začať asistované cvičenie
dýchania.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte obrazovku úrovne námahy.
2 Ťuknite na dotykovú obrazovku.
Zobrazí sa graf úrovne námahy.
3 Potiahnutím prsta vyberte položku Časovač oddychu.
4 Výberom ikony alebo nastavte časovač oddychu.
5 Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky vyberte čas
a presuňte sa na ďalšiu obrazovku.
6 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
oddychu.
7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
8 Po uplynutí časovača oddychu si pozrite svoju aktualizovanú
úroveň námahy.
Sledovanie spánku
Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje
vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje
normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin
Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke
spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas
spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom
účte Garmin Connect.
POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistík spánku nepočítajú.
VIRB diaľkové ovládanie
VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese
www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.
Ovládanie VIRB akčnej kamery
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB príručke používateľa. Zároveň je
potrebné aktivovať obrazovku VIRB v zariadení vívosport
(Nastavenia zariadenia vo vašom konte Garmin Connect,
strana 8).
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Potiahnutím prsta na zariadení vívosport zobrazte obrazovku
VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nahrávať video, vyberte položku
.
Na zariadení vívosport sa zobrazí počítadlo videa.
• Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, vyberte položku
.
• Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku
.
Tréning
Zaznamenanie aktivity s meraním času
Môžete zaznamenávať aktivitu s meraným časom a potom ju
uložiť a odoslať do účtu Garmin Connect.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu .
3 Potiahnutím prstom vyberte aktivitu:
• V prípade chôdze vyberte ikonu .
• V prípade behu vyberte ikonu .
• V prípade bicyklovania vyberte ikonu .
Tréning
• V prípade kardioaktivity vyberte ikonu .
• V prípade silového tréningu vyberte ikonu .
• V prípade iného typu aktivity vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť Vonku alebo Vo vnútri.
5 Ak ste polohu nastavili na možnosť Vonku, vyjdite von
a počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity GPS.
Vyhľadanie satelitov môže trvať niekoľko minút. Po vyhľadaní
satelitov sa zobrazí správa.
Dvojitým
ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
6
7 Spustite aktivitu.
8 Potiahnutím prsta zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi.
9 Po skončení aktivity dvojitým ťuknutím na dotykovú
obrazovku zastavte časovač.
TIP: zastavený časovač znova spustíte dvojitým ťuknutím na
dotykovú obrazovku.
10 Potiahnutím prstom vyberte niektorú možnosť:
• Ak chcete uložiť aktivitu, vyberte položku .
• Ak chcete vymazať aktivitu, vyberte položku .
Zaznamenanie silového tréningu
Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria
znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > .
3 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
4 Spustite prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí,
keď ich vykonáte aspoň 6.
5 Potiahnutím prstom zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi
(nepovinné).
6 Výberom ikony ukončite sériu.
Zobrazí sa časovač oddychu.
7 Počas oddychu vyberte niektorú možnosť:
• Ak chcete zobraziť ďalšie obrazovky s údajmi, potiahnite
prstom po dotykovej obrazovke.
• Ak chcete upraviť počet opakovaní, vyberte položku
Upravte opakov., vyberte ikonu alebo a ťuknite do
stredu dotykovej obrazovky.
8 Výberom ikony spustíte ďalšiu sériu.
9 Opakujte kroky 6 až 8, kým aktivitu nedokončíte.
10 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku zastavte časovač.
11 Potiahnutím prstom vyberte niektorú možnosť:
• Ak chcete uložiť aktivitu, vyberte položku .
• Ak chcete vymazať aktivitu, vyberte položku .
Tipy na zaznamenávanie silových tréningov
• Počas vykonávania opakovaní sa nepozerajte na zariadenie.
So zariadením by ste mali manipulovať na začiatku a na
konci každej série a počas prestávok na oddych.
• Počas vykonávania opakovaní sa sústreďte na správne
prevedenie cvikov.
• Cvičte s vlastnou váhou alebo cviky bez závažia.
• Opakovania vykonávajte dôsledne v plnom rozsahu pohybu.
Každé opakovanie sa započíta, keď sa paža, na ktorej máte
zariadenie, vráti do východiskovej polohy.
POZNÁMKA: cviky na nohy sa nemusia započítať.
• Silový tréning uložte a odošlite do svojho účtu Garmin
Connect.
Pomocou nástrojov v účte Garmin Connect môžete zobraziť
a upraviť podrobnosti aktivity.
3
Nastavenie Režimu behu
1
2
3
4
5
6
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
Vyberte ikonu > .
Vyberte možnosť Vonku alebo Vo vnútri.
Vyberte položku Režim behu.
Vyberte možnosť:
• Ak chcete behať vonku alebo vnútri vlastným tempom bez
upozornení režimu behu, vyberte možnosť Voľný.
POZNÁMKA: toto je predvolený režim behu.
• Vyberte položku Beh/chôdza, ak chcete trénovať beh
a chôdzu v časovaných intervaloch.
• Vyberte položku Virtual Pacer, ak chcete trénovať
s cieľom dosiahnuť určité cieľové tempo.
POZNÁMKA: vo svojom účte Garmin Connect si môžete
prispôsobiť intervaly behu/chôdze a cieľové tempo
(Nastavenia profilov aktivít v účte Garmin Connect,
strana 8).
Choďte si zabehať.
Zakaždým, keď dokončíte interval alebo prekročíte či
spomalíte pod cieľové tempo, zobrazí sa správa a zariadenie
bude vibrovať.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer je tréningový nástroj, ktorý vám pomáha zlepšovať
váš výkon povzbudzovaním vás, aby ste bežali v nastavenom
tempe.
Upozornenia
Pomocou upozornení sa môžete v rámci tréningov dopracovať
ku konkrétnym cieľom času, vzdialenosti, kalórií alebo
srdcového tepu.
Nastavenie opakujúceho sa upozornenia
Opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie
zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie
môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo po
každých 100 kalóriách. Vo svojom účte Garmin Connect môžete
prispôsobiť zadané hodnoty alebo intervaly opakujúcich sa
upozornení (Nastavenia profilov aktivít v účte Garmin Connect,
strana 8).
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu a potom aktivitu.
3 Vyberte položku Upozornenia.
4 Výberom možnosti Čas, Vzdial. alebo kcal zapnite
upozornenie.
POZNÁMKA: upozornenie Vzdial. je k dispozícii len pre
chôdzu, beh a bicyklovanie.
Vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia, zobrazí sa hlásenie
a zariadenie bude vibrovať.
Nastavenie upozornení srdcového tepu
Zariadenie môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa váš
srdcový tep dostane nad alebo pod cieľovú zónu alebo vlastný
rozsah. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás
upozornilo, keď sa váš srdcový tep zvýši nad 180 úderov za
minútu (bpm). Vlastné zóny si môžete prispôsobiť pomocou
svojho účtu Garmin Connect (Nastavenia profilov aktivít v účte
Garmin Connect, strana 8).
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu a potom aktivitu.
3 Vyberte položky Upozornenia > Upoz. na tep.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete použiť rozsah existujúcej zóny srdcového tepu,
vyberte zónu srdcového tepu.
4
• Ak chcete použiť vlastné minimálne a maximálne hodnoty,
vyberte položku Vlastné.
Keď prekročíte konkrétny rozsah alebo vlastnú hodnotu alebo
pod ne klesnete, zobrazí sa správa a zariadenie bude vibrovať.
Označovanie kôl
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby využívalo funkciu Auto
Lap , ktorá automaticky označí kolo po každom kilometri alebo
míli. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci
jednotlivých úsekov aktivity.
POZNÁMKA: funkcia Auto Lap nie je dostupná pre všetky
aktivity.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu a potom aktivitu.
3 Výberom položky Auto Lap zapnite túto funkciu.
4 Spustite aktivitu.
®
Používanie funkcie Auto Pause
®
Pomocou funkcie Auto Pause môžete automaticky pozastaviť
časovač, keď sa prestanete pohybovať. Táto funkcia je užitočná
pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semafory alebo iné miesta,
na ktorých musíte zastaviť.
POZNÁMKA: pozastavený čas sa neuloží spolu s údajmi
histórie.
POZNÁMKA: funkcia Auto Pause nie je dostupná pre všetky
aktivity.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu a potom aktivitu.
3 Výberom položky Auto Pause zapnite funkciu.
4 Spustite aktivitu.
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení
Garmin
®
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete zo zariadenia vívosport
prenášať a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach Garmin.
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať do zariadenia
Edge napríklad pri bicyklovaní, resp. do akčnej kamery VIRB
počas aktivity.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > > .
Zariadenie vívosport začne prenášať údaje o vašom
srdcovom tepe.
POZNÁMKA: počas prenosu údajov o srdcovom tepe
môžete zobrazovať len obrazovku monitorovania srdcového
tepu.
3 Spárujte zariadenie vívosport so zariadením kompatibilným
s kľúčom Garmin ANT+ .
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
4 Ťuknite na obrazovku monitorovania srdcového tepu
a výberom ikony
zastavte prenos údajov o srdcovom tepe.
®
®
Informácie o odhadovaných hodnotách
VO2 max.
Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka
(v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram
telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané,
hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so
zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať.
Tréning
Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú
ako číslo, popis a úroveň na ukazovateli. V účte Garmin
Connect môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o svojej
odhadovanej hodnote VO2 max. vrátane vášho kondičného
veku (angl. fitness age). Kondičný vek vyjadruje, ako ste na tom
s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého pohlavia a iného
veku. Keď budete cvičiť, váš kondičný vek sa môže časom
znížiť.
Údaje o hodnotách VO2 max. a ich analýzy sa poskytujú so
súhlasom organizácie The Cooper Institute . Ďalšie informácie
nájdete v prílohe (Štandardná klasifikácia na základe hodnoty
VO2 Max., strana 11) a na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
®
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.
Na zobrazenie odhadovanej hodnoty VO2 Max. potrebuje
zariadenie údaje o srdcovom tepe na zápästí a stopovanú 15minútovú rýchlu chôdzu alebo beh.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > .
Ak ste už zaznamenali 15-minútovú rýchlu chôdzu alebo beh,
môže sa zobraziť vaša odhadovaná hodnota VO2 Max.
Zariadenie zobrazí dátum poslednej aktualizácie vašej
odhadovanej hodnoty VO2 Max. Zariadenie aktualizuje vašu
odhadovanú hodnotu VO2 Max. vždy, keď dokončíte chôdzu
alebo beh merané na čas.
3 V prípade potreby môžete získať svoju odhadovanú hodnotu
VO2 Max. postupovaním podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: ak je potrebné odhadovanú hodnotu VO2 Max.
vypočítať, zobrazia sa pokyny.
Po dokončení testu sa zobrazí správa.
Hodiny
Používanie stopiek
1
2
3
4
5
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
Vyberte ikonu > .
Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
Časovač zastavíte dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku.
V prípade potreby časovač vynulujete stlačením položky .
Spustenie časovača odpočítavania
1
2
3
4
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
Vyberte položku > .
Výberom položky alebo nastavte časovač.
Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky vyberte čas
a presuňte sa na ďalšiu obrazovku.
5 Výberom položky spustite časovač.
6 Výberom položky zastavte časovač.
Používanie budíka
1 Vo svojom konte Garmin Connect môžete nastaviť čas a
2
3
4
5
frekvenciu budíka (Nastavenia zariadenia vo vašom konte
Garmin Connect, strana 8).
Podržaním dotykovej obrazovky na zariadení vívosport
zobrazte ponuku.
Vyberte ikonu > .
Potiahnutím prsta prechádzajte cez budíky.
Výberom budíka zapnete alebo vypnete požadovaný budík.
Hodiny
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zariadenie vívosport disponuje niekoľkými funkciami
s pripojením cez Bluetooth pre kompatibilný smartfón
používajúci aplikáciu Garmin Connect Mobile.
Upozornenia: upozornia vás na oznámenia zo smartfónu
vrátane hovorov, textových správ, aktualizácií na sociálnych
sieťach a mnohého ďalšieho na základe nastavení oznámení
smartfónu.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Môžete
pozvať osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
Aktuálne správy o počasí: zobrazuje aktuálnu teplotu
a predpoveď počasia z vášho smartfónu.
Ovládanie hudby: umožňuje ovládať hudobný prehrávač vo
vašom smartfóne.
Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je
spárovaný s vaším zariadením vívosport a nachádza sa
v dosahu.
Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie
vívosport, ktoré je spárované s vaším smartfónom
a nachádza sa v dosahu.
Nahrávanie aktivity: automaticky odošle vašu aktivitu do
aplikácie Garmin Connect Mobile hneď po jej otvorení.
Aktualizácie softvéru: vaše zariadenie prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia prevezme a nainštaluje najnovšou
aktualizáciu softvéru.
Zobrazenie upozornení
• Keď sa na zariadení zobrazí upozornenie, vyberte možnosť:
◦ Ťuknite na dotykovú obrazovku a výberom položky
zobrazte celé upozornenie.
◦ Ak chcete zrušiť upozornenie, vyberte položku .
• Keď sa na zariadení zobrazí prichádzajúci hovor, vyberte
možnosť:
POZNÁMKA: dostupné možnosti sa líšia v závislosti od
vášho smartfónu.
◦ Výberom položky prijmite hovor na smartfóne.
◦ Výberom položky odmietnite alebo stíšte hovor.
• Ak chcete zobraziť všetky upozornenia, potiahnutím prsta
zobrazte miniaplikáciu s upozorneniami, ťuknite na dotykovú
obrazovku a vyberte možnosť:
◦ Potiahnutím prsta prechádzajte cez upozornenia.
◦ Vyberte upozornenie a výberom položky zobrazte celé
upozornenie.
◦ Vyberte upozornenie a výberom položky zrušte
upozornenie.
Správa upozornení
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení vívosport.
Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie Apple , pomocou centra
upozornení na smartfóne vyberte položky, ktoré sa majú
zobraziť na zariadení.
• Ak používate zariadenie Android™, vyberte pomocou
nastavení aplikácií v aplikácii Garmin Connect Mobile
položky, ktoré sa majú zobraziť na zariadení.
®
5
Vyhľadanie strateného smartfónu
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratený smartfón, ktorý
je spárovaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth
a momentálne sa nachádza v dosahu.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie vívosport začne hľadať spárovaný smartfón. Na
smartfóne zaznie zvukové upozornenie a sila signálu
technológie Bluetooth sa zobrazí na obrazovke zariadenia
vívosport. Sila signálu technológie Bluetooth sa zvyšuje, ako
sa približujete k smartfónu.
Používanie režimu nerušenia
Pomocou režimu nerušenia deaktivujete zapínanie podsvietenia
pri gestách a vibračných upozorneniach. Tento režim môžete
napríklad použiť, keď spíte alebo pozeráte film.
POZNÁMKA: vo vašom konte Garmin Connect môžete
zariadenie nastaviť, aby sa počas vašich bežných hodín spánku
automaticky preplo do režimu nerušenia. Svoje normálne hodiny
spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Výberom ikony > zapnete režim nerušenia.
Na obrazovke času sa zobrazí ikona .
3 Režim nerušenia vypnete podržaním dotykovej obrazovky
a výberom položky > > VYP..
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Vymazanie osobného rekordu
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > .
3 Vyberte ikonu alebo .
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Vymazať > .
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Garmin Connect
Na vašom konte Garmin Connect sa môžete spojiť so svojimi
priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné
sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie.
Zaznamenávajte udalosti svojho aktívneho životného štýlu
vrátane behu, chôdze, turistiky a ďalších aktivít.
Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním
zariadenia a telefónu pomocou mobilnej aplikácie Garmin
Connect alebo prejdením na adresu garminconnect.com.
Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať svoje každodenné
kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže s vašimi pripojeniami
a plniť svoje ciele.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie
informácie o svojej aktivite vrátane času, vzdialenosti,
spálených kalórií a prispôsobiteľných správ.
História
Zariadenie ukladá údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní
srdcového tepu za posledných 14 dní a až sedem časovaných
aktivít. Na zariadení môžete zobraziť vašich sedem posledných
časovaných aktivít. Môžete zosynchronizovať svoje údaje, aby
ste mohli zobraziť neobmedzený počet aktivít, údaje o sledovaní
aktivity a monitorovaní srdcového tepu na svojom konte Garmin
Connect (Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect
Mobile, strana 6) (Synchronizácia údajov s počítačom,
strana 7).
Keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.
Zobrazenie histórie
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > .
3 Vyberte aktivitu.
Osobné rekordy
Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné
rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné
rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných
vzdialenostiach a najdlhší beh alebo jazda.
Zobrazenie vašich osobných rekordov
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > .
3 Vyberte ikonu alebo .
4 Potiahnutím prsta zobrazíte svoje osobné rekordy.
Obnova osobného rekordu
Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný
údaj.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > .
3 Vyberte ikonu alebo .
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte položku Obnoviť posl. > .
6
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na vašom konte Garmin Connect
môžete prispôsobiť nastavenia vášho zariadenia
a nastavenia používateľa.
Garmin Move IQ™
Funkcia Move IQ automaticky sníma vzorce činností, akými sú
napríklad chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie a eliptický tréning,
minimálne počas 10 minút. Môžete zobraziť typ udalosti a
trvanie na svojej časovej osi Garmin Connect. Tieto udalosti sa
však nezobrazia v zozname vašich aktivít, momentiek ani
noviniek. Podrobnejšie údaje a vyššiu presnosť zaistíte
zaznamenaním aktivity s meraním času na vašom zariadení.
Funkcia Move IQ môže automaticky spustiť časovanú aktivitu
chôdze alebo behu. Všetky podrobnosti o časovaných aktivitách
si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.
Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile
Zariadenie pravidelne automaticky synchronizuje údaje
s aplikáciou Garmin Connect Mobile. Údaje môžete taktiež
kedykoľvek synchronizovať manuálne.
1 Umiestnite zariadenie do blízkosti smartfónu.
2 Otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile.
TIP: aplikácia môže byť otvorená alebo spustená v pozadí.
3 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
4 Vyberte ikonu .
História
5 Počkajte, kým sa dokončí synchronizácia údajov.
6 Prezrite si svoje aktuálne údaje v mobilnej aplikácii Garmin
Connect.
Synchronizácia údajov s počítačom
Ak chcete synchronizovať údaje s aplikáciou Garmin Connect vo
svojom počítači, musíte najskôr nainštalovať aplikáciu Garmin
Express™ (Nastavenie aplikácie Garmin Express, strana 7).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.
Zariadenie sa prepne do režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 Zobrazte údaje vo svojom konte Garmin Connect.
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prispôsobenie zariadenia
Uzamknutie a odomknutie dotykovej
obrazovky
Môžete zapnúť možnosť Aut. zam., aby sa dotyková obrazovka
po určitej dobe nečinnosti automaticky uzamykala
a nedochádzalo tak k neúmyselným dotykom na obrazovku.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte možnosť > Aut. zam..
3 Vyberte možnosť.
4 Zariadenie odomknete dvojitým ťuknutím na dotykovú
obrazovku.
Nastavenia monitora srdcového tepu na
zápästí
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku .
: umožňuje zapnúť alebo vypnúť monitor srdcového tepu na
zápästí. Pomocou možnosti Len aktivita môžete používať
monitor srdcového tepu na zápästí len počas aktivít
meraných na čas.
: umožňuje spustiť prenos údajov o srdcovom tepe do
spárovaných Garmin zariadení (Prenos údajov o srdcovom
tepe do zariadení Garmin , strana 4).
®
Nastavenia Bluetooth
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > . Zobrazí sa stav vášho pripojenia Bluetooth.
: zapnutie a vypnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
POZNÁMKA: ďalšie nastavenia technológie Bluetooth sa
zobrazia len vtedy, ak je zapnutá bezdrôtová technológia
Bluetooth.
: umožní vám zapnúť telefónne upozornenia z kompatibilného
smartfónu. Pomocou možnosti Iba hovory môžete nastaviť
zobrazenie len upozornení na prichádzajúce telefónne
hovory.
Spárovať: umožňuje vám spárovať vaše zariadenie
s kompatibilným smartfónom s podporou Bluetooth. Toto
nastavenie vám umožňuje používať funkcie s pripojením cez
Bluetooth pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile vrátane
upozornení a nahrávania aktivít do aplikácie Garmin
Connect.
Nastavenia zobrazenia
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > .
Jas: umožňuje nastaviť úroveň jasu podsvietenia. Úroveň jasu
môžete nastaviť výberom položky alebo .
POZNÁMKA: vyššia úroveň jasu znižuje výdrž batérie.
Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
podsvietenia.
POZNÁMKA: pri dlhšom časovom limite podsvietenia sa
znižuje výdrž batérie.
Gesto: umožňuje nastaviť podsvietenie tak, aby sa zaplo pri
gestách zápästím. Gestá zahŕňajú otočenie zápästia smerom
k telu s cieľom pozrieť sa na zariadenie. Pomocou možnosti
Len aktivita môžete používať gestá len počas aktivít
meraných na čas.
Orientácia: nastaví zobrazovanie údajov na zariadení vo
formáte na šírku alebo na výšku.
Manuálne nastavenie času
Predvolene sa čas nastaví automaticky po spárovaní zariadenia
vívosport so smartfónom.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > > Nastaviť čas > Manuálne.
3 Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky nastavte hodiny,
minúty, mesiac, deň a rok.
4 Výberom položky alebo upravte jednotlivé nastavenia.
5 Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky sa presuňte na ďalšiu
obrazovku.
potvrďte jednotlivé nastavenia.
6 Výberom položky
Nastavenia zariadenia
Nastavenia systému
Niektoré nastavenia môžete prispôsobiť na zariadení vívosport.
Ďalšie nastavenia môžete prispôsobiť na vašom konte Garmin
Connect.
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku .
: umožňuje vám spárovať váš smartfón a upraviť nastavenia
Bluetooth (Nastavenia Bluetooth, strana 7).
: umožňuje upraviť nastavenia displeja (Nastavenia
zobrazenia, strana 7).
: nastaví zobrazenie času na zariadení v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom formáte a umožní vám nastaviť čas manuálne
(Manuálne nastavenie času, strana 7).
: zapína a vypína sledovanie aktivity a upozornenie na pohyb.
: umožňuje upraviť nastavenia systému (Nastavenia systému,
strana 7).
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > .
Vibrácie: umožňuje nastaviť úroveň vibrácií.
POZNÁMKA: vyššia úroveň vibrácií znižuje životnosť batérie.
Zápästie: umožňuje prispôsobiť, na ktorom zápästí sa nosí
zariadenie.
POZNÁMKA: toto nastavenie sa používa pri silovom tréningu
a gestách.
Jazyk: nastaví jazyk zariadenia.
POZNÁMKA: mali by ste vybrať dvojpísmenový kód jazyka,
ktorý zodpovedá vášmu jazyku.
Jednotky: nastaví zobrazovanie vzdialenosti na zariadení
v kilometroch alebo míľach.
Info: zobrazuje ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch, licenčnú zmluvu a percento zostávajúcej
Prispôsobenie zariadenia
7
úrovne nabitia batérie (Zobrazenie informácií o zariadení,
strana 8).
Obnova predv. nastavení: umožní vám obnoviť všetky údaje
a nastavenia (Obnova všetkých predvolených nastavení,
strana 10).
Nastavenia Garmin Connect
Nastavenia zariadenia, nastavenia profilov aktivít a nastavenia
používateľa môžete prispôsobiť vo svojom účte Garmin
Connect. Niektoré nastavenia možno prispôsobiť aj na zariadení
vívosport.
• V ponuke nastavení v aplikácii Garmin Connect Mobile
vyberte položku Zariadenia Garmin a vyberte zariadenie.
• V miniaplikácii zariadení v aplikácii Garmin Connect vyberte
položku Nastavenia zariadenia.
Po prispôsobení nastavení svoje údaje zosynchronizujte, aby sa
zmeny uplatnili v zariadení (Synchronizácia údajov s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, strana 6) (Synchronizácia údajov
s počítačom, strana 7).
Nastavenia používateľa na vašom účte Garmin
Connect
Na vašom účte Garmin Connect vyberte položku Nastavenia
používateľa.
Vlastná dĺžka kroku: umožňuje zariadeniu presnejšie vypočítať
prejdenú vzdialenosť pomocou vašej vlastnej dĺžky kroku.
Môžete zadať známu vzdialenosť a počet krokov, ktoré sú
potrebné na prejdenie vzdialenosti, a aplikácia Garmin
Connect môže vypočítať vašu dĺžku kroku.
Kroky počas dňa: umožňuje zadávať cieľ počtu krokov
prejdených za deň. Pomocou nastavenia Automatický cieľ
môžete zariadeniu umožniť automaticky určiť váš cieľ počtu
krokov.
Vyšliapané poschodia za deň: umožňuje zadať cieľ počtu
poschodí prejdených za deň.
Počet minút intenzívneho cvičenia za týždeň: umožňuje
zadať týždenný cieľ počtu minút účasti na aktivitách
s miernou až silnou intenzitou.
Zóny srdcového tepu: umožňuje vám odhadnúť váš maximálny
srdcový tep a určiť vlastné zóny srdcového tepu.
Nastavenia zariadenia vo vašom konte Garmin
Connect
V konte Garmin Connect vyberte položku Nastavenia
zariadenia.
Budíky: umožňuje nastaviť časy a frekvencie budíkov
v zariadení. Nastaviť môžete až päť samostatných budíkov.
Sledovanie aktivity: umožňuje zapnúť a vypnúť funkcie
sledovania aktivity, napríklad upozornenie na pohyb.
Automatické spustenie aktivity: umožňuje zapnúť a vypnúť
udalosti Move IQ. Môžete stanoviť, ako dlho má zariadenie
počkať, kým pri konkrétnych aktivitách automaticky spustí
časovač.
POZNÁMKA: toto nastavenie znižuje výdrž batérie.
Viditeľné miniaplikácie: umožňuje vám prispôsobiť
miniaplikácie, ktoré sa zobrazujú na zariadení.
Predvolená miniaplikácia: umožňuje nastaviť, ktorá
miniaplikácia sa zobrazí po určitej dobe nečinnosti.
Gesto: umožňuje nastaviť podsvietenie tak, aby sa zaplo pri
gestách zápästím. Gestá zahŕňajú otočenie zápästia smerom
k telu s cieľom pozrieť sa na zariadenie.
Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
podsvietenia.
POZNÁMKA: pri dlhšom časovom limite sa znižuje výdrž
batérie.
8
Ktoré zápästie?: umožňuje prispôsobiť, na ktorom zápästí sa
nosí zariadenie.
POZNÁMKA: toto nastavenie sa používa pri silovom tréningu
a gestách.
Orientácia obrazovky: nastaví zobrazovanie údajov na
zariadení vo formáte na šírku alebo na výšku.
Obrázok pozadia: umožňuje vybrať obrázok pozadia.
Formát času: nastaví zobrazovanie času na zariadení v 12hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
Jazyk: nastaví jazyk zariadenia.
Jednotky: nastaví zobrazovanie vzdialenosti na zariadení
v kilometroch alebo míľach.
Nastavenia profilov aktivít v účte Garmin Connect
V účte Garmin Connect vyberte položku Profily aktivít
a vyberte typ aktivity.
Upozornenia režimu aktivity: umožňuje vám prispôsobiť
upozornenia režimu aktivít, napríklad opakujúce sa
upozornenia a upozornenia na srdcový tep. Zariadenie
môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo, keď sa váš srdcový
tep dostane nad alebo pod cieľovú zónu alebo vlastný
rozsah. Môžete vybrať existujúcu zónu srdcového tepu alebo
definovať vlastnú zónu.
Auto Lap: Umožňuje zariadeniu zaznamenávať okruhy
automaticky po každom kilometri alebo míli na základe vašej
preferovanej jednotky vzdialenosti (Označovanie kôl,
strana 4).
Auto Pause: umožňuje zariadeniu automaticky pozastaviť
časovač, keď sa prestanete hýbať (Používanie funkcie Auto
Pause , strana 4).
Automatická detekcia série: umožňuje zariadeniu automaticky
spustiť a zastaviť série cvikov počas aktivity silového
tréningu.
Údajové polia: umožní vám prispôsobiť obrazovky s údajmi,
ktoré sa zobrazujú počas časovanej aktivity.
®
Informácie o zariadení
Technické údaje
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-polymérová
batéria
Výdrž batérie
Až 7 dní v režime hodiniek
Až 8 hodín v režime GPS
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od −20 º do 50 ºC (od −4 º do 122 ºF)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
ANT+ 2,4 GHz pri menovitom výkone 1 dBm
Bluetooth 2,4 GHz pri menovitom výkone
1 dBm
Odolnosť voči vode
Plávanie*
*Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
Zobrazenie informácií o zariadení
Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch a zostávajúce percento nabitia batérie.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položku > > Info.
3 Informácie zobrazíte potiahnutím prstom.
Informácie o zariadení
Nabíjanie zariadenia
Čistenie zariadenia
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na
zariadení.
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
Utrite
ho dosucha.
2
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Riešenie problémov
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie vívosport je kompatibilné so smartfónmi, ktoré
používaniu bezdrôtovú technológiu Bluetooth Smart.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na svojom
počítači.
3 Úplne nabite zariadenie.
Tipy na nabíjanie zariadenia
• Ak chcete zariadenie nabiť, bezpečne k nemu pripojte
nabíjačku pomocou kábla USB (Nabíjanie zariadenia,
strana 9).
Zariadenie môžete nabíjať zapojením kábla USB do
sieťového adaptéra schváleného spoločnosťou Garmin so
štandardnou stenovou zásuvkou alebo do portu USB na
počítači. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne jednu
hodinu.
• Zostávajúce percento nabitia batérie nájdete na obrazovke
informácií o zariadení (Zobrazenie informácií o zariadení,
strana 8).
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, ako je
napríklad sušička.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Riešenie problémov
• Povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth v smartfóne.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile,
vyberte ikonu
alebo
a výberom položiek Zariadenia
Garmin > Pridať zariadenie prejdite do režimu párovania.
• Na zariadení podržaním dotykovej obrazovky zobrazte
ponuku a výberom položky > > Spárovať prejdite do
režimu párovania.
Sledovanie aktivity
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na
stránke garmin.com/ataccuracy.
Môj krokomer sa javí nepresný
Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované
pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu,
skladanie bielizne alebo tlieskanie).
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin
Connect sa nezhodujú.
Počet krokov vo vašom účte Garmin Connect sa aktualizuje po
synchronizácii so zariadením.
1 Vyberte možnosť:
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect (Synchronizácia údajov s počítačom, strana 7).
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile (Synchronizácia údajov s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, strana 6).
2 Počkajte, kým zariadenie zosynchronizuje údaje.
Synchronizácia môže trvať niekoľko minút.
POZNÁMKA: obnovením aplikácie Garmin Connect Mobile
alebo aplikácie Garmin Connect sa údaje nezosynchronizujú,
ani sa tým neaktualizuje počet krokov.
Nezobrazuje sa mi úroveň námahy
Zariadenie dokáže zisťovať úroveň námahy až po zapnutí
monitorovania srdcového tepu na zápästí.
9
Zariadenie priebežne počas dňa v dobách nečinnosti
zaznamenáva vašu variabilitu srdcového tepu na účely určenia
vašej úrovne námahy. Zariadenie neurčuje vašu úroveň námahy
počas časovaných aktivít.
Ak sa namiesto vašej úrovne námahy zobrazia pomlčky,
zostaňte bez pohnutia a počkajte, kým zariadenie odmeria
vašu variabilitu srdcového tepu.
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú, keď cvičíte na stupni
intenzity, pri ktorom sa vám cvičenie započítava do celkového
počtu minút intenzívnej aktivity.
Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého
nepresný
Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny
nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané
poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.
• Nájdite malé dierky barometra na zadnej strane zariadenia
pri nabíjacích kontaktoch a vyčistite plochu okolo nabíjacích
kontaktov.
Ak sú dierky upchaté, barometer nemusí fungovať správne.
Túto plochu môžete vyčistiť aj tak, že zariadenie opláchnete
vodou.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
• Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia
a schody zdolávajte po jednom.
• Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom
alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť
chybné merania.
Tipy týkajúce sa chybných údajov
o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej
strane zariadenia.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
• Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte
a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
Zariadenie nezobrazuje správny čas
Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú, keď ho
zosynchronizujete s počítačom alebo smartfónom. Ak chcete,
aby zariadenie pri prechode do iného časového pásma alebo pri
zmene zimného času na letný čas prijímalo správny čas, mali by
ste ho zosynchronizovať.
1 V nastaveniach času vyberte možnosť Auto (Nastavenia
zariadenia, strana 7).
Skontrolujte,
či sa na počítači alebo smartfóne zobrazuje
2
správny miestny čas.
3 Vyberte možnosť:
• Synchronizovať zariadenie s počítačom (Synchronizácia
údajov s počítačom, strana 7).
• Synchronizovať zariadenie so smartfónom
(Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect
Mobile, strana 6).
10
Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.
Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu. Čas a dátum sa nastaví
automaticky na základe polohy GPS.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS
• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom
Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte
zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie
preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle
vyhľadanie satelitných signálov.
• Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú
vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Maximalizovanie výdrže batérie
• Vypnite nastavenie Automatické spustenie aktivity
(Nastavenia zariadenia vo vašom konte Garmin Connect,
strana 8).
• Znížte jas a skráťte časový limit obrazovky (Nastavenia
zobrazenia, strana 7).
• Vypnite pohyby zápästím (Nastavenia zobrazenia, strana 7).
• V nastaveniach centra oznámení smartfónu obmedzte
oznámenia, ktoré sa zobrazujú v zariadení vívosport (Správa
upozornení, strana 5).
• Vypnite inteligentné oznámenia (Nastavenia Bluetooth,
strana 7).
• Ak nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite
bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Nastavenia Bluetooth,
strana 7).
• Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných
zariadení Garmin (Prenos údajov o srdcovom tepe do
zariadení Garmin , strana 4).
• Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí
(Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí, strana 7).
POZNÁMKA: monitorovanie srdcového tepu na zápästí sa
používa na výpočet minút vysoko intenzívneho cvičenia,
hodnoty VO2 max., úrovne námahy a spálených kalórií.
®
Obnova všetkých predvolených nastavení
Môžete obnoviť výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.
POZNÁMKA: vymažú sa tým všetky údaje zadané
používateľom a história aktivity.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > > Obnova predv. nastavení > .
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express). Do svojho smartfónu si nainštalujte
mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
Riešenie problémov
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
aplikácie Garmin Connect Mobile
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect Mobile je potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (Zapnutie
a nastavenie zariadenia, strana 1).
Zosynchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile (Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect
Mobile, strana 6).
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect
Mobile automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia.
Aktualizácia sa vykoná, keď zariadenie aktívne nepoužívate.
Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
Garmin Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je potrebné disponovať
účtom Garmin Connect a prevziať a nainštalovať aplikáciu
Garmin Express.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, Garmin Express
ju odošle do vášho zariadenia.
Zariadenie
odpojte od počítača.
2
Zariadenie vás vyzve na aktualizáciu softvéru.
3 Vyberte možnosť.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
• Poznanie vašich zón srdcového tepu pomôže predísť
presileniu a zníži riziko zranenia.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 11).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené
a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo
zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
Zlepšovanie
náročnejšie
aeróbnej kapacity,
udržiavanie rozhovoru optimálny kardiovaskulárny tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie
aeróbnej kapacity
a prahu, zlepšovanie
rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné
tempo, namáhavé
dýchanie
Anaeróbny tréning
a odolnosť svalstva,
zvyšovanie sily
Ako získať ďalšie informácie
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke www.support.garmin.com.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/learningcenter.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na stránke http://buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Príloha
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.
V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.
Muži
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikajúce
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobrý
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Pekné počasie
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabé
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Ženy
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikajúce
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobrý
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Priemerné
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabé
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Príloha
11
Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
Licencia 3-Clause BSD
Copyright © 2003 – 2010, Mark Borgerding
Všetky práva vyhradené.
Redistribúcia a používanie v zdrojovej či binárnej forme, či už
s úpravami, alebo bez nich, je dovolené v prípade splnenia
nasledujúcich podmienok:
• Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie
uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam
podmienok a nasledujúce vyhlásenie.
• Redistribúcie v binárnej forme musia v rámci dokumentácie
a/alebo materiálov poskytnutých s danou distribúciou
reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských
právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie.
• Meno autora ani žiadnych prispievateľov nemožno použiť na
podporu alebo propagáciu produktov odvodených od tohto
softvéru bez predchádzajúceho konkrétneho písomného
povolenia.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH
PRÁV A PRISPIEVATELIA VO FORME „TAK, AKO JE“,
PRIČOM VŠETKY VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ ZÁRUKY,
NAJMÄ V SÚVISLOSTI S ODVODENÝMI ZÁRUKAMI
PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SA
TÝMTO VYLUČUJÚ. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI
PRISPIEVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDNÍ ZA PRÍPADNÉ PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE NAJMÄ OBSTARANIA NÁHRADNÉHO
TOVARU ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA,
STRATY ÚDAJOV, UŠLÉHO ZISKU, RESP. PRERUŠENIA
OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU ICH
VZNIKU, RESP. PRINCÍP ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ IDE
O ZMLUVNÚ ZODPOVEDNOSŤ, STRIKTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ ALEBO TRESTNOPRÁVNU
ZODPOVEDNOSŤ (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI A PODOBNE)
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO DOKONCA AJ V PRÍPADE
INFORMOVANIA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.
12
Príloha
Register
S
batéria 8
maximalizácia 7, 8, 10
nabíjanie 9
budíky 5
satelitné signály 10
sledovanie aktivity 1, 2
smartfón 9
aplikácie 5
párovanie 1, 9
softvér
aktualizácia 10, 11
verzia 8
srdcový tep 1, 2
monitor 7, 10
párovanie snímačov 4
upozornenia 4
zóny 11
stopky 5
C
T
A
aktivity 3
aktualizácie, softvér 11
aplikácie 5
smartfón 1
Auto Lap 4, 8
Auto Pause 4
B
ciele 1, 8
Connect IQ 1
Č
čas 7
upozornenia 4
časovač 3
odpočítavanie 5
časovač odpočítavania 5
čistenie zariadenia 9
D
denný čas 10
dotyková obrazovka 1, 7
G
Garmin Connect 1, 6, 8, 11
Garmin Express 7
aktualizácia softvéru 10
GPS, signál 10
H
technické údaje 8
technológia Bluetooth 5–7, 9
tempo 4
tréning, režimy 4
U
ukladanie aktivít 3
ukladanie údajov 6
upozornenia 1, 4, 5
vibrácie 6
USB 11
prenos súborov 7
uzamknutie, obrazovka 7
V
VIRB diaľkové ovládanie 3
Virtual Pacer 4
VO2 max. 4, 5
VO2 Max. 11
vymazanie, osobné rekordy 6
vzdialenosť, upozornenia 4
história 6
odosielanie do počítača 6, 7
zobraziť 6
hodiny 5, 7
I
ID jednotky 8
K
kalibrácia 2
kalória 2
upozornenia 4
kolá 4
M
minúty intenzívneho cvičenia 2, 10
N
nabíjanie 9
nastavenia 7, 8, 10
zariadenie 8
nastavenia displeja 7
nastavenia systému 7
O
obrazovka 7
obrazovky s údajmi 8
osobné rekordy 6
vymazanie 6
P
párovanie
smartfón 1, 9
snímače ANT+ 4
podsvietenie 1, 6, 7
ponuka 1
príslušenstvo 11
prispôsobenie zariadenia 7
R
režim spánku 3
režim veľkokapacitného úložného zariadenia 7
riešenie problémov 3, 9–11
Register
13
support.garmin.com
December 2018
190-02205-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising