Garmin | vívomove® HR | User manual | Garmin vívomove® HR Brukerveiledning

Garmin vívomove® HR Brukerveiledning
VÍVOMOVE HR
™
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Edge og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin
Express™, Garmin Move IQ™ og vívomove™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
American Heart Association er et registrert varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og
andre land. Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede
varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03256, AA3256
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Slå på og konfigurere enheten ................................................... 1
Enhetsmoduser ........................................................................... 1
Bruke enheten ............................................................................ 1
Ha på deg enheten ..................................................................... 1
Treningsmål .............................................................................. 10
Om pulssoner ........................................................................... 10
Pulssoneberegninger ................................................................ 10
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 10
Indeks ............................................................................ 12
Widgets........................................................................... 2
Automatisk mål ........................................................................... 2
Bevegelseslinjen ......................................................................... 2
Vise pulsgraf ............................................................................... 2
Intensitetsminutter ...................................................................... 2
Forbedre nøyaktigheten til kalorier ............................................. 2
Pulsvariasjoner og stressnivå ..................................................... 2
Søvnsporing ................................................................................ 3
VIRB fjernkontroll ........................................................................ 3
Trening............................................................................ 3
Registrere en aktivitet du tar tiden på ......................................... 3
Registrere en styrketreningsaktivitet ........................................... 3
Varsler ........................................................................................ 3
Markere runder ........................................................................... 4
Sende pulsdata til Garmin® enheter .......................................... 4
Om kondisjonsberegninger ......................................................... 4
Klokke .............................................................................. 4
Bruke stoppeklokken .................................................................. 4
Starte nedtellingstidtakeren ........................................................ 4
Bruke alarmklokken .................................................................... 4
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................5
Vise varsler ................................................................................. 5
Administrere varsler .................................................................... 5
Finne en mistet smarttelefon ...................................................... 5
Bruke Ikke forstyrr-modusen ....................................................... 5
Logg................................................................................. 5
Vise historikk ............................................................................... 5
Garmin Connect .......................................................................... 5
Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen .............................................................................. 6
Synkronisere data med en datamaskin ...................................... 6
Tilpasse enheten............................................................ 6
Innstillinger for pulsmåler på håndleddet .................................... 6
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 6
Garmin ConnectInnstillinger for .................................................. 7
Informasjon om enheten................................................ 7
Spesifikasjoner ........................................................................... 7
Lade enheten .............................................................................. 7
Ta vare på enheten .....................................................................8
Bytte ut remmene ....................................................................... 8
Feilsøking........................................................................ 8
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? ...................... 8
Telefonen min kobler seg ikke til enheten .................................. 8
Aktivitetsmåling ........................................................................... 8
Tips for uregelmessig pulsdata ................................................... 9
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ..................................... 9
Maksimere batterilevetiden ......................................................... 9
Det er vanskelig å se enhetsskjermen utendørs ........................ 9
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ........................................... 9
Produktoppdateringer ............................................................... 10
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 10
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 10
Få mer informasjon ................................................................... 10
Enhetsreparasjoner .................................................................. 10
Tillegg ............................................................................ 10
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Slå på og konfigurere enheten
Enhetsmoduser
Øyekast
Urviserne viser gjeldende klokkeslett, og enheten er låst.
Interaktiv
Urviserne beveger seg vekk fra berøringsskjermen, og
enheten låses opp.
Kun klokke Når batterinivået er lavt, viser urviserne gjeldende
klokkeslett, og berøringsskjermen er av til du lader
enheten.
Bruke enheten
Før du kan bruke enheten, må du koble den til en strømkilde for
å slå den på.
For at du skal kunne bruke funksjonene til vívomove HR
enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™
Mobile-appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på
smarttelefonen.
1 Installer Garmin Connect Mobile-appen fra appbutikken på
smarttelefonen din.
2 Klyp sammen sidene på ladeklemmen À for å åpne armene
på klemmen.
®
3 Juster klemmen i henhold til kontaktene Á, og slipp armene
på klemmen.
4 Koble USB-kabelen til en strømkilde for å slå på enheten
(Lade enheten, side 7).
Hello! vises når enheten slås på.
Dobbelttrykk: Dobbelttrykk på berøringsskjermen À for å
aktivere enheten.
MERK: Skjermen slår seg av når den ikke er i bruk. Når
skjermen er av, er enheten fremdeles aktiv og registrerer
data.
Under en aktivitet du tar tiden på, kan du starte og stoppe
tidtakeren ved å dobbelttrykke på berøringsskjermen.
Håndleddsbevegelser: Roter og løft håndleddet mot kroppen
for å slå skjermen på. Roter håndleddet vekk fra kroppen for
å slå skjermen av.
Sveip: Når skjermen er på, kan du sveipe på berøringsskjermen
for å låse opp enheten.
Sveip på berøringsskjermen for å bla gjennom widgets og
menyalternativer.
Hold nede: Når enheten er låst opp, kan du holde på
berøringsskjermen for å åpne og lukke menyen.
Trykk: Trykk på berøringsskjermen for å foreta et valg.
Trykk på for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig.
vívomove HR-enheten bør ikke bevege seg under løping eller
trening for at pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig.
5 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra - eller -menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
Innledning
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se Feilsøking, side 8 for å få mer informasjon om
pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
1
Widgets
Vise pulsgraf
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Du kan sveipe på berøringsskjermen for å bla
gjennom widgetene. Noen widgets krever en parkoblet
smarttelefon.
MERK: Du kan bruke Garmin Connect mobilappen til å velge
urskive og legge til eller fjerne widgeter, for eksempel
musikkontroller for smarttelefonen din (Enhetsinnstillinger på
Garmin Connect kontoen din, side 7).
Tidspunkt og
dato
Gjeldende tidspunkt og dato. Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du synkroniserer den med en
smarttelefon eller datamaskin.
Totalt antall skritt og målet ditt for den aktuelle dagen.
Enheten lærer og foreslår et nytt skrittmål for deg hver
dag.
Totalt antall etasjer og målet ditt for den aktuelle
dagen.
Intensitetsminutter totalt og målet for den aktuelle
uken.
Antall kalorier du har forbrent den aktuelle dagen,
inkludert både aktive kalorier og hvilekalorier.
Hvor langt du har gått i kilometer eller miles den
aktuelle dagen.
VIRB
Kontroller for et parkoblet VIRB actionkamera (selges
separat).
®
Kontroller for musikkspilleren på smarttelefonen.
Gjeldende temperatur og værmelding fra en parkoblet
smarttelefon.
Varsler på smarttelefonen, inkludert anrop, meldinger,
oppdateringer fra sosiale nettverk og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
gjennomsnittlig hvilepuls over sju dager.
Gjeldende stressnivå. Enheten måler variasjonene i
pulsen din når du er inaktiv, for å beregne stressnivået
ditt. Et lavere tall indikerer et lavere stressnivå.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål À etter hvert som du beveger deg.
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg. Bevegelseslinjen À vises etter en time med
inaktivitet. Det vises flere deler Á etter hvert 15. minutt med
inaktivitet.
Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort avstand.
2
Pulsgrafen viser pulsen din den siste timen, inkludert den
laveste og høyeste pulsen din i slag per minutt (BPM) i løpet av
denne perioden.
1 Sveip for å vise pulsskjermbildet.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise pulsgrafen.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention og American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75
minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel
løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
®
Opparbeide seg intensitetsminutter
vívomove HR-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Forbedre nøyaktigheten til kalorier
Enheten viser en beregning av det totale kaloriforbruket ditt for
gjeldende dag. Du kan forbedre nøyaktigheten til denne
beregningen ved å gå raskt i opptil 15 minutter.
1 Sveip for å vise skjermbildet for kalorier.
2 Velg .
MERK: vises når det er nødvendig å kalibrere kalorier.
Kalibreringsprosessen må bare gjennomføres én gang. Hvis
du allerede har registrert en gå- eller løpetur du tok tiden på,
kan det hende at ikke vises.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Pulsvariasjoner og stressnivå
Enheten din analyserer pulsvariasjonen din mens du er inaktiv
for å fastsette det generelle stressnivået ditt. Trening, fysisk
aktivitet, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som
har innvirkning på resultatet. Stressnivåverdiene spenner fra 0 til
100, der 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 et lavt stressnivå, 51
til 75 et middels høyt stressnivå og 76 til 100 et høyt stressnivå.
Når du kjenner til stressnivået ditt, kan du enklere identifisere
stressende øyeblikk i løpet av dagen. Du får best resultat hvis
du har enheten på deg mens du sover.
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se stressnivået for hele døgnet, langvarige trender og
ytterligere detaljer.
Vise stressnivådiagrammet
Stressnivådiagrammet viser stressnivået ditt den siste timen.
1 Sveip for å vise skjermbildet for stressnivå.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise stressnivådiagrammet.
Widgets
Starte en avslapningstidtaker
Du kan starte avslapningstidtakeren for å starte en veiledet
pusteøvelse.
1 Sveip for å vise skjermbildet for stressnivå.
2 Trykk på berøringsskjermen.
Stressnivådiagrammet vises.
3 Sveip for å velgeAvslapningstidtaker.
4 Velg eller for å angi avslapningstidtakeren.
5 Trykk midt på berøringsskjermen for å velge tiden og gå til
neste skjermbilde.
6 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
avslapningstidtakeren.
7 Følg instruksjonene på skjermen.
8 Når avslapningstidtakeren er fullført, kan du se ditt
oppdaterte stressnivå.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 5).
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også aktivere VIRB-skjermbildet på vívomove HR-enheten
(Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din, side 7).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 Sveip vívomove HR-enheten for å vise VIRB-skjermbildet.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg
for å ta opp video.
Videotelleren vises på vívomove HR-enheten.
• Velg
for å stoppe videoopptak.
• Velg
for å ta et bilde.
Trening
Registrere en aktivitet du tar tiden på
Du kan registrere en aktivitet du tar tiden på, som kan lagres og
sendes til Garmin Connect kontoen din.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg .
3 Sveip for å bla gjennom aktivitetslisten:
• Velg ved gange.
• Velg ved løping.
• Velg ved kondisjonstrening.
• Velg ved styrketrening.
• Velg ved andre aktivitetstyper.
4 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
Trening
5 Start aktiviteten.
6 Sveip for å vise flere dataskjermbilder.
7 Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
TIPS: Du kan dobbelttrykke på berøringsskjermen for å starte
tidtakeren igjen.
8 Sveip for å velge et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
Registrere en styrketreningsaktivitet
Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er
flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
3 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
4 Start det første settet ditt.
Enheten teller antall repetisjoner. Repetisjonsantallet vises
når du har fullført minst seks repetisjoner.
5 Sveip for å vise flere dataskjermbilder (valgfritt).
6 Velg for å avslutte et sett.
En tidtaker for hvile vises.
7 Velg et alternativ under en hvileperiode:
• Hvis du vil vise flere dataskjermbilder, sveiper du på
berøringsskjermen.
• Hvis du vil redigere repetisjonsantallet, velger du Endre
repetis. og deretter eller , og til slutt trykker du midt
på berøringsskjermen.
8 Velg for å starte på det neste settet.
9 Gjenta trinn 6 til og med 8 til du er ferdig med aktiviteten.
10 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
11 Sveip for å velge et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
Tips om registrering av styrketreningsaktiviteter
• Ikke se på enheten mens du utfører øvelser.
Du kan bruke enheten ved begynnelsen og slutten av hvert
sett og i pauser.
• Fokuser på kroppsformen din mens du gjør øvelser.
• Utfør kroppsvektøvelser eller øvelser med løse vekter.
• Gjør repetisjoner med en rekke konsekvente bevegelser.
Hver repetisjon telles når armen du bærer enheten på, er
tilbake i startposisjonen.
MERK: Beinøvelser blir kanskje ikke talt.
• Slå på automatisk settregistrering for å starte og stoppe
settene dine.
• Lagre styrketreningsaktiviteten, og send den til Garmin
Connect kontoen din.
Du kan bruke verktøyene i Garmin Connect kontoen din til å
vise og redigere aktivitetsdetaljer.
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål når det gjelder
tid, avstand, kalorier og puls.
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg ved hver 100. kalori. Du kan
bruke Garmin Connect kontoen din til å tilpasse de angitte
3
verdiene eller intervallene for regelmessige varsler (Innstillinger
for aktivitetsprofilen på Garmin Connect kontoen din, side 7).
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg , og velg deretter en aktivitet.
3 Velg Varsler.
4 Velg Tid, Distan. eller kal for å slå på varselet.
Det vises en melding og skjermen vibrerer hver gang du når
varselverdien.
Konfigurere pulsvarsler
Du kan stille inn enheten til å varsle deg når pulsen din er over
eller under en målsone eller en tilpasset pulssone. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går over
180 slag i minuttet. Du kan bruke Garmin Connect kontoen til å
tilpasse soner (Innstillinger for aktivitetsprofilen på Garmin
Connect kontoen din, side 7).
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg , og velg deretter en aktivitet.
3 Velg Varsler > Pulsvarsel.
4 Velg et alternativ:
• Velg en pulssone for å bruke et pulsområde fra en
eksisterende pulssone.
• Velg Eg.def. hvis du vil bruke tilpassede minimums- eller
maksimumsverdier.
En melding vises og enheten vibrerer hver gang du går over
eller under den angitte sonen eller tilpassede verdien.
Konfigurere varsler for unormal puls
Du kan angi at enheten skal varsle deg når pulsen overskrider et
visst antall slag per minutt (bpm) etter en periode med
inaktivitet.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > .
3 Velg en grenseverdi for pulsen.
Det vises en melding og enheten vibrerer hver gang du
overstiger denne grenseverdien.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
4 Trykk på skjermbildet for pulsovervåking, og velg for å
slutte å sende pulsdata.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
VO2-maks.-beregningen vises som et nummer og en
beskrivelse på enheten. På Garmin Connect kontoen din kan du
se flere detaljer om kondisjonsberegningen din, inkludert
kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir deg en
pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person
av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du trener, kan
du senke kondisjonsalderen din.
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 10) og på www.CooperInstitute.org.
®
Få kondisjonsberegning
Enheten trenger data fra pulsmåling på håndleddet og en 15
minutters gåtur som du tok tiden på, for å kunne vise
kondisjonsberegningen.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg .
Hvis du allerede har registrert en rask 15 minutters gåtur,
vises kondisjonsberegningen din. Enheten viser på hvilken
dato kondisjonsberegningen din ble oppdatert sist. Enheten
oppdaterer kondisjonsberegningen din hver gang du fullfører
en gå- eller løpetur som du tar tiden på.
3 Om nødvendig kan du følge instruksjonene på skjermen for å
få en kondisjonsberegning.
Det vises en melding når testen er fullført.
Klokke
Markere runder
Du kan også stille inn at enheten skal bruke funksjonen Auto
Lap , som markerer en runde automatisk ved hver kilometer
eller mile. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne
ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
MERK: Auto Lap funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg , og velg deretter en aktivitet.
3 Velg Auto Lap for å slå på funksjonen.
4 Start aktiviteten.
®
Sende pulsdata til Garmin enheter
®
Du kan sende pulsdataene dine fra vívomove HR-enheten din
og vise dem på parkoblede Garmin enheter. Du kan for
eksempel sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler,
eller til et VIRB actionkamera mens du holder på med en
aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > .
vívomove HR-enheten begynner å sende pulsdataene dine.
MERK: Du kan bare se skjermbildet pulsovervåkning mens
enheten sender pulsdata.
3 Parkoble vívomove HR-enheten din med den kompatible
Garmin ANT+ enheten.
®
®
4
Bruke stoppeklokken
1
2
3
4
5
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
Velg > .
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
Trykk om nødvendig på for å nullstille tidtakeren.
Starte nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
Velg > .
Velg eller for å angi tidtakeren.
Trykk midt på berøringsskjermen for å velge tiden og gå til
neste skjermbilde.
5 Velg for å starte tidtakeren.
6 Velg for å stoppe tidtakeren.
Bruke alarmklokken
1 Angi klokkeslett og frekvenser for alarmklokken på Garmin
Connect kontoen din (Enhetsinnstillinger på Garmin Connect
kontoen din, side 7).
2 Hold fingeren på berøringsskjermen til vívomove HR-enheten
for å vise menyen.
3 Velg > .
Klokke
4 Sveip for å bla gjennom alarmene.
5 Velg en alarm for å slå den av eller på.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
vívomove HR enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner
for den kompatible smarttelefonen din når du bruker Garmin
Connect Mobile-appen.
Varsler: Informerer deg om varsler på smarttelefonen din,
inkludert anrop, meldinger, oppdateringer fra sosiale medier
og annet, basert på varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Væroppdateringer: Viser gjeldende temperatur og
værmeldinger fra smarttelefonen din.
Musikkontroller: Gjør det mulig å styre musikkspilleren på
smarttelefonen.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med vívomove HR enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn enheten min: Finner en forlagt vívomove HR enhet som er
parkoblet med smarttelefonen din og er innenfor rekkevidde.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect Mobile-appen med én gang du åpner
appen.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned og installerer
den nyeste programvareoppdateringen trådløst.
Vise varsler
• Når et varsel vises på enheten, velger du et alternativ:
◦ Trykk på berøringsskjermen og velg for å vise hele
varselet.
◦ Velg for å avvise varselet.
• Når et innkommende anrop vises på enheten, velger du et
alternativ:
MERK: Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere
basert på smarttelefonen din.
◦ Velg for å svare på anropet på smarttelefonen.
◦ Velg for å avvise eller slå av ringelyden på anropet.
• Hvis du vil vise alle varslene, sveiper du for å vise
varselwidgeten, trykker på berøringsskjermen og velger et
alternativ:
◦ Sveip med fingeren for å bla gjennom varslene.
◦ Velg et varsel, og velg deretter for å vise hele varselet.
◦ Velg et varsel, og velg deretter for å avvise varselet.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på vívomove HR enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple smarttelefon, kan du bruke
varslingsinnstillingene på smarttelefonen til å velge
elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en smarttelefon med Android™, går du inn i
Garmin Connect Mobile-appen, velger Innstillinger >
Smartvarsler.
Bluetooth signalstyrken vises på skjermen til vívomove HRenheten. Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du
nærmer deg smarttelefonen.
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler og
bevegelser. Du kan for eksempel bruke denne modusen når du
sover eller ser på en film.
MERK: I Garmin Connect kontoen din kan du angi at enheten
automatisk skal gå inn i Ikke forstyrr-modus i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > for å aktivere Ikke forstyrr-modus.
vises på skjermbildet for klokkeslett.
3 Hold fingeren på berøringsskjermen, og velg > > Av for
å deaktivere Ikke forstyrr-modus.
Logg
Enheten lagrer opptil 14 dagers aktivitetsmåling og pulsdata, og
opptil sju aktiviteter du har tatt tiden på. På enheten kan du vise
de siste sju aktivitetene du har tatt tiden på. Du kan
synkronisere dataene dine for å vise ubegrensede aktiviteter,
aktivitetsmålingsdata og pulsdata på Garmin Connect kontoen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, side 6) (Synkronisere data med en
datamaskin, side 6).
Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.
Vise historikk
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Registrer
hendelsene i din aktive livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
fotturer med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til www.garminconnect.com.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, distanse, kaloriforbruk og
egendefinerbare rapporter.
®
Finne en mistet smarttelefon
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet smarttelefon
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg .
vívomove HR-enheten begynner å søke etter den parkoblede
smarttelefonen. Et lydvarsel spilles av på smarttelefonen, og
Bluetooth tilkoblede funksjoner
5
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Garmin Move IQ™
Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre,
gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i
tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og
varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i
nyhetsfeeden.
Move IQ-funksjonen kan starte en aktivitet med tidtaking for
gange og løping automatisk med tidsbegrensningene du angir i
Garmin Connect Mobile-appen. Disse aktivitetene legges til i
aktivitetslisten din.
Synkronisere dataene dine ved hjelp av
Garmin Connect Mobile-appen
Enheten synkroniserer automatisk data med Garmin Connect
Mobile-appen hver gang du åpner appen. Enheten
synkroniserer med jevne mellomrom data med Garmin Connect
Mobile-appen automatisk. Du kan også når som helst
synkronisere data manuelt.
1 Plasser enheten i nærheten av smarttelefonen.
2 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
TIPS: Appen kan være åpen eller kjøre i bakgrunnen.
3 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
4 Velg .
5 Vent mens dataene synkroniseres.
6 De gjeldende dataene dine kan sees i Garmin Connect
Mobile-appen.
Synkronisere data med en datamaskin
Før du kan synkronisere dataene dine med Garmin Connect
programmet på datamaskinen din, må du installere Garmin
Express™ programmet (Konfigurere Garmin Express, side 6).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Åpne programmet Garmin Express.
Enheten aktiverer masselagringsmodus.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vis dataene på Garmin Connect kontoen din.
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse enheten
Innstillinger for pulsmåler på håndleddet
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
.
: Slår pulsmåleren på håndleddet av eller på. Du kan bruke
Bare aktiv.-alternativet for å bare bruke pulsmåler på
håndleddet under aktiviteter du tar tiden på.
: Gjør at enheten kan sende pulsdata til parkoblede Garmin
enheter (Sende pulsdata til Garmin enheter, side 4).
: Gjør at enheten kan varsle deg når pulsen din overstiger en
bestemt grense etter en periode med inaktivitet (Konfigurere
varsler for unormal puls, side 4).
®
6
Enhetsinnstillinger
Du kan tilpasse enkelte innstillinger på vívomove HR-enheten.
Andre innstillinger kan tilpasses på Garmin Connect kontoen.
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
.
: Gjør det mulig å parkoble smarttelefonen din og justere
Bluetooth innstillingene (Bluetooth innstillinger, side 6).
: Justerer skjerminnstillingene (Skjerminnstillinger, side 6).
: Angir om enheten skal vise klokkeslettet i 12- eller 24-timers
format, og gjør det mulig å angi klokkeslettet manuelt (Angi
klokkeslett manuelt, side 6) samt å kalibrere urviserne
(Kalibrere urviserne, side 9).
: Slår aktivitetsmåling og bevegelsesvarsleren av og på.
: Justerer systeminnstillingene (Systeminnstillinger, side 6).
Bluetooth innstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
> . Tilkoblingsstatusen din for Bluetooth vises.
: Slår trådløs Bluetooth teknologi av og på.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
: Gjør det mulig å aktivere telefonvarsler fra en kompatibel
smarttelefon. Du kan bruke alternativet Kun an-rop for å vise
varsler bare for innkommende anrop.
Parkoble nå: Gjør det mulig å parkoble enheten din med en
kompatibel Bluetooth aktivert smarttelefon. Denne
innstillingen lar deg bruke Bluetooth tilkoblede funksjoner
med Garmin Connect Mobile-appen, inkludert varsler og
aktivitetsopplastinger til Garmin Connect.
Skjerminnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
> .
Lysstyrke: Angir lysstyrken for skjermen. Du kan bruke
alternativet Auto for å justere lysstyrken automatisk basert på
lyset i omgivelsene. Du kan velge eller for å justere
lysstyrken manuelt.
MERK: En høy lysstyrke gir kortere batterilevetid.
Tids-avbr.: Angir hvor lang tid det tar før skjermen slås av.
MERK: Hvis det tar lang tid før skjermes slås av, gir dette
kortere batterilevetid.
Bevegelse: Angir at skjermen slås på ved
håndleddsbevegelser. Bevegelser inkluderer å vri håndleddet
mot kroppen for å se på enheten. Du kan bruke alternativet
Bare aktiv. for å bare bruke bevegelser under aktiviteter du
tar tiden på.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet angis som standard automatisk når vívomove HRenheten parkobles med en smarttelefon.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > Angi kl. > Manuelt.
3 Velg eller for å angi dato og klokkeslett.
4 Velg dato eller klokkeslett for å gå til neste skjermbilde.
Systeminnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen, og velg
> .
Vibrasjon: Angir vibrasjonsnivået.
MERK: Et høyt vibrasjonsnivå gir kortere batterilevetid.
Håndledd: Lar deg bestemme hvilket håndledd du vil ha
enheten på.
MERK: Denne innstillingen brukes for styrketrening og
bevegelser.
Språk: Angir enhetsspråk.
Tilpasse enheten
MERK: Velg språkkoden, bestående av to bokstaver, som
samsvarer med språket ditt.
Enheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Om: Viser enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om
forskrifter, lisensavtalen og gjenværende batteristrøm (Vise
enhetsinformasjon, side 7).
Fabrikkinnstillinger: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og
gjenopprette innstillinger (Gjenopprette alle
fabrikkinnstillinger, side 9).
Garmin ConnectInnstillinger for
Du kan tilpasse enhetsinnstillingene, alternativene for aktivitet
og brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Enkelte
innstillinger kan også tilpasses på vívomove HR-enheten.
• Velg Garmin-enheter fra Innstillinger-menyen i Garmin
Connect Mobile-appen, og velg enheten din.
• Velg enheten din, og velg Enhetsinnstillinger fra
enhetskontrollwidgeten i Garmin Connect programmet.
Når du har tilpasset innstillingene, må du synkronisere dataene
slik at endringene tas i bruk på enheten (Synkronisere dataene
dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen, side 6)
(Synkronisere data med en datamaskin, side 6).
Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din
Velg Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen.
Aktivitetsmåling: Slår funksjoner for aktivitetsmåling, for
eksempel bevegelsesvarselet, av og på.
Alarmer: Angir alarmklokkeslett og -frekvenser for enheten. Du
kan angi opptil åtte separate alarmer.
Automatisk registrering av aktivitet: Slår Move IQ-hendelser
av og på. Du kan angi hvor lang tid det skal ta før enheten
starter tidtakeren automatisk ved spesifikke aktiviteter.
MERK: Denne innstillingen reduserer batteriets levetid.
Bevegelse: Angir at bakgrunnslyset skal slås på ved
håndleddsbevegelser. Bevegelser inkluderer å vri håndleddet
mot kroppen for å se på enheten.
Øyekastwidget: Her kan du velge urskive.
Hjem-widget: Angir hvilken widget som vises etter en periode
med inaktivitet.
Språk: Angir enhetsspråk.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
MERK: Et lengre tidsavbrudd gir kortere batterilevetid.
Måleenheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Synlige widgeter: Gjør det mulig å tilpasse widgetene som
vises på enheten.
Velg håndledd: Lar deg bestemme hvilket håndledd du vil ha
enheten på.
MERK: Denne innstillingen brukes for styrketrening og
bevegelser.
Brukerinnstillinger på Garmin Connect kontoen
Velg Brukerinnstillinger på Garmin Connect kontoen.
Egendefinert skrittlengde: Lar enheten bruke den
egendefinerte skrittlengden din til å beregne den tilbakelagte
avstanden din mer nøyaktig. Du kan angi en kjent distanse
og antallet skritt du bruker på den, så Garmin Connect kan
beregne skrittlengden din.
Daglige etasjer oppover: Lar deg angi et daglig mål for antall
etasjer oppover.
Informasjon om enheten
Daglige skritt: Lar deg angi det daglige skrittmålet ditt. Du kan
bruke Automatisk mål-innstillingen hvis du vil at enheten skal
angi skrittmålet automatisk.
Pulssoner: Lar deg beregne makspuls og angi egendefinerte
pulssoner.
Personlige opplysninger: Lar deg angi personlige
opplysninger, for eksempel fødselsdato, kjønn, høyde og
vekt.
Dvale: Lar deg angi den normale søvnperioden din.
Ukentlige intensitetsminutter: Lar deg angi et ukentlig mål for
antallet minutter du vil bruke på aktiviteter med moderat til
høy intensitet.
Innstillinger for aktivitetsprofilen på Garmin Connect
kontoen din
Gå til Garmin Connect kontoen din, velg Aktivitetsalternativer,
og velg en aktivitetstype.
Varsler for aktivitetsmodus: Gjør det mulig å tilpasse varsler
for aktivitetsmodus, for eksempel regelmessige varsler og
pulsvarsler. Du kan angi enheten til å varsle deg når pulsen
din er over eller under en målsone eller en tilpasset pulssone.
Du kan velge en eksisterende pulssone eller angi en tilpasset
sone.
Auto Lap: Gjør det mulig for enheten å markere runder
automatisk etter hver kilometer eller engelske mil, avhengig
av din foretrukne måleenhet for avstand (Markere runder,
side 4).
Automatisk settregistrering: Gjør det mulig for enheten å
starte og stoppe øvelsessett automatisk under en
styrketreningsaktivitet.
Datafelter: Lar deg tilpasse dataskjermbildene som vises under
en aktivitet du tar tiden på.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 5 dager i smartmodus
Opptil ytterligere 2 uker i klokkemodus
Driftstemperaturområde
Fra –10 til 50 ºC (fra 14 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/protokoller ANT+ 2,4 GHz ved 0 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz ved 0 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
Svømming*
*Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon
om forskrifter og gjenværende batteristrøm.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > Om.
3 Sveip for å vise informasjonen.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
7
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Klyp sammen sidene på ladeklemmen À for å åpne armene
på klemmen.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Rengjøre lærremmene
1 Tørk av lærremmene med en tørr klut.
2 Bruk et rengjøringsmiddel for lær til å rengjøre lærremmene.
Bytte ut remmene
Enheten er kompatibel med 20 mm brede utskiftbare
standardremmer. Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin
forhandleren for å få informasjon om tilbehør.
1 Skyv hurtigutløserpinnen À på fjærstangen for å ta av
remmen.
2 Juster klemmen i henhold til kontaktene Á, og slipp armene
på klemmen.
Koble
USB-kabelen til en strømkilde.
3
4 Lad enheten helt opp.
Tips til lading av enheten
• Fest laderen trygt til enheten for å lade enheten med USBkabelen (Lade enheten, side 7).
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen
til USB-porten på en datamaskin. Det tar omtrent to timer å
lade opp et helt utladet batteri.
• Du kan se hvor mye batteristrøm du har igjen, ved gå til
skjermbildet for enhetsinformasjon (Vise enhetsinformasjon,
side 7).
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Hold skinnremmen ren og tørr. Unngå å svømme eller dusje
med skinnremmen. Hvis skinnremmen kommer i kontakt med
vann eller svette, kan den bli skadet eller misfarget. Bruk
silikonremmer som et alternativ.
Ikke plasser enheten i omgivelser med høy temperatur, for
eksempel en tørketrommel.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
8
2 Sett én side av fjærstangen for den nye remmen inn i
enheten.
Skyv
hurtigutløserpinnen, og juster fjærstangen i forhold til
3
motsatt side av enheten.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte ut den andre remmen.
Feilsøking
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
vívomove HR enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Sørg for at enheten er innenfor rekkevidde for
smarttelefonen.
• Hvis enhetene allerede er parkoblet, slår du Bluetooth av på
begge enhetene og slår den deretter på igjen.
• Hvis enhetene ikke er parkoblet, aktiverer du trådløs
Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen, velg
eller , og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å
gå inn i parkoblingsmodus.
• Hold fingeren på berøringsskjermen til enheten for å vise
menyen, og velg > > Parkoble nå for å gå inn i
parkoblingsmodus.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
Feilsøking
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt på Garmin Connect kontoen oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Synkronisere data med en datamaskin, side 6).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobileappen (Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, side 6).
Vent
mens enheten synkroniserer dataene.
2
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen
eller Garmin Connect programmet.
Stressnivået mitt vises ikke
For at enheten skal kunne måle stressnivået ditt, må pulsmåling
på håndleddet være slått på.
Enheten måler pulsvariasjonen din i perioder uten aktivitet for å
fastsette stressnivået ditt. Enheten fastsetter ikke stressnivået
ditt mens du utfører aktiviteter du tar tiden på.
Hvis du ser tankestreker i stedet for stressnivået ditt, må du
holde deg i ro og vente på at enheten måler pulsvariasjonen
din.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Tips for uregelmessig pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
• Under trening må du bruke en silikonrem.
Feilsøking
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du
synkroniserer enheten med en datamaskin eller mobilenhet. Du
bør synkronisere enheten din når du bytter tidssone, slik at den
viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også for sommertid.
Hvis urviserne ikke samsvarer med det digitale klokkeslettet,
kan du kalibrere urviserne manuelt (Kalibrere urviserne,
side 9).
1 Kontroller at datamaskinen eller mobilenheten viser riktig
lokal tid.
2 Velg et alternativ:
• Synkronisere enheten med en datamaskin(Synkronisere
data med en datamaskin, side 6).
• Synkronisere enheten med en mobilenhet (Synkronisere
dataene dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen,
side 6).
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Kalibrere urviserne
Hvis urviserne ikke samsvarer med det digitale klokkeslettet,
kan du kalibrere urviserne manuelt.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > Kalibrer urvisere.
3 Trykk på eller til minuttviseren peker på klokken 12.
4 Velg .
5 Trykk på eller til timeviseren peker på klokken 12.
6 Velg Ferdig.
Maksimere batterilevetiden
• Reduser skjermens lysstyrke og tiden det tar før den slås av
(Skjerminnstillinger, side 6).
• Slå av håndleddsbevegelser (Skjerminnstillinger, side 6).
• Gå til varslingsinnstillingene på smarttelefonen, og begrens
varslene som vises på vívomove HR-enheten (Administrere
varsler, side 5).
• Slå av smartvarsler (Bluetooth innstillinger, side 6).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Bluetooth innstillinger, side 6).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 4).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Innstillinger for pulsmåler
på håndleddet, side 6).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet, kondisjonsberegning, stressnivå og
kaloriforbruk.
®
Det er vanskelig å se enhetsskjermen
utendørs
Enheten registrerer omgivelseslys og justerer automatisk
lysstyrken på bakgrunnsbelysningen for å forlenge batteritiden. I
direkte sollys blir skjermen klarere, men den kan likevel være
vanskelig å lese. Funksjonen for automatisk registrering av
aktivitet kan være nyttig når du starter utendørsaktiviteter
(Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din, side 7).
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise menyen.
2 Velg > > Fabrikkinnstillinger > .
9
Tillegg
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Før du kan oppdatere programvaren for enheten, må du laste
ned og installere Garmin Express programmet og legge til
enheten din (Synkronisere data med en datamaskin, side 6).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Når Garmin Express programvaren er ferdig med å sende
oppdateringen, kobler du enheten fra datamaskinen.
Enheten installerer oppdateringen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Connect Mobile
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, må du ha en Garmin Connect konto, og
du må parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Slå
på og konfigurere enheten, side 1).
Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobile-appen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, side 6).
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdateringen tas i bruk når du ikke aktivt bruker enheten.
Enheten startes på nytt når oppdateringen er fullført.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 10) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Enhetsreparasjoner
Hvis enheten må repareres, kan du gå til support.garmin.com for
å få informasjon om hvordan du sender inn en
serviceforespørsel med Garmin produktstøtte.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
10
Tillegg
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Tillegg
11
Indeks
A
parkoble sensorer 4
soner 10
varsler 4
aktiviteter 3
aktivitetsmåling 2
aktivitetssporing 2
alarmer 4
Auto Lap 4, 7
avstand, varsler 3
R
B
skjermbilde 6
skjerminnstillinger 6
smarttelefon 8
parkobling 1, 8
programmer 5
spesifikasjoner 7
stoppeklokke 4
stressnivå 2, 3, 9
systeminnstillinger 6
søvnmodus 3
bakgrunnslys 5, 6
batteri 7
lade 7, 8
maksimere 6, 7, 9
berøringsskjerm 1
Bluetooth teknologi 5, 6, 8
C
Connect IQ 1
D
data
lagre 5
overføre 5
dataskjermbilder 7
E
enhets-ID 7
F
remmer 8
rengjøre enheten 8
reservedeler 8
runder 4
S
T
tid 6
varsler 3
tidtaker 3
nedtelling 4
tilbehør 10
tilpasse enheten 6
U
feilsøking 3, 8–10
USB 10
overføre filer 6
G
V
Garmin Connect 1, 5–7, 10
Garmin Express 6
oppdatere programvare 10
I
varsler 2–5
puls 4
vibrasjon 5
VIRB fjernkontroll 3
innstillinger 6, 7, 9
enhet 7
intensitetsminutter 2, 9
K
kalibrere 2
kalori 2
varsler 3
klokke 4, 6
klokkemodus 1
klokkeslett 9
kondisjonsberegning 4, 10
L
lade 7, 8
lagre aktiviteter 3
lagre data 5
logg 5, 6
sende til datamaskin 5, 6
vise 5
M
masselagringsmodus 6
meny 1
mål 2, 7
N
nedtellingstidtaker 4
O
oppdateringer, programvare 10
P
parkobling
ANT+ sensorer 4
smarttelefon 1, 8
programmer 5
smarttelefon 1
programvare
oppdatere 10
versjon 7
puls 1, 2
måler 6, 9
12
Indeks
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02230-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising