Garmin | vívomove® HR | User manual | Garmin vívomove® HR Brugervejledning

Garmin vívomove® HR Brugervejledning
VÍVOMOVE HR
™
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Edge og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin
Express™, Garmin Move IQ™ og vívomove™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
American Heart Association er et registreret varemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple er et varemærke tilhørende Apple,
Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt
tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03256, AA3256
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Aktivering og opsætning af enheden .......................................... 1
Enhedens tilstande ..................................................................... 1
Brug af enheden ......................................................................... 1
Sådan bæres enheden ............................................................... 1
Om pulszoner ........................................................................... 10
Udregning af pulszone .............................................................. 10
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 11
Indeks............................................................................ 12
Widgets........................................................................... 2
Automatisk mål ........................................................................... 2
Aktivitetsindikator ........................................................................ 2
Visning af pulsgraf ...................................................................... 2
Minutter med høj intensitet ......................................................... 2
Forbedring af nøjagtigheden for kalorier .................................... 2
Pulsvariation og stressniveau ..................................................... 2
Søvnregistrering ......................................................................... 3
VIRB Fjernbetjening .................................................................... 3
Træning ........................................................................... 3
Registrerer en aktivitet med tidtagning ....................................... 3
Registrering af styrketræningsaktiviteter .................................... 3
Alarmer ....................................................................................... 3
Markering af omgange ................................................................ 4
Send pulsdata til Garmin® enheder ........................................... 4
Om VO2-max estimeringer ......................................................... 4
Ur ..................................................................................... 4
Brug af stopur ............................................................................. 4
Start af nedtællingstimer ............................................................. 4
Brug af alarmuret ........................................................................ 5
Bluetooth connectede funktioner................................. 5
Visning af meddelelser ............................................................... 5
Administration af meddelelser .................................................... 5
Sådan finder du en bortkommet smartphone ............................. 5
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand .............................................. 5
Historik ............................................................................ 5
Visning af historik ........................................................................ 5
Garmin Connect .......................................................................... 5
Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app .............................................................................................. 6
Synkronisering af dine data med computeren ............................ 6
Tilpasning af din enhed................................................. 6
Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler ................................ 6
Enhedsindstillinger ...................................................................... 6
Garmin Connect indstillinger ....................................................... 7
Enhedsoplysninger ........................................................ 7
Specifikationer ............................................................................ 7
Opladning af enheden ................................................................ 8
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 8
Udskiftning af båndene ............................................................... 8
Fejlfinding....................................................................... 9
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ....................... 9
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden .................. 9
Registrering af aktivitet ............................................................... 9
Tip til uregelmæssige pulsdata ................................................... 9
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt ............................. 9
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 10
Min enheds skærm er svær at se udenfor ................................ 10
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................. 10
Produktopdateringer ................................................................. 10
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ............ 10
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile ............ 10
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 10
Reparation af enhed ................................................................. 10
Appendiks..................................................................... 10
Træningsmål ............................................................................. 10
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Aktivering og opsætning af enheden
Enhedens tilstande
Overblik Urets visere angiver det aktuelle klokkeslæt, og enheden er
låst.
Interaktiv Urets visere bevæger sig fra touchscreenen, og enheden
låser op.
Kun ur
Når batteriet er lavt, angiver urets visere den aktuelle tid, og
touchscreenen er deaktiveret, indtil du oplader enheden.
Brug af enheden
Inden du kan bruge enheden, skal du sætte den i en strømkilde
for at tænde for den.
For at bruge de connectede funktioner i vívomove HR enheden
skal den parres direkte via Garmin Connect™ Mobile appen i
stedet for fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Installer Garmin Connect Mobile appen fra app-butikken på
din smartphone.
2 Klem sammen om siderne på opladerklipsen À for at åbne
klipsens arme.
®
3 Juster klipsen i forhold til kontakterne Á, og slip klipsens
arme.
4 Sæt USB-kablet i en strømkilde for at tænde for enheden
(Opladning af enheden, side 8).
Hello! vises, når enheden tænder.
Dobbelttryk: Tryk to gange på touchscreenen À for at vække
enheden.
BEMÆRK: Skærmen slukkes, når den ikke er i brug. Når
skærmen er slukket, er enheden stadig aktiv og registrerer
data.
Under en aktivitet med tidstagning skal du trykke to gange på
touchscreenen for at starte og stoppe timeren.
Håndledsbevægelser: Roter og løft dit håndled mod kroppen
for at tænde for skærmen. Roter håndleddet væk fra kroppen
for at slukke for skærmen.
Stryg: Nå skærmen er tændt, skal du stryge på touchscreenen
for at låse enheden op.
Stryg på touchscreenen for at rulle gennem widgets og
menupunkter.
Hold: Hold på touchscreenen for at åbne og lukke menuen, når
enheden er låst op.
Tryk: Tryk let på touchscreenen for at foretage et valg.
Tryk på for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Sådan bæres enheden
• Bær enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt. For at
opnå mere præcise pulsmålinger på vívomove HR enheden
bør enheden ikke bevæge sig, når du løber eller træner.
5 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile appen fra
eller
menuen, skal du
vælge Garmin enheder > Tilføj enhed og følge
instruktionerne på skærmen.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
Introduktion
BEMÆRK: Den optiske sensor er placeret på bagsiden af
enheden.
• Se fejlfindingstippene (Fejlfinding, side 9), hvor der er flere
oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden ved at gå til
garmin.com/ataccuracy.
1
Widgets
Visning af pulsgraf
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Du kan stryge hen over
touchscreenen for at rulle gennem dine widgets. Nogle widgets
kræver en parret smartphone.
BEMÆRK: Du kan bruge Garmin Connect Mobile appen til
vælge urskiven og tilføje eller fjerne widgets, for eksempel
musikstyring, til din smartphone (Enhedsindstillinger på din
Garmin Connect konto, side 7).
Tid og dato Den aktuelle tid og dato. Enheden opdaterer klokkeslættet
og datoen, når du synkroniserer din enhed med en
smartphone eller computer.
Det samlede antal skridt, du har taget, og dit mål for
dagen. Enheden lærer og foreslår et nyt mål for antal skridt
for hver dag.
Det samlede antal etager, du er gået op, og dit mål for
dagen.
Dit samlede antal minutter med høj intensitet og målet for
ugen.
Det samlede antal forbrændte kalorier for dagen, herunder
både i aktivitet og i hvile.
Den tilbagelagte distance i kilometer eller miles for dagen.
VIRB
Betjeningsknapper til et parret VIRB actionkamera
(sælges separat).
®
Kontroller til musikafspilleren på din smartphone.
Den aktuelle temperatur og vejrudsigt fra en parret
smartphone.
Meddelelser fra din smartphone, herunder opkald, sms'er
og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret på din
smartphones meddelelsesindstillinger.
Din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og din
gennemsnitlige hvilepuls over en syv-dages periode.
Dit aktuelle stressniveau. Enheden måler din pulsvariation,
mens du er inaktiv, for at estimere dit stressniveau. Et
lavere tal indikerer et lavere stressniveau.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À.
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Aktivitetsindikator
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter én times inaktivitet vises
aktivitetsindikatoren À. Der vises flere segmenter Á, hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet.
Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en kort distance.
2
Pulsgrafen viser din puls i den seneste time, din laveste puls i
slag pr. minut (bpm) og din højeste puls inden for den periode.
1 Stryg på skærmen for at se skærmbilledet for puls.
2 Tryk på touchscreenen for at se pulsgrafen.
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom det
amerikanske Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutter om ugen med aktivitet høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
®
Optjening af intensitetsminutter
vívomove HR enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Forbedring af nøjagtigheden for kalorier
Enheden viser et estimat af det samlede antal kalorier, der er
forbrændt i løbet af den aktuelle dag. Du kan forbedre
nøjagtigheden af dette estimat ved at gå rask til i op til 15
minutter.
1 Stryg på skærmen for at se skærmbilledet for kalorier.
2 Vælg .
BEMÆRK: vises, når kalorierne skal kalibreres. Denne
kalibreringsproces skal kun udføres én gang. Hvis du
allerede har registreret en tidsbestemt gåtur eller et løb, vises
muligvis ikke.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Pulsvariation og stressniveau
Enheden analyserer din pulsvariation, mens du er inaktiv, for at
bestemme dit generelle stressniveau. Træning, fysisk aktivitet,
søvn, ernæring og livets almindelige stress har alt sammen
indflydelse på dit stressniveau. Intervallet for stressniveau er fra
0 til 100, hvor 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 er lav
stresstilstand, 51 til 75 er mellemhøj stress og 76 til 100 er en
høj stresstilstand. Når du kender dit stressniveau, kan det
hjælpe dig med at identificere stressfyldte øjeblikke i løbet af
dagen. For at opnå det bedste resultat skal du have enheden
på, mens du sover.
Du kan synkronisere enheden med din Garmin Connect konto
for at se dit stressniveau gennem hele dagen, langsigtede
tendenser og yderligere detaljer.
Visning af grafen for stressniveau
Grafen for stressniveau viser den stress, du har været udsat for
den seneste time.
1 Stryg på skærmen for at se skærmbilledet for stressniveau.
Widgets
2 Tryk på touchscreenen for at se grafen for stressniveau.
Start en afslapningstimer
Du kan starte afslapningstimeren for at begynde på en guidet
åndedrætsøvelse.
1 Stryg på skærmen for at se skærmbilledet for stressniveau.
2 Tryk på touchscreen.
Grafen for stressniveau vises.
3 Stryg for at vælge Afslapningstimer.
4 Vælg eller for at indstille afslapningstimeren.
5 Tryk på midten af touchscreenen for at vælge tiden og gå til
næste skærmbillede.
6 Tryk to gange på touchscreenen for at starte
afslapningstimeren.
7 Følg instruktionerne på skærmen.
8 Vis dit opdaterede stressniveau, når afslapningstimeren er
færdig.
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan se din
søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge
Må ikke forstyrres-tilstand til at slå meddelelser og advarsler,
bortset fra alarmer, fra (Brug af Må ikke forstyrres-tilstand,
side 5).
VIRB Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også aktivere VIRB skærmen på din vívomove HR
enhed (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto,
side 7).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din vívomove HR enhed skal du stryge på skærmen for at
se VIRB skærmbilledet.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage video, skal du vælge
.
Videotælleren vises på vívomove HR enheden.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge
.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge
.
Træning
Registrerer en aktivitet med tidtagning
Du kan registrere en aktivitet med tidtagning, som kan gemmes
og sendes til din Garmin Connect konto.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg .
3 Stryg på skærmen for at rulle gennem aktivitetslisten:
• Vælg for gang.
• Vælg for løb.
• Vælg for en kardio-aktivitet.
Træning
4
5
6
7
8
• Vælg for styrketræning.
• Vælg for andre aktivitetstyper.
Tryk to gange på touchscreenen for at starte timeren.
Start din aktivitet.
Stryg for at se yderligere dataskærmbilleder.
Når din aktivitet er forbi, trykker du to gange på
touchscreenen for at stoppe timeren.
TIP: Tryk to gange på touchscreenen for at genoptage
timeren.
Stryg på skærmen for at vælg en mulighed:
• Vælg for at gemme aktiviteten.
• Vælg for at slette aktiviteten.
Registrering af styrketræningsaktiviteter
Du kan registrere sæt under en styrketræningsaktivitet. Et sæt
er flere gentagelser af en enkelt bevægelse.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg > .
3 Tryk to gange på touchscreenen for at starte timeren.
4 Start dit første sæt.
Enheden tæller dine gentagelser. Optællingen af dine
gentagelser vises, når du har gennemført mindst 6
gentagelser.
5 Stryg for at se yderligere dataskærmbilleder (ekstraudstyr).
6 Vælg for at afslutte et sæt.
Der vises en hviletimer.
7 Under et hvil kan du vælge en funktion:
• Få vist ekstra dataskærmbilleder ved at stryge hen over
touchscreenen.
• Vælg Rediger gentag. for at redigerer optællingen af
gentagelser, vælg eller , og tryk midt på
touchscreenen.
8 Vælg for at starte dit næste sæt.
9 Gentag trinene 6 til 8, indtil aktiviteten er gennemført.
10 Tryk to gange på touchscreenen for at stoppe timeren.
11 Stryg på skærmen for at vælg en mulighed:
• Vælg for at gemme aktiviteten.
• Vælg for at slette aktiviteten.
Tips til registrering af styrketræningsaktiviteter
• Kig ikke på enheden, mens du udfører gentagelser.
Du skal interagere med enheden i begyndelsen og ved
afslutningen af hvert sæt, og i hvileperioder.
• Fokuser på din form, mens du udfører gentagelser.
• Udfør kropsvægts- eller håndvægtsøvelser.
• Udfør gentagelser i et ensartet, bredt dækkende
bevægelsesområde.
Hver enkelt gentagelse tælles, når armen, som bærer
enheden, vender tilbage til startpositionen.
BEMÆRK: Ben-øvelser tælles muligvis ikke.
• Aktiver automatisk registrering af sæt for at starte og stoppe
dine sæt.
• Gem og send styrketræningsaktiviteten til din Garmin
Connect konto.
Du kan bruge værktøjerne på din Garmin Connect konto til at
se og redigere aktivitetsdetaljerne.
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier og puls.
3
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 100
kalorier. Du kan bruge din Garmin Connect enhed til at tilpasse
de angivne værdier eller intervaller til tilbagevendende alarmer
(Aktivitetsprofilindstillinger på din Garmin Connect konto,
side 7).
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg , og vælg en aktivitet.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Tid, Afstand eller Kal for at aktivere en alarm.
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse, og
enheden vibrerer.
Indstilling af dine pulsalarmer
Du kan indstille enheden til at sende en alarm, når pulsen er
over eller under en målzone eller et brugerdefineret interval. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er over
180 bpm (hjerteslag pr. minut). Du kan bruge din Garmin
Connect konto til at angive brugerdefinerede zoner
(Aktivitetsprofilindstillinger på din Garmin Connect konto,
side 7).
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg , og vælg en aktivitet.
3 Vælg Alarmer > Pulsalarm.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en
eksisterende pulszone.
• Vælg Brg.def., hvis du vil anvende brugerdefinerede
minimum eller maksimumværdier.
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval
eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse, og
enheden vibrerer.
Indstilling af alarm ved unormal puls
Du kan indstille enheden til at advare dig, hvis din puls
overstiger et vist antal slag pr. minut (bpm) efter en periode med
inaktivitet.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg > .
3 Vælg en tærskelværdi for puls.
Hver gang du overskrider tærskelværdien, vises der en
meddelelse, og enheden vibrerer.
Markering af omgange
Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap funktionen, der
markerer en omgang automatisk for hver kilometer eller mile.
Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine
præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
BEMÆRK: Denne Auto Lapfunktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg , og vælg en aktivitet.
3 Vælg Auto Lap for at aktivere funktionen.
4 Start din aktivitet.
®
Send pulsdata til Garmin enheder
®
Du kan sende pulsdata fra din vívomove HR enhed og se dem
på parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende pulsdata til en
Edge enhed, mens du cykler, eller til et VIRB actionkamera
under en aktivitet.
BEMÆRK: At sende pulsdata reducerer batterilevetiden.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
®
4
2 Vælg
> > .
Enheden vívomove HR begynder at sende dine pulsdata.
BEMÆRK: Du kan kun se pulsmålerskærmbilledet, mens
dine pulsdata overføres.
3 Par din vívomove HR enhed med din Garmin ANT+
kompatible enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
4 Tryk på pulsovervågningsskærmbilledet, og vælg for at
stoppe med at sende din pulsdata.
®
Om VO2-max estimeringer
VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre.
På enheden vises dit VO2-max estimering som et tal og en
beskrivelse. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere
detaljer om dit VO2-max estimering, herunder din fitnessalder.
Din fitnessalder giver dig et indtryk af, hvordan din form er
sammenlignet med en person af samme køn og en anden alder.
Mens du træner kan din fitnessalder med tiden blive mindre.
VO2-max data kommer fra FirstBeat. VO2-max analyse oplyses
med tilladelse fra The Cooper Institute . Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se bilaget (VO2 maks.
standardbedømmelser, side 11) og gå til
www.CooperInstitute.org.
®
Få din VO2-max estimering
Enheden kræver håndledsbaserede pulsdata og en 15 minutters
gåtur med tidstagning for at kunne vise din VO2-max estimering.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg .
Hvis du allerede har registreret en rask 15 minutters gåtur,
vises din VO2-max estimering. Enheden viser den dato, din
VO2-max estimering sidst blev opdateret. Enheden opdaterer
din VO2-max estimering, hver gang du gennemfører en gåtur
eller løbetur med tidstagning.
3 Følg om nødvendigt vejledningerne på skærmen for at hente
din VO2-max estimering.
Der vises en besked, når testen er fuldført.
Ur
Brug af stopur
1
2
3
4
5
Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
Vælg > .
Tryk to gange på touchscreenen for at starte timeren.
Tryk to gange på touchscreenen for at stoppe timeren.
Vælg om nødvendigt for at nulstille timeren.
Start af nedtællingstimer
1
2
3
4
Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
Vælg > .
Vælg eller for at indstille timeren.
Tryk på midten af touchscreenen for at vælge tiden og gå til
næste skærmbillede.
5 Vælg for at starte timeren.
6 Vælg for at stoppe timeren.
Ur
Brug af alarmuret
Sådan finder du en bortkommet smartphone
1
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet smartphone, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg .
vívomove HR enheden begynder at søge efter din parrede
smartphone. Der lyder en hørbar alarm på din smartphone,
og Bluetooth signalstyrken vises på vívomove HR enhedens
skærmbillede. Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du
kommer tættere på din smartphone.
2
3
4
5
Indstil vækketidspunkter og -frekvenser på din Garmin
Connect konto (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect
konto, side 7).
På vívomove HR enheden skal du trykke vedvarende på
touchscreenen for at se menuen.
Vælg > .
Stryg på skærmen for at rulle gennem alarmerne.
Vælg en alarm for at slå den til eller fra.
Bluetooth connectede funktioner
vívomove HR enheden har flere Bluetooth
forbindelsesfunktioner til din kompatible smartphone ved hjælp
af Garmin Connect Mobile-appen.
Meddelelser: Giver dig besked om meddelelser fra din
smartphone, herunder opkald, sms’er og opdateringer fra
sociale netværk m.m. baseret på din smartphones
meddelelsesindstillinger.
Vejrudsigter: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt fra din
smartphone.
Musikstyring: Giver mulighed for betjening af musikafspilleren
på din smartphone.
Find min telefon: Finder din mistede smartphone, der er parret
med din vívomove HR enhed og er inden for rækkevidde.
Find min enhed: Finder din mistede vívomove HR enhed, der
er parret med din smartphone og er inden for rækkevidde.
Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin
Connect Mobile-appen, så snart du åbner appen.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader og installerer
trådløst den seneste softwareopdatering.
Visning af meddelelser
• Når der vises en meddelelse på din enhed, kan du vælge en
funktion:
◦ Tryk på touchscreenen, og vælg for at få vist hele
meddelelsen.
◦ Vælg for at afvise meddelelsen.
• Når der vises et indgående opkald på din enhed, kan du
vælge en funktion:
BEMÆRK: Tilgængelige valgmuligheder baseret på din
smartphone.
◦ Vælg for at acceptere opkaldet på din smartphone.
◦ Vælg for at afvise opkaldet eller stoppe ringelyden.
• Du kan få vist alle meddelelser ved at stryge på skærmen for
at få vist en widget med meddelelser, trykke på
touchscreenen og vælge en mulighed:
◦ Stryg på skærmen for at rulle gennem meddelelserne.
◦ Vælg en meddelelse, og vælg for at få vist hele
meddelelsen.
◦ Vælg en meddelelse, og vælg for at afvise
meddelelsen.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din vívomove HR enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple smartphone, skal du bruge
meddelelsesindstillingerne på din smartphone til at vælge
de elementer, der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en smartphone med Android™, skal du i
Garmin Connect Mobile-appen vælge Indstillinger >
Smart Notifications.
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstand til at slå meddelelser,
bevægelser og alarmer fra. Du kan f.eks. bruge denne tilstand,
mens du sover eller ser en film.
BEMÆRK: På din Garmin Connect konto kan enheden skifte
automatisk til Må ikke forstyrres-tilstand under din normale
sovetid. Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg > for at aktivere Må ikke forstyrres-tilstand.
vises på skærmbilledet med klokkeslættet.
3 Tryk vedvarende på touchscreenen, og vælg > > Fra for
at deaktivere Må ikke forstyrres-tilstand.
Historik
Enheden gemmer op til 14 dages data for aktivitetsregistrering
og pulsmåling og op til syv aktiviteter med tidtagning. Du kan få
vist dine seneste syv aktiviteter med tidtagning på enheden. Du
kan synkronisere dine data for at få vist ubegrænsede
aktiviteter, aktivitetsregistreringsdata og pulsmålingsdata på din
Garmin Connect konto (Synkronisering af dine data med Garmin
Connect Mobile app, side 6) (Synkronisering af dine data med
computeren, side 6).
Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive
overskrevet.
Visning af historik
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg .
3 Vælg en aktivitet.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, vandreture osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til www.garminconnect.com.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance,
forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter.
®
Bluetooth connectede funktioner
5
Tilpasning af din enhed
Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler
Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen, og vælg
.
: Tænder eller slukker for den håndledsbaserede pulsmåler.
Du kan bruge funktionen Kun aktiv. til kun at bruge den
håndledsbaserede pulsmåler under aktiviteter med
tidstagning.
: Gør enheden i stand til at begynde at sende pulsdata til
parrede Garmin enheder (Send pulsdata til Garmin enheder,
side 4).
: Gør enheden i stand til at give dig besked, når din puls
overstiger en fastsat grænse efter en periode med inaktivitet
(Indstilling af alarm ved unormal puls, side 4).
®
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Garmin Move IQ™
Når dine bevægelser matcher velkendte træningsmønstre,
registrerer Move IQ funktionen automatisk hændelsen og viser
den i tidslinjen. Move IQ Hændelserne viser aktivitetstype og
varighed, men de vises hverken på aktivitetslisten eller i dit
newsfeed.
Move IQFunktionen kan automatisk starte en aktivitet med
tidtagning for gang og løb ved hjælp af de tærskelværdier, du
har fastsat i Garmin Connect mobilapp. Disse aktiviteter føjes til
din liste over aktiviteter.
Synkronisering af dine data med Garmin
Connect Mobile app
Din enhed synkroniserer automatisk data med Garmin Connect
Mobile appen, hver gang du åbner appen. Din enhed
synkroniserer automatisk data med Garmin Connect Mobile
appen med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid
synkronisere dine data manuelt.
1 Anbring enheden i nærheden af din smartphone.
2 Åbn Garmin Connect Mobile app.
TIP: Appen kan være åben, eller den kan køre i baggrunden.
3 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
4 Vælg .
5 Vent, mens dine data synkroniseres.
6 Se dine aktuelle data i Garmin Connect Mobile app.
Synkronisering af dine data med computeren
Før du kan synkronisere dine data med Garmin Connect
programmet på din computer, skal du installere Garmin
Express™ programmet (Opsætning af Garmin Express,
side 6).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Åbn Garmin Express programmet.
Enheden åbner lagerenhedstilstand.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Se dine data på din Garmin Connect konto.
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
6
Enhedsindstillinger
Du kan tilpasse nogle indstillinger på vívomove HR enheden.
Yderligere indstillinger kan tilpasses på din Garmin Connect
konto.
Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen, og vælg
.
: Giver dig mulighed for at parre din smartphone og tilpasse
Bluetooth indstillingerne (Bluetooth indstillinger, side 6).
: Tilpasser displayindstillingerne (Displayindstillinger,
side 6).
: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24timers format, giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt
(Manuel indstilling af tid, side 7) og lader dig kalibrere
viserne (Kalibrering af urets visere, side 9).
: Slår aktivitetstracking og aktivitetsalarm til og fra.
: Tilpasser systemindstillingerne (Systemindstillinger,
side 7).
Bluetooth indstillinger
Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen, og vælg
> . Din Bluetooth forbindelsesstatus vises.
: Aktiverer og deaktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
trådløs Bluetooth teknologi er aktiveret.
: Giver dig mulighed for at aktivere telefonmeddelelser fra din
kompatible smartphone. Du kan bruge indstillingen Kun
opkald for kun at få vist meddelelser om indgående opkald.
Par nu: Gør dig i stand til at parre enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner, når du
bruger Garmin Connect Mobile app, herunder meddelelser
og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Displayindstillinger
Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen, og vælg
> .
Lysstyrke: Indstiller skærmbilledets lysstyrkeniveau. Du kan
bruge funktionen Auto til automatisk at justere lysstyrken
baseret på lyset i omgivelserne. Du kan vælge eller for
manuelt at justere lysstyrkeniveauet.
BEMÆRK: Et højere lysstyrkeniveau mindsker batterilevetid.
Timeout: Indstiller længden af tiden, inden skærmen slukker.
BEMÆRK: En længere skærmtimeout mindsker batteritiden.
Bevægelse: Indstiller skærmbilledet til at aktivere
håndledsbevægelser. Håndbevægelser omfatter at rotere dit
håndled mod kroppen for at se enheden. Du kan bruge
funktionen Kun aktiv. til kun at bruge bevægelser under
aktiviteter med tidtagning.
Tilpasning af din enhed
Manuel indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når vívomove HR
enheden parres med en smartphone.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg > > Indstil tid > Manuel.
3 Vælg eller for at indstille klokkeslæt og dato.
4 Vælg klokkeslættet og datoen for at gå til det næste
skærmbillede.
Systemindstillinger
Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen, og vælg
> .
Vibration: Indstiller vibrationsniveauet.
BEMÆRK: Et højere vibrationsniveau mindsker
batterilevetid.
Håndled: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvilket håndled
enheden bæres på.
BEMÆRK: Denne indstilling benyttes til styrketræning og
bevægelser.
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
BEMÆRK: Du skal vælge en sprogkode på to bogstaver,
som stemmer overens med dit sprog.
Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i
kilometer eller miles.
Om: Viser enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger, licensaftale og resterende batteriprocent
(Visning af enhedsoplysninger, side 8).
Gend. stand.indstillinger: Giver dig mulighed for at nulstille
brugerdata og -indstillinger (Gendannelse af alle
standardindstillinger, side 10).
Garmin Connect indstillinger
Du kan tilpasse dine enhedsindstillinger, aktivitetsindstillinger og
brugerindstillinger på din Garmin Connect konto. Yderligere
indstillinger kan også tilpasses på din vívomove HR enhed.
• Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile-appen skal
du vælge Garmin enheder og vælge din enhed.
• Fra enhedens widget i programmet Garmin Connect skal du
vælge din enhed og vælge Enhedsindstillinger.
Når du har tilpasset indstillingerne, kan du synkronisere dine
data for at anvende ændringerne for enheden (Synkronisering af
dine data med Garmin Connect Mobile app, side 6)
(Synkronisering af dine data med computeren, side 6).
Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Enhedsindstillinger.
Aktivitetstracking: Aktiverer og deaktiverer
aktivitetstrackingfunktioner som f.eks. bevægelsesalarmen.
Alarmer: Indstiller alarm og -frekvenser for din enhed. Du kan
indstille op til otte forskellige alarmer.
Automatisk aktivitetsregistrering: Aktiverer og deaktiverer
Move IQ hændelser. Du kan angive, hvor lang tid, du ønsker
at vente, før enheden automatisk starter timeren for bestemte
aktiviteter.
BEMÆRK: Denne indstilling reducerer batterilevetiden.
Bevægelse: Indstiller baggrundsbelysningen, så det aktiveres af
håndledsbevægelser. Håndbevægelser omfatter at rotere dit
håndled mod kroppen for at se enheden.
Øjebliks-widget: Giver dig mulighed for at vælge urskive.
Hjemme-widget: Indstiller den widget, som vises efter en
periode med inaktivitet.
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
Enhedsoplysninger
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Timeout: Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen
slukker.
BEMÆRK: En længere timeout mindsker batterilevetid.
Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i
kilometer eller miles.
Synlige widgets: Giver dig mulighed for at tilpasse de widgets,
som vises på din enhed.
Håndledsenhed til: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvilket
håndled enheden bæres på.
BEMÆRK: Denne indstilling benyttes til styrketræning og
bevægelser.
Brugerindstillinger på din Garmin Connect konto
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Brugerindstillinger.
Brugerdefineret skridtlængde: Gør det muligt for din enhed
mere nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved
hjælp af din brugerdefinerede skridtlængde. Du kan angive
en kendt distance og det antal skridt, det tager at
tilbagelægge den kendte distance, og Garmin Connect kan
beregne din skridtlængde.
Etager op pr. dag: Giver dig mulighed for at angive et dagligt
mål for det antal etager, du skal gå opad.
Daglige skridt: Giver dig mulighed for at angive et dagligt mål
for antallet af skridt. Du kan bruge indstillingen Automatisk
mål til at tillade, at enheden automatisk fastsætter dit mål for
antallet af skridt.
Pulszoner: Gør det muligt for dig at skønne din maksimale puls
og bestemme brugerdefinerede pulszoner.
Personlige oplysninger: Giver dig mulighed for at indtaste dine
personlige oplysninger, f.eks. fødselsdato, køn, højde og
vægt.
Søvn: Giver dig mulighed for at indtaste din normale sovetid.
Minutter med høj intensitet pr. uge: Giver dig mulighed for at
angive et ugentligt mål for antallet af minutters aktivitet om
ugen med moderat til høj intensitet.
Aktivitetsprofilindstillinger på din Garmin Connect
konto
Fra din Garmin Connect konto skal du vælge
Aktivitetsmuligheder og vælge en aktivitetstype.
Alarmer om aktivitetstilstand: Giver dig mulighed for at
tilpasse alarmer som f.eks. tilbagevendende alarmer og
pulsalarmer. Du kan indstille enheden til at sende en alarm,
når pulsen er over eller under en målzone eller et
brugerdefineret interval. Du kan vælge en eksisterende
pulszone eller angive en brugerdefineret zone.
Auto Lap: Gør enheden i stand til at markere omgange
automatisk for hver kilometer eller mile, baseret på din
foretrukne distanceenhed (Markering af omgange, side 4).
Automatisk registrering af sæt: Gør enheden i stand til
automatisk at starte og stoppe træningssæt under en
styrketræningsaktivitet.
Datafelter: Giver dig mulighed for at tilpasse de
dataskærmbilleder, som vises under en aktivitet med
tidtagning.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 5 dage i smart-tilstand
Op til 2 uger mere i urtilstand
7
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 50º C (fra -14 til 122ºF)
Opladningstemperaturområde Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Trådløse frekvenser/
protokoller
ANT+ 2,4 GHz ved 0 dBm nominelt
Bluetooth 2,4 GHz ved 0 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
Svøm*
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og resterende batteriprocent.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg > > Om.
3 Stryg for at se oplysningerne.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Klem sammen om siderne på opladerklipsen À for at åbne
klipsens arme.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Hold læderremmen ren og tør. Undgå at svømme eller tage
brusebad med læderremmen på. Udsættes læderremmen for
vand eller sved, kan den blive beskadiget eller misfarvet. Brug
silikoneremme som alternativ.
Må ikke anbringes på steder med høj temperatur, som f.eks. en
tørretumbler.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Rengøring af læderremmene
1 Tør læderremmene med en tør klud.
2 Brug et læderplejemiddel til at rengøre læderremmene.
Udskiftning af båndene
Enheden er kompatibel med 20 mm brede,
standardkliklåsremme. Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din
Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør.
1 Skub quick-release-pinden À på fjederpinden for at fjerne
remmen.
2 Juster klipsen i forhold til kontakterne Á, og slip klipsens
arme.
3 Tilslut USB-kablet til en strømkilde.
4 Oplad enheden helt.
Tip til opladning af din enhed
• Slut opladeren helt til enheden for at oplade den med USBkablet (Opladning af enheden, side 8).
Du kan oplade enheden ved at slutte USB-kablet til en
Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller
til en USB-port på din computer. Opladning af et helt afladet
batteri tager ca. to timer.
• Se den resterende batteriprocent på enhedens
informationsskærmbillede (Visning af enhedsoplysninger,
side 8).
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
8
2 Isæt den ene side af fjederpinden på den nye rem i enheden.
3 Skub quick-release-pinden, og placer fjederpinden ud for den
modsatte side af enheden.
4 Gentag trin 1 til 3 for at sætte den anden rem på.
Enhedsoplysninger
Fejlfinding
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
vívomove HR enheden er kompatibel med smartphones, som
anvender Bluetooth trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Anbring enheden inden for din smartphones rækkevidde.
• Hvis dine enheder allerede er parret, skal du deaktivere
Bluetooth på begge enheder og aktivere det igen.
• Hvis dine enheder ikke er parret, skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi på din smartphone.
• Åbn Garmin Connect Mobile appen på din smartphone, vælg
eller , og vælg Garmin enheder > Tilføj enhed for at
aktivere parringstilstand.
• Du kan aktivere parringstilstand ved at holde en finger på
touchscreenen for at se menuen og vælge > > Par nu.
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin
Connect konto stemmer ikke overens
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet (Synkronisering af dine data med
computeren, side 6).
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect mobilapp'en (Synkronisering af dine data med Garmin Connect
Mobile app, side 6).
2 Vent, mens enheden synkroniserer dine data.
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect mobil-app'en eller
Garmin Connect-programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Mit stressniveau vises ikke
Før enheden kan registrere dit stressniveau, skal
håndledsbaseret pulsovervågning aktiveres.
Enheden indsamler din pulsvariation i løbet af dagen i perioder
med inaktivitet for at bestemme dit stressniveau. Enheden
bestemmer ikke dit stressniveau under aktiviteter med
tidstagning.
Hvis der vises streger i stedet for dit stressniveau, skal du stå
stille og vente, mens enheden måler din pulsvariation.
Fejlfinding
Mine minutter med høj intensitet blinker
Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for
minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj
intensitet.
Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være
præcis
Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle
højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når
du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).
• Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du
går op ad trapper.
• I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller
en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
• Brug en silikonerem under træning.
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen, når du
synkroniserer enheden med en computer eller en mobil enhed.
Du skal synkronisere din enhed for at modtage den korrekte tid,
når du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.
Hvis urets visere ikke stemmer overens med den digitale tid, bør
du manuelt kalibrere urets visere (Kalibrering af urets visere,
side 9).
1 Bekræft, at din computer eller mobile enhed viser den
korrekte lokale tid.
2 Vælg en funktion:
• Synkroniser enheden med en computer (Synkronisering af
dine data med computeren, side 6).
• Synkroniser enheden med en mobil enhed
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app, side 6).
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
Kalibrering af urets visere
Hvis urets visere ikke stemmer overens med den digitale tid, bør
du manuelt kalibrere urets visere.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg > > Kalibrer visere.
3 Tryk på eller , indtil minutviseren peger på klokken 12positionen.
4 Vælg .
5 Tryk på eller , indtil timeviseren peger på klokken 12positionen.
6 Vælg Udført.
9
Maksimering af batterilevetiden
• Sænk skærmens lysstyrke og timeout (Displayindstillinger,
side 6).
• Slå håndledsbevægelser (Displayindstillinger, side 6).
• I meddelelsescentret på din smartphone kan du begrænse de
meddelelser, der vises på din vívomove HR enhed
(Administration af meddelelser, side 5).
• Slå smart-notifikationer fra (Bluetooth indstillinger, side 6).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
tilsluttede funktioner (Bluetooth indstillinger, side 6).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send pulsdata til Garmin enheder, side 4).
• Deaktiver den håndledsbaserede pulsmåler (Indstillinger for
håndledsbaseret pulsmåler, side 6).
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet, VO2-max,
stressniveau og forbrændte kalorier.
®
Min enheds skærm er svær at se udenfor
Enheden registrerer omgivende lys og justerer automatisk
baggrundsbelysningens lysstyrke for at maksimere
batterilevetiden. I direkte sollys bliver skærmen lysere, men den
kan stadig være svær at se. Funktionen til automatisk
aktivitetsregistrering kan være nyttig, når du starter udendørs
aktiviteter (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto,
side 7).
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger tilbage til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
1 Tryk vedvarende på touchscreenen for at se menuen.
2 Vælg > > Gend. stand.indstillinger > .
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og
installere Garmin Express appen og tilføje enheden
(Synkronisering af dine data med computeren, side 6).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende
opdateringen, skal du koble enheden fra din computer.
Enheden installerer opdateringen.
Opdatering af softwaren med Garmin
Connect Mobile
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app, skal du have en Garmin Connect konto, og
du skal parre enheden med en kompatibel smartphone
(Aktivering og opsætning af enheden, side 1).
10
Synkroniser enheden med Garmin Connect Mobile appen
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile
app, side 6).
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
Mobile app automatisk opdateringen til din enhed.
Opdateringen installeres, når du ikke bruger enheden aktivt.
Når opdateringen er fuldført, genstartes enheden.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Reparation af enhed
Hvis din enhed behøver reparation, skal du gå til
support.garmin.com for at få oplysninger om at indsende en
serviceanmodning til Garmin Produktsupport.
Appendiks
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 10) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Appendiks
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Appendiks
11
Indeks
parring af sensorer 4
zoner 10
A
R
aktiviteter 3
aktivitetstracking 2
alarmer 3–5
puls 4
vibration 5
applikationer 5
smartphone 1
Auto Lap 4, 7
registrering af aktivitet 2
remme 8
rengøre enhed 8
reservedele 8
S
Connect IQ 1
skærm 6
smartphone 9
applikationer 5
parre 1, 9
software
opdatere 10
version 8
specifikationer 7
stopur 4
stressniveau 2, 3, 9
systemindstillinger 7
søvnfunktion 3
D
T
B
baggrundslys 5, 6
batteri 8
maksimere 6, 7, 10
oplade 8
Bluetooth teknologi 5, 6, 9
C
data
opbevare 5
overføre 5
dataskærmbilleder 7
displayindstillinger 6
distance, alarmer 4
E
tid 7
alarmer 4
tilbehør 10
tilpasning af enheden 6
timer 3
nedtælling 4
touchscreen 1
enheds-ID 8
U
F
ur 5, 7
urtilstand 1
USB 10
overføre filer 6
fejlfinding 3, 8–10
G
Garmin Connect 1, 5–7, 10
Garmin Express 6
opdatering af software 10
gemme aktiviteter 3
V
VIRB fjernbetjening 3
VO2 maks. 11
VO2-max 4
H
historik 5, 6
sende til computer 5, 6
vise 5
I
indstillinger 6, 7, 10
enhed 7
K
kalibrere 2
kalorie 2
alarmer 4
klokkeslæt 9
L
lagerenhedstilstand 6
M
meddelelser 2, 5
menu 1
minutter med høj intensitet 2, 9
mål 2, 7
N
nedtællingstimer 4
O
omgange 4
opbevare data 5
opdateringer, software 10
oplade 8
P
parre
ANT+ sensorer 4
smartphone 1, 9
puls 1, 2
alarmer 4
måler 6, 9
12
Indeks
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02230-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising